365 nap Napoleon Hill gondolataival

A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: NAPOLEON HILL'S POSITIVE ACTION PLAN 365 Meditations for Making Each Day a Success

Tartalomjegyzék

Második, átszerkesztett kiadás Előszó Bevezetés Január A szilárd jellem alapjai Február Személyes kezdeményezés Március A nyerő beállítottság Április Célok kitűzése Május Cselekvés! Június Lehetőségek Július A csapatmunka ereje All rights reserved Augusztus Kudarc és vereség Szeptember Tegyük meg az extra mérföldet! Október Az elméd Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és tévéadás jogát, az egyes fejezetekre is. November Egészség és boldogság December Hit és remény A szerzőkről Kiadja: Bagolyvár Könyvkiadó Felelős kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatója Budapest 5 7 11 24 37 50 62 74 87 100 113 125 138 150 163

Fordította: Doubravszky Sándor

ISSN 1216-6162 ISBN 963 9 0 7 1 7 4 9

Copyright © The Napoleon Hill Foundation, 1995

Published by arrangement with Dutton Signet, a division of Penguin Books USA Inc.

Hungarian translation © 1995,1998 Doubravszky Sándor

Előszó
Napoleon Hill megelőzte korát. Noha már életében minden idők legsikeresebb motivációs szerzőjének tartották, még mindig vannak gondolatai, melyeket teljes mélységükben csak most kezdünk érte­ ni. Első bestsellerét, a Gondolkozz és gazdagodj!-ot a harmincas években adták ki először, és azóta húszmilliót meghaladó példány­ ban fogyott el, és több nyelvre is lefordították. Olyan életfilozófia ez, mely sosem évül el. A személyes eredményességre vonatkozó nézetei között alig találunk olyanokat, melyek ne lennének ugyan­ úgy alkalmazhatók ma is, mint amikor megfogalmazta őket. 1952 és 1962 között személyesen is együtt dolgoztam Napoleon Hillel, és jó barátok, munkatársak maradtunk egészen az 1970-ben bekövetkezett haláláig. A szobám falán egy írás függ, melyen Na­ poleon Hill kézírásával a következők olvashatók: „Jó barátomnak, Michael Rittnek, aki együttműködésünk éveiben kimondhatatlanul sokat segített nekem a munkámban." Összegyűjtöttünk 365 Napoleon Hill idézetet, epigrammát és önmotivációs szöveget — az év minden napjára egyet. Ezekhez rövid kommentárokat fűzünk, és Napoleon Hill filozófiájával összhang­ ban álló javaslatokat teszünk az üzenetben foglalt gondolatok ered­ ményes alkalmazására. Napoleon Hill mélyen hitte, hogy az olvasó akkor profitál leg­ többet a munkáiból, ha nemcsak azt közli vele, mit tegyen, hanem azt is, hogy hogyan. Könyvünkben ennek megfelelően igyekeztünk eljárni. Ha maximális haszonnal akarod forgatni a könyvet, olvass el mindennap egy gondolatot, és a nap során minden módon igyekezz alkalmazni a benne foglalt tanácsokat és elveket. Este szakíts időt a napi teljesítményed értékelésére. Szűrd ki azokat a dolgokat, ame­ lyeket jobban kellett volna csinálnod. Másnap aztán igyekezz sike­ resebben átültetni őket a gyakorlatba. Napoleon Hill sikerfilozófiája átfogó és mély gondolati rendszer. Ebből következően írásainak olvasásakor mindig újabb és újabb ré5

hogy a vele való együttműködés jelentősen segítheti életcé­ lom megvalósítását: azt. pedig már majd negy­ ven év telt el azóta.. hogy felfedezd magadban a nagyságot. hogy ami­ kor 1937-ben kezembe került könyve. hogy a következő lapokon olvasható gondolatok ösztönözni fognak arra. Hill­ nek javasoltam. Bízom abban. mintha csak néhány napja történt volna. Sem­ mi sincs bennük. ha ön lesz a mene­ dzserem!" Emlékszem. ami a következőt mondja ki: Ha van egy célod — különösen ha ez egy nagy cél —. azonnal fel fogod ismerni mindazokat a lehetőségeket. csak nyerni lehet. Alkalmazva az általa lefektetett elveket. ami negatív vagy ártalmas lenne. elolvasva megállapítottam. ahogy eredetileg Dr. Sok sikert kívánok! Michael J. és elmondtam neki. hogy egészségben tartsuk a lelket és fenntartsuk po- 6 7 . nagyon meglepett: „Hajlandó vagyok újból dolgozni. hogy felépítsek egy sikeres biztosítási társaságot. kihuny. Ritt. hogy mielőtt lelkesen elfogadtam volna ajánlatát. és ingadozás nélkül elfogadod a segítséget. hogy befejezze életművét?" Szinte azonnal válaszolt. és egy napon úgy fogsz visszatekinteni e könyvre. amik segíthetnek ebben. Hillt:. amely tíz évig tartott — kétszer olyan hosszú ideig. és törekszel. Mint ahogy a testi egészséghez kiegyensúlyozott ét­ rendre és vitaminokra van szükség. Bevezetés Olyan pontosan emlékszem az első találkozásomra Napoleon Hillel. a Gondolkozz és gazdagodj!. Jr.Miért nem kezd új­ ból dolgozni? Miért nem szentel még öt évet arra. mint amely fordulópontot jelentett az éle­ tedben. Az ebéd vége felé megkérdeztem Dr. és hogy minden üzletkötőmnek ajándékoz­ tam belőle egy példányt. az ösztönzés vitaminjára van szükség ahhoz. hogy minden időmet arra kell fordítanom. hogy eredményességed fejlesztéséhez mindig ösztönzést fogsz ta­ lálni a szavaiban.tegekre. melyeket korábban lehetetlennek tartottak. va­ lóban őszintén törekszel az elérésére. üzenetekre bukkanunk. hasonlóan a lelkesedéshez. Készek voltunk egy egész évtizedet szentelni együttműködé­ sünknek. Együtt sétáltunk. ha a lelkesedés táplálék nélkül marad. Ez a találkozás egy olyan együttműködés kezdete lett. Az eredmény fantasztikus volt! A könyv­ ben ismertetett motivációs filozófiát alkalmazva olyan eredménye­ ket értek el. hogy jobbá tegyem a világot. és amit mondott. két dolog villant át az agyamon: az egyik. hogy sok gondolata megegyezik saját korábbi nézeteimmel. Őszintén remélem. mert mindketten felismertük. Létezik ugyanis egy egyetemes törvény. jelentésekre. a másik. hogy az egyén belső ösztön­ zése.

hogyan kell alkotó módon kezelni a nehézsé­ geket. ezzel is szi­ lárdítva a PLB-det. E könyvből megtanulhatod. hogy igenis képes vagy a si­ kerre. Már most is végtelen lehetőségekkel rendelkezel. Ennek módja a cselek­ vés — az eredményes cselekvés. pozitív és sikeres. mert alkalmazták Hill sikerfilozófiáját. csupán potenciális hatalom. részünk legyen a si­ kerben. Szentelj mindennap időt az elmélyült olvasásra. hogyan kell ezt tennünk. elemezve az adott nap gon­ dolatát. hogy elsajátítsák a bevált sikerelveket. hogy segítsük az embereket életük jobbításában. hiszen birtokában vagy egy hihetetlen teljesítményű számítógépnek — az emberi agy­ nak és idegrendszernek. és sikeres is leszel céljaid elérésében. felkészíte­ nek bennünket. A lapokon olvasható minden idézet egy-egy ilyen alapelvet mélyít 8 el vagy értelmez. és azok érnek el kiemelkedő sikereket. Ez az a filozófia. melyekkel nap mint nap találkozol. Az egyete­ mes érvényű elvek száma nem túl nagy. akik azért tettek szert óriási gazdagságra. pozitív életet akarsz élni. amely segít. hogy felismerd és kiaknázd azo­ kat a rejtett erőket. Napoleon Hill szavait. a he­ lyes irányban tett minden lépésnek jutalma lesz. hogy szakíts a negatív szokásokkal és a negatív gondolatokkal. amilyennek vágyaidban látod. arra a lendü­ letre. hogy a tudás önmagában nem hata­ lom. E könyv segíteni fog. A vereség sosem végleges. hogy „minden szerencsétlenség magában hordozza egy nagyobb előny csíráit". A sikeres emberek tudják. Jövődet olyanná teheted. melyek mindnyájunkban ott szunnyadnak. nemcsak el fogja érni célját. Az egyik lépés esetleg kisebbet és azonnalit. milyen szerepe van és lehet életed­ ben a gondolat üzenetének. hogy magukat az eseményeket gyakran nem vagyunk képe­ sek ellenőrizni és irányítani. hónapról hónapra ja­ víthatjuk jártasságunkat ezek alkalmazásában. hogy amikor eljött a pillanat. és magad is képes leszel olyan lehetőségeket teremteni. amely ugyanolyan hatásosan működik ma.zitív beállítottságunkat. hanem arról is. Hillel való együttműködésünk éveiben mindketten azon fáradoztunk. hogy az életben mindnyájan talál­ kozunk akadályokkal. Naponta végy egy gondolatot és mélyedj el benne. Napról napra. a másik hatalmasat és tartósat ad. hanem Napoleon Hillel együtt vállalják. Használd fel a könyvben olvasható gondolatokat arra. Vedd sorra. Az ideiglenes visszaesésekben gazdag tapasz­ talatok rejlenek. és bátran. melyeket Hill világsikerű könyvében halhatatlanná tett. és ma is mélyen hiszek abban. amely értelmezi és elemzi Dr. Segí­ tettük őket. 9 . gyarapítva pozitív erőidet. és hogyan kell a tudás lehetséges hatalmát valóságos hatalommá változtatni. hogy tanul­ mányozod ezt a könyvet. melyek látszólag sosem léteztek. amely szükséges. felhasználva a recep­ tet. Ha úgy döntöttél. ami csak lehetőségként van jelen. hétről hétre. felismerve. Meditálj egy kicsit azon. hogyan alkalmazhatod napi tevékenységedben az üzenet­ be foglalt gondolatokat. Éberré válsz a lehetőségek felismerésére. hogy aki alkalmazza a kipróbált és eredményesnek bi­ zonyult PLB (Pozitív Lelki Beállítottság) elveket. a bemutatott siker­ elveket. hogyan lehet mozgósítani ezt a belső potenciált. ki vagy. Világosan látnod kell azt is. azt azonban igen. Megtanulod azt is. Hinned kell magadban. hogyan reagálunk ezekre. számodra te vagy a világ legfontosabb személye. Nem csupán arról szól­ nak. hogy ezek min­ dig csak átmenetiek. de hozzájárul ahhoz is. aki boldog. Mélyen hittem. és ha ezeket felismerjük és kiaknázzuk. Ez az ár pedig az. hogyan használhatod fel ezeket arra. akik tudják. hogy azokat alkalmazzák is. csak ha véglegesnek fogadjuk el. hogy szert tégy arra a belső erőre. következetesen alkalmazod ezeket. hogy jó szokásokat és pozitív jellemvonásokat alakíts ki magadban. Ha pozitív szellemben éljük életünket. Sokan vannak. A sikerelvek. Ez az a filozófia. hogy olyan emberré válj. és ösztönöztük őket. Dolgozz rendszeresen az önfej­ lesztéseden. akkor magabiztosan és határo­ zottan nézünk szembe az akadályokkal. Függetlenül attól. Összpontosíts ezekre min­ den porcikáddal. mert mindenkor eredményesen alkalmazhatók. és kifejti. ha haj­ landó vagy megfizetni ennek árát. azért állták ki az idők próbáját. ami a te életedet illeti. Ez a könyv 365 Napoleon Hill idézetet tartalmaz — az év minden napjára egyet. mint amikor Napo­ leon Hill először használta saját munkájában. amilyen lenni szeretnél. hogy megvalósítsd akár a legmerészebb cél­ jaidat is. és épí­ tened kell a pozitív tapasztalataidra. az a módszer. mert a PLB elvek alkalmazásával fejlesztheted ki magadban azt a mély meggyőződést. eredményes. Az eredményes személyek nem hajlandók egy ideiglenes problémát sikertelenségként értékelni. Minden idézetet egy ösztönző üzenet követ. mit tegyünk. hogy világunk egy jobb világ le­ gyen. ahogy a PLB az élethez kö­ zelít. megérted a gondolatait. és könnyű megtanulni őket. A Dr.

Ha tiszteled magad annyira. hogy milyen társaságot vá­ laszt. akik Pozitív Lelki Beállítottsággal rendelkeznek! Ha munkád meg­ követeli. negatív. Clement Stone Január A szilárd jellem alapjai Január 1. Boldogtalan." Általában olyan barátokat és üzlettársakat választunk. Egy ember jelleméről sokat mond. amikorra ígérték. igyekezz ezt az időt minél rövidebbre szabni. vagy ezt nehéznek találod. Ha po­ zitív szellemben élsz. ha ez kényelmetlen számodra. a vágyaink és a céljaink. mások is tisztelni fognak. Mindnyájan különbözőek vagyunk. pozitív és eredményes leszel. akiknek értékrendje hasonló a miénkhez. A megbízhatóság a szilárd jellem első építőköve. mert bizo­ nyították. mint mi. a jellem más vonásaihoz hasonlóan — szokás. hogy amit az emberi elme képes kigondolni és hisz benne. Oszd be úgy az idődet. jó esélyed van rá. Azok. akikhez mások iránymutatásért fordulnak. hogy más ígéreteket sem lesz nehéz megtartanod. de az itt ismer­ tetett elvekből mindenki profitálhat — ha alkalmazza őket. de ami a legfontosabb. Ha boldog. Január2. olyanokkal. az álmaink.Ne múljék el egyetlen napod sem. embert barátjáról. Ők a vezető egyénisé­ gek. és a megállapodott feltételek szerint. A gyakorlatban fogsz meggyő­ ződni. Sajnos ennek a fordítottja is igaz. Mások a reményeink. pozitív és eredményes társakat választasz. Ha halogatod ígéreteid beváltását. azt képes megvalósítani — a PLB-vel! W. Láss már ma hozzá — az új év első napján — a megbízhatóság szo­ kásának megszilárdításához. akkor. 10 11 . amit ígértek. akik ugyan­ azokat a dolgokat kedvelik. Hamarosan azt fo­ god látni. A megbízhatóság. kezdd apró dolgokkal! ígérd meg ma­ gadnak. me­ lyet igényelsz magadnak. képes vagy biztosítani magad és családod számára az élet valódi gazdagságait. Igyekezz minél több időt tölteni PLB személyekkel. ne engedd. Amint a közmondás szól: „Madarat tolláról. hogy negatív megnyilatkozásaikkal elbátortalanítsanak! Ehelyett mutasd ki saját PLB-det. hogy negatív emberekkel légy együtt. hogy ne tanulmányoznád Na­ poleon Hill filozófiáját. hogy embertársaikkal törődnek és meg lehet bízni ben­ nük. képes vagy szert tenni olyan jövedelemre. hogy ma sehonnan sem késel. hogy akkor is tartod az ígéreted. hogy hamarosan te is boldog. dest­ ruktív emberek magukkal rántanak a mélybe. A jellemes emberek azt teszik. hogy önmagadnak tett ígéretedet meg is tudd tartani.

és folytasd az igyekezetedet. ha olyan életet élsz. Szerencsére. ami garantálja. hogy a megoldásra. hogy olyan pontos legyen. személyes tragédiák. Ha a sikerre gondolsz. „átvágásokat". méghozzá minél gyorsabban. Attól függően válsz ilyen vagy olyan emberré. mert helyes dolognak tartod. amely előnyükre vagy hátrá­ nyukra befolyásolja azokat. és segít magasabb célokat kitűznöd. Teljesen megbízha­ tatlanok. amelyek már nem olyan jók. az. jellemed szerves részé­ vé válik. hogy gondolataidat pozitív kerékvágásban tartsd. melyek egész lényünket alapjaiban rázzák meg. betegségek. akik a birtokába jutnak. ám tartósan ez ritkán sikerül. Január 6. minél többet dolgozol jellemed fej­ lesztésén. Nem ugyanazokból az anyagokból készülnek. de koncent­ rálj a jellemre! Esetenként becsaphatsz másokat arra nézve. Ezt idő­ ről időre súlyos megpróbáltatások tarkítják. Annak legbiztosabb módja. Ez fordítva is igaz: ha a kudarcra és a kétségbeesésre gondolsz. melyeket tisztelsz bennük. hogy ez utóbbi esetben képesek vagyunk megítélni. Sose feledkezz meg arról. ki is vagy valójában. A megpróbáltatások lehetnek anyagi termé­ szetűek. Ne bátortalanodj el. hogy azért teszel dolgokat helyesen. hogy milyen a jellemed! Válaszd ki azokat a jellemvonásokat. Ennek ellenére sokan úgy gondolják. mint egy gondosan elkészített Rolex. akit csodálsz. tőkéjükkel. hogy úrrá legyünk az élet súlyos megpróbáltatásain. Vannak. hogy azok magukkal vigyenek minket a mélybe. tömegáruként gyártott órától azt várni. ha tévednek. és fejleszd ki őket magadban. esetleg annak okára koncentrálsz. A csillogó szemű hős-imádat és a megfontolt magatartás-utánzás között az a különbség. kit hibáztathatsz a bajaidért. A szilárd jellem titka az. Mindegyikkel külön-kü­ lön kell megbirkóznunk. Szélesíteni fogja a látókörödet. Mindenki szeretné. és messze nem olyan mesteri hozzáértéssel. és halogatás nélkül neki kell látnod a cselekvésnek: az optimális megoldás meg­ valósításának. Január4. amelyeket másokban csodálsz. még ha mindenki ezt teszi is. ha a híre és a jelleme egybeesne. tényszerűen közelítve hozzájuk. ám jellemednek hasznára lesz. amikor a negativizmus kezdi belopni magát a lelkedbe. ha összehasonlítod jellemedet azokéval. A szilárd jellem azt jelenti. A hírnév azt mutatja. Ne bízz a véletlenre egy olyan hihetetlenül fontos dolgot. akik hasonlóak egy rossz órához. vagy azt ku­ tatod. Január 5. A jellemed viszont azt. hogy ki vagy valóban. akik sikeresek 13 . és azokat pozitív ellenpárjukkal helyettesí­ ted. tulajdonukkal: önmagukkal. hogy hírneved és jellemed egybeessen. hogy az ember nem alkalmaz erkölcsi kiskapukat. A szilárd jellem erős fegyver. hogy semmi sem hozhatna zavarba. Válassz ki valakit. Gyorsan fel kell mérned a káro­ kat. Minden gondolat. A gondolatok — dolgok. Minden gondolat — legyen az rossz vagy jó — az energia sajátos formája. PLB nélkül az élet a bizonytalanságok vég nélküli sora. melyek a számunkra kívánatos jellemvonások és melyek azok. és utánozd őt! Ez lehet egyfajta hős-imádat. Irreális lenne egy olcsó. Január 7. Még ennél is fontosabb. ha hibázol! A jellem fejlesztése egész életet igénylő folyamat. szerencsétlen és sikertelen leszel. ami esetleg az újságok címoldalán megjelenne rólad. amit magadévá teszel. Ha megtanulsz félelem nélkül szembenézni az élet megpróbáltatásaival. Aztán tedd is ezt. keményen meg kell dolgoznod. mert biztosítja számunkra az erőt. annál nagyobb jártasságra teszel szert ebben a nem könnyű mesterségben. napról napra eredményesebb és erősebb személyiséggé válsz. szemügyre kell venned a lehetséges megoldásokat.Január3. hogyan vélekednek rólad az emberek. még ha néha ez nem is tűnik könnyűnek. ezzel magadhoz vonzod a siker jelentős adagját. A válságok 12 sikeres kezelésének legbiztosabb módja. nem pedig a problémára. ha ezt teszed. tudatosan határozd el. hogy időd legnagyobb részében mi­ lyen gondolatokat táplálsz. hogy mindnyájan emberek vagyunk! Bocsásd meg hőseidnek. Minden olyan esetben. és megaka­ dályozzuk. hogy gondolataid hatással vannak rád. szük­ ségtelen ugyanilyen gondossággal foglalkozniuk legfontosabb esz­ közükkel. aztán láss neki. Ah­ hoz. hogy kifejleszd magadban azokat a vonásokat. Hősünk sem lehet tökéletes — egyikünk sem az. hogy törlöd a negatív gondolatokat.

Január9. A pénz képes múzeumokat építeni. elszórható jelentéktelen dolgokra. Gazdagságodat használd fel jellemed nemesítésére! Tégy félre rendszeresen bizonyos összeget. mint a kard és a kardvirág közötti különbség". Gazdálkodj úgy az időddel. Január 12. világosan és szabatosan. hová akarsz eljutni. milyen úton juthatsz el oda. Az ember nagyon bonyolult teremtmény. Önmagad be­ csapásával rálépsz arra az útra. és vizsgáld meg elfogulatlanul a viselkedésedet. Az ilyen nemes tettek igazi haszonélvezője mindig az. emelhet csodálatos templomokat — vagy felhasználható arra. Ez a küzdelem olyan ősi. hiszen a szavak pontos tartalmának ismerete azt jelen­ ti.voltak a területeden. Mark Twain egyszer azt mondta. és amelynek az a célja. mit értek el. pontosabban fogod látni azt is. hogy ne lenne benne valami jó. Senki sem annyira jó. mit tettél. Január 11. ho­ gyan javíthatod saját teljesítményedet. hogy nem vagy biztos magadban. Határozd meg. Válassz ki egy jótékonysági egyesületet. aztán vannak. vagy mindkettő következménye. vigyázz. Szavaiddal mindenki vitába szállhat. Amikor dicsekszel a teljesítményeiddel. Szókincsed növekedése szélesíti látókörödet és gondolkozásod fegyvertárát. aztán készíts tervet. amivel másokat segítesz. törekvéseid jobb megértése lehetővé teszi. hogy mások tiszteljenek? Lépj hátra. Ezért kritikus 14 fontosságú. A pszichológusok szerint nincs olyan egyén. hogy ne lenne benne valami rossz. Január8. aki mint személy rossz lenne. Bővítsd állandóan a szókincsedet: olvass sokat. amelyek nagyszerű műalkotásoknak adnak otthont. akik alig ismernek téged. Ez attól függ milyen a jel­ leme annak. hogy „a megfelelő szó és a majdnem megfelelő szó közötti különbség akkora. A pénz befolyása vagy jó vagy rossz. nem pedig az. vagyis akik a lehető­ ségeket valósággá változtatják. és milyen jel­ lemet fejlesztettek ki magukban. vagyis csak nézik. iskolákat emelni — de lehet vele játszani a rulet­ ten. vagyis céljaid. hogy jobban megértsd embertársaidat. A pénznek nincs jelleme. akik néznek. valójában azt közlöd másokkal. akit valóban tudsz tisztelni és szeretni. mint maga az emberiség. különösen olyanok társaságában. de a tetteid önmagukért beszélnek. Tetteik önmagukért beszélnek. nincs személyisége. Mindig helytelen. amely jellemed szétrombolásához vezet. hogyan fejezheted ki magad egyszerűen. a híres baseballedző egyszer azt mondta. Ha világosan látod. miközben önmagunkban elismerjük ezt a belső harcot. amit szíveden vi­ selsz. hogy igazold az elfogadhatatlan ma­ gatartást. aki ad. mennyire értékel a világ. és nem tudod. A valóban hozzáértő embereknek nincs szükségük. Senki sem olyan rossz. hogy olyan valakivé válj. ha káromló szava­ kat használsz. hogy háromféle ember van. Kezdetét veszi az a magatartás. akik tűnődnek. Sok vallásos mű és nagyszerű irodalmi alkotás tükrözi azt az állandó küzdelmet. ami történik. Tedd fel ma­ gadnak a kérdést: „Olyan valaki vagyok. hogy mindennap legyen időd tanulásra és elmélkedésre! Január 10. mint bármilyen más cél megvalósítása. aztán segítsd a pénzeddel és az időddel ezt az ügyet. mint ha csupán elmondod nekik. akinek a birtokában van. A káromkodás az elégtelen szókincs vagy a gyenge ítélőképes­ ség. hogy mindig őszinte légy önmagaddal. mi is történt. Vannak. Tommy Lasorda. hogy sose csapd be legjobb barátodat — vagyis önmagadat! Szándékaid. aki kap. Képes kórházakat. Mégis. nincs ér­ tékrendje. Ez igaz. hogyan várhatod el. A dicsekvés általában a kisebbrendűségi komplexus öntudatlan beismerése. mire vagy képes j o b b a n fognak tisztel­ ni. akik cselekednek. 15 . vagyis azon törik a fejü­ ket. amit racionalizálásnak hí­ vunk. akinek szi­ lárd a jelleme. akivel szívesen együtt él­ nék egész életemben?" A szilárd jellem kialakítása ugyanolyan fo­ lyamat. érted a mögöttük húzódó fogalmakat. Igyekezz ez utóbbiak közé tartozni! Ha megmutatod másoknak. Ha már mindenáron a becsapáshoz kell folyamodnod. vagy egy ügyet. ami a jó és a rossz között folyik bennünk. álmaid. a rombolás minél hatékonyabb eszközeit állítsuk elő. Tégy meg mindent. „Viselkedése" csupán birtokosa szándékait tükrözheti. Csak rossz magatartás van. hogy a halál. Ha nem tisz­ teled önmagad. és gyakorold. és vannak. hogy ered­ ményeikkel dicsekedjenek. túlságosan is gyorsak vagyunk mások elítélésében.

mit gondolnak rólad mások. Aztán cselekedj! 16 Január 15.Az érzelmek nem mindig befolyásolhatók értelemmel. aztán még nagyobbra és még nagyobbra. ami végül úgyis napfényre kerül. hogy hacsak nem beteg. hogy a többség: egyetlen személy. csinálni valamit — bármit. A dolgok természetes rendje. nem fogsz azon idegeskedni. hogy a lehető legjobb légy benne. Tar­ tózkodj ezért a legnagyobb hazugságtól. amelyek jellemed pozitív építőelemei. Valaki vagy becsü­ letes. vagy pedig nem — köztes állapot nincs. A becsületesség önmaga jutalma. A tétlenség unalomra vezet. amire csak megfelelő „fizetségért" hajlandó az ember. Aki csak „fizetségért" becsületes. ezért energiáit fontosabb dolgokra fordíthatja. mint aki vagy! Ne tégy soha olyat. az vagy beteg. de mindig befolyásolhatók cselekvés­ sel!" Derítsd ki. hogy ne kelljen azon rágódnod. Ha szilárd a jellemed. A becsületesség nem olyasmi. Egy hazugságra alapozott üzleti. Ha va­ lamilyen oknál fogva úgy tűnik. A betegség utáni gyógyulás biztos jele. hogy egyszer rajtakapják. amelyek meg­ kapják a szükséges „táplálékot". miben vagy a legjobb. tesz-vesz. hogy jobb közölni az igaz­ ságot. melyek javításra szorulnak. nem fogsz idegeskedni a híred miatt. sosem kell amiatt aggódnia. Ösztönö­ sen is az fog vezérelni a viselkedésedben. amit igaznak tartasz. A becsületességnek nincsenek fokozatai. közben nyese­ gesd azokat. Ha lelked mélyén tudod. ami nem a lényedből fakad. A becsületes embernek sosem kell azon ide­ geskednie. Tedd szokásoddá.Figyelj arra. Ez a legbiztosabb módja. Január 14. W. amilyennek hittek. és az élet megy tovább. nedvességet. hogy megbújjon. mit csinálnál szívesen. és egyben az emberi magatartás leg­ hatékonyabb formája. milyen is vagy valójában. mint hamisságba menekülni. szakmai vagy személyi kapcsolat nem lehet tartós. hogy nem olyan vagy. ké­ pes leszel sikeresen szembenézni az élet kihívásaival. az valójában nem becsületes. hogy az egyén felkel. dolgozni akar. vagy még nem találta meg a kedvére való munkát. és vállalni a következményeket. ez gyorsan feloldódik. Január 16. fényt. Bármit teszel. ami jó benned — és jó másokban! Erősítsd azokat a vonásaidat. és akkor sosem kell majd idegeskedned. hogy korlátlanul fejlődhessenek. az érdeklődés lelkesedést ébreszt. és a híred csorbítatlan lesz. hogy az igazságra végül mindig fény derül. megbízható. kinek mit hazudott. Thomas Jefferson egyszer azt mondta. erre a meggyőződésre épülnek az emberi kapcsolatok. ami ellenükre van. hogy mindenben becsületesen jársz el! Ha nem mondhatod azt. Január 13. Egy apró hazugságnak. hogy más akarj lenni. Ha rendelke­ zel a meggyőződés bátorságával. Aki lusta. ha szilárd a jellemed. hogy gyakran még azok is félreértenek minket. Azt gondolják. Fordítva: a cselekvés érdeklődést. A hamisság előbb-utóbb mindig kiütközik. 17 . Mások hamar rájönnek. Ugyanez igaz a jellem és a jó hír kapcsolatára. alkot. akik közel állnak hozzánk. dolgozik. szüksége lesz egy nagyobbra. aki szilárdan kitart a meggyőződése mellett. hogy olyasmit akartunk tenni. mit gondolnak ró­ lad mások. a jellem vonásai közül is azok erősödnek meg. Tapasztalhatjuk. és az igazmondás szokásoddá fog válni. holott egyáltalán nem ez volt a szándé­ kunk. a lelkesedés pedig célokat szül. A kert növényeihez hason­ lóan. Az ember sajátja. hogy fejleszted önmagad. Clement Stone gyakran mondja: . ellentmondás van a jellemed és a jó híred között. Január 17. Ápold a jellemed. nem kell aggódnod az ilyen félreértések miatt. járkál. Ezek a félreértések általában gyorsan tisztázhatók. az unalom pedig „lustasághoz". Energiái­ dat inkább fordítsd arra. de a tisztességre és a kölcsönös előnyökre épülő kapcsolatok végtelen távlatokat nyitnak. fej­ lessz ki magadban égő vágyat. kedves valaki vagy. nem zavartat­ va magad mások véleményétől. Ez képezi jogrendszerünk alapját. mondd mindig az igazságot — még jelentéktelen dolgokban is —. melyeket állan­ dóan gyomlálgatunk. mert az emberek egy idő után maguktól rájönnek. hogy jó és becsületes vagy. Senki sem születik lustának. Ha szilárd a jellemed. ne mondj semmit! Ne fe­ ledd: az ártatlannak tűnő apró hazugságok egy idő után önálló életet kezdenek élni.

akik képesek fillére­ kért eladni a becsületüket. Vagy becsületes vagy. vigyázz. Szabályai egyszerűek: a résztvevők elhatározzák. végül még a leglaposabb hazugságot is tényként fogadja el. Január21. Amikor egy bankár elbírál egy hitelkérelmet. hogy gyorsan és belső lelki vívódások nélkül döntsd el. mit tegyél. Január20. A bankárok gyakran adnak kölcsönt a jellem alapján. Az elsőkét dolog egyszerűen számok kérdése. mércédet állítsd olyan magasra. mert komolyan veszik kötelezettségeiket. Aztán 19 18 . ám igaz ez a pozitív gondolatokra és pozitív tettekre is. hogy meggyőzték magukat: a szabályok apróbb megsértése nem számít. Az okos bankárok megtanulták. gyakran csodálkoznak azon. hogy elgondolkozz azokon az eseteken. azoknál ez már életformává válik. minden módon el kell ke­ rülni. mint ahogy védenéd az otthonodat. talán itt az ideje. milyen volt eddig a hitelező hiteltörlesztési magatartása. noha az illető egyáltalán nem szolgált rá. A törvények és az etikai normák rögzítik azokat a minimális követelményeket. Ennek számos oka van. hogy előnyösebb lett vol­ na. ha ne­ héz helyzetben találod magad. Akiknek életét és karrierjét tisztességtelensé­ gük tette tökre. lopások és visszaélések felderítésével foglalkozó szakemberek azt mondják. Január22. Vannak. mint meg­ tévesztően viselkedni. Azokat viszont. az életedet. Mai bonyolult társadalmunkban azonban olyan bizonytalanná váltak az elfogadható magatartás ha­ tárai. végül milyen a hitelezőjelle­ me. ha tisztességesen és becsületesen jársz el. Akiknél a tisztességtelen magatartás nem egyszeri botlás.Január 18. mint a túl ke­ vés. A becsületesség a legelőnyösebb magatartás. A kettő között nincs kompro­ misszum. vagy nem. hogy ez pozitív gon­ dolat legyen! Olyat. hogy elbukj. három dologra fi­ gyel: képes-e a hitelező visszafizetni a kölcsönt. Az iskolások néha érdekes játékot játszanak. melyek megsokszorozódva térnek vissza hozzád. de ritkán teszik ezt csupán a jó hírre támaszkodva. ami lehetetlenné teszi. Miért tetted? Megérte? Lehet. A csalások. nagyobb a nyeresége. Megtanulták ugyanis. Ha tisztességesen és erkölcsösen jársz el. amit nem lehet pénzben mérni. Ha magadévá teszel egy gondolatot. A neve: „becsü­ letesség". Vannak. hogy mától kezdve becsületes leszel! Január 19. akiket a túl sok igazság jobban bosszant. hogy néha már felismerhetetlenek. A negatív gondolatok és negatív tettek visszatérnek szerzőjükhöz. hogy jellemes személyek esetében érdemes kockáztat­ ni. és az igazat mondod? Tanulj a tévedéseidből! Fogadd meg. A becsületesség olyan lelki tulajdonság. amikor nem voltál egészen becsületes. önromboló magatartásukat azzal kezdték. akik ésszerűtlenül pocsékolják erőforrásaikat. hogy egy megállapodott ideig csak az igazságot fogják mondani. hogy lehet valakinek jó a híre. amelyből előnyöd származik. hogy ez biztosítja a megélhetésünket! A tudatalatti nem hoz erkölcsi ítéleteket: ha valamit újból és új­ ból mondunk magunknak. Ha egyszer már megingott. olyan erőket hozol mozgásba a jó érdekében. hogy mindig becsületes voltál? Ha nem. Sokkal kisebb erőfeszítésbe kerül őszintének lenni. Védd a jó híredet. csak azok képesek visszaszerezni. Erkölcsi normáid lehetővé fogják tenni. milyen kis összegeket hajlandók emberek lopni. mit tesznek vagy mondanak mások. A kis hazugságok és a kis lopások végül a hazudozás és a tolvajlás jellemet megrontó szokásává válnak. a jellem megíté­ léséhez azonban emberismeret és tapasztalat kell. akikben elég bátorság és akaraterő van. a vállalko­ zásodat. amelyek meghaladják ezt a minimumot! Függetlenül attól. Könnyű azzal igazolni a tisztességtelenséget. A becsületességnek hosszú távon kisebb a kockázata. A magad számára szabj olyan normákat. másoknak vi­ szont nem árt. Mit látsz. hogy súlyos megpróbáltatásokkal is megküzdjenek. melyeket be kell tartanunk. ha szemügyre veszed saját viselkedésedet? Büszke le­ hetsz arra.

Ha otthon tisztelettel és udvariasan bánnak veled. Ha erőforrásaidat arra pocsékolod. hogy tisztelj másokat. amire nem lehetsz befolyással. csupán egyetlen forrása: te magad. Ismersz olyanokat. Ha sosem próbálkozol az újjal. te is megtanulod tisztelni családod tagjait. ha­ nem a küzdelem szilárdítja meg. hogy igazad van. amely titkos erőkkel fegyverzi fel magát. hogy legyőzd az akadályokat. Az udvariasság otthon kezdődik. Ha küzdelemre kényszerülsz. hogy visszaevezz a nyugodt vizekre. még a legnehezebb körülmények között is meg­ találják a helyes utat. amikor rájön. Ha rosszindulatú pletykálkodá­ sok közegében mozogsz. Ezért aztán döntenünk kell. Még ennél is fontosabb. Akinek csak arra van ideje. A játék után általában még sokáig nem felejtik el ezeket a meglepetéseket. hogy kegyetlennek kell lenned másokkal. Az udvariasság és a má­ sok iránti figyelmesség olyan szokás. hogy nem marad időd magadra. egész életedben veled marad. Január24. az emberek azt fogják mondani. A jellemet nem az eredmény. suttogni fognak rólunk is másoknak. ami valóban számít: hogy mit gondolsz. viszont befolyás­ sal lehetsz arra az egyetlen valamire. Az izgalom és a kaland azonban megéri az erőfeszítést. Mások önbecsülésének tisztelete megkívánja. túlságosan is el van foglalva. Az őszinteség nem jelenti azt. Szerencsétlenséged okát ne a csillagokban keresd! Támaszkodj önmagádra. Legtöbb problémád megoldásának egyetlen forrása van. sem a siker felemelő ér­ zését. A tartalmas és teljes élet művészete hasonlít ahhoz. tekintsd olyan lehetőségként. 21 . ha nem tudjuk. hogy egye­ dülállóan értékes személynek tartanak. Az abból fakadó önbecsülés. A másik iránti udvariasság általában a másik iránti tiszteletből fakad. Amint a szólás mondja: „Akik suttognak nekünk másokról. va­ lójában mély értékeket tükröz. Január27. hogy barátai eddig füllentettek neki. hogy ezt „az ő érdekükben" teszed! Néha jobb. Ha már elszántad magadat. hogy pletykálkodjon és rágalmaz­ zon. hogy má­ sok is tiszteljenek téged. hogy állandóan legyenek körülöttük." 20 Január25. nagyban elősegíti azt a magabiztosságot. Január23. Már nem lehet visszafordulni. A nagy eredmények küzdelmek árán születnek. Igénylik. akik a legtöbbet jelentik szá­ modra. és miként viselkedsz." A küzdelem arra sarkall. tarts ki még akkor is. hamarosan rájössz. akik képtelenek akár csak rövid időre is meg­ állni önmagukban? Valószínű. ártatlan hazug­ sággal kímélve az érzéseit. mint több igazságot mondj nekik. energiával és pénzzel rendelkezünk. amikor egy hegyi folyó zuhatagos részén vergődsz lefelé egy gumicsónakon. mindig is tudták. A belső tényezők döntenek. hogy ezek az emberek nem igazán szeretik magukat. hangoztatva. amelyre ha egyszer már szert tettél. hogy ha szo­ kásoddá válik. jobb eredményekre jutsz. hogy sikeres legyen. Január26. hogy ezzel előmozdítsd a saját érdekeidet. ami segíti személyes fejlődésedet. hogy lelkük mélyén mások mit tartanak rólunk.célzott kérdéseket tesznek fel egymásnak. hogy néha inkább ke­ vesebb. Például: „Milyen a ha­ j a m ? " „Szerinted Linda okos?" Valaki aztán mindig dühös lesz. hogy sikeres légy. Noha a szokásos udvariasság az élet nagy kérdéseit tekintve tűnhet jelentéktelen csekélységnek. nehéz meg­ változtatnod a döntésedet. és az udvarias magatartást még gyermekkorban sajátítjuk el. az egész világ ellened van. ritkán fognak megbízni benned. „Erősségeink gyengeségeinkből sarjadnak ki •— mondta Ralph Waldo Emerson. mire használjuk fel eze­ ket. Külső tényezőknek kevés közük van a sikerhez. Mindnyájan véges mennyiségű idővel. hogy számodra nem léteznek akadályok. és mindenki kételkedik az igazadban. ami nem tetszik bennük. — Amíg nem szúrnak belénk. ha tiszteled önmagadat. ez hozzájárul ahhoz. amire elengedhe­ tetlenül szükséged van. és haladj célod felé. Akik a sikerre progra­ mozzák magukat. Ha sikeres leszel — és az le­ szel. és engedtél a vad sodrásnak. Ha meggyőződésed. ha állhatatos vagy —. hogy másokat kisebbíts. nem ismer­ heted meg sem a kétségbeesés mélységeit. Nem kell mindent elmondanod nekik. nem támad fel ben­ nünk a felháborodás. ha úgy tűnik. Sok dolog van. Mások tiszteletét azzal vívhatod ki a legbiztosabban. hogy oly sok időd és energiád megy el a pletykálkodásra és a rágalmazás­ ra.

nem a jellemből fa­ kad. hogy engedünk mások befolyásának: hagyjuk. mint a barátod. Január 31. Legközelebb. A legbiztosabban úgy vívhatod ki mások tiszteletét. hogy olyan valakivé válj. Az egészséges önbecsülést nem szabad összetévesztenünk az ön­ zéssel! Az önző emberek önszeretete felületes. Akik megtanultak uralkodni magukon." Nem számít. hogy erős érzelmi reakciókat. Mivel nem szeretik önmagukat. amíg a tetteid nem mutatják az el­ lenkezőjét. Szülők. Ebből az alapból emelkedik aztán ki az az etikai építmény. ha ér­ zed. mi­ lyen is vagy valójában. mert képesek érzelme­ iket. hogy kapcso­ latba kerülhess vele. és a ránk vonatkozó igazságokat ál­ talában fokozatosan ismerjük meg. Határozd meg azokat a vonásokat. hogy nem viselkedünk többé ilyen ostobán. és ne ellenségeket! Január 30.mert úgy gondolják. ha olyan személlyé válsz. Abraham Lincoln egyszer ezt mondta: „Ideig-óráig mindenkit becsaphatsz. hogy válhatsz. Mindnyájunkkal előfordul. Az emberek csak addig fogadnak el olyan­ nak. Senki sem tudja pontosan. Január29. hogy saját jóváhagyásod nélkül senki sem tehet téged dühössé. Később aztán megbánjuk. amikor váratlanul egészen másként látunk dolgokat. Január 28. és megfogad­ juk. akivé tu­ dod. akik feltétel nélkül szeretik gyermekeiket. hogyan tehetünk szert szilárd önbe­ csülésre. végül úgyis átlátnak rajtad. amikor valami meg­ világosodik számunkra. Az önbecsüléssel rendelkező személyek büszkék a jellemükre. melyet jellemnek nevezünk. Ne élj vissza mások jóindulatával! Barátokat szerezz. A szilárd jellem az önbecsüléssel kezdődik. Rendezd ezért úgy. milyen ravaszul ál­ cázod magad. melynek kifejlesztéséért keményen megdolgoztak. amikor a bensőnkben kutatunk iránymutatás után. aki körül magad is szívesen lennél. hogy mindennap maradjon időd a gondolkozásra. amit tettünk. Válassz olyan helyet és időpontot. akiknek a leginkább lenne szüksé­ gük arra. Ahhoz. hogy állandóan legyenek körülöttük. akik megtanulták. Ehhez szüksége van a te közreműködésedre — nélküled nem megy. emlékeztesd magad arra. és igyekezz ezeket kifejleszteni magadban. Amint megteszed az első lépést. elmél­ kedésre. Azért választják ki őket mások irányítására. vezetésre születtek. hogy nyugodtan elengedhesd magad. néhány embert becsaphatsz örök időkre. és ezt ki is mutatják. ura leszel az életednek. de a pszichológusok szerint a folyamat már korai éveink­ ben elkezdődik. 22 23 . magabiztosabbnak. A csendes meditáció sokat segít. ez fontosságot ad létezésüknek. mások sem igen szeretik őket. hogyan lehet kiaknázni az e lélekben rejlő erőket. Sajnos azok vonzanak legkevésbé másokat. hogy emelkedik benned a düh. Ha több az ellenséged. de csak kevesen vannak. A lélek nem hivalkodó. egy életre szóló önbecsülés alapjait rakják le náluk. de lehetetlen mindenkit örök időkre becsapnod. magányra és csendre van szükséged. Mindnyájan ismerjük azt az örömteli érzést. nem hangoskodó. Ehhez elengedhetetlen a szilárd jellem. hogy ennek magad vagy az oka. Ezek ritka pillanatok. Mindnyájunkban lakozik egy lélek. és észre fogják venni. amiket másokban csodálsz. értékesebbnek fogod magad érezni. Ha képes vagy kézbe venni magad. Ehhez hosszú időre és csendes meditációra van szükség. amilyennek mondod magad. egy az ezer ellen. gondolataikat és tevékenységüket — vagyis önmagukat — eredményesen irányítani. és elmélyedhess a gondolataidban. haragot és dühöt váltsanak ki bennünk.

Ha cselekedeteidért 24 Február3. Február4. legértékesebb feladatokat. A magas jövedelmek és a felelősségvállalás képessége egymás­ hoz tartozó dolgok. az eredmény nem fog elmaradni. és úgy végzed a munkádat. a döntések központosítására irányuló törekvések olyan bürokráciát szülnek. Az olyan társadalom. Ezzel olyan díjazást és elismerést érdemelnek ki. amely mind a dicséret. mozgékonyabb egységekkel szemben. természetesen el fogja kerülni a súlyos tévedéseket — mert az emberek tartózkodni fognak attól. Ritkán fordul elő. Ha fel akarsz jutni a siker legmagasabb fokára. hogy kezdeményezzenek és ne féljenek próbálkozni az újjal. ami gátolja a kezdeményezést. míg végül sikeres le­ szel. kedvez az egyéni és a csoportos teljesítmé­ nyeknek. hogy vállalod a vezetés fe­ lelősségét. a csúcsra jutás gondos és körül­ tekintő tervezést igényel. még ha kellemetlennek is találod. mert meg lehet bízni ben­ ned. hogy az eljárások szabványosítására. ha nem látsz benne semmilyen kihívást. hogy sorsod magad igazgasd. Azt mondják. viszont a kudarcért vagy az ideiglenes siker­ telenségekért egyedül vállalja a felelősséget. Olyan vonás ez. hogy védje a befektetők érdekeit. amely ar­ ra bátorítja az embereket. Minden. Gyakori eset. amely megfojtja a kezdemé­ nyezőerőt és az újítás szellemét. ezzel kivívod mások tiszteletét. míg a menedzsernek az a feladata. hogy céljaidat elérd. és a problémák megoldá­ sa helyett bűnösök keresésével foglalkozik. vállalnod kell. akik vala­ hogy „ellavíroznak". és jó úton vagy. mind pedig a bí­ rálat céltáblájává tesz. hogy azzal véded munkaadód érdekeit. a vezetőnek az a feladata.kész vagy felelősséget vállalni. hogy min­ den feladat kapcsán kezdeményezően lépj fel. hogy a sike­ resek korán megtanulták. hogy próbálko­ zol. sikertelen vagy. ami össz­ hangban van teljesítményükkel és erőfeszítéseikkel. és vannak. Február2. Azok pedig. valójában éveken át szívósan dolgoztak. 25 . hogy emberek. Február Személyes kezdeményezés Február 1. ahol bátorítják az egyéni kezdeményezést. majd ismét próbálkozol. Még akkor is. mi a közös és mi az eltérő a menedzseri és a vezetői felelősségvállalásban. Az eredmény aztán az. a vezető. vagyis részmunkák „hozamának" összegezett eredménye. nem keresnek alibit a siker­ telenségükre. hogy másokat kiemelke­ dő teljesítményre ösztönözzön. Legyen szó bármilyen területről is. Kezdeményezz. „ölükbe hullott a siker". A siker kumulatív erőfe­ szítés. akikről úgy gondoljuk. Te fogod kapni a leg­ komolyabb. egyre nagyobb felelősséggel fognak felruházni. Az olyan társadalmi berendezkedés. A döntő különbség közöttük az. Ha tetteidért képes vagy ingadozás nélkül vállalni a felelősséget. mert tetteidért és jövődért vállalod a felelősséget. A jó vezető kész megosztani másokkal a si­ kerért járó elismerést. mert kifejlesztetted magadban a szokást. akik képesek nagyszerű" dolgokra. Nem hárítják tovább a felelősséget. akik vi­ lágosan látják. de abban sem akadályozhat senki. hogy egy nyerő ötlet a megvalósítás első pil­ lanatától kezdve kiválóan működik. Senki sem tehet téged sikeressé. csökkenti a személyes eredményességet A nagy szervezetek — ideértve üzleti vállalkozásokat. hogy bármit is tegyenek! Az újítás azt jelenti. akik elvégzik azokat. és képesek mindkét követelménynek eleget tenni. kormány­ hivatalokat és a hadsereget is — egyre világosabban látják. hogy tetteikért vállalniuk kell a felelős­ séget. mielőtt ré­ szük lett volna a nekik járó elismerésben. amely akadályozza az egyént a megfontolt kockázatvállalásban. Azok a legsikeresebbek. A legértékesebb feladatokat azok kapják. mindig a legmagasabb fizetést fogják kapni. Te leszel a főnök. Ha ezt teszed. hogy terü­ leteket vesztenek azokkal a kisebb. hogy mindig kezdeményezően nyúlsz a feladatodhoz. és tetteidért légy kész vállalni a felelősséget! Vannak. akik képesek fokozott felelősséget vállalni egy szervezet vagy egy terv sikeréért. A kezdeményezés egyet jelent azzal.

ami lehetővé tette. hogy kibújjanak egy munka alól. Ha szokásoddá vált. Ne irigyeld a másik pozícióját. hogy egy személyben felelnek a szervezet sikeréért vagy kudarcáért. az emberek emlé­ kezni fognak erre. magadnak kell vállalnod a felelősséget is. ha nem tanulják meg tőlünk az egyéni kezdeményezés fontosságát. méghozzá jobban. hogy vállald az adott pozícióval járó felelősséget! Hányszor fordul elő. Február 6. csak keserűségben lesz részünk. A nagy pénz és kis felelősség ritkán fordul elő együtt Lehetséges úgy leélni egy életet. és arról beszélni. elmu­ lasztod azokat a lehetőségeket. mit kellett volna tenni annak a fickónak. Vannak. Egy munkaadó nem feltétlenül ismeri egy munka minden részletét. mint ezek!" Nem gondolsz azonban arra. hogy betöltsék ezeket a posztokat. hogy önként vállalj nagyobb felelős­ séget! Vannak idők. te is követhetsz el hibákat. hogy ha előléptetésről vagy jól fize27 . milyennek kell lennie az ered­ ménynek. Az emberek ezeket látva úgy gondolják majd. Termé­ szetesen. A játékosok külön-külön nem vonhatók felelősségre a si­ kertelenségért. akik minden körülmények között teljesítik. és tiszteled őket a jól végzett munkáért. legbecsületesebb utat járni. amikor öt méterre a kaputól ott pattogott előtte a labda. hogy nem mondták meg pontosan. A „magányosság". A személyes kezdeményezésednek mindig párosulnia kell a pél­ damutató magatartással. amikor úgy kell megoldanod egy feladatot. és az azzal járó nagyobb fizetés­ ben lesz részed. Hatalmukat megoszthatják a beosztottaikkal. hiszen a csapat mindössze az utasításokat követte. aminek csak akkor tudunk eleget tenni. Ha bizonyítod. hogy képes vagy dolgokat megcsinálni. Február9. amit a legfelső szinten lévő vezetők éreznek. ha a világ problémáitól nem zavartatva. felelős­ ségtől mentesen akarjuk élni életünket. nem fog neked nehézsé­ get okozni. gyakran abból a tudatból fakad. Gyermeke­ inknek mindent megadhatunk. ki a felelős a végrehajtásért. bármelyik munkát el tudnám végezni. piciny emberi lények jönnek a világra. Nem engedhetsz meg magadnak erkölcsi­ leg vitatható „rövid utakat" sem a nagy. te a hátsó ajtón távozz. elválaszthatatlan a felelős­ ségtől. de ha nem élünk úgy. Február8.Február 5. hogy amint a felelősség belép a főbejáraton. és ennek megfelelően fognak kezelni. Ha vezető leszel és te szabod meg az irányt. Ha egy futballcsapat csapnivalóan rossz szezont zárt. mint amennyi ahhoz kellenne. ám ennek anyagiakban nagy ára van. Könnyű „hét­ fői jobbszélsőnek" lenni. Amikor felnőttekké válnak. felelősségüket azonban nem. amikor új. ha nem utasítjuk el az egyéni kezdeményezést. ha veled szemben ugyanilyen módon lépnek fel. de csak magukat ve­ rik át. szabadon. ahogy utasítottak rá. Az öröm. ami követendő példaként áll­ hat előttük. céltalanul fognak sodródni az életükben. másnak kell vállalnia a felelősséget — ha úgy csinálod. de még inkább megrövidít téged. az eredményért vállal­ nod kell a felelősséget. Ha úgy kell csinálnod a munkád. Az élet egyik legnagyobb öröme az a csodálat. Február 7. hogy átverték a főnöküket. ha még nem vagy felkészülve rá. mekko­ ra árat fizettek ezek az emberek azért a tudásért és tapasztalatért. ami szükséges az egészséghez és az 26 anyagi jóléthez. amit akkor ér­ zünk. de ha mindig igyekszel a legjobb. amit ígértek. Sokkal gyümölcsözőbb azonban. Ha szeretnél na­ gyobb elismeréssel járó posztra kerülni. melyek mindig együtt járnak a fele­ lősséggel. Biztos lehetsz abban. mint mindenki. hogy számítani lehet rád! Világunkban azonban azo­ kat ismerik el a legbőkezűbben. ahogy magad ha­ tároztad el. Légy mindig kész arra. hogy tisztességesen el­ végezzék. bizonyítsd be társaidnak és feletteseidnek. akik több energiát fektetnek abba. hogy gyermekeink vannak. Bármilyen szakmáról vagy hivatásról is legyen szó. ha elismered mások ered­ ményeit. de egy jó menedzser tudja. hogy minimális felelősséggel járó munkákat végzünk. Ez az öröm azonban óriási felelősséggel jár. sem a kis dolgokban. hogy meg kell tanítanunk őket a jellemes viselkedés alap­ jaira. fokozatosan na­ gyobb felelősséget ruháznak rád. a dí­ jazás arányos a pozícióval járó felelősséggel. a menedzser és az edzők felelnek a kudarcért. Hihetik. A munkahelyi lógás megrövidíti a munkaadódat. hogy szétnézve magad körül ezt gondolod: „Ha lehetőséget kapnék rá. Nagy ára van.

hogy sosem kap lehetőséget. gyakorlatilag képtelenek valamit is elérni. a siker hihetetlen magaslataira emelkednek. hogy az eredmény nem az lesz. ahol hatalmad van mások felett. akkor nem vagy az. Egy jó parancsnok először mindig azt nézi. ahogyan másokkal bánsz. először bizonyítanod kell. és el fogod nyerni őszinte lojalitásukat. A teljesítmény legfontosabb normái azok. amikor má­ sok is látnak. Gyanút ébreszt másokban. hogy az emberek többsége nem ismeri fel a kínálkozó alkalmakat. amire számítunk. hol lesz ez a pont. hogy a szervezet számára fon­ tos képességek birtokában vagy. és meg kell ragadnod az alkalmat. mert ezek gyakran azt köve­ telik tőlük. Aztán cselekedj! Február 13. Aki akkor is keményen dolgozik. hogy tisztelettel viseltetsz irántuk. amikor vagy élsz a lehetőséggel. hogy azt mondd másoknak. Csak magad döntheted el. Ha azt akarod. hogy méltó vagy erre. Február 11. kiváló képzettséggel. hogy mások bízzanak benned. Elhamarkodott következtetés azt gondolni. hogy sosem pró­ bálkozol semmi újjal. Február 14. az erős hangnál valamivel többre van szükséged. amiről emberek igen gyakran megfeledkeznek. hogy azt megragadja. Szert teszel a legfontosabb előnyre: arra a magabiz­ tosságra. mielőtt komolyan mérlegelnéd a következményeket. akiknek jobb volt a szemük. széles körű tapasztalattal —. mint az óvatosság teljes hiánya. hogy valaki lady. hogy elismernek és jobban díjaznak. Ha olyan posztot akarsz. tényszerű in­ formációkon nyugodjanak. Kövesd az Aranyszabályt. jó úton van. hogy szert tégy az irányításhoz szükséges tekintélyre. Egy lehetőség. akiknek minden apróságért keményen meg kell küzdeniük. az előléptetésed nem fog sokáig váratni magára. vállalva az ismeretlennel járó kockázatot. a lógósok nem számíthatnak a fi­ gyelemre. Margaret Thatcher egy alkalommal megjegyezte. Ha szorgalmasan és jól végzed a munkádat. Ha az általad támasztott magasabb követelmények szerint teljesítesz. Az élet egyik nagy rejtélye.tő feladatok kiadásáról lesz szó. A valóban nagy vezetők a viselkedésükkel. hogy vezetőjükként az érde­ kükben tevékenykedsz. Bizonyítanod kell számuk­ ra. ez legalább annyira rombolja a hiteledet. és csak aztán fog­ lalkozik saját igényeivel. viselkedéseddel bi­ zalmat kell ébresztened! Ha annyira óvatos vagy. hogy esetleg elveszted az állásodat. Úgy tűnik. 28 Február 12. Február 10. akár passzívan vársz. Ha te is „feledékeny" vagy. az vagy. minden az 29 . ami annak tudatából fakad. Ahhoz. ennek nemcsak az lesz az eredménye. hogy dolgozzanak. mint amit a főnököd elvár tőled. Jár­ tasságod. előbb-utóbb mindig eljutsz ahhoz a ponthoz. amikor lépned kell: bátor­ ságot kell gyűjtened.) Ügyelj azonban arra. nem pedig hangjuk erejével vívják ki mások tekintélyét. nehéz lesz végigjárnod a sikerhez vezető utat. Ha magaddal szemben magasabb követelményt támasztasz. hogy tekintélylyel bíró személynek lenni hasonló ahhoz. és eladta évfolyamtársainak. Senki sem tudja előre megmondani. és gondoskodj arról. hozzáértésed növekedésével egyre fontosabb leszel a munkaadódnak. vagy hátat fordítasz neki. amikor a főnök nincs a látha­ táron. Aki panaszkodik. egy kedvező alkalom kiaknázása igen gyakran sok munkát igényel. miközben tülekednek a csúcs felé. amiket ma­ gadnak állítasz fel. ezeket több példányban legépelte. Thomas Edison egyszer megjegyezte. hogy szíveden viseled a sorsukat. hogy egy jobb munkát kapjon. hogy döntéseid megbízható. Akár aktívan kezdeményezel. akik mindennel ren­ delkeznek — jó kapcsolatokkal. és vállalni kell annak kockázatát is. hanem megtanulod azt is. Olyan tanulság ez. ha csak akkor teljesítesz kiemelkedően. valószínűleg nem rendelkezik azzal a bátorsággal. Ha arra kényszerülsz. Egy vak fiú úgy szerzett diplomát. nem kell amiatt aggód­ nod. hogy ne válj az „analízis-paralízis" áldo­ zatává! Tanulj meg különbséget tenni a tények és a vélemények kö­ zött. vi­ szont gyengébb volt az ambíciójuk. Mások tiszteletét azzal vívod ki. míg mások. hogy magasabb pozí­ cióba juthatsz. hogy Braille-írással jegyzete­ ket készített az előadásokról. (A legtöbben az ilyen magatartást azonosítják a kiegyensúlyozott ítélőképesség hiányá­ val. hogyan lehet jobban elvégezni egy feladatot. A túlzott óvatosság ugyanolyan rossz. hogy emberek. mintha minden óvatosságot félretéve kísérletezni kezdesz. mikor érkezett el a pillanat. csapatai el vannak-e látva minden szükségessel.

de cselekvés nélkül nincs boldogság. hogy holnapután­ i r a akarjuk kitolni azt. mennyire szerencsés vagy. akár hivatásos szolgáltató. ami emberrel történhet. de ha ezt önként teszed. ne irigykedj má­ sokra. akire mindig lehet számítani.elhatározáson múlik. hogy részed legyen a tartós sikerben. Egy eredményre törő személy esetében aligha lehet veszélye­ sebb és rombolóbb szokás. A kezdeményezés előnyös helyezést biztosít számodra a versenyben. hogy hihetetlenül nehéz vele szakítani. ami szükséges. gondolj Helen Kellerre. milyen akadályokkal találkozol. süket és néma volt. aki bár vak. ez megfosztja az élet legnagyszerűbb ajándékától: attól a lehetőségtől. és máris be fogod látni. hogy képesek legyenek elvégezni egy­ szerű rutintevékenységeket. ami ar­ ra ösztönzi — nem kényszeríti. Ahogy haladsz. és csinálod! Egy angol miniszterelnök. Február 18. Eredménye az. Február 16. A halogatás szo­ kásának következményei sajnos összeadódnak. képes le­ szel észrevenni magad körül azokat a dolgokat. Ha rendelkezel a sikerhez szükséges akarattal. Helen Keller élete kiemelkedő példája annak. Ha erős belső ösztönzést érzel. akiknek állandó küzdelmet kell vívniuk ma­ gukkal és a körülményekkel. míg aztán a szokás annyira hatal­ mába kerít. hogy saját erőfeszítéseinek eredményeként érjen el a siker legmagasabb csú­ csára. élete a remény világítótornyaként sugá­ roz mindazok számára. fokozatosan szert teszel arra a tudásra és jártasságra. mint a legtöbben. Fel fognak figyelni rád azok. mint a halogatás. Február 15. akár vállalkozó. Még ma is. könyveivel lelkesítette a nála szerencsésebb kortár­ sait. hanem munkát és időt is. Nem kötelező többet tenned. hogy az emberi lé­ lek képes győzedelmeskedni a testi fogyatékosságok felett. Ez erősíteni fogja kapcsolatodat a közös­ séggel. mert megfosztja őt a kezdeményezőerőtől. Olyan dolgok ezek. ezzel jelentősen meggyorsítod az előrejutásodat. Ha elcsüggedsz. Talán a legrosszabb. másodszor már könnyebb ugyanezt tenned. hogy csak a magad erejére támaszkodva küzdesz meg az élet kihívásaival. A halogatás egy rossz szokás. Olyan vonás ez. anél­ kül hogy ezért ellenszolgáltatást várnál! Nemcsak pénzt adhatsz. hogy körülné­ zel. Valahányszor úgy érzed. a sors kegyetlen volt hozzád. Emlékeztetni fog arra is. melyek segíthetnek célod elérésében. Gyógyításának egyetlen módja van — a cselekvés. mert olyan valakiként ismertek meg. hogy meg kell tenni. ami kizárólag annak eredmé­ nye. hogy beleszületik a gazdagságba. hanem ösztönzi — az egyént. akár óradíjas alkal­ mazott vagy. amit már tegnapelőtt el kellett volna vé­ geznünk. amiről tudja. amit a világ igen nagyra értékel. vagy híján vagy az ambíci­ ónak? Rajtad kívül senki sem képes felébreszteni benned a te sike­ redhez szükséges vágyat. hogy vissza tudj adni valamit a közösségednek. és támasz­ kodni fognak rád. Ha legfelül kezded. milyen lel­ kesítő hatása van az elszántságnak az emberi erőfeszítésekre. Február 17. hogy milyen ered­ ményes az átgondolt cselekvés. ha tétovázás nélkül belefogsz egy nem igazán vonzó feladatba. bizonyítékot fog szolgáltatni neked arra. Cél és ösztönzés nélkül ezek elkerülték volna a fi­ gyelmedet. Szervezd úgy az életedet. milyen elé­ gedettséget érzel. csak annyit kell tenned. valahogy mindig találni fogsz hozzá egy utat. akár vállalati vezető. Benjamin Disraeli egyszer ezt mondta: „A cselekvés nem mindig hozza meg a boldogságot. mert lehetőséged van kifej30 leszteni magadban azt az önbecsülést. akiktől függsz. évtizedekkel halála után. csak egyetlen irányban haladhatsz — lefelé. Ha valaki beleszületik a kiváltságokba. hogy utasítás nélkül is megtegye. csak saját erőfeszítéseiddel tehetsz szert rájuk. Ha kevesebbel születtél. Hogyan állsz te ezzel? Képes vagy mozgósítani minden energi­ ádat és képességedet a siker érdekében. akik látszólag előnyösebb helyzetben vannak! Az igazság az. melyek egy egészséges ember számára semmilyen problémát sem jelentenek. A kezdeményezés az a meglehetősen ritka emberi vonás. Meg fogsz lepődni. Ha egyszer elhalasztasz valamit. tekintet nélkül arra." 31 . mint amiért megfizetnek. hogy te vagy az előnyösebb helyzetben. melyeket ember nem adhat neked. és mindig képes színvonalas munkát végezni.

hogy ha kész vagy elég keményen. mint korábban. vagy mo­ noton ismeretlenségben robotolni éveken át ugyanazon a munkahe­ lyen. Ha ugyanolyan keményen dolgozol egy feladaton. Ha hajiasz rá. azonban a régi bölcsesség még mindig érvényben van. hogy elveszítse őt a cég. hogy képes légy előre látni. hogy végy részt a tervezési értekezleteken. Ha szokásoddá válik. amit magad akarsz elvégezni. Ha megtalálod a módját. Miért van hát. aki túlságosan is értékes ahhoz. a másikhoz pedig azok. túlságosan drága. amit mondanak. mit kell még megtenned — aztán tedd is meg! Február21. gyorsabban és olcsóbban elvégezni. mint azon. hogy gyakran vonakodunk javaslatokat előterjeszteni a jobbításra? Talán túlságosan is sok racionalizálást és átszervezést éltünk már meg. Ha észreveszed. hogy előbbre fogsz jutni. hogy kevesebb erőfeszítéssel többet produkáljunk. hogyan lehet fokozni a termelékenységet. Ne várj hát. hogyan kell dolgokat hatékonyabban elvégezni. amit muszáj megcsinálnod. A megtakarításoknak nem kell feltétle­ nül óriásiaknak lenniük! A fontos — a szokás. hogy úgy gazdálkodj a vállalat erőforrásaival. miért nem csinálsz meg valamit. a következő hé­ ten vagy a következő évben. hogy ha előre akarunk jutni. mert mindig az elsők között bocsátanak el. mint elfogadnod. amit muszáj elvégezned. ideje. Február23. több embert fogsz irányítani. Ma. elég állhatatosan dolgozni. hogyan lehetne a munkádat gaz­ daságosabban végezni. vagy millió magyarázatod van arra. amihez kedvet érzel magadban. és azt meg is tegyük. a másik annak következménye. „fel kell dolgoznunk magunkat egy munkából". amit teszel. amit mondanak nekik. és végezd a munkádat olyan kiválóan. hogy túlságosan is gyakran találsz mentséget arra. az ipari forradalom idején. A technológia fejlődésével egyre több felügyeleti funkció válik feleslegessé. ésszerű határok között bármit meg tudsz csi­ nálni. túlságosan időrabló. hogy a fenti út valamelyikét követed. Ha bizonyítottad. akik nem teszik meg. mit kell tenned! Ismerd meg a vállalatodat. a „logikus" magyarázatok keresésével. miért nem úgy mentek a dolgok. ezzel azt bizonyítod. felvilágosult irányí­ tási filozófiával rendelkező munkahelyeken a személyes kezdemé­ nyezés sokkal fontosabb. hogy jobb és értékesebb dolgokat csinálj. vagy miért nem tudsz megcsinálni. értesz ahhoz. amire utasítást kapsz. mi az elkeserítőbb: sodródni egyik munkahely­ ről a másikra. Ha az utóbbin ugyanolyan kemé33 32 . de előbb vagy utóbb megkapod. hogy mindig a munkát végző tudja a legjobban. Könnyebb azt mondanod. valamit miért nem lehet. és a cég díjazni fogja takaré­ kosságodat! A jutalmat nem kapod meg feltétlenül még ma. Elkerül­ hetetlen. a minőségi körök munkájában. Az egyik­ hez azok tartoznak. ehelyett kezdd el halogatás nélkül csinálni a dolgokat! Február20. hogy higgyünk abban a bölcsességben. Ez ugyanis elengedhetetlen volt a vállalat eredményes működéséhez. ho­ gyan lehet növelni annak termelékenységét. hogy állandóan törd a fejed a veszteségek és a költségek csökkentésének lehetőségén. Derítsd ki. hogy egyidejűleg mindig két feladaton kell dol­ goznod: az egyik. a másik pedig az. tucatnyi okot tudsz találni arra. amíg meg­ mondják. hogy kiérdemled munkaadód és munkatársaid bizalmát. amit mondanak nekik. Azt mondják. sokkal értékesebbé válsz munkaadód számára. hogyan lehet a dolgokat job­ ban. Nehéz eldönteni. és ez fel fog emelni téged és a fizetésedet is! Közismert. hogy előléptessenek. mindnyájunktól azt várják. magunk döntsük el. Elemezd rendszeresen. akik csak azt teszik. és hamarosan nagyobb kerettel fogsz gaz­ dálkodni. meg fog nyílni előtted a pálya. mintha a sajátodéi lennének. Arra ítéltetsz. fel fognak kérni. elég okosan. hogy túlságosan nehéz.Február 19. Azokban az időkben az utasítások pontos végrehajtásának képessé­ gét igen sokra becsülték. a magas technikával felszerelt. Egy ideig meg lehet élni abból. hogy nem teszed meg. hogy csak azt teszed meg. Az előrejutásra képtelen embereknek két típusa van. hogy megállj és változtass! Hagyj fel az alibik. mit kell tennünk. mert egyike leszel azon kevés alkal­ mazottnak. Február22. Ironizálhatunk a dolgon. Takarékoskodj a cég kiadásaival. ám aligha remélheted. ahogy eltervezted. A halogatás szokása kiváló alibigyártó. Az első annak következménye.

ez még rosszabbá teszi a dolgokat. vagyis amikor az önfejlesztés életed fontos részévé válik. Február25. hogy gondosan ellenőrzi. hogy kielégítik-e a fair play követelményeit. lehetsz önmagad legjobb barátja is. Senki sem tarthat vissza téged. Ritkán fordul elő. kezd úrrá lenni rajtad a magányosság. ami elősegítheti a haladásodat. hogy visszanyerd az arányérzékedet és a képességedet. mint a tárgyi tulajdonnak. hozzáláthatsz. amikor éretté válsz ahhoz. csupán annyit kell tennünk. csak magunkat. hamarosan rájössz. Nem mindig engedelmeskednek a logikának és az ér­ telemnek. csak te magad. hogy olyan munkahelyi légkört teremtünk. A vezető csupán annyiban vesz részt a tranzak­ cióban. hogy megkeresd. ahol a munkásokkal korrekt módon bánnak. ahogy megölheted ezeket a negatív érzéseket. Ha le akarjuk rontani egy szervezet munkamorálját. különböző furfangokhoz kell folyamodniuk. Ha megoldottál egy feladatot. ne ülj a habéjraidon! Kezdj azonnal gondolkozni a jövődön: hogyan végezheted jobban a munkád. akik csak állnak és várnak!" Ez lehet igaz. és hogy dolgokat helyes megvi­ lágításban láss. teljes díszben. és ezért senkit sem hibáztat­ hatunk. nem kell félned. gondolj pozitív. kiérdemelted e az előléptetést. hogy kinődd jelenlegi pozíciódat és belenőj a főnököd és a főnököd főnökének pozíciójába. azonban az élet gazdagságaiban inkább lesz része azoknak. változékonyak és megjósolhatatlanok. Ha menedzser vagy. és minden felkészült személy azonos eséllyel indul. hogy öledbe hulljon a siker. Az átme­ net általában akkor következik be. Ha képes vagy erre. minden beosztottakat érin­ tő döntést annak tükrében is mérlegelned kell. olyan cégnél helyezkedj el. ezzel a jövőre készíted fel magad. a cselekvésnek azonban engedelmeskednek. aki vagy. amelyekben minden előléptetést kiérdemel­ nek. Dolgozz. építő gondolatokra! A fizikai munka sokat segíthet ebben. az elkeseredés és az elégedetlenség elleni leg­ jobb gyógyszer a kemény munka. Tudásérzékeny tár­ sadalomban élünk. és csak az előtted álló fel­ adattal foglalkozz. ha sikeres akarsz lenni. és a negatív érzelmek elpárolognak a munka hevétől! Február26. Akkor fedezed fel a legjobb barátodat. Az érzelmeink gyakran érthetetlenek. Ha néha úgy érzed. Válassz olyan munkát. hogy az egyetlen személy. magától vonul be a birto35 . A magányosság. amely nem igényel különösebb koncentrációt. és egy egész na­ pos kemény munkánál nincs jobb módszer. a dolgok valahogy sehogy sem akarnak összeállni. Ha lépést akarsz tartani a fejlődéssel. és következetesen munkál­ kodni kezdesz azon. nem más. aki valóban befolyásolhatja kudarcaidat és sikereidet. hogy csupán egy valaki állhat közéd és a siker közé — és ez a valaki te vagy. hogy azzá válj. Olyan jártasságokra teszel szert. akik ezeket aktívan keresik. Ha a hozzáértéseddel és eredményességeddel érdemelted ki a pozí­ ciódat. hogy elfogadd magad annak. amikor bármennyire is igyekszünk. Amikor aztán eljön az ideje. az elkeseredés és az elégedetlenség érzése. Általában semmi 34 sem olyan szörnyű. és mit tanulj meg. Ha tárgyilagosan értékeled magad. hol rejtőzködik? Milton. hogy magad vagy önmagad legnagyobb ellensége? Mindnyájunknak vannak pillanatai. felkészült vagy a lehetőség fogadására. Egy jól irányított szervezetnél minden előléptetés saját erőfeszí­ tés eredménye. hogy ha előre akarnak jutni. ami jól megizzaszt.nyen dolgozol. ez azt jelenti. Február24. A legjobban ve­ zetett vállalatok azok. a legjobb módja. mint te magad. Ha pedig menedzser akarsz lenni. Űzd ki őket a koponyádból. akivé válni szeretnél. amikor rájössz. mint az előbbin. egész életedben tanulnod kell ebben a gyorsan változó világban. amely azt a benyomást kelti a beosztottakban. Ha kezdenek hatalmukba keríteni a negatív érzések. hogy fejleszd az erősségeidet és kompenzáld a gyengéidet. és újra rá­ gódni kezdesz a kudarcaidon. amikor semmi sem sikerül. Arra vársz. melyek lehetővé teszik számodra. hogy halálra dolgozod őket. a költő ezt írta: „Azok is szolgálnak. Ám mint ahogy néha magad vagy önmagad legrosszabb ellensége. Erezted már néha úgy. vagy hajlandó vagy ki­ menni a „terepre". hogy a siker. Február27. pillanatok. mint amilyennek először tűnik. hogy meg­ szerezze a pozíciót. hogy esetleg elveszted. ahol az intellektuális tulajdonnak sokkal na­ gyobb értéke van. zenekari kísérettel.

Február28. és eleget tettél az önmagaddal szemben tá­ masztott követelményeknek. plusz a beállítottságod. akivel együtt szeretnél dolgozni. vagy legalább egy kicsit többet kezdemé­ nyeznének?" Ha olyan valaki vagy. amíg nem végzel a feladattal. mi az. hogy ez fog történni. kezdj foglalkozni valamivel. hogy fejedből száműzöd a nega­ tív gondolatokat. hogy több száz hozzám hasonló munkás dolgozzon benne. biztos lehetsz abban. mint mágnes a vasreszeléket. hogy sikertelen leszel. vala­ hányszor halogatni kezdesz egy munkát. nem leszel képes létrehozni semmi értékeset. és nem is hajlandó másként állni dolgok­ hoz. ám egy idő múlva már szokásoddá válik. A legfontosabb azonban az. akik hajlandók megtenni az „extra mérföldet". nem sokat számít. Az általad nyújtott szolgáltatás mennyisége és minősége. amit be kell vetned. Ha megtanulod. hogy minden munkához pozitív beállítottsággal közelítesz. mint amiért fizetik őket. vagy olyanokat szeret­ nék. 36 Március A nyerő beállítottság Március 1. Az élet különös ténye. akik nálam többet. nem vagy messze a naptól. Február29. a pozitív dol­ gokat fogod vonzani. hogy fizikai valósággá változtassa azokat a gondolatokat. Ha azt várod. képzeleted óriásivá növeli. melyekkel a legtöbbet foglalkozunk. hogy mások mit gon­ dolnak rólad. Mérlegeld bölcsen a lehetőségekben rejlő kockázatokat. hogyan léphetsz fel kezdeményezően minden körülmények között. A negatív lelki beállítottságú személy úgy vonzza magához a bajt. ami pozitív erőként segíthetne téged. hogy elménk mindig megtalálja annak módját. Amikor úgy döntesz. melyeket el kell végezni. Először talán nehéz lesz fenntartanod ezt a beállítottságot. hogy engedelmeskedj a „Csi­ náld most!" utasításnak. és meg fogod teremteni saját lehetőségeidet! Semmi sem helyettesítheti a határozott. semmit sem fogsz észre­ venni.kunkra. Ezután egyre jobban meg fog­ nak mutatkozni az előnyei. vagyis hajlandók többet tenni. tedd fel magadnak a kérdést: „Maradéktalanul kihasznál­ tam az időmet? Beleadtam a munkába minden erőmet és képessé­ gemet? Ha ez az én vállalatom lenne. ha igyekszel kibújni egy feladat alól. hogy cserébe mit kapsz érte. hogy szakíts azzal a szokással. amint megjelennek. akkor haladék nélkül neki kell lát­ nod. hogy a kudarctól való félelem megbénítson! 37 . amelyet felmutatsz? Amikor vége a napnak. Áttekintve a napodat. de ne en­ gedd. szert tettél annak titkára. Az esetek többségében azok számíthatnak rá. Kezdeményezz. mert olyannak ismernek meg. pozitív személy vagy. A pozitív gondolkozás titka az. akik kitartóan és keményen dolgoznak. Meg­ dolgoztál a pénzedért. Ha hatalmába kerített a lustálkodás. hogy magad légy egy cég tulajdonosa — vagy legalábbis a cég értékes. Ha életet igenlő. Szerencsére ennek for­ dítottja is igaz. és egyre nehe­ zebb lesz belefognod. hogy nyugodtan al­ hatsz azzal a tudattal. Csináld most! Ez a mondat erőteljes „önserkentő". hogy minden tőled telhetőt megtettél. Mindig vannak dolgok. hogy te mit gondolsz magadról. hogy magad határozd meg a sorsodat. vagy akit szeretnél alkalmazottadként látni. átgondolt tervre alapozott cselekvést. meg lennél elégedve azzal a telje­ sítménnyel. és ha minden hely­ zetben csak a negatívumokat látod meg. hogy nem csinálsz semmit! Másrészt. Ha nem ezt teszed. ami leginkább kedvedre való. Az számít. Ha saját munkaadód volnál. elismert dolgozója. és nem adod fel. és azt. Ha túl sokat időzöl a dolgok negatív oldalánál. Március 2. Általában azokat léptetik elő. aki min­ dig kész többet nyújtani. A fontos az. méghozzá készségesen és örömmel. Nem számít. Dolgozz rajta. azt kívánnám. hogy milyen munkahelyed van. ahogy ezt nyújtod — ez határozza meg. megteszed az első lépést.

Ne feledd. Nem hiszem. hogy vetnénk. nem mű­ veljük meg. amit adunk. mert negatívan áll hozzá dolgokhoz.Március 3. mintha felpanaszkodhatnák magukat a csúcsra. ha még nem rendelkezel azokkal a ta­ pasztalatokkal és ismeretekkel. hogy ugyanígy álljanak hozzá az élethez és a dolgokhoz. ugyanolyan hiábavaló próbálkozás. maga a tény. Ám ha örülsz má­ sok sikereinek. ha szokásoddá teszed. főnököd megalapozottan bízik benned. mert a kétségbeesés. Még ennél is rosszabb: hátrányosan befolyásolják a magatartásodat. a féltékenység és a düh negatív érzelmeivel helyettesítve mindazt. mások eredményeinek őszinte elismerésé­ vel erősíted a velük való kapcsolatodat. hogy bizonyítsd. amikor a negatív beál­ lítottság előnyös lett volna. hama­ rosan azt fogod látni. hogy ki mint vet. életedben nem számíthatsz másra. amelyeknek nincs po­ zitív szerepük. őszintén jót kívánsz nekik. Ha nem tartod ellenőrzésed alatt a félelem és az aggódás érzését. és csak utána igényled a díjat. és még ha tetteid nem is lesznek mindig a legmegfelelőbbek. Nos. és csak utána akarsz dolgozni. amin változtatnod kell. Túl ezen. mielőtt adnánk. ami konstruktív —. és ha rászolgáltak a dicséretre. A gyors előmenetel nem mindig bizonyul tartósnak. képes leszel meglátni. Amilyen gyorsan csak lehet. Előléptetésed magyarázata az. mint megpróbálni aratni. van valami a lelki beállítottságodban. A legmagasabb szinteken lévő személyek majdnem mindig pozitív beállítottságú. akik az előléptetés után kudarcot vallanak. akik pozitívak és segítőkészek. amibe belefogtál. romboló érzelmekkel töltik meg elmédet és lelkedet. milyen lépések hozták meg a másik számára a sikert. válj az új feladat kiemelkedő szakértőjévé. melyek alkalmassá tesznek a fel­ adatra. úgy arat. Március 7. de ha előbb akarsz fizetséget. nem gondozzuk. mint irigyelni. Ha sikerült legyőznöd az irigységet. Március 4. pozitív hatással lesz a gondolkozásodra és a magatartásodra. Állandó kétségeket ébresztenek benned. akik nem ké­ pesek felismerni az ebben rejlő üzenetet és úgy viselkednek. mert képtelenek megfelelni az új kihívásoknak. hogy kap­ junk. Az életed minősége ugrásszerűen javul. hogy kinevezésed napján még nem vagy sokoldalúan jártas az új feladatok elvégzésében. és negatív a lelki be­ állítottsága! Ha megvizsgálsz egy valóban jól irányított szervezetet. amikor új posztra ke­ rülsz — végtére is még sosem végeztél ilyen munkát —. Cselekedj. A Bibliában olvashatjuk. akik rászolgáltak az elismerésre. hogy potenciálisan alkal­ masnak tartanak a feladatra. mint csa­ lódásra. akik arra serkentenek másokat is. A világ leg­ termékenyebb földje sem hoz semmit. Ennek ellenére mindig vannak olyanok. Ha készségesen megteszed. lelkes emberek. Az érzések nem mindig befolyásolhatók logikával és értelem­ mel. Ha nem ügyelsz. ami pozitív és gyü­ mölcsöző benned. Ha félsz vagy aggódsz. Időt és képességeket kell befektetnünk. hogy képes vagy-e eredményesen elvégezni azt. akik találnak időt arra. amivel az élet megjutalmazhat. Bármit tegyünk is. ha azt várjuk. Nem azért léptettek elő. kiszorítják a pozitív gondolatokat és érzelmeket. ami jár. és erőfeszítéseinkben sikeresek legyünk. Március 5. hogy bátorítsanak másokat. 38 ha egy kis bizonytalanságot érzel magadban. A félelem és az aggódás negatív érzelmek. . Teljesen normális. hogy csi­ nálsz valamit — bármit. mert a munká­ dért nem kapod meg. kétségtelen. hogy munkánk profitot hozzon szá­ munkra. szoros kapcsolat van aközött. Ahhoz. hogy pályafutásod során vagy magánéletedben ta­ lálkoztál volna egyetlen olyan helyzettel is. dicsérjék őket. és amit kapunk. Nem kevesen vannak. Céljaid között ez legyen a legfontosabb! Március 6. mert azt várják tőled. szétrombolja belső tartásodat. ha nem ültetjük be. hanem jobban is fogod magad érezni. hogy azok a legsikeresebbek. amire kérnek. A negatív érzelmek közül talán az irigység a legalattomosabb. de befolyásolhatók cselekvéssel. ám ritkán van részed előléptetésben. Eb­ ből tanulhatsz. hogy már teljesen hatalmukba kerítettek. először adnunk kell! Esetenként csalódhatsz. hogy első pillanattól kezdve hibátlanul dolgozz. hatalmukba kerítik. Különösen veszedelmes. ezzel nemcsak elismered társaidat. még soha senkit sem jutalmaztak vagy léptettek elő azért. Egy sikeres embert mindig jobb utánozni. anélkül. Dolgozz keményen. Kapni. gazdag aratásra számíthatsz mindenben. azt látod. hogy mindenhez pozitív beállítottsággal kö­ zelítesz.

Ma különösen időszerű a régi bölcsesség. Amint egy öreg cowboy mondta: „Még nem volt olyan ló. nem azt fogod várni. Ha megláncolod a hiúságod. Nem tűnik logikusnak. Ha gondosan megvizsgálod. A ló nagy testű. Néha bölcsebb csatlakozni az ellenfélhez. hogy a má­ sokról mondott elmarasztaló véleményed hamarosan eljut a cím­ zetthez. Március 12. és megvalósíts olyan dolgokat. a po­ zitív érzések és gondolatok extra mennyiségére lesz szükséged. és gyümölcsöző életet élsz. nem jöhet szóba semmilyen alku. és képes vagy a dolgokat a másik szemszögéből is látni. hanem arra is. Élvezd ezeket a napokat. nem baj. ha egyetértésben tudnánk dol­ gozni közös céljaink megvalósításán. Sokkal erősebb és nagyobb." Mint mindenki másnak. mi nem tetszik a munkád­ ban. majdnem mindig megtalálod annak módját. amiket szívesebben elhagynál. és tapasz­ talni fogod. hogy másokat mi ösztönöz. amelyeket nem szeretünk. mert amikor egy kínos és fájdalmas bukás után feltápászkodsz. Az sem nehéz. Ha így jársz el. Idézd fel a lelkesedést. akkor inkább ne mondj róla semmit!" Minden szervezetben. hogy a körülmények sodorjanak. Március 9. triviális ügyek­ kel kapcsolatos nézeteltérésekbe. ez csak apasztani fogja az energiáidat és negatívvá teszi a beál­ lítottságodat. A lelki beál­ lítottságod meghatározza. az örömet. hogy uralkodjék rajta a nála sokkal kisebb ember. a pletykák és a kó­ sza hírek állandóan úton vannak. hanem azt. ha másokról beszélsz. Amíg csupán a jó tulajdonságaikkal foglalkozol. amelyet ne lehetett volna megülni. Abban a kérdésben. Ez érvényes az emberekre is. hogy igyekszel mindennap valami jót találni a munkádban! En­ nek nem kell feltétlen valami nagy. melyekről so­ sem hitted volna. A Pozitív Lelki Beállítottság lehetővé teszi számodra. mi az. akit valamelyik ne lett volna képes kivetni a nyergéből. hogy mozgósítsd a benned la­ kozó hatalmas erőket. ahol mások ezt teszik. mint az ember. Elég. ha az ráébredt a benne szunnyadó erőre. kedves jószág. akik fontos dolgokra összpontosítják figyelmüket. és figyelmen kívül hagyjuk. kezdj arról beszélni. mint gondolnád. mikor kezdhetsz már el dolgozni. valami fontos dolognak lennie. Ám mindig vannak problémák. mint harcolni ellene. unalmas teendők. hogy egy nagy és erős állat engedi. hogy arról panaszkodnál. hogy ne végy részt olyan beszélgetésben. Legyen bár­ mi a szakmád vagy a hivatásod. és a mennyben érzed magad. Ezt az erőt te is felhasználhatod. mégis ellenkezés nélkül engedelmeskedik a gazdája utasításainak. amely mindig csak örömet jelent. intrikákba.Március 8. neked is lesznek napjaid. amit fontosabb dolgok­ ra is fordíthattál volna. Ezért nem csupán arra kell vigyáz­ nod. amikor minden jól megy. amit hozzáértően tudsz csi­ nálni. hogy mosolyogva újra nekivágj. hogy másokról ne mondj rosszat. Vagy te vagy az úr. és soha sem kell majd elnézést kérned egy gyenge pillanatodban kiejtett bántó szavadért. Március 11. hogy a dolgok kezdenek jobban menni! Nincs az a munka. hogy a mun­ ka egészén belül ezek csak kis hányadot tesznek ki. és ki a „szolga". Azokkal légy együtt. látni fo­ god. 40 hogy gondolkozásunkban engedjük eluralkodni azokat a dolgokat. vitákba. Senki sem képes megülni egy lovat. hogy kinek jár valójában elisme­ rés. ki az „úr". hogy apróságokon vitatkozunk és tyúkpereket folytatunk! Ha hagyod magad belerán­ gatni személyes konfliktusokba. vagy hagyod. ahelyett. Március 10. Biztos lehetsz abban. és nem volt olyan lovas. Túl ezen értékes időt vesztesz. amit ilyenkor éreztél. hogy „ha nem mond­ hatsz valakiről valami jót. másoknak is beszélnek rólunk. amit szeretsz benne. vagy az életed ural téged. ahogyan a kölcsönös előnyök bázisán együttműködhetsz a másikkal. ha örömet találsz egy apróságban. ám az intelligenciánk lehetővé teszi számunkra. hogy akik másokról beszélnek nekünk. hogy lehetségesek számodra. hogy ellenfeleid és saját nézeteidben sokkal több a közös. Ahelyett. aki irányítja. és mindig emlé­ kezz rájuk. Mennyivel jobb világ lenne ez. Tedd szokásod­ dá. Vagy te uralod az életed. mikor lesz már vége a munkanapnak. hogy ki irányítja az életedet. mert régi igazság. mindig vannak benne kellemetlen. hogy az egész állatvi­ lág minket szolgáljon. hogy a po­ zitív oldalad uralma alá hajtsd a negatív oldaladat. 41 . legyen az kicsi vagy nagy.

a megoldást kutatom. Szándékaid között elsőbbséget kell kapnia an­ nak a törekvésnek. mert a pozitív gondol­ kozás pozitív cselekvést eredményez. Ilyen emberből sosincs elég egyetlen szervezet­ ben sem. hogy visszanyerd az optimizmusod! Kerüld a negatívan gondolkozókat. vagy csak magamra gondolok? Igyekszem észrevenni másokban a jót. Vezetővé válsz. sikerorientált ba­ rátokat. hogy fenn­ tartsák a látszatot. hogy alko­ tó módon áll hozzá a problémákhoz. Pozitív Lelki Beállítottságot sugározva magad­ ból. hogy ura vagy saját sorsodnak! Március 16. gondosan kell megválo­ gatnod a barátaidat. először késznek kell lenned. és jó munkádat jutalmazni fogja. míg a negatív barátok megölik a kezdeménye­ zőkészségedet. Tedd fel magadnak a kérdést: „Olyan valaki va­ gyok. Ne engedd. Egy negatív elme csak negatív gondolatokat szül. az. Ha képes vagy bármilyen helyzetben kezdeményezően fellépni. akik tudják. Ha több ellenséged van. Szilárd jellemet képtelenség színlelni. hogy a problé­ ma benned van. először meg kell tanulnod ön­ magadat vezetni! Ha szert teszel a Pozitív Lelki Beállítottságra. hogy minden körülmények között jellemes ember­ ként viselkedsz. Nem le­ hetsz egyetlen pillanat alatt sikeres. ezzel azonnal le­ választod magad a tömegről.Március 13. Március 15. a negatív gondolkozás fokozatosan mindent kiszorít. A csalókat hamar le­ leplezik. hová tar­ tanak. de ugyanígy sikertelen sem le­ szel rövid idő leforgása alatt. aki képes eredményesen hozzájárulni problémák megoldásához. amit önmagadnak adsz — kiváló szolgáltatást nyújtva és Pozitív Lelki Beállítottsággal kö­ zelítve ügyfeleidhez. A pozitív jellemre épülő alapok nélkül elképzelhetetlen a tartós siker. mint barátod. beszéld meg a dol­ got egy pozitívan gondolkozó barátoddal. Időről időre mindenkinek szüksége van egy kis lelkesítésre. valószínű. akinek sajátja. ne pedig a le­ hetséges kudarcokra! Ha kételkedsz magadban. A legjobb ajánlás. vagy azt. mint barátom?" Március 14. Ha hagyod. mert nincs bennük elég szívósság és elszántság. hogy a passzív többség duruzsolása ön­ elégültté tegyen. vagy mindig csak a rosszat látom meg bennük? Ha valami nem sikerül. tapasztalni fogod. Munkatársaid értékelni. ideje megváltoztatnod a lelki beállítottságodat. hogy jó. ügyfeleid becsülni fognak. mert ők azok. akik mindig segítenek. Válassz pozitív. Lehetetlen. bizonyítva számukra. Vezetni csak példamutatással lehet. amit magad nem akarsz megtenni. mindig igényelni fogják a közreműködésedet. hogy kilátástalanságukban lehúzzanak maguk mellé. A pozitív barátok és a példaképek előnyös ha­ tást gyakorolnak rád. mert az emberek szeretnek olyanokkal menni. hogy „Miért van nekem több ellenségem. amit önmagadról gondolsz. Mielőtt másokat akarnál vezetni. Ha elhatároztad. Vezetőként ezért másoknál keményebben és állhatatosabban kell dolgoznod. Lelki beállítottságod meghatározza. hogy kit lehetne hibáztatni a kudarcért?" Az ilyen kérdésekre adott válaszok tartalmazzák a vá­ laszt arra a kérdésre is. Március 17. a többiek követni fognak. becsületes. akik szerint a középszerűség elfo­ gadható megoldás! Összpontosíts a siker lehetőségére. Ha több ellenséged van. 43 . mert azt tenni a helyes dolog. Egy szilárd jellem kifejlesztése a pozitív beállí­ tottsággal kezdődik. Ha pozitív. hogy könnyebb lesz a helyes dol­ got tenned csupán csak azért. 42 hogy fegyelmezd önmagad! A vezetés első szabálya. míg a negatív gondolkozás eredménye az apátia és a passzivitás. kik lesznek a barátaid. Tedd szokásoddá. hogy mások mit gondolnak rólad. őszinte és figyelmes légy. Azonban ahhoz. amit kaphatsz. akit szeretnék barátomul? Tekintettel vagyok mások érzései­ re. hogy megteszed az „extra mérföldet". kiví­ vod főnököd elismerését. hogy vezess. Ha elnyerted mások elismerését mint olyan pozitív személy. Csak addig érdekes az. akik valahogy mindig találnak módot arra. amíg ez egybeesik azzal. A jellem jól felismerhetően tükröződik a lelki beállítottságban. Március 18. hogy gondolataid az élet negatív oldalainál időzzenek. sikeres ember akarsz lenni. hogy sose kérj másoktól olyasmit. mint barátod. hogy egy negatív elme pozitív gondolatokkal foglal­ kozzék.

Herkulesi erőkifejtésre. hogy képes vagy rá! Biztos. és zavartan azon töprengj. mit gondolnak mások! Ha maradandó sikert akarsz elérni életedben. akik — irigységből vagy féltékenység­ ből — eredményeidet igyekeznek kisebbíteni. Az eredmény egy sajátos gondolati „bukóspirál" lesz. Fejleszd ki magadban a szokást. hogy négy percen belül fussák az egy mérföldet. Az az intenzitás. hogy kidolgozd saját viselkedési normáidat! Legyen saját siker­ filozófiád.4 perc alatt futotta az egy mérföldet. Időről időre hallunk történeteket rendkívüli emberekről. akik szükségállapot körülményei között látszólag lehetetlen dolgokat visznek véghez. hogy a negatív gondo­ latokat már felbukkanásuk pillanatában elfojtod! Kezd kicsiben! Amikor először hallod. hogy a lehetetlen lehetséges: 3:59. hogy magas célt tűzz ki! Ne tedd lejjebb a mércét csupán azért. melyet a kétségbeesés és a reményte­ lenség ural. Röviddel utána már egymás után értek el mások ennél jobb időket is. hogy megszokott véleményeket tényekként kezelünk. mit tesznek körülötted mások. melyen „át kellett menned". Ez a cél lehetett egy küszö­ bön álló vakáció. mondd a két­ kedő önmagadnak: „Tévedtél! Képes vagyok rá! Mint látod. Nem számít! Ha ren­ delkezel a szilárd meggyőződés bátorságával. amiket az elme igyekszik fizikai valósággá változtatni. mely mellett nap mint nap szívósan kitartasz. amit ezekben a helyzetekben felmutattál. ám úgy tűnt. amikről nem is ál44 modták volna. hogy elkülönülj a tömegtől. Aztán 1954. meg is csináltam!" Március 19. de lehetett egy vizsga. célodtól semmi sem 45 . mint korábban bármikor. lehetetlen áttörni ezt az idő­ határt. tapasztalni fogod. könnyen elvégezhető részfeladatokra. A negatív gondolkozás szokása egyre több olyan negatív gondolatot gerjeszt. és végezd el őket egyiket a másik után. Talán Robert Browning fogalmazott a legjobban. elképzelhetetlen nehézsé­ gek elviselésére képesek. A Pozitív Lelki Beállítottság — ellenállhatatlan erő. amikor kevesebb idő alatt többet értél el. ha Pozitív Lelki Beállítottság­ gal rendelkezel. amely nem ismer olyasmit. hogy képesek rá. hajlandónak kell lenned arra. Március 20. Az eredmény egy olyan élet lesz. Összpontosíts minden erőddel az előtted álló feladatra! Bontsd fel apróbb. Roger Gilbert Bannister bebizonyította. Ne feledd. hogy nem kevesen vannak. ahol egyetlen pozitív gondolat is ki­ sarjadhatna. hogy meglégy mindennel. A siker a kisebbség privi­ légiuma. Miközben emelkedsz a siker lépcsőjén. Szakíts időt magadnak az elmélkedésre és a tanulásra! Pontosan határozd meg a céljaidat! Készíts cselekvési tervet. más körül­ mények között is elérhető számodra. amikor rendkívü­ li erővel koncentráltál valamilyen célra. bevesd? Képes vagy rá — ha hiszed. Ha biztos vagy benne. N e m jó. és legyen egy stabilizáló filozófiád. Ha követ­ kezetesen alkalmazod a sikerelveket. amint egy belső hang azt súgja: „Ezt nem tudod megcsinálni!" — azonnal száműzd a fejedből ezt a gondola­ tot. Figyelmedet összpontosítsd a céljaidra. mi­ előtt elutazol. hogy amikor kell. Legtöbben azért nem hozzuk ki ma­ gunkból mindazt. Hát nem lenne csodálatos. hogy életedben volt már olyan időszak. mint ahol kapaszkodik. a lelki korlátok saját képzeleted szüleményei! Az atléták évekig próbálkoztak azzal. hogy időnként megállj. tekintet nélkül arra. Amikor a feladatot megoldottad. amely vízen tart a nehéz és viharos időkben. mert kétkedésed eredményeként képzeleted korlátozni akarja. hogy magas mércét állítsunk magunk elé. Március 21. és az a törekvésed. Túlságosan is gyakran fordul elő ve­ lünk. nagy filozófusok műveit. amikor ezt írta: "Az embernek messzebb kell nyúlnia. mert visszariadunk attól. Ügyelj arra. A pozitív válaszod auto­ matikus lesz. hogy ténylegesen mire vagy képes. hogy igazad van. és azok második termé­ szeteddé válnak. amire képesek vagyunk. amely tartal­ mazza a konkrét feladatokat és a határidőket! Olvass motivációs könyveket. ha ezt az erőt igába tudnád fogni. különben mire van a távoli ég?" Március 22. hogy mozdíthatatlan test. olyasmiket tesznek. ha másokra egy ködös lelki beállítottság szemüvegén át nézünk.míg aztán már nem marad hely. nem lesz szükséged arra. hogyan tovább. május 6-án egy angol futó. nem kell törődnöd azzal. és ismereteidet használd fel ar­ ra.

Mint ahogy a testre. Március 23. hogy rendszeres mozgással bizto­ sítsd fizikai erőnlétedet és egészségedet. mint azokon. hogyan állunk hozzá az elkerülhetetlen dolgok­ hoz. félve a kudarctól. A Pozitív Lelki Beállítottság nem egy egyszeri elhatározás ered­ ménye. amit meg kell tenni. ugyanazok a tünetek jelentkeznek. Ne feledd. képes leszel olyan eseményként tekinteni a kudarcra. Állandóan keresik annak lehetőségét. Hányszor. Önállóan gondolkozva. hogyan lehet a vereséget győzelemmé változtatni. hogyan csinálhatják a dolgokat gyorsabban. mint a testi egészségedre. A Pozitív Lelki Beállítottsággal rendelkező személyeket sosem temeti maga alá a rutin. ám az tőlünk függ. Nem elég csupán eldönteni. Nem hagyják. hogy bízz az ítéletedben. jobban és hatékonyab­ ban. Számukra a betegség ugyanolyan valóságos. amivel csökkenthetem a problémákat és a hibákat? Mit tanultam ebből az esetből. Ez azért van. Azzal is beteggé teheted magadat. Ugyanilyen 47 . nem maga a vereség kínoz. és másoknak is segít­ hess. mintha tényleg fájdalmak kínoznák őket. Ez a leg­ jobb meggyőződés abból a jobbik énünkből sugárzik. cselekvéssel tesztelve és ál­ landóan gazdagítva ismereteidet. akik kemény mun­ kával nagy vagyonokra tesznek szert. ami elképzelhetetlen önfegyelem nélkül. akik a régi feladatodat végzik. meglepően hamar megtanulod. méghozzá legjobb meggyőződésünk szerint. hogy kiegyensúlyozott táplálkozásra van szüksége. hogy fenntartsd Pozitív Lelki Beállítottságo­ dat az életed szempontjából nagyon fontos más helyzetekben. Tedd fel magadnak a kérdést: „Mit kellett volna másként ten­ nem. hogy világos képed legyen erről a jobbik énről! Vizsgáld meg időről időre. hogy jobb eredményt kapjak? Mit tehetek a jövőben. A boldogság titka az. Ha vereség ér.tántoríthat el. ezt észre fogják venni. Lelki egészségedre ugyanúgy kell vigyáznod. a vagyon 46 önmagában senkit sem tesz boldoggá. Törekedj ezért arra. hogy cselekszünk. hogy a negatív gondolatokat Pozitív gondolatokkal helyettesítjük. hogy meg­ könnyítse számodra a cselekvő önfejlesztést. hogy hatal­ mába kerítse őket az unalom. hogy kezdemé­ nyező típus vagy és utasítás nélkül megteszed. saját boldogságától távolodik. módosítsd őket. hogy elmédet sok-sok pozitív gondo­ lattal tápláld! Március 24. amely felé ál­ landóan igyekszünk. hogy valósággá változtassa azokat a dolgokat. hogy cselekvő. Clement Stone isme­ rethasznosítási módszerét. A legtöbb betegség negatív gondolkozással kezdődik. de hányszor láthatunk embereket. Állandó figyelmet és elszánt­ ságot igényel. irányítani fogod azok munkáját. Március 27. noha semmi bajuk sincs. csak ha véglegesnek fogadod el! Ha a beállítottságod pozitív. melyekre a legtöbbet gondolunk. A boldogság titka a cselekvés. Alkalmazd W. üres lett az életük. hogy betegek. Nincs hát semmi ellentmondás abban. A vereség sosem végleges. Mivel bebizonyítottad. amire vágytak. Március 25. mert aki ön­ magától távolodik. Ha rendszeresen kutatod. mert az elme állandóan azon munkálkodik. A birtoklás. hogyan lehet régi dolgokat hatéko­ nyabban csinálni. és ha megüresedik egy poszt. A pozitív beállítottságú személyek mindig találnak valami újat még a leghétköznapibb feladatokban is. akik valóban bete­ gek. hanem azért. Ezek mind a későbbi siker alapjai. tartalmas és boldog életet éljenek! Március 26. amire az embernek nincs befolyása. a gaz­ dagságra nem önmagáért van szükséged. és amikor már elérték. akkor nincs elég aka­ raterőd ahhoz sem. amely értékes tapasztalatok levonására ad lehetőséget. Ha nincs hozzá akaraterőd. gondolni fognak rád. Az életben sok minden van. nem pedig a birtoklás. hanem a lelki beállí­ tottságod. Ez már számtalan esetben bebizonyosodott. kifejleszted magadban a képessé­ get. melynek lépései: Felismerés — Viszo­ nyítás — Asszimilálás — Alkalmazás. ami hasznomra lehet a következő alkalommal?" Ha a ne­ hézségekhez és a megpróbáltatásokhoz pozitív beállítottsággal kö­ zelítesz. igaz a lélekre is. hirtelen úgy érzik. hogy állandóan idegeskedsz. akiknek meggyőződése. Hipochondereken. hogy céljaid össz­ hangban vannak-e vele. ha a sikeres emberek a kudarcot a siker lépcsőfokaiként ke­ zelik. Gondoskodj arról. Ha nincsenek.

és elhatározod. Március 30. egy cso­ port nem lehet erősebb. csupán te. mit vár tőled a munkaadód vagy mások. és részed legyen az élet más örömeiben is. Ha olyan irányt választasz. és ugyanúgy el vannak szán­ va. azt viszont már régen tudjuk. ezért nagyon 48 gondosan kell vele gazdálkodnod! Igyekezz olyan emberekkel töl­ teni. A beállítottságod az egyetlen valami. vagy élhetsz nyomorúságos. Gondolataidat arra összpontosítsd. Csak tőled függ. mit akarsz. hogy negatív gondolatokat lehetetlen pozitívan elgondolni. amely a csoportot. mit nem akarsz az élettől! Még csak most kezdjük érteni az agyműködés mechanizmusát. hogy a céljaid konkrétak és pontosak legyenek! „Keresek egy halom pénzt". boldog családod. pozitív. Változtasd meg a lelki beállítottságod. Március 29. akiket megfertőzött a negatív gondol­ kozás lelki betegsége! Keresd a boldog. milyen előléptetést akarsz. amelyek lehetővé teszik. jobbá teszed életedet. 49 . ne pedig arra. mint egy beteg test. Curt Carlson egyszer megjegyezte: . mennyi pénzt akarsz keresni és mikor. a pozitív beállítottság viszont segíteni fog. Egy negatív beállítottsággal megfertőzött gondolkozás veszélye­ sebb. hogy milyen beállítottsággal reagálsz eseményekre. ebből jelentős előnyeid származnak. hogy fenntartják Pozitív Lelki Beállítottságukat. Kérdezd meg bármelyik golfjátékost. Az időd sokkal fontosabb mint a pénz." Március 31. vagy a pozitív beállítottság ura. Az igazi főnököd a lelki beállítottságod. hogy ígéretes pályát fuss be. mint egészet.Az akadá­ lyok azok az ijesztő dolgok. ahelyett. amilyenné tenni akarod. mert ez a lelki betegség mindig ragá­ lyos. ami az életben főnököd lehet. hogy a negatív beállítottság rabszolgája leszel. hogy a gondolatoknak komoly szere­ pük van az életünkben. és mikor számítasz rá! Amint a Carlson Companies elnöke. Ha a pozitív irányt választod. és jobbá teszed azok életét is. amely életedet pozitív pályára teszi. Az emberi viselkedést tanulmányozó kutatók kimutatták. Ha arra összpontosítunk. Ezt az elszántságot nap mint nap újból meg kell erősítened. A pozitív fizikai állapot erősíti a Pozitív Lelki Beállí­ tottságod. Március 28. ha szemedet leve­ szed a célról. hogy ne vétse el a célt! Ügyelj arra. egyszerűen lehetetlen számára. mint amilyen erős a leggyengébb tagja. Elérhetsz nagy sikereket. hogy vigyázzunk egész­ ségünkre és fizikai állóképességünkre. hogy ha valaki tagja egy csoportnak. mint te. akik ugyanúgy vágynak a sikerre. reménytelen életet. korlátozza. vagy „küzdök a folyamatos előrejutá­ sért" csupán kívánságok. Határozd meg pontosan. Ha képes vagy ellenőrzésed alatt tartani. kellemes barátaid legyenek. mit vagy hajlandó nyújtani azért. Vagyis önmagaddal kell kezdened. A döntés a tiéd. Csak nagyon ritkán lehetséges egy csoportnak kiválóbb teljesít­ ményt nyújtania. és nem célok. Csak tőled függ. amiket akkor látsz. Ennek oka az. hogy arra összpontosítanánk. mind lelkileg. hogy ne legyenek befolyással rá a csoport más tagjai. amikor arra koncentrált. hogy pozitívan közelítesz életed dolgai­ hoz — így testi és lelki egészségedhez is —. hogyan szándékozod elérni. Világod megváltoztatása egy belülről kifelé irányuló tevékeny­ ség. és körülötted meg fog változni a világ! A világod olyanná válik. ám ez a főnök teljesen a te uralmad alatt áll. Ne keresd azok társaságát. az események rád vonatkozó következményeit tartod ellenőrzésed alatt. az eredmény gyakran katasztrofális lesz. hogy a közepébe talál­ junk. mozgásba hozod azokat az erő­ ket. hogy ne vétsük el a célt. milyen a munkához való viszonyod. és a korábbi szent fogadalmak szemétdombjára kerül. amit fizetnek neked. a gondolataid felett azonban senki sem uralkodhat. mint amire a leggyengébb tagja képes. Ugyanígy. Csak a cso­ portból kiszakadó egyének számára lehetséges túlszárnyalni azt a határt.önfegyelemre van szükség ahhoz is. Ha kézbe veszed sorsod irányítását. mi történt. Időddel és munkáddal kapcsolatosan fontos lehet. egészséges maradj mind fizi­ kailag. hogy meg­ őrizd az egészséged. különben egyre gyengül. hogy milyen gondolatokat táplálsz. produktív szemé­ lyek társaságát. akikkel kapcsolatba kerülsz.

közben dol­ gozz gyengéid visszaszorításán! Ez nem könnyű. hogy azt fizikai valósággá változtassa. hogy higgyen benne! Lehetetlen megakadályozni. Amit elég gyakran mondasz magadnak. aki képes hinni. amit az élettől kapnak. ahogyan fizikai való­ sággá változtathatja azokat a dolgokat. amelyekre a legtöbbet gon­ dolunk. hogy el tudd adni magad másoknak. A hit. Alkalmazz „önserkentőket". me­ lyeket tisztelsz magadban. nemcsak a siker esélye lesz lényegesen na­ gyobb. Április 2. eget és földet megmozgatnak érted. ám amikor mégis megvalósítjuk őket. mert nem hisznek abban. A szélhámosok mindenkinél keményebben dolgoznak és többet fizetnek mindenért. Az ember a földgolyó egyetlen olyan teremtménye. hogy a „megvalósíthatatlan" dolgok nagyobb erőfeszítést és mélyebb koncentrációt igényelnek. még ha nem is igaz. vagyis ismételj ma­ gadban olyan mondatokat. amit anyagi és erkölcsi elismerésben nyerünk.Április Célok kitűzése Április 1. Az elme olyan mechaniz­ mus. beugrik a megfelelő önserkentő. akkor képes vagy rá! „Önmagát beteljesítő jóslatnak" nevezik. amely lehetővé teszi számunkra. végül el fogod hinni. amely előnyös minden érdekelt számára. Építs tudatosan a pozitív erőidre. szilárd jellemű ember vagy. és a kockázat egyfor­ mán oszlik meg az egymás boldogulását kölcsönösen szívükön vi­ selő partnerek között. vagyis azokról a tulajdonságaidról. Ha mások azt látják. hogy elnyerd mások bi­ zalmát. Április 5. ami a tisztes­ ségtelen szándékoddal szemben ébred benned. arányos lesz a befektetett erőfeszítéssel. hogy számukra előnytelen üzletet köthess velük. hogy listát készítesz azokról a vonásokról. hogy legyőzd azt a belső ellenállást. hatal­ mas erejű fegyver a kezünkben egy gazdagabb és boldogabb életért folytatott küzdelemben. munká­ dat siker fogja koronázni. ügyelj arra. mások sem fognak hinni benne. amelyek arról győzik meg a tudatalatti­ dat. melyeken szeretnél változtatni. Ha magad nem hiszel benne. keményen meg kell dolgoznod. szüntelenül azon fog munkálkodni. hogy korrekt és igazságos vagy a velük való kapcsolataidban. Ha hiszel magadban. ám ha tárgyilago­ san értékelted magad és önfejlesztésedben állhatatos vagy. amíg automatikussá nem válik. barátaidnak. senkitől sem várhatod. ha olyasmi történik. de belelovalják ma­ gukat abba az illúzióba. Április 4. hogy képes vagy bármilyen célodat megvalósítani! Tedd ezt na­ ponta többször is. Amikor célokat tűzöl ki. hogy amikor ké­ telkedsz magadban. hogy képes vagy dolgokat megcsinálni. Ha megtévesztesz másokat. párosulva azzal a belső „iránytűvel". A „nem tudom"-ot helyettesítsd a „meg tudom"-mal! Április 3. hogy híján vagy az önbizalomnak. Az emberek nem képesek kibontakoztatni a bennük rejlő potenciális képességeket. Ha viselkedésed azt tükrözi. hogy képesek dolgokra. a sors azok mellé pártol. Ezt kihasználhatod. a tudatalattid vé­ gül tényként fogadja el. akik hisznek az igazságban. a hanglejtés. de a hozzá vezető út is sokkal élvezetesebb lesz! 51 . hogy a helyes dolgokat akard családodnak. Kezdd azzal. Ha a tudatalatti valamit tényként fogadott el. melyeket mások megvalósíthatatlannak tartanak. ha elmédet pozitív gondolatokkal programozod be. Aztán egy másik listát a gyengéidről. Kétség­ telen. Van azonban rá mód. munkaadódnak és önmagadnak. hogy megkülönböztessük a jót és a rosszat. aminek megtörténtében mélyen hittünk. Az erő. a beszéd tónusa és más finom jelzések ne közvetítenék mások felé 50 belső kételyeidet. amely állandóan keresi annak módját. hogy a testbeszéd. először meg kell tanulnod önmagadnak eladni magad! Ha nem hiszel terméked vagy szolgáltatásod értéké­ ben. Ha újból és újból ismételsz magadnak valamit. Ha min­ den érdekeltnek egyenlő esélye van a profitra. Az üzletnek van egy fundamentális szabálya: ahhoz. mások sem fognak hinni abban. és nagylelkű. Csak az olyan üzlet nevezhető jónak. hogy semmiért kapnak valamit. vagyis az erősségeidről.

hogy valamit lehetetlen megcsinálnod. mun­ kaadódét. amíg nem tudsz helyette valami jobbat építeni! Ez a szabály egyaránt vonatkozik személyekre és emberekre. félelmeid. A valóban sikeres személyek távla­ tokban gondolkoznak. Pipáld ki. lehetetlen elérned. amely tartalmazza a részletes feladatokat és a határidőket. ügyelj arra. Ha bőkezű vagy az időddel és az energiáiddal. A sikerteleneknek és a középszerűeknek mindig renge­ teg idejük van. Kudarcaid láttán örülnek. hogy van mit mondaniuk. állíts magad elé magasabb célokat! Rendszeresen szakíts rá időt. ez bu­ sásan meg fog térülni. amit most? Sokan nem ismerik fel. hogyan lehet hatéko­ nyabban csinálni dolgokat. már hallod is a hangjukat: „Nem megmondtam előre?!" Ha valaki azt mondja neked. akik sikertelennek szeret­ nék őket látni. Április 8. Világosan meg kell értened. és a másik figyelmét a siker lehetőségeire irányítsd. amely a következőt mondja ki: Minden hatással szemben fellép egy azzal azonos erejű. Ne rombolj le semmit. hogy az életben mindennek ára van. hogy közöljék veled. és mi­ lyen kiemelkedő teljesítmény jogosítja fel arra.Április 6. Ha fukar vagy az adásban. amit már megvalósítottál. akik a legkevésbé bizo­ nyították. ez lényedbe ivódik. hogy elemezd. Hol tartasz majd tíz év múlva. Április 9. hogy a nagy siker hosszú időn át elért sok-sok apró siker eredménye. hogy mit akarnak. A sikeres emberek figyelmüket arra összpontosítják. hogy magukra hallgassanak. problémákkal fogsz találkozni. Tudják. hogy élik a ma­ guk életét. de ellentétes irányú ellenhatás. Túlságosan el vannak foglalva azzal. hogy minden eredmény számít. A cselekvésre. a jobbítás lehetősé­ gére irányuljon. A serény és sikeres emberek va­ lahogy nem érzik szükségét annak. ha nem tartozik hozzá egy akcióprogram. A nagy hozamokhoz hatalmas szemé­ lyes erőfeszítésekre és nagy tőkére van szükség. ne pedig „rombo­ ló" légy! Ha mások tetteit vagy munkáját bírálod — gyermekeidét. vagy az egész nem éri meg az időt és az energiát. ne pedig azokra. mit produkált ez az ember az életben! Jó esély van rá. ne pedig az emberre! Tégy konkrét javaslatokat. nyereséges üzleti tevékenységet folytatni. hogy mit nem akarnak elérni az élet­ ben. és mit vagy hajlandó nyújtani érte? A fizikának van egy nagyon fontos törvénye. ha azt teszed. Sokkal nehezebb em­ berek „építőjének" lenni. hogy még a legambiciózusabb célok is elérhetők lesznek számodra. és a körülmé­ nyek változásával módosítanod kell ezeket. Április 7. mert rég megtanulták. akikért vezetőként felelsz —. hogy az ésszerű lehetőségeken belül ma­ radva az ember ne váljon azzá. Dolgokból csak azt nyerheted ki. és ha nehézségeid vannak. Ha egy célt tűzöl magad elé. hogy állandóan értékeled a haladásodat. Minden körülmények között arra törekedj. amire a legtöbbet gondol. amelyek nem kedvünkre valók. hogy időnként vannak kétségeid. középtávú és hosszú távú célokat. hasznos termé­ keket előállítani. Április 10. azt fogod látni. Ez az akció—reakció törvénye. hogy sem­ mi figyelemre méltó sem került ki a keze alól. Ha megoldásokra gondolsz. és állandóan tanulják. megoldásokkal fogsz találkozni. Mit szeretnél megkapni az élettől. 52 Könnyű bírálni másokat a hibáikért. és kész vagy befektetni időt. Egyszerűen lehetetlen. jó irányban haladsz-e. és ahogy egyre többre vagy képes. hogy elérd. A sikeresek — opti­ misták. mert ezek egymásra épülnek. és időn53 . nézd meg jól. Azért vált szokásukká a siker. értékes műveket alkotni. hogy a bírálatod pozitív és építő legyen. és ugyanilyen könnyű kifogá­ sokat találni a munkájukban. nem pedig arra. Teljesen természetes. azokét. amiket beléjük adsz. Ki mondja neked. vagy elégedetlenkedni az olyan hely­ zetek miatt. energiát és önfegyelmet. amit kapsz. hogy azok adnak a leg­ nagyobb hévvel tanácsokat másoknak. Használd ki előnyödre ezt a törvényt! Ha a problémákra gondolsz. amit magad elé tűztél. Ha elég hosszú ideig összpontosítasz valamire. hogy korlátokat állítson eléd? Hétköznapjaid során azt tapasztalhatod. lelked elszakíthatatlan részévé válik. amely érvényes az életre is. A célok kitűzésének szerves része. Tervednek magában kell fog­ lalnia a rövid távú. Egy cél alig több egy kívánság­ nál. hogyan kellene élned. ará­ nyos lesz a befektetéseddel. hogy „építő".

de tudd azt is. nem pedig a zavaró tényezőkre koncent­ ráljanak. Április 11. mit szándékozol tenni a jövőben! Shakespeare véleménye. Április 13. Éppen ezért parancsolóan szüksé­ ges. Az élet­ ben azok érnek el kiemelkedő sikereket. kutatásról vagy üzleti vállalkozásról. és azt is. amit elértél. hogy korlátaink többségét mi ma-. keresd annak módját. A sikeres emberek megtanulják. hogy kevesebbet is elfogadj magadtól. ám végül feladta. Ha konkrét j ó i mérhető célokat tűzöl magad elé. mint amit szeretnél elérni. akik tudják. ma már rutinná váltak. Céljaidnak konkrétaknak. Ha nem tudod. miszerint „a múlt csupán előjáték". szükség esetén módosítsd az irányt. A ragadozó ismét és ismét nekiro­ hant az üvegfalnak. csupán előkészület arra. ebben a nagy sebességgel változó. ha valamit sikerült nagyon jól megcsinálnod. hogy időről időre ellenőrizd teljesítőképességed határait. és világos tervvel rendelkeznek. Rend­ szeresen ellenőrizd a haladásodat. és gratulálj magadnak. A kompromisszum a politika. ha képes lennél megtenni mindazt. kialakítva magukban azt a szokást. hogy a nagyszerű sikereket mindig évek hosszú készülődése előzte meg. mit fogsz kapni? Az emberek többsége úgy éli le az életét. hogy képesek legyünk megbirkózni a j ö v ő feladataival. Április 14. és fontos céljaikat illetően nem haj­ landók megalkudni. amire vágysz. ma. Ez igaz minden emberi telje­ sítményre. mit tettél a múltban! Foglalkozz azzal. hogyan érhetik el céljai­ kat. hogy a céljaikra. hogy sikereikért mindig egy sikerrel arányos árat fizettek. amit magadban elhatároztál. Az ember szokásainak rabja. hogy jövőjüket maguk formálhatják. de a ragadozó hal továbbra is már csak a ko­ rábban korlátozott területen úszkált. hogy lehetetlenek. a diplomácia és a tárgyalások nél­ külözhetetlen eleme. mit akarsz elérni. 55 . ho­ gyan lehet ezeket az érzéseket legyűrni. amiért érdemes dolgozni. ahogy megbirkózhatsz a problémával? Meg­ kerülheted valahogy az akadályokat? Bármilyen kis lépés a helyes irányban közelít a célodhoz.ként bizonytalanságot érzel. hajói átlátható alcélokra. Kétségbevonhatatlan igazság. de a célok kitűzésénél kerülnünk kell. melyek korábban lehetetlenek voltak számod­ ra. A kiemelkedő sikerekre képes kisebbség azokból áll. Azt kapod. mit gondolsz. A figyel­ mes elemzés mindig kimutatja. Minden. tapasztalni fogod. A nagy célok felé megtett lépéseket né­ ha csak centiméterekkel lehet mérni. mit akarnak. legyen szó művészetről. mert meggyőzzük magunkat. Ne foglalkozz azzal. és soha. hogyan érhetik azt el. ám sok kis lépés végül meg­ hozza az eredményt. Ha kezdesz magaddal alkudozni. amit a múltban tettünk. Egy idő múlva a kutatók eltá­ volították az üvegfalat. Egy 54 kísérletben a tudósok üveggel választottak el egy ragadozó halat egy másiktól. ízlelgesd a jelen sikereinek ízét és ter­ vezd a j ö v ő feladatait! Légy büszke arra. Pontosan kell tudnod. Bizonyos dolgokat azért tartunk a magunk számára lehetetlennek. hogy sodortatja magát. hogy álmaid fokozatosan átkerülnek a lehetőségek birodalmába. mit csinálnál. hogy mit kell ezért cserébe adnod! Tanulmányozva a sikeres személyek életét meggyőződhetsz. hogy dolgok. hogyan végezheted eredményesebben a rutin teendőket. mit akarsz az élettől. orvostudományról. mérhetőeknek kell lenniük! Határidőket kell melléjük rendelned! Megvalósításukat segíti. Nem tudatosodik bennük. Tudd. Semmi sem jön könnyen. amikor a megvalósítás módszereit tervezed. és cselekvési tervet készítesz a megvalósításukra. konkrét feladatokra bontod őket. Ahogy fejlődsz és jártasabb leszel abban. amire vágysz. Az egyetlen biztos és változatlan dolog e világmindenségben az. Tehát: tudják. soha ne add fel! Április 15. ha nem vagy hajlandó elfogadni sem­ milyen pótlékot. állj meg egy percre és elemezd a helyzetet! Valóban leküzdhetetlenek az előtted tornyosuló akadá­ lyok? Van más mód. akik csak a maximumot hajlandók elfogadni maguktól. amit csinálsz. Április 12. Ne időzz sokat a múlt dicsőségénél. azt fogod lát­ ni. high-tech világban különösen időszerű. hogy mit akarnak. hogy mit akarsz az élettől. amelyre ez vadászott. Időnként szakíts időt az alkotó ábrándo­ zásra! Elmélkedj azon. gunk emeljük.

Április 16. m i n t az. teljes életet akarsz élni. mire képesek! Ám ha alaposan meggondolod. ha nem próbálkozik valamivel. amire a leginkább vágysz az életben. kiegyensúlyozott. amit valóban szeretnél. mi a legfontosabb célod. Kimeríthetetlenek. nem pedig valaki más számára. akik kevesebbet foglalkoznak éle­ tük tervezésével. mi min­ den akadályozta őket abban. hogy az i d ő visszafordíthatatlanul folyik. hogy n e m találkozol kedvező lehetőséggel! Általában azok panaszkodnak a leghangosabban. Április 17. 57 . Amikor elmélyülten ta­ nulmányozod. A bölcsességhez ugyanúgy hozzátartozik. Annak áldozatai. amikor arról adnak számot. hogy amit teszel. hogy milyen gé­ neket örököltek. mielőtt reálisan számíthatsz befektetésed megtérülésére. hogy elégséges okot hozzon fel arra. ami elenged­ hetetlen. Aztán egy szép napon ráébrednek. lelkesedéssel közelítenek. és elérésükért maguk vállalnak felelősséget. Minden siker és minden kudarc csupán felkészülés arra a pillanatra. mit ne a k a r j u n k ." Április 19. míg megkapta az eredménye­ iért járó elismerést. Életed tervezésének magában kell foglalnia olyan célokat is. Életcélod megválasztásánál ne félj magasra célozni. mint azzal. egyre többre vagy képes. Felismerték. mint a tanulás és a tapasz­ talatszerzés halálig tartó folyamata. amikor látod. akik Pozitív Lelki Beállítottsággal rendelkeznek. pénzedet és energiáidat. szükségtelen minden helyze­ tet külön elemezned — automatikusan tudod. amire min­ dig vágytál. képes leszel maximális eredményességgel bevetni az erőforrásaidat: idő­ det. A szakmai és anyagi természetű célok mellett személyes célokkal is rendelkezned kell! Ide tartozik a számodra fontos emberekkel való kapcsolatok ápolása. hogy megvalósításukkal el­ érd mindazt. mit a k a r u n k . hogy maradjon időd az önfejlesztésre is 56 Az önfejlesztésnek kettős öröme van: örülsz. melyekre a leginkább vágysz! Túlságosan is sokan vannak. aztán örülsz. Bizonyos mennyiségű kísérletezésre szükség van — különösen az első években —. hosszú távú céljaidnak azonban mindig túl kell mutatniuk mai képességeiden! Amint Vergilius mondta: "A szerencse a merészek­ kel tart. akik mindig találnak felmentést a kudarcaikra. hogy bonyolult helyzetekben egyre könnyebben igazodsz el. vedd figyelembe azt is. hogy tudjuk. hogy semmi sem lehetetlen azok számára. A sikeres emberek nem tartoznak a felmentést keresők közé. mi az. a vállalkozás minden ol­ dalát fejleszteniük kell. mert tudják. milyen áldoza­ tokra vagy hajlandó azok eléréséért! Rengeteg időt. számukra remény forrása. Ter­ vezd úgy a tevékenységed. Vállalják tetteik következményeit. hogy tudjuk. hogy egyre többet tudsz. energiát és ké­ pességet kell befektetned. Egy határozott életcél kitűzésének legna­ gyobb előnye az. vagy nem tart ki áll­ hatatosan egy feladat mellett. a cé­ lod felé visz. amit valóban jól tudsz csinálni. amit el szándékozol érni. célokat tűznek ki. A leggondosabban azokat a dolgokat vizsgáld meg. ha boldog. hogy rájöjj. hogy megmutassák. mit a k a r s z . amikor érzed. Az élet valójában nem más. Ha van egy életcélod. különben nincs esélyük a versenytársakkal szemben. mi az. Ők sosem hibásak. Rövid. Ha nem tudod. Mégpedig a számodra. A szellemi fejlődésed szintén olyan dolog. hogy nem ta­ nulhattak. hogy sosem ta­ lálkoznak kedvező lehetőségekkel. hogy segít a prioritások meghatározásában. hogy örülj. Minden hely­ zethez kezdeményezően. m e r t füg­ getlenül a t t ó l . a teljesítményed sokszor úgyis e l m a r a d tőle! Ma már sok vállalat a minőségbiztosítási program részeként ke­ zeli a „folyamatos javítás" rendszerét. Céljaidat úgy kell megválasztanod.Amikor kitűzöd céljaidat. Sok „pillanat alatt sikeres" személy dolgozott éve­ ken át az ismeretlenség homályában. és mi az. egyre jártasabb vagy az emberi dolgokban. hogy milyen programokat szervezze­ nek a hétvégére. hogy ha a világ­ piacon versenyképesek akarnak maradni. Ami mások­ ban kétségbeesést ébreszt. milyen m a g a s a cél. hogy milyen környezetben nőttek fel. Ha vi­ lágos előtted. mindenki képes rá. melyek „csupán" azt szolgálják. hogy az élet el­ ment mellettük. magabiztosak. amire a leginkább vágysz. gondo­ lataidat és energiáidat akaratlanul is kezded arra összpontosítani. ne panaszkodj. és még azt a szimpla igazságot sem értették meg. vagy pedig távolít tőle. Április 18. amikor végül eléred.és középtávú céljaidnak elérhetőeknek kell len­ niük. és él­ vezd a létet.

A teremben mindössze három kéz emelkedett a magasba. hogy ha elértünk egy célt. egy nagyobbat tűzünk ki. ez mindenkivel előfordul. A célod — mint egy hajó kormánya — biztosítani fogja. és arra várnak. hogy eljuss oda. olyan intenzitással összpontosítva a céljaikra. hogy az egyik pontból a másikba vezető út sosem egy egyenes. mint a passzív várakozás. hogy mindig vannak környezeti hatások. Vagy azzal a feladattal kezdesz. Ezek ellen csupán azt teheted. hová tartanak. ami­ kor a felkészültség találkozik az alkalommal. mit akarnak az élettől. hogy cselekvésnek láss! Legyen mindig egy hosszú tá­ vú célod." A szerencse annak eredménye. hogy módosítod az irányt. Igaz ez az emberi életre is. Clement Stone ezt ösztönző elégedetlenségnek nevezi. ahová tervezted. Esetenként követhetsz el hibá­ kat. és serényen dolgoznak. és kézbe véve sorso­ dat teszel megvalósulása érdekében. hasonló ahhoz a hajó­ hoz. akinek nincs életcélja. Semmi sem lehet ennél tévesebb. amely iránytű nélkül hányódik a tengeren. hogy azt meg is kapják. Sok évvel ezelőtt egy nagy hírű egyetem diplomakiosztó ünnep­ ségének szónoka megkérte a végzősöket. hogy kitűzzön egy következőt. Ez egy csodálatos világ az olyanok számára. hogy a környezet szállítsa nekik a kedvező lehetőségeket. hogy a csoportból ez a három sze­ mély jutott a legmagasabbra. ám önmagában nem hozza meg a si59 . és folytatod haladásod a cél felé. és a végére hagyod a könnyebb teendőket. ahogyan egy rutinmunkát hatékonyabban tudsz végezni. hogy fókuszban tartsd őket.Április 20. Ha elfog ez a mardosó érzés. amikor évfolyamtalálkozó volt. A becsületesség és a kemény munka a jellem fontos építőkövei. Ilyen kisebb cél lehet például. hogy valakik legyünk és valamit felmutassunk — ez az a startvonal. hogy célokat tűzöl ki! Ha néha problémád van. Az akaraterő forrása a szándék határozottsága. Akik tudják. A siker titka az. azt fogod látni. Az é g ő vágy. mint egy kor­ mányát vesztett hajó: képtelen vagy tartani az irányt. de sosem tesznek sikeressé valakit. W. hogy sose feled­ kezz meg a célról. hogy akinek van egy ha­ tározott. Ennek következménye az. de még nem látott neki. Ha részletesen tanulmányozol egy navigációs térképet. ha nem egy kiemelkedő cél megvalósítását szolgálják. Legyen bármi az életcélod. hogy van egy határozott életcélod. emelje fel a kezét. hogy igyekszel megtalálni azokat az utakat. Célok nélkül olyan vagy. amelyek a kül­ ső körülmények változásából erednek. máris egy másikat. ami már határos a megszállottsággal. amelyek felett nincs hatalmad. Amint Darryl Royal. ideje. és a vezetői kiállás nélkülözhetetlen eleme. könnyebben elérhető cé­ lokat. és ha ennek egy részcélját elérted. akik pontosan tud­ ják. világos életcélja. A szilárd jellemnek fontos szerepe van a sikerben. ahonnan az álmodozó indul. A kapitány állandóan változ­ tatja az irányt. azt fogod látni. hogy ne kezdj sodród­ ni az árral! Április 22. hogy kompenzálja azokat a hatásokat. hanem több cikcakkos szakaszból áll. tűzz ki kisebb. 58 mint akik csak sodródnak. kiderült. Április 24. a híres edző mondta egyszer: „A szerencse nem más. A sikeresek maguk teremtik meg a kedvező alkalmakat. mindig nagyobb sikereket érnek el. Az emberi természet sajátja. hogy minden tettük a céljuk felé közelíti őket. de bármilyen tett többet ér. Az olyan ember. és tarts ki mellettük a megvalósításukig. Akkor vagyunk a legboldogabbak. természetes folyamat­ ként tűzd ki a következőt! Április 21. ami erőt vesz az emberen. Április 25. mint annak pillanata. Az apró sikerek szükségsze­ rűen elvezetnek a nagyobb eredményhez. amely a szemé­ lyes kezdeményezésre épülőállhatatos cselekvésben mutatkozik meg. amikor célját éppen elérte. Huszonöt évvel később. Az utazás során csupán egyetlen dolog változatlan — az úti cél. Április 23. ami több energiát és nagyobb koncentrációt igényel. amikor céljaink megvalósítá­ sán munkálkodunk. Ez az a lehangoltság. Tedd szokásoddá. Csupán ez gátolhatja meg. Az irigyek általában a szerencsével magyarázzák mások sikereit. A kormány nélküli hajó és a cél nélküli ember végül zátonyon köt ki.

amikor kételyeikkel felhagyva. Céljaid tekintetében csupán két lehetőséged van. hogy talán jobb lenne mégis feladnia. ha a célodat magad választottad. hogy a jó ötleteket végig is vidd a gyakorlati megvalósításig! Még a világ legjobb ötlete is csupán álom. Nincs olyan sikeres ember. dolgozz keményen a megvalósításán! Ha rendelkezel a meggyőződés bátor­ ságával. A határozott cél és a kiemelkedő jellem félelmetesen hatékony kombináció. Április 29. ám nem számíthatsz arra. új megoldások után kutatnak. Tedd szokásoddá. és mi játszódik le a világban! Rendszeresen vesd papírra az ötleteidet. hogy azokban a pillanatokban is kitartson. de megvalósult el­ képzelés is sokkal többet ér. hogy kitarts. Ha nincs életcélod. amely ne lehetne leküzd­ hető vagy megkerülhető az olyan ember számára. Amikor tisztességes és jó emberek — szilárd jellemű em­ berek — összefognak egy nagy cél érdekében. Április 28. ami szükséges. hogy céljaid nem érik meg az erőfeszítést. fegyelmezetlen elmében fészkel. és gyakorlással tégy szert arra az önfegyelemre. bármit mondjanak is róla mások. amelyért lelkesed­ nek. és kitarts mellette. és bármilyen akadállyal találkozz is az utadon. amely egy parlagon hagyott. lesz erőd. Előrejutásod az életben a gondolataiddal kezdődik és azokkal is végződik. vagy távolodsz tőlük. hogy rendelkezz egy jól átgondolt életcéllal. Minden nagyszerű eredmény ötletcsírával kezdődik. és van elég fe­ gyelme és akaratereje. milyen újdonságok vannak a 60 szakterületeden. milyen gon­ dolatokat táplál az idő legnagyobb részében. Mindig lesznek. hogy viszed valamire. Szükség van arra is. hogy biztosítsd a megélhetésedet. a kis szellemek gon­ dolkozása a tárgyak körül forog. hogy nagy gon­ dolatokat táplálsz magadban! Figyeld. Vagy közeledsz hozzájuk. Egy középszerű. aki rendelkezik egy szilárd életcéllal. és akik igyekeznek meg­ győzni. Április 30. hogy az anyagi természetű célok konkrétak és mérhetőek legyenek! Tudnod kell. aki küzdve céljának megvalósításáért. Április 27. Április 26. amíg el nem éred a sikert. mennyit akarsz keresni. amikor kicsit lanyhul lelkesedésének ereje. és ők lesznek az elsők. Az ilyenek sosem jutnak messzire. csip-csup eredményeid lesznek. 61 . és reménytele­ nül epekedik a megvalósulás iránt. Ha igaz. amikor alkotó megoldást keresel egy problémára! Ne feledd. az eredmény lélegzet­ elállító lehet. nagy cél nélküli élet nem ígérhet mást. és amelyért készek bevetni energiáikat. legalább egyszer ne gondolt vol­ na arra. Különösen fontos. Nincs olyan akadály. Sikered szempontjából kiemelt fontossága van. Lehetetlen dolog nagyobbá válnod. Jobban tudsz koncentrálni az elő­ nyös lehetőségek kiaknázására. ha nem követi cselekvés. Egy határozott. ami egyet­ len személy fejéből pattan ki. Sok áttörés éppen ak­ kor következett be. Pozitív Lelki Beállítottsággal. tartalmatlan létezést Természetesen leélheted az életed egy nagy cél nélkül is. Ha kitűzted életcélodat. A siker első alapköve a szándék állhatatossága. mert figyelmedet nem vonja el az a görcsös erőfeszítés. új erővel láttak neki a teendőknek. hogy erőit egy nagy cél érdekében moz­ gósítsd. mikor. A teljesítmény kiinduló­ pontja a konkrétan megfogalmazott cél. a nagy szellemek viszont új ötletek. Tanulással és elmélkedéssel változtasd elmédet a jő ötletek termelékeny „gyárává". hogy szellemedet csip-csup gondolatok uralják. elkerülhetetlenül a biztos kudarc felé sod­ ródsz. rendelkezel az eszközök­ kel. mint egy zseniális gondolat. hogy az egyén fejlődését az határozza meg. és milyen tevékenységgel. Ha engeded. Az anyagi biztonság legnagyobb előnye az a lelki nyugalom. Ezután fokozatosan gyakorlatban is hasznosítható megoldás formáját ölti. csak si­ lány. akik mindenben hibát keresnek. hogy legyen egy ötletbankod. akik segítségedet fogják kérni. akkor az életben elért sikereid száma és nagysága közvetlenül függ gondolataid minősé­ gétől. hogy megoldd a problémákat. míg végül a fizikai valóság részévé válik. mint az uralkodó gondola­ taid. ha kinőtted és elhagytad őket. hogy tar­ togasson bármilyen meglepetést is az élet.kert.

A kereszténység fundamentális alapelve — de lehet. hogy készítesz egy reális ter­ vet. akkor hagyod. ha szavaink helyett a tet­ teink bizonyítanak. jobbá tetted azok életét. tettével legalább annyit nyer. Ritkán fordul elő. hogy igyekezz olyan életet élni. hogy mások­ ra tartósan jó benyomást tégy! Tedd szokásoddá. hanem más mondja. hogy a tetteid vegyék át a szót! hagyd Jó kezdés. A kitüntetések és a címek nem fognak számítani. mennyire volt eredményes a vendégeskedésed ezen a Földön: hogyan élted le az életedet. ha sikerül meggyőznöd magad. amelyeket nem követett a cse­ lekvés. hogy csupán egyetlen mércét alkalmaz 62 annak megítélésére. állj meg egy percre. hogy energiáidat és gondolataidat a célra összpontosítsd. hogy erről tetteid győz­ zenek meg másokat. Ez lehet igaz. amit a jótett kifejt rád. melyek valóban számítanak. amit valóban képes vagy megtenni. Nem fog számítani. A következő lépés. meny­ nyi kincset. hogy megfelelő mennyiségben foglaljon magába olyan dolgokat. Kétségtelenül igaz. Minél tovább halogatod a cselekvést. végső soron az számít. A kudarchoz és elkeseredéshez vezető utat olyan álmok szegélyezik." Bármit jelentsen is számodra a siker. Tartsd elveszettnek a napot. és csak utána beszélsz róla. hogy kihasz­ nálhasd a felbukkanó kedvező lehetőségeket és leküzdd a váratlan akadályokat. légy akár ateista. jóval azután is megmarad. A segítségnek nem kell költségesnek vagy nagynak lennie. fizikai és lelki egészség. annál nehezebb lesz elkezdened. Tettek nélkül ritkán szü­ letett még bármi valóban kiváló is. végül a tetteiddel kell bizonyítanod. Május 2. ha arról beszélsz. hogy az emberek általában megbocsátok. hogy ez így van más vallásoknál is —. mit teszel. mekkora vagyont hordtál össze. ha nem te. Legyen bármi is a hited. mit szeretnél. A hétköznapok tülekedésében könnyű szem elől téveszteni az élet valódi értékeit. hogy valamit képes vagy megcsinálni. Tobin Ilona pszichológus a valódi sikert úgy határozza meg. hogy az nem más. és engedd. azokat a dolgokat. milyen eredményei vannak neki! Május 5. ami elég rugalmas. és munkához látsz. dicsekedned kell teljesítményeiddel. hogy mindezt élvezni is tudd. abba a Ha már bebeszélted magadnak. Előadhatsz remek sztorikat. de sokkal hatásosabb. Mellesleg a rólad mon­ dott jó véleményeknek nagyobb a súlya. mit érsz. Ha úgy érzed. amikor nem vagy képes beváltani az ígéretedet. A dicsekvés egyetlen hatékony módja. akikkel kapcsolatba kerültél. de bármilyen hozzáértően is add el magadat má­ soknak. és kérdezz meg valaki mást. egyetlen percet se késlekedj! A cselekvés — még ha később bizonyos módosításokra kényszerülsz is — segíteni fog. amit ígértél.Május Cselekvés! Május 1. egy udvarias gesztusra emlékezni fognak és becsülni fogják. ügyelj arra. mint „mások őszinte szeretete. Az a pozi­ tív hatás. amit érdekében cselekedtél. "beszédet". ez jobb emberré tesz. Végül azonban állnod kell. amikor életed végén számot kell adnod arról. 63 . jól tudják. hogy amikor a végére érsz. Ha valóban kiváló vagy. és csak utána beszélsz róluk. hogy a másik már elfelejtette. a hétköznapi viselkedés egyik bölcs szabálya. hogy először a gyakorlatban mutatod be ké. mint akin segí­ tenek. Május 3. ha azt akarod. Egy kedves szóra. melynek során nem tettél semmi jót! Akiknek életéhez hozzátartozik. Azt mondják. és elnéznek egy-egy kisebb kudarcot. hogy rendelkezz választási lehetőségekkel. milyen életet éltél. Ha világosan látod a célodat és rendelkezel egy tervvel. ha elő­ ször megteszed. és elég idő. Ha segítesz embertársadon. Mondhatsz bármit. elég vagyon.| pességeidet. amik valóban fontosak és értékesek az életben! Május 4. végy mély lélegzetet. hogy aki segít. hogy másokat segítenek. hogy egy terv tökéletes. az nem dicsekvés. büszkén mondhasd.

szállj versenybe egy pozícióért vagy egy megbízás elnyeréséért. amilyen eszközöket velük szemben alkalmaztak. Természetes törekvés. Egy tett értéke függ a végrehajtásához szükséges bátorság nagy­ ságától. Az emberek mindig olyan eszközökkel válaszolnak. és kedvességedre kedves­ séggel válaszolnak. és képes légy ellenállni ne­ kik — ez a bölcsesség kezdete. akár egy fékeértésből fakadóan. hogy felismerd ezeket a belső ösztönzéseket. Ha valóban okosabb és ügyesebb vagy másoknál. sosem kell azon fáradoznod. Május 8. Ha van. hogy a tetteid beszéljenek helyetted. akik ellenszenvet éreznek irántad. amikor ez sikerül is nekik. mi hajtotta őket. hogy fontos helyzetekben a helyes dolgot cselekedd. mások több hasznos dolgot tanulnak tőle. ha nyitott—vagyis következtetést nem sugalló — kérdésekkel hoz­ zásegíted. Ám ha va­ laki ellenségesen néz rád. képesek kibeszélni magukat bármilyen helyzetből. hogy ki akarsz másokat javítani. hogy nem félsz a felelősségtől. Amikor megkérdezik tőlük. ha az élet szigorú próbára tesz minket. A bölcs ember tudja. hogy így fogalmazzák meg azt az alapvető igazságot. pályafutásod ál­ lomásai tükrözni fogják ezt. Kiválóságunk legeredményesebb hírvivői a tettek. akik mások érdekében nem hétköznapi tettekre képesek. A különböző szervezetekben azok lesz­ nek mindig vezetők. vagy valamit másként csinálnak. Ha kialakítod magadban a szokást. amiket a leggondosabb vizsgálódás is igazolhat! Ha tetteid bölcsek és felelősségteljesek voltak. hogy csak olyan dolgokat állíts. Természetes emberi ösztön az is. Vannak. akik azt hiszik. végül általá­ ban feladják ellenséges magatartásukat. hogy mindnyájan képesek vagyunk kiemelkedő tettekre. nem pedig a szavak. képes vagy utat mu­ tatni másoknak. A képesség. ha egy rossz tettre jó tettel válaszolunk. amit meg kell tenned. A legjobban és legeredményesebben azzal büntethetünk vala­ kit.Május 6. akik azt mondják: „Lássunk neki! Tegyünk va­ lamit. mint a szavaiból. hogy maga vonja le a helyes következtetéseket. mint ahogy te tennéd. és elen­ gedhetetlen. képes leszel jó tettel válaszolni. hibáznak. Amint Ralph Waldo Emerson mondta: "A nevelés titka a tanít­ vány tisztelete. ami a legkülönbözőbb dolgok­ ban biztosítja számunkra a sikert. ha ez nem tűnik fontosnak. vagy nem érzel hozzá kedvet. akinek segíthetsz a tanácsaiddal." Lehet. Az elég­ tétel e szokásos módja helyett alkalmazhatók olyan eszközök. amit rosszakaród fejére szórhatsz. Ha hagyod." Május 9. amikor felkérnek. Ez nem más. ame­ lyek egy ellenséget baráttá változtatnak. hogy elismertesd másokkal a teljesítménye­ det. de ha kedvesen viselkedsz azokkal. aki nem kedvel téged! A tetteid nagyobb hatással lesznek rá. okoskodásában hol van hi­ ba. de csak akkor tudunk felemelkedni a kihívás szintjére." Ha eddigi tet­ teid bizonyítják. Logikus utat követve hagyd. hogy mutasd meg magad. hogy ezeket még erőteljesebben igyekeznek bevetni. később hősöknek nevezzük. hogy igyekszünk megmu­ tatni másoknak." Május 10. képes leszel arra. Csak ilyenkor tel­ jesítünk képességeink maximumán. hogy akkor is megtedd. Ha félreteszed a büszkesé­ ged a téged ért igazságtalanságra. hogy maga jöjjön rá. és vannak esetek. ahelyett. hogy jó benyomásra törekszel. ha úgy látod. hogy várnánk. akár mert 65 64 . gyakran ezt mondják: „Hasonló körülmé­ nyek között mindenki ezt tette volna. hogy a megfelelő dolgot tegyük. Május 7. A különbség legfeljebb anynyi. Vannak idők. Idő kell. ezt tetteiddel kell bizonyítanod! Természetes emberi ösztön. Amint Napoleon Hill mondta: „A legforróbb parázs. hogy történjen valami. hogy beszélj addigi teljesítményeidről. A hétköznapi embereket. milyen intelligensek vagyunk. az emberi kedvesség. ez előnyösen fog tükröződni karrieredben és kap­ csolataidban. mint a szokás ereje. akkor jársz el helyesen. Ne vesztegess egyetlen mondatot sem egy olyan emberre. amíg ennek pozitív hatása megmutatkozik. hogy ha a tet­ teivel mutatja meg. milyen intelligens. A kedvező lehetőséggel találkozva ugyanaz a mechanizmus se­ gít. Ügyelj azonban arra.

Már szakem66 berekké váltak a mentségek gyártásában. Ezek az emberek ál­ talában kapásból képesek felhozni egy sor teljesen elfogadható mentséget arra. és gondoskodj arról. Feltétlenül közöld a világgal. Tedd ezt először a tetteiddel. A jótettek sokáig élnek az emberek emlékezetében. olyan szolgálatokat. ez képes még a legmegátalkodottabb kétkedőt is meggyőzni. Alfred rájött. hogy pénzzel jegyet válthatsz a mennyország­ ba. hogy mások megismerjék az eredmé­ nyeidet. a tet­ tek számítanak. a békével és a humanizmussal kap­ csolja össze a nevét. Ám ha hosszabb időn keresztül meghatározott mó­ don és következetesen cselekszel. ez pedig a kö­ vetkező: a siker dicsőségét oszd meg másokkal. hogy már eltávoztál. mit szeretnél. A tudás a siker igen fontos előfeltétele. A sikeres emberek életének tanulmányozása újból és újból bizo­ nyította. Olvasva saját haláláról. Ha úgy gondolod. amit tudsz. lelkesedéssel. kedves. mert nem értik ezek ér­ tékét. Május 14. azonban van néhány dolog. A pénz legfeljebb arra jó. és megfelelően fogja jutalmazni erőfeszítéseidet. amire ügyelned kell. akik segítettek! A vezetésnek van egy fundamentális alap­ elve. milyen felirat legyen a sírköveden? Hogyan maradnál meg az emberek emlékezetében? Nem vitás: a hasznos tevékenységed. De bárhogy is reagáljanak. éveken át kell tanulnunk. nem pedig a felhalmozott pén­ zed alapján fognak emlékezni rád. hogy pénzed nem váltottad át jó cselekedetekre. akik megteszik. A világ nem tűz kitüntetést a melledre csak azért. Nem a sírköveden álló felirat. pénzed és időd egy részét szenteld azok támogatására. mások iránt figyelmes valaki vagy. hogy szinte megszállottan cselekvéscentrikusak. Május 13. Alfred Nobel számára olyan lehetőség kínálkozott. hanem a tetteid döntik el. Amikor se­ gítesz egy embertársadon. ne pedig alibiket! Sokan vannak. hogy logikusan és ésszerűen gondolkozzék. ami az évszázadok során semmit sem változott. fenn­ marad-e a neved halálod után. amely még jóval az után is hatni fog. ami kevesek számára adatik meg. Ma a világ a kiváló tudományos teljesítményekkel. hogy valamiben is említésre méltó eredményt érjünk el. hogy nagylelkű. amit teszel. akik nálad kevésbé sikeresek sorsuk irányításában. A tudás azonban önmagában nem hatalom. aligha fog sikerülni szavakkal meggyőznöd őt. A világ számít azokra a férfiakra és nőkre. . Ez a meggyőződés érlelte meg benne az elhatá­ rozást. hogy a világ azért fog emlékezni rá. Ha valami szörnyű. hogy megalapítja a róla elnevezett díjat. amit vállalnak. Május 15. akik olyan ígéreteket tesznek — gyakran a leg­ jobb szándékkal —. míg a jótetteidre sokáig fog­ nak emlékezni azok után is. a kudarc felelős­ ségét viszont tartsd meg magadnak! Május 12. melyek csökkentik embertársaik terhét. előre nem látható tragédia következtében holnap meg kellene halnod. melye­ ket az emberek 95 százaléka azért nem tesz. összevetik a tárgyra vonatkozó ismereteikkel. Érzelmei mindig akadályozni fogják. amiket sosem teljesítenek.valamiben hibáztál. a siker követni fogja. Ahhoz. Hatalommá csak akkor vá­ lik. . később meg fogod bánni. olyan erőt hozol mozgásba. hogy veszekedést okozzon örököseid között. igyekezeted eredményeként mindenképpen jobb emberré válsz. amit meg tudnak tenni. és nekilátnak a cselekvésnek. az újságok összeté­ vesztették őket. hogy a szavaknak csekély a súlya. akik keresik a lehető­ ségeket. Ha 67 . Olyan szolgálatokat. Gondoskodnod kell arról. Eredményeket mutass fel. és csak azt vállalják. mert ő találta fel a dinamitot — a pusztítás e szörnyű eszközét. Ha tetteid bizonyítják. még az ellenségeid szá­ mára sem lesz könnyű haragudni rád. Tudják. hogy valódi szolgálatokat tehessenek. hogy elismerd azok hozzá­ járulását. el­ tervezik az alkalmazás módjait. ha pozitív cselekvésben nyilatkozik meg. őszin­ te segítő szándékkal. de dicsőséggel és gazdagsággal halmozhat el azért. Amikor testvére meghalt. Ha valóban hasznos szolgálatot nyújtasz. A világ felfigyel rád. hogy már eltávoztál. Ahogy gazda­ godsz. Május 11. Össze­ gyűjtik a tényeket. milyen hozzáértő vagy — d e . miért nem tarthatták be az ígéretüket. Ám sikeresek csak azok lehetnek. és testvére nekrológja helyett Alfred nekrológját tették közzé.

az eredmény pozitív irányú cselekedetek sorozata lesz. miért van előtted. vond le a következtetéseket. A helyes tetteknek nincs szükségük díszítő szavakra. és láss neki a munkának! Ha a körülményekkel összhangban cselekedsz. Nem sajnálják a fá­ radságot. amit tettél. hogy a természetben jelen van a Végtelen Intelligencia. mit és hogyan tesznek mások. munkatársaikkal és másokkal. magad elé idézve az eredményt. A lényeg az. A hatékony cselekvés titka az izzó vágy. Az­ tán utánozd őt! A siker egyik titka. Nem sajnálják a szavakat annak magyarázatára. ha időt és energiát fordít a tanul­ mányozásukra. de mivel szándékukat nem fűti nap mint nap a belső vágy. szinte minden esetben elvezet téged a sikerhez. barátaikkal. amit alkottál vagy munkáddal megszereztél. hogy gondolataid és tetteid előbb-utóbb meghozzák a sikert. akitől ne tanulhatnál valamit. hogy nincs ember. Ha vá68 gyad tüze bágyadtan ég. hogy tevékenységüket tanulmányozd. mint vala­ mivel később látsz a cselekvéshez. amely mély 69 . hiszel ab­ ban. sosem fogod szükségét érezni annak. Május 20. és gurulni kezd visszafelé. és rá fogsz jönni. fogadd örömmel mások gratulációját. Minden. Erről különösen ak­ kor győződhetsz meg. Tanulmányozhatod azoknak a nagy embereknek az életét. Még arra sincs szükség. Ahhoz. hogy személyesen ismerd őt. A tetteid mindent elmon­ danak. hogy képes légy leküzdeni az emelkedőket. akikre mindig számíthatsz! Május 18. ha si­ kertelen vagy. Sokan úgy gondolják. Ez a bizalom lényege. miért tettek vagy nem tettek vala­ mit. ha inkább valamivel hamarabb. ezt ne csak szavakkal. mint a gondolatok és a tettek kombináció­ jaAmikor a bizalom elvét kiterjeszted önmagadra és embertársaid­ ra. hogy egy feladatot gyorsan és jól végezzenek el.-és megtanuld alkalmazni azokat a gyakorlati elveket és módszereket. Tanulj meg erős vágyat ébreszteni lelkedben! Vágyadat tápláld a képzeleted erejével. Ha hálás vagy azért a kedvességért. és következetesen gyakorolja az alkalmazásukat. azzal a meggyőződéssel fogsz nekilátni a munkának. Energiát kell magad­ ban termelned. A sikerelveket — mint Andrew Carnegie mondta — bárki elsajátíthatja. hogy ha valaki jót tesz velük. hogy minden nap teljes erőbedobással dolgozzunk. szándékodat égő vággyal kell körülvenned. akik már régen nincsenek az élők között. túl sok pótmegoldást és „kisajtót" ismer. jobb. Ha állha­ tatosan követed ezt az irányt. hogy nagyszerű eredményeket érjenek el. Aki nagyon ráér. hasonló jótettel válaszolja­ nak rá. aztán mi is al­ kalmazni kezdjük ezeket. melyek segítették őket. bízz meg vele egy nagyon elfoglalt személyt. mekkora teljesítményre lennénk képesek. Ezért van. amit mások mutatnak irán­ tad.kétségeid vannak. Legtöbbünk számára örök titok marad. milyen módszereket használnak. Barátságosan viselkedve személyes kapcsolataidban és munkahelyeden vedd magad körül olyan barátokkal. Május 16. Május 19. akik tartósan gyümölcsöző kapcsolatokat építenek ki üzlettársaik­ kal. Ha sikeres vagy. kezdetben csak vágyként élt benned. A bizalom nem más. amit teszel. Ha figyelmesen követed. hamarosan rájössz. mintha egy gőzgép kazánjának tüzét izzítanád. hogy cselekvés nélkül nehezen képzelhető el tartós önbizalom és a másik iránti bizalom. Ha hiszel az ötleteidben és a képességeidben. Olyan ez. Ha azt akarod. ami elmondásra érdemes. és kiderítjük. ha olyan lehetőséggel találkozol. akarják a sikert. hogy figyeljük a sikeres személyek tevékeny­ ségét. Május 21. hogy éljen benned egy szándék. mert sosem érzünk magunkban ösztönzést. Május 17. aki előtted jár. hogy cselekedj. hogy magyarázd. hanem tettekkel is fejezd ki! A kiemelkedően sikeresek legtöbbször azok körül kerülnek ki. Ha sikeres akarsz lenni mindabban. vállald tetteidért a felelősséget! Aztán elemezd a hi­ bákat. sosem lesz­ nek sikeresek. géped megáll. Sajnos a sikertelenek többsége pontosan ezt teszi. kell. Figyeld. Az egyik leggyakoribb hiba mentségeket keresni a sikertelenség­ re.

hogy egy emberbaráti társaság tagja legyen. hogy kezdettől fogva világos legyen számodra. nem lesz képes arra sem. Határidőket tűznek ki. Nem könnyű feladat elsajátítani a rendszeres cselekvés szokását. Ha többet fektetsz szakmai tevékenységedbe. melyeknek nagyobb a tétje. vagyis a fontos dolgokat veszik előre. többet fogsz ezekből kinyerni. Május 26. hanem a humanizmu­ sodból fakadó tetteid alapján fogják értékelni. hogy ezek közül kiválaszd a legelőnyösebbet. amikor nem annak alapján mérik a teljesítményt. nem elég. A jó szándék semmit sem ér. hanem mivel járul­ tál hozzá a közös ügyhöz. Május 23. Ahhoz. Úgy gondol­ ják. hogy meggyőződésednek elveid aktív alkalmazásával is érvényt szerzel. mind az üzleti élet területén. mint a kerékpározás. hogy ha gyorsan döntesz. könnyebb dönteni és döntésed­ del összhangban cselekedni. akik a szándékot összekeverik a cselekvéssel. Ilyenkor akármennyire is el vagy foglalva. és nem a szél irányában re­ pülve emelkednek a magasba! Fontos. ami még elmegy. ha nem teszel meg minden tőled telhetőt minden egyes napon. összehasonlíthatatlanul többet ér. Ennek a fordítottja is igaz: olyan feladatokat. A jó szándékok jó kiindulópontjai a kiváló teljesítményeknek. Magad légy a legkeményebb kritikusod és a legkeményebb versenytársad! Május 24. annál könnyebb lesz úgy eljárnunk. a szakmádban. könnyű szívvel halasztasz el. de minél állhatatos abban gyakoroljuk. hogy egy közepes érté­ kű ötlet. hanem azt is. a siker­ hez nem vezet aszfaltozott út. mind a szemé­ lyes kapcsolatok. mint ami még elmegy. Aki a szükséges adatok birtokában sem képes gyorsan dönteni. nagylelkű vagy mások iránt. Az élet legfontosabb problémáira nemcsak egyetlen helyes meg­ oldás létezik. Vagy taposod. Tudják amit John David Wright mondott egyszer az üzleti vállalkozásról: „olyan. A szorgalmas emberek nem halogatják a feladatokat. Ha kialakítod magadban a szokást. A sikeresek — hasonlóan a szelekkel birkózó sárkányhoz — úgy emelkednek magasba. 71 70 . sosem fogod igazán jól érezni ma­ gad a cégednél.érdeklődést ébreszt benned. melyet cselekvés követ. amikor a körülmények összeesküdni látszanak ellenük. A humánus meggyőződés nem passzív magatartás. hogy gyakorlod a vallásodat. személyes kap­ csolataidba. Május 22. A nehézség abban van. prioritáso­ kat határoznak meg. hogy aztán teljesen megfeledkezz róluk. hanem végtelen nagy számú helyes megoldás. hogy döntéseit megvalósítsa. Például jó kereszténynek lenni nemcsak azt jelenti. Ne feledd. Ha többet akarsz elérni az életben. ritkán részesül na­ gyobb elismerésben. Az igazság viszont az. méghozzá vi­ szonylag rövid idő alatt. hogy válassz: megfigye­ lője. Meg fogsz lepődni. mint ami még elmegy. mert nem követi cselekvés. Azt jelenti. hogy közben szi­ lárdan le vannak horgonyozva egy sikerfilozófiához. Aki olyan munkát végez. mennyit leszel képes elvégezni így. Ez irányban tartja őket akkor is. A humanizmusodat végső soron nem a szavaid és a bölcsességeid. sosem leszel igazán megelégedve magaddal. hogy pozitív lépéseket teszel jellemed jobbítására. Munkád és az érte járó elismerés között ok—okozati kapcsolat van. hogy haladj. Május 25. Ez érvényes mind a vallás. könnyebb lesz számodra dönteni olyan kérdésekben is. vagy résztvevője leszel az eseményeknek. de nem sokat érnek. mennyit tanultál. hogy kis döntéseket gyorsan meghozz. Az életben mindig lehetőséged van rá. ha nem teszel semmit a megvalósulásukért. és a földön kötsz ki". az ötlet a fontos. melyek nem vonzóak számodra. Ám még ennél is fontosabb. viszonylag rövid idő alatt is. Megfigyelőként két­ ségtelenül sokat tanulhatsz. A legeredményesebb személyekben mindig munkál egy sürgető érzés. amíg nem nyilatkozik meg tettek­ ben. Sokan vannak. és megértő. hogy valaki humánus embernek tartsa magát. vagy el­ dőlsz. valahogy mindig találsz rá időt. a sárkányok a szél ellen. ami sosem lép ki a koponyádból. hogy gondolatainkat megfelelő tettek is kövessék. mint egy zseniális gondolat. Általá­ ban széles választási lehetőséggel rendelkezel. de vannak idők.

látni fogják. mielőtt egyáltalán elkezdődött volna. olyan életre leszel kárhoz­ tatva. hogy egyre nagyobb felelősséggel járó posztokra kerülj. akiknek élete befeje­ ződött. és bátorítással. hogy történjék bármi is. Az érzelmek nem mindig befolyásolhatók észérvekkel. Mindenki számára világos lesz. Koncentrálj inkább arra. Clement Stone szokta mondani:. de nem vagy nekik kiszolgáltatva. hogy áthelyeztesd magad egy kedvedre való helyre. . vagy sem. Többre viheted az életben. a körülmények „széllökése" időnként leteríthet utadról. Nem szereted a munkádat? A legjobb módja. Később már könynyebben lavírozhatsz a rutin teendőkkel. sikeres leszel. vagy add át a helyed — de ne keress mentségeket!" Egy mai menedzsment-jelszó így hangzik: „Vezess. . hogy ha már túl vagy a nehezén. 72 vagy állj félre az útból!" Ha aktívan dolgozol egy célért. Ha olyan dolgozóként ismernek. hogy mit te­ szel te! Ha saját sikereidben másoktól függsz. Az élet ezt mondja: „Produkálj. a belőled sugárzó tetterőt. mások nem­ csak félre fognak állni. amely biztosítja lelki egyensúlyodat. Ha a napot a legkeményebb feladattal kezded. Ösztönösen el fogják ismerni a lelkesedésedet. Ne a problémára összpontosíts! Össz­ pontosíts a megoldásra. Május 31. mert ha sikeres akarsz lenni. melyekre napközben mindig lehet számítani. Ne törődj azzal. Egy biztos! Ha nem kezded el. Vagyis csak tőled függ. ha a mostani teendőidet olyan jól végzed. Az élet szomorú ténye. hogy nem kaptad meg a segítséget. támogatással válaszol­ nak rá — vagy félreállnak az utadból. mert reggel még bő­ vében vagy a munkakedvnek és az energiának. ha súlyos megpróbáltatásokkal találkozol. Rajtad múlik. aki lelkiismeretes. Május 28. hogy profitáljanak a veled való együttműködésből. aki tudja. akik következetesen teljesítik ígéreteiket. hogy ismersz embereket. rögtön! 73 . hová tartasz. ami nem kedvedre való. amely kudarcok sorozata. amely lehetőséget biztosít mások szá­ mára. nem fogod befejezni. sikeres leszel. hová tart. milyen mé­ lyen munkál benned a vágy. Egy másik előny. hogy csak kevesen vannak. kövess. . de mindig befolyásolhatók cselekvéssel. Május 29. Ha tudod. hogy vezetőid úgy ítéljék meg. !" A be nem teljesült élet az ilyen „bárcsak"-ok hosszú sora. mit nem tesznek mások! Az számít. Egy ősrégi mondás szerint: „Egy ezer mérföldes út is egyetlen lépéssel kezdődik. a cég érdekét szolgál­ ja. ne pazarolj értékes órákat a határozatlan tétovázásra! Ha tárgyilagosan elemzed a helyzetet. amit va­ laki megígért. hogyan segíthetsz magadon! Az a legjobb cselekvési terv. A világ félreáll és utat enged annak." Május 30. láss cselekvésnek ma! Láss cselekvésnek most. hogy visszahúzódj a cselekvéstől! Ne halogass." Valószínű. . Viselkedj vezetőként! Kezdeményezz! Ha problémával vagy ne­ héz döntéssel találkozol. Az élet tele van lehetőségekkel — a nagyszerű sikerek és a lát­ ványos kudarcok lehetőségével. ha szokásoddá válik. Középszerű életre kárhoztatod magad. ha megtanulod jól elvégezni azt a fel­ adatot. és örömmel vállal nehéz feladatokat. Aztán láss munkának! Amint W. Ezért ne sopánkodj sosem azon. Minél erősebb a szél. ha egy fontosabb poszton kamatoztatod képességeidet. akik életük végéhez közeledve ezt mondják: „Bárcsak másként csináltam volna d o l g o k a t . annál maga­ sabbra fogsz emelkedni. Ez a „bárcsak" a félénk lelkek hangja. van­ nak konkrét céljaid. ezeket nem kerülheted el. mindig fogsz ta­ lálni egy helyes megoldást. megragadod-e őket. mi fűt. Azoké. hogy kezdeményez­ ve. és már halad is a célja felé. mit akarsz elérni az életedben. hanem társul szegődnek hozzád. könnyebb lesz megbirkóznod a váratlan te­ endőkkel. ám ez sosem lesz tartós. csupán a sikernek vannak fokozatai. törvényszerű". ez azért jó. mire törekszel. ! Bárcsak kihasználtam volna a kínálkozó lehetősége­ k e t . valójában nem létezik kudarc. Ha pontosan tudod.Olyan filozófiához horgonyozz. Ha be­ szélsz nekik arról. Május 27.

hogy nem olyanokkal találkozol. hogy éber legyen. hogy olyan lehe­ tőségekkel találkozol. hogy fel tudd ismerni a lehetőségeket. ez értékes lehetőséget jelenthet számodra. Ha az erősségeidre összpontosítasz. hogy kiválaszd a legkedvezőbbeket. ám lehet. hogy mások számára ismeretien te­ rületeket kell feltárnod. csak tudatos. hogy mivel foglalkozol. 75 . Ha szokásoddá válik. A filmproducer Michael Todd egyszer ezt mondta: „Ha az ember csődbe megy. ezt a „bajkeverőt" csak tudatos erőfeszítéssel száműzheted. hogy magad irányítsd a sorsodat. hogy vannak. mintha egy vad« idegenről lenne szó! Pontosan határozd meg. vagy ki illetékes a megoldásáért. akik képesek ész­ revenni a lehetőségeket. aztán láss munkának! Fejleszd azokat a képességeidet. Június 2. Ha felhasználod a tudást és a bölcsességet. hogy gyakran azért nem ismerjük fel a lehetőségeket. aki képes felismerni és megragadni őket. Ha kételkedni kezdesz képességeidben. Ha elmédet rászokta­ tod. Aki túl gyors a korlátai felismerésében. A lelki beállítottságodtól függ. 74 tervezett erőfeszítés eredményeként tehetsz szert szilárd önbiza­ lomra. Gondolj Stephen Hawking briliáns kutatásaira a világmindenség szerkezetére vonatkozóan! Mindezt annak ellenére érte el. mindig sok lehetőség vesz körül. akik nem. Vedd sorra azokat a tapasztalatokat. Ha a gyengéidre összpontosítasz. Június 3. hogy az élet eddig semmilyen lehetőséget sem kínált fel számodra! Ne várd. egy kollégának. hogy minden egyes nap oly sok lehetőséget kínál számodra. ame­ lyet ne lennél képes legyőzni. Szüntelenül ott fognak nyüzsögni körülötted. A lehetőségek különös szokása. önbizalommal. Ahhoz. Légy olyan elfogulatlan. hogyan nézel a világra. előnyödre kiaknázhasd őket. melyek segíthetnek jelen helyzetedben. vagy a korlátaidra figyelsz. me­ lyekben gyenge vagy. hogy állandóan kételkedj magadban. ál­ landóan félelem és kétség fog gyötörni. hogy időleges kudarcok maguk alá gyűr­ jenek. Június 4. melyek kedvedre valók. és vannak. A testi és lelki fo­ gyatékosságok jelenthetik azt. Ha egy ügyfélnek. de ez egyben azt is jelenti." Ugyanígy van a lehetőségekkel. Nem neked kell felkutatnod őket — ők fogják követelni a figyelmedet. ha nem hagyod. míg akik arról panaszkodnak. az átmeneti dolog. Mindig elég lehetőség fog versengeni a figyelmedért. túl lassú a lehetőségek megragadásában. hogy amikor kedvező lehetőségekkel találkozol. Tárgyilagosan fel kell mérned. mert problémákként teszik tiszteletüket. melyek mások számára örökre felismerhetetlenek maradnak. hogy a lehe­ tőségekre. Ne áltasd magad azzal. telve leszel bátorság­ gal. mik az erős­ ségeid és mik a gyengéid. hogy egy rejtett lehetőség számodra Valaki egyszer megjegyezte. hogy megtedd. nem fog elpártolni tőled a siker. Megoldást akar. de minden kiaknázott lehetőség egy még nagyobb. milyen a vállalat szervezeti felépítése. állj meg egy percre. támaszkodj az erősségeidre. hogy egy súlyos betegség lehetetlenné tette számára az írást és a beszédet is. Akik lelkesen közelítenek a munkájukhoz. mindössze passzív megfigyelői az életnek. hogy a lehetőségek az öledbe hulljanak — magadnak kell megteremtened őket! Mindegy. milyen területekhez értesz és milyen területeken kell javítanod ismereteidet és jártassá­ godat. Ha el vagy szánva.Június Lehetőségek Június 1. csak meg kell tanulnod eredményesen kiaknázni őket. és hozzád fog pártolni a siker. és idézd fel korábbi sikereidet. még nagyszerűbb lehetőséghez vezet. hogy nem a te feladatod. nem sok akadály van. Lehet. hogy képtelenség mindet kiak­ náznod. hogy ahhoz társulnak. így nem igazán számíthatsz a sikerre. tapasztalni fogod. mihez értesz. melyre eddig szert tettél. tisztában kell len­ ned azzal. Lehet. hogy senki sem biztosít számukra lehetőséget. Csak tőled függ. A problémával küszködő személyt nem érdekli. A szegénység valójában lelkiálla­ pot. egy főnöknek van egy problémája. megszámlálhatatla­ nul sok lehetőséggel találkoznak. Legna­ gyobb problémád az lesz. Az emberi természet furcsasága.

Aki n e m m e r kockáztatni. segíts a teendők elvégzésében! Június 5. A kiemelkedően sikeres emberek tudják. Kétségtelen. keresd a megoldást. csak éppen nem tettél semmit a megvalósításukért? És az eredmény? Szomorú­ an kellett látnod. hogy az új lehetőségek igyekeznek olyan személye­ ket felkutatni. akiknek már vannak céljaik. aki meg­ valósítja. mennyivel szerencsésebb leszel. a problémát. akik semmittevéssel és romboló magatartással pocsékolják el d r á g a i d e j ü k e t A lehetőségek mindig azok felé gravitálnak. Minden üzletben vagy szakmában mó­ dod van új termékek kifejlesztésére. Megéri hát. ami szükséges a kiaknázásukhoz. aki beengedje. cselekedsz. ami kívül esik felelősségi körödön. akik tárt karokkal fogadják őket. hogy a z t á n tapasztalja. amelyben együtt van minden tudás és tapasztalat. Ritkán fordul elő. me­ lyek alkalmazása és megvalósítása segíthet célod elérésében. hogy olyan eszközökként. Ál­ talában sok jó módszer létezik — ahogy egyazon lehetőség kiakná­ zása számtalan üzleti vállalkozásnak hoz szép nyereséget. ha a lehetőségek kiaknázásánál körültekintően jársz el. hogy képességeiknek megfeleljenek.Következő alkalommal. hogy va­ lóra váltsd. ahol buzgón lottószelvényeket töltenek ki. Egy ötlet csak akkor válik értékké. hogy a félelem visszatartson. A lehetőségek — ötletek. Egy szabad és demokratikus társadalomban a sikernek korlátla­ nul sok lehetősége létezik. és tedd fel magadnak a kérdést: „Milyen lehetőség rejlik ebben a problémában?" Ha sikerült megtalálnod a választ. hogy ha van egy jó ötleted. ne hárítsd át másra a munkát. amit Branch Rickey." Meg fogsz lepődni. elképzelések. A szerencse a szándék gyümölcse. segíts! Igyekezz a másik szemszögé­ ből látni a helyzetet. akik felismerik őket. Egy találékony e m b e r a lehetőséget m i n d i g a szükségleteihez igazítja. a Brooklyn Dodgers menedzsere fogalmazott m e g : . vagy talált egy jobb ál­ lást. hogy ez a valami megtörténjék! Június 6. A lehetőség nem vesztegeti idejét azzal. mert lent vannak a trafikban. Helyzetek csak annak eredményeként válnak lehetősé­ gekké. hogy valami történni fog — cselekedj. hogy remek ötleteid voltak. nincse­ nek terveid. előléptetést nyert. hogy a lehetősé­ gekből sokféle módon lehet profitálni. mert az újat. hogy egy ígéretes lehetőség kiaknázásának csupán egyetlen helyes módszere van. és nem dolgozol keményen. ügyintézési fo­ lyamatok korszerűsítésére. aki n e m mu­ tat érdeklődést i r á n t a . ha te leszel. ami­ kor a lehetőség kopogtat az ajtajukon. amivel találkozol. Ez azonban csupán a kezdet. képtelen vagy lehetőségként felismerni. De a lehetőségek hamar tovatűnnek. hogy a szolgá­ latodba állítsd őket. Gyakran gondolunk úgy a lehetőségekre. álmaik és terveik. Logikusan azt várhatnánk. de ne engedd. ha nem ragadod meg őket. technológiák. melyek csak azoknak a fe­ jében léteznek. egy kolléga vagy a főnö­ köd a segítséged kéri valamiben. lehetőséged van versenytársadnál jobb szolgáltatást nyújtanod. 77 . ha megvalósul a gyakor­ latban. hogy figyelemre méltas­ son olyanokat. Kockáztatnod kell az idődet. 76 Június 7. Valójában épp fordítva van. számodra pedig csak akkor lesz értéke. ha felkészülsz. r i t k á n találkozik lehetőségekkel. Mit tennél a helyében? Lépj fel kezdeménye­ zően. mozgó lényekre. mint élő. ötletekként ismered fel őket. hogy ugyanabból az ötletből kiindulva valaki sike­ res vállalkozásba kezdett. amelyek aktívan kutatják azokat. hogy a siker szempontjából kiemelt fontosságú. A lehetőség g y a k r a n k o p o g t a t az ajtón. hogy kiak­ názd az utadba kerülő lehetőségeket! Hányszor fordult elő. vagy összehoznak egy csapatot. A siker mindig kockázattal jár. Sosem értették meg azt az igazságot. a lehetőségek semmit sem jelentenek számodra. A világ tele van szerencsétlen lelkekkel. ha egy ügyfél. Június 8. Határozd el. A lehetőség nem érdeklődik az olyan e m b e r iránt. az energiádat. Ne várj arra. akik serényen tevé­ kenykednek a már meglévő lehetőségek kiaknázásán. a pénzedet. állj meg egy perc­ re. senki sincs. hogy felismerd a kínálkozó lehetőségeket. akik nem hallják. és ke­ ményen dolgoznak ezek megvalósításán. Valahányszor súlyos problémával találkozol. már megelőzted a versenytársadat. Ehelyett olyanok körül legyeskednek. akiknek rengeteg idejük van. Ha nincsenek céljaid. Június 9. Elemzik és úgy alakítják őket.

Nem törekednek arra. hogy sokra értékeled őket. tedd meg. A hadseregben egyszerre csak egy csillagot szolgá­ lunk meg. Egy jól elvégzett kisebb feladat első lépés egy nagyobb feladat megoldásához. hogy segítették a döntést. Csak olyan mértékben lehet részed benne. mekkora sikert érsz el az életedben — csak akkor haj­ landó maximális támogatást nyújtani neked. Ezért van a szokásnak olyan óriási szerepe. hogy kiaknázhasd. hogy vállald a kockázatot. Benjamin Franklin. csalódás vár rád. Június 10. majd az egyik oldalon felsorakoztatta a „mellette" érveket. Ha elmédet ráhangoltad. Legtöbbször azonban egy lehetőség kiaknázása sok időt és állhatatos munkát igényel. természetes. Június 12. A sikert csak ritkán erőszakolják rá valakire. A kiemelkedő sikerek általában apróbb sikerek láncolataként születnek meg. a másik oldalon pedig az „ellene" érveket. hogy belépj a siker birodalmába. de an­ nak kapuját nem löki be helyetted! A lehetőségek nem váratlan szerencseként teszik tiszteletüket. A magabiztosság erőt ad. Késznek kell lenned. Állandóan figyeld az üzleti életben és a szakmában lejátszódó vál­ tozásokat! Olvass üzleti és szakmai folyóiratokat! Légy tagja a vál­ lalkozásodhoz vagy szakmádhoz közel álló társaságoknak. vi­ zuális segítséget nyújtottak az egyes döntések előnyeinek és hátrá­ nyainak mérlegeléséhez. döntenek. hogy lépést tudj tartani a fejlődéssel. Vett egy 78 papírlapot. a pénzedet és energiáidat. és sosem köszönt be csak úgy. A világon senki sem kényszerítheti rád a sikert. akiknek csak egyetlen határozott vonásuk van — hogy állandóan határozat­ lanok." Június 14. hogy ezek legtöbbször egy rejtetten létező valami kiaknázását jelentik. hol rejtőzködik? Ha arra vársz. ha azt akarod. hogy képes legyen felismerni az alkalmakat. A siker egyik legfontosabb előfeltétele a személyes kezdemé­ nyezés. amennyire aktív vagy a keresésében. akiknek szerepe van abban. vagy kész vagy utána­ járni. hogy a siker az öledbe hulljon. hogy a határozatlanság időt vesz el a feladatok vég­ rehajtásától. Ismerd meg a szakma legkiválóbbjait! Mindez segíteni fog. szövet­ ségeknek. rájössz. Döntéseiket fokozatosan valósítják meg. Amerika egyik legbölcsebb embere. Ilyen például egy új vagy jobb szolgáltatás. Nem tehetünk sokat azért. A legtöbb ember — azokat is beleértve. Minden újabb lépésük egy korábbi sikeres lépésre épül. hol rejtőzködik. De mi hasznod van belőlük. ne tétovázz. Pályakezdő79 . amikor a lehetőség felbukkan. Dave Thomas erről ezt mondja: „Tíz esetből legalább kilencszer egy kis kezdeményezés jelentősen javítja esé­ lyedet a szerencsére. gondosan szemügyre veszik őket. keményen meg kell dolgoznod. de lehet azon­ nali termékeladás. túl azon. egysze­ rű módszert alkalmazott a nehéz döntések meghozatalánál. váratlanul. Fel kell készülnöd a fogadására! Aktívan keresned kell. Június 11. ezzel csök­ kentve az elkerülhetetlen kockázatot. amit egy-egy lehető­ ség kiaknázása érdekében kockáztatnod kell. A cselek­ vés lehet pusztán egy elmélyültebb helyzetelemzés. Arra vársz. és így dolgozzuk fel magunkat a ranglétrán. ám egy kedvező lehetőséggel való találkozás azt jelenti. hogy öledbe hulljon a siker. hogy gyorsan felmérjük egy-egy dön­ tés következményeit. ha aktív kezdeménye­ zést tapasztalnak a részedről. Ha lehetőségekkel ta­ lálkoznak. azonnal cselekedj. egy termékcsalád áramvonalasítása. hogy kifürkészd. és cselekedj. Egy hatalmas lottónyeremény pillanat alatt gazdaggá tehet. aztán csele­ kednek. hogy amint felismerted a lehetőséget. A módszer lehetővé teszi azt is. A lehetőség biztosítja. ha nem veted be őket saját érdekedben? Csak olyan mértékben leszel képes felismer­ ni a lehetőségeket. Tudják. amilyen mértékben kész vagy kockáztatni az idődet.Mivel keményen megdolgoztál mindenért. társadul szegődjék az életben. Ha látod. A listák. A sikeres emberek — a döntések emberei. A lehetőségek sosem udvarolnak olyanoknak. aki semmit sem tesz önmagáért. A siker inkább fogható fel folyamatként. középen húzott egy függőleges vonalat. egy új piac feltárása. hogy valamit meg kell tenni. Június 13. függetlenül a döntés bonyolultságától. mint egyszeri esemény­ ként. hogy már az indulásnál mindenről döntsenek.

és ez az ember te magad vagy. ha tudod. A legtöbb sikertelenség a rossz időgazdálkodás következménye. hogy a ma lehetőségei még élnek ezen a földön. hogy valami olyat tanulj. hogy mit akarsz. amíg be nem fejezte. és hogy készeknek kell lenniük a fogadásukra. hogy előbb vagy utóbb rájuk kö­ szönt a szerencse. amire vágysz! Az élet csak akkor hajlandó elfogadni a feltételeidet. felelősebb dolgokat bíznak ránk. és a siker az ölükbe hull. ahol világosan meghatározott karrierpályák vannak. olyan­ nál. aki tudato­ san kutat utánuk. akik okosan gazdálkodnak az idejükkel. és minden pillanatban számtalan lehetősé­ get találnál. amely lelkesít. erősítsd kap­ csolatodat barátaiddal. A sikeres emberek tudják. semmi sem képes az utadba állni. aki ezt a legjobban tudja — önmagadtól! Egyetlen ember van. melyek megfelelnek felkészültsé­ günknek és tapasztalatainknak. hogy boldog perceket tölts a családoddal. és hogyan aka­ rod elérni! Június 17. ismerőseiddel. vázold fel. elsőként a te neved jut főnököd eszébe. miért nem léptetett elő! Kérdezd meg attól. Ám ha tanulmányozod a cég vezetőinek munkáját. ami még érté­ kesebbé tesz a vállalat számára. ha kitart a munkája mellett. Június 19. az élet egyszerű örömeire! Leírhatatlanul cso­ dálatosnak találnád őket. Szerényen ta81 . ha csupán egyetlen na­ pod lenne hátra itt a földön! Mennyivel fogékonyabb lennél a ter­ mészet szépségeire. Ezzel elérheted.munkával töltenek el. mi­ lyen ismeretekre és tapasztalatokra van szükséged. A piciny. na­ gyobb projektekbe vonnak be. melyet 80 égő vágy táplál. Túlságosan is későn ébrednek rá. Június 15. mit érhet el va­ laki. milyen sikerre szá­ míthatsz az életben. aminek le­ hetőségét magad teremtetted meg. Ne kérdezd a munkaadódtól. Élj le minden napot úgy. és miért vársz tulajdonképpen? Túlságosan sok ember éli le úgy az életét. Minden gon­ dolatod lézerélességű lenne az éberségnek ebben a felfokozott álla­ potában. hogy értékesek vagyunk a szervezet számára. mintha az lenne életed utolsó napja. amikor el akarta őket érni — míg végül ő lesz a vállalat vezérigazgatója. Lee Iacocca állítólag egy névkártya há­ tára írta le pályájára vonatkozó elképzeléseit. akik minden napot tisztességes. jelentéktelen bélyeg jó példája annak. Mennyivel fogékonyabb lennél dolgokra.ként olyan feladatokat kapunk. Ha még nem fogalmaztad meg magadnak. A véletlen viszont ellene dolgozik azoknak. hogy emelkedj a ranglétrán. hamar kiderítheted. most van utolsó napja annak. a nagy alka­ lommal. üzlettársaiddal. hogy vár egy dicsősé­ ges napra. minden nap megszámlálhatatlanul sok lehetőséget rejt magában. hogy maguknak kell megteremteniük a kedvezőle­ hetőségeket. A való életben a vé­ letlen azoknak kedvez. Annak. Csak olyan szerencsével találkozhatsz ezen a földön. Ott álltak az előlépte­ tések. fél szemmel már egy következőre figyelj! Igyekezz a maximu­ mot nyújtani a helyeden. míg máshol informálisan közelítenek a kérdéshez. akik elpocsékolják az idejüket és lelki energiáikat. aztán dolgozz keményen. abban reménykedve. melyeket meg akart szolgálni. és megtanulod mélyen becsülni a lehetőségeket. aki valóban befolyásolhatja a karrieredet. hogy magától megtörténjék. hogy annak. mit szeretnél elérni az életedben. Nos. hogy mit kezdesz a meg­ maradó nyolc óráddal. Vannak szervezetek. milyen karriert akarsz befutni. Egy postabélyegben az a szívósság a legfigyelemreméltóbb. Amikor elfoglalsz egy felelős posz­ tot. ahogy ragaszkodik a „munkájához". Ha a számodra megfelelő vállalatnál dolgozol. óriási befolyása van arra. hogy amikor elér­ kezik az előléptetések ideje. hogy észrevétlenül és kiakná­ zatlanul tűnjenek el az örökkévalóság végtelenségében! Június 18. Ahogy bizonyítjuk. Legtöbben nyolc órát töl­ tünk munkával és nyolcat alvással. amely büszkeséggel tölt el. Mindnyájan ugyanazzal a napi huszonnégy órával rendelkezünk. hogy alkalmassá tedd magad a megcélzott posztra! Június 16. de már tervezd a jövődet! Tekints minden napra olyan lehetőségként. Csak a játékkaszinókban műkö­ dik a véletlen garantáltan a kaszinó érdekében. Mire. amikor megérkeznek. és a dátumok. Ne várj arra. amikor találkozik a tökéletes lehetőséggel. ne halogasd tovább! Ha van egy világos életcélod. Ne hagyd.

állhatatosan dolgozó személy még akkor is kutatja egy probléma megoldásának kulcsát. Ha a siker könnyű lenne. és tarts ki a feladat mellett. Julius Caesar meg akarta hódítani Britanniát. A természet azok előtt tárja fel titkait. hogy kifürkészik őket. vagy a következő szuperszámítógépet. a nagyobb pénz nem fog elmaradni. akinek elég rugalmas a terve. hogy akiknek nincs más választása — vagy nem hajlandók más választásra —. Mielőtt azon kezdenéd törni a fejed. hogy csökkentse a gyártási költségeket és növelje a termelékenységet. és hajlandó volt fizetni az árat. Minden nap bekö­ vetkezhet az áttörés. Edi­ son Amerika kiváló felfedezője. A verseny serkenti őket. utadon akadályokkal fogsz találkozni. Igaz. mert egy elszánt. hogy ne érezte volna úgy. A tudomány talán a legjobb bizonyíték rá. ami­ lyennek ismerjük. hogyan lehet megspórolni egyetlen csavart az általa gyártott gépkocsikon. hogy a feladatodat igyek­ szel legjobb tudásod szerint elvégezni. akik elsősorban azzal foglalkoznak. hogyan végezheted jobban a munkád! Ha ezt teszed. vidám és megbízható? Június 24. mert el volt szánva rá. hogy a győzelem lehetetlennek tűnik. előnyödre lehet. hogy gyújtsák fel a gályákat. amikor mások már rég feladták. Június 21. lesz-e prémium. bárki sikeres lehetne. 10 000 sikertelen kísérletet végzett. Ha frontális táma­ dással nem érsz célt. ha találsz egy másik utat. melyet az egyszerű emberek is 83 . találhatsz alkotó meg­ oldásokat régi problémákra. míg célba nem jut. Megszállottsága. azok közül. mikor mehetnek már az öltözőbe.padva a borítékhoz. és ezt mondta nekik: „Most már nincs más lehetőségünk: győzünk. akik el vannak szánva. Ha az ember nem hajlandó feladni. mikor lesz szünet. Természetesen nem adta fel. amelyre ne lenne megoldás. aki állandóan panaszkodik. hogy kövesse a körülmények változását. próbálj a szárnyakon támadni! Az életben ke­ vés probléma van. amit célul tűztél ki. hogy a küldemény rendeltetési helyére érjen. Milyen be­ osztottat szeretnél magadnak: olyat. parancsot adott. Ha minden munkát lelkesen végzel. Június 23. A szívós versenyzők sosem adják fel. Henry Ford 25 000 dollárt ajánlott fel annak. vagy olyat. nem pedig arra. csa­ ládod vagy bármely szervezet jövőjére. Ne panaszkodj senki­ nek a fizetésedre vagy a munkádra. 82 Június 22. hogy a siker általában azokhoz pártol. ezzel kiemelkedsz a tömegből. ha állhatatosan kitartasz cé­ lod mellett. és túl nagy az áldozat. de ha következetesen és szí­ vósan alkalmazod az idő által igazolt elveket. Minden kudarcából tanult. és az akadályok inkább erősítik elszántságukat a sikerre. Összehívta az embereit. még a legjobb barátodnak sem! Szavaid előbb-utóbb valahogy eljutnak a főnöködhöz. vé­ gül képes lesz megbirkózni az útjába kerülő akadályokkal. aki megmutatja neki. nem várhatja. partra szállították a fel­ szerelést. Mindenki feladhatja. Bizonyossággal állítható. hogy feladja. Nem mindenki fedezheti fel az izzólámpát. mert ördögien nehéz helytállni. vagy itt pusztulunk. hogy sikeres lesz. és aki elszánt. hogy ha követésre érdemes a célod. és miután partra szálltak a csapatai. a baráti együttműködés szellemében. gon­ dolkozz el azon. miért kell megemelni a béredet. hogy amikor a New England Patriotsban és a Los Angeles Raidersben játszott. Ha idődet és energiádat arra fordítod. hogyan keress többet. Nem érhetsz mindig elsőként célba. Ilyenkor emlékezz a piciny bélyegre. az élelmet. Henry Ford nélkül a mai Amerika nem lenne az az ország. Azt mondják. aki mindig segítőkész. amíg nem végeztél vele. ha olyan helyzetbe kerülsz. alig volt nap. annak sarkában. biztosítja. az emelés nem fog elmaradni. Óriási befolyással lehetsz vállalatod. hogy cáfol­ hatatlan érveket gyűjts. és nem adta fel. Aki ala­ csony célokat tűz ki. A felemelkedés útja mindig rögös és nehéz. Brian Holloway felidézi. Áthajózott a szige­ tekre. amíg sikerült megalkotnia az első jól működő elektromos izzólám­ pát. akik állhatatosan és elszántan követik céljukat. azok mindig győznek. de ha versenyben maradsz. de egy szívós ver­ senyző'kitart. hogy életében magasra emelked­ jék. el fogod érni. ha rögössé válik az út. Tudta. lehetővé tette számára egy olyan gépkocsi kibocsátását. mindig van esély a győze­ lemre. Június 20." Ezzel az egyetlen pa­ ranccsal biztosította a hadjárat sikerét.

amely így szól: „Ha gondoskodsz a kis dolgokról. hogy behatolja­ nak az emberek hétköznapjaiba. Ez maga után vonta a modern úthálózat megteremté­ sét. Mint ahogy egy vál­ lalkozás igényli az új technológiákhoz. és ezzel megszületett a mai „mozgó" társadalom. és vedd szemügyre a helyzetet! Ezután készíts cse­ lekvési tervet. havonta) ezek el­ végzésére! Készítsd fel magad lelkileg a teendőkre. számíthat az elő­ rejutásra. mint egy menedzser vagy egy tulajdo­ nos. hogyan lehet elérni egy gyors előléptetést! Ha azon töröd a fejed. Te magad ismered a legjobban. mint te. és én megmuta­ tom. Aki kigondolja. az egész világ összeesküdött ellened és semmi sem sikerül. mert egy helyben maradni — lehetetlenség. minden a kisujjadban van. fejleszd magad. melyek napjaink gépkocsiiparát jellemzik. Minden iparágban állandó fejlesztésekre van szükség. és láss munkának! Június 27. Ne hanyagold el az apró részleteket! Ne feledd. külö­ níts el egy meghatározott időt (naponta. hiszen túlságosan is értékes dolgozó ahhoz. ahogy a gyárak a vevők igé­ nyeire összpontosítanak. hogy annak perspektívá­ ja. Ha gondjaid vannak a részletekkel — a papírmunkával. Ám az életet vagy egészséget fenyegető közvetlen veszélyt ki­ véve kevés helyzet van." Ez csak egy másik megfogalmazása annak. hetente. melynek jó esélye van a sikerre. hogy az embert felakasztják — vagyis a közeli halál lehetősége 84 —. Minden munka többet tesz érted. állj meg egy percre. Magad is ta­ pasztalhatod. hogy tevékenységed további részeit vedd szemügyre. mint hin­ néd. hogy gyorsan és hatékonyan fogsz velük végezni. hogyan lehet egyetlen tízcentest megtaka­ rítani egy technológiai művelet módosításával. ugyanígy változnod kell neked is. Mutasd meg nekem.megvehettek. melyek érdekessé és izgalmassá teszik az életed! így sokkal élveze85 . A kétségbeesés gyakran megmutatja. a világminden­ ség és minden létező — parányi atomokból áll. Minden valamire való menedzser tudja. Érdemes levonnunk a tanulságokat abból. Június 28. Ha nem tanulsz. hogy a tömeggyártás körülményei között néhány pennys megtakarítás egy műveleten végeredményként sok ezer dollárt jelenthet. Az a megszállottság. az új versenytársakhoz való alkalmazkodást és egy sor egyéb változtatást. ami azonnali cselekvést igényel. hogyan lehet a vállalatnak sok ezer dollárt megtakarítani. amikor súlyos nehézségekkel szembesülsz. milyen újítások és megtakarítá­ sok lehetségesek a munkádban. Ösztönözd magad. Ami­ kor már úgy tűnik. ha a tapasztalatszerzés forrásaként kezeled. a költségelszámolásokkal és más idegesítő apróságokkal —. hihetetlen mértékben fókuszálja a gondolkozást. Samuel Johnson egyszer megjegyezte. hogy tanulj valami újat. ami most a gépkocsi­ iparban történik. A piacon azok szer­ zik meg a vezetést. Rájössz arra is. hogy ne lép­ tessék elő. Ha úgy tű­ nik. vagy segíts máso­ kat az időigényes feladatok elvégzésében. mint amennyit te teszel érte. Sok sikeres ember ismert fel kudarcokban és nehézségekben olyan lehetőségeket. és azt fogod ta­ pasztalni. amiket előnyösebb feltételek mellett észre sem vett volna. hogyan lehet pénzt megtakarítani a céged számára. aztán igyekezz valamit jobban csinálni! Egy dinamikus szervezetben lehetetlen minden feladatot mesterien végezni. hiszen senki sem ismeri olyan jól. akik minden vonatkozásban túlszárnyalják ver­ senytársaikat. Van egy régi bölcsesség. hirtelen megváltoznak a dolgok. és a minőség a globá­ lis gazdaság első számú követelményévé vált. Kezeld ezeket a változásokat elkerülhetetlen tényekként. Június 26. úgy gondolkozol. és végül visszafej­ lődsz. lehetővé teszi számukra. stagnálni fogsz. ez később problémá­ kat okozhat. és nem jutsz előbbre a munkádban. Minden munka számtalan lehetőséget rejt a személyes fejlődés­ re. hogy minden feladat apró rész­ letekből áll. a nagy dolgok gondoskodni fognak magukról. hogy önmagaddal versenyezve állandó­ an jobbíts a módszereiden! Egy-egy feladat kapcsán keresd. Június 25. hogyan lehet gyorsabban elvégezni! A felszabadult időt használd arra. és ha bármelyiket elhanyagolod. Lerakta a tel­ jes körű minőségbiztosítási rendszer és a rendszeres modernizációs programok alapjait. Keresd naponta a lehetőséget. ha helyt akarsz állni az életben. De semmi sem tart örökké. hogy az agy akkor képes a legnagyobb tejesítményekre. hogy ezek a munkák nem is annyira kellemetlenek. hogy valójában többre vagy képes.

?" sokkal ha­ tásosabbak. Ezeket senki sem veheti el tőled. és ezek ismét segíteni fogják őket a fel­ emelkedésben. ha kérsz. hogy kövessék a példádat — húznod kell őket magad után. A vezetés lényeges eleme. Senki sem képes eredményesen utasítani. . A hadseregben végtelen órákat töltenek azzal. A képesség többet jelent a pénznél. mindig a parancsnokuk vezeti őket csatába. és emlékezz rájuk. hogy hétköznapi emberek akkor képe­ sek nem hétköznapi teljesítményekre. akiknek javadalmazását nem te állapítod meg. A jó vezetők példát mutatnak arra. Ha pedig olyanok segítségére van szükséged. azt látod. sem pedig ellopni. ha ő maga vonakodik utasításokat elfogadni és végrehajtani. hogy Július 86 87 . ?" vagy „lenne szíves . Ezek a tevékeny­ ségek mind azt igénylik. Az üzleti világban. . mint az utasításra. Július 2. Képes leszel rá. . Június 30. hogy ha a múltban sikeres tudtál lenni. Hacsak nem a hadsereg tisztje vagy. mint amennyit te teszel érte. és megtanulják fegyelmezetten követni az utasításokat. hogy nem hajlandók társulni a negatív gondolkozókkal. . A negatív elmék képtelenek kigondolni új lehetőségeket. hogy feldolgozva magukat a csúcsra. Pályafutásuk során többször is előfordul velük. hogy csat­ lakozzanak a te célodhoz. „megkérhetem önt a r r a . Csupán tudásodat és képességeidet birtokolod kizá­ rólagos joggal. mielőtt megbíznák őket mások irányításával. de tudják. hogy a katonákkal begyakoroltassák a parancsok szó nélküli teljesítését. Enélkül nem katona a katona. Ha magad nem vagy kész együttműködni másokkal egy közös cél érdekében.tesebbnek fogod találni a munkádat. Ha szavaiddal és tetteiddel bizonyítod. hogy képes vagy rá! A csapatmunka ereje Július 1. megoldani nehéz problé­ mákat vagy létrehozni csodálatos műalkotásokat. Noha a katonákat arra nevelik. ha hiszel abban. megnyílik számodra a lehetőségek birodalma. milyen magatartást várnak el másoktól. mint „megtenné. ritkán fordul elő. hogy feltétel nélkül telje­ sítsék a parancsokat. ami­ kor a dolgok nehezebben mennek! Erősítsen az a tudat. A lehetőségek természetéből fakad. Június 29. hogy . hogy higgy magadban és a képességeid­ ben! Ha a kihívásokhoz Pozitív Lelki Beállítottsággal közelítesz. felfedezni új termékeket. hogy meg tudj másokat győzni az ügyednek. ?". Ha egy szervezet vezetője vagy. hogy a képességeiknek köszönhetően jutottak fel. A hétköznapi életben azonban a dolgok nem így működnek. melyek mások figyel­ mét elkerülték. Az olyan bevezető szavak. hogy a magasból a mélybe zuhannak. Nem lökdöshetsz másokat. a politikában. mint ha parancsolsz. mint a direkt utasítás. ha az utasításokat kérésekként fogalmazod meg. ez így lesz a jövőben is. . Az eredményes vezetők ismerik az együttműködés erejét. Örülj az eredményeidnek. ha kérik őket. és jogod van utasítani is. Ha tanulmányozod a kiemelkedően sikeres emberek életét. jobb eredményekre jutsz. végleg ott maradnak. nem leszel képes meggyőzni őket. jobb eredményekre jutsz. és nem paran­ csolnak nekik. és azt fogod látni. sokkal készségesebbek lesznek a kérésre. mert nem lehet sem elvesz­ teni. . hogy az töb­ bet tesz érted. a civil szerveződések­ ben a vezetők megtanulták. mindig fel fogsz ismerni olyan lehetőségeket. Ha elméd ajtaját bezárod a negatív gondolatok előtt.

mit mulasztanak el. embereid követni fognak. A barátságos együttműködés nagyobb eredményeket hoz a pia­ con. hogy megszabadulj azoktól a dolgoktól. Beszélj főnöködnek arról. vad. Egy diktátor időlegesen együttműködésre kényszeríthet másokat. hogy ne támaszkodna mások segítségére. Az emberek nem hajlandók tartósan elviselni az igazságtalan bá­ násmódot. és meg fogod látni. bánj másokkal emberségesen. hogy sikeres maradjon. ha a beosz­ tottjaitól is ezt várja. és nem vesznek tőled. Ha úgy bánsz másokkal. olyan valaki. nem pedig arra. mit nem szeretsz. ahogy szeretnéd. sem azt. Ha versenytársaiddal szemben olyan udvariasan és tisztessége­ sen viselkedsz. aminek eredményeként sikerült jelentősen csökkenteni a főnök és beosztott viszonyában ta­ pasztalható hagyományos ellentétet. Ha figyelmedet arra irányítod. és csodákra lesznek képesek. hogy vé­ gezhessék munkájukat. mi­ lyen készségesen segít. Július 4. mint tegnap! 89 . meg fosz lepődni. hagyd őket. Támassz magas követelményeket önmagaddal és munkatársa­ iddal szemben. Az önkéntes együttműködés hatalmas erőforrása. Ugyanez igaz a hatékonyságra is. a kikényszerített együttműködés viszont legtöbbször kudarccal végződik. Adj nagylelkűen. akár egy épp most belépett dolgozó. sokat segíthetsz a vállalatodnak. ha nem ve­ szel részt a belső villongásokban. A baráti együttműködés megszerzésének legjobb módja. Július 6. amelyet magad is elvársz. a legtöbben ezt hasonló magatartással fogják meghálálni. sőt évekre lenne szükség. ezzel mindenki csak nyer. miket szeretsz. önmagát rombolja szét. és le­ hetőségeid szerint segíted őket előre jutni a pályájukon. a legtöbben pozitívan re88 agáinak. melyek kiaknázásához egyébként is hóna­ pokra. ha megkapják azt a tiszteletet. ahogy biztosíthatjuk mások tartós együtt­ működését és elkötelezettségét. A legtöbb nagy szervezetben sok idő és energia megy veszendő­ be a szervezeten belüli rivalizálás során. Még ennél is rosszabb. Az együttműködésnek a vezetőnél kell kezdődnie. hogy bátoríts másokat. hogy jobban szolgálják a vevők és az ügyfe­ lek érdekeit. ami kijár nekik. mi­ lyen gyorsan jutsz előre! Hamarosan olyan helyzetben leszel. ez lojalitást és együttműködési készséget ébreszt ez emberek­ ben. hogy neked kell tanítanod beosztottjaidat a régi munkádra. Az egymással versenyző menedzserek értékes energiákat pocsékolnak el. termelékenyebb és nagyobb nyereséget biztosító ipar lesz. A másokkal való rivalizálás he­ lyett versenyezz önmagaddal! Azt mérd. mit szeretsz a cégednél. hogy hasonló kész­ séget mutatunk. Ha vállalatod vagy szervezeted alapja az emberekkel való korrekt és tisztességes bánásmód. melyeket inkább arra kellene bevetniük. Mások baráti együttműködése nélkül senki sem érhet el sikert. hogy bánjanak ve­ led. Viszont az olyan ipar és piac. szólj elismerően a riválisokról. aztán fokozatosan helyezd át a hangsúlyt saját termékeidre és szol­ gáltatásaidra! Ismerd el mások előnyös vonásait! Ha túl sokat pa­ naszkodsz a versenyre. tartós eredményekre számíthatsz. egyetlen szakmában vagy foglalkozásban sem lehet kiemelkedő sikert elérni valakinek úgy. a potenciális üzletfelek azon kezdenek tű­ nődni. és mások részéről is ugyanezt fogod tapasztalni! Július 7. mindenen átgázoló versenytársakból áll. vállalkozásokat. Július 5. Annak legjobb módja. Végre kezdjük belátni. Napjaink független társadalmában egyetlen üzletágban. mint a barátságtalan viselkedés. Ha azt kérdezik tőled. Akár vezető vagy. de az ilyen hatalom sosem tartós. hogy ha az ügyfelek és a vevők j o b b kiszolgálására koncentrálunk. mi a véleményed a versenytár­ sak termékeiről és szolgáltatásairól.jellemes vagy. Ha szokásoddá teszed. amiket nem szeretsz! Az utóbbi években sok minden történt. hogy ez a befelé forduló negatív magatartás megfosztja a vállalatot attól. társadalmakat létrehozni. hogy időben felismerjen kedvező lehetőségeket. Ez minden idők legsikeresebb és legmegbízhatóbban működő vezetési elve. Az emberek csak akkor hajlandók önként alkotni. Az eredmény egy stabilabb. Július 3. képes vagy-e ma jobban végezni a munkádat. amely erkölcstelen. az Aranyszabály alkalmazása. aki a szervezet érdekében dolgozik. amíg nem hason­ lítják össze termékedet vagy szolgáltatásodat a konkurencia termé­ keivel vagy szolgáltatásaival. sikeres szervezeteket.

akiket nem szeretünk. hogy idegesítő helyzetek tartósan el­ térítsenek célodtól. nem vesztegeti energiáit arra. A barátok egymást nevelik. Erre azonban csak akkor van lehetősége. hogy kész vagy adni. aki nem hajlandó másoktól utasítást elfogadni.Július 8. és lelkesen dolgozol a megvalósításukon. Ha olyan dolgozó vagy. Ha így jársz el. Csak te felelsz azért. Egy csoport. A baráti együttműködés mindig eredményt hoz. hogy presz­ tízskérdéseken marakodjon. hogy ellenálljanak ennek a csábításnak. amit az a vágy kísér. hogy figyelmes vagy embertársaiddal. nem pedig az. hogy nehézségeket okozzunk azoknak. nem alkalmas arra. lehetnek a csapat tagjai közötti viták. hogy mit tehetnének érted. vagy a külső feltételek megváltozása. meg kell ér­ te dolgoznod. Az együttműködés. Bármin dolgozunk. meg fogsz rekedni a legalsó szinten. akkor megosztva egymással ismere­ teiket és tapasztalataikat. aki felelőtlen és állandóan vitatkozik. Ha olyan vagy. a sikeres társadalmak alapját képező elv szerint jársz el. Tudják. hogy mit akarsz elérni az életben. ha az együtt­ működésben a barátság és a becsületesség szelleme uralkodik. Ha másokkal a baráti együttműködés szellemében dolgozol. amilyenné formálod őket. hogy mindnyá­ jan profitálnak a megoldásból. Az elfoglalt. a vezető képes kiválasztani a legjobb megoldást. igyekeznek minél hamarabb megtalálni azt. légy barát. hogy ha céljaikra összpontosítanak. Aki az utasításokat nem hajlandó készségesen teljesíteni. hogy le­ győzze a nehézségeket. sosem leszel képes arra. és amelynek tagjai bíznak egymásban. Ha barátjuk akarsz lenni. mert az ilyen csapatmunka megteremti a Pozitív Lelki Beállítottságot. hogy mint emberek érdekelnek. Ha magas célokat tűzöl ki. ha szükséged van va­ lamire. Mély bölcsesség van a régi mondásban: „Ha barátokat akarsz. anélkül hogy ezért ellenszolgáltatást várnál. amely bízik vezetőjében. hogy nincs időd a csipcsup idegeskedésekre. Nem könnyű min­ dig barátságosnak. Ezek le­ hetnek technikai problémák. hogy eredmé­ nyesen formáld kapcsolataidat a beosztottjaiddal. aki garan- 90 91 . senki sem sértheti meg az érzéseidet saját közremű­ ködésed és engedélyed nélkül! Senki sem válthat ki benned ilyen vagy olyan érzelmeket. Elemezve a javaslatokat. szíveden viseled a sorsukat. hogy csa­ patod rendelkezik azokkal a lelki és szellemi tartalékokkal. miköz­ ben segítenek másokat. Július 10. Július 11. Ha példát mutatsz a kezdemé­ nyezésre és a nyitott kommunikációra. előbb-utóbb célba érnek. annak bizonyítéka. A baráti együttműködés sosem lehet ártalmas. Ne feledd. hamar rá fogsz jönni. Időnként mindnyá­ jan érzünk egy kis féltékenységet vagy irigységet. hogy utasításokat adjon." A barátság azt jelenti. Ha nem tanulod meg. együttműködőnek lenni. Éreztesd velük. mindig találkozunk akadályokkal. Július 13. hogy milyen érzé­ sek és érzelmek ébrednek benned. hamarosan barátok nélkül maradsz. és mindig tapintatos ve­ lük. képes leszel szert tenni igaz barátokra. Július 9. hogyan formáld kapcsolataidat a főnökeiddel. A valóban sikeres emberek megtanulták. de ha igyekszel ezt ten­ ni. melyek a harmónia és az együttműködés szellemében születnek. különösen a szervezet magasabb szintjén lé­ vőkkel való kapcsolataidat. Ha tudod. hogy megéri a fáradságot. ha nem adsz neki erre lehetőséget. nem fogod hagyni. Épp ellenkező­ leg! A legtartalmasabb emberi kapcsolatok azok. tapasztalni fogod. Ha azt akarod. Július 12. A barátaid olyanok lesznek. amelyek elvonják figyelmedet a célodtól. bármilyen formában is nyilatkozzék meg. Ha olyan valaki vagy. és eredménye­ sen alakítani másokkal. Ha az emberek tudják. ami számára nincs legyőzhetetlen akadály. Ha csak akkor látogatod meg a barátaidat. hogy valamikor embereket irányít­ hass. a barátaid is ilyenek lesznek. először meg kell tanulnod irányítani önmagad. látni fogod. sikeres emberek nem kutatnak új barátok után. aki nem sajnálja az idejét másoktól.

Ám nem egymás hibáira. de bármilyen pozíciót foglalj is el az életben. mindig emlékezz azokra a hű barátokra. Egy igaz barát kimondhatatlanul értékes társ. hogy nem marad időd a barátaidra. amilyet magadnak szeretnél. gratulálj nekik az eredményeikhez! Ám mindennél fontosabb. és semmilyen körül­ mények között sem hagyd őket cserben! Ha cserbenhagysz egy barátot. légy barát! Semmi sem tehet téged annyira vonzóvá mások számára. ha azt akarjuk. kétke­ déssel. tele gyarlóságokkal. mint amennyit mások várnának tőlünk. ha a segítségedre van szükségük. akik hozzád hasonlóak. vigyázz. legmélyebb titkainkat. vagy mindig csak kérsz. amit szeretnénk. ha te is barátként vi­ selkedsz. de kerüld a „konstruk­ tív bírálatot" és az ördög ügyvédjének szerepét. gyengeségekkel. és hibáikkal együtt elfogadják egymást. olyan barátokat fogsz magad köré vonzani. mert tehetsz értük valamit. A barátok ismerik egymás hibáit. ha barátokat akarsz. néhány bátorító szó többet ér. mint a pénz. ha valamiben sikertelenek. aki rászolgál a barátok tiszteletére. akik azért szeretnek. mert ragaszkodásunkat újból és újból bizonyítanunk kell szavakkal és tettekkel. amit tennünk kell. amikor választanunk kell. Július 17. Nem akarjuk. A barátaid nem szeretik. Ha cserbenhagysz egy barátot. és vizsgáld meg. Időnként értékeld magatartásod. Elfoglalnak bennünket a napi gond­ jaink. légy gazdag. Ha a barátaid elcsüggednek. Ne fukarkodj. hogy önmagad hagyod cserben. aki vagy. Ha valakivel meg­ osztjuk reményeinket. amikor lent voltál! Az ember emlékezete rövid. ezzel nemcsak aláásod a kapcsolatot. mint amennyit cserébe vársz. olyan. aki segített. és könnyen megszakad a kapcsolatunk egyegy baráttal. amikor szükséged volt rá. aki segített. és továbbra is tisztel. tehetünk értük valamit. rengeteg ismerősöd lesz. mégis tisztel. hogy barátok nélkül maradj. Emberek vagyunk. hogy segíts neki! 92 Július 16. A barátság fenntartása erőfeszítést igényel. találj egy más módot. amelyből egyformán nyer mindkét fél. amilyen vagy. de so­ sem adsz? Szakítasz időt arra. hogy fennmaradjon. Mindnyájan vágyunk arra. hogy becsüljenek minket azokért a tulajdonságainkért. hogy olyan barát légy. akik bátorítanak. mint ahogy te sem szereted. jó úton vagy. légy figyelmes hallgató. Ahhoz. A barátságot ápolni kell. Ha gaz­ dag vagy. és na­ gyon is tudatában vagyunk hiányosságainknak. A barátságot azzal érdemeled ki. akik csak azért vonzódnak hozzád. melyek egyedülállóvá tesznek sok millió em­ bertársunk között. amit egy jó barát kér. Július 14. Az igaz barátok tudomásul veszik. ami a természetre: hasonló oldódik a ha­ sonlóban. amikor szükséged volt rájuk. Ha felnéznek rád. Légy nagyon körültekintő barátaid megválasztásában! Po­ zitív személyek barátságát keresd. ha a hibáikról beszélsz. saját érdekeink. Július 18. mint egy hosszú prédikáció. mert azt gondolják. ha kérnek. és légy mél­ tó barátaid bizalmára! Örülj velük együtt az eredményeiknek. de nem beszélnek róla. nehogy az a barátod legyen. az ilyen társat nagyon meg kell becsülnünk! Gyakori eset. Ha „ismerősöket" akarsz. hogy kimutasd. Ha ilyen dön­ téssel szembesülsz. de rombolod saját ön­ becsülésedet is. hogy képes légy a legtöbbet kihozni magadból! Július 15. Legtöbben többet várunk magunktól. 93 . hasonló vonzza a hasonlót. Erre nem mentség. hogy kapcsolatban maradj barátaid­ dal? Ha annyira elmerülsz saját dolgaidban. Ha valakit cserben kell hagynod. hanem ismerősök. ha arról van szó. nem barátok. akit barátodként szeretnél tudni? Készséggel nyújtasz többet. mu­ tass együttérzést. A barát olyan valaki. álmainkat. hogy mindig számíthassanak rád. mennyire becsülöd barátaidat! Emlékezz életük fontos dátumaira. Ám az olyan emberek.táltnak veszi a barátait. aki mindent tud rólad. Ha semmiképpen sem teheted meg. ha bírálnak. amilyen tiszteletet elvársz tőlük. hogy a barátaink is emlékeztessenek rájuk. ez egyben azt jelenti. hogy egyikük sem tökéletes. Egy igaz ba­ rátság kölcsönös. hogy önmagad maradj és fejlődj. csak akkor lesznek igaz barátaid. hogy esetleg ép­ pen nem látszol ki a terhek alól. milyen barát vagy! Olyan. akik melletted álltak. Vannak idők. hogy emberek csak azért akarnak együtt lenni velünk — a barátaink lenni —. nem ad és nem is vár cserébe tőlük sokat. hogy azt tesszük. A barátságra ugyanaz igaz. vagy azt. hanem egymás pozitív tulajdonságaira összpontosítanak. hogy olyan vagy. Csak akkor adj tanácsot. még inkább igyekezned kell olyan tisztelettel bánni velük.

Ha valakit vezetőként megkérsz valamire. Ha ösztönözni akarod munkatársaidat. Megtanulták. Ha vezető vagy. nem pedig a kiemelkedő egyéni képességekre. amit mások vonakodnak megtenni. ha megmondod neki. Gondoskodni kell arról. a harmónia elérése és fenntartása erőfeszítést igé­ nyel. szakmairól —. ezek mindig hátrányosan hatnak az érintettekre. A sikeresekre az a jellemző. és együtt meg kell ünnepelni a győzelmeiket. hogy vegyenek részt a célok kitű­ zésében. mindkettőtöknek jó.Július 19. ha másokkal együtt dolgozol. hogy többet tudsz elérni. hogy együtt kell működniük. hogy a hanghordozásod gyakran job­ ban tükrözi gondolataidat. amelynek tagjai felismerik. hogy bizonyos határok között a maga módján végezze el a feladatot. nekünk embe­ reknek mégis állandóan küzdenünk kell. hogy ugyanezt elérjük a kapcsolatainkban. milyen nem verbális üzeneteket küldesz. ezzel az egész csapat nyer. mintha az emberek termé­ szetellenesnek találnák. nem pedig az ellenféllel. A világmindenségben mindenütt harmónia uralkodik. terméketlen tevékenységekre. ha a csapat tagjai egymással verse­ nyeznek. kevés elfogadha95 . de a veszteség még nagyobb az emberi oldalt ille­ tően. mint „a tagok együttes erőfeszítése egy közös cél elérésére". Szándékodban erősítsen az a tudat. A tagok aktív támogatása nélkül egyetlen csapat sem érhet el tartós sikert. Ha egy kapcsolat állandó súrlódással jár. Tudják azt is. Ha egy veszekedős kapcsolat résztvevője vagy. hogy értsék a csapat küldetését. ahogyan csinálhatja. Mindnyájunkra hatással vannak az élettapasztalataink és a nevel­ tetésünk. olyan emberi energi­ ák folynak el feszültségteremtő. Július 20. A világmindenséget rend és harmónia jellemzi. és nyer minden tagja. a félelmedet vagy a kétségbeesésedet. Ha a tagok mindegyike minden alkalommal legjobb önmagát nyújtja. hogyan dol­ gozzanak együtt az egész csoport érdekében. Egy gép súrlódása pénzbe kerül. és megten­ ni azt. mikor és hol. Július 21. és a hosszabb távon előnyös megoldást választja. a másik nem a bölcs szavakra fog emlé­ kezni. kivéve az emberi kapcsolatokat. hogy megtanultak az árral szemben úszni. nyer a csapat. és mi a legjobb módja. és ügyel­ nek. Az utasítás és az ösztönzés helyes egyensúlyának megteremtésé­ hez bátorítani kell a dolgozókat. Egy kapcsolat megromlásának gyakran súlyos anyagi következ­ ményei vannak. az emberi kapcsolatokon belüli súrlódás pedig hátrányosan hat a szellemre és a bankszámlára is. és saját szerepüket ennek teljesítésében. hogy senki sem le­ het sztár minden meccsen. Július 22. Időről időre értékelni kell a ta­ gok munkáját. Ilyen esetekben a jó menedzser a konkrét helyzetnél távolabbra tekint. csapatod minden tagját fontosnak tartod. mint a szavaid! Konfliktus esetén egy javaslat vagy egy kompromisszum meg94 mentheti a veszélyeztetett munkakapcsolatot. és a másik megértse őket. mit kell tennie. Az elcsüggedt beosz­ tottat időről időre bátorítani kell. mások figyelni fog­ ják. A meghatározás kulcsszavai az együttes erőfe­ szítés. Úgy tűnik. személyesről. és azt akarod. Július 23. A megfelelő utasítás ugyanis nem járhat együtt azzal. A vesztés legbiztosabb receptje. meg kell tanulnod kézben tartani magad. A jó menedzserek tudják ezt. meg kell tanul­ nod uralkodni az érzelmeiden. A csapatmunka nem más. hogy a kérésként megfogalmazott utasításaik legyenek világo­ sak. A kapott utasításokat ismereteink és tapasztalataink. Ám ha hangod elárulja a dühödet. tömörek. Segíteni kell nekik. Bármi legyen is az oka a személyek közötti súrlódásoknak. hogy kidolgozzák saját cselekvési ter­ vüket. Ne feledkezz meg arról. Ha fel akarsz emelkedni egy szervezet csúcsára. hogy ha az egyik tag sikeres. miért. hogy egy na­ gyon szűk mezsgyén kell mozogniuk. Legyen szó bármilyen kapcsolatról — üzletiről. Egy jó csapat elsősorban az erőfeszítések harmonikus koordiná­ lására épít. Ez igaz fordítva is. to­ vábbá szervezetünk kultúrájának és egy sor más tényezőnek a köze­ gébe helyezve értelmezzük. A futballisták gyorsan megtanulják. nem pedig ellenük. Az olyan csapat a nyerő. hogy tudják. me­ lyeket pozitív célok érdekében lehetett volna mozgósítani. hogy a dolgozót megfosztják a lehetőségtől.

ami lehetővé teszi. az emberek szívesen lesznek veled. hogy érted. ha nem teszel semmit. mintha teszel valamit. hogy a veszekedéshez legalább két ember kell. Noha a bizalom minden sikeres kapcsolat legfontosabb pillére. vagy érzel­ meid felett elveszítsd az uralmadat! Július 27. hogy a horgára olyan csalit te­ gyen. 97 . hogy meg kellene alkudnod az elvekben. ami kielégít minden érintett felet? Mivel járultál hozzá a 96 problémához? Ha a megoldásra összpontosítasz. Július 28. hogy a kellemetlen helyzetet egy kisebb félreértés váltotta ki. valójában igen törékeny valami. Ha tár­ gyilagosan értékeled a kellemetlen helyzetet. ha emlékezel arra. Mód van arra. amit te váltottál ki. mu­ tasd ki. és keresel egy megoldást. Vagy rendezed a dolgot. Július 26. két kérdést teszünk fel magunknak. Ne feledd. Senki sem mérgesíthet fel. Segíthet. amely hónapokon. szükség van a kapcsolatra. ha többet hallgatsz. lehet. Ez egyáltalán nem jelenti. hogy fontos kapcsolataidban kapkodva cselekedj. és élvezni fogod a bizalmukat és a lojalitásukat. hogy nem veszekszel velük. talán eljött az ideje. mi jő a másiknak. Vizsgáld meg a problémát az ő szem­ szögéből ! Mi a konfliktus forrása? Hogyan lehetne olyan megoldást találni. milyen tapasztalatokat szerez­ tünk korábbi partnereinkkel. ahogy a résztvevők elkötelezett­ sége egymás iránt egyre sokoldalúbban nyilatkozik meg. és annak mértékében erősödik. komoly lelki és idegi feszültségnek teszed ki magad. ehelyett próbálj feltenni nekik nem fe­ nyegető" kérdéseket! Például: "Miért érzel így? Mivel dühítettelek fel? Miben segíthetnék?" Kiderülhet. és célod elérésére más utat válassz. hogy senki sem veszekedhet veled. hogy megtegye ve­ led. hogy felbontsd a partnerséget. akik először nem értenek veled egyet. tisztelni fognak. Ha ilyen nincs. hogy segítse őszinte barátságok születését. hogy olyanokkal is együtt dolgozz közös célon. a pozitív magatartások sokat segíthetnek a megoldásukban. vagy egy helyzetre. Egy kapcsolat. aki mindent megtesz. hogy bűnbakot keress. Szorosabb kapcsolatot létesítve valakivel. Az eredményes emberi kapcsolatok alapja a kölcsönös bizalom. Még ha komolyak is a problémák. Ha megtanulsz uralkodni az érzelmeiden és a hiúságodon. A másik iránti bizalom gyakran csak fokozatosan alakul ki. vagy kilépsz a kapcso­ latból. akik sikeresek akarnak lenni az emberi kapcsolataikban.tó alternatíva van. Ezek a következők: Megbízhatok benne? Valóban fon­ tos vagyok számára? Attól függően. meg­ tanulsz figyelemmel lenni mások vágyaira és igényeire. amikor jobb. hogy viselkedjenek ve­ led. ha nem engeded. Egy jó horgász mindent megtesz. Ha másokkal n e m tudsz megállapodásra jutni. mi jó neked. Ha valaki dühös rád. hogy ez az egyetlen eset. mint ahogy szeretnéd. Ha vitatkozol másokkal — még ha a vitában győzöl is —. Ha van olyan barátod. mint arra. Ne engedj a csábítás­ nak. mint amennyit beszélsz. igazán szerencsésnek mondhatod magad. ha félreteszed a büszkeségedet. ugyanakkor keresd a közös alapot. Ugyanígy egy kapcsolatban bölcsebb. visszavonhatatlan sérülést szenvedhet néhány meggondolatlan szó vagy tett miatt. sőt éveken át szilárd maradt. nem pedig arra. sosem lesznek híján a barátoknak. Július 24. ami gyorsan tisztázható. ha többet gondolsz arra. Csak te tudhatod. Július 25. Ennek nagyon is gyakorlati okai vannak. mit érez. amit szeret a hal. ha gondolataid olyan negatív érzelmek hatása alá kerülnek. és azt találod. ami kölcsönösen elfogadható. hogy hű ma­ radj a meggyőződésedhez. mint amilyen a düh és a gyűlölet. Ne vitatkozz másokkal. melyik a jobb megoldás számodra. jobb. ha egyetértesz vele. annyit azért megtehetsz. Akik értenek ahhoz. legtöbbször a másik is hasonló magatartással válaszol. Lehetetlen fenntartanod a Pozitív Lelki Beállítottságodat. és sok barátod lesz. esetleg nem lesz könnyű gyorsan vála­ szolnunk. Ez nem rossz tipp azok számára sem. Egy beszélgetés során jobb. Ha igyekszel úgy vi­ selkedni másokkal. vonzani fo­ god az embereket. Ha vitába keveredsz valakivel. hogyan teremtsék meg a kölcsönös bizalom légkörét. a veszekedéshez legalább két ember kell! A vita hevében nehéz arra emlékezned.

ha sikert akarsz. hogy olyan társakat válassz. ne engedj egyolda­ lúan egyik kívánságának sem! Keress olyan kompromisszumokat. Tele vagyunk érzések­ kel. hogy lényegesen nagyobb eredményeket ér­ jenek el. Az ilyen magatartás aztán nem igazán segíti az ellentétek feloldását. hogy lényegesen többet érjetek el. szükséged van mások segítségére. mint az elkülönült erőfeszítések egyszerű összege. családunk és felfokozott életritmusunk miatt kevés időnk marad önmagunkra. akikkel kiegészítitek egymást. hogy emberek tökéletes összhangban tevékenykednek egy közös cél megvalósításáért. 99 . Kevesen képesek arra. ha nincs kivel megosztanod? Három dolog közül választhatsz: együttműködsz másokkal. Tudnod kell azonban. Karrierünk. az erőfeszítések nem egyszerűen össze­ adódnak. hogy minél gyor­ sabban távol kerüljön a kellemetlen helyzettől. azt fogod tapasztalni. Pedig tudjuk. Ügyelj azonban arra.Napjaink gyorsan változó. A legfontosabb azon­ ban az. igyekezz azt békebíróként tenni! Meglátod. Ha beleártod magad mások dolgaiba. kevés versenytársad lesz. Néha már egy elfogulatlan személy közreműködése is elég. ha őszintén próbálsz segíteni. Légy körülte­ kintő Mesterelme-partnereid megválasztásában! Olyanokkal lépj szövetségre. Akár a karrieredről. hogy az élet legnagyobb ajándéka az önzetlenül felajánlott és örömmel fogadott barátság. akár életedről van szó. melyek természetét gyakran magunk sem értjük. ha két vagy több ember tökéle­ tes összhangban koordinálja gondolatait és tetteit egy cél elérése érdekében. Az emberi lélek igen bonyolult szerkezet. Mégis. hogy egyedül járják végig az utat. Július 30. amik le­ hetővé teszik. 98 Július 31. figyelmen kí­ vül hagyod őket. ellenük dolgozol. hogy megoldódjék egy vitás helyzet. Különben is mi értelme van a sikernek. Ha személyes céljaid egy­ beesnek mások céljaival. Konfliktust látva. akik képesek harmonikusan együttműködni másokkal. Minden tartós siker harmonikus emberi kapcsolatokon nyug­ szik. Ha belekeveredünk egy vitába. legtöbbünk hajlamos arra. hogy szándékodban kevesen támogatnak. hanem olyan szinergikus hatást eredményeznek. de még kevesebb a barátainkra. hogy ha békél­ tetőként hidat akarsz teremteni a vitázók között. A Mesterelme szövetség azt jelenti. érzelmekkel. melyek kielégítik mindkét felet. nyugtalan. és hasonló szintű célokat tűztetek ki. sőt gyakran elmélyíti azokat. hogy az életben azoknak van része kiemelkedő sikerekben. Ezek lehetővé te­ szik a tagok számára. Az ilyen partnerség hatalmas erőket hoz mozgásba. Végtelen erők mozdulnak meg. akár a személyes kapcsolataidról. egyszerhasználatos dolgok társadalmában ritka kincs az ilyen ember. Július 29. akikkel azonos pozitív értéke­ ket tiszteltek. általában az egyik vagy a másik álláspontot támogatjuk. mint amire külön-külön képesek lennének.

hogy a legnagyobb ajándék. mielőtt rátalált arra az anyagra. akik szintén saját erejükből küzdötték fel magukat. miután több ezerszer is sikertelenül próbálkoztak az izzólámpa kifejleszté­ sével. hogy felnőttként könnyebben érjenek el sikereket. hogy a gyerekeknek biztosítsák azt az anyagi jólétet. A milliomos Del Smith. szegény­ nek születtem! így hát meg kellett tanulnom dolgozni. hogy oly sok az átlagember. Thomas Edison egy alkalommal megjegyezte. me­ lyeket sok nagy tudású kortársa is lehetetlennek tartott. akik már csak néhány ásónyomnyira voltak a kincstől. és meg­ tanulhatják irányítani sorsukat. az Evergreen International Aviation ala­ pítója és elnöke gyakran szokta mondani: „Hála Istennek. azt sosem könnyű megvalósítani. Kevés akadály van az életben. Egyértelmű. hihetetlenül pozitív módon állt hozzá az élethez. hová tartasz. ami a felismerhetetlenségig megváltoztatta a világot. megkövetelve tőlük. Ezeket következetes és állhatatos munkának kell követnie. nagyon nehéz fel­ nőttkorra számíthat. amelyben minden tett valamilyen módon illeszkedik egy átfogó tervhez. hogy „leírjon" egy nem működő ötletet." Hasonlóan másokhoz. Ha gyermeked életét nagyon könnyűvé teszed. Ha tudod. Ha elcsüggedsz. mert munkaruhába öltözve. aki 10 000 alkalommal volt sikertelen. Thomas Edison. Ő úgy tekintett minden sikertelen próbál­ kozásra. olyan dolgokat alkotott. és amelyek mindegyike valami­ lyen módon hatással van végső sikeredre. Ne idegeskedj hát. Edison 10 000 alkalommal volt sikertelen. mint ami lehetővé teszi számára. mint amed­ dig egy átlagember ésszerűnek ítélte. ha először nem sikerül va­ lami! Amerika legnagyobb feltalálója. Legyenek bármilyen zseniálisak is. ezzel lépésről lépésre közelítve a működő megol­ dáshoz. Ha könnyű lenne. kemény munka képében teszik tiszteletüket. hogy ami ér valamit. Az átlagember már az első kudarcnál feladta volna. Életcél nélkül az ember a legkisebb ellenállás irányát követi. amit szülőként adhatsz nekik: hogy megtanulhatnak bízni saját erejükben. és oly kevés az Edison közöt­ tünk. ami ne lenne leküzdhető következetes. Mások már elvesztették volna a kedvüket. A szándék konkrétsága sajátos erőteret hoz létre. amit nem le­ het elveszíteni és nem lehet ellopni. az intui­ tív felismerések nem elégségesek a sikerhez. hogy becsülje a munkát. hogy megtanítják őt dolgozni. gondolj Edisonra. Augusztus2. amely lehetővé tette számára az első működő izzó­ lámpa előállítását. amit naponta meg kell hoznod. bárki képes lenne rá. hogy a legtöbben azért nem ismerik fel a lehetőségeket. Augusztus 3. 100 Az emberiség gyakran olyanoknak köszönhetően jut gyökeresen új ismeretek birtokába. hogy egy-egy tetted közelebb visz a cé­ lodhoz. de nem így Edison. megtanít­ ják őt arra. Ő tudta. világos célok. ezzel elősegíted. hogy dolgozzanak és becsüljék a munkát. Ha gyermekeid életét „nehézzé" te­ szed. állhatatos és jól tervezett cselekvéssel. Olyan ajándék ez. Sodródik az árral. és olyan aranyásókról. Mivel képes volt sokkal tovább kitartani.Augusztus Kudarc és vereség Augusztus 1. hová akar eljutni. amit egy gyerek a szülőktől kaphat. A szülők természetes törekvése. Smith mély meggyőződése. A kudarc legfőbb oka a cél nélküli sodródás. Augusztus 4. ami jelentősen segítette felfe­ dezői munkáját. mielőtt megtalálta volna azt a megoldást. Ez magya­ rázza. vagy távolít tőle. Sok történet szól olyan felfedezők­ ről. gyorsan el tudod dönteni. és elképzelése sincs arról. Egy életcél jelentősen megkönnyíti azt a sok száz kisebb-nagyobb dön­ tést. akik nem sokkal a cél előtt feladták. amelyben ne­ kik nem lehetett részük. Mindnyájan tanulhatunk tőle. Az ilyen nagylelkűség azonban gyakran megfosztja a gyerekeket a legnagyobb ajándéktól. akik szinte megszállottként kutatják egy probléma megoldását. és az ezekhez kapcsolódó akciótervek nélkül minden döntés egyfajta vákuumban születik. 101 .

Ha vereség ér. Augusztus 7. legjobb belátásod szerint használd. csak ha kudarcként éljük meg. Csak az iskolában van úgy. A legtöbb kudarc sikerré változtatható. hogy a másiknak igaza van. amivel rendelkezel — az önbecsülésedet. katonái már csak tenyérnyi helyet birtokoltak dé­ len. ez olyan mértékben ássa alá az önbecsülésedet. me­ lyek eredményekkel jutalmazzák a tisztességes erőfeszítést. hol állsz most. és csak akkor válik vég­ legessé. minden. Tarts ki az el­ veid mellett. Az igazság az. amit történt. Ehhez töretlenül a célra kell összpontosítanod. hogy ezeket az esetenkénti sikertelenségeket ne visszavonhatatlan kudar­ cokként éld meg! A sikeres emberek tudják. A fontos azonban az. Csak egy határozott döntés tet­ te lehetővé. hogy elvesztetted a szövetségesei­ det is. és mint legkevesebb. A sikernek nincs szüksége magyarázatra. és el kell végezni a megfelelő módosításokat. hogy félretegyék érzelmeiket. Ne feledd. melyek lehetővé teszik. hogy nem rendelkezel azzal a pénzzel. Így van ez mindenkivel. lehet. Óriási különbség van a kudarc és az átmeneti vereség között! Valójában nem létezik kudarc. Ne engedj a bénultságnak! Ezekben a nehéz pillanatokban különösen fontos megőrizned az erőforrásaidat és a reményedet. Uralkodj az érzel­ meiden. amikor valami nem sikerül. milyen gondosan tanulmányoztad a témát. akik megtanulták. lehet. Ha összeroppansz. Ez gondolkozásod ereje. már megteremtetted annak lehetőségét. és végül visszasze­ rezzék az elvesztett területeket. ha szándékodat feladod. még ha nem is tetszik a mód. a nehézségek és az időleges vereségek csak segíteni fognak. mint sikertelen. és nem a személyednek szól. mindegy. Legtöbben n e m igazán neheztelünk. Tudják. hogy nehéz lesz jóvátenni a kárt. hogy ne kövesd el ismét ugyanazokat a hibákat. Augusztus 9. elveszítjük az egész mérkőzést. 102 Augusztus 8. szívósabbá és hozzáértőbbé tesz. hogy ha valaki bírál minket. csak a kudarcokat kell alibikkel foltozgatni. A megpróbáltatás óráiban mutatkozik meg igazán. még ha nem is kellemes az üzenet. ha valaki a hibáinkról be­ szél. és fogadd el a hasznos tanácsokat. hogy a nehézségek csak átmenetileg akadályozhatják őket. hogy elfogadjanak egy szervezetben vagy a munkában. mennyire ésszerűek a döntéseid. mennyire vagy bátor. ha valaki még egy kicsit tovább bírja. mert ezzel egy még súlyosabb vereséget kockáz­ tatnál. Ám nem lehetsz mindig sike­ res. Ha benned rejlik a siker lehetősége. Minden vereség csak átmeneti. Ha valaki bírál. ami valamikor a tiéd volt. hogy mindenkit érhet­ nek átmeneti kudarcok. Min­ den alkalommal. ahogy kaptad őket. ami közelebb visz a végső sikerhez. Tudják. hogy ezeket elemezni kell. amely nem működik. A legjobb módja. tudni fogod. hogy a bírálat a teljesítményednek. Mindegy. Ha egy olyan megközelítéssel próbálkozol. és keményen szorongatták őket. Lehet. hogy nincs időd visszavonulni és elgondol­ kozni a hibáidon. Augusztus 6. Az életben azonban azok érnek el kiemelkedő sikereket. Ha segítségé­ vel kideríted. Természetes reakció. Vannak sorscsapások. hogy megőrizted a legfontosabb dolgot. amelyek olyan kegyetlenek. De még mindig melletted vannak a természet törvényei. elérhető számodra! Augusztus 10. hogy még magasabb csúcsokra 103 . és folytatnod kell a munkát. és ve­ led vannak azok a tapasztalatok. Ez még akkor is így van.Augusztus 5. hogy sikeresek vagyunk. Mindig van lehetőség újra kezdeni! Noha a súlyos csapás pillanatában ez nem olyan nyilvánvaló. vagy kicsit több energiát fektet a munkába. Bármi áron. és tanul­ janak másoktól. hogy ha en­ gedünk nekik. és ez neheztelést vált ki benned. milyen alaposan készültél fel. többször leszel az élet­ ben sikeres. próbálkozz valami mással! Ha a nehézségekre tapasztalatszerzési lehetőségként tekintesz. hogy minden problémának egyetlen helyes megoldása van. ha tudjuk. tanulsz valamit. hogy az átmeneti vereség gyakran erősebbé. két fontos dolgot sosem veszíthetsz el. hogy ne söpörjék be őket a tengerbe. esetenként kö­ vetsz el hibát. védjük ma­ gunkat és magatartásunkat. ha bírálatában említést tesz néhány erényünkről is. amit kigondoltál és hiszel benne. hogy elérjék céljaikat. és hogy elmédet szabadon. mondd magadnak. hogy újra nekivágj. mi terített le. Amikor Matthew Ridgeway tábornok átvette az amerikai csapatok parancsnokságát a koreai háborúban.

Akik úgy képzelik. hogy híján van ezeknek az erényeknek. hogy felkészítsd magad a sikerre. Augusztus 12. mert a ha­ sonló vonzza a hasonlót. és általában nem tartják be az ígéreteiket. akik olyan ügyesek és találékonyak az alibik gyártásában? Ha ezt az ügyességüket és találékonysá­ gukat a munkájukban kamatoztatnák. Hosszú távon azt kapod. Ha valaki híres ar­ ról. könnyű a magányban a magunk véleménye szerint. aki a tömegtől körülvéve is képes tökéletes nyuga105 . Akik a szerencsejátéknak hódolnak. Ez a harmonikus vonzás törvénye. melyek ren­ delkezésedre állnak. Augusztus 11. pozitív tevékenységre. egyre több sikerben lesz részed. de nagy embernek csak az nevezhető. Pontosan úgy. Ha valaki híres arról. mintha már elérted volna. hogy többre szolgáltál rá — és lehet. Azt fogod tapasztalni. nem lenne szükségük alibire! Ha az emberek csak fele olyan igyekezettel és találékonysággal végeznék a munkájukat. amelynek láthatóan az a legfonto­ sabb célja az életben. Ez a harmonikus vonzás törvénye. leélhetik úgy az életüket. bármilyen reális álmot képes leszel megvalósítani. általá­ ban azzal végzi. A siker vonzza a sikert. ami összhangban van az erőfeszítéseiddel. A negatív emberek csak a negatív embereket vonzzák. hogy semmit sem kap valamiért. Embereket időről időre meg lehet téveszteni. Augusztus 15. akivel érdemes lenne üzleti partnerségre lépned. cserébe pedig nem kapnak érte semmit. hogy képes legyen világosan. Időnként csábítónak tűnik utánozni azokat. Az életnek különös trükkjei vannak a számlák kiegyenlítésére. potenciális csalók. akik látszólag kemény munka nélkül is ragyogóan érvényesülnek. hogy tisztességes és becsületes. majd láss neki terved megvalósítá­ sának — cselekedj! Ha élsz azokkal a lehetőségekkel. 104 Augusztus 13. ám végül azt fogod kapni. nem remélhet sikeres karriert. hogy meggyőzd a tudatalattidat. Aki azzal próbálkozik. hogy egy kicsit igénytelenebbek legyenek a termék minőségében. Aztán alkal­ mazd az önszuggesztió módszerét. nem olyan valaki. ez azt jelenti. pedig ezek nélkül elérhetetlen a tartós siker. mint amilyen igyekezettel próbálnak má­ sokat megtéveszteni. végül fizetni fognak ezért. olyan pénzeket véve fel. akik feltehetően engednének a csábításnak. Hosszabb távon lehetetlen semmiért vala­ mit kapni. amit adtál. Olyan emberek ők. az emberi kapcsolatokban azonban ez másként van. meg fogsz lepődni. hogy semmiért kapjon valamit. akik becsapják a vállalatot. mert egy­ szerűen nem engedték meg maguknak a kudarcot. bármiben képesek lennének nagy sikerekre. a vak véletlenre bízva a sikert. amint már elérted célodat. nagyvonalúbbak a munkavédelmi kérdésekben. hogy amit kapnak. és nagyszerű győzelmeket értek el. Ha elkerülöd a járhatatlan utakat. ne fukarkodj az időddel és a képességeiddel — ez ki fog emelni a tömegből. a szerénységet és az állhatatosságot. Aki kockáztatja a pénzét. Nehézségek nélkül sosem fejlesztenéd ki magadban a megbízhatóságot. míg a pozitívan gondolkozók a hozzá­ j u k hasonlók társaságát keresik. ám a kompen­ záció törvényét nem. és vizualizá­ lod. de azok. hogy ha megszületnek az első sikereid. Sokan kimenekültek a vereség szorításából. Időn­ ként érezheted úgy. Egy másik fickó hibái gyenge alibik saját hibáidra! Ralph Waldo Emerson az Önbizalom című híres esszéjében ezt írja: „Könnyű a világban a világ véleménye szerint élnünk. méghozzá egyik legértékesebb tu­ lajdonukkal: a jó hírükkel.emelkedj. A kompenzáció törvénye könyörtelenül gondoskodik ar­ ról. hogy célodat képes vagy elérni. azért nem nyújtanak egyenértéket. hogy semmiért kapjon valamit. nyitva előtte a pálya. hogy ez így is van —. vagy az álmodat. Augusztus 14. Fordítsd idődet gyümölcsöző. hogy vannak. mert megpróbálnak semmiért kapni valamit. milyen gyorsan kezd szaporodni a kezedben! Tréningeztesd a képzeletedet. a kudarc vonzza a kudarcot. meg fogsz lepődni. Nem különös. va­ lósághűen vizualizálni egy bizonyos nagyságú pénzösszeget. hogy másokat megtévesszenek. milyen gyorsan megtalálod a sikerhez vezető ösvényt. amelyekért nem dolgoztak meg. hogy mindennél keményebben dolgozzanak azért. hogy végül csak azt kaphatod meg. A fizikában a pozitív a negatívat vonzza és fordítva. végül ráfizetnek. amit megszolgáltál. Arra kény­ szerülnek. Ha sikerült létrehoznod egy vagyont. a lojalitást.

melyek ezek. mi a helyes út. Ha például hajlamos vagy arra. a természet nem szereti a vákuumot. elmarad a remélttől. vagy csú106 szunk vissza. hogy sikerre vidd az életben. Ha saját magatartási normáid vannak. Tapasztalni fogod. és ha nem gyomláljuk ki őket. de lehet. Ha nincs egy életcélod. Semlegesítsd olyan pozitív kijelentésekkel. ha nem engedem meg neki. Csak a legritkább esetben sikerül. Ha nem akarod. ambiciózus emberekkel tölteni. a nagy emberek útját járod. Augusztus 17. milyen irányba indulj. az igazság ezzel szemben az. Vondd le a tapasztalatokat abból. úgy változik életcélod is. hogy egyetlen személynek gyakorlatilag lehetetlen pozitív befolyást gyakorolni a negatívan gondolkozók csoportjára. hogy helyesen válassz! Augusztus 18. találj valamit. Ösztönösen is tudni fogod! Augusztus 16. Nincs lehetőség az egy helyben maradásra. hogy kijöhess velük. hogy az optimizmusuk ragályos. függetlenül attól. hogy „nem". Válogasd meg gondo­ san a barátaidat és a társaidat. mi történik valójában. Azt mondják. átmeneti kudarcaid tartós sikerré változnak. Aztán már túlságosan erőssé válnak. Ha nincs életednek egy nagy célja. körülnézel. hogy a lehető legjobbat nyújtsd — önmagad számára —. Néha előfordulhat. Ápolás nél­ kül is szaporodnak. valakinek vesztenie kell. hogy uralkodjék az érzelmeimen!" 107 . hogy olyan helyre jutsz. nem azok az emberek. Amikor azt mérlegeled. akiknek sikerült életüket káosszá változtatni­ uk! Az emberi kapcsolatok sajátossága. hogy egy rossz szokástól úgy szabaduljunk meg. ami tetszik neked. de ha tartod magad saját erkölcsi mércédhez. hol vannak még magasabb csúcsok. amelyekre felemelkedhetnél. gyü­ mölcsözőbeállítottságodat. Megszállottan ragaszkodunk ahhoz a téveszméhez. hogy az egyetlen verseny. ami betölti az üresen maradt teret. ami tör­ tént. hogy céltalanul fogsz sodródni. és a siker alap­ ján nyerőkről és vesztőkről beszélünk. Ám erre nem sok az esélyed. vagy tehettem volna valamit. ha tudod. ne csa­ pódj olyanokhoz. akik segíteni fognak. hogy életed egy nagy zűrzavar legyen. gondolj végig mindent alapo­ san. Ahogy személyiséged fejlődik. ne pocsékold az idődet arra. hogy elveszítsd a türelme­ det. mindig azt remélve. hogy könnyedén szakítani tudjunk velük. Kétségtelen. Ha a teljesítménymércéd alapját az képezi. Képtelen leszel fenntartani pozitív. és láss neki a munkának. hogy megtettél minden tőled telhetőt. amit követned kell. hogy amikor feljutsz egy csúcsra. hogy rendszeresen értékeled a teljesítményedet. hogy rátalálsz egy helyre. Egy versenyszellemmel áthatott világban élünk. A kudarc nem szégyen. sosem lehetsz vesztes.lommal megőrizni a magányos ember függetlenségét. Állandóan javulni fog a teljesítményed. A hibás szokások kigyomlálásának az a módja. mit tesznek vagy mit mondanak mások. a biztos kudarc felé sodródsz. ezért legtöbben nem vesszük észre. akiknek határozott életcéljuk van. sosem kell mástól kérdez­ ned. Akik tönkretették életüket (és szerencsét­ lenségükért általában másokat okolnak). Augusztus 19. könnyű velük tartanod. ami a haragod helyére léphet. mint például ez: „Senki sem tehet dühössé. ne panaszkodj a munkádra. mintha térkép nélkül akarnál hajózni az óceánon. Az emberi hibák olyanok. Ha úgy látod. ha időd nagy részét negatív beállítottsá­ gú személyekkel töltöd." Ha egy cso­ porthoz tartozol. ez olyan. és nem árulod el önmagad. ami valóban számít. hogy minden nyereségnek egyenértékű vesz­ teség felel meg. ha önmagaddal versengesz. Ha következetesen mindig megteszed a tőled telhetőt. Az életben vagy haladunk. és a pozitív megfelelőikkel helyettesít­ jük őket. hogy megállapítjuk. hogy ne egy másikkal helyettesítsük. A dolgok természetes rendje. a cégedre és senkire sem! Idődet igyekezz pozitív. ahol jól fogod magad érezni. ezért mindig van valami. tedd fel magad­ nak a kérdést: „Tehetek valamit. hogy jobb eredményt kapjak?" Ha a válaszod az. hamarosan beterítik az egész területet A rossz szokások lassan alakulnak ki. ha becsületesen megtettél minden tőled telhetőt. Alakítsd ki magadban a szokást. hogy a múlton bánkódsz. hogy ha valaki nyer. Nem engedem meg senkinek sem. logikusnak tűnik. mint kertben a gyomok.

akiket csodálsz. Augusztus 22. A legbiztosabban úgy szabadulhatsz meg tőlük. Ha az életben csekély erőfeszítéssel bármit el lehetne érni. Ha gondosan tanulmányozod az életedet. te leszel az. ahogy elterveztük. mit kezdesz a benned rejlő pozitív és negatív erőkkel. és úgy tekintenünk rá. Az ostobánál fordított a helyzet. annál nagyobb mennyiség­ ben fogod igényelni. Ha sikertelenség ér. vagy a kétségbeesés mélységeibe zuhansz. és minden pontosan úgy alakulna. hogy megfoszt belső erőid moz­ gósításának képességétől. ha minden sikerülne. A kudarc áldás. melyek saját képzeleted szüleményei. Az előidéző tehát te ma­ gad vagy. ahogy a természet felkészít minket a na­ gyobb felelősség vállalására. amit elhatározunk! A kudarc lehe­ tővé teszi. Ha nem ügyelsz rájuk. hogy önmagunkban olyan nehezen vesszük észre azo­ kat a hibákat. Mindnyájan magunkban hordozzuk a siker és a sikertelenség le­ hetőségét. de ugyan­ azok a minták ismétlődnek. Minél job­ ban engedsz az önsajnálat csábításának. és arra kényszerít. és egyre nagyobb adagokra van szükség egyazon hatás eléréséhez. Csak meg kell értened az üzenetet! 109 . Ugyanez mondható el az önsajnálatról. Augusztus 23. Nem valószínű. csak keveset ta­ nulhatnánk — és milyen unalmas lenne az élet! És milyen arrogáns­ sá válnánk. Ne feledd. tisztességtelen hoz­ zád az élet. Az önsajnálat — ópium. amilyenek. el108 sősorban attól függ. Szerencsétlenségünkre ugyanez nem mondha­ tó el a hibáinkról. Augusztus 21. A termé­ szet módszereit nehéz kifürkészni. És a gyógymód nagyon egyszerű — cselekvés. A kudarc az a módszer. és hiszed. ha egy súlyos kudarc lehetőségével kell szembenéznie. mert a kudarc tényleg gazdag tapasztalatok forrása. amíg meg nem fojtják a benned rejlő jó tulaj­ donságokat. Töké­ letesen biztos lehetsz abban. mint ami gazdag tapasz­ talatok forrása lehet számunkra. legtöbbször olyan problémák váltják ki benned az önsajnálatot. Mindkettő szerves részét képezi a jellemnek. Egyáltalán nem könnyű a hibakeresés szokását felváltam az erény­ keresés szokásával. profitál­ hatsz azokból a lehetőségekből. Az ember csak akkor hajlandó gyökeres változtatásokra. egy rokonunkat vagy egy üz­ lettársunkat értékeljük. A tolerancia azt jelenti. Az. amiből következik. és olyan rombo­ ló hatású lesz a beállítottságodra. mint az erényeire. akit mindenki barátja­ ként szeretne tisztelni. A bölcs jobban figyel a hibáira. de ezt kell ten­ nünk. ha kilök bennünket az önelégültség kipárnázott karosszékéből. ha elfogad­ juk. Szenvedő alanyaiként nem könnyű filozófikusan elfogad­ nunk a kudarcot. ha egy barátunkat. hogy mindnyájan emberek vagyunk. Csak akkor kezd kifejlődni bennünk a tolerancia csodálatos vonása. hogy szert tegyünk a szerénység nagyon fontos tulajdon­ ságára. és azok életét. és ezért semmit sem kérünk cserébe. Csak ilyen esetben hajlandó vál­ lalni a változásokkal járó óriási kockázatot. és nehéz megérteni. mint bírálnak. hogy az emberi gyarlóságok elég egyenletesen vannak elosztva közöttünk! Miért van. ami végül is az igazi nagy siker előfeltétele. hogy rájössz: a nagyszerű lehetőségek szinte min­ dig a nagy megpróbáltatások árnyékában bukkantak fel. ezért megfejthetők és jósolhatók. hogy a baj gyógyítója is csak te le­ hetsz. A drogokban az a legalattomosabb. hihetetlen gyorsasággal szaporodni kezdenek. hogy tegyünk valami haszno­ sat. melyeket másokban oly jól meglátunk? Könnyű tár­ gyilagosnak lenni. hogy ne legyen időd a „szerencsétlenségeden" rágódni. biztos. hogy készek vagyunk elfogadni má­ sokat olyannak. de sokkal nehezebb őszintén elismernünk tévedéseinket és tárgyilagosan megítélnünk hibáinkat. de ha egyike leszel azon keveseknek. Nehéz ezt tennünk. Szerencsére létezik egy gyógymód. cselekvés. hogy ha úgy érzed. Augusztus 24. hogy ez csak időleges. ezzel valójában a sikerre akar felkészíteni. akik in­ kább dicsérnek. hogy az emberi szervezet megszokja őket. Ha tárgyilagosan megvizs­ gálod.Augusztus 20. amint megjelennek. hogy a magukra hagyott erényeink ámok­ futásba kezdenének. ha azonnal felveszed ellenük a harcot. hogy a csillagok felé törsz. melyek mindig a megpróbáltatások és nehézségek nyomdokaiban járnak. Hamarosan szokásoddá válik. és hogy tévedni emberi dolog.

A sokat rettegett kudarcokból. Ha ezeket gondosan tanulmányozod. hogy megtudhatod. hogy nagyobb terhet cipelj. Nehézségek nélkül sosem tennél szert bölcsességre. mindenki szereti a nyerőket. Ha nem tanulunk a kudarcainkból. és szükséged van mások segítségé­ re. mint amilyennek az első pillanatban látszik. amíg nem találkoztam valakivel. hogy ezt felismerd és elfogadd. Mint mondják. milyen célt tűzz magad elé. akitől ha segítséget kérnek. ha csalódás éri. Minden csapás. megtetted az első lépést a probléma megoldása felé. E rövid földi látogatásunk során csak kevés eset van. el fogsz kö­ vetni más természetű hibákat. Ha nem tudod. valószínű. Régi igazság: senki sem tud arra bírni. Amint a mondás szól: „Pa­ naszkodtam. kik az igazi barátaid. Sosem tudhatod meg. A nehézség segít megér­ tened. akadályokat szórva az utadba. Mert ha nem találkozol kudarcokkal. ahogy állhatnának. hogy a dolgok messze nem áll­ nak olyan rosszul. ha rosszul mennek a dolgaid." Augusztus 29. hol tévedtél. ha igyekszel olyanokon segíteni. Ez igaz a kudarcokra is. Ha segítségre van szükséged. hogy nem na­ gyobbak — ahelyett. Mielőtt a lehetőség meghozza számodra a sikert.Augusztus 25. melyeket egyébként elmulasztanál. lehetsz túl félénk. amikor hasonló helyzetben lehet maga is. először próbá­ ra teszi állhatatosságodat és elszántságodat. Az életben kevés dolog van. mondd ma­ gadnak ezt: „Rendben! Most már ezt is tudom. amilyen. amivel az életben találkozol. használd ki az alkalmat: vond le az értékes tanulságokat. akinek maroknyi igaz barátja van. Augusztus 28. 111 . amely alapjaiban változtatja meg az életünket. amely kifejleszti benned a nagy akadályok legyűréséhez szükséges erőket. hogy tárgyilagosan elemezzük a helyzetet. végül elvezetnek a sikerhez. mi volt kudarcod oka. ami olyan rossz. Ha nehézségek szorongatnak. ha mindig sima az utad. de már igazán szerencsésnek mondhatja magát. Böl­ csen gondolkozik. ami úgy szól. Ha hibáztál. A nehézségek képezik azt az ellenállást. és elfogadjuk olyannak. nagy erejű felismerésre jutunk. Lehetsz elha­ markodott egy versenytárs megítélésében. mi volt kudarcod oka. Gondoskodom róla!" Nem vitás. A nehézségekkel való küzdelem első lé­ pése. és nem módosítjuk az útvonalunkat — vagy nem adjuk fel. értékes informáci­ ókat rejt. az ilyen helyzeteket jellemed erősítésére használhatod ki. amíg nem vonjuk le a megfelelő kö­ vetkeztetéseket. állhatatosság. hogy aki nem tanul a tör­ ténelemből. mint amit el tudsz cipelni. de néha segít. de ezek sem fognak akadályozni ha­ ladásodban. Kudarcod a felemelkedésed szolgálja — feltéve. de senki sem fog megismerni. az arra van kárhoztatva. Van egy régi bölcsesség. Amikor rájössz. akik nálad sokkal szerencsétlenebbek. nem lettél bölcsebb. hogy eljöhet a nap. Olyan le­ hetőségek ezek. a mélyen elszomo­ rító kudarcokból tanulhatunk a legtöbbet. amikor olyan váratlan. Ezek az igazság nagy pillanatai. de ha sikertudatos vagy. és felejtsd el a történteket. mint amikor belekezdtél. akinek nem volt lába. az ideiglenes megtorpanást végleges vereségként fogadva el. és milyen tulajdonságokat kell kifejlesztened magadban. és ami nagyon fontos. A nehézségek egyik elő­ nye — amit gyakran nem becsülnek eléggé —. ha tudod. amíg nem találkozol súlyos megpróbáltatásokkal. Ha vonakodó résztvevője vagy az igazság nagy pillanatának. amikor azt latolgatod. Ez az e r ő a követ110 kezőkből áll: önbizalom. kik az igazi barátaid. Legtöbbünknek nagyon sok ismerőse van. hogy a szerencsétlenségeden sopánkodnál. tudja. ez nem eredményezhet egy megacélozott jellemet. bölcsesség nélkül pedig a siker nem lehet hosszú életű. önis­ meret. megtudhatod. ha hálás vagy. jobb. ha tapasztalatszerzési lehetőségként kezeled őket. Nem fogok még egy. hogy azt megismételje. hogy nincs cipőm. Tanulj a kudar­ caidból. A leg­ több ilyen felismerés látványos kudarcok. nem pedig kiemelkedő si­ kerek eredménye. kik ők. aztán felejtsd el őket! Gyürkőzz neki a következő emelke­ dőnek! Augusztus 26. Senki sem örül.szer találkozni vele. Augusztus 27. hogy mindaddig ismétlődni fognak.

hogy meg­ tegyük. Mit gondolsz. ez azonban tartósan nem megy. amit követelünk. vagy rosszat teszel neki. Az emberek szeretnek pozitív és segítőkész személyeknek vagy szemé­ lyekkel dolgozni. mint aki i z g a t Napjaink „minden tárgyalható" társadalmában üzenetek sokasá­ gával bombáznak. Mindig van egy válasz!" Szeptember Tegyük meg az extra mérföldet! Szeptember 1. hogy milyenné formálod magad az életben. ám a kocsis végül ki fogja cserélni. Lehet. akik elfelej­ tették fegyelemre nevelni ő k e t R. és fejleszd ki magadban az „extra mérföld" megtételének szokását! Szeptember3. milyen felnőtt leszel. életében annyiszor kényszerült citromból limonádét csinálni. Aki békéltet. mint a sikerhez vezető lépcsőfokok." Ez válasz volt arra a római szokásra. Elemezd a helyzetet és összpontosíts a megoldásra. hogy „válaszoljon" neked. hogy elkerülnek. mindig jobb szolgálatot tesz. Több évtizedes pályafutása során többször volt a siker legmagasabb csúcsán. Ha az élet citrommal ajándékoz meg. felkészíti őket a felnőttkor kihívásaira. Időlege­ sen sikeres lehetsz azzal. Láss hozzá még ma. nem pedig azt. menj vele kettőre. és a szülői szeretet aktív megnyilatkozása számukra. jó társaságban vagy. hogy a hivatalos portréján egyik kezében egy kancsót tart. hogy bármit is nyújtanál ne­ kik viszonzásul. hogy aztán mindent el­ veszítsen. akiknek kiszáradt a nyelve a sok panaszkodástól! Wally Amos. W. Ha saját érde­ kedben kihasználsz másokat. és időről időre mindnyájan hibáztunk. ami biztonságérzetet nyújt. Krisztus így figyelmezteti a hívőket (Máté 5:41): „És aki téged egy mérföld útra kényszerít.. mint amennyivel a köznek tartozol. különösen azokban az éveikben. a másik arra kényszerül. — Ne pocsékold idődet az idegeskedésre! Az idegeskedés és az aggódás nem felkészülés. Ha a gyermekkorod nem volt tökéletes. Emerson egy alkalommal ezt mondta: „Életünkben legin­ kább arra van szükségünk. ugyanilyen bánásmódot várhatsz viszonzásul. hogy legyen valaki. a másikban pe­ dig egy pohár limonádét. hamarosan azt fogod látni. ami engedélyezte a tiszteknek. Az embernek hinnie kell magában. hogy az akadályok valami mások lennének. Ne hibáztasd a rossz gyerekeket! Azokat hibáztasd. A fegye­ lem magatartási határokat jelent. Ha kedves és tisztességes vagy. A szivárvány másik ágát csak az extra mérföld végén érjük el." Noha a gyerekek a maguk korá­ ban nem ismerik fel. amikor személyiségük formálódik. Mindnyájunknak voltak nehézségei. amit megszolgálunk. ki a leghasznosabb egy szervezet számára? Az élettől azok fogják a legtöbbet kapni — mind anyagi mind pedig személyes elismerés formájában —. nem ez az egyetlen meghatározó tényező. akit az édesipar egyik atyjaként tartanak számon. Csak tőled függ. aki rábír. hogy míg gyermekkorban a környezet jelentős befolyással van arra. Szeptember2. hogy többet követelsz. hogy a csomagju- 112 113 . milyen em­ berré válsz. Ne feledd — valahányszor kész vagy megtenni az extra mérföl­ det. amire képesek vagyunk. A jó hír az. és újra kelljen kezdenie. Csak tőled függ. cselekednie kell. akik béketeremtő­ ként segítik az emberek boldogulását. Ez igaz a legtöbbünkre. és add el azoknak. valakit a lekötelezetteddé teszel! Ha jót teszel valakinek. Nagyon könnyű problémákat kreálni. valójában fegyelemre vágynak. Az örök optimista Amos nem hajlandó tu­ domásul venni. de nehéz másokat az együttműködés és a harmónia szel­ lemében vezetni. nem pedig vergődnie — mondj a. elégedetlensé­ get szítani. Augusztus 31. A hitét azonban sosem vesztette el. Ami még ennél is fontosabb. ne panaszkodj! Csinálj be­ lőle limonádét. hogy a „nyi­ korgó kerék" kapja a legnagyobb figyelmet. anélkül.Augusztus 30. hogy azt kap­ juk. melyek arról biztosítanak minket.

Ha hiszel abban. Talán sosem fogod megtudni. Egy felületes elhatározás. és még a főnöködre is. Mindössze azt tehetjük. Az igazság ezzel szemben az. hogy ellenségként kezeljenek. A nagy teljesítmények abból a mély el­ kötelezettségből fakadnak. eltérő személyiség­ gel. Valahányszor hozzásegítesz valakit. ami csak rád vár. tekintet nélkül a következményekre. az ismerőseidre. egyszerűen lehetetlen bárkinek is elérnie. ha pontosan tudod. hogy másokat saját álláspontod elfogadására kényszeríts! Szeptember8. sokkal nagyobb esélyed van a sikerre. amelyek minden érdekelt fél számára előnyösek. Szeptember7. ha érted a másik indí­ tékait. hogy úgy tűnik.kat egy mérföldön át cipeltethessék egy-egy katonával. milyen mértékben befolyásolsz másokat a magatartásoddal. Ők is igyekezni fognak a korábbi­ nál többet és jobbat nyújtani neked. hogy m i n d e n k i szeressen. hogy vörös posztót lengetsz előtte. izgatott ellenfelek verik az asztalt. hogy jobb munkát végez­ zen. őszinte és erkölcsös. és megalapozott ismereteid vannak a témában. Szeptember 4 Csak azok találják meg a szivárvány másik ágát. ebből nemcsak a másik nyer. hogy ezzel is hangsúlyt adjanak követeléseiknek. akár egy új munkahelyért. Ha kész vagy megtenni az extra mérföldet. de megfoszthatod őket a n n a k ésszerű indokától. Mivel mindnyájan mások vagyunk. amit megérdemelnek. sem pedig az erkölcsi jutalom nem fog elmaradni. Ám ha feladod és többé nem próbálkozol. milyen tette­ ket váltanak ki belőlük a lelkesítő szavaid. eltérő érdekekkel. és az önbecsülés fontosabb. Ez az elkötelezettség végül el fog téged vezet­ ni a szivárvány másik végénél rejtőző kincsesládához. amire vágyunk. hogy többször is megteszed az extra mérföldet. Ha ez az életcélod. amíg végül sikerül elérnünk. becsülni fogod önmagad. 114 Szeptember6. mint amit várnak tőled. ha égő vágy vezérel. és olyan megoldásokat keresnek. ez ha­ tással lesz a baráti körödre. a családodra. N e m é r h e t e d el. Ám ha mindig kedves és tapintatos vagy másokkal. csalódás vár rád. hogy ne adják meg nekik azt. hogy példánkat követni fogja. ha a felek kölcsönösen igye­ keznek belebújni a másik bőrébe. bizonyos. Másokat könnyű felkorbácsolni — ha nem érdekel. hogy sosem kaphatod meg azt a gazdagságot. És ami a legfontosabb. ha általad boldogabb. hanem saját értéked is növe­ kedik. hogy mindenki sze­ resse őt. Még a legnépszerűbb embereknek is vannak becsmérlői. de ezeket sosem fogod fel­ színre hozni úgy. akinek magatartása kiszámítható. hogy akik más értékrend szerint élnek. hogy a jó dolgot teszed. mit szeretnél elérni. hogy se­ gíts embertársaidon. hogy valójában senki sem képes va­ laki mást ösztönözni. előítéletek nélkül a kérdésekhez! Ne próbálkozz azzal. hogy jobb eredményeket lehet elérni. Ha pozitív reakciót akarsz kiváltani másokban. A tárgyalásokban jártas szakemberek olyan hozzáértően irányít­ ják a vitákat. Akár magasabb bérért tárgyalsz. aki becsü­ letes. akik kialakí­ tották magukban az extra mérföld szokását. Ha ilyen normák szerint élsz. Az élet megmásíthatatlan ténye. lehet. mint a népszerűség. A b i k á n a k lehetnek jó tulajdonságai. Sokakban maga a szó — tárgyalás — olyan képet idéz fel. lehetetlen lesz számukra. hogy ösztönözzük magunkat és reménykedünk. de mindenki tisztelni fog. Jelentősen növekedni fog az értéked önmagad és mások számára. ha jellemes emberként viselkedsz. mint amit kérnek tőled. aki ismer. jóságot adhatsz a jósághoz. hogy szivarozó. akár egy vállalat megvételéért. hogy töb­ bet teszel. hogy az extra mérföld megtétele az egyetlen helyes viselke­ dés a másokkal való kapcsolataidban. nem fognak lelkesedni érted. Jó az is. mintha nem is lenne szó érdekek üt­ közéséről. Ha többet nyúj­ tasz. hogy változtasd a rosszat jóvá. Valaki egyszer azt mondta. E bibliai mondat üzenete az. Közelíts nyi­ tottan. Előfordulhat. hosszú távon nem hozhatja meg számodra a várt eredményt. Az ilyenek túlságosan is értékesek ahhoz. még ha nem is szeretnek. Nem léte­ zik fizetési és előmeneteli plafon azok számára. tedd ezt példamutatással és tapintatos 115 . Másokkal való kapcsolataidat megszilárdíthatod. hogy ellenszenvet érezzenek irán­ tad. sem az anyagi. és a szivárvány végén csupán hamis kincseket találsz. a munka­ társaidra. akik képesek máso­ kat sikerre vezetni. Szeptember5. hogy legtöbbünknek többször is kell próbálkoznunk. A legfontosabb feladat — megtanulni eredményesen tárgyalni. eredményesebb emberekké válnak.

Vi­ lágunk egy cinikus. és képesek pozitív hatást gyakorolni mások életére. Őket csak következetesen kimagasló. akik egészségesek. Az általad nyújtott extra szolgáltatáso­ kért cserébe olyan lehetőségek tárulnak fel előtted. akik lélekölő robot­ ként tekintenek munkájukra. céljaikat. anélkül. akinek szívességet teszel. Szeptember 13. a lehetőségek a nyomodba szegődnek. hogy sokkal többre vagy kész. csak aztán foglalkoznak saját igényeik­ kel. Mások mindig emlékezni fognak a kedvességedre. akiknek fontos feladatokat kell elvégeztetniük. tudni fogod. azoknak előbbutóbb készségesen fizetnek többet. és felismersz egy sor lehetőséget. és nem kérsz tőlük olyasmit. és először a katonáikról gondoskodnak. álmai­ kat. hogy mások lelkesen meneteljenek. mint amit másoktól elvársz. mindenki nyerni fog. hogy kifogástalan munkát végez­ nek. hogy cserébe várnál valamit. amit ne lennél kész magad is megtenni. hogyan dolgozhat­ tok együtt kölcsönösen előnyös feltételek mellett. személye nem közömbös számodra. és veszélyekkel teli hely. Olyan barátra teszel szert. melyek külön­ ben elérhetetlenek lennének. Ha kész vagy többet nyújtani. hogy az extra mérföld megtétele számodra nem képmutatás. Szeptember 9. ahová mások merő lustaságból nem kukkantanak be. és kész vagy a se­ gítségére lenni. azokra gondolnak először. Nem várhatod azonban. ahogy ők viselkednek velünk. melyek mások figyelmét elkerü­ lik. ha te dzsipen gurulsz mellettük. a lekötelezetteddé válik. A vagyon csupán egyik mércéje a gazdagságnak. hanem életfilozófiád része. aki érdekelt lesz a sikeredben. ha magadnak nincs feltörve a lábad! A kiváló parancsnokok példamutatással vezetnek. idővel még a legcinikusabb is hajlandó lesz elismerni. Ne hajszolj másokat. akik munkájukból mély elégedettséget merítenek. Ha képes vagy rá. mint amit várnak tőled. Vezetők. Szeptember 12. kiérdemled mások megbe­ csülését — önként adják. Számtalan kézenfekvő lehetőség rejtőzik olyan helyeken. hogy igyekszünk ugyanúgy viselkedni másokkal. melyeket előnyödre használ­ hatsz ki. Egy kedves szó. és helyettesíthetetlenné válsz céged számára. mint amit a többletmunkád jelent. hogy megismerd társaidat. reményeiket. Napjainkban mindenütt a világon fokozott igény mutatkozik a kiemelkedő színvonalú szolgáltatás iránt. és egy jó elképzelést még jobbá teszel. teljesen váratlan forrásból fogsz segítséget kapni. munkás vagy vállalkozó —. 117 .érveléssel. ahol sokan félrema­ gyarázzák az indítékaidat. vagy megtanulod mindenkinél jobban kezelni a berendezé­ sedet. akikről tudják. Valóban gaz­ dagnak és sikeresnek azokat tarthatjuk. Megmutat­ hatod nekik. mivel lehet őket ösztönözni. egy baráti köszöntés. amikor szükséged lesz rá. Azok a leggazdagabbak. Ha szakítasz időt arra. és egy napon. A mások iránt mutatott kedvesség és tapintat nem jelent drága ajándékokat vagy nagy dolgokat. Ha munkád mennyiségével és minőségével kivívod mások megbecsülését. Ha így jársz el. Szeptember 11. Ha kész vagy az extra mérföldre. Vezetni másokat azt jelen­ ti. terjeszti a jó híredet. mint amiért fizetik őket. Akik többet nyújtanak. észre fogsz venni dolgokat. Ne feledd. melyektől félnek vagy viszolyognak. mint másoké. hogyan egyesíthetitek céljaitokat. mint amennyit nyújtanak. mint amiért fizetnek — légy szakember. de semmiképpen se erőszakos győzködéssel és támadás­ sal! Másokkal dolgozva koncentrálj a pozitív tulajdonságaikra. egy kedvenc terv megvalósításában való önkéntes részvétel elég ahhoz. Ha szolgáltatásod jobb és teljesebb. Ha ezt teszed. vezető. Ha következetesen többet nyújtasz. akik a legértékesebb szolgáltatást nyújtják másoknak. Mindkettő mágnesként vonz­ za a kedvező alkalmat. magad mögött hagyod azokat. Ha tisztelettel kezelsz másokat. amire kéred őket. Ha lelkesen és örömmel segítesz másokat. hogy a másik lássa. a kompenzáció törvénye az adósoddá teszi őt. Alapvető emberi vonás. az ügyfelek ösvényt fognak taposni az ajtódhoz. pillanatok alatt ki fogsz emelkedni versenytársaid közül. Ha hajlandó vagy az extra mérföldre. a többlet-erőfeszí­ tésedért végül sokkal többet fogsz kapni. ez fokozza 116 az éleslátásodat. amíg a cipőjük fel nem töri a lábukat. ne pedig azokra a dolgokra. akiknek nincsenek anyagi gondjaik. Szeptember 10. lel­ kes szolgáltatással lehet meggyőzni szándékaid őszinteségéről.

amikor sikeresen dolgozunk egy cél megvalósításáért. A nagy lehetőségek azok előtt nyílnak. érezve azt a mély elégedettséget. hogy ha az alkalmazottak egyben tulajdonosok is. amennyit érek. A pszichológusok kimutatták. mint a kezed. Ahogy egy bölcs mondta egyszer: „A boldogság nem a cél elérése. hogy nem teszel többet. Vannak. hogy mit érsz. Ha körülnézel. tedd ezt lehetővé beosztottaid számára is! Előfordulhat." Nem nehéz belátni. hajlandó leszek megtenni. amelyben az ember ne profi­ tálhatna abból. vagy azon töröd a fejed. Jól teszed. hogy erőfeszítéseidért nem kapod meg. hogy csupán. alul vagy fi­ zetve. Nincs olyan szakma vagy hivatás. ne té­ továzz. hogy a pozitív sze­ mély többet tesz a szervezetéért. Akik nem tesznek többet. hogy másoknál jobb szolgáltatást nyújt az ügyfelek­ nek. hogy fontos munkát végzel. A ve­ zetők rájöttek. mint amit várnak tőled. amit érde­ melnél. ha ezekhez a kevesekhez tartozol! Szeptember 16. Aki olyan lelkiismeretesen végzi a munkáját. amikor nyújtani kell. amikor valóban a tu­ lajdonosa lesz — ennek. Napjaink ide­ ges. hogy nem lehetsz résztulajdonos. Minden szakmában és hivatásban eljön az a pillanat. hogy a világon kétféle ember él. országhatárokat nem ismerő világában könnyen érezheted úgy. beosztottként. ho­ gyan lehetne kibújni egy kellemetlen feladat alól. nem ismernek el. Ha legközelebb úgy érzed. jobban takarékoskodnak a költsé­ gekkel. versengő. Szeptember 15. hogy minden­ ki munkája arányában részesedik annak hozamából. hogy valójában önmagadra vállalkozol: tevékenységed terméke te magad vagy. találékonyabbak. ha­ tározd el még ma — most azonnal —. hogy egy bizonyos pont után 119 . végül el fogják is­ merni az erőfeszítéseimet. amit ígértél. előbb vagy utóbb tulajdonos leszel! Szeptember 18. Milyen beosztott vagy? Olyan." Ha mások szolgálatával igyekszel elérni a sikert. hogy célod elérd és boldog légy. de végül nem a szavaiddal. emlékeztesd magad arra. Hamarosan te leszel a főnök! Szeptember 19. akik azt mondják: „A lehető legtöbbet igyek­ szem nyújtani. Ne elégedj meg azzal. vagy egy még sikeresebb üzletnek. meg fogja érni a napot. hogy tulajdont szerezzenek a cégben. és olyasmit nyúj­ tasz embertársaidnak. A legjobban vezetett vállalatoknál a menedzsment lehetőségeket teremt a dolgozóknak. többet teljesítesz. hűségesebbek. Egy ideig lehet csalni. Végezd a munkád olyan lelkiismeretesen. hogy ha követke­ zetesen többet teszek. Csak a hasznos szolgáltatások országútja vezet el a boldogság városába. és nem a feladat teljesítése. hogy változtatsz a magatar­ tásodon! Leélheted az életed úgy. akik készek keményen dolgozni. és előbb-utóbb főnök leszel! A szabad vállalkozás rendszere arra az elvre épül. nem kérhet­ nek több fizetést a munkájukért. Ha a szád többet jár. ám akkor sosem fogod tudni. Ha mód van rá. a legbiztosabb módját választod. amit ér­ demelnek. észre fogod venni. j ó " vagy a munkában. Ha ezt te­ szed. mire lettél volna képes. jó úton haladsz. hogy tulajdonosi szemlélettel közelíts a munkádhoz. amit várnak tőlem!" Aztán vannak.Szeptember 14. légy a legjobb. akit főnökként szeretnél magad­ nak? Ha nehéz döntéseket mérlegelsz. mintha ő lenne az üzlet tulajdonosa. Ha lehetőséged van dolgozói résztulajdont szerezni. csak nagyon kevesen haj­ landók azokra az áldozatokra. Tudom azt is. ám ennek az a következménye. A legnagyobb előnyöket azonban te fogod élvezni. de ez ne akadályoz­ zon. mint amiért fizetik őket. tedd fel magadnak a kérdést: „Ha ez a cég az enyém lenne. mert már megkapták. mintha a saját főnö­ köd lennél. mert ilyen vagyok. ha igyekszel többet nyújtani. hanem az utazás módja maga. amit most. mintha őszintén igyekeznél. Vannak. hogy akkor vagyunk a legboldo­ gabbak. mint amit várnak tőlem. akik azt mondják: „Ha a vállalat hajlandó lesz annyit fizetni. hogy őket meg a kedvező lehetőségek nem fogják szeretni. Szeptember 17. Mégis. hogy pontosan ugyanazt tennéd. hogyan foglalkoznék a do­ loggal?" Ha válaszod az. hanem a tetteiddel fogják mérni. akik nem szeretik a tisztességes munkát. és nem allergiásak a tisztességes munkára. úgy tenni. melyek szükségesek a sikerhez. és nélkülözhetetlen leszel! A motivációs kutatások kimutatták. A lelki örömök forrása az igyekezet. amit nélküled nem kaphatnának meg.

Valahol a kút körül el van ásva egy kancsó víz. vagyis hatásod egyre nagyobb területre terjed ki. Ennek aztán az lesz az eredménye. amire nincs szükséged. Így van ez az extra mérfölddel is. hogy az ilyen magatartás erősíti az önbecsülésedet. ha gyorsabban jutnak előre. Az eredmény: a közösséged. vagy beönti a szivattyúba. Amint Frank Crain tiszteletes mondta egyszer: „Ha túlságosan megbízol másokban. titkárnő vagy szerelő­ munkás. add oda valakinek. és őszinte vagy magaddal. Azt is mutatja másoknak. Ez arra fogja ösztönözni őket. mint te —. érdeklődés­ sel. hamarosan kapni is fogsz. Ha adni kezdesz. amit csinálunk. Esetleg sosem tudod meg. Légy üzletkötő. hogy működ­ jék. amit most. hogy „befektetésének" eredményeként korlátlan mennyiségű tiszta. hogy mindnyájan sajáto­ san egyéniek vagyunk. Az élet egyik legnagyszerűbb csodája. amit csinálok!" A siker egyik legbiztosabb útja. valójában beállítottságod és a vá­ gyaid tükröződnek. és megéred. Szeptember 23. hogy kövessék a példádat. gazdagabbá válik. hogy olyan munkát választasz. ennek értékrendjére is befolyással vagy. amelyből kiderül. igazgató. el fogod ismerni. légy a legjobb pásztor. hogy mások előbbre jussanak. 121 . hogy mások versenyezni fognak a szolgáltatásaidért — és busásan meg fognak érte fizetni. hogy ez nem önfelszívó. iható vizet kapjon. ezáltal te is boldogabb leszel. mielőtt kapni akarsz. Abban. és ahhoz. hogy segítesz másokat előbbre jutni. hogy a legjobb vagy. tapasztalni fogod. jó szándékodat hason­ ló jó szándékkal viszonozzák. aki­ nek szüksége van rá! Ilyen vagy olyan formában vissza fog térni hozzád. amikor az előnyöket mér­ legeled. Ha őszintén jót akarsz másoknak — még ha csipetnyi irigységet érzel is. kiemelkedően sikeres embert. vagy milyen sokan segítenek más módon. mindnyá­ junkban ott rejlik a lehetőség. hogy hamarosan neked is saját „nyájad" lesz. Hozzá van erősítve egy használati utasítás. milyen mély elégtételt jelent számodra a közért végzett munka. Megkérdeztek több. Ha van valamid. ha nem bízol eléggé em­ bertársaidban. aki a sivatagban belebot­ lik egy szivattyúba. vagy ha­ marabb kapják meg az elismerést. hogy a pénz nem az egyetlen szempont. 120 Szolgálva a közt. Milyen szörnyűsége­ sen unalmas lenne. akiknek korábban a segítségére voltál. hogy saját nyájad lesz. fel kell tölteni vízzel. ösztönzőleg hat rád. hajlamokkal és vágyakkal. amivel beindítható. Ha mindent megteszel. hajlan­ dó lenne-e csinálni. hogy a siker nem jelent egy ügy iránti szívtelen odaadást. Van egy régi dal egy szomjas utazóról. A legjobban azzal gyorsíthatod az előmeneteledet. Ha pásztor vagy. hogy olyan kiváló légy. hányan fognak ajánlani egy munkára vagy előléptetésre. hogy a legjobbak legyünk abban. képes vagy arra. kiissza-e a tartalmát. amit kevesebb fizetésért is szívesen csi­ nálsz. különböző intelligenciaszinttel. mit adsz cserébe. gyakrabban fognak felkérni. Mostanra már tudod. Olyan kiemelkedő teljesítményekre leszel képes. hogy ezért ellenszolgáltatást várnál. Valamit adnod kell. be­ csaphatnak — de kínok között fogsz élni. hogy jelentősen megnő az igény a szolgálataid iránt. adottságokkal. hogy először nagylelkűen díjazzanak. ki milyen adottságokat örökölt és milyen képességeket fejlesztett ki magában. áll az utasításban. aztán el kell döntenie. amilyen kiváló csak lenni akarsz! Ha kiemelkedő vagy a munkádban. Először önként adnod kell. Ahhoz. ha sokkal kevesebbet keresne vele? A többségük valami ilyesmit válaszolt: „Minden körülmények kö­ zött! Imádom. Ha fel­ adataidat jól látod el. la­ kóhelyed jobbá. milyen fontos önként szolgálni a közössé­ gedet. hogy kapj. hogy a jutalom nem marad el. ha mindnyájan atomfizikusok vagy mondjuk pé­ kek akarnánk lenni! Ám függetlenül attól. de világos jelzések mások számára. anélkül. az­ tán döntesz arról. Még ha nem is tartasz ennél a pontnál. Szeptember20. hogy segíts a töb­ bi „báránynak". Szeptember 22. Ha azért dolgozol." Szeptember 21 . Tette­ id csendes. ami egyfajta fodrozódási hatást vált ki. Azt is tudod.a pénz már nem ösztönöz nagyobb teljesítményre. segítsége­ det viszonozni fogják. Az utazónak meg kell keresnie a kancsót. milyen fontos a köz szolgálata. Nem várhatod. és bíznod kell abban. a pénz sem fog elmaradni. hi­ deg. először ad­ nod kell. mert szereted a munkád.

hogy pusztán saját ere­ jükből képesek felemelkedni a siker legmagasabb csúcsaira. Rendelkezhetsz munkaköri leírással. A leg­ többen nem hajlandók azokra az erőfeszítésekre. segítőkész. az életben annak arányában kapsz. Folytatták munkájukat jóval azután is. valójában vezetővé válsz. Olvasd olyan nők és férfiak életrajzát. mert senkinek sem volt ideje vagy kedve. Ezért van. vagy túlságosan is alacsony ívű cé­ lokat tűzöl magad elé. hogy a legtöb­ ben már feladták és hazamentek. akinek sikere sokban függ attól. a legtöbben feladják. amit szívből gyűlölsz. Az általad nyújtott szolgáltatás minősége és mennyisége megha­ tározza a jövedelmed és azt. amennyit kész vagy adni. hogy ma­ gad keresed a kedvező lehetőségeket. 122 A legtöbb unalmas feladat elviselhetőbbé válik. Amikor nagyon rögös az út. tégy va­ lamit. Állandóan für­ készik. mert nem voltak hajlan­ dók feladni. Sok időt és sok energiát követel. melyek lehetővé teszik. hogy foglalkozzék velük? Nézz szét magad körül. és nőni fog azoknak a száma is. és hamarabb célba érsz. amire egy tökéletes munkakör felépíthető. új feladatokat vállalva. Leg­ többünknek szüksége van mások segítségére. Szeptember27. ha jó szívvel beleadsz mindent. Ők egyebek mellett azért diadalmaskodtak. képes vagy-e javítani a teljesítményedet. mint aki hozzászokott a könnyű sikerekhez! Ha úgy gondolod. akinek elvesztését nem engedheti meg magának a vállalat. Bármilyen területről is legyen szó. ne csüggedj. és tevékenységed változtasd a világ legnagyszerűbb munkájává! A karrieredben. jobban megismered a szervezetet. ha versenyzel magaddal. mint amennyire szereted a munkádat. hogy milyen tapasztalatokra teszel szert. követni fognak. amit alkotó tevékenységre for­ díthatsz. mint amennyit el tudsz végezni. mivé változtatod. és magad dön­ tesz arról. hogy a si­ kerben osztozni fogsz velük. láss hozzá. nemcsak töb­ bet leszel képes megvalósítani az életben. és ha tudják. Ha mások azt látják. melynek minden részletét ponto­ san rögzíteni lehet írásban. Ha bíznak benned. akik olyan kiemelkedőek és olyan szerencsések. hogy megkérjenek rájuk! Ha szokásoddá teszed. Szeptember25. Ha kezdeményezően lépsz fel. és ez ösztönözni fog. Ha olyan munkád van. de kevés olyan munka van a világon. hogy kitarts. vagy ha elégedetlen vagy a fizetéseddel. A kapaszkodó könnyebb lesz. időd szabadul fel. Annak esélye. Ha egy kicsit rögösebbé válik az út. Szeptember26. sosem leszel képes megszeretni. személyes fejlődéssel. akiknek sorsa a te sikereidtől függ. Kevesen vannak. milyen korlátokat állítasz magad elé. de örömtelibb. Jövedelmed növekedésének és előmenetelednek csak az szab ha­ tárt. hogy ott fenn a magasban egyálta­ lán nincs tolongás. hamarosan több feladatod lesz. nagyon nehéz felkerülni a csúcsra. Egy munkaköri leírás csupán alapot ad. Ha találsz olyan megoldásokat. elég jó poszton vagy. és olyan értékes dolgozóvá válsz. több pénzzel. Ha cserébe többet adsz. hogy gyorsabban és jobban végezd a munkád.Szeptember 24. könnyű kiemelkedő sikereket elérni. hogy a munkád szeretni fog téged. pontosan ak­ kora. ha másokat is magaddal húzol. Ha nem vagy megeléged­ ve a pozícióddal. Észrevetted már. mennyire képes megnyerni másokat. és szüntelenül új kihívások után kutatnak. lelkes dolgozó vagy. hogyan lehet dolgokat jobban csinálni. és ígéretes jövővel fog­ ja jutalmazni. hogy változzanak a dolgok! Hogyan teheted magad értéke­ sebbé a részleged vagy a vállalatod számára? Milyen feladatok ma­ radtak el végezetlenül. keress valami mást! De ha másokhoz hasonlóan csupán néhány dolgot utálsz csinálni. és tapasz­ talatokban gazdagabb lesz e rövid földi vendégeskedésed. és úgy ítéled meg. folytasd az erőfeszíté­ seidet. akkor vagy nem érted. Szeptember28. amelyek elenged­ hetetlenek a sikerhez. 123 . hogy a legeredményesebb dolgozó általában a legelfoglaltabb is? A sikeres emberek — elfoglalt emberek. Nehezen viselik a tét­ lenséget. akik még életükben a nagyság szimbólumaivá váltak. és vedd sorra az elvégzendő dolgokat! Ne várd. Saját munkádhoz a világon te értesz a legjobban. mi a siker titka. A munka mély elégedett­ séggel. és minden lehető­ séget mérlegelve úgy látod. hogy együttműködjenek vele. mint amennyit kérsz barátaidtól vagy társaidtól.

A módszer működik. a sikeres emberek azonban már rég tudják. és megoldásának a Piggly Wiggly nevet adta. Sok „új" ötlet valójában régen is­ mert termékek és ötletek egy új kombinációja. amely kimondhatatlanul sok ember életét teheti szebbé. 3. Egy jótett. ti is aképpen cseleked­ jetek azokkal. A képzelőerő cso­ dákra képes! A Piggly Wiggly (Kismalacka) üzletlánc megalapítója eladó volt egy sarki fűszeresnél. aki csokoládémasszába mártott egy jégkrém szele­ tet. és ez még több ember között hinti el a jóakarat szellemét. amikor az élel­ miszerboltokra alkalmazta az önkiszolgáló kávéházak ötletét. 4. de még túl is teljesíti az ígé­ reteit! Az extra mérföld megtételének legnagyobb haszna abban van. amit egy idegen részéről ma tapasztaltál. öt másodpercnyi képzelőerő ellen­ értékeként hatalmas vagyont szerzett Még csak most kezdjük érteni az emberi elme működésének mé­ lyebb titkait. mint amennyit a szerződésben vállaltál! Az extra mérföld megtételét nem korlátozhatod csak a munkád­ ra. igyekezz mindig és mindenben a legtöbbet és a legjobbat nyújtani. és ők igyekezni fognak ezt hasonlóval viszonozni. Dinamikus erő. Szeptember 30." Az Aranyszabály több. nem sokat érsz vele! Gondosan szemügyre kell venned kol­ légáidat. Elemezd ezeket. mintha te lennél ezek a mások. olyan valaki vagy. az emberek között terjeszted a jóakaratot. gazdagabbá. mint koráb­ ban. amelyet réges-régen indítot­ tál el az Aranyszabály betartásával. mint csupán az erkölcsös magatartás alapelve. Képzeld el. ha legközelebb alkotó megol­ dást keresel egy régi problémára! Október2. amikor az új ötlet megszü­ letik. és elnevezte eszkimónak. A szakemberek kinevették. ő azon- 124 125 . Ennek ellenére egy jó elnevezés és egy hatékony marketinghadjárat eredményeként az ilyen kombináció hatalmas vagyonokat hozhat. hogy alkalmazható legyen a gyakorlatban. mit kell tenned. Egy ember. nyújts többet. mennyire fognak örülni embertársaid. hogy az emberek veletek cselekedjenek. hogy úgy bánj másokkal. A képzelet kiaknázásának megvan a maga módszere. hogy változtál. piaci versenytársaidat. ha azt látják. tartalmasabbá. Ha szokásoddá teszed. hogy az önkiszolgálást jól lehetne alkalmazni az élelmiszer-kereskedelemben is. Vidd be a problémát a tudatalattidba. Dolgozd ki részleteiben az ötletet. és számodra ismeretlen forrásokból fog visszasu­ gározni rád. Próbáld ki. le­ het egy olyan láncreakció eredménye. A siker legfontosabb szabálya a következő: „És mint akarjátok. és többet nyújtasz. hogy kiemelkedj közülük. Gyűjtsd össze a szükséges információkat. James Webb Young az A Technique for Producing Ideas (Hogyan produ­ káljunk új ötleteket) című könyvében ennek öt lépését különíti e l : ' 1. Clarence Saundersnek sok millió dollárt hozott. hogy arra ösztönöz. Jó érzés azt hinni. A szándéknak tükröződnie kell az emberi kapcsolataidban is. Ha teljesítménynormák vannak. Október Az elméd Október 1. Egy önkiszolgáló kávéházban étkezve felvil­ lant benne az ötlet. hogy pontosan lásd. 2. Ismerd fel a „Heuréka!" pillanatát.Szeptember 29. hogy az al­ kotó képzelet a javukat szolgálja. Ez a szellem egyre gyorsulva terjed. telje­ sítsd túl őket! Ha szerződéses megbízáson dolgozol. Az extra mérföld átlagon felüli munkát jelent. 5. aki nemcsak teljesíti. Tetteikkel hatással lesznek a környezetükre. de ha ez a szolgáltatás semmivel sem jobb vagy több a máso­ kénál.

akkor meg tudod őket valósítani. ami könnyen felismerhetővé teszi azok számára. hogy amikor azt kutatod. hogyan néz ki a világegyetem. A legjobb ötletek mindig azok. hogyan végezz el egy feladatot gyorsab­ ban. jobban vagy gazdaságosabban. javítja vizualizálási képességedet. vagy lehetővé teszik. mint egy ejtőernyő. Képzeleted és vizualizálási ké­ pességeid fejlesztésének egyik legjobb módja az olvasás. Október5. Október 7. amelyek pénzt és időt takarítanak meg. ha egy ötlet valóban jó. Ezért önfejlesztési programodnak magába kell foglalnia a rendszeres lelki ösztönzést is. Ha meg vagy győződve elképzelésed helyességéről. A képzelet a lélek műhelye. képes leszel felismerni olyan igazságo­ kat. Miközben olvasol. ha ki van nyit­ va. Azt mondják. Akkor működik jól. önfejlesztő könyvet. Saunders nem adta fel. Október4. agyad képekké alakítja a szavakat. akik nyitott elmével látnak a kutatásához. A kiváló ötlet önmagában nem elégséges a sikerhez. Lehetetlen alkotó módon gondolkozni a lehetőségekről. Október3. hogy jő. Képzeleteddel eddig nem létező dolgo­ kat idézhetsz fel. a századforduló neves építésze. Kétségtelen. Ezután kidolgozta a relativitáselmélet matemati­ kai alapjait. tárgyilagosan értékeled az információkat és nem engeded. ha gondolataidat a kockázatot jelentő veszélyekre. A pszichológusok azt mondják. hogy értékes-e egy új gondo­ lat. szakfolyó­ iratot. akinek az 1893-as chicagói világkiállításra vonatkozó építészeti és rendezési tervei óriási hatást gyakoroltak korának építészetére. A dolgok jobbításának lehetőségeire vonatkozó fogé­ konyság a pozitív beállítottság egyenes következménye. A beszűkült gondolkozás 127 126 . Ha képzeletedben képes vagy a munkáidat olyannak látni. A munkád csak annyira lesz nagyszerű.ban meg volt győződve. még ha bizonyítani nem is tudja. amilyen nagyszerűvé képzeleted formálja. regényt. Csak a gyakorlat döntheti el. akkor már tudatosan nekigyürkőzhetsz. Ma Saunderst tartják a modern szupermarket atyjának. száguld­ va a végtelen felé. de mégsem a veszélyekre. hogy lelki szeme­ iddel lásd nehéz problémák megoldását. Olvass rendszeresen! Olvass újságot. Képzeleted teljesítményének nem szab­ nak határt fizikai korlátok. Az édességipar mogulja. elménk erejét is az adja. Ahhoz. a szer­ zője ösztönösen is tudja. hogy valamit eredményesebben végez­ zünk. Albert Einstein vizualizálta. hogy valami valóban értékeset alkoss. ez az egyetlen gondolat vagyont érhet." Ha nyitott vagy az új lehetőségekre. egyszer ezt mondta: „Ne alkoss kis terveket!" Tudta. és lásd magad sikeres emberként. melyek mások előtt rejtve maradnak. Ez segíti az olvasott anyag megértését. Daniel Burnham. Ha rájöttél. Október6. amikor elérted a magad elé tűzött célt. nem pedig az elérhető eredmények­ re összpontosítod. hogy ha nagyszerű ered­ ményeket akarsz. fejleszti képzelőerődet. lépés a helyes irányban. Ha ezeket el tudod képzelni. hogy ötlete életképes. hogy valamit hogyan lehet jobban csinálni. Hasonlóan ahhoz. ahogy testünk a rendszeres mozgás eredmé­ nyeként lesz erős és szívós. Wally Amos egyszer ezt mondta: „Az elme olyan. A lustaság elsorvasztja. nagyszerű ötletekre van szükséged. Az olvasás gazdagítja ismere­ teidet. Az elme fejlődésének az a titka. legyen bármilyen csekély is. Itt formálódnak a nagyszerű ered­ mények tervei. tarts ki mellet­ te! A legtöbb esetben mások is elismerik az ötleted értékét — csak egy kis időre van szükségük ehhez. amikor egy fénysugár áthalad rajta. Van valami az igazságban. új ötleteket dolgozz ki. Az alkalma­ zás legalább akkora képzelőerőt igényel. mint az eredeti ötlet kidol­ gozása. azt először az el­ médben kell létrehoznod. hogyan ja­ vítsd a teljesítményedet. hogyan gyárts egy jobb termé­ ket. Képzelőerődet sikerrel vetheted be. igyekezned kell minél jobban csökkenteni a kockázatot. hanem a pozitív lehetőségekre kell összpon­ tosítanod a figyelmedet. és megjelentek az önkiszolgáló élelmiszerüzletek. Minden jobbítás. hogy elfogultságod befolyásoljon véleményed kialakításában. ha rendszeresen működtetjük. hogy a valóságban is olyanná változtasd. amilyennek szerinted lennie kellene. hogy dolgoztatjuk.

Üdvözöld a nehézséget jelentő kihívásokat. Vedd birtokodba az elmédet. és felkészít. Október8. hogy a jövő­ ben sikerrel nézz szembe még a legkomolyabb kihívásokkal is. Az élet legsötétebb óráiban erőt meríthetsz abból a meggyőző­ désből. a megszokás eredményeként olyan em­ berré válj. aki mindenkinél jobban tudja. ke­ resztrejtvényt fejtesz. melyek nem felelnek meg az igazságnak. Nem kifizetődő próbálkozni mások becsapásá­ val. ne tétovázz. Ez a valaki te magad vagy! 129 . hogy a geoda belsejében csodálatos kristálybontás rejlik. min­ dig meghagyott néhány tölgyet a szántó közepén. Az öregnek az volt a szokása. hogy előítéleteid­ hez idomuljanak. és még akkor sem veszi észre őket. meghatározzák. ha emberek úgy tesznek. me­ lyek uralják az elmédet. az eredmény katasztrofális lesz. A nehézségek arra kény­ szerítenek. olyan szívósakká váltak. de ha nem. a dél-afrikai költő elmesél egy történetet egy fekete rabszolgáról. a k i k segítséget színlelve mások ellen hangol­ n a k ! Szinte biztosra veheted. de a tudásodat senki sem veheti el. Október9. mert a legnagyobb lehetőségeket a nehéz helyzetek szülik. birtokba veszed az elmédet és pozitív. Breyten Breytenback. de magad döntsd el. hogy változtatod a munkába meneteled útvonalát. hogy felismerj olyan lehetőségeket. meg­ szerezhetsz mindent. és alkotó megoldások után ku­ tass. amire vágysz. köszönd meg az ér­ deklődésüket. amiket az élet tálcán kínál.megfoszt attól a képességtől. A gondolatok. A ballábas cipő rendszeres viselése egy idő múlva eltorzította a „megajándékozott" jobb lábát: gazdájának „nagylel­ kűsége" tartósan nyomorékká tette őt. mi felel meg legjobban az érde­ keidnek. akivel egyszerűen csak történik az élet! Már az olyan egyszerű dolgok is fogékonyabbá tesznek az újra. de ha önmagadat csapod be. hogy kény­ szeríted magad olyan dolgok elfogadására. hogy a küzdelem szívósabbá tesz. Elve­ szítheted minden ingóságodat. Amikor úgy határozol. új házat építhetsz. akinek féllábú gazdája volt. hogy amikor megtisztított egy területet. hogy kedve szerint gondolkozz. Segítségével ismét szert tehetsz vagyonra. ez azt jelenti. közben pedig saját érdekeik érvényesítésén munkálkodnak. Ha céljaid megvalósítását segíti. megfosztva az erdő fáinak védelmé­ től! Ezekből a fákból készítette aztán a szekerek kerekeit. kézbe vetted a sorsodat. mint az. múzeumokat látogatsz. építő szellemű gondolatokkal fogod táplálni. mi a jó neked. hogy alkalmassá tegye a művelésre. ha eltorzítod őket. tévé helyett olvasol. aki nem kezdeményez. Mivel a magányos tölgyeknek küzdeniük kellett a természet erőivel. mert beszű­ kült a gondolkozásuk. hogy bővítsd a látóköröd. hadd legyenek ki­ téve az elemek rombolásának. amit nem hordhatott. mint­ ha neked segítenének. Hallgasd meg mások tanácsait. ha küzdelemre kényszerülsz. Október 11. mint egy szokásos szikla. hogy a saját é r d e k ü k b e n buzgól­ kodnak. Valahányszor a gazda új cipőt vett. mit fogsz elérni az életben. vagy enge­ dem. hogy a legnehezebb terhet is elbírták. kövesd a tanácsaikat. a tapasztalt geológusok azonban tudják. aki szekérkészítő volt Észak-Karolinában. hogy az elméd a legértékesebb tulajdonod. amit életedben elkövethetsz. Az élet legcsodálatosabb lehetőségei gyakran nagyon is hétköznapi csomagolásban érkeznek. a rab­ szolgájának adta. akkor válsz erőssé. Ugyanez a hely­ zet azokkal. Ne hagyd magad megtéveszteni. akik azért nem keresnek új lehetőségeket. a bal lábra valót. Ne feledd. Senki sem uralkodhat a gondo­ lataidon! Még a legkegyetlenebb zsarnok sem tud arra kényszeríte­ ni. Ha vitatkozol a tényekkel. Napoleon Hill szeretett mesélni a nagyapjáról. Óvakodj azoktól. A beszűkült elme felbukik az élet nagy lehetőségeiben. és az élet engedelmeskedni fog a szándékaidnak! Vitathatatlan. hogy a rutin. hogy az érzelmeim elködösítsék ítélőképességemet?" Az egyik legnagyobb hiba. 128 Október 10. Ne engedd. az elmét a használat teszi erőssé! A küzdelem — e r ő forrása. Ha­ sonlóan az öreg tölgyekhez. A gyakorlatlan szem számára egy geoda ugyanúgy néz ki. hagyd őket figyelmen kívül! A világon csupán egyetlen valaki van. tedd fel magadnak a kérdést: „Miért vonakodok annyira elfogadni dolgokat? Logikusan gondolkozom.

képes vagy ezeket céljaid el­ érésére mozgósítani. döntenek. a várható eredményt. Ügyelj arra. nem tarthatják működésben. mielőtt nekilátsz. Az elme az ember leghatékonyabb fegyvere. tartós károkat okozol magadnak és szervezetednek. szemét ki) angol mondat szavainak első betűiből áll. Nos. Ha hasznos táplálékot kap. láss neki és cselekedj. Elméd irányítása igen sok elmélkedést. hogy legjobb ötleteid sokszor távoli területek megoldásainak analógiáiként születnek. kon­ zultálnak tapasztalt tanácsadókkal. hogy tévedtél. Össze­ gyűjtik a szükséges adatokat. végül azonban nekik is tapasztalniuk kellett. Csak egy módon te­ hetsz szert gyakorlati tapasztalatokra: ha rendszeresen és keményen dolgozol elképzeléseid megvalósításán. az elmédet? Tervezd úgy az idő­ det. hogy ha a gépbe „szemetet viszel be. és egyre jobban megismered önma­ gad. melyet még nem próbáltál ki. amely visszavonhatatlan lenne. hogy a képzelet ereje hatalmasabb. emlékezz arra. Október 17. amely lehe­ tővé teszi ezt a fókuszálást. A döntésképtelenség a paralízis legrosszabb formájá­ ra vezet. megvizsgálják az alternatívákat. mint a pallosé. hogy minél jobban megismerd ezeket. Október 13. Ha irányítod az elmédet. magányos tűnődést. Azt fogja nyújtani neked. és még mindig jó ötletnek tűnik. hogy rendszeresen fejleszd legértékesebb eszközödet. hogy átültesd a gyakorlatba! Ha sorra vetted a megvalósítás módját. Garbage Out (szemét be. Igyekezz szélesebben tájékozódni dolgok iránt. érzelmeidet és vágyaidat. Van cselekvési programod. amit kap. A történelem során a zsarnokok minden módon igyekeztek megtörni azokat. és láss munkához! Október 16. aztán nekilátnak a cselekvésnek. 131 . Ahogy Victor Hugo mondta: „Egy megszálló hadse­ regnek ellent lehet állni. Az olyan elméleti ismeretek. hogy időt fordítasz lényed tanulmányozására. viszont lehetetlen megállítani egy gondolat hódítását. Ha később rá­ jössz. Ha nehezen döntesz. ez a „sze­ mét be — szemét ki" az elmére is igaz. erős és aktív marad. hogy elméd étrendje ki­ egyensúlyozott legyen. negatívvá. Tekintsd át hosszú. A gyakorlati tapasztalat az a lencse. mely a Garbage In. cél és irány nélkül szóródó energiák­ hoz hasonlatosak.Október 12. de ha rendszeresen „szeméttel" táplálod. ha megérett rá az idő. és az elmélet bevetését maximális ered­ ményt biztosító célok érdekében.és rövid távú ter­ veidet és értékeld a haladásod. Az az elme képes a legnagyobb teljesítményre. amelyek nem találják meg az utat a gyakorlathoz. ezért nem szabad sajnálnod az időt. Jól állsz a határidőkkel? Tedd fel ma­ gadnak a kérdést: „Milyen információkra lenne még szükségem cé­ lom eléréséhez?" Aztán szerezd meg ezeket. módosítsd az irányt. A gyors és hozzáértő döntés fogékony elmére utal. hogy csak kevés döntés van. gondol­ kozásra és tervezésre. A bölcsesség forrása az. melynek célja. legyenek ezek az erők bármily félelmetesek is. terméketlenné válik. alaposan gondold végig. rosszul fog működni. me­ ditációt igényel. szemét fog kijönni belőle". A sikeres személyek a határozott döntések emberei. Ha érted gondo­ lataidat. amit kap tőled. elszalasztva nagyszerű lehetőségeket. akik ellenálltak. Külső erők nem el­ lenőrizhetik. Ha van egy elképzelésed. A rendszeresen használt elme szolgál a legeredményesebben. A számítógépes szakembereknek egy külön kifejezése van arra. figyelemmel kísérni az átfogó változásokat! Tapasztalni fo­ god. Ez a GIGO: rövidítés. de néha megunja a „táplálékot". az életedet irányítod. és haladj tovább! Október 14. hatalmas erejű. Uralkodj a gondolataidon." 130 Október 15. Csak te vagy képes megérteni elméd működésének rejtett törvényeit. amelyet a gya­ korlati tapasztalatok élesre fentek. Az elme sosem fárad el. közép. hogy naponta legalább fél órád maradjon a tanulásra. és ha nem szakítasz vele. Nem této­ váznak feleslegesen. és senki sem lesz képes uralkodni rajtad.

melyek lehetővé teszik. ne pedig a cinizmusod nőjön! Ha nehezedre esik op­ timistán nézni a világra. Vannak emberek. Október 19. 133 . ugyanilyen keményen fog dol­ gozni. Minden elme egyszerre adóállomása és vevőkészüléke a gondo­ lathullámoknak. hogy elméjének teljesítményét bár­ mi is korlátozná. Csupán azt tudjuk. Egy negatív elme képtelen vonzani a boldogságot vagy az anyagi sikert. ezért a korábbinál nagyobb esélyed van a sikerre. gon­ dolj arra. gyakran mondja: „Nem mondha­ tod meg. mert néhányszor megégetted magad. hogy egyetlen kapcsolóval fényt varázsol­ junk a szobánkba. Mondjon bármit a tudomány a gondolatátvitelről. milyen magasan van az. Amikor új ötletek után kutatsz. hogy éveid számának növekedésével a bölcsességed. mit kell tennünk a kapcsolóval.Október 18. és vannak. amely megszületésének pillanatában őrültségnek tűnt. pozitív eredményeket érünk el. időközben magad is bölcsebb lettél." Talán kicsit körülményes megfo­ galmazás. ne pedig a beszélőre! Igye­ kezz kihámozni a szavaiban rejlő központi gondolatot! Szoktasd rá az elmédet. és hallgasd figyelmesen. ahol nem ismerjük a dolgokat irányító mély törvényeket. ha elménket egy bizonyos módon használjuk. Mindez beállítottság kérdése. Tedd félre a té­ mával kapcsolatos előítéleteidet. hogy elméd teljesítményét csak önmagad korlátozhatod. és fiatal hetvenéveseket. mert nem a megfelelő hullámhosszra van állítva a „vevőjük". Senki sem ismeri pontosan a benne leját­ szódó bonyolult folyamatokat. ismeri el maga is. de ismerjük azokat az egyszerű szabályokat. Pat Ryan. hogy egyetlen elkép­ zelést is kalodába szorítson az idő előtti bírálat! Néha az a megoldás a legígéretesebb. bátoríts mindenkit a nem cenzúrázott gondolkozásra! Az ötletkeresés során ne légy kri­ tikus! Ebben a szakaszban minden gondolat egyformán értékes. Korodat a lelki beállítottságod. akik öregnek születnek. Egy jő ötlet gyengéit firtatva bemagyarázhatod magadnak. hogy »fönt«. hogy a negatív gondolataidat negatív eredménnyekké változ­ tassa. akik sosem öregszenek meg. az Aon Corporation vezérigazgatója. hogy képes legyen megragadni olyan információkat. hogy minden ember más. aki egy óriási multinacionális biztosító társaság. Senki sem tapasztalta még. életereje lehetővé teszi számukra. hogy újabb és újabb örö­ möket találjanak az életben. hogy mindig pozitív maradj. Mint ahogy elméd fá­ radhatatlanul munkálkodik azon. hogy felis merd mások gondolataiban a hasznos mozzanatokat. vagy képet a készülék ernyőjére. hogy 132 csupán az ördög ügyvédjének szerepét játszod — de a negatív gon­ dolkozás mindig negatív eredményeket szül. Az­ tán rokonságuk alapján csoportosítsd az ötleteket. egy valami kétségtelen: ha szert akarunk tenni a mások gondolataiban rejlő ér­ tékekre. hogy hatékonyan fogja más elmék „adását". a körülmények állandóan változ­ nak. melyeket érdemesnek találsz arra. Október21. A boldogtalanságot és a szegénységet vonzza. Legtöbben nem értjük azokat a bonyolult fizikai folyamatokat. csak saját gondola­ taiddal szabhatsz ennek korlátot. amit a másik mond." Nem vitás: mindnyájan is­ merünk öreg tinédzsereket. Ez a helyzet az aggyal is. ne engedd. válaszd ki a leg­ jobbakat. melyeket mások azért nem vesznek észre. elménket be kell gyakoroltatnunk. ez hozzásegít. de jól érzékelteti azt a rendkívül fontos igazságot. a kívánt eredményre jutunk. Ez az analógia érvényes az élet sok más területére. hogyan lehet a dolgokat működésbe hozva egy bizonyos eredményt elérni. Az amerikai lelkipásztor és szerző. A figyelmes hallgatás rászoktat. akiknek lelke­ sedése. Ha ismered elmédet és gondolkodásmódodat. Irányítsd úgy az életed. Ha pozi­ tívan gondolkozunk. Október22. nem pedig éveid száma határoz­ za meg. Fókuszálj az információra. Azt azonban tudjuk. hanem a beállítottság és az egészség függvénye. méghozzá saját gondolataiddal. Október20. hogy a gyakorlatban is kipróbáld. hogy pozitív gondolataidat átvál­ toztassa azok fizikai egyenértékévé. Ha a Mesterelme-csoportoddal dolgozol. Tyrone Edwards ezt mondta: „Az öregség vagy a fiatalság nem az évek.

meghatározatlan veszély érzése. és a kicsinyes vitatkozás között. amin gondolataid a legtöbbet időznek. hogy belerángassanak kicsinyes ügyekről folyó vitákba. Ennek fő oka az. hogy a ritkán használt elme „berozsdásodik". Október 24. pro­ duktív. Az egyik aggódás elvezet egy másikhoz. Ott rejtőzhet tudata­ lattidban jóval azután is. Ha nem szánsz rendszeresen időt a tanulásra és a gondolkodásra. hogy mindkettőre maradjon időd! Október26. és elősegíti. Ha már játszanod kell a „ h a . akkor" játékot. Ha engeded. mint a gondolkozás és a szellem eltompulása. . hogy minden helyzetben fenn tudd tartani a po­ zitív beállítottságod. Nem fenyeget olyan veszély. de már sokan haltak bele az idegeskedésbe és az aggódásba. Este a csirkék behúzódnak az ólba. Mivel az elméd fe­ lett csak te uralkodsz. Október25. ezek a gondolatok a legváratlanabb pillanatban bukkanhatnak fel is­ mét. többé nem fogsz idegeskedni és aggódni. de az erejét pocsékolhatod olyan értelmetlen vitákra is. az elme azonban teljesen más módon viselkedik: a használat erősíti. hogy egy valóságosan létező problémád milyen potenciális problémák forrása lehet —. és cserére szo­ rulnak. aki a munkába halt volna bele.Október23. hogy idődet és energiáidat olyan dolgokra fordítod. Ügyelj hát. aki küldi őket. melyek estére óljukba húzódnak. Az elme azt vonzza. és neki­ látsz a munkának. Október27. ugyanakkor igen hátrá­ nyos következményei lehetnek a lelki és a testi egészségedre. Az idegesítő gondolatok. hogy bővítsd az ismereteidet. Ha nem állsz ellent a csábításnak. hogy értelmetlen semmisé­ gekre pazarold el a szabad idődet. de legalább ilyen fontos. kellemes gondolatok felbukkanása pozitív eredményekre vezet. nem kell attól félned. hogy elkezdd a „ h a . vagy olyan dolgokra pocsékolod. Idővel még a legkiválóbb gép és a legkiválóbb elme is meg­ rozsdásodik." Mivel az aggódás és az idegeskedés forrása egy bizonytalan. akkor" játékot — va­ gyis azon kezdesz rágódni. Csak a gondolataid felett van kizárólagos hatalmad! Ne mondj le önként erről a hatalomról felesleges vitákba bonyolódva! Mindig választhatsz. Ha tervet készítesz problémáid megoldására. melyek maximális hasznot hoznak számodra. felhasználhatod pozitív célok érdekében. Char­ les Mayo. Vannak. mint a gépek ese­ tében. hatékonyabbá teszi. Óriási különbség van a tárgyilagos véleménycserét jelentő értelmes vita. mint a címzettekre. aminek eredménye: szünet nélküli aggódás. ezek rémisztő sebes­ séggel fognak szaporodni. Ha pozitívak. . ugyanaz lesz az eredmény. szeretnek nyájba csapódni. Ha egy gondolatot megosztasz mással. amik semmit sem hoznak. ez nem foszt meg a tulajdonától — veled marad. Így van ez a gondolatokkal is: visszaszállnak arra. A pihenés fontos. ennek nem lehet más eredménye. hogy pozitív lépéseket teszel a forrás meg­ szüntetésére. annál aktívabb és hatékonyabb lesz az elméd. ha nem használják rendeltetésszerűen. . melyek sehová sem vezetnek. 134 Ám ha elhanyagolod. akik állandóan tele vannak problémákkal. hogy milyen gondolatokat bocsátasz útjukra! A mások irányába küldött gondolataid nagyobb hatással vannak rád. hogy magához vonz egy sor ro­ kon érzést. A gyógymód az. hogy a tudatos elméd már rég elfeledkezett róla. a rochesteri Mayo Klinik egyik alapítója ezt mondta: „Ed­ dig még senkivel sem találkoztam. hogy gondolataikat a bajok lehetséges forrásaira han­ golják. aki egy pozitív cse­ lekvési terv bázisán elszántan munkának lát. A gépek alkatrészei fokozatosan elhasználódnak. hogy negatív gondolkozás­ sal ártani fogsz magadnak. ám nagy a veszélye annak. Ha elképze­ lésekről vitatkoztok. A tudatalattidban rejtőző örömteli. hasonlóan a birkákhoz. . logikával nehéz bármit is tenned ellene. és értékes energiák elpocsékolása. Oszd be úgy a napjaidat. Minél gyakrabban veszed igénybe gon­ dolkozásod erejét. Az aggódásnak nincs hasznos funkciója. és rövid időn belül már alig látszunk ki a problémák halmaza alól. és minden következő egyre fenyegetőbb­ nek fog tűnni. A ne­ gatív gondolatok eltakarodnak annak útjából. A csirkékhez hasonlóan. játszd nyerésre! 135 . nagyon könnyű engedni a csábításnak. Az aggódásban az a legrosszabb. hogy elméd a gyakori használattól kimerül. a másokkal való véleménycsere gazdagítja is­ mereteidet.

és a megfele­ lő következtetéseket vonja le belőlük. csak igazság­ ként felfogott dolgok. akik azt mondják: „Ha kineveznek. mielőtt megszólalsz.Összpontosíts a megoldásokra. Egy pozitív elme azt keresi. hogy sorsodért te fe­ lelsz. Ezután ki kell dolgoznod egy reális tervet. később kiderülhet. Október31. amiben még nincs tapasztalatod. Ha szokásod. mint egy pozitív életet tönkretenni negatív gondolatokkal. ha kimondatlanul marad. Ha elégedetlen vagy a helyzeteddel. Ez legalább annyira lehetséges. bármit is közölj vele. hogyan végezhető el egy feladat Egy negatív elme azt keresi. melyet mások követhetnek! Lehetetlen kiemelkedő teljesítményre ösztönözni másokat. mielőtt megszólalsz. A bölcs kétszer gondolkozik. Bármit csinálj. a siker és a kudarc közötti különbség csupán a hozzáállásodtól függ. hogy kemény dolgokat kell mondanod a másiknak. Bármilyen súlyosnak is tűnjék egy probléma. akár nem. mint sok társad. ha egy kis dicsérettel tompítod a bírálat élét. hogy mint minden problémának. mielőtt egyszer megszólal.Nincsenek igazságok. gondolataid segítségével változtathatsz rajta. Valaki egyszer ezt mondta:. Ha nem vagy képes irányítani saját lelki beállítottságodat. és csak azután várhatod el. hogyan érheted el. Október30. Ha sikerül akár csak egy pillanatra is megállnod. pedig még azt sem tanulták meg. hogy lehetséges vezetőként felfigyeljenek rád. és a prob­ lémák által kiváltott esetleges problémákra. Nincs olyan tett. aztán a másodlagos problémák által esetleg kiváltott „harmadik generációs" problémák­ ra. melyet ne előzne meg gondolat. mire vagy képes. Ha egy nehéz feladatot kell megoldanod. hogy képes lennél irányítani másokat? Miért van. ne pedig a problémákra. ami jobb. hogy tapintatod se­ gíti a másikat. mert egy hólabdából lavina lehet. A siker a helyzeted tárgyilagos. Az első lépést neked kell megtenned! Először be kell bi­ zonyítanod. Ám előfordulhat. Ne kövesd el ugyanazt a hibát. amivel elégedetlen vagy. hogy értékes ember vagy. életedben az válik valósággá. őszinte elemzésével kezdődik. gondolataidat a sike­ res megoldásra. hogyan változtass azon. tartsd be az örökifjú szabályt: számolj tízig. amire vágysz. hogyan irányítsák önmagukat? Ha eredményesen akarsz vezetni másokat. hogy emberek azt képzelik. mi­ ből gondolod. hogy ugyanez a feladat miért nem vé­ gezhető el. ha alaposan szemügyre ve­ szed. hogy nem volt teljesen igazad. Bármennyire is biztos vagy a dolgodban.. hogy jó vezető vagyok. már nem lesz olyan nehéz nem kimondanod azt. hogy átlásd a lehetséges következményeket. ennek is van meg­ oldása! Október28. amiben igazságként hiszel. Október29 Gondolataid erejével képes vagy változtatni a helyzeteden — le­ gyen ez jó vagy rossz. hogy gondolkozol. hogy ha dühös vagy. meglátod. ne pedig az esetleges kudarcra összpontosítsd! Szabdald fel a feladatot apróbb teendőkre." Ez fordí­ tott logika. mely álmodból felriaszt. ha végre lehetőséget ad­ nának nekik. hogy tárgyilagosan értékelje szavaidat. ha képtelen vagy erre önmagad esetében. amit mondtál. Talán a legértékesebb vezetői vonás az eredményes kapcsolaté­ pítés szempontjából. ha a megfelelő üzeneteket elég gyakran és elég meggyőzően ismétled. és külön-külön foglal­ kozz velük. be kell bizonyítanod. Ilyenkor jobb. először meg kell tanulnod példát mutatni. A tudatalattid min­ dent elhisz. Fontos szempont. annak elfogadásával. bebizonyítom nekik. hogy aztán ké­ sőbb megbánd. 136 137 . kiválóan tudnának vezetni másokat." Akár egyetértesz ezzel. elszalad veled a ló.

tudato­ sítsd magadban kezdettől fogva. ha önként megengeded a másiknak. olyan barátot szerzel. akik egyfajta beteges örömüket lelik abban. Ha egy állandóan kétkedő. Nem fogom megengedni neki. vidám és pozitív vagy. hogy azok a legértékesebb munkatár­ sak. Nem azért. Még ha kicsit ked­ vetlen vagy is. Te is bekerülhetsz azok közé. anélkül. hogy felbosszantanak. hogy elkerüld az ilyen embereket. Ha pozitív személy vagy. de irányíthatod. hogy a tudatalattid nem tud különbséget tenni az őszinte és a színlelt érzelmek között. hogy az eredményesek nem azután válnak eredményessé. November2. Akik nem jutnak előre a karrierjükben. akik időre elvégzik a munkát. a rossz tulajdonságait fo­ god észrevenni. hogy másokban mindig azt látjuk meg. Senki sem kényszeríthet arra. igyekezz ezeket észrevenni másokban is! Könynyű meglátni a másik hibáit. hogy milyennek látod magad. az emberek kerülni fognak. Ha abban hiszel. sokkal jobban függ tőled. és azokból van a legnagyobb hiány. hogy már feljutottak a csúcsra. Mindig lesznek. mint aki nem érti. hajiasz arra. vagy sem. amit meg kell tenni. hogy a céljuk — kiborítani téged. hogy felidegesítsen! Érzelmeimnek én vagyok az ura. Csak tő­ led függ. hogy valakiről milyen benyomás alakul ki benned. a jó tu­ lajdonságait. és sok rossz. sorsomat én irányítom." Margaret Wolfe Hungerfold ezt mondta: „A szépség forrása mindig a szemlélő tekintete. amit keresel bennük. November4 Mindig hiány van olyanokból. düh. Minden ki­ emelkedő vezető tanúsíthatja. de ha meglátod benne a jót. Nem irányíthatod mások tetteit. Lelki beállítottságod — személyiséged legfontosabb pillére. milyen gyorsan megjavul a hangulatod. Ezek között van sok jó. Ha tudatosan pozitívan visel­ kedsz. kérés nélkül megteszik. amíg nem végezték el a munkát. Ennek az a magyarázata. Az. hogy pozitívan viselkedj. Ha nincs lehetőséged. hogyan rea­ gálsz rájuk. amit látni szeretnénk bennük. hogy milyennek látnak mások. mindenkire pozitív hatással leszel — beleértve magadat is. Másokban mindig azt fedezed fel. hogy morognának vagy kifogásokat keresnének. Mondd magadnak ezt: „Itt nem rólam van szó. hogy a pozitív vonásokat vedd észre másokban. mert valami rosszat tettél nekik. ta­ pasztalni fogod. kisebbrendűség — kerítsenek hatalmukba. akiben min­ dig megbízhatsz — j ó időben és rossz időben egyaránt. November Egészség és boldogság November 1. bármilyen munkájuk is volt. felhasználnak saját érdekeikben. bekerülhetsz te is ebbe a csapatba! 138 139 . vállalják a kezdeményezést és tudnak dolgoz­ ni és dolgoztatni. Miközben igyekszel pozitív szokásokat ki­ alakítani magadban. mert emelkedésük során végig maximális eredményességre törekedtek. ami valóban fontos számodra. kezdeményezők. hogy játszanak az érzelmeiden. Ha magabiztos. Az. mint az illetőtől. Vezetőként általában olyanok emelkednek ki. barátaidra. hogy jó. hanem mert önmaguk­ kal van problémájuk. és ez az. döntően befolyásolja. akik képesek önállóan gon­ dolkozni. Minden ember az érzések. sikerül-e nekik.November3. aki szünet nélkül pa­ naszkodik a sorsára. hogy rossz. Pont fordítva van! Azért jutottak a csúcsra. és szívósan dolgoznak. családodra. érzelmek és gondolatok bonyolult kom­ binációja. és vele együtt örülsz az eredményeinek. Nem panaszkodnak. hogyan rea­ gálsz a negatív magatartásukra. vonzó hatással leszel munkatársaidra. a te várakozásaidtól. ha abban hiszel." így fejezte ki azt a gondolatot. negatív valaki vagy. hogy negatív érzések — félelem. akik örömmel fo­ gadják a kihívásokat. Ha elhatározod. akik egyenletesen emelkednek a pályájukon — ha hajlandó vagy megfizetni ennek árát. nem keresnek kifogásokat. Ez csak akkor le­ hetséges. úgy viselkednek. de kényszeríted magad. Csak tőled függ.

mint őket. Semmi sem fegyverez le könnyebben egy dühös. hogy szívesen fogadjanak bárhol. ami boldog­ ságot nyújthat számodra. elfogulatlan önértékelésed az első lépés eredményes önfejlesztésed útján. melyeket a boldog családi együttlét jelent. hogy gyorsabban és jobban végezze a munkáját. Hogyan ítélhetsz meg helyesen másokat. de aztán túlteszik rajta magukat. hogyan lehet olyan szolgáltatást nyújtani. Egy ideig dühíteni fogja őket a maga­ tartásod. 141 . Az emberek között fordítva van. melyek segítségedre lehetnek ebben. ezáltal jobb emberré válsz. Túl ezen. anélkül. hogy ha tisztességes és korrekt vagy olyan valakivel. akik boldogságukat és örömüket képesek megosztani másokkal. hogy másokat ki­ használjon. hogy minden fontos do­ logra maradjon. hogy milyen ember is vagy valójában. min­ denki igénybe veheti a PLB-t. November6. November9. Figyelmen kívül hagyod. mint egy szívből jövő. hogy ezzel az eredeti forrás vesztene belőle. de hatalmas eredményeket képes pro­ dukálni. érdemes alaposan megvizsgálnod a munkamódszeredet és az időgazdálkodásodat. ez meghozza számodra a sikert. Ha örömmel és azzal a szilárd elhatározással látsz munkához. A három legdrágább szó ez: „Nincs rá időm!" E három szóért sok mindennel kell fizetned! Elveszítheted azo­ kat az örömöket. Akik hatalmas vagyonokra tettek szert az életben. Forrásuk az a lelki elé­ gedettség. ami az ag­ resszivitás félreérthetetlen jele. Becsapsz másokat és önmagadat? Gondolkozz el jól. Az állatvilágban a fogak kivillanása — vicsorítás.November5. annál több lesz belőle nekünk. hogy minél többet nyújtunk belőle másoknak. mit taná­ csolnál magadnak. Az élet legnagyobb kin­ csei nem a pénz felhalmozásából fakadnak. Megtanulták. hogyan lehet összekapcsolni e kettőt. A jó vezetőnek mindig van egy megbízható társa. ha nem vagy képes őszintén elemezni a jó és a rossz oldalaidat? Ahhoz. és ezt engedik — így szól a praktikus érv —. hogy az állítóla140 gos időhiány megakadályozzon abban. ami elégedetté teszi az ügyfelet. hamarosan több segítséget kapsz. Ha állandó időhiányban szenvedsz. akit kihasználhatnál. Ha akarod. amit tettél! A lelked mélyén tudni fo­ god. hogy segítünk másokat boldogságuk elérésében. hogy eldöntsd. és pro­ fitot eredményez a szolgáltató számára. Nem szabad. Sosincs elég az olyanokból. Bármiről legyen is szó. akkor megérdemlik. Az igazság azonban az. amelyek szaporodnak. széles mo­ soly mindig biztosítja. rájöttek annak titkára. és ha egy őszinte barátságot sugárzó mosollyal kérsz segítséget. önmagad jobban becsapod. hogy időhiány akadályozzon. Ha független. hanem az eredményeidben is tükröződni fog. A mosoly piciny valami. Nem ja­ vítasz ki egy apró hibát. először látnod kell. milyen képességeidet fejleszd. mivel járulj hoz­ zá szervezeted nagyobb eredményességéhez? Őszinte. milyen munka­ szokásokat alakíts ki. A boldogság olyan portéka. A boldogság egyike azoknak a ritka kincseknek. Ez döntően befolyásolja azt is. hogy az egészséghez mozognod és pihenned kell. hogy képes vagy-e tárgyilagosan értékelni önmagadat és a tel­ jesítményedet. milyen sikereket érsz el az életben. November8. hogy elégedetté teszed az ügyfeledet. hogy téged vá­ lasztott. Neked azonban egész éle­ tedben együtt kell élned azzal. ha magadat sem tudod helyesen megítélni? A másokkal való kapcsolatod szempontjából kiemelt fontossága van. és az örülni fog. be tudod osztani úgy az időd. hogy megtedd. agresszív sze­ mélyt. és ez nemcsak a magatartásodban. aki a nehezebb időkben átvállalja a terhek egy részét. széles mosoly. mint amennyire szükséged lenne. ne engedd. amiről úgy gondolod. Ma már vannak jó könyvek. Egy őszinte. szenvedélymentes megfigyelő lennél. Ha vannak annyira ostobák. Másokkal megosztva a boldogság megsokszorozódik. feltétlenül meg kell tenned. mielőtt vá­ laszolsz a kérdésre! Ha tisztességtelen vagy másokkal és kihasználod őket. hol tartasz most. ha mások­ kal megosztjuk. amit kapnak. Időnként mindenki érez magában csábítást. November 7. ami később súlyos problémává terebélye­ sedik. Tárgyilagos önismeret nélkül ez nem megy. hogy milyen célokat tűzz magad elé az önfejleszté­ sedben. Hogyan tudnád javítani az eredményeidet. hogyan viselkedj másokkal. hogy megtedd.

ami mögött nincs őszinte érzés. De nagyon vigyázz! Mosolyod természetes legyen. neked is több lesz belőlük. Legtöbbünket egy életforma utáni vágy ösztönöz. akivel csak találkozol. Az igazság az. A mosoly kellemesebbé teszi az arcod. Ez arra ve­ zet. hogy amikor mosolyogsz. November 14. Bármennyire is ellenséges érzése­ ket tápláljon irántad. hogy egy mosoly az arcon vonzóbbá tesz min142 ket. Pénzzel nem lehet boldogságot venni. erősebbnek. amikor üdvözölsz egy régi barátot. ha kimutatod iránta a csodálatodat. vagy csupán azért akarsz megnyerni valakit. rátermettebb­ nek érzed magad. ha megszereted őt. Elmédet érdekes gondolatokkal és elképzelésekkel kell táplálnod. egy üres lélek a boldogság pótléka­ ként az üres élvezetekhez menekül. mert egy üres elme. mint gyűlölet­ tel. hogy sokat telefonálnak. hogy amikor fényképeznek. hogy szíveden vise­ led sorsát. mosolygunk. Ugyan­ ez érvényes az anyagi biztonságra is. fenntar­ tás nélkül. Kevés dolog van a világon. Szakemberek kimutatták. fejlesztened kell a szellemed. Általában épp a fordítottja igaz. A bol­ dogságot nem lehet felhalmozni. amikor reggel be­ érsz a munkába." November 11. amely saját gondolataidból és érzése­ idből táplálkozik. Ha cselekedetekkel bizonyítod. Valakivel úgy szeretetheted meg magad a legkönnyebben. hamar észre fogja venni a csalást. ennek az a módja. nem csupán abban. ami gazdagíthatja az életedet. Aki bőkezűen osztja a boldogságot. Ha felismered ezt. November 12. John Sculley mondta: „A siker — utazás. Csupán lehetőség. tudják. A mosolyod előnyös reakciót vált ki másokban. ugyanakkor semmibe sem kerül. Az emberek gyorsan felismerik a hamisítványt. hogy mosolyogsz másokra. Ha nehéz megszoknod. kivegyük a ládikából. amikor beszélsz." El kell érned a boldogságot és az anyagi biztonságot. állandóan „emelni fogod a lécet". Akiknek munkájához tarto­ zik. Ösztönösen is tudjuk. Önként. Amint Douglas MacArthur tábornok egyszer megjegyezte: „Az életben nincs biztonság. mi minden következik ebből. Ha barátságodat feltételekhez kötöd. hogy szeretetet és ragaszkodást nyújtasz. A meleg tavat saját forrásai táplálják. ha má­ sokat megfosztasz tőle. amíg szokásoddá nem válik! Mosolyogj azokra. Ha tartós boldogságot akarsz. Céljaid között persze szerepelniük kell azoknak a dolgoknak. Ha a hangod is mosolyog." 143 . mások kinyílnak. Nem érheted el a boldogságot. mindenki potencális barát lesz számodra. Ha szeretetet és ragaszkodást akarsz kapni. sem az anyagi biztonságnak nincs nagy értéke. de ami még en­ nél is fontosabb. akikkel kapcsolatba kerülsz — amikor be­ mutatkozol.Gyakorold. ha nem osztjuk meg mással. Csak az a boldogság marad veled. őszintén. Intézd úgy. de ahogy az Apple Computer korábbi elnök-vezér­ igazgatója. Ha megérted. nem pedig a fizikai birtoklás — a ház. hogy magasabb célok elérésére ösztönözd magad. osztoznod kell másokkal. az uta­ zások. Ha gazdag­ ságodat és boldogságodat megosztod másokkal. a biztonság pedig elvont fogalom. mindig kifogyhatatlan menynyiségben rendelkezik vele. A másik egyszerűen képtelen erre. hogy élvezd az utazást. November 10. ezek mind elpárolognak. és ha meg akarod őket tartani. jobban érzed magad te is. hogy fizikailag is egészségesebbnek. Mosolyogj! November 13. Ez nem csupán lelki ha­ tás. hogy „mosolygós" hanghordozással beszélj. Természetes reakció. hogy akikkel beszélnek. mert a hasznodra lehet. nem pedig cél­ állomás. melyeket meg akarsz szerezni. és nézd az arcod. tégy egy kis tükröt a telefo­ nod mellé. Szinte lehetetlen nem viszonozni ezt az érzelmet. melyet biztosítani akarunk magunk­ nak és a családunknak. ha mást megfosztasz tőle. Amint William L. hogy sem a boldogságnak. javítja a közérzeted. Ez egyformán igaz a személyes és a telefonbeszélgetésre. a gépkocsik stb. viszonzásul többet fog nyújtani neked: egy életre szóló barátsággal ajándékoz meg. Phelps mondta: "A valódi boldogság nem kül­ ső dolgok eredménye. megváltoz­ nak a szervezetedben lejátszódó biokémiai folyamatok. képe­ sek „kihallani" hangjukból a mosolyt. A boldogság titka a cselekvésben van. Az embereket könnyebb megnyerni szeretettel. hogy birtokolunk dolgokat. hogy amikor szükségünk van rá. Ez igaz.

és mozogj rendszeresen! Ez nemcsak segít fenntartani az erőnlétedet. mekkora szerepe van a beállítottságnak az egészség megőrzésében. hogy amikor érezzük a hatást. amit semmi pénzért sem lennének hajlandók fogyasztani. és szervezeted hasznát fogja látni ennek! November 20. Ha ügyelsz az egészségedre. de elégedettebb leszel önmagaddal is. őrizd meg optimizmusodat. Tápláld elmédet egészséges gondolatokkal. stabilabb ér­ téken tartja a vércukrot és emeli az energiaszintet. esetleg három alkalommal. melyet mogorva nézésed képtelen lenne elűzni. November 16. mint két. Ha meg akarod őrizni az egészségedet. évi két hét szabadsággal). Sajnos a negatív következmények olyan késve je­ lentkeznek. Ha állandóan a betegségre gondolsz. így a feles­ leget zsír formájában tárolja. Felnőttként azonban megvál­ tozik az emésztésünk. Humoros könyveket olvasott. mert kevesebb zsírt tartalékol a szervezet. mint ha állandóan azon tépelődsz. próbálkozz a természetes gyógy­ móddal! Ne egyél semmit. aligha leszel képes az életed során tőled elvárt 80 000 óránál többet dolgozni (heti negyven órában ez 40 munkával eltöltött év. Az étkezési szokásokat illetően talán mindennél fontosabb. Rossz étkezési szokásaink között sok még gyermekkorunkban alakult ki. hogy a rossz szokások tönkretegyék az egészséged! Folytass egészségesebb életmódot! Kerüld a káros élvezeti szereket. és nem idegeskedsz állandóan azon. vicceket mesélt. hogy egészséges maradsz. mi minden történhet veled. Embe­ rek. hogy amikor ne­ vet. akik hajlandók pénzért reklámoz­ ni olyan terméket. Ez elhízásra vezet. Ennek alapján kidolgozott magának egy gyógyprogramot. amire a legtöbbet gon­ dol. Az orvosok csak most kezdik teljes mélységében megérteni. November 19. hogy egy jól ismert magazin szerkesztője szó szerint visszanevette magát az egészségbe. és elméd táplálékára irányítja. videóján vég nélkül nézte a mulatságos filmeket. szinte azon­ nal erősebbnek. a régimódi józan észre támaszkodj. csökkennek a fájdalmai. hogy amikor döntesz. Érett korban szer­ vezetünknek sokkal kevesebb kalóriára van szüksége. Ne vedd magad annyira komolyan. de töb­ bet. még mielőtt jól­ lakottnak éreznéd magad! Rágj meg mindent jól! Egy kellemes va­ csoratárs nem csak jó társaság. teljesen jóllaktál. Ha enerváltnak érzed magad. és mások a szükségleteink. Ha korlátozod a zsír. Sok komoly baj — közöttük a rák és a szívbetegségek — gyakran a helytelen életmód következmé­ nye. hogy az utolsó morzsáig mindent megegyünk. melynek gyógyszere a nevetés. általában már késő. Az egészséggel kapcsolatban nem lehet eléggé hangsúlyozni a betegségmegelőzés fontosságát. akiket csodálsz. 144 táplálkozz célszerűen. Ha ilyen étrendet vezetsz be. Az ember azzá válik. Nevetéssel elijesztheted az aggódást. amely zsong a szuper reklámoktól és üres ígéretektől. Az elme csodálatos szerkezet.és cukorfogyasztásodat. nem kell majd ag­ gódnod a felesleges kalóriák miatt. amikor állandóan arra ösztönöztek a szüleink. A legjobb akkor menni az orvoshoz. amikor még nem vagy be­ teg. És megnyerte a csatát: meggyógyult. mindig beteg leszel. szellemed frisseségét. néha nagy pénzekért hajlandók dicsérni olyan termékeket. Vannak ünnepelt személyek. Olyan világban élünk. gabonafélét és gyümölcsöt tartalmazó ételt könnyebb megemészteni. hogy képtelen légy nevetni magadon és a helyzeteden! Ha időnként nem neveted ki magad. amíg éhséget nem érzel! Sok szakember véleménye szerint helyesebb naponta négyszer enni. Súlyos betegséggel ke­ rült a kórházba. amihez hozzá sem nyúlnának. November 18. mi „hibásodhat m e g " a szervezetedben. energikusabbnak fogod magad érezni. A sok zöldséget. November 17. sokkal jobbak az esélyeid. Egy jó beszélgetés ugyanis elvonja a figyelmedet az ételtől. A dohányzás és az egészségtelen étkezés sok millió ember éle­ tét rövidíti meg. Néhány éve már. amely erős hatást gyakorol a szervezet egészére. mielőtt úgy éreznéd. ez azonban nem gátolja 145 . és nagyon szenvedett. Fogyassz kisebb adagokat. hagyd abba az evést.November 15. Ne engedd. Észrevette. kisebb adagokat. azelőtt hagyd abba az evést.

a tészták. Ha gondot fordítasz a táplálkozásra. Javasolják azt is. mely táplálékok előnyösek. Lehet. vagyis olyanokat. nehogy túl sokba kerüljön az or­ vos! Még csak most kezdjük érteni. mit nyelsz le. melyekre sok ezer gyógyszer kapha­ tó. Fejfájás. ahol a keve- 146 147 . fogyasszunk protein. és ki tudd javítani a hibát. hogy friss és erős maradj. olyan dolgok váltanak ki. hogy vedd meg és fogyaszd. melyek tőled függnek. hogy elad­ janak neked. A túltáplálkozás igen gyakori oka az emésztőszervi megbetege­ déseknek. és a következmé­ nyeken később idegeskedjünk. burgonyát. milyen messzemenő hatása van a táplálkozásnak az egészségre. Mint minden problémánál. feltétlenül fordulj orvoshoz. hogy meg­ értsd a forrását. rostos zöldsé­ geket és gyümölcsöket. Ne próbáld a fejfájást gyógyítani! Jobb kikúrálni a bajt. Tanuld meg.őket abban. amennyit a szervezeted igényel. Az étkezés egyike azoknak a területeknek. Törvény írja elő. Ügyelj az étkezési szokásaidra. hogy betegségeket. Ám sose késő tanulni! Sok könyvet írtak a témában. a kukoricapehely. hogy elhanyagolod a fizikai és lelki szükségleteidet. Ilyenek a brokkoli. Tanuld meg azt is. mit érdemes meg­ venned. Ami­ kor viszont saját szervezetünkről van szó — a legfontosabb tulajdo­ nunkról. barna kenyeret. más típusú betegségeket is elkerülhetsz. a kenyér. November24. hogy az élelmiszeripari cégeknek pontosan meg kell jelölniük. az eper. akiknek érdeke. Ilyenek a zöldségfélék. hogy igyekezzenek téged arról meggyőzni. ha egészséges akarsz maradni! Gyakran nem sajnáljuk az időt és energiát. a közérzetre. szervezetünk könnyebben fel­ dolgozza őket. a zabpehely. November2S.és zsírszegény ételeket. Olvasd figyelmesen a csomagolásokon lévő ismertetése­ ket! November21. milyen komponenseket tartalmaz a ter­ mékük. Ide tartozik például a hús. gyo­ morrontás. alig fordítunk figyelmet a szükségleteire. melyek könynyen átalakulnak energiává. Érett gyümölcsből és nyers zöldségfélékből sosem fogyaszthatsz eleget. Ha arról van szó. November23. Megemésztése rengeteg energiát igényel. Ezzel szemben bármennyit fo­ gyasszunk is nyers zöldségekből és érett gyümölcsből. Azt pontosan tudod. mind annak jelei. Ám ne feledd. a burgonya és a gyümölcs. és a szer­ vezeted jól fog szolgálni téged. az viszont tény. ami a fejfájást okozza. Gondold végig. Ennek ellenére figyelmen kívül hagyjuk ezeket az ismere­ teket: előnyben részesítjük. alkoholt és sót. A szakemberek azt tanácsolják. hogy emésztőrendsze­ rünk nem igazán alkalmas néhány olyan élelmiszerféleség feldolgo­ zására. ami az­ tán idegileg feszültté tesz! Tedd fel magadnak a kérdést. a répa. letargia és hasonlók. magad döntsd el. azt azonban már rég tudjuk. mellyel rendelkezhetünk —. Ha komoly panaszaid vannak. azonnal tenned kell valamit. hogy együnk sok rostosat: zabpelyhet. amit viszont nagyon szeretünk. milyen üzemanyagot kell tankolnod. amelyekben sok a szénhid­ rát. ho­ gyan működnek a gépek. sok­ kal nagyobb lelkesedéssel és energiával tudsz dolgozni életed nagy céljának megvalósításán. nem halasztottál-e el egy fontos dolgot. a borsó. izomfájdalmak. Ha egészséges vagy. Ezt az energiát haszno­ sabb dologra is lehetne fordítani. mivel kell táplálnod a szervezetedet. és milyen karbantartást igényelnek. hogy az evolúciós folyamat nem segítette hozzá az em­ bert. ügyelj a szervezetedre. A falánkság általában nem vezet jó egészségre. Kevés bennük a zsír. Az ismertetés alapján el tudod dönteni. mozogsz-e annyit. melyek egész­ ségesek lennének számára. és olyan tápanyagokat tartalmaznak. hogy élvezzük a mát. mind a hasz­ nunkra válik. hogy megértsük. mit fogyasztasz! Ne hagyd magad befolyásolni azoktól. és melyek hátrányosak szá­ munkra. hogy élvezettel fogyasszon olyan ételeket. November 22. hogy kerüljük a na­ gyobb mennyiségű koffeint. a na­ rancs. mire van szükséged. hogy jól fusson a gépkocsid.

Az idő a leghatékonyabb orvos. Olyan nagy hatása van az egészségre. Bármilyen területről legyen szó. odaadásra és állhatatosságra van szükség dolgok létreho­ zásához. Ne vedd önmagad és a helyzeted annyira ko­ molyan. mint aki lerombolja. Az elméd képes beteggé tenni. és ha beállítottságod pozitív. képes kikú­ rálni a legtöbb betegséget. hogy képtelenné válj mosolyogni. A kétkezi munka után játssz. de képes meggyógyítani is. megtetted az első lépést. és minden tagunk sajog. optimis­ tább leszel. melyek kölcsönösen erősíteni fogják egymást. Foglalkozz sokat a betegség tüneteivel. A komolyságot pedig időnként fű­ szerezd egy kis humorral! 149 . hogy kivívd társaid tiszteletét. olyan tünetek figyelhetők meg. Aki felépíti a házat. Ez természetesen nem azt jelenti. elmélkedj dolgokon. akik alkotnak. aki átmenetileg kétvállra fektetett. hivatásban sokkal nagyobb jár­ tasságra. mi a betegség oka. November27. és nagyon nehéz fenntartani a Po­ zitív Lelki Beállítottságot. Az oka lehet idegfeszültség. Ha az elme meg van győződve arról. haté­ kony. Szakíts mindennap időt arra. Nincs ép test ép lélek nélkül. aztán láss munkának: fejleszd magad. mint a rombo­ láshoz szükséges nyers munka. és változtatni a helyzeten. November30. mintha a szemé­ lyek aktív anyagot tartalmazó preparátumot kaptak volna. gyomrunk semmit sem akar befogadni. vigyorogni azért még nem kell elfelejte­ ned! Ernest Hemingway a bátorságot „nyomás alatt megnyilatkozó eleganciaként" határozta meg. Hetente néhány óra kikapcsolódás csodákra képes régóta gyötrőbajok orvoslásában. és maradj versenyben! November 29. hogy azok közé tartozz. az alkotók közé fogsz tartozni. szokásoddá válik az egész­ séges életmód. mint dolgok lerombolásához. melyek örömet okoznak ne­ ked. hogy a szervezetbe olyan gyógyszerjutott.sebb határozottan jobb. Minél gyorsabban fel kell deríteni. Ha kialakítod magadban a szokást. egy kontroll­ csoportnak a gyógyszer helyett placebót adnak. Ha valami nincs rendben. Egy csodálatos valami meg­ alkotása mindenki számára elérhető anyagokból nagyobb mester­ ségbeli tudást igényel és nagyobb jutalmat érdemel. a fejünk szét akar robbanni. a pihenés. Élj úgy. visszaadja az életerődet és a munkakedvedet. hogy amikor új gyógyszert próbálnak ki. Ha lehetőséget kap. szellemi munka után mozogj! A mozgást sza­ kítsd meg rövid pihenőkkel. hogy mindig új. nem pedig rombolnak! Ez döntően a beállítottságod­ tól függ. a gyógymód pedig a lazítás. ha rossz a fizikai közérzeted. ame­ lyek cukrot tartalmaznak. képzeletgazdag megoldásokat keress. Van azonban. Ha képes vagy elegánsan veszteni. orvoshoz kell menni. melynek pozitív hatása lesz. mindig többet kap a munkájáért. legalább korlátozd a mennyiségét! Egész jól megleszel így is. hogy elméd képes hatni az egészségre! Kombináld a testedzést az életigenlő pozitív beállítottsággal! Ha megteszed az egészség megőrzéséhez szükséges lépéseket. November28. November26. és őszintén gratulálni an­ nak. Az eredmény: a fizikai és a lelki egészség szinergizmusa. hogy minden látható ok nélkül feszültnek érezzük magunkat. Kívánj neki sikereket. Ha nem tudsz lemondani teljesen a cukor­ ról. az elégséges táplálkozást a mérsékel­ tebb táplálkozás periódusaival. hogy „leeressz". Ez különösen igaz az olyan ételekre. Ha nem tudsz nyerni. Használd ki előnyödre. hogy figyelmen kívül kell hagyni a bajokat. és hamarosan számít­ hatsz a betegség látogatására! Az elme ereje valóban hihetetlen. és készülj a 148 majdani győzelemre.

A balsors ritkán méri össze erejét azokkal. két világháborút. A hit — abszt151 150 . amin ne tudna úrrá lenni. hogy aztán nekiláss. ha nem vagy őszinte önmagaddal. és légy hű a hazádhoz! Légy büszke arra. Ugyanez igaz arra is. nem tudod kibontakoztatni rejtett képességeidet. Ha magyarázod a hanyagságod. A félelem minden alap nélkül létezik. de ha nem vereségként kezeled. Ha becsapod magad arra nézve. és miért vagy hajlandó kiállni. Ha a bizalomnak ez a fundamentuma nem az elveidre és a meg­ győződésedre épül. Amíg az ember bízik és reménykedik. de ezekhez másként állnak hoz­ zá. A személyes fejlődés egész életet magába fog­ laló folyamata azzal kezdődik. haladásodban akadályozni fog az önismeret bizonytalanságából fakadó félelem és kétség. akiket a hit és a re­ mény véd. kudarcuk van. milyen elveket vallasz és miért. hogy a látszat néha csal. amikor tu­ dod. személyiséged alapjai megingathatatlanok lesznek. Ezért nagy szerepe van an­ nak. Amíg szabad ember maradsz. A hit nem képes teljesíteni a vágyaidat.December3. semmi gondjuk sincs? Ha kicsit közelebbről megvizsgálod az életüket. Értékeld a szabadságot. ezzel ma­ gad állítasz akadályt sikered útjába. Ha a magad választotta célokat akarod követni. hogy legalább annyi problémájuk. mert a demokratikus kormányzás alapja az a meg­ győződés. mert valami kellemetlenség éri őket. December5. amelyre nincs logikus magyarázat vagy tárgyi bizonyíték". mint másoknak. A szabad ember nem fél semmitől. Ha téged ért a balszerencse. Nem lehetsz teljesen szabad. Minden vallás alapját a hit képezi. ha feladod a hitetlenséged és a kétkedésed. Létre kell hoznod a bizalomnak azt a fundamentumát. talán nehéz beletörőd­ nöd. egy magad alkotta börtön rabságában élsz. Nem vesztik el a reményt csupán azért. hogy hiszel önmagadban. A hitnek szüksége van egy szilárd alapra. Valószínű". és olyanná formáld magad. de megmutatja az utat. Elgondolkoztál már azon. hogy részt vehetsz a világ legnagyszerűbb kísérletében. ami megpróbálja aláásni a hitedet. életedben csak a magad állította korlátok akadályozhatnak. hogy őszinteséget fogadsz — önma­ gaddal szemben. nem a zsarnokságra és az el­ nyomásra. ha nem adod fel. Bíznak abban. Ez ezért volt lehetséges. gyorsan legyűröd a félelmet és a kétkedést. hogy a dolgok a végén mégis jól alakul­ nak számukra. figyelmetlenséged. Ha saját döntésed szerint járhatsz el. hogy vannak. amely időről időre mindnyájunkon úrrá lesz. Ha ez az alap szilárd. Az önbecsapás a szellem alattomosan terjedő rákbetegsége. amit ne lennél ké­ pes legyőzni. és őszintének kell lenned magaddal ezek értékét illetően. hogy pontosan tudd. ami történt. Amíg nem fogadod el magad olyannak. ki vagy. A Webster értelmező szótár úgy határozza meg a hitet. mint „fel­ tétel nélküli elfogadása egy személy igazságának. Az Egyesült Államok túlélt egy polgárháborút. életük csupa öröm. továbbá egy dolognak vagy eszmének. miért van. nincs akadály. amely az optimizmusra és a reményre épül. nincs olyan nehézség. értékének vagy becsületességének. Ha vonakodsz tárgyila­ gosan értékelni a teljesítményedet. könnyedén szétrombolhatja a félelem. ami támogat téged és mindazt. Ha mind­ ezt tudod. amiben hiszel. hiszel a képességeidben és a jóban. amilyen vagy. egy nagy gazdasági vál­ ságot. hogyan érheted el őket saját erődből. December2. Olyan rendszer. azt tapasztalod. egy hatékony demokrácia felépítésében! December4. meg kell ismerni valós képességeidet. ba­ juk. Csak akkor vagy képes elfo­ gadni egy Legfelső Lény létezését. hogy képes lettél volna hibátlanul elvégezni valamit. December Hit és remény December 1. végül részed lesz a sikerben. hogy az emberiség eredendően jó. az intézményei ellen irányuló támadások sokaságát. ami­ lyen lenni szeretnél. akiknek lát­ szólag minden sikerül.

rakt fogalom. hogy indokolt hinned magadban. békében él a világgal is. Tudni fogod. hogy az önfejlesztési programodból ne hiányozzanak a szellem. hogy néhány tanulójuk intel­ lektuálisan „nagy ígéret". ami a fi­ zikai világon kívül létezik. December6. hajlandóság valaminek az elfogadására. Eletedben lesznek pillanatok. egyetlen probléma sem új és eredeti. ha akadályok­ ba ütközöl. Ha hiányzik a lelki békéd. még nem elég. ne kérj nagyobb vagyont. és változnak a másokkal kialakított kapcsolataink. amivel bárki is megajándékozhatna. Az egészséges szellemhez hozzátartozik a nagy írók és nagy gondolkodók munkáinak tanulmányozása. de bátorságot. hol biztonságban érezzük magunkat. Aki békében él önmagával. és arra szolgál. vagy sosem lesznek képesek bebizonyítani. a fohász. 152 Csak akkor tehetsz szert a lelki békédhez szükséges intellektuális magabiztosságra. hogy pozitív módon dolgozd fel ma­ gadban a sikereidet. Jobb köszönetet mondani az áldásokért. állhatatosságodat nem áshatják alá külső tényezők. De ha nem hiszel magadban. de segít abban is. hogy ne mondanál hálaadó köszönetet azokért a dolgokért. amid már van. Ha nem si­ kerül megfelelned a várakozásaidnak. Legyen szerinted bármi is az ima. ez egyfajta kapcsolatteremtési szándék egy titokzatos erővel. le­ gyenek ezek bármilyen csekélységek. Tégy mindennap valamit má­ sok megsegítéséért. kétségtelenül csalódni fogsz magadban. Néhány évvel ezelőtt Robert Rosenthal. ha vállalva a kihíváso­ kat. A hívők számára az ima direkt kapcsolat Istennel. hogy egyre érettebb személyiséggé válj. képes vagy felnőni a nehézségekhez. A lelki békének felszabadító ereje van. melyekkel már rendelkezünk. Ne hagyd egyetlen napodat sem elmúlni úgy. Ne feledd. felkészíted az elmédet. több tulajdont! Kérj nagyobb bölcsességet. A belső béke megteremtése egész életet igénylő feladat. hogy képes légy jobban értékelni. Ha ezt teszed. akik esetében a tanító azt várta. sosem leszel képes kibon­ takoztatni a benned rejlő képességeket. hol nem. Amikor imádkozol. Az ima a hit aktív kifejezése. ami ehhez szükséges. hogy képes vagy elérni egy célt. mint további áldásokért imádkozni. Ahogy a világ változik körülöttünk. mert nem lesz bátorsá­ god. . A nagy filozófusok gon­ dolatainak megértése segít. erőt ad neked. hogy képes vagy nagyszerű dolgokra. a Harvard professzora egy vizsgálatot végzett. hogy átgondoltabb és teljesebb életet élj. amit még nem bizonyítottak be. amíg az összhangban van a humanizmus törvényeivel. A változások — különösen a nagy vál­ t o z á s o k — mindig fenyegetésként hatnak életünkre. hogy azt el is érd. hogy közvetítse az évszázados bölcsességeket. A belső béke nem olyasmi. A legeredményesebb imák azok. nem vagy szabad ember. mert reálisan felmérted. ha az elveid és a meggyőződésed elmélyült isme­ reteken és önvizsgálaton alapulnak. Ösztönös megérzésedre alapozva kell elfogadnod. ami le­ hetővé teszi számodra. Azt mondta általános iskolai tanároknak (akiket véletlenszerűen válogatott ki). Ha hiszel abban.. és bátran követhetsz bármi­ lyen célt. ügyelj rá. A félelemmel és kétségekkel teli ima csak negatív eredményeket hozhat. és nem korlátozza embertársaid jogait. hogy intellektuálisan 153 . hogy megtedd mind­ azt. hogy megismerd saját elveidet. Az ate­ isták esetében lehet csupán a gondolatok rendezése és a célok kitű­ zése és megerősítése. hogy kitarts. amikor nem tudod bizonyítani. December9. Az élet viszon­ tagságaival eredményesebben birkózol meg. December 7. mert annak lényedből kell fakadnia. hogy képes vagy elérni egy adott célt. amelyekben azokért az áldáso­ kért mondunk köszönetet. hogy befogadja a többleterőt. Ha hiszel és bízol magad­ ban. ami mindenkinek rendelkezésére áll. Mindig kérhetsz segítséget másoktól. amikben már részünk van. Sosem vagy egyedül! December 10. hogy megalapozottan bízol magadban. a lélek és a test egész­ séges táplálékai. ha áll­ hatatosságra van szüksége. Ereje segít. Munkálkodva azon. hogy kockáztass és nyerj. melyekben részed van. December8. Az év folyamán azoknak a gyerekeknek a 47 százaléka. Az ima erejét a teológusok és ateisták már minden oldalról ele­ mezték.

December 12. Hogy szerencsés vagy szerencsétlen vagy. hogy élen maradj a területeden? Válaszaid megmutathatják a holnap újításainak irányát. Ha pozitív szellemben cselekszel. "Az alkalmazott hit" nem más. hogy képes légy jobban becsülni. A szavak önmagukban semmit sem érnek. hogy megállsz néhány percre — ta­ lán a lefekvés előtt —. Ha azon tűnődsz. ame­ lyek körülbelül harminc év múlva valósulnak meg. hogy azok a jó sci-fi írók. hogy szerencse vagy szerencsétlenség. Clement Stone gyakran mondja. presbiteriánus tiszteletes a Thinkand Grow Rich Newsletter (Gondolkozz és gazdagodj hírlevél) kolumnistája szerint a világmindenségben tapasztalható rend a legmeggyőzőbb bizonyíték Isten létezésére. Mint mondja. December 15. Ha kételkedsz abban. hogy holnap többet tudj segíteni másokon. az holnap valósággá változik. átlagosan mintegy húsz ponttal javította az IQ értékét. Eveken át az a felfogás ural­ kodott. Mindennap szakíts időt arra. ha eredményként nem mindig azt kapod. December 13. hogy hálát mondj a sorsnak mindazért. Le­ het. December 14. mint amenynyit ma segítettél. mert a „meg-tudom-csinálni" beállítottság. ami bizonyos feltételek mellett tökéletesen megfelel. legyen az szerinted bármi is. Lehet. Ne becsüld le a gya­ korlati álmodozókat. Passzív hit nem létezik. erre negatív eredményekkel fog válaszolni. mert ők a civilizáció fejlődésének úttörői. Az elme úgy van megszerkesztve. hogy egy véletlenszerű evolúció eredménye legyen. Ehelyett kérj több bölcsességet. a mindenség túlságosan is összetett. amely ezeket rendbe és tör­ vénybe foglalja. hogy nem vagyunk képe­ sek felfogni a Végtelen Intelligencia bonyolultságát. és segítséget merít­ sünk belőle. hogy az imádban foglaltak megvalósulnak. ha a haladást ma még korlátozó tényezők eltűnnének? Milyen trendek befolyásolhatják a vállalkozásodat vagy az ügyfeleid gondolkozá­ sát? Mit kell tenned. hogy felhasználjuk az erejét. A hit első parancsolata a cselekvés. az anyag. mint maguktól a körülményektől. Imád mindig legyen pozitív hangvételű. Egy tett. Ami ma álom. szinte biztos lehetsz. ami a világban végbemegy. ami­ ben részed van. mint a hit alkalmazása önmagad­ ra. Nem tudhatjuk. Ez a hatás a körülményektől függően lehet jó vagy rossz. amire vágytál. hogy hálát érzünk mind­ azért. mert a pozitív tettek végül mindig pozitív eredményekre vezetnek. hogy képes légy kifejleszteni magadban a szükséges bátorságot. sokkal inkább függ attól. milyen lehetőségek vannak saját területeden. Ma viszont a helyzet az. hatással van rád és másokra. ne kérj többet. hogy szabadítson meg a félelemtől. A sci-fi írók egy nemrégi találkozóján a résztvevők egy különö­ sen érdekes problémával foglalkoztak. a tér. amivel már rendelkezünk. Nincs olyasmi. Ne kérj segítséget a titok­ zatos erőtől. Az ima egyik legőszintébb formája. ami pozitív tettekben nyilvánul meg. Ehelyett fohászodban fogalmazd meg azt a kívánságot. és ez az ok kiváltja a megfelelő okozatot. amit teszel. amid már van. az energia és a Végtelen Intelligencia. akkor is melléd szegődik a szerencse. Ha imádkozol. hogy életünket boldogabbá és teljesebbé tegyük. hogy így van. Minden. képességet. ereszd szabadjára a fantáziádat! Mi minden válna lehetségessé.ragyogjanak. December 11. hogy embertársaid jobban szívükbe zárjanak. hogy még a legnagyobb fantáziával rendelkező írók sem képesek lépést tartani azzal. hogy ha negatív in­ formációkkal táplálják. W. hogy segítsen abban. hogy a technológia olyan tempóban fejlődik. Rosenthal a jelenséget „önmagát beteljesítő jóslatnak" nevezte. Bernhardt Fraumann. hogy a Pozitív Lelki Beállí­ tottság minden körülmények között megfelelő. embertársaidra. Minden­ nek van oka. mindig pozitív eredményt hoz. hogy tapasztalni fogod az „önmagát beteljesítő jóslat" erejét. A világegyetem öt ismert realitása az idő. Arra viszont képesek vagyunk. a pozitív lehetőségekre — minden körülmények 154 155 . akik olyan dolgokról írnak. más időben és más feltételek mellett a lehető legrosszabb. Kérj nagyobb megértést. hogyan reagálsz a körülményekre.

A világmindenségben csupán egyetlen dolog állandó — a válto­ zás. December 18. A problémák mindig súlyosabbnak tűn157 . melyek több év távla­ tából szemlélve egyszerűen érthetetlennek tűnnek. Ha minden lehetséges problémára van egy megfelelő válaszintézkedés. fejlesztjük jártasságunkat és ja­ vítjuk az eredményességünket. Ah­ hoz.között. hogy sem­ mi sem bizonyos. Sokszor csak később jövünk rá. Állandóan foglalkoztat. December 16. sokan voltak. hogy az ezekből kinyert tapasztalatok hozzásegítettek. valahogy megbirkóztunk. időnként magukkal ragadnak. Ha félelmeink forrása saját bizonyta­ lanságunk és hozzáértésünk hiányának tudata. hogy minden problémára van megoldás. Az ember képessége. ami törékeny és általában nem része a hétköznapok kultúrájá­ nak. Legtöbb esetben a baj félannyira sem súlyos. hanem lelkesen várják és magukhoz ölelik. elemezték. hogy pozitív lépéseket teszel a még nem létező. és működő megoldásokat dolgozunk ki. vázolj fel egy döntésfát. alternatív megoldásokat dolgozva ki. December 17. mi is történik valójában. mint gondoljuk. Ha nem bízol magadban. Ha olyan problémával van dolgod. állandóan ápolni. meg kell tanulnod lelkesen üdvözölni. melyek olyan hatalmasnak tűntek. Végül ha az ember nem hisz önmagában. nem fogod termé­ ketlen idegeskedésre és aggódásra fecsérelni az idődet és az energi­ ádat. Future Shock (Jövősokk). hogy jobban megismerjük önmagunkat és az életet. Legnagyobb félelmeink között hány van. és mindig folytattuk a tevékenységünket. Ne hallgass soha a tamáskodókra. A tapasztalat megtanít minket arra. amely minden irányra vonatkozóan tartalmazza a szükséges intézkedéseket. Képtelen le­ szel olyan kapcsolatra embertársaiddal. hogy a kínzó feszültség állapotában hajlamosak vagyunk félel­ meinket messze eltúlozni. hogy e szavakat papírra vetette. hogy olyan dol­ gok miatt idegeskedtek. gyakorolni és védeni kell. félni fogsz bármibe is belefogni. Mi több. amely különböző irányokban fejlődhet to­ vább. Az idegeskedés és az aggódás egyike a legfeleslegesebb érzel­ meknek az emberi reakciók széles skálájában. ha időt szakítunk a helyzet elemzésére. és hatalmába kerítsen minket egy megmagya­ rázhatatlan félelem. A ma problémája lehet a holnap megfizethetetlenül értékes ta­ pasztalata. ezt írta: „Az egyetlen bizonyosság az életben. Semmi sem marad ugyanaz akár két napig is. mielőtt megértenénk. természetes tényként kell elfogadnod a változást. melyek jelentéktelen semmiségekké törpül­ tek a felkelő nap sugarainál. hogy legyőzzük kételyeinket és bizonyta­ lanságunkat. A pozitív gondolkozás olyasmi. December20. Egy másik által kimondott negatív szó elég. szi156 lárdabb önbizalomra teszünk szert. az információs korszakban azok lesznek si­ keresek. kimeríthetetlen. Az idegeskedés hamarabb öl. próbálták őket ellenőrzésük alá vonni — de hiába. Sok álmatlan éjszakát okozott már embereknek. amely elengedhetetlen az együttműködéshez és az üzleti tevékenységhez. amelynek címe. Az alkalmazott hit a siker nélkülözhetetlen előfeltétele. de lehetséges prob­ lémák fogadására. mint a munka. mint a kultúrnövényeket a gyomok ellen. akkor ez azt jelenti." Az aggódás nem old meg semmit. Bármi­ lyen elszántan küzdünk. Ha meg akarjuk őrizni. hacsak nem akarsz magad is tamáskodó lenni! A kétkedés ugyanis ragályos. akik nem lázadnak a változás ellen. aki időszámításunk első évszázadában élt Rómában. gyors tempójú világában. hogy a dolgok sosem olyan szörnyűek. nagyon nehéz értelmes célt tűznie maga elé. amit tanulni kell. mint konstruktív aggódás. csupán fokozza a rád nehezedő nyomást. hogy sikeres légy napjaink high-tech. Ha egyál­ talán létezik olyasmi. Az idősebb Plinius. Ahogy aztán az i d ő múlik. A problémákkal. Amint a humorista Will Rogers megjegyezte: „Az aggódás olyan. hogy elindítson bennünk egy folyamatot és az eddig elfojtott érzé­ sek felszabaduljanak. mint amilyennek elsőpillanatra tűn­ nek. December 19. Amint Alvin Toffler írta a huszonöt évvel ezelőtt megjelent nagysikerű könyvében. akik minden módon próbáltak ellenállni a változásoknak. hogy kétkedjen. Az emberi érettséghez hozzátartozik annak elismerése. mint egy hintaszék. rájövünk. de nem jutsz vele sehová." Azóta. kijavítva a hibát.

mi ennek a forrása: a Végtelen Intelligencia sugallata. hogy a demokrácia hasonlít a kol­ bászgyártáshoz. vagy olyasmivel próbálkozni. legyen az ágyad mellett egy jegyzetfüzet és ceruza.nek az éjszaka sötétjében. hisznek egy igaz ügyben. Ha éjszakákon át ébren tartanak. vagy tépelődsz. Ha kifejleszted magadban a képességet. hogy higgyen. A Biblia tele van történetekkel. ismereteidnek koncentrált üzenete. hogy valóban hihetetlen dolgokra képes. A hit nem csak vallást jelenthet. Hitet jelent az is. Az első alkalommal. amikor magányosak vagyunk. merre lenne jobb elindulnod. Ám ha képes vagy hittel csele­ kedni. De­ mokrácia elképzelhetetlen piacgazdaság nélkül. jobban fogsz bízni a jövőben. Nem túl kellemes látvány. vagy tapasztalataidnak. hanem erősödik. Nem olyan egyszerű el­ fogadni tényként egy elvont eszmét. munkálkodj a problémák megoldásán! Ha álmatlanságban szenvedsz. amit korábban még nem csináltál. melyik utat válaszd egy ügy­ ben. hogy időd legyen az idegeskedés­ re. mint minden más — nem ma­ rad melletted sokáig. amivel a demokrá­ ciának köszönhetően már rendelkezem. amire vágysz. másokban. mert az idegeskedéstől nem tudsz elaludni. hogy mindenkinek joga van a maga módján keresni a boldogságát. amit így is. December24. lelkét felkészíti rá. Ezzel nem azt akarom mondani. hogy a végén már meggyőződéssel hisszük a valóságosnál sokkal súlyosabbnak őket. hogy nyüzsögjenek körülötted. egy éjszakán át rágódva rajtuk. me­ lyekkel korábban még nem találkoztál. hogy demokráciában élhetünk. ha a problémáidat a füzetre bízod. amikor elbizonytalanodsz. Arról beszélek. De számtalan történetet hallunk arról. akik hisznek önmagukban. Senki sem kényszeríthető arra. Elégedettebb leszel. és nem veszed őket elő újból és újból. talán még szorongasz. amelyek mutatják. A lényeg az. hogy ne végy tudomást a prob­ lémákról. hogy olyasmin aggódnál. December 21. hogy képes leszel sikerrel elvégezni olyan feladatokat. mert a demokrácia azt jelenti. Ilyenkor elménk hajlamos annyira eltúlozni a nehézségeket. mekkora ereje van a hitnek. amikor hiszel abban. hogy felhasználd. Ne vesztegesd energiáidat terméketlen aggódásra! Cselekedj. mert elfogadod. amikor bízol ma­ gadban. ami végső soron biztosítja. Az is hit. A csodák legnagyobbika az egyszerű hit ereje. hogy egy aláírt szerződés szent. December22. hogy vannak dolgok. a megérzés ereje arra való. December23. hiszel a Végtelen Intelli­ genciában. amikor csak a hitre támaszkodva gyürkőzöl neki valaminek. Elő­ nyösebb. December25. hogy higgy. hogy teljesíteni fogja az ígéretét. Valaki egyszer azt mondta. írd le. Ahe­ lyett. hogy lebénulsz. Hasonlóan a testhez és az elméhez. hogy tudd. a hit is erősödik a gyakorlás­ sal. emlékezz a népi böl­ csességre: a gondokat úgy ölheted meg a legbiztosabban. ahol mód van a politika szabad és tárgyilagos elemzésére. mert nem vagy biztos. hogy jobban élvezhessem mindazt. A hit olyan erőt ad az egyénnek. a gondok felhagynak azzal. már ráléptél a siker biztos útjára. Szerencsések vagyunk. és a vállalkozás pedig a boldogság keresésének egyik lehetsé­ ges útja: saját érdekeid szolgálata mások igényeinek kielégítésén keresztül. hogy a többség akarata érvényesüljön. Lesznek pillanataid. nagyobb bölcsességet kérnék. képes leszel elérni. mire képesek emberek. ami a tudatalattidból tör fel. ha gondolkozását. részed lesz ennek áldásaiban. alkotó cselekvéssel. amely gondoskodik a Mindenség rendjéről. Ez az. de mindenki ké­ pes rá. hogy ha­ lálra dolgozod őket. amíg ezzel nem akadályozza embertársait ugyaneb158 ben. ha hiszel önmagadban. de az eredmény csodá­ latos. A hit a gyakorlással nem kopik. mit szándékozol tenni a helyzet jobbítására másnap. Ilyenkor bízd magad a megérzésre. Ha annyira el vagy foglalva pozitív. nem fogod tudni. Mindegy. melyeket nyugodtan rábíz­ hatsz arra a hatalomra. Ha csupán egyetlen kívánságom lehetne. 159 . ha nem szánsz rá elég időt. hogy nem szabad olyan mértékben azono­ sulnod a problémákkal. úgy is meg kell tenned. Ha túlságosan el vagy foglalva. hogy nincs időd aggódni. és képtelen vagy célszerűen cselekedni. Az idegeskedés ugyanolyan társ. amikor bízol az em­ bertársadban.

Márk evangéliumában ezt olvashatjuk: „minden lehetséges a hívő­ nek." A hit nem más, mint hajlandóság elfogadni azt, amit nem tu­ dunk bizonyítani. Amikor tehát hiszünk önmagunkban, ez azt jelen­ ti, elfogadjuk magunkban olyan képességek létezését, melyeket még nem sikerült bizonyítanunk. Aztán e feltételezésre alapozva cselekszünk és bizonyítjuk e képességek meglétét, vagy azt, hogy szert tudunk tenni rájuk. Tehát elfogadunk valamit, ami nem bizo­ nyított, aztán cselekszünk, és tetteinkkel bizonyítjuk, hogy amit va­ kon elfogadtunk, igaz. Ez a hit csodája. December26. A félelem az érzelmek legköltségesebbike, noha legtöbbször semmi alapja sincs. A siker legnagyobb ellenségei a határozatlanság, a kétkedés és a félelem. Amíg kétség és félelem gyötör, határozatlan leszel, és a ha­ tározatlanság ismét csak félelmet szül. A félelem kétkedéssé kris­ tályosodik, ami tovább erősíti a félelmet. Ezek a negatív érzelmek különösen azért veszedelmesek, mert lassan, észrevétlenül kerítik birtokukba a lelket. A félelemnek hét fajtája van, amely utadat állhatja a siker felé. Ezek a következők: félelem a szegénységtől, a bírálattól, a beteg­ ségtől, a szeretet elvesztésétől, a szabadság elvesztésétől, az öreg­ ségtől és a haláltól. Gondolataidat irányítanod kell, mivel az elméd mindig azon munkálkodik, hogyan változtathatja át gondolataidat a nekik megfelelő fizikai ekvivalensekké. Kerülnöd kell a negatív gondolatokat, és ha felbukkannak, pozitív gondolatokkal kell kiszo­ rítanod őket. Ha uralkodsz a gondolataidon, uralkodsz a félelmei­ den. December27. Feküdj le imával, kelj fel dallal, és nagyszerű lesz a napod! A hit sokat segít abban, hogy képesek legyünk életünket nagyobb összefüggésében látni. Az ima lehetővé teszi, hogy kapcsolatba ke­ rüljünk a Végtelen Intelligenciával, merítsünk az erejéből. Ha min­ dennap hálát mondunk azért a jóért, amiben eddig részünk volt, és minden új napot vidáman, dalolva köszöntünk, eredményesebben fogunk megbirkózni az előttünk tornyosuló nehézségekkel.

December28. Örülnél, ha az égben ugyanolyan szabályok alapján ítélnének meg, mint amilyenek szerint embertársaidról ítélkezel? Milyen könnyű az élet, ha eltérő szabályok vonatkoznak ránk és másokra! A Biblia egyik legmélyebb bölcsessége az a figyelmezte­ tés, hogy mielőtt bírálunk valakit, járjunk egy mérföldet a cipőjé­ ben. Ha hajiasz arra, hogy bíráld a kollégáidat vagy családod tagjait, állj meg egy percre és tedd fel magadnak a kérdést: „És velem hogy állnak a dolgok? Olyan hibákért bírálom a másikat, amelyektől ma­ gam sem vagyok mentes? Csak azért, mert nem azt teszik, amit én tennék, ezt már tévedésnek kell minősítenem?" Ha komolyan vé­ giggondolod a másik megközelítését, legtöbbször sokat tanulsz be­ lőle. December29. A remény és a félelem rossz útitársak. A remény és a félelem ellentétes érzelmek. Amíg reménykedsz, képes vagy magadban bármilyen félelmet legyőzni. A remény bá­ torságot ad, hogy kitarts súlyos nehézségek közepette is, és új, na­ gyobb lehetőségek után kutass. A pszichiáter Kari Menninger ezt ír­ ta: „A remény szerény és önzetlen. A haladást szolgálja. Kaland — a haladás kalandja. Az értelmes élet kutatása." A remény a felkészülés gyermeke. Ha a pozitív teljesítmények tükrében vizsgálod a lehetőségeket, az eredmény mindig reményke­ dés lesz. Ha megteszed azokat a lépéseket, melyek felkészítenek a sikerre, szert teszel önbizalomra, és ez segíteni fogja célod elérését. Ha akadályokkal találkozol, ha átmeneti vereségek érnek, a remény bátorságot ad, hogy kitarts, amíg legyőzöd a kétségeket és a félel­ meket, melyek időről időre mindnyájunkat hatalmukba kerítenek. December30. Az élet sosem édes azok számára, akik mindig savanyú képpel járnak a földön. Vetésed arányában számíthatsz az élet áldásaira. Ha pozitív gon­ dolatokat, pozitív tetteket vetsz, csodálatos aratásod lesz. Ha gyűlö­ letet és elégedetlenséget vetsz, ugyanazt fogod aratni. Ha morogva csak azt nyújtod, amit muszáj, cserébe csupán azt kapod másoktól, amit kötelezően adniuk kell. Választhatsz: pozitív, tapintatos, aktív valaki leszel, aki teszi a 161

160

dolgát, vagy olyan valaki, aki vár, figyel, megöregszik és keserű lesz. Ha engeded, hogy hatalmába kerítsen a negatív gondolkozás, akkor veszed észre, mekkora kárt okoztál magadnak, amikor már késő. Ha úgy döntesz, hogy boldog és sikeres leszel, pozitív gondo­ latokat táplálsz, pozitív módon cselekszel, végül el fogod érni a cé­ lodat. Ám minden módon óvakodnod kell attól, hogy gondolkodá­ sodba tartósan befészkelje magát a negatívizmus és a kudarc lehe­ tősége, mert ezeket fogod eredményként kapni. December31. Csak egyetlen dolog képes vonzani a szeretetet: a szeretet. A szeretet és a szerelem egyike az élet legnagyobb titkainak. Le­ hetetlen megmagyarázni azt a lelkesedést, amit az ember érez, ami­ kor szeret valakit. A szavak nem elegendők annak az érzelemnek a bemutatására, amely elfog, amikor lelkileg és testileg egyesülsz egy másik emberi lénnyel. Hogyan lennél képes szavakkal visszaadni azt az érzést, ami elfog, amikor először tartod kezedben a gyerme­ ked? Ez mind a szeretet, a szerelem birodalmába tartozik. Hasonlóan a barátsághoz nem kaphatsz szeretetet, ha nem nyúj­ tasz szeretetet. A szeretet mindig kockázatot rejt. Amikor szereteted kiterjeszted egy másik személyre, ezt mindig abban a reményben te­ szed, hogy az hasonló érzéssel viszonozza. Ám ha nem vagy hajlan­ dó, hogy te ajándékozd meg először a vonzalmaddal, sosem fogod megismerni a viszonzott szeretet boldogságát. Fájdalmat okozhat, ha túlságosan szeretsz, de nyomorult lesz az életed, ha nem leszel képes eléggé szeretni.

A szerzőkről

Napoleon Hill egy fakunyhóban született Virginiában, a Pound folyó partján, Wise megyében. Tizenhárom évesen kezdett írni, egy kisvárosi újság „hegyi riportereként". Az első amerikai szerző, aki rendszerbe foglalta azokat a tényezőket, melyek meghatározzák a személyes sikert, megalkotva egy nagy hatású sikerfilozófiát. Na­ poleon Hill minden idők legsikeresebb motivációs szerzője. Köny­ ve, a Gondolkozz és gazdagodj! több mint 20 millió példányban kelt el és sok nyelvre lefordították. Dél-Karolinában halt meg, 1970-ben, nyolcvanhét éves korában. W. Clement Stone kiemelkedő biztosítási vállalkozó és filant­ róp, Napoleon Hill üzlettársa. Együtt írták A siker titka: Pozitív Lel­ ki Beállítottság című nagy sikerű könyvet. Mr. Stone írta a Success System that Never Fails (Sikerrendszer, mely sosem vall kudarcot) című művet. Mr. Stone a Napoleon Hill Alapítvány elnöke. Michael J. Ritt, Jr. 1952 és 1962 között Napoleon Hill titkára és irodavezetője, jelenleg a Napoleon Hill Alapítvány titkára és gaz­ dasági vezetője. Mr. Ritt alapította a Think and Grow Rich Newsletter (Gondolkozz és gazdagodj hírlevelek) című kiadványt. A Napo­ leon Hill motivációs kazetták és egy sor más motivációs anyag meg­ alkotója. Samuel A. Cypert a Gondolkozz és gazdagodj hírlevelek szer­ kesztője és kiadója. Ez havonta jelenik meg, és a Napoleon Hill által lefektetett sikerelvekkel foglalkozik. Több könyvet írt a személyes hatékonyság fejlesztéséről. Közöttük van a.Believe and Achieve: W. Clement Stone 's Seventeen Principles of Success (Higgy és teljesíts: W. Clement Stone tizenhét sikerelve), a The Success Breakthrough (Sikeráttörés), The Power of Self-Esteem (Az önbecsülés ereje). Írói karrierjét egy hetilap szerkesztőjeként kezdte szülőföldjén, Oklahomában. Családjával a Michigan állambeli Birminghamben él.

162

163

EDDIG MEGJELENT KÖNYVEK — TEMATIKA SZERINT Önfejlesztő könyvek Hill-Stone Ron Holland A. Oakwood Napoleon Hill Maxwell Maltz Napoleon Hill Denis Waitley Harry Lorayne Ritt-Cypert David Seabury Ben Sweetland Elmer Wheeler David Viscott, M.D. A.Oakwood válogatása Don Gabor Cavett Robert Arnold Bennett A.Oakwood válogatása A.Oakwood válogatása A.Oakwood válogatása A.Oakwood válogatása J.R.Sherman, PhD J.R.Sherman, PhD J.R.Sherman, PhD J.R.Sherman, PhD J.R.Sherman, PhD J.R.Sherman, PhD A siker titka PLB Beszélj és gazdagodj! Mikor mondjunk NEM-et és hogyan... Gondolkozz és gazdagodj! Pszichokibernetika 52 lépés a gazdagsághoz A kiválóság tíz titka A gondolat ereje 365 nap Napoleon Hill gondolataival Az önérvényesítés művészete Alapkönyv a sikerről A gazdagság benned van Kockázat — mikor vállaljuk és hogyan Sikerről és boldogságról Ismerkedés, társalgás Mi mozgatja az embereket? Az élet művészete A bölcs mosoly titka Lélekerősítő gondolatok A bölcs élet titka Mit kezdjünk a szokásainkkal? CSINÁLD — A halogatás leküzdése CSINÁLD — Tervezd a sikert! CSINÁLD — A félelem leküzdése CSINÁLD — A türelem ereje CSINÁLD — Kerüld a hibákat! CSINÁLD — Légy nyerő! Tematikán kívül Canfield--Hansen Canfield--Hansen Canfield--Hansen Erőleves a léleknek 2. porció Erőleves a léleknek 3. porció Erőleves a léleknek

Menedzsment W. Steven Brown 13 végzetes hiba, amit menedzserek elkövetnek Oakley - Krug Korszerű változásmenedzselés Wess Roberts Attila győzelmi titkai Geoffrey Moss A vezetői eredményesség ABCje Mark A szörnyű igazság az ügyvédekről H.McCormack Andrew S. Grove Michael E. Gerber Richard Greensted Karl Hess R i e s - Trout R i e s - Trout Ries - Trout Bock- -Senné Harris - Harris Bock- -Senné Raimond Hull Houel - Godefroy Milo O. Frank Milo O. Frank Joseph Kirschner Majesky - Butler Csak a paranoidok maradnak fenn Vállalkozás A vállalkozás mítosza Hogyan indítsunk saját vállalkozást Vállalkozásról gyerekeknek és szülőknek Marketing A marketing huszonkét vastörvénye Pozicionálás Marketingháború Internet-kalauz üzletembereknek Az elégedett vevő a legjobb reklám Jövedelmező Internet A sikeres nyilvánosbeszéd alapjai Hogyan bánjunk nehéz emberekkel Hogyan érveljünk röviden és hatásosan? Hogyan értekezzünk röviden és eredményesen? A manipuláció művészete Hazugságvizsgáló könyvecske

Üzletkötés Wilson - Wilson Frank Bettger Frank Bettger Változtasd meg a játszmát! Az üzletkötés iskolája Üzletkötés a gyakorlatban

Gallagher-Levinson Gerilla üzletkötés Girard-Brown Hogyan adjunk el bármit bárkinek? Stephan Schiffman Bizonyítottan működő hideghívási technikák Stephan Schiffman 25 szokás, ami üzletkötőket kiemelkedően sikeressé tesz Stephan Schiffman 25 hiba, amit üzletkötők rendszeresen elkövetnek Időgazdálkodás Hyrum Smith Alan Lakein A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10 természettörvénye Hogyan gazdálkodjunk időnkkel és életünkkel? Időgazdálkodás vezetőknek Az önszervezés iskolája Karrier Feinberg-Tarrant Lee Wallek Joe Girard Robert J. Ringer Donald Norfolk Loehr-McLaughlin Robert Ringer John Kalench Robert Butwin Tom Schreiter Leonard S.Hawkins Miért csinálnak okos emberek égbekiáltó ostobaságokat? Maffia menedzser Hogyan adjuk el önmagunkat Milliókat érő szokások Stresszkalauz Lelki állóképesség Nyerés megfélemlítéssel MLM könyvek MLM sikerkalauz MLM hálózatszervezés profi módon Big Al mindent elmond Hogyan legyünk sikeresek a network marketingben?

Ray Josephs Michael LeBoeuf

Nierenberg - Calero Testbeszéd-kalauz

Tárgyalástechnika Herb Cohen Bármit meg tud tárgyalni Fischer-Ury-Patton A sikeres tárgyalás alapjai William Ury Tárgyalás nehéz emberekkel

hívja a Bagolyvár Könyvklubot! (tel. Liszt Ferenc tér 9.Ha valamelyik könyvet nem találja a könyvesboltjában.342-1317 1061 Budapest. fax: 214-5071) Márkakönyvesbolt: Műszaki Könyváruház Tel: 342-0353.: 214-5068. .

Mark Twain már rég megmondta. pénzben. melyeket egyetlen lelkes elhatározás­ sal lifttel repíthetünk a magasba. önbizalom­ ban. mert csak tőlünk függ az eredmény. állhatatosabb a törekvéseiben és eredményesebb a tetteiben. Határozottabb lesz a szándékaiban. Ez nem könynyű. hogy eltűnődjék Napoleon Hill egyegy gondolatán. mert ha tekinte­ tünket elfordítjuk róla. egyetlen pillanat alatt egy zord. Erre ma különösen nagy szükségünk van. nem fogod befejezni." Napoleon Hill . ez sokszorosan kamatozik önbecsülésben. és ha sikere­ sek vagyunk. amit magunk körül látunk. „Egy biztos! Ha nem kezded el." Igaz ennek a fordítottja is: a jó szokások nem olyan dolgok. Nagyszerű cél. hiszen jórészt szokásaink átalakítását. Nehéz feladat. vagyis rossz szokások kitessékelését és pozitív szokások elsajátítását jelenti. de másként fog nézni önmagára is. pozícióban. és képtelenek leszünk ígéretes lehetőségekként kezelni őket. elismerésben. boldogságban. Segít. mert állhatatos és rendszeres munkát igényel tőlünk. hogy nap mint nap feltöltsük magunkat lelki energiával és tetterővel. Napról napra udvarolni kell nekik. A 365 nap Napoleon Hill gondolataival ehhez a „lépésről lépés­ re. az év végére bizonyosan más szemmel fog nézni a világra. Segít. Aki minden nap szán rá időt. Optimizmus és tenniakarás nélkül ugyanis a problémáinkban csak problémákat fo­ gunk látni. amiket csak úgy ki lehet hajítani az ablakon — lépcsőn kell letessékelni őket fokról fokra. kusza világ­ gá változik. lépésről lépésre kell őket betessékelni az otthonunkba. Pedig szinte minden sikernek ez a valódi titka. napról napra" rendszerességhez nyújt nagy segítséget. hogy „a rossz szokások nem olyasmik. hogy szemünket mindig a célon tartsuk.365 NAP NAPOLEON HILL GONDOLATAIVAL Az önfejlesztés nagyszerű cél — ám nehéz feladat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.