1

Pr. prof. dr. Vasile Mihoc
Lect. dr. Daniel Mihoc
Pr. asist. Ioan Mihoc

INTRODUCERE ÎN STUDIUL NOULUI TESTAMENT

Curs pentru anul I


Sibiu, 2007

2


Disciplinele Studiului Noului Testament


Studiul Noului Testament este una din ramurile cele mai importante ale teologiei creştine. O
ramură de o bogăţie fără seamăn, ilustrată prin cercetări care încep cu operele celor mai vechi
Părinţi şi dascăli ai Bisericii şi care se continuă pe întreg parcursul celor două milenii de
istorie creştină. Fiind însă o disciplină extrem de complexă, care a cunoscut o dezvoltare cu
totul deosebită mai ales în ultimele veacuri, Studiul Noului Testament cuprinde, de fapt,
următoarele discipline:

Istoria epocii Noului Testament. Nu putem studia Noul Testament fără a ţine seama de
contextul istoric în care s-au desfăşurat evenimentele pe care le relatează. Creştinismul a
apărut şi s-a răspândit într-un cadru istoric şi geografic destul de clar delimitat. De asemenea,
cărţile cuprinse în canonul Noului Testament au fost scrise în anumite situaţii şi răspund la
probleme specifice care, de multe ori, nu pot fi înţelese fără o cunoaştere a cadrului istoric
mai larg în care au apărut. În general, specialiştii delimitează cadrul cronologic al acestei
discipline între epoca lui Alexandru cel Mare (+ 323 î.H.) şi ultima mare revoltă iudaică (132-
135 d.H.).

Bibliografie
I. Izvoare

IOSIF FLAVIU, Antichităţi iudaice, cărţile I-X, trad. de Ion Acsan, Hasefer, Bucureşti, 2000.
IDEM, Istoria războiului iudeilor împotriva romanilor, traducere de Gheneli Wolf şi Ion Acsan, Editura
Hasefer, Bucureşti, 1997.
The Life and Works of Flavius Josephus, trad. de William Whiston, Ed. Holt, Rinehart and Winston, New York,
f. a.
EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, în Scrieri, Partea întâia, trad. de Pr. Prof. T. BODOGAE, col.
„Părinţi şi scriitori bisericeşti“ 13, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1987.

II. Cărţi şi studii

ABEL, F. M., Histoire de la Palestine, Paris, 1951-1952.
ABRUDAN, Dumitru, Iosif Flaviu – istoric al epocii intertestamentare. Importanţa sa pentru cunoaşterea
contextului în care a apărut creştinismul, în „Mitropolia Ardealului“, XXXII (1987), nr. 3, p. 8-20.
Al0\PI^HL, La !!a:, Ic·ect a ·a| ,ce |a| ·u: Kat|u : ^ta)u su:, Pournaras, Tesalonic, 1985.
IDEM, Ic·ecta ·u: )cucs.ta: ·eu Iccau ì, Eììu|tsa lca ++a·a, Atena, 1995.
BALCA, Nicolae, Istoria filozofiei antice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1982.
BARRETT, C. K., The New Testament Background: Selected Documents, S.P.C.K., London, 1961.
CORBU, Adrian, Istoria politică a epocii Noului Testament, în „Altarul Banatului“, serie nouă, VIII (1997), nr.
7-9, p. 83-91.
CORBU, Agapie, Situaţia socială în Ţara Sfântă în epoca Noului Testament, în „Teologia“, II (1998), nr. 1-2, p.
57-63.
DANIÉLOU, J., Message évangélique et culture hellénistique, 1961.
DRIMBA, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984.
IERIMA, Pavel, Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu, în „Revista Teologică“, serie nouă, X (2000), nr.
2, p. 128-163.
MARCU, Grigorie, O ştiinţă nouă: Istoria vremurilor neotestamentare, Sibiu, 1946.
IDEM, Mediul de apariţie al cărţilor Noului Testament, în „Mitropolia Ardealului“, nr. 4-6/1976, p. 252-272.
MAY, Herbert, Oxford Bible Atlas, Oxford University Press, New York – Toronto, 1984.
MIHOC, Vasile, Samaritenii, în „Mitropolia Ardealului“, nr. 7-9/1980, p. 625-632.
3
MOMMSEN, Theodor, Istoria romană, vol. I-IV, trad. de Joachim Nicolaus, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1987-1991.
PFEIFFER, R., History of New Testament Times, 1949.
ROETZEL, Calvin J., The World That Shaped the New Testament, John Knox Press, Atlanta, 1985.
ROPS, Daniel, Jésus en son temps, Fayard, Paris,1945.
IDEM, La vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus, Hachette, Paris, 1961.
SCHÜRER, Emil, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135), A new
English version revised and edited by Geza Vermes, Fergus Millar, Martin Goodman, Edinburgh, 4
vol., 1973-1987.
SUETONIUS, C. Tranquillus, Vieţile celor doisprezece cezari, trad. de D. Popescu şi C. V. Georoc, Editura
ştiinţifică, Bucureşti, 1958.
TRICOT, A., Le milieu du Nouveau Testament, în Introduction à la Bible, Tome II – Le Nouveau Testament,
sous la direction de A. Robert et A. Feuillet, Desclée & Cie, Tournai, 1959.
TUDOR, Dumitru, Cezar, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1969.
IDEM, Figuri de împăraţi romani, vol. 1-2, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1974.
TUDOR, Dumitru (coordonator), Enciclopedia civilizaţiei romane, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,
1982.

Arheologia biblică este o disciplină mai nouă. Cercetările arheologice constituie o sursă
importantă de informaţii privind circumstanţele sociale, geografice, politice, culturale,
religioase în care au apărut cărţile care formează canonul Noului Testament.

Bibliografie

ABRUDAN, Dumitru şi Emilian CORNIŢESCU, Arheologie biblică, Bucureşti, 1994.
ALBRIGHT, W. F., De l’âge de la pierre à la chrétienté, 1951.
IDEM, Archéologie de la Palestine, 1955.
BÁEZ-CAMARGO, G., Archaeological Commentary on the Bible, Doubleday, New York, 1986.
BARROUS, A. G., Manuel d’archéologie biblique, 1939.
CORSWANT, W., Dictionnaire d’archéologie biblique, 1956.
FINEGAN, J. The Archaeology of the New Testament, vol. I: The Life of Jesus and the Beginning of the Early
Church, ed. rev., Princeton University, 1992; vol. II: The Mediterranean World of the Early Christian
Apostles, Westview, Boulder, 1981.
GROLLENBERG, L. H., Atlas de la Bible, 1955.
JEREMIAS, J., Jerusalem in the Time of Jesus, Fortress, Philadelphia, 1969.
KOPP, C., The Holy Places of the Gospels, Herder and Herder, New York, 1963.
MAY, H. G., Oxford Bible Atlas, Oxford University Press, New York/Toronto, 1995.
MEYERS, E. M. (ed.), The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, 5 vol., Oxford University
Press, New York, 1997.
The Times Atlas of the Bible, Times Books, 1989.

Studiul limbii originale (greceşti) a Noului Testament. Obiectul acestei discipline îl
reprezintă cunoaşterea dialectului comun al limbii greceşti în care au fost scrise cărţile Noului
Testament. O bună cunoaştere a limbii textului Noului Testament contribuie la înţelegerea
corectă a mesajului său.

Bibliografie

ABEL, F. M., Grammaire du grec biblique, Paris, 1927.
ARGYLE, A. W., An Introduction Grammar of New Testament Greek, 1965.
CARREZ, M., Grammaire grecque du Nouveau Testament, 1966.
SCHMOLLER, A., Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament, 1968.
TAYLOR, V., The Text of the New Testament, 1963.
WENHAM, J. W., The Elements of New Testament Greek, 1965.

Introducerea (isagogia) în cărţile Noului Testament. Ca disciplină biblică,
introducerea în cărţile Noului Testament s-a dezvoltat începând cu secolul al XVIII-lea.
Părinţii Bisericii şi scriitorii bisericeşti nu s-au preocupat de probleme isagogice decât
4
ocazional. Puţine informaţii de natură introductivă avem de la Papias, episcop de Ierapolis
(începutul sec. II), în câteva fragmente citate de istoricul creştin Eusebiu de Cezareea. Teofil
de Antiohia, Clement Alexandrinul şi Sf. Irineu, ne oferă informaţii importante legate de
apariţia canonului, iar Origen este preocupat de autenticitatea, integritatea şi timpul apariţiei
mai multor cărţi din Noul Testament. Ca primă Introducere am putea socoti Canonul
Muratori (sfârşitul sec. II d.H.), care conţine o listă a cărţilor Noului Testament, cu scurte
informaţii despre fiecare. Din aceeaşi perioadă provin prologurile anti-marcionite la
Evangheliile de la Marcu, Luca şi Ioan. Un fel de studiu introductiv în cărţile Sfintei Scripturi
poate fi socotită scrierea Lu |eot: . :t ·e+e: ·u : ).ta: vca|u :, atribuită Sfântului Atanasie,
arhiepiscopul Alexandriei (+ 373).
Obiectul Introducerii în cărţile Noului Testament este de a urmări soarta acestor cărţi din
momentul apariţiei lor până în zilele noastre. Isagogia se referă pe de o parte la Noul
Testament în ansamblu, şi atunci vorbim de isagogie generală. În cuprinsul acesteia vom
regăsi următoarele probleme: Istoria canonului Noului Testament; Inspiraţia, autenticitatea şi
canonicitatea Noului Testament; Istoria textului Noului Testament; Istoria traducerilor Noului
Testament. Pe de altă parte, isagogia priveşte îndeaproape fiecare scriere în parte. Avem de a
face în acest caz cu o isagogie specială a cărei arie de lucru cuprinde rezolvarea următoarelor
probleme: Cine este autorul? Când şi unde a scris? În ce împrejurări? Ce scop a urmărit? Cui
s-a adresat? În ce limbă a scris? Este autentică scrierea care s-a păstrat până astăzi? Şi-a
păstrat ea unitatea şi integritatea? De rezultatele pe care le pune la dispoziţie Introducerea
depinde în cea mai mare măsură realizarea comentariului Noului Testament.

Bibliografie

BARKER, G. W., W. L. LANE, J. R. MICHAELS, The New Testament Speaks, Harper & Row, San Francisco,
1969.
BĂLĂŞESCU, Nifon, Isagoghi sau Introducere în cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament,
Bucureşti, 1858.
BROWN, Raymond E., An Introduction to the New Testament, Doubleday, New York, 1997.
COLLINS, R. F., Introduction to the New Testament, Doubleday, New York, 1983.
DOUGLAS, J. D., (ed.), The New Bible Dictionary, Inter-Varsity Press, London, 1962 (abr.: New Bible
Dictionary). Acest dicţionar a apărut şi în traducere românească cu titlul Dicţionar biblic, Edit. „Cartea
creştină“, Oradea, 1995.
GHEORGHIU, Vasile, Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Nou, Cernăuţi, 1929.
GRANDMAISON, Léonce de, Jésus Christ , sa personne, son message, ses preuves, édition abrégée, col.
„Verbum Salutis“, I, Paris, 1930.
GUTHRIE, Donald, New Testament Introduction, Apollos, Leicester, England & Intervarsity Press, Downers
Grove, Illinois, USA, 1990.
HARRINGTON, Wilfrid, Record of Revelation (The Bible) – Record of the Promise (The Old Testament) –
Record of the Fulfillment (The New Testament), The Priory Press, Chicago, 1965. Vom cita lucrarea
după ediţia franceză, în traducerea lui J. Winandy, sub titlul Nouvelle Introduction à la Bible, Éditions
du Seuil, 1971.
KAPAPI^0E0\A0L, Iaa ||u:, Etcavavu c·u| Kat|u ^ta)u su, Pournara, Tesalonic, 1991.
KÜMMEL, W. G., Introduction to the New Testament, 2 vol., ediţie revizuită, Abingdon, Nashville, 1986.
LAYMON, Charles M. (ed.), The Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible, Collins, London-
Glasgow, 1972.
METZGER, B. M., The New Testament: Its Background, Growth, and Content, Abingdon, Nashville, 1983
2
.
MOFFATT, J, An Introduction to the Literature of the New Testament, Clark, Edinburgh, 1918
3
.
MUNTEANU, Liviu, Compendiu de Introducere în Cărţile Noului Testament, Cluj, 1941.
NICOLAESCU, Nicolae I., Grigorie MARCU, Sofron VLAD, Liviu G. MUNTEANU, Studiul Noului
Testament. Pentru Institutele Teologice, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1983.
OLARIU, Iosif Iuliu, Introducere în cărţile Noului Testament, Caransebeş, 1913.
ROBERT, A. et A. FEUILLET, Introduction à la Bible, I-II, Desclée et Cie, Tournai, 1959.
SCHENKE, H. M. şi K. M. FISCHER, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, 2 vol., 1978-1979.
SCHWEIZER, E., A Theological Introduction to the New Testament, Abingdon, Nashville, 1991.
5
SCRIBAN, Iuliu, Curs de Introducere în cărţile Noului Testament, Bucureşti, 1930.
TOFANĂ, Stelian, Introducere în Studiul Noului Testament, Vol. I: Text şi Canon. Epoca Noului Testament,
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997.

Ermineutica biblică. Numele disciplinei vine de la verbul . c+u|.u.t|, care înseamnă a
explica, a tălmăci, a interpreta.
Încă din sec. II, se poate vorbi de începuturile viitoarei discipline a Ermineuticii. În
lucrarea H Kì.t : (Cheia), episcopul Meliton din Sardes (170 d.H.) a voit să dea lista celor
mai obişnuiţi tropi biblici şi explicarea lor.
Obiectul acestei discipline îl reprezintă stabilirea principiilor şi regulilor care permit o
explicare (tălmăcire) corectă a Sfintei Scripturi în general şi a Noului Testament în special.
Ermineutica cuprinde trei diviziuni: noemica (teoria sensurilor Sfintei Scripturi);
euristica (aflarea şi identificarea sensurilor în diferite texte biblice) şi proforistica (aplicarea
sensului celui mai potrivit în cazul textelor dificil de interpretat).

Bibliografie

BASARAB, M., Ermineutica biblică, Oradea, 1997.
BLACMAN, D. C., Biblical Interpretation, 1957.
BRAUN, D. M., The Sensus Plenior of Sacred Scripture, 1945.
CHIRICESCU, C., Ermineutică Biblică, Bucureşti, 1895.
COPPENS, J., Problémes et méthodes d’exégèse biblique, 1950.
GRANT, R. M., A Short History of the Interpretation of the Bible, 1965.
GRELOT, P., Sens chrétien de l’Ancien Testament, Desclée & Co, Tournai, 1962.
GUILLEMETTE, N., Introduction à la lecture du Nouveau Testament, Cerf, Paris, 1980.
JEANROND, W. G., Text and Interpretation as Categories of Theological Thinking, 1988.
MARCU, Grigorie, Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist, în rev. „Mitropolia
Ardealului“, 7-8/1958, p. 484-515.
MIHOC, Vasile, Sensul tipic al Vechiului Testament după I Corinteni 10, 1-11, MA, XXI (1976), p. 273-285.
IDEM, Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi, în vol. Biblie şi teologie. Prinos de cinstire Părintelui
Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, Sibiu, 1997, p. 52-74; The Actuality of
Church Fathers’ Biblical Exegesis, în vol. James DUNN, Ulrich LUZ, Hans KLEIN und Vasile
MIHOC (ed.), Auslegung der Bibel, col. „Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament,
130, Mohr Siebeck, Tübingen, 2000, p. 3-28.
IDEM, Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament, în „Altarul Banatului“, VIII (1997),
nr. 7-9, p. 28-39.
NICOLAESCU, Nicolae I., Biserica Ortodoxă, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză
biblică, în rev. „Studii Teologice”, 1-2/1952, p. 113-133.
ROBINSON, M. J. şi J. B. COBB, The New Hermeneutic, 1964.
SCRIBAN, Iuliu, Manual de Ermineutică Biblică, Bucureşti, 1922.
SUCIU, Iustin, Ermineutica biblică, Arad, 1933.

Exegeza Noului Testament. Cea mai veche şi cea mai importantă dintre aceste
discipline este exegeza, adică interpretarea sau comentariul cărţilor Noului Testament.
Aplicarea practică a principiilor ermineuticii este sarcina exegezei. Aceasta este tot atât de
veche ca şi cărţile Noului Testament, căci Apostolii înşişi simt nevoia lămuririi unor
învăţături propovăduite de Mântuitorul. Îi vedem adresându-I-se cu cuvintele: „Desluşeşte-ne
nouă pilda aceasta“ (Mt 13, 36b). Cu atât mai mult se resimte această nevoie de tălmăcire la
aceia care n-au ascultat direct pe Mântuitorul. Apostolii, primind mandatul de a propovădui
Evanghelia lui Hristos, au menirea de a o şi explica pe înţelesul tuturor. Ei fac acest lucru
luminaţi fiind prin inspiraţia Duhului Sfânt. Dar pe măsură ce între Mântuitorul şi ascultătorii
Evangheliei se interpun secole, interpretarea Noului Testament devine tot mai grea. Primele
şcoli teologice, ca acelea din Alexandria, Cezareea şi Antiohia, sunt şcoli exegetice, deoarece
munca lor se concentrează în primul rând asupra tălmăcirii Sfintei Scripturi.
6
Disciplinele biblice urmăresc să extragă din textul cărţilor Noului Testament înţelesul
dat de autorii sfinţi şi să-l expună cu claritate şi precizie, pe înţelesul credincioşilor. Acest
lucru este cu atât mai dificil, cu cât autorii cărţilor sfinte ale Noului Testament de multe ori nu
fac altceva, decât reproduc cuvintele Mântuitorului fără a le da vreo lămurire.
Din precizarea obiectului, rezultă clar şi limitele interpretării sau tălmăcirii exegetice.
Numai interpretarea care îşi propune să lămurească înţelesul dat de autorii sfinţi scrierilor lor,
este exegetică. Îndată ce depăşeşte acest obiectiv, urmărind şi alte tendinţe, ca: apărarea
înţelesului dat de autor anumitor adevăruri sau aplicarea acestor adevăruri pe terenul vieţii
practice, nu mai avem de-a face cu o exegeză pură, ci cu una mixtă, care are caracter
apologetic, dogmatic, catehetic, omiletic etc.
Toate disciplinele neotestamentare sunt auxiliare ale exegezei sau comentariului. Ele nu
fac altceva decât să ofere materialul ştiinţific necesar unei cât mai bune interpretări.

Bibliografie

Pentru comentariile patristice, vom face trimiteri la următoarele colecţii:
MIGNE, J.-P. (ed.), Patrologia graeca (abr.: PG); Patrologia latina (abr.: PL).
Sources chrétiennes, Cerf, Paris, începând cu anul 1942.
Părinţi şi scriitori bisericeşti (abr.: PSB), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, începând cu anul 1979.
Pentru paralelele rabinice, facem trimitere la importanta lucrare a lui STRACK, H. L. şi P.
BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, 5 vol., Beck, München, 1922-
1928.
În ce priveşte comentariile moderne, sunt de menţionat unele cunoscute serii de comentarii, ca: The
International Critical Commentary on the New Testament (ICC), T&T Clark, Edinburgh; Meyer, H. A. W. (ed):
Kritisch-Exegetischer Kommentar zum Neuen Testament (MeyerK); Études bibliques (ÉB), Paris, Gabalda;
Commentaire du Nouveau Testament (CNT), Delachaux & Niestlé, Neuchâtel; The Interpreter’s Bible (IB); Das
Neue Testament Deutsch (NTD), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen; Evangelisch-Katholischer Kommentar
zum Neuen Testament (EKK), Benziger-Neukirchener, Zürich/Düsseldorf/ Neukirchen/Vluyn; The Anchor Bible
(AB); The International Bible Commentary (IBC); Ec+u|.t a Kat|u : ^ta)u su: (EK^), Pournara, Tesalonic; The
New International Commentary (NIC); The New Jerome Biblical Commentary (NJBC); The New Century Bible
Commentary (NCBC), W. B. Eerdmans–Marshall, Morgan & Scott, Grand Rapids/London; The New
International Greek Testament Commentary (NIGTC); ş. a.
Comentarii româneşti există numai la o parte dintre cărţile Noului Testament; ele vor fi indicate în
bibliografia specială a respectivelor cărţi neotestamentare.

Teologia Noului Testament. Se bazează pe studiul exegetic, fiind un produs sistematic
al acestuia. Este o sistematizare a rezultatelor exegezei, adică a învăţăturilor mântuitoare
cuprinse în cărţile Noului Testament.

Bibliografie

BENOIT, P., Exégèse et Théologie, I-IV, începând cu 1960.
BONSIRVEN, J., Théologie du Nouveau Testament, 1951.
CAIRD, G. B., New Testament Theology, Clarendon, Oxford, 1994.
CULLMANN, O., Salvation in History, Harper and Row, New York, 1967.
GOPPELT, L., Theology of the New Testament, 2 vol., Eerdmans, Grand Rapids, 1981-1982.
JEREMIAS, J., New Testament Theology, 1973.
KITTEL, G., G. Friedrich (ed.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I-X, 1933-1979. Trad.
engleză: Theological Dictionary of the New Testament, Eerdmans, Grand Rapids, 1964-1976.
KÜMMEL, W. G., The Theology of the New Testament According to its Major Witnesses: Jesus-Paul-John,
Abingdon, Nashville, 1973.
LADD, G. E., A Theology of the New Testament, revizuită de D. A. Hagner, Eerdmans, Grand Rapids, 1993.
LAGRANGE, M.-J., L’Évangile de Jésus Christ, 1930.
MARCU, Grigorie, Introducere în Teologia Biblică, în „Anuarul“ XVI (1939-1940) al Academiei Teologice
„Andreiane“ din Sibiu.
PRAT, F., Jésus Christ. Sa Vie, Sa Doctrine, Son Oeuvre, I-II, Paris, 1953.
IDEM, La Théologie de Saint Paul, ed. de Jean Daniélou, I-II, 1961-1962.
7
RICHARDSON, A., An Introduction to the Theology of the New Testament, SCM Press, London, 1958.
IDEM, A Theological Word Book of the Bible, Macmillan, New York, 1950.
SPICQ, C., Theological Lexicon of the New Testament, 3 vol., Hendrickson, Peabody, MA, 1994 (originalul în
franceză, 1978).
STAUFFER, E., New Testament Theology, SCM Press, London, 1955.

Adăugăm aici câteva lucrări de bibliografie generală asupra Studiului Noului Testament:

FITZMYER, J. A., An Introductory Bibliography for the Study of Scripture, Pontifical Biblical Institute, Roma,
1990
3
.
FRANCE, R. T., A Bibliographic Guide to New Testament Research, JSOT, Sheffield, 1983
3
.
HARRINGTON, D. J., The New Testament: A Bibliography, Glazier, Wilmington, 1985.
HORT, E., The Bible Book: Resources for Reading the New Testament, Crossroad, New York, 1983.
MARCU, Grigorie, Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare – Contribuţiuni parţiale, în
„Mitropolia Ardealului“, VIII (1963), nr. 11-12, p. 836-856.
IDEM, Preocupări şi studii de teologie biblică, în vol. „Douăzeci de ani din viaţa Bisericii Ortodoxe Române.
La a XX–a aniversare a înscăunării Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian”, 1968, p. 266-282.
METZGER, B. M., Index to Periodical Literature on Christ and the Gospels, Brill, Leiden, 1966.
MIHOC, Vasile, Studiul Noului Testament, în vol. Contribuţii transilvănene la Teologia ortodoxă, Sibiu, 1988,
p. 53-67.
NICOLAESCU, Nicolae I., Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română, în „Studii Teologice“, seria a II-a,
XXIII (1971), nr. 1-2, p. 14-30.
ROVENŢA, Haralambie, Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (1881-1931), în „Studii
Teologice“, III (1931), nr. 2, p. 246-302. Extras, Bucureşti, 1932.


8
ISTORIA EPOCII
NOULUI TESTAMENTPentru buna înţelegere a multor texte din Noul Testament este necesară o minimă cunoaştere a
mediului în care el a apărut, a condiţiilor politice, sociale, culturale şi religioase care
caracterizau epoca respectivă. Mântuitorul a trăit şi Şi-a desfăşurat activitatea într-un spaţiu
geografic şi temporal limitat: cel al iudaismului palestinian. Totuşi, în epoca Sa, iudaismul
palestinian nu reprezenta un spaţiu închis. Pronia divină şi destinul său politic l-au introdus în
spaţiul mai larg al lumii greco-romane. Iar Biserica, curând după întemeierea ei, a profitat din
plin de avantajele misionare oferite de acest spaţiu. Prigoniţi de conaţionalii lor, misionarii
creştini au putut depăşi cu uşurinţă spaţiul Ţării Sfinte, bucurându-se de protecţia şi facilităţile
oferite de statul roman. De aceea, cunoaşterea lumii greco-romane, în general, şi a
iudaismului palestinian, în special, constituie o condiţie de bază pentru înţelegerea scrierilor
Noului Testament. Iată de ce am considerat potrivit să deschidem această Introducere în
studiul Noului Testament cu o scurtă prezentare a situaţiei lumii greco-romane şi a celei
iudaice la începuturile Creştinismului.I. Imperiul roman


1. Situaţia politică

Specialiştii împart în mod obişnuit istoria Romei în trei părţi
1
: epoca regilor, cea a
republicii şi cea a imperiului. După tradiţie, Roma a fost fondată în anul 753 î.H. Prima
perioadă a istoriei Romei ţine de la această dată până în anul 510 î.H., când a fost depus
ultimul rege, Tarquinius Superbus.
Epoca republicii ţine din 509 până în 27 î.H. În cursul acestei epoci, Roma a cucerit
puţin câte puţin o poziţie preponderentă, mai întâi în Italia, apoi de jur-împrejurul Mării
Mediterane. Ea şi-a îmbogăţit totodată, din ce în ce mai mult, şi experienţa politică şi
administrativă. Cultura ei a avut mult de câştigat prin contactul cu celelalte popoare, mai
ales cu grecii. În ultima parte a epocii republicii asistăm la o considerabilă dezvoltare a
comerţului, deşi situaţia politică se degradează din ce în ce mai mult.

1
Cf. HARRINGTON, Introduction, p. 577. Alţi autori vorbesc de patru perioade, împărţind perioada imperiului
în două părţi: cea a principatului, care se întinde de la anul 27 î.H. până la venirea lui Diocleţian, care
inaugurează perioada dominatului (285 d.H.). Deosebirea dintre acestea constă în modul de guvernare:
Caracteristica politică a primei perioade este participarea senatului alături de împărat la guvernare; a celei de-a
doua, lipsirea senatului de vreun rol în viaţa publică. Confruntat cu o gravă criză internă, care afecta stabilitatea
tronului imperial şi favoriza intervenţiile abuzive ale armatei în viaţa politică, Diocleţian a preluat controlul
tuturor puterilor din stat. Cf. I. BARNEA, Dominatul, în Enciclopedia civilizaţiei, p. 267; O. TOROPU,
Principatul, în Εnciclopedia civilizaţiei, p. 614.
9
Perioada a treia începe cu ridicarea pe tronul imperial a lui Octavian August, în anul 27
î.H. De fapt, August nu şi-a luat titlul de împărat; el prefera să fie numit „principe“ sau
„primul cetăţean“
2
. Totuşi, e neîndoielnic că epoca imperiului începe cu domnia sa.
Pe noi ne interesează în special ultimii ani ai republicii şi primii ani ai imperiului, adică
epoca în care se încadrează apariţia Creştinismului şi a Noului Testament.

*

În anul 66 generalul roman Pompei pleca spre Orient în fruntea unei armate puternice şi cu
puteri foarte largi în ce priveşte iniţiativele politice şi administrative. El a cucerit Asia Mică şi
şi-a condus trupele până la poalele Munţilor Caucaz şi la ţărmurile Caspicei. În primăvara lui
63 î.H. a ajuns la Damasc, de unde a trecut la ocuparea Ţării Sfinte. Ierusalimul a fost asediat
şi în scurtă vreme cucerit. În anul 63 începe, deci, stăpânirea romană asupra Ţării Sfinte.
În acelaşi timp, Iuliu Cezar cucerise Galia. Rivalitatea dintre cei doi generali romani a
degenerat curând în război civil (49 î.H.). Cezar a devenit curând stăpân al situaţiei în Italia şi
Spania. El l-a urmărit pe Pompei până în Grecia unde, în lupta de la Farsala (48 î.H.), l-a
înfrânt definitiv. Dar în anul 44 î.H. Cezar a fost asasinat
3
, şi din nou a izbucnit războiul civil.
Brutus şi Cassius, principalii membri ai conspiraţiei căreia i-a căzut victimă Cezar, s-au aflat
confruntaţi cu Marc-Antoniu şi cu tânărul Octavian, fiul adoptiv al lui Cezar, susţinuţi şi de
marele pontif Lepidus. Triumvirii au învins în bătălia de la Filippi. Ei şi-au împărţit teritoriul
roman. Octavian va deveni curând stăpân şi peste partea lui Lepidus. Occidentul se declară
pentru Octavian, în timp ce Antoniu este preocupat numai de dragostea sa pentru Cleopatra,
regina Egiptului, cu care se şi căsătoreşte. Izbucneşte conflictul armat între cei doi, încheiat cu
bătălia de la Actium, în care flota lui Antoniu este distrusă (31 î.H.). Antoniu şi Cleopatra s-au
sinucis, Octavian rămânând singurul stăpân al lumii romane
4
. În anul 27, învingătorul
primeşte din partea senatului supranumele de August (lat.: Augustus)
5
şi până la moartea sa, în
anul 14 d.H., el rămâne în fruntea celui mai puternic imperiu pe care l-a cunoscut istoria.
Epoca lui Octavian August a rămas în istorie ca un timp de pace şi prosperitate
6
. După
ani lungi de tulburări şi război civil, guvernarea sa, care a reinstaurat ordinea şi justiţia, a
apărut ca cea a unui binefăcător al neamului omenesc.
Lui August i-a urmat ginerele său Tiberiu (14-37 d.H.). Deşi inteligent şi abil, Tiberiu
suferea de boala bănuielii, ceea ce a făcut ca ultimii ani ai domniei sale să rămână în istorie ca
o epocă de teroare sângeroasă
7
. Folosindu-se de Lex majestatis şi de Lex concussionis, două
legi votate în timpul lui Augustus, dar puţin folosite până atunci, Tiberiu a instaurat
pretutindeni frica. Prima lege lovea în toţi aceia care prin cuvânt sau faptă atacau maiestatea
împăratului. Era suficient să se producă un denunţ, şi denunţatul era adus în faţa justiţiei. În
majoritatea cazurilor se pronunţa pedeapsa capitală; în cel mai bun caz, acuzatul se putea
alege cu exilul. De a doua lege se folosea împotriva guvernatorilor de provincii sau a altor
înalţi funcţionari bănuiţi de fraude. Pedepsele erau aceleaşi.
8
În timpul acestui tiran Şi-a
desfăşurat Mântuitorul activitatea publică şi a fost condamnat la moarte. Slujbaşul împăratului
din Iudeea, Ponţiu Pilat, nu s-a dovedit mai bun decât stăpânul său. Pentru a evita
confruntarea cu Lex majestatis, L-a dat morţii pe Mântuitorul lumii. Până la urmă însă nu a

2
TUDOR, Împăraţi romani, p. 37
3
Pentru detalii despre importanţa acestuia în procesul expansiunii statului roman, vezi monografia lui D.
TUDOR, Cezar, Edit. enciclopedică română, Bucureşti, 1969.
4
TUDOR, Împăraţi romani, p. 28-29.
5
O. TOROPU, Augustus, în Enciclopedia civilizaţiei, p. 115.
6
În testamentul său, Octavian aminteşte că a închis de trei ori templul lui Ianus, ceea ce însemna instaurarea
păcii generale în imperiu. Cf. TUDOR, Împăraţi romani, p. 30.
7
HARRINGTON, Introduction, p. 578.
8
TUDOR, Împăraţi romani, p. 102-103.
10
scăpat de ceea ce se temea: În urma unei intervenţii brutale împotriva unei mulţimi de
samariteni care se adunaseră pe Muntele Garizim, Pilat şi-a pierdut postul şi a fost trimis la
Roma pentru a da socoteală de conduita sa în faţa lui Tiberiu
9
.
După Tiberiu, au urmat pe tron Caligula (37-41), depravat şi capricios, apoi Claudiu
(41-54), un administrator destul de bun, şi, în sfârşit, Nero (54-68), primul mare persecutor al
creştinilor. Asasinarea sa marchează începutul unei perioade de tulburări, în cursul căreia trei
împăraţi – Galba, Otto şi Vitelius – n-au avut decât domnii efemere. Acum începe armata să-
şi impună pe tron preferaţii. Legiunile de la Dunăre şi din Orient l-au aclamat ca împărat pe
generalul Vespasian (69-79), care conducea pe atunci operaţiunile împotriva revoltaţilor iudei.
Alegerea s-a dovedit fericită, Vespasian restabilind ordinea şi umplând din nou vistieria
statului. Fiul şi succesorul său, Titus, n-a domnit decât doi ani (79-81)
10
. Lui i-a urmat fratele
său Domiţian (81-96), care a dezlănţuit din nou persecuţia împotriva creştinilor. După
asasinarea lui Domiţian, senatul a desemnat ca succesor la tron pe bătrânul jurist Nerva (96-
98), căruia i-a urmat fiul său adoptiv Traian (98-117). Domnia lui Traian va deschide o epocă
de reînnoire pentru Imperiul Roman.


2. Situaţia administrativă şi socială

La moartea lui Octavian August, Imperiul Roman cuprindea, în afară de Italia, Spania, Galia,
o mare parte din Germania, Balcanii, Asia Mică, Siria şi Palestina, Egiptul şi Africa de Nord.
Mediterana devenise o „mare romană“, căci, într-adevăr autoritatea imperiului se întindea de
jur-împrejurul ei. În primul veac al erei creştine, legiunile romane vor face ca frontierele să fie
împinse încă şi mai departe.
În acest vast Imperiu, diferitele popoare îşi păstrau caracteristicile şi tradiţiile proprii.
Totuşi, numeroasele contacte economice, culturale şi religioase tindeau să şteargă diferenţele.
În oraşe, limba cea mai răspândită era greaca vulgară, acel „dialect comun“ (Koine); limbile
vechi se menţineau însă, mai ales în zonele rurale.
Imperiul era împărţit în provincii. Cele mai vechi erau denumite provincii senatoriale,
fiind guvernate de câte un proconsul desemnat de senat; celelalte erau provincii imperiale,
fiind conduse de un legat, desemnat de către împărat
11
. Începând cu anul 6 d.H. şi Ţara Sfântă
a fost integrată în sistemul administrativ imperial, conducerea ei fiind încredinţată unui
procurator. Acesta era subordonat legatului imperial al Siriei.
O vastă reţea de drumuri lega între ele provinciile romane. Propovăduitorii creştini vor
parcurge aceste drumuri, profitând astfel de facilităţile pe care le oferea unitatea politică şi
administrativă a lumii greco-romane.
O caracteristică importantă a acelei vremi era numărul enorm de sclavi. Numărul lor era
aproape tot atât de mare ca şi acela al cetăţenilor liberi. Cei mai mulţi ajungeau în această
condiţie prin naştere; alţii, din cauza sărăciei
12
, iar alţii erau prizonieri de război. În principiu,
şi de multe ori şi de fapt, sclavul era tratat ca un lucru oarecare. Între animale şi sclavi
diferenţa de regim era minimă; ea depindea în întregime de bunul plac al stăpânului. Ei puteau
fi eliberaţi de stăpânii lor sau de stat şi în acest caz intrau în rândul liberţilor
13
. Sclavul
eliberat (libertul) nu beneficia de totalitatea drepturilor politice şi civile. El avea o serie de
îndatoriri faţă de fostul lui stăpân care-i devenea acum patronus
14
.

9
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XVIII, iv, 2.
10
Probabil a fost ucis de fratele său Domiţian. Cf. BARRETT, New Testament Background, p. 18.
11
TRICOT, Le milieu, p. 13.
12
Cei mai mulţi din această categorie erau debitori insolvabili vânduţi pentru a li se plăti datoriile.
13
HARRINGTON, Introduction, p. 579.
14
N. GUDEA, Clasele şi categoriile sociale, în Enciclopedia civilizaţiei, p. 195.
11
Nu toţi locuitorii Imperiului aveau şi cetăţenia romană. Acesta conferea o serie de
privilegii, între care era scutirea de pedepse corporale şi, în caz de condamnare la moarte,
aplicarea unei „bona mors“, cetăţenii romani neputând fi condamnaţi la răstignire. Ei aveau,
de asemenea, dreptul de a face apel la tribunalul Cezarului. Cetăţenia romană era ereditară; de
asemenea, ea putea fi acordată ca recompensă, dar putea şi să fie cumpărată (cf. Fapte 22, 25-
28)
15
.


3. Situaţia culturală (principalele curente filosofice)

În lumea greco-romană, metafizica lui Platon şi cea a lui Aristotel n-au avut un prea mare
ecou. Ceea ce îi interesa cu adevărat pe oameni erau mai ales problemele care priveau viaţa de
zi cu zi şi obţinerea fericirii. Tendinţele care predominau erau cele epicureice şi stoice
16
.
Epicureismul. Iniţiatorul acestui sistem, Epicur din Samos (342 –270 î.H.), a făcut din
plăcere idealul vieţii; însă trebuie să înţelegem bine ce înţelegea el prin aceasta. El nu se
referea la plăceri efemere, la senzaţii trecătoare, ci la o plăcere care durează întreaga viaţă.
Epicur avea în vedere plăcerea rezultată, în principal, din pacea interioară. Singura plăcere
durabilă se afla, după el, în sănătatea trupească şi liniştea sufletească, de unde necesitatea
moderaţiei şi a stăpânirii de sine
17
. Pentru atingerea fericirii omul trebuie să cunoască
realitatea şi să se convingă de patru adevăruri fundamentale: (1) că zeii nu trebuie să inspire
teamă; (2) că nu trebuie să-ţi fie frică de moarte; (3) că este uşor să-ţi procuri binele; (4) că
este uşor să suporţi durerea
18
.
Pentru Epicur ştiinţa şi filosofia au rostul de a ajuta la atingerea fericirii omului. De
aceea la epicurei filosofia nu mai caută să clarifice rostul lumii şi al omului, ci formează un
fundament al artei de a trăi
19
.
Pe adepţii săi îi sfătuia să nu se amestece în politică. Epicur admitea existenţa zeilor,
dar, în viziunea sa, aceştia trăiau departe de lume, fără a fi preocupaţi de bunul ei mers
20
.
Aşadar, consecinţa practică a adoptării filosofiei lui era ateismul, deoarece un zeu inaccesibil
este ca şi inexistent.
Marea masă a poporului a îndrăgit această filosofie deoarece nu făcea apel la prea multe
noţiuni abstracte şi oferea ca ţintă a vieţii plăcerea. Nu întâlnim în epicureism noţiunea de
păcat, de judecată finală sau de viaţă după moarte. De aceea nu trebuie să ne mire atitudinea
atenienilor faţă de Sf. Pavel, atunci când le-a vorbit despre Iisus şi despre înviere (Fapte 17,
18-32).
Între adepţii epicureismului s-au numărat Lucreţiu, Cicero, Virgiliu şi Horaţiu. Influenţa
curentului se va prelungi până în secolul al II-lea d.H.
Stoicismul, fondat de Zenon din Cittium (336-264 î.H.), cerea adepţilor o perfectă
integritate morală şi, în consecinţă, stăpânire de sine şi o veritabilă asceză. Aceste precepte îi
atrăgeau pe cei care voiau să reacţioneze contra imoralităţii care domnea atât în viaţa publică,
cât şi în cea privată.
Stoicii credeau că divinitatea este o realitate materială care există din veşnicie; ea a
existat dintotdeauna sub forma focului primordial şi acesta rămâne sufletul universului, care a
derivat din el. Dumnezeu sau Logosul este principiul activ care cuprinde în el însuşi formele
tuturor lucrurilor. Sufletul omenesc este o parte din acest foc divin. El coboară în om în

15
HARRINGTON, Introduction, p. 579.
16
Ibidem, p. 580.
17
DRIMBA, Istoria culturii, p. 660.
18
Ibidem, p. 659
19
BALCA, Istoria filozofiei, p. 266.
20
HARRINGTON, Introduction, p. 580.
12
momentul creării lui. Nemurirea personală nu este posibilă deoarece toate sufletele trebuie să
se întoarcă în focul primordial atunci când o conflagraţie generală va distruge universul.
Acesta, de altfel, va renaşte pentru a parcurge un nou ciclu care se va încheia în acelaşi fel;
procesul acesta nu are sfârşit.
21

Pentru stoici, rostul omului în lume este realizarea planului divin, iar virtutea constă în a
trăi în armonie cu acesta. Fiecare om are un loc şi un rost în ordinea naturală şi trebuie să
caute să facă acele lucruri care sunt utile pentru poziţia lui. Împărţirea oamenilor prin diverse
organisme politice, deseori antagonice, este un rău. Toţi oamenii sunt egali şi trebuie trataţi cu
bunăvoinţă.
Stoicii nu vorbesc de necesitatea iubirii aproapelui, ci de necesitatea slujirii lui. Slujirea
celor din jur este semnul unei vieţi normale. Slujirea nu trebuie împreunată cu iubirea, pentru
că aceasta ar putea provoca suferinţă.
Toţi oamenii au puterea de a gândi corect. Dar cei mai mulţi cresc şi trăiesc într-un
mediu care-i îmbibă cu intuiţii neraţionale. Pentru aceştia, gândirea corectă este numai o
putere latentă, ce nu poate fi trezită şi cultivată decât prin exerciţii filosofice.
22

Stoicismul nu cunoaşte posibilitatea unei relaţii personale cu divinitatea, care de altfel,
neavând caracter personal, nu se poate implica în problemele oamenilor.
În epoca Noului Testament, învăţăturile stoicilor formau fundamentul a ceea ce am
putea numi „filosofia populară“. Aceasta era propagată de oratori, ei înşişi stoici, care se
bucurau de aprecierea maselor. Ei foloseau diatriba, metodă oratorică care se baza pe dialog;
oratorul adresa întrebări la care el însuşi dădea răspuns şi îşi sublinia ideile prin exclamaţii şi
apostrofări directe
23
. Un exemplu de diatribă ne oferă Sf. Pavel în Epistola către Romani 3, 1-
9. Aceşti învăţători populari nu erau panteişti, ca primii stoici; ei credeau într-un Dumnezeu
universal, suflet şi raţiune a lumii, părinte al zeilor şi al oamenilor. Ei învăţau că singurul
lucru important în viaţă este atingerea virtuţii. Doar aceasta poate aduce fericirea. Atingerea
acesteia presupune asceză şi stăpânire de sine. Astfel acest sistem filosofic a ajuns să îmbrace
aspectul unei religii.
Prin răspândirea acestor învăţături, stoicii au contribuit într-o oarecare măsură la
pregătirea oamenilor pentru primirea creştinismului.


4. Religia tradiţională; sincretismul religios

Sămânţa Evangheliei nu a fost aruncată într-un pământ nelucrat. Lumea antică, cu rare
excepţii, era adânc pătrunsă de sentimentul religios. Numeroase culte, de origini şi naturi
diferite, erau înrădăcinate în viaţa şi obiceiurile celor cărora li se adresau misionarii creştini
pentru a le descoperi pe Iisus Hristos. Pe bună dreptate se poate vorbi de o cucerire a lumii
antice de către creştinism; această cucerire, însă, nu a fost uşoară. Creştinismul a avut de
înfruntat toate religiile cu care a venit în contact, şi nu trebuie uitat că acestea făceau parte din
patrimoniul naţional al popoarelor care locuiau în vastul spaţiu geografic al Imperiului
Roman.
Iniţial religia romană era mai consistentă decât cea greacă, pentru că zeii latinilor nu
aveau deloc caracter uman. Ei erau forţele care guvernau lucrurile din lumea materială, iar
progresul material nu putea fi obţinut fără concursul lor. Numărul lor era imens din moment
ce fiecare persoană, fiecare lucru şi fiecare fenomen natural era văzut ca fiind sub controlul
unui anumit zeu.

21
Ibidem, p. 581.
22
BALCA, Istoria filosofiei, p. 243.
23
TRICOT, Le milieu, p.17.
13
Detaşarea zeilor de natură şi cristalizarea unor personalităţi divine distincte s-au
desfăşurat lent. Prin contactul cu religiile popoarelor cucerite, romanii şi-au îmbogăţit
mitologia. Unii erudiţi latini au încercat să grupeze informaţiile despre zeii romani, stabilind
totodată o ierarhie a lor
24
. Din mulţimea de zei cunoscuţi în Roma antică, puţini au beneficiat
de un caracter oficial şi de recunoaştere publică. Deşi varietatea şi numărul zeilor romani nu
se regăseşte în nici o altă religie, în ansamblu religia romană era foarte simplă din punct de
vedere doctrinar
25
.
Odată cu extinderea graniţelor statului roman spre Răsărit, cultura greacă a exercitat o
influenţă considerabilă asupra celei romane. Chiar şi religia romană va suferi mutaţii
importante. Sub influenţa panteonului grecesc romanii îşi redefinesc religia. Zeii romani sunt
identificaţi cu cei greci. Astfel Jupiter, zeul cerului, a fost identificat cu Zeus; Juno, soţia lui,
cu Hera; Neptun, stăpânul mărilor, cu Poseidon; Pluto, zeul lumii subpământene, cu Hades
etc.
În secolul I î.H., prin cucerirea Asiei Mici şi a Orientului Apropiat, romanii vin în
contact cu o civilizaţie care purta amprenta marilor mutaţii ce au urmat epocii lui Alexandru
cel Mare. Noile populaţii intrate în spaţiul roman îşi oferă cu generozitate moştenirea
culturală şi religioasă cuceritorilor. Pe de altă parte, credinţa în existenţa unui mare număr de
zei şi convingerea că nu toţi erau cunoscuţi (vezi şi Fapte 17, 23) înlesneau adoptarea unor noi
zeităţi. Astfel încetul cu încetul aria de răspândire a cultelor diferitelor zeităţi orientale se
extinde, ajungând în capitala imperiului şi chiar mai departe. Cauzele acestui proces sunt
numeroase: preponderenţa economică a Orientului în cadrul Imperiului; dezvoltarea relaţiilor
comerciale; prezenţa militarilor recrutaţi din Orient pe frontierele de la Rin şi Dunăre;
staţionarea legiunilor şi a trupelor auxiliare în Orient; stabilirea multor orientali la Roma şi în
alte provincii ale imperiului etc.
Cultele orientale răspundeau unor aspiraţii religioase pe care religia tradiţională nu le
satisfăcea; ele impuneau o devoţiune personală şi nu una civică; promiteau, pe lângă protecţie
în lumea aceasta, perspectiva unei vieţi mai bune într-o lume dincolo de moarte.
Contactul îndelungat cu noile culte venite din Orient a marcat profund religia
tradiţională greco-romană, generând ceea ce numim sincretismul religios, fenomen ce
caracteriza în ansamblu lumea antică la începuturile creştinismului.
Această apropiere între diferite religii a avut şi un efect pozitiv, oamenii devenind mai
deschişi adoptării unor idei noi. Acest fapt a favorizat răspândirea credinţei monoteiste
iudaice (astfel încât la începuturile Creştinismului numărul „temătorilor de Dumnezeu“ şi al
prozeliţilor era considerabil) şi, mai târziu a celei creştine. Astfel şi sincretismul religios
greco-roman îşi găseşte locul în acea de Dumnezeu voită praeparatio evangelica, adică în
pregătirea omenirii pentru primirea Evangheliei.


5. Religiile de mistere

Sunt numite mistere (sau misterii) riturile cu caracter sacru care pretindeau că oferă o iniţiere
în tainele religioase şi divine. Răspândirea extraordinară de care se bucură aceste rituri în
lumea păgână a epocii de la începuturile Creştinismului se explică prin neputinţa
politeismului tradiţional de a astâmpăra setea religioasă a sufletului omenesc. Din ce în ce mai
mult, practicarea vechilor culte oficiale nu însemna altceva – chiar şi pentru oamenii simpli,
nu numai pentru intelectuali – decât îndeplinirea mecanică a unor îndatoriri cetăţeneşti şi

24
O astfel de sistematizare a încercat M. Terentius Varro în Antiquitates rerum humanarum et divinarum. Din
nefericire, această lucrare s-a pierdut. Părţi din ea, precum şi o prezentare sintetică, ne oferă Fer. Augustin în
lucrarea sa De civitate Dei.
25
S. SANIE, Religia, în Enciclopedia civilizaţiei, p. 655-656.
14
politice. Oamenii simţeau însă că după altceva însetează adâncul fiinţei lor. Nu e de mirare,
deci, că tocmai cei cu cele mai autentice înclinaţii religioase şi-au părăsit religia străbună,
căutând zei noi sau rituri religioase noi. Religiile sau cultele de mistere, care practicau
iniţierea mistică, păreau să corespundă mai bine aspiraţiilor acestor oameni.
Astfel de religii au existat atât în lumea orientală, cât şi în mediul elenistic. La
începuturile erei creştine, cultele greceşti al Demetrei şi al lui Dionisos, cultul frigian al
Cibelei, cultele feniciene ale Zeiţei siriene şi al lui Adonis, cultele egiptene al lui Isis şi al lui
Serapis şi altele, atât greceşti cât şi orientale, îşi avea fiecare propriile sale „mistere“. Acestea
pretindeau că împărtăşesc iniţiaţilor lor, prin anumite rituri sacre (al căror secret era păstrat cu
străşnicie), o legătură directă (nemijlocită) cu divinitatea. Această legătură directă cu
divinitatea era socotită mai strânsă sau mai îndepărtată după gradul de iniţiere al fiecărui
iniţiat (numit mistos, de la cuvântul grecesc +uc·u cte| = taină, mister).
Misterele elenice cele mai vechi şi mai populare erau cele ale lui Dionisos
26
. Ele erau
practicate cam peste tot în lumea greco-romană. Deşi Dionisos nu mai era decât o figură
simbolică, în „misterele“ sale subzista ceva din spiritul şi din riturile care, la origine,
atrăseseră şi captivaseră masele. Misterele dionisiace implicau posturi, purificări, cântece
sălbatice, dansuri frenetice şi mese sacre. Iniţiatul, cuprins de un fel de extaz sau delir religios,
se simţea eliberat de tot ceea ce ar fi putut fi o piedică în manifestarea prin el a „lucrării
divine“. Dionisos era, după cum se ştie, zeul vinului. Frenezia „divină“ a iniţiaţilor îşi avea
sursa, în bună măsură, în excesele bahice. Printre devotaţii lui Dionisos se găseau mai ales
femei. După o pregătire prin post şi anumite rituri de purificare, ele participau la ceremonii
care durau toată noaptea şi în cursul cărora aveau loc copioase libaţiuni. Rezulta o stare de
frenezie „divină“, de extaz, în care se consuma, chipurile, unirea mistică cu zeul, ca un fel de
pregustare a fericirii veşnice.
27
Cum a fost şi firesc, cu vremea, aceste rituri au degenerat atât
de lamentabil încât au ajuns să scandalizeze cea mai elementară conştiinţă morală, devenind
un pericol pentru echilibrul sufletesc al societăţii. În anul 186 î.H. senatul roman s-a văzut
nevoit să ia atitudine, pe cale de lege, împotriva scandaloaselor practici pseudo-religioase ale
„iniţiaţilor“ în misterele lui Dionisos, care se dedau la acte de adevărată sălbăticie.
Misterele de la Eleusis se dezvoltaseră în jurul mitului zeiţei pământului, Demetra. Fiica
ei, Persefona, fusese dusă de Hades în infern. Graţie intervenţiei altor zei, ea a fost redată
mamei sale, cu condiţia ca vreme de patru luni în fiecare an să se reîntoarcă în infern.
Misterele celebrate la Eleusis, în Grecia, reactualizau doliul Demetrei şi apoi fericita
reîntoarcere a Persefonei, printr-un simbolism care evoca trezirea naturii în anotimpul
primăverii. Cultul Demetrei se pare că nu avea alt scop la origine decât obţinerea de recolte
bogate. Mai târziu, în ciclul anual al anotimpurilor a fost privit ca un simbol al vieţii şi al
morţii, iar participarea la misterele de la Eleusis era socotită că asigură o viaţă nouă într-o altă
lume.
28

La Roma se regăseau, de asemenea, misterele egiptene ale lui Osiris. La aceste mistere
se celebra mitul lui Isis, care călătoreşte în lumea subterană în căutarea corpului dezmembrat
al soţului ei, Osiris, devenit zeu al infernului. Prin participarea la acest cult se credea că
iniţiatul retrăieşte suferinţele şi călătoria epuizantă a lui Osiris, unindu-se astfel cu zeul
morţilor. Se pretindea că, printr-o astfel de iniţiere, omul era izbăvit de orice teamă în faţa
morţii, împărtăşind speranţa redobândirii vieţii în lumea de dincolo.
29

Dintre cultele orientale care au invadat Roma şi întreg Imperiul trebuie amintit în primul
rând cel al renumitei zeiţe frigiene Cibela „mama zeilor“ cum i se spunea, căreia i-a fost
dedicat un templu pe colina Palatin încă din anul 191 î.H. Cibela era o zeiţă a naturii.

26
HARRINGTON, Introduction, p. 583.
27
TRICOT, Le milieu, p. 24.
28
HARRINGTON, Introduction, 583.
29
Ibidem.
15
Închinătorii ei îi aduceau omagii prin practici rituale de o pătimaşă cruzime, împinse până la
vătămarea propriei lor integrităţi corporale, prin automutilări. Sărbătoarea de căpetenie a
Cibelei cădea primăvara. Ea se desfăşura în zgomotul unor manifestări ce vădeau o ieşire din
normalitatea psihică. Acompaniaţi de muzica stridentă a unor instrumente şi scoţând strigăte
sălbatice, care voiau să fie aclamaţii, închinătorii Cibelei se flagelau până la sânge sau îşi
făceau răni pe trup cu obiecte tăioase; unii se arătau cuprinşi de o atare înflăcărare pseudo-
religioasă, încât se castrau cu o „artă“ atât de meticulos studiată, de parcă ar fi fost turbaţi
(expresia e a unui contemporan).
Trebuie să menţionăm, de asemenea, cultul zeului frigian Attis. La origine, acesta era
socotit „zeul naturii care renaşte“ (al primăverii, al încolţirii, al dezmorţirii). Moartea şi
învierea lui simbolică erau celebrate în fiecare primăvară. Mai târziu, cultul lui Attis a fost
combinat cu ritul sacral numit „taurobolism“ (ritualul jertfirii taurului)
30
. Mistos-ul era
coborât în subsolul templului, unde, dezbrăcat, aştepta iniţierea. De deasupra se scurgea peste
trupul iniţiatului sângele taurului jertfit în templu cu acest prilej. Preoţii lui Attis îl asigurau pe
„iniţiat“ că în felul acesta i se spală păcatele şi se uneşte cu divinitatea. La ospeţele sacre ale
zeului, mâncările şi băuturile erau servite dintr-un tamburin şi un ţimbal, instrumente
muzicale preferate (şi socotite „sfinte“) de acest zeu.
Dintre cultele orientale, cea mai mare dezvoltare a cunoscut-o cultul lui Mithra
(Mithras).
31
La obârşie, Mithra fusese un zeu persan. A ajuns în spaţiul latin prin soldaţii
romani care luaseră parte la grelele campanii din Răsărit. Mithra a fost şi a rămas mai presus
de orice o zeitate cazonă, un zeu al soldaţilor. Femeilor le era interzisă participarea la cultul
acestui zeu.
Mithra era celebrat în temple miniaturale, de campanie care erau improvizate uneori şi
în corturi. Cultul său avea şapte grade de iniţiere. Iniţiaţii se întruneau în jurul altarului
modest şi acolo, în condiţii sobre, îşi celebrau ospeţele lor rituale şi ceremonialul sacru de
iniţiere progresivă.
Cultul lui Mithra pretindea adepţilor săi o ţinută corectă, o conduită morală severă.
Iniţiatul era obligat să trăiască după modelul zeului, adică singur, în castitate şi sfinţenie. Zeul
Mithra se afla la antipodul zeităţilor senzuale ale celorlalte culte orientale de mistere. Ca şi el,
adepţii săi erau obligaţi să ducă o luptă neobosită împotriva forţelor întunericului. Li se
spunea că, dacă făceau astfel, sufletele lor, după o judecată şi o peregrinare prin lumea
planetelor, aveau să intre în odihna veşnică. La sfârşitul lumii, după o judecată finală, şi
trupurile lor aveau să se împărtăşească de fericirea eternă. Simbolul mithraismului era soarele.
Răsăritul lui era salutat zilnic, cu o manifestare religioasă.
Favorizat de unii împăraţi
32
, cultul lui Mithra a cunoscut o răspândire deosebită în
primele secole ale erei creştine ajungând spre sfârşitul secolului IV să aibă mai mulţi adepţi
decât toate celelalte religii din Imperiu.
Mai amintim aici, din mulţimea cultelor orientale de mistere, cultul siriac al lui Baal şi
Atargatis, şi cultul lui Hermes Trismegistos (adică Hermes cel de trei ori mare)
33
care, de
asemenea, exprimă neliniştea religioasă a păgânilor şi neodihnita lor alergare după mântuire.
Un caracter deosebit îl aveau misterele bazate pe tradiţia şi doctrina pitagoreice. Este
vorba de ceea ce s-ar putea numi „misterele filosofice“, în cadrul cărora riturile nu aveau altă
valoare decât aceea de simboluri doctrinare; odată ce le-a înţeles semnificaţia, iniţiatul are
garanţia unei nemuriri fericite. În timp ce mistica platonică se rezuma la idei şi nu recurgea la

30
Cf. Gr. MARCU, Mediul de apariţie al cărţilor Noului Testament, p. 265.
31
Al0\PI^HL, Ic·ecta, p. 199.
32
De remarcat că doi împăraţi, Nero şi Comod, chiar au fost iniţiaţi în misterele lui Mithra. Alţi împăraţi, precum
Diocleţian, Galeriu şi Liciniu, l-au proclamat pe Mithra protector al statului. Cf. Al0\PI^HL, Ic·ecta, p. 199.
33
Cu privire acesta din urmă, a se vedea monumentala monografie a lui A. J. FESTUGIÈRE, La révélation
d’Hermès Trismégiste, vol. I-IV, Paris, 1950-1954.
16
rituri religioase, pitagoreismul se exprima prin imagini cu valoare simbolică. În mare,
doctrinele pitagoreice aveau ca obiect originea sufletului omenesc şi unirea sa trecătoare cu
trupul stăpânit de patimi. Întinat datorită acestei uniri, sufletul avea nevoie de purificare,
pentru a se putea apoi întoarce în sfera cerească şi la fericirea vederii eterne a divinităţii. O
bazilică subterană descoperită la Roma în 1917 este împodobită cu simboluri care arată
etapele purificării sufletului şi ale ascensiunii sale spre cer.
34

Secretul acestor iniţieri a fost destul de bine păstrat şi nu cunoaştem prea multe
amănunte. Totuşi, apare clar accentul pus pe unele rituri care trebuiau păzite cu cea mai mare
scupulozitate. Mântuirea era obţinută – conform acestor credinţe – prin mijlocirea unei
ceremonii de iniţiere; prin urmare, în general, aceste culte nu aveau o influenţă reală asupra
conduitei morale şi, cu unele excepţii, nu chemau la o schimbare a vieţii. Din acest ultim
punct de vedere, influenţa stoicismului a fost mult mai eficientă. Dacă în domeniul moral
misterele nu făceau altceva decât să creeze o exaltare trecătoare şi adeseori morbidă, ele
exercitau însă o influenţă continuă şi profundă asupra sentimentului religios al maselor,
dezvoltând unele credinţe şi hrănind unele aspiraţii. Ca aspecte pozitive ale cultelor de
mistere, trebuie totuşi reţinute credinţa în nemurire, recurgerea la unii zei „mântuitori“,
trezirea unei dorinţe de unire personală cu divinitatea etc.
Toate acestea răspundeau unor necesităţi adânc resimţite de sufletul omului antic de mai
autentică trăire religioasă decât aceea pe care o ofereau cultele tradiţionale.


6. Cultul împăratului

Credinţa în divinitatea regilor s-a răspândit în Orient cu multe veacuri înainte de naşterea
Mântuitorului. Alexandru cel Mare (357-323 î.H.) a fost privit de către supuşii săi din Asia şi
Egipt ca un zeu coborât pe pământ. Urmaşii săi, Seleucizii, în Siria, şi Ptolemeii, în Egipt, şi-
au atribuit titluri divine şi au pretins să fie adoraţi ca zei de către supuşi. Supranumele de
Soter (Mântuitor) şi Euergetes (Binefăcător) le erau acordate în mod curent. Antioh al IV-lea
(175-163 î.H.), cunoscut în istoria biblică prin persecuţia pe care a declanşat-o împotriva
iudeilor în anul 168 î.H., purta supranumele Epifanes (o prescurtare a expresiei „theos
epifanes“, care înseamnă „dumnezeu arătat“).
Odată cu dominaţia romană s-a introdus în lumea elenistică un cult nou: cel al zeiţei
Roma sau al geniului acestui oraş. Era o creaţie artificială, cu caracter politic, şi nu produsul
spontan al sentimentului religios popular. Cum zeiţa Roma nu era decât o abstracţie, curând
cultului acesteia i-a fost asociată o „divinitate“ concretă: împăratul roman. Îndată după
victoria de la Farsala (48 î.H.), Iuliu Cezar a fost cinstit ca zeu: în cinstea lui s-a ridicat un
templu şi s-au organizat jocuri publice
35
. După moartea sa (44 î.H.), prin decizia Senatului, a
fost aşezat între zeii protectori ai statului. Când Octavian August a instaurat pacea în Imperiu,
provinciile orientale au fost primele care s-au grăbit să cinstească virtuţile acestui nou
Alexandru, numindu-l „fiul zeilor“, „mântuitor“ şi „dumnezeu“. Curând au zidit în cinstea lui
temple. Aceste omagii corespundeau unui sentiment real de gratitudine. De altfel, conveneau
şi beneficiarului lor, care vedea în ideea împăratului-zeu un mijloc sigur de asigurare a unităţii
vastului imperiu roman. De aceea August a încurajat această tendinţă în provinciile orientale,
cerând asocierea cultului său cu cel al zeiţei Roma. În capitală, însă, nici un templu nu a fost
dedicat împăratului în timpul vieţii sale
36
: August nu avea încredere în cetăţenii Romei şi se
temea de criticile lor. După moartea sa (14 d.H.), senatul l-a ridicat oficial în rândurile zeilor
şi un colegiu de preoţi a fost instituit la Roma pentru noul cult.

34
TRICOT, Le milieu, p. 24-25.
35
TUDOR, Cezar, p. 89-81.
36
SUETONIUS, Doisprezece cezari, II, 52, p. 82.
17
Toţi urmaşii lui Augustus au favorizat religia imperială. Unii, precum Caligula
37
, Nero
şi Domiţian, nu au ezitat să se zeifice ei înşişi încă fiind în viaţă. Temple dedicate împăratului
(Augusteum-uri) s-au ridicat în tot cuprinsul imperiului. În Asia Mică cultul imperial a luat o
asemenea amploare încât cetăţile se întreceau în a-şi dovedi ataşamentul pentru împărat prin
zidirea de temple dedicate acestuia. Sărbători, jertfe şi jocuri publice erau organizate periodic
de către municipalităţi în cinstea împăratului.
38

Astfel destul de repede cultul imperial a dobândit întâietate absolută în religia oficială şi
şi-a păstrat acest loc până la Constantin cel Mare (306-337). Împăratul era adorat pretutindeni
ca „dumnezeu“, ca „mântuitor“ sau ca „domn“. Sfântul Apostol Pavel şi ceilalţi misionari
creştini care au predicat de-a lungul Imperiului învăţau că Dumnezeu, Mântuitor şi Domn este
Iisus Hristos. În toate oraşele Asiei Mici, Macedoniei şi Greciei, în care au vestit Evanghelia,
religia imperială avea temple, preoţi şi numeroşi adepţi. Conflictul dintre cele două religii era
inevitabil. Autorităţile romane nu puteau accepta ca religia oficială să fie ameninţată; creştinii
nu puteau recunoaşte divinitatea împăratului şi au trebuit de multe ori să plătească cu sânge
pentru această atitudine. Cartea Apocalipsei se face ecoul acestei confruntări dramatice între
lumea păgână şi creştinii din Asia Mică de la sfârşitul secolului I d.H.


37
Iată ce relatează Iosif Flaviu despre Caligula: „Cezar Caius a fost nespus de sfidător cu norocoasa lui soartă: a
cerut să fie socotit zeu, fiind numit ca atare, şi şi-a lipsit patria de bărbaţii ei cei mai de vază, extinzându-şi
nelegiuirea până în Iudeea. El l-a trimis la Ierusalim, în fruntea unei oşti, pe Petronius, ca să introducă în Templu
statui de-ale sale, dându-i ordinul ca, dacă iudeii nu se vor supune, să-i ucidă pe cei ce se împotrivesc, restul
întregului popor urmând să ia calea târgului de sclavi.“ (Războiul iudaic, II, x, 1; trad. G. Wolf şi I. Acsan). Doar
intervenţia personală a regelui Agripa I şi ameninţarea unei rezistenţe masive a iudeilor au făcut ca acest plan
dement să nu fie pus în aplicare.
38
TRICOT, Le milieu, p. 29.
18II. Iudaismul


Anii 65-63 î.H. marchează un punct de cotitură în istoria poporului iudeu: este perioada în
care puterea romană se instalează în Siria şi Palestina. De asemenea, pentru poporul ales
acum începe ultima perioadă a existenţei sale în spaţiul Ţării Sfinte.
Pentru a răspunde ameninţării pe care Mithridates, regele Pontului (112-63 î.H.), şi
ginerele său Tigranes, regele Armeniei (94-56 î.H.), o reprezentau pentru părţile orientale
ale imperiului, Pompei a debarcat în fruntea unei numeroase armate în Asia Mică
39
. Învins,
Mithridates s-a refugiat în Crimeea, unde şi-a găsit sfârşitul
40
. Ginerele său, Tigranes, s-a
văzut nevoit să se supună în faţa forţei învingătorului
41
. Atunci Pompei s-a îndreptat spre
Siria pe care a ocupat-o, făcând din fostul imperiu al Seleucizilor o provincie romană (64
î.H.).
Pe când se afla în Damasc, iudeii i-au cerut să arbitreze în disputa dintre Hircan al II-
lea, pe care-l sprijineau fariseii, şi Aristobul, sprijinit de saduchei. Fiind angajat într-o
expediţie împotriva nabateenilor, Pompei amână intervenţia, chiar dacă personal era de
partea lui Hircan
42
. Aristobul însă nu cedează şi încearcă să reziste. Atunci Pompei
intervine şi Aristobul ajunge prizonier. Susţinătorii lui Aristobul se refugiază în Ierusalim
şi apoi în incinta templului
43
. După un asediu de trei luni, Pompei cucereşte Ierusalimul şi
intră în Sfânta Sfintelor
44
. Aceste evenimente aveau loc în anul 63 î.H.
Pompei l-a instalat pe Hircan ca etnarh şi arhiereu
45
. El avea în administrare Iudeea şi
Galileea. Condiţiile de pace pe care i le-a impus Pompei erau deosebit de grele pentru
iudei. Hircan se obliga să plătească tribut Romei, cetăţile elenistice din Transiordania au
fost declarate autonome şi integrate în provincia romană a Siriei, iar oraşul Samaria a
primit statutul de cetate independentă
46
. Întreaga provincie era pusă sub autoritatea
legatului Siriei. Astfel marea majoritate a iudeilor au devenit supuşi ai Imperiului roman.
Doar comunităţile iudaice din Babilonia şi Iran rămâneau în afara autorităţii Romei.


1. Dinastia irodiană

a. Irod Idumeul (cel Mare) (37-4 î.H.
47
)

Domnia lui Irod poate fi caracterizată ca o perioadă de consolidare a stăpânirii romane
asupra Ţării Sfinte. Născut în anul 73 î.H., Irod şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa la
curtea lui Ioan Hircan al II-lea, unde tatăl său, Antipater, era ministru. În anul 47 î.H.
ajunge guvernator al Galileii. Aici s-a remarcat prin energia cu care a luptat împotriva

39
TRICOT, Le milieu, p. 85.
40
Andrei BODOR, Mithridates VI Eupator, în Enciclopedia civilizaţiei, p. 506-507.
41
IDEM, Tigranes, în Enciclopedia civilizaţiei, p. 766.
42
Cf. Iosif FLAVIU, Antichităţi, XIV, iii, 3.
43
Ibidem, XIV, iv, 1.
44
IDEM, Războiul iudaic, I, vii, 1 şi urm. Cucerirea Ierusalimului de către Pompei este menţionată şi de
STRABON (Geografia, XVI, ii, 40).
45
IDEM, Antichităţi, XIV, iv, 4.
46
IDEM, Antichităţi, XIV, iv, 4; Războiul iudaic, I, vii, 8.
47
Pentru cronologia domniei lui Irod vezi: SCHÜRER, History, I, p. 286-294.
19
grupurilor de tâlhari care acţionau în regiune
48
. Guvernatorul roman al Siriei a fost atât de
impresionat de calităţile de conducător ale tânărului Irod încât l-a numit prefect al
provinciei Coele-Siria
49
. În timpul războiului civil, Irod a luat pe rând partea lui Cezar,
Pompei şi Antoniu. Atunci când parţii au invadat Siria şi Palestina şi l-au pus pe
hasmoneanul Antigonus pe tronul Iudeii (40-37 î.H.), senatul roman, ascultând sfatul lui
Antoniu şi Octavian, i-a dat lui Irod titlul de „rex amicus et socius populi romani“ (rege
prieten şi aliat al poporului roman)
50
. A fost nevoie însă de trei ani de lupte ca titlul său să
devină realitate
51
.
Timpul domniei lui Irod poate fi împărţit în trei perioade
52
. Prima, cuprinsă între anii
37-25 î.H., este dominată de lupta pentru consolidarea autorităţii sale. A doua, 25-13 î.H.,
este era prosperităţii. Acum relaţiile prieteneşti cu Roma ating apogeul. A treia perioadă,
care se încheie cu moartea sa (4 î.H.), este caracterizată de crimele săvârşite împotriva
membrilor propriei familii.
Până în anul 31 î.H., în ciuda bunăvoinţei lui Antoniu, poziţia lui Irod a fost precară
datorită intereselor Cleopatrei, care voia să vadă Iudeea din nou în regatul Ptolemeic. Ea a
reuşit să obţină de la Antoniu anexarea câmpiei de pe coasta Mediteranei şi bogata regiune
a Ierihonului
53
, iar Irod a fost obligat să se facă garantul tributului pe care nabateenii
54

trebuiau să-l plătească Cleopatrei
55
. Şireata regină a găsit astfel mijlocul de a semăna
sămânţa discordiei între vecinii ei de la răsărit. Totuşi situaţia avea să se întoarcă în
avantajul lui Irod. Când, în anul 32 î.H., a izbucnit războiul între Antoniu şi Octavian, Irod
era gata să intervină de partea lui Antoniu. Dar Cleopatra l-a trimis într-o campanie
militară împotriva nabateenilor
56
. Octavian a ieşit învingător în bătălia de la Actium (31
î.H.), iar Antoniu şi Cleopatra s-au sinucis. Astfel, fără voia lui, Irod a evitat un dezastru.
Îndată după aflarea rezultatului bătăliei, el s-a grăbit să se înfăţişeze în faţa învingătorului
şi Octavian l-a confirmat ca rege al iudeilor (30 î.H.)
57
. La scurt timp după aceea, l-a
întâmpinat pe Octavian la Ptolemais cu mare fast şi a pus la dispoziţia acestuia toate
resursele posibile pentru sprijinirea campaniei împotriva Egiptului. Efortul a fost
considerabil şi Octavian l-a răsplătit pe Irod adăugând regatului său teritoriile care îi
fuseseră răpite de Cleopatra şi, în afară acestora, Gadara, Hippos şi Samaria
58
. Irod a
intervenit şi în teritoriile de la graniţa sa de nord-est, în interesul Romei, şi Augustus le-a
adăugat la regatul său
59
. La moartea lui Irod, regatul său cuprindea Idumeea, Iudeea,
Samaria, câmpia de coastă până la Cezareea, Galileea, Pereea şi regiunile de la NE de
Marea Galileii: Gaulanitis, Itureea, Bataneea, Trahonitis şi Auranitis.
Irod nu a reuşit niciodată să cucerească simpatia şi respectul supuşilor săi datorită
originii sale idumeene, datorită atitudinii servile pe care a avut-o întotdeauna faţă de Roma,
datorită simpatiilor manifestate faţă de cultura elenistică păgână şi, mai ales, datorită
despotismului brutal cu care a condus ţara. Pentru iudei Irod a fost întotdeauna un venetic

48
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XIV, xv, 4-5; Războiul iudaic, I, x, 5.
49
IDEM, Războiul iudaic, I, x, 5-8.
50
SCHÜRER, History, I, p. 316.
51
BARKER, The New Testament, p. 52. TRICOT, Le milieu, p. 86.
52
Cf. SCHÜRER, History, I, p. 296.
53
Regiunea Ierihonului era cea mai fertilă şi mai productivă parte a regatului lui Irod. Faptul este subliniat de
STRABON (Geografia, XVI, ii, 41) şi de Iosif FLAVIU (Războiul iudaic, IV, viii, 3).
54
Nabateenii formau o puternică naţiune arabă al cărei teritoriu se întindea de la marginea deşertului, la nord
de Damasc, până la hotarele Egiptului. Capitala regatului nabatean era Petra. Cf. MOMMSEN, Istoria
romană, IV, p. 232.
55
HARRINGTON, Introduction, p. 585.
56
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XV, v, 1; Războiul iudaic, I, xix, 1-3.
57
IDEM, Antichităţi, XV, vi, 5-7; Războiul iudaic, I, xx, 1-3.
58
IDEM, Antichităţi, XV, vi, 7; vii, 3; Războiul iudaic, I, xx, 3.
59
IDEM, Războiul iudaic, I, xx, 4.
20
şi un uzurpator. Fără îndoială, văzută superficial, situaţia ţării părea prosperă: frontierele
aveau o întindere cum nu mai avuseseră până atunci, ţara se bucura de pace şi stabilitate
politică. Dar fiscalitatea apăsa greu asupra poporului, care ştia că o parte din rodul muncii
lui mergea la străini.
Irod a văzut încă de la începutul domniei o ameninţare serioasă din partea familiei
hasmoneilor cărora le-a luat tronul. Deşi s-a căsătorit cu Mariamne, nepoata lui Hircan al
II-lea, Irod i-a eliminat rând pe rând pe toţi hasmoneii şi, în cele din urmă, a ucis-o şi pe
soţia sa (29 î.H.)
60
. La fel a făcut cu aristocraţia iudaică, ataşată dinastiei hasmoneene. Din
cei 70 de membri ai Sinedriului, a ucis 45, fie ca represalii, fie pentru a le confisca
averile
61
. E greu de spus dacă Sinedriul a funcţionat în timpul domniei lui Irod. Cu fariseii
nu a avut niciodată relaţii bune.
După uciderea Mariamnei, doi dintre fiii pe care îi avusese cu aceasta, Alexandru şi
Aristobul, cad victimă suspiciunii tatălui lor datorită uneltirilor fratelui lor vitreg Antipater
(7 î.H.
62
)
63
. În cele din urmă, însuşi Antipater va fi condamnat la moarte şi ucis cu cinci
zile înaintea morţii tatălui său
64
.
Istoria i-a dat lui Irod supranumele nemeritat de „cel Mare“. Motivele nu sunt greu de
identificat: Irod a avut o domnie lungă (33 ani); a asigurat ţării sale stabilitate şi pace; a
lărgit cât se putea de mult hotarele regatului său; şi, nu în ultimul rând, s-a făcut cunoscut
ca un mare constructor. Monumentele care au fost construite de Irod arată admiraţia pe
care o avea pentru arta greacă şi recunoştinţa faţă de Octavian August
65
. A restaurat
Samaria şi i-a dat numele Sebaste
66
; la fel a făcut cu cetatea numită Turnul lui Straton,
care, rezidită din temelii, a primit numele Cezareea (tot în cinstea împăratului!)
67
. Această
cetate a devenit principalul port al ţării la Marea Mediterană şi mai târziu aici s-a stabilit
reşedinţa procuratorilor romani. La Ierusalim a ridicat palatul care îi va purta numele, în
partea de vest a oraşului, şi fortăreaţa Antonia, la nord de templu. În oraşele elenistice a
zidit temple dedicate împăratului, teatre şi stadioane. În anul 20 î.H. a început lucrările la
cel mai ambiţios proiect al său: reconstrucţia templului din Ierusalim
68
. Nu a apucat să
vadă lucrările încheiate. Acestea se vor încheia abia în anul 63 d.H., cu doar şapte ani
înainte de distrugerea totală şi definitivă a acestui monument (70 d.H.)
69
.
În Noul Testament Irod este menţionat doar în Mt 2 şi Lc 1. În Matei 2 îl vedem
tulburându-se atunci când aude de la magii veniţi din răsărit de naşterea „regelui iudeilor“.
Irod află de la „arhierei şi cărturari“ unde trebuie să se nască Mesia şi, vrând să-l ucidă, aşa
cum a făcut cu toţi cei care a crezut că îi ameninţă tronul, porunceşte să fie ucişi „toţi
pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe
care îl aflase de la magi“ (Mt 2, 16)
70
.

60
IDEM, Antichităţi, XV, vii, 4-6; Războiul iudaic, I, xxii, 3-5.
61
IDEM, Antichităţi, XV, i, 2. Iosif Flaviu dă această cifră după ce mai înainte (XIV, ix, 4) menţionase că
Irod i-a ucis pe toţi membrii sinedriului. Probabil această afirmaţie este exagerată.
62
Cf. SCHÜRER, History, I, p. 344.
63
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XVI, ii, 2-7; Războiul iudaic, I, xxi, 2.
64
IDEM, Antichităţi, XVII, vii; Războiul iudaic, I, xxvii, 2-6.
65
HARRINGTON, Introduction, p. 586.
66
După numele împăratului: L.!ac·e :, în greacă, este echivalentul lui Augustus. Cf. Iosif FLAVIU,
Antichităţi, XV, viii, 5; Războiul iudaic, I, xxi, 2.
67
IDEM, Antichităţi, XV, ix, 6.
68
IDEM, Antichităţi, XV, ii, 1.
69
Pentru detalii despre acest templu vezi: Pr. Prof. Vasile MIHOC, „Casa Tatălui Meu“. Templul pe care l-a
cunoscut Iisus, în rev „Transilvania“, nouă serie nouă, nr. 1-2/1995, p. 73-79.
70
Este interesant că această crimă abominabilă a lui Irod este confirmată de o mărturie independentă de
Evanghelia de la Matei. Această confirmare vine din partea autorului latin Macrobiu (sec. V d.H.), care a
avut acces la arhivele romane. Într-o culegere de anecdote din timpul împăratului Octavian August, Macrobiu
zice despre acest împărat: „Când a auzit că între copiii de sub doi ani (intra binatum) omorâţi în Siria de Irod,
21
Irod a murit cu puţin timp înainte de Paştile anului 4 î.H.
71
şi a fost îngropat în
fortăreaţa numită Herodium
72
, zidită de el în apropierea Betleemului.


b. Urmaşii lui Irod

În testamentul său, Irod a împărţit regatul la trei dintre fiii săi: Arhelau, Antipa şi Filip
73
.
Dar era nevoie de ratificarea Romei pentru ca cei trei prinţi să intre în posesia moştenirii.

Arhelau (4 î.H. – 6 d.H.), fiul cel mai mare al lui Irod, a primit Idumeea, Iudeea şi
Samaria. A fost cel puţin la fel de crud ca şi tatăl său. Chiar la începutul domniei sale s-a
confruntat cu o mare revoltă pe care a înăbuşit-o în sânge; au fost ucişi atunci circa 3000
de răsculaţi
74
. În timp ce era la Roma pentru a primi confirmarea împăratului, o nouă
revoltă a izbucnit din pricina lui Sabinus, trezorierul Siriei, care venise să inventarieze
bunurile rămase de la Irod. Legatul Siriei, Varus, a intervenit şi a reprimat-o sălbatic.
75
Tot
în aceeaşi perioadă o delegaţie a iudeilor formată din 50 de persoane a plecat spre Roma.
Sprijinită de puternica comunitate iudaică din capitala Imperiului, aceasta a cerut lui
August abolirea monarhiei şi instaurarea administraţiei romane directe (unii cred că din
acest episod s-a inspirat Mântuitorul atunci când a rostit parabola minelor, vezi Lc 19, 12-
27). August nu a ţinut seama de plângerile iudeilor şi l-a numit pe Arhelau ca etnarh (lit.:
conducător al poporului) şi i-a dat în stăpânire provinciile pe care i le lăsase tatăl său prin
testament
76
.
Întors în ţară, Arhelau i-a depus pe arhiereii Ioazar şi Eleazar. S-a căsătorit cu
Glafira, văduva fratelui său vitreg Alexandru
77
, lucru interzis de legea iudaică.
În timpul domniei sale s-au întors dreptul Iosif, Maica Domnului şi Pruncul Iisus din
Egipt în Ţara Sfântă, dar, datorită reputaţiei proaste a noului conducător, s-au stabilit în
Nazaretul Galileii (Mt 2, 22-23), localitate aflată sub stăpânirea lui Antipa.
După nouă ani de guvernare dezastruoasă, în urma unei acţiuni comune a
samaritenilor şi iudeilor, Arhelau a fost chemat la Roma pentru a răspunde de faptele sale.
Octavian l-a detronat, i-a confiscat averea şi l-a exilat la Vienna, în Gallia
78
. De acum
înainte teritoriul stăpânit de el devine provincie romană, administrată de procuratori numiţi
de împărat.

Antipa (4 î.H. – 39 d.H.), fiul cel mic al lui Irod cel Mare, a moştenit prin
testamentul tatălui său Galileea şi Pereea. La moartea lui Irod, a fost confirmat de August

regele iudeilor, a fost ucis şi unul dintre fiii săi, (August) a zis: «E mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul
lui»“ (Saturnalia, II, IV, 11). În greaca în care se exprima atunci împăratul, apare un joc de cuvinte între
huion (fiu) şi hun (porc). Jocul de cuvinte al lui August se explică prin executarea, cam tot pe acea vreme, a
fiului lui Irod, Antipater (cf. Iosif FLAVIU, Antichităţi, XVII, vii, 1). Deoarece la iudei este interzisă
consumarea cărnii de porc, zice în glumă împăratul, un porc al lui Irod ar avea şanse să scape de junghiere;
dar nu şi un fiu al lui Irod. Iosif Flaviu (Antichităţi, XVII, vii, 1) ne spune, de altfel, că la insistenţele regelui,
împăratul August a aprobat, în cele din urmă, execuţia lui Antipater. Macrobiu a făcut însă o confuzie,
crezând că printre copiii ucişi acum ar fi fost şi fiul lui Irod.
71
SCHÜRER, History, I, p. 327.
72
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XV, viii, 5; Războiul iudaic, I, xxi, 2.
73
IDEM, Antichităţi, XVII, viii, 3.
74
IDEM, Antichităţi, XVII, ix, 1-3; Războiul iudaic, II, i, 1-3.
75
IDEM, Antichităţi, XVII, x, 1-10; Războiul iudaic, II, ii, 2; iii, 1 – v, 3.
76
IDEM, Antichităţi, XVII, xi, 1-4; Războiul iudaic, II, vi, 1-3.
77
IDEM, Antichităţi, XVII, xiii, 1; Războiul iudaic, II, vii, 4.
78
IDEM, Antichităţi, XVII, xiii, 1-2; Războiul iudaic, II, vii, 3.
22
cu titlul de tetrarh (conducător al unei pătrimi)
79
. Educat la Roma, împreună cu Arhelau şi
cu Filip, el şi-a însuşit multe din obiceiurile şi, mai ales, din viciile romanilor. Prima sa
soţie a fost o fiică a regelui nabateenilor Areta al IV-lea
80
. Pe aceasta a repudiat-o pentru a
se căsători cu Irodiada, soţia fratelui său Irod Filip
81
şi fiica lui Aristobul
82
, fratele său
vitreg. Areta al IV-lea a răspuns acestei insulte cu un război catastrofal pentru Antipa (36
d.H.). Iosif Flaviu spune că atunci mulţi au considerat această înfrângere ca o pedeapsă
dumnezeiască pentru uciderea Sf. Ioan Botezătorul
83
, care a plătit cu viaţa curajul de a
atrage atenţia monarhului că trăieşte în desfrânare (Mt 14, 10). Prăbuşirea definitivă a lui
Antipa a fost oprită prin intervenţia trupelor romane.
De când s-a unit cu Irodiada, Antipa a fost tot timpul sub infuenţa nefastă a
acesteia
84
. Când duşmanul său Irod Agripa I, a fost numit rege de către Caligula (37 d.H.),
Irodiada l-a convins pe Antipa să o însoţească la Roma pentru a obţine acelaşi titlu.
Intrigile lui Agripa au avut un rezultat contrar aşteptărilor sale şi ale Irodiadei: Antipa a
fost destituit, bunurile i-au fost confiscate şi a trebuit să-şi petreacă restul zilelor în exil, în
Galia, unde a murit în lipsuri
85
.
Evanghelistul Matei îl descrie ca un om superstiţios (Mt 14, 1-2). Mântuitorul nu-i ia
în serios ameninţarea cu moartea şi îl caracterizează ca „vulpe“ (Lc 13, 31-31). În Vinerea
Mare, Pilat decide să-l trimită pe Iisus la Antipa, care se afla la Ierusalim, pentru a fi
judecat (Lc 23, 7). La interogatoriul la care îl supune Antipa, Mântuitorul nu răspunde
nimic. Antipa se consideră ofensat şi îl batjocoreşte pe Iisus. Apoi, îmbrăcându-L cu o
„haină strălucitoare“, L-a trimis la Pilat (Lc 23, 11). Evanghelistul Luca zice că în acea zi
Antipa şi Pilat au devenit prieteni (Lc 23, 12).

Filip (4 î.H.-34 d.H.) a fost numit tetrarh al Gaulanitidei, Itureei (cf. Lc 3, 1),
Bataneii, Trahonitidei şi Auranitidei
86
. Domnia sa a fost liniştită. S-a căsătorit cu
Salomeea, fiica Irodiadei, dar nu au avut copii
87
. În politică s-a manifestat întotdeauna ca
bun prieten al Romei şi s-a străduit să obţină aprecierea imperială. Astfel, după ce a
restaurat cetatea Panias, i-a dat numele Cezareea (lui Filip), iar Betsaida reconstruită a
primit numele Iulia, după numele fiicei lui August. Pe monedele bătute în timpul domniei
lui apar imaginile lui August şi ale lui Tiberiu
88
. După o domnie de aproape patru decenii,
Filip a murit în anul 34. Trei ani mai târziu, teritoriul tetrarhiei lui a fost anexat regatului
lui Agripa I.

Agripa I (37-44) a fost fiul lui Aristobul şi nepotul lui Irod cel Mare. După
executarea tatălui său, în anul 7 î.H., el a fost crescut la Roma împreună cu viitorul împărat
Claudiu. Când prietenul său Caligula a ajuns împărat (37 d.H.), i-a dat lui Agripa teritoriile

79
Cu acest titlu apare şi în Mt 14, 1 şi Lc 3, 19; Sf. Marcu însă foloseşte pentru el titulatura populară de
„rege“ (!actì.u :) (Mc 6, 14). Vezi şi Iosif FLAVIU, Războiul iudaic, II, vi, 3.
80
IDEM, Antichităţi, XVIII, v, 1
81
Despre acest fiu al lui Irod cel Mare şi al Mariamnei, care nu este identic cu Filip tetrarhul, nu ştim nimic
în afară de faptul că a fost căsătorit cu Irodiada, fiica fratelui său vitreg Aristobul. Împreună au avut o fiică,
Salomeea, soţia tetrarhului Filip, pomenită în Noul Testament în legătură cu uciderea Sf. Ioan Botezătorul
(Mc 6, 22 şi urm.). Aşadar Filip tetrarhul nu a fost primul soţ al Irodiadei, ci ginerele ei. Cf. SCHÜRER,
History, I, p. 344.
82
Fiul lui Irod ucis în anul 7 î.H. Cf. SCHÜRER, History, I, p. 344.
83
Antichităţi, XVIII, v, 2.
84
SCHÜRER, History, I, p. 344, 346-352.
85
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XVIII, vii, 2; EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească II, iv, 1;
SCHÜRER, History, I, p. 352-353.
86
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XVII, viii, 1; xi, 4; XVIII, iv, 6; Războiul iudaic, II, vi, 3.
87
IDEM, Antichităţi, XVIII, v, 4.
88
SCHÜRER, History, I, p. 339.
23
pe care le avusese Filip la care a anexat Abilene, regiune situată între Damasc şi munţii
Anti-Liban. Doi ani mai târziu, când Antipa a căzut în dizgraţie, şi tetrarhia lui a fost dată
lui Agripa. Acesta se afla la Roma în anul 41 când Caligula a fost asasinat şi a contribuit la
numirea lui Claudiu ca împărat. În semn de recunoştinţă, acesta i-a dat titlul de rege şi a
adăugat la statul său teritoriul administrat până atunci de procuratori (Idumeea, Iudeea şi
Samaria). Astfel sub sceptrul lui se reconstituia întreg teritoriul care formase regatul
bunicului său
89
.
Agripa a câştigat simpatia conducătorilor religioşi şi s-a străduit să pară un rege
evlavios. Pentru a fi pe placul iudeilor, l-a ucis pe Sf. Ap. Iacov, fratele lui Ioan, fiul lui
Zevedeu (Fapte 12, 2), iar pe Sf. Ap. Petru l-a aruncat în temniţă cu gândul de a-l ucide
mai târziu (Fapte 12, 3 şi urm.). A murit în vârstă de 54 de ani, la Cezareea, în anul 44
d.H., în timpul unor serbări pe care le organizase în cinstea lui Claudiu
90
, protectorul său
(Fapte 12, 20-25). După moartea lui Agripa (44 d.H.) a început o nouă perioadă de
guvernare romană.

Agripa al II-lea, fiul lui Agripa I, avea doar 17 ani când a murit tatăl său. Claudiu l-a
considerat prea tânăr pentru a-i încredinţa conducerea regatului. Totuşi, mai târziu, în anul
48 d.H., acelaşi împărat l-a făcut rege, dându-i teritoriile din nordul şi nord-estul Ţării
Sfinte, care au fost mărite de Nero în anul 56 d.H. În cinstea lui Nero, el a schimbat numele
capitalei sale din Cezareea lui Filip în Neronias
91
. De asemenea, a primit şi dreptul de a-i
numi pe arhierei
92
. A făcut uz frecvent de acest drept, depunând şi numind arhierei până la
izbucnirea războiului în anul 66 d.H.
Agrippa al II-lea este menţionat în Noul Testament în Fapte 25, 13 – 26, 32. Sf. Ap.
Pavel îl numeşte „rege“ şi i se adresează ca unui cunoscător al Scripturilor.
Prin atitudinea sa filo-romană şi relaţia incestuoasă cu sora sa Berenice şi-a atras
antipatia iudeilor. A încercat să prevină revolta împotriva romanilor, dar eforturile sale n-
au avut rezultat. Când a început războiul, a rămas de partea romanilor, participând chiar la
unele confruntări. A fost rănit în timpul asediului localităţii Gamala
93
. După căderea
Ierusalimului, împreună cu sora sa Berenice, Agripa s-a stabilit la Roma, unde a devenit
pretor. A murit în jurul anului 100 d.H.
942. Procuratorii romani (6-41 şi 44-66 d.H.)

După detronarea lui Arhelau, în anul 6 d.H., teritoriile peste care acesta a domnit (Iudeea,
Idumeea şi Samaria) au fost anexate provinciei romane a Siriei şi vor fi sub administraţie
romană până la izbucnirea primului război iudaic, în anul 66 d.H., cu o scurtă întrerupere
între anii 41-44 d.H. (domnia lui Agripa I).
Funcţionarul imperial însărcinat cu guvernarea Iudeii şi Samariei avea titlul de
procurator, cel puţin după anul 44. O inscripţie descoperită la Cezareea Palestinei atestă
însă pentru Ponţiu Pilat titlul de prefect (praefectus). Procuratorul (prefectul) se bucura de
o largă autonomie, trebuind să se adreseze legatului Siriei doar în chestiuni de interes

89
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XIX, xiii, 2.
90
Serbările acestea („decenalii“) au fost introduse de Irod cel Mare, care a întemeiat cetatea Cezareea, cu
ocazia împlinirii a zece ani de domnie a împăratului Octavian August. Ele trebuiau să se repete o dată la cinci
ani. Programul serbărilor cuprindea reprezentări muzicale, gimnastice, lupte de gladiatori şi de fiare sălbatice
(Iosif FLAVIU, Antichităţi, XVI, v, 1).
91
IDEM, Antichităţi, XX, ix, 4.
92
IDEM, Antichităţi, XX, v, 2; Războiul iudaic, II, xii, 1.
93
IDEM, Războiul iudaic, IV, i, 3.
94
SCHÜRER, History, p. 481.
24
general deosebit de importante. Reşedinţa procuratorilor era la Cezareea, cetate elenistică
construită de Irod cel Mare. La marile sărbători iudaice, el urca la Ierusalim însoţit de o
puternică escortă, şi se instala fie în fortăreaţa Antonia, în vecinătatea imediată a templului,
fie, mai degrabă, în fostul palat regal.
Procuratorul dispunea de forţe militare destul de modeste (aproximativ 3000 de ostaşi
recrutaţi din Siria şi Palestina, dar nu dintre iudei). Cea mai mare parte a trupelor se găsea
la Cezareea. Garnizoana Ierusalimului era formată dintr-o cohortă comandată de un tribun
(cf. Fapte 21, 31 şi urm.); mici detaşamente ocupau vechile fortăreţe din ţară.
95

Justiţia era exercitată de Sinedriu şi de tribunalele locale, care se pronunţau conform
dreptului iudaic. Totuşi sentinţele de condamnare la moarte pronunţate de tribunalele
iudaice nu deveneau executorii decât după ce erau ratificate de procurator, singurul care
avea jus gladii sau potestas gladii (cf. In 18, 31)
96
.
Strângerea impozitelor şi a taxelor (tributum agri şi tributum capitis) pentru tezaurul
statului era asigurată de funcţionari romani; mulţi dintre aceştia erau iudei. Alte taxe şi
impozite indirecte erau strânse de vameşi. Ştim că Levi-Matei era funcţionar la vama din
Capernaum (Lc 5, 27) şi că Zaheu era şeful vămii din Ierihon (Lc 19, 1-2). Toţi agenţii
fiscali erau urâţi de iudei, care vedeau în ei slujitori ai ocupanţilor.
Administraţia romană acorda libertate deplină practicilor religioase publice. Cum
iudeii nu tolerau nici o imagine care le-ar fi ofensat credinţa, procuratorul a decis ca în
Ierusalim trupele să nu poarte niciodată efigiile imperiale. Era doar o singură excepţie de la
principiul non-intervenţiei în chestiunile religioase: procuratorul putea să depună şi să
numească arhiereii. Acest lucru s-a produs de 8 ori între anii 6-41 d.H.
Autoritatea Sinedriului era recunoscută de administraţia romană. Deciziile acestuia
aveau putere de lege atât asupra iudeilor din ţară cât şi asupra celor din Diaspora
97
. În
aceste condiţii raporturile dintre iudei şi romani ar fi putut şi excelente, dar de multe ori
acestea erau tensionate şi caracterizate de suspiciune. De multe ori procuratorii lezau
sensibilitatea populaţiei locale; unii, abuzând de puterea lor, au recurs la măsuri brutale
care nu făceau decât să mărească ura iudeilor faţă de Roma. Cât despre iudei, aceştia nu
puteau accepta ideea că ţara lor poate fi supusă păgânilor şi aşteptau cu nerăbdare o
schimbare miraculoasă a situaţiei.

Coponius (6-9 d.H.), a fost trimis în Iudeea ca procurator pe când Quirinius devenea
legat al Siriei pentru a doua oară. Quirinius a primit ordinul să efectueze un recensământ în
provincia care i-a fost încredinţată. Această măsură a fost aplicată în Iudeea în anii 6-7 d.H.
Ea a provocat o răscoală condusă de Iuda din Gamala
98
. Dar, în ciuda eroismului zeloţilor,
mişcarea a fost curând înăbuşită de trupele romane.
Despre succesorii lui, Marcus Ambibulus (9-12)
99
şi Annius Rufus (12-15)
100
nu
ştim aproape nimic. În anul 15 d.H., Tiberiu l-a numit ca procurator pe Valerius Gratus
(15-26). Acesta a depus trei arhierei în primii trei ani de guvernare. În anul 18 d.H. l-a
numit ca arhiereu pe Iosif Caiafa, ginerele fostului arhiereu Ana (sau Hanan). Caiafa va
rămâne în această funcţie până în anul 36 d.H.
101

Despre Ponţiu Pilat (Pontius Pilatus, 26-36) ştim mai multe lucruri din relatările
evanghelice ale procesului Mântuitorului, din scrierile lui Iosif Flaviu şi ale lui Filon. În

95
TRICOT, Le milieu, p. 89.
96
SCHÜRER, History, I, p. 368-370.
97
TRICOT, Le milieu, p. 90.
98
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XVIII, i, 1; Războiul iudaic, II, viii, 1.
99
IDEM, Antichităţi, XVIII, ii, 2.
100
Ibidem.
101
Ibidem.
25
toate izvoarele, Pilat apare ca un om crud, corupt, lipsit de sensibilitate şi fără principii
102
.
Chiar de la începutul mandatului său i-a ofensat pe iudei introducând în Ierusalim
stindardele care purtau chipul împăratului, lucru evitat de procuratorii dinaintea lui. După
şase zile de proteste ale iudeilor, care au sfidat ameninţarea cu moartea, Pilat a cedat şi a
dispus să fie retrase toate însemnele imperiale din oraş
103
. Mai târziu nu a ezitat să
folosească banii templului pentru construirea unui apeduct destinat îmbunătăţirii
aprovizionării cu apă a Ierusalimului. Mii de evrei au protestat împotriva acestui proiect cu
ocazia sosirii lui Pilat la Ierusalim, probabil cu ocazia unei sărbători. Pilat a ordonat
intervenţia armatei şi mulţi protestatari au fost ucişi atunci
104
. În general, se crede că
această revoltă a fost provocată de galileenii menţionaţi în Lc 13, 1-2. Pilat şi-a pierdut
postul în anul 36, fiind acuzat de uciderea mai multor samariteni care s-au adunat pe
Muntele Garizim la chemarea unui fals mesia
105
.
Nici sub succesorii săi, Marcellus şi Marullus (36-41) situaţia nu a fost mai bună
pentru iudei. În anul 39 d.H., iudeii din Iamnia au distrus un altar ridicat în oraşul lor în
cinstea lui Caligula. Furios, împăratul a poruncit ca o statuie a sa să fie amplasată în
templul din Ierusalim. Îndeplinirea acestui ordin a fost încredinţată lui Publius Petronius,
legatul Siriei (39-42). Acesta a pornit din Antiohia în fruntea a trei legiuni pentru a impune
iudeilor voinţa împăratului. Aflând vestea, o mare mulţime de iudei l-au întâmpinat pe
Petronius la Ptolemais şi l-au rugat stăruitor să nu îndeplinească ordinul. După multe zile
de negocieri, Petroniu îşi retrage trupele şi îi scrie lui Caligula, explicându-i că a preferat
retragerea unui război care ar fi dus la distrugerea ţării. Răspunsul lui Caligula, în care-l
ameninţa cu moartea pe Petroniu pentru neexecutarea ordinelor sale, a ajuns în urma unei
alte scrisori prin care era vestită moartea împăratului
106
. Noul împărat, Claudiu (41-54) a
renunţat la administraţia procuratorială şi a dat teritoriul prietenului său Agripa I.
În anul 44, după moartea lui Agripa, Claudiu a numit un nou procurator, pe Cuspius
Fadus (44-46?). Acesta a primit în administrare şi regiunile guvernate odinioară de Filip,
fiul lui Irod cel Mare. Situaţia politică continua să se agraveze. Acţiunile zeloţilor s-au
intensificat şi în curând aceştia au ajuns în conflict cu administraţia romană.
107
Noul
procurator, Tiberius Alexandru (46?-48), un iudeu apostat, nepot al filosofului Filon, i-a
răstignit pe Iacov şi pe Simon, fiii unuia dintre conducătorii partidului zeloţilor, Iuda
Galileanul
108
. În aceeaşi perioadă a avut loc marea foamete de care vorbesc Sf. Luca (Fapte
11, 27-30) şi Iosif Flaviu
109
.
Sub următorul procurator, Ventidius Cumanus (48-52), s-au produs mai multe
incidente grave: mai întâi la Ierusalim, unde unul dintre soldaţii garnizoanei i-a insultat pe
pelerinii veniţi să sărbătorească Paştile. În urma acestei insulte, întregul popor a fost
cuprins de mânie şi a cerut lui Cumanus pedepsirea soldatului. Îndată au început şi
confruntările, iar procuratorul a ordonat trupelor să intervină în forţă. Au fost ucişi atunci
foarte mulţi iudei
110
. Într-un conflict izbucnit între galileeni şi samariteni, Cumanus a fost

102
„Pilat, zice Filon, era crud [...] şi nu se dădea înapoi de la nimic. Sub guvernarea lui nimic nu se putea
obţine în Iudeea fără corupţie; peste tot domnea orgoliul, aroganţa şi insolenţa; ţara era jefuită, oprimată şi
insultată în tot felul; oamenii erau trimişi la moarte fără a fi judecaţi mai înainte; cruzimea implacabilă a
tiranului nu ceda niciodată“ (Legatio ad Caium 38; cit. după TRICOT, Le milieu, p. 91).
103
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XVIII, iii, 1; Războiul iudaic, II, ix, 2-3.
104
IDEM, Antichităţi, XVIII, iii, 2; Războiul iudaic, II, ix, 4.
105
IDEM, Antichităţi, XVIII, iv, 1-2.
106
FILON, Legatio 30-33 (cf. SCHÜRER, History, p. 394-395); Iosif FLAVIU, Antichităţi, XVIII, viii, 2-9;
Războiul iudaic, II, x, 1-5.
107
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XX, v, 1.
108
IDEM, Antichităţi, XX, v, 2
109
Ibidem; HARRINGTON, Introduction, p. 589.
110
În Războiul iudaic, Iosif Flaviu vorbeşte de 30.000 de victime (II, xii, 1); însă după Αntichităţi numărul
morţilor s-a ridicat la 20.000 (XX, v, 3).
26
de partea celor din urmă, fapt ce a generat replica violentă a zeloţilor. Pacea s-a reinstaurat
în regiune în urma intervenţiei lui Agripa al II-lea. Împăratul Claudiu a decis executarea
conducătorilor samariteni şi exilarea lui Cumanus.
111

Antonius Felix (52-60), vechi libert şi favorit al lui Claudiu, s-a remarcat în
administrarea provinciei prin rapacitate şi lipsă de scrupule. A avut trei soţii, dintre care
ultima, Drussila, era sora lui Agripa al II-lea. În timpul guvernării lui a fost asasinat fostul
arhiereu Ionatan (54), iar Sf. Pavel a fost încarcerat doi ani la Cezareea (Fapte 23-24).
Reprimarea violentă a unor mişcări de tip mesianic şi proasta administrare a provinciei l-au
determinat pe Nero să-l cheme la Roma în anul 60.
112

Porcius Festus (60-62) era un om onest şi un magistrat prudent, dar a murit la doi ani
de la numirea sa în funcţia de procurator
113
. El l-a trimis pe Sf. Pavel la Roma după ce
acesta a făcut apel la judecata cezarului (Fapte 25, 12). Moartea neaşteptată a lui Festus i-a
lăsat libertate de acţiune arhiereului Anna al II-lea. Sf. Iacov, „fratele Domnului“ a fost
arestat, judecat şi ucis prin lapidare
114
.
Situaţia din Ţara Sfântă continua să se înrăutăţească. Noul procurator Albinus (62-
64) nu a făcut nimic pentru a o remedia. La fel de venal ca şi Felix, el a devenit curând un
instrument docil în mâinile arhiereului Anna al II-lea, cel pe care Sf. Pavel îl numise
„perete văruit“ (Fapte 23, 3). În timpul lui zeloţii au devenit mai îndrăzneţi ca niciodată.
115

Ultimul procurator, Gessius Florus (64-66), a fost probabil cel mai rău dintre toţi
116
.
Iosif Flaviu zice despre el că „nu se dădea înapoi de la nici o formă de jaf sau de
silnicie“
117
. Când şi-a dat seama că măsurile sale nemiloase şi lipsa de scrupule nu vor
rămâne nepedepsite, i-a provocat el însuşi pe iudei să se revolte.


3. Cele două revolte iudaice

Punctul culminant al tensiunilor care au marcat guvernările ultimilor procuratori a fost
atins în anul 66, când Florus a cerut o importantă sumă de bani din vistieria templului. O
revoltă a izbucnit atunci la Ierusalim. Florus a trimis trupele şi valuri de sânge au curs în
cetatea sfântă. Foarte repede răscoala a început să cuprindă întreaga ţară. Agripa al II-lea a
încercat să prevină izbucnirea unui război de proporţii, dar, deşi a fost sprijinită de
saduchei şi de fariseii de frunte, încercarea lui nu a avut nici un rezultat. Eleazar, fiul
arhiereului Anania şi comandantul gărzii templului, reuşeşte să-i unească pe toţi cei care
doreau războiul şi în scurt timp preia controlul asupra Ierusalimului. Trupele din
garnizoana cetăţii s-au predat, fiindu-le făgăduită libertatea, dar, odată dezarmaţi, romanii
au fost ucişi cu bestialitate. Iosif Flaviu notează că acest masacru a avut loc într-o zi de
sâmbătă
118
. Ca o pedeapsă, în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, păgânii din Cezareea i-au
masacrat pe iudeii care locuiau în oraşul lor; cei care au scăpat cu fuga, la porunca lui
Florus, au fost prinşi de soldaţi şi trimişi ca sclavi pe şantierele navale
119
.
Reacţia iudeilor din întreaga ţară n-a întârziat să apară. Ei s-au năpustit cu furie
asupra tuturor localităţilor siro-elenistice din Decapolis; mii de locuitori au fost ucişi iar

111
Iosif FLAVIU, Războiul iudaic, II, xii, 3-7; Antichităţi, XX, vi, 1-3.
112
SCHÜRER, History, p. 460-465.
113
Iosif FLAVIU, Războiul iudaic, II, xiv, 1; Antichităţi, XX, viii, 9.
114
IDEM, Antichităţi XX, ix, 1; EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, II, xxiii, 1-23, PSB 13, p.
91-95.
115
IDEM, Războiul iudaic, II, xiv, 1; Antichităţi, XX, ix, 1-5.
116
Cf. SCHÜRER, History, I, p. 470.
117
Iosif FAVIU, Războiul iudaic II, xiv, 4.
118
Războiul iudaic, II, xvii, 10.
119
Ibidem, II, xviii, 1.
27
casele lor au fost arse. Flacăra războiului a cuprins întreaga ţară. În faţa situaţiei alarmante,
Cestius Gallus, legatul Siriei, a pregătit o campanie pentru reocuparea provinciei răsculate.
Ajunse în faţa Ierusalimului, trupele romane s-au dovedit insuficiente pentru asedierea unui
oraş atât de bine fortificat. Cestius Gallus a hotărât să se retragă. Atacurile repetate ale
iudeilor au transformat această retragere într-un dezastru pentru corpul expediţionar roman.
Această victorie a sporit încrederea iudeilor în posibilitatea împlinirii idealului pentru care
porniseră lupta, dar, văzându-se scăpaţi de ameninţarea romană imediată, au început
vechile dispute interne. Acestea au fost cauza principală a dezastrului naţional.
120

Apărarea Ierusalimului a fost încredinţată arhiereului Anna şi lui Iosif ben Gorion.
Zeloţii, care au provocat multe necazuri oraşului, au fost trimişi într-o misiune în Idumeea
sub conducerea lui Eleazar. Iosif Flaviu, viitorul istoric, a primit conducerea Galileii unde
se va confrunta cu Ioan din Giscala şi banda lui de zeloţi.
Eşecul campaniei lui Gallus l-a determinat pe Nero să încredinţeze reprimarea
revoltei lui Vespasian
121
, unul dintre cei mai experimentaţi generali ai Imperiului. În anul
67, Vespasian a debarcat la Ptolemais în fruntea a trei legiuni. Campania aceasta deşi a fost
pregătită cu grijă, va dura 3 ani. Galileea a fost cucerită într-un an. Iosif Flaviu s-a predat
romanilor, iar Ioan din Giscala şi oamenii săi s-au refugiat în Ierusalim, contribuind şi
mai mult la dezordinea care domnea în rândurile asediaţilor. Numeroşi aristocraţi au fost
ucişi de către zeloţi. În cele din urmă Ioan din Giscala a ajuns conducătorul oraşului.
Vespasian era la curent cu tulburările din oraş şi a considerat că e mai bine să-i lase
pe iudei să se ucidă între ei, decât să-şi angajeze degrabă trupele într-un asediu greu şi de
lungă durată. De aceea s-a îndreptat spre Pereea. Acestea se petreceau în prima parte a
anului 68. Legiunile romane erau gata să invadeze Iudeea, când a venit ştirea morţii lui
Nero
122
. Vespasian a întrerupt operaţiunile militare. Această perioadă de acalmie s-a
dovedit dezastruoasă pentru iudei. O nouă bandă de zeloţi a intrat în Ierusalim în primăvara
anului 69 sub conducerea lui Simon Bar-Giora. Acesta a intrat îndată în conflict cu Ioan
din Giscala. Un al treilea partid s-a format în Ierusalim. Războiul civil s-a încheiat cu
victoria lui Ioan din Giscala.
La o lună de la moartea lui Nero, legiunile romane din Orient l-au aclamat pe
Vespasian ca împărat. Aflând vestea, Vespasian s-a grăbit să ajungă la Roma, lăsând
comanda trupelor fiului său Titus
123
.
În martie 70 trupele romane au ajuns în faţa Ierusalimului. Timp de cinci luni
supravieţuitorii războiului civil au luptat cu eroism, reuşind să respingă asalturile romane.
După mai multe încercări eşuate, romanii au reuşit să străpungă al treilea zid al cetăţii. În
24 iulie a căzut fortăreaţa Antonia, iar în 9 august, templul a fost incendiat. Odată cu el au
ars şi apărătorii lui, mulţi dintre ei refugiindu-se în incinta sacră cu nădejdea într-o
intervenţie divină extraordinară. Se pare că în zilele asediului circula în rândul
ierusalimitenilor o profeţie după care templul nu putea să cadă niciodată în mâinile
romanilor. Ultima redută a iudeilor a căzut în 8 septembrie 70. Cei doi conducători ai
răsculaţilor, Ioan din Giscala şi Simon Bar-Giora, au căzut prizonieri. Ierusalimul nu mai
era decât un morman de ruine; templul era distrus
124
, iar independenţa naţională a iudeilor
era definitiv pierdută.
Războiul însă nu se încheiase. Trei fortăreţe puternice erau încă în stăpânirea
iudeilor: Herodium, Macherus şi Masada. Aceasta din urmă va cădea abia în aprilie 74
125
.

120
Ibidem, II, xix-xxii.
121
Ibidem, III, i, 2-3.
122
Nero a murit în 9 iunie 68.
123
Iosif FLAVIU, Războiul iudaic, IV, x, 2 şi urm.
124
Ibidem, V, i-x.
125
Cu privire la datare, vezi: SCHÜRER, History, I, p. 512.
28
Sub numele de Iudeea, întreaga ţară a devenit provincie imperială autonomă,
administrată de un legat imperial. O legiune – a zecea – a fost menţinută la Ierusalim.
Iudeii care au supravieţuit s-au regrupat în jurul conducătorilor lor spirituali, cărturarii şi
fariseii. O şcoală rabinică a luat fiinţă la Iamnia pe la sfârşitul secolului I. Aici au fost
adunate şi sistematizate tradiţiile rabinice orale în colecţia cunoscută sub numele de
Mişna.
126

Astfel iudaismul a găsit o cale de supravieţuire. Abia peste mai bine de jumătate de
secol vor avea iudeii puterea şi curajul să se ridice într-o ultimă şi inutilă revoltă împotriva
romanilor.
În anul 130, împăratul Adrian (117-138) a dispus reconstruirea Ierusalimului. Cetatea
trebuia să primească numele Aelia Capitolina. Pe locul templului urma să se ridice un
templu dedicat lui Jupiter Capitolinul. Această decizie, împreună cu un decret care
interzicea circumcizia, a provocat o nouă răscoală. Conducătorul acesteia a fost Simon
Bar-Kochba (fiul stelei), salutat ca Mesia de către rabinul Aqiba. Luptele au început în anul
132. Răsculaţii au ajuns să pună stăpânire pentru un timp chiar pe ruinele Ierusalimului.
Ştim puţine lucruri despre desfăşurarea acestui război. Confruntările s-au prelungit trei ani,
deşi Roma a trimis 4 legiuni sub comanda generalului Iulius Sever, chemat tocmai din
Britania. Pierderile au fost grele şi de o parte şi de alta. Se pare că spre sfârşit rebelii s-au
refugiat în grotele din Wadi Murabba’at, în deşertul Iudeii. Aici s-au descoperit în 1950
două scrisori ale lui Bar-Kochba, iar în 1960, alte cincisprezece într-o grotă situată mai la
sud, în apropierea Mării Moarte.
127

Iudeii care au supravieţuit au fost luaţi prizonieri şi au fost vânduţi ca sclavi.
Împăratul a interzis iudeilor intrarea în Ierusalim şi respectarea datinilor. Pe ruinele
templului a fost ridicat proiectatul templu dedicat lui Jupiter Capitolinul; o statuie ecvestră
a Împăratului a fost instalată în interiorul acestuia. Nu departe de acest edificiu – aproape
de Sfântul Mormânt al Domnului – a fost construit un sanctuar dedicat zeiţei Venus.
Cetatea lui David devenise Colonia Aelia Capitolina.
Cuvintele Mântuitorului din Lc 21, 24 se pot aplica la fel de bine şi celei de-a doua
revolte: „Vor cădea de ascuţişul sabiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul
va fi călcat în picioare de neamuri, până ce se vor împlini vremurile neamurilor.“

4. Grupările iudaice

a. Fariseii

Fariseii apar în istorie în timpul lui Ioan Hircan (135-104 î.H.). Numele grupării înseamnă
„separaţi“. E posibil ca acest nume să le fi fost dat de către adversarii lor. În orice caz, el
corespunde atitudinii fariseilor, care se considerau deosebiţi de ceilalţi conaţionali, de
oamenii simpli, de păcătoşi, de am-ha’areţ (lit.: oamenii pământului).
128

Probabil primul nucleu al grupării s-a constituit în timpul războaielor macabeene,
dintre Hasidim („cei evlavioşi“) care s-au alăturat revoltei şi, cu arma în mână, au apărat
Legea şi templul. Această intervenţie în conflictele armate i-a introdus şi în politică. Sub
Ioan Hircan şi Alexandru Ianeu (103-76 î.H.), fariseii s-au despărţit de dinastia
hasmoneană şi, din motive religioase, au devenit oponenţii acesteia. Opoziţia lor faţă de
Alexandru Ianeu a mers atât de departe încât au ajuns să ceară intervenţia regelui seleucid
Dimitrios al III-lea. Victoria a fost însă de partea lui Ianeu, care a răstignit vreo 800 dintre

126
HARRINGTON, Introduction, p. 591-592.
127
Ibidem, p. 592.
128
TRICOT, Le milieu, p. 68.
29
principalii oponenţi
129
. Totuşi, pe patul de moarte, a sfătuit-o pe soţia sa Alexandra, care i-
a urmat la tron (76-67 î.H.) să-i coopteze pe farisei la guvernare
130
. Astfel fariseii au ajuns
să deţină o poziţie dominantă în Sinedriu.
Fariseii au suferit mult în timpul lui Irod cel Mare şi este evident că au învăţat acum
că scopurile lor nu pot fi atinse prin mijloace politice. Din acelaşi motiv, majoritatea
fariseilor s-au opus revoltei împotriva Romei (66-70 d.H.). Astfel, la începutul erei
creştine, fariseii nu vor să fie decât apărători ai Legii şi ai tradiţiei
131
.
Fariseii au fost totdeauna un grup minoritar în societatea iudaică. În timpul lui Irod
erau vreo 6000
132
. În general, ei aparţineau clasei mijlocii. Puţini dintre ei erau preoţi. Ceea
ce le conferea un loc aparte în popor era cunoaşterea detaliată şi precisă a Legii
133
şi a
„tradiţiilor bătrânilor“, adică a interpretărilor nescrise ale Torei
134
. Insistenţa asupra valorii
tradiţiei orale constituia atât forţa cât şi slăbiciunea fariseilor. Pe de o parte, ea le oferea
posibilitatea unei adaptări a Legii la circumstanţele schimbătoare ale istoriei. Ea îi pregătea
pentru acceptarea ideilor noi. Pe de altă parte, acelaşi ataşament faţă de tradiţia orală,
căreia îi acordau aceeaşi autoritate pe care o avea Legea scrisă, îi făcea să cadă în
„juridism“ şi într-o cazuistică deseori puerilă
135
. Vaiurile pronunţate de Mântuitorul la
adresa fariseilor în Mt 23 enumeră câteva cazuri de deformare a unor prescripţii practice.
Ei au făcut din respectarea Legii o povară insuportabilă. Mai mult, cunoaşterea amănunţită
a Legii şi grija permanentă de a o împlini până în cele mai mici detalii suscita în ei o
suficienţă pe care Mântuitorul o ilustrează foarte bine în parabola vameşului şi a fariseului
(Lc 18, 9-14). Fariseul ajungea să creadă că poate dobândi singur mântuirea prin păzirea
strictă a Legii.
În ciuda dispreţului pentru oamenii simpli, fariseii se bucurau de o influenţă foarte
mare în societatea iudaică. Învăţăturile lor despre înviere, despre judecata de după moarte,
despre existenţa îngerilor (cf. Fapte 23, 8), despre Providenţă etc. au fost însuşite de cea
mai mare parte a poporului
136
. Ei menţineau vie nădejdea venirii lui Mesia şi a instaurării
Împărăţiei lui Dumnezeu.
După catastrofa naţională din anul 70 d.H. şi distrugerea templului, care au dus la
dispariţia saducheilor, zeloţilor şi esenienilor, fariseii au rămas singura forţă autoritativă în
comunitatea iudaică palestiniană. În această situaţie, ei au ştiut să reconstruiască edificiul
religios al iudaismului pe baza Torei şi a tradiţiilor bătrânilor
137
. Ei nu au înţeles însă că la
originea acestei catastrofe a stat chiar refuzul lor de a-L primi pe Mesia.

b. Saducheii

Numele acestui partid venea probabil de la Ţadoc
138
, strămoş al unei linii de arhierei care
coboară până la Antioh al IV-lea
139
. Ca partid organizat, saducheii intră pe scena istoriei în

129
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XIII, xiv, 2.
130
Ibidem, XVIII, xv, 5.
131
H. L. ELLISON, Fariseii, în Dicţionar biblic, p. 445.
132
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XVII, iii, 4.
133
Iosif FLAVIU, el însuşi fariseu (cf. Vita 2), spune că din rândurile lor s-au ridicat „cei mai riguroşi
interpreţi ai Legii“ (Războiul iudaic, II, viii, 14).
134
IDEM, Antichităţi, XIII, x, 6
135
HARRINGTON, Introduction, p. 594.
136
„Fariseii – zice Iosif FLAVIU – au impus poporului multe legi din tradiţia părinţilor, care nu sunt scrise în
Legea lui Moise“ (Antichităţi, XIII, x, 6). Noul Testament mărturiseşte, de asemenea, valoarea pe care o
dădeau fariseii „tradiţiei bătrânilor“ (:aca eect: ·a | :c.c!u·. ca|) (Mc 7, 3; Mt 15, 2).
137
Cf. SCHÜRER, History, II, p. 402-403.
138
Preot în timpul domniei lui David (cf. II Regi 15, 27; 20, 25) şi arhiereu sub Solomon (cf. III Regi 2, 35).
139
SCHÜRER, History, II, p. 405-407.
30
timpul lui Ioan Hircan, între anii 130-120 î.H.
140
Sub Alexandru Ianeu, fiul lui Ioan Hircan,
au dobândit o mare putere politică. Dar, spre sfârşitul vieţii, Ianeu nu i-a mai simpatizat şi,
fiind pe patul de moarte, i-a recomandat soţiei sale să-i favorizeze pe farisei. Atunci când,
în timpul Alexandrei, fariseii au început să domine viaţa politică, saducheii au venit în
conflict cu ei. Conflictele dintre cele două grupări au constituit în parte cauza pierderii
independenţei naţionale, în anul 63 î.H.
141
Irod cel Mare i-a tratat la fel ca şi pe farisei.
După anul 6 d.H., când Iudeea a fost anexată provinciei romane a Siriei, saducheii au
adoptat o atitudine conciliantă în raporturile cu autorităţile romane. Până în anul 70
aproape toţi arhiereii au fost saduchei.
În general, saducheii aparţineau aristocraţiei sacerdotale. În comparaţie cu fariseii,
erau conservatori. Pentru ei, singurele cărţi canonice erau cele care formează Pentateuhul.
Nu credeau în învierea trupurilor, nici în îngeri (Mt 22, 23; Fapte 23, 8)
142
. Nu se bucurau
de simpatia poporului. Iosif Flaviu spune că, deşi deţineau puterea, saducheii erau
constrânşi de popor să fie de acord cu fariseii
143
.
Saducheii au privit la început conflictul dintre Iisus şi farisei ca o chestiune care nu-i
privea. Însă atunci când mulţimile au început să creadă tot mai mult că Iisus este Mesia, ei
au intervenit. Arestarea şi condamnarea Mântuitorului a fost în bună parte opera lor.
După Înviere, fariseii nu au mai fost atât de ostili ucenicilor Mântuitorului; saducheii
însă au menţinut aceeaşi atitudine de suspiciune şi ură (Fapte 4, 1). Deşi era fariseu, Saul îi
persecută pe creştini ca agent al arhierului saducheu (Fapte 9, 1-2). Sub conducerea
arhiereului Anna al II-lea, ei l-au ucis pe Sf. Iacov, fratele Domnului (circa 62 d.H.)
144
.
Fariseii au fost împotriva acestui act, iar când a venit noul procurator Albinus, au trimis o
delegaţie în întâmpinarea lui pentru a-l convinge să-l depună pe arhiereul Anna.
După izbucnirea războiului iudaic, saducheii au pierdut controlul evenimentelor,
Ierusalimul căzând sub stăpânirea zeloţilor conduşi de Ioan din Giscala şi Simon ben
Giora. Arhiereii Anna al II-lea şi Iosua au fost ucişi de zeloţi şi de aliaţii lor idumeeni.
Istoria saducheilor ia sfârşit în anul 70, odată cu căderea Ierusalimului.

c. Esenienii; esenianismul şi creştinismul primar

Noul Testament nu ne spune nimic despre esenieni. Nici izvoarele rabinice nu ne oferă
informaţii directe despre ei. Iosif Flaviu, însă, le alocă mai mult spaţiu decât fariseilor şi
saducheilor
145
. Informaţii despre ei avem şi de la Filon din Alexandria, care le-a consacrat
două capitole în tratatul său intitulat Quod omnis probus liber sit; el a mai scris despre ei în
Apologia iudeilor, carte pierdută, dar pe care a avut-o Eusebiu de Cezareea, şi în De vita
contemplativa. Un alt scriitor antic, Pliniu cel Bătrân, îi menţionează atunci când descrie
Marea Moartă
146
.
Dacă relatările lui Filon şi Pliniu sunt idealizate şi caracterizate prin exagerări
retorice, cele ale lui Iosif Flaviu par bazate pe cunoaştere directă. El îi descrie pe esenieni

140
TRICOT, Le milieu, p. 73.
141
HARRINGTON, Introduction, p. 595.
142
TRICOT, Le milieu, p. 74.
143
Antichităţi, XVIII, i, 4.
144
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XX, ix, 1; EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, II, xxiii, 1-18,
PSB 13, p. 91-94.
145
Vezi Antichităţi, XIII, xi, 2; XV, x, 4.
146
Istoria naturală V, 15.
31
ca formând a treia şcoală filosofică din sânul iudaismului, după farisei şi saduchei
147
. Filon
estimează numărul lor la circa 4000
148
.
În ceea ce priveşte originea grupării, informaţiile sunt rare. Iosif Flaviu atestă
existenţa lor în timpul domniei lui Ionatan (160-142 î.H.). Dar apoi nu citează decât
numele a patru esenieni: Iuda (sfârşitul sec. II î.H.), Manahem (contemporan cu Irod cel
Mare), Simon (care a prezis căderea în dizgraţie a lui Arhelau) şi Ioan (unul dintre
conducătorii marii revolte). Tot Iosif ne spune că Irod i-a dispensat pe esenieni de
depunerea jurământului de credinţă pe care trebuiau să-l depună toţi iudeii.
Trăsătura cea mai interesantă relevată de cei trei scriitori antici este caracterul
monastic al grupării eseniene. „Oricine intră în sectă trebuie să renunţe la averea lui în
favoarea comunităţii“, spune Iosif Flaviu
149
. Nimeni nu avea casa lui; fiecare membru era
integrat unei comunităţi în care toate bunurile erau folosite în comun astfel încât fiecare
avea toate cele de trebuinţă. Majoritatea esenienilor trăiau în castitate; totuşi, Iosif Flaviu
menţionează o grupă de esenieni care permitea căsătoria membrilor săi
150
.
Cei care voiau să devină membri ai comunităţii trebuiau să treacă printr-o perioadă de
încercare de un an; după aceasta erau admişi la ritualurile de purificare, apoi, după un
noviciat de doi ani, puteau participa la mesele servite în comun. Intrarea în comunitate era
marcată prin depunerea unui jurământ solemn prin care candidatul se angaja să practice
virtuţile, să ducă o viaţă evlavioasă, să urască nedreptatea şi pe cei nedrepţi, să se arate
credincios tuturor şi, în special, conducătorilor comunităţii, să se ferească de minciună şi
de furt, să nu dezvăluie nimănui învăţăturile primite, conţinutul cărţilor sfinte şi numele
îngerilor. Cei care călcau acest jurământ erau pedepsiţi în funcţie de gravitatea faptelor;
pedeapsa supremă era excluderea definitivă din comunitate.
151

Comunităţile aveau conducători aleşi prin majoritate de voturi. Credinţa lor era, în
linii mari, tipic iudaică. Esenienii aveau un mare respect pentru Lege, pe care, spune Iosif
Flaviu, o păzeau mai mult decât toţi ceilalţi iudei; la fel păzeau odihna sabatului. Periodic
trimiteau diferite ofrande la templul din Ierusalim, deşi ei înşişi nu participau la cultul care
se săvârşea acolo. Această separare de templu venea din convingerea că arhiereul Ionatan
şi urmaşii lui au profanat locaşul sfânt.
Pliniu cel Bătrân ştia de existenţa unei grupe de esenieni în partea apuseană a Mării
Moarte, între En-gheddi şi Ierihon
152
. Astăzi, după decenii de cercetări, se poate afirma cu
certitudine că Pliniu se referă la aşezarea monastică de la Qumran. Într-adevăr trăsăturile
menţionate de Pliniu şi de Iosif se armonizează cu fizionomia comunităţii de la Qumran,
aşa cum apare în textele găsite aici
153
. De asemenea, arheologii au scos la lumină clădiri
concepute pentru viaţa unei comunităţi de tip monastic.
Anumite elemente din organizarea comunităţii qumraniene şi din învăţăturile grupării
oferă analogii interesante cu creştinismul primar, astfel încât mulţi s-au întrebat dacă nu a
existat o legătură între Biserica primară şi esenieni. Unii, pe baza textului de la Lc 1, 80, au
crezut că Sf. Ioan Botezătorul a fost esenian. Evanghelistul nu ne spune însă decât că Sf.
Ioan „a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel“. Datele evanghelice despre Sf.
Ioan contrazic această ipoteză: botezul său era total diferit de băile rituale ale esenienilor;
iar chemarea sa universală la pocăinţă contrastează cu spiritul exclusivist al acestei grupări.

147
Războiul iudaic II, viii, 2.
148
Quod omnis probus liber sit 12; cf. SCHÜRER, History, II, p. 562. Aceeaşi cifră apare şi la Iosif FLAVIU
(Antichităţi XVIII, i, 5), care probabil se foloseşte de informaţiile lui Filon.
149
Războiul iudaic II, viii, 3.
150
Ibidem, II, viii, 13.
151
Ibidem, II, viii, 7-8.
152
Istoria naturală V, 15.
153
ROETZEL, The World, p. 35-36.
32
Putem însă observa asemănări interesante între organizarea Bisericii din Ierusalim şi
cea a comunităţii esenienilor. După Fapte 2, 44-45; 4, 32. 34-37; 5, 1-11, primii creştini
aveau toate bunurile în comun. În fiecare zi (Fapte 2, 46), luau masa împreună. De
asemenea, cele trei etape poruncite de Mântuitorul pentru îndreptarea celor căzuţi în vreo
greşeală se regăsesc în disciplina de la Qumran. În ce priveşte învăţătura doctrinară, putem
găsi puncte de contact între epistolele pauline, Evanghelia a IV-a şi scrierile de la
Qumran
154
.
Dar deosebirile sunt mai profunde decât asemănările. Ceea ce-i caracterizează înainte
de toate pe esenieni este exclusivismul lor extrem. Doar ei sunt adevăratul popor al lui
Dumnezeu, rămăşiţa credincioasă, Israelul eshatologic. Ei refuză orice contact cu păcătoşii,
adică cu orice persoană care nu face parte din sectă. Mai mult, nici un om atins de vreo
neputinţă fizică nu putea spera să fie acceptat în rândurile acestei comunităţi de
sacerdoţi.
155
Ce prăpastie imensă între aceştia şi învăţăturile Mântuitorului! El a venit să-i
caute şi să-i mântuiască pe cei pierduţi (cf. Lc 19, 10). A stat împreună cu păcătoşii; i-a
vindecat pe bolnavi, i-a curăţit pe leproşi, a dat lumină orbilor şi a învăţat că mântuirea este
darul gratuit al lui Dumnezeu, care se dă tuturor fără deosebire.

d. Cărturarii

Cărturarii erau oameni instruiţi, specialişti în studiul Scripturilor, care-şi puneau
cunoştinţele în slujba poporului (cf. Neem 8, 8). Existenţa cărturarilor este atestată din
timpul regelui Solomon. Ei au introdus genul sapienţial şi totodată au redactat operele care-
l reprezintă
156
. S-au constituit ca grupare distinctă în urma persecuţiilor lui Antioh al IV-
lea.
În veacul I al erei creştine, cărturarii erau jurişti şi teologi: ei erau adevăraţii
îndrumători ai comunităţii iudaice. Mântuitorul zice: „Cărturarii şi fariseii au şezut în
scaunul lui Moise; deci toate câte vă vor zice vouă, faceţi-le şi păziţi-le.“ (Mt 23, 2).
Oamenii li se adresau folosind apelativul rabbi (învăţătorul meu). Unii dintre ei au devenit
celebri ca fondatori de şcoli. Istoria a reţinut numele rabinilor Hillel şi Şammai, care au
trăit la începutul primului veac al erei creştine
157
. Alţii, de asemenea, s-au bucurat de o
autoritate deosebită precum Gamaliel, dascălul Sf. Pavel (Fapte 5, 34-39; 22, 3).
În Evanghelii, cărturarii apar deseori alături de farisei. Totuşi cei doi termeni nu erau
sinonimi. E adevărat însă că majoritatea cărturarilor erau farisei sau simpatizanţi ai
acestora.
Cărturarii au organizat serviciile sinagogale. Unii erau membri ai sinedriului (cf. Mt
16, 21; 26, 3). După anul 70 d.H., importanţa cărturarilor a crescut. Ei au adunat tradiţiile
orale în colecţia numită Mişna. De la elevii lor pretindeau un respect mai mare decât cel
acordat părinţilor
158
. Unii, precum Rabbi Ţadoc, Hillel şi alţii, refuzau să primească plată
pentru serviciile lor.
Faţă de Mântuitorul au avut o atitudine potrivnică (Mt 21, 15), deoarece El învăţa
poporul cu autoritate (Mt 7, 28-29) şi condamna formalismul lor. Unii totuşi au crezut în El
(Mt 8, 19). În Fapte, sunt menţionaţi alături de farisei şi căpetenii, încercând să împiedice
propovăduirea apostolilor (Fapte 4, 5). Au fost părtaşi la osândirea Sf. Ştefan (Fapte 6, 12).154
HARRINGTON, Introduction, p. 599.
155
Ibidem, p. 600.
156
Ibidem, p. 595.
157
TRICOT, Le milieu, p. 66.
158
Aboth 4, 12; cf. C. L. FEINBERG, Cărturar, în Dicţionar biblic, p.206.
33
e. Irodienii

Irodienii sunt menţionaţi de două ori în Evanghelii (Mt 22, 16; Mc 3, 6; 12, 13), alături de
farisei, ca duşmani ai lui Iisus. Ei nu formau o grupare religioasă, ci, aşa cum sugerează
numele, erau simpatizanţi ai dinastiei irodiene. Şi probabil, ca şi membrii acesteia,
promovau o politică de înţelegere cu autorităţile romane
159
. Nu ştim despre ei nimic altceva
în afară de ceea ce ne spun Evangheliile. E clar că învăţătura Mântuitorului despre
Împărăţia lui Dumnezeu era ireconciliabilă cu viziunea lor politică şi că autoritatea pe care
o avea Iisus în popor nu le era pe plac. De aceea, în Galileea, cu ocazia vindecării
bărbatului cu mâna uscată, îi vedem unindu-se cu fariseii pentru a pune la cale uciderea lui
Iisus (Mc 3, 6); şi iarăşi, în Ierusalim, în Săptămâna Mare, irodienii şi fariseii sunt
menţionaţi împreună, încercând să-L „prindă în cuvânt“ (Mc 12, 13). Când îi atenţionează
pe ucenici să se păzească de „aluatul lui Irod“ (Mc 8, 15), Mântuitorul se referă probabil la
membrii acestei grupări.

f. Zeloţii

Zeloţii sunt prezentaţi de Iosif Flaviu ca a patra „filosofie“ din iudaism. Întemeietor al
acestui partid este considerat Iuda din Gamala, care în timpul recensământului din anul 6
d.H. a provocat o răscoală împotriva stăpânirii romane
160
. Aceasta a fost înăbuşită în scurt
timp, dar idealul care i-a animat pe răsculaţi nu a fost stins. Supravieţuitorii s-au regrupat şi
cu timpul mulţi alţii s-au alăturat acestei mişcări. Ei reprezentau o tendinţă politică
diametral opusă celei reprezentate de irodieni, saduchei sau farisei. Ei nu puteau concepe
nici un fel de convieţuire cu puterea ocupantă şi considerau că este datoria oricărui bun
iudeu să se opună prin orice mijloace Romei şi reprezentanţilor ei. Astfel mulţi soldaţi
romani sau iudei suspectaţi de colaboraţionism au căzut victimă cuţitelor cu lamă scurtă
(sica; de aici şi numele de sicari sub care erau cunoscuţi de romani) pe care le foloseau
zeloţii.
161

Zeloţii au fost în mare măsură responsabili de izbucnirea revoltei din anul 66 şi de
războiul civil care a urmat. Puţinii zeloţi care au scăpat asediului Ierusalimului, s-au
regrupat în vecinătatea Mării Moarte şi au continuat lupta până în anul 73 când a căzut
ultima fortăreaţă pe care o deţineau.
Unii autori cred că din acest partid a făcut parte unul dintre Apostoli, Simon, căruia
Sf. Luca îi dă supranumele de .uìa·u :, Zelotul (Lc 6, 15; Fapte 1, 13). Acest apelativ însă
poate fi înţeles ca referire la zelul Sf. Simon, şi nu ca indicând apartenenţa la gruparea
zeloţilor
162
.

5. Sinedriul

Tradiţia rabinică, bazându-se pe Num 11, 16-17. 24-25, atribuia lui Moise fondarea
Sinedriului. Nu se poate, însă, stabili nici o legătură între adunarea celor 70 de bătrâni, de
care ne vorbeşte cartea Numeri, şi Sinedriul, despre care ne vorbeşte Noul Testament
163
. E
posibil ca în timpul dominaţiei persane arhiereul să fi fost ajutat de un consiliu pentru
rezolvarea chestiunilor de ordin religios şi financiar. În orice caz, existenţa unui astfel de
consiliu este atestată în epoca lui Antioh cel Mare (223-187 î.H.); membrii acestuia

159
Cf. ROPS, Jésus en son temps, p. 128.
160
Iosif FLAVIU, Antichităţi, XVIII, i, 6; Războiul iudaic, II, viii, 1. Vezi şi Fapte 5, 37.
161
SCHÜRER, History, II, p. 600-601.
162
TRICOT, Le milieu, p. 84.
163
Ibidem, p. 63.
34
aparţineau aristocraţiei sacerdotale. Sub Alexandra (76-67 î.H.), în acest consiliu au intrat
mulţi cărturari laici. În timpul lui Hircan al II-lea apare pentru prima dată numele de
sanhedrin (în gr. cu|. ecte|); acesta este folosit de Iosif Flaviu pentru a desemna un corp
constituit, identic senatului din timpul Seleucizilor şi al domnitorilor hasmonei care i-au
precedat lui Hircan al II-lea.
Autoritatea sinedriului a fost drastic limitată de către guvernatorul Siriei Gabinius
(57-55 î.H.), care a încercat să introducă şi în Iudeea sistemul administrativ roman. Câţiva
ani mai târziu, Iuliu Cezar a extins din nou puterea sinedriului asupra întregii ţări. După ce
a ajuns rege, Irod cel Mare a executat o mare parte dintre membrii sinedriului
164
. E puţin
probabil că instituţia a putut funcţiona în timpul domniei lui. Nu ştim cum s-a reconstituit
sinedriul după moartea lui Irod. Cert este că sub procuratori puterea sinedriului a fost
extinsă, guvernarea internă a ţării fiind în mâinile lui. El era şi curtea supremă de justiţie a
ţării, dar nu mai avea acel jus gladii, adică dreptul de a condamna la moarte. Se pare că din
timpul lui Arhelau (4 î.H. – 6 d.H.) autoritatea civilă a sinedriului a fost restrânsă doar la
Iudeea şi din acest motiv sinedriştii nu aveau putere juridică asupra Domnului atâta timp
cât rămânea în Galileea
165
.
Membrii sinedriului, în număr de şaptezeci, se recrutau dintre conducătorii familiilor
sacerdotale, dintre bătrâni, care reprezentau aristocraţia laică, şi dintre cărturari. Ultima
grupă, de tendinţă fariseică, era cea mai dinamică şi cea mai apropiată de popor; celelalte
două reprezentau curentul saducheic. Preşedinte al sinedriului era arhiereul în funcţiune.
Astfel procesul Mântuitorului a fost condus de Caiafa, iar procesul Sf. Apostol Pavel de
Anania, arhierei în funcţiune în epocile respective.
În Noul Testament cuvântul sinedriu, în special când este folosit la plural (Mt 10, 17;
Mc 13, 9), înseamnă „tribunal“ (Mt 5:22). Dar în majoritatea cazurilor desemnează curtea
supremă de justiţie cu sediul în Ierusalim; aceasta L-a judecat şi condamnat pe Domnul
(Mt 26, 59; Mc 14, 55; 15, 1; Lc 22, 66; In 11, 47), şi în faţa ei au fost aduşi şi s-au apărat
Apostolii Petru şi Ioan, arhidiaconul Ştefan şi Sf. Pavel (Fapte 4, 15; 5, 21 şi urm.; 6, 12 şi
urm.; 22, 30; 23, 1 şi urm.; 24, 20).
După Tosephta' Sanhedrin 7, 1, sinedriul îşi ţinea şedinţele de la jertfa de dimineaţă
până la cea de seară. Nu se reunea în zilele de sabat sau de sărbătoare. Locul normal de
şedinţe al sinedriului era aşa numita „sală cu pietre şlefuite“ (ebr.: Liscat Haggazith),
construită de regele Alexandru Ianeu (103-76 î.H.). Această sală se afla la intrarea în
templu dinspre Valea Tyropeum, o parte a sa fiind situată pe solul sacru şi o parte spre sol
profan: pe uşa dinspre templu intrau judecătorii, iar pe cea opusă era introdus acuzatul
166
.
Se ştie destul de bine cum trebuia să se desfăşoare o adunare de judecată a
sinedriului
167
. Preşedintele, în mijloc, avea de o parte şi de alta, aşezaţi în formă de
semicerc (pentru a se putea consulta din priviri) pe membrii sinedriului. La capetele
rândului era câte un grefier, cel din dreapta trebuind să adune voturile de achitare a
acuzatului, iar cel din stânga pe cele de condamnare; un al treilea grefier, aşezat la mijloc,
avea sarcina de a controla exactitatea consemnării voturilor. După ce preşedintele enunţa
chestiunea, arătând pe scurt şi precis vina acuzatului, fără a-l prejudicia în vreun fel, erau
audiaţi – câte unul – martorii: mai întâi martorii apărării şi apoi martorii acuzării. Martorii
trebuiau să jure că vor spune numai adevărul. Pentru dovedirea unui fapt era nevoie de cel
puţin două mărturii la fel. După terminarea rechizitoriului, urma votarea. Judecătorii

164
Iosif FLAVIU, Antichităţi XIV, ix, 4.
165
SCHÜRER, History, II, 1, p. 171.
166
Pr. Prof. Vasile MIHOC, Procesul Mântuitorului, Teofania, Sibiu, 2001, p. 31.
167
Cf. V. GHEORGHIU, Sf. Evanghelie de la Mateiu cu comentar, Cernăuţi, 1925, p. 766; I. FRUMA şi Gr.
T. MARCU, Procesul Mântuitorului, Seria Teologică, nr. 30, Sibiu, 1945, p. 285-286; ROPS, Jésus en son
temps, p. 418-419.
35
trebuiau să fie absolut imparţiali. Majoritatea voturilor decidea. În cazurile capitale, nu
votau decât cei trecuţi de 40 de ani. O sentinţă de achitare se putea publica în aceeaşi zi, pe
când o sentinţă de condamnare trebuia să aştepte până a doua zi, în acest din urmă caz
judecătorii urmând a-şi petrece ziua în meditaţie, post şi rugăciune. În acest răstimp,
judecătorilor le era permis să-şi schimbe părerea numai în favoarea acuzatului, nicidecum
în sens contrar.

6. Samaritenii
168


Samaritenii, locuitorii provinciei cu acelaşi nume, nu constituiau o grupare iudaică. În
vremea Mântuitorului, Samaria era locuită de o populaţie hibridă formată din descendenţi
ai israeliţilor şi ai coloniştilor aduşi în provincie de către asirieni (IV Regi 17, 24). Aceştia
din urmă erau idolatri, dar cu timpul au adoptat credinţa monoteistă. Când evreii s-au întors
din exilul babilonian, samaritenii au încercat să li se alăture. Foştii exilaţi însă nu au vrut să
aibă nici un fel de relaţii cu ei (Ezdra 4, 2 şi urm.). Acest fapt a provocat între cele două
etnii o vrăjmăşie care va dura multe veacuri şi se reflectă şi în paginile Noului Testament.
De aceea samaritenii au încercat să împiedice prin toate mijloacele reconstruirea templului
din Ierusalim şi mai ales a fortificaţiilor oraşului. Mai târziu, profitând de disensiunile
religioase din Ierusalim, şi-au construit propriul templu pe muntele Garizim şi au instituit
un sacerdoţiu schismatic.
În faţa lui Antioh al IV-lea s-au prezentat ca străini de iudei şi au pretins că templul
lor era dedicat lui Zeus Xenios. În anul 128 î.H., Ioan Hircan le-a distrus templul şi
capitala
169
.
În timpul Mântuitorului, ca şi Iudeea, Samaria era sub administraţie procuratorială
romană. Trecerea timpului nu a adus şi îmbunătăţirea relaţiilor cu iudeii. Pentru iudei,
catalogarea cuiva ca „samaritean“ era o injurie (cf. In 8, 48). Pentru a evita confruntările şi
chiar moartea
170
, iudeii din Galileea urcau la Ierusalim folosind un drum ocolitor care
trecea dincolo de Iordan, prin Pereea. Mântuitorul însă, nu ezită să folosească drumul cel
mai scurt care trecea prin localitatea Sihar. Cu această ocazie are loc convorbirea cu femeia
samariteancă după care, la invitaţia localnicilor, intră în cetate şi rămâne acolo două zile,
timp în care mulţi cred în El (In 4, 5-43). Altă dată, vrând să treacă din nou prin Samaria,
nu este primit de locuitorii unui sat din regiune. Atunci când îi trimite pe ucenici în prima
misiune, Mântuitorul le interzice să meargă la samariteni (Mt 10, 5); după Înviere, însă, le
porunceşte să-L vestească „în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria...“ (Fapte 1, 8). Sf.
Luca relatează despre succesul misiunii diaconului Filip în Samaria (Fapte 8, 5-25).
În timpul războiului iudaic, samaritenii au avut mult de suferit. În anul 67, 11.600 de
samariteni care trecuseră de partea iudeilor au fost masacraţi de trupele romane pe Muntele
Garizim. În secolele următoare, îi găsim răspândiţi în diferite părţi ale Imperiului; erau
cunoscuţi mai ales ca „schimbători de bani“ sau cămătari. Pentru atitudinea lor
duşmănoasă faţă de creştinism, împăratul Justinian a declanşat o persecuţie teribilă
împotriva samaritenilor. După această persecuţie etnia lor nu şi-a mai revenit niciodată.
Astăzi mai există o comunitate mică de samariteni în oraşul Nablus din Israel.

168
A se vedea Pr. Asist. Vasile MIHOC, Samaritenii, în „Mitropolia Ardealului“, nr. 7-9/1980, p. 625-632.
169
ROPS, La vie quotidienne, p. 52.
170
Aşa s-a întâmplat în anul 52 d.H., când un grup de pelerini galileeni care se îndreptau spre Ierusalim au
fost măcelăriţi la En-gannim.
36
7. Diaspora iudaică

a. Extensiunea Diasporei. Diaspora iudaică era o realitate impresionantă atât prin
mulţimea comunităţilor care o compuneau cât şi prin varietatea contextelor geografice şi
etnice în care-şi duceau viaţa aceste comunităţi. Geograful Strabon scria la începutul erei
creştine că iudeii „au invadat toate cetăţile“ şi că cu greutate se putea găsi „un loc în care
acest popor să nu fi devenit stăpân“
171
. Filon din Alexandria credea că numărul iudeilor
răspândiţi în Imperiul roman era aproape egal cu cel al indigenilor
172
. Desigur, afirmaţia
este exagerată; cert este însă că reţeaua formată de comunităţile iudaice acoperea întreaga
lume greco-romană, iar documentele antice şi descoperirile arheologice mărturisesc această
expansiune geografică.

b. Organizarea şi statutul comunităţilor. Numărul iudeilor care trăiau în Diaspora în
epoca Noului Testament este estimat la 5-7 milioane. Dacă raportăm această cifră la
populaţia de circa 2.000.000 de suflete a Palestinei
173
, înţelegem că marea majoritate a
iudeilor trăiau în afara teritoriului Ţării Sfinte
174
. Ei erau uniţi printr-un simţ deosebit de
fraternitate. În general, încercau să locuiască cât mai aproape unii de alţii ajungând astfel
ca în cele mai multe oraşe să aibă un cartier propriu. Fiecare comunitate avea propria sa
organizare administrativă, judiciară şi financiară. Statutul acestor comunităţi varia în
funcţie de situaţia lor juridică din fiecare oraş. Conducerea comunităţii se afla în sarcina
unui consiliu al bătrânilor (gerousia). Pretutindeni comunităţile aveau sinagogi şi
magistraţi (archontes). Legea romană nu numai că recunoştea acest regim particular al
comunităţilor iudaice, dar le acorda şi unele privilegii. Astfel comunităţile aveau dreptul de
a strânge impozitul templului şi de a-l trimite la Ierusalim. Iudeii nu erau obligaţi să
participe la ceremoniile păgâne, nici să depună jurământ; li se cerea doar să se roage pentru
împărat.

c. Prozelitismul. Una din trăsăturile cele mai remarcabile ale iudaismului din Diaspora era
prozelitismul
175
. Scrierile iudaice ne lasă să vedem un efort constant şi tenace, organizat
metodic, pentru cucerirea lumii păgâne de către religia israelită. Mântuitorul confirmă
acest fapt spunând despre cărturari şi farisei că ei cutreieră marea şi uscatul pentru a face
prozeliţi (Mt 23, 15). Însă caracterul naţional pronunţat al religiei iudaice diminua
considerabil puterea prozelitismului Diasporei.
Numeroase scrieri de propagandă au fost puse în circulaţie de către iudeii din
Diaspora, în special de cei din Alexandria. Obiectivele erau multiple: expunerea adevărului
credinţei monoteiste; cunoaşterea istoriei poporului evreu, a Legii mozaice şi a marilor
personalităţi din istoria biblică; demonstrarea superiorităţii religiei iudaice şi evaluarea
punctelor de contact cu filosofia şi cu aspiraţiile religioase ale grecilor. Din toate aceste
scrieri reieşea superioritatea iudeilor faţă de celelalte etnii ale lumii de atunci.

171
Iosif FLAVIU citează cu mândrie acest text în Antichităţi XIV, vii, 2. Ideea se regăseşte şi în Războiul
iudaic (II, xvi, 4; VII, iii, 3), precum şi la FILON. Acesta din urmă, citând scrisoarea regelui Agripa I către
Caligula, ne oferă cea mai sugestivă imagine a extensiunii Diasporei. „Ierusalimul – se afirmă în acest text –
este capitala nu numai a Iudeii, ci şi a majorităţii ţărilor“. Urmează apoi înşiruirea regiunilor – din Imperiu şi
din afara lui – în care existau comunităţi iudaice. (Legatio 36) (cf. SCHÜRER, History, III.1, p. 4).
172
De vita Mosis 2, 27; cf. TRICOT, Le milieu, p. 98.
173
ROPS, La vie quotidienne, p. 55, include în această cifră şi pe cei aproximativ 500.000 de samariteni,
idumeeni, moabiţi, greci din Decapole şi locuitori ai zonei de coastă. Apoi menţionează că, în 1922, pe
acelaşi teritoriu trăiau 761.796 suflete. Vezi şi Al0\PI^HL, Ic·ecta, p. 292.
174
Numai în Egipt comunităţile iudaice numărau aproximativ 1.000.000 de membri! (Cf. MOMMSEM,
Istoria romană, p. 238).
175
SCHÜRER, History, III.1, p. 159 şi urm.
37
Această propagandă, însă, nu putea avea decât un foarte mic impact dată fiind
circulaţia restrânsă a cărţilor. Mult mai eficace era contactul direct pe care-l aveau păgânii
cu iudaismul. Pentru oricine venea cât de puţin în contact cu religia iudaică, superioritatea
acesteia faţă de religiile lumii greco-romane era imediat evidentă: iudaismul prezenta o
învăţătură clară şi foarte înaltă despre Dumnezeu, un cult deosebit, o moralitate superioară
şi un cod de reguli precise pentru conduita de zi cu zi. Sinagogile erau larg deschise
tuturor; mai mult, cei care mărturiseau credinţa monoteistă erau admişi la adunările
liturgice. Aceştia erau numiţi „temători de Dumnezeu“. Dacă primeau circumcizia şi
treceau prin baia rituală de purificare, deveneau membri cu drepturi depline ai comunităţii
israelite şi erau supuşi prescripţiilor Legii.
În anumite oraşe „temătorii de Dumnezeu“ erau numeroşi, dar mulţi dintre ei se
temeau să facă pasul decisiv pentru intrarea în comunitatea iudaică, atât din cauza
circumciziei, operaţie pe care păgânii o considerau înjositoare, cât şi datorită faptului că
acest gest însemna părăsirea propriei comunităţi etnice şi intrarea într-o altă naţie, fapt ce
putea avea consecinţe negative din punct de vedere material şi social.
176


d. Iudaismul elenistic. În Diaspora de limbă greacă, iudeii veneau zi de zi în contact cu o
populaţie impregnată de spiritul elenismului. Mai mult, ei vorbeau limba greacă şi acest
fapt crea un climat favorabil adoptării ideilor acestuia.
În Alexandria, unde trăia una dintre cele mai numeroase comunităţi din Diaspora, s-a
produs o interesantă întâlnire între gândirea iudaică şi filosofia greacă. Rabinii au
descoperit în filosofia platonică şi în cea stoică idei pe care au încercat să le armonizeze cu
învăţăturile Bibliei. Astfel s-a format la Alexandria o şcoală exegetică care folosea metoda
alegorică pentru interpretarea Scripturilor. Cel mai ilustru reprezentant al acestei şcoli a
fost Filon (circa 20 î.H. – 40 d.H.). Acesta a organizat învăţăturile iudaismului într-un
sistem filosofic elaborat în care se remarcă influenţa platonismului, a stoicismului şi a neo-
pitagorismului
177
. Filon a încercat să demonstreze că, în esenţă, scriitorii biblici n-au spus
altceva decât marii filosofi greci.
Pentru Filon, Dumnezeu este Fiinţa absolută care, fiind transcendentă, depăşeşte
înţelegerea omenească. Pentru a crea universul, Dumnezeu a folosit intermediari; de
aceştia se foloseşte şi pentru a păstra creaţia în existenţă. Aceşti intermediari sunt ideile
(logoi). Aceste idei sunt puteri active, precum ideile lui Platon sau puterile stoicilor. Între
ele, cea mai înaltă, cea mai apropiată de Dumnezeu, este Logosul, ideea originară, în care
se regăsesc toate celelalte idei. Acest Logos, umbră şi chip al lui Dumnezeu, paradigmă a
tuturor fiinţelor create, este intermediarul între Fiinţa absolută şi creaturi: prin el sufletul
omenesc se poate ridica la Dumnezeu în contemplaţie mistică.
178

Intenţia lui Filon nu a fost de a schimba învăţăturile iudaismului; el voia doar să îi
dea un sens într-un mediu îmbibat de speculaţie intelectuală. Dumnezeul lui Filon nu este
altul decât Dumnezeul Vechiului Testament. Totuşi între gândirea filosofului alexandrin şi
învăţăturile rabinilor din Palestina există o mare prăpastie. Din punct de vedere religios,
vederile lui Filon erau mai universaliste decât cele ale rabinilor palestinieni.
Procesul de elenizare a iudaismului de limbă greacă nu a mers întotdeauna atât de
departe. De exemplu, o scriere precum Înţelepciunea lui Solomon, scrisă tot în mediul
alexandrin, este mult mai tradiţională.
Influenţa iudaismului elenizat a fost imensă, mai ales în Siria şi în Asia Mică. În
multe oraşe ale lumii mediteranene, el a oferit o bază de plecare şi un punct de sprijin
pentru propovăduitorii Evangheliei. Chiar şi în Iudeea, iudeii „elenişti“ convertiţi (Ştefan şi

176
TRICOT, Le milieu, p. 102.
177
BROWN, Introduction, p. 91.
178
TRICOT, Le milieu, p. 103.
38
ceilalţi) au descoperit o nouă dimensiune a misiunii Bisericii; ei au luat iniţiativa să
vestească Cuvântul samarinenilor (Fapte 8, 4 şi urm.) şi păgânilor din Antiohia (Fapte 11,
19-20). Sf. Pavel însuşi se dovedeşte familiarizat cu gândirea greacă, în general, şi în
special cu filosofia stoicilor. Despre Apolo, iudeu din Alexandria, ştim că se folosea în
propovăduirea Evangheliei de mijloacele pe care i le oferea cultura sa.

e. Relaţia cu creştinismul. Influenţa Diasporei în pregătirea oamenilor pentru primirea
Evangheliei este incontestabilă. Sf. Pavel, Apostolul Neamurilor, venind într-o cetate
necunoscută, îşi începea lucrarea misionară vorbind în sinagogă. Aproape întotdeauna
cuvântul lui producea dezbinare: majoritatea evreilor din naştere refuzau să creadă în
Hristos, în timp ce temătorii de Dumnezeu şi prozeliţii îl primeau cu bucurie. Aceştia vor
juca un rol foarte important în viaţa Bisericii primare. Ei au venit la credinţa creştină,
având o cunoaştere anterioară a Scripturilor şi ducând o viaţă conformă cu prescripţiile
Legii.
De asemenea, existenţa unei traduceri a Vechiului Testament în limba greacă
(Septuaginta) a avut consecinţe misionare importante pentru Biserică. Mulţi dintre Părinţii
Bisericii au putut mărturisi rolul pe care l-a jucat citirea Septuagintei în convertirea lor.

f. Reacţii anti-iudaice. Intrasigenţa în chestiunile de ordin religios, punerea pe primul plan
a intereselor etnice şi, nu în ultimul rând, superioritatea afişată faţă de ceilalţi erau factorii
principali care stăteau la baza unei ostilităţi mereu în creştere care opunea cea mai mare
parte a lumii greco-romane iudeilor. Istoria antică înregistrează mai multe reacţii violente
ale autorităţilor romane şi ale populaţiei păgâne faţă de iudei. Progromuri anti-iudaice de
anvergură au avut loc, de pildă, în Alexandria, în Antiohia şi în alte importante centre ale
lumii antice
179
. La începutul erei creştine, „antisemitismul“ era o realitate curentă şi se
manifesta în aproape toate părţile lumii mediteranene
180
.


179
ROPS, La vie quotidienne, p. 61-62.
180
TRICOT, Le milieu, p. 105.
39Istoria canonului Noului Testament


Bibliografie

BARUCQ, A. şi H. CAZELLES, Les livres inspirés, în A. ROBERT et A. FEUILLET, Introduction à la Bible,
Desclée et Cie, Tournai, 1959, vol. I, p. 3-68.
BIRDSALL, J. N., Canon of the New Testament, în J. D. DOUGLAS (ed.), The New Bible Dictionary, Inter-
Varsity Press, London, 1968.
BARTON, John, Canon, în R. J. COGGINGS & J. L. HOULDEN (ed.), Dictionary of Biblical Interpretation,
London, 1992
2
.
FARMER, W. R. şi D. M. FARKASFALVY, The Formation of the New Testament Canon, Paulist, New York,
1983.
GAMBLE, H. Y., The New Testament Canon: Its Making and Meaning, Fortress, Philadelphia, 1985.
HAHNEMAN, G. M., The Muratorian Fragment and the Development of the Canon, Clarendon, Oxford, 1992.
LAGRANGE, M.-J., Histoire ancienne du Canon du Nouveau Testament, Paris, 1933.
MARCU, Grigorie, Fragmentul Muratori, col. „Contribuţiuni la Studiul Testamentului Nou“, nr. 4, Sibiu, 1944,
26 p. (extras din „Anuarul Academiei Teologice Andreiane“, XX (II), 1943-1944, p. 7-26).
MIHOC, Vasile, Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox, în „Ortodoxia“,
XLVIII (1997), nr. 1-2, p. 22-33.
METZGER, B. M., The Canon of the New Testament, Clarendon, Oxford, 1987.
ZAHN, Th., Geschichte des Neutestamentlichen Kanons, Erlangen, 1890.
VIGOUROUX, F., Canon des Écritures, în F. VIGOUROUX (ed.), Dictionnaire de la Bible, tome deuxième,
première partie, Paris, 1926.


Teologia biblică reclamă ca o presupoziţie a ei o extensiune stabilă (fixă) a ceea ce constituie
literatura biblică: această extensiune s-a stabilit în mod tradiţional, încă din epoca marilor
controverse teologice, în ceea ce se numeşte canonul Noului Testament. Termenul „canon“
reprezintă latinizarea grecescului sa|a |, sau a ebraicului caneh şi înseamnă, în sens propriu,
măsurătoare sau băţ folosit de arhitecţi pentru măsurarea lungimii.
181
Sensul tropic al
cuvântului canon este acela de îndreptar sau regulă.
182
Pentru noi, canonul desemnează lista
sau colecţia cărţilor pe care Biserica le foloseşte în cultul public.


1. Două consideraţii preliminare

Canonul reprezintă colecţia celor 27 de cărţi pe care Biserica (în mod general) le recunoaşte şi
le primeşte drept Scripturile Noului Testament. Istoria canonului se confundă cu istoria
procesului în baza căruia aceste cărţi au fost strânse laolaltă, iar valoarea lor de Scripturi
Sfinte a fost recunoscută în mod oficial de către Biserică. Sunt dificil de trasat etapele de

181
BIRDSALL, Canon, p. 194.
182
Cuvântul sa|a | nu apare cu acest sens înainte de mijlocul secolului al IV-lea. Referinţele creştine anterioare
denotă sensul de standard sau regulă de viaţă, aşa cum reiese mai explicit din traducerea latină regula fidei
(normă a credinţei) (BARTON, „Canon“, p. 104). În româneşte termenul a fost tradus prin dreptar (Gal 6, 16;
Fil 3, 16), având în vedere recunoaşterea de către Biserică a cărţilor Sfintei Scripturi, care au fost scrise sub
înrâurirea Duhului Sfânt. Acelaşi cuvânt este folosit de Biserică pentru a desemna hotărârile sinodale şi, în
general, normele cu caracter disciplinar-bisericesc, care formează obiectul disciplinei teologice numită Drept
canonic (Ioan MIRCEA, Dicţionar al Noului Testament, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995, p. 79).
40
început ale acestui proces. Este cert însă că etapele sale ulterioare au marcat o evoluţie
graduală, determinată de situaţii şi ingerinţe specifice. E recomandabil să ţinem seama de
două aspecte care au caracterizat situaţia Bisericii primare înainte de a studia conţinuturile
procesului în sine:
1. Primii creştini au avut Vechiul Testament: Biblia primilor creştini, moştenită din
iudaism, era Vechiul Testament. Utilizarea scrierilor sfinte ale Vechiului Testament era
extrem de frecventă în cateheza creştină. Timp de încă un veac de la Înălţarea Domnului
aceasta era o situaţie caracteristică propovăduirii creştine în general. Aceste Scripturi erau
citite în biserici şi nu se punea deocamdată problema plasării alături de ele a unor noi cărţi
cărora să li se atribuie aceeaşi autoritate şi cinstire. Alături de Vechiul Testament, primii
creştini Îl aveau pe Hristos şi învăţătura Sa, transmisă iniţial pe cale orală, căci Mântuitorul
Hristos n-a lăsat vreun document scris. Din această pricină s-a pus în discuţie caracterul
bibliocentric (de religie bazată pe o carte anume, cum e situaţia mozaismului sau a islamului,
de pildă) al Creştinismului primar. Soluţia acestei dileme depinde de accentul care se pune pe
cuvântul „carte“. Desigur Creştinismul a avut de la bun început o carte cu valoare autoritativă
– Vechiul Testament – dar vor mai trece destui ani până la începuturile unei cărţi proprii.
Imediat după Cincizecime s-a folosit tradiţia orală care şi-a găsit o expresie cvasi-
uniformă în aşa-numita „kerygma apostolică”, desigur, ca rod al lucrării Duhului Sfânt, care,
aşa cum a făgăduit Iisus în marea cuvântarea de despărţire, îi va călăuzi pe ucenici spre tot
adevărul şi le va aduce aminte de toate cele pe care El i-a învăţat (In 14, 26; 16, 13). Ceea ce
se va numi „materialul canonic viu“, acesta consta din învăţătura propovăduită de profeţii şi
de învăţători creştini, transmisă aşadar pe cale orală; primele redactări, dacă vor fi existat, vor
fi avut numai o valoare subordonată. Cu toate acestea, chiar în cadrul acestei învăţături cu
tradiţiile ei orale rezidă începuturile acelei mişcări care se va concretiza în cele din urmă în
ceea ce constituie canonul noutestamentar.
2. N-a existat intenţia umană a scrierii Noului Testament: În momentul în care Sfinţii
Apostoli şi ucenicii lor au trimis epistole sau au alcătuit o evanghelie n-au avut scopul precis
de a integra scrierea lor în ceea ce se va numi „Biblia“. Toţi scriitorii Noului Testament vizau
situaţii apropiate, neavându-se în vedere un scop îndepărtat. Prin urmare, cuvintele lor
trebuiau să facă faţă unor cerinţe precise ale vieţii destinatarilor. Sfinţii Apostoli n-au avut
intenţia de a crea o nouă literatură sacră. Şi totuşi aceste scrieri ocazionale au devenit pentru
creştini cea mai aleasă Scriptură. Circumstanţele şi influenţele care au condus la acest rezultat
sunt prezentate în cele ce urmează.


2. Criteriile admiterii în canon

În Biserica Ortodoxă, toate cele 27 cărţi ale Noului Testament sunt considerate canonice,
având prin urmare caracter normativ pentru credinţa şi viaţa creştină. Criteriile pe baza cărora
li s-a atribuit această calitate sunt: apostolicitatea şi inspiraţia divină.
183

1. Apostolicitatea reprezintă un criteriu indispensabil pentru definirea canonului Noului
Testament, spre deosebire de cazul Vechiului Testament unde canonul era co-extensiv cu
inspiraţia. Pentru Sfinţii Părinţi originea apostolică a reprezentat criteriul de acceptare a unei
cărţi la rangul de Scriptură inspirată. Apostolii înşişi au avut conştiinţa că au în materie
normativă, doctrinară şi morală, o autoritate egală şi chiar superioară celei a vechilor profeţi,
datorită legăturii lor cu Hristos,
184
a încredinţării pe care o aveau de la El.

183
Studiul Noului Testament, p. 15.
184
LAGRANGE, Histoire, p. 8-14 şi 171-175.
41
Cărţile Noului Testament sunt apostolice întrucât, direct sau indirect, au ca autori pe
Apostoli. Dintre cărţile Noului Testament, 22 îşi au nemijlocit originea de la Sfinţii Apostoli:
Matei, Ioan, Petru şi Pavel, iar restul de cinci au aceeaşi origine, însă mijlocit, prin ucenici
apostolici: Marcu, Luca, Iacov şi Iuda. Consideraţia deosebită de care s-au bucurat aceste
ultime cinci cărţi, de la început, în Biserica creştină, dovedeşte că, indirect, au fost investite cu
autoritate apostolică. Marcu şi Luca, în scrierile lor, redau cu fidelitate predica Sf. Apostoli
Petru şi Pavel, ai căror ucenici au fost. Sf. Iacov, ca şi Sf. Apostoli Petru şi Ioan, a binemeritat
numele de „stâlp“ al Bisericii din Ierusalim, bucurându-se de o mare cinste în mijlocul
creştinilor (Gal 2, 9; Fapte 15, 13-21; 21, 18-25). Sf. Iuda este fratele Sfântului Iacov (Iuda 1)
şi cel care a continuat misiunea acestuia. Biserica Ortodoxă recunoaşte pe Sfinţii Marcu,
Luca, Iacov şi Iuda ca fiind dintre cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului.
2. Inspiraţia cărţilor Noului Testament. Inspiraţia în sens biblic este fundamentată direct
pe folosirea cuvântului theopneustos ().e :|.uc·e:) din II Tim 3, 16 – însemnând insuflat de
Dumnezeu – şi, indirect, pe o realitate sau stare specifică desemnată frecvent în paginile
Noului Testament drept umplere de Duhul Sfânt.
185

Autorii scrierilor neotestamentare sunt organele mijlocitoare ale revelaţiei divine făcută
oamenilor prin Dumnezeu-Fiul. Întreaga lor activitate a fost marcată de inspiraţia
dumnezeiască, fiindcă se baza în principal pe mandatul primit de la Mântuitorul de a vesti
Evanghelia Sa la toate neamurile şi era însufleţită de darul Duhului Sfânt primit la praznicul
Cincizecimii. De atunci Duhul este Călăuzitorul şi puterea motrice a misiunii creştine. El,
Care este „ungerea“ lui Mesia, este acum revărsat peste Biserica Sa, fiind trimis de Domnul
Cel Înviat (Fapte 1, 8; 2, 4) şi astfel profeţia lui Ioil (3, 1-5) se împlineşte (Fapte 2, 17-21).
186

Mesajul propovăduirii apostolice este, de aceea, cel al lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În
acest sens, Sf. Apostol Pavel afirmă: „În numele lui Hristos, aşadar, ne înfăţişăm ca
mijlocitori, ca şi cum Însuşi Dumnezeu v-ar îndemna prin noi“ (II Cor 5, 20). Demersul
apostolic nu se bazează atât pe priceperea omenească, cât pe descoperirea dumnezeiască:
„Prin descoperire mi s-a dat în cunoştinţă această taină, precum v-am scris înainte pe scurt. De
unde, citind, puteţi să cunoaşteţi înţelegerea mea în taina lui Hristos, care, în alte veacuri, nu
s-a făcut cunoscută fiilor oamenilor, cum s-a descoperit acum sfinţilor Săi apostoli şi
prooroci, prin Duhul“ (Efes 3, 3-5). În cuvinte asemănătoare se adresează corintenilor: „Iar
nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar şi
adâncurile lui Dumnezeu“ (I Cor 2, 10). La Sf. Pavel întâlnim o distincţie între ceea ce are
caracter de poruncă dumnezeiască şi ceea ce sfătuieşte el însuşi; însă el are convingerea că şi
ceea ce reprezintă un sfat al său poate fi investit cu autoritate, fiind inspirat de Duhul Sfânt (I
Cor 7, 10-12.25.35.40).
Sf. Ap. Petru, la rândul său, aminteşte de „cei ce, întru Duhul Sfânt trimis din cer, v-au
propovăduit Evanghelia, spre care şi îngerii doresc să privească“ (I Pt 1, 12).


3. Cum s-a format colecţia sau canonul Noului Testament ?

Biserica creştină, începând din prima zi a existenţei sale, a avut un canon al Scripturilor
inspirate: Vechiul Testament. Pentru ea, acesta reprezenta în esenţă o profeţie despre Hristos
şi, ca urmare, mărturisea că autoritatea ultimă rezida în Persoana lui Hristos Însuşi.
Iisus i-a trimis pe Apostolii Săi să propovăduiască Evanghelia şi să întemeieze
comunităţi creştine, dându-le, pentru aceasta, darul Duhului Sfânt (Mt 28, 19-20; In 20, 21-

185
HARRINGTON, Introduction, p. 49.
186
Ibidem, p. 51.
42
22). Ei înşişi au fost principalii martori oculari (ca unii care au văzut) şi auriculari (ca unii
care au auzit) ai activităţii şi ai învăţăturii Mântuitorului Hristos.
Astfel, Biserica primară se afla în posesia a trei „autorităţi“: Vechiul Testament,
Domnul şi Apostolii. Însă autoritatea ultimă, decisivă, era cea a lui Hristos-Domnul, Care
vorbea direct prin cuvintele şi lucrările Sale, şi, indirect, prin mărturia celor care L-au
cunoscut.
187

La început, cuvintele Domnului şi relatarea faptelor Sale au fost repetate şi transmise
prin viu grai. Destul de curând, totuşi, s-a început transpunerea acestora în scris. Pe de altă
parte, Apostolii, dedicându-se operei lor misionare, au simţit nevoia de a scrie anumitor
comunităţi. Cel puţin câteva din aceste scrisori au fost schimbate între Biserici şi au obţinut
curând o autoritate egală cu cea a scrierilor Vechiului Testament.
În majoritatea lor, cărţile Noului Testament sunt scrieri ocazionale. Unele sunt adresate
anumitor comunităţi, altele unor persoane singulare, iar altele au un caracter enciclic. Toate au
fost scrise între anii 44 – 98.
Scrierile care proveneau de la Apostoli sau ucenicii acestora erau considerate de către
creştini un bun spiritual comun şi indispensabil. Prin citirea lor, se suplinea întrucâtva
prezenţa Apostolilor. Fiecare comunitate îşi făcea un titlu de cinste din posesia cât mai multor
scrieri apostolice. Această râvnă creştină a dus la alcătuirea primelor colecţii de cărţi ale
Noului Testament. De altfel, autorul Epistolei II Petru recomanda cititorilor săi scrierile Sf.
Apostol Pavel (II Pt 3, 15-16).
Operele care relatau cuvintele şi faptele Domnului, adică Evangheliile (deşi nu erau
primele apărute în ordinea cronologică), au fost primele recunoscute de aceeaşi valoare cu
Vechiul Testament, şi, prin urmare, recunoscute drept canonice.
De la sfârşitul secolului întâi sau începutul secolului al doilea, treisprezece Epistole ale
Sf. Pavel – cu excepţia celei către Evrei – au ajuns să fie cunoscute în Grecia, Asia Mică şi
Italia. Toate manuscrisele şi variantele acestor Epistole proveneau din aceeaşi sursă formând
colecţia pe care o desemnăm drept Corpus Paulinum
188
. Se constată însă câteva deosebiri
între vechile colecţii în privinţa ordinii epistolelor, însă numărul lor rămâne mereu acelaşi. Pe
de altă parte, nu s-a descoperit nici o citare din Sf. Pavel care să nu fie dintr-o Epistolă
canonică, deşi este sigur că Apostolul a scris şi alte epistole.
Se poate afirma că pe la anul 125 existau două grupe de scrieri care se bucurau de
garanţia apostolică şi de a căror autoritate nu se îndoia nici o comunitate care le avea în
posesie. Însă cu privire la ele nu s-a făcut nici o declaraţie oficială, iar colecţiile variau de la o
Biserică la alta.
Rostul principal al colecţiilor era acela de a se păstra intactă Evanghelia Mântuitorului şi
de a se îngrădi apariţia falsificărilor acesteia. Dacă se punea problema originii apostolice a
vreunei cărţi se recurgea la verificarea existenţei acesteia la destinatarii primi. O scriere
neautentică nu se putea substitui celei autentice, care de la început se transcria în mai multe
exemplare pentru a putea servi mai multor comunităţi, depărtate geografic unele de altele.
Înşişi Apostolii se îngrijesc de aceste neajunsuri ce puteau să intervină în cursul
răspândirii scrierilor lor. Prevenitori, ei indică cititorilor semnele după care să fie cunoscută
autenticitatea scrierilor lor. Astfel, în II Tes 3, 17 citim: „Salutarea cu mâna mea, a lui Pavel;
acesta este semnul meu în orice scrisoare. Aşa scriu“. În aceeaşi direcţie pot fi considerate
menţiunile din I Cor 16, 21; Gal 6, 11; Col 4, 18.
Totodată, cei care duceau la destinaţie scrisorile (curierii) aveau şi mandatul de a fi
garanţi ai originii lor apostolice.

187
Ibidem, p. 112-113.
188
Cf. II Pt 3, 16.
43
Amintim, pe scurt, şi alţi factori care vor influenţa formarea canonului Noului
Testament:
189

• numărul mare de scrieri apocrife, care au fost respinse de Biserică;
• erezia lui Marcion,
190
care şi-a alcătuit propriul canon ce includea numai un text aşa-
zis cenzurat al Evangheliei lui Luca şi zece dintre Epistolele Sf. Apostol Pavel, în
afară de Pastorale şi de Epistola către Evrei;
• montaniştii, eretici care pretindeau a fi primit din partea Duhului Sfânt descoperiri
noi;
• numărul mare de scrieri gnostice care erau răspândite peste tot.
Din raţiuni didactice evoluţia formării canonului Noului Testament poate fi delimitată în
trei etape: (1) de la Sfinţii Apostoli până în jurul anului 120 d.H.; (2) secolele II şi III; (3)
secolul IV. În primul rând urmărim aprecierea valorii particulare a scrierilor Noului
Testament; în al doilea rând observăm evidenta şi deplina recunoaştere a unei mari părţi din
aceste scrieri ca sfinte şi normative pentru credinţă; în al treilea rând se remarcă acceptarea
canonului complet în Răsărit şi în Apus.

a. Canonul Noului Testament la Părinţii Apostolici

Este posibil ca cel mai vechi document în care sunt citate cărţi din canonul Noului Testament
să fie reprezentat de Epistola întâia a Sfântului Clement, care a fost privită ea însăşi ca o
lucrare canonică de unii creştini. Această scriere este cuprinsă în Codex Alexandrinus alături
de cărţile Noului Testament. A fost scrisă la Roma pentru Biserica din Corint şi este datată de
obicei în jurul anului 95 d.H. Cuprinde referiri clare la Evanghelia de la Matei şi la Epistolele
către Evrei, I Corinteni şi Romani. De remarcat că de fiecare dată când citează din scrierile
Noului Testament foloseşte expresia „Scriptura zice“ sau „iar altă scriptură zice“.
O primă mărturie despre existenţa unei colecţii a cărţilor sfinte ale Noului Testament o
avem de la Sf. Ignatie al Antiohiei (+ cca 107-117), ucenic al Sf. Ap. Ioan, care ne vorbeşte
despre .uavv. ìte| şi a :e c·eìet, pe care le aşează alături de Lege şi Prooroci.
Sf. Policarp din Smirna citează din I Petru şi I Ioan (în Epistola sa către Filipeni). De
asemenea, dovedeşte că are cunoştinţe despre Evangheliile după Matei şi Luca, I-II Corinteni,
Romani, Galateni, Efeseni, I-II Timotei, Coloseni, Evrei). Este foarte probabil să fi cunoscut
şi Evanghelia lui Ioan.
Papias, episcop de Hierapolis din Frigia, era – conform mărturiei lui Irineu
191
– ucenic
al Apostolului Ioan şi prieten cu Policarp. El a scris o lucrare intitulată „Explicarea cuvintelor
Domnului“, în 5 cărţi. Din aceasta rezultă că avea cunoştinţă despre Evangheliile de la Matei,
Marcu şi foarte probabil despre Ioan, Fapte şi Epistolele soborniceşti.
Didahia (Învăţătura Celor Doisprezece Apostoli), lucrare din prima jumătate a secolului
al II-lea, care se leagă strâns de epoca apostolică (descoperită în 1883) s-a folosit de
Evangheliile după Matei, Luca (probabil) şi Ioan şi de multe alte cărţi din Noul Testament (I
Corinteni, I Petru, Iuda şi probabil de Efeseni, II Petru şi Apocalipsa). De asemenea, maniera
sa de a vorbi pare să indice că Evangheliile erau deja reunite împreună: „precum a poruncit
Domnul în Evanghelie“ – (VIII, 2; XV, 3, 4).
192

Epistola zisă a lui Barnaba, foarte citită în Biserica veche, citează din Matei acest pasaj:
„mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi“ (Mt 20, 16; 22, 14), folosind expresia oficială „precum
este scris“ (a: v. vca:·at), prin care erau introduse citatele (IV, 14).

189
Cf. HARRINGTON, Introduction, p. 114.
190
BIRDSALL, Canon, p. 196.
191
Contra ereziilor, V, xxxiii, 4.
192
VIGOUROUX, Canon, col. 167-168.
44
Epistola către Diognet aminteşte pe de o parte de autoritatea celor scrise în Lege şi
profeţi, iar pe de alta de cea a Evangheliilor şi a scrierilor apostolice. Citează cu precădere din
Evangheliile de la Matei şi Luca, şi din Epistolele: Romani, I şi II Corinteni, Efeseni, Filipeni,
I Timotei, Tit, I Petru şi I Ioan.
Păstorul lui Herma aminteşte de cartea Apocalipsei, care a fost luată ca model în
compunerea viziunilor ei. De asemenea, cuprinde unele aluzii la Epistola Sf. Iacov.
Toţi aceşti scriitori – contemporani sau foarte apropiaţi de epoca apostolică – aveau
stabilită o linie de demarcaţie foarte clară între scrierile lor şi cele ale Apostolilor inspiraţi de
Dumnezeu. Sf. Clement, când le scria Corintenilor, nu pretindea că le scrie inspirat, aşa cum
le scrisese aceloraşi corinteni Sf. Ap. Pavel
193
; Sf. Policarp declară filipenilor că el nu poate
avea înţelepciunea „fericitului şi slăvitului Pavel“ care, după ce a plecat de la ei, le-a scris
epistole prin care credincioşii se pot zidi în credinţa dată lor
194
; Sf. Ignatie, rugând pe romani
să nu-l lipsească de cununa martiriului, adaugă: „Nu vă poruncesc, ca Petru şi Pavel. Aceia
erau apostoli; eu, un osândit; aceia, liberi
195
; iar eu, până acum, rob.“
196
.

b. Canonul Noului Testament în secolele II şi III

Din secolul II avem tot mai numeroase mărturii privind canonul Noului Testament. Este
epoca Apologeţilor creştini, când polemica cu iudaismul şi păgânismul devine tot mai
deschisă.
Sf. Iustin Martirul şi Filosoful (+167), în cele două Apologii ale sale şi în Dialogul cu
iudeul Trifon, citează de multe ori din toate cele patru Evanghelii (Memoriile Apostoliilor,
cum le mai numeşte el), din Epistolele pauline şi din cele soborniceşti. El a declarat că
Memoriile Apostolilor erau citite în fiecare duminică ca parte din cultul Bisericii, alături de
cărţile Profeţilor. Sf. Iustin explică în termeni precişi ce reprezintă de fapt aceste Memorii
(a :e+|u+e|.u +a·a) ale Apostolilor: a saì.t ·at Euavv. ìta (care se numesc Evanghelii)
197
.
Elevul său, Taţian, a alcătuit prima armonie a Evangheliilor, numită Diatessaron
198
; această
lucrare dovedeşte o perfectă cunoaştere a celor patru Evanghelii. În lucrarea sa Cuvântare
către elini se citează din majoritatea Epistolelor pauline.
Hegesip (sec. II) îşi redactează memoriile în cinci volume (câteva fragmente se
păstrează la Eusebiu). În acestea pune alături cărţile Noului Testament de cele ale Vechiului
Testament.
199

Teofil din Antiohia (+181) citează din Evangheliile de la Matei, Luca şi Ioan, din
Epistolele către Romani, Corinteni, Coloseni, Evrei, I Timotei, Tit şi din I Petru, numindu-le
Sfintele Scripturi.
Canonul Muratori – numit astfel după istoricul şi omul de litere italian Ludovico
Muratori care l-a descoperit la Biblioteca ambroziană din Milan şi l-a editat în 1740 – a fost
compus în sec. II, deoarece aminteşte despre episcopatul lui Pius la Roma; acest Pius nu poate
fi decât Pius I, episcop al Romei între anii 140-155. Din Fragmentul Muratori (numit astfel
deoarece este numai o parte dintr-o lucrare mai amplă) rezultă clar că la Roma în secolul II
creştinii considerau canonice: cele patru Evanghelii, Faptele Apostolilor, 13 Epistole pauline

193
Epistola I către Corinteni, I, 47.
194
Epistola către Filipeni, III, 2
195
Cf. I Cor 9, 1.
196
Epistola către Romani, IV, 3
197
Cf. ZAHN, Geschichte, I, p. 417.
198
În jurul anului 172 această lucrare a fost tradusă în siriacă şi va fi adoptată ca text oficial al Bisericii din
Edessa (cf. HARRINGTON, Introduction, p. 115).
199
Studiul Noului Testament, p. 15.
45
(cu excepţia celei către Evrei), câteva din Epistolele soborniceşti, Faptele Apostolilor şi
Apocalipsa Sf. Ioan.
200
Unii atribuie acest fragment lui Hippolit al Romei.
Sf. Irineu, episcopul Lyonului (+202) aduce o ultimă mărturie pentru secolul II. Într-un
fel opinia sa privitoare la extensia canonului reflectă părerea generală a Bisericii timpului de
atunci în această privinţă. El şi-a petrecut tinereţea în Răsărit, unde şi-a format o înaltă cultură
teologică, iar apoi a ajuns episcop în Apus. Prin urmare, afirmaţiile sale privitoare la canon
prezintă o importanţă deosebită. Lucrarea sa antignostică Adversus haereses (Contra
ereziilor)
201
afirmă valoarea axiomatică a celor patru Evanghelii, a Faptelor Apostolilor şi a
12 Epistole ale Sf. Ap. Pavel.
202

În secolul II este afirmată, deci, canonicitatea pentru majoritatea cărţilor Noului
Testament. Epistola către Filimon şi Epistola a treia a Sf. Ap. Ioan nu sunt citate din pricina
cuprinsului lor de mai mică importanţă.
Epistolele către Evrei, II Petru, Iacov, Iuda şi Apocalipsa sunt folosite mai puţin datorită
unor eretici care pretindeau că erorile lor se pot întemeia pe citate din ele.
În secolul III prezintă o importanţă deosebită pentru noi reprezentaţii şcoliilor catehetice
din Alexandria şi Cezareea .
Clement Alexandrinul (+215) a folosit de mai multe ori expresiile „Vechiul şi Noul
Testament“
203
. El depune mărturie despre canonicitatea celor patru Evanghelii, a Epistolelor
pauline (inclusiv Epistola către Evrei) şi a Epistolelor pastorale. Din unele informaţii pe care
le primim de la Eusebiu de Cezareea
204
rezultă că Clement cunoştea şi Epistolele soborniceşti;
totodată ştia că Apocalipsa este opera Sf. Ioan, iar Faptele Apostolilor se bucurau de o mare
autoritate.
205
În lucrarea sa Hipotipoze, Clement analizează toate scrierile celor două
Testamente şi în ce ne-a mai rămas de la el aflăm citate din toate scrierile Noului Testament,
cu excepţia Epistolei a doua a Sf. Ap. Petru.
Origen (cca. 185-250), marele învăţat alexandrin – contemporan cu Tertulian şi urmaş al
lui Clement la conducerea şcolii catehetice din Alexandria –, defineşte cărţile canonice ca
„operă a Duhului Sfânt“ şi oferă două importante criterii ale canonicităţii: originea apostolică
şi tradiţia unanimă a Bisericii
206
. Cărţile considerate de el canonice sunt: cele patru
Evanghelii, Faptele Apostolilor, toate Epistolele Sf. Pavel, I Ioan, I-II Petru şi Apocalipsa
207
.
Dionisie, urmaşul lui Origen la conducerea acelei şcoli şi mai târziu episcop al
Alexandriei, introduce în Răsărit capitolul disputelor privitoare la canonicitatea Apocalipsei.
Discuţiile privind această problemă durează aproape un secol.
208

Din Biserica Africană mai importante sunt mărturiile lui Tertulian şi Ciprian. Tertulian
din Cartagina (cca. 200 d.H.) numeşte Sf. Scriptură „Instrumentum“, iar cărţile Vechiului şi
Noului Testament: „Totium instrumentum utriusque Testamenti“, pentru faptul că scrierile
Sfintei Scripturi au cele mai pertinente dovezi împotriva tuturor neadevărurilor şi ereziilor. I
Ioan, I Petru, Iacov, Iuda şi Apocalipsa sunt recunoscute de el drept canonice, alături de
celelalte cărţi ale Noului Testament.

200
A se vedea textul acestui fragment la VIGOUROUX, Canon, col. 170.
201
II, 28, 2-3 (VIGOUROUX, Canon, col. 171).
202
BIRDSALL, Canon, p. 196.
203
Stromata, 4, 21, 134; 5, 138; 16, 100; 17, 107.
204
Istoria bisericească, VI, xiv, 1, PSB 13, p. 237-238.
205
Vezi VIGOUROUX, Canon, col. 171.
206
De principiis I, 4, 1.
207
Despre cele patru Sfinte Evanghelii aflăm informaţii mai ales din Omiliile sale la Evanghelia după Sf. Luca
(Omilia I, PL 13, 1803): „Biserica – zice el – are patru Evanghelii. Ereziile au însă un mare număr de evanghelii,
între altele cea care se numeşte egipteană şi cea zisă a Celor Doisprezece Apostoli… Dintre toate aceste scrieri
noi aprobăm ceea ce Biserica aprobă, adică patru Evanghelii care trebuie să fie primite“ (cf. VIGOUROUX,
Canon, col. 171-172).
208
BARUCQ et CAZELLES, Les livres inspirés, p. 43.
46
Sf. Ciprian (+258), episcop al Cartaginei, recurge adesea la „autoritatea cărţilor sfinte“,
pe care le împarte în „Lege“ şi „Evanghelii“. Rămân necitate de către el numai Epistolele
către Filimon, Evrei, Iacov, II Petru, II-III Ioan şi Iuda.
Se poate face afirmaţia că la sfârşitul secolului III erau privite cu unele rezerve
următoarele scrieri: Evrei, Iacov, Iuda. Mai puţin citate de la Dionisie încoace sunt:
Apocalipsa, II Petru, II şi III Ioan. Cu toate acestea, nimeni nu a îndrăznit să socotească aceste
cărţi drept scrieri apocrife.
La mărturiile din secolele II şi III putem adăuga şi atitudinea ereticilor epocii.
Valentinienii, ofiţii, vasilidienii se declarau în favoarea receptării în canon a Evangheliilor,
Faptelor Apostolilor şi Epistolelor Sfântului Pavel; alţii resping unele dintre Epistolele
Sfântului Pavel (de pildă, ereticul Marcion, care a reţinut în canonul său numai Evanghelia de
la Luca – însă şi aceea trunchiată – şi zece Epistole pauline). Aceşti eretici erau aproape toţi
împotriva canonicităţii Epistolelor soborniceşti. Tocmai această atitudine potrivnică faţă de
anumite cărţi a determinat întărirea poziţiei lor în canonul Noului Testament.
209


c. Definitivarea canonului în secolul IV

Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea (265-340) împarte cărţile Noului Testament în două
categorii:
210
Omologumena, adică recunoscute de către toţi (. | e +eìeveu+. |et:); şi
Antilegomena, cărţi a căror canonicitate era uneori pusă în discuţie (·a | e´ a |·tì.ve+. |a|),
dar care erau considerate de marea majoritate ca autentice (v|act +a| e´ eu | e +a: ·et :
:eììet :)
211
. Aminteşte şi de cele neautentice, afirmând despre ele că au fost atribuite pe
nedrept Apostolilor, iar aşezarea lor în canon este exclusă. Pe lângă această clasificare, găsim
la Eusebiu şi o listă a cărţilor Noului Testament. Consideră ca omologumena: cele patru
Evanghelii, Faptele Apostolilor, 14 Epistole ale Sf. Ap. Pavel, I Ioan şi I Petru. Are o
atitudine nehotărâtă asupra Apocalipsei, datorită faptului că era un foarte mare luptător contra
ereziei hiliaste, care îşi baza concepţiile tocmai pe această carte. A trecut în rândul
antilegomenelor: II Petru, II şi III Ioan, Iacov şi Iuda. Nu s-a îndoit însă de apostolicitatea
acestora şi prin urmare le-a admis locul în canon. Apocrifele, care pe nedrept au fost atribuite
Apostolilor, sunt desemnate ca neautentice (|e )a) şi prin urmare este exclusă admiterea lor în
canon. La cererea împăratului Constantin cel Mare, în anul 332, Eusebiu s-a îngrijit de
transcrierea Sfintei Scripturi în 50 de exemplare, pe pergament fin şi cu o caligrafie deosebită,
în scopul de a fi dăruite principalelor centre episcopale.
212

Sfântul Chiril al Ierusalimului (+ 386) aminteşte într-una din catehezele sale (10, 3) din
anul 348 despre scrieri divine şi scrieri inspirate. Cele divine corespund omologumenelor lui
Eusebiu, iar cele inspirate corespund antilegomenelor. Din canonul său lipseşte Apocalipsa.
213

Sfântul Grigorie de Nazianz aşează Apocalipsa la un loc cu Evanghelia Sfântului Ioan. Astfel,
după o perioadă de peste un veac, această carte redobândeşte locul cuvenit în canonul Sfintei
Scripturi.
Sfântul Atanasie cel Mare, în Epistola festivă 39, din anul 367,
214
ne dă lista completă a
cărţilor canonului Noului Testament aşa cum este în prezent; de menţionat faptul că el nu mai
face nici o distincţie între cărţi.

209
Studiul Noului Testament, p. 17-18.
210
Istoria bisericească, III, xxv, 3, PSB 13, p. 127.
211
VIGOUROUX, Canon, col. 173-174.
212
Studiul Noului Testament, p. 18.
213
Cateheza IV, 22, PG 33, 500.
214
PG 26, 1176.
47
Sinodul local de la Laodiceea din anul 360, prin canonul 59, prevede ca în cadrul
slujbelor bisericeşti să se folosească numai cărţile canonice. Este prezentată apoi, în canonul
60, lista acestor cărţi (în număr de 27), care este identică cu cea din vremea noastră.
În Apus, Rufin (+ 410) şi Fericitul Augustin (+ 430)
215
au împărtăşit părerea Sfântului
Atanasie cel Mare. La îndemnul Fericitului Augustin şi sub influenţa lui, Sinoadele din Hippo
(393) şi Cartagina (397) recunosc că toate cele 27 de cărţi ale Noului Testament sunt
canonice. Mai târziu, aceste hotărâri sunt consfinţite pentru Biserica întreagă de Sinoadele
ecumenice din 692 (Trullan) şi din 787 (al VII-lea).
2164. Canonul Noului Testament în Bisericile protestante

În Bisericile Protestante se manifestă o reticenţă vădită împotriva unor cărţi din cuprinsul
Noului Testament al căror conţinut doctrinar şi moral nu concordă cu părerile reformatorilor
protestanţi. În ciuda diverselor opinii care contestă canonicitatea unor cărţi, majoritatea
covârşitoare a ediţiilor Noului Testament din Bisericile Protestante cuprind toate cele 27 de
cărţi şi, prin urmare, putem spune că, indirect, li se recunoaşte caracterul canonic.
Andreas Bodenstein din Karlstadt, adesea numit el însuşi Karlstadt (+ 1541) – un
reformator timpuriu, aspru critic al lui Luther – s-a manifestat împotriva originii şi
caracterului apostolic al Epistolelor: Evrei, Iacov, II Petru, II şi III Ioan, Iuda şi Apocalipsa.
Luther (1484-1546) afirma că scrierile Evrei, Iacov, Iuda şi Apocalipsa sunt lipsite de
spirit evanghelic şi apostolic şi de aceea nu pot fi aşezate decât la finele canonului Noului
Testament.
Martin Schemnitz opinează că cele şapte cărţi contestate de Andreas de Karlstadt pot fi
trecute între apocrife.
Ulrich Zwingli (1483-1531) a respins Apocalipsa, urmaşii săi însă (zwinglienii) admit
canonicitatea tuturor celor 27 cărţi ale Noului Testament; la fel procedează şi calvinii.
Până pe la mijlocul secolului XVIII, teologii protestanţi au rămas consecvenţi poziţiilor
exprimate de reformatorii amintiţi din secolul XVI.
Un principiu extrem de liberal, este introdus de către Johann S. Semler (1725-1791).
Potrivit acestuia, fiecare credincios este în măsură să stabilească dacă o carte este canonică
sau nu; ca atare, orice adevăr scripturistic ce incomodează activitatea credinciosului este
susceptibil de neautenticitate şi deci lipsit de valoare canonică.
De la începutul secolului XIX este un lucru aproape imposibil caracterizarea evoluţiei
istoriei canonului Noului Testament în Protestantism, căci ar însemna să ne ocupăm de poziţia
fiecărui teolog în parte în raport cu această problemă.
217
215
De Doctrina christiana, II, 8, PL 34, 41.
216
Studiul Noului Testament, p. 19.
217
Vezi Studiul Noului Testament, p. 20.
48
Istoria textului Noului Testament

1. Originalele Noului Testament


a. Limba originalelor Noului Testament. Toate cărţile NT au fost scrise în limba greacă cu
excepţia Evangheliei de la Matei care a fost scrisă în limba aramaică. Mulţi exegeţi au văzut
în limba greacă a Noului Testament un minunat vehicul de care s-a servit providenţa divină
pentru răspândirea Evangheliei în lume.
Cu privire la limba aramaică sunt de notat următoarele: A fost limba vorbită de
Mântuitorul Iisus Hristos, fiind limba curentă în Ţara Sfântă, pe care evreii au adoptat-o după
exilul babilonean. Circulaţia acestei limbi ţinea din Caldeea până la Marea Mediterană. În
această limbă au predicat şi Apostolii în timpul activităţii misionare din Palestina.
218
Trecând
graniţele acestei ţări şi adresându-se iudeilor din diaspora şi păgânilor, ei au fost nevoiţi să
adopte limba care se vorbea pe tot cuprinsul Imperiului Roman şi mai ales în Răsărit, anume
limba greacă elenistică, numită „dialectul comun“ (set|u eta ì.s·e:).
219
Nu este vorba de
limba greacă clasică, consacrată de scrieri ca ale lui Platon, Demostene şi alţii; e limba vorbită
de ostaşii macedoneni ai lui Alexandru cel Mare.
220
Ea s-a format prin fuziunea dialectului
atic cu cuvinte din alte dialecte greceşti şi mai târziu cu multe barbarisme locale din diferite
părţi ale Imperiului. În secolul III î.H. ajunge la o formă literară, numindu-se dialectul
alexandrin.
Cu privire la greaca Noului Testament sunt de remarcat următoarele: 1). Are un
accentuat colorit semit (ebraisme şi aramaisme). Acest lucru este uşor de înţeles dacă ne
gândim la faptul că toţi autorii Noului Testament sunt iudei de origine, cu excepţia Sfântului
Luca.
221
Se poate afirma că are caracterul unui idiom al dialectului comun: este vorba de
idiomul elenist. 2). Unele cuvinte primesc un sens nou, reflectând concepţia creştină, iar altele
au fost făurite pe loc pentru a completa vocabularul teologic. Astfel avem cuvintele: ìe ve:,
,ctc·e :, .uavv. ìte|, . ssìucta, :t c·t:, ,a ct:, etsatecu |u ş.a.
222


b. Forma externă a originalelor Noului Testament. De obicei, autorii Noului Testament
nu-şi scriau singuri cărţile lor, ci le dictau unor secretari (tahigrafi – ·a,uvca vet), iar apoi erau
transcrise de caligrafi (saììtvca|et). Se poate afirma cu certitudine că Sf. Pavel şi-a dictat
aproape toate Epistolele sale. Pentru autentificarea lor şi pentru a le da un caracter mai
personal, scria el însuşi binecuvântarea finală şi salutul. În mod obişnuit unul dintre ucenicii
săi, care era mai deprins cu meşteşugul scrisului, îndeplinea rolul de tahigraf (corespondentul
stenografului de astăzi)
223
. Se poate presupune că acest lucru s-a întâmplat şi în cazul

218
Noul Testament conţine preţioase elemente aramaice. Oriunde tradiţiile creştine au păstrat cuvinte precise
rostite de Mântuitorul Hristos (Mc 5, 41; 7, 34; 15, 34, ele sunt în aramaică, limba vorbită de contemporanii
Mântuitorului. Sf. Pavel repetă ceea ce constituia probabil o rugăciune aramaică alcătuită din numai două
cuvinte Marana tha! – „Domnul nostru, vino!“ – într-o Epistolă adresată unor greci convertiţi (I Cor 16, 22); de
asemenea, numeroase denumiri de locuri şi persoane din cuprinsul Noului Testament sunt în aramaică. Din
nefericire, aripa Bisericii vorbitoare de limbă aramaică a dispărut aşa de timpuriu încât nu ne-a transmis nici un
document în propria ei limbă (Interpreter’s One-Volume Commentary, p. 1198).
219
Numai Epistola către Evrei posedă o greacă mai elevată care o deosebeşte net sub acest raport de greaca
comună a celorlalte scrieri (Studiul Noului Testament, p. 208).
220
Ea reprezenta începând cu epoca lui Alexandru cel Mare o adevărată lingua franca a regiunilor situate în
preajma Mediteranei orientale.
221
HARRINGTON, Introduction, p. 127.
222
Studiul Noului Testament, p. 37.
223
Interpreter`s One-Volume Commentary, p. 1208.
49
celorlalţi Apostoli din următoarele considerente: (1) timpul pentru Apostoli era foarte preţios;
(2) aproape toţi aveau ucenici care cunoşteau scrisul; (3) comunităţile însele, în scopul de a
face mai uşoară misiunea Apostolilor, plăteau tahigrafi.
224

Din necesităţi practice, transcrierea prin caligrafi s-a realizat curând la toate cărţile
Noului Testament căci, urmând a fi citite în public, scrierea trebuia să fie frumoasă şi uşor
descifrabilă.
Ca materiale de scris se foloseau foile de papyrus (II Tim 4, 13), iar mai târziu
pergamentul (II In 12). Trestia de papyrus
225
era o plantă care creştea în Egipt, în ţinuturile
Nilului, putând avea o înălţime de până la patru metri. Într-o anumită epocă a anului, trestia
de papyrus era recoltată şi i se desfăcea scoarţa ca un sul cu ajutorul unui cuţit fin, obţinându-
se o fâşie lungă. Aceasta era supusă apoi unui proces de presare şi uscare. Pentru a i se conferi
o rezistenţă mai îndelungată se suprapuneau cruciş mai multe foi de papyrus şi se lipeau. Pe
foaia de papyrus se scria numai pe o parte; dacă era cazul unei scrieri mai vaste, foile de
papyrus se lipeau în lungime. Când se încheia scrierea, la capetele papyrusului se fixa câte un
mâner cilindric, pe care apoi papyrusul se făcea sul cu scrierea în partea dinăuntru. Ulterior,
sulul era legat şi păstrat într-o cutie anume făcută. Pentru scrierile mai întinse se foloseau mai
multe suluri care se legau la un loc şi formau un volumen. Existau mai multe calităţi de
papyrus în funcţie de fineţea fibrelor, lungime, lăţime, etc. Este aproape sigur că originalele
Noului Testament au fost scrise pe papyrus, deoarece era un material uşor accesibil pentru
Sfinţii Apostoli
226
.
Secolele III şi IV d.H. reprezintă epoca luptei dintre papyrus şi pergament. Pergamentul
întrunea calităţi vădit superioare, fiind mai durabil şi având un aspect mai frumos.
Pergamentul se confecţiona din piei de capră, miel, viţel, măgar sau antilopă, care erau
curăţate şi lustruite, apoi vopsite în diverse culori. Spre deosebire de papyrus, care se făcea
sul, pergamentul, fiind mai fin, se putea face caiet (numit tetras sau tetradion); filele se
obţineau prin îndoirea pergamentului o dată sau de mai multe ori. Mai multe caiete de acest
fel alcătuiau un codice, numit de greci teuchos.
Denumirea de pergament provine de la numele localităţii Pergam, situată în Asia Mică,
unde, se pare, a început a se produce acest material.
227

La scris se întrebuinţa un condei, care se înmuia într-o cerneală obţinută dintr-un
amestec de gumă şi funingine. Prin radierea scrierilor vechi devenite ilizibile se putea face loc
altor scrieri. În acest caz codicele respectiv poartă denumirea de rescript sau palimpsest (de la
gr. :a ìt| şi oa a)
Începând cu secolul X, manuscrisele biblice se scriu şi pe hârtie de bumbac;
descoperirea acesteia este atribuită chinezilor.
228


c. Scrierea originalelor Noului Testament. Scrierea folosită de către autorii Noului
Testament era cea utilizată de greci în secolul I creştin, denumită uncială (lat. uncia). Literele,
aproape de mărimea unei uncii romane erau de formă pătrată, dreptunghiulară sau rotundă.
Scrierea aceasta mai poartă denumirea şi de scriere majusculă. Caracteristicile acesteia sunt:
lipsa semnelor de punctuaţie şi a spaţiilor între cuvinte. Era folosită mai mult în inscripţiile de
pe monumente, la scrierea unor opere cu caracter religios, istoric sau filosofic.

224
Studiul Noului Testament, p. 37.
225
Descoperirile realizate în Egipt ne permit să ne facem o idee clară despre modul în care se confecţionau
aceste papirusuri şi să ne apropiem (prin analogie) de forma originală a unei Epistole de-a Sf. Pavel, de pildă de
un bilet ca cel adresat lui Filimon. A. DEISSMANN este dintre cei care au accentuat foarte mult acest aspect
(Licht vom Osten, Tübingen, 1923).
226
Studiul Noului Testament, p. 38.
227
Invenţia pergamentului este atribuită lui Eumenes al II-lea, rege al Pergamului între 197-159 î.H.
(Interpreter`s One Volume Commentary, p. 1207).
228
Studiul Noului Testament, p. 40.
50
Mai exista şi o scriere numită cursivă, având litere mai mici, legate între ele şi înclinate
spre dreapta; de asemenea, ea comportă numeroase abrevieri. Se mai numeşte şi minusculă,
având litere mai mărunte.
229
Era folosită mai mult de către tahigrafi, negustori şi militari.
Originalele Noului Testament au fost scrise cu unciale (majuscule). Majoritatea
codicilor biblici din primele opt secole sunt majusculi. Codicii cu scriere minusculă erau
numai cei destinaţi uzului personal. Din secolul X scrierea cursivă o înlocuieşte pe cea
majusculă.


2. Textul şi autografele Noului Testament

a. Împărţirea textului Noului Testament. Codicii pe care-i avem din secolul IV dovedesc
faptul că originalele Noului Testament nu aveau nici o împărţire a textului şi nici un semn de
punctuaţie. Abia în secolul VI se introduc în codici „spiritele“ şi accentele.
Clement Alexandrinul, Ammonius Saccas şi Eusebiu din Cezareea amintesc de o
împărţire a textului Noului Testament în secţiuni (pericopae) liturgice.
Eusebiu de Cezareea (sec. IV) a lăsat o împărţire a Evangheliilor în 1162 secţiuni. El a
mai rânduit nişte canoane, care erau de fapt 10 tabele evanghelice, în care trece numeric
locurile comune celor patru Evanghelii, apoi ale celor trei Evanghelii sinoptice, apoi locurile
comune la câte două Evanghelii.
S-a mai încercat, tot în secolul al IV-lea, o împărţire a textului Evangheliilor în capitole;
aceasta însă nu corespunde celei de azi.
Lui Evagrie din Pont (sec. IV) i se atribuie o împărţire în stihuri (versete).
În secolul V, se introduce o împărţire a textului Faptelor Apostolilor, Epistolelor pauline
şi Epistolelor soborniceşti în kefalaia (= pericope citite la slujbele divine). Faptele Apostolilor
au 40 kefalaia; Epistolele pauline, 140; Epistolele soborniceşti, 31. Apocalipsa a fost
împărţită în 24 „logoi“ şi 72 kefalaia de Andrei din Cezareea Capadociei (sec. VII).
În secolul VII, diaconul Euthaliu din Alexandria iniţiază împărţirea textului sfânt în
stihuri (stichoi)
230
. Un stih cuprindea atâtea litere câte puteau fi citite dintr-o suflare. La finele
fiecărei cărţi era dat numărul stihurilor. Între stihuri se punea un punct sau o liniuţă; acesta
este începutul punctuaţiei, care se va perfecta în continuare.
Împărţirea textului Noului Testament aşa cum o avem astăzi în capitole a fost realizată
în secolul XIII de către Ştefan Langton (+1228), cancelar al Universităţii din Paris. Împărţirea
actuală în versete datează din 1548, când editorul Robert Ştefan o introduce într-o ediţie a
Vulgatei.

b. Autografele Noului Testament. Nu ni s-a păstrat nici un autograf apostolic. Dispariţia
autografelor Noului Testament s-a produs de timpuriu, poate chiar din prima jumătate a
secolului II. Cauzele ce au dus la pierderea lor au fost: materialul de scris foarte slab şi
întrebuinţarea frecventă în cadrul comunităţilor creştine.
Nici un Sfânt Părinte sau scriitor bisericesc nu face referire la autografele
neotestamentare. Izolat, s-a admis uneori că Tertulian în scrierea sa De praescriptione
haereticorum, 36, s-ar referi la aceste autografe. Însă interpretarea mai corectă a termenului
archeia pe care-l întâlnim aici ne trimite mai degrabă la traduceri sau transcrieri vechi, făcute
după textul autograf, original. Dacă acest termen ar fi desemnat originalele apostolice este de
neînţeles faptul că Tertulian nu s-a referit la ele în polemica cu Marcion.

229
HARRINGTON, Introduction, p. 129.
230
După unii cercetători, această împărţire ar fi iniţiat-o încă Evagrie Ponticul (cf. GHEORGHIU, Introducere,
p. 831).
51
În secolul VII au apărut unele legende potrivit cărora originalul Evangheliei de la Ioan s-
ar mai fi păstrat la Efes pe vremea lui Petru din Alexandria (+311).
Au existat voci care atribuiau cărţilor inspirate şi o facultate specială, anume aceea că
materialul pe care au fost scrise nu ar fi perisabil, cărţile respective neputându-se deteriora sau
pierde. Ceea ce nu s-a întâmplat de fapt.

c. Transcrierea cărţilor Noului Testament şi cauzele coruperii textului. În principal două
au fost motivele ce au determinat transcrierea cărţilor Noului Testament: (1) caracterul
enciclic al unora dintre ele; şi (2) folosirea lor foarte largă în comunităţile creştine. Astfel,
înţelegem de ce a fost nevoie ca scrierile Noului Testament să fie transcrise imediat după
apariţie. Ele făceau, tot mai mult, parte integrantă din patrimoniul comunităţilor creştine. De
asemenea, creştinii mai râvnitori doreau să aibă şi pe la casele lor transcrieri după operele
apostolice. Dar această multiplicare a textului sfânt prin intermediul transcrierii lor de către
copişti prezenta o serie de primejdii. Pe măsură ce creştea numărul transcrierilor, creştea şi
pericolul introducerii de schimbări fie intenţionate – cu scopul de a îmbunătăţi gramatical
fraza – fie neintenţionate.
Din confruntarea actuală a manuscriselor păstrate s-a ajuns la concluzia că aproape nu
există verset al Noului Testament care să nu aibă mai multe variante în textele transcrise, în
traduceri şi în citatele Sfinţilor Părinţi. Cercetările critice au stabilit că se pot număra circa
350.000 de variante. Dintre acestea, o parte aparţine primelor trei secole creştine, o epocă în
care creştinii tratau cu foarte mare seriozitate textele sfinte şi deci nu pot fi acuzaţi de delăsare
în ce priveşte grija de a le transmite cât mai fidel cu putinţă.
Origen a remarcat câteva cauze ce au condus la coruperea textului: (1) lipsa de atenţie a
copiştilor; (2) corectările bine intenţionate; (3) reaua intenţie. Sfântul Irineu îi caracterizează
pe copiştii de rea voinţă ca pe unii ce s-au crezut mai înţelepţi decât Sfinţii Apostoli şi Duhul
Sfânt.
O stabilitate relativă a textului s-a realizat abia la începutul secolului IV. Astfel, dacă se
pun în paralel textul manuscriselor din acea epocă cu citatele Sfinţilor Părinţi, se constată
existenţa unor grupe de texte, ce alcătuiesc adevărate familii şi care sunt copii de pe câteva
texte recenzate şi întrebuinţate în Bisericile principale (Eusebiu de Cezareea). Unii critici
admit că la începutul secolului IV erau în uz două principale familii de texte: asiatice
(bizantine) şi africane (alexandrine) (Bengel şi Tischendorf); iar alţii presupun existenţa a trei
familii de texte: alexandrine, occidentale şi africane (Griesbach).
231

Este remarcabil însă faptul că această multitudine de variante ale textului n-a afectat
integritatea dogmatică a cuprinsului Noului Testament.

d. Textele cărţilor Noului Testament păstrate până astăzi. Cărţile Noului Testament s-au
păstrat până la invenţia tiparului (de către Johannes Guttenberg, 1394-1486) în manuscrise
(care erau scrise cu majuscule până în secolul X,
232
iar după aceea în scriere cursivă).
Originalele Noului Testament au fost transcrise incomparabil mai mult decât oricare alte
cărţi din literatura universală. Există până astăzi 167 manuscrise ce cuprind întreg Noul
Testament, şi o mulţime de altele care cuprind anumite cărţi şi grupuri de cărţi sau chiar
numai fragmente din textul său.
Criticul Hermann von Soden a grupat cele 167 manuscrise greceşti în funcţie de
vechimea lor: două din sec. IV, două din sec. V, opt din sec. VI, trei din sec. IX, două din sec.
X, iar celelalte de dată mai târzie.
Diferitele manuscrise ale Noului Testament se păstrează astăzi în unele din marile
biblioteci ale lumii. Pentru mai buna folosire a lor au fost catalogate în patru clase: prima

231
Studiul Noului Testament, p. 44.
232
BROWN, Introduction, p. 50.
52
cuprinde Evangheliile, a doua Epistolele pauline, a treia Faptele Apostolilor şi Epistolele
Soborniceşti şi a patra Apocalipsa.
Din 1751 s-a folosit sistemul de catalogare iniţiat de J. Wettstein. Acesta a numerotat
manuscrisele neotestamentare cu literele mari ale alfabetului latin, iar manuscrisele minuscule
cu cifrele arabe. Cu timpul s-a renunţat la acest sistem datorită manuscriselor tot mai
numeroase ce se descopereau.
Hermann von Soden introduce un sistem cu totul diferit care ţine seama şi de cuprinsul
fiecărui manuscris. Astfel, el distinge trei grupe de codici: δ (eta)u su), codici ce cuprind Noul
Testament în întregime; ε (.uavv. ìte|), codici evanghelici; α (a :e c·eìe:), codici ce cuprind
Epistolele apostolice, Faptele Apostolilor şi Apocalipsa.
Cei mai importanţi codici sunt:
1. Codex Sinaiticus (notat cu litera ebraică a). Datează din sec. IV şi cuprinde Vechiul
şi Noul Testament, Epistola lui Barnaba şi Păstorul lui Herma.
233
A fost descoperit abia în
1844 de către Tischendorf în mănăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai. Din 1933 a trecut
în posesia Muzeului Britanic din Londra.
2. Codex Vaticanus (B) datează din secolul IV. Cuprinde toată Sfânta Scriptură în
limba greacă. Se găseşte în Biblioteca Vaticanului din 1550.
3. Codex Alexandrinus (A) este din secolul V şi cuprinde Sf. Scriptură în greceşte, însă
cu mici lacune, Epistola lui Clement către Corinteni şi aşa-numita A doua Epistolă a lui
Clement. A fost realizat, se pare, la Alexandria. În 1628, patriarhul Chiril Lucaris l-a dăruit
regelui Angliei. Astăzi se află în Muzeul Britanic din Londra.
4. Codex Parisiensis sau Codex Ephraemi rescriptus (C) din secolul V; se mai
numeşte şi rescriptus datorită faptului că pe acelaşi pergament au fost suprapuse în secolul
XIII scrierile Sfântului Efrem Sirul (+373) traduse în limba greacă. Cuprinde cea mai mare
parte a Noului Testament şi fragmente din Vechiul Testament. Astăzi se află în posesia
Bibliotecii Naţionale din Paris.
Există şi alţi codici mai puţin importanţi precum: Codex Cantabrigiensis sau Codex
Bezae din sec. V-VI, Codex Claromontanus (D2), Codex Laudianus (E), Codex Coislinianus
(H3), toate trei din secolul VI; Codex Boernerianus (sec. IX), Codex Freerianus (W), din sec.
IV-V; Codex Coridethi (sec. VII-IX).
Toţi ceilalţi codici unciali sunt fragmentari şi datează dintr-o epocă mai apropiată de noi.
Manuscrisele minuscule datează din secolul X încoace. Şi acestea prezintă însemnătate,
căci unele sunt transcrieri de pe manuscrise mai vechi, care s-au pierdut. Se poate concluziona
că dintre toate scrierile existente din perioada epocii greco-romane, Sfânta Scriptură are cel
mai mare număr de manuscrise. Din confruntarea lor au luat naştere ediţiile biblice de mai
târziu, cu foarte mici diferenţe între ele.
2343. Tipărituri şi ediţii critice ale Noului Testament

a. Tipărituri ale cărţilor Noului Testament în limba greacă. Prima ediţie tipărită a Noului
Testament grecesc este cea din Biblia poliglotă de la Alcala din Spania – Poliglota
Compluteană – a cardinalului Ximenes din Toledo (1437-1517). Deşi era pregătită din 1514,
datorită întârzierii aprobării papale nu a apărut decât în 1522. Cuprinde textul grecesc şi
traducerea latină.
În 1516 la Basel apare o ediţie a Noului Testament grecesc realizată de Erasmus din
Rotterdam (1464-1536), care va cunoaşte alte cinci ediţii consecutive.

233
BROWN, Introduction, p. 50.
234
Studiul Noului Testament, p. 48.
53
Treizeci de ani mai târziu (1546) apare prima ediţie a lui Robert Ştefan, la Paris, căreia îi
succed alte trei ediţii. De cele patru ediţii ale lui Robert Ştefan este dependentă ediţia lui
Teodor Beza, apărută în 1565 la Geneva.
Librarii Abraham şi Bonaventum Elsevir din Olanda tipăresc în Leyden o ediţie a
Noului Testament în 1624. A doua ediţie a acestui Nou Testament a fost considerată text
recept (textus receptus), adică unanim recunoscut, şi s-a menţinut aşa aproape două sute de
ani.

b. Ediţii critice ale Noului Testament. Aparatul critic al textului Noului Testament este
rezultatul comparării ştiinţifice a textelor vechi precum şi a citatelor Sfinţilor Părinţi şi a
traducerilor vechi. Acest aparat critic a reprezentat la început o colecţie de variante la anumite
părţi din cărţile Noului Testament; aceasta a fost ataşată la sfârşitul textului recept
neschimbat.
Cu timpul, textul recept este corectat prin aceste variante critice, pierzând pretenţia de
text recept. Ca urmare, începând cu secolul al XVIII-lea, apar ediţii aduse la zi din
perspectiva cercetărilor biblice mai noi. Astfel au apărut: Ediţiile Griesbach, de la Halle,
Londra şi Lipsca (1796-1806), Tischendorf (1841), în Leipzig; Westcott şi Hort, la
Cambridge (1881), A. Merk (1935), Eberhard Nestle (1898), la Stuttgart. În 1904 ediţia
Nestle este adoptată de Societatea Biblică Britanică (British and Foreign Bible Society) şi
publicată ca „text recept“.
Un ultim rod al cercetării critice a textului Noului Testament reprezintă ediţia a 27-a a
lui Novum Testamentum Graece, ed. de K. Aland, I. Karavidopoulos
235
, M. Black, C. M.
Martini, B. M. Metzger şi A. Wikgren (Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1993).


4. Sfânta Scriptură în limba română

Sf. Scriptură s-a răspândit în Ţările Române mai întâi în manuscrise. Le amintim pe scurt pe
cele ce ni s-au păstrat:
1. Codicele Voroneţean – descoperit în anul 1871 la mănăstirea Voroneţ. Are o limbă
destul de veche, în care se întâlneşte încă fenomenul rotacismului.
2. Psaltirea Scheiană – Conţine şi texte din Vechiul şi Noul Testament. Se numeşte aşa
după numele lui D. C. Sturdza-Scheianu, un iubitor de documente istorice, care a donat-o în
1884 Academiei Române.
3. Psaltirea Voroneţeană – manuscris descoperit în 1882 la Voroneţ.
4. Psaltirea Hurmuzachi – datează, ca şi cele amintite anterior, din sec. XV-XVI.
5. Evangheliarul de la Londra – scris în 1574 în Muntenia.
Cele mai vechi tipărituri de texte biblice destinate uzului liturgic sunt:
• Tetraevanghelul slavo-român, tipărit de Filip Moldoveanul în jurul anului
1550 la Sibiu;
• Tetraevanghelul, tipărit de diaconul Coresi şi diaconul Teodor între anii 1560-
1561;
• Praxiul (Apostolul), 1563;
• Psaltirea slavo-română, Braşov, 1577;
• Tetraevanghelul slavo-român, 1580.
Ultimele trei îşi datorează apariţia tot diaconului Coresi.

235
Profesorul Ioannis Karavidopoulos a impus recunoaşterea contribuţiei pe care o poate aduce Ortodoxia prin
valorificarea lecţionarului ortodox, adică a textelor din Evangheliar şi Apostol, aşa cum s-au transmis în tradiţia
bizantină.
54
Cu Palia de la Orăştie (apărută în 1582) începe seria primelor ediţii ale Noului
Testament şi ale întregii Biblii.
Noul Testament a cunoscut o primă ediţie integrală în anul 1648 la Bălgrad (Alba Iulia),
prin osteneala mitropolitului Simion Ştefan. Traducerea a fost realizată de ieromonahul
Silvestru de pe texte greceşti, latine şi slavone. Este o ediţie bogată, cuprinzând introduceri
(predoslovii) la aproape toate cărţile Noului Testament.
Mai târziu, Biblia este tradusă integral în limba română şi apare în anul 1688, la
Bucureşti. Această traducere se mai numeşte Biblia lui Şerban Cantacuzino sau Biblia de la
Bucureşti. La realizarea traducerii şi-au adus aportul cărturarii Şerban şi Radu Greceanu,
episcopul Mitrofan al Huşilor, episcopul Gherman al Nissei şi stolnicul Constantin
Cantacuzino. Traducerea aceasta a însemnat un eveniment cultural de mare valoare pentru
literatura şi cultura românească.
Samuil Micu Clain (1745-1806) a tradus din nou Biblia de pe originalul grecesc. S-a
tipărit la Blaj în 1795. Traducerea lui Samuil Micu va cunoaşte o nouă ediţie în 1819, la
Petersburg, prin grija Societăţii Biblice din Rusia.
În anul 1854, la Buzău apare o nouă ediţie a Bibliei în limba română, prin grija episcopului
Filotei.
Mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873) a tipărit între 1856-1858 o nouă versiune a
Bibliei, într-o limbă aleasă, fiind înfrumuseţată de numeroase ilustraţii. Această ediţie
cuprinde o amplă introducere cu caracter isagogic-istoric, iar revizuirea textului ei se bazează
pe o ediţie a Septuagintei apărută la Atena în anul 1843.
Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate (The British and Foreign Bible Society),
înfiinţată în 1804, tipăreşte Biblia în româneşte la Pesta (1873) – fără cărţile necanonice – ,
Iaşi (1874) şi Bucureşti (1893).
În anul 1905 apare Noul Testament la Bucureşti, iar în 1914 se tipăreşte Biblia în
întregime, ca primă ediţie a Sfântului Sinod, mitropolit primat fiind Konon Arămescu-Donici.
Pentru traducerea Vechiului Testament a fost luat ca text de bază Septuaginta.
În anul 1926 apare traducerea Noului Testament făcută de episcopul Nicodim
Munteanu, iar în 1927 este tipărită o altă traducere a Noului Testament realizată de Gala
Galaction, ambele ediţii având binecuvântarea Sfântului Sinod.
În anul 1936, din îndemnul şi purtarea de grijă a Patriarhului Miron Cristea, se tipăreşte
din nou Biblia, având ca traducători pe Gala Galaction şi Vasile Radu. Tot în 1936 apare la
mănăstirea Neamţ Biblia ilustrată, o operă de mare valoare artistică. Textul este stabilit de
Mitropolitul Nicodim, iar ilustraţiile sunt rânduite de prof. I. D. Ştefănescu.
În 1938, la împlinirea a 250 de ani de la apariţia primei ediţii integrale a Bibliei în
româneşte, Fundaţiile Regale editează Biblia în traducerea lui Gala Galaction. Traducerea
Vechiului Testament s-a făcut după textul ebraic al lui R. Kittel (1937), dar şi după textul
Septuagintei editat de R. Rahlfs (I, II, 1935), utilizându-se şi textul lui A. Merck, publicat la
Roma, în 1935.
Noul Testament de la Cluj – editat de episcopul academician Nicolae Colan – din 1942
(a doua ediţie în 1945), se distinge printr-o limbă aleasă şi printr-o grafică de înaltă ţinută
artistică.
În 1944, apare o nouă ediţie sinodală a Sfintei Scripturi, patriarh fiind Nicodim
Munteanu, care a şi făcut aproape în întregime traducerea.
În 1951 se tipăreşte o ediţie a Noului Testament, prin contribuţia lui Gala Galaction, a
profesorului Niculae Popescu şi a mitropolitului Tit Simedrea.
În 1968, la 280 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688), se editează din nou
Sfânta Scriptură cu binecuvântarea Sfântului Sinod.
55
În 1972, Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a tipărit o nouă
ediţie a Noului Testament, precum şi Mica Biblie, iar în 1975, o nouă versiune a Sfintei
Scripturi. Alte ediţii ale Bibliei apar în 1982, 1988, 1993, toate la Editura Institutului Biblic.
În 1993, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române tipăreşte
Noul Testament (comentat) al Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujului, cu binecuvântarea P. F. Părinte Patriarh Teoctist. Noutatea pe care o
aduce această ediţie constă în îmbunătăţirea consecventă şi uneori substanţială a traducerii şi a
formei literare a textului românesc, în reformularea titlurilor de capitole, în introducerile
consistente şi în notele exegetice de foarte bună calitate ştiinţific-teologică şi duhovnicească.
În 2001 a apărut, la aceeaşi editură, Sfânta Scriptură integrală în traducerea Î.P.S.
Bartolomeu Anania, primită ca ediţie jubiliară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române
236
.


236
Importanţa epocală a acestei ediţii constă în aceea că, după o perioadă de opt decenii, avem din nou o
versiune vechitestamentară după Septuaginta.
56Literatura apocrifă a Noului Testament
237Literatura apocrifă a Noului Testament este departe de a avea valoarea literaturii apocrife
iudaice. Totuşi ea a exercitat o influenţă deosebită asupra pietăţii populare, a cultului şi a artei
religioase. Scrierile foarte variate care compun această literatură reflectă preocupările şi
curiozitatea creştinilor simpli din primele veacuri. Ele mărturisesc de asemenea – căci cele
mai multe sunt eretice – devierile de la adevărata credinţă care au apărut încă de la
începuturile creştinismului. Unele dintre ele reflectă anumite aspecte ale evlaviei creştine
primare într-un mod mai accentuat decât le găsim în scrierile Noului Testament (de ex. cultul
marial). Prin adăugarea unor povestiri cu privire la naşterea şi copilăria lui Iisus şi despre
Învierea Sa ele manifestă un vădit interes biografic. Elementele vieţii lui Iisus prezentate în
aceste apocrife se împletesc cu multe artificii legendare, specifice genului narativ oriental.
Multe dintre aceste scrieri au dispărut, iar dintre cele care s-au păstrat unele sunt lipsite cu
totul de valoare.
238
Le vom menţiona în continuare pe cele mai demne de interes.


1. Agrafa

Evangheliile canonice nu pretind că ne raportează toate cuvintele lui Iisus. Sfântul Ioan afirmă
explicit că numai o mică parte din cele ce a învăţat Iisus se află cuprinse în Evanghelie (In 21,
25). Totuşi, primii creştini au fost convinşi că Evangheliile cuprind esenţialul învăţăturii
Mântuitorului. Apar însă şi în alte scrieri unele cuvinte atribuite Mântuitorului. Acestea sunt
numite pur şi simplu agrafa (nescrise). Prin agrafon, singularul de la agrafa, se înţelege
„orice cuvânt izolat atribuit lui Iisus pe calea tradiţiei şi absent din Evangheliile canonice“
239
.
Un număr de cinci agrafa apar în celelalte scrieri ale Noului Testament. Dintre acestea,
două au paralele în Evanghelii: Fapte 1, 4-8 (cf. Lc. 24, 45-49) şi I Cor 11, 24-25 (cf. Lc 22,
19-20). Celelalte trei sunt: Fapte 20, 35; I Tes 4, 15 şi Iac 1, 12. Dintre acestea numai primul
ne oferă ceva cu totul nou: „…şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a
zis: Mai fericit este a da decât a lua“ (Fapte 20, 35).
Unele agrafa apar în variantele textuale din diferite manuscrise. Cel mai lung este aşa
numitul loghion al lui Freer, care urmează după Mc 16, 14 în Codexul lui Freer; în acest text
apare un răspuns atribuit Mântuitorului. Iată textul loghion-ului lui Freer: „Şi aceia
(Apostolii) s-au scuzat zicând că acest veac al nelegiuirii şi al necredinţei zace sub satan, care
nu îngăduie ca ceea ce zace sub puterea duhurilor necurate să înţeleagă adevărul şi puterea lui
Dumnezeu. De aceea – au zis ei lui Hristos – arată-ne acum dreptatea. Şi Hristos le-a răspuns
că s-a împlinit sfârşitul anilor puterii lui satan, dar că se apropie şi alte lucruri îngrozitoare. Şi
pentru cei care au păcătuit, Eu am fost dat morţii ca ei să se poată întoarce la adevăr şi să nu
mai păcătuiască, pentru ca să moştenească în cer slava dreptăţii, cea duhovnicească şi
nestricăcioasă.“
240
După care, în codexul menţionat, textul se continuă cu versetele 15 şi
următoarele.

237
Vezi: E. Hennecke and W. Schneemelcher, New Testament Apocrypha, 2 vol. Westminster, Philadelphia,
1991.
238
HARRINGTON, Introduction, p. 625.
239
L. VAGANAY, art. Agrapha în Supplément au Dictionnaire de la Bible, vol. I, col. 162.
240
I. KAPAPI^0E0\A0L, Te sa·a \a cse| .uavv. ìte, EK^ 2, p. 515-516.
57
Un alt agrafon: în Codexul lui Beza (D), textul din Lc 6, 5 este înlocuit de varianta: „În
aceeaşi zi, văzând pe cineva lucrând în zi de sabat, El (Iisus) i-a zis: Omule, dacă ştii ce faci,
eşti fericit; dar dacă nu ştii, eşti blestemat şi călcător de lege.“
Multe agrafa apar în scrierile patristice, dar cele mai multe par a fi, pur şi simplu,
cuvinte inspirate din textele Evangheliilor canonice. Unele, totuşi, ar putea fi autentice, sau
cel puţin bazate pe cuvinte ale Mântuitorului care nu sunt cuprinse în Evanghelii. Un studiu
serios al acestora va elimina, desigur, pe multe dintre ele. Dar poate niciodată nu vom şti
precis dacă cele care mai rămân au fost rostite cu adevărat de către Mântuitorul.
2412. Evanghelii apocrife
242


Evanghelia după Evrei. Este cea mai importantă dintre Evangheliile apocrife. Ea ne este
cunoscută din citatele patristice (Clement Alexandrinul, Origen, Hegesip, Eusebiu şi Ieronim.
Acesta din urmă zice (deşi n-a fost întotdeauna crezut) că ar fi tradus-o în greacă şi latină
243

din aramaică – având caractere ebraice – şi că ea era folosită de către nazirei, o grupare iudeo-
creştină
244
. Scrisă în limba aramaică, la sfârşitul secolului I, ea constituia se pare o traducere
destul de liberă a Evangheliei canonice de la Matei, destinată iudeo-creştinilor.
Un fragment de pergament descoperit la Akhim, în Egiptul de Sus, în 1887, cuprinde
aproape cu siguranţă o parte din Evanghelia lui Petru, menţionată de Origen şi Eusebiu al
Cezareii. Pare să fi fost scrisă în siriacă, în prima jumătate a secolului al II-lea. Textul păstrat
cuprinde ultimele scene ale Patimilor, Învierea şi primele arătări de după Înviere. Relatarea se
inspiră din Evangheliile canonice.
245

Protoevanghelia lui Iacov, cuprinde două relatări legendare, una despre naşterea şi
copilăria Sfintei Fecioare Maria, iar cealaltă despre împrejurările Naşterii Mântuitorului. A
fost scrisă în limba greacă, de un alexandrin, pe la mijlocul secolului al II-lea. A avut o mare
influenţă asupra artei creştine şi asupra cultului Sfintei fecioare Maria (de ex. detaliile privind
intrarea în templu a Maicii Domnului se inspiră în bună măsură din această apocrifă).
Evanghelia lui Pseudo-Matei, redactată în limba latină în secolul V sau VI, se inspiră
din Protoevanghelia lui Iacov. Prima parte istoriseşte naşterea Mariei şi copilăria lui Iisus, iar
partea a doua minunile pe care le-ar fi săvârşit Iisus.
Transitus Beatae Mariae Virginis, a cărei limbă originală a fost greaca. A fost scrisă în
secolul IV sau V. E strâns înrudită cu cele două scrieri precedente, pe care caută să le
completeze. Este unul dintre cele mai vechi texte în care apare ideea ridicării cu trupul la cer a
Maicii Domnului.
Evanghelia lui Pseudo-Toma. Există în greacă, latină, siriacă, georgiană şi slavonă. Nu e
mai veche de secolul al V-lea, dar în mod sigur cuprinde şi materiale mai vechi. Istoriseşte
copilăria lui Iisus. Unele episoade nu sunt lipsite de farmec; multe însă sunt puerile sau chiar
de prost gust.
Evangheliile armeană şi arabă ale „copilăriei“ lui Iisus se întemeiază pe această scriere
şi pe Protoevanghelia lui Iacov.
Istoria lui Iosif Teslarul. Iisus Însuşi istoriseşte ucenicilor Săi, pe Muntele Măslinilor,
viaţa părintelui său adoptiv. În ansamblu, relatarea reia date din Protoevanghelia lui Iacov şi
Evanghelia lui Pseudo-Toma; nouă este numai istorisirea despre Dreptul Iosif. Îl vedem aici

241
HARRINGTON, Introduction, p. 625.
242
Textele acestora au apărut şi în traducerea românească realizată de Cristian Bădiliţă, fiind însoţite de studiu
introductiv, note şi comentarii (Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996).
243
De viris illustribus, III, 2.
244
New Bible Dictionary, p. 882.
245
HARRINGTON, Introduction, p. 626.
58
pe Dreptul Iosif rămas văduv, cu şase copii, şi luând-o în grija sa pe Maria, care avea
doisprezece ani. Mai târziu, fraţii mai mari părăsind casa părintească, Iosif şi Fecioara Maria
rămân numai cu Iuda şi cu Iacov şi Pruncul Iisus. Bătrânul atinge vârsta de 110 ani, viguros
ca un tânăr. El moare având alături pe Sfânta Fecioară şi pe Iisus şi sufletul său este luat de
îngeri. Trupul său trebuie să rămână intact până la împărăţia de o mie de ani a lui Hristos pe
pământ. În această istorisire găsim şi o frumoasă rugăciune pe care Iisus ar fi rostit-o în faţa
trupului neînsufleţit al tatălui său adoptiv: „O, Doamne a toată îndurarea, ochi care vezi,
ureche care auzi, ascultă strigătul Meu şi cererea Mea pentru bătrânul Iosif şi trimite-l pe
Mihail, mai marele îngerilor Tăi, solul luminii, şi toate oştirile îngerilor Tăi şi ale corurilor
Tale, să meargă cu sufletul tatălui Meu Iosif, până ce-l vor duce lângă Tine“. Această apocrifă
ni s-a păstrat în două redactări în limba coptă şi una în limba arabă, mai recentă. Originalul
pare să fi fost scris în greacă, în Egipt, cel mai curând în secolul al IV-lea.
Faptele lui Pilat sau Evanghelia lui Nicodim există în greacă, siriacă, coptă, armeană şi
latină. Datează din secolul al IV-lea şi se compune din două părţi complet deosebite. Prima se
bazează pe Evangheliile canonice, ea cuprinde justificarea conduitei lui Pilat, prezentat ca
martor al dumnezeirii şi al nevinovăţiei lui Iisus. Trăsătura principală a acestei scrieri o
reprezintă virtuala convertire a lui Pilat, care ar fi sfârşit ca martir (se ştie că Biserica coptă
chiar îl celebrează ca sfânt). A doua parte relatează coborârea lui Iisus la iad.
246

Evanghelia lui Toma. Face parte dintr-un ansamblu de 13 volume de papyrus
descoperite în 1945 la Nag Hammadi, aproape de vechiul Kenoboskion, în Egipt. Colecţia
cuprinde în total 44 de scrieri ezoterice, care formau o bibliotecă gnostică. Evanghelia lui
Toma ar fi putut fi la origine o colecţie ortodoxă de cuvinte ale lui Iisus. În forma actuală însă
ea este clar de tendinţă gnostică. O parte dintre cuvintele atribuite Domnului sunt de fapt texte
evanghelice amestecate. Adeseori aceste texte sunt combinate de aşa manieră încât să
favorizeze o interpretare gnostică. În general scrierea manifestă tendinţa de a remania ordinea
în care se succed în Evanghelii cuvintele autentice. Atunci când citatele sunt prea apropiate de
Evanghelii, uşoarele diferenţe care le deosebesc de acestea dau impresia că autorul le-a
introdus tocmai pentru a masca împrumutul făcut. Lucrarea arată cum înţelegeau, sau mai
degrabă cum travesteau gnosticii Evanghelia. Manuscrisul copt pe care-l posedăm datează din
a doua jumătate a secolului al IV-lea. Originalul a fost scris probabil în limba greacă; acesta ar
putea data din secolul al II-lea.


3. Fapte ale apostolilor apocrife

Faptele apocrife au fost redactate în secolele II-IV. Ele au multe caracteristici comune: acelaşi
gen literar şi aceleaşi idei doctrinare. Deşi în esenţă sunt corecte din punct de vedere al
doctrinei, ele manifestă totuşi unele tendinţe gnostice sau encratite şi cuprind interpolaţii
gnostice.
Faptele lui Ioan – o viaţă legendară a Sfântului Apostol Ioan, începând din momentul în
care, venind din Efes, el s-ar fi arătat la Roma, în timpul domniei lui Domiţian. Scrierea s-a
păstrat în limba greacă. A fost redactată în anul 160.
Faptele lui Pavel – relatare ziditoare de suflet a călătoriilor misionare ale Apostolului de
la sosirea sa în Antiohia Pisidiei şi până la moartea sa întâmplată la Roma. Împreună cu
Martiriul lui Pavel şi cu Epistola a treia către Corinteni, această scriere formează o lucrare
care avea titlul de Faptele lui Pavel şi ale Teclei.
247
Această lucrare a fost scrisă de un preot
din provincia Asia pe la anul 180.

246
New Bible Dictionary, p. 883.
247
Interpreter`s One Volume-Commentary, p. 1147.
59
Faptele lui Petru – relatare populară din secolul II sau III. Există din ea un fragment
grec, un fragment copt şi o traducere liberă în latină. Această scriere se află la originea
legendei cu „Quo vadis“ şi a tradiţiei după care Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul
în jos.
Faptele lui Toma – păstrată în greacă şi siriacă, a fost redactată se pare în Siria, în
secolul III. Relatează călătoriile misionare ale Sf. Apostol Toma în India. Unii au crezut că ar
fi o scriere gnostică. Se pare însă că unele trăsături mai mult sau mai puţin gnostice au fost
accentuate prin interpolaţii posterioare.
Faptele lui Andrei – scriere ce ne este cunoscută dintr-un text grec şi dintr-o traducere
latină, amândouă constituind amplificări ale unui original pierdut, datând de pe la anul 200.
Slujba de la sărbătoarea Sfântului Andrei, cuprinde numeroase împrumuturi din această
scriere.
Faptele lui Andrei şi Faptele lui Toma se voiau a fi substitute ale cărţii canonice Faptele
Apostolilor, ele fiind folosite de manihei, aderenţii unei religii persane sincretiste care s-a
dezvoltat în cursul secolului III.
2484. Epistole şi apocalipse apocrife

Epistola a treia către Corinteni formează, după cum am văzut, partea a treia a scrierii Faptele
lui Pavel şi ale Teclei. Este o scurtă expunere – atribuită Apostolului – a învăţăturii ortodoxe
despre întruparea Cuvântului şi despre învierea trupurilor.
Epistola către Laodiceeni cuprinde un mozaic de texte preluate din Epistolele canonice.
Este de origine occidentală, fiind compusă la sfârşitul secolului al II-lea.
Epistola Apostolilor există în versiunile coptă şi etiopiană ale unui original grec. A fost
scrisă în Asia sau la Alexandria pe la anul 180. Este o epistolă adresată tuturor Bisericilor de
către Cei Unsprezece, care s-ar fi aflat la Ierusalim. Scrierea este perfect ortodoxă şi nu este
lipsită de valoare din punct de vedere doctrinar şi liturgic.
Apocalipsa lui Petru. Ni s-au păstrat din aceasta doar un fragment grec, găsit împreună
cu Evanghelia lui Petru, şi o versiune destul de liberă în etiopiană. Probabil a fost scrisă la
Alexandria, cândva în veacul al II-lea. Pare a fi de origine alexandrină. Scrierea se prezintă
sub forma unei revelaţii făcută de Mântuitorul Sfântului Petru şi transmisă de acesta
ucenicului său Clement. Apare aici o descriere a Judecăţii universale, cu insistenţă asupra
chinurilor celor osândiţi. Această lucrare a influenţat puternic literatura şi arta creştină.
Apocalipsa lui Pavel. Este de origine palestiniană. Scrisă în greacă în secolul III, ea se
înrudeşte îndeaproape cu Apocalipsa lui Petru. Ea descrie mai ales raiul şi fericirea celor aleşi,
fără a neglija însă şi iadul. Păstrată în greacă şi în mai multe traduceri, ea a fost, de asemenea,
foarte populară în Evul Mediu.
249248
Ibidem.
249
HARRINGTON, Introduction, p. 628.
60Abrevierea, data şi locul scrierii şi cuprinsul
cărţilor Noului Testament


Cartea Abr. Locul Data Cap. Versete
Matei Mt Palestina /
Siria
aram.: 44-45;
gr.: 63 (?)
28 1071
Marcu Mc Roma 62-63 16 677
Luca Lc Ahaia /
Roma
63 24 1151
Ioan In Efes sf. sec. I 21 879
Faptele
Apostolilor
Fapte Roma ? 63 28 1006
Romani Rom Corint 57-58 16 433
I Corinteni I Cor Efes 56 16 437
II Corinteni II Cor Macedonia 57 13 256
Galateni Gal Efes 54-55 6 149
Efeseni Ef Roma 63 6 155
Filipeni Fil Efes sau
Roma
57 sau 63 4 104
Coloseni Col Roma 63 4 95
I Tesaloniceni I Tes Corint sf. an. 50 5 89
II Tesaloniceni II Tes Corint 51 3 46
I Timotei I Tim Macedonia 64-65 6 113
II Timotei II Tim Roma 66/67 4 83
Tit Tit Macedonia 64-65 3 46
Filimon Filim Roma 63 1 25
Evrei Evr Italia înainte de 70 13 303
Iacov Iac Palestina 60-62 5 108
I Petru I Pt Babilon
(Roma?)
63-64 5 105
II Petru II Pt ? 66-67 (?) 3 61
I Ioan I In Efes sf. sec. I 5 105
II Ioan II In Efes sf. sec. I 1 13
III Ioan III In Efes sf. sec. I 1 15
Iuda Iuda ? 70-80 (?) 1 25
Apocalipsa Apoc Patmos/Efes 95 22 405

61Împărţiri ale cărţilor Noului Testament.
Ordinea înşirării lor în canon


Cărţile care au intrat în canonul Noului Testament sunt în număr de 27, iar ordinea în care
sunt publicate ele în toate ediţiile actuale ale Bibliei sau ale Noului Testament este
următoarea: 1. Evanghelia de la Matei; 2. Evanghelia de la Marcu; 3. Evanghelia de la Luca;
4. Evanghelia de la Ioan; 5. Faptele Apostolilor; 6. Romani; 7. I Corinteni; 8. II Corinteni; 9.
Galateni; 10. Efeseni; 11. Filipeni; 12. Coloseni; 13. I Tesaloniceni; 14. II Tesaloniceni; 15. I
Timotei; 16. II Timotei; 17. Tit; 18. Filimon; 19. Evrei; 20. Iacov; 21. I Petru; 22. II Petru; 23.
I Ioan; 24. II Ioan; 25. III Ioan; 26. Iuda; 27. Apocalipsa.
În multe manuscrise şi în unele vechi ediţii tipărite, Epistolele soborniceşti sunt aşezate
înaintea Epistolelor pauline.
În secolul II, Sfântul Ignatie al Antiohiei a realizat o împărţire a cărţilor Noului
Testament, pentru prima oară, după modelul folosit pentru cărţile veterotestamentare (Lege şi
Profeţi) în Evanghelie şi Apostol. Această împărţire deservea un scop eminamente liturgic.
Prima grupă cuprindea cele patru Evanghelii, în care este prezentată viaţa şi activitatea
Mântuitorului, iar cea de-a doua Faptele Apostolilor şi Epistolele.
Împărţirea în cinci clase, de asemenea foarte veche, este aceasta: 1. Evangheliile; 2. Faptele
Apostolilor; 3. Epistolele pauline; 4; Epistolele soborniceşti (catolice); 5. Apocalipsa. De
remarcat că în cadrul acestei clasificări primul loc îl ocupă întotdeauna Evangheliile, iar
ultimul loc Apocalipsa.
În epoca modernă s-a adoptat o împărţire care ţine seama de cuprinsul şi de genul literar
al diferitelor scrieri: 1. Cărţi istorice: Evangheliile şi Faptele Apostolilor; 2. Cărţi didactice:
cele 14 Epistole ale Sf. Ap. Pavel şi cele 7 Epistole soborniceşti; 3. Carte profetică:
Apocalipsa. În cadrul acestei clasificări, ordinea înşirării grupelor de cărţi rămâne întotdeauna
aceeaşi.

62Cronologia vieţii Mântuitorului


Sfintele Evanghelii nu sunt biografii ale Mântuitorului. Căci niciunul dintre sfinţii
evanghelişti n-a intenţionat să scrie o „viaţă“ a Fiului lui Dumnezeu întrupat. Nenumăratele
„vieţi“ ale lui Iisus din ultimele două veacuri ne-au obişnuit cu acest fel de literatură
religioasă. Zic „literatură religioasă“ pentru că aceste scrieri nu ţin practic de teologie şi,
neţinând de teologie, nu ţin nici de autentica spiritualitate creştină. Apariţia acestui adevărat
nou gen literar e una din consecinţele iluminismului şi ale raţionalismului în teologie. Un
raţionalism care, printre altele, şi-a propus să ajungă cu tot dinadinsul la „Iisus Cel istoric“,
Care însă ar trebui deosebit de „Hristos al credinţei“.
Nu aceasta este perspectiva Evangheliilor. Sfinţii Evanghelişti nu-şi propun să scrie
istoria lui Iisus din Nazaret, ci să arate cum şi-a împlinit Dumnezeu planul de mântuire a
lumii, prin venirea ca Om, prin propovăduirea însoţită de fapte minunate, prin moartea pe
Cruce, Învierea şi Înălţarea la ceruri a Fiului Său.
Ca Om adevărat, Iisus a avut o biografie. Dar cum evangheliştii nu încearcă nicidecum
să facă vreo separaţie între Iisus şi Hristos, între Om şi Dumnezeu, ei se arată numai foarte
puţin preocupaţi de ideea stabilirii unei cronologii precise a vieţii Fiului lui Dumnezeu
întrupat.
Iată de ce, dacă data morţii pe Cruce a Domnului poate fi stabilită cu destulă exactitate –
7 aprilie (14 nisan, după calendarul iudaic), anul 30 al erei creştine –, nu se poate spune
acelaşi lucru şi despre data naşterii Sale, în privinţa căreia aproximaţia este de nu mai puţin de
3 ani.


1. Naşterea lui Iisus Hristos

Din Sfintele Evanghelii ştim că Mântuitorul S-a născut în timpul regelui Irod (Mt 2, 1; Lc 1,
5). Este vorba de Irod Idumeul, numit şi „cel Mare“ (a nu se confunda cu Irod Antipa, fiul
său, sau cu Irod Agripa, nepotul său). Irod însă a murit în anul 4 înaintea erei creştine (anul
750 de la întemeierea Romei), cu puţin înainte de Paştile iudaic, deci la sfârşitul lui martie sau
începutul lui aprilie
250
. Nepotrivirea provine dintr-o eroare săvârşită de călugărul de origine
dobrogeană Dionisie, numit „cel Mic“ (în latineşte: Exiguus), atunci când, în anul 531, a
calculat era creştină. Crezând că Mântuitorul a trăit pe pământ numai 30 de ani, Dionisie a
fixat începutul erei creştine la anul 754 de la întemeierea Romei. De fapt însă, Domnul a trăit
pe pământ mai mult de 30 de ani, iar naşterea Sa a avut loc, aşa cum ne spun Sfintele
Evanghelii, în timpul lui Irod Idumeul, anume cândva în ultimii ani ai domniei acestuia.
Desigur că eroarea lui Dionisie nu are cum să impieteze asupra veridicităţii istorice a
relatărilor evanghelice.
După Sf. Evanghelie de la Luca (2, 1-2), Mântuitorul lumii S-a născut pe timpul
efectuării în Ţara Sfântă a unui recensământ, poruncit de „Cezarul August“ – adică de
împăratul roman Octavian August (care a domnit între anii 27 î.H. şi 14 d.H.) – şi operat „pe
când Quirinius ocârmuia Siria“, adică în timp ce legat (guvernator) al provinciei imperiale
Siria – de care ţinea şi regatul lui Irod – era Publius Sulpicius Quirinius. Sf. Luca precizează
că acest recensământ a fost mijlocul de care s-a servit Providenţa pentru a-i aduce pe Sf.

250
Asupra informaţiilor privind data morţii lui Irod, a se vedea: SCHÜRER, History, I, p. 326-328.
63
Fecioară Maria şi pe dreptul Iosif din Nazaret la Betleem, unde, potrivit proorociei lui Miheia
5, 1 (cf. Mt 2, 5-6), trebuia să se nască Hristos.
Recensământul general al Imperiului – a „toată lumea“, cum zice evanghelistul – s-a
făcut, desigur, în vederea unei juste repartizări a impozitelor. Desigur că acest recensământ nu
s-a putut realiza deodată în toate provinciile Imperiului. Se ştie despre un recensământ
efectuat în Galia în anul 12 î.H. Pe de altă parte, se prevedea că în Egipt trebuia să se
efectueze câte un recensământ tot la 14 ani, seria începând pe la anii 10 – 9 î.H. Tacit,
istoricul latin, ne spune că la moartea lui August a fost găsit un Breviarum Imperii scris de
mâna împăratului, care cuprindea informaţii privind numărul soldaţilor din trupele regulate şi
din cele auxiliare, situaţia forţelor navale, dar şi statistici privind resursele regatelor vasale
(cum era şi regatul lui Irod), impozitul direct şi indirect precum şi cheltuielile curente. Ori,
aceste informaţii presupun un recensământ general prealabil.
S-a pus întrebarea dacă o astfel de măsură ar fi putut fi luată faţă de populaţia Ţării
Sfinte în timpul domniei lui Irod, care se bucura de o largă independenţă în raport cu
stăpânirea romană şi care fusese gratulat de aceasta cu titlul de „rege asociat“ (rex socius).
Dar Irod nu putea face altceva decât să se încline în faţa dorinţei împăratului; pe de altă parte,
în relaţiile dintre stăpânitorul roman şi Irod intervenise o oarecare răceală de când acesta din
urmă pornise o campanie militară neautorizată de împărat împotriva arabilor nabateieni (în
anii 9 – 8 î.H.). În orice caz, cunoscând acurateţea lui Luca – recunoscută de istorici peste tot
în opera sa, atât în Evanghelia a treia cât şi în Faptele Apostolilor –, trebuie să credem că
evanghelistul s-a bazat pe date sigure atunci când a vorbit de acest recensământ.
Există însă în textul lucanic o dificultate care încă de multă vreme a atras atenţia
istoricilor. Pe baza unei informaţii pe care ne-o dă Iosif Flaviu
251
, se admite, în general, că în
Ţara Sfântă a avut loc un recensământ în anii 6 – 7 după Hristos, anume îndată după scoaterea
din domnie a lui Arhelau, fiul lui Irod Idumeul, pe vremea când legat al Siriei era Quirinius,
care, în această acţiune, s-a lovit de rezistenţa zeloţilor conduşi de Iuda Galileeanul (cf. Fapte
5, 37). A mai existat, oare, şi un alt recensământ, cu mai bine de zece ani înainte, pe vremea
domniei lui Irod? Iată întrebarea pe care ne-o punem în mod firesc atunci când constatăm
nepotrivirea dintre ceea ce ne spune Sf. Luca şi ceea ce aflăm de la Iosif Flaviu.
Pe baza unor inscripţii găsite la Tivoli, în Italia, şi la Antiohia Pisidiei, în sudul Asiei
Mici, s-a presupus că Quirinius ar fi fost legat al Siriei şi în anii 4 – 1 î.H. şi că, încă mai
înainte, în anii 10 - 8 î.H., el ar fi condus un recensământ în Palestina. Pe de altă parte,
scriitorul creştin Tertulian ( + aprox. 240) atribuie recensământul de care vorbeşte Sf. Luca lui
Sentius Saturninus, legat al Siriei între anii 8 şi 6 î.H. Sf. Luca şi spune că „această înscriere
s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria“ (1, 2); acel „întâi“ din exprimarea
evanghelistului ar putea foarte bine să indice că înscrierea la care el se referă – cea la care au
participat dreptul Iosif şi Sf. Fecioară Maria – nu este de fapt primul recensământ, ci
reprezintă o continuare a recensământului iniţiat de Quirinius.
O ipoteză emisă la anul 1606 de vestitul astronom Johannes Kepler cu privire la
identitatea stelei magilor (Mt 2, 2.9-10) ar putea constitui soluţia la problema privind anul
naşterii Mântuitorului. Sf. Evanghelie de la Matei ne şi spune că Irod s-a interesat de la magi
cu privire la data exactă a apariţiei stelei (2, 7), cu scopul de a determina vârsta Pruncului
mesianic (2, 16). După Kepler, steaua magilor a fost de fapt aspectul pe care l-a luat pentru
observatorul de pe Pământ o triplă conjuncţie a planetelor Jupiter şi Saturn în constelaţia
Peştilor: aliniate una peste alta, cele două planete, având în fundal constelaţia Peştilor, dădeau
impresia unei stele cu o strălucire aparte
252
. Conjuncţiile simple ale celor două planete sunt
destul de dese. O triplă conjuncţie se produce însă la intervale de sute de ani. Ori, aşa cum a
stabilit Kepler, o astfel de triplă conjuncţie – şi încă perfect vizibilă, mai ales pentru

251
Antichităţi, XVII, xiii, 5; XVIII, i, 1; Războiul iudaic, VII, viii, 1.
252
Vezi: Horia MATEI, Enigmele Terrei, II, Editura Albatros, Bucureşti, 1983, p. 121 şi urm.
64
observatorii din Orientul Apropiat – a avut loc în anul 7 î.H. Ea a avut trei maxime (adică trei
perioade de maximă strălucire): la 23 mai, la 3 octombrie şi la 4 decembrie. De altfel, o
inscripţie cuneiformă pe o tăbliţă de lut ars, provenind de la şcoala astronomică din Şippur,
lângă Babilon, confirmă faptul că „steaua“ magilor a fost observată vreme de 5 luni în anul 7
î.H.
Kepler a presupus că magii, fiind astrologi (cititori în stele) din Babilon, au observat
această triplă conjuncţie de la bun început. A doua maximă, cea din octombrie, i-a determinat
să pornească imediat la drum în căutarea Celui a Cărui naştere o vestea „steaua“. Au plecat,
deci, din Babilon la începutul lui octombrie şi, după o călătorie de aproximativ o lună şi
jumătate, au sosit la Ierusalim. Reapariţia „stelei“, pe când magii tocmai plecaseră de la Irod
(Mt 2, 9-10)
253
, ar fi fost de fapt a treia maximă, cea din 4 decembrie, a triplei conjuncţii
amintite.
Ipoteza lui Kepler a făcut adepţi nu numai printre astronomi, ci şi printre teologi. Nu
trebuie neapărat să vedem o contradicţie între această explicaţie ştiinţifică a stelei magilor, ca
un fenomen astronomic repetabil – chiar dacă, aşa cum am spus, la distanţe temporale foarte
mari – şi relatarea mateiană în care e vorba de o stea a lui Hristos („Căci am văzut la Răsărit
steaua Lui...“, 2, 2). Căci, atunci când adresează oamenilor revelaţiile Sale, Dumnezeu se
exprimă pe înţelesul fiecăruia. Dacă dreptului Iosif Dumnezeu îi descoperă voia Sa prin vis
(Mt 1, 20; 2, 13.19.22), este pentru că iudeii credincioşi cunoşteau încă din istoria patriarhului
Iosif că revelaţiile dumnezeieşti pot avea loc pe această cale. Pentru magi însă, stelele erau
cele mai importante în dezvăluirea tainelor viitorului. Dacă steaua n-a fost un fenomen
miraculos, ci un eveniment astronomic pe linia legilor fizice, faptul contează prea puţin.
Important este că această stea i-a determinat pe acei înţelepţi păgâni – care, desigur,
preocupaţi cum se vădesc a fi de aflarea adevărului religios, vor fi fost la curent cu profeţiile
mesianice
254
– să pornească în căutarea lui Hristos şi că, datorită acesteia, ei s-au învrednicit a
se închina Pruncului dumnezeiesc.
Anul 7 înaintea erei creştine este, de altfel, o dată perfect verosimilă pentru evenimentul
Naşterii Domnului. Cum însă ipoteza lui Kepler rămâne o simplă ipoteză, concluzia sigură
este că Mântuitorul lumii S-a născut cândva între anii 7 – 5 înaintea erei creştine.
Aşadar, încă înainte de anul 2000, lumea a depăşit, în mod sigur, pragul a două mii de
ani de la „plinirea vremii“
255
.

253
Din relatarea mateiană rezultă că, de fapt, steaua nu i-a însoţit pe magi pe parcursul călătoriei lor din Răsărit,
unde văzuseră steaua (2, 2), până la Ierusalim, unde ea li s-a arătat din nou, ceea ce le-a produs o foarte mare
bucurie (2, 9-10). Colindele, în care steaua îi conduce pe magi în tot drumul lor, făcându-se nevăzută numai la
Ierusalim („Acolo când au ajuns / Steaua-n nor li s-a ascuns“) nu au în vedere atât realitatea exterioară, cât pe
cea interioară, duhovnicească. Şi, din acest punct de vedere, colindele nu greşesc: steaua strălucea necontenit în
inimile pline de dor dumnezeiesc ale magilor, ea suferind o eclipsă numai datorită intrării lor în contact cu tiranul
cel rău care domnea atunci la Ierusalim.
254
În preajma erei creştine, Vechiul Testament, tradus în limba greacă începând cu sec. III î.H., se bucura de o
circulaţie destul de largă şi între păgânii evlavioşi, dintre care mulţi, convinşi de deşertăciunea idolilor, erau
atraşi de monoteismul iudaic şi frecventau sinagogile (presărate şi ele cam peste tot în lumea veche, datorită
împrăştierii iudeilor), chiar dacă nu făceau pasul decisiv al trecerii la iudaism prin acceptarea circumciziunii.
Este foarte probabil că magii erau dintre aceşti apropiaţi ai sinagogii şi, în orice caz, cunoscători ai profeţiilor
despre venirea în lume a lui Mesia. Numai aşa se explică de ce apariţia stelei, pe care, desigur, o vor fi pus în
legătură cu profeţia mesianică din Numeri 24, 17, i-a determinat să vină să-L caute la Ierusalim pe Cel despre
care întreabă ca despre „regele iudeilor“.
255
În lumina acestor determinări istorice se vădeşte neseriozitatea oricăror speculaţii eshatologice legate de anul
2000 al erei iniţiate de Dionisie.
65
2. Activitatea publică a Domnului

În primele două versete ale capitolului 3 al Evangheliei de la Luca ne sunt oferite o serie de
indicii privind datarea începutului activităţii Sfântului Ioan Botezătorul. Din nefericire, numai
primul dintre aceste indicii ne este cu adevărat util: acela că evenimentul s-a întâmplat în al
15-lea an al domniei împăratului roman Tiberiu. Celelalte au în vedere perioade prea largi de
timp: Ponţiu Pilat a fost procurator al Iudeii între anii 26 – 36 d.H.; Irod Antipa a fost tetrarh
al Galileii între anii 4 î.H. – 39 d.H.; Filip a stăpânit ca tetrarh al Itureii, ca şi al regiunilor
Batanaea, Trachonitis, Auranitis, Gaulanitis şi Panias, între anii 4 î.H. – 33/34 d.H.; în ceea
ce-l priveşte pe Lisanias, datele pe care le avem nu ne permit să precizăm altceva decât că a
fost tetrarh al Abilenei înainte de anul 37 d.H.
256
Din coroborarea acestor din urmă date putem
deduce numai că Sf. Ioan Botezătorul şi-a început activitatea cândva între anii 26 şi 33/34
d.H.; ceea ce e departe de a ne putea mulţumi.
Tiberiu şi-a început domnia la 19 august în anul 14 al erei creştine. Al 15-lea an al
domniei sale ar fi ţinut, după modul de a socoti al romanilor, de la 19 august 28 la 19 august
29. Dar e mai probabil că Sf. Luca a urmat calendarul sirian, după care anul începea la 1
octombrie. În acest caz, scurta perioadă de timp dintre 19 august şi 30 septembrie ar fi fost
socotită ca primul an al domniei lui Tiberiu, al 15-lea an al acestei domnii situându-se între 1
octombrie 27 şi 30 septembrie 28
257
. După acest calcul, începutul activităţii Mântuitorului –
care a avut loc la scurt timp după începutul activităţii Sf. Ioan Botezătorul – ar trebui plasat în
cursul anului 28.
Se ştie însă că Tiberiu a fost asociat de către Octavian August la domnie încă din anul
12 d.H. Este mult mai probabil că al 15-lea an al domniei lui Tiberiu a fost socotit începând
cu această dată. Dacă este aşa, începutul activităţii Sf. Ioan Botezătorul trebuie plasat cu doi
ani mai devreme, deci în anul 26. Ceea ce concordă mult mai bine cu ansamblul datelor legate
de viaţa pământească a Domnului.
Sf. Ioan ne dă incidental un important indiciu cronologic în legătură cu primul Paşti
petrecut de Iisus la Ierusalim după începutul activităţii Sale publice: „Şi au zis deci iudeii: în
patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta...“ (In 2, 20). Se ştie că Irod a început rezidirea
templului din Ierusalim în al 18-lea an al domniei sale, deci în anii 20/19 î.H.
258
Patruzeci şi
şase de ani mai târziu înseamnă 26/27 d.H.
Dacă ne-am lua numai după afirmaţiile pe care ni le dau primele trei Evanghelii am
putea crede că activitatea publică a Mântuitorului n-a durat decât un an. Dar Evanghelia de la
Ioan distinge foarte clar trei Paşti pe parcursul activităţii lui Iisus; de unde rezultă că aceasta a
durat sigur mai mult de doi ani, sau chiar mai mult de trei ani, dacă sărbătoarea neidentificată
din In 5, 1 a fost şi ea tot un Paşti (deşi, după cei mai mulţi cercetători, e vorba aici de o altă
sărbătoare: Cincizecimea sau Sărbătoarea Corturilor). După botezarea Sa în Iordan şi minunea
din Cana Galileii, Domnul s-a suit la Ierusalim, pentru a serba acolo Paştile (In 2, 13-23).
Reîntors în Galileea, El va săvârşi minunea înmulţirii pâinilor aproape de Lacul Ghenizaret,
într-un moment când „erau aproape Paştile, sărbătoarea iudeilor“ (In 6, 4) - evident, un an mai
târziu. El va reveni la Ierusalim pentru sărbătoarea corturilor (7, 2) şi pentru cea a înnoirii
templului (10, 22). Vizita Sa în Betania, „cu şase zile înainte de Paşti“ (In 12, 1), a avut loc,
desigur, în anul următor, cel al răstignirii şi al învierii Sale.256
Cf. SCHÜRER, History, I, p. 568.
257
HARRINGTON, Introduction, p. 613.
258
SCHÜRER, History, I, p. 308.
66
3. Moartea şi Învierea Domnului
259


Toate cele patru Evanghelii concordă în afirmaţia că Iisus a murit într-o zi de vineri
(:acacs.uu , ziua pregătirii sabatului, Mt 27, 62; Mc 15, 42; Lc 23, 54; In 19, 31). Există însă
o aparentă discordanţă între sinoptici şi Ioan în ce priveşte data.
După Evangheliile sinoptice, Iisus a mâncat Paştile în seara dinaintea zilei morţii Sale
pe Cruce. Paştile iudaic începea în seara zilei de 14 nisan, deci, după felul de a socoti al
iudeilor, în 15 nisan ( ziua se socotea la iudei începând cu seara precedentă).
După Evanghelia a patra, Iisus a murit în timp ce la templu se junghiau mieii pascali,
adică în după-amiaza zilei de 14 nisan.
Într-adevăr, după exprimările sinopticilor, Cina cea de taină pare a se fi desfăşurat în
cadrul unei cine pascale. Pregătirea Cinei are loc „în ziua cea dintâi a Azimelor“ (Mc 14, 12 şi
loc. par.; cf. Mc 14, 14). Iar când s-a aşezat la masă, Iisus a zis: „Cu dor am dorit să mănânc
cu voi acest Paşti, mai înainte de patima Mea“ (Lc 22, 15).
Sf. Ioan însă îşi începe relatarea despre patimi cu precizarea: „Iar înainte de praznicul
Paştilor...“ (In 13, 1); iar când relatează scena procesului dinaintea lui Pilat, observă că iudeii
„n-au intrat în pretoriu, ca să nu se spurce, ci să mănânce Paştile“ (18, 28). Mai departe, Sf.
Ioan arată că Iisus a fost condamnat în „ziua pregătirii (vinerea) Paştilor“ (19, 14) şi că a fost
răstignit în aceeaşi zi (19, 31.42). Data indicată de Sf. Ioan este confirmată de I Cor 5, 7: Iisus
a murit pe cruce în ziua în care se jertfeau mieii pascali, adică în 14 nisan.
Revenind la sinoptici, vom remarca faptul că nici ei nu lasă deloc impresia că ziua
morţii lui Iisus era o zi de sărbătoare a iudeilor. Străjerii care iau parte la arestarea lui Iisus
poartă arme (Mc 14, 47). Simon din Cirene revine de la ţarină unde, desigur, a lucrat (Mc 15,
21 şi loc. par.). Magazinele sunt deschise, căci Iosif din Arimateea cumpără giulgiul, iar
femeile mironosiţe cumpără aromate (Mc 15, 46; Lc 23, 56). Toate aceste activităţi n-ar fi
putut avea loc în prima zi, cea mai solemnă, a Paştilor, adică în 15 nisan.
Pe de altă parte, nici detaliile pe care sinopticii le dau cu privire la Cina din Joia Mare
nu lasă deloc impresia că a fost vorba acolo de o masă pascală iudaică. La masă se găseşte
„pâine“ (a c·e:), adică pâine dospită, iar nu azimă (Mt 26, 26 şi loc. par.); nu se pomeneşte
nimic de ierburile amare, obligatorii la masa pascală iudaică; etc.
Toate aceste date ne obligă să afirmăm, cu Sf. Ioan, că răstignirea Domnului a avut loc
în ziua de 14 nisan, corespunzătoare zilei de 7 aprilie din calendarul nostru; în seara aceleiaşi
zile urma să înceapă Paştile iudaic. Cina din seara precedentă a fost o cină pascală, dar nu în
sensul să Mântuitorul ar fi celebrat cu ucenicii Săi Paştile iudaic, care începea de fapt în seara
zilei următoare
260
, ci în sensul că El a instituit atunci un nou Paşti, adică Taina Sfintei
Euharistii, care avea să fie pentru Biserică o permanentă actualizare a jertfei adevăratului Miel
pascal .
Domnul a fost răstignit pe când era procurator Ponţiu Pilat, deci între anii 26 şi 36.
Ştiind că răstignirea Sa a avut loc într-o zi de vineri, avem de ales între trei ani în care ziua de
14 nisan a căzut vinerea: anume, între anii 27, 30 şi 33. Deoarece activitatea Mântuitorului a
început cândva între anii 26 – 28 şi a durat cu siguranţă mai mult de doi ani, dar cu aceeaşi

259
A se vedea: Pr. Prof. Vasile GHEORGHIU, Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos, Cernăuţi,
1925; Pr. Prof. Milan ŞESAN, Cronologia vieţii Mântuitorului, în „Altarul Banatului“, IV (1947), p. 4-15, şi în
extras, Caransebeş, 1947.
260
Annie JAUBERT, La date de la Cène, Paris, 1957, propune o nouă explicaţie: După calendarul observat la
templu, 14 nisan cădea atunci, într-adevăr, vinerea; dar Mântuitorul şi ucenicii Săi ar fi serbat Paştile după un
calendar mai vechi, folosit şi de gruparea de la Qumran, după care 14 nisan cădea în acel an în marţea
precedentă. Aşadar, după această teorie, Cina cea de taină ar fi avut loc marţi, iar răstignirea cu câteva zile mai
târziu, adică vineri. O excelentă critică a acestei teorii poate fi găsită la Pierre BENOIT, La date de la Cène, în
antologia de studii ale aceluiaşi: Exégese et théologie, vol. I, Paris, 1961, p. 255-261.
67
siguranţă mai puţin de patru ani, moartea Sa n-a putut avea loc nici în anul 27, nici în anul 33.
Concluzia clară este că Mântuitorul a fost răstignit, a murit şi a fost pus în mormânt în ziua
de vineri, 14 nisan, adică 7 aprilie, anul 30 al erei creştine.

*

În rezumat, iată ceea ce putem afirma cu certitudine privind cronologia vieţii Mântuitorului:
– între anii 7 - 5 înaintea erei creştine: Naşterea;
– cândva între anii 26 – 28 ai erei creştine: începutul activităţii publice;
– 14 nisan, adică 7 aprilie, anul 30: Răstignirea; şi
– 16 nisan, adică 9 aprilie, anul 30: Învierea.

68Sfânta Evanghelie de la Matei


Bibliografie

Comentarii patristice

ORIGEN, PG 13 (Părţi din acest comentariu există şi în română în ORIGEN, Scrieri alese, Partea a
doua, traducere de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. N. Neaga şi Zorica Laţcu, PSB 7, Bucureşti, 1982, p.
14-68); SF. IOAN GURĂ DE AUR, PG 57 şi 58 (Omilii la Matei, traducere de Pr. D. Fecioru, în vol.
SF. IOAN GURĂ DE AUR, Scrieri, partea a treia, PSB 23, Bucureşti, 1994); SF. CHIRIL AL
ALEXANDRIEI, PG 72; TEOFILACT AL BULGARIEI, PG 123; EUTIMIE ZIGABENUL, PG 129.

Comentarii şi studii moderne:

ALLEN, W. C., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Matthew, ICC,
T. & T. Clark, Edinburgh, 1912
3
.
BONNARD, P., L’Évangile selon saint Matthieu, CNT, Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, 1970
2
.
GHEORGHIU, Vasile, Sf. Evanghelie după Mateiu cu comentar, Cernăuţi, 1925.
LAGRANGE, M. J., Évangile selon saint Matthieu, ÉB, Gabalda, Paris, 1923.
LUZ, Ulrich, Das Evangelium nach Matthäus, EKK, vol. 1-4, Benziger-Neukirchener,
Zürich/Düsseldorf/Neukirchen/Vluyn, 1997-2000.
MIHOC, Vasile, Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina unor texte şi trăsături
specifice primei Evanghelii, în volumul omagial Teologie, slujire, ecumenism, dedicat Î.P.S.
Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală al Transilvaniei, Sibiu, 1996, p. 322-342; Aspects de la
spiritualité de la communauté matthéene à la lumière des textes et des traits spécifiques du
premier évangile, în vol. Te sa·a \a·)at e| .uavv. ìte. Ece!ìu +a·a +.·a|cac·tsa ,
|tìeìevtsa , tc·ectsa , .c+u|.u·tsa , ).eìevtsa . Ecas·tsa Z' Lu|a:.a : 0c)eee :a| Pt!ìtsa |
O.eìe va|, Ese. «Ac·e: Zau :», Atena, 1996, p. 177-201.
SABOURIN, L., L’Évangile selon saint Matthieu et ses principaux parallèles, Biblical Institute Press,
Rome, 1978.
TRILLING, W., The Gospel according to St. Matthew, Herder & Herder, New York, 1969.

Cuvântul „evanghelie“ şi înţelesurile lui. Numim în mod obişnuit „evanghelii“ primele
patru scrieri ale Noului Testament. Este un cuvânt grecesc care numai începând cu secolul al
II-lea creştin a fost folosit ca titlu pentru aceste scrieri sfinte. În greaca clasică, „evanghelion“
însemna la început răsplata pentru o veste bună, iar mai târziu vestea bună însăşi. Cu acest
sens este folosit cuvântul în prima şi foarte importanta traducere greacă a Vechiului
Testament (Septuaginta), care va fi Biblia Sf. Apostoli şi a misionarilor creştini în lucrarea lor
de propovăduire printre vorbitorii limbii greceşti. Cuvântul este folosit, de pildă, în
Septuaginta, în vestitul text mesianic din Isaia 52, 7: „Cât de frumoase sunt pe munţi
picioarele trimisului care vesteşte pacea, a solului de veste bună, care dă de ştire mântuirea“.
Astfel, încă în Vechiul Testament cuvântul a fost utilizat pentru vestea cea bună a mântuirii
mesianice.
În Noul Testament, această mântuire nu mai este o speranţă pentru viitor, ci un fapt deja
realizat. Astfel, cuvântul este folosit în Noul Testament fie pentru vestea cea bună pe care a
vestit-o Mântuitorul Însuşi (de exemplu în Mt 11, 5; Mc 1, 15; Lc 4, 18), fie pentru
propovăduirea apostolică despre Hristos şi despre mântuirea prin El (aşa, de pildă, în Fapte 5,
42; Rom 1, 1-2). În ambele cazuri, este vorba, de altfel, de acelaşi lucru, adică de Hristos şi de
69
învăţătura Sa. În orice caz, încă nu este vorba de o scriere, ci de propovăduirea creştină şi de
conţinutul acesteia; de aceea, misionarii creştini sunt numiţi şi „evanghelişti“ (Fapte 21, 8; Ef
4, 12; II Tim 4, 5).
Dar cuvintele evoluează. Începând cu secolul II, cuvântul „evanghelie“, păstrându-şi şi
sensul mai larg menţionat, este folosit pentru scrierile ce cuprind istorisirea vieţii
Mântuitorului şi învăţătura Sa. S-a restrâns totodată şi sensul cuvântului evanghelist, el fiind
folosit pentru autorii acestor scrieri. Prima dovadă a folosirii cuvântului „evanghelie“ cu acest
sens restrâns o avem de pe la anul 150, în Apologia I a Sf. Iustin Martirul, în care e vorba de
„memoriile“ apostolilor, „care se numesc Evanghelii“
261
.


1. Autorul primei Evanghelii

a. Mărturia Tradiţiei

Titlul: Evanghelia de la (sau: după) Matei, deşi este foarte vechi, nu este original. Se pare că
nu Matei însuşi şi-a pus numele în fruntea scrierii sale, ci Biserica a făcut acest lucru, atunci
când a început a-şi constitui colecţia ei de scrieri sfinte, adică ceea ce se numeşte canonul
Noului Testament.
De unde ştim, deci, că autorul primei Evanghelii este Sf. Apostol Matei? Din Tradiţia cea
mai veche a Bisericii.
Prima mărturie este cea a lui Papias, episcop în Ierapolis, care a scris, înainte de anul
120, o lucrare intitulată Explicarea cuvintelor Domnului. Lucrarea aceasta s-a pierdut. Câteva
fragmente din scrierea lui Papias ne-au fost însă păstrate în Istoria bisericească a lui Eusebiu
de Cezareea (+ 340), care ne transmite şi faptul că Papias îşi avea informaţiile de la
„prezbiterul Ioan“, adică nimeni altul decât însuşi Apostolul Ioan (cf. II In 1 şi III In 1). Iată
mărturia lui Papias: „Matei, scriind în limba ebraică, a pus în ordine cuvintele (Domnului,
n.n.), iar fiecare le traducea cum putea“
262
.
Sf. Irineu, Sf. Epifanie, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Efrem şi cele mai vechi manuscrise
siriace, iar în Apus Fericitul Ieronim şi Fericitul Augustin, confirmă cu toţii informaţiile date
de Papias, astfel încât se poate spune că Tradiţia Bisericii vechi este unanimă în a afirma că
Sf. Apostol Matei este autorul primei Evanghelii.

b. Mărturia Noului Testament despre Sf. Apostol Matei

Ce ştim din Noul Testament despre Apostolul Matei?
Trebuie să precizăm, în primul rând, că Sf. Matei este menţionat de puţine ori în Noul
Testament, şi anume numai în primele trei Evanghelii (aşa numitele Evanghelii „sinoptice“) şi
în Fapte 1, 13.
În lista Apostolilor, el ocupă în mod obişnuit locul al 7-lea, înainte de Toma (Mc 3, 18;
Lc 6, 15); dar în Evanghelia pe care el o scrie, din modestie, îşi pune numele pe locul al 8-lea
(Mt 10, 3). Înainte de a fi chemat la apostolat purta numele de Levi şi era funcţionar public,
îndeplinind funcţia de vameş la Capernaum. Se ştie cât era de dispreţuită funcţia de vameş,
datorită atât colaboraţionismului pe care-l implica ea cu asupritorii romani cât şi abuzurilor
vameşilor în acţiunea lor de strângere a impozitelor şi taxelor. De aceea, dacă numele de Levi
apare menţionat de Marcu (2, 14-15) şi de Luca (5, 27.29), autorul primei Evanghelii nu mai
pomeneşte deloc vechiul său nume de vameş, ci ne dă numai numele său de ucenic, acela de

261
SF. IUSTIN MARTIRUL, Apologia întâia, LXVI, trad. şi note de Pr. Prof. Olimp N. Căciulă, în vol.:
Apologeţi de limbă greacă, PSB 2, Bucureşti, 1980, p. 70.
262
EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, III, xxxix, 16, PSB 13, p. 144.
70
Matei (Mt 9, 9). Când l-a chemat Mântuitorul, vameşul Levi n-a stat deloc pe gânduri, ci,
„sculându-se, a mers după El“ (Mt 9, 9). De bucurie, el a pregătit o masă pentru Mântuitorul
şi pentru ucenicii Săi, masă la care au venit şi „mulţi vameşi şi păcătoşi“ (Mt 9, 10), căci
oaspeţi mai de seamă, cei ce se considerau „drepţi“, n-ar fi catadicsit să onoreze masa unui
vameş. Fariseii l-au şi acuzat atunci pe Domnul pentru această companie, la care El a răspuns
cu acele de neuitat cuvinte: „N-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă“
(Mt 9, 13).
Ce minunată trăsătură de caracter a lui Matei se evidenţiază în această întâmplare: când
l-a urmat pe Domnul, el a voit imediat să-i aducă pe calea pe care el a apucat pe toţi cei care,
ca şi el până atunci, zăceau în întunericul necunoştinţei şi al păcatului!
Este ceea ce va face mereu de acum înainte, ca Apostol al Domnului. Fiind umplut de
Duhul Sfânt la Cincizecime, el va fi propovăduit mai întâi, împreună cu toţi ceilalţi Apostoli,
în Ţara Sfântă, chemând pe toţi la mântuirea în Hristos Iisus, ajutând la progresul şi la
organizarea Bisericii-mame din Ierusalim, întemeind şi organizând comunităţi creştine în alte
localităţi.
Datorită prigoanei dezlănţuite de Irod Agripa I, la anii 43-44 (cf. Fapte 12, 1 şi urm.),
Matei, ca şi ceilalţi Apostoli, va fi trebuit să părăsească pentru o vreme Ţara Sfântă. Tradiţia
asupra activităţii sale ulterioare ne spune că a propovăduit în Etiopia şi în India (Arabia
Răsăriteană) şi că şi-a vărsat sângele pentru Hristos. Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte între
martiri, în ziua de 16 noiembrie.


2. Limba Evangheliei de la Matei

Papias, după cum am văzut, ne spune că Matei şi-a scris Evanghelia în limba ebraică, fapt
confirmat, de altfel, de toate celelalte mărturii ale Sf. Părinţi. Prin limba ebraică trebuie însă
să înţelegem limba vorbită de evreii de atunci, adică limba aramaică. Întotdeauna, de altfel, în
Noul Testament, prin expresiile: „limba ebraică“ (sau: „dialectul ebraic“) şi „evreieşte“ se
înţelege dialectul aramaic vorbit de Mântuitorul şi de Sf. Apostol, ca şi de toţi iudeii din
vremea aceea (Fapte 21, 40; 22, 2; 26, 14; In 5, 2; 19, 13.17.20; Apoc 9, 11; 16, 16). Căci
limba ebraică era o limbă moartă de cinci secole; nu o mai cunoşteau decât rabinii, care o
învăţau în şcoală. De altfel Fer. Ieronim afirmă clar că Evanghelia de la Matei a fost scrisă în
dialectul siro-chaldaic, adică aramaic
263
.
Evanghelia mateiană în limba aramaică nu ni s-a păstrat. Traducerile noastre au la bază
Evanghelia de la Matei în limba greacă. Eusebiu de Cezareea
264
ne spune că Panten, vestitul
dascăl al şcolii catehetice creştine din Alexandria, ar fi găsit în secolul II originalul aramaic al
primei Evanghelii în India (denumire prin care trebuie să înţelegem, probabil, Arabia sudică),
dar această informaţie este foarte nesigură. Epifaniu
265
zice că în vremea sa Evanghelia
aramaică de la Matei exista în posesia unei secte ebionite; el chiar descrie această Evanghelie.
Iar Fer. Ieronim
266
descrie o Evanghelie în uz în sânul sectei nazarinenilor, despre care crede
că ar fi fost originalul Evangheliei de la Matei; el zicea chiar că a tradus această Evanghelie în
limba greacă.
Care este raportul dintre originalul aramaic al primei Evanghelii şi Evanghelia greacă de
la Matei? Iată o întrebare la care nu ne este uşor să răspundem, deoarece originalul ebraic nu
mai există. Papias ne spune că fiecare traducea cum putea, în limba greacă, originalul
aramaic. Este clar că şi Evanghelia noastră are la bază una din aceste traduceri realizate

263
Contra lui Pelagiu, III, 2.
264
Istoria bisericească, V, x, 3, PSB 13, p. 200.
265
Despre erezii, LI, 5.
266
Despre bărbaţii iluştri, III, 3; Contra lui Pelagiu, III, 2.
71
atunci. Matei grec depinde însă şi de alte izvoare, dintre care unul a fost folosit şi de Sf. Luca
(aşa-numitul „izvor comun“, comun adică lui Matei şi lui Luca), iar altul este, foarte probabil,
Evanghelia de la Marcu.


3. Primii destinatari ai Evangheliei de la Matei

Este evident că Evanghelia aramaică de la Matei a fost scrisă pentru iudeii încreştinaţi din
Palestina. Cuprinsul ei va fi fost, în esenţă, cel al propovăduirii Apostolilor despre Iisus
Hristos şi mântuirea prin El, aşa cum se oglindeşte, de pildă, această propovăduire în
cuvântările apostolice din Faptele Apostolilor. Evanghelia aramaică va fi fost redactată pe la
anii 40, înainte poate ca Matei să fi plecat din Ierusalim (la anul 44) din pricina prigoanei lui
Irod Agripa I.
Dar şi Evanghelia greacă a fost adresată unor cititori din Ţara Sfântă, iudei sau iudeo-
creştini. Că scriindu-şi Evanghelia Sf. Matei i-a avut în vedere în primul rând pe iudei se vede
limpede din ceea ce se poate numi caracterul iudaic al lucrării sale. Am putea spune că el se
defineşte pe sine atunci când redă cuvântul Mântuitorului despre „cărturarul cu învăţătură
despre împărăţia cerurilor“, „care scoate din vistieria sa (lucruri) noi şi vechi“ (Mt 13, 52).
„Vechi“, căci niciunul dintre autorii scrierilor Noului Testament nu cunoaşte mai bine ca
Matei credinţa, datinile, moravurile şi limba iudeilor, disputele cazuistice şi formalismul
cărturarilor şi fariseilor etc. Cunoscător desăvârşit al celor „vechi“, evanghelistul Matei le
subordonează însă „noului absolut“ care este venirea în lume a lui Hristos, Fiul lui David,
întru Care toate Scripturile Vechi îşi află împlinirea şi înţelesul. „Culoarea palestiniană“ este
mult mai evidentă în Evanghelia întâia decât în celelalte două Evanghelii sinoptice. Mt 14, 1,
de pildă, vorbeşte de Antipa, căruia supuşii îi ziceau în mod obişnuit „rege“, ca de Irod
„tetrarhul“, care era chiar titlul oficial al acestuia. Matei foloseşte expresii aramaice ca „raca“,
„gheenă“ (5, 22) sau „Beelzebul“ (10, 25); se referă la datini iudaice ca spălarea mâinilor
înainte de mâncare (15, 2) sau purtarea de filacterii (25, 5), fără a simţi nevoia să le explice.


4. Data şi locul scrierii Evangheliei

Tradiţia veche a Bisericii (cf. Eusebiu de Cezareea şi Fer. Ieronim) afirmă că Evanghelia
aramaică de la Matei a fost scrisă de acest Apostol înainte de a părăsi Ţara Sfântă spre a pleca
să propovăduiască Evanghelia în altă parte şi că el a fost primul care a scris o Evanghelie.
Astfel deci, varianta aramaică a Evangheliei de la Matei va fi fost scrisă undeva în Ţara
Sfântă, pe la anul 43-44
267
.
Evanghelia greacă de la Matei – singura care s-a păstrat – este însă de dată ceva mai
târzie. Deoarece pare că, într-o oarecare măsură, depinde de Evanghelia de la Marcu,
înseamnă că Evanghelia greacă de la Matei a fost scrisă după anul 63. Avem bune temeiuri să
credem că data scrierii ei trebuie situată înainte de anul 70. Este adevărat că mulţi autori
apuseni, mai ales protestanţi, cred că descrierea soartei Ierusalimului şi a templului din
cuvântarea eshatologică a Mântuitorului (mai ales în Mt 24, 15-30) este prea exactă şi că ea n-
ar fi putut fi realizată decât după împlinirea lor, adică după catastrofa naţională iudaică din
anul 70. Cei mai mulţi reţin decada 70 - 80
268
. Sunt însă şi unii care amână datarea redactării
primei Evanghelii şi mai târziu, spre sfârşitul secolului I
269
.

267
Studiul Noului Testament, p. 67.
268
T. W. MANSON, W. MICHAELIS ş. a. Cf. W.D. DAVIES, art. Matthew, The Gospel According to, în
Dictionary of the Bible, Second edition (Original edition by James Hastings), Edinburgh, 1963, p. 633.
269
Aşa, de pildă, G. D. KILPATRICK, The Origins of the Gospel according to St. Mattew, 1946.
72
Multe dintre încercările apusene mai noi de datare a scrierii Evangheliei de la Matei au
pornit de la premiza că Matei a folosit pe Marcu şi că, deci, redactarea acestei Evanghelii
trebuie situată cândva după scrierea Evangheliei de la Marcu. Această aserţiune poate fi
acceptată în ce priveşte varianta greacă a Evangheliei de la Matei. Dacă însă Evanghelia de la
Marcu a fost scrisă cel târziu în anul 63, nu vedem de ce nu putem situa apariţia Evangheliei
de la Matei în forma ei actuală la scurt timp după această dată. Argumentele celor care susţin
o dată foarte târzie sunt mai mult decât discutabile.
Problema datării exacte este, oricum, secundară. Important este faptul că Evanghelia
întâia ne vine din sânul Bisericii apostolice şi, mai mult, originea ei se leagă de unul dintre
Cei Doisprezece Apostoli.
Tot aşa de puţin concordante sunt şi eforturile mai noi ale autorilor apuseni pentru
determinarea locului unde a fost scrisă Evanghelia de la Matei. Încercările de a susţine ca loc
al apariţiei ei Alexandria trebuie respinse ca lipsite de orice probabilitate istorică. Rămâne să
se aleagă între Palestina şi Siria
270
. O analiză serioasă a datelor par să încline balanţa spre cea
din urmă, adică Siria (poate Antiohia).


5. Planul Evangheliei de la Matei

Papias, aşa cum am arătat, zice că Matei „a pus în ordine cuvintele“ Domnului. Despre ce
ordine este vorba? Este clar că nu de o ordine istorică, cronologică, căci Evanghelia întâia
manifestă prea puţin o preocupare de acest gen. Ordinea pe care o constată Papias în
Evanghelia de la Matei este una tematică, teologică.
Intenţia lui Matei n-a fost de a scrie o biografie a lui Iisus, ci de a oferi ceea ce s-ar
putea numi o cateheză completă pentru un iudeu din Palestina dinainte de catastrofa de la anul
70, atras de propovăduirea apostolică despre Hristos. Ea răspunde întrebărilor pe care în mod
firesc le punea un astfel de iudeu botezat – sau pe cale de a deveni creştin – privind persoana
lui Iisus, esenţialul mesajului Său şi primirea făcută acestui mesaj de către poporul
făgăduinţei
271
.
Considerată din acest punct de vedere, Evanghelia posedă o admirabilă unitate. Ea nu
este numai cea mai completă dintre Evanghelii, ci şi cea mai sistematică. Adoptând, după
relatarea naşterii Domnului, ordinea pe care o adoptase de la început, în liniile ei mari,
cateheza apostolică privind persoana şi activitatea Mântuitorului
272
, autorul îşi împarte
lucrarea în două părţi aproximativ egale. Prima (de la 3, 1 până la 16, 20) cuprinde, după
relatarea Botezului Domnului şi a ispitirii Sale, activitatea în Galileea şi ultimul drum spre
Ierusalim, în perspectiva Patimilor. A doua, restul, până la sfârşit (de la 16, 21 până la 28, 20).
Punctul de cotitură decisiv care marchează această diviziune îl constituie mărturisirea lui
Petru de la Cezareea lui Filip (16, 16-20).
În interiorul acestor vaste ansambluri, Matei subordonează cronologia scopului său de a
oferi o expunere clară şi ordonată a faptelor şi cuvintelor Domnului. Că Matei „a pus în
ordine cuvintele“ Domnului, cum zice Papias, este un fapt absolut evident. „Cuvintele“ lui
Iisus sunt grupate tematic în prima Evanghelie în cinci mari cuvântări. Fiecare cuvântare este
precedată de câte o secţiune narativă, în care sunt istorisite fapte ale Domnului. Cele cinci
cuvântări sunt clar delimitate, având fiecare o scurtă introducere (5, 1-2; 10, 1-5; 13, 1-3; 18,

270
Un bun rezumat al argumentelor pentru una sau alta dintre aceste localizări îl oferă W. D. DAVIES, art. cit.,
p. 633.
271
GRANDMAISON, Jésus Christ, p. 41-42.
272
A se vedea, în această privinţă, mai ales Fapte 10, 37-41 (din cateheza Sf. Petru în casa lui Corneliu) şi Fapte
13, 25-31 (dintr-o cuvântare a Sf. Pavel).
73
1-2 şi 24, 1-3) şi încheindu-se toate cu o formulă stereotipă: „Iar când Iisus a sfârşit cuvintele
acestea...“ (7, 28; 11, 1; 13, 53; 19, 1; 26, 1).
Iată, aşadar, planul Evangheliei de la Matei
273
, care reflectă cum nu se poate mai bine,
pe de o parte, modul structurării materialului, iar pe de altă parte, preocuparea teologică
centrală a autorului:

NAŞTEREA ŞI COPILĂRIA LUI IISUS (cap. 1 şi 2)
I. PROMULGAREA ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR (cap. 3 - 7):
1. Secţiune narativă: cap. 3-4.
2. Cuvântare evanghelică (Predica de pe Munte): cap. 5-7
II. PROPOVĂDUIREA ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR (cap. 8-10):
1. Secţiune narativă (zece minuni): cap. 8 şi 9.
2. Cuvântare apostolică (despre misiunea Sf. Apostoli): cap. 10.
III. TAINA ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR (11, 1 - 13, 52):
1. Secţiune narativă: cap. 11 şi 12.
2. Cuvântare (şapte parabole): 13, 1-52.
IV. BISERICA, ARVUNA ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR (13, 52 – 18, 35):
1. Secţiune narativă (13, 53 - 17, 27).
2. Cuvântarea bisericească (sau: despre conduita comunitară): cap. 18.
V. VENIREA ÎMPĂRĂŢIEI CERURILOR (cap. 19-25):
1. Secţiune narativă (cap. 19-22).
2. Cuvântarea eshatologică (cap. 24-25).
PATIMILE, MOARTEA ŞI ÎNVIEREA (cap. 26-28).

Este greu de încadrat în acest plan capitolul 23, care cuprinde mustrări aspre adresate de
Mântuitorul cărturarilor şi fariseilor. S-ar crede că acest capitol a fost adăugat de evanghelist
după ce a terminat redactarea lucrării.
Unii au sugerat chiar că, structurându-şi astfel scrierea în cinci părţi, Sf. Matei ar fi
conceput-o drept o replică la cele cinci cărţi ale lui Moise (Pentateuhul). Acestei ipoteze i se
opune însă faptul că cele cinci părţi sunt încadrate de „Evanghelia copilăriei“ la început şi de
relatarea Patimilor, morţii şi Învierii Domnului, la sfârşit.
Cele cinci părţi care formează corpul scrierii nu sunt fără legătură între ele. Dimpotrivă,
ele se succed în aşa fel încât secţiunile narative marchează o evoluţie progresivă în cursul
evenimentelor, în timp ce cuvântările arată un progres paralel în prezentarea învăţăturii
Domnului despre Împărăţia cerurilor. Căci ideea centrală, cea care străbate ca un fir roşu
întreaga Evanghelie, este aceea a Împărăţiei cerurilor pe care o întemeiază Hristos prin
Întruparea Sa, prin învăţătura Sa şi prin faptele Sale minunate, prin Patimile, moartea şi
Învierea Sa.


273
Acest plan este cel din La Sainte Bible, traduite en français sous la direction de l’École Biblique de Jérusalem,
Cerf, Paris, 1961.
74Sfânta Evanghelie de la Marcu


Bibliografie

Lucrări patristice

VICTOR, prezbiter în Antiohia, Et : ·u | ·eu sa·a \a cse| . c+u|.t a|, în seria CRAMER, J. A. (ed.),
Catenae Graecorum Patrum in Novum Testamentum, 1, 1967, 261-447; EUTIMIE ZIGABENUL, PG
129; SF. TEOFILACT AL BULGARIEI, PG 123.

Comentarii şi studii moderne

GNILKA, J., Das Evangelium nach Markus EKK, Benziger-Neukirchener,
Zürich/Düsseldorf/Neukirchen/Vluyn, 1978.
GOULD, Ezra P., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Mark, ICC,
T&T Clark, Edinburgh,1896, retip. 1969.
KARAVIDOPOULOS, Ioannis, Te sa·a \a cse| .uavv. ìte, EK^ 2, Pournara, Tesalonic, 1993
2
.
LAGRANGE, M.-J., L’Évangile selon saint Marc (ÉB), Gabalda, Paris, 1947
8
.
TAYLOR, Vincent, The Gospel according to St. Mark. The Greek Text with Introduction, Notes and
Indexes, Macmillan, London, 1955.
TOFANĂ, Stelian, Mesianitatea lui Iisus şi „secretul mesianic“, coordonată teologică a Evangheliei
după Marcu, în „Revista Teologică“, serie nouă, X (2000), nr. 2, p. 33-47.1. Autorul Evangheliei a doua

a. Mărturia Tradiţiei

Ca şi în cazul celorlalte Evanghelii, numele autorului Evangheliei a doua ne-a fost transmis de
Tradiţie. Biserica a pus în titlul Evangheliei numele lui Marcu pe baza mărturiei Tradiţiei.
Într-adevăr, Tradiţia Bisericii vechi afirmă fără nici o ezitare că autorul Evangheliei a
doua este Sf. Marcu. Cea mai veche mărturie este – ca şi în cazul Evangheliei de la Matei –
cea a lui Papias, episcop în Ierapolis, care, înainte de anul 120, a scris lucrarea în cinci cărţi
intitulată: Explicarea cuvintelor Domnului. Fragmente din această lucrare ni s-au păstrat în
Istoria bisericească a lui Eusebiu de Cezareea (+ 340). Papias scrie:
„Şi iată ce mai zicea presbiterul (Ioan, adică Apostolul Ioan, n.n.): Marcu, care era
tălmaciul lui Petru, a scris corect, dar cu toate acestea fără rânduială, tot ce-şi aducea
aminte că s-ar fi spus ori ar fi fost săvârşit de către Domnul. Căci el nu auzise nici nu însoţise
personal pe Domnul, ci doar a însoţit mai târziu pe Petru, după cum am amintit. Acesta (Petru,
n.n.) îşi expunea învăţăturile după cum se simţea trebuinţa, dar nu aşa ca şi cum ar fi făcut o
expunere ordonată a faptelor. De aceea nu-i deloc greşeala lui Marcu dacă a scris după cum îşi
aducea aminte. Pentru că el purta grijă doar de un singur lucru: să nu lase afară nimic din ceea
ce auzise şi să nu se facă vinovat în expunerea sa de nici o minciună
274
.“
De remarcat faptul că, în acest text, numai prima frază este un citat al spuselor
„prezbiterului“ (Apostolului) Ioan. Restul este un comentariu al lui Papias. Pare evident că

274
EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, III, xxxix, 15, PSB 13, p. 144.
75
Papias îl apără pe autorul Evangheliei a doua în faţa acuzelor unora – bazate pe compararea
Evangheliei sale cu cea de la Matei – că omite detalii semnificative din viaţa şi activitatea
Mântuitorului şi că nu prezintă evenimentele în ordine cronologică. Acestor acuze, Papias le
răspunde că Marcu n-a făcut altceva decât să redea învăţătura Apostolului Petru. Ori, nici
Petru n-a intenţionat vreodată o expunere completă şi în ordine cronologică a faptelor şi
cuvintelor mântuitoare ale Domnului. Scopul Apostolului era unul practic şi didactic; el „îşi
expunea învăţăturile după cum se simţea trebuinţa“ în fiecare împrejurare. Marcu, ucenic şi
„tălmaci“ (translator pentru limba greacă) al lui Petru, a făcut bine că a prezentat cu grijă –
fără să omită sau să adauge ceva – ceea ce învăţa Apostolul Petru despre Mântuitorul Hristos.
Alte mărturii vechi confirmă spusele lui Papias.
Astfel, Prologul antimarcionit (sfârşitul sec. II)
275
zice: „...după Marcu, cel numit «cu
degete scurte»
276
, deoarece, într-adevăr, avea degetele mici în comparaţie cu statura sa. El a
fost tălmaciul
277
lui Petru. După moartea acestuia, el a pus pe hârtie Evanghelia sa, în părţile
Italiei“
278
. Avem aici cea mai veche mărturie despre porecla lui Marcu de „cel cu degete
scurte“, care se referă, desigur, la o particularitate fizică a sa. Tradiţia despre degetele scurte
ale lui Marcu va fi menţionată ceva mai târziu de Sf. Ipolit. Unii exegeţi cred însă că această
poreclă ar fi avut în vedere unele „scurtimi“ stilistice ale Evangheliei sale, evidente pentru
cititorii avizaţi din toate epocile. Alţii presupun că ar fi vorba de o conjectură de dată mai
târzie, datorată confundării numelui Marcu cu adjectivul latin mancus, care înseamnă mutilat,
schilodit
279
.
Clement Alexandrinul (+ cu puţin înainte de anul 215), în cartea a VI-a a Hipotipozelor,
istoriseşte - după mărturia lui Eusebiu de Cezareea
280
– cum cei care ascultaseră predicile lui
Petru „s-au adresat prin totul felul de rugăminţi lui Marcu – autorul Evangheliei şi însoţitorul
lui Petru
281
– cerându-i să le lase în scris însemnările după învăţătura care le-a fost transmisă
oral (de către Petru). Şi atâta s-au rugat până ce l-au câştigat pe om, încât se poate spune că
aşa numita «Evanghelie după Marcu» e rodul insistenţelor lor. Se spune că Apostolul Petru
cunoştea acest fapt în urma unei descoperiri a Duhului Sfânt, de aceea s-a bucurat mult auzind
de dorinţa acestor oameni, aşa încât le-a îngăduit să aibă această carte spre citire în adunările
lor.“ Acelaşi Clement, bazându-se – cum însuşi ţine să precizeze – pe informaţiile transmise
de cei vechi, zice: „Astfel, la Evanghelia după Marcu lucrurile s-au petrecut în împrejurările
următoare: după ce Petru propovăduise public învăţătura creştină în Roma şi făcuse cunoscută
Evanghelia cu puterea Duhului Sfânt, mulţi din cei ce ascultaseră aceste predici au rugat pe
Marcu, ca unul care îl însoţise pe Petru de multă vreme şi deci păstrase în amintire cele spuse,
să pună în scris cele propovăduite (de Petru, n.n.). Aflând de această dorinţă, Petru n-ar fi
intervenit nici ca să-l împiedice, dar nici ca să-l încurajeze“
282
.
Sf. Irineu (la sfârşitul sec. II), după ce zice că Evanghelia de la Marcu a fost scrisă „pe
când Petru şi Pavel propovăduiau Evanghelia la Roma şi întemeiau acolo Biserica“, adaugă:

275
Proloagele antimarcionite sunt nişte prefeţe la Evanghelii şi la mai multe dintre Epistole, alcătuite pentru
apărarea autenticităţii lor împotriva ereticului Marcion. Căci Marcion accepta drept canonice numai Evanghelia
de la Luca şi zece dintre Epistolele Sf. Apostol Pavel. Începutul prologului la Evanghelia de la Marcu s-a
pierdut.
276
Colobodactylus, transliterare a cuvântului grecesc kolobodaktylos, de unde rezultă că redactarea iniţială a
Proloagelor s-a făcut în greceşte.
277
Interpres în textul latin original.
278
Citat după HARRINGTON, Introduction, p. 683.
279
Cf. New Bible Dictionary, p. 785.
280
Istoria bisericească, II, xv, 1-2, PSB 13, p. 81.
281
Aici am corectat textul românesc, neclar, urmând traducerii franceze.
282
Textul ne-a fost păstrat la EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, VI, xiv, 6-7, PSB 13, p. 238.
76
„Şi după moartea acestora (a Apostolilor Petru şi Pavel, n.n.), Marcu, ucenicul şi tălmaciul lui
Petru, ne-a redat în scris ceea ce propovăduise Petru.“
283

Mai adăugăm mărturia lui Origen (+ 254): „A doua (evanghelie) este cea după Marcu,
pe care a compus-o după îndrumările pe care i le-a dat Petru, care de altfel îl şi numeşte
«fiul» său, în Epistola (sa) sobornicească, când zice: «Biserica cea aleasă din Babilon şi
Marcu, fiul meu, vă îmbrăţişează».“
284

Alte mărturii vechi nu fac decât să confirme afirmaţiile de mai sus. Aceste afirmaţii,
cum se poate observa, sunt concordante; excepţie fac numai referirile la data redactării
Evangheliei, plasată de Clement Alexandrinul în timpul vieţii Sf. Petru, iar de Prologul
antimarcionit şi de Sf. Irineu după moartea acestuia.

b. Noul Testament despre Sf. Marcu

După mărturia lui Papias, Marcu nu L-ar fi ascultat nici nu L-ar fi însoţit pe Hristos. Totuşi, el
n-a putut fi o persoană străină de anturajul istoric al Mântuitorului. E adevărat că el nu este
menţionat niciodată cu numele în Sfintele Evanghelii. După mulţi însă, Evangheliile ar
conţine unele referiri indirecte la Marcu.
Astfel, mulţi comentatori văd pe Sf. Marcu în purtătorul urciorului cu apă care aşteaptă
pe Petru şi pe Ioan la poarta dinspre Betania a Ierusalimului şi-i conduce apoi în casa aleasă
de Domnul pentru Cina cea de Taină (Mc 14, 13-14 şi Lc 22, 10). S-ar putea însă, mai
degrabă, să fi fost vorba de un slujitor al acelei case. Dacă însă a fost vorba de aceeaşi casă în
care mai târziu se va aduna Biserica din Ierusalim (Fapte 12, 12), atunci „stăpânul casei“ (Mc
14, 14) nu este altul decât însuşi tatăl evanghelistului. Cu mai multă siguranţă am putea vedea
pe Marcu în tânărul care mergea după Domnul în noaptea în care El a fost prins (Mc 14, 51-
52). Faptul că acest episod este reţinut numai în Evanghelia a doua constituie un temei foarte
puternic în favoarea acestei identificări. Alţii văd pe Marcu în tânărul bogat care a venit la
Mântuitorul când a aflat că a sosit în Iudeea: deşi încă nu era îndeajuns pregătit sufleteşte
pentru a primi mesajul lui Iisus, acest tânăr – şi acest amănunt îl reţine numai Evanghelia a
doua - a simţit privirea plină de iubire cu care l-a îmbrăţişat Domnul (Mc 10, 21). Alţii, în
sfârşit, cred că Marcu a fost „celălalt ucenic“ care era cunoscut lui Caiafa şi care nu numai că
a fost lăsat să intre în curtea arhiereului în noaptea procesului sinedrial al Mântuitorului, dar a
putut introduce înăuntru şi pe Petru (In 18, 15-16). O tradiţie destul de veche îl numără pe
Marcu printre cei 70 de ucenici, iar mulţi dintre Sf. Părinţi precum şi unii autori mai noi cred
că Marcu L-a cunoscut personal pe Domnul, cel puţin în ultimele zile dinaintea sfintelor Sale
Patimi
285
.
Cu numele, Sf. Marcu este pomenit de zece ori în Noul Testament.
Faptele Apostolilor se referă de şase ori la acest ucenic, care este numit când „Ioan, cel
numit Marcu“ (12, 12. 25; 15, 37), când „Ioan“ (13, 5.13), când „Marcu“ (15, 39). În toate
aceste cazuri este vorba de aceeaşi persoană, adică de tânărul ucenic a cărui mamă, probabil
văduvă (deoarece nu se face referire şi la soţul ei), îşi pusese casa la dispoziţia tinerei Biserici
din Ierusalim, acolo adunându-se în mod obişnuit credincioşii creştini (12, 12). Era vorba de o
familie bogată, care avea nu numai o casă destul de spaţioasă, ci şi cel puţin o slujnică, pe
Rodi (12, 13). Acest tânăr ucenic i-a însoţit pe Sfinţii Barnaba şi Pavel atunci când aceştia,
veniţi la Ierusalim pentru a aduce fraţilor de aici ajutoare materiale din partea Bisericii
antiohiene (11, 27-30), au plecat din Ierusalim la Antiohia (12, 25), iar ceva mai târziu i-a

283
SF. IRINEU, Contra ereziilor, III, I, 1.
284
La EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, VI, xxxv, 5, PSB 13, p. 249.
285
Studiul Noului Testament, p. 74-75.
77
însoţit în prima lor călătorie misionară (13, 5), părăsindu-i însă la Perga Pamfiliei (13, 13)
286
.
Faptul că i-a părăsit atunci a generat mai târziu la o neînţelegere între Sfinţii Pavel şi Barnaba:
acesta din urmă voia să-l ia şi pe Marcu în a doua călătorie misionară (15, 37 şi urm.), dar Sf.
Pavel a refuzat. Atunci Barnaba a plecat cu Marcu spre Cipru, iar Sf. Pavel, împreună cu Sila,
au plecat spre Asia Mică. Această neînţelegere s-a dovedit astfel a fi spre binele propovăduirii
Evangheliei, căci a dus la constituirea a două grupuri misionare în loc de unul singur.
În Epistolele Sf. Apostol Pavel, numele lui Marcu apare de trei ori: în Col 4, 10, în Filim
24 şi în II Tim 4, 11. Epistolele către Coloseni şi către Filimon au fost scrise de Sf. Apostol
Pavel pe când era întemniţat la Roma, între anii 61-63, mai degrabă spre sfârşitul acestei
perioade (deci la anul 63). Sf. Marcu era acum unul dintre însoţitorii apropiaţi ai Apostolului.
Greşeala din tinereţe fusese de mult uitată şi Sf. Marcu avusese destul timp să-şi dovedească
seriozitatea şi dăruirea în slujirea Evangheliei. În Col 4, 10 mai apare un indiciu important în
ce-l priveşte pe Marcu: el este numit „vărul lui Barnaba“. Iată, deci, de ce a ţinut Barnaba să-l
ia pe Marcu în a doua călătorie. Pe de altă parte, deoarece din Fapte 4, 36 aflăm că Barnaba
era levit, înseamnă că şi Marcu, vărul său, era levit. Unii au presupus chiar că Marcu avea
degete scurte deoarece s-ar fi mutilat spre a nu fi obligat să slujească la templul din Ierusalim
ca levit şi astfel să fie disponibil pentru lucrul Evangheliei. Din Fapte 4, 36-37 mai aflăm că
Barnaba se născuse în Cipru – deşi în primele zile ale Bisericii se pare că trăia la Ierusalim –
şi că era destul de bogat, fiind proprietarul unei ţarini pe care a vândut-o, preţul ei punându-l
la picioarele Apostolilor. Putem deduce deci că şi părinţii lui Marcu – sau cel puţin unul
dintre ei – proveneau dintre iudeii elenişti
287
, deşi erau acum stabiliţi la Ierusalim.
În II Tim 4, 11, Sf. Pavel, care se afla atunci (în toamna anului 66) într-o a doua
întemniţare la Roma (cea care se va încheia cu moartea sa martirică, în anul 67), îi scrie lui
Timotei: „Ia pe Marcu şi adu-l cu tine, căci îmi este de folos spre slujire“. Deoarece pe atunci
Timotei se afla la Efes, putem presupune că şi Marcu se afla acolo sau, în orice caz, undeva în
Asia Mică, trimis fiind în misiune de Apostolul neamurilor. Totodată, acest text confirmă
faptul că rolul obişnuit al Sf. Marcu pe lângă Apostolul neamurilor nu era acela de
propovăduitor, ci de slujitor, rol pe care, de altfel, l-a avut încă de la început (cf. Fapte 13, 5).
Sf. Petru îl menţionează şi el pe Marcu, în prima sa Epistolă: „Biserica cea aleasă din
Babilon şi Marcu, fiul meu, vă îmbrăţişează“ (I Petru 5, 13). Marcu era „fiul“ Apostolului
deoarece acesta îl va fi botezat; putem, de altfel, presupune că Sf. Petru a botezat întreaga
familie în a cărei casă se aduna Biserica-mamă din Ierusalim. În ce priveşte locul menţionat
aici de Apostol – Babilon – mulţi cred că este vorba de fapt de Roma (numită „Babilon“ şi în
Apocalipsă). Că la anul 63 Sf. Marcu se afla la Roma, ne-o spune Sf. Apostol Pavel, cum am
văzut. Tot acolo se va fi aflat şi în compania Sf. Apostol Petru, pe la anul 64-65, când a fost
scrisă Epistola I Petru? Probabil, deşi unii autori cred că e vorba de Babilonul din
Mesopotamia. În orice caz, dacă s-a aflat la Roma într-o vreme în care erau acolo ambii mari
Apostoli, Petru şi Pavel, nu vedem deloc de ce Sf. Marcu n-ar fi fost apropiat de amândoi
deodată. Iar lui Petru, care nu ştia destul de bine limba greacă spre a putea propovădui în
această limbă, Marcu i-a servit şi ca „tălmaci“, fapt reţinut - aşa cum am văzut - de mai multe
dintre mărturiile vechi.
Că Sf. Marcu a fost o vreme ucenic al Apostolului Petru o confirmă din plin mărturiile
din Tradiţia veche pe care le-am menţionat şi care, aşa cum am văzut, ne spun că Evanghelia

286
Sf. Luca nu ne spune care a fost cauza acestui abandon. Probabil că Marcu se speriase de dificultăţile pe care
le implica activitatea misionară în teritorii atât de îndepărtate. Unii cercetători presupun însă că Marcu,
nesesizând deplin ideea universalismului Evangheliei, a considerat că trecerea pe pământul Asiei Mici constituia
o schimbare a planului iniţial de misiune; plecarea sa n-ar fi fost decât manifestarea dezacordului său faţă de
această schimbare.
287
Eleniştii erau iudeii din diaspora, adică cei ce locuiau în afara hotarelor Ţării Sfinte şi care vorbeau în mod
obişnuit limba greacă (elenă).
78
de la Marcu redă de fapt predica lui Petru despre Hristos şi despre lucrarea Sa mântuitoare. La
aceste mărturii, adăugăm aici încă una, nu lipsită de importanţă pentru a înţelege valoarea
istorică deosebită a Evangheliei de la Marcu. Este vorba de cea a Sf. Iustin Martirul (+ 165).
Sf. Iustin nu menţionează în mod direct Evanghelia de la Marcu, dar se referă la unele
Memorii ale lui Petru care cuprind şi cuvintele „cu numele Boanerghes, ceea ce înseamnă fiii
tunetului“
288
, cuvinte care se află de fapt în Mc 3, 17. De unde rezultă că în veacul II se ştia că
Evanghelia de la Marcu redă de fapt învăţătura Apostolului Petru.
Sf. Apostol Petru joacă, într-adevăr, un mare rol în Evanghelia de la Marcu. De
exemplu, în istorisirea Sf. Patimi, din cele 72 de versete ale capitolului 14, în 22 apare numele
Sf. Petru (în întreaga Evanghelie, numele Simon şi Petru apar cu totul de 26 de ori). Cine, de
altfel, ar fi putut vorbi mai precis despre lepădarea sa de Mântuitorul dacă nu el însuşi? La fel,
în scena în care Mântuitorul îl mustră sever pe Petru pentru reacţia sa la vestirea Patimilor (8,
31-33) sau în cea a Schimbării la faţă (9, 2-13) avem impresia clară că istorisirea o face un
martor direct al evenimentelor.
Ce se ştie despre Sf. Marcu după aceea?
Eusebiu de Cezareea zice: „Despre acest Marcu se spune că a fost cel dintâi trimis să
predice Evanghelia în Egipt, aşa cum a compus-o, şi tot el a întemeiat acolo primele
Biserici.“
289
Această tradiţie este confirmată şi de Fer. Ieronim; iar principala Liturghie a
Bisericii din Egipt este numită „a Sf. Marcu“. O veche tradiţie occidentală afirmă că Sf.
Marcu a predicat şi în Italia de nord, întemeind Biserica din Aquileea (Veneţia). Scrierile
apocrife: Faptele lui Barnaba şi Faptele lui Marcu, de dată târzie (sec. V?) precum şi unii
scriitori bisericeşti (Simeon Metafrastul, Nichifor Calist ş.a.) spun că Marcu şi-a încheiat viaţa
prin moarte martirică, fiind prins de păgâni într-o catacombă din Alexandria Egiptului, apoi
legat şi târât pe străzile oraşului până şi-a dat sufletul. Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în ziua
de 25 aprilie.


2. Limba şi stilul Evangheliei

Sf. Marcu şi-a scris Evanghelia în limba greacă elenistică, aşa numitul „dialect comun“, care
se vorbea atunci în întreg bazinul Mării Mediterane. Limba Evangheliei ne arată că Marcu n-a
fost un cărturar, ci un om din popor, cu o instrucţie modestă (greaca sa este destul de săracă);
el însă şi-a păstrat şi realismul viguros şi prospeţimea viziunii oamenilor simpli. Stilul său,
deşi simplu, este cursiv şi plin de viaţă.
În Evanghelia de la Marcu apar multe aramaisme, ceea ce i-a făcut pe unii cercetători să
presupună că ea ar fi fost redactată mai întâi în limba aramaică; această opinie este însă
respinsă de majoritatea exegeţilor. Coloratura semitică a Evangheliei se explică prin faptul că
autorul ei era un iudeu din Ţara Sfântă, iar limba sa maternă era aramaica. Există în
Evanghelie şi multe cuvinte latine; cele mai multe sunt însă termeni tehnici, folosiţi în general
în epoca aceea (de exemplu: dinar, legiune, centurion). Faptul că latinismele sunt mai
frecvente la Marcu decât în celelalte Evanghelii şi că în două rânduri (12, 42; 15, 16) un
cuvânt grecesc este explicat prin termenul latin corespunzător poate fi un indiciu că, într-
adevăr, Evanghelia a doua a fost scrisă la Roma.
Trebuie să mai observăm că în secţiunile comune cu ceilalţi doi sinoptici, relatările lui
Marcu sunt în general mai bogate în detalii şi mai pitoreşti. Astfel, deşi Evanghelia de la
Marcu este mult mai scurtă decât cele de la Matei şi de la Luca, unele episoade sunt relatate
mai pe larg de Marcu, cu amănunte semnificative şi care nu puteau proveni decât de la un

288
Dialogul cu iudeul Trifon, CVI, în vol.: Apologeţi de limbă greacă, PSB 2, Βucureşti, 1980, p. 217-218.
289
Istoria bisericească, II, xvi, 1, PSB 13, p. 82.
79
martor ocular (Sf. Petru). Exemple: învierea fiicei lui Iair (5, 21-43); vindecarea slăbănogului
de la Capernaum (2, 1-12), potolirea furtunii pe mare (4, 35-41), prima înmulţire a pâinilor (6,
30-44). Ne putem uşor imagina cum Apostolul Petru, istorisind mereu – în predicile sale –
diferitele momente ale vieţii Mântuitorului, adăuga de fiecare dată noi amănunte, relatările
sale devenind astfel tot mai bogate şi mai pitoreşti. Marcu este ascultătorul atent şi ucenicul
credincios al anilor din urmă ai vieţii marelui Apostol.3. Primii destinatari;
data şi locul scrierii Evangheliei

Pentru cine scria în primul rând Sf. Marcu? Desigur că nu pentru iudei. Căci dacă ar fi scris
pentru iudei, n-ar fi simţit nevoia să precizeze că Iordanul este un râu (1, 5), nici să explice
unele datini iudaice ca spălarea mâinilor înainte de masă, îmbăierea la venirea din piaţă,
spălarea rituală a paharelor, vaselor şi paturilor (7, 3-4) sau că jertfa de Paşte se săvârşea în
prima zi a Azimelor (14, 12) ş.a. Faptul că traduce unele expresii aramaice şi simte nevoia să
indice echivalentul unei sume în monedă romană – în 12, 42: „doi lepta (monedă grecească),
adică un quadrans (monedă romană)“ – ne face să credem că Marcu şi-a scris Evanghelia în
primul rând pentru cititori romani. Atunci când istoriseşte purtarea crucii Domnului de către
Simon Cirineul, el precizează că acesta era „tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf“ (15, 21); ori, din
Rom 16, 13 rezultă că atunci când Sf. Pavel scria această Epistolă Ruf se afla la Roma.
Cititorii romani ai Evangheliei de la Marcu îi cunoşteau, deci, pe fiii acelui Simon; de aceea îi
şi menţionează Evanghelistul, pentru a-l identifica cât mai clar pentru cititorii săi pe acel
personaj care a purtat crucea Domnului.
Evanghelia a doua a fost scrisă, deci, în primul rând pentru credincioşii proveniţi dintre
păgâni (aşa-numiţii „păgâno-creştini“) din capitala Imperiului, aşa cum, de altfel, mărturiseşte
Tradiţia. E adevărat că Sf. Ioan Hrisostom spune că Evanghelia ar fi fost scrisă în Egipt. Dar
Clement şi Origen, amândoi profesori ai vestitei şcoli catehetice din Alexandria, nu ştiu nimic
despre o origine egipteană a Evangheliei de la Marcu. Clement afirmă chiar, cum am văzut, că
Marcu şi-a scris Evanghelia la Roma. Se pare că Sf. Ioan Hrisostom a înţeles greşit o frază, de
altfel ambiguă, a lui Eusebiu de Cezareea.
În ce priveşte timpul scrierii Evangheliei, am văzut că el este situat de Prologul
antimarcionit şi de Sf. Irineu după moartea Sf. Petru, iar de Clement Alexandrinul în timpul
vieţii Apostolului. Fer. Ieronim (+ 430) afirmă şi El că Marcu a scris Evanghelia în timpul
vieţii Sf. Petru, care a şi aprobat citirea ei în Biserici
290
. Avem bune temeiuri să credem că Sf.
Luca a folosit opera lui Marcu la redactarea propriei sale Evanghelii. Dacă, după cum ne
informează întreaga tradiţie istorică a primelor secole, Sf. Luca şi-a scris Evanghelia în anul
63, înseamnă că Evanghelia de la Marcu a fost scrisă cel târziu în acest an 63.
Este adevărat că mulţi autori apuseni adoptă pentru redactarea Evangheliei a doua o dată
mai târzie, cu puţin înainte de anul 70 (anul distrugerii Ierusalimului) sau chiar după această
dată. Argumentele lor sunt însă foarte discutabile.

290
De viris illustribus, VIII.
80
4. Planul Evangheliei de la Marcu
291


PARTEA ÎNTÂI:
I. Introducere (1, 1-13)
II. Activitatea în Galileea (1, 14 - 3, 6)
1. Rezumat introductiv (1, 14-15)
2. Chemarea primilor ucenici (1, 16-20)
3. La Capernaum (1, 12-39)
4. Conflicte cu cărturarii (2, 1 - 3, 6)
II. Apogeul activităţii în Galileea (3, 7 - 6, 13)
1. Rezumat (3, 7-12)
2. Alegerea Celor Doisprezece (3, 13-19)
3. Acuzaţii aduse lui Iisus (3, 20-35)
4. Învăţătură în pilde (4, 1-34)
5. Minuni ale Domnului (4, 35 – 5, 43)
6. Respingerea lui Iisus la Nazaret (6, 1-6a)
7. Trimiterea Celor Doisprezece în misiune (6, 6b-13)
III. Sfârşitul activităţii în Galileea (6, 14 - 7, 23).
1. Temerile lui Irod; moartea Sf. Ioan Botezătorul (6, 14-29)
2. Prima înmulţire a pâinilor şi urmările acestei minuni (6, 30-56)
3. Discuţii despre „curat“ şi „necurat“ (7, 1-23)
IV. Călătorii în afara Galileii (7,24 - 8, 26)
1. În părţile Tirului şi ale Sidonului (7, 24-37)
2. A doua înmulţire a pâinilor (8, 1-10)
3. Fariseii cer semn din cer (8, 11-13)
4. Taina pâinilor (8, 14-21)
5. Vindecarea unui orb la Betsaida (8, 22-26)
PARTEA A DOUA:
V. Cezareea lui Filip. Drumul spre Ierusalim (8, 27 - 10, 22)
1. Mărturisirea lui Petru şi prima prevestire a Patimilor (8, 27 - 9, 29)
2. Călătorie prin Galileea (9, 30-50)
3. Călătorie prin Pereea şi Iudeea (10, 1-31)
4. Ultima etapă a călătoriei spre Ierusalim (10, 32-52)
VI. Activitatea Domnului la Ierusalim (cap. 11 - 13)
1. Evenimente premergătoare (11, 1-25)
2. Învăţături ale Domnului la Ierusalim (11,27 - 12,44)
3. Cuvântarea eshatologică - mica „apocalipsă“ (cap. 13)
VII. Patimile, moartea şi Învierea (cap. 14 - 16)
1. Evenimente până la arestare (14, 1-52)
2. Procesul, răstignirea, moartea şi punerea în mormânt a Mântuitorului (14, 3 - 15, 47)
3. Învierea şi arătările Domnului Celui înviat (cap. 16).

Am notat deja că Sf. Marcu nu şi-a propus să urmeze un plan bine structurat. Unele
pericope întrerup oarecum cursul firesc al relatării. Dar tocmai această lipsă a unei ordonări
elaborate a materialelor adaugă la valoarea istorică a Evangheliei. Un autor mai pretenţios şi-
ar fi aranjat poate altfel materialele. Lucrarea ar fi câştigat atunci în ce priveşte valoarea
literară, dar ar fi pierdut ceva esenţial: n-ar mai fi reflectat atât de fidel Tradiţia evanghelică
orală, cea a propovăduirii Apostolilor. Este evident că multe dintre grupajele literare ale lui
Marcu ne conservă grupaje tradiţionale, cu care cititorii erau deja familiarizaţi din
propovăduirea apostolică.

291
Acest plan îl urmează în mare parte pe cel adoptat în cunoscutul comentariu al lui Vincent TAYLOR, The
Gospel According to Sf. Mark, p. 107-111.
81
De fapt, Evanghelia a doua urmează în mare un plan: cel al propovăduirii apostolice, aşa
cum se reflectă aceasta, de pildă, în cuvântările din Faptele Apostolilor, ale Sf. Petru (2, 14-
36. 38-39; 3, 12-26; 4, 8-12; 10, 36-43) sau ale Sf. Pavel (13, 17-41). Prologul Evangheliei (1,
1-13) rezumă pe scurt predica Sf. Ioan Botezătorul, Botezul Domnului şi ispitirea Sa.
Urmează apoi activitatea în Galileea (1, 14 - 7, 23), apoi călătorii în părţile Tirului şi ale
Sidonului şi prin Decapole; după care Iisus revine în Galileea. Mărturisirea lui Petru de la
Cezareea lui Filip formează un punct culminant care, am putea spune, împarte Evanghelia în
două. Până aici, Iisus este prezentat clar ca Mesia; de acum încolo El păstrează, desigur,
această calitate, dar este înfăţişat ca un Mesia care mântuieşte lumea prin pătimire, ca un
Mesia care merge la moarte. Şi deşi El revine în Galileea (9, 30-50), se poate spune că drumul
spre Ierusalim începe odată cu coborârea de pe muntele Schimbării la faţă (9, 2-8), iar această
călătorie dramatică se va încheia cu Patimile, şi Învierea Domnului.


5. Finalul Evangheliei de la Marcu (16, 9-20)

Ultimele 12 versete ale Evangheliei lipsesc din foarte mult manuscrise greceşti şi din unele
importante manuscrise ale vechilor traduceri. Eusebiu şi Fer. Ieronim atestă faptul că acest
final lipsea din aproape toate manuscrisele greceşti pe care ei le cunoscuseră. În unele
manuscrise, în locul acestor versete apare un alt final, cunoscut sub numele de „finalul scurt“,
care are următorul cuprins: „Ele (femeile) au vestit celor ce erau în jurul lui Petru toate cele ce
(îngerul) le-a poruncit lor. Iar după acestea şi Însuşi Iisus i-a trimis (pe Apostoli) de la Răsărit
şi până la Apus să ducă vestea cea sfântă şi nestricăcioasă a mântuirii veşnice.“
Fer. Ieronim
292
ne informează că în unele manuscrise greceşti după Mc. 16, 14 se află
un adaos. În 1907 s-a găsit la Akhmim, un orăşel de pe malul răsăritean al Nilului, un
manuscris biblic (din sec. V sau VI) în care apare şi adaosul menţionat de Fer. Ieronim.
Deoarece acest manuscris a intrat în posesia americanului Freer, adaosul intercalat acolo după
Mc 16, 14 este cunoscut în literatura de specialitate ca „loghionul lui Freer“. Şi acest adaos
arată că în antichitatea creştină a existat o problemă cu finalul Evangheliei de la Marcu.
Vocabularul şi stilul textului din Mc 16, 9-20 arată, într-adevăr, că acest final nu este
scris de mâna lui Marcu. Avem aici, de fapt, un rezumat al unor arătări ale Domnului Celui
înviat consemnate în celelalte Evanghelii, mai ales în cea de la Luca. De pildă, se spune
despre Maria Magdalena că este cea „din care (Iisus) scosese şapte demoni“, ca şi în Lc 8, 2.
De asemenea, arătarea către cei doi ucenici (v. 12-13) face aluzie la episodul relatat în Lc 24,
13-35. Expresia „Domnul Iisus“ din v. 19, frecventă în Faptele Apostolilor, nu mai apare
nicăieri în altă parte în Evanghelii.
Este clar că cineva, într-o epocă foarte timpurie, a adăugat aceste versete ca o încheiere.
De ce se termina Evanghelia cu v. 8? Nu ştim. Poate că Sf. Marcu a socotit că, vorbind despre
mormântul gol şi redând mesajul îngerului către mironosiţe, a exprimat îndeajuns adevărul că
Iisus a înviat cu adevărat. Se poate însă – ceea ce este mult mai probabil – ca ultima filă a
manuscrisului original să se fi pierdut. Căci, într-adevăr, este greu de crezut că Sf. Marcu şi-ar
fi încheiat Evanghelia cu v. 8, fără a spune nimic despre arătările de după Înviere.
Pentru credinţa creştină, finalul actual (v. 8 - 20) are deplină valoare şi autoritate, ca
parte integrantă a Sfintei Scripturi. Căci, chiar dacă n-a fost scris de Sf. Marcu, el a fost
acceptat de Biserică întotdeauna drept text inspirat şi canonic.


292
Contra lui Pelagiu, II, 15, PL, XXIII, 576.
82Sfânta Evanghelie de la Luca

Bibliografie

Comentarii patristice

ORIGEN, PG 13; PL 26; DIONISIE AL ALEXANDRIEI, PG 10; SF CHIRIL AL ALEXANDRIEI,
PG 72; EUSEBIU DE CEZAREEA, PG 24; TEOFILACT AL BULGARIEI, PG 123; EUTIMIE
ZIGABENUL, PG 129.

Comentarii şi studii moderne

BOVON, François, L’Évangile selon saint Luc, CNT IIIa şi IIIb, Labor et Fides, Genève, 1991.
ELLIS, E. Earle, The Gospel of Luke, NCBC, W. B. Eerdmans–Marshall, Morgan & Scott, Grand
Rapids/London, 1991.
MARCU, Grigorie, Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca, în
„Ortodoxia“, XII (1961), nr. 3, p. 331-367.
IDEM, Părţi proprii Sfântului Luca în textul introductiv al Evangheliei a treia, în „Mitropolia
Ardealului“, XI (1967), nr. 1-3, p. 8-42.
NICOLAESCU, N. I., Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Luca, în „Studii
Teologice“, seria a doua, IV (1952), nr. 5-6, p. 273-293.
PLUMMER, Alfred, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Luke, ICC,
T & T Clark, Edinburgh, 1922
5
, retip. 1964.


Cea de-a treia Evanghelie, „cuvântul cei dintâi“ al Sf. Luca, oferă cercetătorului Bibliei
privilegiul de a fi urmat de un „al doilea cuvânt“ al aceluiaşi autor – cartea Faptele
Apostolilor –, fapt care lărgeşte baza comparaţiilor şi a verificărilor posibile. Totodată,
această Evanghelie are în frunte un prolog (Lc 1, 1-4), în care autorul se referă la izvoarele
folosite şi precizează scopul scrierii sale.
Evanghelia a treia este, dintre cele patru Sfinte Evanghelii, şi cea mai lungă, dacă ţinem
seama de numărul de versete şi de cuvinte. Căci, deşi Evanghelia de la Luca are numai 24
capitole, totuşi, cu cele 1.151 versete şi 19.414 cuvinte (în originalul grecesc) pe care le
cuprinde, este mai mare decât Evanghelia de la Matei care, deşi are 28 capitole, cuprinde
numai 1.071 versete şi 18.299 cuvinte.


1. Autorul Evangheliei a treia

a. Mărturia Tradiţiei

Ca şi în cazul celorlalte Evanghelii, nici în Evanghelia a treia nu este menţionat numele
autorului. Din Tradiţia veche a Bisericii ştim însă că autorul acestei Evanghelii este Sf. Luca.
Principalele mărturii ale Tradiţiei sunt următoarele:
Sf. Irineu al Lyonului (pe la anul 180) zice: „Luca, însoţitorul lui Pavel, a pus în scris,
într-o carte, Evanghelia propovăduită de acela (de Sf. Pavel, n.n.)“
293
.

293
SF. IRINEU, Contra ereziilor, III, i, 1; a se vedea şi III, xiv, 1 (ca, de altfel, întreg capitolul 14).
83
Prologul antimarcionit (sfârşitul sec. II) cuprinde o referire destul de largă la autorul
Evangheliei a treia: „Luca era sirian, din Antiohia, şi doctor de felul său. El a fost ucenic al
Apostolilor. Mai târziu a devenit ucenic al lui Pavel, până la moartea acestuia. El l-a slujit pe
Domnul fără abatere, nu s-a căsătorit, n-a avut copii, şi a murit în Beoţia, plin de Duhul Sfânt,
la vârsta de 84 de ani. Deoarece fuseseră deja scrise Evanghelii, de către Matei în Iudeea şi de
către Marcu în Italia, Luca a scris-o pe a sa, mişcat fiind de Duhului Sfânt, în regiunea numită
Ahaia. În prologul său, el aminteşte faptul că alte Evanghelii fuseseră scrise înainte de el, dar
arată că era nevoie, pentru credincioşii veniţi din păgânism, să li se prezinte cu exactitate
iconomia credinţei, ca nu cumva ei să fie contrariaţi de basmele iudaice sau să fie rătăciţi de la
adevăr de înşelăciunile ereticilor.“
Canonul Muratori, o listă a cărţilor inspirate acceptate la Roma datând dintr-o epocă în
care episcopatul lui Pius I (de pe la anul 140) putea fi calificat drept „recent şi din vremea
noastră“
294
, ne informează în termenii următori despre cele două „cuvinte“ ale Sf. Luca:
„A treia carte a Evangheliei, după Luca.
Acest Luca, doctor, după Înălţarea lui Hristos,
Cum Pavel îl luase ca însoţitor
Al său, în propriul său nume,
Despre tot ceea ce auzise spunându-se a scris. Totuşi, nici el
Nu L-a văzut pe Domnul în trup
295
şi de aceea el s-a informat cum a putut mai bine
Astfel, el începe să istorisească începând de la naşterea lui Ioan...
... Iar faptele tuturor Apostolilor
Într-o singură carte au fost scrise. Luca, pentru prea alesul Teofil,
A păstrat tot ceea ce sub ochii săi
Se petrecuse, aşa precum omisiunea pătimirii lui Petru
O arată clar, ca şi cea a plecării lui Pavel
Când a părăsit Roma pentru a merge în Spania...“
296

Tertulian (+ cca 240) scrie: „De altfel, Luca nu este apostol, ci (bărbat) apostolic, nu
este dascăl, ci ucenic.“
297
Pe Sf. Apostol Pavel, Tertulian îl numeşte „luminătorul“ şi
„dascălul“ lui Luca
298
.
Eusebiu de Cezareea (+340), referindu-se la ucenicii Apostolilor, zice despre Sf. Luca:
„La rândul lui, Luca, a cărui patrie era Antiohia, iar pregătirea lui fusese cea de doctor, a trăit
mai cu seamă în preajma lui Pavel, dar în acelaşi timp a venit în legătură şi cu ceilalţi
Apostoli, dobândindu-şi de la toţi aceştia bună mărturie despre învăţătura cea mântuitoare de
suflete, pe care ne-a lăsat-o în două cărţi insuflate de Dumnezeu: mai întâi «Evanghelia» pe
care el însuşi declară că a compus-o după tradiţiile celor care fuseseră ei înşişi privitori şi
slujitori ai Cuvântului, după care spune el însuşi că a scris şi el, iar în al doilea rând «Faptele
Apostolilor», pe care a redactat-o nu numai după cele pe care le-a auzit, ci după cât le-a trăit
el însuşi.“
299
Eusebiu mai adaugă: „Iar atunci când se spune despre Pavel că avea obicei să
citeze Evanghelia după Luca, de fiecare dată el folosea expresia «după Evanghelia mea»“
300
.
Această din urmă informaţie este, desigur, inexactă. Este adevărat că Sf. Luca preia, în
Evanghelia sa, ideile Sf. Apostol Pavel. Nu avem însă dovezi că Sf. Pavel a folosit Evanghelia

294
Canonul Muratori poate fi, deci, datat spre sfârşitul secolului al II-lea. S-a păstrat, de altfel, numai un
fragment al acestei liste, de aceea documentul este cunoscut şi sub denumirea de Fragmentul Muratori. Numele
şi-l datorează faptului că manuscrisul care cuprinde acest fragment a fost descoperit în Biblioteca Ambroziană
din Milano de către savantul italian Muratori, care l-a şi publicat în anul 1740.
295
În originalul latin: Dominum tamen nec ipse vidit in carne.
296
Citat după GRANDMAISON, Jésus Christ, p. 54-55.
297
TERTULIAN, Contra lui Marcion, IV, 2.
298
Ibidem.
299
EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, III, iv, 6, PSB 13, p. 101-102.
300
Ibidem, III, iv, 7, p. 102.
84
de la Luca. Expresia „Evanghelia mea“ (Rom 2, 16; II Tim 2, 8) o foloseşte Apostolul,
desigur, pentru propovăduirea sa.
Mai amintim mărturia Fericitului Ieronim (+ 430), care rezumă datele Tradiţiei astfel:
„În al treilea rând, Luca, doctorul. Acesta era un sirian din Antiohia «a cărui laudă, întru
Evanghelie, este în toate Bisericile» (II Cor 8, 1) şi care a fost ucenicul Apostolului Pavel. El
a scris în Ahaia şi în Beoţia, căutându-şi materialele la cei vechi şi, aşa cum arată în prefaţa
sa, vorbind mai degrabă din auzite decât ca martor ocular.“
301


b. Mărturia Noului Testament despre Sf. Luca

Ca şi în cazul Sf. Marcu, Noul Testament ne spune multe lucruri şi despre Sf. Luca. Indicii
despre el apar în Epistolele Sf. Apostol Pavel şi în Faptele Apostolilor.
În Epistolele pauline, Luca este menţionat de trei ori: „Vă îmbrăţişează Luca, doctorul
cel iubit, şi Dimas“ (Col 4, 14); „Te îmbrăţişează Epafras, cel închis împreună cu mine pentru
Hristos Iisus, Marcu, Aristarh, Dimas şi Luca, cei împreună-lucrători cu mine“ (Filim 23-24);
şi: „Numai Luca este cu mine“ (II Tim 4, 11). Astfel deci, după mărturia Epistolelor către
Coloseni şi către Filimon, Sf. Luca se afla la Roma împreună cu Sf. Pavel în timpul primei
captivităţi romane a Apostolului (61 - 63); iar după cea a Epistolei a II-a către Timotei, el era,
de asemenea, alături de Sf. Pavel în timpul celei de-a doua întemniţări a acestuia la Roma (în
toamna anului 66 sau la începutul anului 67). Aceste indicii confirmă ceea ce ne spune
Tradiţia despre faptul că Luca a fost un colaborator credincios al Sf. Pavel până la sfârşit,
adică până la moartea martirică a Apostolului. Despre ce a mai făcut Sf. Luca după moartea
dascălului său ne spune câte ceva, după cum am văzut, Prologul antimarcionit.
În Col 4, 10-14, colaboratorii Sf. Pavel sunt împărţiţi în două grupe: cei „din tăierea
împrejur“ (cf. v. 11), adică dintre iudei: Aristarh, Marcu şi Iisus, cel ce se numeşte Iustus; şi
ceilalţi: Epafras, Luca şi Dimas, care erau, deci, de origine păgână.
Sf. Pavel îl numeşte pe acest ucenic şi colaborator al său „doctorul cel iubit“. Aşadar,
Luca era un intelectual. Desigur că, pe lângă ajutorul lui Luca la lucrul Evangheliei, serviciile
sale ca medic îi erau de cel mai mare folos Apostolului neamurilor care, după cum se ştie,
suferea de o boală cronică (cf. II Cor 12, 7-9; Gal 4, 13-15); era vorba, după majoritatea
specialiştilor, de o febră malarică, boală care se manifesta din timp în timp prin crize violente,
în timpul cărora Sf. Pavel avea nevoie de o îngrijire deosebită (cf. Gal. 4, 14). De o astfel de
îngrijire medicală va fi avut nevoie Apostolul bolnav mai ales în timpul celei de-a doua
captivităţi romane (în anii 66 - 67), mult mai dură decât prima, cum rezultă chiar şi din faptul
că îi cere lui Timotei să-i aducă mantaua (II Tim 4, 13), ceea ce înseamnă că a îndurat frig în
această ultimă iarnă a vieţii sale, între zidurile temniţei mamertine din Roma.
În Faptele Apostolilor apar o serie de pericope în care autorul se exprimă la persoana I
plural. Este vorba de aşa-numitele „secţiuni cu noi“ (teologii germani, pentru prima dată, le-
au numit Wir-stücke şi această denumire a fost preluată şi în alte limbi). Este vorba de
următoarele pericope din Fapte: 16, 10-17; 20, 5-15; 21, 1-18; 27, 1 până la 28, 16. Aşadar,
cel puţin în aceste pericope, Sf. Luca vorbeşte ca martor direct al evenimentelor.
Din aceste pericope deducem că Sf. Luca s-a alăturat pentru prima dată grupului
misionar paulin, la Troa, în cursul celei de-a doua călătorii misionare (care s-a desfăşurat între
anii 50 - 52). Au trecut apoi împreună pe tărâmul Europei şi au ajuns la Filipi, unde Apostolul
a întemeiat o înfloritoare Biserică. Se pare că Sf. Luca a rămas la Filipi, deoarece următoarea
„secţiune cu noi“ (20, 5-15) apare în contextul celei de-a treia călătorii misionare (care a avut
loc între anii 53 - 58). Probabil că abia la întoarcerea din această a treia călătorie misionară, în
anul 58, când a trecut prin Filipi (Macedonia, cf. Fapte 20, 3), Sf. Pavel l-a luat din nou cu

301
Citat după HARRINGTON, Introduction, p. 734-735.
85
sine pe Sf. Luca. S-au întors împreună la Ierusalim. Se ştie că aici Apostolul a fost arestat şi
că a petrecut doi ani (58 - 60) în închisoare la Cezareea Palestinei. În aceşti doi ani, Sf. Luca a
avut tot timpul să realizeze acea informare atentă, de la martorii oculari, asupra vieţii,
învăţăturii şi faptelor minunate ale Domnului, ca şi asupra începuturilor Bisericii. „Am
urmărit toate cu de-amănuntul de la început“ scrie Sf. Luca în prolog (Lc 1, 3), vorbind despre
această lucrare de informare care stă la baza operei sale. Când, în toamna anului 60, Sf. Pavel,
întemniţat, a fost pornit spre Roma, Sf. Luca l-a însoţit şi el, fiind astfel martorul direct şi cum
nu se poate mai atent al dramaticei călătorii pe mare, de la Cezareea până la Roma, care ne
este istorisită în Fapte 27 şi 28. E chiar foarte probabil că Sf. Luca a ţinut la zi un jurnal al
acestei călătorii – a adevărată „odisee“ apostolică
302
– căci prea sunt amănunţite şi riguros
exacte datele pe care ni le dă despre ea. La Roma se va fi întâlnit cu cei menţionaţi în Col 4,
10-14 şi Filim 23-24 şi mai ales cu Marcu, a cărui Evanghelie îi va servi drept principal izvor
şi model la scrierea Evangheliei sale.
Datele despre Sf. Luca din Epistolele pauline şi cele din Faptele Apostolilor sunt în
deplină armonie şi se completează unele pe altele în modul cel mai fericit cu putinţă.
Împreună cu datele Sfintei Tradiţii, ele ne oferă o imagine destul de clară asupra persoanei şi
activităţii Sf. Evanghelist Luca. Nu ştim însă nimic despre el înainte de întâlnirea sa cu
Apostolul neamurilor, în afară de faptul că provenea dintre păgâni şi că, aşa cum rezultă din
analiza Evangheliei sale, limba sa maternă era greaca.


2. Destinatarii, data şi locul scrierii Evangheliei

Sf. Luca şi-a dedicat Evanghelia unui oarecare Teofil, căruia i se adresează cu calificativul
„prea puternice“ (în greceşte: sca ·tc·., care ar putea fi redat mai exact prin „excellentissime“,
„illustrissime“). Teofil era, desigur, un patrician şi, probabil, un înalt dregător, cum rezultă
din această formulă de adresare. Nu putem şti dacă Teofil era botezat. Sigur este însă că
fusese catehizat, Sf. Luca urmărind, prin Evanghelia sa, să-l încredinţeze de temeinicia
învăţăturii creştine pe care el o primise deja (1, 4). Al doilea volum al operei lucanice, cartea
Faptele Apostolilor va fi dedicată aceluiaşi Teofil. În Fapte 1, 1 însă, Sf. Luca îi spune simplu
„Teofile“, deci i se adresează ca unui frate; probabil că între timp Teofil devenise creştin şi,
dacă e aşa, la aceasta va fi contribuit, desigur, şi citirea Evangheliei de la Luca.
De fapt însă Teofil nu este singurul destinatar al scrierilor Sf. Luca. Acest personaj de
rang înalt este pomenit în prolog nu atât ca destinatar, cât ca cel ce avea să patroneze scrierea
ce-i fusese dedicată şi, cu mijloacele de care dispunea, să asigure difuzarea ei (un astfel de rol
a jucat, de pildă, bogatul patrician Mecena pentru opera poetului latin Virgiliu).
Un studiu atent al Evangheliei a treia ne arată că destinatarii ei erau creştini proveniţi
dintre păgâni. Sf. Luca evită subiectele specific iudaice sau lasă la o parte anumite detalii care
nu puteau fi înţelese de cititorii săi neiudei. Astfel, Luca omite secţiunea despre la datina
bătrânilor (Mc 7, 1-23), referirea la revenirea lui Ilie (Mc 9, 11-13), antitezele din Matei (5,
21-22. 27-28. 33-37). Uneori rearanjează, în acelaşi scop, elementele unui text sau evită unele
detalii (a se compara Mt 5, 38-48 cu Lc 6, 27-36; Mt 7, 24-27 cu Lc 6, 47-49).
Sf. Luca omite sau atenuează tot ceea ce ar fi putut să-i şocheze pe cititori. Aşa sunt
unele cuvinte ale lui Iisus care ar fi putut fi interpretate greşit ca: „Iar despre ziua aceea şi
despre ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul...“ (Mc 13, 32); „Dumnezeul
Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?“ (Mc 15, 34). Apoi menţionarea unor simţăminte
ale lui Iisus, ca mânia, indignarea, tristeţea (a se compara Mc 3, 5 cu Lc 6, 10; Mc 11, 15-17

302
Cf. Pr. Prof. Grigorie MARCU, O mică odisee apostolică, în revista „Mitropolia Banatului“, XII (1962), nr.
7-8.
86
cu Lc 19, 45-46; Mc 14, 32-42 cu Lc 22, 39-46); tot ceea ce ar fi putut trezi îndoială asupra
atotputerniciei Mântuitorului (a se compara Mc 6, 5-6 cu Lc 4, 25-30; Mc 1, 34 cu Lc 4, 40;
Mc 1, 45 cu Lc 5, 15-16).
De asemenea, Sf. Luca suprimă sau modifică unele detalii în care apostolii se prezintă
într-o lumină mai puţin favorabilă. Astfel, nu găsim în Evanghelia a treia textele din Mc 4, 13;
8, 22-23; 9, 10. 28-29. 33-34; modificări operează în textele următoare: Mc 4, 38.40 (Lc 8,
24-25); Mc 10, 24-26 (Lc 18, 25-26); Mc 14, 27-31 (Lc 22, 31-34).
Să nu ne mire aceste omisiuni, atenuări şi modificări. Căci Sf. Luca, adresându-se unor
cititori dintre păgâni, mai ales greci, cunoştea înclinaţia acestora spre criticism şi voia să evite
orice înţelegere greşită a unor cuvinte sau momente evanghelice.
Data scrierii Evangheliei trebuie situată în anii 62-63. Căci ea n-a putut fi scrisă înainte
de Evanghelia de la Marcu, pe care Sf. Luca a folosit-o ca unul din principalele sale izvoare.
Dar nici după Faptele Apostolilor, al doilea „cuvânt“ al operei lucanice, care a fost scrisă în
anul 63, deoarece se opreşte cu istorisirea la momentul când Sf. Pavel se afla deja de doi ani
la Roma, aşteptând judecata Cezarului (Fapte 28, 30).
Mulţi autori nu sunt de acord cu această datare şi pretind că Evanghelia a fost scrisă mai
târziu, chiar după anul 70. Ei socotesc că finalul cărţii Faptele Apostolilor nu este un
argument pentru datarea acestei cărţi la anul 63. Scriind Faptele Apostolilor, Sf. Luca ar fi
urmărit un plan, acela de a înfăţişa progresul propovăduirii Evangheliei de la Ierusalim până
la Roma, capitala imperiului (cf. Fapte 1, 8); el nu şi-ar fi propus să vină cu istorisirea
evenimentelor la zi. E însă de necrezut că Sf. Luca ar fi putut întrerupe în acest chip relatarea
faptelor „eroului“ şi dascălului său, Sf. Apostol Pavel. Cum nu ne-ar fi spus el ceva despre
sfârşitul captivităţii romane a Apostolului, dacă acesta s-ar fi petrecut deja?
Principalul argument al celor care datează scrierea Evangheliei după anul 70 este că
prezicerea distrugerii Ierusalimului ar fi mult mai precisă decât în paralelele din celelalte
Evanghelii (a se compara Lc 21, 20 cu Mt 24, 15 şi Mc 13, 14; cf şi Lc 19, 43-44; 21, 24; 23,
28-30) şi că, deci, ea n-ar fi putut fi redactată decât după acest eveniment. Argumentul acesta
nu este însă hotărâtor, căci unele detalii au putut fi preluate de Sf. Luca din profeţiile din
Vechiul Testament (Deut 28, 54; Os 9, 7; Zah 12, 3). E clar, de altfel, că profeţia
Mântuitorului despre distrugerea Ierusalimului au fost foarte precisă. Eusebiu de Cezareea ne
spune că, în preajma evenimentelor de la anul 70, această profeţie a fost reînnoită printr-o
descoperire de sus făcută mai marilor Bisericii din Ierusalim, astfel încât creştinii au părăsit
Cetatea Sfântă şi s-au refugiat la Pella, în Pereea
303
.
Nu există de fapt nimic în Evanghelia a treia care să se opună datării ei în anul 63.
În ce priveşte locul scrierii Evangheliei, nu ştim cât credit poate fi acordat informaţiei
din Prologul antimarcionit, după care acest loc ar fi fost Ahaia. Dacă Sf. Luca nu s-a
îndepărtat de Apostolul Pavel în timpul captivităţii sale din anii 61-63, atunci el şi-a scris
Evanghelia la Roma.

3. Planul Evangheliei de la Luca
304


PROLOG (1, 1-4)
PARTEA ÎNTÂI: De la vestirea naşterii Sf. Ioan Botezătorul până la sfârşitul activităţii
Mântuitorului în Galileea (1, 5 - 9, 50)
I. Naşterea şi viaţa ascunsă a Sf. Ioan Botezătorul şi a lui Iisus Hristos (1, 5 - 2, 52):
1. Vestirea naşterii Sf. Ioan Botezătorul (1, 5-25)
2. Bunavestire (1, 26-38)
3. Sf. Fecioară Maria la Elisabeta. Cântarea Sf. Fecioare (1, 39-56)

303
EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, III, v, 3, PSB 13, p. 103.
304
După HARRINGTON, Introduction, p. 738-740.
87
4. Naşterea şi tăierea împrejur a Sf. Ioan Botezătorul (1, 57-80)
5. Naşterea şi tăierea împrejur a Mântuitorului (2, 1-21)
6. Întâmpinarea Domnului (2, 22-40)
7. Iisus la templu la 12 ani (2, 41-52)
II. Pregătirea pentru misiune (3, 1 - 4,13):
1. Predica Sf. Ioan Botezătorul (3, 1-20)
2. Botezarea lui Iisus (3, 21-38)
3. Ispitirea Domnului (4, 1-13)
III. Activitatea Mântuitorului în Galileea (4, 14 - 9, 50):
1. Începutul activităţii (4, 14 - 5, 16)
2. Conflicte cu cărturarii şi fariseii (5, 17 - 6, 11)
3. Predica de pe Munte (6, 12-49)
4. Fapte ale Mântuitorului şi atitudinea contemporanilor faţă de El (7, 1 - 8, 3)
5. Pilde (8, 4-21)
6. O serie de minuni (8, 22-56)
7. Cei Doisprezece în misiune (9, 1-6)
8. Temerile lui Irod Antipa (9, 7-9)
9. Înmulţirea pâinilor (9, 10-17)
10. Mărturisirea lui Petru. Prima vestire a patimilor (9, 18-22)
11. Urmarea lui Iisus (9, 23-27)
12. Schimbarea la faţă (9, 28-36)
13. Vindecarea copilului demonizat (9, 37-43a)
14. A doua vestire a patimilor (9, 43b-50)
PARTEA A DOUA: Călătoria spre Ierusalim (9,51 - 19, 27):
1. În Samaria (9, 51-56)
2. Chemarea apostolică. Misiunea celor şaptezeci (9, 57 - 10, 24)
3. Adevărata evlavie (10, 25 - 11, 13)
4. Conflicte cu adversarii (11, 14-54)
5. Avertismente şi îndemnuri adresate ucenicilor (12, 1-53)
6. Chemare la pocăinţă (12, 54 - 13, 25)
7. Iisus prânzeşte la un fariseu (14, 1-24)
8. Renunţări impuse de convertire (14, 25-35)
9. Trei pilde despre mila dumnezeiască (cap. 15)
10. Alte pilde (cap. 16)
11. Diferite învăţături (17, 1-19)
12. Ziua Fiului Omului (17, 20-37)
13. Pilde despre rugăciune (18, 1-14)
14. Iisus şi copiii. Primejdiile bogăţiei (18, 15-30)
15. A treia vestire a patimilor (18, 31-34)
16. La Ierihon (18,35 - 19,27)
PARTEA A TREIA: Mântuitorul la Ierusalim; Patimile şi Învierea (19, 28 - 24, 53)
I. Activitatea Domnului la Ierusalim (19,28 - 21,38):
1. Intrarea triumfală în Ierusalim (19, 28-46)
2. Iisus învaţă în templu (19,47 - 21,4)
3. Cuvântare despre dărâmarea Ierusalimului şi despre a doua venire (21, 5-36)
4. Ultimele zile dinainte de Patimi - rezumativ (21, 37-38)
II. Patimile şi moartea Domnului (cap. 22 - 23):
1. Evenimente petrecute până la arestare (22, 1-53)
2. Procesul, răstignirea, moartea şi punerea în mormânt a Domnului (22, 54 - 23, 56)
III. După Înviere (cap. 24):
1. Arătări ale Domnului Celui înviat (24, 1-49)
2. Înălţarea la cer (24, 50-51)
3. Sf. Apostoli la templu (24, 52-53)
Privind acest plan, vedem, în primul rând, că Evanghelia a treia începe şi se sfârşeşte la
templu. De aceea are Sf. Luca drept simbol în iconografia creştină un viţel, care era, prin
excelenţă, animalul de jertfă la templul iudaic.
Vedem totodată că, deşi Sf. Luca – asemenea primilor doi sinoptici – a urmat în mare
planul propovăduirii apostolice (cum se vede acesta, de pildă, din cuvântările din Faptele
Apostolilor), el introduce în acest plan două schimbări importante. În primul rând, el pune în
fruntea scrierii sale aşa-numita „Evanghelie a copilăriei“ (cap. 1 - 2), cuprinzând materiale
88
care îi sunt proprii. Iar în al doilea rând, el a inserat în relatarea evanghelică foarte importanta
colecţie de episoade şi cuvinte ale Domnului care formează secţiunea 9, 51 - 18, 14. Această
secţiune lipseşte cu totul din Marcu, iar la Matei este reprezentată numai parţial. Ea este
dominată de ideea Patimilor. Suirea la Ierusalim apare, într-adevăr, ca un drum spre moarte (a
se vedea 9, 51; 13, 22; 17, 11)
305
.


4. Izvoarele Evangheliei de la Luca

Primul izvor al Evangheliei a treia este Evanghelia de la Marcu. Luca a urmat îndeaproape şi
planul Evangheliei de la Marcu, operând însă câteva schimbări mai importante: o omisiune
(Mc 6, 45 - 8, 26) şi două adaosuri (Lc 6, 20 - 8, 3 şi mai ales lunga secţiune de aproape nouă
capitole pe care o constituie Lc 9, 51 - 18, 18, cu materiale grupate pe parcursul călătoriei
Domnului spre Ierusalim).
Sf. Luca a folosit, de asemenea, o traducere greacă a Evangheliei aramaice de la Matei
(existau, probabil, mai multe traduceri, căci Papias ne spune că fiecare o traducea cum putea).
Unele diferenţe în raport cu Marcu provin din folosirea acestei traduceri.
Sf. Luca a mai folosit şi un al treilea izvor, nu mai puţin important decât celelalte, din
care a luat mai ales materialele din lunga secţiune 9, 51 - 18, 14, care nu are paralelă la
Marcu. Aceste materiale există în bună parte şi la Matei, dar dispuse în mod diferit. Singura
explicaţie este că Sfinţii Matei şi Luca au avut la dispoziţie un izvor pe care l-au folosit
amândoi (de aceea, acest izvor necunoscut e numit de specialişti „izvorul comun“), dar în
mod independent unul de altul.
Pe lângă acestea, Sf. Luca a folosit din plin roadele cercetărilor sale personale. În
prolog, el ne spune că a „urmărit toate cu de-amănuntul“ (1, 3), de la cei care „le-au văzut de
la început şi au fost slujitori ai Cuvântului“ (1, 2). Aşa cum spuneam, a putut întreprinde
această lucrare de cercetare mai ales în timpul celor doi ani cât Sf. Pavel a stat închis la
Cezareea (58 - 60). Pentru primele două capitole, informaţiile i-au parvenit desigur – direct
sau indirect – de la Maica Domnului, despre care Sf. Luca ne şi spune că păstra în inima ei
minunatele revelaţii cu privire la Pruncul Iisus (2, 19.51). De altfel, o tradiţie – consemnată de
Theodorus (sec. VI) – ne spune că Sf. Luca, fiind şi pictor, a pictat prima icoană a Maicii
Domnului. Dar în multe alte locuri se văd roadele cercetării Sf. Luca. Numai el ne transmite,
de pildă, câteva din cele mai importante pilde evanghelice: a Fiului risipitor, a Samarineanului
milostiv, a Vameşului şi a Fariseului, a Bogatului nemilostiv. De asemenea, relatarea lucanică
a Sfintelor Patimi şi a arătărilor de după Înviere comportă numeroase adaosuri de cea mai
mare importanţă.


5. Limba şi stilul Evangheliei

Evanghelia a treia este scrisă într-o limbă greacă mult mai bună decât a celorlalte Evanghelii;
se vede că Sf. Luca scrie în limba sa maternă, iar nu ca ceilalţi evanghelişti care gândeau în
aramaică şi scriau în greceşte. În privinţa frumuseţii limbii, opera Sf. Luca ocupă locul al
doilea între scrierile Noului Testament, pe locul întâi aflându-se Epistola către Evrei. Din
compararea textelor lucanice cu paralelele din Marcu, se vede cum Sf. Luca, în general, a
îmbunătăţit limba, folosind expresii mai exacte şi lăsând deoparte cuvintele şi modurile de
exprimare străine (aramaice). De multe ori însă, el s-a mulţumit să reproducă textele aşa cum

305
Ibidem, p. 740.
89
le găsise în izvoarele folosite. De unde, o inegalitate a stilului lucanic destul de greu de
explicat.
Deşi Sf. Luca evită aramaismele, în Evanghelia sa apar adevărate ebraisme, mai ales
când e vorba de anumite întorsături de frază. Acestea provin, se pare, din faptul că Sf. Luca
imită stilul traducerii greceşti a Vechiului Testament (Septuaginta). Sf. Luca era un creştin
atât de familiarizat cu Scriptura greacă, încât scrisul său imită – conştient sau chiar inconştient
– stilul acesteia.
O trăsătură interesantă a stilului lucanic este aceea că el ţine să încheie subiectul tratat
înainte de a trece la altul. Dacă nu ţinem seama de acest lucru, vom interpreta greşit unele date
din Evanghelie. Astfel, Sf. Luca scrie că Fecioara Maria a rămas la Elisabeta trei luni şi apoi
s-a înapoiat la casa sa (1, 56); iar apoi continuă, istorisind naşterea Sf. Ioan Botezătorul.
Aceasta nu înseamnă că Sf. Fecioară a plecat de la Elisabeta înainte ca acesta să nască; numai
că autorul, urmând metodei sale, n-a trecut la subiectul următor înainte de a încheia istorisirea
vizitei făcute de Maica Domnului rudeniei sale. Un alt exemplu: în cap. 3, Sf. Luca prezintă
predica Sf. Ioan Botezătorul şi încheie spunând că Irod l-a aruncat pe acesta în temniţă (3, 19-
20); şi numai după aceea istoriseşte botezarea lui Iisus, care, în realitate a avut loc înainte de
întemniţarea lui Ioan.
În orice caz, frumuseţea Evangheliei de la Luca şi din punctul de vedere al limbii şi
stilului este absolut evidentă chiar pentru cititorul neavizat. Cât de săracă ar fi, de pildă,
reprezentarea pe care am avea-o despre minunatele momente legate de Naşterea Domnului
dacă ne-ar lipsi primele două capitole din Luca. Iar, la capătul celălalt al Evangheliei a treia,
cât de vie şi sugestivă este relatarea călătoriei lui Iisus Cel înviat cu cei doi ucenici spre
Emaus!


6. Teme predilecte ale Sf. Luca

Trei sunt mai ales temele predilecte ale Sf. Luca.
Prima este cea a milei dumnezeieşti, a nemărginitei bunătăţi a lui Dumnezeu, care neagă
orice discriminare. În paginile Evangheliei a treia vedem cum Mântuitorul Hristos descoperă
lumii un Dumnezeu cu totul altul decât cel pe care-l înfăţişa învăţătura îngustă şi exclusivistă
a iudaismului oficial. E destul să amintim istorisirile despre femeia păcătoasă, despre Zacheu,
despre tâlharul pocăit, sau pildele cu Samarineanul milostiv, cu Vameşul şi Fariseul, cu Fiul
risipitor. Numai Sf. Luca reţine aceste trăsături, meritând gloriosul apelativ pe care i l-a
decernat Dante
306
: Scriba mansuetudinis Christi (scriitorul bunătăţii lui Hristos).
Dar bunătatea dumnezeiască se revarsă nu numai asupra păcătoşilor, vameşilor,
samaritenilor, păgânilor, din care Mântuitorul face candidaţi la Împărăţia cerurilor. Sf. Luca
manifestă o evidentă preferinţă pentru cei săraci, pentru oamenii simpli, curaţi cu inima,
detaşaţi de cele lumeşti. Aceasta este o a doua temă predilectă a sa, care se vede, de pildă, de
la forma Fericirilor din Evanghelia sa (6, 20-21. 24-25) până la modul în care-i prezintă pe
bogaţi şi primejdia pe care o reprezintă bogăţia (12, 13-21; 14, 33; 16, 9.11.19-31; 18, 22). Sf.
Luca este evanghelistul săracilor, care ni-L înfăţişează pe Mântuitorul mereu aplecat asupra
mizeriei şi suferinţei omeneşti. Viaţa lui Iisus se desfăşoară alături de cei săraci. Chiar de la
naşterea Sa, vin să i se închine nişte păstori săraci (Sf. Luca nu ne spune nimic despre magi).
Sf. Fecioară şi dreptul Iosif aduc la templu ofranda celor săraci (2, 24). Mai târziu, Iisus va
putea zice: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde să-Şi
plece capul“ (9, 58).

306
De monarchia, I, 16.
90
În al treilea rând, este de menţionat, printre subiectele dragi Sf. Luca, cel privind viaţa
familială (în special a lui Iisus) şi, legat de acesta, locul mai important pe care-l ocupă femeile
în paginile Evangheliei a treia (ca, de altfel, şi în Faptele Apostolilor). Apar în Evanghelia sa
surprinzător de multe femei: Elisabeta; proorociţa Ana; mama văduvă a tânărului din Nain;
păcătoasa din casa lui Simon fariseul; apoi femeile pe care le-a vindecat Iisus, „Maria, numită
Magdalena, din care ieşiseră şapte demoni, şi Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, şi
Suzana şi multe altele care le slujeau din avutul lor“ (8, 2-3); surorile Marta şi Maria; femeile
din Ierusalim pe drumul Crucii; femeile din Galileea aflate lângă Crucea Mântuitorului; şi, în
sfârşit, primele vestitoare ale Învierii, Maria Magdalena, Ioana şi Maria, mama lui Iacov. Nu
mai înşirăm aici destul de numeroasele nume de femei din Faptele Apostolilor.
Între toate aceste femei, se distinge – atât în Evanghelia a treia cât şi în Faptele
Apostolilor – Sf. Fecioară Maria. Mai ales prin „Evanghelia copilăriei“ (cap. 1-2), dar şi prin
alte texte (de pildă, Fapte 1, 14), Sf. Luca oferă temeiurile cele mai sigure şi mai clare pentru
cinstirea ce se cuvine adusă de către toţi credincioşii Născătoarei de Dumnezeu.


91Sfânta Evanghelie de la Ioan

Bibliografie

Comentarii patristice

ORIGEN, PG 14; SF. IOAN GURĂ DE AUR, PG 59; SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, PG 73-74;
TEOFILACT AL BULGARIEI, PG 123-124; EUTIMIE ZIGABENUL, PG 129.

Comentarii şi studii moderne

ARION, Leon, Valoarea istorică a Evangheliei a IV-a, în „Studii Teologice“, seria a doua, XXXIX (1987), nr.
3, p. 104-128.
BARRETT, C. K., The Gospel according to St. John. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek
Text, London, 1955 (abr.: BARRETT, The Gospel According to St. John).
BERNARD, J. H., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. John, 2 vol., ICC, T &
T Clark, Edinburgh, 1928, retip. vol. I 1963, vol. II 1969.
CONSTANTINESCU, Ion, Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV, 1-11) – Comentariu, în „Glasul Bisericii“,
XLIII (1984), nr. 3-4, p. 214-223.
IDEM, Parabola Păstorului Celui Bun (Ioan X, 1-18) – Comentariu, în „Glasul Bisericii“, XLIII (1984), nr. 7-9,
p. 479-491.
DODD, C. H., The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge University Press, New York, 1965.
ELLIS, E. Earle, The World of St. John. The Gospel and the Epistles, University Press of America, Lanham-
New York-London, 1995.
GHEORGHIU, Vasile, Tradiţia despre apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebiu de Cezareea, Cernăuţi,
1926.
IDEM, Prologul Evangheliei lui Ioan, în „Mitropolia Banatului“, VII (1957), nr. 4-6, p. 4-33.
IDEM, Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2, 23-25), în „Mitropolia Banatului“,
VIII (1958), nr. 7-9, p. 329-353.
IDEM, Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8, 12-20), în „Mitropolia Banatului“, X (1960), nr. 1-2, p. 7-17.
LAGRANGE, M.-J., Évangile selon saint Jean, Paris, 1925.
MARCU, Grigorie, Paternitatea ioaneică a Evangheliei a patra, cu specială privire la proba arheologică şi
paleografică, în „Studii Teologice“, serie nouă, XII (1960), nr. 1-2, p. 139-160.
MIHOC, Vasile, Sf. Evanghelie de la Ioan. Introducere şi comentariu, vol. I, Ed. Teofania, Sibiu, 2003.
OLARIU, Iuliu, Evanghelia după Ioan, 1894.
ROVENŢA, Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, Bucureşti,1928.
STAMATOIU, Dionisie, Rugăciunea arhierească (Ioan XVII), în „Mitropolia Olteniei“, XXX (1978), nr. 7-9, p.
554-562.
ZEVINI, Georges, Commentaire spirituel de l’Évangile de Jean, 2 vol., trad. de l’italien par M. Rayer,
Médiaspaul, Paris, 1995-1996.


1. Autorul Evangheliei

Biserica a ştiut dintotdeauna că Evanghelia a patra a fost scrisă de Sf. Ioan, cel mai tânăr
dintre Apostoli, ucenicul care la Cina cea de Taină şi-a plecat capul pe pieptul Domnului.
Autorul nu se prezintă însă nicăieri în cuprinsul Evangheliei. Dar tocmai această tăcere a sa
confirmă Tradiţia: grija pe care o are autorul acestei minunate şi unice scrieri apostolice de a
evita să pomenească nu numai numele său, al lui Ioan, ci şi numele fratelui său Iacov, precum
şi numele lui Zevedeu, tatăl său, şi al Salomeii, mama sa, constituie ea însăşi o semnătură
cum nu se poate mai clară şi mai grăitoare. Este semnătura smereniei. Apostolul iubirii poate
fi numit deopotrivă, cu drept cuvânt, şi Apostolul smereniei.
92

a. Mărturia Tradiţiei

Informaţiile Tradiţiei vechi a Bisericii asupra originii şi autorului Evangheliei a patra sunt mai
numeroase şi mai detaliate decât cele privitoare la Evangheliile sinoptice. Unele dintre ele
prezintă însă dificultăţi, exploatate din plin de cei ce refuză Sfântului Apostol Ioan calitatea
de autor al Evangheliei.
Din mărturiile existente este cum nu se poate mai clar că Evanghelia a patra era larg
cunoscută şi recunoscută ca operă a Apostolului Ioan încă în prima parte a secolului al II-
lea.
Astfel, Sf. Ignatie al Antiohiei (Teoforul), martirizat pe la anul 107 sau 110, dovedeşte,
în Epistolele sale, o mare familiaritate cu scrierile Sf. Ioan. Deşi el nu le citează nicăieri în
mod direct, totuşi se vede că şi-a impropriat învăţătura şi spiritul însuşi al acestor scrieri.
Sf. Policarp, episcopul Smirnei, în a sa Epistolă către Filipeni (VII, 1), scrisă la puţin
timp după martiriul Sf. Ignatie, deci între anii 110 şi 120, citează Epistola I Ioan (4, 2-3) care,
după cum se ştie, este strâns înrudită cu Evanghelia a patra, fiind ca un fel de introducere a
acesteia.
Sf. Iustin Martirul, în prima sa Apologie, scrisă pe la anul 150, şi în Dialogul cu iudeul
Trifon, care datează din jurul anului 160, face aluzii clare la Evanghelia de la Ioan.
În continuare, aluziile, citatele şi menţiunile se înmulţesc. Ereticul Valentin şi ucenicii
săi Ptolemeu şi Heracleon
307
şi Sf. Irineu al Lyonului care-i combate (prin anii 173-180),
ereticul Marcion (pe la anul 140) şi Meliton de Sardes care scrie împotriva lui (pe la 160-
170), ereticii montanişti (între 156 şi 172) şi adversarii lor ortodocşi Apolinarie de Ierapolis şi
Apoloniu – cu toţii mărturisesc – direct sau indirect – despre autoritatea incontestabilă şi
universală de care se bucura Evanghelia de la Ioan în Biserica de atunci. Taţian a şi alcătuit
(pe la anul 175) vestita sa lucrare intitulată Diatessaron, adică o „evanghelie“ din cele patru,
ceea ce înseamnă că încă de atunci canonicitatea celor patru Sfinte Evanghelii – deci,
inclusiv, a Evangheliei a patra – era un fapt mai presus de orice îndoială şi adânc intrat în
conştiinţa Bisericii.
Există însă şi mărturii directe referitoare la autorul Evangheliei a patra.
Astfel, Clement Alexandrinul (+ între anii 211-216), în lucrarea sa Ipotipoze, care s-a
pierdut, dar din care Eusebiu de Cezareea ne păstrează unele fragmente, zice: „Cât despre
Ioan, cel din urmă, văzând că cele trupeşti [ale vieţii lui Hristos] au fost puse în lumină în
[celelalte] Evanghelii, la îndemnul ucenicilor săi şi fiind luminat de Duhul Sfânt, a alcătuit o
Evanghelie duhovnicească.“
308

Prologul antimarcionit (160-180)
309
se exprimă astfel: „Evanghelia de la Ioan a fost
descoperită şi dată Bisericilor de către Ioan, pe când era încă în trup; aceasta ne-o spune unul
dintre cei mai dragi ucenici ai săi, Papias din Ierapolis, în ultimele cinci cărţi ale sale.“
310

Canonul Muratori (180 - 200), ne oferă această importantă mărturie:
„DESPRE A PATRA DINTRE EVANGHELII: CEA A LUI IOAN, UNUL
DINTRE UCENICI.

307
Heracleon a scris şi un comentariu la această Evanghelie, numind pe autorul ei „Apostolul lui Iisus Hristos“.
Cf. GHEORGHIU, Introducere, p. 292-293.
308
Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, VI, xiv, 7, p. 238 (menţionăm că am operat unele mici modificări
în această traducere, pentru a reda cât mai exact înţelesul textului original).
309
Proloagele antimarcionite apar în câteva manuscrise latine ale Noului Testament. Primul care a notat că ele
par a fi îndreptate împotriva lui Marcion a fost Dom D. de Bruyne, care le-a şi publicat în Revue Benedictine,
XL (1928), p. 193 şi urm. Prologul la Evanghelia a patra este în mod evident corupt şi ridică destule probleme
care nu pot fi discutate aici.
310
Citat după HARRINGTON, Introduction, p. 938.
93
La cererea celor împreună cu el ucenici şi episcopi, el a zis: „Postiţi împreună cu mine
trei zile [începând de] astăzi şi ceea ce se va descoperi fiecăruia, unuia sau altuia dintre noi,
vom spune-o.“ În aceeaşi noapte, i s-a descoperit lui Andrei, unul dintre apostoli, că Ioan este
acela care, în numele său, trebuie să pună în scris toate lucrurile, urmând ca toţi să revadă
ceea ce a scris el. Astfel, deşi sunt diferite în fiecare din scrierile evanghelice începuturile, aşa
cum ne sunt ele învăţate, aceasta nu are nici-o importanţă pentru credincioşi, deoarece, prin
lucrarea unicului Duh, principalul [autor], în toate au fost înfăţişate toate lucrurile: privind
naşterea, patimile, învierea, discuţia [lui Iisus] cu ucenicii Săi şi cele două veniri ale Sale:
prima în umilinţă, dispreţuit, care s-a petrecut; şi a doua, cu putere împărătească, strălucită,
care va avea loc. Ce-i, deci, de mirare dacă Ioan cu atâta autoritate se pronunţă asupra fiecărui
punct, chiar în Epistolele sale, zicând despre sine însuşi: „Ce am văzut cu ochii noştri şi am
auzit cu urechile [noastre] şi ceea ce mâinile noastre au pipăit, acestea vi le scriem»?“
311

Se pare că acest text vizează erezia numită mai târziu de Sf. Epifanie (la mijlocul sec.
IV) a alogilor, adică a acelora ce se pronunţau împotriva Evangheliei Logosului (Cuvântului),
care nu este alta decât Evanghelia de la Ioan. Este cunoscut, în această privinţă, cazul
preotului Caius din Roma care, pe la anul 200, într-un tratat polemic împotriva montaniştilor,
deoarece aceşti eretici făceau mare caz de Evanghelia de la Ioan, se pronunţă împotriva
acestei Evanghelii. Dar acest Caius, combătut puternic de Sf. Irineu şi de Sf. Ipolit, n-a avut
urmaşi care să-i îmbrăţişeze contestarea.
O mărturie scurtă, dar cum nu se poate mai clară, ne-a lăsat Sf. Irineu (care-şi scria
lucrarea pe la anul 185): „Apoi Ioan, ucenicul Domnului, cel care s-a aplecat pe pieptul Lui, a
scos şi el o Evanghelie pe când petrecea în Efesul Asiei.“
312

Această mărturie este de o importanţă deosebită, deoarece Sf. Irineu l-a cunoscut pe Sf.
Policarp al Smirnei, ucenic al Apostolilor. Scriindu-i (în jurul anului 190) lui Florinus, un
prieten al său din copilărie care însă căzuse în erezie – fragmente din această scrisoare ne-au
fost transmise de Eusebiu de Cezareea –, Sf. Irineu spune despre relaţia sa cu Sf. Policarp
următoarele: „Aceste învăţături ale tale, Florine, nu sunt izvorâte – ca să nu folosesc cuvinte
grele – dintr-o judecată sănătoasă. Ele nu se împacă cu cele ale Bisericii... Dar nici preoţii mai
în vârstă, care au fost înainte de noi şi care au trăit împreună cu Apostolii, n-au putut să-ţi
transmită asemenea învăţături. Te vedeam când eram copil în Asia inferioară pe lângă
Policarp; aveai pe atunci o strălucită poziţie la curtea împărătească şi te sileai să ai un bun
renume înaintea lui (a lui Policarp, n.n.). Căci îmi amintesc mai bine lucrurile de atunci decât
cele care s-au întâmplat acum mai de curând. Într-adevăr, cunoştinţele pe care le aduni în
tinereţe cresc deodată cu sufletul şi rămân mereu unite cu el. De aceea pot spune şi locul unde
şedea fericitul Policarp atunci când vorbea, locurile pe unde intra şi ieşea din clasă, felul lui
de viaţă, înfăţişarea lui fizică, felul cum vorbea cu mulţimile, cum istorisea el relaţiile lui cu
Ioan şi cu celelalte persoane care au văzut pe Domnul, ştirile sale despre minunile şi despre
învăţătura Lui; cum Policarp, după ce a primit totul de la martorii oculari ai vieţii Cuvântului,
pe toate acestea el le punea în legătură cu Scripturile. Lucrurile acestea, prin mila lui
Dumnezeu, care a venit peste noi, eu le-am ascultat cu grijă şi le-am însemnat nu pe hârtie, ci
în inima mea, şi le rumeg conştiincios cu ajutorul lui Dumnezeu.“
313

Despre faptul că Policarp a fost ucenic al Apostolilor mărturiseşte Sf. Irineu şi în alt loc:
„Şi Policarp nu numai că a fost învăţat de Apostoli şi a vorbit cu mulţi dintre cei care-L
văzuseră pe Hristos, ci el a şi fost rânduit de Apostoli în Asia ca episcop al Bisericii care este
în Smirna; şi noi l-am văzut în floarea vârstei noastre
314
, căci el a stăruit multă vreme şi până

311
Citat după GRANDMAISON, Jesus Christ, p. 96. Menţionăm că acest text s-a păstrat în limba latină.
312
SF. IRINEU, Contra ereziilor, III, i, 1; în greceşte, acest text este păstrat la EUSEBIU DE CEZAREEA,
Istoria bisericească, V, viii, 4, PSB 13, p. 198.
313
La EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, V, xx, 4-7, PSB 13, p. 212-213.
314
Sf. Irineu va fi avut atunci între 15 şi 20 de ani (LAGRANGE, Évangile selon saint Jean, p. XLIII).
94
la o bătrâneţe foarte înaintată şi a ieşit în mod slăvit din viaţă, prin prea nobila uşă a
martiriului...“
315

Am citat aceste texte pentru a ne da seama cât de importantă este mărturia Sf. Irineu, cel
care l-a cunoscut şi l-a ascultat pe Sf. Policarp, ucenic al Apostolilor. Şi cât de neîntemeiată
este poziţia acelora care, împotriva celor spuse de Sf. Irineu – ca şi împotriva tuturor
celorlalte mărturii citate aici – caută cu tot dinadinsul să nege paternitatea ioaneică a
Evangheliei a patra, atribuind-o, de pildă, unui presupus „prezbiter Ioan“ (a cărui existenţă
este dedusă dintr-un text nu prea clar al lui Papias
316
) sau oricui altcuiva (mulţi critici mai noi
atribuie redactarea Evangheliei unei presupuse şcoli „ioaneice“, adică unui grup de ucenici ai
Apostolului Ioan).

b. Sf. Apostol Ioan în Noul Testament

Noul Testament ne oferă destul de multe date despre Sf. Apostol Ioan.
Chemarea sa şi a fratelui său Iacov de către Iisus spre a-i fi ucenici a avut loc imediat
după chemarea altei perechi de fraţi, Simon şi Andrei (Mt 4, 18-22; Mc 1, 16-20). Sf. Luca ne
spune chiar că chemarea celor patru s-a petrecut în urma unei pescuiri minunate (Lc 5, 1 şi
urm.), într-un moment în care Iacov şi Ioan „erau împreună cu Simon“ (Lc 5, 10). Chemarea
a fost ascultată pe loc, cei patru lăsând totul şi mergând după Iisus (Mt 4, 20.22; Mc 1, 18.20;
Lc 5, 11).
În In 1, 35 şi urm. este prezentat un moment anterior, fiind vorba de doi ucenici ai lui
Ioan Botezătorul care au auzit mărturia acestuia despre Iisus. Unul dintre ei era Andrei. S-a
presupus uneori că celălalt, al cărui nume nu este dat, n-ar fi altul decât însuşi Ioan, autorul
Evangheliei. Dacă este aşa, înseamnă că aici îşi are începutul ucenicia lui Ioan.
Tatăl lui Iacov şi Ioan era Zevedeu (Mc 1,20), un pescar din una din cetăţile de pe
ţărmul Mării Galileii, probabil Betsaida. „Fiii lui Zevedeu“ – aşa sunt numiţi adeseori Iacov şi
Ioan în Sf. Evanghelii (de ex., în Mt 20, 20; Mc 10, 35) – erau şi ei pescari, exercitându-şi
meseria pe Marea Galileii (numită şi Lacul Ghenizaret). Mama sa, Salomeea, era una dintre
femeile care-I slujiseră lui Iisus în Galileea şi pe ultimul drum spre Ierusalim, care au fost de
faţă la răstignirea Lui (Mt 27, 55-56; Mc 15, 40-41; cf. Lc 23, 49.55-56), care apoi, în
Duminica Învierii, au venit să ungă trupul lui Iisus şi, găsind mormântul gol, au primit
vestirea de la înger că Domnul a înviat (Mc l6, 1 şi urm.). Din compararea textelor din Mt 27,
56 şi Mc 15, 40-41 cu cel din In 19, 25, unii autori deduc că prin „sora mamei Lui“ (a lui
Iisus) din ultimul text trebuie înţeleasă Salomeea şi că în acest text ioaneic ar fi vorba de patru
femei, şi anume: Maica Domnului, „sora“ (ruda) ei, care n-ar fi alta decât Salomeea,
menţionată în paralelele din Matei şi Marcu, Maria lui Cleopa şi Maria Magdalena. Dacă e
aşa, înseamnă că Sf. Ioan ar fi fost înrudit trupeşte cu Mântuitorul. Dar această interpretare nu
este deloc sigură. E mai firesc să credem că, în In 19, 25, „sora mamei Lui“ nu este alta decât
„Maria lui Cleopa“ al cărei nume este dat în continuare. Pe de altă parte, Maria lui Cleopa
este „mama lui Iacov cel Mic şi a lui Iosi” (Mc 15, 40; cf. 15, 47; l6, 1), adică a aşa-numiţilor

315
SF. IRINEU, Contra ereziilor, III, iii, 4, citat după GRANDMAISON, Jesus Christ, p. 98. Se ştie că Sf.
Policarp, în vârstă de 86 de ani, a murit ars pe rug în stadionul din Smirna în februarie 155. Sf. Irineu a ajuns
episcop al Lyonului în anul 177.
316
Păstrat de EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, III, xxxix, 4, PSB 13, p. 142. Eusebiu
interpretează greşit textul lui Papias, crezând că „prezbiterul Ioan“ ar fi fost o persoană deosebită de Apostolul
Ioan. De fapt însă Papias se referă la acesta din urmă. Apostolul Ioan se prezintă, de altfel, el însuşi, în fruntea
Epistolelor II şi III Ioan cu titlul „Prezbiterul“ ( Preotul), ca unul care avea şi harul preoţiei în treapta cea mai
înaltă şi care, după mărturia lui Policrat al Efesului (a se vedea în text), era preot şi purta petalon-ul. Asupra
problemei „prezbiterului Ioan“ , a se vedea lucrarea Pr. Prof. Vasile GHEORGHIU, Tradiţia despre apostolul şi
prezbiterul Ioan până la Eusebiu de Cezareea, Cernăuţi, 1926.
95
„fraţi“ ai Domnului (Mt 13, 55); ei erau, desigur, înrudiţi cu Mântuitorul prin mama lor
Maria, „sora“ (adică verişoara sau cumnata) Maicii Domnului.
Familia lui Ioan era, se vede, destul de înstărită, cum rezultă din faptul că Zevedeu avea
angajaţi nişte lucrători care-l ajutau la pescuit (Mc 1, 20). Salomeea va fi fost, desigur, printre
femeile care slujeau Domnului şi ucenicilor Săi „din avutul lor“ (Lc 8, 3).
În listele cu cei doisprezece Apostoli, Ioan apare fie pe locul al patrulea (Mt 10, 2; Lc
6, 14), fie pe al treilea (Mc 3, 17), fie pe al doilea (Fapte 1, 13). Din Sf. Evanghelii rezultă că,
alături de Petru şi fratele său Iacov, Ioan făcea parte din grupul de ucenici mai intimi ai
Domnului, numai ei fiind alături de El în trei ocazii deosebite: la învierea fiicei lui Iair (Lc 8,
51); la schimbarea la faţă (Mt 17, 1; Mc 9, 2; Lc 9, 28); şi la rugăciunea (agonia) din
Ghetsimani (Mt 26, 37; Mc 14, 33).
Cei doi fii ai lui Zevedeu, pe care, datorită temperamentului lor impetuos, Iisus i-a
numit „Boanerghes, adică fiii tunetului“ (Mc 3, 17), apar împreună în Evanghelii în două
împrejurări din care se vede că numele acesta le era cum nu se poate mai potrivit: în Lc 9, 54
ei vor să facă să se coboare foc din cer să mistuie un sat de samarineni care nu L-au primit pe
Iisus să înnopteze la ei; iar în Mc 10, 35 şi urm. ei îi cer Domnului cinstea de a sta unul de-a
dreapta şi altul de-a stânga Sa, întru slava Sa, arătându-se gata să şi pătimească împreună cu
El (Mt 20, 20 precizează că cererea aceasta au adresat-o Domnului prin mama lor; din v. 24
rezultă însă că cererea era de fapt a lor).
Temperamentul lui Ioan se întrevede şi din episodul în care-l informează pe Mântuitorul
despre cineva dinafara grupului de ucenici care scotea demoni în numele Său (Mc 9, 38; Lc 9,
49). Manifestând acelaşi zel pripit ca şi în Samaria, Ioan l-a oprit pe acela. Iisus însă
temperează şi cu această ocazie intoleranţa ucenicului (Mc 9, 39; Lc 9, 50).
În sfârşit, Ioan mai apare o dată împreună cu Petru, fiind trimişi să facă pregătirile
pentru ultimul Paşti (Lc 22, 8).
În prima parte a cărţii Faptele Apostolilor, Sf. Ioan apare în trei ocazii alături de Sf.
Petru: la vindecarea ologului din naştere (3, 1 şi urm); la înfăţişarea lor înaintea Sinedriului
(cap. 4), prilej cu care sunt calificaţi drept „oameni fără carte şi simpli“ şi sunt recunoscuţi de
sinedrişti ca fiind dintre cei care „fuseseră împreună cu Iisus“ (4, 13); şi ca delegaţi ai
Apostolilor în Samaria (8, 14), unde celor botezaţi de Filip, Sfinţii Petru şi Ioan le-au
conferit darul Sfântului Duh prin punerea mâinilor (8, 17), adică prin ceea ce numim Taina
Mirungerii (cf. I In 2, 20.27).
Din aceste referinţe din Faptele Apostolilor, ne dăm seama că Sf. Ioan a avut un rol
proeminent în sânul Bisericii din epoca apostolică. Această poziţie a sa este confirmată de Gal
2, 9, unde Iacov
317
, Chefa şi Ioan sunt prezentaţi ca „stâlpi“ ai Bisericii.
Sf. Ioan mai este menţionat în Apocalipsă (1, 1.4.9; 22, 8). Mulţi însă cred astăzi că
acest Ioan, autorul Apocalipsei, ar fi altul decât Apostolul Ioan. Vom vorbi despre aceasta
mai pe larg atunci când ne vom ocupa de problema autorului Apocalipsei. Vom spune aici
numai că mărturiile clare ale Tradiţiei ne obligă să vedem pe Apostolul cu acest nume în acel
Ioan exilat în insula Patmos şi care s-a învrednicit de minunatele vedenii pe care ni le
înfăţişează ultima scriere a Noului Testament.
Numele Sf. Ioan nu apare deloc în Evanghelia a patra. În cap. 21, care reprezintă,
desigur, un apendice adăugat de un ucenic al Apostolului, care murise deja (cf. v. 23), se
vorbeşte de „ucenicul pe care-l iubea Iisus“ (v. 20). Ceva mai departe se precizează: „Acesta
este ucenicul care mărturiseşte despre acestea şi care a scris acestea, şi ştim că mărturia lui
este adevărată“ (v. 24). Este vorba, deci, de un martor privilegiat al celor istorisite, martor

317
Nu este vorba aici de Apostolul Iacov, fratele lui Ioan, care fusese omorât cu câţiva ani înainte de Sinodul
Apostolic la care se referă Gal. 2, 1-10, pe la anii 43-44, din porunca nelegiuită a regelui Irod Agripa I (Fapte 12,
2), ci de Iacov, „fratele“ Domnului (cf. Gal 1, 19). Ca episcop al Ierusalimului (cf. Fapte 15, 13 şi urm.; 21, 18 şi
urm.), acesta din urmă e menţionat primul între „stâlpii“ Bisericii, măcar că nu era dintre Apostoli.
96
care este şi autorul Evangheliei. Apostolul Ioan a fost identificat şi cu acel „alt ucenic“ din In
18, 15-16 care era cunoscut arhiereului şi care a putut intra el şi l-a putut introduce şi pe Petru
în curtea lui Anna. La Cina cea de Taină, „ucenicul pe care-l iubea Iisus“ şi-a plecat capul pe
pieptul Domnului (In 13, 23.25). Tot el s-a aflat pe Golgota, lângă Cruce, atunci când
Mântuitorul i-a încredinţat-o pe Maica Sa (In 19, 26-27). În dimineaţa Învierii, el a alergat
împreună cu Petru la mormânt şi a ajuns primul acolo; şi deşi Petru a intrat primul în
mormânt, Ioan a fost cel care a crezut mai întâi că Hristos a înviat (In 20, 3-8). În cap. 21, cei
doi fii ai lui Zevedeu fac parte dintre cei şapte ucenici cărora Domnul Cel înviat li S-a arătat
la Marea Tiberiadei şi din nou sunt puşi în evidenţă „ucenicul acela pe care-l iubea Iisus“ şi
Petru: primul îl recunoaşte pe Domnul, iar al doilea se aruncă în apă spre a ajunge mai repede
la El. Evanghelia se încheie prezentând întrebarea lui Petru în ce priveşte viitorul prietenului
şi însoţitorului său în atâtea ocazii şi răspunsul Domnului: „Dacă voiesc ca acesta să rămână
până ce voi veni, ce ai tu?“ Deoarece acest răspuns a fost greşit interpretat de către unii – că,
adică, Ioan nu va mai muri –, moartea Apostolului a trezit nedumerire, ceea ce-l obligă pe
redactorul ultimului capitol al Evangheliei să dea o explicaţie (In 21, 20-23). Penultimul
verset al Evangheliei (21, 24) reia afirmaţia din 19, 35, precizând încă o dată că „ucenicul
care a scris acestea“ mărturiseşte ceea ce el însuşi a văzut şi că, deci, mărturia lui este
adevărată.

c. Bătrâneţea şi adormirea Sf. Apostol Ioan

Din Noul Testament rezultă că la începuturile Bisericii Sf. Ioan a petrecut o vreme la
Ierusalim. Ce s-a întâmplat cu el după aceea? Aşa cum am văzut, mai multe mărturii patristice
vorbesc despre activitatea Sf. Apostol Ioan la Efes. Va fi venit acolo după moartea Sf.
Apostol Pavel, căci Epistolele pauline nu ne lasă deloc să înţelegem că Sf. Ioan ar fi fost
prezent la Efes înainte de acest eveniment, sau, şi mai probabil, după căderea Ierusalimului
(în anul 70).
Eusebiu de Cezareea afirmă că în timpul persecuţiei lui Domiţian (81-96) „Apostolul şi
evanghelistul Ioan...a fost osândit să trăiască în insula Patmos“
318
şi că după venirea în fruntea
imperiului a lui Nerva (96), „potrivit unei vechi tradiţii“ (lit.: „cuvântului celor vechi dintre
noi“), Ioan s-a întors din exil şi şi-a reluat viaţa la Efes
319
. Tertulian, care confirmă tradiţia
despre şederea Sf. Ioan la Efes, citând mărturia Bisericii din Smirna după care episcopul ei
Policarp a fost înscăunat de către acest Apostol
320
, menţionează în alt loc salvarea minunată a
Sf. Ioan dintr-un cazan cu ulei clocotit în care fusese osândit să moară, probabil tot sub
Domiţian. Eusebiu de Cezareea, bazându-se pe mărturiile Sf. Irineu
321
şi a lui Clement
Alexandrinul
322
, mai afirmă că Sf. Ioan a trăit în Asia Mică (Efes) şi a condus Bisericile de
acolo până în vremea împăratului Traian (98 - 117)
323
. A adormit deci în Domnul pe la anul
100.
Eusebiu preia de la Clement Alexandrinul şi relatarea unei foarte frumoase întâmplări
din ultima perioadă a vieţii Sf. Apostol Ioan
324
. O redăm aici, pe scurt, pentru frumuseţea ei:
După ce a revenit din exil, Sf. Ioan a vizitat mai multe localităţi din Asia, întemeind noi
Biserici, hirotonind episcopi şi preoţi acolo unde era nevoie şi rânduind cele de trebuinţă. Cu
prilejul unei astfel de vizite, a încredinţat episcopului Efesului pe un tânăr plăcut la înfăţişare

318
Istoria bisericească, III, xviii, 1, PSB 13, p. 118.
319
Istoria bisericească, III, xx, 9, PSB 13, p.120.
320
TERTULIAN, Despre prescripţia contra ereticilor, XXXII, trad. de Prof. N. CHIŢESCU, în vol. Apologeţi
de limbă latină, PSB 3, Bucureşti, 1981, p. 161.
321
Contra ereziilor, II, xxii, 5 şi III, iii, 4.
322
Dintr-o lucrare a sa cu titlul: Care bogat se va mântui?
323
EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, III, xxiii, 1 şi urm., PSB 13, p. 121.
324
Istoria bisericească, III, xxiii, 6-19, PSB 13, p. 122-124.
97
şi cu suflet înflăcărat. Acela l-a luat pe tânăr în casa sa, l-a botezat, dar n-a mai purtat destulă
grijă de el. Lăsat de capul lui, tânărul s-a alipit de nişte tineri stricaţi, a căzut tot mai adânc în
păcat, ajungând până la urmă căpetenia unei bande de tâlhari.
După o vreme, revenind Ioan în acel oraş, i-a cerut episcopului să-i redea comoara pe
care i-a încredinţat-o. Bătrânul episcop n-a înţeles la început despre ce este vorba. Atunci
Apostolul i-a zis: „Pe tânăr ţi-l cer şi sufletul fratelui tău“. „Acela a murit“, i-a răspuns
episcopul, istorisindu-i cum a ajuns acel tânăr să terorizeze ţinutul cu banda lui. Sf. Ioan, după
ce şi-a sfâşiat hainele de durere, s-a dus imediat în căutarea celui pierdut. Ajungând la locul
unde sălăşluiau tâlharii, a fost prins de straja lor şi dus în faţa căpeteniei. Acesta l-a
recunoscut imediat pe bătrânul Apostol şi, de ruşine, a luat-o la fugă. Ioan, uitându-şi vârsta,
s-a luat după el, cât îl ţineau puterile, strigând: „Fiule, de ce fugi de mine, părintele tău, care
nu-s înarmat şi mai sunt şi bătrân? Fie-ţi milă de mine, fiule, nu te teme! La tine mai sunt
nişte nădejdi de viaţă (veşnică, n.t.). Am să mă aşez pentru tine înaintea lui Hristos. Dacă ar fi
nevoie, m-aş duce bucuros chiar la moarte pentru tine aşa cum a murit şi Mântuitorul pentru
noi: pentru sufletul tău l-aş da bucuros pe al meu. Opreşte-te şi ai încredere! Hristos este Cel
care m-a trimis.“
Atunci tânărul s-a întors, l-a îmbrăţişat pe Apostol şi şi-a cerut iertare cu multe lacrimi,
„botezându-se parcă a doua oară cu lacrimile lui“. Dar îşi ascundea mâna dreaptă cu care
săvârşise atâtea nelegiuiri. Sf. Ioan l-a sărutat, s-a rugat pentru el şi, asigurându-l că
Mântuitorul l-a iertat, i-a sărutat mâna dreaptă, ca să-i arate că a fost curăţită prin pocăinţă.
Fostul căpitan de tâlhari a fost redat deplin Bisericii, dând astfel – încheie relatarea – „o
minunată mărturie de căinţă adevărată, o puternică dovadă de naştere din nou, un trofeu văzut
al învierii“.
Tot la Efes s-a petrecut şi altă întâmplare grăitoare despre care mărturiseşte Sf. Irineu
325
,
care, la rândul său, o auzise de la Sf. Policarp al Smirnei: Într-o zi Apostolul Ioan intrase într-
o baie să se spele. Auzind însă că acolo e şi ereticul Cerint, a fugit în grabă, sfătuindu-i să
fugă şi pe ceilalţi care mai erau cu el şi zicând: „Să ieşim de aici, nu cumva să se dărâme baia
peste noi, întrucât Cerint, duşmanul adevărului, se află şi el aici înăuntru.“
Despre activitatea şi moartea Apostolului Ioan la Efes mărturiseşte şi episcopul Policrat
al Efesului, într-o scrisoare adresată episcopului Victor al Romei, pe la anul 190: „...în al
doilea rând Ioan, cel care se culcase pe pieptul Mântuitorului, care a fost preot şi a purtat
petalon
326
, care a fost martor şi didascăl, se odihneşte la Efes.“
327

Toate mărturiile Tradiţiei concordă în afirmaţia că Sf. Ioan a trăit până la o vârstă foarte
înaintată. Fer. Ieronim
328
ne spune că Sf. Ioan, foarte bătrân, nu mai putea să meargă singur
şi că era adus în biserică de credincioşi. Tuturor, el le repeta îndemnul: „Copilaşilor, iubiţi-vă
unii pe alţii“, cuvinte pe care le găsim, de altfel şi în prima sa Epistolă sobornicească. Faptul
că ajunsese la această vârstă va fi întărit convingerea multora că „ucenicul pe care-l iubea
Iisus“ nu va muri (cf. In 21, 23), ci că, probabil, va fi mutat din această lume ca Enoh sau ca
Ilie. Cu adevărat nemuritor rămâne însă Sf. Apostol şi evanghelist Ioan mai ales prin cele

325
Contra ereziilor, III, iii, 4. Istorisirea Sf. Irineu este preluată de EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria
bisericească, III, xxviii, 6, PSB 13, p. 131, şi repetată în IV, xiv, 6, PSB 13, p. 157-158.
326
Tăbliţă de aur pe care o purta marele preot (cf. Ieşire 28, 36-38).
327
La EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, III, xxxi, 3, PSB 13, p.133. Peste mormântul Sf.
Apostol Ioan de la Efes a fost ridicată o biserică mai modestă în sec. IV; împăratul Justinian (527-565) a
construit în locul acesteia o biserică măreaţă, în formă de cruce, cu şase cupole, mormântul Apostolului aflându-
se în faţa sfântului altar, sub cupola centrală. Astfel, în cursul Evului Mediu, mormântul Sf. Ioan a devenit unul
dintre cele mai importante locuri sfinte şi de pelerinaj ale lumii creştine. În vremea noastră rămăşiţele acestei
biserici – câte mai există – au fost puse din nou la locul lor de specialişti austrieci, vizitatorul putând să-şi facă o
imagine clară asupra minunatei biserici.
328
Comentariu la Epistola către Galateni, VI, 10.
98
cinci scrieri minunate pe care le-a lăsat Bisericii lui Hristos: Evanghelia, cele trei Epistole
soborniceşti şi Apocalipsa.


2. Locul şi timpul scrierii

În ce priveşte locul scrierii Evangheliei a patra, mărturiile Tradiţiei sunt, după cum am văzut,
cum nu se poate mai clare. Mai ales Sf. Irineu ne spune lămurit că Sf. Apostol Ioan şi-a scris
Evanghelia la Efes. Această afirmaţie, confirmată de autorii de mai târziu, este astăzi general
acceptată, chiar de către cei ce neagă paternitatea ioaneică a Evangheliei.
Totuşi, Sf. Efrem Sirul zice că ea a fost scrisă la Antiohia Siriei. Şi, într-adevăr, se
constată că epistolele Sf. Ignatie Teoforul (+ cca 117), care a fost episcop al Antiohiei, poartă
pecetea influenţei operei ioaneice. Dar Sf. Ignatie, deşi a scris la puţină vreme după Sf. Ioan,
a putut cunoaşte opera acestuia, atât de mult apreciată de toţi creştinii şi foarte repede
răspândită în toate Bisericile. Pe de altă parte, este posibil – şi chiar foarte probabil – ca Sf.
Apostol Ioan, înainte de a fi venit la Efes, să-şi fi desfăşurat o vreme activitatea la Antiohia şi
astfel propovăduirea sa să fi fost bine cunoscută în Biserica din acest oraş. În orice caz,
Tradiţia vorbeşte de o lungă activitate a Apostolului la Efes şi aici trebuie, desigur, localizată
şi redactarea Evangheliei a patra.
În ce priveşte timpul scrierii, un terminus post quem poate fi fixat cu uşurinţă. Din
cuprinsul Evangheliei, se constată cu certitudine că Sf. Ioan a cunoscut Evanghelia de la
Marcu; şi nu numai că a cunoscut această Evanghelie, ci el stăpâneşte perfect cuprinsul ei şi
presupune că şi cititorii săi îl stăpânesc tot atât de bine. Dacă ţinem seama că Evanghelia de la
Marcu a fost scrisă cel târziu în anul 63 şi că de la scrierea ei a trebuit să treacă un oarecare
timp pentru ca ea să se răspândească şi să devină familiară cititorilor creştini din Asia Mică,
înseamnă că Evanghelia a patra n-a putut fi scrisă înainte de anii 70-80. Pe de altă parte,
Evanghelia a patra pare să reflecte o situaţie în care iudeii încreştinaţi erau daţi afară din
sinagogă (cf. 9, 22; 16, 2). Din fericire, putem preciza destul de exact data la care a fost
introdusă în una din principalele rugăciuni sinagogale, Şemoné Esré (Rugăciunea celor 18
cereri sau binecuvântări), o formulă de blestem împotriva creştinilor
329
, fapt care echivalează
cu oficializarea pedepsei cu excluderea din sinagogă la care fac aluzie textele ioaneice
menţionate. Această formulă a fost creată de Rabbi Simeon cel Mic la cererea lui Rabbi
Gamaliel II, pe la anii 85-90
330
. Putem spune, deci, că scrierea Evangheliei a patra trebuie
situată după această dată.
Terminus ante quem ne este dat de folosirea Evangheliei a patra îndată după începutul
secolului al II-lea. Este mai presus de orice îndoială că Evanghelia de la Ioan era larg
cunoscută în Biserică încă în prima jumătate a secolului al II-lea. Aşa cum am arătat, mai
multe scrieri din această perioadă dovedesc o familiaritate a autorilor lor cu textul
Evangheliei şi, în general, cu cugetarea Sf. Apostol Ioan. Adăugăm la cele menţionate
Păstorul lui Herma (de pe la anul 140) şi Odele lui Solomon (lucrare creştină din prima
jumătate a secolului al II-lea), în care este evidentă influenţa ioaneică.
Există însă şi o dovadă materială de o importanţă unică privind vechimea Evangheliei
de la Ioan. Este vorba de fragmentul de papirus Rylands 457, notat p
52
, care cuprinde parţial
textele din In 18, 31-34 (recto) şi 18, 37-38 (verso). Acest papirus a fost descoperit în Egipt şi

329
Formula, adăugată în a 18-a binecuvântare, aşa-numita birkath ha-minim, are următorul cuprins: „Nazareenii
şi ereticii (minim, adică creştinii), într-o clipă să piară, să fie şterşi din cartea celor vii şi să nu fie scrişi cu
drepţii“. Cf. J. BONSIRVEN, Textes Rabbiniques des deux premiers siècles chrétiens, Rome, 1955, p. 2.
330
Cf. BARRETT, The Gospel according to St. John, p. 108.
99
datează de la începutul secolului al II-lea
331
. Dacă ţinem seama că nu e vorba de un autograf
al Apostolului, ci de o copie, şi că a durat un oarecare timp până ce textul Evangheliei a ajuns
de la Efes în Egipt, putem situa redactarea ei înainte de sfârşitul sec. I. După Sf. Irineu şi
Clement Alexandrinul, Apostolul a trăit până în vremea lui Traian (98 - 117). Putem spune,
deci, că Evanghelia a patra a fost scrisă între anii 90 şi 100.


3. Scopul şi destinatarii primi ai Evangheliei

Cu ce scop şi-a scris Sf. Apostol Ioan Evanghelia? A urmărit el pur şi simplu să completeze
cele trei Evanghelii anterioare (Evangheliile numite „sinoptice“) sau să prevină înţelegerea
greşită a unor elemente din cuprinsul acestora? Deşi Sf. Ioan are în vedere şi aceste lucruri –
şi, într-adevăr, în ceea ce priveşte cadrul şi cronologia activităţii Domnului Evanghelia a patra
aduce importante date complementare –, totuşi nu acesta este scopul său principal. El însuşi
ţine să precizeze că ceea ce urmăreşte este desăvârşirea credinţei cititorilor săi: „Iar acestea s-
au scris ca să credeţi că Iisus este Hristosul şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui“ (In 20,
31).
Cine sunt cei cărora evanghelistul le scrie astfel? Cine sunt, deci, primii destinatari ai
Evangheliei a patra? În orice caz, nu e vorba de păgâni neîncreştinaţi, căci, aşa cum rezultă
din cuprinsul Evangheliei, autorul presupune la cititorii săi o formaţie creştină. El nu simte
nevoia nici să dea informaţii despre personajele scrierii sale – presupuse cunoscute de cititori
–, nici să argumenteze valoarea şi autoritatea absolută a învăţăturii lui Iisus, pe care le
consideră ca ceva de sine-nţeles. Este cum nu se poate mai clar că nu numai Evanghelistul
însuşi, ci şi primii destinatari ai scrierii sale sunt la curent cu tradiţia istorică despre persoana
şi activitatea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos.
În legătură cu aceasta, o întrebare care se pune – şi care nu este lipsită de importanţă –
este aceea dacă se poate vorbi de o dependenţă literară a lui Ioan de Evangheliile sinoptice. În
orice caz, Sf. Ioan n-a folosit niciuna din Evangheliile sinoptice aşa cum a folosit, de pildă,
Matei pe Marcu. Totuşi, Sf. Ioan a citit Evanghelia de la Marcu şi influenţa acestei Evanghelii
transpare destul de clar în mai multe locuri ale Evangheliei a patra. De asemenea, unele
afirmaţii ale Sf. Ioan ar lăsa să se înţeleagă că îi era familiar şi materialul specific Evangheliei
de la Luca
332
. Este însă limpede că Sf. Ioan presupune cunoscute datele evanghelice de către
primii cititori ai Evangheliei sale.
Este, deci, mai presus de îndoială că primii cititori ai Evangheliei a patra sunt creştini.
Cuprinsul Evangheliei ne lasă însă impresia că printre aceşti creştini sunt şi unii nu îndeajuns
instruiţi şi întăriţi în învăţătura lui Hristos. Această impresie devine o certitudine dacă luăm în
considerare celelalte scrieri ioaneice şi mai ales Epistola I a Sf. Ioan care pare să fi constituit
un fel de introducere la Evanghelie. În comunităţile cărora li se adresează Apostolul existau
unii creştini slabi în credinţă, gata să cadă victime falselor învăţături ale „antihriştilor“, adică
ale acelora care tăgăduiau că Iisus este Hristosul şi că El a venit în trup (I In 2, 18-23),
lăsându-se astfel atraşi de „adâncurile satanei“ (Apoc 2, 24). Unii ca aceştia nu-L au nici pe
Tatăl, odată ce leapădă pe Fiul lui Dumnezeu, Care „este adevăratul Dumnezeu şi viaţa de
veci“ (I In 5, 20)
333
. Sf. Apostol Ioan se vede silit să le reamintească acestora învăţătura

331
HARRINGTON, Introduction, p. 943. BARRETT, The Gospel according to St. John, p. 108, crede că acest
papirus „nu poate fi datat mai precis decât la mijlocul sec. II“.
332
BARRETT, The Gospel According to St. John, p. 34.
333
Citind în Epistola I Ioan despre „antihriştii“ de atunci, nu poţi să nu te gândeşti la antihriştii de azi, care sunt
de multe feluri şi care pun atâta zel în răspândirea rătăcirilor lor. Epitetul dat de Sf. Apostol Ioan acestor eretici
din vechime li se potriveşte întru totul, de pildă, actualilor „martori ai lui Iehova“, ca unora care neagă
100
primită „de la început“ (I In 1, 1; 2, 7. 24; 3, 11), învăţătura cea „veche“, care va fi totuşi
„nouă“ pentru ei (I In 2, 7-8), deoarece n-au asimilat-o încă aşa cum trebuie: anume că Iisus
Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu şi El Însuşi Dumnezeu adevărat, S-a făcut şi Om
adevărat prin Întrupare. Acest adevăr fundamental Apostolul ţine să-l afirme încă de la
începutul Evangheliei, în prologul (In 1, 1-18) care de fapt anunţă şi rezumă ideile
fundamentale ale acesteia. Este un adevăr pe care el nu-l spune din auzite. Atât în Evanghelie
(1, 14) cât şi în prima sa Epistolă (1, 1-3), Sf. Ioan ţine să precizeze că vorbeşte ca martor
direct al „Cuvântului vieţii“. Cu această autoritate de Apostol şi martor al lui Iisus Hristos, pe
care, desigur, i-o recunoştea fără rezerve întreaga Biserică de la sfârşitul veacului I, vine Sf.
Ioan să ateste, prin Evanghelia pe care o scrie, adevărurile fundamentale ale creştinismului,
aşa cum au fost ele învăţate de Însuşi Mântuitorul lumii.


4. Limba şi stilul Evangheliei

Stilul Evangheliei a patra este foarte personal. E un stil pe care nu-l mai regăsim în Noul
Testament, în afară, desigur, de Epistolele Sfântului Apostol Ioan. Caracteristicile specifice
ale acestui stil sunt evidente chiar în traduceri şi oricine este cât de cât familiarizat cu Noul
Testament va putea uşor recunoaşte un text ioaneic chiar şi fără a i se indica anume locul
neotestamentar de unde provine acel text.
Limba greacă în care a scris Apostolul nu este greaca literară. Deşi vocabularul este
limitat, totuşi cuvintele şi expresiile folosite sunt întotdeauna bine alese şi adecvate
subiectului, astfel încât e greşit a se vorbi de o sărăcie a limbii ioaneice.
Între caracteristicile de stil ale Evangheliei a patra trebuie să amintim în primul rând
faptul că Sf. Ioan repetă uneori, în mod deliberat, expresii şi chiar propoziţii întregi, fie în
mod afirmativ (1, 7-8; 13, 34; 19, 10 ş.a.), fie printr-o negaţie întărită de o afirmaţie (1, 13
ş.a.). Evanghelistul introduce aceste repetiţii – care reamintesc paralelismul stilului ebraic –
mai ales atunci când vrea să accentueze în mod deosebit o idee. Efectul produs este acela al
unei impunătoare majestăţi. În unele cazuri, avem chiar de-a face cu adevărate structuri
imnice (mai ales 1, 1-18 şi cap. 17). Cu cât studiezi mai mult Evanghelia a patra, cu atât mai
mult îţi dai seama că ea este opera unui geniu, dar a unui geniu care se ignoră şi care, fără cel
mai mic efort şi fără a recurge la vreo tehnică literară oarecare, realizează efecte dramatice de
o valoare artistică fără egal
334
. „Arta“ Evangheliei a patra îşi are însă, desigur, explicaţia nu
numai în genialitatea autorului, ci şi în sublimitatea subiectului tratat. Stilul şi vocabularul
Evangheliei de la Ioan poartă o destul de marcată influenţă a limbii aramaice. Destul de multe
cuvinte aramaice sunt mai întâi redate ca atare, fiind urmate de traducerea sau de explicarea
lor. Uneori chiar Sf. Ioan introduce cuvinte aramaice în texte paralele celor ale sinopticilor.
Astfel, de pildă, se întâmplă ca acolo unde sinopticii au „Hristos“ şi „Petru“ Sf. Ioan să
folosească formele aramaice „Mesia“ şi „Chefa“. De asemenea, Sf. Ioan traduce în mod
diferit în greceşte unele cuvinte aramaice folosite de Mântuitorul. Astfel, de pildă, aramaicul
mathla e redat de Ioan prin paroimía (asemănare), iar nu prin parabolé‚ (pildă, parabolă) ca
în primele trei Evanghelii. La fel, bisrá este redat prin sárx (carne), în timp ce sinopticii îl
redau prin söma (trup).
Unii au exagerat valoarea aramaismelor din Evanghelia a patra, susţinând că textul grec
existent n-ar fi decât o traducere – servilă şi uneori chiar greşită – a unui original aramaic.
Este o ipoteză fără nici un temei. În primul rând, pentru că nu există nici o mărturie că Sf.
Ioan şi-ar fi scris lucrarea în limba aramaică, precum nu există nici o urmă a vreunui text

dumnezeirea Mântuitorului Hristos (şi, legat de aceasta, învăţătura despre Sf. Treime), dar şi multor altor curente
şi orientări pseudo-creştine de astăzi.
334
HARRINGTON, Introduction, p. 944.
101
aramaic al Evangheliei. Iar în al doilea rând pentru că aramaismele din Evanghelia a patra
sunt prea puţine pentru a susţine această ipoteză şi pentru că ele se explică foarte bine prin
faptul că aramaica era limba maternă a autorului, limba în care el – chiar dacă trăise multă
vreme în mediul lumii elenizate – gândea şi vorbea cel puţin tot atât de mult cât şi în limba
greacă.
În cazul Evangheliei a patra nu este vorba atât de o influenţă a limbii aramaice, cât de
una a modului de a gândi al evreilor şi, în general al orientalilor. Pe linia acestui mod de a
gândi, deosebit de gândirea abstractă, logică a europenilor, Sf. Ioan foloseşte reprezentări,
imagini, iar nu concepte abstracte. Pentru a vorbi despre perfecţiunea lui Dumnezeu, de pildă,
el zice că „Dumnezeu este lumină şi nici un întuneric nu este întru El“ (I In 1, 5); minunata
alegorie a viţei şi a mlădiţelor sale (In 15, 1 şi urm.) defineşte mai bine decât orice exprimare
abstractă adevărul că Hristos este izvorul a tot harul precum şi comuniunea de viaţă dintre
Hristos şi credincioşii Săi. Opoziţia dintre cele două moduri diferite de gândire apare cum nu
se poate mai clar în discuţia dintre Iisus şi Pilat din In 18, 37-38. Răspunzând unei întrebări a
lui Pilat, Domnul îi zice: „Eu pentru aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume,
ca să dau mărturie pentru adevăr; oricine este din adevăr ascultă glasul Meu1“. Luând
cuvântul „adevăr“ într-un sens filozofic, Pilat întreabă sceptic: „Ce este adevărul?“ Iisus nu-i
mai răspunde, deoarece Pilat nu sesizase deloc ideea pe care El o exprimase. Căci, spunând că
a venit să dea mărturie despre adevăr, Domnul nu avea nicidecum în vedere o abstracţie
filozofică, ci adevărul descoperit de Dumnezeu în propria Sa persoană. Adevărul nu este altul
decât Iisus Hristos Însuşi (In 14, 6).
Trebuie să ţinem bine seama de acest mod de a gândi dacă vrem să înţelegem exact
diferitele afirmaţii ale Sf. Ioan. Astfel, în propoziţii ca: „Duh este Dumnezeu“ (In 4, 24),
„Dumnezeu este lumină“ (I In 1, 5) sau „Dumnezeu este iubire“ (I In 4, 8), nu trebuie să
vedem nişte definiţii ale lui Dumnezeu. E vorba de însuşiri sau atribute ale Sale. Apostolul
insistă însă asupra unora dintre atributele cele mai vădite ale lui Dumnezeu, cele care-L
„definesc“ cel mai mult. Astfel, de pildă, zicând că „Dumnezeu este iubire“, el adaugă
imediat explicaţia: „Întru aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său Cel
Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem“ (I In 4, 9). Iubirea este,
deci, atributul pe care Dumnezeu şi L-a manifestat cu cea mai mare tărie şi în mod culminant
prin trimiterea în lume a Fiului Său
335
.
Pe de altă parte, dacă modul de a gândi occidental ne-a obişnuit cu raţionamente şi cu
demonstraţii ale diferitelor teze, trebuie să ştim că nu vom găsi aşa ceva la Sf. Ioan. El nu
raţionează, nu argumentează, nu porneşte de la premise spre a trage concluzii, ci atestă,
afirmă, mărturiseşte
336
. Evanghelia a patra este o mărturie despre Hristos-Adevărul. Pe acesta
Îl contemplă Ioan din perspective diferite, şi ni-L dezvăluie prin imagini diferite, conştient că
limbajul omenesc este incapabil de a-L exprima în nemărginita-I bogăţie într-o formulă unică.
Hristos este şi Lumina şi Viaţa şi Adevărul etc.; El nu este numai una din acestea, ci toate
deopotrivă şi mult mai presus de tot ceea ce noi am putea spune despre El.

5. Planul Evangheliei

Planurile propuse pentru Evanghelia de la Ioan sunt pe cât de numeroase pe atât de diferite.
Vom prezenta aici două planuri diferite: Planul A, care are meritul de a pune în valoare
extraordinara bogăţie teologică a Evangheliei, şi Planul B, care evidenţiază mai bine cadrul
cronologic al desfăşurării activităţii Mântuitorului Hristos.


335
Cf. ibidem, p. 945.
336
Ibidem, p. 946.
102
Planul A
337


INTRODUCERE
1. Prologul (1, 1-18)
2. Mărturii despre Iisus Hristos (1, 19-51)
CARTEA SEMNELOR (cap. 2 - 12)
I. Iisus Hristos este întemeietorul unei noi iconomii religioase, superioare celei vechi.
1. Relatare: Nunta din Cana (2, 1-12)
2. Relatare: Curăţirea templului (2, 13-25)
3. Dialog: naşterea de Sus (3, 1-21)
Mărturia Sf. Ioan Botezătorul (3, 22-36)
4. Dialog: a) Apa cea vie (4, 1-15)
b) Adevărata închinare (4,16 -26)
c) „Mâncarea mea este să fac voia Celui Ce M-a trimis“ (4, 27-38)
Mărturia femeii samaritence (4, 39-42)
II. Cuvântul Care dă viaţa
1. Relatare: Vindecarea fiului unui slujitor regesc (4, 43-54)
2. Relatare: vindecarea slăbănogului de la Vitezda (5, 1-18)
3. Cuvântare: Cuvântul Care dă viaţa (5, 19-30)
Mărturia Tatălui despre Fiul (5, 31-47)
III. Pâinea vieţii
1. Relatare: Înmulţirea pâinilor (6, 1-21)
2. Cuvântare: a) Pâinea care se coboară din cer (6, 22-34)
b) Pâinea vieţii (6, 35-50)
c) Pâinea euharistică (6,51 -59)
3. Ucenicii necredincioşi Îl părăsesc pe Iisus. Cei Doisprezece (6, 60-71)
IV. Iisus Lumina şi Viaţa lumii
1. Relatare: Iisus la Ierusalim la sărbătoarea corturilor (7, 1-13)
2. Discuţii cu iudeii necredincioşi. Lumina se arată, dar este respinsă (7, 14 - 8, 59)
V. Judecata săvârşită de Lumină
1. Relatare: a) Vindecarea orbului din naştere (9, 1-34)
b) Judecătorii sunt judecaţi (9, 33-41)
2. Cuvântare: Păstorul Cel bun (10, 1-21)
Epilog: Iisus, Fiul lui Dumnezeu (10, 22-42)
VI. Biruinţa vieţii asupra morţii
1. Relatare şi cuvântare: Învierea lui Lazăr (11, 1-44)
2. Sinedriul hotărăşte uciderea lui Iisus (11, 45-57)
VII. Viaţa dobândită prin moarte
1. Relatare: a) Ungerea din Betania (12, 1-11)
b) Intrarea triumfală în Ierusalim (12, 12-15)
Reflexiuni ale evanghelistului (12, 16-19)
2. Cuvântare: Slava dobândită prin moarte (12, 20-36)
Epilog la Cartea Semnelor:
a) Comentariu al evanghelistului (12, 37-43)
b) Rezumat al ideilor principale (12, 44-50)
MANIFESTAREA SUPREMĂ A LUI HRISTOS (cap. 13 - 20)
I. Marea cuvântare de despărţire
1. Spălarea picioarelor. Descoperirea vânzătorului (13, 1-30)
2. Dialog despre plecarea şi revenirea lui Hristos (13, 31 - 14, 31)
3. Cuvântare despre Hristos şi despre Biserica Sa (cap. 15 - 16)
4. Rugăciunea arhierească (cap. 17)
II. Patimile şi moartea Domnului (cap. 18 - 19)
III. Iisus Hristos Cel înviat (cap. 20)
Apendice: Arătarea de la Marea Tiberiadei (cap. 21)


337
După C. H. DODD, The Interpretation of the Fourth Gospel, p. 289-443; A. FEUILLET, în ROBERT et
FEUILLET, Introduction, p. 625-638. Cf. HARRINGTON, Introduction, p. 951-953.
103
Planul B
338


PROLOG (1, 1-18)
I. Evenimente petrecute în jurul primului Paşti sau Paştile templului celui nou (1, 19 - 4, 54)
1. Iisus Se manifestă ca Mesia (1, 19 - 2, 12)
2. Primul Paşti la Ierusalim (2, 13-35)
3. Naşterea de Sus (3, 1-21)
4. Călătorie în Samaria şi în Galileea (3, 2 - 4, 54)
II. Iisus la Ierusalim la „o sărbătoare a iudeilor“ (Paşti?). Vindecarea slăbănogului de la
scăldătoarea Vitezda (cap. 5)
III. Paştile „Pâinii vieţii“. Iisus înmulţeşte pâinile şi Se prezintă pe Sine ca Pâinea care se
coboară din cer (cap. 6)
IV. Sărbătoarea Corturilor. Iisus – Lumina lumii şi Păstorul Cel bun (7, 2 - 10, 21)
V. Sărbătoarea înnoirii templului. Iisus Se mărturiseşte ca Fiul lui Dumnezeu şi Îl învie pe Lazăr
(10, 22 - 11, 54)
VI. Paştile răstignirii. Mielul lui Dumnezeu este „înălţat“ pe cruce (11, 55 - 19, 42)
VII. Învierea. Domnul le dă Apostolilor Duh Sfânt şi-i trimite la propovăduire (cap. 20)
APENDICE: Arătarea de la Marea Tiberiadei (cap. 21)

Din acest plan se vede foarte bine că Mântuitorul Şi-a desfăşurat activitatea pe parcursul mai
multor ani, petrecând trei – sau poate chiar patru – Paşti la Ierusalim. Evangheliile sinoptice
lasă impresia că activitatea Sa ar fi durat un singur an şi că El S-ar fi suit o singură dată la
Ierusalim, când a şi fost răstignit, la un Paşti al iudeilor. Prin precizarea acestui cadru
cronologic, Evanghelia de la Ioan aduce o foarte importantă completare primelor trei
Evanghelii, constituind astfel, printre altele, un aport de cea mai mare valoare pentru
reconstituirea vieţii şi activităţii Domnului.


6. Simbolismul ioaneic. Expresii cu sensuri suprapuse

Sf. evanghelist Ioan a fost supranumit încă de multă vreme „Teologul“. Şi aceasta nu fără un
bun temei. Desigur că despre toţi sfinţii evanghelişti se poate spune că fac „teologie“, în
sensul cel mai propriu al cuvântului (theologia este un cuvânt grecesc care înseamnă cuvânt
sau discurs despre Dumnezeu). Ei nu ne oferă simple biografii ale lui Iisus, ci, prin ceea ce
scriu, dau mărturie despre împlinirea planului de mântuire a lui Dumnezeu în Hristos Iisus.
Dar numai Sf. Ioan a fost numit Teologul, ca unul care a pătruns cel mai adânc taina
mântuirii, cugetarea sa avântându-se cu aripi de vultur spre cele mai înalte culmi ale
TEOLOGIEI (de aceea a şi fost adoptat vulturul ca simbol al acestui evanghelist).
Pentru a-şi exprima înaltele idei teologice, Sf. Ioan foloseşte larg simbolismul şi, de
multe ori, expresii cu sensuri suprapuse
339
.

a. Simbolismul ocupă un loc aparte în Evanghelia a patra. Astfel, de pildă, în Evanghelia de
la Ioan „apa“ sau „apa cea vie“ înseamnă harul Duhului Sfânt; „pâinea cea vie“ sau „pâinea
vieţii“ sunt expresii cum nu se poate mai sugestive pentru Sf. Euharistie; viţa de vie este o
imagine pentru comuniunea de viaţă dintre Hristos şi credincioşii Săi; Domnul se prezintă ca
„Păstorul Cel Bun“, în contrast cu răii păstori ai lui Israel; etc.
Într-o măsură mult mai mare decât sinopticii, Sf. Ioan relevă şi semnificaţia simbolică a
unora din acţiunile Mântuitorului.

338
După D. MOLLAT, L’Évangile selon saint Jean (Bible de Jérusalem), Paris, 1960, p. 32-36.
339
Cf. HARRINGTON, Introduction, p. 954-957.
104
Aici se cuvine să spunem ceva şi despre înţelesul pe care-l dă evanghelistul Ioan
cuvântului semn (în greceşte: séméion). Acest cuvânt nu implică în mod necesar o minune.
Este adevărat că în patru locuri «semnul» este de fapt o minune (2, 11; 4, 54; 6,14; 12,18).
Dar şi alte lucrări ale Domnului sunt semne, fără a fi în acelaşi timp şi minuni. Aşa sunt, de
pildă, curăţirea templului (2, 13-25) sau spălarea picioarelor ucenicilor (13, 1-20). Şi, în
general, Sf. Ioan ne lasă să înţelegem că vom găsi un înţeles mai adânc în toate faptele
Mântuitorului, nu numai în cele pe care le prezintă el în mod expres ca „semne“.
În ce priveşte minunile, la Ioan perspectiva este diferită de cea a sinopticilor. Aceştia
din urmă istorisesc pur şi simplu minunile, prezentându-le cel mult ca dovezi ale puterii
mesianice a lui Iisus. Sf. Ioan ţine să evidenţieze mai ales semnificaţia simbolică a minunilor.
El şi reţine în Evanghelia sa, în mod deliberat, acele minuni care sunt şi „semne“. Deşi
minunile istorisite de el sunt asemănătoare cu unele din cele pe care le găsim la sinoptici,
totuşi ele se pretează mai bine la o interpretare simbolică şi relevă adevăruri adânci despre
Hristos şi despre mântuirea prin El. Evanghelia însăşi, de altfel, dezvăluie aceste adevăruri,
cel mai adesea în cuvântările care însoţesc „semnele“.
Faptul că Sf. Ioan este preocupat de a descoperi semnificaţiile diferitelor acţiuni ale
Domnului, nu pune în cauză nicidecum istoricitatea acestora. Tocmai caracterul istoric
neîndoielnic al faptelor istorisite este temeiul de nezdruncinat al demonstraţiei sale teologice.
Numai că, aşa cum am mai spus, Sf. Ioan, alege cu predilecţie, din mulţimea faptelor
Domnului, pe acelea a căror valoare simbolică se impune oarecum de la sine. Astfel, de pildă,
vindecând pe orbul din naştere (In 9, 1-12), Iisus se manifestă ca Lumina lumii; prin învierea
lui Lazăr (In 11, 1-45), Iisus arată că El este Învierea şi Viaţa etc.

b. Expresii cu sensuri suprapuse. O trăsătură specifică a Evangheliei a patra o constituie şi
folosirea frecventă a unor expresii care, pe lângă înţelesul lor direct, evident, au şi un alt
înţeles, mai înalt. Sf. Ioan reţine în mod intenţionat astfel de expresii; este o „tehnică“ a sa. În
rostirea Mântuitorului, aceste expresii au un sens care nu este sesizat imediat de interlocutorii
Săi. Aceştia le iau în sensul lor obişnuit, încât Domnul este obligat să li le explice,
dezvăluindu-le înţelesul lor adânc, duhovnicesc.
Astfel, de pildă, în In 2, 19-21, când Iisus vorbeşte despre dărâmarea şi rezidirea
templului, iudeii cred că e vorba de templul construit de Irod („În patruzeci şi şase de ani s-a
zidit templul acesta!“); Domnul vorbea însă de templul trupului Său.
În In 3, 3.7 este folosit adverbul grecesc anôthén, care poate însemna atât „din nou“ cât
şi „de sus“. Nicodim îl înţelege în primul sens şi crede că este vorba despre o „naştere din
nou“ în sens fizic. Domnul foloseşte însă cuvântul în al doilea sens, de „naştere de Sus“, adică
„din Duh“(v. 6) sau „de la Dumnezeu“ (In 1,13).
În In 3, 14, Iisus zice că Fiul Omului trebuie „să se înalţe“. Aceeaşi expresie revine în 8,
28 şi 12, 32-33; în ultimul din aceste texte, evanghelistul notează că este vorba de înălţarea pe
Cruce, care constituie ea însăşi un moment al înălţării Sale spre Tatăl.
În vorbirea curentă a epocii, expresia „apă vie“ (In 4, 10) însemna, pur şi simplu, apa
curgătoare sau apa de izvor, în contrast cu apa stătută (de pildă, apa de cisternă, adică apa de
ploaie care umplea în timpul sezonului ploios cisternele subterane şi care asigura în bună
parte necesarul de apă al locuitorilor din Ţara Sfântă). Femeia samarineancă înţelege expresia
„apă vie“ în acest înţeles material, zicând: „Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez,
nici să mai vin aici să scot“ (v. 15). Mântuitorul însă se referea la altă „apă“; în In 7, 38-39 se
va preciza că El numeşte „apă“ harul Duhului Sfânt, revărsat în lume ca rod al preamăririi
Sale.
Acelaşi lucru se poate spune despre „pâinea cea vie“ (cap. 6), pe care ascultătorii o
înţeleg în sens material (v. 34), Domnul explicându-le apoi, pe larg, despre ce este vorba de
fapt.
105
Să mai amintim de jocul de cuvinte pe care-l face Iisus în In 3, 8 cu înţelesul termenului
pneuma, care înseamnă deopotrivă „vânt“ şi „duh“. Literal, propoziţia trebuie tradusă:
„Vântul suflă unde vrea“. Ţinând însă seama de cele spuse aici, nu e cu totul greşită nici
traducerea prin: „Duhul suflă unde vrea“ (Vulgata).
Există destul de multe exemple de acest fel în Evanghelia a patra. Şi trebuie să ţinem
seama de ele dacă vrem s-o înţelegem. Procedeul are rostul de a-i face pe cititori să pătrundă
mai bine tainele mesajului mântuitor al lui Hristos.


106Evanghelia Maicii Domnului


Buna-Vestire a venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu este o „Evanghelie“ în înţelesul cel
mai propriu al cuvântului. Într-adevăr, substantivul grecesc evanghelion înseamnă „veste
bună“, iar în Noul Testament el apare cu sensul specific de veste bună a mântuirii în
Hristos, de învăţătură sfântă a lui Hristos şi despre Hristos. În acest înţeles, Evanghelia este
una singură: Mă mir că aşa degrabă treceţi de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui
Hristos, la altă Evanghelie, care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură şi voiesc să
schimbe Evanghelia lui Hristos (Gal 1, 6-7). Foarte de timpuriu însă (cf. Didahia VIII, 2;
XI, 3; XV, 3; Sf. Iustin Martirul, Apologia I, 66) au primit denumirea de „Evanghelii“
primele patru scrieri ale Noului Testament care cuprind relatarea vieţii şi a operei
mântuitoare ale Domnului şi pe care le numim, după autorii lor umani, „de la Matei“, „de
la Marcu“, „de la Luca“ şi „de la Ioan“.
Vestea pe care Arhanghelul Gavriil o aduce Sfintei Fecioare Maria că Îl va naşte pe
Mântuitorul lumii este o „evanghelie“. O „evanghelie“ este şi relatarea lucanică a
evenimentului. Această relatare face parte dintr-un ansamblu care stă în fruntea scrierii
Sfântului Luca şi pe care – fiind vorba de naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi a
Mântuitorului, cu scurte referiri la pruncia lor – specialiştii îl intitulează „Evanghelia
lucanică a copilăriei“ (Luca 1 şi 2).
Textul din Luca 1, 26 şi urm., despre Buna-Vestire a naşterii Mântuitorului şi despre
vizita Sfintei Fecioare la Elisabeta, deşi face parte integrantă din Evanghelia a treia, pe
drept cuvânt ar putea fi intitulat Evanghelia Maicii Domnului. Şi aceasta dintr-un întreit
motiv:
1. Este vorba aici de o „evanghelie“ (veste bună) adresată în primul rând Sfintei
Fecioare Maria. În a şasea lună de la zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, a fost trimis
îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către
o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele
fecioarei era Maria. (Luca 1, 26-27).
Cât de mult a fost dorită, zeci de veacuri, venirea mesagerului ceresc! Încă de la
alungarea din Rai, când Dumnezeu a făcut şi cea dintâi făgăduinţă a mântuirii (Fac 3, 15),
Adam şi urmaşii săi au aşteptat mereu, cu nerăbdare, venirea Mântuitorului promis. Şi,
iată, Dumnezeu a hotărât plinirea vremii (Gal 4, 4). Iar prima făptură omenească
învrednicită de a afla această hotărâre dumnezeiască este Sfânta Fecioară Maria. Către ea
se adresează mai întâi „evanghelia“ despre venirea Mântuitorului în lume.
2. Buna-Vestire nu este însă numai o „evanghelie“ către Maica Domnului, ci şi o
„evanghelie“ despre Maica Domnului. Într-adevăr, deşi textul menţionat ne spune foarte
multe despre Fiul lui Dumnezeu întrupat, oferindu-ne o adevărată sinteză a hristologiei, el
ne spune şi cel mai mult, din întreg Noul Testament, despre Maica Domnului.
Astfel, din această pericopă evanghelică aflăm nu numai că Maica Domnului era
fecioară atunci când L-a zămislit pe Mântuitorul (Luca 1, 27: ...o fecioară logodită cu un
bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria; cf. Matei 1,
18: Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să
fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt şi Matei 1, 23: Iată,
Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu...), ci şi că era hotărâtă să rămână fecioară. Căci
numai aşa se explică întrebarea ei: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?
(Luca 1, 34). În cazul unei fecioare în preajma nunţii, care ar fi avut de gând să trăiască
107
viaţa obişnuită de căsătorie, o astfel de întrebare ar fi fost fără rost. „Nu ştiu de bărbat“ nu
poate însemna nimic altceva decât: „nu vreau să ştiu de bărbat“, sau „nu am de gând să ştiu
de bărbat“.
Aflăm apoi, din acelaşi text evanghelic, cât de deplină era ascultarea şi credinţa
Sfintei Fecioare faţă de Dumnezeu şi faţă de cuvântul Său. Spre deosebire de Zaharia, care
cere un semn (v. 18: Şi a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaşte aceasta? Căci eu
sunt bătrân şi femeia mea înaintată în zilele ei), ea nici nu se gândeşte să pună la îndoială
cuvântul Arhanghelului, cu toate că obiecţiunea pe care mintea omenească o ridica în cazul
vestirii făcute ei era de mult mai mare greutate decât în cazul celei făcute lui Zaharia.
Existau precedente pentru naşterea unui copil prin intervenţie dumnezeiască; aşa s-au
născut Isaac (Fac 17, 16 şi urm.; 18, 10 şi urm.; 21, 1-3), Samson (Jud 13, 2 şi urm.) şi
Samuel (I Regi 1, 1 şi urm.). Niciodată însă nu se mai întâmplase să nască o fecioară.
Zămislirea Fiului lui Dumnezeu ca Om în pântecele Fecioarei, prin umbrirea Duhului Sfânt
(Luca 1, 35: Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea
Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea, Sfântul Care Se va naşte din tine Fiul lui
Dumnezeu se va chema), era o noutate absolută. Şi totuşi, Sfânta Fecioară nu pune la
îndoială cuvântul Arhanghelului, nici nu cere vreun semn spre întărirea acestui cuvânt.
Zaharia, pentru îndoiala sa, a primit drept semn o pedeapsă vremelnică (v. 20: Şi iată vei fi
mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în
cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor). Sfânta Fecioară nu cere semn şi totuşi
Arhanghelul îi dă un semn, descoperindu-i taina zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul (Şi
iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună
pentru ea, cea numită stearpă) ca dovadă că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă (v. 36-
37). Răspunsul Fecioarei la vestirea cerească este exemplar: Iată roaba Domnului. Fie mie
după cuvântul tău! (v. 38). De aceea, inspirată de Duhul Sfânt, Elisabeta îi laudă credinţa:
Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul (v. 45).
Din imnul inspirat rostit de Sfânta Fecioară cu prilejul întâlnirii cu Elisabeta (v. 46-
55) desprindem şi o altă latură a personalităţii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu:
desăvârşita înţelepciune duhovnicească. Imnul ei este un psalm minunat în care se reflectă
înalta formaţie biblic-exegetică a Fecioarei, fapt care confirmă ceea ce ne spune Sfânta
Tradiţie despre anii copilăriei şi ai adolescenţei sale dedicaţi slujirii şi învăţăturii sfinte în
templul Domnului.
Acelaşi imn reflectă şi pilduitoarea ei smerenie. Ea, Maica Împăratului veacurilor,
nu-şi dă alt titlu decât pe acela de „roabă“ (v. 48); şi având deplina conştiinţă a măririi ce i
s-a conferit, n-o socoteşte altceva decât un dar al Celui ce coboară pe cei mândri şi înalţă
pe cei smeriţi (v. 51-53).
Iată numai câteva din înaltele virtuţi ale Sfintei Fecioare Maria, care au făcut-o
vrednică de alegerea unică de a fi mijlocitoare a venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu.
Această alegere îi conferă noi calificative şi o ridică mai presus decât toată făptura.
Faptul acesta este afirmat chiar în primele cuvinte pe care i le adresează Arhanghelul
binevestitor: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti
tu între femei (v. 28). Prorocia lui Isaia (7, 14: Pentru aceasta Domnul meu vă va da un
semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel)
despre Mesia – Emanuel, care se tâlcuieşte cu noi este Dumnezeu, se împlineşte în primul
rând prin şi pentru Sfânta Fecioară: Domnul este cu tine. Domnul este cu Sfânta Fecioară,
într-o negrăită apropiere, din chiar momentul Bunei-Vestiri, zămislindu-Se în pântecele ei
şi făcându-Se Fiul ei. Sfântul care Se va naşte din tine – îi zice Arhanghelul – Fiul lui
Dumnezeu Se va chema (v. 35). Cea care-L naşte pe Fiul lui Dumnezeu este Theotokos,
adică Născătoare de Dumnezeu. Este ceea ce afirmă şi Elisabeta, când o numeşte nu numai
binecuvântată între femei (v. 42), cum o numise şi Arhanghelul, şi fericită (v. 45), ci şi
108
Maica Domnului. În acest titlu, echivalent cu cel de Născătoare de Dumnezeu, se cuprind
toate celelalte înalte calificative ale ei. Pentru toţi cei care-i zicem, ca Elisabeta, Maica
Domnului meu, ea este implicit „mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de
asemănare decât serafimii“; este, deci, vrednică de cultul de supravenerare pe care i l-au
adus dintotdeauna Biserica şi credincioşii.
Însăşi Maica Domnului, de altfel, face o profeţie în acest sens: Iată, de acum mă vor
ferici toate neamurile (v. 48), întemeindu-şi afirmaţia pe mărirea pe care i-a conferit-o
Dumnezeu: Pentru că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic (v. 49). Astfel încât a nu o cinsti
pe Maica Domnului înseamnă a contraveni flagrant acestui cuvânt proorocesc.
3. În sfârşit, pericopa din Luca 1, 26 şi urm. este şi Evanghelie de la (sau după) Maica
Domnului.
Exegeţii socotesc pe bună dreptate că Sfântul Luca nu putea avea informaţiile pe care
le transmite în această pericopă (ca, de altfel, şi cele din întreg capitolul 2) decât din gura
Maicii Domnului însăşi. Despre întâmplările minunate legate de Naşterea lui Hristos,
Sfântul Luca ţine să remarce că Fecioara Maria le păstra pe toate în inima ei (2, 19). Din
acest sfânt tezaur a luat evanghelistul cele pe care ni le transmite despre Buna-Vestire, ca şi
despre Naşterea Domnului, despre cântarea îngerească de la Betleem şi închinarea
păstorilor, despre întâmpinarea la patruzeci de zile şi despre episodul de la templu când
Iisus avea doisprezece ani. În prologul Evangheliei sale, Sfântul Luca ne spune că,
pregătind redactarea acestei scrieri despre Iisus Hristos şi lucrarea Sa mântuitoare, a
cercetat toate cu de-amănuntul de la început (1, 3). Cel dintâi şi cel mai important izvor al
unei astfel de cercetări îl constituia mărturia Maicii Domnului. Din Sfânta Tradiţie ştim că
Sfântul Luca a şi pictat prima icoană a Maicii Domnului, ceea ce înseamnă că s-a
învrednicit a fi un timp oarecare în preajma ei. Iată de unde a luat Sfântul Luca amănuntele
pe care ni le transmite în „Evanghelia copilăriei“!
Să mai adăugăm că importantul imn din Evanghelia Sfântului Luca 1, 46-55 este
creaţia inspirată a Sfintei Fecioare şi a intrat ca atare, de la început, în cultul Bisericii.
Astfel, ceea ce relatează Sfântul Luca în primele două capitole ne vine de la însăşi Maica
Domnului şi textul acesta, înainte de a fi „de la Luca“, este „de la Maica Domnului“.
În concluzie, putem spune că Evanghelia Bunei-Vestiri este o Evanghelie către,
despre şi de la (sau după) Maica Domnului.
Să învăţăm din această Evanghelie a Maicii Domnului a o ferici după cuviinţă şi a o
avea mijlocitoare şi pururea rugătoare pentru sufletele noastre.


Maica Domnului şi minunea naşterii lui Hristos


Sfintele Evanghelii de la Matei şi de la Luca, adeverindu-se şi completându-se una pe
cealaltă, înfăţişează o minunată icoană a Naşterii Domnului. O icoană învăluită în aură de
taină, în care miraculosul este prezent peste tot, în care supranaturalul ţâşneşte în lumea
noastră ca o ploaie de raze din Soarele Dreptăţii răsărit în peştera din Betleem.
Din această icoană nu pot lipsi, fireşte, cei ce se miră (Luca 2, 18). Şi dacă este
adevărat că icoana Întrupării este mereu actuală, reînnoindu-se, an de an, şi prin
sărbătoarea Naşterii Domnului, nu este mai puţin adevărat că, în permanenta-i actualitate,
ea este mereu însoţită de mirarea minţii omeneşti. O mirare care adesea este lipsită de orice
urmă de evlavie, redusă la simpla curiozitate şi iscodire neîncrezătoare în faţa a tot ceea ce
depăşeşte concretul cotidian.
Nu de puţine ori această mirare devine contestare înverşunată şi încercare de
reconstruire a tabloului, prin eliminarea oricărui element care pune în încurcătură mintea
109
omenească. Istoria de aproape două mii de ani a Creştinismului este martora multor astfel
de încercări de a face din Naşterea petrecută în peştera din Betleem o naştere obişnuită, a
unui om obişnuit, la care nimic nu este miraculos şi care, bineînţeles, nu are cum să
mântuiască lumea. Toţi cei ce, rând pe rând, au încercat o astfel de reconstituire au crezut
că sunt foarte originali, când de fapt n-au făcut altceva decât să repete aceeaşi eroare
fundamentală: în loc să încerce a urca spre pătrunderea tainei, au suprimat-o pur şi simplu.
Niciodată o problemă nu se rezolvă prin suprimarea ei. Căci a tăia nodul gordian nu e
totuna cu a-l dezlega!
Cei care au încercat să elimine supranaturalul din icoana evanghelică a Naşterii
Domnului au căzut într-o cursă pe care, în mod inconştient, ei înşişi şi-au întins-o. Căci
acolo unde nu este nimic de mirare nu-şi mai au locul nici cei care se miră, nici iscoditorii.
Cuprinşi de la bun început şi pentru totdeauna în icoana tainică a Naşterii Domnului,
iscoditorii, încercând să excludă minunea, nu reuşesc altceva decât să se excludă pe ei
înşişi din preajma minunii, tăindu-şi astfel orice posibilitate de a accede la contemplarea ei,
la integrarea în ea.
În icoana evanghelică a Naşterii Domnului este prezentă însă nu numai nedumerirea
iscoditoare, ci şi „înţelegerea cea neînţeleasă“ a tainei, personificată luminos în chipul
Maicii Prea Curate. În întreaga istorie a urcuşului omului spre divin nu există un chip care
să exprime mai limpede serena acceptare a minunii, integrarea desăvârşită în taina
prezenţei supra-naturalului, decât chipul Maicii Fecioare din icoana evanghelică a Naşterii
Domnului.
În toată animaţia care se creează în jurul Pruncului născut în peştera din Betleem,
singură Maica Sa rămâne netulburată. Nici venirea păstorilor, cu istorisirea lor despre
arătarea îngerească, nici steaua minunată şi magii de la răsărit care cad în adorare înaintea
Pruncului şi-I aduc daruri minunate n-o smulg pe Născătoarea de Dumnezeu de la
împlinirea îndatoririlor oricărei mame adevărate faţă de fiul ei. Ea Îl înfaşă pe Prunc, Îl
culcă în iesle (Luca 2, 7). Îl poartă apoi în braţe până la templul din Ierusalim (Luca 2, 22
şi urm.) şi Îl duce în Egipt spre a-L feri de urgia lui Irod (Matei 2, 13 şi urm.), fără a se
mira de nimic din cele ce se întâmplă în jurul ei şi fără a vedea vreo contradicţie între toate
acele minuni şi nevoia de ocrotire a Fiului lui Dumnezeu făcut Om. Colindele noastre
tradiţionale surprind cum nu se poate mai bine această trăsătură a icoanei Naşterii,
înfăţişând-o întotdeauna pe Maica Preasfântă în preocuparea ei de a-şi ocroti şi îngriji
Pruncul, Care e ferit de orice pericol sub dragostea caldă a Maicii: „Mititel, înfăşăţel, / În
scutec de bumbăcel... / Vântul bate, nu-L răzbate, / Neaua-L ninge, nu-L atinge...“
În orice caz, din relatarea evanghelică este absolut clar că Sfânta Fecioară nu se află
nicidecum printre cei care se miră. Un „însă“ (dé în originalul grecesc) cu sens adversativ
opune clar atitudinea Maicii Domnului celei a tuturor celorlalţi: Însă Maria (spre deosebire
de toţi ceilalţi, n.n.) păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa (Luca 2, 19). Ea
este singura care nu se miră auzind istorisirea păstorilor. Nici nu se gândeşte să iasă în gura
peşterii să vadă dacă nu cumva bezna nopţii mai păstrează vreo urmă din manifestarea
îngerească. Nici nu socoteşte necesar să caute pe firmament steaua minunată care i-a
călăuzit pe magi. Adună numai în inimă tot ceea ce se spune despre Prunc, de unde, ca
dintr-un sfânt tezaur, vor culege mai târziu ucenicii lui Hristos înţelegerea împrejurărilor
venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu.
Cum se explică această atitudine? Răspunsul este limpede: pentru că înţelege că
Taina cea mare, Taina tainelor nu este în văzduh sau pe firmament, nu este în anghelofanii
şi revelaţii particulare, ci chiar în faţa ei, în ieslea devenită leagăn, în Pruncul Care este şi
Dumnezeu şi Om. Cât despre întâmplările neobişnuite care îi tulbură pe toţi ceilalţi, n-o pot
mira pe aceea care a înţeles o dată pentru totdeauna, din gura Arhanghelului binevestitor,
că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă (Luca 1, 37). De altfel ea este convinsă că
110
Fiului ei totul I se cuvine. Dar nici o clipă nu pierde din vedere ceea ce I se cuvine din
partea ei: dragostea desăvârşită de Maică! E rolul pe care Dumnezeu Însuşi i l-a încredinţat
şi pe care ea l-a primit cu smerită bucurie atunci când a răspuns Arhanghelului: Iată roaba
Domnului. Fie mie după cuvântul tău! (Luca 1, 38).
Nimic n-o va putea abate pe Preacurata Maică de la împlinirea acestui rol. Nu numai
la naştere, sau cât a durat pruncia Domnului, ci permanent. O vom reîntâlni în paginile
Sfintei Evanghelii peste doisprezece ani, cu aceeaşi grijă plină de dragoste faţă de Fiul ei
(Luca 2, 41 şi urm.). Mai târziu, când Domnul Îşi desfăşoară lucrarea mesianică prin
diferitele regiuni ale Ţării Sfinte, Maica Sa, deşi plină de încredere că Fiul ei poate totul –
cum o dovedeşte întâmplarea din Cana Galileii (Ioan 2, 1 şi urm.) – continuă totuşi să-I
poarte de grijă şi să-L caute ca pe un copil iubit (Matei 12, 46; Marcu 3, 31; Luca 8, 19-
20). Este alături de El şi în cursul dramaticelor evenimente din Săptămâna cea Mare şi,
împreună cu ucenicul iubit, este prezentă sub braţele Crucii însângerate de pe Golgota. Iar
de acolo Sfânta Evanghelie ne lasă o mărturisire despre cât de mult S-a simţit Mântuitorul
Fiu al Maicii Sfinte şi despre cât de profund a înţeles El dăruirea ei de Maică şi că ea este
Maică într-un mod prea deplin spre a o putea priva acum, pentru restul vieţuirii pe pământ,
de atribuţiile foarte concrete pe care le implică această calitate. Pe Cruce fiind, Domnul are
grijă să-i dea Maicii un nou fiu: Deci Iisus văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care îl
iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată
mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine (Ioan 19, 26-27). Acest episod este
înţeles de obicei unilateral, anume în sensul că Mântuitorul o încredinţează pe Maica Sa
grijii Apostolului Ioan. Această interpretare însă nu dă seama de cuvintele adresate
ucenicului: Iată mama ta! Ucenicul primeşte într-adevăr o Maică de care va fi dator să aibă
grijă, dar, înainte de aceasta, Maica este cea care primeşte un fiu, nou obiect al solicitudinii
cu care până acum L-a înconjurat pe Mântuitorul lumii.
Chipul Maicii Domnului din icoana evanghelică a Naşterii este pentru noi un luminos
exemplu. Ea ne învaţă, în primul rând, să nu ne mulţumim a rămâne în marginea acestei
icoane, printre cei care nu urcă mai sus de nivelul întrebărilor fără de răspuns. Învăţăm
apoi de la Maica Domnului că integrarea în taina mântuirii începe cu acceptarea plină de
credinţă a minunii coborârii Fiului lui Dumnezeu în chip de Om şi se desăvârşeşte prin
împlinirea plină de dăruire a rolului pe care Dumnezeu ni-l atribuie în planul Său. Căci
oricât de înaltă şi duhovnicească este taina mântuirii noastre, ea cere contribuţia noastră de
slujire concretă în lume. Atotputernicia Domnului şi permanenta Sa prezenţă şi lucrare în
viaţa lumii nu fac nicidecum zadarnică slujirea noastră, ci aceasta este absolut necesară,
aşa cum necesară a fost slujirea pe care Maica Preacurată a adus-o Fiului ei.
Pe măsura fidelităţii faţă de chemarea noastră, a împlinirii rolului încredinţat, vom
înainta tot mai mult dinspre latura iscoditorilor spre centrul luminos în care se află Maica
Domnului şi, întrupată în ea, înţelegerea cea mai presus de înţelegere.
111


Genealogia Mântuitorului
Matei 1, 1-17


1
Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
2
Avraam a născut pe Isaac; Isaac a
născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;
3
Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a
născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;
4
Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason;
Naason a născut pe Salmon;
5
Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a
născut pe Iesei;
6
Iesei a născut pe David regele; David a născut pe Solomon din femeia lui Urie;
7
Solomon
a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
8
Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a
născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;
9
Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a
născut pe Iezechia;
10
Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe
Iosia;
11
Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon;
12
După strămutarea în
Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;
13
Zorobabel a născut pe Abiud;
Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;
14
Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe
Achim; Achim a născut pe Eliud;
15
Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut
pe Iacov;
16
Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos.
17

Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; şi de la David până la strămutarea
în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.

Evanghelia de la Matei începe cu o genealogie a Mântuitorului. O altă genealogie ne dă
Sfântul Luca (3, 23-38). Dacă genealogia mateiană este descendentă, coborând de la
Avraam până la Iisus, genealogia lucanică este ascendentă, mergând de la Iisus spre
strămoşii Săi după trup.
Auzind această înşirare de nume, poate că ne-am întrebat: De ce a socotit necesar
evanghelistul să-şi înceapă astfel Evanghelia? Ce ne poate revela această genealogie despre
Hristos şi despre mântuirea noastră prin El?
Privind însă mai îndeaproape textul mateian, ne dăm seama cât de bogat este răspunsul
la aceste întrebări. Căci, într-adevăr, prin această genealogie, evanghelistul găseşte
mijlocul să ne transmită adevăruri fundamentale cu privire la Cel despre Care va fi vorba
în întreaga sa Evanghelie.
Chiar din primul verset ni se spun câteva lucruri de mare importanţă despre
Mântuitorul. Evanghelistul nu numai că-i dă numele, Iisus – care înseamnă, etimologic,
Domnul (Iahve) Mântuitorul (cf. Mt 1, 21b) –, ci la acest nume adaugă imediat titlul
„Hristos“. „Iisus Hristos“ – iată deja o mărturisire de credinţă. Scriind o Evanghelie
adresată în primul rând iudeilor, Sfântul Matei ţine să le spună cititorilor săi, de la bun
început, că Iisus este Hristosul, adică Mesia. Iudeii ştiau foarte bine despre cine este vorba.
Ei aveau Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, care este plină de profeţii mesianice,
adică de preziceri insuflate despre trimiterea în lume a lui Mesia-Mântuitorul. Iată
precizată din capul locului identitatea Personajului prin excelenţă al Evangheliei!
Dar Evanghelistul merge şi mai departe. El adaugă că Iisus Hristos este „fiul lui David,
fiul lui Avraam“. În predica din Duminica trecută arătam că adeseori în Vechiul Testament
112
Mesia este desemnat ca „fiul lui David“, ca Unul care avea să fie Urmaşul prin excelenţă al
marelui rege israelit, Cel în care, de fapt, se vor împlini proorociile despre binecuvântarea
familiei davidice. Relaţia lui Mesia cu David, strămoşul Său după trup, este atât de mult
accentuată în cărţile profetice, încât uneori Mesia este numit, pur şi simplu, „David“ (aşa în
Ier 30, 9; Iez 34, 24; 37, 24). Numindu-L pe Iisus „fiul lui David“, evanghelistul afirmă, de
fapt, că în El se împlinesc toate aceste profeţii. De adăugat că genealogia urmează linia
urmaşilor lui David prin Solomon, care au fost regi, până la desfiinţarea regatului prin
cucerirea babiloneană (în anul 586).
Aceeaşi idee o relevă evanghelistul şi într-un alt mod. Genealogia mateiană este
împărţită în trei perioade, corespunzătoare, de altfel, unor etape destul de clar delimitate ale
istoriei poporului ales. Numai că Sfântul Matei ţine să prezinte o simetrie perfectă a celor
trei perioade: „Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; şi de
la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon
până la Hristos sunt paisprezece neamuri“ (v. 17). Privind însă mai îndeaproape, ne dăm
seama că Sfântul Matei şi-a dat silinţa să facă să-i iasă această simetrie. Într-adevăr, din
lista sa lipsesc destule nume, căci adeseori se sare de la strămoş la strănepot. Astfel, de
pildă, între Fares şi Naason sunt date numai patru nume intermediare (v. 3-4); or, este
vorba de întreaga perioadă dintre epoca patriarhilor (Fares este fiul lui Iuda) şi Exod, adică
de nu mai puţin de 430 de ani (Ieş 12, 40; Gal 3, 17). Între Salmon şi Iesei se dau numai
două nume intermediare (v. 5), când este vorba, de fapt, de o perioadă de cel puţin 300 de
ani. Din cartea a IV-a a Regilor, ştim că între Ioram şi Ozia (v. 8) au mai fost trei generaţii,
reprezentate prin Ohozia, Ioas şi Amasia, dar care nu apar în genealogia mateiană. Apoi,
Iehonia este socotit de două ori, o dată la sfârşitul listei a doua (v. 11) şi încă o dată la
începutul listei a treia (v. 12). În sfârşit, între Zorobabel şi Iacov, tatăl dreptului Iosif,
Matei dă numai 8 nume intermediare, în timp ce Luca dă, pentru aceeaşi perioadă, 17
nume. Este limpede că Sfântul Matei n-a fost deloc preocupat de a ne da o listă completă a
ascendenţilor Mântuitorului. Genealogia mateiană prezintă numeroase lacune, care se
explică prin cadrul mnemonic şi simbolic pe care caută să-l evidenţieze această
Evanghelie. „Cadrul mnemonic“: Evanghelia, care avea să fie folosită în Biserica primară
ca un fel de manual de cateheză, foloseşte tehnici care să faciliteze memorarea. Astfel de
tehnici apar în mod curent la rabinii iudei, pe vremea aceea învăţătura făcându-se mai ales
prin metoda memorării, cei mai buni învăţăcei fiind aceia care puteau reţine cât mai multe
texte şi cât mai exact cu putinţă. „Cadrul simbolic“: în intenţia Sfântului Matei, de trei ori
câte paisprezece neamuri nu implică nicidecum o exactitate matematică, ci un simbolism
destul de uşor de descifrat. Într-adevăr, numărul paisprezece este numărul lui David. Se
ştie că literele ebraice (ca, de altfel, şi cele greceşti şi, în parte, şi cele latine) sunt folosite
şi pentru notarea cifrelor: alef este 1; beth este 2; ghimel este 3; dalet este 4; he este 5; vav
este 6 etc. Bazaţi pe această dublă folosire a caracterelor alfabetului, cei vechi practicau
gematria, care constă în calcularea valorii numerice a unui cuvânt sau nume şi căutarea
unei semnificaţii simbolice a numărului astfel obţinut. Ori, prin gematrie, numele David
este egal cu cifra 14. Într-adevăr, deoarece ebraica foloseşte o scriere consonantică, adică
nu se scriu şi vocalele, ci numai consoanele şi semivocalele, David se scrie cu trei litere:
dalet d + vav v + dalet d, iar dând acestor trei litere valoarea lor numerică obţinem: 4 + 6 +
4 = 14. Astfel, 14 înseamnă, simbolic, David. Vorbind de trei serii de câte 14 neamuri (v.
17), Sfântul Matei subliniază, de fapt, o dată mai mult (cf. v. 1), că Iisus este „Fiul lui
David“, adică Mesia.
A doua identificare prin strămoşi din v. 1 este nu mai puţin grăitoare. Numindu-L pe
Iisus „fiul lui Avraam“, Sfântul Matei afirmă că El este nu numai unul din fiii lui Avraam,
adică un israelit oarecare, ci că El este Urmaşul făgăduit lui Avraam, Cel întru Care se vor
binecuvânta toate neamurile, în sensul interpretării dată textului vechitestamentar (din Fac
113
12, 7; cf. 22, 18) de către Sfântul Apostol Pavel, interpretare care se bazează pe faptul că în
acest text pentru „seminţia“ („sămânţa“) lui Avraam este folosit singularul: „Făgăduinţele
au fost rostite lui Avraam şi Urmaşului său. Nu zice: «şi urmaşilor», ca de mai mulţi, ci ca
de unul singur: «şi Urmaşului tău», Care este Hristos“ (Gal 3, 16).
O comparaţie chiar superficială cu multele liste genealogice din cărţile Vechiului
Testament evidenţiază o importantă trăsătură specifică genealogiei mateiene: anume faptul
că în ea apar şi femei. Iar aceste femei nu sunt menţionate deloc la întâmplare. Tamar (v. 3)
a ţinut să aibă un moştenitor de la Iuda; l-a obţinut prin înşelăciune (Fac 38). Rahav (v. 5a)
nu numai că era de neam canaanit, ci era şi o femeie desfrânată (Ios 2,1; 6, 22-23). Rut (v.
5b) nu era nici ea de neam israelit; era o moabiteancă, pe care însă Biblia o laudă pentru
fidelitatea ei faţă de soacra sa, după moartea soţului ei, ceea ce înseamnă, implicit,
fidelitate faţă de poporul lui Dumnezeu (Rut 1, 15-17). Iar „femeia lui Urie“ (v. 6), adică
Batşeba, care se pare că n-a fost cu totul nevinovată pentru păcatul pe care David l-a
săvârşit din cauza ei, era, probabil, de neam hitit (heteu), ca şi primul ei soţ, Urie (II Regi
11, 3). Menţionându-le pe aceste patru femei în linia genealogică a lui Iisus, Sfântul Matei
relevă adevărul că Fiul lui Dumnezeu a venit pentru toţi oamenii, nu numai pentru evrei şi
că, de asemenea, El a venit nu numai pentru cei drepţi, ci şi pentru cei păcătoşi.
A cincea femeie menţionată în genealogia de la Matei este Sfânta Fecioară Maria. O
menţiune care nu e făcută oricum. Redând genealogia dreptului Iosif, când ajunge la
menţionarea acestuia, evanghelistul îl prezintă ca „logodnicul Mariei“ (v. 16a). Şi încă de
aici ţine să precizeze că din ea s-a născut Iisus. Într-adevăr, în originalul grecesc al
Evangheliei, este utilizat pronumele relativ „care“ la genul feminin, deci cu referire la
Maria, care tocmai a fost menţionată, iar nu la Iosif: „... logodnicul Mariei, din care (. : u :,
la feminin, iar nu .: eu , la masculin) s-a născut Iisus, Care Se cheamă Hristos“ (v. 16b).
Acelaşi lucru îl va spune evanghelistul în mod explicit puţin mai jos, când va preciza că
Iosif n-a avut nici un rol la zămislirea Mântuitorului, ci că Fecioara Maria „s-a aflat având
în pântece de la Duhul Sfânt“ (v. 18).
Iosif nu este decât tatăl adoptiv al Mântuitorului. Dumnezeu îi porunceşte lui Iosif s-o
ia pe Maria şi să-i dea Pruncului numele Iisus (v. 20-21). În acest fel, Iosif asigură
legitimitate naşterii Pruncului. Dar adevăratul Tată al lui Iisus este Dumnezeu; El S-a
zămislit în pântecele Fecioarei prin „umbrirea“ puterii Celui Preaînalt (Lc 1, 35). Dacă
Iisus nu este fiul lui Iosif, ce rost mai are genealogia? Pentru a înţelege rostul ei, trebuie să
ştim că la evrei filiaţia legală are aceeaşi valoare în ce priveşte consecinţele pentru
moştenitor ca şi filiaţia naturală. Chiar dacă nu este fiul natural al dreptului Iosif, o dată ce
poartă numele lui, Iisus moşteneşte prerogativele familiei davidice, din care se trage Iosif.
De altfel, după o veche tradiţie – despre care mărturisesc încă Sfântul Ignatie Teoforul
(Epistola către Efeseni, XVIII, în vol.: Scrierile Părinţilor apostolici, trad. de Pr. D.
Fecioru, PSB, 1, Bucureşti 1989, p. 163) şi Sfântul Iustin Martirul (Dialogul cu iudeul
Trifon, C, trad. de Pr. prof. Olimp N. Căciulă, în vol.: Apologeţi de limbă greacă, PSB, 2,
Bucureşti, 1980, p. 210) – Sfânta Fecioară Maria era şi ea din neamul lui David. Căci se
ştie că, în conformitate cu prescripţia din Num 36, 6-12, o fiică unică la părinţi trebuia să-şi
ia soţ dintre rude. La logodirea Fecioarei Maria cu dreptul Iosif s-a ţinut seama, desigur, şi
de această prescripţie.
Deşi, cum am spus, genealogia lui Iosif nu este, de fapt, genealogia naturală a lui Iisus,
totuşi în fruntea acestei genealogii evanghelistul pune ca titlu cuvintele „Cartea neamului
lui Iisus Hristos“. De fapt, dacă traducem ad litteram expresia originală, este „Cartea
naşterii (Pt !ìe: v.|. c.a:) lui Iisus Hristos“. Titlul este preluat din Fac 5, 1, unde apare în
fruntea genealogiei lui Adam: „Iată acum cartea neamului (în Septuaginta: „cartea
naşterii“, !t !ìe: v.|. c.a:, ca şi în Mt 1, 1)...“. Am putea spune că, preluând acest titlu din
Fac 1, 5, Sfântul Matei Îl prezintă pe Mântuitorul ca pe noul Adam (sau ca pe „Adam Cel
114
de pe urmă“, pentru a folosi exprimarea Sfântului Apostol Pavel, în I Cor 15, 45); ca şi
Adam, Hristos stă în fruntea unei genealogii. Şi totuşi, Hristos nu are urmaşi după trup; El
este feciorelnic. Punându-L însă în fruntea unei genealogii, într-un text în care e vorba de
inaugurarea prin El a unui alt fel de naştere, a naşterii de la Duhul Sfânt (Mt 1, 18),
evanghelistul sugerează că precum Adam stă la începutul vechii umanităţi, tot astfel
Mântuitorul stă la începutul unei noi umanităţi, dar că descendenţa Sa nu mai ţine de
ordinea firii, ci ţine de ordinea supranaturală a naşterii de la Duhul Sfânt; că, spre
deosebire de urmaşii primului Adam, urmaşii noului Adam sunt născuţi din Dumnezeu (cf.
In 1, 13).
Credem, aşadar, că genealogia de la Matei ne spune mai mult decât că Iisus, făcându-
Se Om, S-a înscris pe linia descendenţei avraamice şi davidice. Da, El S-a făcut Om
adevărat! Da, El a luat firea noastră, aşa căzută cum era ea (căci în genealogia lui Iisus au
intrat şi păcătoşi, bărbaţi şi femei)! Da, El S-a făcut fiul lui Avraam şi, de fapt, fratele
tuturor oamenilor (căci, aşa cum am văzut, între înaintaşii Săi sunt nu numai israeliţi)! Dar
Sfântul Matei ne spune mai mult decât atât: anume că Iisus, identificat de contemporani ca
„fiul lui Iosif“ (Lc 4, 22 şi loc. par.), este Fiul lui Dumnezeu întrupat din Fecioară şi că,
prin naşterea de la Duhul Sfânt, El inaugurează „neamul“ creştinilor.
Genealogia lucanică afirmă în mod explicit divinitatea Mântuitorului. În primul rând,
ca şi Matei, Sfântul Luca arată că numai „se socotea“ că Iisus este fiul lui Iosif (Lc 3, 23).
Cititorii săi ştiu deja – evanghelistul a spus-o încă în primul capitol – că Iisus S-a născut în
chip supranatural şi că Tatăl Său este, de fapt, Dumnezeu (Lc 1, 35). Pe de altă parte, în
genealogia sa ascendentă, Sfântul Luca nu se opreşte la Avraam. Căci Evanghelia de la
Luca nu a fost adresată în primul rând iudeilor, ci păgânilor. Pentru cititorii păgâni ai
Evangheliei era mai puţin relevant faptul că Iisus este fiul lui Avraam. Sfântul Luca arată
că Iisus este fiul lui Adam. Că, adică, El este, prin Adam, frate cu toţi oamenii. Şi că, deci,
El a venit pentru mântuirea tuturor fraţilor Săi, adică a tuturor urmaşilor lui Adam. Dar lui
Luca nici această afirmaţie nu i se pare suficientă. El trece chiar şi de Adam, căci zice: „...
fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu“ (v. 38). Iisus este, în ultimă instanţă, Fiul lui Dumnezeu.
Şi poate nu e lipsit de semnificaţie faptul că lista de nume din genealogia Evangheliei a
treia cuprinde, de la Iisus la Dumnezeu, exact 77 nume. O cifră cu o evidentă valoare
simbolică.
Ordonând aceste nume pe perioade ca cele din Evanghelia de la Matei, avem 21 (adică
3x7) nume de la Iisus la Zorobabel; 21 (3x7) nume de la Salatiel la Natan; 14 (2x7) nume
de la David la Avraam; şi iarăşi 21 (3x7) nume de la Tara (Terah) la Dumnezeu. Dincolo
de această prezenţă a multiplilor lui 7, paralelismul cu genealogia de la Matei se dovedeşte
foarte precar: dacă seria a treia, de la David la Avraam, este identică cu cea de la Matei
(numai ordinea este inversă), seriile I şi II au comune cu Matei numai numele lui Salatiel şi
Zorobabel; în plus, pentru aceeaşi perioadă Luca are de două ori 3x7 nume, în timp ce
Matei are de două ori 2x7 nume.
Date fiind diferenţele evidente dintre cele două genealogii, s-a pus încă din vechime
problema concilierii lor. Au fost propuse două soluţii:
1. Matei ar da genealogia dreptului Iosif, în timp ce Luca pe a Sfintei Fecioare. Acest
sistem nu numai că rezolvă dificultatea, ci o suprimă. Căci, după această interpretare, nu
mai e vorba de genealogia aceluiaşi personaj, ci de genealogia a două personaje diferite.
Iosif ar fi coborât din David prin Solomon, iar Sfânta Fecioară ar fi coborât tot din David,
prin alt fiu al său, Natan. În sprijinul acestei interpretări se aduc ca temeiuri: a) că Lc 3, 23
ar trebui tradus astfel: „Iisus...fiind, precum se socotea, fiul lui Iosif, (era de fapt) al lui Eli,
al lui Matat...“; şi b) că Eli, de la Eliachim, este echivalent ca sens cu Ioachim (cele două
nume cuprinzând fiecare o prescurtare a unui nume al lui Dumnezeu, Elohim şi, respectiv,
Iahve). Această explicaţie a fost îmbrăţişată, de pildă, de Gala Galaction, care, în Biblia
115
tradusă de el, redă astfel textul din Lc 3, 23: „...Iisus... fiind – după cum se credea – fiul lui
Iosif, în faptă însă al lui Eli...“. Dar: a) exegeza (şi traducerea) textului din Lc 3, 23 este
forţată, acel „era de fapt“ („în faptă însă“ al lui Galaction) constituind un adaos care nu
există în textul original; şi b) această explicaţie nu are temei în vechea tradiţie a Bisericii.
2. Ambele genealogii sunt ale dreptului Iosif, dar Matei dă strămoşii naturali, iar Luca
pe cei legali. Această explicaţie apare mai întâi la Iuliu Africanul, un scriitor creştin de la
începutul sec. III, anume într-o scrisoare a sa către Aristide (păstrată la Eusebiu al Cezareii,
Istoria bisericească, cartea întâia, VII, 2-16, în Idem, Scrieri, partea întâia, trad. de Pr.
prof. T. Bodogae, PSB, 13, Bucureşti, 1987, p. 48-51). Iuliu Africanul zice că are aceste
informaţii de la rudele Domnului, adică de la urmaşii aşa-numiţilor „fraţi“ ai lui Iisus
(ibid., 11, p. 49). Iar Eusebiu zice despre Iuliu Africanul că „a fost istoric şi încă nu un om
oarecare“ (ibid., cartea întâia, VI, 2, p. 45). După această interpretare, care a fost adoptată
de Sfântul Ambrozie, de Sfântul Grigorie de Nazianz şi de alţi vechi comentatori, Matan
(descendent al lui Solomon) a avut un fiu, pe Iacov. După moartea sa, soţia sa Esta s-a
căsătorit cu Matat (descendent al lui Natan), având un fiu, pe Eli. Iacov şi Eli erau, deci,
fraţi după mamă. Eli murind fără copii, fratele său Iacov, în virtutea legii leviratului (Deut
25, 5-6), a luat-o pe soţia lui Eli şi din această căsătorie s-a născut dreptul Iosif. Iosif era,
deci, fiul natural al lui Iacov (coborâtor din Solomon) şi fiul legal al lui Eli (coborâtor din
Natan). Pe lângă aceasta, încă în două cazuri trebuie acceptată intervenţia legii leviratului,
pentru a explica dubla deviere a liniei genealogice.
Astfel, contradicţia dintre cele două genealogii este numai „părută“, ca să folosim
expresia lui Eusebiu (ibid., cartea a şasea, XXXI, 3, p. 253). Ele au, amândouă, o valoare
istorică. Totodată însă, aşa cum am arătat, ele au o mare valoare teologică, relevându-ne
adevăruri fundamentale despre Mântuitorul născut în Betleem.Cu privire la „fraţii“ Domnului


Biserica a învăţat întotdeauna pururea fecioria Maicii Domnului; fecioară înainte de
naşterea Mântuitorului, ea rămas fecioară şi după acest eveniment.
Cu privire la fecioria Maicii Domnului înainte de naştere avem mărturia clară a
Sfintei Scripturi: conform lui Isaia, Mesia trebuia să se nască din Fecioară (Is 7, 14); iar
Sfintele Evanghelii de la Matei şi de la Luca subliniază faptul că Mântuitorul S-a zămislit
în pântecele Fecioarei prin umbrirea Duhului Sfânt (Matei 1, 18-20; Luca 1, 27.34-35). În
ce priveşte fecioria Maicii Domnului după naştere, ea nu este mărturisită tot atât de direct
în Sfânta Scriptură. Ea este o învăţătură dintotdeauna a Bisericii, care nu numai că nu este
contrazisă, ci, dimpotrivă, este deplin confirmată de datele noutestamentare.
Împotriva acestei ferme învăţături tradiţionale şi, în general, împotriva cuvenitei
cinstiri a Maicii Domnului, confesiunile protestante şi grupările sectare derivate din
protestantism au crezut că pot aduce ca argumente acele texte din Noul Testament care
vorbesc despre „fraţii“ Domnului.
Este adevărat că în mai multe rânduri în Noul Testament se face referire la grupul
aşa-numiţilor „fraţi“ ai Domnului. Astfel:
• Matei 12, 46-47: Şi încă vorbind el mulţimilor, iată mama şi fraţii Lui stăteau
afară, căutând să vorbească cu El. Cineva I-a zis: Iată mama Ta şi fraţii Tăi
stau afară, căutând să-Ţi vorbească;
116
• Matei 13, 55-56: Au nu este Acesta fiul teslarului? Au nu se numeşte mama
Lui Maria şi fraţii Lui: Iacov şi Iosif şi Simon şi Iuda? Şi surorile Lui au nu
sunt toate la noi?;
• Marcu 3, 31-32: Şi au venit mama Lui şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis la
El ca să-L cheme. Iar mulţimea şedea împrejurul Lui. Şi I-au zis unii: Iată
mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile Tale sunt afară. Te caută;
• Marcu 6, 3: Au nu este Acesta teslarul, fiul Mariei şi fratele lui Iacov şi al lui
Iosi şi al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt, oare, surorile Lui aici la noi?;
• Luca 8, 19-20: Şi au venit le El mama Lui şi fraţii Lui; dar nu puteau să se
apropie de El din pricina mulţimii. Şi I S-a vestit: Mama Ta şi fraţii Tăi stau
afară şi voiesc să Te vadă;
• Ioan 2, 12: După aceasta S-a coborât în Capernaum, El şi mama Sa şi fraţii şi
ucenicii Săi, şi acolo n-au rămas decât puţine zile;
• Ioan 7, 3: Au zis deci către El fraţii Lui: Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea,
pentru ca şi ucenicii Tăi să vadă lucrurile pe care Tu le faci;
• Ioan 7, 5: Pentru că nici fraţii Lui nu credeau în El;
• Ioan 7, 10: Dar după ce fraţii Săi s-au dus la sărbătoare, atunci S-a suit şi El,
dar nu pe faţă, ci pe ascuns;
• Fapte 1, 14: Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu
femeile şi cu Maria, mama lui Iisus, şi cu fraţii Lui;
• I Cor 9, 5: N-avem, oare, dreptul să purtăm cu noi o femeie soră, ca şi ceilalţi
apostoli, ca şi fraţii Domnului, ca şi Chefa?;
• Gal 1, 19: Iar pe altul din apostoli n-am văzut, decât numai pe Iacov, fratele
Domnului.
Este vorba, în aceste texte, atât de „fraţi“, patru la număr – Iacov, Iosif, Simon şi Iuda
(Matei 13, 55; Marcu 6, 3) –, cât şi de „surori“ (Matei 13, 56; Marcu 6, 3), cărora nu le
cunoaştem numărul – erau, desigur, cel puţin două, căci se vorbeşte de ele la plural – şi nici
numele. Adversarii învăţăturii despre pururea fecioria Maicii Domnului interpretează
aceste texte în sensul că aşa-numiţii „fraţi“ ai lui Iisus ar fi fost fii ai Maicii Domnului şi ai
dreptului Iosif, care, după evenimentul de la Betleem, ar fi dus o viaţă obişnuită de familie.
Menţionarea „fraţilor“ Domnului nu-i pune însă deloc în încurcătură pe apărătorii
credinţei ortodoxe. Problema a fost rezolvată de mult, încă din secolul al IV-lea, atunci
când, pentru prima dată în istoria Bisericii, un oarecare Helvidius, negând pururea fecioria
Maicii Domnului, a invocat „argumentul“ redescoperit mult mai târziu de protestanţi şi de
urmaşii lor. Atunci încă, marele biblist care a fost Fericitul Ieronim (+ 420) a scris un
documentat tratat intitulat Contra Helvidium de perpetua virginitate Mariae (Împotriva lui
Helvidius, despre pururea fecioria Mariei), în care analizează şi sistematizează datele
biblice şi tradiţionale, răspunzând, cu o argumentaţie biblic-teologică impecabilă, oricăror
obiecţiuni care ar fi putut fi ridicate de adversari. Când, peste puţin timp, un monah roman,
Iovinianus, a reafirmat erezia lui Helvidius, Fericitul Ieronim s-a grăbit să apere învăţătura
tradiţională prin scrierea intitulată Împotriva lui Iovinianus. De asemenea, Sfântul
Ambrozie (+ 394) a alcătuit o scriere împotriva unor aderenţi ai lui Iovinianus. Îndată după
aceea, autoritatea bisericească a condamnat oficial rătăcirea celor doi eretici.
Este deosebit de semnificativ faptul că, dintre toţi scriitorii creştini anteriori,
Helvidius nu putea invoca în sprijinul poziţiei sale decât glasul lui Tertulian (+ c.
220). Într-adevăr, câteva locuri din scrierile lui Tertulian (P.L., II, 835, 945, 989) implică
ideea că Iisus ar fi avut fraţi şi surori în sens propriu. Tertulian nu reprezintă însă
nicidecum, în această privinţă, poziţia Bisericii din vremea sa. Având în vedere faptul că el
a îmbrăţişat la un moment dat erezia montanistă, Fericitul Ieronim scrie: „Despre Tertulian
nu-i nevoie să spun nimic mai mult decât că el n-a fost un fiu al Bisericii“ (Împotriva lui
117
Helvidius, P.L., XXIII, 211). Toţi ceilalţi autori vechi creştini care au abordat problema, de
la Hegesip până la marii Părinţi din secolele IV-V, au afirmat în mod limpede pururea
fecioria Născătoarei de Dumnezeu. În scrierile lor, ea este numită adeseori Fecioara, fără
vreun alt calificativ. Poziţia unanimă a Bisericii este foarte bine exprimată de Sfântul
Epifanie (+ 403) în cuvintele: „Cine a îndrăznit vreodată să pronunţe numele Mariei şi nu
i-a alăturat cu hotărâre, dacă a fost întrebat, titlul de Fecioară?“ (P.G., XLII, 705). Iar
Fericitul Ieronim, apărând doctrina tradiţională în tratatele amintite, prezintă negarea
acestei doctrine ca ceva rău şi dezonorant, ca o abatere flagrantă şi gravă de la credinţa
dintotdeauna a Bisericii.
Această credinţă şi-a găsit expresia nu numai în scrierile patristice, ci şi, mai ales, în
cultul Bisericii, constituit începând cu epoca apostolică, în care Născătoarea de Dumnezeu
este mereu şi mereu lăudată ca „Pururea Fecioara“ (în greceşte: aeiparthenos).
N-au cunoscut, oare, Sfinţii Părinţi textele despre „fraţii“ Domnului? Sau au trecut cu
bună ştiinţă peste datele Sfintei Scripturi, susţinând o învăţătură falsă? A răspunde
afirmativ la aceste întrebări ar însemna să-i coborâm pe marii dascăli ai Bisericii,
neîntrecuţi cunoscători şi interpreţi ai Sfintei Scripturi, la nivelul atâtor „amatori“ din zilele
noastre care deschid Biblia numai la locurile care le convin, evitând tot ce nu se potriveşte
cu răstălmăcirile lor.
Canonul Sfintei Scripturi n-a fost stabilit nici de ereticii din vechime, nici de rătăciţii
ultimelor veacuri. El este opera Bisericii. Primind în canonul scripturistic şi textele în care
sunt menţionaţi „fraţii“ Domnului, Biserica nu înţelege să le evite. Ele n-au cum să-l jeneze
pe credinciosul ortodox. Credinţa tradiţională în pururea fecioria Maicii Domnului nu este
contrazisă de aceste texte, deoarece: (A) termenul „frate“ (respectiv „soră“) poate avea şi
un sens mai larg decât acela de frate de sânge; (B) acest termen are cu siguranţă acest sens
mai larg în expresia „fraţii Domnului“.
A) Expresia „fraţii Domnului“ poate avea un sens mai larg, mai ales în mediul iudaic.
În Vechiul Testament termenul „frate“ se foloseşte în mai multe rânduri în loc de „rudenie“
(nepot, văr etc.).
Avraam era unchiul lui Lot (Fac 12, 5: Şi a luat Avram pe Sarai, femeia sa, pe Lot,
fiul fratelui său...; 14, 12: Când s-au dus, au luat de asemenea şi pe Lot, nepotul lui
Avram...); totuşi, în mai multe rânduri, pentru înrudirea dintre ei se foloseşte termenul
„frate“ (în ebraică ah, tradus în Septuaginta prin adelfos): Să nu fie sfadă între mine şi tine,
...căci suntem fraţi (Fac 13, 8); Auzind Avram că fratele său (ebr. ahio) a fost luat în
robie... (Fac 14, 14); Şi au întors prada luată din Sodoma, au întors şi pe Lot, fratele său
(ebr. ahio)... (Fac 14, 16).
La fel, din mai multe texte aflăm că Laban era unchiul lui Iacov. Aşa: Fac 27, 43:
Acum dar, fiul meu, ascultă povaţa mea şi... fugi la Haran, în Mesopotamia, la fratele meu
Laban; 28, 2: ...în casa lui Batuel, tatăl mamei tale, şi-ţi ia femeie de acolo, din fetele lui
Laban, fratele mamei tale; 28, 5: ...Şi aşa Isaac i-a dat drumul lui Iacov, iar acesta s-a dus
în Mesopotamia, la Laban, fiul lui Batuel Arameul şi fratele Rebecăi, mama lui Iacov şi a
lui Isav; 29, 1: Iacov s-a dus…la Laban, fiul lui Batuel Arameul şi fratele Rebecăi, mama
lui Iacov şi a lui Isav; 29, 10: Văzând Iacov pe Rahila, fiica lui Laban, fratele mamei
sale...; 29, 13: Auzind Laban de sosirea lui Iacov, fiul surorii sale... Totuşi, Laban i se
adresează lui Iacov, nepotul său, numindu-l „frate“: Au doară îmi vei sluji în dar, pentru că
îmi eşti frate (ebr. ahi)? (Fac 29, 15).
Menţionăm că, în toate aceste texte, originalul ebraic are ah, „frate“, tradus corect în
Septuaginta prin adelfos; ţinând însă seama de context, ediţia sinodală redă termenul prin
„rudă“, subliniind astfel faptul că termenul „frate“ este folosit aici în sens larg.
În Levitic 10, 4 sunt numiţi „fraţi“ verii fiilor lui Aaron: Atunci a chemat Moise pe
Misail şi Elţafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron şi le-a zis: Duceţi-vă de scoateţi pe fraţii
118
voştri din locaşul cel sfânt... Tot în loc de veri este folosit pluralul „fraţi“ în I Paral 23, 22:
Eleazar însă a murit şi n-a avut feciori, ci numai fete şi le-au luat de soţii fiii lui Chiş, fraţii
(verii) lor.
Folosirea termenului „frate“ cu înţelesul din urmă este perfect inteligibilă dacă ţinem
seama de faptul că nici ebraica, nici aramaica (limbă vorbită în Ţara Sfântă în vremea
Mântuitorului) nu posedă un termen corespunzător pentru „văr“. Astfel încât, în loc de o
locuţiune mai complicată, ca de pildă, „fiul unchiului său“ (cf. Fac 28, 2: fratele mamei
tale; Fac 29, 10: Laban, fratele mamei sale; Fac 29, 13: Iacov, fiul surorii sale), a fost
preferată exprimarea mai simplă, termenul „frate“ folosindu-se în mod curent cu sensul
mai larg de „rudenie“ şi în special de „văr“.
B) În expresia „fraţii Domnului“, termenul „frate“ are în mod sigur acest sens mai
larg, deoarece:
1. La Buna-Vestire, Sfânta Fecioară îşi exprimă clar hotărârea fermă de a rămâne
fecioară. Nu ştiu de bărbat (Luca 1, 34) nu poate însemna în acest context, aşa cum am mai
arătat, decât: „Nu vreau (nu am de gând) să ştiu de bărbat“; este evident că ea intenţiona să
rămână fecioară şi după trecerea perioadei de logodnă (care la evrei dura, de regulă, un an)
şi luarea ei de către dreptul Iosif.
2. În Sfintele Evanghelii este vorba totdeauna de Iisus, de Maria, mama Lui, şi de
Iosif:
• Matei 2, 11: şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama
Lui;
• Matei 2, 13: După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui
Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt;
• Luca 2, 16: şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe
Prunc, culcat în iesle;
• Luca 2, 34: Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, mama Lui...;
• Luca 2, 48: Şi, văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama Lui a zis către El: Fiule,
de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi;
• Luca 3, 23: Şi Iisus Însuşi era ca de treizeci de ani când a început (să
propovăduiască), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif...
Maria este numită „mama lui Iisus“, iar Iisus este numit simplu „fiul Mariei“ (Marcu
6, 3), expresie care ar fi dat loc la confuzii dacă ea ar fi avut şi alţi copii. Episodul cu Iisus
la templu la doisprezece ani relevă clar că Iisus este singurul copil pe care-L au în grijă
Fecioara Maria şi dreptul Iosif. Iată frumoasa relatare lucanică a acestui moment din viaţa
Copilului Iisus: Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paştilor, la
Ierusalim. Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul
sărbătorii. Şi sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim
şi părinţii Lui nu ştiau. Şi socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o
zi, căutându-L printre rude şi printre cunoscuţi. Şi, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim,
căutându-L. Iar după trei zile L-au aflat în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor,
ascultându-i şi întrebându-i. Şi toţi care Îl auzeau se minunau de priceperea şi de
răspunsurile Lui. Şi, văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama Lui a zis către El: Fiule, de ce
ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi. Şi El a zis către ei: De ce
era să Mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu? Dar ei n-au
înţeles cuvântul pe care l-a spus lor. Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus.
Iar mama Lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte (Luca 2, 41-51).
3. Mai ales din Ioan 7, 3 şi urm. rezultă că aşa-numiţii „fraţi“ ai lui Iisus sunt
mai mari decât El, căci îşi permit să se pronunţe asupra misiunii Sale, se consideră în drept
să-I dea sfaturi. Ei nu puteau fi, deci, fiii Maicii Domnului, căci Iisus este numit „întâiul
născut“ al ei (Matei 1, 25: Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său
119
Cel Întâi-născut, Căruia I-a pus numele Iisus; Luca 2, 7: Şi a născut pe Fiul său, Cel Întâi-
născut...). Menţionăm că, dacă Iisus este numit Cel „Întâi-născut“, aceasta nu presupune
nicidecum că Sfânta Sa Maică ar mai fi avut şi alţi copii. Primul născut al unei familii
moştenea, în conformitate cu tradiţia biblică, binecuvântarea familiei respective. De aceea,
calitatea de „întâi-născut“ era subliniată, ca un fel de titlu de onoare, chiar şi atunci când nu
mai urmau şi alţi copii.
4. Niciodată Sfânta Fecioară nu este numită mama altcuiva decât a lui Iisus. „Fraţii“
Domnului nu sunt niciodată numiţi „fiii Mariei“ şi nu aflăm nici cel mai mic indiciu că ar
fi fost numiţi sau socotiţi astfel.
5. Profund grăitor este episodul de pe Golgota: pe Cruce fiind, Domnul o
încredinţează pe Maica Sa ucenicului iubit: Deci, Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul
pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! (Ioan 19, 26). Ioan nu
era rudă cu Maica Domnului şi, deci, era de neconceput – avându-se în vedere mai ales
solidaritatea familiei la vechii iudei – ca, dacă ea ar fi avut alţi copii, să fie dată în grija
cuiva care nu făcea parte din familie.
6. Aşa precum dreptul Iosif este numit „tatăl“ lui Iisus (Luca 2, 48: Iată, tatăl Tău şi
eu Te-am căutat), deşi nu era de fapt, tot astfel puteau fi numiţi „fraţi“ ai Domnului unii
care nu erau fraţi ai Săi în sens propriu.
Fericitul Ieronim rezumă foarte bine situaţia în cuvintele: „Credem că Dumnezeu S-a
născut dintr-o Fecioară, căci aşa citim (în Evanghelie, n.n.); nu credem că Maria a cunoscut
bărbat după naştere (a lui Iisus n.n.), deoarece nicăieri nu citim acest lucru“ (Împotriva lui
Helvidius, P.L., XXIII, 213).
Cine erau atunci cei numiţi în Noul Testament „fraţii“ Domnului?
La această întrebare, epoca patristică a cunoscut două răspunsuri:
1. În două vechi scrieri apocrife, Evanghelia lui Petru (după informaţia dată de
Origen, căci din această scriere ni s-a păstrat numai un fragment) şi Protoevanghelia lui
Iacov (9, 2; 17, 1, ediţia germană a lui Hennecke-Schneemelcher, vol. I, Tübingen, 1968,
p. 283 şi 286), dreptul Iosif este prezentat ca fiind, în momentul logodnei sale cu Sfânta
Fecioară, un văduv cu câţiva copii. Această idee a fost preluată de Origen (+ 254), care
afirmă că „fraţii“ Domnului sunt fiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară, deci fraţi vitregi
ai lui Iisus (vezi Origen, Scrieri alese, Partea a II-a, trad. de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof.
N. Neaga şi Zorica Laţcu, în col. „Părinţi şi scriitori bisericeşti“, 7, Bucureşti, 1982, p. 42,
49). Sfântul Ilarie (+ 366), Sfântul Epifanie (+ 403), Sf. Chiril al Alexandriei (+ 444) ş.a.
vor urma această părere, preluată mai târziu de sinaxare şi de cazanii.
Această soluţie a problemei este însă contrazisă de faptul că mama „fraţilor“
Domnului, Maria lui Cleopa trăia, fiind una dintre mironosiţe:
• Matei 27, 56: Maria, mama lui Iacov şi a lui Iosi;
• Marcu 15, 40: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel Mic şi a lui Iosi,
şi Salomeea;
• Marcu 15, 47: Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-
au pus;
• Marcu 16, 1: Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria,
mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă;
• Luca 24, 10: Iar ele erau: Maria Magdalena şi Ioana şi Maria lui Iacov;
• Ioan 19, 25: Şi stăteau lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui,
Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena.
2. Al doilea răspuns are în favoarea sa, pe lângă datele din Sfintele Evanghelii, o
importantă informaţie reţinută de episcopul palestinian Hegesip (+ c. 180) care a scris o
istorie a Bisericii primare în a doua parte a secolului al II-lea (fragmente din această scriere
s-au păstrat în opera lui Eusebiu al Cezareii). El ne spune că „fraţii“ Domnului erau veri ai
120
lui Iisus. Pe aceeaşi linie, unii dintre marii Părinţi ai Bisericii ca Sfântul Ioan Hrisostom (+
407), Fericitul Ieronim (+ 420) şi Fericitul Augustin (+ 430) vor afirma că „fraţii“
Domnului sunt de fapt veri ai Săi pe linie maternă, fiind fii ai lui Cleopa şi ai soţiei sale
Maria.
Într-adevăr, pentru a o deosebi pe soţia lui Cleopa de Maria Magdalena, Sfinţii
Evanghelişti o identifică prin menţionarea unora dintre fiii ei: Maria, mama lui Iacov şi a
lui Iosif (Matei 27, 56); Maria, mama lui Iacov cel Mic şi a lui Iosi (=Iosif) (Marcu 15, 40);
Maria, mama lui Iosi (Marcu 15, 47); Maria, mama lui Iacov (Marcu 16, 1). Iacov şi Iosif
(Iosi) sunt primii doi dintre cei patru „fraţi“ ai Domnului. Pentru identificarea acestei
mironosiţe (Sfântul Matei îi zice simplu şi „cealaltă Marie“, 28, 1), nu era nevoie să fie
înşiruiţi toţi fiii ei; era destulă menţionarea unuia sau a doi dintre ei, „fraţii“ Domnului
fiind bine cunoscuţi de întreaga creştinătate a epocii primare (Iacov a fost primul episcop al
Ierusalimului, între anii 44-62).
Pe de altă parte, în Evanghelia de la Ioan (19, 25) Maria lui Cleopa este prezentată
drept sora mamei Lui (a lui Iisus). Cum este cu neputinţă ca două surori să fi avut acelaşi
nume, Maria, şi deoarece tradiţia veche a Bisericii o prezintă pe Sfânta Fecioară drept
unica odraslă a Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, înseamnă că Maria lui Cleopa n-a fost soră
a Maicii Domnului în sens propriu. Ea a putut fi sau verişoara Sfintei Fecioare (cum a
susţinut Fericitul Ieronim), sau cumnata ei (dreptul Iosif fiind fratele ei sau al lui Cleopa).
În primul caz „fraţii“ Domnului erau veri secundari al lui Iisus pe linie maternă, iar în al
doilea caz erau veri primari ai Săi pe linie paternă. A doua interpretare, favorizată de unii
exegeţi recenţi, concordă cu informaţia lui Hegesip, după care „fraţii“ Domnului sunt veri
ai lui Iisus pe linie paternă. De altfel, termenul „soră“ putea fi folosit foarte bine atât pentru
„verişoară“, cât şi pentru „cumnată“.
În orice caz, ceea ce se poate afirma cu toată certitudinea este că „fraţii“ Domnului
nu erau fiii Maicii Domnului, ci fii ai Mariei lui Cleopa, ea însăşi rudă a Sfintei Fecioare.
În concluzie, cercetarea istorică şi exegetic-teologică, efectuată cu seriozitate şi
deplină onestitate, nu poate decât să confirme tradiţia fermă şi neîntreruptă a Sfintei
Biserici despre pururea fecioria Maicii Domnului.
În legătură cu cei care atacă această învăţătură a Bisericii, Fericitul Ieronim citează
cazul acelui efesean din vechime care, ştiind că nu este în stare să-şi câştige notorietatea
prin vreo realizare pozitivă, a dat foc vestitului templu al Dianei din Efes, ca prin această
faptă reprobabilă să-şi înscrie numele în istorie. Unii ca aceştia ar trebui mai degrabă să-şi
folosească timpul şi talentele spre a împlini cât mai bine profeţia Sfintei Fecioare Maria:
Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile (Luca 1, 48).
121Copilăria şi tinereţea Mântuitorului


Sfintele Evanghelii ne vorbesc despre naşterea Mântuitorului, iar apoi, după un salt în timp
de circa 30 de ani, despre activitatea Sa publică, încununată cu Săptămâna Patimilor şi cu
arătările de după Înviere. Ştim însă foarte puţin despre anii „tăcuţi“ ai Mântuitorului. E
vorba de viaţa Sa de până la 30 de ani, vârstă în jurul căreia Şi-a început El activitatea
publică (cf. Lc 3, 23).
Cei 30 de ani sunt numiţi „tăcuţi“ deoarece Evangheliile canonice nu spun mai nimic
despre ei. Numai Sfântul Luca reţine câteva momente care marchează un progres notabil al
Descoperirii Fiului lui Dumnezeu, anume tăierea împrejur a Pruncului dumnezeiesc,
Întâmpinarea Sa la templu de către Dreptul Simeon şi de către proorociţa Ana, şi, în sfârşit,
episodul de la Templu când Iisus avea 12 ani (Lc 2, 21-52). Scriind cu scopul precis de a
ne determina să credem „că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu“ (In 20, 31), Sfinţii
Evanghelişti n-au socotit necesar să ne spună mai mult. Nu este însă mai puţin adevărat că,
încă din vechime, evlavia creştină a dorit să cunoască mai în detaliu această primă şi cea
mai întinsă perioadă a vieţii Mântuitorului. Acestei dorinţe au căutat să-i vină în
întimpinare unele scrieri apocrife mai târzii, care însă cuprind şi multe elemente legendare
şi care, deci, nu pot oferi o bază sigură pentru reconstituirea vieţii lui Iisus. Amintim, între
aceste pseudo-evanghelii: Protoevanghelia lui Iacov; Evanghelia lui Pseudo-Toma;
Evanghelia arabă a copilăriei Mântuitorului; şi Evanghelia lui Pseudo-Matei (a se vedea
volumul recent apărut: Evanghelii apocrife, traducere, studiu introductiv, note şi prezentări
de Criastian Bădiliţă, ed. a II-a, Iaşi, Polirom, 1999, p. 29-162).
Vom lua în considerare numai ceea ce ne spun Evangheliile canonice. Puţinele date
pe care ele ni le oferă ne sunt totuşi de ajuns pentru a întrezări desfăşurarea acestor ani
„tăcuţi“ din viaţa Mântuitorului lumii.


1. Tăierea împrejur (Lc 2, 21). Semnificaţia numelui „Iisus“ şi a titlului „Hristos“

Într-un singur verset, Sfântul Luca ne vorbeşte despre tăierea împrejur a Pruncului
dumnezeiesc (Lc 2, 21). Legea lui Moise impunea ca o obligaţie religioasă dintre cele mai
importante tăierea împrejur a pruncilor de parte bărbătească, la opt zile de la naştere (Fac
17, 10-14; Lev 12, 3). Tăierea împrejur a noului născut era un semn văzut al intrării
acestuia în legământul încheiat de Dumnezeu cu poporului ales. Ca atare, tăierea împrejur
a trupului era o preînchipuire (tip) a Botezului creştin, care este „tăiere împrejur nefăcută
de mână“ sau „tăierea împrejur a lui Hristos“ (Col. 2, 11-12) şi prin care intrăm în
comunitatea Noului Legământ. Cu prilejul tăierii împrejur, se punea şi numele pruncului.
Era un moment sărbătoresc la care participau rudele şi alţi apropiaţi ai familiei respective
(cf. Lc 1, 58 şi urm.).
La tăierea împrejur a Mântuitorului nu se face vreo menţiune despre astfel de
participanţi. Este evident contrastul cu ceea ce s-a întâmplat la tăierea împrejur a Sfântului
Ioan Botezătorul. Se vede şi de aici că Dreptul Iosif şi Fecioara Maria erau străini în
Betleem.
Numele pe care l-au dat Pruncului cu acest prilej este cel pe care-l vestise
Arhanghelul, mai întâi fecioarei Maria (Lc 1, 31) şi apoi dreptului Iosif (Mt 1, 21). În acest
al doilea text este explicată şi semnificaţia etimologică a numelui „Iisus“: „Ea va naşte Fiu
122
şi vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor“. Într-
adevăr, Iisus este corespondentul grecesc al numelui Iehoşua (Iosua, în forma aramaică
Ieşua), care înseamnă etimologic: „Domnul ne mântuieşte“ sau „Mântuirea Domnului“. În
forma ebraică a textului citat apare un joc de cuvinte: „Ieşua (Iisus)… ioşia (va mântui)“.
„Iisus“ este numele ca Om al Fiului lui Dumnezeu întrupat. Era un nume de mare
cinste la evrei. La numele lui Osia (Osea), fiul lui Navi (Numeri 13, 8), Moise a adăugat
numele divin, astfel încât Osia a devenit Iehoşua (Iosua) şi cu acest nume a rămas în istoria
sfântă marele continuator al operei lui Moise, cel care i-a condus pe israeliţi în Ţara
Făgăduinţei. Un alt Iosua a fost marele preot al restaurării de după robia babiloniană (Zah
3, 1 şi urm.). Acest mare preot care rezideşte templul, primeşte, din poruncă dumnezeiască,
semnele regale şi este numit „Odraslă“ (Zah 6, 11-13), devenind astfel un tip al lui Mesia –
Restauratorul. Au fost şi alţii care au purtat acest nume. Dar numai în persoana Pruncului
dumnezeiesc îşi împlineşte cu adevărat numele Iisus semnificaţia sa. Numai El este, într-
adevăr, pentru întreaga omenire Domnul Care ne mântuieşte sau Mântuirea Domnului.
Întotdeauna în Sfânta Scriptură, numele care se dau copiilor au o semnificaţie. Ele
exprimă de obicei bucuria părinţilor (mai ales a mamei) la naşterea pruncului şi speranţele
de viitor legate de acesta (Fac 29, 32. 33. 34. 35; 30, 6. 8. 11. 13. 18. 20. 24). Ca Om
adevărat, Mântuitorul trebuia să aibă un nume preluat din tradiţia onomastică a poporului
Său. Providenţa alege însă numele cel mai potrivit, numele care exprimă cel mai bine
semnificaţia Persoanei şi a lucrării Pruncului născut în Betleemul Iudeii.
Dacă „Iisus“ e un nume, „Hristos“ e un titlu. „Hristos“ reprezintă traducerea în
greceşte a ebraicului „Maşiah“ (Mesia), însemnând, ca şi acesta din urmă, Cel Uns (de la
verbul grecesc chrizo, a unge). Alăturând numele „Iisus“ de titlul „Hristos“, în formula atât
de des utilizată în Noul Testament: „Iisus Hristos“ (sau invers: „Hristos Iisus“), se ajunge
de fapt la o importantă afirmaţie de credinţă: „Iisus este Hristos“, adică: Iisus, personajul
istoric din Nazaret, binecunoscut concetăţenilor Săi (Mt 13, 54-56), este Hristosul sau
Mesia, Mântuitorul făgăduit de Dumnezeu prin prooroci. Pentru orice iudeu credincios, a
recunoaşte că Iisus este Hristos, implică recunoaşterea faptului că toate proorociile
mesianice ale Vechiului Testament îşi află împlinirea în El, că El este Cel ce trebuia să
vină şi că, deci, nu mai trebuie aşteptat un alt mântuitor (cf. Mt 11, 2 şi urm.). De aceea,
mărturisirea că Iisus este Hristosul este piatra de temelie a Bisericii creştine (Mt 16, 16-
18).
În creştinism, afirmarea mesianităţii lui Iisus este nedespărţită de afirmarea divinităţii
Sale. În credinţa creştină, Mesia nu este numai „Fiul lui David“, ci şi „Fiul lui Dumnezeu“.
Ca atare, încă de la naşterea Sa I Se dă şi titlul de „Domnul“, în greceşte Kýrios, titlu divin
prin excelenţă. Atunci când Moise Îi cere lui Dumnezeu să-Şi dezvăluie numele,
Dumnezeu îi răspunde: „Eu sunt Cel ce sunt“ (Ieş 3, 14). Pentru evrei, numele cel mai
sfânt al lui Dumnezeu a rămas „Cel ce este“ (în ebraică: Iahvé). Evreii însă, din adânc
respect pentru Dumnezeu, nu îndrăzneau să pronunţe acest nume, în loc de „Iahvé“ rostind,
de fiecare dată când întâlneau acest nume în textul biblic sau în cel al diferitelor rugăciuni,
Adon (Domnul, Stăpânul absolut) sau Adonai (Domnul meu). De aceea, atunci când, în
secolul III, î. H., s-a tradus Vechiul Testament pentru prima dată în limba greacă,
realizându-se vestita Septuaginta, peste tot unde apărea Iahvé s-a redat prin Kýrios
(Domnul), care este corespondentul grecesc al lui Adon. Astfel, Kýrios (Domnul) este
numele cel mai sfânt al lui Dumnezeu. Dându-I-Se acest titlu Mântuitorului, se recunoaşte
implicit că El este şi Dumnezeu adevărat.
Mântuitorul este din veci Domnul, ca Dumnezeu adevărat. De aceea, încă de la
naşterea Sa, El este vestit de înger ca „Hristos Domnul“ (Lc 2, 11). Dar prin viaţa Sa de
ascultare, prin Jertfa şi Învierea Sa, firea Sa omenească se uneşte desăvârşit cu firea Sa
dumneeiască, astfel încât Hristos este Domnul şi după umanitatea Sa. Cu umanitatea Sa
123
îndumnezeită, Hristos este Domnul sau Stăpânul absolut al noii creaţii. După Înviere,
Mântuitorul zice: „Datu-Mi-S-a toată puterea în cer şi pe pământ“ (Mt 28, 18). Ca atare, El
este numit „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor“ (I Tim 6, 15; cf. Apoc 17, 14). În
mod curent în Noul Testament, El este numit „Domnul“ sau „Domnul Iisus Hristos“.
Am insistat asupra acestui lucru deoarece la neortodocşi s-a încetăţenit obiceiul ca
Mântuitorul să fie numit „Iisus“, deci să I se dea numai numele Său ca Om.
Nu-I putem însă despărţi firea omenască de cea dumnezeiască, căci făcând astfel,
cădem în erezia lui Nestorie, condamnată de Sinodul al III-lea ecumenic (Efes, 431). De
aceea, vom zice: fie Mântuitorul (totdeauna articulat, căci nu avem alt mântuitor) sau
Mântuitorul (nostru) Iisus Hristos, fie Domnul Iisus Hristos sau Domnul nostru Iisus
Hristos, fie, cel puţin, Iisus Hristos. Ne obligă la aceasta credinţa şi evlavia noastră
creştină.


2. Întâmpinarea Domnului (Lc 2, 22-40)

După Legea lui Moise, la patruzeci de zile de la naştere trebuia adusă la templul din
Ierusalim, ca jertfă de curăţire pentru mamă (Lev 12, 6-8), un miel de un an sau, dacă
părinţii erau săraci, două turturele sau doi pui de porumbel (cf. Lev 14, 22). În caz că era
vorba de un întâi născut, care aparţinea de drept Domnului (Ieş 13, 2), acesta trebuia
răscumpărat, dându-se tot atunci pentru vistieria templului cinci sicli de argint (Num 18,
16). Nu era obligatoriu ca mama şi pruncul să vină ei înşişi la Ierusalim. Exista totuşi un
vechi obicei ca, dacă era cu putinţă, pruncii să fie aduşi la templu pentru binecuvântare.
Fiind încă la Betleem, deci foarte aproape de Ierusalim (la aprox. 12 km), nu s-a suit la
Ierusalim numai dreptul Iosif, spre a săvârşi cele poruncite de Lege, ci i-a luat şi pe Maica
Domnului şi pe Pruncul Iisus. Cu acest prilej se fac noi profeţii despre Prunc.
Proorocul Agheu prevestise cu sute de ani înainte că slava celui de-al doilea templu
va fi mai mare decât cea a templului lui Solomon: „Şi slava acestui templu de pe urmă va fi
mai mare decât a celui dintâi, zice Domnul Savaot, şi în locul acesta voi sălăşlui pacea,
zice Domnul Savaot“ (Agheu 2, 9). Această proorocie începe să se împlinească acum, la
prima intrare a Fiului lui Dumnezeu întrupat în templul cel sfânt.
Fecioara Maria şi Dreptul Iosif aduc jertfa celor săraci, două turturele. Au plătit,
desigur, şi cei cinci sicli pentru răscumpărarea Pruncului, deşi Evanghelia nu mai
menţionează şi acest amănunt. Ea ne vorbeşte însă despre altceva mult mai important,
anume despre profeţiile făcute cu acest prilej de dreptul Simeon şi de proorociţa Ana, care
se adaugă la comoara de minunate prevestiri despre Prunc pe care Maica Domnului o va
păstra cu sfinţenie în inima ei (cf. Lc 2, 18). Cei doi bătrâni drepţi care-L întâmpină pe
Mântuitorul la templu, ca şi Zaharia şi Elisabeta, părinţii Înaintemergătorului şi ca şi „toţi
cei care aşteptau mântuirea în Ierusalim“, cum zice Sfântul Luca (2, 38), sunt mărturii că
iudaismul era încă o religie vie pentru mulţi fii ai poporului ales. Ei constituiau rămăşiţa
credincioasă a poporului lui Israel, căreia Dumnezeu îi făgăduise harul mântuirii (Is 10, 21;
21, 5; 46, 3 ş.a.). Cât de mare le este acum bucuria că s-au învrednicit a-L vedea pe
Mântuitorul lumii Cel făgăduit!
Bătrânul Simeon, om „drept şi temător de Dumnezeu“, care aştepta „mângâierea lui
Israel“, adică pe Mesia, primise de la Duhul Sfânt făgăduinţa că „nu va vedea moartea
până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului“ (Lc 2, 25-26). Mânat de Duhul, a venit şi El
la templu când a fost adus acolo Pruncul Iisus. Primindu-L pe Pruncul dumnezeiesc în
braţele sale, fapt pentru care a şi fost numit Theodochos, adică Primitorul de Dumnezeu,
dreptul Simeon rosteşte un imn inspirat (Acum slobozeşte…, Lc 2, 29-32), în care
proclamă împlinirea făgăduinţei ce i se făcuse şi-L prezintă pe Prunc ca „lumină spre
124
descoperirea neamurilor“, deci ca Mântuitorul întregii lumi. La care adaugă încă două
profeţii: a) Că venirea lui Mesia va declanşa implicit o separare între cei ce-L vor urma şi
cei care I se vor împotrivi şi că el va fi un „semn“, în sensul că lumea nu-L va putea ignora,
trebuind să se declare pentru sau contra Lui (v. 34). Istoria de două mii de ani a
creştinismului a confirmat deplin adevărul acestei profeţii; şi b) Că prin sufletul Maicii
Domnului va trece sabie (v. 35), profeţie indirectă a patimilor şi morţii Mântuitorului.
Aceste profeţii despre pătimirile lui Mesia marchează deja o distanţare de iudaismul epocii,
care-l aştepta pe Mesia ca pe un împărat pământesc deplin victorios asupra vrăjmaşilor şi
uita acele profeţii vechitestamentare care anunţau jertfirea de Sine a Mântuitorului
făgăduit.
Cu acelaşi prilej, Pruncul este mărturisit ca Mântuitorul cel aşteptat de către
proorociţa Ana, o văduvă de 84 de ani, care nu se despărţea de templu şi care slujea
Domnului „noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni“ (v. 37). După o tradiţie, Sfânta Fecioară
Maria ar fi fost crescută la templu sub purtarea de grijă a acestei sfinte femei. Această
tradiţie are toate şansele să fie adevărată. Căci proorociţa Ana era de mulţi ani văduvă
(trăise numai şapte ani cu soţul ei) şi vor fi trecut câteva decenii de când era nedespărţită
de templu. A cunoscut-o, desigur, pe Maica Domnului, care de pe la trei ani a petrecut şi ea
la templu. Poate chiar că Sfânta Fecioară Maria însăşi, venind acum la templu, a căutat-o
pe ocrotitoarea ei, iar când aceasta a văzut pe Prunc, Duhul Sfânt i-a descoperit taina
mesianităţii Sale. Evanghelia nu redă conţinutul profeţiei Anei despre Prunc. E sigur însă
că ea L-a mărturisit ca Mesia şi poate că, asemenea lui Simeon, va fi dezvăluit ceva din
caracterul mesianităţii Sale.
Iudeii evlavioşi recunoşteau în bătrâna văduvă nu numai o femeie evlavioasă, ci o
sfântă şi o proorociţă. Aşa o şi prezintă sfântul Luca: „Ana proorociţa“. De aceea, cei care
auzeau cuvintele ei despre Prunc nu numai că se vor fi umplut de bucurie că s-au
învrednicit a-L vedea pe Cel făgăduit, ci vor fi răspândit pretutindeni vestea că Mântuitorul
aşteptat a venit. Probabil că răspândirea acestei veşti şi animozitatea pe care a creat-o ea în
Ierusalim au determinat reacţia promptă şi măsurile drastice ale crudului rege Irod, atunci
când i se vor prezenta magii de la Răsărit cu vestea că au văzut steaua lui Hristos. Pruncul
a fost însă scăpat de planul ucigaş al lui Irod, prin fuga în Egipt (Mt 2, 13 şi urm.). Murind
Irod, vor reveni şi se vor stabili în Nazaretul Galileii (Mt 2, 22-23; Lc 2, 39). Prin fuga şi
reîntoarcerea din Egipt, Iisus Hristos reiterează drumul istoric al poporului Său (Mt 2, 15;
cf. Osea 11, 1), spre a-i aduce adevărata eliberare şi spre a-l conduce în adevărata Ţară a
Făgăduinţei, adică în Împărăţia Sa.
Finalul pericopei ne deschide o mică fereastră spre primii ani de viaţă ai Pruncului
Iisus la Nazaret; „Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se de înţelepciune,
şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui“ (Lc 2, 40). O dovadă a miraculoasei Sale dotări şi
dezvoltări spirituale o va da Copilul dumnezeiesc în faţa învăţătorilor poporului Său, la
vârsta de 12 ani.

*
Ca şi Cântarea Sfintei Fecioare Maria (Lc 1, 46-55), şi Cântarea dreptului Simeon a intrat
în cultul Bisericii noastre. Ca unii ce trăim bucuria permanentei prezenţe a lui Hristos în şi
între noi, la fiecare Vecernie cântăm împreună cu dreptul Simeon:
„Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, căci văzură
ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre
descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel“ (Lc 2, 29-32).125

3. Iisus la templu la 12 ani (Lc 2, 41-52)

Tot Sfântului Luca îi datorăm singura relatare canonică privind un moment din viaţa
Mântuitorului dinainte de începutul activităţii Sale publice. Este vorba despre episodul de
la templu, pe când El avea 12 ani.
La Nazaret, Mântuitorul a crescut într-un mediu de autentică viaţă religioasă iudaică.
Alături de Iudeea, Galileea era o importantă oază a religiei Vechiului Testament. Mulţi
locuitori ai Galileii erau oameni de adâncă evlavie şi cu înalte preocupări religioase. Din
Galileia îşi va recruta pe unii dintre ucenici Sfântul Ioan Botezătorul şi tot galileeni vor fi
primii ucenici ai Mântuitorului. Chiar unii oameni cu ocupaţiile cele mai simple se
dovedesc adânc preocupaţi de împlinirea făgăduinţelor dumnezeieşti. Ei vor fi entuziasmaţi
de predica Înaintemergătorului; ei vor descoperi apoi, cei dintâi, că Mântuitorul are
„cuvintele vieţii celei veşnice“ (In 6, 68). Aceasta ne spune ceva despre mediul religios în
care a crescut Mântuitorul.
Ca oameni sfinţi ce erau, dreptul Iosif şi Fecioara Maria se distingeau prin împlinirea
stăruitoare a poruncilor dumnezeieşti. Una din obligaţiile religioase importante ale iudeilor
era pelerinajul la templul din Ierusalim, pentru aducerea acolo a jertfelor poruncite de
Legea lui Moise. Pelerinajele erau legate de trei mari praznice: Paştile cu zilele Azimelor,
Sărbătoarea săptămânilor (sau a Cincizecimii) şi Sărbătoarea corturilor (Ieş 23, 14-17; 34,
24; Deut 16, 6-16). Însă mai ales de Paşti, iudeii trebuiau să se afle la Ierusalim. În Deut
16, 5-6, citim: „Tu nu poţi să junghii Paştile în vreuna din cetăţile tale, pe care Domnul
Dumnezeul tău ţi le va da, ci numai în locul acela pe care-l va alege Domnul Dumnezeul
tău, ca să rămână acolo numele Lui“. Din vremea lui David, de când a fost adus Cortul
Sfânt în noua capitală a sa şi mai ales din vremea lui Solomon, care a zidit templul sfânt,
locul sălăşluirii numelui lui Dumnezeu era Ierusalimul.
An de an, la Paşti, veneau la Ierusalim şi părinţii Mântuitorului. Drumul era lung,
căci pelerinii galileeni ce se îndreptau spre templul din Ierusalim nu puteau urma drumul
cel mai scurt, prin Samaria. Samaritenii schismatici îşi aveau propriul lor loc sfânt pe
muntele Garizim şi era un risc să treci prin ţinutul lor dacă te îndreptai spre templul din
Ierusalim. (cf. Lc 9, 52-53). Unii pelerini galileeni care n-au ţinut seama de acest lucru au
fost chiar omorâţi. De aceea, grupaţi în lungi caravane, galileenii o luau, spre a înconjura
Samaria, prin Perea, traversau Iordanul la Ierihon, de unde se suiau spre Ierusalim.
Mergeau cântând Psalmi, mai ales aşa-numitele „cântări ale treptelor“ (psalmii 119-133).
Copilul Iisus s-a suit şi El pentru prima dată la Ierusalim, împreună cu părinţii Săi, cu
rudele Sale şi cu mulţi alţi pelerini din Nazaret, când avea vârsta de 12 ani. Faptul că
Sfântul Luca menţionează vârsta Sa arată că nu mai participase până atunci la un astfel de
pelerinaj. Deşi Evanghelistul nu ne-o spune, putem presupune că de acum înainte El se va
sui în fiecare an la Ierusalim.
Ne putem închipui impresiile puternice ale acestei prime vizite în capitala
iudaismului. Drumul în sine, în mijlocul rudelor şi prietenilor, vederea atâtor peisaje şi
localităţi noi, nopţile petrecute sub cerul liber, întâlnirile cu grupe de pelerini din alte părţi
– iată tot atâtea experienţe noi şi interesante pentru un copil de 12 ani. Iar în Ierusalimul
însuşi, câte minuni de văzut şi de auzit!
În primul rând, templul Domnului, adevărată minune arhitectonică, cu zidurile sale
înalte şi puternice, din piatră albă, încă noi, cu curţile sale concentrice pline de mulţime, cu
porticurile sale atât de frumoase. Apoi mulţimea de palate şi case, grădinile care colorează
atât de frumos peisajul, imensele rezervoare de apă, şi ele amenajate cu artă – ca acea
„scăldătoare“ de la Vitezda, cu cinci pridvoare (In 5, 2). Şi toate acestea cuprinse între
ziduri puternice, şi ele purtând peste tot pecetea înnoirii, străpunse în toate laturile de porţi
126
monumentale, prin care se scurg neîncetat mii de oameni. Aceste ansamblu de nedescris îl
cuprinde Copilul Iisus într-o singură privire când, venind dinspre Ierihon, au ajuns pe
înălţimea Muntelui Măslinilor (Eleonului).
Grupul pelerinilor nazarineni se opreşte să admire priveliştea. Iată Sionul, cetatea lui
Dumnezeu, ţinta călătoriei lor! Cât e de frumos totul!
Obosiţi, dar cu sufletele pline de negrăită bucurie, călătorii coboară panta muntelui şi
traversează Valea Chedronului, dincolo de care se înalţă maiestuos zidul răsăritean al
templului. Ei intră plini de evlavie în templu, dând mulţumire lui Dumnezeu că i-a
învrednicit a călca iarăşi pragul sfântului locaş. După care ies în afara oraşului unde, între
miile de corturi ale închinătorilor iudei veniţi „din toate neamurile care sunt sub cer“
(Fapte 2, 5), caută un loc spre a-şi întinde ei înşişi sălaşul ce-i va adăposti pe durata
sărbătorii. Căci nici nu mai poate fi vorba de a găsi adăpost în vreuna din casele oraşului.
Sute de mii de oameni îşi vor petrece Paştile la Ierusalim (după Iosif Flaviu numărul total
al închinătorilor adunaţi la Ierusalim la cele trei mari sărbători anuale se ridica la circa un
milion). Şi deoarece toţi erau veniţi aici şi cu gândul de a împlini prescripţia mozaică
privind marea serbare a Paştilor în cetatea sfântă (Deut 16, 5-6), Sinedriul, adică suprema
autoritate religioasă iudaică, a fost obligat să tot lărgească limitele oraşului, incluzând ca
spaţii ale sale şi dealurile dimprejur, unde-şi întindeau corturile pelerinii.
Noaptea de Paşti şi, în continuare, cele şapte zile ale Azimelor, ofereau pelerinilor
destul timp nu numai pentru participarea la cultul de la templu, ci şi pentru vizitarea cetăţii
sfinte şi, mai ale, pentru animate discuţii teologice. Căci ce era templul, cu jertfele sale,
dacă nu umbre ale unor realităţi mai înalte, care aveau să se arate prin venirea lui Mesia?
Ochii duhovniceşti ai iudeilor cucernici căutau să pătrundă dincolo de ceea ce puteau
vedea ochii trupeşti şi fiinţa lor întreagă năzuia spre cele făgăduite de Dumnezeu prin
proorocii Săi. Astfel de discuţii puteau fi auzite peste tot prin taberele de pelerini şi în toate
limbile. Dar mai ales în incinta templului, pe sub porticurile care înconjurau curţile
acestuia, grupuri de credincioşi iudei ascultau cu inimile arzânde tâlcuiri ale Scripturilor
făcute de învăţaţii Legii.
Iisus era un Copil cu totul deosebit. El, Care avea să fie un Învăţător ca nimeni altul,
iubeşte ca nimeni altul învăţătura. Zi de zi e printre cărturari, care ajung îndată să-L
primească pe lângă ei, ca pe unul de-al lor. Şi El Însuşi Se simte întru ale Sale între cei a
căror preocupare permanentă este Legea Domnului (cf. Lc 2, 49).
Sfârşindu-se zilele sărbătorii, pelerinii pleacă, grupuri-grupuri, spre casele lor.
Dreptul Iosif şi Fecioara Maria pleacă şi ei, socotind că Iisus a luat-o înainte, cu cei de
vârsta Lui şi că-L vor ajunge pe drum. Dar nu L-au întâlnit. La primul popas de noapte şi-
au dat seama că Iisus nici nu plecase din Ierusalim. S-au întors în grabă în cetate, căutându-
L peste tot cu îngrijorare (Lc 2, 48). Cât de mare va fi fost această îngrijorare, e uşor de
închipuit. Sabia îşi începuse deja lucrarea în sufletul Maicii Preacurate (cf. Lc 2, 35)! L-au
găsit după trei zile într-un loc în care poate nici nu îndrăzniseră să intre înainte: în una din
sălile din jurul templului, „şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i“
(Lc 2, 46). Nu în postura de învăţător, ci în aceea de învăţăcel – dar ce învăţăcel! Căci,
adaugă evanghelistul, „toţi care Îl auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile Lui“
(v. 47). Aceste câteva cuvinte ne spun multe despre ce a fost copilăria Mântuitorului până
atunci. Cel ce uimea acum cel mai înalt sobor al cărturarilor iudei fusese, desigur, un elev-
minune al învăţătorilor din Nazaret. A învăţat tot ce se putea învăţa de la dascălii modestei
Sale cetăţi galileene. Acum, la Ierusalim, dovedeşte însă că nu S-a mulţumit pur şi simplu
să memorizeze texte biblice şi interpretări rabinice, aşa cum pretindea metoda şcolară
iudaică a acelor timpuri. Aptitudinile firii Sale umane erau ridicate la posibilităţi nebănuite
de către firea Sa dumnezeiască. Evanghelia ne spune că Iisus „sporea cu înţelepciunea“ (Lc
2, 52; cf. v. 40). Învăţătura primită nu rămânea la El simplu balast intelectual mai mult sau
127
mai puţin neînţeles, ci devenea înţelepciune, prin meditare matură asupra celor învăţate,
prin căutarea aplicaţiilor lor practice în viaţă. De aici maturitatea neaşteptată a întrebărilor
şi răspunsurilor lui Iisus. De aici priceperea Sa, care îi uimeşte acum pe cărturari şi-I
asigură locul din mijloc (cf. v. 46) în sânul a ceea ce am putea numi „academia“ iudaică a
vremii. Căci, pe nesimţite, Ucenicul devine Învăţător. Dă răspunsuri pricepute la întrebări
ce par fără dezlegare.
Aveau de ce să rămână uimiţi părinţii Săi (v. 48)! Înainte de a interveni, Îl vor fi
ascultat fără să fie văzuţi. Vor fi auzit, desigur, şi aprecierile elogioase ale cărturarilor. Şi,
ca mai târziu concetăţenii din Nazaret, se vor fi întrebat: „De unde are El înţelepciunea
aceasta?“ (Mt 13, 54).
Dar cele trei zile de cumplită îngrijorare nu puteau fi uitate. De aceea, „mama Lui a
zis către El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi“
(Lc 2, 48). Blânda dojană este de înţeles. De la un copil ca Iisus nu s-ar fi aşteptat la aşa
ceva. Dreptul Iosif a fost nu mai puţin zbuciumat decât Sfânta Fecioară. De aceea ea îl
menţionează special ca „tată“ al lui Iisus.
„Şi El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu
trebuie să fiu?“ Acestea sunt primele cuvinte ale Mântuitorului care ne-au fost transmise de
Evangheliile canonice. Şi nu e lipsit de semnificaţie faptul că aceste prime cuvinte
constituie o afirmare a adevărului că El este Fiul lui Dumnezeu. Sfânta Fecioară vorbise de
dreptul Iosif ca de „tatăl“ lui Iisus. Domnul răspunde însă că, de fapt, Dumnezeu e Tatăl
Său şi că era firesc ca El să fie în cele ale Tatălui Său.
Era necesară îngrijorarea părinţilor pământeşti ai Mântuitorului, pentru ca El să facă
această mărturisire. A făcut-o nu atât pentru ei, care L-au înţeles atunci (v. 50), cât pentru
noi, toţi cei care putem privi viaţa Sa pământească din perspectiva Învierii şi a Înălţării
Sale la cer. Aceste cuvinte ale Mântuitorului dovedesc că El a avut dintotdeauna conştiinţa
mesianităţii Sale şi că nu trebuie căutat în biografia Sa un moment al trezirii la această
conştiinţă. El Se ştia Fiul lui Dumnezeu şi trimis în lume spre a împlini voinţa lui
Dumnezeu de mântuire a oamenilor.
Episodul nu e, deci, o dovadă a lipsei de consideraţie a Mântuitorului faţă de părinţii
Săi pământeşti şi, în special, faţă de Maica Sa, cum încearcă unii să-L prezinte. E numai o
dovadă că El e dedicat misiunii Sale încă de la început şi că pune împlinirea ei mai presus
de orice alte considerente. Maica Sa îşi dă seama de acest lucru şi de aceea şi acum adună
în inima ei aceste cuvinte (v. 51b). Că nu e vorba nicidecum de o lipsă de respect faţă de
dreptul Iosif şi faţă de Sfânta Fecioară, o arată clar versetul următor: „Şi a coborât cu ei şi a
venit în Nazaret şi le era supus“ (v. 51a).
„Le era supus“: aceste cuvinte rezumă condiţia lui Iisus-Mesia, în următorii 18 ani.
Totodată, aceste cuvinte îl includ şi pe Iosif – este ultima menţiune evanghelică a părintelui
adoptiv al Mântuitorului.
Ultimul verset al pericopei, care repetă ceea ce versetul 40 spusese despre Copilul
Iisus, ne spune acum despre Adolescentul Iisus, că „sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi
cu harul la Dumnezeu şi la oameni“ (v. 52).
În ambele versete rezumative e vorba de o creştere trupească unită cu o miraculoasă
dezvoltare duhovnicească. O astfel de dezvoltare nu contrazice divinitatea Mântuitorului.
El era desăvârşit ca Dumnezeu, dar omenitatea Sa cunoaşte acest urcuş spre desăvârşire
prin tot mai deplina unire a ei cu firea dumnnezeiască. De aceea şi Epistola către Evrei
poate să spună despre Mântuitorul că, deşi era Fiul lui Dumnezeu, „a învăţat ascultarea din
cele ce a pătimit“ şi că „S-a desăvârşit“ (Evr 5, 8-9).
Raportul dintre cunoştinţa dumnezeiască şi cea omenească a Mântuitorului, cum se
îmbină ele întreolaltă într-un singur subiect cunoscător, rămân pentru noi o taină de
nepătruns. Din ceea ce ne spune Sfânta Scriptură, se poate afirma însă despre conştiinţa
128
omenească a Sa că se lărgeşte prin unirea ipostatică, creşte şi se dezvoltă şi este scutită de
rătăcire, dar nu devine atotştiinţă divină. De aceea, va spune, de pildă, Mântuitorul că, în
afară de Tatăl, nimeni nu cunoaşte momentul Parusiei, nici chiar Fiul (Mt 24, 36).
Câte învăţături desprindem şi din această relatare lucanică! Ea nu este un simplu
fragment de biografie a lui Iisus din Nazaret, ci, în Copilul de 12 ani, ne face să-L
descoperim pe Fiul lui Dumnezeu făcut Om, a Cărui misiune se dezvăluie tot mai mult, pe
măsura realizării ei. Episodul cu Iisus la templu invită la adâncă meditaţie. Căci adevăratul
Templu al Slavei lui Dumnezeu este Trupul Său, despre care acum ni se spune că creştea şi
se întărea. Iar suferinţa de acum a Maicii Preacurate preînchipuie durerea ei fără margini
de mai târziu, până ce, tot după trei zile, cu o şi mai mare uimire, Îl va descoperi pe Fiul ei,
Templul nou şi desăvârşit (In 2, 21), deplin întru cele ale Tatălui Său.


4. Iisus „teslarul“

Cum am mai arătat, Sfintele Evanghelii ne spun extrem de puţin despre viaţa Mântuitorului
până în jurul vârstei de 30 de ani, când Şi-a început activitatea publică.
Cum s-a desfăşurat viaţa Adolescentului şi apoi a Tânărului Iisus? Ce fapte şi cuvinte
deosebite ale minunatului Copil au putut cunoaşte părinţii Săi, concetăţenii Săi din
Nazaret? Iată întrebări la care curiozitatea noastră omenească ar dori răspunsuri cât mai
amănunţite! Evangheliştii nu şi-au propus însă să ne ofere biografii detaliate ale
Mântuitorului lumii. Ei ne prezintă numai o parte din ceea ce a făcut şi a învăţat Iisus, atât
cât socotesc ei suficient spre a ne încredinţa că El este cu adevărat Hristos, Fiul lui
Dumnezeu (In 20, 30-31).
Şi totuşi, în mod indirect, ei ne spun câte ceva despre anii „tăcuţi“ ai Domnului.
În episodul de la templu, pe când Iisus avea 12 ani, El ne este înfăţişat ca unul care îi
umple de uimire pe învăţaţii de la Ierusalim, cu întrebările şi cu răspunsurile Lui. Acestea
mărturiseau nu numai o neasemănată sete de învăţătură, ci şi un nivel al cunoştinţelor
neaşteptat la această vârstă. Copilul Iisus Şi-a folosit, deci, timpul cum nu se poate mai
bine. A învăţat tot ceea ce putea învăţa de la dascălii la care putea avea acces un copil de
oameni săraci.
Primele elemente ale învăţăturii religioase şi morale le primeau copiii iudei în
familie, conform poruncii din Deuteronom 6, 6-7: „Cuvintele acestea pe care ţi le spun eu
astăzi… să le întipăreşti în fiii tăi“. Înţeleptul îndeamnă: „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe
care trebuie s-o aibă…“ (Pilde 22, 6). Deoarece practica religioasă şi începuturile istoriei
naţionale se oglindeau în cărţile Legii lui Moise, părinţii istoriseau copiilor lor toate
lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut cu poporul Său; ei le explicau semnificaţia
sărbătorilor şi a diferitelor ritualuri şi ceremonii cultice. Şi acest lucru era poruncit în
Legea lui Moise; de pildă, instituind sărbătoarea Azimelor, Dumnezeu dă această poruncă:
„În ziua aceea să spui fiului tău şi să zici: Acestea-s pentru cele ce a făcut Domnul cu
mine, când am ieşit din Egipt“ (Ieş 13, 8; vezi şi Deut 4, 10; 11, 19; Ios 4, 6 şi 21).
Pe lângă familie, un rol important în instruirea copiilor revenea sinagogii. De la cinci
ani în sus, copiii, atât ai bogaţilor, cât şi ai săracilor, erau aduşi la sinagogă pentru
instrucţie religioasă. Tratatul talmudic Pirke Aboth («Sentinţele părinţilor») fixa astfel
etapele dezvoltării copilului: „La cinci ani el trebuie să înceapă învăţătura sfântă; la zece
ani, să intre în studiul tradiţiei; la treisprezece, el trebuie să cunoască în întregime Legea
Domnului şi s-o împlinească; la cincisprezece ani începe desăvârşirea cunoştinţelor“.
Copilul Iisus n-a lipsit, desigur, dintre şcolarii sinagogii din Nazaret. De aceea, la
întrebarea dacă Iisus ştia sau nu să citească şi să scrie, avem toate temeiurile să răspundem
afirmativ. De altfel, Îl vom întâlni citind în sinagogă (Lc 4, 16 şi urm.) şi Îl vom vedea
129
scriind pe nisip (In 8, 8). Şi dacă, după mărturia Sfintelor Evanghelii (In 7, 15; cf. Mt 13,
54, Mc 6, 2), iudeii se întreabă de unde Îşi are Mântuitorul învăţătura fără să fi învăţat,
aceasta nu înseamnă altceva decât că El nu avea o formaţie cărturărească aşa cum aveau
rabinii, care îşi dedicau întreaga copilărie şi tinereţe învăţăturii şi, mai ales, uceniceau la
marii cărturari din Ierusalim, cum a făcut, de pildă, Saul din Tars, viitorul Apostol al
neamurilor (Fapte 22, 3). Mântuitorul nu avea o astfel de formaţie de rabin şi învăţătura Sa
cea nouă nu era rodul unor eforturi şcolăreşti. Aceasta nu înseamnă însă că El, copil fiind,
n-a fost exemplar în tot ceea ce priveşte activitatea care revenea copiilor neamului Său. De
altfel, din Sfintele Evanghelii, ne putem da seama foarte bine în ce măsură mare era
familiarizat Mântuitorul nu numai cu sinagoga şi cu textul Sfintelor Scripturi, ci şi cu
modul de a învăţa al rabinilor.
Pe lângă învăţătură, Copilul Iisus a deprins munca. Dreptul Iosif, tatăl Său adoptiv,
era teslar şi concetăţenii din Nazaret nu-i ziceau altfel decât „teslarul“ (Mt 13, 55). Era cea
mai importantă şi mai indispensabilă dintre toate meseriile rurale. Lucrătorul în lemn avea
un rol de neînlocuit, în primul rând la ridicarea casei. Înţeleptul Isus Sirah zice:
„Încheietura de lemn legată în zidul casei nu se va risipi de cutremur“ (22, 17). Chiar şi în
oraşe, figura dulgherului ducând bârna pe umăr era destul de obişnuită. Să ne amintim de
cuvintele Mântuitorului împotriva făţarnicului (Mt 7, 3-5). Pe străzile înguste şi foarte
aglomerate ale oraşelor de atunci, transportarea bârnelor nu era fără pericol pentru
trecători. Nu fără ironie, Mântuitorul îi zice făţarnicului că, în loc de a se ocupa de
aproapele său, mai bine ar lua seama la bârna care se apropie de ochiul său. Dar ceea ce se
traduce în limba română cu „teslarul“ nu era numai dulgherul care punea acoperişul casei.
Cuvântul aramaic naggar şi corespondentul său grec din evanghelii tékton denumeşte atât
pe dulgher, şi, în general, pe constructorul casei, cât şi pe tâmplarul care lucra mobila din
casă, căruţa, jugul, plugul, pe scurt, tot ceea ce ţinea de prelucrarea lemnului. Şi, într-
adevăr, Sfântul Iustin Martirul zice că Mântuitorul, ca teslar, făcea chiar juguri şi pluguri.
Isaia proorocul Îl prezintă pe lemnar mergând în pădure, alegându-şi copacii, tăind cedrii,
chiparoşi sau stejari, şi procurându-şi, astfel, atât materia primă pentru meseria sa, cât şi
lemne de foc (Is 44, 13-17). La fel se întâmpla în Galileea şi în vremea Mântuitorului.
Lemnul cel mai apreciat era cel de sicomor, care rezistă la cari şi care, bine tratat, este atât
de tare încât poate înlocui fierul la osia carului. Cedrul era un lemn scump şi deci foarte
puţin folosit de oamenii de rând. La fel, lemnul de stejar. Se folosea mult mai mult lemnul
de măslin, de chiparos sau, pentru obiectele mici, tulpinile mai groase de viţă de vie.
Atelierul din Nazaret al dreptului Iosif va fi fost adaptat necesităţilor meseriei. Unul
venea să i se repare plugul, altul voia să-şi facă masă şi scaune; zidarul cerea să i se facă
buiandrugii de pus deasupra uşilor şi ferestrelor unei noi construcţii. Uneltele folosite erau,
în bună parte, cele cunoscute până în zilele noastre: securea, barda, fierăstrăul, rindeaua,
echerul, compasul şi, bineînţeles, ciocanul şi cuiele bine cunoscute şi care, adeseori, erau
din bronz.
Din copilărie, Mântuitorul a învăţat meseria tatălui Său adoptiv şi l-a ajutat după
puterile Sale. La iudei era o obligaţie a părinţilor de a-i iniţia în meseria lor pe copii, din
cea mai fragedă vârstă. În una din pildele Mântuitorului, îl vedem pe un tată trimiţându-şi
fiii să lucreze în vie (Mt 21, 28). În parabola fiului risipitor, îl vedem pe fiul mai mare
slujindu-l pe tatăl său (Lc 15, 29). Iar o sentinţă rabinică afirmă că „cine nu-l învaţă pe fiul
său o meserie îl învaţă să fure“. Despre Apostolul Pavel ştim că, deşi s-a pregătit pentru
cariera de rabin, a învăţat şi meseria de făcător de corturi, cu care şi-a câştigat cele
necesare traiului. Astfel, deşi era apostol şi avea dreptul să trăiască din propovăduirea
Evangheliei, şi-a putut face o laudă din faptul că n-a mâncat de la nimeni pâine în dar, ci
din truda mâinilor sale (cf. I Cor 9, 6 şi urm.; II Tes 3, 7-9).
130
Pe linia acestei bune tradiţii a fost crescut şi Mântuitorul. El a devenit curând un
ajutor de nădejde al dreptului Iosif. De aceea, în cetatea Sa, El va fi cunoscut nu numai ca
„Fiul teslarului“ (Mt 13, 55), ci şi, pur şi simplu, ca „teslarul“ (Mc 6, 3).
Nu ştim cât a mai trăit dreptul Iosif. El este pomenit ultima dată în Evanghelie în
relatarea episodului de la templu, când Mântuitorul avea 12 ani – mai precis în Lc 2, 51,
unde se spune că „le era supus“ părinţilor săi, deci nu numai Maicii Preacurate, ci şi
dreptului Iosif.
Dacă Iosif era bătrân când a luat-o în grijă pe Maica Domnului, aşa cum se spune
într-o foarte veche tradiţie, atunci se poate ca el să fi murit curând. În orice caz, dreptul
Iosif nu mai apare deloc în perioada activităţii publice a Domnului. Putem deci presupune
că, de la o vreme, sarcina câştigării pâinii celei de toate zilele pentru Sine şi pentru Maica
Sa, ca şi pentru săracii cu care, desigur, întotdeauna ei au împărţit această pâine, a revenit
lui Iisus.
De câte ori însă o va fi ajutat şi pe Maica Sa! La Nazaret, la câteva sute de metri de
Biserica Bunei Vestiri, care adăposteşte casa Sfintei Fecioare, se găseşte singurul izvor din
Nazaret, numit de creştini Izvorul Maicii Domnului şi adăpostit acum de Biserica
Ortodoxă a Sfântului Gavriil. De câte ori va fi alergat Copilul Iisus la acest Izvor să aducă
apa necesară în gospodărie!
Câte clipe minunate va fi trăit Maica Domnului alături de Fiul ei dumnezeiesc. În
privinţa aceasta este deosebit de grăitor pentru noi episodul de mai târziu din Cana Galileii
(In 2, 1 şi urm.). Încrederea liniştită şi desăvârşită a Sfintei Fecioare că Fiul ei o va asculta
şi că El nu numai că voieşte, ci şi poate să ajute în chip minunat pe cei aflaţi în necaz, este
cum nu se poate mai grăitoare cu privire la ce a însemnat El până atunci pentru cei din jur
şi, desigur, în primul rând pentru Maica Sa. Iar încrederea ei nu va fi dezminţită! Domnul
va săvârşi minunea prefacerii în „vinul cel bun“ (v. 10) a apei din cele şase vase de piatră,
transformând lipsa în belşug şi împlinind astfel bucuria acelei nunţi care L-a avut oaspete
de cinste.
În atitudinea de atunci a Maicii Domnului vorbeşte experienţa ei de 30 de ani. Câte
necazuri şi dureri va fi alinat glasul blând al lui Iisus şi mâna Lui bătătorită de munca grea
în aceşti 30 de ani, chiar dacă intervenţiile Sale nu sunt calificate drept „minuni“, „început
al minunilor (lit.: semnelor)“ (In 2, 11) fiind prefacerea apei în vin la Cana Galileii!
Din această experienţă ne-a parvenit singura poruncă dată nouă de Maica Domnului,
o poruncă mai cuprinzătoare decât mii de cuvinte pe care ni le-ar fi putut lăsa moştenire:
„Faceţi orice vă va spune!“ (In 2, 5). Valabile atunci, pentru cei ce slujeau la nuntă, aceste
cuvinte sunt valabile pentru slujitorii lui Hristos de totdeauna: „Faceţi tot ce vă va spune
Fiul meu!“ – iată predica întreagă a Maicii Domnului. Dar ce lucruri minunate trebuia să
ştie ea despre Mântuitorul pentru a rosti asemenea cuvinte!
Ni-L închipuim uşor pe Copilul Iisus asumându-Şi cu întreaga fiinţă şi în toată
imensitatea lor micile tragedii ale prietenilor de joacă din Nazaret, sau spălând şi legând,
cu lacrimi în ochi şi cu mâini a căror atingere era totdeauna o dulce mângâiere, micile lor
răni. De pe acum şi neîncetat Mântuitorul lumii nu putea fi altfel decât „Cel ce şterge
lacrimile de pe toate feţele“ (Is 25, 8). De câte ori Maica Domnului nu va fi simţit ea însăşi
compasiunea Sa, alinarea feţei, a mâinii şi a cuvintelor Sale! Prin tot ceea ce era şi
săvârşea, încă de pe atunci, Mântuitorul, se manifesta adevărata religiozitate, cea a faptei
de iubire. Din aceeaşi experienţă a convieţuirii cu Mântuitorul a desprins, desigur, şi
Sfântul Iacov, cel numit „fratele Domnului“ – fiu al Mariei lui Cleopa, el era de fapt văr al
Mântuitorului – învăţătura pe care ne-o transmite solemn în Epistola sa sobornicească,
atunci când zice: „Cucernicia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl, aceasta
este: să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim pe noi fără pată din
partea lumii“ (Iac 1, 27).
131
Am zis mai sus: prietenii de joacă. Nu greşim deloc dacă ni-L închipuim pe Copilul
Iisus nu numai învăţând şi lucrând, ci şi jucându-Se cu cei de vârsta Sa. Pe un deal, la
marginea Nazaretului de astăzi, există o biserică mai nouă dedicată lui Iisus Adolescentul.
Când mergi să vizitezi această biserică, ţi se arată dealurile din jur şi ţi se spune că, în mod
sigur, Copilul Iisus va fi alergat pe aceste dealuri şi Se va fi jucat, plin de bucurie adevărată
şi sfântă, cu copii de-o seamă cu El. Nu poţi să-ţi spui decât că gândul ctitorilor acestei
biserici a fost foarte frumos şi înalt. Iisus Hristos a fost şi Om adevărat şi, deci, a avut şi o
copilărie adevărată. Mai adevărată decât a noastră, a tuturor, pentru că a fost fără urmă de
păcat în ea. Fiul lui Dumnezeu, zice Apostolul, S-a făcut întru toate după asemănarea
noastră „afară de păcat“ (Evr 2, 17; 4, 15). Plină de nevinovăţie, de puritate, copilăria
Mântuitorului a trebuit să fie şi plină de bucurie, care era resimţită de toţi cei din jurul Său.
Aşa a crescut Copilul Iisus la Nazaret. Deplin ascultător faţă de părinţii Săi, întărind
mereu în inima Maicii Sale încrederea în El, în iubirea şi în puterea Sa nemărginită,
împărtăşind tuturor celor din jurul Său din darurile curăţiei şi milei Sale. Munca grea de zi
cu zi, lipsurile şi necazurile acestei familii de oameni muncitori nu I-au ştirbit
sensibilitatea, nu I-au învârtoşat fiinţa. Cu trecerea anilor, concetăţenii din Nazaret se
obişnuiesc să nu mai vadă în Iisus numai pe „teslarul“ lor, ci şi un ales învăţător. Aşa se
face că, atunci când, îndată după ce începuse să propovăduiască în alte părţi, a intrat într-o
sâmbătă în sinagoga din Nazaret, Lui I s-a dat să citească şi să explice pericopa biblică a
zilei respective. Şi când, după citirea importantului text mesianic din Isaia despre ungerea
cu Duhul Sfânt a lui Mesia (Is 61, 1 şi urm.), El Şi-a explicat Sieşi acele cuvinte profetice,
nimeni nu s-a mirat, ci, zice Evanghelistul, „toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele
harului care ieşeau din gura Lui“ (Lc 4, 16-22).
Aşadar, concetăţenii din Nazaret L-au acceptat fără rezerve pe Iisus ca Mesia. O
asemenea acceptare ne spune multe despre ceea ce a fost Mântuitorul în ochii lor până
atunci. Faptul că se mirau şi-şi aminteau că L-au cunoscut înainte ca pe „Fiul lui Iosif“ (Lc
4, 22b) este absolut firesc pentru nişte oameni aflaţi în situaţia lor: L-au văzut zi de zi pe
Iisus şi totuşi n-au intuit adevărata Sa identitate! Că au receptat autorevelarea Sa mai
presus de orice dubiu rezultă chiar din modul în care îşi exprimă uimirea: „Nu este, oare,
Acesta Fiul lui Iosif?“ Ajung să se îndoiască nu de identitatea acum dezvăluită a lui Iisus,
ci de identitatea Lui de până atunci. El, cel pe care toată lumea din Nazaret L-a cunoscut
atât de bine, vreme de 30 de ani, este cu adevărat Fiul lui Iosif? Dacă ar fi stăruit în acest
început de luminare a ochilor lor duhovniceşti, ar fi ajuns cu siguranţă la răspunsul lor
adevărat, acela pe care îl dă credinţa: Nu, El nu e Fiul lui Iosif, ci Fiul lui Dumnezeu! Ei
însă se îndepărtează de acest răspuns printr-o atitudine contrară credinţei: vor ca Domnul
să facă înaintea lor semne ca acelea pe care le-a făcut la Capernaum. Or, însăşi necredinţa
lor oprea săvârşirea unor astfel de semne. De aceea, după acceptarea entuziastă de la
început, se pornesc cu mânie asupra Lui, voind chiar să-L omoare (Lc 4, 23-30).
În orice caz, reţinem aici episodul prin ceea ce ne spune el, indirect, despre viaţa
Mântuitorului la Nazaret înainte de începutul activităţii Sale publice. Şi acest episod
confirmă adevărul că viaţa lui Iisus a fost minunată înainte de a fi săvârşit vreo minune, şi
dumnezeiască înainte de a Se fi descoperit lumii ca Mesia şi Dumnezeu întrupat.

Disciplinele Studiului Noului Testament
Studiul Noului Testament este una din ramurile cele mai importante ale teologiei creştine. O ramură de o bogă ie fără seamăn, ilustrată prin cercetări care încep cu operele celor mai vechi Părin i şi dascăli ai Bisericii şi care se continuă pe întreg parcursul celor două milenii de istorie creştină. Fiind însă o disciplină extrem de complexă, care a cunoscut o dezvoltare cu totul deosebită mai ales în ultimele veacuri, Studiul Noului Testament cuprinde, de fapt, următoarele discipline: Istoria epocii Noului Testament. Nu putem studia Noul Testament fără a ine seama de contextul istoric în care s-au desfăşurat evenimentele pe care le relatează. Creştinismul a apărut şi s-a răspândit într-un cadru istoric şi geografic destul de clar delimitat. De asemenea, căr ile cuprinse în canonul Noului Testament au fost scrise în anumite situa ii şi răspund la probleme specifice care, de multe ori, nu pot fi în elese fără o cunoaştere a cadrului istoric mai larg în care au apărut. În general, specialiştii delimitează cadrul cronologic al acestei discipline între epoca lui Alexandru cel Mare (+ 323 î.H.) şi ultima mare revoltă iudaică (132135 d.H.).
Bibliografie
I. Izvoare IOSIF FLAVIU, Antichită i iudaice, căr ile I-X, trad. de Ion Acsan, Hasefer, Bucureşti, 2000. IDEM, Istoria războiului iudeilor împotriva romanilor, traducere de Gheneli Wolf şi Ion Acsan, Editura Hasefer, Bucureşti, 1997. The Life and Works of Flavius Josephus, trad. de William Whiston, Ed. Holt, Rinehart and Winston, New York, f. a. EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, în Scrieri, Partea întâia, trad. de Pr. Prof. T. BODOGAE, col. „Părin i şi scriitori bisericeşti“ 13, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987. II. Căr i şi studii ABEL, F. M., Histoire de la Palestine, Paris, 1951-1952. ABRUDAN, Dumitru, Iosif Flaviu – istoric al epocii intertestamentare. Importan a sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul, în „Mitropolia Ardealului“, XXXII (1987), nr. 3, p. 8-20. AGOURIDHS( Sa,bbaj( Istori,a twn cro,nwn thj Kainh,j Diaqh,khj, Pournaras, Tesalonic, 1985. IDEM, Istori,a thj qrhskei,aj tou Israh,l( Ellhnika, Gra,mmata, Atena, 1995. BALCA, Nicolae, Istoria filozofiei antice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982. BARRETT, C. K., The New Testament Background: Selected Documents, S.P.C.K., London, 1961. CORBU, Adrian, Istoria politică a epocii Noului Testament, în „Altarul Banatului“, serie nouă, VIII (1997), nr. 7-9, p. 83-91. CORBU, Agapie, Situa ia socială în ara Sfântă în epoca Noului Testament, în „Teologia“, II (1998), nr. 1-2, p. 57-63. DANIÉLOU, J., Message évangélique et culture hellénistique, 1961. DRIMBA, Ovidiu, Istoria culturii şi civiliza iei, vol. I, Editura ştiin ifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984. IERIMA, Pavel, Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu, în „Revista Teologică“, serie nouă, X (2000), nr. 2, p. 128-163. MARCU, Grigorie, O ştiin ă nouă: Istoria vremurilor neotestamentare, Sibiu, 1946. IDEM, Mediul de apari ie al căr ilor Noului Testament, în „Mitropolia Ardealului“, nr. 4-6/1976, p. 252-272. MAY, Herbert, Oxford Bible Atlas, Oxford University Press, New York – Toronto, 1984. MIHOC, Vasile, Samaritenii, în „Mitropolia Ardealului“, nr. 7-9/1980, p. 625-632.

2

MOMMSEN, Theodor, Istoria romană, vol. I-IV, trad. de Joachim Nicolaus, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1987-1991. PFEIFFER, R., History of New Testament Times, 1949. ROETZEL, Calvin J., The World That Shaped the New Testament, John Knox Press, Atlanta, 1985. ROPS, Daniel, Jésus en son temps, Fayard, Paris,1945. IDEM, La vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus, Hachette, Paris, 1961. SCHÜRER, Emil, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135), A new English version revised and edited by Geza Vermes, Fergus Millar, Martin Goodman, Edinburgh, 4 vol., 1973-1987. SUETONIUS, C. Tranquillus, Vie ile celor doisprezece cezari, trad. de D. Popescu şi C. V. Georoc, Editura ştiin ifică, Bucureşti, 1958. TRICOT, A., Le milieu du Nouveau Testament, în Introduction à la Bible, Tome II – Le Nouveau Testament, sous la direction de A. Robert et A. Feuillet, Desclée & Cie, Tournai, 1959. TUDOR, Dumitru, Cezar, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1969. IDEM, Figuri de împăra i romani, vol. 1-2, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1974. TUDOR, Dumitru (coordonator), Enciclopedia civiliza iei romane, Editura ştiin ifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982.

Arheologia biblică este o disciplină mai nouă. Cercetările arheologice constituie o sursă importantă de informa ii privind circumstan ele sociale, geografice, politice, culturale, religioase în care au apărut căr ile care formează canonul Noului Testament.
Bibliografie
ABRUDAN, Dumitru şi Emilian CORNI ESCU, Arheologie biblică, Bucureşti, 1994. ALBRIGHT, W. F., De l’âge de la pierre à la chrétienté, 1951. IDEM, Archéologie de la Palestine, 1955. BÁEZ-CAMARGO, G., Archaeological Commentary on the Bible, Doubleday, New York, 1986. BARROUS, A. G., Manuel d’archéologie biblique, 1939. CORSWANT, W., Dictionnaire d’archéologie biblique, 1956. FINEGAN, J. The Archaeology of the New Testament, vol. I: The Life of Jesus and the Beginning of the Early Church, ed. rev., Princeton University, 1992; vol. II: The Mediterranean World of the Early Christian Apostles, Westview, Boulder, 1981. GROLLENBERG, L. H., Atlas de la Bible, 1955. JEREMIAS, J., Jerusalem in the Time of Jesus, Fortress, Philadelphia, 1969. KOPP, C., The Holy Places of the Gospels, Herder and Herder, New York, 1963. MAY, H. G., Oxford Bible Atlas, Oxford University Press, New York/Toronto, 1995. MEYERS, E. M. (ed.), The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, 5 vol., Oxford University Press, New York, 1997. The Times Atlas of the Bible, Times Books, 1989.

Studiul limbii originale (greceşti) a Noului Testament. Obiectul acestei discipline îl reprezintă cunoaşterea dialectului comun al limbii greceşti în care au fost scrise căr ile Noului Testament. O bună cunoaştere a limbii textului Noului Testament contribuie la în elegerea corectă a mesajului său.
Bibliografie
ABEL, F. M., Grammaire du grec biblique, Paris, 1927. ARGYLE, A. W., An Introduction Grammar of New Testament Greek, 1965. CARREZ, M., Grammaire grecque du Nouveau Testament, 1966. SCHMOLLER, A., Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament, 1968. TAYLOR, V., The Text of the New Testament, 1963. WENHAM, J. W., The Elements of New Testament Greek, 1965.

Introducerea (isagogia) în căr ile Noului Testament. Ca disciplină biblică, introducerea în căr ile Noului Testament s-a dezvoltat începând cu secolul al XVIII-lea. Părin ii Bisericii şi scriitorii bisericeşti nu s-au preocupat de probleme isagogice decât

3

GUTHRIE. Introducere în căr ile Noului Testament. Desclée et Cie. „Cartea creştină“. Donald. M. Liviu. 1990. în traducerea lui J. 1929. edi ie revizuită. The New Testament Speaks. şi atunci vorbim de isagogie generală. An Introduction to the Literature of the New Testament. şi K.ocazional. Ca primă Introducere am putea socoti Canonul Muratori (sfârşitul sec. The New Testament: Its Background. care con ine o listă a căr ilor Noului Testament. 1978-1979. Istoria textului Noului Testament. Charles M. Grigorie MARCU. Compendiu de Introducere în Căr ile Noului Testament. 2 vol. FEUILLET. 2 vol. et A. Harper & Row.. „Verbum Salutis“. În cuprinsul acesteia vom regăsi următoarele probleme: Istoria canonului Noului Testament. The Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible. Léonce de. Isagoghi sau Introducere în căr ile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. Obiectul Introducerii în căr ile Noului Testament este de a urmări soarta acestor căr i din momentul apari iei lor până în zilele noastre. 1930. W. Bucureşti. sa personne. LANE. Nashville. SCHENKE. ses preuves. DOUGLAS. 1995.. KARABIDOPOULOS( Iwa.. Diaqh. Abingdon. M. arhiepiscopul Alexandriei (+ 373). cu scurte informa ii despre fiecare.). Abingdon. 1965.kh. 1971. MUNTEANU. KÜMMEL. Cluj. A Theological Introduction to the New Testament. LAYMON. Isagogia se referă pe de o parte la Noul Testament în ansamblu. Illinois. J. Pu ine informa ii de natură introductivă avem de la Papias. Record of Revelation (The Bible) – Record of the Promise (The Old Testament) – Record of the Fulfillment (The New Testament). New York. R. E. Tesalonic. HARRINGTON. An Introduction to the New Testament. Edinburgh. Pentru Institutele Teologice.noyij evpi. Doubleday. Nicolae I. MICHAELS. isagogia priveşte îndeaproape fiecare scriere în parte. 1991. Oradea. GHEORGHIU.tomoj th/j qei/aj grafh/j. W. The Priory Press.. Inter-Varsity Press. Teofil de Antiohia. Un fel de studiu introductiv în căr ile Sfintei Scripturi poate fi socotită scrierea Su. Pe de altă parte. atribuită Sfântului Atanasie. Winandy. New Testament Introduction. édition abrégée. Raymond E. FISCHER. Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. Istoria traducerilor Noului Testament. San Francisco. MOFFATT. integritatea şi timpul apari iei mai multor căr i din Noul Testament. Sofron VLAD. Clark. col. 19832. Chicago. England & Intervarsity Press.. Introduction to the New Testament. I. GRANDMAISON.. Inspira ia. and Content. Din aceeaşi perioadă provin prologurile anti-marcionite la Evangheliile de la Marcu. Edit. 1913. COLLINS. Apollos.. Wilfrid. H. Cernău i. Luca şi Ioan. Abingdon. Downers Grove. OLARIU. F. Éditions du Seuil. I-II. Vasile. Caransebeş. 1962 (abr. 19183. G. Vom cita lucrarea după edi ia franceză. Tournai. B. Introduction to the New Testament. ROBERT. ne oferă informa ii importante legate de apari ia canonului. NICOLAESCU. Clement Alexandrinul şi Sf. J. 1959.H. Iosif Iuliu. II). A. 1983. iar Origen este preocupat de autenticitatea. Nashville.: New Bible Dictionary). R. Growth.). LondonGlasgow. The New Bible Dictionary. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Jésus Christ . M. son message.. 1983. 1858. J. autenticitatea şi canonicitatea Noului Testament. episcop de Ierapolis (începutul sec. SCHWEIZER. Studiul Noului Testament. (ed. sub titlul Nouvelle Introduction à la Bible. Acest dic ionar a apărut şi în traducere românească cu titlul Dic ionar biblic. Eisagwgh. Introduction à la Bible. New York. W. Bibliografie BARKER. G. (ed.. în câteva fragmente citate de istoricul creştin Eusebiu de Cezareea. L. METZGER. 1972. Introducere în sfintele căr i ale Testamentului Nou. Leicester. Doubleday. USA. Avem de a face în acest caz cu o isagogie specială a cărei arie de lucru cuprinde rezolvarea următoarelor probleme: Cine este autorul? Când şi unde a scris? În ce împrejurări? Ce scop a urmărit? Cui s-a adresat? În ce limbă a scris? Este autentică scrierea care s-a păstrat până astăzi? Şi-a păstrat ea unitatea şi integritatea? De rezultatele pe care le pune la dispozi ie Introducerea depinde în cea mai mare măsură realizarea comentariului Noului Testament. Nashville. BĂLĂŞESCU. 1969. D. Paris. 1997. II d.. 4 . Nifon. 1991. Collins. BROWN. Bucureşti. MUNTEANU. Pournara. Edit. London. 1941.). Irineu.nnhj. Liviu G. sthn Kainh. 1986.

J. Problémes et méthodes d’exégèse biblique. James DUNN. JEANROND. Ermineutică Biblică. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. II. A Short History of the Interpretation of the Bible. Biserica Ortodoxă.). Desclée & Co. euristica (aflarea şi identificarea sensurilor în diferite texte biblice) şi proforistica (aplicarea sensului celui mai potrivit în cazul textelor dificil de interpretat). se poate vorbi de începuturile viitoarei discipline a Ermineuticii. Hans KLEIN und Vasile MIHOC (ed. Iuliu. interpretarea Noului Testament devine tot mai grea. IDEM. 1988. R. N.j (Cheia). 130. p. ROBINSON. P. au menirea de a o şi explica pe în elesul tuturor. NICOLAESCU. C. Dar pe măsură ce între Mântuitorul şi ascultătorii Evangheliei se interpun secole. căci Apostolii înşişi simt nevoia lămuririi unor învă ături propovăduite de Mântuitorul. 36b). COBB. Tournai. BLACMAN. 1964. Apostolii. Introducere în Studiul Noului Testament. col. CHIRICESCU. 28-39. Aceasta este tot atât de veche ca şi căr ile Noului Testament. Epoca Noului Testament. MA. Exegeza Noului Testament. 52-74. Manual de Ermineutică Biblică. „Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. Obiectul acestei discipline îl reprezintă stabilirea principiilor şi regulilor care permit o explicare (tălmăcire) corectă a Sfintei Scripturi în general şi a Noului Testament în special. „Studii Teologice”. Ulrich LUZ. 3-28. Oradea. 1950. p. Paris. episcopul Meliton din Sardes (170 d. Auslegung der Bibel. G. 1962..ein. 2000. D. Cerf. păstrătoarea celor mai bune tradi ii şi metode de exegeză biblică..H. D. a tălmăci. în „Altarul Banatului“. IDEM. Cea mai veche şi cea mai importantă dintre aceste discipline este exegeza. MIHOC. MARCU. The New Hermeneutic. 1997. Cluj-Napoca.. 1933. GRELOT. nr. în rev. Grigorie. p. SCRIBAN. Cu atât mai mult se resimte această nevoie de tălmăcire la aceia care n-au ascultat direct pe Mântuitorul. „Mitropolia Ardealului“. 273-285. M. The Sensus Plenior of Sacred Scripture. 1997. 1-2/1952. 1997. Mohr Siebeck. J. Actualitatea exegezei biblice a Sfin ilor Părin i.. 1895. ca acelea din Alexandria. Biblical Interpretation. Biblie şi teologie. Îi vedem adresându-I-se cu cuvintele: „Desluşeşte-ne nouă pilda aceasta“ (Mt 13. Cezareea şi Antiohia. deoarece munca lor se concentrează în primul rând asupra tălmăcirii Sfintei Scripturi. 1922. TOFANĂ. Ermineutica cuprinde trei diviziuni: noemica (teoria sensurilor Sfintei Scripturi).) a voit să dea lista celor mai obişnui i tropi biblici şi explicarea lor. şi J.SCRIBAN. 484-515. 1980. M. Numele disciplinei vine de la verbul e`rmhneu. 1957. M. care înseamnă a explica. Bucureşti. Nicolae I. Sibiu. În lucrarea H Klei. GRANT. Aplicarea practică a principiilor ermineuticii este sarcina exegezei. XXI (1976). Bibliografie BASARAB. BRAUN. GUILLEMETTE. Încă din sec. Ermineutica biblică. Ermineutica biblică. Iuliu. SUCIU. COPPENS. Ermineutica biblică. B. 1945. W. C. I: Text şi Canon.. 7-8/1958. Bucureşti. Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament. Sens chrétien de l’Ancien Testament. 7-9. Sensul tipic al Vechiului Testament după I Corinteni 10. p. Presa Universitară Clujeană. a interpreta. în vol. Curs de Introducere în căr ile Noului Testament. Arad. Introduction à la lecture du Nouveau Testament. VIII (1997). Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 1965. în vol. 1930. Ei fac acest lucru lumina i fiind prin inspira ia Duhului Sfânt. Text and Interpretation as Categories of Theological Thinking. Vasile. Vol. p.. 113-133. The Actuality of Church Fathers’ Biblical Exegesis.. 1-11.. M. p. primind mandatul de a propovădui Evanghelia lui Hristos. 5 . adică interpretarea sau comentariul căr ilor Noului Testament. în rev.. Tübingen. Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist. Iustin. sunt şcoli exegetice. Bucureşti. Primele şcoli teologice. Stelian..

A. 5 vol.. Paris. The New International Greek Testament Commentary (NIGTC).: PSB). facem trimitere la importanta lucrare a lui STRACK. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.. ca: The International Critical Commentary on the New Testament (ICC). The Theology of the New Testament According to its Major Witnesses: Jesus-Paul-John. A. Oxford. L’Évangile de Jésus Christ.. şi P. KÜMMEL. Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament (EKK). Theology of the New Testament. Acest lucru este cu atât mai dificil.. ca: apărarea în elesului dat de autor anumitor adevăruri sau aplicarea acestor adevăruri pe terenul vie ii practice.. T&T Clark. 1930. Se bazează pe studiul exegetic. 2 vol. rezultă clar şi limitele interpretării sau tălmăcirii exegetice. Jésus Christ. J. The Interpreter’s Bible (IB). Pentru paralelele rabinice. LADD. Bibliografie BENOIT. Eerdmans–Marshall. L.. MARCU.: PL). A Theology of the New Testament. Hagner. BILLERBECK. Grand Rapids/London. Études bibliques (ÉB). (ed. Comentarii româneşti există numai la o parte dintre căr ile Noului Testament. GOPPELT. care are caracter apologetic. Göttingen. Théologie du Nouveau Testament. I-X. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. Grand Rapids. (ed): Kritisch-Exegetischer Kommentar zum Neuen Testament (MeyerK). 1994. Grand Rapids. Sources chrétiennes. ş. F. New York. Benziger-Neukirchener. La Théologie de Saint Paul. Patrologia latina (abr. I-II. omiletic etc. fiind un produs sistematic al acestuia. I-II. Morgan & Scott.. Tesalonic. Cerf. 1953. Bibliografie Pentru comentariile patristice. Trad. dogmatic. engleză: Theological Dictionary of the New Testament. decât reproduc cuvintele Mântuitorului fără a le da vreo lămurire. în „Anuarul“ XVI (1939-1940) al Academiei Teologice „Andreiane“ din Sibiu. G. Commentaire du Nouveau Testament (CNT). H. Paris. H.. Sa Vie. München. I-IV. 1973. Son Oeuvre. Părin i şi scriitori bisericeşti (abr. W. IDEM. G. Eerdmans. P. CULLMANN. ci cu una mixtă. CAIRD. Grigorie. vom face trimiteri la următoarele colec ii: MIGNE. B. Beck.). catehetic. 6 . revizuită de D. Vandenhoeck & Ruprecht. este exegetică. Din precizarea obiectului.j Diaqh. E. The New Jerome Biblical Commentary (NJBC).. ele vor fi indicate în bibliografia specială a respectivelor căr i neotestamentare. J. de Jean Daniélou. începând cu 1960. M. sunt de men ionat unele cunoscute serii de comentarii. New Testament Theology. PRAT. 1967. 1964-1976.: PG).. Patrologia graeca (abr. G. Paris. Salvation in History. începând cu anul 1979. Clarendon. Nashville. Introducere în Teologia Biblică. The New International Commentary (NIC). Friedrich (ed. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. B. LAGRANGE. cu cât autorii căr ilor sfinte ale Noului Testament de multe ori nu fac altceva.. a. J. Eerdmans.khj (EKD)( Pournara. nu mai avem de-a face cu o exegeză pură. Îndată ce depăşeşte acest obiectiv. adică a învă ăturilor mântuitoare cuprinse în căr ile Noului Testament. 19221928. New Testament Theology. Gabalda.. Neuchâtel. G. Edinburgh. W. Delachaux & Niestlé. The International Bible Commentary (IBC). Ele nu fac altceva decât să ofere materialul ştiin ific necesar unei cât mai bune interpretări. BONSIRVEN. Abingdon. Teologia Noului Testament. 1993. KITTEL.. Ermhnei. L.-J. Das Neue Testament Deutsch (NTD). pe în elesul credincioşilor.Disciplinele biblice urmăresc să extragă din textul căr ilor Noului Testament în elesul dat de autorii sfin i şi să-l expună cu claritate şi precizie. Numai interpretarea care îşi propune să lămurească în elesul dat de autorii sfin i scrierilor lor. Meyer. The Anchor Bible (AB). W. În ce priveşte comentariile moderne. Eerdmans. O. Toate disciplinele neotestamentare sunt auxiliare ale exegezei sau comentariului. 1973. Harper and Row. The New Century Bible Commentary (NCBC).-P. urmărind şi alte tendin e. Este o sistematizare a rezultatelor exegezei. 1951. Sa Doctrine. ed. Grand Rapids. JEREMIAS.a Kainh.). începând cu anul 1942. Zürich/Düsseldorf/ Neukirchen/Vluyn. 1981-1982. 1933-1979. 1961-1962. G. Exégèse et Théologie.

New York. Macmillan. Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (1881-1931). SCM Press. Extras. 246-302. 53-67. 1932. New York. Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română. Grigorie.RICHARDSON. 1-2. Crossroad. 19903. E. Hendrickson. 1950. în „Studii Teologice“. T. J. Studiul Noului Testament. MA. Sibiu. SCM Press. HARRINGTON. 1994 (originalul în franceză. nr. VIII (1963). p. The New Testament: A Bibliography. 1966. B. J. NICOLAESCU... p. 1978). An Introduction to the Theology of the New Testament. E. Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare – Contribu iuni par iale. 1988. 266-282. D. 19833. 2. C. 1968. 14-30. Brill. p. A Theological Word Book of the Bible. Bucureşti. Contribu ii transilvănene la Teologia ortodoxă. SPICQ. A Bibliographic Guide to New Testament Research. 1983. Peabody. METZGER.. în vol. Sheffield. JSOT.. HORT. FRANCE. La a XX–a aniversare a înscăunării Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian”. London. STAUFFER. Index to Periodical Literature on Christ and the Gospels. A. MIHOC. Vasile. Leiden. p. IDEM. în „Mitropolia Ardealului“. Theological Lexicon of the New Testament.. Wilmington. MARCU.. în vol. seria a II-a. Haralambie. 836-856. New Testament Theology. Adăugăm aici câteva lucrări de bibliografie generală asupra Studiului Noului Testament: FITZMYER. A. IDEM. London. 1958.. „Douăzeci de ani din via a Bisericii Ortodoxe Române. Nicolae I.. 11-12. Preocupări şi studii de teologie biblică. ROVEN A. nr. R. 1955. III (1931).. XXIII (1971). în „Studii Teologice“. 7 . The Bible Book: Resources for Reading the New Testament. Pontifical Biblical Institute. M. nr.. 1985. Roma. 3 vol. An Introductory Bibliography for the Study of Scripture. p. Glazier.

a celei de-a doua. Mântuitorul a trăit şi Şi-a desfăşurat activitatea într-un spa iu geografic şi temporal limitat: cel al iudaismului palestinian. Principatul. bucurându-se de protec ia şi facilită ile oferite de statul roman.). I. Confruntat cu o gravă criză internă. Situa ia politică Specialiştii împart în mod obişnuit istoria Romei în trei păr i1: epoca regilor. cunoaşterea lumii greco-romane. care inaugurează perioada dominatului (285 d. Deosebirea dintre acestea constă în modul de guvernare: Caracteristica politică a primei perioade este participarea senatului alături de împărat la guvernare. 577. Epoca republicii ine din 509 până în 27 î. Roma a cucerit pu in câte pu in o pozi ie preponderentă. Introduction. Iar Biserica. iudaismul palestinian nu reprezenta un spa iu închis. TOROPU. mai întâi în Italia. p.H. Al i autori vorbesc de patru perioade. până la venirea lui Diocle ian. în special. Dominatul. care afecta stabilitatea tronului imperial şi favoriza interven iile abuzive ale armatei în via a politică. 614. Pronia divină şi destinul său politic l-au introdus în spa iul mai larg al lumii greco-romane. în general. O. curând după întemeierea ei. BARNEA. I. culturale şi religioase care caracterizau epoca respectivă. în Εnciclopedia civiliza iei. Cultura ei a avut mult de câştigat prin contactul cu celelalte popoare. şi experien a politică şi administrativă. cea a republicii şi cea a imperiului. misionarii creştini au putut depăşi cu uşurin ă spa iul ării Sfinte. lipsirea senatului de vreun rol în via a publică. p. deşi situa ia politică se degradează din ce în ce mai mult. p.. HARRINGTON. 267. 1 8 . Roma a fost fondată în anul 753 î. Prigoni i de cona ionalii lor. Ea şi-a îmbogă it totodată.H. împăr ind perioada imperiului în două păr i: cea a principatului.ISTORIA EPOCII NOULUI TESTAMENT Pentru buna în elegere a multor texte din Noul Testament este necesară o minimă cunoaştere a mediului în care el a apărut. În cursul acestei epoci. De aceea. mai ales cu grecii. şi a iudaismului palestinian. Cf. După tradi ie. Iată de ce am considerat potrivit să deschidem această Introducere în studiul Noului Testament cu o scurtă prezentare a situa iei lumii greco-romane şi a celei iudaice la începuturile Creştinismului. în epoca Sa. constituie o condi ie de bază pentru în elegerea scrierilor Noului Testament.H.H.H. sociale. În ultima parte a epocii republicii asistăm la o considerabilă dezvoltare a comer ului. Totuşi. din ce în ce mai mult. Diocle ian a preluat controlul tuturor puterilor din stat. Cf. care se întinde de la anul 27 î. Prima perioadă a istoriei Romei ine de la această dată până în anul 510 î. când a fost depus ultimul rege. Imperiul roman 1. Tarquinius Superbus. apoi de jur-împrejurul Mării Mediterane. în Enciclopedia civiliza iei. a condi iilor politice. a profitat din plin de avantajele misionare oferite de acest spa iu.

În anul 27. p. Împăra i romani. dar pu in folosite până atunci. * În anul 66 generalul roman Pompei pleca spre Orient în fruntea unei armate puternice şi cu puteri foarte largi în ce priveşte ini iativele politice şi administrative. vezi monografia lui D. p. Împăra i romani. Cezar. stăpânirea romană asupra ării Sfinte. L-a dat mor ii pe Mântuitorul lumii. De fapt. Totuşi.). 28-29. a ajuns la Damasc. l-a înfrânt definitiv. 3 2 9 . 6 În testamentul său. p. Pedepsele erau aceleaşi. Dar în anul 44 î.Perioada a treia începe cu ridicarea pe tronul imperial a lui Octavian August. Tiberiu a instaurat pretutindeni frica.H. Slujbaşul împăratului din Iudeea. el rămâne în fruntea celui mai puternic imperiu pe care l-a cunoscut istoria. TOROPU. Epoca lui Octavian August a rămas în istorie ca un timp de pace şi prosperitate6.H. p. August nu şi-a luat titlul de împărat. fiul adoptiv al lui Cezar. El l-a urmărit pe Pompei până în Grecia unde. învingătorul primeşte din partea senatului supranumele de August (lat. Octavian aminteşte că a închis de trei ori templul lui Ianus. Deşi inteligent şi abil.H. Rivalitatea dintre cei doi generali romani a degenerat curând în război civil (49 î. 1969. Ei şi-au împăr it teritoriul roman. p. sus inu i şi de marele pontif Lepidus. acuzatul se putea alege cu exilul. Iuliu Cezar cucerise Galia. El a cucerit Asia Mică şi şi-a condus trupele până la poalele Mun ilor Caucaz şi la ărmurile Caspicei. în Enciclopedia civiliza iei. Bucureşti. Pon iu Pilat. el prefera să fie numit „principe“ sau „primul cetă ean“2. În anul 63 începe. Cezar a devenit curând stăpân al situa iei în Italia şi Spania. Împăra i romani. 5 O. TUDOR. 4 TUDOR. În primăvara lui 63 î.). Până la urmă însă nu a TUDOR. 37 Pentru detalii despre importan a acestuia în procesul expansiunii statului roman. Brutus şi Cassius. Lui August i-a urmat ginerele său Tiberiu (14-37 d. guvernarea sa.H. Cezar a fost asasinat3.H. în timp ce Antoniu este preocupat numai de dragostea sa pentru Cleopatra. TUDOR. Era suficient să se producă un denun . două legi votate în timpul lui Augustus. Augustus. nu s-a dovedit mai bun decât stăpânul său.H. Triumvirii au învins în bătălia de la Filippi. În majoritatea cazurilor se pronun a pedeapsa capitală. Pentru a evita confruntarea cu Lex majestatis.. 578. Occidentul se declară pentru Octavian. s-au aflat confrunta i cu Marc-Antoniu şi cu tânărul Octavian. deci. de unde a trecut la ocuparea ării Sfinte. regina Egiptului. Împăra i romani.H. Octavian va deveni curând stăpân şi peste partea lui Lepidus. Prima lege lovea în to i aceia care prin cuvânt sau faptă atacau maiestatea împăratului. în care flota lui Antoniu este distrusă (31 î. cu care se şi căsătoreşte.H. în anul 27 î. Edit. adică epoca în care se încadrează apari ia Creştinismului şi a Noului Testament. Tiberiu suferea de boala bănuielii. Pe noi ne interesează în special ultimii ani ai republicii şi primii ani ai imperiului.). care a reinstaurat ordinea şi justi ia. 30. Ierusalimul a fost asediat şi în scurtă vreme cucerit. a apărut ca cea a unui binefăcător al neamului omenesc. 8 TUDOR. 7 HARRINGTON.: Augustus)5 şi până la moartea sa. enciclopedică română. Folosindu-se de Lex majestatis şi de Lex concussionis. încheiat cu bătălia de la Actium. în lupta de la Farsala (48 î. în cel mai bun caz. 102-103. De a doua lege se folosea împotriva guvernatorilor de provincii sau a altor înal i func ionari bănui i de fraude. 115.8 În timpul acestui tiran Şi-a desfăşurat Mântuitorul activitatea publică şi a fost condamnat la moarte. în anul 14 d. Cf. După ani lungi de tulburări şi război civil.). Introduction. şi din nou a izbucnit războiul civil. ceea ce însemna instaurarea păcii generale în imperiu. p. principalii membri ai conspira iei căreia i-a căzut victimă Cezar. Antoniu şi Cleopatra s-au sinucis. Octavian rămânând singurul stăpân al lumii romane4. ceea ce a făcut ca ultimii ani ai domniei sale să rămână în istorie ca o epocă de teroare sângeroasă7. şi denun atul era adus în fa a justi iei. Izbucneşte conflictul armat între cei doi. e neîndoielnic că epoca imperiului începe cu domnia sa. În acelaşi timp.

Siria şi Palestina. Acesta era subordonat legatului imperial al Siriei. Spania. în sfârşit. 579. Balcanii. XVIII. Imperiul era împăr it în provincii. care conducea pe atunci opera iunile împotriva revolta ilor iudei. Începând cu anul 6 d. iv. p. mai ales în zonele rurale. Lui i-a urmat fratele său Domi ian (81-96). 9 Iosif FLAVIU. în cursul căreia trei împăra i – Galba. În oraşe. 14 N. În acest vast Imperiu. Cele mai vechi erau denumite provincii senatoriale. Numărul lor era aproape tot atât de mare ca şi acela al cetă enilor liberi. depravat şi capricios. GUDEA. O vastă re ea de drumuri lega între ele provinciile romane. 18. conducerea ei fiind încredin ată unui procurator. Nero (54-68). 13 HARRINGTON. şi de multe ori şi de fapt. apoi Claudiu (41-54). acel „dialect comun“ (Koine). p. Introduction. Alegerea s-a dovedit fericită. 195. au urmat pe tron Caligula (37-41). În principiu. 11 TRICOT. Cf. într-adevăr autoritatea imperiului se întindea de jur-împrejurul ei. Propovăduitorii creştini vor parcurge aceste drumuri. Domnia lui Traian va deschide o epocă de reînnoire pentru Imperiul Roman. numeroasele contacte economice.H. 2. desemnat de către împărat11. Acum începe armata săşi impună pe tron prefera ii. Fiul şi succesorul său. Legiunile de la Dunăre şi din Orient l-au aclamat ca împărat pe generalul Vespasian (69-79).scăpat de ceea ce se temea: În urma unei interven ii brutale împotriva unei mul imi de samariteni care se adunaseră pe Muntele Garizim. căruia i-a urmat fiul său adoptiv Traian (98-117). profitând astfel de facilită ile pe care le oferea unitatea politică şi administrativă a lumii greco-romane. Vespasian restabilind ordinea şi umplând din nou vistieria statului. O caracteristică importantă a acelei vremi era numărul enorm de sclavi. culturale şi religioase tindeau să şteargă diferen ele. al ii. Totuşi. p. iar al ii erau prizonieri de război. Clasele şi categoriile sociale. Otto şi Vitelius – n-au avut decât domnii efemere. 12 Cei mai mul i din această categorie erau debitori insolvabili vându i pentru a li se plăti datoriile. Titus. limbile vechi se men ineau însă. celelalte erau provincii imperiale. După asasinarea lui Domi ian. Cei mai mul i ajungeau în această condi ie prin naştere. şi ara Sfântă a fost integrată în sistemul administrativ imperial. ea depindea în întregime de bunul plac al stăpânului. din cauza sărăciei12. În primul veac al erei creştine. Le milieu. o mare parte din Germania. fiind guvernate de câte un proconsul desemnat de senat. sclavul era tratat ca un lucru oarecare. Ei puteau fi elibera i de stăpânii lor sau de stat şi în acest caz intrau în rândul liber ilor13. Asia Mică. Mediterana devenise o „mare romană“. 2. fiind conduse de un legat. Probabil a fost ucis de fratele său Domi ian. în Enciclopedia civiliza iei. senatul a desemnat ca succesor la tron pe bătrânul jurist Nerva (9698). 10 10 . După Tiberiu. n-a domnit decât doi ani (79-81)10. p. legiunile romane vor face ca frontierele să fie împinse încă şi mai departe. Antichită i. El avea o serie de îndatoriri fa ă de fostul lui stăpân care-i devenea acum patronus14. diferitele popoare îşi păstrau caracteristicile şi tradi iile proprii. Egiptul şi Africa de Nord. BARRETT. New Testament Background. Imperiul Roman cuprindea. şi. căci. care a dezlăn uit din nou persecu ia împotriva creştinilor. limba cea mai răspândită era greaca vulgară. un administrator destul de bun. Galia. Situa ia administrativă şi socială La moartea lui Octavian August. Sclavul eliberat (libertul) nu beneficia de totalitatea drepturilor politice şi civile. Între animale şi sclavi diferen a de regim era minimă. primul mare persecutor al creştinilor. Pilat şi-a pierdut postul şi a fost trimis la Roma pentru a da socoteală de conduita sa în fa a lui Tiberiu9. Asasinarea sa marchează începutul unei perioade de tulburări. în afară de Italia. 13.

Sufletul omenesc este o parte din acest foc divin. 18 Ibidem. p. aplicarea unei „bona mors“. de judecată finală sau de via ă după moarte. ea a existat dintotdeauna sub forma focului primordial şi acesta rămâne sufletul universului. după el. din pacea interioară. dar putea şi să fie cumpărată (cf. Aşadar. Epicur din Samos (342 –270 î.i procuri binele. Tendin ele care predominau erau cele epicureice şi stoice16. dar. de unde necesitatea modera iei şi a stăpânirii de sine17. Epicur admitea existen a zeilor. între care era scutirea de pedepse corporale şi. stăpânire de sine şi o veritabilă asceză. Pe adep ii săi îi sfătuia să nu se amestece în politică. la senza ii trecătoare. însă trebuie să în elegem bine ce în elegea el prin aceasta. p.i fie frică de moarte. cetă enii romani neputând fi condamna i la răstignire. ci la o plăcere care durează întreaga via ă. Singura plăcere durabilă se afla. care a derivat din el. (4) că este uşor să supor i durerea18. Istoria filozofiei. Pentru Epicur ştiin a şi filosofia au rostul de a ajuta la atingerea fericirii omului. El nu se referea la plăceri efemere. 579. ci formează un fundament al artei de a trăi19. (2) că nu trebuie să. Aceste precepte îi atrăgeau pe cei care voiau să reac ioneze contra imoralită ii care domnea atât în via a publică. Cetă enia romană era ereditară. de asemenea. 17 DRIMBA.H. 20 HARRINGTON. El coboară în om în 15 16 HARRINGTON. în consecin ă. Dumnezeu sau Logosul este principiul activ care cuprinde în el însuşi formele tuturor lucrurilor. De aceea nu trebuie să ne mire atitudinea atenienilor fa ă de Sf. Introduction. 580. Între adep ii epicureismului s-au numărat Lucre iu. p. metafizica lui Platon şi cea a lui Aristotel n-au avut un prea mare ecou. Nu întâlnim în epicureism no iunea de păcat. Stoicii credeau că divinitatea este o realitate materială care există din veşnicie. Influen a curentului se va prelungi până în secolul al II-lea d.H.). cât şi în cea privată. 18-32).H. p. Pentru atingerea fericirii omul trebuie să cunoască realitatea şi să se convingă de patru adevăruri fundamentale: (1) că zeii nu trebuie să inspire teamă. De aceea la epicurei filosofia nu mai caută să clarifice rostul lumii şi al omului. Ei aveau.Nu to i locuitorii Imperiului aveau şi cetă enia romană. 2528)15. fondat de Zenon din Cittium (336-264 î. (3) că este uşor să. Istoria culturii. Pavel. Ini iatorul acestui sistem. Epicur avea în vedere plăcerea rezultată. aceştia trăiau departe de lume. p. deoarece un zeu inaccesibil este ca şi inexistent. p. Fapte 22. Ceea ce îi interesa cu adevărat pe oameni erau mai ales problemele care priveau via a de zi cu zi şi ob inerea fericirii. 660. Acesta conferea o serie de privilegii. în sănătatea trupească şi liniştea sufletească. Introduction.). de asemenea. fără a fi preocupa i de bunul ei mers20. dreptul de a face apel la tribunalul Cezarului. cerea adep ilor o perfectă integritate morală şi. Cicero. 11 . 659 19 BALCA. în caz de condamnare la moarte. în principal. Epicureismul. 3. 266. Virgiliu şi Hora iu. a făcut din plăcere idealul vie ii. Situa ia culturală (principalele curente filosofice) În lumea greco-romană. în viziunea sa. atunci când le-a vorbit despre Iisus şi despre înviere (Fapte 17. Marea masă a poporului a îndrăgit această filosofie deoarece nu făcea apel la prea multe no iuni abstracte şi oferea ca intă a vie ii plăcerea. ea putea fi acordată ca recompensă. 580. Ibidem. consecin a practică a adoptării filosofiei lui era ateismul. Stoicismul.

Ini ial religia romană era mai consistentă decât cea greacă. suflet şi ra iune a lumii. Religia tradi ională. p. 12 . Atingerea acesteia presupune asceză şi stăpânire de sine. va renaşte pentru a parcurge un nou ciclu care se va încheia în acelaşi fel. oratorul adresa întrebări la care el însuşi dădea răspuns şi îşi sublinia ideile prin exclama ii şi apostrofări directe23. 581. Pentru aceştia. Aceasta era propagată de oratori. pentru că aceasta ar putea provoca suferin ă. Fiecare om are un loc şi un rost în ordinea naturală şi trebuie să caute să facă acele lucruri care sunt utile pentru pozi ia lui. rostul omului în lume este realizarea planului divin. Le milieu. nu se poate implica în problemele oamenilor. Slujirea celor din jur este semnul unei vie i normale. sincretismul religios Sămân a Evangheliei nu a fost aruncată într-un pământ nelucrat. Aceşti învă ători populari nu erau panteişti.17. gândirea corectă este numai o putere latentă. erau înrădăcinate în via a şi obiceiurile celor cărora li se adresau misionarii creştini pentru a le descoperi pe Iisus Hristos. 21 22 Ibidem. această cucerire.22 Stoicismul nu cunoaşte posibilitatea unei rela ii personale cu divinitatea. Numărul lor era imens din moment ce fiecare persoană. Slujirea nu trebuie împreunată cu iubirea. ei înşişi stoici. este un rău. deseori antagonice. p. Lumea antică. iar progresul material nu putea fi ob inut fără concursul lor. Dar cei mai mul i cresc şi trăiesc într-un mediu care-i îmbibă cu intui ii nera ionale. Doar aceasta poate aduce fericirea. Stoicii nu vorbesc de necesitatea iubirii aproapelui. nu a fost uşoară. Ei învă au că singurul lucru important în via ă este atingerea virtu ii. To i oamenii au puterea de a gândi corect. părinte al zeilor şi al oamenilor. Istoria filosofiei. Ei erau for ele care guvernau lucrurile din lumea materială. To i oamenii sunt egali şi trebuie trata i cu bunăvoin ă. ca primii stoici. ei credeau într-un Dumnezeu universal. Un exemplu de diatribă ne oferă Sf. Astfel acest sistem filosofic a ajuns să îmbrace aspectul unei religii. care de altfel. 4. procesul acesta nu are sfârşit. Împăr irea oamenilor prin diverse organisme politice. de origini şi naturi diferite. stoicii au contribuit într-o oarecare măsură la pregătirea oamenilor pentru primirea creştinismului. Ei foloseau diatriba.21 Pentru stoici. Creştinismul a avut de înfruntat toate religiile cu care a venit în contact. 23 TRICOT. ci de necesitatea slujirii lui. învă ăturile stoicilor formau fundamentul a ceea ce am putea numi „filosofia populară“. 19. cu rare excep ii. p. fiecare lucru şi fiecare fenomen natural era văzut ca fiind sub controlul unui anumit zeu. pentru că zeii latinilor nu aveau deloc caracter uman. Nemurirea personală nu este posibilă deoarece toate sufletele trebuie să se întoarcă în focul primordial atunci când o conflagra ie generală va distruge universul. metodă oratorică care se baza pe dialog. care se bucurau de aprecierea maselor. BALCA. iar virtutea constă în a trăi în armonie cu acesta. Numeroase culte. Prin răspândirea acestor învă ături. însă. Pe bună dreptate se poate vorbi de o cucerire a lumii antice de către creştinism. În epoca Noului Testament. 243. era adânc pătrunsă de sentimentul religios. Pavel în Epistola către Romani 3. neavând caracter personal. de altfel. şi nu trebuie uitat că acestea făceau parte din patrimoniul na ional al popoarelor care locuiau în vastul spa iu geografic al Imperiului Roman.momentul creării lui. ce nu poate fi trezită şi cultivată decât prin exerci ii filosofice. Acesta.

25 S. stăpânul mărilor. 5. Juno. Chiar şi religia romană va suferi muta ii importante. pu ini au beneficiat de un caracter oficial şi de recunoaştere publică. Astfel încetul cu încetul aria de răspândire a cultelor diferitelor zeită i orientale se extinde.. precum şi o prezentare sintetică. Această apropiere între diferite religii a avut şi un efect pozitiv. Cauzele acestui proces sunt numeroase: preponderen a economică a Orientului în cadrul Imperiului. fenomen ce caracteriza în ansamblu lumea antică la începuturile creştinismului. Deşi varietatea şi numărul zeilor romani nu se regăseşte în nici o altă religie. Noile popula ii intrate în spa iul roman îşi oferă cu generozitate moştenirea culturală şi religioasă cuceritorilor. oamenii devenind mai deschişi adoptării unor idei noi. Prin contactul cu religiile popoarelor cucerite. În secolul I î. romanii vin în contact cu o civiliza ie care purta amprenta marilor muta ii ce au urmat epocii lui Alexandru cel Mare. practicarea vechilor culte oficiale nu însemna altceva – chiar şi pentru oamenii simpli. Terentius Varro în Antiquitates rerum humanarum et divinarum.H. credin a în existen a unui mare număr de zei şi convingerea că nu to i erau cunoscu i (vezi şi Fapte 17. dezvoltarea rela iilor comerciale. Păr i din ea. zeul lumii subpământene. romanii şi-au îmbogă it mitologia. SANIE. promiteau. cu Poseidon. cu Hera. Odată cu extinderea grani elor statului roman spre Răsărit. 24 13 . cu Hades etc. nu numai pentru intelectuali – decât îndeplinirea mecanică a unor îndatoriri cetă eneşti şi O astfel de sistematizare a încercat M. Cultele orientale răspundeau unor aspira ii religioase pe care religia tradi ională nu le satisfăcea. Contactul îndelungat cu noile culte venite din Orient a marcat profund religia tradi ională greco-romană. 23) înlesneau adoptarea unor noi zeită i. Neptun. generând ceea ce numim sincretismul religios. Astfel şi sincretismul religios greco-roman îşi găseşte locul în acea de Dumnezeu voită praeparatio evangelica. prin cucerirea Asiei Mici şi a Orientului Apropiat. cultura greacă a exercitat o influen ă considerabilă asupra celei romane. Sub influen a panteonului grecesc romanii îşi redefinesc religia. a fost identificat cu Zeus. zeul cerului. pe lângă protec ie în lumea aceasta. în ansamblu religia romană era foarte simplă din punct de vedere doctrinar25. Astfel Jupiter. 655-656. Din mul imea de zei cunoscu i în Roma antică. Unii erudi i latini au încercat să grupeze informa iile despre zeii romani. so ia lui. ne oferă Fer. stabilind totodată o ierarhie a lor24. stabilirea multor orientali la Roma şi în alte provincii ale imperiului etc. Răspândirea extraordinară de care se bucură aceste rituri în lumea păgână a epocii de la începuturile Creştinismului se explică prin neputin a politeismului tradi ional de a astâmpăra setea religioasă a sufletului omenesc. Zeii romani sunt identifica i cu cei greci. ajungând în capitala imperiului şi chiar mai departe. Augustin în lucrarea sa De civitate Dei. sta ionarea legiunilor şi a trupelor auxiliare în Orient. mai târziu a celei creştine. Din ce în ce mai mult.Detaşarea zeilor de natură şi cristalizarea unor personalită i divine distincte s-au desfăşurat lent. Din nefericire. Religia. Acest fapt a favorizat răspândirea credin ei monoteiste iudaice (astfel încât la începuturile Creştinismului numărul „temătorilor de Dumnezeu“ şi al prozeli ilor era considerabil) şi. în Enciclopedia civiliza iei. Pe de altă parte. această lucrare s-a pierdut. ele impuneau o devo iune personală şi nu una civică. Pluto. Religiile de mistere Sunt numite mistere (sau misterii) riturile cu caracter sacru care pretindeau că oferă o ini iere în tainele religioase şi divine. adică în pregătirea omenirii pentru primirea Evangheliei. p. perspectiva unei vie i mai bune într-o lume dincolo de moarte. prezen a militarilor recruta i din Orient pe frontierele de la Rin şi Dunăre.

în „misterele“ sale subzista ceva din spiritul şi din riturile care. 29 Ibidem. reactualizau doliul Demetrei şi apoi fericita reîntoarcere a Persefonei. atrăseseră şi captivaseră masele. Le milieu. Mai târziu. împărtăşind speran a redobândirii vie ii în lumea de dincolo.H. Misterele celebrate la Eleusis. ele participau la ceremonii care durau toată noaptea şi în cursul cărora aveau loc copioase liba iuni. Introduction. căutând zei noi sau rituri religioase noi. deci. de la cuvântul grecesc musth. Introduction. Deşi Dionisos nu mai era decât o figură simbolică.rion = taină. fusese dusă de Hades în infern. zeul vinului. printr-o astfel de ini iere. chipurile. cultul frigian al Cibelei. prin anumite rituri sacre (al căror secret era păstrat cu străşnicie). Acestea pretindeau că împărtăşesc ini ia ilor lor. Religiile sau cultele de mistere. Cibela era o zei ă a naturii. împotriva scandaloaselor practici pseudo-religioase ale „ini ia ilor“ în misterele lui Dionisos. în Grecia. 583. 24. de extaz. atât greceşti cât şi orientale. unindu-se astfel cu zeul mor ilor. de asemenea. Astfel de religii au existat atât în lumea orientală. În anul 186 î. cultele egiptene al lui Isis şi al lui Serapis şi altele. care se dedau la acte de adevărată sălbăticie. Ini iatul. 583. ca un fel de pregustare a fericirii veşnice. Misterele dionisiace implicau posturi. misterele egiptene ale lui Osiris.27 Cum a fost şi firesc. printr-un simbolism care evoca trezirea naturii în anotimpul primăverii. 28 HARRINGTON. se sim ea eliberat de tot ceea ce ar fi putut fi o piedică în manifestarea prin el a „lucrării divine“. cântece sălbatice. cu vremea. 26 27 HARRINGTON. devenind un pericol pentru echilibrul sufletesc al societă ii. ea a fost redată mamei sale. căreia i-a fost dedicat un templu pe colina Palatin încă din anul 191 î. mister). Gra ie interven iei altor zei. Prin participarea la acest cult se credea că ini iatul retrăieşte suferin ele şi călătoria epuizantă a lui Osiris. că tocmai cei cu cele mai autentice înclina ii religioase şi-au părăsit religia străbună. Rezulta o stare de frenezie „divină“. în bună măsură. cât şi în mediul elenistic. TRICOT. păreau să corespundă mai bine aspira iilor acestor oameni.H. Osiris. îşi avea fiecare propriile sale „mistere“. 14 . în ciclul anual al anotimpurilor a fost privit ca un simbol al vie ii şi al mor ii. cultele feniciene ale Zei ei siriene şi al lui Adonis. senatul roman s-a văzut nevoit să ia atitudine. în care se consuma. dansuri frenetice şi mese sacre. care practicau ini ierea mistică. o legătură directă (nemijlocită) cu divinitatea. Misterele elenice cele mai vechi şi mai populare erau cele ale lui Dionisos26.28 La Roma se regăseau. Printre devota ii lui Dionisos se găseau mai ales femei. Fiica ei. cuprins de un fel de extaz sau delir religios. la origine. unirea mistică cu zeul. La începuturile erei creştine. Cultul Demetrei se pare că nu avea alt scop la origine decât ob inerea de recolte bogate. omul era izbăvit de orice teamă în fa a mor ii. Misterele de la Eleusis se dezvoltaseră în jurul mitului zei ei pământului. p. Se pretindea că. care călătoreşte în lumea subterană în căutarea corpului dezmembrat al so ului ei. După o pregătire prin post şi anumite rituri de purificare. La aceste mistere se celebra mitul lui Isis. pe cale de lege. Dionisos era. Această legătură directă cu divinitatea era socotită mai strânsă sau mai îndepărtată după gradul de ini iere al fiecărui ini iat (numit mistos.29 Dintre cultele orientale care au invadat Roma şi întreg Imperiul trebuie amintit în primul rând cel al renumitei zei e frigiene Cibela „mama zeilor“ cum i se spunea.politice. Frenezia „divină“ a ini ia ilor îşi avea sursa. Oamenii sim eau însă că după altceva însetează adâncul fiin ei lor. după cum se ştie. p. Persefona. Nu e de mirare. Demetra. cu condi ia ca vreme de patru luni în fiecare an să se reîntoarcă în infern. iar participarea la misterele de la Eleusis era socotită că asigură o via ă nouă într-o altă lume. purificări. în excesele bahice. aceste rituri au degenerat atât de lamentabil încât au ajuns să scandalizeze cea mai elementară conştiin ă morală. cultele greceşti al Demetrei şi al lui Dionisos. devenit zeu al infernului. Ele erau practicate cam peste tot în lumea greco-romană.

Ini ia ii se întruneau în jurul altarului modest şi acolo. cultul lui Attis a fost combinat cu ritul sacral numit „taurobolism“ (ritualul jertfirii taurului)30. Un caracter deosebit îl aveau misterele bazate pe tradi ia şi doctrina pitagoreice. A ajuns în spa iul latin prin solda ii romani care luaseră parte la grelele campanii din Răsărit. un zeu al solda ilor. Femeilor le era interzisă participarea la cultul acestui zeu. p. Mithra fusese un zeu persan. unde. cu o manifestare religioasă. 199. de parcă ar fi fost turba i (expresia e a unui contemporan). al încol irii. încât se castrau cu o „artă“ atât de meticulos studiată. p.Închinătorii ei îi aduceau omagii prin practici rituale de o pătimaşă cruzime. în castitate şi sfin enie. FESTUGIÈRE. Răsăritul lui era salutat zilnic. Mai târziu.a.a. Dintre cultele orientale. Ini iatul era obligat să trăiască după modelul zeului. 15 . sufletele lor. Gr. 199. Li se spunea că. Mithra era celebrat în temple miniaturale. Nero şi Comod. La origine. Cultul lui Mithra pretindea adep ilor săi o inută corectă. îşi celebrau ospe ele lor rituale şi ceremonialul sacru de ini iere progresivă. Cultul său avea şapte grade de ini iere. dacă făceau astfel. Mai amintim aici. mâncările şi băuturile erau servite dintr-un tamburin şi un imbal. al dezmor irii). p. după o judecată finală. cea mai mare dezvoltare a cunoscut-o cultul lui Mithra (Mithras). Paris. şi trupurile lor aveau să se împărtăşească de fericirea eternă. şi cultul lui Hermes Trismegistos (adică Hermes cel de trei ori mare)33 care. instrumente muzicale preferate (şi socotite „sfinte“) de acest zeu. Mithra a fost şi a rămas mai presus de orice o zeitate cazonă. odată ce le-a în eles semnifica ia. aveau să intre în odihna veşnică. Moartea şi învierea lui simbolică erau celebrate în fiecare primăvară. unii se arătau cuprinşi de o atare înflăcărare pseudoreligioasă.31 La obârşie. J. din mul imea cultelor orientale de mistere. La sfârşitul lumii. acesta era socotit „zeul naturii care renaşte“ (al primăverii. vol. Zeul Mithra se afla la antipodul zeită ilor senzuale ale celorlalte culte orientale de mistere. cultul zeului frigian Attis. exprimă neliniştea religioasă a păgânilor şi neodihnita lor alergare după mântuire. 265. dezbrăcat. La révélation d’Hermès Trismégiste. împinse până la vătămarea propriei lor integrită i corporale. Preo ii lui Attis îl asigurau pe „ini iat“ că în felul acesta i se spală păcatele şi se uneşte cu divinitatea. chiar au fost ini ia i în misterele lui Mithra. cultul lui Mithra a cunoscut o răspândire deosebită în primele secole ale erei creştine ajungând spre sfârşitul secolului IV să aibă mai mul i adep i decât toate celelalte religii din Imperiu. AGOURIDHS( Istori. l-au proclamat pe Mithra protector al statului. prin automutilări. aştepta ini ierea. 1950-1954. cultul siriac al lui Baal şi Atargatis. în condi ii sobre. Este vorba de ceea ce s-ar putea numi „misterele filosofice“. în cadrul cărora riturile nu aveau altă valoare decât aceea de simboluri doctrinare. I-IV. adep ii săi erau obliga i să ducă o luptă neobosită împotriva for elor întunericului. AGOURIDHS( Istori. 32 De remarcat că doi împăra i. după o judecată şi o peregrinare prin lumea planetelor. În timp ce mistica platonică se rezuma la idei şi nu recurgea la 30 31 Cf. adică singur. Al i împăra i. ini iatul are garan ia unei nemuriri fericite. închinătorii Cibelei se flagelau până la sânge sau îşi făceau răni pe trup cu obiecte tăioase. MARCU. Cf. Sărbătoarea de căpetenie a Cibelei cădea primăvara. precum Diocle ian. de campanie care erau improvizate uneori şi în corturi. Mistos-ul era coborât în subsolul templului. Simbolul mithraismului era soarele. La ospe ele sacre ale zeului. de asemenea. care voiau să fie aclama ii. Galeriu şi Liciniu. Acompania i de muzica stridentă a unor instrumente şi sco ând strigăte sălbatice. Ca şi el. Mediul de apari ie al căr ilor Noului Testament. a se vedea monumentala monografie a lui A. Favorizat de unii împăra i32. De deasupra se scurgea peste trupul ini iatului sângele taurului jertfit în templu cu acest prilej. Trebuie să men ionăm. o conduită morală severă. de asemenea. 33 Cu privire acesta din urmă. Ea se desfăşura în zgomotul unor manifestări ce vădeau o ieşire din normalitatea psihică.

52. Seleucizii. Era o crea ie artificială. Mântuirea era ob inută – conform acestor credin e – prin mijlocirea unei ceremonii de ini iere. p.) a fost privit de către supuşii săi din Asia şi Egipt ca un zeu coborât pe pământ. În mare. p. cu caracter politic. Dacă în domeniul moral misterele nu făceau altceva decât să creeze o exaltare trecătoare şi adeseori morbidă. 82. Îndată după victoria de la Farsala (48 î. şi nu produsul spontan al sentimentului religios popular.). Toate acestea răspundeau unor necesită i adânc resim ite de sufletul omului antic de mai autentică trăire religioasă decât aceea pe care o ofereau cultele tradi ionale. aceste culte nu aveau o influen ă reală asupra conduitei morale şi. purta supranumele Epifanes (o prescurtare a expresiei „theos epifanes“. 36 SUETONIUS.). conveneau şi beneficiarului lor. cu unele excep ii.H. Antioh al IV-lea (175-163 î. În capitală. în Egipt. Alexandru cel Mare (357-323 î. a fost aşezat între zeii protectori ai statului. Odată cu domina ia romană s-a introdus în lumea elenistică un cult nou: cel al zei ei Roma sau al geniului acestui oraş.rituri religioase. doctrinele pitagoreice aveau ca obiect originea sufletului omenesc şi unirea sa trecătoare cu trupul stăpânit de patimi. prin decizia Senatului. De altfel. 16 .34 Secretul acestor ini ieri a fost destul de bine păstrat şi nu cunoaştem prea multe amănunte. provinciile orientale au fost primele care s-au grăbit să cinstească virtu ile acestui nou Alexandru. sufletul avea nevoie de purificare.H.). Cezar. TUDOR.H. 89-81. apare clar accentul pus pe unele rituri care trebuiau păzite cu cea mai mare scupulozitate.. ele exercitau însă o influen ă continuă şi profundă asupra sentimentului religios al maselor. pentru a se putea apoi întoarce în sfera cerească şi la fericirea vederii eterne a divinită ii.H. De aceea August a încurajat această tendin ă în provinciile orientale. care vedea în ideea împăratului-zeu un mijloc sigur de asigurare a unită ii vastului imperiu roman. Cultul împăratului Credin a în divinitatea regilor s-a răspândit în Orient cu multe veacuri înainte de naşterea Mântuitorului.). în general. numindu-l „fiul zeilor“. influen a stoicismului a fost mult mai eficientă. Totuşi. Întinat datorită acestei uniri. 6. nici un templu nu a fost dedicat împăratului în timpul vie ii sale36: August nu avea încredere în cetă enii Romei şi se temea de criticile lor. şi Ptolemeii. şiau atribuit titluri divine şi au pretins să fie adora i ca zei de către supuşi. Curând au zidit în cinstea lui temple. trebuie totuşi re inute credin a în nemurire. După moartea sa (44 î. Iuliu Cezar a fost cinstit ca zeu: în cinstea lui s-a ridicat un templu şi s-au organizat jocuri publice35. p. „mântuitor“ şi „dumnezeu“. II. Aceste omagii corespundeau unui sentiment real de gratitudine. însă. Supranumele de Soter (Mântuitor) şi Euergetes (Binefăcător) le erau acordate în mod curent. Cum zei a Roma nu era decât o abstrac ie. Din acest ultim punct de vedere. care înseamnă „dumnezeu arătat“). în Siria. cerând asocierea cultului său cu cel al zei ei Roma. 24-25. Ca aspecte pozitive ale cultelor de mistere. După moartea sa (14 d. Le milieu. Urmaşii săi. recurgerea la unii zei „mântuitori“. prin urmare. Doisprezece cezari. O bazilică subterană descoperită la Roma în 1917 este împodobită cu simboluri care arată etapele purificării sufletului şi ale ascensiunii sale spre cer.H. cunoscut în istoria biblică prin persecu ia pe care a declanşat-o împotriva iudeilor în anul 168 î. trezirea unei dorin e de unire personală cu divinitatea etc. 34 35 TRICOT. Când Octavian August a instaurat pacea în Imperiu. dezvoltând unele credin e şi hrănind unele aspira ii. pitagoreismul se exprima prin imagini cu valoare simbolică. nu chemau la o schimbare a vie ii. senatul l-a ridicat oficial în rândurile zeilor şi un colegiu de preo i a fost instituit la Roma pentru noul cult. curând cultului acesteia i-a fost asociată o „divinitate“ concretă: împăratul roman.H.

creştinii nu puteau recunoaşte divinitatea împăratului şi au trebuit de multe ori să plătească cu sânge pentru această atitudine. Le milieu. ca „mântuitor“ sau ca „domn“. 1. Mântuitor şi Domn este Iisus Hristos.H. Conflictul dintre cele două religii era inevitabil. religia imperială avea temple. Nero şi Domi ian. extinzându-şi nelegiuirea până în Iudeea. Cartea Apocalipsei se face ecoul acestei confruntări dramatice între lumea păgână şi creştinii din Asia Mică de la sfârşitul secolului I d. fiind numit ca atare.38 Astfel destul de repede cultul imperial a dobândit întâietate absolută în religia oficială şi şi-a păstrat acest loc până la Constantin cel Mare (306-337). 38 TRICOT. preo i şi numeroşi adep i. precum Caligula37. în fruntea unei oşti. Sărbători. p. în care au vestit Evanghelia. ca să introducă în Templu statui de-ale sale. x. El l-a trimis la Ierusalim. Temple dedicate împăratului (Augusteum-uri) s-au ridicat în tot cuprinsul imperiului. Iată ce relatează Iosif Flaviu despre Caligula: „Cezar Caius a fost nespus de sfidător cu norocoasa lui soartă: a cerut să fie socotit zeu.To i urmaşii lui Augustus au favorizat religia imperială. G.“ (Războiul iudaic. dându-i ordinul ca. Wolf şi I. Împăratul era adorat pretutindeni ca „dumnezeu“. Sfântul Apostol Pavel şi ceilal i misionari creştini care au predicat de-a lungul Imperiului învă au că Dumnezeu. Unii. dacă iudeii nu se vor supune. să-i ucidă pe cei ce se împotrivesc. nu au ezitat să se zeifice ei înşişi încă fiind în via ă. II. 37 17 . trad. În toate oraşele Asiei Mici. Macedoniei şi Greciei. Autorită ile romane nu puteau accepta ca religia oficială să fie amenin ată. şi şi-a lipsit patria de bărba ii ei cei mai de vază. Acsan). Doar interven ia personală a regelui Agripa I şi amenin area unei rezisten e masive a iudeilor au făcut ca acest plan dement să nu fie pus în aplicare. 29. restul întregului popor urmând să ia calea târgului de sclavi. jertfe şi jocuri publice erau organizate periodic de către municipalită i în cinstea împăratului. pe Petronius. În Asia Mică cultul imperial a luat o asemenea amploare încât cetă ile se întreceau în a-şi dovedi ataşamentul pentru împărat prin zidirea de temple dedicate acestuia.

766..H. ii.H. 41 IDEM. Atunci Pompei s-a îndreptat spre Siria pe care a ocupat-o. 1 şi urm. iudeii i-au cerut să arbitreze în disputa dintre Hircan al IIlea. Războiul iudaic. iv. ajunge guvernator al Galileii. Atunci Pompei intervine şi Aristobul ajunge prizonier. 43 Ibidem. Aristobul însă nu cedează şi încearcă să reziste. iv. iar oraşul Samaria a primit statutul de cetate independentă46. De asemenea. Pompei a debarcat în fruntea unei numeroase armate în Asia Mică39. iii.H. Iudaismul Anii 65-63 î. Născut în anul 73 î. Pompei l-a instalat pe Hircan ca etnarh şi arhiereu45. Hircan se obliga să plătească tribut Romei. Mithridates s-a refugiat în Crimeea.). în Enciclopedia civiliza iei. p. s-a văzut nevoit să se supună în fa a for ei învingătorului41. Pompei cucereşte Ierusalimul şi intră în Sfânta Sfintelor44. History. unde şi-a găsit sfârşitul40. XIV. regele Pontului (112-63 î. chiar dacă personal era de partea lui Hircan42. 506-507. Mithridates VI Eupator. În anul 47 î. XIV. 1. Tigranes. Pompei amână interven ia. 4. 40). şi ginerele său Tigranes. Ginerele său. Antichită i.47) Domnia lui Irod poate fi caracterizată ca o perioadă de consolidare a stăpânirii romane asupra ării Sfinte. pentru poporul ales acum începe ultima perioadă a existen ei sale în spa iul ării Sfinte. 3. 44 IDEM. o reprezentau pentru păr ile orientale ale imperiului. Condi iile de pace pe care i le-a impus Pompei erau deosebit de grele pentru iudei. regele Armeniei (94-56 î.H. vii. Războiul iudaic. în Enciclopedia civiliza iei. 1. 4. Le milieu. unde tatăl său. 8. Pentru a răspunde amenin ării pe care Mithridates. Aceste evenimente aveau loc în anul 63 î. 46 IDEM. Irod şi-a petrecut copilăria şi adolescen a la curtea lui Ioan Hircan al II-lea. Antipater. I. 47 Pentru cronologia domniei lui Irod vezi: SCHÜRER.H.). 18 . 45 IDEM. Întreaga provincie era pusă sub autoritatea legatului Siriei. Învins. XVI.H. p. sprijinit de saduchei. era ministru. XIV. Pe când se afla în Damasc. p. I. I. XIV.). Antichită i. Andrei BODOR. Cucerirea Ierusalimului de către Pompei este men ionată şi de STRABON (Geografia. Astfel marea majoritate a iudeilor au devenit supuşi ai Imperiului roman. p. Iosif FLAVIU. Aici s-a remarcat prin energia cu care a luptat împotriva 39 40 TRICOT. Tigranes. 286-294. 85. pe care-l sprijineau fariseii.H. Sus inătorii lui Aristobul se refugiază în Ierusalim şi apoi în incinta templului43. şi Aristobul. Doar comunită ile iudaice din Babilonia şi Iran rămâneau în afara autorită ii Romei. făcând din fostul imperiu al Seleucizilor o provincie romană (64 î. Dinastia irodiană a. iv.H. cetă ile elenistice din Transiordania au fost declarate autonome şi integrate în provincia romană a Siriei. Fiind angajat într-o expedi ie împotriva nabateenilor. El avea în administrare Iudeea şi Galileea. vii. După un asediu de trei luni. marchează un punct de cotitură în istoria poporului iudeu: este perioada în care puterea romană se instalează în Siria şi Palestina. Antichită i. 42 Cf. Irod Idumeul (cel Mare) (37-4 î.II.

În timpul războiului civil. Guvernatorul roman al Siriei a fost atât de impresionat de calită ile de conducător ale tânărului Irod încât l-a numit prefect al provinciei Coele-Siria49. Pompei şi Antoniu. Pereea şi regiunile de la NE de Marea Galileii: Gaulanitis. i-a dat lui Irod titlul de „rex amicus et socius populi romani“ (rege prieten şi aliat al poporului roman)50. regatul său cuprindea Idumeea. datorită simpatiilor manifestate fa ă de cultura elenistică păgână şi. I. Astfel. a izbucnit războiul între Antoniu şi Octavian. Samaria. Irod era gata să intervină de partea lui Antoniu. Antichită i. la nord de Damasc. XVI. xx. este dominată de lupta pentru consolidarea autorită ii sale.H. 3. iar Irod a fost obligat să se facă garantul tributului pe care nabateenii54 trebuiau să-l plătească Cleopatrei55. xix. datorită despotismului brutal cu care a condus ara. Pentru iudei Irod a fost întotdeauna un venetic Iosif FLAVIU. 57 IDEM. A fost nevoie însă de trei ani de lupte ca titlul său să devină realitate51. fără voia lui. TRICOT. Faptul este subliniat de STRABON (Geografia. Irod a evitat un dezastru. XV. Iudeea. I. Îndată după aflarea rezultatului bătăliei. datorită atitudinii servile pe care a avut-o întotdeauna fa ă de Roma. în afară acestora. Când.grupurilor de tâlhari care ac ionau în regiune48. 53 Regiunea Ierihonului era cea mai fertilă şi mai productivă parte a regatului lui Irod. el s-a grăbit să se înfă işeze în fa a învingătorului şi Octavian l-a confirmat ca rege al iudeilor (30 î. SCHÜRER. 49 48 19 . Itureea. xv.).H. Şireata regină a găsit astfel mijlocul de a semăna sămân a discordiei între vecinii ei de la răsărit. care se încheie cu moartea sa (4 î.H. Galileea. I. ascultând sfatul lui Antoniu şi Octavian. x. Războiul iudaic. vi. Prima. care voia să vadă Iudeea din nou în regatul Ptolemeic. 5-8. 54 Nabateenii formau o puternică na iune arabă al cărei teritoriu se întindea de la marginea deşertului. Totuşi situa ia avea să se întoarcă în avantajul lui Irod. Capitala regatului nabatean era Petra. câmpia de coastă până la Cezareea. 585. 1. Le milieu. iar Antoniu şi Cleopatra s-au sinucis. MOMMSEN.). Ea a reuşit să ob ină de la Antoniu anexarea câmpiei de pe coasta Mediteranei şi bogata regiune a Ierihonului53. x.. Acum rela iile prieteneşti cu Roma ating apogeul. XV. Războiul iudaic. 296. 50 SCHÜRER. 25-13 î. Bataneea. I. 3). Gadara. este caracterizată de crimele săvârşite împotriva membrilor propriei familii. Antichită i. I.)57. până la hotarele Egiptului. 7. XIV. Hippos şi Samaria58. în ciuda bunăvoin ei lui Antoniu. Până în anul 31 î. Antichită i. IDEM. Antichită i. şi Augustus le-a adăugat la regatul său59.H. 1-3. p. 86. p. I. History. Atunci când par ii au invadat Siria şi Palestina şi l-au pus pe hasmoneanul Antigonus pe tronul Iudeii (40-37 î. 41) şi de Iosif FLAVIU (Războiul iudaic. în anul 32 î. p.).. mai ales. Războiul iudaic. vii. 4-5. Războiul iudaic. 316. 1-3. Efortul a fost considerabil şi Octavian l-a răsplătit pe Irod adăugând regatului său teritoriile care îi fuseseră răpite de Cleopatra şi. Octavian a ieşit învingător în bătălia de la Actium (31 î. p. Cf..H. Irod a luat pe rând partea lui Cezar. este era prosperită ii. v. Războiul iudaic. I. p. ii. Introduction. XV. 5. La moartea lui Irod. 51 BARKER.H. 56 Iosif FLAVIU. IV. 58 IDEM.. vi. IV. senatul roman. 5-7. Războiul iudaic. 59 IDEM. Dar Cleopatra l-a trimis într-o campanie militară împotriva nabateenilor56. 232. A doua. La scurt timp după aceea. I. 52. xx. Istoria romană. 3. The New Testament. 55 HARRINGTON. pozi ia lui Irod a fost precară datorită intereselor Cleopatrei. Irod a intervenit şi în teritoriile de la grani a sa de nord-est. cuprinsă între anii 37-25 î.H. l-a întâmpinat pe Octavian la Ptolemais cu mare fast şi a pus la dispozi ia acestuia toate resursele posibile pentru sprijinirea campaniei împotriva Egiptului. Trahonitis şi Auranitis.H. Timpul domniei lui Irod poate fi împăr it în trei perioade52. p. în interesul Romei. History. 52 Cf. xx. 4. Irod nu a reuşit niciodată să cucerească simpatia şi respectul supuşilor săi datorită originii sale idumeene. viii. A treia perioadă.

Probabil această afirma ie este exagerată. 2. 2. viii. XV. vrând să-l ucidă. ii. 6. porunceşte să fie ucişi „to i pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui. XV. xxi. p. Irod află de la „arhierei şi cărturari“ unde trebuie să se nască Mesia şi. Antichită i. Monumentele care au fost construite de Irod arată admira ia pe care o avea pentru arta greacă şi recunoştin a fa ă de Octavian August65. La fel a făcut cu aristocra ia iudaică. A restaurat Samaria şi i-a dat numele Sebaste66. 69 Pentru detalii despre acest templu vezi: Pr. După uciderea Mariamnei. Antichită i. XV. 1. 20 . 2-6. p. vii. a ucis 45. 4-6. xxi. History.şi un uzurpator.H. nepoata lui Hircan al II-lea. 5. E greu de spus dacă Sinedriul a func ionat în timpul domniei lui Irod. I. cad victimă suspiciunii tatălui lor datorită uneltirilor fratelui lor vitreg Antipater (7 î. cu doar şapte ani înainte de distrugerea totală şi definitivă a acestui monument (70 d. 73-79. XV.H. 70 Este interesant că această crimă abominabilă a lui Irod este confirmată de o mărturie independentă de Evanghelia de la Matei. rezidită din temelii. aşa cum a făcut cu to i cei care a crezut că îi amenin ă tronul. a început lucrările la cel mai ambi ios proiect al său: reconstruc ia templului din Ierusalim68. XVI. ix. Irod a văzut încă de la începutul domniei o amenin are serioasă din partea familiei hasmoneilor cărora le-a luat tronul. Războiul iudaic. Antichită i.H. În cele din urmă. xxii. ix. în partea de vest a oraşului. Prof. fie pentru a le confisca averile61.H. nouă serie nouă. XV. 16)70. Războiul iudaic. Alexandru şi Aristobul. 344. ii. Din cei 70 de membri ai Sinedriului. Dar fiscalitatea apăsa greu asupra poporului. şi fortărea a Antonia. a lărgit cât se putea de mult hotarele regatului său. Irod i-a eliminat rând pe rând pe to i hasmoneii şi. Această cetate a devenit principalul port al ării la Marea Mediterană şi mai târziu aici s-a stabilit reşedin a procuratorilor romani. Fără îndoială. s-a făcut cunoscut ca un mare constructor. 62 Cf. XVII. în cele din urmă.H. a asigurat ării sale stabilitate şi pace. Antichită i. Templul pe care l-a cunoscut Iisus. la nord de templu. Macrobiu zice despre acest împărat: „Când a auzit că între copiii de sub doi ani (intra binatum) omorâ i în Siria de Irod. Această confirmare vine din partea autorului latin Macrobiu (sec. I.)69. „Casa Tatălui Meu“. 3-5. însuşi Antipater va fi condamnat la moarte şi ucis cu cinci zile înaintea mor ii tatălui său64. Istoria i-a dat lui Irod supranumele nemeritat de „cel Mare“. xxvii. IDEM. care a avut acces la arhivele romane. care. Introduction. doi dintre fiii pe care îi avusese cu aceasta. Războiul iudaic. Nu a apucat să vadă lucrările încheiate. Antichită i. 65 HARRINGTON. vii. I. 63 Iosif FLAVIU. după timpul pe care îl aflase de la magi“ (Mt 2. La Ierusalim a ridicat palatul care îi va purta numele. Războiul iudaic. În Noul Testament Irod este men ionat doar în Mt 2 şi Lc 1.H.62)63. Cu fariseii nu a avut niciodată rela ii bune. SCHÜRER. V d. 4) men ionase că Irod i-a ucis pe to i membrii sinedriului. În anul 20 î. Acestea se vor încheia abia în anul 63 d. Iosif FLAVIU. p. Vasile MIHOC. 2. în rev „Transilvania“. 60 61 IDEM.). 68 IDEM.)60. 64 IDEM. este echivalentul lui Augustus..j. În Matei 2 îl vedem tulburându-se atunci când aude de la magii veni i din răsărit de naşterea „regelui iudeilor“. 2-7. 586. teatre şi stadioane. Iosif Flaviu dă această cifră după ce mai înainte (XIV. nu în ultimul rând. nr. 67 IDEM. Antichită i. Motivele nu sunt greu de identificat: Irod a avut o domnie lungă (33 ani). care ştia că o parte din rodul muncii lui mergea la străini. a ucis-o şi pe so ia sa (29 î. I. i. I. 66 După numele împăratului: Sebasto. la fel a făcut cu cetatea numită Turnul lui Straton. 1-2/1995. Deşi s-a căsătorit cu Mariamne. în greacă. fie ca represalii. de doi ani şi mai în jos. Într-o culegere de anecdote din timpul împăratului Octavian August. situa ia ării părea prosperă: frontierele aveau o întindere cum nu mai avuseseră până atunci. văzută superficial. a primit numele Cezareea (tot în cinstea împăratului!)67. În oraşele elenistice a zidit temple dedicate împăratului. ara se bucura de pace şi stabilitate politică. Antichită i. Cf. ataşată dinastiei hasmoneene. şi.

în cele din urmă. 1-10. 78 IDEM. apare un joc de cuvinte între huion (fiu) şi hun (porc). – 39 d.H. o nouă revoltă a izbucnit din pricina lui Sabinus. XVII. În timp ce era la Roma pentru a primi confirmarea împăratului. Antichită i. iii. 1-3. 3. A fost cel pu in la fel de crud ca şi tatăl său. În greaca în care se exprima atunci împăratul. Dar era nevoie de ratificarea Romei pentru ca cei trei prin i să intre în posesia moştenirii. Urmaşii lui Irod În testamentul său. 22-23). Antichită i. Războiul iudaic.H. Arhelau (4 î. x. II. vezi Lc 19. xi. I. i. 1227). 2. a fiului lui Irod. În timpul domniei sale s-au întors dreptul Iosif.). Antichită i. Antichită i. execu ia lui Antipater. Iosif Flaviu (Antichită i. vii. Antichită i. II. Războiul iudaic. ii. vii. 4. XVII. a fost confirmat de August regele iudeilor. XV. dar. 71 SCHÜRER. XVII. 1-3. Jocul de cuvinte al lui August se explică prin executarea. Antichită i. – 6 d. vii. Antipa şi Filip73. După nouă ani de guvernare dezastruoasă. August nu a inut seama de plângerile iudeilor şi l-a numit pe Arhelau ca etnarh (lit. 21 . vii. II.H. Octavian l-a detronat. I. un porc al lui Irod ar avea şanse să scape de junghiere. XVII. IV. xiii. De acum înainte teritoriul stăpânit de el devine provincie romană. Antichită i. trezorierul Siriei. p. 1-4. a primit Idumeea. Antipater (cf. XVII. 1. xiii. (August) a zis: «E mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul lui»“ (Saturnalia. dar nu şi un fiu al lui Irod. a moştenit prin testamentul tatălui său Galileea şi Pereea. Antichită i.H. viii. Arhelau a fost chemat la Roma pentru a răspunde de faptele sale. Irod a împăr it regatul la trei dintre fiii săi: Arhelau.75 Tot în aceeaşi perioadă o delega ie a iudeilor formată din 50 de persoane a plecat spre Roma. împăratul August a aprobat. datorită reputa iei proaste a noului conducător. de altfel. Războiul iudaic. 2. crezând că printre copiii ucişi acum ar fi fost şi fiul lui Irod. au fost ucişi atunci circa 3000 de răscula i74. La moartea lui Irod. 11). 1 – v. Legatul Siriei. ix. xxi. în Gallia78. Maica Domnului şi Pruncul Iisus din Egipt în ara Sfântă. Iosif FLAVIU. 75 IDEM. 74 IDEM. fiul cel mic al lui Irod cel Mare. 72 Iosif FLAVIU. Războiul iudaic. XVII. b. S-a căsătorit cu Glafira. zice în glumă împăratul. care venise să inventarieze bunurile rămase de la Irod. s-au stabilit în Nazaretul Galileii (Mt 2. 77 IDEM.71 şi a fost îngropat în fortărea a numită Herodium72. XVII. Deoarece la iudei este interzisă consumarea cărnii de porc.H. 1) ne spune. Chiar la începutul domniei sale s-a confruntat cu o mare revoltă pe care a înăbuşit-o în sânge.Irod a murit cu pu in timp înainte de Paştile anului 4 î. XVII. 1-2. Iudeea şi Samaria. Războiul iudaic. administrată de procuratori numi i de împărat. 3. 73 IDEM. a intervenit şi a reprimat-o sălbatic. 3. Războiul iudaic. zidită de el în apropierea Betleemului. II. a fost ucis şi unul dintre fiii săi. History. 5. i-a confiscat averea şi l-a exilat la Vienna. Arhelau i-a depus pe arhiereii Ioazar şi Eleazar. viii. 76 IDEM.: conducător al poporului) şi i-a dat în stăpânire provinciile pe care i le lăsase tatăl său prin testament76. 1-3. II. II. cam tot pe acea vreme. Sprijinită de puternica comunitate iudaică din capitala Imperiului. Macrobiu a făcut însă o confuzie. Întors în ară. vi. văduva fratelui său vitreg Alexandru77. 327. Varus. Antipa (4 î. 1).). localitate aflată sub stăpânirea lui Antipa. fiul cel mai mare al lui Irod. că la insisten ele regelui. aceasta a cerut lui August abolirea monarhiei şi instaurarea administra iei romane directe (unii cred că din acest episod s-a inspirat Mântuitorul atunci când a rostit parabola minelor. lucru interzis de legea iudaică. în urma unei ac iuni comune a samaritenilor şi iudeilor.

). 1). so ia tetrarhului Filip.). în anul 7 î.H. Antichită i. Irodiada l-a convins pe Antipa să o înso ească la Roma pentru a ob ine acelaşi titlu. so ia fratelui său Irod Filip81 şi fiica lui Aristobul82. 86 Iosif FLAVIU. 7). v. SCHÜRER. v. În Vinerea Mare. 22 . pentru a fi judecat (Lc 23. teritoriul tetrarhiei lui a fost anexat regatului lui Agripa I. Cf. 344. fratele său vitreg. p. Areta al IV-lea a răspuns acestei insulte cu un război catastrofal pentru Antipa (36 d. Împreună au avut o fiică. fiica Irodiadei. vi. Domnia sa a fost liniştită. I. i-a dat lui Agripa teritoriile 79 Cu acest titlu apare şi în Mt 14. SCHÜRER. 346-352. History.H. Salomeea. Iosif Flaviu spune că atunci mul i au considerat această înfrângere ca o pedeapsă dumnezeiască pentru uciderea Sf.).. 84 SCHÜRER. 19. după numele fiicei lui August. Lc 3. 22 şi urm. 339. S-a căsătorit cu Salomeea. XVIII. p. 31-31). 10). SCHÜRER. XVIII. bunurile i-au fost confiscate şi a trebuit să-şi petreacă restul zilelor în exil.H. Bataneii. 3. în Galia. Filip a murit în anul 34. xi. Filip (4 î. Ioan Botezătorul83. 1. 82 Fiul lui Irod ucis în anul 7 î. împreună cu Arhelau şi cu Filip. Ioan Botezătorul (Mc 6. 14). iv.) a fost numit tetrarh al Gaulanitidei. 11). 344. Antichită i. Intrigile lui Agripa au avut un rezultat contrar aşteptărilor sale şi ale Irodiadei: Antipa a fost destituit. II. XVIII. 85 Iosif FLAVIU. Itureei (cf. Când duşmanul său Irod Agripa I. nu ştim nimic în afară de faptul că a fost căsătorit cu Irodiada. Antipa se consideră ofensat şi îl batjocoreşte pe Iisus. După o domnie de aproape patru decenii. History. EUSEBIU DE CEZAREEA. Evanghelistul Luca zice că în acea zi Antipa şi Pilat au devenit prieteni (Lc 23. Trahonitidei şi Auranitidei86. el a fost crescut la Roma împreună cu viitorul împărat Claudiu. I. În politică s-a manifestat întotdeauna ca bun prieten al Romei şi s-a străduit să ob ină aprecierea imperială. History. 2. 1. 83 Antichită i. Pe aceasta a repudiat-o pentru a se căsători cu Irodiada. Agripa I (37-44) a fost fiul lui Aristobul şi nepotul lui Irod cel Mare. I. Vezi şi Iosif FLAVIU.cu titlul de tetrarh (conducător al unei pătrimi)79. Prima sa so ie a fost o fiică a regelui nabateenilor Areta al IV-lea80.). History. Mântuitorul nu răspunde nimic. viii. 2.-34 d. Evanghelistul Matei îl descrie ca un om supersti ios (Mt 14. dar nu au avut copii87. Sf. 352-353. care se afla la Ierusalim. p. iv. vi. II. p. Pe monedele bătute în timpul domniei lui apar imaginile lui August şi ale lui Tiberiu88.H. History. vii. iar Betsaida reconstruită a primit numele Iulia.H. XVIII. Istoria bisericească II. el şi-a însuşit multe din obiceiurile şi. care nu este identic cu Filip tetrarhul. XVIII.j) (Mc 6. De când s-a unit cu Irodiada. După executarea tatălui său. I. 1 81 Despre acest fiu al lui Irod cel Mare şi al Mariamnei. 344. i-a dat numele Cezareea (lui Filip). La interogatoriul la care îl supune Antipa. Când prietenul său Caligula a ajuns împărat (37 d. Războiul iudaic. 12). îmbrăcându-L cu o „haină strălucitoare“. L-a trimis la Pilat (Lc 23. a fost numit rege de către Caligula (37 d.H. 1 şi Lc 3. Apoi. Aşadar Filip tetrarhul nu a fost primul so al Irodiadei. Marcu însă foloseşte pentru el titulatura populară de „rege“ (basileu. Educat la Roma. 1-2). I. Antichită i. fiica fratelui său vitreg Aristobul. care a plătit cu via a curajul de a atrage aten ia monarhului că trăieşte în desfrânare (Mt 14. Războiul iudaic. v. 4. p. Cf. mai ales. Mântuitorul nu-i ia în serios amenin area cu moartea şi îl caracterizează ca „vulpe“ (Lc 13. Trei ani mai târziu. Antipa a fost tot timpul sub infuen a nefastă a acesteia84. pomenită în Noul Testament în legătură cu uciderea Sf. 88 SCHÜRER. Astfel. Prăbuşirea definitivă a lui Antipa a fost oprită prin interven ia trupelor romane. din viciile romanilor. XVII. 6. 4. 3. Pilat decide să-l trimită pe Iisus la Antipa.H. 80 IDEM. unde a murit în lipsuri85. Antichită i. ci ginerele ei. 87 IDEM. după ce a restaurat cetatea Panias.

History. Iacov. IV. l-a ucis pe Sf. Programul serbărilor cuprindea reprezentări muzicale. Astfel sub sceptrul lui se reconstituia întreg teritoriul care formase regatul bunicului său89. protectorul său (Fapte 12. 92 IDEM. Ap. În semn de recunoştin ă. A fost rănit în timpul asediului localită ii Gamala93. 2). Antichită i. Antichită i. 20-25).H.H. Antichită i. 1). Războiul iudaic. în anul 44 d. Procuratorul (prefectul) se bucura de o largă autonomie. în anul 6 d. care a întemeiat cetatea Cezareea. A încercat să prevină revolta împotriva romanilor. 2. trebuind să se adreseze legatului Siriei doar în chestiuni de interes Iosif FLAVIU. A făcut uz frecvent de acest drept. xii. 1. în timpul unor serbări pe care le organizase în cinstea lui Claudiu90.H. cel pu in după anul 44. la Cezareea. Pavel îl numeşte „rege“ şi i se adresează ca unui cunoscător al Scripturilor. unde a devenit pretor. Acesta se afla la Roma în anul 41 când Caligula a fost asasinat şi a contribuit la numirea lui Claudiu ca împărat. teritoriile peste care acesta a domnit (Iudeea. 13 – 26. Când a început războiul. şi tetrarhia lui a fost dată lui Agripa. v. 4. avea doar 17 ani când a murit tatăl său. Doi ani mai târziu. Războiul iudaic. Agripa a câştigat simpatia conducătorilor religioşi şi s-a străduit să pară un rege evlavios.H.. care au fost mărite de Nero în anul 56 d. 3. xiii.. 94 SCHÜRER. Func ionarul imperial însărcinat cu guvernarea Iudeii şi Samariei avea titlul de procurator. De asemenea.pe care le avusese Filip la care a anexat Abilene. participând chiar la unele confruntări. ix. Sf. 2. 93 IDEM.H. acesta i-a dat titlul de rege şi a adăugat la statul său teritoriul administrat până atunci de procuratori (Idumeea. XX.H. dar eforturile sale nau avut rezultat. 32. Prin atitudinea sa filo-romană şi rela ia incestuoasă cu sora sa Berenice şi-a atras antipatia iudeilor. împreună cu sora sa Berenice. Ap. a primit şi dreptul de a-i numi pe arhierei92.. fratele lui Ioan. 3 şi urm. lupte de gladiatori şi de fiare sălbatice (Iosif FLAVIU. O inscrip ie descoperită la Cezareea Palestinei atestă însă pentru Pon iu Pilat titlul de prefect (praefectus).. 481. cu ocazia împlinirii a zece ani de domnie a împăratului Octavian August. Agripa s-a stabilit la Roma. 91 IDEM. A murit în jurul anului 100 d. Pentru a fi pe placul iudeilor. i. fiul lui Zevedeu (Fapte 12.) După detronarea lui Arhelau. După căderea Ierusalimului. iar pe Sf. dându-i teritoriile din nordul şi nord-estul ării Sfinte. După moartea lui Agripa (44 d.H. în anul 48 d. în anul 66 d. Serbările acestea („decenalii“) au fost introduse de Irod cel Mare.H. p. Petru l-a aruncat în temni ă cu gândul de a-l ucide mai târziu (Fapte 12. regiune situată între Damasc şi mun ii Anti-Liban.) a început o nouă perioadă de guvernare romană. (domnia lui Agripa I). cu o scurtă întrerupere între anii 41-44 d. Agripa al II-lea. XX. depunând şi numind arhierei până la izbucnirea războiului în anul 66 d. Antichită i. În cinstea lui Nero. Ele trebuiau să se repete o dată la cinci ani. XVI. A murit în vârstă de 54 de ani.).H. acelaşi împărat l-a făcut rege. Claudiu l-a considerat prea tânăr pentru a-i încredin a conducerea regatului. Idumeea şi Samaria) au fost anexate provinciei romane a Siriei şi vor fi sub administra ie romană până la izbucnirea primului război iudaic. gimnastice. a rămas de partea romanilor. el a schimbat numele capitalei sale din Cezareea lui Filip în Neronias91.94 2. când Antipa a căzut în dizgra ie. fiul lui Agripa I.H. Procuratorii romani (6-41 şi 44-66 d. XIX. Iudeea şi Samaria). Totuşi. Ap. v. Agrippa al II-lea este men ionat în Noul Testament în Fapte 25. II. 90 89 23 . mai târziu.

XVIII. 24 . au recurs la măsuri brutale care nu făceau decât să mărească ura iudeilor fa ă de Roma. şi se instala fie în fortărea a Antonia. Caiafa va rămâne în această func ie până în anul 36 d. De multe ori procuratorii lezau sensibilitatea popula iei locale. ii. In 18. Tiberiu l-a numit ca procurator pe Valerius Gratus (15-26).H.general deosebit de importante. Alte taxe şi impozite indirecte erau strânse de vameşi. în vecinătatea imediată a templului. mişcarea a fost curând înăbuşită de trupele romane. abuzând de puterea lor.. II. mul i dintre aceştia erau iudei.95 Justi ia era exercitată de Sinedriu şi de tribunalele locale. mai degrabă. Această măsură a fost aplicată în Iudeea în anii 6-7 d. În 95 96 TRICOT. unii. 2. 1. Acesta a depus trei arhierei în primii trei ani de guvernare. p. p. 31)96. Cât despre iudei. viii. care se pronun au conform dreptului iudaic.H. 97 TRICOT. Le milieu. în fostul palat regal.). Ea a provocat o răscoală condusă de Iuda din Gamala98. La marile sărbători iudaice. aceştia nu puteau accepta ideea că ara lor poate fi supusă păgânilor şi aşteptau cu nerăbdare o schimbare miraculoasă a situa iei. Războiul iudaic. Despre succesorii lui. Antichită i. I. Marcus Ambibulus (9-12)99 şi Annius Rufus (12-15)100 nu ştim aproape nimic. Acest lucru s-a produs de 8 ori între anii 6-41 d. Era doar o singură excep ie de la principiul non-interven iei în chestiunile religioase: procuratorul putea să depună şi să numească arhiereii. a fost trimis în Iudeea ca procurator pe când Quirinius devenea legat al Siriei pentru a doua oară. Strângerea impozitelor şi a taxelor (tributum agri şi tributum capitis) pentru tezaurul statului era asigurată de func ionari romani. 100 Ibidem. Autoritatea Sinedriului era recunoscută de administra ia romană.101 Despre Pon iu Pilat (Pontius Pilatus. în ciuda eroismului zelo ilor. History. Garnizoana Ierusalimului era formată dintr-o cohortă comandată de un tribun (cf. singurul care avea jus gladii sau potestas gladii (cf. Dar.). 31 şi urm. procuratorul a decis ca în Ierusalim trupele să nu poarte niciodată efigiile imperiale. Cum iudeii nu tolerau nici o imagine care le-ar fi ofensat credin a. 101 Ibidem. Procuratorul dispunea de for e militare destul de modeste (aproximativ 3000 de ostaşi recruta i din Siria şi Palestina. dar de multe ori acestea erau tensionate şi caracterizate de suspiciune. 1-2). cetate elenistică construită de Irod cel Mare. 98 Iosif FLAVIU. fie. În anul 18 d. Ştim că Levi-Matei era func ionar la vama din Capernaum (Lc 5. Quirinius a primit ordinul să efectueze un recensământ în provincia care i-a fost încredin ată. 1. 27) şi că Zaheu era şeful vămii din Ierihon (Lc 19. ginerele fostului arhiereu Ana (sau Hanan). 99 IDEM. 90. i. Deciziile acestuia aveau putere de lege atât asupra iudeilor din ară cât şi asupra celor din Diaspora97. Fapte 21. Cea mai mare parte a trupelor se găsea la Cezareea. Le milieu.H. 26-36) ştim mai multe lucruri din relatările evanghelice ale procesului Mântuitorului. dar nu dintre iudei).H. Antichită i. mici detaşamente ocupau vechile fortăre e din ară. În anul 15 d. XVIII. el urca la Ierusalim înso it de o puternică escortă. 89. din scrierile lui Iosif Flaviu şi ale lui Filon. l-a numit ca arhiereu pe Iosif Caiafa. p. SCHÜRER. To i agen ii fiscali erau urâ i de iudei. Coponius (6-9 d.H. Reşedin a procuratorilor era la Cezareea. Administra ia romană acorda libertate deplină practicilor religioase publice. În aceste condi ii raporturile dintre iudei şi romani ar fi putut şi excelente. Totuşi sentin ele de condamnare la moarte pronun ate de tribunalele iudaice nu deveneau executorii decât după ce erau ratificate de procurator. 368-370. care vedeau în ei slujitori ai ocupan ilor.H.

se crede că această revoltă a fost provocată de galileenii men iona i în Lc 13. iv. II. cit. Claudiu (41-54) a renun at la administra ia procuratorială şi a dat teritoriul prietenului său Agripa I.. unde unul dintre solda ii garnizoanei i-a insultat pe pelerinii veni i să sărbătorească Paştile.107 Noul procurator. 103 Iosif FLAVIU. Răspunsul lui Caligula. Nici sub succesorii săi. Acesta a primit în administrare şi regiunile guvernate odinioară de Filip. arogan a şi insolen a. oamenii erau trimişi la moarte fără a fi judeca i mai înainte.toate izvoarele. o mare mul ime de iudei l-au întâmpinat pe Petronius la Ptolemais şi l-au rugat stăruitor să nu îndeplinească ordinul. 2-3. 1-5. Războiul iudaic. Războiul iudaic. Petroniu îşi retrage trupele şi îi scrie lui Caligula. Antichită i. Iosif FLAVIU. iii. 1-2. corupt. v. v. XVIII. legatul Siriei (39-42). Noul împărat. un iudeu apostat. SCHÜRER. Într-un conflict izbucnit între galileeni şi samariteni. Ac iunile zelo ilor s-au intensificat şi în curând aceştia au ajuns în conflict cu administra ia romană. Le milieu. În anul 39 d. după TRICOT. Antichită i. History.000 (XX. 1.. 2-9. II. a ajuns în urma unei alte scrisori prin care era vestită moartea împăratului106. Situa ia politică continua să se agraveze. împăratul a poruncit ca o statuie a sa să fie amplasată în templul din Ierusalim. care au sfidat amenin area cu moartea. Cumanus a fost „Pilat. Antichită i. probabil cu ocazia unei sărbători. 394-395).H. Aflând vestea. întregul popor a fost cuprins de mânie şi a cerut lui Cumanus pedepsirea soldatului. iudeii din Iamnia au distrus un altar ridicat în oraşul lor în cinstea lui Caligula. XX. 2 109 Ibidem. cruzimea implacabilă a tiranului nu ceda niciodată“ (Legatio ad Caium 38. fiul lui Irod cel Mare. După multe zile de negocieri. Claudiu a numit un nou procurator. Luca (Fapte 11. ix. i-a răstignit pe Iacov şi pe Simon. nepot al filosofului Filon. Iuda Galileanul108. XVIII. 1. Tiberius Alexandru (46?-48). După şase zile de proteste ale iudeilor. Sub următorul procurator. 1-2. fiind acuzat de uciderea mai multor samariteni care s-au adunat pe Muntele Garizim la chemarea unui fals mesia105. explicându-i că a preferat retragerea unui război care ar fi dus la distrugerea ării. 1). pe Cuspius Fadus (44-46?). HARRINGTON. Pilat apare ca un om crud. 589. Antichită i. 105 IDEM. 3). Legatio 30-33 (cf. Chiar de la începutul mandatului său i-a ofensat pe iudei introducând în Ierusalim stindardele care purtau chipul împăratului. Pilat şi-a pierdut postul în anul 36. Mai târziu nu a ezitat să folosească banii templului pentru construirea unui apeduct destinat îmbunătă irii aprovizionării cu apă a Ierusalimului. în care-l amenin a cu moartea pe Petroniu pentru neexecutarea ordinelor sale. În anul 44. Îndeplinirea acestui ordin a fost încredin ată lui Publius Petronius. după moartea lui Agripa. peste tot domnea orgoliul. Marcellus şi Marullus (36-41) situa ia nu a fost mai bună pentru iudei. x. iii. Ventidius Cumanus (48-52). În urma acestei insulte. zice Filon. În aceeaşi perioadă a avut loc marea foamete de care vorbesc Sf. ara era jefuită. 102 25 . xii. 107 Iosif FLAVIU. II. v. În general. Sub guvernarea lui nimic nu se putea ob ine în Iudeea fără corup ie. Pilat a cedat şi a dispus să fie retrase toate însemnele imperiale din oraş103.. Pilat a ordonat interven ia armatei şi mul i protestatari au fost ucişi atunci104. ix. 110 În Războiul iudaic. XVIII. Au fost ucişi atunci foarte mul i iudei110. fiii unuia dintre conducătorii partidului zelo ilor. 4. Antichită i. Războiul iudaic. însă după Αntichită i numărul mor ilor s-a ridicat la 20. XVIII. era crud [. 108 IDEM. 104 IDEM. lipsit de sensibilitate şi fără principii102.] şi nu se dădea înapoi de la nimic. XX. lucru evitat de procuratorii dinaintea lui. Iosif Flaviu vorbeşte de 30.000 de victime (II. p. Antichită i. s-au produs mai multe incidente grave: mai întâi la Ierusalim. 106 FILON. viii. oprimată şi insultată în tot felul. p. Furios. p. 2. Introduction. Îndată au început şi confruntările. Mii de evrei au protestat împotriva acestui proiect cu ocazia sosirii lui Pilat la Ierusalim. 27-30) şi Iosif Flaviu109. Acesta a pornit din Antiohia în fruntea a trei legiuni pentru a impune iudeilor voin a împăratului. iar procuratorul a ordonat trupelor să intervină în for ă. 91).

dar. cel pe care Sf. xiv.111 Antonius Felix (52-60). Pacea s-a reinstaurat în regiune în urma interven iei lui Agripa al II-lea. Iosif Flaviu zice despre el că „nu se dădea înapoi de la nici o formă de jaf sau de silnicie“117. 118 Războiul iudaic. la porunca lui Florus. El l-a trimis pe Sf. Eleazar. În timpul guvernării lui a fost asasinat fostul arhiereu Ionatan (54). fapt ce a generat replica violentă a zelo ilor. II. Războiul iudaic. Agripa al II-lea a încercat să prevină izbucnirea unui război de propor ii. Florus a trimis trupele şi valuri de sânge au curs în cetatea sfântă. History. Războiul iudaic. EUSEBIU DE CEZAREEA. 116 Cf.de partea celor din urmă. Reac ia iudeilor din întreaga ară n-a întârziat să apară. Războiul iudaic. odată dezarma i. SCHÜRER. Antichită i XX. Pavel îl numise „perete văruit“ (Fapte 23. p. reuşeşte să-i unească pe to i cei care doreau războiul şi în scurt timp preia controlul asupra Ierusalimului. 119 Ibidem. II. 117 Iosif FAVIU. romanii au fost ucişi cu bestialitate. s-a remarcat în administrarea provinciei prin rapacitate şi lipsă de scrupule. ix. 91-95. cei care au scăpat cu fuga. II. 3). el a devenit curând un instrument docil în mâinile arhiereului Anna al II-lea. 12). xviii. a fost probabil cel mai rău dintre to i116. Istoria bisericească. „fratele Domnului“ a fost arestat. 3-7. deşi a fost sprijinită de saduchei şi de fariseii de frunte. Iacov. încercarea lui nu a avut nici un rezultat. xxiii. 1-5. Gessius Florus (64-66). 10. vechi libert şi favorit al lui Claudiu. II. Războiul iudaic II. dintre care ultima. dar a murit la doi ani de la numirea sa în func ia de procurator113.115 Ultimul procurator. era sora lui Agripa al II-lea. 460-465. În timpul lui zelo ii au devenit mai îndrăzne i ca niciodată. p. când Florus a cerut o importantă sumă de bani din vistieria templului. Trupele din garnizoana cetă ii s-au predat. i-a provocat el însuşi pe iudei să se revolte. xvii. Moartea neaşteptată a lui Festus i-a lăsat libertate de ac iune arhiereului Anna al II-lea. 470. dar. 1-23. 114 IDEM. Antichită i. XX. 1. Noul procurator Albinus (6264) nu a făcut nimic pentru a o remedia. Antichită i. xiv. Sf. 113 Iosif FLAVIU. vi. păgânii din Cezareea i-au masacrat pe iudeii care locuiau în oraşul lor. xiv. History. II. mii de locuitori au fost ucişi iar 111 112 Iosif FLAVIU. Pavel la Roma după ce acesta a făcut apel la judecata cezarului (Fapte 25. 1. PSB 13. Drussila. XX. xii. iar Sf. viii. 115 IDEM. Pavel a fost încarcerat doi ani la Cezareea (Fapte 23-24). Situa ia din ara Sfântă continua să se înrăută ească. Reprimarea violentă a unor mişcări de tip mesianic şi proasta administrare a provinciei l-au determinat pe Nero să-l cheme la Roma în anul 60.112 Porcius Festus (60-62) era un om onest şi un magistrat prudent. Ei s-au năpustit cu furie asupra tuturor localită ilor siro-elenistice din Decapolis. Împăratul Claudiu a decis executarea conducătorilor samariteni şi exilarea lui Cumanus. 4. II. 1-3. O revoltă a izbucnit atunci la Ierusalim. fiul arhiereului Anania şi comandantul gărzii templului. judecat şi ucis prin lapidare114. 26 . 1. au fost prinşi de solda i şi trimişi ca sclavi pe şantierele navale119. 9. Ca o pedeapsă. 3. SCHÜRER. I. Cele două revolte iudaice Punctul culminant al tensiunilor care au marcat guvernările ultimilor procuratori a fost atins în anul 66. 1. Când şi-a dat seama că măsurile sale nemiloase şi lipsa de scrupule nu vor rămâne nepedepsite. XX. ix. Antichită i. La fel de venal ca şi Felix. p. Foarte repede răscoala a început să cuprindă întreaga ară. fiindu-le făgăduită libertatea. Iosif Flaviu notează că acest masacru a avut loc într-o zi de sâmbătă118. în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră. A avut trei so ii.

legatul Siriei. au fost trimişi într-o misiune în Idumeea sub conducerea lui Eleazar. i. x. iar în 9 august. reuşind să respingă asalturile romane. xix-xxii. iar independen a na ională a iudeilor era definitiv pierdută. 512. au început vechile dispute interne. Cestius Gallus. Această perioadă de acalmie s-a dovedit dezastruoasă pentru iudei. Vespasian a întrerupt opera iunile militare. Războiul civil s-a încheiat cu victoria lui Ioan din Giscala. Timp de cinci luni supravie uitorii războiului civil au luptat cu eroism. 122 Nero a murit în 9 iunie 68. contribuind şi mai mult la dezordinea care domnea în rândurile asedia ilor. 27 . viitorul istoric. Aflând vestea. Acestea au fost cauza principală a dezastrului na ional. Campania aceasta deşi a fost pregătită cu grijă. Flacăra războiului a cuprins întreaga ară. mul i dintre ei refugiindu-se în incinta sacră cu nădejdea într-o interven ie divină extraordinară. i-x. Cei doi conducători ai răscula ilor. a pregătit o campanie pentru reocuparea provinciei răsculate. În cele din urmă Ioan din Giscala a ajuns conducătorul oraşului. Un al treilea partid s-a format în Ierusalim. Iosif Flaviu. Galileea a fost cucerită într-un an. decât să-şi angajeze degrabă trupele într-un asediu greu şi de lungă durată. l-au aclamat pe La o lună de la moartea lui Nero. Vespasian era la curent cu tulburările din oraş şi a considerat că e mai bine să-i lase pe iudei să se ucidă între ei. Macherus şi Masada. Odată cu el au ars şi apărătorii lui. Ultima redută a iudeilor a căzut în 8 septembrie 70. Ibidem.casele lor au fost arse. Trei fortăre e puternice erau încă în stăpânirea iudeilor: Herodium. II. În 24 iulie a căzut fortărea a Antonia. Eşecul campaniei lui Gallus l-a determinat pe Nero să încredin eze reprimarea revoltei lui Vespasian121. Vespasian s-a grăbit să ajungă la Roma. În martie 70 trupele romane au ajuns în fa a Ierusalimului. au căzut prizonieri. Numeroşi aristocra i au fost ucişi de către zelo i. iar Ioan din Giscala şi oamenii săi s-au refugiat în Ierusalim. În fa a situa iei alarmante. Zelo ii. Acestea se petreceau în prima parte a anului 68. După mai multe încercări eşuate. Iosif Flaviu s-a predat romanilor. Vespasian a debarcat la Ptolemais în fruntea a trei legiuni. 124 Ibidem. unul dintre cei mai experimenta i generali ai Imperiului. Războiul însă nu se încheiase. În anul 67. 2 şi urm. I. History. trupele romane s-au dovedit insuficiente pentru asedierea unui oraş atât de bine fortificat. a primit conducerea Galileii unde se va confrunta cu Ioan din Giscala şi banda lui de zelo i. O nouă bandă de zelo i a intrat în Ierusalim în primăvara anului 69 sub conducerea lui Simon Bar-Giora. De aceea s-a îndreptat spre Pereea. romanii au reuşit să străpungă al treilea zid al cetă ii. Războiul iudaic. IV. 123 Iosif FLAVIU. 125 Cu privire la datare. templul era distrus124. va dura 3 ani. lăsând comanda trupelor fiului său Titus123. care au provocat multe necazuri oraşului. legiunile romane din Orient Vespasian ca împărat. V. Această victorie a sporit încrederea iudeilor în posibilitatea împlinirii idealului pentru care porniseră lupta. Ajunse în fa a Ierusalimului. văzându-se scăpa i de amenin area romană imediată. Cestius Gallus a hotărât să se retragă. templul a fost incendiat. Aceasta din urmă va cădea abia în aprilie 74125. Legiunile romane erau gata să invadeze Iudeea. Atacurile repetate ale iudeilor au transformat această retragere într-un dezastru pentru corpul expedi ionar roman. 120 121 Ibidem.120 Apărarea Ierusalimului a fost încredin ată arhiereului Anna şi lui Iosif ben Gorion. dar. Ierusalimul nu mai era decât un morman de ruine. p. când a venit ştirea mor ii lui Nero122. III. Acesta a intrat îndată în conflict cu Ioan din Giscala. 2-3. vezi: SCHÜRER. Se pare că în zilele asediului circula în rândul ierusalimitenilor o profe ie după care templul nu putea să cadă niciodată în mâinile romanilor. Ioan din Giscala şi Simon Bar-Giora.

24 se pot aplica la fel de bine şi celei de-a doua revolte: „Vor cădea de ascu işul sabiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile. care se considerau deosebi i de ceilal i cona ionali. Aici s-au descoperit în 1950 două scrisori ale lui Bar-Kochba.“ 4. el corespunde atitudinii fariseilor. Ştim pu ine lucruri despre desfăşurarea acestui război. Grupările iudaice a. O şcoală rabinică a luat fiin ă la Iamnia pe la sfârşitul secolului I. 28 .). şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri. Această interven ie în conflictele armate i-a introdus şi în politică. 128 TRICOT.126 Astfel iudaismul a găsit o cale de supravie uire. în apropierea Mării Moarte. Împăratul a interzis iudeilor intrarea în Ierusalim şi respectarea datinilor. Fariseii Fariseii apar în istorie în timpul lui Ioan Hircan (135-104 î. 591-592. Cetatea trebuia să primească numele Aelia Capitolina. până ce se vor împlini vremurile neamurilor. împăratul Adrian (117-138) a dispus reconstruirea Ierusalimului. Confruntările s-au prelungit trei ani. care a răstignit vreo 800 dintre 126 127 HARRINGTON. E posibil ca acest nume să le fi fost dat de către adversarii lor.128 Probabil primul nucleu al grupării s-a constituit în timpul războaielor macabeene. o statuie ecvestră a Împăratului a fost instalată în interiorul acestuia. Conducătorul acesteia a fost Simon Bar-Kochba (fiul stelei). au apărat Legea şi templul. iar în 1960. Sub Ioan Hircan şi Alexandru Ianeu (103-76 î. de am-ha’are (lit. Pe locul templului urma să se ridice un templu dedicat lui Jupiter Capitolinul. de păcătoşi. împreună cu un decret care interzicea circumcizia. Aici au fost adunate şi sistematizate tradi iile rabinice orale în colec ia cunoscută sub numele de Mişna. fariseii s-au despăr it de dinastia hasmoneană şi. p. alte cincisprezece într-o grotă situată mai la sud.127 Iudeii care au supravie uit au fost lua i prizonieri şi au fost vându i ca sclavi. Răscula ii au ajuns să pună stăpânire pentru un timp chiar pe ruinele Ierusalimului. p. Introduction. În anul 130. Abia peste mai bine de jumătate de secol vor avea iudeii puterea şi curajul să se ridice într-o ultimă şi inutilă revoltă împotriva romanilor. Nu departe de acest edificiu – aproape de Sfântul Mormânt al Domnului – a fost construit un sanctuar dedicat zei ei Venus. chemat tocmai din Britania. În orice caz. Cetatea lui David devenise Colonia Aelia Capitolina.: oamenii pământului). deşi Roma a trimis 4 legiuni sub comanda generalului Iulius Sever. Ibidem. întreaga ară a devenit provincie imperială autonomă. Victoria a fost însă de partea lui Ianeu. de oamenii simpli. cărturarii şi fariseii. a provocat o nouă răscoală. cu arma în mână. p. administrată de un legat imperial. Se pare că spre sfârşit rebelii s-au refugiat în grotele din Wadi Murabba’at. din motive religioase.Sub numele de Iudeea. Iudeii care au supravie uit s-au regrupat în jurul conducătorilor lor spirituali.).H. 68. Pierderile au fost grele şi de o parte şi de alta. Opozi ia lor fa ă de Alexandru Ianeu a mers atât de departe încât au ajuns să ceară interven ia regelui seleucid Dimitrios al III-lea. Luptele au început în anul 132. au devenit oponen ii acesteia. salutat ca Mesia de către rabinul Aqiba. Această decizie. 592. Numele grupării înseamnă „separa i“. Pe ruinele templului a fost ridicat proiectatul templu dedicat lui Jupiter Capitolinul. în deşertul Iudeii. dintre Hasidim („cei evlavioşi“) care s-au alăturat revoltei şi. O legiune – a zecea – a fost men inută la Ierusalim.H. Le milieu. Cuvintele Mântuitorului din Lc 21.

au fost însuşite de cea mai mare parte a poporului136.H. Ceea ce le conferea un loc aparte în popor era cunoaşterea detaliată şi precisă a Legii133 şi a „tradi iilor bătrânilor“. Învă ăturile lor despre înviere.H. zelo ilor şi esenienilor. Vaiurile pronun ate de Mântuitorul la adresa fariseilor în Mt 23 enumeră câteva cazuri de deformare a unor prescrip ii practice. XVII. L. În această situa ie.dosij tw/n presbute. Introduction. Ei au făcut din respectarea Legii o povară insuportabilă. II. XIII. de asemenea. saducheii intră pe scena istoriei în Iosif FLAVIU. 445. 138 Preot în timpul domniei lui David (cf. Pu ini dintre ei erau preo i. 6). 9-14).). x. Astfel. despre judecata de după moarte. 402-403. 130 129 29 . în Dic ionar biblic. 27. În timpul lui Irod erau vreo 6000132. XIII. ei apar ineau clasei mijlocii. Noul Testament mărturiseşte. Antichită i. Ei nu au în eles însă că la originea acestei catastrofe a stat chiar refuzul lor de a-L primi pe Mesia. şi distrugerea templului. În ciuda dispre ului pentru oamenii simpli. Fariseii au suferit mult în timpul lui Irod cel Mare şi este evident că au învă at acum că scopurile lor nu pot fi atinse prin mijloace politice. xv. 594. Ibidem. History. spune că din rândurile lor s-au ridicat „cei mai riguroşi interpre i ai Legii“ (Războiul iudaic. valoarea pe care o dădeau fariseii „tradi iei bătrânilor“ (para. Vita 2). 136 „Fariseii – zice Iosif FLAVIU – au impus poporului multe legi din tradi ia părin ilor. Fariseul ajungea să creadă că poate dobândi singur mântuirea prin păzirea strictă a Legii. Astfel fariseii au ajuns să de ină o pozi ie dominantă în Sinedriu. a sfătuit-o pe so ia sa Alexandra.H. 131 H. II. acelaşi ataşament fa ă de tradi ia orală. el însuşi fariseu (cf. care au dus la dispari ia saducheilor. viii. În general. ei au ştiut să reconstruiască edificiul religios al iudaismului pe baza Torei şi a tradi iilor bătrânilor137. 134 IDEM. După catastrofa na ională din anul 70 d. Pe de o parte. 139 SCHÜRER. care ia urmat la tron (76-67 î. 2. 25) şi arhiereu sub Solomon (cf. fariseii se bucurau de o influen ă foarte mare în societatea iudaică. iii. care nu sunt scrise în Legea lui Moise“ (Antichită i.) să-i coopteze pe farisei la guvernare130. 5. 4. la începutul erei creştine. 132 Iosif FLAVIU. 133 Iosif FLAVIU. 2). ELLISON. îi făcea să cadă în „juridism“ şi într-o cazuistică deseori puerilă135. xiv. SCHÜRER. x. Fapte 23. Fariseii au fost totdeauna un grup minoritar în societatea iudaică. 8). 6 135 HARRINGTON. Totuşi. Antichită i. Pe de altă parte. ea le oferea posibilitatea unei adaptări a Legii la circumstan ele schimbătoare ale istoriei. căreia îi acordau aceeaşi autoritate pe care o avea Legea scrisă. 20. despre existen a îngerilor (cf. Saducheii Numele acestui partid venea probabil de la adoc138. b. XVIII. p. fariseii nu vor să fie decât apărători ai Legii şi ai tradi iei131. cunoaşterea amănun ită a Legii şi grija permanentă de a o împlini până în cele mai mici detalii suscita în ei o suficien ă pe care Mântuitorul o ilustrează foarte bine în parabola vameşului şi a fariseului (Lc 18. Din acelaşi motiv. Fariseii. despre Providen ă etc. p. p. Antichită i. Insisten a asupra valorii tradi iei orale constituia atât for a cât şi slăbiciunea fariseilor. 35). 14). strămoş al unei linii de arhierei care coboară până la Antioh al IV-lea139. II.principalii oponen i129. III Regi 2. pe patul de moarte. History. Mai mult. fariseii au rămas singura for ă autoritativă în comunitatea iudaică palestiniană. 137 Cf. Mt 15. majoritatea fariseilor s-au opus revoltei împotriva Romei (66-70 d. Ea îi pregătea pentru acceptarea ideilor noi. p. Ca partid organizat.rwn) (Mc 7. 405-407. Ei men ineau vie nădejdea venirii lui Mesia şi a instaurării Împără iei lui Dumnezeu. 3. adică a interpretărilor nescrise ale Torei134. II Regi 15. XIII.

în timpul Alexandrei. Arestarea şi condamnarea Mântuitorului a fost în bună parte opera lor. PSB 13. spre sfârşitul vie ii. singurele căr i canonice erau cele care formează Pentateuhul. Un alt scriitor antic. HARRINGTON. nici în îngeri (Mt 22. fiind pe patul de moarte. saducheii erau constrânşi de popor să fie de acord cu fariseii143.141 Irod cel Mare i-a tratat la fel ca şi pe farisei. După anul 6 d. saducheii au adoptat o atitudine conciliantă în raporturile cu autorită ile romane. îi men ionează atunci când descrie Marea Moartă146. Dacă relatările lui Filon şi Pliniu sunt idealizate şi caracterizate prin exagerări retorice. însă. Introduction. 1. Însă atunci când mul imile au început să creadă tot mai mult că Iisus este Mesia. 1). 1-18. ix. i. Nici izvoarele rabinice nu ne oferă informa ii directe despre ei. Iacov. p. xi. Pliniu cel Bătrân. 30 . Istoria bisericească. EUSEBIU DE CEZAREEA. deşi de ineau puterea. 91-94. Saducheii au privit la început conflictul dintre Iisus şi farisei ca o chestiune care nu-i privea. fariseii nu au mai fost atât de ostili ucenicilor Mântuitorului. Saul îi persecută pe creştini ca agent al arhierului saducheu (Fapte 9. au dobândit o mare putere politică. odată cu căderea Ierusalimului. XV. 143 Antichită i. şi în De vita contemplativa. În general. fariseii au început să domine via a politică. p. După izbucnirea războiului iudaic. El îi descrie pe esenieni 140 141 TRICOT. fiul lui Ioan Hircan. în anul 63 î. Fapte 23. 2. Pentru ei. Dar. Ianeu nu i-a mai simpatizat şi. 142 TRICOT. saducheii au venit în conflict cu ei. 4. Antichită i. i-a recomandat so iei sale să-i favorizeze pe farisei.timpul lui Ioan Hircan. Esenienii. Deşi era fariseu. În compara ie cu fariseii. Le milieu. 1-2). XX. 74. Iosif Flaviu spune că. xxiii. saducheii apar ineau aristocra iei sacerdotale. Informa ii despre ei avem şi de la Filon din Alexandria. când Iudeea a fost anexată provinciei romane a Siriei. le alocă mai mult spa iu decât fariseilor şi saducheilor145. au trimis o delega ie în întâmpinarea lui pentru a-l convinge să-l depună pe arhiereul Anna. II. XIII. 8)142. Ierusalimul căzând sub stăpânirea zelo ilor conduşi de Ioan din Giscala şi Simon ben Giora. Le milieu. 145 Vezi Antichită i. 146 Istoria naturală V. 23. Istoria saducheilor ia sfârşit în anul 70. Nu se bucurau de simpatia poporului. între anii 130-120 î. c. 73. p. fratele Domnului (circa 62 d.H. x. Atunci când.H. el a mai scris despre ei în Apologia iudeilor. 595.)144.H. 4. care le-a consacrat două capitole în tratatul său intitulat Quod omnis probus liber sit. Iosif Flaviu. esenianismul şi creştinismul primar Noul Testament nu ne spune nimic despre esenieni. cele ale lui Iosif Flaviu par bazate pe cunoaştere directă. ei au intervenit. Nu credeau în învierea trupurilor. Până în anul 70 aproape to i arhiereii au fost saduchei. carte pierdută.. dar pe care a avut-o Eusebiu de Cezareea. ei l-au ucis pe Sf. saducheii au pierdut controlul evenimentelor. XVIII. saducheii însă au men inut aceeaşi atitudine de suspiciune şi ură (Fapte 4. După Înviere. p. Arhiereii Anna al II-lea şi Iosua au fost ucişi de zelo i şi de alia ii lor idumeeni. 144 Iosif FLAVIU.140 Sub Alexandru Ianeu. 15.H. Sub conducerea arhiereului Anna al II-lea. iar când a venit noul procurator Albinus. Fariseii au fost împotriva acestui act. Conflictele dintre cele două grupări au constituit în parte cauza pierderii independen ei na ionale. erau conservatori.

Majoritatea esenienilor trăiau în castitate. Filon estimează numărul lor la circa 4000148. tipic iudaică. 150 Ibidem. iar chemarea sa universală la pocăin ă contrastează cu spiritul exclusivist al acestei grupări. Intrarea în comunitate era marcată prin depunerea unui jurământ solemn prin care candidatul se angaja să practice virtu ile. Tot Iosif ne spune că Irod i-a dispensat pe esenieni de depunerea jurământului de credin ă pe care trebuiau să-l depună to i iudeii. conducătorilor comunită ii. care probabil se foloseşte de informa iile lui Filon. Cei care voiau să devină membri ai comunită ii trebuiau să treacă printr-o perioadă de încercare de un an. 31 . se poate afirma cu certitudine că Pliniu se referă la aşezarea monastică de la Qumran. Dar apoi nu citează decât numele a patru esenieni: Iuda (sfârşitul sec. Ioan Botezătorul a fost esenian. după un noviciat de doi ani. pe baza textului de la Lc 1. deşi ei înşişi nu participau la cultul care se săvârşea acolo. Periodic trimiteau diferite ofrande la templul din Ierusalim. Evanghelistul nu ne spune însă decât că Sf. În ceea ce priveşte originea grupării. să nu dezvăluie nimănui învă ăturile primite.). viii. să ducă o via ă evlavioasă. II. puteau participa la mesele servite în comun. viii. Aceeaşi cifră apare şi la Iosif FLAVIU (Antichită i XVIII. Astăzi. în special. History. aşa cum apare în textele găsite aici153. Esenienii aveau un mare respect pentru Lege. The World.). 151 Ibidem. să se arate credincios tuturor şi.H. Ioan contrazic această ipoteză: botezul său era total diferit de băile rituale ale esenienilor. Quod omnis probus liber sit 12. 153 ROETZEL. Iosif Flaviu men ionează o grupă de esenieni care permitea căsătoria membrilor săi150. con inutul căr ilor sfinte şi numele îngerilor. arheologii au scos la lumină clădiri concepute pentru via a unei comunită i de tip monastic. 13. informa iile sunt rare. Pliniu cel Bătrân ştia de existen a unei grupe de esenieni în partea apuseană a Mării Moarte. viii. la fel păzeau odihna sabatului. după aceasta erau admişi la ritualurile de purificare. Iosif Flaviu atestă existen a lor în timpul domniei lui Ionatan (160-142 î. totuşi. i. Într-adevăr trăsăturile men ionate de Pliniu şi de Iosif se armonizează cu fizionomia comunită ii de la Qumran. Unii. apoi. II. după decenii de cercetări. 562. 80. p. 7-8. 5). Credin a lor era. 147 148 Războiul iudaic II. II î. pedeapsa supremă era excluderea definitivă din comunitate. în linii mari. Simon (care a prezis căderea în dizgra ie a lui Arhelau) şi Ioan (unul dintre conducătorii marii revolte). pe care. Nimeni nu avea casa lui. spune Iosif Flaviu. spune Iosif Flaviu149. Anumite elemente din organizarea comunită ii qumraniene şi din învă ăturile grupării oferă analogii interesante cu creştinismul primar. 15. 152 Istoria naturală V. între En-gheddi şi Ierihon152. 3. 35-36. astfel încât mul i s-au întrebat dacă nu a existat o legătură între Biserica primară şi esenieni. Datele evanghelice despre Sf. 149 Războiul iudaic II. Cei care călcau acest jurământ erau pedepsi i în func ie de gravitatea faptelor.ca formând a treia şcoală filosofică din sânul iudaismului. Manahem (contemporan cu Irod cel Mare).151 Comunită ile aveau conducători aleşi prin majoritate de voturi.H. să se ferească de minciună şi de furt. fiecare membru era integrat unei comunită i în care toate bunurile erau folosite în comun astfel încât fiecare avea toate cele de trebuin ă. viii. 2. să urască nedreptatea şi pe cei nedrep i. după farisei şi saduchei147. De asemenea. au crezut că Sf. Această separare de templu venea din convingerea că arhiereul Ionatan şi urmaşii lui au profanat locaşul sfânt. II. Ioan „a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel“. „Oricine intră în sectă trebuie să renun e la averea lui în favoarea comunită ii“. SCHÜRER. o păzeau mai mult decât to i ceilal i iudei. cf. p. Trăsătura cea mai interesantă relevată de cei trei scriitori antici este caracterul monastic al grupării eseniene.

157 TRICOT. rămăşi a credincioasă. Cărturarii au organizat serviciile sinagogale. p. 1-11. precum Rabbi adoc. sunt men iona i alături de farisei şi căpetenii. Ştefan (Fapte 6. 12. L. Dar deosebirile sunt mai profunde decât asemănările. După anul 70 d. În Fapte. Le milieu. încercând să împiedice propovăduirea apostolilor (Fapte 4. 600. specialişti în studiul Scripturilor. 46). p. Mântuitorul zice: „Cărturarii şi fariseii au şezut în scaunul lui Moise. Doar ei sunt adevăratul popor al lui Dumnezeu. s-au bucurat de o autoritate deosebită precum Gamaliel. 34-37. Neem 8. Unii erau membri ai sinedriului (cf. refuzau să primească plată pentru serviciile lor. S-au constituit ca grupare distinctă în urma persecu iilor lui Antioh al IVlea. deoarece El învă a poporul cu autoritate (Mt 7. 5. adică cu orice persoană care nu face parte din sectă. 12). Mt 16. de asemenea. p. În fiecare zi (Fapte 2. 5). Ei au adunat tradi iile orale în colec ia numită Mişna.206. Existen a cărturarilor este atestată din timpul regelui Solomon. Hillel şi al ii. 34-39.155 Ce prăpastie imensă între aceştia şi învă ăturile Mântuitorului! El a venit să-i caute şi să-i mântuiască pe cei pierdu i (cf. a dat lumină orbilor şi a învă at că mântuirea este darul gratuit al lui Dumnezeu. în Dic ionar biblic.H. 2). 28-29) şi condamna formalismul lor. face i-le şi păzi i-le. Cărturar. cf. 32 . i-a vindecat pe bolnavi. E adevărat însă că majoritatea cărturarilor erau farisei sau simpatizan i ai acestora. care-şi puneau cunoştin ele în slujba poporului (cf. importan a cărturarilor a crescut. Introduction. 21. Au fost părtaşi la osândirea Sf. Istoria a re inut numele rabinilor Hillel şi Şammai. putem găsi puncte de contact între epistolele pauline. De la elevii lor pretindeau un respect mai mare decât cel acordat părin ilor158. Evanghelia a IV-a şi scrierile de la Qumran154. primii creştini aveau toate bunurile în comun. 3). nici un om atins de vreo neputin ă fizică nu putea spera să fie acceptat în rândurile acestei comunită i de sacerdo i.. cărturarii erau jurişti şi teologi: ei erau adevăra ii îndrumători ai comunită ii iudaice. De asemenea. 66. 4. Unii totuşi au crezut în El (Mt 8. Israelul eshatologic. În Evanghelii. Oamenii li se adresau folosind apelativul rabbi (învă ătorul meu). Ceea ce-i caracterizează înainte de toate pe esenieni este exclusivismul lor extrem. Cărturarii Cărturarii erau oameni instrui i. A stat împreună cu păcătoşii. care au trăit la începutul primului veac al erei creştine157. 44-45. p. Al ii. C. 32. 15). i-a cură it pe leproşi. 8). Unii dintre ei au devenit celebri ca fondatori de şcoli. deci toate câte vă vor zice vouă. 3).Putem însă observa asemănări interesante între organizarea Bisericii din Ierusalim şi cea a comunită ii esenienilor. În ce priveşte învă ătura doctrinară. cele trei etape poruncite de Mântuitorul pentru îndreptarea celor căzu i în vreo greşeală se regăsesc în disciplina de la Qumran. Unii. Fa ă de Mântuitorul au avut o atitudine potrivnică (Mt 21.“ (Mt 23. După Fapte 2. 154 155 HARRINGTON. care se dă tuturor fără deosebire. Ei au introdus genul sapien ial şi totodată au redactat operele carel reprezintă156. 156 Ibidem. 158 Aboth 4. 599. Ibidem. 595. 26. cărturarii apar deseori alături de farisei. În veacul I al erei creştine. Ei refuză orice contact cu păcătoşii. dascălul Sf. 19). luau masa împreună. p. Lc 19. FEINBERG. Totuşi cei doi termeni nu erau sinonimi. Pavel (Fapte 5. d. 10). 22. Mai mult.

II. în Săptămâna Mare. Irodienii Irodienii sunt men iona i de două ori în Evanghelii (Mt 22. În orice caz. i. Luca îi dă supranumele de zhlwth. p. ca şi membrii acesteia. Mc 3. Războiul iudaic. XVIII. dar idealul care i-a animat pe răscula i nu a fost stins. 600-601.161 Zelo ii au fost în mare măsură responsabili de izbucnirea revoltei din anul 66 şi de războiul civil care a urmat.H. 6). şi iarăşi. Simon.H. Acest apelativ însă poate fi în eles ca referire la zelul Sf. 16. îi vedem unindu-se cu fariseii pentru a pune la cale uciderea lui Iisus (Mc 3. stabili nici o legătură între adunarea celor 70 de bătrâni. Nu se poate. 33 . p. 15. şi nu ca indicând apartenen a la gruparea zelo ilor162. ci. de aici şi numele de sicari sub care erau cunoscu i de romani) pe care le foloseau zelo ii. Când îi aten ionează pe ucenici să se păzească de „aluatul lui Irod“ (Mc 8.e. în Galileea. Ei reprezentau o tendin ă politică diametral opusă celei reprezentate de irodieni. Sinedriul Tradi ia rabinică. de care ne vorbeşte cartea Numeri. Zelotul (Lc 6. f. Iosif FLAVIU. 13). 37. a provocat o răscoală împotriva stăpânirii romane160. Întemeietor al acestui partid este considerat Iuda din Gamala. 12. membrii acestuia 159 160 Cf.). Le milieu. 1. ROPS. erau simpatizan i ai dinastiei irodiene. Astfel mul i solda i romani sau iudei suspecta i de colabora ionism au căzut victimă cu itelor cu lamă scurtă (sica. 15). care în timpul recensământului din anul 6 d. existen a unui astfel de consiliu este atestată în epoca lui Antioh cel Mare (223-187 î. Pu inii zelo i care au scăpat asediului Ierusalimului. Unii autori cred că din acest partid a făcut parte unul dintre Apostoli. 16-17. E clar că învă ătura Mântuitorului despre Împără ia lui Dumnezeu era ireconciliabilă cu viziunea lor politică şi că autoritatea pe care o avea Iisus în popor nu le era pe plac. p. în Ierusalim. cu ocazia vindecării bărbatului cu mâna uscată. încercând să-L „prindă în cuvânt“ (Mc 12. Şi probabil. 84. 162 TRICOT. şi Sinedriul. alături de farisei. bazându-se pe Num 11. E posibil ca în timpul domina iei persane arhiereul să fi fost ajutat de un consiliu pentru rezolvarea chestiunilor de ordin religios şi financiar. 6. 161 SCHÜRER. Antichită i. Ei nu puteau concepe nici un fel de convie uire cu puterea ocupantă şi considerau că este datoria oricărui bun iudeu să se opună prin orice mijloace Romei şi reprezentan ilor ei. căruia Sf.j. 24-25. saduchei sau farisei. p. s-au regrupat în vecinătatea Mării Moarte şi au continuat lupta până în anul 73 când a căzut ultima fortărea ă pe care o de ineau. De aceea. despre care ne vorbeşte Noul Testament163. Nu ştim despre ei nimic altceva în afară de ceea ce ne spun Evangheliile. promovau o politică de în elegere cu autorită ile romane159. 128. II. Jésus en son temps. Zelo ii Zelo ii sunt prezenta i de Iosif Flaviu ca a patra „filosofie“ din iudaism. Simon. însă. Vezi şi Fapte 5. Fapte 1. 13). ca duşmani ai lui Iisus. irodienii şi fariseii sunt men iona i împreună. Aceasta a fost înăbuşită în scurt timp. viii. History. 63. 6. Ei nu formau o grupare religioasă. Mântuitorul se referă probabil la membrii acestei grupări. Supravie uitorii s-au regrupat şi cu timpul mul i al ii s-au alăturat acestei mişcări. 5. 163 Ibidem. 13). atribuia lui Moise fondarea Sinedriului. aşa cum sugerează numele.

1. Membrii sinedriului. Sibiu. Vasile MIHOC. nr. 12 şi urm. Preşedintele. 15. arătând pe scurt şi precis vina acuzatului.) autoritatea civilă a sinedriului a fost restrânsă doar la Iudeea şi din acest motiv sinedriştii nu aveau putere juridică asupra Domnului atâta timp cât rămânea în Galileea165. 24. După ce preşedintele enun a chestiunea. El era şi curtea supremă de justi ie a ării. cel din dreapta trebuind să adune voturile de achitare a acuzatului. 9). Procesul Mântuitorului. erau audia i – câte unul – martorii: mai întâi martorii apărării şi apoi martorii acuzării. 66.H. 23. 59. FRUMA şi Gr. Lc 22. Preşedinte al sinedriului era arhiereul în func iune. dintre bătrâni. p. ROPS.apar ineau aristocra iei sacerdotale.H.. 20). I. celelalte două reprezentau curentul saducheic. În timpul lui Hircan al II-lea apare pentru prima dată numele de sanhedrin (în gr. 30. iar procesul Sf. În Noul Testament cuvântul sinedriu. Nu ştim cum s-a reconstituit sinedriul după moartea lui Irod. în acest consiliu au intrat mul i cărturari laici. Pavel (Fapte 4.H. Mc 13. avea sarcina de a controla exactitatea consemnării voturilor. Iuliu Cezar a extins din nou puterea sinedriului asupra întregii ări. 30.. 285-286. Antichită i XIV. p. de tendin ă fariseică. aşezat la mijloc. 6. Cert este că sub procuratori puterea sinedriului a fost extinsă. p. MARCU. 47). Seria Teologică. 22. După Tosephta' Sanhedrin 7. History. Mc 14. După ce a ajuns rege. 418-419. sinedriul îşi inea şedin ele de la jertfa de diminea ă până la cea de seară. Pentru dovedirea unui fapt era nevoie de cel pu in două mărturii la fel. 166 Pr. se recrutau dintre conducătorii familiilor sacerdotale. înseamnă „tribunal“ (Mt 5:22). sune.. 2001. V. T. Sibiu. Jésus en son temps. iar cel din stânga pe cele de condamnare. Irod cel Mare a executat o mare parte dintre membrii sinedriului164. Se pare că din timpul lui Arhelau (4 î. Dar în majoritatea cazurilor desemnează curtea supremă de justi ie cu sediul în Ierusalim. 21 şi urm. Cernău i. care reprezentau aristocra ia laică. In 11. II. După terminarea rechizitoriului. aceasta L-a judecat şi condamnat pe Domnul (Mt 26. La capetele rândului era câte un grefier. Evanghelie de la Mateiu cu comentar. Se ştie destul de bine cum trebuia să se desfăşoare o adunare de judecată a sinedriului167. 165 164 34 .: Liscat Haggazith). guvernarea internă a ării fiind în mâinile lui. ix. 1. şi dintre cărturari. arhidiaconul Ştefan şi Sf. 1. în mijloc. Procesul Mântuitorului. Prof. Teofania. urma votarea. dar nu mai avea acel jus gladii. care a încercat să introducă şi în Iudeea sistemul administrativ roman. E pu in probabil că institu ia a putut func iona în timpul domniei lui.). 1945. identic senatului din timpul Seleucizilor şi al domnitorilor hasmonei care i-au precedat lui Hircan al II-lea. Locul normal de şedin e al sinedriului era aşa numita „sală cu pietre şlefuite“ (ebr. Autoritatea sinedriului a fost drastic limitată de către guvernatorul Siriei Gabinius (57-55 î. Ultima grupă. 171. 766. – 6 d.). Câ iva ani mai târziu. era cea mai dinamică şi cea mai apropiată de popor. 4. 55. Martorii trebuiau să jure că vor spune numai adevărul.H. 31. arhierei în func iune în epocile respective. p. 15. o parte a sa fiind situată pe solul sacru şi o parte spre sol profan: pe uşa dinspre templu intrau judecătorii. Apostol Pavel de Anania. Sub Alexandra (76-67 î. Nu se reunea în zilele de sabat sau de sărbătoare. p. 1 şi urm. şi în fa a ei au fost aduşi şi s-au apărat Apostolii Petru şi Ioan. un al treilea grefier. 167 Cf. fără a-l prejudicia în vreun fel. 17. aşeza i în formă de semicerc (pentru a se putea consulta din priviri) pe membrii sinedriului. acesta este folosit de Iosif Flaviu pentru a desemna un corp constituit. Sf. GHEORGHIU. în special când este folosit la plural (Mt 10. Această sală se afla la intrarea în templu dinspre Valea Tyropeum. construită de regele Alexandru Ianeu (103-76 î. SCHÜRER. avea de o parte şi de alta. 5. 1925. în număr de şaptezeci. Astfel procesul Mântuitorului a fost condus de Caiafa. Judecătorii Iosif FLAVIU.H.drion). iar pe cea opusă era introdus acuzatul166. adică dreptul de a condamna la moarte.).

Atunci când îi trimite pe ucenici în prima misiune.trebuiau să fie absolut impar iali. Cu această ocazie are loc convorbirea cu femeia samariteancă după care. 52. 169 168 35 . după Înviere. nicidecum în sens contrar. profitând de disensiunile religioase din Ierusalim. Asist. 5-25). O sentin ă de achitare se putea publica în aceeaşi zi. prin Pereea. Mai târziu. În acest răstimp. iudeii din Galileea urcau la Ierusalim folosind un drum ocolitor care trecea dincolo de Iordan. 6. timp în care mul i cred în El (In 4. 8). Pentru a evita confruntările şi chiar moartea170. 170 Aşa s-a întâmplat în anul 52 d. vrând să treacă din nou prin Samaria. Sf. dar cu timpul au adoptat credin a monoteistă. 48). Samaritenii168 Samaritenii. 5). În secolele următoare. In 8. 5-43). Samaritenii. La vie quotidienne. nr. 2 şi urm. Trecerea timpului nu a adus şi îmbunătă irea rela iilor cu iudeii. În timpul războiului iudaic. însă. erau cunoscu i mai ales ca „schimbători de bani“ sau cămătari. ca şi Iudeea. Astăzi mai există o comunitate mică de samariteni în oraşul Nablus din Israel. ROPS. locuitorii provinciei cu acelaşi nume. Acest fapt a provocat între cele două etnii o vrăjmăşie care va dura multe veacuri şi se reflectă şi în paginile Noului Testament. Ioan Hircan le-a distrus templul şi capitala169. post şi rugăciune. Mântuitorul însă. împăratul Justinian a declanşat o persecu ie teribilă împotriva samaritenilor.. intră în cetate şi rămâne acolo două zile. îi găsim răspândi i în diferite păr i ale Imperiului. Altă dată. Samaria era sub administra ie procuratorială romană. Foştii exila i însă nu au vrut să aibă nici un fel de rela ii cu ei (Ezdra 4. le porunceşte să-L vestească „în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria. 24). De aceea samaritenii au încercat să împiedice prin toate mijloacele reconstruirea templului din Ierusalim şi mai ales a fortifica iilor oraşului. samaritenii au încercat să li se alăture.H. Pentru atitudinea lor duşmănoasă fa ă de creştinism..“ (Fapte 1.. În cazurile capitale. După această persecu ie etnia lor nu şi-a mai revenit niciodată.600 de samariteni care trecuseră de partea iudeilor au fost masacra i de trupele romane pe Muntele Garizim. nu ezită să folosească drumul cel mai scurt care trecea prin localitatea Sihar.). judecătorilor le era permis să-şi schimbe părerea numai în favoarea acuzatului. Luca relatează despre succesul misiunii diaconului Filip în Samaria (Fapte 8. la invita ia localnicilor. Când evreii s-au întors din exilul babilonian. A se vedea Pr. În timpul Mântuitorului. În vremea Mântuitorului. în „Mitropolia Ardealului“. Majoritatea voturilor decidea. În anul 67. 625-632.. Aceştia din urmă erau idolatri. samaritenii au avut mult de suferit. catalogarea cuiva ca „samaritean“ era o injurie (cf. când un grup de pelerini galileeni care se îndreptau spre Ierusalim au fost măcelări i la En-gannim. Pentru iudei. nu constituiau o grupare iudaică. nu este primit de locuitorii unui sat din regiune. 11. şi-au construit propriul templu pe muntele Garizim şi au instituit un sacerdo iu schismatic. În fa a lui Antioh al IV-lea s-au prezentat ca străini de iudei şi au pretins că templul lor era dedicat lui Zeus Xenios. Samaria era locuită de o popula ie hibridă formată din descenden i ai israeli ilor şi ai coloniştilor aduşi în provincie de către asirieni (IV Regi 17. pe când o sentin ă de condamnare trebuia să aştepte până a doua zi.H. în acest din urmă caz judecătorii urmând a-şi petrece ziua în medita ie. p. 7-9/1980. În anul 128 î. p. nu votau decât cei trecu i de 40 de ani. Vasile MIHOC. Mântuitorul le interzice să meargă la samariteni (Mt 10.

judiciară şi financiară. Iosif FLAVIU citează cu mândrie acest text în Antichită i XIV. 3). 171 36 . 175 SCHÜRER.000 de membri! (Cf. cert este însă că re eaua formată de comunită ile iudaice acoperea întreaga lume greco-romană. pe acelaşi teritoriu trăiau 761. greci din Decapole şi locuitori ai zonei de coastă. organizat metodic. Apoi men ionează că. citând scrisoarea regelui Agripa I către Caligula. 2. Obiectivele erau multiple: expunerea adevărului credin ei monoteiste. Ideea se regăseşte şi în Războiul iudaic (II. III. Dacă raportăm această cifră la popula ia de circa 2. p.1. 238). p. include în această cifră şi pe cei aproximativ 500. xvi. Pretutindeni comunită ile aveau sinagogi şi magistra i (archontes). vii. idumeeni. Astfel comunită ile aveau dreptul de a strânge impozitul templului şi de a-l trimite la Ierusalim. Desigur. Vezi şi AGOURIDHS( Istori. demonstrarea superiorită ii religiei iudaice şi evaluarea punctelor de contact cu filosofia şi cu aspira iile religioase ale grecilor. 159 şi urm. 4). Numeroase scrieri de propagandă au fost puse în circula ie de către iudeii din Diaspora. Legea romană nu numai că recunoştea acest regim particular al comunită ilor iudaice. Extensiunea Diasporei. p. Diaspora iudaică era o realitate impresionantă atât prin mul imea comunită ilor care o compuneau cât şi prin varietatea contextelor geografice şi etnice în care-şi duceau via a aceste comunită i. a Legii mozaice şi a marilor personalită i din istoria biblică. c. Le milieu. 172 De vita Mosis 2. Mântuitorul confirmă acest fapt spunând despre cărturari şi farisei că ei cutreieră marea şi uscatul pentru a face prozeli i (Mt 23. nici să depună jurământ. MOMMSEM.a( p. încercau să locuiască cât mai aproape unii de al ii ajungând astfel ca în cele mai multe oraşe să aibă un cartier propriu. Organizarea şi statutul comunită ilor. li se cerea doar să se roage pentru împărat. Iudeii nu erau obliga i să participe la ceremoniile păgâne. ne oferă cea mai sugestivă imagine a extensiunii Diasporei. în elegem că marea majoritate a iudeilor trăiau în afara teritoriului ării Sfinte174. History. Din toate aceste scrieri reieşea superioritatea iudeilor fa ă de celelalte etnii ale lumii de atunci. 55. 292. iii. Una din trăsăturile cele mai remarcabile ale iudaismului din Diaspora era prozelitismul175. SCHÜRER. (Legatio 36) (cf. precum şi la FILON. 173 ROPS. „Ierusalimul – se afirmă în acest text – este capitala nu numai a Iudeii. Statutul acestor comunită i varia în func ie de situa ia lor juridică din fiecare oraş. Conducerea comunită ii se afla în sarcina unui consiliu al bătrânilor (gerousia). ci şi a majorită ii ărilor“. Fiecare comunitate avea propria sa organizare administrativă. Istoria romană.000 de samariteni. La vie quotidienne. cunoaşterea istoriei poporului evreu. cf. în special de cei din Alexandria. Numărul iudeilor care trăiau în Diaspora în epoca Noului Testament este estimat la 5-7 milioane. în 1922.796 suflete. iar documentele antice şi descoperirile arheologice mărturisesc această expansiune geografică. TRICOT.1. pentru cucerirea lumii păgâne de către religia israelită. p. 27. Acesta din urmă. III. Filon din Alexandria credea că numărul iudeilor răspândi i în Imperiul roman era aproape egal cu cel al indigenilor172. dar le acorda şi unele privilegii. Însă caracterul na ional pronun at al religiei iudaice diminua considerabil puterea prozelitismului Diasporei.7. Ei erau uni i printr-un sim deosebit de fraternitate. 4. p. Geograful Strabon scria la începutul erei creştine că iudeii „au invadat toate cetă ile“ şi că cu greutate se putea găsi „un loc în care acest popor să nu fi devenit stăpân“171. Urmează apoi înşiruirea regiunilor – din Imperiu şi din afara lui – în care existau comunită i iudaice.000. b. Diaspora iudaică a. 15).000.000 de suflete a Palestinei173. VII. Scrierile iudaice ne lasă să vedem un efort constant şi tenace. moabi i. History. În general. 174 Numai în Egipt comunită ile iudaice numărau aproximativ 1. 98. Prozelitismul. afirma ia este exagerată.

Această propagandă. fapt ce putea avea consecin e negative din punct de vedere material şi social. umbră şi chip al lui Dumnezeu. Pentru a crea universul. 103. mai mult. în esen ă. superioritatea acesteia fa ă de religiile lumii greco-romane era imediat evidentă: iudaismul prezenta o învă ătură clară şi foarte înaltă despre Dumnezeu. cât şi datorită faptului că acest gest însemna părăsirea propriei comunită i etnice şi intrarea într-o altă na ie. opera ie pe care păgânii o considerau înjositoare. o moralitate superioară şi un cod de reguli precise pentru conduita de zi cu zi.178 Inten ia lui Filon nu a fost de a schimba învă ăturile iudaismului. p. BROWN. Aceştia erau numi i „temători de Dumnezeu“. a stoicismului şi a neopitagorismului177. Cel mai ilustru reprezentant al acestei şcoli a fost Filon (circa 20 î. de aceştia se foloseşte şi pentru a păstra crea ia în existen ă. unde trăia una dintre cele mai numeroase comunită i din Diaspora. el voia doar să îi dea un sens într-un mediu îmbibat de specula ie intelectuală. scrisă tot în mediul alexandrin. Dumnezeu este Fiin a absolută care. 91. un cult deosebit. s-a produs o interesantă întâlnire între gândirea iudaică şi filosofia greacă. p. nu putea avea decât un foarte mic impact dată fiind circula ia restrânsă a căr ilor. fiind transcendentă. precum ideile lui Platon sau puterile stoicilor. În multe oraşe ale lumii mediteranene. Pentru oricine venea cât de pu in în contact cu religia iudaică. – 40 d. 178 TRICOT. Introduction. Mult mai eficace era contactul direct pe care-l aveau păgânii cu iudaismul. atât din cauza circumciziei.176 d. iudeii „elenişti“ converti i (Ştefan şi 176 177 TRICOT. dar mul i dintre ei se temeau să facă pasul decisiv pentru intrarea în comunitatea iudaică.H. este Logosul. cea mai înaltă. p. este intermediarul între Fiin a absolută şi creaturi: prin el sufletul omenesc se poate ridica la Dumnezeu în contempla ie mistică. ei vorbeau limba greacă şi acest fapt crea un climat favorabil adoptării ideilor acestuia. Chiar şi în Iudeea. iudeii veneau zi de zi în contact cu o popula ie impregnată de spiritul elenismului. el a oferit o bază de plecare şi un punct de sprijin pentru propovăduitorii Evangheliei. Rabinii au descoperit în filosofia platonică şi în cea stoică idei pe care au încercat să le armonizeze cu învă ăturile Bibliei. vederile lui Filon erau mai universaliste decât cele ale rabinilor palestinieni. Aceste idei sunt puteri active. Acesta a organizat învă ăturile iudaismului într-un sistem filosofic elaborat în care se remarcă influen a platonismului. Influen a iudaismului elenizat a fost imensă. Pentru Filon. Dacă primeau circumcizia şi treceau prin baia rituală de purificare. În anumite oraşe „temătorii de Dumnezeu“ erau numeroşi. în care se regăsesc toate celelalte idei. o scriere precum În elepciunea lui Solomon.). Iudaismul elenistic. Totuşi între gândirea filosofului alexandrin şi învă ăturile rabinilor din Palestina există o mare prăpastie. Le milieu. Dumnezeu a folosit intermediari. cea mai apropiată de Dumnezeu. Între ele. ideea originară. Filon a încercat să demonstreze că. scriitorii biblici n-au spus altceva decât marii filosofi greci. însă.H. De exemplu. Acest Logos. Astfel s-a format la Alexandria o şcoală exegetică care folosea metoda alegorică pentru interpretarea Scripturilor. 102. deveneau membri cu drepturi depline ai comunită ii israelite şi erau supuşi prescrip iilor Legii. depăşeşte în elegerea omenească. Aceşti intermediari sunt ideile (logoi). este mult mai tradi ională. Sinagogile erau larg deschise tuturor. mai ales în Siria şi în Asia Mică. Procesul de elenizare a iudaismului de limbă greacă nu a mers întotdeauna atât de departe. 37 . cei care mărturiseau credin a monoteistă erau admişi la adunările liturgice. Dumnezeul lui Filon nu este altul decât Dumnezeul Vechiului Testament. Mai mult. Le milieu. paradigmă a tuturor fiin elor create. În Alexandria. Din punct de vedere religios. În Diaspora de limbă greacă.

în general. în Alexandria. nu în ultimul rând.) şi păgânilor din Antiohia (Fapte 11. 179 180 ROPS. Influen a Diasporei în pregătirea oamenilor pentru primirea Evangheliei este incontestabilă. Ei au venit la credin a creştină. 19-20). îşi începea lucrarea misionară vorbind în sinagogă. Despre Apolo. existen a unei traduceri a Vechiului Testament în limba greacă (Septuaginta) a avut consecin e misionare importante pentru Biserică. e. Reac ii anti-iudaice. Aproape întotdeauna cuvântul lui producea dezbinare: majoritatea evreilor din naştere refuzau să creadă în Hristos. de pildă. p. Pavel. „antisemitismul“ era o realitate curentă şi se manifesta în aproape toate păr ile lumii mediteranene180. La începutul erei creştine. punerea pe primul plan a intereselor etnice şi. TRICOT. Apostolul Neamurilor. superioritatea afişată fa ă de ceilal i erau factorii principali care stăteau la baza unei ostilită i mereu în creştere care opunea cea mai mare parte a lumii greco-romane iudeilor. având o cunoaştere anterioară a Scripturilor şi ducând o via ă conformă cu prescrip iile Legii.ceilal i) au descoperit o nouă dimensiune a misiunii Bisericii. Rela ia cu creştinismul. De asemenea. f. Istoria antică înregistrează mai multe reac ii violente ale autorită ilor romane şi ale popula iei păgâne fa ă de iudei. Aceştia vor juca un rol foarte important în via a Bisericii primare. în timp ce temătorii de Dumnezeu şi prozeli ii îl primeau cu bucurie. ştim că se folosea în propovăduirea Evangheliei de mijloacele pe care i le oferea cultura sa. iudeu din Alexandria. Sf. Le milieu. Sf. Intrasigen a în chestiunile de ordin religios. p. ei au luat ini iativa să vestească Cuvântul samarinenilor (Fapte 8. Mul i dintre Părin ii Bisericii au putut mărturisi rolul pe care l-a jucat citirea Septuagintei în convertirea lor. venind într-o cetate necunoscută. şi în special cu filosofia stoicilor. în Antiohia şi în alte importante centre ale lumii antice179. Pavel însuşi se dovedeşte familiarizat cu gândirea greacă. 4 şi urm. 105. 61-62. La vie quotidienne. 38 . Progromuri anti-iudaice de anvergură au avut loc.

XLVIII (1997). Y. având în vedere recunoaşterea de către Biserică a căr ilor Sfintei Scripturi.). 4. Les livres inspirés. Geschichte des Neutestamentlichen Kanons. şi H. FARKASFALVY. şi D. sau a ebraicului caneh şi înseamnă. 1992. H. Paulist. 182 181 39 . în R. Dictionnaire de la Bible. 79). în A. p. Fil 3. B. BARTON. 1985. Paris. MARCU.. Oxford. The New Testament Canon: Its Making and Meaning. 1983. J. Canon des Écritures.. în J. ROBERT et A. Oxford. nr. GAMBLE. M. Cuvântul kanw. aşa cum reiese mai explicit din traducerea latină regula fidei (normă a credin ei) (BARTON. tome deuxième. ZAHN. LAGRANGE.n. London. Canon.. Canon of the New Testament. 16). Canonul şi inspira ia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox. Tournai.. Grigorie. normele cu caracter disciplinar-bisericesc. 22-33.). XX (II). Vasile. Canon. G. The New Bible Dictionary. p. 1933. 1. METZGER. 1995. R.181 Sensul tropic al cuvântului canon este acela de îndreptar sau regulă. F.182 Pentru noi. p. Termenul „canon“ reprezintă latinizarea grecescului kanw. M. încă din epoca marilor controverse teologice. în ceea ce se numeşte canonul Noului Testament. CAZELLES. W. Istoria canonului se confundă cu istoria procesului în baza căruia aceste căr i au fost strânse laolaltă. MIHOC. 1926. J. în F.). 194. New York. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Acelaşi cuvânt este folosit de Biserică pentru a desemna hotărârile sinodale şi. DOUGLAS (ed. Două considera ii preliminare Canonul reprezintă colec ia celor 27 de căr i pe care Biserica (în mod general) le recunoaşte şi le primeşte drept Scripturile Noului Testament. M. VIGOUROUX. (extras din „Anuarul Academiei Teologice Andreiane“. 1968. iar valoarea lor de Scripturi Sfinte a fost recunoscută în mod oficial de către Biserică. L. COGGINGS & J. col. Histoire ancienne du Canon du Nouveau Testament. Clarendon. Philadelphia. 1943-1944. London. N. Sunt dificil de trasat etapele de BIRDSALL. măsurătoare sau bă folosit de arhitec i pentru măsurarea lungimii. Bucureşti. „Canon“. Sibiu. Referin ele creştine anterioare denotă sensul de standard sau regulă de via ă. Dictionary of Biblical Interpretation. în sens propriu. în general.. 16. Clarendon. A.n nu apare cu acest sens înainte de mijlocul secolului al IV-lea. I. p. HOULDEN (ed. care formează obiectul disciplinei teologice numită Drept canonic (Ioan MIRCEA. în „Ortodoxia“. Introduction à la Bible. p. FEUILLET. nr. 1959. În româneşte termenul a fost tradus prin dreptar (Gal 6. première partie. 1987. M. p. The Muratorian Fragment and the Development of the Canon. VIGOUROUX (ed. The Formation of the New Testament Canon. Teologia biblică reclamă ca o presupozi ie a ei o extensiune stabilă (fixă) a ceea ce constituie literatura biblică: această extensiune s-a stabilit în mod tradi ional. InterVarsity Press. HAHNEMAN. 1-2. 26 p. Paris. FARMER. 104). 3-68. „Contribu iuni la Studiul Testamentului Nou“. Erlangen. 1890.-J. Desclée et Cie. vol. BIRDSALL. Dic ionar al Noului Testament. Fragmentul Muratori. Th.Istoria canonului Noului Testament Bibliografie BARUCQ. The Canon of the New Testament. John.. 7-26). 19922. Fortress. D. care au fost scrise sub înrâurirea Duhului Sfânt.. canonul desemnează lista sau colec ia căr ilor pe care Biserica le foloseşte în cultul public. 1944.

Şi totuşi aceste scrieri ocazionale au devenit pentru creştini cea mai aleasă Scriptură. 15. N-a existat inten ia umană a scrierii Noului Testament: În momentul în care Sfin ii Apostoli şi ucenicii lor au trimis epistole sau au alcătuit o evanghelie n-au avut scopul precis de a integra scrierea lor în ceea ce se va numi „Biblia“. ca rod al lucrării Duhului Sfânt. acesta consta din învă ătura propovăduită de profe ii şi de învă ători creştini. spre deosebire de cazul Vechiului Testament unde canonul era co-extensiv cu inspira ia. o autoritate egală şi chiar superioară celei a vechilor profe i. E recomandabil să inem seama de două aspecte care au caracterizat situa ia Bisericii primare înainte de a studia con inuturile procesului în sine: 1. Timp de încă un veac de la Înăl area Domnului aceasta era o situa ie caracteristică propovăduirii creştine în general. Apostolicitatea reprezintă un criteriu indispensabil pentru definirea canonului Noului Testament. transmisă aşadar pe cale orală. Circumstan ele şi influen ele care au condus la acest rezultat sunt prezentate în cele ce urmează. Prin urmare. Primii creştini au avut Vechiul Testament: Biblia primilor creştini. 2. moştenită din iudaism. Apostolii înşişi au avut conştiin a că au în materie normativă. căci Mântuitorul Hristos n-a lăsat vreun document scris. dacă vor fi existat. chiar în cadrul acestei învă ături cu tradi iile ei orale rezidă începuturile acelei mişcări care se va concretiza în cele din urmă în ceea ce constituie canonul noutestamentar. 8-14 şi 171-175. având prin urmare caracter normativ pentru credin a şi via a creştină.184 a încredin ării pe care o aveau de la El. Cu toate acestea. datorită legăturii lor cu Hristos. îi va călăuzi pe ucenici spre tot adevărul şi le va aduce aminte de toate cele pe care El i-a învă at (In 14. To i scriitorii Noului Testament vizau situa ii apropiate. Sfin ii Apostoli n-au avut inten ia de a crea o nouă literatură sacră. Criteriile pe baza cărora li s-a atribuit această calitate sunt: apostolicitatea şi inspira ia divină. Pentru Sfin ii Părin i originea apostolică a reprezentat criteriul de acceptare a unei căr i la rangul de Scriptură inspirată. aşa cum a făgăduit Iisus în marea cuvântarea de despăr ire. neavându-se în vedere un scop îndepărtat. cum e situa ia mozaismului sau a islamului. Criteriile admiterii în canon În Biserica Ortodoxă. 40 . desigur. 183 184 Studiul Noului Testament. cuvintele lor trebuiau să facă fa ă unor cerin e precise ale vie ii destinatarilor. Din această pricină s-a pus în discu ie caracterul bibliocentric (de religie bazată pe o carte anume. Utilizarea scrierilor sfinte ale Vechiului Testament era extrem de frecventă în cateheza creştină. Aceste Scripturi erau citite în biserici şi nu se punea deocamdată problema plasării alături de ele a unor noi căr i cărora să li se atribuie aceeaşi autoritate şi cinstire. 26. vor fi avut numai o valoare subordonată. Este cert însă că etapele sale ulterioare au marcat o evolu ie graduală. Solu ia acestei dileme depinde de accentul care se pune pe cuvântul „carte“. determinată de situa ii şi ingerin e specifice.183 1. toate cele 27 căr i ale Noului Testament sunt considerate canonice. 13). Histoire. Ceea ce se va numi „materialul canonic viu“. doctrinară şi morală. de pildă) al Creştinismului primar. era Vechiul Testament. primele redactări. p. Desigur Creştinismul a avut de la bun început o carte cu valoare autoritativă – Vechiul Testament – dar vor mai trece destui ani până la începuturile unei căr i proprii. LAGRANGE. p. 16.început ale acestui proces. care. transmisă ini ial pe cale orală. primii creştini Îl aveau pe Hristos şi învă ătura Sa. 2. Imediat după Cincizecime s-a folosit tradi ia orală care şi-a găsit o expresie cvasiuniformă în aşa-numita „kerygma apostolică”. Alături de Vechiul Testament.

21. ne înfă işăm ca mijlocitori. ca urmare. Biserica Ortodoxă recunoaşte pe Sfin ii Marcu. 3. 51. Ibidem. dându-le. a binemeritat numele de „stâlp“ al Bisericii din Ierusalim. aşadar. Sf. Inspira ia în sens biblic este fundamentată direct pe folosirea cuvântului theopneustos (qeo. de la început. cum s-a descoperit acum sfin ilor Săi apostoli şi prooroci. Ioan. începând din prima zi a existen ei sale. fiindcă se baza în principal pe mandatul primit de la Mântuitorul de a vesti Evanghelia Sa la toate neamurile şi era însufle ită de darul Duhului Sfânt primit la praznicul Cincizecimii. Dintre căr ile Noului Testament. Sf. cel al lui Hristos. Întreaga lor activitate a fost marcată de inspira ia dumnezeiască. a avut un canon al Scripturilor inspirate: Vechiul Testament. la rândul său. 4) şi astfel profe ia lui Ioil (3. Fiul lui Dumnezeu. Considera ia deosebită de care s-au bucurat aceste ultime cinci căr i. Ap. 41 . în Biserica creştină. însă el are convingerea că şi ceea ce reprezintă un sfat al său poate fi investit cu autoritate. Luca. de aceea. Petru. în scrierile lor. ai căror ucenici au fost. p. pe o realitate sau stare specifică desemnată frecvent în paginile Noului Testament drept umplere de Duhul Sfânt. v-au propovăduit Evanghelia. Luca. direct sau indirect. în alte veacuri. spre care şi îngerii doresc să privească“ (I Pt 1. aminteşte de „cei ce. 8. Iuda este fratele Sfântului Iacov (Iuda 1) şi cel care a continuat misiunea acestuia. pute i să cunoaşte i în elegerea mea în taina lui Hristos. De unde. cât pe descoperirea dumnezeiască: „Prin descoperire mi s-a dat în cunoştin ă această taină. 18-25). În acest sens. Pavel întâlnim o distinc ie între ceea ce are caracter de poruncă dumnezeiască şi ceea ce sfătuieşte el însuşi. 12). Inspira ia căr ilor Noului Testament. 19-20. 10-12. In 20. La Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Iisus i-a trimis pe Apostolii Săi să propovăduiască Evanghelia şi să întemeieze comunită i creştine. pentru aceasta. 9. prin Duhul“ (Efes 3.25.40). acesta reprezenta în esen ă o profe ie despre Hristos şi. Pentru ea. Sf. întru Duhul Sfânt trimis din cer. Iacov şi Iuda ca fiind dintre cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului. 2. fiind inspirat de Duhul Sfânt (I Cor 7. Iacov şi Iuda. ca şi cum Însuşi Dumnezeu v-ar îndemna prin noi“ (II Cor 5. 10). prin ucenici apostolici: Marcu. Marcu şi Luca. 20). De atunci Duhul este Călăuzitorul şi puterea motrice a misiunii creştine. Cum s-a format colec ia sau canonul Noului Testament ? Biserica creştină.185 Autorii scrierilor neotestamentare sunt organele mijlocitoare ale revela iei divine făcută oamenilor prin Dumnezeu-Fiul. Petru şi Pavel. Demersul apostolic nu se bazează atât pe priceperea omenească. indirect. bucurându-se de o mare cinste în mijlocul creştinilor (Gal 2. chiar şi adâncurile lui Dumnezeu“ (I Cor 2. p. însă mijlocit. Apostol Pavel afirmă: „În numele lui Hristos. 13-21. care. 21- 185 186 HARRINGTON. nu s-a făcut cunoscută fiilor oamenilor. au ca autori pe Apostoli. indirect. fiind trimis de Domnul Cel Înviat (Fapte 1. iar restul de cinci au aceeaşi origine. redau cu fidelitate predica Sf. În cuvinte asemănătoare se adresează corintenilor: „Iar nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Său. 17-21). Apostoli Petru şi Ioan. Iacov.Căr ile Noului Testament sunt apostolice întrucât. au fost investite cu autoritate apostolică. Fapte 15.35. 2. El. Care este „ungerea“ lui Mesia. este acum revărsat peste Biserica Sa. darul Duhului Sfânt (Mt 28. Introduction. 3-5).pneustoj) din II Tim 3. 22 îşi au nemijlocit originea de la Sfin ii Apostoli: Matei. Sf. citind. 49. fiindcă Duhul toate le cercetează. 16 – însemnând insuflat de Dumnezeu – şi. dovedeşte că. mărturisea că autoritatea ultimă rezida în Persoana lui Hristos Însuşi. 1-5) se împlineşte (Fapte 2.186 Mesajul propovăduirii apostolice este. precum v-am scris înainte pe scurt. ca şi Sf.

Unele sunt adresate anumitor comunită i. 16. II Pt 3. au sim it nevoia de a scrie anumitor comunită i. Pavel care să nu fie dintr-o Epistolă canonică. Cel pu in câteva din aceste scrisori au fost schimbate între Biserici şi au ob inut curând o autoritate egală cu cea a scrierilor Vechiului Testament. recunoscute drept canonice. Apostolii. care de la început se transcria în mai multe exemplare pentru a putea servi mai multor comunită i. indirect. Biserica primară se afla în posesia a trei „autorită i“: Vechiul Testament. Astfel. Această râvnă creştină a dus la alcătuirea primelor colec ii de căr i ale Noului Testament. O scriere neautentică nu se putea substitui celei autentice. iar altele au un caracter enciclic. treisprezece Epistole ale Sf. au fost primele recunoscute de aceeaşi valoare cu Vechiul Testament. Aşa scriu“. ei indică cititorilor semnele după care să fie cunoscută autenticitatea scrierilor lor. prin mărturia celor care L-au cunoscut. Ei înşişi au fost principalii martori oculari (ca unii care au văzut) şi auriculari (ca unii care au auzit) ai activită ii şi ai învă ăturii Mântuitorului Hristos. 15-16). Asia Mică şi Italia. Care vorbea direct prin cuvintele şi lucrările Sale. 42 . Se poate afirma că pe la anul 125 existau două grupe de scrieri care se bucurau de garan ia apostolică şi de a căror autoritate nu se îndoia nici o comunitate care le avea în posesie. Se constată însă câteva deosebiri între vechile colec ii în privin a ordinii epistolelor. Însă cu privire la ele nu s-a făcut nici o declara ie oficială. iar colec iile variau de la o Biserică la alta. cei care duceau la destina ie scrisorile (curierii) aveau şi mandatul de a fi garan i ai originii lor apostolice. 17 citim: „Salutarea cu mâna mea. Prevenitori. prin urmare. Însă autoritatea ultimă. Scrierile care proveneau de la Apostoli sau ucenicii acestora erau considerate de către creştini un bun spiritual comun şi indispensabil. În majoritatea lor.22). Pe de altă parte. În aceeaşi direc ie pot fi considerate men iunile din I Cor 16. 11. Apostol Pavel (II Pt 3. acesta este semnul meu în orice scrisoare. depărtate geografic unele de altele. Cf. p. Pe de altă parte. Dacă se punea problema originii apostolice a vreunei căr i se recurgea la verificarea existen ei acesteia la destinatarii primi. Înşişi Apostolii se îngrijesc de aceste neajunsuri ce puteau să intervină în cursul răspândirii scrierilor lor. Operele care relatau cuvintele şi faptele Domnului.187 La început. cuvintele Domnului şi relatarea faptelor Sale au fost repetate şi transmise prin viu grai. Destul de curând. decisivă. Fiecare comunitate îşi făcea un titlu de cinste din posesia cât mai multor scrieri apostolice. 187 188 Ibidem. Toate au fost scrise între anii 44 – 98. Astfel. Gal 6. era cea a lui Hristos-Domnul. Totodată. se suplinea întrucâtva prezen a Apostolilor. în II Tes 3. deşi este sigur că Apostolul a scris şi alte epistole. adică Evangheliile (deşi nu erau primele apărute în ordinea cronologică). însă numărul lor rămâne mereu acelaşi. Toate manuscrisele şi variantele acestor Epistole proveneau din aceeaşi sursă formând colec ia pe care o desemnăm drept Corpus Paulinum188. 21. De altfel. totuşi. şi. dedicându-se operei lor misionare. autorul Epistolei II Petru recomanda cititorilor săi scrierile Sf. altele unor persoane singulare. Rostul principal al colec iilor era acela de a se păstra intactă Evanghelia Mântuitorului şi de a se îngrădi apari ia falsificărilor acesteia. căr ile Noului Testament sunt scrieri ocazionale. Domnul şi Apostolii. şi. s-a început transpunerea acestora în scris. De la sfârşitul secolului întâi sau începutul secolului al doilea. Pavel – cu excep ia celei către Evrei – au ajuns să fie cunoscute în Grecia. Col 4. a lui Pavel. 112-113. Prin citirea lor. nu s-a descoperit nici o citare din Sf. 18.

p. 167-168. Din ra iuni didactice evolu ia formării canonului Noului Testament poate fi delimitată în trei etape: (1) de la Sfin ii Apostoli până în jurul anului 120 d. şi al i factori care vor influen a formarea canonului Noului Testament:189 • numărul mare de scrieri apocrife. pe scurt. O primă mărturie despre existen a unei colec ii a căr ilor sfinte ale Noului Testament o avem de la Sf. Ap. în al treilea rând se remarcă acceptarea canonului complet în Răsărit şi în Apus. dovedeşte că are cunoştin e despre Evangheliile după Matei şi Luca. Sf. care au fost respinse de Biserică. De asemenea. V. Iuda şi probabil de Efeseni. în afară de Pastorale şi de Epistola către Evrei. Didahia (Învă ătura Celor Doisprezece Apostoli). care ne vorbeşte despre euvagge.graptai). I-II Timotei. A fost scrisă la Roma pentru Biserica din Corint şi este datată de obicei în jurul anului 95 d.190 care şi-a alcătuit propriul canon ce includea numai un text aşazis cenzurat al Evangheliei lui Luca şi zece dintre Epistolele Sf. 4). • montaniştii. Canon. 16. Romani. (2) secolele II şi III. lucrare din prima jumătate a secolului al II-lea. ucenic al Sf. Coloseni. era – conform mărturiei lui Irineu191 – ucenic al Apostolului Ioan şi prieten cu Policarp. De asemenea. 192 VIGOUROUX.. 191 Contra ereziilor. Marcu şi foarte probabil despre Ioan. episcop de Hierapolis din Frigia. Cuprinde referiri clare la Evanghelia de la Matei şi la Epistolele către Evrei. Această scriere este cuprinsă în Codex Alexandrinus alături de căr ile Noului Testament. HARRINGTON. 14).lion şi avpo. De remarcat că de fiecare dată când citează din scrierile Noului Testament foloseşte expresia „Scriptura zice“ sau „iar altă scriptură zice“. Canon. maniera sa de a vorbi pare să indice că Evangheliile erau deja reunite împreună: „precum a poruncit Domnul în Evanghelie“ – (VIII. Galateni. Este foarte probabil să fi cunoscut şi Evanghelia lui Ioan.H. citează din Matei acest pasaj: „mul i sunt chema i. El a scris o lucrare intitulată „Explicarea cuvintelor Domnului“. p. care se leagă strâns de epoca apostolică (descoperită în 1883) s-a folosit de Evangheliile după Matei. în al doilea rând observăm evidenta şi deplina recunoaştere a unei mari păr i din aceste scrieri ca sfinte şi normative pentru credin ă. I Petru. 22. 114. II Petru şi Apocalipsa). Papias. BIRDSALL.Amintim. care a fost privită ea însăşi ca o lucrare canonică de unii creştini. Luca (probabil) şi Ioan şi de multe alte căr i din Noul Testament (I Corinteni. Introduction. Evrei). 196. Apostol Pavel. în 5 căr i. Ioan. Ignatie al Antiohiei (+ cca 107-117). (3) secolul IV.stoloi. dar pu ini aleşi“ (Mt 20. Policarp din Smirna citează din I Petru şi I Ioan (în Epistola sa către Filipeni).192 Epistola zisă a lui Barnaba. 14). 43 . prin care erau introduse citatele (IV. 4. I-II Corinteni. foarte citită în Biserica veche. xxxiii. folosind expresia oficială „precum este scris“ (w`j ge. 2. Fapte şi Epistolele soborniceşti. Efeseni. • erezia lui Marcion. Din aceasta rezultă că avea cunoştin ă despre Evangheliile de la Matei. • numărul mare de scrieri gnostice care erau răspândite peste tot. XV. 3. I Corinteni şi Romani. 189 190 Cf. a.H. eretici care pretindeau a fi primit din partea Duhului Sfânt descoperiri noi. pe care le aşează alături de Lege şi Prooroci. În primul rând urmărim aprecierea valorii particulare a scrierilor Noului Testament. col. Canonul Noului Testament la Părin ii Apostolici Este posibil ca cel mai vechi document în care sunt citate căr i din canonul Noului Testament să fie reprezentat de Epistola întâia a Sfântului Clement.

13 Epistole pauline Epistola I către Corinteni. 15. Efeseni. citează de multe ori din toate cele patru Evanghelii (Memoriile Apostoliilor. cuprinde unele aluzii la Epistola Sf.mata) ale Apostolilor: a] kalei/tai Euvagge. Evrei. Sf. 3 197 Cf. b. iar pe de alta de cea a Evangheliilor şi a scrierilor apostolice. I Timotei. Pavel193. Sf. când polemica cu iudaismul şi păgânismul devine tot mai deschisă. Clement. p. Hegesip (sec. rob.lia (care se numesc Evanghelii)197. episcop al Romei între anii 140-155. III. aceia. 198 În jurul anului 172 această lucrare a fost tradusă în siriacă şi va fi adoptată ca text oficial al Bisericii din Edessa (cf. deoarece aminteşte despre episcopatul lui Pius la Roma. după ce a plecat de la ei. Faptele Apostolilor. 2 195 Cf. Sf. 196 Epistola către Romani. I Petru şi I Ioan. Este epoca Apologe ilor creştini. aşa cum le scrisese aceloraşi corinteni Sf. Ignatie. rugând pe romani să nu-l lipsească de cununa martiriului. ca Petru şi Pavel. Aceia erau apostoli. acest Pius nu poate fi decât Pius I. eu. II) îşi redactează memoriile în cinci volume (câteva fragmente se păstrează la Eusebiu). alături de căr ile Profe ilor. Geschichte. I. Ap. Iustin explică în termeni precişi ce reprezintă de fapt aceste Memorii (avpomnhmoneu. Filipeni. numită Diatessaron198. Canonul Muratori – numit astfel după istoricul şi omul de litere italian Ludovico Muratori care l-a descoperit la Biblioteca ambroziană din Milan şi l-a editat în 1740 – a fost compus în sec. în cele două Apologii ale sale şi în Dialogul cu iudeul Trifon. când le scria Corintenilor. Introduction. 417. În acestea pune alături căr ile Noului Testament de cele ale Vechiului Testament. p. To i aceşti scriitori – contemporani sau foarte apropia i de epoca apostolică – aveau stabilită o linie de demarca ie foarte clară între scrierile lor şi cele ale Apostolilor inspira i de Dumnezeu.199 Teofil din Antiohia (+181) citează din Evangheliile de la Matei. a alcătuit prima armonie a Evangheliilor. 199 Studiul Noului Testament. I. cum le mai numeşte el).Epistola către Diognet aminteşte pe de o parte de autoritatea celor scrise în Lege şi profe i. El a declarat că Memoriile Apostolilor erau citite în fiecare duminică ca parte din cultul Bisericii. Luca şi Ioan. liberi195. Păstorul lui Herma aminteşte de cartea Apocalipsei. Citează cu precădere din Evangheliile de la Matei şi Luca. 115). din Epistolele pauline şi din cele soborniceşti. această lucrare dovedeşte o perfectă cunoaştere a celor patru Evanghelii. Coloseni. un osândit. până acum. Din Fragmentul Muratori (numit astfel deoarece este numai o parte dintr-o lucrare mai amplă) rezultă clar că la Roma în secolul II creştinii considerau canonice: cele patru Evanghelii. şi din Epistolele: Romani. În lucrarea sa Cuvântare către elini se citează din majoritatea Epistolelor pauline. Ta ian. Canonul Noului Testament în secolele II şi III Din secolul II avem tot mai numeroase mărturii privind canonul Noului Testament. le-a scris epistole prin care credincioşii se pot zidi în credin a dată lor194. IV. I Cor 9. ZAHN. Corinteni. numindu-le Sfintele Scripturi. 47. Epistola către Filipeni.“196. adaugă: „Nu vă poruncesc. De asemenea. Elevul său. II. Iacov. Tit. nu pretindea că le scrie inspirat. iar eu. Iustin Martirul şi Filosoful (+167). I şi II Corinteni. p. HARRINGTON. 194 193 44 . Sf. care a fost luată ca model în compunerea viziunilor ei. Policarp declară filipenilor că el nu poate avea în elepciunea „fericitului şi slăvitului Pavel“ care. Sf. 1. din Epistolele către Romani. Tit şi din I Petru. I Timotei.

Les livres inspirés. 185-250). II Petru. Petru. Ap. a Faptelor Apostolilor şi a 12 Epistole ale Sf. Ereziile au însă un mare număr de evanghelii. Epistolele către Evrei. 204 Istoria bisericească. totodată ştia că Apocalipsa este opera Sf. 28. 208 BARUCQ et CAZELLES. p. Faptele Apostolilor şi Apocalipsa Sf. Ioan. pentru faptul că scrierile Sfintei Scripturi au cele mai pertinente dovezi împotriva tuturor neadevărurilor şi ereziilor. toate Epistolele Sf. PSB 13. 1. Origen (cca. Sf.208 Din Biserica Africană mai importante sunt mărturiile lui Tertulian şi Ciprian. 207 Despre cele patru Sfinte Evanghelii aflăm informa ii mai ales din Omiliile sale la Evanghelia după Sf. I-II Petru şi Apocalipsa207. 21. xiv. Pavel. 17. p. Luca (Omilia I. Canon. alături de celelalte căr i ale Noului Testament. 16. Faptele Apostolilor. 171.205 În lucrarea sa Hipotipoze. 1. 107. cu excep ia Epistolei a doua a Sf. 1803): „Biserica – zice el – are patru Evanghelii. 171-172).202 În secolul II este afirmată. El şi-a petrecut tinere ea în Răsărit. deci. Într-un fel opinia sa privitoare la extensia canonului reflectă părerea generală a Bisericii timpului de atunci în această privin ă. El depune mărturie despre canonicitatea celor patru Evanghelii. Epistola către Filimon şi Epistola a treia a Sf. 196. canonicitatea pentru majoritatea căr ilor Noului Testament. II. I Ioan. urmaşul lui Origen la conducerea acelei şcoli şi mai târziu episcop al Alexandriei. Canon. 43. Ioan. În secolul III prezintă o importan ă deosebită pentru noi reprezenta ii şcoliilor catehetice din Alexandria şi Cezareea . marele învă at alexandrin – contemporan cu Tertulian şi urmaş al lui Clement la conducerea şcolii catehetice din Alexandria –. unde şi-a format o înaltă cultură teologică. 2-3 (VIGOUROUX. A se vedea textul acestui fragment la VIGOUROUX. 170. PL 13. Clement Alexandrinul (+215) a folosit de mai multe ori expresiile „Vechiul şi Noul Testament“203. Iuda şi Apocalipsa sunt recunoscute de el drept canonice.H. Prin urmare. VI. 206 De principiis I. 202 BIRDSALL. Iacov. 138. I Petru. 200 d. 4. Ap. adică patru Evanghelii care trebuie să fie primite“ (cf.(cu excep ia celei către Evrei). col. între altele cea care se numeşte egipteană şi cea zisă a Celor Doisprezece Apostoli… Dintre toate aceste scrieri noi aprobăm ceea ce Biserica aprobă. Ioan nu sunt citate din pricina cuprinsului lor de mai mică importan ă. Canon. Scriptură „Instrumentum“. Lucrarea sa antignostică Adversus haereses (Contra ereziilor)201 afirmă valoarea axiomatică a celor patru Evanghelii. Iuda şi Apocalipsa sunt folosite mai pu in datorită unor eretici care pretindeau că erorile lor se pot întemeia pe citate din ele.200 Unii atribuie acest fragment lui Hippolit al Romei. episcopul Lyonului (+202) aduce o ultimă mărturie pentru secolul II.) numeşte Sf. col. 201 200 45 . iar apoi a ajuns episcop în Apus. VIGOUROUX. Căr ile considerate de el canonice sunt: cele patru Evanghelii. 205 Vezi VIGOUROUX. 237-238. iar căr ile Vechiului şi Noului Testament: „Totium instrumentum utriusque Testamenti“. afirma iile sale privitoare la canon prezintă o importan ă deosebită. p. col. 100. 134. 171). Din unele informa ii pe care le primim de la Eusebiu de Cezareea204 rezultă că Clement cunoştea şi Epistolele soborniceşti. I Ioan. 203 Stromata. Pavel. introduce în Răsărit capitolul disputelor privitoare la canonicitatea Apocalipsei. Canon. 5. iar Faptele Apostolilor se bucurau de o mare autoritate. a Epistolelor pauline (inclusiv Epistola către Evrei) şi a Epistolelor pastorale. col. 4. câteva din Epistolele soborniceşti. Ap. Irineu. defineşte căr ile canonice ca „operă a Duhului Sfânt“ şi oferă două importante criterii ale canonicită ii: originea apostolică şi tradi ia unanimă a Bisericii206. Clement analizează toate scrierile celor două Testamente şi în ce ne-a mai rămas de la el aflăm citate din toate scrierile Noului Testament. Iacov. Canon. Tertulian din Cartagina (cca. Dionisie. Discu iile privind această problemă durează aproape un secol.

14 Epistole ale Sf. din anul 367. II-III Ioan şi Iuda. 212 Studiul Noului Testament.qa) şi prin urmare este exclusă admiterea lor în canon. 213 Cateheza IV. 46 . în scopul de a fi dăruite principalelor centre episcopale. 22.214 ne dă lista completă a căr ilor canonului Noului Testament aşa cum este în prezent. iar cele inspirate corespund antilegomenelor. al ii resping unele dintre Epistolele Sfântului Pavel (de pildă. ereticul Marcion. PSB 13. Are o atitudine nehotărâtă asupra Apocalipsei. Iacov şi Iuda. care îşi baza concep iile tocmai pe această carte. Canon. II Petru. 3. II şi III Ioan. iar aşezarea lor în canon este exclusă. p. 173-174. episcop al Cartaginei. recurge adesea la „autoritatea căr ilor sfinte“.209 c. Sfântul Atanasie cel Mare. în Epistola festivă 39. datorită faptului că era un foarte mare luptător contra ereziei hiliaste. A trecut în rândul antilegomenelor: II Petru.212 Sfântul Chiril al Ierusalimului (+ 386) aminteşte într-una din catehezele sale (10. Iacov. Ciprian (+258). această carte redobândeşte locul cuvenit în canonul Sfintei Scripturi. Tocmai această atitudine potrivnică fa ă de anumite căr i a determinat întărirea pozi iei lor în canonul Noului Testament. La cererea împăratului Constantin cel Mare.noij). de men ionat faptul că el nu mai face nici o distinc ie între căr i.mwn d´ ou/n o[mwj toi/j polloi/j)211. şi Antilegomena. 214 PG 26. Iuda. Iacov. ofi ii. 17-18. 211 VIGOUROUX. 500. căr i a căror canonicitate era uneori pusă în discu ie (tw/n d´ avntilegome. xxv. II Petru. La mărturiile din secolele II şi III putem adăuga şi atitudinea ereticilor epocii. Cele divine corespund omologumenelor lui Eusebiu. Pe lângă această clasificare. Faptelor Apostolilor şi Epistolelor Sfântului Pavel. dar care erau considerate de marea majoritate ca autentice (gnwri. 1176. Nu s-a îndoit însă de apostolicitatea acestora şi prin urmare le-a admis locul în canon. III. Faptele Apostolilor. 3) din anul 348 despre scrieri divine şi scrieri inspirate. I Ioan şi I Petru. II şi III Ioan. Consideră ca omologumena: cele patru Evanghelii. Rămân necitate de către el numai Epistolele către Filimon. PG 33. 209 210 Studiul Noului Testament. 18. Evrei. sunt desemnate ca neautentice (no. Eusebiu s-a îngrijit de transcrierea Sfintei Scripturi în 50 de exemplare. Se poate face afirma ia că la sfârşitul secolului III erau privite cu unele rezerve următoarele scrieri: Evrei. Mai pu in citate de la Dionisie încoace sunt: Apocalipsa. care pe nedrept au fost atribuite Apostolilor. pe care le împarte în „Lege“ şi „Evanghelii“. Astfel. în anul 332. adică recunoscute de către to i (evn o`mologoume.213 Sfântul Grigorie de Nazianz aşează Apocalipsa la un loc cu Evanghelia Sfântului Ioan. Din canonul său lipseşte Apocalipsa.Sf.nwn). p. Aminteşte şi de cele neautentice. Istoria bisericească. Apocrifele. nimeni nu a îndrăznit să socotească aceste căr i drept scrieri apocrife. Ap. care a re inut în canonul său numai Evanghelia de la Luca – însă şi aceea trunchiată – şi zece Epistole pauline). după o perioadă de peste un veac. Aceşti eretici erau aproape to i împotriva canonicită ii Epistolelor soborniceşti. 127. Definitivarea canonului în secolul IV Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea (265-340) împarte căr ile Noului Testament în două categorii:210 Omologumena. pe pergament fin şi cu o caligrafie deosebită. vasilidienii se declarau în favoarea receptării în canon a Evangheliilor. col. afirmând despre ele că au fost atribuite pe nedrept Apostolilor. Cu toate acestea. găsim la Eusebiu şi o listă a căr ilor Noului Testament. Valentinienii. p. Pavel.

Un principiu extrem de liberal.216 4. prevede ca în cadrul slujbelor bisericeşti să se folosească numai căr ile canonice. indirect. 47 . prin canonul 59. II Petru. Iacov. Este prezentată apoi. Luther (1484-1546) afirma că scrierile Evrei. li se recunoaşte caracterul canonic. La îndemnul Fericitului Augustin şi sub influen a lui. lista acestor căr i (în număr de 27). Ulrich Zwingli (1483-1531) a respins Apocalipsa. la fel procedează şi calvinii. II. prin urmare. Studiul Noului Testament. adesea numit el însuşi Karlstadt (+ 1541) – un reformator timpuriu. II şi III Ioan. urmaşii săi însă (zwinglienii) admit canonicitatea tuturor celor 27 căr i ale Noului Testament. aceste hotărâri sunt consfin ite pentru Biserica întreagă de Sinoadele ecumenice din 692 (Trullan) şi din 787 (al VII-lea). De la începutul secolului XIX este un lucru aproape imposibil caracterizarea evolu iei istoriei canonului Noului Testament în Protestantism. În Apus. orice adevăr scripturistic ce incomodează activitatea credinciosului este susceptibil de neautenticitate şi deci lipsit de valoare canonică. putem spune că. Iuda şi Apocalipsa sunt lipsite de spirit evanghelic şi apostolic şi de aceea nu pot fi aşezate decât la finele canonului Noului Testament. este introdus de către Johann S. Martin Schemnitz opinează că cele şapte căr i contestate de Andreas de Karlstadt pot fi trecute între apocrife. în canonul 60. căci ar însemna să ne ocupăm de pozi ia fiecărui teolog în parte în raport cu această problemă.Sinodul local de la Laodiceea din anul 360. Sinoadele din Hippo (393) şi Cartagina (397) recunosc că toate cele 27 de căr i ale Noului Testament sunt canonice. Potrivit acestuia. 19. Iacov. 20. Rufin (+ 410) şi Fericitul Augustin (+ 430)215 au împărtăşit părerea Sfântului Atanasie cel Mare. care este identică cu cea din vremea noastră. ca atare. Până pe la mijlocul secolului XVIII. Canonul Noului Testament în Bisericile protestante În Bisericile Protestante se manifestă o reticen ă vădită împotriva unor căr i din cuprinsul Noului Testament al căror con inut doctrinar şi moral nu concordă cu părerile reformatorilor protestan i. aspru critic al lui Luther – s-a manifestat împotriva originii şi caracterului apostolic al Epistolelor: Evrei. majoritatea covârşitoare a edi iilor Noului Testament din Bisericile Protestante cuprind toate cele 27 de căr i şi. fiecare credincios este în măsură să stabilească dacă o carte este canonică sau nu. 217 Vezi Studiul Noului Testament. Iuda şi Apocalipsa. teologii protestan i au rămas consecven i pozi iilor exprimate de reformatorii aminti i din secolul XVI. Semler (1725-1791). p. 41. PL 34. Andreas Bodenstein din Karlstadt. 8.217 215 216 De Doctrina christiana. Mai târziu. În ciuda diverselor opinii care contestă canonicitatea unor căr i. p.

Se poate presupune că acest lucru s-a întâmplat şi în cazul Noul Testament con ine pre ioase elemente aramaice.222 b. 37. Pavel şi-a dictat aproape toate Epistolele sale. vino!“ – într-o Epistolă adresată unor greci converti i (I Cor 16. ci le dictau unor secretari (tahigrafi – tacugra.lektoj).H. numeroase denumiri de locuri şi persoane din cuprinsul Noului Testament sunt în aramaică. 22). Unele cuvinte primesc un sens nou. Circula ia acestei limbi inea din Caldeea până la Marea Mediterană. numindu-se dialectul alexandrin.219 Nu este vorba de limba greacă clasică. anume limba greacă elenistică. pe care evreii au adoptat-o după exilul babilonean.nh ş. Pavel repetă ceea ce constituia probabil o rugăciune aramaică alcătuită din numai două cuvinte Marana tha! – „Domnul nostru. autorii Noului Testament nu-şi scriau singuri căr ile lor. În mod obişnuit unul dintre ucenicii săi.goj. Acest lucru este uşor de în eles dacă ne gândim la faptul că to i autorii Noului Testament sunt iudei de origine. consacrată de scrieri ca ale lui Platon. e limba vorbită de ostaşii macedoneni ai lui Alexandru cel Mare.221 Se poate afirma că are caracterul unui idiom al dialectului comun: este vorba de idiomul elenist.j. euvagge. Oriunde tradi iile creştine au păstrat cuvinte precise rostite de Mântuitorul Hristos (Mc 5. 7. 219 Numai Epistola către Evrei posedă o greacă mai elevată care o deosebeşte net sub acest raport de greaca comună a celorlalte scrieri (Studiul Noului Testament. iar apoi erau transcrise de caligrafi (kalligra. 221 HARRINGTON. De obicei. Forma externă a originalelor Noului Testament. 218 48 . ajunge la o formă literară. dikaiosu. 34. îndeplinea rolul de tahigraf (corespondentul stenografului de astăzi)223. p. Astfel avem cuvintele: lo. cristo. 15. Originalele Noului Testament a. evkklhsi. Toate căr ile NT au fost scrise în limba greacă cu excep ia Evangheliei de la Matei care a fost scrisă în limba aramaică. În această limbă au predicat şi Apostolii în timpul activită ii misionare din Palestina. ele sunt în aramaică. 2). numită „dialectul comun“ (koinh. 34. de asemenea.stij. p. p. Introduction. Are un accentuat colorit semit (ebraisme şi aramaisme). Demostene şi al ii. reflectând concep ia creştină. 208). Cu privire la greaca Noului Testament sunt de remarcat următoarele: 1). p. iar altele au fost făurite pe loc pentru a completa vocabularul teologic. Limba originalelor Noului Testament. 127. pi. 220 Ea reprezenta începând cu epoca lui Alexandru cel Mare o adevărată lingua franca a regiunilor situate în preajma Mediteranei orientale. care era mai deprins cu meşteşugul scrisului. limba vorbită de contemporanii Mântuitorului. Se poate afirma cu certitudine că Sf. Pentru autentificarea lor şi pentru a le da un caracter mai personal.220 Ea s-a format prin fuziunea dialectului atic cu cuvinte din alte dialecte greceşti şi mai târziu cu multe barbarisme locale din diferite păr i ale Imperiului. p.lion.218 Trecând grani ele acestei ări şi adresându-se iudeilor din diaspora şi păgânilor. cu excep ia Sfântului Luca.a. 1208. În secolul III î.Istoria textului Noului Testament 1. dia.rij.goi). fiind limba curentă în ara Sfântă. ei au fost nevoi i să adopte limba care se vorbea pe tot cuprinsul Imperiului Roman şi mai ales în Răsărit. Sf. scria el însuşi binecuvântarea finală şi salutul. 222 Studiul Noului Testament. Din nefericire. 223 Interpreter`s One-Volume Commentary. 1198). Cu privire la limba aramaică sunt de notat următoarele: A fost limba vorbită de Mântuitorul Iisus Hristos. aripa Bisericii vorbitoare de limbă aramaică a dispărut aşa de timpuriu încât nu ne-a transmis nici un document în propria ei limbă (Interpreter’s One-Volume Commentary. 41.foi).a. ca. Mul i exege i au văzut în limba greacă a Noului Testament un minunat vehicul de care s-a servit providen a divină pentru răspândirea Evangheliei în lume.

Existau mai multe calită i de papyrus în func ie de fine ea fibrelor. p.celorlal i Apostoli din următoarele considerente: (1) timpul pentru Apostoli era foarte pre ios. Pe foaia de papyrus se scria numai pe o parte. Era folosită mai mult în inscrip iile de pe monumente. 225 224 49 . vi el. iar mai târziu pergamentul (II In 12).H. plăteau tahigrafi. (2) aproape to i aveau ucenici care cunoşteau scrisul. pa. deoarece era un material uşor accesibil pentru Sfin ii Apostoli226. foile de papyrus se lipeau în lungime. urmând a fi citite în public. 1923). la scrierea unor opere cu caracter religios. care se făcea sul. Prin radierea scrierilor vechi devenite ilizibile se putea face loc altor scrieri. p. situată în Asia Mică. care erau cură ate şi lustruite. transcrierea prin caligrafi s-a realizat curând la toate căr ile Noului Testament căci. DEISSMANN este dintre cei care au accentuat foarte mult acest aspect (Licht vom Osten. Pavel. a început a se produce acest material. Când se încheia scrierea. fiind mai fin. în scopul de a face mai uşoară misiunea Apostolilor. în inuturile Nilului. se putea face caiet (numit tetras sau tetradion). se pare. 228 Studiul Noului Testament. rege al Pergamului între 197-159 î. filele se ob ineau prin îndoirea pergamentului o dată sau de mai multe ori. A. Studiul Noului Testament. 38. Mai multe caiete de acest fel alcătuiau un codice. 226 Studiul Noului Testament. Pergamentul se confec iona din piei de capră. Descoperirile realizate în Egipt ne permit să ne facem o idee clară despre modul în care se confec ionau aceste papirusuri şi să ne apropiem (prin analogie) de forma originală a unei Epistole de-a Sf. Este aproape sigur că originalele Noului Testament au fost scrise pe papyrus. de pildă de un bilet ca cel adresat lui Filimon. 37. pergamentul. Ca materiale de scris se foloseau foile de papyrus (II Tim 4. aproape de mărimea unei uncii romane erau de formă pătrată. Secolele III şi IV d.H. putând avea o înăl ime de până la patru metri. dacă era cazul unei scrieri mai vaste. Literele. Pentru a i se conferi o rezisten ă mai îndelungată se suprapuneau cruciş mai multe foi de papyrus şi se lipeau. pe care apoi papyrusul se făcea sul cu scrierea în partea dinăuntru.224 Din necesită i practice. Aceasta era supusă apoi unui proces de presare şi uscare. apoi vopsite în diverse culori. (3) comunită ile însele. 1207). lungime. trestia de papyrus era recoltată şi i se desfăcea scoar a ca un sul cu ajutorul unui cu it fin. etc. istoric sau filosofic.lin şi ya. p. descoperirea acesteia este atribuită chinezilor. miel.227 La scris se întrebuin a un condei. Trestia de papyrus225 era o plantă care creştea în Egipt. Pentru scrierile mai întinse se foloseau mai multe suluri care se legau la un loc şi formau un volumen. numit de greci teuchos. p.228 c. Caracteristicile acesteia sunt: lipsa semnelor de punctua ie şi a spa iilor între cuvinte. Ulterior. unde. lă ime. Pergamentul întrunea calită i vădit superioare. scrierea trebuia să fie frumoasă şi uşor descifrabilă. denumită uncială (lat. reprezintă epoca luptei dintre papyrus şi pergament. Scrierea folosită de către autorii Noului Testament era cea utilizată de greci în secolul I creştin.w) Începând cu secolul X. Scrierea originalelor Noului Testament. În acest caz codicele respectiv poartă denumirea de rescript sau palimpsest (de la gr. măgar sau antilopă. Spre deosebire de papyrus. 13). Denumirea de pergament provine de la numele localită ii Pergam. care se înmuia într-o cerneală ob inută dintr-un amestec de gumă şi funingine. uncia). Într-o anumită epocă a anului. la capetele papyrusului se fixa câte un mâner cilindric. 40. ob inânduse o fâşie lungă. fiind mai durabil şi având un aspect mai frumos. dreptunghiulară sau rotundă. sulul era legat şi păstrat într-o cutie anume făcută. (Interpreter`s One Volume Commentary. manuscrisele biblice se scriu şi pe hârtie de bumbac. Tübingen. Scrierea aceasta mai poartă denumirea şi de scriere majusculă. 227 Inven ia pergamentului este atribuită lui Eumenes al II-lea.

p. o împăr ire a textului Evangheliilor în capitole. care se va perfecta în continuare. Cauzele ce au dus la pierderea lor au fost: materialul de scris foarte slab şi întrebuin area frecventă în cadrul comunită ilor creştine. Codicii pe care-i avem din secolul IV dovedesc faptul că originalele Noului Testament nu aveau nici o împăr ire a textului şi nici un semn de punctua ie. tot în secolul al IV-lea. 2. Nici un Sfânt Părinte sau scriitor bisericesc nu face referire la autografele neotestamentare. Împăr irea actuală în versete datează din 1548. În secolul V. În secolul VII. Lui Evagrie din Pont (sec. când editorul Robert Ştefan o introduce într-o edi ie a Vulgatei. Epistolelor pauline şi Epistolelor soborniceşti în kefalaia (= pericope citite la slujbele divine). Nu ni s-a păstrat nici un autograf apostolic. Introduction. Între stihuri se punea un punct sau o liniu ă. Originalele Noului Testament au fost scrise cu unciale (majuscule). Împăr irea textului Noului Testament. 31. VII). acesta este începutul punctua iei. având litere mai mici. Eusebiu de Cezareea (sec. cancelar al Universită ii din Paris. b. apoi locurile comune la câte două Evanghelii. de asemenea. diaconul Euthaliu din Alexandria ini iază împăr irea textului sfânt în stihuri (stichoi)230. având litere mai mărunte. 36. 140. negustori şi militari. Izolat. Epistolele pauline. făcute după textul autograf. 129. El a mai rânduit nişte canoane. s-ar referi la aceste autografe. Textul şi autografele Noului Testament a. apoi ale celor trei Evanghelii sinoptice. Dispari ia autografelor Noului Testament s-a produs de timpuriu. Împăr irea textului Noului Testament aşa cum o avem astăzi în capitole a fost realizată în secolul XIII de către Ştefan Langton (+1228). s-a admis uneori că Tertulian în scrierea sa De praescriptione haereticorum. Codicii cu scriere minusculă erau numai cei destina i uzului personal. Clement Alexandrinul. aceasta însă nu corespunde celei de azi. Dacă acest termen ar fi desemnat originalele apostolice este de neîn eles faptul că Tertulian nu s-a referit la ele în polemica cu Marcion. S-a mai încercat. Apocalipsa a fost împăr ită în 24 „logoi“ şi 72 kefalaia de Andrei din Cezareea Capadociei (sec. în care trece numeric locurile comune celor patru Evanghelii. ea comportă numeroase abrevieri. IV) a lăsat o împăr ire a Evangheliilor în 1162 sec iuni. p. această împăr ire ar fi ini iat-o încă Evagrie Ponticul (cf. Ammonius Saccas şi Eusebiu din Cezareea amintesc de o împăr ire a textului Noului Testament în sec iuni (pericopae) liturgice. Se mai numeşte şi minusculă. 229 230 HARRINGTON. 831). poate chiar din prima jumătate a secolului II. Însă interpretarea mai corectă a termenului archeia pe care-l întâlnim aici ne trimite mai degrabă la traduceri sau transcrieri vechi. IV) i se atribuie o împăr ire în stihuri (versete). Faptele Apostolilor au 40 kefalaia. GHEORGHIU. Introducere. Autografele Noului Testament.229 Era folosită mai mult de către tahigrafi. se introduce o împăr ire a textului Faptelor Apostolilor. 50 . Un stih cuprindea atâtea litere câte puteau fi citite dintr-o suflare. După unii cercetători.Mai exista şi o scriere numită cursivă. Epistolele soborniceşti. Majoritatea codicilor biblici din primele opt secole sunt majusculi. original. Abia în secolul VI se introduc în codici „spiritele“ şi accentele. legate între ele şi înclinate spre dreapta. Din secolul X scrierea cursivă o înlocuieşte pe cea majusculă. care erau de fapt 10 tabele evanghelice. La finele fiecărei căr i era dat numărul stihurilor.

44. BROWN. Unii critici admit că la începutul secolului IV erau în uz două principale familii de texte: asiatice (bizantine) şi africane (alexandrine) (Bengel şi Tischendorf).000 de variante. şi o mul ime de altele care cuprind anumite căr i şi grupuri de căr i sau chiar numai fragmente din textul său. V. Pe măsură ce creştea numărul transcrierilor. parte integrantă din patrimoniul comunită ilor creştine. ce alcătuiesc adevărate familii şi care sunt copii de pe câteva texte recenzate şi întrebuin ate în Bisericile principale (Eusebiu de Cezareea). d. 1394-1486) în manuscrise (care erau scrise cu majuscule până în secolul X. 50. dacă se pun în paralel textul manuscriselor din acea epocă cu citatele Sfin ilor Părin i. Astfel. în traduceri şi în citatele Sfin ilor Părin i. Cercetările critice au stabilit că se pot număra circa 350. IX. p. IV. Diferitele manuscrise ale Noului Testament se păstrează astăzi în unele din marile biblioteci ale lumii. o parte apar ine primelor trei secole creştine. În principal două au fost motivele ce au determinat transcrierea căr ilor Noului Testament: (1) caracterul enciclic al unora dintre ele. tot mai mult. în elegem de ce a fost nevoie ca scrierile Noului Testament să fie transcrise imediat după apari ie. opt din sec. Criticul Hermann von Soden a grupat cele 167 manuscrise greceşti în func ie de vechimea lor: două din sec. creştea şi pericolul introducerii de schimbări fie inten ionate – cu scopul de a îmbunătă i gramatical fraza – fie neinten ionate. o epocă în care creştinii tratau cu foarte mare seriozitate textele sfinte şi deci nu pot fi acuza i de delăsare în ce priveşte grija de a le transmite cât mai fidel cu putin ă. Ele făceau. Introduction. VI. Originalele Noului Testament au fost transcrise incomparabil mai mult decât oricare alte căr i din literatura universală. Căr ile Noului Testament s-au păstrat până la inven ia tiparului (de către Johannes Guttenberg. c. iar celelalte de dată mai târzie. (2) corectările bine inten ionate. O stabilitate relativă a textului s-a realizat abia la începutul secolului IV. X. şi (2) folosirea lor foarte largă în comunită ile creştine. Ceea ce nu s-a întâmplat de fapt. căr ile respective neputându-se deteriora sau pierde. (3) reaua inten ie. occidentale şi africane (Griesbach). două din sec. 51 . Au existat voci care atribuiau căr ilor inspirate şi o facultate specială.231 Este remarcabil însă faptul că această multitudine de variante ale textului n-a afectat integritatea dogmatică a cuprinsului Noului Testament. trei din sec. De asemenea. Din confruntarea actuală a manuscriselor păstrate s-a ajuns la concluzia că aproape nu există verset al Noului Testament care să nu aibă mai multe variante în textele transcrise. iar al ii presupun existen a a trei familii de texte: alexandrine. p. Astfel. se constată existen a unor grupe de texte. Dintre acestea. Dar această multiplicare a textului sfânt prin intermediul transcrierii lor de către copişti prezenta o serie de primejdii. Sfântul Irineu îi caracterizează pe copiştii de rea voin ă ca pe unii ce s-au crezut mai în elep i decât Sfin ii Apostoli şi Duhul Sfânt. Transcrierea căr ilor Noului Testament şi cauzele coruperii textului. două din sec. creştinii mai râvnitori doreau să aibă şi pe la casele lor transcrieri după operele apostolice. anume aceea că materialul pe care au fost scrise nu ar fi perisabil. Pentru mai buna folosire a lor au fost catalogate în patru clase: prima 231 232 Studiul Noului Testament.232 iar după aceea în scriere cursivă).În secolul VII au apărut unele legende potrivit cărora originalul Evangheliei de la Ioan sar mai fi păstrat la Efes pe vremea lui Petru din Alexandria (+311). Origen a remarcat câteva cauze ce au condus la coruperea textului: (1) lipsa de aten ie a copiştilor. Textele căr ilor Noului Testament păstrate până astăzi. Există până astăzi 167 manuscrise ce cuprind întreg Noul Testament.

se pare. datorită întârzierii aprobării papale nu a apărut decât în 1522. a treia Faptele Apostolilor şi Epistolele Soborniceşti şi a patra Apocalipsa.cuprinde Evangheliile. Faptele Apostolilor şi Apocalipsa. Hermann von Soden introduce un sistem cu totul diferit care ine seama şi de cuprinsul fiecărui manuscris. 52 . Cuprinde cea mai mare parte a Noului Testament şi fragmente din Vechiul Testament. Codex Alexandrinus (A) este din secolul V şi cuprinde Sf. codici ce cuprind Epistolele apostolice. α (avpo. Scriptură în greceşte. Astfel. Codex Coislinianus (H3). Introduction. ε (euvagge. Wettstein. Din 1933 a trecut în posesia Muzeului Britanic din Londra. care s-au pierdut. 48. Epistola lui Clement către Corinteni şi aşa-numita A doua Epistolă a lui Clement. se mai numeşte şi rescriptus datorită faptului că pe acelaşi pergament au fost suprapuse în secolul XIII scrierile Sfântului Efrem Sirul (+373) traduse în limba greacă. Deşi era pregătită din 1514. Manuscrisele minuscule datează din secolul X încoace. Cei mai importan i codici sunt: 1. Prima edi ie tipărită a Noului Testament grecesc este cea din Biblia poliglotă de la Alcala din Spania – Poliglota Compluteană – a cardinalului Ximenes din Toledo (1437-1517).233 A fost descoperit abia în 1844 de către Tischendorf în mănăstirea Sf. căci unele sunt transcrieri de pe manuscrise mai vechi. patriarhul Chiril Lucaris l-a dăruit regelui Angliei. În 1516 la Basel apare o edi ie a Noului Testament grecesc realizată de Erasmus din Rotterdam (1464-1536). 233 234 BROWN. a doua Epistolele pauline. Se poate concluziona că dintre toate scrierile existente din perioada epocii greco-romane. iar manuscrisele minuscule cu cifrele arabe. Astăzi se află în posesia Bibliotecii Na ionale din Paris. Codex Coridethi (sec. În 1628. Ecaterina de la Muntele Sinai. Acesta a numerotat manuscrisele neotestamentare cu literele mari ale alfabetului latin. Codex Vaticanus (B) datează din secolul IV. Codex Freerianus (W). Cu timpul s-a renun at la acest sistem datorită manuscriselor tot mai numeroase ce se descopereau. To i ceilal i codici unciali sunt fragmentari şi datează dintr-o epocă mai apropiată de noi. codici ce cuprind Noul Testament în întregime. Sfânta Scriptură are cel mai mare număr de manuscrise. IV-V. Codex Sinaiticus (notat cu litera ebraică a). Astăzi se află în Muzeul Britanic din Londra. Şi acestea prezintă însemnătate. Codex Boernerianus (sec. din sec. codici evanghelici. Cuprinde textul grecesc şi traducerea latină. Cuprinde toată Sfânta Scriptură în limba greacă. 2. la Alexandria. Tipărituri şi edi ii critice ale Noului Testament a. însă cu mici lacune.kh). care va cunoaşte alte cinci edi ii consecutive. IX). Se găseşte în Biblioteca Vaticanului din 1550.stoloj). el distinge trei grupe de codici: δ (diaqh. Codex Claromontanus (D2). Codex Laudianus (E). 50. IV şi cuprinde Vechiul şi Noul Testament. Studiul Noului Testament. A fost realizat. Tipărituri ale căr ilor Noului Testament în limba greacă. VII-IX). toate trei din secolul VI. Epistola lui Barnaba şi Păstorul lui Herma. Din 1751 s-a folosit sistemul de catalogare ini iat de J. V-VI. p. cu foarte mici diferen e între ele. 4.lion). Datează din sec. p. 3.234 3. Codex Parisiensis sau Codex Ephraemi rescriptus (C) din secolul V. Din confruntarea lor au luat naştere edi iile biblice de mai târziu. Există şi al i codici mai pu in importan i precum: Codex Cantabrigiensis sau Codex Bezae din sec.

Codicele Vorone ean – descoperit în anul 1871 la mănăstirea Vorone . Sturdza-Scheianu. 2. la Stuttgart. Westcott şi Hort. Scriptură s-a răspândit în ările Române mai întâi în manuscrise. Evangheliarul de la Londra – scris în 1574 în Muntenia. M. care a donat-o în 1884 Academiei Române. un iubitor de documente istorice. Psaltirea Scheiană – Con ine şi texte din Vechiul şi Noul Testament. Tischendorf (1841). M. 5. Astfel au apărut: Edi iile Griesbach. pierzând preten ia de text recept. 1563. Eberhard Nestle (1898). Ca urmare. 1993). I. A. Martini. la Paris. XV-XVI. Librarii Abraham şi Bonaventum Elsevir din Olanda tipăresc în Leyden o edi ie a Noului Testament în 1624. din sec. Un ultim rod al cercetării critice a textului Noului Testament reprezintă edi ia a 27-a a lui Novum Testamentum Graece. începând cu secolul al XVIII-lea. textul recept este corectat prin aceste variante critice. Psaltirea Hurmuzachi – datează. de K. C. Black. Acest aparat critic a reprezentat la început o colec ie de variante la anumite păr i din căr ile Noului Testament. Merk (1935). 53 . tipărit de diaconul Coresi şi diaconul Teodor între anii 15601561. • Tetraevanghelul slavo-român. M. Are o limbă destul de veche. apar edi ii aduse la zi din perspectiva cercetărilor biblice mai noi. adică unanim recunoscut. ca şi cele amintite anterior. aceasta a fost ataşată la sfârşitul textului recept neschimbat. 1580. • Psaltirea slavo-română. Braşov. de la Halle. b. Se numeşte aşa după numele lui D. şi s-a men inut aşa aproape două sute de ani. 235 Profesorul Ioannis Karavidopoulos a impus recunoaşterea contribu iei pe care o poate aduce Ortodoxia prin valorificarea lec ionarului ortodox. • Tetraevanghelul.Treizeci de ani mai târziu (1546) apare prima edi ie a lui Robert Ştefan. Stuttgart. Cu timpul. apărută în 1565 la Geneva. Karavidopoulos235. De cele patru edi ii ale lui Robert Ştefan este dependentă edi ia lui Teodor Beza. Cele mai vechi tipărituri de texte biblice destinate uzului liturgic sunt: • Tetraevanghelul slavo-român. 3. Le amintim pe scurt pe cele ce ni s-au păstrat: 1. Edi ii critice ale Noului Testament. ed. Psaltirea Vorone eană – manuscris descoperit în 1882 la Vorone . 4. în Leipzig. la Cambridge (1881). B. Aland. căreia îi succed alte trei edi ii. Ultimele trei îşi datorează apari ia tot diaconului Coresi. A doua edi ie a acestui Nou Testament a fost considerată text recept (textus receptus). C. 4. Wikgren (Deutsche Bibelgesellschaft. adică a textelor din Evangheliar şi Apostol. Sfânta Scriptură în limba română Sf. Aparatul critic al textului Noului Testament este rezultatul comparării ştiin ifice a textelor vechi precum şi a citatelor Sfin ilor Părin i şi a traducerilor vechi. Metzger şi A. Londra şi Lipsca (1796-1806). • Praxiul (Apostolul). tipărit de Filip Moldoveanul în jurul anului 1550 la Sibiu. aşa cum s-au transmis în tradi ia bizantină. 1577. În 1904 edi ia Nestle este adoptată de Societatea Biblică Britanică (British and Foreign Bible Society) şi publicată ca „text recept“. în care se întâlneşte încă fenomenul rotacismului.

ca primă edi ie a Sfântului Sinod. iar în 1927 este tipărită o altă traducere a Noului Testament realizată de Gala Galaction. înfiin ată în 1804. Traducerea Vechiului Testament s-a făcut după textul ebraic al lui R. Rahlfs (I. În 1944. la Bucureşti. Ştefănescu. Noul Testament de la Cluj – editat de episcopul academician Nicolae Colan – din 1942 (a doua edi ie în 1945). În 1951 se tipăreşte o edi ie a Noului Testament. prin grija Societă ii Biblice din Rusia. tipăreşte Biblia în româneşte la Pesta (1873) – fără căr ile necanonice – . În 1968. I. Iaşi (1874) şi Bucureşti (1893). II. având ca traducători pe Gala Galaction şi Vasile Radu. În anul 1936. În anul 1905 apare Noul Testament la Bucureşti. la Buzău apare o nouă edi ie a Bibliei în limba română. Această edi ie cuprinde o amplă introducere cu caracter isagogic-istoric. apare o nouă edi ie sinodală a Sfintei Scripturi. Kittel (1937). 54 . În 1938. latine şi slavone. Noul Testament a cunoscut o primă edi ie integrală în anul 1648 la Bălgrad (Alba Iulia). Funda iile Regale editează Biblia în traducerea lui Gala Galaction. a profesorului Niculae Popescu şi a mitropolitului Tit Simedrea. În anul 1854. fiind înfrumuse ată de numeroase ilustra ii. S-a tipărit la Blaj în 1795. Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate (The British and Foreign Bible Society). Traducerea aceasta a însemnat un eveniment cultural de mare valoare pentru literatura şi cultura românească. care a şi făcut aproape în întregime traducerea. iar în 1914 se tipăreşte Biblia în întregime. Pentru traducerea Vechiului Testament a fost luat ca text de bază Septuaginta. La realizarea traducerii şi-au adus aportul cărturarii Şerban şi Radu Greceanu. Mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873) a tipărit între 1856-1858 o nouă versiune a Bibliei. Biblia este tradusă integral în limba română şi apare în anul 1688. la împlinirea a 250 de ani de la apari ia primei edi ii integrale a Bibliei în româneşte. Tot în 1936 apare la mănăstirea Neam Biblia ilustrată. Samuil Micu Clain (1745-1806) a tradus din nou Biblia de pe originalul grecesc. se tipăreşte din nou Biblia. Traducerea lui Samuil Micu va cunoaşte o nouă edi ie în 1819. o operă de mare valoare artistică. prin grija episcopului Filotei. Această traducere se mai numeşte Biblia lui Şerban Cantacuzino sau Biblia de la Bucureşti. Este o edi ie bogată. se editează din nou Sfânta Scriptură cu binecuvântarea Sfântului Sinod. D. iar ilustra iile sunt rânduite de prof. se distinge printr-o limbă aleasă şi printr-o grafică de înaltă inută artistică. la 280 de ani de la apari ia Bibliei de la Bucureşti (1688). 1935). în 1935.Cu Palia de la Orăştie (apărută în 1582) începe seria primelor edi ii ale Noului Testament şi ale întregii Biblii. Textul este stabilit de Mitropolitul Nicodim. publicat la Roma. Merck. ambele edi ii având binecuvântarea Sfântului Sinod. cuprinzând introduceri (predoslovii) la aproape toate căr ile Noului Testament. episcopul Gherman al Nissei şi stolnicul Constantin Cantacuzino. prin osteneala mitropolitului Simion Ştefan. episcopul Mitrofan al Huşilor. într-o limbă aleasă. prin contribu ia lui Gala Galaction. iar revizuirea textului ei se bazează pe o edi ie a Septuagintei apărută la Atena în anul 1843. mitropolit primat fiind Konon Arămescu-Donici. Traducerea a fost realizată de ieromonahul Silvestru de pe texte greceşti. dar şi după textul Septuagintei editat de R. În anul 1926 apare traducerea Noului Testament făcută de episcopul Nicodim Munteanu. din îndemnul şi purtarea de grijă a Patriarhului Miron Cristea. patriarh fiind Nicodim Munteanu. Mai târziu. utilizându-se şi textul lui A. la Petersburg.

S.În 1972. Arhiepiscopul Vadului. cu binecuvântarea P. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române tipăreşte Noul Testament (comentat) al Î. după o perioadă de opt decenii. Noutatea pe care o aduce această edi ie constă în îmbunătă irea consecventă şi uneori substan ială a traducerii şi a formei literare a textului românesc. în reformularea titlurilor de capitole. precum şi Mica Biblie. toate la Editura Institutului Biblic. Alte edi ii ale Bibliei apar în 1982. Bartolomeu Valeriu Anania. F. Feleacului şi Clujului. Bartolomeu Anania. 1988. Importan a epocală a acestei edi ii constă în aceea că. la aceeaşi editură. 1993. iar în 1975.S. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a tipărit o nouă edi ie a Noului Testament. Sfânta Scriptură integrală în traducerea Î.P. 236 55 . În 2001 a apărut.P. Părinte Patriarh Teoctist. în introducerile consistente şi în notele exegetice de foarte bună calitate ştiin ific-teologică şi duhovnicească. o nouă versiune a Sfintei Scripturi. În 1993. avem din nou o versiune vechitestamentară după Septuaginta. primită ca edi ie jubiliară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române236.

15 şi Iac 1. Iată textul loghion-ului lui Freer: „Şi aceia (Apostolii) s-au scuzat zicând că acest veac al nelegiuirii şi al necredin ei zace sub satan. 237 Vezi: E. I Tes 4. Ma. Celelalte trei sunt: Fapte 20. textul se continuă cu versetele 15 şi următoarele. pentru ca să moştenească în cer slava dreptă ii. specifice genului narativ oriental. 56 . 162. 35). a cultului şi a artei religioase. De aceea – au zis ei lui Hristos – arată-ne acum dreptatea. vol. se în elege „orice cuvânt izolat atribuit lui Iisus pe calea tradi iei şi absent din Evangheliile canonice“239. Westminster. 1991. 1.Literatura apocrifă a Noului Testament237 Literatura apocrifă a Noului Testament este departe de a avea valoarea literaturii apocrife iudaice.“240 După care. VAGANAY. Acestea sunt numite pur şi simplu agrafa (nescrise). cultul marial). în acest text apare un răspuns atribuit Mântuitorului. New Testament Apocrypha.rkon euagge. iar dintre cele care s-au păstrat unele sunt lipsite cu totul de valoare. Prin agrafon. Unele dintre ele reflectă anumite aspecte ale evlaviei creştine primare într-un mod mai accentuat decât le găsim în scrierile Noului Testament (de ex. 239 L. primii creştini au fost convinşi că Evangheliile cuprind esen ialul învă ăturii Mântuitorului. 4-8 (cf. 19-20). Elementele vie ii lui Iisus prezentate în aceste apocrife se împletesc cu multe artificii legendare. două au paralele în Evanghelii: Fapte 1. Cel mai lung este aşa numitul loghion al lui Freer. dar că se apropie şi alte lucruri îngrozitoare. Dintre acestea numai primul ne oferă ceva cu totul nou: „…şi să vă aduce i aminte de cuvintele Domnului Iisus. Apar însă şi în alte scrieri unele cuvinte atribuite Mântuitorului. 238 HARRINGTON. Philadelphia.238 Le vom men iona în continuare pe cele mai demne de interes. Prin adăugarea unor povestiri cu privire la naşterea şi copilăria lui Iisus şi despre Învierea Sa ele manifestă un vădit interes biografic. Agrapha în Supplément au Dictionnaire de la Bible. 24.lio( EKD 2. care nu îngăduie ca ceea ce zace sub puterea duhurilor necurate să în eleagă adevărul şi puterea lui Dumnezeu. Scrierile foarte variate care compun această literatură reflectă preocupările şi curiozitatea creştinilor simpli din primele veacuri. 25). Totuşi ea a exercitat o influen ă deosebită asupra pietă ii populare. 45-49) şi I Cor 11. 35. singularul de la agrafa. I. Eu am fost dat mor ii ca ei să se poată întoarce la adevăr şi să nu mai păcătuiască. Lc 22. 240 I) KARABIDOPOULOS. 12. Sfântul Ioan afirmă explicit că numai o mică parte din cele ce a învă at Iisus se află cuprinse în Evanghelie (In 21. p. art. căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua“ (Fapte 20. Schneemelcher. Dintre acestea. 515-516. col. Introduction. 24-25 (cf. Multe dintre aceste scrieri au dispărut. Unele agrafa apar în variantele textuale din diferite manuscrise. cea duhovnicească şi nestricăcioasă. p. Totuşi. Un număr de cinci agrafa apar în celelalte scrieri ale Noului Testament. 625. 14 în Codexul lui Freer. în codexul men ionat. Şi pentru cei care au păcătuit. To kata. Agrafa Evangheliile canonice nu pretind că ne raportează toate cuvintele lui Iisus. Şi Hristos le-a răspuns că s-a împlinit sfârşitul anilor puterii lui satan. care urmează după Mc 16. Lc. 2 vol. Ele mărturisesc de asemenea – căci cele mai multe sunt eretice – devierile de la adevărata credin ă care au apărut încă de la începuturile creştinismului. Hennecke and W.

p. În ansamblu. Ea ne este cunoscută din citatele patristice (Clement Alexandrinul. Evanghelii apocrife242 Evanghelia după Evrei. iar cealaltă despre împrejurările Naşterii Mântuitorului. sau cel pu in bazate pe cuvinte ale Mântuitorului care nu sunt cuprinse în Evanghelii. A avut o mare influen ă asupra artei creştine şi asupra cultului Sfintei fecioare Maria (de ex. 242 241 57 . cuprinde două relatări legendare. Istoriseşte copilăria lui Iisus. 882. eşti blestemat şi călcător de lege. Unele episoade nu sunt lipsite de farmec. 243 De viris illustribus. Textele acestora au apărut şi în traducerea românească realizată de Cristian Bădili ă.“ Multe agrafa apar în scrierile patristice. eşti fericit. p. p. Eusebiu şi Ieronim. 626. destinată iudeo-creştinilor. cuvinte inspirate din textele Evangheliilor canonice.241 2. 244 New Bible Dictionary. Istoria lui Iosif Teslarul. via a părintelui său adoptiv. relatarea reia date din Protoevanghelia lui Iacov şi Evanghelia lui Pseudo-Toma. Este cea mai importantă dintre Evangheliile apocrife. pe Muntele Măslinilor. nouă este numai istorisirea despre Dreptul Iosif. Există în greacă. dar în mod sigur cuprinde şi materiale mai vechi. de un alexandrin. Un studiu serios al acestora va elimina. Evangheliile armeană şi arabă ale „copilăriei“ lui Iisus se întemeiază pe această scriere şi pe Protoevanghelia lui Iacov. siriacă. în 1887. Humanitas. fiind înso ite de studiu introductiv. Evanghelia lui Pseudo-Matei. Transitus Beatae Mariae Virginis. în prima jumătate a secolului al II-lea. Acesta din urmă zice (deşi n-a fost întotdeauna crezut) că ar fi tradus-o în greacă şi latină243 din aramaică – având caractere ebraice – şi că ea era folosită de către nazirei. Textul păstrat cuprinde ultimele scene ale Patimilor. multe însă sunt puerile sau chiar de prost gust. El (Iisus) i-a zis: Omule. iar partea a doua minunile pe care le-ar fi săvârşit Iisus. pe la mijlocul secolului al II-lea.245 Protoevanghelia lui Iacov. Pare să fi fost scrisă în siriacă. pe multe dintre ele. georgiană şi slavonă. latină. note şi comentarii (Ed. detaliile privind intrarea în templu a Maicii Domnului se inspiră în bună măsură din această apocrifă). 1996). ar putea fi autentice. Relatarea se inspiră din Evangheliile canonice. redactată în limba latină în secolul V sau VI. a cărei limbă originală a fost greaca. A fost scrisă în secolul IV sau V. Dar poate niciodată nu vom şti precis dacă cele care mai rămân au fost rostite cu adevărat de către Mântuitorul. Scrisă în limba aramaică. Îl vedem aici HARRINGTON. pe care caută să le completeze. 5 este înlocuit de varianta: „În aceeaşi zi. E strâns înrudită cu cele două scrieri precedente. Origen. la sfârşitul secolului I. Hegesip. A fost scrisă în limba greacă. Iisus Însuşi istoriseşte ucenicilor Săi. Nu e mai veche de secolul al V-lea. 2. una despre naşterea şi copilăria Sfintei Fecioare Maria. Este unul dintre cele mai vechi texte în care apare ideea ridicării cu trupul la cer a Maicii Domnului. Bucureşti. Introduction. Prima parte istoriseşte naşterea Mariei şi copilăria lui Iisus. Evanghelia lui Pseudo-Toma.Un alt agrafon: în Codexul lui Beza (D). men ionată de Origen şi Eusebiu al Cezareii. desigur. 625. pur şi simplu. dar cele mai multe par a fi. văzând pe cineva lucrând în zi de sabat. se inspiră din Protoevanghelia lui Iacov. Învierea şi primele arătări de după Înviere. III. dar dacă nu ştii. ea constituia se pare o traducere destul de liberă a Evangheliei canonice de la Matei. o grupare iudeocreştină244. 245 HARRINGTON. cuprinde aproape cu siguran ă o parte din Evanghelia lui Petru. totuşi. Introduction. dacă ştii ce faci. textul din Lc 6. Unele. Un fragment de pergament descoperit la Akhim. în Egiptul de Sus.

în timpul domniei lui Domi ian. Fapte ale apostolilor apocrife Faptele apocrife au fost redactate în secolele II-IV. 1147. ea cuprinde justificarea conduitei lui Pilat. El moare având alături pe Sfânta Fecioară şi pe Iisus şi sufletul său este luat de îngeri. A fost redactată în anul 160. Atunci când citatele sunt prea apropiate de Evanghelii.246 Evanghelia lui Toma. Adeseori aceste texte sunt combinate de aşa manieră încât să favorizeze o interpretare gnostică. 246 247 New Bible Dictionary. uşoarele diferen e care le deosebesc de acestea dau impresia că autorul le-a introdus tocmai pentru a masca împrumutul făcut. Datează din secolul al IV-lea şi se compune din două păr i complet deosebite. Această apocrifă ni s-a păstrat în două redactări în limba coptă şi una în limba arabă. Deşi în esen ă sunt corecte din punct de vedere al doctrinei. Face parte dintr-un ansamblu de 13 volume de papyrus descoperite în 1945 la Nag Hammadi. 883. Mai târziu. Faptele lui Ioan – o via ă legendară a Sfântului Apostol Ioan. el s-ar fi arătat la Roma. ele manifestă totuşi unele tendin e gnostice sau encratite şi cuprind interpola ii gnostice. Faptele lui Pavel – relatare ziditoare de suflet a călătoriilor misionare ale Apostolului de la sosirea sa în Antiohia Pisidiei şi până la moartea sa întâmplată la Roma. armeană şi latină. Manuscrisul copt pe care-l posedăm datează din a doua jumătate a secolului al IV-lea. A doua parte relatează coborârea lui Iisus la iad.247 Această lucrare a fost scrisă de un preot din provincia Asia pe la anul 180. solul luminii. Prima se bazează pe Evangheliile canonice. aproape de vechiul Kenoboskion. în Egipt. începând din momentul în care. În această istorisire găsim şi o frumoasă rugăciune pe care Iisus ar fi rostit-o în fa a trupului neînsufle it al tatălui său adoptiv: „O. Doamne a toată îndurarea.pe Dreptul Iosif rămas văduv. mai marele îngerilor Tăi. 58 . în Egipt. Colec ia cuprinde în total 44 de scrieri ezoterice. sau mai degrabă cum travesteau gnosticii Evanghelia. cel mai curând în secolul al IV-lea. siriacă. care formau o bibliotecă gnostică. şi toate oştirile îngerilor Tăi şi ale corurilor Tale. această scriere formează o lucrare care avea titlul de Faptele lui Pavel şi ale Teclei. O parte dintre cuvintele atribuite Domnului sunt de fapt texte evanghelice amestecate. care ar fi sfârşit ca martir (se ştie că Biserica coptă chiar îl celebrează ca sfânt). Interpreter`s One Volume-Commentary. Scrierea s-a păstrat în limba greacă. Bătrânul atinge vârsta de 110 ani. Ele au multe caracteristici comune: acelaşi gen literar şi aceleaşi idei doctrinare. Originalul pare să fi fost scris în greacă. Evanghelia lui Toma ar fi putut fi la origine o colec ie ortodoxă de cuvinte ale lui Iisus. ochi care vezi. În general scrierea manifestă tendin a de a remania ordinea în care se succed în Evanghelii cuvintele autentice. ureche care auzi. până ce-l vor duce lângă Tine“. Originalul a fost scris probabil în limba greacă. coptă. Lucrarea arată cum în elegeau. cu şase copii. acesta ar putea data din secolul al II-lea. p. Iosif şi Fecioara Maria rămân numai cu Iuda şi cu Iacov şi Pruncul Iisus. fra ii mai mari părăsind casa părintească. p. să meargă cu sufletul tatălui Meu Iosif. prezentat ca martor al dumnezeirii şi al nevinovă iei lui Iisus. viguros ca un tânăr. Trupul său trebuie să rămână intact până la împără ia de o mie de ani a lui Hristos pe pământ. Faptele lui Pilat sau Evanghelia lui Nicodim există în greacă. 3. ascultă strigătul Meu şi cererea Mea pentru bătrânul Iosif şi trimite-l pe Mihail. venind din Efes. şi luând-o în grija sa pe Maria. Împreună cu Martiriul lui Pavel şi cu Epistola a treia către Corinteni. mai recentă. care avea doisprezece ani. Trăsătura principală a acestei scrieri o reprezintă virtuala convertire a lui Pilat. În forma actuală însă ea este clar de tendin ă gnostică.

Această lucrare a influen at puternic literatura şi arta creştină. Este de origine palestiniană. Unii au crezut că ar fi o scriere gnostică. foarte populară în Evul Mediu. cândva în veacul al II-lea. găsit împreună cu Evanghelia lui Petru. Faptele lui Toma – păstrată în greacă şi siriacă. Epistola Apostolilor există în versiunile coptă şi etiopiană ale unui original grec. Scrierea este perfect ortodoxă şi nu este lipsită de valoare din punct de vedere doctrinar şi liturgic. ele fiind folosite de manihei. datând de pe la anul 200. care s-ar fi aflat la Ierusalim. Această scriere se află la originea legendei cu „Quo vadis“ şi a tradi iei după care Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos. un fragment copt şi o traducere liberă în latină. cu insisten ă asupra chinurilor celor osândi i. Epistole şi apocalipse apocrife Epistola a treia către Corinteni formează. p. Slujba de la sărbătoarea Sfântului Andrei. ea se înrudeşte îndeaproape cu Apocalipsa lui Petru. aderen ii unei religii persane sincretiste care s-a dezvoltat în cursul secolului III. Apare aici o descriere a Judecă ii universale. Păstrată în greacă şi în mai multe traduceri. Există din ea un fragment grec. 628. Apocalipsa lui Petru. Ni s-au păstrat din aceasta doar un fragment grec. Este de origine occidentală. după cum am văzut. a fost redactată se pare în Siria. în secolul III. cuprinde numeroase împrumuturi din această scriere. şi o versiune destul de liberă în etiopiană. fiind compusă la sfârşitul secolului al II-lea. Scrierea se prezintă sub forma unei revela ii făcută de Mântuitorul Sfântului Petru şi transmisă de acesta ucenicului său Clement. Probabil a fost scrisă la Alexandria. Pare a fi de origine alexandrină. Faptele lui Andrei – scriere ce ne este cunoscută dintr-un text grec şi dintr-o traducere latină. Ea descrie mai ales raiul şi fericirea celor aleşi. Este o epistolă adresată tuturor Bisericilor de către Cei Unsprezece. Se pare însă că unele trăsături mai mult sau mai pu in gnostice au fost accentuate prin interpola ii posterioare. ea a fost. 59 . HARRINGTON. Epistola către Laodiceeni cuprinde un mozaic de texte preluate din Epistolele canonice. A fost scrisă în Asia sau la Alexandria pe la anul 180.248 4. Faptele lui Andrei şi Faptele lui Toma se voiau a fi substitute ale căr ii canonice Faptele Apostolilor. Este o scurtă expunere – atribuită Apostolului – a învă ăturii ortodoxe despre întruparea Cuvântului şi despre învierea trupurilor. de asemenea. Apocalipsa lui Pavel. Scrisă în greacă în secolul III. Introduction. partea a treia a scrierii Faptele lui Pavel şi ale Teclei. fără a neglija însă şi iadul.Faptele lui Petru – relatare populară din secolul II sau III. Apostol Toma în India.249 248 249 Ibidem. amândouă constituind amplificări ale unui original pierdut. Relatează călătoriile misionare ale Sf.

I 70-80 (?) 95 Cap.Abrevierea. Mt Mc Lc In Fapte Rom I Cor II Cor Gal Ef Fil Col I Tes II Tes I Tim II Tim Tit Filim Evr Iac I Pt II Pt I In II In III In Iuda Apoc Locul Palestina / Siria Roma Ahaia / Roma Efes Roma ? Corint Efes Macedonia Efes Roma Efes sau Roma Roma Corint Corint Macedonia Roma Macedonia Roma Italia Palestina Babilon (Roma?) ? Efes Efes Efes ? Patmos/Efes Data aram. 50 51 64-65 66/67 64-65 63 înainte de 70 60-62 63-64 66-67 (?) sf.: 63 (?) 62-63 63 sf.: 44-45. sec. I sf. I sf. I 63 57-58 56 57 54-55 63 57 sau 63 63 sf. data şi locul scrierii şi cuprinsul căr ilor Noului Testament Cartea Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani I Corinteni II Corinteni Galateni Efeseni Filipeni Coloseni I Tesaloniceni II Tesaloniceni I Timotei II Timotei Tit Filimon Evrei Iacov I Petru II Petru I Ioan II Ioan III Ioan Iuda Apocalipsa Abr. 28 16 24 21 28 16 16 13 6 6 4 4 5 3 6 4 3 1 13 5 5 3 5 1 1 1 22 Versete 1071 677 1151 879 1006 433 437 256 149 155 104 95 89 46 113 83 46 25 303 108 105 61 105 13 15 25 405 60 . sec. sec. an. sec. gr.

Apocalipsa. În secolul II. după modelul folosit pentru căr ile veterotestamentare (Lege şi Profe i) în Evanghelie şi Apostol. Această împăr ire deservea un scop eminamente liturgic. III Ioan. în care este prezentată via a şi activitatea Mântuitorului. 19. 8. Evangheliile. Romani. Epistolele soborniceşti sunt aşezate înaintea Epistolelor pauline. Ap. Faptele Apostolilor. I Petru. 15. Ordinea înşirării lor în canon Căr ile care au intrat în canonul Noului Testament sunt în număr de 27. 21. De remarcat că în cadrul acestei clasificări primul loc îl ocupă întotdeauna Evangheliile. Epistolele soborniceşti (catolice). 5. Iacov. 5. I Corinteni. 4. 11. În multe manuscrise şi în unele vechi edi ii tipărite. Galateni. 3. este aceasta: 1. Evanghelia de la Matei. II Timotei. În cadrul acestei clasificări. Epistolele pauline. Tit. 3. 23. Filimon. 10. Carte profetică: Apocalipsa. Împăr irea în cinci clase. Iuda. 61 . II Petru. I Timotei. 26. 16.Împăr iri ale căr ilor Noului Testament. 13. 3. iar ultimul loc Apocalipsa. II Ioan. ordinea înşirării grupelor de căr i rămâne întotdeauna aceeaşi. 2. 14. 27. 9. Evrei. Căr i didactice: cele 14 Epistole ale Sf. Filipeni. I Tesaloniceni. iar ordinea în care sunt publicate ele în toate edi iile actuale ale Bibliei sau ale Noului Testament este următoarea: 1. Prima grupă cuprindea cele patru Evanghelii. 25. 6. 18. 4. 12. 17. pentru prima oară. 20. I Ioan. 2. Sfântul Ignatie al Antiohiei a realizat o împăr ire a căr ilor Noului Testament. Evanghelia de la Luca. 22. Coloseni. II Corinteni. Evanghelia de la Ioan. Faptele Apostolilor. În epoca modernă s-a adoptat o împăr ire care ine seama de cuprinsul şi de genul literar al diferitelor scrieri: 1. 7. 24. Căr i istorice: Evangheliile şi Faptele Apostolilor. 2. iar cea de-a doua Faptele Apostolilor şi Epistolele. Pavel şi cele 7 Epistole soborniceşti. Evanghelia de la Marcu. II Tesaloniceni. Apocalipsa. de asemenea foarte veche. Efeseni.

De fapt însă. Desigur că eroarea lui Dionisie nu are cum să impieteze asupra veridicită ii istorice a relatărilor evanghelice. numit „cel Mic“ (în latineşte: Exiguus). în privin a căreia aproxima ia este de nu mai pu in de 3 ani. Ca Om adevărat.H. 326-328. Crezând că Mântuitorul a trăit pe pământ numai 30 de ani. aşa cum ne spun Sfintele Evanghelii. iar naşterea Sa a avut loc.) – şi operat „pe când Quirinius ocârmuia Siria“. după calendarul iudaic). Nepotrivirea provine dintr-o eroare săvârşită de călugărul de origine dobrogeană Dionisie. ne inând de teologie. Nenumăratele „vie i“ ale lui Iisus din ultimele două veacuri ne-au obişnuit cu acest fel de literatură religioasă. anul 30 al erei creştine –. a se vedea: SCHÜRER. dacă data mor ii pe Cruce a Domnului poate fi stabilită cu destulă exactitate – 7 aprilie (14 nisan. între Om şi Dumnezeu. şi-a propus să ajungă cu tot dinadinsul la „Iisus Cel istoric“. deci la sfârşitul lui martie sau începutul lui aprilie250. în anul 531.Cronologia vie ii Mântuitorului Sfintele Evanghelii nu sunt biografii ale Mântuitorului. în timpul lui Irod Idumeul. Căci niciunul dintre sfin ii evanghelişti n-a inten ionat să scrie o „via ă“ a Fiului lui Dumnezeu întrupat. Dar cum evangheliştii nu încearcă nicidecum să facă vreo separa ie între Iisus şi Hristos. p. 1. Iisus a avut o biografie. prin propovăduirea înso ită de fapte minunate. Lc 1. Care însă ar trebui deosebit de „Hristos al credin ei“. ci să arate cum şi-a împlinit Dumnezeu planul de mântuire a lumii. atunci când. Mântuitorul lumii S-a născut pe timpul efectuării în ara Sfântă a unui recensământ. sau cu Irod Agripa. nepotul său). Naşterea lui Iisus Hristos Din Sfintele Evanghelii ştim că Mântuitorul S-a născut în timpul regelui Irod (Mt 2. Dionisie a fixat începutul erei creştine la anul 754 de la întemeierea Romei. Învierea şi Înăl area la ceruri a Fiului Său. 5). a calculat era creştină. nu se poate spune acelaşi lucru şi despre data naşterii Sale. cu pu in înainte de Paştile iudaic. prin moartea pe Cruce. nu in nici de autentica spiritualitate creştină. Sfin ii Evanghelişti nu-şi propun să scrie istoria lui Iisus din Nazaret.H. 250 Asupra informa iilor privind data mor ii lui Irod. Irod însă a murit în anul 4 înaintea erei creştine (anul 750 de la întemeierea Romei). prin venirea ca Om. Apari ia acestui adevărat nou gen literar e una din consecin ele iluminismului şi ale ra ionalismului în teologie. poruncit de „Cezarul August“ – adică de împăratul roman Octavian August (care a domnit între anii 27 î. şi 14 d. printre altele. Iată de ce. Evanghelie de la Luca (2. Este vorba de Irod Idumeul. 1-2). După Sf. anume cândva în ultimii ani ai domniei acestuia. I. Zic „literatură religioasă“ pentru că aceste scrieri nu in practic de teologie şi. History. 1. Luca precizează că acest recensământ a fost mijlocul de care s-a servit Providen a pentru a-i aduce pe Sf. Sf. ei se arată numai foarte pu in preocupa i de ideea stabilirii unei cronologii precise a vie ii Fiului lui Dumnezeu întrupat. fiul său. Nu aceasta este perspectiva Evangheliilor. Domnul a trăit pe pământ mai mult de 30 de ani. adică în timp ce legat (guvernator) al provinciei imperiale Siria – de care inea şi regatul lui Irod – era Publius Sulpicius Quirinius. numit şi „cel Mare“ (a nu se confunda cu Irod Antipa. Un ra ionalism care. 62 .

Enigmele Terrei. încă mai înainte. Pe de altă parte. Mt 2. cum zice evanghelistul – s-a făcut. 37).H. unde. Luca lui Sentius Saturninus. în general. Tacit. se prevedea că în Egipt trebuia să se efectueze câte un recensământ tot la 14 ani.Fecioară Maria şi pe dreptul Iosif din Nazaret la Betleem. că în ara Sfântă a avut loc un recensământ în anii 6 – 7 după Hristos. Există însă în textul lucanic o dificultate care încă de multă vreme a atras aten ia istoricilor.H. Războiul iudaic. Pe baza unor inscrip ii găsite la Tivoli. Dar Irod nu putea face altceva decât să se încline în fa a dorin ei împăratului. steaua magilor a fost de fapt aspectul pe care l-a luat pentru observatorul de pe Pământ o triplă conjunc ie a planetelor Jupiter şi Saturn în constela ia Peştilor: aliniate una peste alta. Conjunc iile simple ale celor două planete sunt destul de dese. Pe baza unei informa ii pe care ne-o dă Iosif Flaviu251. i. Recensământul general al Imperiului – a „toată lumea“. 240) atribuie recensământul de care vorbeşte Sf. Sf. II. 1. în rela iile dintre stăpânitorul roman şi Irod intervenise o oarecare răceală de când acesta din urmă pornise o campanie militară neautorizată de împărat împotriva arabilor nabateieni (în anii 9 – 8 î. 7).H. pe vremea domniei lui Irod? Iată întrebarea pe care ne-o punem în mod firesc atunci când constatăm nepotrivirea dintre ceea ce ne spune Sf. având în fundal constela ia Peştilor. Bucureşti. 121 şi urm. 16).9-10) ar putea constitui solu ia la problema privind anul naşterii Mântuitorului. 2). scriitorul creştin Tertulian ( + aprox. mai ales pentru 251 252 Antichită i. xiii. situa ia for elor navale.). el ar fi condus un recensământ în Palestina. cele două planete. Editura Albatros. ci reprezintă o continuare a recensământului ini iat de Quirinius. Ori. cunoscând acurate ea lui Luca – recunoscută de istorici peste tot în opera sa. s-a lovit de rezisten a zelo ilor conduşi de Iuda Galileeanul (cf. şi că. 1. care cuprindea informa ii privind numărul solda ilor din trupele regulate şi din cele auxiliare. O ipoteză emisă la anul 1606 de vestitul astronom Johannes Kepler cu privire la identitatea stelei magilor (Mt 2. VII. impozitul direct şi indirect precum şi cheltuielile curente. În orice caz. 5-6). în Italia. XVII. fiul lui Irod Idumeul. 63 .H. 1983. cu scopul de a determina vârsta Pruncului mesianic (2. A mai existat. Desigur că acest recensământ nu s-a putut realiza deodată în toate provinciile Imperiului.. p. şi la Antiohia Pisidiei. Luca şi spune că „această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria“ (1. 1 (cf. istoricul latin. După Kepler. se admite. atât în Evanghelia a treia cât şi în Faptele Apostolilor –.8 î. Fapte 5. în această ac iune. desigur. S-a pus întrebarea dacă o astfel de măsură ar fi putut fi luată fa ă de popula ia ării Sfinte în timpul domniei lui Irod. viii. dădeau impresia unei stele cu o strălucire aparte252. s-a presupus că Quirinius ar fi fost legat al Siriei şi în anii 4 – 1 î. trebuie să credem că evanghelistul s-a bazat pe date sigure atunci când a vorbit de acest recensământ. o astfel de triplă conjunc ie – şi încă perfect vizibilă. Ori. oare. aceste informa ii presupun un recensământ general prealabil. pe vremea când legat al Siriei era Quirinius. Fecioară Maria – nu este de fapt primul recensământ. în vederea unei juste repartizări a impozitelor. pe de altă parte. trebuia să se nască Hristos. Sf. Evanghelie de la Matei ne şi spune că Irod s-a interesat de la magi cu privire la data exactă a apari iei stelei (2. Vezi: Horia MATEI. potrivit proorociei lui Miheia 5. Se ştie despre un recensământ efectuat în Galia în anul 12 î. care se bucura de o largă independen ă în raport cu stăpânirea romană şi care fusese gratulat de aceasta cu titlul de „rege asociat“ (rex socius).H. XVIII. legat al Siriei între anii 8 şi 6 î. seria începând pe la anii 10 – 9 î. O triplă conjunc ie se produce însă la intervale de sute de ani. Pe de altă parte. 2. Luca şi ceea ce aflăm de la Iosif Flaviu. şi un alt recensământ. 5. cu mai bine de zece ani înainte. acel „întâi“ din exprimarea evanghelistului ar putea foarte bine să indice că înscrierea la care el se referă – cea la care au participat dreptul Iosif şi Sf. anume îndată după scoaterea din domnie a lui Arhelau.H. dar şi statistici privind resursele regatelor vasale (cum era şi regatul lui Irod). care. în anii 10 . în sudul Asiei Mici. ne spune că la moartea lui August a fost găsit un Breviarum Imperii scris de mâna împăratului. aşa cum a stabilit Kepler.

din acest punct de vedere. Vechiul Testament. Kepler a presupus că magii.H. stelele erau cele mai importante în dezvăluirea tainelor viitorului. Reapari ia „stelei“. De altfel. 17. Şi.. i-a determinat să pornească imediat la drum în căutarea Celui a Cărui naştere o vestea „steaua“. Este foarte probabil că magii erau dintre aceşti apropia i ai sinagogii şi. convinşi de deşertăciunea idolilor. se bucura de o circula ie destul de largă şi între păgânii evlavioşi. cât pe cea interioară. au sosit la Ierusalim. Ipoteza lui Kepler a făcut adep i nu numai printre astronomi. concluzia sigură este că Mântuitorul lumii S-a născut cândva între anii 7 – 5 înaintea erei creştine. dintre care mul i. vor fi fost la curent cu profe iile mesianice254 – să pornească în căutarea lui Hristos şi că. III î. fiind astrologi (cititori în stele) din Babilon. ci un eveniment astronomic pe linia legilor fizice.observatorii din Orientul Apropiat – a avut loc în anul 7 î. lumea a depăşit. încă înainte de anul 2000. Aşadar. 2). pragul a două mii de ani de la „plinirea vremii“255. 253 64 . până la Ierusalim. a triplei conjunc ii amintite. pe când magii tocmai plecaseră de la Irod (Mt 2. 255 În lumina acestor determinări istorice se vădeşte neseriozitatea oricăror specula ii eshatologice legate de anul 2000 al erei ini iate de Dionisie. este pentru că iudeii credincioşi cunoşteau încă din istoria patriarhului Iosif că revela iile dumnezeieşti pot avea loc pe această cale. la 3 octombrie şi la 4 decembrie. 2. ca un fenomen astronomic repetabil – chiar dacă. faptul contează prea pu in. Căci. lângă Babilon. Au plecat.H. tradus în limba greacă începând cu sec. unde ea li s-a arătat din nou. Important este că această stea i-a determinat pe acei în elep i păgâni – care. o vor fi pus în legătură cu profe ia mesianică din Numeri 24. ci şi printre teologi. la distan e temporale foarte mari – şi relatarea mateiană în care e vorba de o stea a lui Hristos („Căci am văzut la Răsărit steaua Lui. o dată perfect verosimilă pentru evenimentul Naşterii Domnului.. 9-10) 253. Ea a avut trei maxime (adică trei perioade de maximă strălucire): la 23 mai. ei s-au învrednicit a se închina Pruncului dumnezeiesc. Dacă dreptului Iosif Dumnezeu îi descoperă voia Sa prin vis (Mt 1. în care steaua îi conduce pe magi în tot drumul lor. duhovnicească. Dumnezeu se exprimă pe în elesul fiecăruia.“. ar fi fost de fapt a treia maximă. Pentru magi însă. 9-10). unde văzuseră steaua (2. 20. Anul 7 înaintea erei creştine este. chiar dacă nu făceau pasul decisiv al trecerii la iudaism prin acceptarea circumciziunii. pe care. ceea ce le-a produs o foarte mare bucurie (2. colindele nu greşesc: steaua strălucea necontenit în inimile pline de dor dumnezeiesc ale magilor. desigur. de fapt. cea din octombrie. erau atraşi de monoteismul iudaic şi frecventau sinagogile (presărate şi ele cam peste tot în lumea veche. A doua maximă. Dacă steaua n-a fost un fenomen miraculos. făcându-se nevăzută numai la Ierusalim („Acolo când au ajuns / Steaua-n nor li s-a ascuns“) nu au în vedere atât realitatea exterioară. după o călătorie de aproximativ o lună şi jumătate. cunoscători ai profe iilor despre venirea în lume a lui Mesia.H. Cum însă ipoteza lui Kepler rămâne o simplă ipoteză. în mod sigur. de altfel. steaua nu i-a înso it pe magi pe parcursul călătoriei lor din Răsărit. cea din 4 decembrie. 254 În preajma erei creştine. datorită acesteia. Colindele. o inscrip ie cuneiformă pe o tăbli ă de lut ars. 13. 2. din Babilon la începutul lui octombrie şi. i-a determinat să vină să-L caute la Ierusalim pe Cel despre care întreabă ca despre „regele iudeilor“. preocupa i cum se vădesc a fi de aflarea adevărului religios. au observat această triplă conjunc ie de la bun început. Din relatarea mateiană rezultă că.22). confirmă faptul că „steaua“ magilor a fost observată vreme de 5 luni în anul 7 î. deci. în orice caz. aşa cum am spus. desigur. Numai aşa se explică de ce apari ia stelei. Nu trebuie neapărat să vedem o contradic ie între această explica ie ştiin ifică a stelei magilor. 2). ea suferind o eclipsă numai datorită intrării lor în contact cu tiranul cel rău care domnea atunci la Ierusalim. provenind de la şcoala astronomică din Şippur. atunci când adresează oamenilor revela iile Sale. datorită împrăştierii iudeilor)..19.

Ceea ce concordă mult mai bine cu ansamblul datelor legate de via a pământească a Domnului. Tiberiu şi-a început domnia la 19 august în anul 14 al erei creştine.H.H. de la 19 august 28 la 19 august 29. Dar Evanghelia de la Ioan distinge foarte clar trei Paşti pe parcursul activită ii lui Iisus.H. un an mai târziu. 2) şi pentru cea a înnoirii templului (10. Ioan Botezătorul şi-a început activitatea cândva între anii 26 şi 33/34 d.258 Patruzeci şi şase de ani mai târziu înseamnă 26/27 d. SCHÜRER. 13-23). p. Filip a stăpânit ca tetrarh al Itureii. – 33/34 d. scurta perioadă de timp dintre 19 august şi 30 septembrie ar fi fost socotită ca primul an al domniei lui Tiberiu. Dacă ne-am lua numai după afirma iile pe care ni le dau primele trei Evanghelii am putea crede că activitatea publică a Mântuitorului n-a durat decât un an.H. I. al 15-lea an al acestei domnii situându-se între 1 octombrie 27 şi 30 septembrie 28257. de unde rezultă că aceasta a durat sigur mai mult de doi ani. între anii 4 î. Domnul s-a suit la Ierusalim. ceea ce e departe de a ne putea mul umi. Auranitis.H. începutul activită ii Mântuitorului – care a avut loc la scurt timp după începutul activită ii Sf.. El va săvârşi minunea înmul irii pâinilor aproape de Lacul Ghenizaret. După botezarea Sa în Iordan şi minunea din Cana Galileii. dacă sărbătoarea neidentificată din In 5. după cei mai mul i cercetători. începutul activită ii Sf. ca şi al regiunilor Batanaea. „cu şase zile înainte de Paşti“ (In 12. sărbătoarea iudeilor“ (In 6. 613. El va reveni la Ierusalim pentru sărbătoarea corturilor (7. 256 257 Cf. În acest caz. 4) . Vizita Sa în Betania. datele pe care le avem nu ne permit să precizăm altceva decât că a fost tetrarh al Abilenei înainte de anul 37 d. Reîntors în Galileea. cel al răstignirii şi al învierii Sale. p. Se ştie că Irod a început rezidirea templului din Ierusalim în al 18-lea an al domniei sale. Din nefericire. 22). sau chiar mai mult de trei ani. I. După acest calcul. Este mult mai probabil că al 15-lea an al domniei lui Tiberiu a fost socotit începând cu această dată. în ceea ce-l priveşte pe Lisanias.256 Din coroborarea acestor din urmă date putem deduce numai că Sf. 568. 258 SCHÜRER. 308. p. 65 . 20). numai primul dintre aceste indicii ne este cu adevărat util: acela că evenimentul s-a întâmplat în al 15-lea an al domniei împăratului roman Tiberiu. e vorba aici de o altă sărbătoare: Cincizecimea sau Sărbătoarea Corturilor).“ (In 2.. Trachonitis. Al 15-lea an al domniei sale ar fi inut. a avut loc.H. 1). Ioan ne dă incidental un important indiciu cronologic în legătură cu primul Paşti petrecut de Iisus la Ierusalim după începutul activită ii Sale publice: „Şi au zis deci iudeii: în patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta. HARRINGTON.H.evident. 1 a fost şi ea tot un Paşti (deşi. History. Celelalte au în vedere perioade prea largi de timp: Pon iu Pilat a fost procurator al Iudeii între anii 26 – 36 d. Sf.. după modul de a socoti al romanilor.. după care anul începea la 1 octombrie.. Ioan Botezătorul – ar trebui plasat în cursul anului 28. – 39 d. Irod Antipa a fost tetrarh al Galileii între anii 4 î. Luca a urmat calendarul sirian. pentru a serba acolo Paştile (In 2.H. Introduction.H. Activitatea publică a Domnului În primele două versete ale capitolului 3 al Evangheliei de la Luca ne sunt oferite o serie de indicii privind datarea începutului activită ii Sfântului Ioan Botezătorul.. într-un moment când „erau aproape Paştile. History. în anul următor. desigur. Se ştie însă că Tiberiu a fost asociat de către Octavian August la domnie încă din anul 12 d. Dar e mai probabil că Sf. deci în anii 20/19 î. Dacă este aşa. deci în anul 26. Gaulanitis şi Panias.2.H. Ioan Botezătorul trebuie plasat cu doi ani mai devreme.

iar nu azimă (Mt 26. Străjerii care iau parte la arestarea lui Iisus poartă arme (Mc 14. Cina din seara precedentă a fost o cină pascală. adică pâine dospită. şi în extras. Iisus a mâncat Paştile în seara dinaintea zilei mor ii Sale pe Cruce. iar când relatează scena procesului dinaintea lui Pilat. iar răstignirea cu câteva zile mai târziu. Într-adevăr. 14 nisan cădea atunci. dar Mântuitorul şi ucenicii Săi ar fi serbat Paştile după un calendar mai vechi. Aşadar. Mai departe. 260 Annie JAUBERT. Cina cea de taină ar fi avut loc mar i. Paris. a Paştilor. Deoarece activitatea Mântuitorului a început cândva între anii 26 – 28 şi a durat cu siguran ă mai mult de doi ani.42). Ioan. Cronologia vie ii Mântuitorului. Există însă o aparentă discordan ă între sinoptici şi Ioan în ce priveşte data. iar femeile mironosi e cumpără aromate (Mc 15. după această teorie. Iar când s-a aşezat la masă. Iisus a zis: „Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paşti. mai înainte de patima Mea“ (Lc 22. în 15 nisan ( ziua se socotea la iudei începând cu seara precedentă). ci să mănânce Paştile“ (18. 26 şi loc. vinerea. ca să nu se spurce. p.. Toate aceste activită i n-ar fi putut avea loc în prima zi. desigur. 12 şi loc. Prof. 31.). par. folosit şi de gruparea de la Qumran. 259 66 . a lucrat (Mc 15. 1957. Ioan însă îşi începe relatarea despre patimi cu precizarea: „Iar înainte de praznicul Paştilor. 15). 46. 28). Anul şi ziua mor ii Domnului nostru Iisus Hristos.. par. După Evanghelia a patra. Sf. 56). In 19. La date de la Cène. Ştiind că răstignirea Sa a avut loc într-o zi de vineri. 30 şi 33. dar cu aceeaşi A se vedea: Pr. Pr. nu se pomeneşte nimic de ierburile amare. că răstignirea Domnului a avut loc în ziua de 14 nisan. Iisus a murit în timp ce la templu se junghiau mieii pascali. 47). Pregătirea Cinei are loc „în ziua cea dintâi a Azimelor“ (Mc 14. Domnul a fost răstignit pe când era procurator Pon iu Pilat. Prof. IV (1947). Mt 27. obligatorii la masa pascală iudaică. în seara aceleiaşi zile urma să înceapă Paştile iudaic. după exprimările sinopticilor. Magazinele sunt deschise. etc. 31). Data indicată de Sf. Lc 23. într-adevăr. ci în sensul că El a instituit atunci un nou Paşti. vol.. între anii 27. adică în după-amiaza zilei de 14 nisan. par. căci Iosif din Arimateea cumpără giulgiul.3. O excelentă critică a acestei teorii poate fi găsită la Pierre BENOIT. corespunzătoare zilei de 7 aprilie din calendarul nostru. vom remarca faptul că nici ei nu lasă deloc impresia că ziua mor ii lui Iisus era o zi de sărbătoare a iudeilor. Mc 15. Lc 23. Milan ŞESAN. 1961. cea mai solemnă. Cernău i. 4-15. adică Taina Sfintei Euharistii. 42. 255-261. 1925. Revenind la sinoptici. observă că iudeii „n-au intrat în pretoriu.“ (In 13. 14). 1). nici detaliile pe care sinopticii le dau cu privire la Cina din Joia Mare nu lasă deloc impresia că a fost vorba acolo de o masă pascală iudaică. După Evangheliile sinoptice. deci. 14) şi că a fost răstignit în aceeaşi zi (19. La date de la Cène. cu Sf. 7: Iisus a murit pe cruce în ziua în care se jertfeau mieii pascali. 54. Paris. 1947.). Ioan arată că Iisus a fost condamnat în „ziua pregătirii (vinerea) Paştilor“ (19.. ziua pregătirii sabatului. La masă se găseşte „pâine“ (a[rtoj). p. avem de ales între trei ani în care ziua de 14 nisan a căzut vinerea: anume. adică în 14 nisan. Toate aceste date ne obligă să afirmăm. după felul de a socoti al iudeilor. Paştile iudaic începea în seara zilei de 14 nisan. Cina cea de taină pare a se fi desfăşurat în cadrul unei cine pascale. propune o nouă explica ie: După calendarul observat la templu. adică vineri. adică în 15 nisan. după care 14 nisan cădea în acel an în mar ea precedentă. care începea de fapt în seara zilei următoare260. deci între anii 26 şi 36. Moartea şi Învierea Domnului259 Toate cele patru Evanghelii concordă în afirma ia că Iisus a murit într-o zi de vineri (paraskeuh. Ioan este confirmată de I Cor 5. 21 şi loc. Pe de altă parte. în antologia de studii ale aceluiaşi: Exégese et théologie. dar nu în sensul să Mântuitorul ar fi celebrat cu ucenicii Săi Paştile iudaic. Caransebeş. Mc 14. în „Altarul Banatului“. Vasile GHEORGHIU. care avea să fie pentru Biserică o permanentă actualizare a jertfei adevăratului Miel pascal . cf. Sf. I. 62. Simon din Cirene revine de la arină unde.

* În rezumat. adică 7 aprilie. a murit şi a fost pus în mormânt în ziua de vineri. moartea Sa n-a putut avea loc nici în anul 27. 14 nisan. anul 30: Învierea. – 14 nisan.5 înaintea erei creştine: Naşterea. Concluzia clară este că Mântuitorul a fost răstignit. anul 30 al erei creştine. adică 9 aprilie. 67 . adică 7 aprilie. nici în anul 33. – cândva între anii 26 – 28 ai erei creştine: începutul activită ii publice. şi – 16 nisan. anul 30: Răstignirea.siguran ă mai pu in de patru ani. iată ceea ce putem afirma cu certitudine privind cronologia vie ii Mântuitorului: – între anii 7 .

Rom 1. Cu acest sens este folosit cuvântul în prima şi foarte importanta traducere greacă a Vechiului Testament (Septuaginta). Neaga şi Zorica La cu. D. În ambele cazuri. p. de pildă. ci un fapt deja realizat. 1978. Vasile. Antonie Plămădeală al Transilvaniei. LAGRANGE. în vol. C. CNT. W. PG 57 şi 58 (Omilii la Matei.Sfânta Evanghelie de la Matei Bibliografie Comentarii patristice ORIGEN. Apostoli şi a misionarilor creştini în lucrarea lor de propovăduire printre vorbitorii limbii greceşti. Numim în mod obişnuit „evanghelii“ primele patru scrieri ale Noului Testament. Astfel.. 1996. de pildă. p.) Praktika. În Noul Testament. Matthew. Scrieri. TRILLING.mata metafrastika. Benziger-Neukirchener. BONNARD. 42.j»( Atena. Scrieri alese. 1994). încă în Vechiul Testament cuvântul a fost utilizat pentru vestea cea bună a mântuirii mesianice. Bucureşti. adică de Hristos şi de 68 . slujire. TEOFILACT AL BULGARIEI. 1969. Edinburgh. LUZ. traducere de Pr. Neuchâtel. iar mai târziu vestea bună însăşi. traducere de Pr.. este vorba. Gabalda. 1996. P. în vol. Fecioru. Prof. Bodogae. această mântuire nu mai este o speran ă pentru viitor. în vestitul text mesianic din Isaia 52. Este un cuvânt grecesc care numai începând cu secolul al II-lea creştin a fost folosit ca titlu pentru aceste scrieri sfinte. Das Evangelium nach Matthäus. MIHOC. care va fi Biblia Sf.( istorika. SF. Bucureşti.. The Gospel according to St. dedicat Î.on euagge. Cuvântul „evanghelie“ şi în elesurile lui. PG 72. IOAN GURĂ DE AUR. A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Sibiu.( qeologika. IOAN GURĂ DE AUR. PSB 7. W. 15. Mitropolit Dr. Matthew. SF. SABOURIN. New York. PG 13 (Păr i din acest comentariu există şi în română în ORIGEN. EKK. de altfel. GHEORGHIU. Zürich/Düsseldorf/Neukirchen/Vluyn. 5. Paris. 19702. Astfel. 1925. Cernău i. 14-68). În greaca clasică. Partea a doua. Aspects de la spiritualité de la communauté matthéene à la lumière des textes et des traits spécifiques du premier évangile. care dă de ştire mântuirea“.j Orqodo. Sf. 1982.gwn. L. T. Lc 4. Cuvântul este folosit. Z¾ Sunaxew.S. ÉB. „evanghelion“ însemna la început răsplata pentru o veste bună. Évangile selon saint Matthieu. L’Évangile selon saint Matthieu. Biblical Institute Press. 1-4. 1923.xwn Biblikw. T. PG 129. 1-2). în volumul omagial Teologie. 1997-2000. N. 7: „Cât de frumoase sunt pe mun i picioarele trimisului care vesteşte pacea. ecumenism. 18). Prof. 19123. în Fapte 5. în Septuaginta. M. a solului de veste bună. Vasile. & T. Herder & Herder.. L’Évangile selon saint Matthieu et ses principaux parallèles. Clark.( ermhneutika.lio) Problh. Ulrich. ICC.. PG 123. 177-201.( filologika. 322-342. Evanghelie după Mateiu cu comentar. J.n Qeolo. Matqai. de acelaşi lucru. Ekd) «Artoj Zwh. Mc 1. SF. p. partea a treia. cuvântul este folosit în Noul Testament fie pentru vestea cea bună pe care a vestit-o Mântuitorul Însuşi (de exemplu în Mt 11. vol. CHIRIL AL ALEXANDRIEI. Pr. To kata. Rome. PSB 23. Comentarii şi studii moderne: ALLEN. Delachaux & Niestlé.P. fie pentru propovăduirea apostolică despre Hristos şi despre mântuirea prin El (aşa. EUTIMIE ZIGABENUL. Aspecte ale spiritualită ii comunită ii mateiene în lumina unor texte şi trăsături specifice primei Evanghelii.

15). misionarii creştini sunt numi i şi „evanghelişti“ (Fapte 21. Sf. că autorul primei Evanghelii este Sf. înainte de anul 120. Prima mărturie este cea a lui Papias.). este folosit pentru scrierile ce cuprind istorisirea vie ii Mântuitorului şi învă ătura Sa. astfel încât se poate spune că Tradi ia Bisericii vechi este unanimă în a afirma că Sf. S-a restrâns totodată şi sensul cuvântului evanghelist. îndeplinind func ia de vameş la Capernaum. Olimp N. 3). Iustin Martirul. 13. În orice caz. p. păstrându-şi şi sensul mai larg men ionat. 70. Matei este men ionat de pu ine ori în Noul Testament. adică nimeni altul decât însuşi Apostolul Ioan (cf. iar fiecare le traducea cum putea“262. confirmă cu to ii informa iile date de Papias. De unde ştim. adică ceea ce se numeşte canonul Noului Testament. Bucureşti. 144. Lucrarea aceasta s-a pierdut. iar în Apus Fericitul Ieronim şi Fericitul Augustin. şi note de Pr. b. 8. în primul rând. Sf. de aceea. Istoria bisericească. Sf. „care se numesc Evanghelii“261. Începând cu secolul II. Dar cuvintele evoluează. dacă numele de Levi apare men ionat de Marcu (2. trad. acela de SF. datorită atât colabora ionismului pe care-l implica ea cu asupritorii romani cât şi abuzurilor vameşilor în ac iunea lor de strângere a impozitelor şi taxelor. Mărturia Tradi iei Titlul: Evanghelia de la (sau: după) Matei. Sf. Apologia întâia. în Apologia I a Sf. Lc 6. în care e vorba de „memoriile“ apostolilor. el fiind folosit pentru autorii acestor scrieri. Apostol Matei este autorul primei Evanghelii. Irineu. 12. 261 69 . scriind în limba ebraică. el ocupă în mod obişnuit locul al 7-lea. II Tim 4. Căciulă. 5). ci de propovăduirea creştină şi de con inutul acesteia. care ne transmite şi faptul că Papias îşi avea informa iile de la „prezbiterul Ioan“. 16. p. II In 1 şi III In 1). îşi pune numele pe locul al 8-lea (Mt 10.29). Efrem şi cele mai vechi manuscrise siriace. Iată mărturia lui Papias: „Matei. Ef 4.: Apologe i de limbă greacă. 1980. Epifanie. a pus în ordine cuvintele (Domnului. III. cuvântul „evanghelie“. care a scris. atunci când a început a-şi constitui colec ia ei de scrieri sfinte. Autorul primei Evanghelii a. Apostol Matei Ce ştim din Noul Testament despre Apostolul Matei? Trebuie să precizăm. Înainte de a fi chemat la apostolat purta numele de Levi şi era func ionar public. 262 EUSEBIU DE CEZAREEA. şi anume numai în primele trei Evanghelii (aşa numitele Evanghelii „sinoptice“) şi în Fapte 1. În lista Apostolilor.învă ătura Sa. 27. din modestie. De aceea. Mărturia Noului Testament despre Sf. că Sf. episcop în Ierapolis. xxxix. IUSTIN MARTIRUL. PSB 2. ci ne dă numai numele său de ucenic. Apostol Matei? Din Tradi ia cea mai veche a Bisericii. n. LXVI. Prima dovadă a folosirii cuvântului „evanghelie“ cu acest sens restrâns o avem de pe la anul 150.n. Prof. 18. dar în Evanghelia pe care el o scrie. încă nu este vorba de o scriere. înainte de Toma (Mc 3. Se ştie cât era de dispre uită func ia de vameş. deşi este foarte vechi. ci Biserica a făcut acest lucru. Se pare că nu Matei însuşi şi-a pus numele în fruntea scrierii sale. autorul primei Evanghelii nu mai pomeneşte deloc vechiul său nume de vameş. deci. Ioan Gură de Aur. nu este original. Câteva fragmente din scrierea lui Papias ne-au fost însă păstrate în Istoria bisericească a lui Eusebiu de Cezareea (+ 340). 14-15) şi de Luca (5. PSB 13. 1. în vol. o lucrare intitulată Explicarea cuvintelor Domnului.

Eusebiu de Cezareea264 ne spune că Panten. care o învă au în şcoală. 1 şi urm. chemând pe to i la mântuirea în Hristos Iisus. 2. Datorită prigoanei dezlăn uite de Irod Agripa I. nu o mai cunoşteau decât rabinii. „sculându-se. Limba Evangheliei de la Matei Papias.). Ieronim afirmă clar că Evanghelia de la Matei a fost scrisă în dialectul siro-chaldaic. III. 2. Apostol. el chiar descrie această Evanghelie. III. 16). V. 200. vestitul dascăl al şcolii catehetice creştine din Alexandria. Papias ne spune că fiecare traducea cum putea. 40. 9). cei ce se considerau „drep i“. III. el a pregătit o masă pentru Mântuitorul şi pentru ucenicii Săi. Este clar că şi Evanghelia noastră are la bază una din aceste traduceri realizate 263 264 Contra lui Pelagiu. întemeind şi organizând comunită i creştine în alte localită i. în ara Sfântă. Contra lui Pelagiu. vameşul Levi n-a stat deloc pe gânduri. 70 . LI. 3. p. ca şi el până atunci. de altfel. Traducerile noastre au la bază Evanghelia de la Matei în limba greacă. Tradi ia asupra activită ii sale ulterioare ne spune că a propovăduit în Etiopia şi în India (Arabia Răsăriteană) şi că şi-a vărsat sângele pentru Hristos. Căci limba ebraică era o limbă moartă de cinci secole. ci. x. Fapte 12. 3. căci oaspe i mai de seamă. adică limba aramaică. el a voit imediat să-i aducă pe calea pe care el a apucat pe to i cei care. a mers după El“ (Mt 9. prin expresiile: „limba ebraică“ (sau: „dialectul ebraic“) şi „evreieşte“ se în elege dialectul aramaic vorbit de Mântuitorul şi de Sf. De bucurie. Iar Fer. în limba greacă. 2. Matei. în Noul Testament.17. Fiind umplut de Duhul Sfânt la Cincizecime. el zicea chiar că a tradus această Evanghelie în limba greacă. 19. ar fi găsit în secolul II originalul aramaic al primei Evanghelii în India (denumire prin care trebuie să în elegem. 14. 9). ajutând la progresul şi la organizarea Bisericii-mame din Ierusalim. Ce minunată trăsătură de caracter a lui Matei se eviden iază în această întâmplare: când l-a urmat pe Domnul. deoarece originalul ebraic nu mai există. Istoria bisericească. va fi trebuit să părăsească pentru o vreme ara Sfântă. Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte între martiri. Evanghelia mateiană în limba aramaică nu ni s-a păstrat. despre care crede că ar fi fost originalul Evangheliei de la Matei. fapt confirmat. 266 Despre bărba ii iluştri. masă la care au venit şi „mul i vameşi şi păcătoşi“ (Mt 9. Arabia sudică). Ieronim266 descrie o Evanghelie în uz în sânul sectei nazarinenilor. ne spune că Matei şi-a scris Evanghelia în limba ebraică. la anii 43-44 (cf. 16. ca şi de to i iudeii din vremea aceea (Fapte 21. ca Apostol al Domnului. n-ar fi catadicsit să onoreze masa unui vameş. In 5. Întotdeauna. Apoc 9. PSB 13. 11. dar această informa ie este foarte nesigură. la care El a răspuns cu acele de neuitat cuvinte: „N-am venit să chem pe cei drep i. ci pe cei păcătoşi la pocăin ă“ (Mt 9.20. ca şi ceilal i Apostoli. Fariseii l-au şi acuzat atunci pe Domnul pentru această companie. de toate celelalte mărturii ale Sf. zăceau în întunericul necunoştin ei şi al păcatului! Este ceea ce va face mereu de acum înainte. originalul aramaic. el va fi propovăduit mai întâi. în ziua de 16 noiembrie. de altfel. Epifaniu265 zice că în vremea sa Evanghelia aramaică de la Matei exista în posesia unei secte ebionite. Când l-a chemat Mântuitorul. 22. adică aramaic263. De altfel Fer. Care este raportul dintre originalul aramaic al primei Evanghelii şi Evanghelia greacă de la Matei? Iată o întrebare la care nu ne este uşor să răspundem. 10). 13. 26.Matei (Mt 9. probabil. împreună cu to i ceilal i Apostoli. 5. după cum am văzut. 2. Părin i. 2. 13). 265 Despre erezii. Prin limba ebraică trebuie însă să în elegem limba vorbită de evreii de atunci.

DAVIES. Cunoscător desăvârşit al celor „vechi“. 633. 15-30) este prea exactă şi că ea nar fi putut fi realizată decât după împlinirea lor. Matei foloseşte expresii aramaice ca „raca“. moravurile şi limba iudeilor. W. dintre care unul a fost folosit şi de Sf. „gheenă“ (5. de pildă. în esen ă. Eusebiu de Cezareea şi Fer. p. Am putea spune că el se defineşte pe sine atunci când redă cuvântul Mântuitorului despre „cărturarul cu învă ătură despre împără ia cerurilor“. Cei mai mul i re in decada 70 . Mattew. înseamnă că Evanghelia greacă de la Matei a fost scrisă după anul 63. adică după catastrofa na ională iudaică din anul 70.atunci. Matei grec depinde însă şi de alte izvoare. Astfel deci. întru Care toate Scripturile Vechi îşi află împlinirea şi în elesul. evanghelistul Matei le subordonează însă „noului absolut“ care este venirea în lume a lui Hristos. datinile. se referă la datini iudaice ca spălarea mâinilor înainte de mâncare (15. G. fără a sim i nevoia să le explice. depinde de Evanghelia de la Marcu. 67. 1963. de pildă. în Dictionary of the Bible. Studiul Noului Testament. Edinburgh. W. 268 267 71 . Luca (aşa-numitul „izvor comun“. MICHAELIS ş. 269 Aşa. aşa cum se oglindeşte. varianta aramaică a Evangheliei de la Matei va fi fost scrisă undeva în ara Sfântă. care era chiar titlul oficial al acestuia. 22) sau „Beelzebul“ (10. într-o oarecare măsură. foarte probabil. 25). căruia supuşii îi ziceau în mod obişnuit „rege“. Că scriindu-şi Evanghelia Sf. Data şi locul scrierii Evangheliei Tradi ia veche a Bisericii (cf. înainte poate ca Matei să fi plecat din Ierusalim (la anul 44) din pricina prigoanei lui Irod Agripa I. Evanghelia aramaică va fi fost redactată pe la anii 40. Sunt însă şi unii care amână datarea redactării primei Evanghelii şi mai târziu. „Culoarea palestiniană“ este mult mai evidentă în Evanghelia întâia decât în celelalte două Evanghelii sinoptice. disputele cazuistice şi formalismul cărturarilor şi fariseilor etc. iar altul este. Fiul lui David. Matthew. spre sfârşitul secolului I269. pe la anul 43-44267. KILPATRICK. 4. 3. Ieronim) afirmă că Evanghelia aramaică de la Matei a fost scrisă de acest Apostol înainte de a părăsi ara Sfântă spre a pleca să propovăduiască Evanghelia în altă parte şi că el a fost primul care a scris o Evanghelie. „care scoate din vistieria sa (lucruri) noi şi vechi“ (Mt 13. D. această propovăduire în cuvântările apostolice din Faptele Apostolilor. 1. MANSON. p. „Vechi“. The Gospel According to. 52). cel al propovăduirii Apostolilor despre Iisus Hristos şi mântuirea prin El.80268. Evanghelia greacă de la Matei – singura care s-a păstrat – este însă de dată ceva mai târzie. Deoarece pare că. mai ales protestan i. 1946. The Origins of the Gospel according to St. Avem bune temeiuri să credem că data scrierii ei trebuie situată înainte de anul 70. T. Evanghelia de la Marcu. art. a. Cf.D. căci niciunul dintre autorii scrierilor Noului Testament nu cunoaşte mai bine ca Matei credin a. Cuprinsul ei va fi fost. de pildă. vorbeşte de Antipa. Second edition (Original edition by James Hastings). Mt 14. Matei i-a avut în vedere în primul rând pe iudei se vede limpede din ceea ce se poate numi caracterul iudaic al lucrării sale. 5). Dar şi Evanghelia greacă a fost adresată unor cititori din ara Sfântă. ca de Irod „tetrarhul“. iudei sau iudeocreştini. Este adevărat că mul i autori apuseni. comun adică lui Matei şi lui Luca). W. 2) sau purtarea de filacterii (25. cred că descrierea soartei Ierusalimului şi a templului din cuvântarea eshatologică a Mântuitorului (mai ales în Mt 24. Primii destinatari ai Evangheliei de la Matei Este evident că Evanghelia aramaică de la Matei a fost scrisă pentru iudeii încreştina i din Palestina.

aşa cum am arătat. în această privin ă. nu vedem de ce nu putem situa apari ia Evangheliei de la Matei în forma ei actuală la scurt timp după această dată. până la sfârşit (de la 16. deci. 1-2. după relatarea naşterii Domnului. Evanghelia posedă o admirabilă unitate. oricum. 37-41 (din cateheza Sf. 1-5. autorul îşi împarte lucrarea în două păr i aproximativ egale. mai ales Fapte 10.. A doua. atras de propovăduirea apostolică despre Hristos. mai mult. Argumentele celor care sus in o dată foarte târzie sunt mai mult decât discutabile. în perspectiva Patimilor. În interiorul acestor vaste ansambluri. Un bun rezumat al argumentelor pentru una sau alta dintre aceste localizări îl oferă W. 10. Această aser iune poate fi acceptată în ce priveşte varianta greacă a Evangheliei de la Matei.Multe dintre încercările apusene mai noi de datare a scrierii Evangheliei de la Matei au pornit de la premiza că Matei a folosit pe Marcu şi că. adică Siria (poate Antiohia). O analiză serioasă a datelor par să încline balan a spre cea din urmă. 20). Ea răspunde întrebărilor pe care în mod firesc le punea un astfel de iudeu botezat – sau pe cale de a deveni creştin – privind persoana lui Iisus. 25-31 (dintr-o cuvântare a Sf. Că Matei „a pus în ordine cuvintele“ Domnului. 5. Adoptând. 270 72 . Planul Evangheliei de la Matei Papias. 21 până la 28. Pavel). 41-42. Matei subordonează cronologia scopului său de a oferi o expunere clară şi ordonată a faptelor şi cuvintelor Domnului. în liniile ei mari. 633. Important este faptul că Evanghelia întâia ne vine din sânul Bisericii apostolice şi. 1-3. 271 GRANDMAISON. în care sunt istorisite fapte ale Domnului. Jésus Christ. este un fapt absolut evident. ordinea pe care o adoptase de la început. ci de a oferi ceea ce s-ar putea numi o cateheză completă pentru un iudeu din Palestina dinainte de catastrofa de la anul 70. esen ialul mesajului Său şi primirea făcută acestui mesaj de către poporul făgăduin ei271. având fiecare o scurtă introducere (5. 13. cum zice Papias. Ordinea pe care o constată Papias în Evanghelia de la Matei este una tematică. p. „Cuvintele“ lui Iisus sunt grupate tematic în prima Evanghelie în cinci mari cuvântări. p. căci Evanghelia întâia manifestă prea pu in o preocupare de acest gen. Prima (de la 3. după relatarea Botezului Domnului şi a ispitirii Sale. Petru în casa lui Corneliu) şi Fapte 13. Ea nu este numai cea mai completă dintre Evanghelii. Fiecare cuvântare este precedată de câte o sec iune narativă. Tot aşa de pu in concordante sunt şi eforturile mai noi ale autorilor apuseni pentru determinarea locului unde a fost scrisă Evanghelia de la Matei. 18. Problema datării exacte este. Considerată din acest punct de vedere. ci şi cea mai sistematică. restul. D. activitatea în Galileea şi ultimul drum spre Ierusalim. 272 A se vedea. cateheza apostolică privind persoana şi activitatea Mântuitorului272. Punctul de cotitură decisiv care marchează această diviziune îl constituie mărturisirea lui Petru de la Cezareea lui Filip (16. 20) cuprinde. teologică. 16-20). redactarea acestei Evanghelii trebuie situată cândva după scrierea Evangheliei de la Marcu. Cele cinci cuvântări sunt clar delimitate. cit. secundară. Despre ce ordine este vorba? Este clar că nu de o ordine istorică. 1 până la 16. originea ei se leagă de unul dintre Cei Doisprezece Apostoli. zice că Matei „a pus în ordine cuvintele“ Domnului. DAVIES. art. Dacă însă Evanghelia de la Marcu a fost scrisă cel târziu în anul 63. Rămâne să se aleagă între Palestina şi Siria270. cronologică. Inten ia lui Matei n-a fost de a scrie o biografie a lui Iisus. Încercările de a sus ine ca loc al apari iei ei Alexandria trebuie respinse ca lipsite de orice probabilitate istorică.

2.13. Apostoli): cap. 10. 11. 2.. 27). moartea şi Învierea Sa. traduite en français sous la direction de l’École Biblique de Jérusalem. 1961. Paris. 1 şi 2) I. 73 . 19-22). preocuparea teologică centrală a autorului: NAŞTEREA ŞI COPILĂRIA LUI IISUS (cap. 28. 2. Cuvântarea bisericească (sau: despre conduita comunitară): cap. 273 Acest plan este cel din La Sainte Bible. Sec iune narativă (cap. V. S-ar crede că acest capitol a fost adăugat de evanghelist după ce a terminat redactarea lucrării. IV. iar pe de altă parte. TAINA ÎMPĂRĂ IEI CERURILOR (11. Sec iune narativă: cap. aşadar.“ (7. 3 . 1 . Acestei ipoteze i se opune însă faptul că cele cinci păr i sunt încadrate de „Evanghelia copilăriei“ la început şi de relatarea Patimilor. care cuprinde mustrări aspre adresate de Mântuitorul cărturarilor şi fariseilor. ARVUNA ÎMPĂRĂ IEI CERURILOR (13. modul structurării materialului. 1-3) şi încheindu-se toate cu o formulă stereotipă: „Iar când Iisus a sfârşit cuvintele acestea. 52 – 18. prin Patimile. 35): 1. 11 şi 12. cea care străbate ca un fir roşu întreaga Evanghelie. Sec iune narativă: cap.. Cele cinci păr i care formează corpul scrierii nu sunt fără legătură între ele. 26-28).1-2 şi 24. 3-4. Sf. Cuvântarea eshatologică (cap. PATIMILE. 18. 52): 1. Sec iune narativă (zece minuni): cap. Cerf. PROMULGAREA ÎMPĂRĂ IEI CERURILOR (cap. 8 şi 9. BISERICA. 13. 8-10): 1. Sec iune narativă (13. la sfârşit. mor ii şi Învierii Domnului.17. 2. Unii au sugerat chiar că. Este greu de încadrat în acest plan capitolul 23. 1. 1. pe de o parte. Matei ar fi conceput-o drept o replică la cele cinci căr i ale lui Moise (Pentateuhul). în timp ce cuvântările arată un progres paralel în prezentarea învă ăturii Domnului despre Împără ia cerurilor. 5-7 II. MOARTEA ŞI ÎNVIEREA (cap. 24-25). 19. 53 . 2. 1). Cuvântare evanghelică (Predica de pe Munte): cap. Dimpotrivă. planul Evangheliei de la Matei273. Iată. PROPOVĂDUIREA ÎMPĂRĂ IEI CERURILOR (cap. 1-52.7): 1. prin învă ătura Sa şi prin faptele Sale minunate. Cuvântare apostolică (despre misiunea Sf. structurându-şi astfel scrierea în cinci păr i. 19-25): 1. este aceea a Împără iei cerurilor pe care o întemeiază Hristos prin Întruparea Sa. 26. VENIREA ÎMPĂRĂ IEI CERURILOR (cap. III. ele se succed în aşa fel încât sec iunile narative marchează o evolu ie progresivă în cursul evenimentelor. 53. care reflectă cum nu se poate mai bine. Căci ideea centrală. Cuvântare (şapte parabole): 13.

Pare evident că 274 EUSEBIU DE CEZAREEA. 15. TOFANĂ. Mark.).-J. ICC. PG 123. KARAVIDOPOULOS( Ioannis( To kata. n. Notes and Indexes. Comentarii şi studii moderne GNILKA. Fragmente din această lucrare ni s-au păstrat în Istoria bisericească a lui Eusebiu de Cezareea (+ 340). GOULD. TAYLOR. numai prima frază este un citat al spuselor „prezbiterului“ (Apostolului) Ioan. (ed. Das Evangelium nach Markus EKK. M.n. Pournara. 1. după cum am amintit. SF. Restul este un comentariu al lui Papias.Sfânta Evanghelie de la Marcu Bibliografie Lucrări patristice VICTOR. J. 1955. The Greek Text with Introduction. Mark. Căci el nu auzise nici nu înso ise personal pe Domnul. 1978. Tesalonic. London. Ma. LAGRANGE. p. Istoria bisericească. A. ci doar a înso it mai târziu pe Petru.. 2. Biserica a pus în titlul Evangheliei numele lui Marcu pe baza mărturiei Tradi iei.rkon euagge. xxxix. 19478.an. J. Eivj th. Tradi ia Bisericii vechi afirmă fără nici o ezitare că autorul Evangheliei a doua este Sf.n.. 261-447. T&T Clark. Vincent. în „Revista Teologică“. Mesianitatea lui Iisus şi „secretul mesianic“. EUTIMIE ZIGABENUL( PG 129. adică Apostolul Ioan. 74 .) îşi expunea învă ăturile după cum se sim ea trebuin a. 1967. a scris corect. Papias scrie: „Şi iată ce mai zicea presbiterul (Ioan. Macmillan. dar cu toate acestea fără rânduială. TEOFILACT AL BULGARIEI. PSB 13.n tou/ kata. în seria CRAMER. n. A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. înainte de anul 120. Ezra P.lio( EKD 2. prezbiter în Antiohia. X (2000). tot ce-şi aducea aminte că s-ar fi spus ori ar fi fost săvârşit de către Domnul. III. De aceea nu-i deloc greşeala lui Marcu dacă a scris după cum îşi aducea aminte. Stelian. Ma. dar nu aşa ca şi cum ar fi făcut o expunere ordonată a faptelor. L’Évangile selon saint Marc (ÉB). Într-adevăr. numele autorului Evangheliei a doua ne-a fost transmis de Tradi ie. a scris lucrarea în cinci căr i intitulată: Explicarea cuvintelor Domnului.rkon e`rmhnei. Cea mai veche mărturie este – ca şi în cazul Evangheliei de la Matei – cea a lui Papias. Catenae Graecorum Patrum in Novum Testamentum.1896. în acest text. serie nouă. 144. nr. 19932. Marcu. Benziger-Neukirchener. 1969. Pentru că el purta grijă doar de un singur lucru: să nu lase afară nimic din ceea ce auzise şi să nu se facă vinovat în expunerea sa de nici o minciună274.. Paris. Mărturia Tradi iei Ca şi în cazul celorlalte Evanghelii. 33-47. care. Gabalda. Edinburgh. coordonată teologică a Evangheliei după Marcu.“ De remarcat faptul că. Zürich/Düsseldorf/Neukirchen/Vluyn. Acesta (Petru. Autorul Evangheliei a doua a. care era tălmaciul lui Petru. retip. episcop în Ierapolis.): Marcu. p. The Gospel according to St. 1.

Papias îl apără pe autorul Evangheliei a doua în fa a acuzelor unora – bazate pe compararea Evangheliei sale cu cea de la Matei – că omite detalii semnificative din via a şi activitatea Mântuitorului şi că nu prezintă evenimentele în ordine cronologică. datorată confundării numelui Marcu cu adjectivul latin mancus. xiv. 277 Interpres în textul latin original. cel numit «cu degete scurte»276. de aceea s-a bucurat mult auzind de dorin a acestor oameni.). 280 Istoria bisericească. desigur. urmând traducerii franceze. 1-2. a făcut bine că a prezentat cu grijă – fără să omită sau să adauge ceva – ceea ce învă a Apostolul Petru despre Mântuitorul Hristos. Alte mărturii vechi confirmă spusele lui Papias.n. dar nici ca să-l încurajeze“282. de unde rezultă că redactarea ini ială a Proloagelor s-a făcut în greceşte. zice: „Astfel. 276 Colobodactylus. 275 75 .“ Acelaşi Clement. PSB 13. Tradi ia despre degetele scurte ale lui Marcu va fi men ionată ceva mai târziu de Sf. la Evanghelia după Marcu lucrurile s-au petrecut în împrejurările următoare: după ce Petru propovăduise public învă ătura creştină în Roma şi făcuse cunoscută Evanghelia cu puterea Duhului Sfânt. p. Al ii presupun că ar fi vorba de o conjectură de dată mai târzie.după mărturia lui Eusebiu de Cezareea280 – cum cei care ascultaseră predicile lui Petru „s-au adresat prin totul felul de rugămin i lui Marcu – autorul Evangheliei şi înso itorul lui Petru281 – cerându-i să le lase în scris însemnările după învă ătura care le-a fost transmisă oral (de către Petru). alcătuite pentru apărarea autenticită ii lor împotriva ereticului Marcion. încât se poate spune că aşa numita «Evanghelie după Marcu» e rodul insisten elor lor. ca unul care îl înso ise pe Petru de multă vreme şi deci păstrase în amintire cele spuse. neclar. el a pus pe hârtie Evanghelia sa. Papias le răspunde că Marcu n-a făcut altceva decât să redea învă ătura Apostolului Petru. 6-7. Irineu (la sfârşitul sec. Istoria bisericească. adaugă: Proloagele antimarcionite sunt nişte prefe e la Evanghelii şi la mai multe dintre Epistole. după ce zice că Evanghelia de la Marcu a fost scrisă „pe când Petru şi Pavel propovăduiau Evanghelia la Roma şi întemeiau acolo Biserica“. 279 Cf. El a fost tălmaciul277 lui Petru. bazându-se – cum însuşi ine să precizeze – pe informa iile transmise de cei vechi. II)275 zice: „. PSB 13. care se referă. VI. Petru n-ar fi intervenit nici ca să-l împiedice. să pună în scris cele propovăduite (de Petru. p. 238. New Bible Dictionary. II). II. Avem aici cea mai veche mărturie despre porecla lui Marcu de „cel cu degete scurte“. xv. Clement Alexandrinul (+ cu pu in înainte de anul 215). în cartea a VI-a a Hipotipozelor. După moartea acestuia. Căci Marcion accepta drept canonice numai Evanghelia de la Luca şi zece dintre Epistolele Sf. ucenic şi „tălmaci“ (translator pentru limba greacă) al lui Petru. într-adevăr. Unii exege i cred însă că această poreclă ar fi avut în vedere unele „scurtimi“ stilistice ale Evangheliei sale. schilodit279. nici Petru n-a inten ionat vreodată o expunere completă şi în ordine cronologică a faptelor şi cuvintelor mântuitoare ale Domnului. la o particularitate fizică a sa. aşa încât le-a îngăduit să aibă această carte spre citire în adunările lor. Ipolit. avea degetele mici în compara ie cu statura sa. în păr ile Italiei“278. transliterare a cuvântului grecesc kolobodaktylos.. Scopul Apostolului era unul practic şi didactic. istoriseşte . Sf. el „îşi expunea învă ăturile după cum se sim ea trebuin a“ în fiecare împrejurare. Şi atâta s-au rugat până ce l-au câştigat pe om. 281 Aici am corectat textul românesc. Marcu. evidente pentru cititorii aviza i din toate epocile. Ori. 282 Textul ne-a fost păstrat la EUSEBIU DE CEZAREEA. 278 Citat după HARRINGTON. Acestor acuze. mul i din cei ce ascultaseră aceste predici au rugat pe Marcu. p. Se spune că Apostolul Petru cunoştea acest fapt în urma unei descoperiri a Duhului Sfânt. care înseamnă mutilat. 785. deoarece.. p. Prologul antimarcionit (sfârşitul sec. Astfel. Apostol Pavel. 81.după Marcu. Începutul prologului la Evanghelia de la Marcu s-a pierdut. Aflând de această dorin ă. Introduction. 683. n.

veni i la Ierusalim pentru a aduce fra ilor de aici ajutoare materiale din partea Bisericii antiohiene (11. b. cel pu in în ultimele zile dinaintea sfintelor Sale Patimi285. 25). dar a putut introduce înăuntru şi pe Petru (In 18. pe Rodi (12. ne-a redat în scris ceea ce propovăduise Petru. Totuşi. când „Ioan“ (13. 285 Studiul Noului Testament.a sim it privirea plină de iubire cu care l-a îmbră işat Domnul (Mc 10. p. Al ii. Sf. sunt concordante. E adevărat că el nu este men ionat niciodată cu numele în Sfintele Evanghelii. 15. Dacă însă a fost vorba de aceeaşi casă în care mai târziu se va aduna Biserica din Ierusalim (Fapte 12. Marcu în purtătorul urciorului cu apă care aşteaptă pe Petru şi pe Ioan la poarta dinspre Betania a Ierusalimului şi-i conduce apoi în casa aleasă de Domnul pentru Cina cea de Taină (Mc 14. În toate aceste cazuri este vorba de aceeaşi persoană. 74-75. 1. care de altfel îl şi numeşte «fiul» său. 14) nu este altul decât însuşi tatăl evanghelistului. Marcu. S-ar putea însă. probabil văduvă (deoarece nu se face referire şi la so ul ei). 5. I. 12). p. 12. au plecat din Ierusalim la Antiohia (12. 5. III. 249. PSB 13. mul i comentatori văd pe Sf.). Cu numele. Cu mai multă siguran ă am putea vedea pe Marcu în tânărul care mergea după Domnul în noaptea în care El a fost prins (Mc 14. fiul meu. Marcu nu L-ar fi ascultat nici nu L-ar fi înso it pe Hristos. n. 39). 5152). Al ii văd pe Marcu în tânărul bogat care a venit la Mântuitorul când a aflat că a sosit în Iudeea: deşi încă nu era îndeajuns pregătit sufleteşte pentru a primi mesajul lui Iisus. 25. VI. O tradi ie destul de veche îl numără pe Marcu printre cei 70 de ucenici. care avea nu numai o casă destul de spa ioasă. atunci „stăpânul casei“ (Mc 14. ucenicul şi tălmaciul lui Petru. 13). adică de tânărul ucenic a cărui mamă. 21).„Şi după moartea acestora (a Apostolilor Petru şi Pavel. ci şi cel pu in o slujnică. După mul i însă. în sfârşit. el n-a putut fi o persoană străină de anturajul istoric al Mântuitorului. 12).“283 Mai adăugăm mărturia lui Origen (+ 254): „A doua (evanghelie) este cea după Marcu. Faptele Apostolilor se referă de şase ori la acest ucenic.“284 Alte mărturii vechi nu fac decât să confirme afirma iile de mai sus. în Epistola (sa) sobornicească.13). Astfel. pe care a compus-o după îndrumările pe care i le-a dat Petru. 15-16). Faptul că acest episod este re inut numai în Evanghelia a doua constituie un temei foarte puternic în favoarea acestei identificări. Istoria bisericească. 10). Marcu După mărturia lui Papias. când „Marcu“ (15. 27-30). Irineu după moartea acestuia. Evangheliile ar con ine unele referiri indirecte la Marcu. xxxv. Părin i precum şi unii autori mai noi cred că Marcu L-a cunoscut personal pe Domnul. La EUSEBIU DE CEZAREEA. când zice: «Biserica cea aleasă din Babilon şi Marcu.n. IRINEU. acest tânăr – şi acest amănunt îl re ine numai Evanghelia a doua . 13-14 şi Lc 22. plasată de Clement Alexandrinul în timpul vie ii Sf. 76 . iar mul i dintre Sf. care este numit când „Ioan. mai degrabă. iar ceva mai târziu i-a 283 284 SF. cum se poate observa. Acest tânăr ucenic i-a înso it pe Sfin ii Barnaba şi Pavel atunci când aceştia. Marcu este pomenit de zece ori în Noul Testament. îşi pusese casa la dispozi ia tinerei Biserici din Ierusalim. iar de Prologul antimarcionit şi de Sf. Petru. Aceste afirma ii. Contra ereziilor. să fi fost vorba de un slujitor al acelei case. cel numit Marcu“ (12. 37). cred că Marcu a fost „celălalt ucenic“ care era cunoscut lui Caiafa şi care nu numai că a fost lăsat să intre în curtea arhiereului în noaptea procesului sinedrial al Mântuitorului. acolo adunându-se în mod obişnuit credincioşii creştini (12. excep ie fac numai referirile la data redactării Evangheliei. vă îmbră işează». Noul Testament despre Sf. Era vorba de o familie bogată.

Sf. Putem deduce deci că şi părin ii lui Marcu – sau cel pu in unul dintre ei – proveneau dintre iudeii elenişti287. Marcu avusese destul timp să-şi dovedească seriozitatea şi dăruirea în slujirea Evangheliei. putem.). Marcu a fost o vreme ucenic al Apostolului Petru o confirmă din plin mărturiile din Tradi ia veche pe care le-am men ionat şi care. 10.înso it în prima lor călătorie misionară (13. Pavel. care nu ştia destul de bine limba greacă spre a putea propovădui în această limbă. Marcu era „fiul“ Apostolului deoarece acesta îl va fi botezat. Pe de altă parte. Marcu n-ar fi fost apropiat de amândoi deodată. l-a avut încă de la început (cf. când a fost scrisă Epistola I Petru? Probabil. de ce a inut Barnaba să-l ia pe Marcu în a doua călătorie. Că Sf. ci de slujitor. deoarece din Fapte 4. 36-37 mai aflăm că Barnaba se născuse în Cipru – deşi în primele zile ale Bisericii se pare că trăia la Ierusalim – şi că era destul de bogat. Epistolele către Coloseni şi către Filimon au fost scrise de Sf. Totodată. Iar lui Petru. era levit. Tot acolo se va fi aflat şi în compania Sf. Iată. Pavel a refuzat. Apostol Pavel. Unii au presupus chiar că Marcu avea degete scurte deoarece s-ar fi mutilat spre a nu fi obligat să slujească la templul din Ierusalim ca levit şi astfel să fie disponibil pentru lucrul Evangheliei. În Col 4. de altfel. plecarea sa n-ar fi fost decât manifestarea dezacordului său fa ă de această schimbare. Sf. adică cei ce locuiau în afara hotarelor ării Sfinte şi care vorbeau în mod obişnuit limba greacă (elenă). în anul 67). 36 aflăm că Barnaba era levit. Pavel. Petru îl men ionează şi el pe Marcu. de altfel. Deoarece pe atunci Timotei se afla la Efes. în prima sa Epistolă: „Biserica cea aleasă din Babilon şi Marcu. Marcu se afla la Roma. 11. vărul său. 37 şi urm.de mai multe dintre mărturiile vechi. deşi erau acum stabili i la Ierusalim. fiul meu. Sf. Fapte 13. 5). În II Tim 4. 286 77 . 11. undeva în Asia Mică. rol pe care. care se afla atunci (în toamna anului 66) într-o a doua întemni are la Roma (cea care se va încheia cu moartea sa martirică. 287 Eleniştii erau iudeii din diaspora. dar Sf. În ce priveşte locul men ionat aici de Apostol – Babilon – mul i cred că este vorba de fapt de Roma (numită „Babilon“ şi în Apocalipsă). îi scrie lui Timotei: „Ia pe Marcu şi adu-l cu tine. trimis fiind în misiune de Apostolul neamurilor. Unii cercetători presupun însă că Marcu. 10 mai apare un indiciu important în ce-l priveşte pe Marcu: el este numit „vărul lui Barnaba“. în Filim 24 şi în II Tim 4. Faptul că i-a părăsit atunci a generat mai târziu la o neîn elegere între Sfin ii Pavel şi Barnaba: acesta din urmă voia să-l ia şi pe Marcu în a doua călătorie misionară (15. nu vedem deloc de ce Sf. Petru a botezat întreaga familie în a cărei casă se aduna Biserica-mamă din Ierusalim. În Epistolele Sf. mai degrabă spre sfârşitul acestei perioade (deci la anul 63). a considerat că trecerea pe pământul Asiei Mici constituia o schimbare a planului ini ial de misiune. Din Fapte 4. căci a dus la constituirea a două grupuri misionare în loc de unul singur. deci. Marcu i-a servit şi ca „tălmaci“. Petru şi Pavel. presupune că Sf. Această neîn elegere s-a dovedit astfel a fi spre binele propovăduirii Evangheliei. Greşeala din tinere e fusese de mult uitată şi Sf.aşa cum am văzut . Apostol Pavel pe când era întemni at la Roma. 13). între anii 61-63. pre ul ei punându-l la picioarele Apostolilor. Apostol Petru. iar Sf. Marcu era acum unul dintre înso itorii apropia i ai Apostolului. deşi unii autori cred că e vorba de Babilonul din Mesopotamia. numele lui Marcu apare de trei ori: în Col 4. aşa cum am văzut. dacă s-a aflat la Roma într-o vreme în care erau acolo ambii mari Apostoli. împreună cu Sila. Luca nu ne spune care a fost cauza acestui abandon. ne-o spune Sf. fapt re inut . părăsindu-i însă la Perga Pamfiliei (13. au plecat spre Asia Mică. Marcu pe lângă Apostolul neamurilor nu era acela de propovăduitor. vă îmbră işează“ (I Petru 5. pe la anul 64-65. putem presupune că şi Marcu se afla acolo sau. Probabil că Marcu se speriase de dificultă ile pe care le implica activitatea misionară în teritorii atât de îndepărtate. în orice caz. Apostol Pavel. 5). acest text confirmă faptul că rolul obişnuit al Sf. fiind proprietarul unei arini pe care a vândut-o. În orice caz. ne spun că Evanghelia Sf. 13)286. Atunci Barnaba a plecat cu Marcu spre Cipru. căci îmi este de folos spre slujire“. nesesizând deplin ideea universalismului Evangheliei. cum am văzut. Că la anul 63 Sf. înseamnă că şi Marcu.

iar limba sa maternă era aramaica. legiune.: Apologe i de limbă greacă.) spun că Marcu şi-a încheiat via a prin moarte martirică. fiind prins de păgâni într-o catacombă din Alexandria Egiptului. De unde rezultă că în veacul II se ştia că Evanghelia de la Marcu redă de fapt învă ătura Apostolului Petru. O veche tradi ie occidentală afirmă că Sf. Iustin Martirul (+ 165). 17. p. în vol. 217-218. 16) un cuvânt grecesc este explicat prin termenul latin corespunzător poate fi un indiciu că. Există în Evanghelie şi multe cuvinte latine. ci un om din popor. 78 . în scena în care Mântuitorul îl mustră sever pe Petru pentru reac ia sa la vestirea Patimilor (8. nu lipsită de importan ă pentru a în elege valoarea istorică deosebită a Evangheliei de la Marcu. Trebuie să mai observăm că în sec iunile comune cu ceilal i doi sinoptici. Ce se ştie despre Sf. Patimi. Cine. Βucureşti. întradevăr. adăugăm aici încă una. aşa cum a compus-o. CVI. în 22 apare numele Sf. PSB 13. 2. unele episoade sunt relatate mai pe larg de Marcu. numele Simon şi Petru apar cu totul de 26 de ori). xvi. de altfel. Ieronim. Apostol Petru joacă. ar fi putut vorbi mai precis despre lepădarea sa de Mântuitorul dacă nu el însuşi? La fel. În Evanghelia de la Marcu apar multe aramaisme. Coloratura semitică a Evangheliei se explică prin faptul că autorul ei era un iudeu din ara Sfântă. deşi simplu. ceea ce i-a făcut pe unii cercetători să presupună că ea ar fi fost redactată mai întâi în limba aramaică. Iustin nu men ionează în mod direct Evanghelia de la Marcu. Nichifor Calist ş. din cele 72 de versete ale capitolului 14. Stilul său. apoi legat şi târât pe străzile oraşului până şi-a dat sufletul. V?) precum şi unii scriitori bisericeşti (Simeon Metafrastul. el însă şi-a păstrat şi realismul viguros şi prospe imea viziunii oamenilor simpli. într-adevăr. 31-33) sau în cea a Schimbării la fa ă (9. dar se referă la unele Memorii ale lui Petru care cuprind şi cuvintele „cu numele Boanerghes. cele mai multe sunt însă termeni tehnici. PSB 2. relatările lui Marcu sunt în general mai bogate în detalii şi mai pitoreşti. Marcu după aceea? Eusebiu de Cezareea zice: „Despre acest Marcu se spune că a fost cel dintâi trimis să predice Evanghelia în Egipt. cuvinte care se află de fapt în Mc 3. cu o instruc ie modestă (greaca sa este destul de săracă). Limba şi stilul Evangheliei Sf. cu amănunte semnificative şi care nu puteau proveni decât de la un 288 289 Dialogul cu iudeul Trifon. în istorisirea Sf. 82. Evanghelia a doua a fost scrisă la Roma. Marcu şi-a scris Evanghelia în limba greacă elenistică. este cursiv şi plin de via ă. Limba Evangheliei ne arată că Marcu n-a fost un cărturar. folosi i în general în epoca aceea (de exemplu: dinar.a. deşi Evanghelia de la Marcu este mult mai scurtă decât cele de la Matei şi de la Luca. centurion). aşa numitul „dialect comun“. 15. La aceste mărturii. Scrierile apocrife: Faptele lui Barnaba şi Faptele lui Marcu. Istoria bisericească. De exemplu. Marcu a predicat şi în Italia de nord. Petru (în întreaga Evanghelie. 1980. această opinie este însă respinsă de majoritatea exege ilor. un mare rol în Evanghelia de la Marcu.de la Marcu redă de fapt predica lui Petru despre Hristos şi despre lucrarea Sa mântuitoare. p. II. Faptul că latinismele sunt mai frecvente la Marcu decât în celelalte Evanghelii şi că în două rânduri (12. 2-13) avem impresia clară că istorisirea o face un martor direct al evenimentelor. Sf. 1. care se vorbea atunci în întreg bazinul Mării Mediterane. iar principala Liturghie a Bisericii din Egipt este numită „a Sf. întemeind Biserica din Aquileea (Vene ia). şi tot el a întemeiat acolo primele Biserici. ceea ce înseamnă fiii tunetului“288. de dată târzie (sec.“289 Această tradi ie este confirmată şi de Fer. Astfel. Marcu“. Este vorba de cea a Sf. Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în ziua de 25 aprilie. Sf. 42.

21). Dar Clement şi Origen. Irineu după moartea Sf. spălarea rituală a paharelor. că Marcu şi-a scris Evanghelia la Roma. 35-41). în primul rând pentru credincioşii proveni i dintre păgâni (aşa-numi ii „păgâno-creştini“) din capitala Imperiului. istorisind mereu – în predicile sale – diferitele momente ale vie ii Mântuitorului. Ne putem uşor imagina cum Apostolul Petru. 3. 30-44). Argumentele lor sunt însă foarte discutabile. mărturiseşte Tradi ia. 79 . de aceea îi şi men ionează Evanghelistul. Cititorii romani ai Evangheliei de la Marcu îi cunoşteau. Sf. potolirea furtunii pe mare (4. Fer. 21-43). înseamnă că Evanghelia de la Marcu a fost scrisă cel târziu în acest an 63. deci. iar de Clement Alexandrinul în timpul vie ii Apostolului. prima înmul ire a pâinilor (6. adică un quadrans (monedă romană)“ – ne face să credem că Marcu şi-a scris Evanghelia în primul rând pentru cititori romani. 3-4) sau că jertfa de Paşte se săvârşea în prima zi a Azimelor (14. Pavel scria această Epistolă Ruf se afla la Roma. relatările sale devenind astfel tot mai bogate şi mai pitoreşti. îmbăierea la venirea din pia ă. 42: „doi lepta (monedă grecească). pe fiii acelui Simon. data şi locul scrierii Evangheliei Pentru cine scria în primul rând Sf. Luca a folosit opera lui Marcu la redactarea propriei sale Evanghelii. Dacă. de altfel ambiguă. care a şi aprobat citirea ei în Biserici290. Luca şi-a scris Evanghelia în anul 63. 1-12). după cum ne informează întreaga tradi ie istorică a primelor secole. cu pu in înainte de anul 70 (anul distrugerii Ierusalimului) sau chiar după această dată. Este adevărat că mul i autori apuseni adoptă pentru redactarea Evangheliei a doua o dată mai târzie. amândoi profesori ai vestitei şcoli catehetice din Alexandria. adăuga de fiecare dată noi amănunte. nu ştiu nimic despre o origine egipteană a Evangheliei de la Marcu. Ioan Hrisostom spune că Evanghelia ar fi fost scrisă în Egipt. Clement afirmă chiar. n-ar fi sim it nevoia să precizeze că Iordanul este un râu (1. deci. 5). Petru). ori. vindecarea slăbănogului de la Capernaum (2. Primii destinatari. Ioan Hrisostom a în eles greşit o frază. am văzut că el este situat de Prologul antimarcionit şi de Sf. pentru a-l identifica cât mai clar pentru cititorii săi pe acel personaj care a purtat crucea Domnului. Căci dacă ar fi scris pentru iudei. din Rom 16. Evanghelia a doua a fost scrisă. 13 rezultă că atunci când Sf. E adevărat că Sf. el precizează că acesta era „tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf“ (15. a lui Eusebiu de Cezareea. Se pare că Sf. vaselor şi paturilor (7. VIII. 12) ş. Petru. cum am văzut. Atunci când istoriseşte purtarea crucii Domnului de către Simon Cirineul. de altfel. Ieronim (+ 430) afirmă şi El că Marcu a scris Evanghelia în timpul vie ii Sf. aşa cum. Exemple: învierea fiicei lui Iair (5. Marcu? Desigur că nu pentru iudei. 290 De viris illustribus. Faptul că traduce unele expresii aramaice şi simte nevoia să indice echivalentul unei sume în monedă romană – în 12. nici să explice unele datini iudaice ca spălarea mâinilor înainte de masă.a.martor ocular (Sf. Petru. Avem bune temeiuri să credem că Sf. Marcu este ascultătorul atent şi ucenicul credincios al anilor din urmă ai vie ii marelui Apostol. În ce priveşte timpul scrierii Evangheliei.

4. Planul Evangheliei de la Marcu291
PARTEA ÎNTÂI: I. Introducere (1, 1-13) II. Activitatea în Galileea (1, 14 - 3, 6) 1. Rezumat introductiv (1, 14-15) 2. Chemarea primilor ucenici (1, 16-20) 3. La Capernaum (1, 12-39) 4. Conflicte cu cărturarii (2, 1 - 3, 6) II. Apogeul activită ii în Galileea (3, 7 - 6, 13) 1. Rezumat (3, 7-12) 2. Alegerea Celor Doisprezece (3, 13-19) 3. Acuza ii aduse lui Iisus (3, 20-35) 4. Învă ătură în pilde (4, 1-34) 5. Minuni ale Domnului (4, 35 – 5, 43) 6. Respingerea lui Iisus la Nazaret (6, 1-6a) 7. Trimiterea Celor Doisprezece în misiune (6, 6b-13) III. Sfârşitul activită ii în Galileea (6, 14 - 7, 23). 1. Temerile lui Irod; moartea Sf. Ioan Botezătorul (6, 14-29) 2. Prima înmul ire a pâinilor şi urmările acestei minuni (6, 30-56) 3. Discu ii despre „curat“ şi „necurat“ (7, 1-23) IV. Călătorii în afara Galileii (7,24 - 8, 26) 1. În păr ile Tirului şi ale Sidonului (7, 24-37) 2. A doua înmul ire a pâinilor (8, 1-10) 3. Fariseii cer semn din cer (8, 11-13) 4. Taina pâinilor (8, 14-21) 5. Vindecarea unui orb la Betsaida (8, 22-26) PARTEA A DOUA: V. Cezareea lui Filip. Drumul spre Ierusalim (8, 27 - 10, 22) 1. Mărturisirea lui Petru şi prima prevestire a Patimilor (8, 27 - 9, 29) 2. Călătorie prin Galileea (9, 30-50) 3. Călătorie prin Pereea şi Iudeea (10, 1-31) 4. Ultima etapă a călătoriei spre Ierusalim (10, 32-52) VI. Activitatea Domnului la Ierusalim (cap. 11 - 13) 1. Evenimente premergătoare (11, 1-25) 2. Învă ături ale Domnului la Ierusalim (11,27 - 12,44) 3. Cuvântarea eshatologică - mica „apocalipsă“ (cap. 13) VII. Patimile, moartea şi Învierea (cap. 14 - 16) 1. Evenimente până la arestare (14, 1-52) 2. Procesul, răstignirea, moartea şi punerea în mormânt a Mântuitorului (14, 3 - 15, 47) 3. Învierea şi arătările Domnului Celui înviat (cap. 16).

Am notat deja că Sf. Marcu nu şi-a propus să urmeze un plan bine structurat. Unele pericope întrerup oarecum cursul firesc al relatării. Dar tocmai această lipsă a unei ordonări elaborate a materialelor adaugă la valoarea istorică a Evangheliei. Un autor mai preten ios şiar fi aranjat poate altfel materialele. Lucrarea ar fi câştigat atunci în ce priveşte valoarea literară, dar ar fi pierdut ceva esen ial: n-ar mai fi reflectat atât de fidel Tradi ia evanghelică orală, cea a propovăduirii Apostolilor. Este evident că multe dintre grupajele literare ale lui Marcu ne conservă grupaje tradi ionale, cu care cititorii erau deja familiariza i din propovăduirea apostolică.
291

Acest plan îl urmează în mare parte pe cel adoptat în cunoscutul comentariu al lui Vincent TAYLOR, The Gospel According to Sf. Mark, p. 107-111.

80

De fapt, Evanghelia a doua urmează în mare un plan: cel al propovăduirii apostolice, aşa cum se reflectă aceasta, de pildă, în cuvântările din Faptele Apostolilor, ale Sf. Petru (2, 1436. 38-39; 3, 12-26; 4, 8-12; 10, 36-43) sau ale Sf. Pavel (13, 17-41). Prologul Evangheliei (1, 1-13) rezumă pe scurt predica Sf. Ioan Botezătorul, Botezul Domnului şi ispitirea Sa. Urmează apoi activitatea în Galileea (1, 14 - 7, 23), apoi călătorii în păr ile Tirului şi ale Sidonului şi prin Decapole; după care Iisus revine în Galileea. Mărturisirea lui Petru de la Cezareea lui Filip formează un punct culminant care, am putea spune, împarte Evanghelia în două. Până aici, Iisus este prezentat clar ca Mesia; de acum încolo El păstrează, desigur, această calitate, dar este înfă işat ca un Mesia care mântuieşte lumea prin pătimire, ca un Mesia care merge la moarte. Şi deşi El revine în Galileea (9, 30-50), se poate spune că drumul spre Ierusalim începe odată cu coborârea de pe muntele Schimbării la fa ă (9, 2-8), iar această călătorie dramatică se va încheia cu Patimile, şi Învierea Domnului.

5. Finalul Evangheliei de la Marcu (16, 9-20)
Ultimele 12 versete ale Evangheliei lipsesc din foarte mult manuscrise greceşti şi din unele importante manuscrise ale vechilor traduceri. Eusebiu şi Fer. Ieronim atestă faptul că acest final lipsea din aproape toate manuscrisele greceşti pe care ei le cunoscuseră. În unele manuscrise, în locul acestor versete apare un alt final, cunoscut sub numele de „finalul scurt“, care are următorul cuprins: „Ele (femeile) au vestit celor ce erau în jurul lui Petru toate cele ce (îngerul) le-a poruncit lor. Iar după acestea şi Însuşi Iisus i-a trimis (pe Apostoli) de la Răsărit şi până la Apus să ducă vestea cea sfântă şi nestricăcioasă a mântuirii veşnice.“ Fer. Ieronim292 ne informează că în unele manuscrise greceşti după Mc. 16, 14 se află un adaos. În 1907 s-a găsit la Akhmim, un orăşel de pe malul răsăritean al Nilului, un manuscris biblic (din sec. V sau VI) în care apare şi adaosul men ionat de Fer. Ieronim. Deoarece acest manuscris a intrat în posesia americanului Freer, adaosul intercalat acolo după Mc 16, 14 este cunoscut în literatura de specialitate ca „loghionul lui Freer“. Şi acest adaos arată că în antichitatea creştină a existat o problemă cu finalul Evangheliei de la Marcu. Vocabularul şi stilul textului din Mc 16, 9-20 arată, într-adevăr, că acest final nu este scris de mâna lui Marcu. Avem aici, de fapt, un rezumat al unor arătări ale Domnului Celui înviat consemnate în celelalte Evanghelii, mai ales în cea de la Luca. De pildă, se spune despre Maria Magdalena că este cea „din care (Iisus) scosese şapte demoni“, ca şi în Lc 8, 2. De asemenea, arătarea către cei doi ucenici (v. 12-13) face aluzie la episodul relatat în Lc 24, 13-35. Expresia „Domnul Iisus“ din v. 19, frecventă în Faptele Apostolilor, nu mai apare nicăieri în altă parte în Evanghelii. Este clar că cineva, într-o epocă foarte timpurie, a adăugat aceste versete ca o încheiere. De ce se termina Evanghelia cu v. 8? Nu ştim. Poate că Sf. Marcu a socotit că, vorbind despre mormântul gol şi redând mesajul îngerului către mironosi e, a exprimat îndeajuns adevărul că Iisus a înviat cu adevărat. Se poate însă – ceea ce este mult mai probabil – ca ultima filă a manuscrisului original să se fi pierdut. Căci, într-adevăr, este greu de crezut că Sf. Marcu şi-ar fi încheiat Evanghelia cu v. 8, fără a spune nimic despre arătările de după Înviere. Pentru credin a creştină, finalul actual (v. 8 - 20) are deplină valoare şi autoritate, ca parte integrantă a Sfintei Scripturi. Căci, chiar dacă n-a fost scris de Sf. Marcu, el a fost acceptat de Biserică întotdeauna drept text inspirat şi canonic.

292

Contra lui Pelagiu, II, 15, PL, XXIII, 576.

81

Sfânta Evanghelie de la Luca
Bibliografie
Comentarii patristice ORIGEN, PG 13; PL 26; DIONISIE AL ALEXANDRIEI, PG 10; SF CHIRIL AL ALEXANDRIEI, PG 72; EUSEBIU DE CEZAREEA, PG 24; TEOFILACT AL BULGARIEI, PG 123; EUTIMIE ZIGABENUL, PG 129. Comentarii şi studii moderne BOVON, François, L’Évangile selon saint Luc, CNT IIIa şi IIIb, Labor et Fides, Genève, 1991. ELLIS, E. Earle, The Gospel of Luke, NCBC, W. B. Eerdmans–Marshall, Morgan & Scott, Grand Rapids/London, 1991. MARCU, Grigorie, Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca, în „Ortodoxia“, XII (1961), nr. 3, p. 331-367. IDEM, Păr i proprii Sfântului Luca în textul introductiv al Evangheliei a treia, în „Mitropolia Ardealului“, XI (1967), nr. 1-3, p. 8-42. NICOLAESCU, N. I., Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Luca, în „Studii Teologice“, seria a doua, IV (1952), nr. 5-6, p. 273-293. PLUMMER, Alfred, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Luke, ICC, T & T Clark, Edinburgh, 19225, retip. 1964.

Cea de-a treia Evanghelie, „cuvântul cei dintâi“ al Sf. Luca, oferă cercetătorului Bibliei privilegiul de a fi urmat de un „al doilea cuvânt“ al aceluiaşi autor – cartea Faptele Apostolilor –, fapt care lărgeşte baza compara iilor şi a verificărilor posibile. Totodată, această Evanghelie are în frunte un prolog (Lc 1, 1-4), în care autorul se referă la izvoarele folosite şi precizează scopul scrierii sale. Evanghelia a treia este, dintre cele patru Sfinte Evanghelii, şi cea mai lungă, dacă inem seama de numărul de versete şi de cuvinte. Căci, deşi Evanghelia de la Luca are numai 24 capitole, totuşi, cu cele 1.151 versete şi 19.414 cuvinte (în originalul grecesc) pe care le cuprinde, este mai mare decât Evanghelia de la Matei care, deşi are 28 capitole, cuprinde numai 1.071 versete şi 18.299 cuvinte.

1. Autorul Evangheliei a treia
a. Mărturia Tradi iei Ca şi în cazul celorlalte Evanghelii, nici în Evanghelia a treia nu este men ionat numele autorului. Din Tradi ia veche a Bisericii ştim însă că autorul acestei Evanghelii este Sf. Luca. Principalele mărturii ale Tradi iei sunt următoarele: Sf. Irineu al Lyonului (pe la anul 180) zice: „Luca, înso itorul lui Pavel, a pus în scris, într-o carte, Evanghelia propovăduită de acela (de Sf. Pavel, n.n.)“293.
293

SF. IRINEU, Contra ereziilor, III, i, 1; a se vedea şi III, xiv, 1 (ca, de altfel, întreg capitolul 14).

82

Luca.. Luca a scris-o pe a sa. care l-a şi publicat în anul 1740.. A păstrat tot ceea ce sub ochii săi Se petrecuse. Mai târziu a devenit ucenic al lui Pavel. 6. plin de Duhul Sfânt. pentru credincioşii veni i din păgânism. pentru prea alesul Teofil. Deoarece fuseseră deja scrise Evanghelii. zice despre Sf. Apostol Pavel. 297 TERTULIAN. Cum Pavel îl luase ca înso itor Al său. iv.“296 Tertulian (+ cca 240) scrie: „De altfel. Luca preia. a cărui patrie era Antiohia. dar arată că era nevoie. pe care a redactat-o nu numai după cele pe care le-a auzit. iar în al doilea rând «Faptele Apostolilor». Istoria bisericească. după Înăl area lui Hristos. pe care ne-a lăsat-o în două căr i insuflate de Dumnezeu: mai întâi «Evanghelia» pe care el însuşi declară că a compus-o după tradi iile celor care fuseseră ei înşişi privitori şi slujitori ai Cuvântului. mişcat fiind de Duhului Sfânt.Prologul antimarcionit (sfârşitul sec. Apostol Pavel. Această din urmă informa ie este. 299 EUSEBIU DE CEZAREEA. şi a murit în Beo ia. n-a avut copii. IV. după care spune el însuşi că a scris şi el. II) cuprinde o referire destul de largă la autorul Evangheliei a treia: „Luca era sirian. ideile Sf. 295 În originalul latin: Dominum tamen nec ipse vidit in carne. Luca: „La rândul lui. Eusebiu de Cezareea (+ 340). el începe să istorisească începând de la naşterea lui Ioan. PSB 13. 300 Ibidem.“ Canonul Muratori. inexactă. din Antiohia.. el aminteşte faptul că alte Evanghelii fuseseră scrise înainte de el. dar în acelaşi timp a venit în legătură şi cu ceilal i Apostoli. deci. p. p. În prologul său.“297 Pe Sf. Numele şi-l datorează faptului că manuscrisul care cuprinde acest fragment a fost descoperit în Biblioteca Ambroziană din Milano de către savantul italian Muratori. până la moartea acestuia. Este adevărat că Sf. p.“299 Eusebiu mai adaugă: „Iar atunci când se spune despre Pavel că avea obicei să citeze Evanghelia după Luca. în propriul său nume. III. Pavel a folosit Evanghelia Canonul Muratori poate fi. referindu-se la ucenicii Apostolilor. numai un fragment al acestei liste. 54-55. în Evanghelia sa. iv. în regiunea numită Ahaia. de altfel. ca şi cea a plecării lui Pavel Când a părăsit Roma pentru a merge în Spania. ci (bărbat) apostolic. ne informează în termenii următori despre cele două „cuvinte“ ale Sf. 294 83 . ca nu cumva ei să fie contraria i de basmele iudaice sau să fie rătăci i de la adevăr de înşelăciunile ereticilor. Iar faptele tuturor Apostolilor Într-o singură carte au fost scrise. Acest Luca. S-a păstrat. El l-a slujit pe Domnul fără abatere. 7. III. Totuşi. după Luca. dobândindu-şi de la to i aceştia bună mărturie despre învă ătura cea mântuitoare de suflete. Despre tot ceea ce auzise spunându-se a scris. şi doctor de felul său. 101-102.. ci după cât le-a trăit el însuşi. nu este dascăl. ci ucenic. Contra lui Marcion. 102. El a fost ucenic al Apostolilor. doctor.. datat spre sfârşitul secolului al II-lea. 2. iar pregătirea lui fusese cea de doctor. la vârsta de 84 de ani. o listă a căr ilor inspirate acceptate la Roma datând dintr-o epocă în care episcopatul lui Pius I (de pe la anul 140) putea fi calificat drept „recent şi din vremea noastră“294. Luca. Nu avem însă dovezi că Sf. 298 Ibidem. nici el Nu L-a văzut pe Domnul în trup295 şi de aceea el s-a informat cum a putut mai bine Astfel. a trăit mai cu seamă în preajma lui Pavel. de aceea documentul este cunoscut şi sub denumirea de Fragmentul Muratori. Luca nu este apostol. desigur. nu s-a căsătorit. Luca: „A treia carte a Evangheliei. 296 Citat după GRANDMAISON. aşa precum omisiunea pătimirii lui Petru O arată clar.. de către Matei în Iudeea şi de către Marcu în Italia. de fiecare dată el folosea expresia «după Evanghelia mea»“300. să li se prezinte cu exactitate iconomia credin ei. . Jésus Christ. Tertulian îl numeşte „luminătorul“ şi „dascălul“ lui Luca298.

de origine păgână. De o astfel de îngrijire medicală va fi avut nevoie Apostolul bolnav mai ales în timpul celei de-a doua captivită i romane (în anii 66 . mult mai dură decât prima. 1) şi care a fost ucenicul Apostolului Pavel. Apostol Pavel şi în Faptele Apostolilor. El a scris în Ahaia şi în Beo ia. 27. de asemenea. Aşadar. 10-14. Se pare că Sf. alături de Sf. 5-15) apare în contextul celei de-a treia călătorii misionare (care a avut loc între anii 53 . desigur. pentru prima dată. „Te îmbră işează Epafras. Aristarh. 8) o foloseşte Apostolul. Luca este men ionat de trei ori: „Vă îmbră işează Luca. cf. 16. Pavel l-a luat din nou cu 301 Citat după HARRINGTON.63). Luca Ca şi în cazul Sf. Despre ce a mai făcut Sf.de la Luca. 11). II Cor 12. deci. Expresia „Evanghelia mea“ (Rom 2. 14). cel închis împreună cu mine pentru Hristos Iisus. Luca şi Dimas. suferea de o boală cronică (cf. Acesta era un sirian din Antiohia «a cărui laudă. pentru propovăduirea sa. v. Pavel până la sfârşit. ceea ce înseamnă că a îndurat frig în această ultimă iarnă a vie ii sale. Aceste indicii confirmă ceea ce ne spune Tradi ia despre faptul că Luca a fost un colaborator credincios al Sf. cel ce se numeşte Iustus. Fapte 20. şi ceilal i: Epafras. Sf. Gal 4. 7-9. Sf. leau numit Wir-stücke şi această denumire a fost preluată şi în alte limbi). Mărturia Noului Testament despre Sf. aşa cum arată în prefa a sa. Marcu şi Iisus. 16. Au trecut apoi împreună pe tărâmul Europei şi au ajuns la Filipi. 1-18. Pavel avea nevoie de o îngrijire deosebită (cf. el era. Dimas şi Luca. vorbind mai degrabă din auzite decât ca martor ocular. serviciile sale ca medic îi erau de cel mai mare folos Apostolului neamurilor care. Din aceste pericope deducem că Sf. Luca vorbeşte ca martor direct al evenimentelor. cum rezultă chiar şi din faptul că îi cere lui Timotei să-i aducă mantaua (II Tim 4. iar după cea a Epistolei a II-a către Timotei. după cum am văzut. 4.58). Sf. colaboratorii Sf. 20. Noul Testament ne spune multe lucruri şi despre Sf. Este vorba de aşa-numitele „sec iuni cu noi“ (teologii germani. după mărturia Epistolelor către Coloseni şi către Filimon. întru Evanghelie. Introduction. pe lângă ajutorul lui Luca la lucrul Evangheliei. Mai amintim mărturia Fericitului Ieronim (+ 430). Luca. Luca se afla la Roma împreună cu Sf. 14). Marcu. care rezumă datele Tradi iei astfel: „În al treilea rând. 5-15. când a trecut prin Filipi (Macedonia. 734-735. 10-17. 21. după majoritatea specialiştilor. Pavel în timpul primei captivită i romane a Apostolului (61 . Aşadar. este în toate Bisericile» (II Cor 8. Astfel deci. Este vorba de următoarele pericope din Fapte: 16. de o febră malarică. II Tim 2. Marcu. Luca după moartea dascălului său ne spune câte ceva. după cum se ştie. şi: „Numai Luca este cu mine“ (II Tim 4. cel pu in în aceste pericope. În Faptele Apostolilor apar o serie de pericope în care autorul se exprimă la persoana I plural. Prologul antimarcionit. adică dintre iudei: Aristarh.“301 b. Luca era un intelectual. în timpul cărora Sf. În Epistolele pauline. în anul 58. 13). Gal. Luca. Luca a rămas la Filipi. 84 . Desigur că. Sf. şi Dimas“ (Col 4. între zidurile temni ei mamertine din Roma. deoarece următoarea „sec iune cu noi“ (20. cei împreună-lucrători cu mine“ (Filim 23-24). Pavel sunt împăr i i în două grupe: cei „din tăierea împrejur“ (cf. p. 3). Pavel în timpul celei de-a doua întemni ări a acestuia la Roma (în toamna anului 66 sau la începutul anului 67).52).67). doctorul. la Troa. doctorul cel iubit. Pavel îl numeşte pe acest ucenic şi colaborator al său „doctorul cel iubit“. Indicii despre el apar în Epistolele Sf. în cursul celei de-a doua călătorii misionare (care s-a desfăşurat între anii 50 . 1 până la 28. 13-15). boală care se manifesta din timp în timp prin crize violente. În Col 4. 11). adică până la moartea martirică a Apostolului. Probabil că abia la întoarcerea din această a treia călătorie misionară. Luca s-a alăturat pentru prima dată grupului misionar paulin. era vorba. unde Apostolul a întemeiat o înfloritoare Biserică. care erau. căutându-şi materialele la cei vechi şi.

Acest personaj de rang înalt este pomenit în prolog nu atât ca destinatar. 7-8. O mică odisee apostolică. Evanghelist Luca. a fost pornit spre Roma. aşa cum rezultă din analiza Evangheliei sale. Al doilea volum al operei lucanice. Când. Sigur este însă că fusese catehizat. care ne este istorisită în Fapte 27 şi 28. Un studiu atent al Evangheliei a treia ne arată că destinatarii ei erau creştini proveni i dintre păgâni. Sf. 27-28. 10. Uneori rearanjează. să asigure difuzarea ei (un astfel de rol a jucat. fiind astfel martorul direct şi cum nu se poate mai atent al dramaticei călătorii pe mare. referirea la revenirea lui Ilie (Mc 9. data şi locul scrierii Evangheliei Sf. Luca şi-a dedicat Evanghelia unui oarecare Teofil. Sf. Aşa sunt unele cuvinte ale lui Iisus care ar fi putut fi interpretate greşit ca: „Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu ştie.sine pe Sf.. Destinatarii.“ (Mc 13. deci i se adresează ca unui frate. 21-22. Nu putem şti dacă Teofil era botezat. indignarea. De fapt însă Teofil nu este singurul destinatar al scrierilor Sf. Mc 11. de ce M-ai părăsit?“ (Mc 15. 24-27 cu Lc 6. limba sa maternă era greaca. Luca urmărind. probabil că între timp Teofil devenise creştin şi. şi citirea Evangheliei de la Luca. 33-37). 85 .. 10-14 şi Filim 23-24 şi mai ales cu Marcu. Împreună cu datele Sfintei Tradi ii.tiste.60) în închisoare la Cezareea Palestinei. Teofil era. Apoi men ionarea unor sim ăminte ale lui Iisus. Sf. „Dumnezeul Meu. Luca în prolog (Lc 1. de pildă. nici Fiul. Datele despre Sf. dacă e aşa. E chiar foarte probabil că Sf. desigur. nr. Luca a inut la zi un jurnal al acestei călătorii – a adevărată „odisee“ apostolică302 – căci prea sunt amănun ite şi riguros exacte datele pe care ni le dă despre ea. de la martorii oculari. Luca l-a înso it şi el. întemni at. 27-36. 47-49). de la Cezareea până la Roma. Sf. cartea Faptele Apostolilor va fi dedicată aceluiaşi Teofil. 11-13). cu mijloacele de care dispunea. prin Evanghelia sa. probabil. Sf. Luca. Luca îi spune simplu „Teofile“. S-au întors împreună la Ierusalim. triste ea (a se compara Mc 3. Pavel. 15-17 302 Cf. 3). ca mânia. desigur. Luca evită subiectele specific iudaice sau lasă la o parte anumite detalii care nu puteau fi în elese de cititorii săi neiudei. 32). Grigorie MARCU. Luca. Nu ştim însă nimic despre el înainte de întâlnirea sa cu Apostolul neamurilor. cât ca cel ce avea să patroneze scrierea ce-i fusese dedicată şi. în acelaşi scop. La Roma se va fi întâlnit cu cei men iona i în Col 4. un patrician şi. în afară de faptul că provenea dintre păgâni şi că. 5 cu Lc 6. În Fapte 1. vorbind despre această lucrare de informare care stă la baza operei sale. În aceşti doi ani. Sf. a cărui Evanghelie îi va servi drept principal izvor şi model la scrierea Evangheliei sale. elementele unui text sau evită unele detalii (a se compara Mt 5. să-l încredin eze de temeinicia învă ăturii creştine pe care el o primise deja (1. căruia i se adresează cu calificativul „prea puternice“ (în greceşte: kra. Pr. în toamna anului 60. cum rezultă din această formulă de adresare. Mt 7. Luca din Epistolele pauline şi cele din Faptele Apostolilor sunt în deplină armonie şi se completează unele pe altele în modul cel mai fericit cu putin ă. Prof. un înalt dregător. 1 însă. ele ne oferă o imagine destul de clară asupra persoanei şi activită ii Sf. Luca a avut tot timpul să realizeze acea informare atentă. la aceasta va fi contribuit. XII (1962). în revista „Mitropolia Banatului“. Astfel. „Am urmărit toate cu de-amănuntul de la început“ scrie Sf. Se ştie că aici Apostolul a fost arestat şi că a petrecut doi ani (58 . bogatul patrician Mecena pentru opera poetului latin Virgiliu). care ar putea fi redat mai exact prin „excellentissime“. 2. 4). Dumnezeul Meu. Luca omite sau atenuează tot ceea ce ar fi putut să-i şocheze pe cititori. 38-48 cu Lc 6. ca şi asupra începuturilor Bisericii. Luca omite sec iunea despre la datina bătrânilor (Mc 7. „illustrissime“). învă ăturii şi faptelor minunate ale Domnului. Sf. asupra vie ii. antitezele din Matei (5. 34). 1-23). nici îngerii din cer.

Os 9. v. nu găsim în Evanghelia a treia textele din Mc 4.40 (Lc 8. 1-4) PARTEA ÎNTÂI: De la vestirea naşterii Sf. Fecioară Maria la Elisabeta. 5 . Astfel. E clar. 24-26 (Lc 18. 8). după care acest loc ar fi fost Ahaia. această profe ie a fost reînnoită printr-o descoperire de sus făcută mai marilor Bisericii din Ierusalim. p. 10. Ei socotesc că finalul căr ii Faptele Apostolilor nu este un argument pentru datarea acestei căr i la anul 63. 23. acela de a înfă işa progresul propovăduirii Evangheliei de la Ierusalim până la Roma. cf şi Lc 19. dacă acesta s-ar fi petrecut deja? Principalul argument al celor care datează scrierea Evangheliei după anul 70 este că prezicerea distrugerii Ierusalimului ar fi mult mai precisă decât în paralelele din celelalte Evanghelii (a se compara Lc 21. 45 cu Lc 5. PSB 13.cu Lc 19. Ioan Botezătorul şi a lui Iisus Hristos (1. 103. mai ales greci. 50) I. Argumentul acesta nu este însă hotărâtor. 3. Luca. Fecioare (1. Luca ar fi putut întrerupe în acest chip relatarea faptelor „eroului“ şi dascălului său. 39-46). Introduction. Pavel se afla deja de doi ani la Roma. În ce priveşte locul scrierii Evangheliei. modificări operează în textele următoare: Mc 4. Ioan Botezătorul până la sfârşitul activită ii Mântuitorului în Galileea (1. Sf. 38. Sf. E însă de necrezut că Sf. că profe ia Mântuitorului despre distrugerea Ierusalimului au fost foarte precisă. astfel încât creştinii au părăsit Cetatea Sfântă şi s-au refugiat la Pella. Zah 12. 3). Căci Sf. atenuări şi modificări. Luca suprimă sau modifică unele detalii în care apostolii se prezintă într-o lumină mai pu in favorabilă. 15-16). Nu există de fapt nimic în Evanghelia a treia care să se opună datării ei în anul 63. 30). 14. Mc 14. 43-44. Mc 10. în Pereea303. După HARRINGTON. 32-42 cu Lc 22. atunci el şi-a scris Evanghelia la Roma. 5-25) 2. Fapte 1. 25-30. tot ceea ce ar fi putut trezi îndoială asupra atotputerniciei Mântuitorului (a se compara Mc 6. 22-23. Cântarea Sf. 31-34). p. chiar după anul 70. Istoria bisericească. al doilea „cuvânt“ al operei lucanice. Cum nu ne-ar fi spus el ceva despre sfârşitul captivită ii romane a Apostolului. Sf.2. 9. 40. Planul Evangheliei de la Luca304 PROLOG (1. Scriind Faptele Apostolilor.9. Să nu ne mire aceste omisiuni. 21. 5 . în preajma evenimentelor de la anul 70. căci unele detalii au putut fi preluate de Sf. nu ştim cât credit poate fi acordat informa iei din Prologul antimarcionit. 13. pe care Sf. Ioan Botezătorul (1. Mc 1. care a fost scrisă în anul 63. 15 şi Mc 13. 24. 8. 45-46. 25-26). Mul i autori nu sunt de acord cu această datare şi pretind că Evanghelia a fost scrisă mai târziu. Luca din profe iile din Vechiul Testament (Deut 28. 39-56) 303 304 EUSEBIU DE CEZAREEA. Luca a folosit-o ca unul din principalele sale izvoare. cunoştea înclina ia acestora spre criticism şi voia să evite orice în elegere greşită a unor cuvinte sau momente evanghelice. capitala imperiului (cf. 7. Bunavestire (1. 54. adresându-se unor cititori dintre păgâni. aşteptând judecata Cezarului (Fapte 28. Sf. 5-6 cu Lc 4. 3. 86 . III. Eusebiu de Cezareea ne spune că. 26-38) 3. Vestirea naşterii Sf. 27-31 (Lc 22. Luca nu s-a îndepărtat de Apostolul Pavel în timpul captivită ii sale din anii 61-63. Apostol Pavel. 20 cu Mt 24. 52): 1. De asemenea. 738-740. 28-30) şi că. deoarece se opreşte cu istorisirea la momentul când Sf. el nu şi-ar fi propus să vină cu istorisirea evenimentelor la zi. Căci ea n-a putut fi scrisă înainte de Evanghelia de la Marcu. Dar nici după Faptele Apostolilor. 28-29. ea n-ar fi putut fi redactată decât după acest eveniment. Mc 14. 24-25). 33-34. Mc 1. Data scrierii Evangheliei trebuie situată în anii 62-63. Naşterea şi via a ascunsă a Sf. deci. de altfel. Luca ar fi urmărit un plan. 34 cu Lc 4. Dacă Sf.

Luca drept simbol în iconografia creştină un vi el.51 . Apostoli la templu (24. Pilde (8. Întâmpinarea Domnului (2. deşi Sf. Vindecarea copilului demonizat (9. Ioan Botezătorul (1. Conflicte cu adversarii (11. 22-56) 7. 25 . Evenimente petrecute până la arestare (22. 56) III. 28 . Iisus prânzeşte la un fariseu (14. Primejdiile bogă iei (18. Intrarea triumfală în Ierusalim (19. Conflicte cu cărturarii şi fariseii (5. Chemare la pocăin ă (12. Cei Doisprezece în misiune (9. 50-51) 3. Patimile şi Învierea (19. el introduce în acest plan două schimbări importante. Iisus şi copiii. O serie de minuni (8.8. 1 .23. Predica de pe Munte (6. A treia vestire a patimilor (18. La Ierihon (18. 5-36) 4. că Evanghelia a treia începe şi se sfârşeşte la templu.19.21. 25) 7. 28-46) 2. A doua vestire a patimilor (9. De aceea are Sf. Cuvântare despre dărâmarea Ierusalimului şi despre a doua venire (21. Pregătirea pentru misiune (3. 16) 11. 52-53) Privind acest plan. 31-34) 16. 10-17) 10. 1 . Vedem totodată că. Botezarea lui Iisus (3. Pilde despre rugăciune (18. 1-49) 2. 15) 10. Renun ări impuse de convertire (14. prin excelen ă. Ioan Botezătorul (3. Activitatea Mântuitorului în Galileea (4. Ultimele zile dinainte de Patimi . 13) 4. în primul rând.11. Procesul.13.27) PARTEA A TREIA: Mântuitorul la Ierusalim.38): 1. 17 .4. 1-53) 6. 12-49) 4. de pildă.10. 54 .21. 1-13) III. 1-14) 14. În primul rând. Patimile şi moartea Domnului (cap.47 .2). 22-40) 7. 21-38) 3. 14 . În Samaria (9. Ispitirea Domnului (4. din cuvântările din Faptele Apostolilor).28 . 1-53) 2. 53) I. Naşterea şi tăierea împrejur a Mântuitorului (2. Urmarea lui Iisus (9.35 . Temerile lui Irod Antipa (9.23): 1. 27): 1. 7-9) 9. 1 . 22 . 14 . Avertismente şi îndemnuri adresate ucenicilor (12.5. 15-30) 15. animalul de jertfă la templul iudaic. Adevărata evlavie (10. 51-56) 2. Înăl area la cer (24. Naşterea şi tăierea împrejur a Sf. 14-54) 5. vedem. 16) 2.19. Luca – asemenea primilor doi sinoptici – a urmat în mare planul propovăduirii apostolice (cum se vede acesta. care era. 3) 5. 54 . 28-36) 13. Înmul irea pâinilor (9. 1-24) 8. 24): 1.6. Trei pilde despre mila dumnezeiască (cap. După Înviere (cap. răstignirea. 18-22) 11. 20-37) 13. Misiunea celor şaptezeci (9. Predica Sf. Prima vestire a patimilor (9. cuprinzând materiale 87 . 57 .4) 3. 41-52) II. 57-80) 5.9.13): 1. 1-21) 6. 43b-50) PARTEA A DOUA: Călătoria spre Ierusalim (9. 4-21) 6. Iisus înva ă în templu (19. 23-27) 12. 37-43a) 14. 37-38) II. el pune în fruntea scrierii sale aşa-numita „Evanghelie a copilăriei“ (cap. 1-20) 2.rezumativ (21.4. Alte pilde (cap. 1-19) 12. Ziua Fiului Omului (17. 11) 3. Mărturisirea lui Petru. Arătări ale Domnului Celui înviat (24. 25-35) 9. 50): 1. moartea şi punerea în mormânt a Domnului (22. Activitatea Domnului la Ierusalim (19. Începutul activită ii (4. Diferite învă ături (17. 24) 3. Iisus la templu la 12 ani (2.24. Sf. 1-6) 8. Schimbarea la fa ă (9. Chemarea apostolică. Fapte ale Mântuitorului şi atitudinea contemporanilor fa ă de El (7.

a pictat prima icoană a Maicii Domnului. 3). iar nu ca ceilal i evanghelişti care gândeau în aramaică şi scriau în greceşte. 51 . Luca a urmat îndeaproape şi planul Evangheliei de la Marcu. Suirea la Ierusalim apare. 14. probabil. Luca. De altfel. 13. de asemenea. 5. în general. el a inserat în relatarea evanghelică foarte importanta colec ie de episoade şi cuvinte ale Domnului care formează sec iunea 9. Dar în multe alte locuri se văd roadele cercetării Sf. Pavel a stat închis la Cezareea (58 . Sf. a putut întreprinde această lucrare de cercetare mai ales în timpul celor doi ani cât Sf. de pildă. 17. Luca scrie în limba sa maternă. 45 . o traducere greacă a Evangheliei aramaice de la Matei (existau. operând însă câteva schimbări mai importante: o omisiune (Mc 6. se vede că Sf. În privin a frumuse ii limbii. 3 şi mai ales lunga sec iune de aproape nouă capitole pe care o constituie Lc 9. o tradi ie – consemnată de Theodorus (sec. Izvoarele Evangheliei de la Luca Primul izvor al Evangheliei a treia este Evanghelia de la Marcu. 4. Luca a mai folosit şi un al treilea izvor. Din compararea textelor lucanice cu paralelele din Marcu. câteva din cele mai importante pilde evanghelice: a Fiului risipitor. Aşa cum spuneam. Iar în al doilea rând. 14. Singura explica ie este că Sfin ii Matei şi Luca au avut la dispozi ie un izvor pe care l-au folosit amândoi (de aceea. fiind şi pictor. mai multe traduceri.8. Această sec iune lipseşte cu totul din Marcu. a îmbunătă it limba. folosind expresii mai exacte şi lăsând deoparte cuvintele şi modurile de exprimare străine (aramaice). De asemenea. dar în mod independent unul de altul. a Vameşului şi a Fariseului. Numai el ne transmite.18. din care a luat mai ales materialele din lunga sec iune 9. nu mai pu in important decât celelalte. pe locul întâi aflându-se Epistola către Evrei. despre care Sf.8. cu materiale grupate pe parcursul călătoriei Domnului spre Ierusalim). relatarea lucanică a Sfintelor Patimi şi a arătărilor de după Înviere comportă numeroase adaosuri de cea mai mare importan ă. el ne spune că a „urmărit toate cu de-amănuntul“ (1. 18. Pentru primele două capitole. care nu are paralelă la Marcu. 51.18. 740. Sf. 26) şi două adaosuri (Lc 6. Luca a folosit din plin roadele cercetărilor sale personale. el s-a mul umit să reproducă textele aşa cum 305 Ibidem. se vede cum Sf. Sf. Unele diferen e în raport cu Marcu provin din folosirea acestei traduceri. De multe ori însă.60). p. 19. Aceste materiale există în bună parte şi la Matei. În prolog. 22.care îi sunt proprii. a Samarineanului milostiv. a Bogatului nemilostiv. 20 . iar la Matei este reprezentată numai par ial. 51 . Limba şi stilul Evangheliei Evanghelia a treia este scrisă într-o limbă greacă mult mai bună decât a celorlalte Evanghelii. Luca a folosit. Luca. VI) – ne spune că Sf.51). Ea este dominată de ideea Patimilor. Luca.18. 11)305. 51 . 2). într-adevăr. căci Papias ne spune că fiecare o traducea cum putea). 88 . Luca ne şi spune că păstra în inima ei minunatele revela ii cu privire la Pruncul Iisus (2. dar dispuse în mod diferit. ca un drum spre moarte (a se vedea 9. Luca ocupă locul al doilea între scrierile Noului Testament. Pe lângă acestea. de la cei care „le-au văzut de la început şi au fost slujitori ai Cuvântului“ (1. informa iile i-au parvenit desigur – direct sau indirect – de la Maica Domnului. acest izvor necunoscut e numit de specialişti „izvorul comun“). opera Sf.

Luca prezintă predica Sf. Luca este evanghelistul săracilor. Sf. Luca imită stilul traducerii greceşti a Vechiului Testament (Septuaginta). a nemărginitei bunătă i a lui Dumnezeu. Chiar de la naşterea Sa.19-31. În orice caz. 16. despre Zacheu. sau pildele cu Samarineanul milostiv. şi numai după aceea istoriseşte botezarea lui Iisus. Ioan Botezătorul. Mai târziu. în realitate a avut loc înainte de întemni area lui Ioan. 20-21. 58). Fecioară şi dreptul Iosif aduc la templu ofranda celor săraci (2. 3. cu Fiul risipitor. vameşilor. Sf. despre tâlharul pocăit. de pildă. Luca Trei sunt mai ales temele predilecte ale Sf. Luca evită aramaismele. Luca re ine aceste trăsături. păgânilor. De unde. de pildă. care. cu Vameşul şi Fariseul. reprezentarea pe care am avea-o despre minunatele momente legate de Naşterea Domnului dacă ne-ar lipsi primele două capitole din Luca. Ioan Botezătorul şi încheie spunând că Irod l-a aruncat pe acesta în temni ă (3. la capătul celălalt al Evangheliei a treia. I. 33. dar Fiul Omului nu are unde să-Şi plece capul“ (9. vom interpreta greşit unele date din Evanghelie. cât de vie şi sugestivă este relatarea călătoriei lui Iisus Cel înviat cu cei doi ucenici spre Emaus! 6.le găsise în izvoarele folosite. 18. Luca manifestă o evidentă preferin ă pentru cei săraci. o inegalitate a stilului lucanic destul de greu de explicat. E destul să amintim istorisirile despre femeia păcătoasă. n-a trecut la subiectul următor înainte de a încheia istorisirea vizitei făcute de Maica Domnului rudeniei sale. Luca nu ne spune nimic despre magi). Sf. Sf. Iisus va putea zice: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi. meritând gloriosul apelativ pe care i l-a decernat Dante306: Scriba mansuetudinis Christi (scriitorul bunătă ii lui Hristos). Luca. Sf. Prima este cea a milei dumnezeieşti. Sf. Luca era un creştin atât de familiarizat cu Scriptura greacă. încât scrisul său imită – conştient sau chiar inconştient – stilul acesteia. mai ales când e vorba de anumite întorsături de frază. care neagă orice discriminare. iar apoi continuă. istorisind naşterea Sf. În paginile Evangheliei a treia vedem cum Mântuitorul Hristos descoperă lumii un Dumnezeu cu totul altul decât cel pe care-l înfă işa învă ătura îngustă şi exclusivistă a iudaismului oficial. numai că autorul. din faptul că Sf. 22). Acestea provin. 9. 24).11. Dar bunătatea dumnezeiască se revarsă nu numai asupra păcătoşilor. Aceasta este o a doua temă predilectă a sa. frumuse ea Evangheliei de la Luca şi din punctul de vedere al limbii şi stilului este absolut evidentă chiar pentru cititorul neavizat. 13-21. urmând metodei sale. care ni-L înfă işează pe Mântuitorul mereu aplecat asupra mizeriei şi suferin ei omeneşti. Numai Sf. de la forma Fericirilor din Evanghelia sa (6. pentru oamenii simpli. Iar. care se vede. Deşi Sf. 56). Un alt exemplu: în cap. în Evanghelia sa apar adevărate ebraisme. Luca scrie că Fecioara Maria a rămas la Elisabeta trei luni şi apoi s-a înapoiat la casa sa (1. din care Mântuitorul face candida i la Împără ia cerurilor. samaritenilor. se pare. Fecioară a plecat de la Elisabeta înainte ca acesta să nască. cura i cu inima. 1920). 89 . 306 De monarchia. Astfel. 16. Via a lui Iisus se desfăşoară alături de cei săraci. vin să i se închine nişte păstori săraci (Sf. 14. Cât de săracă ar fi. Dacă nu inem seama de acest lucru. 24-25) până la modul în care-i prezintă pe boga i şi primejdia pe care o reprezintă bogă ia (12. Teme predilecte ale Sf. detaşa i de cele lumeşti. Aceasta nu înseamnă că Sf. O trăsătură interesantă a stilului lucanic este aceea că el ine să încheie subiectul tratat înainte de a trece la altul.

Ioana şi Maria. Nu mai înşirăm aici destul de numeroasele nume de femei din Faptele Apostolilor. în sfârşit. Sf. este de men ionat. „Maria. Fecioară Maria. şi în Faptele Apostolilor). mama lui Iacov. dar şi prin alte texte (de pildă. şi. 14). păcătoasa din casa lui Simon fariseul. numită Magdalena. Mai ales prin „Evanghelia copilăriei“ (cap.În al treilea rând. femeia lui Huza. cel privind via a familială (în special a lui Iisus) şi. şi Ioana. şi Suzana şi multe altele care le slujeau din avutul lor“ (8. apoi femeile pe care le-a vindecat Iisus. se distinge – atât în Evanghelia a treia cât şi în Faptele Apostolilor – Sf. femeile din Ierusalim pe drumul Crucii. 1-2). surorile Marta şi Maria. Luca oferă temeiurile cele mai sigure şi mai clare pentru cinstirea ce se cuvine adusă de către to i credincioşii Născătoarei de Dumnezeu. de altfel. din care ieşiseră şapte demoni. locul mai important pe care-l ocupă femeile în paginile Evangheliei a treia (ca. femeile din Galileea aflate lângă Crucea Mântuitorului. 2-3). 90 . Între toate aceste femei. primele vestitoare ale Învierii. Luca. Apar în Evanghelia sa surprinzător de multe femei: Elisabeta. prooroci a Ana. mama văduvă a tânărului din Nain. printre subiectele dragi Sf. un iconom al lui Irod. Fapte 1. Maria Magdalena. legat de acesta.

SF. ICC. Iuliu. PG 59. GHEORGHIU. Introducere şi comentariu. Comentarii şi studii moderne ARION. nr.. EUTIMIE ZIGABENUL. 1925. Valoarea istorică a Evangheliei a IV-a. LAGRANGE. 7-9. Paternitatea ioaneică a Evangheliei a patra. Sf. 1894. cu drept cuvânt. Este semnătura smereniei. Dar tocmai această tăcere a sa confirmă Tradi ia: grija pe care o are autorul acestei minunate şi unice scrieri apostolice de a evita să pomenească nu numai numele său. 1926. 4-6. XXX (1978). Cambridge University Press. Bucureşti. p. Parabola vi ei celei adevărate (Ioan XV. al lui Ioan. Autorul nu se prezintă însă nicăieri în cuprinsul Evangheliei. The Interpretation of the Fourth Gospel. 139-160. Rugăciunea arhierească (Ioan XVII). IDEM. în „Studii Teologice“. 91 . XLIII (1984). trad. în „Mitropolia Banatului“. PG 14. II 1969. şi al Salomeii. 2003. MARCU.. OLARIU. tatăl său. Georges. H. TEOFILACT AL BULGARIEI. 214-223. Rayer. John. BERNARD. BARRETT. STAMATOIU. DODD. Edinburgh. IDEM. Tradi ia despre apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebiu de Cezareea. 12-20). ci şi numele fratelui său Iacov. 7-17. XII (1960). de l’italien par M. IDEM. H. mama sa. nr. C. John). în „Studii Teologice“. vol. constituie ea însăşi o semnătură cum nu se poate mai clară şi mai grăitoare. Apostolul iubirii poate fi numit deopotrivă. IDEM. 1-18) – Comentariu. University Press of America. CHIRIL AL ALEXANDRIEI. 23-25). 1995-1996. 1.. cel mai tânăr dintre Apostoli. Leon.: BARRETT. PG 73-74. The Gospel according to St. Ion. New York. Dionisie. Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8. IOAN GURĂ DE AUR.. Haralambie. Evanghelia după Ioan. 1965. ucenicul care la Cina cea de Taină şi-a plecat capul pe pieptul Domnului. ZEVINI. p. PG 129. p. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică. Evanghelie de la Ioan. nr. Ed. M. 104-128. în „Mitropolia Banatului“. XLIII (1984). 1-11) – Comentariu. K. în „Glasul Bisericii“. 2 vol. A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to St. E.. 3. Prologul Evangheliei lui Ioan. 1-2. 7-9. C. SF. Médiaspaul. The World of St. Teofania. I 1963. nr. p. 4-33. Cernău i. Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. London.-J. 554-562. Commentaire spirituel de l’Évangile de Jean. retip. John. vol. CONSTANTINESCU. precum şi numele lui Zevedeu. 1928. în „Mitropolia Olteniei“. 1955 (abr. Earle. vol. LanhamNew York-London. ROVEN A. 7-9. p. J. I. Ioan. nr. nr. serie nouă.Sfânta Evanghelie de la Ioan Bibliografie Comentarii patristice ORIGEN. X (1960). VIII (1958). 1-2. Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. p. ELLIS. 479-491. Autorul Evangheliei Biserica a ştiut dintotdeauna că Evanghelia a patra a fost scrisă de Sf. Vasile. p. XXXIX (1987). Parabola Păstorului Celui Bun (Ioan X. în „Mitropolia Banatului“. Paris. Grigorie. nr. VII (1957). nr. 3-4. The Gospel According to St.1928. în „Glasul Bisericii“. 2 vol. şi Apostolul smereniei. T & T Clark.. PG 123-124. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text. Paris. seria a doua. MIHOC. Sibiu. Vasile. p. John. 1995. Évangile selon saint Jean. The Gospel and the Epistles. 329-353.

este strâns înrudită cu Evanghelia a patra. p. totuşi se vede că şi-a impropriat învă ătura şi spiritul însuşi al acestor scrieri. xiv. a Evangheliei a patra – era un fapt mai presus de orice îndoială şi adânc intrat în conştiin a Bisericii. 92 . scrisă pe la anul 150. după cum se ştie. Sf.a. aceasta ne-o spune unul dintre cei mai dragi ucenici ai săi. ereticii montanişti (între 156 şi 172) şi adversarii lor ortodocşi Apolinarie de Ierapolis şi Apoloniu – cu to ii mărturisesc – direct sau indirect – despre autoritatea incontestabilă şi universală de care se bucura Evanghelia de la Ioan în Biserica de atunci. Mărturia Tradi iei Informa iile Tradi iei vechi a Bisericii asupra originii şi autorului Evangheliei a patra sunt mai numeroase şi mai detaliate decât cele privitoare la Evangheliile sinoptice. Ioan. 292-293. Introduction. Astfel. în ultimele cinci căr i ale sale. în Epistolele sale. pentru a reda cât mai exact în elesul textului original). în a sa Epistolă către Filipeni (VII. dar din care Eusebiu de Cezareea ne păstrează unele fragmente. ereticul Marcion (pe la anul 140) şi Meliton de Sardes care scrie împotriva lui (pe la 160170). Există însă şi mărturii directe referitoare la autorul Evangheliei a patra. Clement Alexandrinul (+ între anii 211-216). 7. Ignatie. Din mărturiile existente este cum nu se poate mai clar că Evanghelia a patra era larg cunoscută şi recunoscută ca operă a Apostolului Ioan încă în prima parte a secolului al IIlea. numind pe autorul ei „Apostolul lui Iisus Hristos“. la îndemnul ucenicilor săi şi fiind luminat de Duhul Sfânt. Policarp. p. Cf. care le-a şi publicat în Revue Benedictine. 308 Eusebiu de Cezareea. cel din urmă. scrisă la pu in timp după martiriul Sf. Ta ian a şi alcătuit (pe la anul 175) vestita sa lucrare intitulată Diatessaron. 238 (men ionăm că am operat unele mici modificări în această traducere. Ereticul Valentin şi ucenicii săi Ptolemeu şi Heracleon307 şi Sf. Istoria bisericească. a alcătuit o Evanghelie duhovnicească. Introducere. ceea ce înseamnă că încă de atunci canonicitatea celor patru Sfinte Evanghelii – deci. Irineu al Lyonului care-i combate (prin anii 173-180). şi în Dialogul cu iudeul Trifon. Unele dintre ele prezintă însă dificultă i. XL (1928). ne oferă această importantă mărturie: „DESPRE A PATRA DINTRE EVANGHELII: CEA A LUI IOAN. de Bruyne. 2-3) care. face aluzii clare la Evanghelia de la Ioan. în prima sa Apologie. deci între anii 110 şi 120. p. Sf. Iustin Martirul. pe când era încă în trup. episcopul Smirnei. citează Epistola I Ioan (4. Ignatie al Antiohiei (Teoforul). Sf.200). 309 Proloagele antimarcionite apar în câteva manuscrise latine ale Noului Testament. exploatate din plin de cei ce refuză Sfântului Apostol Ioan calitatea de autor al Evangheliei. Prologul la Evanghelia a patra este în mod evident corupt şi ridică destule probleme care nu pot fi discutate aici. care s-a pierdut. citatele şi men iunile se înmul esc. 307 Heracleon a scris şi un comentariu la această Evanghelie. Astfel. în lucrarea sa Ipotipoze.“308 Prologul antimarcionit (160-180)309 se exprimă astfel: „Evanghelia de la Ioan a fost descoperită şi dată Bisericilor de către Ioan. aluziile. martirizat pe la anul 107 sau 110. inclusiv. fiind ca un fel de introducere a acesteia. Papias din Ierapolis. 193 şi urm.“310 Canonul Muratori (180 . 310 Citat după HARRINGTON. GHEORGHIU. Deşi el nu le citează nicăieri în mod direct. 1). o mare familiaritate cu scrierile Sf. UNUL DINTRE UCENICI. Primul care a notat că ele par a fi îndreptate împotriva lui Marcion a fost Dom D. zice: „Cât despre Ioan. văzând că cele trupeşti [ale vie ii lui Hristos] au fost puse în lumină în [celelalte] Evanghelii. 938. dovedeşte. În continuare. VI. care datează din jurul anului 160. p. adică o „evanghelie“ din cele patru.

învierea. Irineu şi de Sf. 96.. 313 La EUSEBIU DE CEZAREEA. Astfel. locurile pe unde intra şi ieşea din clasă. care va avea loc. felul lui de via ă. De aceea pot spune şi locul unde şedea fericitul Policarp atunci când vorbea. viii. patimile.“ În aceeaşi noapte. p. 212-213. III. aceasta nu are nici-o importan ă pentru credincioşi. Ipolit. pe toate acestea el le punea în legătură cu Scripturile. urmând ca to i să revadă ceea ce a scris el. PSB 13. a scos şi el o Evanghelie pe când petrecea în Efesul Asiei. cum Policarp. dispre uit. şi le rumeg conştiincios cu ajutorul lui Dumnezeu. Évangile selon saint Jean. şi noi l-am văzut în floarea vârstei noastre314.“313 Despre faptul că Policarp a fost ucenic al Apostolilor mărturiseşte Sf. pe la anul 200.n. el a zis: „Posti i împreună cu mine trei zile [începând de] astăzi şi ceea ce se va descoperi fiecăruia. Jesus Christ. Irineu (care-şi scria lucrarea pe la anul 185): „Apoi Ioan. în toate au fost înfă işate toate lucrurile: privind naşterea. Dar nici preo ii mai în vârstă. Ce-i. nu sunt izvorâte – ca să nu folosesc cuvinte grele – dintr-o judecată sănătoasă. IV) a alogilor. unuia sau altuia dintre noi. deoarece Sf. Într-adevăr. zicând despre sine însuşi: „Ce am văzut cu ochii noştri şi am auzit cu urechile [noastre] şi ceea ce mâinile noastre au pipăit. dar cum nu se poate mai clară. adică a acelora ce se pronun au împotriva Evangheliei Logosului (Cuvântului). p. şi a doua. Irineu l-a cunoscut pe Sf. cazul preotului Caius din Roma care. deoarece aceşti eretici făceau mare caz de Evanghelia de la Ioan. felul cum vorbea cu mul imile. SF. 198. în numele său. n-a avut urmaşi care să-i îmbră işeze contestarea. prin mila lui Dumnezeu. care a venit peste noi. înfă işarea lui fizică. ştirile sale despre minunile şi despre învă ătura Lui. că Ioan este acela care. acestea vi le scriem»?“311 Se pare că acest text vizează erezia numită mai târziu de Sf.“312 Această mărturie este de o importan ă deosebită. cunoştin ele pe care le aduni în tinere e cresc deodată cu sufletul şi rămân mereu unite cu el. unul dintre apostoli. 1. deci. 314 Sf. Irineu va fi avut atunci între 15 şi 20 de ani (LAGRANGE. aşa cum ne sunt ele învă ate. Te vedeam când eram copil în Asia inferioară pe lângă Policarp. O mărturie scurtă. eu le-am ascultat cu grijă şi le-am însemnat nu pe hârtie. Irineu şi în alt loc: „Şi Policarp nu numai că a fost învă at de Apostoli şi a vorbit cu mul i dintre cei care-L văzuseră pe Hristos. Dar acest Caius. aveai pe atunci o strălucită pozi ie la curtea împărătească şi te sileai să ai un bun renume înaintea lui (a lui Policarp. Irineu spune despre rela ia sa cu Sf. ci el a şi fost rânduit de Apostoli în Asia ca episcop al Bisericii care este în Smirna. 312 311 93 .). i s-a descoperit lui Andrei.La cererea celor împreună cu el ucenici şi episcopi. trebuie să pună în scris toate lucrurile. ucenic al Apostolilor. care nu este alta decât Evanghelia de la Ioan. discu ia [lui Iisus] cu ucenicii Săi şi cele două veniri ale Sale: prima în umilin ă. p. Ele nu se împacă cu cele ale Bisericii. în greceşte. ci în inima mea. principalul [autor]. PSB 13. Policarp al Smirnei.i transmită asemenea învă ături. cum istorisea el rela iile lui cu Ioan şi cu celelalte persoane care au văzut pe Domnul. ne-a lăsat Sf. strălucită. de mirare dacă Ioan cu atâta autoritate se pronun ă asupra fiecărui punct. acest text este păstrat la EUSEBIU DE CEZAREEA. într-un tratat polemic împotriva montaniştilor. chiar în Epistolele sale. care s-a petrecut.. n-au putut să. p. Căci îmi amintesc mai bine lucrurile de atunci decât cele care s-au întâmplat acum mai de curând. 4-7. deşi sunt diferite în fiecare din scrierile evanghelice începuturile. se pronun ă împotriva acestei Evanghelii. Sf. combătut puternic de Sf. Istoria bisericească. Men ionăm că acest text s-a păstrat în limba latină. prin lucrarea unicului Duh. Florine. Este cunoscut. xx. cel care s-a aplecat pe pieptul Lui. Policarp următoarele: „Aceste învă ături ale tale. un prieten al său din copilărie care însă căzuse în erezie – fragmente din această scrisoare ne-au fost transmise de Eusebiu de Cezareea –. XLIII). ucenicul Domnului. n. căci el a stăruit multă vreme şi până Citat după GRANDMAISON. i. după ce a primit totul de la martorii oculari ai vie ii Cuvântului. cu putere împărătească. Scriindu-i (în jurul anului 190) lui Florinus. Epifanie (la mijlocul sec. în această privin ă. Istoria bisericească. IRINEU. deoarece. 4. Lucrurile acestea. care au fost înainte de noi şi care au trăit împreună cu Apostolii. V. V. Contra ereziilor. vom spune-o.

probabil Betsaida. Mc 10. „sora“ (ruda) ei. Tradi ia despre apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebiu de Cezareea. care au fost de fa ă la răstignirea Lui (Mt 27. Mc 15. Tatăl lui Iacov şi Ioan era Zevedeu (Mc 1.55-56). „sora mamei Lui“ nu este alta decât „Maria lui Cleopa“ al cărei nume este dat în continuare. 1 şi urm. adică unui grup de ucenici ai Apostolului Ioan). III. 35 şi urm.20. Chemarea a fost ascultată pe loc. 142. Luca ne spune chiar că chemarea celor patru s-a petrecut în urma unei pescuiri minunate (Lc 5.la o bătrâne e foarte înaintată şi a ieşit în mod slăvit din via ă. 47. Irineu – ca şi împotriva tuturor celorlalte mărturii citate aici – caută cu tot dinadinsul să nege paternitatea ioaneică a Evangheliei a patra. ucenic al Apostolilor. Lc 5. Asupra problemei „prezbiterului Ioan“ . de altfel. 35) – erau şi ei pescari. cf. 40-41 cu cel din In 19. Dacă e aşa. PSB 13. 11). Apostol Ioan. înseamnă că aici îşi are începutul ucenicia lui Ioan. citat după GRANDMAISON. 40. Dacă este aşa. Eusebiu interpretează greşit textul lui Papias. care n-ar fi alta decât Salomeea. p. Simon şi Andrei (Mt 4. Irineu. a murit ars pe rug în stadionul din Smirna în februarie 155. 4. 49. S-a presupus uneori că celălalt.22. 56 şi Mc 15. Istoria bisericească. III. fiind vorba de doi ucenici ai lui Ioan Botezătorul care au auzit mărturia acestuia despre Iisus. care apoi. 10). Se ştie că Sf. exercitându-şi meseria pe Marea Galileii (numită şi Lacul Ghenizaret). Jesus Christ. şi anume: Maica Domnului. Apostolul Ioan se prezintă. a se vedea lucrarea Pr. Ioan ar fi fost înrudit trupeşte cu Mântuitorul. în Mt 20. găsind mormântul gol. prin prea nobila uşă a martiriului. IRINEU. Mc 1. în In 19. Din compararea textelor din Mt 27. au primit vestirea de la înger că Domnul a înviat (Mc l6. ca unul care avea şi harul preo iei în treapta cea mai înaltă şi care. 15. unii autori deduc că prin „sora mamei Lui“ (a lui Iisus) din ultimul text trebuie în eleasă Salomeea şi că în acest text ioaneic ar fi vorba de patru femei. E mai firesc să credem că. Irineu a ajuns episcop al Lyonului în anul 177. 16-20). după mărturia lui Policrat al Efesului (a se vedea în text). În In 1.). 18. el însuşi. 316 Păstrat de EUSEBIU DE CEZAREEA. în fruntea Epistolelor II şi III Ioan cu titlul „Prezbiterul“ ( Preotul). cf. p.20). în vârstă de 86 de ani. 40-41. l6. b. 98. 20. xxxix. men ionată în paralelele din Matei şi Marcu. Pe de altă parte. Prof.. 1926. Şi cât de neîntemeiată este pozi ia acelora care. înseamnă că Sf. Dar această interpretare nu este deloc sigură. unui presupus „prezbiter Ioan“ (a cărui existen ă este dedusă dintr-un text nu prea clar al lui Papias316 ) sau oricui altcuiva (mul i critici mai noi atribuie redactarea Evangheliei unei presupuse şcoli „ioaneice“. Unul dintre ei era Andrei. 1 şi urm. era una dintre femeile care-I slujiseră lui Iisus în Galileea şi pe ultimul drum spre Ierusalim. Mc 1. Sf. adică a aşa-numi ilor SF. atribuind-o. de pildă. al cărui nume nu este dat. era preot şi purta petalon-ul. De fapt însă Papias se referă la acesta din urmă. Sf. Cernău i.. Sf. Policarp. autorul Evangheliei. 25. Evanghelii (de ex. 315 94 . au venit să ungă trupul lui Iisus şi.“315 Am citat aceste texte pentru a ne da seama cât de importantă este mărturia Sf. în Duminica Învierii. iii. un pescar din una din cetă ile de pe ărmul Mării Galileii. Mama sa. într-un moment în care Iacov şi Ioan „erau împreună cu Simon“ (Lc 5. cel care l-a cunoscut şi l-a ascultat pe Sf. „Fiii lui Zevedeu“ – aşa sunt numi i adeseori Iacov şi Ioan în Sf. Apostol Ioan în Noul Testament Noul Testament ne oferă destul de multe date despre Sf. 18-22. Contra ereziilor. Salomeea. este prezentat un moment anterior. 55-56. 20. 4. 1). Maria lui Cleopa şi Maria Magdalena. Lc 23. n-ar fi altul decât însuşi Ioan. Chemarea sa şi a fratelui său Iacov de către Iisus spre a-i fi ucenici a avut loc imediat după chemarea altei perechi de fra i.). crezând că „prezbiterul Ioan“ ar fi fost o persoană deosebită de Apostolul Ioan. 25. împotriva celor spuse de Sf. Maria lui Cleopa este „mama lui Iacov cel Mic şi a lui Iosi” (Mc 15. Vasile GHEORGHIU. cei patru lăsând totul şi mergând după Iisus (Mt 4. Policarp..

care murise deja (cf. la schimbarea la fa ă (Mt 17. alături de Petru şi fratele său Iacov. 21. Salomeea va fi fost. I In 2. prilej cu care sunt califica i drept „oameni fără carte şi simpli“ şi sunt recunoscu i de sinedrişti ca fiind dintre cei care „fuseseră împreună cu Iisus“ (4. Lc 9. deci. Lc 9. 38. Petru: la vindecarea ologului din naştere (3. 2. printre femeile care slujeau Domnului şi ucenicilor Săi „din avutul lor“ (Lc 8. 2. 3). la înfă işarea lor înaintea Sinedriului (cap. Fapte 15. Gal 1. 18 şi urm. Iisus i-a numit „Boanerghes. Vom spune aici numai că mărturiile clare ale Tradi iei ne obligă să vedem pe Apostolul cu acest nume în acel Ioan exilat în insula Patmos şi care s-a învrednicit de minunatele vedenii pe care ni le înfă işează ultima scriere a Noului Testament. fratele lui Ioan. Ioan nu apare deloc în Evanghelia a patra. unde celor boteza i de Filip. 24). ar fi altul decât Apostolul Ioan. destul de înstărită. Ioan apare în trei ocazii alături de Sf. 54 ei vor să facă să se coboare foc din cer să mistuie un sat de samarineni care nu L-au primit pe Iisus să înnopteze la ei. 21. În cap. 49). 55). arătându-se gata să şi pătimească împreună cu El (Mt 20. şi ştim că mărturia lui este adevărată“ (v. 51). Evanghelii rezultă că. Este vorba. În prima parte a căr ii Faptele Apostolilor. 17). care reprezintă. un apendice adăugat de un ucenic al Apostolului. 28). 19). numai ei fiind alături de El în trei ocazii deosebite: la învierea fiicei lui Iair (Lc 8. ei erau. 1. Ioan apare fie pe locul al patrulea (Mt 10. 23). cum rezultă din faptul că Zevedeu avea angaja i nişte lucrători care-l ajutau la pescuit (Mc 1. 4). Lc 9. apar împreună în Evanghelii în două împrejurări din care se vede că numele acesta le era cum nu se poate mai potrivit: în Lc 9. Chefa şi Ioan sunt prezenta i ca „stâlpi“ ai Bisericii. Familia lui Ioan era. pe care. 37. 1-10. ei îi cer Domnului cinstea de a sta unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Sa. Ceva mai departe se precizează: „Acesta este ucenicul care mărturiseşte despre acestea şi care a scris acestea. 1. înrudi i cu Mântuitorul prin mama lor Maria. 13 şi urm. Ca episcop al Ierusalimului (cf. adică fiii tunetului“ (Mc 3. adică prin ceea ce numim Taina Mirungerii (cf. fie pe al doilea (Fapte 1. din v. 20 precizează că cererea aceasta au adresat-o Domnului prin mama lor.27). În sfârşit. 33). Manifestând acelaşi zel pripit ca şi în Samaria. 13). desigur. Ioan făcea parte din grupul de ucenici mai intimi ai Domnului. fie pe al treilea (Mc 3. 17). Cei doi fii ai lui Zevedeu. se vorbeşte de „ucenicul pe care-l iubea Iisus“ (v. Iisus însă temperează şi cu această ocazie intoleran a ucenicului (Mc 9. 20). Sfin ii Petru şi Ioan le-au conferit darul Sfântului Duh prin punerea mâinilor (8. 2). desigur. 14). 9. 317 95 . 20. 24 rezultă însă că cererea era de fapt a lor). 13). 39. Din Sf. şi ca delega i ai Apostolilor în Samaria (8. „sora“ (adică verişoara sau cumnata) Maicii Domnului. Lc 6. 50). „fratele“ Domnului (cf.). acesta din urmă e men ionat primul între „stâlpii“ Bisericii. Mc 9. şi la rugăciunea (agonia) din Ghetsimani (Mt 26. În listele cu cei doisprezece Apostoli. măcar că nu era dintre Apostoli. autorul Apocalipsei. 20). ci de Iacov. Sf. 22. Din aceste referin e din Faptele Apostolilor. Această pozi ie a sa este confirmată de Gal 2. Ioan mai este men ionat în Apocalipsă (1.. Mc 14. Temperamentul lui Ioan se întrevede şi din episodul în care-l informează pe Mântuitorul despre cineva dinafara grupului de ucenici care scotea demoni în numele Său (Mc 9. Ioan a avut un rol proeminent în sânul Bisericii din epoca apostolică. de un martor privilegiat al celor istorisite. 14). 8). 35 şi urm. datorită temperamentului lor impetuos.„fra i“ ai Domnului (Mt 13. 1 şi urm). din porunca nelegiuită a regelui Irod Agripa I (Fapte 12. întru slava Sa. desigur. v. 2. se vede. martor Nu este vorba aici de Apostolul Iacov. pe la anii 43-44. ne dăm seama că Sf. care fusese omorât cu câ iva ani înainte de Sinodul Apostolic la care se referă Gal. Numele Sf. Vom vorbi despre aceasta mai pe larg atunci când ne vom ocupa de problema autorului Apocalipsei.9. 17). iar în Mc 10. Sf.4. Mul i însă cred astăzi că acest Ioan. 8). unde Iacov317. fiind trimişi să facă pregătirile pentru ultimul Paşti (Lc 22. Ioan mai apare o dată împreună cu Petru. Ioan l-a oprit pe acela.

. de Prof. Ioan a petrecut o vreme la Ierusalim. „ucenicul pe care-l iubea Iisus“ şi-a plecat capul pe pieptul Domnului (In 13. 1. 4. 320 TERTULIAN.a fost osândit să trăiască în insula Patmos“318 şi că după venirea în fruntea imperiului a lui Nerva (96). 15-16 care era cunoscut arhiereului şi care a putut intra el şi l-a putut introduce şi pe Petru în curtea lui Anna. 324 Istoria bisericească. ce ai tu?“ Deoarece acest răspuns a fost greşit interpretat de către unii – că.117)323. 96 . xviii. XXXII. Istoria bisericească. p.120. p. sau. el a alergat împreună cu Petru la mormânt şi a ajuns primul acolo. 161. CHI ESCU. 26-27). În diminea a Învierii. probabil tot sub Domi ian. III. Ioan ar fi fost prezent la Efes înainte de acest eveniment. Despre prescrip ia contra ereticilor. men ionează în alt loc salvarea minunată a Sf. Apologe i de limbă latină. Irineu321 şi a lui Clement Alexandrinul322. după căderea Ierusalimului (în anul 70). Bătrâne ea şi adormirea Sf. moartea Apostolului a trezit nedumerire. Ioan a vizitat mai multe localită i din Asia. 23. 1 şi urm. atunci când Mântuitorul i-a încredin at-o pe Maica Sa (In 19. Apostolul Ioan a fost identificat şi cu acel „alt ucenic“ din In 18. În cap. Eusebiu preia de la Clement Alexandrinul şi relatarea unei foarte frumoase întâmplări din ultima perioadă a vie ii Sf. xxiii. cei doi fii ai lui Zevedeu fac parte dintre cei şapte ucenici cărora Domnul Cel înviat li S-a arătat la Marea Tiberiadei şi din nou sunt puşi în eviden ă „ucenicul acela pe care-l iubea Iisus“ şi Petru: primul îl recunoaşte pe Domnul. Apostol Pavel. bazându-se pe mărturiile Sf. precizând încă o dată că „ucenicul care a scris acestea“ mărturiseşte ceea ce el însuşi a văzut şi că. hirotonind episcopi şi preo i acolo unde era nevoie şi rânduind cele de trebuin ă. mai afirmă că Sf. La Cina cea de Taină. p. 6-19. 118. trad. Ioan nu va mai muri –. căci Epistolele pauline nu ne lasă deloc să în elegem că Sf. xx. PSB 3. şi mai probabil. Ioan la Efes. PSB 13. iii. PSB 13. III. Cu prilejul unei astfel de vizite. N. c. 20-23). Apostol Ioan la Efes. Ioan a trăit în Asia Mică (Efes) şi a condus Bisericile de acolo până în vremea împăratului Traian (98 . III. Tot el s-a aflat pe Golgota. PSB 13. Bucureşti. 121. în vol. 35. III. 321 Contra ereziilor. 5 şi III. Va fi venit acolo după moartea Sf. „potrivit unei vechi tradi ii“ (lit. p. care confirmă tradi ia despre şederea Sf. 122-124. PSB 13.: „cuvântului celor vechi dintre noi“). 3-8). Ioan s-a întors din exil şi şi-a reluat via a la Efes319. Evanghelia se încheie prezentând întrebarea lui Petru în ce priveşte viitorul prietenului şi înso itorului său în atâtea ocazii şi răspunsul Domnului: „Dacă voiesc ca acesta să rămână până ce voi veni. 21. p. iar al doilea se aruncă în apă spre a ajunge mai repede la El. Istoria bisericească.. Apostol Ioan Din Noul Testament rezultă că la începuturile Bisericii Sf. Penultimul verset al Evangheliei (21. II. xxiii. O redăm aici. 1981. şi deşi Petru a intrat primul în mormânt. citând mărturia Bisericii din Smirna după care episcopul ei Policarp a fost înscăunat de către acest Apostol320. deci. Sf. Ce s-a întâmplat cu el după aceea? Aşa cum am văzut. mărturia lui este adevărată. lângă Cruce. adică. Ioan a fost cel care a crezut mai întâi că Hristos a înviat (In 20. 24) reia afirma ia din 19. ceea ce-l obligă pe redactorul ultimului capitol al Evangheliei să dea o explica ie (In 21.. A adormit deci în Domnul pe la anul 100. Eusebiu de Cezareea afirmă că în timpul persecu iei lui Domi ian (81-96) „Apostolul şi evanghelistul Ioan. Eusebiu de Cezareea. Tertulian.care este şi autorul Evangheliei. întemeind noi Biserici. pentru frumuse ea ei: După ce a revenit din exil. mai multe mărturii patristice vorbesc despre activitatea Sf. a încredin at episcopului Efesului pe un tânăr plăcut la înfă işare 318 319 Istoria bisericească. Ioan dintr-un cazan cu ulei clocotit în care fusese osândit să moară. Apostol Ioan324. 322 Dintr-o lucrare a sa cu titlul: Care bogat se va mântui? 323 EUSEBIU DE CEZAREEA. 9. pe scurt. xxii.25).

i-a sărutat mâna dreaptă. Lăsat de capul lui. care a fost preot şi a purtat petalon326. iii. Cu adevărat nemuritor rămâne însă Sf. în cursul Evului Mediu. de altfel şi în prima sa Epistolă sobornicească. el le repeta îndemnul: „Copilaşilor. un trofeu văzut al învierii“. 23). i-a cerut episcopului să-i redea comoara pe care i-a încredin at-o. Ioan a devenit unul dintre cele mai importante locuri sfinte şi de pelerinaj ale lumii creştine. dar n-a mai purtat destulă grijă de el. În vremea noastră rămăşi ele acestei biserici – câte mai există – au fost puse din nou la locul lor de specialişti austrieci..“ Despre activitatea şi moartea Apostolului Ioan la Efes mărturiseşte şi episcopul Policrat al Efesului. 326 Tăbli ă de aur pe care o purta marele preot (cf. împăratul Justinian (527-565) a construit în locul acesteia o biserică mărea ă. Fostul căpitan de tâlhari a fost redat deplin Bisericii. Ioan. PSB 13. „botezându-se parcă a doua oară cu lacrimile lui“. Faptul că ajunsese la această vârstă va fi întărit convingerea multora că „ucenicul pe care-l iubea Iisus“ nu va muri (cf. mormântul Sf. se află şi el aici înăuntru. o puternică dovadă de naştere din nou. ajungând până la urmă căpetenia unei bande de tâlhari. care. m-aş duce bucuros chiar la moarte pentru tine aşa cum a murit şi Mântuitorul pentru noi: pentru sufletul tău l-aş da bucuros pe al meu. ca să-i arate că a fost cură ită prin pocăin ă. cât îl ineau puterile. Dacă ar fi nevoie. a fost prins de straja lor şi dus în fa a căpeteniei. a luat-o la fugă. Acela l-a luat pe tânăr în casa sa. i-a răspuns episcopul. După o vreme. cel care se culcase pe pieptul Mântuitorului. „Acela a murit“. asigurându-l că Mântuitorul l-a iertat. Ioan. 6. pe la anul 190: „. uitându-şi vârsta. a fugit în grabă. In 21. Istorisirea Sf. VI. mormântul Apostolului aflânduse în fa a sfântului altar. 4. PSB 13. PSB 13. Dar îşi ascundea mâna dreaptă cu care săvârşise atâtea nelegiuiri. n. va fi mutat din această lume ca Enoh sau ca Ilie. Sf. 157-158. 131. 36-38). sub cupola centrală. istorisindu-i cum a ajuns acel tânăr să terorizeze inutul cu banda lui. duşmanul adevărului. 3.. dând astfel – încheie relatarea – „o minunată mărturie de căin ă adevărată. Ioan l-a sărutat. xiv. l-a botezat. Atunci Apostolul i-a zis: „Pe tânăr i-l cer şi sufletul fratelui tău“. Ajungând la locul unde sălăşluiau tâlharii. IV. strigând: „Fiule. şi repetată în IV. p. Ieronim328 ne spune că Sf. III. Fer. vizitatorul putând să-şi facă o imagine clară asupra minunatei biserici. Tuturor. Sf.“ Atunci tânărul s-a întors. Peste mormântul Sf. la rândul său. Policarp al Smirnei: Într-o zi Apostolul Ioan intrase întro baie să se spele. nu mai putea să meargă singur şi că era adus în biserică de credincioşi. se odihneşte la Efes.).i milă de mine. fiule. cu şase cupole. întrucât Cerint. o auzise de la Sf. s-a dus imediat în căutarea celui pierdut. după ce şi-a sfâşiat hainele de durere. xxxi. cuvinte pe care le găsim. probabil. xxviii. 328 Comentariu la Epistola către Galateni. p. III. Acesta l-a recunoscut imediat pe bătrânul Apostol şi. tânărul s-a alipit de nişte tineri strica i. 97 . 327 La EUSEBIU DE CEZAREEA.t. Istoria bisericească. l-a îmbră işat pe Apostol şi şi-a cerut iertare cu multe lacrimi. părintele tău. de ruşine. iubi i-vă unii pe al ii“. Ioan. Am să mă aşez pentru tine înaintea lui Hristos. care a fost martor şi didascăl. Tot la Efes s-a petrecut şi altă întâmplare grăitoare despre care mărturiseşte Sf. de ce fugi de mine. revenind Ioan în acel oraş. s-a luat după el.133. 6. Opreşte-te şi ai încredere! Hristos este Cel care m-a trimis. Ieşire 28. s-a rugat pentru el şi. nu cumva să se dărâme baia peste noi. p.şi cu suflet înflăcărat.în al doilea rând Ioan. într-o scrisoare adresată episcopului Victor al Romei. Apostol Ioan de la Efes a fost ridicată o biserică mai modestă în sec. Irineu325. 10. ci că. care nu-s înarmat şi mai sunt şi bătrân? Fie. sfătuindu-i să fugă şi pe ceilal i care mai erau cu el şi zicând: „Să ieşim de aici. Istoria bisericească. Bătrânul episcop n-a în eles la început despre ce este vorba. nu te teme! La tine mai sunt nişte nădejdi de via ă (veşnică. Auzind însă că acolo e şi ereticul Cerint. Astfel. Ioan a trăit până la o vârstă foarte înaintată. foarte bătrân.“327 Toate mărturiile Tradi iei concordă în afirma ia că Sf. în formă de cruce. Irineu este preluată de EUSEBIU DE CEZAREEA. III. Apostol şi evanghelist Ioan mai ales prin cele 325 Contra ereziilor. a căzut tot mai adânc în păcat.

cinci scrieri minunate pe care le-a lăsat Bisericii lui Hristos: Evanghelia, cele trei Epistole soborniceşti şi Apocalipsa.

2. Locul şi timpul scrierii
În ce priveşte locul scrierii Evangheliei a patra, mărturiile Tradi iei sunt, după cum am văzut, cum nu se poate mai clare. Mai ales Sf. Irineu ne spune lămurit că Sf. Apostol Ioan şi-a scris Evanghelia la Efes. Această afirma ie, confirmată de autorii de mai târziu, este astăzi general acceptată, chiar de către cei ce neagă paternitatea ioaneică a Evangheliei. Totuşi, Sf. Efrem Sirul zice că ea a fost scrisă la Antiohia Siriei. Şi, într-adevăr, se constată că epistolele Sf. Ignatie Teoforul (+ cca 117), care a fost episcop al Antiohiei, poartă pecetea influen ei operei ioaneice. Dar Sf. Ignatie, deşi a scris la pu ină vreme după Sf. Ioan, a putut cunoaşte opera acestuia, atât de mult apreciată de to i creştinii şi foarte repede răspândită în toate Bisericile. Pe de altă parte, este posibil – şi chiar foarte probabil – ca Sf. Apostol Ioan, înainte de a fi venit la Efes, să-şi fi desfăşurat o vreme activitatea la Antiohia şi astfel propovăduirea sa să fi fost bine cunoscută în Biserica din acest oraş. În orice caz, Tradi ia vorbeşte de o lungă activitate a Apostolului la Efes şi aici trebuie, desigur, localizată şi redactarea Evangheliei a patra. În ce priveşte timpul scrierii, un terminus post quem poate fi fixat cu uşurin ă. Din cuprinsul Evangheliei, se constată cu certitudine că Sf. Ioan a cunoscut Evanghelia de la Marcu; şi nu numai că a cunoscut această Evanghelie, ci el stăpâneşte perfect cuprinsul ei şi presupune că şi cititorii săi îl stăpânesc tot atât de bine. Dacă inem seama că Evanghelia de la Marcu a fost scrisă cel târziu în anul 63 şi că de la scrierea ei a trebuit să treacă un oarecare timp pentru ca ea să se răspândească şi să devină familiară cititorilor creştini din Asia Mică, înseamnă că Evanghelia a patra n-a putut fi scrisă înainte de anii 70-80. Pe de altă parte, Evanghelia a patra pare să reflecte o situa ie în care iudeii încreştina i erau da i afară din sinagogă (cf. 9, 22; 16, 2). Din fericire, putem preciza destul de exact data la care a fost introdusă în una din principalele rugăciuni sinagogale, Şemoné Esré (Rugăciunea celor 18 cereri sau binecuvântări), o formulă de blestem împotriva creştinilor329, fapt care echivalează cu oficializarea pedepsei cu excluderea din sinagogă la care fac aluzie textele ioaneice men ionate. Această formulă a fost creată de Rabbi Simeon cel Mic la cererea lui Rabbi Gamaliel II, pe la anii 85-90330. Putem spune, deci, că scrierea Evangheliei a patra trebuie situată după această dată. Terminus ante quem ne este dat de folosirea Evangheliei a patra îndată după începutul secolului al II-lea. Este mai presus de orice îndoială că Evanghelia de la Ioan era larg cunoscută în Biserică încă în prima jumătate a secolului al II-lea. Aşa cum am arătat, mai multe scrieri din această perioadă dovedesc o familiaritate a autorilor lor cu textul Evangheliei şi, în general, cu cugetarea Sf. Apostol Ioan. Adăugăm la cele men ionate Păstorul lui Herma (de pe la anul 140) şi Odele lui Solomon (lucrare creştină din prima jumătate a secolului al II-lea), în care este evidentă influen a ioaneică. Există însă şi o dovadă materială de o importan ă unică privind vechimea Evangheliei de la Ioan. Este vorba de fragmentul de papirus Rylands 457, notat p52, care cuprinde par ial textele din In 18, 31-34 (recto) şi 18, 37-38 (verso). Acest papirus a fost descoperit în Egipt şi

Formula, adăugată în a 18-a binecuvântare, aşa-numita birkath ha-minim, are următorul cuprins: „Nazareenii şi ereticii (minim, adică creştinii), într-o clipă să piară, să fie şterşi din cartea celor vii şi să nu fie scrişi cu drep ii“. Cf. J. BONSIRVEN, Textes Rabbiniques des deux premiers siècles chrétiens, Rome, 1955, p. 2. 330 Cf. BARRETT, The Gospel according to St. John, p. 108.

329

98

datează de la începutul secolului al II-lea331. Dacă inem seama că nu e vorba de un autograf al Apostolului, ci de o copie, şi că a durat un oarecare timp până ce textul Evangheliei a ajuns de la Efes în Egipt, putem situa redactarea ei înainte de sfârşitul sec. I. După Sf. Irineu şi Clement Alexandrinul, Apostolul a trăit până în vremea lui Traian (98 - 117). Putem spune, deci, că Evanghelia a patra a fost scrisă între anii 90 şi 100.

3. Scopul şi destinatarii primi ai Evangheliei
Cu ce scop şi-a scris Sf. Apostol Ioan Evanghelia? A urmărit el pur şi simplu să completeze cele trei Evanghelii anterioare (Evangheliile numite „sinoptice“) sau să prevină în elegerea greşită a unor elemente din cuprinsul acestora? Deşi Sf. Ioan are în vedere şi aceste lucruri – şi, într-adevăr, în ceea ce priveşte cadrul şi cronologia activită ii Domnului Evanghelia a patra aduce importante date complementare –, totuşi nu acesta este scopul său principal. El însuşi ine să precizeze că ceea ce urmăreşte este desăvârşirea credin ei cititorilor săi: „Iar acestea sau scris ca să crede i că Iisus este Hristosul şi, crezând, să ave i via ă în numele Lui“ (In 20, 31). Cine sunt cei cărora evanghelistul le scrie astfel? Cine sunt, deci, primii destinatari ai Evangheliei a patra? În orice caz, nu e vorba de păgâni neîncreştina i, căci, aşa cum rezultă din cuprinsul Evangheliei, autorul presupune la cititorii săi o forma ie creştină. El nu simte nevoia nici să dea informa ii despre personajele scrierii sale – presupuse cunoscute de cititori –, nici să argumenteze valoarea şi autoritatea absolută a învă ăturii lui Iisus, pe care le consideră ca ceva de sine-n eles. Este cum nu se poate mai clar că nu numai Evanghelistul însuşi, ci şi primii destinatari ai scrierii sale sunt la curent cu tradi ia istorică despre persoana şi activitatea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. În legătură cu aceasta, o întrebare care se pune – şi care nu este lipsită de importan ă – este aceea dacă se poate vorbi de o dependen ă literară a lui Ioan de Evangheliile sinoptice. În orice caz, Sf. Ioan n-a folosit niciuna din Evangheliile sinoptice aşa cum a folosit, de pildă, Matei pe Marcu. Totuşi, Sf. Ioan a citit Evanghelia de la Marcu şi influen a acestei Evanghelii transpare destul de clar în mai multe locuri ale Evangheliei a patra. De asemenea, unele afirma ii ale Sf. Ioan ar lăsa să se în eleagă că îi era familiar şi materialul specific Evangheliei de la Luca332. Este însă limpede că Sf. Ioan presupune cunoscute datele evanghelice de către primii cititori ai Evangheliei sale. Este, deci, mai presus de îndoială că primii cititori ai Evangheliei a patra sunt creştini. Cuprinsul Evangheliei ne lasă însă impresia că printre aceşti creştini sunt şi unii nu îndeajuns instrui i şi întări i în învă ătura lui Hristos. Această impresie devine o certitudine dacă luăm în considerare celelalte scrieri ioaneice şi mai ales Epistola I a Sf. Ioan care pare să fi constituit un fel de introducere la Evanghelie. În comunită ile cărora li se adresează Apostolul existau unii creştini slabi în credin ă, gata să cadă victime falselor învă ături ale „antihriştilor“, adică ale acelora care tăgăduiau că Iisus este Hristosul şi că El a venit în trup (I In 2, 18-23), lăsându-se astfel atraşi de „adâncurile satanei“ (Apoc 2, 24). Unii ca aceştia nu-L au nici pe Tatăl, odată ce leapădă pe Fiul lui Dumnezeu, Care „este adevăratul Dumnezeu şi via a de veci“ (I In 5, 20)333. Sf. Apostol Ioan se vede silit să le reamintească acestora învă ătura

HARRINGTON, Introduction, p. 943. BARRETT, The Gospel according to St. John, p. 108, crede că acest papirus „nu poate fi datat mai precis decât la mijlocul sec. II“. 332 BARRETT, The Gospel According to St. John, p. 34. 333 Citind în Epistola I Ioan despre „antihriştii“ de atunci, nu po i să nu te gândeşti la antihriştii de azi, care sunt de multe feluri şi care pun atâta zel în răspândirea rătăcirilor lor. Epitetul dat de Sf. Apostol Ioan acestor eretici din vechime li se potriveşte întru totul, de pildă, actualilor „martori ai lui Iehova“, ca unora care neagă

331

99

primită „de la început“ (I In 1, 1; 2, 7. 24; 3, 11), învă ătura cea „veche“, care va fi totuşi „nouă“ pentru ei (I In 2, 7-8), deoarece n-au asimilat-o încă aşa cum trebuie: anume că Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu şi El Însuşi Dumnezeu adevărat, S-a făcut şi Om adevărat prin Întrupare. Acest adevăr fundamental Apostolul ine să-l afirme încă de la începutul Evangheliei, în prologul (In 1, 1-18) care de fapt anun ă şi rezumă ideile fundamentale ale acesteia. Este un adevăr pe care el nu-l spune din auzite. Atât în Evanghelie (1, 14) cât şi în prima sa Epistolă (1, 1-3), Sf. Ioan ine să precizeze că vorbeşte ca martor direct al „Cuvântului vie ii“. Cu această autoritate de Apostol şi martor al lui Iisus Hristos, pe care, desigur, i-o recunoştea fără rezerve întreaga Biserică de la sfârşitul veacului I, vine Sf. Ioan să ateste, prin Evanghelia pe care o scrie, adevărurile fundamentale ale creştinismului, aşa cum au fost ele învă ate de Însuşi Mântuitorul lumii.

4. Limba şi stilul Evangheliei
Stilul Evangheliei a patra este foarte personal. E un stil pe care nu-l mai regăsim în Noul Testament, în afară, desigur, de Epistolele Sfântului Apostol Ioan. Caracteristicile specifice ale acestui stil sunt evidente chiar în traduceri şi oricine este cât de cât familiarizat cu Noul Testament va putea uşor recunoaşte un text ioaneic chiar şi fără a i se indica anume locul neotestamentar de unde provine acel text. Limba greacă în care a scris Apostolul nu este greaca literară. Deşi vocabularul este limitat, totuşi cuvintele şi expresiile folosite sunt întotdeauna bine alese şi adecvate subiectului, astfel încât e greşit a se vorbi de o sărăcie a limbii ioaneice. Între caracteristicile de stil ale Evangheliei a patra trebuie să amintim în primul rând faptul că Sf. Ioan repetă uneori, în mod deliberat, expresii şi chiar propozi ii întregi, fie în mod afirmativ (1, 7-8; 13, 34; 19, 10 ş.a.), fie printr-o nega ie întărită de o afirma ie (1, 13 ş.a.). Evanghelistul introduce aceste repeti ii – care reamintesc paralelismul stilului ebraic – mai ales atunci când vrea să accentueze în mod deosebit o idee. Efectul produs este acela al unei impunătoare majestă i. În unele cazuri, avem chiar de-a face cu adevărate structuri imnice (mai ales 1, 1-18 şi cap. 17). Cu cât studiezi mai mult Evanghelia a patra, cu atât mai mult î i dai seama că ea este opera unui geniu, dar a unui geniu care se ignoră şi care, fără cel mai mic efort şi fără a recurge la vreo tehnică literară oarecare, realizează efecte dramatice de o valoare artistică fără egal334. „Arta“ Evangheliei a patra îşi are însă, desigur, explica ia nu numai în genialitatea autorului, ci şi în sublimitatea subiectului tratat. Stilul şi vocabularul Evangheliei de la Ioan poartă o destul de marcată influen ă a limbii aramaice. Destul de multe cuvinte aramaice sunt mai întâi redate ca atare, fiind urmate de traducerea sau de explicarea lor. Uneori chiar Sf. Ioan introduce cuvinte aramaice în texte paralele celor ale sinopticilor. Astfel, de pildă, se întâmplă ca acolo unde sinopticii au „Hristos“ şi „Petru“ Sf. Ioan să folosească formele aramaice „Mesia“ şi „Chefa“. De asemenea, Sf. Ioan traduce în mod diferit în greceşte unele cuvinte aramaice folosite de Mântuitorul. Astfel, de pildă, aramaicul mathla e redat de Ioan prin paroimía (asemănare), iar nu prin parabolé‚ (pildă, parabolă) ca în primele trei Evanghelii. La fel, bisrá este redat prin sárx (carne), în timp ce sinopticii îl redau prin söma (trup). Unii au exagerat valoarea aramaismelor din Evanghelia a patra, sus inând că textul grec existent n-ar fi decât o traducere – servilă şi uneori chiar greşită – a unui original aramaic. Este o ipoteză fără nici un temei. În primul rând, pentru că nu există nici o mărturie că Sf. Ioan şi-ar fi scris lucrarea în limba aramaică, precum nu există nici o urmă a vreunui text
dumnezeirea Mântuitorului Hristos (şi, legat de aceasta, învă ătura despre Sf. Treime), dar şi multor altor curente şi orientări pseudo-creştine de astăzi. 334 HARRINGTON, Introduction, p. 944.

100

de pildă. ci adevărul descoperit de Dumnezeu în propria Sa persoană. Pilat întreabă sceptic: „Ce este adevărul?“ Iisus nu-i mai răspunde. cât de una a modului de a gândi al evreilor şi. deoarece Pilat nu sesizase deloc ideea pe care El o exprimase. Răspunzând unei întrebări a lui Pilat. Planul Evangheliei Planurile propuse pentru Evanghelia de la Ioan sunt pe cât de numeroase pe atât de diferite. el zice că „Dumnezeu este lumină şi nici un întuneric nu este întru El“ (I In 1.. nu argumentează. Luând cuvântul „adevăr“ într-un sens filozofic. El nu este numai una din acestea. 1 şi urm. Vom prezenta aici două planuri diferite: Planul A. Astfel. Domnul nu avea nicidecum în vedere o abstrac ie filozofică. p. Ioan. Pentru a vorbi despre perfec iunea lui Dumnezeu. Căci. minunata alegorie a vi ei şi a mlădi elor sale (In 15. El nu ra ionează. ibidem. că pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume. limba în care el – chiar dacă trăise multă vreme în mediul lumii elenizate – gândea şi vorbea cel pu in tot atât de mult cât şi în limba greacă. Pe de altă parte. care are meritul de a pune în valoare extraordinara bogă ie teologică a Evangheliei. iar nu concepte abstracte. dacă modul de a gândi occidental ne-a obişnuit cu ra ionamente şi cu demonstra ii ale diferitelor teze. ci toate deopotrivă şi mult mai presus de tot ceea ce noi am putea spune despre El. Trebuie să inem bine seama de acest mod de a gândi dacă vrem să în elegem exact diferitele afirma ii ale Sf. şi Planul B. de pildă. p. Opozi ia dintre cele două moduri diferite de gândire apare cum nu se poate mai clar în discu ia dintre Iisus şi Pilat din In 18. deosebit de gândirea abstractă. şi ni-L dezvăluie prin imagini diferite.aramaic al Evangheliei. Ioan foloseşte reprezentări. mărturiseşte336. în general al orientalilor. imagini. Pe linia acestui mod de a gândi. 946. Apostolul insistă însă asupra unora dintre atributele cele mai vădite ale lui Dumnezeu. în propozi ii ca: „Duh este Dumnezeu“ (In 4. 5). ca prin El via ă să avem“ (I In 4. 5. cele care-L „definesc“ cel mai mult. spunând că a venit să dea mărturie despre adevăr. atributul pe care Dumnezeu şi L-a manifestat cu cea mai mare tărie şi în mod culminant prin trimiterea în lume a Fiului Său335. Pe acesta Îl contemplă Ioan din perspective diferite. E vorba de însuşiri sau atribute ale Sale. logică a europenilor. nu trebuie să vedem nişte defini ii ale lui Dumnezeu. Evanghelia a patra este o mărturie despre Hristos-Adevărul.) defineşte mai bine decât orice exprimare abstractă adevărul că Hristos este izvorul a tot harul precum şi comuniunea de via ă dintre Hristos şi credincioşii Săi. „Dumnezeu este lumină“ (I In 1. zicând că „Dumnezeu este iubire“. Hristos este şi Lumina şi Via a şi Adevărul etc. conştient că limbajul omenesc este incapabil de a-L exprima în nemărginita-I bogă ie într-o formulă unică. afirmă. 101 . Ioan. Iubirea este. Ibidem. Domnul îi zice: „Eu pentru aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume. care eviden iază mai bine cadrul cronologic al desfăşurării activită ii Mântuitorului Hristos. trebuie să ştim că nu vom găsi aşa ceva la Sf. 945. el adaugă imediat explica ia: „Întru aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu către noi. 37-38. 24). 5) sau „Dumnezeu este iubire“ (I In 4. 6). În cazul Evangheliei a patra nu este vorba atât de o influen ă a limbii aramaice. Sf. Iar în al doilea rând pentru că aramaismele din Evanghelia a patra sunt prea pu ine pentru a sus ine această ipoteză şi pentru că ele se explică foarte bine prin faptul că aramaica era limba maternă a autorului. nu porneşte de la premise spre a trage concluzii. ca să dau mărturie pentru adevăr. 335 336 Cf. oricine este din adevăr ascultă glasul Meu1“. deci. Astfel. 8). Adevărul nu este altul decât Iisus Hristos Însuşi (In 14. ci atestă. 9).

p. HARRINGTON. Relatare: Nunta din Cana (2. Relatare: vindecarea slăbănogului de la Vitezda (5. Cuvântare: a) Pâinea care se coboară din cer (6. Ioan Botezătorul (3. 43-54) 2. 44-50) MANIFESTAREA SUPREMĂ A LUI HRISTOS (cap. 1-18) 3. Iisus Hristos este întemeietorul unei noi iconomii religioase. Discu ii cu iudeii necredincioşi. 21) 337 După C. 33-41) 2. Cuvântare: Cuvântul Care dă via a (5. 1-21) Mărturia Sf. 17) II. Cei Doisprezece (6. 13 . Relatare: Vindecarea fiului unui slujitor regesc (4. Dialog: a) Apa cea vie (4. 19-30) Mărturia Tatălui despre Fiul (5. 1-44) 2.19) III. Introduction. 1-18) 2. 15 . 31) 3.16) 4. Relatare şi cuvântare: Învierea lui Lazăr (11. Dialog: naşterea de Sus (3. Sinedriul hotărăşte uciderea lui Iisus (11. Cuvântare: Slava dobândită prin moarte (12. Relatare: Înmul irea pâinilor (6. DODD. în ROBERT et FEUILLET. Patimile şi moartea Domnului (cap. 2 . 1-21) Epilog: Iisus. 1-15) b) Adevărata închinare (4. 31-47) III. Iisus Lumina şi Via a lumii 1.16 -26) c) „Mâncarea mea este să fac voia Celui Ce M-a trimis“ (4. 1-21) 2. 951-953. 39-42) II. Biruin a vie ii asupra mor ii 1. 102 . Cuvântare: Păstorul Cel bun (10. 1-13) 2. 12-15) Reflexiuni ale evanghelistului (12. p. 37-43) b) Rezumat al ideilor principale (12. 19-51) CARTEA SEMNELOR (cap. 1-34) b) Judecătorii sunt judeca i (9. Cuvântul Care dă via a 1. 14 . 60-71) IV.51 -59) 3. 59) V.14. Rugăciunea arhierească (cap. Relatare: a) Vindecarea orbului din naştere (9. Relatare: Cură irea templului (2. Descoperirea vânzătorului (13. 1-12) 2. Relatare: a) Ungerea din Betania (12. 20) Apendice: Arătarea de la Marea Tiberiadei (cap. 22-34) b) Pâinea vie ii (6. 625-638. Cf. 18 . Introduction.8. H. Relatare: Iisus la Ierusalim la sărbătoarea corturilor (7. 22-42) VI. The Interpretation of the Fourth Gospel. 1. A. 35-50) c) Pâinea euharistică (6. 27-38) Mărturia femeii samaritence (4. superioare celei vechi. 1-11) b) Intrarea triumfală în Ierusalim (12. Fiul lui Dumnezeu (10. Pâinea vie ii 1. Judecata săvârşită de Lumină 1. Prologul (1. 1-30) 2. 45-57) VII.12) I.20) I. FEUILLET. dar este respinsă (7. Via a dobândită prin moarte 1. 16-19) 2. 31 . 20-36) Epilog la Cartea Semnelor: a) Comentariu al evanghelistului (12. p. Ucenicii necredincioşi Îl părăsesc pe Iisus. Mărturii despre Iisus Hristos (1. 289-443. Cuvântare despre Hristos şi despre Biserica Sa (cap. 13-25) 3. Spălarea picioarelor. Iisus Hristos Cel înviat (cap. Marea cuvântare de despăr ire 1.Planul A337 INTRODUCERE 1. Lumina se arată. Dialog despre plecarea şi revenirea lui Hristos (13. 22-36) 4.

Domnul le dă Apostolilor Duh Sfânt şi-i trimite la propovăduire (cap. ci. a. L’Évangile selon saint Jean (Bible de Jérusalem). 954-957. Iisus Se mărturiseşte ca Fiul lui Dumnezeu şi Îl învie pe Lazăr (10. Sărbătoarea Corturilor. de multe ori. 21) Din acest plan se vede foarte bine că Mântuitorul Şi-a desfăşurat activitatea pe parcursul mai multor ani. 1960. Paris. Expresii cu sensuri suprapuse Sf. Evanghelia de la Ioan aduce o foarte importantă completare primelor trei Evanghelii. când a şi fost răstignit.4. în contrast cu răii păstori ai lui Israel. Sf. Călătorie în Samaria şi în Galileea (3. Cf. Ioan a fost numit Teologul. Naşterea de Sus (3. 42) VII. expresii cu sensuri suprapuse339. 54) VI. 19 .11. Vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda (cap. etc. Paştile „Pâinii vie ii“. Ioan relevă şi semnifica ia simbolică a unora din ac iunile Mântuitorului.19.10. Euharistie. HARRINGTON. prin ceea ce scriu. un aport de cea mai mare valoare pentru reconstituirea vie ii şi activită ii Domnului.4. în sensul cel mai propriu al cuvântului (theologia este un cuvânt grecesc care înseamnă cuvânt sau discurs despre Dumnezeu). 32-36. Dar numai Sf.2. Paştile răstignirii. „pâinea cea vie“ sau „pâinea vie ii“ sunt expresii cum nu se poate mai sugestive pentru Sf. 6) IV. dau mărturie despre împlinirea planului de mântuire a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Astfel. la un Paşti al iudeilor. Evenimente petrecute în jurul primului Paşti sau Paştile templului celui nou (1. petrecând trei – sau poate chiar patru – Paşti la Ierusalim. 103 . 2 . Pentru a-şi exprima înaltele idei teologice. 54) II. Ei nu ne oferă simple biografii ale lui Iisus. 19 . de pildă. printre altele. Sf. Prin precizarea acestui cadru cronologic. evanghelist Ioan a fost supranumit încă de multă vreme „Teologul“. 22 . 2 . 55 . în Evanghelia de la Ioan „apa“ sau „apa cea vie“ înseamnă harul Duhului Sfânt. 13-35) 3. Primul Paşti la Ierusalim (2. 1-18) I. Sărbătoarea înnoirii templului. Iisus Se manifestă ca Mesia (1. vi a de vie este o imagine pentru comuniunea de via ă dintre Hristos şi credincioşii Săi. Într-o măsură mult mai mare decât sinopticii. Învierea. 5) III. Mielul lui Dumnezeu este „înăl at“ pe cruce (11. Iisus la Ierusalim la „o sărbătoare a iudeilor“ (Paşti?). 12) 2. cugetarea sa avântându-se cu aripi de vultur spre cele mai înalte culmi ale TEOLOGIEI (de aceea a şi fost adoptat vulturul ca simbol al acestui evanghelist). 338 339 După D. MOLLAT. Domnul se prezintă ca „Păstorul Cel Bun“. Ioan foloseşte larg simbolismul şi. Simbolismul ioaneic. 20) APENDICE: Arătarea de la Marea Tiberiadei (cap. constituind astfel. Introduction. 21) V. p. p. Iisus înmul eşte pâinile şi Se prezintă pe Sine ca Pâinea care se coboară din cer (cap. Desigur că despre to i sfin ii evanghelişti se poate spune că fac „teologie“. ca unul care a pătruns cel mai adânc taina mântuirii. Simbolismul ocupă un loc aparte în Evanghelia a patra. 1-21) 4. Iisus – Lumina lumii şi Păstorul Cel bun (7. 54) 1. 6. Evangheliile sinoptice lasă impresia că activitatea Sa ar fi durat un singur an şi că El S-ar fi suit o singură dată la Ierusalim.Planul B338 PROLOG (1. Şi aceasta nu fără un bun temei.

El şi re ine în Evanghelia sa. iudeii cred că e vorba de templul construit de Irod („În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta!“). despre ce este vorba de fapt. care constituie ea însăşi un moment al înăl ării Sale spre Tatăl. 1-12).Aici se cuvine să spunem ceva şi despre în elesul pe care-l dă evanghelistul Ioan cuvântului semn (în greceşte: séméion). încât Domnul este obligat să li le explice. care poate însemna atât „din nou“ cât şi „de sus“. În ce priveşte minunile. de pildă. Iisus zice că Fiul Omului trebuie „să se înal e“. 38-39 se va preciza că El numeşte „apă“ harul Duhului Sfânt. la Ioan perspectiva este diferită de cea a sinopticilor. revărsat în lume ca rod al preamăririi Sale. În In 3. în contrast cu apa stătută (de pildă. în general. În In 3. Iisus arată că El este Învierea şi Via a etc. Ioan ine să eviden ieze mai ales semnifica ia simbolică a minunilor. Deşi minunile istorisite de el sunt asemănătoare cu unele din cele pe care le găsim la sinoptici. apa curgătoare sau apa de izvor. din mul imea faptelor Domnului. Ioan ne lasă să în elegem că vom găsi un în eles mai adânc în toate faptele Mântuitorului. Este adevărat că în patru locuri «semnul» este de fapt o minune (2. în mod deliberat. pe larg. expresia „apă vie“ (In 4. 19-21. pe lângă în elesul lor direct. Ioan este preocupat de a descoperi semnifica iile diferitelor ac iuni ale Domnului. acele minuni care sunt şi „semne“. aşa cum am mai spus. pur şi simplu. 14. Evanghelia însăşi.7 este folosit adverbul grecesc anôthén. 6) sau „de la Dumnezeu“ (In 1. totuşi ele se pretează mai bine la o interpretare simbolică şi relevă adevăruri adânci despre Hristos şi despre mântuirea prin El. de altfel. Ioan re ine în mod inten ionat astfel de expresii. dezvăluie aceste adevăruri. pe acelea a căror valoare simbolică se impune oarecum de la sine. Domnul foloseşte însă cuvântul în al doilea sens. Astfel. Acelaşi lucru se poate spune despre „pâinea cea vie“ (cap. Domnul vorbea însă de templul trupului Său. 104 . este o „tehnică“ a sa. 13-25) sau spălarea picioarelor ucenicilor (13. mai înalt. Ioan. Dar şi alte lucrări ale Domnului sunt semne. 4. 54. Sf. zicând: „Doamne. nici să mai vin aici să scot“ (v. adică apa de ploaie care umplea în timpul sezonului ploios cisternele subterane şi care asigura în bună parte necesarul de apă al locuitorilor din ara Sfântă). cură irea templului (2. aceste expresii au un sens care nu este sesizat imediat de interlocutorii Săi. în In 2. 15). 6. evanghelistul notează că este vorba de înăl area pe Cruce. dă-mi această apă. O trăsătură specifică a Evangheliei a patra o constituie şi folosirea frecventă a unor expresii care. Numai că. În rostirea Mântuitorului. apa de cisternă. 10) însemna. alege cu predilec ie. dezvăluindu-le în elesul lor adânc. au şi un alt în eles. Sf. Faptul că Sf. 3.13).18). Femeia samarineancă în elege expresia „apă vie“ în acest în eles material. 1-45). Astfel. cel mai adesea în cuvântările care înso esc „semnele“. nu numai în cele pe care le prezintă el în mod expres ca „semne“. prin învierea lui Lazăr (In 11. Mântuitorul însă se referea la altă „apă“. 28 şi 12. Aşa sunt. vindecând pe orbul din naştere (In 9. În vorbirea curentă a epocii. 34). 12. 11. Iisus se manifestă ca Lumina lumii. Sf. fără a fi în acelaşi timp şi minuni. Nicodim îl în elege în primul sens şi crede că este vorba despre o „naştere din nou“ în sens fizic. nu pune în cauză nicidecum istoricitatea acestora. Expresii cu sensuri suprapuse. de „naştere de Sus“. b. evident. în In 7. Acest cuvânt nu implică în mod necesar o minune.14. Aceştia din urmă istorisesc pur şi simplu minunile. Aceeaşi expresie revine în 8. adică „din Duh“(v. ca să nu mai însetez. 6). Şi. când Iisus vorbeşte despre dărâmarea şi rezidirea templului. de pildă. Tocmai caracterul istoric neîndoielnic al faptelor istorisite este temeiul de nezdruncinat al demonstra iei sale teologice. Aceştia le iau în sensul lor obişnuit. prezentându-le cel mult ca dovezi ale puterii mesianice a lui Iisus. de pildă. pe care ascultătorii o în eleg în sens material (v. în ultimul din aceste texte. Domnul explicându-le apoi. Sf. duhovnicesc. 1-20). 32-33.

105 . Există destul de multe exemple de acest fel în Evanghelia a patra.Să mai amintim de jocul de cuvinte pe care-l face Iisus în In 3. 8 cu în elesul termenului pneuma. nu e cu totul greşită nici traducerea prin: „Duhul suflă unde vrea“ (Vulgata). Literal. Şi trebuie să inem seama de ele dacă vrem s-o în elegem. Procedeul are rostul de a-i face pe cititori să pătrundă mai bine tainele mesajului mântuitor al lui Hristos. propozi ia trebuie tradusă: „Vântul suflă unde vrea“. inând însă seama de cele spuse aici. care înseamnă deopotrivă „vânt“ şi „duh“.

cf. 3. despre Buna-Vestire a naşterii Mântuitorului şi despre vizita Sfintei Fecioare la Elisabeta. 6-7). de învă ătură sfântă a lui Hristos şi despre Hristos. a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu. „de la Matei“. din casa lui David. 18: Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria. la altă Evanghelie. el ne spune şi cel mai mult. Către ea se adresează mai întâi „evanghelia“ despre venirea Mântuitorului în lume. zeci de veacuri. XV. Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu. Iustin Martirul. 3. Vestea pe care Arhanghelul Gavriil o aduce Sfintei Fecioare Maria că Îl va naşte pe Mântuitorul lumii este o „evanghelie“. decât că sunt unii care vă tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos (Gal 1. oferindu-ne o adevărată sinteză a hristologiei.Evanghelia Maicii Domnului Buna-Vestire a venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu este o „Evanghelie“ în în elesul cel mai propriu al cuvântului. Această relatare face parte dintr-un ansamblu care stă în fruntea scrierii Sfântului Luca şi pe care – fiind vorba de naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi a Mântuitorului. 34). deşi face parte integrantă din Evanghelia a treia. venirea Mântuitorului promis. 15). Într-adevăr. substantivul grecesc evanghelion înseamnă „veste bună“. de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? (Luca 1. Astfel. Didahia VIII. din casa lui David. Într-adevăr. XI. iar în Noul Testament el apare cu sensul specific de veste bună a mântuirii în Hristos. Este vorba aici de o „evanghelie“ (veste bună) adresată în primul rând Sfintei Fecioare Maria. 23: Iată. În cazul unei fecioare în preajma nun ii. din această pericopă evanghelică aflăm nu numai că Maica Domnului era fecioară atunci când L-a zămislit pe Mântuitorul (Luca 1. care ar fi avut de gând să trăiască 106 . 2. ci şi o „evanghelie“ despre Maica Domnului. al cărei nume era Nazaret. iar numele fecioarei era Maria. Dumnezeu a hotărât plinirea vremii (Gal 4. (Luca 1. „de la Marcu“.. cu scurte referiri la pruncia lor – specialiştii îl intitulează „Evanghelia lucanică a copilăriei“ (Luca 1 şi 2). fiind logodită cu Iosif. iar numele fecioarei era Maria.. 66) au primit denumirea de „Evanghelii“ primele patru scrieri ale Noului Testament care cuprind relatarea vie ii şi a operei mântuitoare ale Domnului şi pe care le numim. 26-27). Evanghelia este una singură: Mă mir că aşa degrabă trece i de la cel ce v-a chemat pe voi. 2.. într-o cetate din Galileea. Foarte de timpuriu însă (cf. 27: . cu nerăbdare.). după autorii lor umani. Textul din Luca 1. venirea mesagerului ceresc! Încă de la alungarea din Rai. Căci numai aşa se explică întrebarea ei: Cum va fi aceasta.. către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif. Matei 1.. Cât de mult a fost dorită. din întreg Noul Testament.o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif. Şi. mama Lui. 26 şi urm. Adam şi urmaşii săi au aşteptat mereu. Sf. iată. deşi textul men ionat ne spune foarte multe despre Fiul lui Dumnezeu întrupat. fără să fi fost ei înainte împreună. pe drept cuvânt ar putea fi intitulat Evanghelia Maicii Domnului. când Dumnezeu a făcut şi cea dintâi făgăduin ă a mântuirii (Fac 3. „de la Luca“ şi „de la Ioan“. Buna-Vestire nu este însă numai o „evanghelie“ către Maica Domnului. O „evanghelie“ este şi relatarea lucanică a evenimentului. prin harul lui Hristos. Şi aceasta dintr-un întreit motiv: 1. În a şasea lună de la zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul. În acest în eles. despre Maica Domnului. 4). s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt şi Matei 1. care nu este alta. ci şi că era hotărâtă să rămână fecioară. Apologia I. Iar prima făptură omenească învrednicită de a afla această hotărâre dumnezeiască este Sfânta Fecioară Maria.

care cere un semn (v. cât de deplină era ascultarea şi credin a Sfintei Fecioare fa ă de Dumnezeu şi fa ă de cuvântul Său. 10 şi urm. care au făcut-o vrednică de alegerea unică de a fi mijlocitoare a venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu.. Aflăm apoi. prin umbrirea Duhului Sfânt (Luca 1. Sfântul care Se va naşte din tine – îi zice Arhanghelul – Fiul lui Dumnezeu Se va chema (v. 35: Şi răspunzând. a primit drept semn o pedeapsă vremelnică (v. 35). cea numită stearpă) ca dovadă că la Dumnezeu nimic nu este cu neputin ă (v. a zămislit şi ea fiu la bătrâne ea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea. pentru aceea. şi având deplina conştiin ă a măririi ce i s-a conferit. Sfânta Fecioară nu cere semn şi totuşi Arhanghelul îi dă un semn. 18: Şi a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi femeia mea înaintată în zilele ei). Sfânta Fecioară nu pune la îndoială cuvântul Arhanghelului. şi fericită (v. Este ceea ce afirmă şi Elisabeta. rudenia ta. 45). Această alegere îi conferă noi calificative şi o ridică mai presus decât toată făptura. 3637). Acelaşi imn reflectă şi pilduitoarea ei smerenie. care se vor împlini la timpul lor). 18. 2 şi urm. nici nu cere vreun semn spre întărirea acestui cuvânt. Ea. Niciodată însă nu se mai întâmplase să nască o fecioară.) şi Samuel (I Regi 1. descoperindu-i taina zămislirii Sfântului Ioan Botezătorul (Şi iată Elisabeta. De aceea.). Faptul acesta este afirmat chiar în primele cuvinte pe care i le adresează Arhanghelul binevestitor: Bucură-te. adică Născătoare de Dumnezeu. 28).via a obişnuită de căsătorie. 20: Şi iată vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor fi acestea. Domnul este cu Sfânta Fecioară. aşa s-au născut Isaac (Fac 17. Răspunsul Fecioarei la vestirea cerească este exemplar: Iată roaba Domnului. se împlineşte în primul rând prin şi pentru Sfânta Fecioară: Domnul este cu tine. Fie mie după cuvântul tău! (v. Binecuvântată eşti tu între femei (v. inspirată de Duhul Sfânt. 48). când o numeşte nu numai binecuvântată între femei (v. o astfel de întrebare ar fi fost fără rost. sau „nu am de gând să ştiu de bărbat“. Imnul ei este un psalm minunat în care se reflectă înalta forma ie biblic-exegetică a Fecioarei. n-o socoteşte altceva decât un dar al Celui ce coboară pe cei mândri şi înal ă pe cei smeri i (v. 21. 42). Domnul este cu tine. din acelaşi text evanghelic.. Sfântul Care Se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema). 51-53). îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. pentru îndoiala sa. Din imnul inspirat rostit de Sfânta Fecioară cu prilejul întâlnirii cu Elisabeta (v. Şi totuşi. Maica Împăratului veacurilor. Existau precedente pentru naşterea unui copil prin interven ie dumnezeiască. nu-şi dă alt titlu decât pe acela de „roabă“ (v. fapt care confirmă ceea ce ne spune Sfânta Tradi ie despre anii copilăriei şi ai adolescen ei sale dedica i slujirii şi învă ăturii sfinte în templul Domnului. 1-3). Zaharia. 45). care se tâlcuieşte cu noi este Dumnezeu. Elisabeta îi laudă credin a: Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul (v. 16 şi urm. Cea care-L naşte pe Fiul lui Dumnezeu este Theotokos. Zămislirea Fiului lui Dumnezeu ca Om în pântecele Fecioarei. ci şi 107 . într-o negrăită apropiere. 14: Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată. era o noutate absolută. din chiar momentul Bunei-Vestiri. Samson (Jud 13. 38). pentru că n-ai crezut în cuvintele mele. 1 şi urm. zămislindu-Se în pântecele ei şi făcându-Se Fiul ei. Spre deosebire de Zaharia. cu toate că obiec iunea pe care mintea omenească o ridica în cazul vestirii făcute ei era de mult mai mare greutate decât în cazul celei făcute lui Zaharia. „Nu ştiu de bărbat“ nu poate însemna nimic altceva decât: „nu vreau să ştiu de bărbat“. Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel) despre Mesia – Emanuel. cum o numise şi Arhanghelul. ceea ce eşti plină de har. 4655) desprindem şi o altă latură a personalită ii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu: desăvârşita în elepciune duhovnicească. Iată numai câteva din înaltele virtu i ale Sfintei Fecioare Maria. ea nici nu se gândeşte să pună la îndoială cuvântul Arhanghelului. Prorocia lui Isaia (7.

în care miraculosul este prezent peste tot. 3. adeverindu-se şi completându-se una pe cealaltă. ceea ce înseamnă că s-a învrednicit a fi un timp oarecare în preajma ei. În concluzie. Şi dacă este adevărat că icoana Întrupării este mereu actuală. Din Sfânta Tradi ie ştim că Sfântul Luca a şi pictat prima icoană a Maicii Domnului. de altfel. este „de la Maica Domnului“. 48). despre întâmpinarea la patruzeci de zile şi despre episodul de la templu când Iisus avea doisprezece ani. este. fireşte.Maica Domnului. în permanenta-i actualitate. de acum mă vor ferici toate neamurile (v. despre cântarea îngerească de la Betleem şi închinarea păstorilor. Despre întâmplările minunate legate de Naşterea lui Hristos. Astfel. 46-55 este crea ia inspirată a Sfintei Fecioare şi a intrat ca atare. prin eliminarea oricărui element care pune în încurcătură mintea 108 . Însăşi Maica Domnului. ca şi despre Naşterea Domnului. ca Elisabeta. O icoană învăluită în aură de taină. pregătind redactarea acestei scrieri despre Iisus Hristos şi lucrarea Sa mântuitoare. de altfel. Exege ii socotesc pe bună dreptate că Sfântul Luca nu putea avea informa iile pe care le transmite în această pericopă (ca. an de an. ea este mereu înso ită de mirarea min ii omeneşti. face o profe ie în acest sens: Iată. Iată de unde a luat Sfântul Luca amănuntele pe care ni le transmite în „Evanghelia copilăriei“! Să mai adăugăm că importantul imn din Evanghelia Sfântului Luca 1. 18). cei ce se miră (Luca 2. reînnoindu-se. Pentru to i cei care-i zicem. deci. pericopa din Luca 1. În sfârşit. Din această icoană nu pot lipsi. 49). putem spune că Evanghelia Bunei-Vestiri este o Evanghelie către. întemeindu-şi afirma ia pe mărirea pe care i-a conferit-o Dumnezeu: Pentru că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic (v. nu este mai pu in adevărat că. Cel dintâi şi cel mai important izvor al unei astfel de cercetări îl constituia mărturia Maicii Domnului. despre şi de la (sau după) Maica Domnului. ea este implicit „mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii“. Astfel încât a nu o cinsti pe Maica Domnului înseamnă a contraveni flagrant acestui cuvânt proorocesc. şi cele din întreg capitolul 2) decât din gura Maicii Domnului însăşi. ceea ce relatează Sfântul Luca în primele două capitole ne vine de la însăşi Maica Domnului şi textul acesta. 19). În prologul Evangheliei sale. echivalent cu cel de Născătoare de Dumnezeu. şi prin sărbătoarea Naşterii Domnului. se cuprind toate celelalte înalte calificative ale ei. Din acest sfânt tezaur a luat evanghelistul cele pe care ni le transmite despre Buna-Vestire. În acest titlu. vrednică de cultul de supravenerare pe care i l-au adus dintotdeauna Biserica şi credincioşii. înfă işează o minunată icoană a Naşterii Domnului. de la început. Sfântul Luca ine să remarce că Fecioara Maria le păstra pe toate în inima ei (2. Nu de pu ine ori această mirare devine contestare înverşunată şi încercare de reconstruire a tabloului. redusă la simpla curiozitate şi iscodire neîncrezătoare în fa a a tot ceea ce depăşeşte concretul cotidian. în cultul Bisericii. O mirare care adesea este lipsită de orice urmă de evlavie. este şi Evanghelie de la (sau după) Maica Domnului. Maica Domnului meu. înainte de a fi „de la Luca“. Sfântul Luca ne spune că. Maica Domnului şi minunea naşterii lui Hristos Sfintele Evanghelii de la Matei şi de la Luca. Să învă ăm din această Evanghelie a Maicii Domnului a o ferici după cuviin ă şi a o avea mijlocitoare şi pururea rugătoare pentru sufletele noastre. 26 şi urm. a cercetat toate cu de-amănuntul de la început (1. în care supranaturalul âşneşte în lumea noastră ca o ploaie de raze din Soarele Dreptă ii răsărit în peştera din Betleem. 3).

.“ În orice caz. Îl poartă apoi în bra e până la templul din Ierusalim (Luca 2. tăindu-şi astfel orice posibilitate de a accede la contemplarea ei. 7). bineîn eles. / Vântul bate. nici steaua minunată şi magii de la răsărit care cad în adorare înaintea Pruncului şi-I aduc daruri minunate n-o smulg pe Născătoarea de Dumnezeu de la împlinirea îndatoririlor oricărei mame adevărate fa ă de fiul ei. Istoria de aproape două mii de ani a Creştinismului este martora multor astfel de încercări de a face din Naşterea petrecută în peştera din Betleem o naştere obişnuită.. În toată anima ia care se creează în jurul Pruncului născut în peştera din Betleem.) şi Îl duce în Egipt spre a-L feri de urgia lui Irod (Matei 2. nu-L răzbate. ci chiar în fa a ei. personificată luminos în chipul Maicii Prea Curate.omenească. Cum se explică această atitudine? Răspunsul este limpede: pentru că în elege că Taina cea mare. În întreaga istorie a urcuşului omului spre divin nu există un chip care să exprime mai limpede serena acceptare a minunii. Un „însă“ (dé în originalul grecesc) cu sens adversativ opune clar atitudinea Maicii Domnului celei a tuturor celorlal i: Însă Maria (spre deosebire de to i ceilal i. 19). fără a se mira de nimic din cele ce se întâmplă în jurul ei şi fără a vedea vreo contradic ie între toate acele minuni şi nevoia de ocrotire a Fiului lui Dumnezeu făcut Om. nu-L atinge. decât chipul Maicii Fecioare din icoana evanghelică a Naşterii Domnului. de unde. Căci a tăia nodul gordian nu e totuna cu a-l dezlega! Cei care au încercat să elimine supranaturalul din icoana evanghelică a Naşterii Domnului au căzut într-o cursă pe care. 13 şi urm.. integrarea desăvârşită în taina prezen ei supra-naturalului. la care nimic nu este miraculos şi care. în ieslea devenită leagăn. nu este în anghelofanii şi revela ii particulare. singură Maica Sa rămâne netulburată. rând pe rând. Căci acolo unde nu este nimic de mirare nu-şi mai au locul nici cei care se miră. la integrarea în ea. când de fapt n-au făcut altceva decât să repete aceeaşi eroare fundamentală: în loc să încerce a urca spre pătrunderea tainei. Niciodată o problemă nu se rezolvă prin suprimarea ei. în Pruncul Care este şi Dumnezeu şi Om. De altfel ea este convinsă că 109 . iscoditorii. au suprimat-o pur şi simplu. n-o pot mira pe aceea care a în eles o dată pentru totdeauna.). ei înşişi şi-au întins-o. n. / Neaua-L ninge. punându-le în inima sa (Luca 2. Ea este singura care nu se miră auzind istorisirea păstorilor. nu are cum să mântuiască lumea.n. că la Dumnezeu nimic nu este cu neputin ă (Luca 1. Cât despre întâmplările neobişnuite care îi tulbură pe to i ceilal i. nici iscoditorii. Ea Îl înfaşă pe Prunc. a unui om obişnuit. Cuprinşi de la bun început şi pentru totdeauna în icoana tainică a Naşterii Domnului. Taina tainelor nu este în văzduh sau pe firmament. ci şi „în elegerea cea neîn eleasă“ a tainei.. / În scutec de bumbăcel. încercând să excludă minunea. Colindele noastre tradi ionale surprind cum nu se poate mai bine această trăsătură a icoanei Naşterii. vor culege mai târziu ucenicii lui Hristos în elegerea împrejurărilor venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu. Îl culcă în iesle (Luca 2. Nici nu socoteşte necesar să caute pe firmament steaua minunată care i-a călăuzit pe magi. în mod inconştient. din gura Arhanghelului binevestitor. cu istorisirea lor despre arătarea îngerească. din relatarea evanghelică este absolut clar că Sfânta Fecioară nu se află nicidecum printre cei care se miră. În icoana evanghelică a Naşterii Domnului este prezentă însă nu numai nedumerirea iscoditoare. To i cei ce. Nici venirea păstorilor. nu reuşesc altceva decât să se excludă pe ei înşişi din preajma minunii. Nici nu se gândeşte să iasă în gura peşterii să vadă dacă nu cumva bezna nop ii mai păstrează vreo urmă din manifestarea îngerească. au încercat o astfel de reconstituire au crezut că sunt foarte originali. Care e ferit de orice pericol sub dragostea caldă a Maicii: „Mititel. Adună numai în inimă tot ceea ce se spune despre Prunc. 22 şi urm. ca dintr-un sfânt tezaur.) păstra toate aceste cuvinte. 37). înfă işând-o întotdeauna pe Maica Preasfântă în preocuparea ei de a-şi ocroti şi îngriji Pruncul. înfăşă el.

46. sau cât a durat pruncia Domnului. când Domnul Îşi desfăşoară lucrarea mesianică prin diferitele regiuni ale ării Sfinte. în elegerea cea mai presus de în elegere. de atribu iile foarte concrete pe care le implică această calitate. Luca 8. deşi plină de încredere că Fiul ei poate totul – cum o dovedeşte întâmplarea din Cana Galileii (Ioan 2. este prezentă sub bra ele Crucii însângerate de pe Golgota. Căci oricât de înaltă şi duhovnicească este taina mântuirii noastre. 26-27). 38).) – continuă totuşi să-I poarte de grijă şi să-L caute ca pe un copil iubit (Matei 12. printre cei care nu urcă mai sus de nivelul întrebărilor fără de răspuns. 1 şi urm. Domnul are grijă să-i dea Maicii un nou fiu: Deci Iisus văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături. 31. O vom reîntâlni în paginile Sfintei Evanghelii peste doisprezece ani. Este alături de El şi în cursul dramaticelor evenimente din Săptămâna cea Mare şi. Chipul Maicii Domnului din icoana evanghelică a Naşterii este pentru noi un luminos exemplu. Marcu 3.).Fiului ei totul I se cuvine. să nu ne mul umim a rămâne în marginea acestei icoane. a împlinirii rolului încredin at. ea cere contribu ia noastră de slujire concretă în lume. Maica Sa. împreună cu ucenicul iubit. Pe Cruce fiind. 41 şi urm. Pe măsura fidelită ii fa ă de chemarea noastră. Atotputernicia Domnului şi permanenta Sa prezen ă şi lucrare în via a lumii nu fac nicidecum zadarnică slujirea noastră. cu aceeaşi grijă plină de dragoste fa ă de Fiul ei (Luca 2. ci permanent. întrupată în ea. Învă ăm apoi de la Maica Domnului că integrarea în taina mântuirii începe cu acceptarea plină de credin ă a minunii coborârii Fiului lui Dumnezeu în chip de Om şi se desăvârşeşte prin împlinirea plină de dăruire a rolului pe care Dumnezeu ni-l atribuie în planul Său. Ea ne înva ă. Acest episod este în eles de obicei unilateral. dar. Maica este cea care primeşte un fiu. Fie mie după cuvântul tău! (Luca 1. aşa cum necesară a fost slujirea pe care Maica Preacurată a adus-o Fiului ei. anume în sensul că Mântuitorul o încredin ează pe Maica Sa grijii Apostolului Ioan. Această interpretare însă nu dă seama de cuvintele adresate ucenicului: Iată mama ta! Ucenicul primeşte într-adevăr o Maică de care va fi dator să aibă grijă. Nimic n-o va putea abate pe Preacurata Maică de la împlinirea acestui rol. Dar nici o clipă nu pierde din vedere ceea ce I se cuvine din partea ei: dragostea desăvârşită de Maică! E rolul pe care Dumnezeu Însuşi i l-a încredin at şi pe care ea l-a primit cu smerită bucurie atunci când a răspuns Arhanghelului: Iată roaba Domnului. 110 . nou obiect al solicitudinii cu care până acum L-a înconjurat pe Mântuitorul lumii. în primul rând. Iar de acolo Sfânta Evanghelie ne lasă o mărturisire despre cât de mult S-a sim it Mântuitorul Fiu al Maicii Sfinte şi despre cât de profund a în eles El dăruirea ei de Maică şi că ea este Maică într-un mod prea deplin spre a o putea priva acum. 1920). vom înainta tot mai mult dinspre latura iscoditorilor spre centrul luminos în care se află Maica Domnului şi. ci aceasta este absolut necesară. pentru restul vie uirii pe pământ. iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine (Ioan 19. Mai târziu. Nu numai la naştere. a zis mamei Sale: Femeie. înainte de aceasta.

Eliachim a născut pe Azor. 2 Avraam a născut pe Isaac. Iacov a născut pe Iuda şi fra ii lui. fiul lui Avraam. În predica din Duminica trecută arătam că adeseori în Vechiul Testament 111 . Evanghelistul nu numai că-i dă numele. Iată precizată din capul locului identitatea Personajului prin excelen ă al Evangheliei! Dar Evanghelistul merge şi mai departe. El adaugă că Iisus Hristos este „fiul lui David. Auzind această înşirare de nume. 1 Evanghelia de la Matei începe cu o genealogie a Mântuitorului. Achim a născut pe Eliud. poate că ne-am întrebat: De ce a socotit necesar evanghelistul să-şi înceapă astfel Evanghelia? Ce ne poate revela această genealogie despre Hristos şi despre mântuirea noastră prin El? Privind însă mai îndeaproape textul mateian. Fares a născut pe Esrom. Scriind o Evanghelie adresată în primul rând iudeilor. Iudeii ştiau foarte bine despre cine este vorba. că Iisus este Hristosul. 5 Salmon a născut pe Booz. Sadoc a născut pe Achim. Roboam a născut pe Abia. prin această genealogie. 15 Eliud a născut pe Eleazar. toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece. într-adevăr. „Iisus Hristos“ – iată deja o mărturisire de credin ă. logodnicul Mariei. Ioram a născut pe Ozia. David a născut pe Solomon din femeia lui Urie. 17 Aşadar. şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. din care S-a născut Iisus. 8 Asa a născut pe Iosafat. O altă genealogie ne dă Sfântul Luca (3. Domnul (Iahve) Mântuitorul (cf. Booz a născut pe Iobed. 16 Iacov a născut pe Iosif. fiul lui Avraam“. etimologic. Amon a născut pe 11 Iosia. Ioatam a născut pe Ahaz. Care se cheamă Hristos. de la bun început. 7 Solomon a născut pe Roboam. coborând de la Avraam până la Iisus. la strămutarea în Babilon. Ahaz a 10 născut pe Iezechia. mergând de la Iisus spre strămoşii Săi după trup. Eleazar a născut pe Matan. Isaac a născut pe Iacov. Esrom a născut pe Aram. Abia a născut pe Asa. 1-17 Cartea neamului lui Iisus Hristos. care este plină de profe ii mesianice. 3 Iuda a născut pe Fares şi pe Zara. şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece. Iobed a născut pe Iesei. adică de preziceri insuflate despre trimiterea în lume a lui Mesia-Mântuitorul. Iezechia a născut pe Manase. 13 Zorobabel a născut pe Abiud. Iosafat a născut pe Ioram. Căci. 6 Iesei a născut pe David regele. evanghelistul găseşte mijlocul să ne transmită adevăruri fundamentale cu privire la Cel despre Care va fi vorba în întreaga sa Evanghelie. din Rut. 9 Ozia a născut pe Ioatam. 23-38). Salatiel a născut pe Zorobabel. Naason a născut pe Salmon. 21b) –. Sfântul Matei ine să le spună cititorilor săi. adică Mesia.Genealogia Mântuitorului Matei 1. din Rahav. 12 După strămutarea în Babilon. 4 Aram a născut pe Aminadav. ne dăm seama cât de bogat este răspunsul la aceste întrebări. Mt 1. din Tamar. Iosia a născut pe Iehonia şi pe fra ii lui. Aminadav a născut pe Naason. ci la acest nume adaugă imediat titlul „Hristos“. Dacă genealogia mateiană este descendentă. genealogia lucanică este ascendentă. Iehonia a născut pe Salatiel. 14 Azor a născut pe Sadoc. Iisus – care înseamnă. Abiud a născut pe Eliachim. fiul lui David. Chiar din primul verset ni se spun câteva lucruri de mare importan ă despre Mântuitorul. Ei aveau Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. Matan a născut pe Iacov. Manase a născut pe Amon.

de fapt. de o perioadă de cel pu in 300 de ani. reprezentate prin Ohozia. 1). 3-4). iar dând acestor trei litere valoarea lor numerică ob inem: 4 + 6 + 4 = 14. cei vechi practicau gematria. David se scrie cu trei litere: dalet d + vav v + dalet d. adică nu se scriu şi vocalele. foloseşte tehnici care să faciliteze memorarea. o dată mai mult (cf. şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece. Numindu-L pe Iisus „fiul lui Avraam“. Sfântul Matei afirmă că El este nu numai unul din fiii lui Avraam. toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece. vav este 6 etc. şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri“ (v. care avea să fie folosită în Biserica primară ca un fel de manual de cateheză. care constă în calcularea valorii numerice a unui cuvânt sau nume şi căutarea unei semnifica ii simbolice a numărului astfel ob inut. pur şi simplu. 40. din lista sa lipsesc destule nume. ne dăm seama că Sfântul Matei şi-a dat silin a să facă să-i iasă această simetrie. De adăugat că genealogia urmează linia urmaşilor lui David prin Solomon. pe vremea aceea învă ătura făcându-se mai ales prin metoda memorării. A doua identificare prin strămoşi din v. 12). Numai că Sfântul Matei ine să prezinte o simetrie perfectă a celor trei perioade: „Aşadar. căci adeseori se sare de la strămoş la strănepot. în sensul interpretării dată textului vechitestamentar (din Fac 112 . adică un israelit oarecare. 14 înseamnă. de fapt. v. Gal 3. 8) au mai fost trei genera ii. ghimel este 3. Numindu-L pe Iisus „fiul lui David“. adică Mesia. între Fares şi Naason sunt date numai patru nume intermediare (v. 11) şi încă o dată la începutul listei a treia (v. 17). Baza i pe această dublă folosire a caracterelor alfabetului. În sfârşit. 9. beth este 2. Cel întru Care se vor binecuvânta toate neamurile. între Zorobabel şi Iacov. Ioas şi Amasia. „Cadrul simbolic“: în inten ia Sfântului Matei. de trei ori câte paisprezece neamuri nu implică nicidecum o exactitate matematică. simbolic. Din cartea a IV-a a Regilor. este vorba de întreaga perioadă dintre epoca patriarhilor (Fares este fiul lui Iuda) şi Exod. Genealogia mateiană este împăr ită în trei perioade. Iehonia este socotit de două ori. de altfel. încât uneori Mesia este numit. dar care nu apar în genealogia mateiană. or. he este 5. 17). şi cele latine) sunt folosite şi pentru notarea cifrelor: alef este 1. ci numai consoanele şi semivocalele. Sfântul Matei subliniază. unor etape destul de clar delimitate ale istoriei poporului ales. în parte. 24). prin gematrie. Privind însă mai îndeaproape. care se explică prin cadrul mnemonic şi simbolic pe care caută să-l eviden ieze această Evanghelie. 24. Este limpede că Sfântul Matei n-a fost deloc preocupat de a ne da o listă completă a ascenden ilor Mântuitorului. Iez 34. numărul paisprezece este numărul lui David. „David“ (aşa în Ier 30. şi cele greceşti şi. dalet este 4. Într-adevăr. cei mai buni învă ăcei fiind aceia care puteau re ine cât mai multe texte şi cât mai exact cu putin ă. Astfel. Astfel de tehnici apar în mod curent la rabinii iudei. 37. adică de nu mai pu in de 430 de ani (Ieş 12. Ori. ci un simbolism destul de uşor de descifrat. Vorbind de trei serii de câte 14 neamuri (v. Genealogia mateiană prezintă numeroase lacune. Între Salmon şi Iesei se dau numai două nume intermediare (v. Apoi. se vor împlini proorociile despre binecuvântarea familiei davidice. 5). numele David este egal cu cifra 14. Se ştie că literele ebraice (ca. Aceeaşi idee o relevă evanghelistul şi într-un alt mod.Mesia este desemnat ca „fiul lui David“. Rela ia lui Mesia cu David. Într-adevăr. de fapt. evanghelistul afirmă. 1 este nu mai pu in grăitoare. deoarece ebraica foloseşte o scriere consonantică. în timp ce Luca dă. Matei dă numai 8 nume intermediare. 17). ştim că între Ioram şi Ozia (v. David. când este vorba. corespunzătoare. 17 nume. până la desfiin area regatului prin cucerirea babiloneană (în anul 586). de pildă. ca Unul care avea să fie Urmaşul prin excelen ă al marelui rege israelit. că Iisus este „Fiul lui David“. „Cadrul mnemonic“: Evanghelia. este atât de mult accentuată în căr ile profetice. Într-adevăr. de altfel. de fapt. Cel în care. Astfel. că în El se împlinesc toate aceste profe ii. pentru aceeaşi perioadă. tatăl dreptului Iosif. strămoşul Său după trup. o dată la sfârşitul listei a doua (v. ci că El este Urmaşul făgăduit lui Avraam. care au fost regi.

implicit. pe care însă Biblia o laudă pentru fidelitatea ei fa ă de soacra sa. unde apare în fruntea genealogiei lui Adam: „Iată acum cartea neamului (în Septuaginta: „cartea naşterii“. din care (evx h-j. O compara ie chiar superficială cu multele liste genealogice din căr ile Vechiului Testament eviden iază o importantă trăsătură specifică genealogiei mateiene: anume faptul că în ea apar şi femei. Acelaşi lucru îl va spune evanghelistul în mod explicit pu in mai jos. Dacă Iisus nu este fiul lui Iosif. 1980. Olimp N. la masculin) s-a născut Iisus. de Pr. p. Rahav (v..: Scrierile Părin ilor apostolici. de fapt. 18) de către Sfântul Apostol Pavel. care se pare că n-a fost cu totul nevinovată pentru păcatul pe care David l-a săvârşit din cauza ei. deci cu referire la Maria. 1). în vol. când va preciza că Iosif n-a avut nici un rol la zămislirea Mântuitorului. dacă traducem ad litteram expresia originală. probabil. În acest fel. De fapt. 1. A cincea femeie men ionată în genealogia de la Matei este Sfânta Fecioară Maria. 15-17). Fecioru. Dumnezeu îi porunceşte lui Iosif s-o ia pe Maria şi să-i dea Pruncului numele Iisus (v. Nu zice: «şi urmaşilor». Redând genealogia dreptului Iosif. Men ionându-le pe aceste patru femei în linia genealogică a lui Iisus. iar nu la Iosif: „. Dar adevăratul Tată al lui Iisus este Dumnezeu. O men iune care nu e făcută oricum. o dată ce poartă numele lui. l-a ob inut prin înşelăciune (Fac 38). Am putea spune că. în originalul grecesc al Evangheliei. Iar aceste femei nu sunt men ionate deloc la întâmplare. Bucureşti 1989. genealogia naturală a lui Iisus. la feminin. ci şi pentru cei păcătoşi. 6). când ajunge la men ionarea acestuia. Care Se cheamă Hristos“ (v. era o moabiteancă. C. ci că Fecioara Maria „s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt“ (v. 5a) nu numai că era de neam canaanit. Şi încă de aici ine să precizeze că din ea s-a născut Iisus. 22. trebuie să ştim că la evrei filia ia legală are aceeaşi valoare în ce priveşte consecin ele pentru moştenitor ca şi filia ia naturală. 18). 5b) nu era nici ea de neam israelit.. La logodirea Fecioarei Maria cu dreptul Iosif s-a inut seama. în vol. ci ca de unul singur: «şi Urmaşului tău». după moartea so ului ei. ca şi în Mt 1. Iosif nu este decât tatăl adoptiv al Mântuitorului. în conformitate cu prescrip ia din Num 36.“. Căciulă. 3). 20-21).. 16b).bloj gene. Iisus moşteneşte prerogativele familiei davidice. prof. cf. 6-12. desigur. Iosif asigură legitimitate naşterii Pruncului. interpretare care se bazează pe faptul că în acest text pentru „semin ia“ („sămân a“) lui Avraam este folosit singularul: „Făgăduin ele au fost rostite lui Avraam şi Urmaşului său. 22-23). Deşi.12. Iar „femeia lui Urie“ (v. totuşi în fruntea acestei genealogii evanghelistul pune ca titlu cuvintele „Cartea neamului lui Iisus Hristos“. PSB.bloj gene. Sfântul Matei Îl prezintă pe Mântuitorul ca pe noul Adam (sau ca pe „Adam Cel 113 . De altfel. preluând acest titlu din Fac 1.sewj. 16a). Urie (II Regi 11. din care se trage Iosif. ca de mai mul i. iar nu evx ou-. este utilizat pronumele relativ „care“ la genul feminin. 35). ci era şi o femeie desfrânată (Ios 2. adică Batşeba.1. 7. care tocmai a fost men ionată. nu numai pentru evrei şi că. El a venit nu numai pentru cei drep i. p. 1. 2. 163) şi Sfântul Iustin Martirul (Dialogul cu iudeul Trifon. de asemenea. bi. Rut (v. era. genealogia lui Iosif nu este. logodnicul Mariei. Tamar (v. de neam hitit (heteu). 3) a inut să aibă un moştenitor de la Iuda. Sfântul Matei relevă adevărul că Fiul lui Dumnezeu a venit pentru to i oamenii. ca şi primul ei so .: Apologe i de limbă greacă.sewj) lui Iisus Hristos“. D. 5. cum am spus. El S-a zămislit în pântecele Fecioarei prin „umbrirea“ puterii Celui Preaînalt (Lc 1. trad. Chiar dacă nu este fiul natural al dreptului Iosif. de Pr. o fiică unică la părin i trebuia să-şi ia so dintre rude. este „Cartea naşterii (Bi. fidelitate fa ă de poporul lui Dumnezeu (Rut 1. trad. PSB.. Într-adevăr. 16). şi de această prescrip ie. Care este Hristos“ (Gal 3. Bucureşti. Titlul este preluat din Fac 5. evanghelistul îl prezintă ca „logodnicul Mariei“ (v. ceea ce înseamnă. 210) – Sfânta Fecioară Maria era şi ea din neamul lui David. după o veche tradi ie – despre care mărturisesc încă Sfântul Ignatie Teoforul (Epistola către Efeseni. ce rost mai are genealogia? Pentru a în elege rostul ei. 6. XVIII. Căci se ştie că.

. de fapt. făcânduSe Om. este identică cu cea de la Matei (numai ordinea este inversă). Dincolo de această prezen ă a multiplilor lui 7. In 1. de la David la Avraam. S-a înscris pe linia descenden ei avraamice şi davidice.. 23 ar trebui tradus astfel: „Iisus. s-a pus încă din vechime problema concilierii lor. Hristos nu are urmaşi după trup. aşadar. prin naşterea de la Duhul Sfânt. dar că descenden a Sa nu mai ine de ordinea firii. El a venit pentru mântuirea tuturor fra ilor Săi. prin alt fiu al său. al lui Matat. ci ine de ordinea supranaturală a naşterii de la Duhul Sfânt. ca şi Matei. într-un text în care e vorba de inaugurarea prin El a unui alt fel de naştere. Căci. În sprijinul acestei interpretări se aduc ca temeiuri: a) că Lc 3. El a luat firea noastră. adică. respectiv. Sfântul Luca nu se opreşte la Avraam. pentru a folosi exprimarea Sfântului Apostol Pavel. în timp ce Luca pe a Sfintei Fecioare. în genealogia sa ascendentă. Şi poate nu e lipsit de semnifica ie faptul că lista de nume din genealogia Evangheliei a treia cuprinde. identificat de contemporani ca „fiul lui Iosif“ (Lc 4. exact 77 nume. 14 (2x7) nume de la David la Avraam.). Elohim şi. ca şi Adam. 21 (3x7) nume de la Salatiel la Natan. aşa cum am văzut. ci o suprimă. Date fiind diferen ele evidente dintre cele două genealogii. 13). 38). Da.. fratele tuturor oamenilor (căci. 18). paralelismul cu genealogia de la Matei se dovedeşte foarte precar: dacă seria a treia. El S-a făcut Om adevărat! Da.. în plus. Matei ar da genealogia dreptului Iosif. de pildă. Hristos stă în fruntea unei genealogii. este echivalent ca sens cu Ioachim (cele două nume cuprinzând fiecare o prescurtare a unui nume al lui Dumnezeu. fiul lui Adam. fiul lui Dumnezeu“ (v. spre deosebire de urmaşii primului Adam. prin Adam. pentru aceeaşi perioadă Luca are de două ori 3x7 nume. de la Iisus la Dumnezeu. Această explica ie a fost îmbră işată. seriile I şi II au comune cu Matei numai numele lui Salatiel şi Zorobabel. Credem.de pe urmă“. Natan. Sfântul Luca arată că Iisus este fiul lui Adam. frate cu to i oamenii. avem 21 (adică 3x7) nume de la Iisus la Zorobabel. Dar lui Luca nici această afirma ie nu i se pare suficientă. 23). 45). Fiul lui Dumnezeu. O cifră cu o evidentă valoare simbolică.. şi b) că Eli. Iisus este. a naşterii de la Duhul Sfânt (Mt 1. adică a tuturor urmaşilor lui Adam. Şi totuşi.. în Biblia 114 . aşa căzută cum era ea (căci în genealogia lui Iisus au intrat şi păcătoşi. Că. Căci Evanghelia de la Luca nu a fost adresată în primul rând iudeilor. este Fiul lui Dumnezeu întrupat din Fecioară şi că. Cititorii săi ştiu deja – evanghelistul a spus-o încă în primul capitol – că Iisus S-a născut în chip supranatural şi că Tatăl Său este. Iosif ar fi coborât din David prin Solomon. urmaşii noului Adam sunt născu i din Dumnezeu (cf. de fapt. Şi că. tot astfel Mântuitorul stă la începutul unei noi umanită i. precum se socotea. Genealogia lucanică afirmă în mod explicit divinitatea Mântuitorului.“. între înaintaşii Săi sunt nu numai israeli i)! Dar Sfântul Matei ne spune mai mult decât atât: anume că Iisus. Acest sistem nu numai că rezolvă dificultatea. El trece chiar şi de Adam.fiind. că. ci păgânilor. de la Eliachim. în timp ce Matei are de două ori 2x7 nume. 22 şi loc. deci. 35). Ordonând aceste nume pe perioade ca cele din Evanghelia de la Matei. Sfântul Luca arată că numai „se socotea“ că Iisus este fiul lui Iosif (Lc 3. nu mai e vorba de genealogia aceluiaşi personaj. El inaugurează „neamul“ creştinilor. par. În primul rând. bărba i şi femei)! Da. (era de fapt) al lui Eli. El S-a făcut fiul lui Avraam şi. fiul lui Iosif. după această interpretare. evanghelistul sugerează că precum Adam stă la începutul vechii umanită i. în I Cor 15. El este feciorelnic. Pe de altă parte. Au fost propuse două solu ii: 1. Pentru cititorii păgâni ai Evangheliei era mai pu in relevant faptul că Iisus este fiul lui Avraam. Dumnezeu (Lc 1. El este. care. căci zice: „. iar Sfânta Fecioară ar fi coborât tot din David. Iahve). de Gala Galaction. că genealogia de la Matei ne spune mai mult decât că Iisus. Punându-L însă în fruntea unei genealogii. ci de genealogia a două personaje diferite. în ultimă instan ă. şi iarăşi 21 (3x7) nume de la Tara (Terah) la Dumnezeu.

. După moartea sa.34-35). p. Astfel: • Matei 12. este deplin confirmată de datele noutestamentare. 2. încă în două cazuri trebuie acceptată interven ia legii leviratului. fratele său Iacov. După această interpretare. 253). fecioară înainte de naşterea Mântuitorului..Iisus. Matan (descendent al lui Solomon) a avut un fiu. anume într-o scrisoare a sa către Aristide (păstrată la Eusebiu al Cezareii. T.. Ea este o învă ătură dintotdeauna a Bisericii.i vorbească. 115 . so ia sa Esta s-a căsătorit cu Matat (descendent al lui Natan). Ele au. p. aşa cum am arătat..tradusă de el. 3. Luca 1.. cartea a şasea. dar Matei dă strămoşii naturali. deci. iar Sfintele Evanghelii de la Matei şi de la Luca subliniază faptul că Mântuitorul S-a zămislit în pântecele Fecioarei prin umbrirea Duhului Sfânt (Matei 1. fiul natural al lui Iacov (coborâtor din Solomon) şi fiul legal al lui Eli (coborâtor din Natan). cartea întâia. Iar Eusebiu zice despre Iuliu Africanul că „a fost istoric şi încă nu un om oarecare“ (ibid. Cu privire la „fra ii“ Domnului Biserica a învă at întotdeauna pururea fecioria Maicii Domnului.. căutând să vorbească cu El. în general. VI. un scriitor creştin de la începutul sec. contradic ia dintre cele două genealogii este numai „părută“. În ce priveşte fecioria Maicii Domnului după naştere. 48-51). 27. Împotriva acestei ferme învă ături tradi ionale şi. având un fiu. Iosif era. 49). Dar: a) exegeza (şi traducerea) textului din Lc 3. p. de Pr. 2. PSB. de Sfântul Grigorie de Nazianz şi de al i vechi comentatori. ci. 23: „. acel „era de fapt“ („în faptă însă“ al lui Galaction) constituind un adaos care nu există în textul original. Iuliu Africanul zice că are aceste informa ii de la rudele Domnului. Este adevărat că în mai multe rânduri în Noul Testament se face referire la grupul aşa-numi ilor „fra i“ ai Domnului. 45). în Idem. care a fost adoptată de Sfântul Ambrozie. 2-16. pentru a explica dubla deviere a liniei genealogice. cartea întâia. deci. 14). Bucureşti. ca să folosim expresia lui Eusebiu (ibid. prof. 5-6). Pe lângă aceasta. Bodogae. Astfel. Eli murind fără copii. Scrieri. ea nu este mărturisită tot atât de direct în Sfânta Scriptură. şi b) această explica ie nu are temei în vechea tradi ie a Bisericii. VII. care nu numai că nu este contrazisă. p. fiind – după cum se credea – fiul lui Iosif. Totodată însă. 11. pe Iacov. relevându-ne adevăruri fundamentale despre Mântuitorul născut în Betleem. 13... iată mama şi fra ii Lui stăteau afară. împotriva cuvenitei cinstiri a Maicii Domnului. Această explica ie apare mai întâi la Iuliu Africanul. Istoria bisericească. 1987. ele au o mare valoare teologică. partea întâia. adică de la urmaşii aşa-numi ilor „fra i“ ai lui Iisus (ibid. fra i după mamă. 18-20. Cu privire la fecioria Maicii Domnului înainte de naştere avem mărturia clară a Sfintei Scripturi: conform lui Isaia. 23 este for ată.“. III. Ambele genealogii sunt ale dreptului Iosif. redă astfel textul din Lc 3. confesiunile protestante şi grupările sectare derivate din protestantism au crezut că pot aduce ca argumente acele texte din Noul Testament care vorbesc despre „fra ii“ Domnului. trad. Mesia trebuia să se nască din Fecioară (Is 7. XXXI. amândouă. o valoare istorică. Iacov şi Eli erau.. dimpotrivă. iar Luca pe cei legali. Cineva I-a zis: Iată mama Ta şi fra ii Tăi stau afară. căutând să. pe Eli. a luat-o pe so ia lui Eli şi din această căsătorie s-a născut dreptul Iosif. ea rămas fecioară şi după acest eveniment. 46-47: Şi încă vorbind el mul imilor. în faptă însă al lui Eli. în virtutea legii leviratului (Deut 25.

Simon şi Iuda (Matei 13. desigur. mama lui Iisus. • Luca 8. pentru ca şi ucenicii Tăi să vadă lucrurile pe care Tu le faci. dar nu puteau să se apropie de El din pricina mul imii. • Marcu 3. Fericitul Ieronim s-a grăbit să apere învă ătura tradi ională prin scrierea intitulată Împotriva lui Iovinianus. De asemenea. în care analizează şi sistematizează datele biblice şi tradi ionale. oare. 835. 19: Iar pe altul din apostoli n-am văzut. • Fapte 1. şi acolo n-au rămas decât pu ine zile. răspunzând. Te caută. marele biblist care a fost Fericitul Ieronim (+ 420) a scris un documentat tratat intitulat Contra Helvidium de perpetua virginitate Mariae (Împotriva lui Helvidius. 12: După aceasta S-a coborât în Capernaum. într-un cuget. în această privin ă. ci pe ascuns. stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria. dreptul să purtăm cu noi o femeie soră. pozi ia Bisericii din vremea sa. • Ioan 7. Men ionarea „fra ilor“ Domnului nu-i pune însă deloc în încurcătură pe apărătorii credin ei ortodoxe. 19-20: Şi au venit le El mama Lui şi fra ii Lui. Tertulian nu reprezintă însă nicidecum. 31-32: Şi au venit mama Lui şi fra ii Lui şi. autoritatea bisericească a condamnat oficial rătăcirea celor doi eretici. 3: Au zis deci către El fra ii Lui: Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea. 945. atunci când. cu o argumenta ie biblic-teologică impecabilă. 3: Au nu este Acesta teslarul. Problema a fost rezolvată de mult.Matei 13. oare. II. 5: N-avem. Iosif. stând afară. Iar mul imea şedea împrejurul Lui.. • I Cor 9. încă din secolul al IV-lea. Când. atunci S-a suit şi El. • Ioan 7. pentru prima dată în istoria Bisericii. Este deosebit de semnificativ faptul că. dar nu pe fa ă. 56. patru la număr – Iacov. Adversarii învă ăturii despre pururea fecioria Maicii Domnului interpretează aceste texte în sensul că aşa-numi ii „fra i“ ai lui Iisus ar fi fost fii ai Maicii Domnului şi ai dreptului Iosif. Marcu 6. Şi I S-a vestit: Mama Ta şi fra ii Tăi stau afară şi voiesc să Te vadă. despre pururea fecioria Mariei). peste pu in timp. surorile Lui aici la noi?. Într-adevăr. 3). care. în aceste texte. 3) –. un oarecare Helvidius. 14: To i aceştia. Îndată după aceea. Având în vedere faptul că el a îmbră işat la un moment dat erezia montanistă. cărora nu le cunoaştem numărul – erau. Este vorba. oricăror obiec iuni care ar fi putut