PRAVILNIK

O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA
("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009 i 81/2010)
Član 1
Ovim pravilnikom utvrñuje se lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva. Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva (u daljem tekstu: Lista) odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrñuje se studijskim programom, u skladu sa ovim pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program. U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže odreñenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže odreñuje.

Član 3
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) i dvopredmetnih studijskih programa utvrñuje se u postupku akreditacije studijskog programa, na predlog visokoškolske ustanove. Utvrñivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva IMT vrši se metodom kombinovanjem celina ili delova dve najvažnije obrazovno-naučne, odnosno obrazovno-umetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa. Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrñuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.

Član 4
Lista se usklañuje sa relevantnim meñunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.

Član 5
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA
Polje 1: Prirodno-matematičke nauke
OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA

BIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) GEO-NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MATEMATIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master

• biolog • ekolog • diplomirani biolog • diplomirani ekolog • master biolog • master ekolog

• Biol. • Ekol. • Dipl. biol. • Dipl. ekol. • Mast. biol. • Mast. ekol.

• specijalista biolog • specijalista ekolog • doktor nauka - biološke nauke • doktor nauka - ekološke nauke

• Spec. biol. • Spec. ekol. • Dr • Dr

• strukovni biolog • strukovni ekolog • specijalista strukovni biolog • specijalista strukovni ekolog

• Struk. biol. • Struk. ekol. • Spec. struk. biol. • Spec. struk. ekol.

• geograf • geolog • diplomirani geograf • diplomirani geolog • master geograf • master geolog

• Geogr. • Geol. • Dipl. geogr. • Dipl. geol. • Mast. geogr. • Mast. geol.

• specijalista geograf • specijalista geolog • doktor nauka - geo-nauke

• Spec. geogr. • Spec. geol. • Dr

• strukovni geograf • strukovni geolog • specijalista strukovni geograf • specijalista strukovni geolog

• Struk. geogr. • Struk. geol. • Spec. struk. geogr. • Spec. struk. geol.

• matematičar • astronom • diplomirani matematičar • diplomirani astronom • master matematičar

• Mat. • Astron. • Dipl. mat. • Dipl. astron. • Mast. mat.

. • specijalista informatičar • Spec. zašt. sred. • Mast. • Dipl.matematičke nauke • Spec. živ. analit. zašt. • Dr • Struk. inform.(180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • master astronom • Mast. • Spec.specijalista ESPB) RAČUNARSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) • Analit. analit. inform. sred. • Spec. sred. živ. sred. živ. živ. mat. • Dr • strukovni matematičar • specijalista strukovni matematičar • Struk. • Spec. struk. struk. zašt. analit. zašt. astron. sred. • specijalista matematičar • specijalista astronom • doktor nauka . sred. analit. mat. analit. živ. • informatičar • diplomirani informatičar • Inform. zašt. inform. • master informatičar • Mast.nauke o zaštiti životne sredine (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne • strukovni analitičar zaštite životne sredine (180 ESPB) specijalističke • specijalista strukovni analitičar zaštite životne (180+60=240 sredine . NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE AKADEMSKE osnovne (180 • analitičar zaštite životne sredine ESPB) osnovne (240 • diplomirani analitičar zaštite životne sredine ESPB) master (180+120=300 • master analitičar zaštite životne sredine ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista analitičar zaštite životne sredine ESPB) doktorske • doktor nauka . • Spec. zašt. mat. živ. • Dipl. astron.

• Dipl. met. • master fizikohemičar • Mast.fizičke nauke • doktor nauka . met.-hem. struk. • doktor nauka .doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FIZIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FIZIKO-HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) • doktor nauka . met. struk.-hem. fiz.-hem. fiz. • specijalista fizikohemičar • Spec. • Specijalista fizičar • Specijalista meteorolog • doktor nauka . • Spec. • fizikohemičar • diplomirani fizikohemičar • Fiz.računarske nauke • Dr • strukovni informatičar • specijalista strukovni informatičar • Struk. Fiz. struk.meteorološke nauke • Spec. • Struk.-hem. • Spec. • Dipl.fizikohemijske nauke • Dr • strukovni fizikohemičar • Struk. fiz. met. .-hem. fiz. • fizičar • meteorolog • diplomirani fizičar • diplomirani meteorolog • master fizičar • master meteorolog • Fiz. fiz. met. fiz. inform. • Spec. • Spec. fiz. • Mast. • Dr • Dr • strukovni fizičar • strukovni meteorolog • specijalista strukovni fizičar • specijalista strukovni meteorolog • Struk. • Met. inform. fiz. • Mast. • Dipl.

struk. arh. • Spec. hem. fiz. hem.-hem. • Struk. • Biohem.arhitektura • Dr • strukovni inženjer arhitekture • Struk. biohem. • Mast. • specijalista hemičar • specijalista biohemičar • doktor nauka . • Mast. hem.specijalističke (180+60=240 ESPB) HEMIJSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) AKADEMSKE doktorske • specijalista strukovni fizikohemičar • Spec. inž. • Dipl. arh. struk. • doktor nauka . inž. • Dr • Dr • strukovni hemičar • strukovni biohemičar • specijalista strukovni hemičar • specijalista strukovni biohemičar • Struk. • Dipl. • Dipl. • doktor nauka .hemijske nauke • doktor nauka . hem. • master inženjer arhitekture • Mast. • Spec. • hemičar • biohemičar • diplomirani hemičar • diplomirani biohemičar • master hemičar • master biohemičar • Hem. arh. biohem. inž. arh. biohem. arh. • Spec.metodika nastave • Dr Polje 2: Tehničko-tehnološke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA ARHITEKTURA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne STRUČNI. inž. • specijalista inženjer arhitekture • Spec. . AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • inženjer arhitekture • diplomirani inženjer arhitekture • Inž.biohemijske nauke • Spec. biohem. struk. biohem.spec. hem.

šum. grañ. polj. • Spec.(180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) BIOTEHNIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista strukovni inženjer arhitekture • Spec. inž. inž. • Inž. polj. • Dipl.grañevinarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer grañevinarstva ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni inženjer grañevinarstva ESPB) GEODETSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE • Inž. inž. • Spec. inž. • Dipl.biotehničke nauke • Spec. • Spec. polj. inž. inž. šum. • Mast. . polj. grañ. • Mast. grañ. • specijalista inženjer poljoprivrede • specijalista inženjer šumarstva • doktor nauka . • Struk. inž. inž. struk. • Dr • strukovni inženjer poljoprivrede • strukovni inženjer šumarstva • specijalista strukovni inženjer poljoprivrede • specijalista strukovni inženjer šumarstva • Struk. • Dr • Struk. polj. šum. • Spec. • Spec. grañ. inž. inž. struk. inž. šum. šum. • inženjer poljoprivrede • inženjer šumarstva • diplomirani inženjer poljoprivrede • diplomirani inženjer šumarstva • master inženjer poljoprivrede • master inženjer šumarstva • Inž. arh. inž. • Mast. GRAðEVINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer grañevinarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer grañevinarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer grañevinarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer grañevinarstva ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . inž. struk. inž. • Dipl. grañ. struk. inž. inž. polj. grañ. šum.

industr.geodezija • Dr • strukovni inženjer geodezije • specijalista strukovni inženjer geodezije • Struk. elektr. i računar. inž. geodez. geodez. elektr. inž. inž. • Dr • Struk. inž. • Inž. • Dipl. inž. • specijalista inženjer geodezije • Spec. inž. • Inž. i računar. • Spec. struk. i računar. • Dipl. ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer elektrotehnike i računarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer elektrotehnike i računarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer elektrotehnike i računarstva ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Mast. inž. • doktor nauka . i računar. geodez. . • Spec. menadžm. i računar. • Mast. inž. elektr. geodez.osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • inženjer geodezije • diplomirani inženjer geodezije • Inž. elektr. • Spec. menadžm. geodez. i računar. • Dipl.elektrotehnika i računarstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva ESPB) specijalističke • specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i (180+60=240 računarstva ESPB) INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer industrijskog inženjerstva ESPB) • inženjer menadžmenta osnovne (240 • diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva ESPB) • diplomirani inženjer menadžmenta master • master inženjer industrijskog inženjerstva (180+120=300 • master inženjer menadžmenta ESPB) • Inž. inž. • Dipl. • master inženjer geodezije • Mast. geodez. elektr. struk. inž. inž. inž. inž. industr. inž. industr. elektr. inž. • Mast. menadžm. inž. inž.

struk. inž. zašt. zašt. menadžm. • Inž. • Dr • strukovni inženjer industrijskog inženjerstva • strukovni inženjer menadžmenta • specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva . inž. inž. na radu. inž. inž. inž. živ. zašt. inženj. inž. • Spec. . zašt.specijalista • specijalista strukovni inženjer menadžmenta • Struk. INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer zaštite životne sredine ESPB) • inženjer zaštite na radu osnovne (240 • diplomirani inženjer zaštite životne sredine ESPB) • diplomirani inženjer zaštite na radu master (180+120=300 • master inženjer zaštite životne sredine ESPB) • master inženjer zaštite na radu (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer zaštite životne sredine (300+60=360 • specijalista inženjer zaštite na radu ESPB) doktorske • doktor nauka . na radu MAŠINSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer mašinstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer mašinstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer mašinstva (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer mašinstva ESPB) • Inž. inž. na radu • Mast. • Spec. inž. menadžm. na radu • Dipl. inž. inž. • Dipl.industrijsko inženjerstvo / inženjerski menadžment • Spec. zašt. živ. • Struk. zašt.inženjerstvo zaštite na radu STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer zaštite životne sredine ESPB) • strukovni inženjer zaštite na radu specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine • specijalista strukovni inženjer zaštite na radu • Inž. na radu • Spec. inž. zašt. sred. maš. sred. menadžm. sred. industr. industr. • Spec. inž.inženjerstvo zaštite životne (300+180=480 sredine ESPB) • doktor nauka . inž. zašt. struk. inž. • Spec. inž. • Mast. zašt. sred. živ. inž. sred. zašt. • Struk. na radu. • Struk. • Dipl. • Spec. industr. živ. inž. maš. zašt. sred. • Dr • Dr • Struk. inž.(240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista inženjer industrijskog inženjerstva • specijalista inženjer menadžmenta • doktor nauka . zašt. spec. struk. živ. inž. maš. • Mast. živ. maš. inž. • Spec.

organizac.organizacione nauke • Dr • strukovni nženjer organizacionih nauka • specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka • Struk. rud. inž. • Spec.rudarsko inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer rudarstva ESPB) • Inž. organiz. inž. inž. • Spec. struk. inž. organizac. • Dr • Struk. • Mast. • inženjer organizacionih nauka • diplomirani inženjer organizacionih nauka • Inž. organiz. . maš. inž. rud. nauk. organizac.mašinsko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer mašinstva • specijalista strukovni inženjer mašinstva • Struk. rud. • specijalista inženjer organizacionih nauka • Spec. nauk. maš. inž. • Dipl. • doktor nauka . inž.doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) ORGANIZACIONE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • doktor nauka . inž. inž. nauk. struk. RUDARSKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer rudarstva ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer rudarstva ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer rudarstva (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer rudarstva ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . inž. organizac. inž. nauk. nauk. rud. • master inženjer organizacionih nauka • Mast. • Dipl. nauk. rud. • Spec.

• Inž. • Dipl. inž. saobr. • Dr • Struk. inž. saobr. geol. . inž. saobr. • Dr • Struk. geol. struk.specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista strukovni inženjer rudarstva • Spec. • Dipl. rud. struk. geol.geološko inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer geologije ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni inženjer geologije ESPB) SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer saobraćaja ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer saobraćaja ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer saobraćaja (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer saobraćaja ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . geol. inž. saobr. inž. saobr. inž. • Spec. inž. GEOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer geologije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer geologije ESPB) master (180+120=300 • master inženjer geologije ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista inženjer geologije (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . • Spec. • Spec. inž. struk. inž. inž.saobraćajno inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer saobraćaja ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni inženjer saobraćaja ESPB) TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE • Inž. • Mast. saobr. geol. geol. • Spec. inž. • Mast.

• Spec. tehnol. tehnol. ARHIVARSTVO I MUZEOLOGIJA AKADEMSKE osnovne (180 • bibliotekar • Bibliot. inž. metalurg. • doktor nauka . inž. inž. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA BIBLIOTEKARSTVO. • Spec. • Dr • Struk. • specijalista inženjer tehnologije • Spec. metalurg. METALURŠKO INŽENJERSTVO AKADEMSKE osnovne (180 • inženjer metalurgije ESPB) osnovne (240 • diplomirani inženjer metalurgije ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master inženjer metalurgije (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista inženjer metalurgije ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . metalurg. inž. inž. tehnol.tehnološko inženjerstvo • Dr • strukovni inženjer tehnologije • specijalista strukovni inženjer tehnologije • Struk.osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • inženjer tehnologije • diplomirani inženjer tehnologije • Inž.metalurško inženjerstvo ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni inženjer metalurgije ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni inženjer metalurgije ESPB) • Inž. struk. struk. inž. . tehnol. metalurg. tehnol. • Dipl. • Dipl. metalurg. inž. • Mast. inž. metalurg. tehnol. inž. inž. • Spec. • master inženjer tehnologije • Mast. Polje 3: Društveno-humanističke nauke OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI.

• Spec. • Spec. • Dipl. ekon. bibliot. • Spec. • Spec. • Spec. arhiv. arhiv. • Dr • strukovni bibliotekar • strukovni arhivar • strukovni muzeolog • specijalista strukovni bibliotekar • specijalista strukovni arhivar • specijalista strukovni muzeolog • Struk. posl. • Muzeol. • Struk. • specijalista ekonomista • specijalista poslovni informatičar • doktor nauka . ekon. inform. inform. arhiv. inform. • Mast. umet. bibliot. • Spec. posl. arhiv. • Klasič. ekon. posl. arhiv. ARHEOLOŠKE I KLASIČNE NAUKE AKADEMSKE • istoričar osnovne (180 • istoričar umetnosti ESPB) • arheolog • klasični filolog osnovne (240 • diplomirani istoričar • Istorič.ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) EKONOMSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • arhivar • muzeolog • diplomirani bibliotekar • diplomirani arhivar • diplomirani muzeolog • master bibliotekar • master arhivar • master muzeolog • specijalista bibliotekar • specijalista arhivar • specijalista muzeolog • doktor nauka . • Istorič. • Posl. • Mast.poslovna informatika • Spec. muzeol. • Dr • Dr • strukovni ekonomista • strukovni poslovni informatičar • specijalista strukovni ekonomista • specijalista strukovni poslovni informatičar • Struk. . muzeol. posl. • Dipl. istorič. muzeol. bibliot. inform. • Dipl. • Spec.ekonomske nauke • doktor nauka . struk. posl. struk. • Mast. bibliot. muzeol. ekon. struk. ISTORIJSKE. • Dipl. • ekonomista • poslovni informatičar • diplomirani ekonomista • diplomirani poslovni informatičar • master ekonomista • master poslovni informatičar • Ekon. • Dipl. • Spec. struk. muzeol. inform. ekon. bibliot. • Mast. inform. struk. • Struk. filol. • Dipl. • Arheol.nauke o bibliotekarstvu/arhivarstvu/muzeologiji • Arhiv. • Struk. • Mast. • Spec.

• Dipl. • Dipl. filol. • Dr • Menadž. filol. struk. • Mast./žurnal. umet. • Dipl. kulturol. novin. umet. novin. komunik. • Mast. • Mast. • Kulturol. arheol. komunik. • Spec. • Dipl. • Spec. klasič.kulturološke (300+180=480 nauke/komunikologija/novinarstvo/žurnalistika ESPB) MENADŽMENT I BIZNIS** AKADEMSKE osnovne (180 • menadžer ESPB) osnovne (240 • diplomirani menadžer ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master menadžer (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • Specijalista menadžer ESPB) doktorske • doktor nauka . • Dr • Dr master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) KULTUROLOŠKE NAUKE I KOMUNIKOLOGIJA AKADEMSKE • komunikolog osnovne (180 • kulturolog ESPB) • novinar/žurnalista* • diplomirani komunikolog osnovne (240 • diplomirani kulturolog ESPB) • diplomirani novinar/žurnalista master (180+120=300 • master komunikolog ESPB) • master kulturolog (240+60=300 • master novinar/žurnalista ESPB) specijalističke • specijalista komunikolog (300+60=360 • specijalista kulturolog ESPB) • specijalista novinar/žurnalista doktorske • doktor nauka . klasič. • Spec.ESPB) • diplomirani istoričar umetnosti • diplomirani arheolog • diplomirani klasični filolog • master istoričar • master istoričar umetnosti • master arheolog • master klasični filolog • specijalista istoričar • specijalista istoričar umetnosti • specijalista arheolog • specijalista klasični filolog • doktor nauka . menadž.istorijske/arheološke/klasične nauke • doktor nauka . • Spec./žurnal. . • Master menadž. • Dr • Struk. istorič. menadž. menadž. istorič. arheol. filol. komunik. • Mast. • Spec. menadž. kulturol.istorija umetnosti • Dipl. klasič. kulturol. • Spec. • Mast. novin. • Dipl. • Mast.. • Spec.menadžment i biznis STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni menadžer ESPB) specijalističke • specijalista strukovni menadžer • Komunik. • Spec. • Spec. arheol./Žurnal. istorič. • Novin./žurnal. umet. • Mast. • Dipl. istorič. istorič.

diz. med. u obraz. • Dipl. vasp. • Spec. učit. med. • Spec. • Dipl. • Spec. • Dipl. pedag. škol. • Andrag. politik. • politikolog • diplomirani politikolog • Politik. medijatek. • Spec. • doktor nauka .dizajner medija u obrazovanju STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni vaspitač ESPB) specijalističke (180+60=240 • specijalista strukovni vaspitač ESPB) POLITIČKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) • Pedag. med. • specijalista politikolog • Spec. • Dipl. • Dipl. medijatek. • Mast. med. • Mast. • Dr • Dr • Dr • Struk. pedagog • Spec. vasp. • Mast. u obraz. diz. politik. andrag. medijatek. struk. u obraz. • Mast. • Vasp.pedagoške/andragoške nauke (300+180=480 • doktor nauka . učit. • Mast. u obraz. • Spec. vasp. škol. pedag. • Mast. • Učit. učit. andrag.metodika nastave ESPB) • doktor nauka . • master politikolog • Mast. andrag. politik. • Škol. • Diz. škol. vasp.političke nauke • Dr . • Dipl. • Spec.(180+60=240 ESPB) PEDAGOŠKE I ANDRAGOŠKE NAUKE*** AKADEMSKE • pedagog • andragog osnovne (180 • učitelj ESPB) • vaspitač • školski medijatekar • dizajner medija u obrazovanju • diplomirani pedagog • diplomirani andragog osnovne (240 • diplomirani učitelj ESPB) • diplomirani vaspitač • diplomirani školski medijatekar • diplomirani dizajner medija u obrazovanju • master pedagog master • master andragog (180+120=300 • master učitelj ESPB) • master vaspitač (240+60=300 • master školski medijatekar ESPB) • master dizajner medija u obrazovanju • specijalista pedagog • specijalista andragog specijalističke • specijalista učitelj (300+60=360 • specijalista vaspitač ESPB) • specijalista školski medijatekar • specijalista dizajner medija u obrazovanju doktorske • doktor nauka . • Dipl. medijatek. diz. vasp.

struk. unutr. • Prav. • Spec. unutr. • Dipl. prav. sociol. unutr. • Mast. • Dipl. • doktor nauka . • Mast. • specijalista pravnik • specijalista pravnik unutrašnjih poslova • doktor nauka .antropol. prav. posl. etnol. psihol. prav. prav.. • specijalista psiholog Spec. • psiholog • diplomirani psiholog • Psihol. prav. prav. • Dipl. posl. • Dipl. • master psiholog • Mast. psihol. psihol. • Mast. • Dr • strukovni pravnik • specijalista strukovni pravnik • Struk.. • Dipl.psihološke nauke • Dr • sociolog • etnolog-antropolog • diplomirani sociolog • diplomirani etnolog-antropolog • master sociolog • master etnolog-antropolog • Sociol. • Etnol.-antropol. prav. sociol. prav. unutr. • Mast. . posl. posl. etnol.pravne nauke • Spec.antropol. • Spec.PRAVNE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) PSIHOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) SOCIOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) • pravnik • pravnik unutrašnjih poslova • diplomirani pravnik • diplomirani pravnik unutrašnjih poslova • master pravnik • master pravnik unutrašnjih poslova • Prav.

sociol • Spec. slavista. jez.. • specijalista filozof • Spec. filol. kompar.filozofija • Dr • filolog (srbista.specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) TEOLOGIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) FILOZOFIJA AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) FILOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) • specijalista sociolog • specijalista etnolog-antropolog • doktor nauka .. • Mast. teol. etnol. itd. teol.antropol. • doktor nauka . teol. filoz.) • Prof. romanista. • master filozof • Mast. (srb.sociološke/etnološke/antropološke nauke • Spec. • Dr • teolog • diplomirani teolog Teol. anglista. filol. filol. • specijalista teolog • Spec. i knjiž. • Dipl. klasič. slav..) • profesor jezika i književnosti • klasični filolog • diplomirani filolog • diplomirani klasični filolog • master filolog • master klasični filolog • Filol.. filol. komparatista itd. • Dipl. roman. filol. angl. germ. . • Mast.. • Klas. • doktor teologije • Dr • filozof • diplomirani filozof • Filoz. • master teolog • Mast. filoz. filoz. • Dipl. germanista.. klasič. • Dipl.

i kinezit. • Dipl. prof. fiz. • Spec. umet. filol. • Mast. sport. • Dipl. prof. • Organiz. fiz. fiz. • Spec. • Dr • Prof. vasp. teor. fiz. vasp. fiz. i sport. vasp. prof. organiz. prof. • Spec. i sport. vasp. i sport. klasič. vasp. i kineziterap. rekreac. vasp. teor.nauke o umetnostima ESPB) FIZIČKO VASPITANJE I SPORT AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • profesor fizičkog vaspitanja i sporta • profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta • diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije • Spec. i sport. rekreac. • Spec. • Dr • master profesor fizičkog vaspitanja i sporta • master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i sporta • specijalista profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije • doktor nauka . vasp. fiz. • Mast. prof. tren. fiz. sport i kineziterapija • trener • organizator sportske rekreacije • specijalista trener • specijalista organizator sportske rekreacije • Tren. • Mast. • Prof. filol • Dr • Teor. fiz.fizičko vaspitanje. • Dipl. prof. SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA .filološke nauke ESPB) NAUKE O UMETNOSTIMA AKADEMSKE osnovne (180 • teoretičar umetnosti ESPB) osnovne (240 • diplomirani teoretičar umetnosti ESPB) master (180+120=300 • master teoretičar umetnosti ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista teoretičar umetnosti (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . umet. vasp. i kinezit. teor. umet.(240+60=300 ESPB) specijalističke • specijalista filolog (300+60=360 • specijalista klasični filolog ESPB) doktorske (300+180=480 • doktor nauka . i kineziterap. • Spec. umet. • Spec. sport.

specijalna edukacija i rehabilitacija • Spec. terap. sestr. vet. • Spec. • Mast. med. • Struk. zdrav. organiz. med. terap. tehnič. nege • Mast. • Spec. • Mast. zdrav. tehnič.veterinarska medicina • Dr. Polje 4: Medicinske nauke OBLAST VRSTA STUDIJA VETERINARSKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MEDICINSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 STRUČNI. zdrav. • Dipl. • Terap. struk. struk. sestr. terap. • Dr sci. defektol. defektol. • Spec. terap. vet. • specijalista defektolog • specijalista terapeut • doktor nauka . dr. • Spec. struk. vet. defektol.AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • defektolog • terapeut • diplomirani defektolog • diplomirani terapeut • master defektolog • master terapeut • Defektol. defektol. med. • strukovni veterinarski tehničar • specijalista strukovni veterinarski tehničar • Struk. • Dipl. • Dr • strukovni defektolog • strukovni terapeut • specijalista strukovni defektolog • specijalista strukovni terapeut • Struk. terap. nege • Dipl. nege • Dipl. defektol. • organizator zdravstvene nege • diplomirani organizator zdravstvene nege • diplomirana medicinska sestra • master organizator zdravstvene nege • master medicinska sestra • Org. • Mast. organiz. vet. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA • doktor veterinarske medicine • specijalista doktor veterinarske medicine specijalista • doktor medicinskih nauka . • Spec. . vet.

struk. struk. struk. med. • Spec.ESPB) Integrisane (360 ESPB) specijalističke (360+60=420 ESPB) doktorske (360+180=540 ESPB) strukovne • doktor medicine • specijalista doktor medicine • Dr. • doktor medicinskih nauka • Dr sci. inž. lab. • oralni higijeničar • specijalista oralni higijeničar • Oral. • Spec. tehnol. struk. kozm. STOMATOLOŠKE NAUKE AKADEMSKE Integrisane (300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) FARMACEUTSKE NAUKE AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) • doktor stomatologije • master stomatološka sestra • specijalista doktor stomatologije • Dr. struk. • Struk. • Spec. hig. inž. dr. zub. instrum. • Spec. dijet. med. • Struk. struk. nutr. ekol. • Spec. • Struk. kozm. sanit. osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • strukovna medicinska sestra • strukovni sanitarno-ekološki inženjer • strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog • strukovni medicinski radiolog • strukovni nutricionista dijetetičar • strukovni kozmetičar estetičar • strukovni zubni protetičar • strukovni instrumentar • strukovni fizioterapeut • strukovni anestetičar • specijalista strukovna medicinska sestra • specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer • specijalista strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog • specijalista strukovni medicinski radiolog • specijalista strukovni nutricionista dijetetičar • specijalista strukovni kozmetičar estetičar • specijalista strukovni zubni protetičar • specijalista strukovni instrumentar • specijalista strukovni fizioterapeut • specijalista strukovni anestetičar • Struk.stomatologija • Dr sci. • Spec. sest. protet. • Struk. ekol. farm. stom. protet. struk. • Spec. sestr. struk. struk. • Struk. • Struk. nutr. estet. • Spec. radiol. • farmaceut • diplomirani farmaceut • Farm. instrum. • doktor medicinskih nauka . oral. stom. dijet. med. • Mast. anest. stom. • Spec. med. sestr. med. tehnol. dr. hig. struk. • Struk. zub. estet. lab. anest. sanit. med. • Spec. • Dipl. • Spec. • Struk. radiol. med. med. • Spec. • Spec. med. fizioterap. fizioterap. . med. • Struk.

i audioviz. farm. farm. umet. dram. teh. • Dipl. • Spec.master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) integrisane specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • magistar farmacije • magistar farmacije . biohem. farm. farm. dram.farmacija • strukovni farmaceutski tehničar • specijalista strukovni farmaceutski tehničar • Struk. umet. . • Dipl. i audioviz. umet. biohem • Mag. umet. • Mag. • Mast. • Dr um. Polje 5: Umetnost OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI I AKADEMSKI NAZIV SKRAĆENICA DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 • dramski i audiovizuelni umetnik ESPB) osnovne (240 • diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik ESPB) master (180+120=300 ESPB) • master dramski i audiovizuelni umetnik (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 • specijalista dramski i audiovizuelni umetnik ESPB) doktorske • doktor umetnosti . • Struk. • Spec. farm.medicinski biohemičar • Mag. i audioviz. • Dr sci. umet. • Mag. struk. biohem. • Spec. • likovni umetnik • diplomirani likovni umetnik • Lik. i audioviz. farm. lik.dramske i audiovizuelne (300+180=480 umetnosti ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 • strukovni dramski i audiovizuelni umetnik ESPB) specijalističke • specijalista strukovni dramski i (180+60=240 audiovizuelni umetnik ESPB) LIKOVNE UMETNOSTI AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 • Dram.medicinski biohemičar • doktor medicinskih nauka . teh. dram. farm.medicinski biohemičar • specijalista farmacije • specijalista farmacije . struk. dram. umet. • Spec. med. . dram. • magistar farmacije • magistar farmacije . i audioviz. • Spec. med. med. umet.med. farm. umet. i audioviz.

umet. muz. prim. • Mast. struk. diz. • specijalista muzički umetnik • specijalista kompozitor • doktor umetnosti . • Dipl. • strukovni likovni umetnik • specijalista strukovni likovni umetnik • Struk. i restaur. muz. • Diz. • Dipl. konz. prim. • Spec. • Dipl. lik. i restaur. • specijalista likovni umetnik • doktor umetnosti . • Dipl. • Dr um. • Dr um. umet. umet. • Komp. PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN AKADEMSKE • primenjeni umetnik osnovne (180 • konzervator i restaurator ESPB) • dizajner • diplomirani primenjeni umetnik osnovne (240 • diplomirani konzervator i restaurator ESPB) • diplomirani dizajner master (180+120=300 • master primenjeni umetnik ESPB) • master konzervator i restaurator (240+60=300 • master dizajner ESPB) specijalističke • specijalista primenjeni umetnik • Prim. muz.muzičke umetnosti • Spec. lik. lik. umet. . • Konz.ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) MUZIČKA UMETNOST AKADEMSKE osnovne (180 ESPB) osnovne (240 ESPB) master (180+120=300 ESPB) (240+60=300 ESPB) specijalističke (300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • master likovni umetnik • Mast. kompozitor • Muz. diz. • Spec. umet. umet. • Spec. struk. konz. umet. komp. • Mast. komp. umet. • Mast. Umet. • muzički umetnik • kompozitor • diplomirani muzički umetnik • diplomirani kompozitor • master muzički umetnik • master. umet. muz. • strukovni muzički umetnik • specijalista strukovni muzički umetnik • Struk. • Dipl.likovne umetnosti • Spec. prim. umet. • Spec. • Mast. muz. i restaur. umet. umet. • Mast. komp. umet. lik.

mehatron. tekst. . energ. nauka • Dipl. inž. menadž. • Dipl. u kult. tehnol. diz. struk. razv. efikas. i medij. scen. i diz. inž. • Inž. tekst. • Dipl. • Dipl.(300+60=360 ESPB) doktorske (300+180=480 ESPB) STRUKOVNE osnovne (180 ESPB) specijalističke (180+60=240 ESPB) • specijalista konzervator i restaurator • specijalista dizajner • doktor umetnosti . log. • Inž. multidisciplinarne. mat. inž. • Dipl. prim. prof. • Menadž. • Dipl. inženj. inž. • Dipl. ekon. kriminalist.umetnost i mediji • diplomirani teoretičar . dig.teor. posl. umet. • Dipl. • Dipl. umet. • Dipl. inform. grafik. diz. inform. živ. . u vis. bezb. fiz. inform. i diz • Dipl. i med. inženj. • Prostor. prim. ekol. biomed. inž. scen. prim. menadž. inženj. inž. AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV SKRAĆENICA IMT studije AKADEMSKE • inženjer mehatronike • inženjer informacionih tehnologija • inženjer tekstilstva i dizajna • inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • inženjer primenjene matematike • inženjer primenjene fizike osnovne (180 • inženjer biomedicinskog inženjerstva ESPB) • inženjer pejzažne arhitekture • menadžer bezbednosti • kriminalista • prostorni planer • turizmolog • demograf • diplomirani inženjer mehatronike • diplomirani inženjer informacionih tehnologija • diplomirani inženjer tekstilstva i dizajna • diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • diplomirani inženjer primenjene matematike • diplomirani inženjer primenjene fizike • diplomirani menadžer u kultura i medijima • diplomirani menadžer u visokom obrazovanju • diplomirani teoretičar . obr. inž. umet. i reg. teor. višemed. transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije OBLAST VRSTA STUDIJA STRUČNI. prava zašt. • Dipl. i restaur. struk. prim. pejz. tehnol. račun. graf. umet. teor. • Spec. inž. konz. • Dipl. • Dipl. i razv. • Dipl. • Dipl. menadž. umet. • Dipl. urb. • Dipl. inž. • Inž.primenjene umetnosti i dizajn • Spec. plan. • Struk. • Kriminalist. mehatron.teorije umetnosti • diplomirani umetnik višemedijske umetnosti • diplomirani umetnik digitalnih medija osnovne (240 • diplomirani umetnik scenskog dizajna ESPB) • diplomirani ekolog prava zaštite životne sredine • diplomirani ekonomista za poslovnu informatiku • diplomirani inženjer pejzažne arhitekture • diplomirani inženjer urbanizma i regionalnog razvoja • diplomirani inženjer logističkog inženjerstva • diplomirani inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • diplomirani inženjer računarske grafike • diplomirani organizator regionalne politike i razvoja • diplomirani organizator scenskog dizajna • diplomirani profesor prirodnih nauka • diplomirani menadžer bezbednosti • diplomirani kriminalista • Inž. org. • Inž. • Dipl. • Dipl. • Spec. inženj. arh. bezb. diz. • strukovni primenjeni umetnik • strukovni dizajner • specijalista strukovni primenjeni umetnik • specijalista strukovni dizajner • Struk. mat. . graf.umet. prir. reg. fiz. • Dr um. • Spec. • Demogr. • Dipl. inž. diz. • Dipl. arh. prim. Interdisciplinarne. i diz • Inž. inž. • Inž. i diz. prim. umet. umet. org. diz. • Dipl. • Inž. med. sred. pejz. • Dipl. u zgrad. polit. • Dipl. • Turizmol.

turizmol. • Spec. posl. kriminalist. graf. i med. živ. mat. org. prim. plan.umet.kult. prir. inž. inženj. ekon. plan. • Mast. diz. i reg. • Mast. urb.račun. • Mast. med. i med. log. tehnol. scen. • Spec. nauka • Mast. pejz. • Mast. u vis. inž. i diz. inž. • Mast. umet. teor. org. • Spec.teor. umet. tekst. • Mast. inženj. • Mast. prav. • Mast. inž.. menadž. obr. umet. • Mast. scen. inž. prim. • Mast. prostor. menadž. . • Spec.grafičko inženjerstvo i dizajn doktorske • doktor nauka . umet. inž. diz • Spec. • Mast. inženj. višemed. • Spec. • Mast. arh. inž. mehatron. inž. urb. org. org. inž. razv. graf. . • Mast. inž. inž.mehatronika (300+180=480 • doktor nauka . prava zašt. • Spec.• diplomirani prostorni planer • diplomirani turizmolog • diplomirani demograf • master inženjer mehatronike • master inženjer informacionih tehnologija • master inženjer tekstilstva i dizajna • master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • master inženjer primenjene matematike • master inženjer primenjene fizike • master menadžer . razv. • Spec. teor. . reg. diz. • Mast. umet. menadž. menadž. i diz. sred. • Spec. i razv. teor. • Mast. scen.. plan. bezb. • Mast. teor. nauk. • Mast. • Spec. prof. sred. polit. • Spec. menadž. • Mast. umet. inž. zašt. mat. u zgrad. • Spec.teorije umetnosti • specijalista umetnik višemedijske umetnosti • specijalista umetnik digitalnih medija • specijalista umetnik scenskog dizajna specijalističke • specijalista ekolog prava zaštite životne sredine (300+60=360 • specijalista ekonomista za poslovnu informatiku ESPB) • specijalista inženjer pejzažne arhitekture • specijalista inženjer urbanizma i regionalnog razvoja • specijalista inženjer logističkog inženjerstva • specijalista organizator regionalne politike i razvoja • specijalista organizator scenskog dizajna • specijalista profesor prirodnih nauka • specijalista menadžer u visokom obrazovanju • specijalista menadžer bezbednosti • specijalista kriminalista • specijalista prostorni planer • specijalista turizmolog • specijalista demograf • doktor nauka . i reg. • Spec. inž.teorije umetnosti • master umetnik višemedijske umetnosti • master umetnik digitalnih medija • master umetnik scenskog dizajna master • master ekolog prava zaštite životne sredine (180+120=300 • master ekonomista za poslovnu informatiku ESPB) • master inženjer pejzažne arhitekture (240+60=300 • master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja ESPB) • master inženjer logističkog inženjerstva • master inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu • master inženjer računarske grafike • master organizator regionalne politike i razvoja • master organizator scenskog dizajna • master profesor prirodnih nauka • master menadžer u visokom obrazovanju • master menadžer bezbednosti • master kriminalista • master prostorni planer • master turizmolog • master demograf • specijalista inženjer mehatronike • specijalista inženjer informacionih tehnologija • specijalista inženjer tekstilstva i dizajna • specijalista inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna • specijalista inženjer primenjene matematike • specijalista inženjer primenjene fizike • specijalista menadžer . i med. • Spec. višemed. umet. ekon. bezb. • Mast. prim.umet. ekol.umetnost i mediji • specijalista teoretičar . prostor. menadž u vis.teor. inž. med. i med. prof. tekst.kultura i mediji • master teoretičar .kultura i mediji • specijalista teoretičar . polit. • Spec.kult. i diz • Mast.umetnost i mediji • master teoretičar . prostor. obr.informacione tehnologije ESPB) • doktor nauka . • Spec. umet. graf. • Spec. inform. • Spec. inž. • Spec. inf. • Mast. živ. • Dipl. turizmol. log. • Dipl. inform. diz. • Mast. umet. arh. • Mast. demogr. pejz. • Mast. prir. demogr. fiz. • Mast. • Dr • Dr • Dr • Dr . • Spec. energ. reg. dig. inženj. inž.primenjena matematika • Dipl. inform. ekol. fiz. posl. • Spec. i diz. tehnol. inž. i razv. • Mast. mehatron. inž. inž. • Spec. • Spec. • Spec. efikas. umet. • Mast. scen. demogr. turizmol. • Spec. dig. • Spec. . prim. kriminalist.

prav. • Struk. biol.višemedijske umetnosti • doktor umetnosti . • Mast.digitalni mediji • doktor umetnosti . inž. inž. optomet. tekst. struk. menadž. prof. struk. • Spec. kriminalist. struk. mat. • Dipl. i mat. prim. i hem • Mast. • Spec. inženj. inform. i diz.teorije umetnosti • doktor nauka .nauke bezbednosti • doktor nauka . prof.pravno-ekonomske nauke • doktor nauka . Napomena: Stručni naziv novinar/žurnalista visokoškolska ustanova može primeniti kada izvodi studijske programe u okviru svih oblasti u polju društveno-humanističkih nauka i u okviru interdisciplinarnih. transdisciplinarnih i dvopredmetnih studija. i inform • Spec. struk. inž.umetnost i mediji • doktor nauka . inž.pravno-političke nauke • doktor nauka . Stručne. inform. i hem • Dipl. inform. • Dr um. • Struk. • Spec. prav. i diz. inform. mat. graf. i fiz. • Spec. i inform. prof. i mat.• doktor nauka . prof. i fiz. • Struk. fiz. optomet. i inform. biol. • Dipl.scenski dizajn STRUKOVNE • strukovni inženjer tekstilstva i dizajna • strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna osnovne (180 • strukovni pravnik pravnog novinarstva ESPB) • strukovni optometrista • strukovni menadžer bezbednosti • strukovni kriminalista • specijalista strukovni inženjer tekstilstva i dizajna • specijalista strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna specijalističke • specijalista strukovni pravnik pravnog novinarstva (180+60=240 • specijalista strukovni optometrista ESPB) • specijalista strukovni menadžer bezbednosti • specijalista strukovni kriminalista DVOPREDMETNE STUDIJE • diplomirani profesor biologije i hemije • diplomirani profesor biologije i geografije osnovne (240 • diplomirani profesor informatike i fizike ESPB) • diplomirani profesor informatike i matematike • diplomirani profesor matematike i fizike • diplomirani inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • master profesor biologije i hemije master • master profesor biologije i geografije (180+120=300 • master profesor informatike i fizike ESPB) • master profesor informatike i matematike (240+60=300 • master profesor matematike i fizike ESPB) • master inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • specijalista profesor biologije i hemije • specijalista profesor biologije i geografije specijalističke • specijalista profesor informatike i fizike (300+60=360 • specijalista profesor informatike i matematike ESPB) • specijalista profesor matematike i fizike • specijalista inženjer za primenjenu fiziku i informatiku • Dr • Dr • Dr • Dr • Dr • Dr • Dr • Dr • Dr • Dr • Dr • Dr um. i fiz. mat. i fiz. biol. • Struk. • Struk.pravno-sociološke nauke • doktor nauka . odnosno specijalista profesor i akademski naziv master profesor *** visokoškolska ustanova može primeniti kada izvodi studijske programe koji u okviru ukupnog broja ESPB . inž. • Spec. pravn. inž. • Spec. i geogr. prof. inform. • Spec. i fiz.kriminalistika • doktor prostornog planiranja • doktor turizmologije • doktor demografije • doktor umetnosti . fiz. bezb. prof. tekst. pravnog novin. prof. • Mast. graf. • Struk. struk. prof. multidisciplinarnih. i mat. prof. i geogr. i hem • Spec. • Dipl. fiz. prof. prof. • Mast. • Mast. biol. biol. inž. Stručni naziv diplomirani profesor. kriminalist. • Spec. menadž. prof. i fiz. • Spec.kultura i mediji • doktor nauka . i geogr. prim. prof. inženj. prof. • Spec. struk. • Dipl. prim. novin. akademske i naučne nazive koji su utvrñeni u oblasti menadžment i biznis u polju društvenohumanističkih nauka visokoškolska ustanova može primeniti i kada izvodi studijske programe u drugim ** obrazovno-naučnim odnosno obrazovno-umetničkim poljima u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad. • Mast. u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad. i diz. bezb. inform. • Dipl. • Dr um. prof. i diz. biol.

stav 1. br. Propis Naslov: Rubrika: Nivo dokumenta: Glasilo: Vrsta propisa: Propis na snazi: Verzija na snazi: Osnov za donošenje: PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH.autentično tumačenje.autentično tumačenje. 100/2007 . septembra 2010. tačka 14) Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS". godine. učenički i studentski standard Republike Srbije Službeni glasnik RS. 72/2009 i 81/2010) IX-2 . 30/2007.bodova sadrže najmanje 30 ESPB bodova iz psiholoških. 76/2005. 97/08 i 44/10). na sednici održanoj 10. 100/07 . 97/2008 i 44/2010) 10/11/2010 - Uneto u bazu: Komentar urednika: Komentar korisnika: . br. 112/2008. pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi. glasnik RS". 76/05. Nacionalni savet za visoko obrazovanje. doneo je PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH. glasnik RS". u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad. AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. br.Vanprivredne delatnosti/Obrazovanje. broj 81/2010 od 05/11/2010 Pravilnici 04/04/2007 13/11/2010 Na osnovu člana 11. AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA Donosilac: Natpropis: Nacionalni savet za visoko obrazovanje ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful