002_1_csanyi_raczky_tarnoki

CSÁNYI MARIETTA – RACZKY PÁL – TÁRNOKI JUDIT

Elôzetes jelentés a rézkori bodrogkeresztúri kultúra Rákóczifalva-Bagi-földön feltárt temetôjérôl
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése nevet viselô nagyszabású vízügyi beruházás részét képezte Rákóczifalva déli, Rákócziújfalu és a jobb parti Tiszavárkony közé ékelôdô határszélén, a Bivaly-tó térségében1 az ártér megnövelését célzó töltésáthelyezés. Az építendô töltés nyomvonalában és a leendô hullámtérre esô anyagnyerôhelyeken 2005–2007 között folytak a megelôzô régészeti feltárások, melyeket a szolnoki Damjanich János Múzeum és az ELTE Régészettudományi Intézete végzett. A tervbe vett földmunka a Tisza elsô partvonulatait érintette, így nem meglepô, hogy a feltárt lelôhelyek összterülete meghaladta a 35 hektárt. Mondanivalónk szempontjából most az 1/C lelôhely partszél felé esô Ny-i harmada az érdekes, ahol pontos geodéziai felmérés szerint 25.341 m² nagyságú terület lett feltárva, s ennek az elôre nem várt feladatnak köszönhettük az itt bemutatásra kerülô java rézkori temetôt. A lelôhely felszíne eredetileg a Bivaly-tó ártéri öblözetét szegélyezô partvonulat egyik legmagasabb pontja, K felé kissé ellaposodik. E földrajzi adottságoknak köszönhetôen a Ny-i partszegélyi részen sûrû telepjelenségek mutatkoztak (nyolc régészeti korszak-

1. kép Rákóczifalva helye Magyarország térképén Figure 1. The location of Rákóczifalva in the map of Hungary

A munkák 2005 ôszén kezdôdtek a felszínek gépi humuszolásával, majd 2007 ôszén fejezôdtek be a kézi feltárással. A szolnoki múzeum által vezetett ásatások három különbözô nagyságú régészeti lelôhelyen a megelôzô terepbejárások során kapott sorszámok szerint az 1. (Bagi-föld) a 3. (Rokkantföld I.) és a 4. (Rokkant-föld II.) számú lelôhelyeken folytak. Az új töltést az ártér felôl kísérô 100–120 m széles sáv feltárása a kivitelezési munkálatok módosulása miatt menet közben vált szükségessé. Ezt a sávot megkülönböztetésképpen 1/C lelôhelynek neveztük, melynek a Ny-i és K-i végében kerültek elô objektumok, a köztük fekvô 45.000 m² nagyságú felszín üresnek bizonyult.

2. kép A lelôhely topográfiai térképe Figure 2. The topographic map of the site

ból), az ellaposodó, de még árvízmentes területen pedig ritkultak a régészeti jelenségek és szinte csodával határos módon látott napvilágot, senkitôl-semmitôl sem bolygatva, zavarva a rézkori bodrogkeresztúri kultúra temetôje. A sírok által érintett terület kb. 1.600 m2, körülötte széles leletmentes sáv biztosított minket arról, hogy a teljes temetô feltárásra került. Ezt a történeti értékelés szempontjából fontos tényt

1 E határrész neve valójában Felsô-Varsány-puszta, a vízügyi beruházás tervdokumentációjában azonban Bivaly-tó szerepel. Mivel az ásatás a beruházáshoz kapcsolódik, mi is ezt a nevet vettük át, bár nem egyezik meg az igazi földrajzi névvel.

3. kép Temetôtérkép Figure 3. The plan of the cemetery

334 226 231 232 236 342 238. Mindebben hihetetlenül szabályos.az az eredmény teszi teljessé. a széle felé ritkulnak és kevésbé rendezettek a temetkezések.3 Általános szabály. az említett négy sír és a kisebb csoport Ny-i szélén lévô sírok egyetlen sírsorba rendezôdnek. Tiszavalk stb. 11 sírból álló csoport. 330 234 235 237 239 245 246 249 251 252 263 256 287 318 337. A sorokon belül a sírok egymástól való távolsága a temetô sûrûjében ritkán haladja meg a 3 métert. PATAY Pál 1974. hogy a férfiak jobb. A temetô kiterjedése Ny– K-i irányú. Fényeslitke. 338 340 345 350 347 Nem (fektetés alapján) ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi hiányos ffi? Objektumszám 137 142 143 150 151 152 153 154 171 205 206 207 209 214 219 220 224 225 226 229 230 231 236 238 242 281 306 307 308 310 313 316 232 312 Nôi sírok Stratszám 149 154 155 162 163 164 165 166 183 217 218 219. hanem a halottak fektetésében is szigorú szabályosság nyilvánul meg. A lényegesen nagyobb. a mellékletek elhelyezésében mutatkozó szabályokat elemezzük. a nôk bal oldalukon fekszenek. ami magából a soros rendszerbôl következik. A telepen és temetôben elôkerült leletanyag restaurálása még folyik. szinte négyzethálós elrendezésre törekvô szándékot sejthetünk. hogy a bodrogkeresztúri kultúra temetôiben nemcsak a sírok elhelyezkedésében. míg a sírsorok vonulata ÉK–DNy-i irányú. „mértanilag” is kifejezve ezzel a temetô folyamatosságát. Itt köszönjük meg. hogy a nagyobb csoport K-i szélén lévô sírok. 37–38. Zoffmann Zsuzsanna végezte a csontok vizsgálatát. az említett Ny-i partszegélyen a temetôhöz tartozó teljes települést is feltártuk. a temetkezési rítusban. a temetkezési rítust. a mellékletek fajtáját tekintve jól beleillik az eddig ismert egykorú temetôk (Jászladány. sôt. 328 215 216 222 224 227 228. Úgy gondoljuk. A Rákóczifalván feltárt 79 síros temetô a sírok elhelyezkedésében megmutatkozó rendszert. Hasonló alakzatot rajzol ki a kisebb. Burials grouped by gender . kép) A temetôtérkép meglehetôsen szabályos sorokat alkotó síregyüttesek rendszerét mutatja. s ezen a képen az azóta elvégzett antropológiai vizsgálatok sem változtatnak lényegbevágóan. Antropológiai vizsgálatainak értékelését a teljes temetô a publikációjában teszi közzé. A sírokban fekvô halottak A szakirodalomból ismert adatok alapján tudjuk. többé-kevésbé négyszögletes tömböt alkot. 329 242. 326 248 250 254 293 341 343 344 346 349 352 244 348 Nem (fektetés alapján) nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô hiányos nô? hiányos nô? 2 3 4 PATAY Pál 1974. A két csoportot négy sír köti össze oly módon. a sírok és sírgödrök DK–ÉNy-i tájolásúak. 311 I. A fektetésbôl következtetett nem csupán két esetben nem egyezett meg az antropológus vizsgálati eredményeivel.4 Az antropológiai vizsgálat kimutatott két olyan bizonyosan nôi vázat. A sírsorokból a temetôn belül két csoport rajzolódik ki. melyek „férfi oldalon” feküdtek. táblázat Nemek szerint csoportosított sírok Table I. 333 243.) sorába. hogy ezek a nôk a közösségben betöltött sze- Férfi sírok Objektumszám 138 139 140 141 144 145 146 147 148 168 170 201 203 204 210 212 215 216 217 222 223 225 227 233 234 237 239 240 241 244 275 302 303 305 309 314 Stratszám 150 151 152 153 156 157 158 159 160 180 182 213. hogy adatait rendelkezésünkre bocsátotta. ezért teljes értékelés helyett elôzetes jelentésként a temetôtérkép tanulságait. ezek a sírok férfiakra jellemzô mellékleteket is tartalmaztak. 64 sírból álló csoport a temetô Ny-i részében helyezkedik el. 335 241. hogy a temetô közelében. 321 221. elô-elôfordulnak „sorból kilógó” halottak. 36–41.2 A temetkezés rendje (3. Magyarhomorog. végül pedig kilenc sír csontanyagából végzett radiokarbon vizsgálatok eredményét értékeljük. 332 229. A nemeket eszerint határoztuk meg az ásatáson.

össze nem illô edénytöredéket terítettek el. ettôl egyetlen eltérés sincs. sem korától. A temetôben egyetlen egymásra temetést sem tapasztaltunk. a kezeket általában az arc elé – esetleg a fej alá –. . Ezen sírok többsége egyébként kiemelkedôen gazdag volt. s köztük a gyermekeknek nincs helye. miszerint a temetôben csak a közösség kiválasztott tagjai nyugszanak. táblázat Nemek szerint nem csoportosítható sírok. Distribution by gender and the proportion of child burials in the cemetery repük miatt „érdemelhették ki” a férfiaknak kijáró temetést. táblázat. szinte teljes hiánya támasztja alá. hogy 5 A jánoshidai késô bronzkori halomsíros temetôben volt ilyen magas gyermeksírok aránya. de jelenthet egészen más. hogy nem a közösség valóságos összetétele vagy a halandóság korabeli képe tükrözôdik a temetôben. hogy a gödrök egymástól szinte teljesen azonos távolságra feküdtek. eszerint 4 kisgyermek fekszik a temetôben. hogy a sírgödör betöl- tésének legfelsô rétegébe nagy mennyiségû. A 79 sír nem 79 eltemetett halottat jelent. Még a jelképes sír esetében is látható ez az igyekezet. általunk ismeretlen konvenciókat. (I. Valószínûleg ennek a halotti ágynak a lábazatához tartozott az a négy nagyobb cölöphely. hogy az antropológiai vizsgálat több. hosszúkás. Ezen az a nyilvánvaló eseten túl több esetben is úgy érzékeltük. mintsem keskeny. Burials not identifiable by gender Összes eltemetett halott száma: 78 4 3 37 34 Férfi sírok Kisgyerek sírok Női sírok Meghatározatlan sírok 4. Halotti lepelnek.Csontváz nélküli – jelképes sírok Objektum-szám 218 228 278 289 Stratszám 230 240 290.5 A gyermekeket tehát máshová temették. mivel a vázat kb. A sírok nemek szerinti megoszlásában a legfigyelemreméltóbb a férfi és nôi sírok közel azonos aránya. 4. sem a mellékletek bôségétôl. táblázat) Ez a jelenség a társadalom felépítésére nézve fontos adat lehet és talán annak monogám jellegére utal. A sírjelölésre utalhat az a tény is. az ásatáson általunk felnôttként meghatározott csontvázról állapította meg. ami azt is jelentheti. kisméretû csontvázakat határoztuk meg gyermeknek. A sírgödrök mélysége változó. mely a sír sarkaiban rajzolódott ki. Egy esetben tapasztaltuk. ugyanis a mellékleteket úgy helyezték az egyébként üres sírgödörbe. 336 303 Jelenség bolygatott csont nélkül bolygatott csont nélkül bolygatott csont nélkül bolygatott csont nélkül Gyermek és meghatározhatatlan helyzetû hiányos csontvázak Objektum-szám 202 235 275 245 304 315 Stratszám 214 247 287 257 339 351 Halott neme (fektetés alapján) gyermek (2 fiú?) hiányos gyermek? ffi váz felett gyermek koponyacs. bár ennek nyomát sehol sem észleltük. A halottak végtagjait a legtöbb esetben erôsen behajlították a temetés során. gyakran inkább négyzetes vagy zömök téglalap formájú. (II.kép) Az antropológiai vizsgálatok elôtt a kisméretû gödörben fekvô. mely megerôsíti azt a késôbb kifejtendô feltételezést. melyek a temetkezési szokásokat motiválják. Table II. ismeretlen ismeretlen ismeretlen II. Ennek következtében a kizárólag oldalára fektetett halottak teste lazán fér el a tágasra ásott gödörben. így az eltemetett egyének száma 78. Ezt a feltételezést legnyilvánvalóbban a gyermeksírok elenyészô volta. Lehetséges. hogy a váz néhány centivel a sírgödör alja felett volt. A DK–ÉNy tájolású sírokban a koponya következetesen a gödrök délkeleti felében van. mely kevesebb mint a halottak 5%-a. a lábakat pedig térdben behajlítva felhúzták a medence irányába. hogy a generációkon át használt temetô sírjai a felszínen is meg voltak jelölve. 10– 15 cm-rel a sírgödör és a melléklet edények szintje fölött találtuk meg. szórtak szét. esetleg koporsónak egyébként sehol sem tapasztaltuk nyomát. Az egyes sírokban tapasztalt rítus A temetô sírgödreinek döntô többsége lekerekített sarkú. kép Nemek szerinti megoszlás és a gyermekek aránya a temetôben Figure 4. mely szintén halotti ágy nyoma lehet. mert 1 szimbolikus temetkezés és 3 csontváz nélküli sír és 3 kettôs temetkezés került elô. mintha azok egy DK–ÉNy tájolású test mellett lennének. hogy a váz a síron belül egy valószínûleg fából készült ágyon feküdt. Több sír esetében is tapasztaltuk. Ez az arány feltûnôen csekély az ôskori temetôk többségében általános 30–60%-hoz képest. de nem függ sem a halott nemétôl. Ezen a képen az sem változtat.

Kôeszközök A kôtárgyak nem kizárólagosan a férfi sírok mellékletei. így a valamivel kevesebb edénnyel ellátott férfi sírok összhatásukban mégis gazdagabbnak mutatkoztak. E széles változatosságból talán az arc elé helyezett edények száma emelkedik ki egy kevéssé. csupán egyetlen. melyekben a mezôgazdasági mûvelés következtében csak edénytörmelékeket találtunk. hogy a nôi sírok melléklet fajtái sokkal kisebb változatosságot mutatnak.5 edényt) és némileg kevesebbet (átlag 2. de környezetük a közösség egyenrangú tagjainak tarthatta ôket. hogy a kerámiamelléklet valóságos készletet alkotott: különféle méretû és formájú. hét darab csak kettôben. a másik a szokásos helyen. mely 48 sírban is elôfordult. Öt esetben a test elé vagy mögé helyezik a tejesköcsögöt és mindössze két esetben volt ez az edénytípus a lábnál – de ebbôl is az egyik az a sír. valóságos kôkések. sôt a fej fölé is. táblázat) A kôeszközök sírba helyezésének jellegzetes módja. ebbôl is leggyakrabban (27 esetben) közvetlenül az arc elé állították. ez az edény minden esetben tejesköcsög. hogy az edényt a sírgödör falához. A jelképes és a bizonytalan fektetésû sírokat leszámítva az edények leggyakrabban a halott fejéhez kerülnek (129 darab edény). de a lábak és a sírfal közé is állítják azokat. Ezen belül a test elé és mögé. ezt is inkább lapos tálakkal teszik meg. táblázat) Átlagot számítva valamivel több edényt tettek a bal oldalra fektetett (nôi) sírokba (átlag 3. Csupán egyetlen edény hat sírban volt. De ezekkel a kivételekkel együtt is megállapíthatjuk. jobb oldalra fektetett férfi sírban nem volt semmilyen melléklet. Ritkán tesznek több edényt egymásba. következetesen ép edényeket földelnek el. hat edénymelléklet viszont már négyben is.9 db edényt tesznek. hogy pattintott nyílhegy kizárólag a férfi sírokból került elô. A kerámiamellékletek további rendszerességet is mutatnak. a többi esetben ebbôl a típusból mindössze egy darab volt a sírban. (Igaz. a mellékletek inkább szoros. 37. (Restaurálás elôtti felmérésünk szerint összesen 242 darab edény és töredék volt a temetôben. Ami azonban ennél sokkal egyértelmûbb. hogy azt a halott fejére – leginkább homlokára. Hasonlóan ritka. halántékára – helyezték rá. valamint két-két nôi és férfi sírban volt 6 edény.2. Itt kisebb különbség mutatkozik. hogy abban a hat sírban. de azonos díszítésû edények kerülnek a halott mellé. Érdekes módon egy-egy nôi és férfi sírban volt 7 edény. hogy a lábhoz leginkább a nagyobb méretû fazekakat tették. A temetônek szinte minden sírja tartalmazott több-kevesebb mellékletet. mint az összes ismert temetô adataiból kiszámolt átlag. „tejesköcsög”. Kerámia A leggyakoribb melléklet az edény. (III. ugyanis az összeroppant edények formájának megállapítása a helyszínen sokszor lehetetlen volt.6 Ezek. A továbbiakban a sírokba tett mellékleteket vizsgáljuk nemek és sírfajták szerinti megoszlásban. 8 esetben is. életkorukban lehettek ugyan gyermekek.7 Kétségtelen azonban. elôzetes összesítésünkbôl úgy tûnik. hogy a tejesköcsögöt a halott fejéhez teszik (42 esetben). melyben nem volt semmilyen kôeszköz.) Az edénymellékletek száma már nagyobb szórást mutat. De már most tudjuk. sôt óriási kôpengék.78 edényt) a jobb oldalon fekvô (férfi) sírokba.nagyobbacska (8–14 éves) gyermek. a pattintott kôpenge férfi sírmelléklet. melyben két tejesköcsög is volt. a korabeli fogalmak szerint talán már a felnôtt kor küszöbén álló fiatalok csontjaikban. Ez azonban nem lehet minden részletében pontos. Bár kisebb és nagyobb edények szinte bárhol lehetnek a sírban. de kétségtelen. hanem gondos csoportokban: vagy szorosan egymáshoz illesztve azokat. a férfi sírokba 2. .) Az egészen nagyméretû. ugyanis ezek a hatalmas edények állítva szinte kilógnának a sírból. Az edényeket szinte minden esetben a használatnak megfelelô módon. a lábak mindkét oldalára. mely az említett melléklet nélküli sír kivételével mindegyikben volt. magas csôtalpas tálakat-edényeket oldalukra fektették. hogy szájjal lefelé fordítják az edényeket. melyben pusztán egy edény volt. 7 PATAY Pál 1974. a fej elé és mögé. Az edényeket a sírokban nem ötletszerûen helyezik el. csak a helyszínen készült sírleírásokra hagyatkozhatunk. a rádobott föld hatására következett be. de a jobb oldalra fektetett (férfi) sírok között is volt négy. (IV. mely szerint a nôi sírokba 4. az arc elôtt volt. eredetileg ezek is az aljukon álltak. vagy a sír fala mellett sort alkotva belôlük. Szinte darabra azonos edényt tesznek a törzs mellé (47 darab) vagy a lábakhoz (44 darab). A 34 6 Zoffmann Zsuzsa rendelkezésünkre bocsátott adatai szerint további 7 csontváz bizonyult gyermeknek. álló helyzetben tették a sírba. hogy az edények közül a legáltalánosabb forma az ún. Ezek a fejre tett eszközök túlnyomóan nagyméretû. az élére állították. Az edények típusának megoszlását még nem tudjuk pontosan. melyben két tejesköcsög is található. egy darab és hét darab között változik. mivel jelenleg is tart restaurálásuk. Többször is tapasztaltuk. A roncsolt sírokat leszámítva. de ez a finom elemzés még várat magára. aminek praktikus oka is lehet. megtalálásukkor sok edény megdôlt helyzetben volt. hogy temetônkben nincs jellegzetesen nôi vagy férfi sírokba tett edénytípus. hogy mindössze 3 bal oldalon fekvô sírban volt kôpenge. Csupán egyetlen sírt találtunk. Néhány lapos tál esetében tapasztaltuk. de egymás mellé állított csoportokat alkotnak. de ez a sír betemetésekor. hogy a kôeszköz. Jelenleg úgy látjuk. Ki kell emelnünk. Visszatérô rítuselem.

329 242. 321 221. szám 137 142 143 150 151 152 153 154 171 205 206 207 209 214 219 220 224 225 226 229 230 231 236 238 242 281 306 307 308 310 313 316 232 312 Strat. 335 241.Obj. szám 149 154 155 162 163 164 165 166 183 217 218 219. Grave goods from women’s burials . 333 243. 326 248 250 254 293 341 343 344 346 349 352 244 348 Nem nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô nô hiányos nô? hiányos nô? Arany Rézeszköz fegyver Rézékszer Kô (csont)gyöngy Kôkés Nyílhegy Pattintott egyéb Csiszolt kô Edények (db) 4 2 5 3 4 Tejesköcsög ZOOL 2× kavics 4 4 3 2 2× 1 pár lemezcsüngô 3 2 3× 1 pár lemezcsüngô spirál kavics 6 6 = 5+T 5 3 2× 1 pár lemezcsüngô karperec 2 db 5 3 2 1 pár lemezcsüngô 4 4 3 3 7 1 3 3 5 2 2 1+T 2 (T) *T: edénytöredék 2× III. 334 226 231 232 236 342 238. táblázat Nôi sírok mellékletei Table III.

328 215 216 222 224 Nem ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi Arany Rézeszköz fegyver Rézék-szer Kô (csont)gyöngy Kôkés Nyílhegy Pattintott egyéb Csiszolt kô Edények (db) 3 3 Tejesköcsög ZOOL tû. Grave goods from men’s burials *T: edénytöredék **a sír betöltésében ***csonteszköz . eszk.Obj.*** 2 db 3 2 tû ár amorf rézdarab 3 2 1 3 botvég lemezborítás csákány 2 db 2 db 3 db 1 db okkerrög 6 2 2 1 2 2× ár ár 2 db 2 db 2× + kagyló is 215 227 ffi tû (ár?) + 2 db csontlemez 3 db 2 db 2 216 217 228. tôr 3 + T* 2 1 tôr + cs. 330 234 235 237 239 245 246 249 251 ffi ffi kovaszilánkok** 3 2 222 223 225 227 233 234 237 239 ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi karperec 2 db 4 2 4 + T* 2 db 5 3 3× 2 db 2 2 7 db több szilánk kupacban 2 teljes kutya + egyéb 240 252 ffi kôék 6 2× 241 244 263 256 ffi ffi agancseszköz ismeretlen töredék gyerekkar– perec 2 3 csiga + 5× zool + gyermek koponyacsont 275 287 ffi 7 302 303 305 309 314 311 318 337. 338 340 345 350 347 ffi ffi ffi ffi ffi ffi? 4 db 2 db 2 db 3 4 2 2 2 2× 5× IV. táblázat Férfisírok mellékletei Table IV. szám 138 139 140 141 144 145 146 147 148 168 170 201 203 204 210 212 Strat szám 150 151 152 153 156 157 158 159 160 180 182 213. tôr tû. 332 229.

Hasonlóan vaskos. Az is kiderült. A nôi sírban vékony rézhuzalból. melyben egy jobb oldalán fekvô váz szintjétôl jóval magasabban gyermekkoponya darabjait is megtaláltuk. Leggyakrabban kisebb-nagyobb pattintott pengéket tesznek a halott mellé. mindkettô férfi sírból. de a kisebb pengék között nem ritka az obszidián sem. mely a pontos megfigyelés szerint minden esetben a koponya két oldalán. biztosan nôi sírból pedig egy esetben volt kôkés a homlokon. azt sajnos nem sikerült megvilágítani. Az egyik csüngô úgy feküdt a halántékon. a lábakra. de egészen kisméretû (gyermek méretû?) magányos rézkarperec volt annak a különös sírnak a betöltésében. sárgásfehér kovából készült. Egy esetben ez a tárgy függôlegesen állt.). hogy a tû nyelét borította vagy alkotta. a további kôeszközök helyzete azonban már változatos.) Hasonlóan csak jobb oldalra fektetett sírokból származnak azok a 4-6 cm hosszú. hogy a csüngôknek a domborított felét viselték kifelé (ami nem volt meglepetés. mely látványosan elkülönül a temetô központi részétôl. Fémmellékletek Temetônk bôvelkedik fémtárgyakban. Ugyan további gyermek (csecsemô?) vázcsontokat nem találtunk. és arra következtettünk. Ezek a tôrök kivétel nélkül a felkar csontja alatt. vagy akár távolabb is a testtôl. Kizárólag nôi sírokban találtunk gyöngymellékletet. egy kôbalta és egy kôék. de nem ritka.) Különösen érdekes. Ezeknek a tûknek/áraknak a helyzete változatos. kép 2-3. szinte a halott keze ügyébe téve. de az antropológiai vizsgálat alapján bizonyosan nôi sírban is volt homlokra helyezett kôkés – de nyílhegy ezekben sem volt! Ha csupán egy pengét tesznek a sírba. További fémtárgyunk egy felismerhetetlen kis rézdarabka egy jobb oldalon fekvô sírban. Tehetik a test mellé.). polírozott „színe”). Temetônk egyetlen lándzsahegy töredékeként meghatározható pattintott eszköze a gazdag jelképes sírból került elô. Csiszolt kôeszközbôl mindössze kettô került elô a temetôbôl.darab kômellékletet is tartalmazó. További aranytárgy egy gazdag férfi sírból származik. vagy a tarkónál. hogy a két. A másik darab a koponya arca elôtt feküdt. a halántékon volt (az egyik sírban a csüngôk mindkét darabja a koponya alá csúszott be. hogy talán egy fából készült tárgy (pálca?) végét díszíthette. A koponya mögött. átlyukasztott lemezes aranycsüngô-pár (7. vagy félig-meddig a koponya alá beszorulva. a medencére. majdnem fekete kovából. a kéznél. de a többi sírban a halántékon való viselést igen részletesen tudtuk dokumentálni). érdekes módon mindet abban az északkeleti sírcsoportban. Kizárólag férfi sírok melléklete a réztôr. ez is kisméretû. kép 4-6. hogy a tárgy a temetés során átfordul. hogy domborított elôlapja a csont felé volt befordulva – ez az eset talán azt jelzi. a csonttal párhuzamosan feküdtek. melybôl három darabot is találtunk. többmenetesre tekercselt karperec-pár volt a halott mindkét csuklóján (6. a lábfejek közelében egyaránt elôfordultak. a mezôgazdasági mûvelés által megbolygatott gyermekváznak lehetett a melléklete. egysoros övet alkottak a halott derekán. míg a férfi sírban egy.) Nôi és férfi sírban egyaránt volt karperec. átfúrt csont vagy kô gyöngyszemek szorosra felfûzött. jobb oldalra fektetett. de hogy milyen ruhadarabra varrták fel azokat. Egy esetben maroknyi pattinték került elô egy kisebb kupacban. egy apró rézspirál és egy réz gyöngyszem egy-egy bal oldalon fekvô sírban. hogy nem reménykedhetünk ennél pontosabb eredményben. Az egyik gyöngyöves nôi váznak mindkét bokája körül is tapasz- . a fejnél.) Rézcsákányból két darab került a sírokba. a kar alá vagy fölé. halántékra helyezett pengét gyakran a koponyáról lebillent helyzetben találtuk meg. Az apró. mert csak így képzelhetô el. míg a nyílcsúcsok anyaga obszidián. a derékra. aranyban és rézben egyaránt. mivel szemmel láthatóan ez a tárgyaknak a szebben kidolgozott. illetve a fej közvetlen közelében. hogy csak apró szilánkokat vagy eredetileg is törött eszközt. a sír közepe tájáról. az bizonyosan a koponyára kerül rá. (6. kúp alakúra hajlított lemez. kép 1-2. de annál vaskosabb karperec volt a halott jobb csuklóján (6.). az arc elé helyezett tû mellett két csiszolt csontlemezt is kibontottunk. (5. kép 1. a fejtôl kissé távolabb feküdt. ami esetleg bôrnyom lehetett. (Ugyanis az eredetileg valószínûleg homlokra. vaskos tûként vagy vékony árként meghatározható réztárgyak. szinte sugallva. míg a többi pattintott eszköz sötétszürke. beleszúrva a sírgödör aljába. kép 2-5. selymes fényû. Néha egyenesen a halott kezébe adják a nagyobb kôkéseket. kép 1. Érdekességképp a nôi sírok közül kettôben is volt megmunkálatlan kavics. az egyik a gazdag mellékletekkel ellátott jelképes sírunkban volt. melybôl 7 darabot is találtunk. a három kômellékletes. (7. Egy másik sírban. Egyik csüngônk elôlapján mintha sötét szervesanyag elszínezôdést tapasztaltunk volna. ahol csontváz esetében a koponyának kellett volna elhelyezkednie. öt esetben. A hatalmas kôkések minden esetben kovából készültek. a lábakhoz. de valószínûleg a karperec ennek. csákányos jelképes sírban volt. egyet a csákányos jelképes sírban. de ez az anyagmaradvány oly minimális. kettôt férfi sírban. hogy azokat egy bôrtarsolyban helyezték a sírba. mely lehetséges. talán egy karra szíjazott tokban. A nyolcadik példány a gazdag. Ennek a lándzsahegynek anyaga kirí a kômellékletek közül. biztosan jobb oldalra fektetett sír közül 27 esetben. vagy a fejtetônél. Egyéb sírmellékletek Meglepôen kevés – mindössze három darab – csonteszközt találtunk a temetôben. a karnál. hogy ezeket a csüngôket szabadon függve viselhették. korong alakú. a bordákon. de a jelképes sírnak is azon a pontján volt a csákány. Négy nôi sírban is volt kisméretû.

bolygatott cs. A negyedik. s ez a tény sokkal inkább profán magyarázatot ad a csontok hiányára. mint a fent említett csontváz nélküli temetkezésünk. Ritka. de a négy közül három sír bolygatottnak látszott. mely egy kutyacsontváz volt egy férfi sírban. a jelképes síroknak is) általános melléklete az állatcsont. hogy azt a váz lábához helyezték. A temetô fent említett két csoportja közül a nagyobb csoport közepe táján két párhuzamos sírsor egymással ellentétes irányban alig észrevehetôen ívelôdve kis térséget vesz körül. de sajnos sem a váz fektetését. így a gyöngyök helyzetét sem lehetett megállapítani. Teljes állatvázból egy kerül elô.n. Az egyik felismerhetetlenségig roncsolt sírban a csontszilánkok mellett nagyméretû. Szimbolikus temetkezésre következtethetnénk e jelenségbôl. hogy egy sírban több helyen. melynek bizonyára nem véletlenül járt ki e megkülönböztetett tisztelet. csontváz nélkül is a temetô leggazdagabb sírja. hogy az állatcsont valamelyik edénymellékletbôl került elô. összesen 34 sírban találtuk meg.* bolygatott cs.n. kép) A sírban az alábbi mellékletek voltak: rézcsákány és rézár (korábban utaltunk rá. Szimbolikus voltához nem férhet kétség. de nem példa nélküli. 336 303 2× Stratszám Arany Kôkés ZOOL 202 235 245 304 315 214 247 257 339 351 2× V. (3. táblázat Nemek szerint nem meghatározható sírok mellékletei Table V. Hogy kellôképpen megvilágítsuk e sír nem szokványos voltát.Jelképes és csontváz nélküli sírok Objektumszám 218 228 278 289 Stratszám Jelenség jelképes cs. bolygatott cs. Egyetlen sírban – a gazdag. melyben nem találtunk emberi csontokat. csontváz nélküli sír (218. csákányos férfi sírban – az arc elôtt okkerrögöt is megfigyeltünk.n. de talán valamivel gyakoribb. hogy ezek az eszközök kizárólag .obj. Férfi és nôi (sôt. Az sem ritka. kisebb vagy egészen nagy. s erre utal centrális helyzete is. Zoológiai maradványok a sírokban bárhol lehettek. többféle állatcsont is elôkerült. Ez a középen fekvô sír nem más.n. anatómiai rendben lévô állatdarabok egyaránt voltak a sírokban. aranymellékletes. Gyermek és meghatározhatatlan helyzetû hiányos csontvázak Objektumszám Halott neme (fektetés alapján) gyermek (2 fiú) gyermek ismeretlen ismeretlen ismeretlen tengeri kagyló gyöngy *csont nélkül gyöngy Rézeszköz fegyver Rézékszer Kô (csont)gyöngy Nyílhegy Pattintott egyéb Csiszolt kô Edények (db) 3 2 2 1 Tejesköcsög 2 db Arany Rézeszköz fegyver Csákány és ár Rézékszer Kô (csont)gyöngy Kôkés Nyílhegy Pattintott egyéb 8 db Csiszolt kô Edények (db) 3 2 3 4 (T) Tejesköcsög ZOOL 230 240 290. számú) azonban a temetô legkülönlegesebb temetkezése. Szimbolikus temetkezés A lelôhelyen négy olyan sír is napvilágot látott. A többi állatcsonttal ellentétben nehezen képzelhetô el. Grave goods from burials not identifiable by gender taltunk hasonló gyöngysort. Egy-egy állatcsont. bontás közben úgy láttuk. kanyarodjunk vissza a temetôtérképrôl leolvasható helyzetére. melynek közepén a térképen piros színnel körberajzolt sír fekszik. hogy ez a kutya élelemmelléklet lett volna. hordó alakú gyöngyszemeket is találtunk. Bár archaeozoológia meghatározás még nem készült a csontokról. hogy az általunk is felismerhetô csontok többsége kiskérôdzôtôl származik.

5. Copper axes from the cemetery . kép Rézcsákányok (M= 2:3) Figure 5.

kép Réz karperecek és tôrök (M= 1:2) Figure 6. Copper bracelets and daggers .6.

The golden tip of a small stick 2. kép Arany pálcavég és arany lemezcsüngôk (M= 1:1) Figure 7. Lamellar pendants from the cemetery .7. 1.

Az eddig ismert darabok szinte kivétel nélkül lapos rézdrótból készültek. (6. 8 db pattintott eszköz. Az általánosan elfogadott nézet szerint a középen lyukas aranylemezek.) Réztôrök A temetôben talált három réztôrre a PATAY Pál által leírt stílusjegyek a jellemzôek.12 (5. fajtái teszik a temetôt igazán gazdaggá. mely a kultúra korábbi idôszakára jellemzô. minôsége. RACZKY Pál 2000. (6. sírban elôkerült tôr nyélnyújtványa erôteljesen ívelt. 18. hogy e tárgytípusnak az alakja módosult az idôk folyamán.13 (6. hogy a temetkezés férfiúnak.. (5. hogy szinte pontos mása a jászladányi temetôben elôkerült csákánynak. a csákányt. (V. HILLEBRAND Jenô 1929. T. Elhelyezkedésükbôl arra következtethetünk. Hasonlóságuk dacára azonban felfedezhetô köztük kevés különbség.. hogy rézeszközök és rézfegyverek csak férfisírokban fordulnak elô. kép 1. PATAY Pál 1974. Rézcsákányok Korábban már említettük.) A harmadik. . Jelen közleményünkben három réztípust emelünk ki. 284–296. s ezt a feltételezést szóban forgó karperecünk tekintélyes mérete. PATAY Pál 1984.10 Rövid elemzés a fémmellékletekrôl A fémmellékletek száma. kép 1.) Kivételes gazdagságú sírban került elô.) Ezek egytôl-egyig a széles karikájú típusba tartoznak. kép PATAY Pál 2008. a szakirodalomban már korábban megfogalmazott férfiuralmi társadalmi berendezkedés szép példája. 25–27. valamint két arany tárgytípust.férfisírokban fordulnak elô). kép 1. A két sírban talált rézcsákány két különbözô típust képvisel. PATAY Pál 1984. kép 6. Így. deltoid alakú formája Hillebrand Jenô szerint kôeszköz-elôzményekre vezethetô vissza. kép. mintha egy formában készültek volna. enyhén ívelt szélû. Pontos mása a szakirodalomból nem ismert. a 145.. ebben a formában egyedülálló. hogy fejdíszek voltak. Szóban forgó jelképes sírunk egyszersmind a bodrogkeresztúri kultúrára jellemzô.a-b. de jelentéstartalmi párhuzamai azok az arany pálcikák. kivételes személy tulajdona lehetett: a rézcsákány mellett ez a jogarszerû. 362–363. Réz karperecek Réz karperec mind férfi. (6. kép 2. objektumszámú férfisírban elôkerült masszív. a kúpos pálcikavéget és a páros aranycsüngôket. RACZKY Pál 2000..17 Az aranycsüngôk azonban nem csupán ékszerek lehettek. Hosszúkás. 6–7.. formai sajátosságokban megnyilvánuló szimbolikus jelentéstartalmuk is volt. 407. hogy mindegyik korrodálódott felszínén kitûnôen látszik a famarkolat nyoma.) A másik csákány az egyetlen. a nyélnyújtvány is hosszabb. 7. „Az aranytárgyaknak a nyersanyag hordozta presztízs-értékükön túl jól körülhatárolható. valóságos vagy csak a korabeliek képzeletében élô személynek állított emlék. mely a vártnál nagyobb területet foglal el a pengébôl. melyeken gyakran két kis domborított dudor található.a-b. PATAY Pál kitér arra is. 18. objektumszámú sírban talált tôr az elôzônél hosszúkásabb. melyek a Kárpát-medence több rézkori temetôjébôl kerültek elô. mint a 226. A jelképes sír csákánya ellentett élû forma.16 Arany lemezcsüngôk Rákóczifalván 4 nôi sírban került elô 1-1 pár. A 141.. Elsôdlegesen talán a fémekben 8 9 10 11 12 13 PATAY Pál 1974. KUTZIÁN Ida 1963. elôkelô férfinak szánt mellékletekkel ellátva. táblázat) Jelképes sír lehet egy távolban meghalt személynek állított „síremlék”. kevésbé érzékelhetô a deltoid alak. 7–9. A jelképes sír tehát férfi temetkezés szimbóluma. aranyat is tartalmazó gazdag férfisírban került elô. PATAY Pál 1974.8 kôkés. súlyos tömör réz karperec eddig példa nélküli.) Közös jellemzôjük. objektumszámú sírban talált tôr pontos párhuzama a pusztaistvánházi temetôbôl ismert.15 Arany pálcavég Különös tárgy a pálcavég borításának meghatározott kis kúpos aranylemez.) A 225.) A 140. kô nyílhegy (szintén kizárólagos férfi attribútum). 14 15 16 17 18 PATAY Pál 1974. 41. 25. kis hegyben végzôdik.11 Elôfordulása e sírban az egyik legfontosabb argumentum arra nézve. súlya kétséget kizáróan alátámasztja. 28. a fiatalabb fázisban a keskeny karikájú változat terjedt el. kép 2-3.9 vagy akár a természetfeletti hímnemû személy iránti hódolat kifejezôje. 38. a tôrt és a karperecet. aranyvégû pálca mutatja a közösségben betöltött fontos szerepét. (7. 32. jellegzetes jászladányi típusú. a nôi testet. mint általános sírmellékletek. kép 4.”18 A temetô elôzetes történeti értékelése A Rákóczifalva-Bagi föld lelôhelyen feltárt temetô 79 sírja sok tekintetben különleges jelentôségû a bodrogkeresztúri kultúra összefüggésében. mind nôi sírban elôfordulhat. objektumszámú nô karján talált karperecek. 9–11. valamint edények és állatcsont. T. olyannyira. PATAY Pál 1974. 46. legközelebbi párhuzamai talán a PATAY Pál által Şiria típusba sorolt csákányok között találhatók.a-b. mégpedig jellegzetes. 39. kép 2-5. Három nagyjából azonos méretû és egy nagyobb változat. (7. 5. (6. PATAY Pál 1974. a nôi nemi lényeget jelenítik meg.) PATAY Pál a férfiak által viselt réz karperecet hatalmi szimbólumnak véli.14 többségükben tekercseltek.

szám 149 152 156 328 215 216 237 256 293 Minta száma VERA-4198 VERA-4199 VERA-4758 VERA-4759 VERA-4200 VERA-4201 VERA-4202 VERA-4762 VERA-4763 14C adat 5285±30 5290±35 5285±40 5415±35 5380±30 5450±35 5365±35 5400±45 5315±40 Kalibrált kor (1σ 68. táblázat A rákóczifalvi rézkori temetô radiokarbon mintáinak adatai Table VI. Radiocarbon dates from the Copper Age cemetery of Rákóczifalva 8.Objektumszám 137 140 144 201 203 204 225 244 281 Strat.kép A temetô 9 kalibrált radiokarbon adatának szekvenciája Figure 8.2 %) 4234–4143 BC 4236–4143 BC 4237–4145 BC 4296–4236 BC 4309–4181 BC 4294–4243 BC 4307–4172 BC 4306–4229 BC 4247–4160 BC VI. The sequence of nine calibrated radiocarbon dates from the Copper Age cemetery of Rákóczifalva .

melyek szerint: „the Bodrogkeresztúr population has no characteristic anthropological picture except. lépcsôzetessé váló szintjét képviseli. for its rather great affinity in all directions. kép A temetô 9 radiokarbon adata alapján számolt használati ideje Figure 10.20 Mindez azt sejteti. A rákóczifalvai temetôben a gyermeksírok ilyen alacsony aránya. György – NEMESKÉRI.23 Ehhez hasonlóan. hogy a temetô teljes egészében feltárt. 58. Hasonló következtetésre jutott Tiszapolgár-Basatanya rézkori temetôjével kapcsolatban számos kutató is. László 1987.24 Az innen származó újabb AMS adatok 4600 – 4400 cal BC közötti idôben egyértelmûen bizonyítják Délkelet-Európa e területein a hierarchikus fônöki (chiefdom) 19 ACSÁDI. . János 1970... Susan N. The group calibration of nine calibrated radiocarbon dates and real time intervals from the Copper Age cemetery of Rákóczifalva 10.19 Mindez önmagában is azt jelenti.. Önmagában a fizikai antropológiai eredmények. CHAPMAN. 20 SKOMAL. a Várnában feltárt rézkori temetôvel kapcsolatban már korábban világossá vált egy igen komplex szociális rendszerhez tartozó. hogy az Alföld középsô rézkorából ismert közel 87 temetô21 is a kultúra népességének szigorú szabályok szerint kiválasztott és sajátosan reprezentált személyeit képviseli. a 37 férfi. Fekri A. A jelen elôzetes történeti értékelésének keretei között tehát általánosságban azt mondhatjuk. s ez a szociális komplexitás bizonyos kezdeti. 75. John 2000. 219–224. a 4 gyermek. John 1991. 184–185. több közösségbôl származó vezetô réteg itteni megjelenése.. 57–60. azaz az 5%-os relatív mennyisége nem a valóságos ôskori körülményeknek megfelelô gyermek mortalitás léptékét reprezentálja. 102–103. Ennek megfelelôen a temetô relatív fémgazdagsága talán éppen egy „elit” réteg szimbolikus megjelenítésének sajátos tárgyi kifejezésrendszerével magyarázható. Ez a paleodemográfiai adatok alapján 30– 60% közötti érték lehetett az ôskor e tárgyalt idôszakában. Lényegében ez azt jelentheti. kép A 9 radiokarbon adat csoportos kalibrációja és a kapott valós idôhatárok Figure 9.22 talán hasonló jellegû történeti magyarázat keretei között értelmezhetôk. 24 RENFREW. úgynevezett szimbolikus temetkezés. 113–121.. Összefoglalóan: ANDERS. Így az ismert bodrogkeresztúri temetôkben reprezentált népesség együttesében nem annyira a rokoni kapcsolatok meghatározottsága. 219. 237–238. Colin 1978. valamint 3 bizonytalan kontextusú sír következtében alakult így. perhaps. már elsô megítélésre is fontos következtetést enged meg.. Jan 1991. 1981. tehát a sírok együttese nem egy teljes közösség hiteles leképezését nyújtja. 152–154. The use period of the Copper Age cemetery of Rákóczifalva estimated on the basis of nine calibrated radiocarbon dates való gazdagságot emelhetjük ki a sírmellékletek kapcsán.. János – SZATHMÁRY.. A másik momentum az. a 34 nôi. azaz a sírok megoszlása. LICHARDUS. 1983. Marita 1989. A bodrogkeresztúri kultúra temetôiben megfogható népességével kapcsolatban tett korábbi antropológiai megállapítások. CHAPMAN. 23 SKOMAL. Emese Gyöngyvér 2007.9. János – SZATHMÁRY. 21.. illetve azok részletei láttak napvilágot. László 1987. mint inkább egy azt felülíró szociális szabályozórendszer uralma nyilvánul meg. tehát a benne talált sírok együttese vizsgálati értelemben „egésznek” tartható.. valamint az 1 meghatározhatatlan vázmaradvány. illetve ezek szelektív reprezentációja. Alexandra – NAGY.. 21 PATAY Pál 2008. NEMESKÉRI.. 89. 22 NEMESKÉRI. 96. 1983. HASSAN. There is no cohesion within the culture…”. Ez a számadat a 3 db kettôs sír és a 1 db csontváz nélküli. hogy a Rákóczifalván megtalált temetôben a közösségi értékrend szerint bizonyos szempontból „megkülönböztetett” személyek maradványai nyugodtak. MEISENHEIMER. Valójában a 79 sírból 78 csontváz. Susan N. hogy a temetôben csupán az egykori népesség bizonyos szempontok szerint szelektált része került elhantolásra.. 90. hogy az angol terminológia szerinti „achieved” (megszerzett-elnyert) státusz rendszere mellett az „ascribed” (beszámított-öröklött) státusz szabálya válik uralkodóvá. 174–175.

3–6.. 395–403. 535– 541. A Rákóczfalva-Bagi föld lelôhelyen feltárt bodrogkeresztúri temetô körvonalazott abszolút idôhatárai (4334–4075 cal BC) igen meglepôek a korábbi kronológiai adatok és a pillanatnyi relatív idôrendi elképzelések tükrében. de fôként Tiszapolgár-Basatanya kontextusában. . akkor a két temetôrészre 4333–4237 cal BC (11. E munkában a továbbiakban mindenkor a kalibrált dátumok 1σ – 68. Ida 1963. Ennek megfelelôen a 9 adat összesítése alapján kalkulált eredmény igen valószínû képet ad a teljes temetô kronológiai helyzetérôl is. Ida 1963. Marita 1989.. 877– 887... amelyet sok újabb statisztikai elemzés bizonyított egyértelmûen a javarézkori temetôk.. KALICZ. a temetô használata 56–199 évnyi idôintervallumra becsülhetô. Susan N.25 Természetesen a rákóczifalvi temetô sírjainál. s ennek középértéke 127 évnek adódik. A mérések szerint a sírok együttese 4334–4075 cal BC idôhatárok közöttire datálható.11. kép) idôintervallumokat kapjuk. 29 KALICZ Nándor 1958. 2007. kép) A radiokarbon adatokkal datált sírokat a temetôtérképre vetítve ugyanakkor világos történeti kép rajzolódik ki a temetô sírjainak belsô kronológiáját illetôen. 652–653. Joanna 1997. PATAY Pál 1974. SOFAER DEREVENSKI. A radiokarbon sorozat szerint a temetô 201. SKOMAL.27 (VI. MEISENHEIMER.28 s ezt többek között hasonló értelmû stratigráfiai megfigyelés támasztotta alá Székely-Zöldtelek településén is. Nándor 1982. kép). kép) Mindemellett a radiokarbon mérésre kiválasztott minták a temetô egészét igyekeztek területileg reprezentatív módon lefedni.29 A radiokarbon adatok alapján a tiszapolgári és a bodrogkeresztúri kultúra életére 25 HIGHAM. kép A temetô K-i sírcsoportjának 4 radiokarbon adat alapján számolt abszolút idôhatárai Figure 12. A Tisza-vidéki rézkor történeti kronológiájában 1955 óta a Tiszapolgár–Bodrogkeresztúr–Baden kulturális egységeinek idôben egymást követô fejlôdési modellje volt az általánosan elfogadott keret. 119–124. 27 Az adatok kalibrálását. The absolute time intervals of the Copper Age cemetery of Rákóczifalva estimated on the basis of five calibrated radiocarbon dates in the western group of burials 12. Ida 1955. 26 BOGNÁR-KUTZIÁN.2% valószínûségû értékeit használom.26 A bodrogkeresztúri kultúra Rákóczifalván napvilágra került temetôjének 9 sírjának csontmintájából készült radiokarbon mérés. 1983.04 kalibrációs görbét használva Siklósi Zsuzsanna készítette el. valamint 4228–4046 cal BC (12. külön-külön csoportban kalibráljuk. és 281... Amennyiben a két sírcsoporthoz tartozó 5 illetve 4 radiokarbon adatot.. BOGNÁR-KUTZIÁN. programmal és az IntCal.. objektumszámú síroknál (8. Tom et al. kép). objektumszámú. The absolute time intervals of the Copper Age cemetery of Rákóczifalva estimated on the basis of four calibrated radiocarbon dates in the eastern group of burials rendszer szélesebb hálózatának meglétét.. kép A temetô Ny-i sírcsoportjának 5 radiokarbon adat alapján számolt abszolút idôhatárai Figure 11. táblázat) Az így nyert dátumok sorozata láthatóan harmonikus. Ny-i tömböt alkotó sírjai konzekvensen korábbinak tûnnek a K-i tömböt alkotó 137. 1972. és 244... 121–126. 81–82. (9. ellentmondásmentes rendszert képez. 140. amelyet a Vienna Environmental Research Accelerator (VERA) laboratórium végzett el. CHAPMAN. 225.. azaz a valós dátumok számítását az OxCal v4. (10... (8... 78–81. illetve sírmellékleteinek összefüggéseiben is világosan felismerhetô a kor/nem – age/gender szerinti meghatározottság. 174–200. 203. tehát a temetô sírjai nyugatról kelet felé haladó belsô temetési sorrendet valószínûsítenek. Ezek a dátumok is világosan illusztrálják a két temetôrész idôbeli egymásutániságát. fôként a basatanyai rézkori temetô alapján.0. John 2000. 28 KUTZIÁN. 204.5. kép) Ugyanezeket a kiindulási adatokat használva. 183–197. 144. 36–38.

3 cm. in press PATAY PÁL 2008. S-335 Lapos huzalból tekercselt. H: 16. 3A. A nyéllyuk alsó széle peremezett. Használt rövidítések: H: hossz.5 cm. Átm.. ha figyelembe vesszük a tiszapolgári kultúra élettartamára kalkulált 4500–4000 cal BC adatokat megerôsítô legújabb amerikai-magyar vizsgálatokat. Különösen így van ez.8 cm. valamint a 4000–3600 cal BC abszolút idôhatárok váltak iránymutatóvá E. Rézcsákány. él SZ: 4.: Tiszavalk-Tetes. 201. kép 1. felszínét nemesrozsda borítja. 6 menetes karperecek. súlyos ékszer. Átm. Arthur – WINTER Frederick A. H: 11. huzal V: 0. kép 3-4. Mindkét karperec erôsen korrodált.8 cm. Mats 1999. YERKES. Table 2. enyhén ívelt testû ellentett élû csákány. lyuk Átm. Richard W.közelítôleg a 4500–4000 cal BC. számú: a jobb csuklón volt.9 cm. hanem éppen térbeli érintkezését és idôben párhuzamos voltát támasztják alá. 38–39. ebbôl markolat H: 2. 6 cm. M: magasság .6 cm 6. bár éle töredezett. a két rész eltérô felülete valamint kopásnyom jelzi. 2006. kép 5. Staso 1993.1 cm. Réz karperec. egyenes testû csákány. 226. 140. A váz jobb csuklóján volt. huzal SZ: 0.: 9 × 7.2 cm ebbôl markolat H: 3. Fig. Table 5. lapos tôr. illetve úgynevezett átmeneti sírok sajátos leletegyüttesei (pl. Rendkívül jó állapotban.3 cm. kép 4. egyenesen levágott. SZ: szélesség.. William A. oválisra összenyomódott. in press 22 PATAY Pál 2008.. objektum S-237 Rendkívül masszív. BANKOFF. hogy annak sírjainak kora a tiszapolgári kultúra életével részben párhuzamos. A két példány eredetileg teljesen egyforma volt. felszínét fénylô nemesrozsda borítja. KALICZ.3 cm. 386–388. V: 0. kerek kalapácsfejben végzôdik. Teste a nyéllyuknál szögletesen kiszélesedik. Nándor 2002. Átm.a-b. Átm. kép 1. Fig. markolatnyúlványa és pengéje egyaránt háromszögletû. H: 14.9 × 5.15 cm 6. SHERRATT.1 ill. SZ: 2. Függelék – A bemutatott tárgyak leírása34 5. Kitûnô állapotban. Magyarhomorog-Kónyadomb. illetve párhuzamos fejlôdését. gyenge megtartású. 4. H: 20. SZ: 2. másik vége spirálkorongban végzôdik.: 5.3-0. FORENBAHER. objektum. a tárgy átmetszete körszelet alakú. objektum S-328 Karcsú. objektum S-152 Lapos tôr. Réztôr. Réz karperecpár.4 cm 4.5 cm. 237–246. YERKES. 39–44. Evžen 1968. Richard W. Fig. H. 141. Magyartés. SZ: 1. az egymás mellett fejlôdô. Fig.: 2. egymással érintkezô.4 cm.32 Az egyéb bodrogkeresztúri temetôkben megfigyelt korai. de különbözô módon deformálódtak. éle töredezett. A tiszapolgár-basatanyai sírok helyzete alapján már Bognár-Kutzián Ida is felvetette annak elméleti lehetôségét. de különbözô fejlôdési irányt képviselô kulturális egységek több változós összefüggéseit körvonalazza. Neustupný 1968-as korai és alapvetôen helyes rendszere nyomán. V: 0.: átmérô. Mindez összességében a Tisza-vidéki rézkor történeti képének újragondolását veti fel.1 cm. Réztôr.30 Rákóczifalva bodrogkeresztúri temetôje tehát a kapott dátumok alapján azt az eredményt mutatja. 218.: 2.2 cm 6. 3.5 cm. Andrew 1986.1 cm 30 31 32 33 34 NEUSTUPNÝ. markolatnyúlványa és pengéje egyaránt háromszögletû. masszív. 1990. kép 2. Pál 1995. V: vastagság. 1. s a korábbi unilineáris fejlôdési modellel szemben.7 cm. él SZ: 3.5 cm 6.. JOHNSON. V: 1. RACZKY. éle függôleges állású. objektum S-153 Kisméretû. A penge és a markolat elválását eltérô felülete és kopásnyom jelzi. lyuk Átm. 13. objektum S-230 Vaskos. PARKINSON. A penge és a markolat elválását kis bemélyedések.31 Mégis a jelen adatok ismeretében reális lehetôségnek tarthatjuk a két régészeti kultúra térben és idôben történô érintkezését.3-0.1 cm 5.: 5. Jó állapotban. Jó megtartású. et al. SZ: 2. A huzal egyik vége levágott. 225. hogy a két anyagi kultúrát hordozó népesség sírjai egykorúak.)33 tehát nem a tiszapolgári és bodrogkeresztúri kulturális egységek idôbeli egymásutániságát.7 cm. enyhén elkeskenyedô végei egymásra fekszenek. et al. Rézcsákány. Ovális formájú.4. stb. számú: a bal csuklón volt. 1. de kevésé tartotta valószínûnek a Tiszapolgár-Basatanya I és Tiszapolgár-Basatanya II periódusokat képviselô síregyüttesek egykorúságát.a-b. Legújabban PATAY Pál tekintette át ezt a problémakört.. SZ: 2. Másik vége domború.

6. kép 4. markolata rozsdásabb. csúcsban végzôdik. H: 2. kis.5 és 1. a nagyobb áttörés széle kevésbé sorjás. teste kerek. kerek áttöréssel.1 cm.5 cm. Arany pálcavég. Vékony aranylemezbôl. szabálytalanul visszahajlítva.8 cm. de nem teljesen azonos méretû pár. A fül és a test találkozásában két hátulról kinyomott domború dísszel. Jó állapotban. ebbôl a markolat H: 3. markolatnyúlványa enyhén ívelt. kis. SZ: 2. 205. A csüngôk hátoldalán a lyukasztási sorját lecsiszolták.9 cm. A fül és a test találkozásában két hátulról kinyomott domború dísszel. objektum S-326 Nagyon hasonló. A csüngôk hátoldalán a négy kis lyuk széle jobban. SZ: 1.5 cm. Arany csüngôpár. rajta 4 apró átlyukasztással. míg a hátoldala nincs fényezve. Réztôr. kép 6. kerek áttöréssel. objektum S-217 Nagyságra rendkívül hasonló ékszerek. Arany csüngôpár. hegye letörött. A penge és a markolat elválását eltérô felülete és kopásnyom jelzi. a csüngô elôlapján vöröses-barna elszínezôdés mutatkozott (szerves anyag-maradvány?) H: 2. Széle egyenetlenül. H: 14. A koponya alatti példány teste eltörött. a felfüggesztésre szolgáló lyukak széle sorjás.3 cm 7. Ezen a páron látszik a legjobban. objektum S-328 Vékony aranylemezbôl kialakított. de az egyik kicsivel vastagabb aranylemezbôl készült. objektum S-335 Teljesen egyforma két darab. 4 átlyukasztással. 145. hogy a tárgy elôlapját felpolírozták.4 cm.7 cm. Vékony aranylemezbôl.3 és 2. pajzs alakú. áttörés nélküli. Vékony aranylemezbôl. kép 3. füle ötszögletû. rajta 4 lyukkal. Az egyik példány a domború dísznél behasadt. 4 átlyukasztással. teste kerek. A fül és a test találkozásában két hátulról kinyomott domború dísszel. M: 0. pengéje háromszögletû. kerek áttöréssel. 7. 231. kép 1. V: 0. 226. SZ: 1. Átm. objektum S-321 Tökéletesen egyforma két darab. éle töredezett. objektum S-157 Vékony. füle ötszögletû. kép 2. SZ: 2 cm . SZ: 1. kúppalást alakú tárgy. Mindkettô füle lekerekítetten ötszögletû. H: 2.2 cm. A testen. A tárgyak hátoldalán kivehetô a dudoros díszítés poncolójának nyoma. kép 5. teste kerek. ugyanezen.2 cm. Arany csüngôpár.1 cm. az áttörés két oldalán 1-1 hátulról kinyomott domború dísz. a fül ívelt. A csüngôk hátoldalán a lyukasztási sorját lecsiszolták.: 1. kis. lapos tôr.8 cm 7. 7.a-b.6 cm 7. 207. 201. teste kerek. Arany csüngôpár. H: 2.

Jan (Hrg): Die Kupferzeit als historische Epoche. (eds): Sacred and Profane. 117–137. Prähistorische Bronzefunde. H. History of Human Life Span and Mortality. SlovArch 16. Die Ausgrabungen in Tiszapolgár-Basatanya. Fekri A.Irodalom ACSÁDI. Washington D. 3–6.–POLOMÉ. Emese Gyöngyvér 2007. Antiquity 81. 1972. Places and Broken Objects in the Prehistory of South-eastern Europe. . CHAPMAN. – TOMS. ArchHung 42. BAR-IS 475. AJA 94. 152–171. The Creation of Social Arenas int he Neolithic and Copper Age of S. — RACZKY.: MÜLLER-KARPE. Ida 1963. Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztúr-Kultur. Antaeus 25. NEMESKÉRI. HASSAN. New York–London. New perspectives on the Varna cemetery (Bulgaria) – AMS dates and social implications. Studies in Honour of Marija Gimbutas. In: KOZŁOWSKI. 319–336. 69–87. HIGHAM et al: HIGHAM. 88–121. P. Antiquity 67. Bisserka – HONCH. The Later Aeneolithic in Southeastern Europe. Budapest. 1984. John – SLAVCHEV. Institute for the Study of Man. Beile und Äxte in Ungarn. William A. Budapest.1988. – JENNINGS. PATAY Pál 1974. Vladimir–GAYDARSKA. JOHNSON. In: SKOMAL. PARKINSON. 2000. NEUSTUPNÝ. Yordan – DIMITROVA. Tom – CHAPMAN. 175–191. Jenô 1929. Archaeologia Hungarica 4. Frederick A. Bonn. MEISENHEIMER. E. München. János – SZATHMÁRY. Über die Absolutchronologie der Kupferzeit Ungarns und die Doppelspiralkopfnadeln von Südosteuropa bis zum nahen Osten. C. In: Conférence Archéologique de l’Académie Hongroise des Sciences. 1981. Mats 1999. KUTZIÁN. Susan N. Die terminologischen und chronologischen Probleme der Kupfer. BANKOFF. In: GARWOOD. László 1987. R. The Social Organization of Early Copper Age Tribes on the Great Hungarian Plain. 167–194. ArchÉrt 85. 1–71. Alexandra – NAGY. Radiocarbon dates and absolute chronology of the central European Early Bronze Age. BAR International Series 1573. Absolute Chronology of the Neolithic and Aeneolithic periods in Central and South-eastern Europe.und Bronzezeit in Ungarn. Das Gräberfeld von Varna und das Totenritual des Kodžadermen-Gumelniţa-Karanovo VI-Verbandes. BRGK 55. KALICZ Nándor 1958. geprägt durch Jenseitsvorstellungen und Gesellschaftsrealität. Demographic Archaeology. HILLEBRAND. — Copper age stratigraphy in the outskirts of the village Székely. Late Neolithic burial rites at the site of PolgárCsôszhalom-dûlô. The Copper Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya. – SKEATES. PPS 65. Kraków. 2006. P. Branimira 2007. In: ASPES. Abteilung IX. 235–256. Evžen 1968. Hrsg.) The Lengyel. Budapest. Leone (eds): Atti del X Simposio Internazionale sulla fine del Neolitico e gli inizi dell’etá del Bronzo in Europa. Kupferzeitliche Meißel. Band 15. 1984. (eds): Proto-Indo-European: The Archaeology of a Linguistic problem. LICHARDUS. In: LICHARDUS. Theorie des Totenrituals eines kupferzeitlichen Friedhofs zu Tiszapolgár-Basatanya (Ungarn). 377–404. Jan 1991. People. Staso 1993. London. ArchHung 48. Edgar C. György – NEMESKÉRI. Oxford. Hermann. Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. 1990.11. FORENBAHER. 2002. Alessandra – FASANI. John 1991. J. János 1970. Janusz K. Chronology of Greece and South-east Europe in the Final Neolithic and Early Bronze Age. 640–654. Oxford. Noah – YORDANOV. The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Europe: The Case of Varna. Rézkori sztratigráfia Székely község határában. BOGNÁR-KUTZIÁN. Marita 1989. Fragmentation in Archaeology. ANDERS. 83–96. Das Totenritual. An Anthropological Evaluation of the Indo-European problem: The Anthropological and Demographic Transition of the Danube Basin. Symposium Saarbrücken und Otzenhausen 6. 1982. Das frühkupferzeitliche Gräberfeld von Pusztaistvánháza. Pál (eds. 19–60. Arthur – WINTER. Oxford. Budapest. – 13. Verona. Ida 1955.

Antiquity 52. Monumenta Archaeologica 13. RENFREW. – GYUCHA. 1. Tibor. Marija – S. SOFAER DEREVENSKI.: KOVÁCS Tibor. A multi-scalar approach to modelling the end of the Neolithic on the Great Hungarian Plain using calibrated radiocarbon dates. In: KOVÁCS. Andrew 1986. Joanna 1997. Antiquity 71. 21–48. Los Angeles. A bodrogkeresztúri kultúra belsô idôrendjérôl. SHERRATT. Internationale kupferzeitliche Konferenz. 51–60. (Hrsg. Budapest. Susan N. In: RENFREW. William In press. . Budapest. Colin – GIMBUTAS. Ernestine (eds): Excavations at Sitagroi. Attila – PARKINSON. 2000. A fémmûvesség kezdetei a Kárpátmedencében. Vol. IPH 7.2008. PhD értekezés. Varna and the social context of early metallurgy.): Neuere Daten zur Siedlungsgeschichte und Chronologie der Kupferzeit des Karpatenbeckens. Richard W. Hungary. Age and gender at the site of Tiszapolgár-Basatanya. 1983. Wealth Distribution as a Measure of Prehistoric Change: Chalcolithic to Copper Age Cultures in Hungary. RACZKY. ArchÉrt 133. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. 429–476. New data on the absolute chronology of the Copper Age in the Carpathian Basin. A Prehistoric Village in Northeast Greece. Pál 1995. 875–889. Los Angeles. SKOMAL. 199–203. Radiocarbon. — Über die innere Chronologie der Bodrogkeresztúr-Kultur. YERKES. Fôszerk. ELSTER. Rézkori aranyak. The Pottery of Phases IV and V: The Early Bronze Age. Veszprém 1994. 2000. kézirat. In: A Magyar Nemzeti Múzeum ôskori aranykincsei. Colin 1978.

Accordingly. The cemetery of 79 graves excavated at Rákóczifalva is comparable to coeval cemeteries in the area. the emergence of a step-like hierarchy. almost gridlike spatial arrangement. a village in central Hungary.600 m2. the Rákóczifalva cemetery contained the remains of individuals who had been “distinguished members” of the community from at least a certain point of view. The area covered by the graves was approximately 1. This in itself indicates that only selected members of the ancient community were buried in the cemetery. attributed to the Bodrogkeresztúr culture. This may be taken as yet another indication of the possibility that all 87 cemeteries known from the Middle Copper Age of the Great Hungarian Plain represent only a segment of the population selected on the basis of narrowly defined criteria. is complemented by the excavation of an entire settlement on the west bank of the river that once belonged to the cemetery. as well as the repertoire of grave goods.) The low proportion. (Figure 1. The spatial patterning of burials The cemetery’s plan shows a system of burial groups that have been arranged into relatively regular rows. During 2005–2007. while three contained no skeletons. Similar conclusions were drawn by several scholars in relation to the Copper Age cemetery at Tiszapolgár−Basatanya.) An undisturbed Copper Age cemetery. The rows outline two groups within the cemetery. Even the bare results of physical anthropological analysis (34 women. i. (Figure 4. archaeological excavations took place within the designated new floodplain area where earth extraction pits would be opened along the future dam. This development represents an incipient form of social complexity. the burial rite. within the framework of the Vásárhelyi Project. Firstly. This fact. In essence. resulting from the aforementioned geometrical pattern. forming a more-or-less square-shaped block. this preliminary report will be limited to the evaluation of the cemetery’s plan. the set of burials does not show the valid mortality profile of an entire prehistoric community. while one of the individuals could neither be sexed nor aged) offer conclusions to be drawn.) A preliminary historical evaluation of the cemetery In many aspects. In addition. in order to increase the floodplain area along the Tisza river in the vicinity of the so-called Bivaly lake. The planned earthworks followed the primary banks of the Tisza river. A smaller group of only 11 graves shows a similar layout. This patterning is indicative of an incredibly regular. in addition to the system of “achieved status”. Within the framework of this preliminary historical evaluation it may be said that. while the row of burials follows a north-east to south-west trend. the richness of metal finds among grave goods is worth mentioning. thereby indicating that the entire cemetery was excavated. the determining role of age and gender may be recognized in the burials and grave goods in the Rákóczifalva . important from the viewpoint of historical evaluation. 37 men and 4 children were identified. It is also likely that the population represented in Bodrogkeresztúr cemeteries known to date was defined by a dominant social hierarchy that overwrote boundaries of simple kinship. The two groups are linked by four burials in a way that they form a single row with graves on the eastern edge of the larger cluster and the westernmost graves of the smaller cluster. drawing conclusions on the basis of burial rite and the spatial distribution of grave goods available for study. 5% relative frequency of child burials at the Rákóczifalva cemetery does not represent the infant mortality ratio typical of prehistoric cemeteries. Similarities include the systematic spatial patterning of graves. One of the 79 graves may be considered symbolic. three double burials were discovered. Graves are largely oriented south-east to north-west. Paleodemographic data from the same period tend to indicate a 30–60% contribution by children during this period of Hungarian Prehistory. (Figure 3. in general. Since the restoration of ceramic finds from both the settlement and the cemetery is still underway. A significantly larger cluster of 64 graves is located in the western section of the cemetery. Naturally. the concept of “ascribed status” became dominant. came to light during the course of this operation. that is. the excavated area totaled 35 hectares. Preventive archaeological work was carried out in cooperation between the Damjanich János Museum (Szolnok) and the Institute of Archaeological Sciences of the Eötvös Loránd University (Budapest). The other important point is that the 79 graves and 78 skeletons recovered may be considered a complete unit in terms of analysis.MARIETTA CSÁNYI – PÁL RACZKY – JUDIT TÁRNOKI Preliminary report on the cemetery of the Bodrogkeresztúr culture excavated at Rákóczifalva–Bagi-föld The replacement of a dam was carried out in the outskirts of Rákóczifalva. A surrounding broad zone contained no archaeological finds. the relatively rich assemblage of metal grave goods could be interpreted as the material means of the symbolic expression of a certain elite. Therefore the number of skeletons recovered is 78. e. the 79 graves excavated at Rákóczifalva− Bagi föld are of special significance in reconstructing the history of the Bodrogkeresztúr culture. 2. The main extension of the cemetery is west to east.

especially at Tiszapolgár–Basatanya. at the cemeteries of Tiszapolgár–Basatanya.).) support the hypothesis of spatial contact as well as contemporaneity. were carried out in the laboratory of the Vienna Environmental Research Accelerator (VERA. In light of these dates it seems possible that the two cultures were in contact both in a chronological and geographical sense.). Radiocarbon measurements of nine graves. Graves 21. Moreover.). rather than sequential relation between the Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cultural units. the selected group of nine graves may be dated to 4334– 4075 cal BC (Figure 9. When the four and five graves representing each spatial group are pooled and calibrated separately. Magyarhomorog–Kónyadomb.).cemetery as well. radiocarbon samples were selected in order to evenly represent the cemetery’s spatial distribution. their respective developments were parallel. unambiguous system (Figure 8. the summary of nine dates would probably also outline the chronological position of the cemetery. the resulting time intervals are 4333–4237 cal BC (west. etc. Meanwhile. 8 and 63 dated from the eastern group (Figure 8. Since 1955. a development of adjacent cultural units. 4. that is. Instead of the previously accepted unilinear model. a clear historical picture may be outlined concerning the internal chronology of burial in the cemetery. The absolute chronological boundaries (4334–4075 cal BC) thus established for the Bodrogkeresztúr culture cemetery excavated at Rákóczifalva–Bagi föld look rather surprising against the backdrop of both previous chronological data and our current ideas of relative chronology. The 4500–4000 cal BC time interval obtained for the Tiszapolgár culture is of particular interest in light of the consonant dates obtained by an ongoing US-Hungarian project. In other words. (Translated by László Bartosiewicz) . representing the Bodrogkeresztúr culture in the cemetery excavated at Rákóczifalva. a sequential developmental model of the Tiszapolgár–Bodrogkeresztúr–Baden cultural units has formed a generally accepted interpretive framework. plotting the nine dated graves over the cemetery’s plan. Magyartés. Tiszavalk–Tetes. representing different forms of evolution should be outlined on a multivariate basis. The series of dates thus obtained form an evidently harmonic. Table VI. On the basis of radiocarbon data. 41 and 59. 24.) and 4228–4046 cal BC (east.). The mean value of this interval is 127 years (Figure 10. seem to be consistently earlier than Graves 1. This fi ts the clear patterns established by recent analyses within the context of high Copper Age cemeteries. These dates clearly illustrate a diachronic spatial trend in cemetery use. g.) respectively. Early assemblages of grave goods observed in other Bodrogkeresztúr culture cemeteries as well as peculiar grave goods from so-called transitional burials (e. According to these measurements. Using the same data it may be concluded that the cemetery was in use for 56 to 199 years. Therefore. the Bodrogkeresztúr culture cemetery excavated at Rákóczifalva seems to be partially parallel with the Tiszapolgár culture. 23. on the basis of the radiocarbon dates presented here. the lives of the Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cultures were estimated at 4500–4000 cal BC and 4000–3600 cal BC respectively. These parallels raise the necessity of reconsidering the historical interpretation of the Copper Age in the Tisza region. Figure 11. Figure 12. This makes it very likely that burials spread from west toward east. that belong to the western group.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful