P. 1
Dnevni avaz [broj 5569, 4.3.2011]

Dnevni avaz [broj 5569, 4.3.2011]

|Views: 811|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

FBiH Problemi privrednika s fiskalizacijom

Veliki broj poduzetnika mu~i se s nabavkom ure|aja i opstankom
na tr`i{tu zbog velikih nameta dr`ave zTro{ak od 1.500 KM
U
Mostaru je u prva dva
mjeseca 2011. zatvore-
no 500 samostalnih
radnji. Razlog tome su
visoki nameti dr`ave, kao i
uvo|enje fiskalizacije, koja pri-
vrednike ko{ta i do 1.500 KM.
Prema rije~ima Midhata Ar-
ifovi}a, direktora Porezne upra-
ve FBiH, zbog nekvalitetne pri-
premljenosti za proces fiskaliza-
cije realno je o~ekivati da se val
ga{enja poduzetni{tva pro{iri i
na druge gradove u Federaciji
BiH. 3. strana
Dossier
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z petak, 4. 3. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5569 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
TRANSFERI
Misimovi}
potpisao
za Dinamo
BEZVIZNI RE@IM
Azil
zatra`ilo
80 gra|ana
Na{i radnici iz Libije stigli brodom u luku Bar
Na licu mjesta
Ostali smo bez i~ega
Iskrcavanje s broda „Sveti Stefan 2“: Dvanaest dr`avljana BiH ka`e da jedva ~ekaju povratak u domovinu (Foto: G. Vukadinovi})
f8|JlI|
Nâ80ë8|
8â8880I|
’Avaz’ na snimanju hita ’Poljubi me’ ’Avaz’ na snimanju hita ’Poljubi me’
Reakcije: @estok odgovor dva HDZ-a
lJ08|Ě. 8l
f8|I8âJlN0
ëlâ8I 80f-ã|
Skandal: Grani~na policija u Vi{egradu
080N8J|ěl8|
Il0ě|8â0
f08Iâ0 ĝll|
Na{ specijal: Opasnost od uli~nih trka~a
f0Il80|Jâl8l
08|0l Iâ ë0lâ80N
8â8âJ0 0l8IâNâ
2
.

s
t
r
.
9
.

s
t
r
a
n
a
1
3
.

s
t
r
a
n
a

Mirza
snima s
Harijem
Mirza
snima s
Harijem
(
F
o
t
o
:

M
.

K
a
d
r
i
}
)

7
3
.

s
t
r
.
KOMUNALIJE
Gra|ani
duguju
milione
1
0
.

s
t
r
.
3
.

s
t
r
a
n
a

45. strana
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
U BiH sve vi{e operacija za ljep{i
izgled: @ene ugra|uju silikone, a
mu{karci smanjuju grudi
- Do{lo je vrijeme da je lako pro-
mijeniti izgled, postati ljep{i i prihvatljiviji u
dru{tvu, naravno, ako ima{ novac. Mnogi od nas
trebali bi poraditi na samoizgradnji unutra{nje lje-
pote. To su prave vrijednosti ~ovjeka. (ajsa ajsa)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 2
Sa sjednice Predsjedni{tva
SDP-a u pro{irenom sastavu
odr`ane ju~er u Sarajevu po-
ru~eno je da }e FBiH do kr-
aja ovog mjeseca dobiti zako-
nodavnu i izvr{nu vlast, kao
i bud`et.
Predsjednik SDP-a Zlatko
Lagumd`ija ju~er je rekao i da
je za tu stranku prihvatljiva fo-
rmula koju je predlo`io ~elnik
SDA Sulejman Tihi} da u de-
finiranoj programskoj platfor-
mi u~estvuju sve politi~ke pa-
rtije proporcionalno broju svo-
jih delegata u Domu naroda, a
da „ispod te donje granice SDP
ne}e i}i, te 10. marta kre}e i bez
onih koji to ne prihvataju“.
On je naveo i da je odbio
ponudu predsjednika HDZ-a
BiH Dragana ^ovi}a, ustvr-
div{i da je ^ovi} tra`io mjesta
predsjednika FBiH, zamjeni-
ka premijera, ~etiri hrvatska i
jedno srpsko ministarsko mje-
sto u Federalnoj vladi, kao i sva
tri koja pripadaju Hrvatima u
Vije}u ministara BiH.
Kada su u pitanju mjesta
predsjedavaju}eg Vije}a mi-
nistara i ministra vanjskih
poslova, Lagumd`ija tvrdi da
je „sasvim jasno da jedno od
njih pripada SDP-u“.
Priznao je i da vlast, ako
bude formirana bez dva
HDZ-a, u po~etku ne bi bila
previ{e efikasna te konstati-
rao da bi kasnije bila, a da je
„ve}i problem od ne ba{ toli-
ko efikasne vlasti to da nema-
mo uop{te vlast“. M. K.
VLAST Pres-konferencija Predsjedni{tva stranke
SDP tra`i ili dr`avnog
premijera ili MVP
Lagumd`ija kazao da je prijedlog Sulejmana Tihi}a donja
granica ispod koje on ne}e i}i
Ju~era{nja sjednica Pre-
dsjedni{tva SDP-a u Saraje-
vu uklju~ila je crvenu la-
mpicu u redovima dva
HDZ-a u Mostaru.
Predsjednik HDZ-a BiH
Dragan ^ovi}, koji je sa ~el-
nikom SDP-a Zlatkom La-
gumd`ijom razgovarao nepo-
sredno nakon sjednice or-
gana svoje stranke, kratko je
kazao za „Avaz“ da nam
„sada dragi Bog treba biti na
pomo}i“. Ina~e, ^ovi} }e da-
nas sazvati zasjedanje stra-
na~kih tijela te zatra`iti susr-
et s ambasadorima Vije}a za
implementaciju mira (PIC).
- Ni u jednoj varijanti
ideja o nekim tre}inama ili
petinama, koje je ovih dana
spominjala SDA, nama nije
neprihvatljiva. To ne mo`e
biti osnova za razgovor. Ako
je to princip, neka u vlast
u|u i sve bo{nja~ke stranke,
dakle i SBB i SBiH, pa neka
ne bude opozicije - tvrdi
^ovi} za „Avaz“.
^elnik HDZ-a 1990
Bo`o Ljubi} tvrdi za na{ li-
st da sazivanje Doma naro-
da FBiH bez delegata iz
svih federalnih jedinica pr-
edstavlja poziv na ru{enje
ustavnog poretka FBiH! S
druge strane, neustavno dje-
lovanje ovog doma bilo bi i
ru{enje ustavnog poretka
BiH.
- Ako bi se formirala na
na~in na koji se prijeti, {to
zna~i bez izborne hrvatske
volje, to ne}e biti priznato u
pet `upanija gdje dva HDZ-
a imaju ve}inu - rekao je
Ljubi} za „Avaz“. F. VELE
Predsjednik RS Milorad
Dodik ju~er je u Prijedoru, ko-
mentiraju}i izjavu lidera SDP-
a BiH Zlatka Lagumd`ije da
}e „ako do kraja marta ne bu-
de formirana vlast u FBiH i na
dr`avnom nivou, ulice Tripo-
lija biti Diznilend u odnosu na
ono {to bi se moglo dogoditi
ovdje“, ocijenio da Lagu-
md`ija pri~a dje~ije pri~e.
- Ja sam bio u Diznilendu,
a ne znam da li je on. U sva-
kom slu~aju, mislim da je to
neprimjerena izjava. Iz `elje
da se situacija destabilizuje, on
priziva neku vrstu scenarija
koji nam je ve} poznat. Stanje
u FBiH i blokadu od SDP-a
do`ivljavamo kao na~in da se
prizove novo me|unarodno
intervenisanje u BiH i da se
na tom istrajava - kazao je Do-
dik u Prijedoru. M. Z.
Milorad Dodik ju~er u Prijedoru
Neprimjerena izjava
o Sarajevu i Tripoliju
^ovi} i Ljubi}: Slijede reakcije u pet hrvatskih kantona
Potpis 142.345
gra|ana
Peticiju „Stop majoriza-
ciji Hrvata“, koja je od 10.
do 25. februara provedena u
svim kantonima FBiH,
ukupno je potpisalo 142.345
gra|ana, re~eno je u Mosta-
ru na ju~era{njoj pres-konfe-
renciji Organizacijskog
odbora za provo|enje ovog
projekta.
Predsjednik tog odbo-
ra Nikica Tomi} kazao je
da }e peticija biti poslata
na vi{e adresa me|unaro-
dnih institucija koje treti-
raju BiH. A. Du.
S ju~era{njeg pressa: Odbijena ponuda Dragana ^ovi}a
- [to se ti~e DNZ-a, s
tom strankom jo{ nismo
do{li do potpisivanja pla-
tforme, jer za to postoji pr-
ocedura, a to je saglasnost
sve ~etiri stranke potpisni-
ce, a meni bi li~no bilo dr-
ago da nam se DNZ pri-
dru`i na bilo koji na~in -
izjavio je Lagumd`ija.
@ele i DNZ
Delegacije SDP-a, SDA,
HSP-a i NSRzB-a, pre-
dvo|ene predsjednicima str-
anaka Zlatkom Lagu-
md`ijom, Sulejmanom Ti-
hi}em, Zvonkom Juri{i}em
i Mladenom Ivankovi}em
Lijanovi}em, na ju~er posli-
je podne iznenada sazvanom
sastanku u zgradi instituci-
ja BiH saglasile su se da,
bez obzira na negativan stav
HDZ-a BiH i HDZ-a 1990,
idu}e sedmice konstituiraju
vlast u FBiH.
Ovu odluku donijeli su
nakon vi{esatnih razgovora
odr`anih u kabinetu pre-
dsjednika SDA Sulejmana
Tihi}a, kojima su, osim lide-
ra stranaka potpisnica platfo-
rme, prisustvovali samo nji-
hovi najbli`i saradnici.
- Kako je ve} pro{lo pet
mjeseci od odr`avanja izbo-
ra, a dva HDZ-a i dalje blo-
kiraju implementaciju izbo-
rnih rezultata, SDP, SDA,
NSRzB i HSP odlu~ili su pr-
istupiti implementaciji izbo-
rnih rezultata konstituira-
njem domova Parlamenta
FBiH, izborom predsjedni-
ka i dva potpredsjednika te
Vlade FBiH - zaklju~eno je
na ju~era{njem sastanku
~etiri stranke.
Potpisnici platforme po-
dsjetili su da su dva HDZ-a
odbila da se pridru`e ovom
bloku, navode}i da „nisu bi-
li zainteresirani ni za Ti-
hi}evu ponudu o principima
raspodjele hrvatskih pozi-
cija u izvr{noj i zakonoda-
vnoj vlasti“.
Predsjednik DNZ-a Rifat
Doli} za „Avaz“ je potvrdio da
se ju~er sastao s Lagumd`ijom,
a nekoliko dana ranije i s pr-
edsjednikom HSP-a Zvonkom
Juri{i}em. Potvrdio nam je
da je prihvatio ponudu lidera
SDP-a da se pridru`i ~etvorci,
ali da o raspodjeli fotelja ipak
nije razgovarano.
Mladen Ivankovi} Lijano-
vi} za na{ list je rekao da ni-
je upoznat s ponudom DNZ-
u i da na ju~era{njem sastanku
potpisnica platforme o tome
nije razgovarano. S. R.
S ju~era{njeg sastanka u Sarajevu (Foto: J. Brutus)
(Foto: S. Jordamovi})
@estok odgovor dva HDZ-a na poteze „platforma{a“
Ne priznajemo vlast SDP-a!
Sazivanje nepotpunog Doma naroda FBiH predstavlja poziv
na ru{enje ustavnog poretka FBiH, ka`e Ljubi}
Sastanak u zgradi institucija BiH
„Platforma{i“ idu u
formiranje vlasti
DNZ prihvatio ponudu SDP-a
Po izlasku iz Tihi}evog
kabineta, nakon sastanka ko-
ji je trajao vi{e od ~etiri sata,
Lagumd`ija je non{alantno
novinarima rekao da je „sve
{to je imao rekao na presici i
da nema ni{ta novo“, dok se
Tihi} „doma}inski“ iskrao
neraspolo`en za razgovor s
predstavnicima sedme sile.
Tihi} se iskrao od novinara
S konferencije: Rasprava o
narednim koracima
Obrazovanje
Haos sa
diplomama
XBosna i Hercegovina
ima daleko vi{e refor-
mskih dokumenata o vi-
sokom obrazovanju i te-
oretskih iskoraka nego
{to ih primjenjuje u si-
stemima visokog obrazo-
vanja, kazala je ju~er na
pres-konferenciji u Sara-
jevu pomo}nica ministra
u Ministarstvu civilnih
poslova BiH Esma
Had`agi}, javila je Fena.
- Imamo jednu vrstu ha-
osa u BiH {to se ti~e di-
ploma, njihovog prizna-
vanja i prava koja proi-
sti~u iz sticanja tog obr-
azovanja - kazala je
Had`agi}.
Razgovori
Luka~ u HNK i ZHK
XDirektor Federalne
uprave policije (FUP)
Dragan Luka~ boravio
je u radnoj posjeti
MUP-ovima HNK i
ZHK, javila je Fena.
Na radnom sastanku di-
rektora Dragana Lu-
ka~a, njegovog zamjeni-
ka Samira D`ebe, polici-
jskog komesara Amira
Begi}a i ministra unu-
tra{njih poslova HNK
Stjepana Kre{i}a razgo-
varano je o stanju sigur-
nosti na podru~ju tog
kantona i ja~anju zaje-
dni~kog rada kantona-
lnog MUP-a s Federa-
lnom upravom policije.
Rajko Vasi}
Odlazak OHR-a
put opstanka BiH
XOdlazak OHR-a i
povratak Dejtonskom
sporazumu jedini je put
opstanka i napretka
BiH, pa i izlaska na put
evropskih integracija,
izjavio je izvr{ni sekre-
tar SNSD-a Rajko Vasi}
prenosi SNSD.info.
On je dodao da je prizi-
vanje OHR-ovih diktatu-
ra u sarajevskim rukama
siguran put propadanja.
Zahtjev Incku
Ajanovi} za bolji
tretman medija
XPredsjednik BOSS-a
Mirnes Ajanovi} uputio
je otvoreni poziv viso-
kom predstavniku u BiH
Valentinu Incku (Inzko)
da osigura minimum de-
mokratskih uvjeta za
medijsko djelovanje ne-
zavisne opozicije.
aktuelno
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011.
3
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)
Vlast ne
voli jame!
Kada rudari uskoro iza|u na ulice, pitanje je ho}e
li ih perjanice SDA i SDP-a uspjeti ubijediti da su
njihove fotelje va`nije od rudarskih gladnih stomaka
Komentar dana
Rudari su jo{ jednom, ka`u
posljednji put, upozorili na-
dle`ne na katastrofalne uvjete
u kojima `ive i rade! Dali su
rok od 15 dana da se ne{to hi-
tno poduzme.
Pro{lo je od tada nekoliko
dana. [ta se dogodilo? Ni{ta.
Niko ni prstom nije mrdnuo.
Vlast nas je ve} navikla da
je nije briga za gra|ane, osim
ono nekoliko dana pred izbo-
re. Kako }e tek znati da je ru-
darima do{lo do gu{e kada ni-
ko od politi~ara nikada nije ni
pri{ao blizu rudniku, vjerova-
tno da ne bi uprljao odijelo vr-
ednije od rudarske pla}e.
Posebno zabrinjava ~inje-
nica da su i izborni pobjednici
toliko zaokupljeni formiranjem
vlasti i borbom za fotelje da ih
ne interesira {to bi za nekoliko
dana na ulice, mo`da ispred
zgrada u kojima rade, moglo
iza}i oko 12.000 rudara, koliko
ih ima samo u Federaciji BiH.
Rudari su poznati kao veli-
ki radnici i borci. Vjerovatno
su zato njihovi protesti mnogo
radikalniji od ostalih. Nepra-
vda boli, a rudarski je hljeb sa
sedam kora.
U BiH je ta nepravda i mno-
go ve}a. Ovdje rudari jedu
hljeb sa 17 kora. Dok bh. ru-
dari u prosjeku `ive od 800
KM mjese~no, njihove kolege
u „Elektroprivredi BiH“ (EP-
BiH) zara|uju u prosjeku 1.600
KM. Dio su istog koncerna,
ali ne dijele istu sudbinu.
Rudar koji osam sati dne-
vno provede ispod zemlje, ula-
ze}i svaki dan u jamu svjestan
da bi to mogao biti i posljednji
put, zaradi koliko i radnik koji
~isti prostorije u EPBiH.
Rudari su jo{ pro{le godine
drsko prevareni. Ispostavilo se
da su pompezno formirani ko-
ncern sa EPBiH i obe}ane sto-
tine miliona KM ulaganja u
rudnike samo jo{ jedna {arena
la`a. Rudnici su ostali „fabrike
invalida“ s uvjetima rada kao u
srednjem vijeku. Rudarske
pla}e nisu ni za marku vi{e.
Sude}i prema ignorantskom
odnosu koji odgovorni opet
pokazuju, jasno je da ulica ru-
darima ponovo ostaje poslje-
dnja i jedina opcija. Pitanje je
samo ho}e li ih tada perjanice
nove vlasti iz SDA i SDP-a
uspjeti ubijediti da su njihove
fotelje va`nije od rudarskih
gladnih stomaka.
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog
dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je
„Google Analytics“ zabilje`io 170.185 posjeta.
N
A
J
P
O
S
J
E
]
E
N
I
J
I

P
O
R
T
A
L

U

B
i
H
X
C
Pitanje: Je li pravedna presuda Op}inskog suda u
Sarajevu kojom se magazinu „Slobodna Bosna“
nala`e da Zlatku Lagumd`iji, @eljku Kom{i}u i
Damiru Had`i}u isplati po 3.000 maraka?
A) DA 45,38%
B) NE 42,86%
C) Ne znam 11,76%
Podijeljeno mi{ljenje
javnosti o presudi
„Slobodnoj Bosni“
A
B
Prema podacima Gradske upr-
ave Mostara, u tom gradu u prva
dva mjeseca 2011. zatvoreno je
500 samostalnih radnji.
Razlog tome su visoki nameti
dr`ave, kao i uvo|enje fiskalizaci-
je, koja privrednike ko{ta i do
1.500 KM.
Val ga{enja
Prema rije~ima Midhata Ari-
fovi}a, direktora Porezne uprave
FBiH, zbog nekvalitetne pripre-
mljenosti za proces fiskalizacije
realno je o~ekivati da se val ga{e-
nja poduzetni{tva pro{iri i na dr-
uge gradove u Federaciji BiH.
- Primjetno je da se veliki broj
privrednika mu~i
s nabavkom fiska-
lnih ure|aja. Mo-
`e se o~ekivati da
}e veliki broj biti
prinu|en odjaviti
djelatnost, ili }e
odbijati da ispo{-
tuju zakon. Kroz
kontakte s velikim
brojem privredni-
ka, ne samo u Mo-
staru nego i u Sar-
ajevu, Zenici, Tuzli... evidentno
je da se veliki broj njih bori s pro-
blemom opstanka - kazao nam je
ju~er Arifovi}.
Podsje}a da je zbog fiskalizaci-
je, ali u isto vrijeme i krize te dru-
gih problema u poslovanju, i u
Republici Srpskoj zatvoren veliki
broj radnji te da je s trenutnim pr-
opisima nemogu}e uspje{no pro-
vesti fiskalizaciju.
Previsoke kazne
- Primjera radi, apoteke, koje
su u prvoj grupi djelatnosti koje
trebaju izvr{iti fiskalizaciju, ima-
ju mnoge probleme koji nisu ri-
je{eni zakonskim i podzakons-
kim aktima - od problema s evi-
dentiranjem prometa, receptima,
odre|enim osloba|anjima kod
prodaje lijekova... - obja{njava
Arifovi}, potcrtavaju}i da su ro-
kovi za fiskalizaciju prekratki.
Konstatira i da Porezna uprava
FBiH nema kapaciteta da krene s
ozbiljnim terenskim kontrolama.
- Kazne su, prema na{em mi{lje-
nju, previsoke. Nadamo se da }e ih
biti {to manje ako obveznicima bu-
de pru`ena kvalitetna podr{ka - za-
klju~uje Arifovi}. B. TURKOVI]
Neki od zatvorenih objekata u Mostaru (Foto: A Du~i})
FISKALIZACIJA Nakon {to je u Mostaru zatvoreno 500 radnji
Poduzetnike ~eka
masovni bankrot!
Primjetno da se veliki broj privrednika mu~i s nabavkom ure|aja i
opstankom na tr`i{tu zbog velikih nameta dr`ave
Prema Arifovi}evim rije~i-
ma, znatan broj servisera jo{
nije spreman korisnicima fi-
skalnih sistema pru`iti kvalite-
tnu uslugu. Tako|er, ka`e da
ima i problema s isporukom te
kvarovima na fiskalnim ure|a-
jima.
Kvarovi na ure|ajima
Od 15. decembra pro{le godi-
ne, kada su ukinute vize gra|ani-
ma BiH, do 1. marta ove godine
azil u zemljama Evropske unije i
[vicarskoj zatra`ilo je 80 dr`av-
ljana na{e zemlje, potvr|eno je
„Avazu“ od izvora bliskog Vije}u
ministara BiH.
Najvi{e zahtjeva za azil, kada
je rije~ o zemljama EU, evidentir-
ano je u [vedskoj (30) i Belgiji
(23) te osam u Austriji. Nekoliko
zahtjeva bh. dr`avljana za azil za-
bilje`eno je i u [vicarskoj, koja ne
pripada ovoj zajednici, ali je dio
{engen zone.
Doma}i monitoring tim ve} bi
u prolje}e trebao napraviti izvje-
{taj o tome {ta je ispunjeno iz Ma-
pe puta za viznu liberalizaciju, ali
i napraviti si`e o tome kakve je
refleksije u zemlji imalo ukidanje
viza gra|anima BiH.
- Najva`nija stvar je da nema-
mo masovni odliv ljudi koji tra`e
azil u zemljama EU. Ovo je pri-
li~no zanemarljiva cifra i, kada se
napravi pore|enje s mjesecom koji
je prethodio ukidanju viza, lako je
utvrditi da nije velika razlika - re-
kao je na{ sagovornik i dodao da
su svi zahtjevi za azil podneseni u
prva dva mjeseca ove godine.
Monitoring tim, koji }e ~initi
predstavnici institucija BiH, sa-
stanak bi trebao odr`ati 21. mar-
ta ove godine. Nakon {to doma}i
tim sa~ini izvje{taj dokument }e
biti upu}en u Brisel, a potom }e
uslijediti provjera u na{oj zemlji
koju }e izvr{iti kontrolni tim
EU. S. RO@AJAC
EU i [vicarska nakon ukidanja viza na{oj zemlji
Azil zatra`ilo 80 dr`avljana BiH
Najvi{e zahtjeva za azil u [vedskoj i Belgiji
Arifovi}:
Realna
o~ekivanja
aktuelno
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 4
Aktuelni {ef Delegacije
Evropske unije na Kosovu,
italijanski diplomat Renco
Davidi (Renzo Daviddi) tr-
ebao bi vrlo brzo do}i na no-
vu du`nost drugog ~ovjeka
Ureda specijalnog predsta-
vnika EU u Bosni i Hercego-
vini, saznaje „Dnevni avaz“.
Kako nam je potvr|eno
iz nekoliko izvora, Davidi bi
mogao na novu poziciju do}i
ve} do kraja ovog mjeseca.
Ovaj italijanski diplomat
odli~an je poznavalac prilika
u BiH. Prije odlaska na Ko-
sovo u Sarajevu je bio drugi
~ovjek Delegacije Evropske
komisije. Godinama je radio
na va`nim reformama u
na{oj zemlji, a kvalitetan
anga`man nastavio je i na
Kosovu, gdje je napredovao
u hijerarhiji EU.
Nakon odlaska Mirosla-
va Laj~aka s pozicije visokog
predstavnika me|u mo-
gu}im nasljednicima spo-
minjalo se i njegovo ime.
Davidi dolazi na poziciju
drugog ~ovjeka ureda oja~anog
EUSR-a kao neko „koga cije-
li region dobro zna“, a u Bri-
selu se nadaju da }e upravo
njegovo iskustvo pomo}i da
Unija {to prije i s novim oso-
bljem „sve bitne konce preu-
zme u svoje ruke“. S. N.
Uskoro poja~anje u Delegaciji EU u BiH
Vra}a se Renco Davidi
Davidi: Bogato iskustvo
Nikada nisam napisao,
rekao, izjavio, ni u snu pomi-
slio da je srpski narod geno-
cidan, kazao je za „Dnevni
avaz“ prof. dr. Smail ^eki},
direktor Instituta za
istra`ivanje zlo~ina protiv
~ovje~nosti i me|unarodnog
prava Univerziteta u Saraje-
vu.
Izmislili re~enicu
- Me|utim, ja sam na je-
dnom skupu prije dvadesetak
dana govorio o srpskom
fa{isti~kom projektu genoci-
dnog karaktera, gdje sam
tvrdio da, za razliku od sr-
pskog antifa{izma, postoji i
srpski fa{isti~ki pokret, geno-
cidnog i zlo~ina~kog karakte-
ra - ka`e ^eki}.
Prof. ^eki} navodi da se
nakon tog skupa na{ao na
udaru Srba iz Republike Sr-
pske, Srbije i dijaspore, koji
su, kako ka`e, u nemogu}no-
sti da negiraju njegove stavo-
ve, do kojih je do{ao na osno-
vu nau~nih rezultata
istra`ivanja, izmislili re~eni-
cu: „Srbi su genocidni
fa{isti.“ Prof. ^eki} ka`e da
je rije~ je falsifikatu, la`i i
obmani.
- Na`alost, rije~ je o nasta-
vku, kontinuitetu te politike
od devedesetih godina do
danas. Taj trend je fa{isti~kog
karaktera. Cilj je formiranje
jedinstvene srpske dr`ave i
on nije vojno pora`en. Pita-
nje je odnosa me|unarodnih
snaga, kao i odnosa na unu-
tarnjem planu, da li }e oni
krenuti na realizaciju. I ove
najave i prijetnje u vezi s eve-
ntualnim referendumom u
entitetu RS ukazuju na to -
tvrdi ^eki}.
Direktor Instituta ju~er je
bio predava~ na tribini koju
je organiziralo Vije}e Ko-
ngresa bo{nja~kih intelektu-
alaca (VKBI) o temi „Bitne
historijsko-politi~ke ~in-
jenice o nezavisnosti BiH“.
Radi se o seriji tribina o istoj
temo, a ve} su gostovali Ejup
Gani}, Stjepan Kljui} i Mi-
ro Lazovi}.
Prof. ^eki} ju~er je govo-
rio o odbrani BiH od sr-
pskog nacionalizma, veliko-
dr`avnog projekta „velika
Srbija“, koji je, kako je kazao,
bio temelj za razbijanje Jugo-
slavije, pri ~emu su, kako je
naveo, po~injeni najte`i
zlo~ini protiv ~ovje~nosti i
me|unarodnog prava,
uklju~uju}i i genocid nad
Bo{njacima u BiH.
Mitolo{ka pro{lost
- U su{tini, radi se o
fa{istoidnom projektu i naci-
onalisti~koj agresivnoj po-
litici koja optere}uje srpski
narod mitolo{kom pro{lo{}u.
Srpski nacionalizam okre-
nuo se nacisti~kom konceptu
zaokru`ivanja „srpskih ze-
malja“ i realizaciji velikosr-
pske genocidne ideologije,
politike i prakse „svi Srbi u
jednoj dr`avi“ - kazao je
^eki}. F. KARALI]
SARAJEVO Prof. dr. Smail ^eki} na tribini VKBI-ja
Nisam ni pomislio da su
Srbi genocidan narod!
Tvrdio sam da, za razliku od srpskog antifa{izma, postoji i srpski fa{isti~ki pokret,
genocidnog i zlo~ina~kog karaktera, koji jo{ `ivi, ka`e ^eki}
Evropski sud za
ljudska prava u Stra-
zburu odbacio je
tu`be svih funkcio-
nera u BiH koji su
prije nekoliko godina
smijenjeni s du`no-
sti odlukama visokog
predstavnika i koji su
zbog toga pred ovim
sudom tu`ili BiH, uz
obrazlo`enje da se
BiH ne mo`e smatrati odgo-
vornom za postupke visokog
predstavnika koji djeluje na
osnovu ovla{tenja UN-a.
Agentica Vije}a minista-
ra BiH pred ovim sudom
Monika Miji} izjavi-
la je za Srnu da }e Sud
u Strazburu i u nare-
dnom periodu odba-
citi sli~ne aplikacije,
ako ih uop}e i bude,
nakon odbijanja dosa-
da{njih tu`bi smije-
njenih funkcionera iz
BiH, javila je Srna.
Visoki redstavnik
Valentin Incko (In-
zko) obavijestio je izvjestite-
ljicu Evropskog parlamenta
za BiH Doris Pak (Pack) da
se radi na reviziji slu~ajeva
gra|ana BiH koji su jo{ pod
sankcijama OHR-a.
Agentica BiH u Strazburu Monika Miji}
Sud odbacio sve tu`be
onih koje je smijenio OHR
Konkurencijsko vije}e
BiH odbacilo je kao preura-
njen zahtjev firme „Akt.on-
line“ Sarajevo za pokretanje
postupka protiv „BH Teleco-
ma“ zbog sumnje u postojanje
zloupotrebe polo`aja.
„Akt.online“ je u Sudu
BiH tu`bom pokrenuo upra-
vni spor protiv rje{enja Ko-
nkurencijskog vije}a. S obzi-
rom na to da je upravni spor
u toku, nisu se stekli uvjeti za
pokretanje upravnog postu-
pka, odnosno razmatranja po-
dnesenog zahtjeva. Konkur-
encijsko vije}e usvojilo je za-
klju~ak o pokretanju postupka
protiv „Telekomunikacija RS“
Banja Luka, od privrednog
subjekta „Crumb Group“ Bi-
jeljina, radi utvr|ivanja posto-
janja zabranjenog sporazuma
i zloupotrebe polo`aja.
Odba~en zahtjev „Akt.onlinea“
Nema postupka
protiv „BH Telecoma“
Miji}: Odbijanje
tu`bi
U Madridu je ju~er potpisan Sporazum izme|u BiH
i [panije o saradnji u borbi protiv kriminala, posebno
terorizma, nezakonite trgovine drogom i organizira-
nog kriminala. U ime BiH Sporazum je potpisao mi-
nistar sigurnosti Sadik Ahmetovi}, javila je Srna.
Spec
Vukovarski branitelj Tiho-
mir Purda ju~er u 17.45 sati
iza{ao je na vrata Kaznenopo-
pravnog zavoda Zenica kao
slobodan ~ovjek. Rezultat je to
odluke srbijanskog tu`ila{tva,
koje je obustavilo istragu pr-
otiv grupe hrvatskih vojnika,
me|u kojima je bio i Purda.
- Ne mogu vam opisati
osje}aj. Kad se odmorim, kad
preno}im, onda }u pri~ati.
Sad vam ne mogu ni{ta re}i.
Jedva ~ekam da vidim djecu,
obitelj - kazao je Purda suznih
o~iju kratko prije nego {to ga
je terenac Ambasade Hrva-
tske odvezao iz kruga KPZ-a
Zenica.
Njega su u krugu KPZ-a
do~ekale desetine novinar-
skih ekipa, a kolege iz Hrva-
tske bile su s reporta`nim
vozilima, direktno javljaju}i
svojim gledaocima vijest o
Purdinom osloba|anju na-
kon dvomjese~nog ekstradi-
cionog pritvora.
- Ja sam od po~etka vjer-
ovao u nevinost gospodina
Purde i da je ovo jedino mo-
gu}e i realno rje{enje i ishod
postupka. Sretan sam {to smo
dokazali da je on ~astan ~ov-
jek - kazao je njegov advokat
Josip Muselimovi}.
Purda je avionom Vlade
Hrvatske sino} oko 19.30 sa-
ti sletio na osje~ki aerodr-
om, javila je Fena.
Purdu je 5. januara uhapsi-
la Grani~na policija BiH po za-
htjevu srbijanskog pravosu|a
zbog navodnih ratnih zlo~ina
u Vukovaru.
Pravosu|e Srbije ju~er je
odlu~ilo odustati od zahtjeva
za izru~enje. A. D`.
Ne mogu vam opisati osje}aj, jedva ~ekam da vidim djecu, obitelj, kazao Purda
^eki}: Na{ao se na udaru (Foto: J. Brutus)
Uvodni~ar na ju~era{njoj
tribini bio je prof. dr. Faris
Gavrankapetanovi}, predsje-
dnik Upravnog odbora
VKBI-ja. Otvaraju}i tribinu
rije~ima „historija je `ivi
svjedok vremena“, on je ka-
zao da je i prof. ^eki} osjetio
posljedice zlo~ina koji su se
u BiH dogodili tokom deve-
desetih. Profesorova u`a i
{ira porodica, naime, bila je
zato~ena u logorima u okoli-
ci Vogo{}e. Me|u njima i pr-
ofesorova k}erka stara samo
dvije godine, a njegov brat,
koji je bio u logoru, jo{ nije
prona|en.
Porodica u logorima
Purda sino}
po izlasku iz
KPZ-a
Tihomir
Purda
slobodan
Tihomir
Purda
slobodan
Dva mjeseca nakon hap{enja na granici
pogledi
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 5
Zvjezdan Misimovi} ko-
na~no je stavio ta~ku na ne-
slavnu epizodu u Galatasar-
aju koja je prijetila da mu
uni{ti uzornu karijeru.
Plejmejker nogometne
reprezentacije Bosne i Her-
cegovine ju~er je potpisao
ugovor s ambicioznim ru-
skim prvoliga{em Dinamom
iz Moskve, ~iji }e trener
Miodrag Bo`ovi} sigurno
bolje znati cijeniti njegove
kvalitete od nam}orastog
Galatinog stratega upitnog
znanja Georga Had`ija
(Gheorghe Hagi).
Ovo su, svakako, izvanr-
edne vijesti za selektora Sa-
feta Su{i}a, ali i za svakog na-
vija~a koji je strahovao da bi
BiH zbog Rumunovih ko-
mpleksa mogla ostati bez fu-
dbalskog vizionara Zvjezda-
novog kalibra.
Misimovi}, ro|en 5. juna
1982. godine u Minhenu, u
Moskvi }e potra`iti novu
mladost i poku{ati vratiti fo-
rmu iz Volfsburga.
Zvjezdan je karijeru
po~eo u Bajernu, a nastavio
u Bohumu i Nirnbergu, da bi
od 2008. do 2010. u Volfsbu-
rgu u tandemu s Edinom
D`ekom sijao strah za bu-
ndesliga{ke ekipe. U Galata-
saraj je do{ao 2011. kao veli-
ko poja~anje, ali dolaskom
Had`ija na kormilo, po~ela je
njegova golgota na Bosforu.
U karijeri je odigrao 340
utakmica i postigao 106 golo-
va, a dres reprezentacije BiH
nosio je 55 puta i uknji`io 17
pogodaka. M. T.
Li~nost dana Zvjezdan Misimovi}
Bijeg od Had`ija
Na{ reprezentativac karijeru }e nastaviti u
Dinamu iz Moskve
Misimovi}: Oti{ao iz Galatasaraja
Predsjednica Suda BiH
Medd`ida Kreso izjavila je u
intervjuu za Onasu da je,
uprkos svim problemima i
te{ko}ama, Sud uspio izrasti
u respektabilnu instituciju, i
to ne samo u okviru BiH.
Ona je kazala da se, prema
nezvani~nim informacijama,
spremaju izmjene Zakona o
Sudu BiH na na~in da se
ovoj instituciji mnogi pre-
dmeti izuzmu iz nadle`nosti.
- To bi bilo katastrofalno
i ako se to dogodi, Sud BiH
bit }e sveden na nivo je-
dnog ni`erazrednog margi-
nalnog suda vrlo ogra-
ni~ene nadle`nosti. To se ne
smije dogoditi, jer takav
zakon, koji bi umanjio
zna~aj Suda i Tu`ila{tva
BiH, bio bi pora`avaju}i
za uspostavu vladavine pr-
ava - naglasila je Kreso.
Osvrnula se i na ~injenicu
da su pravosudne institucije
u BiH ~esto predmet kritika
politi~kih zvani~nika u BiH,
kao i osporavanje legitimite-
ta Suda i Tu`ila{tva BiH.
Kreso: Respektabilna
institucija
Medd`ida Kreso u intervjuu za Onasu
Izmjene Zakona bile
bi katastrofalne
Razgovarao:
Faruk VELE
Ured disciplinskog tu`io-
ca (UDT) koji djeluje pri
Visokom sudskom i tu`ila~-
kom vije}u (VSTV) BiH ri-
je{io je pro{le godine ~ak
1.319 pritu`bi na nosioce
pravosudnih funkcija, ugla-
vnom sudije i tu`ioce, te po-
dnio 17 tu`bi.
Nemar i nepa`nja
Glavni disciplinski tu`i-
lac Arben Murtezi} ka`e u
intervjuu za „Dnevni avaz“
da se iz ~injenice da je od
2004. godine rije{eno blizu
10.000 pritu`bi i 120 discipli-
nskih postupaka mo`e za-
klju~iti da BiH ima veliko
iskustvo i razra|en sistem di-
sciplinske odgovornosti.
Za{to je, kako konstati-
rate u izvje{taju, najvi{e
pritu`bi na rad sudija?
Zna~i li to da su oni na-
jve}i problem na{eg pra-
vosu|a?
- Sudija u BiH je oko
950, dok je tu`ilaca oko 300.
Pribli`no takav omjer je i u
podnesenim pritu`bama, ta-
ko da je to sasvim normalno.
^ak bi se moglo re}i i da je
broj pritu`bi na tu`ioce rela-
tivno veliki, kada se ima u vi-
du odnos broja parni~nih,
izvr{nih i drugih predmeta u
odnosu na krivi~ne u kojima
su tu`ioci stranka u postu-
pku.
Uloga UDT-a, koji je ne-
ka vrsta unutra{nje kontro-
le, sama po sebi podrazumi-
jeva rad pod posebnim priti-
skom. Me|utim, moram re}i
da je institucionalni okvir u
kojem radimo takav da omo-
gu}ava nezavisno postupanje
te da i u profesionalnoj zaje-
dnici raste razumijevanje za
na{u ulogu.
[ta su naj~e{}i propu-
sti sudija, tu`ilaca i osta-
lih nosilaca pravosudnih
du`nosti u Va{oj nadle`n-
osti zbog kojih su izricane
disciplinske mjere?
- I ove godine, kao i rani-
jih, naj~e{}e je utvr|ena
odgovornost za prekr{aje iz
^lana 56. ta~ke 8. i 10. Zako-
na o VSTV-u, dakle nemar ili
nepa`nja u vr{enju slu`benih
du`nosti, odnosno neopra-
vdano ka{njenje u izradi
odluka ili u drugim radnja-
ma u vezi s obavljanjem
du`nosti sudije.
Koliko su mjere poput
pisane ili javne opomene,
pa i umanjenje pla}a efi-
kasne? Primjetno je da su
samo tri osobe razrije{ene
du`nosti u 2007. i 2008.
godini.
- Morate imati na umu da
se radi o sudijama i tu`ioci-
ma. To su ljudi koji godina-
ma grade karijere i te mjere
pisane i javne opomene ima-
ju daleko ve}u specifi~nu
te`inu nego {to vam se to
mo`e u~initi kada ~itate na{u
statistiku. Isto tako, morate
imati na umu preventivnu
ulogu Ureda.
Skoro da nema sudije
ili tu`ioca u BiH koji se
barem jednom nije morao
izjasniti po zahtjevu di-
sciplinskog tu`ioca, ovo
uklju~uje i predsjednike
sudova i sudije najvi{ih
instanci. Re}i }u vam jo{
samo podatak da je 15 no-
silaca pravosudnih funkci-
ja podnijelo ostavke u fazi
istrage ili u toku postupka
od osnivanja Ureda.
Na osnovu onoga {to
ste spoznali u svom radu,
koliko stvarno ima koru-
pcije u na{em pravosu|u i
gdje se ona najvi{e ogle-
da? Ko je podlo`niji koru-
pciji, sudije ili tu`ioci, i
kako se uop}e boriti pro-
tiv korupcije u pravo-
su|u?
- Pitanje korupcije, dakle
ono {to se nekada naziva
„koruptivna krivi~na djela“,
pitanje je za nadle`na tu`il-
a{tva. Me|utim, moram re}i
da su pritu`be u kojima se
ukazuje na korupciju, a uz to
prila`u ili predla`u bilo ka-
kvi dokazi, rijetke.
Protiv korupcije se, ge-
neralno gledaju}i, treba si-
stemski boriti uz podr{ku
cjelokupne zajednice. Svi
gra|ani koji imaju saznanja
o slu~ajevima korupcije u
pravosu|u mogu se obrati-
ti nadle`nim institucijama.
Uvjeren sam da }e svaka
takva prijava biti procesui-
rana na adekvatan na~in
bez obzira na koga se odno-
sila.
Vr{enje pritiska
[ta pokazuju Va{a
iskustva, koliko se
nosioci pravosu-
dnih funkcija
stvarno suo~ava-
ju s pritiscima u
svom radu i na
koji na~in? Mo-
gu li u kona~nici
i prijave prema
Vama biti jedan od
metoda pritiska?
- To je dobro pita-
nje. ^injenica je da stra-
nke nekada koriste mo-
gu}nost obra}anja Uredu
kao neku vrstu pritiska ili pr-
ijetnje prema sudiji ili tu`io-
cu. Me|utim, siguran sam da
ve}ina nosilaca pravosudnih
funkcija zna u kojim slu~aje-
vima mogu biti predmet di-
sciplinskog postupka te ta-
kve prijetnje ne utje~u na nji-
hov rad.
Upravo je disciplinski si-
stem u kojem sudija ili
tu`ilac mo`e biti sankcioni-
ran samo od nezavisnog tije-
la kao {to je VSTV, najbolja
garancija nezavisnosti i za{ti-
te sudija i tu`ilaca.
INTERVJU Arben Murtezi}, glavni disciplinski tu`ilac BiH
Za godinu rije{eno 1.319
pritu`bi na sudije i tu`ioce
Za{to su rijetke prijave o korupciji sudija i tu`ilaca ^ak 15 nosilaca
pravosudnih funkcija podnijelo ostavke
Udru`enja `rtava pro-
tekle godine ukazivala su
na slu~ajeve dr`avne tu`i-
teljice Dragice Glu{ac, ra-
nije advokata, koja je to-
kom rata uvjetno osudila
silovatelja. Tako|er, uka-
zivano je na ~injenicu da
je Dragana \eri}-Cero-
vi}, koja je dovo|ena u ve-
zu s ratnim zlo~inima, im-
enovana za sudiju u Veli-
koj Kladu{i. Bez obzira
na to {ta su slu`bene pro-
cedure utvrdile, koliko
rad ovakvih osoba u pra-
vosu|u nanosi {tetu sa-
mom pravosu|u?
- Moj je posao da pro-
vodim, kao {to ste rekli,
„slu`bene procedure“. U
slu~aju sudije Dragane
\eri}-Cerovi} po slu`be-
noj du`nosti su provjeri-
li navode, ustanovili da
nema osnova za vo|enje
disciplinskog postupka i o
tome transparentno oba-
vijestili javnost. Vezano
uz Dragicu Glu{ac, pita-
nje njenih presuda nije u
nadle`nosti UDT-a.
Slu~ajevi „Glu{ac“ i „\eri}-Cerovi}“
Murtezi}: Broj pritu`bi
na tu`ioce relativno velik
(Foto: M. Kadri})
mozaik
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 6
[ta drugi pi{u
Vajt: Nadahnut pristup
Mlada 24-godi{nja psi-
hologinja iz Njujorka koristi
terapijske metode pred koji-
ma bi, mo`da, pokleknuo i
sam Frojd (Freud).
- Frojd koristi slobodnu
asocijaciju, a ja svoje golo ti-
jelo. Za mu{karce koji, ina~e,
manje idu na terapijsko li-
je~enje od `ena to je puno
interesantnije, vi{e poti~e i
uzbu|uje. To je nadahnutiji
pristup terapiji - ka`e Sara
Vajt (Sarah White).
Prvi susreti ko{taju 150
dolara i Vajt ih obavlja pu-
tem interneta. Radi se o je-
dnosmjernoj komunikaci-
ji putem internet-kamere i
istovremenoj razmjeni te-
kstualnih poruka. Jednom
kad napravi profil klije-
nta, Vajt prelazi na dvo-
smjernu komunikaciju pu-
tem Skypea, a s nekima
terapije zna obaviti ~ak i
u`ivo. Za sada ima oko 30
klijenata.
Novozelan|anin Fil Rok
(Phil Rock) ponudio je na
prodaju kamenu gromadu
te{ku 30 tona koja je tokom
zemljotresa u Krajst~er~u
probila krov njegove ku}e i
sada se nalazi usred njegove
dnevne sobe. Na internet-au-
kciji ponude za kupovinu
kamena dostigle su vrije-
dnost od oko 700 funti, a ku-
pac sam mora iznijeti kamen
iz ku}e.
- U o~uvanom je stanju
(na sebi ima samo malo be-
tonske pra{ine). Mo`e po-
slu`iti za dekoraciju ba{te ili
da (kao u na{em slu~aju)
zna~ajno obogati va{ `ivotni
prostor... - stoji, izme|u osta-
log, u oglasu.
Dvije neimenovane le-
zbijke iz Njema~ke tra`e ali-
mentaciju od donora sperme
Klausa [redera (Schroeder,
52). Biolo{ki otac neko je vr-
ijeme posje}ivao sina De-
jvida (David). @ene su pro-
na{le donora putem oglasa u
novinama prije pet godina.
Tada su se odrekle bilo ka-
kve finansijske naknade za
dijete. Nakon ro|enja bio-
lo{ki otac, koji tada nije imao
druge djece, posje}ivao je De-
jvida. U me|uvremenu se
o`enio i dobio dvoje djece. Ma-
jke sada tra`e alimentaciju za
sve ~etiri djetetove godine.
Prema njema~kom zako-
nu, otac se mora brinuti o
svom djetetu ako nije upitno
o~instvo i njihov dogovor
nema nikakav pravni u~inak.
Jedini izuzetak je ako je par
legalno posvojio dijete.
Spec
z Arheolozi vjeruju da su prona{li mjesto na kojem
se nalaze ostaci broda koji je pripadao legendarnom
karipskom gusaru Hanriju Morganu (Henry). Tim ar-
heologa iz rijeke u Panami izvukao je {est topova za
koje vjeruje da su pripadali „Satisfactionu“, ma-
ti~nom brodu kapetana Morgana, pi{e „Guardian“.
Morgan se proslavio osvajanjem Paname i jedan je od
najpoznatijih gusara svih vremena.
Neobi~an pristup
Psihologinja svoje
pacijente lije~i gola
Rok pored kamena u
dnevnoj sobi
Aukcija na internetu
Uz ku}u i kamena gromada
koja je probila krov
Njemica tu`i donora sperme
Tra`i alimentaciju za ~etiri godine
ISTRA@UJEMO Koliko smo sigurni u vlastitoj ku}i
Vatreno oru`je prisutno
u svakom ~etvrtom domu
Zakon o nabavljanju, dr`anju i no{enju oru`ja i municije ne postoji na federalnom nivou
Vatreno oru`je prisutno je
u svakom ~etvrtom domu u
BiH, dok 15 posto onih ko-
ji posjeduju oru`je nema do-
zvolu za to. Ovo je zaklju~ak
zajedni~ke kampanje koju
su proveli UNDP i UNICEF
tokom 2010. godine.
I djeca znaju
- Neka istra`ivanja iz
2004. godine pokazala su da
je vi{e od 350.000 komada
vatrenog oru`ja registrira-
no u BiH. Zabrinjava ~in-
jenica da 14 posto djece i 26
posto omladine zna da njiho-
vo doma}instvo posjeduje
vatreno oru`je te da su do{li
u direktan kontakt s njim -
ka`e Nela Ka~mar~ik, por-
tparol UNICEF-a.
Istra`ivanje je pokazalo
da bi tre}ina stanovnika BiH
`eljela posjedovati vatreno
oru`je radi za{tite porodice i
imovine (34 posto), samoo-
dbrane (23 posto) ili hobija
(21 posto).
Zakon o nabavljanju,
dr`anju i no{enju oru`ja i
municije ne postoji na fede-
ralnom nivou, tako da svaki
kanton ima vlastitu procedu-
ru. Samir Keki}, na~elnik
Odjeljenja za unutra{nju ko-
ntrolu MUP-a KS i predsje-
dnik komisije za nadzor nad
provo|enjem ovog zakona,
procjenjuje da samo u Ka-
ntonu Sarajevo ima od oko
35 do 37 hiljada registriranog
oru`ja.
Oru`ani listovi
- To su podaci iz devede-
setih godina. U 2007. godini
zapo~eli smo akciju zamjene
starih oru`anih listova no-
vim kojoj se odazvalo 8.000
ljudi. Ta je akcija produ`ena
do 14. decembra 2012. godi-
ne i to je posljednji rok za-
mjene.
Da bi neko imao oru`je,
mora imati 21 godinu (ako ni-
je u policiji ili agenciji za sigu-
rnost) i opravdan razlog, bio to
lov, sport ili radi li~ne za{tite.
No{enje oru`ja bez dozvole pr-
ije je bio prekr{aj, a sada je kr-
ivi~no djelo za koje se pla}a ili
nov~ana kazna ili ide u zatvor
od {est mjeseci do tri godine
- kazao je Keki}.
Oru`je koje se legalno
mo`e na}i u prodavnicama
ko{ta od 500 do 1.500 KM.
Prema nekim procjenama,
nabavka oru`ja na crnom
tr`i{tu ko{ta od 200 do 900
KM, dodaje Keki}.
S. [ABANAD@OVI]
Prvi izbor fotografije godine u BiH
Pobjednik Andrija Vrdoljak
U holu Parlame-
ntarne skup{tine
BiH u Sarajevu ju~er
je uprili~ena zavr{na
izlo`ba najuspje{ni-
jih radova i pro-
gla{enje najboljih fo-
tografija Prvog ta-
kmi~enja za izbor fo-
tografije godine u
BiH, a u organizaci-
ji Udru`enja gra|ana
„Natura BH“ i porta-
la Fotografija.ba.
Predstavljeni su i pobje-
dnici. Tre}e mjesto pripalo je
Ivanu Kelavi iz Mostara, dr-
ugi je Esad Tali} iz Zenice, a
pobjednik takmi~enja je
Andrija Vrdoljaku iz Livna,
koji je kazao da je, zapravo, bio
iznena|en odlukom `irija.
Uz tri najbolja rada, podi-
jeljene su i nagrade za najbo-
lju fotografiju Sarajeva, na-
jbolju fotografiju prirode,
najbolju urbanu te najbolju
fotoreportersku fotografiju.
Izabrane fotografije bit
}e postavljene u auli Parla-
mentarne skup{tine BiH i
Galeriji „Boris Smoje“ do 11.
marta. M. ^u.
S ju~era{nje dodjele priznanja
HT ERONET nagra|uje vjernost
Besplatno telefoniranje za korisnike
HT ERON-
ET svoje kori-
snike u ovom
mjesecu nagr-
a|uje danom
besplatnog te-
lefoniranja un-
utar ERONET
mre`e, saop-
}eno je iz ove
kompanije.
Nagra|iva-
nje korisnika
trajat }e cijeli
mjesec, a pogo-
dnost }e se do-
djeljivati danima vikenda.
- HT ERONET }e sva-
kom aktivnom korisniku po-
slati informativnu SMS po-
ruku dan prije kori{tenja
pogodnosti i time ga pravo-
dobno informirati o ovoj na-
gradi za vjernost. I na ovaj
na~in HT ERONET poka-
zuje da je korisnik uvijek na
prvom mjestu te planira i da-
lje nagra|ivati vjernost svo-
jih korisnika nizom pogo-
dnosti - navedeno je u sa-
op}enju.
HT ERONET nastavlja s pogodnostima
Leci iz kampanje UNICEF-a i UNDP-a: Tre}ina stanovnika BiH `eli posjedovati vatreno oru`je
zU BiH je vi{e `rtava vatrenog oru`ja nego stradalih od
mina
zU 90 posto slu~ajeva nasilja u BiH upotrebljavano je
vatreno oru`je
z Oko 40 posto populacije u BiH ne osje}a se sigurno
z ^ak 40 posto ljudi pravda posjedovanje vatrenog
oru`ja strahom za li~nu sigurnost
zVi{e od 50 posto smatra da se o rizicima vatrenog oru`ja
ne govori dovoljno
Rezultati istra`ivanja
UNICEF-a i UNDP-a
Podaci za KS u 2010. godini
100 KM
30 KM
30 KM
30 KM
100 KM
Takse
za kratko
oru`je
za lova~ko
oru`je
za municiju
oru`ani list
obuka MUP-a
163 pi{tolja, pu{aka i bombi predato u akciji „@etva“
133 pi{tolja, pu{aka i bombi bez dozvole oduzeto
90 krivi~nih djela od 98 osoba koje su nosile oru`je
bez dozvole
70 komada oru`ja s dozvolom oduzeto
(
F
o
t
o
:

J
.

B
r
u
t
u
s
)
Kameron Dijaz
Moje godine mi ne smetaju
- Kada bih se zaista uvrijedila kada me pitaju koliko
imam godina, zna~ilo bi da mi smetaju moje godine. A
to nije istina. Obo`avam starenje. Ko god `eli ostati mlad,
trebao bi stati pred ogledalo i dobro se pogledati. Imam
38 godina i u`ivam vi{e nego ikada prije. Sad se osje}am
sna`nije i sposobnije. @ivot mi je jednostavno bolji ne-
go ranije.
(Glumica za „Gloriu“)
Slobodan Kr~marevi}
Svugdje te vi{e cijene
nego kod ku}e
- Izgleda da me svugdje vi{e cijene nego u vlastitom
dvori{tu. Najte`e je biti cijenjen u svojoj zemlji. Danas,
sa posebnom pa`njom pratim igre i rezultate selekcija sa
prostora biv{e Jugoslavije. Za{to da krijem da sam jugo-
nostalgi~an. Igrao sam u toj ligi i normalno je da me pu-
no toga vi{e za tu zemlju, koja na`alost vi{e ne postoji.
(Nekada{nji as Partizana za „Avazov Sport“)
\elo Jusi}
Gledam ja i „[eherezadu“, volim
vidjeti po{tivanje u obitelji
- Gledam ja i „[eherezadu“. Volim vidjeti interijere
i te lijepo ure|ene ku}e, a privla~i me i prikaz nagla{enog
po{tivanja u obitelji, obiteljskih vrijednosti. Te djevojke
su prelijepe, krasno se obla~e, nema ni~eg pretjeranog.
(Muzi~ar za „Slobodnu Dalmaciju“)
mozaik
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011.
7
Dijaz: Sna`nije
i sposobnije
Kr~marevi}:
Ja sam
jugonostalgi~ar
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 3. 3. 2011.
4. 3. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -10
0
C do 6
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od -1
0
C do 15
0
C
5. 3. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -11
0
C do 8
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 3
0
C do 16
0
C
6. 3. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od -4
0
C do 10
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 3
0
C do 15
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
3
TUZLA
3
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
PETAK
GORA@DE
3
SUBOTA NEDJELJA
3
14
5
BR^KO
Grad Sarajevo 3. 3. 2011.
Izlazak 06.19 Izlazak 5.44
Zalazak 17.38 Zalazak 17.33
Biometeorolo{ke prilike i dalje }e biti relativno nepovoljne. Osobe sa psiho smetnjama
imat }e izra`enije tegobe poput glavobolje, nervoze i depresije, a hroni~ni bolesnici treba-
li bi se suzdr`ati od ja~ih fizi~kih napora i planirati boravak na otvorenom u toplijem dije-
lu dana. U~esnicima u saobra}aju tako|er sugeriramo oprezniju vo`nju.
ZENICA
MOSTAR
NEUM
15
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
4
BANJA
LUKA
Jusi}: Lijepe
djevojke
3
2
VRIJEME
DANAS
Obla~no
Na jugu i zapadu
na{e zemlje preovla-
davat }e sun~ano, a u
ostalim podru~jima pre-
te`no obla~no vrijeme. U
jutarnjim satima, po kotlina-
ma, s maglom ili sumaglicom.
Vjetar, slab do umjeren, isto~ni
i sjeveroisto~ni. Jutarnja tempe-
ratura od -10 do -1, na jugu do
6, a najvi{a dnevna od -1 do 7,
na jugu do 15 stepeni.
LIVNO

033/281-393
redakcija@avaz.ba [ta ka`u u narodu
Lagumd`ija sada i sa autonoma{ima
- Nakon {to se spetljao s ljudima iz HSP-a, Zlatko Lagumd`ija sada to
isto `eli uraditi s Abdi}evim DNZ-om. On je, zaslijepljen vla{}u, pokazao
da ga ne zanima ni narod ni njegovi glasa~i, ve} samo vlast i njegova fote-
lja. Davno je Zlatko napustio ideju socijaldemokratije i antinacionalizma. To
se vidi iz aviona, d`aba mu sva hvalisanja. (Zabrinuti ~italac iz Krajine)
Predajom zavr{nog ra~una Po-
reznoj upravi Federacije BiH 28. fe-
bruara 2011. godine, kompanija
„Avaz-roto press“ iskazala je izva-
nredan poslovni rezultat u iznosu
od 5.339.925 KM neto dobiti.
Ovaj uspjeh ostvaren je u vreme-
nima te{ke ekonomske krize i velikih
politi~kih i ekonomskih pritisaka, pr-
venstveno Sulejmana Tihi}a i SDA.
Sve to govori da slobodi medi-
ja, profesionalnom i kvalitetnom
novinarstvu niko ne mo`e naudi-
ti, jer su na strani naj~itanije dne-
vne novine u BiH naj{ira javnost i
na{i vjerni ~itaoci, ~ije interese
godinama {titimo svojim antikor-
upcijskim pisanjem i izvje{tava-
njem.
Ina~e, ovaj poslovni rezultat
znatno je bolji i od onoga iz 2009.
godine, kada je neto dobit iznosi-
la 4.207.569 KM.
Uz to, i ostale kompanije iz Gr-
upacije „Avaz“ iskazale su poziti-
vno poslovanje, {to zna~i da su uz
„Avaz-roto press“ i „Avaz“ i GIK
OKO i „Revija Press“ minule go-
dine uspje{no radili, saop}ila je
Uprava „Avaz-roto pressa“.
POSLOVANJE Saop}enje za javnost Uprave kompanije
’Avaz-roto press’ iskazao
dobit od 5.339.925 KM
Ovaj uspjeh ostvaren je u vremenima te{ke ekonomske krize i velikih politi~kih i
ekonomskih pritisaka, prvenstveno Sulejmana Tihi}a i SDA
Sjedi{te „Avaz-roto pressa“: Slobodi medija, profesionalnom i kvalitetnom novinarstvu niko ne mo`e nauditi
Iako je objavljeno da je me|u
dr`avama koje su ostale bez dire-
ktne finansijske pomo}i Velike
Britanije i Bosna i Hercegovina,
na{a }e zemlja putem Evropske
unije nastaviti dobivati finansi-
jsku pomo} i iz Londona.
Kako je „Dnevnom avazu“
re~eno iz Ambasade Velike Brita-
nije u Sarajevu, oko 15 posto po-
mo}i koju BiH prima iz fondova
EU dolazi upravo iz te zemlje.
- Podr{ka Velike Britanije bit
}e nastavljena putem programa i
projektnih aktivnosti Britanske
ambasade u oblastima prevencije
konflikta i evropskih integracija
te britanskog doprinosa multila-
teralnim donatorskim aktivno-
stima, pogotovo onima Evropske
unije.
Priroda britanske podr{ke BiH
}e se promijeniti, ali njena preda-
nost i anga`man ostaju. Velika Br-
itanija sna`no je predana pru`anju
podr{ke vlastima BiH u provedbi
reformi neophodnih za pristup
EU i prosperitetnu budu}nost -
re~eno nam je u Ambasadi.
Ina~e, program bilateralne po-
mo}i Velike Britanije BiH zavr{en
je u februaru 2011. godine.
Od 1993. do danas Velika Bri-
tanija je u na{oj zemlji realizirala
pomo} u iznosu ve}em od 100 mi-
liona funti. S. N.
Velika Britanija nastavlja pomagati BiH
Oko 15 posto pomo}i koju BiH prima iz fondova EU dolazi upravo iz te zemlje
Nakon odluke vlade u Londonu
teme
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011 8
BHRT
Mehmed Agovi}
i dalje direktor
XSud BiH odbio je `al-
bu Radio-televizije BiH
(BHRT) u slu~aju Me-
hmeda Agovi}a, potvrdi-
la je Feni Manuela
Hod`i}, portparol Suda
BiH.
- Odluka je donesena 21.
februara i dostavljena je
strankama - kazala je
Hod`i}.
MRVBiH
Osu|en napad
na samostan
XMe|ureligijsko vije}e
u BiH najstro`ije osu|uje
ovaj vandalski ~in napa-
da na Franjeva~ki samo-
stan sv. Ante u Sarajevu
kao i sve napade na vjer-
ske objekte i druga mje-
sta od zna~aja za crkve i
vjerske zajednice.
MRV u BiH ovom prili-
kom uputio je zahvalu
organima vlasti na ista-
knutoj podr{ci i solidar-
nosti kao i slu`benicima
MUP-a KS te PU Mostar
na brzoj reakciji i prona-
lasku po~inioca ovog kri-
vi~nog djela, saop}eno je
iz MRVBiH.
Prihodi RS
Skupljeno 269,3
miliona KM
XPorezna uprava RS je
za prva dva mjeseca ove
godine naplatila 269,3
miliona KM javnih pri-
hoda, {to je za 7,3 posto
vi{e nego u istom perio-
du pro{le godine, sa-
op}eno je Srni iz Porezne
uprave RS. Na direktne
poreze se odnosi 268,4
miliona KM, a najve}e
pove}anje za 38,5 ostvar-
eno je po osnovu naplate
poreza na pla}u.
Kampanje
Jaka `ena,
jako dru{tvo
XProjektni ured UN-a
Women za BiH pokrenuo
je {irom BiH kampanju
pod nazivom „Jaka `ena,
jako dru{tvo“, kojom }e
se kroz seriju fotografija
pru`iti portret bh. `ena i
djevojaka, vizuelno pre-
nose}i individualnu i ko-
lektivnu snagu, mo} je-
dnakosti i zna~aj sna`ni-
jeg polo`aja svih `ena.
Ove godine svijet prosla-
vlja 100. godi{njicu
Me|unarodnog dana `ena
- 100 godina napretka ka
jednakosti spolova.
^au{evi} i drugi
Statusna
konferencija
XStatusna konferencija
u predmetu Haris
^au{evi} i drugi pred su-
dskim Odjelom II za or-
ganizirani kriminal, pri-
vredni kriminal i koru-
pciju zakazana je za da-
nas, saop}eno je iz Suda
BiH, prenijela je Fena.
Taj sud je potvrdio
optu`nicu koja Harisa
^au{evi}a, Adnana Ha-
ra~i}a i Nasera Palisla-
movi}a tereti za krivi~no
djelo terorizma, a Emina
Osmanagi}a, Harisa
[pagu i Ned`ada Ke{ku
za pomo} nakon u~inje-
nog krivi~nog djela.
Sud BiH
Danas presude
Aliji Osmi}u
XU Sudu BiH za danas
je zakazano izricanje pre-
sude Aliji Osmi}u, kojeg
optu`nica tereti za ratni
zlo~in protiv civilnog sta-
novni{tva, javila je Fena.
U optu`nici se, izme|u
ostalog, navodi da je
Osmi} u svojstvu vojnog
policajca 307. brigade
Armije RBiH u Bugojnu
po~inio, u~estvovao i
pomogao u po~injenju i
pripremanju krivi~nih
djela protivpravnog
odvo|enja u logore kao i
drugih protivzakonitih
zatvaranja, ubistva,
mu~enja, ne~ovje~nog
postupanja i prisiljava-
nja na prinudni rad.
„Dukat“
Prvo trajno
mlijeko u boci
X„Dukat“ mlije~na
industrija predstavila je
potro{a~ima u BiH prvo
trajno mlijeko u boci, je-
dnu od najve}ih inovacija
u regionalnoj mlije~noj
industriji u posljednjih
nekoliko godina, javila je
Fena.
Prognoze
Rast BDP-a u
RS za 2,5 posto
XURS u ovoj godini
o~ekuje se rast bruto
dru{tvenog proizvoda
(BDP) za 2,5 posto u
odnosu na prethodnu kao
i blagi rast stope nezapo-
slenosti i pad inflacije, pr-
ognozira glavni ekonomi-
st Hipo Alpe-Adria ba-
nke Marijana Mili}.
Mili} je ocijenila da bi
pro{logodi{nji bankarski
sektor u RS mogao biti u
gubitku i zbog pripada-
ju}ih rezervacija za odre-
|ene kategorije kredita.
Ukratko
Agovi}: Odbijena `alba
^au{evi}: Danas rasprava
Kamo sre}e da je spisak
organizatora otpora u BiH
napravljen 1996. godine, dok
je svima bilo svje`e pam}e-
nje. Tad ne bi bilo {anse da
se na spisak „gura“ neko ko
tamo, definitivno, ne za-
slu`uje biti, zavapio je jedan
od ~lanova komisije Feder-
alne vlade koja ima zada}u
da pobroji organizatore i
pokreta~e otpora u Federaci-
ji BiH.
Narodni heroji
- Taj se spisak poku{ava
napraviti ve} 16 godina. Ra-
hmetli Alija Izetbegovi} htio
je da na njemu bude maksi-
malno 300 ljudi, ali brojka se,
nakon nekoliko godina, po-
pela na 5.000 i bilo je jasno
da tako ne}e i}i. Organizato-
ri otpora u rangu su neka-
da{njih narodnih heroja i pu-
no je to ja~e „zvanje“ od, na-
primjer, „zlatnog ljiljana“ - ka-
zao nam je ~lan komisije, za-
tra`iv{i da ostane anoniman
kako ne bi „dobio po u{ima“.
Dodaje da }e pokreta~i
otpora sigurno u budu}nosti
imati odre|ena prava i pri-
manja, {to je jedan od razlo-
ga za{to se sad toliko njih `eli
„ugurati“ na spisak.
- Iskren da budem, sada-
{nji saziv vlade nije se ni tr-
udio da taj posao bude zavr-
{en, ve} je vru} krompir os-
tavljen narednoj vladi da se
bak}e tim - zaklju~uje na{ sa-
govornik.
Informacija da se na spi-
sku pokreta~a otpora nalaze,
izme|u ostalih, imena Baki-
ra Izetbegovi}a, Sulejmana
Tihi}a, Halida Genjca, [em-
sudina Mehmedovi}a i dru-
gih, ali ne i Ramiza Sal~ina,
Nijaza Baltake Daid`e i dr-
ugih heroja izazvala je neza-
dovoljstvo bora~ke popula-
cije.
- Sramota je da takav spi-
sak pravi komisija koju je
imenovala Federalna vlada,
a jadni smo i mi ako oni od-
lu~uju ko je pokrenuo odbr-
anu od agresije. Svako mje-
sto i selo u BiH zna ko su bi-
li njeni heroji i tu ne smije
biti mahinacija - kazao nam
je Ibrahim Jahi} ^iko, v. d.
predsjednika Saveza dobitni-
ka najve}ih ratnih priznanja
FBiH.
Dali prijedloge
Avdo Hebib, predsjednik
Patriotske lige BiH, jedne od
triju organizacija koje je ko-
misija konsultirala prilikom
pravljenja spiskova, isti~e
da ne zna da postoji neki ko-
nkretan dogovor o tom pita-
nju.
- Nikakav prijedlog spi-
ska nisam vidio i ne znam ko
se nalazi na njemu. Istina je
da smo mi dali svoje prije-
dloge, ali ne znamo koga su
predlagali drugi. O~ekuje-
mo da }e nas Federalna vla-
da i resorno ministarstvo in-
formirati o napredovanju pr-
ijedloga sa spiska - kazao
nam je Hebib. M. A.
POKRETA^I OTPORA Iako je do sada predlo`eno 5.000 kandidata
Alija je tra`io spisak
od najvi{e 300 imena
Svako mjesto i selo u BiH zna ko su bili heroji, ka`e Ibrahim Jahi} ^iko z Me|u
prijedlozima i Bakir Izetbegovi}, Sulejman Tihi} te Halid Genjac
Ratna fotografija: Ko se sve „gura“ na spiskove branitelja
Jasmin Rendi}, Tuzlak ko-
ji se ve} deset mjeseci nalazi u
srbijanskom pritvoru, ne}e
biti izru~en Afganistanu, ve}
}e danas biti pu{ten na slobo-
du, odlu~ila je srbijanska mi-
nistrica pravde Sne`ana Ma-
lovi}, potvrdili su „Dnevnom
avazu“ izvori bliski Minista-
rstvu pravde Srbije.
Odluka jo{ nije zvani~no
saop}ena, ali su ju~er kasno po-
slije podne iz srbijanskog Mi-
nistarstva pravde o pozitivnom
rje{enju za Rendi}a ve} obavi-
jestili pojedine bh. institucije.
Ve} danas rje{enje ministrice
Malovi} trebalo bi biti prosli-
je|eno do zatvora u Sremskoj
Mitrovici, gdje se Rendi} nala-
zi u ekstradicionom pritvoru.
Nakon {to kompletna pr-
ocedura bude provedena, Re-
ndi} bi se danas mogao na}i
na slobodi i kona~no dopu-
tovati u rodnu Tuzlu.
Kao {to je poznato, on je jo{
u aprilu pro{le godine uhap{en
na grani~nom prijelazu Ra~a
pri povratku iz Afganistana,
po me|unarodnoj potjer-
nici koju je ta zemlja ra-
spisala za njim zbog,
navodno, po~inje-
ne prevare.
E. H.
Odluka ministrice pravde Srbije Sne`ane Malovi}
Jasmin Rendi} danas na slobodi
Mladi Tuzlak proveo je deset mjeseci proveo u pritvoru
Rendi}:
Vra}a se ku}i
Hebib: Bez
prijedloga
Jahi}:
Svi znaju
U Federalnom minista-
rstvu za bora~ka pitanja
isti~u da ne postoje nikakvi
konkretni spiskovi orga-
nizatora otpora ve} da je u
pitanju samo spisak `elja.
- Bora~ka udru`enja do-
stavila su svoje prijedloge i
na njima je svako mogao
napisati {ta `eli, ali to ne
zna~i da }e te osobe na kr-
aju biti uvr{tene na spisak
organizatora otpora. Imena
moraju verificirati Vlada i
Parlament - kazali su nam
u Ministarstvu.
Samo spisak `elja
teme
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 9
Javni servis
RTV taksa
7,15 maraka
XUpravni odbor Ja-
vnog RTV servisa BiH
donio je odluku o po-
ve}anju RTV takse od 1.
marta za 20 feninga.
^lanica ovog odbora Ra-
dmila ^okorilo isti~e da
je rije~ o zvani~nom usk-
la|ivanju RTV takse sa
stopom inflacije u BiH od
3,1 posto. Tako RTV ta-
ksa sada iznosi 7,15 KM
umjesto dosada{njih 6,95
maraka. Ad. K.
Jaro~evi~
Vrijeme istje~e
XEvropska unija veo-
ma je zabrinuta {to BiH
danas, ta~no pet mjeseci
nakon odr`avanja op}ih
izbora, jo{ nema novu
vlast, izjavio je danas Fe-
ni otpravnik poslova De-
legacije EU u BiH Boris
Jaro~evi~ (Iarochevitch).
- Vrijeme istje~e. Kao {to
smo ~esto govorili, 2011.
va`na je godina, jer druge
zemlje regiona napreduju
veoma brzo, a BiH sada
gubi vrijeme - kazao je Ja-
ro~evi~.
Stranka za BiH
Utvr|en nacrt
novog statuta
XU funkciji pripreme
za najavljenu Skup{tinu
Stranke za BiH Predsje-
dni{tvo SBiH utvrdilo je
nacrt novog statuta stra-
nke, okvire i principe pr-
ogramske orijentacije za
naredni period te termin
odr`avanja Skup{tine.
Nacrt novog statuta bit }e
upu}en svim organizacio-
nim jedinicama Stranke za
BiH u javnu raspravu koja
}e trajati do kraja ovog mje-
seca i tokom koje }e {ire
~lanstvo imati priliku dati
svoje vi|enje i prijedlog
budu}e unutra{nje organi-
zacije Stranke za BiH.
Sarajevo
Otvorena
Ambasada
Azerbejd`ana
XU Sarajevu je 1. marta
otvorena Ambasada Azer-
bejd`ana za BiH, potvrdio
je Feni prvi sekretar
Ambasade Mensud Akan.
Ambasador Azerbejd`ana
u BiH je Eldar Hasanov.
- Ambasada }e intenzi-
vno raditi na usposta-
vljanju politi~kih, eko-
nomskih i, prije svega,
prijateljskih odnosa
izme|u BiH i Azerbe-
jd`an - izjavio je Akan.
RTV: Novi nameti
SKANDALOZNO Ko je novi na~elnik Terenskog ureda u Vi{egradu
Osumnji~eni za ratne zlo~ine
postao {ef u Grani~noj policiji!
Dragomir Majdov zamijenio Fejzu Bjelicu, iako se radi o ~ovjeku protiv kojeg je Ha{ki tribunal
vodio istragu, a sada se predmet nalazi u Tu`ila{tvu BiH
Dragomir Majdov slu`b-
enik je Grani~ne policije
(GP) BiH koji je prekju~er
dobio unapre|enje u na~el-
nika Terenskog ureda GP-a
Istok u Vi{egradu.
No, Majdov je bio i ratni
{ef policije na tada{njem po-
dru~ju tzv. srpskog Gora`da,
za kojeg je Ha{ki tribunal jo{
1996. godine, shodno pravi-
lima Rimskog puta, pokre-
nuo istragu te ga svrstao u
kategoriju C osumnji~enih
za ratne zlo~ine.
[verc kafe
Ta oznaka zna~i da je
Hag od dr`avnih organa BiH
zatra`io dodatne informa-
cije o ovom predratnom go-
ra`danskom policajcu. Za
njega se sumnja da je u~estv-
ovao u zlo~inu nad civilnim
stanovni{tvom u Kokinom
Selu (Podlozje) kod Gora`da,
a povezivan je i sa za-
to~eni~kim objektom for-
miranim tokom rata u osno-
vnoj {koli u mjestu Pothra-
njen, jer je bio komandir
policijske stanice koja je po
po~etku rata formirana u
Ustipra~i.
Uz to, Majdovu je su|eno
u Sudu BiH u slu~aju „Mi-
lan Papi} i drugi“ za nelega-
lan uvoz 15 kamiona sirove
kafe tokom 2005. i 2006. go-
dine, ~ime je o{te}en dr`avni
bud`et za 645.813 KM. Zbog
nedostatka dokaza, Majdov
je oslobo|en optu`bi u ovom
predmetu, a ostala trojica
optu`enika osu|ena su na
ukupno 18 godina i devet
mjeseci zatvora.
No, sve ove ~injenice ni-
su bile prepreka da Majdov
prije dva dana na poziciji
{efa na~elnika Terenskog ur-
eda Istok - Vi{egrad zamije-
ni Fejzu Bjelicu, koji je
oti{ao u penziju, a prema
na{im informacijama, mjesto
je trebalo pripasti kadru iz
reda bo{nja~kog naroda.
Predistra`na faza
O svemu smo ju~er za-
tra`ili komentar u GPBiH,
gdje nam je putem portparo-
la Jasminke Muji} re~eno da
Majdov nije imenovan, nego
}e na~elni~ku du`nost oba-
vljati „do izbora novog
na~elnika“, i to zbog toga {to
je on aktuelni pomo}nik
na~elnika za operacije i orga-
nizaciju Terenskog ureda Is-
tok - Vi{egrad, pa je to uo-
bi~ajena procedura dok ne
bude imenovan Bjelicin na-
sljednik. Saop}eno nam je i
da GPBiH ne raspola`e info-
rmacijom da se Majdov dovo-
di u vezu s ratnim zlo~inima.
S druge strane, u Kanto-
nalnom tu`ila{tvu Gora`de
saznali smo da su svi poda-
ci vezani uz istragu o zlo~ini-
ma za ~ije je izvr{enje osu-
mnji~en i Majdov odavno
dostavljeni Tu`ila{tvu BiH,
u kojem je, pak, predmet
zaveden 2009., ali se i dalje
nalazi u predistra`noj fazi.
M. KUKAN
Muji}: Privremeno imenovanje
Faksimil obavijesti iz Haga iz 1996.: Majdov u kategoriji C
O{tra reakcija na unapre|enje Majdova
ju~er je stigla i iz Udru`enja „@ena-`rtva ra-
ta“, ~ija predsjednica Bakira Hase~i} ka`e da
to udru`enje posjeduje niz izjava pre`ivje-
lih `rtava s podru~ja op}ine Gora`de, koji
svjedo~e o stravi~nim zlo~inima po~injenim
u Kokinom Selu i Pothranjenu.
- Prema tim iskazima, ubijana su i dje-
ca, civili su `ivi spaljivani, `ene silovane, vr{eno je pokr{ta-
vanje Bo{njaka, a me|u odgovornima je i Dragomir Majdov.
Svakako, on je imao i komandnu odgovornost, jer je bio za-
mjenik komandira policije u to vrijeme. Pod hitno }emo
tra`iti aktiviranje tog predmeta i suspenziju Majdova s ra-
dnog mjesta u Grani~noj policiji, jer ne mo`e takav ~ovjek
raditi na tako odgovornoj funkciji - izjavila je Hase~i}.
@rtve tra`e suspenziju
Vlada RS odredila iznose za javna preduze}a
Pla}a direktora ne mo`e
biti vi{a od 3.000 KM
Pla}a direktora u
javnim preduze}ima
u RS, zajedno s to-
plim obrokom, zi-
mnicom i ostalim
primanjima po osno-
vu radnog odnosa,
ne mo`e biti vi{a od
3.000, odnosno 2.500
maraka za izvr{ne
direktore i na njima
je da odlu~e ho}e li ih pr-
ihvatiti ili odstupiti s fu-
nkcija. To je utvr|-
eno prijedlogom
ugovora o radu koji
je danas utvrdila
Vlada RS, s tim da se
te zarade uve}avaju
za minuli rad, javila
je Fena.
- Na{a namjera je
da limitiramo iznose
pla}a u javnim predu-
ze}ima - rekao je potpre-
dsjednik Vlade RS.
Obavje{tajna konferencija za visoke zvani~nike
Pove}anje sigurnosti povjerljivih informacija
Prva obavje{tajna konfe-
rencija za visoke zvani~nike,
koju je sponzorirao NATO-
ov {tab Sarajevo, u saradnji
s bh. zvani~nicima organizi-
rana je ju~er u Sarajevu. Na-
mjera konferencije bila je
informirati visoke bh. zva-
ni~nike o kori{tenju i razm-
jeni povjerljivih informaci-
ja u NATO-u, a cilj je da se
pomogne u izgradnji najbo-
lje prakse kori{tenja povjer-
ljivih informacija u BiH, ja-
vila je Fena.
Na~elnik Zajedni~kog
{taba Oru`anih snaga BiH
generalpukovnik Miladin
Miloj~i} kazao je da se ovom
konferencijom stvaraju pre-
duvjeti za pove}anje sigurno-
sti u kori{tenju klasificiranih
dokumenata i obavje{tajnih
informacija i njihova za{tita.
Komandant NATO-ovog
{taba Sarajevo brigadni gene-
ral Dejvid Enjart (David
Enyeart) kazao je da je pita-
nje razmjene povjerljivih
podataka, njihovog ~uvanja,
pohranjivanja i distribucije
va`no iznad svega zato {to
ono mo`e doprinijeti o~uva-
nju `ivota ljudi koji slu`e,
naprimjer, u Afganistanu ili
na drugim takvim kriti~nim
ta~kama u svijetu.
Spec
zFond za razvoj isto~nog dijela RS, kojim upravlja In-
vesticiono-razvojna banka RS, planirao je da ove godi-
ne, putem svojih kreditnih linija te kupovinom vrijedno-
snih papira, plasira sredstva u iznosu od 40 miliona KM,
javila je Srna.
Sarajevo: U~esnici konferencije (Foto: S. Saletovi})
Sje}aju ga se po bajonetu
Porodice `rtava iz gora`danskog naselja Kokino
Selo (Podlozje) sa strahom i bezvoljno govore o do-
ga|ajima od 22. maja 1992. godine, kada su u
opkoljenom i nebranjenom dijelu grada izgubili
oko 40 svojih najdra`ih. Civili koji su zarobljeni u
Podlozju i zatvoreni u obli`njoj ku}i Turkovi}a,
sje}aju se Dragomira Majdova uglavnom po bajo-
netu koji je, kako ka`u, nosio za pasom.
Porodice `rtava ne `ele javno govoriti, jer ka`u da
su svoje izjave u bezbroj navrata davali pred is-
tra`nim organima, te strahuju za vlastitu sigurno-
st, jer zlo~inci su jo{ na slobodi, pa ~ak i na viso-
kim policijskim du`nostima. Ina~e, sedam `rtava
iz Podlozja ekshumirano je neposredno nakon ra-
ta. Prona|eni su u blizini [i{eta s odsje~enim spo-
lnim organima i ekserima zakucanim u lobanje. Za
ostalima se i danas traga. Al. B.
Hase~i}:
Brojni iskazi
Kasipovi}: Bilo
odstupanja
teme
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 10
Dnevni avaz
061-142-015
Ime i prezime: Alen Zuli}.
Datum i mjesto ro|enja: 25.
mart 1976., Biha}.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom:
Vlastiti dom.
Bra~no stanje: O`enjen.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Ne dr`im do datuma, ali kada me
ve} pitate, recimo, ro|enje sina.
Koji automobil vozite:
„Hyundai I30“.
Kako se odmarate: Gledaju}i
TV.
Omiljeni muzi~ar: Sting.
Volite li kuhati: Ne.
Najdra`a knjiga: „Kratka povi-
jest vremena“.
Omiljeni pisac: Stiven Hoking
(Stephen Hawking).
Umjetnik kojeg cijenite: Beto-
ven (Beethoven) i jo{ mnogo
njih.
Za koji klub navijate: Za Barce-
lonu.
Koga biste poveli na pusti otok:
Svoju porodicu.
Jeste li ljubomorni: Ne.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: Ovisi iz
kog smjera dolaze.
Biste li ikada oprostili nevjeru:
Ne.
Bavite li se sportom: U poslje-
dnje vrijeme i ne ba{.
Omiljena hrana i pi}e: Na`alo-
st, meso i pivo.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Supruga.
Volite li i}i u {oping: Samo ka-
da je u pitanju ne{to specijalno,
npr. garderoba i sli~no.
Jeste li sujevjerni: Ne.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne-
mam.
Koji je Va{ `ivotni moto: Nemoj
odmagati ako ve} ne mo`e{ po-
mo}i.
Va{ najbolji prijatelj je: Enes Sa-
mard`i}.
Pratite li politi~ku situaciju:
Da.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste prvo uradili: Smijenio ne-
valjale.
Biste li u~estvovali u {ouu rea-
lnosti: Ne.
Alen Zuli}
Klub poznatih
Zuli}: Voli meso i pivo
PLA]E
BUD@ETLIJA - Ja-
vnost treba biti upo-
znata s primanjima
bud`etlija i tu se ne-
ma ko {ta buniti. Vi-
sina primanja je ta-
jna u privatnom se-
ktoru, a ko `ivi od
bud`etskih sredsta-
va, njegova pla}a tre-
ba da je javna i u mo-
dernim dru{tvima to
je javni podatak.
NEMA SMISLA -
U ratu izme|u Japa-
na i Rusije za jedno
ostrvo poginulo je
oko 200.000 vojni-
ka. Danas je to ostr-
vo zaraslo u korov i
sme}e i niko ga
ne}e. Zar to nije
smisao rata!
SVE KAKO NE
TREBA - Zar nije
rje{enje krize u BiH
jedinstvo u vladi za
dono{enje potre-
bnih odluka, do-
ma}e banke za poti-
caj doma}e proizvo-
dnje. Mi imamo ne-
jedinstvo u vladi i
strane banke koje
plja~kaju gra|ane,
uvoz vode i bra{na,
i na kraju dobre
pla}e politi~ara!
NEULAGANJA U
RAD - Veliki pro-
blem u na{oj zemlji
je taj {to se ne stimu-
li{e rad. Iz razloga {to
se ne isplati raditi,
mnogi se okre}u kri-
minalu i korupciji.
Tako su nas nau~ili
prije svih na{i vlada-
ju}i politi~ari i njiho-
vi poltroni svih ovih
20 godina.
NOVA POLITIKA -
Prema meni,
rje{enje za BiH jedi-
no je u novoj politi-
ci, novim ljudima i
druga~ijem na~inu
mi{ljenja gra|ana
BiH! Oni koji su
dr`avu doveli u pro-
past, ne mogu je
izvu}i iz krize!
VANREDNI
IZBORI - Ovo je
prevr{ilo svaku mje-
ru. Vi{e je mu~no
gledati na{e poli-
ti~are kako se ne
mogu ni{ta dogovo-
riti. Jasno je da ne
mogu, jer ih ne inte-
resira narod nego
vlastite fotelje. Zbog
toga treba raspisati
vanredne izbore, pa
da izaberemo one
koji }e ne{to uraditi
za nas. Tuzlak
MRAK U
TRAVNIKU - Ra-
dnici RTV Travnik
od avgusta su u {tra-
jku i od tada nisu
primili ni marku.
Dok su valjali SDA,
i radili su. Mo`da
na~elnik Lendo i
premijer Selman
`ele Travnik vratiti
u vezirska vremena,
kada je telal bio
izvor informacija.
SMS
- Komunalije su
vrlo skupe. Ne
pla}am redovno,
jer mi to prima-
nja ne dozvolja-
vaju. Jednosta-
vno, ne mogu ni-
kako sve sti}i.
- Redovno
pla}am sve ko-
munalije. Za sada
sam zadovoljna
cijenama, ali ne
bih voljela da u
skorije vrijeme
eventualno po-
skupe.
- Sve je preskupo,
ali redovno
pla}amo da se
dugovi ne nago-
milaju. Mu` i ja
nismo stalno za-
posleni i `ivimo,
ali ne pitajte ka-
ko.
Sne`ana
Simi}
Bedrija
Tihi}
Tina
[arenac
- Jesu, Boga mi,
veoma su skupe.
Na ra~une sva-
kog mjeseca ode
dosta novca iz
ku}nog bud`eta.
Pla}am, ipak,
sve uedno i re-
dovno.
- Komunalije
svaki mjesec ure-
dno pla}am i ta-
ko je odavno. Bu-
du}i da sam pe-
nzioner, re`ije i
ostalo uglavnom
su nam skupi.
- Za primanja ka-
kva su kod nas,
komunalije su
skupe. Pla}am re-
dovno, ali oni re-
dovno poskuplju-
ju. Do kada, to ne
znam. Kole
Postolov
Muhamed
Red`i}
Safija
Avdagi}
- Pla}am redovno
svaki ra~un koji
do|e. [ta }e ~ov-
jek, mora se
pla}ati. Komuna-
lije su kod nas ve-
oma skupe.
E. M. - D. D. - V. B.
- Student sam i
moram redovno
pla}ati komunali-
je. Zadovoljna
sam, `ivim s ci-
merkom i tro{ko-
ve dijelimo, pa
nam nije skupo.
- Ja sam penzio-
ner i uredan sam
plati{a. Za ostalo
{ta ostane, a to
nije mnogo. Mor-
am pla}ati, jer
odmah isklju~uju
zbog duga. Radovan
Pavlovi}
Iva
Samard`i}
Jovo
Pavlovi}
Jesu li komunalije u BiH skupe i pla}ate li ih redovno?
Preskupo je, ali pla}ati se mora
ANKETA me|u gra|anima Bijeljine, Sarajeva i Zenice
Z
e
n
i
c
a
S
a
r
a
j
e
v
o
B
i
j
e
l
j
i
n
a
Nemoj odmagati ako
ne mo`e{ pomo}i
Li~ni profil direktora Kulturnog centra Biha}
KOMUNALIJE Vi{e od polovine stanovni{tva ima problema
Gra|ani duguju
stotine miliona KM
Bez obzira na niska primanja, penzioneri najbolje plati{e
Vi{e od polovine gra|ana u
BiH ima problema s pla}anjem
ra~una, a dugovanja za razne komu-
nalne usluge mjere se u stotinama
miliona maraka, procjene su nevla-
dinog sektora i potro{a~kih
udru`enja u na{oj zemlji.
Zbog nemogu}nosti da plate
re`ije, gra|ani se sve vi{e za pomo}
obra}aju lokalnim centrima za so-
cijalni rad i humanitarnim
udru`enjima te se kao za slamku
spasa prilikom pravljenja u{teda u
ku}nom bud`etu odlu~uju za ne-
pla}anje nekog od ra~una.
U Sarajevu gra|ani komunalnim
preduze}ima duguju stotine miliona
maraka, a ve}ina ih se poku{ava na-
platiti sudskim putem, pa se na sar-
ajevskom Op}inskom sudu trenutno
nalazi 650.000 tu`bi zbog dugovanja
komunalnim preduze}ima.
Sli~na je situacija i u Tuzli,
gdje gra|ani za grijanje i vodu
duguju oko 40 miliona KM,
dok Mostarci duguju oko pola
miliona maraka samo za odvoz
sme}a.
Izvr{ni direktor sarajevskog
„Vodovoda i kanalizacije“ Mirsad
Avdi} isti~e da gra|ani racionalni-
je tro{e te da tako smanjuju izda-
tke za komunalije.
- Najbolje plati{e su penzioneri.
Na`alost, pojedini gra|ani imaju no-
vac, a ne `ele platiti potro{enu uslugu
i za njih mo`emo re}i da su u dubo-
koj krizi morala - kazao nam je Avdi}.
Gra|ani RS samo za potro{enu
elektri~nu energiju duguju blizu
150 miliona maraka, dok je pro-
sje~an dug po doma}instvu oko 300
KM. Dug pojedinih doma}instava
iznosi i do 10.000 KM, a do sada je
s elektromre`e isklju~eno blizu
20.000 potro{a~a.
Ukupna dugovanja „Vodovo-
du“ Banja Luka iznose 15,3 mili-
ona KM, od ~ega gra|ani duguju
oko osam miliona maraka, a pred
sudovima se vode sporovi protiv
gra|ana koji nisu platili ra~une za
vodu, i to u ukupnom iznosu od
oko 100.000 KM. B. S. - M. A.
[ta gra|ani
~e{}e (ne)pla}aju
Pla}aju Ne pla}aju
Struja Voda
Telefon Grijanje
Internet Odvoz sme}a
U RS dug gra|ana
za struju prelazi
150 miliona
maraka
teme
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 11
Protest pred Konzulatom Slovenije u Banjoj Luci
Slovenske firme duguju
pla}e radnicima iz BiH
Mirza Begi}, jedan od obespravljenih, upozorio da je Slovenija
po raznim osnovama o{tetila oko 14.000 bh. radnika
Stotinjak bh. radnika
koji su proteklih godina
bili primorani napustiti fi-
rme u Sloveniji za koje su
radili, protestiralo je ju~er
pred Konzulatom Repu-
blike Slovenije u Banjoj
Luci zahtijevaju}i svoja pr-
ava, prvenstveno duguju}e
pla}e.
Smi{ljena strategija
Cazinjanin Esad Kapi},
predstavnik NVO „Nevidljivi
radnici svijeta u BiH“ i jedan
od protjeranih, ka`e da }e za-
jedno s kolegama ustrajati u
tra`enju svojih prava.
- Iz Slovenije smo pro-
tjerani smi{ljeno, tako {to
smo ostali bez novca, ~ak i
za hranu, i morali smo se
vratiti. Radio sam punih 13
mjeseci u firmi „Prenova“
iz Ko~evja za dvije i po
plate. Meni duguju najma-
nje 5.000 eura - ka`e Kapi}.
Isti~e da su im se u pr-
otestima pridru`ili mnogi
drugi obespravljeni bh.
gra|ani koji su radili i za
SCT iz Ljubljane i druge
slovenske firme.
Razlog zbog kojeg se on
vratio u BiH jeste taj {to je
nakon otkaza morao napu-
stiti Sloveniju u roku od 45
dana, bez obzira na to {to je
imao {estomjese~nu vizu.
- Poslodavac mi nije ni
rekao da sam dobio otkaz,
nego me finansijski pri-
morao da odem. Mi smo
eksploatisani kao radna
snaga - dodaje Kapi}, koji
podsje}a da je Vlada Slove-
nije nedavno donijela odlu-
ku o pomo}i stranim radni-
cima u iznosu od 300.000
eura, ali da je iz te pomo}i
isklju~ila bh. radnike koji
vi{e nemaju privremeni bo-
ravak u toj zemlji.
Banjalu~anin Dragan
Vukeli} jo{ je jedan kojem
je „Prenova“ ostala du`na.
- Meni duguju minima-
lno 3.500 eura. Nikada ni-
smo dobili nikakav regres,
niti smo ikada imali go-
di{nji odmor - ka`e Vukeli}.
Rad za d`aba
Mirza Begi} za „Pren-
ovu“ iz Ko~evja radio je go-
dinu i ~etiri mjeseca, ali je
tako|er bio primoran napu-
stiti posao zbog nepla}anja.
- Radio sam fakti~ki
d`aba - ka`e Begi}, upozor-
iv{i da je Slovenija po raznim
osnovama o{tetila oko 14.000
bh. radnika. A. [I[I]
Kapi}, Begi} i Vukeli} pred Konzulatom Slovenije (Foto: A. [i{i})
AFERE Slovenci napla}ivali proviziju tokom devedesetih
Jan{a uzimao po 250.000
dolara za svaki brod oru`ja
namijenjen Hrvatskoj i BiH?
Nekada{nji ministar odbrane Slovenije sve negirao zAfera po~ela
objavljivanjem dijelova knjige austrijskog novinara Riharda [najdera
Nekada{nji ministar
odbrane Slovenije, danas
opozicioni lider Janez Jan{a
uzimao je po~etkom devede-
setih godina po 250.000 do-
lara mita za svaki brod
oru`ja koji je za Hrvatsku i
BiH stizao u luku Kopar, a
aferu je zata{kavao njegov
nasljednik Jelko Kacin, pi{e
slovenska {tampa.
Tu|manov lobista
Afera je otpo~ela obja-
vljivanjem dijelova knjige
„Scena zlo~ina Hipo Alpe
Adria“, autora Riharda [na-
jdera (Richard Steiner), au-
strijskog istra`iva~kog novi-
nara, u kojoj je opisao do-
ga|aje s po~etka devedesetih
godina pro{log stolje}a, kao
i krijum~arenje oru`ja u Hr-
vatsku i BiH dok su te ze-
mlje bile pod embargom
UN-a o naoru`avanju.
U knjizi se, naime, tvrdi
da su agenti francuske tajne
slu`be stupili u kontakt s
Marinom Tomuli}em, na-
vodnim lobistom Franje
Tu|mana, koji je uspio naba-
viti oru`je vrijedno 400 mi-
liona dolara. Mediji u Slove-
niji navode da Tomuli} ~ak
tvrdi da se dokazi o Jan{inoj
upetljanosti u korupciju mo-
gu na}i i u kancelariji hrva-
tskog predsjednika i hrva-
tskog Ministarstva finansija.
U izvje{taju od 19. septe-
mbra 1993. godine, koji su
objavili slovenski mediji, na-
vedena je vrijednost cjelo-
kupnog oru`ja posredova-
nog Hrvatskoj i BiH, ukupno
27.663.341 njema~ka marka.
Jan{a je zbog toga zatra`io
da Vlada i Ministarstvo odbr-
ane Slovenije objave dokume-
ntaciju o prometu i tranzitu
oru`ja koje je do ljeta 1993.
obavljeno na zahtjev ta-
da{njeg predsjednika Vlade
Janeza Drnov{eka, prenijela
je agencija STA. Jan{a u svom
odgovoru tvrdi da ne pozna-
je [najdera, koji nije razgova-
rao s njim u vezi s knjigom,
a Tomuli}eve optu`be naziva
~istom izmi{ljotinom.
Tranzit oru`ja
- Za svaki tranzit oru`ja i
vojne opreme za Hrvatsku, uz
Ministarstvo za unutra{nje
poslove Slovenije i druge na-
dle`ne institucije, saglasnost
je moralo dati i Ministarstvo
odbrane susjedne dr`ave. Ni-
kada nije bilo veza, ni posre-
dnih ni neposrednih, izme|u
slovenske i francuske vlade -
kazao je Jan{a. F. K.
Operacija federalnog mi-
nistra za bora~ka pitanja Za-
hida Crnki}a, koji je prije
dvadesetak dana povrije|en u
saobra}ajnoj nesre}i, prolo-
ngirana je zato {to mu svi na-
lazi nisu potpuno uredni. Pr-
va operacija trebala je biti
obavljena ove sedmice, ali su
ljekari s Klinike za ortopedi-
ju i traumatologiju KCUS-a
odlu~ili da je odgode.
- Planirali smo da mu pr-
vo operiramo sko~ni zglob.
Me|utim, lokalni nalaz ko`e
jo{ nije takav da bismo mo-
gli obaviti zahvat. Bio je u
programu za operaciju, ali se
jo{ nisu stekli uvjeti.
Va`no je da to napravimo
u pravom trenutku. ^ekamo
da se stanje stabilizira.
O~ekujemo da bi to trebalo
biti sljede}e sedmice. On je
za sada stabilan - kazao je za
„Dnevni avaz“ {ef Klinike za
ortopediju i traumatologiju
prof. dr. Ismet Gavrankape-
tanovi}. E. Ha.
Crnki} u bolnici: Prvo }e mu operirati sko~ni zglob
Jan{a: Saglasnost morale dati susjedne zemlje
Novinar Matja` Frange`
u svojoj knjizi „[ta nam
mo`ete“ objavio je dokume-
nt Obavje{tajno-sigurno-
sne slu`be Ministarstva
odbrane Slovenije iz 1997.
godine, u kojem se vidi da
je predaju}i du`nost idu-
}em ministru odbrane Je-
lku Kacinu, Jan{a pre{utio
oko deset miliona tada{njih
maraka. U knjizi se nalaze
i faksimili dokumenata, na-
rud`benica i specifikacija
naoru`anja koje je tada
{vercovano.
Pre{utio deset miliona maraka
Klinika za ortopediju i traumatologiju
Prolongirana operacija Crnki}a
teme
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 12
Istraga u Hagu
HAG - Protiv libijskog li-
dera i njemu bliskog kru-
ga ljudi mogla bi biti po-
krenuta istraga zbog na-
vodnih zlo~ina koje su li-
bijske sigurnosne snage
po~inile nad civilima,
izjavio je ju~er u Hagu
glavni tu`ilac Me|unaro-
dnog krivi~nog suda
(MKS) Luis Moreno
Okampo (Ocampo). Gla-
vni tu`ilac MKS-a pre-
thodno je za {panski dne-
vnik „Pais“ rekao da }e
sud provesti istragu pro-
tiv 10 do 15 ~elnika libi-
jskog re`ima zbog bomba-
rdiranja i napada iz auto-
matskog oru`ja na civile.
ě@UDYMTCH
ONRQDCNU@MID
KARAKAS - Libijska
vlada i Arapska liga zai-
nteresirane su za
me|unarodno posredova-
nje koje je predlo`io pre-
dsjednik Venecuele Hugo
^avez (Chavez) radi mir-
nog rje{avanja krize u Li-
biji, izjavio je venecuela-
nski ministar informacija
Andres Izara (Izarra).
- Potvr|ujemo da je Libi-
ja zainteresirana prihvati-
ti taj prijedlog kao i Ara-
pska liga. Danas Venecu-
ela nastavlja demar{eve u
arapskom i cijelom svije-
tu kako bi se postigao mir
u Libiji, izjavio je ju~er
zvani~nik libijske vlade
za agenciju AFP.
Vanredan
sastanak EU
BRISEL - Visoka pre-
dstavnica EU za vanjsku
politiku Ketrin E{ton
(Cathrine Ashton) zaka-
zala je vanredan sastanak
ministara vanjskih poslo-
va Evropske unije (EU) za
10. mart koji }e biti po-
sve}en situaciji u Libiji,
saop}ila je ju~er Maja Ko-
cijan~i}, portparol E{ton.
Sastanak }e imati formu
poslovnog ru~ka i bit }e
odr`an dan prije samita
{efova dr`ava EU ~ija }e
tema, tako|er, biti Libija.
Rusija gubi ~etiri
milijarde dolara
MOSKVA - Situacija u
Libiji dovest }e do toga
da Rusija izgubi ~etiri
milijarde dolara od pro-
daje oru`ja zbog sankcija
UN-a uvedenih protiv
re`ima Gadafija, izjavio
je ju~er direktor ruske
kompanije „Ros-
tehnologij“ Sergej ^eme-
zov. Kompanija
„Rosoboroneksport“ bila
je zadu`ena za izvoz nao-
ru`anja u sklopu kompa-
nije „Rostehnologij“.
^avez: Nastavlja demar{eve
Oglasila se porodica legendarnog borca protiv libijskog re`ima
Muhamed Omer Muhtar,
sin ~uvenog libijskog borca
protiv italijanskih okupatora
izme|u 1911. i 1931. godine
Omera Muhtara, poznatog
kao [ejh {ehida ili Pustinjs-
ki lav, podr`ao je revoluciju
protiv Muamera Gadafija.
Za televiziju „Al-Arabia“
izjavio je da porodica Ome-
ra Muhtara podr`ava revolu-
ciju, kako je rekao, libijske
omladine protiv Gadafije-
vog re`ima.
- Mi stojimo uz omladinu.
Ovo je blagoslovljena revolu-
cija, od Musaida do Ras el-
D`adira. @elimo joj uspjeh.
Mi ohrabrujemo omladinu
da je provede. I{ao sam da se
sretnem s njima prije nekoli-
ko dana. In{allah, da ovo bu-
de blagoslovljena revolucija -
kazao je Muhamed Muhtar.
Usprotivio se prebacivanju
glavnog grada Libije u Benga-
zi, jer je, kako je rekao, libijski
narod jedinstven. F. V.
Sin Omera Muhtara podr`ao
revoluciju protiv Gadafija
Muhamed Muhtar:
Blagoslovljena revolucija
Borbeni avioni bombardi-
rali su ju~er uzleti{te uz na-
ftni terminal u gradu Bregi
na istoku Libije i pobunje-
ni~ke polo`aje u obli`njem
gradu Ad`adabi.
Pomo} za Bregu
Napad se dogodio dan
nakon {to su pobunjeni~ke
snage odbile kopneni i
zra~ni napad na grad vojske
vjerne Muameru Gadafiju
u kojem je poginulo 12 oso-
ba, javile su agencije poziva-
ju}i se na izjave svjedoka.
- Borbeni avioni ga|ali su
podru~je izme|u naftne fir-
me i stambenog podru~ja -
rekao je za AFP Fatah el-
Mograbi, du`nosnik bolnice
u Bregi, dodaju}i da, koliko
zna, nije bilo `rtava.
Ju~er su prema Bregi kr-
enule pobunjeni~ke snage
kako bi oja~ale polo`aj u
o~ekivanju napada Gadafije-
vih snaga.
Opozicione snage u Libi-
ji obrazovale su Prijelazno
vije}e vlade i pozvale druge
zemlje da zra~nim snagama
napadnu strane pla}enike
koji se bore na strani libi-
jskog vo|e.
Vije}e koje su ju~er u
Bengaziju obrazovali opo-
zicioni lideri predvodi biv{i
Gadafijev ministar pravde
Mustafa Abdel-D`alil.
Portparol Vije}a Abdel-
Hafiz Hoga rekao je da ovo ti-
jelo tra`i zra~ne napade na
„upori{ta pla}enika koji se
koriste protiv civila i naroda“.
Generalni sekretar
NATO-a Anders Fog Ra-
smusen (Fogh Rasmussen)
rekao je, me|utim, ju~er da
Alijansa ne namjerava vojno
intervenirati u Libiji, ali da
se priprema za „svaku mo-
gu}nost“.
Sve mogu}nosti
- @elio bih istaknuti da
NATO nema nikakvu namje-
ru intervenirati, ali, kao defa-
nzivna alijansa i sigurnosna or-
ganizacija, mi pa`ljivo pripre-
mamo planove za svaku mo-
gu}nost - rekao je Rasmunsen
na konferenciji za novinare.
On je dodao da su zva-
ni~nici NATO-a primili k
znanju zahtjev libijske opozi-
cije za zra~ne napade na sna-
ge libijskog lidera Gadafija.
Oko 180.000 gladnih i
unezvjerenih ljudi pre{lo je gr-
anicu Libije bje`e}i od suko-
ba u toj zemlji na ivici gra|an-
skog rata, saop}ila je ju~er
Melisa Fleming (Melissa), po-
rtparol Agencije za izbjeglice
Ujedinjenih naroda.
Prema njenim rije~ima,
77.320 ljudi prebjeglo je iz
Libije u Egipat, od kojih su
ve}ina gra|ani te zemlje,
dok ih je isto toliko pre{lo u
Tunis, uz jo{ 30.000 ljudi ko-
ji ~ekaju na granicama.
LIBIJA Gadafi avionima bombardira gradove u rukama pobunjenika
NATO odbio zahtjev libijske
opozicije da vojno
intervenira
NATO odbio zahtjev libijske
opozicije da vojno
intervenira
Anders Fog
Rasmusen ka`e da
Alijansa ne namjerava
vojno intervenirati u Libiji,
ali da se priprema za
„svaku mogu}nost“
Brega: Grad na
istoku dr`ave meta
je Gadafijevih aviona
Francuska i Velika Br-
itanija podr`at }e ideju
uspostavljanja zone „zab-
rane letenja“ nad Libijom
u slu~aju da snage lojalne
Muameru el-Gadafiju na-
stave napade na civile, izja-
vio je ju~er ministar va-
njskih poslova Francuske
Alen @ipe (Alain Juppe).
[ef diplomatije Velike
Britanije Vilijem Hejg
(William Hague) je, govo-
re}i na konferenciji za no-
vinare sa @ipeom u Parizu,
istakao da Britanija i Fra-
ncuska rade na „odlu~nom
i ambicioznom“ prijedlogu
koji }e predstaviti na sasta-
nku EU o Libiji sljede}e
sedmice, prenijela je age-
ncija Reuters.
Francuska i Velika Britanija
podr`avaju zabranu leta
Ukratko
teme
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 13
Kenan Mahmutovi} iz Sirta za „Avaz“
Ovdje je mirno kao da nije rat!
Ne zna se kada }e ni na koji na~in 75 radnika „Hidrogradnje“ biti evakuirano iz Libije
Svi radnici „Hidrograd-
nje“ koji se nalaze u libi-
jskom gradu Sirtu su dobro
i zdravo, {to su nam ju~er i
sami potvrdili.
Oni su smje{teni u
„Hidrogradnjin“ kamp, gdje
~ekaju evakuaciju.
- Ovdje je 75 na{ih radni-
ka, a s nama su i dva Srbija-
nca. Imamo sve uvjete, hra-
nu i ostalo. Situacija u gradu
je mirna i normalna, kao da
nije rat - kazao nam je ju~er
u telefonskom razgovoru Ke-
nan Mahmutovi}, uposle-
nik „Hidrogradnje“.
Dodao je da radnike jedi-
no zabrinjava neizvjesnost,
odnosno ~injenica da jo{ ni-
su evakuirani i da nemaju ni-
kakvih informacija kada }e
se to desiti. Zanimljivo je da
je Mahmutovi} u Libiju pr-
vi put oti{ao po~etkom ove
godine, samo mjesec prije
nego {to su u toj zemlji izbi-
li nemiri.
Po ove ljude preksino} je
odletio avion „BH Airlinesa“,
ali njemu nije dozvoljeno da
sleti na aerodrom u Sirtu, ia-
ko je imao dozvolu, tako da
se morao vratiti prazan.
Kako nam je ju~er rekao
pomo}nik ministra vanjskih
poslova BiH Zoran Perkovi},
od libijskih vlasti stiglo je
obrazlo`enje da su u tom tr-
enutku u tom okrugu izbili
vatreni sukobi te da zbog to-
ga avionu nije dopu{teno
slijetanje. U me|uvremenu
je dozvola za slijetanje iste-
kla.
Perkovi} dodaje da je,
prema zvani~nim informaci-
jama, aerodrom u Sirtu tre-
nutno zatvoren, iako pojedi-
nci tvrde da su vidjeli da s
njega polije}u avioni.
G. MRKI]
Prema Perkovi}evim ri-
je~ima, sada se razmatraju
svi na~ini da se radnici
„Hidrogradnje“ izbave, bi-
lo kopnenim, morskim ili
zra~nim putem. Istakao je
da su Libiju napustili svi
ostali na{i gra|ani koji su to
`eljeli te da je jo{ samo ova
grupa problemati~na.
Problemati~na grupa
Institut za nestale osobe BiH i ICMP
Elektronska baza podataka
predstavljena u Bijeljini
Me|unarodna komisi-
ja za nestale osobe (ICMP)
i Institut za nestale osobe
BiH ju~er su u bijelji-
nskom hotelu „Drina“ pr-
edstavili novu, elektronsku
bazu podataka i na~in pr-
etra`ivanja baze. Ovo je
jedna od 18 javnih tribina
koje su odr`ane ili }e biti
odr`ane u op}inama {irom
BiH.
- Nova elektronska ba-
za podataka mo}no je sre-
dstvo u rukama porodica
nestalih u ostvarivanju
osnovnog „prava da se
zna“. Na`alost, fond za po-
mo} porodicama nestalih
osoba jo{ ne postoji, jer se
entiteti nisu usaglasili o
na~inu izdvajanja sredsta-
va za ovaj fond - rekla je
Klaudia Kuljuh, politi~ki
koordinator za zapadni Ba-
lkan pri ICMP-u.
Dodala je da bi nakon
kona~nog usagla{avanja
entiteta porodice nestalih
osoba trebale biti retroakti-
vno, od 2004. godine,
obe{te}ene s oko 170 KM
mjese~no po nestaloj oso-
bi. Koliko }e to biti mo-
gu}e u op}oj besparici i
sveop}oj neusagla{enosti,
ostaje da se vidi. E. M.
Kuljuh: Obe{te}enje
porodicama
U Sarajevu je ju~er potpi-
san ugovor izme|u „BH-
Gasa“ i izraelsko-ameri~ke
kompanije „Energtek Inc.“ o
isporukama prirodnog plina,
nakon potpisivanja predugo-
vora u septembru pro{le go-
dine, prenijela je Fena.
„Energtek“ }e, shodno
ugovoru, u narednom deseto-
godi{njem periodu od „BH-
Gasa“ preuzimati koli~ine od
12 do14 miliona kubnih pri-
rodnog plina na godi{njem ni-
vou, a sve radi opskrbe „Alu-
minija“ Mostar i „Feala“ iz
[irokog Brijega ovim energe-
ntom.
Vrijednost godi{njih
isporuka prirodnog plina
iznosi {est do sedam miliona
KM, {to za period validnosti
ugovora iznosi 60 do 70 mi-
liona KM.
„Aluminij“: Osigurano snabdijevanje
„BH-Gas“ i „Energtek“ potpisali ugovor
Dogovorena isporuka
plina „Aluminiju“ i „Fealu“
Prosektura Bare u Sarajevu
Porodice preuzele tijela
ubijenih Toli}a i Ajdarija
Porodice ubijenih Mari-
ja Toli}a i Vernera Ajdarija
preuzele su iz prosekture
Bare posmrtne ostatke na-
kon {to je obavljena fore-
nzi~ka analiza. Njihova tije-
la prona|ena su krajem de-
cembra pro{le godine na lo-
kalitetu Glasinac, podru~je
Ivan-sedla, u op}ini Had`i}i.
Za ubistva Toli}a i Ajda-
rija osumnji~ena je organizi-
rana kriminalna grupa pre-
dvo|ena Zijadom Turko-
vi}em, koja se tereti i za
plja~ku oko 2,5 miliona ma-
raka 2007. godine u kargo ce-
ntru Aerodroma Sarajevo te
za u~e{}e u monstruoznim
ubistvima Mithata Meki}a i
Marije Salas-Kortes iz Boli-
vije i me|unarodnu trgovinu
drogom. Sahrana Marija To-
li}a bit }e 12. marta.
Spec
z Predsjednica Centralne izborne komisije BiH Ire-
na Had`iabdi} i ~lan Komisije Branko Petri} u~estvo-
vat }e danas u Ljubljani na sastanku Izvr{nog odbora
Udru`enja izbornih zvani~nika Evrope (ACEEEO),
javila je Srna.
NA LICU MJESTA Na{i radnici stigli brodom „Sveti Stefan“ u luku Bar
Kurti}: Jedva ~ekamo
da do|emo ku}i u BiH
Dogovara se daljnji transport do BiH z Radnicima iz Turske i Malezije pokradena
oprema, ma{ine, postrojenja, a i oni su bili `rtve nasilnih lopova
(Specijalno za „Dnevni
avaz“ iz Bara)
Nekoliko minuta nakon
15 sati brod „Sveti Stefan 2“ sa
174 putnika evakuirana iz Li-
bije uplovio je u luku Bar, u
Crnoj Gori. Osim 12 dr`avlja-
na BiH, u Baru su se iskrcali
32 Crnogorca, 128 dr`avljana
Srbije i dvojica Hrvata.
Sporadi~ni pucnji
U malte{ku luku Valeta,
dva dana ranije, „Sveti Ste-
fan“ iskrcao je 247 putnika
koji su, tako|er, evakuirani
iz Libije. Terminal u luci bio
je krcat. Brojna rodbina i pr-
ijatelji povratnika iz Libije s
nestrpljenjem su ~ekali svo-
je najmilije.
Fikret Kurti} iz Doboja
bio je prvi kojeg smo pitali o
haosu u Libiji. Rekao nam je
da su po apelu kriznog {taba
radnici s dvije-tri lokacije na
istoku te zemlje, poslije pr-
vih napada lokalnog stano-
vni{tva na imovinu kompa-
nija za koje su radili, po-
vu~eni u ruski kamp 20. fe-
bruara. U tom kampu u bli-
zini grada Raslanuf radnici
su do 28. februara ~ekali na
povratak ku}i.
- U kampu su se ~uli spo-
radi~ni pucnji, ali radnici ni-
su mogli vidjeti {ta se do-
ga|a. Nikome `ivot nije bio
ugro`en. U odnosu na situ-
aciju {irom Libije, mi smo
pro{li dobro. Jedini problem
je {to neki nisu uspjeli poni-
jeti svoje stvari, a ostalo je
sve uredu. Jedva ~ekamo da
stignemo ku}i - kazao je
Kurti} za „Dnevni avaz“.
Me|u prvima, po dolasku
broda, s radnicima se susreo
konzul BiH u Crnoj Gori
Muharem Zejnulahu kako bi
se rije{io njihov daljnji tra-
nsport do ku}e.
Kako su radnici ispri~ali,
ruski kamp bio je nalik ka-
mpu Ujedinjenih naroda. Tu
je na povratak ku}i ~ekalo
oko 800 ljudi. Osim radnika
iz biv{e Jugoslavije, bilo je Ta-
jlan|ana, Turaka, Holan|ana,
Nijemaca i mnogih drugih.
Radnici koje je iz Libije eva-
kuirao „Sveti Stefan“ bili su
anga`irani u ruskoj kompani-
ji IMK, koja je dio ruske
`eljeznice. U njoj je bilo zapo-
sleno vi{e od 200 ljudi s pro-
stora biv{e Jugoslavije.
@rtve lopova
Ipak, nisu svi putnici
„Svetog Stefana“ imali sre}e
da pro|u bez nevolja. Evaku-
irani radnici ju~er su ispri~ali
da su njihove kolege iz Turske
i Malezije, koji su iskrcani na
Malti, bili meta lokalnog sta-
novni{tva - oplja~kani su. Po-
kradena im je oprema,
ma{ine, postrojenja, a i oni su
bili `rtve nasilnih lopova.
Evakuirane radnike u
Luci Bar do~ekali su i pre-
dstavnici Ministarstva va-
njskih poslova Crne Gore,
kao i diplomatskih predsta-
vni{tava Srbije i Hrvatske.
Goran VUKADINOVI]
„Sveti Stefan“ iz Bara je
isplovio 23. februara, a u Li-
biju je stigao ~etiri dana ka-
snije. U luku Ra{ Lanu uplo-
vio je 28. februara, nakon {to
je zbog jakog nevremena ko-
je je tih dana zahvatilo oba-
lu Libije ostao na otvorenom
moru skoro 24 sata.
Ukrcaj putnika trajao je
skoro ~itav dan i brod je iz
luke Ra{ Lanu isplovio 28.
februara ne{to poslije 19
sati.
Skoro 24 sata na otvorenom moru
Kurti}: ^uli su se pucnji
Ju~er na brodu „Sveti Stefan“: Na{i radnici sa konzulom BiH Muharemom Zejnulahuom
panorama
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 14
Javnim kuhinjama
403.000 KM
XIz bud`eta Grada
Banje Luke ove godine
bit }e izdvojeno 403.000
KM za sufinansiranje
rada narodnih kuhinja,
koje dnevno pripreme
610 obroka za socijalno
najugro`enije stanovni-
ke, pi{e Fena. Iz gra-
dske kase izdvaja se za
~etiri javne kuhinje, i to
Gradske organizacije
Crvenog krsta, MDD
„Merhamet“, Pu~ku ku-
hinju Rimokatoli~kog
`upnog ureda Bud`ak i
Mozaik prijateljstva
„Obrok ljubavi“.
Krvi dao vi{e
od 170 puta
XU povodu obi-
lje`avanja Me|unaro-
dnog dana Civilne za{ti-
te, u Sarajevu je odr`ana
sve~ana sjednica na ko-
joj je Vjekoslavu Sala-
pi}u iz Livna uru~ena
pohvala za dobrovoljno
darivanje krvi u vi{e od
170 slu~ajeva u prote-
klih 50 godina, pi{e
Onasa.
Tomislavgrad
Prvi javni sat
XU novom parku u
Tomislavgradu, prekopu-
ta Autobuske stanice,
instaliran je prvi javni gr-
adski sat koji su postavili
radnici EUROmodula iz
Rijeke. Vrijednost sata je
10.881 KM, a finansiralo
ga je „Croatia osigura-
nje“. Novi duvanjski pa-
rk, uz sat, zasa|eno zele-
nilo, dje~ije igrali{te i
{etnicu, ima i javnu ra-
svjetu. Nakon instaliranja
sata javila se ideja i o po-
stavljanju kamere
„u`ivo“ u gradu, za {to je
ponuda Duvnjacima ve}
stigla iz Sinja. A. K.
Odbornicima u Fo~i
naknade 350 KM
XOdbornici u Skup{ti-
ni op{tine Fo~a usvojili
su odluku kojom je mje-
se~na naknada odbornika
sa 280 pove}ana na 350
maraka, pi{e Srna. Prema
novoj odluci, odbornici-
ma koji prisustvuju
vjen~anjima bit }e
ispla}ivana naknada od
20 KM. Ova odluka
usvojena je jednoglasno i
bez rasprave. Odborni~ka
naknada nije mijenjana
posljednjih pet godina.
^etiri poslanika Saveza
za bolju budu}nost BiH, ko-
ji ovu stranku predstavljaju
u Skup{tini Tuzlanskog ka-
ntona, potpisali su ju~er ugo-
vore sa {est studenata koje }e
tokom svog mandata stipe-
ndirati iz sredstava koje bu-
du dobijali na ime posla-
ni~kog pau{ala.
Tako }e Salih [abovi}, {ef
poslani~kog Kluba SBB-a u
Skup{tini TK, stipendirati
troje studenata, Jasmina Ba-
jri}a, studenta gra|evine,
Maidu Rizvi}, studenticu
prava i Asmiru Spahi}, stu-
denticu elektrotehnike, dok
}e Alija Azapagi} stipendir-
ati Anesa Me{i}a, studenta
ekonomije. Poslanik Semir
Turbi} stipendirat }e Tarika
Deliba{i}a, studenta FIN-a u
Sarajevu, dok }e Mahir Nu-
rkanovi} stipendiju davati
Selmi Henjali}, studentici
prava.
Mjese~ni iznos stipendi-
ja studenti }e dobijati putem
ra~una i to sa danom isplate
poslani~kog pau{ala u
Skup{tini TK. A. H.
K}erka u
inostranstvu
XBo`ana ima i k}erku
koju je prije nekoliko
godina dala sestri i zetu
na izdr`avanje. Oni `ive
u inostranstvu i zahva-
ljuju}i njima Bo`anina
k}erka studira.
- Oni finansiraju njeno
{kolovanje. A ja `elim
da, kad se k}erka je-
dnog dana vrati, to bu-
de povratak u dovr{enu
ku}u u kojoj bismo ko-
na~no svi `ivjeli kao
prava porodica - ka`e
Bo`ana.
Na kraju
snaga
XNi od koga do sada
nisam tra`ila pomo}.
Smatrala sam da ima i
gorih slu~ajeva, da ja to
sve mogu sama, no sad
sam na kraju snaga.
Do|u periodi kad mislim
da ne mogu vi{e ni dalje,
pa pomislim da je najbo-
lje da se ubijem. A onda
ka`em sebi, a {ta bi moja
djeca bez mene. Moram
zbog njih `ivjeti, jedno-
stavno moram dalje... -
pri~a kroz suze Bo`ana.
Prozor omanjeg kioska
u ulici Save Kova~evi}a u Pr-
ijedoru i iza stakla ljubazan
osmijeh Bo`ane Simatovi}
(47), samohrane majke 14-
godi{njeg dje~aka, od su-
gra|ana kriju sudbinu hra-
bre `ene koja mjesecima `ivi
i radi na svom radnom mje-
stu - u kiosku.
Umor je ja~i
Bo`ana priznaje da nije
imala izbora. Iz iznajmljenog
stana sa sinom je iselila kad
je ponestalo para za kiriju i
re`ijske tro{kove, i rje{enje u
strahu da }e zavr{iti na uli-
ci potra`ila na radnom mje-
stu. U jednom dijelu poslo-
vnog prostora koji pla}a 300
KM mjese~eno su novine, ci-
garete i kojekave drangulije,
a u drugom, iza paravana
omanji krevet, jo{ manji te-
levizor i sav svijet ove nesr-
etne `ene koja je punih {est
godina sama vodila i bitku
protiv karcinoma dojke.
- Prisiljena sam da `ivim
u kiosku. Sa mnom je i sin.
Tu u~i, dok ja radim. Tu i
spavamo. Kod prijateljice se
okupam, od majke donesem
ru~ak. Ponekad me je strah,
pogotovo no}u, no umor me
brzo svlada, jer radim po 15
sati dnevno pa zaspim - pri~a
Bo`ana koja je supruga po-
sljednji put vidjela prije de-
vet godina.
Dvije godine nakon nje-
govog odlaska u inostranst-
vo Bo`ana se suo~ila sa
te{kom dijagnozom karci-
noma dojke. Pri~a da je bez
zdravstvenog osiguranja sve
tro{kove skupog lije~enja sa-
ma pla}ala. I mada je danas
zdrava, od te{ke bolesti jo{
uvijek strahuje, jer je te`ak
`ivot kojim danas `ivi mo`e
lako vratiti. No, bolest je za
Bo`anu trenutno u drugom
planu. U prvom je sin na ~ija
pitanja ponekad ne mo`e
dati pravi odgovor.
- I odlazak oca i moju bo-
lest sin je vrlo te{ko podnio.
Zapustio je {kolu, povukao se
u sebe tako da sam morala
potra`iti i stru~nu pomo}
psihijatra. Sad je dobro. No,
problemi su ostali. Mjese~no
moram da zaradim najmanje
hiljadu maraka, jer mi toliko
treba samo za kredite i
pla}anje kioska - pri~a
Bo`ana.
Biv{i prijatelji
Kroz suze priznaje da i
ljudima sve manje vjeruje,
pogotovo nekim biv{im pr-
ijateljima koji su je napusti-
li onda kad je to najmanje
o~ekivala ostaviv{i joj i svo-
je kreditne obaveze.
A uve~e kad se kiosk za-
tvori Bo`ana, zasigurno jedi-
na Prijedor~anka koja `ivi na
svom radnom mjestu, sanja
neki sasvim drugi svijet i u
njemu sebe i svoju djecu u
novoj i dovr{enoj ku}i, ~iju
je izgradnju davno zapo~ela.
M. ZGONJANIN
Sat ko{tao 10.881 KM
SUDBINE Ono {to mnogi Prijedor~ani ne znaju o Bo`ani Simatovi}
Sa ju~era{njeg potpisivanja ugovora u Tuzli (Foto: A. Bajri} Blicko)
Sa sinom stanuje na
radnom mjestu, u kiosku
Iza paravana koji dijeli kiosk samo krevet i mali televizor (Foto: D. Stojni})
(B
ki
Poslanici SBB BiH ispunjavaju predizborna obe}anja
[abovi} stipendira tri, Azapagi}, Turbi}
i Nurkanovi} po jednog studenta
Sama punih {est godina vodila bitku i protiv karcinoma z Supruga posljednji put vidjela prije devet godina
Uru~eni klju~evi
povratnicima
XMinistarstvo za lju-
dska prava i izbjeglice
pri Vije}u ministara
BiH tokom pro{le godi-
ne izdvojilo je 150.000
KM za implementaciju
projekta izgradnje pet
ku}a za povratnike.
Klju~eve novoi-
zgra|enih ku}a ju~er su
dobili Nerim Ja{arevi} i
Mirzeta Hu~i} iz Janje,
te Mahmud Pand`i},
Ramzo Hoki} i Arif Ho-
ki} iz Bijeljine. Tokom
podjele klju~eva mini-
star Safet Halilovi} je
istakao da je za stradale
u poplavama u op{tini
Bijeljina ve} izdvojeno
130.000 KM E. M.
Bo`ana na radnom mjestu
Bo`anin kiosk
panorama
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 15
Mladi se ne trude da ne{to
promijene
- U Olovu je sve manje stvari
koje mi se svi|aju. Svi|a mi
se to {to su se u op{toj krizi, i
pored svih problema koje
imaju, na{i odbojka{i i nogo-
meta{i izdigli iznad svega i
posti`u dobre rezultate.
Svi|aju mi se olovske priro-
dne ljepote koje malo koja
op}ina ima.
Potpuno je neiskori{ten turi-
sti~ki potencijal kojeg ima-
mo, a ne svi|a mi se ni to {to za 15 godina nijedna str-
ana investicija nije u{la u privredu i turizam. Ne svi|a
mi se {to je Dom kulture pretvoren u sjedi{te op}inske
administracije. Katastrofalan je odnos prema kulturi i
sportu, a mladi se ne trude da ne{to promijene - ka`e
Senad Omerovi}, muzi~ar i koreograf. S. Mi.
[ta mi se (ne)svi|a u Olovu
Senad Omerovi}, muzi~ar
i koreograf
Erika i Pietro: U 14 dana skijaju u 30 evropskih dr`ava
@ele da postave rekord za Ginisa
Erika i Pietro skijali na Vla{i}u
Erika Ple{ko i Pietro Simoneti (Simonetti) ju~er su skija-
li na Vla{i}u i na taj na~in nastavili svoj poduhvat
„Carving Europe“, da u 14 dana skijaju u 30 evropskih
dr`ava, {to bi trebao biti i rekord za Ginisa. Erika i Pie-
tro po~eli su svoj put pro{log mjeseca u Londonu, a dan
prije Vla{i}a skijali su u Kranjskoj Gori (Slovenija) i na
Sljemenu (Hrvatska).
- Izabrali smo Vla{i} jer sam vidio da na ovoj planini ima
snijega i lijepih staza. Bilo je perfektno jer je snijeg pa-
dao tokom protekle no}i i imali smo novu podlogu na
stazi, plavo nebo i sun~an dan - kazao nam je Pietro.
Erika i Pietro svoju avanturu nastavljaju u Kola{inu u
Crnoj Gori i dalje prema Makedoniji i Gr~koj. Posljednja
ta~ka je Norve{ka. Na kraju ovog putavanja bit }e napra-
vljen i film koji }e biti distribuiran u SAD.
Kada bude okon~an ovaj poduhvat to }e zna~iti da su
pro{li put dug 9.000 milja, 75 kilometara vertikalnog tra-
nsporta, ~uli 29 razli~itih jezika, osigurali 11 ulaznih viza
i pro{li 24 paso{ke kontrole. K. K.
Bh. mozaik
Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica
Besplatne ulaznice za predstavu
„Dnevni avaz“, u
saradnji sa Bosa-
nskim narodnim
pozori{tem Zenica,
svoje ~itaoce na-
gra|uje besplatnim
ulaznicama za predstave. Za ve~era{nju predstavu
„Zatvorenih o~iju“, koja je na repertoaru u 19,30 sati po
dvije ulaznice dobili su: Maja Radovanovi}, Ena \ordi}
i Tanja \ordi}. Nagra|eni ulaznice mogu preuzeti na
blagajni Pozori{ta od 15,30 sati.
MOSTAR Po~eo generalni {trajk radnika „@itoprometa“
Dok ne dobiju tri pla}e,
nema isporuke hljeba
Dali su nam neka prazna obe}anja da je u toku smjena direktora, a za pla}e
ni{ta nisu pismeno garantirali, isti~e Pand`a
Radnici mostarskog „@it-
oprometa“ stupili su ju~er u
generalni {trajk, sa kojeg su
poru~ili da }e trajati sve dok
ne budu ispunjeni njihovi
zahtjevi. To su smjena dire-
ktora Daroslava Gali}a te
isplata tri od {est pla}a koliko
im se duguje. Isporuka hljeba
i pekarskih proizvoda, osim
bolnicima, vrti}ima i firmama
koje su ranije dobili na tende-
ru, bit }e obustavljena.
Mario Kara~i}, predsje-
dnik Vije}a uposlenika
„@itoprometa“, kazao je da u
ovom preduze}a radi 136 ra-
dnika ~ija je socijalna slika
jako lo{a. Mnogi od njih
imaju porodice koje te{ko
mogu prehraniti.
Franjo Pand`a, koji je u
ime uposlenika u~estvovao u
ovosedmi~nim neuspje{nim
pregovorima s upravom,
ka`e da im rukovodstvo pr-
eduze}a ni{ta nije ponudilo.
- Dali su nam neka pra-
zna obe}anja da je u toku
smjena direktora, a za pla}e
ni{ta nisu pismeno garanti-
rali. Samo su kazali da }e bi-
ti ispla}ene kada bude bilo
sredstava - isti~e Pand`a.
On nagla{ava da je „@ito-
promet“ dotakao dno, jer
ve} tri mjeseca ne radi mlin,
a godina je pro{la od kada
nemaju sirovine. To se prvi
put desilo od osnivanja
„@itoprometa“. A. Du.
Radnici ne odustaju od {trajka do ispunjenja zahtjeva
Opravdani zahtjevi
Gali}: Izbor novog direktora
Radnici „Vitezita“ u{li u zgradu Uprave
Radnici Poslovnog si-
stema „Vitezit“ sa neri-
je{enim radno-pravnim sta-
tusom ju~er su nastavili {tra-
jk u jednoj od prostorija u
zgradi Uprave PS. Oni }e
svoj {trajk nastaviti i nare-
dnih dana, ali u toku ra-
dnog vremena od sedam do
15 sati.
Dva dana i dvije no}i ra-
dnici su proveli na otvore-
nom. Kada im se niko iz Fe-
deralnog ministarstva za-
du`en za namjensku industr-
iju nije obratio, najprije su
u{li u krug preduze}a, a ka-
snije i u upravnu zgradu.
Nakon toga uslijedio je sa-
stanak sa na~elnikom op}ine
Vitez Vladom Alilovi}em i
predsjedavaju}im Op}inskog
vije}a Muharemom Grabu-
som. Postignut je dogovor
da radnici no}u napuste upr-
avnu zgradu, a da protest na-
stave svakog narednog dana
tokom radnog vremena.
Iako je ju~er delegacija ra-
dnika kojima nije rije{en ra-
dno-pravni status zajedno
sa radnicima koji su radno
anga`ovani trebala oti}i u
Sarajevo na sastanak sa pre-
dstavnicima Vlade FBiH, to
se nije dogodilo. K. K.
Radnike PS „Vitezit“
ju~er su posjetile kolege iz
novotravni~kog „Bratst-
va“, koji se tako|e bore za
rje{avanje radno-pravnog
statusa, `ele}i na taj na~in
da im daju podr{ku.
Solidarnost
Radnici u {trajku ulaze u zgradu Uprave
U skladu sa opredjelje-
njem ~lanstva i odlukom or-
gana stranke, svaki posla-
nik, zastupnik i vije}nik, te
izabrani zvani~nik iz Saveza
za bolju budu}nost BiH
(SBB BiH) ima obavezu sti-
pendiranja studenata i u~eni-
ka.
Novoizabrani poslanik u
Skup{tini ZDK i vi{i asiste-
nt na Pravnom fakultetu u
Zenici Emina Huseinspahi}
potpisala je ugovor o jedno-
godi{njem stipendiranju
Adela Sinanovi}a, studenta
tre}e godine Ekonomskog
fakulteta Univerziteta u Ze-
nici. Mjese~ni iznos stipendi-
je je 100 KM. A. D@.
Zamjenik na~elnika op{tine Srebrenica ]amil Durakovi}
uru~io je ju~er ugovore o stipendiranju za troje sre-
dnjo{kolaca i dvoje osnovaca. Na~elnik op{tine Doboj
Obren Petrovi} stipendirat }e gimnazijalce Nata{u Bibi},
Slavi{u Zeki}a i Aj{u Muhamedbegovi}, kao i osnovce iz
Poto~ara Medihu Hasanovi} i Jasminu [e~i}.
- Ovo je rezultat zvani~ne posjete potpredsjednika RS
Enesa Suljkanovi}a i na~elnika Petrovi}a na{em gradu.
U~enici }e dobijati stipendije u trajanju mandata
op}inskog na~elnika - kazao je Durakovi}.
Iznos mjese~ne stipendije za srednjo{kolce je 80, a za
osnovce 50 KM. M. Sm.
Potpisani ugovori u Srebrenici
Na~elnik Doboja stipendira pet u~enika
Prozvani direktor Ga-
li} priznao nam je da su za-
htjevi radnika opravdani,
no istakao je da je predu-
ze}e, od kada ga je preuzeo,
ve} bilo u gubitku od tri mi-
liona, dok su obaveze prema
Direkciji za robne rezerve
iznosile oko milion maraka.
- Imam obavezu da pripr-
emim prodaju objekata koji
nam ne trebaju, da bi se
do{lo do sredstava za isplatu
pla}a. To je trenutno jedino
mogu}e rje{enje. Izglasana je
moja smjena i rapisan je na-
tje~aj za izbor novog direkto-
ra - rekao je Gali}.
[trajkovati mogu samo
u toku radnog vremena
Poslanica iz SBB BiH u Skup{tini ZDK stipendira studenta
Mjese~no 100 KM za Adela Sinanovi}a
sarajevski kanton
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 16
Te{ko pro}i ulicom
Ulica i trotoar
puni rupa
X
Velike rupe po ulici
Obala Isa-bega Ishako-
vi}a predstavljaju stalni
problem za pje{ake. Do-
datni problem je i trotoar
koji je ispucao i pun rupa.
Prema rije~ima prolazni-
ce Mejre [ume`, moraju
gledati gdje staju dok ho-
daju, jer rupe nisu nasute
tamponom. A. Nu.
U Novom Gradu
465 stipendija
X
Na posljednjoj sjedni-
ci Op}inskog vije}a Novi
Grad usvojen je izvje{taj
o realizaciji odluke o sti-
pendiranju u~enika i stu-
denata za pro{lu godinu.
Stipendije je dobilo 86
u~enika osnovnih {kola,
195 srednjo{kolaca i 184
studenta. A. J.
Prodajna izlo`ba
ru~nih radova
X
Udru`enje „Zlatna
ruka“ 8. marta organizira
prodajnu izlo`bu ru~nih
radova u Grand centar
„Mercatoru“ na Ilid`i.
Izlo`ba }e biti otvorena
od 11 do 19 sati. A. J.
Dobrovoljno
darivanje krvi
X
Dobrovoljno darivanje
krvi organizovao je ju~er
Crveni kri` Op}ine Centar
u saradnji sa studentima
Medicinskog fakulteta.
- Redovno podr`avam
akcije i sretna sam ukoli-
ko mogu pomo}i kome je
pomo} potrebna - kazala
nam je studentica Emina
D`ubur. Fa. M.
Sklopljena
722 braka
X
Pro{le godine Op}ina
Novi Grad pru`ila je
520.784 usluge gra|ani-
ma, a 150.000 koristilo je
usluge administracije.
Sklopljena su 722 braka,
dok je 328 osoba upisano
u Mati~nu knjigu
ro|enih. A. J.
Spomenik prirode „Vrelo
Bosne“ ove }e godine, ko-
na~no, dobiti zvani~ne suve-
nire, najavio je za „Avaz“ Os-
man Deli}, direktor JU
„Za{ti}ena prirodna po-
dru~ja“. Za izradu suvenira,
isti~e, bit }e anga`irane `ene
iz Sokolovi}-Kolonije, Hra-
snice te podru~ja Vrela Bosne.
- Uskoro }emo pozvati
sve `ene zainteresirane da
prave suvenire da nam se ja-
ve. One }e mo}i praviti pre-
dmete koji podsje}aju na
ovo podru~je koriste}i drvo,
vunu... U obzir dolazi i ple-
tenje ~arapa, {alova, rukavi-
ca, priglavki... Svaki proi-
zvod nosit }e markicu
za{ti}enog podru~ja - poja-
snio je Deli}.
Dio suvenira ova }e usta-
nova otkupiti, a drugi dio au-
torice }e mo}i nuditi posje-
tiocima.
- Planiramo napraviti je-
dnoobrazne {tandove na ko-
jima }e se mo}i prodavati
isklju~ivo ovi suveniri. No-
vac za realizaciju osigurao je
Centar za okoli{no odr`ivi
razvoj (COOR) putem Evr-
opske komisije iz grantova
IPA programa - ka`e Deli}.
A. Na.
Pravobranila{tvu Kanto-
na Sarajevo svakodnevno
pristi`u nove tu`be bud`et-
skih korisnika! Vrijednost
dosada{njih sporova iznosi
25.571.482,25 KM, bez
ura~unatih zateznih kamata
i sudskih tro{kova. Ukupno
3.355 zaposlenika, namje{te-
nika i dr`avnih slu`benika
pokrenulo je sporove protiv
Sarajevskog kantona, koji
za vratom ima 1.413 tu`bi,
stoji u izvje{taju Pravobrani-
la{tva do kojeg je do{ao
„Avaz“.
Izborni poeni
Vlada je sama sebi sko~ila
u stomak smanjiv{i topli
obrok i regres za 50 posto,
ukinuv{i pla}anje prekovre-
menog, no}nog i rada za pr-
aznike bez izmjene Zakona
o radnopravnom statusu i
kolektivnih ugovora. A, ka-
ko saznajemo, pro{li saziv ni-
je `elio ni{ta zakonski mije-
njati da ne bi izgubili poene
na izborima!?
Zakonsko pravo
Zbog ovakve situacije Pr-
avobranila{tvo je preporu~ilo
Vladi da hitno po~ne prego-
varati s granskim sindikati-
ma kako bi se nagodili o
dosu|enim tu`benim zahtje-
vima kao i onim koji su u to-
ku.
- Tako|er smo upozorili
Ministarstvo pravde i upra-
ve da ulaganjem `albi na pr-
esude dolazi do pove}anja
tro{kova zbog kamata i
tro{kova postupka, ~ime se
stvara jo{ ve}a {teta po
bud`et - navedeno je u izv-
je{taju.
Prema rije~ima Gorana
Salihovi}a, predsjednika
Op}inskog suda, ~itava pri~a
oko tu`bi je veoma ~ista i ja-
sna.
- Sudijama i svim zapo-
slenicima Suda oduzeto je
zakonsko pravo na dio to-
plog obroka i regresa, a da taj
isti zakon nije izmijenjen.
Zna~i, neko je na svoju ruku
smanjio iznose. Za dosu|ene
predmete mi }emo tra`iti
blokadu ra~una KS kako bi
isplatili novac - najavio je Sa-
lihovi}. N. PILAVD@I]
Mali{ani iz
vrti}a „Be-
har“, „Sunce“,
„Sveta obite-
lj“, „Pal~i}“,
„An-Nur“,
„Amel i Nur“
i „BiLingual
Nursery
School“
odr`ali su pre-
ksino} prire-
dbu u BKC-u
povodom Da-
na nezavisnosti BiH. „Zajedno pod jednom zastavom“
bio je slogan priredbe, ka`e Eldin @dralovi}, predsjednik
Udru`enja privatnih pred{kolskih ustanova. A. J.
Zavr{eno op}insko takmi~enje u odbojci
Prvo mjesto ekipi O[ „Me{a Selimovi}“
Podjelom diploma i
pehara zavr{eno je
op}insko takmi~enje
u odbojci za dje-
voj~ice 15 novogra-
dskih osnovnih {kola.
Prvo mjesto osvojile
su odbojka{ice O[
„Me{a Selimovi}“,
druga je ekipa O[
„Skender Kulenovi}“,
dok je tre}e mjesto pripalo O[ „Avdo Smailovi}“.
Za pobjedni~ku ekipu igrale su: Berina Ahmetagi}, Nai-
da Topalovi}, Mirela Musi}, Anesa Kari{ik, Denisa Tahi-
rovi}, Amina Babi}, Nedina Lingo, Na|a Handan i
D`emila Kurbegovi}. A. Na.
Spec
z Pro{le godine na po-
dru~ju Tre}e policijske
uprave Novi Grad desilo
se 1.990 saobra}ajnih
nezgoda, {to je manje za
59 ili 2,88 posto nego
2009. godine. U 1.863
slu~aja radilo se o nezgo-
dama s materijalnom
{tetom, a 127 puta bilo
je povrije|enih. A. J.
„Avaz“ saznaje Ra~un Kantona mogao bi biti blokiran
Vlada „zaradila“ 1.413 tu`bi
Vrijednost sporova iznosi 25.571.482 KM, bez zateznih kamata i sudskih tro{kova
z Pravobranila{tvo predlo`ilo Vladi da se nagodi
70-80 prekovremenih
sati ima svaki policajac
Najvi{e tu`bi podnijeli zaposlenici MUP-a (Foto: M. @ivojevi})
Mu~na situacija
Kako nam je kazao komandir Profesionalne vatroga-
sne brigade Mahir Halilovi}, svako treba ostvarivati svo-
ja prava koja mu po zakonu pripadaju.
- Mi dajemo svoj `ivot za nekog drugog. I ne samo mi
nego i policija, ljekari... Zato su nas makar trebali konsu-
ltirati prije smanjenja, a bez zakonske promjene. Presu-
de su tek u toku. Situacija je veoma mu~na, ali, eto, ne-
ka Sud doka`e ko je u pravu, a ko ne - rekao je Halilovi}.
U izvje{taju stoji da je Sindikat policije
KS podnio 910 tu`bi. Prema rije~ima pre-
dsjednika Sindikata Ned`iba \oze, mo`e se
desiti da Kanton nema para, ali ne mo`e se
desiti da svjesno kr{i zakone.
- Najmanje ~etiri puta sam od pro{log pr-
emijera tra`io da sjednemo i dogovorimo {ta
}emo dalje, jer nismo bili za tu`be. Nikad
nisam uspio s njim razgovarati i ni{ta nam
drugo nije preostalo. Uradili su sve na svo-
ju ruku i evo {ta su sad dobili - kazao je
\ozo.
Uradili sve na svoju
ruku i evo {ta su dobili
Faksimil dijela izvje{taja Pravobranila{tva
Vrelo Bosne }e, kona~no, dobiti suvenir
Vrelo Bosne: Bit }e jednoobrazni {tandovi (Foto: F. Fo~o)
@ene }e praviti
i prodavati rukotvorine
Pobjedni~ka ekipa na okupu
Okom kamere
Fotokritika
oglasi
Dnevni avaz Petak 4. mart/o`ujak 2011. 17
18 Petak, 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
Na osnovu ~lana 34. Priloga br.1 Pravilnika o radu DD „BH TELECOM“ SARAJEVO, DIREKCIJA ZENICA objavljuje:
JAVNI POZIV
broj JP 01/11 od 04. 03. 2011.godine
za dostavu informacija o prodaji ili zakupu poslovnog prostora u Maglaju
I PREDMET JAVNOG POZIVA
DD „BH TELECOM“ DIREKCIJA ZENICA poziva zainteresirana pravna i fizi~ka lica da dostave informacije o raspolo`ivosti i
vlasni{tvu nad poslovnim prostorom u Maglaju .
Svrha ovih informacija je planirana kupovina ili zakup poslovnog prostora veli~ine cca 50 m2 u Maglaju od strane DD „BH
TELECOM“ SARAJEVO, DIREKCIJA ZENICA.
II UVJETI ZA U]E[]E I LOKACIJE
1. Poslovni prostor treba biti povr{ine cca 50 m 2 ;
2. Poslovni prostor treba biti u u`em centru grada i imati pristup motornim vozilima (po`eljan prostor za parking );
3. Imovinsko pravni odnosi moraju biti rije{eni;
III DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI
1. Naziv i ta~na adresa ponu|a}a sa brojevima telefona /telefaxa;
2. Adresa poslovnog prostora;
3. Informaciju o cijeni prostora (prodaja ili zakup);
4. ZK izvadak ( ne stariji od 7 dana od dana dostavljanja informacija o poslovnom prostoru );
5. Kopija katastarskog plana sa oznakom nekretnine (ne stariji od 7 dana od dana dostavljanja informacija
o poslovnom prostoru);
6. Dokaz (fotografija objekta i pristupa) da je objekt u u`em centru grada i da ima pristup motornim vozilima)
IV DOSTAVA INFORMACIJA:
Zape~a~enu kovertu sa nazna~enom punom adresom dostavit sa naznakom NE OTVARATI - DOSTAVA INFORMACIJA
O POSLOVNOM PROSTORU ,PO JAVNOM POZIVU od 04.03. 2011. godine - broj JP 01/11, putem po{te na adresu:
DD „BH TELECOM“ SARAJEVO, DIREKCIJA ZENICA
72000 ZENICA, Masarykova 46;
Rok za dostavu informacija je 25.03.2011.godine do 16:00 sati.
V DODATNE INFORMACIJE
U postupku dostave informacija DD „BH TELECOM“ SARAJEVO, DIREKCIJA ZENICA ne snosi nikakve tro{kove, a za-
dr`ava pravo da dostavljene informacije koristi samo u svrhu daljeg postupka kupovine poslovnog prostora.
DD „BH TELECOM“ SARAJEVO, DIREKCIJA ZENICA zadr`ava pravo u toku razmatranja primljenih informacija, tra`iti na
uvid, provjeru i dodatno poja{njenje dostavljene dokumentacije.
Dostava informacija DD „BH TELECOM“ SARAJEVO, DIREKCIJU ZENICA ne obavezuje ni po kom osnovu.
KONTAKT TELEFON / TELEFAX ZA SVA EVENTUALNA
OBAVJE[TENJA JE : Tel. 032 402 016/ 061 792 830
Fax. 032 242 902
„D`ekos“ d.o.o.
Ismeta Alajbegoviæa Šerbe br.16
Sarajevo
Na osnovu odluke Izvršnog direktora Društva
raspisuje se
OGLAS
ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA
- Diplomirani ing. graðevinarstva - 1 izvršilac
Uslovi: - VSS
- Minimalno 5 godinaradnog
iskustva u struci
- Polo`en struèni ispit
- poznavanje rada na raèunarau
- poznavanje jednog stranog jezika
- vozaèka dozvola B kategorije
Sposobnosti:
- organizacijske sposobnosti
- komunikativnost
- individualni i timski rad
Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kraæu
biografiju, adresu i kontakt telefon prilo`iti
ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o
ispunjavanju uslova tra`enih oglasom,
- dokaz o struènoj spremi
- uvjerenje o polo`enom
struènom ispitu
- dokaz o radnom iskustvu u struci
- prijavu prebivališta i liènu kartu
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana
objavljivanja.
Dostavljanje prijava:
Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti
poštom na adresu
„D`ekos“ d.o.o. Sarajevo, Ismeta Alajbegoviæa
Šerbe 16, Sarajevo
ili na e-mail adresu dzekosdoobih@bih.net.ba
biznis
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 19
Na Sarajevskoj berzi
(SASE) ju~er je u sklopu 68
transakcija ostvaren promet
od 440.412 KM. Najve}i po-
rast vrijednosti zabilje`ile su
dionice emitenta Borac pro-
izvodnja obu}e Travnik
(12,50 posto) i dostigle su ci-
jenu od 0,18 KM, dok je na-
jve}i pad registrirao ZIF Pr-
of plus Sarajevo (pet posto).
Na kotaciji kompanija
najve}i promet ostvaren je
dionicama Bosnalijeka, od
8.962 KM po kursu od
14,57 KM, a na kotaciji fo-
ndova dionicama ZIF BIG
Investicione grupe Sarajevo,
od 31.221 KM po kursu od
5,20 KM.
Na primarnom slobo-
dnom tr`i{tu najve}i pro-
met ostvaren je dionicama
Elektroprivrede BiH, od
41.067 KM po kursu od
33,23 KM, a na sekundar-
nom slobodnom tr`i{tu di-
onicama Sparkasse bank,
od 93.418 KM po kursu od
127,97 KM.
Vrijednost indeksa

BIFX +0,60% 1.669,65
SASX-10 +0,21% 1.091,01
SASX-30 +0,18% 1.068,19

Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14,57 -0,53 615 8.962,05 3
ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO 3,80 -5,00 120 456,00 1
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 33,23 0,65 1.236 41.067,16 6
BORAC PROIZVODNJA OBUCE D.D. TRAVNIK 0,18 12,50 1.500 270,00 1
KOTACIJA KOMPANIJA
KOTACIJA FONDOVA
Kursna lista SASE na dan 3. 3. 2011.
Koli~ina
PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE
SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE
Obim trgovine 440.412 KM
Dionice Borca iz
Travnika i dalje vode
Berzanski barometar za 3. 3. 2011. godine
Euro/dolar 1,3866
+0,00%

Nafta 115,08
1,09%

Zlato 1.426,80
-0,76%

EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,433566 1,437159 1,440752
Kanada 124 CAD 1 1,448467 1,452097 1,455727
Hrvatska 191 HRK 100 26,319601 26,385565 26,451529
Èeška R 203 CZK 1 0,080591 0,080793 0,080995
Danska 208 DKK 1 0,261646 0,262302 0,262958
Maðarska 348 HUF 100 0,720170 0,721975 0,723780
Japan 392 JPY 100 1,719951 1,724262 1,728573
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,252892 0,253526 0,254160
Švedska 752 SEK 1 0,222771 0,223329 0,223887
Švicarska 756 CHF 1 1,518951 1,522758 1,526565
Turska 949 TRY 1 0,877103 0,879301 0,881499
V.Britanija 826 GBP 1 2,291719 2,297463 2,303207
USA 840 USD 1 1,408622 1,412152 1,415682
Rusija 643 RUB 1 0,049949 0,050074 0,050199
Srbija 941 RSD 100 1,874046 1,878743 1,883440
Kursna lista Centralne banke BiH
Me|unarodni lanac ma-
loprodajnih objekata iz Be-
lgije, kompanija Delhaize
Group postigla je sporazum
o kupovini 100 posto kapita-
la Delta Maxi Groupa, koji
posjeduje skoro 450 proda-
vnica u pet zemalja jugoi-
sto~ne Evrope, saop}ila je
ju~er ta grupa.
Na osnovu ovog sporazu-
ma, Delhaize Group kupit }e
100 posto kapitala Delta Ma-
xi Groupa, po zatvaranju tr-
ansakcije, za ukupno 932,5
miliona eura, uklju~uju}i i
neto dugovanja od skoro 300
miliona eura, prenio je Ta-
njug.
- Izuzetno smo zadovoljni
ovom transakcijom, koja u
potpunosti podr`ava ubrza-
ni rast prometa na{e kompa-
nije, {to je jedan od klju~nih
prioriteta. Delta Maxi Gro-
up ima sna`nu poziciju i
ostvaruje veoma dinami~an
rast u pet zemalja jugoi-
sto~ne Evrope, regionu u
kom je Delhaize Group do
sada bio prisutan kroz trgo-
vinske lance Alfa Beta u
Gr~koj i Mega Image u Ru-
muniji - istakao je predsje-
dnik i generalni direktor
Delhaize Groupa Pjer-Olivi-
je Bekers (Pierre-Olivier Be-
ckers).
Transakcija obuhvata vla-
sni{tvo u nekretninama nad
vi{e od polovine prodavnica
u Srbiji i sedam distributi-
vnih centara Delta Maxi Gr-
oupa. O~ekuje se da cijela
transakcija bude zavr{ena u
tre}em kvartalu 2011. godine.
Na Banjalu~koj berzi
ju~er je u 106 transakcija
ostvaren promet od
3.283.852 KM. Najve}i pro-
met, koji je prema{io tri mi-
liona KM, ostvaren je u
blok-poslovima akcijama do-
bojske Fabrike kre~a, u vri-
jednosti od 1.504.808 KM, i
Rudnika kre~njaka iz Dobo-
ja, u vrijednosti od 1.500.830
KM.
Najve}i rast vrijednosti,
od 53,85 posto, registriran je
kod akcija banjalu~kog Vete-
TRGOVINA Postignut sporazum s kompanijom Delhaize Group
Delta Maxi prodat za
932,5 miliona eura
Delta Maxi Group ima sna`nu poziciju i ostvaruje veoma dinami~an
rast u pet zemalja jugoisto~ne Evrope, ka`e Bekers
Promet od 3.283.852 KM
Veterinarsko-sto~ni centar pobjednik dana
BIRS -0,46% 1.05,09
FIRS +0,64% 1.848,44

Vrijednost indeksa

TelekomSrpske a.d. Banja Luka 1,67 -0,6 1,7 1,65 97.394 163.087,40
ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka 4,32 2,864,32 4,32 2.118 9.149,76
Veterinarsko stoèarski centar a.d. Banja Luka 0,253,85 0,2 0,2 3.143 628,60
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 3. 3. 2011.
Naziv emitenta
Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Ukupan
promet (KM)
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
Delta Maxi: Jedan od brojnih supermarketa
Predsjednik kompanije
Delta holding Miroslav
Mi{kovi} rekao je da proda-
ja Delta Maxija belgijskoj
kompaniji Delhaize Group
za Srbiju i region zna~i pr-
vi veliki korak ka Evro-
pskoj uniji.
On je na pres-konfere-
nciji povodom prodaje Delta
Maxija izrazio uvjerenje da
}e, zahvaljuju}i dolasku ove
poznate evropske kompani-
je u Srbiju, u poslovanje biti
uvedeni i evropski standardi,
od kojih }e svi imati koristi.
Mi{kovi}: Prvi veliki korak ka EU
20 Petak, 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
crna hronika
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 21
Istra`itelji PU Ljubu{ki
rasvijetlili su kra|u
po~injenu na {tetu predu-
ze}a „Kerametal“. Nepo-
znati po~inioci u{li su u pr-
ostorije navedenog predu-
ze}a i obili ormari}, iz ko-
jeg su ukrali 820 KM.
Operativnim radom kao
mogu}i po~inioci identifi-
cirani su A. E. (23) iz Veli-
kog Prologa u Hrvatskoj, I.
V. (28) iz [ipova~e kod
Ljubu{kog i stariji malolje-
tnik (17) iz Orahovlja kod
Ljubu{kog. PU Ljubu{ki
}e u redovnom postupku
Kantonalnom tu`ila{tvu
podnijeti izvje{taj protiv
osumnji~enih.
Iz firme u Ljubu{kom
Obili ormari} i
odnijeli 820 KM
Automobil se
sam zapalio
XNa lokalnom putu u
mjestu Ozrakovi}i kod
Visokog preksino} u
19.10 sati do{lo je do sa-
mozapaljenja automobila
„opel astra“ (566-A-950),
kojim je upravljala A. N.
iz Visokog. Po`ar su loka-
lizirali pripadnici Vatro-
gasne jedinice Visoko.
Lopovi odnijeli
300 litara rakije
XU naselju Mostaci kod
Trebinja izvr{ena je prova-
lna kra|a u podrum vla-
sni{tvo LJ. R. Prema izjavi
o{te}enog, ukradeno je oko
300 litara rakije i ru~na
motorna kosilica. Pripa-
dnici Policijske stanice Tr-
ebinje obavili su uvi|aj.
Operativni rad je u toku.
Vije}e Okru`nog suda u
Trebinju izreklo je presudu
kojom je optu`eni Borislav
Tasovac iz Trebinja ogla{en
krivim za ubistvo Krstivoja
Mijovi}a te ga osudilo na
kaznu od 15 godina zatvora.
U izre~enu kaznu
optu`enome je ura~unato vr-
ijeme provedeno u ekstradi-
cionom pritvoru u Srbiji od
7. septembra 2009. godine do
13. januara pro{le godine,
te vrijeme koje je proveo u
pritvoru nakon izru~enja od
14. januara pa do sada.
Na osnovu rezultata izve-
denih dokaza sud je ocijenio
da je osnovana optu`nica te
utvrdio da je optu`eni 1.
avgusta 2009. godine ispred
ljetne ba{te „Skaj“ u Trebi-
nju s umi{ljajem ubio Krsti-
voja Mijovi}a i pri tome iza-
zvao opasnost po `ivot vi{e
osoba, usljed ~ega je o{te}eni
Simeon Du~i} te{ko povri-
je|en, a lak{e povrede zado-
bili su Nenad Veraja, Vedr-
an Runjevac, Dra`enko Vu-
jovi} i Nemanja [upi}.
Tasovac je, ina~e, poslije
pucnjave i ubistva pobjegao
te su policajci tragali za njim.
Uhap{en je u Novom Sadu 7.
septembra 2009. godine, vi{e
od mjesec nakon ovog tra-
gi~nog doga|aja, te je izru~en
BiH.
Ina~e, Tasovac je odranije
poznat policiji po brojnim
tu~ama i neredima. Kao mla|i
maloljetnik on je ispred svo-
je porodi~ne ku}e u Hrupjeli-
ma pucao iz automatske pu{ke
i te{ko ranio kom{iju. Potom
je saslu{avan u Specijalnom
sudu za borbu protiv organi-
ziranog kriminala zbog su-
mnji da je nekim ~lanovima
kriminalne grupe preprodavao
eksploziv. Hap{en je zajedno
sa svojom `rtvom u akciji
„Leotar“. D`. Ma.
Muhamed Ali Ga{i ju~er
je u Op}inskom sudu Saraje-
vo osu|en na tri mjeseca za-
tvora zbog ugro`avanja sigu-
rnosti, odnosno prijetnji no-
vinarki magazina „Dani“
D`enani Karup-Dru{ko 29.
jula 2007. godine na pla`i u
hrvatskom gradi}u Drveni-
ku.
Ugrozio sigurnost
Prema optu`nici Kanto-
nalnog tu`ila{tva Sarajevo,
Ga{i je na pla`i u Drveniku
s nepoznatom mu{kom oso-
bom prijetio D`enani Kar-
up-Dru{ko, koja je bila u
dru{tvu supruga, k}erke i
majke.
Ga{i joj je tada pri{ao i
rekao: „Prestani pisati o
meni, okani se mene i mo-
je porodice ili }u krenuti na
tebe i tvoju porodicu, imam
ja dijete, ima{ i ti dijete, ja
}u ugroziti tvoju porodicu,
j.... ti majku muslimansku,
ja sam Albanac“. To je kod
Karup-Dru{ko i njene po-
rodice izazvalo osje}aj str-
aha.
Sutkinja Amela Skrobo
ustvrdila je da je Ga{i ozbi-
ljnim prijetnjama da }e napa-
sti na novinarku i njenu po-
rodicu ugrozio njihovu sigu-
rnost.
Nije doveden
Ga{i ju~er nije doveden
na izricanje presude, a u
Odjelu za javnost Op}in-
skog suda Sarajevo ju~er
nam nisu znali odgovoriti iz
kojih razloga to nije ura|eno.
Po zakonu optu`eni nisu
obavezni prisustvovati izri-
canju presude.
Muhamed Ali Ga{i tre-
nutno se nalazi u zeni~kom
zatvoru, gdje izdr`ava ka-
znu od 17 godina koju mu je
Vrhovni sud FBiH izrekao
zbog udru`ivanja u
zlo~ina~ku organizaciju ko-
ja je po~inila vi{e krivi~nih
djela. B. C.
Lovo~uvar K. A. iz Uso-
re prekju~er je telefonom
prijavio u Policijsku stanicu
Usora da je u mjestu Ulari-
ce, na lokalitetu Debelo br-
do kod Usore, zapazio nepo-
znatog mu{karca u lovu s po-
luautomatskom pu{kom.
Nakon {to je primijetio lo-
vo~uvara neznanac je od se-
be odbacio pu{ku i udaljio se
u nepoznatom pravcu. Poli-
cijski slu`benici su na mje-
stu doga|aja izuzeli poluau-
tomatsku pu{ku s jednim
metkom kalibra 7,62 mm.
Ularice kod Usore
Krivolovac bacio
pu{ku i pobjegao
PRESUDA Op}inski sud Sarajevo
Tri mjeseca zatvora zbog
prijetnji novinarki na pla`i
Muhamed Ali Ga{i prijetnje D`enani Karup-Dru{ko izrekao u Drveniku
u prisustvu njenog supruga, k}erke i majke
Okru`ni sud Trebinje
Tasovcu 15 godina
robije za ubistvo
Progla{en krivim jer je 1. avgusta 2009. godine
u Trebinju usmrtio Krstivoja Mijovi}a
Tasovac uhap{en u Novom Sadu
Ga{i: Nije do{ao na izricanje kazne
22 Petak, 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
crna hronika
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 23
U potkrovlju stambene
zgrade u centru Ora{ja u
Tre}oj ulici izbio je po`ar ko-
ji je zahvatio namje{taj i dio
tehnike u stanu 60-godi{nje
Mare K. Povrije|enih u
po`aru nije bilo.
- Nakon dojave da je u je-
dnom od stanova na petom
spratu stambene zgrade u sa-
mom centru Ora{ja izbio
po`ar, pozvali smo lokalne va-
trogasce koji su brzo reagirali
i ugasili po`ar, te sprije~ili ta-
ko njegovo {irenje na druge sta-
nove i krovi{te zgrade. Po`ar je
u stanu Mare K. zahvatio regal
s knjigama i televizor, a usljed
vatre ostale prostorije stana
su o{te}ene od dima i gare`i -
kazali su nam u policiji.
Preliminarnim rezulta-
tima uvi|aja utvr|eno je da
je sprat ispod Marinog stana
kom{ija J. M. lo`io vatru u
pe}i, nakon ~ega je plamen
kroz dimnjak dospio u stan
60-godi{njakinje. Ta. B.
Dobojski policajci po-
dnijeli su izvje{taj protiv A.
B. iz Doboja zbog sumnje da
je izvr{io krivi~no djelo pr-
onevjere. U namjeri da sebi
pribavi protivpravnu imovi-
nsku korist A. B. je kao po-
slovo|a prodavnice koja se
nalazi na podru~ju op}ine
Doboj, a vlasni{tvo je „Unis
- Fabrika cijevi“ AD Derve-
nta, u posljednja ~etiri mje-
seca 2008. godine prisvojio
robu i novac koji su mu bili
povjereni na rad.
To je utvr|eno nakon {to
je obavljen popis robe. Na
ovaj na~in preduze}u „Unis
- Fabrika cijevi“ AD Derve-
nta pri~injena je materijalna
{teta u iznosu ve}em od
7.000 KM.
Pedeset{estogodi{nji
Alija Husi} iz Od`aka prva
je ovogodi{nja `rtva tzv. bi-
jele smrti na podru~ju
od`a~ke op}ine. Nesretnog
Od`a~anina na ulici su pr-
ona{li lokalni policajci,
me|utim, iako je u trenutku
pronalaska davao znake `iv-
ota, za njega nije bilo spasa,
re~eno je u policiji.
- U 6.20 sati na{i su po-
licajci tokom redovnog pa-
troliranja u ulici Slavka Gr-
ebenarevi}a u snijegu pro-
na{li promrzlog 56-go-
di{njaka. Odmah su pozva-
li Hitnu pomo}, ~ijim koli-
ma je prevezen u Dom zdr-
avlja. De`urni ljekar ukazao
mu je prvu pomo} i uputio
ga u Kantonalnu bolnicu u
Ora{ju. Na`alost, ubrzo je
podlegao, a nas je o njegovoj
smrti ju~er u 8.30 sati oba-
vijestio de`urni ljekar Do-
ma zdravlja Od`ak - ka`u u
Kantonalnom MUP-u.
Isti izvor ju~er je slu`be-
no objavio kako je Alija
Husi} umro od posljedica
smrzavanja i da na njego-
vom tijelu nije bilo trago-
va nasilne smrti, ~ime je za
policiju i pravosudna tije-
la slu~aj okon~an. Ta. B.
Policija iz Bosanske Du-
bice prekju~er je rije{ila ne-
obi~an slu~aj kra|e, u kojem
je vlasniku nekoliko trgo-
va~kih radnji iz ovog grada
tokom januara iz stana na
misteriozan na~in nestalo
oko 7.000 KM.
Iza kra|e novca stoji Dija-
na K. (49), kom{inica pokra-
denog. Ona je, budno prate}i
odlaske kom{ije iz stana, u ko-
jem je ostavljao i pazar, u
stan ulazila uz pomo} klju~a
koji je, barem je tako izjavila
u policiji koja ju je prekju~er
zatekla u kom{ijinom stanu,
sasvim slu~ajno na{la.
Ina~e, drsku kra|u polici-
ji u Bosanskoj Dubici vlasnik
stana prijavio je prekju~er u ju-
tarnjim satima, rekav{i da mu
iz stana, na kojem ina~e nema
tragova provale, nestaje no-
vac. Nedugo nakon prijave
uhap{ena je i kom{inica koja se
tereti za te{ku kra|u i na-
ru{avanje nepovredivosti stana.
O slu~aju }e biti obavi-
je{teno i nadle`no tu`ila{tvo,
kancelarija u Prijedoru. Na-
kon saslu{anja u PS Bosanska
Dubica Dijana K. pu{tena je
na slobodu. M. Z.
Na porodi~noj ku}i D`e-
mala Nurki}a u gra~ani~kom
naselju Vranovi}i ju~er ujutro
buknuo je po`ar. Vatra je pr-
ogutala dva sprata ku}e, a va-
trogasci su po ledom okova-
nom putu s dva vatrogasna i je-
dnim komandnim kolima
ubrzo stigli na lice mjesta.
^uo pucketanje
- Za 25 godina, koliko ra-
dim ovaj posao, nisam vi{e tr-
uda ulo`io sa svojim kolega-
ma, a da ni{ta spasiti nismo
mogli. Bilo je te{ko do}i po
ovakvom putu nakraj sela Vr-
anovi}i, gdje se nalazi ova
ku}a, po`ar je kasno primi-
je}en i dojavljen i mi, i pored
svog truda i napora, nismo
uspjeli ni{ta spasiti. D`emal je
ostao bez oba sprata, odje}e,
obu}e, poku}stva, namje{taja
- kazao je D`evdet ^amd`i},
komandir TVJ Gra~anica.
Na licu mjesta zatekli smo
D`emalove kom{ije i prijate-
lje koji su mogli samo nijemo
posmatrati kako vatra dogor-
ijeva, a koju su vatrogasci u
potpunosti ugasili oko devet
sati. Vlasnik ku}e D`emal
Nurki}, izbezumljen i sa su-
zama u o~ima, ka`e da je pu-
cketanje ~uo oko 4.30 sati,
istr~ao je napolje i tek tada vi-
dio da gori sprat.
Gasio snijegom
- Poku{ao sam vatru uga-
siti snijegom, bio sam izgu-
bljen. Kada sam vidio da to ne
ide, pozvao sam vatrogasce, ali
spasa ku}i nije bilo. Ostao
sam bez igdje i~ega - bilo je sve
{to je mogao kazati Nurki}.
U Vranovi}ima ka`u da
}e ovom ~ovjeku ku}a biti sa-
gra|ena. D`emal ima imu}nog
sina koji radi u Austriji, a po-
stoji i jo{ na~ina da se privre-
meno smjesti dok se ne izna|e
neko rje{enje. Nurki} je uspio
spasiti stoku koja se nalazila u
obli`njoj {tali. H. ^.
Bijela smrt u Od`aku
Alija Husi} se
smrznuo na ulici
Od`ak: Prona{la ga patrola policije
Dobojska policija podnijela prijavu
Poslovo|a osumnji~en
za pronevjeru
Po`ar u centru Ora{ja
Gorio namje{taj u stanu
Zgrada u kojoj je izbio po`ar
Nurki}: Ostao bez krova nad glavom (Foto: H. ^ali})
PO@AR Naselje Vranovi}i u Gra~anici
Ku}a nestala u vatri,
vlasnik ostao na ulici
Izgorjela ku}a D`emala Nurki}a z Vatrogasci nisu mogli
puno uraditi jer su kasno obavije{teni
Bosanska Dubica
Ulazila kom{iji u stan i krala mu novac
Dubi~anin o{te}en za 7.000 KM (Foto: D. Stojni})
Uzaludan trud vatrogasaca
24 Petak, 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
crna hronika
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 25
Izvje{taj predat Tu`ila{tvu
Policijska uprava Zenica
Uhap{ena trojica
drumskih razbojnika
Zeni~ka policija dosta-
vila je Kantonalnom tu`il-
a{tvu Zenica izvje{taj o po-
~injenom krivi~nom djelu i
otkrivanju naoru`anih napa-
da~a koji su 22. februara u se-
lu Brce kod Zenice presreli,
napali, povrijedili i oplja~ka-
li dvojicu mladi}a iz Cazina.
Kako nezvani~no sazna-
jemo, privedeni su Jasmin
Ali} (25), Sedad Salkanovi}
(26) i Nermin Cogo (27).
Ali} i Salkanovi} terete se za
razbojni{tvo, Cogo za po-
maganje u razbojni{tvu, dok
se Ali} i Cogo sumnji~e i za
djela iz oblasti Zakona o
dr`anju oru`ja ZDK i Fede-
racije BiH.
Kako je utvr|eno, Ali} i
Salkanovi} su na lokalnom
putu za selo Brce, zajedno s jo{
tri nepoznate osobe, zaustavi-
li „fiat tempru“ u kojoj su se
nalazili B. K. i ^. [, oba iz Ca-
zina, te ih, prijete}i oru`jem,
istjerali iz vozila, ukrali dva
mobitela, a zatim tra`ili novac
i te{ko povrijedili ^. [.
Nezvani~no saznajemo
da istraga nije zavr{ena
hap{enjem trojke jer je
utvr|eno da su s njima bile
jo{ najmanje tri osobe, ~iji
identitet uhap{eni ne otkri-
vaju. Tako|er, istra`itelji-
ma nije poznato ni {ta su
dvojica mladi}a iz Cazina
radila u zaba~enom selu na
periferiji zeni~ke op}ine, da-
leko od svih glavnih sao-
bra}ajnica, u dva sata ujutro.
A. D@.
Policijskoj stanici Te-
sli} prekju~er je prijavlje-
no da je u Gornjem Ra-
nkovi}u kod Tesli}a izgo-
rjelo vozilo „mazda“, vla-
sni{tvo S. I. iz Gornjeg Ra-
nkovi}a. Uvi|ajem koji
su obavili policijski
slu`benici PS Tesli} i
inspektor za protivpo`ar-
nu za{titu CJB Doboj, ni-
je utvr|en precizan uzrok
po`ara, ali nije isklju~ena
mogu}nost da je po`ar
prouzrokovala neispra-
vna elektroinstalacija.
Vozilo je bilo parkirano po-
red lokalnog puta u blizini
ku}e o{te}ene i prema izjavi E.
I., supruga vlasnice vozila, ko-
ji je jedini koristio automobil,
primijetio je da je vozilo u pla-
menu. Tako|er, prema njego-
voj izjavi, vozilo nije bilo za-
klju~ano zbog neispravne br-
ave na suvoza~evim vratima.
Policijski slu`benici PS Tesli}
prikupljaju podatke radi po-
tpunog rasvjetljavanja navede-
nog doga|aja.
VRHOVNI SUD RS Pravomo}na presuda za zlo~in u Fo~i
Taksisti potvr|ena kazna
od 17 godina zatvora
Zoran Salamadija (49) u Fo~i ubio Bratislava Markovi}a i ranio policajca Zorana Velji}a
Vrhovni sud Republike
Srpske potvrdio je presudu tr-
ebinjskog Okru`nog suda ko-
jom je u julu pro{le godine ta-
ksista iz Fo~e Zoran Sala-
madija (49) osu|en na 17 go-
dina zatvora zbog ubistva su-
gra|anina Bratislava Marko-
vi}a, poku{aja ubistva njego-
vog brata Vladislava Marko-
vi}a i policajca Zorana Velji}a
s Pala. Vrhovni sud odbio je
`albe trebinjskog Okru`nog
tu`ila{tva i branioca Salama-
dije na prvostepenu presudu
Okru`nog suda, koja je posta-
la pravosna`na.
Salamadija je 29. avgusta
2009. godine u Fo~i nakon
sva|e i tu~e njegovog 25-go-
di{njeg sina i Vladislava Ma-
rkovi}a do{ao automobilom
„{koda octavia“ na raskr-
snicu gdje se desila tu~a i
isprovocirao bra}u Marko-
vi}, koji su dotr~ali do njego-
vog vozila.
Sjede}i za volanom, Sala-
madija je ispalio tri hica u tr-
enutku kada je policajac Ve-
lji} uhvatio za ruku Bratisla-
va Markovi}a u namjeri da
sprije~i sukob. Hitac je pogo-
dio Markovi}a, koji je ostao
na mjestu mrtav. Drugi hi-
tac pogodio je Velji}a, koji je
zadobio te{ke povrede opa-
sne po `ivot, od kojih se ka-
snije oporavio. Tre}i hitac
proma{io je cilj. U presudi se
dalje navodi da je Salamadi-
ja poslije toga iza{ao iz auto-
mobila i krenuo prema Vla-
dislavu Markovi}u, za kojim
je ispalio tri hica. On se spa-
sio skokom niz strminu u gr-
adskom parka.
D`. Ma.
Slu`benici Policijske
stanice Ljubinje identifi-
cirali su trojicu maloljetni-
ka koji su po~inili kra|u na
{tetu V. B., saop}eno je iz
Centra javne bezbjednosti
Trebinje.
Navodi se kako postoje
osnove sumnje da su trojica
maloljetnika iz nezaklju~a-
nih vozila ukrala vi{e aku-
mulatora, dva autokasetofo-
na i jedan auto CD plejer.
Policajci su od jednog
maloljetnika oduzeli ~etiri
akumulatora, dva autokase-
tofona, auto CD plejer, dvo-
ja klije{ta i odvija~.
Postoje osnove sumnje
da su ~etvorica maloljetnika
kamenjem polomila 53 armi-
rana i sedam obi~nih staka-
la na AD „Soko Paneli“ Lju-
binje.
PS Ljubinje }e protiv
maloljetnika Okru`nom
tu`ila{tvu u Trebinju po-
dnijeti izvje{taj.
Raskrsnica gdje se desio obra~un
Krao gorivo iz kamiona
X Policijskoj stanici Banja Luka prijavljeno je da je
na benzinskoj pumpi „Ideal Petrol“ zate~ena nepozna-
ta osoba u kra|i goriva iz kamiona. Policajci su odmah
iza{li na lice mjesta, gdje su utvrdili da je rije~ o M. V.
iz Banje Luke, kod kojeg su prona{li kanister s gori-
vom. M. V. priveden je u policijske prostorije na sa-
slu{anje.
Razbio izlog i ukrao cigarete
X Slu`benici Policijske stanice Tesli} uhapsili su S. C.
zbog sumnje da je izvr{io kra|u. On je zate~en u nepo-
srednoj blizini kioska STR „@ig“ i kod njega je pro-
na|eno 29 kutija razli~itih vrsta cigareta. Uvi|ajem je
utvr|eno da je S. C. polupao staklo na kiosku i s pro-
dajnog izloga ukrao cigarete. Nakon saslu{anja S. C.
pu{ten je na slobodu.
Tesli}: Obavljen uvi|aj
PS Tesli}
Izgorio automobil „mazda“
Maloljetnici krali akumulatore i razbijali stakla
Policijska stanica Ljubinje
Ubijeni Markovi}
26 Petak, 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
Samoubica u
banci
BAGDAD - U napadu
bomba{a samoubice na
banku u sjevernom
ira~kom gradu Haditha
ubijeno je najmanje de-
vet osoba i osam ranje-
no. Bomba{ samoubica
aktivirao je eksploziv ka-
da su u banci El-Rafidan
ljudi ~ekali u redu kako
bi podigli pla}e.
Autobomba u
Pakistanu
ISLAMABAD - Najma-
nje devetero ljudi pogi-
nulo je, a 30 ranjeno kada
je bomba{ samoubica u
automobilu digao sebe u
zrak na sjeverozapadu Pa-
kistana, saop}ili su pre-
dstavnici policije i bolni-
ce. Napada~ je aktivirao
eksploziv kada je polici-
jska patrola pri{la njego-
vom automobilu zbog ko-
ntrole u gradu Hanguu.
Britanija
ratificirala SSP
sa Srbijom
LONDON/BEOGRAD-
Donji dom britanskog pa-
rlamenta ratificirao je Spo-
razum o stabilizaciji i pr-
idru`ivanju EU i Srbije,
objavljeno je na stranici
britanskog parlamenta.
Prethodno je SSP sa Srbi-
jom ratificiran i u Domu
lordova. Procedura ratifi-
kacije tog sporazuma bit }e
formalno okon~ana nakon
{to britanska kraljica po-
tpi{e ukaz. Sporazum o
stabilizaciji i pridru`iva-
nju EU i Srbije do sada je
ratificiralo 13 od 27 ~lan-
ica EU i Evropski parla-
ment.
Uhap{eni
novinari
ANKARA - Turska poli-
cija uhapsila je ju~er dese-
tak osoba, uglavnom novi-
nara, u sklopu istrage o na-
vodnoj sekularnoj mre`i
optu`enoj za planiranje
svrgavanja vlade. Kriti~ari
smatraju da je to dio vladi-
nog napada na slobodu
{tampe.
globus
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 27
Umarov: Poziva posebno `ene da u~estvuju u borbi
Poruka pobunjeni~kog islamskog vo|e
Umarov pozvao
na d`ihad u Rusiji
Pobunjeni~ki islamski
vo|a Doku Umarov, koji je
preuzeo odgovornost za vi{e
napada u Moskvi, ju~er je
pozvao na d`ihad u Rusiji, u
videozapisu koji je objavljen
na islamisti~koj internet-str-
anici Hunafa.
- Rat je u toku, borite se
protiv neprijatelja svuda gdje
mo`ete - poru~io je on u vi-
deozapisu koji traje desetak
minuta i na kome se vide
dvojica naoru`anih pobu-
njenika.
Umarov, koji poziva pose-
bno `ene da u~estvuju u bor-
bi, obratio se, kao po obi~aju,
muslimanima na Kavkazu,
ali i muslimanima u Tatarsta-
nu i Ba{kortostanu, dvjema re-
publikama u centralnoj Rusi-
ji, gdje `ivi ve}insko muslima-
nsko stanovni{tvo.
Umarov je preuzeo odgo-
vornost za samoubila~ki na-
pad na aerodromu „Do-
modedovo“ 24. januara u
kome je poginulo 37 ljudi
kao i za napad 2010. godine
u moskovskom metrou kada
je usmr}eno 40 osoba.
Sirhanu odbijen zahtjev
Ubici Roberta Kenedija
Sirhanu Sirhanu (66) odbi-
jen je zahtjev za pomilovanje
po{to je nadle`ni odbor za-
klju~io da on nije u dovoljnoj
mjeri pokazao kajanje niti da
je shvatio ozbiljnost tog
zlo~ina koji je po~inio prije
vi{e od 40 godina.
Sirhan Sirhan najprije je
bio osu|en na smrt za ubi-
stvo u hotelu „Ambasador“
u Los An|elesu 4. juna 1968.
godine, gdje je Kenedi upr-
avo proglasio da je u Kalifo-
rniji pobijedio u trci za ka-
ndidata Demokratske stra-
nke na izborima koji su
odr`ani kasnije te godine.
Sirhan je tada ubio jo{ pet
osoba u kuhinji hotela. Por-
odica Kenedi, koja je pet
godina prije toga izgubila
jo{ jednog ~lana, tada{njeg
predsjednika SAD D`ona
Kenedija (Jon Kennedy),
protivila se pogubljenju Si-
rhana, isti~u}i da je dosta
ubijanja.
Sirhanu je 1972. godine
kazna preina~ena u do`ivo-
tnu robiju. On je od tada za-
htjev za pomilovanje podno-
sio ve} 12 puta.
Sirhan, koji je Palesti-
nac, hri{}anin, ro|en je u Je-
rusalemu. On tvrdi da se ne
sje}a da je bilo koga ubio, {to
je u skladu s ranijim tvrdnja-
ma njegovog advokata da je,
kada je po~inio zlo~in, bio
pod hipnozom.
Svetlana Ceca Ra`natovi}
ju~er je u pratnji osiguranja
do{la kod istra`nog sudije
Vi{eg suda u Beogradu na
suo~avanje s biv{im funkci-
onerom nogometnog kluba
Obili} Jovanom Dimitrije-
vi}em. Oni su o spornoj pr-
odaji nogometa{a dali ra-
zli~ite iskaze.
Odbila novinare
Nakon dvadesetak mi-
nuta saslu{anja Ra`natovi} i
Dimitrijevi} napustili su su-
dnicu, a Ceca je odbila dati
izjavu za novinare.
Protiv vlasnice Obili}a
istraga se vodi jo{ od 2003.,
a protiv biv{eg direktora
kluba Dragi{e Bini}a i neka-
da{njeg sportskog direktora
Jovana Dimitrijevi}a od 1.
decembra pro{le godine. Bi-
ni} i Dimitrijevi} terete se
da su umije{ani u nezakoni-
tu prodaju nogometa{a Mi-
lana Obradovi}a mosko-
vskoj Lokomotivi za tri mi-
liona dolara, a da ni{ta od
tog novca nije upla}eno na
ra~un kluba.
Umije{ana sestra
Svetlana Ra`natovi} i nje-
na sestra sumnji~e se da su
nezakonitom prodajom dese-
tak nogometa{a ovog kluba
stekle 235 miliona dinara.
Poznata folk pjeva~ica se u
istrazi branila da je odluke o
klubu donosio njen suprug
@eljko Ra`natovi} Arkan,
me|utim, ona se tereti za pro-
daju igra~a poslije Arkanovog
ubistva.
Ra`natovi}:
Protiv vlasnice
Obili}a istraga se
vodi jo{ od 2003.
Crna Gora
Uhap{en osumnji~eni za Morinj
Crnogorska grani~na po-
licija uhapsila je u podgo-
ri~koj zra~noj luci Ivu Me-
nzalina, koji je optu`en za
zlo~ine nad zarobljenicima s
dubrova~kog rati{ta u logo-
ru Morinj kod Kotora.
Menzalin je uhap{en pr-
ema potjernici Interpola,
neposredno nakon {to je
avionom doputovao iz Beo-
grada.
On se od po~etka
su|enja za zlo~ine u Mori-
nju nalazio u Beogradu,
gdje se, prema navodima
advokata, lije~io.
Menzalina je u prvostepe-
nom postupku Vi{i sud u
Podgorici osudio u odsutno-
sti na ~etiri godine zatvora
zbog ratnih zlo~ina protiv
ratnih zarobljenika. Tu pre-
sudu podgori~kog Vi{eg suda
po~etkom decembra ukinuo
je `albeni sud i postupak vr-
atio na po~etak.
Iako se govorilo da se u se-
fu biv{eg hrvatskog premije-
ra Ive Sanadera u jednoj tiro-
lskoj banci nalazi manja svo-
ta novca, kada je otvoren, is-
tra`itelji su u njemu prona{li
pola miliona eura, a uz goto-
vinu, tamo su bili i vrijedno-
sni papiri, pi{e „Jutarnji list“.
Sanader je u Austriji imao
otvorena dva ra~una, jedan na
svoje ime, a drugi na ime svog
tasta. Na njima je ukupno bilo
1,3 miliona eura, a za sef koji se
nalazio u jednoj tirolskoj banci
re~eno je da je u njemu pohra-
njena manja koli~ina novca.
List pi{e da se tu nije ra-
dilo o tako neznatnoj svoti, jer
je, navodno, rije~ o pribli`no
pola miliona eura u gotovini.
U sefu su bili i vrijednosni pa-
piri, ali jo{ nije poznato o
kakvim papirima je rije~ i
kolike su vrijednosti. Na|eni
su i neki dokumenti kao i ce-
rtifikati izdati krajem 2009. i
po~etkom 2010., namijenjeni
dobivanju austrijskog
dr`avljanstva, pi{e list.
Sanader je od 10. dece-
mbra pro{le godine u pritvo-
ru u Salcburgu na osnovu hr-
vatske potjernice. Terete ga
za udru`ivanje radi izvr{enja
krivi~nog djela u slu~aju
izvla~enja para iz dr`avnih
preduze}a i ministarstava
putem agencije Fimi-medi-
ja te nezakonitog poslovanja
„Hrvatske elektroprivrede“
i petrohemijskog preduze}a
„Dioki“. U me|uvremenu,
protiv Sanadera istragu zbog
pranja novca i veza s Hypo
bankom vode i austrijski or-
gani gonjenja.
Sanader: U Austriji imao otvorena dva ra~una
Spec
z Vrhovno vojno vije}e koje je trenutno na vlasti u
Egiptu prihvatilo je ostavku premijera Ahmeda [afi-
ka, saop}eno je ju~er. U saop}enju Vije}a, koje je u
Egiptu na vlasti otkad je biv{i predsjednik Hosni
Mubarak podnio ostavku, dodaje se da }e [afika za-
mijeniti Esam [araf, jedan od biv{ih ministara.
Ahmed [afik bio je imenovan za premijera nekoliko
dana prije nego {to je Hosni Mubarak oti{ao s vlasti
poslije masovnih antivladinih protesta.
Sirhanu je 1972. godine kazna preina~ena u do`ivotnu robiju
Kenedijev ubica
ne}e biti pomilovan
AFERE Vlasnica kluba Obili} saslu{ana pred sudom
Dvije istine Ra`natovi}
i Dimitrijevi}a
Folk pjeva~ica je pozvana na suo~avanje s biv{im funkcionerom, a
pred sudijom su dali razli~ite iskaze o spornoj prodaji nogometa{a
Istra`itelji iznena|eni otkri}em u tirolskoj banci
U Sanaderovom sefu
pola miliona eura
UKRATKO
Nastradalo devetero ljudi
Ubijeno devet osoba
globus
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 28
Rezultati lokalnih izbora u Holandiji
Vildersova antiislamska
stranka najve}i dobitnik
Vladaju}a koalicija u
Holandiji vjerovatno }e
izgubiti kontrolu nad Se-
natom, gornjim domom
parlamenta, jer nije uspje-
la ostvariti potrebnu
ve}inu, ali je, pojedina~no
gledano, antiislamska Str-
anka za slobodu (PVV)
najve}i dobitnik, pokazu-
ju rezultati prebrojanih
98 posto glasova lokalnih
izbora.
Vladaju}a koalicija de-
snog centra, sastavljena od
liberalne stranke VVD i
Hri{}anske demokratske
akcije (CDA), te njihovi
saveznici iz PVV Gerta Vi-
ldersa (Geert Wilders)
osvojili su na ju~era{njim
izborima 37 poslani~kih
mjesta, {to je nedovoljno za
ve}inu u 75-~lanom Sena-
tu.
Najve}i dobitnik na lo-
kalnim izborima je Vilde-
rsova antiislamska PVV.
Ova stranka nastoji smanji-
ti imigraciju iz islamskih
zemalja, odbacuje podiza-
nje starosne granice za
odlazak u penziju i novi za-
kon kojim bi kompanije
lak{e otpu{tale radnike.
Na izborima je glasano
za 566 ~lanova 12 pokraji-
nskih parlamenata, gdje }e
se u maju birati ~lanovi
Senata. Lokalni poslanici
uobi~ajeno se pridr`avaju
strana~ke linije.
Vilders: Nastoji smanjiti imigraciju iz islamskih zemalja
Mening: U optu`nici se
Wikileaks ne spominje
Mladi Kosovar, 21-go-
di{nji Arid Uka zavr{io je u
pritvoru nakon {to je ubio
dvojicu ameri~kih vojnika
te jo{ dvojicu ranio u vo-
jnom autobusu u frankfur-
tskoj zra~noj luci.
Vlada Kosova o{tro je
osudila napad istakav{i da je
to „~in pojedinca“. Kosovski
ministar unutra{njih poslova
Bajram Red`epi kazao je
CNN-u da je Uka iz Mitrovi-
ce. Uka je pri{ao autobusu ko-
ji je bio parkiran izvan termi-
nala 2 te poku{ao zapo~eti ra-
zgovor s Amerikancima. Ta-
da je izvadio pi{tolj i po~eo
pucati, prvo oko autobusa, a
potom i u njega. Tada je po-
bjegao u terminal, gdje ga je
uhapsila njema~ka policija.
Veliki vjernik
Uka je `ivio u Njema~koj,
a istra`uje se je li bio povezan
s teroristima.
- To je ili teroristi~ki ~in
ili je on lud - kazao je Red`epi
te dodao da drugih razloga ne
mo`e biti. Ubijeni su bili pr-
ipadnici ameri~kog zrako-
plovstva iz baze Lakenheath
u Velikoj Britaniji.
AP pi{e da je Uka bio
„uvjereni musliman“. Pre-
ma nekim izvorima, ~ini se
da je u toku napada uza se
imao i no`. Istra`itelji nisu
potvrdili navode nekih nje-
ma~kih medija da je ubica pr-
ije napada na arapskom vi-
knuo: „Bog je veliki!“ Uka je
bio zaposlen u zra~noj luci, a
ro|en je u Njema~koj. Njegov
daid`a je AP-u rekao da su se
mladi}evi roditelji u Nje-
ma~ku doselili prije 40 godi-
na. Djed mladi}a bio je imam
u selu @abar, a Uka je, navo-
dno, bio veliki muslimanski
vjernik.
Ameri~ka vojska je alar-
mirana, u Njema~koj je for-
mirana specijalna komisija,
najvi{i politi~ari reagiraju, a
istraga, prema saznanjima
Ameri~ka vojska saop}ila
je da je, poslije sedam mjese-
ci istrage, podigla 22 nove
ta~ke optu`nice protiv Bredli-
ja Meninga (Bradley Manni-
ng), vojnika optu`enog da je
hiljade osjetljivih dokume-
nata predao internet-stranici
Wikileaks.
Najozbiljnije nove
optu`be su da je pomagao
neprijatelju tako {to je info-
rmacije u~inio javnima. Osu-
da za takvu optu`bu mo`e
biti i smrtna kazna. No, u sa-
op}enju iz ameri~ke vojske
ka`u da za Bredlija ne}e
tra`iti smrtnu kaznu, ali je
na zapovjedniku da pregleda
slu~aj i donese kona~nu
odluku o tome.
Ameri~ki du`nosnici su
rekli da je Mening prvoosu-
mnji~eni zbog curenja na hi-
ljade tajnih dokumenata koji
su zavr{ili objavljeni na Wikile-
aksu. No, u optu`nici se Wiki-
leaks ne spominje.
U PRODAJI JE
Ministar unutra{njih poslova Bajram Red`epi izrazio je `aljenje
zbog ~ina Da li je Arid Uka djelovao sam
ISTRAGA Nejasni motivi napada na ame
Kosovar je ili
U frankfurtskoj zra~noj luci napadnut je vojni autobus
Nove optu`nice protiv mladi}a koj
Meningu prijeti
Indija
U udesima
40 mrtvih
Najmanje 40 ljudi pogi-
nulo je u dvije odvojene sao-
bra}ajne nesre}e kada su se
dva vozila survala u provali-
ju u Indiji, saop}ila je ju~er
policija.
- Kamion koji je prevozio
svatove sletio je u krivini s
puta i pao u kanjon u hima-
lajskoj oblasti Prade{ ^amba
- rekao je predstavnik polici-
je Madhusudan.
Prema njegovim rije~ima,
spasioci su prona{li 33 tijela.
Jo{ sedmero ljudi izgubi-
lo je `ivot u sli~nom udesu u
toj oblasti.
Zvani~nici spasila~kih
slu`bi na Novom Zela-
ndu izjavili su da, najvje-
rovatnije, vi{e ne}e biti
prona|eno pre`ivjelih u
zemljotresu koji je pro{le
sedmice zahvatio grad
Krajst~er~. U toku je po-
traga za tijelima ispod
ru{evina najve}ih uru{e-
nih zgrada. Prema po-
sljednjim podacima, u
zemljotresu je poginula
161 osoba. Zvani~nici su
ranije izjavili da bi broj
`rtava mogao dosti}i 240.
Spec
Kamion je sletio u krivini
AFERE: Zašto je Halidu Bešliæu zabranjen
nastup u Pulskoj areni?
SKANDALOZNO: Ko Mirzi Hamziæu prijeti
zbog scena iz spota sa menekenkom
Danijelom Mijatoviæ
OTKRIVAMO: Koliko novca su Amerikanci
ponudili Selmi Bajrami da snima porno filmove?
globus
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011.
29
Posljedicama pogo|eno vi{e od 200.000 ljudi
Ciklon odnio 34 `ivota
na Madagaskaru
Tropski ciklon koji je
pro{log mjeseca zahvatio
Madagaskar odnio je na-
jmanje 34 `ivota, saop}ile su
ju~er vlasti. Prema pretho-
dnom bilansu, u ciklonu
Bingiza, koji je protutnjao
tom oto~nom dr`avom u
Indijskom okeanu izme|u
14. i 19. februara, `ivot je
izgubilo 15 ljudi.
Slu`ba Madagaskara za
vanredne situacije navela
je ju~er da je posljedicama
nevremena pogo|eno vi{e
od 200.000 ljudi, od kojih je
77.000 ostalo bez krova nad
glavom, kao i da su uni{te-
ne hiljade hektara pir-
in~anih polja.
Bingiza je najprije pogo-
dio isto~nu obalu Madaga-
skara i potom je pro{ao sje-
vernim i ju`nim podru~ji-
ma, prenijela je agencija
France Presse.
To je prvi ciklon koji je
pogodio Madagaskar u se-
zoni ciklona koja traje od
novembra do aprila.
Zbog nevremena 77.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom
medija, ima indicije o pove-
zanosti kosovskog Albanca s
islamisti~kim krugovima u
Njema~koj.
U Americi se strahuje i od
toga da bi mladi Albanac
mogao biti dio jedne terori-
sti~ke }elije i da bi moglo bi-
ti jo{ napada na ameri~ke ci-
ljeve u Njema~koj.
Pod prismotrom
U me|uvremenu, nje-
ma~ki istra`ni organi ispitu-
ju internet-stranicu mladi}a
na kojoj je on, skoro bez pr-
ikrivanja, iznosio svoju isla-
misti~ku opredijeljenost i na
kojoj mu je ‘’idol’’ islamski
osvaja~ Halid bin Valid.
Mladi Arid Uka do sada
nije pao u o~i nadle`nim si-
gurnosnim slu`bama u Nje-
ma~koj, ali je, mo`da, kako se
smatra, rije~ o osobi koja je
bila na margini posmatrane
grupe.
Za to vrijeme Mening
je zatvoren u }eliji u vo-
jnoj bazi Quantico, smje-
{tenoj ju`no od Va{ingto-
na.
Njegovi prijatelji za-
tra`ili su da mu se malo
pogoduje u vezi s uvjetima
pritvora, jer je smje{ten u
samicu, gdje provodi cije-
li dan, osim jednog sata
dnevno, kada smije izvan
nje radi vje`banja.
Zatvoren
u samici
Profesor skopske Gimna-
zije „Josip Broz Tito“ putem
svoje Facebook stranice po-
zvao je u~enike da s njim na-
stave {kolovanje - na nebu.
Na svojoj stranici on je
napisao:
- Djeco, ja vas gledam s
neba. Kakav je va{ `ivot na
planeti, na nebu je mnogo
bolje. Ja ka`em: „Isus“, ja
ka`em: „Djeca na planeti!“
Desnom rukom }u uhvatiti
svako dijete na planeti s nje-
govim prekrasnim Bo`ijim
rukama.
Profesor je za skopski li-
st „Dnevnik“ potvrdio da za-
ista poziva u~enike na nebo,
jer ih priprema za 2012. go-
dinu, kada }e, prema njego-
vom mi{ljenju, zemlja pre-
stati postojati.
U~enici su potvrdili da je
profesor koji predaje infor-
matiku poznat po svom
ekscentri~nom pona{anju.
List pi{e, pozivaju}i se
na nezvani~ne izvore, da je
ovaj profesor ~lan religiozne
sekte i da je u~enicima redo-
vno dijelio promotivni ma-
terijal.
Skoplje: Profesor pripremao u~enike za „kataklizmi~nu 2012.“
Djed Red`ep i daid`a Bed`et razgovarali su s novinarima (Foto: AP)
Skandal u skopskoj gimnaziji
Profesor pozvao |ake da
nastave {kolovanje na nebu
Bugarska
Stoi~kov
predsjedni~ki
kandidat?
Najpoznatiji bugarski
nogometa{ Hristo
Stoi~kov mogao bi biti
kandidat vladaju}e pa-
rtije Gra|ani za evro-
pski razvitak Bugarske
(GERB) za predsjedni-
ka ili potpredsjednika
na predstoje}im pre-
dsjedni~kim izborima
koji }e biti odr`ani kr-
ajem jeseni.
Prema bugarskim
medijima, ova informa-
cija lansirana je odmah
nakon {tu su ga {ef Evr-
opske komisije @oze
Manuel Baroso (Jose Ba-
rroso) i komesar EU Kr-
istalina Georgieva pre-
dstavili kao borca protiv
gladi.
Obama zgranut
Predsjednik SAD Barak
Obama (Barack) osudio je na-
pad.
- Ja sam rastu`en i zgranut
tim napadom u kojem su dvo-
jica Amerikanaca ubijena, a
dvojica ranjena. Mislim da su
Amerikanci jedinstveni u
izra`avanju po~asti onima ko-
ji su poginuli..., a molimo za br-
zi oporavak onih koji su ranje-
ni - rekao je Obama, koji je
iznenadio novinare u Bijeloj
ku}i prekinuv{i dnevni brifing
svog portparola D`eja Karne-
ja (Jay Carney) kako bi reagi-
rao na incident u Frankfurtu.
Obama je obe}ao da SAD
„ne}e {tedjeti truda“ kako bi bi-
le utvr|ene sve okolnosti tog
„besramnog napada“.
ri~ke vojnike u Frankfurtu
terorist ili lud
Asan` podnio `albu
i je odao tajne Wikileaksa
smrtna kazna
Osniva~ stranice Wikile-
aks D`ulijan Asan` (Julian
Assange) podnio je ju~er
`albu na odluku britanskog
suda o njegovom izru~enju
[vedskoj, gdje je optu`en
za seksualno zlostavljanje, sa-
op}io je britanski sud.
Britanski sud je 24. febr-
uara donio odluku da se
D`ulijan Asan` izru~i [ved-
skoj, gdje su ga dvije `ene
optu`ile da ih je seksualno
zlostavljao. Asan`, koji ne-
gira sve ta~ke optu`nice,
predao se britanskoj polici-
ji 7. decembra, a nakon {to
je platio kauciju pu{ten je
na slobodu do po~etka
su|enja.
Direktorica
{okirana
Direktorica skopske gi-
mnazije Sne`ana Malco-
va-Mironovska {okirana je
ovim doga|ajem pa je na-
kon cjelokupnog saznanja
obavijestila dr`avnog pro-
svjetnog inspektora.
Prema propisima, pro-
fesor }e, najvjerovatnije,
biti suspendiran na tri
mjeseca, a zatim }e dobi-
ti otkaz.
Stoi~kov: Za vladaju}u
partiju
30 Petak, 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 09 65 Mals 102734 09 Mals
Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u
pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BIH - „Elek-
trodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 49., pro-
tiv tu`enog „STAGE COMPANY“ d.o.o. Sarajevo, ul.
]umurija broj 1., radi duga od 196,50 KM, na osnovu
~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. no-
vine FBiH“ broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a)
OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor -
Dana 29. 6. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio
tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od
196,50 KM na ime duga za isporu~enu i utro{enu el. ener-
giju. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je
predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pr-
ipremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e oba-
vezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 196,50 KM, sa
zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. 10. 2008.
godine pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknaditi tro{kove
parni~nog postupka.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 29. 06. 2009.
godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2.
ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana
70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana
prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U
odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i
izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni za-
htjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredba-
ma ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako
tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora
sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava,
~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze
kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode
tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na
pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu.
Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni
odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{ta-
nja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu
sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i pro-
tivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra oba-
vljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljiva-
nja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Fe-
deraciji BiH.
Stru~ni saradnik
Emina Burgi}
Lubricants and Motor Oils International Distribution Company
is seeking highly motivated people for the following jobs:
1- Retail Sales Executive: The applicant must have:
- Knowledge of the local and regional markets.
- A College or University Degree.
- Work experience with a multinational company or a large local company.
- Technical background.
- Computer Literacy.
- Experience in oil distribution.
- Some command of English language.
- A valid passport and a valid driving license.
2- Commercial Sales Executive: The applicant must have:
- An Engineering degree (Mechanical, Materials).
- Work experience with a multinational company or a large local company.
- Computer Literacy.
- Knowledge of the local and regional markets.
- Experience in industrial and commercial oil distribution.
- Good command of English language.
- A valid passport and a valid driving license.
Successful candidates will be eligible for an attractive package of benefits and incentives.
Please send your CV , contact information and expected Pay Package in ENGLISH, and
before March 7
th
to:
nele1004@hotmail.com
oglasi
Dnevni avaz Petak 4. mart/o`ujak 2011. 31
!
Dnevni avaz, petak,
EI 4. mart/o`ujak 2011.
FENOMENI Beba iz Velike Britanije se uspješno oporavlja
Umrla u majčinoj utrobi,
oživjeli je nakon 25 minuta
Drama za Rejčel Klek-
ston (Rachel Claxton, 32) i
njenog dečka Džejsona An-
dersona (Jason, 33) iz Velike
Britanije počelaje kadaje ona
dobila trudove. Pukla joj je
posteljica, zbog čega je beba
ostala bez kisika i dotoka krvi.
- Držala samdijete u ru-
kama samo dvije sekunde
kad jebabica reklaDžejsonu
da pritisne dugme za uzbu-
nu. Niko mi ništa nije govo-
rio. Preklinjala sam ih da mi
kažu, ali znala sam da je ona
mrtva jer dugo nisam čula
plač. Onda samnekoga čula
kako govori: "S namaje". Ni-
sam mogla vjerovati - priča
Klekston.
Ela (Ella), koja danasima
devet mjeseci, 25 minuta bi-
la jeklinički mrtva, ali ljeka-
ri suje uspjeli vratiti uživot.
Kako joj je organizam dugo
biobez kisika, bojali su se da
joj je mozak oštećen.
- Rekli su nam da se pri-
premimo nanajgore ida sum-
njaju da će Ela preživjeti noć.
Ako preživi, rekli su, imat će
teška oštećenja mozga te,
možda, neće moći pričati ni
hodati - ispričala je Rejčel.
Dekom za hlađenje dje-
vojčici su snizili temperatu-
ru sa 37 stepeni na oko 33,5,
kako bi se smanjila oteklina
oko mozga. Nakon 72 sata
počeli su joj povisivati tem-
peraturu za oko pola stepe-
na. Ela još treba fizioterapi-
ju, ali nalazi pokazuju da na
mozgu nema anomalija.
Metode hlađenja sve se
češće koriste u medicini ka-
ko bi se očuvale funkcije
mozga nakon težih trauma.
U postupku se koriste deke
za hlađenje, odnosno ma-
draci puni hladnog zraka ili
tekućine, koji spuštaju tem-
peraturu tijela kako bi uspo-
rili cijeli organizam. Efekt je
sličan hibernaciji, s ciljem
da drži tijelo u funkciji u
drugimuvjetima što je duže
moguće.
Dekom za hlađenje djevojčici su snizili temperaturu sa 37 stepeni na
oko 33,5, kako bi se smanjila oteklina oko mozga
Ela s majkom Rejčel: Nema velikih oštećenja
Voz metak ide brzinom
od 581 kilometar na sat
Japanci su predstavili naj-
noviju generaciju brzih vo-
zova. Voz zvan metak sada je
još brži, pouzdaniji i udobni-
ji. "Shinkansen", poznatiji
kao voz metak, najbrži je voz
koji će saobraćati japanskim
željeznicama, i tobrzinom od
581 kilometar na sat.
- Voz predstavljasam vrh
japanske tehnologije, ne sa-
mo zbog brzine već i zbog
zaštite okoliša, pouzdanosti,
mehaničkih performansi.
Putnicima pruža udobnost i
najbolju uslugu - ističe To-
mojudi Endo, direktor gru-
pe "Shinkansen".
Putuje se u udobnim ko-
žnim sjedištima sa svjetlima
za čitanje. Uz doplatu, mo-
guće je neograničeno konzu -
mirati pića i lagana jela. Mr-
eža brzih vozova u Japanuot-
vorena je davne 1964. Iako se
vozovi meci kreću prosječ -
nom brzinom od 300 kilome-
tara na sat, mogu ubrzati i do
443 kilometra nasat. Magnet-
sko-levitirajuća verzija pos-
tiže još nevjerovatniju brzi-
nu, čak 581 kilometar na sat.
"Shinkanseni" su sigur-
ni, a u 46 godina postojanja
nije zabilježena nijedna teža
nesreća.
Veoma sigurni vozovi
Amerikanac otvorio
školu za čarobnjake
Amerikanac Oberon
Zel-Ravenhart (Zell-Rave-
nheart, 68) posvetio je život
mračnim silama. Čak odlazi
u trgovinuu kostimučarob-
njaka i s čarobnimštapićem.
Sada je otvorio registriranu
internetsku akademiju za
čarobnjake "Grey School of
Wizardry" i traži adekvatan
dvorac kako bi polaznici
mogli živjeti tamo. Trenut-
no ima 735 polaznika.
- Ako ste ikada čitali ili
gledali Harija Potera (Harry
Potter), onda ste pomislili je
li moguće da među nama
šetaju čarobnjaci, možda na
tajnim peronima ili u skri-
venim zajednicama. Ja vam
mogureći da je to stvarnost -
rekao je Oberon.
Na 16 katedri predaje se
alhemija, šaptanje konjima,
teorije čarobnog štapića i ba-
canje čarolija. Oberon je os-
vanuo na svjetskim naslov-
nicama početkom 80-tih go-
dina 20. stoljeća. Napravio je
manju operaciju najarcu ka-
kobi ga pretvorioujednoro-
ga. Nazvao ga je Bedevere.
Izrezala naslove
zbog riječi “paklena”
Dostavljačica cenzurirala novine
Pretplatnici lista "Wood-
stock Sentinel-Reviewa" iz-
nenadili su se kada su svoje
izdanje dobili bez naslova je-
dnog članka. Ženi koja raz-
nosi novine nije se svidjela
riječ "paklena" u naslovu pa
ih je odlučila cenzurirati. Iz
svih 48primjeraka, kolikoje
nosila, izrezala je naslov.
Naslov "Paklena realno-
st" govorio je od 22-godiš-
njem Džejsonu Pulu (Jason
Poole), koji se zatekao na
Novom Zelandu u vrijeme
zemljotresa. Džejson je ta-
mo bio dva mjeseca na stu-
diju.
- Ovo nam se prvi put do-
godilo. Izvinjavamo se na-
šim čitaocima - rekla je An-
dera Demir (Andrea De-
Meer) iz "Sentinel-Reviewa".
Japanska tehnologija na tračnicama
Zel-Ravenhart: Čarobnjaci su stvarnost
Kalifornijska po-
licija saopćila je da je
jedna žena preživjela 65 kilometara
vožnje na haubi kombija pošto se pos-
vađala sa suprugomkoji je bio za vola-
nom. Vlasti u gradu Manteka saopćile
su da je Kristofer Majkl Kerol (Chris-
topher Michael Carol, 36) optužen za
pokušaj ubistva i zadržan je u zatvoru.
Policija je navela da je on vozio kom-
bi dok senjegovaženana haubi držala za
brisače i retrovizor. Pokušala ga je spri-
ječiti da je napusti pa je skočila na haubu.
Amerikanka (26) iz Boka
Ratona fotografirala je ko-
made odjeće bivšeg momka
i prodaje ih na eBayu. Djevojka koja se
na Facebooku predstavlja kao Tejlor
Morgan (Taylor) i ne želi otkriti svoj
pravi identitet tvrdi da je već zaradila
1.000 dolara.
Do sada je prodala 21 komad odjeće
i nastavit će dok god bude ponuđača.
Momka s kojimje bila u vezi pet godina
izbacila je iz kuće nakonštojoj je prija-
telj otkrio da je vara.
Muškarac (30) iz Ri-
dinga u Velikoj Britani-
ji pokušao se ubiti jer se bivša djevojka
Tara Leveri (Lavery) nije htjela pomi-
riti s njim. Sjeo je u svoj crni "peugeot"
te krenuo prema njenoj kući.
Nekoliko puta je nazvao na kućni
telefon kakobi se uvjerio da je djevojka
u kući. Nakon što se približio kući pre-
rezao je sam sebi grlo te je nagazio na
gas i zabio seu zid. Čudom jepreživio, a
zadobio je teške povrede vrata i grud-
nog koša.
Slučaj iz SAD
Ženu vozio na
haubi automobila
Osveta djevojke
Prodaje odjeću
bivšeg momka
Očajni Britanac
Zbog svađe sebi
prerezao vrat
Inicijativa Oberona Zel-Ravenharta
!!
EI
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011.
NEKRETNINE Luksuzna rezidencija u vlasništvu ruskog tajkuna
Putinova palača prodata
za 350 miliona dolara
Luksuzna rezidencija na
obalama Crnog mora, koja je
bila sagrađena za privatnu
upotrebu ruskog premijera
Vladimira Putina, prodata
je bogatom investitoru za
350 miliona dolara.
Aleksandar Ponomare-
nko, bivši vlasnik luke No-
vorosijsk na Crnom moru,
kupio je kompleks za 350
miliona dolara putemkom-
panije čije je sjedište na Ki-
pru.
Ovaj kompleks s više zg-
rada, međukojima je i palača
u italijanskom stilu, sagra-
đen je ublizini sela Praskove-
jevkau regionuKrasnodar, u
kome senalazi iSoči, graddo-
maćin Zimskih olimpijskih
igara 2014. godine.
U decembruje biznismen
Sergej Kolesnikov, koji tvrdi
da je bio pozvan da učestvuje
u projektu, napisao u otvore-
nom pismu predsjedniku
Dmitriju Medvedevu da je
ova palača bila sagrađena za
privatne potrebe Vladimira
Putina. Ovu informaciju su
ruske vlasti demantirale.
Ponomarenko je ovakve
informacije okvalificirao kao
glasine. Onje izjavioda je re-
zidenciju kupio od tri osobe,
među kojima je Nikolaj Ša-
malov, blizak Putinov sarad-
nik. Ponomarenko je rekao
da su trojica ljudi prodala re-
zidenciju jer im je nestalo
novca za završetak radova.
Kompleks s više zgrada, među kojima je i palača u italijanskom stilu,
sagrađen je u blizini sela Praskovejevka
Luksuzna građevina na Crnom moru
Dječak zamalo umro na operacionom stolu
Kolton tvrdi da je ”na nebu” upoznao sestru
Jedanaestogodišnji Kol-
ton Burpo (Colton) iz ame-
ričke saveznedržave Nebras-
ke u dobi od četiri godine
umalo je umro na operacio-
nomstolu od puknuća slije-
pog crijeva, ali ono što se do-
godilo nakon operacije po-
taknulo je mnoge rasprave.
Njegov je oporavak bio
dugotrajan i mukotrpan, a
Kolton je svoje roditelje
šokirao kada im je detaljno
prepričao šta su oni za vrije-
me njegove operacije radili
u čekaonici.
Četiri mjeseca nakon
operacije Kolton je počeo
Četiri mjeseca nakon operacije Kolton je počeo prepričavati stvari koje je doživio
Burpo: Nevjerovatna iskustva
posebno šokiralo njegove
roditelje koji mu nikada ni-
su rekli da je njegova majka
spontano pobacila curicu
prije njegovog rođenja.
- Izgledala mi je poznato.
Odmah me je počela grliti
govoreći da joj je drago da tu
imanekogaiz porodice- tvr-
di Kolton, koji je, navodno,
susreo i svog pradjeda Popa,
koji je preminuo 30 godina
prije dječakovog rođenja, a
za kojeg kaže da je izgledao
kao mladić, a ne starac.
Dječaktvrdi da sunjego-
va sjećanja i vizije, što je vri-
jeme više odmicalo, postaja-
li sve stvarniji.
Njegova su iskustva is-
pričana i u knjizi koja je do
sada prodata u više od pola
miliona primjeraka, a koju
su napisali Koltonovi rodi-
telji.
prepričavati stvari koje je
doživio dok jeležao na stolu.
Ispričao je da je "na nebu"
naišao na svoju sestru, što je
Roditelji od “Mazde”
dobili milion eura odštete
Japanac se ubio zbog posla
Roditelji 25-godišnjeg
mladića iz Japana koji je ra-
diou"Mazdi" dobili suodte
kompanije oko 500.000 eu-
ra odštete. Tvrde da se nji-
hov sin ubio jer je previše
radio.
- Žao nam je što smo iz-
gubili predanog zaposleni-
ka. Roditeljima izražavamo
saučešće - saopćili su iz
"Mazde" nakon suđenja.
Ime mladića koji se ubio
2007. godine nisu otkrili.
Osim odštete koju su dobili
na sudu, 2009. godine imje
"Mazda", također, isplatila
odštetu jer su u javnost pro-
curile informacije da je nje-
govo samoubistvo povezano
s poslom. Ukupno su dobili
oko milion eura odštete.
Online djevojci poklonio
200 hiljada dolara
Prevareni Amerikanac
Jednom Amerikancu ni-
je smetalo to što nikada nije
upoznao svoju online dje-
vojku a da joj ipak u dvije go-
dine "zabavljanja" pošalje
200 hiljada dolara.
Četrdesetosmogodišnji
muškarac iz Napervila u Ili-
noisu rekao je policiji da je
vezu započeo prije dvije i po
godine.
Otada je svojoj djevojci
prebacio oko 200 hiljada do-
lara na račune u bankama u
Nigeriji, Maleziji, Engles-
koj i SAD.
Djevojka mu je poslala i
svoju ličnu kartu, za koju
se ispostavilo da je na Flo-
ridi izdata kao ogledni pri-
mjer.
34 Petak 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
Ve~er posve}ena Trifunovi}u
XNovosadski kantautor Br-
anko Pra`i} preksino} je u
Srpcu uprili~io poetsko-mu-
zi~ki performans posve}en
pjesniku Du{ku Trifunovi}u.
On je uz gitaru otpjevao
stihove Trifunovi}evih
pjesama koje su postale
megahitovi, poput „Ima
neka tajna veza“, „Niko te nikad ne}e voljet’ k’o
ja“, „Zlatna ribica“, „Glavo luda“. Bila je ovo i pr-
ilika da se posjetioci upute na ~itanje njegovih
knjiga u Narodnoj biblioteci. LJ. K.
Promocija Had`imejli}eve knjige
XU Istiklal d`amiji u Sarajevu
ve~eras }e biti uprili~ena promo-
cija knjige „Umjetnost islamske
kaligrafije“ autora ]azima
Had`imejli}a.
O knjizi }e, osim autora, govoriti
Ibrahim Krzovi}, Ismet Bu{atli},
Ferid Dautovi} i Anis Alji}. U
ulozi moderatora na}i }e se
Sed`ida Beganovi}, a u mu-
zi~kom programu nastupit }e Ar-
min Muzaferija i Ekrem Kahri-
man. M. ^u.
Izlo`ba Hajrudina Pelesi}a
XU Centru za kulturu Derve-
nta otvorena je izlo`ba Hajrudi-
na Hade Pelesi}a, povodom 60
godina njegovog umjetni~kog
rada.
Izlo`bu je otvorio akademski va-
jar i slikar Drago Handanovi},
koji je rekao da je on prve korake
u umjetnosti u~io upravo od Pe-
lesi}a. Umjetnik je zahvalio svo-
jim sugra|anima, sretan {to je
svoju godi{njicu obilje`io upravo
u rodnoj Derventi. N. S.
T
E
L
E
X
T
E
L
E
X
T
E
L
E
X
kultura
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 35
Mostarski umjetnici na otvorenju izlo`be u Sarajevu (Foto: F. Fo~o)
Mostar u svjetlu
mladih umjetnika
Simboli~nim nazivom
izlo`be „0 tri VI=036“ mla-
da grupa likovnih umjetni-
ka iz Mostara preksino} se u
galeriji „Preporod“ predsta-
vila sarajevskoj publici.
Radove, ra|ene u ra-
zli~itim tehnikama i stilovi-
ma, izlo`ilo je {estero umje-
tnika, a oni su Merima Ivko-
vi}, Vladimir Mi}kovi}, Ma-
rio [unji}, Muhamed Ga{,
Ibrahim Kara i Alen Jakiro-
vi}, koji je kazao da oni za-
pravo Mostar predstavljaju u
jednom novom svjetlu, ona-
ko kako ga vide i osje}aju.
- Na{ grad je uvijek bio gr-
ad svjetlosti i vje~ita inspiraci-
ja umjetnicima. Kroz iskrene
osje}aje, stvarala{tvo i kreaci-
ju ponudili smo Mostar kao
inspiraciju - kazao je Jakirovi}.
Izlo`bu je otvorila knji-
`evnica Ljubica Ostoji}, ista-
knuv{i da biti slikar u Mo-
staru, gradu boja, svjetlosti i
prizora izvanjskih i unu-
tra{njih, ima posebno zna~e-
nje i te`inu. M. ^u.
Roman „Gr-
ad“ Sini{e [ija-
kovi}a promovi-
ran je preksino}
u organizaciji
Knji`evnog klu-
ba Mostar. Rije~
je o prvom kri-
mi-triler roma-
nu u BiH, koji je,
kako je kazao
[ijakovi}, ispisan na vi{e od 400
strana, s radnjom koja se mo`e
desiti bilo gdje i bilo kada.
[ijakovi}ev roman je, ka-
ko je na promociji u klubu
„Aleksa“ kazao Emil Kara-
mati}, pisan jednostavnim i
pitkim jezikom te prikazuje
jedno od mogu}ih rje{enja
krize morala obi~nih ljudi u
dana{nje vrijeme.
M. Sm.
Po~inje „Zeni~ko prolje}e“
Za 38 programa 70.000 KM
Na 16. kulturnoj manifesta-
ciji „Zeni~ko prolje}e“, koja }e
biti odr`ana od 21. marta do 12.
aprila, bit }e izvedeno 38 pro-
grama, uglavnom muzi~kih,
knji`evnih i teatarskih.
Zeni~ani }e vidjeti umje-
tnike iz BiH, Srbije, Hrva-
tske, Crne Gore i Austrije.
- Svi programi bit }e izvo-
deni pod zajedni~kom ozna-
kom i sloganom „oPLAYti“,
a cijelo „Prolje}e“ op}inski
bud`et ko{tat }e okvirnih
70.000 KM - kazao je predsje-
dnik Organizacionog odbora
manifestacije Zijad Softi}.
A. D@.
PREDSTAVE Ansambl SARTR-ove predstave poru~io
Svi smo mi Edo K.
Komad, inspirirana albumom „Can I Play With Your Memories?“,
postavila Jasmina Proli} z Prva premijera u kalendarskoj godini
Svi smo mi Edo K., ~ulo
se ju~er na pres-konferenci-
ji u Sarajevskom ratnom te-
atru (SARTR) povodom pr-
emijere predstave „Put za
Katmandu“ koja }e biti odr-
`ana ve~eras.
Podsje}amo, inspirirana
muzi~kim albumom „Can I
Play With Your Memories?“
sarajevskih muzi~ara Bashe-
skije i Edwarda EQ, odnosno
Nedima Zlatara i Leonarda
[ari}a, predstavu koreogra-
fski i rediteljski postavlja
Jasmina Proli}, koja je ju~er
kazala da su glumci sjajno ra-
dili, te da imaju puno toga za
pokazati.
Unutarnje ja
- ^ast i zadovoljstvo mi je
da radim s jednim od svojih
dugogodi{njih prijatelja kao
{to je Leonard [ari}. Na{ pr-
otagonist Edo K. je neko ko
svoj smiraj poku{ava pro-
na}i kroz vajanje. Odnos s
tom skulpturom njemu po-
ma`e da otjera strahove, stva-
raju}i svoje unutarnje prija-
telje, ta~nije svoje unutarnje
ja... - otkrila je Proli}.
Kako je kazao direktor
SARTR-a Osman Arslana-
gi}, u pitanju je 48 pre-
dstava ovog teatra, a prva
premijera ove kalendarske
godine.
Novo iskustvo
- Rad na komadu je jedno
novo iskustvo za glumce i
sve nas. Imali smo osje}aj da
fali vremena, da treba jo{
raditi na tome, jer pri~a je vr-
lo slo`ena - kazao je Arslana-
gi}, koji je i scenograf u ovoj
predstavi.
Glumci u predstavi su
~lanovi ansambla SARTR-
a Sead Pandur, Sonja Gor-
onja, Jasenko Pa{i}, Adnan
Haskovi}, Mirela Lambi} i
Alban Ukaj. Na sceni }e
im se pridru`iti i muzi~ari
Nedim Zlatar i Leonard
[ari}. Kao izvorni materijal
za predstavu poslu`ile su i
neobjavljene Zlatarove kra-
tke pri~e koje su drama-
tur{ki obradili Dubravka
Zrn~i}-Kulenovi} i Dario
Bevanda.
M. ^USTOVI]
„Sedam i po“ u Narodnom pozori{tu RS
Glumci iz Banje Luke,
Novog Sada i Beograda
Izlo`ba fotografija
Stra{ni u
Zagrebu
Kultno ime bh. fotogr-
afije Milomir Kova~evi}
Stra{ni predstavio se zagr-
eba~koj publici izlo`bom
„Bilo jednom u Petit toru
de Bretagne“.
Izlo`ba je otvorena u
kuli Lotr{~ak, a u organi-
zaciji galerije „Klovi}evi
dvori“. Zagrep~ani }e Ko-
va~evi}eve fotografije mo}i
vidjeti do 13. marta.
Predstava „Sedam i po“,
nastala prema istoimenom
scenariju Miroslava Mo-
m~ilovi}a, veliko je ostvare-
nje u ~ijoj su realizaciji u~e-
stvovali glumci tri pozori{ne
ku}e, a publika }e je premi-
jerno vidjeti 7. marta u Na-
rodnom pozori{tu RS u Ba-
njoj Luci.
To su ju~er najavili na pr-
es-konferenciji reditelj Da-
rijan Mihajlovi}, glumci
NPRS, Ateljea 212 i novosa-
dskog pozori{ta „Ujvideki
Szinhaza“.
- Radi se o drami sastavlje-
noj od sedam pri~a, od kojih
svaka govori o jednom od
sedam smrtnih grijeha. Tekst
je i napisan za pozori{te, ali je
najprije ostvaren u filmu - po-
jasnio je Mihajlovi}.
U predstavi igraju Niko-
lina Jelisavac, Sla|ana Zrni},
Boris [avija, Aleksandar Sto-
jkovi}, Gordana Milinovi},
kao i Zoran Cvijanovi}, Ar-
on Bala`, Emina Elor, Mar-
inko Mad`galj, Svetislav Go-
nci}, Ru`ica Soki}...
Scenografiju potpisuje
Marija Kalabi}, kostimogr-
afiju Ninela Petrovi}, a mu-
ziku Marko Grubi}. Pre-
dstava }e nakon Banje Luke
biti prikazana u Novom Sa-
du i Beogradu. V. S.
Detalj s pres-konferencije (Foto: S. Jordamovi})
Izlo`ba u galeriji „Preporod“
S promocije u klubu „Aleksa“
Promoviran „Grad“ u Mostaru
Krimi roman Sini{e [ijakovi}a
- Zanimljivo mi je bilo
to {to je Nedim Zlatar
ne{to tako intimno podije-
lio s nama, ne{to {to svi mi
obi~no skrivamo. S te str-
ane dao nam je i ve}u odgo-
vornost. Tekst je poeti~an
i te{ko ga je izgovoriti, a da
ne upadne{ u tu klopku pa-
tetike - kazao je Ukaj.
Zlatarova intima
Dio ansambla predstave na pres-konferenciji (Foto: M. Lugi})
36 Petak 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
Nagradni konkurs za najbolji stru~ni ~lanak
Portal eZdravlje.org objavljuje konkurs za izbor najboljeg stru~nog ~lanka iz oblasti medi-
cine, stomatologije i farmacije.
Pravo u~esca imaju svi autori koji u periodu od 07.03.2011. do 31.03.2011. dostave svoje
stru~ne ~lanke na e-mail adresu : office@exitcentre.org ili putem po{te na adresu Vo`do-
va~ka 3, 78000 Banjaluka.
U~e{}em na konkursu autori daju saglasnost portalu eZdravlje.org za objavu istih, a dosta-
vljeni radovi se ne vra}aju.
Nagradni fond:
z1 X 1000 KM
z1 X 750 KM
z1 X 500 KM
z10 X 50 KM
Pravila i uslove konkursa mo`ete prona}i na portalu www.ezdravlje.org.
Imena dobitnika bi}e objavljena 15.04.2011. na portalu www.ezdravlje.org.
oglasi
Dnevni avaz Petak 4. mart/o`ujak 2011. 37
^arli [in(Charlie Sheen,
45) posljednja dva mjeseca
svakodnevno puni medijske
stupce. Nakon {to je u utor-
ak kamerama televizijske
ku}e ABCdopustio ulazak u
svoju ku}u i otkrio kako je u
vezi s obje `ene s kojima `ivi,
nave~er istog dana policija je
iz ku}a nekada omiljenog
glumca odvela njegove sino-
ve.
Djeca kod majke
Rije~ je o uskoro 2-go-
di{njim blizancima Bobu i
Maksu (Max). Dje~aci su
odvedeni svojoj majci i biv{oj
[inovoj supruzi Bruk Miler
(Brooke Mueller, 34). Na-
kon{to sumuoduzeta djeca,
glumac je izjavio da njegovi
o~njaci ispu{tajutigrovukrv.
Blizance sumuoduzeli, jer je
Bruk tra`ila zabranu pr-
istupa za ^arlija.
Tvrdi da je psi-
hi~ki i fizi~ki zlostavlja te
da je trenutno neura~unljiv
i da se ne mo`e brinuti za
djecu. [in je izgubio stara-
teljstvo nad djecom, a do-
bio je i zabranu pristupa
biv{oj supruzi i djeci na
100 metara.
Obje }u o`eniti
^arli u svomdomu `ivi
s dvije djevojke. Rije~ je o
Natali Kenli (Natalie Ke-
nly, 24) i Bri Olson (Bree,
24). Strani mediji doneda-
vno su i jednu i drugu na-
zivali dadiljama, dok sam
glumac nije priznao da s
objema odr`ava vezu.
Otvoreno je rekao da `ivi u
poligamnoj zajednici. U
intervjuu za ABC rekao je
da se mo`da i o`eni obje-
ma.
S djevojkama i Bruk ne-
davno je bio na odmoru na
Bahamima. Izjavio je kako je
Hju Hefner (Hugh) za njega
amater.
Intervju
radila Kening
Intervju zbog kojeg su
^arliju [inu oduzeta dje-
ca, za ABC News uradila
je Andrea Kening (Can-
ning). Izme|u ostalog,
[in je rekao da je „pot-
puno ~ist“ aludiraju}i na
skidanje s droga te da je
spreman da se vrati na po-
sao uprkos tome {to je
CBS obustavio snimanje
serije „Dva i po
mu{karca“.
Hajdi Klum(Heidi) nekada je na modnim
pistama bila oli~enje elegancije i dostojanstva,
ali se na zabavama pretvara u pravu „party dje-
vojku“ bez previ{e srama.
Tako je na zabavi Eltona D`ona (John) nakon
dodjele Oskara bez problema pristala da skine
ga}ice i daruje ih novinaru D`eja Lenoa (Jay), ko-
ji je imao zadatak da za svog {efa prikupi {to vi{e
stvari od bogatih i slavnih. Hajdi se nije mnogo
dvoumila nego je skinula ga}ice i ubacila ih u
vre}icu.
I ostali slavni darovali su poneku sitnicu.
D`ejmi Foks (Jamie Foxx) odrekao se sun~anih
nao~ala, na {ta je Lenoov novinar rekao kako
njih sigurno ne}e proslijediti D`eju. D`ejn
Lin~ (Jane Lynch) ponudila je svoju Visa ka-
rticu s dnevnim limitom od dvije hiljada do-
lara, a Hajden Panetijer (Hayden Panettiere)
darovala je papirnati rup~i} s otiskom svog
ru`a.
Kada je novinar pristupio Hajdi, biv{a an|eli-
ca „Victoria`s Secreta“ prekopala je torbicu, ali
nije prona{la ni{ta {to bi mu mogla dati. Zato mu
je ponudila donje rublje.
- D`eju }e se to veoma svidjeti - odgovorio joj
je novinar.
43
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 38
Rimejk
„Robokapa“
Reditelj „Elitne jedini-
ce“ @oze Padilja (Jose
Padilla) pregovara o sni-
manju rimejka nau~no-
fantasti~nog akcionog
filma „Robokap“ iz
1987.
Prvi „Robokap“ ozna~io
je holivudski proboj re-
ditelja Pola Ferhovena
(Paul Verhoeven). Ori-
ginalni filmje pri~a o
policajcu koji prilikom
jednog hap{enja biva
ozbiljno ranjen, ali
pre`ivljava uz pomo}
stru~nih ljekara koji ga
„o`ivljavaju“ uz malu
pomo} tehnologije. Ra-
njeni policajac postaje
Robokap - policajac ki-
borg.
Bolivud i Leo
Glumac Leonardo di
Kaprio (Di Caprio) igrat
}e u ameri~ko-indi-
jskomfilmu „Xtreme
City“, ~iji }e producent
biti reditelj Martin Sko-
rseze (Scorsese).
Snimanje bi trebalo
po~eti po~etkomslje-
de}e godine, a holivu-
dskomglumcu na veli-
komplatnu pridru`it }e
se bolivudska zvijezda
[aruk Kan (Shahrukh
Khan).
Film o fudbalu
Britanski glumac Rasel
Brend (Russell Brand) i
reditelj Deni Bojl (Dan-
ny Boyle) planiraju sni-
miti filmo fudbalu.
- Rasel je rekao Deniju
da se divi njegovomra-
du, a onda je, ne o~eku-
ju}i, dobio isti odgovor.
Zatimsu razmijenili ne-
koliko ideja i vjerovatno
}e snimiti filmo fudba-
lu, odnosno 365 dana
pratit }e kamerama
igra~e i stru~ni {tab klu-
ba Bari - rekao je neime-
novani izvor za brita-
nski „The Sun“.
FILM
Rekord u SAD
Kajli Minog (Kylie Mi-
nogue) dr`i ameri~ki re-
kord. Ova australska
pjeva~ica, koja najve}e
uspjehe posti`e u evro-
pskimzemljama, postala
je prvi izvo|a~ u Sjedi-
njenimAmeri~kim
Dr`avama koji okupira
~ak dva od prva tri mje-
sta na top-listi „Bill-
board Dance/Club Party
Song Chart“.
Kajli je trenutno na pr-
vommjestu ove specija-
lizirane top-liste sa si-
nglom„Better Than
Today“, dok se na tre}e
mjesto smjestio njen du-
et s TajomKruzom
(Taio Cruz) u pjesmi
„Higher“.
Novi „Hurts“
Bend „Hurts“ po~inje
raditi na novomalbumu
i najavljuje ne{to sasvim
druga~ije. Ovaj britanski
duo svoj debitantski al-
bum„Happiness“ obja-
vio je u septembru pro{le
godine i njime odu{evio
publiku i kritiku.
S radomna sljede}em
materijalu ve} su po~eli, a
najve}u inspiraciju nala-
ze na nastupima u sklopu
evropske turneje, na ko-
joj se trenutno nalaze.
Dodjela u
Belfastu
Sjevernoirski grad Be-
lfast bit }e doma}in ovo-
godi{nje dodjele pre-
sti`nih nagrada MTV
EMA. Pet Konveri (Pat
Convery), grado-
na~elnik Belfasta, rekao
je timpovodom:
- Divno je to {to dodjela
nagrada EMA dolazi u
Belfast! Odavde potje~u
umjetnici kao {to su
„Snow Patrol“ i Van
Morison (Morrison). Pr-
esretan sam{to je MTV
odabrao Belfast, to je
potvrda onoga {to mi
ve} dugo govorimo, da
je ovo mjesto na kojem
se sve doga|a - ka`e Ko-
nveri.
MUZIKA
show biz
Montana Fi{burn (Fish-
burne) ne}e morati u zatvor.
Naime, k}erka Lorensa
Fi{burna (Laurence Fishbu-
rne) izvukla se i odradit }e
{est mjeseci u centru za reha-
bilitaciju nakon {to je pretu-
kla biv{u djevojku svog de~ka
i prijetila joj oru`jem.
Glumica u filmovima za
odrasle poznata je po temper-
amentnoj naravi, a cijelu por-
odicu{okirala je kada je pro{le
godine lansirala vlastiti porno-
uradakkakobi seproslavila. Na
sudujuje predstavljaoadvokat
glumice Lindzi Lohan(Lind-
say), a izvojevao je istinsku
pobjedu za mladu Montanu s
obziromna to da je tu`ila{tvo
tra`ilo zatvorsku kaznu.
Ona je na sudu izjavila
da nije kriva za optu`be. Da
podsjetimo, upala je u dom
biv{e djevojke svog de~ka,
natjerala ju je da ide do kupa-
onice i tamo ju je izudarala.
Iako je brutalno pretukla suparnicu
Montana ne mora u zatvor
Fi{burn: U centru za
rehabilitaciju
Slavnog ameri~kog mu-
zi~ara Prinsa (Prince) tu`ili
su biv{i advokati, koji tvrde
da imduguje vi{e od 700.000
dolara.
Advokatska firma „Pat-
terson Belknap Webb &
Tyler“ u dokumentima na-
vodi da im je Prins Rod`ers
Nelson (Prince Rogers) pla-
tio samo 125.000 dolara za
njihove usluge tokom ra-
zvoda i jo{ tri odvojena slu-
~aja u Kaliforniji, Njujorku
i Irskoj, a ostao im du`an
708.687 dolara.
Prinsa je prije pet godina
tu`io i ameri~ki NBAko{ar-
ka{ Karlos Buzer (Carlos Bo-
ozer) nakon {to je muzi~ar
napravio zna~ajne promje-
ne na ku}i koju je unajmlji-
vao od Buzera za 70.000 do-
lara mjese~no.
Boji se da gubi dobar izgled
An|elina planira niz
plasti~nih operacija
Uradit }e mini zatezanje lica, ravnanje bora na vratu, podizanje
o~nih kapaka i ispravljanje grbe na nosu
An|elina \oli (Angelina Jolie) po~ela je patiti zbog
godina i pri`eljkivati da izgleda dosta mla|e, navo-
de ameri~ki mediji. Lijepa glumica zato je odlu~ila
da se podvrgne nizu rizi~nih plasti~nih operaci-
ja kako bi ponovo izgledala svje`e i mlado.
- Izbezumila se, uvjerena je kako gubi sja-
jan izgled. Odlu~ila je da ode na operacije, i
to {to je prije mogu}e. Smatra da joj je to pr-
ioritet. Ta~no zna {ta sve `eli prepraviti -
otkrio je jedan izvor, navodno blizak
glumici.
An|elina }e napraviti mini zatezanje
lica, a planira izravnati i bore na vratu.
Tako|er }e ispuniti bore na licu ma-
snim}elijama, a na popisu planiranih
zahvata je i podizanje o~nih kapaka.
Ispravit }e grbu za koju je uvjerena da
postoji na njenomnosu.
- Oduvijek je uvjerena kako ima
prevelik nos. Ne mo`e podnijeti
pomisao da izgubi titulu na-
jljep{e `ene u Holivudu, misli
da bi to uni{tilo njenu karije-
ru. Bred se zbog njene odlu-
ke brine, ali uprkos tome,
An|elina je odlu~na i ne za-
nima je koliko }e svi zahva-
ti ko{tati - kazao je izvor.
Slavni muzi~ar pred sudom
Advokati tra`e od Prinsa vi{e od 700.000 dolara
\oli: Ne `eli izgubiti titulu
najljep{e u Holivudu
Klum: U torbici nije
bilo ni{ta
Manekenka se skinula bez srama
Hajdi poklonila ga}ice D`eju Lenou
Iakone `ele potvrditi vezu,
okojoj ve} nekovrijeme kru`e
glasine, fotoreporteri suuspje-
li uhvatiti [ona Pena (Seann
Penn, 50) i Skarlet Johanson
(Scarlett Johansson, 26) kako
zajednoru~aju. Par nije primi-
jetioda ihsnimajupa suse po-
prili~no opustili. Glumica je
noge stavila glumcu u krilo, a
on ju je zaljubljeno gledao.
Par je snimljen u ponedjeljak
u jednom restoranu u Los
An|elesu. Svjedoci suza TMZ
rekli kako je bilo vidljivo da
glumci u`ivaju zajedno, a pri-
likom napu{tanja restorana,
ra~un je platila Skarlet.
Skarlet i [onpojavili su se
na Madoninoj zabavi u ~ast
dodjele Oskara pro{le sedmi-
ce, ali su bili oprezni i nisu
mnogo komunicirali. Dru`e-
nje glumca i glumice zapo~elo
je za vrijeme snimanja poslje-
dnjeg Skarletinog filma.
Fotoreporteri otkrili vezu
[on Pen i Skarlet Johanson: Noge u krilu
Skarlet i [on Pen
zajedno na ru~ku
Ona je zvijezda {oua rea-
lnosti, ima nekoliko inoze-
mnihi unosnihugovora, svoj
parfemi suvlasnica je tri buti-
ka. Uz sve to, KimKarda{ijan
(Kardashian, 30) odlu~ila je da
krene i u pjeva~ke vode. Uja-
vnost je pu{tennjenprvi singl
„Jam(I TurnIt Up)“. Tokom
nastanka singla sara|ivala je sa
muzi~aromkoji radi sa zvije-
zdama kao {to su Rijana (Ri-
hanna, 23), Bijonse (Beyonce,
29) i Kanje Vest (Kanye We-
st, 33).
- Pjesma je ba{ za ples.
Normalno je da sam nervo-
zna. Ovo je, zaista, velika
stvar, ali i zabavno iskustvo
- rekla je Kim.
Pjesma je ba{ za ples
Karda{ijan:
Velika stvar
SKANDALI Nakon {to je priznao da `ivi sa dvije djevojke
^arliju [inu oduzeta djeca
Moji o~njaci sada ispu{taju krv, kazao je problemati~ni glumac z Zabranjeno mu da
dvogodi{njim blizancima i biv{oj supruzi pri|e na 100 metara
z
^arli [in, pravog imena Karlos Irvin Estevez (Carlos Irwin Estevez), ro|en je 3. septembra 1965. u Njujorku. Popularnost je ostvario glumom u filmovima „Wall Street“, „Vod smrti“ i „Kakvi fraje- ri“ te u humoristi~kim serijama „Svi gradona~elnikovi ljudi“ (zami- jenio Majkla D`. Foksa) i „Dva i po mu{karca“.
Radar Online objavio [inovu
sliku sa jednim od sinova
z
[to se ti~e njegovog ja- vnog djelovanja, davao je i sakupljao novac za lijek protiv ra- ka dojke. Tako|er, javno je preispi- tivao slu`benu verziju doga|aja od 11. septembra.
z
@enio se tri puta i ima petero
djece. Najpoznatija supruga bi-
la mu je glumica Deniz Ri~ards
(Denise Richards), s kojom se rastao
2006. godine. Bio je na odvikavanju
od seksa i droga, a ima problema i sa
pi}em.
Fotoreporteri opsjedaju [inovu ku}u
Intervju s
Andreom
Kening
Prvi singl Kim Karda{ijan
(F
o
to
: A
P
)
T
e{ke saobra}ajne nesre}e na putevi-
ma u BiH koje, osim materijalne
{tete, nerijetko imaju i tragi~ne po-
sljedice, odnosno gubitak `ivota, opominju
da se oblasti saobra}aja i saobra}ajne kultu-
re posve}uje nedovoljna pa`nja. Na`alost,
barem tako pokazuju statistike, naj~e{}e u
udesima gine mladost ove zemlje.
Potreba za dokazivanjem i podizanjem
adrenalina za mlade voza~e koji pritiskaju
gas do daske ~esto je put bez povrataka.
Uzalud su apeli koji, obi~no sporadi~no,
dolaze kada se desi najgore.
Posljednji drasti~an slu~aj u Sarajevu
kada je poginuo 29-godi{nji @an [iljegovi},
zorno pokazuje posljedice sulude vo`nje
koja odnosi sve vi{e `ivota. Policija, o~ito s
nedovoljnim rezultatima u prevenciji ova-
kvih doga|aj, trebala bi prona}i mehani-
zme bolje za{tite na{ih gra|ana.
Najtragi~nije je {to, prema statistikama, najvi{e gine mladost ove zemlje
Potencijalne ubice
za volanima
haraju cestama
Katastrofalne saobra}ajke odnose sve vi{e `ivota u BiH
Devetero mrtvih u kombiju
Na magistralnomputu M-
17 prema Zenici, poznatom
kao „crna ta~ka“, 30. oktobra
2006. godine u sudaru kombi-
ja i kamiona poginulo je devet
osoba, od kojih ~etvero djece.
Nesre}a se dogodila u mje-
stu Ograjina kada je voza~u ko-
mbija Izetu Garanovi}u pukla
guma na kombiju te je pre{ao
na drugu stranu ceste i dire-
ktno se sudario s kamionom
„man“ kompanije „TB
In`injering“ iz Breze, kojimje
upravljao Muhidin Muhi}. Svi
poginuli bili su u kombiju, a
nastradali su ~lanovi porodica
Huseinovi} i Garanovi}. Ovu
nesre}u pre`ivio je voza~ ko-
mbija.
Diplomatski skandal s Vodu{ek
Da i diplomati na slu`bi u BiH ~esto
ne po{tuju saobra}ajne propise ilustrira i
slu~aj biv{e slovenske ambasadorice Na-
ta{e Vodu{ek. Ona je u oktobru 2008. go-
dine u~estvovala u saobra}ajnoj nesre}i ka-
da se slu`benim „mercedesom“ zabila u
automobil 45-godi{njeg Nihada Zorlaka.
Zbog ja~ine udara mu{karac je zamalo is-
pao kroz vjetrobransko staklo te je, te{ko
ozlije|en, prevezen u bolnicu.
Ambasadoricu su spasili za{titni jastu-
ci pa je pro{la s manjimozljedama. S „mer-
cedesa“ ambasadorice bile su skinute
slu`bene registarske oznake, a utvr|eno je
da je Vodu{ek imala 1,45 promila alkoho-
la u krvi.
Ambasadorici je 19. januara ove godi-
ne po~elo su|enje pred sudomu Ljublja-
ni pod optu`bomda je izazvala nesre}u ka-
da je u pijanomstanju pro{la kroz crveno
svjetlo na semaforu.
Smrt mladog para na Dolac-Malti
Prevelika brzina ko{tala je
`ivota i Almira Dobra~u (25) i
Alminu Falad`i} (23), koji su u
julu pro{le godine poginuli u sa-
obra}ajnoj nesre}i koja se dogo-
dila u sarajevskom naselju Do-
lac-Malta.
Uovoj nesre}i lak{e su povr-
ije|eni D`ana Boloban i Nihad
Pa~o. Nesre}a se dogodila na
Bulevaru Me{e Selimovi}a, a ta-
da je iz policije potvr|eno da je
uzrok udesa bila vo`nja neprila-
go|enombrzinom. On je, voze}i
automobil „audi A8“, u preveli-
koj brzini izletio iz trake i uda-
rio u vozilo „golf 2“, koje je bi-
lo parkirano na obli`njemauto-
buskomstajali{tu. „Audi“ se na-
kon udara u „golf“ odbio i uda-
rio u `eljeznu ogradu tramva-
jskog stajali{ta.
Prolazak kroz crveno svjetlo
Prevelika brzina i prola-
zak kroz crveno na semaforima
zamalo su ko{tali `ivota neko-
liko osoba 7. novembra 2009.
godine u saobra}ajnoj nesre}i
koja se dogodila na raskrsnici
prekoputa Muzeja, prema @el-
jezni~koj stanici u Sarajevu.
Tada je pijani Edin Hajro, vo-
ze}i velikom brzinom auto-
mobil „golf“, u kojemsu se na-
lazile njegova supruga i beba
od nekoliko mjeseci, iz pravca
grada pro{ao kroz nekoliko
zatvorenih semafora i zabio
se u „jettu“, u kojoj su se nala-
zili Muamer Kustura i njego-
va saputnica Merhila Bukva.
Od siline udara „jetta“ se
bukvalno prepolovila te je pre-
dnji dio ostao na raskrsnici, a za-
dnji je zavr{io kod Muzeja. Unesre}i su Kustura i Bukva zadobili povrede opasne po `ivot,
a povrije|eni su i Hajrina supruga i dijete. Ina~e, Hajro je u policiji ve} tada bio poznat po
brzimvo`njama te mu je oduzimana i voza~ka dozvola samo mjesec prije ove nesre}e, ka-
da je skrivio i udes u ulici Obala Kulina bana.
41
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 40 dossier
N
usret Selimovi}, ko-
mandir Jedinice za
saobra}aj MUP-a Ka-
ntona Sarajevo, zbog prirode
posla koji obavlja dobro je
upoznat s problemima koji
izazivaju uli~ni trka~i u gla-
vnomgradu BiH.
Nalet adrenalina
- Una{emregistru imamo
vi{e od 270 problemati~nih
voza~a i vi{estrukihpo~inilaca
najte`ihsaobra}ajnihprekr{aja.
Taj registar se stalno a`urira i
takvi voza~i su pod prismotr-
om. Divljanja po na{imcesta-
mase spontanode{avaju. Zasa-
da nemamo operativnih sa-
znanja da postoje odre|eni di-
jelovi grada gdje se odr`avaju
uli~ne utrke - ka`e Selimovi}.
Takvi voza~i, isti~e na{ sa-
govornik, ne prezaju ni od
~ega, prolaze kroz crvena
svjetla na semaforima, dra-
sti~no prekora~uju brzinu
ugro`avaju}i i sebe i ostale
u~esnike u saobra}aju. Sve to
~ine iz ~iste obijesti. Nekada
tu kumuje alkohol, narkoti-
ci, a ~esto i nalet adrenalina.
- Prema dosada{njim
iskustvima, uzrok najte`ih
udesa u kojima ima stradalih
osoba je naj~e{}e ljudski fa-
ktor. Manje od pet posto
odnosi se na tehni~ku neispr-
avnost vozila. Stacionarne
kamere koje bilje`e preko-
ra~enja brzine i prolaske kr-
oz crveno svjetlo su veoma
utjecale na svijest voza~a.
Mnogi paze na brzinu u mje-
stima gdje su instalirane ka-
mere - kazao je Selimovi}.
Apsolutni rekorder po
broju najte`ih saobra}ajnih
prekr{aja je i dalje Denis
Kondo iz Sarajeva, kojemje
izdat 201 prekr{ajni nalog.
Njemu su policajci oduzeli
i dva automobila koje je
koristio pri ~injenju pre-
kr{aja. Najve}a brzina koju
su zabilje`ile stacionarne
kamere bila je 204 kilome-
tra na sat. To je snimila
kamera u oktobru 2009. go-
dine na Stupu u ulici
D`emala Bijedi}a. „Golf 2“
vozio je vi{estruki pre-
kr{ilac, a na toj dionici je
ograni~enje brzine 50 kilo-
metara na sat. Ista kamera je
u avgustu 2007. godine
izmjerila brzinu od 215 ki-
lometara na sat, a tada je
ka`njen motociklista.
Oduzimaju vozila
Saobra}ajci su do sada
najte`im prekr{iocima odu-
zeli 15 automobila i ~etiri
motocikla, a one koji se drsko
pona{aju i omalova`avaju po-
licajce pritvaraju u MUP-u
na nekoliko sati.
Uborbi protiv trka~a po-
licija koristi i ~etiri civilna
vozila, poznata kao „presre-
ta~i“, koja su opremljena ka-
merama za pra}enje brzine.
- Presreta~i i sva ostala vo-
zila su u slu`bi sigurnosti sa-
obra}aja. Ubudu}nosti }emo
i}i na to da kada evidentira-
mo uli~nu utrku, to okarakte-
riziramo kao ugro`avanje ja-
vne sigurnosti, te da trka~u
oduzmemo automobil, bez
~ekanja da napravi jo{ neko-
liko te{kih prekr{aja - dodao
je Selimovi}.
25
poginulih voza~a 2010. u FBiH bilo je
starosti od 23 do 30 godina
21
od 18 do 23 godine
14
od 30 do 40 godina
17
od 40 do 50
15
od 50 do 60
10
vi{e od 60 godina
Prilikomkontrole saobra}aja u FBiHu
2010. godini zate~eno je 21.005 voza~a da
upravlja vozilom pod utjecajem alkohola,
vi{e za 599 (ili 2,9%) u odnosu na 2009. go-
dinu i to je konstantno u porastu. Otkrive-
no je 8.105 osoba koje su upravljale vozilom
bez polo`enog voza~kog ispita, a koji su, na-
jvjerovatnije, potencijalni krivci sao-
bra}ajnih nesre}a. Broj ovakvih voza~a je iz
mjeseca u mjesec bio u stalnom porastu.
Istovremeno je u pro{loj godini otkriveno
i 949 voza~a koji su i pored izricanja mje-
ra o privremenoj zabrani upravljanja moto-
rnimvozilima i dalje upravljali svojimau-
tomobilima i tako ignorirali izre~ene mje-
re, ~ine}i nove prekr{aje.
Pijani za volanom
Prema broju poginulih i povrije|enih
u~esnika u saobra}aju tokom 2010. godine,
najugro`enija kategorija bili su voza~i, uz na-
pomenu da ih je 11 vi{e smrtno stradalo ne-
go u2009. godini. Broj poginulihputnika ve}i
je za {est, ali je poginulihpje{aka manje za 17
nego u2009. godini. Najvi{e poginulihvoza~a
upravljalo je putni~kimautomobilima (73),
motociklima (18), biciklima (sedam), teretnim
automobilima (pet) i traktorom(jedan).
Najugro`eniji voza~i
Prema podacima Federalne uprave po-
licije za 2010. godinu, uzrok u 6.621 sao-
bra}ajnoj nesre}i (ili 23,3%) jeste neprila-
go|ena brzina uvjetima i stanju na putu i
ovaj podatak je na nivou iz 2009. godine. U
1.460 (ili 5,1%) nesre}a uzrok je vo`nja pod
utjecajem alkohola, u 164 (ili 0,6%) uzrok
je klizav put, a u 20.102 (ili 70,7%) ostali uzr-
oci, me|u kojima su naj~e{}e nepa`nja
u~esnika u prometu, nepo{tivanje pravila pr-
opu{tanja vozila, nepropisno pretjecanje, ne-
dovoljna saobra}ajna kultura, netoleranci-
ja u vo`nji itd. Svi ovi pokazatelji su goto-
vo na nivou iz 2009. godine, {to upu}uje na
zaklju~ak da nije dovoljno u~injeno kako bi
ovi problemi bili prevazi|eni.
Uzroci nesre}a
Gine mladost
4
nepoznate starosne dobi
Kobna nesre}a kod RTV doma prije tri no}i kojoj je kumovala brzina
ALARMANTNO Brzina, nepromi{ljenost i alkohol odnose `ivote
Sarajevom juri 270 uli~nih
trka~a i do 204 kilometra na sat
Takvi voza~i ne prezaju ni od ~ega, prolaze kroz crvena svjetla na semaforima, a sve to ~ine iz obijesti,
ka`e Nusret Selimovi}, komandir Jedinice za saobra}aj MUP-a KS
Selimovi}: Ljudski faktor
Duguju velike
nov~ane iznose
Oni kojima treba biti oduzeta voza~ka, jer su po~ini-
li najte`e saobra}ajne prekr{aje, ~ine sve da to izbjegnu.
Kriju se i ne `ele prihvatiti rje{enja o izvr{enju prekr{ajne
sankcije. Saznajemo da mnogi mijenjaju mjesto prebiva-
li{ta kako bi zadr`ali voza~ku dozvolu, iako su potenci-
jalne ubice na cesti.
Prekr{ioci ne pla}aju ni nov~ane kazne, tako da neki
od njih dr`avi duguju i po nekoliko desetina hiljada ma-
raka. Saobra}ajcima su ovdje vezane ruke, jer kako su nam
sami kazali, oni ne `ele utjerivati ni~ije dugove.
Drasti~ni primjeri
S uvi|aja u Ograjini
Vodu{ek: Izazvala te`ak udes
Kobno izlijetanje
Automobil prepolovljen od udara
Porazna
statistika
28.443
saobra}ajne nesre}e u
FBiH u pro{loj godini
23.644
nesre}e s materijalnom
{tetom
5.667
lak{e povrije|enih
osoba
1.075
te`e povrije|enih
197
poginulih osoba
7,1
smrtno stradalih u odno-
su na 100.000 stanovnika
FBiH
Devetero mrtvih u kombiju
Na magistralnomputu M-
17 prema Zenici, poznatom
kao „crna ta~ka“, 30. oktobra
2006. godine u sudaru kombi-
ja i kamiona poginulo je devet
osoba, od kojih ~etvero djece.
Nesre}a se dogodila u mje-
stu Ograjina kada je voza~u ko-
mbija Izetu Garanovi}u pukla
guma na kombiju te je pre{ao
na drugu stranu ceste i dire-
ktno se sudario s kamionom
„man“ kompanije „TB
In`injering“ iz Breze, kojimje
upravljao Muhidin Muhi}. Svi
poginuli bili su u kombiju, a
nastradali su ~lanovi porodica
Huseinovi} i Garanovi}. Ovu
nesre}u pre`ivio je voza~ ko-
mbija.
Diplomatski skandal s Vodu{ek
Da i diplomati na slu`bi u BiH ~esto
ne po{tuju saobra}ajne propise ilustrira i
slu~aj biv{e slovenske ambasadorice Na-
ta{e Vodu{ek. Ona je u oktobru 2008. go-
dine u~estvovala u saobra}ajnoj nesre}i ka-
da se slu`benim „mercedesom“ zabila u
automobil 45-godi{njeg Nihada Zorlaka.
Zbog ja~ine udara mu{karac je zamalo is-
pao kroz vjetrobransko staklo te je, te{ko
ozlije|en, prevezen u bolnicu.
Ambasadoricu su spasili za{titni jastu-
ci pa je pro{la s manjimozljedama. S „mer-
cedesa“ ambasadorice bile su skinute
slu`bene registarske oznake, a utvr|eno je
da je Vodu{ek imala 1,45 promila alkoho-
la u krvi.
Ambasadorici je 19. januara ove godi-
ne po~elo su|enje pred sudomu Ljublja-
ni pod optu`bomda je izazvala nesre}u ka-
da je u pijanomstanju pro{la kroz crveno
svjetlo na semaforu.
Smrt mladog para na Dolac-Malti
Prevelika brzina ko{tala je
`ivota i Almira Dobra~u (25) i
Alminu Falad`i} (23), koji su u
julu pro{le godine poginuli u sa-
obra}ajnoj nesre}i koja se dogo-
dila u sarajevskom naselju Do-
lac-Malta.
Uovoj nesre}i lak{e su povr-
ije|eni D`ana Boloban i Nihad
Pa~o. Nesre}a se dogodila na
Bulevaru Me{e Selimovi}a, a ta-
da je iz policije potvr|eno da je
uzrok udesa bila vo`nja neprila-
go|enombrzinom. On je, voze}i
automobil „audi A8“, u preveli-
koj brzini izletio iz trake i uda-
rio u vozilo „golf 2“, koje je bi-
lo parkirano na obli`njemauto-
buskomstajali{tu. „Audi“ se na-
kon udara u „golf“ odbio i uda-
rio u `eljeznu ogradu tramva-
jskog stajali{ta.
Prolazak kroz crveno svjetlo
Prevelika brzina i prola-
zak kroz crveno na semaforima
zamalo su ko{tali `ivota neko-
liko osoba 7. novembra 2009.
godine u saobra}ajnoj nesre}i
koja se dogodila na raskrsnici
prekoputa Muzeja, prema @el-
jezni~koj stanici u Sarajevu.
Tada je pijani Edin Hajro, vo-
ze}i velikom brzinom auto-
mobil „golf“, u kojemsu se na-
lazile njegova supruga i beba
od nekoliko mjeseci, iz pravca
grada pro{ao kroz nekoliko
zatvorenih semafora i zabio
se u „jettu“, u kojoj su se nala-
zili Muamer Kustura i njego-
va saputnica Merhila Bukva.
Od siline udara „jetta“ se
bukvalno prepolovila te je pre-
dnji dio ostao na raskrsnici, a za-
dnji je zavr{io kod Muzeja. Unesre}i su Kustura i Bukva zadobili povrede opasne po `ivot,
a povrije|eni su i Hajrina supruga i dijete. Ina~e, Hajro je u policiji ve} tada bio poznat po
brzimvo`njama te mu je oduzimana i voza~ka dozvola samo mjesec prije ove nesre}e, ka-
da je skrivio i udes u ulici Obala Kulina bana.
41
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 40 dossier
N
usret Selimovi}, ko-
mandir Jedinice za
saobra}aj MUP-a Ka-
ntona Sarajevo, zbog prirode
posla koji obavlja dobro je
upoznat s problemima koji
izazivaju uli~ni trka~i u gla-
vnomgradu BiH.
Nalet adrenalina
- Una{emregistru imamo
vi{e od 270 problemati~nih
voza~a i vi{estrukihpo~inilaca
najte`ihsaobra}ajnihprekr{aja.
Taj registar se stalno a`urira i
takvi voza~i su pod prismotr-
om. Divljanja po na{imcesta-
mase spontanode{avaju. Zasa-
da nemamo operativnih sa-
znanja da postoje odre|eni di-
jelovi grada gdje se odr`avaju
uli~ne utrke - ka`e Selimovi}.
Takvi voza~i, isti~e na{ sa-
govornik, ne prezaju ni od
~ega, prolaze kroz crvena
svjetla na semaforima, dra-
sti~no prekora~uju brzinu
ugro`avaju}i i sebe i ostale
u~esnike u saobra}aju. Sve to
~ine iz ~iste obijesti. Nekada
tu kumuje alkohol, narkoti-
ci, a ~esto i nalet adrenalina.
- Prema dosada{njim
iskustvima, uzrok najte`ih
udesa u kojima ima stradalih
osoba je naj~e{}e ljudski fa-
ktor. Manje od pet posto
odnosi se na tehni~ku neispr-
avnost vozila. Stacionarne
kamere koje bilje`e preko-
ra~enja brzine i prolaske kr-
oz crveno svjetlo su veoma
utjecale na svijest voza~a.
Mnogi paze na brzinu u mje-
stima gdje su instalirane ka-
mere - kazao je Selimovi}.
Apsolutni rekorder po
broju najte`ih saobra}ajnih
prekr{aja je i dalje Denis
Kondo iz Sarajeva, kojemje
izdat 201 prekr{ajni nalog.
Njemu su policajci oduzeli
i dva automobila koje je
koristio pri ~injenju pre-
kr{aja. Najve}a brzina koju
su zabilje`ile stacionarne
kamere bila je 204 kilome-
tra na sat. To je snimila
kamera u oktobru 2009. go-
dine na Stupu u ulici
D`emala Bijedi}a. „Golf 2“
vozio je vi{estruki pre-
kr{ilac, a na toj dionici je
ograni~enje brzine 50 kilo-
metara na sat. Ista kamera je
u avgustu 2007. godine
izmjerila brzinu od 215 ki-
lometara na sat, a tada je
ka`njen motociklista.
Oduzimaju vozila
Saobra}ajci su do sada
najte`im prekr{iocima odu-
zeli 15 automobila i ~etiri
motocikla, a one koji se drsko
pona{aju i omalova`avaju po-
licajce pritvaraju u MUP-u
na nekoliko sati.
Uborbi protiv trka~a po-
licija koristi i ~etiri civilna
vozila, poznata kao „presre-
ta~i“, koja su opremljena ka-
merama za pra}enje brzine.
- Presreta~i i sva ostala vo-
zila su u slu`bi sigurnosti sa-
obra}aja. Ubudu}nosti }emo
i}i na to da kada evidentira-
mo uli~nu utrku, to okarakte-
riziramo kao ugro`avanje ja-
vne sigurnosti, te da trka~u
oduzmemo automobil, bez
~ekanja da napravi jo{ neko-
liko te{kih prekr{aja - dodao
je Selimovi}.
25
poginulih voza~a 2010. u FBiH bilo je
starosti od 23 do 30 godina
21
od 18 do 23 godine
14
od 30 do 40 godina
17
od 40 do 50
15
od 50 do 60
10
vi{e od 60 godina
Prilikomkontrole saobra}aja u FBiHu
2010. godini zate~eno je 21.005 voza~a da
upravlja vozilom pod utjecajem alkohola,
vi{e za 599 (ili 2,9%) u odnosu na 2009. go-
dinu i to je konstantno u porastu. Otkrive-
no je 8.105 osoba koje su upravljale vozilom
bez polo`enog voza~kog ispita, a koji su, na-
jvjerovatnije, potencijalni krivci sao-
bra}ajnih nesre}a. Broj ovakvih voza~a je iz
mjeseca u mjesec bio u stalnom porastu.
Istovremeno je u pro{loj godini otkriveno
i 949 voza~a koji su i pored izricanja mje-
ra o privremenoj zabrani upravljanja moto-
rnimvozilima i dalje upravljali svojimau-
tomobilima i tako ignorirali izre~ene mje-
re, ~ine}i nove prekr{aje.
Pijani za volanom
Prema broju poginulih i povrije|enih
u~esnika u saobra}aju tokom 2010. godine,
najugro`enija kategorija bili su voza~i, uz na-
pomenu da ih je 11 vi{e smrtno stradalo ne-
go u2009. godini. Broj poginulihputnika ve}i
je za {est, ali je poginulihpje{aka manje za 17
nego u2009. godini. Najvi{e poginulihvoza~a
upravljalo je putni~kimautomobilima (73),
motociklima (18), biciklima (sedam), teretnim
automobilima (pet) i traktorom(jedan).
Najugro`eniji voza~i
Prema podacima Federalne uprave po-
licije za 2010. godinu, uzrok u 6.621 sao-
bra}ajnoj nesre}i (ili 23,3%) jeste neprila-
go|ena brzina uvjetima i stanju na putu i
ovaj podatak je na nivou iz 2009. godine. U
1.460 (ili 5,1%) nesre}a uzrok je vo`nja pod
utjecajem alkohola, u 164 (ili 0,6%) uzrok
je klizav put, a u 20.102 (ili 70,7%) ostali uzr-
oci, me|u kojima su naj~e{}e nepa`nja
u~esnika u prometu, nepo{tivanje pravila pr-
opu{tanja vozila, nepropisno pretjecanje, ne-
dovoljna saobra}ajna kultura, netoleranci-
ja u vo`nji itd. Svi ovi pokazatelji su goto-
vo na nivou iz 2009. godine, {to upu}uje na
zaklju~ak da nije dovoljno u~injeno kako bi
ovi problemi bili prevazi|eni.
Uzroci nesre}a
Gine mladost
4
nepoznate starosne dobi
Kobna nesre}a kod RTV doma prije tri no}i kojoj je kumovala brzina
ALARMANTNO Brzina, nepromi{ljenost i alkohol odnose `ivote
Sarajevom juri 270 uli~nih
trka~a i do 204 kilometra na sat
Takvi voza~i ne prezaju ni od ~ega, prolaze kroz crvena svjetla na semaforima, a sve to ~ine iz obijesti,
ka`e Nusret Selimovi}, komandir Jedinice za saobra}aj MUP-a KS
Selimovi}: Ljudski faktor
Duguju velike
nov~ane iznose
Oni kojima treba biti oduzeta voza~ka, jer su po~ini-
li najte`e saobra}ajne prekr{aje, ~ine sve da to izbjegnu.
Kriju se i ne `ele prihvatiti rje{enja o izvr{enju prekr{ajne
sankcije. Saznajemo da mnogi mijenjaju mjesto prebiva-
li{ta kako bi zadr`ali voza~ku dozvolu, iako su potenci-
jalne ubice na cesti.
Prekr{ioci ne pla}aju ni nov~ane kazne, tako da neki
od njih dr`avi duguju i po nekoliko desetina hiljada ma-
raka. Saobra}ajcima su ovdje vezane ruke, jer kako su nam
sami kazali, oni ne `ele utjerivati ni~ije dugove.
Drasti~ni primjeri
S uvi|aja u Ograjini
Vodu{ek: Izazvala te`ak udes
Kobno izlijetanje
Automobil prepolovljen od udara
Porazna
statistika
28.443
saobra}ajne nesre}e u
FBiH u pro{loj godini
23.644
nesre}e s materijalnom
{tetom
5.667
lak{e povrije|enih
osoba
1.075
te`e povrije|enih
197
poginulih osoba
7,1
smrtno stradalih u odno-
su na 100.000 stanovnika
FBiH
dossier
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 42
CRNE TA^KE
Najopasnije dionice na magistralnim putevima
Put smrti
kod Janji}a
Petero poginulih u nesre}i na cesti kod Zenice
Najve}e probleme na bh.
putevima, osim starosti auto-
mobila i neodgovornosti vo-
za~a, predstavljaju crne
ta~ke, odnosno opasne dioni-
ce puteva na kojima se ~esto
de{avaju udesi. Ceste u BiH
obiluju crnim ta~kama i vi{e
ne odgovaraju sada{njim za-
htjevima saobra}aja. Ve}ina
nesre}a vjerovatno je mogla
biti izbjegnuta, a `ivoti spa-
{eni, da su ceste na vrijeme
rekonstruirane.
Najvi{e crnih ta~aka, oko
50 posto, nalazi se na magi-
stralnoj cesti M-17, Doljani
- Mostar i Sarajevo - Zenica.
Dionica magistralnog puta
M-17, koja u du`ini od oko
150 kilometara prolazi kroz
Zeni~ko-dobojski kanton,
crna je ta~ka bh. puteva ka-
da je u pitanju broj sao-
bra}ajnih nesre}a. Najopa-
snija mjesta na magistrali
M-17, gdje se svakodnevno
de{avaju udesi, nalazi se u
mjestu Janji}i, na dionici
od La{ve prema Zenici.
Na ovoj dionici ili, kako
je jo{ nazivaju, „putu smrti“
desilo se mnogo nesre}a u
kojima su `ivote gubili ugla-
vnom mladi ljudi, a jedna od
njih dogodila se 15. avgusta
2007. godine kada je poginu-
lo pet osoba.
U ovoj nesre}i nastrada-
li su bra}a Almin (26) i Zla-
tko [uvali} (27), njihov
amid`i} Admir [uvali} (29)
i teti} Jasmin Lu~i} (30) te
brat Admirovog punca Ra-
hman [erifi iz Pri{tine. Do
nesre}e je do{lo kada je „ford
escort“ njema~kih registar-
skih oznaka, u kojem su bi-
li svi nastradali, a koji se kr-
etao iz pravca Sarajeva pre-
ma Zenici, udario u kamion
s prikolicom, vlasni{tvo fir-
me „Tranzit-export“. Voza~
kamiona D`evad Planin~i}
iz Visokog je lak{e povri-
je|en. Navodno je voza~
„forda“ pretjecao kamion,
te je u punoj brzini udario u
{leper, koji je dolazio iz su-
protnog pravca.
S uvi|aja u ^eljigovi}ima
Opasna dionica kod Pala
Kao crna ta~ka obilje`ena je i dionica magistralnog
puta M-5 Sarajevo - Pale, u mjestu ^eljigovi}i. U
blizini Pala u junu 2006. godine nastradali su Mila-
nko Koroman (65) s Pala i Muharem Kadri} (61) iz
Sarajeva te Alija Red`ovi} (55) iz Vogo{}e. Do ne-
sre}e je do{lo kada su se sudarili automobili „golf 4“
i „lada“.
U RS 139 mrtvih
Tokom pro{le godine na podru~ju Republike Srpske
u saobra}ajnim nesre}ama poginulo je 139 osoba, dok je
jo{ 2.967 gra|ana te`e ili lak{e povrije|eno. Ve}ina ne-
sre}a se dogodila na mjestima koja su okarakterizirana
kao „crne ta~ke“ na putevima RS.
Prema podacima Ministarstva saobra}aja i veza RS, na-
jkriti~nije dionice puteva u RS su Kla{nice 2 - [argov-
ac, putni pravci Bosanska Gradi{ka - Banja Luka,
Kla{nice - Prnjavor, Prijedor - [argovac, Modri~a - Do-
boj, Br~ko - Bijeljina - Zvornik, Ustipra~a - Vi{egrad te
Sarajevo - Pale.
Va`no je, tako|er, naglasiti da „crne ta~ke“ nisu fiksne
pozicije u prostoru, jer one zavise od niz faktora. Zaje-
dni~ko im je da je u najve}em obimu put uzrok, me|utim,
takve lokacije mijenjaju mjesto u prostoru jer se, izme|u
ostalog, pojavljaju i usljed saobra}ajnog optere}enja.
Ve}ina nesre}a vjerovatno je mogla biti
izbjegnuta, a `ivoti spa{eni, da su ceste na
vrijeme rekonstruirane
^arli [in(Charlie Sheen,
45) posljednja dva mjeseca
svakodnevno puni medijske
stupce. Nakon {to je u utor-
ak kamerama televizijske
ku}e ABCdopustio ulazak u
svoju ku}u i otkrio kako je u
vezi s obje `ene s kojima `ivi,
nave~er istog dana policija je
iz ku}a nekada omiljenog
glumca odvela njegove sino-
ve.
Djeca kod majke
Rije~ je o uskoro 2-go-
di{njim blizancima Bobu i
Maksu (Max). Dje~aci su
odvedeni svojoj majci i biv{oj
[inovoj supruzi Bruk Miler
(Brooke Mueller, 34). Na-
kon{to sumuoduzeta djeca,
glumac je izjavio da njegovi
o~njaci ispu{tajutigrovukrv.
Blizance sumuoduzeli, jer je
Bruk tra`ila zabranu pr-
istupa za ^arlija.
Tvrdi da je psi-
hi~ki i fizi~ki zlostavlja te
da je trenutno neura~unljiv
i da se ne mo`e brinuti za
djecu. [in je izgubio stara-
teljstvo nad djecom, a do-
bio je i zabranu pristupa
biv{oj supruzi i djeci na
100 metara.
Obje }u o`eniti
^arli u svomdomu `ivi
s dvije djevojke. Rije~ je o
Natali Kenli (Natalie Ke-
nly, 24) i Bri Olson (Bree,
24). Strani mediji doneda-
vno su i jednu i drugu na-
zivali dadiljama, dok sam
glumac nije priznao da s
objema odr`ava vezu.
Otvoreno je rekao da `ivi u
poligamnoj zajednici. U
intervjuu za ABC rekao je
da se mo`da i o`eni obje-
ma.
S djevojkama i Bruk ne-
davno je bio na odmoru na
Bahamima. Izjavio je kako je
Hju Hefner (Hugh) za njega
amater.
Intervju
radila Kening
Intervju zbog kojeg su
^arliju [inu oduzeta dje-
ca, za ABC News uradila
je Andrea Kening (Can-
ning). Izme|u ostalog,
[in je rekao da je „pot-
puno ~ist“ aludiraju}i na
skidanje s droga te da je
spreman da se vrati na po-
sao uprkos tome {to je
CBS obustavio snimanje
serije „Dva i po
mu{karca“.
Hajdi Klum(Heidi) nekada je na modnim
pistama bila oli~enje elegancije i dostojanstva,
ali se na zabavama pretvara u pravu „party dje-
vojku“ bez previ{e srama.
Tako je na zabavi Eltona D`ona (John) nakon
dodjele Oskara bez problema pristala da skine
ga}ice i daruje ih novinaru D`eja Lenoa (Jay), ko-
ji je imao zadatak da za svog {efa prikupi {to vi{e
stvari od bogatih i slavnih. Hajdi se nije mnogo
dvoumila nego je skinula ga}ice i ubacila ih u
vre}icu.
I ostali slavni darovali su poneku sitnicu.
D`ejmi Foks (Jamie Foxx) odrekao se sun~anih
nao~ala, na {ta je Lenoov novinar rekao kako
njih sigurno ne}e proslijediti D`eju. D`ejn
Lin~ (Jane Lynch) ponudila je svoju Visa ka-
rticu s dnevnim limitom od dvije hiljada do-
lara, a Hajden Panetijer (Hayden Panettiere)
darovala je papirnati rup~i} s otiskom svog
ru`a.
Kada je novinar pristupio Hajdi, biv{a an|eli-
ca „Victoria`s Secreta“ prekopala je torbicu, ali
nije prona{la ni{ta {to bi mu mogla dati. Zato mu
je ponudila donje rublje.
- D`eju }e se to veoma svidjeti - odgovorio joj
je novinar.
43
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 38
Rimejk
„Robokapa“
Reditelj „Elitne jedini-
ce“ @oze Padilja (Jose
Padilla) pregovara o sni-
manju rimejka nau~no-
fantasti~nog akcionog
filma „Robokap“ iz
1987.
Prvi „Robokap“ ozna~io
je holivudski proboj re-
ditelja Pola Ferhovena
(Paul Verhoeven). Ori-
ginalni filmje pri~a o
policajcu koji prilikom
jednog hap{enja biva
ozbiljno ranjen, ali
pre`ivljava uz pomo}
stru~nih ljekara koji ga
„o`ivljavaju“ uz malu
pomo} tehnologije. Ra-
njeni policajac postaje
Robokap - policajac ki-
borg.
Bolivud i Leo
Glumac Leonardo di
Kaprio (Di Caprio) igrat
}e u ameri~ko-indi-
jskomfilmu „Xtreme
City“, ~iji }e producent
biti reditelj Martin Sko-
rseze (Scorsese).
Snimanje bi trebalo
po~eti po~etkomslje-
de}e godine, a holivu-
dskomglumcu na veli-
komplatnu pridru`it }e
se bolivudska zvijezda
[aruk Kan (Shahrukh
Khan).
Film o fudbalu
Britanski glumac Rasel
Brend (Russell Brand) i
reditelj Deni Bojl (Dan-
ny Boyle) planiraju sni-
miti filmo fudbalu.
- Rasel je rekao Deniju
da se divi njegovomra-
du, a onda je, ne o~eku-
ju}i, dobio isti odgovor.
Zatimsu razmijenili ne-
koliko ideja i vjerovatno
}e snimiti filmo fudba-
lu, odnosno 365 dana
pratit }e kamerama
igra~e i stru~ni {tab klu-
ba Bari - rekao je neime-
novani izvor za brita-
nski „The Sun“.
FILM
Rekord u SAD
Kajli Minog (Kylie Mi-
nogue) dr`i ameri~ki re-
kord. Ova australska
pjeva~ica, koja najve}e
uspjehe posti`e u evro-
pskimzemljama, postala
je prvi izvo|a~ u Sjedi-
njenimAmeri~kim
Dr`avama koji okupira
~ak dva od prva tri mje-
sta na top-listi „Bill-
board Dance/Club Party
Song Chart“.
Kajli je trenutno na pr-
vommjestu ove specija-
lizirane top-liste sa si-
nglom„Better Than
Today“, dok se na tre}e
mjesto smjestio njen du-
et s TajomKruzom
(Taio Cruz) u pjesmi
„Higher“.
Novi „Hurts“
Bend „Hurts“ po~inje
raditi na novomalbumu
i najavljuje ne{to sasvim
druga~ije. Ovaj britanski
duo svoj debitantski al-
bum„Happiness“ obja-
vio je u septembru pro{le
godine i njime odu{evio
publiku i kritiku.
S radomna sljede}em
materijalu ve} su po~eli, a
najve}u inspiraciju nala-
ze na nastupima u sklopu
evropske turneje, na ko-
joj se trenutno nalaze.
Dodjela u
Belfastu
Sjevernoirski grad Be-
lfast bit }e doma}in ovo-
godi{nje dodjele pre-
sti`nih nagrada MTV
EMA. Pet Konveri (Pat
Convery), grado-
na~elnik Belfasta, rekao
je timpovodom:
- Divno je to {to dodjela
nagrada EMA dolazi u
Belfast! Odavde potje~u
umjetnici kao {to su
„Snow Patrol“ i Van
Morison (Morrison). Pr-
esretan sam{to je MTV
odabrao Belfast, to je
potvrda onoga {to mi
ve} dugo govorimo, da
je ovo mjesto na kojem
se sve doga|a - ka`e Ko-
nveri.
MUZIKA
show biz
Montana Fi{burn (Fish-
burne) ne}e morati u zatvor.
Naime, k}erka Lorensa
Fi{burna (Laurence Fishbu-
rne) izvukla se i odradit }e
{est mjeseci u centru za reha-
bilitaciju nakon {to je pretu-
kla biv{u djevojku svog de~ka
i prijetila joj oru`jem.
Glumica u filmovima za
odrasle poznata je po temper-
amentnoj naravi, a cijelu por-
odicu{okirala je kada je pro{le
godine lansirala vlastiti porno-
uradakkakobi seproslavila. Na
sudujuje predstavljaoadvokat
glumice Lindzi Lohan(Lind-
say), a izvojevao je istinsku
pobjedu za mladu Montanu s
obziromna to da je tu`ila{tvo
tra`ilo zatvorsku kaznu.
Ona je na sudu izjavila
da nije kriva za optu`be. Da
podsjetimo, upala je u dom
biv{e djevojke svog de~ka,
natjerala ju je da ide do kupa-
onice i tamo ju je izudarala.
Iako je brutalno pretukla suparnicu
Montana ne mora u zatvor
Fi{burn: U centru za
rehabilitaciju
Slavnog ameri~kog mu-
zi~ara Prinsa (Prince) tu`ili
su biv{i advokati, koji tvrde
da imduguje vi{e od 700.000
dolara.
Advokatska firma „Pat-
terson Belknap Webb &
Tyler“ u dokumentima na-
vodi da im je Prins Rod`ers
Nelson (Prince Rogers) pla-
tio samo 125.000 dolara za
njihove usluge tokom ra-
zvoda i jo{ tri odvojena slu-
~aja u Kaliforniji, Njujorku
i Irskoj, a ostao im du`an
708.687 dolara.
Prinsa je prije pet godina
tu`io i ameri~ki NBAko{ar-
ka{ Karlos Buzer (Carlos Bo-
ozer) nakon {to je muzi~ar
napravio zna~ajne promje-
ne na ku}i koju je unajmlji-
vao od Buzera za 70.000 do-
lara mjese~no.
Boji se da gubi dobar izgled
An|elina planira niz
plasti~nih operacija
Uradit }e mini zatezanje lica, ravnanje bora na vratu, podizanje
o~nih kapaka i ispravljanje grbe na nosu
An|elina \oli (Angelina Jolie) po~ela je patiti zbog
godina i pri`eljkivati da izgleda dosta mla|e, navo-
de ameri~ki mediji. Lijepa glumica zato je odlu~ila
da se podvrgne nizu rizi~nih plasti~nih operaci-
ja kako bi ponovo izgledala svje`e i mlado.
- Izbezumila se, uvjerena je kako gubi sja-
jan izgled. Odlu~ila je da ode na operacije, i
to {to je prije mogu}e. Smatra da joj je to pr-
ioritet. Ta~no zna {ta sve `eli prepraviti -
otkrio je jedan izvor, navodno blizak
glumici.
An|elina }e napraviti mini zatezanje
lica, a planira izravnati i bore na vratu.
Tako|er }e ispuniti bore na licu ma-
snim}elijama, a na popisu planiranih
zahvata je i podizanje o~nih kapaka.
Ispravit }e grbu za koju je uvjerena da
postoji na njenomnosu.
- Oduvijek je uvjerena kako ima
prevelik nos. Ne mo`e podnijeti
pomisao da izgubi titulu na-
jljep{e `ene u Holivudu, misli
da bi to uni{tilo njenu karije-
ru. Bred se zbog njene odlu-
ke brine, ali uprkos tome,
An|elina je odlu~na i ne za-
nima je koliko }e svi zahva-
ti ko{tati - kazao je izvor.
Slavni muzi~ar pred sudom
Advokati tra`e od Prinsa vi{e od 700.000 dolara
\oli: Ne `eli izgubiti titulu
najljep{e u Holivudu
Klum: U torbici nije
bilo ni{ta
Manekenka se skinula bez srama
Hajdi poklonila ga}ice D`eju Lenou
Iakone `ele potvrditi vezu,
okojoj ve} nekovrijeme kru`e
glasine, fotoreporteri suuspje-
li uhvatiti [ona Pena (Seann
Penn, 50) i Skarlet Johanson
(Scarlett Johansson, 26) kako
zajednoru~aju. Par nije primi-
jetioda ihsnimajupa suse po-
prili~no opustili. Glumica je
noge stavila glumcu u krilo, a
on ju je zaljubljeno gledao.
Par je snimljen u ponedjeljak
u jednom restoranu u Los
An|elesu. Svjedoci suza TMZ
rekli kako je bilo vidljivo da
glumci u`ivaju zajedno, a pri-
likom napu{tanja restorana,
ra~un je platila Skarlet.
Skarlet i [onpojavili su se
na Madoninoj zabavi u ~ast
dodjele Oskara pro{le sedmi-
ce, ali su bili oprezni i nisu
mnogo komunicirali. Dru`e-
nje glumca i glumice zapo~elo
je za vrijeme snimanja poslje-
dnjeg Skarletinog filma.
Fotoreporteri otkrili vezu
[on Pen i Skarlet Johanson: Noge u krilu
Skarlet i [on Pen
zajedno na ru~ku
Ona je zvijezda {oua rea-
lnosti, ima nekoliko inoze-
mnihi unosnihugovora, svoj
parfemi suvlasnica je tri buti-
ka. Uz sve to, KimKarda{ijan
(Kardashian, 30) odlu~ila je da
krene i u pjeva~ke vode. Uja-
vnost je pu{tennjenprvi singl
„Jam(I TurnIt Up)“. Tokom
nastanka singla sara|ivala je sa
muzi~aromkoji radi sa zvije-
zdama kao {to su Rijana (Ri-
hanna, 23), Bijonse (Beyonce,
29) i Kanje Vest (Kanye We-
st, 33).
- Pjesma je ba{ za ples.
Normalno je da sam nervo-
zna. Ovo je, zaista, velika
stvar, ali i zabavno iskustvo
- rekla je Kim.
Pjesma je ba{ za ples
Karda{ijan:
Velika stvar
SKANDALI Nakon {to je priznao da `ivi sa dvije djevojke
^arliju [inu oduzeta djeca
Moji o~njaci sada ispu{taju krv, kazao je problemati~ni glumac z Zabranjeno mu da
dvogodi{njim blizancima i biv{oj supruzi pri|e na 100 metara
z
^arli [in, pravog imena Karlos Irvin Estevez (Carlos Irwin Estevez), ro|en je 3. septembra 1965. u Njujorku. Popularnost je ostvario glumom u filmovima „Wall Street“, „Vod smrti“ i „Kakvi fraje- ri“ te u humoristi~kim serijama „Svi gradona~elnikovi ljudi“ (zami- jenio Majkla D`. Foksa) i „Dva i po mu{karca“.
Radar Online objavio [inovu
sliku sa jednim od sinova
z
[to se ti~e njegovog ja- vnog djelovanja, davao je i sakupljao novac za lijek protiv ra- ka dojke. Tako|er, javno je preispi- tivao slu`benu verziju doga|aja od 11. septembra.
z
@enio se tri puta i ima petero
djece. Najpoznatija supruga bi-
la mu je glumica Deniz Ri~ards
(Denise Richards), s kojom se rastao
2006. godine. Bio je na odvikavanju
od seksa i droga, a ima problema i sa
pi}em.
Fotoreporteri opsjedaju [inovu ku}u
Intervju s
Andreom
Kening
Prvi singl Kim Karda{ijan
(F
o
to
: A
P
)
44 Petak 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 908276 05 Mal
Mostar, 19. 01. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar protiv tu`enog Ragu` Stojan, Zagre-
ba~ka 1, iz Mostara radi duga za telefonske usluge u iznosu od 38,49 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mo-
gu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dosta-
vlja putem dnevnih novina.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana
182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Tu`eni je du`an u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u duvoljnom broju primjeraka
za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a.
Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet
spora 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne
nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH), 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko
osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni za-
htjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP
FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6.
Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, pre-
zime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3.
ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni za-
htjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
Stru~ni suradnik
Pavle Crnogorac
jet set
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 45
Sarajevski nastup DJ Umeka, jednog od na-
jpopularnijih regionalnih izvo|a~a elektronske
muzike, trebao se desiti 11. marta u dvorani
Zetra. No, organizatori ovog doga|aja, uposle-
nici agencije „Prodavnica zvuka“, bili su pr-
imorani na promjenu plana.
- Istog dana u Zetri }e se odr`avati Sajam
NEXPO tako da smo morali „premjestiti“
koncert. Umek }e tako 11. marta nastupiti
u Centru za djecu i omladinu na Grbavici,
uz pratnju svog dugogodi{njeg saradnika To-
mija Deklerka (Tomy Declerque) i nekoliko
doma}ih DJ-eva. Istina, rije~ je o dosta ma-
njem prostoru, koji mo`e ugostiti tek ne{to
vi{e od 1.000 posjetilaca, ali nemamo izbo-
ra - poru~uju iz „Prodavnice zvuka“.
Slavni Slovenac tada }e uprili~iti svoje-
vrsnu premijeru numere „Sarajevo“. Kompo-
zicija }e zvani~no biti objavljena 13. marta na
Umekovoj kompilaciji, koju }e na dva CD-
a izdati britanska izdava~ka ku}a „Tool-
room Records“. H. P. Umek: Zbog Sajma se morao „iseliti“ iz Zetre
DJ Umek 11. marta u bh. prijestonici
Na Grbavici premijera
numere „Sarajevo“
Po~etak godine veoma je
uspje{an za na{u manekenku
Sarah ^erkez. Naime, atra-
ktivna Sarajka prve mjesece
2011. provela je uglavnom u
Milanu, gdje je imala veliki
broj modnih anga`mana.
Sarah }e uskoro napusti-
ti Italiju, ali se ne}e vratiti u
Bosnu i Hercegovinu nego }e
zbog novih poslova produ`iti
u Francusku.
Tamo ve} ima dogovore-
no dosta snimanja, a trebala
bi nositi i revije svjetski po-
znatih dizajnera. U Sarajevo
bi se trebala vratiti u aprilu,
a o~ekuje se i njeno skoro
vjen~anje s dugogodi{njim
momkom Arminom Had`i-
}em. D. Z.
Nakon anga`mana u Milanu
^erkez:
Uskoro i
vjen~anje
„Poljubi me“ je naziv
prvog singla Mirze [oljan-
ina koji }e premijeru i pro-
mociju imati 8. marta. Sto-
ga pobjednik tre}eg serija-
la {oua Hayat TV-a „Zvijez-
da mo`e{ bi ti“ ne izlazi iz
studija, gdje pod budnim
okom svog muzi~kog me-
ntora Harija Vare{anovi}a
snima pjesmu s kojom na
velika vrata `eli u}i na mu-
zi~ku scenu.
- Mirza me je pozitivno
iznenadio. Ima mnogo ve}e
vokalne kvalitete nego {to
sam o~ekivao i odli~no se
snalazi u studiju - ka`e Ha-
ri.
Otkriva nam da je pjesma
„Poljubi me“ ra|ena u mani-
ru svjetskog popa i da }e
pomalo biti iznena|enje za
publiku mladog pjeva~a.
- Mislim da niko ne
o~ekuje Mirzu u takvom
izdanju. Rekao bih da je to
smion poku{aj da se on upa-
kuje u potpuno novu formu
- govori Hari.
Hari, koji ima nepogre{iv
osje}aj za muzi~ke talente,
predvi|a Mirzi uspje{nu ka-
rijeru, a postoji mogu}nost
da radi i njegov prvi album.
- I ovog puta osje}am tu
finu energiju kao i ranije
kada sam radio sa mladim
pjeva~ima poput Emine Ja-
hovi}, Adnana Jakupovi}a,
Armina Muzaferije i drugih
- isti~e na{a muzi~ka zvije-
zda.
L. SARAJLI]-RAMOVI]
Grupa „Hari Mata Ha-
ri“ s u~esnicima Hayatovog
{oua „Zvijezda mo`e{ biti
ti“ trebala bi u aprilu
odr`ati nekoliko velikih
koncerata u Bosni i Herce-
govini.
- To je u pripremi, ali
mogu re}i da }e to biti sja-
jan {ou - ka`e nam Hari.
Veliki koncerti s
Hayatovim zvijezdama
Numera „Poljubi me“ bit }e promovirana 8. marta z Iznena|enje za publiku mladog pjeva~a
AVAZ U STUDIJU Pobjednik {oua „Zvijezda mo`e{ biti ti“ snima prvi singl
Hari lansira Mirzu
na muzi~ku scenu
Hari lansira Mirzu
na muzi~ku scenu
z
Hari Vare{anovi} -
kompozitor, aran`er i
producent.
z
Fahrudin Pecikoza -
tekstopisac.
z
Mjesto snimanja:
Studio „Long Play“
Sarajevo.
Pjesma
„Poljubi me“
Mirza
daje sve
od sebe
Kafa u pauzi
snimanja
(
F
o
t
o
:

M
.

K
a
d
r
i
}
)

Sarah na pariskim modnim pistama
46 Petak 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
FONDACIJA CURE I UDRU@ENJE INFOHOUSE
POZIVAJU GRA\ANE BOSNE I HERCEGOVINE
UMJESTO KARANFILA, DARUJMO @ENAMA [ANSU ZA POKRETANJE SOPSTVENOG POSLA!
PROSLAVIMO 100 ME\UNARODNI PRAZNIK @ENA 8. MARTA 2011. GODINE GESTOM SOLIDARNOSTI!
TRENUTNO JE 270.000 NEZAPOSLENIH @ENA U BOSNI I HERCEGOVINI.
MNOGE OD NJIH KA@U „NE]U KARANFIL, HO]U POSAO!“
PODR@ITE INTERVENTNI FOND ZA @ENSKO PODUZETNI[TVO SIMBOLI^NOM UPLATOM OD 40,00 KM NA @IRO
RA^UN
1610000052770048
FONDACIJA CURE.
NOVAC IZ FONDA ]E TRANSPARENTNO BITI UTRO[EN ZA FINANSIRANJE
NAJBOLJIH IDEJA ZA SAMOZAPO[LJAVANJE NEZAPOSLENIH @ENA .
VI[E O INTERVENTNOM FONDU NA WWW.101RAZLOG.BA.
Interventni fond za `ensko poduzetni{tvo dio je inicijative Fondacije CURE i Udru`enja INFOHOUSE za obilje`avanje 100 godina
me|unarodnog praznika `ena. Interventni fond je djelimi~no podr`an od strane Centra civilnih inicijativa.
PRIVATNA SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
S PRAVOM JAVNOSTI LIBAR ŠIROKI BRIJEG
Antuna Mihanoviæa 5, 88 220 Široki Brijeg
Sukladno èl. 71. Zakona o srednjem školstvu (Narodne
novine @upanije Zapadnohercegovaèke br. 6/04, 8/04 i
8/08) i èl. 45 Statuta Škole Školski odbor Privatne sred-
nje strukovne škole s pravom javnosti Libar Široki Bri-
jeg, temeljem odluke br. 58-1/11
raspisuje
N A T J E È A J
za prijem djelatnika u radni odnos na
neodreðeno vrijeme
1. struèni suradnik 1 izvršitelj
Osim opæih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandi-
dat mora ispunjavati posebne uvjete:
- VSS društvenog smjera
- polo`en struèni ispit
- 3 godine radnog iskustva u srednjoj školi
Potrebni dokumenti:
- ovjereni preslik sveuèilišne diplome
- kratak `ivotopis
- rodni list
- uvjerenje o neka`njavanju
- potvrda o radnom iskustvu
- uvjerenje o polo`enom struènom ispitu
Ugovor o radu zakljuèuje se na neodreðeno vrijeme.
Prijave slati u roku od 8 dana od dana objave natjeèaja
na adresu:
PRIVATNA SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA S PRAVOM
JAVNOSTI LIBAR
Antuna Mihanoviæa 5, 88 220 Široki Brijeg
s naznakom "ZA NATJEÈAJ"
Kontakt telefon: 039/705-442, 039/705-631
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE
OP]INA GORA@DE
JU ZA PRED[KOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Broj: 78/11
Datum: 03. 03. 2011. godine
Na osnovu ~lana 56. Zakona o pred{kolskom odgoju i
obrazovanju BPK Gora`de (Sl. novine BPK-a broj
15/09), i Odluke UO-a broj: 76/11 od 02. 03. 2011.
god. direktor JU Pred{kolski odgoj i obrazovanje Go-
ra`de raspisuje:
KONKURS
Za prijem u radni odnos na odre|eno radno vrijeme
I
Raspisuje se Konkurs za radno mjesto - Koordinator
parka „Plavi cvijet“ Gora`de, 1 izvr{ilac, na odre|eno
radno vrijeme, a ne dalje od 31. 12. 2012. godine, uz
obavezan probni rad od 6 mjeseci.
II
Uz prijavu na Konkurs sa kra}om biografijom kandidati
su du`ni pored op{tih uslova propisanih Zakonom do-
staviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i to:
1. Diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi (V[S smjer na-
stavni~ki)
2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
3. Uvjerenje o neka`njavanju - Op}inski i Kantonalni
sud (ne starije od 6 mjeseci)
4. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mje-
seci)
5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika
6. Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru
III
Prednost imaju kandidati koji posjeduju iskustvo u radu
sa djecom i organizacijske i kreativne sposobnosti.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit
}e se intervju.
IV
Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Primljeni kandidat du`an je u roku od 7 dana od prijema
prilo`iti ljekarsko uvjerenje.
V
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana
objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u ra-
zmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adr-
esu vrti}a:
JU Pred{kolski odgoj i obrazovanje
Ul. Mar{ala Tita br. 6
73000 Gora`de
OBAVIJEST
OKAC D.O.O. ZA GRA\ENJE,
TRGOVINU I USLUGE GO-
RA@DE,
ZDRAVSTVENIH RADNIKA 22,
73000 Gora`de, u skladu sa ~lanom
248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih
papira FBiH („Sl. novine FBiH br-
oj: 85/08) obavje{tava da je 07. 02.
2011. godine izvr{io prodaju dioni-
ca emitenta Pobjeda Ruden dd Go-
ra`de, oznaka PRDGRK3, nomi-
nalna vrijednost 21,70 KM po dio-
nice, koli~ina 6896 dionica, cijena
2,90 KM, te time smanjio proce-
ntualno u~e{}e u emitentu na
31,4493%.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJO-BOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 Mal 002768 08 Mal
Kiseljak, 16. 02. 2009. godine
Op}inski sud u Kiseljaku po stru~nom suradniku Ivani Bakula,
u pravnoj stvari tu`itelja Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo,
podru`nica Zenica, Trg BiH br. 5. Zenica, protiv tu`enika Nijaza
@olja, Fojnica, ul. Gornji pale` br. 18., Kiseljak, radi regresnog
duga, v.sp. 217,00 KM, van ro~i{ta, dana 16. 02. 2009. godi-
ne, donio je
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obvezuje se tu`enik da tu`itelju na ime regresnog duga isplati
iznos od 217,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 04. 12. 2007. godine, pa do isplate i naknaditi mu
tro{kove postupka u iznosu od 125,00 KM, a sve u roku od
15 dana od dana prijema presude.
Stru~ni saradnik
Ivana Bakula
PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali
tu`enik mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.
Prijedlog se podnosi u roku od 8 dana, ra~unaju}i od dana
kad je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je
stranka tek kasnije saznala za propu{tanje - od dana kad je za
to saznala. Prijedlog se podnosi ovom sudu u tri primjerka.
OBAVJE[TENJE
o namjeri prodaje udjela firme
Trgovina na veliko i malo
„BOSNA“ d.o.o., Gra~anica
ZIF“EUROFOND-1“ d.d. Tuzla posjeduje vlasni~ki
udio od 9,68% u ukupnom kapitalu firme Trgovina
na veliko i malo „BOSNA“ d.o.o., Gra~anica koji na
dan 31.12.2009 godine iznosi 3.972.963 KM.
DUF „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla, koje upravlja
sa ZIF“EUROFOND-1“ d.d. Tuzla, daje obavje{tenje
o namjeri prodaje cjelokupnog vlasni~kog udjela u
firmi Trgovina na veliko i malo „BOSNA“ d.o.o.,
Gra~anica koji je u vlasni{tvu ZIF“EUROFOND-1“
d.d. Tuzla.
Vrijednost vlasni~kog udjela koji je predmet ove
ponude iznosi 240.000 KM.
Ponude za kupovinu sa navedenom cijenom dosta-
viti na adresu:
DUF „EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla
Muftije Muhameda efendije Kurta-a br.1,
75 000 Tuzla, BiH
Sa naznakom:
PONUDA ZA KUPOVINU UDJELA BOSNA DOO GRA-
CANICA
Dodatne informacije mogu se dobiti u sjedi{tu DUF
„EURO-INVESTMENT“ d.d. Tuzla na gore navedenoj
adresi.
Ponuda va`i 15 dana od dana objavljivanja.
UPRAVA
jet set
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 47
Elvira Rahi} za mart
ve} ima zakazano desetak
nastupa. Pjeva~ica naro-
dne muzike dru`it }e se
ve}inom sa svojim fanovi-
ma u Njema~koj, a pjevat
}e u Hamburgu, Berlinu i
[tutgartu. Elvira ima zaka-
zana gostovanja u Austriji,
[vicarskoj i Turskoj, gdje
}e 19. marta pjevati u Izmi-
ru.
- Radujem se dur`enju s
ljubiteljima mojih pjesama
po cijeloj Evropi. Jeste da }e
mart biti malo naporan, ali to
je cijena na{eg posla - ka`e
Elvira Rahi}. D. Z.
Nastupi Elvire Rahi}
U Turskoj pjeva 19. marta
Rahi}:
Naporni
mart
Halid Be{li} i Mladen
Voji~i} Tifa nastavljaju ovog
vikenda mini turneju po
Skandinaviji. Na{e muzi~ke
legende ve~eras }e nastupiti
u danskom Horsensu, a dan
poslije u Helsingborgu u
[vedskoj.
- Nastupi u Skandinavi-
ji bili su vrhunski. Vjerujem
da }e tako biti i na preosta-
la dva. Uvijek sam volio za-
jedni~ke nastupe s rokerima.
To mi nekako le`i i uvijek je
to bila dobitna kombinacija.
Prije Tife, pjevao sam s „Cr-
venom jabukom“, @eljkom
Bebekom i drugim rokerima
- ka`e Halid.
Uporedo s nastupima
Halid sa svojim produce-
ntom Samirom Kadiri}em
radi na novim pjesmama i
ura|eno je dosta demosni-
maka.
- Dobio sam veliki broj
pjesama. Svi `ele da pi{u za
mene. Na mojim saradnici-
ma je da taj krug suze, a
onda zajedno biramo pje-
sme. Pred nama je jo{ veliki
posao, ali vjerujem da }e na-
redni album nadma{iti pre-
thodni. Ve} su se dvije pje-
sme izdvojile kao potencija-
lni hitovi i one su rezervisa-
ne za naredni CD - otkriva
Be{li}. D. Z.
SARADNJA Halid Be{li} na turneji s Tifom
S rokerima sam uvijek
dobitna kombinacija
Nastupi u Skandinaviji bili su vrhunski z Svi `ele da pi{u za mene, ka`e Halid
U posljednje vrijeme
Be{li} poku{ava smanjiti
kila`u i, kako ka`e, dobro je
probu{io ka{iku.
- Ve~era za mene vi{e ne
postoji. Jednostavno, moram
skinuti vi{ak kilograma i to je
jedan od na~ina. Pored toga,
po~eo sam koristiti sredstva za
mr{avljenje - govori Halid.
Probu{io ka{iku
Be{li}: Snima i nastupa Tifa: Ve~eras u Danskoj
sveznadar
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 48
VREMEPLOV
X
4. mart 2011.
1801. - Novoizabrani predsjednik SAD
Tomas D`eferson (Thomas Jefferson)
postao je prvi ameri~ki predsjednik
inauguriran u novom glavnom gradu -
Va{ingtonu.
1933. - Ameri~ki predsjednik Franklin
Delano Ruzvelt (Roosevelt) objavio je
novi ekonomski program „New Deal“
(„Novo poslovanje“) kako bi preva-
zi{ao veliku ekonomsku krizu koja je u
ovoj zemlji izbila 1929. godine.
1975. - Kraljica Ujedinjenog Kralje-
vstva Elizabeta II proglasila je glumca i
reditelja ^arlija ^aplina (Charlie Cha-
plin) vitezom.
1998. - Nakon sukoba srpskih snaga
bezbjednosti i naoru`anih Albanaca na
podru~ju Drenice, u kojima je poginu-
lo vi{e desetina ljudi, kosovski Albanci
po~eli masovne demonstracije {irom
Kosova. Oslobodila~ka vojska Kosova
(OVK) pozvala je sunarodnjake da joj
se pridru`e, a Vije}e NATO-a u Briselu
ocijenilo da Kosovo nije samo unu-
tra{nje pitanje SR Jugoslavije ve} i
me|unarodne zajednice.
2000. - SAD ponudile su pet miliona
dolara za informacije koje mogu po-
mo}i u hap{enju biv{eg predsjednika
Republike Srpske Radovana Karad`i}a
i ratnog komandanta bosanskih Srba
Ratka Mladi}a, koji su optu`eni pred
Me|unarodnim sudom za ratne zlo-
~ine. Ponuda je objavljena na oko 10.000
potjernica postavljenih na javnim mje-
stima u BiH.
2002. - Odbornici Skup{tine op{tine (SO)
Srebrenica usvojili Rezoluciju o pose-
bnom tretmanu ovog grada, iako je Vlada
Republike Srpske (RS) protiv ovog akta.
U Rezoluciji se navodi da se posebnim
statusom `eli raspolagati i kontrolirati
kori{tenje prirodnih resursa, izgradnja
Memorijalnog centra u Poto~arima, for-
mirati slobodna bescarinska zona i Fond
za program socijalne za{tite, povratka,
obnove i razvoja Srebrenice, kojim bi up-
ravljala lokalna vlast.
2002. - Lider Demokratskog saveza
Kosova Ibrahim Rugova postao je prvi
predsjednik Kosova pod me|unaro-
dnom upravom. Za prvog premijera
izabran je funkcioner Demokratske
partije Kosova Bajram Red`epi.
D O G O D I L O S E
1832. - U Parizu umro francuski egi-
ptolog @an-Fransoa [ampolion (Jean-
Francois Champollion), koji je u hi-
storiju u{ao zbog otkri}a klju~a za
de{ifriranje hijeroglifskog pisma.
1852. - Umro je ruski pisac Nikolaj
Vasiljevi~ Gogolj, otac ruske realisti-
~ke proze.
1970. - U havariji francuske podmor-
nice „Euridika“ u Sredozemnom mo-
ru u blizini Tulona poginulo je svih
57 ~lanova posade.
1977. - U sna`nom zemljotresu u Rumu-
niji, u kojem je najvi{e stradao glavni gr-
ad Bukure{t, poginulo je vi{e od 1.500
ljudi, a 35.000 ostalo bez domova.
U M R L I
1678. - U Veneciji ro|en italijanski bar-
okni kompozitor i virtuoz Antonio Vi-
valdi, sve}enik kojeg su zbog boje kose
nazivali „crveni pop“.
R O \ E N I
†Ura|ena mi je oper-
acija na {aci zbog tu-
mora. Definitivna pa-
tohistolo{ka dijagnoza
glasi - enchondroma.
Trebam na jo{ jednu
operaciju. O ~emu se ra-
di, je li rak, pita ~itate-
ljica iz Viteza.
Enhondromi su do-
bro}udni tumori kosti.
Pojavljuju se naj~e{}e na
{aci, na metakarpalnim
kostima i falangama
(~lancima) prstiju. Po-
djednako su raspore|eni
na mu{ki i `enski spol.
Predstavljaju naj~e-
{}e primarne neoplazme
(tumore) skeleta {ake. Ja-
vljaju se od prve do sed-
me decenije `ivota, a
naj~e{}e u drugoj de-
ceniji.
Kod vas je vjero-
vatno ura|ena samo
biopsija kosti ili je
ura|eno kompletno
odstranjenje tumora,
stavljen vanjski fi-
ksator do definitivne
patohistolo{ke anali-
ze koja odre|uje da-
ljnji tok lije~enja.
Kod enhondroma li-
je~enje se sastoji od ukla-
njanja tumora i rekonstr-
ukcije defekta kosti s tra-
nsplantacijom kosti uo-
bi~ajeno s kuka. Pacijent
na mjestu uzimanja kosti
nema nikakvih tegoba
nakon zarastanja rane.
Sekundarni osteoho-
ndromi ponekad zahtije-
vaju potpuno odstranje-
nje (resekciju ili amputa-
ciju) nekih dijelova.
ORDINACIJA
1929. -
^arls Ke-
rtis
(Charles
Curtis)
postao je
prvi do-
morodac
na polo-
`aju ame-
ri~kog po-
tpredsje-
dnika.
Dr. sc. prim. dr. Reuf
Karabeg, specijalista
op}e i plasti~no-
rekonstruktivne hirurgije
Enhondromi -
dobro}udni tumori
†@ivim u Federaciji, a ra-
dim u RS. U ratu sam bio
pripadnik Armije BiH od
18. avgusta 1992. do 21. ja-
nuara 1994., {to mi je priz-
nato i upisano u radnu kn-
ji`icu i u obrazac M4 koji
sam izvadio u Sarajevu. U
punu penziju bih mogao i}i
kada bi mi priznali u radni
sta` u duplom trajanju vri-
jeme provedeno u Armiji
BiH. Kontaktirao sam na-
dle`ne u PIO RS i dobio
usmeni odgovor da u RS
ne priznaju vojni sta` ost-
varen u Armiji BiH. Mogu
li ostvariti ovo pravo i ko-
me da se obratim, pita ~ita-
lac.
Na~in ura~unavanja pe-
nzijskog sta`a u postupku
ostvarivanja prava na penzi-
ju u slu~aju kada osiguranik
ima poseban sta` ostvaren u
Armiji BiH ili u vojsci RS
reguliran je Sporazumom o
me|usobnim pravima i oba-
vezama u provo|enju PIO
zaklju~enog izme|u nosioca
osiguranja, pa je tako ~la-
nom 5. tog sporazuma regu-
lirano da poseban sta` ra-
~una nosilac osiguranja koji
je sta` priznao.
Prema tome, uvjete za
ostvarivanje prava na penzi-
ju prema propisima RS mor-
at }ete ispuniti bez posebnog
sta`a ostvarenog u Armiji
BiH. Taj sta` priznat }e vam
nosilac osiguranja u FBiH i
odrediti srazmjerni dio pe-
nzije.
† Ratni sam vojni invalid,
imam 35 godina radnog sta-
`a i 52 godine `ivota. Intere-
sira me ispunjavam li uvjete
za penziju, pita D. K. iz Bi-
ha}a.
Odredbom ~lana 31.b. Za-
kona o izmjenama i dopunama
Zakona o pravima boraca i
~lanova njihovih porodica, pr-
opisano je da ratni vojni inva-
lid stje~e pravo na starosnu
penziju s navr{enih 35 godina
penzijskog sta`a, bez obzira na
godine `ivota, odnosno pravo
na starosnu penziju kad na-
vr{e 55 godina `ivota i najma-
nje 20 godina penzijskog sta`a
pod uvjetima i na na~in propi-
san Zakonom o penzijskom i
invalidskom osiguranju.
Kako imate 35 godina pe-
nzijskog sta`a, ispunjavate uv-
jete iz citiranog ~lana za ostva-
rivanje prava na starosnu pe-
nziju, bez obzira na godine
`ivota.
Federalni zavod PIO
Puna penzija Uvjeti za penziju
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti
nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba
Kupon za odgovore

Pol i kl i ni ka
„Karabeg’’
SVE HIRUR[KE I
GINEKOLO[KE
OPERACIJE
ESTETSKA HIRURGIJA
tel . 033 556 556
Tri la`ne ~injenice o lososu
Losos je riba koja je va`i za najzdraviju, bogat je
omega-3 masnim kiselinama, ali u javnosti se ~esto
govori o terminima „genetski modificiran“, „divlji“,
„{kotski“. Doktor Dejvid Karpenter (David Carpe-
nter) obja{njava tri naj~e{}a mita o ovoj vrsti ribe.
z Organski uzgajan losos je najbolji. Ne po-
stoji standard za „organsku ribu“ - to bi u praksi
zna~ilo da je riba iz ~iste, nezaga|ene vode i da nije
lije~ena antibioticima.
zPresko~ite tovljenu ribu. Najbolji je divlji losos
iz Kanade. On je potekao iz najkvalitetnije sredine.
z Divlji losos ima vi{e omega-3 masnih kise-
lina u odnosu na uzgajanu vrstu. Uzgajani losos
ima vi{e. On se hranio i ribljim uljem.
Prehrana i zdravlje
Uzgajan losos ima
vi{e omega-3
masnih kiselina
ISTRA@IVANJE Tvrdnje austrijskih stru~njaka
Vje`ba ubla`ava migrenu
Nakon {est sedmica, `ene u grupi koja je vje`bala kazale su da su osjetile veliko
pobolj{anje kada je rije~ o intenzitetu glavobolje
Austrijski stru~njaci zaklju~ili su da
je kod 15 osoba koje su patile od migrene
vje`banjem i opu{tanjem do{lo do pobo-
lj{anja u intenzitetu bolova u periodu od
{est sedmica.
Taj zaklju~ak, objavljen u klini~kom
~asopisu sportske medicine, jo{ je jedan
dokaz da vje`banje mo`e pru`iti olak{anje
kod migrene. Iako se tjelesnom aktivno{}u
ne mo`e sprije~iti pojava migrene, njen je
intenzitet manji kada se pojavi.
Za istra`ivanje su dr. Martin Kop
(Kopp) i njegove kolege s Medicinskog fa-
kulteta u Inzbruku izabrali 30 `ena koje
su patile od migrene i podijelili ih u dvije
grupe. Polovina je `ivjela kao i do tada, a
druga polovina je dva puta sedmi~no
po~ela vje`bati, s tim da je kombinirala 45
minuta vje`banja i 15 minuta relaksacije.
Nakon {est sedmica, `ene u grupi ko-
ja je vje`bala kazale su da su osjetile veli-
ko pobolj{anje kada je rije~ o intenzitetu
glavobolje.
Ovo je jo{ jedan
dokaz prednosti
tjelesne aktivnosti
sveznadar
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011.
49
1. TA^NO
Bajka pripovijest
narodnog porijekla
Bajka je
jednostavna
pri povi j est
narodnog po-
rijekla koja
govori o nat-
prirodnim bi-
}ima. Bajke
su obi~no na-
mijenjene djeci, ali mogu imati slo`eniju
radnju koja sadr`i natprirodne ili nevje-
rovatne doga|aje, prizore i li~nosti, i
~esto imaju neobi~an, satiri~an ili mora-
listi~ki karakter. Ovaj termin obuhvata na-
rodne bajke poput „Pepeljuge“ ili „Ma~ka
u ~izmama“, ali i umjetni~ke bajke kasni-
jeg datuma, kao {to su bajke Hansa Kri-
stijana Andersena (Christian).
^esto je te{ko razlikovati pri~e knji-
`evnog i usmenog porijekla, jer su bajke
knji`evno obra|ivane jo{ od davnih vre-
mena, a i knji`evne pri~e mogu se prati-
ti do svojih izvora u usmenom predanju.
2. TA^NO
Prva francuska
kraljevska ku}a
Merovin{ka
dinastija je fra-
na~ka dinasti-
ja koja se sma-
tra prvom fra-
ncuskom kra-
ljevskom ku-
}om. Vladala je
od 475. do 750.
godine, a dobi-
la je ime po Meroviku koji je na vrhuncu
slave bio 450. godine i ~iji je sin Hilder-
ik Prvi vladao plemenom salijskih Frana-
ka iz svoje prijestonice Turnai.
Njegov sin Klovis Prvi ujedinio je go-
tovo sve Gale krajem petoga stolje}a, osim
Burgundije i dana{nje Provanse. Po njego-
voj smrti, njegovi sinovi podijelili su kr-
aljevstvo, ali do 558. godine ujedinio ga je
ponovo njegov posljednji sin Klotar Prvi.
Taj obrazac podjele pa ponovnog uje-
dinjenja provla~io se kroz mnoge gener-
acije. Nakon vladavine Dagoberta Prvo-
ga od 623. do 639. godine autoritet mer-
ovin{kih kraljeva je opao, a stvarnu mo}
postepeno su preuzele dvorske velmo`e.
3. NETA^NO
Satrap je naziv iz
anti~kog doba
Satrap je na-
ziv za namjesni-
ka odre|ene pr-
ovincije koji se
koristio u doba
anti~ke Medije,
perzijskih car-
stava u doba
Ahemenida i Sasanida, te helenisti~kih
carstava. Rije~ „satrap“ dolazi od starope-
rzijske rije~i koja zna~i „za{titnik provinci-
je“, odnosno spoj je dviju rije~i; „provincija“
i „za{titnik“. Na modernom perzijskom je-
ziku rije~ se izgovara {ahrban, pri ~emu je
{ahr „grad“, dok sufiks ban zna~i „~uvar“.
Sistem vladavine preko satrapija prvi
su koristili perzijski vladari, pa se Perzi-
jsko carstvo ~esto smatra prvom federaci-
jom u povijesti. U modernoj knji`evno-
sti termin „satrap“ ~esto se koristi za ~el-
nike zemalja koji su pod jakim utjecajem
ve}ih svjetskih sila.
1.
Bajka je jednostavna pripovijest
narodnog porijekla koja govori o na-
tprirodnim bi}ima?
2.
Merovin{ka dinastija je frana~ka di-
nastija koja se smatra prvom fra-
ncuskom kraljevskom ku}om?
3.
Satrap je termin poznat isklju~ivo u
modernoj knji`evnosti?
Ta~no
Neta~no
VRSTA
[KOLJKE
DIO
KONJSKE
OPREME
SPRAVE ZA
PE^ENJE
TOSTA
RIJE^
SUPROTNA
DRUGOJ
RIJE^I
VANADIJ
AUTOMO-
BIL
KRA]E
PJE[^ANI
OTOK KOJi
ODVAJA
LAGUNU OD
MORA
NADSTOJ-
NICI KU]E
ZGLOB
NA RUCI
STRU^NJAK
U IRANIS-
TICI
PERZIJSKI
KRALJ
O^EVI
KRA]E
PROSTORI-
JA ZA
ODLAGANJE
NAMIRNICA
I SL.
MJESTO NA
PELJE[CU
SNA@NA
NAPADNA
AKCIJA,
UDAR
ITALIJANSKA
LUKA NA
JADRANU
METALSKI
RADNICI
PRITOKA
NERETVE
PRIPADNICI
EVROPSKOG
NARODA
PJEVA^ICA
RUPEL
NAZIVI
@ENSKO
IME
KO[NICA,
ULI[TE
NEDAVNO
PREMINULI
IRSKI
MUZI^AR
NA SLICI
GRAD U
DALMACIJI
SEKUNDA
KIPAR KOJI
IZRA\UJE
FIGURE
@IVOTINJA
ALT
SKOLASTI^AR, VASIL,
ADELA, AST, ENDI, KZ,
[KAMPI, AVAL, TATA,
[AMARI, ADAM MALI[,
K, RAKAR, ANITA
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2453
Spec
z Nau~nici tvrde da 45 minuta
popodnevnog drijemanja po-
ma`e u sni`avanju krvnog priti-
ska nakon napornog dana. Is-
tra`ivanje je provedeno na Faku-
ltetu u Pensilvaniji. U~estvova-
lo je 85 zdravih studenata podi-
jeljenih u dvije grupe.
Oni koji su tokom dana spavali 45 do 60 minuta imali su puno
ni`i krvni pritisak od onih koji su cijeli dan bili budni.
Djeca odrasla u sigurnom
okru`enju roditeljskog doma ko-
ji za njih donose ve}inu odluka,
odrastaju u nesretne i boja`ljive
ljude, otkrila je britanska studi-
ja provedena na 2.000 djece u do-
bi od osam do petnaest godina.
Previ{e roditeljske za{tite
onemogu}ava razvoj djetetove
samostalnosti, zbog ~ega se oni
ne znaju nositi s kasnijim `iv-
otnim izazovima.
Roditelji, oprez
Previ{e pa`nje, boja`ljiva djeca
Biftek punjen
gorgonzolom
Potrebno je: 800 g june}eg
bifteka u komadu, 100 g sira
gorgonzola, 2 gran~ice ruzma-
rina, ulje, so, biber.
Na~in pripreme:
1. Meso u komadu polo`iti
na dasku te ga o{trim no`em
oprezno zarezati kako bi ga
{to bolje rastvorili.
2. Zatim ga za~initi solju i
biberom, premazati uljem i na
vru}oj tavi bez masno}e zape}i
s obje strane po pola minute.
3. Zape~eno meso izvaditi na
stranu i ostaviti da se ohladi.
4. Ohla|eni komad mesa fi-
lovati izmrvljenom gorgonzo-
lom, saviti i vezati vezicama da
se ne rastvori.
5. Svitak vratiti u tavu, po-
red njega staviti gran~ice ru-
zmarina te sve zajedno pe}i na
250 stepeni 20 minuta.
6. Pe~eno meso izvaditi na
dasku, narezati na kri{ke i po-
slu`iti.
Predla`emo za dana{nji ru~ak
Rijetko koja `ena ni-
je barem jednom u `iv-
otu bila `rtva mode i
bez razmi{ljanja kupila
novi komad odje}e ili
obu}e samo zato {to je te
sezone apsolutni modni
hit. Vjerovatno ga nika-
da ne}e obu}i i osje}a
gri`nju savjesti, no
„{opingholi~arka“ s vr-
emena na vrijeme opsje-
dne sve nas. Kako i vi
tako ne{to ne biste
do`ivjeli, donosimo vam
pravila pametne kupovi-
ne kojih bi se trebali
pridr`avati.
z
Kad kupujete novi
komad odje}e, ra-
zmi{ljajte s ~im ga sve iz
garderobe mo`ete kombi-
nirati.
z
Ne kupujte previ{e
komada garderobe
sli~ne boje. Niko ne}e
primijetiti deset ra-
zli~itih crnih majica.
z
Ne kupujte robu sa-
mo zato {to je na ra-
sprodaji. Razmislite tre-
ba li vam to zaista.
z
Nemojte kupovati
ono {to vjerovatno
nikada ne}ete obu}i.
z
Vodite ra~una i o to-
me ho}e li novi ko-
mad odje}e pre`ivjeti mo-
dne promjene i ho}ete li
ga mo}i uklopiti u nove
stilove i trendove.
z
Ukoliko vam se
ne{to stvarno svi|a,
pri~ekajte nekoliko dana
i tek nakon toga, ako jo{
razmi{ljate o toj krpici,
oti|ite u kupovinu.
z
Kupujte od ponedje-
ljka do petka, a ne
vikendom.
VODI^ Zlatna pravila pametnog {opinga
Ne kupujte odje}u samo
zato {to je na rasprodaji
Vodite ra~una o tome ho}e li novi komad odje}e pre`ivjeti modne promjene i
ho}ete li ga uklopiti u nove stilove i trendove
Kupujte od
ponedjeljka do
petka, a ne
vikendom
Prodaja
z Prodajem Audi 100 CC dizel,
1986., reg. 7. 7. 2011., hitno, po-
voljno, 1.850 KM. Tel. 061 356
485. 2654-1Nd`
zAirbag Golf 4, Pasat 4-5, Audi 3-6,
Merc. sprinter Opel. Tel. 061 200 203.
zAudi „jaje“ 1.6 B+plin sa atestom,
87. god., reg. do 8. 2011., odli~no
o~uvan, 3.200 KM. Tel. 062 315 616.
z Audi jaje, dizel, 89. god., crni,
3800 KM. Tel. 061 916 195
zAudi 90, metalik siva, ekstra stanje,
{iber, centr. brava, registrovan, nove gu-
me. Tel. 061 434 374.
zAuto dijelovi za Opel Korsa, Astra,
Zafira, Vektra, Omega, Frontera. Tel.
061 200 203.
zAuto ogledala za retrovizore za sve
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190.
z Autostakla „Rule“, original
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom.
Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka
109. Tel. 063 851 759, 061 413 317.
zBMW 525 TDS, god. proizvodnje
1999., full oprema, tek registrovan,
crne boje. Mob. 061 750 214.
z Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005.
god., bijela boja, nove gume, reg. god.
dana. Tel. 063 506 303.
zCitroen Xsara 2004. god., HDI 1.4
tek reg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god.
Mo`e zamjena za jedno auto. Tel. 061
843 324.
zDijelove Opel Frontere, motor di-
zel 2.2, 2000. god., limariju i ostale di-
jelove. Tel. 062 279 743.
z Dijelovi i disk plo~ice za Mazdu
121, novo, jeftino. Tel. 061 200 345, 033
657-673.
z Dijelove za hyndai acent, tipo,
tempra, kadet, alfa 33, mondeo. Tel. 062
482 162
zDijelovi za Opel Frontera 2.2 i 2.5,
duga, zelena. Tel. 061 200 203.
zD`etu 1.3 benzin, 1985. god, o~uva-
na. Tel. 061 803 001.
zElantru Hyundai, 2001. god., dizel,
u odli~nom stanju, registrovana, 4 vr-
ata, ima ful oprema. Tel. 061 208 177.
z Fiat Punto multi jet 1.3 dizel,
2005. god., bijela boja, cijena 6.900 KM.
Tel. 061 144 162.
z Fiat Stilo karavan 1.9 JTD, 2004.
god., klima, ABS, 6x airbag, 4x el. po-
diza~i, citi servo, daljinsko zaklju~ava-
nje, siva metalik, tek registrovan, 9.100
KM. Tel. 061 214 813.
zFord Eskort 94. god., plin. Tel. 061
249 467.
zFord Fiesta, 2003., ful oprema, be-
nzin 1.3, pla}ena carina i PDV, uvoz iz
Njema~ke, cij. 7.300 KM. Tel. 061 204
169.
zFord KA 1.3 (1998. god.), registro-
van, o~uvan, servisiran, povoljno. Hi-
tno. Tel. 063 157 832.
zFord mondeo TDCI, 2.0, 2002. god,
tek reg., full, 11.000 KM. Tel. 061 208
047
zGolf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove pr-
ednje gume, reg. do 9. 2011. god., lima-
rija i enterijer u odli~nom stanju. Tel.
061 566 689.
zGolf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek reg-
istrovan, 3500 KM. Tel. 063 123 282
z Golf 4, 1998. g., registrovan do 8.
mjeseca. Tel. 061 205 332.
zGolf 87. TDI, crveni, registrovan,
cijena 2.600 KM. Tel. 061 519 750.
z Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov,
reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full,
4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM.
Tel. 061 358 229.
zHladnjak, mali, Toyota Yaris, 1.4 d,
55 KW, 2004. god. Tel. 061 221 906.
z Hyundai-Atos, 2002. g., mo`e za-
mjena za Ladu Nivu 4x4, uz dogovor.
Tel. 061 202 816.
z Kia Ceed karavan, 1.6 benzin,
2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vo-
zilo. Tel. 062 857 130.
zKia Rio RS limuzina, metalik siva,
centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u
odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes.
2011. Tel. 061 156 309.
z Korsa 1.2 B, 88. god., reg. do 8.
2011., nove gume, odli~no o~uvan,
1.250 KM. Tel. 062 322 467.
z MB Atego 815, registrovan, 2004.
god., 54.000 km, cijena: 29.000 KM. Tel.
061 784 790.
z Mercedes CLS 350, 2008. god.,
mo`e i zamjena za manje uz doplatu.
Tel. 033 760-780.
zMercedes E 220 CDI, 2004. g., cr-
ni metalic, automatik, ekstra stanje,
30.000 KM. Tel. 061 101 410.
zMercedes ML 350, 2006. god., re-
gistrovan, dosta dodatne opreme, cije-
na 25.000 EUR-a. Tel. 061 913 762.
z Motor „Mercedes“ 190-200 dizel,
odli~no stanje. Tel. 061 252 805.
z Najjeftinija registracija vozila, gr-
atis tehni~ki pregled. Tel. 062 316 911.
zOpel Astra 2008., GTC sport cupe
1.6, 115 KS, crvena met., odli~no sta-
nje, gara`irana, pre{la 90.000 km. Tel.
062 156 882.
zPassat karavan, 1.9 TDI, 81 KW, 98.
god., klimatronik, full, metalik zeleni.
Tel. 061 221 906.
zPeugeot 205, 89., benzin, mo`e za-
mjena za gra|. materijal, 2.000 KM. Tel.
063 824 901, Sarajevo.
z Pe`o 207 dizel 1,4 2008 god. reg-
istrovan, klima, CD, abs, servo, cijena
13500 KM, Sarajevo. Tel. 061 555 156.
zPolo, 1996. god., 1.0, tek registrovan,
sa svom opremom. Tel. 061 206 689.
zProdaja, ugradnja, remont alnase-
ra, alternatora, motora brisa~a. Tel.
061 365 193.
zProdajem Golf 87. g., turbo dizel, re-
gistrovan, cijena po dogovoru. Tel. 061
266 981.
zProdajem Ford eskort, 1.8 TDI, 97.
god, karavan, klima, registrovan do
07.2011. Tel. 061 136 150.
zProdajem Mercedes 190 dizel, au-
tomatik, 88., registrovan, gara`iran,
odli~an, 6.000 KM. Tel. 061 500 037.
zProdajem za Golfa alnaser, altena-
tor, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i mo-
nta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470.
z Punto 1.2, 2000. god. Pe`o 206,
2001. god. Reno 5, 1991. god. Tel. 061
257 470.
zReno 11, registrovan, stanje dobro,
boja metalik, cijena po dogovoru. Tel.
061 143 519.
zReno Clio 99. god., klima, automa-
tik. Tel. 061 249 467.
zReno Kangu 2005., zatvoreni. Tel.
061 958 001.
zReno Klio 1.2, motor 16 W, godi{te
2003., ful oprema, 4 airbaga. Tel. 062 622
700.
zReno Megan II 1.6 16 V, 12. 2003.,
god., registr., klima, ABS+EP, bord,
ko`a, airbag x 6, CD, MP3, crni, 3 vr-
ata. Tel. 061 202 888.
zReno Megan II, 1.6, 16V, 12./2003.
god., klima, ABS+ESP, bord, ko`a, CD,
aribag x6, crni, 3 vrata. Tel. 061 202 888.
zReno Megan prednje desno sjedi{te,
crno, Reno Skenik desni far „Valeo“. Tel.
063 405 987.
zReno Megan, 2003., benzin 1.6, ful
oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz
Njema~ke, cij. 8.500 KM. Tel. 061 107
285.
zRetrovizorska ogledala za sve vrste
auta, 5 KM. Tel. 061 512 799.
z[ofer{ajbe nove i polovne za sve ti-
pove vozila. Tel. 061 749 462.
z[koda felicija, 1.3 benzin, 2000 god.,
3600 KM Tel. 061 916 195
zVr{im izradu i ugradnju, ma{insku
obradu ogledala za retrovizore, povo-
ljno. Tel. 061 382 478.
zVW Caddy SDI teretni, registrovan,
1997. god., cijena 4.500 KM. Tel. 061
784 790.
zVW Caddy SDI teretni, registrovan,
2003. god., 180.000 km, cijena 6.500
KM. Tel. 061 784 790.
zZa Pasat el. motor za podizanje sta-
kla na vratima. Tel. 061 260 598.
Kupovina
zKupujem havarisana vozila: Pasat
karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504
190.
zOtkupljujem ispravna vozila na bh.
tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod
tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061
315 798.
zKupujemo sve vrste vozila, strane
table, havarisana, neispravna. Tel. 061
820 000.
zKupujem havarisana i rashodova-
na vozila. Tel. 063 459 893.
zKupujem havarisana i ostala auta.
Tel. 061 614 887.
Izdavanje
z Izdajem poslovni prostor kraj
Begove d`amije 12 m2, 6 metara
izloga du`ine. Javiti se poslije 16
h na telefon: 033/243-489.
bb
z Dru{tvo Crvenog krsta/kri`a
BiH iznajmljuje magacinski, ka-
ncelarijski i parking prostor uku-
pne povr{ine 977 m2. Navedeni
prostor nalazi se u Sarajevu, ul.
Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 47. Pr-
ostor se mo`e pogledati svaki ra-
dni dan od 9-14 sati. Kontakt tel.:
061 534 416 i 033 664-371.
2255-1tt
z Izdajem namje{tenu garsonje-
ru na Ko{evskom brdu studenti-
cama, zaposlenim djevojkama,
parovima, 400 KM sa uklju~enim
re`ijama. Tel. 061 373 949, 061
223 941. 2693-1tt
z Izdajem namje{ten trosoban
stan, sa centralnim grijanjem, na
du`i period. Tel. 062 008 027.
2534-1Nd`
z Izdajem troiposoban stan na
Grbavici (kod zgrade OHR-a), 86
m2 sa dva balkona (jedan zatvor-
eni). Povoljno. Tel. 061 137 822.
3051-1tt
z Izdajem dvosoban stan potpu-
no renoviran i luksuzno na-
mje{ten u Sarajevu, Hrasno, pre-
ko puta Bosmala. Cijena 500 KM.
Tel. 061 136 686. 262-1Tz
z Hitno se izdaje poslovni pro-
stor veli~ine cca 300 m2 + galeri-
ja (po potrebi) u sklopu Shoping
centra Koreja. Cijena povoljna!
Tel. 061 237 039 ili 061 778 367.
N.
z Izdajem stan dvosoban, na-
mje{ten, u zgradi u centru, 500
KM. Tel. 061 142 704. 3057-1tt
z Izdajem povoljno sobu stude-
ntima kod FDS: cen. grijanje,
internet, kablovska. Tel. 061 782
192. 3058-1tt
z Izdajem poslovni prostor po-
vr{ine 25 m2, zgrada „Mali Bo-
smal“ Hrasno! Tel. 061 540 772.
3081-1tt
zAerodrom. naselje, pos. prostor 40
m2, za agencije, predstavni{tva, kance-
larije sa papirima. Tel. 061 857 012.
zAl. Polje B, soba 120 KM. Tel. 033
546-824.
zAlipa{ina 183A, pos. prostor 90 m2
uz glavnu saobra}ajnicu, za sve namje-
ne. Tel. 061 228 524, 033 486-558.
z Apartman izdajem na Bjela{nici.
Tel. 062 320 648.
zApartmansko preno}i{te iznad Ka-
tedrale, parking, kablovska, 20 KM po
osobi. Tel. 061 339 647.
zApartmansko preno}i{te u centru
grada sa extra oprem. sobama, TV,
sat., c. grijanje, parking, 15 KM po oso-
bi. Tel. 062 530 601.
z Ba{~ar{ija, Kazazi br. 18, izdajem
pos. prostor 13 m2. Tel. 061 207 385.
zBlizu FDS, OBN-a i Kampusa, dvo-
soban namje{ten stan. Tel. 062 439 329,
061 437 719, 066 430 574.
zCazinska, prazan stan na spratu, pr-
iv. ku}a, sve odvojeno, ulaz, voda, str-
uja. Tel. 033 654-662.
zCentar - Papagajka, nudim no}enje
u luksuzno opremljenom apartmanu.
Tel. 061 724 725.
zCentar, Grbavica, dvos. namje{ten
stan, stamb. zgrada, 500 KM. Tel. 061
865 011.
zDobrinja 5, izdajem pos. prostor 65
m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006.
z Dvosoban namje{ten ili prazan
stan na D. Malti. Tel. 061 325 750.
z Garsonjera za izdavanje ili pre-
no}i{te, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665.
z Garsonjeru polunamje{tenu izda-
jem, poseban ulaz, centralno grijanje.
Tel. 033 638-006.
z Gornje Ciglane, uz cestu, izdajem
prostor u zgradi, prizemlje, 50 m2, ci-
jena 500 KM. Tel. 061 357 786.
zGrbavica 1, izdajem gara`u ispod tr-
anzita. Tel. 063 639 213.
z Grbavica, dvosoban namje{ten
stan, priv. ku}a, I sprat. Tel. 063 639 213.
zGrbavica, prazan stan, vis. prizemlje,
45 m2, stan je nov. Tel. 061 212 241.
zHrasno, sobe za no}enje i kra}i bo-
ravak. Tel. 062 100 285.
zHrasno, u Malom Bosmalu, pos. pr-
ostor 50 m2. Tel. 033 663-468, 061 254
038.
zIzd. dvosoban namje{ten stan, pr-
ivatna ku}a, poseban ulaz, grijanje,
kablovska. Tel. 033 653-823, Pofali}i.
zIzdaje se gara`a D`id`ikovac, Sar-
ajevo. Tel. 061 480 001.
z Izdajem stan u Dobojskoj ulici
kod policijske akademije, pogodan za
tri osobe, 130 KM po osobi, mo`e i
porodica. Tel. 061 256 381
z Izdaje se jednosoban namje{ten
stan. Tel. 033 201-973.
zIzdajem 100 m2 poslovno-stamb. i
150 m2 stambenog prostora u Doglo-
dima. Tel. 061 561 132.
zIzdajem 2-soban namje{ten ili pr-
azan stan, D. Malta. Tel. 061 325 750.
zIzdajem dvosoban namje{ten stan
na Aneksu blizu trolejbuske. Tel. 033
663-468, 061 254 038.
zIzdajem dvosoban namje{ten stan
na N. Breki, povoljno. Tel. 033 440-902.
zIzdajem dvosoban namje{ten stan,
eta`no grijanje, u Grbavi~koj ulici.
Tel. 033 667-008, 062 972 326.
z Izdajem dvosoban polunamje{ten
stan u Pofali}ima. Tel. 062 138 500.
zIzdajem gara`u u [opingu-Grbav-
ica, vanjska strana. Tel. 657-189, 061 912
565.
zIzdajem ili prodajem radnju na Si-
ranu. Tel. 062 917 009.
z Izdajem jednosoban namje{ten
stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Ve-
le{i}i. Tel. 033 442-131.
zIzdajem jednosoban stan za 2 stu-
denta ili zaposleni, eta`no grijanje,
povoljno, Ko{evsko brdo. Tel. 061 537
239.
zIzdajem jednosoban stan za 2 stu-
denta ili zaposleni, eta`no grijanje,
povoljno, Ko{evsko brdo. Tel. 061 537
239.
z Izdajem komforan 3 sobe stan,
eta`no plin. grijanje, sun~an, Logavi-
na, cijena 700 KM. Tel. 061 72 58 59,
061 135 661.
zIzdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa
200 m2 vrta, strancima, sre|ena, nena-
mje{tena. Tel. 061 156 262.
zIzdajem na du`e vrijeme dvosoban
stan, centar. Tel. 061 514 301.
zIzdajem namje{ten jednoiposoban
stan, grijanje, kablovska, 300 KM, Ve-
le{i}i. Tel. 061 200 327.
z Izdajem namje{ten jednosoban
stan, poseban ulaz, c.g., Vele{i}i. Mob.
061 803 662.
z Izdajem namje{ten tros. stan u
zgradi, Zagreba~ka, centr. grijanje, ka-
blovska, internet, blindo vrata. Tel. 061
067 859.
zIzdajem od 80-100 m2 extra opre-
mljenog prostora u posl. zgradi DHL-
a u Sarajevu-Ned`ari}i. Tel. 061 130 504,
od 16-20 h.
zIzdajem opremljenu kafanu preko
puta stadiona Ko{evo. Tel. 062 434 290.
zIzdajem p. prostor 240 m2 za sve na-
mjene sa parkingom uz glavnu cestu,
Saraj polje. Tel. 061 545 358.
zIzdajem poslovne prostore, za razne
namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156
262.
z Izdajem poslovni prostor u
Ned`ari}ima. Tel. 061 221 706.
zIzdajem prazan jednosoban stan u
zgradi. Tel. 061 109 575.
zIzdajem radnju 12 m2, na autobu-
skoj stanici u Hrasnici. Tel. 061 330 979,
033 657-673.
zIzdajem sobe kod Sebilja, Ba{~ar{ija,
sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM.
Tel. 061 192 073.
zIzdajem sobu studentima isklju~ivo
vjernicima-muslimanima, na Ko-
va~i}ima. Tel. 061 515 702.
zIzdajem sprat ku}e Ilid`a, komplet
namje{ten, stranci i zaposleni ljudi. Tel.
033 637-494, 061 257 567.
zJednokrev. soba (Otoka), upotreba
kuhinje. Tel. 645-568.
zJednos. stan namje{ten, priv. ku}a,
[ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061
781 073, 033 485-657.
zJednos. zaseban i opremljen stan sa
grijanjem, lijepa lokacija, Breka II.
Tel. 033 538-185, 062 147 003.
zNamje{ten jednos. stan, [vrakino,
studenticama ili mla|em bra~nom pa-
ru. Tel. 061 927 285.
z Namje{ten stan 40 m2, poseban
ulaz, uposlenim ili studentima. Tel. 033
203-463, 062 547 110.
zNamje{ten stan na Dobrinji 1, ce-
ntr., internet, kablovska. Tel. 061 211
005.
zNamje{ten trosoban stan sa centr-
alnim grijanjem, na du`i period. Tel.
062 008 027.
zNamje{tena garsonjera studentica-
ma IV godine ili ozbiljnoj zaposlenoj
osobi,6 mjeseci kirija. Tel. 061 272
743.
zPekaru sa dvije zidane pe}i i ma{ina-
ma izdajem, 500 KM. Tel. 061 160 129.
z Podhrastovi-centar, namje{ten je-
dnosoban stan. Tel. 061 320 242.
zPos. prostor 32 m2, Grbavica. Tel.
033 810-047, 061 865 158.
zPos. prostor 80 m2 za sve namjene.
Tel. 033 235-117, 061 265 588.
zPos. prostor 90 m2, uz glavnu sao-
bra}ajnicu za sve namjene, ul. Ali-
pa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558.
z Poslovni prostor na [ipu, nov 35
m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062
320 648.
zPrazan dvoipos. stan na Malti, ki-
rija unaprijed. Tel. 061 256 445.
zPrazan dvosoban stan, sve posebno,
plinsko grijanje. Tel. 033 521-541.
zSaraj polje, p. prostor 110 m2, za sve
namjene, na glavnoj cesti, prilaz za {lep-
ere. Tel. 061 216 009.
zSaraj polje, p. prostor 120 m2, za sve
namjene, na glavnoj cesti, prilaz za {lep-
ere. Tel. 061 216 009.
zSobe za preno}i{te i dnevni boravak,
TV, kupatilo. Tel. 062 644 055.
zSobu sa balkonom, WC poseban, za-
poslenoj `eni, kod tramvajske Pofali}i.
Tel. 061 842 319.
zSokolovi} Kolonija, izdajem stude-
ntima namje{ten stan, centralno grija-
nje. Tel. 061 234 012.
zStan 80 m2 namje{ten u novogra-
dnji, Grbavica kod OHR-a, 800 KM.
Tel. 061 142 704.
zStan na Otoci, ul. Br~anska, za dvi-
je djevojke, studentice. Tel. 033 545-183,
061 324 003.
z Tros. namje{ten stan u priv. ku}i,
ulaz poseban. Tel. 062 376 354.
zTros. stan na ^. Vili, 1 kat, centr. gr-
ijanje. Tel. 061 842 626.
z U strogom centru Heco-pijace,
izdajem pos. prostor 20 m2, pogodan za
ugostiteljstvo i druge djelatnosti. Tel.
061 249 249, 061 531 130.
zZenica - centar, izdaje se pos. pro-
stor pogodan za mikrokreditne ba-
nke, urede, predstavni{tva, apoteke, zu-
bne, salone i sl. Tel. 061 189 895.
www.nekretnine.ba
Prodaja
z Prodajem dvosoban komforan
stan 57 m2, c. grijanje, IV sprat,
H. ^emerli}a - Pofali}i, bez posr-
ednika. Cijena fiksno 110.000
KM. Tel. 061 320 780.
2518-1Nd`
z Prodajem pos. prostor 91 m2 -
Breka, preko puta ulaza u Orto-
pediju, renoviran, pogodan za sve
namjene, prodaja bez posrednika.
Tel. 061 214 152, 061 214 162.
1870-1tt
z Prodaje se ili izdaje poslovni
prostor u Tuzli, SKPC Mejdan,
povr{ine 320 m2, cijena po dogo-
voru. Tel. 063 491 151. 222-1Tz
z Dobrinja novogradnja, stano-
vi: 52, 61, 63, 67, 120 m2,
uknji`eno, prevod odmah. Tel.
061 398 786. www.ahaeti.ba
2717-1tt
z Hrasno - 59 i 30 m2. Breka - 72
m2. Alipa{ino P. - 53, 59, 64 i 71
m2. Grbavica - 48 i 131 m2. Isto~.
Sarajevo - 54 m2. Dobrinja - 49, 55,
66 i 88 m2. Marin Dvor - 39 m2.
Pofali}i - 40 m2. [vrakino S. - 25
m2. Tel. 061 375 787. 3023-1tt
z Vogo{}a, centar, jednosoban
stan 36 m2 i trosoban 79 m2 +
veliki balkon, lift, parking, 1.495
KM/m2. Tel. 062 909 887.
2657-1Nd`
z Prodajem poslovni prostor
Ilid`a, Mala aleja, ulica Emina
Boguni}a ^arlija, za sve namjene.
Tel. 061 485 444, 036/572-101.
281-1Mo
z Prodajem kvalitetan stan u ce-
ntru Had`i}a 61 m2, 82.000 KM.
Tel. 063 970 836. 3092-1tt
z Aerodromsko naselje, prodajem
jednosoban stan, cijena po dogovoru.
Tel. 062 813 238.
z Al. Polje, jednos. stan 39 m2+ba-
lkon, III sp. Tel. 061 276 004.
zAlipa{ino, 54 m2, 160 m2 i 60 m2,
90.000 KM, Dobrinja 56 m2, adaptir-
an. Tel. 061 288 939.
zAlipa{ino, garsonjera 3 sp., 27 m2,
Geteova, renovirana, 50.000 KM. Tel.
061 507 960.
zAlipa{ino, garsonjera 3 sp., 27 m2, re-
novirana, fix. 50.000 KM. Tel. 061 507 960.
zBos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500
m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, cijena 50
KM/m2. Tel. 061 156 886.
z Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel.
061 156 886.
zCentar, A. Jabu~ice, prodajem stan,
I sprat, 71 m2 + 6,5 m2 lo|a/balkon, pa-
rking obezbije|en. Tel. 061 137 510.
zCentar, prodajem poslovni prostor
157 m2, parking, pogodan za sve namje-
ne. Tel. 061 803 029, 061 170 426.
zCentar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem
stan 67 m2. Tel. 062 789 512.
zCentar-Dalmatinska, stan 121 m2,
visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos.
prostor. Tel. 033/221-533.
z D. Jo{anica, Vogo{}a, nedovr{ena
ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel.
061 260 598.
zDev. vikendica sa 9.000 m2 zemlje,
Donje Vlakovo. Tel. 065 877 065.
zDobrinja C-5, 2,5-soban stan 67 m2,
sa gara`om, renoviran, PVC stolarija,
plinsko grijanje, 1/1, I sprat. Tel. 062 346
780.
50 Petak, 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
zIZDAJEM POSLOVNO ST-
AMBENI OBJEKAT 600 M2,
POTPUNO OPREMLJEN.
POGODAN ZA BANKE, AM-
BASADE, KLINIKE, ITD.
LOKACIJA - VI[NJIK BR. 2.
TEL. 061 132 221. 2940-1TT
zDobrinja C-5, ul. R. Demird`i}a, I
sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel.
061 305 928.
zDobrinja, dvos. stan 65 m2, sa dva
balkona, prodajem, vis. prizemlje. Tel.
065 877 065.
z Dubrovnik, prodajem dvosoban
stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon
sa pogledom na Gru{ku luku. Tel.
00385 20 418-192.
zDvos. stan 53 m2, II kat, ul. Topal
Osman Pa{e. Tel. 601 842 626.
zDvos. stan u centru, 53 m2, ul. A.
Jabu~ice. Tel. 061 842 626.
z Dvos. stan u strogom centru, ul.
Muvekita. Tel. 033 226-759.
zDvos. u Sarajevu, ul. Vrazova, I sp.,
renoviran, parking obezbije|en. Tel.
061 173 715.
zFojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa ga-
ra`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel.
061 260 598.
zGrbavica-[oping, troiposoban stan
85 m2/2.100 KM (renoviran), sa ga-
ra`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797.
zHrasno, D`amijska, stan 37 m2 +
4 m2 lo|a, cijena 76.000 KM. Tel. 061
906 566.
zIlid`a, 3 eta`e, tek adaptiran 146 m2,
parking, ba{ta, 185.000 KM. Tel. 061
288 939.
zIlid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483
m2 stamb. prostora i 676 m2 oku}ni-
ce. Tel. 065 877 065.
zIlid`a, nov stan 70 m2, sa 2 ustaklje-
ne lo|e, cijena po sporazumu. Tel. 033
473-796.
zIlid`a, Plandi{te, Bosanski ljiljan 17,
objekat P+S+P 150 m2, ba{te 150 m2,
1/1. Tel. 062 319 563.
zIlid`a-Lu`ani, 54 m2, 58 m2, 59 m2,
78 m2, centar 78 m2. Tel. 061 288 939.
zIlid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III spr-
at, cijena po vi|enju. Tel. 033/623-
534.
z Ilid`a-Lu`ani, stan 95 m2+ga-
ra`a. Tel. 625-652.
zIlid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, pri-
zemlje + 2 sprata, sa gara`om i posl. pr-
ostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061
226 007.
zIsto~no Sarajevo-Lukavica, pos. pr-
ostor 38 m2, i stan na spratu 62 m2, je-
ftino. Tel. 065 877 065.
zJako uslovan stan sa odli~nim c.g.,
89 m2, sa 2 ustakljene lo|e, 2 WC-a,
vlas. 1/1., useljiv. Tel. 062 509 471.
z Jednoipos. stan adapt., na
Ko{evskom brdu, 40 m2, 2 kat. Tel. 061
842 626.
zJednos. stan na Vi{njiku, 31 m2, po-
trebna adaptacija. Tel. 061 501 417.
zJednos. stan u zgradi, I sp., Had`i}i,
bez posrednika. Tel. 062 843 850.
z Klju~, podru~je Bebi}i, iznad Va-
trogasnog, prodajem 6 dunuma ze-
mlje. Mob. 062 364 214. Tel. 053 222-
928.
z Ko{evsko, prodajem jednosoban
stan. Tel. 061 202 497.
zKu}a 250 m2, Alifakovac, novija gr-
adnja. Tel. 033 810-047, 061 865 158.
zKu}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za
stan. Tel. 062 165 566.
zKu}a u centru sa pos. prostorom i
ba{tom. Tel. 063 370 681.
zKu}a u Tar~inu, 8x9 m, na sprat, te
2.000 m2 oku}nice i 4.000 m2 zemlje
500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel.
061 299 127.
zLu`ani, stan 54 m2, I sprat. Tel. 065
645 108.
z M. Dvor - centar, jednosoban 40
m2. Tel. 061 132 327.
zMalta, stan 66 m2, ul. E. [ehovi}a
50, III sprat, sa dva balkona, renovir-
an, cijena 135.000 KM. Tel. 062 969
774.
zManji dvos. stan novogradnja na M.
Dvoru. Tel. 061 501 417.
z Mojmilo, prodajem zemlju sa po-
gledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739,
061 817 960.
zNed`ari}i „Tibra Pacifik“ novogr-
adnja, stan 55 m2 sa dvije sobe i dne-
vnim boravkom, pogled prema gradu,
cijena 1.750 KM/m2 sa PDV-om. Tel.
061 504 425.
zNed`ari}i „Tibra Pacifik“ novogr-
adnja, stan 58 m2 i 82 m2, ekstra po-
voljno. Tel. 061 504 425.
zNed`ari}i „Tibra Pacifik“, novogr-
adnja, garsonjera 34 i 38 m2, cijena po-
voljna. Tel. 061 072 815.
zOtes, kraj puta za Ilid`u, plac 1.350
m2, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749
442.
zPale, jednoiposoban stan 43 m2, III
sprat, nov. Tel. 065 581 363.
zPlac 400 m2 u Doglodima, vlas. 1/1.
Tel. 061 566 412.
zPofali}i, novogradnja, ve}a ku}a, 2
stana, 3 posl. prostora, na placu od 810
m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122.
zPovoljno prodajem garsonjeru u ce-
ntru Ilija{a 28 m2, prizemlje, pogodna
za poslovni prostor, zvati poslije 17 h.
Tel. 062 006 319, 033 621-119.
zPovoljno prodajem ku}u sa oku}ni-
com, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka
122. Tel. 061 201 700.
zProdaje se ku}a na Bistriku pov. 250
m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10
minuta hoda. Prelijep pogled na grad.
Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa
odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze
2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papi-
ri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno
renovirana. Ima ba{tu. Tel. 061 842 242.
zProdajem ~etvorosoban stan, stro-
gi centar Ba{~ar{ija. Tel. 061 192 073.
zProdajem dvosoban renoviran stan
Gornje Ciglane, PVC, gas, 48 m2 + ba-
lkon, 58.000 EUR-a. Tel. 061 486 739.
zProdajem farmu koka sa dva obje-
kta, dva duluma kivi, ku}u na sprat, sve
na 4 duluma zemlje, ^apljina-Struge
bb. Tel. 036 809-009, 062 114 903.
z Prodajem gara`u 14 m2, Rudija
Alva|a 10, Dobrinja. Tel. 061 897 959.
zProdajem garsonjeru u centru Sa-
rajeva, 21 m2, I sprat, centralno grija-
nje. Tel. 063 209 378.
zProdajem komforan stan u centru
u vojnoj zgradi, 94 m2. Tel. 061 548 278.
z Prodajem ku}u u izgradnji -
Ned`ari}i. Tel. 061 131 297.
zProdajem ku}u! Ve}a - novija gra-
dnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061
160 068.
zProdajem ku}u, pomo}ne objekte,
{uma, livada, vo}njak, ukupno 15 du-
luma. Tel. 061 218 004.
z Prodajem kvalitetan stamb.-posl.
objekat uz magistralu kod Had`i}a, po
cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531
130, 061 249 249.
zProdajem lijepu bosansku ku}u na
dobroj lokaciji, cijena 105.000 EUR-a.
Tel. 033 239-910.
z Prodajem plac, dulum obradive
zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel.
033 457 182
zProdajem ~etverosoban dvoeta`ni
stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije.
Tel. 061 336 726.
zProdajem ku}u na Poljinama. Tel.
061 856 179
zProdajem novu radnju na Dobrin-
ji, 31m2. Tel. 061 324 040
z Prodajem jednosoban stan 31m2,
strogi centar, iznad Katedrale. Stan je
jednosoban, adaptiran. Cijena 2500
KM po kvadratu, mogu}nost zam-
jene. Tel. 061 397 861
z Prodajem ku}u na Aneksu, pa-
piri 1/1. Tel. 061 222 141.
zProdajem novu ku}u u Sarajevu, na-
selje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata,
svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}ni-
ca povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom.
Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt.
Tel. 062 337 813.
zProdajem parcelu 12.500 m2, por-
ed puta Sarajevo-Kiseljak, u mjestu Ko-
bilja~a. Tel. 061 172 066.
zProdajem plac na Crnogorskom pr-
imorju (\enovi} kod H. Novog). Tel.
033 638-125.
z Prodajem poslovni prostor u Vo-
go{}i 240 m2, u dvije eta`e, hitno,
230.000 KM. Tel. 061 489 542.
zProdajem povoljno, hitno, zemlju
u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel.
00387 61 226 645.
zProdajem radnju na pijaci Ciglane,
adaptirana, odmah useljiva, povoljno.
Tel. 063 191 659.
zProdajem stan 55 m2, prizemlje +
dvori{te za 2 parkinga + 2 podruma,
austrijska gradnja - dvoorijentisan.
Tel. 066 203 642, Bistrik 62.
zProdajem stan 70 m2 I spr. i od 40
m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061
513 012.
zProdajem stan na Mejta{u 88 m2,
extra sre|en, namje{ten, sa gara`om,
230.000 KM. Tel. 061 156 262.
z Prodajem stan sa lo|om, 3. sprat,
plinsko grijanje, novija gradnja, podr-
um. Tel. 033 447-825, 061 335 327.
zProdajem stan u centru Zenice, 65
m2, na II katu. Tel. 061 690 848.
zProdajem stan u Novom Sarajevu,
86 m2, austrougarska gradnja, sre|en,
185.000 KM. Tel. 061 489 542.
zProdajem trosoban stan 66 m2, dva
balkona, IV sprat, nema lifta, ul. Zagr-
eba~ka - Grbavica. Tel. 033/481-399.
zProdajem u centru dvosoban stan.
Tel. 061 514 301.
zProdajem zidanu gara`u, 1/1, papi-
ri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel.
033 214-469.
z Prodajem-izdajem posl. objekat
1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asva-
ltiranim parkingom, uz magistralni put
Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili
vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor
u Sarajevu. Tel. 061 249 249.
z Rakovica [amin gaj, dun. ipo ze-
mlje. Tel. 033/514-565.
z Rakovica, ku}a i dun. zemlje, no-
vogradnja blizu d`amije, 85.000 KM.
Tel. 062 008 231.
zReljevo, parcelu za izgradnju ku}e,
3.000 m2, sve za 45.000 KM. Tel. 061
299 127.
z Socijalno, dvos. stan 55 m2, I sp.,
renoviran. Tel. 061 256 445.
zStan 106 m2, novija gradnja, Grba-
vica. Tel. 033 810-047, 061 865 158.
zStan dvosoban 56 m2, u centru, ul.
Ko{evo. Tel. 062 814 279.
zStan u centru 65 m2, I sp., zgrada
„Karingtonka“. Tel. 061 311 238.
zStan u centru Trnova, povr{. 49 m2,
dva balkona i dun. zemlji{ta (gra|. ze-
mlji{te), sve 1/1. Tel. 062 876 883.
zStan u Had`i}ima 61 m2, ili zamje-
na, nov, uknji`en. Tel. 065 480 165.
z Stari Grad, devastirana ku}a, 330
m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000
EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853.
zStaru bos. ku}u sa 2 dun. zemlje po-
red potoka, vrlo povoljno. Tel. 030
596 293, 062 139 427.
zStup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. pr-
ostorom od 80 m2 i stanom iznad, au-
topraonica i parking. Ulaz sa glavne ce-
ste. Sve renovirano, komunalije uredne,
vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608.
zTroipos. stan na M. Dvoru, V.P., po-
godan za kancelarije. Tel. 062 608 005,
066 439 407.
zU centru M. Dvor, 94 m2, 220.000
KM. Tel. 061 288 939.
zU Orebi}u apartman 27 m2, balkon,
klima, cijena 33.000 EUR-a. Tel. 00385
20 713 793.
zUl. Ko{evo 5/III, prodajem stan 54
m2, dvosoban, u centru. Tel. 062 814
279.
z Vogo{}a - dupleks ku}a: jednoso-
ban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa
6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000
KM. Tel. 436-322.
zVogo{}a centar, adaptiran jednoso-
ban stan 36 m2, 54.000 KM. Tel. 062 99
32 53.
zVratnik, ku}a sa svim priklju~cima,
vl. 1/1. Tel. 061 139 592.
zVratnik, ku}a sa tri zasebna stana
i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268.
z Vrbanju{a 166, kod restorana
„Kibe“, manju ru{evnu ku}u, svi pri-
klju~ci, vl. 1/1. Tel. 061 212 241.
z Zemlji{te 1.600 m2 preko puta
stare „[kafe“, Gl. polje. Tel. 061 745 586.
Potra`nja
z Kupujem manju vikendicu sa
oku}nicom do 1.000 m2, mo`e i
devastirana ili zapo~eta gradnja.
Tel. 061 147 258. 3027-1tt
zPotrebno vi{e manjih stanova, pr-
aznih i namje{tenih za izdavanje (Agen-
cija). Tel. 061 031 330.
zStrancu potreban manji stan do 60
m2 u zgradi za izdavanje na du`i per-
iod (Agencija). Tel. 061 522 190.
zKupujem manju garsonjeru u Sa-
rajevu. Tel. 061 031 330.
zKupujem stan do 50 m2, na relaci-
ji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel.
061 237 344.
z Kupujem poslovni prostor u Fer-
hadiji. Tel. 063 639 478.
zHitno kupujem vi{e manjih stano-
va za prodaju i izdavanje. Tel. 061 214
306, 033 203-127.
zAgenciji potrebno vi{e praznih i na-
mje{tenih stanova za iznajmljivanje.
Tel. 061 437 732.
zPotrebno vi{e ku}a, stanova i gra|.
zemlji{ta za prodaju na podru~ju Ilid`e.
Tel. 062 737 207.
zAgenciji potrebni stanovi za izna-
jmljivanje. Tel. 061 925 649.
zPotreban stan za zaposlenu stranu
`ensku osobu na godinu dana. Tel. 061
142 704.
Zamjena
z Mijenjam ku}u u Zvorniku za
stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817
960.
z Alipa{ino polje C-faza, mijenjam
1,5-soban stan 47 m2, za manji uz na-
knadu. Tel. 062 525 786.
zMojmilo, dvoiposoban, I sprat, ce-
ntralno, za sli~an oko II gimnazije uz
dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761
424.
zMijenjam ili prodajem stan u Ka-
sindolu 37 m2, I sprat, za federalno Sa-
rajevo (30.000 KM). Tel. 062 348 159.
zDobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan
dvosoban stan, 4. sprat, mijenjam za isti
(sli~an) u Sarajevu, mo`e i prodaja. Tel.
061 220 179.
z Breka, 52 m2 stan sa ba{tom, mi-
jenjam-prodajem za garsonjeru uz do-
govor. Tel. 061 183 433.
z Hrasnica, mijenjam stan 53 m2
(suteren), plinsko cent. grijanje, za
manju ku}u u KS, vlasni{tvo 1/1. Tel.
061 867 880, 066 620 498.
z Zamjena-prodaja, stan u Sarajevu
52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel.
033 542-668.
z Mijenjam dva dvos. stana na Ma-
lti za ve}i u N. Sarajevu, uz doplatu. Tel.
061 256 445.
zDvos. stan 55 m2, I sp., renoviran
na Malti za manji uz doplatu. Tel. 061
256 445.
z Dvos. stan 54 m2, prizemlje kod
KLAS-a, novogradnja, za manji u N.
Sarajevu. Tel. 062 368 165.
zVELIKA AKCIJA!!! U prodaji
su bukova cijepana drva od 35 do
65 KM. Ugalj kameni 145 KM,
drveni 75 KM. Sve mo`e u
vre~ama. Penzionerima na 10 ra-
ta. Isporuka isti dan. Tel. 061 247
186, 061 785 535.
2475-1Nd`
z SUHA KO BARUT! Bukva i
grab cijepana, ~okovi i balvani od
40 do 60. Kreka komad 80. Bano-
vi}i kocka i orah 150. Juka. Tel.
061 025 311. 2561-1Nd`
z„OGRIJEV NA 10 RATA“! Bu-
kova i grabova drva (}utci, cijepa-
na). Ugalj Banovi}i (kocka, or-
ah). Drveni ugalj Kreka. Popust
na ve}e koli~ine. Prijevoz obezbi-
je|en. Tel. 061 670 068.
2589-1Nd`
z U prodaji su iscijepana bukova
drva po vrlo povoljnoj cijeni. Ci-
jena 1 m = 55 KM, kao i sve vrste
drvenog i kamenog uglja. Cijena
1 T = 150 KM (kameni). Drveni
1 T = 80 KM. Kontakt tel. 061
625 196.
z Rasprodaja ku}nog namje{taja
u trosobnom stanu, u odli~nom
stanju. Povoljno. Tel. 062/56 99
90. 3064-1tt
z Plinska pe} na dimnjak Emina 6,
sa sulunarima i original crijevima, sve
150 KM, mo`e i jeftinije. Tel. 061 199
442, 033 621-733.
z Prodajem Braunove mre`ice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906.
z Prodajem vlastite }urke, patke,
guske, horoze, `ive, o~i{}enje ili
osu{ene, gu{~ije salo za lijeka, donosim
na adresu. Tel. 061 925 691.
zTuristi~ki vodi~ „100 turisti~kih de-
stinacija BiH“. Mob. 061 757 925.
zNove originalne dijelove za indu-
strijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel.
062 876 691.
zSvje`a ljekovita jaja prepelica hra-
njene prirodnom hranom bez konce-
ntrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna do-
stava. Tel. 061 504 425.
zMediven, njema~ke ~arape za vene,
`enske duge i kratke, original, povoljno.
Tel. 061 052 033.
z3 ko{nice, 1 kau~, 2 fotelje, 1 polu-
kau~, 1 trpezarijski i 1 kuhinjski sto.
Tel. 624-820.
zNovu motornu pilu Stihl 200 KM
i za{titne plo~e za Jotul pe}. Tel. 062 474
657.
z[krinju zarmziva~ 210 lit. Gorenje,
100 KM. Tel. 062 972 512.
zSve vrste rezane gra|e, lamperiju,
b. pod. Tel. 065 689 523.
zDoma}a, svje`a, ljekovita prepeli~ija
jaja, 30 kom. = 9 KM „A“ i 10 KM „S“
klasa. Prepelice nosilje = 5 KM, do-
ma}e koke nosilje = 10 KM. Besplat.
dostava. Tel. 061 138 184, 062 134
551.
z Bojler Gorenje malo kori{ten, 60
KM i ve{ ma{ina lux 600 obrtaja, 80
KM. Tel. 061 521 377.
zPolovan Sony plej stej{n 2 + ~ip +
d`ojstik + 5 igrica. Tel. 061 157 571.
z Plinsku pe} na zid, pivsku amba-
la`u, polovan crijep i vrata, sve po do-
govoru. Tel. 061 143 519.
zPolovan elektri~ni {poret Bosh, 50
KM. Tel. 062 972 512.
zRegal most o~uvan 250 KM, pisa}i
sto 50 KM, komoda 8 ladica skoro no-
va 120 KM, ~iko sand. za igra~ke 50
KM. Tel. 033 956 055, 061 828 709.
zManji fri`ider Obodin, 50 KM. Tel.
062 972 512.
zServisiranje, prodaja plej stej{na 1,
2, 3, Sony. Tel. 061 259 655.
zBijeli `eljezni krevetac sa to~kovi-
ma, 100 KM. Tel. 062 320 034.
z Kombi bojler Ravenheat 24 KW.
Tel. 061 185 753.
zRashladni pult, rashladnu komoru,
rash. vitrinu, rashl. ve}i fri`ider inox.
Tel. 061 156 309.
zEl. {poret „Beko“, trosjed, dvosjed,
jednosjed i stoli}. Cijena po dogovoru.
Tel. 061 143 596.
z Prodajem mlade ku~i}e tornjake.
Tel. 061 810 922.
zTenda zidna 4,50x2,50 m, i fri`ider
za ugostiteljstvo, povoljno. Tel. 061 519
750.
z Rashladni ormari, vitrine, police,
vage, kasa Oliveti. Tel. 061 958 001.
zTrosjed, dvosjed, fotelju, kau~, sto
i el. {poret Gorenje. Tel. 033/467-800,
061 157 478.
z Ma{ine za hem. ~i{}enje, mo`e i
ku}a sa ba{tom. Tel. 062 165 566.
zPrili~no nova ukrasna vitrina, ima
dvoja vrata, latice, boja bukve, dim.
170x110x40 cm, cijena 100 KM. Tel.
033 447-445, od 16 h.
zPolukru`nu sofu za sjedenje ili le`aj
i sobni sto, sve kao novo. Tel. 063 848
252, 063 887 680.
zPo{tanske markice iz li~ne kolekci-
je, stare 10 god. Tel. 062 530 190.
zPokvaren mobitel Samsung U 700,
displey u kvaru. Tel. 062 530 190.
zMobitel Nokia N95, siva, obi~na,
220 KM, i monitor Samsung, flat,
o~uvan, 50 KM. Tel. 062 877 535.
zBra~ni krevet na podizanje, ugao-
na za sjedenje, fotelja. Tel. 062 506 998.
z Nove rekete za stoni tenis, boljeg
kvaliteta. Tel. 061 159 507.
zBunda duga dlaka, crna od zeca iz
Njema~ke, duga. Tel. 061 159 507.
z Video „Orion“ sa daljinskim, 50
KM. Tel. 061 272 743, 065 631 342.
zAntidekubitis, du{ek 1,90x0,90 m,
sa kompresorom. Tel. 061 377 933.
zNovu fritezu i preklopni toster na
plin, kuhalo (3 gorionika), ro{tilj. Tel.
061 906 936.
z No`eve i {ajbe za ma{ine za meso
22, 32, 42. Tel. 061 906 936.
z Sportska opremu skije, {tapovi,
pancerice, brile, kacige, skafanderi,
jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape,
~izme skoro novo, povoljna cijena iz
Njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902
930
zTepihe - }ilime, nepal i perzijaner,
razne veli~ine i modele
izgledaju kao novi , 100% original ,
izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018
z Klizaljke baure, hokeja{ke,
plasti~ne i ko`ne razni modeli i broje-
vi skoro novo , povoljna cijena iz nje-
ma~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902
930
z Garderobu i obuæu , raznovrsno,
moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina,
skoro novo, povoljna cijena, iz
Njema~ke izuzetno povoljno za dalju
prodaju. Tel. 061 237 110
z Role razni modeli i brojevi ,
kacige štitnici skoro novo , povoljna ci-
jena iz njemaèke , mo`e i zamjena. Tel.
061 902 930
zUlje na prirodnoj bazi od bosansko-
azijskih trava za ko{tana oboljena i re-
umu. Tel. 033 463-306, 061 149 388.
zTrakice Contour za mjerenje {e}era
u krvi. Tel. 061 183 591.
zDva kaktusa u pupoljcima, veliki,
pogodni za hotele i ugostiteljske obje-
kte „lisi}iji rep“. Tel. 033 625-576,
Ilid`a.
z Ma{inu za ugostitelje - sije~e luk,
krompir, sir, salate (no`evi svih oblika).
Tel. 061 906 936.
zEl. {erpa za toplu ~okoladu, alum.
plehove za pitu. Tel. 061 906 936.
zProf. cijediljku za |us, vitrinu ve-
rtikalnu za torte (rotira). Tel. 061 906
936.
zLCD Filips 42 in~a i DVD, mikr-
ofone Yamaha. Tel. 062 368 165.
zKristalne ~a{e za {ampanjac, ~e{ki
kristal i pepeljare. Tel. 062 368 165.
zVjen~anicu-haljinu u extra stanju,
boja {ampanjca, cijena 250 KM. Tel.
061 843 084.
zHarmonika vrata „Marley“, proda-
ja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60
KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910.
z Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske `aluzine 20 KM, tra-
kaste zavjese, vanjske roletne, ha-
rmonika vrata, blindo vrata, PVC
prozori. Tel. 061 501 401. PTT
z Servis: ve{ ma{ina (Gorenje,
EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 2878-1tt
z „KIRBY“ - Dubinsko usisava-
nje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namje{taja, auta, pranje
portala, generalna ~i{}enja stano-
va i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fi-
rma „GLANZ“. Tel. 061 350 688.
2432-1Nd`
z ELEKTRI^AR sa VODOIN-
STALATEROM rade sve vrste
opravki i ugradnje bojlera, pe}i,
~esmi, kupatila, sanitarija, el. i
vodo inst. i sl. Tel. 061 222 228.
2263-1Nd`
z KANALIZACIJA - SUBA[I]
- Pro~epljenje i ispiranje kanali-
zacije (vozilo, 150 bari) - Ispitiva-
nje i pregled kanal-kamerom. Br-
ze intervencije, popravke,
odr`avanje... Tel. 033/223-560,
061 100 078. 2646-1tt
z Vodoinstalater sa dugogo-
di{njim iskustvom radi vodu
kvalitetno, moderno i otklanja
sve kvarove. Radimo sa ponci-
na~nim, bakrenim i zelenom pla-
stikom. Mobitel: 061 136 420.
1364-1Nd`
z Elektri~ar vr{i opravku bojle-
ra, ku}anskih elektri~nih aparata
i instalacija. Povoljno i kvalite-
tno. Tel. 061 213 103. 3005-1tt
z VODOINSTALATER-ELE-
KTRI^AR popravka i ugradnja
instalacija, sanitarija, bojlera, el.
pe}i, uti~nica, prekida~a. Tel. 061
180 120, 061 132 149.
2582-1Nd`
z EPC servis - servisiranje
ra~unara, laptopa i prate}e opre-
me; (re)instalacija sistema, konfi-
gurisanje wireless mre`e, izrada
web stranica. Veoma PO-
VOLJNO! Dolazak na adresu be-
splatan! Tel. 062 643 394.
2633-1Nd`
z „HIGIJENA“ - Dubinsko pra-
nje tepiha, 1 m2 - 1 KM i na-
mje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo:
061 141 944. Tuzla: 061 587 721.
3075-1tt
z Popravljam sve vrste fri`idera,
rashladnih ure|aja, sa garanci-
jom. Dolazak besplatan. Mob.
061 156 309. 2650-1Nd`
z Bravar, popravljam i ugra|u-
jem brave, gara`na vrata, ograde i
ostalo. Dolazim na adresu. Tel.
061 233 078. 2652-1Nd`
zServis ra~unara, instalacija Wi-
ndows-a 7, XP, Linux, itd. - 30
KM. Rje{avanje problema sa vir-
usima, internetom, mre`om, itd.
Dolazak na adresu. Tel. 061 337
178. 3080-1tt
zInstrukcije engleski, njema~ki i pr-
evod. Tel. 061 339 306.
zVodoinstalater - svi vodoinstalate-
rski radovi - kvalitetno, brzo, precizno,
~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733.
zDipl. in`enjerka daje instrukcije iz
matematike. Tel. 227-990.
zProfesorica hemije daje instrukci-
je. Tel. 667-880.
zProfesor francuskog i latinskog je-
zika daje instrukcije. Tel. 033 645-
307.
zProfesor engleskog jezika i ovla{te-
ni sudski prevodilac daje ~asove i pr-
evodi. Tel. 033 659-133 i 061 252 294.
z Radim molersko-farbarske poslo-
ve brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo
preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-
791.
zVK kerami~ar postavlja keramiku
najjeftinije u gradu. Tel. 033 444-630,
061 511 249.
zBravar VKV - radi ugradnju brava,
PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramo-
va, povoljno. Tel. 061 507 683.
zElektri~ar - izvodi el. radove brzo
i kvalitetno. Tel. 061 133 829.
z Kombi prevoz namje{taja, seli-
dbe, odvoz kabastog otpada, povoljno,
obez. radna snaga. Tel. 062 139 453.
zVr{im prijevoz putnika udobnim i
klimatiziranim kombijem T-4 VW.
Tel. 061 800 191.
zServis ra~unara „Majo“, instalaci-
ja windowsa, internet konekcija, anti-
virusna za{tita ra~unara, ~i{}enje vir-
usa, hardwerski i softverski problemi,
itd. Tel. 061 243 611.
zKirby dubinsko usisavanje i pranje
}ilima, etisona i sjede}ih garnitura, na-
jkvalitetnijim kirbijevim {amponima.
Tel. 062 118 202.
zProfesor njema~kog jezika uspje{no
daje instrukcije u~enicima i odraslim
osobama. Tel. 061 244 562.
zProf. njema~kog jezika daje povo-
ljno instrukcije i vr{i prevode. Tel. 062
618 039.
zDajem instrukcije iz njema~kog je-
zika. Tel. 061 588 626.
zVodoinstalater-elektri~ar, popravka
i ugradnja instalacija, sanitarija, bojle-
ra, el. pe}i. Tel. 061 180 120.
zStolarske usluge po povoljnim ci-
jenama. Tel. 061 336 541.
zDajem instrukcije srednjo{kolcima
i studentima hemije. Tel. 061 177 405.
zCentral. grijanje, plin. instalacije, za-
mjena konvektora itd., radimo kvalite-
tno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061
500 037.
Dnevni avaz petak, 4. mart/o`ujak 2011. 51
z „ZA SUPER SEX + NA-
JBR@I EFEKAT + ZA SUPER
BIZNIS (VPC 4 KM). VIA-
GRA + CIALIS + LEVITRA
+ BILJNA = HIT + PODE-
SNA I ZA BOLESNE! TEL.
061 807 485.“ 2976-1TT
z HITNO! RASPRODAJA
KOMPJUTERA PENTIUM
4, KOMPLET SA TASTAT-
UROM, MI[, INTERNET, XP
SISTEM, ITD. SAMO 99 KM.
TEL. 061 578 517. 3080-1tt
z PRODAJEM MOTEL KO-
NAK U SEMIZOVCU (LJU-
BINA), POTPUNO OPREM-
LJEN, 800 M2, VL. 1/1. TEL.
061 132 221. 2940-1TT
z INVESTITOR PRODAJE
STANOVE: D. VELE[I]I -
USELJIVO I NA GRBAVICI
USELJIVO ZA 2 MJESECA I
POSLOVNE PROSTORE NA
GRBAVICI - LJUBLJANSKA
UL. ZVATI IZA 13 H. TEL.
062 320 969. 2997-1TT
z „VIAGRA-PFIZER“ OR-
IGINAL! 50 i 100 MG. CIA-
LIS 20 MG, KAMAGRA GEL
100 MG. ZA BOLJI I DU@I
SEX. DOSTAVA. UPUTST-
VO. DISKRECIJA. POUZE-
]EM. TEL. 061 702 404.
2517-1ND@
zPrevoz za sve destinacije putni~kim
kombijem, profesionalni voza~, po-
voljno. Tel. 062 713 956.
zVr{im sve usluge molerskih rado-
va, gletovanje, laminat, kvalitetno i po-
voljno.Tel. 061 377 054
zSeminarski, diplomski, skeniranje
i obrada slika, povoljno, kvalitetno.
Tel. 062 877 535.
zIzra|ujem projektnu dokumentaci-
ju za legalizaciju objekata, vrlo po-
voljno. Tel. 062 558 574.
zMolerski radovi, uredno i po{teno.
Tel. 061 349 257.
zDajem ~asove iz matematike i sta-
tike |acima i studentima, uspje{no. Tel.
033 526-945.
zMajstor Dino jedn. stan sa pripre-
mom zidova, bijelo ili u boji KM 180.
Tel. 061 529 608.
zDajem instrukcije matematike i fi-
zike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453,
061 914 014.
z Dajem instrukcije iz hemije za
u~enike i studente. Tel. 066 891 378.
zPostavljam laminate, panel parke-
te i ostale vrste parketa. Tel. 061 828
391.
zIskusan profesor instruira matema-
tiku |acima uspje{no, povoljno, dola-
zim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695.
zStaklar obavlja kvalitetno staklar-
ske radove. Tel. 033/536-188.
zIskusan prof. (simult. prev.) prevo-
di na engleski i francuski, tehni~ku i
stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757
808.
zInstrukcije - engleski i arapski je-
zik. Profesorica. Tel. 033 611-023.
zRadimo ma{insko malterisanje i sve
vrste fasada. Tel. 061 338 919.
zAdaptacija stanova i ku}a, postavlja-
nje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo.
Tel. 061 510 373.
zMolujemo stanove vrlo povoljno, uz
za{titu, profesionalno. Tel. 061 965
054.
zSve vrste gra|evinskih poslova sa
garancijom. Tel. 061 740 127.
zGra|evinsko-zanatske usluge, zida-
nje, rigips, keramika, itd. Tel. 062 688
766.
z Presnimavanje sa video kaseta na
DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.
z Vr{imo presnimavanje sa VHS
kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389
427.
z Instruiram francuski i latinski,
povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347.
z Ameri~ko dubinsko usisavanje,
pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239.
z Servis - programiranje, prodaja
registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809.
zMatematika - instrukcije, profesor
sa iskustvom. Tel. 061 135 748.
zProf. daje instrukcije iz engleskog
jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim
na adresu. Tel. 061 227 439.
z Moler veoma brzo i efikasno mo-
luje va{e stanove. Tel. 061 926 333.
z[ivanje `. konfekcije, sve vrste pr-
epravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065
695 706, Alipa{no C-faza.
zEngleski jezik, sudski prevodilac,
prevod i poduka. Tel. 061 533 935.
zBravar - izra|ujem i montiram sve
od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel.
061 709 382.
zDrva re`em motornim `agom, va-
rim aparatom, radim i druge poslove.
Tel. 061 491 463.
zKerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061
202 713.
zMoler-majstor, kre~i, gletuje, farba
stolariju. Tel. 062 282 243.
zMoler radi sve vrste moleraja, ter-
mo fasade, rigips, ostalo, ~isto, kvalite-
tno, povoljno. Tel. 062 672 258, 063 897
818.
zIzrada plo~astog namje{taja, kuhi-
nja, plakara, stolova, polica, prema
katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093.
zKerami~arske usluge, moleraj, po-
stavljanje elektro instalacija, laminata
i rigipsa. Tel. 062 466 093.
z PC serviser nudi usluge opravke
ra~unara, XP, antivirus i drugo, dola-
zak besplatan. Tel. 062 328 044.
zU~enicima, srednjo{kolcima instr-
ukcije iz matematike, fizike, mehani-
ke, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-
196, Ilid`a.
z Uspje{no i povoljno tokom cijele
godine dajem instrukcije iz matemati-
ke. Tel. 220-173.
z Povoljno, ugradnja termo fasada,
molersko farbarski radovi, laminat,
rigips, keramika. Tel. 061 565 834.
z Molerske usluge, vrlo kvalitetno.
Tel. 062 127 525.
z^asovi engleskog jezika vikendom,
dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895.
zPrevoz skija{a na sve planine u T5
kombiju, sjedi{ta 1+8, povoljno. Tel.
062 606 611.
zKerami~ar radi kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 140 094.
zZidar i tesar radimo sve gra|evinske
radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468.
zRadim termo fasade, 10 KM sa ske-
lom. Tel. 062 298 347.
z Radimo termo fasade, moleraj,
{panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje
iskustvo. Tel. 061 278 188.
zZidar sa grupom radi krovove, fa-
sade i ostale radove. Tel. 062 196 097.
z Instrukcije iz ruskog jezika i pre-
vod rusko-bosanski i bosansko-ruski.
Tel. 061 969 966.
zPresvla~im kau~e i sve opravke, do-
lazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062
522 986.
z Povoljno prevoz kombijem i pu-
tni~kim automobilom. Tel. 061 248 036.
zMatematika, fizika i elektrotehni-
ka, instrukcije uspje{no i povoljno da-
je dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297.
zKombi prevoz putnika 1+8 i seli-
dbe, povoljno. Tel. 061 223 343.
zRigips majstor, radim povoljno i br-
zo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274.
zMolersko-farbarske poslove obavlja-
mo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-
998 i 062 139 085.
zMolersko-farbarski radovi i posa-
vljanje tapeta, izvodim kvalitetno i
povoljno. Tel. 061 382 230.
z Profesorica engleskog, sudski tu-
ma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve
uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399,
Dobrinja.
z Instruiram matematiku za sve
{kole i fakultete, uspje{no i povoljno.
Tel. 061 549 242.
zProfesor instruira matematiku sve
uzraste povoljno, uspje{no, dolazim
ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172.
z Dajem instrukcije iz hemije za
u~enike i studente. Tel. 066 891 378.
zDubinsko usisavanje, pranje tepi-
ha i namje{taja. Tel. 061 319 571.
zPopravljam sve vrste fri`idera, ra-
shladnih ure|aja, uz garanciju. Dola-
zak besplatan. Tel. 061 156 309.
zProf. daje sate gitare. Tel. 063 930
078.
z Stolar, izrada i monta`a kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena baglama.
Tel. 062 944 952.
z Profesorica engleskog jezika daje
~asove i prevodi. Tel. 061 556 700,
033/657-038.
zVodoinstalater odr`ava staru i po-
stavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve
uz garanciju. Tel. 061 497 622.
z Rainbow sistem ~i{}enja u va{em
domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno
i efikasno. Tel. 061 990 082.
zRainbow-generalke, tepisi, kao i ta-
pacirani namje{taj, dugogodi{nje isku-
stvo - ozbiljna `ena. Tel. 062 795 285,
061 311 276, 033 666-275.
zLije~im vanjske i unutra{nje hemo-
roide. Tel. 061 533 146.
z Staklar radi sve vrste staklarskih
usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609
947.
zVodoinstalater - obavlja sve vrste vo-
doinstalaterskih usluga, opravke, ada-
ptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133.
zStaklar - radimo sve staklarske ra-
dove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842
343.
zProfesorica dr`i instrukcije iz ma-
tematike i fizike. Tel. 033 522-016.
zPrevoz stvari, namje{taja i ostalog
ve}im kombijem, radna snaga, povo-
ljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
zVr{im prevoz robe, stvari i ljudi, ra-
dna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762.
zLektori{em i korigujem sve vrste te-
kstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel.
033/658-707, 062 165 429.
z Elektri~ar - usluge el. instalacija,
interfoni, alarmi, gromobrani, el. uslu-
ge. Tel. 061 132 991, 033 418-086.
z Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
zSeminarski i maturski radovi, izra-
da i kreacija grafi~kih rje{enja, insta-
lacija Windows XP. Povoljno. Tel. 062
923 047
zVr{im prevoz putnika po BiH i na
more. Tel. 061 434 374.
zIskusna profesorica engleskog, nje-
ma~kog i francuskog daje ~asove i pr-
evodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616.
z Servis ra~unara „Aki“, popravka,
nadogradnja, instalacija, internet kone-
kcija, antivirusna za{tita, dolazak na
ku}nu adresu. Tel. 061 545 375.
zVKV moler - radi molersko-farba-
rske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683.
zMoler sa radnim iskustvom, izvo-
di sve mol. farb. radove, brzo, kvalite-
tno, ~isto. Tel. 061 206 345.
zBravar, sve bravarske usluge, povo-
ljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260.
zSve stolarsko-tapetarske usluge ra-
dim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651,
066 620 342.
z Iznajmljujem play station 2 i 3 sa
igricama. Tel. 061 201 341.
zDajem instrukcije iz matematike i
fizike. Mob. 062 343 100.
z Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
zBravar radi ograde, kapije, gelende-
re ulazna i gara`na vrata, zatvara balko-
ne. Tel. 061 526 205.
zProfesor daje instrukcije iz matema-
tike za osnovce i srednjo{kolce tokom
godine. Tel. 061 244 251.
z Tapetar-dekorater, povoljno pre-
svla~i namje{taj u radionici ili kod vas,
uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156
728.
z[ivanje trajnih autopresvlaka, pa-
leta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapa-
cirunga, poda. Tel. 061 215 658.
z Moler sa iskustvom iz Njema~ke,
izvodi molerske radove kvalitetno uz
garanciju. Tel. 061 372 829.
zVodoinstalater sa iskustvom vr{i po-
pravku, monta`u i pro~epljenja vod.
instalacija. Tel. 061 348 717.
zPeremo }ilime rainbow ma{inom u
va{em stanu ili ru~no u praonici sa do-
stavom. Tel. 061 202 630, 033 673-284.
zMolerske usluge. Tel. 062 922 323,
066 205 151.
z Postavljanje, bru{enje svih vrsta
parketa, podova i laminata sa bezpra{in-
skom ma{inom.Tel. 062 921 100
z Povoljno vr{imo bru{enje i laki-
ranje svih vrsta parketa i {ipoda uz
garanciju. Tel. 061 967 229 i 062 958
972
z Kvalitetno i povoljno postavljan-
je, bru{enje i lakiranje svih vrsta par-
keta i podova kao i laminata. Tel. 061
134 260.
z Ugradnja blind vrata, stolarije,
regips, laminat,moleraj i sve vrste
adaptacija. Tel. 061 542 493.
z Povoljno i kvalitetno ~istim
stanove i poslovne prostore. Tel. 062
401 619.
z ^istim ku}e i poslovne prostore,
pranje tepiha, }ilima. Tel. 061 580 063.
zPopravljam TV svih modela, pro-
fesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365
690, 033 653-311.
z Autoprevoznik manjim kamio-
nom vr{i prevoz kabastog otpada, pje-
ska, {ljunka. Tel. 061 268 847.
zDrva re`em motornom `agom, ra-
dim i druge poslove. Tel. 061 491 463.
zPrevodim engleski 5 KM/str. i po-
voljno dajem instrukcije. Tel. 643-990.
z Molersko-farbarske usluge. Tel.
062 823 902.
zInstrukcije iz matematike, fizike, i
elektrotehnike za u~enike osnovnih i
srednjih {kola. Tel. 061 812 528.
zVr{im selidbe modernim kombijem
sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel.
061 227 189.
zKombijem prevozim kabastu robu.
Tel. 061 204 061.
zKV vodoinstalater radi sve vrste ra-
dova brzo, povoljno i kalitetno. Tel. 061
349 294.
zExtra povoljno! Kombi prevoz i se-
lidbe. Tel. 061 147 361.
zElektri~ar VKV za ku}ne el. insta-
lacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907.
zVr{im selidbe i sve vrste prevoza sa
kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009.
zKombijem prevozim razne vrste ro-
be, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062
476 471, 033 614-436.
z Moleraj, laminat, rigips, edelpuc,
kompletne adaptacije stanova i ku}a.
Tel. 062 402 122.
zVKV moler radi ~isto, uredno, kva-
litetno, jeftino. Tel. 062 214 519.
zEngleski, njema~ki, prevodi, instr-
ukcije, dipl. radovi, disertacije, pripr-
eme za ispite. Tel. 063 947 405.
z Radim centralno grijanje i prepr-
avke grijanja. Tel. 062 316 826.
zPrevoz putnika i organizovanih gr-
upa luksuznim mercedesovim kombi-
jem na sve destinacije. Tel. 061 862 323.
zKombi prevozom vr{im selidbe, pr-
ijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena po-
voljna. Tel. 061 817 424.
z Izvodim sve vrste elektroradova.
Tel. 061 156 340.
zProfesor matematike sa iskustvom
daje instrukcije |acima i studentima,
tokom godine. Tel. 061 382 301, 033
473-574.
z Studentica ekonomije instruira
matematiku za srednju i osnovnu
{kolu. Tel. 061 929 114.
z KV moler kre~i stanove, ku}e 70
KM, radim gletovanje, farbanje, posta-
vljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388
242, 638-454.
zMolersko farbarski radovi, gletova-
nje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel.
061 262 895.
zLaminat ugra|ujem profesionalno.
Tel. 061 262 895.
zKerami~ki radovi od 8 KM, lami-
nat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 422 040.
zMed. sestra pru`a usluge infuzija,
injekcija, ispiranje uha, obradu rana,
kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-
144.
zRadimo molersko-farbarske rado-
ve, rigips, keramiku, laminat, i komplet
adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255
253.
zIskusna profesorica daje instrukci-
je iz engleskog i arapskog jezika. Tel.
033 611-023.
zDajem instrukcije iz engleskog je-
zika, povoljno. Tel. 061 274 111.
zRigips, el. instalacije i moleraj ra-
dim povoljno. Tel. 066 205 286.
zVodoinstalater opravlja ~esme, vo-
dokotli}e, sifone, ventile, penzioneri-
ma jeftinije. Tel. 061 205 803.
zElektri~ar - elektro instalater, sve vr-
ste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061
398 483.
zRadim kompletnu adaptaciju sta-
na, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904.
zKvalitet i garancija, sve vrste brava-
rije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901.
zKonverzacijski engleski za sve uzr-
aste, osnovi mikrora~unara i namjenskih
programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo.
zSuperefikasno uni{tavamo `ohare,
moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{va-
be, mi{eve... Tel. 061 928 535.
z @ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel.
061 184 796.
z@ohare, `ute mrave, stjenice, buhe
i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovi-
ma sa garancijom. Tel. 234-805.
z Uni{tavamo `ohare, `ute mrave,
stjenice, mi{eve, 100% efikasno, gara-
ncija. Tel. 062 553 100.
zUni{tavanje `ohara, stjenica, buha,
mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033
546-770.
zServis zdravlja - uni{tavamo moljce,
muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd.
Tel. 062 136 248.
zSpecijalni tretmani protiv: `ohara,
mrava, buha, moljaca, komaraca,
mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328
447.
z @ohare, stjenice, `ute mrave i
mi{eve, uni{tavamo sa najefikasnijim
preparatom uz garanciju. Tel. 063 693
202.
z Radim kataloge, reklame, kalen-
dare, profesionalno, povoljno i kvalitet-
no. Tel. 062 877 535.
z Vodoinstalater sa 30 god. isku-
stva, vr{i opravku instalacija, monta`u
i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034.
zKombi prevoz svih roba, povoljno.
Tel. 061 205 906.
zKombi prevoz putnika {irom BiH.
Tel. 062 052 210.
zElektri~ar vr{i opravke {poreta, bo-
jlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija.
Tel. 063 155 868.
zParket, {ipod, postavljamo, brusi-
mo i lakiramo, postavljamo gotove
parkete i laminate. Tel. 062 828 306.
zSve za kompjuter! Rje{avanje pro-
blema, instalacija programa, ugradnja
dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793.
zInstrukcije iz matematike uspje{no
i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755.
zInstrukcije iz engleskog jezika, tu-
rskog, matematike, posebne metode ra-
da sa djecom. Tel. 061 714 367.
zAutoprevoznik kamionom-grajfe-
rom i mini bagerom 5 T, sve vrste isko-
pa i prevoza. Tel. 061 100 268.
zKvalitetno i uz garanciju postavlja-
nje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipo-
da i laminata. Tel. 061 244 183
z Uredno i kvalitetno sa dugogo-
di{njim iskustvom radim molersko
farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033
664-539.
zMini bagerom radimo ono {to ve-
liki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje
betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219
946.
z Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798.
zInstruiram |ake i studente iz ma-
tematike na Alipa{inom Polju, ~as 6
KM. Tel. 061 157 991.
zIskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vo-
doinstalater, radi i komplet kupatila.
Tel. 061 269 385.
zBravarski radovi, dolazim na adr-
esu. Tel. 061 233 078.
z Prevoz putnika Sarajevo-more,
klimatizirano, novim lux kombijem,
dolazim na adresu. Tel. 062 213 645.
zKombi prijevoz povoljno. Tel. 062
302 327.
z Izuzetno povoljno ru{imo stare
objekte, renoviramo stanove sa vlasti-
tim prevozom. Tel. 062 423 123.
zKamionom povoljno prevozim sve
vrste gra|evinskog materijala, pije-
ska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123.
z Nudimo sve vrste detektivskih
usluga, diskrecija zagarantovana. Tel.
062 378 818.
z Sudski tuma~ za njem., engl., ho-
land. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel.
061 108 144.
z KV vodoinstalater, de`urni 24 h.
Tel. 061 861 635.
zKombijem vr{im prevoz razne ro-
be, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061
216 925.
z Prevoz luxuznim kombijem na
more i druge destinacije. Tel. 061 107
928.
zServis svih tipova ve{ ma{ina i dr-
ugih ku}anskih aparata, dolazak bespla-
tan. Tel. 061 551 035.
zPostavljanje, bru{enje svih vrsta po-
dova, parketa i laminata. Tel. 062 921
100.
zVr{im prevoz putnika sa luksuznim
autom. Tel. 061 712 652.
zVoda, plo~ice, centralno grijanje, zi-
dane kade, uz garanciju i povoljno. Tel.
061 182 737.
zRigips majstor, potkrovlja, pregra-
de, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732.
zVr{imo gra|evinske radove: malte-
risanje, zidanje, keramiku i dr. Tel. 061
788 076.
z Zubne proteze, izrada, popravka,
dodatak zuba, poliranje i podlaganje zu-
bnih proteza, radimo vikendom. Tel.
061 141 544, 033 677-845.
zPsorijazu-ekscem, hemoroide, opr-
adanje kose, `ivce, sterilitet mu{ki i `en-
ski, miome, bijelo pranje, rane-opeko-
tine, bacteriju e. colli, lije~im 100% lje-
kovitim biljem. Tel. 033 664-601, 061
273 110.
zKombi prijevoz namje{taja, selidbe,
odvoz kabastog otpada, obez. radna sna-
ga, povoljno. Tel. 062 406 094.
zLaminat 3 KM, edelpuc 2 KM, mo-
leraj i gletovanje 1 KM, keramika 8
KM, i dr. Tel. 062 402 122.
zVodoinstalater - adaptacija starih i
instaliranje novih kupatila, pro~i{}ava-
nje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819.
zAdaptacija - molersko-farbarski, ele-
ktroinstalaterski, rigips radovi, kvali-
tetno. Tel. 061 310 141.
zVK moler, radim sve vrste moler-
sko-farbarskih radova, garantujem
kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061
308 922.
zIskusan profesor daje instrukcije iz
matematike za osmo{kolce, a radi upi-
sa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237.
Ponuda-potra`nja
z Potrebna djevojka/`ena za
obavljanje poslova u do-
ma}instvu/firmi. Rad u Danskoj.
Putni tro{kovi, smje{taj i hrana
obezbije|eni. Plata prema kvali-
fikacijama i dogovoru. Info +455
146 4870, e-mail: bvd@bvdho-
me.com 16023-1Nd`
z Potrebna djevojka za rad u sali
na poslu`ivanju - pizzeria RO-
MA. Tel. 033/203-005. 3008-1tt
z Potrebna radnica za prodaju u
pekari. Tel. 061 554 359.2637-1Nd`
z^uvala bih dijete u svom stanu.
Tel. 033 542-623, 061 485 640.
2649-1Nd`
z Restoranu na Marin Dvoru,
potrebni pomo}na kuharica i
{anker. Tel. 062 387 663.
3088-1tt
zNOVO! Ku}na njega odraslih i dje-
ce. Evropski standardi. Njema~ko
iskustvo. Tel. 062 051 531.
zFrizerski salon IMAGE tra`i frize-
ra za mu{karce. Tel. 061 136 515.
zPotreban voditelj ovla{tenog servi-
sa „Nissan, Sarajevo“ sa radnim isku-
stvom u auto industriji. Kontakt tel.
033/789-365, 789-366.
z Tra`im posao obezbije|ena, SSS,
imam certifikat od MUP-a FBiH. Tel.
061 714 431.
zMladi} sa zavr{enom SSS, pozna-
vanje rada na ra~unaru, engleski i
{panski jezik, tra`i posao. Tel. 061 381
802.
z^uvala bih dijete u svom stanu na
Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel.
642-458.
zNovootvorenoj piceriji na D. Ma-
lti, potreban 1 pic-majstor i 1 iskusna
kuharica. Tel. 061 828 452.
zPotrebni saradnici iz cijele BiH za
prodaju kozmetike, zarada minimalno
30% + kreditiranje + stimulacija. Tel.
033/644-178, 061 225 424.
zLanac frizerskih salona „Madonna“
tra`i vi{e frizera sa iskustvom, uslovi
jako povoljni. Tel. 061 181 424
z„Tepser“ s.o.d., savremenim ma{ina-
ma ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), iti-
sone, unutra{njost auta, tvrde podove
(za{tita). Tel. 033 200-003, 061 524
461.
zPotrebna frizerka sa iskustvom, pla-
ta na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062
813 333.
z^i{}enje ku}a, stanova, poslovnih
objekata, tapaciranog namje{taja i te-
piha. Tel. 062 455 930.
zOzbiljna `ena sa iskustvom ~uvala
bi dijete. Tel. 061 088 520.
zTra`im posao ~uvara ili dostavlja~a
robe, imam „B“ kat., penzioner, 50 go-
dina. Tel. 062 814 389.
zDajemo, uspje{no instrukcije iz ma-
tematike, fizike i hemije. Tel. 062 256
213, 062 256 214.
zInstrukcije iz matematike i engle-
skog, dolazak na adresu. Tel. 062 006
352.
z ^uvala bih stariju osobu. Tel. 061
106 584.
zFrizerskom salonu u Hotonju, po-
treban frizer za mu{karce i `ene. Tel.
061 390 208.
z Potrebna radnica za rad u caffeu
„Pirates Pub“. Kontakt tel. 061 299 926.
z Potreban mesar do 30 godina sta-
rosti sa poznavanjem tehnike prerade
}evapa i pljeskavica. Tel. 061 517 150.
zAkcija bespl. u~lanjenja kata. pro-
daja, kozmetike, zarada min. 30 po-
sto+pokloni+kreditiranje. Tel. 061
622 304.
z Dolazak na adresu, rehabilitacija,
fizioterapeut, manuelna masa`a, kva-
litetno, povoljno. Tel. 061 367 166, 033
615-675.
z Jako povoljno dajem ~asove iz
engleskog ili bos. jezika za strance. Tel.
061 312 126.
zProf. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova,
pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel.
061 144 899.
zDubinsko pranje }ilima, namje{ta-
ja, vozila s prof. ma{inama. Tel. 033 557-
720.
z Nudim pomo} i do`ivotno
izdr`avanje starijoj osobi. Tel. 061 925
649.
zAko `elite dodatno zaraditi u vla-
st. domu, nazovite od 16-20 h. Tel. 061
702 893.
zKae „Nina“ potrebna konobarica,
plata po dogovoru, V. Polje. Tel. 062 843
641.
zTu`be, `albe, molbe, prigovori i svi
ostali pravni poslovi. Tel. 033 463-
306, 061 387 850.
zKnjigovodstvo za STR, SZR, SUR
i usluge, cijena oko 130 KM. Tel. 615-
732.
z Hitno potrebna djevojka za rad
u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza
14h. Tel. 061 218 071
z Engleski za u~enike i odrasle,
instruktor, provjereno uspje{an, dola-
zim na adresu. Tel. 615-732.
zAko vam je potreban zidar ili tesar,
nazovite. Tel. 061 501 835.
z^istim FAP filtere za sve vrste fr-
ancuskih vozila, i za druga dizel vozi-
la. Tel. 061 131 035.
z Kupujem stare njema~ke marke i
austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
zKupujem umjetni~ke slike, filate-
liju, stari nakit, satove zidne, d`epne,
ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033
456-505, 061 214 405.
zKupujem suvenire Sarajevske oli-
mpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405.
z Kupujem lomljeno zlato, dukate,
zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061
965 126.
zKupujem lomljeno i zubarsko zla-
to, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e
pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640.
zKupujem staru deviznu {tednju, ra-
tnu od{tetu, dionice, certifikate, ispla-
ta odmah. Tel. 061 337 593.
z Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, ratna od{teta, dionice, ispla-
ta odmah. Tel. 061 517 897.
z Kupujem dionice, staru deviznu
{tednju i ratnu od{tetu. Isplata odmah.
Tel. 062 358 344.
z Kupujem stare, neispravne ve{
ma{ine. Tel. 062 972 512.
zKupujem staru deviznu {tednju, ra-
tne od{tete, dionice, prodajem neu-
lo`ene certifikate. Tel. 061 140 521.
zKupujem staru deviznu {tednju, ra-
tna potra`ivanja, dionice svih firmi i fo-
ndova, isplata odmah. Tel. 062 788 739.
zKupujem staru deviznu {tednju, ra-
tnu od{tetu, dionice, isplata odmah. Tel.
063 804 124.
zKupujemo polovne mobitele. Servis
i prodaja mobitela i opreme, akcijski po-
pust za mumine, invalide i {ehid. por-
odice do 50%, za sve ostale popust vike-
ndom. Pijaca Otoka otvorena box B2.
Tel. 061 237 448, 062 134 551.
z Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, dionice, od{teta, isplata i do-
lazak odmah u FBiH i RS. Tel. 061 175
237.
z Kupujem staru deviznu {tednju,
obveznice, od{tete, dionice, isplata i do-
lazak odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351
572.
zKupujem dionice fondova firmi, de-
vizne {tednje i ratne od{tete, isplata
odmah. Tel. 065 027 864.
zKupujem staru deviznu {tednju, ra-
tnu od{tetu, dionice, certifikate, ispla-
ta odmah. Tel. 061 192 036.
z Kupujem staru dasku za {alovan-
je. Tel. 061 579 445.
zKupujem sve vrste dionica i akci-
ja sa sarajevske i banjalu~ke berze, vr-
lo povoljno. Tel. 065 974 799, 061 188
488.
z Kupujem mali motor 2 konja za
~amac. Tel. 061 159 507.
z Zidni stari sat (nemora raditi),
pe{kune, demirlije, mangalu, bakar, sa-
vat. Tel. 061 159 507.
zStari vez sa srmom, suhozlaticom,
~avrme, jagluke, bo{~aluke. Tel. 061
159 507.
z Kupujem serd`ade i }ilime,
isklju~ivo Pirot i sarajevske. Tel. 061
159 507.
zKupujem trakice Contour za mje-
renje {e}era u krvi. Tel. 033 461-002.
52 Petak, 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
z VAMA NO]NA MORA, A
NAMA JE TO POSAO!
AGENCIJA ZA RA^UNO-
VODSTVO I PORESKI
KO NS A LT I NG. T E L .
033/232-181. PTT
oglasi
Dnevni avaz Petak 4. mart/o`ujak 2011. 53
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 908504 05 Mal
Mostar, 17. 01. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar, protiv tu`enog
Imerovski Kliment, Rodo~ Privorac 2, iz Mostara radi duga za telefonske usluge u iznosu
od 60,50 KM pa kako sud na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor
to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dne-
vnih novina.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor
da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Tu`eni je du`an u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u do-
voljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u
svezi s ~l. 52. st. 2. ZPP-a.
Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avti
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih
punomo}nika te predmet spora 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dosta-
vljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH) 3. De-
cidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate
tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate
tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni
ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje
dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime
jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l.
137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP
FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presu-
du i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st.
4. FBiH).
Stru~ni suradnik
Pavle Crnogorac
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj. 58 0 Mal 039682 07 Mal
Motar, 24. 01. 2011. godine
OGLAS
PRAVNA STVAR
Tu`itelj: JP HT d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira b.b. Mostar
Tu`eni: Vesna Peri{a, Bosanska 76, Bugojno
Tu`enoj Vesni Peri{a dostavlja se tu`ba na obavezni odgovor:
TU@BENI ZAHTJEV
„Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga za kori{tenje mobitel usluga iznos od 519,19 KM sa zako-
nskom kamatom, i to:
- na iznos od 219,38 KM po~ev od 17. 06. 2001. god. do isplate,
- na iznos od 283,47 KM po~ev od 17. 07 2001. god. pa do isplate,
- na iznos od 16,34 KM po~ev od 17. 08. 2001. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog
postupka, a sve u roku od 30 dana. „Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi
pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Ovom prilikom
pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom
broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zako-
na o 53/003). - odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se nje-
mu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te
predmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne
nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP-a FBiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih
osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se
utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no
ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okonosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l.
137. st. 3. ZPP FBiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`be-
ni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1 ZPP-a).
NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4.
ZPP-a FBiH).
Stru~ni saradnik
Kemal Maksumi}
UPI POSLOVNI SISTEM d.d. SARAJEVO objavljuje slijde}i oglas
I Z D A J E S E
POSLOVNI PROSTOR U STROGOM CENTRU SARAJEVA
UKUPNE POVR[INE cca 800 m2
zProstor je komforno ure|en i sa svom potrebnom infrastrukturom za uredsko poslovanje
(IT instalacije, Air condition, neposredno kontrolisanje utro{ka energetskih medija, rad
recepcije zgrade 0 - 24 sata)
zObezbje|ena pripadaju}a parking mjesta uz kontrolu i video nadzor
z Prema zahtjevu zainteresovanih mogu}e je iznajmiti i manje prostora, a i znatno ve}i od
ponu|enog u ovom oglasu
z Detaljnije informacije o uslovima iznajmiljivanja i tehni~kih karakteristika mogu se do-
biti na telefon 033/444-087; GSM 061/160-206,061/798-069;
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OP]INSKI SUD U LIVNU
Broj: 68 0 Mal 004079 06 Mal
Livno, 20.01.2011. godine
OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Jurica Babi}, u pravnoj stvari tu`itelja Ero-
net Pokretne Komunikacije D.O.O. Mostar, protiv tu`enika Alen Mihaljevi}, radi isplate,
temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br.
53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi poslje-
dnjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:
OGLAS
Dana 13.03.2006. godine tu`itelj Eronet Pokretne Komunikacije D.O.O. Mostar je podnio
tu`bu protiv tu`enika Alen Mihaljevi} radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu
kojom }e obavezati tu`enika na isplatu ukupnog iznosa glavnog duga u iznosu od 434,68
KM, po osnovu kori{tenja telekomunikacijskih usluga, zajedno sa zakonskom zateznom
kamatom i tro{kovima postupka, a sve u roku do 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 da-
na od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz, i na oglasnoj
plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku
od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno
naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zako-
nskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis po-
dnositelja (~lanak 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li pri-
znaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se
tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protu-
tu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje
presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud
}e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako
je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i pr-
otivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Stru~ni suradnik
Jurica Babi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON 10
OP]INSKI SUD U LIVNU
Broj: 68 0 Mal 004466 07 Mal
Livno, 18. 01. 2011. godine
OP]INSKI SUD U LIVNU, stru~ni suradnik Jurica Babi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP
Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, protiv tu`enika
Fatima ]efo, radi isplate, temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku
(„Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik
ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:
OGLAS
Dana 09. 08. 2007. godine tu`itelj JP Hrvatske Telekomunikacije D.D. Mostar - Dire-
kcija za pokretnu mre`u je podnio tu`bu protiv tu`enika Fatima ]efo radi isplate.
Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika da tu`itelju isplati
iznos glavnog duga u iznosu od 484,12 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i
tro{kovima postupka.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama, Dnevni Avaz, i na
oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u
roku do 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odno-
sno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih
zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i po-
tpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da
li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz ko-
jih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, do-
kaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71.
stavak 2. ZPP-a).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti pr-
otutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io do-
no{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonsko-
me roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog pro-
pu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1.
ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud
i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Stru~ni suradnik
Jurica Babi}
Petak, 4. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 54
Dana 6. 3. 2011. se navr{ava 40 dana od smrti na{e drage
dipl.ecc. MAHIRE BAJRAKTAREVI], ro|. ABAD@I]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 6. 3. 2011. godine u 11.00 sati u ku}i `alosti, Bolni~ka 32/IV.
K}erka Azra
3112-1tt
SELMO - MESAR HIBELJI]
Na{em dragom ocu i djedu sedam dana od odlaska
Iza tebe su ostali koji te vole i dok su `ivi pamte tvoju dobrotu i plemenitost. Dragi na{ Babo, bol za tobom nije u rije~ima i suzama, ve} u srci-
ma tvojih: sinova, k}eri, snaha, zetova, unu~adi diljem svijeta: Australije, Njema~ke, Holandije, [vedske, Austrije.
Nedostaje{ svom sinu Mehi u srcu. Neka ti dragi Allah podari D`ennet.
ptt
SELMO - MESAR HIBELJI]
Na{em dragom Babi i djedu Hibelji} Selmi-Mesaru
Veliki je ponos imati te za oca i djeda, pa nam je i tuga velika. Ostaje{ u srcima.
Tvoji sinovi, k}erke, snahe, zetovi i unu~ad
ptt
SELMO - MESAR HIBELJI]
Dragi Babo, neka ti je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet kod Allaha D`ele{anuhu.
Ti si ostao moj behar do smrti.
Tvoja Had`i Hanumka
ptt
Neka dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet na{em bratu i amid`i
ESADU (HUSE) HOTA
Brat Sadik sa k}erkama Sabinom i Aidom, te brati} Adnan
2685-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
RAMIZA MELKI]
Neka joj dragi Allah d`ele{anu podari lijep D`ennet i vje~ni rahmet
D.o.o. Bra}a Muji}
2684-1nd`
Dana 2. 3. 2011. navr{ila se godina dana otkako nije sa nama na{ dra-
gi suprug, brat, otac, svekar, dedo i pradedo
AHMED (AHMED) BOSTAND@I]
Vrijeme koje prolazi ne}e izbrisati uspomenu na tebe.
Tvoji: supruga had`i Fatima, brat, sinovi, snahe, unu~ad i praunuk.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 6. 3. 2011. u 14.00 sati u ku}i rahmetlije, ul. Vranja~e 60.
3107-1tt
U utorak 1. 3. 2011. godine navr{ilo se 40 dana otkako je preselio na
ahiret na{ voljeni i dragi suprug i otac
MUHAREM (HASANA) MUZUR
Vrijeme prolazi, ali tuga i bol ostaju u nama. Da suze i bol mogu da
te vrate, ti bi `ivio. Tvoja dobrota i ljubav koju si nam pru`ao, ~ini
nas ponosnim {to smo te imali.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep D`ennet.
Tvoji najmiliji: supruga Jasmina i k}erke Sanela i Adela
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 5. 3. 2011. godine u 11.00 sati u ku}i rahmetlije.
2682-1nd`
SJE]ANJE
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se trideset tu`nih godi-
na od tragi~ne smrti oca, brata i djeda
ADIL ([EMSO) POLJO
1948 - 1981.
Vrijeme prolazi, ali uspomene na tebe
i tvoju dobrotu ostaju i ne blijede.
Ismet Poljo sa porodicom
2646-1nd`
Dana 6. 3. 2011. navr{ava se godina dana otkako je na ahiret preselila na{a draga
ZINETA MEHMEDOVI], ro|. BOJI]
Sve rije~i nisu dovoljne da iska`u koliko nam nedostaje{, jer bol nije
u rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati voljena i nikad zabora-
vljena. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj dragi
i plemeniti lik.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`ennetske bla-
godati.
Tvoji najmiliji
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 6. 3. 2011. godine u 11.15 sati u Prin~evoj d`amiji u Tuzli.
264-1tz
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselio na ahi-
ret, na{ dragi
FETAH HABIBIJA
Vrijeme prolazi, ali te nikada ne mo`emo zaboraviti.
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe, tvoj vedri i dragi lik i dobro-
tu i ljubav koju si nam poklanjao.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Hatma dova }e se prou~iti dana 4. 3. 2011. u Te}ijskoj d`amiji prije
d`uma namaza.
Tvoji najmiliji: supruga Zekija, sin Fuad, k}erka Melisa, zet Fadil, nevjesta Sadeta i
unu~ad Kenan, Alma, Ajla, Nejra, D`anan i Hana
PTT
POSLJEDNJI SELAM
dragom djeveru i amid`i
ESAD HOTA
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im lijepim sje}anjima.
S ljubavlju,
Emina i Aida Hota
3009-1tt
Dana 5. 3. 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako je preselila na
ahiret na{a draga
SAFETA (HALILA) HUDOV^I]
supruga Himze Hudov~i}a
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 5. 3. 2011. godine iza podne namaza u
^ar{ijskoj d`amiji u Zenici.
O`alo{}eni: suprug Himzo, k}erka Mirsada, zet Enes, nevjeste Aida i Sabina, unu~ad
Adis, Amar i Emir, praunuk Edi, zaova Hata, porodice Hod`i}, ^unjalo, Dedi}, Husagi},
Ceri} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 85-1tz
SJE]ANJE
U subotu, 5. 3. 2011. navr{ava se 29 godina od preseljenja na{eg
dragog oca, brata, svekra i dede
MUHAREM (D@ULAGE) KALTAK
5. 3. 1982 - 5. 3. 2011.
S po{tovanjem,
Sinovi MUHAMED - [VABO i SEAD, snaha MEVLIDA, i unuka NAIDA KALTAK i
brat SULEJMAN s porodicom
2167-1nd`
Dnevni avaz petak, 4. mart/o`ujak 2011. 55
Dana 1. marta 2011. godine navr{ilo se 40 tu`nih dana od smrti
na{eg dragog
SENADA (\EMAL) JABLAN
Ostala je neizmjerna tuga i praznina jer tebe nema, ali tvoja ljubav,
dobrota i tvoj plemeniti lik ostat }e u na{em trajnom sje}anju.
Molimo dragog Allah da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u mektebu Ribi}i, dana 5. marta 2011. godine u 12.00 sati.
Tvoji: majka Mu{kija, bra}a i sestre s porodicama
2600-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
majci, punici i nani
HANKA (MEHO) ^AMO
Draga Majko,
[utimo... Bilo {ta da ka`emo malo je bilo
{ta da napi{emo malo je... Oni koji su
do`ivjeli razumiju, oni koji nisu, razu-
mjet }e.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga
koju vrijeme ne lije~i. Ne postoji zaborav
niti utjeha, samo bol i tuga zbog Tvog odlaska.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i neka ti je
vje~ni rahmet. Amin!
Tvoji: k}erka Mevlida, zet Zlatan, unuci Nedim i Nezim
sa porodicama
3003-1tt
POSLJEDNJI SELAM
majci, punici i nani
HANKA (MEHO) ^AMO
Draga majko,
Tuga i bol se ne mjere vremenom,
nego prazninom {to ostade iza
Tebe. @ivot bez Tebe skrivena bol,
nevidljiva rana u srcu, suza u oku,
tragovi u du{i...
Ti nisi umrla, ti `ivi{ u na{im mislima i srcima. Neka ti
dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i neka ti
je vje~ni rahmet. Amin!
Zauvijek Tvoji: k}erka Suada, zet Suad, unuke Jasminka
i Senada 3002-1tt
SJE]ANJE
na na{e
JAKUP (DERVI[)
MUHOVI]
4. 3. 1991. god.
HAJRA (HALIL)
MUHOVI]
7. 3. 2009. god.
Sa ponosom, po{tovanjem i zahvalno{}u uvijek }emo se sje}ati va{e
dobrote i plemenitosti koju ste nam nesebi~no pru`ali.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Va{i: sin - suprug had`i Mujo, unuci - sinovi Sakib, Sead i
D`evad, snahe Had`ira, Edita i Jasmina i praunu~ad - unu~ad
Kemal, D`enana, D`enan, Almedina i D`enis 2563-1nd`
SJE]ANJE
FERID (REMZIJA)
TRBI]
4. 3. 1996 - 4. 3. 2011.
REMZIJA (PA[O)
TRBI]
26. 3. 1993 - 26. 3. 2011.
Porodica
2915-1tt
Navr{ila se godina dana od kada je preselila na ahiret
na{a draga
ASIMA (IBRAHIMA)
DURUT, ro|. TOPI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tevhid }e se prou~iti 5. 3. 2011.
godine u 14.00 sati, u ku}i Osmana
Krupalije 18.
S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem,
Sin Almin, k}erke Amela i Eneida, snaha Alma, zetovi
Samir Okan i Samir Kova~, unu~ad Bermin, Imran,
Nejla, Eldar, Harun i Ensar
3046-1tt
SJE]ANJE
na
AMARA LJUBOVI]A
11. 9. 1987 - 4. 3. 1999.
Ostavio si trag koji se ne mo`e izbrisati i bol koja se ne
mo`e preboljeti.
Jako mi nedostaje{...
Voli te tvoja mama
3074-1tt
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se
{esnaest tu`nih godina od kako nije
sa nama na{ dragi
IZET (ALIJE)
KAVAZOVI]
Godina za godinom prolazi, sve
vi{e novosti u na{im `ivotima, a te-
be nema... Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje
s bolom podsje}aju na sve ono {to je izgubljeno tvojim
odlaskom.
Tvoji: Zumra, Samir, Sanela, Amela, Ena, Azra i Sabahudin
2628-1nd`
Dana 4. 3. 2011. navr{avaju se 3 tu`ne godine otkad je na{a draga
majka preselila na ahiret
SEVLIJA (ZUKANOVI])
ZELENJAKOVI]
Draga majko, ne postoje rije~i utjehe za
na{u tugu i bol, jer kako prolaze dani, go-
dine i na{a tuga za tobom je sve ve}a i
ve}a. Te{ko se pomiriti sa sudbinom i
shvatiti da nisi pored nas, jer samo ti si
pru`ala nam svoju iskrenu i nesebi~nu
ljubav, tje{ila nas kad nam je najte`e bilo i
vra}ala osmjeh na lica na{a. Zato majko od srca ti hvala!
Tvoj vedri duh, dok smo mi `ivi `ivjet }e u nama.
S ljubavlju, tvoj sin Izet i snaha Ru`ica i sinovi Mirzet i Fikret sa
porodicama
Molimo Allah d`.{. neka ti podari lijepi D`ennet.
2562-1nd`
Petak, 4. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 56
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage majke, svekrve i nene
RAZIJA LALI], ro|. HAJDARHOD@I]
Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati, a s tugom u srcu sje}ati.
Tvoji: Lala, Mupa, Amra, Edina, Azer i Asmir
275-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg radnog kolege
HAMED PIND@O
KOLEKTIV
KLINIKE URGENTNE MEDICINE KCUS-a
3102-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em bratu i najboljem drugu
@ANU
Na{e [vrakino bez tebe vi{e ne}e biti isto. Falit }e nam zvuk tvoje „BABAROGE“
Nikada te ne}emo zaboraviti, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Tvoja raja:
Irfo-hod`a i Keno, Adel Amel i Nijaz [anta, Amir, Hare, Sema, Sanjo, Nerko, Krako, ^oro, Mi}a, Igor, Liga, Dado i Samir, Boki, Franca E., Bo~a, Ado tar~in, Mirza dijagnoza i Emir,
Koki, Amko, Pile, Admir, Mu}o, Kasim, Ado i Emro, Mirza i Lana, Mirza Alihod`i}, Mirza i Ado Sal~in, Edin Pezo, Deba praonica, Ismir i Nino Abazi, Kekec i Imer, Danijel i
David, Arap i Mike, Tarik Misira. 2616-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em prijatelju
@ANU
[ILJEGOVI]U
(1982 - 2011.)
Emirko i Dina
2673-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju
@AN [ILJEGOVI]
S ponosom i tugom ~uvat }emo sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost.
Tvoji: Aldin i Cera
3099-1tt
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se godina od kada nije sa
nama na{a voljena
ZEMINA (RUJEVI])
MASLAN
Draga na{a, tvoja smrt je bila tren, a
na{a ljubav i sje}anje na tebe vje~na.
Hvala ti za svaki trenutak {to si pro-
vela uz nas, za svaku lijepu rije~ i
savjet.
Nedostaje nam tvoj lik, tvoja dobro-
ta, podr{ka i ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Abid, sin Almir, k}erke Elmaza i Razija i
zet D`enan 142-1go
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se 11 godina otkako nije
sa nama na{a draga
FAHRA (MEHO) HAD@I],
ro|. HERI]
Iako nisi sa nama, uvijek si prisutna
u na{im srcima i mislima.
Tvoji: suprug Izet, sin Adnan sa porodicom i k}erka
Adnela sa porodicom
144-1go
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju
@AN [ILJEGOVI]
Skromni i plemeniti ljudi kao {to si
bio ti, odlaze tiho i iznenada, ali se
dugo pamte. Po dobrom }emo te pa-
mtiti i spominjati, a u na{im srcima vje~no ~uvati.
Neka ti je lahka zemlja i vje~ni rahmet!
Tvoji: Ado, Adita, Sajra, Doca i Tifa
2671-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
sinu na{eg druga
@AN [ILJEGOVI]
od raje iz [vrakina
Dino, Pipica, Mikija, Guska, Faceta, Kake, Dode.
2674-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom sinu
@AN [ILJEGOVI]
Dragi @ane, vje~no }e{ `ivjeti u na{im
srcima.
Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi
D`ennet.
Tvoji: Hamo i Zineta 2672-1nd`
Dana 4. 3. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog
supruga, oca, dede i punca
EDHEM (VEJSILA) LINDOV
Rje~ima se tuga ne mo`e iskazati, a bol vrijeme ne mo`e ubla`iti.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Supruga Fisa sa k}erkama i njihovim porodicama
2639-1nd`
Dana 4. 3. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret
EDHEM (VEJSILA) LINDOV
Voljenom ocu, dedi i puncu
Tu`ne i bolne pro{le su dvije godine od odlaska moga babe. Molimo Allaha d`.{.
Uzvi{enog stvoritelja da usli{a moje molitve i dove da mom babi kabul u~ini i lijepo
d`ennetsko mjesto podari. Amin. El-Fatiha
Tvoja k}erka Alma, zet Kasim, unu~ad Adela i Adnan
2639-1nd`
Dana 2. 3. 2011. navr{ila se tu`na godina od kada je na ahiret preselio
HASAN (SMAJO) FAZLAGI]
@ivot nestaje u trenutku, a sje}anja ostaju zauvijek. Sa ponosom i velikim po{tovanjem se sje}amo tvog dragog lika a sa ljubavlju spominjemo tvoje ime.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: snaha Muniba, djeca Miralem, Mirsad, Sead Fazlagi} sa porodicama
3076-1tt
SJE]ANJE
navr{ilo se deset godina od smrti
MIRSAD (SALKO) ALISPAHI]
1951 - 2011.
Sve rije~i su nedovoljne da iska`u koliko nam nedostaje{, jer bol nije u
rije~ima ve} u srcu gdje }e{ vje~no biti voljen, po{tovan i nezaboravljen.
Vrijeme koje je pro{lo neumoljivo podsje}a na nenadoknadiv gubitak.
Tvoji: Mirsada, Na|a i Tarik 2651-1nd`
Pro{lo je 40 dana od smrti na{eg dragog prijatelja
SMAJE MULAOMEROVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem,
Nihad, Sabaheta i Lejla Kapo
3076-1tt
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se godina
od kada nije sa mnom moj najdra`i dedo
SALIH (IBRAHIM) KULA[
Dragi moj dedo,
u srcu nosim tvoj dragi lik, neizmjernu
dobrotu i ljubav koju si mi poklanjao.
Dedo!
Tako bi `elio, da ti ka`em da sam po{ao u
{kolu, bio bi sretan da sam zajedno sa
tobom podijelio ovu radost, ali sudbina je bila okrutna.
Molim Allaha d`.{. da ti podari D`ennet i vje~ni rahmet.
Voli te tvoj unuk Amar, Dina, Mersiha i Edo
3057-1tt
Dana 3. 3. 2011. godine navr{ilo se 40
dana od smrti na{eg dragog sina,
brata, amid`e i daid`e
FEHIM (AVDIJA)
SELIMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: majka, k}erka, brat i sestre sa porodicama
^eteresnica }e se pokloniti u petak, 4. 3. 2011. godine na
d`uma namaza u d`amiji Gornje Olovo u Olovu. PTT
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se 8 godina otkako nije
sa nama na{a draga
ENVERA [ESTO,
ro|. ^I^A
@ivot nestaje u trenutku, a ljubav i
sje}anje ostaju dok `ive oni koji te
vole.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti po-
dari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
Tvoj suprug Vahid, sinovi Edis i Armin, snaha Amra i
unuka Lajla
3082-1tt
POSLJEDNJI SELAM
DIKA (NAIL)
BAHTANOVI]
S ljubavlju i tugom ~uvamo uspome-
nu na tvoj dragi lik. Neka ti je vje~ni
rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. po-
dari lijepi D`ennet.
Tvoja sestra Azra, sestri~ne Irma, Jasna i njen Ahmed,
zetovi Kasim i Sakib
2638-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog
AMARA LJUBOVI]A
Ima ne{to u dobrim ljudima, oni su
jaki i poslije svoje smrti, ostave trag
koji se ne mo`e izbrisati i tugu ko-
ju ne mo`emo preboljeti.
Zato te zauvijek ~uvamo u svojim srcima.
Tvoje drugarice
Ajla, Elma i Maja
3024-1tt
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se
6 tu`nih mjeseci od kada nije sa na-
ma na{ dragi i voljeni
ALIJA (MUSTAFA)
HAMZI]
@ivot nestane u trenutku, ali
sje}anje ostaje zauvijek. Sje}anje na
tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{
nam uvijek nedostajati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Hatid`a (Munevera), sinovi
Jasmin i Admir, snahe Zijada i Zehra, unu~adi D`enana,
Amina i Bakir
3079-1tt
Dana 4. 3. 2011. godine
navr{ava se godina od ka-
da je preselio na ahiret
moj dragi tata
SALIH (IBRAHIM)
KULA[
U srcu voljen u mislima
nikad zaboravljen.
Voli te tvoja k}erka Mersi-
ha, zet Edhem D`uho,
unuk Amar, prijatelj [a~ir
3057-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu majku,
svekrvu, baku i prabaku
RU@ICU
GRGUROV
27. 2. 2006 - 27. 2. 2011.
Bez obzira koliko vremena
po{lo od tvog odlaska mi te ni-
kada i nikada ne}emo zabora-
viti, ni iz srca istisnuti.
Tvoj sin Ivica - Braco i snaha
Indira, unuk Kenan, praunuci
Armin i Ermin, snaha Amela
3083-1tt
Dnevni avaz petak, 4. mart/o`ujak 2011. 57
Danas se navr{ava 40 dana od kada je na{ dragi
SMAJO
MULAOMEROVI]
preselio na ahiret.
S ljubavlju i po{tovanjem
Njegova porodica
3087-1tt
Petak, 4. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 58
Dana 6. 3. 2011. navr{ava se go-
dina dana otkako je na ahiret pr-
eselila moja draga majka (nena)
ZINETA
MEHMEDOVI],
ro|. BOJI]
Trajno si obilje`ila moj `ivot,
moje djetinjstvo, odrastanje,
mladost, sve. Vje~no ostaje{ u
mome srcu i mojoj bolnoj
du{i. Fali mi onaj tvoj topli
zagrljaj i tvoj fini miris. Hvala
ti {to si postojala i {to si iza se-
be ostavila samo lijepe trenu-
tke i uspomena kojih se
sje}am. Volim te puno draga
moja majka.
Tvoja unuka Maja 265-1tz
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj tetki
AI[I TANOVI],
ro|. D@INOVI]
S ljubavlju se sje}amo
tvog plemenitog lika.
Tvoji: Nedim (Garo),
\ula, Naida, Lamija,
Elma, Tarik - Haris
3093-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj tetki
AI[I TANOVI],
ro|. D@INOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti
podari vje~ni D`ennet.
S ljubavlju,
Tvoji: Samir, Sanela, Ane-
sa i Alem
3093-1tt
Dana 7. 3. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg
dragog
DRAGAN HOUDEK
U subotu, 5. 3. 2011. u 12.00 sati
okupit }emo se na groblju Trnovac
i polo`iti cvije}e.
Porodica Houdek
263-1tz
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se
sedam (7) dana otkako je preselila
na ahiret na{a draga majka, baba i
prija
RAZIJA KOLAR,
ro|. DURI]
Uvijek si u na{im srcima i mislima.
Nismo te mogli sa~uvati od smrti,
ali }emo te sa~uvati od zaborava.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji najmiliji: k}erka Vesna, zet Zoran (Kova~evi}),
unuk Dario, unuka Vanja i zet D`elal Hrustanovi}, prija-
telji Ibrahim i Vahida Hrustanovi}
2660-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em drugu
@ANU [ILJEGOVI]U
S ljubavlju koja nikad ne}e nestati i s tugom koju
vrijeme ne}e izlije~iti, nosimo te u na{im srcima
i mislima.
Armin - krle, Esko, Vedran, Ahmo, Edo, Briga
2658-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
MILORAD - MI[O
(DANILA) ^ALIJA
Tvoji: pomajka Nevenka, sestra Olivera, zet Zoran,
setri~na Ranata, snaha Milka, te ostali ~lanovi
porodice Luhinski
2667-1nd`
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se 9
godina od preseljenja na ahir-
et na{eg dragog
ADMIRA (AVDE)
DEDAJI]A
Molimo Allaha d`.{. da ti se
smiluje, oprosti grijehe i po-
dari D`ennet, a nama da
olak{a i da sabura.
Tvoji: otac Avdo, majka Mi-
na, supruga Aida, sinovi
Ajdin i Amar, brat Almir, bra-
ti}i Muhamed i Alija
269-1tz
Dana 4. 3. 2011. navr{ava
se devet godina od smrti
na{eg dragog zeta
ADMIRA
DEDAJI]A
Molimo Allaha d`.{. da ti
podari D`ennet i d`enne-
tske ljepote.
Tvoji: punac Mustafa, pu-
nica Sejda, svastika Dina,
{ura Nihad, bad`o Adnan
i mala Rejan
269-1tz
Danas je 40 dana otkako me napustila
nikada pre`aljena majka
AI[A TANOVI],
ro|. D@INOVI]
Tvoj lik i tvoja djela su svakog trena u
mojim mislima.
Vje~no }u `aliti za tobom.
Tvoj jedini sin D`emaludin -
(D`emo)
Danas u 12.45 prou~it }e se hatma dova u Begovoj
d`amiji
3093-1tt
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se 14 tu`nih godina od smrti
mog dragog i voljenog oca
RASIMA (RA[IDA)
HUBI]A
Sje}anje na tebe dio je i mog `ivota u
kojem mi mnogo nedostaje{.
Dok `ivim ja, uz mene }e{ `ivjeti i Ti,
moj dragi o~e.
Neka Ti je vje~ni rahmet i najljep{i D`ennet.
Tvoj sin Emil 2663-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na majku
IZA SKENDER, ro|. BA[I]
25. 2. 2011 - 4. 3. 2011.
Neka ti je veliki, veliki rahmet
Tvoja k}erka Dada Bajgori} sa suprugom Huseinom 267-1mo
- Oti{la je na{a majka,
oti{la je zauvijek
Sklopila je svoje o~i
u jednoj tihoj no}i.
- Tuga nam je u srcima
jer je samo jedna mama
falit }e nam topli glas
njena ljubav grije nas.
- Ne mo`emo da shvatimo
da te vi{e mi nemamo,
kako `ivot da `ivimo
a da suzu ne pustimo
- U nama }e{ vje~no `ivit,
tvoja plemenitost se ne mo`e zaboravit.
Bila si nam k’o malo koja mati
{to svoju djecu u svaku stopu prati.
Danas se navr{ava 7 dana od smrti na{eg
dragog
MEHMEDA (AHMEDA)
UZUNOVI]A
Po dobroti }emo te pamtiti, s po{tova-
njem spominjati i s ponosom ~uvati
uspomenu na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
Supruga Zekija sa porodicom
Tevhid }e se prou~iti u petak, 4. 3. 2011. u 11.00 sati u ku}i rahme-
tlije, u ul. Uzunovi}a sokak br. 6.
2642-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom suprugu i ocu
ESAD (HUSE) HOTA
Ponosni smo {to smo te imali. Bol
je u na{im srcima gdje }e{ ostati uvijek voljen i nikada
nezaboravljen.
S ljubavlju,
Supruga Fatima, sin Mirza i k}erka Mersiha
2634-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom prijatelju
SEAD CRN^ALO
^ovjeku najve}ih ljudskih kvaliteta i osobina.
Porodica Helja
Dino, \ovana, Alem i Amer
2656-1nd`
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se 7
tu`nih dana otkako nije sa na-
ma na{ otac, svekar, dedo
MEHMED
(AHMED)
UZUNOVI]
Pamtit }emo te po dobrim dje-
lima i takav }e{ ostati zauvijek
u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Muamer, snaha
Elvedina, unuk Vildan i unu-
ka Medina 2648-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MEHMED
(AHMED)
UZUNOVI]
Od sestre Medihe, zeta
Edhema i sestri~ni Minele
i Merise
2643-1nd`
SJE]ANJE
na na{e
drage roditelje
MUSTAFA
(ABDURAHMAN)
FEJZI]
2005 - 2011.
HAVA (EMINA)
FEJZI], ro|.
HASANOVI]
1998 - 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Porodica 3078-1tt
Dnevni avaz petak, 4. mart/o`ujak 2011. . 59
^etvrtog marta 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine otkako
nije sa nama na{ dragi
JEFTO (DANILO) HELETA
1934 - 2007.
iz Gora`da
„Pro{lost je ta koja upravja sada{njo{}u“. Ti si veliki ~ovjek iz na{e pro{losti
koji svojom mi{lju i svojim djelom trajno `ivi u nama.
K}erke Manuela i Emilija, Heleta Fatima, zetovi Almir Su}eska i Ahmed
[vraki}, unuka Ajla, unuci Isa i Ali
IN MEMORIAM
Povodom godi{njice smrti, 6. marta 2011. godine u motelu „Bazeni“ Vitkovi}i -
Gora`de, sa po~etkom u 10.30 sati, otvara se ~etvrti memorijalni
{ahovski turnir „Jefto Heleta“.
Porodica
3094-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
@ANU (BOBE) [ILJEGOVI]U
Od njegove Amele, Erovana, Elisa, Adina i Melihe
Iako nisi vi{e sa nama, uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima.
Volimo te zauvijek.
Neka ti Allah podari lijepi D`ennet i mir tvojoj du{i.
3095-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em voljenom ocu, dedi i svekru
RIZVO (SULJO) FADIL
S ljubavlju i po{tovanjem neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Senad, unu~ad Salih, Ilhana, Kerim i Armin, snaha Uramela
El-Fatiha
2666-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom ocu, djedu i puncu
FADILU RIZVI
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet.
K}erka Senida, unuci Tarik, Muhamed, Faruk i zet Ibro Stamboli}
2664-1nd`
Dana 1. 3. 2011. godine navr{ilo se 40 tu`nih dana od smrti na{eg tate
RASIMA JELKI]A
Tata,
Bio si na{ heroj, na{ primjer, na{ ponos. Nikad ne}u zaboraviti tvoj osmijeh i sjaj u tvojim
o~ima. Bio si najbolji otac koji se mo`e po`eljeti...
Hvala ti na velikoj ljubavi koju si nam davao i koja }e nas vje~no pratiti.
Tvoja }erka Anida, sin Amar i supruga Lejla Jelki}
Suvi{ne su bilo kakve velike rije~i hvale.
Ti si uvijek bio prva liga....
Neka ti je rahmet du{i... 266-1tz
Dana 6. 3. 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti dragog nam
oca, djeda i punca
MATE MAD@AREVI]A
Ne postoje rije~i koje mogu opisati tugu i prazninu koju si ostavio
iza sebe. Postoji ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je na{a neizmjer-
na ljubav prema tebi.
Toga dana u 13 sati (nedjelja) posjetit }emo groblje Ora{je na Ilin~ici, polo`iti cvije}e i
zapaliti svije}e na grob dragog nam oca.
K}erke Ljubica i Zdenka sa obitelji
270-1tz
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se 5 punih godina otkako je
preselila na ahiret na{a draga i nikad pre`aljena k}erka
JASMINKA EFENDI], ro|. JA[AREVI]
Sje}anje na tebe osta}e sve dok `ive oni koji te vole. Hvala ti na
svemu {to si nam od svog plemenitog srca podarila.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i lijepi rahmet.
@ele ti tvoji: otac Had`aga, majka Fatima i sinovi Admir i Senad
267-1tz
Dana 5. 3. 2011. godine navr{ava se 8 godina od smrti na{eg dragog
IBRAHIM (SMAJO) KOSOVAC
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati, a u srcima ~uvati najljep{e uspomene na tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet.
Hatma dova }e se prou~iti u petak, 4. 3. 2011. godine u 11.45 sati u Prkanjskoj d`amiji u Konjicu. U subotu, 5. 3. 2011. godine u 12.00 sati
posjetit }emo mezar i prou~iti Fatihu.
Supruga [efika, k}i Dijana, zet Zijo i unuk Armin
PTT
Petak, 4. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 60
Dana 3. 3. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselio na ahiret
na{ voljeni suprug i otac
SEAD (SALKO) CRN^ALO
Po tvojoj dobroti }emo te pamtiti, s po{tovanjem spominjati i s ljubavlju u
srcu ~uvati uspomenu na tebe.
Supruga Behija i k}erka Nejra
Tevhid }e se prou~iti u petak, 4. 3. 2011. u 14.00 sati u ku}i `alosti, ul.
Omladinska br. 48 - Vogo{}a
ZAHVALNICA
Ovom prilikom se `elimo zahvalitit svim ljekarima i med. sestrama
Neurolo{ke klinike KCUS, doc. dr. Kemalu Dizdarevi}u, dr. Elviri Hasanovi}
iz DZ Vogo{}a, a posebno na{oj dragoj Elmi Dizdarevi} za sve {to je u~inila za
nas. Hvala svima koji su u ovim te{kim trenucima bili uz nas.
3041-1tt
SJE]ANJE
na na{e drage
VAHIDA
DU^I]
6. 3. 2009 - 6. 3. 2011.
FAHRUDIN
DU^I]
12. 11. 1998 - 6. 3. 2011.
Dragi tata i mama...
Vrijeme ne lije~i tugu, samo produ`ava bol i prazninu, jer smrt je tren, a
sje}anje vje~nost...
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju,
Va{i: k}erke Melisa i Alisa, sestra Doda, zet Adis, unu~ad Arnel, Lajla i
Danin 3052-1tt
MATO TADI]
Posljednji pozdrav na{em dragom
radnom kolegi i prijatelju...
Uposlenici
SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.
Sarajevo
N
POSLJEDNJI POZDRAV
Mom dragom, dobrom i
plemenitom kom{iji
SEADU CRN^ALO
Tvoja kom{inica Kati
3039-1tt
SJE]ANJE
na na{e
drage roditelje
JOSIP MARIJANOVI]
16. 9. 1924 - 17. 8. 1983.
ERNA MARIJANOVI],
ro|. JIROTA
9. 8. 1925 - 4. 3. 2008.
K}erka Dubravka i sin Zoran sa porodicama
3014-1tt
Danas se navr{ava godina dana otkako sa nama vi{e nije na{ najdra`i
HAMED JERKOVI] - HAMO
Nije istina da se bol i tegoba umanjuju vremenom
Tvoji najmiliji: supruga Mersija, k}erke Anesa i Amila, zetovi Asim i Amir i unuke
Ai{a, Maisa i Azra.
3055-1tt
Dana 6. 3. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi
HRUSTEM (^AMILA) [E]I] - RULE
24. 2. 2011. - 6. 3. 2011.
Po dobroti }emo te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati, a sa tugom u srcu zauvijek
sje}ati. Ima ne{to u dobrim ljudima, oni su jaki i poslije smrti, ostave trag koji se
ne mo`e izbrisati i bol koju ne mo`emo preboljeti. Tvoja po`rtvovanost, plemeni-
tost i velika ljubav kojom si nas darovao, ostat }e vje~no u na{im srcima.
Neka te Allah d`.{. nagradi najljep{im d`ennetskim ba{}ama za sve dobro koje si nam dao.
Tvoji najdra`i: supruga Kana, sin Nijaz, snaha Muradija, unuke Berina i Amina.
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u Nebo~aju u nedjelju, 6. 3. 2011. u 15.00 sati.
3052-1tt
IN MEMORIAM
voljenom bratu i amid`i
HAMEDU - HAMI JERKOVI]U
„Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali
zauvijek ostaje“.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i nek ti je vje~ni
rahmet!
Tvoji: brat Muhamed i snaha Samija sa sinovima Edinom i Senadom, k}erkom Sanitom,
te unu~adima Enom, Emirom, Emom, Denisom i El Tarikom.
3055-1tt
SJE]ANJE
na k}erku, sestru, tetku i svastiku
NAFIJA BEGOVI] - PALALI]
3. 3. 2007 - 3. 3. 2011.
Beskrajno je tu`an ovaj dan, jer podsje}a na rastanak s Tobom.
Vrijeme prolazi, ali ne mo`e izbrisati bol i prazninu koja je ostala iza Tebe. Tvoja plemenitost i
velika ljubav koju si nam nesebi~no davala, ostat }e vje~no u na{im srcima.
Molimo dragog Allaha da Te nagradi D`ennetom, za sve dobro koje si nam davala.
Tvoji: majka Mel}a, brat Hamid, snaha Habiba, brati}i Sara i Emir, sestre Rafija, Rasema, Advija i
Nasiha, zetovi Enes, Sabrija, Mirso i Suljo, sestri}i Tarik, Mersiha sa djecom Ben i Ema-Advija,
sestri~ne Aida i Amela s djecom; Majda, Vildana, Eldar i Edo, te porodice: Basara, Lepara, Jel~in,
^ati} i Bu{atlija 56-1tr
SJE]ANJE
na voljenog supruga, tatu, dedu, pradjeda i punca
EKREM OMERAGI]
4. 3. 2006 - 4. 3. 2011.
Poslije tebe vi{e ni{ta nije isto.
Volimo te!
Tahira, Amra, Nina, Nedim, Sara, Ned`ad
2938-1tt
Dnevni avaz petak, 4. mart/o`ujak 2011. . 61
U subotu, 5. marta 2011. godine
Navr{ava se pedeset i dva dana kako je preselio na bolji svijet
had`i FARUK (HILMIJE) JA@I]
Toga dana, iza ikindije namaza, u 15.30 sati, u njegovoj ku}i na Vratniku, ulica Nevjestina 50, prou~it }emo tevhid i hatma dove.
Porodica
N
UDRU@ENJA I ORGANIZACIJE BORACA
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
SJE]ANJE
na legendarnog komandanta 7. Korpusa Armije RBiH
Generala MEHMEDA ALAGI]A
7. mart 2003 - 7. mart 2011.
VJE^NA ZAHVALNOST SABORACA I GRA\ANA SREDNJE BOSNE
59-1tr
Dana 6. marta 2011. godine navr{ava se deset godina od prerane smrti na{eg dragog
SAKIBA KURTAGI]A
Oni koje nosimo u srcu zauvijek ostaju sa nama.
S ljubavlju i tugom
Supruga Dunja, sin Haris i k}erka \ana sa porodicama
3085-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
@AN [ILJEGOVI]
1982 - 2011.
S tugom }emo te se sje}ati, s ponosom spominjati.
Golf Fanatic klub i prijatelji
Nona, Rale, Muki, Hasan, Lauda, Habul, Spaho, Mahir, Keno, Eko, [ile, Aziz, Noke,
Nokke...
2655-1nd`
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se 40 dana kako je na ahiret preselila na{a draga majka i nana
hanuma ZAHIDA MEHMEDIKA
(udova SALKE), ro|. MUJANOVI]
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 6. 3. 2011. godine u 13.00 sati u ku}i rahmetlije
u Gornjem Kotorcu.
Sinovi i k}erke sa porodicama
2653-1nd`
SJE]ANJE
Dana 4. 3. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kada je prese-
lio na ahiret na{ voljeni suprug, otac, svekar, punac i dedo
[ABAN (HAMED) [AHAT
Bogatstvo je bilo imati Tebe za supruga, oca, svekra, punca i dedu.
Zato smo zahvalni Allahu d`.{. dragom. Te{ko je sve gledati oko se-
be, a nevidjeti Tebe. @ivot nestaje u trenutku, a ljubav i sje}anje na
Tebe ostaju dok `ive oni koji Te vole.
Bol se ne pi{e na papiru, ve} duboko nosi u srcu i du{i. Nek nur Bo`iji obasjava tvoje
vje~no prebivali{te, a nama da snage da `ivimo sa najljep{im uspomenama na tebe.
Tvoji: supruga Zineta, djeca Ahmed, Muhamed, Zemka, Nezira, Zemira, zetovi Rifet, Sa-
mir, Damir, Muhamed, snahe Alma i Zekija, unu~adi i praunuk
2636-1nd`
SJE]ANJE
JASMINKA (FERIDA)
D@AMBI], ro|. OMERAGI]
4. 3. 1981 - 4. 3. 2011.
Sa puno ljubavi i lijepih uspomena. Porodica Omeragi}
3086-1tt
Petak, 4. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 62
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg oca i supruga
EKREM (OSMANA) KUJEVI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve
d`ennetske ljepote a tvojoj du{i vje~ni rahmet.
S ljubavlju tvoji: supruga Nad`ija, sinovi Almir i Nermin
Tevhid }e se prou~iti 5. 3. 2011. u ku}i rahmetlije
3070-1tt
Dana 5. 3. 2011. godine, navr{avaju se tri godine od kada
je na ahiret preselio
IZET (NURKO)
OSMANOVI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje
tugu i bol zbog tvog iznenadnog
odlaska.
Molimo Allaha d`.{. da podari ra-
hmet tvojoj plemenitoj du{i.
Hatma }e se pokloniti u petak, 4. 3.
2011. godine u Carevoj d`amiji prije d`uma namaza.
Tvoja porodica: Vehbija, Dino, Dika, Mahira, Nejra i Nedim
2614-1nd`
Dana 2. 3. 2011. navr{ila
se godina od prerane smr-
ti na{eg velikog prijatelja i
kom{ije
DILAVERA
(OMERA) FA^I]
Sa ljubavlju, ponosom i li-
jepim uspomenama nosimo
te u na{im srcima.
Tvoji: Ned`ad, Fatma, Sa-
mira, Amira, D`evad, Emi-
na, Faris, Faruk i Kenan
2626-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
svojoj prijateljici
DIKA BAHTANOVI],
ro|. KARAHMET
Vje~no }emo ~uvati uspomene
na tebe, tvoj vedri i dragi lik,
dobrotu koju si nam poklanjala
i bi}e{ u na{im srcima.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{.
da ti podari lijepi D`ennet i
d`ennetske ljepote i vje~ni ra-
hmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoja prijateljica Dedovi}
Izeta sa porodicom
3062-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em prijatelju i bratu na{e D`ejne
@ANU [ILJEGOVI]U
[vrakino, i svi oni koji su imali pri-
vilegiju poznavati plemenito bi}e kakav je bio na{ @an
danas tuguju.
Neka ti je lahka zemlja Bosanska dragi na{ @ane.
Sabahudin Braco Hod`i} i ~lanovi KUD-a „DAIRE“
2615-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em
MI[I ^ALIJA
@eljka, Tanja, Maja, Vladimir i Savo
2635-1nd`
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se
dvanaest godina od smrti mog jedinog
i voljenog sina
AMAR (SENADA)
LJUBOVI]
Voljeni moj sine Amare.
Ostao si suza u oku, bol u srcu i tuga
u du{i.
Sine Amare, vje~no }e{ `ivjeti u srcu Tvoga tate. Neka ti
dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoj tata: Ljubovi} Senad - Selo
2627-1nd`
SJE]ANJE
5. 3. 2011. godine navr{ava se 9 godina
od smrti na{eg dragog mu`a,
oca, dede, svekra
MEKI] (DEDE) OSMANA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja porodica
2619-1nd`
SJE]ANJE
na na{u najdra`u
ENVERA OMANOVI],
ro|. HAFI]
4. 3. 2009 - 4. 3. 2011.
Beskrajno nam nedostaje{.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji
3073-1tt
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se sedam godina kako
je preselio na ahiret na{
FERHAD (AVDO) GURDA
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo
uspomenu na njegov lik, plemenitost
i dobrotu.
Supruga sa djecom
2900-1tt
Dana 3. 3. 2011. navr{ile su se 2 tu`ne godine od
preseljenja na ahiret na{e voljene majke i supruge
VAHIDA (HAMED)
KOKOR
Ostala je beskrajna tuga, ogromna
praznina, nepodno{ljiva bol, ali i
ponos {to smo te imali.
Nedostaje{ nam puno...
Tvoji: suprug Ramo, k}erke Melisa
i Enisa
Hatma dova }e se pokloniti danas u d`amiji Bare - [ip
prije d`uma namaza.
3067-1tt
SJE]ANJE
na drage roditelje
HA[IM [AMI]
4. 3. 1972.
AI[A (BRADI]) [AMI]
4. 3. 1973.
Ponosni smo {to ste nam darivali ljubav i ~estitost.
Zahvalna djeca
3069-1tt
Dana 6. 3. 2011. navr{ava
se {est mjeseci od prerane
smrti moje drage mame
DANICE GRBI]
Mama, puno mi
nedostaje{.
Voli te tvoja
k}erka Marela
2629-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
PAULA [UTALO
S ljubavlju i tugom
~uvamo uspomene na te-
be, tvoje plemenito srce,
tvoju dobrotu na{a najmi-
lija. Ljubav koju si nam
pru`ala uvijek }e biti dio
na{ih najljep{ih sje}anja!
Bakice, voli te tvoj unuk
\or|e, snaha Elma, prau-
nuk Stefan i Goran
3066-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
SALKO (VELIJE)
TANOVI]
Tvoja dobrota i pa`nja i ljubav na{a je vje~na zahvalnost
da te se sje}amo kao plemenitog i dobrog ~ovjeka.
Porodica Ku{tri}
3031-1tt
SJE]ANJE
na roditelje
ZLATIJA
KURTOVI], ro|.
MURTOVI]
preselila 16. 8. 1990.
ZAHIR
KURTOVI]
preselio 17. 10. 2002.
S ponosom i vje~nom tugom ~uvamo uspomene na va{u pleme-
nitost, dobrotu i ljubav roditeljsku, svaki dan ste sa nama i nika-
da vas ne}emo zaboraviti. Neka vam je vje~ni rahmet.
K}erka Dedovi} sa djecom i mu`em 3062-1tt
majka otac
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od smrti voljenog supruga, oca, djeda, zeta i brata
SALKE (VELIJA) TANOVI]
25. 2. 2011 - 4. 3. 2011.
Od neumitne smrti nismo te mogli sa~uvati, ali tvoj lik, ~estitost, ljubav, briga i pregala{tvo prema na-
ma, za na{u sre}u vje~no }emo nositi u na{im srcima.
Ovom prilikom upu}ujemo veliko Hvala cijenjenim: dr. Sr|anu Gornjakovi}u, dr. Aliji Ku{tri}u, dr.
Ameli Tanovi}, dr. Seji Divovi}, dr. Nijazu Sari}, dr. Ziki Kurtovi}, dr. Lejli Divovi}, te ekipama Hitne
pomo}i koji su nesebi~nim anga`ovanjem u~estvovali u lije~enju na{eg voljenog.
Hvala svima koji su dostojanstveno ispratili na{eg voljenog.
O`alo{}eni: supruga Safeta, k}eri Jasna i Indira, sestra Hidajeta, zet Richard Coleman, unu~ad Mela,
Ada, Hari, Rafe i Oli, snahe Mima, Zlata i Ulfeta, {ura Alija Ku{tri} sa porodicom, {urjakinje Rukija i
Zahida sa porodicama, brati}i i sestri~ne: Senad, Rapka, Amela, Alzira, Redina, Ergin, Nedim, Almira,
Admir, Biserka i Amra, te porodice: Tanovi}, Ku{tri}, Kurtovi}, Hota, \ozi}, Kadi}, Masser, Coleman,
Dizdarevi}, Hoti}, Luki}, Trebovi}, Kapi}, Belee, Avdi}, Ba{i}, Pa{i}, Koluder, Divovi}, Hasanbegovi},
Dilberovi}, Golo{ i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti 4. 3. 2011. godine u 13.30 sati u ku}i, Gorica br. 20. 3030-1tt
Dnevni avaz petak, 4. mart/o`ujak 2011. . 63
TU@NO SJE]ANJE
NA NA[U VOLJENU K]ERKU I SESTRU
SAFIJU RA[IDOVI]
2. 3. 2006 - 2. 3. 2011.
DRAGA NA[A SAFI MNOGO NAM NEDOSTAJE[. MOLIMO DRAGOG ALLAHA DA TI PODARI SVE D@ENNETSKE LJEPOTE.
MAMA I SESTRA 2920-1tt
Dana 5. 3. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog
MIROSLAVA (RISTE) PANTI]A
Tebe vi{e nema ru`o na{a najdra`a, nema tvog dragog lika, tvog osmijeha, tvog blagog
pogleda. Ostalo je sje}anje da nas tje{i, tu`ne ali ponosne {to smo te imali.
[estomjese~ni pomen odr`at }e se u subotu, 5. 3. 2011. godine u 11 i 30 na mjesnom
groblju Osijek, a potom }emo se okupiti u crkvenom domu u Bla`uju.
O`alo{}ena porodica
2630-1nd`
Dana 4. 3. 2011. navr{avaju su se dvije tu`ne godine od kada je na ahiret preselila na{a
draga i nikad pre`aljena
SADETA ALA\UZ, ro|. SARIJA
Vrijeme prolazi, a bol i tuga za tobom su svakog dana sve ve}i. Vrijeme ne mo`e izbrisati sje}anje na
tvoj dragi lik, tvoju ljubav i dobrotu kojom si nas obasipala.
Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i na{im mislima. Smrt je sudbina svakog ~ovjeka, a
na{a je sudbina da tugujemo za tobom do kraja `ivota.
Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari sve d`ennetske ljepote.
Tvoji vje~no o`alo{}eni: suprug Osman, sinovi Mirsad, Fuad, Amir, k}erka Hiba, zet Sulejman,
snahe Suada i Sandra, unuci i praunuci.
Dana 4. 3. 2011. godine predat }e se hatma dova u d`amiji Jar~edoli poslije d`ume namaza.
2578-1nd`
Dana 4. 3. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi
suprug i otac
HUSEIN D@ANKO
Velika je tuga i bol koju si ostavio u srcima i du{i onih koji te neizmjerno vole i koji
nikad ne}e zaboraviti tvoju veliku dobrotu i nesebi~nu ljubav koju si nam izda{no za
`ivota darivao.
Neka ti Allah d`.{. da lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja supruga Fadila sa unucima - Amir, Enes, Almir, Faruk, Aldijana i Ajla
Sin Fudo sa suprugom Jasnom i djecom - Amir, Almir, Faruk i Aldijana
Sin Sejo sa suprugom Samrom i djecom - Enes i Ajla 2632-1nd`
Dana 4. 3. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi brat i
daid`a
ALIJA [ETI]
Da te na{a ljubav mogla spasiti, vje~no bi `ivio. Tvoj dragi lik, ljubav, dobrotu, pleme-
nitost, pa`nju koju si nam poklonio, zauvijek }emo pamtiti i u srcima nositi.
Hvala ti za svaki trenutak proveden sa tobom.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, jer si ti to zaslu`io.
Tvoja sestra Fadila sa unucima Amir, Enes, Almir, Faruk, Aldijana i Ajla, sestri}i Fu-
do sa suprugom, Jasnom i djecom Aldijana, Amir, Almir, Faruk, sestri} Sejo sa supru-
gom Samrom i djecom Enes i Ajla. 2632-1nd`
Dana 6. 3. 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada sa nama nije na{ dragi suprug, otac,
djed i brat
MIHAILO (VUKE) MAGAZIN
(7. 10. 1932 - 26. 1. 2011.)
Tog dana u 11.00 sati obavit }e se ~etrdesetodnevni pomen na gradskom groblju Musala u Konjicu.
Ovom prilikom porodica se zahvaljuje osoblju Op{te bolnice u Konjicu.
Veliko hvala dobrovoljnim davaocima krvi: Caki} Emir, Teletovi} Ramiz, Demirovi} Vahid, [ehi}
Haris, Had`ihuseinovi} Samir.
Posebnu zahvalnost na nesebi~noj pomo}i izra`avamo profesoru Nijazu Guski, Zovko Ivici, [efiku
Mileti}u, [inik Zoranu i Draganu, te porodicama: [aran, Beribak, Ali}, Bla`evi} i svim sugra|anima
koji su bili na ispra}aju pokojnog Mihaila.
Zahvalna porodica ptt
Dana 4. 3. 2011. navr{ava
se 7 dana od smrti na{eg
dragog
SEADA CRN^ALO
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Od svastike Hikmete i
bad`e Vahida ^omage
3054-1tt
Dana 4. 3. 2011. navr{avaju se
2 godine od kada je preselio
na ahiret na{ dragi suprug,
otac, punac i dedo
MUSTAFA
(AHMET)
BJELICA
4. 3. 2009 - 4. 3. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijep D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: supruga Fehma, k}erke
Sanela i Lejla, zetovi Nermin i
Hamza, unu~ad Belmin, La-
mija i Hasan 3065-1tt
Dana 6. 3. 2011. navr{it }e
se 14 godina od smrti na{e
majke
FATE HO[O,
ro|. BRKOVI]
Sje}anje na tebe je dio
na{eg `ivota u kojem }e{
uvijek nedostajati.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoj sin Ibro sa porodicom
2641-1nd`
Petak, 4. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz 64
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se sedam tu`nih godina otkako nije sa nama, na{a draga
HASIJA (OMERA) ^EHI]
Godine bez tebe su prazne i tu`ne. Te{ko nam je. Zauvijek }emo
~uvati uspomenu na tebe.
Tvoji: Nijaz, Nermin, Emir i Medica
3032-1tt
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se osam tu`nih godina od
smrti na{e drage i nikad pre`aljene majke i supruge
JASMINKE GERIN,
ro|. LAKA^A
Vrijeme koje prolazi ja~a spoznaju
o tvojoj posebnosti.
Neizmjerno nam nedostaje{ Ti i
tvoja ljubav...
Neka ti dragi Allah d`.{. podari li-
jepi D`ennet i vje~ni rahmet i mir
tvojoj dobroj du{i.
Tvoji: suprug Ahmed, k}erka Dalila i sin Jasmin
3072-1tt
Dana 5. 3. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od
smrti na{e majke i nene
DILKA (OSMAN)
LON^AR
Mnogo nam nedostaje{ i velika je
praznina, molimo dragog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 6. 3. 2011. godine u
13.00 sati, na Dobrinji, ul. Nurije
Pozderca 4/8.
Tvoji: k}erka Hava i unuka Amela sa porodicom
3072-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na moju dragu majku
MIRJANA
ALAJBEGOVI],
ro|. LEMAI]
4. 3. 1983 - 4. 3. 2011.
Draga moja Minana, tako sam Te kratko imala...
Zauvijek Tvoja Jasna
2973-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj teti
MEDIHI PANDUR
Amir Rizvanovi} sa porodicom
3028-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj teti
MEDIHI PANDUR
Edim Ha|ialagi} sa porodicom
3028-1tt
SJE]ANJE
Dana 7. 3. 2011. godine navr{ava se 11 godina otkako je
preselio na ahiret na{ dragi
HUSEJIN (DERVI[)
BAJRI]
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i neka
Ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erke Elvedina i Sabina, brat Mujo te ostala
mnogobrojna rodbina i prijatelji 2963-1tt
SJE]ANJE
Dana 5. 3. 2011. navr{ava se 7 godina otkako je preselila
na ahiret na{a draga
\ULA BURKI]
(ro|. BAJRI])
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i neka Ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Sakib, sinovi Samir i
Ermin, k}erke Zineta i Sutka, brat Mujo, zetovi, snaha,
unu~ad te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
2963-1tt
POSLJEDNJI SELAM
MEDIHI PANDUR
Porodice Hasanbegovi} i Hasi}
3028-1tt
POSLJEDNJI SELAM
majci moje snahe
MEDIHI PANDUR
Na|a
3028-1tt
SJE]ANJE
na voljenu i nikad
pre`aljenu sestru
NERU SMOJE, ro|.
HASANBEGOVI]
1. 3. 2007 - 1. 3. 2011.
Sa tugom i po{tovanjem,
Sestre Keka, Biba, Bera i
Mi}a sa porodicama
3059-1tt
Dana 4. 3. 2011. navr{ava
se 7 godina otkako je pre-
selila na ahiret na{a draga
HASIJA (OMERA)
^EHI]
Te{ko je shvatiti da vi{e
nisi sa nama. Tuga nije u
rije~ima, ve} u na{im
srcima, gdje }e zauvijek
ostati.
Tvoji roditelji: Omer i
Safija Kova~evi}
3032-1tt
TU@NO SJE]ANJE
MIRJANA ALAJBEGOVI],
ro|. LEMAI]
4. 3. 1983 - 4. 3. 2011.
Uvijek }e te se sje}ati Tvoji: Rizo, Neno i Jana
2973-1tt
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se godina dana od preseljenja
na ahiret na{e drage majke
FAKETA (AVDIJA) MUSI]
Protekla godina nije ubla`ila tugu i
bol za tobom. Sve rije~i nisu dovoljne
da iska`u koliko nam nedostaje{, jer
bol nije u rije~ima, nego u srcu gdje
}e{ ostati voljena i nikad zaboravlje-
na. Da ti dragi Allah d`.{. podari lije-
pi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i.
Tvoji najmiliji 3011-1tt
SJE]ANJE
na na{u majku
FATIMU SALIHOVI],
ro|. D@AKA
4. 3. 1990 - 4. 3. 2011.
Samo oni koji te vole znaju kako im
nedostaje{.
^uvat }emo te vje~no od zaborava. Molimo Allaha d`.{.
da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji sinovi i k}eri 3061-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj teti
MEDIHI PANDUR
Adi i Amir Pa{i} sa porodicama
3028-1tt
IN MEMORIAM
BORIS
SMOJE
1973 - 2011.
NERA SMOJE, ro|.
HASANBEGOVI]
2007 - 2011.
Zime prolaze, sje}anja, ljubav i po{tovanje ostaju.
K}erka Nadija Esapovi} sa porodicom
Galerija i udru`enje B. Smoje 3059-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom amid`i
ADIL (SALIH) MEMI]
Zaboravit ne mo`emo i ne}emo sve dobro {to si za nas u~inio. Tvoje
lijepe i blage rije~i, tvoja dobra djela - bilo ih je puno.
Posljednji put te selamimo.
Snaha Munira, brati} Salko, snaha Sena, tvoja Larisa koja te je stalno
zvala Adilaga
Tvoj zet Hakija Sabljica, Suada tvoja k}erka, unu~ad Amar i Tarik
Molimo dragog Allaha da ti da lijepi D`ennet a porodici sabur.
2669-1nd`
Dnevni avaz petak, 4. mart/o`ujak 2011. . 65
MIRZA PITA
Nedostaje{ nam da nam otvori{ o~i kada
nerealno gledamo na svijet.
Nedostaje{ nam da nam uputi{ onaj
pogled nakon kojeg sve gubi na va`nosti.
Nedostaje{ nam da se nasmije{
u inat svemu.
Nedostaje{ nam da stvorimo bar jo{ jednu uspomenu.
Nakon {to je pro{lo 52 dana, tek sada smo osjetili pravu prazninu.
Nema te, zaista te nema. Obe}avamo nikad te ne}emo zaboraviti.
Tvoji: Senad i Selma sa roditeljima 2647-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj tetki
MEDIHA PANDUR,
ro|. DEOVI]
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i d`ennetske ljepote, a tvojoj
du{i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem
D`evada, Haris, Aida sa porodicom 3084-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
Gospo|i
LUCI ^ALAGA
majci na{e kolegice ^alaga Anite.
Obitelji upu}ujemo iskrenu su}ut.
Kolektiv Tu`ila{tva - Tu`iteljstva BiH
N
SJE]ANJE
ADVIJA
DUPOVAC,
ro|. STAMBOLI]
23. 3. 1984.
RAMO
DUPOVAC
6. 3. 1992.
S ljubavlju i po{tovanjem Vas se sje}amo.
Neka Vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Dervi{, [evko, Munira i Avdo sa porodicama 2565-1nd`
AI[A TUR^INOVI],
ro|. DUPOVAC
28. 2. 1999.
SJE]ANJE
RASIM (AVDIJA) MAHMUTOVI]
1995 - 2011.
[esnaest godina pro|e, ali sje}anje na vas ne blijede. Neka vam je vje~ni rahmet.
Supruga Atija, k}erke Mediha, Meliha, sin Midhat
2670-1nd`
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi
HAMED (MU[AN) PIND@O
Rije~ima je nemogu}e opisati svu bol i prazninu koja je ostala iza tebe.
Vje~no }emo te nositi u svojim srcima i ~uvati uspomenu na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
U ne mogu}nosti da se svima pojedina~no zahvalimo na ukazanoj pa`nji i pomo}i, ovim
putem se najiskrenije zahvaljujemo svim kom{ijama, prijateljima i poznanicima koji su
bili uz nas u najte`im trenucima.
O`alo{}ena porodica 2675-1nd`
SJE]ANJE
na
JEFTA HELETU
4. 3. 2007 - 4. 3. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
[ahovski klub „Gora`de“
143-1go
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em
KEMALU - KEMI
RAJKOVI]U
Od raje: Salko, Hilmo, Ale, [i{a, Esa, Deda i Pa{a
283-1mo
POSLJEDNJI SELAM
voljenoj majci,
nani i punici
RAMIZA
(MEHMET)
MELKI]
Tvoja k}erka Aida,
zet Semir, unuke Nalda i
Semira
2677-1nd`
SJE]ANJE
na drage roditelje
TU@NO SJE]ANJE
Danas, 4. 3. 2011. navr{avaju se dvije tu`ne godine od kada nas je
zauvijek napustio na{ voljeni tata i dedo
NED@AD (HILMIJE) PALA
I dok brojimo godine, sve vi{e smo svjesni praznine koja je ostala za
tobom. Tvoj vedri lik ostaje da `ivi vje~no u na{im srcima voljen i nikad zaboravljen.
S po{tovanjem i ljubavlju,
Tvoji najmiliji: Snje`ana, Sanjin, Sini{a, Amela, Lejla, Azra, Sa{a i Sandro 279-1mo
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se 7 godina dragi brate otkako
nisi sa nama
mr. ing. gra|evine GURDA
(AVDE) FERHAD
Dragi brate, vrijeme prolazi, a ti u
na{im srcima i du{i ostaje{ uvijek
isto drag i nikad zaboravljen jer si ti
dio nas. Neka ti dragi Allah d`.{.
podari sve d`ennetske ljepote i ra-
hmet tvojoj plemenitoj du{i.
Veoma ~esto te se sje}amo samo po dobru jer si ba{ takav
bio ti.
Tvoja sestra Sadeta sa familijom 3103-1tt
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na vas.
Va{a djeca 284-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
@ANU
Toti} Rafet sa porodicom
2705-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em drugu
@ANU
Od raje: Salko, Kum, Nermo, Mihro, ^oba, D`anko
2704-1gr
VELIJA LIZDE
2. 3. 1991 - 2. 3. 2011.
[A]IRA LIZDE,
ro|. ^OLAKOVI]
30. 8. 1997 - 30. 8. 2011.
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e najdra`e
majke
BAHRIJA SOLAKOVI], ro|. TATAREVI]
S neizmjernom tugom u na{im srcima vje~no }emo pamtiti tvoju
plemenitost i dobrotu.
Neka te dragi Allah d`.{. obaspe svojom milo{}u i podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u subotu, 5. 3. 2011. godine u
11.00 sati u ulici @agri}i 21.
Tvoji najmiliji! 3100-1tt
Petak, 4. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 66
Mom jedinom i najdra`em
@ANU
Ne mogu da zaboravim onu ve~e... Ne mogu da
izbri{em sje}anja...
Ne mogu da ti ka`em
„zbogom“, kad mi jo{
nisi rekao „zdravo“,
kad jo{ nisam dovoljno
upoznala srce tvoje,
kad mi ga jo{ nisi dovoljno
otvorio.
Ne mogu da ka`em da je
kraj, kad nije ni
po~etak.
Volim te `ivote moj,
sre}o moja, ti si uvijek
bio i zauvijek }e{ biti
moja mala, velika beba
Manga{.
TVOJA AJLA 2691-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dobrom ~ovjeku i ocu na{ih prijatelja
ADILU MEMI]U
Od prijatelja: Amir, Burda, D`enan, Senad B., Huso, Senad A., Dino, Mirza i Amko
2693-1nd`
Dana 6. 3. 2011. navr{ava se osam godina od kada nije sa nama na{ voljeni suprug, otac, deda i punac
had`i SABIT (NASUFA) TANOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem.
Tvoji najmiliji: supruga Delva, k}erke Mirsada, Mersija, Senada, D`enana, Sabina i Edina sa porodicama
3115-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog zeta
NIJAZA JUSI]A
S ISKRENOM LJUBAVLJU I NAJDUBLJIM PO[TOVANJEM
^UVAMO USPOMENU NA TEBE
punac Mustafa Selimovi}, svastike Munevera i Envera, {ura Sabahudin sa
suprugom Mirhom
2688-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em bratu i najboljem drugu
@AN [ILJEGOVI]
Dragi @ane, bio si i ostao na{ ponos. Ne postoji utjeha, samo beskrajna
praznina, tuga i na{a ljubav prema tebi. Bol nije u rije~ima, bol je u
na{im srcima i du{ama jer sve {to ka`emo malo je. Mnogo }e{ nam ne-
dostajati i molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet du{i.
Tvoji prijatelji: Tule, Keno, D`eno, Irfan, Haris, Brada, Ivko, Mirza O., Lili}
2689-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em jedinom bratu
@ANU
Voljeni!
Ima ne{to {to je ve}e od mora, a to je nebo.
Ima ne{to {to je ve}e od neba, a to je ljudska du{a.
Ima ne{to {to je ve}e od mora, neba i ljudske du{e,
a to je VJE^NA LJUBAV PREMA TEBI.
Vrijeme ne mo`e razdvojiti du{e koje je obasjala ista svijetlost.
Allah d`.{. u istinu sve zna i ni{ta mu nije skriveno.
El-Fatiha.
Vole te tvoje jedine sestre @ana i D`ejna 2690-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em jedinom
@ANU
Dragi, ni danas ni sutra, ni jedan dan nam ne}e pomo}i da ne bude{
u na{im mislima. Bol koji nosimo u sebi nadvlada ponos {to si bio
na{ sin, brat, vjerenik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve
d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. U srcu tuga, u o~ima suze jer se ra|a
novo jutro bez tebe.
Tvoji najmiliji: otac Bobo, majka Amra, sestre @ana i D`ejna, vjerenica Ajla
2690-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em velikom prijatelju
i momku na{e drugarice
@ANU
Po dobru }emo te pamtiti,
s ljubavlju spominjati, u
srcima nositi, i nikad te
ne}emo zaboraviti, jer je
ljubav ja~a od vremena.
Molimo Uzvi{enog Allaha
da ti podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet.
Nera, Anela, Amela, Vanja
i Asmir
2692-1nd`
@AN
Prijatelju, uvijek }emo te
se sje}ati kao na{eg druga i
prijatelja. Kao osobe
vedrog duha i nasmijanog
lica.
Tvoji prijatelji,
bra}a i drugovi:
Ne}ko - Sulja, Haris,
Mladenko
2700-1nd`
^etvrtog marta 2011.
navr{ava se {est godina od
smrti na{eg dragog
TEUFIKA (SMAJE)
BOSNI]A
Hvala ti za svu ljubav, ple-
menitost i dobrotu kojom
si nas obasipao. S ljuba-
vlju i ponosom ~uvamo te
u na{im srcima.
Supruga Munevera, k}er-
ke Ai{a i Jasmina, zetovi
Salih i Vladimir, unuka
Lejla, unuci Elvin, Fed`a
i Faris i praunuk Jan
3119-1tt
SJE]ANJE
AMAR LJUBOVI]
1987 - 1999.
Ka`u da vrijeme lije~i
rane. Da, ali o`iljci ostaju
zauvijek.
Tvoji: Samir,
Aida i tvoja Neca
3116-1tt
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{e kolegice i u~enice
SEADU CRN^ALO
U~enici VIII1 sa razrednicom i u~iteljicom
2698-1nd`
Dana 4. 3. 2011. godine navr{ava se
godina dana od smrti dragog
~ika VASE VUK[E
Zauvijek zahvalna porodica Andrejevi}
3120-1tt
Dnevni avaz petak, 4. mart/o`ujak 2011. 67
Dana 21. 2. 2011. godine navr{ilo se tu`nih 6 mjeseci od kada je preselio na ahiret na{
dragi otac, dedo, svekar i punac
HUSO (MUJO) LELO
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti dana 5. 3. 2011. godine u 15.00 sati u ku}i rahmetlije, ul. Kromolj br. 12.
Tvoji: sin Jasmin, k}erka Jasna, unuci Irfan i Amila, snaha \enita i zet Ahmed
3108-1tt
Dana 4. 3. 2011. navr{avaju se 4 godine otkako je na ahiret preselila na{a draga tetka
JASMINKA (ro|. JA[AREVI]) EFENDI]
Draga tetka, `ivjet }e{ zauvijek u na{im srcima i pamtit }emo te po dobrom.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Selma, Mirza i Aid
273-1tz
POSLJEDNJI SELAM
RAMIZA MELKI]
Kada imamo sje}anje, postoji
pro{lost.
Kada imamo nadu, ~eka nas bu-
du}nost, a uz prijatelje najte`i trenuci u sada{njosti
do`ivljavaju se s manje bola i tuge...
S po{tovanjem,
Uposlenici d.o.o. „BRA]A MUJI]“
2683-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
radnom kolegi
@AN [ILJEGOVI]
Kolektiv i kolege
[.C. ROBOT - RAJLOVAC PREHRANA
3114-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em radnom kolegi
KOLEKTIV ROBOTA
NOVO SARAJEVO
2680-1nd`
IN MEMORIAM
prim. dr. AZEMINA KURT,
ro|. GAVRANOVI]
5. 3. 2005 - 5. 3. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Azra Bajraktarevi}
3113-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
@AN [ILJEGOVI]
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, a
dugo se pamte. Uvijek }emo se
sje}ati tvog dragog lika, tvog osmijeha i tvoje dobrote.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sabur tvojoj
porodici.
O`alo{}eni: Mirzet Pra{evi}, Anela i Ajla ]osovi}, Enes i
Vezira Turkovi}
2686-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj kom{inici i prijateljici
MINKI HALILOVI]
Jako je te{ko povjerovati da nisi vi{e sa nama dok smo
`ivi pamtit }emo te po dobrom i po tvojoj plemenitoj
du{i.
Vole te
Tvoji: Adela, Sara i Adnan Imamovi} i Alma Kova~evi}
3104-1tt
POSLJEDNJI SELAM
[ERIF (HASANA)
JEVRI]
Mehi~evi} Mineta i Mustafa
3106-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em velikom prijatelju
@AN [ILJEGOVI]
Tvoja dobrota i osmijeh zauvijek }e ostati u na{im
sje}anjima.
Mirza, Elma, Fule, Sejo
3111-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
kom{iji i prijatelju
VLATKO (IVANA)
BABI]
Porodica Malko~
3109-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog
SALIH - SALKO
KULA[
Te{ko je vjerovati da te
vi{e nema.
Mnogo nam nedostaje{.
Vole te tvoji: Kenan,
Lejla, Reuf i Dada
2681-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage,
strinu, supruga
i oca
DRAGICA
BANKOVI]
2008 - 2011.
VOJISLAV
BANKOVI]
2007 - 2011.
Nedostajete nam, mnogo.
Sojka i Jelena 2678-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
@ANU [ILJEGOVI]U
RAJA IZ CARAUDIO SARAJEVO: Muha i Ismo
3096-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom drugu
@AN [ILJEGOVI]
OD RAJE IZ [VRAKINA:
Nurija, Osman, Bato, Bad`o,
Kljuka, Ismir, Nino, Face, ]iro, Aki, Koki, Ajdin,
Amko, Zlaja E., Mario E., Zaim, Emir, Deba, Tola, Zoka,
Smajo, Arnel, Mustafa, [ile, Davor, Danijel, Amir Ma{i},
Pile, Ado, Dado G., Vedran, Jasmin, [efkija, Miki, Emil,
Goro, El}o, Gagi, Igor, Denis, Pape, [emso, Mu}o, Dado
Eterle.
2696-1nd`
Petak, 4. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 68
POSLJEDNJI SELAM
mojoj tetki
BAHRI IBRAHIMOVI]
od sestri~ne Mirsade i Jasminke i zeta Muje
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i
d`ennetski devlet
2694-1nd`
Navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage
supruge, mame, nane i punice
DIKA BAHTANOVI],
ro|. KARAHMET
Tvoji: suprug Nusret, k}erke
Nermina i Sabina, unu~ad Din,
Ula, Asja, zetovi Emir i Admir.
Tevhid }e se prou~iti 5. 3. 2011. go-
dine u 11.00 sati u ku}i rahmetlije, ulica Prve bo{nja~ke
brigade br. 10, Sokolovi} kolonija.
3118-1tt
SJE]ANJE
FERID TRBI] - T94TF
4. 3. 1996 - 4. 3. 2011.
Zauvijek }e{ biti u mojoj du{i i srcu.
Nerko
3117-1
SJE]ANJE
Drugog marta 2011. navr{ile su se
32 godine od smrti na{e drage
majke, nane i punice
MULIJA \ONKO,
ro|. MAHMUTOVI]
1934 - 1988.
@ivimo da se sje}amo Tebe koju
smo imali i najvi{e voljeli. Postoji ljubav koju smrt ne
prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i, ali ne postoji ni
zaborav ni utjeha dok `ive oni koji te vole.
PORODICA 2699-1nd`
Dana 4. 3. 2011. 11 tu`nih dana
otkako nije sa nama na{ dragi
FADIL HATI]
Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Hr-
asnica, 4. 3. 2011. godine u 11.00 sati.
Porodica: Hati} Esma supruga, sin Almir, snaha Muame-
ra, unuka Hana
2687-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em
@AN [ILJEGOVI]
Osje}anja je puno, a rije~i ponestaje...
Mi}a, Renata, Sale, Nata, Andrea, Zorica, Adem, Grozda,
Alis, Alisa
2701-1nd`
Dana 4. 3. 2011. navr{ava se ~etrdeset dana otkako je na
ahiret preselila na{a draga tetka
AI[A TANOVI],
ro|. D@INOVI]
Draga tetka, najljep{e uspomene
koje nas podsje}aju na tebe su one
zajedno provedene i zato }emo te
mi ~uvati od zaborava.
Neka Allah Milostivi tvoju du{u obraduje na{im dovama
i podari ti D`ennet.
Med`id, Mirsada i Remza 3121-1tt
ALVEDIN - DINO
(ADEM) RIZVANOVI]
1983 - 2005.
Navr{ava se pet i po godina od
kada je na{ voljeni sin i brat
preselio na ahiret.
Dragi na{ DINO,
tren u koji si nas fizi~ki napustio, promijenilo se sve.
Od tada ni{ta vi{e nije isto i nikada ne}e biti!
Neizmjerna je tuga, neizmjerna je bol i ljubav i male su
rije~i koliko nam nedostaje{!!!
U na{im mislima, srcima i sje}anju ostaje{ zauvijek,
Du{a moja draga!
2703-1nd`
Dana 4. 3. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja
na ahiret na{eg dragog
ISMETA KURI]A
MIME
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo
uspomenu na njegov lik.
Porodica 3097-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragom zetu
SAKIB
HAD@ISELIMOVI]
Murat Burazerovi} sa porodicom
3098-1tt
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je
na{ dragi
JANO[ (JANO[) BALA@
preminuo 2. 3. 2011. godine u 73. godini.
Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se u petak, 4. 3. 2011. godi-
ne, u 13.30 na gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Zora, sin Jano{-Dragan sa obitelji, k}er Snje`ana sa suprugom,
nevjesta Almira, unu~ad: Rudi, Ines, Ivana, Marina, Katrin, te obitelji: Bala`, Brajkovi},
Tabak, ^iva, ^ano, Bunti}, Kraljevi}, Dru`ani}, Cvitkovi}, Filipovi}, te ostala rodbina,
prijatelji i kom{ije. 2644-1nd`
Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
[ERIF (HASAN) JEVRI]
preselio na ahiret u srijedu, 2. marta 2011. godine u 86. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 4. marta 2011. godine u 14.00 sati na
bakijskom mezarju Faleti}i 2.
O@ALO[]ENI: supruga Hafiza, k}erka Adlija, zet Osman, unuka Anida, zet Sakib,
sestre [erifa i Seadeta, snahe Bulka i Mila, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne, te
porodice: Jevri}, Mehi~evi}, ^au{evi}, Ramo{evac, Spu`a, Ahmatovi}, Mari}, Taljanovi},
Efovi}, Leki}, [kandro, Mandi}, Dodik, Elezovi}, [o{evi}, Bukovac, Had`iosmanovi} i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Toplik br. 31 A.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH No036145
Dana 6. 3. 2011. navr{ava
se 40 dana od smrti na{e
drage
RAHIME
SKORUPAN
Sa ponosom i ljubavlju
~uvamo uspomenu na te-
be, draga majko.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoj sin Mevludin sa por-
odicom 2645-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
VLATKO (IVAN) BABI]
preminuo nakon kratke i te{ke bolesti u Sarajevu, 2. 3. 2011. godine u 73. godini.
Sahrana }e se obaviti u subotu, 5. 3. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom
groblju „Sv. Josip“.
O@ALO[]ENI: supruga Slavenka, sin Slaven, snaha Johanna, unu~ad Patrick
i Petra, obitelji Babi}, Jaakkola, Ba{i}, Begi}, Brana, Kopi}, Liki}, Pavlin,
Salaj, Skopovi, [o{i}, Zva~ko, te ostala rodbina i prijatelji.
Ku}a `alosti: ul. Voje Dimitrijevi}a br. 13. 111
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em prijatelju i bratu
@ANU [ILJEGOVI]U
(1982 - 2011.)
Bio si nam uzor u svemu {to je lijepo, po{teno i plemenito. Bol je u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati voljen i nikada zaboravljen. Tvoje posto-
janje i tvoj `ivot bili su prijateljska snaga, a tvoje ime ponos.
Bio si nje`an, a ipak jak.
Tu`no je i te{ko `ivjeti bez tebe.
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: Sanjin, Mirela, Sajra i D`enita 2706-1nd`
.. za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
doc.dr.med.sci. SAKIB (]AMILA) HAD@ISELIMOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 2. 3. 2011. godine u 87. godini.
D`enaza }e se klanjati u PETAK, 4. 3. 2011. godine poslije d`ume namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.00 sati na gradskom mezarju VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: supruga Saliha, k}erke Selma i Semra, zetovi Zoran i Haris, unu~ad Miranda, Bekir, Dina i Kerim, {ure D`avit, Murat i Adnan, svastika Merica, brati}i, brati~ne,
sestri}i, te porodice: Had`iselimovi}, Burazerovi}, Hrustemovi}, Fejzibegovi}, Ajanovi}, Rami}, Ademovi}, Had`ihasanovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Zaima [arca 56.
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa Latinske }uprije sa polaskom u 13.15 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 2662-1nd`
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi i jedini
MILORAD - MI[O (DANILA) ^ALIJA
iznenada preminuo dana 2. 3. 2011. godine u 62. godini.
Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se 4. 3. 2011. godine u 14.00 ~asova na gradskom groblju Donji Miljevi}i.
Povorka polazi ispred kapele.
O@ALO[]ENI: supruga [tefica, sin Predrag, k}erka Gabrijela i Danijela, sestra Olivera, unuke Irena i Matea, sestri~na Ranata, zetovi Sa{a Lonco, Sa{a
Hrga i Zoran, {ura Vladimir, pomajka Nevenka, snaha Milka, te porodice: ^alija, Munda, Hrga, Lonco, Luhinski, Lamad`ema i ostala mnogobrojna ro-
dbina, prijatelji i kom{ije.
2667-1nd`
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, majka i nana
RAMIZA (MEHMED) MELKI],
ro|. HRUSTEMOVI]
nakon kra}e i te{ke bolesti preselila na ahiret u srijedu, 2. marta 2011. godine u 78. godini.
D`enaza }e se klanjati u petak, 4. marta 2011. godine poslije ikindije namaza u haremu d`amije
u Bojniku, a ukop }e se obaviti u 15.30 sati na PA[I]A mezarju u Bojniku.
O@ALO[]ENI: suprug Abid, sin Edin, k}erka Aida, snaha Azra, zet Semir, unu~ad, brat D`afer, sestra
Habiba, snaha [ifija, svak Dervi{, brati}i i sestri}i, te porodice: Melki}, Hrustemovi}, Ba{imamovi},
Dedi}, Kobiljak, Hasi}, Tozo, ^engi}, Ro`ajac, Had`ieminagi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji
i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji u Bojniku.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH No036146
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi
[AHIN (MU[AN) ALI]
preselio na ahiret dana 1. 3. 2011. godine u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 4. 3. 2011. godine na novom mezarju u Ljubnji}ima - Ilija{ poslije d`uma
namaza u 13.15 sati.
O@ALO[]ENI: supruga Biba, sin Munib, k}eri Muniba, Mafija, Adila i Fadila, snahe Senada, [ahza,
Hana i Almedina, zetovi Husein, Fikret i Adnan, unu~ad Alen, Samir, Selma, Haris, Amina i Adna, pr-
aunuka Emma, sestra Naza, {ure Alija i Muharem sa porodicama, svastika Fatima i bad`enog Muradif
sa porodicom, amid`i}i Sulejmen i Hasib i amid`i~na Hatema sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i
i sestri~ne sa porodicama, te familije: Ali}, Kozi}, Omanovi}, Dudevi}, Ma{i}, Nasi}, ^avku{i}, Softi},
^elik, Hod`i}, Ke{mer, Hrnji}, Me|useljac, [eta, Udov~i}, ^amd`i}, Pjevo, Avdi}, Kari}, Sibalo, Kara-
hmet, Karahod`i}, Sali}, Beglerovi}, ]ato, D`ihi}, Demirovi}, [abanovi}, Bajri}, Ahmi}, Ko{ari}, Bo-
gdani}, Hurem, ^elikovi}, ]esko, Otajagi}, Dervi{agi}, Hasanovi}, Osmi}, Maslo, Muhi}, Avdi}, Sali-
hovi}, Kari}, Rami}, Kulovac, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti isti dana u ku}i `alosti, Mrakovo 26, u 13.15 sati. 3091-1tt
... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi
FADIL (SULJO) RIZVO
preselio na ahiret dana 2. 3. 2011. godine u 80. godini.
D`enaza }e se klanjati u petak, 4. 3. 2011. u haremu d`amije u Hrasnici u 13.00 sati
(poslije d`ume namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: sin Senad, k}erke Abida, Senida, Vasvija i Maida, brat Muharem, sestra
Sejda, daid`a Mustafa, snahe Uramela i Fatima, zetovi Enver, Ibrahim i Reufik, unu~ad,
brati}i, sestri}i, te porodice: Rizvo, Jela{kovi}, Kabulovi}, Serdar, Lokvan~i}, Stamboli},
^olpa, [alaka, Smaji}, Bra~kovi}, Gazi}, Pohara, Hod`i} i ostala mnogobrojna rodbina,
kom{ije i prijatelji.
TEVHID }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije, ulica lasi~ke Megare 130 sa
po~etkom u 13.00 sati, Lasica - Hrasnica. 2664-1nd`
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
ADIL (SALIHA) MEMI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, dana 3. 3. 2011. u 77. godini.
D`enaza }e se klanjati ispred d`amije u Sokolovi} Koloniji u petak, 4. 3. 2011. godine u 13.00 sati
(poslije d`uma namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i rahmetlije (Igmanska cesta br. 16)
RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: supruga Mubera, sinovi Re{ad i Muriz, snahe Fahira i Munevera, unu~ad D`enita,
D`enan, Arijana, Ajdin-Hamza, sestre Hiba i Hafa sa porodicama, snaha Munira, brati}i Sulejman, Sa-
kib i Salko sa porodicama, brati~na Suvada sa porodicom, sestri}i Mirsad i Midhat sa porodicama, {ure
Re{ad, Adil i Fadil sa porodicama, svastika Suvada, amid`i}i i amid`i{na Sejda sa porodicama, te poro-
dice: Memi}, Mujanovi}, Tufo, Sarajki}, Muslijevi}, Tutun, Salman, Nogo, Had`i}, Lutvikadi}, Sablji-
ca, Resi}, Grbo, Metiljevi}, Halilovi}, [ahovi}, Uzunovi}, Muzur, Botulja i ostala mnogobrojna rodbi-
na, prijatelji i kom{ije. 2661-1nd`
Dnevni avaz petak, 4. mart/o`ujak 2011. 69
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
[ERIF - LACA (HUSE)
PILAVD@I]
1940 - 2011.
dana 2. 3. 2011. godine, iznenada u
71. godini `ivota preselio na ahiret
D`enaza rahmetliji }e se obaviti u
petak, 4. 3. 2011. godine u 15.00 sati
na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i po-
kopati.
Prevoz obezbije|en u 14.15 sati sa Tekije, Lu~ki most,
Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik, Sutina.
O@ALO[]ENI: supruga Munevera, sin Amir, k}erka
Alma, unu~ad Sanjin i Samir, brati} Jasmin, zet Meho,
porodice: Pilavd`i}, Ali}, Avdi}, Sal~in i ostala mnogo-
brojna rodbina i prijatelji. 282-1mo
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
BAKIR (MUSTAFE) ^OHAD@I]
iz Fojnice
preselio na ahiret 3. 3. 2011. godine u 72. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 4. 3. 2011. godine poslije D@UME namaza, a ukopat }e se u SREDNJEM
HAREMU.
D`enaza polazi ispred ^AR[IJSKE D@AMIJE.
RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Fahrija, k}i Amina, sin Mustafa, bra}a Hamdo, Galib, Uzeir i Faruk, sestre
Nafija i Adila, unu~ad Latifa i Sara, te porodice: ^ohad`i}, Kova}, Zahirovi}, Buljina, D`onko, Buhar-
alija, Kr{i}, Hurem, Ga~anovi}, Omanovi}, Deli}, Neradin, Mujanovi}, Hasanagi}, te ostala mnogobr-
ojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici.
TEVHID ]E SE PROU^ITI U KU]I UMRLOG u 12.00 SATI ptt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
JADRANKA (FAZLIJA)
KOSO
preselila na ahiret u utorak, 1. marta
2011. godine u 56. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 5. marta
2011. godine u 13.00 sati na gradskom
groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sin Almer, brat Jase-
nko, snaha Merima, brati} Samir, bra-
ti~na Selma, te porodice Koso, Adilagi}, Fetahagi}, Rami}, Ke-
stler, Stojisavljevi}, Sadikovi}, Muri}, Kurti}, Borovac, Hofman,
kumovi had`i Avdo i had`i Mirsada Tuli}, kao i ostala mnogobr-
ojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Zmaja od Bosne br. 26/IV. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
@AN (BOBO) [ILJEGOVI]
tragi~no preselio na ahiret u srijedu, 2. mar-
ta 2011. godine, u 29. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 4. marta
2011. godine u 14.00 sati na gradskom gro-
blju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: otac Bobo, majka Amra,
sestre @ana i D`ejna, vjerenica Ajla, tetke
Sena, D`enana i Bisera, tetak Murat, rodice
Amela i njen mu` Erdnan, Meliha, ro|aci Elis, Amar, Adin, Sa{a
i Ajdin, kom{ije Zineta, Hamo, Sanjin, Mirela, D`enita, Hiba,
Smajo, Mica, Nera, Anela, Mirza, Vezira, Enes, Arza, Ne~ko,
Amir, Irfan, Jasenko, te porodice [iljegovi}, Lu~i}, Kraji{nik,
Kapo, Hercegli}, Muratovi}, Had`ihasanovi}, ]osovi}, Alagi},
Markovi}, Katana i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Alibega Firdusa br. 68. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu,
prijatelje i kom{ije da je na{a draga
MEDIHA (SMAIL-beg)
PANDUR, ro|. DEOVI]
udova Ahmedova
preselila na ahiret u srijedu, 2. marta 2011.
u 87. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 4. marta
2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: k}erka Fahira - Kika, zet [emsudin, sestre Emi-
na, Medhiba, Memnuna, Jakuta i Munevera, zet Muharem, snaha
D`evada, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, brati} sa porodicom,
zaovi~ne Fuada, Ferida i Favzija sa porodicama, prija Ata, te por-
odice Pandur, Deovi}, Hasanbegovi}, Tanovi}, Kapid`i}, [uvali-
ja, Numanagi}, Omanovi}, Granov, Sara~, Kapetanovi}, Abdura-
hmanovi}, Voljevica, Rizvanovi}, [erbed`ija, Pa{i}, Za~iragi},
^ukle, Kasumagi}, Hasanefendi}, [ahinpa{i}, Dizdarevi} i ostala
brojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i merhume u
ulici Avde Jabu~ice br. 19. 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
doc. dr. med. sci.
SAKIB (]AMILA)
HAD@ISELIMOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 2. 3. 2011. godi-
ne u 87. godini.
D`enaza }e se klanjati u petak, 4. 3. 2011.
godine poslije d`ume namaza u haremu Be-
gove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.00 sati na gradskom meza-
rju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Saliha, k}erke Selma i Semra, zetovi
Zoran i Haris, unu~ad Miranda, Bekir, Dino i Kerim, {ure
D`avit, Murat i Adnan, svastika Merica, brati}i, brati~ne, se-
stri}i, te porodice Had`iselimovi}, Burazerovi}, Hrustemovi},
Fejzibegovi}, Ajanovi}, Rami}, Ademovi}, Had`ihasanovi}, kao i
ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul.
Zaima [arca 56.
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa Latinske }uprije sa
polaskom u 13.15 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
D@ENAD - D@INKS (ASIM)
KARABEGOVI]
exhumacija
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke
~etni~ke ruke u avgustu 1992. godine u
Fo~i, u 33. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 5. 3. 2011.
godine u 13.00 sati na gradskom mezarju
Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sestra D`enita, sestri~na Lejla, kao i ostala bro-
jna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Hrasno.
Ku}a `alosti: ul. Behd`eta Muteveli}a 83.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i
poznanicima da je na{ dragi
ISMET (NAIL-age) AJNAD@I]
dana 3. 3. 2011. godine preselio na ahiret u
73. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, dana 5. 3.
2011. u 13.00 sati ispred Mezarje G. Kuka-
vice, a ukopat }e se na mezarju Gornje Ku-
kavice.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Ziba, sinovi Sabahudin i ]amil, k}erka
Sabina, snaha Raza, zet Mevludin, brat Pa{an, sestra Fatima,
unu~ad Vedad, Ahmed i Nermin, {ura D`indo Memi{, svastike
Biba, Tifa i Behara, brati}i i brati~ne, sestri}i, te porodice: Aj-
nad`i}, Had`ibuli}, D`indo, Karahmet, Musi}, Luka~, ^akari},
Janjo{, Pa{ovi}, Bekan, Ma{i}, Maka{, Beganovi}, Bu~an, Ma-
nd`o, Ba{i}, Juki}, Nesiren, Masud, Ali}, Pinjo, Kurtovi},
Mu{anovi}, Hrbat, Bardak, Jamakovi}, Kokot, Kujovi}, ^ubro,
Fukalj i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u 13.00 sati.
Prevoz obezbije|en u 9.45 sati iz Binje`eva sa zaustavljanjem na
Stupu i Vije}nici. Nr:36217-1mr
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
ESAD (HUSO) HOTA
exhumacija iz Vi{egrada
civilna `rtva srpskog terora u Vi{egradu u junu 1992. godine u 33. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 4. marta 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju
Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Mirza, k}i Mersiha, brat Sadik, brati~ne Sabina i Ai-
da, brati} Adnan, amid`e Vahid i Himzo sa porodicama, daid`e Abid, Ze}ir i Amir Tiro sa
porodicama, tetke Vahida i Mujesira sa porodicama, te porodice: Hota, Arnautovi}, Tiro,
Avdi}, ^amd`i}, Osmanagi}, Me|useljac, ]atovi}, [ehovi} i ostala rodbina i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Mahala na Dobrinji.
No036144
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
HUSNIJA (OMERA)
^ENGI]
preselio na ahiret u ~etvrtak,
3. 3. 2011. godine u 63. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 5. 3. 2011. godine u
13.00 sati na mezarju Faleti}i.
O@ALO[]ENA PORODICA 2702-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
HANKIJA (MEHO) ^AMO,
ro|. HOD@I]
exhumacija
preselila na ahiret 1992. godine u 60. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 5. marta
2011. godine u 13.00 sati na gradskom gro-
blju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sinovi Maka{ Husein i
Fehim, k}erke Mevlida, Mejra i Suada, zetovi, snahe, unu~ad,
praunu~ad, te porodice: ^amo, Maka{, Hod`i}, @uni}, Kadri},
Rami}, Agi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Gornja Slatina do br. 1 - Gornji Kromolj. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
VAHIDA (RIFET)
JA[AREVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 3. 3. 2011.
godine u 64. godini.
D`enaza }e se obaviti u petak, 4. 3. 2011. go-
dine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vla-
kovo.
O@ALO[]ENI: brat Meho, sestra Razija,
brati}i Mirsad, Ifet, Adnan i Rifet, sestri}i Rasim, Izo, Vahida i Me-
jra, snahe Saja i Rifa, te porodice: Ja{arevi}, Kara~i}, Kr{o, Variz, Sa-
bljica, Ki{i}, Mrzi}, Had`i}, Arapovi}, Kajmovi}, Popara, Melez,
Imamovi}, Mu{anovi}, Kurtovi}, kao i ostala brojna rodbina,
kom{ije i prijatelji.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi
NAIL (HASAN) TUFEK
iz Jablanice
preselio na ahiret u ~etvrtak, 3. 3. 2011.
godine u 78. godini.
D`enaza }e se klanjati u petak, 4. 3. 2011.
godine u 15.15 sati ispred d`amije u
Jablanici, a ukop }e se obaviti na haremu
„Kova~evine“.
O@ALO[]ENI: supruga [emsa, sin Reuf,
k}i Rejhana, zetovi Sead Buri} i Muharem Motika, nevjeste
D`emila i Samija, unu~ad Dino, Belma, Jasmina i Amina, brati}i,
brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Tufek, Tatar, Buri},
Bali}, Motika, Gusi}, ^ili}, Halilhod`i}, Begi}, Kari}, [ukman,
Teletovi}, @igo, Bukvi}, Begovi}, Hon|o, Spahovi}, te ostala
mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. ptt
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a
draga
BAHRA IBRAHIMOVI],
ro|. HASKI]
preselila na ahiret
24. 2. 2011. u [vedskoj.
D`enaza }e se klanjati u [vedskoj
4. 3. 2011. godine.
O@ALO[]ENI: suprug [aban, k}erka Aldijana, sestre
Hasiba i Masa, brat Mustafa, zet Nermin, unuci, te poro-
dice: Ibrahimovi}, Haski}, [utrovi}, Zec, Omerovi},
Top~agi}, Fehri}, [o{o, Gu{o, Smajlovi}, Radmilovi},
Ahmetspahi}, Omeragi}, \ano, Hajdarba{i} i ostala ro-
dbina i prijatelji. 2694-1nd`
Petak, 4. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 70
oglasi
Dnevni avaz petak 4. mart/o`ujak 2011. 71
%
Dnevni avaz, petak,
IFHJ 4. mart/o`ujak 2011.
FIFA i UEFA će formirati
novi Nogometni savez
Ako delegati Skupštine
Nogometnog saveza BiH 29.
marta ne usvoje novi Statut,
suspenzija klubova i repre-
zentacijeautomatski ćestupi-
tina snagu, aFIFAi UEFAće
potom formirati novi Savez.
Ni trunke sumnje
Ovu poruku Svjetske i
Evropske nogometne fe-
deracije prenio je Marsel
Benc (Marcel Benz), di-
rektor Sportsko-pravnog
odjela UEFA-e, koji se
prekjučer sastao sa pred-
stavnicima premijerli-
gaških klubova, čijim je
reakcijama, kako je nagla-
sio, prijatno iznenađen, a
potom i jučer sa sportskim
urednicima bh. medija.
Benc u svom dužem
obraćanju nije ostavio ni
trunku sumnje da će NSBiH
izbjeći suspenziju ukoliko
se ne povinuje zahtjevima
Svjetske i Evropske federa-
cijei ne ukinetročlanoPred-
sjedništvo.
Pojasnio je da, ako sus-
penzija nastupi, klubovi i re-
prezentacija neće moći igrati
u međunarodnim takmiče -
njima, dok ćeNSBiHizgubiti
sva prava koja ima kao član
UEFA-e i FIFA-e, uključu -
jući i nemalu finansijsku po-
moć za razne projekte.
Potom je, uz napomenu
da se ipak nada usvajanju
novog Statuta, razradio i
daljnje korake.
- Nakonsuspenzije, FIFA
na temelju nedavno usvoje-
nog člana 7 svog Statuta ima
pravo da razriješi izvršna tije-
la Nogometnog saveza BiHi,
u dogovoru s UEFA-om, za-
mijeni ih na određeni period
takozvanim komitetom za
normalizaciju.
Članovi togkomiteta bili
bi ljudi iz fudbala koji imaju
bolju volju da sarađuju s
UEFA-om i FIFA-om, a to,
u svakom slučaju, ne bi bile
osobe koje su danas involvi-
rane u NSBiH.
Zadatakkomiteta zanor-
malizaciju bio bi da osigura
poslovanje Saveza tokom
suspenzije te da pripremi
formiranje novog Saveza,
koji bi, primjeraradi, mogao
biti konstituiran od pred-
DAN D Ne usvoji li Skupština NSBiH novi Statut na sjednici 29. marta
Razriješit će Izvršni odbor i ostala tijela i zamijeniti ih takozvanim komitetom za normalizaciju,
sastavljenim od ljudi koji danas nisu involvirani u NSBiH Benc zadovoljan reakcijama klubova
stavnika klubova - kazao je
Benc.
Bez kompromisa
Dodao je da će i u ovom
scenariju krajnji cilj biti isti
- da Statut bude usklađen sa
FIFA-inim i UEFA-inim,
dakle da NSBiHima jednog
predsjednika. Naglasio je
da u ovom slučaju neće biti
kompromisnih rješenja
ugrađenih u sadašnji nacrt,
koji će 29. marta biti po-
nuđen na usvajanje.
- Stvar je, dakle, jasna,
ako želi biti FIFA-in i UE-
FA-in član, NSBiH mora
imati jednog predsjednika
kao i sve ostale nacionalne
asocijacije u svijetu - prenio
jeBenc. O. LOKMIĆ
Kamen temeljac za grad-
nju trening-centra Nogom-
etnogsaveza BiHu Zenici bit
će postavljen 19. marta, sa-
općeno je nakon jučerašnjeg
sastanka u Općini Zenica.
Sastanku suprisustvovali
predstavnici zeničke općine
i NSBiH, zatimizvođača ra-
dova, preduzeća "Almy" iz
Zenice i "In" izSarajeva teze-
ničke projektantske kuće
"Aksa", koja je uradila pro-
jekt.
Gradnja će koštati četiri
milionaeura i bit će upotpu-
nosti finansirana iz FI-
FA-inih i UEFA-inih pro-
grama "Goal" i "Hat-trick".
Utvrđena je i dinamika
radova. Sav posao, kako je
saopćeno, trebao bi biti go-
tov za devet mjeseci.
Tada bi naši reprezenta-
tivci i reprezentativke svih
uzrasnih kategorija trebali
dobiti na raspolaganje dva
nogometna terena (jedan s
tribinom od 1.500 sjedećih
mjesta), šest svlačionica, fit-
nes-prostorije, saunu, ma-
gacin, kuhinju i restoran,
prostore za edukaciju i za
odmor te24 dvokrevetneso-
be opremljene urangu hote-
la sa tri zvjezdice.
Ugovor o gradnji centra
na lokalitetu Kamberovića
ravan (Crkvičko brdo) pot-
pisan je još 2007. godine, ali
su FIFA-ina i UEFA-ina
sredstva, nakon odugo-
vlačenja početka radova, bi-
la zamrznuta sve do januara
ove godine zbog nezadovo-
ljstva ovih organizacija sta-
njem u Nogometnom save-
zuBiH. V. B.
Počinje gradnja trening-centra u Zenici
Projektom su predviđena dva terena
Idealni i crni scenarij
Neusvajanje Statuta za
sobom povlači suspenziju
klubova i reprezentacije iz
međunarodnih takmičenja.
Koliko takvo stanje može
trajati?
- U idealnom scenariju
može se desiti da od aprila
do juna budu ispunjeni uv-
jeti za ukidanje suspenzije,
što, praktično, znači da ne bi
trpjeli ni reprezentacija, ko-
ja s Rumunima igra 26. mar-
ta i 3. juna, a ni klubovi koji
izbore nastup u Evropi za
iduću sezonu. No, u stvar-
nom svijetu, to je malo vje-
rovatno - kazao je Benc.
Suspenzija automatski
stupa na snagu 1. aprila
Benc je pročitao odluku
Izvršnog odbora UEFA-e
sa zasjedanja 3. oktobra
prošle godine u Minsku:
- Od NSBiH zahtijeva se
da izmijeni Statut najkasnije
do 31. marta 2011. u skladu s
verzijom koju su adminis-
trativci FIFA-e i UEFA-e
predstavili u julu 2010. To
naročito uključuje ukidanje
rotirajućeg Predsjedništva
NSBiH (tri člana).
Ako do zadatog roka ne
ispuni ovu obavezu,
NSBiH će automatski biti
do daljnjeg suspendiran
kao UEFA-in član - na-
vedeno je, uz ostalo, u
odluci najvišeg izvršnog
organa Evropske fudbal-
ske unije, za koju Benc
kaže da je jednaka odluci
istog FIFA-inog tijela.
Ko su kočničari
Dugo je trajao razgovor
Benca i sportskih urednika
i novinara bh. medija. Os-
im pitanja, iznošeni su i
razni stavovi. Na naš upit
da jasno kaže ko su koč-
ničari usvajanja novog Sta-
tuta, odnosno na zahtjev
da imenuje odgovorne oso-
be, institucije ili organe,
Benc je kazao:
- Do sada nismo naišli
na pozitivne reakcije čla-
nova Predsjedništva NS-
BiH, Izvršnog odbora NS-
BiH, odnosno delegata u
prošlom sazivu Skupštine
NSBiH, koji su novi Statut
odbili usvojiti u julu prošle
godine. Vidjet ćemo šta će
biti odlučeno na sjednici
Skupštine 29. marta.
Brazilska legenda Pele pre-
dložio je Mišela Platinija
(Michel) za protukandidata
Sepu Blateru (Sepp Blatter)
na predstojećim izborima
za predsjednika Međunaro-
dne fudbalske asocijacije.
Kako je rekao Pele, njemu i
Francu Bekenbaueru
(Franz Beckenbauer) po-
nuđeno je da uđu u utrku s
Blaterom, ali je on to od-
bio.
- To me ne interesira, jer se
želim odmarati. Ali, Platini
bi mogao, njemu je važno
da bude predsjednik FI-
FA-e - rekao je Pele ne
ulazeći u detalje s kim je
razgovarao. (M. T.)
Pele predložio
Platinija
Zbog vremenskih neprilika
Takmičarska komisija No-
gometnog saveza Federaci-
je BiH odlučila je da odgodi
početak proljetne polusezo-
ne u Prvoj ligi FBiH. Ko-
misija je svih osam utakmi-
ca 16. kola zakazala za
srijedu, 9. marta, sa počet-
kom u 14 sati pa će klubovi
imati više vremena da ospo-
sobe terene za igru. M. T.
Odgođen start
Prve lige FBiH
Iako su asocijacije nekih
kontinenata izražavale
želju da na Svjetskom pr-
venstvu 2014. godine u Bra-
zilu povećaju broj mjesta za
sebe, FIFA ne planira mi-
jenjati njihovu raspodjelu.
Tako će Azija zadržati 4,5
mjesta, Okeanija pola, Afri-
ka 5, Sjeverna i Srednja
Amerika 3,5, Evropa 13, a
Južna Amerika 4,5, dok će
se Brazil na takmičenje pla-
sirati automatski, kao do-
maćin. Isti raspored važio je
za Svjetsko prvenstvo u
Južnoj Africi. (M. T.)
Bez promjena u
raspodjeli mjesta
Od debija Rajana Gigsa
(Ryan Giggs) u dresu
Mančester junajteda 2.
marta navršilo se tačno 20
godina. Tridesetsedmogo-
dišnji Velšanin tada je u
utakmici protiv Evertona
zamijenio oslijeđenog De-
nisa Irvajna (Irwin) i posti-
gao gol.
Od tada, neuništivi Gigs
osigurao je 863 utakmice za
Junajted i osvojio 11 naslo-
va prvaka Engleske.
Gigs proslavio
20. godišnjicu
debija
Benc u razgovoru sa sportskim urednicima i novinarima (Foto: M. Živojević)
Kamen temeljac bit će postavljen 19. marta
“Mi ne trebamo NSBiH da bude naš
član, NSBiH treba nas”
“Nemojte reći da su FIFA i UEFA
odlučile o suspenziji, uzrok za to mogu
biti samo vaši delegati u Skupštini”
Pele: Mene FIFA ne interesira
sport
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 73
U trofejnoj sali na ba-
njalu~kom Gradskom stadi-
onu uprili~ena je skromna
sve~anost na kojoj su se-
dmorica mladih fudbalera
ro|enih 1994. i 1995. godine,
u prisustvu roditelja i ~elni-
ka kluba, potpisali prve ama-
terske ugovore s liderom Pr-
emijer lige BiH Borcem.
- Danas je i za vas i za nas
veliki dan, jer jo{ jednom po-
tvr|ujemo dugoro~no opre-
djeljenje u stvaranju vlastitog
igra~kog kadra. Ova sedmor-
ica momaka predvodnici su
sjajne generacije, koja je u pi-
onirskoj i kadetskoj konkur-
enciji uspjela da se okiti titu-
lama prvaka i viceprvaka BiH.
Sa ponosom mogu re}i da je u
posljednjih deset godina iz
Bor~eve fudbalske {kole iza{lo
~ak 12 igra~a koji sada s uspje-
hom igraju u inoze-
mstvu - istakao je {ef
omladinske {kole FK
Borac Velimir Stojni}.
Prve amaterske
ugovore potpisali su
Aleksandar Kondi},
Momir Ze~evi},
Du{an Komljenovi},
Fedor Predragovi},
Rado{ Jotanovi}, Igor
Kuzmanovi} i Miha-
jlo Savanovi}. S. K.
Nakon novih snje`nih
padavina, Nogometni klub
Travnik ponovo je pokre-
nuo akciju uklanjanja snije-
ga s terena stadiona Pirota.
Kako navodi sportski di-
rektor Midhat Saraj~i}, iako
su temperature jo{ ispod nu-
le, na Piroti `ele ukloniti
sav snijeg i stvoriti povoljne
uvjete za igru.
Stoga je, pored ljudstva,
opet upotrijebljena i meha-
nizacija kako bi teren do su-
tra{nje utakmice protiv Slo-
bode bio potpuno ~ist. S. P.
Akcija ~i{}enja snijega u Travniku
Pirota }e biti spremna do sutra
^i{}enje stadiona: Temperature ispod nule
Sa potpisivanja ugovora: Predvodnici
nove generacije
Mala sve~anost u Borcu
Kadeti potpisali prve ugovore
Bilobrk i Ibrakovi}: Dobar bi bio i bod (Foto: J. Had`i})
^elikova ekspedicija ve}
danas planira otputovati u
Blagaj, gdje }e trenirati uo~i
nedjeljne utakmice protiv
davljenika Zrinjskog.
- Poznato je stanje na ta-
beli i te{ka situacija u kojoj
se nalazi Zrinjski, ali i mi
imamo planove. Mo`da
}emo napraviti dvije-tri
izmjene u sastavu i promije-
niti formaciju. Zbog tri `uta
kartona, ne}e putovati Aldin
[i{i}, Emir Jusi} i Aladin
Isakovi}. Vedin Musi} ne}e
i}i zbog privatnih obaveza,
jer mu je supruga imala ne-
zgodu na skijanju - ka`e tr-
ener Abdulah Ibrakovi}.
U ekipu se nakon pauze
zbog `utih kartona vra}aju
Elvis Sadikovi} i Zoran Br-
kovi}. Golman Luka Bilobrk
vjeruje da Zeni~ani nisu bez
{ansi u nedjeljnom me~u,
pogotovo zato {to su mnogo
rastere}eniji nakon va`nog
trijumfa u pro{lom kolu pr-
otiv Sarajeva.
- Zrinjskom su bodovi
neophodni, a veoma dobro
znam kako je igrati utakmi-
ce koje se moraju dobiti.
Mislim da je to na{a {ansa.
Za nas bi i bod bio dobar -
ka`e Bilobrk. V. B.
^elik danas putuje u Hercegovinu
Zeni~ani tra`e {ansu
u imperativu Zrinjskog
Da }e njegov povratak na
teren biti uspje{an, Tarik
Okanovi} najavio je jo{ na
pripremama u Medulinu.
Sa dva pogotka u jednom
od kontrolnih me~eva ve-
zni fudbaler Slobode poka-
zao je da, i pored pauze od
maja pro{le godine, kada je
na utakmici s Vele`om zado-
bio prijelom zgloba na nozi,
mo`e biti od velike pomo}i
saigra~ima u nastavku sezo-
ne.
- Hvala Bogu, sada je sve
u najboljem redu. Lo{i dani
su iza mene. Moram ista}i
podr{ku prijatelja. Da nije
bilo njih, ovaj, po mene ve-
oma lo{i period mo`da bi bio
jo{ gori - rekao je Okanovi}.
Trener Tuzlaka Denis Sa-
dikovi} ukazao je Okano-
vi}u povjerenje u kontro-
lnoj utakmici sa Zvijezdom,
a potom i u prvenstvenoj
protiv Slavije, koju je Slobo-
da dobila sa 2:1.
- Najva`nije je da nakon
operacije ne osje}am bolove ni-
ti trpim bilo kakve druge ne-
gativne posljedice. Spreman
sam za najve}e napore. Drago
mi je da sam se vratio fudba-
lu, svojoj velikoj ljubavi - isti~e
27-godi{nji Okanovi}, kojem
je Sloboda prvi i za sada jedi-
ni klub u karijeri. E. M.
Okanovi}: Pauzirao od maja pro{le godine
Tarik Okanovi} ponovo na terenu
Lo{i dani su iza mene
Pripadnik „Bad Blue Bo-
ysa“ Nikica Marovi}, koji je u
maju pro{le godine na stadi-
onu Maksimir bacio „topovs-
ki udar“ na policajca i izbio
mu oko, osu|en je na ~etiri go-
dine maloljetni~kog zatvora.
Dvadesetjednogodi{nji
Dinamov huligan osu|en
je za izazivanje op}e opasno-
sti i napad na slu`benu oso-
bu. (M. T.)
„Topovskim udarom“ izbio policajcu oko
^etiri godine zatvora
zagreba~kom huliganu
REPREZENTATIVCI Zvjezdan Misimovi} potpisao za Dinamo iz Moskve
U Galatasaraju mi se desilo previ{e
ru`nog, ali o tome vi{e ne}u misliti
Komplikacije nastale zbog Volfsburga z Obe{te}enje 4,5 miliona eura
Zvjezdan Misimovi} od
ju~er je ~lan Dinama iz Mo-
skve. Nakon {to je prije neko-
liko dana dogovorio sve deta-
lje i pro{ao lije~ni~ki pregled,
na{ reprezentativni veznjak
ju~er je stavio potpis na troi-
pogodi{nji ugovor s ruskim
nogometnim prvoliga{em.
Previ{e klubova
Prije toga, ruski mediji
danima su objavljivali isto -
Misimovi} potpisuje sutra -
pa se nakon nekog vremena
s razlogom pojavila sumnja
da bi dogovor tri kluba zbog
nekog razloga mogao pasti u
vodu.
Na kraju se ispostavilo
da je problem le`ao u tome
{to je Zvjezdan zvani~no
bio ~lan Galatasaraja, ali
su njegovi dokumenti i da-
lje bili u vlasni{tvu Vo-
lfsburga pa su Moskovljani
dogovore morali voditi s
dva kluba, dok su i Turci i
Nijemci morali pregovara-
ti izme|u sebe.
Ipak, zavr{ilo se tako {to
su Rusi pristali platiti Vo-
lfsburgu 4,5 miliona eura
obe{te}enja, dok Galatasar-
aj, koji je Nijemcima za Zvje-
zdana isplatio jednu ratu u
iznosu od 2,5 miliona eura,
ne}e dobiti ni{ta, ali }e biti
li{en isplate ostatka duga
prema Volfsburgu od ne{to
manje od 5,5 miliona eura.
- Drago mi je da je ko-
na~no zavr{eno. Bila je po-
malo neobi~na situacija, ali
sre}om, zavr{ilo se kako je i
trebalo - rekao nam je Misi-
movi}.
Nekorektni Had`i
Horor u Galatasaraju ko-
na~no se zavr{io. Po dolasku
u Istanbul, Zvjezdan je
o~ekivao bajku, a desila se
no}na mora u re`iji Georga
Had`ija (Gheorghe Hagi).
- Previ{e mi se toga
ru`nog dogodilo u Galatasa-
raju. Ne mogu ni{ta zamje-
riti navija~ima, koji su pre-
ma meni bili dobri, ali jo{ ne
mogu shvatiti zbog ~ega je
Had`i bio tako nekorektan
prema meni. No, sve je to sa-
da iza mene. Ne}u vi{e mi-
sliti o Galatasaraju, jer je
Dinamo novi izazov - ka`e
Misimovi}.
Nakon potpisivanja ugo-
vora, Misimovi} se zaputio u
Belek, gdje se njegova ekipa
priprema za po~etak ruske li-
ge. Prema prvim informaci-
jama, Zvjezdan bi mogao
zadu`iti broj osam, ali to
jo{ nije potvr|eno.
M. TANOVI]
Informacije o konkre-
tnim zada}ama o~ekuju ga
u Beleku, ali prema onome
{to su mu rekli fudbaleri
Moskovljana, Srbijanac
Marko Lomi} i biv{i napa-
da~ [alkea Kevin Kuranji
(Kuranyi), Dinamo li~i na
dobar izbor.
- Znam da nam je cilj za-
uzeti mjesto me|u prvih pet
ekipa, ali ostalo ne znam. Svi
s kojima sam pri~ao, u supe-
rlativima su mi govorili o
Moskovljanima, a sve info-
rmacije koje sam prona{ao,
govore da je Dinamo klub s
velikom tradicijom, koji ima
interesantne ambicije. Moje
je da se uklopim u njih i da
pru`im najbolje {to mogu -
rekao je Zvjezdan.
Pri~ao s Lomi}em i Kuranjijem
Misimovi}: Dinamo je novi izazov
Dvostruki debi bh.
reprezentativaca
Misimovi} bi za novi klub
mogao debitirati 12.
marta, kada po~inje
nova sezona u ru-
skoj ligi, a zani-
mljivo je da }e
mu prvi proti-
vnik biti gra-
dski rival Lo-
komotiv, u ko-
jem }e debi
imati drugi
na{ repreze-
ntativac - Seni-
jad Ibri~i}.
sport
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 74
PSG i An`er u
polufinalu Kupa
Nakon Nice, plasman u
polufinale Kupa Francu-
ske izborili su i Pari Sen
@ermen i drugoliga{
An`er.
PSG je protiv drugoliga{a
Le Mana slavio sa 2:0, ali
tek nakon produ`etaka.
Pogotke su postigli @an-
Kristof Bahebeck (Jean-
Christophe Bahebeck) u
109. i Neskens Kebano
(Neeskens) u 117. minuti.
An`er je plasman u polu-
finale ovjerio prekinuv{i
~arobni niz petoliga{a
[amberija pobjedom od
3:0.
Ronaldov
opro{taj
Iako je nedavno objavio
opro{taj od fudbala, Ro-
naldo }e jo{ jednom obu}i
dres reprezentacije - u ju-
nu u prijateljskoj utakmi-
ci s Rumunijom, saop}ila
je Brazilska nogometna fe-
deracija. U me~u 7. juna
Ronaldo }e se zvani~no
oprostiti od publike. Ro-
naldo je posljednji zvani~-
ni me~ u reprezentativ-
nom dresu odigrao na Sv-
jetskom prvenstvu 2006.
godine u Njema~koj, kada
je Brazil u ~etvrtfinalu
izgubio od Francuske.
Dva me~a pauze
za ubicu sove
Fudbaler Pereire Luis
Moreno, koji je u uta-
kmici kolumbijske lige
nogom izbacio s terena
sovu, koja je poslije ugi-
nula, ka`njen je s dvije
utakmice suspenzije i sa
560 dolara.
Vodstvo kolumbijske lige
procijenilo je da je More-
no svojim potezom uvri-
jedio publiku, jer je sova
predstavljala maskotu
ekipe Atletiko juniora, te
da je ispoljio okrutnost
prema `ivotinji.
Seltik izbacio
Rend`erse
Seltikovi igra~i zadr`ali
su nadu u ostvarenje sno-
va o tri krune ove sezone
nakon {to su u ~etvrtfi-
nalu Kupa [kotske pobi-
jedili najve}eg rivala Re-
nd`ers sa 1:0. Strijelac je
bio Mark Vilson (Wilson)
u 48. minuti.
Ekipa Rend`ersa
do~ekala je kraj me~a sa
devetoricom igra~a, jer
su isklju~eni El Had`i
Dijuf i Stiven Viteker
(Steven Whittaker).
Utakmicu su obilje`ile
ru`ne scene i nagurava-
nja fudbalera, koja su
kulminirala po za-
vr{etku duela. (M. T.)
Me|unarodni fudbal
Ronaldo: Jo{ jedan me~ za
reprezentaciju
[alkeov golman Manuel
Nojer (Neuer) u centru je
pa`nje njema~ke javnosti
zbog interesa Man~ester ju-
najteda i Bajerna.
Dok Junajted priprema lje-
tnu ponudu za njema~kog re-
prezentativnog golmana, Baje-
rnovi navija~i imaju potpuno
druga~ije mi{ljenje o njemu.
Tokom polufinalnog me~a Ku-
pa Njema~ke u Minhenu izme-
|u dva kluba, koji je [alke do-
bio sa 1:0, simpatizeri minhe-
nskog kluba podigli su hiljade
papira na kojima je stajalo:
„Ne Nojeru“, ~ime su upravi
poslali jasnu poruku. (M. T.)
Jasna poruka klupskoj upravi
Bajernovi navija~i ne `ele Nojera
Odlu~an stav Bajernovih navija~a (Foto: AFP)
Robertu Man~iniju (Man-
cini) kockanje se isplatilo, jer
je italijanski strateg u uta-
kmici 5. kola FA kupa protiv
Aston vile odlu~io da na klu-
pi ostavi dvojicu najubojitijih
fudbalera - Karlosa Teveza
(Carlos) i Edina D`eku.
Osim {to je pro{ao, Man-
~ester siti je i deklasirao go-
ste. Bilo je 3:0 pa nije bilo ni
potrebe da D`eko ulazi u
igru. S obzirom na to da Si-
ti o~ekuje serijal te{kih uta-
kmica, po dvije svake se-
dmice, Man~ini je svoj napa-
da~ki tandem odlu~io po{te-
djeti napora.
Uz Jaju Turea (Yaya Tou-
re) i Davida Silvu, strijelac je
bio Mario Baloteli (Balotel-
li). Italijanski napada~ se
nakon oporavka od povrede
polako vra}a u formu, ali
Man~ini od njega `eli jo{
vi{e. Baloteli, koji je ko{tao
Siti 24 miliona funti, imao je
dosta problema sa povre-
dom koljena, a od dolaska iz
Intera dobio je vi{e kartona
nego {to je postigao golova.
- Mario je igrao dobro.
Popravlja se, ali mu je trenu-
tno te{ko, jer je tek ozdravio.
Znam da od njega tek mo-
`emo o~ekivati ono najbolje
- rekao je Man~ini.
Pro{av{i u narednu ru-
ndu FA kupa, gdje ga o~eku-
je Reding, Siti se zadr`ao
na tri fronta. Osim ovog ta-
kmi~enja, D`ekina ekipa bo-
ri se i u Evropskoj ligi i Pr-
emijer ligi, a Sitijevi navija~i
nadaju se da }e u jednom od
ovih natjecanja prekinuti
35-godi{nji niz bez osvoje-
nog trofeja. (M. T.) Baloteli: Man~ini `eli jo{ vi{e (Foto: AFP)
Man~ester siti pro{ao Aston vilu u FA kupu
D`ekin ulazak nije bio potreban
Realove nade da }e Barce-
lona posrnuti u Valensiji po-
kazale su se uzaludnim, jer ni
„[i{mi{i“ nisu uspjeli zausta-
viti zahuktalog lidera.
Dvadesetom uzastopnom
gostuju}om utakmicom bez
poraza Katalonci su oborili re-
kord {panske Primere, koji je
krajem sedamdesetih godina
postavio Real Sosijedad. Po-
sljednji put izgubili su kao go-
sti 14. februara 2010. u Madr-
idu od Atletika sa 1:2. Ina~e,
ovo im je bila 12. pobjeda u 13
ovosezonskih gostovanja.
Barcelonin nezaustavlji-
vi pohod ka novoj tituli na-
stavio je Lionel Mesi (Mes-
si), koji se 13 minuta prije kr-
aja iskupio za sve proma{aje
na Mestalji i zabio svoj 27.
gol ove sezone.
A do tada, ~inilo se da }e
Valensija odoljeti Barceloni-
nim napadima. U 9. minuti
doma}a odbrana o~ajni~ki je
uspjela izblokirati ~ak tri Me-
sijeva udarca. Argentinac je po-
tom proma{io u 31. minuti pa
na po~etku drugog dijela. Ima-
la je i Valensija svoje prilike, ali
ih nisu iskoristili Pablo Her-
nandez i Roberto Soldado.
- Mesi je proma{io nekoli-
ko {ansi, {to mu se obi~no ne
de{ava, pa je na poluvremenu
bio nervozan. A najgore {to se
mo`e desiti je da se Leo nalju-
ti. Protivnici to ne bi trebali ra-
diti - ka`e bek Brazilac Dani-
jel Alve{ (Daniel Alves).
Realu ostaje nada da }e u
me|usobnom duelu u aprilu
savladati Barcelonu te da }e,
prije toga, Sevilja i Viljareal
malo smanjiti prednost Kata-
lonaca na vrhu. (M. T.)
Valensija - Barcelona 0:1
(Mesi 77), Saragosa - Atle-
tik 2:1 (Jaro{ik 48, U~e 55
- Ljorente 18), Hetafe -
Atletiko 1:1 (Manu 3 -
Elijas 91), Viljareal - He-
rkules 1:0 (Rosi 22), Osa-
suna - Deportivo 0:0, Re-
al Sosijedad - Levante
1:1 (Zurutuza 53 - Del
Horno 78), Sevilja - Spo-
rting 3:0 (Fabijano 28 pe-
nal, Peroti 35, Negredo
65), Espanjol - Majorka
1:2 (Vaskez 19 - Vebo 63,
Nsue 83). Sino}: Almeri-
ja - Rasing, Real Madrid
- Malaga.
1. Barcelona 26 23 2 1 77:13 71
2. Real M. 25 19 4 2 55:19 61
3. Valensija 26 15 6 5 40:27 51
4. Viljareal 26 15 5 6 45:26 50
5. Espanjol 26 13 1 12 35:38 40
6. Atletik 26 12 2 12 40:38 38
7. Sevilja 26 11 5 10 41:40 38
8. Atletiko 26 10 5 11 36:34 35
9. Real S. 26 11 2 13 37:42 35
10. Majorka 26 10 4 12 27:35 34
11. Hetafe 26 9 6 11 36:39 33
12. Rasing 25 7 8 10 23:35 29
13. Levante 26 8 4 14 27:38 28
14. Deportivo 26 6 10 10 21:35 28
15. Saragosa 26 6 9 11 24:38 27
16. Osasuna 26 6 8 12 26:32 26
17. Herkules 26 7 5 14 24:39 26
18. Sporting 26 5 10 11 23:34 25
19. Malaga 25 6 5 14 34:51 23
20. Almerija 25 4 9 12 25:43 21
[panija 26. kolo
Trener Barcelone Pep
Gvardiola (Guardiola) je-
dva je izdr`ao utakmicu
na Mestalji, jer su ga bolje-
la le|a, a nakon susreta je
oti{ao u bolnicu.
- Pep se ne osje}a najbo-
lje, ali je izdr`ao utakmicu.
Trenutno je u lo{em perio-
du, u kojem ni sam ne zna
gdje }e - rekao je Gvardiolin
pomo}nik Tito Vilanova.
Gvardiola u bolnici
Gvardiola: Bole ga le|a
Trijumfom nad Valensijom Barcelona produ`ila gostuju}i niz bez poraza na 20 utakmica
[PANIJA Katalonci nezaustavljivo jure prema tituli
Kad se
Mesi naljuti
Kad se
Mesi naljuti
Mesi:
Iskupio
se za
proma{aje
(Foto: AP)
sport
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 75
\edovi}: Prvi strijelac Lotomatike
Pred Nihadom \edovi}em du`a pauza
^im sam dobio udarac,
znao sam da mi je
pukla neka kost
Nadam se uspje{nom povratku, ka`e na{
reprezentativac kojem je nastradala lijeva {aka
Jo{ u momentu dok je pr-
imao udarac u lijevu ruku bi-
lo mu je, ka`e, jasno da je ne{to
puklo. Na`alost, ljekarski pr-
egled pokazao je da je Nihad
\edovi} bio u pravu.
Ko{arka{kom reprezenta-
tivcu Bosne i Hercegovine i
prvotimcu italijanskog euroli-
ga{a Lotomatike dijagnostici-
ran je prijelom malog prsta li-
jeve ruke na dva mjesta zbog
~ega mu predstoji barem
~etrdeset dana pauze.
Dvije opcije
- U utorak na ve~ernjem tr-
eningu dobio sam jedan uda-
rac u skoku, a kako sam osje-
tio udarac, znao sam da mi je
pukla neka kost, ta~nije mali
prst na lijevoj {aci je slomljen
na dva mjesta - ka`e 21-go-
di{nji bek, kojeg je na{ telefo-
nski poziv zatekao u Barcelo-
ni.
- S obzirom na to da sam
u Lotomatici kao Barcelo-
nin posu|eni igra~, konsu-
ltirat }emo i njene ljekare.
Postoje dvije opcije, prva je
da ne radimo ni{ta radikalno
i da ~ekamo da kost sama za-
cijeli za, otprilike, dva mje-
seca. Druga je operacija pod
lokalnom anestezijom - ka`e
\edovi} i obja{njava da je
izglednija druga varijanta.
Te`ak raspored
- Operacija bi rije{ila sve
probleme, dobio bih dva
{arafa i za ~etrdesetak dana
mogao bih se vratiti. Bez
operacije, postoji rizik da
kost ne zaraste kako treba i
da izgubim mogu}nost ne-
kih pokreta - ka`e \edovi}.
Prema njegovim ri-
je~ima, ova nezgoda je potr-
esla sve u ekipi, koja ionako
ima velike probleme sa povr-
edama.
- I te na{e rezultatske osci-
lacije najvi{e su posljedica to-
ga {to smo rijetko kada svi na
okupu, mislim da su na poslje-
dnjem treningu prije utakmi-
ce sa Makabijem u Euroligi bi-
la samo osmorica igra~a - ka`e
najbolji strijelac Lotomatike u
italijanskoj ligi (255 poena u 20
susreta).
Ako ne{to vidi kao dobru
okolnost, \edovi} ka`e da je
to {to u prvenstvu slijede dvi-
je sedmice pauze.
- Vjerujem da }u se vrati-
ti u fini{u lige i pomo}i ekipi
da izbori plej-of iako imamo
veoma te`ak raspored - rekao
je \edovi}.E. JESENKOVI]
Nihad hvali repreze-
ntativnog, a odskora i klu-
pskog saigra~a Nemanju
Gordi}a, koji po dolasku iz
podgori~ke Budu}nosti
pru`a solidne partije u Ri-
mu (prosjek 10,9 poena).
- Nemanja se dobro
sna{ao, po~eo je odli~nim
igrama, nekoliko poslje-
dnjih nije bilo tako za-
pa`eno, ali to je danak
`estokom ritmu - ka`e
\edovi}.
Gordi} se dobro sna{ao
Ameri~ki mediji ve} ka-
lkuliraju da bi se ime na{eg
beka moglo na}i na NBA
draftu 2012. godine. Nihad
ne krije da bi se volio
oku{ati me|u najboljim
svjetskim ko{arka{ima, ali
se time ne optere}uje.
- U ugovoru s Barcelo-
nom postoji opcija odlaska u
slu~aju NBA ponude, nara-
vno uz obe{te}enje, ali to mi
je u ovom momentu najma-
nja briga - ka`e \edovi}.
NBA nije nedosti`na
(Od specijalnog
izvje{ta~a „Dnevnog
avaza“ iz Maroka)
Teniskim reprezentativci-
ma Bosne i Hercegovine nije
trebalo previ{e da se naviknu
na klimu u Maroku, {to je, pr-
iznat }e svi u na{em taboru, bi-
lo prili~no lako. Dnevna te-
mperatura je vi{a od 20 stepe-
ni, sunce grije, ali ne pretjer-
uje tako da su uvjeti za igranje
tenisa skoro pa idealni.
Ni reporteru „Dnevnog
avaza“, koji je stigao u Maro-
ko da izvje{tava sa me~a 1. ko-
la II grupe Euro-afri~ke zone
Dejvis kupa, nije bilo mrsko
zamijeniti sarajevsku zimu
ovom afri~kom, koja podsje}a
na na{e kasno prolje}e, istina
s vrlo hladnim no}ima.
Bez potcjenjivanja
Kao {to se i o~ekivalo, na
ju~era{njem `rijebu selektor
Maroka Munir el-Arej odlu~io
se da u sastav, uz prvog do-
ma}eg igra~a Redu el-Amra-
nija (200. na svjetskoj rang-li-
sti), uvrsti iskusnog Talala
Uhabija. Nekada je bio 382. na
ATP listi, ali je 32-godi{njak
danas na 1.126. mjestu.
Po ~etvrti put zaredom,
`rijeb je odlu~io da na{ najbo-
lje rangirani igra~ Aldin [etki}
svoj me~ igra drugi, upravo pr-
otiv Uhabija. Duel Maroko -
BiH otvorit }e Amer Deli} i
El-Amrani.
- Izgubio sam od Uhabija
prije dvije godine, tako|er u
Dejvis kupu, ali je on tada bio
u `ivotnoj formi, a ja sam bio
mnogo lo{iji nego sada. Mi-
slim da je dobio prednost za-
to {to je doma}i igra~, iz Ma-
rake{a, te je mnogo iskusniji
od mla|ih koji su u timu. Si-
gurno je da ga ne}u potcijeni-
ti, ali realno, sve }e zavisiti od
mene. Ako odigram svoj na-
jbolji tenis, sigurno }u dobiti
- rekao je [etki}.
Deli} je u Portugalu debi-
tirao za BiH maratonskim
me~om protiv Federika @ila
(Federico Gil), porazom u pet
setova, sada }e opet na teren
protiv najboljeg marokanskog
tenisera.
Sanirao povredu
- El-Amranija ne poznajem
previ{e. U nekoliko minuta,
koliko sam ga vidio na terenu,
mogao sam primijetiti da je
kvalitetan igra~ s ~istim uda-
rcima, {to, uostalom, govori i
njegov rejting - bio je 160. na
svijetu, a ima samo 22 godine.
Sada sam mnogo spremni-
ji nego u Portugalu, gdje sam
igrao tek drugi me~ nakon
oporavka od povrede, imao
sam pro{le sedmice malo pr-
oblema sa petom, ali sam sa-
da potpuno zdrav i spreman
da do|em do svoje prve pobje-
de u reprezentaciji BiH - ka`e
Deli}. Z. [ARI]
Petak (od 12 sati): Amer
Deli} - Reda el-Amrani,
Aldin [etki} - Talal Uhabi.
Subota (14): Amer De-
li}/Ismar Gor~i} - Hi{am
Kadari/Anas Fatar.
Nedjelja (od 12): [etki}
- El-Amrani, Deli} - Uhabi.
Raspored me~eva
Selektor Daver Vrani}
odlu~io je da u me~u paro-
va nastupe Ismar Gor~i} i
Amer Deli}, dok je El-Ar-
ej postavio mladi par koji
~ine Hi{am Kadari i Anas
Fatar.
Gor~i} je ove sezone
osvojio Futures turnir u
Izraelu, u paru s Damirom
D`umhurom, dok je Amer
Deli} pro{le godine imao
nekoliko odli~nih rezulta-
ta na ~elend`erima. Ipak, u
na{em taboru o~ekuju da }e
Marokanci, u slu~aju nepo-
voljnog rezultata u singlo-
vima, promijeniti dubl i
da }e El-Amrani i Uhabi
zaigrati sutra.
Gor~i} i Deli} u paru
[etki} na treningu: Ako bude pravi, pobje|uje (Foto: Z. [ari})
D`umhurov intervju
Marokancima
U pariskoj dvorani Bersi
danas po~inje Evropsko dvo-
ransko prvenstvo u atletici.
U konkurenciji vi{e od
700 takmi~ara iz 50 dr`ava
Bosnu i Hercegovinu pre-
dstavljat }e Hamza Ali}
(kugla), Ilija Cvijeti} (60 me-
tara), Adnan Malki} (60 m pr-
epone), Gorana Cvijeti} (60 m
prepone) i Jasna Horozi} (400
m), javlja Fena.
Pod vodstvom selektora
`enske reprezentacije Kade
Deli}-Selimovi} i trenera Me-
hmeda Skendera, bh. repreze-
ntativci pripremaju se u Par-
izu od 27. februara zahvalju-
ju}i nedavno potpisanom
ugovoru o saradnji izme|u
atletskih saveza BiH i Francu-
ske. Prvog dana EP-a u prije-
podnevnom programu u kva-
lifikacijama }e nastupiti
~etvero bh. predstavnika -
Ali}, Malki}, G. Cvijeti} i
Horozi}. Ilija Cvijeti} nastu-
pa sutra. Ceremonija sve~anog
otvaranja EP-a je danas u 18
sati. Ali}: Poku{at }e izboriti finale
TENIS U Marake{u po~inje Dejvis kup me~ Maroko - BiH
Amer Deli} `eli prvu
pobjedu nad najboljim
doma}inom El-Amranijem
[etki} za protivnika dobio iskusnog Talala Uhabija
Evropsko dvoransko prvenstvo u atletici
Danas kvalifikacije za
~etvero bh. takmi~ara
Internet i kupanje
Hotel „Palm Plaza“, gdje su smje{teni na{i re-
prezentativci, ne zaostaje za najboljim svjetskim
hotelima, a jedini problem je internet, koji ne fu-
nkcionira najbolje. Igra~i se, ipak, nekako snala-
ze, Amer Deli} je sa svojim „Appleom“ prona{ao
na~in da zaobi|e hotelska ograni~enja, ali je tako
i svoju sobu u~inio mnogo frekventnijom.
Kada nisu na treningu, igra~i su ~esto pored ho-
telskog bazena, gdje se sun~aju na ugodnih 25 Ce-
lzijevih, a ugodnost je „ponijela“ i selektora Da-
vera Vrani}a, koji se okupao. Temperatura vode od
15 stepeni brzo ga je „vratila“ na sigurnost le`aljke.
KO[ARKA
%$
Dnevni avaz, petak,
IFHJ 4. mart/o`ujak 2011.
RUKOMET Selektor Vojislav Rađa skratio spisak za dvomeč s Estonijom
Ove utakmice moramo dobiti
Selektor rukometne re-
prezentacije Bosne i Herce-
govine Vojislav Rađa, uoči
predstojećih kvalifikacio-
nih utakmica s Estonijom,
skratio je širi spisak repre-
zentativaca, koji je objavljen
prije nešto manje od mjesec.
Podsjetimo, naša selek-
cija će 9. i 12. marta utrećem
i četvrtomkolu kvalifikacija
za Evropsko prvenstvo u
Srbiji 2012. igrati protiv Es-
tonije, prvo u Polvi, a zatim
u Visokom.
Novitet u odnosu na spi-
sak objavljen početkom fe-
bruara je ime i prezime
Duška Čelice, koji je poziv
zaslužio dobrim partijama
za Bosnu BH-Gas u mečevi-
ma Lige prvaka.
Čelici bi to bio debi u re-
prezentaciji BiH. U ekipi će
se naći i njegov saigrač Tarik
Međić, kojeg je Rađa pre-
thodno koristio u ciklusu
kvalifikacija za SP u Šved-
skoj, kada smo u Finskoj is-
pali od Rumunije.
Selektora jučer, među-
tim, nijebilo nakonferenciji
za medije pa ga novinari ni-
su imali priliku ništa ni
priupitati. Riječ je, zato, uz-
eo generalni sekretar RS-
Među pozvanima su i Duško Čelica i Tarik Međić, koji su s Bosnom
blizu historijskog plasmana u Ligi prvaka
Čelica: Debitira za reprezentaciju
Jaka regionalna liga sve izvjesnija
Tatran Prešov pristao, čekaju
se još Poljaci
Slovački Tatran Prešov
pristao je na učešće u Regio-
nalnoj rukometnoj ligi, u
kojoj će učestvovati i klubo-
vi iz Bosne i Hercegovine,
Srbije, Hrvatske, Crne Gore
te Makedonije.
Prema riječima general-
nog sekretara Smaje Ka-
račića, postavljen je i rok od
sedam dana dase Rukometni
savez Poljske izjasni o želji
svoja dvanajbolja klubaVive
Kijelcea i Visle Plok da nas-
tupaju u ovom takmičenju.
- Ukoliko Poljaci prihva-
te da njihovi klubovi igraju
Ligu, za šta ne bi trebalo biti
prepreka, ona bi brojala 14
klubovai počela bi 27. avgus-
ta ove godine, a završila se
turniromčetiri najbolje eki-
pe početkom aprila 2012. -
kazao je Karačić te je dodao
da bi na sastankuu Beogradu
18. marta trebale biti usa-
glašene propozicije takmi-
čenjai tijelaLige. A. Č.
”Studenti“ nisu više
topovska hrana
Odbrana bh. prvaka bila je na nivou
Da su se dobro pripremili
i umnogome unaprijedili
igru tokom zimskih pripre-
ma, bilo je jasno već iz utak-
mica sa Sankt Petersburgom
i Konstancom, gdje su, oko-
vani imperativom, uspjeli os-
tvariti toliko željene pobjede.
Ipak, konačna potvrda da
igra "Studenata" polako posta-
je ujednačenija stigla je nakon
meča s odličnim Flensburgom
(25:18 za domaćina) u dese-
tom kolugrupne faze Lige pr-
vaka. Igračima bh. prvakabilo
je bitnopokazati da prethodni
rezeultati nisu bili plod slučaj-
nosti i u tome su uspjeli.
Indikativno je nekoliko
činjenica. Tim Irfana Smaj-
lagića konačno je uspio pro-
biti barijeru od 17 golova u
gostima protivvelikih timo-
va (Zagreb, Sijudad Real),
odbrana je uspjela limitirati
inače superefikasni Flen-
sburg na samo 25 golova, a u
igri je, što je, možda, najveći
dobitak, znatno veliku mi-
nutažuimao i najmlađi igrač
- Elis Memić (18).
Kadaseimau vidudajesa-
monekoliko danaranijeFlen-
sburg pokazao koliko je sna-
žan pobijedivši Sijudad Real
(25:23), jasnoje daBosna pos-
taje tim koji najjačima neće bi-
tisamotopovskahrana. A. Č.
Bosna nije razočarala u Flensburgu
Sijudad Real savladao Konstancu
Španski Sijudad Real je
u 10. kolu Lige prvaka
jučer u gostima savladao
rumunsku Konstancu sa
34:25 (15:10). Ovaj rezul-
tat ide naruku "Studen-
tima" kojima je još p o t r-
ebna sutrašnja pobjeda Za-
greba na domaćem terenu
protiv Sankt Petersburga
kako bi se plasirali među
16 najboljih klubova u Ev-
ropi.
Poredak u grupi D: Si-
judad Real 17 bodova, Fl-
ensburg 16, Zagreb 12, Bo-
sna BH -Gas 5, St. Pe-
tersburg i Konstanca po 4.
U PRODAJI JE
Borac domaćin Konjuhu
Parovi i satnica 15. kola Premijer lige za rukometaše:
Danas: BANJA LUKA: Borac M:tel - Konjuh (18 sati),
DOBOJ: Sloga - Bosna Prevent (19). Subota: GRA-
ČANICA: Gračanica Index - Goražde (18), ZAVIDO-
VIĆI:Krivaja- Prijedor(19). A. Č.
Karačić i direktor Saveza Muzurović: Dogovor u Beogradu
(
F
o
t
o
:

S
.

S
a
l
e
t
o
v
i
ć
)
Imenovani
selektori
Rukometni savez ime-
novao je selektore ostalih
reprezentacija. Juniore će
voditi Dragan Marković,
kadete Mahmut Obralić,
a žensku seniorsku repre-
zentaciju Mersiha Sara-
jlić-Beganović, rukome-
tašica i trenerica Ilidže.
Spisak pozvanih
GOLMANI: Enid Ta-
hirović (Gepingen), Dani-
jel Šarić (Barcelona), Ne-
bojša Grahovac (Šamberi).
KRILA: Vukašin Sto-
janović (Aragon), Adnan
Jaškić (Zagreb), Deni Ve-
lić (Nexe).
BEKOVI: Nikola Prce
(Puerto Segunto), Marinko
Kelečević (Ferencvaroš), Du-
ško Čelica (Bosna BHGas),
Edin Bašić (Šamberi), Adnan
Harmandić (Veclar), Tarik
Međić (Bosna BH-Gas), Saša
Đukić (Puerto Segunto), Ma-
rko Panić (Borac), Dejan Ma-
linović (Izviđač).
PIVOTI: Senjamin
Burić (Izviđač), Vladislav
Veselinov (Kristijanštad),
Vladimir Vranješ (Borac).
Svjetsko prvenstvo 2013.
- Predali smo kandi-
daturu za organizaciju
SP-a 2013. godine za igrače
do 21 godine. Mislim da
ćemo dobiti tu organiza-
ciju, što bi, zaista, bilo od
ogromnog značaja za našu
zemlju. Protukandidat
nam je Srbija, ali s obzirom
na to da će se SP za ru-
kometašice 2013. igrati baš
u Srbiji, mislim da smo u
prednosti. O domaćinstvu
će se odlučivati na kon-
gresu IHF-a u Maroku od
2. do 5. maja ove godine.
Ukoliko dobijemo ovo tak-
mičenje, gradovi domaćini
bit će Sarajevo, Ljubuški i
Zenica te Banja Luka, Do-
boj i Mostar ukoliko dvo-
rane u ovim gradovima bu-
du renovirane i napravlje-
ne - rekao je Karačić.
BiH Smajo Karačić.
- Ove dvije utakmice, na-
prosto, moramo dobiti. Ne
bih želioda stvarampritisak
selektoru i igračima, ali je ta-
ko. Mislim da smo mnogo
bolji od Estonije i da ih tre-
bamo savladati a da ne stre-
pimo za konačni rezultat.
Ako ne možemo pobijediti
Estoniju, onda nam i nije
mjesto na Evropskom pr-
venstvu - smatra Karačić.
Reprezentacija će se oku-
piti u nedjelju, a istog dana
obavit će i jedan trening.
Već u ponedjeljak planiran
je odlazak u Talin, u utorak
prijevoz do Polve te u srije-
du prvi meč (16.45 sati). U
četvrtak, selekcija se vraća u
Sarajevo da bi u subotu
(17.15) u Visokom odigrala
revanš. A. Č.
M
sport
Dnevni avaz, petak,
4. mart/o`ujak 2011. 77
Vijest u brojci
Ofsajd Izjava dana
- Pazi, mora{
ovako, ne ona-
ko... Razmi{ljaj!
Uklju~i mozak,
vjerujem da ga
ima{!
(Trener zagre-
ba~kog Dinama
Vahid Halilhod`i}
slova~kom
fudbaleru Jakubu
Silvesteru za
vrijeme treninga)
Foto dana
Japanac Fumihisa Jumoto tokom treninga u norve{kom Oslu
uo~i takmi~enja za Svjetski kup u skija{kim skokovima
Ko{arka{ izba~en iz ekipe
zbog seksa prije braka
XKo{arka{ Brendon Dejvis (Brandon Davi-
es) izba~en je iz ekipe Univerziteta Brajam
Jang, jedne od vode}ih u Sjedinjenim Ame-
ri~kim Dr`avama, zbog seksa s djevojkom!
Kako su prenijeli lokalni mediji, 206 centime-
tara visoki krilni igra~ i tre}i strijelac ekipe
suspendiran je do kraja sezone zbog toga {to je
naru{io univerzitetski „Kodeks ~asti“, prema
kojem je studentima zabranjen seks prije bra-
ka. Neizvjesno je ho}e li mu biti dozvoljeno
da uop}e nastavi {kolovanje na Brajam Jangu.
[ampioni
ameri~kog
fudbala
(NFL) Grin
Bej pekersi otpustili su svog vo-
de}eg defanzivca Ej D`ej Houka
(A. J. Hawk). Razlozi su finansi-
jske prirode, jer „Pakeri“ nisu `el-
jeli pla}ati Houka deset miliona
dolara po sezoni, koliko je imao
prema starom ugovoru.
Ipak, „Pakeri“ vjeruju da }e sa 27-
godi{njim Houkom produ`iti sar-
adnju, ali za mnogo manje novca.
10.000.000
San Antonio sparsi savladali su Klivlend
kavalirse (109:99) i postali prvi tim sa 50 po-
bjeda u NBA ligi (uz 11 poraza). „Mamuze“
su u ovom me~u izjedna~ile i NBA rekord, jer
im je ovo 12. uzastopna sezona s najmanje 50
pobjeda.
Ovaj podvig prethodno su ostvarili Los
An|eles lejkersi, i to od 1980. do 1991., ka-
da ih je na parketu predvodio legendarni ple-
jmejker Med`ik D`onson (Magic Johnson).
Sparse protiv Kavalirsa, ina~e najgoreg tima
Lige (11-49), nije omelo ni odsustvo prvog
pleja Tonija Parkera (Tony), kojeg je uspje{no
zamijenio D`ord` Hil (George Hill) sa 22 po-
ena. Francuski ko{arka{ pauzirat }e zbog po-
vrede lista barem ~etiri sedmice.
Rezultati: Atlanta - ^ikago 83:80, Klivle-
nd - San Antonio 99:109, Va{ington - Golden
stejt 102:106, Boston - Feniks 115:103, Detr-
oit - Minesota 105:116, Njujork - Nju Orlea-
ns 107:88, Oklahoma - Indijana 113:89, Denver
- [arlot 120:80, Sakramento - Portland 102:107,
LA klipers - Hjuston 106:103. (E. J.)
Hil zamijenio Parkera
San Antonio postigao 50. pobjedu
Sparsi stopama Lejkersa
Gruba gre{ka
Britanaca
Olimpijski bazen
prekratak za pet
centimetara
Olimpijski bazen u
Londonu projektiran je
da bude ~udo savremenog
svijeta, ali su se Britanci
dobro osramotili nakon
{to su ga izgradili.
Naime, bazen je za
pet centimetara kra}i ne-
go {to bi trebao biti -
49,95 metara.
Tako je projekt vrije-
dan {est miliona eura pr-
opao, jer bi popravak
ko{tao skoro kao i gra-
dnja novog bazena.
(M. T.)
Ameri~ki ljubitelji spor-
ta mogli bi ve} danas ostati
bez svoje glavne zanimacije.
Ukoliko ne bude senzaciona-
lnog dogovora, vlasnici klu-
bova u ameri~koj fudbalskoj
ligi (NFL) proglasit }e obu-
stavu rada, {to zna~i zabranu
treninga, utakmica, anga`ir-
anja novih igra~a... jednosta-
vno svega {to ima veze sa
NFL-om.
Razlog je to {to danas
isti~e kolektivni ugovor
izme|u Lige (vlasnika) i
Udru`enja igra~a u kojem
su definirani me|usobni
odnosi, a, prije svega, raspo-
djela finansijskog kola~a
te{kog ~ak devet milijardi
dolara!
Vlasnici su nezadovoljni
dosada{njom raspodjelom
prihoda po kojoj u startu
dobivaju milijardu dolara, a
od preostalih osam milijar-
di igra~ima pripada ~ak 60
procenata. Ako bi im igra~i
prepustili jo{ milijardu, pr-
istali bi na dogovor, ali se,
naravno, „proizvo|a~i na te-
renu“ tome protive.
NFL Najpopularnijem ameri~kom sportu prijeti kolaps
Borba za
devet milijardi dolara
Borba za
devet milijardi dolara
Vlasnici klubova
planiraju proglasiti
obustavu rada
Ako ne bude dogovora,
igra~i ne}e smjeti
ni trenirati
Crnogorski ko{arka{ Sa{a
Pavlovi} promijenio je ve} tri
kluba u NBA ligi u samo dva
mjeseca. Nakon epizoda u
Nju Orleans hornetsima i
Dalas maveriksima, s kojima
je imao desetodnevne ugovo-
re, 27-godi{nji bek (201 ce-
ntimetar) pristupio je i Bo-
ston seltiksima.
Najtrofejniji NBA klub
potvrdio je dolazak Pavlovi}a
nakon neuspje{nih poku{aja
da uo~i plej-ofa anga`ira ne-
ko zvu~nije ime te povreda
nekolicine igra~a.
Nekada{njem ~lanu po-
dgori~ke Budu}nosti ovo je
osma NBA sezona (prosjek
16,5 minuta i 5,4 poena u 466
susreta). Pet godina proveo je
u Klivlendu, a po jednu u Ju-
ti i Minesoti.
Igrao je za Srbiju i Crnu
Goru na Olimpijskim igrama
2004. godine, ali od tada
vi{e nije bio ~lan nijedne
reprezentacije. (E. J.)
[vicarski skija{ se oporavio
Janka
se vra}a
nakon
operacije
srca
Janka
se vra}a
nakon
operacije
srca
Janka: Problem
s kucanjem srca
Nakon manje operacije
kojoj je podvrgnut pro{le se-
dmice, {vicarski skija{ Ka-
rlo Janka (Carlo) vra}a se
ovog vikenda na stazu.
Aktuelni prvak Svjetskog
kupa najavljen je za nastup u
sutra{njem veleslalomu i ne-
djeljnom slalomu u Kra-
njskoj Gori, a ako sve bude
uredu, Janka }e se takmi~iti
i u fini{u sezone.
Janki je krajem pro{le
godine dijagnosticirano ne-
regularno kucanje srca.
(M. T.)
Grci u strahu od nereda odgodili finale Kupa
XNakon silnih incidenata u pro{losti, ko{arka{ki ~el-
nici u Gr~koj odgodili su finalni me~ doma}eg Kupa
koji su trebali igrati Panatinaikos i Olimpijakos.
Strahuju}i od novih obra~una navija~a ljutih rivala,
Gr~ki savez prolongirao je finale na neodre|eno vrijeme,
prethodno odbiv{i prijedloge da utakmica bude odigrana
ili pred praznim tribinama ili da ulazak u dvoranu bude
dozvoljen samo |acima osnovnih {kola u Atini.
Pavlovi}: Tre}i klub u dva mjeseca
Crnogorski bek u Bostonu
Seltiksi doveli Sa{u Pavlovi}a
SATELITSKI TV PROGRAM
PETAK 4. 3. 2011.
BHT1
10.00 BHT vijesti
10.15 Ljubavna oluja, igrana serija,
298/313
11.05 Moja mala kuhinja, r.
11.10 Avenija Ocean, igrana serija,
79/130
12.00 BHT vijesti
12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna
serija, r.
12.45 Figure: Violeta Smailovi}, pro-
gram iz kulture, r.
13.45 Putevi zdravlja, magazin, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija,
49/229, r.
15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija,
25/45
Program za djecu i mlade
15.05 U~ilica, kviz
15.30 Ozie Boo, animirana serija
15.35 Malas Bhaktina, dokumentarni
film
15.50 Uradi sam, uradi sama
15.55 Blaga civilizacije: Na ivicama
Evrope
16.30 Gorko-slatko, igrana serija,
50/229
17.00 BH gastro kutak, kulinarski
show
17.30 Kona~no petak!
18.45 Moko, dijete svijeta, 5/13 ani-
mirani film
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
Business News
20.00 Pe~at, doma}a igrana serija,
19/36
20.35 Josip Pejakovi}: U ime naroda
21.00 Ezel, igrana serija, 26/136
22.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture
23.00 BHT vijesti
23.20 Sedam razdoblja rocka, mu-
zi~ko-dokumentarna serija, 4/7
Filmski maraton:
00.15 Pod sumnjom, britanski igrani
film
01.50 Telefonska govornica u pusti-
nji Mohavi, ameri~ki igrani film
03.20 Zendeli, ameri~ki igrani film
05.00 Business News, r.
05.05 Pregled programa za subotu
FTV
07.00 Dobro jutro,
jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospo|a Barbara,
igrana serija,
144. epizoda, r.
Crtani filmovi:
09.55 Pingu
10.00 Piplinzi
10.20 Tomica i prijatelji
10.25 Garfild
10.50 Kako to
11.10 Villa Maria, igrana serija, 69.
epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija,
145. epizoda
13.05 Odgovorite ljudima, informati-
vni program, r.
14.00 CSI Miami, igrana serija, 21.
epizoda, r.
14.50 EUFOR {kolsko takmi~enje
2011.
15.00 [oni i njegovo stado, crtani film
15.10 Vijesti
15.20 Crna hronika, igrana serija,
157. i 158. epizoda
16.20 ^arli i Mimo, crtani film
16.30 Spretno-sretno, tv igra
17.00 Federacija danas
17.20 Ezel, igrana serija, 25. epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.20 Villa Maria, igrana serija, 70.
epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.05 Upitnik, kviz
19.20 La Linea, crtani film
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik
20.10 TV Bingo show
21.19 Dnevnik 3,
najava
21.20 Na{a mala klinika,
igrana serija, 34. epizoda
22.15 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.00 @ivo meso,
{panski igrani
film
00.50 Federacija danas, r.
01.10 Dnevnik 3, r.
01.55 Pregled programa
za subotu
OBN
08.20 Top Shop
08.35 Ljubavnici i tajne,
turska serija
09.45 Odred za ~isto}u,
zabavni program
10.15 Bilo jednom u
Turskoj,
turska serija
11.50 Lanina vremenska prognoza
11.55 OBN Info
12.15 Top Shop
12.35 Biseri sa Vanjom
Buli}em, gost:
Sadik Pa{i} Paja
13.25 Skrivena kamera,
humoristi~ni program
13.40 Top Shop
13.55 Top Shop
14.15 Zakon bra}e,
kriminalisti~ka serija
15.05 Gorki `ivot,
turska telenovela
16.15 OBN Info
16.20 Gorki `ivot,
turska telenovela
16.30 Odred za ~isto}u,
zabavni program
17.00 Bilo jednom
u Turskoj,
turska serija
18.50 Lanina vremenska prognoza
18.55 OBN Info
19.10 Ke~eri RAW,
zabavni program
19.55 Gorki `ivot,
turska telenovela
21.25 Vox populi
21.30 Za{titnik,
igrani film
23.10 Zakon bra}e,
kriminalisti~ka serija
00.00 C.S.I.
Las Vegas,
kriminalisti~ka
serija
00.50 Playbojeve
djevojke,
holivudska
pri~a
01.20 Najsexy
`ene svijeta,
holivudska
pri~a
HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji pro-
gram
08.30 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Bumba, crtani film, 10. epizoda
09.10 Timmy, crtani film
09.20 Iron kid, crtani film, 21. epizoda
09.45 Fifi, crtani film 21. i 22. epizoda
10.00 Bakugan, crtani film, 25. epizo-
da
10.25 Ben 10. Alien force, crtani film,
29. epizoda
10.55 Winx, crtani film, 25. epizoda
11.20 Sirene, crtani film, 25. epizoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Indija, igrana serija, 156. epizo-
da
13.00 Pali an|eo, igrana serija, 130.
epizoda
14.00 Doma}ica Ovako
14.10 Ispuni mi `elju
15.20 Bioclinica
15.30 Top Shop
15.50 1001 no}, igrana serija, 161.
epizoda
16.53 Sport centar
16.55 Indija, igrana serija, 157. epizo-
da
17.45 Doma}ica Ovako
17.52 Biometeorolo{ka prognoza
17.54 Sport centar
17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zaba-
vno-sportski TV show, 68. epi-
zoda
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski
TV show, 69. epizoda
19.00 Vijesti u 7,
informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 1001 no},
igrana serija, 161. epizoda
21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 4,
audicija
22.30 Sport centar
22.35 U zmajevom gnijezdu,
igrani film
00.00 Nijemi svjedok, igrana serija,
10. epizoda
PINK BH
07.00 Ljubav u zale|u,
hrvatska igrana
serija, r.
08.00 Slijepa vjera,
film
10.00 Udri mu{ki,
talk show, u`ivo
10.30 Dvor,
reality show, u`ivo
11.00 Valentina,
telenovela, r.
11.50 Turist point,
kola`na emisija
12.00 Info top,
info.program
12.10 Zabranjena ljubav,
telenovela, r.
13.00 Dvor, reality show, u`ivo
13.30 Grand hitovi,
muzi~ki program
14.00 Info top, info.program
14.10 Mje{oviti brak, serija
15.00 Lola, telenovela
15.50 Info top, inf.program
16.00 Valentina, telenovela
17.00 Dvor, reality show, u`ivo
18.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.50 Info top,
centralne vijesti
19.05 Turist point,
kola`na emisija
19.10 Ljubav u
zale|u,
hrvatska igrana
serija
20.00 Dvor,
reality
show,
pregled
dana
20.45 Birajte svoj hit,
muzi~ki
program
21.00 Grand show,
muzi~ki
program
23.30 Arena B -13,
talk show
00.30 City,
zabavna emisija
00.40 Ptice
smrti,
film
23.20 SEDAM RAZDOBLJA ROCKA 20.10 TV BINGO SHOW 16.30 ODRED ZA ^ISTO]U 16.55 INDIJA 23.30 ARENA B-13
RTS
17.20 [ta radite,
bre?
17.45 Beogradska
hronika
18.25 Oko
19.00 Srbija na
vezi
19.30 Dnevnik
20.05 Miris ki{e
na Balkanu
21.00 Visoki
napon
21.45 Vijesti
21.50 Da, mo`da,
ne
23.00 Vijesti
23.05 Trendseter
Eurosport
15.45 Nordijska ko-
mbinacija, S[
Oslo
16.45 Atletika, E[ u
Dvorani Pariz
19.00 Kros-kantri
skijanje, S[
Oslo
20.00 Nordijska ko-
mbinacija, S[
Oslo
21.00 Najja~i ~ovjek,
Super Series
Grand Prix
Gotenburg
22.00 Takmi~enje
drvosje~a
Eurosport 2
17.00 Fudbal,
St Pauli
- Hannover 96
18.30 Fudbal
19.30 Vijesti
20.00 Fudbal
20.30 Fudbal,
Dortmund -
FC Koln
22.30 Mje{ovite
borila~ke
vje{tine,
J. Villasenor -
E. Cyborg
Sportklub
17.15 Pregled Euro-
league
18.15 NBA Live
18.30 Premier
League
News
18.45 Euroleague.
Efes
- Partizan
20.45 U`ivo: NBA
21.00 U`ivo: NBA -
London. New
Jersey - Toro-
nto
00.00 U`ivo: WTA
Monterrey 1/4
Finala
National G.
16.00 Tajne
kraljevske
kobre
17.00 Najokrutniji
ameri~ki
zatvori
18.00 [apta~
psima
19.00 Rajevi na
Zemlji
20.00 [apta~
psima
21.00 [apta~
psima
22.00 Najokrutniji
ameri~ki
zatvori
MTV Adria
17.50 3 From 1
18.00 Brand New
18.30 Jukebox
19.00 Videography
Today In Mu-
sic
20.00 Just See MTV
20.30 MTV Take
Over
21.00 MTV World
Stage
21.50 3 From 1
22.00 MTV
Express
22.20 Megadrive
22.40 South
Park
FOXlife
17.35 Kako sam
upoznao
va{u majku
18.00 Vil i Grejs
18.50 Svi grado-
na~elnikovi
ljudi
19.35 Dr. Haus
20.25 @ivot po
D`imu
20.50 @ivot po
D`imu
21.10 Da, Draga
22.00 Houp i Fejt
22.50 Kako sam
upoznao va{u
majku
FOXCRIME
17.00 Odjeljenje
17.45 Brojevi
18.30 Odstrel
19.15 No}ni
vreba~
20.00 Brojevi
20.45 Medijum
21.30 Zlo~ina~ki
umovi
22.20 Zlo~ina~ki
umovi
23.10 Dekster
18.45 EFES - PARTIZAN 17.00 ST PAULI - HANNOVER 96 17.00 ODJELJENJE 20.25 @IVOT PO D@IMU
16.45 ATLETIKA
00.15
Pod
sumnjom
Biv{i policajac Toni Aron je na-
pustio slu`bu nakon {to je, ne-
posredno, bio kriv za smrt kole-
ge. Dvije godine kasnije postao
je privatni detektiv, a glavni izvor
zarade mu je hvatanje preljubni-
ka, koji na to pristaju svojevo-
ljno, kako bi dobili dokaze za pr-
eljub i uspjeli se razvesti.
Uloge: Liam Neeson, Laura
San Giacomo, Kenneth Cra-
nham, Alan Talbot
Reditelj: Simon Moore
FILM, BHT1
00.40
Ptice smrti
Kad grupa kriminalaca u bijegu
nakon plja~ke banke za vrijeme
rata Sjevera i Juga u Americi
na|e skloni{te u napu{tenoj
ku}i, nemaju pojma na kakvo
}e zlo nai}i. Izolovana i na-
pu{tena, ku}a je sve samo ne
sigurna...
Uloge: Henri Tomas, Petrik
Fud`it, Niki Ajkoks
Reditelj: Aleks Tarner
FILM, PINK BH
TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji rpogram
10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r.
10.30 Vijesti
10.35 Ja sam tvoja sudbina, r.
11.30 Vjesti
11.40 Sponzorisani program
12.00 [to da ne, zabavni program, r.
12.30 Vijesti
12.40 Muzika, akatuelnosti
13.00 Intervju dana, r.
14.30 Vijesti
14.40 Sponzorisan program
14.50 Za svaku bolest trava raste, r.
15.30 Vijesti
16.00 Sponzorisan program
16.30 Vijesti
16.45 Istina, emisija o povratnici-
ma
17.30 Vijesti
18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija
18.40 Dnevnik
19.15 [to da ne, zabavni program
19.45 Hit dana
20.00 Intervju dana
20.40 Muzika
21.05 Ja sam tvoja sudbina
21.35 Saga o Mcgregorevijema
22.40 Vijesti
23.30 [to da ne, zabavni program,
r.
00.00 Ja sam tvoja sudbina, r.
00.30 Astrologija
03.00 Muzika
TV ZENICA
18.00 Najava Zenice danas
18.01 Frejzer
18.30 Mali oglasi. obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki program
19.50 Obavje{tenja
20.00 Ja sam tvoja sudbina, igrana
serija
20.30 TV izlog
20.35 Igrani film
22.00 Sfera
TV KISS
16.30 Hrana i vino
17.10 Ja sam tvoja sudbina, serija
17.50 [to uzrokuje bolesti
18.20 Kuhinje
18.50 Marketing
19.00 Dnevnik KISS
19.30 Dnevnik HRT
19.55 Marketing
20.00 Euromax
21.00 Ja sam tvoja sudbina, serija
21.35 Dnevnik KISS
TV KAKANJ
18.00 Budimo humani
18.30 Ja sam tvoja sudbina
19.00 Denis napast
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik ftv
20.00 Vijesti IC
20.20 Svi vole Rejmonda
20.45 Marketing
21.00 Svakodnevnica, kola`ni pr.
22.00 Ja sam tvoja sudbina
22.30 Hutba
TV HEMA
15.00 Vijesti
15.48 Marketing
16.00 Otvoreni studio
16.48 Marketing 6
17.00 Otvoreni studio
17.48 Marketing
18.00 Vijesti
18.48 Marketing
19.00 El Profe, serijski program
19.48 Marketing
20.00 Bosanska Dolina piramida,
dokumentarni program
20.48 Marketing
21.00 Religija u slu`bi `ivota, religi-
jski program
21.48 Marketing
22.00 Hema magazin, centralna
informativna emisija
22.30 Vremenska prognoza , bio-
prognoza
22.35 Petkom online, otvoreni ko-
ntakt program
BN
15.55 Marketing
16.00 Dnevnik 1
16.25 Kradljivac srca, serija
17.05 Marketing
17.10 Bela la|a, serija
18.00 Danas u Srpskoj
18.25 Marketing
18.30 Monitoring
18.55 Marketing
19.00 Sport flash
19.20 Marketing
19.30 Dnevnik 2
20.05 Marketing
20.10 Jelena, serija
20.55 Marketing
21.00 Bela la|a, serija
22.25 Marketing
22.30 Dnevnik 3
TV GORA@DE
19.00 Dnevnik
20.00 Igrani film
21.30 Turizam
22.00 Izgubljena soba, igrana serija
23.00 Dnevnik, r.
23.30 Glas Amerike
TV OSM
18.55 Vremenska prognoza
19.05 SMS oglasi
19.35 Portal
19.40 Game Zone
19.50 Marketing 8
20.00 Peta no}
21.15 Serija. Ti si moja sudbina
22.00 Gradovi i regije svijeta
22.25 Vremenska prognoza
22.30 Glas Amerike
23.00 Tre}a dimenzija
TV USK
18.15 Vikend ru~ak
18.45 Crtani film
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.00 Biografije
20.45 Izgubljena ku}a
21.30 Dnevnik 2
22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija
23.00 Bonaventura
23.30 Strogo povjerljivo
TV VISOKO
18.30 Razgovor s povodom, r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti
21.00 „1/1“ - revijalno zabavni pro-
gram
23.00 Aktuelnosti r.
23.20 TV strane
00.00 Odjavni telop
HIT TV
19.00 Objektiv I
19.25 Triumph
19.30 Frame
20.00 Serija - Taina
21.00 Scena
22.00 Objektiv II
22.35 Serija - Ja sam tvoja sudbina
23.00 Glas Amerike
23.35 Triumph
23.50 Frame
00.00 Tri minuta
00.05 Film
BUGOJNO
18.00 Vijesti
18.20 Sasuke,
Ninja Warriors,
zabavni program
19.00 Informator
20.00 1001 no}.
igrana serija
21.00 Igrani film
21.00 VISOKI NAPON 16.00 TAJNE KRALJEVSKE KOBRE 22.20 MEGADRIVE
Hrabro
srce
[kotska, 13. vijek. Dje~ak Vili-
jam Volas svjedok je smrti
svog oca i starijeg brata koji
su se priklju~ili ustanku protiv
engleske vlasti. Brigu o ma-
lom Vilijamu preuzme u~en
~ovjek, koji ga nau~i latinski i
francuski.
Uloge: Mel Gibson, Sofi Mar-
so, Ketrin Mekromak
Reditelj: Mel Gibson
FILM, HRT 1
20.11
PETAK 4. 3. 2011.
RTRS
09.10 Barimba,
crtana serija
09.28 Mala princeza,
crtana serija
09.40 ^arli i Mimo,
crtana serija
09.50 Ostrvo kornja~a,
crtana serija
10.15 Pe~at,
politi~ki magazin
11.10 Karmelita,
serija
12.00 Dnevnik 1
12.20 U fokusu
13.00 Frojdova riznica
13.25 Retrovizor
14.10 Karmelita,
serija
15.00 Vijesti sa
tuma~em
gestovnog jezika
15.10 Dolina sunca,
serija
16.00 Re’publika
- Posavina
16.30 Srpska danas
17.00 Moj ro|ak
sa sela,
serija
18.00 TV bingo
18.45 Mala princeza,
crtana serija
19.05 Upitnik,
kviz
Finansijske
novosti
19.30 Dnevnik 2
20.03 Sport
20.10 Intervju
- gost:
Denis Latn,
novinar i
urednik HRT-a
21.00 Opra
- veliko
darivanje
22.00 U prolazu...
22.30 Dnevnik 3
22.52 Sport
22.57 Finansijske
novosti
Filmski
maraton
HRT 1
12.13 Vrijeme
12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom
12.17 TV kalendar (R)
12.33 More ljubavi, telenovela
(164/164)*
13.20 Puna ku}a Raftera 2, serija
(18/22)*
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni je-
zik
14.14 Vrijeme sutra
14.19 Drugo mi{ljenje
14.59 Branitelji domovine, informati-
vno-edukativni spot
15.03 Dharma i Greg 1, humoristi~na
serija (5/23)*
15.26 Na Rije~kom karnevalu 2, emi-
sija pu~ke i predajne kulture
15.57 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom (R)
16.00 Hrvatska u`ivo
16.58 Vijesti
17.10 HAK - Promet info
17.11 Potomci Mojsije Rosenberga,
dokumentarni film (1/2) (R)
17.39 Iza ekrana
18.09 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom (R)
18.14 Kod Ane, emisija pod pokrovite-
ljstvom
18.26 Dnevnik plavu{e: Koji je ulet
najbolji?, emisija pod pokrovi-
teljstvom
18.35 U istom loncu, kulinarski show
19.21 Dora - idemo na Eurosong
19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.55 Sport
19.59 Vrijeme
20.02 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom
20.11 Mjesec dobitnika Oscara: Hra-
bro srce, ameri~ki film*
23.10 Dnevnik 3
23.35 Sport
23.38 Vrijeme
23.46 Vijesti iz kulture
23.54 Peti dan, talk show
00.48 Filmski maraton: Mrtva nevje-
sta, britansko-ameri~ki film (12)*
02.03 Filmski maraton: Hrabro srce,
ameri~ki film (R)*
HRT 2
06.21 More ljubavi, telenovela
(163/164) (R)*
07.05 Legenda o Tarzanu, crtana ser-
ija (20/39) (R)*
07.27 Garfield i prijatelji 2, crtana se-
rija (39/52) (R)*
07.52 Mala TV
TV vrti}: Juha
Zauvijek prijatelji, crtani film*
Tajni dnevnik patke Matilde:
Pokvareni telefon (R)
08.22 ^etvero protiv Z, serija za djecu
(8/26) (R)*
08.50 [kolski program: Crveni nose-
vi
Puni krug
Glazbeceda: Bendovi - Nina
(R)
09.35 Heidi, serija za djecu (2/26)
(R)*
10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog
sabora
12.50 Tenis Davis Cup: Hrvatska -
Njema~ka, prijenos
Puna ku}a Raftera 2, serija
(18/22) (R)*
Krstarenja svjetskim ljepota-
ma: Na Malajskome poluotoku
- Od Ho-[i-Mina do
Singapura, dokumentarna seri-
ja (5/75) (R)*
19.19 Dvoransko prvenstvo Europe u
atletici, snimka*
19.51 Hit dana
20.01 Nevjerojatni trenuci 2 - Trenu-
ci najve}e smionosti, dokume-
ntarna serija (1/3)*
20.56 Mu{karci na stablima 2, serija
(1/13)*
21.40 Dnevnik plavu{e: Koji je ulet
najbolji?, emisija pod pokrovi-
teljstvom (R)
21.50 Nijemi svjedok 12, mini-serija
(12) (1/6)*
23.37 Na rubu znanosti: John Vira-
pen - Nuspojava smrt
00.29 Ritam tjedna, glazbeni magazin
01.05 Gara`a: Krle i inspektori, Keo-
ps
01.35 No}ni glazbeni program: Hit
dana (R)
01.37 No}ni glazbeni program: Gla-
zbeni spotovi
Nova TV
07.05 Na{i najbolji dani,
serija (121/260)
07.55 Gospodin Magoo,
crtana serija
(27-28/65)
09.15 Slomljeno srce,
serija R
10.10 Gumus,
serija - R
11.40 Asi,
serija R
12.55 IN magazin R
13.35 Zauvijek zaljubljeni,
serija
(112/140)
14.35 Slomljeno srce,
serija
(120/130)
15.30 Provjereno,
informativni magazin R
16.30 Gumus,
serija (80/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus,
serija
- nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.05 Asi,
serija
(51/105)
22.00 Policijska
akademija 4:
Gra|ani
pozornici,
igrani film
23.35 Ameri~ka
pita na
Haroldov i
Kumarov
na~in,
igrani film (12)*
01.50 Sudnji dan,
igrani film (12)*
03.35 Ezo TV,
tarot show (18)*
05.05 Potraga za
istinom,
igrani
film (12)* R
06.35 Kraj
programa
18.35 U ISTOM LONCU 20.56 MU[KARCI NA STABLIMA
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Situacija se „uslo`njava“ na najljep{i
na~in. Ne pona{ate se vi{e poput razigranog
leptira, vode vas osje}anja.
Posao: Bilo bi dobro da se malo odmorite od
kombinacija. Pravi, veliki izazovi tek vas o~ekuju.
Zdravlje: Preosjetljivi ste.
Ljubav: Sve je, uglavnom, u znaku flerta i/li
avanture. Relacije sa nekim osobama u znaku
su velike privla~nosti.
Posao: Izuzetno ste dobri u menad`erskim po-
slovima, kao i op}enito u komunikaciji. Mogu}a je vijest o
putovanju.
Zdravlje: Imate dovoljno energije.
Ljubav: @udite za promjenama. Nemir vas tjera
da brzo ne{to poduzmete. Samo nemojte za-
komplicirati situaciju.
Posao: Motivacija da uspijete, da uspje{no do-
vr{ite va`ne poslove, zaista je velika. Budite spremni i na
kompromis.
Zdravlje: Nemojte se `ivcirati.
Ljubav: Morate brzo reagirati. Ako budete okli-
jevali, situacija }e se izmijeniti, i vi{e ni{ta
ne}e biti idili~no.
Posao: Ako odlu~ite cijeli dan provesti u ra-
dnoj atmosferi, dobro organizirajte vrijeme, da vam ostalo
ne smeta.
Zdravlje: Unesite promjene u prehranu.
Ljubav: Dan je u znaku poniranja u svoja os-
je}anja. Poku{avate realnije analizirati svoj lju-
bavni `ivot.
Posao: Ne samo objektivne okolnosti, nego i
va{a privatnost, ometaju vas u poslu. Prili~no ste za-
mi{ljeni.
Zdravlje: Napetost se poja~ava.
Ljubav: Te{ko birate pravu reakciju. Suvi{e ste
pasivni ili preaktivni. Najgore je ako ignorirate
ljubav.
Posao: Poslovi vam polaze za rukom. Uvjet je
da ne dozvolite da se va{e intimne dileme odraze na posao.
Zdravlje: Osjetljivost `eluca.
Ljubav: „Poslije ki{e uvijek dolazi Sunce“. Sje-
tite se da je ovo va{ omiljeno moto u `ivotu.
Tako je i u ljubavi!
Posao: Ako shvatite da se vrtite u krug, nemo-
jte lupati glavom o zid. Mirno sa~ekajte da oluja pro|e.
Zdravlje: Sad se malo odmorite.
Ljubav: Ako budete strpljivi i tolerantni, osjetit
}ete i na partnerovom pona{anju, da je sve bi-
lo ispravno.
Posao: Posebno plodonosan dan ako se bavi-
te poslovima vezanim za putovanja, inostranstvo, pravo-
su|e.
Zdravlje: Zra~ite neodoljivim {armom.
Ljubav: Danas se razvija situacija koju ba{ i ne
volite previ{e: prevladava partnerova domina-
cija.
Posao: Prilagodite se novim okolnostima. Sa {to
manje emocija promatrajte zbivanja, ma kako vas se ticala.
Zdravlje: I dalje ste napeti.
Ljubav: Pripazite na svoje poteze, budite diskr-
etni. Neki ljudi iz va{e okoline zainteresirani su
za va{u privatnost.
Posao: Odgovaraju vam poslovi koji su vezani
za istra`ivanja, kontakte s inostranstvom, trgovinu, podu-
zetni{tvo...
Zdravlje: Odmarajte se {to vi{e.
Ljubav: Partner mo`e postati nezadovoljan
va{im pona{anjem. Obratite pa`nju, sve je
usamljeniji...
Posao: Postavljate pred sebe previsoke cilje-
ve. Opasnost le`i u tome, {to se previ{e iscrpljujete ra-
dom.
Zdravlje: Ne pretjerujte ni u ~emu.
Ljubav: Dolazi do promjene situacije. Ponovo
osje}ate tjeskobu i nezadovoljstvo, mo`da i
ljubomoru.
Posao: Nagla{ena je va{a kreativnost i prila-
godljivost. Najvi{e uspjeha imate u samostalnim podu-
hvatima.
Zdravlje: Nemate razloga za zabrinutost.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Indira ]ati}
Ure|uje redakcijski kolegij:
pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal,
DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom,
Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ,
Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
DTP: Fikret Tiro
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jasmin Dautbegovi}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 370, Redakcija: 281- 393, 281- 398
i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-
zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO:
tel: 049/215-648, BIHA]: tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Rep-
ca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA:
Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043;
TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ek-
vator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel:
051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel:
038/222-251;
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
19.15 DNEVNIK 21.00 OPRA-VELIKO DARIVANJE
19.55
SERIJA, OBN
Bili Vong je njujor{ki policajac
~ijeg partnera ubiju ~lanovi ho-
ngkon{ke mafije. Njegov novi
partner je Deni Garoni i njih
dvojica dobijaju zadatak
spa{avanja Amerikanke koja je
oteta i odvedena u Hong Kong.
Kada stignu u ovaj milionski
grad na putu im se isprije~i go-
mila problema...
Uloge: D`eki ^en, Deni Ajelo,
Sandi Aleksander
Reditelj: D`ejms Glikenhaus
Gorki `ivot
Mehmet po~inje planir-
ati osvetu nad porodi-
com Kervan~ioglu. Uz
pomo} Rahmanovih
vje`bi po~inje
osna`ivati svoje tijelo i
koristiti se oru`jem te
se pretvara u profesio-
nalnog strijelca. Na-
mjerava provaliti u am-
bar koji su ~lanovi por-
odice Kervan~oglu
unajmili od nepo{teno
zara|enog novca.
21.30
FILM, OBN
17.30
MAGAZIN, BHT1
U dana{njoj emisiji govorimo o
oprenim divama modernog vre-
mena, za{to ih volimo slu{ati i gle-
dati? Saznajte gdje je i {ta radi Ti-
nka Milinovi}, koja je svoje puto-
vanje svijetom prekinula kako bi
stigla u na{ studio! Uo~i bh premi-
jere ugosti}emo ekipu filma „Mon-
tevideo, Bog te video“ na ~elu sa
Draganom Bjelogrli}em i Serge-
jom Trifunovi}em.
@ivo meso
Kona~no
petak!
23.00
FILM, FTV
Prostitutka se pora|a u auto-
busu, na putu do bolnice, i
ra|a se Viktor Plaza. Dvade-
set godina kasnije on upo-
znaje narkomanku Elenu,
k}erku diplomate i sa njom
sti~e prvo seksualno isku-
stvo. Zaljubljuje se u nju ali
ga Elena odbija.
Uloge: Havier Bardem, Fr-
an~eska Neri, Penelopa Kruz
Reditelj: Pedro Almodovar
Za{titnik
Fil Kolins: Zdravstveni problemi
Kraj karijere
LONDON - Fil Kolins (Phil
Collins) objavio je da namjerava
okon~ati muzi~ku karijeru na-
kon {to je saznao da }e zbog zdr-
avstvenih problema morati po-
tpuno odustati od sviranja na
bubnjevima. Osim problema sa
sluhom, 60-godi{nji muzi~ar
ima dislociran pr{ljen i o{te}enje
nerava na rukama kao posljedi-
cu dugogodi{njeg sviranja na
bubnjevima.
Iskosa
HOLIVUD- Iako je do`ivjela fi-
jasko sa svojim restoranom „Be-
so“, Eva Longorija (Longoria) }e
i dalje ostati u sferi ugostiteljstva,
budu}i da }e se u knji`arama us-
koro na}i njen prvi kuhar.
Eva je ~esto izjavljivala da voli
kuhati za svoju porodicu i prija-
telje te se tako zove i njen prvi
kuhar „Eva’s Kitchen: Cooking
for Family and Friends With
Love“.
Kuhar bi se trebao na}i u prodaji
u aprilu, a glumica je ispri~ala i
da je ljubav prema kuhanju nasli-
jedila od majke i tetki s kojima je
rado spremala hranu jo{ u djeti-
njstvu.
- Potje~em iz porodice u kojoj se
puno kuha, ali ne pratim slijepo
mamine recepte, tako da mi je bi-
lo veoma te{ko odabrati one koji
}e u}i u kuhar - navela je popular-
na ljepotica.
TOP VIJESTI
Longorija: Glumica je ljubav prema kuhanju naslijedila od svoje majke
Glumicu fijasko s restoranom nije obeshrabrio
-7*#41ě#,0'&1/#Ě+%'
U ameri~kim knji`arama u aprilu na}i }e se zbirka recepata slavne ljepotice
VA[INGTON - Ameri~ki Vr-
hovni sud presudio je da Prvi
amandman, koji garantira slo-
bodu govora, {titi ~lanove fu-
ndamentalisti~ke crkve koji pri-
re|uju protivhomoseksualne pr-
oteste ispred groblja kad se na
njima odr`avaju pogrebi vojnika
poginulih u Afganistanu i Iraku.
Sud je s nadglasavanjem 8:1 od-
lu~io u korist Vestboro bapti-
sti~ke crkve iz Topeke u Kanza-
su, potvrdiv{i presudu prizivnog
suda, koji je odbacio prvostepe-
nu odluku o od{teti od pet mili-
ona dolara ocu marinca poginu-
log u Iraku koji je tu`io ~lanove
ove crkve jer su protestirali na
pogrebu njegovog sina.
Predsjednik Vrhovnog suda
D`on Roberts (John) obrazlo`io
je mi{ljenje ve}ine, navev{i da
je poruka demonstranata, iako
„bolna“, ipak za{ti}ena Usta-
vom, koji „{titi ~ak i opasan go-
vor o javnim pitanjima kako bi
se osiguralo da se ne gu{i javna
rasprava“.
HAVANA - Pet ~lanova Kuba-
nskog nacionalnog baleta je po-
slije gostovanja u Kanadi ostalo
u toj zemlji, saop}ili su zvani~ni-
ci. Iz Kanadskog nacionalnog
baleta potvrdili su da oni uzima-
ju sate s kanadskim baletom u
Torontu, ali da ne mogu potvrdi-
ti da su dezertirali. Neimenovani
zvani~nik izjavio je da su igra~i
odlu~ili ostati u Kanadi, prenio
je AP. Trupu koja je u Kanadi iz-
vodila baletsku predstavu „@i-
zela“ predvodi ~uvena kubanska
primabalerina Alisija Alonso
(Alicia). Me|u Kubancima koji
se nisu vratili iz Kanade je i pr-
vak baleta Elijer Burzak (Elier
Bourzac), koji tvrdi da je ostao iz
umjetni~kih razloga.
Pet ~lanova Kubanskog nacionalnog baleta ostalo u Kanadi
Prebjegli kubanski baletani
Protivhomoseksualni protesti ispred groblja (Foto: AP)
Odobreni protesti na pogrebima
Nazvao Hitnu
zbog marihuane
NJUJORK - Nepoznati mu{kar-
ac nazvao je ameri~ku slu`bu za
hitne slu~ajeve 911. Pojasnio je da
ima biljku marihuane te da je za-
brinut za nju. Bio je zabrinut i za
sebe, pa je upitao je li to ilegalno.
[okirana slu`benica mu je potvr-
dila, nakon ~ega je prekinuo poziv.
LJUDI I DOGA\AJI
Gotovina: Tvrdnje biv{eg obavje{tajca
Francuzi {titili
odbjeglog Gotovinu
PARIZ- Dnevnici najpoznatijeg fr-
ancuskog obavje{tajca generala Fi-
lipa Rondoa koje je sud zaplijenio
sadr`e i do sada neiskori{tene infor-
macije o pona{anju Francuske pre-
ma Ha{kom tribunalu i potrazi za
ratnim zlo~incima, posebno o hrva-
tskom generalu Anti Gotovini. Pre-
ma navodima online listova „Medi-
apart“ i „Kurije de Balkan“, francu-
ske obavje{tajne slu`be (DGSE)
{titile su Gotovinu, a bliske veze
odr`avane su s Hrvatskim oru`an-
im snagama od 1991. godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->