Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Krivicni

Krivicni

Ratings:
(0)
|Views: 2,237|Likes:
Published by Nina Atanasijevic

More info:

Published by: Nina Atanasijevic on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2014

pdf

text

original

 
Z A K O N I K
O KRIVIČNOM POSTUPKU
Deo prviOPŠTE ODREDBEGlava IOSNOVNA PRAVILA
Svrha Zakonika o krivičnom postupkuČlan 1.
(1) Ovaj zakonik sadrži pravila čiji je cilj da se omogućipravično vođenje krivičnog postupka, tako da niko nevin ne bude osuđen,a da se učiniocu krivičnog dela izrekne krivična sankcija pod uslovimapredviđenim Krivičnim zakonikom i na osnovu zakonito sprovedenogpostupka.(2) Pre donošenja pravnosnažne presude ili rešenja okažnjavanju, prava okrivljenog i njegove slobode se mogu ograničiti samopod uslovima koje određuje ovaj zakonik i samo u onoj meri koja jeneophodna radi ostvarivanja svrhe krivičnog postupka iz stava 1. ovogčlana.
Pravo suda da izriče krivične sankcijeČlan 2.
Krivičnu sankciju učiniocu krivičnog dela može svojomodlukom izreći samo nadležni sud u postupku koji je pokrenut i sprovedenpo ovom zakoniku.
Pretpostavka nevinostiČlan 3.
(1) Svako će se smatrati nevinim dok se njegova krivica neutvrdi pravnosnažnom odlukom nadležnog suda.(2) Državni organi, sredstva javnog informisanja,udruženja građana, ličnosti iz javnog života i druga lica, dužni su da sepridržavaju pravila iz stava 1. ovog člana i da svojim javnim izjavama okrivičnom postupku koji je u toku ne vređaju druga pravila postupka,prava okrivljenog i oštećenog, sudsku nezavisnost i nepristrasnost.(3) Istražni sudija tokom prethodne istrage i istrage,odnosno predsednik suda nakon što je istraga završena ili poslepodnošenja neposredne optužnice, će po službenoj dužnosti ili napredlog stranaka, branioca, oštećenog, odnosno njegovog punomoćnika,
 
- 2 -licu koje prekrši dužnost iz stava 2. ovog člana, izreći javnu opomenu,koja se o trošku tog lica objavljuje u sredstvima javnog informisanja.(4) Ako je dužnost iz stava 2. ovog člana prekršena naosobito težak način, a naročito ako iz svih okolnosti očigledno proizilazida je to učinjeno radi uticanja na sud i druge nadležne organe ili u ciljuprouzrokovanja teških posledica po okrivljenog ili oštećenog, odnosno podruge učesnike krivičnog postupka, fizičkom licu se uz javnu opomenumože izreći noana kazna do 150.000 dinara, a pravnom licu do1.500.000 dinara.(5) Ako fizičko lice i nakon mere iz stava 3, odnosno stava4. ovog člana prekrši dužnost iz stava 2. ovog člana, izriče mu senovčana kazna do 300.000 dinara, a novčanom kaznom do 3.000.000dinara se kažnjava pravno lice, koje nakon javne opomene prekršidužnost iz stava 2. ovog člana. Za svako sledeće kršenje dužnosti izstava 2. ovog člana, fizičkom licu se može izreći novčana kazna do450.000 dinara, a pravnom licu do 4.500.000 dinara, a svako novoobrazloženo rešenje o kažnjavanju se može o trošku kažnjenog licaobjaviti putem sredstava javnog informisanja.(6) Protiv rešenja o kažnjavanju iz st. 4. i 5. ovog članamože se izjaviti žalba o kojoj rešava predsednik suda, ako je rešenjedoneo istražni sudija, a o žalbi protiv rešenja o kažnjavanju koje je doneopredsednik suda, rešava veće iz člana 24. stav 6. ovog zakonika.
Pravilo u sumnji u korist okrivljenogČlan 4.
Ako i nakon pribavljanja svih raspoloživih dokaza injihovog izvođenja u krivičnom postupku, ostane samo sumnja u odnosuna postojanje nekog bitnog obeležja krivičnog dela ili u pogledu činjenicaod kojih zavisi primena neke odredbe Krivičnog ili ovog zakonika, sud,odnosno drugi nadležni organ će uvek doneti odluku koja je povoljnija zaokrivljenog.
Pravo na odbranu okrivljenogČlan 5.
(1) Okrivljeni će se pre prvog saslušanja upozoriti da svešto izjavi može biti upotrebljeno kao dokaz protiv njega.(2) Okrivljeni već na prvom saslušanju mora biti obavešteno delu za koje se tereti i o dokazima na kojima je zasnovana optužba.(3) Okrivljeni ne sme biti primoran da svedoči protiv samogsebe ili da prizna krivicu.(4) Okrivljeni mora imati mogućnost da se izjasni o svimčinjenicama i dokazima koji ga terete i da iznese sve činjenice i dokazekoji mu idu u prilog.
 
- 3 -(5) Okrivljenom se mora obezbediti dovoljno vremena imogućnosti za pripremanje odbrane.(6) Okrivljeni ima pravo da se brani sam ili uz stručnupomoć branioca, koga sam izabere iz reda advokata i koji možeprisustvovati njegovom saslušanju.(7) Pre prvog saslušanja, okrivljeni će se poučiti o pravuda uzme branioca i da branilac može prisustvovati njegovom saslušanju.(8) Okrivljeni ima pravo da mu sud postavi branioca ondakad je to određeno ovim zakonikom.(9) Osumnjičeni ima pravo na branioca u skladu sa ovimzakonikom.
Zabrana ponovnog suđenja posle pravnosnažnog sudskogodlučivanjaČlan 6.
(1) Niko ne može da bude gonjen i kažnjen za krivičnodelo za koje je pravnosnažnom presudom oslobođen ili osuđen ili je za todelo postupak protiv njega pravnosnažno obustavljen ili optužbapravnosnažno odbijena.(2) U postupku povodom vanrednog pravnog leka,pravnosnažna sudska odluka se ne može izmeniti na štetu okrivljenog.
Prava lica lišenog slobodeČlan 7.
(1) Lice lišeno slobode od strane nadležnog državnogorgana, mora biti odmah obavešteno, na svom jeziku ili jeziku kojirazume, o razlozima lišenja slobode i o svemu što mu se stavlja na teret,kao i o sledećim svojim pravima:1) da nije dužno ništa da izjavi i da svaka njegova izjavamože biti upotrebljena kao dokaz protiv njega;2) da uzme branioca po svom izboru;3) da neometano opšti sa braniocem;4) da branilac prisustvuje njegovom saslušanju;5) da zahteva da se o vremenu, mestu i svakoj promenimesta lišenja slobode, bez odlaganja obaveste lica po njegovom izboru,kao i diplomatsko-konzularni predstavnik države čiji je državljaninodnosno predstavnik odgovarajuće međunarodne organizacije, ako seradi o izbeglici ili licu bez državljanstva;6) da ako je stranac ili lice bez državaljanstva, neometanoopšti sa diplomatsko-konzularnim predstavnikom odnosno predstavnikomodgovarajuće međunarodne organizacije iz tačke 5. ovog stava;

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Gordana Miletic liked this
Milos Jovanovic liked this
Milos Jovanovic liked this
Sportski Centar Novi Pazar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->