UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________________________________________________________

Số: 160 /SGDĐT-GDTrH
V/v báo cáo thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện”

Thành phố Cao Lãnh, ngày 25 tháng 02 năm 20111

Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; - Hiệu trưởng trường THPT huyện, thị, thành phố; - Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Thực hiện công văn số 45/KH-BGDĐT ngày 18/02/2011 của Bộ GDĐT về Kế hoạch Kiểm tra phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: I. Đối với Phòng GDĐT: A/. Chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT và Thực hiện 2 báo cáo gởi về Sở GDĐT: 1. Báo cáo 1: Báo cáo công tác thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực theo nội dung II kế hoạch số 45 trong đó nhấn mạnh: + Công tác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện phong trào thi đua XDTHTT-HSTC. + Công tác phối hợp Liên ngành Giáo dục Đào tạo, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp phụ nữ, hội khuyến học … + Đánh giá các hoạt động trọng tâm trong phong trào. + Hiệu quả của phong trào. 2. Báo cáo 2: Báo cáo các nội dung theo mẫu đính kèm. B/. Chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, thực hiện 2 báo cáo như trên ( gửi về phòng GDĐT để phòng GDĐT tổng hợp và lưu tại trường) và chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra. II. Đối vời Trường THPT, Trung tâm GD Thường xuyên: Chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT và thực hiện 2 báo cáo gởi về Sở GDĐT ( đồng thời lưu tại trường): 1. Báo cáo 1: công tác thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực: + Công tác phối hợp Liên ngành Giáo dục Đào tạo, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp phụ nữ, hội khuyến học … + Đánh giá các hoạt động trọng tâm trong phong trào. + Hiệu quả của phong trào. 2.Báo cáo 2: số liệu theo mẫu đính kèm, chú ý :

Lưu: VT.vn Chậm nhất ngày 03/3/2011. phòng GD Trung học địa chỉ ntkiet. . Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này. .CĐ ngành ( báo cáo). 3.dongthap@moet.edu.com .Email về Sở. nếu chưa thực hiện ghi : không + Các mục khác đề nghị ghi cụ thể công việc đã làm. . KT.Lãnh đạo Sở ( báo cáo).pgdlaivung@gmail.Như trên ( thực hiện).50 b).(K. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phan Thị Thu Hà Ghi chú: Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện các yêu cầu báo cáo theo công văn 160 của Sở GDĐT. Thời gian gởi về Sở: . Nơi nhận : . Thời gian báo cáo về Phòng GDĐT chậm nhất đến hết ngày 01/03/2011 theo địa chỉ: tothcs.+ Với các mục yêu cầu báo cáo số liệu nếu đơn vị có thực hiện ghi : có.