Consultant specializat pe case de epoca. Articol ziar Opinia - Buzau

6 CULTUR~

Cristian IONESCU

Miercuri, 9 februarie 2011

Unii le v`d ca pe adev`rate obiecte de art`, iar al]ii, dimpotriv`, doar ca ni[te locuin]e demodate. Indiferent de percep]ie, casele de epoc` constituie în România o pia]` prea pu]in exploatat`. Ca [i cump`r`tor interesat de o locuin]` cu o arhitectur` veche, te ciocne[ti de la primii pa[i de ignoran]a celor din jur [i sim]i nevoia unei p`reri avizate. Aici intr` în scen` expertul în domeniul caselor de epoc`, buzoianul Valentin Mandache. {colit în Marea Britanie („London School of Economics and Political Science” [i „Birkbeck College, Department of Economics, Mathematics and Statistics” din Londra), unde a lucrat în domeniul renov`rii [i comercializ`rii proprieta]ilor istorice, buzoianul spune c` este singurul expert din ]ar` în case de epoc` care lucreaz` în domeniul privat. „Sunt expert în case de epoca [i market analyst specializat pe pia]a construc]iilor istorice [i etnografice, iar activitatea mea vizeaz` oamenii care vor s` fac` o investi]ie pe aceast` pia]`, a caselor istorice. Practic, ofer consultan]`”, a declarat Valentin Mandache.

Buzoianul Valentin Mandache, singurul expert rom#n în domeniul caselor de epoc`
• „România este o pia]` a locuin]elor istorice neumblat` [i fascinant`”, spune specialistul [colit în Anglia • Iar la Buz`u se mai reg`sesc \nc` stilul fran]uzesc, cel Neorom#nesc [i chiar Art Deco
Partenerii englezi, pu[i pe fug` de criz`: „România nu era El Dorado”
De[i are [i cet`]enie britanic`, buzoianul a ales s` se întoarc` acas`, considerând c` România reprezint` o lume prea pu]in cunoscut` de cump`r`torii str`ini. Al`turi de el au fost ini]ial [i câ]iva parteneri englezi pe care criza financiar` i-a pus rapid pe fug`. „România este clar o pia]` neumblat` [i fascinant`. A[a se face c` în 2006 am venit în ]ara natal` cu o companie britanic` care a plecat la scurt timp, pentru c` a r`mas f`r` bani. S-au speriat de criz`. Ei au investit în terenuri [i banii cu care veneau erau practic ac]iuni listate la burse prin New Jersey [i nu mai [tiu pe unde. România nu era El Dorado cum credeau ei [i au realizat c` ]ara fusese supraevaluat`“, mai poveste[te buzoianul.

De la sfaturi legate de arhitectur`, la munca de detectiv
R`mas singur, dar cu specializarea de economist în buzunar, Valentin Mandache a mers mai departe, ajungând la concluzia c` „România se afl` într-

o situa]ie de conjunctur`, dar bolile trec“. Accept` s` ajute oamenii pasiona]i de arhitectura veche r`spunzând solicit`rilor lor care sunt diverse. „Unii m` întreab` ce culoare s` foloseasc` la renovare, al]ii vor s` restaureze [i au nevoie de informa]ii clare în leg`tura cu

arhitectura respectiv`. Se întâmpl` s` fac [i munc` de detectiv pentru cei interesa]i de trecutul casei [i m` duc s` verific la Arhive, s` întreb vecinii. Mai sunt al]i proprietari care vor s` vând` casa în str`in`tate...“, poveste[te specialistul.

Termopanele [i acoperi[urile Lindab, du[manii arhitecturii vechi
„Din p`cate, aceste case sufer` din cauza moderniz`rii f`r` cap. Cei care au f`cut bani în Spania au adus dup` ei termopane, acoperi[uri lindab [i culori ]ip`toare. Între 60 [i 70 la sut` dintre toate casele din ]ar` se vor distruge. Pân` nu se na[te o nou` genera]ie care s` prind` gustul caselor vechi, nu se rezolv` nimic”, mai spune specialistul.

„Spitalul <Br`tianu>, o bijuterie l`sat` s` cad`”
Când vine vorba despre ora[ul natal, Valentin Mandache spune c` Buz`ul este fascinant, de]inând diverse stiluri arhitecturale ca urmare a pozi]ion`rii în drumul spre Istambul. „Reg`sim începând cu stilul fran]uzesc, Neoromânesc [i pân` la Art Deco. Uita]i-v` la fostul Spital <Br`tianu>, o bijuterie arhitectural` în stil Art Nouveau care este l`sat` s` cad`. Ce u[` are la intrare [i ce gard! Alte dou` piese fenomenale de Art Nouveau românesc din Buz`u sunt sediul Tribunalului [i Palatul Comunal, acesta din urm` fiind opera arhitectului Alexandru S`vulescu, care face parte din prima genera]ie de arhitec]i profesioni[ti ai României, [colit la Paris, [i un contemporan al lui Ion Mincu. El a proiectat de asemenea Palatul Po[telor, actualul Muzeu de Istorie Na]ional` a României, una dintre cl`dirile iconice ale Bucure[tiului”, declar` Valentin Mandache. Dac` în alte p`r]i cel mai mare du[man al caselor vechi este timpul, în Buz`u [i în toat` ]ara în general este chiar omul.

PROGRAME TV // PROGRAME TV // PROGRAME TV
TVR 1 TVR 2 ANTENA 1 PRO TV PRIMA TV NA}IONAL TV ACAS~ TV

HBO HBO 06.00 Harry Potter [i Prin]ul Semipur (aventuri) 08.30 Num`rul pe septembrie (doc.) 10.00 Playlist pentru Nick [i Norah (comedie) 13.20 Furtuna de foc (dram`) 15.15 Transformers: R`zbunarea celor \nvin[i (’09) 17.45 Hannah Montana: Filmul (comedie) 19.30 Jimmy [i Hope (s) 20.00 Marea mahmureal` (comedie) 21.40 Vorbe[te cu mine (com.) 23.40 True Blood (s) 00.40 Mistere \n Pittsburgh (dram`) 02.20 Curaj \n linia \nt#i (dram`) 04.15 Stuart: O via]` spus` invers (dram`)

09.00 Dovad` de iubire (s) 10.00 Profesioni[tii (r) 11.00 Pur [i simplu delicios (r) 11.15 Vedeta familiei (r) 12.50 Legendele palatului (s) 14.00 Telejurnal 14.45 Istorii de buzunar 15.00 Teleshopping 15.30 Oameni ca noi 16.00 Convie]uiri 17.00 Genera]ia contra 17.30 ONG Blitz 18.00 Telejurnal 18.30 Legendele palatului (s) 19.40 Sport 20.00 Telejurnal 20.40 Tema zilei 21.00 Ochiul magic 22.00 Eurovision 2011 22.15 Inimi (dragoste) 00.25 Ragtime (reluare) 02.55 ONG Blitz (r) 03.15 Pur [i simplu delicios (r) 03.20 Telejurnal 03.55 Tema zilei (r) 04.10 Dovad` de iubire

07.00 Tandem de [oc (s) 08.10 Tonomatul DP2 10.00 Joc deschis (r) 11.00 Confesiuni (r) 12.00 Telejurnal 12.30 Ora de business 14.30 |mpreun` \n Europa 15.30 |ntre cer [i p`m#nt (r) 16.00 Tandem de [oc (r) 16.55 |nving`torii 17.00 Telejurnal 17.30 Confesiuni 18.30 E-forum 19.00 Ora de business 20.00 Dincolo de hart` 20.30 Opera]iuni speciale 21.00 Legea lui Murphy (s) 22.00 Ora de [tiri 23.00 Cleopatra 2525 (s) 00.00 E-forum (r) 00.30 Atlas (r) 01.00 Confesiuni (r) 02.00 Ora de business 03.00 Tonomatul DP2 (reluare) 04.45 Mesager 05.25 Ora de [tiri

06.00 Observator 08.00 ‘Neatza 10.00 |n gura presei 11.00 American Graffiti (com.) 13.00 Observator 14.00 Detectiv cu greutate: St`p#nul soarelui (ac]iune) 16.00 Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.20 Te pui cu blondele? (divertisment) 21.50 Narcisa s`lbatic` (s) 23.00 Observator 23.45 Un show p`c`tos (divertisment) 01.00 Lege [i ordine: Brigada special` (s) 02.00 |nchiderea programului

07.00 {tiri 10.00 Om s`rac, om bogat (reluare) 12.00 T#n`r [i nelini[tit (r) 13.00 {tiri 14.00 Transformare fatal` (suspans) 16.00 T#n`r [i nelini[tit (s) 17.00 {tiri 17.45 Happy Hour 19.00 {tiri 20.30 Maestrul be]iv (comedie) 22.15 Mo[tenirea (s) 23.30 {tiri 00.00 Flashpoint (s) 01.00 Maestrul be]iv (reluare) 03.00 {tiri 04.30 Om s`rac, om bogat (r)

Redac]ia „Opinia“ nu \[i asum` r`spunderea pentru modific`rile ap`rute \n programele TV

09.00 Cirea[a de pe tort (reluare) 10.00 Casa noastr` (r) 10.30 Marile speran]e (reluare) 12.30 Teleshopping 13.00 Desene animate 13.30 Teleshopping 14.00 |nt#lnirea inimilor (s) 15.00 Anchet` militar` (r) 16.00 Martorul [tie mai mult (dram`) 17.30 Mondenii (r) 18.00 Focus 19.15 Desene animate 19.30 Iubiri secrete 20.30 Fotbal Shaolin (ac]iune) 22.15 Tr`sni]ii (s) 23.00 Mondenii (r) 23.30 Anchet` militar` (s) 00.30 Nevoi aprinse 02.30 Focus (r) 03.30 Teo live (r) 05.00 Fotbal Shaolin (reluare)

07.45 Taxi Driver (r) 10.00 Teleshopping 10.15 Pastila Vou` 10.30 Tibanu’ (r) 13.00 FBI Files (s) 15.45 Copii contra p`rin]i 17.30 Mirajul iubirii (s) 18.30 {tiri 19.15 Culoarea fericirii (s) 20.15 Milionari de weekend 22.15 Puterea dragostei 00.30 FBI Files (r) 01.30 Puterea dragostei (r) 03.30 Taxi Driver (r) 04.30 S`rut m#na, mam`! (r)

07.00 Dragoste nebun` (s) 08.30 Esmeralda (r) 10.00 Paradisul blestemat (s) 11.00 Teleshopping 11.30 Paradisul blestemat (s) 12.45 O mare de pasiune (r) 13.45 Teleshopping 14.30 Iubire [i onoare (r) 15.30 Clase 406 (s) 16.25 Vremea de Acas` 16.30 Esmeralda (s) 17.30 Pove[tiri adev`rate 18.30 O mare de pasiune (s) 19.30 Fructul oprit (s) 20.30 Iubire [i onoare (s) 21.30 C`ut#nd-o pe Elisa (s) 22.30 Pove[tiri de noapte (r) 23.30 Demon [i \nger (s) 00.30 Clase 406 (r) 01.30 Iubire [i onoare (r) 02.30 Pove[tiri adev`rate (r) 03.30 Pove[tiri de noapte (r) 04.30 Iubire [i onoare (r) 05.30 Dragoste nebun` (s)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful