27439654-Lobsang-Rampa-Cel-Mai-Bun-Mijloc-De(2)

Lobsang Rampa Cel mai bun mijloc de a se pregãti pentru cãlãtoria astralã este de a refl ecta îndelung.

Trebuie sã se gândeascã la acest lucru foarte serios, considerându-l sub to ate aspectele sale, pentru cã ceea ce se gândeºte astãzi se va gândi mâine, ºi ceea ce se g astãzi sã se facã sã poatã deveni realitate mâine. Întrebaþi-vã de ce voiþi sã cãlãtoriþi od deschis întrebarea. Care este scopul vostru? Este vorba de o simplã curiozitate? Doriþi sã spionaþi pe ceilalþi fãrã ºtirea lor, sã vã luaþi zborul în noapte ºi sã aruncaþi toarele lor? Dacã aceasta este intenþia voastrã, este mai bine ca niciodatã sã nu parveniþi a vã elibera corpul vostru astral. Trebuie sã vã asiguraþi cã scopurile voastre sunt juste ºi bune înainte de a încerca sã cãlãtoriþi astfel. O datã ce veþi fi siguri cã scopurile v t sã suporte inspecþia cea mai strictã, pregãtiþi-vã pentru gradul urmãtor. Culcaþi-vã, sin d grijã sã nu fiþi obosit, asigurându-vã cã puteþi rãmâne treaz. Toatã lumea poate sã cãlãt dar cea mai mare parte a oamenilor care nu sunt antrenaþi la aceasta adorm prea re pede, ceea ce stricã totul! Atunci culcaþi-vã înainte de a fi foarte obosit, instalaþi-vã c mai confortabil posibil în patul vostru ºi apoi GÂNDIÞI foarte puternic cã veþi ieºi din co l vostru. Destindeþi-vã, destindeþi-vã în mod complet. Aveþi o crampã în degetul mare de la or? Urechea vã produce mâncãrime? Simþiþi o durere în adâncul rinichilor? Toate aceste neca i vã vor revela cã nu sunteþi complet destins. Trebuie sã vã relaxaþi la fel cum o pisicã a mitã se relaxeazã. În sfârºit, o datã ce veþi fi totuºi sigur de a fi perfect destins imagi eva” iese din corpul vostru. Imaginaþi-vã cã sunteþi gazul care scapã din burete. Veþi înce oate u oare furnicãturi, veþi auzi poate mici scrâ niri sau pârâituri, afarã dacã nu aþi av nici” în ceafã. Perfect. Asta înseamnã cã v-aþi eliberat. În acest moment trebuie mai ales i caþi. Este indispensabil de a nu avea fricã, trebuie sã nu aveþi nici o teamã pentru cã p ca sau frica vã vor aduce în mod brutal în corpul vostru i

aceasta vã va înspãimânta, i vã va împiedica de asemenea sã cãlãtoriþi în mod con tient în mai multe luni. Cãlãtoria astralã este normalã i nu prezintã absolut nici un risc. Nimeni u poate sã punã stãpânire pe corpul vostru, nimeni nu poate sã vã facã rãu. Cel mai rãu luc poate sã vi se întâmple este frica pe care o resimþiþi sau simþiþi, sau vederea entitãþilo se ale astralului care î i vor face o plãcere din a vã speria mai mult. Aceste entitãþi nu ot sã vã facã nici un rãu, dar le amuzã enorm de a vã cauza o spaimã care vã va face sã fug cãtre corpul vostru fizic. Nu este nevoie deloc sã cuno ti secrete pentru a cãlãtori în as ral, este de ajuns sã ai încredere! Este de ajuns sã-þi spui cu fermitate cã urmeazã sã cãl cu corpul astral rãmânând totu i treaz. ªi cel mai bun mijloc de a ajunge la aceasta este de a vã imagina cã deja cãlãtoriþi, cã v-aþi pãrãsit corpul propriu. Imaginaþi-vã, “vedeþiv in corpul vostru material ºi plutind câþiva centimetri faþã de acest corp imobil. Gândiþi-v aceasta în mod puternic, imaginaþi-vã cã sunteþi în aer ºi mai curând sau mai târziu aceast adevãrat. Veþi fi deodatã uimit de a constata cã plutiþi într-adevãr ºi cã vã contemplaþi ul vostru de carne cu gura deschisã, adormit poate ºi sforãind, pentru cã, odatã ce aþi ieº puþin importã cã adoarme corpul vostru; cãci dacã aþi ieºit atunci când corpul vostru era treaz veþi putea sã vã amintiþi cele mai mici detalii ale cãlãtoriei voastre. Iatã ceea ce ebuie sã vã imaginaþi: dv. vã odihniþi pe patul dv., complet destins, în poziþia care vã co cel mai mult cu condiþia ca ea sã fie confortabilã ºi relaxantã. Apoi vã gândiþi la dv. în le de a pãrãsi în mod lent înveliºul de carne pentru a vã ridica puþin câte puþin ºi sã plu ntimetri, sau la câþiva metri de corpul terestru. Nu vã fie fricã dacã vã simþiþi puþin clã lansat), cãci nu se poate sã vi se întâmple nici un rãu. Dv. nu puteþi cãdea. Când aþi ajun est stadiu, odihniþi-vã puþin. Nu miºcaþi deloc, nu vã temeþi de nimic, sã nu aveþi nici ce icã impresie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                . El vã va apare desigur grosolan. Atunci. care încearcã o cãlãtorie în astral. aceasta vrea sã zicã cã se iese din sine. negru sau gri sau nu importã ce culoare.. normale i obi nuite. plutind deasupra casei. Priviþi în jurul vostru. priviþi în jos. ro u. nu veþi fi rãnit. Este uºor! Este de ajuns sã vã stabiliþi un s este de ajuns de a vã spune cu ce vitezã voiþi sã vã deplasaþi. Obiºnuiþi-vã sã vã cercaþi sã zburaþi în jurul grupului de case. cã ai într-un anumit fel mâna pe mânerul u ii. odihniþi-vã în mod liniºtit timp de câteva clipe. Atunci sã fim preci i: Când veþi simþi o furnicãturã. e ti deîndatã retrimis în acest trist învel i de argilã. Gândiþi simplu cã plutiþi. pentru cã cele douã corp ri nu sunt încã obi nuite sã se separe unul de altul. Panica este de temut totu i. cu viteza gândului. este de as emenea semn bun. Îmi permit aici sã fac o digresiune. o tiþi. Aceasta înseamnã simplu cã nu s-a obþinut încã obi nuinþ a-þi controla corpul astral. ce putem face pentru dv. i cã u a începe sã se întredeschidã. gândiþi-vã cã voiþi sã vã ridicaþi. Nu este de a strecura o piesã într-un distribuitor i de a primi o trusã completã de cãlãtorie în l. sã faceþi eforturi. Fiecare d in aceste simptome poate sã se producã atunci când se iese în mod con tient pentru prima d atã. ªi un al treilea: e groaznic! Am cãzut în afara corpului meu ºi mi-a fost atât de fricã încât m-am întors rep acesta”. nici zguduit. Ele nu au nimic neobi nuit. contemplaþi înveliºul pe care tocmai pãrãsit. Cât prive te impresia de privi în fundul unui tunel. Singurul risc care se poate întâmpina este frica de a avea fricã. contemplaþi cartierul vostru aºa c l-aþi vãzut niciodatã... cãci toate aceste lucruri sunt de o perfectã simpli tate. am crezut cã eram ataca fost fricã“. Este uºor sã vã opriþ ur ºi simplu cã vã imobilizaþi. criind acest capitol consacrat cãlãtoriei în astral. Este normal. Când ve at acoperiºul.] Când o persoanã alungitã. perfect normale. nu sunteþ satisfãcut de a-l fi pãrãsit? Acum spuneþi-vã cã puteþi sã contemplaþi lumea exterioarã. Spuneþi mai bine cã acestea sunt simptome curente.? Trebuie sã vã ajutaþi voi în ivã. aceasta înseamnã cã corpu al se elibereazã de corpul fizic i cã aceasta provoacã o iritare. Restul tot poate fi depã it u or. urcaþi cãtre plafon ºi traversaþi ac pãþi nimic. ca o grãmadã de materie.. se simte deodatã paralizatã. Mulþi oameni îmi scriu pentru a-mi spune cã ei au încer at tot dar cã. F la voinþa voastrã. a trebuit sã mã gândesc la aceasta cu rea multã intensitate cãci deodatã m-am regãsit afarã. O alta afirmã: “Aveam impresia cã sunt paralizat pe patul meu ºi vedeam ca un fel de tunel lung ºi roºu cu lumina în capãt. în mod lent. ca dus de briz u în mod rapid. pentru un motiv pe care ei nu ºi-l explicã. Numai frica singurã este aceea care poate provoca dificultãþi. în timp ce frica . Ei bine. cãci ea vã constrânge sã reintraþi brusc în corpul vostru fizic i dacã vã “primiþi” rãu. greoi. Este de altfel fals de a vo rbi de paralizie cãci este vorba doar de o dorinþã de a nu mi ca. O persoanã îmi scrie: “Am resimþit o bizarã furnicãturã la ceafã. Acestea sunt semne bune. ceva ce nu pot sã descriu”. dacã sunteþi incapabil de a vã stãpâni frica de necuno t. cã zburaþi. Se întâmplã câteodatã ca dupã ce s-a ie it din corp sã se resimtã o im ruliu sau de tangaj.de a fi obþinut o victorie. Apoi. chiar pe pragul acestei minunate aventuri. dacã vã cã sunteþi capabil de a suporta ºocul. Dar ca. veþi s toatã ziua i va trebui o bunã noapte de somn pentru a permite astralului sã relocuiascã c um trebuie în fizic. ei nu ajung sã cãlãtoreascã în a . Aceasta înseamnã cã e ti capabil sã cãlãtore ti în mod con ti . obiºnuiþi-vã sã fiþi eliberat de corpul vostru. opriþi-vã la 5 sau 6 metri ºi priviþi în jurul vostru. Aceasta înseamnã pur i simplu cã separa ea celor douã corpuri împiedicã orice mi care în corpul fizic. [. este u perfect normal i nu este motiv de a te nelini ti.

încã o datã. cãlãtoria astralã este normalã. perseveraþi. la fel cum ai fi fost þintuit la pat timp de tr ei luni. este o aventurã absolut minunatã. se balanseazã. nu se mai tie cum sã facã pentru a se ridica i se ezitã. în cuno tinþã de cauzã. nici sã facã ef uri. în week-end. Nimic nu vã obligã sã mergeþi prea departe. Mii de oameni mi-au scris pentru a-mi spune cã ei au fost surprin i de u urinþa acestor cãlãtorii. O fac în mod voit. la supermagazin. Sã încercãm acum sã gãsim ceea ce vã împiedicã d eastã fericire. Este imposibil de a cãlãtori în astral atunci când se trãie te într-un dormitor de colegiu sau dormitor comun d xemplu. Îmi este imposibil. veþi simþi vitalitatea voastrã c e sã tii sã apreciezi bucuriile cãlãtoriei astrale. eliberat de contingenþele materiale. la câþiva metri de sol. Trebuie deci sã fiþi singur.                                                                             . Arborii provoacã curenþi elevatori umezi i p lãcuþi. sã v piritul pe cãlãtoria în astral. singurul lucru de fãcut este de a se imagina cã într-adevãr ai ie it. Î i petrece toatã a sã galopeze în toate sensurile ca o gãinã care i-a pierdut puii. Cãlãtoria în astral este lucrul cel mai simplu din lume. Vehiculul merge la dreapta. în scopul de a-þi aminti tot. aveþi nevoie sã faptul cã. ieri sau alaltãieri dacã este posibil! Dar nu astfel stau lucrurile. voi puteþi de asemenea sã faceþi. la stânga. Sã respir necesitã un efort. Ei nu vor sã a tepte. Ei ar voi sã ajungã la aceasta imediat. atunci se încearcã sã se rectifice manevra întorcând de cealaltã parte. Nu existã cuvinte capabile de a le des rie. A-þi pãrãsi corpul fizic. sã nu aveþi fricã. ªi apoi se culcã. ceea ce împiedicã oamenii sã se deplaseze în astral este oboseala. celãlalt ocupant poate sã se întoarcã i sã tulbure p ea în astral. Trebuie sã te deprinzi sã fii rãbdãtor. Imaginaþi-vã cã plutiþi deasupra corpului vostru p ntru cã imaginaþia este o forþã motrice puternicã. restul va fi de simplitate copilãreascã. ªi dacã nu aþi ajuns la aceasta din prim nu disperaþi. medicul sau moa a dã copilului o micã palmã pe fese i acesta scoate un strigãt care pune în mi care r aþia. Este imposibil desigur. V-aþi pãrãsit corpul i vã simþiþi liber. În moment. dar ceea ce este mai interesant este de a pleca treaz bine. ªi dacã vã lãsaþi sã planaþi deasupra unei pãduri. Trebuie aþi sã nu aveþi fricã pentru cã teama încetine te progresul nostru. trebuie mai întâi sã te pregãt i. pentru a-mi povesti aventurile lor astrale. Se iese din corpul sãu i apoi se nelini te te. la lucru. puteþi în mod simp lãsaþi în derivã. pe când cãlãtoria astralã nu necesitã decât negaþia totalã a efortului. Dupã scrisorile pe care le primesc i pare cã cel mai mare defect al celor care vor sã cãlãtoreascã în astral ar fi nerãbdarea. aveþi i de-a scânteia. Fiþi deci rãbdãtor i aveþi încrede unteþi capabil de a face ceea ce doriþi. dormiþi singur? Într-o camerã separatã? Pentru cã dacã împãrþiþi ltã persoanã va fi destul de dificil. pentru cã dv. Este o frânã prea bruta d vã este fricã nu vã mai puteþi controla. desigur.Imaginaþi-vã o persoanã care învaþã sã conducã o ma inã. fãrã cel mai mic pericol. este de ajuns sã cuno ti trucul. Veþi simþi curenþii de aer calzi sau reci care vã ales când veþi trece pe deasupra arborilor. complet epuizat i î i imagineazã a putea sã plece în astral. Veþi cunoa te aceste bucurii da o vreþi cu adevãrat. pentru c solut nimic de temut în astral. Când se vine pe lume. pânã ce se învaþã sã se orientez mod corect. a pluti în mod liber în aer. dare. Când veþi fi ajuns sã ie iþi din corpul vostru. Dacã e ti prea obosit adormi. se precipitã la cinema. uiþi toa te intenþiile sau mai curând se uitã la de teptare tot ceea ce s-a vãzut în timpul cãlãtori oatã lumea se plimbã în astral în timpul somnului. sã vin sã vã dau o micã palmã pe fese în scopul de a vã în astral! Dar este atât de simplu. trebuie sã ai rãbdarea de a reînvãþa sã mergi. Se urcã în auto. Veþi spune fã ialã cã mã repet. cu totul singur într-o camerã. i totul va deveni u or. ei nu au nici un fel de rãbdare. este u oarã. i nu este u or nici atunci când e ti tânãr cãsãtorit! Trebuie sã fiþi singur. Atunci. Este exact ceea ce se petrece în astral. Ceea ce ei a u fãcut. se demareazã i s olan prea bruscã. Mai intâi. merge prea departe. ericanii în special vor sã ajungã la aceasta imediat. i aceasta vã provoacã o plãcere inefabilã.

i puþin lipicios). S corp (îl veþi gãsi rece. mâinile împreun . plasaþi membrele în aceea i poziþie. Continuaþi deci lec dv. pentru cã dacã vã îmbãtaþi de noua voastrã libertate i sãriþi cu amân le odatã în înveli ul vostru carnal.. V putea ajunge la aceasta cu condiþia de a nu face prea multe eforturi.care este simplu i totu i eficace : Lungiþi-vã. vã vedeþi înveli ul vostru carnal întins pe pat.A a cum am vãzut. Veþi avea atunci o durere de cap atroce. spuneþi-vã cã o puteþi face. Trebuie sã reintraþi în el. luaþi aceea i atitudine cu aceea a corpului. În timpul .remediile.. corpul astral va ie i din corpul fizic apoi se va reintegra gãsind poziþia exactã. chiar i numai pentru câteva minute. gura deschisã. Dar era necesar pentru a vã permite de a vã fixa bine aceastã idee de u urinþã. fãrã neplãceri. constipaþia. fãrã oc. ca sã spunem a a. Atunci când reveniþi din cãl astralã. mem bandonate. Sã presupunem totu i cã sunteþi neîndemânatic i sc. oricât de scurt ar fi. rãmâneþi imobil i forþaþi-vã sã adormiþi.                                                               . Aþi reintrat. În acest caz nu e ste decât un singur lucru de fãcut . pentru cã este absolut necesar de a nu fi constipat pentru a urma studiile n oastre astrale. Dacã sunteþi constipat sunteþi de o atât de rea dipoziþie încât nef ta formã astralã este întemniþatã într-un înveli de argilã fetid. ca umiditatea de cãtre o sugativã. noi ar trebui sã consacrãm un capitol întreg sãnãtãþii. Ap d sunteþi exact deasupra. i veþi învãþa cum puteþi sã vã debarasaþi de constipaþia voastrã. veþi încerca chiar ameþeli. foarte foarte încet. veþi încerca o minunatã senzaþie de bunã stare i durerile voastre vor fi dispãrut. Constipaþia este flagelu aþiei i. Odatã ce el va fi revenit. ochii închi i. fãrã îndoialã. picioarele unite. Este fo e simplu. a puteþi întotdeauna sã reveniþi de acolo. riu fãrã lovire. Dar esenþialul este de a te reîntoarce de acolo câ ai agreabil posibil. În acest capitol am vorbit prea îndelung despre cãlãtoria în astral i fãrã îndoi repetat. vã veþi simþi mult mai u or i mai liber de a cãlãtori î . Odatã ce v-aþi elibe oate de eurile care îl stânjenesc. riscaþi sã aveþi migrenã. Dar exist o a treia. i de a avea rãbdare. Imaginaþi-vã coborând încet. medicamentele sau aspirina nu vã vor l ini ti . ªi apoi vã lãsaþi sã fiþi absorbiþi. nerãbdarea i oboseala sunt cele douã cauze principale de e ec.] V-am explicat îndelung cum sã ie iþi din corpul vostru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful