P. 1
soalan (a)

soalan (a)

|Views: 7|Likes:
Published by Muhammad Suyuthi

More info:

Published by: Muhammad Suyuthi on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2011

pdf

text

original

a) Jelaskanmatlamatpendidikan di Malaysia dalamkonteksmelahirkanpelajar yang memilikijatidiri yang kukuhsepertipernyataan di atas.

KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)

Umummengetahuibahawafalsafahpendidikannegara dirumuskanpadatahun1988 dandisebutdalamAktaPendidikan 1996 berbunyi: ³Pendidikan di

yang

Malaysia

adalahsuatuusahaberterusankearahmemperkembangkanlagipotensiindividusecaram enyeluruhdanbersepaduuntukmewujudkaninsan harmonisdanseimbangdarisegiintelek, rohani,emosidanjasmaniberdasarkankepercayaandankepatuhankepadaTuhan.Usah ainiadalahbertujuanmelahirkanrakyat berketrampilan, Malaysia yang berilmupengetahuan, berakhlakmulia, yang

bertanggungjawabdanberkeupayaanmencapaikesejahteraandirisertamemberisumba nganterhadapkeharmoniandankem akmuranmasyarakatdannegara.´

KonsepFalsafahPendidikanKebangsaan (FPK )

FalsafahPendidikanKebangsaanadalahbersifateklektisismeiaitugabunganantarafalsa fahtradisionaldanfalsafah progresif.1 Falsafahpendidikannegaramerangkumifalsafahaliranepistemologi, metafizikdanaksiologi yang jugasecaralangsungmeliputifalsafahdealisme, realisme, perenilaisme, progresivismedaneksistensialisme. FalsafahPendidikanKebangsaanadalahdigubaldaripadausahaberfikir yangrasionaldankritis, berlandaskandaripadaideologinegarasebagaimana yang telahdimanifestasikandalamLaporandanDasarPendidikan, termasukRukunNegara.FalsafahPendidikanKebangsaaninimengambilinspirasidaripa da prosespembangunanbangsadannegara yang agakpanjang. Apa yang

Islam pemikirandanprinsipberkaitandenganbidangpendidikan di negarakita. FalsafahPendidikanKebangsaanmenggariskansegalaistilah.Denganperkataanlain. makaMatlamatFalsafahPendidikanKebangsaanialahbertujuanuntukmenjelaskanseca rarasionalamalanamalanpendidikanterkinisertamembimbingtindakandantrenpendidikanmasadepan(Ke menterianPendidikan Malaysia. iamenggabungkanmatlamat. IniadalahkesinambungandaripadaMatlamatPendidikan Negara iaitumelahirkaninsan yang baikdansempurnasupayamenjadiwarganegara Malaysia yang Negara baikdanberguna. jelasdan logik. dasar -dasardanamalanamalanpendidikansebagaisatuentitikeseluruhan yang tekal. 1982). MatlamatFalsafahPendidikanKebangsaan (FPK) Berlandaskankepada FPK yang telahdinyatakan.Ma tlamatPendidikan ciriberikut: bertujuanmelahirkanrakyat Malaysia yang sempurnadanmemilikisertamenghayaticiri - .digariskandalamfalsafahinijugaamatberkaitrapatdenganperkemb angandunia danpembangunannegara Malaysia .Dengan kata lain.

l i l l i .t T il t l t j li i i. t. t i i t ii i i ti : l i i . i . ili i i l l t il S l i l t i i j i tl .

mahir serta cekap supaya membolehkannya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna. . agar dapat mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum mengurangkan jurang perbezaan di antara kaum dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada Falsafahpendidikanmengandungi idea danpandangan yang rasionalterhadappendidikan. demi memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut Perlembagaan melahirkan rakyat yang taat setia kepada aja dan cinta kepada negara melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip -prinsip ukun Negara. konsepdanmatlamatpendidikannegara.melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajibannya sebagai seorang warganegara menghasilkan rakyat yang progresif.Fungsiasasfalsafahpendidikanialahmemberipanduandan haluankepadapakarpendidikanuntukmerancangataumereformasikansistempendidika nberlandaskan idea. dan bersikap toleransi.

FalsafahPendidikanKebangsaanadalahdigubalsecararapidantelitiolehpakar pakarpendidikandenganmengambilkiraseluruhaspekberkaitandengankeperluan keperluanindividu. .Sehubunganini. masyarakatdan negara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->