You are on page 1of 45

,',,,i1.

I{HI{Dfi TAMAS

VH KVAT }
Hg1 cliiitdlet nrfikirdisc
az hjkori Koz6p* 6s Kelet-Eur6piban

.)
T'l'rl1'fAL(]ll

i:t-risztj
t7t

i. i'itll-IANY\,liic;.lE{l
YZES
\ I I i,i:ii'rtS]:l( I Kt i'l'A'I'ASAI'JAli ]'1{1I r 5ZII IITAN}J I ( I :{
/13,/

ll. i{irl"1::':,ii)(.)tj.i-l-i,li\ltl:j l-1N;lr',irf:


VEiiVr\L,''l'Oit'j
It-ii

Iit. A ?i5lll.it t.t.nrul:svllil\/1il) I:RIDE'l'tr,


tlt.;tirll,,tUiif'l
i.Jli

i l,(-)II r \/li IivAL)trisE'flild()ltc 5zOItsZAr-llJlri\


"'.'1-J.l i45i

\/. Ll.I{.1ilnt (is JiI'1(-


)ItszAG I vElL\/ADAii.
i83i
ro'f . i,'i,;1,iy,1
i ) i,"./:.l: I iio li.t N4A{l YAl{o li zAG i-)j\i
/9',)1

roosirisKiarlci,
teqij vll. A viinvAt; ,MiiltoDEslif'JEl{ H4ol}lll-iJlr
(cijienCe'I'am{s,1995 i125i
iliz1lltlsdt.Hzl;t azta m6d'szertvllaszttlttatn,hogy e[]J*egycsetct esktivdstfelfedeznitik az esemdnyekmogott. Ugyanakkor az is
i s;ltcrtetek,azokb6lkienelek bizonyo.s visszat€16eletrteket, trl1lz- kideriilt, hog. azellenmitoszkialakul6saegytenn6szetesfolyamat
zanatokat,hogy ditalinosabb kovetkeztct6sekre.inssunk, 6s hogy az 6rtelmis6gr6szdrdl:ezlltal tudtik racionalizdlniegy kozdpkori
v6gi:1rnodellezhessem cgyadottel6it€let mfikijddsdt' el6itdlet felbukkanfsit a legujabbkorban. Tehit egy term6szetes
Minclekiizben,a hagyomirryost0rt4netiiroclaitrtotttlevelkc- racionaliz.lldsii$ny rejlik az osszeeskiivdstfelt6telez6megyafi-
iletr olvrs6 szlmira talin kevtiss6tolerilhrtfi tn(;dotl, id(irrkd:nt zatokmogritt, im 6ppMorin konyve mutatja meg, hogy a konkrdt
fr:irfrgonra megszokottkronol(rgiairendet.S(it,bizorr;'r,t;.152'-:k- eseteklielfoglalkoz5 kutat6nakkornoly fenntartissalkell kezelnie
n6l, lia azt tenulrninyornmagarniltal rnegszahott, beJs6iorlikhjl az ilyen tipusfi ntagyarizatokat, mivel ezek a tdrgyunkba vdg6
rnegkciveteli, t6rben is nagy ugrlsokathajtok v6gre.Az citljitclct hagyomdnyospolitikatortdneti elemz6sekmogott is felbukkan-
tori6nelmi rnegnyilvinullsaitvizsgtrlvanem azesetleges 6sk6zen- nak.
fekv6 politikatortdneti osszefiigg6sekre, hauenl magukra az ese- Termdszetesen,ahol az elkenilhetetlennekt(int, az esetekak-
tekre,iz'k, meggydz6d€semszerint 16tez6' belsd iogikdj6ra kon- tudiis politikai kontextusfrais kit6rtern,Sm eztaz aspektusttuda-
ceutrdltrnr. tosan igyekezteln,n6hol tal.ln tdlslgosan is, hdttdrbe szoritani.
Az iltalam vizsg,lt jelensdg hagyour6nyos,politikatortdrleti Kizrir6lagaz esetek6s a mogottrik megldvd6si el6itdletek6rde-
megkozelit6se minden esetbenantiszemira, f6k6nt sz6Is6jobbol- keltek.
dali politikusok tudatos tevekerrys6gdt - osszeesktiv6s6t- felt6te- Igyekeztema hagyomdnyospolitikatortdneti 6s a zsid6 mar-
lezi a hittlrben. Ezt az egydbkdnt terirldszetesreflexet eilenmi- tirol6gidb6l fakad6 tort6neti kozhelyeketkikeriilni. Ezdrt tanul-
tosznakneveziEdgarMorin, egy, 1969 mijusibarr Orl6ansv'1ro- nrdnyomb6l hidnyozni fognak a j6l ismert tiszteletkorr:k,azaz:
sfbal feibukkant,zsid6ellenesr6mhirt, a leinykereskeclclenvai{- rreurfelt6tlenriligyekszemragaszkodnia hagyominyos,kronolo-
jit elel-rz6szociol6giaikolyv6ben. Ebben lefr,jaazt a tolyanr:rtgt eikrrs esem6ny6s politikatort6net kindlta kontexushoz. Lehet,
ahogyana vid6ki r6m-,,tort6net" Pirizsba 6rkezveegX'eilentli- hogy ennek kovetkezt6bentanulmfnyom, a koz6p*eur6paitudo-
tosszl alakrrltit: sz6ls6jobboldali, antiszemitapolitikus1'k,,tev6- mlnyossdgstandardjaszerint,trilslgosanis rovid lett, dm rem6l-
kenysdgdnek"eredtn6nyek6ntug1'aniselterjeclta vid or:l6r-ns- iretdlegaz Sltalarnprezentiland6gondolatmelletigy is megfelel6
tran, hogy a belv6roselegins, zsid6tulajdonbanl6vd butikjaiban rn6don argumenttltnak 6s meggy6z6nektfinik majd. Tudom,
az adtbetdrd, mit sem sejt6fiatalvdsiri6katelk6bitjlk, elraboljlk, hogy nem haszniltamfel szfken vett tirgyam: az fjkori kelet-eu-
rnajd a Kozel-I{eleteneladj6k6tet. Mikozben Morin kimutatja, r6pai vdrvddak kapcsin rneglev6hallatlanul nagysz6rnfds szer-
hogy a konkr6t v;id egy,nem el6zm6nyek[6lki-ili, folklorisztikus teigtz6 forrfsanyagot6s irodalmat, de szolgiljon ments6gemul,
lrit, azt is 6rz6kleteseni;brizolje',hogy ehbdl a rovid 6letfi,sporrtxn, hogy csakaz dltalamismert forrisok mennyisdgeis kimerithetet-
n6pi .,ntozgalornb6l" hogyanjon l6tre a baloldlli litrerilis p.{rizsi len. Ezek rendszerez6se 6s feldolgozdsaolyan hatalmasfeladat,
ertehniseg*antiszemita-oiir..uktlu€rt felt6telez6eileutn(tosza." A rrrlire, id6 hifnydban, nem merek vfllalkozni. Am 6szint6n
Ivlorinvezette szociol6giaikutat6csoport tr6g mcleg6ben drkezr:i.t
a Lrelyszirrre, 5m tobbhetesrntrnkival setl sikeriilt tncintosdssi:.e-
arninekl6nyegeazvolt, hogy: zoroga harrszt,ha nem zcirgetih" (I. m. g0-93.
"Nem
p;r.) Fontos,hogy a k6s6'bbelemezend6 v€rvddmodelleryik 6llanddfaktorejelen volt
.r 1969rn{jusiba'orl6ans-ban,s eza felfokozotttomegpszich6zis,ami
Morin, Edgar..Rutuour in Or.l6attt.Jews arrusctl t1l'wltift sl,trirrg: t1 ttildcr,t lttyill m6gdttazelnoki
e.ttuttirrcd.lnndon,1971. Erdekes, ltogy a fdv{rostr6l Orl6ans-bl drkezett szocioi6gtr- vdlsdg6s a linisdbe €rkez6 fr*:nciaelndkvilasztisi kempiny fllott. (I. m. 32. p. Vo.
sok tcrcprnr.rnffijdnakerechn€nyek6nta helysz-itrenkial:rkrrltegy ,,ellen-cllenrrtitosz", konyvem7. fe.lezet6t.)

10 11
rem6lem,lroryjelentarrulminyommalhozzSjirullratokegyf:rjta I.
6iszerf el6(t6letkialakuldsihoz, 6s nem csupdna v6rvddtipusti
.ioi,er*r-t"ratdsokfellendit6s6ltez, amelyeksorln mir netn az NEHANY MEGTEGYZfS
e16(t€letek - egl6bkdnt-iagadhatatlanul. szornorf * megl6t6nek KUTATASANAK
A TELENSEG
rhetjuk azokmf ko-
;;;; ; il"ttatfrj uk, h"""r'i.; obbanmegisme n6praj- MODSZERTANAHOZ
;;i;. il;##r; is,hogl lesznekolyantorr6n6szek,
**"ifl6gusok' akik veszik majd a f6rad-
zosok,szociol6gusof,, esetleg
hory altuf tt"it"nimdnvokkal pontos itsik'
;;;;;h"r,
feldllitott modelit'
korrisaliSk,.,"gT epf." cifoljik t' .iltal:Lm
bi#os, hogvmi"dln esetben alkalnrazhat6'
;;;il;;
*
mint tirrelmet,6s
nic*tehdt nem tiin.t*t misttzolvas6t6l, a diaszp6ra
\Jgy tkoztudat, mint a reprezentativEncydopediaJudaka
egrykis figYelmet. Eszerint:
zsid6slginaktort6netdhezkapcsoljaa v6rvidjelensdget.

,,V6rv6claz az illitis, hogy zsirt6k nem zsid6kat, iltalibarl


kereszt6nyeketgyilkolnak meg tzzal a c4llal, hogy v6tt szerez'
zenekpdszachra, vagX'mis rituilis c6lokra'Avdrvdd sz6nddkos
hazugsdgok,koholt vidak ds ndpi hiedelmek dsszessdge a
zsid6k gyilkoldsi vigyfr6l 6s v6rszomjassfgir6l,meiy azon
felfcrgdsonalapul, lrr:gy a zsid6k gyiilolik a kereszt6nyeket6s
iltalitran az emberis6get".'

Arr6l a kdrd6srdl,hogy mi a vdrvid, azemberekneka kis Flugh oi


Lincoln, Trent6i Simon, Andrej Juscsinszkijds Solymosillszter
iiiontott vdre, a keresztdnyv6rrel fzesftettmaceszjut esziikbe.A
tir:g,vszakdrtdimind a mai napig kizir6lag az antiszemitiztnus
hagyorndnyososszefiiggdsdben tirgyaljik a t6m6t.Ez aj6indr-rlatf
nregkozelit6snem tnds, tnint ;nnak az lvszdzadosteol6giai,jogi
stb. vitinak a modern megfeleldje,amely ery ellentdtes* an-
antiszemita*,,tudominyos-irodaluri" hagyomdnyra
tijr'ldaist:r,

a
L. az Encyclopedia lrrdaicabloodlibel(vdrvid)cimszav:it. EnryclopediaJrrdaica'
'1'.4.Jertrsalern,
197..1120.p.;vo.:Rotlr,Cecil:RitualMutduLibelandtleJeLu.Lnrtd<xt,
1935,15-16.pp. (atovdbl'i:rkban; Roth 1935);Wistrich, TheLongest
R. S.:Atilisetnitivn.
Ilatrc,{.I-onclon,199t, 310.'311.pp. (a tovibbiakban:Wistricfi), Az Encyclopedi:r
arr":r,hogy
.]rulaicaazd* valamiral lc.ijcbb,a definici6 r$dn. egy nrondaterejdigkitdr
'isnrefteknern
zsiddellenesvdrvCdak is.r{rn czt rn:iruentaszfuikkdefinitivldszdbenteszr.

l -l

L2
Azt kell l6tnunk, hogy a k6rd6s tud6s szak6rt6i,bel6pv6n
felelvetagacljaazsitl6krituilisgyilkosslgiExlakoriatlit.(A,,rtrsszirr-
az itodalr'i rn(itaj egy hagyorndnyosdiskurzusba,miutegy onkdntesenvdllaljik
dtrhr(r,,,ii,lirod^lonr te'n6szetesenillitia.) Ez
a vitd- rzt, hogy a zsid6 martirol6gilrr beltil maradnak,s onnan cifol-
ia6fr",,vdgtele'nekt(inik:mi'clen korszlk nlcgteren"Iti 'raga
iddre frjrakezd6dik egy tobb jdk rneg sikeresena ritullis gryilkos-sdgv6djit, valamint bizonyit-
,pollg.tikus irodalmit' Iddrll
-rrgy logy vaj.n a j6k az antiszernitizmusbutasig6t." Ez az aktus fgy megktinnyiti
o.,lir.d.r, i6gtelen'ek tiind vita, amelyakbriil forog'
ronr- a vilaszaddsta vizsgdltjelens6gekmitrtjdre. A tirgryal foglalko-
zsirl6kvai6bankovetnek-eel ritullis gyilkoss{gokrt,val<iban
6sSltallbana z6k szim 6ra advavan egy 6v szizados argume nt5,ci6p ro 6skontra.
f.f lf-- a tirsadalomerkolcseit,,,m6rgezika kutlkat"'
trtllr neltr Ezzel a kijelent6siinkkelperszenem szeretndnk,m6g v6letleniil
,r*il.r-,ri 6letet stb. En'ek a.uitdnaka k'rszerii kiadisa
s261, hanemarr6l, irogyval6ban kiros-e sell, a kett6 kozott egyenl6sdgjelettenni. Csupdn arra utalunk,
kc,nkr6tanerr6l a k6rd6sr61
jelenldte' Iiogy lrogy a kutat6k szlrr,lra advavan egy t6bb 6vsz6zadosnyelui,k6zeg
e ttibbs6gtirsadalom szimiraa zsid6k(ilyen-olyan)
m" c6lia',5ogy -'
a tobl s6Etirsadalnat kisehb- (a diskurzus6),mely egyfel6ldllit, misfel6l pedigtagad- kdptelen
.ralOb J udentu
an'aza,, dcu
apologetikus irodalo'r 6vszizadokotr vidakat. De rnindenkdppen igaz-hamis dll(t'6sokr6l, j6 6s rossz
,Jgi ;rrb" tenysi.rits"?Azsidb
hogy alaptala' a ritull isgyilkoss69 <loigokr6lsz6lez a nyelv.
kJresztnligyeiezetrbebizorryita'i,
a zsid6k vai6jlbarrnetu A zsid6rnartirol6gia,a szenved6stondnet az6rtis nehezenmeg-
vidja. Az irjkori pedigaztbizotygatia,hogy
tirsadalorn bajai- keriilhetd, mivel ez az alapja,6s 6rtelme is egyben,a ktil6n6sk6pp
is szellemilfrt-rnergez6'k, 'okoz6ia tobbsdgi
'erna kulttra, a gazdaslgel6relxrladdsinek etnocentrikuszsid6 historiogrffi6nak,magdnaka zsid6 tortdnelern-
nak,hanem6ppellenkezdleg:
nek.7Ez az egy6bk6ntnemcsakzsid6 nemzeti szempontb6l6rthet6
rrrotorjri6t, ,,4modernizici1koviszai"stb'
Itagyominy egy olyan kontextust ad a modern kutat6 szimira,
Ennekazirodalomnak6lland6nrotivrrnr-,6s6wren.clszereval].
illitisait' melyben ugryansok minden egy6rtehnfi,j6-rossz stb., de ugyanak-
Avidirodalom iddrdl icl6remakacsttlisne6tliontrtasit'azon
kcrr legaldbbismegneheziti a vdlasztaz el6it6letrevonatkoz6 fenti
rrriszerintazsid6kt6nyleggyakoroljikaritrrilisgyilkossigot6s
k6rd6seinkre.Perszea specillisanernocenfikrrs zsid6 tort€nettr:do-
t6nylegatobbs6gitfrsadalornelem6szt6s6retdrekednek'Bzavircl'
€ri'ti 6s a torti'elem sorin tragikus miny vllasza kdsz erre is, melyrek ldnyegea zsid6 kivdlasztottsdg,
,rrluel.i"*g6szzs*id6sigot
'rivel
vele vit{26 apolog!t1ku;irodalmat extr6m esetbena zsid6sdga zsid6 6letm6d magasabbrendfis6ge kor-
es.,','renyefkirobbantJjavolt, egy
a teol6gia
l.zou idtr*" Ez ut6bbi kateg6riibatartoz6 *r(ivek 6ol
hol egyszerfien a-i6zan 6szre
felhasznllis6valaz.apr6l6kosfi1o16gi6ra,
apellilva bizonyitott6k,szint6nrendszeresen, a v6rvld 6segy6bana- dt:rjiidixh-christl.irlrc
Antagouistnus
im Mittelal.ter.
In: (Arrssellrrngkornittee:dr. Jakob
Allenlrardetc.)f deutun.imMittelaltcr (atovdbbiakban:Judenttrm irn Mittelalter197g)
169zsid6ellenesv6daklelretetlens6gdt.,Eza'gazdagvitairodaioma I{atalogliir die Austellrrng,Judenturnim Mittelalter" irn SchlosHalbturm. Brrr-
rnin dig
tdzeptortOt kezdvenapjainkigv ir Sgz1kterm6szetesennem genland,1978,112-147.pp.
" A tdmival foglalkoz6leg(g'abb morrogrdfiais erre a ttrdomdrryos6nmegtart6zta-
egyenieteser6ssdggel.'
tisra pdlda.Lindemann,Alben,S.:T!rc.lew,4trused.ThreeAtili-SetnihAlfairs (Drefts,
Beilis,Frank) 1894,1915.CarnbridgeUniversitypress,1991.Lindemannlidnyvee
5 aciiacg' legiriabbmonogr6fiaa tdrndban,kirnerft6angolbibliogrdfidval,
A t6,r,, (v{d- dsapologetikrs)iroclalminaklegkirnerit6tbisrncrtetiiiit Lindernrnnrais igaz
aprop6j{n sziiletett.Kttz'rni', I .'. k
Matetialii al)
rcprt)szt} Korrror6czyGdzr tal{16bon not-ja, arnit Polirkovr6l rnondott a szerzdnek po-
;rty r n.itir-tigy
"r"r;ktJ;;; 1913; vo.: StraclqHern.ranr.t liakovnaknern tcirtdnelemaz antiszernitizrnus, hanem magea tdrtcnelemaz anti-
ot,,i,,rrEotio,ow i ,itual'',tii!,littituplettijah.Szentp6tervir,
. Tto tcut andH,ma, Si;fice,'Huinatt Blooi andJeutisltRitual.An Histoiul and
r'i*iut/noiii
szemitizrnus.Srjnos igaz ez a mold{s a t6mfi'al foglalkoz6sok-sokjd szlnd6kir
pp' (a ktrtat6reis.
t,*,iry. (Trarutatei frorn t6e Stlt editiorr) l,orrtlo'. 194,9,236-2/4'
Rorl,, 110_111. pp. Hatalmas filol6grai apparinrssal :r Erre lisd: Pipes, Richard: CatlrerineII atd theJeun: TIrc OriginsoJtlrc pale oJ'
,o..ludrur*'s,.r.k); .isrncneti .7
Scltlemut,SovietJewish Affairs,1975,2., 3. p.
,.,r.,t rO".fe-f"reszt6nyteol6giaivitaiioddrnntKrrtSchrrben:.&rcluitlirh-ii)disdrcund

1A
la
15
nvezetlhez k6pest.8E szerinrav6leked6sszerintnyilvinval6, logy
r'n.- fels6bbrendfi kOrnyezetreakci6jaaz antiszemitizmus
r II.
Ha ezeketel is NEM ZSIDOELLENES
6rt€keketkdpviselazsid6slggalszemben'
-"grtlUb , mdg akkor sem igazin tudjuk, hogy hogyan is rniikodik
fogiJ.i"t VENVANTONTPNETEK
rni6rt alekor6solf keletkeznekvdrvid lk
^i"tiire|., ^t[rt6nelembenl feljegyezte'I(e-
6s tiirnek ki pogromok, ahol azokat a tortdnelem
zsid6tort6net-
v6ss6t6nik kleldgitdneka tort6nelemhagyomlnyos
(vagy m€g inklbb:
ir6i felosztfsa,airely szerintvannakj6 6s,rossz
a felosztisban a
rossz €s szornydsdges)korszakok benne''' Ebben Vtru tid keresztinyeleellen
korszakokban
v6rvidesetetnet<,lpgikusan,a rossz- szornyiis6ges-
Amint aztaz fjkori orosz-
6shelyekenkellettvilna megtorrdnniiik. Alrcigyxz eW tisztess6ges tortdneti munkjhoz illik, kezdjrik r 169;
mutatjdk rnajd' a
orszig, csehorszigi6s magylrorszdgip6ldiink is r6Lnaiaknil.A der6k r6rnaiaka kereszt6nyeket l"s'
vfdoleik a riturilis
tort6ielemben nincs ilyen megfelel6s(csaka Tort6nelembe'). gyilkossdggyakorlativ''1. A korabcli felfogis szerinra kereszt6nyek
av6rvtdjekrsigu\l szeretndkirni frgy,hogy
Jelentanulm'nyomLan Ezt a
61ieligyiil6seilieneg1'-egykisdedetolnek rneg akiketazuLinrnegsiit-
kil6punk az antiszemitizmus (mint tirgy). osszefirgg6sdbdl' rrek, kenyeriiket pedig a v6rtikbe rnfrtjik. Ez az elk4pzel6s6pprigy
n igazolj6k'
feniebbI el"ett,nyelvi" korl6tok csakr6szbe er:edhetett az oltiri szents6gfElredrtelmezdsdbdl, mint az ernber*6s
a hrgyo-
A toltdndsznek egyszeriien az€rt kell elhagynit e,zt v6r6ldozattdrr6nelerneldtti gryakorlatinaktovibb 616koilektiv em-
mlny,mivelatortdnelemb6lisureriinknemzsid6ellenesv6rvi- l6kezet6b61, illewe az abb6lfakad6fiilelemb6'1. E n-relletta szcirnyii
dakat 6svdrvideseteket is. v6d nrellettvSdr:ltattaka kereszt6ny ek azzalis,hogy 6t az ernberi-
Ez a t6ny onmagiban is eldgsdges okot adhatnaa tdmival foglalkc-
s6g, de krilonosk6ppena R6mai Birodalorn, ellensdgei,annak
kizdr5lag
z6knakahhoz,hogyszakits"*k " ftttt t*l(tett haryominyos' rornlisit 6ha;glk dsazt el6segitik.Ezen tril a r6maiaka kereszt6ny
nreglozelitdssel,ami agadhaUatla-
azantiszemitizmuihozkapcsol6ct6 szoliiJaritistis, term6szetes m6don, az irintuk 6rzettgyiiloletjele*
irtelmezhet6 gondolati panelekb6l 6pitkezik
,rnl .gytr.ofiUU,kbnnyen k6nt 6rtelnreztdk,mi tobb, osszeesktiv€st gyanitottakmogottc. A
m el6it6letrn6kod6sdr61 igen keveset
;ffi;i. *"gir6f ajelens6gr61, vid ru6g a tortduetiris olyan klasszikusdnilis felbukkan, rnint
6s ez6rt tdnyleges olvas6i
tti."a. Ezzelizemben val6lan kozdrthet6, 'f'acitrrs"',
anrelyt6nyaz irodalomb6lkozismert.Am ez az iroda-
el6gft ki' Jelen tanuhninyom olvas6jit6t plrel ism€telten
G"V.t* lour nagyvonaliran6tsiklott azon kortilnr6ny felett, hogy 6ppen
sz(rlvr
,i6mi ttirelm.Ik6r.( mivel av6rvddr6l6slltal6banazel6itdletr6i azok a 16nraiakvddolt{k akeresztdnyeket (is) ezzele szilrnyii b rinnel,
egymfs, ndmilegszokatlan,gondolatmenettel6llok el6' akik a korai kereszt6nyeklielszembena legkeg;retlenebb eszkozokkel
"'Elr6
illitisunkat, misziri't a vdrv'd net' "zsid6specifikus" ldptek fel. A keresztesiradjiratok kapcs6nkirobbant zsid6ellenes
jelens6g,hanem eg16si,lltald-nosemberi {blelmenalapul6el6it6* v6rvidakr6l feltdtelezhetd, hogy, egyebekrnellett, a tomeggyilkossi-
iet, alibb szeretn6nkillusztrllni' gok p ogromokokoztakollektiv biintudat ellenszer6irlszolgiltak.11
New York'
s
Prrg.r, D.-Telushkin, J ': Wry theJws? Tlrc Reason"litr Antiseruilisnt' 10
8.161l. D. Chwolson: DieBlutanlcldge uud sotstige
ntittelalteilidrc
Besdwldigutgett
1983,4G58.PP.
---1'Poliakor,, r c Elr'g
E. l
S': tl,rJyt,lot.
L.:Tlrc Hkroryt{'$tisetitixn' NewYorh 1965;Drrbnov' Frankftrrta.M,, 1!il1,1-s. pp.Ak6nyveldszdrorosnrljelentrneg 1s6i-ber.
qohi*,riszemitszkojrcakrji.Moszkvr-Petrograd, 1923.3 Vol. " f3;rrorr,S.W.: A SorialoudReligiousHistory
aftlrcJnus,?nd cd, vol lV. Newyork,
Ro$.ziiizapdwjn,*pri
1957,139.p (arovibbiakbrn: I3:rrorr
1957).
(a tov{bbiakban:Dubnov).

11
76
raciorra- Bdr a koz6pkorban,s k€s6bbis, leginkdbbkereszt6nyek(nem
A vdrvid, mint minden egydbel6ft6let'r gyiilolet
helyzet' ebbetr az esetben' a kercsztinyekl) hirdett6k a v6rvddata zsid6k ellen, mindamellett
lizdlis6nakeszkozel'' A pszichol6giai
idegen az 6jahb korok is ismernek kereszt6nyellenesvdrvidat. A szized-
,r, itit".*, egy6rtelmti' Rdu' van egy meghatdrazltatd
amely tnds'szertart6* fordul6 Klndjdbansok eur6pai,koztitk nagyszimdjezsuita misz-
korosrCgfielei'esetbena keresztdnyek6),
hittik, szokis aik, esetleg nyelviik szion{rius vilt pogromok ildczativi.'" A pogromok egyik moti-
, Ruhlzatuk,
"ik;;""dtosak,'a tobbs6g6tdl,vagy ahogy Sz6kelyB6la a haqro- vici6ja, kivilt6jr 6ppen a vdrvdd volt. Ahogy az 1903-askisinyovi
i, [,tf""iro"ik
is.ernliti' pogrom esetdbenis egy kbzeli (Dubosszdri)vdrvfdeset hire volt
*6nyo, antiszemitizrnus-kutatisnagy magyaralakja
missdga' s az a pogrom kiv6lt6ja, 6gy tz i946-os kunmadarasi(Magyarorszig)
a gaidanlpltdl' Misztikus 6s{dlelmetesa kisebbs6g
6s logik6t 6s kielcei (Lengyelorszdg)Sogrorn el6zm6nyek6ntis egyv6rvld-
iri'rt'k 6rzett tirgytalan ds logik6tla' gy(ilolet tdrgyat
hogy valakinek eszdbe jusson az embe.r* 16l s2616r6mhir szolgilt."' Ugy tiinik, hogy ism6t egy korhoz,
i.;;t.it M6r csaklz kell,
kdsz a v6d, anrellyel racionalizdl* helyhezkev6ssdkothet6 osszefugg6ssel van dolgunk.
aldo"ur,a rituilis gyilkosslg 6s
Az allbbiakban ismertetekn6h6ny, Oroszorszigb6l fennrna-
Irat6 ez 4,,megmagyar irzhaietltn f6lelemb6l fakad6 rydlolet"'
a radt, szintdn nem zsid6ellenes,v6rvidesetet.
A kOzipt Jri zliaOetlenesv6rvidesetek eIs6 €vszizadaiban
szerepet 7774-benegykereszt6nyszektatagjaillltak Perejaszlavban bfr6-
mogottesgytitOt., racionalizdlisdnakig6ny6ntirl fontos
s6g e16rituilis gyilkossig vidjival." A kvdker-szoglasznyikszekta
jltsiottak tz !0g6_ot, az els6 kereszteshiborfit kdvetd nyugat-
tagSaitezzalvfdolt6h hogy egy-kdt hetesdjsziilotteket ildoztak fel.
eur6pai zsid6pogromok,melyek sordn teljes zsid6 kbzoss6geket
A kdz6pkor els6 vdrvidhull6ma, A vdd szerint a gyilkossdgokata kozoss6gtanit6mestere,bizonyos
irtotiak ti a tettreskeresztesek.
szornyiis6gestomeggyil- Grigorij Artamonov kovette el. A vddat meger6sitett6ka vizsgilat
mely 11aa-benkezd6dott,j6val
"1tqq rnely sordn a szektan6tagjaib6lkinzissal kicsikart vallomdsok. (Ezekb6l
kossagokutdni. Jogosunki(nik S' W' Baron gondolata'-
foryik olyan koriilm6ny dertilt ki, ami kulonosenrokonitja [ha 6ppennem
sz"rin"t,,azoka verakozdsok,hogy a zsid6k ellens6gesen
bizolyulnak, r6szben a nyugati vii6g teszi azonossi] esetiinket a zsid6ellenesv6rvddakkal.)Eszerint: a
viselkedni. s6t b(inosnek
szekta tagfai a rituilis m6don megolt gyerrnekek ,,sziv6t6s v6r6t
sajlt biintuclatdnaklecsap6dlsai."la
liszttel osszekeverve kisiitik, 6sa kozossdgmegesziezoket."ls
Av6rvdd, mint a bt{nludat ut6lagosigazolisinak egyik eszko-
A
ze, fontos, bdr nem minden esetbentetten drhet6 mot(vum'
kolcsono* 15
szlzadfordul6 oroszorszigipogromjai 6svdrvidesetei Trachtenberg:245-246.pp. Cecil Roth emliti aJap{nban616kereszt6nyekdsa
.Utitt iz 6rtelemben, s taldn nem jirunk sinai-hegyenlak6szerzetesekelleni vdrvSdata 19.szdzadb6l, a fenti kfnaivdddalegytitt.
sen er6sitett6kegyrnist Emellett egy wnatkoz6 llbjegyzetbenfr a korai kvckerekr6l,miszerint n6k rittr{lis
6s
a val6sifrdl, ha a misodik vilighiborfit kCvetdle'gyel* rneggyilkol{s{valvidoltattalc Roth irgy vdli, hogy a vcrvld a vall6sikisebbsdgek ir5nti
miigiitt meghirz6d6 v6r-
magyarorszigiantiszemitamegnozdule-1ol,
-.rrr. ellenszenvelengedhetetlen pszichol6giai kifejez6se. Roth: i. rn. 28. p.; v6.:TlrcAnti-
vldakban is ezt racional:';al6d6,biintudatot szubli- ForeignRiotsitr Chhmin 1891.Sanghai,1892;Cunningham,A.:.,4Hrsro oJtheSedruen
ry
^zut6lagosal Riotr'..Sanghai,1895.
mll6 rnot(vumot felt6telezziik' "'Larnbroza, Shlornol Tlrc pogwnso! 190i-1906. In: pogroms: Anti-Jewish
Violence in Modern Russian History (szerk.: Klier, John D.-tambroza, S.),
carnlrridpp,UniversiryPress,1992,195-197.pp. (a tovfbbiakban:Iambrozr 1992)l
l2loslrrraTraclrtenberg: cotrreplttJ'tlnJetr',tttd
TlrcDepilandTTteJuus..T'lrcrnedieral StrncleiszkyEva: Antiszemitamegmozdtrl{sokMagyarorszigona koalici6s id6szak-
Meridian
itsRtlirionroModerrtAntiseinirisru. Book, 1961,2-3'pp (cis5
P6iladclplria, ban.,Szdzadok, 1993,292.p. (a tovibbiakban:Standeiszky).
" Boncs-Burevics: Polazsenyij
eobjaziiuajet.Szorrenenn ilj Mi r 1912,2. 26g*2g0.pp.
kiadls 1943;a tovSbbiakban: Trachtenbetg)'
13 Bp', 1936'6G67 pp' (a tovibbiakban:Boncs*Burevics).
Srdk lyBdlr, Azantiszemitiztnustdrt\nete' l8
to Boncs-Brrrevics'.271.p.
B*.ott 1957:739.p.; vo': Suacl'c176 p'

1B t9
Fontosjelens€g,s ez is a zsid6ellenesvdrvddraritnel, hogy a ci6."' Az 6hitfek dsmis szektdkhivei, mint a hivatalosigaz hitet,
vdd szerint a konkr6t gyilkossdgokatugyan csakegyvalakihajtotta """'az ortodoxiit elutasit6k, ez fllarn szemponqjib6l.rgyr.rJlyrr, ,r*-
v6gre - a kdztissdgve zet6je*, a kollektiv v6rfogyaszt{ssalazonbart sz€lyesekvoltak, mint a mdrgesfiiveket 6sazoroszemberekhir€re
a brin az eglsz szekt6raszdll. A hasonl6sig, egyebek mellett, ir veszedelmetterjesztdzsid6k.EEpp ezen,a zsid6knaktulajdonf-
feltdtelezeu egyetemlegesfelel6ssdgbenrejlik, amelyben a csecse- tott, k6t veszedelmes,,iru" miatt nem engedtemeg [V. Ivdn, hogy
mdkt6l a ndkon 6t az aggastyinokiga koztiss6gminden egyestagia Lengyelorszfgb5l zsid6 kereskeddk6rkezzenekMoszkvdba.Leg-
osztozik. alibbis ez volt az ideol6giija a zsid6ktivol tartisinak a Moszkvai
A korporativ felel6ss6gfeltdtelezdse n61ku1nem lehetnesetr-r* Fejedelems6gt6l.ttz bizonyosnakt(inik, hogy a hirhedt Zsidti
milyen val6s vagy absztraktkozossdgetilyetdn m6don gyfilolni' A Leteleped6siOvezet l|trehozislban, II. Katalin uralkoddsaalatt,
kozdpkori zsid6ellenesvdrvdd is azt 6llitja' hogy a zsid6k ,,kor- nagy szerepetjitszott az orosz keresked6kneka lengyelorszigi
porativan felel6sek" a szornyf ritudlis bfntettekdrt. E b(intettek zsid6 konkurencidt6lval6 fblelme.za
mdgott, a koz6pkoriember meggy6z6d6se szerinta zsid6kkeresz- Oroszorszdgban, mieldtt a zsid6k 6ltal lakott lengyelreriilete-
t6nygyflolete 6llt'". ket elfoglaltdk, a szakadfr 6hitiiek 6s a ktilonbozd szektik tagjai
Az orosz szektisok elleni irgyben, a tortfra hat6sfra tett toltottdk be t,,zsid6 szerep€t".E szerepiik,rdszben,a nagytomegri
beismer6sekellendre sem sikeriilt bizonyitdkokat szerezni, zsid6sig Oroszorszdgbakertil6se ut6n is megmaradt. Itt nern
rnert p6ldful a vdd tfrryi bizonyitdkak6nt szolgil6 csontokr6l kizir6lag az 6hitfekkel 6s szektisokkal szembeni, tiirelmetlerr
is kidertilt, hogy azok 6llati eredetriek'A szektis kbzoss6g lllami vallispolitikdt emlfthetjtik. A zsid6kkal rokonitja az 6hitti-
nagyobb r6szeaz ism6telt kfnzdsok ellen6re sem tort rneg' A eket az a koriilm6ny, hogy a, mdg a, 20. sz6.zadelejdn is igen
bfr6s6gvdgtil brint6ny-- 6s bizonyft6k hi6ny6banelvetettea ritrr- kisszlmfi,sikeresvfllalkoz6irdteskiemelked6rlakiait6t adtdkaz
dlis gyilkoss vi'djl't.?"
619 orosz tirsaclalomnak.2s
1911 november6ben,a Beilisz-tigyben tet6z6, osszoroszor- Az orosz Shitiiekkel 6s szektisokkal kapcsolatoshiedelem,
szigi antiszemitav6rvidhisztdria kozepettea ,,Recs"cin"rtliitjs6g rniszerint kiilonos, a tobbs6g szimdraidegen szertartdsaiksorin
szdmolt be egy 6hitfi szektisok iltal elkovetettkegyetlenrituilis ritullis gyilkosslgokat hajtanak y9gr., napjainkban is 61.Errdi
gyilkossigr6l, mint korabeli friss esetr6l.A viltozatossig kedvd- szetndl'r'esengydzfidhettem meg,"'
drt ebben az esetben egy 65 6ves oregembervolt az 6ll(t6lagos
6ldazat.2l
22Boncs-Burevi
Oroszorszigban a 77. szizad6ta tildoztdk a ktilonboz6 keresz- 2r
cs:Istenektijilenfe, Bp., 1982.
Baron,S.W: Tlw RussiatrJew)nderTsan and Souiets.2.ed.
NewYor[<, lgV,7-8.
tdny szektikat. Ez az adminisztrativ eszkdzoketalkalmaz6 illarni pp. (r tovibbialtan: Baron 1987);Trachtenberg: 99.p,:AzoroszAllamzsid6politikljdra
szektisellenessdg ryakran a t{voli dszakra6sSzibdriibadeportilist iltaldnosan: Gradovszki.j,N. D.: Otroseriek eurejanr u sztaroji szouretnatnojRuszi.
isjelenthette.A szektik tildoz6seippdgy a hivaalos politika szintj6re Szentpdterv6r,1893.A munka az6rt ligyelemre rnilt6, mivel az ofosz zsid6politilc4t
v6dvehoz fel dvszizldosargumenturnokat.
emelkedett,mint a 18. sziztdv6g6t6la zsid6ellenesdiszkrirnini- ?a
Pipes1975.
" Rieb,er,Alfre dJ.:Merchants andEnterprcnarsitt ImperialRusia,ChapelHill, 1982,
139-148. pp.
'" PavelZiirjanov, e kivdl6moszkvaitdit6ndszmesdlteegyfiatalkori6lmdny6tezzel
1eBrror, 1957:134-135.pp.;Traclrtenberg12-13.pp. kapcsolatban.Sziil6vdrosdban,Cseliabinszkban,sorban dll{s krtzben hallotta helf
T Boncs-Btrrevics:276-280.pp. asszonyokbeszdlgetCsdt arr6l, hogy egyesproszorizdgiszch{kban mdg az akkori
21 1911.novernber22. id6kben, ez dwenes€vekvdgdn,is ilr a rirudlis gyilkossdggyakorlata.A tcirtdnetdrte
"Recs",

ZU 21,
Erdekesadal6k azak szlmilra,akil: a v6rvirdds hasonl6jelen- az ernberi v6rrel kapcsolatoselborzasztdszokds61t. Ezeket a
s6gekvizsgdlatit hogy 1911no-
leszfk{tikaz antiszetnitiztnusra, szoki.sokatneveziStrackv6rbaborr6.nak.2e
vemberCbenaz a Merezskovszkij,a ,,legkereszt6nyibb ir6" is ali* Strack konyn'ektilonosenbecsesaz apal6giStmdvel6,,v6rvdd-
frta a B'eilisz-iigyet6s a zsid6elletresv6rvddatelft616felhivdst az irodalom" szimira, hisz egy kereszt6nyteol6gus irta. A polnai
orosztf,rsadalomhoz,aki maga,a szektlsokeset6ben,m6lyen hitt v6rvddesettlrgyaldsakora vddelem egyik oszlopavolt ez e m(i,
: amely,mint emlftettiik, mindmiig megfellebbezhetetlennek sz6-
tv6widbtn.27 '
Hermann Strack,berlini evang6likusteol6giaprofesszor 1891- mit a t6mir6l sz6l6szakirodalomban^
ben vaskoskdtetet publikilt abb5l a cdlb6l, hogy a korabeli n6- Ugyanakkor n6mik6pp mulatsigosnak tiinik szimomra,
metorszdgiisid6ellenesv6rvidaknak tud6s teol6giaicffcrlatStad- lrogy ugyanaza j6 szdnd6kf berlini tud6s kereszt6nypap, aki
ja. Mint kereszt6ny,a kollektfvanmegvidolt zsid6kr6szdr6lrneg- mls{616vtizedetszdnt6let6b6la zsid6ellenes v6rv6delleniharcra
cdfolhatatlan,szaktekintdlyvirvddtigyben, m6s,nern zsid6vall6- 6s a vonatkoz6 obskdrus szakirodaiomtanulminyozislra, min-
sri szerz6tkel egyetemben,el6szeretettelid6zik mint ktils6, tir- denf?ilekritika n6lktil hasznillja,gondolatmeneteer6sir6s6re,a
gyilagosszak6rtdt.Szerepe,a bevezet6benemiitett saj6tosdis- ,,primitiv" n6pek rirudlis gyilkossigair6l,v6rbabon6jir6l sz6l6
kurzusban,hasonl6a renegft zsid6k€hozaz entijudaistahagyo- lriradfscrkat.Mikozben t6telesenmegcifolja azt az dllitlst, hogy
minyban, vagy mint fiatal b6csi kortirsa, Otto Weininger ird- a ritu,ilis gyilkossdgokgyakorlataa zsid6valldsjogb6leredeztet-
s16,melynek kapcsln szokdselemeznia zsid6 ongyiildletjelen- het6'"',konyve nyolcadik, dtdolgozott kiaddsfban,egy6b6rdekes
s696t. v6rvddesetekrnellett,beszSmolegy l992-ben,Oroszorsz69tdvoli
Strack,konyve bevezet6j6bena v6rbabonir6l ir, rnint arni r6sz6bentort6nt ritu6lis gyilkossfgr6l,ahol, 6llit6lagaz ortodox
gyakranval6ban bdnesetekhez vezetetl, s amelyekrdi ,,autenti- egyhlzhoztartoz6SztarijMultan-i lakosoklevigtik egy,afalujukban
kus dokumentumokat gyiijtott"28.Strack szdmira, mikozben nenr r6g6ta lak6 ernber fej6t, hogy a katasztrofilis szirazs6gban
tudomdnyosan cdfolja a zsid6 ritudlis ryilkossigot, bizonyitott ,,ernbe rildozattalerrgesztelj6k
ki a tenu6szetfeletti
er6tet",'' Strrck
t6nynektfintek az,aroszszektisokr6lte{esztettv6rvddak:eurber- konyvesok szempontb6lszimptomatikus,s sajndlattal kell rneg-
ildozatok, a kannibalizmus,6s ezekkiilonboz6 v|ltozatai. Pdldi- illapitanom, hog' a r5 jellemzl hazzilllis mdig {ltalinos az el6-
iban felbukkan a bezpopovci 6hitfek mellett a hlisztek 6s it6letetkutat6tdrsadalonrtud6sok kor6ben.
szkopcokszektija,de sz6l ln6s oroszorszdgikisebbs6giekr6l,akik
kbzott Strack, 6s az iitah hitelesnek v6lt forrdsok szeritrt, az
tij szi.ilottek meggyilkolisdn, majd ezt kovet6 megev6s6n tr"'rlegydb,
2"
Sr.a.k:i. rn.39-40.pp.; uo. 92-95.pp.
'" Strack:i. rn. 1Z-154. pp.
helyiitt is koszrinetetrnondok Szint€nezenel6(tdlettovibbdl6sdreutal egy,az 1980-as '' Strack i. rn. 40-41.pp.
6vekele.j6n keletkezettvisszaernldkezdsegyr6szlete,Eszerintegydisszidens tnutrkis- ''' A modern antiszemit,alltrokat
tlrg,yal6legfliabbreprezentarivkdnyv szerzdje,a
csalidr6l ter-lesztetteel kdrnyezet(ikbene KGB, liogy olyan vall{sosszekt.{hozt^rtoz' Beitis-iigykapcsin,a116lbesz6l,hogy: oroszbirodalomalawar6i sz{mjra ismertek
tak, amelyrek tagiaigyermekekv6r6t fogyasztottik A nllatkoz6 szeriut a KGB ezzeI voltakaz orszlg kereszt6ny ",{,2
szektdinak aberrilt 6sbizarrszokfsai."Lindemann,1991,
a hihet(ir{galornmal eldrte c6ljlt, s elidegenftettedisszidenseinketkornyezettikt6l. 185. p. Lindemann szerint ez a k6riilm6ny konnyitette meg az orosz kc;zv€lem6ny
Stone,N.-Glenny,M. (szerlc)lTheOtherRusia.london, i990,395.p. szirndra: zsid6 ritrrdlisgyilkossdgban val6 hitet. Exprusisperbisnem {ilftja a szerz6,
'' Boncs-Brrrevics:268269.pp. Ez a motivum tn{sutt is Glbtrkkenez orosz hogy rnfg a zsid6kn{l nern, az orosz szekdsokn{i igenis gyakorlat voit a ritufiis
irodalonrban. gyilkosslg,{m egy6rtelm(ienutal erre.Ez nagyonjellegret.r pelddi. a mdig tralkod6
-, i ^ Streck l. rn. UY.oD. el6it6let-(antiszemitizmus-) kutardsanit({di6nek

22 23
Vdrucitlegyfiwwgor ntp ellen keresteaz elt(int lednyt,A hirre, hogy megleltdkr szerencsdtleniil
..'".-75rt hcrlttest6t,mindenki a helysz(nreszaladt.Arnikor h6t6ra for-
A nrrilt szizadvigdn zajlott a Sztarij Multan-i udmurtok (voqji- ditottik az ildozatot, rz eldjiik tdnrl6 liw.{ny megr{zta a, naqy*
kok) Strackdltal is emlitett iigye.A vjatkai korminyz6sigban 616 szornbatotaz erddbcn,azeltdnt lednykeres6s€vel tdlt6, helyieket.
udmurtokat (a magyarralrokon finnugor n6pet) is a rituilis gyil- Mindeuki hallhatta Klenovec'csend6rt, mid6n megdllapitotta:
kossig gyakorlatfval, illewe konkrdtan egybrutilis tettel vidoltik ,,De hiszen ezt levigtik, mint egy barmot!" Mire * id,lig
meg. Enn6l az esetn6lilljunk meg egy rovid id6re, hogy illuszt- n"regrendiil6st6l "2
n6ma tomegbdl * rnegsz6laltvalaki: ,K6sewigSs "
rilhassunk rajta n€hfnyat a vdrvidesetekhasonl6rnozzanataib6l. vo lt. " Az adott hangulatb
sn ez a megillap itis vitathatatlanul hatisos
Az6rt ebb6l az esetb6l,rnert hangsrilyozottannem zsid6elienes volt. Irtlris kdszen6llt a v6rv6d, amely Leopold Hilsner sok6ves
v€rv6diigyr6l van sz6. kilvdriiijihoz vezetet, s amely szembeillitotta bf.tor, a zsid6kat
Sztarij Multan udmurt falu 6s a szomsz6dos,oroszok lakta, v6delrnez6 kiilldsa miatt T. G. Masarykot sok ifi6 hivdvel 6s
CsulJa kozdtt, fbl6ton, egy lefejezetthullira bukkantak.Erdekes, tan(wdnylval,3a
b6r nem perddnt6 mozz nat, hory egdszenfriss ellent6tfesziilt a De t6rjtnk vissza1892*be,az Urdl ment6re.L6thattuk,a v6d
k6t falu kozott. 1891-bena multaniak oroszszomszddaikat l6por- k6ts6gtelenm6don megfogalmaz6dotta tomegben.Ahhoz, hogy
gydrtds6rtfeljelentett6k.Mindenesetreadottvolt az ellens6gess€g, ebb61atomeghiszt6ri6b6ltigy legyen,sziiksdgesm6gegyelfoguit
egy,felfokozotthangulat".Amikor a fejetlen fdrfihullit rnegtaliltSk, vizsgil6bir6 (kertil is...), 6s egy tud6s szak6rt6,akinek szakmai
termdszetesen igen hamar odasereglettek a kornydkbeliek.Ahogy meggy6z6d6sea rituilis gyilkoss{g gyakorlatdnakrnegldte egyes
ott tanakodnak, rdmtildoznek a dobbenetesl6w6ny foldtt, egyre finnugor (!) n6pekn6l. A kazanyi egyetem n6prajzpioferszir",
ttrbb szijb6l hallatszik,hogy ez csakisa votjfkok rn(ive lehet.Az sz'rir'ov, a t6rgyaldsonbizony(tottnakv6lte a rituilis gyilkosstg
ijsszever6dotttornegben egyre tobben tudni v6lt6k, hogy a csak gyakorlatit a vo{5kok kozott. Erre bizony(t6 pdldfkat egy m6sik
szinleg megkeresztelkedenvotjdkok minden neryvenedik 6vben finnugor rr6p,a rnarik n6prnes€ib61 hozott.t''
embert dldoznak.Tehit vfltozatlanul ragxzkodnak 6si, ismeretlen, Mint Korolenk6t6l is tudhatjuk, ha sok 6v 6stobb t6rgyalisurin
titokzatosszokisaikhoz,mi tobb, poginy isteneiknekrendszeresen is, de szabadonbocsdtottik a bevfdolt votjdk pamsztokzt.r,,rrradciig
emberildozetot mutatnak be. Ezt a, tomeg 6ltal megfogrlmazott, a vidlottak*ak 6s a tandknak az elfogult hatosagrkozegekr6sz6rdl
vidat timasztja majd al6tudorndnyos6rvekkelSzmirnov professzor, sokver6sben6sfenyeget6sben volt rdsziih36Ebbenktironosenkiriinr
a kazanfi egyetemn6prajztud6st, az ogy m6sodfok6tirgyal6sln''''. a helyi oroszrend6r, Tyi'rofejev, €savizsgil6bir6, Kazanszkij"sTA,mi
Ez az erdeijelenet * a szemtanik, al6meghirtelen megviligo- m6g iltald'osan jellemzl mazzarnt nrds, p6ld6ul zsid6ellenes,
soddsdval * kis6rtetiesm6don ism6tl6dik rneg h6t 6v mrilva, t6bb tigyekn6l is, az egyfajta tomepszich6zis. A holttestek (Multan,
ezer kilom6terrel nyugatra,a morvaorsz6giPolna melletti erd6- Polna) megtalilisft kovet6,,megvilfgosoddsr6l,,van sz6.
ben, ahol 1899. dprilis elsejdn, nagyszornbatonr6bukkantak
AneZkaHr&zova tetem6re.Addisra mir tobb mint sziz helvbeli
3a
BoirLrmilCerny: Gyiltorsdgpohfitr Bp.,'1987,6-13, pp. ; T. G. Masaryk ,42
att.tiszenili zttns.Bratislava,1935.
3' 15sate'stejrr
A Br.anou, Iz voszporninanfj o nrultanszkonr gyele.VesznikEttropi,1911)
,9.; 1960: 43. p. v. ci,: szmimov, I. N.; szledticselovccseszkilr
F. A. Patenko:Delomuharczkihlotya&0r,.
I{arkov, 1897(a tovdbbiakban:Patenko).V. G. zserwoprirusertij v poeziii religiezniihobrjadahPrivolzsszkiIt]npov.K:rzan,1889.
Korolenkor A nuilani utwdd. * A Beilis-ilgy.Bukarcst, 1969; Satenste.jn,L^ Sz.: '" Satcnstejn1960:23-25. pp.
Mul'tanzk* delo,1892-1895.gg.Izsevszk,1960(a tovdbbiakban:Satcnstejn1960). " Saterrstejrr 1960:18.r,,

,)^
LA
t5
Van ezekben ez iigryekbenegy visszatdrdpszirhol.\giaiefeku.u: Vdruddis ciganyok
p6ldful hogy meg'szaporodnak a hasonl6tarialmfi fe[elentdsek.
Tehdt egyfajtav6ru{dhisztdridr6lbesz6lhettink.Nerncsakhisznek
Mieldtt dttdrn6nk immir a zsid6ellenesiigyekre, szeretndkegy
ezekben az emberek,de kezdeneksoseml5tott 6s haliott tort6-
nrai nragyarorszigivdrvidat emlfteni. Meggy1zdd6sem,hoglt az a
netekre eml6kezni, kivil6 szemtanrlkkdvilva eziltal. A Sztarij
Magyarorszdgon,ds eg6szKelet-Eur6p6banelterjedt hiedelem,
Multan-i tigy elsdfokt tfugyalisfitkdvetden, mikor is elit6lt6k a
amely szerint: ha a cigdnyok magyar (vagy szlov6k,romdn stb^)
vddiottakat,az eg6.szvjatkai kormdnyz5sdgtele lett a hasonl6,
gyennekeketrabolnak el, megolik 6ket 6s kolbdszbadariljik a
6llit6lag megtort6nt rituilis gyilko""agokr6l sz6l6 beszdmo-
1/1 | t
testtiket,szint6na v6rv5dkateg6ri6jibatartozik. Magam is hallot-
IOKKAI. - 1d
t^n\ az6vodiban 6saz iskoldbene motivum ktilonboz 6villtozatzit.
A mindkdt esetr6lbeszdmol6Korolenko szern6lyemellett a
.&nir6l val6jdbanez a hiedelem sz6l, az tz, hogy a tdrsadalom
v6d6 N. P. Karabcsevszkijis osszekotia Sztarij Mr"rltan-ieseteta
tobbsdge szimlra ismeretlen, tehit idegen kozoss6getvddol a
Beilisz-iiggyel.
kozv6lern6nyegy6si,tudati konstansokb6l6ptil6 szomyfi vdddal:
Visszat€we a kiv516 vdrvidszakdrtdre, Flermann Strackra,
a gyermekgyilkoss6ggal 6sazemberev6ssel.3o 86r ebbenazesetben
nregjegyezhetjrik r6la, hogy 6, a 19.sz|zadv6g6remir megtanulta
ldtsz6lag hidnyzik a rituilis mozzanat, im tz adott hiedelem
a kultfrrib6l, hogy nem igazaka zsid6ellenesr6mmesdk.Ezen
funkci6ja ds formdja m6gis a v6rvddhozkapcsolja,hiszen az em*
meggy6z6d6s6nek rnegfelel6en,ha kellett, rryilvdnosanis ki1llt
litett, ciglnyellenesel6itdletesetdbenis a gyiilolet racionaliz{16s6-
v6lern6nyenellett, ami nem volt 6ppen n6pszer(icselekeclet, s
r(rl van sz6. Egy olyan gyiilolet6, arnelyeta tobbs6gitirsadalom
amihez,Masarykp6lddjeb6ltudiratjuk,kellettn6mi bitor.sig.Arl
osztonosenlrez az idegenek irint. E megfoghatatlanosztonds
aztm€gnem tanulta meg, hogy ugyanezck a, rituelis gyilkossdgok-
gyfilolet racionalizil6sln trll egy misik ,,racioneliz6lisi"ig6ny is
16l sz6l6, r6mmesdk,m6s n€pek eset6bensem birnak tflzott
szerepetjitszik a hasonl6el6it6letekkialakulisdnil. Nevezetesen
igazsdgtartalommal. Erre aj6indulatri tudomdnyosrnegkozelit6s-
arr6l van sz6, hogy emberek- feln6ttek 6s gyermekek* mindig
i re anal6gp6ld6katnapjainkb6l (6s napjaink fblresikenilt ,,el6it6-
is tfintek el, viltak viratlan trag6di6kildozataivi. A baj €s annak
I letattitfid"-vizsgilataib6l)is merithettink.
okoz6i pedig kizlr6lag ktils6 er6t, idegeneklehetnek. Aktudlis
A SztarijMultan-i esetrovid emlitdsdvela;ztaz illlitlsunkat sze-
esetbenp6ld:iul a minden tekintetben kiilonds k6bor cig{nyok.
rettiik volna ismdteltenigazolni, hogy a vizsgSltjelens6gnem kizn-
lu 7782-esmagyarorszdgi,Hont megyei emberevd cigdnyok
r6lagosarrzsid6specifikus. Emellett igyekezttinkolyanmozzanatokat per6t felt{r6 helytort6ndsz,Pusk6sP6ter is ,,vdrvidasesem6ny-
kiemelni, amelyekhasonlitanakazismertebbzsid6ellenesiigyekhez.
nek" neveziaz adott iigyet.Avdrmegye hatalmasappariitustmoz-
M6g egy megieglz6stszeretn6ktenni a SztarijMultan-i eset-
g6sitott,hogy azlldozatokatndlktiloz6 tigybenit6letsziilethess6k.
lrez 6s Strack etnogrifiai forrdsaihoz:meggy6z6d6sem,hogy ha
vizsgilndnk a ktilonboz6 n6pekmitol6gi6jit ebb61a szempontb6l,
el6'bb-ut6btreldbukkannaa hegyenvagyfoly6n t6l, v:rrwa szorlr- 3e
Hire, esetvolt az 1782-es,MagyarorszSgon zajlott,Hont megyeiciglny ember-
sz6dszigeten616emberev6,gyermekrabl6,esetleg6ppenritu6lis
ev6per,arnelysorfn egy eg6szcsapatnyicig{nyt ltdltek el €s vdgeztekki, tobb trrcat
ryilkossdgokatelkovet6mdsik n6p motivuma. ernberevdssel vdgz6dott,feltdtelezengyilkossdg6rt,Mezey Barna(szerk-j:A magyamr-
sztigi rigdnyktrdtsdoleunnntutnokban. 1422-1985. Brrdapest, 1986, 133-134. pp.;
38 Osztojkan B6la*PrrskisP6ter: Nyrrz6vdlgy. Besz€lget6segy rdgr perr6l. Vildgossdg,
1960:30.p. Kdt dv eltelteralegy(jabb
Satenste.in lrrrll{m" frrtott 1983,1.,82-93,pp. (atovibbiakban: G{bor Gyula:Emberev6
Osztojklrr-Pusk{s);v6.:
"rnegviligosod{si
5t a korm{nyz6s{gon,a felmentditdlettelvCgzddotttdrgyaldsel6tt.Uo.: 5J*55.pp. cigdrryok.lr3lrdtnndnyi Kizliiny, 1927,B.

26 27
Enrrek azigyekezetnekhamarosaneredm6nyeis lett: negyvenkdt rryelvbenazsid6sz6t,mint s6lyossdrt6stjelentd ki{bjez6st,lassan
ciginyt (t6ltek hal6lra,6s az (tdleteket,elrettent6svdgett, hirom ..--felv6ltjar ciganyszavunk.
kilonbozo helyen hajtott6k v6gre.{) A modern korokb6l szirmaz6 6s nem zsiddellenesv6rvddah
A zsid6ellenes v6rv6daknil is megfigyelhet6, hogy egy-egy s anal6gel6itdletekfelsorolisit itt abbahagyom,6m tudom, hogy
naryobb esethfr6resok anal6gvid keletkezik,atnint mlr eml(tet- a sort v6g ndlkiil folytathatndnkrndskult6r6kb6l szirmaz6 p6l-
t0k" azemberekmintegy,,megvil[gosodnak",6sfantasztikusrdsz' dikkal.
letekig men6en eml6keznikezdeneka komyezetiikbena mf ltban Mdg eryszer:fenti pdlddinkazt a tetelt kivintik alftinrasztani,
lejitsz6dott hasonl6esetekre.Ez a motivum semhiirryzott a honti hogy a v6rvdd nem kothet6 jelens€g kizir6lagosan egy adott
emberev6 cigdnyok eset6ben.A szomszddosBars vdrmegy6berr korhoz, adott kultdrihoz 6s adott n6phez.
hat f6rfit 6s tizenh6t n6t - mindannyian cigdnyokvoltak -,v6gez-
tek ki, mivel emberev6sbdndben talfltik 6tet b(inosnek.*'
Mindehhez hozzitehetjiik, hogy a tiszaeszliriper tirgyallsa
utdn tobb mendemondakeletkezettarr6l, hogy mi is tdrt6nhetett
val6jiban az eltfnt Solymosi Eszterrel. I{rridy Gyula emldkei
szerint az egyik ilyen mendemonda azt 6llitotta, hogy ,,vdndor
ciginyok ellopt6lqmint valami gyermeket. . .,,o'Jellemz6 m o ndat'
Benne van a cig{nyokkal, kiiliintrsen a vindor cig6nyokkal szerrl-
beni el6itdlet 6ppfgy, mint az a gondolati automatizmus,amely
szerint: ha nem a zsid6k em6sztett6kel a szerencsdtleniiljlrt
Solymosi Esztert, akkor, mintegy kizirisos alapon, csakisa cigi-
nyok lehettek a tettesek.
Birmely feltdtelezdsis az igaz, mindenk6ppen az.,a16nyeg,
hogy a baj, a trag6dia okoz6i csak.jsidegene& lehettek' Osi kdp ez,
amely a bajt, a betegs6geta testtdl idegen dologkdnt, adott esetben
idegentestk€nt,6rtelmezi.TObb ez,mint a pszichol6gi6b6lismert
brinbakeffektus. Manapsdga kelet-eur6pai folkl6rban, illewe an-
nak magyar, rom6n, szlovdkvfltozatiban az archaikus,ddmoni
zsid6image tobb elemit kizir6lag a cigdnyokra vonatkoztatjfk.
Ennek egyik mozzanataa ryermekrablSsokr6l,kannibalizmusr6l
sz6l6hiedelem.Szint6nmai, magyarorszigijelensdg, hogy a koz*

s
Osztojkin-Ptrsk5s:86. p.
'' Osztoikin-Pwlds: 87. p.
a2 Etzter.Budapest,1975,588.p.
Kr,:dy Gnrh : A tiszaesz!triSolynosi

28 29
m.
A ZSIDoELLENES
VgnvADEREDETE
EUROPABAN

4v€rudd 6sa u1ruddeset

Kutatisorn sorin v6gig igyekeztemktilonbs6gettenni v€rvid mint


el6it6let,hiedelem6s irodalom, valamint a konkr6t, dokumentu-
mokat produkil6 v6rvddesetek kozott. Munkimban ez ut6bbiaka
koncentrfltam, mivel meg(t6l6semszerinte tortdndszaz el6it6let-
tel, igy' a vdrviddal is csak akkor tud foglalkozni, ha ez krl6p az
el6it6let,a tudatalattisftjtb6l, Magyarul,ha esetleszbeldle.Isme-
reteseka jelens€grevonatkoz6 olyan hazai kutat6sokis, ahol a
kutat6 nem teszktilonbs6getv6rvdd,azazhiedelem 6s v6rvideset
kozott. igy lehet a direkt itk6rdezdsre- minr mondjuk: ,,Aztdn,
Mari ndni, ugye igaz,hogy a zsid6k kereszt6nymaryar gyerekeket
gyilkolnak meg?"- adott, tenndszetesen,,igen" t(pusd vdlaszb6l
vdrvideset.Ez a megkozelitdsa hagyom6nyosan j6 6s rosszpon-
tokat, oszt6.lyzatokat osztogat6,az antiszemitael6itdletekrerijra
6s rijra rdcsoddlkoz6,azokatelit6l6 kutat6k6.n'Ezenpr6bdlkozi-
sok tudominyos 6rt6ke igen csek6ly,r6nyszerffmegbizhat6sdg:k,
6ppenaz ,,LlWe..."tipusd rik6rdez6smiifajib6l fakad6an,eleny6-
sz6.Az el6it6letr6l igen keveset,annak mrikod6s6r6lpedig sem-

a3
l{ogy pontosanmit is drteka.j6 6s rosszpontok nrdomdqos osztogadsdn, arraa
legalkdmasabb pdldakivfl6 kolldgrm, Karsairrszl6 rugy port kavart,kdtkdtetesk6nyve.Az
els6tenszereSrlnekazegyetemes €sarnagyrrt6rt6nelems ktrltfira mindazonszerepl6i,ahk
egybizonlosszempontb6lrossz pontot6rdemeltekld enrd6sszerteszt6tdl.Ezekrkirekesz-
t6\ azantiszemitik A m{sodik kotetbekeniltek aj6 pontok ki€rdeml6i,abefogad6klGnai
eminers m6don folyutta aztaxid6tortdneti, martirol6giaihagyomlnyt,amelyszerintmap
r tortdnelemazonosazantiszemitizmussal, s a tortenelemszerepl6iennelcment6nkategp-
riziland6k l{arsaiL^{szl6
(szerk):Krekaaik. Antiszemitairdsok Bndapest,19g2;Kariai
L{szl6 (szerk.):Befogadhk. frlsok azantiszemitizmrrs ellen,Budaperi,tS9S.

JI
mit sen"ldrulnak el. Ezek a kutatlsok igyekeznekegy kortalan 16l van egy m6dszertanroka is a korszakvilasztdsnak, mdgpedig
el6ftdletetkorhoz 6s helyhez kotni, an6lktil hogy konk6t, nreg- fuog az irjkori vdrviclesetekben,a torrfra eltorldse ut6n, mir
tortent esetettudndnak felhozni. Kjzirr6lag arra alkalrnasak,hogy rn6sk6ppjelenik n"rega v6rv6d.A vizsgdlatsok olyan rdszletreis
6jra nreg 6jra regisztrSljl,ku el6itdletekl6tezds6t. kiterjedt ezekbenaz,esetekben, amelyek felett, dppen a korabeli
Igen naiv vagy tij6kozttltn az a megkdzelit6s,amely id6n- nyomozati m6dszerekb6l61ta16ban kdvetkez6korai beismer6val*
kdnt felfedez6s ,,leleplez"olyan, a folkl6rban mdig 616motivu* lornisok miatt, a kozdpkorban,,6tsiklottak",vagy kevdsbdvett6k
mot, mint a zsid6ellenes v6rvid. Meggy6z6d6sem:ha egykicsit figyelernbe.Hdla a mr:dern biriskodisnak, a peranyagokkozott
,,megkaparnink"elt616kelet-eur6paivid6kek hiedelemviligdt, roppant gazdagadaldkokralelhetiink a v6rvddban felbukkan6
felt6tlenul rfbukkannfnk a zsid6ellenesv6rvidra, morrdjuk, konfl iktusokat illet6en.
pdlddul a bolyg6 zsid5 alakjira, akirdl minden gyerek tudja,
hogy ,,elvisz".A {llre€rtelmezett ,,oral history" m6dszerdvel
dolgoz6krimen6s rik6rdez6seimaximum ezt a hiedelmethoz* A udruiclkialakullGsa
a kdzdokorban
hatj6k a felszinre. Nem hiszem, hogy ez a nyelvtinkben,a folk-
16rban616hiedelem antiszemitizmus,amelytermdszetesen sokat A koz6pkori Kelet-Eur6piban a zsid6ellenesv6rrridesetekmeg-
brokblt a premodern demonol6gitb6l, 6m rn6giscsaka modern
kdsvebukkannak csakfel, hogy anndl hosszabb6letfiek legryenek,
politika term6ke.
a rrrogdtttiklappang5eldit€lettelegyiitt. Magfnak a vdrvddnakaz
Visszat6rve a vdrvddhoz: a. vlwidba vetett hit m6g nern
ere<lete,hogy kozhelyet haszn{ljunk, a tortdnelem homilydba
v6rvddeset. Amint mir emlitettem,hallatlanulfontos dolognak v6sz.A zsid6k elleni v6rv6data klasszikus6korban is feljegyezt6k.
tartom a hiedelem 6s az esetkozotti ktilonbs6get.Mert esetr6l
Ant ut ru6desetekr6'la kozdpkorig nincs tudomisunk. A i2.- szi,zad
-
akkor besz6lhet{ink,ha az el6itdlet kil6p a tudatalattis(ki6b6l:
' banArgliib6l indul6 v6wid - k6s6kozdpkorikoz6p- 6skelet-eu-
tigy 6s iigyiratlesz bel6le.a4
r6pai kozvet(tdssel- a 18-19. szizad fordul6jin eldrte az orosz
Ami az dltalamelv6gzett,tortdneti el6it6let-kutatdskorszakha-
biroclalnrat,s az 1870-es6vekben mir a biroialour olyan tivoli
t6rait illeti, egyfel6l kdpzetts6gernadtaazt,hogy a l9*2A. szizadi
lratdrvid6k6nis felbukkant,mint Gr(tzia,
v6rvideseteketelemezzem,rnivel amikor 6ppen a hagyorninyos
A v6rv6d, mint hiedelem, rndr az antik korban is isrnert volt.
to rt6nettu do minnyal fogl alkozom, az 6j ko ri Kelet*Eur6p a tir sa* Arn ,,klasszikus"koncepci6vdcsak a koz6pkori Nyugat-Eur6-
dalomtort6netdtkutatom. Mdrpedig,,,szerencsdn"lre", Kelet- piban alakult,s itt zajlottakaz els6v€rvidesete\ amik az antihi-
Eur6pa ebbena korszakbanigen gazdagvdwirdesetekben. Mdsfe- tlsb6l hi6nvoztak. \


Hazlnkban PelleJSnos,a kivdl6 irjs{gir6 leplezi le id6r6l iddre az elmaraclort
agr{rproletirok" antiszemitizmrrsit,a v6rvidba vetett rniig 6ld hitit. Erdekes Neker' irgy tiinik, hogJyaz antiszemitizmustkrrtat6kszdrndrehaliatlanvesz6lyeket
"alftildi
felfcdezdseitsajnosnem tudja kiel6gir6 m6don, tort6neti doktrmenrumoklal al6ti- jelert rnaginakazautiszemitairodalomnaka tanrrlmfnyoz{sa.Ifunnyen {t lehetvcnni
rnasztani,s fgy gyakrana tinyfljsCgiris n:fiQjibol ajction miifejiba cs(rszikit. PelleJ.; azantiszernita,anticionistairdsokb6laz<isszeeskiiv€s-te6ri;ik argumentxci6srendsze-
V6rv6dMitdszalkAn.Vildgossdg tnz, L,68*B0. pp. (a tovibbiakbam:Pelle:Vdrvid... rdt, rryelvezet6t, ds a kutetd mdg ott is vildgmCret(l(1.;KGB, bolsevikokstb.) konspi-
1992.);116:Aforradalom{myai.Mot@ViW|991,2.,2i--34.pp.(etovSbbirkban: Pelle r{cidt lbltitelez, ahol azip 6sszelkizirlrat6. Ennek ellenkez{ct igyelazik bizonyitani
1991).A dolltrmentrrmok hidrryit ezzalrntgyartzza,hogy az politikai egy fij dokrunentrrmfilnr, arnely Pclle J{nos szaken6sCvelkCsztilu Sim6 Sfn-
dernag6gia "antiszeinira
eszkdz6vel€16politikai er6tgorrdr:suriigyeltekarra,nelrogy nrigeg;yperre dor*srrrdnf AndrS.s(rendez6'k)lvdrvidak 1945rrtin (19g4).Akiv6l6 szerz6szavaival
keriiljdn sor, melyben szfnvallisra kdnyszertilhctndnek" (Pelle: Vdrvfd... 68. p.) 6lve:itt val6ban,,konstrlrilrvdrvddalr6l" besz{llrettink

32 33
lyessdggel Hugh holttestdt. Erekly6inekcsod6latos gy6gyer6ttu- a praktikus 6rveknek a hatisa igen csekdlyvolt az elkovetke-zen*
f4a"ridottak, Zs a reformici6 koriig mirtirk6't tiszteltdk.A 12. d.8kb"t , hacsaknem tekindiik annak a n6met zsid6k megmene-
c, a r3. szuzadokbanszSmos helyi mirtirt adottAngliiban a helyi kiil6s6t, mivel Friryes csdsz6rmegfogadta,hogy ha bebizonyoso-
,1rOp"prlgnak a v6rvid' melyek mirtirjainak n6pszer(is6g6b6l dik a vid, elpusztitja 6ket. A vidakat nem t*dt6k igazolni, ennek
,r.*irrk & profit6ltak.Roppantfontosavdwid folklorizil6disa ellendre hiedelme tovibb virdgzou a n6met teriileteken, s6t eryre
sz.mpontjib6la kisebb,helyi mirtirok szentk6nt val6 tisztelete, keletebbreterjedt.
6, a timetlstik kOrtilkialakul6n6pi,mir-mir karnevdliiinneps6g, Az 1247-is valr6as*i (Franciaorszig) vdrvid volt a kbzvetlen
s az ezekre6piil6korai,,ttlrizmus'"
" el6zm6uye annak,hogy IV. Ince pipa bulldt bocsatottki a v6rv6dat
elit6lendb. Ez a bulla IL Calixus pipt ConstitutioJudaeoruryinak
meg(rj(tdsavolt, melyet 1120-ban aduk ki el6szor. Ez a calixtusi
bull r zsicl6kv6delmdt szolg6lta:IV. Ince is, mint el6dei teudk,
Vtrvdd 6sntPi uallLsossdg
rljra kiadta, innhozzitett ega,a v6rvfdat elftdld passzust; '
'_l

Az els6 ,iga:z\,,,klasszikus v6rv6d,ahol a rituilis c6l6 v6rv6telvolt


,,Senki ne vldolja 6ket [mirmint a zsid6katf azzal,hogy-em-
, f*fre,.i&.tt gyilkossig c6lja, a n6metorszigi Fuldiban -zajlott beri v6rt haszndlnakvall'si szertartSrsaikhoz,hiszen az otes-
a
1235-ben.ltt uut tant fel els6k6nt a zsid6ellenesv6rv6dakban tamcntun-r arra tanitja 6ket, hogy semmif6le v6rt ne haszn6l-
v6rgy(ijt6s mot(vuma' Addigra mir, ,,h6la-"a keresztdnyg$nyol6 janak, {bL6pp nem emberit. Am mi6t: Fuldiban 6s szimos
bemutat6 passi6knakis, a ritudlis ryilkossigok.v6dja -*ar
h.ly.o iok zsid6t meg6ltek ilyen gyan6s(tisok alapjdn,a
Nyugat-Eur6piban mindentitt elterjedt.A fuldai v6rvddatkove-
"riiOht
jelen rendelkez6sdrtelmdben szigorfan megtilduk" hogy.ez
szor-
tden III. Friryes csSszirelhatirozta, hogy tiszttr'zzt:igaz-e a ine gisrn6tt6djiin ajdvdben. Amennyiben valaki ismeri rende-
nyfi v6d. Ii.r.r"tdny f6papok mellett .kikeresztelkedett zsid6k
letiinket, de mdgis megszegi azt, btintet€skdpp nregfosztjuk
vilem6ny6t is kik6rte ritudlir gyilkossdgr6l,miutin az el6bbiek rengj5t6l, pozici6jlt,Ol, kikrjziis(tj iik az Anyaszentegyhlzb6l,
"
nem tudiak egydntetii vSlasztadni. V6giil is a csdszdrivizsgal6bi- kiv&e ha iell6 kirt6telt ad feltdtitez6sd€rt."sr
zottsig megallapithatta,hogy seln az O*, sem az Ujtestamentum
,r.m tlrttltiaz utalSstarra n6zv€st,hogy a zsid6knak emberi v6rre A cirnzettek Germdnia piispdkei voltalq a c6l pedig a vdrvfd
volna sz0ks€gtik,s6t a vizsgdlt iratokb6l ennek 6pp n ellenkez6j't elhirit6sa a zsid6kr6l. Am azeredmdny roppant csekdlyvolt, mivel
prak-
dllapithattik-meg.E melleit a tud6s v6lem6ny mellett n6gy a v6rv5d gyakorlata,az 6rv6nyesbulla dacira, tovfbbra is virdgzott
tikus 6rvet is felioroltak a rituilis gyilkossdgvidja ellen: a feltdte-
a Nyugat-Eur6piban.
lezett tett szbrnyds$ge;az lllit6lagos rituilis itldaz3;tellent6tes '
n t r pepii UuUatkovette nem sokkal II' Premysl Ottokdr
termdszettel;a tettetkiz irjaazazenrberikapcsolat, mely a zsid6kat
lrasonl6 tartalmrhrendelete1245-b 61.1275-benHabsburgRudolf
a kereszt€nyekhez koti; Ci v6g;tlm, hogy a zsid6k nen vesz6lyez-
.\r^gyott'-tk"t'50 acltaki 6jra ottok6r rendelet6t.IIL PtI p6pa1540-ben Lketfu.daei
tetn6k szdnd6kosan 6lettiket!s A fenti tud6snakds
cimmel |uilit adott ki, elhiritand6 a kozdp-eur6paizsid6k fel6l a
rituilis gyilkosslgvidjit.52A bulla cimzettjeiMagyarorszdg,Cseh-
aeBaronT. )o. 146.
tlTraclrtenberg:131*t32.pp.;S6ack 178-179. pp.;Willehad,PaulEckert:Die
1978,
im Mittelalter' 5l
g.g.tt
Bcichuldigungetr
miftelalrcrlichc die ln:
J'den. Judentunr' Rotlt 1935'21.p.
52
97*93.pp.(atovfbbiakban:Willelud 1978)' Rotlr 1935 22-Q3. Pp.

3/
36
orsziig6s Lengyelorszigptispokeivoltak. E bulllk 6s rendeletek bizonyithat6 valamilyen kozponti akarat, egyfajta keresztdny
hatisa legaldbbisk6ts6ges.A kozdpkori Eur6pa v6rvidesetein6l osszeesktivds rnegl6te a zsid6sdgellen. Tudatos, kozpontilagir6-
rendszeresenbukkannak fel papok 6s szerzetesekmirrt a vid ny(tott zsid6ellenesegyhizi politikir6l nem is besz6lhettinka
kdpvisel6i.s3 v6rvldak kapcs{n.
1272-ben,a.Cowtituti6tmeguj(t6 ;( Gergely pipa hasonl6 sza- A kozdpkori v6rvddak,nemcsakmint hiedelem, el6it6let,in-
vakkalitdlte el av6rvddat.Megujft6 bulldjiban megdllapitotta,hogy: kibb a folkl6r kateg6ridjdbasorolhat6,Ezt a megdllap(tdsta ko-
zdpkoriv6rvddakhozkapcsol6d6ndpi szentkultuszok6skarnevdl-
,,Gyakranmegesik,hory eryeskereszt6nyekelvesztikkeresz- szer(ijelens€gekis indokoljik. Nem a kereszt€nyegyh6zf6k6s
t6ny gyennekeiket.A zsid6kat gyakran v6doljlk ellens6geik m6g csak nem is a kereszt6nyfejedelmek vddoltik a zsid6kat
azzal,hogyellopjik 6s lem6sziroljSktitokbanezeketa liyere- ritudlis gyilkossiggala koz6pkorban.A vid leghangosabbkdpvi-
keket 6s szivuket,s v6riiket felildoztatjik. Ezen gyerrnekek, sel6i €vszizadokonkeresztulaz als6papsdg,a vdndorl6 szerzete-
afyjai6sm6skeresztdnyek, akik irigykedneka zsid6kra,m6g el sek voltak. Ezek rninden p6paibulla ellen6reEur6pa-szerteter-
is rejtik gyermekiiket,hogy okot tallljanak arra,hogy moiesz- j esztett6k a v6rvldat.56Jogosnaktfini k JoshuaTrachtenberggon-
tiljike zsid6kat6spdnzt csikarjanakki t6li-ik,hogy kifizethes- dolata, aki ezzel kapcsolatbankdt kereszt6nyeryhizr6l besz6la
s6kjdrand6sigaikat.Ez6rt mt d'llitji/x,hamisan,hogy a zsid6k koz6pkori Eur6pdban.Szerinteegyiketa torv6nyhozo hierarchia
vitt6k el ezeketa gyerekeket,lem6sziroltik 6ket 6sfeldldoztat- alkotja,a mdsikatpedig az als6papsi.g6sa laikusok."
tik sz(vtiket6sv6niket. l. . .1 Ez6.rtaztirrirgy l-rat.{roztunk,
hogy Az egyszerfipldbinosok 6svindorszerzetesekteol6giaik€p-
senkikeresztdnysevddoljon zsid6tilyen cseleke dettel.Tovdb- zetts6geigen csek6lyvolt abbana korszakban,a pdpai bulldkat
bi azt parancsoljuk,hogy az ilyen rigalmak alapjdnbeborton- 6s az egyetemeszsinati hatirozatokat gyakran m6g hirb6l sem
zott zsid6kat szabadonbocslssik, 6s ne tart6ztass6kle 6ket ismertdk. A n6pi valldsossdglegtobbszor csak ,,leforditotta",
ismdteltenilyen alaptalanv6dakmiatt, hacsaktetten nem 6rik drtelnrezte a maga sz|mira az Ujszovets6g 6s az egyhf^zatylk
6ket (amit lehetetlennektartunk)."5a zsid6kravonatko26passzusait. Ez a n6pi teol6giakeveredettaz
6si, idegenekt6lval6 f6lelemmel,a populfris demonol6gi6val,
Ezek ds a k6s6bbi bull6k, valaminr a hasonl6tartalmd fejedelmi s ezdltal lett beldle a rituelis gyilkossdgvfdja, a v6rvdd. E k6t -
rendeletekis arra utalnak,hogy av6rvdd 6s a kereszt6nyieol6gia n6pi 6s egyhizi - elem otvozet6bdl 6ll osszea kdz6pkori zsid6-
kapcsolatacsak.igentdvoli lehet. A kereszt6nyantiszemitizmus, ellenesvtwi'd.
mint olyan, nem vezethet6le kizdr6lagosanaz lijszovetsdgb6l,a . Roppant fontos kortilm6nynek tartjuk egyfeldl a [V. Ince 6s
kat*kus teol6gi5b61, very azegyh6zfdkvonarkoz6tev6kenys6 gd- utddai lltal rendszeresenkiadott, a v6rvddat tilt6 pdpai bull6k,
b61." Legaldbbisnem egyenesaleszSrmazSs kozottrik. Nehezerr rndsfel6la n6pi valldsossdgb6l fakad6vdrvidesetekegyidejiimeg-

53Sto*,
KennethR.: Hatred of theJewsor l-ove of tlre Churclr?papalpolirry
towardtlreJewsin the Middle Ages,lu An.tisemit.i.unthrorghr/rrl^qes(szcrk.:Alrrrog. Irrropean Monogiaphs,No. CCIV. NewYork, 1986,1-14.pp.;Fischer,E.J.:AReply
Shrntrel),
O:dord,1988.71-89. pp.;Roth:i. m. tttHyatnMaccoby's'I-1rc
OrigittsoJ'Anti-Semitistn
in Theology:
AReation andCitique.Uo.:
to
Roth 1935:21-22.oo. 17-?2'pp
s5 't.XL.1?2.
Az errdl sz6l6vit{ra l. pl.: Maccoby,H.: The Orgins of A'ti-sernitisr'. Irr: 'u Barorr p.
(ed. by Braham,R. L.) TtreOrigirc oJ thellolocaust: ChistianArtti-settitisrn.East-
l/ 6
r rec urerl D erg:
F/.pp.

3B J,J
Keresz- kozep6ig csokken6'benvoltak a v€rvfdesetek,m6r-m6r elt(inni
16tdt,mely esetekettz als6papsdgk6pvisel6igeneriltak' litszottak. A 14. szSztd ktizepe fontos korszakhat6r'amikor is .a
akik sziza'
iertyi.rf*""t lettekvolna *,.k " papok 6s szerzetesek' lep(rlyosabbtildozterdstviseltekel a nyug'atizsid6k Ekkor ugyanis
do(oo 6t makacskovetkezetess6ggel igyekeztekleleplezni a go-
hajtotta 6ket ii,.rlti, gyilkossigmellett r *"gy, 1348'aspestisjirv6nyokoz6s6val,
nosz zsid6kat?Csak az irigys6glis a haszc'nlesds "
terjesztdivel is ridoltattaks Ezen tildbztitdsek kdvetkeztdben
ebbdli tevdkenys6giikben?Aligha' vdrrcloroltKelet-Eur6p6ba'f&eg a knryel Kir6lysdgbaa ndmet
mint f6 moti-
Bdr a p6nz6hs6[t6bb v6rv6desetn6lfelbukkan
a zsid6knll zsid6sig nary r6bbsdgi.n t+. sz1zadkozepdneknagy zsid6iildo-
vum, azesetekt6lnl'om6 tobbsdgdbenavidat m€gsem z6seiuin az elsdjelentds nyugati vdrv6d az t475-6s trienti eset
*.:
.i"Jitoao*, p6nzdhesfeud6lis urak,,gerjesztett6k"''.han": volt. A rendszeresinkiadott,v6rvidat elit€16,pdpaibulldk ellen6-
lelkeseddst6l
,ir.uoty ,orUrn €16papok' Olyanok, akik' 6szinte re, a felt6telezett rituilis gyilkossfg dldozat't, simont szelltt€
hiveik szirnlra a Szent-
ifi*, f.fora(tott6k tinmaguk 6i eryszer(i avarr6k.se Trent6i Simon mdrtiromsdg6ra,a trienti zsid6k lltal
mellett' a v6rvid
ezt6ka szenf iratokai, 6s, egyebek
irarr.'gi.il
rnellyel koze- elkdvetettrituilis gyilkoss{graeml6kezetta katolikus vildg min-
volt az az 6si, mindenki szimira6rthet6 motivunr' rJen€v m'rcius 24-6n, eg6szen1965-ig,amikor is a II. Vatikini
Iebb lehetett hozni tzokata tomegekhez'Ez az interpret{ci6.6pp Zsinat szellerl6nekmegfelelSentoriilt6k u Acta Sanctorumb6l.
dpitkezett,olyan
azlltal lehetett sikeres,rnivel isrnirt elemekbdl Koz6p_Kelet_Eur6p?ban az e1s6ismert v6rvSdeset1305-ben,
emberek is' MisfelSl
*y*l*r.n sz6lt, amit 6rtettek a kdzdnsdges Prdglbrn zajlott. Mig a kor Nyugat-Eur6pdjiban mir a v6rv6tel
a n6pi tomegekben'
p.,iig't ott igdny egy ilyesfajta magyarizatra ,oli' illit6la gos rituelis gyilkossdgoktobbs6g6nekfelt6telezett
d6moni
egy6:i.'kortalan
ancpivalliiossi.g
i-ifr.r, tatittoztratott ^z
c6lja, acldigCiehorsz[gban, m€g a 14' szilztd elejdn is, a kiss6
dshaldl6r6l
6let6r6i nemlehetett 6s
ateol6gia
koricepci6val.J6zus
-zsinatok di,Jatiarnfrlihf sv6ti,keiesztrefeszit6ses glerr'ekgyilkossiggalv5-
," ,gy"t**.s nyelv6n besz6lni.akoz6pkor kozember€- is j6
egyszerfien cloltii a zsid6kat.oAz 6lland6kelet-eur6paimegkdsetts6gre
,r.k."brt a nyelvet a hivek, tflnyom6 tobbsdgiikben' p6ldalehettleez az eset.
6si nyelvet' arnelynek
nem 6rtett6k.Viseont ismertek'egaolyan A prdgaizsid6k v6rvidt6l val6 fdlehne teremtettemeg G6*
is' Teljesen
fontos alkotdelemeivoltak a ddmonok 6s a v6rvid lem aiakiit, aki €iszak6r.k6nt elh6r(tjaa zsid6k ellen sze.rezett
eljuttrttak a hivek-
6rthet6, hogl mire az evangdlium gryef r6szei v6rv6daf vesz6lf6t61. Ilyen ,,vdrvfdelhdrit6" mondai figurik a
v6ru6dctd,
hez,az'az i gs kOztiltik sz{rnaz6lilkesztk tudatdban val6sigban is ldteztek, igy p€ldiul a budai kikeresztelkedett
rituilis gyilkossigr6l sz6l6 tort6nett6 transzformil6dott'
a folkl6r udvarizsid6, Szerencs6sImre, aki a torok h6d(t6st megel6z6
Avil6s laicizil6dott, folklorizil6dott, igy id6vel maga dvrizedekben,II, Ulfszl6 ds IL Lajos uralkodisa alatt
jdrt kiiz-
rituSlis gyllKos-
is bedptilt a vallisba.Erre utal a szentk€nttisztelt, ben a kirilyi udvarn6l,hog^1arituilis gyilkossdgvfdjftelh{ritsa
s6gSldozatdulesettmlrtfrokkultusza6sekultuszokelterjed6se. is
konkdt vdrv6d- vol t h i tsorsosai feje fel6l.6zMagyarorsz69 m6.gCsehorszdgnil
Ebben a kblcsiin6s folyamatban, 6Ppdgy,mint a
esetekn6l';r.a|s6p'p'agk6pvisel6ij6tszott6kakozvetit6ikulcs-
ou\rtll"h"d 102-106'
1978: PP"
szerePet. tt.,,-_^, se
valldsoss6g- Strtclc 193-201.pp.; Willehad 1978:94-98' pp'
A'p6paibullfk ellendretovdbbra is vir6gzott a n6pi
megielen6si "o Srrack:189.p.
b6l fakad6v6rv6d. Mi tobb, a n6pi vallisossig ezen nl ANewAdaplationoJtheDLtcunented
vlinkl.r, G.ishon: TlreColeinofPrague:
Slories
formfjanemmaradthatistalanafels6,atorvdrrylroz6egyhizra ,!'tlrc.Colen NewYorh 1980'
o! Prague.
doktr(- ' t't t;srttnetilta.Brrdapest'
sem, iddvel a popul'ris elernekbelramlottak a hivatalos
is adank Magyarorsziig
Kolu.rSdrirel: I{iber kfitJbrrdsok
1 8 8 17, 0 .p .
n6kba'Nyugat.Eur6ptbanal,4.szlzadrn6sodikfel6t6la15'sz|zad
I
41
,+0

il:1.;-,;.l I,j,
ry.
uJKoRIvEnvAnESETEK
oRoszonszAcBAN

Az Sltalam vizsgSlt,felkutatott, fjkori kelet-eur6pai v6rv6dese-


tek, kett6 kiv6tel6vel,zsid6ellenesek voltak. De ez mdg mindig
rrernel6gs6gesahhoz, hogy a kdrddst kiz6r6lagaz antiszemitiz-
nrussal imgyomdnyo.r osszefugg€s6bentirgyaljuk. Emlitettem,
csak ko'krit eseiekenkereszttil tanulminyoztam az el6it6let
jelens6g6t. (Teh6t nem foglalkoztamsz6besz6dekkel6s doku-
mentilhatatlan prendemond6kkal. Ezekben, termdszeteseg,
benne lehet a v6rv{d is mint hiedelern. Am, amint fenti p61d6*
immal is igyekeztem illusztr{lni, ez a hiedelem kultirrit6l, kort6l
6s h elyt61fi.iggetlen.)
Mint el1itltet,a udruddegyantropol1giailag konstans dimoni koncep-
ci6,amelynds 6sm6salakban,deual^szinfrlegmindeniittfelbukkan, ahol
tegatdbb'kdt, szignfikfinsankiil6nbiiz6embui k*ziisig Elegymds mellett.
Tehit nent az alfOldi magyar agrirproletariitus vagy a
b esszaribiai oro sz munkissdg sajitj a. A v6rvideseteken keresztiil
arrakerestetna v6laszt,hogy hogyan mfkddik, mi a mechanizmusa
az el6it6 letek aktivizil6disf nak. Ez t hjta k6rddsfeltevis, aj elen-
s6g hogyanjdra vonatkoztawa, segftett elkerolni a bevezet6'ben
cnrlitett hagyornSnyosnyelv csapdij6t'
A ktilonbbzd a vonatkoz6 iratokban,
'6*;;;;';;;;;;a, tobb visszat6r6 mozz n^t
szakirodalcrnban bfvSrkodva, egyre
buklrant fel, amelyek segitsdg€velmodellezni leheten tLegszgzl*
rnasabbj elensdget: az adott eI6(tdlet akti'vilz6l6dits6-nak mechanj z-
nru sit. A rctae*iit t azvolt, hory hogyanvilik egy latens,kortalan
eldit6letbdl konkrit iigy. :

45
I
; ',. r' '.".' i, ..r:' ' 1.
-,r ,: .' !
-.;.-'-."..

zden, sz6mottev6zsid6ktizdssdg hii6n, nem volt ismert az orosz


az rtjkoriOroszorszigban
V€ruddesetek
biroialomban a zsid6ellenes v6ndd, ami azonbana zsid6k meg-
jelends6vel hamar elterjedt. Am nemcsak a zsid6kat' de az
A vilaszaddst,a modellalkotdst megkolnyitette Lz a koriilmdpy, 'antijudaistairodalmat,annakolvas6it6sesetlegszerz6itis-orokol-
hogy Kelet-Eur6pa az tijkorban igen gazdagvdrvidesetekben.
te aiirodalom a ndhaiLengyelKirdlysigt6l, arnely,tegltik hozz6'
Ailint az el6z6 idszben emlitettem, a 18' szizadban Lengyel-
1815 6s 1830 kozott auton6m stetustdlvezett,mivel a szentszo-
orszdgbanvirult a vervddhaglorninya, s a-tortilraint6zrn6ny6nek
vets6giEur6pdbanperszon6luni6ban61taz oroszbirodalommal.
koszdnhetden a v6dak majd mindig * beismer6 vallo'rdsokat
E teriy miati is bajosnaktfinik az rijkori oroszorszigi'zsid6el-
kdvetd - csopoftoskivdgzdsekkelbevdgzettiigyekk6viltak Jel-
a v6d kdpvisel6i l.rr., u6*ldak kirobbanlsilt ez orosz illami zsid6politikdravisz-
lemz6 m6don, avonatkoz6p6paibull'k e11en6re,
soraib6lkeriiltek ki.':A Lengyeiorszigban szavezetni.
a papsfg,a szerzetesek
a16. szizzdt6lkezd6ddtt,majd egyrenagyobbm6rt6kbennovek-
v6 vdrvddirodalmata lengyelzsid6ktdlnyom6 tobbs6g6velegytitt
a cdri Oroszorszigdroktilte. A 19' szizadelejdreoroszui is !92- Gr odn6,1816
z6f6rhet6ekvoltal a zsid6 vdrgyilkossigokr6l sz6l6, lengyelb6l
1816h(rsv6tjdn(a hr1sv6t,mint a koz6pkori esetekkapcsdn lithat-
ford{tott,munk6k, melyek koztil a legnagyobbhatisri egy, a 18'
szizedkdzep€n keletkezett,Zsid6gonoszsdg cimil, munka volt' A tuk, jellemz6en a zsid6ellenes vervddak iddbeni ,,kornyezete")
konyvet1803-banery Neofita (!) dlnevriortodoxszerzetes orosz- kezdedOttGrodn6ban tz ez igy, amely I' Sdndor cir 7817' m|t-
ra fordltotta, s ez lett a ndpszerfi
k6s6',bbi orosz vfrvidirodalom cius 6-i, a v6rvldat trgrdO eJliftO ."nd"[.t6',r"1 fejez6dott be'7')
,,alapm{ive".6e Enn6l az iipnn€l is felbukkannak m6s v€rvfdesetekbdl ismert
Lengyelorszdgtobb rdszrefelosztdsitkovet6en a vil6g legn6- motivumokligy talilkoztunk elfogult titkos vizsgdl6bizottsdggal,
pesebbzsid6 kozossdgeOroszorszighazkerr.ilt,arnivel Oroszor- egy kikeresztelk d.tt zsid6 obsitossal.aki, mily csoda,6pp a meg-
zsid6kat,de a korabelizsid6k6rd6st
iz{g lemcsak a lengyelorsz6gi fJGtOiaOU"n6rkezika helysz(nre,hogy tanfskodj6k arr6l, misze-
6s izsid6kdrd6sre vonatkoz6 irodalnat is orokolte. Ezt rnegel6- rint volt hitsorsosaimindm6ig g1'akoroljdka rituilis gyilkossdgot'
A vdd misik alapjaegy bejelentdsvolt, mely szerint egy bizonyos
Salirn Ljapin linya mintha azt mondta volna, hogy az
"""ti "tiaOkereszt€nyMiriit, annakeltrin€senapjdir
eldozatulesettn6gy6ves
6* Sztat'ina,7912,
apja magiho, u.ti.. f'rdekes m6don ez a zsid6 csalddvolt a
G. f., Mrrcsitelii rmrcsenniki v ritrral'nihprocesszeh,Euniszkaia
1.,2G36.pp.;L Galant:Zsertry riittrat'nihproceszszah v Zrszlavev 7747 g'h'rcjszkaja
t.[tOr"tIUUi a holttest feltal6l6sihely6hez71. A fiatal zsid6 gyere-
Sztaina, 1i12, 2., 202JIS. pp.; Bala6an'M'r Rittrrl'rri{ proceszszv Poznani
(1736-1740jE|rejszkajasztatina,1913,2.; u6r llu3o crotiut ud dieRitualnordprozesse kek sztileikren6zveterhe16elsz616sai is visszakoszdndmotivumai
in Ltftlin (1636).ir Fe*xhiJizu sitnonDubnou's siebzigsten Geburstag. Berlin- 193,0,
a vdrvideseteknek. A v6rv6dban h(v6 6s ez6rta megel6z6v6rvdd-
St*112. pp.; Gekker, E': Jrrdofobila v Pol'se X\/lll v hu'ejszkaia Sztaiua, 1973' 2';
Gol'dstein,Sz.:Zsitomirszkoedelo 1753godapo obvinerrijrrv rittral'nomtrbiiszwe.
Eurejszkaja Sztaina,1915,1.; Kle.iman,I. A"r Karaimszkijrittral'ntii navet.EPrcJr;ftalir
Sztarina,1924; Roth:24-30.pp. 70
pmberg, 7767; Geszszen' Jtr. I. : Proiszhozsdenie Chwolron 1901:33+-336. PP.
"t',Pik tlrki, G.: ZlostZi dourskr. 7l
Tri'urr, M.: Ritrral'n(ie proceszsziidoreforrnennegonrszszkegoszrrda'
ritrral'nojisztorii rra rttszszkotnjazike. EPrelszkaja Letopisz',i' (1923),3-17 pp;
M.: Epizodii iz isztorii ritrral'niihptoceszszov i antievrejszko.i literatrrriiv Sztaina, 1912,3.,246-i48. pp. (a tov{bbiakban:Trivtrsz); v6.: Rittral'ni're
Et,rejszkaja
Balabarr,
Saaina, 7972,2.
proceszszii1816g. B'rejszkaia
Pol'seXVI-X/II w. Et rejszkaja Sztarina, 1914,2.; Chwolson 1901: 116' p'

+/
4()
esetekdokumentumait alaposanisrnerd nyomoz6k, vizsg6l6k- f-elfjitisfhoz. Ekhor a ,,ztillott" 6let(i Tyerentyeva az Sldozar,
dpp e miatt a visszat6r6mot(vum miatt - eleve igyekeztekilyen FjoelorJerneljanov6desauyjinakadtaki magit, (ry folyamodvaa
tfpusf bizonyit6 vallomisokhozjutni. Ez tortdnt, egyebekkozott, cirhoz a zsid6k elleni vizsgilat feldjitdsacdljfb6l.'* Sikerrel isjirt,
Tiszaeszlirottis BaryJ6zsefvizsgil6bfr6 esetdben. rnert a cir 1825-benelrendeltea velizsivdrvddiigydnekfeltilvizs-
gilatit. Az 6j vizsgdlatsordn a koronatanri Tyerentyeva mfr 6gy
vallott, hogy szem6lyesenvett rdszt a kisfifi rituflis megryilkold-
Velizs,1823-18i5 sdhan.Nem ez az egyetlenesetaz djkori v6rvddesetekndl, amikor
a koronatanf * sajft bevallisa szerint * kiizelr6l l6tta z ritudlis
Emlitetttik L Sdndor pitens€t. Hatdkonyslgaa pipai bullSk6hoz gyilkossigot, mi tobb, maga is r6szt vett abban. Ez a mozzantt
m6rhet6, hiszen 1823-banVelizs virosdban titotte fel a fejdt a hihetdv6teszia bfntett kdpszeriileirdsdt,arnelyekoly mdrtdkben
vdrvdd.A tort6net, rnelyet SzernjonReznyik, dokumer:turnhite- hasonlitanakegymisra, hogy csakis tanulfs r:tinn ekaldtitottak
Iess€g(ireg6ny6b6lismerhetrink, L Sirrdor uralkodisa alatt kez- lchettek.
d6dott, 6s I. Mikl6s uralkodds6valvilt komollyi a megwic{olt A nyilvinval6an kdptelen cinellentmonddsokellen€re a
zsid6k sz6mira.72 velizsi hat6sigok tobb mint negyven zsid6t tart6zrattakle. A
1823 dprilisiban egy hiromdves fifigyernrek, Fjodor Jemel- vid tehit isrndtnem egy konkrdt szemdlyellen sz6lt,hanem az
janov hulldjira bukkantak. A holttesten szirrt sebekvoltak. Egy egdszvelizsi zsidd koz6ss6get6rintette.A zsid6ellenesv6rv6d-
Marija Tyerentyeva nev( iszikos prostituilt azt vallotta a vizsgdlat esetekbdlismert visszat616fontos szemdlyis keriilt nenrsokdra,
sordn,hogy a gyermeketelt(in6senapjfn l6tta, amint 6ppen egy egy kikeresztelkedettzsid6 k6p6ben, aki a v{d szdmira fbntos
zsid6 n6 vezette k6zen fogu". Bizony(t€kok hi{nyiban a velizsi vallomisokat tett, majd itadott a vizsgdl6bizottsfgnakegy hd-
bir6sig itadta az igyet a viryebszki korrninyz6sigi bir6sdgnak, ber k6ziratot, amely, 6llit6lag, a kereszt6nygyermekek ritudlis
amely, kivizsgdlvaaz igyet, besziintette a zsid6k elleni vddat. megol€s6nekszabdlyaittartalmazta.Errdl a,,bfindsf'k€ziratrdl
Tyerentyevdtpedig,,erkdlcstelen6letm6dja"miatt egyhlzi vezek- k6s6bb kideriilt, hogy a baromfik k6servdgdsdnakszabdlyair6l
l6sre itdlte. Ennek ellendre egy kis velizsi csapat, bizonyos sz6lt. 1830-ban az tigy 6tkeriilt a szendtuspolgiri 6s valldsi
Petriscsatanit6 6segy Azadkevics nevff vargavezet6sdveI tovib b ra tigyek osztdly6ra,rnelynek Mordvinov gr6f volt az elndke, A
jdrt kisfiirt a zsid6k
is kitartott amellett, hogy a szerencs€tlentil szen6tusi iigyosztily vizsgflta a rituilis gyilkoss6gr6l sz6l6,
ern6sztettdkel, ritudlis c6lb6l.Ebb6li rneggy6z6d6stiket er6sirete fdkdpp lengyel eredet(i szakirodahnat,s megdllapftotta,hogy a
Belorussziaf6korminyz6ja, Hovanszkij herceg6sSztrahov,helyi vdd megalapozatlan. Emellett azt is kiderftette,hogy Hovanszkij
vizsgil6bir6. Hovanszkij herceg,a k6s6"bbi vizsgilat sorin hatdro- korminyz5 az tigyben v6gzgtt tevdkenys6g6velmegsdrtette
zottan 6ll(toua a zsid6 rituilis gyilkossig gyakorlatit, mi tobb, L Sdndor1817-esrendeletdt.'
hirom konkr6t, korabeli,a kornyeken5ll(t6lagtort6nt eseretfel is
sorolt.t3Am a m"gas pirtfog6 segitsdger.nt *lt elegenddaz i\E1
dranta.St"enrpdtervir,1905.Hovanszkij lrerieg 1830.auguszrus27-6n levelet irr L
Mikl6srrak keresztdnyvdrt ontonak ki zsid6k rz dvszizadoksor{n kiikinboz6
"Sok
orszdgokban... rrrostis nyilvinvel6Isten al+arata
6s rneghozatikaz 6 itilet*," fulriv
2
Szem;onReznyik.4 rrafi:siudntid.Ford.:SebesKatrlirr.Bp., Interart,1990. N4ortlvirroviih: 495.p.
''' fulriv grafovMordvinoviih.t. 8. Szerrrpdrcrvir,1fr3,474476.pp. (. tovibtri- ' '' Arlriv Mordvinoviilr:482.p.
rkban:ArlrivMordvinovtih);Jrr. Geszszen:Iz iszhtii rituttl'niihproceszsztw.Wizxzktia 75
lu'l,iu Mordvirroviih:47047 L prt.

48 /o
hirtelen tdmeges m6reteketoltenek a,,megviligosoddsok"'-a
A szenitrrsivizsgalatsorenfbny d:riilt a velizsivizsgil6bizott-
visszaeml6kezisek, 6lland6kis6r6jelens6gea vdrvideseteknek'
sig elfogultsdgdra is, arra,hogy egv rnformilis bizottsig trrindent
A szenitusivizsg6lata velizsi nyomozisbarnhozzlnem drtdst
,rr*gl.ti"tett, hopl megtorje,s beismerdvallornisra birla a letar-
6sr6szrehajl6st Sllapltottmeg,80Ez azelfogult nyomozts' a zsid6k
t6ztatottzsid6kat-!"Aziigybena helysz(ne1l1yomaz(t,,,iuformilis
bfinoss6g6"nekmindenironval6bebizonyitilsilnakviglaism6tegl
bizottsdg"feje egyhelyi tanit6, Petriscsavolt, aki Azadkevicsvarga
is
segitetteaz atnr,'tgy illand 6air felbukkan6 motivu m a v6rvddtiryekndl'
6s a kihasznattratoTyereutyevasegitsdgdvel
Petriscsa tanit6 moz- 1835 janudrj 6b?lna szendtusdontdse v6get vetett a velizsi
elfogutt sztrahov vizsgll6bir6 munkijlt." szenf-
eljlrt Sztralr.ovhoz.M irrdcnt zsid6kk6iv6ri6jinak,amelyetnem mindegyiktik 6ltetril. A
gatt; Azadkevicset,aki rendszeresen hogy a ritu6lis gyilkoss6gvidja nem-
tusi dont6shangsrilyozta,
Ikovettek tehdt,hogy a zsid6k hiinossdg6tbebizorryitsf.k' eredm6ny6vel 6s az eredeti
csak az orvossiakdrt6i vizs[ilart
A vizsgdlata kon{r6t iiryon trhhnutat6kovetkezrn6nyekkelis
hogy a velizsi tiggyel pirhuzamosan felfrii- tandskodisokkal nern egyeztethet6ossze, de az "dp 6sszel
jirt. Az a
"{yi5 ^"volt, t;em".trA zsid6kat felment6 hatirozat megillap(totta,hogy
iottdka groattOitigyvizsgilatitt.Ezut6bbi eset6ben'6gy 6v mfrlva 6s tz el6it6let
vetetteel az fllamtanics a v{dat. A velizsi iigyn{l ehfiez 12 6vrc: ,,szornyiibiin vidjinak forrisa a rosszindulet
t. r rr 8 2
v o l t aK
volt sziiks€g.A rnisik jellegzeteslnozzanatrz arral69vidak nreg-
A szenitusnak a velizsi zsid6kat felment6 €s az 6ket tSgal-
jelen6seaz .;,gy kapcsin. igy a velizsi vizsgll6bizottsdg.Fjoclor j6vihagyta.
jemeljanov elidn6semellett foglalkozottegydb,a zsid6kellen tett rnaz6kat Szibdrifba sz6mfiz6itdlet6t I. Mikl6s cdr
Tette ezt :izzele meggy6z6d6ssel, hogy ez adottesetben a zsid6k
feljelentdsekkel : mint p6ld6ul szentsd ggyalSzls6s tenrplom fosz-
*1.1.r"r, irtatlanokria-k bizonyultak, dm bizonyosan l6teznek
togatis; k6t kereszt6ny kisfi(r lllit6lagos elem6szt6seMirka
otlan fanatikus zsid6 6s b{inos keresztdny szektik, amelyek
Aronszon velizsi h6z6ban;egy Dvorzecka nevff nemesasszorly
rn6giskeresztdnyekv6rdt haszndli6kritusaikhoz'Itt ism6t eg1''
megoldsea velizsi zsid6k 6ltal; egy, a velizsi jir6sban taldlhat6,
*z ,iikorb"r, tobb helytitt is el5fordu16, motivummal van dol-
zsiJ6k b6reltekocsmiban,k6t kereszt6nyleiny terhdreelkovetett
gurrl. A konkr6t rituilis ryilkossfg elkovet6sdvelvidolt konk-
rituilis gyilkossig ; ugyanezenjdrds egy rn{sik falujdban,kdt-k6t
fiA CJleany elemdszt6seritudlis c6lb61;illewe 6jabb i6t zsid6kat nern tallljik bfnosoknek, lm a ritullis gyilkoss6g
kereszt6-ny
dltalinos, zsicl6kelleni v6djit nyiwa hagyj6k.I. Mikl6s hasonl6
szerrtsdggyalSzis.'o
neggy6z6d6sdter6sitette egy hirom p6lddnyban k6sziilt m{i,
Ez e felsorolis is jelzi a v6rv6d ,jdrvinyszeriis6g6t",A Sztarij
*.if . zsid6 ritu6lis gyilkossigokkal foglalkozott' A konyv az
Multan-i eset kapcsanm6r rimutattunk egyfajtajellegzetesto- so-
jelesiil az emberek hirtelen,,megvilagosod6s 1- orosz beltigyminiszt6iium utas(tisfrakdsziilt 1844-ben.A
rnegpszich6zisra, 6s
iigy t6rs6g6ben elszaporodnak kiig elvesiettnek hitt konyvet a nagy orosz nyelv6sznek
ra","sarra, hory egy-eglj^hiresebb
,rir6rir6o^k, Dal'nak tulajdonitjik' Arra a kdrddsre'hogl hasz-
ez tntl6gfeljiientdsek." Ez a sajftos tomegpszich6zis,amikor

t{laltak
7('fuhivMordvinoviih: teket, fantasztikrrsboszorMnyhistdridkatdtalakftott fonn{ban val6sdgk6nt
pp.
493-494. (7785'1890)'Pp"1976'
antiszenitizmusMagyaronzdgot
7 f.l. ..;'Kubi,rr16,fud\t:Politikii
G.rrrr.rrt i. m.; fuhiv Mordvinoviih: 481.p' 96.o.
7s '80
fuhiv Mordt'inoviih: 470.P. Arhiv Mordvinoviih: 481-483.pp.
7, fel6i'ta a figyelmet,
3n12Ropirrt< (r tiszaeszlirivdrvitl alatt- K T.) tobb izbe' 81Arhiv Mordvinoviih: 488.
P.
A
hogy aki a tiszaeszl{riliozhasonl6esetetisrner,irisbanjelentsee szerkeszt&6grrek 82
Arl.rivMordvinoviih: 493-494'pp
f.lzaktatott hangrrlatban mindig olyanok,
akadtak akik r6gen hallott babouis tiirtdnc-

51
50
nilnak-eazsid6kkeresztdnyv6rt, azt felelte,hogy a vid alapjiul Minszk,1838 : i '"r' l
szo19616 kozv6leked6smegalepozott,amit rnegt6rt6nt.esetek6s
b irOIAgidokumentumok felsorolis 6val is igyekezettalltimasz- Az I. Sindor rendelet6reutal6 szen6tusihatfurozat ellenerea
tani.T i. Mikl6s c6rnak ennek kapcs6nazt fejtette ki, hogy: ',A mi v6rvdd6ld haglomfny maradtOroszorszdslan t916bb.rais,
{
felvil6gosult, emberszeret6 szilzadunk- mely btiszke torelmess6- kovetkez6ismert eseiMinszkben,illewe a kiizeli'boriszovkai
gdre, Jra, hogy szlmdzte a kinvallat6st, mdglyahaliJl 6s mi'den- jirls egyikfalujdbanzajlott1838-ban. Itt egyT."9" Szeleznyova
ftle vallfsi trld-tiz6st* a zsid6k elleni hasonl6vddakkalszemben o"nt: slokott ei otthonr6l leinyival, akit kds6bbmeg6lt'
"itroty
hiretlens6gettan6sit. I...1 A zsid6kattildoztdk, itt az ideje, hogy A minszki vizsg6latotvezet1 Verenko nyomoz6 erdfesz(t6s€nek
tesw6reinfk6, magunkkal egyenl6tk6 tegyiik 6ket' ["'] Mikoz- eredm6'yek6nia szokvdnyos, primitiv bilniigyb6l rituilis gyil-
ben 6szint6negyiitt drziink Izrael ndpinek szomorfi helyzetdvel, tettes,a verenk6iverzi6szerint,
koss6gvidja lett. A felt6telezett
t6lz6sbaestinkliajong6kk6vilunk 6stelesen elfeledkeztinkarr61, u, ,r*1on/r'egsz6ktet6je,egyOrka Szabunnevd zsid6volt' A
irogy .r""f sa3atiittlswdreinket 6ldozzuk fe1."s Itt tehiit ru I' rov6bbi,ryo*&du feltirta, hogya tettesval6jdbanaz{ldozat sajlt
MiIl6snak vai6szin6legkedveseszrndt,a zsid6kjogfosztottslgf- anyjavoli, s csaka rdmen6sVerenko hat6siravallott a ritudlis
87 16,szimp-
16l, a zsid6 ritudlis gyitkossfg vidjdval ideologizilta meg Dal'' v6iiozatnakmegfelel6en. ltt is felbukkanegyvisszatd
Ezzel azdrvel6sselnem volt egyedtil az 1840-es6vekben.A clr egy t'matikus vdrvidmotivum:a t6nyekkelmakacsulnem tdr6d6,a
szkripiciin nev6 tanScsad6ja, aki a nem kereszt6nyvallisok szak- v6rvdclban makacsulhiv6, ambici6zusvizsgil6biztos.Tiszaesz-
6rt6j6nek szfm(tott, szint6n hasonl6gondolatokatvetett pap(rra. 16rt6lMinszken5t sok:sokhelyentaldlkozhattunk hasonl6nyo*
M6ve k6s6bbt 19. szlzadmasodik fel6nekoroszorszdgiantisze* moz6kkal,vizsgdl6b(r6kkal'
rnita v€rv'dirodalmdnak kozvetlen forris6v6 v6lt. 1844-benmu-
tattabe avonatkoz6,lengyeleredetfim6v6t I. Mikl6snak,,Adatok
keresztdnyekzsid6k lltali rnegoldsdr6lv6rv6tel c6ljib6l" c(m- 1852*1860
Szaratov,
mel,rs Termdszetesen ,z 6ltalam epologetikusnaknevezettv6r-
vadirodalmatis megtermekenyitettea velizsivdrvid. A velizsi iigy 1852*1860 kijzottzajlotta szaratovi vdrv'diigy.A t6makutat6jS-
lezSrislt kovet6 misodik 6vben jelent meg az orosz vilnSban, nak azdrt kiilondsen fontos r szaratovivdrv{deset,mert az adott
el6szor h6ber nyelven, a zsid6 rituilis gyilkossigot tagad6 egyik esetkozvetlenel6zm6nye David chwolson, kivil6 szentP$terv{ri
. ,,. 8t'
alapmu ls.
orientalistaa tirgl'r61irott m{iv6nek,amely a kilnyWfrnyiv6rv6d-
irodalom rn6igli gkivdl5buika.A konyvkeletkez6sdnekk6rvetlen
.16",'6,ry. uJ*'oii, hogy a szaratoviv6rvidiigykirobbanisautdn'
s ewejarni lrrisztianszkih mladencev i egyktliinlegesbizott-
1Orr, V, I.] Roziiszkanie o trbienii xz araszfeltiryminisztdrium al6rendelve,
laovi ih. Napecsatano po prikazrr g. Minisztra V'rrtren'ti6 Del. A
rrpotretlenii
pp' sirgot6ll(tottJf fet, Alekszandr I{arlovics Girs_2,vezet6s€vel.
Szentp6tervdr, l&f4' Id.: Kttz'tnin:278-279'
Ea biiotts,igfeladataazvolt, hogytud6s vizsgdljfk
tagiai it a szaratovi
Krrz'min:281.P.
8t irt"ipi.ti", Siedaqa ob ubijsauee,riani hrisztiaudlja dobilwnija&rovi'Sze't-
pp'
vadlottaftol elkobzottiratokat6skonyveket,h4thaterheldbizo-
Ddterv&.1ti44;id.: Chwolion 1901:116-133'pp'i Barou 19W:2&29'
"--1di.drroi.,n, [. B.: (Naught ofBlood). Trensl. by toewg, L. Lo'dou, nyit6kot rartalmaznaka ritu'lis glilkossdg6ltal6nosgyakorlatira
!fuDonir
irodalot'
1841.iA lr€ber eredetiVitna, tgf7.1 levinsolurnak a v€rvfdat a rebbikru
lett, lrogy a mfilr szfzad go-as6veiben rndg
_r_p:n"-r*r"ro konyve olyan ndpszerii n7
Triu,rrrt 25G-252'pp.
ndmetiil & orosarl is kiedtfk

53
52

|h!*..t}Fh,.isqffil:.r|]'.].{n..i,if','i..l::/.'|,,J,;i i , .i i l "'r I
. 't' . | ,. .,,1 ..4
; ,':r .::'ii' :';'jlr:;!
| | l t - , ". '.:

az egyik Szarrtovbanszolgil6 zsid6katondra'De e "megvil6goso-


n6rve.uglanezen tud6soknakarra a k6rd6sreis feleletetkellett JAri"g,, m6r a helyszinre.ikezett egy Szentp€tervirr6lkinevezett,
alnink, #gy hasznilnak e a zsid6k dltaldban,vagy valamelyik velizsi
ttiio"nt.g., vizsgalObirO.Ez t Durnovo nevf szemdly'
szektljuk kiieszteny vdrt' E tud6s bizottsdgnakvolt tagja ?.*Itd tiitte e brz,a'
i<oI I6gdj?ho z haionl6an, makacsr6men6ss6ggeI gydj
Chwjlson szentpdtervdriorientalista- kikeresztelkedettzsid6 -, a v6rvfclho z. Ez a meggy6z6d6ses v6rv6dhiv6 ezt
aki kutatfsainak eredmdnydt konyv alakbanadta ki'88 "yiic[.if." ovezetbe tartoz6
megel6z6ena birodalornnaka zsid6letelepeddsi
1852-ben,szaratovbank6t orosz kisfifi kortilmetelt hullijlra .,reg".inszolg5lt.Munkija sordn az ebb6l a korszak6b6lsz6rmez6
bukkantak.Az a kortilm6ny, hogy a meggyilkolt oroszgyermeke- " iz6rakoztattaa helyi notabilit6st.Akdrd6s
a ,u3*aar".[dot6kkal
ket kortilmetdltdk, mir onmagdbanis elegenddnekbizorryult 'igezi
szaklrt6jek€nt vezette a vizsgdlatot' Minden erej6vel
azon
ritu6lis gyilkossdgvfdjdhoz. Annak ellen6re, hogy a viddken 6s- zsid.6kra'
.ilr, hogy. riiudlis gyilkossfgv6dj6t rdbizonyftsa a helyi
a
honos iiohamedin tatdrok 61tek,egydrtelm(lnektiint' hogy 6t' p|ldaul
ovezetdn kiviil Ebbdli igy.t.r.t" ,r6h" .t**tt6gttt6-gbe csapott ^z
tettesekcsakis,az egy6bk6nta zsid6k leteleped6si " M6g a S-za-
orrr., lielyi zsid6t szigord megfigyel6s,al6 vette'
dl6, helyi zsid6k lehettek. kertiltdk el
ratovon 6*.|lttz6zsid6ka'tis magael6 citaltatta,s nem
A Volga melletti Szaratovigen tdvol volt a zsid6k szimSra
-figyelmdt a kikeresztelkedettzsid6k sem'
enged6lyelettleteleped6siovezet keleti hatdrlt6l. A zsid6k Sza- ''Ebb.r, a hangulatban,termdszetesen, dnkdntestanrik is akad-
rativba iegfdk6pp mint katonik keri.ilhettek, akiket gyer'rekko- eml6-
tak, akik fantauziikusnilfantasztikusabbr6szletekrevdltek
rukban, rigynevezettkantonistak6nt ;zakitottak el a nyugati kor- taldlhatunk kozttik
kezni.Jellemz6 m onk|ntestan6k osszet6tele:
m6nyz6s6lokban6ld csalidjukt6l6s koz'ss6gtikt6l.A 19. szizad csavarg6kat, s egydb marginilis {igur6kat'
heiy6rs6giprostitu6ltat,
kozep6n*ktiu er obsitoskatondkalkrtt'k a leteleped6siovezeten foglalkozisf (hely6rsdgi {ryok) tanfr6l is
n, .gy.ti." tisztess6ges
kivtii CIAoroszorszdgi zsid6sigt6lnyonr6 rdsz6t.n'Azoroszpoli- alkoholista kirryls' V€91i1
hr*"i kideriilt, hog; gy*nge idegzetii,
tika nem igyekezettir6szakkal megt6ritenia kantonistagyereke- t*{t"ia, aki eskii alatt vallotta, hogy
is egy katon" l.r"
ket, igy drizhett6kmeg e Szaratovbakeriilt katonlk zsid6slgukat, ".niJi.g{6UU benniik' egy
lltti'a gyilkossigokat,mi tobb, maga is rdszt vett
fenn imahizat. Ezeketa zsid6
ryakJiolliatt6k vallisukat,tarthattak zsid6 lakis6n. Erdekesm6don,
Ja'kel fiskevicsir nev(i, helyb6li
Ltonfkat vddoltdkmeg a gyilkossig elkovet6s6vel' '.rgy"rr.r,
a bfintettet az emlitett irnok a zsid6 imahdzbanlftta" '
Az els6kihallgatison gyandjlt fo gilmezttmeg azegyik kapcsol6dott be az iigybe kdt
^a, "rta Duruovo mellett kozvetleniil
ildozatapia.o'Ezta gyanrita nyomoz6kt6nyk6ntkezelt6k,6sennek
szentpdtervlri hivatainok' Egyikiik, ip,randi, szektfs k6rd€sek
i a
rnegfelel6enl6ttak nigyszabisrimunkijukhoz' Mint oly gyakran'itt
szak6it6j6nekszim(tott, mi[ a misik, Szkripictin'-azsid6ellenes
is ely nsgyermekvaliom6salett a vid fd pill6re.Jeller-nz6m6don, vitiz-
v6r-v6diior,inaklegnagyobb,tud6s" propagll6javolt, akivel
t"f'" vizsgelatel6rehaladtivalvall majd egr6rtelmiien a kis taurlr p6terv6ri orientalista, David
va irra nleg a ilkeiesztelkeclett
csak
chwolson i r-nir icl6zettkonyv6t, Liprandi 6s Szkripictin
tehit nem
ffi
L. Chwolsoni. m. 1853 lprilisiban kapcsol6dtakbe az tiry vizsg{latilba'
8e
Ernelletttermdszetesen szCmosrn6djavolt an.alq 5ogy,a renc{elkezdsek elle.d- kotl1etdtevdkenysdgiikhoz a szaratovivdrvid kirobb anisa'''
egy r6sze
re, a letelepeddsidvezetenkfvtilre keriiljenek zsid6k oroszorsz{gban.Ezek
6lve.az
,o*6nn.L 6, rendeletekkii{szCsavolt, rn{s rdsziikpedig,Dtrbrrovszavaival
^
oroszalkotm{ny,e kornrpci6kihaszndlSs{b6l fakadt.Dubrrov19211.,67.p. Errrrekaz
kfvtilre, s ez€rtismerhe- 1881'4'' 163-178 (a
,.ffoot*lnytt f.; itflr, k tiilr"k rsiddk a letelepeddsiovezeten '1 lt.r.rrrrorr, P. Ja.:Escse
Voszhotl'
o SzaratovszkornDele'
itinkq)ztid6.ll.nes v€rvCdaket Oroszorszdgbels6viddkei16lis' tovibbiakban:Levenszorr 1881),
Trivtsz: 255.p.
55
54
:,,
I
i
t
!
V6giil, bfr sok6ra,Szaratovbanis fEny dertilt az igazsfrgra'.
Az ldtott szabadslgotadott az orosz kozponti kormdnyz6sfgok
esetmdgdtt, a Kelet*Eur6pdbanrndr-m6r szokisosprimitiv, bru- 6rlkorrn6nyzatai,t zemszfvdk szimdra.A hatalmasm6retf fel-
tilis, csalidi bdniigy 6llt. A teftesaz ildozatok rokona volt, aki az szabadit6mozgalom nem 6rintettekollektiven az orosz zsid6-
{ldozatokkori.ilmetdlds6vel tudatosanigyekezetta zsid6kraterelni sigcrt.Il6r az (tgynevezettPahlen-bizottsig vizsgllta a zsid6kat
a gyan6t. 6r:int6,kozel 650 korl6toz6 rendelkezdsds torvdny enyhit4sd-
A szaratoviesetb6lDurnovo szem6lyea leg6rdekesebb, a maga nek, esetlegeseltorl6sdneklehet6s6g6t,Sm dont6saz tigyben a
makacsiryekezet6vel,hogy egy, rem6nyeiszerint nagyvisszhan* reformcdr uralkodisaalatt,nem tr:rtdnt.A bizottsfgjelentdsdt,
got kivilt6, tiryon kereszttil leplezzele a zsid6k gonoszsigdt.R6la amely konkr6-tliberalizdl6,ntdzked6seket javasolt,III. Sindor
m6g csakannyit, hogy forrfsunk tan0sdgaszerint,az oroszorszigi cir elvetette.es
szektik szak6rt6jeis volt egy szern6lyben.Ez is azt a felt6telezdse- Az orosz illar,r legnagyobbmodernizdci6skis6rlet6benem
met er6siti,horyOroszorszdgbana zsid6k6sa szektisok,valamint vonta be a zsid6kat,politikijiban pedig egy sokmilli6s kisebbsdg
az 6hitfiek kdrddsesok szempontb6lhasonl6megft6l6sali esett. ernancipdci6j 6t 6s igy asszimildci6jitviltozatlanul akaddlyozta.A
Szaratovban€s kdrnydkdn, a vizsgdlatsorin 15 anal6g vdd megnovekedettszabads6ggal csakazoroszzsid66rtelmis€gtudort
keletkezett.Kdziiliik a leg6rdekesebb szerz6jeegy,a dologhizban 6lni, 6jsdgok,foly6iratok 6s egyesiiletekalapit4s6val, Am ugyan-
fogva tartott n6 volt. Neki nyolc 6wel az lltala bejelenrett eset ezzela,szabadsiggal azantiszemitik is 6ltek,IL Sdndoruralkodisa
utdn timadt,, meryiligos oddsa", 6ppen a szaratoviv6rv6dti gy vizs- alatt rragyszimban jelentek meg altiszemita, egyebekmellett a
gilatakor. Tiz 6vevolt mdg ekkor hdtra birntet6s6b6l,s val6szinii- zsid6 vdrvidat is tirgyal6 konyvek."*A Szararovotkdvetd legk6-
leg igy remdlte btintet6se elengedds6t.Nem tudhatta. hogy a zeiebbiv6rvddesetis a felszabadit6cir uralkod6saalatt esett.
birodalomban mir k6sziiltek a nagy refonnok, egy emberibb
Oroszorszig. Bejelentdsdthamar kivizsgiltik, amidrt is itdlet6t
,,hilib6l" szimrizet6ssels6lyosb(tottik.e2 Kiltaiszi, 7878
A szaratovizsid6ellenesv6rvddiigyszerencs6s kimenetel6hez
sziiks6gvolt arra is, hory a kozponti dllamhatalomnem er6'ltette
A szaratoviutin mintegy k€t 6vtizedignincs tudomisunk orosz-
a ritutlis gyilkossdgverzi6jit, s nem avatkozottbe a vizsgilatba oly
orszigi v6rv6desetekr6l.1878-banimmiron Grfzidban iitdtte fel
m6rt6kben, mint a Beilisz-iigyben tette hawan 6wel k6s6'bb.
a fej6t a sziirnyfi vdd. A kutaisziesetk6ntszimon tartott tigyrdl is
Emlftetttik, hogy zz orosz birodalom 6let6ben a szaratovi
eiruondhat6,hogy a megvidolt zsid6katvdgtil felmentettea b{r6-
v6rv6diigyvdgefel6 6j, szabadabb korszakkezd6dott.A II. Sd.ndor
sdg. Annak ellen6re lett ery kisliny eltfindsdb6l ds hal6lib6l
uralkodfsival bekoszontd orosz reformkor, a ,,nagy reformok
bir6sigi tipry,hogy mir az iigy legelejdn,az elsd halottszemle
kora" felszabaditotta*jogilag * az orosz parasztokat,koribban
hrtirozottan kizirta a bfincselekm6nylehet6s6g6t. Ettdl {iiggetle-
pdlditlan szabadsdgot biztositott az €rtelmis6gnek* egyebekko-
niil: rz ambici6zus helyi hat6sdgoknag'yszabds6 biintigyet igye-
zott t sajt6szabadsdg kisz6les(t6sdvel. Reformok eg6sz sorival
kcztek szerveznia hrtsuitkorszerencs6tleniil jdrt kisleny isetebOl.
civilizilta az elmaradott tirsadahnat. Enyhitette 6s humanizillta,a,
Kutaiszibanis er6sebbvolt a zsidSkbfinoss6g6tilletden a hit 6s a
katonai szolgilatot, megteremtetteaz eskudtbir6sdgot6s sosem

.
%Tri*uz, 25L262,pp,i kveruzon 1881;
Gesszen,
Jrrlij:Isztorijaevrejszkogo '3 Dubrror, 1921:70-77.pp.
narodrv Rosszii. uu
T. 2. Leiningrid,1977,137.
p, Rorn,t1987:39*42.pp.

56 57
rnegry6z,6dds,mint a makacs t6nyek. Ezzel a motivurnmal a tel6sekmiatt azt m6jus 16-6n megisrn6teltdk.Ekkor ismdtelten
v6rvddesbtekndl rnindig tal6lkozhatunk.ts kiztrtdk a gyilkossiglehetdsdg6t.*'Mindezekellen6rea feltdtele-
' 1878.dprilis4-6n trSntel otthonib6l a hf romdvesSzarraJoszi- zds, hogy a szerencsdtlentil j6rt kislinyt a zsid6k em6sztett6kel,
fovne Modebadze'a Pereviszinev(i faluban ldv6 sztildi hi'zb6l. makacsul tartotta magit a helyiek kdpzelet6ben.Pereviszifalu
Holttest6t dprilis 6-dn, egy kdt 6s {bl versztinyira l6v6 mez6n tanit6ja, Filimon Mikadze tandvallomdsasokat eldrult err6l a
taldltik meg. A halottszemlehatdrozottankiz6rta az erdszakos kozhangulati6l. Fontos tand, mert jelen volt a halottszeml6n6l
haldllehetdsdgdt, A helyiekmeggy6z6ddse .szerinr,ennekellen6re, Sprilis 6-in, ahol is mint onk6ntesirnok mfikddott kdere: ,,Be-
a holttesten talflt sebek egydrtelm(iena zsid6k iltal elkovetett sz6lt6k,hogy a zsid6kk{noztdkhalilra, s 6n elmenremmegndzni:
ritudlis gyilkoss6grautaltak. A holttest boncoldsakoraz orvos- val6banhaldlralett-e kinozva.Megvizsgiltam (m6rmint a holttes-
szek6rt6vlzbefulladdstdllapitottmeg a halil okakdnt,a testenl6v6 tet - K. T.), semmit sem taliltam, s mindannyian mondtuk (a
sebekrdlpedig azt nyilatkozta,hogy azok a hal6l utdn keletkez- jelenl6vdk"; K. T.), hogy feleslegesenkenik a biint a szeg6ny
tek.* A vizsgdlatszerint a kislSnyrigy fulladt meg, hogy miurin -
zsid(rkra."l'*)
eltdvedta mezdn 6selflradt, lefekudt aludni egy rndlyecl€sbe , s az Mikadze tanit6 teh1,taz tigy legelej6n meggylz1dott arr6l,
6jszakainagyzdporteljesenellepteaztvizzel,mikozbena gyenrrek hogy a zsid6k elleni konkrdt vddak,amelyekmir szintea holttest
aludt, A ktizvdlem6nyennek ellendrezsid6k dltal elkovetertriru- feltal6lis{nakpillanatdban rnegfogalmaz6dtak a falusiakban,min-
dlisgyilkossigotfelt6telezett,s ezenmeggy6z6d6sdben mindenki den alapot n6lkriloznek. Erre utalnak Mikadze szavai.Ennek
megingathatatlannak bizonyult. ellen€rea rerrddrivizsgilat sordna bevallotttapasztalataival telje-
A megvfdolt zsid6k ugyanis,szerencs6tlensdgtikre, 6ppen a senellent6tesdrtelmii.vallomdst tett, amellyel6pp a zsid6kelleni
kornydkenbukkantakfel, rfaddsulvisdrra igyekeztekegy zsikkal, v{dat er6sitette rneg.l(}rA bir6sdg dltal feitett k6rd6sre,hogy a
amelyben 616libdkat, mfs verzi6 szerinr kecsk6tszillitottak.eTA rend6ri vizsgllat sorin mi6* vallott mdsk6pp,igy felelt: ,,Val6ban,
zsikot cipel6 zsid6k kdpe rnegmozgartaa korny6k lakosainak akkor fgy vallottam. t, . .l A ndp nagyonzaklatottvolt, megtdmad-
{antdzi6jit. A nyomozis sorin egyre tobben lStni v6lt6k a zslkor tiik a z^sid6kat,megverrdk6s kiraboltdk 6tet.,'Ebben a pogrom-
cipeld gyanfs zsid6kat,mi tobb, egyesekhallottdk is a zsikb6i a hangulatbanMikadze jogosan gondolhatta;hogy ,,aki nem vall
segits6g6rt6s sziilei utdn kidlt6 gyermeket.e8 Ezeket a hihetetlen elleniik, szint6n kapni fog". A bfr6sigon azonbana fenyeget6sek
,,megviligosoddsokat" a renddri kihallgatfsok, illewe a vizsgdlatot daclra * eskii alatt 6s Isten el6tt - az eredeti meggry6z6d6s6nek
vezet6 Nahumov nyomozd r6men6s tevdkenys6geeredrn6ny6- megfelel6envallott.102
nek tudhaqiukbe. Az els6, az erdszakoshaldl lehetds6g6tkiz6r6, A tdrgyaldsontobbszor elhangzott,hogy az eg6szvid6k olyan
orvosi vizsgilat eredrrrdnydnek ellenkez6j€r6l libra kapott hiresz- izgatottvolt, hogy ,,havalaki csakegy sz6t is sz6l a zsid6k 6rdek6-
ben, azt azonnalnregolik,vagy megdgetik."103 A tirgyalis jegyz6-
konyv6b6l kidertil, hogy ebben a felfokozott tomeghangulitban
"5 Pol'niii szturograJiauzkij otcset
po delu o polixsetryii i tunerscserrettyii
etmjanti
kreszt'janszkaj szdrrk Modebadzaszentpetervir, 1879(a tovlbbiakban:p,llr;i
da,otslei
sz tu r,ogr
aJirx szk rj).
'" Pol'rriijsztenograficseszh.tj:218^220.
pp.; uol 272-2b1,pp.; rro:367-368.pp. ,t' Pol'nir;szterrografi
cseszkij:
3-6. pp.
"'" Pol'niij sztenograficseszkij:
203.p.
" Pol'niij sztenograficseszkij: 136-137.pp. "' Pol'niij sztenografi
'"Pol'niij sztenograficseszkij: cseszkij:
208-209.pp.
102-103.pr . 113.p,,124-127.pp., 127*123.pp., "'" Pol'niii szterrograficseszkij:
209.p.
133-134. pp.,139.p., 143.p. "" Pol'rrirjszteuografi
cseszlr.lj
217. p.

5B
59
a tanfk ilyen,Ahumove16tti,egybntetfmegvildgosodisa. Beszd*
egyid6 utin mindenki hitt 6shinni akarta megrdgalmazottzsid6k j
rlf.hzurelk6pzelhetetlentilzavarosnak tleveztea vizsgdtatiegyz6-
bfnoss6g6ben,a rituilis gyilkossdgban.Nem csodateh6t, hogy Indokul xzt,hozte
konyvet, 6rn a zsid6kelleni vidat fenntartotta.
kerillt olyan tanf is, aki hallottaegyfdlkegyelm( zsid6egy6rtelm(i hanemazsid6k
fel,hogy,,mit6lmfst6l haltvolna meg" az fldozat,
beismer6snekhat6 elsz6l6sdtarr6l, miszerint: ,,ami hitrlnk meg* a ritudlis
gonoszslgamiatt?A vidbesz6dvdgdn, mivel ryilkossig
k(nozta a ti hiteteket".l(HDe akadt olyan tanf is, aki e.gyzsid6 ellendre,bizonyitott-
i6nyeta vizsgilaturindenalakihi6nyossfga
gyermekneka vddlottakatterheld elsz6iis6raeml6kezett."'" A rlra-
nak tartotta,a vidlottakra s61yos,hatt6l tiz 6vigterjeddb$rton-
gukat 6llit6lag elsz6l6 zsid6 gyerekek motivuma is illand6nak
biintetdst k6rt.11')
tiinik a vdrvddeseteksorin, igy perszefelbukkant a kutaiszi v6r-
Alekszandrovtigyv6dv6d6besz6ddben tobb drdekesrnozzt'
vfdiigyben is.
natrautalt.6rvel6sekbzdppontjfbaa t6nyekkelnem tordd6,elfo*
A viddken, mint az a t6rryal6s jegyz6konyv6b6l kiderirlt, az
gult reuc{6ri,iigy6szivizsgilatotSllitotta.R6mutatott,hogyhihe-
eset idej6n nagyon is 616volt a zsid6ellenesvdrvid hiedelme.
tetlenenergiSkat fektettekegyolyaniigybe,amelybdlerydrtel*
Kup ernyik v6dd rf k6rd ezett a szerencs€tleniilj irt kisl6ny apjir a,
mfen hidnyzott bilncselekmdny.
a Igy p6ld6ulhfromszor ex-
hogy mib6l gondolta, hogy a zsid6k voltak a tettesek. er6szakoshal6l nyomira
humdltdk a holttestet, csakhogy
,,- Hallottam, hogy miskor is megtortdnt, hogy a zsid6k gyer' azok 6nellent-
bukkanjanak.A vid tanriinakvallorn{saival,
mekeketraboltakel.
monddiaivalc6foltaa zsid6k6ltal elkovetettgyermekrabl6s
- Hallott-e valamit a szurlmai iigyr6l? (Ez egy kaukizusi 11
vi dj i t.l
vdrvfd volt, amely megmaradtvddnak.)rt'o
Felvizoltaazta folyamatot,ami egyhiedelemtdl,egyrdmhir-
- Hallottam.
t6l abir6s6git'rgyal6igvezeten6ry, hogya r6mhfrb6lkeletkezett
- Mi€rt rabolnak gyerekeket [a zsid6k]? lelt a rend6rok-
virl napr6lnapri n6tt iziital,hogy azvisszhangra
- Mondjilq hogy kinozzik 6ket, de hogy nri c6lb6l, nem n. Kiilbn kiemelteAhumov
ben6s aztigy6szi vizsgdlatotvezetdkbe
tudom."1t'7
nyornoz6tevdkenys6g6t, aki harmadszoris exhumfltattaa gyere-
A vdd egy mdsik tanfja ugyanerreazt felelte: ,,Az eg6szvil6g
ket, felirjiwz ezzela bfincselekm6nyhi6ny6banelejtettv{dat, 6s
erre n feltev6srejutott. [...] Besz6[t6k,hogy kell nekik a v6r.""'o dr. Berno,
aki nem hagytamagit meggydzniaz orvosszakdrtd,
Mikadze tanit6 vallomds{nak megviltoztatlsa nem egyedije- a szokatlanul nagy
iltal, s a tobbszdreltemetetthulla,s6padtsfgdt"
lensdgeez iigynek. Mdgaz iigy6szvidbesz6d6b6l is kitetszik, hogy
rndrt 6k(i vdrvesztes6ggeI maryardzta."' Az orvosszak6rt6meg6i-
a vdd alapjlt k6pez6tanfvallomisokAhumov nyomoz6 rdmen6s mellett, hogy az
lapitisai ellen6rekitartott azon meggydzdddse
tevdkenys6gdnek eredm6nyekdnt keletkeztek."^' Gyan(ts ugyanis E t6rgyf nyomozdse szinte
6liozatnak,ritu6lis cdllalvdr6t vsn6k.
ciak arra vonatkozort,hogy vajon milyen konkr$t ritus'szerint
lll not'"t1|sztenograficseszkij:
235.p.
24L243' pp.
tort6nt a bfntdny.ll' Ahumov, amint a tdrgyalisonkidertilt, is-
']' Pol'ntli sztenograficseszkJj:
1ffi
1850nyar{njltsz6dott a szurfinaivdrvldiigy, rnelybeuavddalapj{t-jellegzetes 1-nertea lengyel szirmazfusfi, orosz antiszemitav6rv6dszak6rt6'
m6don - zsid6 gyermekekvallom6saikepeztSk'Az iigyr6l, elfogultan ugyaD,de
r€szletesen besz{molLjutosztaruzkij.Ljtrtosztarxzkij,Hippolt: Qb rtpotreblenii eutriutni
eweiszh'ak
ab ohrcsentiah
hrisztiatszhojkroui illja religiazniihcebj, u szlazi sz t,oProszottt I l{i Pol'nirj sztenograficseszkijr
3 12-319.pp.
hisztiawztuouoobsr*.2.izd., Szentpdtervdr,1880'Il" 274-311.pp. I I I Pol'nirjsztetrografi : 333-340.pp.
cseszkij
tfl 24. p. t I: i'ol' nirj sztenogralicseszkij:
eot'utii sztenograficseszkij: 340-3a3.pp.
Pol'nii.|sztenograficseszhj: 41-43.pp. I Ii : 367-368.pp.
'uo lrol'rriii sztenogralicscszkij
lu' Pol'niil szterrogrificseszhj:3 12.p.

ol
60

'':" .-.lr:ir::'tr:lii
fl;
r. 3 1{'-.i * '^'- -.'
!, .:i",lii,r'",'iif,i'!tritif#i,q.r6rme|*e*':r'wr" '
,'i : .. lt:r:". , . l .l t. ' ,: , ,i::: .1i;,:.f..;:i;jll, .:;ili:r

t6it egyfajta ,,virushordoz6kk6nt" hatSrozhatjukmeg' Perszea


Liutosztanszkij, Hippolit 1876-banmegielent'a zsid6 ritullis
kdnyv&'l14 .. v6ruii',,virusinek" terjed6senem egyirdnyfr'
irf.ttagoLtoit'ofo, 1",gy:1a.21,,,,,,,,,,,,,,-tols6
f ..1 - Akutaiszi p",t'eaA'ttgyu6clj6nek6haj1!ogv.t"
A vddelem- 6s ez is je[1emz6az djkori vdrvidperekre v61tval6ra' A szizadfordul6 6s
e tirgybantettItgil- v6rv6dirry Oroszorsz6gfiat,itt'o
isvekezett t6telesen clfolni Ljutosztanszkij ugyanis meglehet6sen gazdag vdrvddese-
,orravettea szlzadh{resebb oroszorszigi v6r- sziztdeliO-*totttaS
ffi#,;.ll*n
pros- tekben. ngerz vcrvidi?tv#yrOl besldlhettink ebben az id6ben'
tipikus kulcsszerepl6it,mint p6lddul- a
;iJ;;.;.i".k -velizsi Dubosszdri(Kisinyov
kikeresztelkedettzsid 6kat stb' Vdgirlretn6- Az ismert esetekhelisz(nei a mlr emlitett
titudltTyerenryevit, a Szmolenszkvoltak'
perleszaz utols6 ilyen jellegii trgy mellett), f ereirszUvlZaleszkij,VilT, Kijev'
nydtfejezteki, hogya kutaiszi "
tehdta birodalomnyugativid6kei"
oroirb(16sdgok annaleseiben'''"
^i A b{r6sdgimircius 5-6n kezd6dtitttlrgyalls uJo-ls6lapjan' Aztezillitdsunkat,"miszerintavdrvddesetekkirobbanlsa6sa
a tort6nel-
megvidolt zsid6kat iblmen- nagypolitika kozott nem felt6tlenaz ijsszefiigg6s'a;zza,l
m6rcius13'{n k€t6ris tirgyaldsutdna zsid6kkal szetnben a
U("0"'ek a gyermek elrablSsiban'l16 nri t6nnyel illusztrilhatjuk, hory ^z.arosz
tette,mivelnemtalilta SkIi politikdjtt folytat6
jogkorldtozis, a szigori'At et diszkriminici6
Hamostazeddigemlftettzsid6ellenesv6rvidesetekett6rk6p.
ugyanis'ho$.y.": lll.SdndoruralkodSsaalattnen-rjegyeztekfelzsid6ellenesv6rvld.
,. i4"olttnnk, 6rdefesk6petkapn6nk'.Liurink pert. Ez mfr csakaz6rtis feltiinri' mivel egles
v€lekeddsekszerint
6s hjabb
id6 mflisdval;egyrekeletebbrekediln6nekaz trja.bb c6ljaazvolt'
Az dszaknyugati Grodn6b6l Szaratovon a III. S6ndoralattihivatalosoroszorszdgizsid6politika
vdwddesetek he$sz{nei. tegy6kszlmukra az6letetOroszorszigban'
vonalunk'Hasonl6nyugat-ke- hogy elviselhetetlenn6
1t Kutaisziigvezetnek6pzeletbeli dontdshoz6k a zsid6k
mentdnis.Az E c61b6l tnintegy ,ti-*iialtEtt. ^az orosz
i.,i *"rf"ffr6z6dndnal a kdz€pkoriv6rv'desetek M6gis' 6rdekes m6don' III' Stn-
A 72' szlzad kivindorldsit a f,irodalc'mb6l'lrt
.1tA p""t ez angliaiNorwichi, a 12'.sziza'db6l'
fokozatosanjelennekmegav6rvidese- dorb66vtizedesuralkodisaalatt*mintmf,remlitettiik*szinte
veegtdla L4.szhiadetej6ig v6rvidesetet'Az egyetlenjelent6s
N6metorszigban' Spanyol- nem isjegleztek fel zsid6elletres
t"f"il.rlo p""i.r. Et*.iaorszigban, volt. Ez a k6riilm6ny,
t.I4-I5. sziza' vdrvediei'a sztarij Multan-i votjdkok esete
ds lt6li6ban.Kiiz6p-Kelet-Eur6pdba Y hagyomdnynak'
tart6 6 gy t(inik, nc*itdpp ellentmo ni a.zsid6tort6neti
dokbin jelenik meg a v6rvfd, Ez az id6vel keleti irlnyba
"rrragUt"
vdrvddirodalom terjed€sdnek is 6s6ltal6ban"ro,o"tort6nelemr6lalkotottkozhelyeinknek'
f.Jpr.f.,frfi vonalJ antijudaista
a Kelet-Eur6pa meg- Anr(gteh6tazsicl6fal6h(r6ben6116III.Sdndoruralkod6saalatt
Jelensorokizerzdjenem hisz ,ren-r3egleztek fel v6rvddesetet'addig ut6dja' az utols6 orosz
cir'
"r'6wonr1".
t cr"u fejlddzs6r6l sz6l6 elmdletekben.Ajelens€get inklbb_6rtel- Na-
a v6rvddperek'
jirvdnymetaforljinak lI. Mikl6s, orrikodi'et szinte v6gigk{s6rt6k
*."ft.tji:'t e modernantiszemita-irodalom bir6sig el6' 6s m6g tdbb alkalommal
s {6k6pprz adott-e.setek pXronsok v6rvfclesetkertilt
segtts6i6vel. Ha av6rvidakat(azeseteket,
anal6g vet6dottfel,lokilisszinten,azsid6ritudlisgyilkossfgvidja'Ahogy
ifrr.,6U.r, megfigyelt,,megviligosoddsokat"' "1d*'0
jarvanyszerfsdgrdl beszClhttrink' Nos' ha ezt felt6te- ,aLengyelKir6lys6gutols66vtizedeit'-lB'szizedvdg6n'figya:z
vizsg6ljuk, eg6szhull'ma kis6rte.
annak terjesz- , oroszbirodalom hinyatlisit isv6rvidesetek
f.r"i az antij;daistav6rvidirodalmat' feldllitani' de
"ffogndjuk, , N;;, l.nrr" ..|"ttn'egttt kozott er6s korrellci6t
il ;;;;;gy;, alialanosi,its6g.rzete 6s a soseml'tott m6rt6kben
114pol,nii.i,rt"oograficseszkij:386.p. flellemz6 rn6donLjutosztarrzkij konyvdvel
( szernbenChwolson kbnyv€thasznlltaa v6delem')
il 117B.rott 1987:62'
115Pol'tttiisztenografi P.
I 386'p'
cseszkij: r18Brro,t 1987:47
tr6 Pol"tiii sztenograficseszkij:
419'p';447' v' -P
i;

63
62
l,'

t
il"
i"
elszaporod6vdrvfdesetekkozott van osszefuggds. Ez a b(inbakef- 1897-ben\/lagyirnir virosiban meri.ilt fel egy gyilkossdgkap-
fektusnfl m6lyebb lehet, 6m ennek felt6ris6rajelen tanulnrl- csin-aviwid. Az egyik helyi kereskeddleinydnak megdl6sdr6la
nyomban nem vSllalkozom. vizsgilat bebizony(totta,hogy oegyszerti"emberoldsrtdrtdnqis a
1894-estr6nra l€p€s6tkovet6enaz utols6 orosz clr uralkodi- rituilis gyilkossdggyanitja csak azdrt meriilhetett fel, mert az
slt v6gigk(s6rt6ka szerencs6tlens6gek, dhfnsdgek,vdlsigok,avesz- ildozat egy gyermekvolt.
tes hdborfk, forradalmak.Az illand6sul6 krizishelyzet,a vflsdg- 1900-banViln6ban, 1903-banDubosszdribantort ki a v6r-
6rzetval6banbiinbak6rt kidlt a politiklban. Ezt a biinbakszerepet vidhiszrdria. Ez ut6bbi a kisinyovi pogrom eldzmdny6nekte-
oroszzsid6sig volt hivawa betolteni.Altalinos v6lekeddsvolt kintend6. Ktilonosen 6rdekesegy korabelijelent6s,amelyet kdt
^z
az uralkod6 kdrokben, hogy a birodalom bajaidrt leginkibb a titkosiigynok ktildtttt az odesszaiiigydszsdgrehelysz(ni tapasz-
zsid6k feleldsek.Ebben a kozhangulatbannem lehet csodilkozni talatair6l. Eszerint Dubosszfriban a sdt6t, tudatlan kereszt6ny
azon,amit Konszuntyin Pobedonoszcev,aSzentSzin6dus fdtigy6- ton'regetKrivenko'Janovszkij, a helyi vdrosi el6ljdr6sig * az
sze,azutols6 cirok nevel6je,mondott aJewishColonisationAgenry uprava * titkira vezeti, aki ,,nem tudni, mi c6lb6l, ritudlis jelleget
kiilddttsdge el6tt an-aa kdrd6srevdlaszolva,hogy vajr:n mi lesz az piOUeta gyilkossfgnakadni."12') Az drtelmisdgi(,;intelligentni.ij")
iildozott zsid6sdg sorsaazoroszbirodalomban.Pobedonoszcevrhgy vlrosi liivatalnok tevdkenysdge a helyi oregasszonyok pletyk{in ds
v6lte, hogy az adott kdrtilrn6nyek kozott egyharrnaduk majd ki- egy tizdves iifi 6lm6ban litott lftomdsain alapult. A nyomozds
pusztul, a mdsodik kivindorol, a ,,maraddk"beolvada kornyez6 sorln {6ny deriilt a Dubossziriban t6rt6nt b{intigy val6di rdszle-
lakoss6gba.llo teire,amelyeta helyiek hiedelme6sKrivenko-Janovszkijmeggy6-
Ebben a, zsid6 emancip6ci6 szimirr killtistalan, helyzetben, zdcldsea zsid6knak tulajdonitott. A titkir, meggyfzdddsdnek
szinteterm6szetesfejlemdny volt a zsid6k csatlakozisaa forradah-ni nregfelel6en,igyekezetta helyi zsid6k ellen bizony(tdkokat 6s
mozgalmakhoz,a cionizrnushoz,dsa szdzadel6n a kulonboz6libe- tanikat gyiijteni. Az illdozattalsajdtnagybStyja.vlgzetl s ahogy rz
rdlis szervezetekhez,kiilonosen az alkotmSnyosdernokatikhoz, a Szaratovbanis tort6nt egy f6l €vszizaddalkoribban, az elkovet6
kadetekhez.lvtnaztazdrt nem lehet illitani, hogy az orosz zsid6s6g hirtelen tblindul6sb6l elkovetett tette utSn ejtett olyan specidlis
biol6giaimassza,csatlakozottezekhez
testiiletileg,mint ery egys6ges sebeketaz 6ldozaton, amelyekkel a g1an0t magdr6l a zsid6kra
a mozgalmakhoz.Tagpdhatatlana trilreprezentiltsdguk,im a szizad- terelhette.Ez a kortihndny is arra utal, hogy a vdrvid, mint a
fordul6 politikai mozgalmaibabekapcsol6dottakm6g mindig csu* iblklirr r6sze,annyirakozismertvolt, hogy ery olyan idegfllapo*
pin eleny6sz6hdnyaditjelentett6k az oroszorszfgizsid6signal. Ez ban is, anrilyet egy nem el6re rnegfontolt, veszeked6sktjzben
a mozzarnt rendszeresenelsikkad a rnitikus fejl6ddstort6netetad6 elkijvetctt gyilkossig okoz, volt fogalma a tettesnekarr6l, hogy
nemcsaka mai kor tortdndszernosta
tort€neti osszefoglal6kb6l.Igaz, milyenek a v6lt rituilis gyilkossfg sor6n szokisossebek.Ezeket
osszea modern halad6 politikai irinyzatokat xz orosz zsid6siggal. pr6bdlta aztfLnirnitilhri.Az c:osz sz6ls6jobboldalisajt6,a Novoje
Mert p6ldSulPlehve,IL Mikl6s beliigyminisztere,aki az oroszor- Vrcntja,aRuszszkoje Szlouodsa helyiBeszszarabectelkaptdkaz 0ryet
szdgi forradalmi mozgalmak elleni kereszteshadjirat bajnoka 6s rnint bizonyitott ritui.lis gyilkossigot tartottdk napirenden,
volt, a forradalom elleni harcot szintin a zsid6k elleni harccal kon-roly szerepetjdtszv:r ezShal- ha 6tt6telesenis - a kozeli
azonositotta. Kisinyovbankdsdbblezajlotthatahnaszsid6pogrornpszichol6giai

tp 12"
Dubnot. l9?3: ll. 7. p" i deloBeiliszalMoszkvr, 1933,23.p.
Rosszija
T*g.r, A. Sz.:Carszkaja

64 65
I

: . ; , . 1: : ril
illr. .'.,.,,1;"'|..t;1,; ;,.r:3,i.i,

121 gyermek vdrdnek szakszerff,ritullis m6don tort6nt eddnybefo-


el6tdszitds$ben. A tettesvallomisit k€sdbbvisszxvonta,s erre' az
iyatisit, a hagyominyos, hiromszdgletfi tirgy okozta sebeket"
tigydszmellett, niniszteriflis szintrdl is kapacitdltdk'
A dubossziri v6rvidtigy dokumentumait, a kisinyovi pogro- Mint vallotta,mindezt azdrttette,mert hitt - 6sa hit6t fenntaftotta
mdval erytitt kiadtik a foitadalntat kovetden. Erclenresfigyelmet - a gyennek zsid6k iltal tdrt6nt elem6szt6s6ben'120
1910 december6bena kijevi korminyz6sdg Haskov nevfi
,zentelii' ezeknek a dokumentumoknak, mivel az Odesszai
falujiban egy 15 6vesliny felakasztottamagit. A l6ny egy zsid6
u5ry6szs6ghivatalosjelentdseirdszletesenrdviligitanak a v6rv6d
n6n6l, Hanna Szpektornfl szolgilt. Ez a k6riilm6ny el6gs6ges
1{03-"s dubossziri kitor6sdnekanet6mi6jira.A feljelent6sta sze-
volt ahhoz, hogy a helybeliek vdrvidr6l kezdjenek fantazi{lni.
rencs6tlenriljfrt gyermek analfab6tanaryapja* aki egybengyltl'J.'
Egy ilyen eset nyilvdnval6 m6don foglalkoztatjaa falu kozv{le-
is volt - jegyezte.Ebben egTdrtelm(ienmegfbgalmaz6dotta zsi-
rn6nydt,s nrivel a ritudlis gyilkossig * mint emlftettem - folklo-
d6k iltal elkovetettritu6lis gyilkossdgvidja:
kornl- risztikus elemm6 vilt, ami egybekapcsol6dhetott a falusiakazon
,,Dubossz6rivarosibannemegyszert(intek e1titokzatos jogos ig6ny6vel,hogy megtudjfk, mi6rt is halt meg egy{iatalliny.
m6nyek kbzdtt kereszt6nyvall6srifiatal emberek. Ezek az esetek
zsid6k a tnaceszltez A lrelyiek sz6besz6d6t a not6rius NouoieWemiafelkapta,arninek
mindig olyankor fordultak el6, aryiko; a
szitks{es kdszitett6k.' . "12' ,,hila" eljdrisindult FlannaSzpektorellen,dm akit 1911decern-
"nyagokathogy a feljelent6sbenrnegfogalmazottvidat berdbenfelmentettek a vid al6l.'"
Foritos adai6k,
er6sitettea helyi kozv6lemdny meggy6z6d6se is''''
Az ngy6.szinyomozis egy6rtelmiinek talflta, hogy egy helyi
rend6rs6giirnok.iitszottr a f6szerepeta popullris v6rv6d iiggyd Vilna, 1901. A udruddmintfantdzia 6sndpmese
cenerdl6iba'. Alialiban is 6rdernesrnegiegyez'i,Sogya rettd6r-
J6g irnokai, s kiilonosen a titktr, Szergej l{rivenk.-Ja'ovszktj, A vilnai p6ldakiilonos, dtn nem eryedi az fjkori v6rvddakkozott.
kiJrnelked6 szerepetj6tszottak a rituilis gyilkossigr6l s2616hi- Az Sidozatok6ltal sajit maguk fanttzii'ktv6rvfd eseteinem egye-
resztel{sekelterjed6s6ben. Maga l{rive nko *Janovszki i a kih allga- diil6ll6ak az 6jkori kelet-eur6paitdrt6nelemben.Ezek koziil leg-
tdsin a kovetkez6ketjelentette ki: Konon Rtibacsenkofe$ru6r isrnertebba vilnai.
1B-r tdj6nfordult hozzlazza.lakdrdssel, hogy bejelent6stszeretne Itt az tort6nt, ho6ryegy Blondesz nevfi zsid6 fodrisz tizenn6gy
tenni unokija rnegol6seiigy6ben az odesszai Teriileti Bir6sxg 6vesszolgil6ja egy tavaszi6yel azzalszaladtki b6rhizuk udvarira,
iigydszdnek,s e c6lb6l n6hiny kisebb kortihndnyt kozolt vele hogy pzddja meg akartaolni. Az osszeszalad6 hfzmesterekazonnal
le hireszteleseket6s
[Krivenko-Janovszkijjal].Akkor 6 mindenft ,,tudt6K-', volt sziiks6gtBlondesznek.
hogy a leiny v6r6rea maceszhez
elbeszel6seletgy(ijtott 6sszekiilonboz6 emberekt6l,s azokatki- F.rreaz ,,lldozrt",'Wincenta Grudzynskanyak6n ldthat6 sebb6lko-
eg6sziwesajit kovetkeztet6seivel,megirta a klvlnt k6rv6nirt. Ki- vetkeztettek.A seb,a k6s6bbi orvosi vizsgilat rnegillapitdsaszerint
dirrlt, hogy az (rnok sajit maga ta161ta ki a szerencs6tleniiljirt olyan enyhevolt, hogy nary val6sziniisdggela le6nymagaejtetteazt.
Ennek az orvosijelent6snekellen6rea vilnai b(r6sdgegy 6v 6s n6gy
h6nap bortonbintetdsre itdlte Blondeszt testi sdrtesdrt.A szenitus
121le-brora 7992:195*797.
PP'
12 D,,brrou,Simon-IftaszniijAdmoni, G. Ja. (szerk):Mateidliitllja isztotii
1.Dobtrsszarszkcre
anljettfejszhihpr{i,rlmouuRosszij,Tom Petrograd,
i Kisinovszkoe.ieh' l2auo.39-40.pp.
191!,"39.p. p
tt '''' Tager1933:25.
u o .6 . o .

67
66
j.'il.I .illi',i'lr.

heti, hogy Bernard Malamud felheszniltr Mendel Beilisz tdrt6-


Ezek kozol kettdbenhasonl6m6don fantazidltakrituilis gyilkos-
6ldozatok..eeskaTfeboviban, 1893 net6tA1eg6d cimfi reg6ny6ben.1911 mircius6ban kezd6diic az
sdgi kfs6rletetaz 611[t6legos
iigy, 6s tel es tet dvig kellett virni a megv6dolt zsid6 t1rgyzl6sdra.
ipiilirdbno, egyik 6jiel egy zsid6ndlszolgil6 l6ny azt drezte,hogy "'
Lgll februdrjlban 6s mirciusfban Kijevben egy bdnbanda
pzdtjeegy hegyest{ivel a lf,b6n ds kezdn megszfrta' I'Jgyaneze.n
hkisokat, tizleteiet rabolt ki, s ezenkozbenfegyverekhezisjutot-
6v3t flt n6 ryandsitott rnegegyzsid6trituilis gyilkossig
"iusi6nnAvizsgfiatok utdn mindk$t esetbentz ,,Sldazatokat" tak. A bandakozpontja egy Vera Vlagyimirovna Cseberjaknev{i
kis'6rlet6vel.
n6 lakdsavolt, akinekf6rje a postdndolgozott.Fiuk pajtdsa,An{rej
it6lte el a bfr6sig rigilmtzis€'rt 6s r6mhirterjeszt6s6rt'131 ndluk, abbana lakasban,ahol
Ezekben az esetekbennyilv6nval6 a ndpmesei motivttmok Juscsinszkijgyakranvenddgeskedett
a rablott hJmikat tdroltdk' A Dnyeper partjfn, jdt6k kozben,
szerepe.Nem vdletlenirl.Avdrv6d magais n6pmese,olyan, lme-
Anclrej Juscsinszkijegy alkalommal oly rn6don sz6lta el mag6t
lyet nagymamdkhagyominyoztak unokf ikra' A gyermekli?t .f6-
,r"rr*k.i6, kdzbe; ptltest el6tt, hogy annak anyja szdmlra nyil-
t"m"tJt d6monjainak, meseh6seinekegyike a kisgyerrnekeket
vinval6v6 vilt: a gyelekpotencidlisvesz6lytjelent rijuk. Hogy ezt
elrabol6 6s vertiket vev6 zsid6. ,,Elvisz a zsid6", hailhattik a
elkeriilj6k, a tizeiirdrom 6veskisfift mlrcius n-e;megolt6k'132
gyerekek a kozismert ndpi mondfst, ami akkor hangzott el a antiszemi-
feingt mdlva, a gyerektemet6sdn,a szdls6s6gesen
iagysztil6, sztil6 szdjib6l, ha a gyerekvalamilyen csi'yt kovetett Naroda" * az Orosz N6p
ta, feketeszizas,,SzojuzRuszszkogo
el.-Aryermeki tudatbanegTdrtelmiienolyan negativkonnotici6k osztogattak, amelyben
Szovets6ge - tagjaimlr olyan ropcdduldkat
k"pcfil6dtak a zsid6 sz6hoz,amelyek egX'ikea v6rvld volt' A
rituilis gyitto*"rg Sldozatdnak mutattakbe Andrejt, a hat6sdgokat
v6w5d tehit, egyebekmellett, mese,folkl6r, dlom is' Az emlitett
pecligai tigy elfektet6s6vel, eltusol6slvalv6doltdk' ,,A zsid6k ira-
mitdszalkaiv6rv6dhiszt6tiaa-::tis hasznosadal6k,hogy a hagycr-
illr""kirroriit and4uset", dllitottr a ropc6dula szerzdie,Konkrdt
mdnyos folkl6r sok elem6n6lj6val tovdbb 61t,6l a v6rvid' Ez a
zsid6 tetteseketugyan nem nevezettmeg, de azt biztosravette a
hiedelem6letreval6bbsok mdsnil, tov6bb maradfenn, ha mlsutt
Ennek a tovabb6l6snek ropc6dula szerzdji,hogyrituilis gyilkossdgtijrt6nt' N-eeVh6nrf-
nem, a fiatal kamaszlinyok k6pzelet6ben.
nyilvdnval6ap a v6rvid 6si, tort6nelem el$tti eredetfbel ori k6rCbbletart6ztatt6kMendel Beiliszt, az Andrej Juscsinszkij
az cskit
irolttestdtrejt6 barlanghozkozeli Z$cev-tdglagyi'rzsid6mlnk{-
kell keresnrink.
slt, mint akia kozels6goki' a leginkibb ,,megfelelt"elkdvet6nek'
it megel6z6en,Andrej Juscsinszkijmeg-
Beilisz letart6ztat:is
gyilkolisdnak tigy6ben k6t ir6nyban haladt a nyomoz6s' Az egilk
a Reilkz-ilgY
Rjeu,1911-L91'3: .i'val6di tettesel, Vera Cserebjak6s biinbanddja ellen irfnlult.
Elleniik eleintecsaka gyilkossdgotmegel6z6bet6r6s.€srablSsso-
Az oroszbirodalorn utols6 b6ke6v6bentlrgyaltlk a korabelivilig* roztt lirylben folyt a nyomozis, Andrej Juscsinszkij meggyilko-
sajt6trendkiviil foglalkoztat6Beilisz-ii3yet.Ez a kijevi vdrvldiigy ldsinak ryanija k6sdbbvetddott fel. Ebben az iigyben eg1 rya-
a iegh{resebbaz osszestobbi hasonloesetkoziil. Mind'riig tart6 szovszkij.nevtiki;evi nyomoz6 vezettea vizsgllatot. Mdjus 5-t6l
hirnev6t, a villgsajt6 kitiintetett fig1'ehn6ntfil, annak is kiiszotl- foglalkozott az tigElyel,s egy pillanatig sem hitte el a ritu'lis
gyilkosslgvldjit. Jellemz6 m6clon,a hivatfsosrend6rnyomoz6k
131H.rben,Jan.'.Masaryko hidicha antisemilirtnu'
In: Ryclrrrovs$',.8 !t{ )..t]!-ttlt:l
a bdovst|f.pralu, tg:1,25i. p. (atovibbiakban:Herben 1931);Strack1908:222-2'23' 132T.g",1933:13-15.pp'Delo Bejlisza. otcset.Kijev, 1913'i''
Sztenogreficseszkij
pp.;Krej6ovd,H,: Hitsnei6di.b(iinya soui,asnost,7993,2',22-23 pp. (a tovibbiakban:
(a
219.p. tov,{bbiakban:
Delo 1913)
Bejlisza
Iftejtov:{ 1992).
tl
70
kozott ez az illl{,;spontvolt az 6ltal6nos.Ezt a koriilmdnyt a tirgy* tottak kordt a kdzeli zsid6krasz(ikitettele, Ezt a vonalat erdltette
l6son,a vdd egyik tanrija egyenesenfelhdborit6naknevezte:,,Ez egyoJd;rlfiarrGeorgij Gavrilovics Csaplinszkij kijevi tigydsz, akit
iigybenminden oroszillampolgdrnaka lehet6s6gszerintsegitenie kozvetleniil az esetet megel6z6en neveztek ki a vdrosba iirydsz-
kell a nyomoz{st, anndl inkdbb, mert meggyfzfidtem arr6l, hogy nek. Csaplinszkda katolikus hitr6'l t6rt 6t a pr4voszl6vra,mond-
a renddri szerveknemhogy nern segftik ezt el6, de zavarjik."'-''' hatni, 6 is ,,neofita"volt. Kijevi tev6kenysdge sorSnillit6lag kije-
Annak ellendre sem yolt hajland6 az illtalavezetett nyomozist lentette: ,,A Beilisz-iigy 6n vagyok". Csaplinszkij tevdkenys6ge
Beiliszrekoncentrilni, hogy a helyi monarchistaszervezetkdpvi- azontranaz tigyben,arnelynekegyetlenc6ljaa kijevi zsid6k lelep*
sel6je,a fenti v5d megfogalmaz6ja, egyGolubjov nevfi egyetemis* lezdsevolt, 1913novemberdrekudarcotvallott. Ezutdn a fbvlros-
ta riton-ftfdlen igyekezettbeleavatkoznimunkijiba, nint onkdn- ba helyezt6k,ahol nragrskitiintctdstkapott 6sa birodalom legfels6
tes nyomoz6 6s szak6rt6,llland6an Kraszovszkijkortil forgol6- brintet6b(r6siginaktagjalett.''" 1911. dprilis 18-t6l Scseglovitov
dott.''" Amikor jfniusban letart6zattik Mendel Beiliszt,az kife- igazs{gugy-miniszteris bekapcsol6dottaz ugybe azzal,hogy 6 is
jezettena nyomoz6tiltakozisaellen6retbrtdnt.r35 1911. december r zsid6 ritr-rdlisgyilkossigotakarvdnleleplezni,szemdlyesfeltigye-
31-t6l nem folytathatta a vizsgilatot, 6m ennek ellen6re, sajit lete al{ vonta a vizsgilatot.Scseglovitov6s Csaplinszkijtev€keny-
szakilldra, tovdbb nyomozott az i.igyben. s6ge rnellett a vdd szakdrt6inek6sszet6tel6b6lkbvetkeztetetta
Kraszovszkijnem volt antiszemita 6s nern volt filoszemita Beilisz-iigy kort6rsa6s els6 tortdndsze,Tager, arra,hogy az eglsz
sem. Profi nyomoz6 volt, aki isnrerteCserebjak6kviselt dolgait. pert a ciri kormfnyzat sugellatira a titkosrend6rsdg, az Ohrana
Tudta, hogy a b6nt6ny mogott az 6ltab leleplezni szind6kozott rendczte.
b(inbanda l1l, ez6rt folytatta mag6nnyomoz6k6nt az elleniik val6 Tagadhatatlan,hogl magasrangf szentp6terviriszemdlyisd-
nyomozist azutinis, hogy hivatalosanelkeriilt t6le azi.igy.6 nem gek,akiknek igenj6 osszekottet6seikvoltaka cdri udvarral,sz(ve-
Mendel Beiliszt, az drtatlanul megvldolt zsid6t vddte, hanem sen vett6k volna Beilisz, s rajta keresztiil a nemzetkdzl zsid6sig
szakmai, rend6rnyomoz6i becsrilet6t.Ebbdli igyekezetdben a leleplezds6t. Ennek oka azels6oroszforradalomut6n elkezd6dott
kijevi iigydszs6gigyekezett meggitolni, de sikertelentil. Nenr tdrsadalmi,politikai erjeddsbenkeresend6.1905 okt6beftt6i az
kis kock6zatot vdllalt magfra azzal, hogy kozvewe Meudel orosz birodalorn alkotmdnyosmonarchia lett, melynek korl6to-
Beilisz felment6s66rt4s az orosz zsid6k elleni 6jabb tildozds zott szuverenitdsdt6rv6nyhozds6ban,a dum{ban zsid6 Csnem
elh{r(tis66rt dolgozott. Amig az 1.913.szeptember*okt6beri zsid6 k6pvisel6k eryarint siirgett6k a zsid6katkorl{toz6 t0rv6-
bir6sigi t6rgyal6sonvolt, tobbszor zaklattdk csalidjit, s tivol- nyek 6s rendeletekvisszavondsdt, az emancip6ci6lehet6s6geinek
ldt6ben a rend6rs6ga lakdsdnegyszerh6zkutat6stis tartott azzal kiszdlesit6s6t.A zsid6kat €rintd diszkrirninativ tbrvdnyek kdrd6-
a nyilvinval6 cdllal, hogy a vddelern szdmdrakulcsfontossfgf sdben szemben 6116k6t pirt j6l tudta, hogy - mint,kqrdbban
vallomisSt6leltintorf ts6k.'''" Eur6pa nyngati fel6n is - az emarcip{ci6 kdrddseszimbolikus
A nyomozis mfsik irdnyaa temet6i ropcddul6k6ltal meghatd- jelerrt6s6gfi.Ezt a politikai szernbendllistnem lehet zsid6k vagy
rozott volt, amely rituflis gyilkoss{gotfeltdtelezett6s a gyanfs(- {iloszerrritik6santiszemitik kiizdelmekdntfelfogni.J6valtobb16l
voit itt sz6:a vallisi egyenl6s6gteljeskiterjeszt6sdr6l,
az dllampol-
giri egyenl6sdgr6l.
13r
D.lo Bejlisza:L, 203.p.
"] Delo Bejlisza:I., 536-543.pp.
"'Delo Bejlisza1913:I., 545,p.
137'f.g..
''"Delo Bejlisza7913:1,,650. p.; Tager1933:140-157.pp. 1933:61.p.

72
kozott ezazi'llispont volt az dltaldnos.Ezt a korijlm6nyt a tirgyu tottak kordt a kozeli zsid6krasziik(tettele. Ezt a vonalaterdltette
l6son,a vid egyik tandja egyenesenfelhdborit6uaknevezte:,,Ez egygld*hian Georgij Gavrilovics Csaplinszkij kijevi tigy6sz, akit
rigybenminden oroszillampolgirnak a lehet6s69szerintsegftenie kozvetlenijl az esetetmegel6z6enneveztekki a virosba tigydsz-
kell a nyomozist, anndl inkibb, mert meggy6zddtemarr6l, hory nek. Csaplinszkija katolikus hitr61 t6rt it a pr4voszl6vra,mond-
a rend6ri szervek nemhogy nem segftik azt el6, de zavarj6k."133 hatni, 6 is ,,neofita"volt, Kijevi tev6kenysdge sordn 6llit6lagkije-
Annak ellendre sem yolt hajland6 az ilItalavezetett nyomozist lentette: ,,A Beilisz-i.igy6n vagyok". Csaplinszkij tev6kenysdge
Beiliszrekoncentrilni, hogy a helyi rnonarchistaszervezetk6pvi- azonbanaz i.igyben,arnelynekegyetlenc6ljaa kijevi zsid6k lelep-
sel6je,a fenti vfd megfogalmaz6ja, egyGolubjov nevfi egyetemis- lez€sevr:lt, 1913novemberdrekudarcotvallott. Ezutfn a {6viros-
ta irton-ftfElen igyekezettbeleavatkoznimunkijdba, mint onkdn- ba helyeztdk,ahol magrskittintetdstkapott 6sa birodalom legfels6
tes rlyomoz6 6s szakdrt6,dlland6anlkaszovszkij kortil forgol6- biintet6bir6sigSnak tagjalett,''" 1911. dprilis 18-t6l Scseglovitov
dott.'toAmikor jfniusban letart6ztattikMendel Beiliszt,az kife- igazs{grigy-rniniszteris bekapcsol6dottaz iigybe mzal, hogy 6 is
jezettena nyomoz6 tiltakozisaellendretortdnt.l3s1911. december a zsid6ritr-rflisgyilkossigotakarv6nleleplezni,szemdlyesfeltigye-
31-t6l nern folytathatta a vizsgilatot, dm ennek ellendre, sajdt lete alf vonta a vizsg{latot.Scseglovitov6s Csaplinszkijtev€keny-
szakillira, tovibb nyomozott az tigyben. sdge mellett a vdd szakdrt6inekosszet6tel6b6lkovetkeztetetta
Kraszovszkij nem volt antiszemita 6s nern volt filoszemita Beilisz*iigykortfrsa ds elsd tortdn6sze,Tager, arra,hogy au egdsz
sem..Profi nyomoz6 volt, aki isnrerteCserebjak6kviselt dolgait. pert a ciri korminyzat sugallatfraa titkosrend6rs6g,az Ohrana
Tudta, hory a bfntdny mogott az Skab leleplezni szdnd6kozott rendezte.
b(inbanda [1[, ezdrt folytatta magdnnyomoz6k6nt az elleni.ik val6 Tagadhatatlan,hogy magasrangf szentp6terv6riszemdlyisd-
nyomozist azutilnis, hogy hivatalosanelkeriilt t6le utigy. 6 nenr gek,akiknek igenj6 osszekottet6seikvoltaka ciri udvarral,szive-
Mendel Beiliszt, az irtatlanul megvndolt zsid5t vddte, hanern sen vett6k volna Beilisz, s rajta keresztiil a nemzetkozi zsid6sig
szakmai, rend6rnyomoz6i becstiletet.Ebb6li igyekezet6ben a leleplez6s6t. Ennek okau els6oroszforradalomut6n elkezddddtr
kijevi iigydszs€gigyekezett meggdtolni, de sikertelenill. Nen-r tirsadalmi, politikai erjeddsbenkeresend6,1905.okt6ber6t6l az
kis kockizatot vdllalt magira azzal, hogy kozvewe Mendel orosz birodalorn alkotmdnyosmonarchia lett, melynek korl6to-
Beilisz felment6s66rt6s az orosz zsid6k elleni 6jabb tildoz6s zott szuverenitisf torv6nyhoz6s6ban, a dumdban zsid6 6s nem
elh6rit6s66rtdolgozott. Amig u 1973. szeptember*okt6beri zsid6 k6pvisel6t egyardntsiirgett6k a zsid6katkorl6toz6,ttirv6-
bfr6sigi t6rryalison volt, tobbszor zaklattik csalddjit, s tivol- nyek ds rerrdeletekvisszavonisit,az emancipici6 lehet6s€geinek
l€tdbena renddrsdga lakdsin egyszerhizkutatist is tartott azzal kisz6lesit6s6t. A zsid6kat€rint6 diszkriminatfv torvdnyek kdrd6-
a nyilvinval6 cdllal, hogy a v6delern szdmdrakulcsfontoss6gd s6ben szemben 6116k6t pdrt j6l tudta, hogy - mint kor{bban
vallomisdt6l eltdntorits6k.''" Eur6pa nylrgati fel6n is - az emancipici6 kdrddseszimbolikus
A nyomozis m6sik irinya a ternetdiropc6dulik 6ltal rneghatd- jelent6s6gri.Ezt,a politikai szemben6llistnem lehet zsid6k vagy
rozott volt, amely ritudlis gyilkossfgotfeltdtelezett6s a gyantsi- Iiloszemitik dsantiszemitik kiizdelmekdntfelfogni.J6valt6bbr6l
volt itt sz6:a valldsiegyenl6s6gteljeskiterjesztds6r6l, azdllampol-
g{ri egyenl6s6gr6l.
133
I.,203.p.
D.lo Bejlisza:
"* Delo Bejlisza:I., 536-543.pp.
']" Delo Bejlisza1913:L, 545,p.
t"'Delo 1t7
Bcjlisza7973:1.,650.p.; Tager1933:14G-157.
pp. f.g"r 7933:61.p.

1') IJ
Az iigy legfontosabbszerepl6je,aki szinte a kezdetektdl,urdr riban laktam, zsid6k elrabolt6kegy helyi lakos,Krasznovszkij
a rend6ri vizsgllatot megel6z6en a tdrgyalisv6gdigjelen ma.yda holttest6t kds6'bbaz erd6aen megaldltik, ossze-
-eg6szen "fii,t,
volt, Golubjov, a kijevi di{kvolt. O vetettefei el6szora nyomozds szLgkdlva.Ez utin az esetut6n Dolginov6ban m6g pogrom is
sorfn Beilisz nev6t. voit. Onoknek ktilonos lehet hallani, hogy a zsid6k gyerekeket
Gol ubj ov tevdkenysdge kulc sfontossdgi a Bei Ii sz*tigyben, va- olhetnek :-neg azdrt,hogyvdrtiketvery6lq de 6n megvagyokerr6l
l6j6ban 6 mondhatta volna magir6l: a Beilisz-iigy 6n vagyok! A gydz1dve.Dolginov6ban szintdn hfsvdt el6u tort6nt a gyilkos-
per tirgyalisdn tett vallorndsdb6lkideriilt, hogy ismerte Hippolit sig, ahogyitt is,6sezekazegybeesdsekvezettek arraa gondolatra,
Ljutosztanszkijnak a zsid6 v6rvddakr6l sz6l6 konlvdt, amelynek hogy itt Kijevben is a zsid6k kovettdkel a ryilkossdgot.'rl4z
alapjdn6 azonositottarituilis eredetiieknekazAndrej Juscsinszkij
testdntaldlt sebeket.6 ebbenaz irdnybankezdettel nyomozni. A A fenti vallomdst ugyan Vera CserebjakUaratneietette, amely
holttestet rejt6 barlang kozel6ben arr6l kdrdez6skodott,hogy koriilm6ny gyanft t6maszthata ktizl6sval6sdgtartalmitillet6en.
vannak-e zsid6k a korny6ken, Igy kertilt a maginnyornoz6k6nt Am az elbesz6l6sfolklorisztikus elemei, az a momentum, hogy
tevdkenyked6 Golubjov lit6kor6be a kozeli Zajcev tdglagyirban egy hrlrsz6ve 6llft6lag megesettv6rvddiigyre utalt azonnal, €pp azt
dolgoz6 Mendel Beilisz, ahit feljelentett a hat6s6goknil.A per sejtetik,hogy ilyet a Tager riltal felt6telezettosszeeskiivds
mfivelt
sordn az ildozat anyj6nakj ogi kdpviseletdt el\6t6Zamnszlovszkij t tagjaiki nern taldlhattak,s igy nem is adhattfk azt atan$ szijitba.
6sSmakovot,a nevesantiszemitapolitikusokat,vallomisa szerint Az id{zett tanrl egy minden val6szinfsdg szerint l€tezd kora-
csakazutdn6rtesitette6svonta be az.iigybe,amikor kiderult, hogy beli vdlekeddsttolmicsolt, olyat, amely az 6 k6reibdljuthatott el
Beiliszt a legiobb i.igyvddekv6dik.'"' Anri Zamiiszlovszkijt illeti, Golubjovhoz, a fiatal kijevi egyetenristihoz,aki aztdnkonkrdtan,
tudjuk r6la,hogy magais tudomdnyosanfoglalkozotta zsid6kiltal ,,tudorndnyosalaposs6ggal" fogalmaztameg k6s6'bba vddat.Mint
elkdvetett rituflis gyilkossdgokkal.A Beilisz-iigy utin is kiadott politizdl6 6rtelmis6gipolyan tirsadahni helyzetben volt, hogy
egy konyvecsk6ta szaratoviv6rvddesetr6l.to' konnyebbenmeghallhattaa n6pi mendemondfket 6s ugyanakkor
L6guk tehrit:Golubjov sokat tett azeft,hogy rituilis g;yilkoss6- kozvetithetteazokategy mds szintre.Es szint6nmint 6rtelmis6gi,
got ,,csin6ljr:n"Andrej Juscsinszkijmeggyilkolisib6l. Am ezt a mlghrszziszakdrtd6rtelniis6gi- mert hiszenolvastaLjutosztanszkij
vidat nem 6 fogalmazta meg el6szor. Ez Andrej Jr"rscsinszkij kgnyv6t *, Formdtis adhatott az addigcsaksuttogott v6rvidnak.
holttest6nekmegtal6l6sa ut6n, dsztonosenvet6dott fel. Vera Cse- O volt a kulcsfigura,aki a vizsgdlatsorin sem hagyottfel magdn-
rebjak egyik baritn6je a kovetkez6tet vallotta: rryomoz6i tev6kenys6g6vel.Elszintan gy(ijtotte az adatokat
Beilisz bfinoss6gdtbizonyftand6.Vdgig igyekezettbefolydsolnia
,y{znap,mikor megtaliltik Andrej Juscsinszkijholttest6t,ko- vizsgilatot folytat6 nyomoz6kat 6pp6ry, mint a tanrlkat.A rend-
riilbeli.il 11 6rakor, este a ndvdremmel Minszkbe utaztam, 6rs69Cserebjakellen val16tandit igyel:ezettvallomisaik megvSl-
Kijevbdl elutazvin meg voltam an6l gy6zddve, hogy a gyil- toztatisdrabirni. Nem fels6 utasit6sracselekedettigy, habSr6 is
kossigota zsid6kkovett6kel. [...] Mesdltemneki arr6l,hogy t.rgjevolt rz Orosz N6p Szovetsdg€nek.
hirsz 6ve Dolginovo helysdgben,a viln6i jirdsban, ahol akko- Az eleintedltallnos,majd Beiliszkdp6benkonkretizdl6d6,a
b(inos zsicl6sigelleni kiizdrune mogdtt 6szintemeggy6z6dds6s
rs
D.lo Bejlisza1913:L, 2(f,.-212.pp.
''' Zamiiszlovszkij, G. G.: Unueseniie ot zsidop.Szaratovszkoe
delo po akarn
l*2
Goszudarsztvenogo Szenata.2. izd. Szent$tervdr, 1914. T.g.r 1933:B1-B?.pp.

76 77
fiataloslelkesedds611t.Tizenkileuc 6vesvolt Andrej Juscsinszkij orientalistik.A Beilisz-tiglbenrnindhirom kateg6riakipviseltet-
rnegol€sekor6segyesjelek szerint mentilisan beteg.Fanatikusau te magdt.Segfts6giikkelelevenftettekfel tobb, a 18. szlzad koze-
€s ltitte, amit csindlt.Figurdja
hitt a zsid6 ritu6lis gyilkossdgban, p6n, Ganganelli biboros vizsgilatit kozvetlentil megeldzd len-
sernmik6pp sem e lelketlen, a sot6t tomegeketkihasznil6 pog' gyelorsz6giesetet.A v6d szak6rt6iszdmira ez dsforrdstebben a
romlovagd.Inktbb hasonllta kozdpkormriveletlenvSndorszerze - Zsid6gonoszsdg cim(, 1760-ban keletkezett lengyel konyv orosz
teseireds falusi papjaira,akik szint6n teljes rneggydz6ddssel ter- raa
jelentette.
fordft6sa
jesztett6k a zsid6 rituilis ryilkosslgok h(r6t. Golubjov is olyan Term6szetesena vddelemnek is megvoltak a szakdrt6i,frW-
visszatdrdfigurfja a v6rvddeseteknek, aki, esetenk6ntmis 6s urls lrogy a per tdrgyalisa sorin tobbszdr is azt a k6rddst tdrgyaltattaa
alakotolwe, mindig meghatlroz6 szerepl6jeaz ,,iigyeknek". bir6sdg,hogy ldtezik-e ritudlis gyilkoss6ga zsid6k koz6tt, hogy
Egry6b,illand6arr visszat6r6mo;zanatok is felfedezhet6k a vajon van-e utalis errea zsid6kszentkonyveiben6sismeretesek-e
Beilisz-iiryben. Termdszetesena Beilisz-iigyb6lsenrhiinyozha- ilyen val5di esetek.29 pontban vizsgfltdk ezt.lasA vdd legf6bb
tott a vfd tanririnaksordb6la kikeresztelkedettzsid6, mint leghi- szak6rt6j6nekPranaitisz,egy katolikus lelk6szszimitott, aki, illi-
telesebbforris rvdrvdd val6sigira ndzve.Ez egyegyhizi szeur6ly, t6saszerint, David Chwolson dii$a is volt. Pranaitiszkatolikus
Arnvroszij archimandrita volt. Gyermekkordban, tiz-tizenegy lelk6sszelszembena v6delem szak6rt6kdntSzikorszkij,Troickij
dvesent6rt 6t a pravoszldvhitre. Elmondta a tdrgyalison, lrogy 6s Glagoljev professzorokatvonultatta fel a zsid6ellenesvdrvdd
gyermekkoriban m6r hallott arr6l, miszerint zsid6k kereszt6ny clfol;isirr. Ez ut6bbiak a kijevi, illewe a szentp6terv6riteol6giai
gyermekeketrabolnakel, pinc6be zirjl'k 6ket, ahol is agyonszur- akaddmilk h6ber nyelv 6s bibliai archeol6giatanirai voltak.rot'A
kiljdk a szerencs6tlenlldozatokat. Erre vouatkoz6an, mint az tud6s teol6giai vitinak egy elhallgatott rdsze volt az, amikor a
elvirhat6 volt az ilyen tipusd tanfkt6l, konla6t eseteketis felso- Szent Szin6dusmegkeres6s6re Flaviankijevi metropolita cifolta
rolt. Arra a k6rd6sre,hogy iltaldbanhogyaqviszonyuh"rak a zsici6k a rituilis gyilkossdgvddjit 1911,mdrcius31-6n. A metropolita
a keresztdnyekhez, az archimandrita(gy felelt: ezen a jelent6s6ta Szent Szin6dusa Beilisz elleni vizsgilat sorin
nem lrozta nyilvdnossdgra. Csak az 6rdekess6gkedvddrtjeryzem
6szintelegyek,sokattudn6ke116lmesdlni.Meuvrgyok rneg,hogy a kisinyovi pogrom el6tt 6s a dubosszfriv€rvddkirob*
"Flogy
gy6z6dve,ha megnyilna a fold, akkor ott nregkrnzottkercsz- ban6slt kovet6en egy helyi rabbi a kisinyovi ortodox piispokhoz
tdnyeksok-sokcsontjettalilnink."'" fordult t6mogatdsdrt.A rabbit6l ekkor a piispok azirint €rdekl6-
dott, hogy tdnyleg van-e ritudlis gyilkossig a zsiddk kozott.147 A
A kikeresztelkedettzsid6, aki volt hitsorsosaiellen vail a v6rvid* kijevi rnetropolita hatirozott vdlemdnye nem nevezhet6 6kali-
perben, visszat6r6 figura r 1'2. szlzadi Angliit6l a 20. szizadi nosnakazoroszortodox egyhdzfels6hierarchiijfban sern.A zsid6
Oroszorszdgig.Ez is arra utal, hogy a vdruidesetekbetrsok a v6rvid kori"ilitudorninyos vita irodalmais 6lland6hivatkozdskdnt
visszatdrddramatikus elern, szinte egy dramatikus n6pi j.{t6kkal szerepelaz dltalamvizsgilt iigyekben.
van dolgunlq ahol a szerepl6kosetonosenisrnerik szerepiiket.
Szintdn dlland6 szerepl6ia v€rvddesetekneka tud6s v6rv.1d- loa p.
D.lo Beilisza1913:1.,?30.
szakdrt6k,akik, esettdl{iigg6en,lehetnekorvosok,teol6gusok6s rns
D.lo Bejlisza1913:IL, 314-353.pp.;Tager 1933:1,(6-174.pp.
'." Delo Bejlisza1913:L.3G-33.pp. A hazaitrrd6sokrnellettktilfoldi arrtoritisok
is megrz6laltakaz tigyben.UbijszwoJrrscsinszkogo.
Mnenie inoszrenntihrrcsonniih.
Szentpdtervlr.191-1.
ra3D.loB.iliro 7913:1,,228.
p, lfl
Dub,ror, 1923:lL, 42.p.

78 ?o
Az tiry6sz, O. Ju. Vpper, a szentp6terviri buntet6'b(r6sig * iigyben. Epp ez6rt nehezen nevezhet6a kijevi tdrgyal[s a
tigydszevddbeszdddben,illewe a Vera Cserebjakotk6pviselii ricii'es a felvillgc,socl6sdiadalfnak a koz6pkori el6itdletek
Zamiiszlovszkij 6s az Andrej Juscsinszkij anyjit k6pvisel6 fele"tt.n*"
Srnakov * az Orosz N6p Szctvetsdg6nek k6t vezetdje * a 19 13. okt6ber28-in teh6tazistenitettoroszn6ppelazonositott
egyszeriiesktidtek1em a babona,azantiszemitaProPaganda felett
v6gtdrgyalison elmondott beszdddbenis inkdbb a zsid6 ritudlis
rnondtak it6letet,6pp ellenkez$leg. Avddelem tud6s szakdrtdilek
gyilkoss6gdltaldnosgyakorlatir6l, a vdrvid tortdnetdr6lsz6lt sok-
semmint arr6l,mi tbrtdnt 1911.rndrcius tur{o1-rinyosszempontb6l felt$tlentilmeggy6z6drvelCsei ellendre
sokesetmegeml(tdsdvel,
12-€n Andrej Juscsinszkijjal.Az egyszerfivirosi polgdrokb6l 6s is tov"{bbhittek a ritudiis gyilkossig ryakorlatiban, a zsid6k go*
parasztokb6l6116 esktidtbir{kata vdd k6pvisel6iaz iltalinos zsid6, noszslgibarr.Napokon keresztiil bizonygattdkezek a tud6sok,
i ,,zsid6sig"bdnossdg6r6ligyekeztekmeggy6zni,6s szinte csak h,lgy rn.''yire aiaptalana vid, racionilisan k6ptelensdg'Nehdz
melleslega konkr6t zsid6, Mendel Beilisz biinoss6g6r6l.szinte it6lni, clea konkr6t per szempontj6b6lez haszontalanvolt,
"tJt"g
tobbet 6rveltek azzal6ssz6ltak arr6l, hogy zz eg6szvil6g 6s igy az zsikutclba vezetett.A Beilisz-irgytirgyaldsin dppdgy nem sike-
orosz 6s a nemzetkozi sajt6is, mind-mind a zsid6k kezdbenvan, riilt rneggy6znia, teryiik fel, az orosz ndpet reprezentil6esktid-
s hogy a sziztdvlgkozdp-eur6pai vdrvideseteimind bizonyitott teker a ziia6 rituelis gyilkossdgvfdjinak abszurditisdr6l,mint
zsid6 ritu{lis gyilkoss6gokvoltak, tnitrt a tirgyalls tdrgydtk6pez(i rhogy ezJosephrrsFlavius6ta megszokott{v6lt. Azdrt nem lehe-
konkrdt bf ncselekm6nyr6l.' "" tett iit sem racion6lisancifol.: i a v6dat,az 6ltal6nosvdrvddat,mert
A vid kdpvisel6inekerdfeszit6seitcsak r6szben6rt6kelt6k az annaka legkevesebb koze sincsa r{ci6hoz.Judaistdk,teol6gusok,
eskiidtblr6sig tagiai. itdletiikben, kozvewe nyilatkoztak, ltogy oriegurlistnk,:rntropo1699";ok* 6sfolyfathatnink a sort - cdfolhat-
mint t '-negel6z6 majd' kdtezer 6vben a zsid6
Andrej Juscsinszkij igenis rituilis gyilkossig illdozata lett, m6g* tik 1913-ban,
hozzi zsid6 tulajdond teriileten, 6m a biint€nyt nem Mendel v6rv{dat. A Beilisz*iigy teh6t nem irtotta ki az orosz emberek
Beilisz kovette el.tnoAz itdletet zz orosz zsid6k ltatalurasmeg- tudatib6l a vdrvidat.
konnyebbiil6sselvett6k tudomisul, s egyiitt rinnepelteka liberdlis Egy h6nappal az itdlet utin ery kozeli faluban tort6nt gyer-
sajt6va[.A szdls6jobboldalveres6gk€nt6s zsid6 machin6ci6k6nt nrekgyilkossdgkapcsin felvetdddtt isrn6t a v€wid. A vizsgdlatot
fogtafel atirgyalilseredm6ny6t.A hagyominy szerint az egysze- lr*n ii lezirrt1k,annak ellendre, hory Scseglovitovminiszter kti*
16,6m tisztess6ges orosz parasztokj6zanul elutas(tottlk,meg- l6n kiki"ildoft egy tigydszt a helyszinre annak megvizsgfl'sira,
hirisitott{k t feketeszizasPropagandalegnagyobb zsid 6ellenes lrogy vajon tdnylegzsid6-eaz {ldazat, s nem lehet-e,hogy annak
kis6rlet6t. rokonai rituiiis cdlb6l egy orosz kisfifit oltek rneg' Az iigyet a
Nem lehet eldgszerhangsfilyozni,hogy ezekaz egyszerfipa- sz6lsdjobboldali sajt6,tern"l6szetesen azonnalfelkapta''"'
rasztok6s vdrosi polgirok nem a ritudlis gyilkossig vidjdt utasi-
tottik el, hanemkiz6r6lagMendel Beiliszbiinoss6g6tnem tal{lt6k
bizonyftottnaka konkr6t - szerintiikegy6bkdntrituilis gyilkossSgi

151)
Grnr"rrb.trg, Oscar:Yesterday:Memoiresof a Rtrssian-Jewish larvyer' Trans'
Crau,son,Don C-Tipton, Tatiana-UCL,A Prcss,Berkeley*Ios Angeles-Inndon'
19g1,l0i*124. pp. (A memoir szerzdie,a Bcilisz-iigy fdvdd{e, soscmk€telkedetta
la8 paraszttiluokok,oroszosnigazslg6rzetdben.)
D.lo Bejlisza1913:III.,3-58.pp. - tut
'"'Lindemann1991:190.p. Trg*.1933: 279-286.pp"

81
BO
):i\";-.,i:':),.... "
.1,: '-.. ,;.::; ,r
1..,;,1 ".' ';. ' .",'
ili i"L',.;,lin.,,j,*

mir
vdrvidiigyetOroszorszigben
V.
ktivetden
";.
A kiievi tlrryrl6st
t1 av"*,H*::#;:': ?#JI; ZAGIVERVADAK
rf roru CSEHORS
csakesyettargv"luk 9svr lsr
k6s6tb r6szletesen
#
.li t"oiir fejezetben
Beilisz-iigvAot'rc'iai"ott"'"a'gv"la:-a:1,:fl
a kijevi
,l"lg;n:lff$.1
Ennekt'::X,til*o"i*?^r
;Ji, ,oi, mint Perre' v6rvldiiqy'ek'Vannak
nagy'
dr6l
nevezhetjtik "" "tot'1"o"L""'agi tZ'eu'i'edekLol av6rvi
usvan feljeryz6sek' ;J';;;ilTo* Da
ztlnb6l'Grf ziib61' gesz-
5 zovlett'nio tt'tir"tln iiti*t"it mlr
kbvet6en
^ rUoic,U4ts"3'guif' a*"J*adesetr6l1913-at
iE
nem besz6lhetiink"" el6rehaladisa' azdllami"zsid6politika"
Hosy a zsid6emancip6ci6 az
gyttglsdgakozottnemfelt6tlen
esaverv6der"ttkkito'?"J""n j"eleztiik'Az oroszorszigi-
osszeftigg6s, *a' o'"'''o""lg?graa:an tirsadal-
tedvezauusazdas6gi'
hozk€pesttirr,tl"'o'ifrintittii"tr zsid6k
Cfttna koz6p-ke-let-eur6pai
mi 6spolitikaikornycz"iUt"
teriilet6n'A k6z6p-kelet-eur6pai
az Osztrdk*Magyarfuf""""ftit
eftt.Ti:d:" teriilet6nsoseml6tott
zsid6sigt19.szizad*git" "' tz
zsid6s6gkollektiv emllkezete
szabadsfgot6lvezett'X fttfyi aranykornak' Ez
akoz6p-eut6pai
tB67-etkovetdlao""loi t"tja
,o#e-t -t'i^a val6sisnak'
megis felela iort6neti
"rrerb6 vdg6nfo"6p-Ktltt-Eur6p[-
Mindezek.u""c'" lJg'
mint a megel6z66vt"11L^"j*"'
bantobbv6rvddpenekeriilt sor'
rt-f."t p.aig a^zsid6s6got korl6toz6tdrvdnyek'6s nemegyszer
A modern ttirtd-
diszkrim i nati" gl"iittttt;bo'itil t tn' sdjtottik' hasz-
espolgarosodis kifejezdseket
nettudominy -" fejl6d6se
' "tJ;;;cio kozep--kelet-eur6pai
nSljtaz 1867-et k;;;;t k"*zat -n on'
toiienettudominykorllkt'm6d
leirisinak n, tt""i"ii*' e ket alapmoz-
kiss6leegyszeriisitve'
bir sz6rnom"tgyotd'ttian' aranykornaktiind korszak
g6skontextt'aun" "i" ;;;i^ ^' ut6la['
zsid6tort6rret6t is' , . ..^'-^-A *Ii,,clr ir---
miivek igcrr
Az oroszors zig zsid6sig tort6net6vel foglalkoz6
?s a v6rvidaknak'A
nagJteret,,t"t*m#^ll'ftourao'et:S"k a
elk6pzelhetetlenek vonat-
ndlknl
Beilisz-iigy,C'"fttt'-it'ittitiett
m6d.on'a vonatkoz6tort6netihtgyo-
koz6alapmfivtflflyikantal6
h" tetszilsparadigmatikus
rrrinyban- t6ft;l':;i* - trtt*rkei6'
T
Ewejszkejaf'ncrklopedip'
Vol' 4' 1131p.; Kr:rtkeja
ls2EncvclopediaJrrdaica' ^
pp'
tsgg'Se8-SeS' B3
IV.Jerrrszalim,

82

-, -.. , ...-.,. :, rtr,.i n.-tf,l::l1;


fontossdgottulajdonitanak a v€rv6dnak.A n"rartiror6gidra 6piil6 rryrrgalom6rt ezt a visszarncn6legesigazol'sta csehtort6nelema
zsid6tortdnelemoroszorszigifejezeteinekfontos argurnentumai zsid6'tdrt6netir6st6lis rnegkapta.igy tehit valamif6leontudatlan
az emlitett rigyek.Ebben a tort6neti koncepci6ba'a vdrvddesetek cseh-zsid6 tort6neti megeryez6stkell felt6telezniink.lsa
az orosz politika 6.saz oroszoaeredendd antiszemitizmusdnak E tort6neti.kiegyez6ithgyelembev6ve 6rthet6, hogy a cseh
materializdl6ddsai.Imigyen illeszthetdk be ezek az esetek eev .
zsid6sdgtiirtdnelmtben nem j6tszanak oryan kdzponti s{irepet az
id6'benaz orasz6s a zsid6tort€netihagryominyba. djkori vdrv6dak,mint azt littuk n, oroi"rr*gy i magyaresetben.
A rnagyarzsid6sigtort6net6ttdrgyal6m{ivekb6l sem hidnyoz_ Ennek rnegfelel6ena politikai antiszemitiimus 6s*mellesleg a
hat a tiszaeszliriv6rvddeset ismertet6se,im annakrrelyekozel senr v6rvddesetek sernhangs6lyozott fejezeteia csehtort6netikoncJp-
olyan kozponti az adott tort6neti hagyomdnyban,mint a hason16 ci6nak.Fz, tdrryunk szempontjitb6l, az€rtfigyelemrem6lt6, mi_
oroszorszSgi esetekd.'"Maryarorsz6ggal kapcsolatban _ Oroszor_ vel csehorszlgban zajlott az egyetlen olyan 6;kori v6rv6iper,
szighoz k6pest- ambivalensa zsid6 tortdneti hagyominy viszr- ar'ely a rnegvidolt zsid6joger6selit6r6s6hez 6sj6rndsf6l€vtizedes
nva.Itt dll szembenegymdssalugyanisegyfel6la dualizmuskor6_ raboskr:disihozvezetett.A fent emlitett, ,,szem6rmes,r hallsatds
nak tagadhatatlanliberalizmusaa legtomegesebbeurd,paizsid6 mdg ink6bb 6rdekesebbnektfinhet, ha tudjuk, hory a pJlnai
ernancipfci6val 6s asszimilfci6val, a nyilvdnvar6 tirsadarmi ds v6rv6desetetmegel6z6en,a kilencvenes6vekben,tobiv6rv6dat is
politikai felemelked6ssel, mdsfel6l pedig az r9l9*erkovet6 kor- tdrgyaltakcsehorszigibir6sfgokon,
szak, hol gyeng6bb,hol er6sebbhivatalosantiszemitizmusival, Flogy ezeka mdlt szizadvdgi csehorsz|,gl,vlwidesetek kev6s-
majd pedig a felfoghatatlan szornyfisdggel:ahatszi,zezermagyar_ b6, vagy egyiltaldn nem lenek rdszeiv6a tortdneti koztudatnak*
orszf gi elpusztitdsival. rA'n"r
iko r ezt a,fel fo ghatatlant i gyek-
-zsid6
sziink felfogni, ryalaan nyrilunk visszaa tiszaeszririv6rv,iJiroz,
rnintolyan esem€nyhez,amelybena k6s6bbiszorrry(is6gek 15]
csirdi e."91 rriilyzik, vagyaligszerepelavdrvrdacserrorszdgi zsid6h6l sz6l6ttirtdnetr
felbukkantak.Es ez teljesenhely6nval6is. osszelbglal6kb6l,lvlaschek, Rudolf M.:
Judat iil Bi;h*wt. Miinchen, 199e 56. p.;
Mccagg, williar', o.: zsid|sdga HabsburgBiradarotrban,
Maryarorsz{g megft6l€sea zsid6 tortdneti hagyominyban r670-19rg. (Foi.: noris
J{nos) Btrdapes r, 1992,r37. p.;Jellemz6ebb6la szernponib6legy 196g-b)n,n.gi.i.,rt
nem egydrtelmii.Oroszorszdg6n6l jobb, Csehorsz6g6n6lazonban reprezenrrtivdvfodul6s k6tk<itetes cseh*zsid6tdrtcneti tantrlminykciretk6tvoiatko_
feltdtleniil rosszabb,Ennek okit nyilvdnval6arra k6t orszignak a z6 ta*rrlr*6rrylis. Kolrrr,Hau: Before 191gin the Historic una. tn Tlrc
czeclroslovakia Jewsof
kdt vildghdborf kozotti politikai berendezkeddse, , Histoir,tl studiesand sun,eys.Vol, l. philadelphia-New yorh tgog,
valamini ,,zsi_ 17'p. A lenti rnffvekberegy-egyrnondaterejdiglelzikapolnei
d6politikija" kdzotti kiilonbs6gbenkell keresnrink.csehorszis. virvddesetrnegtOrtdntct,
5nr rn6clorrdsikla'ak ftikitte a szerzd! mivet nem illeszkedikfincepci6-
teljesenjogosan,ekkor a kozdp-e'r6pa zsid6sig sz6m6raab6keis 'yilvd'val6
jukba.-Ugyanebberra (The.Jewsof...) kritetbencgy
rnisirq az crinten konzakot
a toleranciasziget6nektfint. A cseht6rt6neti m(tosz szerint ez a tirgyal6 ta*'lrn6nyban egyetlensz6semesikavcrvrdiietchdl. Kcstcnberg-Gladstcin,
Rtrtlr: Tlerleusbvtween czehsandcennatu hr the Hisroftfutds, Is4s-lgl|.nit,
liberdlistoleranciaa nemzet sajftsdgavolt a fi,iggetlens6g elnyer6- pp
Ajeleuleg re'delkez6sredll6 legnagyobbszabdsticsehpolirikat6ndncti cisszcfosleio
s6t megeldzdid6kben is. cserdbe a k6t 6vrizedestoleranciiirt 6s nrtiberr,rrnely az 1848-1918kdzdtti korszakotdorgozzafel apr6rckosreszlet.srefi!"i,
nernjrrtott lrely serna polnai v6rv$dnak,semazaztmegel6z6vdrvddhiszt€ridlsrafde
a.kilencvenesivek csehorsz6gia'tiszemita rnegmozcl-ul{sainak sem, urb;, d;,
t" aesk'tspolet\nostI848*1918.Fraha,r9g2. a f.nii ge*fontb6l anat6miainaktekint-
*..*g:ponti tdmlia a magyartdrtdnetilugyonfinynak, de rnegkeriilheretlerr
. heq.!iikJrcobKau lrallrrtatlanantiszemitizmus-tortdnetimonosrcfi{idt.IGrz kdnwe:
rdszearurek sfrlyakisebb,minr az oroszesetben,de semr,rikdppretrr hiinyzik bel6le.
,,1:nan PrejudkrtoDr.r'l'rrfriur" Ildi feI asAr$cttwitzhozvezetdkrir-ep- er ny,rgrt-.uripri
L. pl.: Gonda Uszl6: Azsid6stgMagyaronzdgm 1526-1945.Bii"p.sr, $Sb, l49;tSO. antiszemirizrnus si\jait, kimeritd riszletessiggeltdrgyaljrtovdbbda D. sxid vrgerick
h!3 198A:_*3-242. pp.; Krrbiruzky 1976; Magyrrorszdgiortdnete 6. (szerk:
f,p; magyarpolitiliri anriszemitizrnusit,s cbben az osszeliiggcsben
Kovics Endre) Brp.,1W9,tfill-1718. pp. a tiszacszl{rivei*dar
is.Arr ugya'ebb6'la
"fejl6distrin6rretb6l'.'sajdtosrn6doi-kimuadtakazanaldg,ezaz
84
B5
kdzv6lem6'nytzt tartotu ez
r vfzbe frilt linyt az Elba foly6ban' A A vidat
€saszekmaik6z6ns6gisaligttrdr6luk-,azzrllTlagYarizlrat6,Irogy esetr6l, hogy a ,r.,t"t'eiit"tit lltt lednyt. "lesaktoltik"
]".}ii|;ilJo**ryir.m iudta semelhelyezni,setnosszeegyez- helyi orvosot o *.g*tdsltettdkJ5t'A
rituilis wilkossig - melyet
tcigt !9, sz6zadv6g6nek csehorszdgir6l6s h(r6n felzfdult
tetni a v6w6deseten ez if!rt cseh Polabd, lj'i^ti lap is kond.icion'ii'-
" Ez a szomor(tmegil-
dltalibana *ehekr6'lkt;i;klt"; kdzhelyeivel' esetek 'i;;;
lakosslgotnn*Ar.,tg""ttkttl*ttazsid6elleneszavarglsokbefeje-
lapitiski.ilontisen ig';"k tfi"het ahasonl6magJar6sorosz z6s€rebirni. April t a vSros polgirmestere - magasabb
arr6l van
;I6ffiil^ngl'"ri-u"tetelekor' Durv6n fosrlmazva nyomisra - p.ottr*iJ6tan volt kenytelen cffolni az elterjedt
s2616"-nemcsak zsid6 - helytart6 is') A polginle'ster
sz6,hogy o *ogyoroa'iat 4' o' oroszokrill ,i*ftft"f..r. iUgy",tigy tett Thun
ut6lasosanis megmagya- jirt ledny bizo-
io*c".i**len-*kbzp onti, sok mindent rnig a uehe'kt6'l
cdfolatdb6laz is kidelillt, hogy a szeren,cs6tleniil
-"
r{26 funkci6iut<varraz'e.jtto'i vdrvdde.setelarek' nyitottanttem lett gyilkossdg lldozata'
mitol6giib a ezekaz "helyszinedeska Tiebovd vdrosavolt'
sz6l6 legdjabb'kori tt*e ti" t" tt"tU:'.'ti:t6,?o"ti A kovetkez6
mir nemierteKbete' "e*iatttt ritu'lis c6l(rv€rvetellelsaj6t
-]-a egyszerrien
esetek - { on.,^. polnait
^^l-r; Itt Moric Moller boltosivddolt. m"g tiivel
csehorszdgi
f""gitrresebb vdrvddiigyet'az 1899-es ,"Jg6fOi". Elbesz616se szerintgazdiji egy6jszakaegyhosszf
* tbbb ue*edp*tt is t"{rgyaltak a E vid - nem v6letlentil
rnesel6z6en- *irrr.tniii."I* kez6tl6bit *.grrt:rt,,-ttogy "?tet ;:*{
esetv6ge
.tlfi"t*tegi bir6sdgoka kilencvenes6vekben' is kipat-
* kis€rtetiesenegyezikaviinai esettel'A fesk' Tiebova-i
hirom v6rvddeset hiromhavi bortdn-
1893-ban,gyorsegymSsutinban'
-fre'cius cseldd- ,, f"ti, tt"gy r izolgel6t r6mhirterjeszt6s6rt
elej6nKolinbant(int el egy
tant CsehorrzagUurr. blintet6sreit6lt6k.'"'
eltelt6veltaliltdknreg parasztn6 vidolta meg
ii"y,"li".r. g^Zaei^z'iJouolt' Egyh6nap 1Sg3jirniusiban, Holelovban k6t
azzal,hagy ellentikritudlis
David Tendlert 6sk6t ismeretlentdrsit
az esetben is a.rigal-
wilkosslg kis6rlet6rhajtott6kv6gre' Ebben
Azantiszemitiz-rnrts :ji}]];il],. .rl uirorng, 13 6s 15 h6naposbortonbiintet6sre.lsn
cseliorszigijelens€gek6svdrvSdesetekL':Ketz198Q:22j-291'pp z3lke
rrjsag-s *'
1893 augusztusi ban'i pt-tq.ti e cskf Z 6jny
v6res,
,r.*poi.iailiirr.Lulnrnrt tti'uek a sz{zrdvdg- gyakratr : T6i
szellemtiirthet'ret rnegrnozdttl'.rsai,po8[ornlar Hu$ek' kozolt
lulclos {lclozatol*ti, mu#ia - cselrorszrgi
zsid6ellenes
is, atnely a.'irom,tragv a polnai v6rvddperb." it ftiU"kkan6 Jaromir
Er.. utrl i *{, eml(tett iincle,nan'-kor.ryv egy Chocefben meBtor-
;;H;;;i
e,,'it"""ti'itff ntlfisz-' Frank-tigy)tort6netiel6znl6nye- cikk.t ,,Sakter"cimmel,melybenle(rt L'6vry'
t6nt esetet.Eszerinta choceriisakter'bizonyosY"lT"",
sz6zadfordul6s 'llityntt-' tiszaeszl{rivdrv{clat,dnt nenr cml(ti
k6nt tobb oldalo,risme.t.lillgyJJ..ilett-a vU*
k6t aranydrtr6birt egyhelyi parasztotarra'hory
vdgzddott xiddellenesvdrvddpe16t' a csehor-
a korszakegyetl"n,.logt'd' l'ttei?t6lettel ennekis az az oka' hogy |akivel.saj6t
f"lit"t"-"'
sz{gipolnai iigy.t' Li"a'm*'nJisiiati-So'
pp Nyihdnval6an
,it,rdTi,c6lfkre.Josef Horky' a paraszt,
liagyomlnyta nem illeszthetdbelc a term6szeteser,
az fltala is haszndlttu""t'i^- f'""gorizdci6s -
kiivet6en jelent meg egy lllitlsa szerintez n-regesett,zavarosagy6,glakran hallucinll6
ffi.*;il., o.frorrrigi ug*ia. a k6zirat lezirdsdt
;;;;;;;d.d"kstanuhdJia"ko*o;i{f:*::il':ilffl;t':ilil13$:tr:
6s kiils6 - antiszemrtepolltlK'
rndit6 ir{s{ban a lokilis cfm( kdnyv
varvld kapcs{n.H.ryuno"'ttiti6ssze azsid6 e*'Tip1'l:,:;:.i 1s{,€,rdekesebb61a szempontb6l x Masarykaz antiszetnitiztnasr6l
az
irn. T:rfl;i;:5il :.i:.f ;
esv"t"'lg;'Jl";j;;fit;["ii';:*,. a vdrszomirs mes6t pedig elsdsorban
mod"rn kori rnegszaporodtudt' :; magyarverzi6ja ,r..t ","6;e""k eldszave:"Ezt
"r.t"k ot
Antisdrnitisme rtJvieli f'rdekes tltal{brn az intelligencia
polnrit ignordlja'Kievai,Hillel,J': pp (atoviltbiakban:
intelligeru "-ttok vezetneka
procdsmodernep""*:;;;;;;ii"a''qu'ot"'1994'5"
1091-1105'
sz-erepe a ve*labuuont t"4-ttti" ittrttif' Mindig intelligensemberek
",'tu.r.r.'"'1tui"it'ert'
v€rvliheccekben." Maseryk 1935:43' p'
lxiinv a suiasnost' "
"" i%r;;-il
Drcvlisiiida'
I.d.teski
"t"t*1.?r11. o ejtovirgg2:20.p.;Solle,.Z.:,4.4n 90at zz2.i.;He rberr1itt, zst. p,; Krejrovi 12?: ??' e'
vollaz els6olvan pr6b{lkozis' rseti.--| 1not.222.p.;Ft.'tr." 1931:251. p.;Iftejtovd79F2:.22' p'
1968,5.,2v24'pp; Bth;;;il C;;nymdriddzettkonwe kfvf^t torrri eerny l9tt7 A Iftejdovt792:22'p'
sikeriel6t 15eSt..ck y;1t,zni:ii.ppl H.rfr"r 1931':251'p.;
Incly ezen tt.gvo'tlni''.,ni;,,ici;;:tkdlv
^ jelentmegcsenul'
kOnyveredetiieg1969-ben
87
86
szemdlynek bizonyult a vizsgilat sordn. Az eset azzalv6gz6dbtt, pontjib6l kulcsszerephez jut6 Klenovec csenddr6nnesterbenis
hory Hu5ek_szerkesztdtk6theti elzdrilsrr itilt6k, k6t nap bojttel fehnerjilt. A kdrny6keu kozismert volt, hogy illand6ak voltak a
sflvosb(wa.1tr csalidi veszeked6sek, ez6rt is kerestetteKlenoveccsenddra l6ny
1898 mirciusdban Rychnov nad KndZnoubanzajlott v6rvid- a rokonaiuil.l6't
iigy a bfr6sigon. Itt is a helyi zsid6kat vddoltik rituilis gyilkossig Gyokeres fordulatot a holttest feltaldl6s6nakpillanatiban vett
kis6rletdvel,Ebben az esetbenis a vddat teriesztdketdsa r6salrna- az irg, A zsid6 Leopold Hilsner szfrmfuav6gzetes fordulat meg-
z6kat {t6lte el a bir6sig.16t 6rt6sdheztudni kell, hogy a lefnyt dprilis 1-j6n, a h(sv6tot meg*
Afenti 6uekint6sb6lis litszih mennyire 6l6volt av6rvid hiedel- el6z6 nagyszombaton, J6zusmegfeszft6sdnek misnapjdn, taldltdk
m6nek hagyomfnya Csehorszlgdbana 19. sz6ztdv6gdn. meg. Ez a koriilmdny hallatlanul fontos. A kilencvenes 6vek
csehorszigiv6rvddrigyeiis jelzik, mennyire 616volt aRoriban a
ritudlis ryilkossig vidja, mondhatni:,benne volt a levegdben.
Polna, 1899 Eltiint egy l6ny, akit meggyilkolva, nyakfn egy szdrnyfi sebbel
talilnak meg kozvetlentil nagypdntekutin, amikor az egdszke-
reszt6nyviligJdzusnaka zsid6k6ltalval6megiilet6s6reeml€kezik.
Hory a tenti esetekke I szembena polnai v6rvddmdgisr6sz6v(vik
Ezek olyan kdrtilm6nyek, amelyek kbztitt term€szetesrrekkell
a cseh 6s zsid6 tdrtdneti koztudatnak,annak koszonhet6, hogy
kdsdbb a fiiggetlen 6s demokratikus Csehszlovik Koztfrsasdg tartanunk a rituilis gyilkossig dsztonds megfogalmaz6dfsit' A
els6,legendis koztirsasdgielndk6nekvilasztott TonTiSGarrigue hfsvdti tinnepkbr 6s a ledny eltfinds6nek hire felzaklaua a hely-
Masarykkovetkezetesen kiSllt a cseh6sosztrdkkijzvdlem6nyel6tt bdlieket. Nagyszornbatontobb mint szfzan f€siilt6k 6t a kozeli
a vddlott, kopold Hilsner v6delm6ben.Brosfrdiban, 6pp Strack iliezina erd6t.Amikor el6keriilt AneZkaHrflzova teteme,a tomeg
osztdnosena zsid6 rituilis gyilkoss6gragondolt, ilyen kortilmd-
klasszikusmfivdre hivatkozva,elutasitottaa zsid6kelleni v6rvirlat
nyek kozott tal6n6rthet6en.
6skonkrdtancifolta azadott rituilis gyilkossigvi'd1it,t62Azlbitor, * nem a vid meg-
A b(r6s5gitfrryalis sordn* term€szetesen
b6r v6pd soron eredrn6nytelenkiilldsa vonult be inkibb a tortene- (gy
fogalmazisinak kortihndnyeit vizsgiltdk, arr6l kev6skonkr6-
lembe, mintsem az a t€ny, hogy a polnai az eryetlen olyan djkori
v6rv6d,amely a meryddolt zsid6joger6s elit6l6s6velv6gz6dott. tumot mondhatunk. Erre vonatkoz6an aztrt r peranyagbSlis
kihSmozhatunkdrint6legesadaldkokat,Ery iskoldsgyerekfedezte
Az eset1899.tprilis 29-4nkezd6dott,amikor is eltiintAneZka
fel a holttestet, akinek kidlt6s6raa keresdsbenr6szt vev6 tomeg
Hrfizova tizenkilenc 6vesvarr6l{ny, aki egy ktizeli falub6l Polna
azonnalodasereglett. Tdbb rnint szdzemberrSlvanitt sz6;iskolis
vdrosibajirt nap rnint nap dolgozni. A lSny elt(in6s6tanyja nem
jelentette azonnal. Ez a koriilmdny annyiban 6rdekes,hogy a gyerekek,felndttek veryesen.Ahogy nregford(tj6ka holttestet6s
kutna-horai perben Auiednidek vdd6iigyv6d,a legelsdhivatalos
gyandra hivatkozva, azt sejtefte, hogryAneZka Flrfrzovft a vele t6 pi'etlporotouu Kttrrt Hoiepro uratlur Polrd.I)oslovny otisk
l>Ftlite,tis l-/.ilstrcrcnt
ktizismerten rossz,ellensdgesviszonybandll6 bdtyja olte meg, a stenogralic$clrprotokoltr,Pralrr,1899,102.p, (etov{bbirkban:PrellcenisHilsnerern
csal6diiir6ks6gkiadisa miatt. Ez a gyanf kezdetbenaz ugy szeff]- 1899); Cerny 1987: 12. p. E kdzirat lez{risa utC.rkeriilt a kezembea Hilsner*iigy
ieg(iabb rrronogrrfikts feldolgozdsa. JiIi lfuwrn: Taiuphfi vruIda.Praln, 1994.A
koltd-rdrtdrrdszKovtrrn kcinyveCerny nyomin fedezifel fijra a Hilsner-iigyet a cseh
Im kozonsdgszfun.{ra. 'ferjedelrnes,574 oldalasrn{ive cern#nil j6val sz4lesebbforr{s-
Strack 1908:224.p.; Herben 7931: 251.p.; I{rejcovi 1992:22-'23. pp.
'"1 Krejcovdl9!2: ?3. p. bdzisatapjSn nrcsili i.rjraa rejtdlyesgyilkossdgiiigyet ds tfrja fel a "rugy dsszeeskiiv€s'
'u'Masaryk 1935;Herben 1931. t.
sz;il:ri

BB 89
dr'
a vizspalatotvezet6
Isaz, erre nem volt felhatalmaz6sa tan6lsost6l' jir6sbir6t6l'
vlgott seb' azonnal meg- tti*J"yt1eg
eldtiinik a l6ny nyaken lithat6 szornyd a ieichenbaclt.ras'a'i e' ki"J{i Hilsner bfinoss6g€be vetett
v6ija' "Lesaktoltikl" - ez volt
foealmaz6dika ritudlis gylik"tttg "' Ez is ielzi u, .,ob*ttk"ili6ilE6'is
Reichenbach
gsi letan6ztatist ut6lag
kozvdlem6nyegybehangz6it6lete abszoifithitiiket'A na"t"ota't nvom6sdra'1* Ebb6l
" kovet6 6s a kereszt€ny ; kozv6lem6ny "z
Az eset a zsid6 nf"iCtot kozvetleniil i6v6hapyta, ahogy*";;' aform6lis
id6szakbantdrt6nt' Ilyenkor pe- h";r iigy Osszemos6dott
legelejdn
lrfrsvdtot kdzvetleniil megel6z6 .pizoaurriislithat6, €s
azt a folkl6rbdi is tutihattik a polnaiak'
gvakranmeg-
ut'"oJltc;;;ilf;-t"t#s - eleintesedliktanicsos
;i;, ;;il - R icLrenba.tt
t.,."teny 52ii7'er;et.olnek meg 6s titokzrtos
;;ii,-i;;"; I{lenoveccsend6r6rmesteriltalvezetett*vizsg6lat.Eztajogilriblta
"riaor. veszik' Az irjsdgotis olvas6' miiveltebb em-
ritusaikhoz v6riiket lioolt.,oeny tetm6szetesenj6vihagpa, .rrri L^.fliktrrst
konfliktust gyani-
waoi
Jregel6z6k6t 6vtizedbentiibb m6g-csalidi
berek rn6g azt is tudhitil;t;#t igy Cseh- Klenovec, *" ""i leielej6n
'ti tl1;tr
ilyen eset tort6nt ,, Ot"tat=iiagyar-Monarchilban' it6lkezett az
litliittuk' o.sztonosen
tottagylko,,as*osl'l';:;itll;t3:::i';?ii;:Hff
o#'.
orsziqban is. A tolneg, arnint ezettrituiiis
napjln afelt6tel
vicij6i' olyan"vif', .1 ".v:''o"1:-::'l;;#;K nyiwar,,,rto."
ililili;e; elas^
megtal teriln", A kormenetet
[#:;, n ap Klenovectudat6bana v6rvidat
f onkr6t gyinirsitottj a' Ez csakk6t ^rono'itott''""
uvilkoss6gnak m6g ot*
"olt be'
rninclen"gyesfeltarl*o**t*'*
il;i;;: a"hfsvdti[ormenetkor kdvetkezik er6sitette. uitt u.n,t",^"gvt"ttt hile ;611' -stittk :,1t-":,:i*::"t
antiszernrta uJsag-
A kormenet - r t t*"ai- kivil6 kbrnyezetiil szolg'lt a konk- Ebb6li hitiik peaiito?eUUi eredetfi a prleai
a fri1e1k"p:T mirtir is. ziircZrkez€s6n61' I{itiik 6s
,e, *J-*"gfog"trr,,iatauoz'A hisv6t9s Mieldtt a kormenet ir6k 6s egy€b politi*-t;;#;;k"1*lr
ts vott'
tiszteletekozvetleniil is egybekapcsol6dott' itdletiik a vlros kozv6lern6ny€e ^.^^AAr 6s6c,a vlrost
vArr
Ht*ova holttestdtkisdrte a tgye'itf-ti '' no""6lemdnv'
^ csend6r
-- a
^.
v6qighaladtvolna a *'o'o1", AtttZkt indrrlt Mi6rt Az adott hangulatban
;;'i:;;;;"*" utou"tnnzba'Csakeztkovet6eI "oit
tauicstagfaszfm6;;-Hiil"tt
biinossd-gei
t a tomeg vett r6szt'