BTÖ 220 ENFORMASYON TASARIMI DERS PLANI Ders Tan m : Ders kapsam nda Kullan c Merkezli Tasar m yakla

m hem sürecin sonunda kullan labilirli i de erlendirilecektir. KONU HAFTA 1 HAFTA 2 HAFTA 3 HAFTA 4 HAFTA 5 HAFTA 6 HAFTA 7 HAFTA 8 HAFTA 9 HAFTA 10 HAFTA 11 HAFTA 12 HAFTA 13 HAFTA 14 F NAL 1 F NAL 2 DERS TANITIMI nsan Bilgisayar Etkile imi Kullan labilirlik Nedir? Tasar m Nedir? Proje Önerilerinin Al nmas ve De erlendirilmesi Projelerin Belirlenmesi Projelerin Sunulmas Kullan c Merkezli Tasar m Grup Görü mesi Kullan labilirlik De erlendirme Yöntemleri I ÜRÜN GEL T RME Kullan labilirlik De erlendirme Yöntemleri II Kullan labilirlik De erlendirme Yöntemleri III Y LE T RME RAPOR
Bu hafta itibariyle ürün geli tirilmeye ba lar. Amaç ve hedef kitle belirlenir. Bir sonraki haftaya kadar kullan c ihtiyaçlar toplan r. Kullan c Merkezli Tasar m nda içerik tasar m ve fiziksel tasar m gerçekle tirilir. Grup görü mesinde uygulama süreci hakk nda gruplara bilgi verilir. Uygulama plan olu turulur. Kullan labilirlik De erlendirme A AMA 1 Elde edilen de erlendirme sonuçlar do rultusunda uygun geli tirme yaz l mlar ile ürün geli tirilir. Kullan labilirlik De erlendirme A AMA2 Kullan labilirlik De erlendirme A AMA 3 Kullan c Merkezli Tasar ma temel te kil edecek bilgiler aktar lacakt r.

nda e itsel ortam tasar m gerçekle tirilir. Geli tirilen bu ortamlar n hem süreç içinde

AÇIKLAMA
Bir dönem boyunca yap lacak etkinlikler ders plan üzerinden anlat l r. Ders için kullan lacak ortam tan t l r. Tak mlar n olu turulmas için gerekli bilgiler aktar l r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful