1

รายงานการฝกอบรมหลักสูตร GSM BSS
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
รายชื่อพนักงานที่เขารับการฝกอบรม 1.1 นายสมพงษ จันทรวานิตย 1.2 นายชัยวัฒน สุขเมฆ 1.3 นายวีระ ทองไพบูลย 1.4 นายสุรพงศ ระวังวงศ 1.5 นายวิโรจน แดงเจริญสุข 1.6 นายนิวัฒน คุณกันหา 1.7 นายไพโรจน ปลองมาก 1.8 นายสุทธิชัย จัตวาภักดี 1.9 นายโกศล รัตนสวางวงศ 1.10 นายพรชัย ตรงตระกูล 1.11 นายบุญโชติ แกวเทพ 1.12 นายศรีเกษม ภุมรินทร

ผส.8 วศก.8 วศก.8 วศก.8 วศก.7 นทค.7 นทค.7 นทค.6 นทค.6 นทค.6 นทค.6 ชทค.4

สร. ทร. ทร. ทร. นข. ขต.(อน) ขต.(ตต) ขต.(อ) ขต.(ต) ขต.(ก) ขต.(น) ทร.

หลักสูตรที่เขารับการฝกอบรม ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) GSM BASE STATION SUBSYSTEM เพื่อ ฝกอบรม ประเทศที่ไป จีน แหลงใหทน บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ุ ระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 – 20 มิถุนายน 2552 ภายใตโครงการ สัญญาดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมฯระหวาง กสท กับ บริษท ทรู มูฟ จํากัด ั

สวนที่ 2 บทคัดยอ
ตามสัญญาใหดําเนินการใหบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL PCN 1800 ระหวาง กสท กับ บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ขอที่ 15.3 ระบุให “บริษัทจะตองจัดการฝกอบรมดานเทคนิคทั้งหมดใหแก เจาหนาที่ของ กสท. จํานวนไมนอยกวา 24 คน กับบริษัทผูผลิตเครื่องและอุปกรณในตางประเทศเปน ระยะเวลาไมนอยกวาคนละ 30 วัน” และ 14 พฤษภาคม 2552 กสท. ไดอนุมัติใหพนักงานจํานวน 12 คน

2

เขารวมการฝกอบรมดานเทคนิคตามสัญญาดําเนินการดังกลาว ในหลักสูตร GSM BSS AND WCDMA โดยรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย • GSM BSS เนื้อหาประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานของโครงขายระบบเซลลูลา GSM ตั้งแต Interface, Protocols, Numbering plan, GSM Radio technologies, Signaling ตางๆ และในสวนของอุปกรณ BTS และ BSC ไดฝกอบรมทั้ง Operation and Maintenance Training ในสวนของ Software Maintenance ได ฝกอบรม Software BSC6000 ซึ่งเปน Software OMC ของ Huawei ที่ใช Maintenance สถานีฐานและ BSC • PCU เนื้อหาประกอบดวย Operation and Maintenance PCU ซึ่งเปนระบบการใหบริการ Data บน โครงขาย GSM • WCDMA เนื้อหาประกอบดวย 3G Overview, CDMA principle, WCDMA Fundamental ตลอดถึง Hardware System Structure และ Hardware ที่เปน BSC และ BTS ยี่หอ Huawei ที่ใชงานในปจจุบัน

สวนที่ 3 ขอมูลที่ไดรับ
3.1 วัตถุประสงค 1) เพื่อใหบริษทผูรับสัมปทานปฏิบัติตามสัญญาดําเนินการใหบริการ ั  2) เพื่อใหพนักงาน บมจ.กสท โทรคมนาคม ไดมีความรูความเขาใจ ในเรื่อง เทคโนโลยีการใหบริการเซลลูลา GSM มากขึ้น 3) เพื่อใหพนักงาน บมจ.กสท โทรคมนาคม ไดศึกษาดูงานยังบริษทผูผลิตอุปกรณ ั โครงขายโทรคมนาคม 4) เพื่อใหพนักงาน บมจ.กสท โทรคมนาคม ไดรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี Mobile สมัยใหมเพิ่มมากขึน ้ 3.2 เนื้อหาทีเ่ ปนสาระสําคัญดังตอไปนี้

3

GSM Base Station Subsystem
1. บทนํา
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM มีโครงสรางของโครงขายเพื่อการใหบริการดังภาพที่ 1 โดยจําแนก ตามหนาที่ของอุปกรณออกเปน 3 สวนหลัก คือ • MS (Mobile Station) เปนสวนติดตอกับผูใช (Subscriber) • BSS (Base Station Subsystem) มีหนาที่จัดการและบริหารความถี่ RF เพื่อติดตอกับผูใชงาน ผานทาง MS เชื่อมตอสัญญาณ Base Band ไปยัง Core Network เพื่อทําการหาเสนทางการ เชื่อมตอไปยังผูใชปลายทางตอไป • NSS (Network Station Subsystem) ทําหนาทีเปน Circuit Switching สําหรับบริการประเภท Voice, Package switching สําหรับบริการ Data และ Network Interconnector สําหรับการเชื่อ ตอกับโครงขายผูใหบริการอืน ่

ภาพที่ 1 แสดงโครงสรางของโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM ภายใน BSS จะตองประกอบไปดวยอุปกรณอยางนอยดังนี้ BSC จํานวน 1 ชุด สวน PCU และ BTS ขึ้นอยูกับจํานวน Traffic ของผูใชงาน และ Config ของโครงขาย หนาที่ของอุปกรณแตละสวนมีดังนี้ • BSC (Base Station Controller) ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของระบบภายใน BSS

Assignment This describes the assignment procedure. the BSS assigns a TCH to an MS. Paging This describes the paging procedure. For a PS service. . This procedure is also used to release the radio resources when a call is disconnected. The purpose of immediate assignment is to assign a signaling channel for setting up the RR connection. paging can be performed on the basis of the location area but is mainly performed on the basis of the routing area. the GSM/GPRS network initiates broadcasting in the location area or routing area of the paged MS. The purpose of initial access is to set up a radio resource (RR) connection on the Um interface between an MS and the network. the RRM maintains the channel connection when an MS is handed over to a neighbor cell. The limited radio resources must be dynamically allocated to maintain the stable connection between the MS and the MSC. BSS Functions หนาทีหลักของ BSS มีดังนี้ ่ 2.4 • PCU (Package Control Unit) ทําหนาทีทําหนาที่ควบคุมการทํางานของวงจรในสวน ่ ของ DATA • BTS (Base Transceiver Station) ทําหนาที่ติดตอและรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุกับ เครื่อง MS การควบคุมการทํางานของ BTS เปนหนาทีของ BSC ่ 2. On receiving a call. Through the assignment procedure. In addition. Initial Access and Immediate Assignment This describes the initial access and immediate assignment procedures. Which area the paging is based on is determined by the SGSN. RRM is the procedure through which a stable connection is established between the MS and the MSC for a call. Paging is a broadcast procedure used by the network to search for an MS. The RRM is mainly performed by the MS and the BSC.1 Radio Resource Management (RRM) เปนหนาที่ของ BSC functions of the BSS.

Power control aims to reduce the transmit power of the MS or the BTS under the condition that the radio link quality is maintained and the power level of the MS and the BSS is met. Authentication and encryption are two security mechanisms used by the GSM network to enhance network security and data privacy. system control parameters. System Information This describes system information (SI). Radio Channel Management This describes the radio channel management procedure. For example. These parameters include network identification parameters. Through power control. Handover Handover is a procedure in which a conversation can be sustained when an MS moves from one cell to another in order to meet the requirement of network management. . Power Control This describes power control. The SI contains the main radio network parameters on the Um interface. Circuit Management This describes the circuit management procedure. The BSC can manage the circuits on the A interface. circuit group blocking. TRX management refers to TRX status management. the frequency spectrum efficiency is improved. The long-term management function is used to select the channel sequence number and to configure relevant devices. circuit unblocking. Radio channel management is performed by the BSC. It also operates and maintains a single circuit or the PCM group circuits of the GEIUA/GOIUA. TRX Management This describes the TRX management procedure.5 Authentication and Encryption This describes the authentication and encryption procedures. it performs circuit assignment. cell selection parameters. the system interference is reduced. and the standby time of the MS is extended. and network function parameters. and circuit group unblocking. It consists of long-term channel configuration management and shortterm dedicated channel assignment management. The short-term management function is used to assign and release various channels during communication. circuit blocking.

Connection management is a function for the control.2 Connection Management This describes the connection management of the BSS. Huawei Base Station Subsystem BTS ของบริษัท Huawei ที่ใชงานในระบบ GSM ซึ่งบริษทผลิตออกมาใหบริการหลายรุนดวยกันคือ ั BTS3012. 2.6 Media Access Control This describes Media Access Control (MAC). The BSS provides OM functions. 2. and integrated network management interfaces. 1800 MHz. assignment. clock control setting. dynamic data configuration. and BTS alarms management should be performed by the peer-layer entities of the BSC and BTS. 900 MHz. such as.1 BTS 3012 BTS 3012 ออกแบบมาใชสําหรับใชงานแบบ macro cell ติดตั้งแบบ indoor จํานวน TRX ภายใน Cabinet ติดตั้งไดสูงสุด 12 TRXs และภายใน 1 สถานีฐาน(Site) สามารถติดตั้ง BTS 3012ไดสูงสุด 6 Cabinets ทําใหรองรับจํานวน TRX สูงสุดถึง 72 TRXs รองรับการทํางานในระบบ GSM/EDGE Radio Access Network ที่ความถี่ 850 MHz. BTS status management. The procedures and messages such as the BTS software downloading. The services are short message services (SMSs). BTS OM. BSC alarms. performance management.3 BTS Management This describes the BTS management function. BTS commissioning. teleservices. BTS3006A. BTS3900A. and location-based services. BTS3012AE. และ 1900 MHz ดังนั้น BTS 3012 จึง . 3 Huawei BTS 3.4 BSS Operation and Maintenance This describes the OM functions of the BSS. Radio Link Control This describes Radio Link Control (RLC). BTS alarms. and management of the services provided by the network. BTS3900. 2. BTS data configuration. DBS3900 วิธีการสังเกตดูรหัส ของ BTS ในเบื้องตนนั้นสังเกตโดยดูทหมายเลขรุนนั้นเลข 3 หมายถึง BTS ระบบ GSM และตัวเลขสอง ี่ หลักสุดทายจะหมายถึงจํานวน TRX สูงสุดที่สามารถติดตั้งไดภายใน Cabinet เดียวกัน สวนตัวอักษร A หมายถึง BTS นันสามารถติดตั้งแบบ Outdoor ้ 3. BSC OM. GUI. BTS3006. BTS management is a function where procedures and messages related to the BTS are performed.

ความไวของ TCH (sensitivity) ที่ -112. 3. T1. microwave. OM equipment.5 dBm (typical value in normal temperature). and satellite และ Hub transmission.1 โครงสรางพื้นฐานของ BTS 3012 BTS3012 ประกอบดวย cabinet. สามารถใชสญญาณนาฬิกาไดทั้ง Line Clock และ GPSรองรับการทํางานของ ั Transmissions E1. STM-1. Local Maintenance Terminal และ Network iManager . และ auxiliary equipment ดังภาพที่ 2 ภาพที่ 2 แสดง BTS3012 Cabinet • Cabinet เปนสวนการทํางานหลักของ BTS3012 โดยทําการประมาณผลทั้ง RF Signal และ Baser Band Signal • Antenna Subsystem ทําหนาที่รับและสงสัญญาณ Uplink และ Downlink กับ MS ผานทาง Um interface • OM Equipment เปนสวนการจัดการระบบของ BTS3012 ในระบบของ BTS3012 สามารถทํา OM ได 3 แบบดวยกันคือ Site Maintenance Terminal.1. FE.7 สามารถออกแบบใหรองรับไดทั้งปริมาณผูใช(Volume)และคอบคลุมพืนทีการใหบริการ(Coverage)ไดเปน  ้ ่ อยางดีสาหรับคุณสมบัติที่สําคัญของ BTS 3012 มีดังนี้ ํ • • • รองรับการทํางานแบบ Power Boost Technology (PBT) ทําใหกําลังสง TRX สูงถึง 100 w. antenna subsystem.

Sensor . and power distribution unit. DTRU subrack.8 • Auxiliary Equipment เปนสวนเสริมที่ทาใหการของระบบมีความสมบูรณ ํ ประกอบ ดวยระบบยอยดังตอไปนี้นี้ Power Supply Converter. fan subrack.1. transmission subrack. Report และ alarm เปนตน 3. แสดงคอนฟกสูงสุดที่ ใชไดใน 1 Cabinet คือ S4/4/4 configuration ภาพที่ 3 แสดง Rack BTS3012 . Monitor.1. signal lightning protection subrack. common subrack.1. Physical Structure โครงสรางทางฟสิคอลของ BTS3012 จัดไดหลายรูปแบบดวยกัน ทังนี้ขนอยูกับ ้ ึ้ จํานวน TRX ที่ใชงาน ซึง BTS3012 นั้นสามารถใชงานไดทั้ง -48 V DC และ +24 V DC ่ สําหรับในการใชงานแบบ –48V DC นั้นระบบจะตองประกอบดวย DAFU subrack.

common subrack. signal lightning protection subrack. และ power distribution unit แสดงคอนฟกสูงสุดที่ ใชไดใน 1 Cabinet คือ S4/4/4 configuration ภาพที่ 4 แสดง Fully configured BTS3012 cabinet (+24 V DC) (1) Power subrack (2) Common subrack (3) Fan subrack (4) DTRU subrack (5) DAFU subrack (6) Power supply unit (7) Signal lightning protection subrack . transmission subrack.9 (1) Transmission subrack (2) Common subrack (3) Fan subrack (4) DTRU subrack (5) DAFU subrack (6) Power supply unit (7) Signal lightning protection subrack เมื่อใชงานแบบ +24 V DC นั้นระบบจะตองประกอบดวย DAFU subrack. DTRU subrack. fan subrack.

ทําหนาทีควบคุม clock ่ signals ของ BTS ตรวจสอบระบบ alarms. power subsystem. and DGPS. DPTU. DEMU. double-transceiver subsystem.1. Common subsystem ติดตั้งอยูบน common subrack. environment monitoring subsystem. DATU. DCSU. DABB. signal protection subsystem. DCCU. RF front-end subsystem.2 Logical Structure โครงสรางทาง Logical ของ BTS3012 ประกอบดวย Common Subsystem.1.10 3. และ antenna subsystem. แสดงดังรูปที่ 5 ภาพที่ 5 The logical structure of the BTS3012. การคอนฟกส แสดงดังภาพที่ 6 ภาพที่ 6 แสดง Commom subrack − DTMU (Transmission/Timing/Management Unit for DTRU BTS )มี หนาที่ 3 อยางคือ เชื่อมตอ Transmission บน Abis ควบคุม Timing . เชื่อมตอกับโครงขายผาน Abis ประกอบดวย DTMU.

และ control  signals จาก DTMU ไปที่ DTRU และหนาที่อีกประการหนึ่งคือเชื่อม สัญญาณระหวาง Cabinet สําหรับกรณีที Site มีการใชงานมากกวา 1 Cabinetสามารถคอนฟกสบน slot 5 เทานัน ้ − DCCU(Cable Connection Unit for DTRU BTS) − DATU(Antenna and TMA Control Unit for DTRU BTS) ทําหนาที่ ควบคุม RET antenna . หรือ 7 − DCSU(Combined cabinet Signal connection Unit for DTRU BTS) ทําหนาที่สงสัญญาณ clock signals. temperature and humidity sensor.Reports the RET control alarm signals และ Monitors the current from the feeder − ภาพที่ 7 แสดงการเชื่อมตอสัญญาณบน Common Subsystem . Feeds power to the TMA . data signals. infrared sensor. water sensor.11 และ Management BTSทํางานในโหมด active/standby ติดตั้งไดสูงสุด 2 บอรด − DEMU(Environment Monitoring Unit for DTRU BTS) ทําหนาที่ มอนิเตอรสัญญาณจาก Alarm Sensor ตางๆเชน smoke sensor. 3. 4. and door control sensor และสงรายงานไปที่ DTMU สามารถคอนฟกสบน slot 2.

OM equipment. ภาพที่ 8 แสดงสถาปตยกรรมของ BTS3012AE Overview The BTS3012AE can be configured with the QTRU or the DTRU.12 − Signal Protection Subsystem ทําหนาทีปองกัน E1 และ Signal ่ ตางๆจากสายฟา(Lightning) ประกอบดวยโมดูล DMLC. One BTS3012AE cabinet can provide a maximum of 12 TRXs or 36 TRXs. and auxiliary equipment. .2 BTS3012AE This introduces the BTS3012AE. The BTS3012AE is an outdoor macro BTS that supports the double-transceiver or multi-transceiver configuration. and DSAC 3. DELC. antenna subsystem. System Architecture The BTS3012AE system consists of the cabinet.5 dBm (typical value in normal temperature). The common features are as follows: • Supports the TCH/FS static sensitivity of -112.

Supports transmit diversity and four-way receive diversity. Supports multiple frequency bands (850 MHz. 1800 MHz. Supports soft synchronization on the Um interface. • • . Supports various transmission modes such as E1. Besides the above features. The maximum output power of one TRX is 100 W. Supports the 900 MHz frequency band. the BTS3012AE with the DTRU has the following features: • • Supports a maximum of 12 TRXs in a cabinet and 36 TRXs in multiple cabinets. Supports optimized Abis transmission. microwave. 900 MHz. and 1900 MHz) to meet requirements in different regions. Supports local switching. Supports clock over IP. Supports the Power Boost Technology (PBT). T1. Supports Abis over IP. the BTS3012AE with the QTRU has the following features: • • Supports a maximum of 36 TRXs in a cabinet and 72 TRXs in cabinet groups. STM-1. and satellite transmission. Supports rapid switchover of the ring topology. Supports Flex Abis networking. Besides the above features.13 • • • • • • • • • Supports the Hub BTS function. FE.

It is deployed in cities. common subrack.14 Application Scenario The BTS3012AE supports the evolution to the GSM/EDGE radio access network (GERAN). Physical Structure of the BTS3012 (for 36 TRXs) This describes the physical structure of the BTS3012. The BTS3012 consists of the BTS3012 cabinet. Physical Structure of the BTS3012 Cabinet When the external -48 V DC power is used. antenna subsystem. transmission subrack. and operation and maintenance (OM) equipment. and suburbs with heavy traffic and wide coverage requirements or deployed in areas where site acquisition is difficult or the cost of an equipment room is high. ภาพที่ 9 แสดง Fully configured BTS3012 cabinet (-48 V DC) . the components of the BTS3012 cabinet are the DAFU subrack. rural areas. and power distribution unit. signal lightning protection subrack. fan subrack. QTRU subrack.

signal lightning protection subrack. the components of the BTS3012 cabinet are the DAFU subrack. ภาพที่ 10 แสดง Fully configured BTS3012 cabinet (+24 V DC) . fan subrack. common subrack. and power distribution unit. power subrack.15 (1) Transmission subrack (4) QTRU subrack (7) Signal lightning protection subrack (2) Common subrack (3) Fan subrack (5) DAFU subrack (6) Power distribution unit When the external +24 V DC power is used. QTRU subrack.

For details on the DAFU subrack. • • Fan subrack The fan subrack is configured with one fan box that holds four fans and one fan monitoring board. QTRU subrack The QTRU subrack can hold up to six QTRUs. refer to BTS3012 RF Front-End Subsystem. refer to Fan Box. For details on the QTRU subrack. refer to BTS3012 Multi-Transceiver Subsystem. It holds the following parts: DTMU DEMU DATU DCSU DCCU DABB • . For details on the fan subrack. The fan monitoring board detects the temperature at the air inlets at the bottom of the cabinet and automatically adjusts the fan speed. Common subrack The common subrack is installed below the fan subrack.16 (1) Power subrack (4) QTRU subrack (7) Signal lightning protection subrack • (2) Common subrack (3) Fan subrack (5) DAFU subrack (6) Power distribution unit DAFU subrack The DAFU subrack is configured with the DDPU.

17

DPTU DGPS For details on the common subrack, refer to BTS3012 Common Subsystem.

Signal lightning protection subrack The signal lightning protection subrack is installed on top of the cabinet. It is configured with the following boards: DMLC DELC DSAC For details on the functions of the signal lightning protection subrack, refer to Signal Protection Subsystem of the BTS3012.

Transmission subrack The transmission subrack is located below the common subrack. The transmission subrack reserves space for installing the baseband unit (BBU). The SDH and microwave transmission equipment can be installed in the transmission subrack.

Power distribution unit The power distribution unit consists of the DC lightning arrester, PGND bar, EMI filter, and the busbar at the right of the cabinet. For details on the power distribution unit, refer to BTS3012 Power Subsystem. Power subrack The power subrack is located at the bottom of the cabinet. It consists of the PSUs and the cable distribution area. For details on the power subrack, refer to BTS3012 Power Subsystem.

18

Logical Structure The logical structure of the BTS3012AE varies according to the external input power and the configuration of transceiver units.

ภาพที่ 11 Shows the logical structure of the BTS3012AE that uses the DC input power. In this case, the BTS3012AE consists of the following logical subsystems: common subsystem, signal protection subsystem, doubletransceiver subsystem, RF front-end subsystem, power subsystem, environment monitoring subsystem, and antenna subsystem.

ภาพที่ 11 แสดง Logical structure of the BTS3012AE (DC)

ภาพที่ 12 Shows the logical structure of the BTS3012AE that uses the AC input power and is configured with the QTRU. In this case, the BTS3012AE consists of the following logical subsystems: common subsystem, signal protection subsystem, multi-transceiver subsystem, RF front-end subsystem, power subsystem, environment monitoring subsystem, and antenna subsystem.

19

ภาพที่ 12 Logical structure of the BTS3012AE with the QTRU (AC)

ภาพที่ 13 Shows the logical structure of the BTS3012AE that uses the AC input power and is configured with the DTRU. In this case, the BTS3012AE consists of the following logical subsystems: common subsystem, signal protection subsystem, double-transceiver subsystem, RF front-end subsystem, power subsystem, environment monitoring subsystem, and antenna subsystem.

ภาพที่ 13 Logical structure of the BTS3012AE with the DTRU (AC)

refer to Typical Hardware Configuration of BTS3012AE Combined Cabinets and Cabinet Groups with the QTRU for the typical hardware configuration of the BTS3012AE. − 3. The BTS3900 features: . When the transceiver subsystem is configured with the DTRU. the BTS3900 features simpler structure and higher integration. refer to Typical Hardware Configuration of BTS3012AE Combined Cabinets and Cabinet Groups with the DTRU for the typical hardware configuration of the BTS3012AE. − • Typical hardware configuration of BTS3012AE combined cabinets and cabinet groups − When the transceiver subsystem is configured with the QTRU. refer to Typical Hardware Configuration of a Single BTS3012AE Cabinet with the QTRU for the typical hardware configuration of the BTS3012AE. Compared with traditional BTSs.3 BTS 3900 BTS3900 and BTS3900A The BTS3900 is an indoor macro base station developed by Huawei. The BTS3900 mainly consists of the BBU3900 and the RFUs. When the transceiver subsystem is configured with the DTRU. refer to Typical Hardware Configuration of a Single BTS3012AE Cabinet with the DTRU for the typical hardware configuration of the BTS3012AE.20 Typical Hardware Configuration The typical hardware configuration of the BTS3012AE is categorized into the following two types: • Typical hardware configuration of a single BTS3012AE cabinet − When the transceiver subsystem is configured with the QTRU.

• It supports the cell broadcast SMS and point-to-point SMS.21 • It is developed on the basis of the unified BTS platform for Huawei wireless products and enables the smooth evolution from 2G to 3G. concentric cell. ring. and hybrid topologies. • When the GRFU is configured for the BTS3900. and micro cell. such as star. A5/2. • It supports the A5/3. a site configured with the BTS3900s can support a maximum of 36 carriers in the maximum cell configuration of S12/12/12. chain. • It can be flexibly installed in a small footprint and can be easily maintained with low cost. a BTS3900 can support a maximum of 36 carriers in the maximum cell configuration of S12/12/12. • It supports multiple topologies. and A5/1 encryption and decryption algorithms. • It supports coexistence with the BTS3X. and GSM1800. • It shares the BBU3900 subrack. In . • It supports 2-way and 4-way RX diversity (not supported by the GRFU) to improve the uplink coverage. • It supports multiple frequency bands. a BTS3900 can support a maximum of 12 carriers in the maximum cell configuration of S4/4/4. • It supports the hierarchical cell. • It supports TX diversity (not supported by the GRFU) and PBT (not supported by the GRFU). • It supports omnidirectional cells and directional cells. • It supports Frequency Domain Reflectometer (FDR) . • When the DRFU is configured for the BTS3900. tree. • It supports the Abis IP/FE interface in hardware and enables Abis over IP through software upgrade if required. • It supports the GPRS and the EGPRS. such as PGSM900. In addition. with the DBS3900 to minimize the number of spare parts and reduce the cost. which is the central processing unit. BTS3012. enables accurate standing wave detection (not supported by the GRFU). EGSM900. and DBS3900.

such as PGSM900. and DCS1800. such as star. a site configured with the BTS3900s can support a maximum of 72 carriers in the maximum cell configuration of S24/24/24. Supports the GPRS and EGPRS. EGSM900. Supports the cell broadcast SMS and point-to-point SMS. ring. ภาพที่ Shows the BTS3900 GSM system architecture. Supports smooth evolution from 2G to 3G through the unified BTS platform. Supports two-way and four-way receive diversities to improve the uplink coverage.22 • • • • • • • addition. Supports multiple network topologies. chain. Supports multiple frequency bands. System Architecture The BTS3900 GSM system consists of the cabinet. ภาพที่ 14 BTS3900 GSM system architecture . tree. and auxiliary equipment. Supports transmit diversity and PBT. antenna subsystem. OM equipment. and hybrid topologies.

heat dissipation. ภาพที่ 15 แสดง BTS3900 system The BTS3900 mainly consists of the following components: • The BBU3900 is used for baseband processing and enables interaction between the BTS and the BSC. RFUs.23 System Architecture of the BTS3900 The BTS3900 consists of the BBU3900. data processing. which performs modulation. The indoor macro cabinet houses the BBU3900 and RFUs. The BBU3900 and RFUs are installed in the indoor macro cabinet. • • • . the indoor macro cabinet provides the functions such as power distribution. and surge protection The RFUs are of two types: DRFUs and GRFUs. demodulation. The RFU is an RF filtering unit. and combining and dividing for baseband signals and RF signals. In addition. and indoor macro cabinet.

power subsystem.24 Logical Structure of the BTS3900 The BTS3900 mainly consists of the BBU and RFUs. ภาพที่ 16 แสดง Logical structure of the BTS3900 The logical subsystems of the BTS3900 are as follows: • • • RF subsystem. and antenna subsystem. control subsystem. implemented by the DRFU or GRFU Control subsystem whose functions are implemented by the BBU Power subsystem whose functions are implemented by the following modules: DCDU-01 Module in the BTS3900 cabinet (-48 V DC) DCDU-01 Module and Power Subrack (DC/DC) in the BTS3900 cabinet (+24 V DC) . The logical structure of the BTS3900 consists of the RF subsystem.

The BTS3900 -48 V cabinet consists of the following components: the DRFUs or GRFUs. and FAN unit. or installed side by side with another BTS3900 -48 V cabinet. stacked on another BTS3900 -48 V cabinet. The BTS3900 -48 V cabinet can be installed alone. among which the GATM is optional. Single Cabinet Installation ภาพที่ 17 แสดง Typical configuration of the BTS3900 -48 V cabinet in single cabinet installation . The DC power is directly led into the DCDU-01 and the DCDU-01 distributes the DC power to each component in the cabinet. GATM. BBU.25 DCDU-01 Module and Power Subrack (AC/DC) in the BTS3900 cabinet (220 V AC) • Antenna subsystem whose functions are implemented by the following modules: GATM TMA Antenna Structure of the BTS3900 -48 V Cabinet The BTS3900 cabinet (-48 V) uses the external -48 V DC input. DCDU-01.

26 Double Cabinet Installation ภาพที่ 18 แสดง Typical configuration of two BTS3900 -48 V cabinets in side-by-side installation ภาพที่ 19 แสดง Typical configuration of two BTS3900 -48 V cabinets in stack .

and BBU. The BTS3900/BTS3900A is configured with the antenna system. the DRFU can be applied to wide-coverage scenarios. Each sector of the BTS must be configured with the minimum number of antennas. each sector has four antenna channels. When the GRFU is configured. RFUs. Basic Configuration Principles • If multiple hardware configurations meet the requirements for the RNP parameter settings. Wide coverage is preferred. The DRFU supports a maximum of two carriers and it is applicable to small. for the 4-way RX diversity. The DRFU supports the PBT. the configuration mode that supports smooth upgrades is preferred. and 4-way RX diversity mode. • • . the GRFU supports a maximum of six carriers and it is applicable to large-capacity scenarios. TX diversity. a single BTS3900/BTS3900A provides a maximum of 36 carriers with the maximum cell configuration of S12/12/12. That is. Therefore. each sector has two antenna channels.and middle-capacity scenarios. For the 2-way RX diversity. When the DRFU is configured. a single BTS3900/BTS3900A provides a maximum of 12 carriers with the maximum cell configuration of S4/4/4. two feeders connected to two single-polarized antennas or one dual-polarized antenna must be configured in a cell. By default. • • Antenna Configuration Principles • • One dual-polarized antenna can serve a maximum of two RFUs.27 BTS3900/BTS3900A Configuration Principles The BTS3900/BTS3900A is configured with RFUs. The DRFU and GRFU can be configured in the same cabinet or cell to support flexible capacity expansion. RX diversity is adopted on the GSM network.

The input port for RX main of carrier 2 is ANT2. • • . The CPRI_1 port is connected to the CPRI port on the BBU or to the upper-level RFU in the case of cascaded RFUs. Rx2 in. Table 1 RF configuration principles of the BTS3900 Principle Configuration principles of the DRFU ports • Description ANT1 and ANT2 are the TX ports of the duplexer. Rx1 out. the Rx1 in port on the middle DRFU is the input port for RX diversity of carrier 1. CPRI_0 and CPRI_1 are the ports for high-speed electrical cables. Rx1 in. When two carriers provided by a DRFU belong to different cells. which belongs to the second cell. three DRFUs need to be configured. which belongs to the first cell. and Rx2 out are the ports for signals between interconnected DRFUs. When two carriers provided by a DRFU belong to the same cell.28 RF Configuration Principles Table 1 describes the RF configuration principles of the BTS3900. both Rx1 in and Rx2 in can be the input ports for RX diversity of the two carriers. Rx1 in is the input port for RX diversity of carrier 1. The carriers provided by the middle DRFU belong to different cells. Rx2 in is the input port for RX diversity of carrier 2. That is. The input port for RX main of carrier 1 is ANT1. They are connected to jumpers. The CPRI_0 port is connected to the lower-level RFU Example In S3/3 configuration. The Rx2 in port is the input port for RX diversity of carrier 2.

Configuration principles of the GRFU ports • Example The ANT_TX/RXA port None. supports signal reception and transmission. The RFUs and the high-speed CPRI ports on the BBU have a one-toone relationship. if slot 1 on the RFU is idle. When the DRFU is configured. The CPRI_1 port is connected to the lower-level RFU in the case of cascaded RFUs. That is. CPRI_0 and CPRI_1 are the ports for high-speed electrical cables. None. • • Configuration principles of a single cabinet • • . Star topology is adopted between the BBU and RFUs.29 Table 1 RF configuration principles of the BTS3900 Principle Description in the case of cascaded RFUs. CPRI port 1 on the BBU is also idle. The CPRI_0 port is connected to the CPRI port on the BBU or to the upper-level RFU in the case of cascaded RFUs. and the ANT_RXB port supports signal reception. They are connected to jumpers. RX_INB and RX_OUTA are the ports for signals between interconnected GRFUs.

Therefore. Number of DRFUs = round up [(number of • For example. • Example Two TRXs of one DRFU configured in one sector A single DRFU does not support the S1/1 application. or 4-way RX diversity mode. a DRFU provides only one TRX. Number of DRFUs • • S3/3/3: Number of DRFUs = round up (9 / 2) = 5. S1/2/3: Number of DRFUs = round up [(6 + 1) / 2] = 4. When the DRFU works in TX PBT. TX diversity. you can configure the DRFU as required.30 Table 1 RF configuration principles of the BTS3900 Principle Description the maximum cell configuration of a single cabinet is S4/4/4. Configuration principles of multiple cabinets When star and chain topology is None. the RFU supports 3 levels of cascading in a chain and thus the BBU supports a maximum of 18 (6 x 3) RFUs. three DRFUs support the S3/3 application. an odd number of TRXs can be configured for a cell. for a site in S5/4/7 cell configuration. but data configuration is still performed on the basis of the S5/4/7 cell configuration. When the number of TRXs of the site is less than 12. the maximum cell configuration of a single cabinet is S12/12/12. After two TRXs are configured • . When the GRFU is configured. however. adopted between the BBU and RFUs. nine DRFUs are installed to meet the requirements of S6/4/8 cell configuration.

In S2/5/5 configuration. One GRFU supports a maximum cell configuration of S6. system mode • S5 = S3 + S2 or S5 = S2 + S3 • • In S3/5/4 configuration. When the number of TRXs of the site is greater than 12. two cells. multiple antenna systems are used. • • DRFU TRX After TRX allocation. To support the configuration larger than S12. Each cell with a single antenna can be configured with a maximum of two GRFUs. Then. two GRFUs supports a maximum cell configuration of S12. S5 can be divided into S3 + S2. Number of DRFUs = round up (number of TRXs after two TRXs are configured in one sector / 2) Number of GRFUs • One GRFU does not server None. the cell configuration becomes S3/(3/2)/4. Number of DRFUs = (6 + 6 + 6) / 2 = 9. the S5/5/5 configuration is S6/6/6.neighboring cells of each other. the second S5 is divided into S3 S6 = S4 + S2 or S6 = S3 + S3 S7 = S4 + S3 or S7 = S3 + S4 • . an even number of TRXs should be configured for a cell. the cells with an allocation in odd number of TRXs become double-antenna.31 Table 1 RF configuration principles of the BTS3900 Principle Description TRXs + number of S1 cells) / 2] • Example in one sector. the first S5 is divided into S2 + S3.

If the RF cabinet is configured with less than three 900 MHz DRFUs and three 1800 MHz DRFUs. the cell configuration becomes S2/(2/3)/(3/2). Then. When two RF cabinets are configured and the number of DRFUs at each band is not more than six. DRFUs at two bands configured in a site • If the number of DRFUs is not None.32 Table 1 RF configuration principles of the BTS3900 Principle • Description S8 = S4 + S4 Example + S2. the 900 MHz DRFUs are installed in of the three slots on the left of the RF cabinet. • . The DRFUs are installed in the slots according to the typical S4/4/4 configuration. more than 6 in a double-band site. the 900 MHz DRFUs are installed in the first RF cabinet and the 1800 MHz DRFUs are installed in the second RF cabinet. the DRFUs at two bands are configured in the same cabinet. and the 1800 MHz DRFUs are installed in the three slots on the right of the RF cabinet.

a single DRFU is configured with one TRX. 1800 MHz). • Example None. 900 MHz) is greater than six. The TX power of a DRFU and that of a GRFU within a cell are almost the same. Coexistence Coexistence configuration principles configuration of the DRFUs and GRFUs are as principles of the follows: DRFUs and • The primary BCCH is carried GRFUs on a GRFU. The power • . when two DRFUs are configured.33 Table 1 RF configuration principles of the BTS3900 Principle Description When two RF cabinets are configured and the number of DRFUs at one band (for example. one DRFU is preferably used. The mixed configuration of DRFUs at two bands is not allowed. When the requirements of the output power and number of carriers are met and the cell configuration is greater than S4. other DRFUs at this band share the other RF cabinet with the DRFUs at the other band (for example.

4-way RX diversity and TX diversity are not supported. • Example When the DRFUs and GRFUs are configured in one cell. The DRFUs and GRFUs are not recommended in the same new site.5 dB. ภาพที่ 20 แสดง BBU slots .34 Table 1 RF configuration principles of the BTS3900 Principle Description difference should not exceed 0. Shows the BBU slots. • BBU Configuration Principles • • A BBU has 6 CPRI ports and supports a maximum of 72 carriers.

The GTMU is installed in slot 5 or slot 6. A second UPEU can be configured when the backup power is required. GTMU One GTMU must be configured. cannot be configured with the UPEU and the UEIU at the same time. UEIU One UEIU must be configured when more than two BTS3900 cabinets are configured in a single site. The UELP is installed in slot 1. Description . USCU The USCU is optional and a maximum of one USCU can be configured. In the outdoor application. one UEIU must be configured when more than one APM30 power cabinet is configured. Table 2 Board configuration principles of the BBU Module or Board UBFA UPEU One UBFA must be configured. One UPEU must be configured. UELP Not required in the BTS3900 One UELP must be configured in the BTS3900A. however. The BBU.35 • Table 2 describes the board configuration principles of the BBU. The USCU is installed in slot 0.

36 CPRI Cable Connections of the RFUs The RFUs support various topologies: star. ภาพที่ 21 แสดง Typical topology of the DRFUs ภาพที่ 22 แสดง Typical topology of the GRFUs . and ring. chain.

OM equipment. and auxiliary equipment ภาพที่ 23 แสดง BTS3900A GSM system architecture . System Architecture The BTS3900A GSM system consists of the cabinet.4 BTS3900A GSM This introduces the BTS3900A GSM. The BTS3900A GSM is the fourth-generation outdoor macro BTS developed by Huawei.37 Table 3 describes the three typical topologies of the DRFUs. antenna subsystem. Table 3 Three typical topologies of the DRFUs Topology Star Chain Ring Application Scenario Supports the minimum configuration scenarios Supports the maximum configuration scenarios Supports the high reliability scenarios 3.

Supports omnidirectional cells and directional cells. Supports the GPRS and EGPRS. Shares the BBU. and hybrid topologies. concentric cell. and micro cell. Supports the cell broadcast SMS and point-to-point SMS. which is the central processing unit. easy maintenance. Supports synchronization with the BTS3012. Supports transmit diversity and PBT. such as star. • • • • • • • • • • • • • • . ring. Supports a maximum of 12 TRXs in a cabinet and the maximum configuration of S4/4/4. Features small size.38 Overview The features of the BTS3900A GSM are as follows: • Supports smooth evolution from 2G to 3G through the unified BTS platform. with the DBS3900 GSM to minimize the number of spare parts and reduce the cost. Supports the hierarchical cell. Supports multiple frequency bands. and DCS1800. tree. A5/2. flexible installation. and low OM cost. Supports two-way and four-way receive diversities to improve the uplink coverage. Supports the A5/3. Supports multiple network topologies. such as PGSM900. chain. and A5/1 encryption and decryption algorithms. EGSM900. Supports the Abis IP/FE port in hardware and supports Abis over IP through software upgrade.

FAN unit. DCDU02.39 • Supports a maximum of 72 TRXs in multiple cabinets and the maximum configuration of S24/24/24. . The APM30 battery cabinet and APM30 transmission cabinet. The RF cabinet is categorized into two types. Application Scenario A single BTS3900A GSM cabinet supports the S4/4/4 configuration. the large-capacity configuration can be used to realize the coverage of densely populated urban areas. The function modules of the BTS3900A include the DRFU. and GATM. which provide backup power for a long period of time and space for user equipment respectively. The BTS3900 GSM can support the S4/4/4 + S4/4/4 configuration through cabinet stack. When the equipment room space is limited. FMUA. BBU. are optional for the BTS3900A. namely 3RFU cabinet and 6RFU cabinet. Structure of the BTS3900A Cabinet The BTS3900A cabinet consists of the RF cabinet and the APM30 power cabinet. among which the GATM is optional.

40 ภาพที่ 24 แสดง Typical configuration of a BTS3900A cabinet (1) (1) 6RFU cabinet (4) FMUA (7) BBU (2) DRFU (5) DCDU-02 (8) PDU (3) FAN unit (6) GATM (9) Power subrack (AC/DC) - (10) APM30 power cabinet - .

41 ภาพที่ 25 แสดง Typical configuration of a BTS3900A cabinet (2) (1) Battery (4) FAN unit (7) GATM (10) Power subrack (AC/DC) (2) 3RFU cabinet (5) FMUA (8) BBU (11) APM30 power cabinet (3) DRFU (6) DCDU-02 (9) PDU - .

42 ภาพที่ 26 แสดง Typical configuration of a BTS3900A cabinet (3) (1) 6RFU cabinet (4) FMUA (7) BBU (10) APM30 power cabinet (2) DRFU (5) DCDU-02 (8) PDU (11) Battery (3) FAN unit (6) GATM (9) Power subrack (AC/DC) (12) 3RFU cabinet .

43 ภาพที่ 27 แสดง Typical configuration of a BTS3900A cabinet (4) (1) 6RFU cabinet (4) FMUA (7) BBU (10) APM30 power cabinet (2) DRFU (5) DCDU-02 (8) PDU (11) DCDU-03A (3) FAN unit (6) GATM (9) Power subrack (AC/DC) (12) Transmission unit (15) APM30 battery cabinet (13) APM30 transmission cabinet (14) Battery .

. and antenna subsystem. S1/1/1 + S3/3/3. Figure 2 shows the logical structure of the BTS3900A GSM.44 Logical Structure The BTS3900A GSM consists of the BBU and DRFU. S6/6/6. S2/2/2 + S2/2/2. S4/4/4. power subsystem. S2/2/2. The BTS3900A GSM consists of the following logical subsystems: RF subsystem. control subsystem. ภาพที่ 28 แสดง Logical structure of the BTS3900A GSM Typical Configuration of the BTS3900/BTS3900A This lists the number of components required for the cell configuration of S1/1/1. and S4/4/4 + S4/4/4.

45 Table 4 lists the typical configuration of the BTS3900/BTS3900A. Table 4 Typical configuration of the BTS3900/BTS3900A Typical Number of Number of Configuration DRFUs Antennas S1/1/1 S2/2/2 S4/4/4 S2/2/2 + S2/2/2 3 3 6 6 3 3 3 6 • Number of Other Components of the BTS3900 BTS3900 cabinet: 1 • • • • • Number of Other Components of the BTS3900A APM30 power cabinet: 1 Power subrack (AC/DC): 1 PDU: 1 BBU: 1 GATM: optional RF cabinet: 1 FMUA: 1 DCDU-02: 2 FAN unit: 2 APM30 power cabinet: 1 Power subrack (AC/DC): 1 PDU: 1 BBU: 1 GATM: optional RF cabinet: 2 FMUA: 2 DCDU-02: 4 FAN unit: 1 DCDU-01: 1 BBU: 1 Power subrack (DC/DC): 1 (+24 V DC input) Power subrack (AC/DC): 1 (220 V AC input) GATM: optional BTS3900 cabinet: 2 FAN unit: 2 DCDU-01: 2 BBU: 1 Power subrack (DC/DC): 1 (+24 V DC input) Power subrack (AC/DC): 1 (220 V AC • • • • • • • • • • S6/6/6 S1/1/1 + S3/3/3 S4/4/4 + S4/4/4 9 8 12 6 6 6 • • • • • • • • • • • • • • .

RRU3004. and antenna subsystem.46 Table 4 Typical configuration of the BTS3900/BTS3900A Typical Number of Number of Configuration DRFUs Antennas Number of Other Components of the BTS3900 input) • • Number of Other Components of the BTS3900A FAN unit: 4 GATM: optional 3. ภาพที่ 29 แสดง DBS3900 GSM system architecture . System Architecture The DBS3900 GSM consists of the BBU3900 GSM. The DBS3900 GSM is a type of multitransceiver distributed base station developed by Huawei.5 DBS 3900 Introduction to the DBS3900 GSM This introduces the DBS3900 GSM.

It performs centralized management (OM and signaling processing) of the entire base station system and provides the reference clock to the system. and hybrid topologies. Each BBU supports a maximum of 36 TRXs. It processes baseband signals and RF signals. tree.5 dBm (typical value in normal temperature). such as star. Supports transmission sharing between the GSM system and the UMTS system. The maximum output power of the TRX is 40 W at 900 MHz or 30 W at 1800 MHz. Supports software synchronization Supports E1 and T1 transmission Supports multiple network topologies. Each RRU module carries two TRXs. • • • • • • • • • . The antenna subsystem receives uplink signals and transmits downlink signals on the Um interface. Supports transmit diversity and four-way receive diversity. Supports the TCH/FS static sensitivity of -112. It can support Abis IP through software upgrade. The RRU3004 is an outdoor remote RF unit. chain. Supports the Power Boost Technology (PBT). The two combined RRU modules carry four TRXs. • • Overview The DBS3900 GSM has the following features: • • The maximum remote distance in cascaded mode is 40 km. ring. Supports Flex Abis networking.47 • The BBU3900 GSM provides physical interfaces for connections with the BSC and RRU.

and railway. and monitoring unit. ภาพที่ 29 แสดง Logical structure of the BBU3900 GSM . highway. • Application Scenario The DBS3900 GSM uses the Remote Radio Head (RRH) technology and features flexible topology. It can be deployed in indoor coverage scenarios and outdoor coverage scenarios. Idle frames are not transmitted on the transmission link. Supports multiple frequency bands (850 MHz and 1800 MHz) to meet requirements in different regions. such as city street. high-speed interface unit. BBU3900 GSM Module Each BBU3900 GSM consists of five logical units: BTS interface unit.48 • • Supports AMR. clock unit. This saves the transmission bandwidth. Supports Abis transmission optimization. central processing unit. It supports the detection and recovery of idle frames on the DBS and the BSC sides.

signal processing unit. dual duplexer. refer to: • • High-Speed Interface Unit Signal Processing Unit .49 For details on the logical units of the BBU3900 GSM. and low noise amplifier (LNA). ภาพที่ 30 แสดง Logical structure of the RRU3004 For details on the logical units of the RRU3004. refer to: • • • • • BTS Interface Unit Central Processing Unit High-Speed Interface Unit Clock Unit Monitoring Unit RRU3004 Module Each RRU3004 module consists of five logical units: high-speed interface unit. power amplifier (PA).

cables. and alarm box. ภาพที่ 31 แสดง Physical structure of the BSC LMT: Local Maintenance Terminal PDF: Power Distribution Frame Table 5 lists the components of the BSC.50 • • • PA Dual Duplexer LNA 3.6 BSC BSC Physical Structure This describes the physical structure of the BSC. refer to GBCR (Configuration Type A) and GBCR . Table 5 Components of the BSC Component GSM BSC control processing rack (GBCR) Introduction The GBCR provides switching and processes Description For details. including the cabinet. LMT computers.

One (Configuration Type B). It is optional for the BSC. The number of BSC cables to be configured depends on actual requirements. refer to LMT-Related is installed with the LMT Definitions. and trunk cable. refer to GBSR Cabinet.51 Table 5 Components of the BSC Component Introduction Description services for the BSC. The number of GBSRs to be configured depends on the traffic volume. Zero to three GBSRs can be configured. into the Ethernet cable. BSC cables are classified For details. software package and is connected to the OM network of the NEs. optical cable. GSM BSC service processing rack (GBCR) The GBSR processes For details. refer to BSC Cables. The LMT is a computer that For details. various services for the BSC. The alarm box can generate audible and User manual delivered with the alarm box BSC Cables BSC LMT Alarm box . GBCR is configured in a BSC.

52 Table 5 Components of the BSC Component Introduction visual alarms. clock subsystem. service processing subsystem. It is mandatory for the BSC. . Description ภาพที่ 32 แสดง Logical structure of the BSC The interface processing subsystem of the BSC provides the Pb or Gb interface. power subsystem. depending on the types of PCU. BSC Logical Structure Logically. interface processing subsystem. and environment monitoring subsystem. the BSC system consists of the TDM switching subsystem. service control subsystem. GE switching subsystem.

53 • When the built-in PCU is used. the interface processing subsystem provides the Pb interface to enable the communication between the BSC and the PCU. The interface processing subsystem supports different transmission modes over the A interface: • When the IP transmission is used. and two types of hardware configuration. BSC Hardware Configuration This describes three types of BSC subracks. two installation modes of the GTCS. three combination modes of BSC subracks. • The interface processing subsystem of the BSC cannot provide the Gb interface and Pb interface simultaneously. the A interface enables the communication between the BSC and the MSC/MGW. the A interface enables the communication between the BSC and the MGW. two types of PCU. the interface processing subsystem provides the Gb interface to enable the communication between the BSC and the SGSN. When the TDM transmission is used. • The interface processing subsystem of the BSC cannot support the two transmission modes simultaneously. When the external PCU is used. BSC Subracks The BSC subracks can be classified into the following types: • • • GMPS GEPS GTCS .

• Inter-Subrack TDM Interconnections The inter-subrack TDM interconnections between one BM subrack and another BM subrack and between one TC subrack and another TC subrack are established through the inter-GTNU cables. • In local GTCS mode. the GMPS must be the main subrack. and the GEPS must be the extension subrack. In remote GTCS mode. Both the BM subracks and the TC subracks have two interconnection modes. Installation Modes of the GTCS The GTCS can be configured on the BSC side and on the MSC side. and the other TC subracks must be extension subracks. If the GTCS is installed on the MSC side. For details. the GTCS is installed in an independent GBSR and does not share a cabinet with the GMPS/GEPS.54 Generally. refer to Physical Structure of the BSC GE Switching Subsystem. In addition. the installation mode is referred to as remote GTCS. any TC subrack can be the main subrack. the GSCU in the main GTCS is connected to the GSCU in the GMPS through the crossover cable. The subrack located in the center of the star topology is referred to as the main subrack. For details. refer to Physical Structure of the BSC TDM Switching Subsystem. the . If the GTCS is installed on the BSC side. the installation mode is referred to as local GTCS. For the inter-subrack GE interconnection of TC subracks. and the subracks connected to the main subrack are referred to as extension subracks. both the GMPS and GEPS are referred to as the BM subrack. For the inter-subrack GE interconnection of BM subracks. and the GTCS is referred to as the TC subrack. • Inter-Subrack GE Interconnections The GSCUs in the BM subracks or in the TC subracks are connected in star topology.

55 GSCU in the main GTCS is not connected to the GSCU in the GMPS. The transmission rate is fast. the OM information is carried by the GE link between the GSCU in the GMPS and the GSCU in the main GTCS. . ภาพที่ 33 แสดง OM path between the GMPS and the main GTCS (in local GTCS mode) ภาพที่ 34 แสดง OM path between the GMPS and the main GTCS (in remote GTCS mode) As shown in Figure 33 when OM is performed on the local GTCS.

The GTCS can be configured on the BSC side or on the MSC side. The GTCS can be configured on the BSC side and share a cabinet with other subracks.56 As shown in Figure 34 when OM is performed on the remote GTCS. the subrack is still referred to . The application scenarios of the local GTCS and remote GTCS are as follows: If the distance between the GSCU in the GMPS and the GSCU in the main GTCS exceeds the maximum length of a crossover cable. the local GTCS should be configured. the BSC consists of the GMPS/GEPS and GTCS. When the TC is configured in the GMPS. the crossover cable can be made on site and its maximum length is 100 m. Otherwise. Configuration Modes of BSC Subracks The BSC subracks support the following configuration modes: • BM/TC separated In BM/TC separated configuration mode. Otherwise. • BM/TC combined In BM/TC combined configuration mode. When the TC is configured in the GEPS. Characteristics: In this configuration mode. thus saving the transmission resources between the BSC and the MSC. the GTCS can be configured flexibly. If the distance between the GMPS and the main GTCS exceeds 100 m. For example. the OM information is carried by the E1/T1 link between the GEIUT/GOIUT in the GMPS and the GEIUT/GOIUT in the main GTCS. the subrack is still referred to as the GMPS. the remote GTCS should be configured. the local GTCS should be configured. The transmission rate is slow. the TC function is performed by the GMPS or GEPS. the remote GTCS should be configured. The GTCS can be configured in an independent GBSR on the MSC side.

• A over IP In A over IP configuration mode. In BM/TC combined configuration mode. • The built-in PCU is the GDPUP. layer 3 of the A interface protocol stack uses IP. the BSC in BM/TC combined configuration mode has fewer cabinets and subracks. and communicates with the SGSN over the Gb interface. In this case. and the TC function is performed by the MGW. . The GDPUP is configured in the GMPS/GEPS. Characteristics: Compared with the BM/TC separated configuration mode. Characteristics: In A over IP configuration mode. In this case. the TC function is performed by the GDPUX. Characteristics: The external PCU requires a large floor area and is difficult for installation and maintenance.57 as the GEPS. It communicates with the BSC over the Pb interface. the BSC has few cabinets and subracks. In addition. the BSC in BM/TC combined configuration mode has a high density of integration. Thus. which provides PS service processing functions. the GTCS is not required. • The external PCU is an independent network element that provides PS service processing functions. when the capacity is the same. the BSC must be connected to the Huawei MGW. the BSC consists of the GMPS/GEPS and is not configured with the GTCS. Types of PCU The BSC supports two types of PCU: built-in PCU and external PCU.

and convenient installation and maintenance.58 Application scenario: Compared with the external PCU. The built-in PCU features small footprint. If the GBAM is used. the BSC must use the built-in PCU. Characteristics: Compared with the GBAM. • When the IP protocol is used on layer 3 or HDLC protocol is used on layer 2 of the protocol stack on the Abis interface. The GBAM occupies a subrack in the GBCR and the cable connection of the GBAM is complex. When TDM transmission is used over the Abis interface. • BSC Hardware Configuration Types The BSC supports two types of server: GBAM and GOMU. the GOMU requires a small installation space. The requirements for the configuration of the PCU vary with the transmission modes over the Abis interface. It is connected to the GSCU in the GMPS through the FE/GE port. the built-in PCU is a board that can be installed in a BSC subrack. • The GBAM is independent from the BSC components. In addition. easy cabling. . the KVM must be configured to serve as the operating platform for the GBAM. The GOMU should be installed in slots 00 to 03 or slots 20 to 23 in the GMPS. it is configured in subrack 0 of the GBCR. • The GOMU is a type of board in the BSC. the BSC can use either the built-in PCU or the external PCU. Characteristics: If the GBAM is used. the GOMU features simple cable connection and easy installation and maintenance. The GBAM/GOMU enables the communication between the Local Maintenance Terminal and the BSC. One GOMU occupies two slots.

............................................................................................................................................................................................................. ................................................ สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ............................................................................................... ................... ................................................... ................................................................................ the BSC is configured with the GBAM................... the BSC in configuration type B can save a subrack...............................................................................com .............................................................................................................. In configuration type B....................................................................................................................................... ผูประสานงาน นายวีระ ทองไพบูลย โทร............................................................. • • In configuration type A.. ................... Compared with configuration type A..................... ... 0-2104-4505 E-mail weera............................................................................. ....................... ... .................................... ..................... the cable connection is simple and the installation and maintenance is easy................................................................................................................................................................................................. the BSC is configured with the GOMU......................................................................59 The BSC hardware configuration is classified into configuration type A and configuration type B based on the server used...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... In addition...................t@cattelecom.... สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาฝายที่เกี่ยวของ ..............

60 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful