KATEDRA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE I MOSTOVE STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

BETONSKE KONSTRUKCIJE I
(god. 2007/2008.)

Predmetni nastavnik: V.pred. mr.sc. Vladica Herak-Marović, dipl.ing.građ.

Nastavne jedinice kolegija:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Fizikalno mehanička svojstva betona i čelika za armiranje; deformacije betona; Uvjeti zajedničkog rada betona i armature; prionljivost, sidrenje, nastavljanje, oblikovanje, zaštitni slojevi; razmaci šipki; odredbe propisa; Osnove proračuna armiranobetonskih elemenata prema GSN; Dimenzioniranje presjeka na savijanje (pravokutni presjeci, T-presjeci, jednostruki i dvostruko armirani presjeci); Dimenzioniranje presjeka na centrični i ekscentrični tlak i vlak; Dimenzioniranje na poprečne sile; dimenzioniranje na torziju; Lokalni tlačni naponi; Vitki elementi naprezani centričnom i ekscentričnom tlačnom silom; stupovi; Osnove proračuna armiranobetonskih elemenata prema GSU (naprezanja, pukotine, progibi); Konstruiranje armature u različitim elementima konstrukcija; neki detalji; odredbe propisa.

mr. sc. V. Herak-Marović, 2007/08

2

Fizikalno mehanička svojstva betona

mr. sc. V. Herak-Marović, 2007/08

3

OPĆENITO
Beton je građevni proizvod izrađen miješanjem:
- agregata - cementa (veziva) - vode - dodataka (aditiva) 70-80 % volumena betona 10-15% volumena betona 10-15% volumena betona

TPBK – Tehnički propis za betonske konstrukcije
(N.N.br. 101/05, 85/06): • Propisuje tehnička svojstva i druge zahtjeve za beton koji se ugrađuje u betonsku konstrukciju, te način potvrđivanja sukladnosti betona. • Propis se odnosi na obični, lagani i teški beton. • Propis se ne odnosi na poraste betone, betone otvorene strukture (beton od istozrnatog agregata), betone gustoće manje od 800 kg/m3 i betone otporne na požar.
mr. sc. V. Herak-Marović, 2007/08 4

mr. Prema zahtjevima iz specifikacije (tehnički uvjeti) beton se proizvodi kao: .projektirani beton (zadanih svojstava) – odgovoran je proizvođač .skup sastava betona kojima je utvrđena i dokumentirana veza između bitnih svojstava.odgovorno je normizacijsko tijelo.beton normiranog zadanog sastava .beton proizveden u tvornici betona (centralna betonara) .beton proizveden u betonari pogona za predgotovljene betonske elemente. V.PODJELA BETONA Prema mjestu proizvodnje beton se dijeli na: . Porodica betona . 2007/08 5 . Herak-Marović.odgovoran uvjetovatelj .beton zadanog sastava .beton proizveden u betonari na gradilištu za potrebe tog gradilišta . sc.

Uvjetovatelj svojstava (projektant. 2007/08 6 . naručitelj ili izvođač) treba osigurati da svi zahtijevi na svojstva budu uključeni u specifikacije dane proizvođaču (betonari). proizvodnja. sukladnost) razred tlačne čvrstoće razred izloženosti maksimalna nazivna veličina zrna agregata razred sadržaja klorida razred ili zadana vrijednost gustoće (za lagani beton) zadana gustoća (za teški beton) mr. V. njegu i sl. svojstva. ugradnju.Betoni za konstrukcije su u pravilu projektirani betoni. zbijanje. Uvjetovatelj također treba specificirati i zahtjeve za svojstva betona potrebne za transport nakon isporuke. sc. Osnovni zahtjevi su: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) zahtjev za zadovoljenje norme HRN ENV 206-1 (specifikacije. Herak-Marović.

postupak ugadnje i sl. Herak-Marović. sc.Dodatni zahtjevi su: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) poseban tip ili razred cementa poseban tip ili razred agregata svojstva nužna za otpornost na smrzavanje (sadržaj zraka) zahtjev za temperaturu svježeg betona promjena konzistencije u vremenu razvoj čvrstoće razvoj topline hidratacije usporeno/ubrzano očvršćivanje propusnost otpornost na habanje vlačna čvrstoća cijepanjem modul elastičnosti skupljanje i puzanje drugi zahtjevi (koji se odnose na izgled površine. V.) mr. 2007/08 7 .

sc. vodonepropusnost i sl. te prema potrebi ostala svojstva (otpornost na smrzavanje i odmrzavanje. V. Svojstva očvrslog betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije (Projekt betona). Herak-Marović.) mr. ili su prema potrebi specificirana u projektu betonske konstrukcije. Obvezno se specificira razred tlačne čvrstoće.TEHNIČKA SVOJSTVA Razlikujemo: Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. 2007/08 8 .

Herak-Marović. 2007/08 9 .starosti betona mr.Svojstva betona se mijenjaju tijekom vremena i ovise o slijedećim čimbenicima: .načinu miješanja i transporta .načinu ugradbe .njezi gotovog betona . V. sc.kakvoći i količini sastavnih dijelova .vodocementnom faktoru (v/c faktor) .

vodljivost zvuka. a osobito o gustoći . otpornost na koroziju i sl. .STRUKTURA BETONA Gotovo sva fizikalna i mehanička svojstva betona (čvrstoća. 2007/08 10 . otpornost na mraz. Herak-Marović.količini mase (tvari) po jedinici volumena.Uobičajena gustoća betona (običan beton): ρ = 2000 . V. ispunjenost.Beton male gustoće (lagani beton): ρ = 800 . sc. vodljivost topline. otpornost na temperaturu.Beton velike gustoće (teški beton): ρ > 2600 kg/m3 .2000 kg/m3 .) ovise o strukturi.Za proračun se uzima prosječna gustoća betona: ρ = 2400 kg/m3 (za nearmirani beton) ρ = 2500 kg/m3 (za armirani beton) mr.2600 kg/m3 .

mr. 2007/08 11 . sc. V. Herak-Marović.OVISNOST SVOJSTAVA BETONA O NJEGOVOJ STRUKTURI I POROZNOSTI: Dijagram pokazuje nagli rast čvrstoće s povećanjem ispunjenosti betona.

RAZVOJ MIKROPUKOTINA U BETONU OD POČETKA OPTEREĆENJA DO SLOMA - Beton je nehomogen anizotropan materijal s mrežom mikroskopskih pora i pukotina. Herak-Marović.Makroskopsko ponašanje betona u konstrukcijama moguće je objasniti postupkom progresivnog razvoja mikropukotina u betonu. mr. V. 2007/08 12 . sc.

Herak-Marović.Razlikujemo tri faze razvoja mikropukotina u betnu do sloma: I faza: opterećenje do 30% graničnog naprezanja (za jednoosno naprezanje) Povećava se broj i širina pukotina na spoju morta i agregata u točkama gdje su velike koncentracije vlačnih napona – linearno elastično ponašanje II faza: opterećenje 30 do 75% graničnog naprezanja Širenje pukotina – nelinearna veza naprezanje .deformacija III faza: opterećenje > 75% graničnog naprezanja (¨kritično naprezanje¨) Mikropukotine prolaze i kroz mort – izrazito nelinearno ponašanje betona sustav pukotina se širi – dolazi do SLOMA KONSTRUKCIJE ¨Kritično naprezanje¨ ~ čvrstoća betona u uvjetima dugotrajnog opterećenja mr. 2007/08 13 . sc. V.

te stvaranja pretpostavki za proračun konstrukcija.Za razumijevanje ponašanja betonske konstrukcije u uporabi. Herak-Marović. DEFORMABILNOST MATERIJALA Je njegovo svojstvo da se deformira (elastično i plastično) do trenutka razaranja. 2007/08 14 . mr. sc. V.sposobnost deformiranja ČVRSTOĆA MATERIJALA Odgovara naponu (uzrokovanom opterećenjem) koji svladava koheziju materijala.čvrstoću betona . potrebno je poznavati dvije najvažnije karakteristike betona: .

V. Herak-Marović. 2007/08 15 .mr. sc.

linearno proporcionalna ovisnost .zrna agregata imaju znatno veću čvrstoću nego cementni kamen. V. Herak-Marović. sc. 2007/08 16 . Najosjetljivije mjesto kod loma je kontakt cementnog kamena i površine zrna kamenog agregata.kakvoća i granulometrijski sastav ispune . mr. Čimbenici o kojima ovisi tlačna čvrstoća betona jesu slijedeći: .kakvoća cementa . pa čvrstoća betona ovisi o teksturi površine zrna.ČVRSTOĆE BETONA TLAČNA ČVRSTOĆA BETONA ¨fc¨ je otpor kojim se materijal suprotstavlja razaranju na jedinicu površine (otpor drobljenju). Tlačna čvrstoća je glavni čimbenik procjene kvalitete očvrslog betona.

Betoni manje čvrstoće (~30 MPa) – ploha loma prolazi kroz cementni kamen Betoni veće čvrstoće (≥45 MPa) – ploha loma prolazi kroz zrna agregata . Herak-Marović. 2007/08 17 . mr. sc. veliki v/c faktor umanjuje sva ostala svojstva očvrslog betona. veća poroznost betona. manja čvrstoća betona (najčešće zbog obradivoosti v/c=0.4).vodocementni faktor – manji v/c faktor teža obradivost. V.

ubrzivači očvršćivanja. superplastifikatori.starost betona – čvrstoća raste sa starenjem betona mr.način njege betona . sc. 2007/08 18 . Herak-Marović.prirodne primjese u ispuni i vodi .. ubrzivači vezivanja.dodaci (aditivi) – aeranti. usporivači vezivanja. dodaci za zadržavanje vode. dodaci za betoniranje pri niskim temperaturama itd. plastifikatori.konstrukcija smjese betona .način pripreme i ugradbe betona . . V. dodaci za vodonepropusnost.

Herak-Marović. Probno tijelo se izrađuje od svježeg betona uzetog: pri preuzimanju svježeg betona na betonari tj. polimer) i u njih se ugrađuje i zbija beton po propisanoj proceduri. te od materijala koji ne upija vodu (čelik. (a) (b) - - mr. U kalupu stoji 24 sata u prostoriji propisane temperature i vlažnosti. alternativno kocke brida 15 cm. Kalupi moraju biti čvrsti. sc. na gradilištu. a onda se vadi iz kalupa i ostavlja do dana ispitivanja u istim uvjetima ili se stavlja u vodu.ISPITIVANJE TLAČNE ČVRSTOĆE BETONA Ispitivanje tlačne čvrstoće betona vrši se na probnom tijelu izrađenom od svježeg betona. Ispitivanje se vrši kod starosti betona od 28 dana. iznimno 7 dana. mjestu proizvodnje neposredno prije ugradbe betona tj. 2007/08 19 . V. u obliku valjka promjera baze d = 15 cm i visine h = 30 cm (h=2d).

V. a površine se obrišu. Tijelo se stavi u prešu i opterećuje do sloma. 2007/08 20 . - - Rezultat ispitivanja je tlačna čvrstoća: fck = sila (F) / površina poprečnog presjeka (A) mr. ravnost pritisnih ploča i drugo propisuje se standardom. Izmjeri se masa i sve dimenzije probnog tijela te se izračuna volumna masa betona. sc. Probno tijelo mora biti u vodom zasićenom stanju.- Ispitivanje na pritisak vrši se pomoću preše. Herak-Marović. Preciznost preše.

5 ‰ mr. sc. V.DIJAGRAM NAPREZANJE . 2007/08 21 .DEFORMACIJA BETONA KOD JEDNOOSNOG TLAČNOG NAPREZANJA εcu=-3. Herak-Marović.

sc. iako čvrstoća betona i dalje raste (nastavljaju se procesi hidratacije i kristalizacije). mr.- Ako nije uzet dovoljan broj uzoraka za osnovno ispitivanje ili ako beton pri osnovnom ispitivanju nije postigao traženu čvrstoću. Neki utjecaji na rezultate ispitivanja: (a) Utjecaj starosti na čvrstoću betona Ispitivanje čvrstoće betona obavlja se nakon starosti betona od 28 dana. provodi se ispitivanje betona u konstrukciji (metode s i bez razaranja). 2007/08 22 . Herak-Marović. V.

te će glavni kosi naponi dostići vlačnu čvrstoću betona i uzrokovati slom kocke. mr. te je izloženo djelovanju opterećenja koje je jednoliko raspoređeno po dvijema pobočkama: (1) Uzrok razaranja je veliko trenje na pobočkama kocke koje stlačuje ploča preše za ispitivanje. sc. 2007/08 23 . V. U blizini dodirnih ploha je spriječeno bočno širenje tijela. Herak-Marović. dok se srednji dio kocke slobodno širi.(b) Utjecaj ležišnog trenja Probno tijelo je jednolike strukture i pravilnog oblika.

probno tijelo će se jednako i slobodno deformirati sve dok vlačni naponi ne dostignu vlačnu čvrstoću betona što će uzrokovati slom kocke. Herak-Marović.(2) Ukoliko se trenje ukloni (ili smanji) podmazivanjem na kontaktu ploha. 2007/08 24 . Iako je u oba slučaja uzrok sloma kocke isti tj. tj. tijelo (a) pokazuje veću tlačnu čvrstoću u odnosu na tijelo (b). mr. V. dostignuta vlačna čvrstoća betona. ako uz aksijalni tlak djeluju i bočni tlačni naponi slom nastupa kasnije. sc.

C 35/45. 2007/08 25 . C 20/25. V. broj 105.) i EUROCODE 2 Razredi tlačne čvrstoće betona: C 12/15. C 30/37. C 50/60 Objašnjenje oznake: C – f ck. C 16/20. C 45/55.cube = normirana karakteristična tlačna čvrstoća betona dobivena ispitivanjem kocke stranica 150 mm u N/mm2 mr.cyl = normirana karakteristična tlačna čvrstoća betona dobivena ispitivanjem valjka dimenzija 150/300 mm u N/mm2 fck.cube C = klasa betona (razred tlačne čvrstoće betona) fck. Herak-Marović. kolovoz 2005.TPBK (N. C 40/50.cyl / f ck. sc.N. C 25/30.

Herak-Marović.Probna tijela za ispitivanje tlačne čvrstoće betona su starosti 28 dana: Tablica odnosa tlačnih čvrstoća betona ovisno o obliku i dimenzijama probnih tijela: mr. sc. V. 2007/08 26 .

mr. 2007/08 27 . Herak-Marović. sc. V.

sc. V. 2007/08 28 .mr. Herak-Marović.

Tablica vlačnih čvrstoća [MPa] ovisno o klasi betona: Relacije za odnos vlačnih čvrstoća betona (različite vrijednosti fct ovisno o postupku ispitivanja): fct.fl = vlačna čvrstoća savijanjem fct.5 fct. Vlačna čvrstoća betona je mnogostruko manja od tlačne čvrstoće (1/5 do 1/15).ax = aksijalna vlačna čvrstoća mr.ax = 0.9 fct.VLAČNA ČVRSTOĆA BETONA ¨fct¨ je otpor kojim se materijal suprotstavlja odvajanju na jedinicu površine (otpor kidanju). V. 2007/08 29 .sp = vlačna čvrstoća cijepanjem fct. Herak-Marović.sp fct.ax = 0.fl fct. orjentaciono se uzima 1/10. sc.

sc. nastaje kod dosizanja εtu (granična vlačna deformacija) mr.Dijagram σ-ε za beton u uvjetima jednoosnog vlačnog naprezanja: εtu = granična vlačna deformacija ftu = vlačna čvrstoća – σc ≤ 0. vlačne pukotine.6 ft – nelinearno ponašanje – Lom betona tj.6 ft – linearno elastično ponašanje – σc > 0. 2007/08 30 . V. Herak-Marović.

sc.ax = Fu / Ac Fu . V. 2007/08 31 .sila sloma Ac – površina presjeka probnog tijela mr. Herak-Marović.ISPITIVANJE VLAČNE ČVRSTOĆE BETONA Tri postupka ispitivanja: (a) centričnim (aksijalnim) razvlačenjem probnog tijela u obliku štapa s dimenzijama prema crtežu. do sloma Izraz za vlačnu čvrstoću pri centričnom razvlačenju: fct.

Herak-Marović. sc.sila sloma d .sp = 2Fu / πdh (za valjke) fct. V.promjer valjka h .sp = 2Fu / a2 (za kocke) Fu .dužina stranice kocke mr.dužina valjka a . 2007/08 32 .(b) cijepanjem probnog tijela u obliku valjka ili kocke (opterećuje se linijskim tlakom po dvjema suprotnim izvodnicama do sloma) Izraz za vlačnu čvrstoću pri cijepanju: fct.

sc.moment sloma b – širina gredice h – visina grdice mr. Herak-Marović. V.fl = 6Mu / bh2 Mu . poprečni presjeci grede ostaju ravni do trenutka razaranja) Izraz za vlačnu čvrstoću pri savijanju: fct. tlačnim i vlačnim naponima. uz pretpostavku Navierove hipoteze ravnih presjeka tj. 2007/08 33 .(c) savijanjem probnog tijela u obliku gredice dimenzija b=h=15 cm (tijelo je izloženo savijanju tj.

ax : fct.1 : 2.7 fct. V.0.95 = 1. sc.3 fck 2/3 fck = fck.sp : fct.0 Izraz za proračun srednje vlačne čvrstoće: fct.3 fct.0 : 1.05 = 0.m = 0.m – donja granična vrijednost vlačne čvrstoće (ispod ove vrijednosti imati će 5% rezultata ispitivanja) fctk.Omjer vlačnih čvrstoća dobivenih različitim postupcima ispitivanja: fct.fl = 1.cyl fctk.m – gornja granična vrijednost vlačne čvrstoće (jednaku ili manju vrijednost imati će 95% rezultata ispitivanja) mr. 2007/08 34 .0. Herak-Marović.

Herak-Marović. (1) Čisti posmik ili odrez - greda se presijeca na dva dijela u poprečnom presjeku u kojem su priložene sile nema normalnih napona raspodjela posmičnih napona po površini presjeka je jednolika.ČVRSTOĆA BETONA NA ODREZ I POSMIK ¨fcp¨ je otpor kojim se materijal suprotstavlja klizanju na jedinicu površine (otpor klizanju). V. mr. 2007/08 35 . sc.

(2) Posmično naprezanje a .visina elementa - u elementima konstrukcija (kratki elementi a < h) posmik prate i normalni naponi Ima više metoda s kojima se određuje ova čvrstoća. V.krak djelovanja sile h . Herak-Marović. Poznato je: fc > fcp > fct - mr. 2007/08 36 . ali ni jedna ne zadovoljava u potpunosti. sc.

ČVRSTOĆA BETONA NA UDAR Pokusima se nije mogla ustanoviti stalna ovisnost između čvrstoće betona na udar i njegove tlačne čvrstoće. - mr. Herak-Marović. 2007/08 37 . Zna se da su najbitniji čimbenici čvrstoće betona na udar lokalna vlačna i posmična čvrstoća. V. sc.

ČVRSTOĆA BETONA NA ZAMOR Pri ponavljanom opterećenju i rasterećenju materijal se umara i betonska konstrukcija ili njezin element se slome pod manjim opterećenjem nego što bi se to dogodilo uz jednokratno mirno statičko opterećenje.62 f'/fc = 0.59 f'/fc = 0.za naprezanja u betonu i naprezanja prianjanja za rebrastu armaturu – 0.54 obični beton (tlak) armirani beton (tlak) obični beton (savijanje) armirani beton (vlak) - mr. uzima se za odnos između granice zamora i čvrstoće betona: – 0.4 .6 . sc. 2007/08 38 .za naprezanja prianjanja za armaturu od glatkog čelika Odnos granice zamora i čvrstoće betona prema pokusima je: – – – – f'/fc = 0. Herak-Marović. U nedostatku rezultata ispitivanja ili praktičnih iskustava. V.60 f'/fc = 0.

2007/08 39 . tj.ČVRSTOĆA BETONA POD DUGOTRAJNIM OPTEREĆENJEM Za vrijeme dugotrajnog opterećenja nastaju plastične deformacije u cementnom kamenu. agregat ne može slijediti te deformacije pa dolazi do kidanja. V. sc. do loma dolazi pod nižim opterećenjem - σc ≈ 0. stvaraju se sitne pukotine u cementnom kamenu oko agregata i to se nastavlja do sloma Elementi (konstrukcije) opterećene dugotrajnim opterećenjem imaju nižu čvrstoću. Herak-Marović.8 fck – dugotrajna čvrstoća (značajno povećanje deformacija) mr.

ISPITIVANJE ČVRSTOĆE BETONA U KONSTRUKCIJI izrezivanjem probnih tijela – valjci (na čvrstoću betona utječe njihov položaj u konstrukciji). pomoću veličine odskoka mjeri se kakvoća betona). da je čvrstoća betona u konstrukciji manja nego čvrstoća odgovarajućih tijela za osnovno ispitivanje. V. Brojna istraživanja su pokazala. Herak-Marović. stoga se rezultati ispitivanja tijela izvađenih iz konstrukcije (uvećavaju) dijele s koeficijentom 0. mr. metoda ultrazvuka – nerazorna metoda (iz brzine širenja ultrazvuka određuje se modul elastičnosti. njega.85.ČVRSTOĆA BETONA U KONSTRUKCIJAMA Stvarna čvrstoća na pritisak betona u konstrukcijama razlikuje se od čvrstoće probnih tijela (različita ugradba. sc. metoda sklerometra – nerazorna metoda (pusti se da šipka udari o betonsku podlogu i odskoči. 2007/08 40 . uvjeti očvršćivanja itd.). dalje se proračunava čvrstoća betona). zbijanje.

fcd = fck/γc fcd = proračunska čvrstoća betona fck = karakteristična tlačna čvrstoća betona dobivena ispitivanjem valjka γc = koeficijent sigurnosti za materijale (1.PRORAČUNSKA ČVRSTOĆA BETONA Za dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcija prema graničnim stanjima.80 zbog nepovoljnih učinaka dugotrajnog opterećenja i dinamičkog djelovanja. V.5 .85–0.za beton) Tako proračunata čvrstoća reducira se s koeficijentom α = 0. 2007/08 41 . Herak-Marović. potrebno je znati proračunsku čvrstoču betona. mr. sc. te razlike čvrstoće betona u konstrukciji i probnih tijela.

ili sekantom: Ec = tgα = dσc/dεc Tri su vrste modula elastičnosti: . V.sekantni – Ecm (Ecm je nagib pravca koji prolazi kroz ishodište i točku σc =0. Aproksimacija stvarnog ponašanja betona može se izvršiti tangentom u početnoj točki ili u nekoj drugoj normama definiranoj točki.MODUL ELASTIČNOSTI – Ec Pri opterećenju betonskog tijela mjere se deformacije i crta σ-ε krivulja.4fck na σ-ε dijagramu) mr. 2007/08 42 . Herak-Marović.početni (ishodišni) – Ec0 .tangentni . sc.

Na veličinu modula elastičnosti utječu slijedeći čimbenici: . Herak-Marović.granulometrijski sastav .Modul elastičnosti betona ovisi o razredu betona.ugradba i njega betona .t < Eco. sc.v/c faktor .starost betona Izraz za proračun sekantnog modula elastičnosti: Ecm = 9. [fck u N/mm2] ( Vrijednosti u tablici vrijede od σc =0 do σc = 0. ali i o svojstvima agregata.5 (fck + 8)1/3 [kN/mm2 ] .4fck ) Eco.količina cementa .c (modul elastičnosti betona u vlaku manji je od modula elastičnosti betona u tlaku) mr. V. 2007/08 43 .

MODUL POSMIKA – Gc Gc = Ec / 2 (1+ν) ≈ 0.ako je pri vlačnim naprezanjima u betonu dopuštena pojava pukotina mr.2 . Herak-Marović. sc. V.Poissonov koeficijent ili koeficijent poprečne deformacije = odnos između poprečne i uzdužne deformacije U proračunu se uzima: ν = 0.4Ec ν . 2007/08 44 .za beton pri elastičnim deformacijama ν = 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful