Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Οδηγία Αζθαλείαρ
Κίλδπλνο:

Παγίδεςζη ΑΤΜ Wincor Nixdorf με ηην μέθοδο
Cash Trapping / «Τάπα ζηην έξοδο σπημάηυν».

Δθδόηεο:

Eurobank / Γηεύζπλζε Φπζηθήο Αζθαιείαο

Ηκεξνκελία
Έθδνζεο:

23 Φεβξνπαξίνπ 2011

Ιζρύο:

Αόξηζηνο

Α. Ιζηοπικό / Σκεπηικό
1. Το ηελεςηαίο ηπίμηνο έσει καηαγπαθεί μεγάλορ απιθμόρ «σηςπημάηυν»
ζε ATMs Wincor Nixdorf με ηην μέθοδο Cash Trapping / «Τάπα» (ζηην
έξοδο σπημάηυν ηος ΑΤΜ).
2. Καηά ηελ ελ ιόγσ κέζνδν θινπήο ρξεκάησλ από ην ΑΣΜ, νη δξάζηεο
ρξεζηκνπνηνύλ κηθξά κεηαιιηθά ειάζκαηα / «ηάπεο» (βιέπε θσηνγξαθίεο #1,
#2) πνπ ηνπνζεηνύλ ζηελ έμνδν ρξεκάησλ ηνπ ΑΣΜ Wincor Nixdorf. Από
ηελ εζσηεξηθή πιεπξά νη «ηάπεο» έρνπλ θνιιεηηθή ηαηλία δηπιήο όςεσο
(βιέπε θσηνγξαθίεο #2, #5 θαη #6).
3. Οη ελ ιόγσ κεηαιιηθέο ηάπεο θαηαζθεπάδνληαη από ηνπο δξάζηεο ζε δύν
κεγέζε. Σν έλα κέγεζνο πνπ εκείο απνθαινύκε «μικπή ηάπα» θνπκπώλεη /
θνιιάεη πνιύ θαιά ζην ΑΣΜ θαη είλαη ζρεηηθά δύζθνιν λα ηελ
αληηιεθζνύκε κε «πξώηε καηηά» (βιέπε θσηνγξαθίεο # 9 θαη #10) θαη
αξθεηά δύζθνιν λα ηηο απνθνιιήζνπκε / μεθνιιήζνπκε κε αηρκεξό εξγαιείν
(βιέπε θσηνγξαθίεο #11 θαη #12). Σν άιιν κέγεζνο πνπ εκείο απνθαινύκε
«μεγάλη ηάπα» , γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό κε «πξώηε καηηά» ζε θάπνηνλ
«ππνςηαζκέλν» (βιέπε θσηνγξαθίεο #7 θαη #8) θαη απνθνιιάηαη / μεθνιιάεη
ζρεηηθά εύθνια κε ηελ ρξήζε αηρκεξνύ εξγαιείνπ (βιέπε θσηνγξαθίεο #13
θαη #14).
4. Ο πειάηεο πνπ καηά κανόνα είναι ανςποτίαζηορ, πξαγκαηνπνηεί
ζπλαιιαγή αλάιεςεο ρξεκάησλ κε ην ΑΣΜ θαη θαζώο δελ αληηιακβάλεηαη
όηη ε έμνδνο ησλ ρξεκάησλ είλαη κπινθαξηζκέλε από ηελ «ηάπα» (βιέπε
θσηνγξαθίεο #7, #8, #9 θαη #10), λνκίδεη όηη δελ νινθιεξώζεθε ε
ζπλαιιαγή ηνπ δηόηη δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ην ΑΣΜ θαη απνρσξεί.
5. Οη δξάζηεο πνπ ζπλήζσο επηηεξνύλ ην ΑΣΜ από αζθαιή απόζηαζε θαη
πξνζδνθνύλ ζηελ απνρώξεζε ηνπ «αλππνςίαζηνπ» πειάηε πνπ δελ ζα
αλεζπρήζεη θαη δελ ζα πξνβιεκαηηζζεί από ην γεγνλόο όηη ην ΑΣΜ δελ ηνπ
έδσζε ρξήκαηα, ζπεύδνπλ κε ηελ απνρώξεζε ηνπ πειάηε ζην ΑΣΜ θαη
αθαηξνύλ ηελ ηάπα (βιέπε θσηνγξαθίεο #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17
θαη #18) θαη ηα ρξήκαηα ηα νπνία είλαη θνιιεκέλα πάλσ ζηελ ηαηλία δηπιήο
όςεσο.
6. Η θσηνγξαθίεο #19 θαη #20 αθνξνύλ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά cash trapping
ζε θαηαζηήκαηά καο θαη απεηθνλίδνπλ δύν Ρνπκάλνπο θαθνπνηνύο νη νπνίνη
ρηππνύζαλ ζπζηεκαηηθά ATMs Wincor Nixdorf ησλ θαηαζηεκάησλ καο θαη
νη νπνίνη όπσο θαίλεηαη ζηελ θσηνγξαθία #20 θπξηνιεθηηθά απνιάκβαλαλ

1

Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

(έσο θαη ηελ εκέξα ηεο ζύιιεςήο ηνπο) ηελ επθνιία κε ηελ νπνία «έβγαδαλ
έλα πνιύ θαιό κεξνθάκαην» κε ηελ κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ.
Β. Οδηγία Αζθαλείαρ
1. Όηαλ ζαλ πειάηεο πιεζηάδνπκε ην ΑΣΜ γηα ζπλαιιαγή (πέξα από ηνλ
έιεγρν γηα ηελ ύπαξμε κεραληζκώλ skimming) θνηηάδνπκε πξνζεθηηθά ηελ
έμνδν ησλ ρξεκάησλ γηα ελδερόκελε ύπαξμε ηάπαο. Δίμαζηε ακόμη
πποζεκηικόηεποι όηαν ππόκειηαι να κάνοςμε ζςναλλαγή με ΑΤΜ Wincor
Nixdorf.
2. Δάλ παξά ηνλ νπηηθό έιεγρν θαηά ηνλ νπνίν δελ αληηιεθζήθακε ύπαξμε
ηάπαο ην ΑΣΜ δελ καο δώζεη ρξήκαηα ηόηε:
α)
Παπαμένοςμε μπποζηά ζηο ΑΤΜ.
β)
Βεβαησλόκαζηε όηη πξόθεηηαη γηα πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΑΣΜ
(θαη όρη ύπαξμε ηάπαο) θάλνληαο ηηο εμήο ελέξγεηεο:
Ι) Διέγρνληαο ηελ απόδεημε ζπλαιιαγήο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
είρακε δεηήζεη απόδεημε ζπλαιιαγήο βάδνληαο μαλά ηελ θάξηα καο
θαη δεηώληαο ππόινηπν ή mini statement.
ΙΙ) Δπηθνηλσλώληαο ηειεθσληθά κε ην Europhone Banking.
3. Σηην πεπίπηυζη πος ανηιληθθούμε ηην ύπαπξη ηάπαρ:
α)
Παπαμένοςμε μπποζηά ζηο ΑΤΜ
β)
Τηλεθυνάμε και ενημεπώνοςμε με ηπεμία ηο ΚΛΣ.
Κένηπο Λήτευρ Σημάηυν Eurobank
210- 2718902
210- 2718230
210-3524085 (εζυη. 24085)
210-3524812 (εζυη. 24812)
210-3524813 (εζυη. 24813)
γ)
Δθηεινύκε ηηο νδεγίεο ηνπ ππαιιήινπ ηνπ ΚΛ΢
Δμεγείηαη ελ πξνθεηκέλνπ όηη αλαιόγσο ηνπ ζεκείνπ θαη ηεο ώξαο ν
ππάιιεινο / ρεηξηζηήο βάξδηαο ηνπ ΚΛ΢:
Δίηε ζα ελεκεξώζεη θαη ζα απνζηείιεη ππάιιειν αζθαιείαο ηεο
ηξάπεδαο. (Θα ζαο δεηήζεη επίζεο λα παξακείλεηε ζην ρώξν έσο
ηελ άθημε ηνπ ππαιιήινπ αζθαιείαο θαη ελδερνκέλσο εάλ βιέπεηε
λεαξνύο ή άιινπο ππόπηνπο πνπ ζαο δεκηνπξγνύλ ηελ εληύπσζε
όηη επηηεξνύλ ην ΑΣΜ).
Δίηε ζα ελεκεξώζεη θαη ζα απνζηείιεη αζηπλνκηθνύο. (Θα ζαο
δεηήζεη επίζεο λα παξακείλεηε ζην ρώξν έσο ηελ άθημε ησλ
αζηπλνκηθώλ θαη ελδερνκέλσο εάλ βιέπεηε λεαξνύο ή άιινπο
ππόπηνπο πνπ ζαο δεκηνπξγνύλ ηελ εληύπσζε όηη επηηεξνύλ ην
ΑΣΜ).
Δίηε ζα ζαο δεηήζεη λα αθαηξέζεηε ηελ ηάπα λα παξαιάβεηε ηα
ρξήκαηά ζαο θαη λα απνζηείιεηε ππεξεζηαθά ηελ ηάπα ζηελ ΓΦΑ
ηελ επνκέλε εκέξα.

2

Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Φυηογπαθία #1: Απεηθνλίδνληαη δύν είδε ηάπαο, ε «κεγάιε» ζηελ πάλσ πιεπξά ηεο
θσηνγξαθίαο πνπ όηαλ ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηελ έμνδν ησλ ρξεκάησλ ηνπ ATM ηελ
θαιύπηεη πιήξσο (θαη ε νπνία είλαη επθνιόηεξα λα εληνπηζζεί «κε ην κάηη») θαη ε
«κηθξή» ηάπα πνπ δελ εληνπίδεηαη εύθνια «κε ην κάηη».

Φυηογπαθία # 2: Απεηθνλίδνληαη δύν είδε ηάπαο, ε κεγάιε θαη ε κηθξή από ηελ
πίζσ πιεπξά θαη πξηλ ν δξάζηεο αθαηξέζεη ην (θόθθηλν) θάιπκκα ηεο θνιιεηηθήο
ηαηλίαο δηπιήο όςεσο.

3

Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Φυηογπαθία# 3: Απεηθνλίδεηαη ε έμνδνο ρξεκάησλ ηνπ ΑΣΜ ρσξίο ηελ ύπαξμε
ηάπαο

Φυηογπαθία# 4: Απεηθνλίδεηαη ε έμνδνο ρξεκάησλ ηνπ ΑΣΜ ρσξίο ηελ ύπαξμε
ηάπαο

4

Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Φυηογπαθία #5: Απεηθνλίδεηαη ν δξάζηεο ηελ ώξα πνπ αθαηξεί ην πξνζηαηεπηηθό
ηεο θνιιεηηθήο ηαηλίαο δηπιήο όςεσο πξηλ ηνπνζεηήζεη ηελ ηάπα ζην ΑΣΜ.

Φυηογπαθία #6: Απεηθνλίδεηαη ν δξάζηεο ηελ ώξα πνπ αθαηξεί ην πξνζηαηεπηηθό
ηεο θνιιεηηθήο ηαηλίαο δηπιήο όςεσο πξηλ ηνπνζεηήζεη ηελ ηάπα ζην ΑΣΜ.

5

Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Φυηογπαθία #7: Απεηθνλίδεηαη ε έξοδορ σπημάηυν ηος ΑΤΜ παγιδεςμένη με
μεγάλη ηάπα ε νπνία ζεκεηώλεηαη όηη αλαγλσξίδεηαη επθνιόηεξα «κε ην κάηη» αιιά
θαη απνθνιιάηαη / απνμειώλεηαη επθνιόηεξα από όηη ε κηθξή ηάπα.

Φυηογπαθία #8: Απεηθνλίδεηαη ε έξοδορ σπημάηυν ηος ΑΤΜ παγιδεςμένη με
μεγάλη ηάπα ε νπνία ζεκεηώλεηαη όηη αλαγλσξίδεηαη επθνιόηεξα «κε ην κάηη» αιιά
θαη απνθνιιάηαη / απνμειώλεηαη επθνιόηεξα από όηη ε κηθξή ηάπα.

6

Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Φυηογπαθία #9: Απεηθνλίδεηαη ε έξοδορ σπημάηυν ηος ΑΤΜ παγιδεςμένη με
μικπή ηάπα ε νπνία ζεκεηώλεηαη όηη αλαγλσξίδεηαη δπζθνιόηεξα «κε ην κάηη» αιιά
θαη απνθνιιάηαη / απνμειώλεηαη δπζθνιόηεξα από ό,ηη ε κεγάιε ηάπα.

Φυηογπαθία #10: Απεηθνλίδεηαη ε έξοδορ σπημάηυν ηος ΑΤΜ παγιδεςμένη με
μικπή ηάπα ε νπνία ζεκεηώλεηαη όηη αλαγλσξίδεηαη δπζθνιόηεξα «κε ην κάηη» αιιά
θαη απνθνιιάηαη / απνμειώλεηαη δπζθνιόηεξα από ό,ηη ε κεγάιε ηάπα.

7

Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Φυηογπαθία #11: Απεηθνλίδεηαη ν ηξόπνο απνμήισζεο / αθαίξεζεο ηεο ηάπαο κε
αηρκεξό αληηθείκελν όπσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαηζαβίδη. ΢ηελ ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε πξόθεηηαη γηα ηελ «κηθξή» ηάπα ε νπνία ππελζπκίδνπκε αθαηξείηαη κε
θάπνηα δπζθνιία. (μην ηπομάξεηε εάν δεν ξεκολλάει εύκολα).

Φυηογπαθία #12: Απεηθνλίδεηαη ν ηξόπνο απνμήισζεο / αθαίξεζεο ηεο ηάπαο κε
αηρκεξό αληηθείκελν όπσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαηζαβίδη. ΢ηελ ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε πξόθεηηαη γηα ηελ «κηθξή» ηάπα ε νπνία ππελζπκίδνπκε αθαηξείηαη κε
θάπνηα δπζθνιία. (μην ηπομάξεηε εάν δεν ξεκολλάει εύκολα).

8

Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Φυηογπαθία #13: Απεηθνλίδεηαη ν ηξόπνο απνμήισζεο / αθαίξεζεο ηεο ηάπαο κε
αηρκεξό αληηθείκελν όπσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαηζαβίδη. ΢ηελ ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε πξόθεηηαη γηα ηελ «κεγάιε» ηάπα ε νπνία ππελζπκίδνπκε αθαηξείηαη κε
ζρεηηθή επθνιία.

Φυηογπαθία #14: Απεηθνλίδεηαη ν ηξόπνο απνμήισζεο / αθαίξεζεο ηεο ηάπαο κε
αηρκεξό αληηθείκελν όπσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαηζαβίδη. ΢ηελ ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε πξόθεηηαη γηα ηελ «κεγάιε» ηάπα ε νπνία ππελζπκίδνπκε αθαηξείηαη κε
ζρεηηθή επθνιία.

9

Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Φυηογπαθία #15: Απεηθνλίδεηαη ε ηάπα πνπ έρνπκε μεθνιιήζεη κε ηα παγηδεπκέλα
ρξήκαηα θνιιεκέλα ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο ηάπαο πάλσ ζηελ θνιιεηηθή ηαηλία
δηπιήο όςεσο.

Φυηογπαθία #16: Απεηθνλίδεηαη ε ηάπα πνπ έρνπκε μεθνιιήζεη κε ηα παγηδεπκέλα
ρξήκαηα θνιιεκέλα ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο ηάπαο πάλσ ζηελ θνιιεηηθή ηαηλία
δηπιήο όςεσο.

10

Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Φυηογπαθία #17: Απεηθνλίδεηαη ε ηάπα πνπ έρνπκε μεθνιιήζεη κε ηα παγηδεπκέλα
ρξήκαηα θνιιεκέλα ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο ηάπαο πάλσ ζηελ θνιιεηηθή ηαηλία
δηπιήο όςεσο.

Φυηογπαθία #18: Απεηθνλίδεηαη ε ηάπα πνπ έρνπκε μεθνιιήζεη κε ηα παγηδεπκέλα
ρξήκαηα θνιιεκέλα ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο ηάπαο πάλσ ζηελ θνιιεηηθή ηαηλία
δηπιήο όςεσο.

11

Eurobank Γ/νζη Φςζικήρ Αζθαλείαρ

ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ

Φυηογπαθία #19: Απεηθνλίδεη πξαγκαηηθό πεξηζηαηηθό. Πξόθεηηαη γηα ηνπο
Ρνπκάλνπο MANASA Laurentiu ηνπ Petrache θαη TAMPU Andrei ηνπ Alexandru
Pavel, πξηλ από ηελ ζύιιεςή ηνπο (ζπλειήθζεζαλ ζηηο 11/2/2011).

Φυηογπαθία #20: Απεηθνλίδεη πξαγκαηηθό πεξηζηαηηθό. Πξόθεηηαη γηα ηνπο
Ρνπκάλνπο MANASA Laurentiu ηνπ Petrache θαη TAMPU Andrei ηνπ Alexandru
Pavel, πξηλ από ηελ ζύιιεςή ηνπο (ζπλειήθζεζαλ ζηηο 11/2/2011).
12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful