တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ျဖတ္ေလးျဖတ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေခ်မႈန္းမည္

သန္းထိုက္ဦး Saturday, 05 March 2011 17:50
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ လက္မခံေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားကို ျဖတ္ေလးျဖတ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေခ်မႈန္းရန္
စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသား
အစည္းအ႐ုံး (KNU) တို႔အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ မဆလေခတ္
အစိုးရ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ

ျဖတ္ေလးျဖတ္ အစီအစဥ္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာ
အရင္းအျမစ္ကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ သတင္းအရင္းျမစ္ကုိ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္

တပ္ဖြဲ႔၀င္သစ္ မစုေဆာင္းႏိုင္ရန္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း တု႔ိျဖစ္သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊
ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသမ်ားတြင္

ယင္းျဖတ္ေလးျဖတ္အစီအစဥ္ကို ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
စစ္႐ံုးက သက္ဆိုင္ရာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။
အဆိုပါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားအရ ျဖတ္ေလးျဖတ္အျပင္
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအခ်င္းခ်င္း

ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုပါ ျဖတ္ေတာက္မည့္ အစီအစဥ္လည္း

၂၂၂၂

(

- AP)

ထပ္တိုးထားသည္ဟု ဆိုသည္။

တ႐ုတ-္ ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ စစ္ေရးေလ့လာသူ

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ္က ျဖတ္ေလးျဖတ္ အစီအစဥ္သည္ ကုန္းအတြင္းပိုင္း ေဒသမ်ား၌ က်င့္သံုးေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခစိုက္လႈပ္ရွားေသာေၾကာင့္ ထိေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ျဖတ္ေလးျဖတ္ အစီအစဥ္က ကုန္တြင္းပိုင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြကို စစ္ေရးဆင္ႏႊဲဖို႔ စီမံထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာပါ။ အထူးသျဖင့္ ပဲခူး႐ိုးမမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔
KNU ကို တိုက္ဖို႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခု ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြက တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေတြမွာ လႈပ္ရွားေနၾကတာ” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက
ေျပာသည္။

လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈ နယ္ေျမအလိုက္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ လူႏွင့္ စားသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ား မ၀င္ေရာက္ေစရန္
တားဆီးျခင္း၊ ကြပ္ကဲမႈ နယ္ေျမမ်ားအလိုက္ အ၀င္အထြက္လမ္းမ်ားတြင္ တပ္၊ ရဲ၊ ျပည္သူ႔စစ္ (ပသစ) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ပိတ္ဆို႔ ရွာေဖြ တားဆီးျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း
အခ်င္းခ်င္းဆက္ သြယ္ႏိုင္မည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔အျပင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ၀င္ထြက္သြားလာႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကို လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ နယ္ေျမ စိုးမိုးရန္ႏွင့္ ကင္းပုန္း၀ပ္ျခင္း၊ ကြပ္ကဲမႈ နယ္ေျမအလိုက္
သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ သတင္းအား ရယူျခင္း၊ ရန္သူ႔ အမာခံမ်ားကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖတ္ေလးျဖတ္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္း၊ ရြာမီး႐ိႈ႕ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက ေျပာသည္။
စစ္အရာရွိေဟာင္း ဗိုလ္ထက္မင္းက “စစ္အစိုးရက ျဖတ္ေလးျဖတ္ အစီအစဥ္ကို ျပန္ၿပီး မြမ္းမံထားတာပါ။ က်ေနာ္ တပ္ထဲမွာ ရွိတုန္းကဆို ဒီလို သံသယရွိတဲ့ ရြာသားေတြကို
ေမာင္းထုတ္ၿပီး ရြာေတြကို မီး႐ိႈ႕ပစ္တာကို တံျမက္စည္းလွည္းတယ္ လို႔ ေခၚပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏိုင္ငံေရး ခိုလံႈေနေသာ ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္က ျမန္မာျပည္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားသည္
ျဖတ္ေလးျဖတ္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း၊ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက စစ္႐ံုးမွ တိုက္႐ိုက္ညႊန္ၾကားသည့္ အကုန္ရွင္းေရး မူဝါဒ (No Man’s Land Policy) ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
No Man’s Land Policy ဆိုသည္မွာ စစ္ဆင္ေရး ဧရိယာအတြင္းတြင္ ေတြ႔ရေသာ ကေလးလူႀကီး မက်န္ကို သတ္ျဖတ္ပစ္ရန္ ညႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
နအဖ စစ္အစိုးရက ျဖတ္ေလးျဖတ္ ျပဳလုပ္ရန္ ညြန္ၾကားခ်က္ထြက္ေပၚခ်ိန္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ေျမာက္ပိုင္း ၀မ္ဟိုင္း ဌာနခ်ဳပ္ဘက္သို႔
ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ားကုိ သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ေနသည္။

၀မ္ဟုိင္း ေဒသသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္း႐ႈးၿမိဳ႕နယ္ ၾကားတြင္ရွိၿပီး ယင္းေဒသ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ (စကခ) ၁
ႏွင့္ လိြဳင္လင္ အေျခစိုက္ (စကခ) ၂ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၇ ရင္းႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ ကား ၂၀ ေက်ာ္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပုိင္းက တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။
မိုင္းလား တပ္ဖြဲ႔ အထူး ေဒသ (၄) အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NDAA) ႏွင့္ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) တို႔သည္ စစ္အစိုးရ၏
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးကို လက္မခံဘဲ ျငင္းဆန္ထားသည္။

UWSA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူၿပီးေနာက္တြင္ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔ ၁ဝ ဖဲြ႔ထက္ မနည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခ့ဲၾကသည္။ ၁၉၈၉ မွ ၁၉၉၅ အတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခ့ဲသည့္
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ စုစုေပါင္း ၁၇ ဖဲြ႔ ရိွသည္ဟု စစ္အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။
စစ္အစုိးရက အပစ္ရပ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေရးကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကတည္းက စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားက စစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ရန္ ျငင္းဆန္ကာ လက္ရွိ အေျခအေနအတိုင္း ဆက္လက္
ေနထုိင္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျငင္းဆန္မႈေၾကာင့္ စစ္ေရးအရ တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္။
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂ ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္
နရီလင္းလက္ Saturday, 05 March 2011 16:57
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄.၅၃ ဘီလီယံ ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာသည္ဟု သိရသည္။
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လမွ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီအထိ ၁၀ လ အတြင္း

ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စာရင္းအရ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑တြင္ ယခင္ကထက္
၂ ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းထုတ္ Weekly
Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခင္က ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔က႑တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဒုတိယေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး
အဆိုပါက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃.၈
ဘီလီယံေက်ာ္ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္

ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရသည္ အဓိက ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ
ပမာဏ အမ်ားအျပားကို ျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ်ေနၿပီး ျပည္တြင္း

(

- PYNG)

လိုအပ္ခ်က္အတြက္ကိုမူ လံုေလာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။
ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လာမည့္ သႀကၤန္ကာလအထိ အလွည့္က်မီးေပးစနစ္

မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ျပည့္နီးပါး ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ပမာဏကို ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ေပးေ၀သြားမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႔မွ
ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ တလံုးလွ်င္ ၁၉၇.၅ မဂၢါ၀ပ္ရွိေသာ တာဘိုင္ႏွင့္ ဂ်င္နေရတာ ၄ လံုး တပ္ဆင္ထားၿပီး စုစုေပါင္း မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ ထုတ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ
တာဘိုင္အမွတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ စတင္ လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီး ထြက္ရွိလာသည့္ ၃.၃ သန္း ကီလို၀ပ္ ဓာတ္အားကို ဓာတ္အားျဖန္႔ ကြန္ရက္စနစ္သုိ႔ ပုိ႔လႊတ္ႏုိင္ၿပီဟု စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရ၊ မီး ပံုမွန္ ရရွိေနၿပီး၊ ယင္းကဲ့သို႔ ပံုမွန္အေျခအေန ရရွိသြားပါက လာမည့္ေႏြရာသီတြင္ မီးျပႆနာ၊ ေရျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက
ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေန႔စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲမႈ ပမာဏမွာ မဂၢါ၀ပ္ ၁၁၀၀ မွ ၁၂၀၀ ၾကားတြင္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ခ႐ုိင္ ၄ ခုတြင္ ေန႔စဥ္သံုးစြဲမႈမွာ မဂၢါ၀ပ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႔၏ စာရင္းအရ သိရသည္။

ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆံုေရကာတာမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၆၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ သံလြင္ျမစ္ အထက္ပုိင္း ကြမ္းလုံေဒသတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၂၄၀၀ ကီလို၀ပ္၊
တာဆန္း ေရကာတာစီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၇၁၀၀ ကီလုိ၀ပ္၊ ေရႊလီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔
တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံက သံလြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ လက္ရွိ၌ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ၇.၇၈ ဘီလီယံမွ ၁၃.၈ ဘီလီယံထိ တိုးျမွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္
ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၁၆ ခု ရွိၿပီး ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ၄ ခု၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ၅ ခု၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ၃ ခု၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ၁

ခုႏႇင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၿပီးစီးမည့္ စီမံကိန္း ၃ ခု ရွိသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈသည္ ၅၂၉.၁ မဂၢါ၀ပ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၃၀၄၅.၄ မဂၢါ၀ပ္အထိ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ဆဲ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၆၀
ေက်ာ္မွ ၄၁၂၀၆.၅ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ေနာက္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု ၁ ႐ံုမွ ၂၆ မဂၢါ၀ပ္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအားလံုး ၿပီးစီးပါက ၄၄၂၇၆.၉ မဂၢါ၀ပ္အထိ တိုးတက္
လာမည္ဟု ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ေနာင္တေခတ္ရဲ႕ ေအာင္စစ္သည္မ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာ
သားႀကီး Saturday, 05 March 2011 17:03 ေအာက္ေမ့ဖြယ္
အမိ စစ္တကၠသိုလ္ႀကီးကို ေရာက္ၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ က်ေနာ္တို႔ ဗိုလ္ေလာင္းအသစ္ေတြကို ႀကိဳဆိုပြဲဆိုၿပီး စီနီယာ ဗိုလ္ေလာင္းေတြက စီစဥ္ေပးမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာၾကပါတယ္။
ႀကိဳဆိုပြဲ ေန႔မွာေတာ့ ဗိုလ္ေလာင္းေတြေနတဲ့ ေဟာခန္းႀကီးထဲက ကုတင္ေတြ စားပြဲေတြကို ေနရာေရႊ႕တယ္။ စားပြဲေတြ ကုလားထိုင္ေတြမရွိတဲ့ အခန္းမွာ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကို
ႀကိဳဆိုပြဲလုပ္မွာလဲ ဆိုၿပီးလည္း စဥ္းစားမိလိုက္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ႀကိဳဆိုပြဲအတြက္ အခ်ိန္က်ၿပီ၊ ေဟာခန္းထဲကို ဝင္ရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အသံေၾကာင့္ပဲ ေစာေစာက
ေတြးေနတာေတြ ျပတ္သြားပါတယ္။

ေဟာခန္းထဲကို ဝင္လိုက္တာနဲ႔ ေနာက္ထပ္ထူးဆန္းတာတခု

ထပ္ႀကံဳရပါတယ္။ ေဟာခန္းက ရွင္းေနၿပီးေတာ့ မီးေခ်ာင္းေတြကလည္း
စတတ္တာ (starter) ျဖဳတ္ထားတာလား၊ မပါတာလားေတာ့မသိဘူး၊
ေမွာင္လိုက္၊ လင္းလိုက္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အပတ္စဥ္က
ေမာင္ေတြကလည္း အကုန္လံုးက တိုက္ပံု၊ ပုဆိုး၊ ဆံပင္ပံုစံကအစ

တူေနေတာ့ ဘယ္သူမွန္း သိပ္မကြဲျပားဘူး။ ကိုယ့္နားက သူေလာက္ကိုပဲ
ထင္ထင္ရွားရွားသိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြ ေမွာင္တလွည့္

လင္းတခ်ီျဖစ္ေနတဲ့ ေဟာခန္းက်ယ္ႀကီးထဲမွာ ေယာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔
ရပ္ေနတုန္း စီနီယာဆိုတဲ့ ဗိုလ္ေလာင္းေတြ ဝင္လာၿပီး မေျပာမဆိုနဲ႔
အားလံုးကို “သမ” ပါေလေရာ။

ကိုယ္ေတြကလည္း ဘုမသိ ဘမသိနဲ႔ ခံရေတာ့တာေပါ့။
တခ်ိဳ႕ေမာင္ေတြကလည္း အားကနဲ၊ အြန္႔ကနဲပဲ။ က်ေနာ္လည္း
အစပိုင္းတုန္းက ကိုယ့္ဆီဝင္လာတဲ့ လက္သီးခ်က္ေတြကို

ခုခံဖို႔ႀကိဳးစားပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုခံေလ၊ ပိုပင္ပန္းၿပီး ပိုနာေလ
ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကို

ဝင္သမေနတဲ့သူေတြက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရင္ဘတ္၊ ဗိုက္၊ နံၾကားေတြကိုပဲ

(

- Getty Images)

ထိုးၾကတယ္။ လည္ပင္းတို႔ မ်က္ႏွာတို႔ကိုေတာ့ မထိုးၾကပါဘူး၊ ေခ်ာ္ၿပီး
ထိတာမ်ိဳးေတာ့ ရွိတာေပါ့။ မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္ မီးေရာင္ေအာက္မွာ
ကိုယ့္ကို ဘယ္သူထိုးလို႔ ထိုးမွန္းလည္းမသိ၊ ေဘး ဘယ္ညာကို

ၾကည့္မိျပန္ေတာ့လည္း မသဲမကြဲနဲ႔ ညည္းညဴသံေတြၾကားမွာ ေခြက်တဲ့သူေတြကိုလည္း တခ်က္ တခ်က္ ျမင္ရပါတယ္။
ထေျပးခ်င္စိတ္ေပၚေပမယ့္လည္း လက္သီးခ်က္ေတြကို ေရွာင္ေနရတာနဲ႔ပဲ ဘာမွမတတ္ႏိုင္၊ စစ္တကၠသိုလ္ကို လာတက္မိတာ မွားမ်ား မွားေနၿပီလားဆိုတဲ့ အေတြးေတြ၊ ကိုယ့္ကိုယ္

သမေနတာ ဘယ္သူမွန္း မသိေပမယ့္လည္းပဲ လက္တုန္႔ျပန္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြ စတဲ့ ခံစားခ်က္ေပါင္းစံုနဲ႔ တမိနစ္ကိုလည္း တကမာၻေလာက္အထင္နဲ႔ ျဖတ္သန္းလြန္ေျမာက္ခဲ့ရပါတယ္။
ေနာက္ရက္က်မွပဲ ေနာင္ေတာ္ စီနီယာဗိုလ္ေလာင္းမ်ားရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ က်ေနာ္တို႔ကို သမတဲ့ပြဲကို Brain Wash (ဦးေႏွာက္ေဆးတာ) လို႔ ေခၚေၾကာင္း၊ အဲဒီလိုလုပ္မွပဲ
အရပ္သားဘဝကေန စစ္သားဘဝကို ခ်က္ျခင္း ဘဝေျပာင္းလာတဲ့ ဗိုလ္ေလာင္းအသစ္ေတြကို သင္ၾကားရာမွာ ပိုၿပီးလြယ္ကူမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္ အပတ္စဥ္ေတြကတည္းက

ႏွစ္တိုင္းျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔ သိရပါတယ္။ စီနီယာ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားက ဂ်ဴနီယာေတြကို အုပ္ထိန္းမႈမွာလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔ကို
ေျပာျပပါတယ္။
သူတို႔ရဲ႕ လက္ေတြ႔က်တဲ့နည္းက စီနီယာေတြ၊ သင္တန္းအရာရွိေတြ အုပ္ခ်ဳပ္၊ အမိန္႔ေပးရတာေတြကို အက်ိဳးျပဳတယ္လို႔ ေနာက္တရက္မွာပဲ က်ေနာ္သိလိုက္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔

ပထမႏွစ္ ဗိုလ္ေလာင္းေတြအကုန္လံုး မ်က္ႏွာေသေတြနဲ႔ တခြန္းေမးရင္ တခြန္းပဲေျဖေတာ့တယ္။ ဟုတ္ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔တေတြ “ဟုတ္” နဲ႔ “မဟုတ္” ကိုပဲ ေျပာခြင့္ရွိတဲ့ ပထမႏွစ္
ဗိုလ္ေလာင္းစစ္စစ္ေတြ ျဖစ္သြားၾကပါၿပီ။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းက ႏွစ္ေတြအထိ Brain Wash ဆိုတဲ့ အေလ့အထ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ ေတြမွာေတာ့ Brain Wash အျပင္၊ တရားမဝင္ အျပစ္ေပးတာေတြ၊
ထိုးႀကိတ္တာေတြကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္က အမိန္႔ခ်ၿပီး တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။

တရားမဝင္ အျပစ္ေပးမႈဆိုတာကေတာ့ စီနီယာ ဗိုလ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္က် ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားက ဂ်ဴနီယာေတြကို တန္းေပါင္းစီကြင္းမွာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ မိမိတို႔ အေဆာင္ေတြမွာျဖစ္ျဖစ္၊
တျခားေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ အျပစ္ေပးျခင္းကို တရားမဝင္ အျပစ္ေပးတယ္လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို တားျမစ္ေပမယ့္လည္းပဲ သင္တန္းအရာရွိေတြက ဗိုလ္ေလာင္းတိုင္းကို ကိုယ္တိုင္
လိုက္မၾကည့္ႏိုင္ေတာ့ တရားမဝင္ အျပစ္ေပးတာေတြ၊ ထိုးႀကိတ္တာေတြ အနည္းနဲ႔အမ်ား ရွိေနတုန္းပါပဲ။

ထိုးႀကိတ္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္၊ ရင္ဘတ္ေတြ ဗိုက္ေတြကို ထိုးတာကိုပဲ ေခၚတာပါ။ အဲဒါကိုေတာ့ စစ္တကၠသိုလ္စကားနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ “ထန္းသီးေကြ်းတယ္” လို႔
ေခၚပါတယ္။ ဂ်ဴနီယာဗိုလ္ေလာင္းေတြ အမွားတခုခုလုပ္ၿပီး ေနာင္ေတာ္ ဗိုလ္ေလာင္းေတြက အျပစ္ေပးေတာ့မယ္ဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ေသာ စီနီယာေတြကေတာ့ ေမးပါတယ္။ သူတို႔ခိုင္းတဲ့
အျပစ္ေပးနည္းေတြအတိုင္း လုပ္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အထိုးပဲခံမလား ဆိုတာကိုေမးပါတယ္ (အၿမဲတမ္းေတာ့ မေမးပါ)။

အဲဒီလိုေမးလို႔ကေတာ့ ဗိုလ္ေလာင္းတခ်ိဳ႕ကေတာ့ အထိုးခံဖို႔ကိုပဲ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အထိုးခံရတာက တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ အျပစ္ေပးတာထက္စာရင္
အခ်ိန္ကိုပိုၿပီး ေခြ်တာလို႔ရပါတယ္။ အထိုးခံတယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္က အမ်ားဆံုးကုန္မွ ၁၀ မိနစ္ ၁၅ မိနစ္။ တျခားအျပစ္ေပးနည္းေတြျဖစ္တဲ့ ဖားခုန္၊ လက္ေထာက္ေမွာက္၊ ဂြ်မ္းထိုး စတာေတြ
လုိက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး နာရီဝက္ပါပဲ။ ေလးငါး ဆယ္ခ်က္ ခုန္ၿပီးတာနဲ႔ စီနီယာဗိုလ္ေလာင္းေတြက တန္းျဖဳတ္ ေပးတာမဟုတ္ပါဘူး။ အႀကိမ္ေရေပါင္း ရာနဲ႔ ခ်ီရင္ခ်ီ၊ မဟုတ္ရင္
ေထာင္ဂဏန္းခ်ီၿပီး ခုန္ရ ျပဳရပါတယ္။
မွတ္မွတ္ရရ အျဖစ္အပ်က္ေလးတခုကေတာ့ တရက္မွာ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို တပ္မေတာ္ ေဆးတကၠသုိလ္ (မဂၤလာဒံ)ု က ခြင့္ျပန္ဗိုလ္ေလာင္းတေယာက္ ေရာက္လာပါတယ္
(တပ္မေတာ္ ေဆးတကၠသိုလ္ရဲ႕ ခြင့္ျပန္ကာလက စစ္တကၠသိုလ္ထက္ တလေလာက္ ေစာပါတယ္)။ သူေရာက္လာတာကလည္း ဧည့္ေတြ႔ေဆာင္ေတြကေနတဆင့္ ေရာက္လာတာ
မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဗိုလ္ေလာင္းေတြေနရတဲ့ ဘားတိုက္ ေတြၾကားထဲကို ေရာက္လာတာပါ။ သူ႔ပံုစံကလည္း လည္ကတံုး ရွပ္၊ တိုက္ပံု၊ ပုဆိုးနဲ႔ဆိုေတာ့ စကားမေျပာၾကည့္ရင္ က်ေနာ္တို႔
စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းေတြအတိုင္းပါပဲ။ အဲဒီမွာ သူနဲ႔ က်ေနာ္နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဆံုပါေလေရာ။ သူက ေမးတယ္ ဟိုဘက္က ဘားတိုက္ေတြၾကားထဲမွာ နံပတ္စဥ္ေတြကို

ေထာင္ဂဏန္းခ်ီၿပီး ေရတြက္ေနတဲ့အသံၾကားတယ္၊ ဘာအသံလဲ ဆိုၿပီးေမးတာပါ။ ၿပီးေတာ့ ေရတြက္ေနၾကတာလည္း တေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုပါ ထည့္ေျပာတယ္။
စီနီယာဗိုလ္ေလာင္းေတြက ဂ်ဴနီယာေတြကို အျပစ္ေပးေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကားရတဲ့အသံအရဆိုရင္ ဖားခုန္ခုန္ေနၾကတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သူ႔ကို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူက

တပ္မေတာ္ ေဆးတကၠသိုလ္က ဗိုလ္ေလာင္း ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ သူတို႔ေက်ာင္းမွာ ဖားခုန္ကို အႀကိမ္ေရေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ခုန္ရတယ္ဆိုတာ တခါမွ မၾကားဖူးေၾကာင္း၊ အဲလို ခုန္ရတဲ့အတြက္
ေျခေထာက္ေတြဘယ္လိုမွ မေနဘူးလား ဆိုတာေတြကို ျပန္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ဘာမွျပန္မေျဖေတာ့ဘဲ ကိုယ့္အိပ္ေဆာင္ရွိရာကိုပဲ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။
ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ အျပစ္ေပးခံရတာေတြကို တေယာက္ေယာက္ကို ျပန္ေျပာျပမယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းစကားအရ “ပြတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီလို ပြတာကို ေနာင္ေတာ္ဗိုလ္ေလာင္းေတြ
သိရင္လည္း ပြရေကာင္းလားဆိုၿပီး “အုပ္” (အျပစ္ေပး) ခံရပါေသးတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္ ေဆးတကၠသိုလ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ဆိုတာေတြ ရွိေနတဲ့အထဲမွာ စစ္တကၠသိုလ္ ဆိုတာကေတာ့ အျပစ္ေပးတာ အၾကမ္းဆံုးဆိုၿပီး

နာမည္ႀကီးပါတယ္။ စစ္တကၠသိုလ္မွာ အေနာ္ရထာ၊ ဘုရင့္ေနာင္နဲ႔ ေအာင္ေဇယ် ဆိုတဲ့ ဗိုလ္ေလာင္းတပ္ရင္း သံုးရင္းခြဲထားပါတယ္။ ဗိုလ္ေလာင္း အပတ္စဥ္ တခုကို အၾကမ္းဖ်င္း

အေယာက္ ၂ ေထာင္ခန္႔နဲ႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း “ေနာင္တေခတ္ရဲ႕ ေအာင္စစ္သည္” ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့အေရးကို လစ္ဗ်ားေလာက္ အေရးမထားတဲ့ ကုလသမဂၢ
ထက္ေအာင္ Saturday, 05 March 2011 16:29 သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဟာ ေျမာက္အာဖရိကနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက ဒီမိုကေရစီေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ စတင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔သတင္း မီဒီယာေတြက “စံပယ္ေတာ္လွန္ေရး” လို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ပဲ
ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျမာက္အာဖရိက က စတင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီလိႈင္းဟာ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံဆီ ကူးစက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ လူထုလြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ သင္းပ်ံ႕တဲ့
အနံ႔အသက္ဟာ စတင္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါေတာ့တယ္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလလယ္ ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ လစ္ဗ်ားရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း တူနီးရွားနဲ႔ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံေတြမွာ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ လူထုဆႏၵျပပြဲေတြရဲ႕

အရိွန္အေစာ္က ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္းၿပီး တိုင္းျပည္ကို ယေန႔အထိ အာဏာရွင္တဦးအေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ မြမ္မာ မူဟာမက္ အယ္လ္ ကဒါဖီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေတာ္လွန္ဖို႔
လစ္ဗ်ားျပည္သူေတြ လမ္းမေတြေပၚထြက္ ဆႏၵျပလာၾကပါတယ္။
အာရပ္ကမာၻရဲ႕ အျခားေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရး
လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔မတူဘဲ လစ္ဗ်ားက ဆႏၵျပ ျပည္သူေတြဟာ

သူတို႔ရဲ႕အာဏာရွင္ ကဒါဖီရဲ႕ အမ်က္ေဒါသနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရၿပီး ကဒါဖီဟာ
သူ႔ကိုသစၥာခံတဲ့ လစ္ဗ်ားစစ္တပ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခ်ိဳ႕၊
သူငွားရမ္းထားတဲ့ ေၾကးစားစစ္သားမ်ားသာမက

ဗံုးႀကဲစစ္ေလယာဥ္ကိုေတာင္မွ အသံုးျပဳၿပီး လက္နက္မဲ့
ဆႏၵျပည္သူေတြကို ေခ်မႈန္းေနပါတယ္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဟာ
အထူးအစည္းအေ၀းတရပ္ကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕မွာ ေခၚယူ
က်င္းပခဲ့ၿပီး လစ္ဗ်ားအစိုးရဟာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး

ေကာ္မရွင္တရပ္ (Commission of Inquiry - CoI) ေစလႊတ္ဖို႔
အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြက ကန္႔ကြက္မဲမရိွ တညီတညႊတ္တည္း
ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီေတာင္းဆိုခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီး ေနာက္တေန႔မွာပဲ ကုလသမဂၢ
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ေကာင္စီရဲ႕သမိုင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ကို တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ လစ္ဗ်ားအစိုးရဟာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့
ရာဇ၀တ္မႈ (Crime against Humanity) ကို သူ႔ျပည္သူေတြအေပၚ

က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းရိွမရိွ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္တဲ့
ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္တရား႐ံုး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္တဲ့
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မၾကာေသးခင္ ကာလေတြအတြင္း ႏိုင္ငံတကာအေရးအရာ ကိစၥေတြမွာ
ကုလသမဂၢရဲ႕ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့သမိုင္းမွာ

ရွားပါးတဲ့လုပ္ရပ္အျဖစ္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အင္းအားႀကီးႏိုင္ငံ ၅

ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔ဟာ
ကဒါဖီးအစိုးရကို အေရးယူတဲ့ကိစၥမွာ တညီတညြတ္တည္း ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ICC ဟာ လစ္ဗ်ားအစိုးရက လူသားမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈမ်ိဳး က်ဴးလြန္ျခင္း ရိွမရိွ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔သင့္ မဖြဲ႔သင့္ကို
အျမန္ဆံုး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ICC ရဲ႕ ေရွ႕ေန Luis Moreno-Ocampo က ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ ဘယ္လို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးမွ
ဥပေဒရဲ႕ကင္းလြတ္ခြင့္ မရရိွေစရဘူး၊ ယခုကိစၥကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရိွဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
ရက္စက္ဖိႏွိပ္တဲ့ အစိုးရတရပ္ကို အခုလို ရက္ပိုင္းအတြင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ဆက္ဆံခဲ့တာဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ အခန္းက႑ကို အင္းအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔
သက္ေသျပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုလသမဂၢဟာ ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာေတာ့ ဘာေၾကာင့္မ်ား အစြယ္က်ိဳးေနရပါသလဲ။

အေျဖက အလြန္ရိုးရွင္းပါတယ္။ လစ္ဗ်ားအစိုးရကို အေရးယူတဲ့အခါမွာ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ ရရိွခဲ့တဲ့ ညီညြတ္မႈမ်ိဳး ျမန္မာ့အေရးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ဘယ္တုန္းကမွ
မရရိွခဲ့ပါဘူး။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က ႐ုန္းထြက္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ဖို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြ လမ္းမေတြေပၚထြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့တဲ့ အခါတိုင္းမွာ စစ္အစိုးရရဲ႕ စစ္တပ္အင္းအားသံုးၿပီး
လူျမင္ကြင္း လမ္းမေတြေပၚမွာ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္ႏွင္းခံခဲ့ၾကရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပတဲ့ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ရမယ့္ အရာေတြကေတာ့ လမ္းမေတြေပၚမွာ ပစ္သတ္ခံရတာ၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရတာ၊ လူသားရဲ႕ျဖစ္တည္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ နယ္စပ္ေဒသေတြကို ထြက္ေျပးၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ ခိုလံႈရတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၇ ႏွစ္မွာ ေလာင္စာဆီနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ႀကီးျမင့္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ရပ္တည္ေရး ခက္ခဲလာခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈဒုကၡကို ကူညီဖို႔
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး သံဃာထုတရပ္လံုးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ တျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ေမတၱာပို႔ ဆႏၵျပကာ စစ္အစိုးရကို

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္အစိုးရက စစ္တပ္အင္အားသံုးၿပီး ဆႏၵျပ ရဟန္းသံဃာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ပါတယ္။
အလားတူ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ပါတီရဲ႕စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္နဲ႔ အထက္ျမန္မာျပည္က ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕ကိုသြားစဥ္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္းကို
စနစ္တက်ႀကိဳတင္စီမံၿပီး အရပ္၀တ္လူရမ္းကားအုပ္စုက ၀ိုင္း၀န္း႐ိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့လို႔ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ အေယာက္ ၇၀ ခန္႔ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အစြန္အဖ်ားက တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြမွာ တို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး
ေက်းရြာေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့လို႔ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၅ သိန္းခန္႔ဟာ ေတာေတာင္ေတြထဲမွာ ပံုးေအာင္းေနရတာနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသကို ထြက္ေျပးလာၿပီး
အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ယေန႔အထိ ခိုလံႈေနၾကရပါတယ္။

ဒီလို စစ္အစိုးရရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီ လာခံနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတို႔က ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းကာလ ကတည္းက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ က်ဴးလြန္တဲ့ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ လူသားမ်ားအေပၚ
က်ဴးလြန္တဲ့ရာဇ၀တ္မႈေတြကေန ယေန႔တိုင္ ဥပေဒရဲ႕ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ရရိွခံစားေနၾကပါတယ္။

လြတ္လပ္တဲ့ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ မရိွခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္က လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြဟာ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ တိုးတက္လာတာမရိွဘဲ ပိုလို႔
ဆိုးရြားလာေနေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြဟာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ ဘယ္လိုမွ အက်ိဳးမသက္ေရာက္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ၎တို႔ကို ပိုၿပီး ယံုၾကည္မႈရိွလာေစပါတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ ကင္တားနားက လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကို တင္ျပတဲ့ သူ႕ရဲ႕
ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာမွာ ယခင္ကနဲ႔ မတူဘဲ ထူးထူးျခားျခား ျမန္မာျပည္က ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွတဲ့ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ လူသားမ်ားအေပၚ
က်ဴးလြန္တဲ့ရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္ CoI တရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။
လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီကေရာ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကပါ သူ႔ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ အေရးယူ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္တာ မရိွခဲ့ပါဘူး။
ယခုေလာေလာဆယ္ က်င္းပေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို Asian Legal Resource Center (ALRC) က ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
သီးျခားအစီရင္ခံစာ တေစာင္တင္သြင္းခဲ့သလို ALRC ရဲ႕ ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒသံုးသပ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ကိုလည္း မတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္တေစာင္
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာ ALRC က လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းအတြင္း ဂ်ပန္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာစစ္အစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ကို
ရည္ညြန္းထားပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စနစ္တက် အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈျပႆနာသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူအဖြဲ႔အစည္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္
ျငင္းဆန္ေနသည့္ ျပႆနာထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ ဥပေဒ ျဖစ္ေစကာမူ ဥပေဒတရပ္ရပ္၏ စံႏႈန္းေတြကို လိုက္နာက်င္သံုးရန္ ျငင္းဆန္ေနသည့္
ျပႆနာျဖစ္ပါသည္” လို႔ ဂ်ပန္ အစိုးရရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္က လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ALRC ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကိုလည္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္ထားပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္မွာ “ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း
ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္သည္ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို က်ဴးလြန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္သက္သက္မွ် မဟုတ္ပါ။ ယင္းသည္
မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက နာတာရွည္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ အေျခခံက်သည့္ အေၾကာင္းတရားတခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်က္ကို
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက မည္သည့္အခါကမွ် ျပည့္ျပည့္၀၀ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရိွခဲ့ပါ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ဒါ့အျပင္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာပင္ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ တညီတညြတ္တည္း ေထာက္ခံမႈကို မည္သည့္အခါမွ မရရိွခဲ့ပါ။ ရလဒ္အေနနဲ႔
စစ္အစိုးရက ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ယႏၲရားတရပ္ရပ္ ရိွမေနျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီလို လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပၾကတဲ့ ျပည္သူေတြကို ဗံုးႀကဲႏိွမ္ႏွင္းမႈ
မလုပ္ခဲ့လို႔ပါလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေသြးစြန္းခဲ့တဲ့လမ္းမေတြကို စစ္အစိုးရက ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ဖံုးကြယ္ထားႏိုင္ခဲ့လို႔ပါလား။ ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း အကြဲအၿပဲ မျဖစ္ခဲ့လို႔ပါလား။
လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံမွာ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနတဲ့ အစိုးရကိုယ္တိုင္က က်ဴးလြန္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ျပင္းထန္မႈေရာ က်ယ္ျပန္႔မႈပါ
ကြာျခားေပမယ့္ ျမန္မာျပည္က တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရိွတဲ့ အေျခအေနေတြအေပၚ ကုသသမဂၢအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြဘက္က တသံတည္း တညီတညြတ္တည္း
ရပ္တည္ေထာက္ခံေပးဖို႔ကိုလည္း ျမန္မာျပည္သူေတြ ရရိွခဲ့သင့္တာ ၾကာပါၿပီ။
http://bur.irrawaddy.org/

Saturday, March 5, 2011

လစာ မရခဲ့သည့္ ကေလးစစ္သား
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး စစ္သားအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ ကေလးေတြကုိလည္း လစာနဲ႔ ခံစားခြင့္ေတြကုိ အျပည့္အ၀မေပးတဲ့အျပင္
တပ္ကထြက္ခြင့္ရခ်ိန္မွာ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းကုိေတာင္ ျပန္ယူခြင့္မေပးခဲ့ဘူးလုိ႔ မၾကာေသးမီကမွ ကေလးစစ္သားအျဖစ္က ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူက ေျပာပါတယ္။
ဒီအထဲမွာ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းေတြကုိ တပါတည္းယူသြားခြင့္ျပဳပါတယ္လုိ႔ ဗုိလ္ႀကီး ဇင္မင္းထြန္းက အဓမၼလက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းတာေၾကာင့္ ေရးထုိးခဲ့ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ ဘာမွ
မရခဲ့ဘူးလုိ႔လည္း ကေလးစစ္သား ေမာင္မင္းေဆြဦးက ဆုိပါတယ္။
သတင္းအျပည့္အစုံကုိ ဒီေနရာမွာ ၾကည့္ပါ။

-

ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းထားလုိသူေတြအတြက္ အခ်က္အလက္မွန္ေတြကုိ တင္ေပးလုိက္တာပါ။
http://www.irrawaddyblog.com/

ေသာၾကာေန႔လစ္ဗ်ားတိုက္ပြဲ လူ ၃၀ ေက်ာ္ေသဆံုး
ေသာၾကာ, 04 မတ္ 2011

လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းက အတိုက္အခံေတြ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဇ၀ီယာ (Zawiyah) ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ၿပီး သိမ္းပိုက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိုမာကဒါဖီရဲ႕သစၥာခံတပ္ေတြရဲ႕
အျပင္းအထန္ တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္တဦး အပါအ၀င္ လူ ၃၀ ထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဇ၀ီယာၿမိဳ႕ဟာ လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ရွိေနတဲ့
ထရစ္ပိုလီၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၅၀ ေက်ာ္ေလာက္မွာရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔အနီးဆံုး ဆန္႔က်င္သူေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ဇ၀ီယာရဲ႕ ဘယ္အပိုင္းကို ဘယ္သူကထိန္းခ်ဳပ္ေနတယ္ဆိုတာကို သဲသဲကြဲကြဲ မသိရေသးပါဘူး။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ လစ္ဗ်ားအေရွ႕ဘက္က ဆႏၵျပသူေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့
ဘန္ဂါဇီမွာ ေသာၾကာေန႔ညက အင္အားျပင္းထန္တဲ့ေပါက္ကြဲမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၇ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။

ၿမိဳ႕ျပင္က လက္နက္သိုေလွာင္ရံုေနရာကို မစၥတာ ကဒါဖီရဲ႕တပ္ေတြက ၀န္းရံေဖာက္ခြဲခဲ့တယ္လို႔ ရိုက္စ္တာသတင္းက ဆိုပါတယ္။ ေသာၾကာေန႔အေစာပိုင္းကေတာ့ ဘန္ဂါဇီမွာ
အတိုက္အခံေတြ စုေ၀းဆႏၵျပခဲ့ၾကသလို လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံက တျခား ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားအျပားမွာလည္း အဓိကရုဏ္းေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ထရစ္ပိုလီၿမိဳ႕ေတာ္ထဲမွာေတာ့ ေသာၾကာေန႔ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲေတြအၿပီးမွာ အစိုးရဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူ ရာနဲ႔ခ်ီ ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ကဒါဖီဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ရန္သူလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဆႏၵျပသူေတြကို မစၥတာ ကဒါဖီရဲ႕တပ္ေတြက မ်က္ရည္ယိုဗံုးေတြနဲ႔ပစ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

လစ္ဗ်ားအေရွ႕ပိုင္း Ras Lanuf ေရနံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မွာ မစၥတာကဒါဖီ ဆန္႔က်င္သူနဲ႔ လိုလားသူေတြအၾကား အဓိကရုဏ္းေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ေသာၾကာေန႔အေစာပိုင္းမွာေတာ့
လစ္ဗ်ားစစ္ေလယာဥ္ေတြဟာ ဆႏၵျပသူေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အေရွ႕ျခမ္းက Ajdabiya ၿမိဳ႕နားမွာရွိတဲ့ စစ္တပ္အေျခစိုက္စခန္းကို ဦးတည္ၿပီး ၃ ရက္ေျမာက္အျဖစ္
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့ေရနံေစ်း ၂ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးေရာက္
ေသာၾကာ, 04 မတ္ 2011

ကမၻာ့ေလာင္စာဆီေစ်း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးတက္သြားလုိ႔ သေဘၤာပိုင္ရွင္ေတြ၊ ကားသမားေတြနဲ႔ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြမွာ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံဳေနရပါတယ္။
လူထုအံုႂကြမႈေတြေၾကာင့္ လစ္ဗ်ားရဲ႕ျပည္ပကို ေလာင္စာဆီတင္ပို႔မႈေတြ ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သလိုမ်ဳိး ေျမာက္အာဖရိကနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာလည္း အလားတူအံုႂကြမႈေတြေၾကာင့္
အဲဒီေဒသက ေလာင္စာဆီ ထုတ္လုပ္သူေတြဆီက ေလာင္စာဆီ တင္ပို႔မႈေတြ ရပ္ကုန္မွာကို ေလာင္စာဆီကုန္သည္ေတြက စိုးရိမ္ေနၾကတာပါ။

မေန႔က ေသာၾကာေန႔မွာ အေမရိကန္စီးပြားေရး ျပန္တက္လာတဲ့သတင္းေတြေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ေလာင္စာဆီ ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္သြားၿပီး ေလာင္စာဆီေစ်း

ထပ္တက္လာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္လည္း စိတ္ပူစရာေတြျဖစ္ေနရၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ အဂၤလန္ႏုိင္ငံေတြမွာ ေလာင္စာဆီ တေပပါကို ၂ ေဒၚလာ ထပ္တက္လာ ႏိုင္ပါတယ္။`
ေလာင္စာဆီကို ကုမၸဏီရဲ႕ အသံုးစရိတ္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ သံုးေနရတဲ့ ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြအတြက္ အခက္ေတြ႔ေစႏုိင္ေၾကာင္း Standard & Poor’s အက္စ္ အဲန္ ပီ
လို႔ေခၚတဲ့အဖဲြ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လစ္ဗ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈေတြအေပၚ ေလာင္စာဆီသံုးစဲြသူေတြ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်သလို ေရေၾကာင္းလိုင္း အာမခံ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံကိုသြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို

အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့ခရီးအျဖစ္ စာရင္းသြင္းလိုက္တဲ့အတြက္ လစ္ဗ်ားမွာ ေလာင္စာကုန္ၾကမ္း သြားသယ္ရတဲ့ ကုန္သည္ေတြအတြက္လည္း ဥေရာပနဲ႔ တျခားေစ်းကြက္ေတြကိုတင္ပုိ႔ဖို႔
အခက္အခဲေတြရွိေနပါတယ္။

မရွိေသးတဲ့ အာရပ္ ဒီမုိကေရစီ
By ဦးေအာင္ခင္ & ညိဳညိဳလြင္ ေသာၾကာ, 04 မတ္ 2011

ဓာတ္ပံု AP

ျပည္သူ႔အံုႂကြမႈေၾကာင့္ တလအတြင္း တူနီးရွား (Tunisia) သမၼတတိုင္းျပည္က ထြက္ေျပးရၿပီး (၁၈) ရက္အတြင္း အီဂ်စ္သမၼတရာထူးက ဆင္းေပးလိုက္ရပါတယ္။
အျခားအာရပ္ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ျပည္သူ႔ဆႏၵျပပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတာမို႔ အာရပ္ေလာကမွာ မရွိေသးတဲ့ ဒီမုိကေရစီ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ ေရာက္လာမလားလို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာေတြ

ရွိလာပါတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီသမားေတြကလည္း ေစာင့္ၿကည့္ေနၾကပါတယ္။ အာရပ္ေလာကမွာ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီမိုကေရစီမရွိေသးတာလဲဆုိတာကို စတန္ဖို႔ဒ္ (Standford) တကၠသိုလ္
ပါေမာကၡ Larry Diamond က မႏွစ္ကထုတ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီဂ်ာနယ္မွာ ဆန္းစစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဘာသာေရး (သိ)ု႔ ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီဆိတ္သုဥ္းတာလို႔ ယူဆတာမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခား မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၾကၿပီး အာရပ္ေလာကမွာသာ
ကင္းမဲ့ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Lebanon ႏိုင္ငံတခုတည္းသာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းစစ္မတိုင္မီမွာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြၾကားက

အီရတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စြန္႔စားၿပီး မဲဆႏၵေပးခဲ့တာေတြ နဲ႔ အသက္အႏၱရာယ္ ဂရုမစိုက္ဘဲ အခုလို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတာေတြကိုၾကည့္ရင္ အာရပ္ျပည္သူေတြဟာ လြတ္လပ္မႈကိုလိုခ်င္တာ
သိသာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အာရပ္ (၅) ႏိုင္ငံမွာ ၂၀၀၃ နဲ႔ ၂၀၀၆ က စစ္တမ္းေကာက္တဲ့အခါမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက အစိုးရအေပၚ ၾသဇာေညာင္းေနတာကို ျမင္တယ္လိုပ
အေမးခံရသူ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖၾကားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၂၀၀၃ နဲ႔ ၂၀၀၄ မွာ အာရပ္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ ႔မွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့အခါ ဘာသာေရးကင္းတဲ့ ဒီမုိကေရစီကို လုိလားသူက (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အစၥလာမ္ဥပေဒ က်င့္သံုးတဲ့

ဒီမုိကေရစီလိုလားသူက (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတာေတြ႔ရပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္လိုလားသူက (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေၾကာင့္ ေရနံဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းစားၿပီး
အာဏာယူထားတဲ့ အာရပ္အစိုးရဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဂရုမစိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္က ႏိုင္ငံျခားမွာ ခိုလႈံေနရတဲ့ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ
တူနီးရွားမွာ ျပန္ေရာက္ေနၿပီး အစၥလာမ္ပါတီ ရွင္သန္ေရးအတြက္ လံုပမ္းေနပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ ႔ သဘာဝသယံဇာတေရာင္းစားတဲ့ အစိုးရစနစ္ဟာ ေဖာက္ျပန္တဲ့စနစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကိုသာ ႀကီးမားေအာင္လုပ္ၿပီး တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို

ဖိႏွိပ္ထားပါတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရး မပီျပင္တဲ့ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ ေရနံဓါတ္ေငြ႔တင္ပို႔လို႔ ဝင္ေငြအမ်ားႀကီးရတဲ့ ႏိုင္ငံ(၂၃) ႏိုင္ငံထဲမွာ ဒီမုိကေရစီက်င့္သံုးတဲ့ အစိုးရမရွိပါဘူး။ ဒီ
ႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဟာ အာဏာရွင္ကို အေထာက္အကူျပဳဖို႔သာ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အတိုက္အခံကို မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီးမွ ဟန္ျပေရြးေကာက္ပြဲ

က်င္းပၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလုိ႔ အစၥလာမ္ဝါဒီ အႏိုင္ရတာမ်ားလာရင္လည္း အစိုးရိမ္လြန္လာၿပီး ဒီမုိကေရစီကို ေထာက္ခံမႈ နည္းသြားတယ္လို႔ လြန္ခဲ့တဲ့
ေအာက္တုိဘာလ က က်င္းပခဲ့တဲ့ Casablanca ညီလာခံမွာ တင္ျပၾကပါတယ္။
အာဏာရွင္က်င္းပေပးတဲ့ ဟန္ျပေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အတုိက္အခံအဖြဲ႔ကို အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားၿပီလို႔ မဲဆႏၵရွင္က ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဘဲအျပင္မွာ
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပလို႔ အေၾကာင္းမထူးပါဘူး။ ဒီလုိ အက်ပ္အတည္းကို ေရရွည္ရင္ဆိုင္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဂိုဏ္ဂဏအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲသြားၾကတာမ်ားပါတယ္။

အစၥလာမ္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ဟန္ျပေရြးေကာက္ပြဲမွာ မပါဝင္ၾကဘဲ ေအာင္ေျခမွာ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ၿပီး စည္းရံုးေရးဆင္းၾကပါတယ္။ အစိုးရခြင့္ျပဳသေလာက္သာ
လႈပ္ရွားရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကေတာ့ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ အေတာ့ကိုႀကိဳးစားရပါတယ္။ ေအာက္ေျခလူတန္းစားအသိုင္းအဝိုင္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ အေျခခံတဲ့ လႈပ္ရွားမႈက
ပိုၿပီးအားေကာင္းပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာေနခဲ့ရတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။
အာရပ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေအာင္လုပ္သူထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားအင္အားစုလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အရင္က အာရပ္အာဏာရွင္ကို ဆိုဗီယက္က ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး အခုေတာ့ ဥပေရာပနဲ႔
အေမရိကန္တုိ႔က ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ အီဂ်စ္အာဏာရွင္ဟာ ႏိုင္ငံျခားေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ သက္ဆိုးရွည္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ကစၿပီး အီဂ်စ္ကို အေမရိက က ေဒၚလာသန္း(၇)
ေသာင္း (၈) ေထာင္ ေထာက္ပံ့ပါါတယ္။ ေဂ်ာ္ဒန္ကို ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္း (၆၀၀) ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့လာတာ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိပါၿပီ။
အစၥေရး-ပါလစၥတိုင္း ပဋိပကၡ ျဖစ္လာတာ အာရပ္အာဏာရွင္ကို သက္ဆိုးရွည္ေစတယ္လို႔ သံုးသသပ္ပါတယ္။ ပါလစၥတိုင္းကို အစၥေရးဖိႏွိပ္ပံုကို သတင္းမီဒီယာက
အသားေပးေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြဟာ ကိုယ့္ဒုကၡကိုယ္ေမ့ၿပီး အစၥေရးကိုသာ မုန္းတီးေနၾကပါတယ္။ အခုမွ ကိုယ့္ဒုကၡကိုယ္သိၿပီး ဆႏၵျပလာၾကတာျဖစ္လို႔ အစၥေရးနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ အာရပ္သေဘာထားကို ေလ့လာဖုိ႔လိုပါတယ္။

အာရပ္အာဏာရွင္အစိုးရ (၂၂) ႏိုင္ငံပါဝင္တဲ့ Arab League ဟာ ဒီမုိကေရစီကို ဂရုမစိုက္ဆံုးအဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႔ဆႏၵျပပြဲေတြေၾကာင့္

ျပဳတ္က်သြားတဲ့ အာဏာရွင္ရွိသလို ျပဳျပင္ေရးလုပ္လာသူေတြလည္း ရွိလာတာမုိ႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အစိုးရစနစ္က်င့္သံုးတဲ့ အာရပ္ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြက္လာမလားဆိုတာကို
ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔သာ ရွိပါေတာ့တယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news/

အေရွ ့အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ အာဖရိက အံုၾကြမႈမ်ား
March 5, 2011 Leave a comment Go to comments

4
1

i

မဲေပးပါ

လူထု အံုၾကြမႈ ေပၚေပါက္ ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား (ဓာတ္ပံု-အယ္(လ)ဂ်ာဇီးယား)|
အီဂ်စ္–ဆႏၵျပ သူမ်ား ကို ရက္စက္စြာ ၿဖိဳခြဲ ခဲ့သည့္ အီဂ်စ္ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ကို တရားရံုးတင္ၿပီ
လစ္ဗ်ား — ႏိုင္ငံ ၏ ေျခာက္ဆယ့္ ငါး ရာခိုင္ ႏႈန္း ဆႏၵျပသူမ်ား က ထိန္းခ်ဳပ္ထား
ထရီပိုလီ တြင္ ဆႏၵျပ သူ မ်ား ကို ၿဖိဳခြင္းရာ ဆယ္ဦးထက္ မနည္းေသဆံုး

လစ္ဗ်ား—ကဒါဖီ ကို ရာဇ၀တ္ မႈ မ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ တရား ရံုးက ၀ရမ္းထုတ္
ယီမင္—–ယီမင္ သမၼတ ႏႈတ္ထြက္ေပး ရန္ ဆႏၵျပသူမ်ား က သံုးရက္ အခ်ိန္ေပး
___________________________________________________

ဘာရိန္း –စစ္တပ္ အရာရွိ အခ်ိဳ ့ကို ဆႏၵျပသူမ်ား ကို ၿဖိဳခြဲရန္ အမိန္ ့ကို ျငင္းပယ္
ေဂ်ာ္ဒန္–ေဂ်ာ္ဒန္ ႏိုင္ အမၼန္ တြင္ မြတ္စလင္ ညီေနာင္ မ်ားအဖြဲ ့က ဦးေဆာင္ ဆႏၵျပ
___________________________________________________

အိုမန္—အိုမန္ ႏိုင္ငံ ၿမိဳ ့ေတာ္ ဆိုဟာ တြင္ ဆႏၵျပသူ ႏွစ္ဦး ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ပိုမိုျပင္းထန္လာ
အိုင္ဗရီ ကိုစ္–အိုင္ဗရီ ကို ဆႏၵျပမႈ တြင္ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦး ပစ္သတ္ ခံရ
___________________________________________________

ထရီပိုလီ အေရွ ့ဘက္ မိုင္ ၅၀ ခန္ ့အကြာတြင္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ေနၾကစဥ္

ဓာတ္ဆီေစ်း ငါးေထာင္ ေက်ာ္ၿပီ
March 5, 2011 Leave a comment Go to comments

4
2

i
မဲေပးပါ

ေနမ်ိဳးဦး၊

၊ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့တြင္ ဓာတ္ဆီ တစ္ဂါလံ ၅၀၀၀ က်ပ္ မွာ ၆၀၀၀ က်ပ္ေစ်း ရွိကာ

မႏၱေလး ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ တြင္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ေစ်းေပါက္သည္။ ယေန ့မနက္ မႏၱေလး
ၿမိဳ ့လည္မွာပင္ ငါးပုလင္း တစ္ဂါလံ ကို က်ပ္ ၆၂၀၀ ျဖင့္ ျဖည့္လိုက္ ရသည့္ ယာဥ္ေမာင္း
တစ္ဦးက Freedom News Group သို ့ေျပာျပသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လလယ္ပိုင္း အထိ ဓာတ္ဆီေစ်းမ်ား တစ္ဂါလံလွ်င္ ၃၆၀၀
က်ပ္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ အတြင္း ကို စတင္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ျပင္

ဦးလြင္ ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ ့မ်ား တြင္ ဓာတ္ဆီ ျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ ့
တြင္ မူ ဓာတ္ဆီေစ်းမွာ တစ္ဂါလံ ၆၅၀၀ အထိ ေစ်းေပါက္သည္။

ဓာတ္ဆီေစ်း ျမင့္ တက္မႈေၾကာင့္ အျခား ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား လည္း ျမင့္တက္ လွ်က္ ရွိ
သည္။

အေရွ ့အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ မၿငိမ္ မသက္မႈ မ်ား ေၾကာင့္ ကမာၻ ့ေရနံ ေစ်းကြက္တြင္
ေရနံစိမ္း ေစ်းမ်ား မွာဆက္လလက္ျမင့္ တက္လွ်က္ ရွိသည္။

လစ္ဗ်ား ႏိုင္ငံ ရွိ ေရနံတြင္း မ်ား ရွိရာ ၿမိဳ ့မ်ား တြင္ တိုက္ ပြဲ ျဖစ္ပြား တိုင္း ေရနံစိမ္း မွာ
တစ္ေဒၚလာ တက္ သည္ ဟု ေ၀ါလ္စထရိ ဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
http://freedomnewsgroup.com/
ျပည့္တန္ဆာတဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း (အပုိင္း ၁)

ရန္လုိကြ်ဲ
မတ္ ၅၊ ၂၀၁၁

ကမၻာေပၚတြင္ အယ္ဒီတာတုိ႔ မရိွလွ်င္ ေကာင္းမည္ဟု ေတြးမိသည္။ ဟုတ္သည္၊ သိပ္ေကာင္းမည္။ သူတုိ႔ အုိင္ဒီယာမ်ား အေကာင္အထည္ေပၚေစရန္ အလုိ႔ငွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔
သတင္းေထာက္မ်ားက ဖတ္ဖတ္ေမာ လႈပ္ရွားၾကရသည္။ ယခု မုိးမခ အယ္ဒီတာမ်ား ကြ်ႏု္ပ္ကို အသြားေစခုိင္းသည့္ေနရာက ျပည့္တန္ဆာတုိ႔ က်က္စားသည့္ေနရာ ဟူသတတ္။

သြားရေပမည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေရာက္လာျပီ မဟုတ္ေလာ။
အတုိခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ အရြယ္ ရိွေသာ၊ တခ်က္တခ်က္ ႏွစ္လုိဖြယ္ ျပဳံးျပတတ္ေသာ၊ ညဥ့္ငွက္ ဆုိေသာ္လည္း ေန႔ဘက္တြင္ လႈပ္ရွားေသာ၊ ရြက္ၾကမ္းေရက်ဳိ

အေနအထားထက္ အနည္းငယ္ပုိသည့္ ရူပါကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ၊ သံခ်ပ္ႏွင့္ဆင္တူသည့္ ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္သီခ်င္း၊ ပီေက၊ ၀က္သားတုတ္ထုိးတုိ႔ကုိ ႀကိဳက္တတ္ေသာ ျပည့္တန္ဆာတဦးႏွင့္
ကြ်ႏု္ပ္ ေတြ႔ၾကေလသည္။

ေနရာက ရန္ကုန္ျမိဳ႕လယ္တေနရာရိွ အႏွိပ္ခန္းတခုတြင္ ျဖစ္သည္။ အႏွိပ္ခန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ္လည္း သူက ႏွိပ္တတ္ပုံမေပၚ။ ကိစၥမရိွ။ စားသုံးသူတုိ႔က အႏွိပ္ခံရန္
ဤေနရာသုိ႔ လာျခင္း မဟုတ္။ အီစီကလီ၊ အယုအယ၊ ဟုိဒင္းဟုိဟာ တုိ႔အတြက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။
သူက

ႏႈတ္ခမ္းနီ

ထူထူ၊ မိတ္ကပ္

ခပ္ပါးပါး

လိမ္းထားသည္။

အရပ္အေမာင္းကေတာ့

သူလုိငါလုိ

ငါးေပ

ႏွစ္လက္မခန္႔

ျဖစ္မည္။

ဘာသာျပန္၀တၳဳစာအုပ္ထဲက

ျပည့္တန္ဆာမ်ားတြင္ ရိွသည္ဟု ဆုိေသာ အေပါစား ေရေမႊးနံ႔က သူ႔ထံတြင္ မရိွေပ။ ထုိ၀တၳဳမ်ား ဖတ္မထားသျဖင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ေရေမႊး အသုံးမျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးက ကြ်ႏု္ပ္ကုိ ျပဳံးျပျပီး ေမးခြန္းတခုျဖင့္ အစျပဳႏႈတ္ဆက္ေလသည္။

ႏႈတ္ခမ္းနီမေလး။ ။ ဆက္ရွင္ ဘယ္ႏွစ္ခု ယူထားလဲ။
ရန္လုိကြ်ဲ။ ။ တခုပဲယူထားတယ္။

ေလး။ ။ တခုတည္းလား၊ နည္းတာေပါ့။
ကြ်ဲ။ ။ ဟင္ - နည္းလား။ နည္းလည္း မတတ္ႏုိင္ဘူး။ ပိုက္ဆံ သိပ္ရိွတာမဟုတ္ဘူးကြ။

ေလး။ ။ သူေဌးကမ်ား ညည္းေနရေသးတယ္၊ ဒီက ညည္းဖုိ႔လည္း ခ်န္ပါအုံး။ ဟင္းဟင္းဟင္း။
သူေဌး အထင္ခံရသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္ ရန္လုိကြ်ဲ ေက်နပ္သြားသည္။ တကယ္မဟုတ္ေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ အထင္ခံရသည္က ေက်နပ္စရာ မဟုတ္ေလာ။

ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးက အေျပာအဆုိ ညက္လွသည္။ ေဒးကာနက္ဂ်ီ ေလွ်ာက္ေရးထားသည့္ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္နည္း နိႆရည္းတုိ႔ကုိမ်ား ဒီကေလးမ ဖတ္ထားေလသလား -----။
ဟုတ္ဟန္မတူ။ လက္ေတြ႔ဘ၀ထဲတြင္ သင္ယူက်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္မည္။ ဒုိင္ေတြ သိပ္ေကာင္းသည္။ ေျပာရဲဆုိရဲလည္း ရိွသည္။ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးမန္ေနဂ်ာပင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သူ
ထပ္ေျပာသည္ကုိ ၾကည့္ေလာ့ -

ေလး။ ။ ရွင့္ ရွပ္အကၤ်ီက အေကာင္းစားပဲ။ ရွင္နဲ႔လည္း အရမ္းလုိက္တယ္။ အင္း - ဘာ၀တ္၀တ္ ရွင္က ၾကည့္ေကာင္းမွာပါ။
ကြ်ဲ။ ။ ဟုတ္လား၊ ဟီးဟီး။

ေလး။ ။ ဟုတ္တယ္။ ရွင္က ညိဳေခ်ာ ေခ်ာတယ္။
ေျမွာက္ပင့္ေျပာသည္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အရိွအတုိင္း သုံးသပ္သည္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်နပ္စရာပင္။ အလွအပ ႀကိဳက္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္ ႏွင့္ လွပ အေျပာခ်ဳိေသာ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးတုိ႔ ႏွစ္ဦးသား အ၀တ္အစား၊
ဖက္ရွင္တုိ႔အေၾကာင္း ေရာက္တတ္ရာရာ စကားေကာင္းေနမိသည္မွာ ၁၀ မိနစ္ေက်ာ္ ၾကာသြားေလသည္။
ေလး။ ။ စကားေျပာလုိ႔ ေကာင္းလုိက္တာရွင္။ ဒီကုိလာတ့ဲသူေတြက စကား သိပ္ေျပာၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ အင္း - ေလေအးစက္ ပ်က္ျပန္ျပီ ထင္တယ္၊ ပူလုိက္ အုိက္လုိက္တာ။ ရွင္
မအုိက္ဘူးလား။
ကြ်ဲ။ ။ နည္းနည္းေတာ့ အုိက္တယ္။ အကၤ်ီ ခြ်တ္လုိက္အုံးမွပဲ။

ေလး။ ။ ဟီဟိ၊ အခုမွေတာ့ ခြ်တ္မေနနဲ႔ေတာ့။ အခ်ိန္ေစ့ေတာ့မယ္။
ကြ်ဲ။ ။ ဟင္ - အခ်ိန္ေစ့ေတာ့မယ္၊ ဟုတ္လား။ ဘာမွေတာင္ မလုပ္ရေသးဘဲ အခ်ိန္က ေစ့ေတာ့မွာလား။

ေလး။ ။ ဘာမွမလုပ္ရေသးဆုိ ရွင္က ဘာမွမွ မလုပ္ဘဲ။ လြယ္ပါတယ္၊ လုပ္ခ်င္ရင္ ဆက္ရွင္ ေနာက္တခု ထပ္ယူေပါ့ရွင္။
ကြ်ဲ။ ။ ဟ - ဘာမွမလုပ္ရေသးဘဲ ဆက္ရွင္တခု ျပီးသြားတယ္ ဆုိတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး ထင္တယ္။ ငါ့ကုိ အူ တူတူ အ တတ ထင္ျပီး ခြင္ရုိက္မယ္ မႀကံနဲ႔။ ဒီမွာ - ရန္ကုန္မွာေမြးတ့ဲ
ရန္ကုန္သား ကြ။ ရန္ကုန္မွာေန၊ ရန္ကုန္မွာ ႀကီးလာတာ အႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ေတာ့မယ္။

ေလး။ ။ တကယ္ေျပာတာပါရွင္။ အခ်ိန္က ျပည့္သြားပါျပီ။
ကြ်ဲ။ ။ ဆက္ရွင္တခုကုိ တနာရီ မဟုတ္ဘူးလား။

ေလး။ ။ မဟုတ္ပါဘူးရွင္။ အဲ - ဟုတ္ပါတယ္ရွင္။ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ဟုတ္ပါတယ္ရွင္။
ကြ်ဲ။ ။ ဘာ မဟုတ္တာလဲ၊ ဘာ ဟုတ္ပါတယ္လဲ။

ေလး။ ။ ဆက္ရွင္တခုကုိ တနာရီ ဆုိတာက လႊတ္ေတာ္မေခၚခင္တုန္းကပါ။ အခု လႊတ္ေတာ္ေခၚျပီးေတာ့ အခ်ိန္က ေျပာင္းသြားပါျပီ။
ဟုိက္ - ရွာလဘတ္ရည္။ လႊတ္ေတာ္ ဆုိပါလား။ အႏွိပ္ခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္သူ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးဆီက လႊတ္ေတာ္ ဆုိေသာစကားသံ ထြက္လာသည္က ထူးျခားေနသည္။ သူက
ဆက္လက္ ရွင္းခ်က္ ထုတ္သည္ေလး။ ။ လႊတ္ေတာ္ တခါ က်င္းပရင္ ၁၅ မိနစ္ပဲ ၾကာတယ္တ့ဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီမွာလည္း ဆက္ရွင္တခုကုိ ၁၅ မိနစ္ပဲ သတ္မွတ္လုိက္တယ္။ အလုပ္ရွင္က သတ္မွတ္လုိက္တာပါ။
ကြ်ဲ။ ။ ဟုိက္ - ဘာဆုိင္လုိ႔လဲကြ။ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာက ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ သြားထုိင္၊ သြားငုိက္၊ သြား အိပ္တ့ဲေနရာ။ မင္းတုိ႔က အႏွိပ္ခန္းေလကြာ။

ေလး။ ။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ အခ်ိန္ကိစၥေတြကေတာ့ က်မလည္း မသိပါဘူးရွင္။ အလုပ္ရွင္ ေျပာျပတာကေတာ့ တႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျငင္းခုံရတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာေတာင္

ဆက္ရွင္တခုကုိ ၁၅ မိနစ္ပဲ သတ္မွတ္တယ္ တ့ဲ။ ဒီေတာ့ လူတေယာက္ကုိပဲ ဆားဗစ္ေပးရတ့ဲ ဒီေနရာမွာ ဆက္ရွင္တခုကုိ ၁ နာရီ ဆုိတာ မ်ားတယ္ တ့ဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာ ဆက္ရွင္ တခုကုိ
၁၅ မိနစ္ ဆုိျပီး ေျပာင္းလုိက္တာ တ့ဲ။
ကြ်ႏု္ပ္လည္း ေနာက္တႀကိမ္ “ဟုိက္ - ရွာလဘတ္ရည္” ဟု အ့ံၾသတႀကီး ေရရြတ္မိရုံမွတပါး ေျပာစရာစကား မရိွေတာ့ေပ။

မိုးမခမိတ္ေဆြမ်ားက မတ္လတြင္ အင္န္အယ္ဒီႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၀ ကူညီမႈ က်ပ္ေငြ ၅ သိန္း ၄ ေသာင္း ရည္စူး လွဴဒါန္း

မိုးမခ
မတ္ ၄၊ ၂၀၁၁
မိုးမခမီဒီယာက ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ မိုးမခမိတ္ေဆြမ်ားဆုအျဖစ္ အင္န္အယ္ဒီပါတီ ကူညီမႈေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၀၀ ကို ရည္စူးလွဴဒါန္းမႈ က်ပ္ေငြ ၈ သိန္း

ေလးေသာင္း ၅ ေထာင္ဖိုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဆက္လက္ျပီးေတာ့လည္း အမ်ားေကာင္းမႈျဖင့္ တတ္စြမ္းသမွ် ေထာက္ခံမႈျပသတဲ့ အေနနဲ႔ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၀ ကို
ရည္စူးလွဴဒါန္းတဲ့ လစဥ္ကူညီမႈကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီမတ္လအတြက္ လက္ခံရရွိသမွ်နဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းၾကသမွ် တဦးပုဂၢလအလွဴရွင္နဲ႔ စုေပါင္းအလွဴရွင္မ်ားျဖင့္
က်ပ္ေငြ ၅ သိန္း ၄ ေသာင္း ရရွိတယ္လို႔ အသိေပး ျပန္ၾကားလိုပါတယ္။

ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄၈ ဦးအတြက္ အေ၀းေရာက္မိတ္ေဆြေတြက သူတို႔ တတ္ႏိုင္တဲ့ ဂုဏ္ျပဳမႈအျဖစ္ က်ပ္ ၁ ေသာင္းစီ ဂုဏ္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျပီး သီးျခားအလွဴရွင္ ၂ ဦးကေတာ့

သူတို႔မဲေပါက္တဲ့ အက်ဥ္းစံမိတ္ေဆြ ၂ ဦးအတြက္ တဦးက က်ပ္ေငြ ၂ ေသာင္း၊ ေနာက္တဦးက က်ပ္ေငြ ၄ ေသာင္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳမႈ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ျပသခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
အေသးစိတ္စာရင္းထုတ္ျပန္မႈကေတာ့

အလွဴရွင္တဦးခ်င္းစီကို

ေပးပို႔တဲ့

မိုးမခမီဒီယာအမည္နဲ႔

လက္ခံရရွိမႈ

ျဖတ္ပိုင္းမွာ

အေ၀းေရာက္မိတ္ေဆြအျဖစ္ မဲႏႈိက္ထားၾကတဲ့၊ မဲေပါက္ထားၾကတဲ့ မိုးမခမိတ္ေဆြေတြကို သည္ေနရာကေန အသိေပးျပန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

သီးျခားစီ

ေတြ႔ရွိရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
(ဓာတ္ပုံ - ၂၀၀၉ ဇြန္လ ၁၉၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၆၄ ႏွစ္ျပည့္ေန႔၊ အင္န္အယ္ဒီရုံးခ်ဴပ္ အခမ္းအနားမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ျမန္မာကေလးငယ္တဦးရဲ့ ဓာတ္ပုံ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုးမခ )
http://www.moemaka.com/

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁၀၂၂ တပ္ရင္းေနရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လက္မခံၾက
Posted by admin on March 5, 2011 3 Comments

ေစာခ်စ္သူ ၊ ဗိုလ္မုတ္သုန္ (ဓါတ္ပံု .. ဧရာဝတီ မွ)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ကစၿပီး အပစ္ရပ္ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖြဲ႔မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းခဲ့ရတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းက တပ္ဖြဲ႔ေတြကို တပ္ရင္းေနရာေတြ
သတ္မွတ္၊ တပ္ရင္းတည္းေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အ တြက္ ကုန္းက်စရိတ္ေတြ ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ထဲကမွ ဗိုလ္မုတ္သုန္ ဦးေဆာင္း တဲ့
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၁၀၂၂ တပ္ရင္းေနရာခ်ထားမႈကို ေဒသခံရြာသားေတြက လက္မခံႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

နအဖ တပ္ရင္း ၃၅၃ နဲ႔ အျပင္ကြင္းကေလးၾကားမွာရွိတဲ့ မင္းသမီးေတာင္ေနရာကို နယ္ျခားေစာင္တပ္ရင္ ၁၀၂၂ အ တြက္ တပ္ရင္းတည္းေဆာက္ေရးျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာပဲ မတ္လ ၄
ရက္ေန႔က ေဒသခံျပည္သူေတြက လက္မခံ ကန္႔ကြက္ တဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအႀကီးအကဲေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီ ညႇိႏႈိင္းေနရပါတယ္။
အေျခအေနကို အျပင္ကြင္းကေလးရြာသားတဦး ေျပာျပတာက…

“သူတို႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေနရာယူတာက ဘာပဲေျပာေျပာ က်ေနာ္တို႔ ရြာသားပိုင္ေျမေတြပါ။ သူတို႔ တပ္လာတည္တာ လည္း နစ္နာသူေတြအတြက္ ဘာနစ္နာေၾကးမွမရဘူး၊ မဲ့ပလယ္ နဲ႔
ေဝွ႔ရွမ္းၾကားမွာလည္း ဟိုတခါတုန္းက ရြာသားေျမ ေတြကို ဒီလိုပဲ တပ္ေနရာအတြက္ဆိုၿပီး အလုခံရေသးတယ္ေလ၊ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေငြေတြလဲ ရထားၾကတာပဲ၊ ေနာက္

သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ ရြာသားေတြၾကားထဲ လာေနရင္ ဟို ေတာထဲက တုိက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ခဏခဏလာတုိက္ ရင္ က်ေနာ္တို႔ ရြာသားေတြက ၾကားထဲက ခံရအံုးမယ္၊ က်ေနာ္ကေတာ့
လက္မခံဘူး။ သူတို႔က ရြာလူႀကီးကိုလည္း ညႇိ ေနတယ္ မရဘူး၊ ခု ကြင္းကေလး ဆရာေတာ္ကို ဝင္ညႇိေပးဖို႔ သူတို႔သြားစည္း႐ံုးေနတယ္” လို႔ ေျပာျပသြားပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းေတြကို ၁၀ ရင္းအထိ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အင္အား ၂၀၀၀ ေလာက္ရွိပါတယ္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ကို လုပ္ခလစာ ၃
ေသာင္ခြဲအထိ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ရင္း တရင္းကို တပ္ရင္းတည္းေဆာက္ေရးအတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္း ၁၀၀၀ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္လို႔လဲ သိရွိရပါ တယ္။
စကခ ၁၂ ကပ္ထားတဲ့ ဝရမ္းစာရြက္ေတြကို ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ ခ ဝ တ အဖြဲ႔ လုိက္သိမ္းေနရ
Posted by admin on March 5, 2011 0 Comment

မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ဒီေကဘီေအ တပ္မွဴး ၂ ဦးပံုနဲ႔ ဝရမ္းထုတ္ထားတဲ့ စာ႐ြက္ေတြကို ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ထဲက ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စကခ ၁၂ က ဦးစီးၿပီး လိုက္ကပ္ခဲ့ပါတယ္။
မေန႔ကေတာ့ ကပ္ထားတာ ဝရမ္းစာရြက္ေတြကို ခဝတ အဖြဲ႔က ဦးစီးၿပီး လိုက္ခြာၿပီး သိမ္းေနတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာကပ္ထားတဲ့ ဒီေကဘီေအ တပ္မွဴး ဗိုလ္ေက်ာ္သက္နဲ႔ ဗိုလ္ဆန္း ေအာင္ တို႔ ၂ ဦးပံုပါတဲ့ ဖမ္းဝရမ္းစာရြက္ေတြကို ေကာ့ကရိတ္ ခဝတ
အေနနဲ႔ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က လိုက္ခြာေနတယ္ လို႔ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ခံမ်ားနဲ႔ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ေျပာျပခ်က္အရ ၾကားသိရပါတယ္။
ကပ္လိုက္ ခြာလိုက္ အေျခအေနကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ ကုန္သည္တဦး ေျပာျပတာကေတာ့ …

“ဟုတ္ကဲ့ ဟိုေန႔က တဖြဲ႔က လုိက္ကပ္ေနၿပီး ခုေတာ့ ေနာက္တဖြဲ႔က လုိက္ခြာသိမ္းေနတာလဲ ေတြ႔တယ္။ စာကပ္တဲ့ အ ဖြဲ႔က စကခ ၁၂ က လုပ္သြားတာ လုိက္ခြာၿပီး ျပန္သိမ္းေနတာက
ခဝတ အဖြဲ႔က လုိက္သိမ္းေန တာ။ ခုေလာေလာ လတ္လတ္ ႀကံဳေနရတာေတာ့ဗ်ာ စစ္တပ္ဘက္က တပ္ရင္း ၅၄၇ နဲ႔ ၃၂၀ တပ္ေတြက ကားလမ္းမွာ ဝါးလံုးပိတ္တားၿပီး လာသမွ်ကို
ေငြေတာင္းေနတာေတာ့ အၿမဲၾကံဳေနရတယ္” လို႔ ကုန္သည္တဦးက ေျပာျပပါတယ္။

၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ နအဖနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္ထားရာက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တဲ့ေနမွာပဲ နအဖ နဲ႔ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊး ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ
တုိက္ပြဲေတြ ျပန္လည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္ကစလုိ႔ ဒီေက ဘီေအ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမႊးကို နအဖ ဘက္က ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္မွာ ဆုေငြထုတ္ ဖမ္းခုိင္းတာေတြ၊ ထုိင္းဘက္က သူ႔ကို မ ဖမ္းေပးရင္
မဲေဆာက္ ျမဝတီ ကုန္သြယ္ေရးဂိတ္ ျပန္မဖြင့္ေပးဘူးဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္ မၾကာမၾကာ ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိပါတယ္။
http://www.naytthit.net/

Saturday, March 05, 2011

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာရင္ တပ္မေတာ္ထဲမွာ အကြဲအၿပဲ ေတြရွိလာႏု"ိင္ ဟု ေနျပည္ေတာ္ စစ္အရာရွိေျပာ
ဗမာျပည္ဖြား

ညီေနာင္မ်ား

Face

book

စာမ်က္ႏွာမွ

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရမည္ဟု ေရပန္းစားေနေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကို ယခုအပတ္ အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူးသို႔ တုိးျမႇင့္ေပး လိုက္ေၾကာင္း
သတင္းရ ရွိသည္။စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အပတ္စဥ္ ၁၉ ေက်ာင္းဆင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ယခုမတ္လအတြင္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

ရွိၿပီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး

သန္းေရႊ၏

အနီးကပ္

သင္ၾကား

ပို႔ခ်မႈမ်ားကို

ခံယူေနရေၾကာင္း

ေနျပည္ေတာ္

စစ္တပ္

အသိုင္းအဝန္းက

ေျပာသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး အိမ္ကို ေန႔တုိင္းလိုလို သြားေနရတယ္။ တပ္တြင္းစကားေတြ အရေတာ့ ၾသ၀ါဒ ခံယူရတာလို႔ေျပာတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ စစ္ အရာရွိတဦးက
ေျပာသည္။
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံ့ဥေသွ်ာင္အဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္
အမ်ဳိးသား

လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ

အပါအ၀င္

လုံၿခဳံေရးႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားတြင္

ပါ၀င္ရမည္

ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္သည္ကို လက္သင့္ မခံဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊအား ေစာဒကတက္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္ တပ္မွ ထုတ္ပယ္
ခံရၿပီးေနာက္

ကာကြယ္ေရး

ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္သာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ကာကြယ္ေရး

မင္းေအာင္လႈိင္ကို

ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာရင္

ခန္႔အပ္မည့္အေပၚ

တပ္မေတာ္ထဲမွာ

စစ္တပ္အရာရွိ

အကြဲအၿပဲေတြ

အသုိင္းအ၀န္းက

ရွိလာႏုိင္ပါတယ္”

ဟု

လုိလားျခင္း

ေနျပည္ေတာ္

မရွိေၾကာင္း

စစ္အရာရွိတဦးက

သိရသည္။
ဆုိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ စစ္တပ္ အသိုင္းအ၀န္း၏ အဆုိအရ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးတုိ႔အၾကား
သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

အၿမဲတမ္းဒုကၡနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုတဲ့ ကုလားလန္ရြာေလး…
ေရးသားသူ - ဖဲဘီး ေသာၾကာေန႔, 04 မတ္လ 2011 14:16ပရင့္လုပ္ရန္
အီးေမးလိပ္စာ
ပထမဦးဆံုးမွတ္ခ်က္ေပးသူ!

စံႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးပါ

1
2
3
4
5

(1 ဆႏၵမဲထည့္ေပးပါ)
အိမ္ေျခေပါင္း (၈၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိတဲ့ ကုလားလန္ရြာကေလးဟာ ရွမ္း-ကရင္နီနယ္စပ္မွာပါ။ ရြာရဲ့နေဘးမွာ ပြန္ေခ်ာင္းလို႔ေခၚတဲ့ အျပာေရာင္ ေရေခ်ာင္းႀကီးက တသြင္သြင္
စီးဆင္းေနပါတယ္။ ကုလားလန္ရြာထဲကို ပအိုင္း၊ ရွမ္း၊ ကရင္နီလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာတဲ့အျပင္ ရြာအနီးရွိ ျမန္မာစစ္အစိုးရ တပ္တို႔လည္း မၾကာခဏ
၀င္ထြက္သြားလာ ေနၾကပါတယ္။

မတူကြဲျပားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာ ျပႆနာ တစံုတရာျဖစ္ပြားပါက အဖြဲ႔အစည္းတို႔ အေနျဖင့္ တိုက္ရိုက္မခံရဘဲ ကုလားလန္ ရြာသားမ်ားကသာ ခံေနၾကရပါတယ္။
တစ္ဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ဖြဲ႔အၾကား ျပႆနာေတြ မရွိတာေတာင္မွ စစ္အစိုးရ တပ္ေတြကေနၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို လုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈနဲ႔ အႏိုင္က်င့္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈတို႔ကို ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္
ေလ့ရွိေနပါတယ္။

ယခုလ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ကုလားလန္ရြာသား ၁၁ ဦးကို စစ္အစိုရတပ္ရင္း ခလရ ၄၂၃နဲ႔ ၄၂၄ တို႔က တပ္လုပ္အားေပးအျဖစ္ ဆင့္ေခၚၿပီး တပ္စခန္းမြန္းမံရန္အတြက္
အလုပ္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ အတင္းအဓမၼ ေစခိုင္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အလုပ္ခ်ိန္ကို မနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထ ိမနားတမ္း လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။
အဲဒီလို အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈဟာ ကုလားလန္ရြာအေနနဲ႔ အခုတေခါက္ထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ မၾကာခဏဆိုသလို၊ ေခၚခိုင္းရင္ေခၚခိုင္းတဲ့အခ်ိန္တိုင္း
လုပ္ေဆာင္ေပးေနရတယ္လို႔ ကလားလန္ရြာသူႀကီးျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

"ညကိုးနာရီကတည္းက ပြန္ေခ်ာင္းကို ဆင္းရတယ္ေလ၊ ညကတည္းက အရင္ဆင္းထားမွ ေရွ႔မွာရိွတဲ့တစ္ဖြဲ႔ကို မနက္(၆)နာရီ သူတို႔ျပန္လြတ္မယ္ေလ၊ အဲဒါမွ သူတို႔ျပန္ရတယ္ေပါ့" လို႔
ကုလားလန္ရြာသူႀကီး အလွည့္က်ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူက ေျပာပါတယ္။
လုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈအျပင္ တျခားေသာ တပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းကိစၥကိုလည္း ရြာသားေတြကမၾကာခဏ မပ်က္မကြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကလားလန္ရြာမွ ရြာသားတို႔ဟာ ရြာမွ တစ္နာရီခြဲေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္သြားရတဲ့ ၄၂၃ နဲ႔ ၄၂၄ တပ္စခန္းနဲ႔ ရြာရဲ့ေျမာက္ဘက္ ၁၀ မိနစ္ခန္႕ရွိတဲ့ ၄၂၆ တပ္စခန္းကိုဆီတို႔ကို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်
သတင္းထူးသည္ျဖစ္ေစ မထူးသည္ျဖစ္ေစ သြားေရာက္ပို႔ေပးေနရပါတယ္။
"သတင္းသြားပို႔တာက ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး၊ သတင္းမထူးဘူးလို႔ ဥကၠဌလက္မွတ္ထိုးၿပီး စာသြားပို႔ရံုပါဘဲ၊ ဒါေပမဲ့သူတို႔ေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလေမးတာ၊ စစ္တာေပါ့၊ ဟိုေတာက အေကာင္ေတြ
ေတြ႔လား အဲလိုေပါ့" လို႔ ေန႔စဥ္ သတင္းသြားေရာက္ပို႔ေပးဖူးတဲ့ ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ယခုလအေစာပိုင္းက သတင္းပို႔ရန္အလွည့္က်တဲ့ ကုလားလန္ရြာသားတစ္ေယာက္က ဇနီးေနမေကာင္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သတင္းသြာေရာက္မပို႔နိုင္တဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္စာေရးၿပီး
တစ္ျခားသူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔ သြားခိုင္းခဲ့ရပါတယ္။
"သတင္းသြားပို႔ေပးၿပီးမွ အကယ္၍ သြားပို႔တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း လုပ္အားေပးလည္း လုပ္ေပးေနရတယ္ ရြာမွာရိွတဲ့ ရြာေစာင့္ေတြကလည္း အေနာက္ဘက္မွာလဲ သတင္းသြားပို႔ေပးရတယ္.
တစ္ခါတစ္ေလ ဆိုင္ကယ္ေတြလာၿပီးေတာ့ ေခ်ာဆြဲတာလဲရိွတယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ ဟင္းေတြ ရွာခိုင္းတယ္ ရြာေစာင့္သမားေတြကလည္း ေရွ႔မွာသတင္းသြားပို႔ရတယ္” လို႔
သတင္းသြားေရာက္ပို႔ေပးရတဲ့အေျခအေနကို ကုလားလန္ရြာခံက ရွင္းျပသြားပါတယ္။
သတင္းသြားေရာက္ပို႔ေပးတဲ့အခါမွာလည္း စစ္တပ္တို႔ရဲ့ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းျခင္းကိုခံရတဲ့အတြက္ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သူမွ်မသြားခ်င္ဘဲ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ရြာသူႀကီးမွ ထိုကိစၥအေပၚ

အစည္းအေ၀းေခၚယူၿပီး သတင္းပို႔ေဆာင္ရမည့္ကိစၥကို နည္းလမ္းရွာေဖြၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ အစီးအေ၀းရဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ကုလားလန္ရြာမွာ တရက္ကို အလွည္႔က်ရြာေစာင့္ႏွစ္ဦးကို
ေရြးခ်ယ္ၾကရပါတယ္။ တရက္ကို အလွည့္က်ရြာေစာင့္ႏွစ္ဦးဟာ ရြာသူႀကီးအျဖစ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသလို သတင္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတို႕ကိုလည္း
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရပါေတာ့တယ္။

အလွည့္က်သတင္းပို႔ အလွည့္က်လုပ္အားသြားလုပ္ေပးရတဲ့ကိစၥမွာ အမ်ိဳးသားေယာကၤ်ားမ်ားမရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုတို႔အေနနဲ႔ ပိုက္ဆံ ၁၂၀၀၀ က်ပ္ အကုန္ခံၿပီး လူငွားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
စစ္တပ္ကို ေၾကာက္ေနရတဲ့ရြာသားတို႔မွာ အဲ့ဒီေငြ ၁၂၀၀၀ ကိုလည္း မမက္ေမာၾကပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လင္ေယာကၤ်ားမရွိတဲ့ မိသားစုတို႔မွာ မ်က္ရည္မ်က္ခြက္နဲ႔ ေငြေပးၿပီး
သတင္းပို႔ေပးမယ့္သူကို ငွားၾကရပါတယ္။

ကုလားလန္ရြာမွာ ျပည္သူလူထုေတြပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့ ရုပ္ျမင္သံၾကား အေပၚစက္နဲ႔ေအာက္စက္ေတြကို စစ္တပ္တို႔က ႀကိဳက္သလို ယူသံုးၾကပါတယ္။ ပိုင္ရွင္တို႔ကျပန္ေတာင္းရင္
ရိုက္ခြဲပစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အလားတူ တပ္စခန္းကေနရြာထဲသို႔ သြားလာေရးလြယ္ကူေစေရးအတြက္ ဆိုင္ကယ္ရွိတဲ့သူတို႔အေနနဲ႔ တစ္ရက္တစ္စီး စီမံေပးရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
“ဆိုင္ကယ္ကို တစ္ေန႔ကို တစ္စီးထိုးေပးရတယ္။ တစ္စီး၊ ႏွစ္စီး၊ တစ္စီး၊ ႏွစ္စီးထိုးေပးရတာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရြာလည္း အဲလိုဘဲေလ။ ဒါဏ္မခံႏိုင္တာနဲ႔ အဲဒါ က်ေနာ္တို႔

ေနာင္ေထာင္ေဒသမွာရွိတဲ့ ဆိုင္ကယ္သမားေတြစုတယ္။ ဆိုင္ကယ္ရွိတဲ့သူ တေယာက္ ၅၀၀၀ ေထာင္စုၿပီးေတာ့ အဲဒါ ၃၀၀၀၀၀ သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ရတယ္ထင္တယ္။ အဲဒါ
ဆိုင္ကယ္တစ္စီးေတာင္ ၀ယ္ေပးတယ္။ သူတို႔ဆိုင္ကယ္ေခ်ာဆြဲတဲ့ ဒဏ္ကိုမခံႏိုင္တဲ့အတြက္ အဲဒါ ဆိုင္ကယ္ပါ ၀ယ္ေပးလိုက္ရေသးတယ္” လို႔ ကုလားလန္ရြာသားတစ္ဦးက
ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လတုန္းက ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ေထာင္ထားတဲ့မိုင္းကို ေထာ္လဂ်ီတစ္စီး စီးလာတဲ့ စစ္တပ္တစ္စုအား ထိမံသြားကာ အခင္းျဖစ္ပြားမႈကို
မေက်မနပ္ျဖစ္ေသာ စစ္သားမ်ားက ကုလားလန္ရြာအပါအ၀င္ အနီးအနားရွိ ေနာင္ေထာင္ဒိုကံုး၊ ေနာင္ေထာင္ရြာသစ္၊ ပန္က်နဲ႔ ဗန္႔မက္ရြာမွရြာမိရြာဖတို႔အား တပ္ထဲသို႔
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ငါးရက္တိတိ ႏွိပ္စက္ညွင္းဆဲခဲ့ပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ကုလားလန္က ရြာဥကၠဌကို ဖမ္းသြားတယ္။ ဖမ္းသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ေတာ့ မျမင္လိုက္ရဘူး။ အေမတို႔ေတာ့ ျမင္တယ္။ စစ္သားငါးေယာက္က ဖမ္းသြားတယ္။
ဖမ္းသြားၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ သူ႔အိမ္က စာရြက္စာတမ္းေတြ ေမြေသးတယ္။ သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ အကုန္သိမ္းဆီးသြားတယ္။ အဲ့ဒါၿပီးေတာ့ ေလးငါးေယာက္ေလာက္

ဖမ္းသြားတယ္….. ဖမ္းၿပီးေတာ့ စခန္းမွာ အခုက်ေနာ္တို႔ရြာရဲ့ ေျမာက္ဖက္ျခမ္းက စခန္းေလ အဲမွာသြားႏွိပ္စက္တယ္။ အဲဒါ ၾကားေနရတယ္။ အဲအခ်ိန္မွာ အေမကယ္ပါနဲ႔… ေအာ္ေနတာ။
ထိုးလိုက္ၾကိတ္လိုက္နဲ႔” လို႔ ကလားလန္ရြာခံက ရွင္းျပပါတယ္။
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားတဲ့ ရြာမိရြာဖတို႔မွာ ယေန႔ထိရြာထဲသို႔ ျပန္မေရာက္ဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကတယ္လို႔ အျဖစ္မွန္ကို သိရွိထားတဲ့ရြာခံက ယခုလိုဆက္ေျပာျပပါတယ္။
“သူတို႔စခန္းမွာခ်ဳပ္ေနတုန္း က်ေနာ္တို႔ ၀င္လို႔မရဘူး။ သူတို႔ဖမ္းသြားတာ ဘယ္ေရာက္ဘယ္ေပ်ာက္ေနလည္း မသိဘူး။ သတင္းလိုက္ရွာေသးတယ္။ ဆီဆိုင္မွာ က်ေနာ္တို႔သြားတယ္။
ဘာမွမသိရဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရြာကဥကၠဌလည္း ဒီလိုဘဲ စံုစမ္းေနတယ္။ ဒါေပမဲ့သတင္းအစအန မရေတာ့ဘူး။”

ရြာသူရြာသားေတြကို စစ္တပ္ေတြက အၿမဲလိုလို အႏိုင္က်င့္ဆက္ဆံေနတဲ့အတြက္ ကုလားလန္ရြာရဲ့ အေျခအေနကို ရြာခံတစ္ဦးက ယခုလိုၿခံဳၿပီး ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
“ေနာက္မွာလည္း သူတ(ို႔ စစ္တပ္)ခိုင္းတဲ့ အတိုင္းလည္း လုပ္ေပးေနရတယ္။ အဲလိုမ်ိဳးေပါ့။ ကုလားလန္ရြာမွာဆိုရင္ အခက္အခဲဆိုတာ ေန႔တိုင္း ပံုမွန္ရိွေနတဲ့ပံုစံသေဘာ။
အဲဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္ေပါ့"

ယခုႏွစ္ မီးသတ္သမားမ်ား ေနာက္မက်ရန္လို
ေရးသားသူ - ေအာလို ေသာၾကာေန႔, 04 မတ္လ 2011 14:13ပရင့္လုပ္ရန္
အီးေမးလိပ္စာ
ပထမဦးဆံုးမွတ္ခ်က္ေပးသူ!

စံႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးပါ

1
2
3
4
5

(1 ဆႏၵမဲထည့္ေပးပါ)
ကရင္နီျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေနအိမ္မ်ား မေတာ္တဆ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈ ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မီးသတ္ဌာနမွ မီးသတ္သမားမ်ားႏွင့္
မီးသတ္ကားတို႔သည္ မီးေလာင္သည့္ ေနရာသို႔ အခ်ိန္မွီ လာေရာက္ၿငိမ္းသတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတို႔က ဆိုသည္။ ယခုလည္း ေႏြရာသီ ေရာက္ခါနီးၿပီ ျဖစ္၍
ခါတိုင္းႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ မီးသတ္ဌာနမွ မီးသတိျပဳရန္ အသိေပးႏိုးေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။
“ေႏြရာသီ ေရာက္ၿပီမို႔ မီးသတိျပဳဖို႔တဲ႔။ လိြဳင္ေကာ္ မီးသတ္ဌာနမွ မီးသတ္ကားေတြဟာ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီး ေခတ္နဲ႔ မညီေတာ့ဘူး။ တကယ္လို႔ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ခဲ႔ရင္ မေတြးဝံ့စရာပဲ။ ကားက
ႏိုးလို႔မွ မရတာ။ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ ႀကဳံေတြ႔ေနရပါတယ္” ဟု လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ မီးသတ္ဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက ေျပာသည္။

မီးသတ္ဌာနမွ အသုံးျပဳေနေသာ မီးသတ္ကားမ်ားသည္ ေဟာင္းႏြမ္း၍ ၾကာျမင့္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကားမ်ား ျပဳျပင္ထားျခင္း၊ ဆီမ်ား ျဖည့္ထည့္ထားျခင္းတို႔ကို အဆင္သင့္
မလုပ္ထားေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက “မီးေလာင္ၿပီဆိုရင္ မီးသတ္ကားေတြက မမီွတာ မ်ားတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္လဲ မသိဘူး။ အဆင္သင့္ မရိွတာရယ္။ အထက္အရာရိွေတြကို ေစာင့္ရခြင့္
ျပဳခ်က္ေတြ ေစာင့္ရအုံးမွာေပါ့” ဟု ေျပာပါသည္။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ မီးသတ္ကားမ်ား ပံုမွန္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ႏွင့္ ယခုလို ေႏြရာသီ အခ်ိန္မ်ိဳး၌ လုပ္ငန္းမ်ား အသင့္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္ အထက္မွ တစ္လလွ်င္ ဆီ ၂၄ ဂါလံႏွင့္
ကားျပဳျပင္ရန္ အသုံးစရိတ္ေငြမ်ား ပုံမွန္ ထုတ္ထားသည္ကို ၿမိဳ႕ေနေဒသခံတို႔က သိရွိထားၾကသည္။
သို႔ေသာ္ မီးသတ္ဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူက “ဒီမီးသတ္ကားေတြဟာ တစ္လဆို ဆီဂါလံ 21 ဂါလံ ရေပမယ့္ ကားထဲ မေရာက္ပဲ ၿမိဳ႕နယ္xxxxx (အရာရွိ)က အျပင္မွာ လတုိင္း
ေရာင္းစားေနတယ္။ ကားျပင္စရိတ္ေတြကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္xxxxx က ကားေတြ မျပင္ပဲ ေငြပဲ ထုတ္စားေနတယ္” ဟု ေျပာသြားပါသည္။
ကရင္နီျပည္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မီတီ၀င္မ်ား တင္တြင္း
ေရးသားသူ - ကႏၱာရ၀တီတိုင္း(မ္) ေသာၾကာေန႔, 04 မတ္လ 2011 14:25ပရင့္လုပ္ရန္
အီးေမးလိပ္စာ
ပထမဦးဆံုးမွတ္ခ်က္ေပးသူ!

စံႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးပါ

1
2
3
4
5

(3 မဲ)
ကရင္နီျပည္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရာေကာ္မီတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မီတီတို႔အတြက္ ပါ၀င္သင့္သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အမည္စာရင္းကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပေၾကာင္း သိရသည္။
ပထမဆံုးအၾကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္

ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မီတီကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
ႏိုင္ငံသား ငါးဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မီတီကို

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံသား ကိုးဦးတို႔ျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ကရင္နီျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာမီတီဥကၠဌအျဖစ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္

မဲဆႏၵနယ္အမွတ-္ ၂ မွ ဦးရီးခ်က္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ မဲ့စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ-္ ၁မွ
ဦးသိန္းထြန္းတို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံသားငါးဦး၏ အမည္စာရင္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မီတီဥကၠဌအျဖစ္ ဗမာတိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိတ္ဦး၊

အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဖာေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ-္ ၂ မွ ဦးေစာကိုဒီႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
ႏိုင္ငံသားကိုးဦး၏ အမည္စရင္းမ်ားကို ကရင္နီျပည္လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစီးအေ၀းတြင္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ တင္ျပခဲ့သည္။

တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျဖင့္
က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

http://www.ktimes.org/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful