You are on page 1of 27

NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI...

Page 1 of 27

Nederlandse Deutsch English Español Portugues

Im Namen der Schöpfung, der Weisen, der


Gerechten.
In de naam van het Schepping, de wijze, de
rechtvaardige.
Terug naar de DER BEOBACHTER EDELWEISS HOMEPADE

Back to the DER BEOBACHTER EDELWEISS' HOMEPAGE

The Time of Truth has


Come!
De Tijd der Waarheid is
Gekomen!
"Tegenwoordig wanneer ik Christenen hoor praten over het Leven, Vrede,
Moraal, Liefde, enz, maakt het mij ziek". - "Der Beobachter Edelweiß"

Wer die Wahrtheit nicht mit seinem Verstande, sondern mit Glauben erfassen
will, der kann die Früchte aus ihr nicht ernten. - OM 53:26.

"Wie het waarheid niet bevat met zijn verstand, maar alleen met zijn geloof,
kan niet de vruchten hiervan oogsten." OM 53:26

"Religion ist nur ein primitives Machwerk von Menschen


zum Zwecke ihrer Führung, Unterjochung und Ausbeutung
bestimmt, der nur bewusstseinsmässig schawches Leben
zu verfallen vermag." - Semjase

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI... Page 2 of 27

"Godsdienst is alleen een primitieve brouwsel van de mens


om te commanderen, onderdrukken en anderen uit te
buiten, aan wie alleen zwakke geestelijke levens vormen
bezwijken." - Semjase

ALLAN KARDEC – THE FOUNDER OF


SPIRITISM WAS ALSO FREEMASON!
ALLAN KARDEC - DE STICHTER VAN
SPIRITISME WAS TEVENS
VRIJMESTSELAAR!
"... he was a member of The Great Freemasonic Lodge of
France, "
"... hij was een lid van De Grote Loge van Frankrijk"
(Allan Kardec: Only one more psychotic and Liar and he
only wrote just his own deliriums and schizophrenic
illusions, and then the lies of the Spiritism were born.)
(Allan Kardec: Alleen nog één psychotisch en Leugenaar
en hij alleen schreef just zijn eigen deliriums en
schizofreen illusies, en toen was het leugen van Spiritisme
geboren.)
READ THE BOOK TALMUD JMMANUEL TO KNOW THE
REAL TRUTH!!!
LEES HET BOEK TALMUD JMMANUEL OM DE ECHTE
WAARHEID TE WETEN!!!
Dagvaarding van Talmud Jmmanuel:

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI... Page 3 of 27

TALM.JMM. Dies aber wird sein in zweinmal tausend Jahren, ehe


die Zeit kommen wird, da meine Lehre unverfäschet neu gepredit
wird, wenn der Stand der Irrlehren und Irrkulte und der Lug und
Betrug und Trug der Totenbeschwörer, der Wahrsager und
Hellseher sowie aller Scharlatane um die Wahrheit am höchsten
sein wird.

TALM.JMM. 35:41. Het zal twee maal duizend jaar zijn voordat het
tijd komt wanneer mijn leerstelsels opnieuw gepredikt zal worden,
zonder vervalst te worden. Dit zal gebeuren wanneer valse
leerstukken en foutieve culten, wanneer leugenaars en bedriegers,
en wanneer bedrog door de bezweerders van de dood en van
geesten, door de waarzeggers en helderzienden, evenals door alle
kwakzalvers van het waarheid, zullen op hun hoogtepunt zijn.

TALM.JMM. 35:42. Bis dahin aber werden der falschen Kulte und
der Lügner und Betrüger, der Scharlatane,Toten- und
Geisterbeschwörer, falschen Wahrsager, Hellseher und falschen
Mittler zu angeblich Überirdischen, Andersdimensionierten und
Weithergereisten aus ,den Tiefen des Weltenraumes so viele sein,
dass sie nicht mehr gezählet werden können.

TALM.JMM. 35:42. Tot dan, valse culten, evenals Leugenaars,


bedriegers, kwakzalvers, bezweerders van de dood en van
geesten, valse waarzeggers, helderzienden, en valse mediums die
voor doen dat ze spreken namens het bovennatuurlijke, andere-
dimensionale en buitenaardse wezens vanuit de verre dieptes van
het heelal, zullen zo talrijk zijn dat die niet langer geteld kunnen
worden.

TALM.JMM. 24:38. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr


Betrüger, Heuchler und Schwindler, die ihr heimlich die Toten
rufet aus dem hohen und aus dem gemeinen Volk, so ihr euch
selbst betrüget und irrig glaubet mit ihnen zu reden und euerem
eigenen Wahn glaubet.

TALM.JMM. 24:38."Wee aan jullie, schrijf-geleerden en Farizeeën,


jullie bedriegers, huichelaars en zwendelaars. Geheimelijk roepen
jullie de dode mensen op van hoge en gewone stand, jullie

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI... Page 4 of 27

misleiden jullie zelf door ongelovig te zijn dat jullie met hen
spraken en geloven in jullie eigen begoocheling.

TALM.JMM. 24:39. Ihr könnet mit Toten nicht reden, und könntet
ihr es doch, dann vermöchten also die Gestorbenen euch nur die
Meinung zu sagen von dem, was sie schon im leben falsch
gedacht haben.

TALM.JMM. 24:39. "Jullie kunnen niet met de doden praten, en ook


al konden jullie, de vertrokkenen zouden jullie alleen de foutieve
gedachten vertellen die zij daarvoor hadden tijdens hun levenstijd.

TALM.JMM. 24:40. Nicht seid ihr gross genug also, dass ihr Tote
rufen könnet, die Weisheit haben und die die Wahrheit sagen
können.

TALM.JMM. 24:40. "Jullie zijn niet groot genoeg om de doden op te


roepen die wijsheid hebben en het waarheid kunnen vertellen.

The brazilian newspaper “Jornal do Commercio”


in its edition of November 27th, 2002, brings us a
report about the modernization of the legislation
in the “Great Masonic Lodge of Pernambuco”
with an interview of the Adjunct Grand Master,
labor judge Milton Gouveia. Enclosed to the
published report, a table was put listing the
names of some notable Freemasons, being the
first in the list the name of Allan Kardec among
some others.

De braziliaanse krant "Jornal do Commercio" in


zijn editie van November 27, 2002, geeft ons een
bericht over de modernizering van de wetgeving
in de "Grote Vrijmetselaar Loge van
Pernambuco" met een interview van de Adjunct
Groot Meester, labor rechter Milton Gouveia.
Bijgesloten in de gepubliceerde bericht, een tabel was weergeven met een lijst
van namen van sommige opmerkelijke Vrijmetselaars, waarvan Allan Kardec's
naam is het eerste in het lijst onderanderen.

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI... Page 5 of 27

We were quite surprised because we had never had such information in any
type of previous reading and for the conviction that some essential elements
which constitute the masonic brotherhood are not part of the spiritist doctrine,
as for instance: The spiritism doesn't have any hierarchical structure, it
doesn't have masters, doesn't have magnificent temples, it doesn't adopt any
kind of ceremonies, it doesn't have rituals, it doesn't use special garments, it
doesn't have any symbology, it doesn't use ornamentations associated to
external practices, it doesn't have reverence gestures, or cabalistic signs, and
doesn't have unquestionable dogmas...

Wij waren heel verrast omdat we hadden nooit eerder zulke informatie in welk
type bij vorige lezingen en voor de veroordeling van wat essentiele elementen
welk uitmaakt de Vrijmetselaars broederschap zijn niet deel van de spiritueel
leerstuk, als bijvoorbeeld: De spiritime heeft geen hieracrhische structuur, het
heeft geen meesters, het heeft geen geweldige tempels, het adopteert geen
ceremonies wat dan ook, het heeft geen rituelen, het maakt geen gebruik van
speicalle gewaden, het heeft geen symbolieken, het maakt geen gebruik van
versieringen die betrekking hebben op externe beoefeningen, het heeft geen
eerbieds leer gebaren, noch kabalistische tekens, en heeft geen ontwijfelbare
dogma's...

We decided then to tread on the good and old road of questionings and
researches in the solution of the doubt in this matter, obtaining as result two
good indicators of the historical fact:

Wij hebben dan besloten verder te stappen op de goede en oude weg van
vraagstellingen en onderzoekt betreffend de oplossing van de twijfel in dit
zaak, verkrijgt hierbij als resultaat twee goede aanknoop-punten van
historische feit:

1- In the book “HISTOIRE DE LA MAGIE, DE L’OCCULTISME ET DES RITES


SECRETS et de ALEX ROUDENNE SONT PARUS CHEZ FAMOT EN 1974 en
8 tomes”, volume VII: In Allan Kardec's century, authors-Danielle Hemmert
and Alex Roudene we have the following:

1- In de boek “HISTOIRE DE LA MAGIE, DE L’OCCULTISME ET DES RITES


SECRETS et de ALEX ROUDENNE SONT PARUS CHEZ FAMOT EN 1974 en
8 tomes”, volume VII: In Allan Kardec's eeuw, schrijvers-Danielle Hemmert
en Alex Roudene hebben wij het volg:

“According to some of his biographers, after some preparatory years,


Hippolyte Rivail would have left for sometime the castle of Yverdon to study
medicine in the university of Lyon. He lived in France in the
period of the Bourbons’ restoration, and then it is now, in his
own realist and Catholic homeland, that he would feel

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI... Page 6 of 27

displaced. However it doesn't take him any longer in


discovering a derivative for his deception his boredom! This secret city of
Lyon had offered in all times shelter to the liberal ideas and the heterodox
doctrines. Martinism and Freemasonry, Carbonarism and Saint-Simonism
flourish among its walls. And Rivail, a young medicine doctor, initiates himself
in the animal magnetism animal, discovered forty years earlier by Mesmer. The
somnambulism equally impassions him. With determination Hippolyte gets
“caught” by the occult sciences: And so he will continue all his life, and Allan
Kardec, the young medicine student, already finds himself in potency.”

"Volgens sommige van zijn biografische schrijvers, na wat voorafgaande


jaren, heeft Hippolyte Rivail voor een tijd het kasteel van Yverdon verlaten om
medicijnen te studeren in de universiteit van Lyon. Hij woonde in Frankrijk in
de periode van de Bourbons' restoratie, en toen is het nu, in zijn eigen
realistische en Katholieken thuisland, dat hij ontheemd voelde. Maar het duurt
niet lang voor hem te ontdekken de afleiding voor zijn bedrog van zijn
verveling! Dit geheime stad van Lyon had in aller-tijden onderdak gegeven aan
liberale ideeën en de heterodox leerstellingen. Martinisme en Vrijmetselarij,
Carbonarisme en Sint-Simonisme bloeiden te midden van de muren. En Rivail,
een jonge medicijn dokter, initialiseert hemzelf in de dieren magnetisme, dat
veertig jaar eerder ontdekt was door Mesmer. De somnambulisme gelijkerwijze
is hem ongevoelig. Met vastberadenheid Hippolyte wordt "gevangen" door de
occult wetenschap: En zo zal hij voor de rest van zijn leven, en Allan Kardec,
de jonge medicijn student, vindt zijn eigen in potentie."

2- We have asked Dr. José Castellani, a recognized authority in Freemasonry


matters, obtaining as answer to our consultation: “Some biographers of
Kardec claim that he was a member of the Great Lodge of France. The Great
Lodge of France, more than 20 years ago, before my consultation, just
answered that it is reported that he was initiated there, but it does not have
supporting documents. Therefore, historically, the doubt continues. However,
his works contains, mainly in initial introductory parts, many terminologies of
the Masonic jargon and of the Masonic doctrine.”

2- Wij hebben Dr. José Castellani gevraagd, een erkende autoriteit in


Vrijmetselaar zaken, verwerven als antwoord op onze consultatie: "Sommige
biografische schrijvers van Kardec maken aanspraak dat hij een lid was van de
Grote Loge van Frankrijk. De Grote Loge van Frankrijk, meer dan 20 jaren
terug, voor mijn consultatie, antwoordde juist dat het gerapporteerd was dat
hij was geïnitieerd daar, maar het heeft geen ondersteund documenten.
Daarom, historisch gezien, de twijfel gaat door. Niettemin, zijn werk gaat door,
namelijk in initialisatie introductie deelneming, veel terminologieën van de
Vrijmetselarij jargon en van de Vrijmetselarij leerstellingen."

We have concluded then, in the face of the evidences that the young Hippolyte

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI... Page 7 of 27

Rivail really made his initiation in the Freemasonry, however, when after
adopting the pseudonym as Allan Kardec and taking over the task of codifing
the spiritistic doctrine, he made an option for the several basic elements of the
new revelation presented by “elevated spirits.“

Wij hebben toen geconcludeerd, in het aanzicht van de bewijs stukken dat de
jonge Hippolyte Rivail werkelijk zijn initiatie maakte in de Vrijmetselarij, echter,
toen na het adopteren van de pseudoniem als Allan Kardec en nam over de
taken van codering van de spiritistisch leerstellingen, hij maakte een optie
voor vele basis elementen van de nieuwe openbaring gepresenteerd door
"verheven geesten."

When we see spiritists which are members of Freemasonry, we remember the


classic example of “wisdom” through the perfect balance in the ideas and
actions of Léon Denis, when he leaves us this legacy by saying: (words of the
LIAR KARDEC: “The Spiritism does not dogmatize. It is not a sect, nor an
orthodoxy, but it is a live philosophy, open to all free spirits, philosophy that
evolves, that progresses. It doesn't impose anything; it proposes. The one that
proposes supports itself in facts of experience and in moral proofs. It doesn't
exclude any other faith, it embraces all of them in a vaster formula, in a higher
and extense expression of the truth.”

Wanneer we spiritisten zien welk leden zijn van de Vrijmetselaars, onthouden


wij het klassieken voorbeeld van "wijsheid" door het perfecte evenwicht in de
ideeën en handelingen van Léon Denis, wanneer hij dit erfenis achter laat door
te zeggen:( woorden van de LEUGENAAR KARDEC): "Het Spiritisme
dogmatiseert niet. Het is niet een sekte, noch een orthodox, maar het is een
levens filosofie, open voor alle vrije geesten, filosofie dat zich ontwikkeld, die
vooruitgang maakt. Het dringt niet wat dan ook op; het stelt voor. Degene die
voorstelt steunt zichzelf in feiten van ervaring en in moraal beproeving. Het
houd niet buiten welk geloof dan ook, het omarmt al hen in een ontzaglijke
formule, in een hogere en omvangrijke uitdrukking van waarheid. "

P. R. M.

XXX@ig.com.br

BRAZILIAN MEDIUM
CHICO XAVIER: IDOLIZED
file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI... Page 8 of 27

AND IMPOSTOR!
BRAZILIAANS MEDIUM
CHICO XAVIER: AANBEDEN
EN KWAKZALVER!
He just had a good heart; but was only a
self-deceived.
Hij had alleen een goede hart; maar was
alleen een zelf-bedrieger.

CHICO XAVIER-THE
TESTIMONY OF HIS NEPHEW
CHICO XAVIER-DE
GETUIGENIS VAN ZIJN NEEF
http://dantas.editme.con/files/textos/cx.1.htm

The Spiritism is only a pseudocientífic and


erroneous doctrine, full of contradictions,
mistakes and lies.
De Spiritisme is een pseudoniem
wetenschappelijke leerstuk, met vele

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROEVI... Page 9 of 27

tegenstrijdigheden, fouten en leugens.


TALM.JMM. 35:42. Bis dahin aber werden der falschen Kulte und der Lügner
und Betrüger, der Scharlatane,Toten- und Geisterbeschwörer, falschen
Wahrsager, Hellseher und falschen Mittler zu angeblich Überirdischen,
Andersdimensionierten und Weithergereisten aus ,den Tiefen des
Weltenraumes so viele sein, dass sie nicht mehr gezählet werden können.

TALM.JMM. 35:42. Tot dan, valse culten, evenals Leugenaars, bedriegers,


kwakzalvers, bezweerders van de dood en van geesten, valse waarzeggers,
helderzienden, en valse mediums die voor doen dat ze spreken namens het
bovennatuurlijke, andere-dimensionale en buitenaardse wezens vanuit de
verre dieptes van het heelal, zullen zo talrijk zijn dat die niet langer geteld
kunnen worden.

Kardecist Spiritism is the second biggest religion in Brazil, after Catholicism


and his blindly followed by millions of devotees CHICO XAVIER is actually
deceased, He, died. aged 92, of heart problems. in Uberaba, Minas Gerais –
Brazil, in June 30, 2002. Chico Xavier had “prophesied” that he would die on a.
“day of celebration”. He channeled “Emmanuel” himself and left hundreds of
mediumistic “channeled” books with Emmanuel´s christianism based fake
messages and millions are deceived by these books full full of contradictions,
mistakes and lies. All of his books are and were based on the writings of Allan
Kardec, the French founder of Spiritism known today as Kardecist Spiritism.

Kardecist Spiritisme is de tweede grootste godsdienst in Brazilië, na het


Katholiekisme en zijn verblinde gevolgt door miljoenen van toegewijden
CHICO XAVIER is eigenlijk overleden, Hij, overleed op de leeftijd van 92 jaar
oud, van hart problemen in Uberaba, Minas Gerais - Brazilië, op 30 Juni, 2002.
Chico Xavier had "voorspelde" hij zou dood gaan op een "dag van viering". Hij
channelde "Emmanuel" hemzelf en liet na honderden van medium
"gechannelde" boeken met Emmanuel's christendom gebaseerd op valse
boodschappen en miljoenen waren bedrogen door deze boeken vol van
tegenstrijdigheden, fouten en leugens. Al van zijn boeken zijn en waren
gebaseerd op de geschriften van Allan Kardec, de Franse stichter van
Spiritisme vandaag bekend als Kardecist Spiritisme.

Amauri Xavier Pena, Chico Xavier's oldest sister's son, Mrs Maria Xavier, was
chosen by the uncle to be his successor. He had been practicing since
thirteen years old.At his 17 years he gave in to his uncle's insistences. Trained
with great constancy in “psycography ”, he showed a big skill easiness to
imitate the authors than the famous uncle used to read. Thus it was published
more than fifty “psycographed” books imitating more than fifty authors, “each
one in his own and unmistakable style”. He also “received” an epic poem from

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 10 of 27

Luis de Camões in a sixteenth century style”, Cruz e Sousa, Gonçalves Dias,


Castro Alves, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Luís Guimarães Jr., Casemiro
Cunha, Inácio Bittencourt, Cícero Pereira, Hermes Fontes, Fabiano de Cristo
(?!), Anália Franco..., and even from the “spirits” of Bocage and Rabindranath
Tagore “themselves”. The spiritist bulletin “Síntese -Synthesis”, of Belo
Horizonte, made the popularization of these books..

Amauri Xavier Pena, Chico Xavier's oudste zuster's zoon, Mevrouw Maria
Xavier, was gekozen door de oom om zijn successor te zijn. Hij beoefende die
vanaf zijn dertiende leeftijd. Op 17 jaar leeftijd gaf hij toe aan zijn oom's
aandringing. Getraind met grote constantheid in "psychografie", liet hij zien
met grote behendigheid hoe gemakkelijk het was de schrijvers te imiteren die
de beroemde oom vroeger las. Dus het was gepubliceerd toen vijftig
"psychografie" boeken die meer dan vijftig schrijver imiteerden, "ieder in zijn
eigen en onmiskenbare stijl", Cruz e Sousa, Gonçalves Dias, Castro Alves,
Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Luís Guimarães Jr., Casemiro Cunha, Inácio
Bittencourt, Cícero Pereira, Hermes Fontes, Fabiano de Cristo (?!), Anália
Franco..., en zelfs van de "geesten" van Bocage en Rabindranth Tagore
"henzelf". De geesten's bulletin "Síntese -Syntheses" van Belo Horizonate,
maakte de bekendheid van deze boeken..

And proclaimed that his uncle Chico Xavier “doesn't pass of a great
impostor”. And to the “Manchete” :I revolted myself against the statements of
the espiritists (who said he was a spiritual medium). Taken to my uncle's
presence, he assured me, after reading what I had written, that one day I would
be his successor. I started to live pressed by the followers of the ‘third
revelation'... as absurdly they call the Spiritism, with him intending to
overcome, after revelations of the Father and the Son, the Third Revelation for
the Divine Holy Spirit and the day of the Pentecost.”

En verkondigt dat zijn oom Chico Xavier "niet zich laat gaan als een
grote bedrieger". En aan de "Manchete": Ik rebelleerde mezelf tegen
de verklaringen van de espiritisten (die zeiden dat hij een spirituele
medium was). Genomen van mijn oom's aanwezigheid, hij
verzekerde mij, nadat ik had gelezen wat ik had geschreven, dat ik op
één dag zijn successor zou zijn. Ik begon te leven door de druk van de
volgelingen van de 'derde openbaring'... als absurd zij de Spiritisme noemen,
met hem met de bedoeling te overrompelen, na de openbaringen van de Vader
en de Zoon, het Openbaring voor de Goddelijk Heilige Geest en de dag van de
Pentecost."

“The situation tortured me, and several times, trying to flee from that inner
hell, I surrendered myself to dangerous adventures, several times I left home,
fleeing from the spiritists' coexistence. Finally, tired, I gave up giving the first
steps on the road of the constant farce. I was 17 years old then.”

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 11 of 27

"Het situatie martelde mij, en vaak, probeerde te vluchten van die innerlijke
hel, ik begaf mezelf aan gevaarlijke avonturen, vele malen verliet ik het huis,
vluchtend van de geesten's samen-bestaan. Eindelijk, moe, ik gaf op met het
nemen van de eerste stappen op het weg van de constante kluchtspel. Ik was
17 jaar oud toen."

“Pursued by the remorse and tormented by the despair, I had committed


several insanities (...). I Saw myself then before the alternative: to dive once
and for all in the lie and to ruin forever before myself, or to courageously get
up to impose penance on myself in front of the world, freeing myself
definitively. It was what I decided to do by seeking a Minas Gerais’ newspaper
and reveal the whole farce” (...).

"Achtervolgt door spijt en kwelling door de wanhoop, pleegde ik vele


krankzinnigheden (...). I zag mijn zelf toen voor het alternatief: om ééns te
duiken en voor al in het leugen en voor altijd te ruïneren voor me, of om
dapper op te staan om boetedoening te misleiden op mijn eigen voor de
wereld, mijn eigen te bevrijden voorgoed. Dat is wat ik had besloten te doen
door het zoeken naar een Minas Gerais' krant en kenbaar te maken van de
gehele kluchtspel" (...)

“My uncle is also a revolted one, as he could not get more retreat before the
farce which he has been representing for long years.”

"Mijn oom is tevens een rebellerende persoon, zoals hij tevens niet zich kon
terugtrekken vóór de kluchtspel welk hij voor vele jaren heeft
vertegenwoordigt."

“I, after having submitted myself to that mystifier role, for many year (...), I
decided, for a question of conscience, to tell all the truth” (to See also the
newspaper “Estado de Minas”, January 20th, 1971; “Realiade” magazine ,
November 1971, p. 65; etc.).

"Ik, nadat ik mezelf had onderworpen aan die mystifiere rol, voor vele jaren
(...), besloot ik, door twijfel van geweten, om al het waarheid te vertellen" (om
tevens de krant te zien “Estado de Minas”, Januari 20th, 1971; “Realidade”
Magazine , November 1971, p. 65; etc.).

Francisco Cândido Xavier (1910-2002), mostly known as "Chico Xavier",


began to systematically exercise as spiritist psycographer "spiritual medium"
with the age of 17 years-old in Pedro Leopoldo's Spiritualistic Center, his
home town. (om tevens de krant te zien “Estado de Minas”, January 20th,
1971; “Realidade” magazine , November 1971, p. 65; etc.).

Francisco Cândido Xavier (1910-2002), meest bekend als "Chico Xavier",


begon systematisch zich als spiritist psychografie te beoefenen "geestelijke

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 12 of 27

medium" met de leeftijd van 17 jaar oud in Pedro Leopoldo's Spiritualistisch


Centrum, zijn geboorte stad. (om tevens de krant te zien “Estado de Minas”,
Januari 20th, 1971; “Realiade” magazine , November 1971, p. 65; etc.).

“During the last seven decades it was without doubts and more and more a
very much famous character. And the most considered by the millions of
spiritists of Brazil. And highly estimated by millions of other non-spiritists
persons.

"Gedurende de laatste zeven decades was het zonder twijfel en meer en meer
een heel bekende figuur. En het meest beschouwt door de miljoenen van
espiritisten van Brazilië. En zeer hoge geschat door miljoenen van andere niet-
spiritisten personen.

The main reason and base for the whole propagandistic exaltation: besides
countless tickets and brief messages, 419 psycographed books. No brazilian
author has such a production. Between 8 to 11 books a year. The Brazilian
Spiritualistic Federation (FEB) and other spiritist societies systematically
publish those books translated in eight languages, besides Japanese, Arabic...
and Esperanto, distributing them for more than 40 countries. In Brazil, 25
million sold copies.

Het voornaamste reden en basis voor de gehele propagandistische


verheerlijking: naast ontelbare kaarten en kortte boodschappen, 419
psychografie boeken. Geen Braziliaanse schrijver heeft zo'n productie. Tussen
8 á 11 boeken per jaar. De Braziliaanse Spiritualistische Federatie (FEB) en
andere espiritisten gemeenschappen systematisch publiceerden die boeken
vertaald in acht talen, naast Japans, Arabisch... en Esperanto, verspreidde hen
aan meer dan 40 landen. In Brazilië, 25 miljoen kopieën werden verkocht.

It is added also, for the popular admiration, that "Chico" gave up all of the
copyrights to several spiritistic societies dedicated to the poor.

Er wordt tevens meegerekend, voor het bekend bewondering, dat "Chico" gaf
op alle copy rechten aan vele spiritistische gemeenschappen opgedragen aan
de armen.

The organization of spiritist propaganda introduced Chico Xavier personally,


with his books, at several cities of United States, England, France, Italy and
Portugal. One of the most outstanding practical consequences of those trips
was the foundation of the "Christian Spirit Center", in Ellon College, North
Carolina.

Het organisatie van spiritisten propaganda introduceerde Chico Xavier


persoonlijk, met zijn boeken, in vele steden van de Verenigde Staten,
Engeland, Frankrijk, Italie en Portugal. Een van het meeste buitengewone

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 13 of 27

praktische gevolgen van deze reisjes was de stichting van de "Christelijke


Geesten Centrum", in Ellon College, North Carolina.

In numerous newspapers and magazines were published and continually


repeated great praises to Chico Xavier's psycography: "The poets that he is an
interpreter, present the same inspiration characteristics and the expression
which identified them in this planet".

In ontelbare kranten en tijdschriften werd gepubliceerd en doorgaans


herhaaldelijk grote prees aan Chico Xavier's psychografie: "De dichter dat hij
een vertolker is, presenteert hetzelfde inspiratie karakteristieken en de
uitdrukking welk hen kenbaar maakt aan dit planeet".

"Years after his death, it is given to find in him again the ideas and the style". it
didn't betray any poet, because all really comes as they were in life". "Nobody
that has ever assiduously read the writers in question, will stop recognizing
them integrally in the poetries or psycographed books". They claim that
besides the great literary critic Agripino Greco recognized in Chico's
psycographies the unmistakable style of Umberto de Campos... "If the man
has produced all this independently, he then can occupy how many chairs as
he wants in the Academy of Literary Arts", etc. The propaganda spreads all
over Brazil (and without so much success in many other parts of the world),
the question: "How is it possible for an ignoramus and illiterate person to be
capable to write all this and in different styles? " (PSYCOSIS! AND SELF-
DELUSION)

"Jaren na zijn dood, wordt het aan hem nog eens gegeven de ideeën en de
stijl". Het heeft geen enkele dichter verraden, omdat alles kom zoals ze al in
het leven waren. " Niemand heeft ooit de volijverigheid van de schrijver
betwijfeld, zal stoppen hen te erkennen ongeschonden in de gedichten of
psychografie boeken". Zij maken aanspraak dat naast de grote literatuur
criticus Agripino Greco herkend in Chico's psychografie de onmiskenbare stijl
van Umberto de Campos... " Als de man dit alles zelfstandig heeft
geproduceerd, hoe veel stoelen kan hij dan bezeten zoals hij dit wil in de
Academie van Literary Arts", etc. De propaganda verspreid zich over heel
Brazilië(en zonder veel succes in vele andere delen van de wereld), het vraag:
"Hoe is het mogelijk voor een niet alles wetend en analfabeet persoon
bekwaam te zijn om dit allemaal te schrijven en in verschillende
stijlen?" (PSYCOSIS! EN ZELF-BEDROG)

THE REALITY IS VERY DIFFERENT


Copyrights
They were not only used in service to the poor, or else also and preferably for

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 14 of 27

the popularization of those psycographies and for the propaganda of the


Spiritism. We already concretely mentioned the "Christian Spirit Center", that
Chico helped to found personally. Precisely close to the center where Chico
assisted there was a bookstore of Spiritism etc.

HET REALITEIT IS HEEL ANDERS


Kopieer-rechten

Ze waren niet alleen in gebruik bij de armen, of anders tevens en liever voor de
bekendmaking van die psychografie en voor de propaganda van de Spiritisme.
Wij hebben allang concreet genoemd de "Christen Geest Centrum", dat Chico
persoonlijke hielp te stichten. Precies dicht bij de centrum waar Chico
assisteerde was er een boekwinkel voor Spiritisme enz.

ACADEMY?
There are perfect forgers that have deceived the best museums and
specialists. But as the falsification was discovered, no forger was elevated to
the chair of any academy: imitation is not originality. The pastiche is not the
brilliant idea.

ACADEMIE?
Er zijn perfecte vervalsers die hebben de beste museums en specialisten
bedrogen. Maar toen het vervalsing ontdekt werd, geen vervalser werd
verheven op de stoel van welke academie: imitatie is niet originaliteit. De
pastiche is niet het briljantste idee.

AN ILLITERATE?
EEN ANALFABEET?
“He made the elementary school and he studied one more year with a private
teacher, which testifies: He "stood out for his intelligence, his prodigious
memory and his application to the study. He only wanted to read, he didn't
took part in the toys nor in the circles of other boys, and when he wanted to
participate of them he was without ways and without grace, that he preferred
to give up" (the newspaper "O Diário de Belo Horizonte”, 1954, series of
articles).And other researcher in the "Diário de Minas" (10-858): "That Chico
Xavier is not an illiterate one, as his admirers have spread, is not new. Already
for about fifteen years I have stressed how he made secondary studies, and
still very young published his sonnets, with his signature, as one that I had

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 15 of 27

transcribed in that article, better sonnets than many psycographed ones that
he attributes to Bilac, for instance."

"Hij haalde het basis school en hij studeerde één of meer jaren met een private
leraar, welk aantoont: Hij stond uit voor zijn intelligentie, zijn wonderlijke
geheugen en zijn aanwending om te studeren. Hij wou alleen lezen, hij nam
niet part in speelgoed noch in de kringen van andere jongens, en wanneer hij
wou meedoen met hen was hij zonder uitkomsten en zonder gunst, dat hij de
voorkeur had opgegeven" (de krant "O Diário de Belo Horizonte”, 1954, serie
van artikelen). En andere onderzoekers in de "Diário de Minas" (10-858): "Dat
Chico Xavier niet een analfabeet persoon is, zoals zijn bewonderaars hebben
verspreidt, is niet nieuw. Allang voor ongeveer vijftien jaren heb ik benadrukt
hoe hij secondair studies maakte, en nog heel jong publiceerde zijn klink-
gedichten, met zijn handtekening, zoals één die ik hebt uitgewerkt in dit artikel,
betere klink-gedichten dan vele andere psychografische dat hij toeschrijft aan
Bilac, bijvoorbeeld. "

In all of Chico Xavier's psycographies the base is always the same no matter
how different have been the "spirits" they are attributed to: A moralist
`religiosity `, pious, mellifluous, repetitive, absolutely infantile... Almost three
adjectives for line. The more used ones are: caressing ones, sweetest,
unexceedable, beloved ones...

In al van Chico Xavier's psychografie de basis is altijd hetzelfde maakt niet uit
hoe verschillend de "geesten" zijn, zij zijn toegeschreven aan: Een moralist
'religiosity(overdreven godsdienstigheid)', vroom, honigzoet, herhalend,
volstrekt kinderlijk... Bijna drie bijvoegelijk naamwoorden voor regel. De meer
de gebruikten zijn: aanhalig , lieverds, niet toegankelijk, geliefd...

It should be enough to read any psycographed book made by Chico Xavier to


understand that everything is very far away from that which their propagandist
ones proclaim. Let us take the best publication, the more eulogized, the book:
“Nosso Lar - Our Home". Everything is plagiarized of absurdities and
contradictions.

Het zou genoeg zijn om welk psychografie boek te lezen gemaakt door Chico
Xavier om te begrijpen dat alles ver weg dan van dat welk propagandistische
enkelingen beweren. Laat ons het beste publicatie nemen, de meer geprezen,
het boek: "Nosso Lar - Onze Huis". Alles is plagiaat of onzinnigheid en
tegenstellingen.

A MENTALLY SICK
EEN GEESTEN ZIEKE

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 16 of 27

Because of health Chico Xavier's had to make an electroencephalogram, out


from the spiritists’ control when he pretends faking he is "psycographing". An
explanatory result was given then: "Temporal focus classically responsible for
sensorial disturbances, hallucinations, to hearing of voices (...), arrhythmia,
tendency to epileptic stroke or `transes´" (See, among other publications,
Revista Realidade - Realidade Magazine of November, 1971)

Vanwege gezondheid had Chico Xavier een elektroencephalogram gemaakt,


buiten de controle van de geesten toen hij pretendeerde bedreigend dat hij aan
het "psychografie" was. Een toelichting was toen gegeven: "Tijdelijke
gerichtheid van ouds aansprakelijk voor gevoelsmatige storingen,
waanvoorstellingen, het horen van stemmen (...), arrhythmia, geneigd naar
epileptische aanvallen of ' transen ' " (zie, onderanderen andere publicaties,
Revista Realidade - Realidade Magazine van November, 1971).

A testimony from his father, Mr. João Cândido. Chico Xavier himself admitted
with reference to his " mediunic initiation" in his childhood, from a sleepwalker
speaker and wanderer: "My father wanted to intern me in a sanatorium for the
mentally sick (...) He should had his reasons: at that time they visited me (...)
also disturbing and strange entities (In a interview to reporter Mauro
Santayana, from “Folha Ilustrada” newspaper, São Paulo, 11-July-1982).

Een getuigenis van zijn vader, Mr. João Cândido. Chico Xavier hemzelf gaf toe
tot betrekking aan zijn "mediunic initiatie" in zijn kindertijd, van een
slaapwandelaar spreker en slenteraar: "Mijn vader wou mij interne doen in een
sanatorium voor de geesten zieken (...). Hij zou wel zijn reden hebben gehad:
In die tijd bezochten zij mij (...) tevens verstorend en vreemde wezens (In een
interview aan journalist Mauro Santayana, van “Folha Ilustrada” krant, São
Paulo, 11-Juli-1982).

A testimony from his godmother, Mrs, Rita: "They said I was crazy". Beat me
"for being crazy (...) They said to everyone that the boy was a raving mad" (in a
interview to reporter Ramón García y García, from “Fatos e Fotos" magazine,
nr. 1072).

Een getuigenis van zijn peetmoeder, Mrs., Rita: "Ze zeiden dat ik gek was". Sla
me "omdat ik gek bent (...) Ze zeiden tegen iedereen dat die jongen razend gek
was" (in een interview aan journalist Ramón García y García, van “Fatos e
Fotos" Magazine, nr. 1072).

By a statement from Chico himself. He affirmed countless times that he was


always being attended and inspired by "Emmánuel". Continually, ininterruptly,
day and night..., that he saw him, he heard and felt as as the same as anybody
alive or the any thing around. Especially by "Emmánuel", as chief, but also
more than 500 other subordinate "spirits."

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 17 of 27

Met een verklaring van Chico hemzelf. Hij bevestigde ontelbare keren dat hij
werd bezocht en geïnspireerd door "Emmanuel". Voortdurend, ongebroken,
dag en nacht..., dat hij hem zag, hij hoorde en voelde als of hetzelfde zoals wie
dan ook die levend is of wat dan ook in de buurt. Special door "Emmanuel",
als opperste, maar tevens meer dan 500 andere onderdaan "geesten".

Being this not only without any proof however also clearly false, as we will
see, of two options one: or Chico Xavier didn't believe in what he affirmed and
would be a continuous liar and a continuous impostor, or he believed in this
statement and then was completely out of the reality, what would mean that he
was absolute and continually crazy in a high degree.

Het zijt zo zonder welke bewijs hoe dan ook, teven heel vals, zoals we zullen
zien, van twee opties één: of Chico Xavier geloofde niet in wat hij bevestigde
en zou een voortdurend een leugenaar zijn en een voortdurend kwakzalver, of
hij geloofde in dit verklaring en was dan toen helemaal weg uit de realiteit, wat
zou betekenen dat hij volstrekt en voortdurend gek was in hoge mate.

THE INCONGRUITIES
DE WANVERHOUDING
I introduce some, among thousands. If Chico Xavier was not crazy, the farce
would be too much serious... If Chico Xavier was a great mentally sick patient,
they would not find strange the continuous and enormous incongruities that
he attributed to be from superior "spirits."

Ik introduceer enkelen, onder de duizenden. Als Chico Xavier niet gek was, zou
de kluchtspel veel serieus zijn... Als Chico Xavier een behoorlijke mentaal
zieke patiënt was, zouden zij het niet vreemd vinden de voortdurende en
fameuze wanverhoudingen dat hij toeschreef te zijn van superieur "geesten".

The propaganda that the leaders of spiritism make of him is what should be
considered strange, if the fanaticism was not known and even the same same
tortuous intention...

De propaganda dat de leiders van spiritisme maken van hem is wat vreemd
bevonden zou worden, als de fanatisme niet bekend was en zelfs het zelfde
samen gekronkelde bedoeling...

In "Parnaso of Além Túmulo – Parnassus from Beyond the Grave" Chico


Xavier presents a sonnet, in the "style of the sonnets of the exile" as if it was a
psycography dictated by the "spirit" of emperor Dom Pedro II.

In "Parnaso van Além Túmulo - Parnassus van Beyond the Grave" Chico

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 18 of 27

Xavier presenteert een klink-gedicht, in de "stijl van de klink-gedicht van de


verbannen" als of het een psychografie was gedicteerd door de "geest" van
keizer Dom Pedro II.

Why, the "spirit" of Dom Pedro II didn't know nor did nobody communicate
him in the beyond, nor to him nor to Chico, that the "sonnets of the exile" were
not from Dom Pedro except but from a nobleman that accompanied him? (With
all reason Gustavo Barroso ridiculed Chico Xavier then in an article in the "O
Cruzeiro" magazine).

Waarom, de "geest" van Dom Pedro II wist niet noch wist niemand met hem te
communiceren in de hiernamaals, noch aan hem noch aan Chico, dat de
"klink-gedichten van de verbannen" waren niet van Dom Pedro behalve maar
van een edelman die hem vergezelde? (Met alle reden Gustavo Barroso
bespotte Chico Xavier toen in een artikel in de "O Cruzeiro" tijdschrift).

"And in the case of Humberto of Campos it is even more serious"...

"En in de zaak van Humberto van Campos was het zelf meer serieus"...

"because he excels himself in obeying the Federal Government's Ordinance


that instituted the orthographic phonetic spelling, a decree ordained after his
trespass" (Timponi, Miguel: Psycography in front of the Tribunals", 4th ed., p.
333).

"omdat hij zijn eigen voor-treft in het gehoorzamen van de Federale


Government's Ordinance dat institutie de orthografisch phones schrijft, een
ordening opgedragen na zijn zonde" (Timponi, Miguel: Psycography in front of
the Tribunals", 4th ed., p. 333).

Chico Xavier founded in Pedro Leopoldo the Spiritualistic Center São Luis
Gonzaga, King of France.

Chico Xavier stichter in Pedro Leopoldo the Spiritualistic Center São Luis
Gonzaga, Koning van Frankrijk.

That is, the "superior spirits" that supposedly advises Chico would be so
ignorant, that they don't know that Saint Luis Gonzaga, Jesuit, Italian, dead
very young in the XVI century is completely different from Saint Louis, King of
France, of the Crusades, dead at old age in the XIII century.

Dat is, de "opperste geesten" die verondersteld wordt advies geeft aan Chico
zou zo onwetend zijn, dat zij niet weten dat Sint Luis Gonzaga, Jesuit, Italiaan,
dood ging op hele jonge leeftijd in de XVI eeuw is compleet anders van Sint
Louis, Koning van Frankrijk, van de Kruisvaarders, dood op oude leeftijd van

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 19 of 27

de XIII eeuw.

A SICK VANITY
EEN ZIEKE IJDELHEID
Many become surprised by the concrete fact of the very "humble" Chico use a
wig until he finished the implant of hair, and before always a cap. It is typical
the exacerbated vanity as sick mechanism to compensate defects that could
take to the complex of inferiority. In Chico Xavier, homosexuality, always ill for
a lifetime, outbreaks or continuous psychosis... I will not insist on this, only
the minimum to expose in Chico the continuous feignedness of humility.
Enough are the great psychiatrist's Professor Dr. Silva Mello words: "Inside
the spiritism, the mediunism, the psycography there is a lot of occult desire, a
lot of need to be different and bigger and better than the other, a lot of vanity, a
lot of self esteem (...) well disguised (...) maybe it does not appear in any other
human territory in such evident way as exactly in the field of
spiritism" ("Mistérios e Realidades deste e do Outro Mundo - Mysteries and
Realities of this and of the Other World", p. 277).

Velen worden verrast door de concrete feit van de erg "bescheiden" Chico
gebruikte een pruik totdat hij klaar was met de inplanten van haar, en daarvoor
altijd een pet. Het is heel typisch de verergering van ijdelheid als zieke
mechanisme om kapotte dingen te compenseren die zich kan aannemen naar
de complex van minderwaardigheid. In Chico Xavier, homosexualiteit, altijd
ziek voor een levens-tijd, uitbraak of voortdurende psychoses... Ik zal niet
hierop aandringen, alleen de minimum om Chico bloot te stellen aan de
voortdurend huichelarij van vernedering. Genoeg zijn de grote psychiaters
Professor Dr. Silva Mello's woorden: "Binnen in het spiritisme, de
mediumisme, de psychografie is er veel occulte verlangen, een grote behoefte
om anders te zijn en groter en beter dan die ander, heel veel ijdelheid, heel
veel van zelf waardering (...) heel onsmakelijk (...) misschien schijnt het niet zo
te zijn in een andere menselijke gebied op zo'n duidelijke manier net zoals in
het gebied van spiritisme". ("Mistérios e Realidades deste e do Outro Mundo -
Mysteries and Realities of this and of the Other World", p. 277).

NEITHER A DIVINER, NOR INSPIRED


EVENMIN EEN GODEELIJK, NOCH INSPIRATOR
It would be anything at all if Chico Xavier had some divination, of the thought
or reality, in relationship with some alive person, in the present or in a past or
not very distant future. As so many other people have, or even all some time.
But Chico Xavier didn't have a minimum possible of control of the divination,

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 20 of 27

nor was, against what he claimed, inspired continually, uninterruptedly, day


and night, especially for "Emmánuel" and more other 500 guides. it would not
have been wrong for Otília Diogo in the fraudulent materializations in Chico
Xavier's own house, in Uberaba, a gross and continuous farce in which he so
enthusiastically collaborated, until everything be exposed by the team of
reporters (of the magazine "O Cruzeiro", wide series of reports in the first
months of 1964; and many other subsequent reports, for instance 27-10-1970;
and in other magazines including foreigner ones, for instance, in the magazine
"Creencias Populares", of Argentina, March of 1975; and in newspapers, for
instance a serie of four articles in the Curitiba´s city newspaper “A Gazeta"
etc.)

He would not have trusted so enthusiastically, to the point of designating him


as his successor, in Amauri Xavier Pena, the nephew that exposed him.

Het zou van alles kunnen zijn als Chico Xavier wat voorspellingen had, van het
gedachten of realiteit, in relatie met wat mensen die nog leven, in het
hedendaags of in het verleden of niet al te verre toekomst. Net zoals als vele
andere mensen hebben, of zelfs allen soms. Maar Chico Xavier had niet een
minimum mogelijkheid van controle van de voorspellingen, noch was, tegen
wat hij aanspraak maakte op, inspireerde voortdurend, ononderbroken, dag en
nacht, special voor "Emmanuel" en meer dan 500 andere geleiders. Het zou
niet verkeerd zijn geweest voor Otilia Diogo in de bedrieglijke materilizaties in
Chico's Xavier's eigen huis, in Uberraba, een grof en voortdurend kluchtspel in
welk hij heel enthousiast meewerkte, totdat alles bloot werd gelegd door een
team van journalisten (van de tijdschrift "O Cruzerio, wijde reportages in de
eerste maanden van 1964; en vele andere in vervolg reportages, bijvoorbeeld
27-10-1970; en in andere tijdschriften inbegrepen buitenlandse, bijvoorbeeld,
in de tijdschrift "Creencias Populares", van Argentinië, Maart van 1975; en in
de kranten, bijvoorbeeld een serie van vier artikelen in de Curitiba's stads
krant "A Gazeta" enz.)

Hij zou niet zo enthousiast hebben vertrouwd, tot aan de punt van bestemming
zoals zijn successor, in Amauri Xavier Pena, de neef die hem blootstelde.

He would not have trusted nor allowed that his adoptive "son", the dentist
Eurípides Higino Reis, and his former-wife, Cristine Gertrude Shulz, for long
years have diverted money in great amount, as it denounced by the attorney of
Criminal Investigations Dr. José Carlos Fernandes (from “Veja” magazine of
14-February-01; "Contigo” magazine , February-20- 01; "the newspaper O
Estado de São Paulo", March-31st-01; "Jornal do Brasil", September-21st-01;
etc., etc.)

Hij zou niet hebben vertrouwd noch stemde toe dat zijn adoptie "zoon", de
tandarts Euripides Higino Reis, en zijn vorige-vrouw, Cristine Gertrude Shulz,

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 21 of 27

voor vele lange jaren geld hadden verstrooid in grote getallen, zoals het
aangegeven was door de procureur van Criminal Investigations Dr. José
Carlos Fernandes (van "Veja" tijdschrift van 14-Februari-01; "Contigo"
tijdschrift, Februari-20-01; "de krant O Estado de São Paulo", Maart-31st-01;
"Jornal do Brasil", September-21st-01; enz., enz.)

Among many other examples, the reporter Hamilton Ribeiro would not have
obtained success so easily. By his request, Chico Xavier "psycographed" a
message from the “spirit” of Mr. João Guignone's mother's, President of the
Spiritualistic Federation of Paraná. It happens that it was the reporter's trick,
the "communicant" Mrs. is alive in Curitiba.

Onder de vele andere voorbeelden, de journalist Hamilton Riberio zou niet


succes zo gemakkelijk hebben gekregen. Door zijn verzoek, Chico Xavier
"psychografie" een boodschap van de "geest" van Mr. João Gruignone's
moeder's President van de Spiritualistic Federation of Paraná. Het gebeurde
dat het een streek van de journalist was, de "communicant" Mrs. leeft nog in
Curitba.

The reporter Hamilton Ribeiro continues: "Now I will read the psycographed
prescription of the request that I´ve made today on behalf of Mr. Pedro
Alcântara Rodrigues, Alameda Barão de Limira, nr. 1327, apt. 82, São Paulo (...)
In the unmistakable “psycographed” letter (of Chico Xavier), there it is: 'Close
to the spiritual friends which render her aid, we will look for spiritual
cooperation in her favor. Jesús blesses us' ".

De journalist Hamilton Riberio gaat verder: "Nu zal ik de psychografie uitslag


voorlezen van de verzoek dat ik maakte vandaag namens Mr. Pedro Alcântara
Rodrigues,"Alameda Barão de Limira, nr. 1327, apt. 82, São Paulo (...) In het
onmiskenbare "psychografie" brief (van Chico Xavier), daar is het: 'Dicht bij de
geesten vrienden welk aangeeft haar hulp, zullen wij zoeken voor spirituele
samenwerking in haar voordeel. Jezus zegen ons' ".

What to think of this? Nor the person with that name, and neither that address
exists. I invented them (from the magazine Revista Realidade, November
1971).

Wat te denken hiervan? Noch de persoon met die naam, en evenmin die adres
bestaat niet. Ik heb ze uitgevonden (van de tijdschrift Revista Realidade,
November 1971).

GENERAL CONCLUSION
ALGEMENE CONCULSIE

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 22 of 27

We ourselves use of the recommendation to the spiritists uttered by the


literary critic João Dornas Filho which, as we have seen, they invoked so
much distorting him: They should not take the word of phenomena that don't
have the transcendence that it suppose to have given the vehement
indications that it interest more to the psychiatry (...) The fanaticism is the
annihilation of all of the realistic constructions (...) the psycography (...), is
already taking dogmatic airs that the good reason does not accept at all" (from
the newspaper "Folha da Manhã", S.P., 19-April-1945)

Wij gebruiken ons eigen met de aanprijzing aan de spiritisten ontlokt door de
literary criticus João Dornas Filho welk, zoals wij hebben gezien, zij riepen aan
zo veel en vervormde hem: Zij moeten niet de woord aannemen van een
fenomeen dat niet de transcendente heeft die hij zou moeten geven; de hevige
aanduidingen dat het meer interessant is voor de psychiatrie (...) De fanatisme
is de vernietiging van al de realistische constructies (...) de psychografie (...),
heeft allang dogmatische vluchten genomen dat gezonde verstand dat niet
accepteert."(van de krant "Folha da Manhã", S.P., 19-April-1945)

Spiritism is a pseudoscientífic doctrine, full of contradictions, mistakes and


lies.

Spiritisme is een pseudo wetenschap, vol tegenstrijdigheden, fouten en


leugens.

Talm.Jmm. 32:45. Und in den Sternen stehet es zu lesen, dass die dem neuen
Zeitalter gleichlaufenden Menschen grosse Umwälzer sein werden, und so
auch einige spezielle Vorbestimmte, die die neuen Künder meiner lehre sein
werden also, die sie aber unverfcilschet und mit grossem Mut werden
predigen.

Talm.Jmm. 32:45. "En het kan in de sterren gelezen worden dat de mensen van
het nieuwe tijdperk grote ommekeer te wegen brengen. Daarom, enkele
bijzondere voorbestemde mensen, wie de verkondigers zullen zijn van mijn
nieuwe leerstelsels, zullen die onvervalst prediken en met grote moed. (Van
Talmud van Jmmanuel Hoofdstuk 32)

"Evangelium von Judas" Irrelevant bei Licht Noch


Erstaunlich Alter Text.

KULTRELIGION:

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 23 of 27

“Schmutzigster Deckmantel gewaltigster Macht unter dem Namen falscher und


verlogener Liebe, die bedenkenlos und ohne jegliche Skrupel wörtlich
genommen über leichen geht.

Mit der neutestamentlichen Irrlehre im Rücken. fingert die christliche


Kultreligion hinein in die Politik aller Länder. Sie geniert sich aber auch nicht.
in das intimste Familienleben des Menschen einzugreifen - bis ins Bett der
Ehepartner, um selbst da das letzte und privateste Geheimnis des Menschen
anzugreifen und in den kultreligiösen Kirchenschmutz zu ziehen und alles zu
zerstören.

Nun endlich ist die Zeit gekommen, da diesem Schmutztreiben ein Ende
bereitet werden kann wenn der Mensch vernünftig genug wird, umdenkt und
sich der wirklichen lehre Jmmanuels widmet. Wohl werden alle jene die sich in
den lügnerischen Wahnsinn verrant haben und deshalb eines normalen und
vernünftigen Denkelos nicht mehr fähig sind, sich dagegen mit allen Mitteln
sträuben und auflehnen, doch wird ihr Wahnsinnskampf umsonst sein, denn
die Wahrheit wird starker sein als aller kultreligiöse Wahnsinn unde jede
schmutzige Lüge, selbst wenn diese Lüge bis anhin Jahrtausend gedauert hat.
Die schmutzige Lüge der Kultreligionen wird nun endgütig zerbrochen und
zerstört, auch wenn sich diese selbst und all ihre Anhänger und Verfechter
noch so sehr dagegen auflehnen. Die Wahrheit wird nun endlich siegen, auch
wenn sie sehr hart errungen warden muss, wie es in der Schrift geschrieben
steht, die da sagt, dass die Wahrheit eine weltweite Kastastrophe hervorrrufen
wird. Die Wahrheit ist aber von Not, und so darf sie nicht länger verschwiegen
warden. Eine Katastrophe wird aber verständlich sein, wenn man bedenkt,
dass die Kultreligionen zu ungeheurer Macht gelangt sind, wodurch sie bisher
alle gegen sie gerichteten Wahrheiten mit allen mörderischen und
schmutzingen Mitteln zu unterdrücken vermochten und dies auch neuerlich
versuchen warden, wobei sie auch diesmal nicht vor Mord zurückschrecken
werden, wie dies ohne Unterlass in aller vergangenen Zeit immer der Fall war”.
Billy Meier, Talmud Jmmanuel, Vorwort

(Herr Meier ist das dokumentierte Opfer von [21] einundzwanzig


Mordversuchen.)

"Evangelie van Judas" Ontoepasselijk in Licht van Zelfs


Meer Ontstellend Oude Tekst.

CULTUS GODSDIENST:

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 24 of 27

"Het meest smerigste dekmantel der maximaal macht in de naam van valse en
Leugenachtige liefde dat letterlijk loopt over dode lichamen zonder te twijfelen
of gewetens bezwaar.

"Gesteund door het valse leerstuk van de Nieuwe Testament, het Christen
cultus godsdienst bemoeid zich in de politiek van alle landen. Overigens, is
het niet verlegen zich te mengen in het meest intieme familie leven van
menselijke wezens --- terwille zelfs daar aan te vallen en vernietigt het laatste
en meest privé geheimen van de menselijke wezens.

Nu eindelijk is het tijd gekomen waarop een stop kan worden gezet aan al
deze gewetenloze activiteiten, als men verstandig genoeg wordt, herziet zijn
denkwijze en wijd hemzelf toe aan de echte leerstelsels van Jmmanuel. In alle
waarschijnlijkheid, al diegenen die hun hoofden hebben gebeukt tegen een
bakstenen muur van de cultus godsdiensten's bedrieglijke krankzinnigheid en
zijn daarom niet langer geschikt voor normale en verstandige denkwijze, zullen
vechten en het tegen strijden met alle middelen; hun wanhopig gevecht zal
vergeefs zijn omdat het waarheid sterker zal zijn dan welke cultus-
godsdienstige grootsheid waanzin of smerige Leugen, ook al heeft het Leugen
voor duizenden jaren bestaan. De schandelijk valsheid van de cultus
godsdiensten zullen nu verbrijzeld worden en vernietigt worden voor goed,
maakt niet uit hoe veel de cultus godsdiensten en al hun volgelingen en
advocaten rebelleren tegen het. Eindelijk zal het waarheid zegevieren, ook al
moet het veilig worden gesteld aan grote worstelingen, zoals het geschreven
is in de Heilige Geschriften, dat zegt dat het waarheid een wereldwijde
catastrofe zal provoceren. Maar hoe dan ook, waarheid is vereist en moet niet
langer verzwegen worden. Een catastrofe zal begrijpbaar zijn wanneer men
overweegt dat cultus godsdiensten immense macht hebben bereikt, welk tot
nu toe hen het mogelijk maakten hen te onderdrukken, met moordende en
smerige middelen, alle waarheden tegen hen gericht. Ze zullen opnieuw
trachten dit te doen, ook al betekend dit om aan moord toe te geven zoals het
vaak het geval was geweest in het verleden." - Billy Meier, Talmud Jmmanuel -
Introductie

(De heer Meier is het gedocumenteerde slachtoffer van negentien sluipmoord


pogingen.)

VERTAALD IN NEDERLANDS DOOR "EDWARD BEAM TRAVELLER" 'Straal


Reiziger'

CULT RELIGION:
file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 25 of 27

"The most sordid pretext of maximum power in the name of false


and mendacious love that literally walks over dead bodies without
hesitation or scruple.

Backed by the false doctrine of the New Testament, the Christian


cult religion meddles in the politics of all countries. Moreover, it is
not embarrassed to interfere in the most intimate family life of
human beings -- even in the bed of marriage partners -- in order
even there to attack and destroy the last and most private secrets
of human beings.

Now finally has come the time when a stop can be put to all these
unscrupulous activities, if man becomes sensible enough, revises
his thinking and devotes himself to the real teachings of
Jmmanuel. In all likelihood, all those who have bashed their heads
against the brick wall of the cult religions deceitful madness and
are therefore no longer capable of normal and sensible thinking,
will fight and oppose it with all means; and yet, their desperate
fight will be in vain because truth will be stronger than any cult-
religious mania or dirty lie, even though the lie has been in
existence for thousands of years. The scandalous falsehoods of
cult religions will now be shattered and destroyed for good, no
matter how much the cult religions and all their followers and
advocates rebel against it. Finally truth will be victorious, even
though it must be secured through great struggles, as it has been
written in the Scriptures, which say that the truth will provoke a
worldwide catastrophe. However, truth is required and must no
longer be silenced. A catastrophe will be understandable if one
considers that the cult religions have attained immense power,
which so far has enabled them to suppress, with murderous and
sordid means, all truths directed against them. They will again
attempt to do this, even if it means indulging in murder as has
often been the case in the past." - Billy Meier, Talmud Jmmanuel,
Introduction

(Herr Meier is the documented victim of twenty-one assassination


attempts.)

Original English Translation taken from the True Book Talmud Jmmanuel.l

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 26 of 27

Leugenaars en valse Contactees met de Plejaren! De Tijd van het Schepping Waarheid
en zijn Macht van Verhandeling is gekomen voor ieder van jullie!

"Evangelie van Judas" Ontoepasselijk in Licht van Zelfs


Meer Ontstellend Oude Tekst.
EEN WAAR WERK MAAKTE SAMEN
NU EINDELIJK ONLINE EEN VERTALING IN DE NEDERLANDSE TAAL! VERTAALD IN
NEDERLANDS DOOR "EDWARD BEAM TRAVELLER" 'Straal Reiziger'

Bedankt voor Edward Beamtraveller 'Straal Reiziger

Alles forschung, Kompilationen, Englische, Spanische


und Deutsche Sprachen übersetzung von dem
Portugiesische ursprünglichen Texte gemachte durch Der
Beobachter Edelweiss und Holländische
Sprachübersetzung gemachte durch Edward
Beamtraveller.
All the researches, compilations, translations from
Portuguese into English and Spanish languages made by:
Der Beobachter Edelweiss except otherwise indicated.
Dutch language translation made by Edward Beamtraveller.
Todas as pesquisas, compilações, traduções do Português
para o Inglês, Espanhol, e Alemão feitas por Der

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008
NOG ÉÉN VRIJMETSELAAR LEUGENAAR IN DE LEUGENACHTIG EN DROE... Page 27 of 27

Beobachter Edelweiss, exceto onde indicado. Tradução em


Holandês feita por Edward Beamtraveller.
Todas las pesquisas, las recopilaciones, las traducciones
del Portugués y los idiomas Español, Inglés y Alemán
hechas por: Der Beobachter Edelweiss. La traducción
holandesa hecha por Edward Beamtraveller.
Retornar para a Página Principal de DER BEOBACHTER EDELWEISS

Zurück zur: DER BEOBACHTER EDELWEISS' HAUPT WEBSEITE

Volver a la página principal del Websítio de DER BEOBACHTER EDELWEISS

Back to the DER BEOBACHTER EDELWEISS' HOMEPAGE

Terug naar de DER BEOBACHTER EDELWEISS HOMEPADE

To Gaiaguys' Website

file://D:\kardecxavierdut.htm 23/08/2008