P. 1
Metodika nastave matematike (cetvrta godina studija)

Metodika nastave matematike (cetvrta godina studija)

|Views: 2,266|Likes:
Published by Ljiljana Andrejic

More info:

Published by: Ljiljana Andrejic on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ

(ЧЕТВРТА ГОДИНА)
ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ДО 10
У процесу формирања оnиx поjмоnа посrаn¬а се пиrање µа nи прnо упоsnаrи
ôроjеnе µо 10 и њиxоnе меhусоônе оµnосе (реnациjе, саôирање, оµуsимање) иnи прnо
упоsnаrи ôроjеnе µо 5, меhусоônо иx успореhиnаrи, њима оперисаrи, а sаrим
упоsnаrи осrаnе ôроjеnе µо 10.
Наmе jе опреµjе¬ење sа прnу nариjаnrу.
Кључно питање у овој теми је: Kоjа се rnаnnа саsnања о прироµnим
ôроjеnима иsrраhуjу у поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе:
Та cаsнања cу:
• иsrраhиnаrи саsnање о поnеsаnосrи прироµnиx ôроjеnа и сxупоnа ;
прироµnе ôроjеnе сxnаrаrи сnоjсrnом ôроjnосrи сxупоnа с jеµnаxо
мnоrо еnемеnаrа,
• упоsnаrи nасrаjање nиsа прироµnиx ôроjеnа,
• упоsnаrи реnациjе меhу ôроjеnима,
• упоsnаrи ôроjење xао посrупаx xоjим се µоsnаjе ôроj, оµnосnо
xоnиuиnа еnемеnаrа у сxупу xоjи се ôроjи,
• упоsnаrи snаuење и писање snаxоnа sа ôроjеnе, цифара ( snамеnxи) и
snаxоnа ·, ~, ÷,
• упоsnаrи операциjе с прироµnим ôроjеnима,
• упоsnаrи nеxа сnоjсrnа раuуnсxиx операциjа.
Броjеnи су апсrраxциjе , проиsnоµ миm¬ења, њима се nе моrу иsnоµиrи
xоnxреrnе операциjе.
Kоnxреrnе операциjе се моrу иsnоµиrи с преµсrаnnицима ôроjеnа.
Преµоuôа nеsаnа уs прироµnе ôроjеnе jе преµоuôа еxnиnаnеnrnиx сxупоnа
xоjа успосrаn¬а nеsу иsмеhу rиx ôроjеnа и њиxоnе примjеnе.
Апсrраxоnаrи rреôа сnе mrо jе nеnаxnо( мисnи се nа еxnиnаnеnrnе сxупоnе),
а rеnераnиsоnаrи само оnо mrо им jе sаjеµnиuxо, а rо jе ôроj еnемеnаrа у њима.
Iеnераnиsациjом уuеnици rреôа µа сxnаrе ôроjеnе xао самосrаnnе
маrемаrиuxе оôjеxrе и µа раsумиjу оµnосе меhу њима и µа се с њима моrу иsnоµиrи
осnоnnе раuуnсxе операциjе.
Раµ с еxnиnаnеnrnим сxупоnима
C еxnиnаnеnrnим сxупоnима rреôа раµиrи µа уuеnици сrеxnу саsnање о
прироµnом ôроjу xао сnоjсrnу ôроjnосrи еxnиnаnеnrnиx сxупоnа.
Ваxnо jе µа уuеnици мnоrо раµе nа сасrаn¬ању сxупоnа с jеµnаxо мnоrо
еnемеnаrа ( nа раsnиuиrе nаuиnе).
Tоxом раµа rреôа µа уuеnици иsnоµе rеnераnиsациjе о sаjеµnиuxом сnоjсrnу-
ôроjnосrи ( Еxnиnаnеnrnи сxупоnи имаjу jеµnаxо мnоrо еnемеnаrа).
Iеnераnиsациjу иsnоµиrи rоnором sа сnаxи примjер.
Оnаj процес nоµи, орrаnиsуjе и меrоµиuxи оônиxуjе nасrаnnиx.
3а оnаj посао уuеnици rреôаjу распоnаrаrи µоnо¬nом xоnиuиnом
раsиnиuиrоr µиµаxrиuxоr маrериjаnа.
1
Фуnxциjа µиµаxrиuxоr маrериjаnа jе µа nиsуаnиsациjом и апсrраxоnањем
сxnаrе маrемаrиuxе оôjеxаrе (ôроjеnе) rе µа им nиsуаnиsациjа ôуµе упориmrе sа
мисаоnе аxrиnnосrи и поµnоrа sа иsnоhење rеnераnиsациjа.
На sаxrjеn nасrаnnиxа сnаxи уuеnиx rреôа µа сасrаnи преµ соôом nеxоnиxо
jеµnаxоôроjnиx сxупоnа, а аxrиnnосr се sаrим меrоµиuxи иnrерпреrира.
У оnоj аxrиnnосrи моxе µоôро µа посnуxи фnаnеnоrраф иnи маrnеrоrраф.
Моxе nасrаnnиx nа маrnеrоrрафу иnи фnаnеnоrрафу µа nапраnи сxуп, а оnµа
уuеnици nа сnоjим xnупама формираjу сxупоnе xоjи су jеµnаxоôроjnи sаµаrом сxупу.
Меrоµиuxом иnrерпреrациjом rреôа µоhи µо sаx¬уuаxа:
• сnи сxупоnи имаjу jеµnаxо мnоrо еnемеnаrа,
• сxупоnи су сасrаn¬еnи оµ раsnиuиrиx еnемеnаrа,
• сxупоnима с jеµnаxо мnоrо еnемеnаrа приµруxуjе се исrи ôроj
Tреôа раµиrи nа мnоrо примjера.
Cnрxа меrоµиuxе иnrерпреrациjе jе поµсrицање процеса апсrараxоnања
nеnаxnиx xnаnиrаrиnnиx сnоjсrаnа (раsnиuиrосr еnемеnаrа у сxупоnима) и
rеnераnиsоnање сnоjсrnа ôроjnосrи сxупоnа.
Оnо jе nаjnаxnиjа аxrиnnосr уuеnиxа у раµу с еxnиnаnеnrnим сxупоnима.
Tаxоhер rреôа посrиhи приxnаµnим пиrањима µа уuеnици сxnаrе µа
jеµnаxоôроjnиx сxупоnа има мnоrо.
У оnоj аxrиnnосrи rреôа исxорисrиrи сиrуациjу µа уuеnици sамиm¬аjу
сxупоnе иs уuеnиuxе ônиxе и µа¬е оxоnиnе ( nеsа маrемаrиxе и ПиД).
Kоnсrаnrnо rреôа имаrи nа уму µа jе сnрxа меrоµиuxе иnrерпреrациjе µа
уuеnици посrепеnо nа прироµаn nаuиn саsnање о прироµnим ôроjеnима оµnаjаjу оµ
перцепrиnnе поµnоrе.
Маnипуnисање у сасrаn¬ању jеµnаxоôорjnиx сxупоnа моxе се иsnоµиrи
µиµаxrиuxим маrериjаnом уuеnиxа и осrаnим преµмеrима xоjима уuеnици nаxо
маnипуnиmу.
3ôоr иsмjеnе аxrиnnосrи уuеnиxа jеµаnxоôроjnи сxупоnи се моrу приxаsиnаrи
и црrеxом.
3ôоr sаnими¬иnосrи и nеsе маrемаrиxе и µруrиx преµмеrа jеµnаxоôроjnи
сxупоnи се моrу иµеnrифиxоnаrи и имеnоnаrи иs раsnиuиrиx среµиnа ( пороµица,
оxруxење иrµ.)
Раµ с еxnиnаnеnrnим сxупоnима rреôа реsуnrоnаrи саsnањем уuеnиxа µа
rаxnиx сxупоnа има мnоrо и µа им се уnиjеx приµруxуjе jеµаn rе исrи ôроj.
Cаsnање о оnом jе сnаxаn мисаоnи поµсrицаj sа проµор у nепоsnаrо, па jе
sаrо µраrоцjеn реsуnrаr маrемаrиuxоr nаспиrања и оôраsоnања.
Упоsnаnање nасrаjања nиsа прироµnиx ôроjеnа
и мjесrа ôроjа у nиsу
Ниs прироµnиx ôроjеnа nасrаjе µоµаnањем ôроjа 1 преrxоµnом ôроjу. Ниs
поnаsи оµ 0, аnи jе прnи прироµаn ôроj 1.
Иsом примjера уuеnиxе rреôа оспосоô¬аnаrи у раsумиjеnању nасrаjања nиsа
прироµnиx ôроjеnа , у оµреhиnању nепосреµnоr преrxоµnиxа и nепосреµnоr
с¬еµôеnиxа sаµаnоr ôроjа.
Cаsnања прnо rреôа сrицаrи у поµруujу xоnxреrnосrи ( nа сxупоnима), а
sаrим у поµруujу апсrраxrnосrи (раµ с ôроjеnима).
2
Раµом с сxупоnима xоnxреrnиx преµмеrа успосrаn¬а се xоnxреrnа поµnоrа sа
апсrраxоnања и rеnераnиsациjе.
Насrаjање nиsа прироµnиx ôроjеnа nиsаnиsира се формирањем сxупоnа
xоnxреrnиx преµмеrа rаxо µа сnаxи с¬еµеhи саµрxи jеµаn еnемеnаr nиmе оµ
преrxоµnоr.
Раµ у оnоj аxrиnnосrи меrоµиuxи оônиxуjе уuиrе¬ НПР: Посrаn¬ањем
пиrања, а уuеnици rоnором иsраxаnаjу саsnање.
1 2 3
Процес nиsуаnиsациjе nасrаjања nиsа прироµnиx ôроjеnа се nасrаn¬а сnе µоx
се nе µоhе µо сxупа оµ 10 еnемеnаrа.
Уuеnиxе rреôа упуhиnаrи µа nаjприjе посrаnе jеµаn еnемеnаr, nа примjер
rроуrао, поnоnо сrаn¬аjу rроуrао и µоµаjу му xруr, оnµа сrаn¬аjу rроуrао и xруr па
им µоµаjу xnаµраr иrµ µоx nе µоhу µо сxупа оµ 10 еnемеnаrа.
На оnаj nаuиn уuеnици уnиhаjу nепосреµnо µа сnаxи с¬еµеhи сxуп nасrаjе иs
преrxоµnоr µоµаnањем jеµnоr еnемеnrа, аnи rреôа rеnераnиsоnаrи праxrиunим
раµом µа сnаxи преrxоµnи сxуп nасrаjе иs с¬еµеhеr оµуsимањем jеµnоr еnемеnrа.
Hpавиnа метоµичxе интеpпpетаnије:
• сnаxи с¬еµеhи сxуп nасrаjе иs преrxоµnоr µоµаnањем 1 еnемеnrа
( rреôа поxаsаrи)
• сnаxи с¬еµеhи сxуп саµрxи 1 еnемеnаr nиmе оµ преrxоµnоr
( поxаsаrи)
Праnиnа се уrnрhуjу и rоnором иnrерпреrираjу (оôjаmњаnаjу).
• сnаxи преrxоµnи сxуп nасrаjе иs с¬еµеhеr оµуsимањем 1 еnемеnrа,
• сnаxи преrxоµnи сxуп саµрxи 1 еnемеnаr мање оµ с¬еµеhеr.
Cnе се rеnераnиsациjе иsnоµе посnиjе nиsа примjера.
Оnим посrупxом у раµу се сrnараjу преrпосrаnxе sа упоsnаnање с¬еµôеnиxа и
преrxоµnиxа меhу ôроjеnима.
Упоsnаnање ôроjања
Упоsnаnањем ôроjања уuеnици се оспосоô¬аnаjу у раsумиjеnању и примjеnи
ôроjања- µа се ôроjање сxnаrи xао посrупаx xоjим се µоsnаjе ôроj, оµnосnо
xоnиuиnа, еnемеnаrа у сxупу.
Усnаjаjуhи ôроjање сrиuе се саsnање µа пос¬еµња иsrоnореnа ôроjеnnа риjеu
nе оsnаuаnа и nе приµруxуjе пос¬еµњем иsôроjаnом еnемеnrу у сxупу, nеxо µа
пос¬еµња иsrоnореnа ôроjеnnа риjеu оsnаuаnа ôроj еnемеnаrа у сxупу и µа се
приµруxуjе сxупу. ( исrуцаrи rо jе уxупnо, sаjеµnо)
У поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе nаjuеmhе се ôроjе преµмеrи уuеnиuxоr
µиµаxrиuxоr маrериjаnа и преµмеrи иs уuеnиuxоr nепосреµnоr mxоnсxоr и осrаnоr
xиnоrnоr оxруxења (mxоnа, xуhа, уnица, иrраnиmrе)
3
Приµруxуjуhи ôроjеnnе риjеuи преµмеrима сxупа уuеnици сrиuу саsnање о
поnеsаnосrи ôроjеnnиx риjеuи и преµмеrа xоjи се роjе.
Да ôи се ôроjање испраnnо сxnаrиnо и с раsумиjеnањем усnоиnо rреôа rа
проnоµиrи nа раsnиuиrе nаuиnе поnаsеhи оµ nаxmиx и nасrаn¬аjуhи према
сnоxеnиjим nаuиnима .
Hpимјеpи начина õpојања у почетној наcтави математиxе:
• Bpојање пpеµмета помиnањем,
• Bpојање пpеµмета µоµиpивањем,
• Bpојање пpеµмета поrnеµом,
• Bpојање пpеµмета xоји cе xpеhу,
• Bpојање пpеµмета и појава xоји cnијеµе јеµан иsа µpуrоr,
• Bpојање у миcnима (ментаnно õpојање)
Осим оnиx nаuиnа rреôа паxњу rреôа посnеrиrи и ôроjању:
• оµ sаµаnоr ôроjа уnаприjеµ,
• оµ sаµаnоr ôроjа уnаsаµ и
• ôроjању иsмеhу sаµаnиx ôроjеnа
Суmтина метоµичxоr пpиcтупа начину õpојању је cаsнање:
• ôроjањем се µоsnаjе xоnиxо у сxупу има преµмеrа,
• пос¬еµња иsrоnореnа ôроjеnnа риjеu оsnаuаnа ôроj преµмеrа у сxупу ,
• пос¬еµња иsrоnореnа ôроjеnnа риjеu се приуµруxуjе сxупу, а nе
пос¬еµњем иsôроjаnом еnемеnrу сxупа,
• сnаxи еnемеnаr сxупа се ôроjи само jеµаnпуr,
• сnаxи еnемеnаr сxупа xоjи се ôроjи мора се оôуxnаrиrи ôроjањем.
Оnа праnиnа су nаxnа jер се цjеnоxупnо µа¬ње упоsnаnање ôроjања rеме¬и
nа snању ôроjања xоjеr су уuеnици сrеxnи у поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе.
Упоsnаnање писања цифара (snамеnxи)
Упоsnаnаjуhи цифре уuеnици се прnи пуr сисrемаrсxи и орrаnиsоnаnо
сусреhу с маrемаrиuxим snаxоnима.
Оnо mrо jе nеhиnи уuеnиxа nоnо jе саsnање µа се цифрама оsnаuаnа, оµnосnо
sаписуjе, сnоjсrnо ôроjnосrи сxупоnа. Tо уuеnици мораjу nауuиrи.
У xиnоrу се nе исrиuе раsnиxа иsмеhу ôроjа xао маrемаrиuxоr оôjеxrа и
snаxа sа ôроj- цифре. У nасrаnи поuеrnе nасrаnе маrемаrиxе оnу раsnиxу уuеnици
мораjу µа nауuе.
На оnаxаn сrаn nас упуhуjу µnа меrоµиuxа раsnоrа:
1. сnаxи sаnаx xои се усnаjа мора ôиrи поnеsаn уs оµrоnараjуhи поjмоnnи
саµрxаj,
2. nаjприjе се усnаjа поjмоnnи саµрxаj, а sаrим snаx, иnи сxуп snаxоnа xоjим се
rаj саµрxаj приxаsуjе.
Математичxо оõpаsовање учениxа cе моaе cxватити xао xонтинуиpани
пpоnеc у xојем cе учениnи оcпоcоõљавају µа појеµиним sнаxовима и
4
теpминима , те rpупама sнаxова и теpмина повеsаниx у nјеnину пpиµpуaују
оµrоваpајуhи појмовни cаµpaај.
У rоxу оnоr раµа поrреônо jе уuеnицима поxаsаrи испраnnо писање сnиx
цифара. Испраnаn jе оnаj nаuиn писања xоjи jе оôjаmњеn и приxаsаn у уuôеnиxу.
Упоsnаnање оµnоса меhу ôроjеnима
Cxуп прироµnиx ôроjеnа jе уреhеn сxуп, а rо snаuи µа sа ôиnо xоjа µnа
прироµnа ôроjа а и ô nриjеµи само jеµnа реnациjа и rо: а· ô, а ~ ô иnи а÷ô.
3nање оµnоса меhу ôроjеnима уx¬уuуjе µnа саsnања и rо:
1. о оµnосима иsмеhу µnа ôроjа,
2. о rоме sаmrо jе jеµаn nеhи, а µруrи мањи, оµnосnо sаmrо су jеµnаxи.
Оµnосе меhу ôроjеnима уuеnици rреôа µа njеxôаjу nа nасrаnnиxоnа
поµсrицаjnа пиrања.
Реnациjе меhу ôроjеnима уuеnици поnеsуjу са реnациjама меhу сxупоnима,
mrо омоrуhаnа примjеnу у реаnnом и сnаjxоµnеnnом xиnоrу. Осnоnа раsумиjеnања
оµnоса меhу ôроjеnима jе поsnаnање оµnоса меhу сxупоnима.
У процесу уuења rреôа иsnрmиrи nеопxоµnа апсrраxоnања xаxо ôи се
nесмеrаnо моrnе иsnоµиrи rеnераnиsациjе.
Реµос¬еµ аxrиnnосrи у nасrаnи nа рjеmаnању оnоr проônема jе:
1. nаjприjе успореhиnаrи сxупоnе преµмеrа приµруxиnањем, ôроjањем,
поrnеµом,
2. приjеhи nа успореhиnање ôроjеnа,
3. nасrаnиrи са упоsnаnањем snаxоnа и rермиnа sа оµnосе меhу ôроjеnима ·, ~,
÷, "мањи оµ", "nеhи оµ", " jеµnаxо", "nеjеµnаxосr", "jеµnаxосr"
Упореhуjуhи сxупоnе са сnиxе уuеnици rо rоnором иsраxаnаjу.
Успореhиnања се nрmе nа сxупоnима µо µесеr еnемеnаrа.
Преnаsаx nа успореhиnање ôроjеnа се nрmе преxо посrупxа успореhиnања
сxупоnа.
Биhе поrреônо мnоrо успореhиnања xаxо ôи уuеnици сxnаrиnи оµnос меhу
ôроjеnима. Оôаnеsnо rоnором rреôа исxаsиnаrи оµnосе меhу ôроjеnима.
Kаµ уuеnици сxnаrе оµnосе меhу ôроjеnима момоhу оµnоса меhусxупоnима
rреôа приjеhи nа уоuаnање оµnоса меhу ôроjеnима помоhу ôроjеnnе nиnиjе.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Оµnосе и реnациjе меhу ôроjеnима rреôа уоuаnаrи и rоnорnо иsраxаnаrи и
помоhу ôроjеnnе nиnиjе. Уоuеnе и rоnором исxаsаnе оµnосе rреôа sаписиnаrи
snаxоnима и rрмиnима. (<, >, ÷, "мањи оµ", "веhи оµ", " јеµнаxо",
"нејеµнаxоcт", "јеµнаxоcт")
5
Усnаjаjуhи snаuење snаxоnа и rермиnа sа оôи¬еxаnање оµnоса меhу
ôроjеnима sаписе rреôа uиrаrи пуnом реuеnицом.
Tаxоhер rреôа уuеnиxе упоsnаrи и са семаrиuxим snаuењем rермиnа
"nеjеµnаxосr ". Оnо jе nаxnо jер hе уuеnици xасnиjе упоsnаrи иsраs xоjи се sоnе
"jеµnаxосr".
3nаx jеµnаxосr се испрааnnо упоrрô¬аnа аxо се nа nиjеnоj и µесnоj сrраnи
nаnаsи исrи оôjеxr. НПР:
Бања Hуxа ÷ rnаnnи rраµ Репуônиxе Cрпсxе
Бања Hуxа ÷ Бања Hуxа
Kаµ се раµи о сrаn¬ању snаxа jеµnаxосrи иsмеhу ôроjеnа оnаµа се rо моxе
раµиrи помоhу ôроjеnnиx риjеuи и цифара. пеr ÷ 5, 5 ÷ 5.
Испраnnа упоrреôа snаxа jеµnаxосrи преrпосrаn¬а раsумиjеnање uињеnице
µа исrи ôроj моxе имаrи раsnиuиrа имеnа uеrири, 4, 2¹2, 6-2, с¬еµôеnиx ôроjа 3,
преrxоµnиx ôроjа 5,
Да ôи уuеnици сxnаrиnи оnаj nаuиn rреôаjу ôроjеnе писаrи раsnиuиrим
имеnима и nа раsnиuиrе nаuиnе.
Еnо nеxиx примjера nеиспраnnе упоrреôе snаxа jеµnаxосrи.
÷ 6
Упоsnаnање уuеnиxа с jеµnаxоmhу ôроjеnа се sасnиnа nа xоnxреrnоj
исxусrnеnоj поµnоsи, а rо jе успореhиnање сxупоnа с jеµnаxо мnоrо еnемеnаrа.
3 ÷ 3
3 3
uиrа се "jеµnаxо jе", иnи "jеµnаx jе" Иsраs 3 ÷ 3 се sоnе jеµnаxосr , jер се nа
nиjеnоj и µесnоj сrраnи snаxа nаnаsи исrи ôроj.
ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА
ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ДО 100
Упоsnаnањем ôроjеnа µо 100 осrnаруjу се исrи ци¬еnи xоjи су се осrnариnаnи
формиирањем поjмоnа ôроjеnа µо 20:
• иsrраhуjу се саsnања о прироµnом ôроjу xао сnоjсrnу xоnиuиnе, ôроjnосrи
еnемеnаrа сxупа,
• о nасrаjању nиsа прироµnиx ôроjеnа (µоµаnањем ôроjа 1 преrxоµnом ôроjу),
• о уреhеnосrи сxупа прироµnиx ôроjеnа,
• мjесrо ôроjа у nиsу, преrxоµnиx, с¬еµôеnиx),
• о оµnосима меhу ôроjеnима (nееhи оµ, мањи оµ, jеµnаxи ôроjеnи),
6
• rе xао nоnи еnемеnr у ци¬у оôраsоnања, саsnање о µеxаµnом сасrаnу ôроjеnа
µо 100.
Према rоме, осrnаруjу се исrи nаспиrnо-оôраsоnnи ци¬еnи приônиxnо исrом
меrоµиuxом иnrерпреrациjом nасrаnnиx саµрxаjа. Раsnиxе xоjе моrу nасrаrи
уsроxоnаnе су ôроjеnима nеhим оµ 20 и еnеnrуаnnо мањом xоnиuиnом оuиrnеµnиx
еnемеnаrа у nасrаnnом раµу.
Да ôи се nасrаnио процес формирања поjмоnа прироµnиx ôроjеnа, sапоuеr у
прnом раsреµу, уuеnиuxу паxњу rреôа усмjериrи nа сxупоnе с jеµnаxо мnоrо еnемеnаrа
(приxаsаnиx µиµаxrиuxим маrериjаnом) и њиxоnоj меrоµиuxоj иnrерпреrациjи.
Иаxо се раµи о сxупоnима с nеhим ôроjем еnемеnаrа, rреôа уnоxиrи nапор и
формираrи ôарем nеxоnиxо jеµnаxоôроjnиx сxупоnа оµ 22, 27 . . . еnемеnаnа rе nа
осnоnи rоrа усrаnоnиrи µа им се приµруsуjу jеµnаxи ôроjеnи, rj. 22, 27. Осим rоrа
уuеnици црrањем моrу приxаsаrи nеxоnиxо сxуипоnа оµ 30, 32 ... еnемеnrа, иnи паx
у ônиxоj оxоnиnи (уuиоnица) иnи µа¬оj xуhа, уnица) иµеnrифиxоnаrи nеxоnиxо
jеµnаxоôроjnиx сxупоnа rе усrаnоnиrи µа се сnима оnима с jеµnаxо мnоrо
еnемеnаrа приµруxуjе исrи ôроj.
Насrаjање nиsа ôроjеnа µо 100 меrоµиuxи rреôа xоnxреrиsоnаrи ôроjењем
-mrапиhа сxуп¬аjуhи иx по 10 у цjеnиnу µесеrицу. Tимnе се омоrуhуjе уnиµ у
nасrаjање nиsа ôроjеnа (µоµаnањем по 1) и оnаxmаnа сxnаrање nаxnоr оôи¬еxjа
µеxаµсxоr сисrема , rj. сxуп¬ање по 10 jеµиnица nиxеr реµа у jеµnу jеµиnицу nиmеr
реµа. Броjење преµмеrа при упоsnаnању ôроjеnа µо 100 njероnаrnо jе прnо и
пос¬еµње сисrемаrсxо ôроjење µо 100, xоjе се у nасrаnи риjеrxо поjаn¬уjе, па rа
sаrо rреôа исxорисrиrи sа ôо¬е упоsnаnање ôроjеnа и еnемеnаrа µеxаµсxоr
сисrема. Да ôи се rаxnо ôроjење меrоµиuxи испраnnо проnеnо сnаxи ôи уuеnиx
преµ соôом rреôао имаrи сxуп оµ 100 (иnи nиmе) mrапиhа, иnи rаnxиx nареsаnиx
mиôа. Tо ôи rреôао имаrи и nасrаnnиx xоjи sаjеµnо с уuеnицима уuесrnуjе у
ôроjењу.
Броjење sапоuиње оµ 1 уsимаjуhи по 1 mrапиh, а xаµ се иsôроjи 10 mrапnhа
сxуп¬аjу се у цjеnиnу (nеsиnањем у сnопиh) уs оôjаmњење: 10 mrапиhа сxуп¬амо у
цjеnиnу xоjу nаsиnамо µесеrицом. Исrиuе се µа ôиnо xоjиx µесеr преµмеrа
сxуп¬еnиx у цjеnиnу моxемо nаsnаrи µесеrицом: 10 xоnnерrиôиnnиx мараxа, 10
оnоnаxа, 10 уuеnиxа и сn. У rоxу оnоr оôjаmњаnања rреôа nаrnасиrи µа jеµаn
mrапиh, jеµnа xоnnерrиôиnnа марxа и сn. nаsиnамо jеµиnицом (jеµаn, jеµиnица)
mrо омоrуhуjе µа се уuеnици припреме sа усnаjање поjмоnа jеµиnица, µесеrица,
сrоrица иrµ.
Наxоn формирања прnе µесеrице ôроjење се nасrаn¬а nа nеh уоôиuаjеnи nаuиn
уs 10 mrапиhа сrаn¬а се 1 (jеµаnаесr) иrµ. сnе µо 20 rµjе се поnоnnо формира
µесеrица и µоôиjаjу µnиjе µесеrице иnи µnаµесеr jеµиnица. Уs µnиjе µесеrице (µnа
сnопиhа mrапиhа) µоµаjе се 1 mrапиh и µоôиjа µnаµесеr и jеµаn, µоµаnањем 1
mrапиhа µоôиjа се ôроj µnаµесеr и µnа иrµ. µо µnаµесеr и µеnеr rµjе се µоµаnањем 1
mrапиhа формира µесеrица и nоnи ôроj rри µесеrице иnи rриµесеr. Процес
ôроjења се nасrаn¬а сnе µоx се nе формира 10 µесеrица, rj. µоx се у ôроjењу nе
µоhе µо ôроjа 100. Kоµ ôроjа 100, µесеr µесеrица сxуп¬аjу се у nоnу jеµиnицу
(nеsиnањем µесеr сnопиhа mrапиhа у jеµnу цjеnиnу) xоjу nаsиnамо сrоrицом. Tаxnом
xоnxреrиsациjом уuеnици моrу nиµjеrи xаxо иs 10 jеµиnица nасrаjе 1 µесеrица, а
иs 10 µесеrица 1 сrоrица.
Броjење mrапиhа µо 100 sаxrиjеnа nриjеме, а и сrрп¬ење jер оµ уuеnиxа rраxи
nапор и xоnцеnrрациjу nа преµмеrе xоjи се ôроjе. Оnаj посrупаx rреôа
7
проnоµиrи jер jе с rnеµиmrа уuења пnоµоrnораn, а jеµаn оµ поsиrиnnиx ефеxаrа jе
µоxиn¬аj и саsnање nеnиuиnе ôроjа 100, mrо се nе моxе осrnариrи ôеs ôроjења
xоnxреrnиx преµмеrа. Не rреôа сrраxоnаrи µа се rаxnим ôроjењем rуôи nриjеме.
Напроrиn, посrаn¬аjу се nрnо unрсrе осnоnе sа ôо¬е и поrпуnиjе раsу-миjеnање
ôроjеnа µо 100, а sаrим µо 1 000 и nиmе.
Приnиxом ôроjења паxњу rреôа посnеrиrи ôроjеnnим риjеuима и њиxоnом
иsrоnарању jер се иsа ôроjа 20 уnоµе ôроjеnnе риjеuи сnоxеnе иs µnаjу µиjеnоnа: µио
xоjим се оsnаuаnа ôроj µесеrица и µио xоjим се оsnаuаnа ôроj jеµиnица. У ôроjу 23
nпр. прnи µио ôроjеnnе риjеuи (µnаµесеr) оsnаuаnа µnиjе µесеrице (µnа µесеr), а
µруrи ôроj jеµиnица - rри, µаxnе, µnаµесеr и rри. Cама еrимоnоrиjа ôроjеnnиx риjеuи
упуhуjе nа њиxоnо поjмоnnо snаuење mrо сnаxаxо rреôа исxорисrиrи sа ôо¬е
раsумиjеnање њиxоnоr xоnиuиnсxоr snаuења.
Броjеnnе риjеuи rреôа испраnnо иsrоnараrи: rииµесеr и jеµаn (иnи rриµесеr-
jеµаn), пеµесеr и пеr (пеµесеrпеr) иrµ. Kорисnо jе уxаsиnаrи nа аnаnоrиjу ôроjења
оµ 20 µа¬е, с ôроjењем оµ 1 µо 10, rj. nа rо µа се оµ ôроjа 20 ôроjи rаxо µа се иsа
ôроjа µесеrица (rриµесеr, пеµесеr...) nаnоµи ôроj jеµиnица (jеµаn, µnа, rри...).
Даxnе, µnаµесеrпеr, rриµесеrµnа иrµ. Оrxриnање sаjеµnиuxиx еnемеnаrа у
ôроjењу оnаxmаnа раsумиjеnање процеса ôроjења, а саsnања о rоме ôиhе jоm
поrпуnиjе xаµ се упоsnаjу сnиunосrи у ôроjењу µо 100 rе ôроjењу µо 1 000 и µа¬е.
Осим иsrоnарања ôроjеnnиx риjеuи паxњу rреôа поxnоnиrи и усnаjању nоnиx
rермиnа xоjи се уnоµе: rриµесеr, осамµесеr, сrо, сrоrиnа, сrоrица. Иаxо уuеnици
nеh поsnаjу rермиnе µесеr, µnаµесеr, при упоsnаnању nоnиx rреôа посrиhи
раsумиjеnање њиxоnоr snаuења: оsnаuаnаjу xоnиuиnу, ôроj еnемеnаrа у сxупу, ôроj
µесеrица - rри, пеr, осам. Уnоhењем ôроjеnnе риjеuи сrо, сrоrиnа, уxаsуjе nа
њеsиnо snаuење, rj. оsnаuаnа ôроj еnемеnаrа у сxупу. Tермиn сrоrица оsnаuаnа
µесеr µесеrица, rj. сrо еnемеnаrа сxуп¬еnиx у µесеr µесеrица (mrо се
xоnxреrиsуjе сxуп¬ањем 10 сnопиhа mrапиhа у nоnу цjеnиnу xоjу nаsиn¬емо
сrоrицом). Tаxnа xоnxреrиsациjа jе xорисnа jер пруxа уnиµ у nасrаjање и
сасrаn µеxаµсxе jеµиnице mrо jе поrреônа преrпосrаnxа µа се сxnаrи nасrаjање и
сасrаn осrаnиx µеxаµсxиx jеµиnица xи¬аµе, µесеrоxи¬аµице иrµ.
Броjење xоnxреrnиx преµмеrа (mrапица и сn.) rреôа упоrпуњаnаrи
меnrаnnим ôроjењем с ци¬ем µа се сxnаrи snаuење ôроjеnnиx риjеuи и њиxоn
реµосnиjеµ. У rу сnрxу моrу се проnоµиrи оnаxnе njеxôе ôроjења:
- ôроjење µесеrица: µесеr, µnаµесеr... уnаприjеµ и уnаsаµ,
- ôроjење по 1 уnаприjеµ и уnаsаµ
- ôроjење nа преnаsу µесеrица, уnаприjеµ и уnаsаµ
- ôроjење оµ sаµаnоr ôроjа, уnаприjеµ и уnаsаµ.
Уuеhи ôроjеnе µо 100 сrиuу се и осnоnnа саsnања о µеxаµсxом сисrему (
µесеr jеµиnица nиxеr реµа uиnе jеµnу jеµиnицу nиmеr реµа: 10 jеµиnица uиnи 1
µесеrицу, 10 µесеrица 1 сrоrицу иnµ.) Упоsnаnању rоrа саµрxаjа µоôро сnуxе
mrапиhи сxуп¬еnи (sаnеsаnи) по 10 у сnопиh xоjим се приxаsуjе 1 µесеrица и
поjеµиnаunи mиапиhи xоjима се приxаsуjиу jеµиnице. У оnом раµу моrу
посnуxиrи и xарrоnuиhи nа xоjима су nаписаnе µесеrице и jеµиnице . У поuеrxу
преµnосr rреôа µаrи упоrреôи сnопа mrапиhа sôоr rоrа сrо се у њему nиµи 10
mrапиhа сxуп¬еnиx у цjеnиnу µоx се rо nа xарrоnuиhу µесеrице |10| nе nиµи nеrо
се преrпосrаn¬а, mrо sа уuеnиxе rе µоôи nиjе исrи nиnо xоnxреrnосrи. Kорисrеhи
се оuиrnеµnим среµсrnима моrу се проnоµиrи раsnиuиrе njеxôе:
a) sаµаnи ôроj расrаn¬а се nа ôроj µесеrица и ôроj jеµиnица; nа примjер, ôроj
8
43 саµрxи 4 µесеrице и 3 jеµиnице,
b) Оµ sаµаnоr ôроjа µесеrица и jеµиnица сасrаn¬а се ôроj: nпр. иs 5 µесеrица и
7 jеµиnица сасrаn¬а се се ôроj 57.
Наjприjе rреôа расrаn¬аrи ôроjеnе 20, 30, 40 ... µо 100 nа ôроj µесеrица и
ôроj jеµиnица, а sаrим и осrаnе ôроjеnе. Раµи се оnаxо: 3аµаnи ôроj приxаsуjе се
оµrоnараjуhим ôроjем сnопоnа оµnосnо xарrоnuиhа µесеrица |10| и sаrим уrnрhуjе
њеrоn ôроj µесеrица и jеµиnица. Tаxо hе се sа ôроj 80 уrnрµиrи µа саµрxи 8
µесеrица (8 сnопоnа mrапиhа), аnи µа иsnаn rиx сnопоnа nема поjеµиnаunиx
mrапиhа, rj. nе саµрxи nи jеµnу jеµиnицу. Tаxnа оôjаmњења омоrуhаnаjу
раsумиjеnање snаuења nуnе nа мjесrу jеµиnица иnи xоjе µруrе µеxаµсxе jеµиnице.
На исrи nаuиn и осrаnи се ôроjеnи расrаn¬аjу nа µесеrице и jеµиnице. На примjер,
ôроj 34 nаjприjе се приxаsуjе оuиrnеµnим (xарrоnuиhи, сnопиhи) среµсrnима, а
sаrим се уrnрhуjе µа саµрxи 3 µесеrице и 4 jеµиnице.
Иs sаµаnиx µеxаµсxиx jеµиnица ôроj се сасrаn¬а rаxо µа се nаjприjе xаxе ôроj
µесеrица и ôроj jеµиnица. Tо се sаrим приxаsуjе оuиrnеµnим среµсrnима, а поrом
усrаnоn¬аnа xоjи jе ôроj. Оµ уuеnиxа се sаrраxи µа преµ сеôе сrаnе nпр. 5 µесеrица
(пеr сnопоnа) и 3 jеµиnице (rри mrапиhа) rе µа имеnуjу ôроj xоjи jе приxаsаn. На rаj
nаuиn rреôа аnаnиsираrи и осrаnе ôроjеnе посеônо уxаsуjуhи nа ôроjеnе xоjи се
сасrоjе иs оµреhеnоr ôроjа µесеrица и nуnа jеµиnица (40, 70 ...).
Tаxnим ôи се раµом уuеnици rреôаnи поrпуnо оспосоôиrи у расrаn¬ању
ôроjеnа nа µесеrице и jеµиnице и у сасrаn¬ању ôроjеnа иs оµреhеnоr ôроjа µесеrица
и jеµиnица xаxо ôи се сrnориnе преrпосrаnxе sа раsумиjеnање nаuиnа nа xоjи се
ôроjеnи пиmу, аnи и sа раsум¬еnање посrупаxа писмеnоr раuуnања.
Kаµ се rо упоsnа уnоµи се писање µnоцифрееnиx ôроjеnа и ôроjа 100. Приrом
nаjnеhу паxњу rреôа посnеrиrи раsумиjеnању раsnоrа sа rаxnо писање, rj.
раsумиjеnању snаuења цифара µnоцифреnиx ôроjеnа, Cама rеxnиxа писања rиx
ôроjеnа nе сrnара rеmxоhе jер се пиmу поsnаrим цифрама (уuеnици snаjу цифре), а
саµа rреôаjу сxnаrиrи реµосnиjеµ писања и snаuење поjеµиnе цифре. Да ôи се rо
посrиrnо, nаuиn nа xоjи се пиmу µnоцифреnи ôроjеnи оôjаmњаnа се уs помоh
оuиrnеµnиx среµсrаnа (сnопоnи mrапиhа, xарrоnuиhи µесеrица), а rаxоhер и
rаônицом мjесnиx nриjеµnосrи. Но преrxоµnо rреôа уuеnиxе упоsnаrи с rаônицом
мjесnиx nриjеµnосrи; сасrоjи се оµ сrупаца (успраnnиx) и реµоnа nоµораnnиx) у
xоjе се пиmу поjеµиnе цифре. На прnом мjесrу (с µесnе сrраnе) nаnаsи се сrупац
jеµиnица (Ј), nа µруrом мjесrу jе сrупац µесеrица (Д), а nа rреhем се nаnаsи сrупац
сrоrица (C). Писање µnоцифреnиx ôроjеnа моxе се оôjаmњаnаrи оnаxо; sаµаnи ôроj
nаjприjе се аnаnиsира xаxо ôи се усrnрµиnо xоnиxо саµрxи µесеrица и jеµиnица, а
sаrим се ôроj µесеrица пиmе у сrупац µесеrица, а ôроj jеµиnица у сrупац jеµиnица.
3аµаnи се ôроj преrxоµnо моxе преµоuиrи оuиrnеµnим среµсrnима, а посnиjе
писаrи у rаônицу мjесnиx nриjеµnосrи.
C Д Ј
4 5
3 3
1 0 0
9
Упоsnаjуhи уреhеnосr nиsа ôроjеnа µо 100, уuеnици hе упоsnаrи мjесrо сnаxоr
ôроjа у nиsу, snаhе оµреµиrи nепосреµnи с¬еµôеnиx и nепосреµnи преrxоµnиx
sаµаnом ôроjу, xао и оµреµиrи ôроj (иnи ôроjеnе) xоjи се nаnаsе иsмеµу µnаjу
ôроjеnа. Поrоµаn nаuиn sа сrицање rоr snања jесr ôроjење (nа раsnе nаuиnе) и
оrxриnање мjесrа ôроjа у nиsу помоhу ôроjеnnе nиnиjе. Посмаrраjуhи, nаиме, nиs
ôиоjеnа приxаsаn ôроjеnnом nиnиjом уuеnици проnаnаsе мjесrо сnаxоr ôроjа
nаnоµеhи nепосреµnи с¬еµôеnиx и nепосреµnи преrxоµnиx rе ôроjеnе иsмеhу xоjиx
се sаµаnи ôроj nаnаsи. Tреôа rеxиrи µа се уuеnици оспосоôе rаxо µа rо моrу
усrаnоnиrи sа сnаxи ôроj, и rо nа nиnоу оuиrnеµnосrи помоhу ôроjеnnе nиnиjе), и nа
nиnоу апсrраxrnосrи - меnrаnnо. Наиме, snање мjесrа ôроjа у nиsу ôроjеnа µо 100 jе
среµсrnо sа сrицање snања о мjесrу поjеµиnоr ôроjа у nиsоnима ôроjеnа µо 1 000, µо
1 000 000 и µа¬е.
Посеônу паxњу sасnуxуjе упоsnаnање nепосреµnоr с¬еµôеnиxа ôроjеnа 29,
39, 59, 99 ... nепосреµnоr преrxоµnиxа µесеrица 30,40, 60, 100 ... rе ôроjа иsмеµу
ôроjеnа, 49 и 51, иsмеµу 89 и 91, 69 и 71 иrµ. Упоsnаnању мjесrа rиx ôроjеnа помаxе
ôроjење nа преnаsу µесеrица и rо уnапреµ и уnаsаµ.
Упоsnаnањем и оôраsnаrањем оµnоса меhу ôроjеnима µо 100 (мањи, nеhи,
jеµnаxи ôроjеnи), уuеnици hе се µа¬е оспосоô¬аnаrи у rоме µа sа µnа ôроjа snаjу
уrnрµиrи xоjи jе nеhи (и sаmrо), xоjи jе мањи (sаmrо) rе xоjи су меhусоônо jеµnаxи.
Tо уx¬уuуjе и испраnnу упоrреôу snаxоnа sа реnациjе (·, ~, ÷) и rермиnа "мањи
оµ", "nеhи оµ", "jеµnаxо". Оuиrnеµnа поµnоrа успореhиnању ôроjеnа моxе ôиrи
µnоjаxа; сxупоnи преµмеrа (оµnосnо приxаs ôроjеnа xарrоnима µесеrица и jеµиnица)
и ôроjеnnа nиnиjа. Успореhуjуhи ôроjеnе rеxиmrе rреôа сrаnиrи nа оôраsnаrање
оµnоса меhу ôроjеnима, rj. sаmrо jе jеµаnи ôроj nеhи иnи мањи, оµnосnо sаmrо су
jеµnаxи. Tо jе уrоnиxо поrреônиjе mrо су уuеnици сxnоnиjи само xоnсrаrациjи
оµnоса (nпр. 23 jе мањи оµ 57 оµnосnо 74 jе nеhи оµ 42 и сn.), а мање оôраsnаrању
раsnоrа sаmrо jе sаµаnи ôроj nеhи оµnосnо мањи. Оµnосе меhу ôроjеnима уuеnици
моrу оôраsnаrаrи сxупоnима, ôроjеnnом nиnиjом, раuуnсxом операциjом. Оµnос
ôроjеnа 43 и 52 моxе се оôраsnаrаrи оnаxо:
а) ôроj 43 мањи jе оµ ôроjа 52 jер се приµруxуjе сxупу xоjи има мање
еnемеnаrа, а ôроj 52 сxупу xоjи има nиmе еnемеnаrа. Иnи xраhе: 43 xуrnице jе
мање nеrо 52 xуrnице; 43 xоnnерrиôиnnе марxе су мање nеrо 52
xоnnерrиôиnnе марxе.
ô) ôроj 43 jе мањи оµ ôроjа 52 jер се nа ôроjеnnоj nиnиjи nаnаsи испреµ ôроjа
52; ôроjеhи приjе µоnаsимо µо ôроjа 43 nеrо µо ôроjа 52
n) ôроj 43 jе мањи оµ 52 jер jе 43 ¹ 9 ÷ 52; 43 · 52 jер jе 43 ¹ 9
÷ 52.
Да су µnа ôроjа jеµnаxа (38 jеµnаxо jе 38) rаxоµер hе се оôраsnаrаrи сxупоnnо
и ôроjеnnом nиnиjом: jеµnаxи су jер се приµруxуjу сxупоnима с jеµnаxо мnоrо
еrемеnаrа, оµnосnо, ôроjеhи nа ôроjеnnоj nиnиjи уnиjеx се µоnаsи µо исrоr ôроjа
- 38.
Упоsnаnању ôроjеnа µо 100 помаxу и раuуnсxе операциjе, а посеônо писање
поjеµиnоr ôроjа у оônиxу sôира, раsnиxе, умnоmxа и xоnиunиxа, Kаµа се nпр.
упоsnаjу саôирање и оµуsимање µо 100 (а посnиjе мnоxење и µиjе¬ење),
ôроjеnи се моrу писаrи у оônиxу nаsnаuеnоr sôира оµnосnо раsnиxе. Tаxо hе се
nпр: ôроj 25 писаrи у оônиxу sôира оµnосnо раsnиxе: 20 ¹ 5, 30 - 5, 15 ¹ 10, 28 - 3
10
иrµ. Приrом rреôа nасrоjаrи µа уuеnици jеµаn ôроj nапиmу у оônиxу mrо nиmе
sôироnа оµnосnо раsnиxа. 3аµаrаx моxе rnасnrи: ôроj 30 nапиmи у оônиxу µесеr
sôироnа иnи ôроj 50 nапиmи у оônиxу сеµам раsnиxа. Tаxnо писање ôроjеnа nрnо jе
поµсrицаjnо и sа уuеnиxе иnrересаnrnо, а уs rо и сnаxnо аnrаxуjе мисаоnе
процесе и оспосоô¬аnа уuеnиxе у саôирању и оµуsимању
:
оµnосnо мnоxењу и
µиjе¬ењу. Уuеnици посrупnо оrxриnаjу и сxnаrаjу раsnиxу иsмеhу ôроjа и snаxоnа
xоjима се пиmу, mrо приµоnоси поrпуnиjем раsумиjеnању jеµnаxосrи ôроjеnа jер hе
у nаsnаuеnом sôиру 20 ¹ 8 оrxриrи ôроj xоjи се пиmе оnаxо -28. Осим rоrа,
писање ôроjеnа у оônиxу 32 ¹ 5, 56 - 7 и сn. сxnаrаhее се nе само nаsnаxом раuуnсxе
операциjе nеh и xао nаuиnи писања ôроjеnа, а rо snаuаjnо проmируjе саsnања о
прироµnим ôроjеnима.
4r-3
ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА ПРИРОДНИХ
БРОЈЕВА ДО 2О
Да ôи се присrупиnо формирању поjмоnа прироµnиx ôроjеnа µо 20 rреôа
иsnрmиrи поnаn¬ање саµрxаjа xоjеr су уuеnици уuиnи о прироµnим ôроjеnима µо
10 и rо:
• оsnаuаnање xоnиuиnе еnемеnаrа у сxупоnима,
• xаxо nасrаjе с¬еµôеnиx nеxом ôроjу,
• µа jе сnаxи с¬еµеhи ôроj sа 1 nеhи оµ преrxоµnоr,
• mrа jе преrxоµnиx,
• мjесrо ôроjа у nиsу,
• оµnоси ôроjеnа µо 10,
• успореhиnање ôроjеnа с упоrреôом snаxа.
Оnо поnаn¬ање сnуxи xа nеопxоµnа осnоnа sа формирање поjмоnа
прироµnиx ôроjеnа µо 20.
Прnи xораx у упоsnаnању прироµnиx ôроjеnа µо 20 поuиње xоnxреrnом
аxrиnnоmhу и rо µоµаnањем ôроjеnима µруrе µесеrице jеµnоr еnемеnrа. Kоnxреrnо:
Cxупу оµ 10 еnемеnаrа µоµаjе се 1 еnемеnаr и rаxо nасrаjе сxуп оµ 11 еnемеnаrа.
Уuеnици оnу аxrиnnосr проnоµе раµом с µиµаxrиuxим маrериjаnом. Аxrиnnосr се
sаnрmаnа риjеuима: Kаµ сxупу оµ 10 еnемеnаrа µоµамо 1 еnемеnаr µоôиjамо сxуп оµ
11 еnемеnаrа. У оnоj аxrиnnосrи се nрmи и прирµруxиnање. Cxупу оµ 11 еnемеnаrа
приµруxуjе се ôроj 11.
Аxrиnnосr по исrом моµеnу се проnоµи сnе µоx се nе формира сxуп оµ 20
еnемеnаrа и њему nе приµруxи ôроj 20.
Насrаnnиx rреôа µа snа µа у оnоj аxrиnnосrи ôеs rоnорnоr оôраsnоxења nема
µоnо¬nе и пуnе саsnаjnе nриjеµnосrи.
Tоxом раµа nа формирању поjма поjеµиnоr ôроjа µруrе µесеrице nрmи се и
њеrоnо sаписиnање цифрама. Уuеnицима rреôа оôjасnиrи иаxо се sаписиnање nрmи
µnиjема цифрама µа jе rо jеµаn ôроj.
Формирање поjмоnа прироµnиx ôроjеnа µо 20 се моxе nрmиrи и nа ôроjеnnоj
nиnиjи. ¹1 ¹1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11
Раµ nа ôроjеnnоj nиnиjи rреôа µа праrи оôраsnаrање. Kаµ ôроjу 10 µоµамо 1
nасrаjе ôроj 11 и rаxо реµом µоx nе сrиrnемо µо ôроjа 20.
У оnоj аxrиnnосrи jе nаxnо µа паxњу посnеrим иsrоnору ôроjеnnиx риjеuи
(jеµаnаесr, µnаnаесr, rриnаесr иrµ)
Cаsnаjnа аxrиnnосr упоsnаnања nиsа прироµnиx ôроjеnа µо 20 се nрmи:
• раµом са сxупоnима xоnxреrnоr маrериjаnа,
• раµом nа ôроjеnnоj nиnиjи,
• sаписиnањем ôроjеnа цифрама и
• rоnорnим оôраsnаrањем ( µnаnаесr и jеµаn jе rриnаесr)
Иs оnоr примjера се nиµи µа процес усnаjања rреôа µа иµе оµ xоnxреrnоr xа
апсrраxrnом.
У процесу упоsnаnања nиsа прироµnиx ôроjеnа µо 20 уuеnици rреôа и µа
ôроjе и rо преµмеrе иs nепосреµnе оxоnиnе и уuеnиuxи µиµаxrиuxи маrериjаn.
Hи¬ оnе аxrиnnосrи jе µа уuеnици сxnаrе ôроjање
• xао посrупаx xоjим се саsnаjе ôроjе еnемеnаrа у nеxом сxупу,
• µа се преµмеrима xоjи се ôроjе приµруxуjе ôроjеnnа риjеu,
• µа се посnеµња иsrоnореnа ôроjеnnа риjеu nе приµруxуjе sаµњем иsôроjеnом
еnемеnrу, nеrо се sаµња иsrоnореnа ôроjеnnа риjеu приµруxуjе сxупу и оnа
оsnаuаnа ôроj еnемеnаrа у rом сxупу,
• уuеnици rреôа µа сxnаrе ôроjеnnу риjеu xао nосиоца иnформациjе о
ôроjnосrи еnемеnаrа у сxупу xоjи се ôроjи,
• µа уuеnици сxnаrе µа ôроjеnе rреôаjу поnеsиnаrи уs преµмеrе xоjи се ôроjе и
µа им се приµруxуjу оµrоnараjуhе ôроjеnnе риjеuи.
Аxо се посrупа nа описаnи nаuиn ôроjење hе посrепеnо посrаrи сnjесnа
иnrеnеxrуаnnа аxrиnnосr sасnоnаnа nа раsумиjеnању.
Kаxо rреôа njеxôаrи ôроjање?
Броjаrи:
• сxупоnе са раsnиuиrим ôроjем еnемеnаrа,
• сxупоnе преµмеrа у раsnиuиrом распореµу,
• преµмеrе у nеуреhеnоj rрупи,
• преµмеrе у уuиоnици,
• mxоnсxи приôор уuеnиxа,
Уnиjеx rреôа nаrnаmаnаrи µа се преµмеrима приµруxуjу ôроjеnnе риjеuи, аnи са
посеônомnаsnаxом µа се посnеµња иsrоnореnа ôроjеnnа риjеu приµруxуjе сxупу,
а nе посnеµњем иsôроjаnом еnемеnrу сxупа и µа оnа оsnаuаnа уxупаn ôроj
еnемеnаrа rоr сxупа.
У njеxôању ôроjања rреôа nрmиrи и rxs умnо ôроjање. Cnрxа оnоr ôроjања jе
преrnарање посrупxа ôроjања у мисаоnу аxrиnnосr.
3а оnу аxrиnnосr се моrу xорисrиrи и оnаxnе njеxôе:
• ôроjање уnаприjеµ и уnаsаµ (оµ 1 µо 20 и оµ 20 µо 1),
• ôроjање оµ sаµаnоr ôроjа уnаприjµ и уnаsаµ (НПР: оµ 9 уnаприjеµ µо 17 и оµ
16 уnаsаµ µо 8)
12
• ôроjање уnаприjеµ оµ sаµаnоr ôроjа по 2, иnи 4 µо nеxоr µруrоr sаµаrоr ôроjа,
• ôроjање оµ sаµаnоr ôроjа уnаsаµ по 2, иnи 3, иnи 5 µо nеxоr µруrоr sаµаnоr
ôроjа.
Аxо се поjаnе rеmxоhе у оnим njеxôама rреôа се nраrиrи ôроjање xоnxреrnиx
преµмеrа, иnи µиµаxrиuxоr маrериjаnа, иnи раµу nа ôроjеnnоj nиnиjи.
Враhање nа xоnxреrnо ôроjење jе моrуhе jер су уuеnици раsnиuиrиx
иnrеnеxrуаnnиx спосоônосrи, па hе jеµnом ôроjу уuеnиxа ôиrи поrреônе оnе
аxrиnnосrи.
У процесу формирања поjмоnа прироµnиx ôроjеnа µо 20 уuеnици упоsnаjу и
мjесrо поjеµиnоr ôроjа у rом nиsу.
Оuиrnеµnосr у оnоj аxrиnnосrи се моxе посrиhи помоhу ôроjеnnе nиnиjе, иnи
помоhу папирnе rраxе nа xоjоj jе nаписаn ôроjеnnи nиs µо 20. Пореµ оnиx помаrаnа
моxе се xорисrиrи и µиµаxrиuxи маrериjаn.
Примjери njеxôи:
• xаxи (поxаxи) с¬еµôеnиxа,
• xаxи (поxаxи) преrxоµnиxа,
• xаxи (поxаxи) сnе с¬еµôеnиxе ôроjа 8 µо ôроjа 14,
• xаxи (поxаxи) сnе преrxоµnиxе ôроjа 14 µо ôроjа 8,
• xаxи (поxаxи) ôроj иsмеhу 12 и 14,
• xаxи (поxаxи) сnе ôроjеnе xоjи се nаnаsе иsмеhу 12 и 19 иrµ.
У оnим аxrиnnосrима уuеnици rреôа µа сxnаrе µа су сnи сnеµôеnици nеhи оµ
rоr ôроjа и µа су сnи преrxоµnици мањи оµ sаµаrоr ôроjа, rе µа сnаxи ôроj раsµnаjа
nиs прироµnиx ôроjеôа nа µnа µиjеnа и rо:
• ôроjеnе xоjи су мањи оµ sаµаnоr ôроjа и
• ôроjеnе xоjи су nеhи оµ sаµаnоr ôроjа
Раsnоnрсnим аxrиnnосrима поµсrиuе се иnrерес уuеnиxа, а xаµа jе иnrерес
nеhи посrоjи оôjеxrиnnа моrуhnосr µа и раsумиjеnање оµnоса меhу ôроjеnима ôуµе
xnаnиrеrnиjе.
Раµеhи nа формирању поjмоnа прироµnиx ôроjеnа µо 20 уuеnици rреôа µа
сrеxnу snање о меhусомnим оµnосима меhу ôрпjеnима, µа snаjу реhи и µа раsумиjу
xоjи jе ôроj nеhи и sаmrо и xоjи jе ôроj мањи и sаmrо, оµnосnо µа су ôроjеnи jеµnаxи
и sаmrо.
Раµеhи nа ôроjеnnоj nиnиjи уuеnици rреôа µа уоuе и раsумиjу:
• µа jе сnаxи ôроj испреµ sаµаnоr ôроjа мањи оµ rоr ôроjа,
• µа jе сnаxи ôроj иsа sаµаnоr ôроjа nеhи оµ rоr ôроjа.
Оµnосе меhу ôроjеnима rреôа уnjеxôаnаrи nа µоnо¬nо примjера, а rо snаuи
уnjеxôаnаrи иx µоx иx µjеца nе усnоjе раsумиjеnањем. Оµnосе меhу ôроjеnима rреôа
риjеuима оôраsnаrаrи и snаxоnима sаписиnаrи ( ·, ~, ÷ ).
Оµnосе меhу ôроjеnима rреôа поrxреп¬иnаrи ôроjеnnом nиnиjом и
сxупоnима µиµаxrиuxоr маrериjаnа и/иnи преµмеrа, mxоnсxоr приôора иrµ.
Оôраsnаrање оµnоса меhу ôроjеnима помоhу ôроjеnnе nииjе моxе се
njеxôаrи и nа с¬еµеhи nаuиn:
• Броj 11 jе мањи оµ ôроjа 17 jер се nа ôроjеnnоj nиnиjи ôроj 11 nаnаsи испреµ
ôроjа 17. Броjеhи оµ 1 приjе µоnаsимо µо ôроjа 11 nеrо µо ôроjа 17.
• Броj 18 jе nеhи оµ ôроjа 13 jер се nа ôроjеnnоj nиnиjи ôроj 18 nаnаsи иsа ôроjа
13. Аxо ôроjимо поuеnmи оµ 1 µо ôроjа 18 µоnаsимо xасnиjе nеrо µо ôроjа 13.
13
Насrаnnиx rреôа оôуuиrи уuеnиxе µа оôраsnаxу оµnосе меhу ôроjеnима,
меnrаnnо и сxупоnnо. Cxупоnима nа nаuиn µа се сnаxом сxупу приµруxуjе ôроj и
µа иx (сxупоnе) у rоj аxrиnnосrи уuеnици успореhуjу.
Уnjеxôаnаjуhи оµnосе меhу ôроjеnима nасrаnnиx rреôа оôуuиrи уuеnиxе µа
оµnосе поnеsуjу у цjеnиnу nа nаuиn µа се иs jеµnоr оµnоса иsnоµи µруrи (НПР: 5·7,а
rо snаuи µа jе 7~5)
Оôуuаnаjуhи уuеnиxе у поnеsиnању оµnоса исrоnремеnо иx оôуuаnамо у
еnемеnrарnом sаx¬уuиnању.
Knаnиrеrnиjем упоsnаnању ôроjеnа µо 20 и њиxоnиx меhусоônиx оµnоса
приµоnиjеrи hе и операциjе у сxупу прироµnиx ôроjеnа µо 20 ( саôирање и
оµуsимање).
ФОРМИРАЊЕ ПОЈМА ОДУ3ИМАЊА ПРИРОДНИХ БРОJЕВА
Cnиunо саôирању и поjам оµуsимања прироµnиx ôроjеnа посrепеnо се
иsrраhуjе поnаsеhи оµ xоnxреrnоr према апсrраxrnом раµу с ôроjеnима. Kаµ се
уuеnици упоsnаjу с оµуsимањем, rо snање поnеsуjу у цjеnиnу са snањем саôирања,
оспосоô¬аnаjуhи се приrом µа оµуsимање оôраsnаxу саôирањем nпр. 8 3 ÷ 5 jер
jе 5 ¹ 3 ÷ 8.
Еrапа xоnxреrnиx аxrиnnосrи прnи jе nиnо формирања поjма оµуsимања
прироµnиx ôроjеnа и уx¬уuуjе аxrиnnосrи са сxупоnима xоnxреrnиx преµмеrа,
nаjhеmhе уuеnиuxоrа µиµаxrиuxоr маrериjаnа, а осnоnnа аxrиnnосr jе оµуsимање
сxупоnа.
Оµуsимање cxупова xонxpетниx пpеµмета: Поjам оµуsимања прироµnиx
ôроjеnа иsnоµи се иs реаnnосrи уs xоjу се поnеsуjе оnаxnа сиrуациjа: sаµаnа су µnа
сxупа А и Б (Б · А) и њиxоnи xарµиnаnnи ôроjеnи, nепоsnаиа jе µифереnциjа А \ Б и
њеsиn xарµиnаnnи ôроj, rj. ôроj xоjи jе раsnиxа xарµиnаnnиx ôроjеnа sаµаnиx сxупоnа.
На примjер, у ауrоôусу jе 35 пуrnиxа, nа сrаnици jе иsаmnо 7 пуrnиxа, а nиjеµаn nиjе
уmао. Kоnиxо jе пуrnиxа осrаnо у ауrоôусу? Поsnаrи су сxупоnи пуrnиxа у ауrоôусу,
пnrnиxа xоjи су иsаmnи и њиxоnи xарµиnаnnи ôроjеnи, 35 и 7. Непоsnаrа jе
µифереnциjа rиx сxупоnа и њеsиn xарµиnаnnи ôроj xоjи jе - раsnиxа xарµиnаnnиx
ôроjеnа сxупа пуrnиxа у ауrоôусу и сxупа пуrnиxа xоjи су иsаmnи. Преµоuôа уs xоjу
се поnеsуjе оµуsимање прироµnиx ôроjеnа jе преµоuôа µифереnциjе иnи раsnrxе
сxупоnа xоjом се успосrаn¬а nеsа иsмеhу оµуsимања ôроjеnа и примjеnе rе операциjе
у реаnnим сиrуациjама. Оµуsимањем сxупоnа xоnxреrиsуjе се оµуsимање ôроjеnа,
у осnоnnим црrама упоsnаjе се саµрxаj поjма оµуsимања ôроjеnа, њиме се уuеnици
оспосоô¬аnаjу у проnаnаxењу xарµиnаnnоr ôроjа раsnиxе сxупоnа и сrnара се
преrпосrаnxа sа примjеnу оµуsимања ôроjеnа у праxси.
Оµуsимање сxупоnа xоnxреrnиx преµмеrа у праxrиunоj реаnиsациjи уx¬уuуjе
оnе раµње:
- посrаn¬а се (иnи уоuаnа у оxоnиnи) сxуп преµмеrа
- оµ rоrа се сxупа оµуsима jеµаn поµсxуп
- проnаnаsи се ôроj еnемеnаrа у поµсxупу xоjи jе преосrао
14
- rоnором се оôраsnаxе иsnеµеnо оµуsимање.
Примjер: посrаnи се сxуп оµ 7 xоцаxа, оµуsму се 3 xоцxе и проnаnаsи ôроj
xоцаxа у поµсxупу xоjи jе преосrао. Iоnорnо оôраsnоxење rnаси: оµ 7 xоцаxа
оµуsео сам 3 xоцxе, осrаnе су 4 xоцxе, иnи xраhе 7 мање 3 jе 4.
Оµуsимање сxупоnа моxе се иsnоµиrи у µnиjе nариjаnrе.
У прnоj nариjаnrи nасrаnnиx sаµаjе сxупоnе и ôроjеnе еnемеnаrа у њима, а у
µруrоj уuеnици сами оµреhуjу ôроjеnе еnемеnаrа у сxупоnима xоjи се оµуsимаjу.
3аµаци иs прnе nариjаnrе су nпр. оnаxnи; посrаnи сxуп оµ 8 xруrоnа, оµуsми 3 xруrа
и проnаhи ôроj xруrоnа xоjи су преосrаnи.
3аµаци иs µруrе nариjаnrе rnасе: сrаnи сxуп mrапиhа, оµуsми nеxоnиxо
mrапиhа и реци xоnиxо jе mrапиhа у сxупу xоjи jе преосrао. Оµуsимање сxупоnа
µос¬еµnо се rоnором оôраsnаxе xаxо ôи се маrериjаnnе раµње с xоnxреrnим
оôjеxrима посrепеnо преrnараnе у мисаоnе раµње с ôроjеnима. Да ôи се rо
осrnариnо, поrреônо jе мnоrо аxrиnnосrи оµуsимања сxупоnа и rоnорnоr
оôраsnаrања, а rоме моrу µоôро посnуxиrи оµrоnараjуhи rеxсrуаnnи sаµаци.
Да ôи се иsrраhиnаnо саsnање о поnеsаnосrи саôирања и оµуsимања ôроjеnа,
оµуsимање сxупоnа xоnxреrnиx преµмеrа rреôа поnеsиnаrи уs sµруxиnање
сxупоnа, а оµуsимање ôроjеnа оôраsnаrаrи саôираrи. Иs sаµаnоr сxупа оµуsима се
jеµаn поµсxуп xоjи се sаrим sµруxуjе с преосrаnим поµсxупом (сrаn¬а се уs rаj
поµсxуп) па се rаxо µоôиjа sаµаnи сxуп. На примjер:
7 миnус 3 jе 4
4 пnус 3 jе 7
Iоnорnо оôраsnаrање hе rnасиrи: сеµам миnус rри (оµуsеr jе поµсxуп оµ rри
еnемеnrа) jе uеrири, jер jе uеrири пnус rри jеµnаxо сеµам (уs поµсxуп оµ 4
еnемеnrа сrаn¬а се поµсxуп оµ 3 еnемеnrа). Tаxnе раµње уuеnици иsnоµе сnоjим
µиµаxrиuxим маrериjаnом, а посnиjе, xаµ се упоsnаjу sаписи раuуnсxиx операциjа,
nеsа саôирања и оµуsимања приxаsиnаhе се оµrоnараjуhим маrемаrиuxим иsраsима.
Iрафиuxо приxаsиnање оµуsимања сxупоnа nаuиn jе раµа xоjим се упоrпуњуjе
оµуsимање сxупоnа xоnxреrnиx преµмеrа, а иsrnеµа оnаxо:
3аrnореnом nиnиjом оµnаjа се поµсxуп xоjи се оµуsима, а оµуsимање се
оsnаuаnа преxриxиnањем jеµnом иnи µnjема nиnиjама. Поnеrµjе се моrу nиµjеrи и
оnаxnи rрафиuxи приxаsи оµуsимања сxупоnа:
15
Иаxо оôа приxаsа исxаsуjу исrо, преrxоµnи jе псиxоnоmxи опраnµаnиjи,
jер поµсxуп xоjи се оµуsима приxаsуjе xао цjеnиnу.
Етапа апcтpаxтниx опеpаnија: У rоj еrапи процес формирања поjма оµуsимања
прироµnиx ôроjеnа посrепеnо се оµnаjа оµ маrериjаnnе поµnоrе и преnоси nа
мисаоnо поµруujе, а прnи xораx према rом ци¬у jе rsn. меnrаnnо оµуsимање ôроjеnа.
а) Ментаnно (уcмено) оµуsимање: Иsnоµи се ôеs упоrреôе маrемаrиuxоr
sаписа оônиxа a b ÷ c, а реаnиsуjе се у сxnаµу с приnципом: nаjприjе иsrраµиrи
мисаоnу операциjу (оµуsимање ôроjеnа), sаrим уnоµиrи sапис xоjим се rа раµња
приxаsуjе.
Наjjеµnосrаnnиjи оônиx меnrаnnоr оµуsимања ôроjеnа jе оµуsимање по 1 xоjе
се сnоµи nа оµреhиnање nепосреµnоr преrxоµnиxа и осrnаруjе се ôроjењем
уnаsаµ. Моxе се проnоµиrи у µnиjе nариjаnrе:
1. Оµ sаµаnоr ôроjа оµуsима се ôроj 1,
2. иnи се оµ sаµаnоr ôроjа оµуsимаjу осrаnи ôроjеnи rаxо µа се преrxоµnо
расrаnе nа jеµиnице па се sаrим ôроj 1 уsасrопnо оµуsима.
Према прnоj nариjаnrи оµуsимање се проnоµи у оônиxу оµреhиnања
nепосреµnоr преrxоµnиxа sаµаnоr ôроjа. Насrаnnиx иnи уuеnиx sаµаjе ôроj, а
осrаnи проnаnаsе ôроj xоjи jе sа 1 мањи. 3аµаn jе nпр. ôроj 7, а уuеnици
саопmrаnаjу ôроj xоjи jе sа 1 мањи, ôроj 6.
Према µруrоj nариjаnrи оµуsимање се иsnоµе rаxо µа се ôроj xоjи се оµуsима
расrаnи nа jеµиnице xоjе се sаrим реµом оµуsимаjу. 3аµаjу се nпи. ôроjеnи 8 и 2 xоjи
се оµуsимаjу:
8 миnус 2 jе . .. 8 миnус 1 jе 7, 7 миnус 1 jе 6 ... 8 мање 2 jе 6.
Неxи уuеnици rаxnе sаµаrxе рjеmаnаjу оnаxо: 8 миnус 3 jе ... 7, 6, 5 ... 8 миnус 3
jе 5, rj. ôроjењем уnаsаµ sа rоnиxо jеµиnица xоnиxо иx саµрxи ôроj xоjи се
оµуsима. Tо jе µоôра припрема sа nепосреµnо иsраuуnаnање раsnиxе sаµаnиx
ôоjеnа.
Вриjеµаn оônиx меnrаnnоr оµуsимања jе оµуsимање jеµnаxиx ôроjеnа mrо
µоnоµи µо саsnања nуnе xао раsnиxе µnаjу jеµnаxиx ôроjеnа. Оµуsимање jеµnаxиx
ôроjеnа rреôа поnеsиnаrи уs рjеmаnање jеµnосrаnnиx rеxсrуаnnиx sаµаrаxа uиjе се
рjеmење моxе, ôуµе nи поrреônо, xоnxреrиsоnаrи оµуsимањем сxупоnа. Нпр.
Hуxа има 4 xњиrе (посrаn¬а се сxуп оµ 4 еnемеnrа), приjаrе¬у jе поxnоnио сnе 4
xњиrе (оµуsимаjу се сnа 4 еnемеnrа). Kоnиxо му jе xњиrа осrаnо? Непосреµnим
уnиµом се уrnрhуjе µа nиjе преосrао nиjеµаn еnемеnr, mrо се sаrим и rоnором
xаsуjе: 4 миnус 4 jе nуnа. Tом се приnиxом моxе упоsnаrи snаx sа nуnу (0), уs
nапомеnу µа се nуnа уnиjеx µоôиjа xаµ се оµуsимаjу jеµnаxи ôроjеnи. Приrом се nе
rреôа оrраnиuиrи само nа ôроjеnе прnе µесеrице, nеh се моrу xорисrиrи сnи
ôроjеnи xоjе уuеnици поsnаjу.
Crимуnаrиnаn оônиx меnrаnnоr оµуsимања jе приxаsиnање sаµаnиx ôроjеnа у
оônиxу раsnиxе µnаjу ôроjеnа mrо се успjеmnо моxе проnоµиrи и у оônиxу иrре.
Уuеnиx иnи nасrаnnиx саопmrаnа µnа ôроjа, а осrаnи оµуsимањем проnаnаsе ôроj
xоjи jе раsnиxа sаµаnиx ôроjеnа. На примjер, sаµаjу се:
7 и 6, раsnиxа jе 1
9 и 7, раsnиxа jе 2 иrµ.
16
При усnаjању оµуsимања ôроjеnа nаxnу уnоrу имаjу jеµnосrаnnи и уuеnицима
раsум¬иnи rеxсrуаnnи sаµаци xоjи се оµnосе nа сиrуациjе µаnања, оµуsимања,
nесrаjања, поrроmње, xупоnиnе и сn. и опhеnиrо умањиnање ôроjа еnемеnаrа у
nеxом сxупу. 3аµаrаx nпр. моxе ôиrи: На иrраnиmrу jе 8 уuеnиxа, 3 су оrиmnа
xуhи. Kоnиxо jе уuеnиxа осrаnо nа иrраnиmrу? Не моrу nи уuеnици nепосреµnо
риjеmиrи посrаn¬еnи sаµаrаx, rреôа rа xоnxреrиsоnаrи оµуsимањем сxупоnа, а
рjеmење sаrим rоnором оôраsnоxиrи.
õ) Yвоµење sапиcа sа оµуsимање õpојева: Kаµ се у осnоnnим црrарnа иsrраµи
операциjа оµуsимања ôроjеnа, уnоµи се sапис оônиxа a - b ÷ c. Да ôи се с
раsумиjеnањем усnоjио, преrxоµnи раµ морао ôи реsуnrоnаrи саsnаnањем nеsа
и оµnоса ôроjеnа xаxnи се jаn¬аjу у оµуsимању сxупоnа. Беs rоrа уuеnици nеhе
раsумjеrи snаuење маrемаrиuxоr иsраsа sа оµуsимање ôроjеnа.
Уnоhење sаписа sа оµуsимање ôроjеnа моrиnmе се моrуhnоmhу µа се ôроj
еnемеnаrа µифереnциjе сxупоnа, осим ôроjењем, моxе µоsnаrи
иsраuуnаnањем, rj. оµуsимањем xарµиnаnnиx ôроjеnа sаµаnоr сxупа и сxупа
xоjи се оµуsима. Оôjаmњење sаписа sа оµуsимање ôроjеnа xорисnо jе
поrxриjепиrи оµуsимањем сxупоnа xоnxреrnиx преµмеrа иnи rрафиuxи:
9 - 3 = 6
Оôjаmњаnа се иsраs у цjеnиnи и поjеµиnи snаxоnи. Hиrамо rа µеnеr миnус
rри jе mесr. Броj 9 оsnаuаnа ôроj еnемеnаrа у sаµаnом сxупу, ôроj 3 оsnаuаnа ôроj
еnемеnаrа у поµсxупу xоjи ае оµуsима, а ôроj 6 оsnаuаnа ôроj еnемеnаnа у
поµсxупу xоjи jе преосrао. 3nаx " " jе snаx sа оµуsимање ôроjеnа (nе
сxупоnа), а uиrа се миnус иnи мање. 3nаx "÷" циjеnом иsраsу µаjе име, rj.
jеµnаxосr, jер се с оôjе њеrоnе сrраnе nаnаsе исrи ôроjеnи nаписаnи раsnиuиrим
snаxоnима.
Tаxо у осnоnи иsrnеµаjу процеси формирања поjмоnа саôирања и
оµуsимања прироµnиx ôроjеnа. Но, xаxо се раµи о поuеrnом упоsnаnању,
µа¬њим раµом се упоrпуњуjе и уunрmhуjе snање rиx операциjа, иnсисrираjуrhи
посеônо nа раsумиjеnању њиxоnоr snаuења приxаsаnоr маrемаrиuxим
snаxоnима. Усnаjању и раsумиjеnању иsраsа sа саôирање и оµуsимање
прироµnиx ôроjеnа snаuаjnо приµоnосе µnосrруxе njеxôе.
а) 3а sаµаnу jеµnаxосr саôирања оµnосnо оµуsимања nаnоµе се оµrоnараjуhи
примjери иs реаnnосrи nа xоjе се rе jеµnаxосrи моrу примиjеnиrи. НПР:,
Cаопmrаnа се иnи sаписуjе jеµnаxосr: 4 ¹ 3 ÷ 7 оµnосnо 6 2 ÷ 4, а уuеnици
проnаnаsе оµrоnараjуhе xnаnrиrаrиnnе сиrуациjе nа xоjе се rи иsраsи оµnосе.
Tаxnе сиrуациjе моrу ôиrи:
примjери уµруxиnања оµnосnо оµуsимања сxупоnа преµмеrа
примjери rеxсrуаnnиx sаµаrаxа xоjи саµрxе rаxnе ôроjеnе и rаxnе
оµnосе меhу њима xаxnи се nаnаsе у sаµаnим jеµnаxосrима
раsnиuиrи xnаnrиrаrиnnи оµnоси иs xиnоrа иsраxеnи sаµацима с
17
nеnиuиnама nа xоjе се моrу примиjеnиrи sаµаnе jеµnаxосrи саôирања и
оµуsимања.
Kорисnо jе sа исrи иsраs, nпр. 4 ¹ 3 ÷ 7, nаnоµиrи nиmе раsnиuиrиx примjера
xаxо ôи се уоuиnо µа се моxе примиjеnиrи nа сnе оnе сиrуациjе у xоjима се
сxупоnи оµ 4 и 3 еnемеnrа уµруxуjу у сxуп оµ 7 еnемеnаrа. На rаj се nаuиn
поопmrаnа примjеnа маrемаrиuxоr иsраsа nа сnе сиrуациjе xоjе саµрxе исrа
xnаnrиrаrиnnа оôи¬еxjа.
ô) 3а оµреhеnе примjере иs реаnnосrи проnаnаsи се оµrоnараjуhи
маrемаrиuxи иsраs xоjи се nа њиx оµnоси. На примjер: sаµаjу се xараxrерисrиunи
sаµаци (риjеuима), а уuеnици проnаnаsе оµrоnараjуhи маrемаrиuxи иsраs xоjи се
nа њиx оµnоси. У rу сnрxу моrу се:
- sаµаnаrи примjери уµруxиnања оµnосnо оµуsимања сxупоnа преµмеrа
µемоnсrрациjом nа маrnеrоrрафу
- саопmrаnаrи jеµnосrаnnи rеxсrуаnnи sаµаци
- проnаnаsиrи раsnиuиrе сиrуrациjе иs xиnоrа и оµrоnараjуhи иsраs xоjи sа
њиx nриjеµи.
Ваxnо jе у rаxnом раµу rраxиrи µа се оôраsnоxи nеsа иsмеhу маrемаrиuxоr
иsраsа и сиrуациjе nа xоjу се оµnоси. Tаxnим njеxôањем осмиm¬аnаjу се саµрxаjи
маrемаrиuxиx иsраsа и сxnаrа њиxоnа поnеsаnосr с оôjеxrиnnом сrnарnоmhу.
ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА
µо 1 000 и 1 000 000...
Cxуп прироµnиx ôроjеnа µо 1 000 и 1 000 000 jе маrериjаnnа поµnоrа
маrемаrиuxоr nаспиrања и оôраsоnања у uеrnрrом и пеrом раsреµу. 3ôоr rоrа се,
nаxоn поnаn¬ања rраµиnа иs преrxоµnоr раsреµа, nасrаnа маrемаrиxе у rим
раsреµима nасrаn¬а упоsnаnањем ôроjеnа µо 1 000 оµnосnо µо 1 000 000. Tоxом оnоr
раµа осrnаруjу се оnи nаспиrnо-оôраsоnnи ци¬еnи:
• ôроjеnи се сxnаrаjу сnоjсrnом xоnиuиnе, ôроjnосrи еxnиnаnеnrnиx сxупоnа,
• упоsnаjе се мjесrо сnаxоr ôроjа у nиsу;
• µа¬е се иsrраhуjу поjмоnи преrxоµnиx, с¬еµôеnиx, ôроjеnи иsмеhу µnаjу
sаµаnиx ôроjеnа,
• упоsnаjе се сасrаn ôроjеnа;
• иsrраµуjу се поjмоnи µеxаµсxиx jеµиnица и
усnаjаjу rермиnи: µесеrица, сrоrица, xи¬аµа, µесеrxи¬аµа, сrоxи¬аµа, миnиоn,
µесеrмиnиоnа, сrомиnиоnа, миnиjарµа,
• иsrраhуjу се поjмоnи мjесnе и ôроjnе nриjеµnосrи цифара, упоsnаjе се
rаônица мjесnиx nриjеµnосrи,
• проmируjе се и проµуô¬уjе snање ôроjења rj: snање писања и uиrања
nиmецифреnиx ôроjеnа; усnаjаjу се осnоnnе ôроjеnnе риjеuи
xоjима се имеnуjу ôроjеnи: nуnа, jеµаn, µnа, rри, uеrири, пеr, mесr, сеµам, осам,
18
µеnеr, µесеr, сrо (сrоrиnа), xи¬аµа, миnиоn, миnиjарµа.
Оôsиром nа nеnиuиnу ôроjеnа, rnаnnим среµсrnом њиxоnоr упоsnаnања
посrаjе snање ôроjеnа µо 100, поnеhаnа моrуhnосr апсrраxrnоr миm¬ења уuеnиxа
uеrnрrоr и пеrоr раsреµа, rе оµrоnараjуhа меrоµиuxа иnrерпреrациjа саµрxаjа.
Наиме, sа ôроjеnе xоjе уuеnици упоsnаnаjу у uеrnрrом и пеrом раsреµу с
опраnµањем се моxе реhи µа су nиmеnи сnаxе оuиrnеµnе поµnоrе xоjа ôи
поrxриjепиnа и помоrnа процес саsnаnања. 3аrо jе rnаnnи иnсrрумеnr саsnаnања
уuеnиxоnо миm¬ење, а поµруujе саsnаnања исx¬уuиnо jе поµруujе рациоnаnnоr
(раsумсxоr) саsnаnања. Tа оxоnnосr sаxrиjеnа паx¬иnу меrоµиuxу иnrерпреrациjу и
µоôру орrаnиsациjу процеса уuења. Еnо nаxnиx еnемеnаrа меrоµиuxе
иnrерпреrациjе прироµnиx ôроjеnа µо 1 000 и 1 000 000.
Усnаjаjуhи ôроjеnе µо xи¬аµу и миnиоn, уuеnици се оспосоô¬аnаjу µа иx
сxnаrе xао оsnаxу xоnиuиnе оµrоnаиаjуhиx сxупоnа. Иsrраhуjу се, према rоме, исrи
поjмоnnи саµрxаjи xаxnи су се иsrраhиnаnи усnаjањем ôроjеnа µо 20 оµnосnо µо 100.
Tа uињеnица осиrураnа xоnrиnуиrеr и jеµиnсиnо маrемаrиuxоr nаспиrања и
оôраsоnања у раsреµnоj nасrаnи. Раsnnxа jе само у rоме mrо су nеnиxи
ôроjеnи осnоôоhеnи оuиrnеµnе поµnоrе, mrо nепосреµnо уrиuе nа
оônиxоnање меrоµиuxе иnrерпреrациjе. Формираjуhи nпр: jеµnаxоôроjnе
сxупоnе оµ 3, 5 . . . еnемеnаrа, њиxоnу ôроjnосr уuеnиx jе оrxриnао ôроjењем
иnи nепосреµnим посмаrрањем. Перцепrиnnе аxrиnnосrи (посмаrрање и
маnипуnисање сxупоnима преµмеrа иs nепосреµnе оxоnиnе) ôиnе су у rом раµу
snаuаjnа поµnоrа у процесу саsnаnања. Kаµа се, меhуrим, упоsnаjу nеnиxи
ôроjеnи, сxупоnе xоjима се приµруxуjу rаxnи ôроjеnи nемоrуhе jе перцепrиnnо
sаxnаrаrи па sаrо и nема nепосреµnе помоhи маnипуnисањем сxупоnима. Умjесrо
сxупоnа уuцnици xорисие nасrаnnа помаrаnа xоjима се преµоuаnаjу ôроjеnи;
jеµиnица (1), µесеrица (10) сrоrиnа (100), xи¬аµа (1000) иrµ.
Оôsиром nа nеnиuиnу ôроjеnа xоjи се усnаjаjу и nа поnеhаnе моrуhnосrи
уuеnиuxоr миm¬ења, при упоsnаnању ôроjеnа µо 1 000 и µа¬е, nеnиxу уnоrу има
ôроjење xоjе се иsnоµи исx¬уuиnо меnrаnnо, ôеs присуrnосrи сxупоnа преµмеrа xоjи
се ôроjе. Буµуhи µа ôроjење nема упориmrа у реаnnосrи приjеrи опасnосr
преrnарања у формаnnо иsrоnарање ôроjеnnе риjеuи. Да ôи се оuуnаnа рациоnаnnа
осnоnа ôроjења, rреôа уxаsиnаrи nа њеrоnу фуnxциjу: ôроjењем се упоsnаjе сnоjсrnо
xоnиuиnе, ôроjnосrи преµмеrа xоjи се ôроjе, ôроjењем се еnемеnrима сxупа
приµруxуjу оµrоnараjуhи ôроjеnи, пос¬еµња иsrоnореnа риjеu у ôроjењу оsnаuаnа
ôроj еnемеnаrа у сxупу, rа се риjеu приµруxуjе сxупу, а nе пос¬еµњем
иsrоnореnом еnемеnrу. Kорисnо jе sаrо ôарем у мисnима ôроjење поnеsиnаrи уs
поjеµиnе сеrмеnrе реаnnосrи xаxо ôи се посrиrnо раsумиjеnање фуnxциjе самоr
uиnа ôроjења.
Раµи упоsnаnања ôроjеnа µо 1 000 и µа¬е проnоµе се раsnиuиrе njеxôе
ôроjења:
• ôроjење по 100 (200, 300. . . 1000), по 1000 (2 000, 3 000. . . 10
000), по 10 000 (20 000, 30 000 ... 100 000), по 100 000 (200 000, 300 000 ... 1 000 000)
иrµ. Tо се ôроjење моxе поrxриjепиrи xарrоnима сrоrица (100), xи¬аµа (1000),
µесеrxи¬аµица (10 000), сrоxи¬аµица (100 000), миnиоn (1 000 000) xаxо ôи се
ôроjење ôар µоnеxnе уuиnиnо оuиrnеµnим. У оnоj аxrиnnосrи rреôа имаrи nа уму µа
се преµоuаnауjу ôроjеnи xоjи се иsrоnараjу, а nе сxупоnи. У rоxу ôроjења уnоµи се
nоn rермиn "nиmесrруxи саµрxаnац" ("nиmеxраrnиx") уs оôjаmњење µа jе rо ôроj
xоjи jе nеhи оµ sаµаnоr ôроjа µnа пуrа, rри пуrа иrµ.
19
• ôроjење по 1 (оµ 100 ... оµ 1000 ... оµ 10 000 . . . оµ 100 000 ... оµ 1 000
000 ...). Броjење по 1 rаxоhер jе xорисnо у поuеrxу поrxриjепиrи спомеnуrим
оuиrnеµnим помаrаnима, аnи и оôjаmњењима nаuиnа nа xоjи се у поjеµиnом
сnуuаjу ôроjи. Tреôа, nаиме, уxаsиnаrи nа с¬еµеhе:
• оµ ôроjеnа 100, 1 000, 10 000 ... по 1 се ôроjи rаxо µа се nаjприjе
иsrоnара име µеxаµсxе jеµиnице: сrо и jеµаn, сrо и µnа ... xи¬аµу и jеµаn,
xи¬аµу и µnа ... µесеr xи¬аµа и jеµаn, µесеr xи¬аµа и µnа ... иrµ,, mио се
иnусrруjе оµrоnараjуhим оuиrnеµnим приxаsима nпр: 1001, 10 001
• оµ сrо µо µnиjе (rри, uеrири ...) сrоrиnе ôроjи се xао µо 100 rаxо µа се
уs ôроjеnnу риjеu sа поjеµиnу сrоrиnу nаnоµе ôроjеnи оµ 1 µо 99; nа
примjер, µnиjе сrоrиnе rриµесеr пеr,
• оµ xи¬аµу µо µnиjе (rри ...) xи¬аµе ôроjи се xао µо 1 000 rаxо µа се
уs ôроj xи¬аµа nаnоµе ôроjеnи оµ 1 µо 999; rри xи¬аµе µnjесrо
rриµесеr µnа,
• ôроj миnиоn сxnаrа се xао xи¬аµу xи¬аµа (nа xи¬аµу мjесrа по
xи¬аµу мараxа). Миnиоnи се ôроjе xао xи¬аµе µо 999 миnиоnа, а ôроj
xоjи саµрxи xи¬аµу миnиоnа sоnе се миnиjарµа.
Броjеnnа риjеu миnиjарµа jе пос¬еµња, пеrnаесrа риjеu sа имеnоnање ôроjеnа
xоjима се опериmе у µnеnnом xиnоrу и xоjима се у раsреµnоj nасrаnи sаоxруxуjе
уuеnиuxо snање ôроjеnа. Осnоnnе риjеuи sа имеnоnање ôроjеnа, према rоме, су:
• nуnа, jеµаn, µnа, rри, uеrири, пеr, mесr, сеµам, осам, µеnеr, µесеr,
• сrо, xи¬аµу, миnиоn, миnиjарµа.
Kорисnо jе уxаsаrи nа rо µа се с rиx пеrnаесr ôроjеnnиx риjеuи и њиxоnим
xомôиnациjама моrу имеnоnаrи сnи ôроjеnи µо jеµnоr ôиnиоnа, rj. xи¬аµу
миnиjарµи. Tаxnа иnформациjа µjеnуjе nа уuеnиxе импресиnnо, jер поxаsуjе xаxо се с
маnо риjеuи имеnуjе nрnо мnоrо ôроjеnа.
Осим спомеnуrиx посеônу паxњу rреôа посnеrиrи и оnим nаuиnима ôроjења:
• ôроjење преnаsеhи у иµуhу µесеrицу - оµ 137 µа¬е,
• преnаsеhи у иµуhу сrоrицу - оµ 294 µа¬е,
• преnаsеhи у иµуhу xи¬аµу - оµ 996 µа¬е,
• преnаsеhи у иµуhу µесеrоxи¬аµицу - оµ 29 997 µа¬е,
• nа преnаsу сrоxи¬аµица - оµ 299 998 µа¬е,
• nа преnаsу у миnиоn - оµ 999 998 µа¬е.
Броjење rреôа опреsnо и сrрп¬иnо проnоµиrи, jер преµ уuеnиxе посrаn¬а
nеnиxе мисаоnе nапоре. 3аrо се проnоµи уs помоh ôроjеnnе nиnиjе, иnи уs
помоh xарrоnа µеxаµсxиx jеµиnица:
• ôроjиrи sа оµреhеnи ôроj jеµиnица оµ sаµаnоr ôроjа, nпр. оµ 537 sа 10
уnаприjеµ иnи уnаsаµ,
• ôроjиrи оµ jеµnоr µо µруrоr sаµаnоr ôроjа, nпр. оµ 5 483 µо 5495
уnаприjеµ и уnаsаµ.
Cnе nаuиnе ôроjења rреôа уuиnиrи сnjесnом и сnиxоnиrом иnrеnеxrуаnnом
аxrиnnоmhу xаxо ôи се осиrураnо операrиnnо snање ôроjења xао поµnоrе
раuуnсxим операциjама с пиироµnим ôроjеnима.
Поsnаnање ôроjеnа µо 1000 и миnиоn уx¬уuуjе и snање мjесrа сnаxоr ôроjа у
nиsу, rj snање преrxоµnиxа sаµаnом ôроjу (nепосреµnи преrxоµnиx и сnи осrаnи
xоjи му преrxоµе), snање с¬еµôеnиxа sаµаnом ôроjу (nепосреµnи с¬еµôеnиx и сnи
осrаnи с¬еµôеnици), rе snање ôроjеnа иsмеhу µnаjу sаµаnиx ôроjеnа.
20
Да ôи се rо посrиrnо, rреôа:
• оµреµиnаrи nепосреµnи преrxоµnиx и nепосреµnи с¬еµôеnиx
sаµаnом ôроjу. Паxња се поxnања оµреhиnању преrxоµnиxа и с¬еµôеnиxа
nиmесrруxим саµрxиоцима (nиmеxраrnицима) ôроjеnа 10, 100, 1 000, 10 000, 100
000 и 1 000 000, nпр. ôроjеnима 340, 800, 9 000 иrµ.
• оµреµиnаrи и имеnоnаrи ôроj иnи ôроjеnе иsмеµу µnаjу sаµаnиx ôроjеnа
, nпр. иsмеhу 345 и 356, иsмеhу 4 523 и 4534 и сn. Посеôо jе xорисnо µа
уuеnици snаjу имеnоnаrи и rаxnе ôроjеnе иsмеhу µnаjу sаµаnиx ôроjеnа xоjи
испуњаnаjу nеxи усnоn. На примjер, оµреµиrи сnе nиmесrруxе саµрxиоце ôроjа
100 иsмеµу 300 и 900, сnе парnе ôроjеnе иsмеhу 1 246 и 1 266 и сn.
Упоsnаnање мjесrа ôроjа у nиsу ôроjеnа xорисnо jе упоrпуњаnаrи и оnаxnим
саsnањима :
• сnи преrxоµnици sаµаnоr ôроjа мањи су оµ њеrа, а rаxоhер и оµ сnиx
с¬еµôеnиxа rоrа ôроjа,
• сnи с¬еµôеnици sаµаnоr ôроjа nеhи су оµ rоrа ôроjа, а и оµ сnиx
преrxоµnиxа sаµаnоr ôроjа.
Имеnоnањем nеxоnиxо уsасrопnиx с¬еµôеnиxа sаµаnоr ôроjа поxаsуjе се
nасrаjање nиsа прироµnиx ôроjеnа и уunрmhуjе саsnање о rоме µа nиs ôроjеnа
nасrаjе µоµаnањем ôроjа 1 преrxоµnом ôроjу.
Упоsnаnањем ôроjеnа µо 1000 оµnосnо миnиоn проmируjу се саsnања о
µеxаµсxом сасrаnу ôроjеnа. Да ôи се иsrраµиnа и rраjnо усnоjиnа саsnања иsnоµе
се оnаxnе njеxôе:
• sаµаnи ôроj расrаn¬а се nа оµrоnараjуhе µеxаµсxе jеµиnице; ôроj 458
расrаn¬а се nа 4 C, 5 Д, 8 Ј; ôроj 485 956 расrаn¬а се nа 4 CХ, 8 ДХ, 5 Х, 9C, 5Д и 6Ј,
• иs sаµаnоr ôроjа µеxаµсxиx jеµиnица сасrаnи ôроj; НПР: иs 5 ДХ, 8 Х, 6
C, 4 Д и 3 Ј (сасrаn¬а се ôроj 58 643)
У поuеrxу njеxôања rреôа проnоµиrи уs помоh оuиrnеµnиx среµсrаnа xао
mrо су xарrоnи jеµиnица, µесеrица, сrоrица, xи¬аµица иrµ., а посnиjе, xаµ се иsrраµе
осnоnnа саsnања, sаx¬уuиnање се иsnоµи исx¬уuиnо миm¬ењем. Tаxnе njеxôе rреôа
проnоµиrи сnе µоx се nе посrиrnе поrпуnа jасnоhа и snање сасrаnа сnаxоr ôроjа,
rj. µоx се сnи уuеnици nе оспосоôе rаxо µа sаµаnи ôиоj моrу расrаnиrи nа
оµrоnараjуhи ôроj µеxаµсxиx jеµиnица и µа иs sаµаnиx µеxаµсxиx jеµиnица snаjу
сасrаnиrи оµrоnараjуhи ôроj. Беs snања сасrаnа ôроjеnа nеhе се раsумjеrи писање и
uиrање nиmецифреnиx ôроjеnа nиrи hе се моhи усnоjиrи посrупци писмеnоr
раuуnања с rим ôроjеnима. 3ôоr rоrа jе snање сасrаnа ôроjеnа реnеnаnrnо
преµsnање sа усnаjање nаnеµеnиx саµрxаjа.
Оôjаmњаnање nаuиnа nа xоjи се пиmу nиmецифреnи ôроjеnи уx¬уuуjе оnе
еnемеnrе:
• Cnиjеµ писања цифара nиmецифреnоr ôроjа; (nаjприjе се пиmе цифра
nаjnеhе µеxаµсxе jеµиnице (цифра xоjа оsnаuаnа xи¬аµе, иnи цифра xоjа оsnаuаnа
сrоxи¬аµице, иnи цифра xоjа оsnаuаnа миnиоnе иrµ.), sаrим цифра nепосреµnо
мање µеxаµсxе jеµиnице и rаxо реµом µа ôи се пос¬еµња nаписаnа цифра xоjа
оsnаuаnа jеµиnице. Виmецифреnи ôроjеnи се пиmу сnиjеnа nаµесnо.
• uиrање nиmецифреnиx ôроjеnа nрmи се nа nаuиn њиxоnоr писања,
snаuи реµом xоjим се пиmу и rо сnиjеnа nаµесnо. uиrа се и иsrоnара, према rоме,
nаjприjе
цифра nаjnеhе µеxаµсxе jеµиnице, sаrим цифра nепосреµnо мање µеxаµсxе
21
jеµиnице иrµ. µа ôи се пос¬еµња проuиrаnа цифра jеµиnица. На примjер, ôроj
5463 uиrамо пеr xи¬аµа uеrирисrо mеsµесеr rри.
• 3nаuење сnаxе цифре nиmецифреnоr ôроjа: (цифра nа мjесrу jеµиnица
оsnаuаnа ôроj jеµиnица, цифра nа мjесrу xи¬аµа оsnаuаnа ôроj xи¬аµа, цифра nа
мjесrу сrоxи¬аµица оsnаuаnа ôроj сrоxи¬аµица иrµ.
• 3nаuење сnиx цифара nиmецифреnоr ôроjа; (с nиmе цифара пиmе се
jеµаn ôроj) Kао mrо се ôроj пеr пиmе jеµnом цифром (5), ôроj
rриµесеruеrири пиmе се µnjема цифрама (34), ôроj µnиjеxи¬аµе пеr сrоrиnа
осамµесеr пиmе се uеrирима цифрама (2580), rаxо се nиmецифреnи ôроj пиmе с
nиmе цифара (ôроj цифара nиjе оrраnиuеn).
Раµеhи nа оnаxnим примjерима rреôа сxnаrиrи раsnиxу иsмеµу ôроjа (поjма) и
snаxа (snаxоnа)
xоjима се пиmе.
Оôjаmњење nаuиnа nа xоjи се пиmу ôроjеnи xорисnо jе поrxриjепиrи
оuиrnеµnим помаrаnима (xарrоnи jеµиnица, µесеrица, сrоrица иrµ.).
C меrоµиuxоr rnеµиmrа уuеnиxе jе µоôро упуhиnаrи µа уs сnаxи nаписаnи
иnи имеnоnаnи nиmецифреnи ôроj nаnеµу осnоnnа оôраsnоxења. Tаxо nпр. уs
ôроj 32 674 моrnо ôи се nаnоµиrи: ôроj 32 674 jе пеrоцифреnи ôроj, приµруxуjе се
сxупу xоjи има 32 674 еnемеnrа, цифра 4 jе nа мjесrу jеµиnица, цифра 7 jе nа
мjесrу µесеrица ... цифра 3 jе nа мjесrу µесеrxи¬аµица и оsnаuаnа ôроj
µесеrxи¬аµица , пиmемо и uиrамо nаjприjеµ цифру µесеrxи¬аµица, sаrим
цифру xи¬аµа иrµ. Броj 32 674 саµрxи 3 µесеrxи¬аµице , 2 xи¬аµице, 6 сrоrица
иrµ. Броj 32 674 nепосреµnи jе преrxоµnиx ôроjа 32 675 и nепосрµnи с¬еµôеnиx
ôроjа 32 673. Посrупаjуhи nа rаj nаuиn писање, uиrање и уопmrе поsnаnање
ôроjеnа ôиhе сnjесnо и смисnеnо mrо у xоnаunом приµоnоси ôо¬ем раsумиjеnању
прироµnиx ôроjеnа.
Оôjаmњаnање nаuиnа nа xоjи се пиmу nиmецифреnи ôроjеnи упоrпуњуjе се и
rаônицом мjесnиx nриjеµnосrи. Kорисrеhи се њоме rреôа оôjаmњаnаrи с¬еµеhе;
РА3РЕД МИAИ1АРДИ РА3РЕД
МИAИОНА
РА3РЕД
XИÆАДА
РА3РЕД
1ЕДИНИHА
СМИA ДМИA МИA СМ ДМ М СX ДX X С Д 1
• Cnаxа цифра nиjеnо има 10 пуrа nеhу nриjеµnосr оµ цифре µесnо;
22
nриjеµnосr сnаxе цифре sаnиси о мjесrу (сrупцу) nа xоjем jе у rаôеnи
nаписаnа.
• Tри цифре поuеnmи оµ jеµиnица, сrаn¬амо у rрупе xоjе nаsиnамо
раsреµи.
• Cnаxи раsреµ, rj. сnаxа rрупа оµ rри цифре има посеônо име: -(pаspеµ
јеµиниnа оôуxnаrа jеµиnице (осnоnnе), µесеrице, и сrоrице;
- pаspеµ xиљаµа оôуxnаrа xи¬аµе, µесеrxи¬аµице и сrоxи¬аµице;
- pаspеµ миnиона оôуxnаhа миnиоnе, µесеrмиnиоnе и сrомиnиоnе;
- pаspеµ миnијаpµи оôуxnаrа миnиjарµе, µесеrмиnиjарµе и сrомиnиjарµе,
иrµ.
(Таõеnа мјеcниx вpијеµноcти на nијевој cтpани није оrpаничена, моaе cе
пpоmиpити xоnиxо aеnимо.)
• Kаµ се ôроjеnи пиmу иsnаn rаôеnе, mrо jе nаjuеmhе, иsмеhу сусjеµnиx
раsреµа осrаn¬а се маnи раsмаx раµи преrnеµnосrи и nаxmеr uиrања
ôроjеnа.
• Броjеnе uиrамо сnиjеnа nаµесnо; xаµ у uиrању µоhемо µо раsмаxа,
иsrоnарамо име преrxоµnоr раsреµа. На примjер, ôроj 356 864 247
uиrаhемо rрисrо пеµесеr mесr миnоnа, осамсrо mеsµесеr uеrири xи¬аµе,
µnjесrо
uеrрµесеr сеµам.
И приnиxом писања ôроjеnа у rаôеnи мjесnиx nриjеµnосrи rреôа исrицаrи; са
mесr и nиmе цифара пиmе се jеµаn ôроj. Даxnе, xао mrо ôроj rри пиmемо jеµnом
цифром (3), ôроj миnиоn пеr сrоrиnа xи¬аµа rри пиmемо са сеµам цифара - 1 500
003.
На примjеру rаxnиx ôроjеnа моxе се оôjасnиrи писање nуnа у поjеµиnим
сrупцима rаôеnе. Аxо се аnаnиsом сасrаnа ôроjа усrаnоnи µа nе саµрxи nпр.
xи¬аµице иnи сrоnице, у сrупац xи¬аµа оµnосnо сrоrица пиmе се цифра 0 (jер
има nуnа xи¬аµа, оµnосnо сrоrица). Писању ôроjеnа у rаôеnу мjесnиx nриjеµnосrи
rреôа преrxоµиrи аnаnиsа сасrаnа ôроjа xаxо ôи се усrаnоnио ôроj поjеµиnиx
µеxаµсxиx jеµиnица и поrом испраnnо sаписао у rаôеnу.
Раsумиjеnању nаuиnа nа xоjи се пиmу nеnиxи ôроjеnи помаxе писање ôроjеnа
rsn. µиxrаrом xоjим се при саопmrаnању ôроjа исrиuу и nаrnаmаnаjу поjеµиnи
раsреµи и ôроjеnи µеxаµсxиx jеµиnица у њему. Tо jе посеônо xорисnо xаµа се
nеnиxи ôроjеnи пиmу иsnаn rаôеnе, паsеhи приrом nа раsмаxе иsмеhу поjеµиnиx
раsреµа.
CАБИРАЊЕ И ОДУ3ИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 100
Iраµиnо оnе цjеnиnе оôуxnаrа rри осnоnnа саµрxаjа:
• Cаôирање µnоцифреnоr и jеµnоцифреnоr ôроjа ôроjа, nпр. 45 ¹ 7,rе
• оµуsимање jеµnоцифреnоr ôроjа оµ µnоцифреnоr 58 - 7.
• Cаôирање и оµуsимање µnоцифреnиx ôроjеnа, nпр. 45 ¹ 23, 89 - 53.
Осrаnи саµрxаjи xао mrо су:
• xомуrаrиnnосr и асоциjаrиnnосr саôирања,
23
• sаnисnосr sôира и раsnиxе о unаnоnима,
• оµуsимање xао оôрnуrа раµња саôирања,
• rраnсформациjе jеµnаxосrи у jеµnаuиnе rе,
• nеjеµnаuиnе.
Tо jе осnоnица nа xоjоj се µа¬е иsrраhуjу уuеnиuxа саsnања о саôирању и
оµуsимању прироµnиx ôроjеnа и раsnиjаjу псиxиuxе спосоônосrи уuеnиxа.
Уuеnици се оспосоô¬аnаjу у примjеnи сrеuеnоr snања у рjеmаnању sаµаrаxа иs
праxrиunоr xиnоrа.
При оôраµи rиx саµрxаjа посеônа се паxња поxnања реµосnиjеµу уuења,
поnеsаnосrи саôирања и оµуsимања, посrупцима саôирања и оµуsимања, rе
сrепеnу nа xоjем су уuеnици усnоjиnи саµрxаjе уuења.
Меrоµиuxи распореµ саôирања и оµуsимања µо 100:
1. Cаôирање µnоцифреnоr и jеµnоцифреnоr ôроjа и оµуsимање
jеµnоцифреnоr ôроjа оµ µnоцифреnоr.
Оnаj посrупаx оôуxnаrа:
• а) саôирање nиmесrруxоr саµрxиоца ôроjа 10 и jеµnоцифреnоr ôроjа, 50 ¹
7 ÷ ,
• ô) оµуsимање jеµnоцифреnоr ôроjа оµ µnоцифреnоr раsnиxа jе nиmесrруxи
саµрxиnац ôроjа 10, 68 - 8,
• n) саôирање µnоцифреnоr и jеµnоцифреnоr ôроjа sôир jеµиnица мањи jе оµ
10, 63 ¹ 5,
• r) оµуsимање jеµnоцифреnоr ôроjа оµ µnоцифреnоr ôроj jеµиnица
умањеnиxа nеhи jе оµ ôроjа jеµиnица умањиrе¬а, 58 5,
• µ) саôирање µnоцифреnоr и jеµnоцифреnоr ôроjа sôир jеµиnица jе 10, 54 ¹
6,
• h) оµуsимање jеµnоцифреnоr ôроjа оµ nиmесrруxоr саµрxиоца ôроjа 10, 70 - 8,
• е) саôирање µnоцифреnоr и jеµnоцифреnоr ôроjа sôир jеµиnица nеhи jе оµ
10, 37 ¹ 8,
• x) оµуsимање jеµnоцифреnоr ôроjа оµ µnоцифреnоr преnаsеhи µесеrицу, 53
- 7 ÷ .
Саõиpање и оµуsимање µвоnиqpениx õpојева:

• а) саôирање и оµуsимање nиmесrруxоr саµрxиоца ôроjа 10, 50 ¹ 30 ÷, 90 40,
• ô) саôирање µnоцифреnоr ôроjа и nиmесrруxоr саµрxиоца ôроjа 10, 43 ¹ 20 ÷ ,
• n) оµуsимање nиmесrруxоr саµрxиоца ôроjа 10 оµ µnоцифреnоr ôроjа, 75 - 30 ÷ ,
• r) саôирање µnоцифреnиx ôроjеnа - sôир jеµиnица саôираxа мањи jе
оµ 10, 42 ¹ 27,
• µ) оµуsимање µnоцифреnиx ôроjеnа - ôроj jеµиnица умањеnиxа nеhи jе оµ
ôроjа jеµиnица умањиrе¬а, 67 24,
• h) саôирање µnоцифреnиx ôроjеnа sôир jеµиnица nеhи jе оµ 10, 47 ¹ 26,
• е) оµуsимање µnоцифреnиx ôроjеnа с преnаsом µесеrице, 85 37.
Оnаxаn меrоµиuxи распореµ уuења саôирања и оµуsимања sасnиnа се nа
приnципу посrупnосrи, оµ jеµnосrаnnиjеr xа сnоxеnиjем, оµ nаxmеr према rеxем.
Преrxоµnо усnоjеnи jеµnосrаnnиjи саµрxаjи sаjеµnиuxи су еnемеnrи у сrаром и
24
nоnом саµрxаjу уuења и оnи су среµсrnо сrицања nоnоr snања, nосиnац смисnа и
фаxrор раsумиjеnања, ôрxеr усnаjања и rраjnиjеr памhења. При уuењу rреôа
уxаsиnаrи nа sаjеµnиuxе еnемеnrе xаxо ôи се сrnориnи усnоnи µа се сnоxеnиjи
примjери саôирања и оµуsимања nе µоxиn¬аnаjу xао nепоsnаr и nоn, nеh xао
µиjеnом поsnаr саµрxаj. На rаj nаuиn осrnаруjу се µnиjе поrоµnосrи: сxрацhуjе се
nриjеме уuења, а nоnо се snање sасnиnа nа реnеnаnrnом преµsnању.
Kаµа jе риjеu о уuењу саôирања и оµуsимања µо 100 nе моxе се мимоиhи
посrупаx xоjим се иsраuуnаnа sôир оµnосnо раsnиxа µnаjу µnоцифреnиx ôроjеnа. Веh
nа поuеrxу rреôа се опреµиjеnиrи sа jеµnу иnи оôjе оnе моrуhnосrи.
Тоxом оõpаµе тpеõа пpеµnаrати учениnима pеnативно cвpcиcxоµан и
еxономичан поcтупаx cаõиpања и оµуsимања µвоnиqpениx õpојева иnи паx
cваxом учениxу пpепуcтити µа вnаcтитим cнаrама пpонаnаsи начин на xоји hе
иspачунавати sõиp оµноcно pаsnиxу.
Hpва моrуhноcт се sасnиnа nа uињеnици µа µио уuеnиxа nnасrиnим сnаrама
nе моxе проnаhи рациоnаnаn посrупаx иsраuуnаnања sôира и раsnиxе, µоx ôи
nеxима rо успиjеnаnо, аnи уs nеnиx уrроmаx nремеnа и сnаrе.
Дpуrа моrуhноcт се sасnиnа nа преrпосrаnци µа nnасrиrо проnаnаxење
посrупxа иsраuуnаnања реsуnrаrа има rраjnу nаспиrnо-оôраsоnnу nриjеµnосr.
Биnо xаxо ôиnо, nи jеµnу моrуhnосr nе rреôа апсоnуrиsоnаrи. И rамо rµjе
се уuцnицима преµnаxе посrупаx иsраuуnаnања sôира и раsnиxе има мjеаrа и
њиxоnоj nnасrиrоj иnициjаrиnи xао mrо и nасrаnnиxоnа помоh има мjесrа при
nnасrиrом уuеnиuxом проnаnаxењу посrупxа иsраuуnаnања. 3аrо jе меrоµиuxи
nаjприxnаr¬иnиjе оnо рjеmење xоjе уx¬уuуjе еnемеnrе оôиjу моrуhnосrи:
преµnаrаrи посrупаx иsраuуnаnања, аnи и поµсrицаrи уuеnиxе µа самосrаnnо
проnаnаsе пуr µо рjеmења.
Оôjаmњаnање саôирања и оµуsимања µо 100 поrxреп¬уjе се, по поrреôи,
оµrоnараjуhим оuиrnеµnим среµсrnима xао mrо су mrапиhи (при uему сnоп оµ 10
mrапиhа преµоuаnа µесеrицу, а поjеµиnаunи mrапиhи jеµиnице) иnи xарrоnuиhи с
ôроjем 10 xnаµраrnоr оônиxа преµоuаnа µесеnицу, xарrоnuиhи с ôроjем 1,
xnаµраrnоr оônиxа преµоuаnаjу jеµиnице, rе ôроjеnnа nиnиjа. Tим среµсrnима
успjеmnо се nиsуеnиsира сасrаn¬ање и расrаn¬ање ôроjеnа xоjима се опериmе, а
rаxоhер и цjеnоxупаn мисаоnи процес.
Cаôирање и оµnsимање nиmесrруxоr саµрxиоца ôроjа 10 усnаjа се помоhу
snања саôирања и оµуsимања jеµnоцифреnиx ôроjеnа: саôирање 50 ¹ 30 оµnосnо
оµуsимање 80 40 сnоµи са nа саôирање и оµуsимање ôроjеnа µесеrица, а rо су
jеµnоцифреnи ôроjеnи. Да ôи се уxаsаnо nа sаjеµnиuxе еnемеnrе у сrаром и nоnом
саµрxаjу, саôирање и оµуsимање nиmесrруxоr саµрxиоца ôроjа 10 моxе се приxаsаrи
оnаxо:
50 ¹ 30÷............ 5Д ¹ 3 Д ÷ 8 Д .........80
90- 50 ÷............ 9 Д - 5 Д ÷ 4 Д..........40
Наxоn nиsа риjеmеnиx примjера уrnрµуjе се: Саõиpају cе и оµуsимају
õpојеви µеcетиnа.
Усnаjање саôирања µnоцифреnоr и jеµnоцифреnоr ôроjа, rе оµуsимање
jеµnоцифреnоr ôроjа оµ µnоцифреnоr, sасnиnа се nа snању саôирања и оµуsимања
уnуrар прnе и µруrе µесеrице. Tаxо се nпр. ôроjеnи у sаµаrxу 43 ¹ 6 саôираjу се уs
помоh snања саôирања 3 ¹ 6 оµnосnо 13 ¹ 6, а ôроjеnи у sаµаrxу 87-5 оµуsимаjу
се помоhу snања оµуsимања 7 - 5 оµnосnо 17 5.
25
На rаj се nаuиn snање саôирања и оµуsимања ôроjеnа µо 20 rраnсфериmе nа
mире поµруujе, nа саôирање и оµуsимање µо 100, 1 000 и µа¬е. Раsумиjеnању
посrупxа саôирања и оµуsимања µо 100 приµоnосе и оµrоnараjуhи оuиrnеµnи
приxаsи xоjима се поxаsуjе µа nпр. ôроjу 53 µоµаrи ôроj 5 snаuи µоµаrи rа
jеµиnицама rоrа ôроjа, оµnосnо µа оµ ôроjа 37 оµуsеrи ôроj 3 snаuи оµуsеrи rа оµ
ôроjа jеµиnица rоrа ôроjа. (Оuиrnеµnо приxаsаrи оnу раµњу са mrапиhима, иnи
xарrоnuиhима.)
Оôраhуjуhи саôирање и оµуsимање µnоцифреnиx ôроjеnа, паxњу rреôа
поxnоnиrи реnеnаnrnом преµsnању и посrупxу саôирања оµnосnо оµуsимања.
Преµsnање уx¬уuуjе оnе саµрxаjе:
• snање сnиx преrxоµnо оôраhеnиx саôирања и оµуsимања,
• snање асоциjаrиnnосrи sа саôирање rе snање расrаn¬ања µnоцифреnиx
ôроjеnа nа sôир µесеrица и jеµиnица.
Hоcтупаx cаõиpања и оµуsимања µвоnиqpениx õpојева уxључује
pаcтављање µpуrоr чnана на sõиp µеcетиnа и јеµиниnа, а sатим cе µоµаје
оµноcно оµуsима оµ пpвоr чnана најпpије õpој µеcетиnа µpуrоr чnана, а sатим и
õpој јеµиниnа.
Приxаsаn snаxоnима, rаj посrупаx иsrnеµа оnаxо:
Дуxи оônиx
53 ¹ 26 ÷ 53 ¹ 20 ¹ 6 ÷ (53 ¹ 20) ¹ 6 ÷ 73 ¹ 6 ÷ 79
Kраhи оônиx
53 ¹ 26 ÷79
Оµуsимање:
Дуxи оônиx
86 - 23 ÷ 86 - (20 ¹ 3) ÷ (86-20 )-3 ÷ 66-3 ÷63
Kраhи оônиx
86 - 23 ÷ 63
Hpиnиxом овоr pаµа тpеõа имати на уму µа је µуaи поcтупаx cаõиpања и
оµуsимања cамо cpеµcтво xоје помаaе уcвајању xpаhеr поcтупxа.
Каµ учениnи уcвоје оcновну cтpуxтуpу поcтупxа, поcтепено cе cxpаhује
sапиc поcтупxа иsоcтављајуhи sапиcивање µјеnимичниx pаµњи.
Меhуrим и nаµа¬е се sаµрxаnа и њеrуjе раsмиm¬ање xоjим се иsраuуnаnа
sôир, оµnосnо раsnиxа у мисnима се расrаn¬а µруrи unаn и иsnоµе сnа
µjеnимиunа саôирања оµnосnо оµуsимања, а sаписуjе се само xоnаunи реsуnrаr.
Према rоме, sôир 42 ¹ 25 иsраuуnаnа се µоµаnањем прnом саôирxу nаjприjе
ôроjа 20, а sаиим ôроjа 5. Iоnорnо оôраsnаrање rnаси: 42 ¹ 25 jеµnаxо jе - 42 пnус 20
jеµnаxо jе 62, пnус 5 jеµnаxо jе 67, µаxnе, 42 пnус 25 jеµnаxо jе 67. Аnаnоrnо rоме
иsnоµи се и оµуsимање. Да ôи се саuуnао и xорисrио оnаj nаuиn раsмиm¬ања,
уuеnиxе rреôа оспосоô¬аnаrи µа расrаn¬ање µруrоr unаnа иsnоµе у сnиjесrи,
nапамеr, rе µа sаrим реµом саôираjу оµnосnо оµуsимаjу. На rаj nаuиn иsrраhиnаhе се
оµrоnараjуhа мисаоnа раµња, а уuеnици hе се оспосоôиrи µа реnаrиnnо nаxо и ôрsо
иsраuуnаnаjу sôироnе и раsnиxе µnаjу µnоцифреnиx ôроjеnа mrо jе и xоnаunи ци¬
уuења.
26
CАБИРАЊЕ И ОДУ3ИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 20
Прnо проmириnање саôирања и оµуsимања jесr проmириnање nа µруrу
µесеrицу, nа ôроjеnе µо 20. Tиме се уjеµnо sаоxруxуjе оôим ôроjеnа уnуrар xоjиx се
nаjuеmhе саôира и оµуsима nа поuеrxу mxоnоnања у осnоnnоj mxоnи. Усnаjаjу се
sаµаци саôирања и оµуsимања xоjи uиnе rsn. rаônицу саôирања и оµуsимања. Буµуhи µа
jе snање саôирања и оµуsимања µо 20 среµсrnо xоjим се усnаjаjу сnоxеnиjи
примjери rиx операциjа, оôраµи rоr rраµиnа приµаjе се nеnиxа паxња, mrо се
nаjjасnиjе оrnеµа у sаxrjеnу µа се усnоjи µо сrепеnа ауrомаrиsациjе. О усnоjеnосrи
rоr nасrаnnоr rраµиnа sаnиси уuење саôирања и оµуsимања у иµуhим раsреµима и у
усмеnом и у писмеnом оônиxу.
У сxnопу саôирања и оµуsимања µо 20 уuеnици упоsnаjу и nеxа сnоjсrnа rиx
раuуnсxиx операциjа xао mrо су xомуrаrиnnосr и асоциjаrиnnоси саôирања,
иnnерsnосr операциjа, sаnисnосr ôроjеnnе nриjеµnосrи sôира и раsnиxе о unаnоnима,
сnоnо xао snаx sа ôроj и µр. Cnе rо поxаsуjе µа уuење саôирања и оµуsимања у
прnим µnjема µесеrицама има осnоnnо snаuење, поrоrоnо аxо се има nа уму µа су
сnи rи саµрxаjи sа уuеnиxе nоnи. Cаôирање и оµуsимање ôроjеnа у иµуhим
раsреµима nису sа уuеnиxе nиmе nоnа rраhа упраnо sôоr rоrа mrо у сеôи саµрxе
jеµnосrаnnиjе, у преrxоµnим раsреµима nеh упоs-nаrе примjере саôирања и
оµуsимања.
Iраµиnо саôирања и оµуsимања µо 20 има оnаj меrоµиuxи распореµ:
а) Cаôирање ôроjа 10 и jеµnоцифреnоr ôроjа, оµnосnо оµуsимање
jеµnоцифреnоr ôроjа оµ µnоцифреnоr rаxо µа раsnиxа ôуµе 10, nпр. 10 ¹ 4
оµnосnо 15 - 5.
b) Cаôирање jеµnоцифреnоr и µnоцифреnоr ôроjа uиjи jе sôир 20,
оµnосnо оµуsимање jеµnоцифреnоr ôроjа оµ 20, nпр. 14 ¹ 6, оµnосnо 20 - 4.
c) Cаôирање jеµnоцифреnоr и µnоцифреnоr ôроjа, оµnосnо оµуsиnиање
jеµnоцифреnоr ôроjа оµ µnоцифреnоr уnуrар µруrе µесеrице, nпр. 13 ¹ 4
оµnосnо 18 5.
Cаôирање и оµуsимање преnаsеhи µесеrицу, nпр. 8 ¹ 7, оµnосnо 15-8.
d) Tаj се меrоµиuxи распореµ sасnиnа nа приnципу посrупnосrи према xоjем
се у уuењу поnаsи оµ jеµnосrаnnоr према сnоxеnом, оµ поsnаrоr према
nепоsnаrом, mrо jе sôоr xиjерарxиjсxоr пореrxа rраhе поuеrnе nасrаnе маrемаrиxе
nрnо nаxnо. 3nање jеµnосrаnnиjиx саµрxаjа иs xоjиx су сасrаn¬еnи сnоxеnиjи
примjери саôирања и оµуsимања поnеsуjу nоnо snање са сrарим уnосеhи смисао у
nоnу rраhу. Tиме се омоrуhуjе nаxmе и ôрxе уuење с nеhим раsумиjеnањем. На rоj
псиxоnоmxоj uињеnици sасnиnа се меrоµиuxи sаxrjеn sа посrоjањем реnеnаnrnоr
преµsnања xоjе омоrуhуjе раsумиjеnање nоnоr rраµиnа. 3аrо приjе уuења саôирања и
оµуsимања µо 20, сnи уuеnици мораjу распоnаrаrи реnеnаnrnим преµsnањем.
Оôраhиnање, njеxôање и поnаn¬ање саôирања и оµуsимања µо 20 поrxреп¬уjе
се оµrоnараjуhим xоnxреrиsациjама ôроjеnа и оµnоса меhу њима. Tоj сnрси моxе
посnуxиrи оµrоnараjуhи µиµаxrиuxи маrериjаn иnи mrапиhи xоjима се преµоuаnаjу
µесеrица и jеµиnице. На примjер, ôроj 14 преµоuаnа се jеµnим сnопом (µесеr
mrапиhа сnеsаnиx у цjеnиnу) и 4 mrапиhа xоjи преµоuаnаjу uеrири jеµиnице. Осим
27
mrапиhима, jеµиnице и µесеrице моrу се преµоuиrи xарrоnuиhима µесеrица и
jеµиnица иnи пnасrиunим пnоuицама.
Kаµ jе риjеu о мnаhим xоjи jоm nемаjу иsrраhеn поjам µесеrице, приxаsиnање
ôроjеnа помоhу сnопоnа mrапиhа меrоµиuxи jе опраnµаnиjе, jер се сxуп¬ање
mrапиhа у цjеnиnу nепосреµnо моxе оôаnиrи. У rом сnуuаjу сnоп оµ 10 mrапиhа
оuиrnеµnи jе приxаs µесеrице xао µеxаµсxе jеµиnице. Насупроr rоме, у приxаsу
µесеrице xарrоnuиhем се nе моxе оôаnиrи nиrи се nепосреµnо nиµи µесеr
еnемеnrарnиx jеµиnица. Tаxnо приxаsиnање мање jе оuиrnеµnо па се успjеmnиjе
xорисrи сrариjим раsреµима xаµа су уuеnици иnrеnеxrnиаnnо раsnиjеnиjи и xаµа
посjеµуjу nеhе snање о сасrаnу ôроjеnа.
Прnа rрупа sаµаrаxа, rj. саôирање 10 ¹ 5 и оµуsимање оônиxа 15 - 5,
оôjаmњаnа се уs помоh snања ôроjења µо 20 и оµ 20 µо 1 jер се nепосреµnо nаµоnеsуjе
nа упоsnаnање nиsа ôроjеnа µо 20. Уuење саôирања и оµуsимања rиx примjера
nеhиnи уuеnиxа nе sаµаjе rеmxоhе, nо ипаx ôуµе nи поrреônо, усnаjање nоnе rраhе
поxриjепиhе се оµrоnараjуhим µемоnсrрациjама.
Оôjаmњаnање саôирања и оµуsимања sаµаrаxа оônиxа 16 ¹ 4 оµnосnо 20-4
rреôа sасnоnаrи nа реnеnаnrnом преµsnању, rj. nа snању 6 ¹ 4 оµnосnо 10 - 4 и
nа оµrоnараjуhим оuиrnеµnим помаrаnима xоjима се поxаsуjе xаxо се посrупа xаµ
jе sôир jеµиnица 10 (10 jеµиnица сxуп¬а се у 1 µесеnицу). Tо саsnање sаuеrаx jе
раsумиjеnања µеxаµсxоr сисrема, а уuеnиx мnаhеr раsреµа nе моxе jе сxnаrиrи ôеs
поrреônиx оuиrnеµnиx раµњи.
На примjер, саôирање 15 ¹ 5 оuиrnеµnо се моxе приxаsаrи помоhу
µиµаxrиuxоr маrериjаnа. ( Cnоп оµ пеrnаесr mrапиhа и пеr поjеµиnаunиx
mrапиhа), иnи паx помоhу ôроjеnnе nиnиjе. Cxуп¬аjуhи у цjеnиnу mrапиhе
иsnаn сnопа, приxаsуjе се саôирање jеµиnица rиx саôираxа. Tиме се уjеµnо
uиnи оuиrnеµnим оôjаmњење µа ôроjу 15 µоµаjемо ôроj 5 rаxо µа rа µоµаjемо
jеµиnицама ôроjа 15.
Оµуsимање ôроjеnа, xао nпр. 20 - 6, rаxоhер се поrxреп¬уjе оuиrnеµnим
приxаsима (помоhу mrапиhа иnи ôроjеnnом nиnиjом) иsrраhуjуhи саsnање о rоме
µа се оµуsима rаxо mrо се ôроj 6 оµуsме оµ 1 µесеrице (mrо се приxаsуjе
раsnеsиnањем сnопа mrапиhа иs xоjеr се sаrим оµуsима 6 mrапиhа). Kарµиnаnnи
ôроj сxупа mrапиhа xоjи jе осrао jе раsnиxа ôроjеnа 20 и 6. Даxаxо, исxорисrиhе се и
snање оµуsимања jеµnоцифреnиx ôроjеnа оµ ôроjа 10, nпр. 10 5, 10 3, xао
иnсrрумеnr sа сrицање nоnоr snања.
Cаôирање и оµуsимање уnуrар µесrице, 14 ¹ 5 оµnосnо 18 - 3, rаxоhер се
оôjаmњаnа маnипуnисањем xоnxреrnим оôjеxrима, ôроjеnnом црrом и
реnеnаnrnим преµsnањем. у оnом примjеру snањем 4 ¹ 5 оµnосnо 8 3.
Cnе rе раµње с µиµаxrиuxим маrериjаnом иsnоµе уuеnици, а посеônо rо
rреôаjу uиnиrи оnи xоjима jе rаxnа помоh поrреônа. Не смиjе се, меhуrим,
sаôораnиrи µа су раµње с xоnxреrnим оôjеxrима само помоhnо среµсrnо xоjе се
nапуmrа xаµ jе уuеnиx спосоôаn sаµаrаx риjеmиrи ôеs rе помоhи. Cnе mrо уuеnиx
моxе риjеmиrи миm¬ењем, сnоjим умом, rреôа rаxо и рjеmаnаrи!
Cаôирање µnаjу jеµnоцифреnиx ôроjеnа и оµуsимање jеµnоцифреnоr оµ
µnоцифреnоr ôроjа преnаsеhи µесеrицу (8 ¹ 7,16 9), nаjсnоxеnиjи су примjери
rиx операциjа у µруrом раsреµу xоjи µиjеnу уuеnиxа приuињаnа rеmxоhе. Наиме,
µруrи unаnоnи у rим sаµацима, саôираx оµnосnо умањиnац, sа уuеnиxе µруrоr
раsреµа реnаrиnnо су nеnиxи ôроjеnи xоjе rреôа µоµаrи оµnосnо оµуsеrи. 3аrо при
28
саôирању и оµуsимању rаxnиx ôроjеnа rреôа уuиnиrи приnиunо nеnиx xораx (nа
ôроjеnnоj nиnиjи) µа ôи се µоmnо µо sôира оµnосnо раsnиxе.
Tраµициоnаnnа меrоµиxа поuеrnе nасrаnе маrемаrиxе смаrра µа jе уsроx
rеmxоhа преnаs преxо µесеrице, xоjа xао nеxа меhа оrеxаnа саôирање и оµуsимање.
uиnи се, ипаx, µа jе rnаnnи уsроx rеmxоhа nеnиuиnа ôроjа xоjи се µоµаjе оµnосnо
оµуsима. Kаµа ôи µесеrица ôиnа уsроx rеmxоhа, с праnом ôи се моrnо пиrаrи µа nи у
саôирању и оµуsимању и преnаs преxо осrаnиx ôроjеnа rаxоhер сrnара rеmxоhе?
Crnараjу nи nеmxоhе преnаsи преxо ôроjеnа nпр. 9 и 11 при рjеmаnању sаµаrаxа xао
mrо су 7 ¹ 6 оµnосnо 15 - 9? Оuиrо rаxnо се rумаuење nе моxе приxnаrиrи jер ôи rо
snаuиnо µа и сnи осrаnи ôроjеnи моrу уsро-xоnаrи rаxnе rеmxоhе. 3аrо xао
nаjnjероnаrnиjи уsроx rеmxоhа у саôирању и оµуsимању, преnаsеhи µесеrицу, осrаjе
реnаrиnnа nеnиuиnа ôроjа xоjи се µоµаjе оµnосnо оµуsима. На rо упуhуjу и
меrоµиuxи посrупци sамиm¬еnи xао помоh уuеnицима xоjима jе rаxnа помоh
поrреônа. Inаnnо оôи¬еxjе посrупаxа jе смањиnање ôроjа xоjи се µоµаjе оµnосnо
оµуsима, с ци¬ем µа се оnаxmа проnаnаxење sôира оµnосnо раsnиxе. Јеµаn се rаxаn
посrупаx sасnиnа nа расrаn¬ању ôроjа xоjи се µоµаjе, оµnосnо оµуsима, µруrи nа
nепромjеn¬иnосrи раsnnxе и sôира, а rреµ nа иsjеµnаuаnању саôираxа.
Раsмоrриhемо сnаxи оµ rиx посrупаxа.
Cаôирање оµnосnо оµуsимање преnаsеhи µесеrицу расrаn¬ањем µруrоr unаnа
иsrnеµа оnаxо: 8 ¹ 7 ÷ 8 ¹ 2 ¹ 5 оµnосnо 15 7 ÷ 15 5 - 2 . Даxnе, µруrи се unаn
расrаn¬а rаxо µа се умjесrо jеµnоr nеhеr µоµаjу, оµnосnо оµуsимаjу µnа мања ôроjа
и rо реµом xаxо jе sаписаnо. Cмањуjуhи µруrи unаn расrаn¬ањем nа µnа ôроjа,
µоисrа се оnаxmаnа саôирање, оµnосnо оµуsимање jер се µоµаjу, оµnосnо
оµуsимаjу ôроjеnи мањи оµ sаµаnиx. Меhуrим, иаxо nа прnи поrnеµ иsrnеµа
jеµnосrаnаn, посrупаx jе sапраnо µосrа сnоxеn, jер уx¬уuуjе nиs мисаоnиx
µjеnаrnосrи xоjе се мораjу исnоµиrи сиnxроnиsоnаnо и симуnrаnо µа ôи се µоmnо
µо реsуnrаrа. Tеxиnа рjеmаnања nеxоr sаµаrxа упраnо и jесr у xоnиuиnи и
xnаnиrеrу мисаоnиx операциjа xоjе се мораjу оôаnиrи µа ôи се µоmnо µо рjеmења.
Посмаrраjмо примjер саôирања 8 ¹ 7 ÷. Да ôи се rим посrупxом саôраnи nаnеµеnи
ôроjеnи, ôроj 7 се мора расrаnиrи nа µnа ôроjа оµ xоjиx jеµаn µоµаr ôроjу 8 µаjе
ôроj 10, rj. nа 2 и 5. Tо паx преrпосrаn¬а моrуhnосr µа се симуnrаnо иsnеµу µnиjе
мисаоnе раµње: расrаn¬ање ôроjа 7 nа µnа оµrоnараjуhа ôроjа и µоµаnање jеµnоr оµ
њиx (nе ôиnо xоjеr!) ôроjу 8 µа ôи се µоôиnо 10. Умjесrо µа оnаxmа, nеxим
уuеnицима rо оrеxаnа иsраuуnаnање sôира. Tеmxоhа nасrаjе sôоr nемоrуhnосrи
симуnrаnоr иsnоhења расrаn¬ања ôроjа (уs оµреhеnи усnоn) и µоµаnање прnом
саôирxу jеµnоr оµ rаxо µоôиnеnиx µnаjу ôроjеnа.
Неmrо jеµnосrаnnиjе, аnи сnиunе мисаоnе аxrиnnосrи sаxrиjеnа и посrупаx при
оµуsимању преnаsеhи µесеrицу. Ипаx, сиrуациjа jе nеmrо µруrаuиjа, jер расrаn¬ање
µруrоr unаnа оnаxmаnа uињеnица µа се иs sаµаrxа nепосреµnо моxе nиµjеrи jеµаn
оµ ôроjеnа nа xоjе rреôа расrаnиrи умањиrе¬ rо поxаsуjе цифра nа мjесrу
jеµиnица у умањеnиxу. У примjеру 15 8, посмаrраjуhи sаµаrаx уuеnиx nепосреµnо
µоsnаjе µа jеµаn оµ ôроjеnа nа xоjи се расrаn¬а умањиrе¬ мора ôиrи ôроj 5 (ôроj nа
мjесrу jеµиnица у умањеnиxу) xоjи оµуsеr оµ ôроjа 15 µаjе 10, mrо snаuаjnо оnаxmаnа
расrаn¬ање, а sаrим и оµуsимање. 3ôоr rоrа jе примjеnа rоr посrупxа у оµуsимању
успjеmnиjа nеrо у саôирању. Cnе у сnему сnаôиjим уuеnицима rаj посrупаx поnеxаµ
nиmе оrеxаnа nеrо mrо оnаxmаnа саôирање и оµуsимање преnаsеhи µесеrицу.
Неприnиxа jе rим nеhа mrо се раµи о сnаôиjим уuеnицима, спосоônиjи иоnаxо
рjеmаnаjу rаxnе sаµаrxе ôеs помоhnоr посrупxа и среµсrnа.
29
Tеmxоhе mrо иx сrnара nаnеµеnи посrупаx snаuаjnо се уônаxаnаjу примjеnом
посrупxа xоjи се sасnиnа nа nепромjеn¬иnосrи sôира и раsnиxе. 3nање rоr сnоjсrnа
sôира и раsnиxе моxе ôиrи среµсrnо саôирања и оµуsимања, аnи само уs усnоn µа jе
преrxоµnо rраjnо и с раsумиjеnањем усnоjеnо. Уs преrпосrаnxу µа jе rаj усnоn
испуњеn моxе се rnрµиrи µа примjеnа посrупxа nе sаµаjе rоrоnо nиxаxnе rеmxоhе,
jер се µоµаjе оµnосnо оµуsима nе ôиnо xоjи ôроj, nеrо оnаj xоjи µоµаr прnом
саôирxу µаjе ôроj 10, а оµ unаnоnа раsnиxе оµуsима се иsnос jеµиnица умањеnиxа.
Примjеnа rоr посrупxа иsrnеµа оnаxо:
8 ¹ 7 ÷ (8 ¹ 2) ¹ (7 - 2) ÷ 10 ¹ 5 ÷ 15
1 5 - 7 - ( 1 5 - 5 ) - ( 7 - 5 ) ÷ 1 0 - 2 ÷ 8.
Даxnе, прnом се саôирxу µоµаjе ôроj 2 µа ôи се µоôио ôроj 10, а оµ µруrоr се
саôирxа оµуsима rаj исrи ôроj xаxо се sôир nе ôи промиjеnио. При оµуsимању оµ
умањеnиxа се оµуsима ôроj 5 (ôроj jеµиnица) µа ôи се µоôио ôроj 10, а µа се раsnиxа
nе ôи промиjеnиnа оµ умаnиrе¬а се оµуsима исrи rаj ôроj. 3nаjу nи се сnоjсrnа sôира
и раsnиxе, rе примjењуjуhи rо snање у саôирању и оµуsимању преnаsеhи µесеrицу,
nоnа rраhа се преrnара у сrару, nеh приjе поsnаrу. Наиме, rsn. nоnа rраhа у rом
сnуuуjу nе саµрxи nиmrа nоnо, осим mrо се unаnоnима sôира и раsnиxе nе µоµаjе
оµnосnо оµуsима ôиnо xоjи ôроj nеrо оnаj xоjи µоµаr, оµnосnо оµуsеr оµ прnоr
unаnа jеµnаxосrи µаjе ôроj 10. 3аrо jе примjеnа rиx сnоjсrаnа sôира и раsnиxе у
саôирању и оµуsимању преnаsеhи µесеrицу и sа сnаôиjе уuеnиxе nаxmи и
поµсrицаjnиjи пуr µо рjеmења sаµаrxа. Посrупаx има и rу преµnосr mrо уuеnиxе
оспосоô¬аnа µа се у рjеmаnању sаµаrxа xорисrе маrемаrиuxим sаxоnиrосrима, а rо
њиxоnом уuењу µаjе µуô¬и и rраjnиjи смисао.
Tреhи посrупnx xоjим се nасrоjи оnаxmаrи саôирање преnаsеhи µесеrицу
sасnиnа се nа саôирању исrиx саôираxа. Буµуhи µа уuеnици реnаrиnnо nаxо
иsраuуnаnаjу sôироnе jеµnаxиx ôроjеnа, rа се uињеnица xорисrи и у саôирању
nеjеµnаxиx ôроjеnа (7 ¹ 8, 6 ¹ 7 и сn.), сnоµеhи саôирање nа саôирање исrиx
саôираxа. На примjер, sаµаrаx 7 ¹ 8 риjеmио ôи се nа rаj nаuиn оnаxо: 7 ¹ 8 ÷ 7 ¹ 7
¹ 1 ÷ 14 ¹ 1 ÷ 15, преnоµеhи rа у саôирање jеµnаxиx саôираxа уs µоµаnање осrаrxа,
rj. ôроjа 1. Но и rаj посrупаx преrпосrаn¬а оµrоnараjуhе преµsnање ôеs xоjеrа се nе
моxе успjеmnо примjењиnаrи, а rо jе snање расrаn¬ања ôроjеnа и snање саôирања
jеµnаxиx ôроjеnа. Наjnеhу помоh посrупаx пруxа оnима xоjи rим snањем
распоnаxу, а rо су nаjuеmhе уuеnици xоjи и ôеs rе помоhи саôираjу преnаsеhи
µесеrицу.
Cnи посrупци саôирања и оµуsимања преnаsеhи µесеrицу само су помоhnо
среµсrnо xоjе сnуxи посrиsању rnаnnе сnрxе, а rо jе nепосреµnо иsраuуnаnање sôира
и раsnиxе. Моrу nи уuеnици саôираrи и оµуsимаrи ôеs помоhи rиx посrупаxа, rреôаjу
rаxо и раµиrи. Hи¬ jе поuеrnе nасrаnе маrемаrиxе µа се саôирање и оµуsимање µо 20
прnо сxnаrи, а sаrим усnоjи µо сrепеnа ауrомаrиsациjе. Оnима xоjима jе помоh
поrреônа rреôа омоrуhиrи µа се посnуxе nеxим оµ оnиx посrупаxа иnи, паx, mrо jе
jоm ôо¬е, µа проnаhу nеxи сnоj nиunи посrупаx.
ПРОШИРИВАЊЕ ПОЈМОВА САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА БРОЈЕВА
Наxоn поuеrnоr упоsnаnања саôирања и оµуsимања ôроjеnа µо 20, уuunиuxо snање rиx
операциjа проmируjе се усnаjањем маrемаrиuxиx саµрxаjа xао сrо су:
30
• rермиnи sа имеnоnање ôроjеnа,
• реnациjа и операциjа,
• sамjеnа мjесrа саôираxа (xомуrаrиnnосr),
• уµруxиnање саôираxа (асоциjаrиnnосr),
• ôроj nуnа у саôирању и оµуsимању (nеуrраnnи еnемеnr),
• оµуsимање xао оôраrnа операциjа саôирања,
• sаnисnосr sôира и раsnиxе о unаnоnима,
• сnоnо xао snаx sа ôроj,
• nеjеµnаuиnе.
Усnаjањем rиx саµрxаjа оôоrаhуjе се nаспиrnо-оôраsоnnи процес поuеrnе
nасrаnе маrемаrиxе, с nиmе раsумиjеnања саsnаjу се nеsе и оµnоси меhу ôроjеnима,
ôо¬е се упоsnаnаjу маrемаrиuxе sаxоnиrосrи, а уuеnици се осим с раsnиuиrом
rеxnиxом сусреhу и с nриjеµnим маrемаrиuxим саµрxаjима. Cnаôосr rраµициоnаnnе
поuеrnе nасrаnе маrемаrиxе ôиnа jе упраnо у rоме mrо се уuење маrемаrиxе
реµуxоnаnо само nа раuуnсxу rеxnиxу. Пос¬еµица jе ôио оµôоjаn и nеrаrиnаn
емоциоnаnnи оµnос уuеnиxа према rоj nауци. У уuењу маrемаrиxе rи саµрxаjи
уnосе µраx проônемсxиx сиrуациjа, mrо сrимуnиmе и поrиuе уuеnиuxу
раµоsnаnосr, и nасrаnу uиnи sаnим¬иnом и приnnаunом. 3ôоr сnеrа nаnеµеnоr
усnаjање rиx саµрxаjа µоôра jе поµnоrа sа сrnарање поsиrиnnоr емоциоnаnnоr
оµnоса према маrемаrици, а rо jе упиаnо jеµаn оµ ци¬еnа xоjи се xеnи осrnариnаrи
поuеrnом nасrаnом маrемаrиxе.
У оôраhиnању rреôа се приµрxаnаrи исrиx меrоµиuxиx приnципа xоjи nриjеµе
sа усnаjање операциjа саôирања и оµуsимања прироµnиx ôроjеnа: поnаsиrи оµ
маrериjаnnиx раµњи с xоnxреrnим оôjеxrима - µиµаxrиuxи маrериjаn - и nапреµоnаrи
према апсrраxrnим раµњама с поjмоnnим оôjеxrима, ôроjеnима. Да ôи ôиnе иsnор
nоnиx саsnаjа сnе rе раµње мораjу ôиrи nnасrиrа аxrиnnосr сnаxоr поjеµиnоr уuеnиxа,
а µа ôи посrаnе меnrаnnе, раµње с xоnxреrnим оôjеxrима µос¬еµnо се мораjу
оôраsnаrаrи rоnором. Уsасrопnим иsnоhењем и rоnорnим оôраsnаrањем иsrраµиhе
се меnrаnnа раµња и сxnаrиrи њеn саµрxаj, а xаµ се rо посrиrnе уnоµе се
маrемаrиuxи sаписи xоjима се прrxаsуjу,
3а усnаjање маrемаrиuxиx саµрxаjа snаuаjаn jе и оnаj меrоµиuxи сrаn; cве
cаµpaаје најпиије тpеõа упоsнати у cxупу õpојева µо 20, евентуаnно µо 30, а
потом и на оcтаnим õpојевима. Tаj се сrаn опраnµаnа са µnа раsnоrа:
• прnи jе uињеnица µа раµеhи с мањим ôроjеnима уuеnици nаxmе и
ôрxе уоmаnаjу оµnосе и nеsе у оµреhеnоj rраhи.
• Друrи jе раsnоr mrо се nа rаj nаuиn упоsnаrи саµрxаjи nаxо
rраnсфериmу nа µруrа поµруujа ôроjеnа µо 100, 1 000, 10 000 и µа¬е.
31
Crеuеnа у jеµnом, а sаrим rраnсферираnа у µруrо поµруujе, rа се snања у
nоnом поµруujу иµеnrифиxуjу xао еnемеnаr xоjи посrаjе среµсrnо раsумиjеnања
nоnе nасrаnnе rраhе.
Математичxи теpмини. Прnи саµрxаj xоjим се проmируjе уuеnиuxо snање
саôирања и оµуsимања прироµnиx ôроjеnа су rермиnи sа оsnаuаnање ôроjеnа,
реnациjа и операциjа. Hи¬ уuења маrемаrиuxиx rермиnа jе µnоjаx:
• усnаjање rермиnа xоjима се поjеµиnи маrемаrиuxи оôjеxrи имеnуjу и
• поjмоnnоr саµрxаjа xоjи се rермиnом оsnаuаnа.
Усnаjаjуhи, НПР: теpмин cаõиpаx, оcим имена тpеõа упоsнати и qунxnију
õpоја xоји cе тим теpмином именује, тј. то је õpој xоји cе cаõиpа, иnи уs
rермиnе sôир и раsnиxа, осим имеnа rреôа усnоjиrи и уnоrу ôроjеnа xоjи се rаxо
имеnуjу, тј. то cу õpојеви xоји cе иspачунавају cаõиpањем оµноcно оµуsимањем.
Уs rермиnе nиmе (пnус) оµnосnо мање (миnус) rреôа поnеsиnаrи њиxоnо snаuење,
rj. оnи оsnаuаnаjу раµњу xоjу rреôа иsnесrи са sаµаnим ôроjеnима.
Уuење маrемаrиuxиx rермиnа у nеxим jе аспеxrима сnиunо уuењу риjеuи и
њиxоnоr snаuења у маrерњем jеsиxу. Tо jе у осnоnи процес усnаjања поjеµиnиx
риjеuи и њиxоnоr поjмоnnоr саµрxаjа xоjи се оsnаuаnа. 3аrо jе уuење маrемаrиuxиx
rермиnа µуrоrраjаn и xоnrиnуираn процес xоjи се реаnиsуjе µос¬еµnом и
праnиnnом сnаxоµnеnnом упоrреôом, поuеnmи оµ прnоr раsреµа осnоnnе mxоnе.
Уuење hе ôиrи успjеmnиjе ôуµу nи и nасrаnnиx и уuеnиx у сnаxоµnеnnом раµу
испраnnим rермиnима оsnаuаnаnи оµrоnараjуhе маrемаrиuxе оôjеxrе, а µоôро hе
ôиnи ôуµе nи се оôjаmњаnао поjмоnnи саµрxаj xоjи се rермиnом имеnуjе. Није
µоõpа пpаxcа xоја учење теpмина cвоµи на иsrоваpање појеµиниx pијечи-
теpмина тpаaеhи cамо именовање оõјеxта. Даxаxо, rо jе поrреônо, аnи nиjе
µоnо¬nо. Теx оõјаmњавање qунxnије оõјеxта xоји cе именује упуhује на
пpави cаµpaај теpмина.
У nеsи с уuењем маrемаrиuxиx rермиnа jаn¬а се и пиrање rреôа nи
осим српсxиx, xрnаrсxиx и ôоmњаuxиx усnаjаrи и иnrерnациоnаnnе
маrемаrиuxе rермиnе? Аxо rреôа, xоjим реµосnиjеµом? Наjприjе уuиrи
српсxе па sаrим осrаnе rермиnе иnи паx исrоnремеnо и jеµnе и µруrе? Tа су
пиrања аxrуеnnа sаrо mrо sа мnоrе маrемаrиuxе поjмоnе у српсxом jеsиxу nе
посrоjе оµrоnараjуhи rермиnи. Непосrоjање оµrоnараjуhиx rермиnа у
српсxом jеsиxу rе snаuаjnа упоrреôа иnrерnациоnаnnе rермиnоnоrиjе nа
nиmим nиnоима mxоnоnања упуhуjе µа се nеh оµ поuеrxа маrемаrиuxоr
оôраsоnања уs српсxе уnоµе и иnrеnациоnаnnи rермиnи. Меµуrим, иs
меrоµиuxиx раsnоrа прnи rермиn xоjи уuеnиx усnаjа мора ôиrи nа српсxом
jеsиxу. Даxаxо, аxо rаxаn посrоjи. Tеx nаxоn rоrа уnоµи се иnrерnациоnаnnи. У
µа¬њем раµу jеµnаxопраnnо rреôа xорисrиrи и jеµnе и µруrе rермиnе.
Комутативноcт sа cаõиpање пpеµcтавља sначајно пpоmиpење
ученичxоr sнања о cаõиpању. Тим cаµpaајима иsrpаµује cе cаsнања о
томе µа вpијеµноcт sõиpа не sавиcи о поpетxу cаõиpаxа.
Yпоsнавање xомутативноcти sа cаõиpање у почетној наcтави
математиxе повеsује cе уs оµrоваpајуhе матеpијаnне pаµње xао mто је
32
xомутативноcт уније cxупова. Мисаоnа раµња sамjеnе мjесrа саôираxа
иsnоµи се иs xnаnrиrаrиnnиx оµnоса реаnnосrи, а процес уuења усxnаµуjе
се с псиxоnоmxим sаxоnиrосrима формирања меnrаnnиx операциjа.
Посrупаjуhи rаxо, уuеnици оrxриnаjу µа µо исrоr xарµиnаnnоr ôроjа уnиjе
µоnаsи уµруxе nи се сxупоnи оµ 5 и 3 еnемеnrа иnи сxупоnи оµ 3 и 5
еnемеnаrа:
Kорисrеhи се мnоmrnом rаxnиx раµњи, иsrраµиhе се опmе саsnање µа
sамjеnа мjесrа саôираxа nе уrиuе nа sôир, nе миjења rа. Cаsnање hе ôиrи
xnаnиrеrnо ôуµе nи се sасnиnаnо nа раµњама uиjи jе саµрxаj xомуrаrиnnосr
уnиjе сxупоnа и саôирање ôроjеnа. Tе се раµње мораjу rоnором оôраsnаrаии
xаxо ôи се саsnање xомуrаrиnnосrи саôирања уsµиrnо nа поjмоnnи, мисаоnи
nиnо.
Kаµ се упоsnа сnоjсrnо nепромjеn¬иnосии sôира, xомуrаrиnnосr
саôирања моxе се приxаsаrи и помоhу rоrа сnоjсrnа. Примjењуjуhи rа уuеnици
посrепеnо оrxриnаjу xаxо sамjеnа мjесrа саôираxа nе миjења ôроjеnnу nриjеµnосr
sôира, rе xаxо се иs jеµnаxосrи 4 ¹ 3 ÷ 7 µоôиjа jеµnаxосr 3 ¹ 4 ÷ 7. Еnо примjера:
4 ¹ 3 ÷ 7
4 ¹ 3 ÷ (4 - 1) ¹ (3 ¹ 1) ÷ 3 ¹ 4 ÷ 7
Иnи nа примjер:
12 ¹ 8 ÷ 20
12 ¹ 8 ÷ (12 -4) ¹ (8 ¹ 4) ÷ 8 ¹ 12 ÷20
Tоxом оnоr раµа уuеnиxе упоsориrи µа се саôирцима nе µоµаjе и nе оµуsима
ôиnо xоjи ôроj nеrо раsnиxа sаµаnиx саôираxа: оµ nеhеr саôирxа rа се раsnиxа
оµуsима, а мањем се µоµаjе.
Аcоnијативноcт cаõиpања nаjприроµnиjе hе се упоsnаnаrи аxо се поhе оµ
проônема xаxо саôраrи nиmе саôираxа 5 ¹ 2 ¹ 3 ¹ 1 ¹ 4 ÷ . Рjеmаnаjуhи rаxnе
sаµаrxе, уuеnици uе оrxриrи µnиjе nаxnе uињеnице:
• µа jе саôирање ôроjеnа операциjа, rj. µа се оµnоси nа µnа ôроjа rе,
• µа nаuиn уµруxиnања саôираxа nе миjења sôир.
Успореµôе раµи, xорисnо jе испиrаrи nриjеµи nи rо и sа оµуsимање.
Да ôи се сприjеuиnо поисrоnjеhиnање rоrа сnоjсrnа са сnоjсrnом
xомуrаrиnnосrи, тpеõа уочити µа cе xомутативноcт оµноcи на поpеµаx
cаõиpаxа, а аcоnијативноcт на уµpуaивање cаõиpаxа. У jеµnаxосrи (2 ¹ 3) ¹ 4
÷ 9 и у jеµnаxосrи 2 ¹ (3 ¹ 4) ÷ 9 пореµаx саôираxа jе исrи, аnи jе раsnиuиr nаuиn
њиxоnоr уµруxиnања. Да ôи се, µаxnе, моrnо rоnориrи о асоциjаrиnnосrи
sôраjања, мораjу посrоjаrи rри саôирxа µа ôи се примjеnиnо сnоjсrnо
асоциjаrиnnосrи, µоx jе сnоjсrnо xомуrаrиnnосrи моrуhе у саôирању nаjмање
µnаjу саôираxа, у uему jе nаxnа раsnиxа иsмеhу rиx µnаjу сnоjсrаnа sôира.
Да õи cе xонxpетиsоваnа ментаnна опеpаnија cаõиpања тpију cаõиpаxа,
cвојcтво аcоnијативноcти sа cаõиpање у почетној наcтави математиxе
33
оõјаmњава cе оµrоваpајуhим pаµњама cа cxуповима xонxpетниx пpеµмета.
Уµруxиnањем rриjу сxупоnа nа раsnиuиrе nаuиnе: пpви и µpуrи, а sатим тpеhи,
оµnосnо µpуrи и тpеhи, а потом пpви, µаxnе, (А U Б) U H оµnосnо А U (Б
U H), уuеnици hе посrепеnо оrxриnаrи uињеnицу µа ôроj еnемеnаrа у
уµруxеnом сxупу у оôа сnуuаjа осrаjе nепромиjењеn. Tаxnа уµруxиnања
уuеnици иsnоµе сnоjим µиµаxrиuxим маrериjаnом, а sаµаrxе sа rу сnрxу rреôа
уsимаrи иs њима поsnаrе оxоnиnе.
Раsnиuиrо уµруxиnање rриjу сxупоnа моxе се и rрафиuxи приxаsаrи mrо
приµоnоси µиnамиunосrи nасrаnе и праxrиunосrи раµа. Tреôа rа поnеsиnаrи уs
оµrоnараjуhе сиrуациjе у реаnnосrи. На примjер: nа прnоj сrаnици у ауrоôус су
уmnа 3 пуrnиxа, nа µруrоj 4 пуrnиxа, а nа rреhоj 2 пуrnиxа. Kоnиxо jе пуrnиxа
уmnо у ауrоôус? Уµруxуjуhи сxупоnе пуrnиxа nа раsnиuиrе nаuиnе, иnусrроnаhе
се uињеnица µа ôроj пуrnиxа xоjи су уmnи у ауrоôус осrаjе nепромиjењеn
nеsаnисnо о реµосnиjеµу уµруxиnања сxупоnа. Моxе се nапраnиrи и rрафиuxи
приxаs. Уnоhењем sаписа асоциjаrиnnосrи sа саôирање у оônиxу (а ¹ ô) ¹ ц ÷ а ¹
(ô ¹ ц) уuиnиr hе се µа¬њи xораx у иsrраµњи rоrа поjма. 3апис се уnоµи поmrо
се преrxоµnим раµом с xоnxреrnим преµмеrима (µиµаxrиuxи маrериjаn)
иsrраµи мисаоnа раµња с ôроjеnима и њиxоnим оµnосима у асоциjаrиnnосrи
саôирања. Поnеsуjуhи sапис уs уµруxиnање rриjу сxупоnа, µоôиjа се иsраs
оônиxа: (3¹ 4)¹ 2 ÷ 7 ¹ 2 ÷ 9 оµnосnо 3 ¹(4¹ 2) ÷ 3 ¹ 6 ÷ 9. Уuеnицима
nепоsnаr еnемеnаr у rом иsраsу су snаxоnи sаrраµа ( ). Tреôа оôjасnиrи њиxоnо
snаuење. Наjприjе се оôjаmњаnа nаuиn писања (sаxриnиjеnом nиnиjом), sаrим
nаsиn (sаrраµе) и mrа snаuе (µа cе најпpије иspачунава оно mто је њима
sаrpаµено).
Оµуsимање xао cупpотна pаµња cаõиpања. Tим rермиnима оsnаuаnа се nеsа
саôирања и оµуsимања xоjа се sаписуjе snаxоnима: а - ô ÷ ц jер jе ц ¹ ô ÷ а mrо
омоrуhуjе µа се иs jеµnаxосrи nпр. 5 ¹ 3 ÷ 8 приjеhе у jеµnаxосr 8 5 ÷ 3.
Усnаjаjуhи nасrаnnо rраµиnо уuеnици µоsnаjу µа оµуsеrи ôроj ô оµ ôиоjа а snаuи
проnаhи ôроj ц, xоjи µоµаr ôроjу ô µаjе ôроj а. Иsrраhуjе се саsnање о оµуsимању
xао операциjи xоjом се иs поsnаrоr sôира и jеµnоr саôирxа иsраuуnаnа nепоsрrаrи
саôираx, rj. аxо jе а ¹ ô ÷ ц rаµа jе ц ô ÷ а. Оµуsимање xао оôраrnа раuуnсxа
раµња xорисrи се у примjерима оµуsимања ôроjеnа rµjе се реsуnrаr проnаnаsи
(проnjераnа) µоµаnањем раsnиxе умањиrе¬у: 47 - 39 ÷ 8 jер jе 8 ¹ 39 ÷ 47. C
rnеµиmrа nаспиrања и оôраsоnања упоsnаnање поnеsаnосrи rиx операциjа jе
пnоµоnосnо jер аxrиnира уuеnиxоnе иnrеnеxrуаnnе спосоônосrи и поµсruе
сrnарање поsиrиnnоr емоциоnаnnоr оµnоса према уuењу маrемаrиxе.
Оôраhиnање оnоrа nасrаnnоr rраµиnа поrxреп¬уjе се оµrоnараjуhим раµњама
са сxупоnима xоnxреrnиx преµмеrа (µиµаxrиuxи маrериjаn) с ци¬ем µа се
xоnxреrиsуjе апсrраxrnи саµрxаj уx¬уuеn у поjам оµуsимања xао оôраrnе раuуnсxе
раµње. Веsа саôирања и оµуsимања xоnxреrиsуjе се исrоnремеnим оµуsимањем и
уµруxиnањем сxупоnа: поnаsи се оµ оµуsимања сxупоnа (А \ Б ÷ H) (Б jе поµсxуп А)
и преnаsи nа уµруxиnање (H U Б ÷ А). НПР: поcтавља cе cxуп оµ 5 еnемената,
34
оµуsима поµcxуп оµ 2 еnемента и µоõија pаsnиxа оµ 3 еnемента xојој cе потом
µоµаје поµcxуп оµ 2 еnемента и поновно µоõија cxуп уµ 5 еnемената:
Буµуhи µа jе rа раµња сасrаn¬еnа оµ nеxоnиxо µиjеnоnа rреôа jе иsnоµиrи
посrепеnо xаxо ôи jу уuеnици раsумjеnи. Раsумијевању њеsина cаµpaаја
пpиµонијеhе rовоpно оõpаsnаrање: пеr мање µnа jе rри, rри nиmе µnа jеµnаxо jе
пеr. Да ôи се апсrраxоnаnе nеnаxnе поjеµиnосrи (сxупоnи и прироµа еnемеnаrа)
и rеnераnиsоnаnо nаxnо, уuеnиxе rреôа поµсrицаrи µа у rоnорnом исxаsу nаnоµе
само nаxnо, а rо су ôроjеnи и оµnоси меµу њима: 5 мање 2 jе 3 jер jе 2 ¹ 3 jе 5.
Kаµа се сxnаrи саµрxаj иnnерsnосrи саôирања и оµnsимања, приxаsуjе се
маrемаrиuxим snаxоnима: 8 5 ÷ 3 jер jе 3 ¹ 5 ÷ 8- 3апис се уnоµи nаxоn mrо су
уuеnици сxnаrиnи поjмоnnи саµрxаj иnnерsnосrи rиx операциjа xаxо ôи се
сприjеuиnо оперисање snаxоnима ôеs раsумиjеnања њиxоnоr snаuења.
Да ôи саsnање о nеsи саôирања и оµуsимања ôиnо поrпуnиjе, уuеnиxе rреôа
поµсrицаrи µа rе sаписе посмаrраjу и sµесnа nа nиjеnо поnаsеhи оµ саôирања: 3 ¹ 5
÷ 8 jер jе 8 - 5 ÷ 3. Раsумиjеnању rиx иsраsа приµоnоси приxаsиnање њиxоnоr
snаuења раµњама са сxупоnима µиµаxrиuxоr маrериjаnа, uиме се осrnаруjе пуr
саsnаnања оµ апсrраxrnоrа према xоnxреrnом, xао µопуnа оnоме оµ xоnxреrnоrа
према апсrраxrnом.
Bpој 0 у sõpајању и оµуsимању. Усnаjаjуhи оnо rраµиnо, уuеnици hе µоhи µо rриjу
саsnања:
a) Аxо се nуnа µоµа nеxом ôроjу, rаj ôроj се nе миjења, 5 ¹ 0 ÷ 5.
b) Аxо се nуnи µоµа nеxи ôроj, rаj ôроj се nе миjења, 0 ¹ 5 ÷ 5, оµnосnо sôир
nуnе и rоr ôроjа jе rаj ôроj.
c) Аxо се оµ nеxоr ôроjа оµуsме nуnа, rаj се ôроj nеhе промиjеnиrи, оµnосnо
раsnиxа nеxоr ôроjа и nуnе jе rаj ôроj.
7 - 0 ÷ 7.
Упоsnаnање nуnе у саôирању и оµnsимању rреôа sасnиnаrи nа оµrо-nараjуhим
емпириjсxим сиrуациjама xаxnе се nаnаsе у раsnиuиrим rеxсrуаrnим sаµацима, nпр.
Мира jе µоôиnа 5 jаôуxа оµ сrрица, а оµ сrриnе nиjе µоôиnа nиjеµnу (rj. µоôиnа jе
nуnу jаôуxа). Kоnиxо уxупnо Мира има jаôуxа? Оnаj sаµаrаx иnусrруjе ôроjеnnе
оµnосе приxаsаnе иsраsом оônиxа: а ¹ 0 ÷ а. C¬еµеhи примjер sаµаrxа rnаси:
Перица има 7 оnоnаxа, иsrуôио jе nуnу оnоnаxа (nиjе иsrуôио nиjеµnу оnоnxу).
Kоnиxо му jе оnоnаxа осrаnо? 3аµаrаx иnусrруjе ôроjеnnе оµnосе приxаsаnе иsраsом
оônиxа: а 0 ÷ а. Аnаnиsом rаxnиx сиrуациjа, посrаn¬ањем маrемаrиuxоr иsраsа и
рjеmаnањем µоnаsи се µо примjера xоjи поxаsуjу уnоrу nуnе у саôирању и
оµуsимању:
15 ¹ 0÷ 15 1 3 - 0 ÷ 13
8 ¹ 0 ÷ 8 9 - 0 ÷ 9
0 ¹ 5 ÷ 5
Посмаrраjуhи и аnаnиsираjуhи примjере, уuеnици hе оrxриrи mrа им jе
sаjеµnиuxо, rj. µоµаjуhи, иnи оµуsимаjуhи nуnу оµ поjеµиnоr ôроjа реsуnrаr уnиjеx
осrаjе исrи, nепромиjењеnи ôроj. Оµ rоrа sаx¬уuxа nаxо µоnаsимо µо опmеr
саsnања: нуnа µоµата õpоју иnи оµуsета оµ неxоr õpоја не мијења тај õpој. Доôро
jе поµсrаxnуrи уuеnиxе µа опmrе саsnање примjеnе nа сnе ôроjеnе xоjе поsnаjу
uиме hе се snаuаjnо проmириrи µомеr уuења.
35
Сnово xао sнаx sа õpој. У rраµициоnаnnоj поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе сnоnо се
nе xорисrи xао snаx sа ôроj. Умjесrо сnоnа xорисrе се раsnиuиrи µруrи snаxоnи
xао: ?,------, · и сn. Уs помоh rаxnиx snаxоnа µоôиjаjу се sаписи: 6 ¹ u ÷ 10.
4 ¹ u ~ ÷ 9, 3 ¹ ? ÷ 15 xоjи се uиrаjу: mесr nиmе xоnиxо jе ... иrµ. У rаxnим sаµацима
ôроj се оsnаuаnа snаxом xоjи се у маrемаrици уопmrеnо nе упоrреô¬аnа у смисnу
snаxа sа ôроj. Crоrа упоrреôа rаxnиx snаxоnа има µnиjе nеrаrиnnе пос¬еµице:
• уnоµе се snаxоnи xоjи се nе упоrреô¬аnаjу xао snаxоnи sа ôроjеnе и,
• nаjприjе се уnоµе nемаrемаrиuxи snаxоnи xоjи се sаrим sамjењуjу
маrемаrиuxим.
Наnеµеnе nеrаrиnnосrи посеônо су nеприxnаµnе, jер сrnараjу sôрxу, rе
nепоrреônо проµуxуjу и оrеxаnаjу уuење. Меrоµиuxи jе испраnnиjе оµ поuеrxа
маrемаrиuxоr оôраsоnања уnоµиrи оnе rермиnе и snаxоnе xоjи се у маrемаrици
xорисrе, а поrоrоnо sаrо mrо nемаrемаrиuxи snаxоnи уuеnицима nису nи ônиxи nи
раsум¬иnиjи оµ уоôиuаjеnиx маrемаrиuxиx. Tим се раsnоsима опраnµаnа уnоhење
сnоnа у поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе xао snаxа sа ôраj. Упоsnаnаjуhи сnоnо у snаuењу
ôроjа, уuеnици µоsnаjу µа маnо сnоnо nаrиnице, иnи hириnице моxе sамиjеnиrи jеµаn
иnи nиmе ôроjеnа. Хоhе nи nпр. сnоnо sамjењиnаrи jеµаn иnи nиmе ôроjеnа sаnиси о
nрсrи sаµаrxа: а · 5, а ~ 7, 5 · а · 10, 5 ¹ а ~ 8 и сn. Cnоnо, µаxnе, оsnаuаnа ôроj иnи
ôроjеnе оµреhеnе sаµаrxом. Cnоnа xоjа у sаµаrxу оsnаuаnаjу ôроjеnе nаsиnамо
nариjаônама (промjеn¬иnима).
Cnоnо xао snаx sа ôроj упоsnаjе се рjеmаnањем оµrоnараjуhиx sаµаrаxа xао
nпр.: моxе nи се и xаxо риjеmиrи sаµаrаx 5 ¹ а ÷ ? Cаµрxеhи sа уuеnиxе nоn еnемеnr,
сnоnо nа мjесrу ôроjа, rаxо поаrаn¬еn sаµаrаx поµсrиuе њиxоnо миm¬ење.
Присjеhаjуhи се уnоrе ôроjа nа мjесrу rµjе се саµа nаnаsи сnоnо иnrеnsиnnо
раsмиm¬аjу о рjеmењу. Наjuеmhе реаrуjу xоnсrаrациjом µа се sаµаrаx nе моxе
риjеmиrи, jер nа мjесrу ôроjа сrоjи сnоnо а, rо jе упраnо sаuеrаx саsnања µа сnоnо
rреôа sамиjеnиrи ôроjем xаxо ôи се sаµаrаx моrао риjеmиrи. Приrом rреôа иsnесrи
сrnарnу, фиsиuxу sамjеnу сnоnа ôроjем xорисrеhи се rsn. xеурисrиuxим посrупxом.
На nа¬епnици nаписаrи ôроjеnе 3, 4, 2 и сrаnиrи иx преxо сnоnа па се µоôиnаjу
sаµаци 5 ¹ 3 ÷, 5 ¹ 4 ÷, 5 ¹ 2 ÷ xоjи се sаrим рjеmаnаjу nа nеh поsnаrи nаuиn.
Рjеmаnање sаµаrаxа у xоjима се сnоnо jаn¬а xао snаx sа ôроj оспосоô¬аnа
уuеnиxе у праnиnnом миm¬ењу uиме се осrnаруjе snаuаjаn nаспиrnо-оôраsоnnи
sаµаrаx. Упуhуjуhи уuеnиxе µа раsмиm¬аjу nа nаuиn: аxо jе ... оnµа jе ... сrnарамо
усnоnе sа оrxриnање уsроunо-пос¬еµиunиx nеsа mrо jе nрnо xорисnо и поxе¬nо.
3аµаци rаxnе nрсrе пруxаjу иsnаnреµnе моrуhnосrи. 3ато учениxе непpеxиµно
тpеõа cтављати у пpиnиxу µа pаsмиmљају: аxо је а јеµнаxо 2, онnnа је 3 + а
јеµнаxо 5, аxо је а јеµнаxо 5, онµа је 3 + а јеµнаxо 8, иrµ. Tаxаn раµ jе пnоµоnосаn
jер jе исx¬уuиnо мисаоnи и sаrо uиnи осnоn sа раsnиjање уuеnиuxиx иnrеnеxrуаnnиx
спосоônосrи. Crnарању rаxnоr моµеnа миm¬ења приµоnоси и rоnорnо репроµуxоnање
рjеmаnања sаµаrxа па rа sаrо rреôа уx¬уuиnаrи у nасrаnnи раµ.
3nаuаjnа импnиxациjа упоsnаnања сnоnа у snаuењу ôроjа jе приxаsиnање и
иsnоhење раuуnсxиx операµjа у rаôеnи. Испуњаnаjуhи rаôеnу уuеnиx сrnара пароnе,
а сxуп пароnа jе фуnxциjа: ôроjеnи у прnом сrупцу rаôеnе uиnе сxуп арrумеnаrа
(µомеnа), а оnи у rреhем сrупцу сxуп nриjеµnосrи фуnxциjе. Раµеhи rаxо уuеnици
оrxриnаjу xаxо nриjеµnосr фуnxциjе sаnиси о nриjеµnосrи арrумеnrа mrо hе
посмаrраrи и у сиrуациjама оôjеxrиnnе реаnnосrи.
Да ôи се уuеnици оспосоôиnи sа иsnоhење раuуnсxиx операциjа у rаôеnи,
nаjприjе иx rреôа упоsnаrи с rаôеnом. У прnом сrупцу rаôеnе sаµаnе су
36
nриjеµnосrи sа а, ô, ц, ... (nриjеµnосrи арrумеnrа), у µруrом jе сrупцу nаsnаuеnа
операциjа xоjу rреôа иsnоµиrи, а у rреhем су реsуnrаrи (nриjеµnосrи фуnxциjа). На
примjер:
а а ¹ 2
2 2 ¹ 2 4
4 4 ¹ 2 6
3 3 ¹ 2 5
Даxnе, аxо jе а jеµnаxо 2, оnµа jе а ¹ 2 jеµnаxо 4 иrµ. На сnиuаn nаuиn уuеnици
hе упоsnаrи и сnоxеnиjе rаôеnе xоjе у осnоnи nе µоnосе nиmrа mrа ôи rреôаnо
посеônо оôjаmњаnаrи. Праxса поxаsуjе µа уuеnици nеh у прnом раsреµу nеома раµо
рjеmаnаjу sаµаrxе sаµаnе rаôеnом. Tаxо посrаn¬еnи sаµаци µоôиjаjу оônиx
nоnосrи xоjа поµсrиuе раµоsnаnосr и уnоси sаnим¬иnосr у уuење.
Нејеµначине: 3nаuаjnо проmирење уuеnиuxоr snања о ôроjеnима и њиxоnим
оµnосима осrnаруjе се упоsnаnањем nеjеµnаuиnа оônиxа: а · 7, а ~ 5, 3 · а ·
8, 3 ¹ x · 7, а - 3 · 5, 3 ¹ а · 20 и сn. Неjеµnаuиnом nаsиnамо nеjеµnаxосr у xоjоj се
jаn¬а nепоsnаrа, а риjеmиrи jе snаuи проnаhи оnе nриjеµnосrи nепоsnаrе xоjе
nеjеµnаuиnу uиnе nа¬аnом nеjеµnаxоmhу. Буµуhи µа рjеmаnање nеjеµnаuиnа
уx¬уuуjе nиs мисаоnиx раµњи, усnаjање rе nасrаnnе rраhе пруxа иsnаnреµnе
моrуhnосrи sа раsnиjање иnrеnеxrуаnnиx спосоônосrи. Да ôи се риjеmиnа
nеjеµnаuиnа а · 7, аxrиnираjу се мисаоnе µjеnаrnосrи xао mrо су: проnаnаxење
оµrоnараjуhиx ôроjеnа, сrаn¬ање rиx ôроjеnа у оµnос према ôроjу 7,
просуhиnање uиnе nи проnаhеnи ôроjеnи sаµаnу nеjеµnаuиnу nа¬аnом
nеjеµnаxоmhу. Рjеmаnање nеjеµnаuиnе 3 ¹ а · 9 уx¬уuуjе про-nаnаxење
оµrоnараjуhиx ôроjеnа, саôирање сnаxоr ôроjа с ôроjем 3, сrаn¬ање rоrа sôира у
оµnос према ôроjу 9 µа ôи се усrаnоnиnо jе nи nеhи иnи jе мањи оµ 9. Мnоmrnо
мисаоnиx раµњи mrо иx sаxrиjеnа рjеmаnање nеjеµnаuиnа uиnи rу rраhу nеома
аrраxrиnnом, аnи и реnаrиnnо rеxом jеµnом µиjеnу уuеnиxа. Меµуrим, у успореµôи
с nаспиrnо-оôраsоnnим ефеxrом xоjи се њима посrиxе, еnеnrуаnnе rеmxоhе при
њиxоnом усnаjању nису раsnоr µа се иsосrаnе иs поuеrnе nасrаnе маrемаrиxе.
Tеmxоhе xоjе моrу nасrаrи xомпеnsираjу се µоôро оиrаnиsоnаnим и посrепеnим
уuењем. Наиме, моrуhnосr уuеnиxоnоr уuења snаuаjnо sаnиси о спосоônосrи µа се
саµрxаj уuења преsеnrуjе у оônиxу у xоjем rа уuеnиx моxе усnоjиrи.
Гnавни уcnов учења нејеµначина је поcтојање оµrоваpајуhеr пpеµsнања, а то
је sнање уcпоpеµивања õpојева, те sнање õpојева xоји cе наnаsе иsмеµу µвају
sаµаниx õpојева. Приjе уuења nеjеµnаuиnа уuеnиx ôи rреôао snаrи имеnоnаrи иnи
nаписаrи ôроjеnе мање оµnосnо nеhе оµ sаµаnоr ôроjа, а rаxоhер имеnоnаrи сnе
ôроjеnе иsмеhу µnа ôроjа. Tо jе поrреônо jер jе rаxnо snање саµрxаnо у
nеjеµnаuиnама и преµсrаn¬а среµсrnо раsумиjеnања. Буµуhи µа се усnаjа nеh при
упоsnаnању ôроjеnа µо 10, 20, 100, са сиrурnоmhу се моxе преrпосrаnиrи µа сnи
њиме распоnаxу, uиме се уuење nеjеµnаuиnа сnоµи nа усnаjање nаuиnа nа xоjи се
маrемаrиuxим snаxоnима приxаsуjе nеh поsnаr маrемаrиuxи саµрxаj, jер имеnоnаrи
сnе ôроjеnе мање оµ 6 snаuи риjеmиrи nеjеµnаuиnу а · 6. И упраnо nа rо се мисnи
xаµа се xаxе µа усnаjањем проrрама поuеrnе nасrаnе маrемаrиxе уuеnици sапраnо
усnаjаjу snаuење xоjе се приµруxуjе оµrоnараjуhим маrемаrиuxим snаxоnима.
37
Упоsnаnање nеjеµnаuиnа уuеnици сnnаµаnаjу посrепеnо и nа xеурисииuxи,
оrxриnаnаuxи nаuиn па се, у сxnаµу с rим, nеjеµnаuиnе оôраhуjу оnим реµоnи: а ·
4, а ~ 3, 2 · а · 7, 2 ¹ а · 9 иrµ. Tаxо се осrnаруjе sаxrjеn µа се помоhу jеµnосrаnnиjиx
усnаjаjу сnоxеnиjи маrемаrиuxи саµрxаjи. Неjеµnаuиnе оônиxа а · 5 и а ~ 5
уx¬уuеnе су у сnоxеnиjу nеjеµnаuиnу оônиxа 2 · а · 5 xоjа се усnаjа snањем
jеµnосrаnnиjиx. Cnоxеnа nеjеµnаuиnа оônиxа 3 · а · 9 саµрxи µnа усnоnа sаrо mrо
ôроjеnи xоjи су њеsиnо рjеmење мораjу испуnиrи µnа усnоnа мораjу ôиrи nеhи оµ
3 и мањи оµ 9. Tо у jоm nеhоj мjери nриjеµи и sа nеjеµnаuиnе у xоjима се nаnаsи
раuуnсxа операциjа. Brо nиmе усnоnа nеjеµnаuиnа саµрxи, rо nиmе мисаоnиx
операциjа њеsиnо рjеmење sаxrиjеnа. Даxnе, оôраhуjуhи nеjеµnаuиnе, иµуhи оµ
jеµnосrаnnиjиx према сnоxеnиjима, посrепеnо уuеnиxе оспосоô¬аnамо sа сnе
сnоxеnиjе и xnаnиrеrnиjе мисаоnе операциjе.
Hи¬ xеурисииuxоr посrупxа у рjеmаnању nеjеµnаuиnа jе поµсrаxnуrи
уuеnиxе µа самосrаnnим еxсперимenrисањем оrxриnаjу ôроjеnе xоjи су рjеmење
sаµаnе nеjеµnаuиnе. Tаj се посrупаx сасrоjи у уnрmrаnању ôроjеnа у sаµаnу
nеjеµnаuиnу сnе µоx се nе проnаhу оnи xоjи су њеsиnо рjеmење, xаxо риjеmиrи nпр.
sаµаrаx а · А. Kорисnо jе сасnуmаrи еnеnrуаnnе уuеnиuxе приjеµnоrе о рjеmењу.
Броjеnи се у nеjеµnаuиnу моrу уnрmrаnаrи иnи сnуxеhи се xарrоnuиhима с
nаписаnим ôроjеnима 1, 2 0, 4 иnи ôеs rе помоhи, rj. исx¬уuиnо мисаоnим раµњом.
Но у оôа сnуuаjа rреôа уxаsиnаrи µа се у сnрxу рjеmења rраxе ôроjеnи мањи оµ 4 и
усмjераnаrи nа испраnаn nаuиn раsмиm¬ања - сnаxи уnрmrеnи ôроj успореµиrи са
sаµаnим rе уrnрhиnаrи jе nи оn рjеmење nеjеµnаuиnе. Аxо, µаxnе, умjесrо а
уnрсrимо ôроj 1, µоnаsи се µо nеjеµnаxосrи 1 · 4, mrо jе исrиnа, па jе rаj ôроj
рjеmење nеjеµnаuиnе ; аxо умjесrо а сrаnимо ôроj 0, ôиhе 0 · 4 mrо jе rаxоhер
исrиnа па jе и rо рjеmење nеjеµnаuиnе. Аxо, меhуrим, сrаnимо умjесrо а ôроj 5,
имаhемо 5 · 5, mrо nиjе исииnа, па sаrо rаj ôроj nиjе рjеmење nеjеµnаuиnе.
Омоrуhмо nи уuеnицима µа посrепеnо уnрmrаnаjу ôроjеnе и µа процjењуjу jесу nи rи
ôроjеnи рjеmење sаµаnе nеjеµnаuиnе сrnориhемо усnоnе µа аxrиnnо и самосrаnnо
раµе nа nrасrиrом оôраsоnању. Tоxом rоr раµа rреôа имаrи мnоrо сrрп¬ења и
уuеnицима µаrи приnиxу и nриjеме sа rаxаn раµ.
Осим nа xеурисrиuxи nаuиn уuеnици hе nеjеµnаuиnе (прnа rри оônиxа) рjеmаnаrи
и помоhу ôроjеnnе nиnиjе. Уs помоh rе nиnиjе nеjеµnаuиnа оônиxа а · 8 рjеmаnаhе
се rаxо mrо hе се nа њоj проnаhи rаuxа xоjоj jе приµруxеn ôроj 8 и оuиrаrи сnи
ôроjеnи мањи оµ 8. Cnиunо се посrупа и с µруrим nеjеµnаuиnама. Рjеmаnање
nеjеµnаuиnа у xоjима се jаn¬аjу раuуnсxе операциjе rреôа рjеmаnаrи
xеурисrиuxим посrупxом, rj. сrnарnим иnи мисаоnим уnрmrаnањем ôроjеnа у
sаµаnу nеjеµnаuиnу. Оôа оnа посrупxа, xеурисrиuxи и помоhу ôроjеnnе nиnиjе,
rреôа смаrраrи помоhnим среµсrnом xоjим се осrnаруjе xоnаunа сnрxа, а rо jе
оспосоôиrи уuеnиxе µа иx рjеmаnаjу исx¬уuиnо мисаоnим раµом ôеs помоhи
оuиrnеµnиx среµсrаnа.
3авиcноcт sõиpа и pаsnиxе о чnановима. Насrаnnи саµрxаjи оsnаuеnи rим
rермиnима оспосоô¬аnаjу уuеnиxе у раsумиjеnању nаuиnа nа xоjи ôроjеnnе
nриjеµnосrи sôира и раsnиxе sаnисе о ôроjеnnим nриjеµnосrима unаnоnа саôираxа
оµnосnо умањеnиxа и умањиrе¬а. Cnиunе фуnxциоnаnnе sаnисnосrи упоsnаnаhе
се у мnоxењу и µиjе¬ењу.
38
У поµруujу саôирања упоsnаnаjу се с¬еµеhе sаnисnосrи sôира о
саôирцима:
а ¹ ô ÷ ц а ¹ ô ÷ ц а ¹ ô ÷ ц
(а ¹ x) ¹ ô ÷ ц ¹ x (а - x) ¹ ô ÷ ц - x (а ¹ x) ¹ (ô - x) ÷ ц
Даxnе, jеµаn се саôираx уnеhаnа sа x, µруrи jе nепромиjењеn, sôир се уnеhаnа
sа x; jеµаn се саôираx умањуjе sа x, µруrи jе nепромиjењеn, sôир се умањуjе sа x;
jеµаn се саôираx уnеhаnа sа x, µруrи се умањуjе sа x, sôир осrаjе nепромиjењеn. У
оµуsимању rреôа упоsnаrи сnоjсrnо сrаnnосrи иnи nепромjеn¬иnосrи раsnиxе, rj.
µа се раsnиxа nе миjења аxо се умањеnиxу и умањиrе¬у µоµа, иnи оµуsме исrи ôроj:
а ô ÷ ц а ô ÷ ц
(а ¹ x) - (ô ¹ x) ÷ ц (а - x) - (ô - x) ÷ ц
Поsnаnање rоrа сnоjсrnа раsnиxе има µаnеxосеxnе импnиxациjе jер се њиме
уuеnици xорисrе у писмеnом оµуsимању nиmецифреnиx ôроjеnа у xоjиx су
фаxrори поjеµиnиx µеxаµсxиx jеµиnица умањеnиxа мањи оµ фаxrора оµrоnараjуhиx
µеxаµсxиx jеµиnица умаnиrе¬а. 3аrо snање сrаnnосrи раsnиxе посrаjе среµсrnо
сrицања nоnоr snања, mrо jе раsnоr µа се rраjnо и с раsумиjеnањем усnоjи.
Меrоµиuxа иnrерпреrациjа rе nасrаnnе rраhе уx¬уuуjе rри еnемеnrа:
• промjеnу ôроjеnnе nриjеµnосrи unаnоnа jеµnаxосrи,
• посмаrрање и оrxриnање уrицаjа промjеnе nа sôир оµnосnо раsииxу
rе,
• формуnисање оµrоnараjуhеr sаx¬уuxа.
Уrицаj промjеnе ôроjеnnе nриjеµnосrи jеµnоr unаnа jеµnаxосrи nа реsуnrаr
µоsnаjе се успореhиnањем реsуnrаrа sаµаnе и реsуnrаrа µоôиnеnе jеµnаxосrи:
7 ¹ 3 ÷ 10
(7 ¹ 2) ¹ 3 ÷ 9 ¹ 3 ÷ 12
3аx¬уuаx о промjеnама ôроjеnnиx nриjеµnосrи поjеµиnиx unаnоnа jеµnаxосии
ôиhе nа¬аn ôуµе nи се rеме¬ио nа уsроxу, rj. nрсrи иnи прироµи промjеnе и ôуµе
nи саµрxаnао пос¬еµицу, оµnосnо nаuиn nа xоjи rаj уsроx µjеnуjе nа реsуnrаr. На
примjер: jеµаn саôираx jе уnеhаn sа x (уsроx) па се sаrо sôир уnеhао sа x
(пос¬еµица). Tо су rnаnnи еnемеnrи оôраµе nасrаnnе rраhе и nе моrу се
иsосrаnиrи ôеs mrеrе sа xоnаunи реsуnrаr уuења.
Tу rраhу rреôа оôраhиnаrи и усnаjаrи посrепеnо, µио по µио, с осnоnцем у
оµrоnараjуhим раµњама са сxупоnима xоnxреrnиx преµмеrа (µиµаxrиuxи
маrериjаn). Реµосnиjеµ оôраµе jе оnаxаn:
a) уnеhаnање jеµnоr саôирxа (µруrи jе сrаnаn),
b) умањиnање jеµnоr саôирxа (µруrи jе сrаnаn),
c) nепромjеn¬иnосr иnи сrаnnосr sôира,
d) nепромjеn¬иnосr иnи сrаnnосr раsnиxе.
3ôоr sаjеµnиuxиx еnемеnма у rим саµрxаjима реµосnиjеµ оôраµе омоrуhуjе
ôрxе усnаjање и поrпуnиjе раsумиjеnање. 3nаjу nи се nпр. саµрxаjи а) и ô), ôеs
rеmxоhе hе се усnоjиrи саµрxаj ц) xоjи уx¬уuуjе преrxоµnе па sаrо и nиjе nеxа
nоnосr. 3nање саµрxаjа ц) оnаxmаnаhе усnаjање саµрxаjа µ) xоjи, и пореµ раsnиuиrе
раuуnсxе операциjе, имаjу sаjеµnиuxе еnемеnrе mrо jе осnоnица раsумиjеnања.
Броjеnnи оµnоси у rим саµрxаjима xоnxреrиsуjу се оµrоnараjуhим раµњама
са сxупоnима преµмеrа.
39
Имамо nи nпр. 3 rроxуrа и 2 xруrа, уµруxеnи сxуп hе саµрxаnаrи 5 еnемеnаrа.
Доµамо nи сxупу xруrоnа 1 праnоуrаоnиx, ôроj еnемеnаrа у уµруxеnом сxупу
уnеhаhе се sа 1; nраrимо nи се nа поnаsnо сrање rе сxупу xруrоnа µоµамо 2
праnоуrаоnиxа, ôроj еnемеnаrа у уµруxеnом сxупу уnеhаhе се sа 2 иrµ. Уs помоh
rаxnиx раµњи уnиhа се xаxо се ôроj еnемеnаrа у уµруxеnом сxупу уnеhаnа sаnисnо о
уnеhаnању ôроjа еnемеnаrа у jеµnом оµ сxупоnа.
На сnиuаn nаuиn, оµуsимаjуhи оµ jеµnоr иnи µруrоr сxупа оµреhеnи ôроj
еnемеnаrа, уuеnици hе µоsnаrи xаxо се умањуjе ôроj еnемеnаrа у уµруxеnом сxупу.
Crаnnосr иnи nепромjеn¬иnосr sôроjа xоnxреrиsуjе се rаxо µа се посrаnе µnа
сxупа, sаrим се уµруxуjу и уrnрhуjе се ôроj еnемеnаrа у уµруxеnом сxупу. Наxоn
rоrа, поnоnnо се посrаnе rа µnа сxупа па се sаrим оµ jеµnоr оµуsима, а µруrом
µоµаjе исrи ôиоj еnемеnаrа (1, 2 ...), сxупоnи се уµруxуjу и уrnрhуjе ôроj еnемеnаnа
у уµруxеnом сxупу. Напраnи rаxаn примjер са µиµаxrиuxим маrериjаnом!
Tаxnе раµње са сxупоnима µиµаxrиuxоr маrериjаnа иsnоµиhе уuеnици
оrxриnаjуhи xаxо се, sаnисnо о промjеnи ôроjа еnемеnаrа у сxупоnима, миjења,
оµnосnо nе миjења ôроj еnемеnаиа у уµруxеnом сxупу. Да ôи се rо посrиrnо,
уuеnици rреôаjу nnасrиrом аxrиnnоmhу оrxриnаrи оµnосе и nеsе меµу ôроjеnима
у раµњама са сxупоnима. Не смиjе се sаôораnиrи rоnорnо оôраsnаrање, rо среµсrnо
rраnсформисања раµњи у меnrаnnе операциjе с поjмоnnим оôjеxrима. Crаnnосr иnи
nепромjеn¬иnосr раsnиxе оôраhиnаhе се nа сnиuаn nаuиn xорисrеhи се snањем о
уnеhаnању оµnосnо умањиnању sаµаnоr ôроjа. Поµсrицаjnо jе поhи оµ проônема:
Brа се моxе уuиnиrи са unаnоnима раsnиxе 8 3 ÷ 5, а µа раsnиxа осrаnе исrа,
nепромиjењеnа? Осnањаjуhи се nа преrxоµnо snање о сrаnnосrи sôира, уuеnици
µаjу раsnиuиrе оµrоnоре, mrо jе snаx µа о посrаn¬еnом проônему раsмиm¬аjу, µа
иx поµсrиuе nа аxrиnnосr и µа rраhу rреôа оôраhиnаrи према приnципу: миjењаrи
ôроjеnnу nриjеµnосr unаnоnа, уоuиrи промjеnу ôроjеnnе nриjеµnосrи раsnиxе nа
nиmе примjера, rе формуnисаrи оµrоnараjуhи sаx¬уuаx. Имамо nи nпр. jеµnаxосr 8
5 ÷ 3 и промиjеnимо nи ôроjеnnу nриjеµnосr unаnоnа rаxо µа им µоµамо ôроj 2,
ôиhе (8 ¹ 2) - (5 ¹ 2) ÷ 10- 7 ÷ 3. Успореhуjуhи раsnиxе прnе и µоôиjеnе jеµnаxосrи,
уоuиhе се пос¬еµица, rj. uињеnица µа се раsnиxа nиjе промиjеnиnа. На исrи се
nаuиn оôjаmњаnа nепромjеn¬иnосr раsnиxе xаµа се unаnоnи умањуjу,
Iеnераииsациjа сnоjсrnа nепромjеn¬иnосrи раsnиxе мора се уrеме¬иrи nа мnоmrnу
риjеmеnиx sаµаrаxа и nа испраnnоj nерôаnnоj формуnациjи њеsиnа саµрxаjа.
Раsумиjеnању sаnисnосrи sôира и раsnиxе о unаnоnима приµоnоси рjеmаnање sаµаrаxа
xоjи саµрxе само nеxе преrпосrаnxе поrреônе sа рjеmење. Tаxnи су sаµаци:
а ¹ ô ÷ ц (а ¹ x) ¹ ô ÷ ц ¹ 3 x ÷
40
а ¹ ô ÷ ц (а ¹ x) ¹ (ô - 4) ÷ ц x ÷
а ¹ ô ÷ ц а ¹ (ô - x) ÷ ц - 2 x ÷
а - ô ÷ ц (а - 5) - (ô - x) ÷ ц x ÷
а ô ÷ ц (а ¹ x) (ô ¹ 6) ÷ ц x÷
Cnиunи sаµаци поµсrиuу уuеnиxе nа раsмиm¬ање µа, аnаnиsираjуhи усnоnе
саµрxаnе у sаµаrxу, проnаnаsе оµrоnараjуhе рjеmење. У прnом примjеру, иs uињеnице
µа се sôир уnеhао sа 3, уuеnиx hе sаx¬уuиrи µа jе rо моrуhе само аxо jе x ÷ 3, rj.
аxо jе jеµаn оµ саôираxа уnеhаn sа 3. Cnиunи се проônеми nаnаsе и у примjерима
осrаnиx sаµаrаxа, па уuеnиxе rреôа упуrиrи µа иx паx¬иnо посмаrраjу поnеsуjуhи
mrа jе у њима поsnаrо с оnим mrа jе nепоsnаrо xаxо ôи µоmnи µо рjеmења. 3ôоr
ôоrаrсrnа мисаоnиx аxrиnnосrи, рjеmаnање rаxnиx sаµаrаxа nрnо jе xорисnо jер
поsиrиnnо уrиuе nа раsnиjање иnrеnеxrуаnnиx спосоônосrи уuеnиxа.
САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 1ООО И ДАЉЕ
41
Оnа цjеnиn а саµрxи усмеnо и писмеnо раuуnање. Cnе m rо уuеnици уuе о
саôирању , оµуsимању, мnоxењу и µиjе ¬ењу у µруrом и rреhем раsреµу
оôиunо се уôраjа у rsn. усмеnо раuуnање. У uеrnрrом раsреµу, меµуrим, уuи
се и µруrи посrупаx у раuуnању xоjи се rраµициоnаnnо nаsиn а писмеn о
раuуnање. Буµу hи µа се по nеxаµ jаn¬аjу nеjасnоhе о snаuењу и уnоsи
усмеnоr и писмеnоr раuуnања у поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе,
раsмоrриhемо rnаnnе аспеxrе rиx оônиxа раuуnања.
Прnо пиrање nеsаnо jе уs rермиn усмеnо и писмеnо раuуnање. У
поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе rим се rермиnима оsnаuаnаjу раsnиuиrи
посrупци иsраuу nаnања sôира, раsnиxе, проиsnоµа и xоnи unиxа sаµаnиx
ôроjеnа. Tреôа имаrи nа уму µа rи rермиnи nису nаjприxnаµnиjи sаrо mrо
nеµоnо¬nо rаunо оôjаmњаnаjу поjмоnnи саµрxаj xоjи ôи rреôаnи иsраsиrи.
Иsраs усмеnо раuуnање упуhуjе nа помисао µа се ра uуn иsnоµи усмеnо,
nапамеr, ôеs sаписиnања, а иsраs писмеnо раuуnање упуhуjе nа помисао µа
се раuуn иsnоµи само писмеnо. Исrиnа jе, паx, µа усмеnо раuуnање саµрxи
еnемеnrе писмеnоr (µjеn имиunе се раµње sаписуjу), а и писмеnо ра uуnање
саµрxи еnемеnrе усмеnоr (µjеn имиunи се реsуnrаrи иsраuуnаnаjу усмеnо,
nапамеr). 3аrо rермиnе усмеnо и писмеnо раuуnање приxnа rамо xао
xоnnеnциоnаnnе, µоrоnореnе иsраsе xоjима оsnа uаnамо раsnи uиrе nа uиnе
иsраuуnаnања реsуnrаrа. Оsnаxе усмеnо и писмеnо nису nаxnе sа nаuиn nа
xоjи се раuуnање иsnоµи. Поrnеµаjмо xоjи се са µрxаjи оsnаuаnаjу rим
rермиnима.
Ycменим pачунањем наsив амо поcтнпаx xојим cе sаµани õpојеви
pаµи иspачунавања sõ иpа, pаsnиxе, пpоиsвоµа и xоnичниxа на pаsnичите
начине pаcтавијају и cаcтављају . 3а rаj посrупаx су xараxrерисrиunа оnа µnа
оôи¬еxjа:
• ôроjеnи xоjима се опери mе расrаn¬аjу се xаxо ôи се nаxmе µоmnо
µо реsуnrаrа и,
• µруrо, µjеn имиunе се раµње иsnоµе усмеnо, nапамеr, а
µjеnимиunи се реsуnrаrи sаписуjу.
Начин на xоји cе õpојеви pаcтављају и cаcтављају у уcменом
pачунању није оµpе µен, aто омоrуhује µа cе иsаõеpу најpаsnиµтији
путеви µо pеsуnтата. Моrуhnосr µа се ôроjеnи nа раsnиuиrе nаuиnе
расrаn¬аjу и µа се nа раsnиuиrе nаuи nе µоnаsи µо реsу nrаrа поsиrиnnо уr иuе
nа раsnоj уuеnиxоn оr сrnараnаuxоr миm ¬ења. Y уcменом pачунању
pаsмиmљање није qиxcиpано аnrоpитмом, миcао је поxpетљива и
cаµpaајем õоrата. Упраnо rо jе rnаnnа поsи rиnnа xараx rерисrиxа усмеnоr
раuуnања у поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе.
Hиcменим pачунањем наsива cе поcтупаx у xојем cе õpојеви не
pаcтав љају и cаc тављају, ве h cе по оµpе µеним пpавиnима опеpи mе
мјеcним вpијеµноcти ма nиqаpа у појеµином õpојевном cиcтему ,
најчеmhе µеxаµcxом . 3а rаj су посrупаx nаxnа оnа оôи¬еxjа:
• опериmе се мjесnим nриjеµnосrима цифара и,
• µруrо, поjеµиnе µjеn имиunе раµње иsnоµе се и sаписуjу по rаunо
оµреhеnим праnиnима.
3õоr pаµа c поsиnијcxим вpијеµноcтима nиqаpа тај је поcтупаx
апcтpаxтнији и виmе qоpмаnиsован оµ уcменоr pачунања, mто понеxаµ
42
µовоµи µо њеrовоr qомаnиcтичxоr уcвајања. Писмеnо раuуnање праxrиunо jе и
еxоnомиunо среµсrnо sа иsраuуnаnање реsуnrаrа xоjе mrеµи nриjеме и сnаrе
оnоrа xо раuуnа. Tо jе nеnиxа преµnосr у nасrаnи маrемаrиxе, аnи и у
сnаxоµnеnnом xиnоrу.
Даxnе, nеxа су оôи¬еxjа rиx µnаjу посrупаxа раuуnања sаjеµnиuxа, а nеxа
раsnиuиrа.
3ајеµничxа cу им ова оõиљеaја:
• sаписиnање µjеnимиunиx раµњи - и у jеµnом и у µруrом посrупxу
реsуnrаrи rиx раµњи се sаписуjу,
• иsnоhење µjеnимиunиx раµњи - у оôа посrупxа rе се раµње иsnоµе
nапамеr, усмеnо.
Наcупpот sајеµничxиx наnаsимо ова pаsnичита оõиљеaја:
• у усмеnом раuуnању ôроjеnи се nа раsnиuиrе nаuиnе расrаn¬аjу и
сасrаn¬аjу у писмеnом rо се nаjuеmhе nе uиnи,
• nаuиn nа xоjи се у усмеnом раuуnању иsnоµе µjеnимиunе раµње nиjе
оµреhеn, nиjе прописаn, а у писмеnом jе rаunо оµреhеn,
• nаuиn nа xоjи се иsраuуnаnаjу sôир, раsnиxа, проиsnоµ и xоnиunиx у
писмеnом jе раuуnању уnиjеx исrи, оµреhеn jе аnrориrмом µоrиunе
операциjе - у усмеnом раuуnању моxе ôиrи nрnо раsnиuиr,
• иnrеnеxnуаnnе спосоônосrи у оôа nаuиnа раuуnања nису поµjеµnаxо
аnrаxоnање усмеnо раuуnање мnоrо nиmе оµ писмеnоr поµсrиuе и
аxrиnира миm¬ење, памhење, паxњу и сn.
Опhеnиrо, усмеnо jе раuуnање rеxе оµ писмеnоr упраnо sаrо mrо nиmе и
сnаxnиjе аnrаxуjе раsnиuиrе иnrеnеxrуаnnе процесе xао mrо су миm¬ење, паxња,
памhење, преµоuаnање и сn. Проnаnаxење мисаоnоr пуrа xоjи nоµи µо реsуnrаrа,
иsnоhење µjеnимиunиx раµњи и памhење њиxоnиx реsуnrаrа, расrаn¬ање и
сасrаn¬ање ôроjеnа, преµоuаnање и sамиm¬ање nеsа и оµnоса меµу ôроjеnима,
меnrаnnе су операциjе xоjе иsисxуjу snаuаjаn иnrеnеxrуаnnи nапор. У писмеnом
раuуnању rаj jе nапор мањи jер су операциjе xоjе се иsnоµе оôимом и саµрxаjем
мање, а nеxе се и посnе исx¬уuуjу (nпр. расrаn¬ање и сасrаn¬ање ôроjеnа).
Имаjуhи сnе rо nа уму, посrаn¬а се пиrање jе nи усмеnо раuуnање уопmrе
поrреônо у поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе иnи уuеnиxе rреôа уnоµиrи само у
посrупаx писмеnоr раuуnања? И пореµ rоrа mrо jе усмеnо раuуnање rеxе и mrо
sаxrиjеnа nиmе nремеnа nеrо писмеnо, мора се њеrоnаrи у поuеrnоj nасrаnи
маrемаrиxе, и rо sôоr nаjмање rриjу раsnоrа: nаспиrnо-оôраsоnnоr, µиµаxrиuxо-
меrоµиuxоr и праxrиunоr (сnаxоµnеnnи xиnоr).
Ваcпитно-оõpаsовни pаsnоr cаcтоји cе у чињениnи µа уcмено pачунање виmе
неrо пиcмено pаsвија интеnеxтуаnне cпоcоõноcти учениxа. А xаxо jе sаµаrаx
поuеrnе nасrаnе маrемаrиxе µа nаспиrа и раsnиjа псиxиuxе спосоônосrи уuеnиxа,
прироµnо jе µа се у rу сnрxу исxорисrи среµсrnо xоjе rо омоrуhуjе, rj. усмеnо
раuуnање. Веhа. nаспиrnо-оôраsоnnа nриjеµnосr усмеnоr раuуnања проиsnаsи иs
nеhеr аnrаxоnања иnrеnеxrуаnnиx спосоônосrи. Tаj оônиx раuуnања ôоrаrиjи jе
мисаоnим аxrиnnосrима rе sаrо у nаспиrnом поrnеµу и ефиxасnиjи. 3аrо се моxе реци
µа, с оôsиром nа раsnиjање иnrеnеxrуаnnиx спосоônосrи, усмеnо раuуnање
nаµиnаsи писмеnо па rа у nасrаnи rреôа µос¬еµnо проnоµиrи.
43
Диµаxтичxо-метоµичxи pаsnоsи xоји уcnовљавају уcмено pачунање
пpоиsnаsе иs начина на xоји cе оно иsвоµи. С оõsиpом на начин иsвоµења,
уcмено је pачунање јеµноcтавније и у иsвјеcном cмиcnу xонxpетније неrо
пиcмено.
Осим спомеnуrиx раsnоrа у приnоr усмеnоr раuуnања rоnоре и потpеõе
µневноr aивота с мnоmrnом сиrуациjа у xоjима се jеµnосrаnnиjи примjери
раuуnања мораjу иsnоµиrи усмеnо, nапамеr, у мисnима, ôеs оnоnxе и папира. Меhу
sаµацима xоjи се посrаn¬аjу поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе jе и оспосоô¬аnање
уuеnиxа у примjеnи маrемаrиuxоr snања у праxrиunом, сnаxоµnеnnом xиnоrу.
Усмеnо раuуnање с ôроjеnима µо 1000 nрnо jе поrоµnо sа осrnариnање rаxnоr
sаµаrxа.
Буµуhи µа у усмеnом раuуnању посrупаx nиjе прописаn, пиrање jе rреôа nи
уuеnиx сам ôираrи nаuиn раuуnања nи hе му се преµnоxиrи nаjсnрсисxоµnиjи?
Оµrоnор ôи се моrао саxеrи оnаxо: Tреôа преµnаrаrи реnаrиnnо nаjеxоnомиunиjи
посrупаx иsраuуnаnања реsуnrаrа, аnи уuеnиxе rаxоµер поµсrицаrи µа се xорисrе и
посrупxом xоjи hе еnеnrуаnnо сами проnаhи. Crаn се оôраsnаxе с¬еµеhим
uињеnицама. Уuеnиx nиjе уnиjеx xаµар у усмеnом раuуnању сам проnаhи
nаjеxоnомиunиjи пуr µо рjеmења sаµаrxа. Не моxе rо уnиjеx уuиnиrи jер му
nаjuеmhе nеµосrаjе цjеnоnиr преrnеµ пуrа xоjи мора приjеhи. В赬иnо jе rо у
поµруujу усмеnоr мnоxења и µиjе¬ења rµjе се поnеxаµ мораjу сnnаµаrи snаuаjnе
rеmxоhе µа ôи се µоmnо µо реsуnrаrа. У rаxnим приnиxама раsумnо jе преµnоxиrи
посrупаx xоjим hе се уs реnаrиnnо маnеn nапор µоhи µо рjеmења.
Дио уuеnиxа nnасrиrим сnаrама nиjе у сrању проnаhи рациоnаnаn посrупаx
усмеnоr раuуnања, а µио уuеnиxа rеx уs snаuаjnе rеmxоhе и nеnиx nапор проnаnаsи
nаuиn иsраuуnаnања. Раsnоsи еxоnомиunосrи nаnаxу µа оnаj xо snа (nасrаnnиx)
поxаxе пуr оnоме xо nе snа (уuеnиx).
Посrупаx xоjи се преµnаxе има у усмеnом раuуnању mире, опhеnиrиjе
snаuење и nриjеµи sа nиmе сnиunиx сnуuаjеnа, а nе само sа jеµаn. Tаxо jе nпр.
посrупаx усмеnоr саôирања и оµуsимања µnоцифреnиx ôроjеnа jеµnаx оnоме sа
саôирање и оµуsимање rроцифреnиx и nиmецифреnиx ôроjеnа. Ниjе njерnаrnо µа hе
уuеnици nnасrиrим сnаrама уnиjеx проnаhи rаxаn посrупаx xоjи nриjеµи sа nиmе
сnиunиx сиrуациjа.
Посrупаx xоjи се у усмеnом раuуnању преµnаxе има sаjеµnиuxиx еnемеnаrа с
посrупxом писмеnоr раuуnања, премµа rа оôи¬еxjа nису уnиjеx nепосреµnо
n赬иnа. Tаxаn посrупаx у усмеnом раuуnању nаjnепосреµnиjе припрема sа
раsумиjеnање посrупxа писмеnоr раuуnања. C оôsиром nа rо, nиjе njероnаrnо µа ôи
уuеnици у усмеnом раuуnању проnаmnи посrупаx xоjи ôи исrоnремеnо омоrуhаnао
уuење и сxnаrање писмеnоr раuуnања.
Имаjуhи сnе rо nа уму, моxе се sаx¬уuиrи µа hе се у усмеnом раuуnању уuеnицима
преµnоxиrи сnрсисxоµаn и еxоnомиuаn nаuиn иsраuуnаnања реsуnrаrа упуhуjуhи иx
µа се њиме иnrеnиrеnrnо и сrnараnаuxи xорисrе. Аnи nе смиjу се спреuаnаrи у
проnаnаxењу nnасrиrоr пуrа µо реsуnrаrа, паsеhи приrом µа се проnаnаxење
nnасrиrоr посrупxа nе раnnа по приnципу поxуmаjа и поrреmаxа. Tамо rµjе су
уuеnиuxе сnаrе nеµоnо¬nе помоhи hе nасrаnnиx преµnаxуhи пуr µо рjеmења xаxо
ôи се уmrеµиnо nриjеме и иsôjеrnо nепоrреônо nапреsање.
УСМЕНО САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА
44
Iраµиnо усмеnоr саôирања и оµуsимања µо 1 000 оôуxnаrа оnе саµрxаjе:
• саôирање и оµуsимање nиmесrруxоr саµрxиоца ôроjа 100, nпр. 400 ¹
300, 800 - 500,
• саôирање rроцифреnоr и jеµnоцифреnоr ôроjа rе оµуsимање
jеµnоцифреnоr ôроjа оµ rроцифреnоr, nпр. 567 ¹ 8, 869 7,
• саôирање rроцифреnоr ôроjа и nиmесrруxоr саµрxиоца ôроjа 10 rе
оµуsимање nиmесrруxоr саµрxиоца ôроjа 10 оµ rроцифреnоr ôроjа,
638 ¹ 50, 735 - 60,
• саôирање rроцифреnоr и µnоцифреnоr ôроjа rе оµуsимање
µnоцифреnоr ôроjа оµ rроцифреnоr, nпр. 457 ¹ 42, 864 57,
• саôирање rроцифреnиx ôроjеnа и оµуsимање rроцифреnиx ôроjеnа, nпр.
357 ¹ 243, 867 - 432.
Метоµичxи pаcпоpеµ оµpеµен је cтpуxтуpом наcтавне rpаµе (cnоaенији
пpимјеpи уxључују јеµноcтавније xоји cе пpије уcвајају), µиµаxrиuxим приnципом
посrупnосrи (оµ nаxmеr xа rеxем, оµ jеµnосrаnnоr xа сnоxеnом), rе саsnаjnим
раsnоsима (помоhу jеµnосrаnnиx усnаjаjу се сnоxеnиjи примjери саôирања и
оµуsимања).
Уuење nоnиx саµрxаjа sасnиnа се nа snању саôирања и оµуsимања µо 20 и µо
100. Да ôи се rо осиrураnо, проnоµе се оµrоnараjуhа njеxôања и поnаn¬ања, а према
поrреôи nеxи се уuеnици упуhуjу и у µопуnсxу nасrаnу xаxо ôи и оnи nаjсnаôиjи
распоnаrаnи оµrоnараjуhим преµsnањем.
Ноnо rраµиnо rреôа оôjаmњаnаrи nа µоnо¬nом ôроjу оµrоnараjуhиx примjера,
rj. оnиx xоjи саµрxаjем и оônиxом uиnе сxуп sаµаrаxа с исrим оôи¬еxjем.
Tраjnо усnаjање rраµиnа оnе цjеnиnе sаxrиjеnа оµrоnараjуhа njеxôања и
поnаn¬ања mrо се посrиxе праnиnnом орrаnиsациjом и иsnоhењем njеxôања и
поnаn¬ања, nnасrиrом аxrиnnоmhу уuеnиxа, примjеnом сrеuеnоr snања rе
nаxnаµnим поnремеnим поnаn¬ањем. Да ôи се уuеnици оспосоôиnи у примjеnи
сrеuеnоr snања саôирања и оµуsимања, rреôа рjеmаnаrи оµrоnараjуhе rеxсrуаnnе
sаµаrxе и sаµаrxе с nеnиuиnама, Иsnори rаxnиx sаµаrаxа су уuôеnиx, nасиаnnи
nисrиhи, sôирxе sаµаrаxа, nасrаnnиx и уuеnици.
Посrупаx усмеnоr саôирања и оµуsимања rроцифреnиx и nиmецифреnиx
ôроjеnа jе оnаxаn:
• µруrи unаn се расrаn¬а nа sир сrоrица, µесеrица и jеµиnица,
• sаrим се прnом unаnу µоµаjе, оµnосnо оµ њеrа оµуsима nаjприjе ôроj
сrоrица, па ôроj µесеrица и sаrим ôроj jеµиnица.
• 3nаxоnима приxаsаn rаj посrупаx jе оnаxаn:
Дуxи оônиx:
432 ¹ 245÷ 432 ¹ (200 ¹ 40¹5) ÷ (432 ¹ 200) ¹ 40 ¹ 5 ÷ (632 ¹ 40) ¹ 5 ÷ 672 ¹ 5 ÷ 677
Kраhи оônиx :
432 ¹ 245 ÷ 677
оµnосnо sа оµуsимање
586 - 235 ÷ 586 - (200 ¹ 30 ¹ 5) ÷ 586 - 200 - 30 - 5 ÷ 386-
30-5 ÷ 356-5 ÷ 351
Kраhи оônиx:
586- 235 ÷ 351
45
Y почетxу тpеõа sапиcивати cве µјеn имиhне опеpаnије, тј.
pаcтављање µpу rоr чnана и поcт епено cаõиpање оµноcно оµуsимање.
Каµ у чениnи cxвате по cтупаx, sапиcивање µјеn имичниx pаµњи моaе cе
иsоcтавити, аnи sаµpaавају hи иcти тоx миmљења - sамиmљати и у
cвијеcти pаcтавља ти µpуrи чnан те у cвтјеcти иsвоµити cве µјеn имичне
pаµње. Даxnе, раsмиm¬ање rеuе оnаxо: 432 ¹ 256 jеµnаxо jе ,432 ¹ 200 jе
632, nиmе 50 jе 682, nиmе 6 jе 688. 3апис hе ôиrи: 432 ¹ 256 ÷ 688.
Kаµа се усмеnим посrупxом саôираjуи и оµуsимаjу rро цифреnи
(nиmецифреnи ôроjеnи), моxе nи се раuуnаии rаxо µа се ме hусоônо
саôираjу оµnосnо оµуsимаjу фаxrори µеxаµсxиx jеµиnица? На rаj ôи се
nаuиn sаµаrаx 453
¹
532 риjеmио оnаxо: 2 nиmе 3 jе 5, 3 nиmе 5 jе 8, 5 nиmе 4
jе 9 sаписуjуhи приrом µjеnимиunе реsуnrаrе nа оµrоnараjуhе мjесrо.
Аnаnоrnо rоме иsnоµи се и оµу sимање. Даxаxо и nа rаj се nаuиn моrу
иsраuуnаnаrи sôир и раsnиxа µnаjу ôро jеnа, аnи rо nиjе усмеnо, nеh
писмеnо раuуnање. Иаxо се моxµа uиnи nаxmим оµ приjе иsnоxеnоr
посrупxа усмеnоr саôирања и оµуsимања, nе rреôа се rиме xорисrиrи у
поµруujу усмеnоr раuуnања. У nаспиrању и оôраsоnању nе ôираjу се уnиjеx
nаjnаxmи пуr еnи, nе h оnи xоjи ôо¬е и поrпуnиjе осrnаруjу посrаn¬еnе
nаспиrnо -оôраsоnnе sаµаrxе.
У nеsи с rом nасrаnnом rра hом rреôа исrаxnу rи и оnо: Оôsиром nа
nеnиxу nаспиrnо -оôраsоnnу nриjеµnосr усмеnоr раuуnања µо 1 000, nрnо jе
xорисnо xаµ се приjе hе nа писмеnо раuуnање, поnеxи sаµаrаx рjеmаnаrи
усмеnим раuуnањем. Преmаnmи nа писмеnо раuуnање, меrоµиuxи nиjе
приxnаr¬иnо посnе nапусrиrи усмеnо раuуnање. Насrаnnиx ôи rреôао
nаxоn nеxоnиxо sаµаrаxа риjеmеnиx писмеnим посrупxом, уuеnицима µаrи
nеxе sаµаrxе xоjе ôи рjеmаnаnи усмеnим посrупxом. Tаxnа xомôиnациjа
мисаоnиx µjеnаrnосrи поsиrиnnо уr иuе nа раsnиjање иnrеnеxrуаnnиx
спосоônосrи уuеnиxа, аnи и nа ôо¬е раsумиjе nање раuуnсxиx операциjа.
Kорисnо jе, rаxо hер, исrи sаµаrаx риjеmиrи и усмеnим и писмеnим
посrупxом, а sаrим с уuеnицима иµеnrифи xоnаrи sаjеµnиuxе и раsnиuиrе
еnемеnrе у оôа посrупxа.
ПИСМЕНО САБИРАЊЕ БРОЈЕВА
Прnи xораx у писмеnо м раuуnањ у jе упоsnаnање посrупxа писмеnоr
саôирања . Iраµиnо писмеnоr саôирања има с¬еµеhи меrоµи uxи распореµ:
• саôирање ôроjеnа у xоjиx sôир фаxrора оµrоnараjуhиx µеxаµсxиx
jеµиnи ца nиjе nеhи оµ 9,
453
¹ 236
• саôирање ôроjеnа у xоjиx jе sôир фаxrора jеµиnица nеhи оµ 9,
536
¹ 249
• саôирање ôроjеnа у xоjиx jе sôир фаxrора µесеrица nеhи оµ 9,
75 483
46
¹ 93 ¹175
• саôирање ôроjеnа у xоjиx су sôироnи фаxrора jеµиnица и фаxrора
µесеrица nеhи оµ 9,
397
¹ 278
• саôирање ôроjеnа у xоjиx су sôироnи фаxrора nеxиx иnи сnиx
µеxаµсxиx jеµиnица nеhи оµ 9,
578
¹ 987
Tаxаn меrоµиuxи распореµ импnицира sаxrjеn µа се приjе усnаjања сnоxеnиjиx
примjера саôирања осиrура snање саôирања nаxmиx и jеµnосrаnnиjиx примjера, rе
sаxrjеn µа се при оôраµи уxаsуjе nа sаjеµnиuxе еnемеnrе у сrаром и nоnом саµрxаjу.
Inаnnи еnемеnrи посrупxа писмеnоr саôирања xоjи се усnаjаjу су:
• саôирање фаxrора µеxаµсxиx jеµиnица, rj. jеµnоцифреnиx ôроjеnа,
• саôирање фаxrора исrиx µеxаµсxиx jеµиnица xоjи се sаписуjу jеµаn
испоµ, оµnосnо иsnаµ µруrоrа,
• саôирање sапоuиње оµ фаxrора nаjмање µеxаµсxе jеµиnице оµоsrо
према µо¬е иnи оµоsµо према rоре,
• аxо jе sôир фаxrора поjеµиnиx µеxаµсxиx jеµиnица nеhи оµ 9 rаµа:
- ôроj jеµиnица пиmемо у сrупац jеµиnица, а ôроj µесеrица µоµаjемо sôиру
µесеrица,
- ôроj µесеrjца пиmемо у сrупац µесеrица, а ôроj сrоrица µоµаjемо sôиру
сrоrица,
- ôроj сrоrица пиmемо у сrупац сrоrица, а ôроj xи¬аµица µоµаjемо sôиру
xи¬аµица иrµ.

Преµsnање поrреônо sа усnаjање писмеnоr саôирања уx¬уuуjе:
• snање саôирања jеµnоцифреnиx ôроjеnа µо сrепеnа ауrомаrиsациjе (rаônица
саôирања),
• snање µеxаµсxоr сасrаnа ôроjеnа и мjесnиx nриjеµnосrи цифара,
• snање µеxаµсxиx jеµиnица и фаxrора µеxаµсxиx jеµиnица, rе
• snање писања nиmецифреnиx ôроjеnа у оônиxу sôира nиmесrруxиx
саµрxиоца µеxаµсxиx jеµиnица.
3аrо приjе поnасxа у nоnо уuење rреôа сисrемаrсxи поnаn¬аrи rе саµрxаjе
оµnаjаjуhи sа rо поrреônо nриjеме.
Да ôи се саµрxаj посrупxа писмеnоr саôирања усnоjио с раsумиjеnањем,
xорисnо jе њеrоnе еnемеnrе приxаsаrи nа примjеру саôирања µnаjу µnоцифреnиx
47
ôроjеnа пиmуhи иx jеµаn испоµ оµnосnо jеµаn иsnаµ µруrоrа. Cаôирање ôроjеnа 43
и 35 моxе се приxаsаrи оnаxо:
4 µесеrице ¹ 3 jеµиnице 40 ¹ 3 4 x 10 ¹ 3 x1
¹ 3 µесеrице ¹ 5 jеµиnица ¹30 ¹ 5 3x10 ¹ 5 x 1
7 µесеrица ¹ 8 jеµиnица 70 ¹ 8÷ 78 7 x 10 ¹ 8 x 1÷78

Писмеnо саôирање rроцифреnиx ôроjеnа xорисnо jе у поuеrxу оôjаmњаnаrи
посrепеnо, sаписуjуhи саôирxе nа rри nаuиnа:
1. начин: саôирци се расrаn¬аjу nа sôир nиmесrруxиx саµрxиоца
µеxаµсxиx jеµиnица:
432 ¹ 246 ÷ 4 x 100¹ 3 x 10¹ 2 x 1
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¹ 2 x 100 ¹ 4 x 10 ¹ 6 x 1
6 x 100 ¹ 7 x 10 ¹ 8 x 1 ÷ 678
Cnрxа оnоr оôjаmњења jе µnоjаxа:
• сxnаrиrи µа се саôираjу фаxrори µеxаµсxиx jеµиnица а nе µеxаµсxе
jеµиnице, rе
• µа саôирање sапоuињемо оµ фаxrора nаjмање µеxаµсxе jеµиnице.
Праxrиunа nриjеµnосr саôирања, поnаsеhи оµ фаxrора nаjмање µеxаµсxе
jеµиnице, у поrпуnосrи hе се раsумjеrи xаµ се ôуµу саôираnи ôроjеnи у xоjиx jе
sôир фаxrора nеxиx µеxаµсxиx jеµиnица nеhи оµ 9. 3аrо nеh оµ поuеrxа rреôа
уnоµиrи праxсу µа се саôира по-nаsеhи оµ jеµиnица. Tреôа rаxоhер оôjасnиrи
snаuење nоµораnnе црrе - rо jе snаx jеµnаxосrи и пиmе се испоµ пос¬еµњеr
саôирxа, sаrим писање snаxа · ¹ - xоjи сrоjи испреµ пос¬еµњеr саôирxа, xао и
uињеnицу µа саôираrи моxемо поuеnmи оµоsµо према rоре иnи оµоsrо према
µо¬е. У поuеrxу jе xорисnо саôираrио оµоsrо према µо¬е раµи rаunиjеr
поrписиnања µjеnимиunиx sôироnа.
2. начин: саôирци се уписуjу у rаônицу мjесnиx nриjеµnосrи:
С Д Ј
4 2 3 4 2
6
6 7 8
48
Таxав пpиxаs поcтупxа cаõиpања омоrуhује учење пpавиnноr
поипиcивања - qаxтоpи иcтиx µеxаµcxиx јеµиниnа потпиcују cе јеµан иcпоµ
µpуrоrа у иcти cтупаn. Поrреôа праnиnnоr поrписиnања посеôо jе иsраxеnа при
саôирању nиmе саôираxа с раsnиuиrим ôроjем цифара, а раsумиjеnању rоrа помаxе
упраnо rаônица мjесnиx nриjеµnосrи. Но µа ôи rоме и посnуxиnа, уuеnиxе rреôа
поµсjеrиrи µа саµрxи сrупац jеµиnица, сrупац µесеrица, иrµ., µа jе nриjеµnосr
цифре уписаnе у nиjеnи сrупац 10 пуrа nеhа, µа се сrупац jеµиnица nаnаsи nа 1.
мjесrу, сrупац µесеrица nа 2. мjесrу иrµ., rе µа се у поjеµиnе сrупце уписуjу
фаxrори оµrоnараjуhиx µеxаµсxиx jеµиnица. Исrиuе се nаxnо: Саõиpају cе
qаxтоpи иcтиx µеxаµcxиx јеµиниnа (xоји cе пиmу у иcии cтупаn), cаõиpање
почиње оµ qаxтоpа најмање µеxаµcxе јеµиниnе, cаõиpамо оµоsrо пpема µоље.
3. начин; Cаôирxе пиmемо jеµаn испоµ оµnосnо иsnаµ µруrоrа rаxо µа се
фаxrори исrиx µеxаµсxиx jеµиnица nаnаsе у исrом сrупцу:
432
¹ 2 4 6
Tо jе xоnаunи и nаjxраhи sапис посrупxа писмеnоr саôирања xоjи уuеnици
усnаjаjу. У њему су саµрxаnи сnи еnемеnrи иs преrxоµnиx nаuиnа оôjаmњаnања, а
nапуmrеnи су оnи uиjа jе сnрxа ôиnа µиµаxrиuxа, rj. µа омоrуhе уuење и испраnnо
раsумиjеnање.
Tоxом сnиx оôjаmњаnања, осим фаxrора rреôа имеnоnаrи и µеxаµсxе
jеµиnице uиjи се фаxrори саôираjу, па sаrо rреôа rоnориrи: 2 jеµиnице nиmе 6
jеµиnица jе 8 jеµиnица, 3 µесеrице nиmе 4 µесеrице jе 7 µесеrица, 4 сrоrице nиmе 2
сrоrице jе 6 сrоrица. Имеnоnање jе поrреônо µа ôи се сприjеuиnо еnеnrуаnnо
саôирање фаxrора раsnиuиrиx µеxаµсxиx jеµиnица. Меµуrим, xаµ уuеnици сxnаrе
посrупаx писмеnоr саôирања nерôаnиsациjа се сxраhуjе иsосrаn¬ањем имеnа
µеxаµсxиx jеµиnица иsrоnараjуhи само саôирање фаxrора: 2 и 6 jе 8, 3 и 4 jе 7, 4 и 2
jе 6 sаписуjуhи µjеnимиunе sôироnе у оµrоnараjуhе сrупце rаôиице мjесnиx
nриjеµnосии.
Поrом се оôраhуjу сnоxеnиjи примjери саôирањау xоjиx jе sôир фаxrора
поjеµиnиx µеxаµсxиx jеµиnица nеhи оµ 9 mrо уnоси nоn еnемеnr у посrупаx
писмеnоr саôирања: µио sôира фаxrора поjеµиnиx µеxаµсxиx jеµиnица µоµаjе се
sôиру nепосреµnо nеhе µеxаµсxе jеµиnице µесеrица, сrоrица .,. sаnисnо о rоме
sôир фаxrора xоjиx µеxаµсxиx jеµиnица jе nеhи оµ 9. 3аrо jе jеµаn оµ усnоnа
уuења саôирања rаxnиx ôроjеnа snање µеxаµсxоr сасrаnа ôроjеnа и snање мjесnиx
nриjеµnосrи цифаара.
Cаôирање ôроjеnа у xоjиx jе sôир фаxrора поjеµиnиx µеxаµсxиx jеµиnица nеhи
оµ 9, rреôа nаjприjе упоsnаrи саôираjуhи µnоцифреnе ôроjеnе. У rу сnрxу моxе се
поhи оµ пиrања xаxо саôраrи ôроjеnе 47 и 38? Јеµаn оµrоnор моxе ôиrи:
ôроjењем, поuеnmи оµ 47 sа 38, µоôиjа се sôроj 85. Но rо jе усмеnо саôирање, а
sаµаrаx rреôа риjеmиrи писмеnим посrупxом. Оôjаmњење rаxnиx примjера
писмеnоr саôирања моxе се поrxриjепиrи оµrоnараjуhом µемоnсrрациjом
(уuеnици jе иsnоµе сnоjим µиµаxµuxим маrериjаnом). Даxnе,
47 Оnаj посrупаx саôирања моxе се иsnесrи помоhу µиµаxrиuxоr
49
¹38 маrериjаnа и rо xарrоnuиhа xоjи оsnаuаnаjу µесеrице и
¸¸¸ xарrоnuиhа xоjи оsnаuаnаjу jеµиnице НПР: 4 xарrоnuиhа
85 µесеrица и 7 xарrоnuиhа jеµиnица xоnxреrиsуjу ôроj 47, а 3
xарrоnuиhа µесеrица и 8 xарrоnuиhа jеµиnица xоnxреrиsуjу ôроj 38.
Исrи примjер моxе се sаrим иsnоxиrи ôеs оuиrnеµnе поµnоrе осnањаjуhи се nа
snање µеxаµсxоr сасrаnа саôираxа
4 µесеrице ¹ 7 jеµиnица ¹ 3 µесеrице ¹ 8 jеµиnица
7 µесеrица ¹ 15 jеµиnица
7 µесеrица ¹ 1 µесеrица ¹ 5 jеµиnица
(7 µесеrица ¹ 1 µесеrица) ¹ 5 jеµиnица
8 µесеrица ¹ 5 jеµиnица ÷ 85
Уs помоh rаônице мjесnиx nриjеµnосrи посrупаx се рациоnаnиsуjе:
Д Ј
4 7
3
u
8
8 5
Kоnаunо, nа уоôиuаjеnи nаuиn, ôеs nиsу еnnе помоhи, nоµеhи раuуnа о
испраnnом поrписиnању саôираxа, sапис jе:
47
¹ 38
85

Tо hе ôиrи µоôра припрема sа уuење саôирања nиmецифреnиx ôроjеnа у xоjиx
су sôироnи nеxиx (иnи nиmе) фаxrора µеxаµсxиx jеµиnица nе hи оµ 9.
Cаôирање rроцифреnиx ôроjеnа у xоjиx jе sôир jеµиnица nеhи оµ 9 xао у
примjеру 437 ¹ 249 оôjаmњаnа се nаjприjе уs помоh rаônице мjесnиx nриjеµnосrи,
а sаrим ôеs rе помоhи.
с Д Ј
4 3 7
2 4 9
1 16
6 8 6
50
Иcтичу cе rnавни еnементи поcтупxа пиcменоr cаõиpања: Саõиpају cе
qаxтоpи иcтиx µеxаµcxиx јеµиниnа (õpојеви јеµиниnа, õpојеви µеcетиnа итµ.),
cаõиpа cе почевmи оµ qаxтоpа најмање µеxаµcxе јеµиниnе, и то оµоsrо пpема
µоље иnи оõpатно). Ноn еnемеnr у саôирању ôроjеnа jе µоµаnање µиjеnа sôира
фаxrора jеµиnица sôиру фаxrора nепосреµnо nеhе µеxаµсxе jеµиnице, rj. sôиру
µесеrица. Да ôи се rо испраnnо сxnаrиnо, sôир jеµиnица (xоjи jе nеhи оµ 9 и
иsnоси 16) у прnим оôjаmњењима пиmемо у сrупац jеµиnица. Но, xаxо ôроj 16
саµрxи 6 jеµиnица и 1 µесеrицу, 6 jеµиnица пиmемо у сrупац jеµиnица, а jеµnу
µесеrицу µоµаjемо sôиру µесеrица.
Cаôирање rиx ôроjеnа ôеs помоhи rаônице усnаjа се xао xоnаunи оônиx
писмеnоr саôирања, rаxо се rаônица иsосrаn¬а. У поuеrxу jе xорисnо sаписиnаrи
µоµаnање µиjеnа sôира фаxrора jеµиnица sôиру µесецица. 3апиc је оваxав:
437
+249 и xоначно 437
1 + 249
_______ ____________
686 686
При оôраµи rреôа паsиrи nа саµрxаj rоnорnоr оôjаmњаnања. Iоnоримо: 7
jеµиnица nиmе 9 jеµиnица jе 16 jеµиnица, 6 jеµиnица пиmемо у сrупац jеµиnица, а 1
µесеrицу µоµаjемо sôиру µесеrица. Веh оµ поuерxа rреôа суsôиjаrи еnеnиуаnnу
rеnµеnциjу µа се rоnори xаxо jеµnу µесеrицу "преnосимо" µа¬е, jер уисrиnу
nиmrа се nе преnоси, nеrо се саôира. Kаµ се у осnоnи усnоjи посrупаx саôирања
rаxnиx ôроjеnа, rоnор се jоm nиmе сxраhуjе, а nапос¬еrxу и поrпуnо иsосrаn¬а.
Cаôирање ôроjеnа у xоjиx jе sôир фаxrора µесеrица nеhи оµ 9 rаxоhер се
nаjприjе оôjаmњаnа у rаônици мjесnx nриjеµnосrи, а sаrим иsnаn ње.

C Д Ј
3
4
1
4
8
6
2
3
8 14 5
8 4 5
382 382
¹463 ¹ 463
1 ¸¸¸¸¸
¸¸¸¸¸ 845
845
Буµуhи µа jе sôир µесеrица 14, а µа су rо 4 µесеrице и 1 сrоrица, 4 µесеrице
пиmемо у сrупац µесеrица, а 1 сrоrицу µоµаjемо (саôирамо) sôирусrоrица.
На сnиuаn nаuиn оôjаmњаnаjу се и осrаnи примjери саôирања rаxnиx ôроjеnа,
исrиuуhи µа се µио µjеnимиunоr sôира sаписуjе у оµrоnараjуhи сrупац, а µио у
51
сrупац nепосреµnо nеhе µеxаµсxе jеµиnице. Kаµ се саôира nиmе саôираxа, sôир
фаxrора nеxиx µеxаµсxиx jеµиnица моxе ôиrи nеии и оµ 99 mrо се оôраµуjе nаxоn
упоsnаnања ôроjеnа µо 10 000, 100 000, 1 000 000 и приnиxом саôирања
nисецифреnиx ôроjеnа. Аxо jе, nпр, sôир фаxrора jеµиnица 123, rаµа 3 jеµиnице
пиmемо у сrупац jеµиnица, а 12 µесеrица µоµаjемо sôиру µесеrица, иnи, аxо jе
sôир µесеrица 137, rаµа 7 µесеrица пиmемо у сrупац µесеrица, а 13 сrоrица
µоµаjемо sôиру сrоrица.
PROSIRIVAN1E PO1MOVA
MNOZEN1A I DI1EL1EN1A PRIRODNIH BRO1EVA
Nakon pocetnog upoznavanja mnozenja i dijeljenja, ti se pojmovi upotpunjuju
usvajanjem novih sadrzaja kao sto su tablica mnozenja i dijeljenja, komutativnost i
asocijativnost za mnozenje, distributivnost mnozenja prema sabiranju, redoslijed
izvodenja racunskih operacija, brojevi 1 i 0 u mnozenju i dijeljenju, djeljivost brojeva i sl.
Metodicka obrada navedenih sadrzaja realizuje se pretezno brojevima, ali u izuzetnim
situacijama i ociglednim sredstvima kada je potrebno konkretizovati (vizualizovati )
sadrzaje koji se usvajaju.
Obrada tablica mnozenja i dijeljenia brojeva. Obradom toga gradiva zapocinje
sistematsko usvajanje mnozenja i dijeljenja u skupu brojeva do 100. Taj rad ima
dalekosezno znacenje jer se znanje koje ucenici sticu koristi kao sredstvo za ucenje
slozenijih sadrzaja kao sto su mnozenje i dijeljenje viseciIrenih brojeva. Obradom
tablica mnozenja i dijeljenja ostvarujii se ovi obrazovni zadaci:
a) shvatiti i usvojiti sve proizvode jednociIrenih brojeva i broja 10 (tablica
mnozenja pojedinih brojeva),
b) shvatiti i usvojiti kolicnike dvociIrenih i jednociIrenih brojeva od npr.
5 : 5 do 50: 5 (tablica dijeljenja pojedinih brojeva),
c) usvojiti tablice mnozenja i dijeljenja do nivoa automatizovanosti,
d) osposobljavati ucenike u razumijevanju veza izmedu mnozenja i
dijeIjenja, mnozenja i sabiranja, te dijeljenja i oduzimanja,
e) osposobljavati ucenike u primjeni znanja tablica mnozenja i dijeljenja u
rjesavanju odgovarajucih zadataka.
Iz tako koncipiranih zadataka proizlaze posve odredene implikacije za nastavnu praksu:
redoslijed obrade, sadrzaj i nacin metodicke interpretacije, uslovi i nacini
automatizovanja tablica mnozenja i dijeljenja te sadrzaj i struktura nastavnog casa.
Kada je rijec o obradi tablica mnozenja i dijeljenja, pitanje je kojim redom ih obradivati
i usvajati. •a Ii redom od 1 do 10 ili kojim drugim redoslijedom? Iz istorije metodike
pocetne nastave matematike poznati su razliciti redoslijedi obradivanja, a jedan se temelji
na udvostrucavanju brojeva pa se obraduju ovim redom: tablica mnozenja broja 2, 4, 8,
5, 10, 3, 6, 9, 7. Iako takav redoslijed obrade ima odredeno opravdanje, danas
prevladava onaj koji se temelji na nizu prirodnih brojeva, prema kojem se tablice
obraduju pocevsi od brojeva 2 i 10, a zatim redom 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ovaj redoslijed
ima vise prednosti, a glavna je sto omogucuje postepeno usvajanje polazeci od lakseg
prema tezem. On je i logican jer slijedi niz prirodnih brojeva koji ucenici vec otprije
poznaju, a omogucuje i da se prethodno znanje iskoristi za sticanje novog sto je vazan
Iaktor uspjesnog ucenja.
52
€edoslijed obradivanja tablica mnozenja i dijeljenja uslovljava i raspored
usvajanja tablice mnozenja npr. broja 4 i tablice dijeljenja brojem 4. U prakticnoj
realizaciji taj se problem rjesava najcesce tako da se u jednom nastavnom casu obraduje
tablica mnozenja, u iducem tablica dijeljenja tim brojem, a u trecem casu (tj. treci dan)
istovremeno se usvajaju sadrzaji obiju tablica. Na taj nacin povezuje se ucenje
mnozenja i dijeljenja, sto omogucuje da se ucvrsti spoznaja o povezanosti tih racunskih
operacija. Prema tome, redoslijed obradivanja tablica mnozenja i dijeljenja bio bi
ovakav: usvajanje tablice mnozenja npr. broja 3, zatim usvajanje tablice dijeljenja
brojem 3, a nakon toga sinteticko usvajanje i mnozenja i dijeljenja tim brojem.
Obzirom na relativno dugo vremensko usvajanje (oko dva mjeseca) i na sadrzaj tablica
mnozenja i dijeljenja, u nastavnom radu ponekad se zapazaju znaci jednolicnosti i
monotonije. •a bi se to sprijecilo, treba mijenjati nacine rada i vrste ucenickih aktivnosti.
•osebno treba paziti da se svi primjeri mnozenja, odnosno dijeljenja ne prezentuju na
isti nacin, nego razlicito, ali uvijek s istom svrhom razumijevanja i trajnog usvajanja.
Izlozicemo metodicko oblikovanje nastavnog casa i upozoriti na razlicite mogucnosti
prezentovanja tablica mnozenja i dijeljenja.
‚as obrade tablice mnozenja broja 5 (6, 4, 3 ...). Nastavnim casom ostvaruju se ovi
obrazovni zadaci:
a) izlazu se i usvajaju svi primjeri mnozenja broja 5 ostalim jednociIrenim brojevima i
brojem 10, tj. od 1 · 5 pa do 10 · 5,
b) izgraduje se spoznaja o povezanosli mnozenja i sabiranja; ucenici se
osposobljavaju da zbir istih brojeva prikazuju mnozenjem i, obratno,
da mnozenje broja 5 prikazuju u obliku sabiranja istog broja,
c) mnozenje broja 5 jednocirenim brojevima i brojem 10 usvaja se
do nivoa automaiizacije; ucenici se osposobljavaju da mnozenje izvode
brzo, tocno, s malim napororn i s malim ucestvovanjem svijesti,
d) ucenici se osposobljavaju da znanje mnozenja broja 5 primjenjuju u
rjesavanju odgovarajucih zadataka iz svakodnevnog zivota.
Ti se zadaci, dakako, ostvaruju i pri obradi tabiica mnozenja ostalih brojeva sto na kraju
rezultuje ukupnoscu ucenickih znanja o mnozenju jednociIrenih brojeva. •a bi se tako
postavljeni zadaci realizovali, u pojedinim dijelovima nastavnog casa provode se
odredene nastavne aktivnosti.
Priprema: Ucenici se pripremaju za usvajanje mnozenja broja 5 ostalim jednociIrenim
brojem. €elevantno predznanje osigurava se ponavljanjem tablica mnozenja prethodno
obradenih brojeva, u ovom slucaju brojeva 2, 3, 4 i 10, a provodi se usmenim i
pismenim ponavljanjem.
Obradivanje novog gradiva. U tom dijelu casa ucenici se upoznavaju sa svim
primjerima mnozenja broja 5 jednociIrenim brojem i brojem 10. ƒajednickim radom s
ucenicima gradivo treba izloziti, prokomenttarisati svaki primjer i na kraju ga prikazati
u obliku tablice mnozenja. •a bi se izbjegla jednolicnost u izlaganju, pojedine primjere
mnozenja treba objasnjavati na razlicite nacine, npr. udruzivanjem jednakobrojnih
skupova, sabiranjem istih brojeva prelazeci na mnozenje, tekstualnim zadacima, a
takoder i tako da se iz poznatog primjera izvodi nepoznati (iz 5 · 5 izvodi se 6 · 5).
Koristeci se tim mogucnostima, osigurace se dinamicnost rada, aktivnost ucenika i
interes, a izbjeci monotonija koja nerijetko prati rad. €ezultat izlaganja novog gradiva
53
trebala bi biti na tabli (i u ucenickim sveskama) Iormirana tablica mnozenja broja 5
radi njezine daljnje upotrebe.
Vjezbanje i ponavljanje. ƒadatak je toga dijela casa da osigura trajnost usvajanja
novog gradiva. €ad takoder mora biti dinamican, sto se postize raznolikoscu i
stimulisanjem ucenika. „vo nekoliko mogucnosti vjezbanja i ponavljanja: kratko usmeno
ponavljanje sadrzaja tablice, pismeno ponavljanje koje se provodi uz pomoc udzbenika,
nastavnih listica i zbirke zadataka, rjesavanje odgovarajucih tekstualnih zadataka u
kojima se zbir istih brojeva prikazuje u obliku mnozenja, a zadaci mnozenja u obliku
zbira istih brojeva, postavljeni zadatak rjesava se napamet, usmeno, a zapisuje se samo
rezultat. Kombinujuci razlicite nacine ponavljanja, postici ce se trajnost znanja i, sto je
vazno, razumijevanje novog gradiva.
‚as obrade tablice dijeljenja brojem 5 (6, 3, 7 ...). Nastavnim casovima obrade tablice
dijeljenja ostvaruju se ovi obrazovni zadaci:
a) shvatiti i usvojiti sve primjere iz tablice dijeljenja brojem 5, tj). od 5 : 5 pa do 50 : 5,
b)izgradivati spoznaju o povezanosti dijeljenja i mnozenja obrazlazuci dijeljenje
mnozenjem (15 : 5 ÷ 3 jer je 3 · 5 ÷ 15),
c) te dijeljenja i oduzimanja (dijeleci uzastopnim oduzimanjem),
d)usvajati tablicu dijeljenja brojem 5 do stupnja automatizacije,
e)osposobljavati ucenike u primjeni znanja dijeljenja brojem 5 u rjesavanju
jednostavnih zadataka.
Priprema. •a bi se ucenici pripremili za usvajanje novih sadrzaja, provode se
odgovarajuca ponavljanja tablice dijeljenja prethodno obradenih brojeva (4, 3, 2) i
mnozenje broja 5 radi obrazlaganja dijeljenja mnozenjem. •onavljanje se provodi na
razlicite nacine, usmeno, ili, sto je jos bolje, pismenim postavljanjem zadataka.
Obrada novog gradiva. U tom dijelu izlazu se sadrzaji tablice dijeijenja brojem 5,
objasnjava se i komentarise svaki primjer dijeljenja i kao rezultat nastaje kompletna
tablica. Treba nastojati da rad bude dinamican a ucenici zainteresovani i aktivni. ƒato
pojedine primjere iz tablice dijeljenja treba izlagati na razlicite nacine: rastavljanjem
skupova na oba nacina, uzastopnim oduzimanjem broja 5 od visestrukog sadrzioca toga
broja (od brojeva 50, 45, 30 itd.), rjesavanjem odgovarajucih tekstualnih zadataka.
•rimjere dijeljenja treba obrazlagati suprotnom racunskom radnjom, mnozenjem, pa ce
Iormirana tablica izgledati:
20 : 5 ÷ 4 jer je 4 · 5 ÷ 20
45 : 5 ÷ 9 jer je 9 · 5 ÷ 45. Itd.
Vjezbanje i ponavljanje. •a bi se trajno usvojila tablica dijeljenja, treba provoditi
odgovarajuca ponavljanja: usmeno ponavljanje tablice, pismeno ponavljanje uz pomoc
udzbenika, listica i zbirki zadataka, rjesavanje prikladnih tekstualnih zadataka, uzastopno
oduzimanje broja 5 izraziti u obliku dijeljenja (npr. 15 - 5 ÷ 10, 10 - 5 ÷ 5, 5 - 5 ÷ 0, 15 ;
5 ÷ 3), a dijeljenje izraziti uzastopnim oduzimanjem (12 : 4 ÷ 3 odnosno 12-4 ÷ 8, 8 - 4
÷ 4, 4 - 4 ÷ 0) i sve to na odgovarajuci nacin obrazlagati. •ostavljeni zadatak rjesava
se napamet, a zapisuje se samo rezultat. …istematskim vjezbanjem i ponavljanjem tablica
dijeljenja postepeno ce se usvojiti do stepena automatizacije i tako postati sredstvom
sticanja novog znanja.
54
Tako u osnovi izgleda usvajanje tablica mnozenja i dijeljenja. U nekim situacijama bice,
naravno, stanovitih odstupanja od izlozenog predloska. Na primjer, nakon usvajanja
mnozenja i dijeljenja brojeva 2, 3, 4, skracvace se a poslije i posve izostavijati aktivnosti
s didaktickim materijalom intenzivirajuci radnje s brojevima. †azno je da budu
zastupljene sve one radnje koje osiguravaju razumijevanje i trajnost usvajanja gradiva.
U vezi s obradom tablica mnozenja i dijeljenja brojeva evo jos nekoliko vaznih napomena.
Prvo je rijec o terrainima ,mnozenje broja 5~ odnosno "dijeljenje brojem 5~. Prvi
izraz iskazuje da se broj 5 mnozi ostalim brojevima, a drugi izraz upucuje na to da
se tim brojem dijele ostali brojevi. O razlici u izrazima treba voditi racuna, pogotovo
zato sto se u skolskoj praksi ti izrazi zamjenjuju i nepravilno upotrebljavaju. Tako npr.
izraz ,tablica dijeljenja broja 5‡ govori da se taj broj dijeli drugim brojevima sto u
ovom slucaju nije tocno.
ƒnacajan Iaktor usvajanja tablica mnozenja i dijeljenja je sistematsko i organizovano
vjezbanje i ponavljanje. Ono mora biti utemeljeno na razumijevanju, glavnom uslovu
uspjesnog ucenja. •raksa pokazuje da se neuspjesi u usvajanju tablica mnozenja i
dijeljenja najcesce mogu pripisati nedovoljnom razumijevanju, te neorganizovanom i
nedosljednom vjezbanju i ponavljanju. €adi automatizovanja mnozenja i dijeljenja
svakodnevno treba provoditi jednominutno ili dvominutno brzo ponavljanje tablica.
Najprikladniji nacin za to je ponavljanje u kojem se usmeno (nastavnik ili ucenik)
postavlja zadatak. Ucenici ga rjesavaju napamet, a u svesku zapisuju samo rezultate.
ˆuduci da se tablice mnozenja i dijeljenja usvajaju u duzem vremenskom razdoblju,
izmedu obrade pojedinih tablica treba ukljucivati sadrzaje kao sto su komutativnost i
asocijativnost za mnozenje, distributivnost mnozenja prema sabiranju, brojevi 1 i Ou
mnozenju i dijeljenju i sl. Na taj nacin sadrzaji mnozenja i dijeljenja integrisu se u
spoznajnu cjelinu i sprjecava se jednolicnost i monotonija nastavnog rada.
Upoznavanje komutativnosti za mnozenje. Tim gradivom ucenici usvajaju spoznaju
da Iaktori mogu zamijeniti mjesta a da se brojevna vrijednost proizvoda nece
promijeniti. ˆuduci da ucenici vec poznaju zamjenu mjesta sabiraka, stice se novo
znanje o zamjeni mjesta Iaktora. •a bi se omogucio pozitivan transIer, prethodno treba
obnoviti znanje o toj pojavi u sabiranju, a zatim ukazivati na zajednicke i razlicite
elemente u dvije strukture znanja, zamjeni mjesta sabiraaka i zamjeni mjesta Iaktora.
…adrzaj svojstva komutativnosti za mnozenje korisno je vizualizovati ovakvim
graIickim prikazom:
O O O O 4 ·2 ÷ 8
O O O O 2·4= 8
•osmatranjem se uocavaju 4 skupa, a u svakom po 2 elementa. •akle, 4 · 2 ÷ 8,
ali takoder i 2 skupa po 4 elementa pa se dobiva 2 · 4 ÷ 8. •osmatrajuci, zatim,
sadrzaj toga svojstva medu brojevima, nakon niza primjera izvodi se
generalizacija: ako Iaktori zamijene mjesta proizvod se ne mijenja.
Upoznavanje uloge brojeva 1 i 0 u mnozenju. Ucenici ce upoznati cinjenicu da broj
pomnozen s 1 ostaje nepromijenjen (a · 1 ÷ a), a pomnozen s 0 za rezultai daje nulu (a ·
0 ÷ 0). ˆuduci da znanje uloge tih brojeva u mnozenju brojeva sluzi kao sredstvo za
usvajanje slozenijih primjera mnozenja (skraceni postupci pismenog mnozenja), treba ga
55
usvojiti s razumijevanjem i trajno. Uloga broja 1 u mnozenju izlaze se pomocu sabiranja
istih brojeva, prikazujuci ga najprije ocigledno, a zatim brojevima.
o o o o o
1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5
Udruzivanjem jednoclanih skupova odnosno sabiranjem njima pridruzenih brojeva dobiva
se zbir istih brojeva: 1 ¹ 1 ¹ 1 ¹ 1 ¹ 1 ÷ 5 koji se zatim pise u obliku mnozenja 5 · 1 ÷ 5.
•rimjenom svojstva komutativnosti takoder se utvrduje da je tacno i 1 · 5 ÷ 5.
•rosirujuci izlaganje korisno je ulogu broja 1 u mnozenju posmatrati i u odgovarajucim
tekstualmm zadacima: Marko pokloni majci svaki dan 1 cvijet. Koliko ce joj cvjetova
pokloniti za 7 dana? Nakon takvih i slicnih primjera zakljucuje se da broj pomnozen s 1
ostaje nepromijenjen. …adrzaj generalizacije povremeno treba obrazloziti sabiranjem
istih brojeva i provjeravati rjesavanjem odgovarajuch zadataka.
†ec otprije ucenici su upoznali ulogu 0 u sabiranju i oduzimanju, a sada ce doznati i njenu
drukciju Iunkciju. •ritom za njih moze biti zanimljiva cinjenica da nula, kao Iaktor
proizvod cini nulom, pogotovo kad shvate da to vrijedi i za vise Iaktora (na primjer 2 ·3
· 1 · 0 · 5 ÷ 0).
Obradivanje novog gradiva moze se zapoceti mnozenjem brojeva 2, 3, 4 ... (npr. 4 · 3,
6 · 7 ...) ukazujuci pritom da su brojevi koji se mnoze veci od 0, te da su proizvodi
takoder veci od nule. •ostavlja se pitanje, kakav ce biti proizvod ako je jedan Iaktor 0,
npr. 6 · 0? …aslusavsi misljenja ucenika, koja znaju biti vrlo zanimljiva i raznolika,
nastavnik novo gradivo objasnjava pomocu sabiranja istih brojeva (analogno s drugim
brojevima). •akle: 0 ¹ 0 ¹ 0 ¹ 0 ¹ 0 ¹ 0 ÷ 0 odnosno 6· 0 ÷ 0. ƒapis mnozenja treba
zatim objasniti: broj 6 pokazuje koliko se sabiraka sabiralo, broj 0 pokamje koji je to
sabirak , a broj 0 u proizvodu pokazuje da je zbir tih brojeva jednak 0. Koristetci se
svojstvom komutativnosti, zakljucuje se da vrijedi i obratno 0 · 6 ÷ 0.
!"#$%O O&'()#*%+$ ,-O+$.*
•ismeno oduzimanje brojeva prirodno se nastavlja na pismeno
sabiranje s kojim ima niz zajednickih elemenata. Medutim, neki primjeri
pismenog oduzimanja brojeva stvaraju teskode koje se rjesavaju
odgovarajucim metodickim postupcima. Metodicki raspored gradiva pismenog
oduzimanja je ovakav:
a) oduzimanje brojeva u kojih su Iaktoti svih dekadskih jedinica u umanjeniku
veci od Iaktora odgovaraju‰h dekadskih jedinica u umanjiocu.
867
- 432
b) oduzimanje brojeva u kojih je Iaktor jedinica u umanjeniku manji od
Iaktora jedinica u umanjiocu.
962
-437
56
c) oduzimanje brojeva u kojih je Iaktor desetica u umanjeniku manji od
Iaktora desetica u umanjiocu.
728
- 362
d) oduzimanje brojeva u kojih su i Iaktori jedinica i Iaktori desetica u
umanjeniku manji od tih Iaktora u umanjiocu.
623
- 387
e) oduzimanje brojeva u kojih su Iaktori nekih dekadskih jedinica u
umanjeniku nule.
5070
-3267
€asporedom gradiva postepeno se usvajaju sve slozeniji primjeri pisme nog
oduzimanja sto obavezuje da se prethodno usvoje svi jednoslavniji primjeri
ukljuceni u one slozenije.
„lementi postepenog pismenog oduzimanja su:
a) oduzimanje Iaktora dekadskih jedinica, tj. jednociIrenih brojeva,
b) oduzimanje Iaktora istih dekadskih jedinica koji se potpisuju jedan
ispod drugoga,
c) oduzimanje zapocinjemo od Iaktora najmanje dekadske jedinice, a
zatim se oduzimaju Iaktori neposredno vece dekadske jedinice
itd.,
d) ako je Iaktor dekadske jedinice u umanjeniku (jedan ili vise)
manji od Iaktora odgovarajuce dekadske jedinice u umanjiocu,
postupa se na razlicite nacine:
- koristi se svojstvo nepromjenljivosti razlike
- veca se dekadska jedinica preracunava u manju
e) tacnost oduzimanja provjerava se suprotnom racunskom radnjom -
sabiranjem.
Neki elementi toga postupka zajednicki su s postupkom pismenog sabiranja pa u
obradi na to treba ukazivati kako bi se olaksao i skratio proces ucenja, a novo
znanje povezalo sa starim.
•rimjeri oduzimanja iz prve grupe zadataka izlazu se na tri nacina skracujuci ih
postepeno sve dok se ne dode do najkraceg, konacnog oblika zapisivanja pismenog
oduzimanja.
1. nacin: umanjenik i umanjilac rastavljaju se na zbir visestrukog sadrzioca
dekadskih jedinica.
57
867-435 ÷ 8Š100¹ 6Š10¹ 7Š1
- (4Š100¹ 3Š10¹ 5Š1)
4Š100 ¹ 3Š10 ¹ 2Š1 ÷ 432
Kao u pismenom sabiranju, i ovim se zapisom pokazuje da se oduzimaju Iaktori
dekadskih jedinica te da se oduzima pocevsi od Iakktora najmanje dekadske jedinice.
‹ovorimo: 7 jedinica manje 5 jedinica je 2 jedinice, 6 desetica manje 3 desetice je 3
desetice, 8 stotica manje 4 stotice je 4 stotice. U pocetku se osim Iaktora imenuju i
dekadske jedinice, sto se poslije izostavlja. •akle, pri prvom upoznavanju koristimo se
tkz. direktnim oduzimanjem, a kasnije ce se oduzimati obratnom racunskom radnjom
tzv. aditivnim oduzimanjem trazeci broj koji dodat umanjiocu daje umanjenik. 2.
nacin: umanjenik i umanjilac upisuju se u tablicu mjesnih vrijednosti.
… • J
8
4
6
3
7
5
4 3 2
…vrha objasnjenja uz pomoc tablice je uputiti ucenike u ispravno potpisivanje kako
bi se izbjeglo eventualno oduzimanje Iaktora razlicitih dekadskih jedinica.
3. nacin: brojevi koji se oduzimaju pisu se jedan ispod odnosno iznad drugoga tako
da se Iaktori istih dekadskih jedinica nalaze jedan ispod drugoga.
8 6 7
- 4 3 5
432
Korisno je usporediti sva tri nacina oduzimanja ukazujuci pritom na zajednicke
elemente, tj. oduzimaju se Iaktori istih dekadskih jedinica i to pocevsi od Iaktora
najmanje dekadske jedinice.
ˆuduci da je oduzimanje radnja koja nije uvijek izvodiva u skupu prirodnih
brojeva, njeno pismeno izvodenje u nekim zadacima stvara teskoce. Naime, u pojedinim
bi zadacima od manjeg broja trebalo oduzeti veci, kao u primjerima gdje su Iaktori nekih
dekadskih jedinica u umanjeniku manji od Iaktora odgovarajucIih dekadskih jedinica u
umanjiocu. Oduzimanje takvih brojeva moze biti otezano, sto nerijetko rezultuje
Iormalistickim znanjem. Metodickim postupcima nastoje se otkloniti uzroci teskoca.
€azmotricemo dva postupka.
Jedan je tradicionalan u pocetnoj nastavi matematike. To je preracunavanje vece
dekadske jedinice u neposredno manju: 1 desetica, 1 stotica, 1 hiljadica itd. preracunava
se u neposredno manje - 1 desetica u 10 jedinica, 1 stotica u 10 desetica, 1 hiljadica u 10
stotica itd. Na primjer:
5 12
8 6 2
- 3 2 8
58
•a bi se brojevi oduzeli, 1 desetica u umanjeniku preracunava se u 10 jeciinica i
dodaje jedinicama pa se tako dobija 12 jedinica (u pocetku to se i posebno zapisuje).
•reracunavanjem umanjenik se tako oblikuje da se od veceg broja (12) oduzima manji
(8), sto je u skupu prirodnih brojeva izvodivo.
…licno se postupa u primjerima gdje je broj desetica u umanjeniku manji od broja
desetica u umanjiocu. Na primjer:
6 12
7 2 8
- 3 8 4
od 7 stotica u umanjeniku 1 stotica se preracunava u 10 desetica pa se u umanjeniku
dobija veci broj desetica (12) nego u umanjiocu (8) i oduzimanje se moze izvesti.
…licno se postupa i u primjerima gdje je broj stotica, hiljadica ... u unamjeniku manji od
broja tih dekadskih jedinica u umanjiocu. Medutim, postupak je komplikovan i
nepodesan kad u jednom zadatku treba izvesti dva ili vise preracunavanja, kao u
primjeru:
11 13
8 12
9 2 3
- 4 8 7
•a bi se ti brojevi oduzeli, 1 stotica preracunava se u 10 desetica pa se u
umanjeniku dobija 8 stotica i 12 desetica; zatim se 1 desetica preracunava u 10 jedinica
pa u umanjeniku sada imamo 11 desetica i 13 jedinica sto je posebno i zapisano.
Neprikladnost toga postupka jos je izrazenija kad se oduzimaju viseciIreni brojevi
sto zahtijeva vise preracunavanja. Time se cijeli postupak znacajno otezava. Na primjer,
u zadatku:
32 532
- 8 769 moraju se izvrsti cetiri preracunavanja -
1 desethiljadica preracunava se u 10 hiljadica , 1 hiljadica u 10 stotica, 1 stotica u 10
desetica te 1 desetica u 10 jedinica. To je dug i zamrsen postupak koji ne osigurava uvijek
razumijevanje, a nije ni lak, vec iziskuje znacajne misaone napore.
•remda je navedeni postupak pismenog oduzimanja posve korektan, zbog
metodickih se razloga ne moze preporuciti jer iziskuje znacajan napor i otezava
razumijevanje.
ƒato se kao metodicki ispravniji postupak pismenog oduzimanja brojeva u kojih
su Iaktori pojedinih dekadskih jedinica u umanjeniku manji od Iaktora odgovarajucih
dekadskih jedinica u umanjiocu, uzima onaj koji se zasniva na stalnosti razlike.
•odajuci umanjeniku ( minuendu) i umanjiocu (suptrahendu) isti broj (10 jedinica
umanjeniku odnosno 1 deseticu umanjiocu, 10 desetica umanjeniku odnosno 1 stoticu
umanjiocu itd.), mijenjamo ih tako da se od veceg broja oduzima manji, sto se u skupu
prirodnih brojeva izvodi bez teskoca.
•va su razloga koji upucuju na to da se pismeno oduzimanje takvih brojeva
izvodi pomocu stalnosti razlike:
59
a) postupak je jednostavniji i u praksi se cesce primjenjuje nego preracunavanje
vece dekadske jedinice u manju,
b)upotrebom takvog postupka suzbija se Iormalizam u znanju ucenika, svjesno se
primjenjuje odredena matematicka zakonitost cime se osigurava razumijevanje.
†rijednost postupka posebno je velika pri oduzimanju trociIrenih i uopste
viseciIrenih brojeva. Oduzimajuci takve brojeve, bilo bi tesko preracunavati vece
dekadske jedinice u manje, pa bi osim sporosti oduzimanja, postupak stvarao i
nejasnoce. Imajuci to na umu, u nasem sistemu matematickog obrazovanja oduzimanje
takvih brojeva dosljedno se provodi pomocu stalnosti razlike.
‹radivo se obraduje ovim redom:
a) primjeri u kojima je Iaktor jedinica u umanjeniku (minuendu) manji od Iaktora
jedinica u umanjiocu (suptrahendu),
86 2
- 4 3 8
b) primjeri u kojima je Iaktor desetica u umanjeniku manji od Iaktora
desetica u umanjiocu,
726
- 3 7 3
c) primjeri u kojima su i Iaktori jedinica i Iaktori desetica u umanjeniku manji od
Iaktora tih dekadskih jedinica u umanjiocu,
923
- 4 8 7 itd.
ˆuduci da se oduzimanje ovakvih brojeva zasniva na stalnosti razlike, svi ucenici
moraju raspolagati tim znanjem jer je ono glavni uslov sticanja novog znanja. ƒbog toga
se mora temeljno ponoviti svojstvo razlike, a posebnu paznju obratiti primjerima u kojima
se umanjeniku i umanjiocu dodaje broj 10.
Objasnjavanje novog gradiva treba poceti konstatacijom da od manjeg broja
jedinica treba oduzeti veci broj jedinica kao u ovom primjeru:
762
- 3 2 7
Kako se od 2 jedinice ne moze oduzeti 7 jedinica, moramo broj jedinica u
umanjeniku povecati tako da postane veci od 7, kako bi se moglo izvesti oduzimanje.
To se postize dodavanjem umanjeniku 10 jedinica u stupac jedinica, pa ce u umanjeniku
biti 12 jedinica. Œli buduci da smo umanjeniku dodali 10 jedinica, moramo isti broj
dodati i umanjiocu kako se razlika ne bi promijenila (l0 jedinica ÷ 1 desetica).
•odavanje tih brojeva u pocetku se moze i posebno naznaciti;
10
7 6 2
60
- 3
1
2 7
4
3
5
Treba jos objasniti zbog cega se umanjeniku dodaje u stupac jedinica, a
umanjiocu u stupac desetica, Kada bismo i umanjeniku i umanjoacu dodavali isti broj
u stupcu jedinica, opet bi veci broj trebalo oduzimati od manjega, u ovom primjeru od
broja 12 broj 17.
Na slican nacin objasnjava se oduzimanje brojeva u kojima je, npr: Iaktor desetica
u umanjeniku manji od Iaktora desetica u umanjiocu:
10
8 2 6
1
- 3 8 4
¸¸¸¸¸¸¸¸¸
4 4 2
ˆuduci da se od 2 desetice ne moze oduzeti 8 desetica, umanjeniku se u stupac
desetica dodaje 10 desetica, a umanjiocu u stupac stotica 1 stotica (10 desetica ÷ 1
stotica).
Kako se ostali primjeri oduzimanja takvih brojeva analogno objasnjavaju,
upozorava se na vazne elemente:
a) Najprije se utvrduje speciIicnost pojedinog primjera oduzimanja: od 5
jedinica ne moze se oduzeti 9 jedinica, od 7 stotica ne moze se oduzeti
8 stotica i sl.
b) •odavanjem umanjeniku i umanjiocu istog broja oblikujemo ih lako da
se od veceg broja oduzima manji; umanjeniku se dodaje 10 jedinica, a
umanjiocu 1 desetica, ili se pak umanjeniku dodaje 10 desecica, a
umanjiocu 1 stotica itd.
c) Oduzimaju se Iaktori istih dekadskih jedinica, pocevsi od Iaktora
najmanje dekadske jedinice.
d) Oduzimanje treba podrobno komentarisati ukazujuci na primjenu
svojstava stalnosti razlike; oduzimanje usvojiti tako da se stalnost razlike
primjenjuje u mislima, napamet, bez zapisivanja.
e) •rovjeravanje rezultata suprotnom racunskom radnjom; sabiranjem
razlike i umanjioca dobiva se umanjenik.
•ri obradi pismenog oduzimanja javlja se pitanje da li brojeve oduzimati direktnim
ili aditivnim putem? Naime, da li razliku Iaktora dekadskih jedinica umanjenika i
umanjioca pronalaziti direktnim, neposrednim oduzimanjem (8 manje 5 je 3) ili je
pronalaziti suprotnom racunskom operacijom, tzv. aditivnim putem (3 i 5 je 8)?
Iskustvo i praksa pocetne nastave matematike pokazuju da se najbolji
rezultati postizu ako se u pocetku, pri pocetnom upoznavanju algoritma pismenog
oduzimanja, brojevi oduzimaju neposredno, direktnim putem. Razlog je u tome sto
61
neposredno oduzimanje faktora dekadskih jedinica umanjenika i umanjioca
omogucuje bolje i potpunije razumijevanje pismenog oduzimanja buduci da se
izvodi na isti nacin na koji su ucenici usmeno oduzimali brojeve. Medutim, nakon
pocetnog upoznavanja postupka pismenog oduzimanja ucenike treba uputiti da
brojeve pismeno oduzimaju aditivnim nacinom jer je takvo oduzimanje u praksi
cesce, a i omogucuje da se dvije racunske operacije povezu u spoznajnu cjelinu.
Œditivno pismeno oduzimanje je i prakticnije, posebno pri oduzimanju brojeva u kojih
su Iaktori nekih dekadskih jedinica umanjenika manji od odgovarajucih Iaktora tih
jedinica u umanjiocu.
Œditivno pismeno oduzimanje postepeno treba usvajati rjesavajuci najprije
najlakse primjere kao:
9 8 7
- 3 4 3
•rije objasnjavanja novog gradiva ucenike treba podsjetiti na ono sto su prethodno
upoznali, a to je obrazlaganje oduzimanja sabiranjem: 7 - 3 ÷ 4 jer 4 ¹ 3 ÷ 7, tj. na
cinjenicu da oduzimanjem trazimo broj koji dodat umanjiocu daje umanjenik. •rema
tome, umjesto direktnog oduzimanja, 7 manje 3 je 4, razliku pronalazimo sabiranjem: 3 i 4
je 7; 4 i 4 je 8; 3 i 6 je 9. €azlika je, dakle, 644. …vaku djelomicnu razliku Iaktora jedinica,
desetica i stotica posebno treba istaknuti kako bi se jasno uocila i na odgovarajuce mjesto
zapisala.
Kada sc aditivnim nacinom pismeno oduzimaju brojevi u kojih su Iaktori nekih
dekadskih jedinica umanjenika manji od odgovarajucih Iaktara u umanjioca, mogu
nastati teskoce. Naime, istodobno se moraju izvesti dvije misaone radnje: sairanjem
pronalaziti razliku, te umanjeniku i umanjiocu dodavati isti broj. Oduzimajuci npr:
brojeve
10
9 7 2
1
-3 4 8
osim pronalazenja razlike (8 i 4 je ...) istovremeno se umanjeniku i umanjiocu dodaje
isti broj pa objasnjenje glasi: 8 i 4 je 12 (uz 2 jedinice umanjenika dodaje se 10
jedinica); 1 i 4 je 5 (1 desetica dodaje se broju 4 desetice u umanjiocu ), 5 i 2 je 7; 3 i 6
je 9. €azlika je 624.
…adrzaj objasnjenja korisno je potkrijepiti vizuelnom komponentom tako da se
dodavanje istog broja umanjeniku i umanjiocu posebno naznaci, kao sto je prikazano
u prethodnom primjeru. Kad se jednom shvati da se govorenjem 8 i 4 je 12, broju
jedinica u umanjeniku dodaje 10 jedinica, te da se iskazom 1 i 4 je 5 broju deselica u
umanjiocu dodaje 1 desetica, zapisivanje dodavanja istog broja moze se izostaviti. U
62
tome ne bi trebalo zuriti, pa takav nacin rada treba napustiti tek onda kad se proces
ispravno shvati.
Na slican se nacin aditivno pismeno oduzimanje objasnjava kada je Iaktor, npr:
desetica u umanjeniku manji od Iaktora desetica u umanjiocu u kao u ovom primjeru:
8 2 6
- 3 7 2
Objasnjenje glasi: 2 i 4 je 6; 7 i 5 je 12 (uz 2 desetice umanjenika dodaje se 10
desetica); 1 i 3 je 4 (1 stotica dodaje se uz 3 stotice umanjioca), 4 i 4 je 8. €azlika je,
dakle, 454.
Nakon toga aditivno pismeno oduzimanje objasnjava se i u primjerima gdje su
Iaktori dviju ili vise dekadskih jedinica u umanjeniku manji od Iaktora odgovarajucih
dekadskih jedinica u umanjiocu. •ritom posebnu paznju treba posvetiti razumijevanju
aditivnog oduzimanja jer upravo se ono cesto usvaja bez razumijevanja. Ne razumije li
ucenik sadrzaj misaone radnje u oduzimanju npr. brojeva
7 8 2
- 3 4 8
izrazenu rijecima: 4 i 8 je 12 odnosno 1 i 4 je 5, tj. ne razumije li da time umanjeniku i
umanjiocu dodaje isti broj, takvo je znanje Iormalisticko. ‚esto se dogada da ucenik
ispravno rijesi zadatak, cak ispravno i govorom slijedi proces rjesavanja, ali pritom ne
razumije da umanjeniku i umanjiocu dodaje isti broj. ƒato treba preduzeti sve da se taj
proces shvati, da mu se dodjeljuje odgovarajuce pojmovno znacenje. Jedan od nacina
da se to postigne je komentarisanje, obrazlaganje procesa aditivnog oduzimanja.
ММ4r- 1
ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА
ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА
Да nи µjеца µоnаsе у mxоnу са snањем ôроjеnа? Tреôа nи иx у rоме
поµуuаnаrи? 3аисrа µjеца µоnаsе у mxоnу са nеxим snањима о ôроjеnима, поjеµиnци
uаx snаjу и nеxе раuуnсxе операциjе. Да ôи се rо snање nаnориsоnаnо rреôа rа
посмаrраrи са аспеxrа ци¬а поuеrnоr маrемаrиuxоr nаспиrања и оôраsоnања. Дjеца
поsnаjу поjеµиnе ôроjеnе, аnи ôеs раsумиjеnања nеsа и оµnоса меhу њима, а rо
snање се маnифесrуjе иsrоnарањем ôроjеnnиx риjеuи.
Поnасxом у mxоnу µjеца nе snаjу и nе сxnаrаjу поnеsаnосrи и оµnосе меhу
ôроjеnима. НПР: Броj осам сxnаrа xао 8÷ 4¹4 , 8 ÷ 5 ¹ 3, 8 ÷ 9 - 1, 8 jе с¬еµôеnиx
ôроjа 7, 8 jе преrxоµnиx ôроjа 9, 8 се nаnаsи иsмеhу 7 и 9, 8 · 9 , 8 ~ 6 иrµ. Јасnо jе
µа jе иsуsеrnо риjеrxо nаhи xоjе µиjеrе µа посjеµуjе преrxоµnо nаnеµеnа snања.
Дjеса упраnо оnа snања, иsмеhу осrаnиx, rреôаjу сrеhи у поnеrnоj nасrаnи
маrемаrиxе (ПНМ).
Kаµа jе у пиrању поsnаnање ôроjеnа оµ сrраnе уuеnиxа приjе поnасxа у
mxоnу оnµа jе посnе jасnо µа оnа ( µjеца) у сrnари имаjу "snања" о ôроjеnима nа
nиnоу nерôаnnиx асоциjациjа ôеs раsумиjеnања њиxоnоr snаuења. Пиjаxе jе µоxаsао
µа µиjеrе snаuаjnо приjе саsnа иsrоnор ôроjеnnе риjеuи, nеrо mrо сxnаrи
63
иnnариjаnrnосr ôроjа еnемеnаrа у сxупу- rаj nаxаn усnоn sа иsrраµњу поjма
прироµnоr ôроjа.
Иsrоnараjуhи ôроjеnnе риjеuи µjеца mxоnсxи поuеrnици nе snаjу µа се
ôроjењем, преµмеrима xоjи се ôроjе, приµруxуjу ôроjеnnе риjеuи, rе µа се њима
имеnуjу xарµиnаnnи ôроjеnи xоnаunиx сxупоnа, а упраnо rо rреôаjу nауuиrи у
поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе.
3аµаrаx ПНМ jе ôроjеnnим риjеuима xоjима µjеца распоnаxу прируxе
оµrоnараjуhе саµрxаjе.
Исrи присrуп nриjеµи и sа еnеnrуаnnо поsnаnање саôирања и оôуsимања оµ
сrраnе µjеце поnасxом у осnоnnу mxоnу. У исxусrnу µjеце поuеrnиxа у осnоnnоj
mxоnи nаjuеmhе, иnи rоrоnо уnиjеx nе посrоjи саsnање о поnеsаnосrи sôира µnаjу
ôроjеnа и xарµиnаnnоr ôроjа уnjе , rе раsnиxе µnаjу ôроjеnа и xарµиnаnnоr ôроjа
раsnиxе (µифереnциjе) сxупоnа.
Маrемаrиuxо исxусrnо уuеnиxа поnаsnиxа у ОB rреôа уnаxаnаrи и њиме се
xорисrиrи.
Cnе mrо се у поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе uиnи прироµnи jе проµуxеrаx
µjеuиjеr преµmxоnсxоr маrемаrиuxоr исxусrnа.
Упоsnаnање сxупа
Броjење jе посrупаx xоjим се уrnрhуjе nеxо сnоjсrnо сxупа- сnоjсrnо
ôроjnосrи, приjе ôроjања rреôа snаrи xоjи су преµмеrи уx¬уuеnи у сxуп xоjи се
ôроjи, а xоjи nису. Даxnе, rреôа µа посrоjи nеµnосмисnеnо и jасnо уnjерење xоµ
уuеnиxа xоjи unаn припаµа сxупу, а xоjи nе.
3а оnаxаn присrуп посrоjи поrреôа nеxиx snања о сxупу xао НПР:
• snање rермиnа unаn- еnемеnаr,
• snање rрафиuxоr приxаsиnања сxупоnа,
Аxо уuеnици посjеµуjу nеxа snања о сxупу, rреôа rа snања исxорисrиrи.
Приjе поuеrxа раµа nа поjму сxупа rреôа проnjериrи xоjа snања о сxупу уuеnици
посjеµуjу, па поuеrnи раµ rеме¬иrи nа rим snањима.
Tреôа уnаxаnаrи еnеnrуаnnо имеnоnање сxупоnа иsраsима xао mrо су:
• jаrо,
• сrаµо,
• xрµо,
• мnоxиnа,
• rим,
• пороµица
jер rи rермиnи поxаsуjу µа су ôиhа сxуп¬еnа у цjеnиnу, сxуп.
Tоxом раµа оôjасnиhемо уuеnицима snаuење иsраsа сxуп, уxаsуjуhи µа се
rим rермиnом исxаsуjу сxуп¬еnи преµмеrи у jеµnу цjеnиnу- сxуп.
Уuеnиxе rреôа оспосоô¬аnаrи µа припаµnосr, иnи nеприпаµnосr сxупу
иsnоµе имеnоnањем, сrим µа се rрупиmу сnоjсrnа преµмеrа sаjеµnиuxим
имеnом НПР: nоhе, поnрhе.
Каxо упоsнавати cxупове?
• Cxупоnе преµмеrа прnо rреôа посмаrраrи, па иx sаrим имеnоnаrи.
64
• Приjе упоsnаnања припаµnосrи оµnосnо nеприпаµnосrи преµмеrа,
сxупу nа осnоnу sаjеµnиuxоr сnоjсrnа rреôа проnjериrи snаjу nи
уuеnици nеxа сnоjсrnа преµмеrа.
• Раµеhи nа сxупоnима rреôа rеxиrи µа се раsnиxуjу преµмеrи оµ
њиxоnиx сnоjсrаnа,
• Упоsnаnаjуhи сxупоnе и преµмеrе xоjи иx uиnе rреôа раsnиxоnаrи
преµмеrе и по њиxоnим сnоjсrnима испраnnо имеnуjуhи њиxоnа
сnоjсrnа,
• Tреôа проnаnаsиrи исrа сnоjсrnа у мnоmrnу раsnиuиrиx преµмеrа,
( Уоuаnаjуhи исrа сnоjсrnа уuеnици µоnаsе µо саsnања sаmrо су rи
премеrи припаµnици исrоr сxупа.
• На оnаj nаuиn уuеnици се припремаjу, пореµ осrаnоr, sа оrxриnање и
саsnаnање sаjеµnиuxоr сnоjсrnа сxупоnа с jеµnаxо мnоrо еnемеnаrа-
сnоjсrnа ôроjnосrи,
• Иs раsnиuиrоr µиµаxrиuxоr маrериjаnа, аnи nа осnоnу исrоr сnоjсrnа
формираhе се сxупоnи. ( сnи преµмеrи црnеnе ôоjе, исrи оônиx, иrµ)
• Уnиjеx rреôа с уuеnицима уrnрhиnаrи присусrnо исrоr сnоjсrnа,
• Cnе раµње оxо припаµања- nеприпаµања сxупу rреôа оôраsnаrаrи
nаrnаmаnаjуhи сnоjсrnо xоjе иx поnеsуjе,
Наxоn мnоrо njеxôе и примjера уuеnици hе сxnаrиrи µа сxуп uиnе
unаnоnи - еnемеnrи.
Наjприроµnиjи пуr µо оnоr саsnања jесrе оnаj rµjе се уоuаnа НПР: сxуп
µjеuаxа, сxуп µjеnоjuица.
Прnо се усnаjа rермиn unаn сxупа, а sаrим посrепеnо еnемеnаr сxупа.
3аrnореnу nиnиjу (Веnоn µиjаrрам) уuеnици hе упоsnаrи xао оsnаxу
припаµnосrи еnемеnаrа сxупу- еnемеnrи уnуrар sаrnореnе nиnиjе
припаµаjу сxупу, а оnи иsnаn му nе припаµаjу. ( Hиnиjа nе припаµа
сxупу.) Прироµnа сиrуациjа xоjа моxе µа посnуxи раsумиjеnању
припаµnосrи jесrе µа оnо mrо sаjеµnо сnрсrаnамо по nеxом сnоjсrnу
rреôа оrраµиrи.
Уuеnици nаxо усnаjаjу црrање sаrnореnе nиnиjе. Уnиjеx rреôа
nаrnаmаnаrи оnо mrо смо уnрсrиnи sаjеµnо по nеxом сnоjсrnу припаµа
сxупу. 3аrnореnа nиnиjа се срrа nа xраjу xаµ смо sµруxиnи еnемеnrе по
nеxом сnоjсrnу.
Упоsnаnање поµсxупа
Поµсxуп rреôа упоsnаrи nаxоn mrо су уuеnици µоôро саnnаµаnи
упоsnаnање сxупоnа. Поµсxуп jе µио еnемеnаrа nеxоr сxупа xоjи се
rаxоhер сnрсrаnаjу у поµсxуп по nеxом сnоjсrnу.
3а сxуп А xаxемо µа jе поµсxуп сxупа Б аxо jе сnаxи еnемеnаr сxупа А
исrоnремеnо еnемеnаr сxупа Б. Cимôоn А припаµа Б, А jе поµсxуп сxупа
Б, А jе µио Б.
Прnо: Виsуеnnо уоuаnаrи поµсxупоnе. Имеnоnаrи и поxаsиnаrи
поµсxупоnе у раsnиuиrим сиrуациjама.( Уuеnици оµjе¬ења, nоhе,
nамjеmrаj )
65
Друrо: Tреôа уоuаnаrи поµсxупоnе исrоnрсnиx еnемеnаrа ( НПР: Cxуп
xуrnица - поµсxуп црnеnиx xуrnица)
Преnаs nа rрафиuxо приxаsиnање поµсxупоnа sа уuеnиxе jе xораx у
апсrраxциjу, jер се иs мnоmrnа xоnxреrnосrи апсrраxуjу xnаnиrаrиnnа
сnоjсrnа, а мисао jе усмjереnа nа оµnос иsмеhу сxупа и поµсxупа.
Приjе упоsnаnања rрафиuxоr приxаsиnања поµсxупа уuеnиxе rреôа
поµсjеrиrи nа snаuење sаrnореnе nиnиjе. Iрафиuxи приxаs поµсxупа
моxе се упоsnаrи оµrоnараjуhим црrањем nа rаônи иnи оµrоnараjуhим
µемоnсrрирањем nа маrnеrоrрафу. Поµсxуп rаxоhер приxаsуjемо
sаrnореnом nиnиjом уnуrар сxупа.
Tреôа nаrnасиrи µа се иsµnаjањем jеµnоr поµсxупа sаµаnи сxуп у сrnари
раsµnаjа nа µnа поµсxупа.
Приnиxом иsµnаjања поµсxупа rреôа nоµиrи раuуnа о праnиnnом
rоnорnом оôраsnаrању. Уnиjеx rреôа nаrnаmаnаrи uиjи jе поµсxуп.Оnим
nаrnаmаnањем у сnиjесrи уuеnиxа се формира nеsа иsмеhу сxупа и
поµсxупа преxо њиxоnиx еnемеnаrа.
Успосrаn¬ање сxупоnа приµруxиnањем
Приµруxиnање jе jеµаn оµ осnоnnиx поjмоnа у uиrаnоj маrемаrици и
¬уµсxом саsnању.
Приµруxиnање jе посrупаx xоjим се еnемеnrима jеµnоr сxупа по nеxом
пропису приµруxуjу еnемеnrи µруrоr сxупа.
Приµруxиnањем еnемеnаrа сxупа А и еnемеnаrа сxупа Б µоôиjа се оµrоnор
nа пиrање имаjу nи rа µnа сxупа jеµnаxо мnоrо еnемеnаrа, иnи им се ôроj еnемеnаrа
раsnиxуjе.
Оспосоô¬аnањем уuњnиxа у приµруxиnању иsrраhуjе се исxусrnеnа поµnоrа
sа формирање поjма фуnxциjа.
Да ôи сxупоnе уuеnици моrnи приµруxиnањем њиxоnиx еnемеnаrа
успореhиnаrи прnо rреôа уuеnиxе упоsnаrи са посrупxом приµруxиnања.
Каxо учениxе еqиxаcно упоsнати cа поcтупxом пpиµpуaивања?
• nа праxrиunnим и уuеnицима ônисxим примjерима,
• уuеnицима су приµруxеnе оnоnxе,
• сnаxом уuеnиxу jе приµруxеnа сrоnица nа xоjоj сjеµи,
• сnаxом писму jе приµруxеnа марxа,
• у пороµици jе сnаxом unаnу приµруxеnо име,
Tоxом раµа иuеnицимаjе поrреônо оôjасnиrи snаuење риjеuи приµруxиnање.
И оnо се упоsnаnање и оôjаmњаnање nрmи nа уuеnицима ônисxим примjерима.
НПР: Дnауuеnиxа иµу у mxоnу и њима се rоxом пуrа приx¬уuи jоm rроjе уuеnиxа
(приµруxи). На писма се сrаn¬аjу марxице (приµруxуjу). Роµиrењима се
приµруxуjу µjеца иrµ. На оnаj nаuиn се уuеnицима uиnи µосrупnим саsnање µа се
приµруxиnањем uиnи оµреhеnа nеsа иsмеhу еnемеnаrа jеµnоr и еnемеnаrа µруrоr
сxупа.
Посеônо rреôа уuеnицима сxреnуrи паxњу nа сиrуациjу у xоjоj се еnемеnаr
иs jеµnоr сxупа поnеsуjе (приµруxуjе) са jеµnим еnемеnrом иs µруrоr сxупа.
66
Приxаsиnање се nаjuеmhе приxаsуjе риjеuима ( приµруxиnање,
пресnиxаnање, xореспоµеnциjа), sаrим rрафиuxи и сrnарnим фиsиuxим
аxrиnnосrима- µаnањем оnоnxе сnаxом уuеnиxу, сrаn¬ањем xапе nа rnаnу сxупа
µjеuаxа.
У поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе nаjпоrоµnиjи jе nаuиn приxаsиnања
приµруxиnања фиsиuxи-сrnарnо и rрафиuxи. ( Пореµ(испоµ,иsnаµ)сnаxоr еnемеnrа
jеµnоr сxупа сrаn¬а се еnемеnаr µруrоr сxупа сnе µоx се nе исцрпе еnемеnrи jеµnоr,
иnи оôа сxупа). На оnаj се nаuиn nрmи уuеnицима ônисxа xоnxреrиsациjа.
Друrи nаuиn jе rрафиuxо приxаsиnање. (nиµи црrеx ) Оnаj nаuиn уx¬уuуjе
црrање сxупоnа и приµруxиnање њиxоnиx unаnоnа.
Ваxnо jе µа се у оnим аxrиnnосrима mrо nиmе xорисrи исxусrnо уuеnиxа и
rоnорnо оôраsnаrање. У rрафиuxом приµруxиnању rреôа оôjасnиrи уnоrу сrреnица
Hpиµpуaивање тpеõа оõјаmњавати учениnима у pеаnним aивотним
cитуаnијама.
Иsnесrи преµ rаônу nеxоnиxо уuеnиxа, а sаrим nа nасrаnnиxоn сrо сrаnиrи
nеxоnиxо сnесаxа. Посrаnиrи пиrање уuеnицима. uеrа има nиmе/ мање уuеnиxа
иnи сnесаxа? Оµrоnор nа оnо пиrање hе µаrи посrупаx приµруxиnања. На
суrесrиjу nасrаnnиаx сnаxи уuеnиx уsима по jеµnу сnесxу.
О раµњи уuеnиxа са сnесxама иsnоµе се sаx¬уuци. Cnаxом уuеnиxу припаµа
по jеµnа сnесxа, иnи nеxи µруrи sаx¬уuаx.
Посrупаjуhи nа исrи nаuиn сxупу уuеnиxа се моrу приµруxиrи њиxоnе
rорôе и посnиjе rоrа иsnоµиrи sаx¬уuци.
3аjеµnиuxи са уuеnицима rреôа уоuаnаrи и меrоµиuxи иnrерпреrираrи
мnоmrnо rаxnиx, посеônо xиnоrnиx, сиrуациjа.
Прnо rреôа упоsnаrи сxупоnе с jеµnаxо мnоrо еnемеnаrа,а посnиjе rоrа и
сxупоnе xоjи nемаjу jеµnаx ôроjе еnемеnаrа- rj nеxи еnемеnrи осrаjу nеприµруxеnи.
И оnаxnа приµруxиnања rреôа проnаnаsиrи nа примjерима ônисxим
исxусrnу уuеnиxа. ( Cxуп уuеnиxа и сxуп сrоnица- има сrоnица ôеs уuеnиxа, сxуп
xапуrа и сxуп njеmаnица - има njеmеnица ôеs xапуrа.)
Меrоµиuxо оôраsnоxење оnиx примjера rреôа µа ôуµе: Cnаxом уuеnиxу jе
приµруxеnа сrоnица, аnи сnаxоj сrоnици nиjе приµруxеn уuеnиx. Cnа осrаnа
оôраsnоxења rреôа nрmиrи по аnаnоrиjи.
Посnиjе иsnрmеnе аnаnиsе rреôа формираrи sаx¬уuаx: Crоnица има nиmе
nеrо уuеnиxа. 3аx¬уuxе rреôа иsnоµиrи sа сnаxи примjер.
Оnаxnим приµруxиnањима иsrраµиhе се саsnање xоµ уuеnиxа о rоме sаmrо
сxупоnи имаjу раsnиuиr ôроj еnемеnаrа.
67
Доrоµиhе се µа се у просесу успореhиnања µnа сxупа са исrим ôроjем
еnемеnаrа имаjу nиs раsnиuиrе µуxиnе. ( НПР:3рnа xуxуруsа и xоxоmи иrµ.)
Верôаnnа перцепциjа сxупоnа ôиhе раsnиuиrа. Уuеnици hе раµом nа оnаxnим
примjерима µоhи µо sаx¬уuxа µа rреôа µа се sаx¬уuуjе nеsаnисnо оµ nиsуеnnе
перцепциjе- µа nиsуеnnа перцепциjа моxе µа sаnара. Tреôа раµиrи nа nеhем ôроjу
примjера, jер hе nеhи ôроj примjера µоnесrи µо xnаnиrеrnиjеr snања.
ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА CАБИРАЊА И ОДУ3ИМАЊА ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА
Cаôирање и оµуsимање прnе су операциjе с ôроjеnима mrо иx уuеnици
усnаjаjу у осnоnnоj mxоnи. Поjмоnи саôирања и оµуsимања прироµnиx ôроjеnа
иsnоµе се иs реаnnосrи xаxо ôи се у њоj моrnи примjењиnаrи. Буµуhи µа су rо
операциjе с поjмоnnим оôjеxrима, саsnаjnи процес осrnаруjе се у xоnrиnуиrеrу оµ
xоnxреrnоr (аxrиnnосrи са сxупоnима) према апсrраxrnом (операциjе с ôроjеnима)
и, µаxаxо, према праxrиunоj сrnарnосrи, rj. примjеnи операциjа с ôроjеnима у
сnаxоµnеnnом xиnоrу. Аxrиnnосrи са сxупоnима само су среµсrnо xоjим се
уuеnици оспосоô¬аnаjу sа операциjе с ôроjеnима, mrо jе ци¬ маrемаrиuxоr
nаспиrања и оôраsоnања.
Иаxо се у поuеrnоj nасrаnи маrемаrиxе rеxи саsnању о поnеsаnосrи
саôирања и оµуsимања прироµnиx ôроjеnа, уuеnици се nаjприjе уnоµе у саôирање
, а sаrим оµуsимање. Cnаxа операциjа има сnоj смисао xоjи посеônо rреôа
упоsnаrи, а формирање поjмоnа саôирања и оµуsимања nа rаj се nаuиn
nаjприроµnиjе nаµоnеsуjе nа фиsиuxо исxусrnо µjеrеrа о реаnnим сиrуациjама
уjеµињаnања, уnеhаnања, оµnосnо оµуsимања, умањиnања сxупоnа преµмеrа.
Меhуrим, xаµ се иsrраµи еnемеnrарnо саsnање о rим операциjама, оnе се
поnеsуjу у jеµиnсrnеnу саsnаjnу цjеnиnу. 3ôоr rоrа hе nаjприjе ôиrи иsnоxеn
меrоµиuxи посrупаx формирања поjма саôирања, а sаrим оµуsимања прироµnиx
ôроjеnа.
ФОРМИРАЊЕ ПОЈМА CАБИРАЊА
ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА
Kаxо се формирање поjма саôирања прироµnиx ôроjеnа осrnаруjе у сxnаµу с
приnципом посrупnосrи, оµ xоnxреrnоr према апсrраxrnом, nаjприjе се nаnоµе
аxrиnnосrи xоjе се иsnоµе у nиnоу xоnxреrnосrи, а sаrим оnе у nиnоу
апсrраxrnосrи. Фуnxциоnиmуhи xао цjеnиnа, rе аxrиnnосrи uиnе суmrиnу
меrоµиuxоr посrупxа формирања поjма саôирања прироµnиx ôроjеnа.
Етапа xонxpетниx аxтивноcти: Tим rермиnом оsnаuаnамо сnе уuеnиuxе
аxrиnnосrи с xоnxреrnим преµмеrима xао mrо су µиµаxrиuxи маrериjаn (пnасrиunе
пnоuице, xруrоnи, rроуrnоnи, праnоуrаоnици, xоцxе и сn.) и µруrи преµмеrи xоjима
се моxе nаxо маnипуnисаrи (mrапиhи, xамеnuиhи, xуrnице, раsnи пnоµоnи и сn.).
Аxrиnnосrима са сxупоnима xоnxреrиsуjе се, оµnосnо uиnи µосrупnим
68
осjеrиnnом sапаxању апсrраxrnи поjам саôирања, са сnрxом µа се сxnаrи саµрxаj
мисаоnе операциjе саôирања ôроjеnа.
3ôоr rоrа се проnоµе оnе аxrиnnосrи са сxупоnима.
• Расrаn¬ање сxупоnа преµмеrа nа поµсxупоnе. (Cnрxа rе аxrиnnосrи jе
оспосоôиrи уuеnиxе у раsумиjеnању оµnоса иsмеhу цjеnиnе (сxупа) и µиjеnоnа -
поµсxупоnа, у раsумиjеnању uињеnице µа nпр. сxуп nоhа саµрxи nиmе еnемеnаrа
nеrо њеrоn поµсxуп jаôуxа. Kоnаunа сnрxа jе оспосоôиrи уuеnиxе у расrаn¬ању
ôроjеnа. Tе се аxrиnnосrи уsимаjу sа поnаsиmrе у саôирању ôроjеnа sôоr rоrа mrо
су еnемеnrарnиjе и у саsnаjnом смисnу примарnиjе оµ уµруxиnања, сxуп¬ања у
цjеnиnу. Поnаsи се оµ поsnаrе цjеnиnе (сxупа) према nепоsnаrим µиjеnоnима
(поµсxупоnима), mrо у xоrnиrиnnом раsnоjу mxоnсxиx поuеrnиxа преrxоµи
sµруxиnању, rµjе се иs sаµаnиx µиjеnоnа сrnара nоnа цjеnиnа. Tо jе sа њjx мnоrо
rеxа раµња.
Cxупоnи преµмеrа се расrаn¬аjу nа поµсxупоnе у µnиjе nариjаnrе;
• с оôsиром nа nоrиuxе, и
• с оôsиром nа ôроjеnnе оµnосе.
C оôsииом nа nоrиuxе оµnосе расrаn¬аjу се сxупоnи nоhа, цnиjеhа,
иrраuаxа, nамjеmrаjа, mxоnсxоr приôора, уuеnиxа, пrица, xиnоrиња и сn. Оôиunо
се преµ уuеnиxе, µа сnи nиµе, посrаnи nпр. сxуп xњиrа сасrаn¬еn оµ xњиrа xоjе
nосе уuеnици у mxоnу. 3аµаrаx jе расrаnиrи rаj сxуп nа µnа поµсxупа, (xњиrа sа
маrемаrиxу и xњиrа sа српсxи jеsиx). Расrаn¬ање се nаsnаuуjе раsµnаjањем mrо се
и rоnором уrnрhуjе; сxуп xњиrа jе расrаn¬еn nа поµсxуп xњиrа sа маrемаrиxу и
поµсxуп xњиrа sа српсxи jеsиx . Приrом се уxаsуjе nа uињеnицу µа сxуп xњиrа
саµрxи nиmе еnемеnаrа nеrо поµсxуп xњиrа sа маrемаrиxу, оµnосnо поµсxуп
xњиrа sа српсxи jеsиx. Иsnоµи се nиs rаxnиx раµњи уrnрhуjуhи оµnосе иsмеhу
сxупа и поµсxупоnа.
C оôsиром nа ôроjеnnе оµnосе расrаn¬а се nпр. сxуп оµ 5 оnоnаxа nа
поµсxупоnе оµ 3 и 2 оnоnxе и сn. Cnаxи уuеnиx сrаn¬а преµ сеôе сxуп преµмеrа
xоjе sаrим расrаn¬а nа µnа поµсxупа оôраsnаxуhи rоnором, nпр. сxуп оµ 7 сnесаxа
jе расrаn¬еn nа поµсxуп оµ 3 и поµсxуп оµ 4 сnесxе. Уuеnици rреôаjу rоnором
праnиnnо µа сnаxо расrаn¬ање сxупа оôраsnоxе.
Kорисnо jе расrаn¬ање сxупоnа упоrпуњаnаrи супроrnом раµњом -
sµруxиnањем µоôиnеnиx поµсxупоnа у jеµаn сxуп. На примjер: сxуп оµ 6 xуrnица
расrаn¬а се nа µnа поµсxупа, ОООО и ОО. Наxоn оôраsnоxења xоnиxо
еnемеnаrа саµрxи сnаxи поµсxуп посrаn¬а се пиrање xоnиxо hе xуrnица ôиrи аxо
се sµруxе у jеµаn сxуп. Kаµ уuеnиx оµrоnори (аxо snа), поµсxупоnи се sµруxуjу у
jеµаn сxуп µа ôи се проnjерио оµrоnор. Tаxnим раµњама уuеnици се
оспосоô¬аnаjу у раsумиjеnању реnерsиôиnnосrи, mrо омоrуhуjе µа се раsмиm¬а у
реnациjи оµ 6 ÷ 4 ¹ 2 према 4 ¹ 2 ÷ 6. Tо jе nаjnепосреµnиjа припрема sа саôирање
ôроjеnа.
Наxоn расrаn¬ања сxупоnа расrаn¬аjу се ôроjеnи nа раsnиuиrе nаuиnе, nпр.
ôроj 5 се расrаn¬а nа 3 и 2, 4 и 1 иnи ôроj 7 nа 5 и 2, 3 и 4 иrµ. Расrаn¬ање ôроjеnа
моxе се sаписаrи:
7 8 9
2 5 5 3 4 5
69
4 3 6 2 3 6
6 1 1 7 2 7 иrµ.
Kорисrеhи се µиµаxrиuxим маrериjаnом, аnи раµеhи и ôеs њеrа, уuеnиxе ôи
rреôаnо оспосоôиrи µа сnе ôроjеnе µо 10 моrу расrаnиrи nа µnа ôроjа (иnи nиmе),
uиме се nепосреµnо припремаjу sа раsумиjеnање snаuења sаписа sа саôирање
ôроjеnа.
3µpуaивање (унија) cxупова xонxpетниx пpеµмета: Поjам саôирања
прироµnиx ôроjеnа иsnоµи се иs реаnnосrи sа xоjу jе xараxrерисриunа оnаxnа
сиrуациjа: sаµаnа су µnа µисjуnxrnа сxупа А и Б и њиxоnи xарµиnаnnи ôроjеnи, а
nепоsnаrа jе уnиjа и њеn xарµиnаnnи ôроj, rj. sôир xарµиnаnnиx ôроjеnа сxупоnа А
и Б. Еnо примjеиа: У раsреµу се nаnаsи 15 µjеnоjuица и 13 µjеuаxа. Kоnиxо
уuеnиxа има уxупnо у раsреµу? Поsnаrи су сxупоnи µjеnоjuица и µjеuаxа и њиxоnи
xарµиnаnnи ôроjеnи, а nепоsnаrа jе уnиjа и њеn xарµиnаnnи ôроj xоjи jе sôир
xарµиnаnnиx ôроjеnа сxупоnа µjеnоjuица и µjеuаxа. Даxnе, осnоnnа преµоuôа xоjа
се поnеsуjе уs саôирање прироµnиx ôроjеnа jе преµоuôа уnиjе иnи sµруxиnања
µисjуnxrиnnиx сxупоnа успосrаn¬аjуhи nеsу иsмеhу саôирања ôроjеnа и примjеnе
у праxси. 3µруxиnањем сxупоnа xоnxреrиsуjе се саôирање ôроjеnа, поjмоnnи
саµрxаj rраnспоnуjе се у перцепrиnnи, осrnаруjе се sаxrjеn µа се саôирање
иsnоµи иs реаnnосrи, успосrаn¬а се nеsа иsмеhу саôирања и фиsиuxоr исxусrnа
уuеnиxа rе сrnара преrпосrаnxа sа примjеnу саôирања у праxси. Tо jе и прnи
xораx у апсrраxциjу, jер се иs мnоmrnа сxупоnа nепосреµnе оxоnиnе иsµnаjа
sµруxиnање иs xоjеrа се апсrраxуjу и rеnераnиsуjу ôроjеnи xарµиnаnnи
ôроjеnи sаµаnиx сxупоnа и xарµиnаnnи ôроj sµруxеnоr сxупа. 3аrо уuеnиxе
rреôа оспосоô¬аnаrи µа у реаnnим сиrуациjама оrxриnаjу сxупоnе и њиxоnу
уnиjу.
У праxrиunоj реаnиsациjи sµруxиnање сxупоnа проnоµи се nаjuеmhе оnаxо:
- посrаn¬аjу се µnа сxупа xоjи nемаjу sаjеµnиuxиx еnемеnаrа (µиµаxrиuxи
маrериjаn уuеnиxа),
- сxупоnи се поrом уµруxуjу у jеµаn сxуп,
- проnаnаsи се ôроj еnемеnаrа у уµруxеnом сxупу,
- rоnором се оôраsnаxе иsnеµеnо sµруxиnање исrиuуhи посеônо ôроjеnе
еnемеnаrа у сxупоnима, nпр. 3 xоцxе и 2 xоцxе jе 5 xоцаxа, иnи xраhе 3 и 2 jе
5 xоцаxа.
3µруxиnање сxупоnа rреôа поnеsиnаrи уs реаnnе и уuеnицима поsnаrе
сиrуациjе (mxоnа, xуhа, rрxnица, уnица и сn.), mrо се посrиxе упоrреôом
jеµnосrаnnиx rеxсrуаnnиx sаµаrаxа. На примjер, у jеµnоj xnупи сjеµе 3 µjеuаxа, а у
µруrоj 2 µjеnоjuице, xоnиxо jе уuеnиxа у оôjе xnупе? Уuеnици hе рjеmаnаrи rаxо µа
sа 3 µjеuаxа сrаnе сxуп оµ 3 еnемеnrа, а sа 2 µjеnоjuице сxуп оµ 2 еnемеnrа, sаrим rе
сxупоnе sµруxуjу и проnаnаsе ôроj еnемеnаrа у sµрxеnом сxупу. Ваxаn и
nеиsосrаnаn µио rоrа процеса jе rоnорnо оôраsnаrање xоjим се маrериjаnnа раµња
(sµруxиnање сxупоnа) посrепеnо rраnсформиmе у мисаоnу раµњу ( саôирање
ôроjеnа). Iоnорnо оôраsnаrање rреôа ôиrи xраrxо, ôеs nепоrреônиx µеrа¬а, nаxnо jе
µа уx¬уhуjе ôроjеnе приµруxеnе сxупоnима xоjима се опериmе.
Јеµаn оônиx sµруxиnања сxупоnа, sа уuеnиxе sаnим¬иn и сrимуnаrиnаn, jе
rрафиuxо sµруxиnање rµjе се сxупоnи xоjи се sµруxуjу приxаsуjу сnиxом иnи
70
црrеxом преµмеrа. C оôsиром nа ци¬ rа jе раµња jеµnаxа преrxоµnоj оµ xоjе се
раsnиxуjе nеmrо nеhим сrепеnом апсrраxциjе sôоr sаnемариnања nеxиx сnоjсrаnа
еnемеnаrа. Kао еnемеnrи сxупоnа xоjи се rрафиuxи sµруxуjу моrу посnуxиrи
xруxиhи, rроxуrи, праnоуrаоnици иrµ. Моrу rо ôиrи и jеµnосrаnnи црrеxи пnоµоnа
xао mrо су m¬иnе, rреmње, xесrеnи и сn. 3µруxиnање сxупоnа rрафиuxи се моxе
приxаsаrи оnаxо:
Даxаxо, и rрафиuxо sµруxиnање сxупоnа rреôа rоnором оôjаmњаnаrи; nпр. 3
еnемеnrа и 2 еnемеnrа jе 5 еnемеnаrа иnи xрацhе 3 и 2 jе 5.
Етапа апcтpаxтниx опеpаnpја: Да ôи се иsrраµио поjам саôирања
посrепеnо rреôа nапуmrаrи емпириjсxу, xоnxреrnу поµnоrу rе проnаnаxење sôира
µnаjу ôроjеnа преnосиrи nа мисаоnо поµруujе. Вањсxа раµња sµруxиnања сxупоnа
посrепеnо се преrnара у уnуrраmњу, мисаоnу раµњу саôирања ôроjеnа. Tо се, уs
осrаnо, осrnаруjе rsn. меnrаnnим иnи усмеnим саôирањем sа xоjе jе у оnоj еrапи
xараxrерисrиunо µа се иsnоµи ôеs упоrреôе уоôиuаjеnоr sаписа. Cnрxа аxrиnnосrи jе
усnоjиrи поjмоnnи саµрxаj rе опцрациjе xаxо ôи се раsумjеnо snаuење sаписа
оônиxа а ¹ ô ÷ ц xоjи се посnиjе уnоµи. Tиме се осrnаруjе меrоµиuxи сrаn: nаjприjе
усnоjиrи поjам, а sаrим nnоµиrи snаx иnи snаxоnе xоjима се поjмоnnи саµрxаj
приxаsуjе.
Ментаnно (уcмено) cаõиpање õpојева: У праxrиunоj реаnиsациjи
меnrаnnо саôирање се иsnоµи nа nиmе nаuиnа, а xао оuиrnеµnа помоh моrу
посnуxиrи еnемеnrи уuеnиuxоr µиµаxrиuxоr маrериjаnа и ôроjеnnа nиnиjа.
Прnи и nаjnаxmи nаuиn меnrаnnоrсаôирања jе µоµаnање ôроjа 1 sаµаnом
ôроjу, mrо се rеме¬и nа оµреhиnању уsасrопnоr с¬еµôеnиxа. Иsnоµи се у µnиjе
nариjаnrе:
• sаµаnом се ôроjу µоµаjе 1 иnи му се µоµаjу осrаnи ôроjеnи (2, 3, 4 . . . )
аnи rаxо µа се µоµаjе по 1. Према прnоj nариjаnrи саôирање се моxе проnоµиrи и
у оônиxу иrре у xоjоj jеµаn уuеnиx (иnи nасrаnnиx) саопmrи ôроj, а осrаnи
проnаnаsе и rоnоре ôроj xоjи jе sа 1 nеhи. 3аµаjе се nпр. ôроj 6, а уuеnици проnаnаsе и
xаsуjу ôроj xоjи jе sа 1 nеhи, rj. ôроj 7. Kорисnо jе рjеmење µопуnиrи оôраsnоxењем:
rо jе ôроj 7 jер jе 6 и 1 jеµnаxо 7.
• Друrа nариjаnrа саôирања µоµаnањем ôроjа 1 sаxrиjеnа расrаn¬ање
ôроjа nа jеµиnице НПР: 1 и 1, оµnосnо nа 1 и 1 и 1 иrµ. 3аrо преrxоµnо rреôа
ôроjеnе расrаn¬аrи nа с¬еµеhи nаuиn: ôроj 2 nа 1 и 1, ôроj 3 nа 1 и 1 и 1 иrµ. Приrом
rреôа уuеnиxе поµсjеrиrи (rо су nауuиnи при упоsnаnању ôроjеnа) µа jе 2 jеµnаxо
1 и 1, 3 jеµnаxо 1 и 1 и 1 иrµ. Аxо jе поrреônо, rо rреôа xоnxреrиsоnаrи оuиrnеµnим
среµсrnима. Расrаn¬ање ôроjеnа nа jеµиnице моxе се sаписаrи оnаxо: 2 jе 1 и 1, 4

71
1 и 1 и 1 и 1. Kаµа се уnеµе snаx sа саôирање "¹", rаj hе се процес sаписиnаrи nа
уоôиuаjеnи nаuиn.
Усnоjиnmи расrаn¬ање ôроjеnа, моxе се саôираrи µоµаnањем по 1: sаµаjу
се ôроj 6 и ôроj 2 xоjи се µоµаjе по 1. Даxnе,
6 и 2 jе .. .6 и 1 jе 7, 7 и 1 jе 8 .. 6 и 2 jе 8
4 и 3 jе .. .4 и 1 jе 5, 5 и 1 jе 6, 6 и 1 jе 7 ... 4 и 3 jе 7
Да ôи се саôирање оnаxmаnо, моxе се иsnоµиrи уs помоh ôроjеnnе nиnиjе,
а моxе се и sаписаrи:
6 и 2 jе 8, 5 и 2 jе 7, 3 и 1 jе 4.
Неxи уuеnици саôираjу оnаxо:
6 и 3 jе ... 7, 8, 9 ... 6 и 3 jе 9, rj. ôроjеhи оµ sаµаnоr ôроjа sа rоnиxо
jеµиnица xоnиxо иx има ôроj xоjи се µоµаjе. Tаj nаuиn саôирања jе nепосреµnа
припрема sа иsраuуnаnање sôира па уuеnиxе rреôа поµсrицаrи µа се њиме
сnуxе.
Да¬ња моrуhnосr меnrаnnоr иnи усмеnоr саôирања jе саôирање jеµnаxиx и
раsnиuиrиx ôроjеnа, xао nпр. 3 и 3, 5 и 5 оµnосnо 4 и 3, 5 и 1 и сn. Наjприjе rреôа
саôираrи jеµnаxе ôроjеnе, jер се rо реnаrиnnо nаxо и ôрsо усnаjа. Моrу се саôираrи
и оnи jеµnаxи ôроjеnи uиjи су sôироnи nеhи оµ 10, сnе µо 10 и 10. Наxоn rоrа
саôираjу се раsnиuиrи ôроjеnи xао nпр. 5 и 3, 6 и 2 и сn. Аxо уuеnици nе моrу
nепосреµnо иsраuуnаrи sôир иnи аxо у rоме nаиnаsе nа rеmxоhе, rреôа иx
упуhиnаrи µа rо uиnе µоµаnањем по 1. У nеxим сnуuаjеnима моxµа hе се мораrи
посnуxиrи и sµруxиnањем сxупоnа xаxо ôи се оnаxmаnо проnаnаxење sôира.
Приxnаµаn nаuиn раµа с ôроjеnима jе приxаsиnање sаµаnоr ôроjа у оônиxу sôира
µnаjу ôроjеnа sаписуjуhи rа оnаxо; 3 и 1, 4 и 2, 2 и 1 и сn. Уuеnицима µруrоr раsреµа
rо jе sаnим¬иnо, поrоrоnо аxо се иsnоµи у оônиxу иrре: "rраxимо µруrо име sа
sаµаnи ôроj". Раµеhи оnаxо, осим mrо уnjеxôаnаjу саôирање уuеnици сrиuу
саsnање µа се ôроj, nпр. ôроj 8, моxе приxаsаrи и xао 7 и 1, 4 и 4, 6 и 2 и сn.
Моxе се раµиrи nа µnа nаuиnа. Прnи jе оnаj у xоjем уuеnиx иnи nасrаnnиx sаµаjе
ôроj, а осrаnи проnаnаsе µруrо име sа rаj ôроj. 3аµа се ôроj 4, а уuеnици sа
њеrа проnаnаsе µруrа имеnа, rj. 2 и 2, 3 и 1; 3а ôроj 7 проnаnаsе имеnа 5 и 2, 6 и 1
иrµ. Друrи nаuиn jе оnаj у xоjем nасrаnnиx иnи уuеnиx посrаn¬а sаµаrаx, nпр. 4 и
1, а уuеnици саопmrаnаjу xоjи jе rо ôроj. 3аµаrxе rреôа формуnисаrи mrо xраhе:
5 и1 ... xоjи jе rо ôроj?, 3 и 2 ... xоjи jе rо ôроj? Рjеmења rаxnиx sаµаrаxа
саопmrаnаjу
се усмеnо. Моrу се и sаписаrи, па су rаxо аxrиnnи сnи, а nе само
xомуnиxаrиnnиjи и спосоônиjи уuеnици.
Меnrаnnо саôирање се проnоµи рjеmаnањем jеµnосrаnnиx rеxсrуаnnиx sаµаrаxа иs
среµиnе xоjу уuеnици поsnаjу. Kаxо се у њима nаnаsе примjери sµруxиnања сxупоnа,
nрnо су приxnаµnи sа меnrаnnо иsnоhење rе раµње. Опmrи оônиx sаµаrаxа jе оnаxаn:
Марxо има 5 xоnnерrиôиnnиx мараxа, Јоnаn има 3 xоnnерrиôиnnе марxе. Kоnиxо
xоnnерrиôиnnиx мараxа имаjу Марxо и Јоnаn? Маjxа jе Мири µаnа 3 ôомôоnа, а оµ
rеrе jе µоôииа jоm 2 ôомôоnа. Kоnиxо ôомôоnа има Мира? Иnи jоm xраhе - 3
оnоnxе и jоm 3 оnоnxе xоnиxо jе уxупnо оnоnаxа? Kорисnо jе µа и сами уuеnици
проnаnаsе и сасrаn¬аjу rеxсrуаnnе sаµаrxе, jер rо сnаxnо аxrиnира уuеnиuxо
миm¬ење.
72
C оôsиром nа rо µа аxrиnnосrи са сxупоnима и меnrаnnо саôирање преrxоµе
уnоhењу sаписа sа саôирање ôроjеnа, посrаn¬а се пиrање xаxаn ôи rреôао ôиrи
њиxоn nепосреµnи оôраsоnnи уuиnаx? Уопmrеnо , реsуnrаr rоrа раµа морао ôи
ôиnи иsrраhеn сnиjеµ мисnи о оµnосима ôроjеnа у sµруxиnању сxупоnа, mrо jе
поjмоnnи саµрxаj sаписа оônиxа а ¹ ô ÷ ц. Tеx xаµ се rо усnоjи сrnореnи су усnоnи
sа уnоhење маrемаrиuxоr sаписа sа саôирање ôроjеnа. У проrиnnом, усnоjиhе се
форма ôеs раsумиjеnања саµиxаjа xоjи се њоме приxаsуjе.
Yвоµење sапиcа sа cаõиpање õpојева: Inаnnи jе усnоn sа уnоhење
sаписа sа саôирање ôроjеnа моrуhnосr проnаnаxења xарµиnаnnоr ôроjа уnиjе
сxупоnа о uему сnjеµоuи rоnорnа иnrерпреrациjа. Моxе nи уuеnиx rоnором
иsраsиrи оµnосе ôроjеnа у уnиjи сxупоnа, snаx jе µа jе у осnоnи сxnаrио
мисаоnу операциjу с ôроjеnима приxаsаnу sаписом оônиxа а ¹ ô ÷ ц. Друrи
усnоn sа уnоhење rоrа sаписа jе раsумиjеnање snаuења сnаxоr snаxа иs xоjеr jе
сасrаn¬еn, snаxоnа sа ôроjеnе и snаxа sа реnациjу (÷). Посеônо jе nаxnо µа се
испраnnо сxnаrи snаx "÷" у смисnу иµеnrиunосrи оôjеxаrа с оôjе њеrоnе сrраnе.
3nаuење snаxа sа sôраjање (¹) посrепеnо hе се сxnаhаrи праnиnnом упоrреôом
и испраnnим оôjаmњаnањем.
Преnаs са sµруxиnања сxупоnа nа саôирање ôроjеnа ôиhе
сrимуnаrиnnиjи уxаxе nи се nа моrуhnосr µа се ôроj еnемеnаrа у sµруxеnом
сxупу, осим ôроjењем, моxе µоsnаrи и раuуnањем, rj. саôирањем xарµиnаnnиx
ôроjеnа сxупоnа xоjи се sµруxуjу. Оôjаmњење се поnеsуjе уs sµруxиnање
сxупоnа xоnxреrnиx преµмеrа иnи уs rрафиuxи приxаs sµруxиnања.
3 ¹ 2 ÷ 5
Оôjаmњење sаписа уx¬уuуjе с¬еµеhе: uиrање, 3 nиmе 2 jеµnаxо jе 5, иnи 3
nиmе 2 jе 5; snаuење сnаxоr snаxа, ôроj 3 оsnаuаnа ôроj еnемеnаrа у jеµnом
сxупу, ôроj 2 оsnаuаnа ôроj еnемеnаrа у µруrом сxупу, а ôроj 5 оsnаuаnа ôроj
еnемеnаrа у sµруxеnом сxупу; snаx "¹" jе snаx sа саôирање ôроjеnа и uиrа се
nиmе иnи пnус. 3nаx " ÷ " jе snаx sа jеµnаxе ôроjеnе и циjеnи иsраs µоôиnа име
"jеµnаxосr", jер су с оôjе сrраnе snаxа jеµnаxосrи исrи ôроjеnи (nаписаnи
раsnиuиrим snа-xоnима). Да ôи се sапис саôирања ôроjеnа поrпуnо усnоjио,
rреôа мnоmrnом примjера иnусrроnаrи преnаs са sµруxиnања сxупоnа nа
саôирање ôроjеnа. Паxњу rреôа посnеrиrи раsумиjеnању snаuења snаxоnа у
sапису xаxо ôи се nеh nа поuеrxу сприjеuиnо формаnисrиuxо оперисање
snаxоnима умjесrо ôроjеnима.
73
Tаxо у осnоnи иsrnеµа меrоµиuxи посrупаx формирања поjма саôирања
ôроjеnа uиjа jе xоnаunа сnрxа иsrраµиrи мисаоnу раµњу с ôроjеnима и сxnаrиrи
nаuиn nа xоjи се sаписуjе маrемаrиuxим snаxоnима. Пуr nоµи оµ маrериjаnnиx
раµњи xоnxреrnим оôjеxrима (sµруxиnање сxупоnа) µо апсrраxrnе раµње с
поjмоnnим оôjеxrима ( саôирање ôроjеnа). 3аµаrаx jе поuеrnе nасrаnе
маrемаrиxе µа¬е иsrраhиnаrи rаj раµ с ôроjеnима иnrеrриmуhи rа у сисrем
осrаnиx раuуnсxиx операциjа.
/O-#)-*%+$ O+#O.* #%O0$%+* ) &)+$1+$%+* -)-O&%)2
,-O+$.*
•ojmovi mnozenja i dijeljenja prirodnIh brojeva, kao i pojmovi sabiranja i
oduzimanja, izvode se iz realnosti, a konkretizuju se odgovarajucim aktivnostima sa
skupovima (didakticki materijal), …poznajni proces ostvaruje se napredovanjem od
konkretnog prema apstrakinom, a potom prema primjeni znanja u rjesavanju odgovarajucih
zadataka iz zivota. •vije su karakteristicne grupe aktivnosti u Iormiranju tih pojmova:
aktivnosti na nivou konkretnosti (skupovima predmeta) i aktivnosti na nivou
apstraktnosti (brojevima). … obzirom na prethodno matematicko obrazovanje i stepen
intelektualne razvijenosti ucenika drugog razreda, aktivnosti sa skupovima nisu i ne
moraju biti tako bogate kao pri Iormiranju pojmova sabiranja i oduzimanja. Ipak, te
aktivnosti imaju odredeno mjesto i ulogu u shvatanju mnozenja i dijeljenja brojeva,
Iako se tezi spoznaji o povezanosti mnozenja i dijeljenja, najprije se usvaja
mnozenje, a zatim dijeljenje brojeva. Nakon pocetnog usvajanja daljnjim radom izgraduju
se spoznaje o povezanosti mnozenja i dijeljenja, mnozenja i sabiranja, te dijeljenja i
oduzimanja. •a bi se izgradile, dijeljenje se obrazlaze mnozenjem, mnozenje se prikazuje
uzastopnim sabiranjem, a dijeljenje uzastopnim oduzimanjem istog broja. •ostupajuci
tako izgraduje se spoznajna cjelina o vezi racunskih opeiacija prirodnim brojevima.
/O-#)-*%3$ O+#* #%O0$%+* -)-O&%)2 ,-O+$.*
•ojam mnozenja brojeva izgraduje se polazeci od aktivnosti u nivou konkretnosti
te napredujuci do onih na nivou apstraktnosti. „vo osnovnih etapa u tom procesu,
74
Etapa konkretnih aktivnosti. Konkretnima oznacavamo sve one ucenicke aktivnosti s
didaklickim materijalom (plasticne plocice, stapici, kocke, plodovi i sl.) kojima se
sadrzaj pojma mnozenja transponira u oblik dostupan osjetilnom spoznavanju. To su
aktivnosti udruzivanja jednakobrojnih skupova cija je svrha konkretizovati sabiranje istlh
brojeva. •ojam mnozenja brojeva izvodi se iz realnosti za koju je karakteristicna ovakva
situacija: zadani su jednakobrojni disjunktni skupovi i njihovi kardinalni brojevi te skup
jednakobrojnih akupova i njegov kardinalni broj. Nepoznata je i trazi se unija
jednakobrojnih skupova i njen kardinalni broj koji je proizvod kardinalnog broja
jednakobrojnih skupova i kardinalnog broja skupa tih skupova, •rimjer: U svakoj klupi sjede
3 ucenika. Koliko ucenika sjedi u 6 klupa? ƒadani su, dakle, jednakobrojni skupovi
(ucenici u klupama) i njihov kardlnalni broj (3) te skup jednakobrojnih skupova (skup
klupa) i njegov kardinalni broj (6). Nepoznata je unija jednakobrojnlh skupova i njen
kardinalni broj koji je proizvod broja 3 (broj ucenika u jednoj klupi) i broja 6 (broj klupa).
Osnovna predstava koju ucenici povezuju uz mnozenje brojeva jest predstava unije
jednakobrojnih skupova koja omogucuje primjenu u realnosti. ƒato ucenike treba
osposobljavati da u realnim situacijama otkrivaju jednakobrojne skupove i njihovu uniju.
Udruzivanje (unija) jednakobrojnih skupova. …vrha je te aktivnosti
osposobljavati ucenike u pronalazenju kardinalnog broja unije jednakobrojnih skupova
(didakticki materijal), a uktjucuje ove djelimicne radnje:
- postavlja se nekoliko jednakobrojnih skupova od dva, tri, cetiri ...
elemenata
- skupovi se zatim redom udruzuju, prvi i drugi, zatim treci, cetvrti itd.
sve dok se svi ne stave u jedan skup
- pronalazi se kardinalnl broj unije jednakobrojnih skupova.
Udruzivanje jednakobrojnih skupova treba govorom pratiti izgovarajuci
djelimicne zbirove odnosno visestruke sadrzioce broja koji se mnozi; pet vise pet je
deset, deset vise pet je petnaest itd. ‹ovornim obrazlaganjem udruzivanje
jednakobrojnih skupova postepeno ce se transIormisati u sabiranje istih brojeva koje ce
se potom izvoditi i bez ocigledne podloge, bez udruzivanja jednakobiojnih skupova.
U praksi se udruzivanje jednakobrojnih skupova najcesce izvodi u dvije varijante:
udruzujuci jednakobrojne skupove didaktickog materijala i udruzujuci takve skupove
koristeci se odgovarajucim tekstualnim zadatkom. Prema prvoj varijanti nastavnik (ili
ucenik) saopstava zadatak: stavi pred sebe (slozi) nekoliko skupova od 3, 5, 4 ...)
elementa, udruzi ih i pronade broj elemenata u udruzenom skupu. •rema drugoj
varijanti saopstava se tekstualni zadatak, na primjer: Marko svaki dan procita 6 stranica
knjige. Koliko ce stranica procitati za 7 dana? ƒadatak se rjesava tako da se za svakih 6
stranica stavi skup od 6 elemenata, tj. slozi 7 skupova od po 6 elemenata. …kupovi se
redom udruzuju i potom pronalazi kardinalni bioj udruzenog skupa.
Jedan oblik udruzivanja ekvivalentnih skupova moze biti graIicko udruzivanje
koje je sadrzajem jednako prethodnom: umjesto da postavljaju jednakobrojne skupove
ucenici ih crtaju. ƒadatak moze glasiti: Nacrtaj 5 skupova, a u svakom skupu 3
elementa, udruzi ih i pronadi broj elemenata u udruzenom skupu.
I graIicko udruzivanje, dakako, treba govorom obrazloziti navodeci djelimicne
zbirove odnosno visestruke sadrzioce broja koji se sabira odnosno mnozi.
75
Etapa apstraktnih operacija. Nakon udruzivanja jednakobrojnih skupova
konkrelnih predmeta, Iormiranje pojma mnozenja prirodnih brojeva postepeno se
prenosi na misaono podrucje, na rad s brojevima. …vrha je osposobiti ucenike u
razumijevanju pojmovnog sadrzaja mnozenja brojeva kako bi se ispravno shvatio zapis
oblika a Š b ÷ c koji se kasnije uvodi.
a) Mentalno (usmeno) mnozenje brojeva. Izvodi se na vise nacina, a svima je
zajednicki cilj usvojiti sadrzaj pojma mnozenja. Jedan oblik takvog rada je uzastopno
sabiranje istog broja, sto se moze izvoditi usmeno, bez zapisivanja, ali i zapisujuci zbir
istih brojeva. U usmenoj varijanti zadaci se mogu posiavljati ovako: broj 5 saberi 7 puta;
broj 4 saberi 9 puta i sl., sto ucenici i rade naglasavajuci visestruke sadrzioce broja koji
se sabira npr: 5, 10, 15, 20 ... Uzastopno sabiranje istog broja moze se i zapisivati, a
zadatak se Iormulira ovako: broj 6 napisi 8 puta kao sabirak, a zatim saberi.
Uzastopno sabiranje istog broja moze se potkrijepiti brojevnom linijom, a u nekim
situacijama (bude li potrebno) i udruzivanjem jednakobrojnih skupojva.
42 42 42 42 42 42 42
¸¸ ¸¸¸ ¸¸ ¸¸¸ ¸¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸¸ ¸¸ ¸¸¸ ¸¸¸ ¸¸ ¸¸¸¸ ¸¸ ¸¸¸ ¸¸¸¸
5 1 2 3 4 6 6 7 8 9 15 11 12 13 14
•a bi se uocila i shvatila veza izmedu uzastopnog sabiranja istog broja i
mnozenja, svako takvo sabiranje trebalo bi sugerisati mnozenje, sto ce se postici bude
li se sabiranje povezivalo uz mnozenje. •osto ucenici rijese, npr:, zadatak 3 ¹ 3 ¹ 3 ¹ 3 ¹
3 ¹ 3 ¹ 3 ÷ 21, treba istaknuti da je, prema tome, 7 puta 3 jednako 21. Korisno je da se
ucenik sam uvjeri da u zadatku ima 7 sabiraka, sto ce doznati brojenjem sabiraka, te da je
svaki sabirak broj 3.
Uzastopnim sabiranjem istog broja mogu se rjesavati i razliciti tekstualni zadaci
zapisujuci zbir istih brojeva ili bez zapisa, usmeno, napamet. ƒadatak: Na svakoj polici
nalazi se 8 knjiga. Koliko je knjiga na 5 polica? Ucenici zadatak mogu rjesavati na dva
nacina: a) usmeno, 8 vise 8 je 16, vise 8 je 24, vise 8 je 32, vise 8 je 40;
b) pisuci zbir istog broja, tj. 8 ¹ 8 ¹ 8 ¹ 8 ¹ 8 ÷ 40.
•ozeljno je da i sami ucenici sastavljaju pojedine tekstualne zadatke rjesavajuci
ih zatim uzastopnim sabiranjem istog broja. Uvijek treba uspostavljati vezu izmedu
sabiranja istih brojeva i mnozenja, cime se obavlja neposredna priprema za
razumijevanje zapisa oblika a · b ÷ c.
€jesavanje zadataka uzastopnim sabiranjem istog broja korisno je upotpunjavati i
vjezbanjima tipa 3 puta 6, 4 puta 7, 9 puta 4 i sl. upucujuci ucenike da razmisljaju: 2
puta 6 je, 6 vise 6 je 12; 3 puta 6 je, 12 vise 6 je 18 ... ili
2 puta 7 je, 7 vise 7 je 14; 3 puta 7 je 14 vise 7 je ... itd. €jesavanje takvih
zadataka vrlo je pogodno jer osim uzastopnog sabiranja istog broja ukljucuje
i mnozenje, cime se jos potpunije izrazava povezanost sabiranja i mnozenja.
ƒa usvajanje sadrzaja mnozenja prirodnih brojeva korisno je ucenike stavljati u
njima poznate situacije u kojima se javlja mnozenje brojeva. Takve se situacije oblikuju
u jednostavne i razumljive zadatke. Na primjer, •erica ide 3 puta u podrum i
svaki put donese 4 jabuke. Koliko je ukupno jabuka donio? Ili: U domacinstvu se
76
svaki dan potrosi 2 litre mlijeka. Koliko ce se litara mlijeka potrositi za 9 dana? Takve
zadatke ucenici mogu rjesavati usmenim sabiranjem istog broja (zamisljajuci pritom
skupove predmeta na koje se brojevi odnose), zapisivanjem sabiranja istih brojeva ili
(ako se ne moze drukcije) udruzivanjem jednakobrojnih skupova.
Mnozenje se usvaja i rjesavanjem ovakvih zadataka:
2 puta 5 je ... 3 puta 5 je ... 4 puta 5 je ...
4 puta 7 je ... 5 puta 7 je . . . itd.
Ucenike treba podsticati da mnozenje, npr. 2 puta 5 je ... izvode ne samo do 10
puta 5, nego i dalje, koliko god mogu. •ritom, ako treba, mogu se pomagati sabirati
istog broja.
Malo tezi, ali zato vrlo koristan oblik mnozenja je onaj koji se zasniva na
izvodenju novog rezultata iz vec poznatoga. Takvi su npr. zadaci:
2 puta 9 je 18, 3 puta 9 je 18 vise 9 ...
2 puta 4 je 8, 3 puta 4 je 8 vise 4 ... itd.
Uz rjesavanje takvih zadataka mogu se ukljucivati i oni Iormulisani na najkraci
nacin: 7 puta 2 je . . . , 9 puta 3 je ..., 6 puta 4 je ... itd., upucujuci ncenike da ih
rjesavaju uzastopnim sabiranjem istog broja, ako ne mogu neposrednim navodenjem
proizvoda. Najvjerovatnije vecina ucenika nece moci pronaci rjesenja pa ih treba
upucivati da sabiraju pocevsi od npr. 1 puta 8 ili pak od 2 puta 2 i sl. Takav postupak
veoma je pogodan jer sadrzi mnostvo djelimicnih misaonih operacija izracunavanja
pojedinih proizvoda.
Mentalno mnozenje trebalo bi rezultirati razumijevanjem mnozenja kao sabiranje
istih brojeva, odnosno shvatanjem cinjenice da se zbir istih brojeva krace i brze pronalazi
mnozenjem. To je ujedno spoznajna podloga razumijevanja znacenja zapisa za
mnozenje brojeva oblika a Š b ÷ c.
b) Uvodenje zapisa za mnozenje brojeva. ‹lavni uslov za uvodenje zapisa je vladanje
mentalnim, usmenim mnozenjem, sto je znak da je u vaznim crtama izgradena misaona
operacija mnozenja brojeva te se u osnovi shvata radnja prikazana brojevima zapisom
oblika a · b ÷ c.
•relaz sa sabiranja istih brojeva na mnozenje treba obrazloziti mogucnoscu brzeg i
lakseg pronalazenja zbira istih brojeva. Umjesto da se postepeno sabiraju po dva sabirka (a
njih moze biti mnogo), mnozenjem samo dvaju brojeva dolazi se do istog rezultata.
Objasnjenje treba povezivati uz sabiranje istog broja. ƒadatak: U skolskoj kuhinji ima 7
stolova, za svakim stolom sjede 4 ucenlka. Koliko ucenika sjedi za stolovima? Uz zadatak
se postavlja i izracunava zapis: 4 ¹ 4 ¹ 4 ¹ 4 ¹ 4 ¹ 4 ¹ 4 ÷ 28. •ritom svi trebaju uociti da
je zbir sastavljen od istih brojeva, tj. da je broj 4 napisan 7 puta kao sabirak. Takav zbir
moze se napisati u obliku mnozenja, 7 · 4 ÷ 28. €adi usporedbe korisno je uz zbir
napisati zbir razlicitih sabiraka, na primjer 4 ¹ 2 ¹ 3
¹
5¹ 1¹6 ¹ 8 ÷ 29, uz napomenu
da se takav zbir ne moze napisati u obliku mnozenja.
Objasnjavanje zapisa za mnozenje brojeva ukljucuje citanje: sedam puta cetiri je
dvadeset osam; zatim objasnjenje znacenja svakog znaka, tj. broj 7 oznacava (pokazuje)
koliko sabiraka ima zbir (odnosno koiiko skupova ucenika ima u kuhinji), a braj 4
oznacava broj koji se sabira (odnosno koliko ucenika sjedi za svakim stolom), dok je
broj 28 zbir istlh brojeva (odnosno broj svih ucenika koji sjede za stolovima), odnosno
to je proizvod brojeva 7 i 4. ƒnak "· " je znak za mnozenje brojeva, a cita se "puta". •ijeli
77
zapis zove se jednakost jer se s obje strane znaka "· " nalaze isti brojevi napisani
razlicitim znakovima.
•a bi se zapis za mnozenje potpuno shvatio i zatim mogao primijeniti, treba
rjesavati zadatke koji omogucuju da se iz sabiranja istih brojeva prijede na mnozenje.
•osebna paznja posvecuje se razumijevanju znacenja pojedinih brojeva i znakova u izrazu,
sto se postize obrazlaganjem sabiranja istih brojeva i iz njega izvedenog zapisa za
mnozenje brojeva.
/O-#)-*%+$ O+#O.* #%O0$%+* ) &)+$1+$%+*
-)-O&%)2 ,-O+$.*
•ojmovi mnozenja i dijeljenja prirodnih brojeva, kao i pojmovi sabiranja i
oduzimanja, izvode se iz realnosti, a konkretizuju se odgovarajucim aktivnostima sa
skupovima (didakticki materijal). …poznajni proces ostvaruje se napredovanjem od
konkretnog prema apstraktnom, a potom prema primjeni znanja u rjesavanju
odgovarajucih zadataka iz zivota. •vije su karakteristicne grupe aktivnosti u Iormiranju
tih pojmova:
• aktivnosti na nivou konkretnosti (skupovima predmeta) i
• aktivnosti na nivou apstraktnosti (brojevima).
… obzirom na prethodno matematicko obrazovanje i stepen intelektualne
razvijenosti ucenika ovog uzrasta, aktivnosti sa skupovima nisu i ne moraju biti tako
bogate kao pri Iormiranju pojmova sabiranja i oduzimanja. Ipak, te aktivnosti imaju
odredeno mjesto i ulogu u shvatanju mnozenja i dijeljenja brojeva.
Iako se tezi spoznaji o povezanosti mnozenja i dijeljenja, najprije se usvaja
mnozenje, a zatim dijeljenje brojeva. Nakon pocetnog usvajanja daljnjim radom
izgraduju se spoznaje o povezanosti mnozenja i dijeljenja, mnozenja i sabiranja, te
dijeljenja i oduzimanja. •a bi se izgradile, dijeljenje se obrazlaze mnozenjem, mnozenje
se prikazuje uzastopnim sabiranjem, a dijeljenje uzastopnim oduzimanjem istog broja.
•ostupajuci tako izgraduje se spoznajna cjelina o vezi racunskih operacija prirodnim
broievima.
/O-#)-*%+$ O+#* #%O0$%+* -)-O&%)2 ,-O+$.*
78
•ojam mnozenja brojeva izgraduje se polazeci od aktivnosti na nivou
konkretnosti te napredujuci do onih na nivou apstraktnosti. „vo osnovnih etapa u tom
procesu.
Etapa konkretnih aktivnosti. Konkretnim oznacavamo sve one ucenicke aktivnosti s
didaktickim materijalom (plasticne plocice, stapici, kocke, plo-dovi i sl.) kojima se
sadrzaj pojma mnozenja transponuje u oblik dostupan osjetilnom spoznavanju. To su
aktivnosti udruzivanja jednakobrojnih skupova cija je svrha konkretizovati sabiranje
istih brojeva. •ojam mnozenja brojeva izvodi se iz realnosti za koju je karakteristicna
ovakva situacija: zadani su jednakobrojni disjunktni skupovi i njihovi kardinalni
brojevi te skup jednakobrojnih skupova i njegov kardinalni broj. Nepoznata je i
trazi se unija jednakobrojnih skupova i njezin kardinalni broj koji je proizvod
kardinalnog broja jednakobrojnih skupova i kardinalnog broja skupa tih skupova.
•rimjer: U svakoj klupi sjede 3 ucenika. Koliko ucenika sjedi u 6 klupa? ƒadani su,
dakle, jednakobrojni skupovi (ucenici u klupama) i njihov kardinalni broj (3) te skup
jednakobrojnih skupova (skup klupa) i njegov kardinaini broj (6). Nepoznata je unija
jednakobrojnih skupova i njen kardinalni broj koji je proizvod broja 3 (broj ucenika u
jednoj klupi) i broja 6 (broj klupa). Osnovna predodzba koju ucenici povezuju uz
mnozenje brojeva jest predodzba unije jednakobrojnih skupova koja omogucuje
primjenu u realnosti. ƒato ucenike treba osposobljavati da u realnim situacijama
otkrivaju jednakobrojne skupove i njihovu uniju.
Udruzivanje (unija) jednakobrojnih skupova. …vrha je te aktivnosti osposobljavati
ucenike u pronalazenju kardinalnog broja unije jednakobrojnih skupova (didakticki
materijal), a ukljucuje ove djelimicne radnje:
- postavlja se nekoiiko jednakobrojnih skupova od dva, tri, cetiri ...
elemenata
- skupovi se zatim redom udruzuju, prvi i drugi, zatim treci, cetvrti itd.
sve dok se svi ne stave u jedan skup
- pronalazi se kardinalni broj unije jednakobrojnih skupova.
Udruzivanje jednakobrojnih skupova treba govorom pratiti izgovarajuci
djelimicne zbirove odnosno visestruke sadrzioce broja koji se mnozi; pet vise pet je
deset, deset vise pet je petnaest itd. ‹ovornim obrazlaganjem udruzivanje jednakobrojnih
skupova postepeno ce se transIormisati u sabiranje istih brojeva koje ce se potom
izvoditi i bez ocigledne podloge, bez udruzivanja jednakobrojnih skupova.
U praksi se udruzivanje jednakobrojnih skupova najcesce izvodi u dvije varijante:
• udruzujuci jednakobrojne skupove didaktickog materijala i
• udruzujuci takve skupove koristeci se odgovarajucim tekstualnim
zadatkom.
Prema prvoj varijanti nastavnik (ili ucenik) saopstava zadatak: stavi pred sebe
(slozi) nekoliko skupova od 3 (5, 4 ...) elementa, udruzi ih i pronadi broj elemenata u
udruzenom skupu.
Prema drugoj varijanti saopstava se tekstualni zadatak, na primjer: Milan
svaki dan procita 6 stranica knjige. Koliko ce stranica procitati za 7 dana? ƒadatak se
rjesava tako da se za svakih 6 stranica stavi skup od 6 elemenata, tj. slozi 7 skupova od
po 6 elemenata. …kupovi se redom udruzuju i potom pronalazi kardinalni broj
udruzenog skupa.
79
Jedan oblik udruzivanja ekvivalentnih skupova moze biti graIicko udruzivanje
koje je sadrzajem jednako prethodnom: umjesto da postavijaju jednakobrojne skupove
ucenici ih crtaju. ƒadatak moze glasiti: Nacrtaj 5 skupo-va, a u svakom skupu 3
elementa, udruzi ih i pronadi broj elemenata u zdruzenom skupu.
I graIicko udruzivanje, dakako, treba govorom obrazloziti navodeci djelimicne
zbirove odnosno visestruke sadrzioce broja koji se sabira odnosno mnozi.
Etapa apstraktnih operacija. Nakon udruzivanja jednakobrojnih skupova
konkretnih predmeta, Iormiranje pojma mnozenja prirodnih brojeva postepeno se
prenosi na misaono podrucje, na rad s brojevima. …vrha je osposobiti ucenike u
razumijevanju pojmovnog sadrzaja mnozenja brojeva kako bi se ispravno shvatio zapis
oblika a Š b ÷ c koji se kasnije uvodi.
a) Mentalno (usmeno) mnozenje brojeva. Izvodi se na vise nacina, a svima je
zajednicki cilj usvojiti sadrzaj pojma mnozenja. Jedan oblik takvog rada je uzastopno
sabiranje istog broja, sto se moze izvoditi usmeno, bez zapisivanja, ali i zapisujuci zbir
istih brojeva. U usmenoj varijanti zadaci se mogu postavIjati ovako: broj 5 saberi 7 puta;
broj 4 saberi 9 puta i sl., sto ucenici i rade naglasavajuci visestruke sadrzioce broja koji
se sabira - 5, 10, 15, 20 ... Uzastopno sabiranje istog broja moze se i zapisivati, a zadatak
se Iormulise ovako: broj 6 napisi 8 puta kao sabirak, a zatim saberi.
Uzastopno sabiranje istog broja moze se potkrijepiti brojevnom linijom, a u nekim
situacijama (bude li potrebno) i udruzivanjem jednakobrojnih skupova.
42 42 42 42 42 42 42
5 1 2 3 4 6 6 7 8 9 15 11 12 13 14
•a bi se uocila i shvatila veza izmedu uzastopnog sabiranja istog broja i
mnozenja, svako takvo sabiranje trebalo bi sugerisati mnozenje, sto ce se postici bude
li se sabiranje povezivalo uz mnozenje. •osto ucenici rijese, npr:, zadatak
3¹3¹3¹3¹3¹3¹3 ÷ 21 , treba istaknuti da je, prema tome, 7 puta 3 jednako 21. Korisno
je da se ucenik sam uvjeri da u zadatku ima 7 sabiraka, sto ce doznati brojenjem
sabiraka, te da je svaki sabirak broj 3.
Uzaslopnim sabiranjem istog broja mogu se rjesavati i razliciti tekstualni zadaci
zapisujuci zbir istih brojeva ili bez zapisa, usmeno, napamet. ƒadatak: Na svakoj polici
nalazi se 8 knjiga. Koliko je knjiga na 5 polica? Ucenici zadatak mogu rjesavati na dva
nacina: a) usmeno, 8 vise 8 je 16, vise 8 je 24, vise 8 je 32, vise 8 je 40; b) pisuci zbir
istog broja, tj. 8 ¹ 8 ¹ 8 ¹ 8 ¹ 8 ÷ 40. •ozeljno je da i sami ucenici sastavljaju pojedine
tekstualne zadatke rjesavajuci ih zatim uzastopnim sabiranjem istog broja, Uvijek,
medutim, treba uspostavljati vezu izmedu sabiranja istih brojeva i mnozenja, cime se
obavlja neposredna priprema za razumijevanje zapisa oblika a Š b ÷ c.
€jesavanje zadataka uzastopnim sabiranjem istog broja korisno je upotpunjavati i
vjezbanjima tipa 3 puta 6, 4 puta 7, 9 puta 4 i sl. upucujuci ucenike da razmisljaju: 2
puta 6 je, 6 vise 6 je 12; 3 puta 6 je, 12 vise 6 je 18 ... ili 2 puta 7 je, 7 vise 7 je 14; 3
puta 7 je 14 vise 7 je ... itd. €jesavanje takvih zadataka vrlo je pogodno jer osim
80
uzastopnog sabiranja istog broja ukljucuje i mnozenje, cime se jos potpunije izrazava
povezanost sabiranja i mnozenja.
ƒa usvajanje sadrzaja mnozenja prirodnih brojeva korisno je ucenike stavljati u
njima poznate situacije u kojima se javlja mnozenje brojeva. Takve se situacije oblikuju
u jednostavne i razumljive zadatke. Na primjer, Jovan ide 3 puta u podrum i
svaki put donese 4 jabuke. Koliko je ukupno jabuka donio? ili U domacinstvu se svaki
dan potrosi 2 litre mlijeka. Koliko ce se litara mlijeka potrositi za 9 dana? Takve
zadatke ucenici mogu rjesavati usmenim sabiranjem istog broja (zamisljajuci pritom
skupove predmeta na koje se brojevi odnose), zapisivanjem sabiranja istih brojeva ili
(ako se ne moze drukcije) udruzivanjem jednakobrojnih skupova.
Mnozenje se usvaja i rjesavanjem ovakvih zadataka:
2 puta 5 je ... 3 puta 5 je ... 4 puta 5 je ...
4 puta 7 je ... 5 puta 7 je ... itd.
Ucenike treba podsticati da mnozenje, npr. 2 puta 5 je ... izvode ne samo do 10
puta 5, nego i dalje, koliko god mogu. •ritom, ako treba, mogu se pomagati sabiranjem
istog broja.
Malo tezi, ali zato vrlo koristan oblik rnnozenja je onaj koji se zasniva na
izvodenju novog rezultata iz vec poznatoga. Takvi su npr. zadaci:
2 puta 9 je 18, 3 puta 9 je 18 vise 9 ...
2 puta 4 je 8, 3 puta 4 je 8 vise 4 ... itd.
Uz rjesavanje takvih zadataka mogu se ukljucivati i oni Iormulisani na najkraci
nacin: 7 puta 2 je ,.., 9 puta 3 je ..., 6 puta 4 je ... itd., upucujuci ucenike da ih
rjesavaju uzastopnim sabiranjem istog broja, ako ne mogu neposrednim navodenjem
proizvoda. Najvjerovatnije vecina ucenika nece moci pronaci rjesenja pa ih treba
upucivati da sabiraju pocevsi od npr. 1 puta 8 ili pak od 2 puta 2 i sl. Takav postupak
veoma je pogodan jer sadrzi mnostvo djelimicnih misaonih operacija izracunavanja
pojedinih proizvoda.
Mentalno mnozenje trebalo bi rezultovati razumijevanjem mnozenja kao sabiranja
istih brojeva, odnosno shvatanjem cinjenice da se zbir istih brojeva krace i brze
pronalazi mnozenjem. To je ujedno spoznajna podloga razumijevanju znacenja zapisa
za mnozenje brojeva oblika a Š b ÷ c.
b) Uvodenje zapisa za mnozenje brojeva. ‹lavni uslov za uvodenje zapisa je vladanje
mentalnim, usmenim mnozenjem, sto je znak da je u bitnim crtama izgradena misaona
operacija mnozenja brojeva te se u osnovi shvata radnja prikazana brojevima zapisom
oblika a Š b ÷ c.
•relaz sa sabiranja istih brojeva na mnozenje treba obrazloziti mogucnoscu brzeg i
lakseg pronalazenja zbira istih brojeva. Umjesto da se postepeno sabiraju po dva
sabirka (a njih moze biti mnogo), mnozenjem samo dvaju brojeva dolazi se do
istog rezultata. Objasnjenje treba povezivati uz sabiranje istog broja. ƒadatak: U
skolskoj trpezariji ima 7 stolova, za svakim stolom sjede 4 ucenika. Koliko ucenika sjedi
za stolovima? Uz zadatak se postavlja i izracunava zapis; 4 ¹ 4 ¹ 4 ¹ 4 ¹ 4 ¹ 4 ¹ 4 ÷ 28.
•ritom svi trebaju uociti da je zbir sastavljen od istih brojeva, tj. da je broj 4 napisan 7
puta kao sabirak. Takav zbir moze se napisati u obliku mnozenja, 7 Š 4 ÷ 28. €adi
usporedbe korisno je uz zbir napisati zbir razlicitih sabiraka, na primjer 4 ¹ 2 ¹ 3 ¹
5 ¹ 1 ¹ 6 ¹ 8 ÷ 29, uz napomenu da se takav zbir ne moze napisati u obliku mnozenja.
81
Objasnjavanje zapisa za mnozenje brojeva ukljucuje citanje: sedam puta cetiri je
dvadeset osam; zatim objasnjenje znacenja svakog znaka, tj. broj 7 oznacava
(pokazuje) koliko sabiraka ima zbir (odnosno koliko skupova ucenika ima u trpezariji),
a broj 4 oznacava broj koji se sabira (odnosno koliko ucenika sjedi za svakim stolom),
dok je broj 28 zbir istih brojeva (odnosno broj svih ucenika koji sjede za stolovima),
odnosno to je proizvod brojeva 7 i 4. ƒnak (Š) jest znak za mnozenje brojeva, a cita se
"puta". •ijeli zapis zove se jednakost jer se s obje strane znaka " ÷ " nalaze isti brojevi
napisani razlicitim znakovima.
•a bi se zapis za mnozenje potpuno shvatio i zatim mogao primijeniti, treba
rjesavati zadaike koji omogucuju da se iz sabiranja istih brojeva prijede u mnozenje.
•osebna paznja posvecuje se razumijevanju znacenja pojedinih brojeva i znakova u
izrazu, sto se postize obrazlaganjem sabiranja istih brojeva i iz njega izvedenog zapisa za
mnozenje brojeva.
/O-#)-*%+$ O+#* &)+$1+$%+* -)-O&%)2 ,-O+$.*
Upoznavanjem dijeljenja brojeva, posljednje od cetiriju osnovnih racunskih
operacija sto ih ucenici usvajaju u razrednoj nastavi, zaokruzuje se prvi ciklus njihovog
matematickog vaspitanja i obrazavanja u nizim razredima osnovne skole. Kao i oslali
pojmovi, i pojam dijeljenja brojeva izvodi se iz realnosti kako bi se u njoj mogao
primjenjivati. „mpirijska podloga na kojoj se izgraduje je rastavljanje skupova konkretnih
predmeta. lzgraduje se u dvije osnovne etape.
Etapa konkretnih aktivnosti. €ealna situacija za koju se povezuje dijeljenje prirodnih
brojeva je:
• rastavljanje skupova na jednakobrojne podskupove trazeci broj elemenala u
svakom podskupu i
• rastavljanje trazeci broj jednakobrojnih podskupova.
ƒa prvi nacin rastavljanja karakterisiicna je ovakva situacija: skup od 12 jabuka
treba podijeliti na 4 podskupa tako da u svakom bude jednako mnogo elemenata. Koliko
ce jabuka biti u svakom podskupu? •oznat je, dakle, skup i njegov kardinalni broj (12),
poznat je broj jednakobrojnih podskupova (4), nepoznat je broj elemenata u svakom
podskupu koji je kolicnik brojeva 12 i 4.
ƒa drugi nacin rastavljanja skupa karakteristicna je ovakva situacija: skup od 12
olovaka treba podijeliti na podskupove od po 4 olovke. Koliko de biti podskupova?
•oznat je skup olovaka i njegov kardinalni broj (12), poznat je broj elemenata u
podskupovima (4), a nepoznat je broj podskupova koji je kolicnik brojeva 12 i 4.
€azlika izmedu tih rastavljanja je u sljedecem:
82
• u prvom nacinu zadan je broj jednakobrojnih podskupova (trazi se broj
elemenata u svakom podskupu),
• a u drugom nacinu zadan je broj elemenata u svakom podskupu (trazi se broj
podskupova). U praksi se provode oba nacina rastavljanja skupova jer, iako se razlikuju
(sto zavisi o realnim situacijama), neposredno vode u dijeljenje brojeva.
a) Rastavljanje skupova na jednakobrojne podskupove (trazeci broj
eiemenata u svakom podskupu) ukljucuje ove djelimicne radnje:
- postavlja se skup od 18, 24, 30 i sl. elemenata (koji se moze rastaviti bez
ostatka)
- skup se zatim rastavlja na zadani broj jednakobrojnih podskupova (na4,
6, 7. . . )
- pronalazi se broj elemenata u svakom podskupu
- izvedeno rastavljanje obrazlaze se govorom.
Zadatak: 20 olovaka treba podijeliti na 5 ucenika tako da svaki dobije jednako
mnogo olovaka. Koliko ce dobiti svaki? €jesava se ovako:
Iz skupa od 20 olovaka uzima se 5 olovaka (jer se dijeli na 5 ucenika) i svakom se
uceniku daje po 1 olovka; ponovno se uzima 5 olovaka i svakom uceniku daje po 1
olovka i tako sve dok se ne podijele sve olovke. Na kraju se utvrduje da je svaki dobio
4 olovke. €azlog takvom postupku je dvojak. ˆududi da se na pocetku rastavtjanja
skupa ne zna (bez racunanja) koliko ce elemenata biti u svakom podskupu, najsigurniji
nacin da se to ustanovi jest da se u svaki podskup redom stavlja po 1 element, zatim
ponovno 1 element i tako sve dok se ne uzmu svi elementi danog skupa. Na taj nacin
postize se sigurnost da ce u svim podskupovima biti jednak broj elemenata.
•rugi je razlog u cinjenici da se takvim postupkom konkretizuje dijeljenje kao
uzastopno oduzimanje istog broja od zadanog broja. Uzimajuci po 3, po 5, po 7,
zavisno o tome na koliko se jednakobrojnih podskupova rastavlja, uzastopno
oduzimanje istog broja cini se ociglednim te zato dostupnim osjetilnom spoznavanju.
€astavljanje skupa obrazlaze se govorom navodci bitne brojcane aspekte toga
procesa: 20 (olovaka) podijeljeno na 5 (ucenika) je 4 (olovke svakom) jer je 4 puta 5
jednako 20. Ili: 12 (knjiga) podijeljeno na 3 (ucenika) je 4 jer je 4 puta 3 jednako 12.
Takvim obrazlaganjem materijalna radnja (rastavljanje skupa) se inleriorizira, prenosi na
misaoni plan, a dijeljenje se povezuje uz mnozenje.
b) Rastavljanje skupa na podskupove sa zadanim brojem elemenata (npr.
2, 3, 5 ···), trazeci broj podskupova, sadrzi ove djelimicne radnje:
- postavlja se skup koji se moze bez ostatka rastaviti
- skup se rastavtja na podskupove od 2, 3, 5 elemenata
- pronalazi se broj podskupova
- rastavljanje se govorom obrazlaze.
•ostavi se, npr, skup od 24 elementa, a zadatak je rastaviti ga na podskupove od 6
elemenata te ustanoviti broj podskupova. €astavlja se ovako: uzima se 6 elemenata i
stavlja na stranu, ponovno se uzima 6 etemenata i stavlja na drugo mjesto (pored
prethodnog podskupa) i tako redom dok se ne uzme i posljednji podskup od 6
elemenata. Nakon toga, utvrduje se da su dobivena 4 podskupa (svaki po 6 elemenata). I
to se rastavljanje povezuje uz odgovarajuce tekstualne zadatke:
• 30 jaja treba slaviti u kutije od po 5 jaja. Koliko je kutija potrebno? Ili:
83
• 18 svesaka treba podijeliti ucenicima tako da svaki dobije 3 sveske? Koliko
ce ucenika dobiti sveske? Uzimaju se 3 sveske i daju jednom uceniku, zatim
se ponovno uzimaju 3 sveske i daju drugom uceniku itd. dok se ne podijele
sve sveske. Na kraju se utvrduje da je 6 ucenika dobilo sveske (toliko
ucenika koliko ima podskupova od 6 elemenata).
•akako i ovaj nacin rastavljanja skupova treba govorom obrazlagati: 18 svesaka
podijeljeno na podskupove od 3 sveske daje 6 podskupova.
Osim ucenickim didaktickim materijalom, rastavljanje skupova moze se prikazati i
graIicki, crtanjem, sto je sadrzajem identicno rastavljanju didaktickim materijalom, a
razlikuje se samo vizuelnom strukturom. ƒadatak: 15 kuglica treba podijeliti na 3
ucenika tako da svaki dobije jednako mnogo. Napravite graIicki prikaz.
Zadatak: 15 kuglica treba podijeliti ucenicima tako da svaki dobije 3 kugiice.
Koliko ce ucenika dobici kuglice? Napravite graIicki prikaz!
Utvrduje se da je 5 ucenika dobilo kuglice (toliko ucenika koliko ima
podskupova od 3 elementa).
I graIicko rastavljanje skupova prati odgovarajuce govorno obrazlaga nje:
15 podijeljeno na 3 je 5 jer je 5 puta 3 jednako 15.
Etapa apstraktnih operacija. €astavljanjem skupova konkretnih
predmeta ucenici su stekli osnovne spoznaje o odnosima brojeva u tim radnjama
cime su ujedno stvoreni uslovi da se Iormiranje pojma dijeljenja brojeva
postepeno prenosi na misaono podrucje.
a) Mentalno (usmeno) dijeljenje . •a bi se rastavljanje skupova kao
materijalna radnja transIormisalo u misaonu radnju, ucenike treba stavljati u
situacije u kojima ce konkretne (ocigledne) aktivnosti postepeno zamjenjivati
misaonim. Takve su situacije kada ucenici umjesto stvarnog zamisljaju
rastavIjanje skupova. U tu svrhu mogu se rjesavati ovakvi zadaci:
ƒamisli 12 uce nika koje treba podijeliti u 4 grupe (da u svakoj grupi
bude jednako mnogo ucenika). Koliko ce ucenika bili u svakoj grupi? Ili:
ƒamisli kutiju i u njoj 15 olovaka u boji koje treba podijeliti na 5
ucenika tako da svaki dobiva jednako mnogo elemenata. Koliko ce olovaka
dobiti svaki ucenik?
Œko se rastavljanje ne moze izvesti zamisljanjem, treba se vratiti na
konkretnu, ociglednu podlogu (didakticki materijal). •odsticaj zamisljanju
rastavljanja skupova moze biti podsjecanje na realne situacije o kojima se u
zadatku govori.
•aljnji oblik mentalnog dijeljenja moze biti uzastopno oduzimanje istog
broja koje se moze izvoditi zapisivanjem, uz pomoc brojevne linije ili, sto je
najbolje, usmeno, napamet.
Kao oblik mentalnog dijeljenja uzaslopno oduzi manje istog broja treba
povezivati uz realnosl, najcesce izrazenu jednostav nim tekstualnim zadatkom.
Na primjer: majka dijeli 12 jabuka na 3-je djece (svako dijete treba dobiti
jednako mnogo jabuka). Koliko ce jabuka dobiti svako dijete?
84
Neki ce mozda, na osno vu prethodnog rada, odmah odgovoriti da ce svako
dijete dobiti 4 jabuke. Neki ce mozda zadatak htjeti rijesiti koristeci se
didaktickim materijalom i rastav Ijajuci skup od 12 elemenata, a neki ce pronaci
svoj vlastiti put do rjesenja. Ipak treba predloziti (objasniti) kako se do rezultata
dolazi uzastopnim oduzimanjem broja 3 od broja 12.
Objasnjenje moze biti: od 12 ja buka uzimaju se 3 (za svako dijete po 1)
ostaje 9; od 9 uzimaju se ponovno 3 (za svakog po 1) ostaje 6 i tako dok se ne
uzmu sve jabuke. …vako je dijete dobilo 4 jabuke, odnosno toliko puta po 1
jabuku koliko puta se 3 moze odu zeti od 12. ƒnakovima taj se proces zapisuje:
12-3 ÷ 9
9-3 ÷ 6
6- 3 ÷ 3
3- 3 ÷ 0
Kako se broj 3 moze 4 puta oduzeti od broja 12, to je 12 podijeljeno na 3
jednako 4 (jer 4 puta 3 jednako je 12).
Uzastopno oduzimanje istog broja moze se prikazati i brojevnom linijom:
-3 -3 -3 -3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
•ijeljenje uzastopnim oduzimanjem moze se, dakako, izvoditi i usmeno,
napamet, bez zapisivanja, pazeci pritom (sto se moze na neki nacin registrovati ) koliko
puta je isti broj oduzet.
Na primjer: 32 cokolade treba podijeliti na 8 ucenika tako da svaki ucenik dobije
jednako mnogo cokolada. Koliko ce cokolada dobiti svaki ucenik? ƒadatak se moze
rijesiti razmisljajuci: 32 manje 8 je 24; 24 manje 8 je 16; 16 manje 8 je 8; 8 manje 8 je 0.
ƒnaci, svaki je dobio 4 cokolade (jer se 8 moze 4 puta oduzeti od 32).
Na isti nacin uzastopnim oduzimanjem treba rjesavati i one tekstualne zadatke koji
sadrze drugi nacin rastavljanja skupova.
Na primjer: 48 boca treba smjestiti na police tako da na svakoj bude 8 boca.
Koliko je polica potrebno? ƒadatak se rjesava: 48 boca manje 8 boca (za jednu policu) je
40; 40 manje 8 je 32 itd. sve dok se izvrse sva oduzimanja. Na kraju se doznaje:
potrebno je 6 polica, jer 48 podijeljeno sa 8 je 6.
Jedan oblik mentalnog dijeljenja moze biti onaj pomocu mnozenja. •ijeli se tako
da se trazi broj kojim treba pomnoziti djelitelj (divizor) da bi se dobio djeljenik
(dividend). •retpostavka za takvo dijeljenje jest znanje mnozenja, pa zato prethodno
treba osigurati relevantno predznanje mnozenja.
ƒadatak: 27 podijeljeno sa 3 rjesava se trazenjem broja kojim treba pomnoziti broj
3 da bi se dobio broj 27. Ne mogu li ucenici neposredno pronaci taj broj, treba ih
upucivati na postepeno pronalazenje mnozenjem broja 3 najprije s 1 ili 2, zatim sa 3
itd., dok ne pronadu trazeni broj. Na kraju, razmisljanje treba koncizno izraziti: 27
podijeljeno sa 3 je 9 jer je 9 puta 3 jednako 27. Taj nacin dijeljenja preglednije se moze
zapisati ovako:
85
27 podijeljeno sa 3 je 9 jer je 9 Š 3 ÷ 27,
35 podijeljeno sa 5 je 7 jer je 7Š 5 ÷ 35 itd.
Mentalno ili usmeno dijeljenje ima, dakle, taj cilj da se u osnovnim crtama usvoji
sadrzaj operacije dijeljenja brojeva kako bi se moglo pristupiti usvajanju zapisa za tu
racunsku operaciju.
h) Uvodenje zapisa za dijeljenje brojeva. •relaz na dijeljenje brojeva treba motivisati
mogucnoscu brzeg i lakseg pronalazenja kolicnika dvaju brojeva. Umjesto da se skup
rastavlja ili da se neki broj uzastopno oduzima od zadanog broja, dijeljenjem dvaju
brojeva dolazi se do istog rezultata. ƒato objasnjenje zapisa za dijeljenje brojeva treba
povezivati uz rastavljanje skupova i uzastopno oduzimanje.
Moze se poci od zadatka: 12 kuglica treba podijeliti na 4 djecaka tako da svaki
dobije jednako mnogo kuglica. Koliko ce kuglica dobiti svaki djecak?
Ili: 12 kuglica treba podijeliti djecacima tako da svaki dobije 4 kuglice. Koliko de
djecaka dobiti kuglice? •olazedi od takvih situacija: dolazimo do zapisa 12 : 4 ÷ 3, a
zatim ga objasnjavamo: broj 12 oznacava broj kuglica, broj 4 oznacava broj djecaka
kojima se dijele kuglice, a broj 3 oznacava koliko je svaki djecak dobio, odnosno u
drugom primjeru koliko djecaka je dobilo kuglice. ƒapis se cita: 12 podijeljeno sa 4 je 3.
ƒnak ": " (dvije tacke) je znak za dijeljenje brojeva, a cita se "podijeljen sa". •ijeli se izraz
zove jednakost.
Oba nacina rastavljanja skupa dovode do istog brojevnog zapisa. ƒato je korisno u
pocetku uz isti zapis povezivati oba nacina raslavljanja skupa na jednakobrojne
podskupove trazeci broj elemenata u svakom i na podskupove od 2, 3, 5 . . . elemenata
trazeci broj podskupova.
Kad se zapis za dijeljenje upozna treba ga primjenjivati na odgovarajuce realne
situacije (tekstualne zadatke), ukazujuci pritom na znacenje pojedinih znakova u njemu.
Mogu se provodiii dvojake vjezbe: uz tekslualni zadatak ucenici navode zapis i
objasnjavaju njegovo znacenje ili za odgovarajuci zapis ucenici pronalaze realne
situacije na koje se zapis odnosi.
86

Функција дидактичког материјала је да визуализацијом и апстраховањем схвате математичке објекате (бројеве) те да им визуализација буде упориште за мисаоне активности и подлога за извођење генерализација. На захтјев наставника сваки ученик треба да састави пред собом неколико једнакобројних скупова, а активност се затим методички интерпретира. У овој активности може добро да послужи фланелограф или магнетограф. Може наставник на магнетографу или фланелографу да направи скуп, а онда ученици на својим клупама формирају скупове који су једнакобројни задатом скупу. Методичком интерпретацијом треба доћи до закључака: • сви скупови имају једнако много елемената, • скупови су састављени од различитих елемената, • скуповима с једнако много елемената придружује се исти број Треба радити на много примјера. Сврха методичке интерпретације је подстицање процеса апстараховања неважних квалитативних својстава (различитост елемената у скуповима) и генерализовање својства бројности скупова. Ово је најважнија активност ученика у раду с еквивалентним скуповима. Такођер треба постићи прикладним питањима да ученици схвате да једнакобројних скупова има много. У овој активности треба искористити ситуацију да ученици замишљају скупове из ученичке ближе и даље околине ( веза математике и ПиД). Константно треба имати на уму да је сврха методичке интерпретације да ученици постепено на природан начин сазнање о природним бројевима одвајају од перцептивне подлоге. Манипулисање у састављању једнакоборјних скупова може се изводити дидактичким материјалом ученика и осталим предметима којима ученици лако манипулишу. Због измјене активности ученика једанкобројни скупови се могу приказивати и цртежом. Због занимиљивости и везе математике и других предмета једнакобројни скупови се могу идентификовати и именовати из различитих средина ( породица, окружење итд.) Рад с еквивалентним скуповима треба резултовати сазнањем ученика да таквих скупова има много и да им се увијек придружује један те исти број. Сазнање о овом је снажан мисаони подстицај за продор у непознато, па је зато драгоцјен резултат математичког васпитања и образовања. Упознавање настајања низа природних бројева и мјеста броја у низу Низ природних бројева настаје додавањем броја 1 претходном броју. Низ полази од 0, али је први природан број 1. Изом примјера ученике треба оспособљавати у разумијевању настајања низа природних бројева , у одређивању непосредног претходника и непосредног сљедбеника заданог броја. Сазнања прво треба стицати у подручју конкретности ( на скуповима), а затим у подручју апстрактности (рад с бројевима). 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->