P. 1
part 1

part 1

|Views: 4|Likes:
Published by Shilpa Paluri

More info:

Published by: Shilpa Paluri on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2011

pdf

text

original

··

. - . - : ¸ ,

¸ -¸ ·. ¸ . -¸ --
. -· ·.¸ . : ·.-
- ·. ¸ -- . .
- - . ,¸ - - . , ¸ ·.,·

·. ¸ -· ¸¸ . - -· · . ¸·.·. . .
¸ -. . ¸ - ¸·.- - ¸ ¸·.¸- . · -
¸ . ¸ .¸ - ~¸ -·. - . ¸ . ~¸ -·.
¸ ¸ - . ,- ¸. ¸·.·.¸ - ~-·.- ¸.

- .·. . ¸ .
· .. . ¸ .. ¸ :¸ . .
. ¸· - · ¸· ·. ¸ .

¸ - . . ~: - . - . . ~: - . - ¸
¸ ¸. ¸ . --¸ . ¸ ·.¸· ..¸- ¸.:
. ¸. ,- ¸ : . ,- ¸ . ·-¸ - . -¸.
. - . . ,-. ¸ ·. . - .
-¸. ¸ -- .

·.¸ . - - . - ¸·._-.
. - ¸· -¸- . - . · ..¸ . ¸. ·¸ ·.
. , -¸ - . ¸ -~ ·.- - ¸. - . ·., ·
¸.~- ¸ . ~: - . - ¸ ¸ ¸ .
¬. ·- ¸ . . ~: ¸. - . ¸
. - . -¸ . : - - ...... . --¸ ¸.
...... · . .¸ .

. ¸ . .... .- .
. ,¸ . .... - .
. ¸ ......
- . ¸ -- -.
. ,¸ . , -. . - - .
. ,¸ · -. .
- - .
. ,¸ ¸ . -. . . - .
. ,¸ ¸ . ,. .
¸.. - . - . ·., . ¸·. ~ ¸ ¸ ¸.:· ¸
. ·.¸ ·.¸ - ¸- ..¸
- . - . -¸¸ ¸ .

¸ ¸ --¸ ·.¸ - . - - - .
¸ ·. ¸.- : . , ¸ ·.¸ .

· ·. ¸- ¸ .· - . .-
. ¸ ¸ .

.. ¸ -. ,- ..¸ . . . ¸- .
..¸ ·.¸- ¸ - . - . - ¸- ¸ ·., . ,-
. ¸ ¸- ¸ ¸·.¸ · ¸ ·
. . ~~ -¸ · - ·., ·.¸ ¸·.¸- ......

·.¸- .¸¸ ¸¸ · :- ·
.· . ¸ .¸ ¸.·., · ¸- -.- :.· · ¸ -·
¸ -- . , .
¸ - ¸ ¸ . . - ¸- . - -
·., ¸ :.

. ,¸ ·.¸- . -¸·.·. . :-. . ,¸ ¸·.¸-
-: .- ¸ - ·. - . ¸ .

- :.¸ ¸ - ¸. ¸.
- ¸ - - · . - · -
. , - ·.¸ - . - .

· ......
·.¸
~- .
¸·. . ¸ ¸. ......

.
¸· ¸·
- ¸.- .

. ¸- ¸.. - . ¸ ¸ .¸ ..¸ ·., .

·. . ¸- . ·.,: - ¸ - .
. - - ·.- -- - -- .

. ¸ ¸ -¸ - ¸¸ - ¸·. ¸ - . ,-


-- ¸ ~ .. . ,¸ ·¸- . ¸ .
. ·- . ¸ ·., . - - - - .

- ~ - ¸¸- .

. ·. ¸ - ¸ .

- ~ ·.¸- . -¸ -- - . ¸¸ - . .
..¸ ·. ¸: -- .

. ¸ ·¸ . ¸· - .·. . , ¸- . .
..¸ ·. ¸ ·.- . ¸ . -· .

¸ ¸ ¸ .~ -- . ... .·. ·. ¸ ·.- ..
·. ¸ : . ¸... ¸ - ¸ . ¸. ¸ ·. . ·
. ¸..

~: ¸ . ~: · . . - ¸ . ¸
.. ¸ . · · .

¸.. ¸ . ¸.: · . ¸ . ¸
.. ¸ ¸·.. . ¸ · .

·.¸- ...

. , ·.,¸ · . ¸ ¸ . . , -
· . - . ,- .

. ¸ .-- ¸ . --. ¸ ¸. ¸ - ¸ :.
. ,¸ .- : . ·¸ . ¸ ¸
. ¸- . . ,: . ¸ - . .. . . , . . , .
. ¸ - -·¸ . ,- - .... .·.
.¸· ..· .

. ¸.. - ¸ . ¸ .¸ -¸.
:. ¸. .· . : . . -. - ·. . -¸ - - .
· . ¸ . ¸ .¸ .- :. -·.¸- . - -. ,.
. : : · :. . ¸ ¸ ·., .-·. -
-·.¸- ·.- ¸ -· ¸. . ¸ . ·.¸ . : .

·.- ¸- . . ¸. ·.¸ ¸ ·. - -·-
. ,- .
.¸ ..¸ ·.,. , . - . . ¸ -.
¸¸ -. · - - : - ¸ · ., .

-. ¸ ·.,¸- -· - ·... ¸. . , ·.¸ ¸
. - . ¸ -. - ·.- .

. . ¸ .. ·. ¸ ·. . .- . -, :
· ¸ ¸. - . ,¸ ..¸. ,. - ¸. .. ¸ . ¸
- . ¸¸ ·., · -¸ · ¸. - : .

¸ ... ¸ ·., ·-
·.¸ . ¸ ~- . .¸ ¸ ·.-
·.¸ . -- · . - .

_ ¸... - ¸ ·.- - . . . ¸ .- - .-¸- .
-

¸¸ ¸ ·. - · . ,¸ ¸ - . . ¸. - : . . -¸
. , . ·. ¸ . , · . . · . ·. - ...

. . -¸ -- .

. - . ·.¸ - .

¸ -¸·. . . - -·¸
.
· - - ·. · - ·., ¸ . -¸
. ¸ . . - -· ·. . ·¸ . ·¸ -. . - .
- ¸ ·. . · ¸·.¸- .. ¸ . ¸ - -- ·¸ ¸ .
. · . ,¸ . - .

. -· : -·¸ . ,- . ,. ·.¸- . -.-

. - ¸. ·.¸ -·- ·.- . .. .
. ¿. ¬:·¸ . , ¸. - . ¸- . ¸. ¸ : ·.
. -¸ · ¸. ¸ . . . :¸
. ¸- ··.¸- .. . . ¸- -¸ · - -
: ¸.¸·. ¸. . -- . - -: . . - --¸
¸ :- . . --¸·- -. ¸ . , ¸
:·. -¸ . . --¸·- : ¸. ·. ¸. -
. ¸ - . . ,¸ . . . ¸ - - -
-- - - -·.:¸- . . ¸ ·. -. ¸-. ¿-. ¸-.
¸ ¸-... --¸:.- . : - . ·¸. -
-. - ¸· -¸ . ,-- . . · . -¸· -
¿ . ¬_ ¸¸.·., . ,¸ -: ¸ · . - . ¸- ~¸ . ,.
.. ¸ -. - . -¸ . -¸·. -. - . .
~: ¸ ·.¸ · - . -· ¸ -·... . ,-- .

¸ - . . . · ,
-- . , . . - ¸ . ¸. · ¸.
. , - .-- - . , .

- . ¸ - : ·.- . - . - ¸.·., - _ ¸.
·.¸- . - :· . , .

. · - ... . . ~ . . , .

· ¸·.·. -¸ . . -¸ . ¸ ..¸ -. ,
¸. . ~: ¸- · .

- ·., . , - . ,¸·. . · - . · .

. -¸ .
¸ ¸-
- ¸.
· .,-¸
- ..~: ¸. .... - . , .

-¸ . . ¸ . . ¸ .- ¸ - -
- - ¸- . . - - . ¸ . .


·. ¸ . ¸ . -¸ .. ¸- . - . , _ ¸.
·.-. ,- - - . - . -· . -· -·- . , . · ¸ - ·. ¸ ...
·.¸-. · .

. -·. -.- . -- . . ¸ - -
- :. . . -·. ¸ . ¸ .

-... _ ¸ .

¬. · . ·.¸ ~ · ¸.¸~· - . ,¸.

- ¸ . -¸ -- - .. ¸ . .
¸ . ¸ .

¸ -· ·¸ ¸- . ,

_ ¸ :¸ · - , ¸.¸ . ¸ .
--¸·- -·. , .¸ . : . -·.
- :¸ .

.®µ¶[¥¦¦¦ª«sxqsLSÌÁV ¼d½LRiVèN][ªsÈÁ®ªs[V ÒÁ%s»R½Li @®©s[ @Õ³ÁúFy¸R¶W¬sNTP ª«sV¬sµô¶LRiLi « R ÊÁÌÁª«sLi»R½LigS »][¸¶VÊÁ²ïyLi. Ï ò R µy¬sNRP©yõ INRP FyxmsNTP »R½©«s ÌÁNRPäzms²R¶»R½ÌÁ %dsVµR¶ª«so©«sõ @©«sVÊÁLiµ³¶Li g]xmsöµj¶.. ©«sVª«s*ÍØ ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ò Ï ®ªs×Áþ©«sxmsöV²R¶ÍýØ ©y ®ªsVµR¶²R¶V ª«sVWÌÁ @ÌÁøLSÍÜ[LiÀÁ ¬ds AÍÜ[¿Á©ýs µyLRixmso ª«soLi²R¶ R « ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ¼d½zqs ¼½NRPä¼½NRPägS µy¬sõ ÀÁNRPVäxmsÉíÁLiÀÁ @lLilLi @¬s µy¬sõ ¼½Ljigji xqsLji Ó Â¿Á[¸¶VËÜ[LiVV ª«sVLjiLi»R½ gRiÑÁÕÁÑÁ ¿Á[zqs DúN][xtsQLi»][ G²R¶Vxmso ÕÁgRixmsÈíÁVNRPVLiÈÁV©«sõxmsöV²R¶V .. ©«sVª«so* @ª«so©«sLiÉت±s. Ï í[ « |msÎÏÁþLiVV©«s N]»R½ÍÜ[ FsLi»R½ Ëت«soLi®²¶[ªyÎýÁLi ª«sV©«sLi... « ®©s[©sV NSµR¶LiÉØ©«sV... « ú}msª«sV LSgRiª«sW @µj¶? ª«sÌÁxmso »yÎÏÁLi»][ úxms¼½L][ÇÁÙ ®©s[¬sõ©«sVõ ú}ms%sVxqsVò©yõ©«sV @¬s ª«sV©«s xmsµô¶¼½ÍÜ[ ¿ÁxmsöVNRPV®©s[ FyÈÁ NRPµR¶W @µj¶? FsNRPä²T¶NTP ®ªs×ÁþF¡LiVVLiµj¶ A FyÈÁ ? Rð G N]Li²R¶ÌÁ ®ªs©«sNSÌÁN][. R @xmsöV²R¶V ©«sVª¯*ÀÁè ©y ÀÁNRPVäÖÁõ ¬ds¿Á[ ¼½ÍÜ[NPT ¼d½xqsVNRPV¬s %s²R¶µk¶zqs xqsLji ¿Á[zqs ªyÉÓÁ¬s ¸R¶Vµ³yróy©«sLiÍÜ[ |msÛÉÁz[ qs ©y\®ªsxmso JµyLRiVögS ¿RÁW}qsªy²T¶%s. R NRP¬dsxqsLi ©yÌÁVgRiV xqsLiª«s»R½=LSÌÁ Fy\ÛÉÁ©y ªyÉÓÁ»][ A²R¶VNRPVLiÈÁVLiµj¶.. « ©«sVª«so* gjiÌýÁV»yª«so. INRPLjiN]NRPLRiV G%dsV NSNRPVLi²y .(A JµyLRiVöÍÜ[ NSxqsò í gRiLRi*Li NRPW²y ª«soLiÈÁVLiµR¶©«sVN][). ®©s[©sV NSµR¶LiÉØ©«sV. ®©s[©sV N]LRiVNRPV»y©«sV.... ®©s[®©s[®ªsW ¬dsNRPV ©yÌÁVlgi[ÎÁþZNP[ ËÜ[LiR V N]ÛÉÁryò©sV.. Fy²R¶VNRPVLiµyª«sV¬s F¡ÉýزR¶VNRPVLiÉØLi... « ©«sVª«so* xqslLi[©sLiÉت±s. ®©s[©sV NUP¿RÁVª«sVLiÉØ©«sV.. J£¤¦¦¦ ©«sª¯*r¡òLiµj¶ ©yNRPV.. NSµR¶V NS®©s[ NSµR¶V.... ®©s[©sV ÍØlgi[ryò©sV.. G @LRißØùÍýÜN[ ][ FyLjiF¡LiVV©«sÈíÁVLiµj¶... . ± « « ©«sVª«s*ÈÁLiÛÉÁ[ ®©s[¬sÈÁV . « ©«sVª«so* gRiVúLRiVª«sVLiÉت±s... ©«sVª«s*LRiVryòªs. ®©s[©sV ®ªsVVLi²T¶ZNP[ryò©sV.. @¬sõ ÊÁLiµ³yÍýÜN[ PT ˳ØLSù˳ÁLRiÌÁ ÊÁLiµ³¶Li g]xmsöµR¶LiÉØLRiV.. ZNP[ªsÌÁLi ˳ØLSù˳ÁLRiÌÁ\®ªsV R « Ï ò . ± « « ©«sVª«so* »][}qsryòªs.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->