Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
112Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ban hàng đa cấp

Ban hàng đa cấp

Ratings:
(0)
|Views: 16,280|Likes:
Published by tuananh.k15

More info:

Categories:Types, Research
Published by: tuananh.k15 on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
Lu
n v
ă
n t
t nghi
 p v GVHD: TS V
ũ
Th
ế
D
ũ
ng
TÓM T
T LU
N V
Ă
N TH
C S
Ĩ
 
Trong nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây các lý thuy
ế
t ti
ế
 p th
 
đ
ã phát tri
n v
ượ 
t b
c. Ngoàicác lý thuy
ế
t v
hình th
c bán hàng ti
ế
 p th
thông th
ườ 
ng theo tr 
ườ 
ng phái PhillipKoller, còn xu
t hi
n hình th
c ti
ế
 p th
 
đ
a c
 p hay bán hàng
đ
a c
 p. Vào nh
ng th
 pniên 90 trên th
ế
gi
ớ 
i và
đặ
c bi
t là M
 
đ
ã phát tri
n hình th
c bán hàng
đ
a c
 p này. Nh
ư
ng vào nh
ng n
ă
m g
n
đầ
y, t
n
ă
m 2000 thì hình th
c này m
ớ 
i du nh
 p vàoVi
t Nam và phát tri
n
đ
áng k 
. Tuy nhiên
đ
ã có s
bi
ế
n t
ướ 
ng
đ
i r 
t nhi
u và gâykhông ít ti
ế
ng x
u cho ng
ườ 
i dân khi nghe b
t k 
s
n ph
m nào dùng hình th
c bánhàng
đ
a c
 p.Trong s
các công ty du nh
 p vào Vi
t Nam n
i b
t lên công ty TNHH LôH
i v
ớ 
i hình th
c bán hàng
đ
a c
 p các s
n ph
m ch
ă
m sóc s
c kh
e và s
c
đẹ
 pchi
ế
t su
t t
t
nhiên và các thành ph
n c
a cây lô h
i (nha
đ
am).Trong th
ờ 
i gian h
ơ 
n 6 n
ă
m công ty
đ
ã t
ch
c m
ng l
ướ 
i bán hàng r 
ng kh
 p
ở 
c
hai thành ph
l
ớ 
n và doanh thu n
ă
m 2007
đạ
t 230 t
t
ă
ng 71% so v
ớ 
i n
ă
m 2006.M
c
đ
ích c
a lu
n v
ă
n này là nh
m
đ
ánh giá m
c
độ
hài lòng c
a các kháchhàng
đố
i v
ớ 
i d
ch v
bán hàng
đ
a c
 p c
a công ty nh
ư
thê nào, và c
ũ
ng
đồ
ng th
ờ 
itìm ki
ế
m các y
ế
u t
tác
độ
ng
đế
n s
th
a mãn c
a khách hàng v
ớ 
i d
ch v
bán hàng
đ
a c
 p qua
đ
ó
đề
xu
t nh
ng gi
i pháp qu
n lý liên quan nh
m t
ă
ng c
ườ 
ng h
ơ 
n n
as
hài lòng c
a khách hàng c
ũ
ng nh
ư
t
ă
ng ch
t l
ượ 
ng d
ch v
c
a bán hàng
đ
a c
 p.Lu
n v
ă
n
đượ 
c ti
ế
n hành qua hai b
ướ 
c, b
ướ 
c m
t d
a vào lý thuy
ế
t c
a thang
đ
o SERVPERF và ph
ng v
n
đị
nh tính
để
 
đư
a ra mô hình nghiên c
u cho lu
n v
ă
n.B
ướ 
c hai dùng ph
ng v
n
đị
nh l
ượ 
ng thông qua vi
c thu th
 p thông tin b
ng b
ngcâu h
i v
ớ 
i 200 khách hàng c
a công ty Lô H
i.Sau
đ
ó ti
ế
n hành phân tích khám phá EFA
để
ch
n ra nh
ng nhân t
m
ớ 
i.Dùng ki
m
đị
nh Cronbach’s Alpha
để
ki
m
đị
nh
độ
tin c
y c
a thang
đ
o, và saucùng ch
y phân tích h
i quy
đ
a bi
ế
n
để
cho th
y m
i ràng bu
c gi
a các nhân t
v
ớ 
is
th
a mãn c
a khách hàng.
 
Lu
n v
ă
n t
t nghi
 p vi GVHD: TS V
ũ
Th
ế
D
ũ
ng
ế
t qu
phân tích nhân t
cho th
y có sáu nhân t
 
đượ 
c khám phá bao g
m:Ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m và giá c
, S
h
u hình và thu
n ti
n,
Độ
tin c
y, S
c
mthông, N
ă
ng l
c c
a nhà phân ph
i và s
tin c
y c
a công ty, Tính s
n sàng d
ch v
 và ph
n h
i c
a nhà phân ph
i.
ế
t qu
phân tích h
i quy cho th
y nhân t
có tác
độ
ng m
nh
đế
n s
th
a mãnlà S
h
u hình và thu
n ti
n k 
ế
 
đế
n Ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m và giá c
h
ợ 
 p lý, sau cùnglà nhân t
Tính s
n sàng và ph
n h
i c
a nhà phân ph
i.D
a vào phân tích h
i quy các ki
ế
n ngh
 
đượ 
c
đư
a ra là :-
 
 N
ế
u là nhà s
n xu
t hay
đ
i
u hành công ty thì nên chú tr 
ng
đế
n xây d
ngm
t c
ơ 
s
ở 
v
t ch
t hoành tráng và h
 p d
n,
đồ
ng th
ờ 
i linh
độ
ng v
th
ờ 
i gian t
ư
v
n
để
làm hài lòng khách hàng, và c
ũ
ng không quên
để
ý tính ti
n l
ợ 
i c
a s
n ph
m.-
 
 N
ế
u là nhà qu
n lý h
th
ng bán hàng
đ
a c
 p thì nên b
t bu
c nhân viên cótác phong chuyên nghi
 p và trang ph
c l
ch s
khi ti
ế
 p c
n khách hàng
để
t
o nêns
h
u hình.-
 
Để
t
ă
ng n
ă
ng l
c c
a nhà phân ph
i và thay
đổ
i thái
độ
ph
c v
khách hàngc
a nhà phân ph
i, thì ng
ườ 
i qu
n lý h
th
ng bán hàng c
n t
ch
c các l
ớ 
 p hu
nluy
n v
ki
ế
n th
c s
n ph
m và cùng chia s
quan
đ
i
m kinh nghi
m v
thái
độ
  ph
c v
tích c
c
đố
i v
ớ 
i khách hàng.Cái m
ớ 
i c
a lu
n v
ă
n
đ
i tìm ki
ế
m m
t thang
đ
o
để
 
đ
o l
ườ 
ng s
th
a mãnc
a d
ch v
bán hàng
đ
a c
 p. Và thang
đ
o
đư
a ra
đượ 
c ba nhân t
tác
độ
ng
đế
n s
 th
a mãn là S
h
u hình và thu
n ti
n, Ch
t l
ượ 
ng s
n ph
m và giá c
h
ợ 
 p lý, Tínhs
n sàng và s
ph
n h
i c
a nhà phân ph
i. Tuy nhiên h
s
2
hi
u ch
nh (= 36.8)còn th
 p, tác gi
nghi ng
ờ 
có m
t s
nhân t
tác
độ
ng
n tàng nào
đ
ó mà ch
ư
a
đượ 
c phát hi
n nh
ư
là Hoa h
ng cho ng
ườ 
i gi
ớ 
i thi
u... Tác gi
mong mu
n các b
n
đọ
cs
phát tri
n và tìm hi
u b
sung ti
ế
 p t
c mô hình này.
 
Lu
n v
ă
n t
t nghi
 p vii GVHD: TS V
ũ
Th
ế
D
ũ
ng
M
C L
C
 Các t
vi
ế
t t
t ........................................................................................................xviCh
ươ 
ng 1 GI
I THI
U.......................................................................................11.1 Gi
ớ 
i thi
u
đề
tài......................................................................................11.2 M
c tiêu nghiên c
u...............................................................................41.3 Ph
m vi nghiên c
u................................................................................41.4 Ý ngh
 ĩ 
a
đề
tài..........................................................................................51.5 B
c
c lu
n v
ă
n.......................................................................................6Ch
ươ 
ng 2 C
Ơ
S
LÝ LU
 N VÀ MÔ HÌNH LÝ THUY
T..............................82.1 thuy
ế
t và m
t s
mô hình v
s
th
a mãn...................................82.1.1
Đị
nh ngh
 ĩ 
a.........................................................................................82.1.2 M
t s
mô hình v
s
tho
mãn c
a khách hàng..............................92.1.2.1 Mô hình Kano..........................................................................92.1.2.2 hình tho
mãn khách hàng theo ch
c n
ă
ng v
quan h
...102.1.2.3 Mô hình lý thuy
ế
t ch
s
hài lòng c
a khách hàng (Customer Satisfaction Index CSI)....................................................................132.2 Xây d
ng mô hình nghiên c
u...............................................................152.3 Các gi
thuy
ế
t.........................................................................................182.4 Tóm t
t....................................................................................................18

Activity (112)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hữu Lâm Trần liked this
Adolf Allahu liked this
Kha Bacba liked this
Đức Minh liked this
CH Cgđ liked this
Kha Bacba liked this
Bảo Ngọc liked this
Bảo Ngọc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->