You are on page 1of 4

113.

zenb,

LE
EsKolaKo
LandaKo Ald¡zKaria "AUSKALO: EUSKAL TRIBIALA"
.or8 Nlahaijokoberribatateradute"Auskalo:
Euskaltribiala"
deitzendena.
esandutegalderak
Asmaitzaileek oso
t 3. ed¡to- dibertigarriak
dauzkala erskaraz.
Jokul.one-
iko gara. tan400txarteldaudeeta2000galdera ditu,
efredakto- bostaialeetan banatuta:ivlatematika,
Ingurunea,
HizkunLa,
Fát¡ma.Ma- Kiroia, telebista,Zinema,
lVusika Bigaldera
etaInformatika.
Julengara. mota daude 8 eta12urtebitartekoentzat
fenesada)eta12
lean, b¡ alb¡ste uriegorakoenUat (zaila
da).
ue. Bigarren Erosietaeuskera askoikasikoduzuedibertitzen
zare-
ialdean. ha¡nbat al- ienbitartean.
te geh¡ago-Luma- lñakrArberas
kiliman. zuek UNCOLMILLO DEUNMAMUT
litako idazlanak ENTARRAGONA
Un equipo de qrqueólogor cotq-
ditugu. Eta. az
lones hon encontrqdo en lq fincq de lq
burua pixka bat Botello (Tarrcgono), un colm¡lloo unq
tzeko b¡ defensqde mqmut de hqce muchos
d¡tuzue. m¡llonerde qñoJ de ont¡güedod.
Ertq piezq de mqmut er de grdn
Ondo ¡rnportqnc¡q pqleontológicq porque hq!, muy poco¡,
LEA ¡T Luc¡qnVoineq

-,r ''l ' 'I


;
AurKrbtd.ea E
- -..=S r
r
\!!\ -:-\-\:-s\<

e
d
a
k
to
r
e
a Jllililil!ill¿,Eq.t{i,,$'!$¡i¡.it¡lilfl]t.llititl
llltl¡liiti,l'ti,.
k
€sKoLi\Koi\r
Gaur,goizeko9:15 ean2, eta 3,
I {-'
.r\"iitn/[i,d :& [r.
LATUMBA
-
";

DEHERODES
- '
,
Launivers¡dadhebreadeJerusalén
ziklokodelegatuenbatzarra
anuncióel descubrimiento la tumbay
de
egingoda TBkoestudion.Beste la fosadondefue enterradoel fey He¡o-
gai batzuenafteankuÉsoamaie- des,quegobernóJudeabajoel imperio
Romano y ordenésegúnla Biblia,"la
matanza de losinocentes" palaasesinaf
a Jesús.
kolako A Hefodes le llamaban"el nuevo
reyde losrudíos",El profesor
israelí
EhudNetzerha halladola tumbaen la
Agustin zonaarqueológica de Herod¡um, cercana
dohaini a Jerusalén
Enla BibliadicenqueHerodes se
enteródel nac¡miento de Jesúsy , por
miedoa pefdersutrono'ofdenóquema'
tarana todoslosniñosvarones nac¡dos
en Belén,

zofionak,ondopasaegunaeta
urteaskotarakoizandadilal

Hleftat lteHülma AURRTZKIAK


EEHIARENSABELEAN
BILBOTIK Shandong Evening
equnkariaren
l'lews arabera,
STZTKLITAZ
5.000 yu¡nentruke(482
e¡r¡)saldu Liuse-
zituzten
Bilbokoudolok nar-emazteak Diru
ze¡eala.
bizikleto zerbitzuo hs¡¡ekinsemearentzate-
hondifudu.Aurten lxeae¡ostea pentsatuzulen.
bizikletakdoohinik Eankua¡ erabakita
ezsartzea züten'
bainaelxeanqnrdetzea gus'
ere.ezzitzaien
josotzekoIekuelo bizikleto
tatu,srduatdiruapoltsa
batEansartuzuten
gehiogo ipinikodiro,hoinzuzen, etaLiuandreak k0¡tan
behiaren g0rdetzea
ioz boino20 gehiago.Kade' erabakizuen.Eehiakezzekien zer
bereizter
teentzako 2O1iziklela gehiago zendiruaetazerzeniana,etaazkenean diru
jorriko dira mortxon.Bestolde- quztia irentzi
zuen.
hotakn
Sekulak¡ak Liujakinga-
zizkien
tik ifsuenzokoiodembi jorriko
bedirua sabelena
hehiaren zegoela!!
diiuzte.
Elene
E¡ikoetxea
Alex Garcia
I¡mrarenKilinra
t¡,tiú"e#abla^L/:
t{iÍ uh naar$loru¡art*tzat ¡rubfta yLiapoyaa aúhilazuk-
"zfaa
laeal¡iehara¿babÍa, fulutozait-a uh ut¿lwt¿¡
l"au l,h*k. Pierria'€

#an lal¿zaa¡l¿ eckrto'h y,a& yn/, adolapo,owal ae'b


lúeat tuoViazaa
"yi¿¡
a/atzarú,2/a/¡ l¿rr"kr, fn"r¿*, /onpnÍnh oeoo a i<ú'tza za¡¡*.orc, /arTara'btal'Íatzat
N¿'t!¿¿ ¿a¿k.
lorragarh'tofalazaalecbla ast¿lat oso/'tsanh
¿t4fazt?z4tzat,
2oru¡t ocohi+¡o/n la la/nakluÍ-ka ktnn¿hldr d:tt: takal aneaftzat
&,"a/aq&.lakafhh2¿, ana,rtzataiam u,kra ¿zhiy 'a, azlal( 7"re echlu, /u/a'€on,a@4
htí¡'€ r*r¿tzak d"&a€¡artw * /"¡'oÍ"kar" ¿a;,'&eyrya.
*a4",€",a &/rtuaat
'. &¡un¿/ot ,¿Íotttoka a/.t .elo¿krai.ist¿a,8¿r0ó"'&t"k Art,
l'gtur 0¿/.a04t,

Desldbapena

AMARENTXAKURRA

Nire amarentxakurra Baltz deitzenda eta t6 urte ditu'


Txakur handiada eta belea da. PastorBelgabat da eta ¡le
asko du. Txakur hau ¡zanaurretik,beste bat izan zuen Lei
¡zenekoa. Baltz beti dago saltokajende asko ¡kutenba-
du, eta saltoka hastenbadajolastea nahi duela esan nah¡du.
Galletabat ematenbad¡ozugehiagoeskatzend¡tu, bai-
na ez da ausartzenetxeraSartzen.Soltatzenbaduzukorr¡ka
bateanhastenda eta gero salto egiten badu,dena zik¡nEen
du.
Baltzentxabola handiada, gorria eta zuria da. Txabolarenondoan bi lo-
rontzi dauzka:bateanogia du eta besteanberejanaria berezia.
Bustitzeanahi baduzuez dituzu uzten,urari beldurradiolako.Orduanes-
kutatu eg¡tenda txabolarenatzean.Lehenkatu bat ere bazuten,Misi izenekoa,
baina egun bateanjoan egin zen. Lei txakurra kam¡o¡batek harrapatuzuen,
eta horr;gatik daukateora¡n Baltztxakuna. Baltzekhausi asko eg¡tendu,
normalean,beste txakur bat entzutendueneanedo norbait hurbiltzendenean'
Eta hiltzen deneanpena handiaemangod¡t.
Guau,guau!l!
EleneGoikoetxea
E Sekzr

n qü. .9n

t
,. .&-
$;, .br,r" Jr*
¿[¡\'

r
lr*'uoh'"
rñh {. .1J"". .l¿. .Stvr,

e e1
,
ácrr,"-flrt-'
Y'\
.@Er
Itt-
.4o¿^
lk¡
, .4k¡.
¿&¡
' .qtv,

t
. btn

Lotupuntuakbaliotx¡kiena dutenetikhasieta hort¡kgorabal¡o


ad¡erazten

e
altuenera¡no. BingenElgeta

n
I
*L@
w.
Zeinl.r Mintzaera

I
g
a bihor

]g'f.-,e,-:¡.
urfea

r et;c-¡
IIo,l-¡
r
T

I Mafgotü rarü beheko irr-


diak pausu hauek¡afra¡-

a
tzen i
-15 gorr¡a
.30
-16 berdea
.&

k 50 j¡ni'arnja
aitor Legorburu