CAPITOLUL 1 Studiul solutiilor similare si al tendin elor de dezvoltare

Studiul solu iilor similare Pentru abordarea proiect rii unui nou tip de autovehicul, inând seama de datele impuse prin tem , care precizeaz anumite particularit i legate dedestina ia i performan ele acestuia, este nevoie, într-o prim etap , s se cautesolu ii constructive, deja existente, având caracteristici asem n toare cu cele aleautovehiculului cerut. Literatura de specialitate cuprinde, pentru fiecare categorie de autovehicule, informa ii legate de organizarea general , de modul de dispunerea echipamentului de trac iune, de parametrii constructivi si de capacitatea deînc rcare, de organizarea transmisiei, tipul sistemelor de direc ie, frânare,suspensie, etc. Analizând toate aceste informa ii i având în vedere tendin ele de dezvoltare pentru fiecare categorie de autovehicul, se pot stabili printr-o metod de studiucomparativ , ca punct de plecare de la datele ini iale din tema de proiectare,caracteristici constructive i de utilizare necesare calculului de predimensionare,cum ar fi: organizarea general , amenajarea interioar , dimensiunile geometrice, greutatea autovehiculului i repartizarea sa pe pun i, alegerea pneurilor, etc. Tendin e de dezvoltare a autocamioanelor Autocamioanele sunt autovehicule destinate transportului de bunuri, transportând sarcini utile mai mari de 2000 daN. Ca i în cazul autobuzelor, în construc ia autocamioanelor actuale se urm re te cre terea eficien ei economice transportului de m rfuri, m rirea vitezei de transport, în condi iile cre terii siguran ei de deplasare în traficul rutier. Astfel, se caut cre terea masei utile transportate raportat la masa proprie a autocamionului prin construirea structurii rezisten din o eluri înalt aliate, mai u oare i mai rezistente. Se folosesc tot mai multe camioane cu semiremorci sau remorci. Cre te volumul m rfurilor ce pot transportate prin coborârea accentuat a platformei semiremorcilor. Se folose te mai ra ional spa iul destinat transportului m rfurilor prin amplasarea motorului sub cabin , între pun i. Se tinde c tre generalizarea echip rii autocamioanelor cu motoare cu aprindere prin comprimare. Se extind preocup rile pentru îmbun t irea condi iilor de lucru ale conduc torului autocamionului prin asigurarea unui microclimat optim, pentru conducerea în siguran , pe distan e mari. Panoul de bord este proiectat ergonomic, toate aparatele electronice fiind amplasate în centrul câmpului vizual, astfel încât ele s poat fi urm rite f r a se abate aten ia conduc torului de la calea de rulare. Comenzile principale (semnalizare, claxon, terg toare de parbriz, etc.) sunt amplasate în jurul coloanei volanului, fiind u or accesibile. Celelalte comenzi sunt amplasate în imediata apropiere i sunt u or manevrabile. O aten ie deosebit se acord m surilor pentru protec ia conduc torului. Cabinele autocamioanelor moderne realizeaz un mediu ambiental cât mai pl cut i cât mai ergonomic. Deoarece cabina constituie locul de munca al conduc torului autocamionului, ea trebuie s asigure un interior pl cut, un confort optim, iar amplasarea comenzilor sa fie cât mai ra ional . De asemenea, cabina trebuie s fie spa ioas , s asigure o insonorizare perfect i cât mai multe facilit i de depozitare sau repaus pentru conduc tor. Pozi ia acestuia la postul de conducere poate fi reglat , pentru toate formele i dimensiunile, prin folosirea volanului reglabil, prin reglarea scaunului pe trei direc ii. Scaunul oferului are suspensia pneumatic . S-au introdus geamurile cu ac ionare electric , oglinzile exterioare înc lzite, instala iile de aer condi ionat. Se generalizeaz ambreiajele mecanice cu arc central tip diafragma tras ca i comanda hidraulic a ambreiajului.

în defavoarea frânelor cu tambur. avarie i control montate la postul de conducere. autocisternelor. În cazul autocamioanelor destinate cu preponderen transportului urban se utilizeaz cutii de viteze automate Allison. autofrigorifice. cu afi are numeric sau grafic . reducerea consumului i a emisiilor poluante motoarele beneficiaz de pistoane i camere de ardere cu geometrie i structura optimizate. asigur transmisiei un randament maxim i o corelare optim între cuplul motor i rezisten ele la înaintare. În cazul existen ei a dou sau mai multe pun i motoare. autosanitare. Sistemul ABS se generalizeaz la toata gama de autocamioane ca i frâna de încetinire. Autocamioanele actuale cunosc o larg diversificare func ional în func ie de destina ie.12 sau 16 trepte. Se extinde sincronizarea cutiilor de viteze mecanice. prin montarea unui reductor mecanic planetar. ceea ce asigur un nivel constant al podelei caroseriei. Se diversific gama camioanelor destinate pentru servicii speciale. în func ie de destina ia autocamionului. Sistemul electronic ofer posibilitatea transferului de sarcin între pun i. respectiv lâng butucul ro ii. autogunoierelor. autoizoterme. Motorizarea gamei de autocamioane EuroCargo.9. remedierii acesteia i reducerii timpului de imobilizare al autocamionului. care are rolul s protejeze sistemul principal de frânare Suspensia se asigur în diferite variante. Se întâlnesc tot mai multe autocamioane cu suspensie pneumatic cu control electronic al func ion rii acesteia. iar ro ile se monteaz pe rulmen i. în scopul identific rii oric rei defec iuni.diferen ial sau transmisie final . se generalizeaz montarea diferen ialelor interaxiale blocabile. Se întâlnesc suspensii cu arcuri parabolice în foi dar i combina ii dintre acestea si suspensiile pneumatice sau numai suspensii pneumatice. Se modernizeaz continuu sistemele de semnalizare. care pot avea: a) acela i motor i acela i asiu cu echipamente diferite pentru destina ii diferite. etc. Gama larga de trepte de viteze. de exemplu. în dou trepte. având instala ii destinate altor opera ii decât cele de transport i anume: autocisterne. dublându-se num rul treptelor de vitez . care nu mai necesit reglaje periodice i care au asigurat ungerea cu ulei. modele i versiuni. la care conduc torul ac ioneaz asupra unui levier . automacaralelor. autobetonierelor. care satisfac toate cerin ele de transport. Se practic tot mai mult folosirea unui asiu i a unui motor de baz care serve te pentru crearea unei familii întregi de autocamioane. eliminând nedoritul fenomen al circula iei de puteri parazite. comenzile propriu-zise fiind selectate i controlate electronic. de pompe de injec ie rotative. având diferite motoare. etc. cu 6 trepte de viteze. în mod asem n tor cum ar ac iona asupra unui joystick. se bazeaz pe experien a acumulat la fabricarea a milioane de motoare i parcurgerea multor milioane de kilometri în diverse condi ii de drum i mediu. transmisii i suspensii. indiferent de starea de înc rcare a autocamionului. c) acela i motor i asiuri diferite. Sistemul de frânare pneumo-hidraulic se generalizeaz împreun cu frânele disc ventilate. pe arborele secundar al cutiei de viteze. care servesc pentru antrenarea i punerea în func iune a unor instala ii speciale cum sunt cele specifice autobasculantelor. de injectoare cu 5 duze pentru o mai bun pulverizare a combustibilului.În prezent autocamioanele se realizeaz în numeroase combina ii. autobasculante. Extinderea posibilit ilor de folosire a autocamioanelor în diverse domenii de activitate a impus apari ia prizelor de putere. de instala ii de supraalimentare. . montate în butucul ro ii. Diferen ialul din puntea motoare poate fi autoblocant. Toate motoarele EuroCargo sunt proiectate ca s poat fi diagnosticate computerizat. Pentru cre terea performan elor. al c ror procent de utilizare cre te. b) acela i asiu i motoare diferite. Pun ile motoare prezint dimensiuni de gabarit mult mai reduse prin folosirea reductoarelor de tip mecanism . Un exemplu concludent de cutie de viteze automat cu comanda electronica folosita la autocamioane destinate transportului pe distan e mari este transmisia EuroTronic. în func ie de regimul de deplasare. 6.

pentru ca studentul care intr în contact cu aceste no iuni s . Din cele expuse. Solu ia cu cabin rabatabil permite accesul foarte u or la motor.i poat forma o prim imagine asupra organiz rii de ansamblu a autovehiculului. iar sistemele de direc ie cu servomecanisme sau generalizat. între cabin i caroserie. Puntea motoare este montat .cabin rabatabil . dar. .Pentru a se îmbun t i manevrabilitatea camioanelor s-a m rit unghiul de bracare a ro ilor directoare fa . mai ales în cazul dispunerii motorului sub cadru. În privin a accesului la motor.între pun i sub cadru.capot interioar . Autocamioanele actuale au motorul dispus deasupra pun ii din fa . rezult c alegerea locului de amplasare a motorului rezolv problema lungimii totale a autocamionului. . Accesul la motor transform cabina în Äatelier de repara ii´. Prin deplasarea motorului spre spate. . autobuze. Organizarea transmisiei autocamioanelor Solu iile de organizare a autocamioanelor difer între ele în func ie de modul de dispunere a motorului în raport cu puntea din fa i a cabinei fa motor. pot fi ad ugate înc multe alte informa ii i caracteristici. volanul i pedalierul r mânând pe loc sau împreun cu aceste organe.în fa a cabinei. s-a urm rit s fie eviden iate i cunoscute principalele tendin e existente în domeniu. la reparti ii corespunz toare a sarcinii pe pun i. se men ine o vizibilitate bun . se folosesc trei solu ii i anume: . iar cabina deasupra motorului. la autocamioanele cu cabin avansat . ca i la autobuze. Aceast solu ie (cabina avansat ) conduce la o m rire a lungimi platformei de înc rcare. Solu ia cu capot lateral se întâlne te în cazul cabinelor lungi.sub cabin . . fie ele autoturisme. În compara ie cu prima solu ie prezint avantajul îmbun t irii accesului la motor.între cabin i caroserie. murd rind interiorul cabinei. devenind obligatorii. accesibilit ii la motor i a reparti iei sarcinilor între pun i. scaunul conduc torului.capote laterale. sau între pun i sub cadru. dar se reduce accesibilitatea la motor i se mic oreaz capacitatea de trecere a autocamionului. Aceast solu ie necesit o etan are foarte bun a cabinei fa de motor. Solu ia cu capot interioar se folose te la motoarele în linie. Rabatarea cabinei se poate face separat. motorul fiind dispus: . în cele prezentate. Cu siguran c despre fiecare categorie de automobile. . precum i amplasarea a 3-4 locuri în cabin . la vizibilitate mai bun pentru conduc tor i la o reducere a lungimii de gabarit. cre te capacitatea cabinei. sau autocamioane. totdeauna în spate. la valori de 50-52 grade. .

3 12.42 1 2.64 7.00 R 20 12.42 2.00 R 20 14.44 2.57 8.38 5.62 14.7 6.63 1 1.78 11.57 3.57 1.14 iTP icv3 5.57 Clasa de emisii Lungime [mm] Inaltime [mm] Latime [mm] .3 12.7 14.29 0.46 12.1 1.5 4.7 1.72 6.19 9.26 9.33 icv10 icv11 icv12 icvR icv4 icv5 icv6 icv7 icv8 icv9 3.76 4.00 R 20 1510/810 Euro4 1440/855 Euro4 1410/1803 Euro5 1525/1750 Euro3 1500/824 MAN Modelul adoptat Moment motor maxim [Nm] Turatie de moment maxim [rpm] Turatie de putere maxima [rpm] Viteza maxima [km/h] Putere maxima [kW] Masa proprie [kg] Masa totala [kg] Rampa maxima Cilindree [cm3] Numar locuri icv1 icv2 11700 12880 10308 - 309 332 310 301 1900 1900 2100 - 2100 2200 1900 - 1200 1300 1400 - 9116 12120 14500 34000 40000 40000 44500 110 100 90 - 3 3 3 3 20 20 20 25 10.41 11.78 1 14.7 1.92 3.29 1.87 1.Dimensiunile anvelopelor Consola fata/spate [mm] Ecartament spate [mm] Ecartament fata [mm] Ampatament [mm] Garda la sol [mm] Marca si modelul Scania R/G 420 Iveco Trakker Iveco Stralis 5300 5020 1981 1827 8970 8695 2490 2550 3260 3334 5100 4700 4800 2040 2085 1900 1820 2095 1800 8360 3000 3425 9405 2500 3850 9500 2500 3200 310 309 320 300 295/80 R 22.85 3.44 6.5 14.3 6.5 7.63 1 2.5 315/80 R 22.1 1.35 2.08 7.75 5.37 2.2 6.87 4.

Ampatament [mm] 5400 5300 5200 5100 5000 4900 4800 4700 4600 4500 4400 5300 5100 5020 5030 4700 Ecartament fata [mm] 2100 2085 2080 2060 2040 2020 2000 1981 2040 2035 1980 1960 1940 1920 Iveco Trakker Iveco Stralis MAN Valoarea medie Ecartament spate [mm] 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 2095 1914 1827 1820 Iveco Trakker Iveco Stralis MAN Valoarea medie © ¨ £ Sca ia / 420 Ivec Trakker Ivec Stralis § ¦ ¤ ¥ £ £ ¢ ¡   al area e ie .

Lungime [mm] 9600 9405 8970 8695 9400 9200 9000 8800 8600 8400 8200 8000 7800 8858 8360 Scania R/G 420 Iveco Trakker Iveco Stralis MAN Valoarea medie Latime[mm] 3500 3000 3000 2500 2000 2490 2550 2500 2635 1500 1000 500 0 Scania R/G 420 Iveco Trakker Iveco Stralis MAN Valoarea medie Inaltime[mm] 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 3850 3425 3334 3467 3260 Scania R/G 420 Iveco Trakker Iveco Stralis MAN Valoarea medie .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful