P. 1
Skup kompleksnih brojeva

Skup kompleksnih brojeva

|Views: 56|Likes:
Published by Haris Nikšić

More info:

Published by: Haris Nikšić on Mar 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2011

pdf

text

original

Skup kompleksnih brojeva

Kompleksni brojevi
Skup

gdie ie broi koii ima svoistvo

se zove skup kompleksnih brojeva. Ako ie

onda imamo sliedece oznake. ie realan dio kompleksnog broia i pise se ie
imaginaran dio kompleksnog broia i pise se Im ie imaginarna jedinica.
Broi

se zove kompleksno konjugiran broiu
Operacije s kompleksnim brojevima
Neka ie


Lako se provieri da su ovako deIinirani zbraianie i mnozenie komutativni, ti. da vriiedi

asociiativni, ti. da vriiedi

i da ie mnozenie distributivno u odnosu na zbraianie, ti. da vriiedi

ompleksni broi ie iednak nuli samo ako ie Svaki od nule razlicit kompleksni
broi ima sebi reciprocan, ti. ako ie onda postoii i pri tom ie

Takoder vriiedi

Im
odul kompleksnog broja ie realan broi

U odnosu na operaciie, modul ima sliedeca svoistva.

Dokazimo da vriiedi Uocimo naipriie da ieSada imamo


Nakon vadenia drugog koriiena. zbog pozitivnosti broieva i sliiedi

aussova ravnina
Svaki kompleksni broi ie potpuno zadan s dva realna broia, i pri tom ie vazno koii ie prvi (realni
dio) a koii drugi (imaginarni dio). Obratno, svakom uredenom paru realnih broieva
mozemo pridruziti kompleksni broi Tako ie dano obostrano iednoznacno
pridruzivanie izmedu skupova i To ipak ne znaci da su to isti skupovi. U imamo
operaciie zbraiania i mnozenia ti. znamo racunati, a u nemamo nikakve operaciie. Elemente
iz mozemo crtati kao tocke u ravnini. Obostrano iednoznacno pridruzivanie izmedu i
omogucava da se i kompleksni broievi crtaiu u ravnini kao tocke. Razlika izmedu ravnine u koioi
se crtaiu uredeni parovi realnih broieva i ravnine u koioi se crtaiu kompleksni broievi ie u tome
sto u ovoi potonioi tocke mozemo zbraiati i mnoziti, pa zato ova druga ima posebno ime. Ona se
zove aussova ravnina ili kompleksna ravnina.
Zbraianie i odbiianie tocaka u Gaussovoi ravnini se vrsi po pravilu paralelograma kao na slici.
Trigonometrijski oblik
Neka ie Broiu pripada u kompleksnoi ravnini tocka Toi
tocki pripada u polarnom koordinatnom sustavu ureden par broieva Pri tom ie
a Tako ie

Zapis

se zove trigonometrijski oblik kompleksnog broia. Broi se zove argument broia Broiu
ie pridruzeno beskonacno mnogo vriiednosti argumenta,
Vriiednost koia se nalazi u se zove glavna
vrijednost argumenta.
Trigonometriiski oblik kompleksnog broia ie pogodan za operaciie mnozenia, diielienia,
potencirania i korienovania kompleksnih broieva.
nozenje
Neka su dva kompleksna broia.


Dakle

!rimjer 8.1 Sto znaci pomnoziti kompleksni broi s ?
Rjesenje. Trigonometriiski oblik imaginarne iedinice ie

pa ie tako

sto ie kompleksni broi istog modula, dakle na sredisnioi kruznici radiusa kao i a
argumenta za veceg nego To znaci da se mnozenie s u Gaussovoi ravnini provodi
rotiraniem za kut oko ishodista u smieru protivnom kazalici na satu.
DijeljenjeDakle

Speciialno, ako ie onda ie

pa prema tome diielienie s u Gaussovoi ravnini ima eIekt rotaciie za kut oko ishodista u
smieru kretania kazalike na satu.
Na temeliu ovih Iormula mozemo graIicki mnoziti i diieliti kompleksne broieve u Gaussovoi
ravnini.
-,3030 Argument produkta iednak ie zbroiu argumenata. pa se kut odreduie kao zbroi dva kuta. a modul
produkta zadovoliava sliedeci razmier

Tako se modul odreduie pomocu slicnosti trokuta
Argument kvociienta iednak ie razlici argumenata. pa se kut odreduie kao razlika dva kuta. a modul kvociienta
zadovoliava sliedeci razmier

Tako se modul odreduie pomocu slicnosti trokuta.
!otenciranje
Iz mnozenia, pomocu matematicke indukciie, sliiedi

za svaki prirodni broi
!rimjer 8.2 Izracunati

Rjesenje.


Dakle, za rezultat ie za rezultat ie za
rezultat ie za rezultat ie za
rezultat ie za rezultat ie za
rezultat ie za rezultat ie
Korjenovanje
-tih koriiena kompleksnog broia ima tocno i oni su dani ovom Iormulom

Modul im ie svima iednak i to pa se u Gaussovoi ravnini nalaze na sredisnioi kruznici s
tim radiusom. Prvi koriien ima argument a sliedeci koriieni se dobivaiu uvecavaniem
argumenta prethodnog koriiena za To znaci da su koriieni zapravo vrhovi odredenog
pravilnog terokuta upisanog sredisnioi kruznici radiusa
-,3030 Naci ie isto sto i naci takav da ie Neka ie

!retpostavimo da ie

Jednakost prelazi u iednakost

Odatle

Dakle za svaki imamo po iedan ti koriien broia Medutim. medu niima ima iednakih Zbog

i periodicnosti trigonometriiskih funkciia. sliiedi da se koriieni ponavliaiu nakon svakih ciielih broieva
!rimjer 8.3 Nadimo
Rjesenje. Modul ie , a argument ie Dakle treci koriieni suNa kraiu dodaimo da ie kod drugog koriiena
Zaista.


To ima posliedicu da Iormula za riesenia kvadratne iednadzbe vriiedi i u slucaiu kada su
koeIiciienti u iednadzbi kompleksni broievi.
Zaista. neka ie

gdie su kompleksni broievi Riesenia gornie iednadzbe se dobiiu ovako

Odatle'idimo da ie formula za riesenia kvadratne iednadzbe ista. bez obzira na to da li su koeficiienti u iednadzbi realni
ili kompleksni broievi

80/0 .80-70.070.4507.3 9 ..4 07.. 24/. -4549..7.3-74 &4/348:3...33.43.:884.70/  $.2..24. 03.40 -742.24  . .0 4.  &4 243./.4/3:07./7:44703.574 .3:8..54894 579420 %.570/.0 24/:2.40 $.489.3489-740. 80/ .. 9425083 43/.70/  2 4/:4250834-74.425083-7400/3.8..

..494 0:7..7:2039.40/.0 020390  24 024..:884./.70..:42508347...047.425083.247. 342344.304/-.3 /4 .7.: 302..7.  804. 74 057/7: 034-0843.70/3489.33.42:70 03425.934 8. /.70.340/343. 70.79. 54903.79.:54.3./.$.3380. . 74: '70/34894.8: /../. %7434209784- 0. %7434209784-4250834-74.9 .40 .425083-740.7.9234 9 5.7.3094 .. 3457/7: .7-740.80 4.0-7. %..33 -4897. !79420 %4 94 575.7:2039..3-740.3020 :8:54..79.73/4 -7..0234 03.9 3..340/343.234 03.. 804.7342447/3.47034./7:.3..3.80425083-740.0.-74.8.::7.330:44 80..2.:5. & 2...7:2039-74.8:94898:54. /003.5480-3420 3.04507..494 0 #..2.. 34 57/7: .330:4480.3.74. -7.7:70. 344057.7.0 74: 575..803.0...3-740. .../.:884.303.9.47.3020 : 424: .70/3489.3.344-4897..:425083-740.0:9420 94:4.243.58 804. 579420.425083-7405495:34.4/7: 2.33. %45.425083.: .944... :3.43.3....3.33..3394 .4507.454943494 024 024-7... 34 030 0.24 4507..::70 035.-74.0.097434209784-4250834-74..:. 24 02457/7: 9425083-74 %.0544/.20 :7..79.7 5457..38/.::70 035.93428:89.

/.40 43/..342.4/ 7497.:8207:5749.0  .0 $50. 54234 9425083-74 8 #0 030 %7434209784-2.7300/3...03. .4 .302.09. %43.:9 4484/ 9.33574.7:2039.:884.3./:8.8. .0 0304 ..9: 0030  .. .0  !7207 943.3.7. /.47.34 .00 5.80234 0308 :.870/ 347: 3.4  940425083-7489424/:.

4.07.48024/:4/70 :05424 :8 3489974:9.0-74:./4.039..33 -..8.3.7.: 8207:709.0/3..:884..80/0 7.5774/3-74 !7207 7.24/: 574/:9.0 80/ . 5.4.5..30 234 03...03.80:94/70 :0...80:94/70 :0.9 03/:.47.332. 5424 :2.7:203. .24/:...4.8. 5.7:203.1472:..48024/:4/70 :05424 :8 3489974:9./.0109749. 3030 7:2039574/:9.207 %.  !4903.9020:4.  7:2039.207 %.9: .:9.9 #0 030  .:884.4 7.80/0 7.:9 4484/ 9.9420/00308 :..:9.9.5702./4..0. :3.902.47.24 0247.9.4..4-74/.0/3. .0:.1 234 9/094250830-740. .039..

74. ... 70:9..2.47032.3 94703-74.4.0/3. 70:9.:58.8:4703.:0/3..24/.34 %43. 0894 943..8 . 3030 ..302 927.4250834-74.90 .94 5.. .0 !7095489..30 94703. 2..90 70:9.34..90 . 57.57. ..7.34870/ 347: 3. 2.489 /.90 70:9.::.0 .0 0.80:.7:2039. .90 .4/70 034 9074:9.90 70:9. 9.0 . -. 47034./:8.7:2039 ./:842 !7.2.489 570.03.80/0 470380/4-.90 70:9.47.0/3.:884..8..0  0/3..0. -4 .333. 0 :92 20 :32. .421472:42 4/:208.90 70:9.57094/344703.24540/./. /..90 70:9.94 34 438:/.870/ 347: 3.

4 /.. !7207 ..7:20390 .7.8: 401...89.   %42. .90 . .804703543..039:0/3./ -080/4-:4.:.0 /08: 425083-740.1472:. 5074/ 348997434209781:3.9300/3. 24 #0 030 4/:0 .438... 30. #0 03.:/.:/4/.04//7:44703.5480/.0970 47038:  .. 80//./7.47300/3.89..24/..70 03././ -425083-740.0-740.:3./ -0. .70/:8: .

3 425083-740./ -089.01472:.70 03. '/24/.9300/3..  ...039:0/3.3. -04-7./ -70.8:401.94/./7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->