H

A

H

cAe BAIDOC

T~p 1 & 2

Mila V9ng - Mila Giang Sinh Mila Chay - Mila Phuc Sinh

NhaXuiltBin THANH PHO HO CHi MINH 1998

Ban dich cua

Trjnh Van Tham Nguyfm Tfit Trung

Nguy~n Nlg~lC Rao Nguy~n Htru Phu

Nguyfm Th] Sang Db Xuan Que

Tran Ng9(! Thao Triln Phuc Nhan

Nguy~n Cao L~t Nguy~n Cong' Doan

Hoang Ngcc L~ Nguylm Cao Sieu

Nguy~n Vian Hoa Nguy~n Dat Tam

Hoang Dile ~l:t Thi~n C'm

Hoang Kim +'Xllftn Ly Bang

Nguy~n Ngoc Tinh

Cac bai doc 1 Cac bai doc 2 CacJi1i dAn

) ) ) )

5

)

dich tit nguyen ban 'dich'tU ban La ngd djch tit ban Philp ngd :

LITURGIE DES HEURES © AELF, Paris

(phan Cuu Uac)

© Societe en participation

d'editeurs de livres de prieres, Paris

(phan Tan Uac)

MUAVONG

© Cac djch gia giy: ban quyen

TOt\. TONG:.GIAM MVC THANH PHe) HO CHt MINH thuc hi~n

1998

" A"" _AI',./'

TU DAU MUA VONG DEN BET

... ,

NGAY 16 THANG 12

Ngen su I-sai-a con vu:gt qua ~n g'l?i "tao gia Tin Mitng thu nam" ma doi khi nguoi ta mu6n gan cho Ong ... Mua VQng rung la m(lt cai gi khac hem la thoi gian thuan tuy danh d~ suy gAm v~ l~ Giang Sinh sap Uti. Ngon su I-sai-a con tlnh thOi SlJ, nMt la do nhirng, gi qua ljch su dAy bi~n d(lng cua tMi Ong - ljch su noi v~ vi~c It-ra-en bi~n mAt do nhirng cucc ti~n cfmg c\ia quAn A-sua, d~ lai cho vuong qu6c Giu-da nho be trach nhiem ~ng n~ la phai lam chimg nhan duy nh~t v~ Thien Chua chan t~t, trong m(lt th~ gidi bj xau xe Mi nhirng cu(lc xung d(lt, nhung tM gidi do manh hem minh ~p tram lAn " ong dB. la m(lt ti~ng noi vo cung thay d6i cho con ngtti1i, nhung luOn luon quy v~ m(lt thong di~p can ban : Thien Chua la D~ng cOng chmh va thanh thien, Ngutri ghet t(li lOi cua con nguoi. Ngtti1i chuan bj va Wi khai mac trong ljch su m(lt cuec phan xet. KhOng ai co th~ thoat khoi cuQc phan xet nay : du do la nhirng ke thu dl1gc Nguoi dung d~ tritng phat dan Ngtti1i, du do Ianhtrng oguoi nhieu it da tham gia VaG t(li lOi cia dan nay ... Chico m(lt s6 sot thoat nan : do la nhirng nguoi Mt cMp moi trc:r ngai luon ~n bo vdi duc tin va si5ng Giao Udc cua Thien Chua trong moi hoan canh,

Giai doan ay dang dl1gc Mua Vong' di~n lai, hem th~ mra, con dUcJc lam cho s6ng dQng honnho tat cl dong lich aU thanh, qua do 'I'hien Chua da nhi~u IAn thanh tAy va ~p trung 56 sOt be nho nay. No day chung ta rang cu6i cung chi cO mQt th\1 tao dUcJc hoan toan dep long Thien Chua : do lit Con cua Ngtti1i. Ngui1i Con do hi~n huu tnroc khi cO tdn gian, nhung dB. m~c 'xac pham s6ng trong tM giC1i d~ tri1 thanh Trul1ng TU cua m(lt

doan em dOng due, D6i vdi mQt tM gidi dang tim ki~m chinh minh va nghi ngi1 v~ ~n menh cia mmh, do chtnh la lOi hua ciru dQ duy nhat,

8

Chua nh~t

9

TUANI

Bili d9C 1

Is 1,1-18

7 Xu sb cac ngiroi hoang tim, thanh th] cac nguoi bi lila thieu. Da't dai cac ngiroi,

ke ngoai bang than tinh ngay trirdc mat, khien trd nen hoang tan,

nhu bi quan ngoai bang giay xeo.

8 Chi con sot lai co gai Xi-on, nhu tiip l~u trong Vl1C1n nho, nhu cai choi trong Vl1C1n dira, nhu thanh bi vay ham. 9 N ~u DlJC CHUA cac dao binh

chang d~ lai cho chung ta met it ngiroi s6ng s6t,

thi cluing ta da ra nhu Xo-dom, da gi6ng Go-mo-ra.

10 Hoi nhung ke lam dilu Xo-dom, hay nghe loi DlJC CHUA phan. HOi dan Go-mo-ra,

hay lang tai nghe Thien Chua chung ta day bao.

11 DlJC CHUA phan :

"N gan a'y hy l~ cua cac ngtroi, d6i vdi Ta, nao nghia ly gi ?

Ik toan thieu chien ciru, rna be map, Ta da nglfy. Mau bo, mau chien de, Ta chiing them !

12 Khi cac nguoi den trinh dien Ta,

ai khien cac ngiroi phai giftm len khuon vien cua Ta ?

13 Thai, ditng dem nhung l~ v~t va ich d~n mfa.

Ta ghe tdm kh6i huang;

Ta khong chju n6i ngay dilu thang, ngay sa-bat, ngay dai Mi,

khong chiu n6i nhitng ngiroi cu pham t{>i ac r6i lai cu l~ lat linh dinh.

14 Ta chan ghet nhung ngay dilu thang, nhung dai l~ ciia cac nguoi.

Nhung thu d6 da trb thanh ganh nang cho Ta, Ta khong chiu n6i mta.

15 Khi cac ngiroi dang tay cIlu nguyen, Ta bit mat khong nhin ;

cac nguoi co doc kinh cho nhieu, Ta cling chiing them nghe.

Vi tay cac ngiroi dily nhang mau.

CHUANH!T

Nglon s(rkekhai tQitr<;lng cua dan minh

Trong gi& phut bi tham. nheit cua cu{>c chien bai, ng6n sa l-sai-a dr;zy cho d6ng bao minh each. the th~t dung de' lr;zi dzt{lc Chua thuang, khong pluii bling mgt tha nghi thuc 16i thai, nhung bang m!?t cupc tril .v€ tI! thdm tam.

LUi Chua trong sach ngbn s11' I-sai-a.

1 Thi kien ong I-sai-a, con ong A-m6t, da ducc JMy, lien quan d~n Giu-da va Gie-ru-sa-Iem, thC1i cac vua Ut-digia-hu, Gi6-tham,A-khat, Gio-khtt-ki-gta-hu cai tri Giuda.

2 TrC1i hay nghe day, dlft lling tai nao, vi DlJC CHUA phan :

"Ta da nuoi nlfng dan con, cho chung nan khon ldn, nhung chiing dii phan nghich cung Ta.

3 Con bo con bi~t chu,

con lira con bi~t cai mang co nha chii no. Nhung it-ra-en thi khong biet,

dan Ta chang' hi~u gi,

4 Kh6n thay dan t{>c pham t{>i, dan chdng cMt 16i lilm, gi6ng noi gian ac, lli con hu hong !

Chung dii bO mJC CHUA,

dii khinh Dllc Thanh ciia It-ra-en, rna quay lung di. 5 Biet danh cac ngiroi vao cM nao mla,

hai nhttng ke cu khang khang phan loan ! Dilu cMnao cling dau, tim tan nat ca r6i !

6 Tit ban chan eho den dinh dilu, chang con noi tanh ~ : vet bam, vet danh, vet thirong con mdi,

chua co ai lau chili, chua c6 ai bang bo,

chua c6 ai thoa dilu.

10

Mua Vqng - Tulin I

Chua nh4t

11

16 Hay rita cho sach, t~y cho he't, ,

va vut bo t!>i ac cua eac ngiroi cho khoi chuong mat Ta. Dung lam di~u ac mra.

17 Hay t4P lam di~u thien,

tim kie'm Ie cong binh, sira phat nguci ap buc, xl1 cong minh cho ro nhi, bi~nhe> cho qua phu.

18 mrc CHUA phan :

Hay de'n day, ta cung nhau tranh luan !

TQi cac nguoi, ,

d~u c6 do nhu son, Cling ra trang nhu tuyet ;

c6 thllm t"a viii diElu, cling hoa trang nhu bong.

xu6ng the' : l~n thu nhilt thi ~ng Ie am tham nhu hat mira roi xu6ng long chien ; con ~n thii hai, chac chan xay ra trong tuong lai, thi oai hung rue roo

Hai cuoc giang lam cua Duc Ki-t6

Trich bili gioo hufln eua thanh Sy-ri-Ib, giam muc Gie-ru-sa-Iem.

Chung ta loan bao Ddc Ki-tO giang lam. Ngl1C1i giang lam, khong phai chi met l~n, rna con mQt l~n khac mra, huy hoang hon l~n trirdc nhieu. Qua v~y, cUQc giang lam l~n thu nhilt baa ham y nghia dau khCi ; con l~n thit hai thi bi~u lQ vuong quyen cua Thien Chua.

TMt the', nhitng gi lien M tdi Due Gie-su Ki-tO Chua chung ta, thuong dilln ra hai l~n. Hai ~n Ngl1C1i sinh ra : mot liin bdi Thien Chua tu trudc muon dC1i ; mot 1~1l bdi Ddc Trinh Nit, vao hie thoi gian vien man. Hai i~n Nguoi

Un giang lam thu nhilt, Ngl1C1i dllCJC bee ta d~t nam trong mang co ; l~n thu hai, N gl1C1i khoac clm 000 la muon anh hila quang. Un thu nhilt, Ngiroi vac th~p gta, chang' n~ nhu6c h5 ; con l~n thd hai, N gttC1i chien tMng khai hoan c6 dao binh thien th~n he> t6ng.

V~y chung ta khong dung lai d ~n giang lam thit nhilt, rna con dCJi cho l~n giang lam thu hai. Un thd nhat, chung ta da tung h6 NgttC1i : Chuc tung Dring ngT! den nhfm danli Due Chua, thi chung ta cling se l~p Iai nhu the' trong l~n thir hai ; hie d6, chung ta se cung vdi cac thien th~n, ra nghenh d6n Chua rna thi1 II;!Y va tung h6 :

Chuc tung Dring ngt: den nhfm danh. Due Chua.

Chua Cuu The' se de'n, khOng phai d~ lai bi nguci ta xet xl1, rna la M xet xl1 nhirng ke xua kia da di~u Ngl1C1i ra xet xl1. L~n xet xl1 fly, Ngl1C1i da lang' thinh. Nhirng d6i vdi nhirng ke da dam hanh ha d6ng dinh Ngl1C1i, thi sau nay N gl1C1i se nhac lai tQi ac cua ho rna n6i : "D6 la nhifng vi~c nguoi da lam, nhung Ta da I~ng thinh".

L~n fly, Nguoi da de'n thuye't phuc nhan loai, tM theo long nhan ai ciia Ngl1C1i, nhung sau nay, ho se phai b6 buoc nhin nhan vuong quyen cua Ngl1C1i.

Ngon sd Ma-la-khi da n6i v~ ca hai I~n Chua giang lam : Bbng nhien, vi Chua Ti. ma cae ngua: tim kiem se tc'li den thanh. ella Nguai, D6 la l~n thu nhilt. Li~n sau do, eng n6i them v~ I~n thu. hai rltng : Day la v.i su giii ella Giao Uc'le, Dring cdc nguoi nguimg uong, kia Nguili de'n; Nguai la Chua Ti can khbn: •. Ai chiu dung n6i ngiJ:y Nguai den ? Ai dung v1lng duae. khi. Nguai xufit hif.n ? Nguai nhu lila ella tha luyen. kim; nhu: b9i gi(Lt eua tht;! guu. N guili se ng6i di nung nfiu uiithanh ttiy.

X1t6'ng dap Is 1,16.18.17

X Ray rita cho sach, ffiy cho Mt, va vUt bo tQi ac cua 'cac nguoi cho khoi chudng m~t Ta.

* TQi cac nguoi, d~u co do nhu son, Cling ra trang nhu tuyet.

D Dung lam di~u ac mta. Hay t4P lam di~u thien, tim kiem Ie cong binh. *

Bilid9C 2

12

Mua VQng - Tulin I

Chua nh4t

13

) ) ) )

5

)

Thanh Phao-lo cung am chi v€l hai l:in Chua giang lam, trong thu glti cho ongTt-to : An sung ctla Thien. Chua dli duac biiu U), dem. an ciiu dp &em, ehomoi nglli!i. An sung do d(1J cluing ta pluii tiI bO Ltii s61'1rgvt> loon va nluing dam m~ tr6n tuc, rna sting chung m1!c,rong ehtnh. va d(JO' dac a the gian. n~y. Sa di nhu v~y, Ia vi cluing ta trbtig' chi! nglzy Mng phtic van hl'mg mong a<Ji, nglzy Dac Ki-te Giesu La Thien. Chua vi d(li, va La Dting Cllu Dp cluing ta xufit h.ieti vinh quang, Do, ban thfiy thanh Phao-lo da noi v€l cuoc giang la111 l:in thu nhat, va nguoi da dang lC1i cam ta, cung nhu da noi v€l cuec gtang lam l:in thu hai rna chung ta dang trong cho.

Vi tM, tin di€lu chung ta tuyen xung hom nay da duc,1c cac Tong D6 truyen lai, vdi muc dich lam cho chung ta tin vao Ddc Gie-su Ki-tO : "Nguci len trC1i, ngt1 ben hitu Chua Cha, va N guoi se lai d~n trong vinh quang, M phan xet ke song va ke cMt, trieu dai NguC1i se vo cung vo tan",

V~y Due Gie-su Ki-to Chua chung ta se tu troi ngu' Mn. Nguoi 8(\ ngu d~n vinh quang rue ro, khi tM gian t(ji h6i cimg ~n, vao ngay sau h~t. Vi ngay cung ~n cua th~ gian th~ nao cung d€n ; nhung r6i th~ gidi thu tao nay se duoc d6i mdi.

* Nguoi la Dang se lanh dao dan it-ra-en. (lap Iai toan cau }ill)

Thanh thi "Lay Thien Chua"

Liti nguy~n

, Lay C~ua Cha toan nang.ixin cho <loan tin hiru chung con, hang quyet tarn lam viec thien, rna don chao Con Chua dang ngu den xet xir trlin gian. Nho do, chung con se dugc Nguai cho i1 ben htru va g"9i vao huong phuc Nude Trui, Nguoi la Thien Chua hang s6ng va hi~n tr] cung Chua, hiep nhat voi Chua Thanh Than, den muon thUd muon doi.

THUHAI

Bili cl9C 1

Is 1,21-27 ; 2,1-5

Xu6'ng clap Tv 48,3 ; 79,2; 23,7.9

X Tu xa tiJi da thily Thien Chua ngu d~n My quyen nang, gil1a dam may bao phu toan m~tdfit. Bay ra nghenh lion va thua N guoi rang :

* Xin noi eho chung toi ,duc,1c bi~t co phai chinh Ngai la Dilng se lanh dao ,dan It-ra-en ?

f) Lay muc ttt nha It-ra-en, N gai la Dang chan giu nha Giu-se nhu chan gitrchien ciru, xin hay lang tai nghe. * Xin noi cho cluing toi du'c,1c biet co phai chinh Ngai khong ?

f) Hoi vuong h:iu khanh tudng, cit cao cua den len, cao hen mra, hOi ctta den c6 kinh, d~ Duc Vua vinh hi~n ngu vao.

Nhling loi rura day nhi~t tinn cho mot nronq lai xa xam

Ngon sa cho thay ctinh. tuareg tuang phiin. gilla mot ben Iii Thanh. Thanh sa doa va mi}t ben Iii st! trung thanh. cua Chua, Chua trung thiinh se c6 tie'ng n6i quye't dinh. v.a Gie-ru-so-lem Sf? tra nen diem thu hut doi vat nhung nguai di tim kiem Thien Chua th¢t. Tat nhien. nhung nguai niiy pluii 10 thanh luyen tam

han vii thay dOL dai song. .

LOi Chua trong saeh ngon sl1 T-sal-a, 1 21 Do thj von trung tin xua kia,

sao nay lai trd thanh con di€m ?

Do thi xua kia von chmh true

, . ,

von la noi ngu tr] ella due cong minh,

sao nay lai dl1y III gi~t nguni ?

22 Bac cua nguoi da bien thanh gi set, ruou ngon thi bi pha nude vao.

23 C~c thu lanh cua nguoi la nhitng ke phan nghich, dong loa cling trom cudp.

Tfit ca bon chung d€lu thich an hoi 10 va chay theo qua cap. .

14

Mila V9ng - Tu'n I

Thd Hai

15

Chung khong phan xU' cong minh eho co nhi, cling chang' quan tam den quy~n l<;1i qua phu.

24 Vi the, day la sam ngen ella Chua Thucng, mrc CHUA cac dao binh,

D~ng van nang ella It-ra-en :

"Nao ! Ta se phat quan d6i nghich Ta, eho hii da, se bao min nhung ke thu ella Ta.

25 Ta se trd tay eh6ng lai ngiroi.

Gi set ella: nguoi, Ta se fAy sach, nhu nguci ta l~y mu6i luyen kim. MQi can ba ella nguoi, Ta se loai bo.

26 Ta se eho

cac thu lanh ella nguoi nen gi6ng nhu h6i truce, va cac e6 v~n ella ngtroi tua thud ban dl1u.

Sau do, nguoi se d1.t<;1e goi

-Ia thanh ph6 ella due cong minh, la do thi trung tin. 27 Xi-on se d:1.t<;1e giiii thoat nho Ie ehinh true,

va dan thanh h6i eai trd v~

se diroc giai thoat nho due cong minh.

2 1 DAy la dti~u rna ong Lsai-a, con ong A-m6t, da ,d1.t<;1e th~y v~ Giu-da va Gie-ru-sa-lem.

2 Trong tircng lai, mii Nha DUC CHUA dung kien cuong vuot dinh cac non cao, viron minh tren het moi ngon d6i.

DAn dan hi 11.t<;1t dua nhau tdi,

3 nude mroc d~p diu keo nhau di.

RAng: "Dien dAy, ta cung l~n nui DUC CHUA, len Nha Thien Chua ella Gia-c6p,

M N g1.toi day ta biet 16i cua N g1.tOi,

va d~ ta budc theo d1.tong Ng1.toi chi ve. Vi tit Xi-on, thanh l~t ban xu6ng,

tit Gie-ru-sa-lem, loi DUC CHUA phan truyen,

4 Ng1.tOi se <lung lam trong tai giua cac qu6e gia va phan x·1i eho muon dan t('>c.

HQ se due guom <lao thanh eu6e thanh city, ren giao mae nen li~m nen hai,

DAn nay mrdc no se khong con vung kiem danh nhau, va thien ha thoi hoc ngM ehinh chien.

5 Hay den dAy, nha Gia-c6p hdi,

ta cung di, nho anh sang Due CHUA soi d1.tOng !

X1tO'ng ctap Mk 4,2 ; Ga 4,25

X Den dAy, ta cung len mii DUC CHUA, len Nha Thien Chua cua Gia-c6p.

* N g1.toi day ta biet 16i ella N g1.tOi va b1.toe thea dirong N g1.toi chi ve.

D D~ng goi la Due Ki-te se den! Khi Ngiroi den, Nguoi se loan bao eho chung ta moi su. *

Bai d«;»e 2

Y nghia Mua VQng

Trich th1t m¥c V¥ Clla tluinh Ca-ro-lb Bo-ro-me.o, gi8.m m¥c.

Anh em than men,

DAy la mila phung V1,l d1.t<;1e eU' hanh s6t sling : va nhu Chua Thanh Th~n phan day, dAy la thoi thuan ti~n, dAy la ngay cuu d(,>, ngay binh an va hoa giai ; dAy la thoi ma xua kia cac t6 phu va cac ngOn su da het long mong 1.tOe va lien li nai xin, thoi ma tmg Si-me-on, ng1.tOi cong chinh, da d1.t<;1e tMy, khien ong hdn hd vui mung, Chinh vi tho! gian nay la mila phung V1,l vfin d1.t<;1e Giao H('>i eU' hanh s6t ~ng, nen chung ta phiii s6ng thoi gian nay each dao due la ngoi khen cam ta Chua Cha hang huu, vi N g1.toi da to long nhan Mu deli voi chung ta trong ml1u nhiem My. That v~y, vi qua yeu thirong chung ta Ia nhttng ng1.tC1i t('>i llii, Chua Cha da sai Con M(,>t giang the, d~ citu chung ta khoi bi ma quy ha hiep va th6ng trj, moi chung ta tien

. vao thien qu6c, dua chung ta vao cac ml1u nhiem nude troi, to cho chung ta d1.t<;1C th~y chan It, ~p cho chung ta an a ngay chinh, gieo hat gielng cac nhan duc vao long chung ta, cho chung ta d1.t<;1e du dl1y An sung, va sau het,

16

Mua V4;mg - Tu~n I

ThU Hai

17

nhan chung ta lam con cai, dU<fc quyen thira hUdng phuc truong sinh.

Da him, mM nam khi cU: hanh milu nhiem nay, Giao Hoi co y khuyen moi chung ta luon nhd d~n tinh YEm vo ngan 'Thien Chua da bi~u l{> cho chung tao Giao H{>i day chung ta r"tlng' cuoc giang lam cua Duc Ki-to khong chi sinh Ich cho nhung ai s6ng trong thoi Dang Cuu TM ; Giao Hoi cling day ding hieu 111c cda cuoc giang lam nay con phai chuyl~n d~n tat ca chung ta, neu it ra cluing ta muon nho due tin va cac bi tich rna lanh nhan on thanh N g110i da ban cho chung ta do cong due cua N·g11oi, va ne"u chung ta muon di~u khien cuoc doi mmh cho phu hop vdi on thanh, vang phuc Nguoi,

Giao H9i con yeu cau chung ta hi~u r6 di~u nay: cling nhir Dire Ki-ti> da giang th~ m{>t liln duy nhat khi Ng110i nhap tM, thi ngay nay, bat cu gio phut nao, Ng110i cung s~n sang lai de"n vdi chung ta, d~ d trong tam h6n chung ta va ban on thanh d6i dao, neu ve phia minh, chung ta dep bo moi tnJ ngai,

Vi th~, nhu me hi~n au ye"m hang ban tam 10 ~ng cho on cuu dO cua chung ta, Giao HOi dii nhan Mua Vong nay, dung cac bai thanh vinh va thanh ca, cac Ibi kinh va nghi lli do Chua Thanh Than linh hung,M day chung ta bi€t dem long cam 11;1 ma don nhan Mng an ay ; d6ng thoi bie"t dung hieu qua cua on nay rna lam cho minh nen giau co.

Nhu v~y, M nghenh don Due Ki-to giang lam, long tri chung ta se C!u<fC chuan bi that chu dao, nhu th~ Ng110i con phai de"n the" gian met liln mta, va cling dU<fc chuan bi thea dung each thuc cae t6' phu trong ClIU U(1c, qua i(1i noi va guong lanh, da day chung ta Mt chudc cac ngai.

Xtt6'ng dap x. Ge 2,15 ; 1962,11 ; Gn 4,5

X Hay rue tu va tai Xi -on, moi goi cac dan ngoai, va loan bao cho dan chung rhng :

* Kia Thien Chua, Dang citu d{> chung ta dang Mi.

I) Hay cong be) va loan tin, hay ldn tie"ng la lim rang : *

Liti nguy~n

Lay Chua Ia Dilng chung con ton tho, xin cho chung con hang tha thiet doi cho Due Ki-te ngu Mn, d~ khi M11 gO etta, Nguoi thay chung con dang tinh thirc d.u nguyen, va han hoan ca tung Nguoi. Ngiroi la Thien Chua hang s6ng va hi~n tr] cung'Chua, hiep nhat. vdi Chua Thanh TMn Mn muon thud muon doi.

THUBA

Bai d«;IC 1 Is 2,6-22 ; 4,2-6

Ngay ay, Thiem Chua se can thi$p each oai hung

Tinh kieu ngao cua loai nguai se bi triet ha. Do la loi ngon su l-eai-a khong ngung roo giang. Trong doan sach. duai day, lai ay lai cang duac xac quyet manb me. T(Ji 16i khOng tai ncw tranh. khoi sl! phan xet cua Thien Chua chi congo Nhung doi ooi nhung nguai dUlJc chon, so con sot lai, thi Nguai la chon cho hp nuang than.

LO'i Chua trong sach ngen sU'I-sai-a.

2 6 Vang, Chua da bO roi dan Ngai la nha Gia-cop,

vi ho chua dily thay boi phirong Dong va tMy chiem nhu nhung ngiroi Phi-li-tinh ;

ho thoa hiep voi ngiroi ngoai qu6c.

7 Dat nude ho day bac day vang, kho tang thi v6 han ; dat mrdc ho day ngira, chien xa thi vo s6.

8 Dat mrdc ho day nhung ta than.

H9 phu phuc truce nhirng thir ban tay ho tao tac, trirdc nhung v~t ngon tay ho lam thanh,

9 Th~ la pham nhan da bi ha,

con nguoi da bi de sat dat,

xin Chua cling dung dung tha.

10 Hay chui VaG hoc da, :in minh trong bui dat, d~ tranh nbi kinh hoang DUC CHUA gay ra, tranh oai phong l~m li~t cua N g110i.

18

Mua VQng - Tuan I

Thd Ba

19

11 Nguoi pham tl1 kieu se cui mat nhin xuong, con ngirci ngao ngh~ r6i se bi khuat phuc ;

trong ngay do, chi mc)t mlnh DtJC CHUA dttc;Jc suy ton. 12 Vi se co met ngay DUC CHUA cac dao binh

tr] tAt c8 nhirng gi kieu cang ngao ngh~,

tri tAt ci nhang gi tl1 cao tl1 d~ : chung se bi ha xuong, 13 trj moi cay htrong ba Li-bang ngao ngM VI1dn cao,

va moi cay s6i xu Ba-san,

14 moi qua mii ngao ngh~, va moi ngon d6i VI1dn cao, 15 moi cay thap cao voi, va moi tuong luy kien cO',

16 moi tau be Tao-sit va moi du thuyen l(>ng l~y.

17 Ngtmi pham tu kieu se bi khuat phuc,

va con ngiroi ngao ngM r6i se bi ha xuong ; ngay do, chi m(>t minh DUC CHUA duoc suy ton. 18 Cac ta th~n se d6ng 10000t bien di.

19 N guoi ta se chui vao hO'c da, vao khe dift, d~ tranh nbi kinh hoang DUC CHUA gay ra, tranh oa:i phong l~m li~t cda N guoi,

khi Ngiroi dung len lam cho dift hai hung.

20 Ngay do, con ngiroi se nem cho chuot chu, cho doi nhung til tMn bang bac, ta tMn bang vang cua ho rna ho d~i lam rad~ tho.

21 HQ se chui vao hang da, vao ke mii,

d~ tranh nbi kinh hoang DUC CHUA gay ra, tranh oa:i phong l~m li~t cua N guoi,

khi Ngiroi dung len lam cho dift hai hung. 22 Hay tranh xa nguoi doi,

ho chi co hoi thb trang Ib rmii, co gi dang gia dau !

" 2 Ngay do, ch6i non DUC CHUA cho moe lfm

se la vinh quang va danh du, .

va hoa mau tit rueng d8:t tr6 sinh

se la niem hanh dien va tu hao

cho nhirng nguoi ft-ra-en thoat nan.

3 Nhung ngiroi s6ng sot d Xi-on

va nhitng ke con sot lai d Gie-ru-sa-Iem se dtt<;lC got la thanh.

Tift ca dlllc;JC ghi ten vao s6 d~ sO'ng tai Gie-ru-sa·.Jem.

4 Khi Chua Thuong dB. dung tMn khi thong minh va th~n khi co sire thieu huy

rna iAy sach cac thi~u nu Xi-on

khoi nhirng gi 0 u~,

va g(>t nta Gie-ru-sa-lem

khoi mau da del ra trong thanh,

5 thi tren khap mii Xi-on

va tren nhung nguoi h9i hop d do,

DUC CHUA se tao ra met dam may ban ngay,

m(>t dam khoi va m(>t ngon Ilia rue sang ban demo Th~t v~y, tren tAt ca,

vinh quang ciia Chua se la tan che, 6 la mai l~u lam bong ram ban ngay cho khoi nong,

lam noi nirong ftn khi bao tap mira sa.

XliO'ng dap Is 2,11 ; Mt 24,30

X Nguci pham tl1 kieu se cui mat nhin xuong, con ngiroi ngao ngM r6i se bi khuat phuc.

* Trang ngay do, chi met minh DUC CHUA dttgc suy ten.

D Bify gio thien ha se thay Con Ngiroi rift uy nghi vinh hi~n ngu gia may troi rna d~n. *

Bili dQC 2

CU9C trao doi sao rna ky di~u !

Trieh hai giang eua thanh Gh~-gb-ri-b. giam m~c Na-di-en.

Chinh Con Thien Chua, Difng hang co tit trudc muon doi, D8:ng thieng lieng vo hinh, Difng khong ai hi~u thau la nguen gO'c phat xuat tit nguon g6c, anh sang tit anh

. sang, D8:ng la nguon su sO'ng va su b8:t ttl', la bi~u hien trung thuc ciia nguyen m~u, la difu ifn khong phai nhoa, la hinh anh gi6ng Mt Chua Cha trong moi su, la y hudng va tu tirdng' cua Chua Chao Difng 8:y dang d€n vdi

20

Mua VQng - Tu~n I

Thu Ba

21

loai nguoi la hinh anh cua minh, mac xac phim?- vi ngiroi pham, ke't hop vdi han thieng vi linh h6n toi, de dung ca~ giong nhau ma thanh tfty cai gio~g nhau va hoan t~an tro nen giong can nguoi, chi trtr t9i loi. Ngttoi duoc ,TrI~~l ~u cuu mang ; han xac Trinh Nu duoc Thanh .Than gut, gn~ nguyen ve n (vi neu phai trong kinh viec sinh ha t.hi lai cang phai kinh trong su dong trinh hen). Thien Chua ra doi mac tinh nhan loai, thanh mot hitu th~ do hai nguyen ly trai nguoc nhau la th~ xac va tinh tMn ; tinh thi1n ban than tinh, tM' xac nhan thdn tinh.

Dffng lam cho nhung nguoi khac nen giau thi }?ii lam cho chinh minh ra ngheo. Qua v~y, Nguoi da chap nhan than phan ngheo nan cua than xac toi d~ toi tra nen phong phii nho than tinh Nguoi. Nguoi co dily du moi su nay hoa ra khong. Thuc the', vinh quang cua N guoi hoa ra kh6ng trong met thoi gian ngan, d~ wi duoc du phan chinh stl sung man cua Nguoi.

o: long nhan ai cua Ngiroi phong phu biet baa! Mi1u nhiem yeu thirong cua N guoi doi vdi wi cao ca duong nao ! Toi da lanh nhan hmh anh cua Thien Chua va da khong biet giu gin, N guCli da nhan Iffy xac pham cua toi vira d~ cuu hinh anh cua Thien Chiia, vita d~ lam cho xac pham nen ba-t hr. Nguoi ke't hop vdi chiing ta l:1n thir hai, va so vdi Ian thu nhat, Ian nay con I? lung hen nhieu.

Nho mot vi Thien Chua dam nhan nhan tinh, can nguoi dUQ~ thanh hoa. Sau khi dung sdc manh thang bao chua, Thien Chua da giiii thoat va dua chung ta v~ vdi N guoi dEl Danh N guoi duoc ton vinh nho Chua Can lam trung gian. Qua v~y, Chua Can luon yang phuc Chua Cha trong moi 8t1 d~ thi hanh M hoach cuu dQ.

Vi Muc 'N tot lanh do de'n vdi con chien lac, va hy sinh mang song minb cho chien tren ntH dOi, noi N gt:lCli da dang hy .l~. N gUoi da tim tMy can chien lac va khi tim tha-y roi thi vac tren chinh doi vai xua da vac cay thap gia, rOi cho vao huang stl song tren troi.

Ngoi Loi la Anh Sang rue rd di sau m9t ngon den d:1n duong, Li:li cuu d9 di sau tie'ng keu trong sa mac, Chang ~ di sau phil r~. Chinh vi nay chuan bi cho Chua met dan duoc tUYEln chon va lay nude thanh tfty ho, d~ ho don nhan Thanh Thi1n.

Chung ta citn co met vi Thien Chua mac xac pham va don nhan cai chet, d~ chung ta duoc song. Chung ta cung chet vdi Nguoi dEl diroc thanh tfty ; chung ta cung song lai vi chiing ta cung chet vdi N giroi ; chung ta cung duoc hien vinh, vi chung ta cung song lai vdi Nguoi.

X1i6'ng dap x. Gl 4,4-5 ; Ep 2,4 ; Rm 8,3

X Nay thoi gian da tdi hoi vien man, nen Thien Chua sai Can cua Ngiroi de'n the' gian, sinh lam can Duc Trinh Nu va sOng dudi :u; Luat,

* 4~ chU9C nlnrng ai song dudi i~ Luat.

D Vi ,Thien Chua giau long thuong xot va ra-t mire yeu men chung ta, n~n Nguci sai chinh Can minh Mn, mang than xac giong nhu than xac t;9i 161 chung tao *

Liti nguy~n

Lay Chua, xin nghe loi chung con <:Au khan, ma ban on tro giup cho nhirng nguoi dang va:t va lam than. lJ{fc chi su hien dien cua Due Ki-to Con Chua giang tran, lam cho ehul~g con d_uge mrc long phan khoi, va gin giu chung con khoi sa vong ti)i 16i. Chung con clu xin

THUTl1

Bid dlJC 1

Is 5,1-7

Vurrn nho b! pha huy la nha it-ra-eo

Trong Tin Mung, Chua Gie-su hay dung tt du (quen goi la dl! ngbn ) de giang dr;ty dan cluing, Doan. van dum day Ia hinh.

22

Mua Vqng - Tu'n I

ThU TI1

23

Uti Chua trong saeh ngon s~ I-sai-a.

XltO'ng dap Tv 79,14.15.3.16.15

X G6c nho nay, heo rung vao pha phach, da thu gam tan hoang. Lay Chua la Chua T~, xin ngo xu6ng rna xern, xin khoi d~y uy dung ciia Ngai,

* Xin Chua thuong 000 v~ cay nho tay hiru Chua dfl tr6ng.

I) Lay Chua la Chua T~, tl1 c6i troi, xin ngo xu6ng rna xern, xin N gai tham nom vUCJn nho cu. *

thuc ddu tien t'~ loai ti dlf d~ cij.p d€n dam th(/ lam ouim. nho xau bung, Qua ti dlf n6i tren, nguai ta thay du(/c lich. stl cdc m6i day lienlac giua cluing ta v6'i Chua Cha, tit tinh thuang san d6n d€n n6i tMit uong cua Nguai d6i v6'i t¢i 16i chung ta VOl cu6i cung la an xU cluing ta phai ganh. chiu.

1 'I'oi xin hat tang ban than toi,

bai ca CUaL ban tOi v~ vUCJn nho cua minh.

BI}-n than toi co mot viron nho tren siren d6i mau mo.

2 Anh ra tay cu6c dilt nhat da, gi6ng nho quy dem tr6ng,

gitla vUCJ111 nho anh xay m('>t vong gac, r6i khoet b6n dap nho.

. Anh nhirng rnong thu du~c trai t6t, no lai sinh nho dai, 3 V~y bay ~~CJ, dan Gie-ru-sa-Iern va ng11CJi Giu-da hOi, xin phan xli doi dang gitla toi vdi vUCJn nho.

4 Co gi lam hon dircc cho vUCJn nho cua toi,

ma toi dfl chang lam ?

Toi nhitng mong trai t6t, sao no sinh nho dai ?

5 V~y bay ~~CJ toi cho cac ng11CJi biet

toi d6i xU- the nao vdi vUCJn nho cua toi :

hang gi~u thi chat pha cho vUCJn bi tan hoang, bCJ tUCJng thi d~p d6 cho vUCJn bi giay xeo.

6 Toi se bien thira vUCJn thanh manh dilt hoang vu, khong tia canh nh6 co, gai goc moe urn tum;

se truyen l~nh cho may dirng d6 nura tudi xu6ng.

7 VUCln nho cua DIrC CHUA cac dao binh, chinh la nha It-ra-en do ;

cay nho Chua men yeu quy chuong, fly chinh la ng11CJi xu Giu-da.

Ng11CJi nhung mong ho s6ng cong binh, rna chi thily toan la d6 mau ;

doi cho ho lam di~u chinh true,

rna chi nghe vimg tieng khoc than:

Bid d9C 2

Ng6i Loi cua Thien Chua 59 ngl! de'n giu-a chung ta Trich bai giang ciia thanh Be-na-de, vi~n phl].

Chung ta biet co ba Ian Chua den. Lan thu ba d gitla hai Ian kia. Hai Ian kia tMt la r6 rang, con Ian thii ba a gitla thi khong. Un dau, Ng11C1i xuat hien him mat dfit va d vdi ng11CJi pham, nhu chinh N g11CJi qua quyet, ho dfl thily va ghet Ng11C1i. Con Ian cu6i, m9i xac pham. se nhin. thay an. cuu d{1 cua Thien Chua cluing ta va cluing se nhin xem. Dang cluing dil aum thtiu. Lan gitla thi iln khuat, chi co nhirng ai duoc tuy~n chon mdi thily N g11CJi trong long minh, va linh h6n nhung ng11C1i ily duc;1C cuu d('>. V~y Ian d:iu, N g11CJi den mang xac pham va phan mong manh ; Ian gitla, N g11CJi den vdi than khi va sue manh, con Ian cu6i, Ng11C1i den trong vinh quang va oai hung.

Chinh Ian gitla la duong dua tit Ian dau tdi Ian cu6i :

Uin dau, Ditc Ki-tO cuu chuoc chung ta, Ian cu6i Ng11CJi se lam cho chung ta duc;1C s6ng, va Ian gitla nay, Ng11CJi cho chiing ta diroc nghi ngoi va an iii.

Nhung, M dung ai tUdng rang nhung di~u chung toi noi v~ Ian gitla la chuyen bay d~t, xin cac ban hay nghe chinh Ng11CJi noi : Neu ai yeu men Thuy thi se gill liJi Thuy. Cha Thuy se yeu men. nguai ay. Cha ThfLy va ThfLy 'se ae'n oi: d vai nguai ay.

Toi dii doc d mot chb khac : Ai kinh SlJ Due Chua se lam. nluing di~u tanh. Nhung toi thily Due Gie-su con noi

24

Mua Vong' - TURn I

Thu Niim

25

mot di~u tham thia hon v~ ke yeu men Ngiroi rang' ke ay se giu Idi NgI10i .day. Vi).y nhung Ioi ay phai diroc tuan giu d dau ? CMc him d bung long, nhu ngon sti' n6i : U1i Chua pluui long con fip 11. d~ chtmg boo gia b{Ji nghia brit trung.

Ban hiiy gillioi Chua thea 16i nay: Hanh. phuc thay he tutui gill 1(J,i Chua. Vf}.y udc gi loi ay tham nhap tam can ban, tham nhuan tinh cam, va tac phong cua ban, Ban hay lay di~u thien lam thuc an, va tam h6n ban se duoc sudng vui no thoa, Ban dung quen an banh cua ban, keo long ban ra kh6 heo, nhung hay nuoi hon ban bang thuc an md mang beo b6.

Neu ban giu Wi Chua nhir the thi khong con he; nghi gi nita, ban se dl1Qc loi Chua giu gin. Chua Con se cung Chua Cha Mn vdi ban, vi Ngon su cao ca, Dang d6i mdi Gie-ru-sa-Iem se den va Ngiroi se lam cho moi s11 nen mdi, Qua that, day Ia dieu Nguoi se thuc hien khi Mn l~n nay, la ciing nhu cluing ta dii mang hinh tuih. he biii dfit mil ra, thi cluing ta cting se dtatc mang hlnh. anh. Dting tit trai mil den. Cung nhu A-dam cli da trim ngap toan dien con ngtmi va chism huu tat ca, thi Ditc Ki-te, Dang da dung nen tat ca, da cuu chU9C tat ca va lam cho tat ca con nguoi du(,1c vinh quang, cling phai chiem lnru toan dien con ngiroi.

dai, Ngui'1i la Thien Chua hang s6ng va hi~n tr] cung Chua, hiep nhat voi Chua Thanh TWin Mn muon thud muon di'1i.

THUNAM

Bili d9C 1

Is 16,1-5 ; 17,4-8

Xi-on, chon ~n than cua quan M6-ap, Ep-ra-irn quay dau tra Ic;li

Thien Chua la Chu toan e6i dtit. Nguai khOng chi 10 eho dan Nguai, ma 10 eho ea cdc dan khac nua. Nguai thuimg len an nhung cu{)c ttin cong cua cdc dan khcic ham h{I.i dan Nguai, d6ng thai cting dung nhung eU9c ttin. cong dO de trung pha» dan rieng, Nhung Nguai cling r9ng long thuang, cho ke thu ctia dan Nguoi tim duc;Jc nai trti fin trong can hog,n ng,n.

Xu"O'ng dap x. Tv 28,11 ; Is 40,10

X Kia Due Chua quang lam hung dung, tay nam tron chu quyen.

* N girci tham vieng dan N guoi va ban tang binh an, ban su song muon doi.

D Nay Due Chua quang lam hung dung. *

LmnguY~lIl

Lay Thien Chua la Cha nhan lanh, xin db on th~n lire rna chuan hi tam hon chung con; di& t.6i ngay Con Chua Mn xet xu' tran gian, chiing con dang ducc Ngui'1i cho vao du ti~c thien quoc va dU~fc thuong thuc banh bdi troi, do chinh Ngimi thfi't

LO'i Chua trong saeh ngbn s« I-sai-a.

16 1 Hay gtii con chien cua nguoi cam d~u xu sa

tu Xe-la qua sa mac de:n mii cua thieu mY Xi-on. 2 Bay gio, tai khuc can Ac-non,

thieu nu Mo-ap se chay tron nhu dan chim vB t6.

3 Chung keu clu :

"Xin cho y kien, xin lay quyet dinh :

giua ban trua, xin toa bong nhu man dem bao phu, xin che giau nhung ke hru day,

va dung to' giac nhung nguoi chay tr6n.

4 Xin cho nhung nguoi Mo-ap bi hru day duoc trii ngu ben quy qu6c,

xin nen ch6 cho ho ~n than, tranh ngirci tan pha, vi khi ke ac lia doi, luc con tan pha cham dirt

va ke giay xeo xti' sa bien di,

5 thi ngai bau se dut;1c vitng Mn nho long nhan nghia.

Trong l~u vua Da-vit,

mot vi th~m phan sf! ngu tren ngai nho dire tin thanh. V] ay 10 tim kiem di~u chinh true,

va mau man thuc hien le cong minh".

26

Thd Nim

27

17 4 Trong ngay do, vinh quang cua Gia-cop se suy giam, than xac 000 map cua no se g;1y di.

5 Vi nhu khi nguoi ta g~t hia ngay mua va dua tay cit nhung bong hia,

nhu khi nguci ta mot hia d thung lung Ro-pha-im,

6 thi chi thily roily bong con sot lai ; hoac nhu khi nguoi ta hai o-Iiu, thi chi con vai trai chin tren ngon va b6n nam trai ndi Wiu canh,

Do lit silm ngon cua DUC CHUA, Thien Chua cua It-ra-en.

7 Ngay ily, con ngiroi se ngt1de trong !en Dilng lam ra ho, va dua mat nhin v~ Dde Thanh cua It-ra-en. 8 HQ se khong con nguoc trong len nhtrng ban th(j tay he lam ra, khong nhin v~ nhung e{>t th(j va huong an ng6n tay ho lam thanh,

nguoi trong chung ta nghi rang di~u ily se xay ra trong d(ji minh. Qua v~y, n9"u Nguoi m~e khai th(ji nao Ngt1(fi se den thi cuoc quang lam ciia N gt1(ji se qua tAm thuong va cac dan nude, cac thiJi da i duoc Nguo! mac khiii cho, cung chang con ao ude mfa. Chua noi rang Ngt1(ji se den nhung kheng n6i khi nao, va nhu v~y d~ moi the M va moi d(ji tha thi9"t d<;1i chc Ngirci.

Qua th~t, du Chua cho bi9"t nhitng dilu hi~u v~ ngay quang lam cda Nguoi, nhung di~m eu6i rung cua nhitng dffu hi~u ily, nguoi ta khong hi~u ro, vi nhung dilu hieu do tdi r6i qua, thay d6'i khOng ngitng, va eho tdi nay vAn con ton tai, Nhu v~y, Il1n cu6i cung Nguci d9"n cling giong nhu 1l1n Wiu.

Vi nhu cac ngirci c6ng chinh va ngon sd da d<;1i cho, nghi rhng N gt1(ji se to minh ra trong d(ji· cac vi, thi hom nay cling ~y, m6i tin huu khat khao d6n rude Ngt1(ji trong thoi minh s6ng, bdi vi N gt1(ji kheng eho bi9"t 1'6 ngay Ngt1(ji quang lam. Vi Ie d6, dung ai tudng rang' Dilng nam trong tay eac con sO" va thot gian, lai phai l~ thuoc vao lu~t thien nhien va th(ji giiJ. Di~u N gt1(ji da ffn dinh, sao N gt1(ji lai khong bi9"t, khi rna chfnh N gt1CJi da me. tii nhung dilu hieu v~ ngay quang lam cua minh ? Vi th9", qua l(ji giao huan, Ngiroi da lam n6'i bat cacdau hieu, d~ tu do v~ sau, moi th9" h~ va moi d(ji nghi rang N gt1C1i se quang lam vao ehinh thC1i ciia ho,

Anh em hay tinh thitc vi khi than xac ng\i thi tinh tv nhien kh6ng ehe chung ta va hoat d{>ng. ciia chung ta khong phai do y chung ta muon, nhung do tinh ttl nhien thuc dfiy. Khi stl iron ai t~ niii kh6ng cM linh Mn, chAng han tinh hen nhat va stl budn phien, thi d6 la ke thu kh6ng eM, khien linh h6n lam di~u n6 khong mu6n. Khi site manh ciia ban tinh tv nhien khong ehe thi do la ke thu eiia linh Mn kh6ng che.

V~y Chua truy~n eho ehung ta phai tinh thitc eli tM xac IAn tinh tMn ; v~ tM xac d~ tranh stl iron ai t~ niii ; v~ tinh tMn dEi tranh stl bac nhu<;1e va nhut nhat nhu

Xlt6'ng dap x. Gr 33,15.16 ; Is 16,5

X Ta se cho moe len mQt Dilng Cong Chtnh d~ n6i nghiep Da-vit ; Ngiroi se tr] nude theo Ie cong binh

chinh true. .

* Day la ti~n se d~t cho Ngt1C1i : "Ddc-Chua-la-su-cengchinh-cua-chung-ta" .

D N gai bau se du<;1e vitng Mn nhc long nhan nghia. MQt vi thfim phan se ngu tren ngai nho dde tin thanh. Vi ily 10 tim ki9"m di~u ehinh true. *

Anh em hay tinh thuc : Chua se I~i dl3'n

Trich b8i chu gilri rnia th8nh Ep-rem, ph6 te", vj~ sach Tin Mitng t6ng hq'p.

D~ cac mon d~ dung hOi v~ hie Ngt10i den, Btic Ki-to n6i : v~ ngay hay giiJ do, thi di: cae thien. szt tren. triJi hay en lVguiJi Con di nua; c(ing kMng ai bi€t du(/c. Anh em kMng clin biet thiJi giiJ va ky han, Ngt:tiJi da giffu nhung di~u ffy· dEi chung ta tinh thdc va d~ mM

28

Mua VQng - Tua1n I

Thu Sau

29

Kinh Thanh noi : H{Ji nh1Zng nguat cbng chinh, hay tinh thtic va : LfE.vChua, con dfi chbi d(ty va cho din n(J[y con vdn i1 vbi Ngiii - va conco ICfi khac mra : Anh em ditng nan chi. Vi Thien Chua dofzt thl£ang gioo cho cluing tot cbng vi~c phac v~, nen. cluing tbi khbng SC!n long nan chi.

Bili tl9C 1

Is 19,16-25

no. 18 Ngay fiy, trong xti' Ai-~p se eo nam thanh noi tieng Ca-na-an va tM iroc vdi mIC CHUA cac dao binh ; me)t trong nam thanh fiy se duoc goi Ia Thanh Mi).t Tr<'H. 19 Ngay fiy, se co me)t ban tho kinh DUC CHUA ngay giua dfit Ai-~p, va met tIV da kinh DUC CHUA d gc1n bien gidi. 20 D6i vdi DUC CHUA cac dao binh, tai dfit Ai-cap, ban the) va tru da do se la dfiu hi~u· va bhng chitng noi len ding : ml)i khi ~p ke ap bile rna ho keu len DUC CHUA, thi N gttCfi se phai met Dang citu tinh den 000 v~ va giai thoat ho. 21 DUC CHUA se lam cho ngt.tCfi Ai-~p du"e nhan biet NgttCfi, va ngay fiy ngttCfi Ai-~p se nhan biet DUC CHUA. HQ se dang hy l~ va l~ phftm rna phung thCf NgttCfi ; ho se khan hita vdi DUC CHUA va giu tron nhirng ICfi khfin fiy. 22 Neu DUC CHUA c6 danh phat Ai-cap, thl NgttCfi danh r6i l:;ti chua lanh, va ho se trd v~ cung DUC CHUA; Ngiroi se nhan ICfi ho &u xin va chua ho lanh, 23 Ngay fiy, se co m{lt con dUCfng di tit Ai-cap den A-sua; A-sua se sang At-cap va Ai-,*p sang A-sua. Ai-cap se cung vdi A-sua phung thi1 DUC CHUA. 24 Ngay fiy, it-ra-en se cung vdi Ai-~p va A-sua lam thanh be) ba. DO la phuc lanh ngay giua c6i dfit, 25 rna DUC CHUA eac dao binh se ban cho khi Ngui1i phan : !ITa giang phuc cho Ai-cap, dan cia Ta, eho A-sua, eong trinh tay Ta lam ra, va cho It-ra-en, co nghiep cia Ta".

X1id'ng ctap Is 19,21 ; Lc 13,29

X Ngay fiy, ngttCfiAi-~p se nhan biet Dti'e Chua.

* HQ se d~ng hy l~ va l~ phAm rna phung the Nguo].

D Thien ha se tit dong, tay, nam, blie, den du ti~e trong Nude Thien Chua. *

X1i&lg tip x. Is 55,3-4 ; Cv 28,28

X Ta se l?p vdi eac nguoi m{)t giao ude vinh ctru, dEl giu tron tlnh thuong danh eho Da-vit.

* Nay, Ta da di).t Da-vit lam nhan chitng cho eac dan, lam thu lanh chi huy cac mrdc.

I) On cttu de) nay ciia Thien Chua da dU<;1c gtii d~;n cho cac dan ngoai, va ho se nghe. *

Lmnguy~n

Lay Chua, xin bit!u duong uy quy~n, va l~y tMn hrc rna nang dO- chung con, dt! mac diiu t{>i Ibi chung con can triir, Chua vl1n rnd lugng khoan Mng scm thtre hi~n chuong trinh eiru d{> chung con. Chung con clu xin

THusAu

At-cap va A-sua se quay dau tra I~i

Due Ki-to da pha do btic tuang ngiin each dan ngoo.i va dan Do-thai, va lam eho eei hoi nen m9t. Trong doan. van du{Ji ddy, Do-thai giao hoa uai cee ke thi: truy~n kiep eua minh de' tra thanh d,!ng C,! ehuye'n em cuu d9 den nhung dan 6y.

Lc'1i Chlia trong sach ng6n sa I-sai-a.

16 Ngay i~y, At-cap Se gi6ng nhu dan ba run rfty s<;1 hai, khi thfiy tay DUC CHUA cac dao binh vung len, gio ra danh no. rr Bat Giu-da se trd thanh nbi kinh hoang cho Ai-,*p. M6i l~n nghe nh~e tdi Giu-da 18 no run SQI, vi M hoach rna etrc CHUA cac dao binh dii quyet dinh dEl hai

Khat V9n9 diroc ng~m nhin Thien Chua

Trich saeh . Minh gilli eua thanh An-xen-mO, giam m~c.

_ Nay. hcJi con ngttCfi be nho ! Hay tam gac m{>t beucac noi 10 toan, hay tam xa lanh cac m6i ~n zVn. GiCf d~y hay

30

Mua V9ng - Tuan I

Thd Sau

31

v{(t bO nheng n6i lolling v{(t va, hay M do nhirng cang thimg nang n~. Hay danh cho Thien Chua m{lt khoang thoi gian,va nghi ngoi doi chut trong Ngiroi.

Hay vao phong ban ; hay loai b6 moi thu, ngoai tn) Thien Chua va nhttng gi giup ban kiem tim Ngimi, va sau khi dong cua lai, ban hay kiem tim N gttCfi. Bay giit1, Mn toihm., hay noi, hay thua cung Chua: Con tim ki~ln nhan Ngai ; nhan. Ngai, l!lY Thien Chua, con tim kie'm.

Vf!_y giCf dily, l~y Chua la Thien Chua cua con, xin day Mn con cho biet tim N gai a dau va bang' each nao, ~p Ngai a dilu va bhng each nao.

Lay Chua, khi Chua vling mat, neu Chua khOng a day, con tim CMa a dau ? Neu Chua a khap moi noithi tai sao con khOng Ilh{(y Chua co m~t ? Nhung Chua ngll trong anhsang sieu pham. Va anh sang sieu pham a di!u hay lam the nao con tdi duCJc anh sang do ? Hoac aise dAn con va dira con Wi anh sang do, d~ con nhin tMy Ngai trong anh sang ? R6i dua vao d{(u hi~u nao, qua girong m~t nao, ma con tim Chua ? Lay Chua la Thien Chua cua con, con da kheng M th{(y Ngai, con da kMng bj,~t m~t Ngai.

Lay ThiEm Chua vi) cung cao ca, con la ke hru day xa noi cua CMa, con biet lam gi, biet lam gi day ? N~:UCfi ti)i td ban khoan vi yeu men N gai va bi dlly xa nhan N gai biet lam gi day'? Con thao thitc mong duCJc th{(y Ngai va nhan Ngai qua xa khu{(t con. Con khao khat den vdi Ngai ma khOng sao tdi duCJc noi Ngai ngu. Con mu6n tim th{(y Ngai ma kMng biet Ngai a dau. Con ao udc tim Ngai ma kh6ng biet nhan Ngai.

Lay Chua, N gai la Thien Chua va la Chua cua con, the ma chua bao giCf con duCJc hung th{(y Ngai. Chua da d\1ng nen con va tai tao con, Chua lai mang den cho con moi on lanh, tM ma con vAn chua biet Ngai, R6i con da duCJc dung nen d~ chiem ngueng' Chiia, the ma con vAn chua dat duCJc muc dich {(yo

L!l)' Chua; Nga: quen. con moi t{Ji boo giil ? T{Ji boo gia, con ngoinh. m(it lam nga.

Khi nao Chua nhin den va nhan lCfi chung con ? Khi nao Chua roi anh sang vao di)i mdt chung con va to nhan Ngai cho chung con? Khi nao Chua tra lai vdi chung con ?

Lay Chua, xin doai nhin, xin lling nghe, xin roi anh sang tren chung con, xin to minh cho chiing con. Xin tra lai vdi cluing con, d~ chung con duCJc hanh phuc, chitng vf!_y thi thf!_t la Mt hanh cho chung con. Xin thirong nhin den nhitng n6i kho nhoc va sue c6g.ing cua chung con trong vi~c di tim Chua, vi neu kMng co Chua, chung con ching lam duCJc gi.

Xin day con tim Chua va xin Chua to minh ra cho ke dang kiem tim, vi con khong tM tim Chua, neu Chua kh6ng ~y cho, cling khong ~p duCJc Chua, neu Chua kh6ng to minh. Chd gi con khat khao tim Chua va khi ~p roi, con lai cang khat khao, cho gi con men yeu ~p Chua, va khi ~p roi, con lai cang men yeu.

X1iO'ng up Tv 79,19.20; 105,4

X Lay Chua, chung con nguy~n chang' xa Chua nua dau, cui xin N gai ban cho duc;Jc st>ng, d~ chung con xung tung danh N gai,

* Xin toa anh ton nhan rang ngoi, d~ chung con duCJc on cuu d{l.

D L:;ty Chua, xin N gai nhd den con, bai long thuong dan Ngai, xin ngu den vieng tham rna ban on cuu d{l. *

Utinguy~n

Lay Chua Gie-su, xin bi~u dunng uy quy~n va ngir d~n, vi

, chi mlnh Chua moi co tM giai thoat va cUu d~ chung con .khoi moi con nguy khon chtnh t{>i 16i ehung con dfl gay nen. Chua hang song va hil!;n trj cung Thien Chua Cha, hi~p nMt vc'1i Chua Thanh TMn d~n muon thUd muon di1i.

32

Mila Vong - Tulin I

Thu Bay

33

TmJBAY

xttO'ng dap Kh 18,2.4.5

X Me)t thien th~n len ti~ng hO manh me : Thanh Ba-byIon vi dai S'1P del r6i !

* Hoi dan Ta, hay ra khoi thanh {{y di, d~ khoi thong d6ng vdi te)i 16i ella no !

J) Te)i 16i ella n6 da eMng chat len d~n 14n troi, va Thien Chua da nhd den cac viec gian ac ella no. *

Bili d<;lC 2

E>ieu chunq t6i kh6ng tMy, chunq t6i hy vqng

Trich khiw l~n cUa thanh Sip-ri-a-no, giam ml}-c tU' d~o, v~ IQ'i Ich eua dU-c nhfm nai.

Chua va 'I'hdy chung ta muon cuu de) chung ta, dJi truyen cho chung ta l~nh nay la : Ke noo Mn chi den cung, ke cry se dttfJC cuu thou, Va lai co IC1i khac : Neu anh em trung thanh. gill lai Th6;r thi anh. em thfd; La man d~ Th6;r ; anh. em se biet su: thfd; oi: sl{ thfd; se giiii phong anh. em.

Anh em than men, phai kien tam Mn chi, d~ mot khi c6 hy vong dat diroc su that va tl! do, cluing ta c6 tM dat tdi chinh sl! that va tu do, bi'1i vi la Ki-to hitu thi phai co due tin, due cay. D~ due tin va due cay sinh hoa k~t qua, thi c~n phai co due kien nhan.

Qua that, chung ta kh6ng tim vinh quang doi nay nhung la vinh quang doi sau nhtr thanh Phao-lo tOng d6 day : Chung ta dWlc cuu d(J nha dtic c¢y. Thay duac di€u minh. trong mong, thi khOng con phiii La trong mong ntia : vi ai Lai trbng mong di€u minh da thay roi - Nhung neu cluing ta trong mong di€u minh chua thay, thi do La chiing ta b€n chi dot chao

Cho doi va nhan nai la di~u cin thiet M chung ta hoan thanh di~u da bat d~u, va lanh duoc di~u chung ta hy . vQng va tin tirdng khi Thien Chua ban on.

Trong met doan khac, d6i vdi nhirng nguoi cong chinh dang n6 II!C lam tang tri~n on thisng, h~u thu tich cho minh nhirng kho tang IOn lao i'1 tren troi, thanh Tong D6

Bili doc 1 Is 21,6-12

NglIc1i linh canh loan bao ngay 8a-ben sup d6

Ngon. sa LG~ nguai duac sai di de noi lai cua Thi~n Chua cho loai nguai, Lei riy co the'la lai an ui va cting co the 10, 101 canh. cdo, Trong bai sach. duai day, ngim. sa dong vai trb clla nguai linh gtic. Ong canh ehiaig de canh. cdo dan v€ moi de doa tr~ch xa duang Chua.

LUi Chua trong saeh ngon su Lsai-a, 6 Chua Thtrong phan vdi toi th~ nay:

"Hay di d~t nguoi dung canh, tha:y gi thi no phai bao. 7 Khi tha:y binh rna, ky binh di tung cap,

ky binh ettai lira, ky binh cudi lac da, .

thi no phai quan sat cho ky, quansat cho that ky". 8 N gttoi linh canh ho Ion :

"Lay Chua Thuong, suot ngay con dung d choi canh, dem dem con true noi vong gac,

9 Va kia, eon tha:y binh rna dang tdi, kY. binh di tung cap".

N gttoi linh canh lai len tieng :

"Ba-ben da SI,lP db, SI,lP del r6i ! Ta:t ci cac tuong tMn cua no d~u roi xuong da:t vo tan tanh".

10 Hoi nhung ke bi cha dap

nhu lua bi nguoi ta d~p tren san,

toi xin bao lai cho cac nguoi di~u tOi da duoc nghe n6i, do DUC CHUA cac dao binh.rThien Chua ella It-ra-en,

11 Lei sa:m v~ Du-ma.

Tu Xe-ia, nguoi ta goi toi :

"Nay nguoi earth gac, dem d~n dau r~i ? Nay nguci eanh gac, dem den dau rai ?"

12 N giroi canh gac tra lei :

"Sang Mn r6i va ci dem cling den ! Con muon hoi gi, eu vi~c hoi.

Nhung hay trd lai day, hay d~n day!"

cling khuyen phai kien nhan. Ngiroi n6i : Boo lflu con thai gia, chung ta hay lam di~u thien: cho moi nguai, n.htit la eho nhilng anh. em cung trong d¢ gia dinh duc tin. Khi lam di~u thi~n, cluing ta ditng ncin chi, vi den mua; cluing ta se I'lzt(/c g(lt. .

N gtt<ti khuyen dung ai vi thi~u nh:1n nai rna nan chi trong cong viec, dung ai M eho cac ron cam d6 eh~ ngu va loi cu6n rna ngirng lai giita dUdng hie dang ti~n d~n thanh cong rue rd, vi nhung viec dii. lam trong qua khti i3e tieu tan, n~u nhirng viec dB. bat d~u rna khong du<;fe hoan uit.

Cu6i cung, khi n6i ve d1te m~n, thanh Tong D6 n6i k~t them su nhan nhucng va ditc nh:1n nai. Nguoi noi :

Dtic men tlii nh6.n nhuc, hi~n Mjll, khbng ghen tuong, kMng uenh. vang, khbng tf! d6c, kMng nang gi{rn, tin tuang ttit Cl~ chiu dlfng ttit cli. Nhir tM, ngiroi chung to rang d1tc mfFn c6 tM kien tri ben bi, vi bi~t chiu dl1ng tB:t ca.

Va a cM khac, nguoi n6i : Hay Iffy tinh bac ai rna chiu df!ng Ian nhau. Anh em hay thiet tha duy tri sf! hi~p nhtit rna Tluin. Khi dem lai, bang each an a thuan. hoa gtm bo vdi nhau. N giroi dB. minh chitng rlmg khong th~ duy tri sl1 hiep nMt va binh an, n~u anh em khong khuyen khich minh chiu dung l:1n nhau va giu m6i day hoa thuan nho long nhan nai.

XU'6'n.g dap x. Kb 2,3 ; Dt 10,37

X N gttoi se d~n vao thai B:n dinh, va chilng lam ai thB:t vong rum.

* Cd d«;1i cho, th~ nao Nguoi cling den, chu se khong tri hoan.

D Chi it lau mra, it lau ·nua thoi, DB:ng phai d~n se d~n.

Lc'tinguy~n

Lay Thien Chua toan nang, Chua da sai Con M9t giang tr~n ciru loai ngIJo-i khoi vong t9i h~i, nay chung con dang tha thiet doi trong tinh thuong Chua tu tro-i cao db xu6ng. Xin ban on giai thoat d~ chung con thanh nhirng nguo-i th~t s\f tv do. Chung con diu xin

34

Mua VQng - Tu~n I

35

TUAN II

CHUANH!T

Bili d']C 1 Is 22,8-23

Ch6'ng I~i Sl,T kieu eang cua Gie-ru-sa-Iem va cua sep-na

Ngon sa l-sai-a han han cdc ngbn. sa khcic, vi tmg la ml)t ngon. sa "dan than". 6ng luon. co gang lam cho lai Thien Chua thtim. nh¢.p vdo moi truang chinh try thai dai minh, Khi ktt an ml)t tha hoat dl)ng qua u pham tuc, hoijc khi ting hI) ml)t giai chuc dang ruim. quyen bitt thay dffi loi song, chinh. la vi ong muOn cho dan thay Thien Chua lu6n hifn difn gilZa dan Nguai.

Lc'ti Chua trong saeh ngon stl'I-sai-a. 8 Xu Giu-da bO ngo.

Ngay B:y

cac nguoi dB. nhin vao binh khi trong Cung Rung, 9 va thB:y thanh Da-vit c6 nhieu 16 h6ng.

Cac nguoi tr11 nude a hiS dudi.

10 Cac nguoi d~m tung ng6i nha a Gie-ru-sa-Iem, r6i pha di mot s6 d~ cling c6 tuong thanh.

11 Cac ngiroi xay M d~ chua nude hiS eli giua hai lop tUdng thanh.

Nhung DB:ng tac tao ci thanh di'>, cac nguoi lai khong nhin,

DB:ng tit lau lam nen moi su,

cac nguoi lai chang thB:y.

12 Ngay B:y, DUC CHUA cac dao binh la Chua Thuong dn keu goi cac nguoi than van kh6e 16e,

cao d~u va quan ao viii th6.

13 TM rna chi thay hoan hy vui mung : n!6 bo, gi€t chien, an thjt, u6ng ruou :

"An di, u6ng di, vi ngay mai chung ta se chet 14 DlYC CHUA cac dao binh

dii. cho t6i nghe loi mac khai nay :

"Cho d~n khi eac ngiroi chet,

36

Mu~ V Qng - Tu~n IT

Chua nh4t

37

t9i nay cling chimg bao gio du<;fC tha",

ntrc CH1JA cac dao binh la Chua 'Phuong phan nhu v~y, 15 mrc CH1JA cac dao binh la Chua Thucng phan :

Hay di !~~p vien quan fi.y la Sep-na, t~ tuong trieu dinh va n6i :

16 "Ong co gi d day, ba con ong la ai d day,

ma dao ln9 cho bng d noi nay, dao m9 cho ong d noi cao, khoet nha mlS cho ong trong vach da ?

17 N gtloi hung oi,

nay day mro CHUA sAp th!ng tay quang eng di,

sAp tum chat lfi.y ong, 18 sAp cuon, sAp CU9n trim b:ng lai, nhu met qua bong Ian vao vung dfi.t menh mongo Ong se ehe"t tai d6,

va chien xa tung lam cho eng ve yang rang ro cling se nam tai d6.

Ong oi, ong la m6i nhuc cho nha cua chu ong".

19 mrc CHUA phan : "Ta se t6ng nguoi khoi clute vu, Ta se du6i nguoi khoi dia vi.

20 Ngay fly, Ta se goi toi to Ta

la En-gia-kim, con cua Khin-ki-gia-hu.

21 Ao thung ciia nguoi, Ta se lf1y m~c cho n6, can dai cua nguoi, Ta se dem thAt cho no, quyen binh cua ngiroi, Ta se trao vao tay n6, no se til cha d6i voi cu dan Gie-ru-sa-lem

va vdi nha Giu-da.

22 Chia khoa nha Da-vit, Ta se d~t tren vai no.

N6 md ra thi khong ai d6ng du<;fc, n6 dong lai thi khong ai md duoc.

23 Ta se lam cho n6 rung chac nhu dinh d6ng c9t., n6 se nen nhu ngai vinh hi~n cho nha cha n6".

Xltong dap lKh 3,7-8

X Day la loi cua Dflng Thanh, Dflng Chan TMt Dang giu chla khoa vua Da-vit.

* Ta M mot cira md trudc m~t ngiroi, khong all co tM dong lai duoc.

D N guci diigiu loi Ta, va da khong ch6i bo danh Ta. *

Bili dQC 2

Tie'ng he trang sa mac

Trich hili chu gi8i ngbn sti' I-sai-a cua Dti'c cha Eu-xehi-b, giam m¥c Xe-da-re_

C6 tie"ng ho : Trong sa m!J,C, hay mo m(>t eon duang cho Dlie Chua, gilla d6ng hoang hay uach. m(>t eon 1(> tMng bang eho Thien Chua chung tao Loi nay minh chung rang cac loi sam da dtroc cac ngon su cong b6, se khong xay ra tai Gie-ru-sa-Iem, nhung tai sa mac. D6 la vinh quang Chua se to hien va moi ngiroi pham se nhan bie"t on cuu d9 cua Thien Chua.

Thea lich sti, cac diElu fly da ung nghiem tung chit, khi ong Gia-an Tdy Gia rao giang d sa mac Gio-dan rang Thien Chua sAp ban on cttu d{). Chinh tai sa mac nay, on cuu d9 cua Thien Chua da to hien. Qua that, Due Ki-to da to minh ra cho moi ngirci nhan bie"t vinh quang ciia Ngtroi. Sau khi Nguoi chiu phep Rira, cac tilng trci md ra, Thanh 'I'han dirdi hinh chim bel cau ngu xuong, d~u lai tren N guoi, va co tie"ng Chua Cha phan ~ lam chung VEl Chua Con : Day la Con yeu dfiu ctla Ta, cdc nguoi hay utmg nghe liJi NguiJi.

Qua that, nhirng lbi ay dl1<;1C loan bao vi Thien Chua se ngu de"n trong sa mac la noi nguoi ta khong th~ lui tdi diroc. Hon mta, tfi.t ca cac dan ngoai dElu khong nhan bie"t Thien Chua ; ho gi6ng nhu mot noi hoang vang' - cac ngtroi cong chinh cling nhu cac ngon sU cua Thien Chua da khong th~ de"n vdi ho.

Chinh vi the", tieng n6i nay truyen phai don duong cho Ngoi LOi Thien Chua va san phang dirong g6 gM, u6n ngay 16i quanh co, d~ Thien Chua co tM dung con dUClng

, d6 ma de"n d vdi chung tao Hay ma m9t eon duang eho Due Chua, d6 la viec rao giang Tin Mung va la mot niem an ui mdi, tuc la udc mong cho he"t moi nguoi nhan biet on cuu d{) cua Thien Chua.

38

Mua VQng - TuAn II

Chua nh4t

39

Hili ke loan tin mung cho Xi-on, hay treo len ruii eao.

Htii ke loan tin rniaig cho Gie-ru-sa-lem, My efit tieng len cho th(tt manh . Sau khi da n6i vg tieng ho trong sa mac, nhung loi nay hoan toan phil hop vdi nhirng Wi da n6i truce, d5ng thoi cung xung hop vdi nhung loi n6i v~ nhitng ngimi loan Tin Mung va loan bao Thien Chua ngu Mn vdi loai nguoi Qua vay, lei n6i v~ nhung nguoi loan Tin MU:ng duoc thuat lai each thich hop tiep thea sau Wi tien tri v~ ong Gio-an Tl1y Gia.

Vft_y Xi-on day la gi ? D6 chang phai la noi xua kia nguoi ta goi la Gie-r'u-sa-lem sao ? Qua that, Xi-on chinh Ia ngon mi] rna Kinh Thanh da qua quyet ding :

Ntii Xi-on, nai Ngai ngu: tri ; thanh Tong D5 n6i tiep :

Anh em dii tot nut Xi-on. Do chang phai la each n6i am chi den nhom Tong D5, da duoc tuy~n chon tu dan cu, tdc la dan ducc eAt bi sao ?

Liti nguyen

Lay Thien Chua toan nang ai tu~t, xin dirng d~ chung con mai me thfi" su, rna chang con ham hi1 di don mung Con Chua, nhirng xin day chung con bifi"t ham thtch nhirng su tren troi, Mu dUlJc cung Ngt!Cti vui hui1ng phuc trtnmg sinh. Ngui1i la Thien Chua hang s6ng va hi~n tr] cung Chua, hiep nhat vdi Chua Thanh Than, dfi"n muon thud muon dCti.

THUHAI

Bai d9C 1

Is 24,1-18

Qua that, Xi-on day cung ehinh la Gie-ru-sa-lem, da nhan duoc on citu de) cua Thien Chua, la thanh dl1<je xay d tren cao, tren mii cua Thien Chua, nghia la tren N goi Lei, Con Mi~t cua Nguoi. Thien Chua da truyen eho Xi-on phai len nui cao ma loan Tin Mung ctiu de). V~ly ai la nguoi loan Tin Mung, neu kh6ng phai nhom nguci duoc sai di ? Loan Tin Mung la gi ? D6 la rao gtang cho moi nguoi va truce het cho cac thanh Giu-da biet la Chua Ki-to den tJr~n gian.

Chua to hi~n trong Ngay cua Ng110i

Thien Chua ngu' den de' xet xit. Trang su6t lich. sit, m6i khi Nguai hanh. d¢ng, chinh la m¢t zan Nguai xet xii. Day la cdi nhin cua ngon sit v~ canh. xet xu. Doan van dUf/c mo tii thea the' van khiii huy~n va cling duam miiu. sac ctinh. chung. Canh tuang phan. giua m¢t the' gioi dang di trfch dui'fng va mpt vinh quang bat nga danh. cho m¢t s6 nguai cong chinh con s6t lai. Trang cd tudn. nay, cluing ta se s6ng trong vi~n tuang chinh yeu cua mua Chua din.

L<ti Chua trong sach ngbn sli'I-sai-a.

X1i6'ng d8p x. Mt 11,11.9

X Su giil cua Chua Cuu The da den, chinh Chua da lam cluing vgong rlmg :

* Trong s6 pham nhan da lot long me, chua tung c6 ai cao trong hdn ong Gio-an Tdy Gia.

D Chua Cttu The da n6i v~ ong rlmg : Ong qua Ia ngon sit, va eon hdn ca ng6n su mta. *

Thanh thi "4y Thien Chua"

1 Nay day DUC CHUA s~p pha tan c6i da"t khien n6 phai hoang tan.

Ngiroi se dao le)n m~t Mt, se phan tan cu dan.

2 Ba"y gio tu te se chung s6 phan vdi dan thuong, ang chu vdi to trai, ba chu vdi td gai,

ke ban vdi ngiroi mua, ke cho muon vdi ngiroi di muon, chu nc vdi con nCJ.

3 C6i da"t se bi pha tan hoang, bi cudp boc Mt sach, vi Due CHUA da phan truy~n nhu the.

4 C6i da"t hoang tan tang toe, dja clu heo hAt diflu linh, da"t troi d~u u ru.

40

Mua Vong' - Tulin II

ThU Hai

41

5 Dat aa ra 0 ue' dudi him chan cu dan, vi chiing da bo qua cac di~u luat,

vi pham cac thanh chi, va pha vB giao udc muon doi,

6 Vi the', loi nguyen rua lam c6i dat tieu tan, cu dan phai d~n t(>i.

Cling vi the, cu dan tren c6i dat hi thieu huy, chi can mot it ngU'oi s6ng s6t.

7 RUQu mdi duom mau tang, cay nho heo tan, ke vui choi gio day ren rio

8 Da ngung rai tieng tr6ng vui xua,

aa im bat tieng cuoi dua phe phon, da dut hiin nhung cung dan hoan lac. 9 Chang can ai vita uong rU'QU vita ca, men nang nen dang' cay cho ke u6ng. 10 Thanh ph6 hem loan da tan hoang,

nha nao cling cira dong then cai, khong sao VaG I:iUQC. 11 Duong pho' vang tie'ng gao doi ruou.

M9i cuoc vui da tan, nism hoan lac trong xu da bien tan. 12 Thanh pho' chi can la d6 nat,

cira thanh bi pha banh tung manh. 13 Bay gio trong xu va khap chu dan,

tinh canh se gi6ng nhu khi d~p rung trai o-Iiu, nhu khi m6t nho hie mua da Mt.

14 Nhung nguoi song s6t nay

se cftt tieng vui mung ton vinh D1IC CHUA. Tu phuong Tay, ho sung sudng reo ho.

15 "V:;ty, ngiroi phircng Dong hOi, nao ton vinh D1IC CHUA, dan hili dao oi, hay ton vinh danh N giroi,

Nguoi 1:3. Thien Chua cua It-ra-en".

16 Chung t6i da nghe loi ca hat vang len tu cung coi dia clu :

"Nguoi cong chinh vinh hanh ducng bao l'' Nhung toi n6i :

"I'oi kiet siic, toi da kiet sue, khon than toi l" Quan phan b9i da phan boi roi,

quan phan b9i da am muu phan b(>i.

17 Nao kinh hoang, nao h6 sau, nao db hrdi dang cho d<;1i nguoi, hBi cu dan trai dat !

18 Ke chay trOn khi nghe tie'ng kinh hoang se sa xu6ng h6 ; ke dudi h6 co ngoi len dU<;1C cung mac VaG db luai ; cac c6ng nude tren troi da md toang,

n~n trai dat rung chuy~n.

XliO'ng ctap

Is 24,14.15; Tv 95,1

X Nhung ngtroi sOng s6t nay se eftt tie'ng vui mung tOn vinh Dire Chua.

* Hci nguoi tu phuong, nao ton vinh Due Chua.

l) Rat len mung Chua mot bai ca mdi, hat len mung Chua, hOi toan tM dia clu. *

Bili d«;tC 2

Thien Chua phan vai chunq ta trong fluc Ki-t6

Trich khiw l~n l)U'itng len nui Cac-men eua thanh Gio-an Thanh Gia, linh m'}-c.

Trong luat cli, ly do chinh ye'u tai sao cho phep nguoi ta thinh van Thien Chua, va tai sao cac ngon su va cac tu tEl lai cln phai xin Thien Chua ban cho thi kien va mac khai, d6 la vi thai fty dire tin chua co n~n ta~g va luat Tin Mung chua diroc thie't lap. Vi the', cln phai xin Thien Chua bay to y dinh cua Ngiroi : bang lei n6i, hoac bang th] kien va mac khai, hoac cac hinh anh hay cac bi~u t~<;1n~, hoac bang bftt cu each di~n ta nao khac. Qua that, tat ca nhitng di~t1; Nguoi tra IC1i, phan day hay mac khai, d~u la nhtrng mau nhiern ditc tin cua chung ta, hoac la nhtrng chan Iy lien quan hay huang v~ diic tin cua chung tao

Nhung giC1 day, 1l19t khi due tin da duoc thiet I~p trong Dire Ki-te va luat Tin Mung dU<;1C c6ng b6 trong che' d9 an sung, thi kh6ng cln thinh van Thien Chua theo each thuc nhu xira mra. Thien Chua cling kh6ng cln phan

42

Mua Vqng - Tuh n

ThU Hai

day nhir trirdc kia. Vi khi Thien Chua ban cho chung ta Con cua Ngirci, 1m duy nMt va cu6i cung cia Nguai nhu N gtti1i da ban, thi N gtti1i da phan bao va m~c kh:1li cho chung ta Mt moi s1f. lam m~t vdi U1i duy nhdt f'1:y ciia N gtti1i, N gttoi khong con phai noi them gi mla.

D6 la giao ly thanh Phao-lo tong d6 day dAn Hip-ri khi nguoi khuyen bao ho tu be) nhung each hanh d~ng va xii' s1f. deli vdi Thien Chua theo luat cii Mtl-se, va khuyen ho chi hudng nhin v~ m~t minh Duc Ki-ttl. Thanh Tong D6 noi : Thud xua; nhi~u l6,n nhi~u each, Thien. Chua ail pium. dflY cha fmg cluing ta qua cac ngbn sti ,. nhung oao thai sau het nay, Thien. Chua ail pban. drzy cluing ta qua Thanh TU .... Thanh Tong D6 dung nhung li1i do ma cho ta biflt r~ng Thien Chua da phan day bi~t bao di~u quan trong qua L:fi ciia N gtti1i, d~n nbi ngtrci ta khong con phai udc ao di~u gi mta. Qua that, nhitng di~u xua kia Ngtli1i da dung cac ngon su phan day tung phtin, thl nay Nguoi phan day tdt cl toan b~ qua chinh Con M('Jt cua Ngiroi khi hoan toan ban tang ngiroi Con dy cho chung tao .

Bdi the, bay gii1 neu co ai con mu6n thinh y Thien Chua di~u gt, hoac mu6n xin Nguoi ban cho m~t thi ki6n hoac met ml;lc khai nao nita, xem ra ngiro! ay xiic pham d€n Thien Chua, vi ho khong hoan toan hudng nhin v~ mQt mmh Bttc Ki-to, hay vi mu6n tim kiem m~t di~u gi mdi 11;1 ngoai Due Ki-to.

Qua that, Thien Chua co tM tm loi cho ngttoi ay nhu sau : Day la Con yeu dtiu ctla To, Ta hOi long v~ Nguat ; cr7c nguai hay oimg nghe tot Nguai, Ta da phan day moi s1f. qua U1i cua Ta ; nguoi hay cham chu nhm VaG m~.t mmh Ngiroi thOi, vi noi Nguoi, Ta dfl noi het moi su va mac khai uit cl eho nguoi. Hon nita nguoi se tim dircc noi Ngtti1i nhieu hen nhtrng gi nguoi co tM ao ude hay clu xin.

Tai mii Ta-bo, Ta cung vdi Th~n Khi cua Ta ng1/. xu6ng trim N gttoi va phan : Day la Con yeu dtiu ciia To, Ta hai long v~ Nguai ,. cdc nguoi hily otmg nghe lili

N guat. N gttdi khOng con ly do gi M tim kiem nhung each thtrc mdi nao mra v~ dao ly hay v~ li1i Ta dap tci. Qua that, neu xira kia Ta co phan day, do chmh la d~ hita ban Dang Ki-to. Neu xua kia ngttoi ta co thinh y Ta di~u g~ thi ~6 ~~ d~ ,cl~ xin va trong d<;1i Due Ki-to. Ndi Nguoi co mot dl{!U t6t lanh nhu toan b{l dao ly do cac me gia sach Tin Mung va cac Tong D6 cong b6.

XltO'ng d8p x. Mk 4,2 ; Ga 4,25

X D~n dan Iii luot keo nhau di, ho bao nhau rling : "Nao den day, ta cung len mii Due Chua".

* N gttoi se day ta biet l6i cua N gttoi, biflt di theo dttong N gtloi chi ve.

D D,!e Me-si-a, nghia la Due Ki-to se den. Khi Ngiroi den, Nguci se loan bao cho ta moi su *

. .'

Wi nguy~n

_. Lay Chua Ch~ tit ai, I.tdc chi lifi chung con khan clu vong Uti .Ton ~han. ,Xin khoi d~y trong long cac wi W Chua day, nhl1?g I.t~c ~uon trong sach ngay thlmg, hiiu giup chung con ch~an bJ mu~g mau nhism Con Chua giang tran. Ngl.tifi la Thl~n C~ua hang sllng va hi~n tr] cung Chua, hi~p nhat voi Chua Thanh Than den muon thud muon di:fi.

THUBA

Bili d«;lC 1 Is 24,19 . 25,3

Ngay ay, Due Chua se ehiEl'n thcing

, Dang khic thanh. 1!ho bitu tuang cho the' giai tlji 16i bi 8,!P dO; th.i nhung ke hen yeu, khiem ton dl.l{1c CUu thodt khoi con thinh nlj. H9 dang len Thien Chua 1m t{l em vi Ngum dd nen cho'; an than cho ho.

Liti Chua trong sach ngbn s« I-sai-a.

24 l~pa"t vt'J"" ra tung mieng, da"t n6 tung tung manh, dat ehuyen d9ng rung rinh.

ThU Ba

45

44

Mua Vong' - Tu~n II

BM dge 2

20 Khac chi nguoi say ruou, , "

dfit lao dill) nga nghieng, lung lay tua tup leu.

Toi cua no de nang tren no,

n6 nga qu)!" khong sao day n5L

21 Ngay ily, . . 'A .'

tren trci mrc CHUA se trimg tr] dao binh thien quoc,

dudi dilt Nguoi trirng tri vua chua tran gian.

22 Chung s~ bi gom lai va nhot dudi hfim sau.

Chung se bi giam trong nguc. .,'

Va sau mot thai gian lau dai, chiing se bi trung tri.

23 Vang 0 then mat, bong ngu~~,t h5.may, vi ntrc CHUA cac dao binh hien tr] tren mii Xi-on va tai Gie-ru-sa-lem ; va vinh quang Chua to rang

_ trudc mi;it cac ky muc ciia N guoL

25 1 Lay mIG CHUA, N gai 130 Thien Chua cua ~~n, con suy ton N gai, con xung tung danh N gal, vi N gai thuc hien nhung k~ =«. _ nhirng chuong trinh tv ng~n xu~ ben ,vung.

2 N gai dfl lam cho do thi hoa r~ dong da, , cho thanh tri kien c6 nen chOn hoang tim. Thanh tri cua bon kieu ding

khong con 130 dothi mra, va chang ai.xay l:;ti, ~ao gio. 3 Vi the- mot dan hung manh se ton vinh N gal,

va thanh trl cua nhiing dan hung han se kinh sQ Ngai.

Xu"o"ng dap X Lay Due Chua, N gai la Thien Ch~~ cua con, eon suy ton N gai, con xung tung danh N gal.

* N gai dfl thuc hien bao ky cong. .

D N gai 130 chon dung than cho nguol hen ye-u, 130 noi

nuong nau cho ke kh6 ngheo. *

Is 25,1.4

D~c tinh canh chung cua H9i Thanh hi hanh

Trieh Hien che tin ly Anh sang muon dan eua Cong D{)ng Va-tl-ca-no II v;; H9i Thanh.

Trong Due Ki-te Gie-su, tilt ca chung ta duoc keu goi gia nhap Hoi Thanh, va trong H9i Thanh, nho en Thien Chiia, chung ta dat toi sir thanh thien. Hoi Thanh chi diroc hoan tilt trong vinh quang tren troi, khi den thai phuc hoi van vat va khi toan tM vii tru cung vdi loai ngtrci duoc tai tao each hoan hao trong Diic Ki-te, vi vti tru lien ket mat thiet vdi con nguoi va nho con nguoi ma dat tdi cung dich cua minh.

Qua that, khi dude giuong cao khoi mat dfit, Due Ki-to dfl loi keo moi nguoi len vdi minh ; khi tr6i day tu c6i chet, N gtroi dfl cti' Than Khi cua minh, Dang ban su s6ng den vdi cac man d~ ; va nho Than Khi, Nguoi thie-t lap Than TM cua minh 130 Hoi Thanh, nhu bi tich pho quat sinh on cuu d{>. Ngu ben hiru Chua Cha, Nguoi v:1n khong ngirng hoat dorig trong the gidi d€i dua moi ngiroi de-n voi Hoi Thanh va nho Hei Thanh, lien Mt ho vdi minh mot each chat che han. Khi lily chinh Minh Mau nuoi duong ho, N guoi cho ho duoc tham du VIlO dai s6ng vinh hi~n ciia Nguoi.

Cuoc phuc h6i rna chung ta dang mong doi thea lai hua, da khoi su noi Due Ki-te, duoc trien khai, khi Thanh Than ducc cir de-n, va dang tiep dien trong H9i Thanh nho Thanh Thdn. Chinh trong H¢i Thanh, due tin day chung ta biet duoc y nghia cua CU9C s6ng tran gian, dang khi cluing ta hoan tilt cong trinh Chua Cha dii uy thac cho (j doi nay, vdi niem hy vong dat duoc cua cai doi sau, cling nhu dang khi chung ta hoat dong cho on ciiu d9 cua minh.

Nhu the, thai dai cu6i cung dii den vdi chung tao CU9C canh tan tren the- gidi dfl duoc xac dinh each dirt khoat va trong thuc te-, da khoi su ngay (j doi nay mot each nao do.

46

Miia VQng - Tu~n II

ThU Tt1

47

Is 25,16 - 26,6

m~m, Niue cdc thanb. oinh. cho cluing ta biet, thsrc an dich thuc

cua no La y muon cua Thien Chua, '

Uti Chua trong saeh ngbn stl I-sai-a.

25 6 Ngay fIy, him mii nay,

DUC CHUA cac dao binh se dai muon dan mot btla tire :

ti~c thjt beo, ti~c l'11<;1U ngon, '

thit beo n~y, l'11<;1u ngon tinh chs.

7 Trim mii nay, Ngtti1i se xe bO chiec khan che phu moi dan,

va tam man trum len muon mrdc,

8 N gtti1i se vinh vi~n tieu diet ttl tMn

DUC CHUA la Chua Thuong se lau kho dong l~ tren khuon m~t moi nguoi,

v~ tren toan coi dfIt, N gttC1i se xoa sach

noi 0 nhuc cUa dan N gttC1i. DUC CHUA phan nhu vay.

9 Ngay fIy, ngttC1i ta se noi : "Day la Thien Chua chung'ta, chung ta tung trong d<;1i N gttC1i

va da duoc Nguot thuong citu d9.

Chfnh Ngiroi la DUC CHUA chung ta titng d<;1i hung. N~ ta cim~ hoan, hy vui mitng bdi ducjc N gttm cUu d9".

10 Ban tay DUC CHUA se d~t tren mii nay.

Con Mo-ap se bi giay dap ngay tai chb, nhu rom bi nghien nat trong h6 phan.

11 No se da~g tay r:a gitla h6 nhu ngttC1i ta dang tay d~ boi ; nhung, DUC C~IU~ s~ tri~t ha tinh kieu cang cua no, mac du tay no co yay vung,

12 Tuong thanh cao rung cua nguoi, N gttC1i da pha nhao, da tri~t ha,

pha cho binh dia, chi con la bui dff.t.

26 1 Ngay fiy, trong xu Giu-da, ngttC1i ta se hat bai ca nay:

Chung ta co thanh tri rung chac :

Chua da d~t tuong trong luy ngoai M cM che. 2 Ma ciia ra cho dan t9c cong chinh budc vao, m{>t dan tQc tron niElm trung nghia.

3 Lay Chua, Ngai quyet gitl cho dan

dU<;1C an cu lac nghiep, vi ho tin vito Ngai.

Qua that, Hoi Thanh d tran gian nay toa chieu mot S\1 thanh thien dich thuc, tuy chua hoan hao.

Tuy nhien, trong khi doi cho xufit hien troi moi, dfit mdi, noi cong ly ngu tri, H9i Thanh ltl hanh phai mang lily khuon mat the gian dang qua di, trong cac bi tich hay co ehe thuoc v~ thai dai nay. H9i Thanh song giua cac thu tao cho den nay vfm dang ren siet va quan quai nhu sap sinh nd, va mong doi ngay Thien Chua mac khai vinh Quang ella con cai N guoi.

XUO'ng dap x. PI 3,20-21 ; Tt 2,12

X Chung ta nong long mong d<;1i Due Gie-su Ki-t6 den ciiu cluing ta :

* NgI10i se bien d6i than xac ye'u hen ella chiing ta nen gi6ng than xac vinh hi~n ella Nguoi.

D Chung ta hay song chung muc, cong ehinh va dao due d the gian nay, vi cluing ta trong cho ngay hong phiic v:1n hang mong doi, ngay Thien Chua xuat hien vinh Quang. *

Li1inguy~n

Lay Thien Chua toan nang, Chua da hua giri den cho toan th~ loai nguoi mgt Dang Ciru Tinh, xin cho chung con duge vui mung hoan hy, cho don ngay giang sinh vinh hien cua Nguci. Ngiroi la Thien Chua hang SOIlg va hien tr] cung Chua, hiep nhat voi Chua Thanh Than den muon thud muon doi,

THUTU

Thien Chua rna ti~c.

NhLi'ng nglJOi dLIqC Chua ciru chuoc dang loi ca ngqi Chua.

Nhu chinh Ditc Gie-su. sf! Loan belo sau nay, ngon sri l-sai-a khong ngiin ng~i mo to. hanh. phuc danh. cho nhung ngr:trn duqc Thien Chua CUu chuoc, Hanh. phtic riy thi hi~n qua btia ti~c vinh cuu. Baa tiec nay met ra danh. rieng cho nhiing nguai hen

48

Mua Vqng - Tuan II

ThU Tii

49

4 Den muon doi, hay tin vao DlIC CHUA:

chinh DUe CHUA la Nui Da ~n rung ngan nam, 5 vi N guCli dfl l~t nhao dan s6ng a mii cao,

thanh tri kien co, Ngiroi dfl triet ha,

triet ha cho binh dia chi con la bui dfi't.

6 No se bj cha dap duoi chan,

dudi chan nguoi cung kh6, dudi got ke yeu hen.

cac dieu da hua, cluing ta crl nhin vao ban van ghi cac loi hiia rna thea doi thu W cac dieu can diroc giai quyet. Nhu the, thoi tuyen sam, nhu cluing toi thuong noi, la thoi bao truce cac loi hua.

Thien Chua dii hua cho chung ta on cuu do vinh ctru va dCli song hanh phuc vo ~n vdi cac thien than. Nguot da hira cho chung ta met san nghiep khong M bi hu hao, va .. vinh quang muon doi. Ngiroi hua cho chung ta duoc h,!ong kien Thanh Nhan diu hien, dUQC a trong den thanh cua N guoi tren thien quoc va sau khi song lai ttr coi chet, chiing ta kh6ng con phai so chet mta. Do la dieu Ngiroi da hua nhu cung dich, va cluing ta phai quy hudng tfi't ca ve cung dich fi'y, va khi da dat tdi do roi, thi chang con tim k~em, .ctlng khcng doi hoi gi them mra. Nhung theo thti t\1 n~o de dat duoc muc dich cudi cung nay, thi Nguoi da bay to cho chung ta qua cac lC1i hua va Wi tien bao.

Th!t vf},y, Thien Chua dfl hiia cho loai nguci diroc tham du than tinh, cho loai phai chet diroc on Mt t11 cho toi nhan duoc on cong chinh, cho nguCli him mon duoc hi.{n

vinh. . .

Xlidng dap Kh 21,3 ; Is 25,8

X 'I'ci nghe ttr phia ngai co tieng ho to : Day la noi Thien Chua a cung nhan 10~i, N giroi se a cung ho.

* HQ se la dan cua Nguoi, con chinh NguCli se la Thien-

Chua-o-cung-ho .

D Due Chua la Chua Thucng se vinh vi€Jn tifm diet than chet, se llau kho dong 1~ tren khuon mat moi nguoi. *

Bai d(]C 2

Nhling g1 Thien Chua rura

deu dLIqC truyen li,li cho chung ta qua ngLIol Con

Trich bai di~n gilli thanh v!nh eua thanh Au-tinh, gtam muc,

Thien Chua dfl an dinh mot thoi gian d~ dira ra cac loi htia va mot thoi gian d~ hoan thanh cac dieu N guoi dfl

hua.

Thoi Thien Chua hira la thoi cac ngon stl cho Mn ong.

Gio-an Ttiy Giii. Con ttr ong Gio-an Ttiy Giii cho den tf},n the la thoi dt~ hoan thanh cac dieu dfl htia.

Thien Chua thanh tin, da t\1 nhan lam con no chung ta, khong phai vi dfl nhan duoc ella ehung ta mot cai gi, nhung vi d:a hua ban eho chung ta biet baodieu eao ca. Hua kh6ng chua dll, Nguoi con muon dung van t\1 buoc minh phai giu, giong nhu lam khe udc vdi chung tal ve cac loi lura ella Nguoi. Nhu vf},y, khi Nguoi bat ctau thirc hien

Tuy nhien, thua anh em, dieu Thien Chua da hira xem ra khong tM tin duoc doi vdi loai nguoi, nghia la ttr than pM~. p~iii chet, hen ha, hir hoai, yeu duoi, tro bui, loai nguoi se diroc ngang hang vdi cac thien than cua Thien Chua. Chinh vi the, kh6ng nlurng N guCli dii lam van tu vOi, loai n~oi: cho. ho :in, rna con d~t mot vi trung gian ~hu hop voi long till cua ho. V] trung gian ay kh6ng phai la .~llQt ~ng ?o:'mg, mot thien than, hay mot t6ng lanh thien than nao, nhung la chinh Con Mot. Nho chinh Con cua N~Cli, Ngiroi se chi cho thay qua con dirong nao Ngiroi dan dua chung ta den cung dich dfl hua.

Khi d~t Con minh lam ngiroi chi dirong, Thien Chua chua lfi'y the lam du, rna con dat chinh nguoi Con fi'y la111 duong di, d~ huong dfin ban va trd thanh dirong cho ban

di. .

50

Mua VI/ng - 'I'uan n

Thu Nam

51

) ) ) )

3

)

Vi the, khi den vdi loai nguoi, Con MQt Thien Chua cling nhan U(y ban tinh loai ngiroi. NhC1 v~y, Con 'I'hien Chua trd nen met pham nhan ; Nguoi chiu chet, r6i s6ng Iai, len troi, ngu ben huu Chua Cha va hoan thanh giua muon dan nhung diElu N guC1i da hua. Sau khi hoan thanh giira muon dan nhung dieu da hua, NguC1i con chu toan dieu nay mra la : se den va dbi dieu da yeu cau, tach biet nhung ke phai chiu an .thinh nl) ra khoi nhitng nguoi dU<;1C hudng long thuong x6t, giang xu6ng ke tl)i 16i diElu Nguoi da de doa va tang cho ke cong chinh dieu N guoi da htia.

V~y do la nhung dieu SEl phai xay ra. Nhung diElu nay can duoc cong b6, loan bao va nhan manh, d~ khi bat ngo xay ra thi khong lam cho nguei ta so, ma trai lai lam cho nguoi ta tin tudng cay trong.

XUO'1lg dap x. Mk 7,19; Cv 10,43

X Due Chua se lai thuong x6t cluing tao

* T{>i 16i cluing ta, N guoi cha dap duoi chan ; moi 16i l~m cluing ta, Ngiroi nem xu6ng day bi~n.

D Tflt ca cac ngnn su dElu lam chitng ve Nguoi va n6i ding : pham ai tin VaG N giroi thi SEl nM danh N guC1i rna duoc on tha t{>i. *

Uti nguyen

Lay Thien Chua toan nang, Chua truyen day chung con phai don dUOll1g cho Due Ki-to ngu Mn, nay chung con dang dgi trong N guai ban sinh luc doi dao cho Mn an xac manh, thi xin dung dti chung con vi doi trong ma met moi chan chuang. Chung con diu xin

Is :l6,7-21

Loi Chua trong sach ngon sli'I-sai-a.

7 Duong ke lanh di la duong ngay thang, 16i ke hien theo la 16i Chua san bang.

8 Vang, lay noc CHUA, tren con duong thanh y vach ra, chung con cho doi Chua.

H6n chung con khat vong Thanh Danh va udc mong tudng nhd den Ngai.

9 Su6t dern truong, h6n con khao khat Chua, trong tham tam, nhirng kiem tim khac khoai.

Khi Chua thuc thi quyet dinh cua minh khap nam chau, ngiroi bon b~ hoc biet duong c6ng chinh.

10 Ke ac du c6 duoc dung tha

cling khong hoc biet duong cong chinh ; trong xu nguoi hrong thien,

no vlin lam nhung chuyen gian ta,

chang thfly dU<;1C oai phong cua DUC CHUA.

H Lay DUC CH~A, tay Ngai gio len, chung chang thfly, nhung SEl thay Ngai yeu thuong n6ng nhiet dan nay, khien cluing phai then thung xfluh6 ;

ilia danh cho thu dich cua Ngai SEl thieu d6t chung, 12 Lay DUC CHUA,

. Ngai cho chung con diroc an cu lac nghiep, vi het moi viec chung con lam

cling nho Ngai rna duoc hoan tflt.

13 Lay DUC C,HUA la Thien Chua chung con, nhung nguoi da thcng tr] chung con,

la nhirng ong chu khac chit kh6ng phai Ngai, nhung chung con chi xung tung danh Ngai ma thai.

14 Nhirng ke chet dau con s6ng lai, nhirng am hon c6 ch6i d~y dau !

Bdi ~he, ~hua da bung phat, tieu di~t chung, khien chang con ai nhd den chung bao gio.

15 Lay DUC CHUA,

Ngai da lam cho dan nay them Ion manh, da lam cho dan nay them Ion manh ;

THUNAM

Vlra cau xin, vira tha thiet mong cno

Khi cau nguy~n va c(iy trong, cluing ta mong Chua ban cho dan Nguai s~! song oien. man. Ngay Chua Ki-to ngu: dtn, Nguai se cuu tht gian. kh6i chtt.

52

Mua Vqng - Tu~n II

Thu Nlim

53

Ngai da Ibi~u duong vinh quang cua Ngai, va mo r(>ng moi bien cuong xu Sd.

16 Lay ntrc CHUA,

g(ip canh gian truan, thien ha da kiem tim Ngai. HQ tham thi vdi Ngai khi Ngai sua tri ho.

17 Nhu ngiroi dan ba mang thai, hie gan sinh no, phai quan quai, keu Ia vi dau don,

thl lay DlJC CHUA,

chung con cling nhu vay trtrdc nhan Ngai.

18 Chung con da mang thai, da qulin quai, nhung chi sinh ra gi6 :

chung con chang giai thoat dUQC the gian, cling chang sinh san them dan cu cho mat dat.

19 Cac vong nhan cua Ngai se sO'ng lai, xac ho se dung len.

Nay nhung ke nam trong bui dat, hay cMil day, hay reo mung !

Vi lay Chua, strong N gai ban la suong anh sang, va dat Sf! cho cac am hen duoc hOi sinh.

20 HBi dan Ta, My di VaG phong, d6ng cira lai, My :1n minh trong giay lat,

cho tdi hie tran loi dinh qua di.

21 Vi kia, nrrc CHUA ra khoi noi Nguoi ngu,

d~ trung tri t(>i ac cua dan cu tren mat dat. Dat se M 1(> mau ra

va khong con che giau thay nhung nguoi bi sat hai,

Xutrng dap

x. Is 26,19 ; l)n 12,2'

Bai dfJC 2

Vi yeu men, ngl1ai ta khat khao duoc ng~m nhin Thien Chua Trich bid giang Clla thanh PM-ro Kim Ngbn, gUim mue.

Khi thay the gian chim ngap trong sc;1 hai, Thien Chua khong ngirng hanh d{'mg. Nguoi Ia'y tinh thirong rna keu g9i, lay an sung ma thiic giuc, lay duc ai ma gil1 gin, va lay sl! diu dang rna ap u.

D.0 la If ?o khien N guoi phai dung den hinh phat Hong Thuy ma tay rira mat dat da hoa ra kho can vi bao di~u xau xa. Nguoi keu goi ong Na-e lam t6 phu mot the' gidi mdi, dung loi Ie an can d~ khich l~ ong, lay tinh than d~ gay c~o ong ni~m tin tudng, hl'y tinh phu tli ma giao dl,lc ong ve nhl1ng bien cO' hien tai va ban an sung d~ thtic dlly ong chap nhan nhung thli thach slip xay Mn. Ngiroi da khong truyen l~nh nhung da dem van menh cua toan the gioi VaG mot con tau va nhu the da cho ang diroc tham du v~o cong viae cua N guoi, d~ tinh thtrong than hUu xoa b~ noi 10 so cua phan wi doi, d~ nhtrng gi dircc cuu vat nhc cong lao chung, se duoc 000 Wn nho mot tinh yeu chung.

Do cling la If do khien Ngiroi keu goi ong Ap-ra-ham ur giu!'- dan ngoai, them cho ten ong m(>t van, di;it ong la,m ta phu nhung nguoi tin. Ngiroi d6ng hanh vdi ong, bao v~ ong giua dam dan xa la, tang them cua cai cho ong. N gtroi giup ong thang tran ve yang, hita cho ong muon, phuc lanh, cuu ong khoi si nhuc, cho ang duoc vinh du tiep don Nguoi, khien ang phai kinh ngac vi ducc mot nguoi con n6i doi trong khi ong chang con hy vong. Khi duoc bay nhieu an hue, duoc tinh yeu diu hien cua Thien Chua v6 v~ nhu v~y, ong hoc duoc di~u nay la yeu men Thien Chua, chu khong phai sQ hai, tho phuong Ngtroi vi ¥eu men, chit khong phai vi khiep sQ.

Do cling la If do khien N gtroi dung cac chiem bao d~ khich l~ ang Gia-c6p, dang hie ang tron chay. Ngtroi thach ong V?t l(>n, dang khi ang tren dlldng v~ que; Nguoi am

x Nay nhung ke nam trong bui dat, hay tr6i day, hay reo mung!

* Vi strong Duc Chtia ban la strong anh sang.

D Trong sO' nhung ke nghi yen trong bui dat, nhieu nguoi se tr6i day. *

54

Mua V9ng - Tu~ n

Thd Nim

55

chat Iffy ong, quat ong nga xu6ng. Nho v~y, ong yell mfin ngiroi cha (lit ~t lQn vdi mmh, ma khong he sc) hai.

Do cling la ly do khien Ngttifi dung tifing me de cua ong Mo-se keu goi ong, tro chuyen than m~t vdi ong nlnr cha con, moi onl~ trd nen anh hung giai ph6ng dan tQc mmh.

Nhung nho eac stl ki~n vita nhac tdi, trong db ngon Ilia tmh yell Thien Chua d6t chay long ngtroi, niE;m say me yeu men Thien Chua tran ngap moi tinh cam cua con nguoi, nen nhung ai mang vfit thuong long d~u mong udc dU<_1c nhm xem Thien Chua nhan ti~n.

Thien Chua ma ca the' gian khong chua neii, lam sao cai nhin gidi han cua con ngiroi lai co th~ chua iIlU<_1C ? Tinh yeu doi hoi, nhung khong suy tinh xem minh se ra sao, mmh phai thfi nao hay cO th~ lam dU<_1C gi. Tinh yeu khOng xet doan, khong ly luan cling khOng so do. Tinh yeu khong vien cd khong th~ lam dU<_1C d~ ttl an ui, khong vien cd kho khan d~ ttl chua Iffy minh.

Tinh yell neu khong dU<_1c thoa man, se lam cho ngiroi dang yeu heo hilt. Vi thfi, tinh yeu di Wi noi dU<_1C d~n dfin, chit khong phai tdi noi cln dfin. Tinh yeu lam n:iiy sinh udc muon, no nhu Ilia chay bung, lao minh vao nlnrng di~u qua gidi han. Va eon phai noi them gi mta ?

Tinh yeu khong th~ khong nhin thffy di~ mmh yeu. Bdi the', t{(t ell cac thanh d~u cho rang nhirng di~u mmh da ~t du<;1C, vftn con qua it, nfiu khong du<;1C nhin tMy Chua.

Vi v~y, tinh yeu khat khao dU<_1C nhin ngilm Thien Chua, du khong co ly, nhung v~n d~y nhiet tinh dao duc.

Do cling la ly do khien ong Mo-se dam thua : Niu qua th(ti eon d'ii duoc nghia vcJi Ngai, xin. khting to cho eon thtiy ton nhan N 'giu,

Do cung la ly do tac gia thanh vinh noi : Xin. Ngai too anh. ton nhan rang ngai, Sau cung, do cling la ly do khien dan ngoai tao ra cac tU<_1ng tMn : ho muon nhin tMy t~n mat di~u ho thi1, thea cai nhm l~ch lac cua ho.

XliO'ng ctap x. Is 66,13 ; 1 V 11,36 ; Is 66,14 ; 46,13

X Duc Chua phan : Nhu me hi~n an ui con tho, Ta se an ui cac ngiroi nhu v~y. Cac nguoi se nhan dU<_1C on phu tr<;f tu Gie-ru-sa-lem la d~n thanh Ta da chon.

* Nhin tMy the, long cac ban se chan chua ni~m vui.

D Ta se ban on citu dQ tai Xi-on, se cho Gie-ru-sa-lem dU<_1C vinh quang rang roo *

Uti nguy~n

Lay Chua, xin thoi thuc tam hdn chung con 10 don dUb"ng cho Con M~t Chua, d~ nho mtiu nhiem giang lam cia Nguoi, long tri chung con dU!Jc tri1 nen trong sach rna phung tho Chua. Chung con clu xin

rnrrsxu

Bai d9C 1

Is 27,1-13

vuon nho cua Chua I~i ouoc vun tr6ng

D{fi v{fi cluing ta, Thien Chua vdn la Cha giau long thuang xot. Trong khi chien thiing the gian t(!i ts; Nguai tuon d6 an CUll dij de' chute cdc 16i ldm cua cluing ta. tvs« vaa qua cluing ta thay ouan. nho ddy t(!i ldi va b_i cutJp pha ,. nay vuCm nho ay nit r(! hoa va duoc chuc phtic,

Lffi Chua trong sach ngbn sti'I-sai-a.

1 Ngay ffy, DUC CHUA se dung thanh guom vita cirng, vita dai, vita manh

ma trtrng tr] con giao long, con riln chui nhui, con giao long, con riln ngoan ngoeo,

va Ngiroi se gifit chfit con thu6ng lu6ng ngoai bi~n.

2 Ngay ffy, cac nguoi hay ca ngoi vuon nho tuyet dieu, 3 Chinh Ta, DUC CHUA, Ta la nguci canh giu vUifn nho, vh d~u ~n tudi nude ;

Ta canh giu ngay dem, khong cho ai pha hoai,

Thu Sau

57

56

Mua Vqng - TuAn II

Xu'O'ng dap x. Mt 24,31 ; Is 27,13

X Duc Chua se sai cac thien su cua N guoi th6i loa yang ~y.

* Cac thien su se 4lP hop nhung ke dugc N giroi tuy~n chon tu b6n phirong, tu chan troi nay d~n chan troi kia,

I) H9 se d~n va tho lay Duc Chua trim mii thanh cua Ngiroi tai Gie-ru-sa-Iem. *

4 Ta khong gi:;tn mra dau :

c6 gai goc hay bui ram la Ta se ra tay d6t li~n 5 Ke nao bam lily Ta d~ duoc che cho,

thi hay lam hoa vdi Ta ; vdi Ta, no hay lam hoa, 6 Trong nrong lai, Gia-c6p se ben r~,

It-ra-en se t:r6 nu dom bong,

va mat <lilt se tran dffy hoa trai,

7 Phai chang N guoi da danh no, nhu danh nhung ai da danh n6 ? Phai chang N guoi da gi~t n6, nhu gi~t nht1ng ai da gi~t no ?

8 N guoi da thi hanh cong ly

khi true xuilt bon chung, xua du5i chung di. N guoi da thlH Ian hoi manh liet ella N guci, danh bat chung trong ngay gi6 dong.

9 Chinh nho v:;ty rna t9i tinh Gia-c6p duoc t:iy xoa, va viec xoa bo t9i leii dira de"n hau qua nay :

ho d~p nhung vien da han tho

tan tanh nhu da voi tan vun ;

C9t tho vdi ban thien cling chang con.

10 Vi thanh tri kisn c6 nay dieu tan vang ve, lang xom tan hoang tva sa mac tieu di~u, chi con bo be d~n gam co,

de"n nam do rna nha nhirng canh cay.

11 Canh heo kho thi bi 00 gay, va cac ba de"n cham hra 416t di.

Vi bon dan nay khnng chiu hieu,

nen Da:ng tlic thanh chang thuong x6t, Dilng nan ra chiing chang' dung tha.

12 Roi ngay kia DUC CHUA se d~p hia ur song Cii cho tdi su6i Ai-cap.

Va anh em, hoi con cai It- ra-en,

tung n!~oi mot, anh em se duoc Chua mot nhat v~.

13 D~n ngay ily, tit va se rtic Ion, nhung ke luu vong tai da:t A-sua va nhung ke hi day ben Ai-cap se d~n va thCIll;1y DUC CHUA

tren nui thanh tai Gie-ru-sa-lem.

Bili d«;K! 2

Ba E-va vel flue Ma-ri-a

Trich khiw l~ Ch6ng l;;tc giao eua thanh I-re-ne, giam m,!c.

Khi Chua cong khai de'n vdi nhan loai thi nhan loai da nhan lily Ngtroi trong than phan cda'minh. Nhun"g t~l1c ra .chinh N guoi nhan lily nhan 101;1i. Nho viec brtng lo~g chju treo tren cay thap gia, Nguoi dii sli'a lai sir bat tuan do cay trai cam gay ra. Xira ba E-va, trinh ntl ~UQc ~}mh }'ien~ cho mot nguoi dan ang, dii bi quyen rti la!ll dieu xau, thi nay Due Ma-ri-a, Trinh Nit cling thuoc ve mot nguci dan o ng, dii go duoc t9i cho ba E-va nho

tin vao Tin Mung, do su thffn loan bao. '

,Qua that, xua ba E-va, bi than dt1 dung loi Ie du dei, dii tr~n tran~ Thien Chua, vi, hilt tuan l<':li Nguci. Con nay, Due Ma-n-a duge thien than loan bao Tin Mung, dii cuu man~ Thien Chua nho tuan phuc lei Nguoi. Ba E-va dii bi du do hilt tuan phuc Thien Chua; con Duc Ma-ri-a duoc khich l~ tuan phuc Thien Chua, d~ Trinh Nit Ma-ri-a t~ nen trang sir eho trinh nt1 E-va.

y~y Dilng thau hOi moi sl1 dii thau hoi va tuyen chien chong lai ke thu chung tao Ngiroi dii nghien nat ke tu dau d~ bii~ chung ta lam tit nhan noi A-dam. Nguoi dap vao dau no nhu ban d9C trong sach Sang the', khi Thien Chua bao con ran : Ta se gay moi thu gitia mi ua nguai dan biz, gi,ua_ do~g gi~ng :ni va ~ong gion? nguai fiy. Dong giong do se danh vao dfiu mi, va mi se can uao got no.

58

Mua VQng - Tuan IT

Thu Sau

59

Tli do, Dang phai sinh lam con Trinh Nu giong' hin.:h anh A-dam, da duoc loan baa la nguoi se danh vao dau con ran. Do la dong giong rna thanh Tong Dei noi de'n trong thu gilri tin huu Ga-lat : L~ lu(Ii duac them uao cho toi khi Dang la dong dot Ap-ra-ham den, Dang dUf}c luamg lai hiia.

Cling trong thu do, thanh nhan con minh chirng r6 hon, nhu da vi~t : Khi thai gian tai Mi oien. man, Thien Chua dii sai Con minh. tai, sinh lam con mpt nguai dan ba. TMt the', ke thu da khcng bi danh bai each dich dang, neu khong eo met con nguoi sinh ra hai dan ba d::iL danh bai no. Qua v~y, nho-nguoi dan 00, no da th6ngtrj con nguci ngay tu d:1u khi thanh dich thu vdi con nguoi.

Vi the, Chua da tt1 xung minh la Con cua loai nguoi.

Nguoi da thau heii, noi chinh ban than, con nguoi nguyen thuy lam khuon mau tao ra nguoi dan 00. Cling nhu do su tM·t bai cua met nguoi ma dong gi6ng chung ta phai sa vao coi chet, thi cling nho st1 chien thling cua m9t nguoi ma chung ta ti~n len coi s6ng.

chung con biih ham hd cam dim sang trong tay ra don Nguoi, nhu chinh Nguoi la Dang ciru d{l chiing con da phan day. Nguoi la Thien Chua h~gs6ng va hi~n tr] cung Chua, hiep nhat vdi Chua Thanh Than, den muon thuo muon ddi.

Bai d9C 1

Is 29,1-8

) ) ) )

XUO'ng dap x. Lc 1,26.27.~:O.31.32

X Sl1 than Gap-ri-en duoc sai de'n dem Tin Mung cho Trinh Nu Ma-ri-a da dinh hon cung ong Giu-s:e. Anh sang huy hoang lam Trinh Nu hoang so. Sl1 tMn noi :

"I'hua ba Ma-ri-a, xin dung sc, vi ba dep long: Thien Chua".

* Nay ba se thu thai, va sinh ha m9t con trai ; thien ha se goi Nguoi la Con DB:ng Toi Cao.

D Due Chua la Thien Chua se ban cho Nguoi ngai Yang vua Da-vit t6 tien Nguoi, va Ngiroi se tr] vi nha Giacop d~l1 muon doi. *

Thien Chua xet xli Gie-ru-sa-Iem

Thanh Thanh b] qu/in. thu. vdy ham, nhung se duac Thien Chua vie'ng thiim va gisii thoat. MfJt the ky sau, Thien ·Chua lai de' cho Thanh b.i mot ke thii khric tan pha, Trang beit cti ho~n canh. nao, ngon. su cting' nhin thay ban tay Thien Chua can thi~p vao cdc sTf ki~n quan trong .

Lm Chua trong saeh ngon s« I-sai-a.

1 Kh6n cho ngiroi, A-ri-en, A-ri-en, thanh da tung bi vua Da-vit yay ham!

Nam nay qua nam khac, cd t6 chitc chu ky l~ lat. 2 Ta se sie't chat A-ri-en,

no S9 phai than than trach phan. Doi voi Ta, no se dung la A-ri-en. 3 Ta S9 bao Yay nguci td phia,

se dlip luy chung quanh nguoi,

S9 dung cong st1 danh ngiroi.

4 N giroi se bi ha xuong ;

tu long Mt, ngiroi S9 cit tie'ng len ;

tU cat bui, loi nguoi se tMu thao ye'u dt ; tu long Mt, tie'ng nguoi se vQng len

tua nhu tie'ng vong h6n :

loi nguoi S9 thi thao tli eat bui.

5 BQn ngoai bang tirng lli 59 nhu nlnrng hat bui li ti, quan cirong bao tung doan se bay di nhu trau, Trong khoanh khac, thinh linh,

6 mIC CHUA cac dao binh 59 d~n vieng tham .nguoi giifa tie'ng Mm ~n yang,

Lifi nguy~Dc

Lay Thien Chua toan nang, xin lam cho dan Chua biet kien tri tinh thirc rna dgi cho Con M('lt Chua quang lam, lJ6"c gt

60

Mua VQng - TuAn IT

61

tieng d:11t ehuyen dQng, tieng n6 clm troi, trong gio gao, bao tap, hra thieu.

7 B:1y gio, doan Iii cac dan tQc dang ti,en.~anh A-rjl~en, moi ke dang tien danh, cong ham va siet chat thanh se 'tan bien nhir chiem bao, nhu gi:1c mong dem tnrcng.

8 Nhu nguoi d6i mo th:1y min~ dang an,

khi tinh d~y th:1y da day trong rang; ,

hoac nhtr mot nguoi khat nam me th:1y minh dang: uong, khi tinh d~y th:1y minh met hi, hong khat kho ;

doan Iii cac dan tQc dang tien danh mii Xi-on

cung se nhu ~y.

Qua th~t, chi c6 mot Due Ki-to duy nhat, toan dien g6m ci ~u va than tM. Nguoi la Con duy nh:1t cua Thien Chua duy nhat a tren troi, va la con cua ba me duy nhat dirci tran gian. Nhu the, c6 nhi~u ngttoi con, ma ciing co th~ n6i : chi c6 mQt nguoi con duy nhat. Dffu va than th~ la mQt nguci con hay nhieu nguoi con, ciing v~y, Dtic Ma-ri-a va HOi Thanh la mOt ngiroi me hay nhieu nguoi me, mot trinh nu hay nhieu trinh mf.

Ca hai d~u la me va ci hai d~u la trinh mt. Ca hai d~u thu thai do cling m~t quyen nang Thanh Thffn chit khong phai do xac thjt. Ca hai d~u sinh con cho Thien Chua Cha ma khong mac tQi. MOt ngiroi me sinh ra D:1ng la Dffu cua than tM ma khong mac tQi nao ; con nguoi me kia sinh ra than tM cho ~u, nho an tha thti moi tOi Ifli. Ca hai d~u la me Due Ki-te, nhung trong hai ngiroi me do, khong ngirci nao sinh ra Due Ki-to toan dien, ma 1~ khong c6 ngiroi kia.

Vi vay, trong Kinh Thanh duoc Thien Chua linh hung, di~u n6i chung v~ trinh m~u la Hoi Thanh each ph6 quat, thi ciing ap dung rieng cho Trinh Nu Ma-ri-a ; di~u n6i rieng vg Trinh M~u Ma-ri-a, thi cling hi~u chung v~ Trinh M~u la H(>i Thanh ; nhung khi m(>t ban van noi den nguoi me nay hay nguoi me kia, thi c6 tM hi~u v~ cii hai, ma khong cln phan biet, cung chang SCJ l~n l(>n.

Han nita, mbi tam Mn tin hifu tuy thea each song rieng cua minh rna duoc hi~u la ban tram nam cua Ngoi Loi Thien Chua, la me Dttc Ki-te, la con, la chi em, la trinh nit, va me sinh con. V~y n6i chung thi phai hi~u v~ H(>i Thanh, n6i thea ki~u d~c biet phai hi~u ~ Dtic Ma-ria, con n6i .rieng phai hi~u v~ tam h6n mbi tin htru. sa di n6i duoc nhu v~y la nho chinh D:1ng Khon Ngoan cua Thien Chua, tuc Ngoi Loi ciia Chua Chao

Vi the, c6 loi Kinh Thanh nhir sau : T6i se elf ngu trong ph6n rieng eua DUe Chua. Qua that, phan rieng cua Dire Chua, n6i chung la H(>i Thanh, n6i theo ki~u d~c biet

Xu&tg dap Is 54,4 ; 29,7

X Dung 8(~ chi, Gie-ru-sa-1em hdi, nguoi se khong phai

x:1u h6 then thung. , ,

:1< Khi Due Chua cac dao binh ngu den vieng: tham

ngiroi. .,' ..l.< h .-

D B:1y gio doan Iii cac dan t(>c dang ben nan nguor se

tan bien nhu chiem bao, nhu gi:1c mong dem trirong. *

Bili dC]C 2

Elue Ma-ri-a vaHQi Thanh

Trieh l[)ru giang elm chan phu8e Lxa-ac, vi~~n phu dan vi~n SallO Mai.

Con Thien Chua da trd nen Truong Ttl giua muon van anh em ; vi la Con duy nh:1t xet thea ban tinh, nen N ~oi da l:1y an sung ma lien ket nhieu anh em vdi minh de ho nen met vdi Nguci. Qua that, nhung ai don tiep Nguai, N 'guiti eho ho quy~n tro neti eon Thien Chua.

Vay khi da tra nen con cua loai nguoi, Ngiroi lam cho nhi~~ ngttC:Ji tra nen con cua Thien Chua. N gttoi da lien ket nhieu ngiroi vdi minh d~ nho trnh yeu va quyen nang cua N gttoi rna t:1t ci nen mot, Loai nguoi, khi sinh ra thea t.inh tu nhien, thi dong vb s6 k~, nhung khi dircc tai sinh lam con Thien Chua, thi cling vdi Duc Ki-to, ho chi la mot.

62

Mua VQng - TUM IT

63

la Ditc Ma-ri-a, con n6i rieng la tam Mn m6i tin hitu. Due Ki-tO d trong cung long Duc Ma-ri:a chin t~an,g, trong cung di~n ddc tin cua ~Qi ~hanh den t,~n t!te, coAn t~?g tam h6n tin httu <My hieu biet va yeu men den muon dC11.

TUAN III

XltO'ng dap Lv 26,11-12 ; 2 Cr 6,16

X Ta se d~~t nha tam ciia Ta giua cac nguoi, va se khOng chan ghet cac ngiroi.

* Ta se di di lai Iai giua esc ngiroi, Ta se la Thien Chua cua cac ngiroi, con cac ngirci se la dan ~a Ta.,

D Chtnh anh em la d~n tho Thien Chua hang song, nhu loi N gu,[Ji phan. *

Bili d9C 1

Is 29,13-24

Nhting loi canh cao va dam bao

Thien Chua ket an con nguai nghi minh co quy€n quyet dinh vi euoe dCti. ctla minh nhzt the khong co Thien Chua. Nhztng Thi~n Chua xet xll con nguoi ngay trong each song, trong cdc hanh. vi ton giao va ea trong cdc toan tinh co tinh each chtnh. tri ruia.

Uti nguy~n

. Lay Thien Chua tom nang, U<1C chi ~ng Mng chieu toa vinh quang Chua, la 'I'hanhTir Gie-su Ki-te, rue sang tron~ tam hdn chung con, d~ khi Ngudi xuat hien va danh tan m91 bong t6i mit mil, thien ha se thily ro : chung con la con cai anh sang. Chung con &u xin

Liti Chua trong sach ngon sa I-sai-a.

13 Chua Thuong phan :

"Dan nay chi dfSn gfin Ta bang mieng, ton vinh Ta bang moi,

con long chung thi xa Ta Mm ;

chung chi kinh sCJ Ta theo l~nh cia ngiroi pham, nhung d6 chi la sao ng1l.

14 Vi thfS, Ta se tifSp tuc lam cho dan nay

phai sUng sO kinh ngac vi bao nhieu dftu la di~m thieng, Ba"y gio su khon ngoan cia ke khon ngoan

se chu6c la"y thfft bai, _

va tri thong minh cua nguoi thong minh se tan thanh may kh6i.

15 Kh6n thay ke nao dao sau gia"u ky,

khong M cho DUC CHUA tha"y Y dinh cua.minh. Kh6n thay ai hanh dQng trong b6ng Wi

va tu nhu : "Ai tha"y diroc, ai bifSt duoc ta ?"

16 Chuyen cac nguoi lam that 13. quai gd : tho g6m lai ngang hang vdi da"t set sao ? Ha san pham lai n6i v~ ngirci san xuat :

"Him dau lam ra toi" ?

Ha binh g6m lai n6i v~ nguoi tho g6m :

"Hiin chang' bifSt di~u gilt ?

64

Mua VQng - Tuli:n III

Chua nh4t

65

17 Chi con chut mra, chut it nua thoi,

mii Li-bang se lai thanh vuon cay an trai,

va vuon cay an trai se sum sue nhu mot canh rung,

chang phai tM sao ? , . ,

18 Ngay fly, ke die"c se duoc nghe nhung 1(11 trong sach,

mat ngiroi mu se thoat canh mu mit t6i tam

va se duoc nhin thay.

19 Nho mIG CHUA,

nhung ke hen mon se ,ngay them phan khoi, va vi Due Thanh cua It-ra-en,

nhung nguoi ngheo tung se nhay mua tung bung. 20 That vf}.y, loai bao chua dfl khong con nua,

quan ngao man se phai ti~u von,g, _ ", '

va moi ke rlip tam lam dieu ac at se bi diet tru :

21 do la nhung ke dung loi n6i

lam cho nguoi ta bi ke"t ti;>i, , _

va cho nguoi xtt an tai cira cong phai mac bay ; chung dung nhung loi Ie vo can cu

rna lam cho nguoi cong chinh bi gat ra ngoai.

22 Vi the", otrc CHUA, Thien Chua nha Gia-c6p, Dflng dfl cuu chuoc Ap-ra-ham phan t}le" ~ay :

"I'u nay Gia-c6p S9 khong con phai xau ha, tu nayno S9 khong con be mat then thung,

23 wi khi Gia-c6p nhin thfly noi n6 nhtrng cong trinh tay Ta dfl lam, no se tuyen xung danh Ta la thanh,

S9 tuyen xung Dang Thanh cua Gia-c6p la thanh, va S9 kinh U)1 Thien Chua ciia It-ra-en,

24 Nhung nguoi tam tri Mm lac SEl c6 diroc su hi~u biet, va nhung ke uong nganh S9 chflp nhan lei ran day".

X1i6'ng dap Is 29,18.19; x. Mt 11,4.5

X Ngay ify, ke die"c S9 duoc nghe nhung loi trong sach, mat nguoi mu se thoat canh mu mit Wi tam, va S9 duoc nhin thfly.

* Vi 'Due Thanh cua It-ra-en, nhung nguoi ngheo tung

S9 nhay rmia tung bung.

f) Cit ve thuat lai cho ong Gio-an nhangdieu mAt thely tai nghe : Ngtroi mu xem thay, ke que du<;1C di, ngttdi diec dU<;1C nghe, ke ngheo tung du<;1c nghe Tin Mung. *

Bili d<_>e 2

Thanh Gio-an lei til3'ng, Bue Ki-t6 lei loi Trich bai giang c1ia thanh Au-tinh, giam m¥c.

Thanh Gio-an la tie"ng, con Chua, ngay tu nguyen thuy, da la Loi. Thanh Gio-an la tie"ng trong thoi gian, con Due Ki-te, ngay tit hie khdi dliu, da lil Loi vinh ciru.

Bo loi di, tie"ng con la gi ? d dau khong co gi M hi~u, thi chi la tie"ng vang tr6ng rlmg. Khong c6 loi, tie"ng chi df}.p vao tai, chit khong cam hoa d1i<;1C tam hdn.

Tuy nhien, chung ta hay quan sat di€!n tie"n sl! viec xay ra trong tam h6n khi tam h6n dU<;1C tac d('ing. Ne"u t6i nghi de"n dieu t6i noi, thi loi dfl co trong tam hdn toi ; nhung neu toi mu6n noi vdi ban thi wi phai tim each chuyen vao tam h6n ban dieu dfl co trong tam h6n toi.

Nhu vf}.y, khi tim each lam the" nao M loi dii co trong tam h6n toi chuyen de"n ban va er lai trong tam h6n ban, t6i dung tie"ng, va bang tie"ng ely toi noi vdi ban : am cua tie"ng chuyen tdi ban y tuongcua loi ; va khi am cia tie'ng da chuyen tdi ban y Wang cua loi r6i, thi chinh am do qua di, nhung lei do am chuyen de"n ban thi V'lin d lai trong tam h6n ban ma khong r<1i bO tam h6n toi.

Khi l<1i da chuyen tdi ban, phai chang am cia tie"ng c6 ve nhu tl! nhii : Nguai phai n3i bgi len, con toi phai lu

-ma di ? Am cua tieng da vang len d~ hoan thanh eong vi~c dU<;1C giao pho, r6i ra di nhu mu6n noi : ni~m uui ciia toi dii· tron. v~n. Ta hay ·giu loi lai, ditng bO m8:t loi da tham nhap tf}.n day long tao

66

:Mua Vqng - Tuin m

Chua nh4t

67

Ban c6 muon thAy tiffng qua di, va U1i cua Thien Chua ton up khong ? Phep ria cua ong Gio-an dau r6i ? Phep ria Ay da hoan thanh nhiem VI} va da ra di. GiiJ day, ngiroi ta tim de"n phep ria cua Dttc Ki-te. MQi ngl1Cfi chung ta tin vao Ditc Ki-tO, trong cho em citu d{J trong Duc Ki-to, dIS la dieu do tieng lam vang l~n.

Vi kh6 phan biet dU<Jc tie"ng vdi loi, nen ngl1iJi ta da tUdng chinh ong Gio-an la Duc Ki-to. Tieng dU<Jc coi la lei, nhung tieng da ttl nhan bie"t minh d~ khoi xuc pham den IiJi. Tieng Ay n6i : Tbi khbng phm liz Dfing Ki-tb, kMng phOi liz bng E-li-a, cting khOng phiii liz ngbn. suo N guci ta hOi lai : V!iY bng liz ai ? Ong dap : Tbi la titng eua ngua: k,~u trong hoang d_ia : hay don. sdn con duang cho Chua. T'ieng ciia ngl1Cfi k~u trong hoang dia la tie"ng pha tan st! im lang. Hay don. sdn con duimg cho Chua, c6 nghia Ia : U)i chi vang len d~ dua Chua vao trong tam h6n, nhung NgI1Cfi se khong ngu den, neu ban khOng don dutmg:

Vf}.y, hay don. duimg la gi, nffu khong phai la hay khdn nai cho can xung ? Hay don duimg la gi neu khong phai la hay suy nghi each khiem t6n. Chung ta hay hoc guong khiem nhuong cu.a ong Gio-an. Du<Jc coi la DAng Ki-te, ong qua quyet minh khOng phai nhu nguoi ta nghi. Ong khong l<Ji dung st! lAm Iftn ciia nguoi khac d~ tt!de cao minh.

Nffu 6ng n6i : Toi la DAng Ki-to, nguoi ta se d~ dang tin ngay, bdi vi trirdc khi ong n6i, ngiroi ta da tin nhu the roi. Ong dii khong noi dieu do nhung da ttl nhan bie"t minh, bie"t vi tri eua minh, va da ha minh xuong.

Ong' da thAy on cuu d{l d dau, da hi~u rang minh chi la ngon den vii S<J ngon den phut titt vi luong gi6 kieu cang,

* Toi khong dang cdi quai dep cho N guCfi.

D Toi da lam phep ria cho anh em nho nude, con N guCfi se lam phep rda cho anh em nho Thanh Thiln. *

Thanh thi "Lay ThiEm Chua"

Lui nguy~n

Lay Thien Chua tu bi nhan hau, nay dan Chua dern tat ca niem tin rna d~i cho ngay Ie sinh nhat D3:ng Cuu The. Xin huang nie;rn vui chang con ve chinh ngudn hoan lac cua mau nhiem Giang Sinh cao ca, dit! tam bOn chung con hoan toan d6i moi, rna h9P mung ngay ciru dQ da gan ke. Chung con cau xin

TmJHAI

Is 30,18-26

XltO'ng «hip

x. Ga 3,30; 1,27; Mc 1,8

Thien Chua ban vinh quang cho nhling nglloi luu day Cotig cu{)c giai thoat con nguoi doi hOi con nguai c{)ng toc ch(lt cke vf1i Thien Chua. Tu: tuang nay trong Cl/U U6'c khOng may khi duoc di~n til m{)t each. thanb: cong nhu trong doan. sau ddy.

Loo Chua trong sach ngon su Lsai-a.

18 mrc CHUA dQi cho d~ thi an cho anh em, NgI1iJi se dung len d~ to long thuong x6t, vi DUC CHUA la Thien Chua cong minh, hanh plnic thay moi ke dQi cho N gI10i !

19 Phai, hOi dan Xi-on dang d Gie-ru-sa-lem, nguoi se khcng con phai kh6c mra.

Khi ngiroi keu cuu,

N guoi se thi an giang phuc cho nguoi ; nghe tie"ng nguoi keu la NgI10i dap lai,

20 Chua Thucng se ban cho nguoi banh an trong hie ngat ngheo

va nude u6ng trong ron kh6n qujin.

DAng day d6 nguoi se khOng COn lanh mat, va mitt nguoi se thAy DAng day d6 ngiroi.

21 Khi ngtroi luang It! khong bie"t queo phai hay trai, tai nguoi se dUQc nghe m{lt tiffng n6i tu phia sau :

X NgI1Cfi If>hiii n6i bf}.t, con tOi phai lu mCJ. NgI1CJi den sau toi, nhirng I~ cO trttdc toi.

68

Mua Vqng - Tu~n ill

ThU Hai

69

Bili d<JC 2

Chinh Thien Chua da yeu tturonq chung ta truce

Trich khao luAn Chiem ngi\m Thien Chua mila vi~n phu Ohl-Ie-mo, dan" vi~n thanh The-ll-dll-ri-cll.

Lay Chua, th~t chi co minh Ngai lil Chua. Chua th6ng tr] cluing can la citu de) chiing can ; con cluing con phuc VlJ. Chua, khong gi khac han la duoc Chua cuu de).

Lay Chua la Dang ban on cuu d9, Dang tuon de) phuc lanh tren dan Chua, Chua cuu d{> chung can nhu the' nao neu khong phai la ban cho chung can an yeu men Chua va duoc Chua men yeu ?

Chinh vi vlfty, lay Chua, Chua da mu6n ngiroi Can ngu ben hiru Chua va do Chua cung c5, lai diroc goi la Gie-su, nghia la Chua cuu ... Chinh Nguai se ctiu dan minb khOi toi, va ngoai Nguai ra, khOng ai khac co tid ban ancuu a(>. Chinh Ngiroi day chung con yeu men Nguoi, khi Ngiroi yeu thuong chung can truck, cho de'n nbi cMt tren thap gia. Tinh thuong va long uu ai cira Ngiroi da khoi day noi ehiing can long yeu men d6i vdi N guci la Dang da yeu thuong chung can truce va yeu thuong cho de'n cung.

TMt su la nhu the' : Chua da yeu thuong chung can truce, d~ chung con yeu men Chua. Kh6ng phai Chua can duoc chung con yeu men, nhung chinh vi, neu kh6ng yeu me'n Chua, chung con kh6ng th~ dat dU<;1C muc dich cua Chua, khi dung nen cluing con.

Vi the', thud xua; nhi~u Zan nhi~u each, Thien Chua ad pluui dr;zy cha bng cluing ta qua cdc ngbn. s11 ; nhung uao that sau het nay, Thien Chua ali phan. dr;zy chung ta qua Thanh. Tit la Ngbt Lai cUa Chua ; m(>t lai Chua plum. lani ra chin tang trai, mbt hoi Chua thd too thimli muon tinh tu.

Vi~c Chua phan day qua Thanh Ttl khong gi khac hen la bay to each r6 rang giua thanh thien bach nhlftt Chua yeu thuong chung con nhu the' nao va toi rmic nao, vi aitn nhu cliinh. Con M9t, Thien Chua cting chfmg tha; nhung ali trao n9P vi hitt thay cluing con. Chinh Nguoi ciing yeu thuang cluing con oii ali tu n9P minli vi cluing can.

Lay Chua, d6 chinh la Ngoi Lei, la Ng6i Loi toan nang

.Chua g\ii den chiing can. Khi m9i sl! con chim. trong thinh lting, titc Ia trong vtfc sau l~m lac, Nguai ali rat bO ngai uang ma aen, nhu dung tudng pha tan su l~m lac, nhu sii gia diu hien dem lai tinh tbuong,

"Day la duong, cit di thea do !"

22 Nhung tirong cham dat bac, tU<;1ng due hoc vang cua ngiroi, ngtroi se coi la 0 ue',

se vat chung di nhu do do b~n, va n6i : "Cut di !"

23 Chua se lam mua tren hat giong nguoi gieo tr6ng, cho luong thuc, san pham ciia dat dai,

that doi dao ben b6.

Ngay do, sue vlftt nguoi chan nuoi

se an tren nhung dong co xanh bat ngat.

24 Bo Ilia cay ruong se dU<;1C an co khe tron muoi,

co nguci ta da lay xeng va chia rna rai ra. .

25 Trong ngay dai tan sat, khi cac ngon thap de) nhao, tren moi nui va moi d6i cao,

se co nhung khe s~6i va dong nude chay.

26 Vao ngay mrc CHUA bang b6 ve't thuong cho dan Nguoi, va chua lanh nhung chb no bi danh,

anh sang mat trang SEl nen nhu anh sang mat troi, va anh sang m~t troi se tang gap bay

- anh sang cua bay ngay.

Xlio'ng dap x. Is 30,26.18 ; Tv 26,14

X Trong ngay do Due Chua se bang b6 vet thuong cho dan Nguoi ; Nguoi la Dang xet xli, cung se chua lanh nhung eM no bi thuong.

* Hanh phuc thay 'moi ke dt;1i cho N gttoi.

D Hay cay trong vao Chua, manh bao len, can dam len nao ! Hay cay trong van Chua. *

70

Mua V9ng - Tul1n ill

ThU Hai

71

) ) ) )

3

)

Bat cu viec gi N gtioi lam, di~u gi N gtioi noi d tran gian, tu nhung si nhuc, phi nh6, nhu6c nho, cho de'n thap gia va nam mil, tat c8. khong la gi khac hon la Loi Chua n6i vdi chung can qua Thanh Tit ; Chiia dung tinh yeu cua Chua d~ khoi d~y va thtic ~y long yeu men cua chung con d6i vdi Chua.

Th~t vay, lay Thien Chua la D6ng tac tao cac tam hon, Chua bie't rang khong tht; cudng bach tam Mn con ngiroi yeu men Chua, nhung phai thuc dliy bdi vi d dau co cudng bach, a do khong co tv do ; a dau khong co tv do, a do khong co cong chmh. Chua mu6n chung con yeti men Chua, bdi vi chung can khong dang dU<jc cuu d~>, neu chiing con khong yeu men Chua. Va. chung con khong tht; yeu me'n Chua, ne'u tinh yeu me'n ay khong do Chua ban cho. V~y, lay Chua, nhu thanh T6ng Do cua tinh yeu Chua da noi, va cluing can Cling da noi : Chua eta yeu thuong chiing can truoc, va moi ngtroi yeu me'n CM.a d~u duoc Chua yeu thuong trtroc.

Nhung, chung can yeu men Chua nho tinh yeu manh H~t Chua ban cho chdng con. Lay Chua la Dang thien hao tuy~t vci, la chinh st! thi~n hao, tinh yeu men va long nhan tit cua' Chua, do la Chua Thanh Than, Dang phat xuat tu Chua Cha va Chua Con. Ngay tu dau cuec sang tao, Chua Thanh Thb da bay luon tren m(tt nude, tuc la tren tam tri dao d(ing cua can cai loai nguoi, da hien minh cho moi nguoi, loi keo moi sv v~ vdi minh bang each linh hung, thu hut, nhung eiing ddy xa nhung gi nguy hai, du kie'n nhirng gi Ich lc;Ji, ke't hiep Thien Chua vdi chung con va chung con vdi Thien Chua.

D Ta la Dire Chua, Thien Chua ciia ngiroi, Dang day nguoi nhirng di~u b6 ich, Dang huang dfln nguoi tren dirong' nguoi di. *

Li'1inguy~n

Lay Chua rat tU hi, xin ltmg nghe 10i chung con nguyen cAu :

Doc, gi khi Con Chua ngu den vie-ng tham nhan loai, Nguo! chieu toa anh sang vao tam h6n mu toi cua cluing con. Nguci la Thien Chua hang sOng va hien tr] cung Chua, hiep nhat vdi Chua Thanh Than den muon thud muon doi,

THUBA

Bili d9C 1

Is 30,27-33 ; 31,4-9

Xu6'ng dap Is 54,10.1S ; 48,17

X Tinh thuong cia Ta d6i vdi ngiroi S8 khong thay d6i, giao udc hoa binh ciia Ta cung chftng chuyen lay.

* Con eai nguci, Due Chua d~u day db, chung S8 duoc vui hutsng thai binh.

Gie-ru-sa-Iem duoc CLrU thoat kh6i acn n6 I~ A-sua

Vt yeu thuang nhiing ke thuoc ve Nguai, Thien Chua gia canh. tay bieu. duang sUe manh,

Loi Chua trong saeh ngon 8U I-sai-a.

30 27 Nay ntrc CHUA tit xa dang than hanh ngu Mn, con gi~n ciia Nguoi chay bung nhu hra,

n(i khi cua Ngiroi de ni;ing sinh linh.

M6i Ngttoi trao phlin n(i, IUoi Ngiroi nhu Ida thieu.

28 Hoi tha ciia Ngirci manh nhu thac, nhu nuoc dang toi c6.

N gttoi S8 lay sang rna sang chu dan cho chung bi tieu diet,

S8 di;it ham thie't VaG ham cac nude cho chung phai lac duong.

29 Cac nguoi se ea hat nhu trong dem cit hanh dai l~, long chan chua niem vui nhu ngiroi birdc di theo nhip sao, tie'n v~ mii DUC CHUA, v~ nui da ella ft-ra-en.

30 DUC CHUA se cho nghe tie'ng oai nghiem cua Nguoi, va cho thay canh tay N gttoi de nang

72

Mua Vqng - Tuan ill

Thd Ba

73

trong con thjnh n{>, trong ngon hra thieu,

trong s&m chop bao bung, trong mua rita mua da.

31 Vi khi nghe tie"ng DlJC CHUA, A-sua se run ~ hill hung, Nguoi se dung truong ma danh no.

32 M6i l~n mJC CHUA vung ~y lim trirng phat, deu co W~ng dan tieng trong hoa thea ;

N guoi se ra tay giao chien vdi no.

33 Tu lau rbi, 10 thieu To-phet

da dU<;Ic chuan bi - ngay cho cl vua -,

10 da s~n sang, vUa sau vUa rong, cui hra that nhieu. Hoitho cua DlJC CHUA nhu dong thac diem sinh,

se khien 10 boe chay.

31 4 DUC CHUA phan vdi toi tM nay:

Khi su tic hoac su ttr con g~m gU d~ giu m6i cda no, du cl dam muc d6ng duoc goi de"n Uin cong,

n6 cling khong run so vi tie"ng het tieng ho,

chang kinh hoang vi tie"ng 6n ao nao d('>ng.

Cling v~y, DUC CHUA cac dao binh

se ngtr xuong chien d3:u

tren mii Xi-on, tren d6i cua thanh. 5 Nhu canh chim bay di hron lai,

DlJ'C cHtrA cac dao binh se 000 v~ Gie-ru-sa-lem, Ngtroi se, Mq v~ va giai thoat, se dung tha va ctiu d('>. 6 H(}i con cai It-ra-en, hay trd lai

vdi D3:ng anh em da phan b('>i nang ne ..

7 Phai, trong ngay d6, m6i nguci se vUt bo cac ta tMn bang bac bang vang

do tay t~li 16i cua anh em lam ra.

8 A-sua se nga guc

dudi m('>t hrdi guom khong phai cua con ngtroi. N6 se bi tieu di~t

do mQt luBi girom kh6ng phai cua nguol pham. No se phai tron chay truce luBi guom,

trai trang ciia no se phai lam lao djch.

9 Da tang cua no se bodi vi so hai,

khi th3:y cO hieu, eac tudng lanh cua no se kinh hoang.

D6 la s&m ng6n cua DUC CHUA, D3:ng co hra tai Xi-on, va co 10 tai Gie-ru-sa-lem.

Xli'U'ng dap Is 31,4.5 ; 30,29

X Due Chua cac dao binh se ngu xuong tren Xi-on.

* Nhu canh chim bay di hron lai, Dire Chua se bao v~ Gie-ru-sa-lem, se dung tha va cdu d('>.

I) Cac nguoi se ca hat nhu trong dem ctr hanh dai l~, long chan chua niem vui. *

Bid d«;»e 2

Khiem nhl10ng va blnh an Trich saeh Gu'dng Chua Gi~-su.

Ban dung ban tam tim hi~u xem ai la nguci ung M hay phan doi ban ; nhung hay 10 sao eho co Thien Chua d vdi ban trong moi viec ban lam.

Cu giu hrong tam cho ngay thitng, r6i Thien Chua se phu h('> ban.

Thien Chua muon phu tro ai, thi khong ke xao tra nao co tM hai ho diroc.

Neu biet lam thinh va nhan nhuc, nhat dinh ban se dU<jc Chua tr<;l giup.

Chinh Chua bie"t phai cuu ban hie nao va each nao, vi v~y, ban hay tin thac noi N guoi.

Thien Chua la D3:ng phu h9 va giai thoat khoi moi nbi nhuoc nho.

Khi nguoi khac biet va khi~n tracb -nhrtng khuyet di~m cua chung ta, do thirong la dip r3:t co Ich d~ chung ta khiem ton hon mta.

Nguoi biet t'l ha vi khuyet di~m ciia minh se d~ dang lam dep long nguoi khac, va se lam nguoi long ke ttlc gian mmh.

74

Mua VQng - Tuin ill

Thd Ba

75

Thien Chua bao tro, cUu thoat ke khiem nhuong ; Thien Chua alU y~m va an ui ke khiern nhuong ; Thien Chua doai nhln ke khiern nhirong va rQng ban cho ho an hue cao ca. Sau khi ha ho xu6ng, Thien Chua lai nang ho len tdi cM vinh quang.

Thien Chua bay to cho kekhiem nhuong biet nhifng bi §:n cia Nguoi ; Nguci diu dang 16i keo va mC1i goi ho de'n vdi Ngtroi.

Du co phai chiu nhuc, ai khiem nhirong vc1n dUQc binh an, bdi vi he tua nuong vao Thien Chua, chit khong phai vao th~ gian.

Ban dung nghi minh da t~n tdi, neu chua bi~t nhin nhan minh kem hon moi ngiroi.

Triroc h~t" hay giu cho minh ducc binh an, r6i ban se co tM lam cho nguo! khac dUQc binh an.

Ngiroi hie'u hoa co Ich hon nguoi uyen bac,

N gudi dam me thi bien ca di~u thien thanh di~u ac, va d~ dang tin di~u ac.

Nguoi t6t lanh va hieu hoa bi~n moi su nen t6t.

N gudi nao thuc sl1 s6ng binh an se khong nghi ngo ai het, Con ke b~t man va dao d{mg thi ngo Vl/c du di~u ; ho khong dUQc y~n va cang khong d~ nguC1i khac dUQc y~n.

HQ thuong noi di~u khong dUQc noi, va khong lam di~u nen lam.

HQ xet net viec cua ngudi khac va xao lang Mn phan cua chinh minh.

Vi tM, trudc het, ban hay khe khat vdi chinh mlnh, r6i mdi co If do chinh dang d~ khe khat vdi tha nhan,

Ban bie't kheo leo bao chua va t6 di~m cong vi~'c ciia minh, nhung lai khOng chap nhan Idi bao chua cia ngiroi khac,

Dung hon, ban hiiy tl1 bU9C t9i minh va tha thu cho anh em.

N~u mu6n nguoi khac chiu dung ban, ban hay chiu dung nguoi khac.

XliO'ng dap Tv 24,9-10; Dcr 7,9

X Chua dc1n ke ngheo hen di theo dUdng cong chinh, day cho bi~t dUdng 16i cua' N gudi.

* T~t ca ducng 16i Chua d~u ta yeu thuong va thanh tin d6i vdi nhirng ke nao giu giao udc va l~ l~t Chua.

D Hay xet xU- that cong minh, hiiy l~y long nhan Iii va thuong xot ma xU- su vdi nhau. *

LO'i nguy~n

Lay Chua, Chua da sai Con M{lt giang trAn, d~ bi~n d6i chung con thanh tao v~t mdi, thanh nhirng cong' trinh cua long Chua yeu thuong, Nay chung con dang cho Ngui1i ngu d~n, xin doai nhin va thanh tliy chiing con khoi moi v~t nho con ngiroi cu. Chung con cAu xin

THUTU'

Hili dQC 1

Is 31,1-3 ; 32,1-8 Sl,C cong chinh dich thuc S8 ngl,C tr!

Tai sao chi vi muOn yen than ma danh. thoa hi~p vOi s{/ du ?

Due Ki-to afLu co lien h~ gi vOi Be-li-on ! Tren htt mpi S{/, hay tin tuang Vclo em phil tra ala Chua, ua Vclo cdc tnanh. aa allflc Chua giao tracb nhiem gin giu cluing tao

Lffi Chua trong sach ngbn sU'I-sai-a.

31 1 Kh6n thay nhung ke xu6ng Ai~~p clu vien, nhung ke ~y dua vao chien rna,

tin tUdng vi co liim chien xa, vi ky binh hun_g manh, rna khong chju ngudc nhin Due Thanh cua It-ra-en, khOng ki~m tim Due CHUA!

2 Nhung chinh N gudi cung lai khon ngoan,

Nguoi co th~ giang hoa, khong rut lai Idi da phan ra ;

76

Mlia VQng - Tuan m

ThU Tti

77

N guCfi se dung len chong cl1 phunng gian ac, chong cu nhtrng ke lam di~u du

d\tc,1C moi d~n ti~p vi~m.

3 Ai-~p lill pham nhan, chit dau phai la than!

Chien ma coo chung ta sue v~t, clnr dau phai tMn khi ! Khi mrc CHUA vung tay, ke ti~p vi~n se lao dao, nguCfi durc,1C ti~p vi~n cling te nhao,

chung si:\ cung tieu vong h~t thay.

32 1 Nay day, met vuase trj vi theo Ie cong minh, cac thu lanh S9 c~m quy~n theo d\tCfng chfnh true.

2 M6i vi si~ nhu mot noi tranh gio, m{lt chon trti mira, nhu su6i nude d cM kho elm,

nhu tang da to rop bong tren dfft bi han han.

3 Bffy giCf mlit nlnrng nguCfi tMy S9 khong con bi mo, tai nlurng nguoi nghe S9 trd nen cham chu ;

" long nhung ngu<1i nhe da SEl gAm suy d~ am tuong, l\toi nhirng ke ngong S9 noi nang hoat bat.

5 Ke ngu xuan se khong d\tc,1c goi la cao quy,

nguCfi quy quyet khong d\tc,1C coi la ke ca.

6 Qua tM, ke ngu xuiin noi di~u ngu xuan, va long I~ muu d6 chuyen xffu xa :

no lam chuyen vo luan,

noi di~u sai lac pham d~n DUC CHUA; nguoi doi thi no d~ bung khong;

con ke khat thi chang cho mrdc u6ng.

7 N guCfi quy quyet dung tro quy quyet xffu xa,

no bay ra muu tham chirdc d{lc, dung nhung lCfi giii d6i hai ke ngheo hem, hai nguCfi cung khCl

ngay khi ho doi quy~n lc,1i cua minh.

8 Can nguoi cao thirong

thi suy tinh nlurng di~u cao thuong

va vi nhitng di~u cao thuong rna dt1ng ra len ti~:ng.

* Long uhitng nguoi nhe da S9 gfim suy d~ am tuong.

D Ta se rlam niiy sinh cho nha Da-vit m{lt chdi non chmh true, V] vua len ngoi tri vi se la ngiroi khon ngoan tai gioi. *

XltO'ng dap Is 32,3.4 j Gr 23,5

X Bffy giCf mat nhung ng\tCfi thffy S9 khong con bi mo, tai nhitng nguoi nghe S9 trd nen cham chu ;

Baid'?'! 2

Khi flue Ki-t6 quang lam, mol nglIoi sa nhln thay Thien Chua Trich khiw lu~ Ch6ng l~c gi30 cUa thanh I-re-ne, gtam muc,

Thien Chua la Dffng duy nhfft ; Ngirci dung LCfi va sl1 khon ngoan ma lam ra va an hili moi su.

d day, LCfi cua Thien Chua chinh la Ddc Gie-su Ki-to, Chua chung ta; trong thoi sau h~t nay, Ngoi LCfi da lam nguoi giua nhan loai M lien Mt Hoa Cong vdi tho tao, We la Thien Chua vdi loai ngirci,

Vi th~, khi nhan diroc on lam ngon st1 tit chinh Ngoi Loi, cac ngon st1 da rao giang Ddc Ki-te d~n trong xac pham, d~ thuc hien viec hoa hop va hiep thong gnra 'I'hien Chua vdi con nguoi, theo y Chua Cha da djnh. Ngay tit hie khdi d~u, Lei Thien Chua da tien bao la loai nguci S9 nhin thffy Thien Chua, va Thien Chua S9 d vdi Ioai nguoi tren tcln gian, S9 dam dao vdi ho, hien dien ben canh ho, d~ cuu gnip ho va cho ho d\tc,1C nhan bie"t Nguoi. Nhu tM Iii d~ cuu ta thou khOi dich. thu, thea: tay m9i he hiuig ghen ghet, nghia Iii thoat khoi moi til than, tam cho ta song thanli thien. cbng chinh. truoc nhan. Nguai, rna phung tha Nguai su6t ca diJi tao Nho v~y, khi d\tc,1C glin bo vdi Thanh. TMn Thien Chua, con ngiroi d~t Wi vinh quang coo Chua Chao

Bdi do, cac ngon st1 da bao truce la loai ng\tCfi se nhin thay Thien Chua, nhu chinh Chua da phan : Phuc thay ai co long trong sach. ngay thdng, vi ho se dllCJC ngtim. nhin. 'Thien ChUa.

TMt v~y, Thien Chiiacao ca vo cung va vinh quang khon ta, nen khOng ai co th~ nhin. thay Thien Chua rna

78

Mua Vqng - Tuin m

Thu Niim

79

con song dzt~1c ; vi Chua Cha la Dilng ta khong tai nao hi~u thilu. Tuy nhien, vi tinh thuong, long nhau hau va quyen nang tuyet d6i, Thien Chua ban cho rrhitng ai YEm men N guoi, duoc nhin thily N guoi. D6 la di~u cac ngon sd d:i tien bao : bi'1i vi dieu loai nguai khOng lam niJi, thi Thien Chua lam duac.

Loai ngucitu minh khong th6' nhin thily Thien Chua, nhung v~ phdn minh, Thien Chua lai muon duoc loai ngiroi nhin thily ; con cho ai, khi nao va nhu th€ nao la tuy y Ngiroi : vi 'I'hien Chua co th~ lam moi su, Xua kia, loai nguci diroc nhin thily Thien Chua nho Thanh Than qua On ngon sd ; sau do loai nguoi dUc,fe thily Thien Chua nho Chua Con qua On nghia ttl ; con trong Nude 'I'roi, loai nguoi SE! dUc,fe thily Thien Chua qua tinh phu ttl, hi'1i vi, Thanh Than chuan bi loai nguoi cho Chua Con; Chua Con d:1n ho tdi Chtia Cha, con Chua Cha cho ho khong phai hu vong trong doi s6ng vinh CtlU, do viec m6i nguoi duoc nhin thily ThIEm Chua.

Cung nhu ngiroi nhin tMy anh sang thii'1 trong anh sang va duoc chan hoa anh huy hoang, thi nguoi nhin thily Thien Chua cung v~y ; ho d trong Thien Chua va dUQe chan hoa anh huy hoang cua Ngttoi. Vi anh huy hoang cua Thien Chua lam eho song, nen ai nhin thily Thien Chua, cung ducc s6ng.

Xuctng dap Dnl 18,18 ; Lc 20,9 ; x. Ga 6,14

X Ta se cho xuilt hien m(>t ngon sd d~ giup chung, Ta se di}.t nhirng loi cua Ta trong miang nguoi.

* Ngiroi se noi vdi chung tilt ca nhitng gi Ta truyen day.

D Ta se phai nguoi Con yeu dilu cua Ta. N guoi qua la vi ngon su phai dfin th€ gian. *

trong doi s6ng hien tai, va chuan hi chung con hudng hanh phuc muon dai. Chung con diu xin

THUNAM

Rai d<;>c 1

Is 32,15 - 33,6

un nguy~n

Lay Thien Chua toan nang hang hiru, xin cho ngay dai l~ Giang Sinh sap Wi dem lai cho chung con on tr~ giup xac h6n

Thien Chua hila ban an CIlU dQ.

NgLIOi tin hu-u thi tin wang cho mongo

an clZu df} sap den va ke bach h{1,i bi tieu di~t. Qua nhung hoiui canh. ktuu: nhau, toan b¢ tlie pham cua ngon sa I-eai-a d€u vang len cung mf}t tieng keu tran ddy hy oong,

LOi Chua trong saeh ngon sll I-sai-a.

32 15 N gay do, tit tren cao

than khi se duoc d6 xu6ng tren chung tao Bily gio sa mac se tri'1 nen Won cay an too,

va Won cay an trai se diroc eoi nhu m(>t canh rung. 16 Le ehinh true se i'1 trong sa mac,

va dire cong minh trong Won cay an trai.

17 S\I nghiep cua dire cong minh se Ia hoa hinh.

Thanh qua cua due cong minh

se la su yen han va an ninh vinh cdu. 18 Dan Ta se d trong canh thai hinh,

trong noi d an toan, trong chon nghi thanh thoi.

19 Nhung rung se bi d6n ~n g6e, va thanh se bi triet ha, 20 Anh em co phtic

vi se duoc gieo khap nhung noi co nude, va tha rong bo lira.

33 1 Kh6n eho nguoi la ke tan pha rna khong hi tan pha, ke phan b9i rna khong bi phan h(>i !

Khi ngtroi tan pha xong, nguci se bi tan pha, khi nguoi phan h(>i r6i, ngudi se bi phan b¢i.

2 Lay DUC CHUA, xin thircng xot cluing con, chung con trong ~y vao.Ngai.

M6i bu6i sang,

80

Mda V Qng - Tuin ill

Thu Niim

81

Due Ki-t6 noan tat toan bQ mac khai

Trich Hii~n che tin ly Liti Thien Chua eua Cbng D6ng Va-ti-ca-ne II v~ M~c Khai.

Thien Chua 410 dung va bao t6n van v~t nho Ngoi Loi vdn ban cho loai ngl10i loi chung ve minh qua cac tho 410. Ngoai ra, vi mu6n md rQng con duongcitu d(> sieu nhien, nen ngay tu Ikhdi dl1u, NgI10i da to. minh ra cho nguyen t6 chung tao

Sau khi cac ngai sa nga, qua loi hira ban on ctiu chuoc, N gI10i nang cac ngai d~y bang each ban niem hy vong du<;fC citu thoat. NgI10i khong ngung quan tam d~n nhan loai va ban s,~ s6ng vinh ciiu cho tfft ci nhung ai kien tam lam viec lanh M tim on ciru d(>.

Vao thoi da dinh, NgI10i goi bng Ap-ra-ham, lam cho bng trd thanh mot dan Ion manh. Sau thoi cac t6 phu,

N gI10i da dung ong Mo-se va cac ngon sit, day cho he nhan bi~t NgI10i la Thien Chua duy nhat, hang song va chan that, 13 ngirci Cha quan phong, la thiim phan chi cong, d6ng thoi cling day cho ho bi~t trong d<;fi Dffng Cifu The' rna NgI10i da hira ban. Nhu v~y, qua cac tM ky, NgI10i don duong cho Tin Mung. Vi chung, nhiiu zan nhi~u each, Thien. Chua dii pluui dflY cha bng ta qua cac ngtm. sa ; nhung uao thi:li sau h€t nay, Thien. Chua dii plum d(LY ta qua Thanh Tit.

Qua v~y, Thien Chua da sai Con minh la Ngoi Loi vinh ciru, la Dang soi sang moi ngiroi, de'n d giita loai ngirci va to cho ho bie't nlurng dieu tham sau ciia Thien Chua.

Bdi d6, Due Gie-su Ki-te, Ngoi Loi nhap th~, Con Nguci duoc sai de'n ghra nhan loai, dli cong b6 nhung lei cua Thien Chua va hoan tfft cong trinh cuu d(> rna Chua Cha da trao cho NgI10i thuc hien.

Ai nhin thffy Duc Ki-to la nhin thffy Chua Cha ; cho nen, Due Ki-tb qua sl1 hien dien toan ven, qua viec bi~u 1(> chinh minh bang lei n6i va viec lam, bang dau chi va phep la, nhat la bang cai che't va su s6ng lai vinh hi~n tit trong ke chet, sau cung bang viec cit Than Khi su th~t, da hoan tfft mac khai, bang viec kien toan m~c khai ffy. Qua loi chung ella met vi Thien Chua, Duc Ki-tn xac nhan Thien Chua hang d cung cluing ta d~ giai thoat cluing ta khoi b6ng dem t(>i 16i va sir chet, cho chung ta duoc s6ng lai va s6ng doi doi.

Da the, vi la giaoxrdc mdi, giao uoc vinh citu, nen chuong trinh citu d(> ella Due Ki-to se kh6ng bao giC1 mai mot ; tu nay, nguoi ta kh6ng ron phai trongd<;fi m{>t mac khai mdime va c6ng khai nao khac mta, trirdc khi Chua chung ta la Due Gie-su Ki-te xuat hien vinh quang.

,Xu'cmg dap Is 30,20.21 ; Dnl 18,5

X Mlit nguoi se thffy Dffng day de, ngiroi,

* Va tai ngiroi se nghe tieng N gI10i chi ve : Day la duong, cu thea d6 rna di !

xin N gai nen canh tay nang dB chung con ; xin citu di> chung con trong hie ngat ngheo.

3 N ghe tie'ng sffm vang n;n, cac dan chay tron, Ngai dtrng len, cac nude tan loan,

4 Nguoi ta thu chien l<;fi pham ve, nhu cao cao thu hrom, ngiroi ta xong vao Iffy, nhu chau chau xong vao.

5 mrc CHUA duoc suy ton,

vi NgI10i ngu tren chon cao voi.

NgI10i lam cho Xi-on duoc dl1y chinh true cong minh. 6 NgI10i se lam cho thoi nguoi du<;fc 6n dinh.

Sl1 khon ngoan va hi~u bi~t dem lai on cuu d{> d6i dao, sl1 kinh ~r DUC CHUA, d6 chmh la kho tang Nguei han.

Xu'cmg dap Is 32,18.17; Ga 14,27

X Dan Ta se d trong canh thai binh, trong noi ducc gill . gin che chd.

* Sl1 nghiep ella due cong minh se la hoa binh.

D Thl1y ban binh an ella Thdy cho anh em anh em dung xao xuyen, ditng so hai, *

Bid d9C 2

82

Mua VQng - Tuin ill

Thu Sau

83

Bili d9C 1

Is 33,7-24

13 N gttai d xa, hay nghe bie't viec Ta lam,

ke d gan, kha nhan ding site Ta hung manh".

14 Tai Xi-on, quan t{>i 16i khiep s<;f rung roi, bon Mt luang kinh hoang run rl1y. Chung rang :

"Ai trong chung ta d g:1n duoc lira thieu ?

Ai trong chung ta d g:1n duoc hoa hao muon kiep ?"

15 Ke theo duong chinh true hang an noi thang' ngay, cua chiem doat khong mang, tay xua qua h6i 19. Loi d9C dia, bung tai chang' mu6n nghe,

viec xau xa, bit miit chang them nhin.

16 Ngiroi nhu the se duoc d non cao, co d6n him mii da lam noi trii !In. Banh an se duoc luon cung cap, mrdc u6ng chang 10 thieu bao gio.

17 Miit ban se chiem ngireng diic vua trong ve dep eua ngiroi,

se thay m{'Jt mien dat trai rong.

18 Long ban se h6i tudng lai n6i kinh hoang :

"Dau roi vien ky luc ? Dau r6i ngtroi thu thue ? Dau r6i ngiroi thanh tra cac thap canh ?"

19 Ban se khong con tMy gi6ng dan kenh kieu, met dan co ngon ngu xa la, kho nghe,

giong noi liu 10, khong ai hi~u.

20 Hay nhin ngam thanh Xi-on, noi chung ta cU- hanh cac dai l{i,

mat ban se thay Gie-ru-sa-lem, m9t noi d thanh thai, mot cai l~u se khong bi thao g6 ;

CQC Iflu se khong bao gio bi nh6' di,

khong mot day Iflu nao se bj ditt.

21 Vi tai do, DUC CHUA se cho chung ta thay Ngirot la Dang oai hung.

N gttoi se nhu mot mifln co sting ngoi reng ldn, nhung khong co thuyen be tdi lui,

va tau to dep cling khong qua lai,

22 Phai, DUC CHUA la vi thtlm phan cua chung ta, DUC CHUA la nha l~p phap cua chung ta,

D Ttl gnta dan t{>e nguoi, ttl giua nhung nguoi M:ng e6t nhuc vdi nguoi, Due Chua se cho xuat hien mot vi ngon su d~ giu p ngiroi. *

Liti nguyen

Lay Chua, chiing con 13. toi t6 b~t xirng dang budn sli.u vi tl)i 16i da pham. Xin cho chung con duc;fc mirng rCJ han hoan trong ngay giang sinh cua Con Ml)t Chua, vi Ngirci Mn ctru dl) chung con. Ngiroi la Thien Chua hang s6ng va hi~n tr] cung Chua, hiep nhat vdi Chua Thanh Than Mn muon thud muon d,:ti.

THusAu

an Cl1U dq sap de'n

Thti djch ctia thanh. Thien Chua bi that bai hoan toan. Sou cung, se de'n ngay cluing ta khong con bi ap btic nua.

Liti Chua trong sach ngon sU'I-sai-a.

7 Nay day dan thanh A-ri-en keu la ngoai duong phe', cac stl' gia hoa binh than khoc diing cay.

8 Cac eon Ie:. hoang vang,

duong sa chang bong ngirci qua.

N gttai ta da pha V(J giao ude, khinh d~ eac clnrng nhan, chang coi ai ra gi mra.

9 C6i dat se nhu6m mau tang toe dieu linh, mii Li-bang heo tan nhuc nha,

d6ng bang Sa-ron nen hoang dia khO can,

con mien Ba-san va nui Cac-men hoa ra tro trui.

10 DUC CHUA phan : "Gio day Ta ch6i d~y, .

gio day Ta dung thang, gto day Ta vuon mlnh len. 11 Cac ngiroi da cuu mang co kho, lit se sinh ram ra.

Hoi thcl ella Ta se nhu lu-a thieu rui cac nguoi. 12 Cac dan se hi chay thanh voi,

chung nhu gai bi chat va thieu trong lU-a.

84

Mua VQng - Tuin IV

Thd Sau

85

DUC CHUA la vua cua chung ta, chinh Ngtroi se cuu d(> chung tao

23 Cac day cua ban da chung r6i, khOng sao giu duoc cho c9t dung, khOng gnrong diroc co hieu mra.

B:ly gid ngiroi ta se chia nhau vo van chien l<;1i pham ; ke que cling tha h6 hOi ciia.

24 Khong ai cu ngu tai Gie-ru-sa-lem se n6i : "Toi 6m dau".

Dan ij do se duoc tha t(>i.

phai trudc mat nguoi ta, vi ho khong tM nhin th:ly tam hon, nhung tfit eel ude v~mg cua eon d~u a tnaic nhan Chua. N~u uac uong cua ban CJ truac nhan. Chua, thi Chua Cha, Da'ng thau su6t moi bi dn, se dap loi ban,

Udc vong cua ban chfnh la loi ban nguyen clu va neu do la udc vong lien li, thi cung la loi clu nguyen lien li. Khong phai vo cd ma thanh Tong D6 n6i : Hiiy e6u nguyen khOng ngitng. C6 phai vi chung ta luon quy g6i, s:lp minh, dang tay ma thanh Tong Dil noi : Hay e6u nguyen. khbng ngitng ? Neu hi~u lam nhu th~ la clunguy~n thi thi~t nghi : chung ta khong th~ cffu nguyen lien Ii du<;1c.

Co mot each clu nguyen khOng ngirng khac trong n(>i tam: do la iroc vong. Ban co lam ba't cii' cong viec gi, nhung n~u ban udc vong ngay sa-bat, thi ban da ciu nguyen khong ngirng rai do. Neu ban khOng muon ngirng cffu nguyen, thi ban cung chd ngung udc vong.

Ude vong cua ban lien tuc, thi ti~ng noi ciia ban cung lien tuc, Ban se thinh lang khi ban thoi yeu men. Nhirng ke da im ll[tng la ai ? Do la nhitng nguoi rna sach noi : vi t9i 6.c gia tang, nen. long yeu men cua nhi~u nguai se ngubi di,

Long yeu m~n ma ra nguoi lanh thi can tim se ll[tng thinh ; long yeu men rna bung chay thi can tim cung keu len. Neu long yeu men con mai, thi ban cung se keu len mai ; neu ban keu len mai, thi ban cung udc vong mai ; neu ban udc vong thi ban cung nhd den sl1 an nghi.

Tfit eel udc uong eua eon d~u CJ truac nhan. N 'giu, Co th~ nao udc vong ij trudc nhan Nguoi ma khOng co ti~ng thd than ? Lam sao co chuyen :ly dU<;1C, vi chinh irdc vong dU<;1C di~n til qua tieng tM than ?

Vi th~, tac giil thanh vinh viet ti~p : Tieng eon than tha, lam sao Chua eMng tuang ? Chua biet tuong i4n, nhung nhieu nguoi khong biet. Doi khi nguoi toi td khiem ha cua Chua duong nhu muon noi : Ti~'ng eon than tha, lam sao Chua chang tuong ! Cung doi khi nguoi toi td cua

Xltcrng dap x. Is 33,22 ; Tv 96,1

X Due Chua la vi thdm phan cua chung ta, Due Chua la nha l~.p phap cua chiing ta, Due Chua la vua cua chung tao

* Chinh Nguoi se Mn cuu d(> chung tao

D' Chua la vua hi~n tri, hai dia ciu, hay nhay mung len, vui di nao, ngan muon hili dilo. *

Bili dgc 2

Vac vonq la chinh IOi cau nguy~n

Trich bal di~n gilli thanh vjnh cUa thanh Au-tinh, gtam m,!c.

Tim thet gao thi mieng phcii r6ng len, C6 ti~ng thet gao trong tham tam ngiroi ta khong nghe tha'y ; nhirng khi tam Mn tran dliy iroc v(,mg manh liet, d~n n6i phat ra tieng noi kha r6 bi~u 1(> vet thirong long, thi nguoi ta se tim kiem nguyen nhan va tl1 hoi : Co Ie vi vfty rna ngiroi ta gao thet ? Va co Ie nguoi ta ~p phai di~u gi do ? Ai cO tM hi~u du<;1C neu khong phai la ngiroi mlit th:ly tai nghe ti~ng thet gao ? Vi tM, tac giill thanh vinh vi~t : Tim thet gao thi mieng phai r6ng len. Biji vi khi con nguci nghe dU<;1cti~ng thet gao, thi thuong chi nghe tha'y ti~ng thet gao ciia than xac, nhung khong nghe dU<;1C ti~ng thet gao cua con tim.

Ai bi~t duoc vi sao minh rong len ? Tac gia vi~t them :

Tfit eel ude vpng eua eon d~u CJ trzt{fe nhan Chua. KhOng

86 Chua dirong nhu lai cuoi : Phai chang udc v?ng, dft ~t lim

t 1, g nguoi ily ? Khong c6 udc vong la co tho than. rong on " , . 1 " 0"110' Khong phai hie nao ,tilfn% d6. cUn~ thau ,den tai oro ngu 1,

nhung lucn luon thau den tai Thien Chua.

Mua VQng - Tuin ill

87

TUANIV

XltO'ng dap

X Trong Du'c Ki~tO, ehung ta Ia nhang ngu?i tr~y hQi, con Ie buoc tren con dirong 111 thu, cho den khi ~~Qc v~ tdi noi mong doi ; My gio chung ta se yang loi ca

hat cho thoa n6i cho mongo ,

* N ~oi khao khat cho mong, d~u khong ca hat bang

mieng ludi, v~n ca hat trong long. , ,.

D Co~ nguoi chang khao khat cho m~n?, da~ cho "~~a1 pham c6 tudng ho ca hat, cling chi la nhcng ke cam

nin trudc m~t Chua rna thoi. *

CHUANH!T

- lily d cac ngay tit 17 - 23 thang 12, trang 87 - 118

- neu trung vdi ngay 24 thi lily d trang 119 - 123

TUNGAy 17 DEN NGAy 24 THANG 12

TUAN AP LE CHUA GIANG SINH

Lmnguy~n

Lay ThiEm Chua toan nang, ngu!~~ xin dAn Chu~ hang l?i keo va thuc Ct~y, giup chung con bet long tro~g, ~<;Il ,Co1_?- M~~ Chua giang tr~n, d~ dl1<;1C on phu trl nang d{f ca ddl nay lian ddl

sau. Chung con c~u xin

SACH YEN (11 iT-RA.EN. G~n hai tram nam sau ngon su I-saia, tieng cua Thien Chua Iai tiep t\1C vang len qua mieng cua mgt trong sCi cac men d~ ong. Nhirng hoan canh da thay d6i. Giu-da khong con la mgt vuong quoc. Tuy nho be va yeu duCii that, Giu-da tirong dCii con dgc l~p va hanh dien v~ nhirng bi~u tuong cua qua khir : thanh thanh, cung di~n cua cac vua va nhat la d~n tho cua Thien Chua. Gid day, tilt ca bi pha huy va dan Thien Chua da phai s6ng kiep no l~, xa que huong xu Sd, co den nam muoi nam. Thien Chua xet xir dan Nguni ; nhirng hon the nua, Ngiroi con lam cho dan rung long, khi loan bao cho ho biet (in giai thoat va CUu dg.

Khi cho doc nhirng doan van nay trong nhirng ngay gan l~ Giang Sinh, truyen tMng Ki-te giao khong co y lam giam tinh lien t\1C cua Mua Vong, nhung muon hinrng eai nhin cua chung ta tu viec xet xu den con ngiroi vi tMm phan, tu t9i l6i den Dilng ciru dg. Nhu the, truyen thong muon khoi d~y trong tam h6n ta mgt niem khat vong manh li~t, tl1<;1ng trung bang loi kinh phung V\1 ngay cang tha thiet trong thoi gian nay. Chung ta lap di lap lai ldi moi g<;>i Chua CUu The mau ngu den. Co th~ noi dl1<;1C la chiing ta dem nrng ngay ... Trong chieu hirong ~y, vi ngon sir trinh bay cho ta thay on CUu dg cua Thien Chua qua nhirng ki~u noi vira thiet tha, vira phan khdi : Trl1dc tien tac

Bai d9C 1

Is 45,1-13

Ngay 17 thang 12 la Thien Chua cua It-ra-en, Dang da goi nguoi dich danh.

4 Vi lei ich cua toi to Ta la Gia-cop, va cua nguoi Ta da chon la It-ra-en, Ta da goi ngiroi dich danh,

da ban eho nguoi m{>t tude hieu, du ngiroi khOng bie't Ta.

5 Ta la DUC CHUA, kh6ng con chua nao khac . chAng co ai la Thien Chua, ngoai tru Ta. ' Du nguoi khong biet Ta,

Ta da trang bi eho nguoi dliy du,

6 M ,tit dong sang tay, thien ha biEi't rang chang e6 than nao khac, ngoai tri1 Ta,

Ta la DUC CHUA, khong con chua nao khac, 7 Ta tao ra anh sang va dung nen t6i tam, lam ra binh an va dung nen tai hoa.

Ta Ia DUC CHUA, Ta lam nen tilt ca.

S Tro! cao hdi, nao hay gieo strong;

m~y hay d6 mira, mua dire cong chinh ; dat md ra di eho n:1y mam on cuu do d6ng thoi chfnh true se vuon len. ., Ta la DUC CHUA, Ta da lam di~u ily.

9 Kl_t6n.thaY,keehi la manh sanh giua d6 sanh d6 gam m~ 1~1 muon tranh eai vdi Dang nan ra minh !

Dat set rna dam noi vdi tho nhao nan minh .

"Ong lam cai gi vfJ.y ?' . .

Tae,ph:1m cua ong lam khong kheo tay !"

10 J910n thay ke noi voi mot nguoi eha :

HOng sinhra gi6ng gi tM?" Hoac noi vdi mot nguol dan ba :

"Ba de ra cai gi vfJ.y ?"

11 DUC CHUA la Due Thanh eua It-ra-en, la Dilng nan ra nc N gl10i phan the' nay :

Ngirof dam chat viln Ta

v~ nhirng gi xay den cho con cai Ta, ngiroi dam truy~n cho Ta

phai lam gi eho me pham cua Ta !

89

88

Mua Vqng - Tu~n IV

gia cho ta thay ong Ky-ro, vua Ba-tu cam d~u cuoc chien chong lai vuong qu6c xam hroc ; kif Mn la vif!c Ba-by-lon s\1P d6 ; tir do, ngon sd moi chung ta nhin vao cac s1,! kien rna tan duong 'I'hten Chua trung thanh thuc hien nhung Io-i hira cia Nguoi. R6i ng6n sir moi chung ta suy gAro difn viec Thien Chua thanh Uly dan Nguoi, dua dan luu day tr(1 v~ vinh quang. Tu doily, khai niem dan rieng dugc d~n d~n ro(1 rong d~ co th~ bao truro h~t moi dan tren the giCfi. Ml>i luc vi ngon sa ml>i cho thay d6ng bao cua ong no mrc huang v~ on ciru d{> nhir th~ nao,

D6i vdi ta, rol>i ngay I~ Giang Sinh chi la ro{lt chang trong cong trinh cua Thien Chua. Cong trmh nay da dugc hoan tat qua mau nhiem nhap tM, nhung hoa trai do cong trinh fly chi boc 1{> khi Chua tr(1 lai vinh quang.

NGAy 17 TRANG 12

it-ra-en duoc Cl1U tnoat nne vua Ky-ro

Trong M hooch. khOn thau ctia Thien Chua, Nguai da chuiin. bi san cho nluing nguai Do-thai dang bi chen ep trong chf/n lztu aay m¢t nguai gitii ph6ng. a day mai chi la Ky-ro, vua Ba-tu:

Ong sap triet hg, Ba-by-lon va cho dan dltqc Thien Chua chon trei ve que huang,

Uti Chua trong saeh ngon su T-saf-a.

1 mIC CHUA phan vdi ke Ngiroi da xiic dilu, vdi vua Ky-ro - Ta dii cam lay tay phai no,

de; M.t cac dan t{>e suy phuc no, Ta tude khi gidi ciia cac vua,

md toang eac cda thanh trudc mi}.t no, khien cac e6ng khong con dong kin mfa -

2 DUC CHUA phan tM nay;

Chinh Ta se di trudc mat ngiroi, noi g6 gM, Ta se san phang,

cira d6ng Ta df}.p pha, then sAt Ta 00 tung.

3 Ta se ban tang nguoi nhitng kho tang bi lln, nhung baa vfJ.t giau kin,

de; ngiroi biet rang Ta Ia DUC CHUA,

90

Mua V<;mg - Tulin IV

Ngay 17 thling 12

91

12 Chmh Ta dii lam ra trai dB:t

va tren trai dB:t, da dung nen con nguoi ; chinh tay Ta dii dang vom trCfi

va nam ien do lic trieu vi sao.

13 Ta Ia: DB:ng cong chmh, Ta da cho ngtloi nay xuB:t hien, Ta se uon cho thang' moi dirong neo no di.

Thanh tri cua Ta, no se xay dung lai,

dan Ta bj hru day, no se phong thich,

ma khong doi qua cap hay ti~n chuoc

- DUC CHUA cac dao hinh phan nhu the'.

Di nhien, M day db va lam cho loai ngiroi nen cong chinh, Con Thien Chua dii co th~ hi~u I{> quyen nang tuyet doi cua minh nhu xua kia Thien Chua dii hi~u I{> ~ho cac t6 phu va ngon sli qua hinh dang ric pham : chang han giao dB:u vdi ong Gia-cOp, dam dao vdi eng Ap-raham, chap nhan d~ cho ong don tie'p, tham chi can dung cac mon an ang the't dai nita.

Nhung nhitng cuoc xuB:t hien nhir the' la nhung dB:u chi ciia mot con ngiroi. Nhung hinh anh co tinh each tuong trirng ciia con nguoi do bao tr~oc mc)t thuc tai. Do la thuc tai con ngiroi do se nhan lay khi trd thanh con chau ciia cac t6 phu kia.

Va chinh vi the', chang co hmh anh nao trong s6 nhitng hinh anh do hoan hlt duc;tc m:1u nhiem giao hoa cua chung ta, tuy m:1u nhiem nay dii diroc chuan b] tu truce muon doi. Chua Thanh Th6n chua ngu' xufing tren Due Trinh Nti, va quy~n nang ctia Dang Tfii Coo chua ru bong tren Nguai, Phai nhu v~y, trong cung long tinh khiet, noi Due Khbn. Ngoan xfLy efit nha minh, Ngbi Lai mdi thanh. xac pham, Va rung phai nhu v~y, khi ban tmh Thien Chua va han tinh nhan loai hop nhB:t trong mc)t ngoi vi, thi DB:ng sang tao nen thoi gian mdi sinh ra trong thoi gian, DB:ng nha N gui1i ma v~n v(lt dltlJe tao thanh, mdi du(.1e sinh ra giua muon loai thu tao,

Vi nt'lu con nguoi mdi nay mang than xt:ic gifing nhu than xt:ic t9i 16i cluing ta, khong mac IB:y than phan cli mit cua chiing ta, nt'lu DB:ng d6ng ban th~ vdi Chua Cha dii chang doai thuong nen d6ng ban tM vdi me Nguoi, va ne'u Nguoi -Dsng duy nhat khong mac t9i- khong lien ke't vdi han tmh ciia chung ta, thi toan th~ nhan loai vA.n con bj giam c:1m duoi ach no l~ ma quy va chung ta cling chang ducc hUdng gi do chien thang' cua DB:ng da khai hoan, neu nhu chien thang B:y da di~n ra ben ngoai ban tinh chung tao

Nho sv tham dV la lung vao ban tinh nhan loai, hi tich tai sinh da toa sang tren chung ta : nho Thanh Th:1n, Difc

Xu'6'ng dap X. Is 45,8 ; x. 16,1

X Troi cao hOi, xin cho vi cOng chinh mau giang tran, tva strong mat nho sa, tv ngan may, xin Nguoi dt'ln nhu mua nhuan tuon d6.

*- DB:t hay md ra, eho xuB:t hien DB:ng cuu doi.

f) Lay Chua, xin sai Con Chien dt'ln lanh dao Nirdc Chua, Con Chien se tr] vi trim mii cua thie'u nu Xi-on. *

Bili dQC 2

Bi tich giao hoa cua chunq ta Trich thar ciia thanh Le·b Ca, giao hoang,

Noi ding Chua chung ta la con Ditc Trinh Nit Ma-ri-a, lit con nguoi thuc su va tron ven, rna khong tin N gUCfi la mot con ng;uoi thuoc dong giong loai nguoi, nhu Tin Mung cong b6, thi chang' ich lQi gi.

Th~t v~y, thanh Mat-then vie't : Gia pha eu~ Dtic Giesu Ki-tb, con cluui vua Da-vit, con ciuiu t6 phu Ap-ra-ham .. Nhu tht'l, thanh nhan theo thli tv gia phil di tu cac tM M noi tit'lp nhau cho dt'ln thanh Giu-se, ngiroi da dinh hon vdi M~ cua Chua.

Can thanh Lu-ca lai di ngircc len cac tM M kt'l tiep nhau, cho de'n chinh ong t6 cila 10m ngtloi, nham chung minh A-dam tien khdi va A-dam eu6i cung co chung mOt ban tinh.

92

Mua Vqng - Tuin IV

Ngay 18 thling 12

93

Ki-b) da thanh hinh trong long me va sinh ra ; cung nho chmh Thanh Thiln rna chung ta lai duoc sinh ra tit met nguongoc thieng lieng.

Vi thii roe gia sach Tin Mung da noi v~ nhung lIlgttoi tin : KhO~g phm. do khi huyet, cling cM.ng phm. do y muon cua pluii nam, nhung chinh Thien Chua dii sinh ra ho.

NGAy 1~ THANG 12

LeJi Chua trong saeh ngbn sU'I-sai-a.

1 Than Ben da quy, thiln No-vo sup d6, tuong ciia cluing bi mi di

tren lung thii vat, tren lung gia sue.

Nhung gi xua kia cac ngiroi nang len vai ma ki~u,

gio day thanh ganh nang trsn nhung con vat m~t nhoai. 2 Tuong thilnda S\lP, da quy ca dam,

khong tai nao cuu nhirng con v~t mi chung di, va chinh chung cling phai di hru day.

3 Hay nghe Ta, hdi nha Gia-cop,

va tilt ca s6 sot cua nha It-ra-en !

.Ta da nang cac ngiroi tu hie chua chao doi.

4 Cho den khi cac nguoi gia nua tu6i roc, trtrdc sau gi Ta vftn la Ta ;

cho den khi cac ngiroi da mci toe bac, Ta v§.n conganh vac cac nguoi,

Nhir xua nay Ta v§.n tung d6i xli :

Ta se nang niu, ganh vac cac ngiroi va ban on CU"U thoat.

5 Cac ngiroi so sanh Ta v{ji ai, d{l.t Ta d6ng hang vdi ai nao, doi chieu Ta vdi ai d~ ca hai ben cung tuong xung ?

6 Co ke md Mu bao dci yang, moe can can can bac, muon tho bac lam ramot ong thiln,

roi S\lP lay, r6i bai thC1 mta,

7' Chinh cluing nang tuong tMn len vai, mang no di, dat no vao vi tri cua no. Ttrong dung yen, khong roi cM.

The nhung gia nhu co ai keu, no chang' dap loi, cling chang cuu ai khoi con kh6n quan.

8 Nhirng chuyen nay, cac nguoi hay nhd rna song cho ra nguoi !

Hoi quan phan trac, hay ghi long tac da !

9 Hay nhd lai nhirng chuyen thud ban dilu, nhirng chuyen thoi xa xua,

nho rang' Ta la than, khong co thilnnao khac, Ta la Thien Chua, va chang co than nao nhu Ta.

Xu'6'ng dap Is 11,10; Le 1,32

x Nhu mam non tu c9i r~ Gie-se, nay day DU"c Ki··to se ngu xu6ng dem on cuu d(> cho tran gian. Cac dan t9c se cilu kh:1n N guoi.

* Danh Nguoi se vinh quang hi~n bach.

D DU"c Chua Ia Thien Chua se ban cho Ngiroi ngai vang vua Da-vit, t6 tien Ngiro! ; Nguoi se tri vi nha Giacop den muon doi. *

LeJi nguy~n

Lay Chua la Dang tao thanh va ciru chuoc nhan loai, Chua da muon Ngoi L<1i mac lay xac pham trong long Duc .I'rinh Na Ma-ri-a, Gid day, xin nhan ldi chung con cau khan : udc gt Con M(it Chua da lam nguot nhu chiing con, cung cho chung con diroc lam con Chua nhu Nguoi. Ngliai la 'Thien Chua hang song va hi('!n trj cung' Chua, hiep nhat vdi Chua Thanh TMn, d~n muon thUd muon ddi.

Bili dQC 1 Is 46,1-13

eire CHUA eh6ng lai cac ngau tuonq cua Ba-by-lon

Trang khi cae thtingia tra sup dO va phai di Clay, thi iinh. huy hoang cua Thien Chua lai bung len ch6i 19i : Thien Chua van m¢t ml.£C trung thanh, Cel vaa gia phut dan Nguoi nglt rl:ing minh bi bo rei. Thien Chua khOng quen lang giao urrc Nguai da thitt lq.p. Nguai clang thuc hi?n.Mhof!ch cla dinh,

94

Mua Vqng - Tu'n IV

Ngay 18 tMng 12

95

10 Nhl1ng chuyen xay ra sau, Ta 00.0 trudc tit dilu, nhl1ng gi chua tM hien, Ta da 00.0 tit lau.

Ta phan : di~u Ta dir tlnh se thanh nru,

Ta se thi hanh di~u Ta ua thtch.

11 Tit phuong dong,

Ta da gc;li m~t con chim san mdi, tit mien Mt xa xam,

Ta da cho voi nguoi thuc thi ke' hoach cua Ta. Qua that, Ta dfl noi thi Ta se thi hanh,

da nghi Wi thl Ta se thuc hien.

12 Hay nghe Ta, hdi ke cung long, ke xa dl!Ong cong chinh !

13 N gay Ta th~ hien due cong chinh cua Ta dfl de'n gan, chllng con xa mra dau ;

on citu 11~ cda Ta, Ta se khong tri hoan. Ta se ban on CI1u de> tai Xi-on,

va se cho it-ra-en dU<;fC vinh Quang rang rd.

Nguoi da lam nen van v~t va sttp df[tt cho m6i v~t co met tr~t tv rieng. N guoi khong chi yeu thirong nhan loai ma thoi, nhung con kien nhan chiu dung ho. Xira Nguoi da luon luon xl! Sl1 nhu the', nay vdn nhu v~y va sau nay cling se nhu the' : nhan tit, teit lanh, khong gian du, chan that. Duy me>t minh Ngiroi teit lanh. Khi cuu mang di~u gi ldn lao va khon tit trong trt, NgttC1i chi thong truyen cho Chua Con ma thoi,

V~y bao lau Nguoi con gil1 kin, con d~ y dinh ngon khoan cua Ngum trong vong bi mat, thi xem ra nhu Ngiroi 10 la, chA.ng san soc gi de'n chung tao Nhung met khi, nho Con yeu dau, N girci mac khai va b{)c l{) nhung gi da duoc chuan bi tit hie khdi dilu, thi d6ng thci N guoi cling t4ng ban cho chung ta tat ci : cho thira huang cac an hue cua Nguoi, cho xem va hi~u bie't ; co ai trong chiing ta dam mong d<;fi nhung dieu ay bao gio ?

Vi the', sau khi da siip d~t moi su noi chinh minh cung vdi Chua Con, cho tdi thoi cueii cung nay, Ngirci vdn M nhitng thtic ~y h6n de>n loi keo cluing ta theo y muon rieng, d~ cho nhung ham muon va dam me loi keo chung ta ra khoi duong ngay neo chinh. Lam nhu v~y, khOng phai vi Ngttoi vui thich gi t{li 16i chung ta, nhirng Nguci to ra khoan dung, chit chang phai N guOi muon chap nhan thoi ky ciia te>i ac, Nhung hi~n nay Ngiroi thie't I~p thoi ky cua due cong chinh. Neu trong thoi gian trircc chung ta co bi cac viec lam bfit xirng vdi su song che' ngu, gio day Thien Chua lai doai thuong cho chung ta duoc song. Va me>t khi cluing ta thay ro : do sac rieng minh chung ta khOng tM vao Nude Thien Chua duoc, thi Thien Chua lai dung quyen nang cua Nguoi rna ban cho chung ta khii nang ay.

Nhung khi sv bfit chinh cua chung ta len de'n cue di~m, va khi ro rang la phandanh cho sv bfit chinh, tuc la hinh kh6 va cii chet da ke ben, thi da de'n thoi Thien Chua da an dinh d~ bay to long nhan tit va quyen nang

XU'O'ng dap Is 416,12.13

X Hay nghe Ta, hdi ke cung long, ke xa dlion!~ cong chinh!

* Ta se ban on CI1u de) tai Xi-on, va se cho It-ra-en dU<;fC vinh Quang rang rd.

J) N gay Ta th~ hien dttc cong chinh cua Ta da de·n gan, chA.ng con xa mra dau ; on citu de) ciia Ta, Ta se kho ng tri hoan, *

Bid d9C 2

Thien Chua da m~e khai tinh yeu cua NglIOi qua Chua, Con Trich thu' gii'i cho J)i-b-nh~-tb.

Khong ai trong loai ngttC1i da nhm thay Thien Chua, cling chang' ai da bie't N gttC1i. Chinh Thien Chua da to minh ra. Ngiroi dfl to minh ra qua trung gian due tin la phuong tM: duy nhat d~ nhin thfiy Thien Chua, Vi chung Thien Chua la Chu T~ va la Dang lam nen van vat, chinh

96

Mua Vqng - Tu~n IV

(oi tinh thuong va long yeu men cua Thien Chua dO'i v?i can nguoi baa la biet mAy!). NgtfCfi Wi khong ghet bo, khong xua du6i ding khong min hon c~ung !a, nhu~~ hang kien nhan, chiu dung. Vl thuong xat, chinh Ngtf?~ da nhan lily t9i 16i chung ta, da n9P ~an ella mmh I:am ~a cuu chuoc chung ta : Dilng Thanh den thay cho ten nhan, Dang khong M lam di~u ac chiu thay cho nh~n~, ke ~an ac, Dilng cong chinh chiu thay cho nhung ke bat ch!nh, Dang khong M hu hong chiu thay cho nhung ~e h~!. hong, Dang khong tM chet chiu thay cho nhung ke phai chet. Nao co gi che hlp ducJc t9i 1M chung ta, n~u khong phai l~ sl1 cong chinh cua Ngtroi ? Nho ai ma chung ta, nhung ke gian ac va "16 dao, co tM duoc nen cong chinh, n~u khong phai la nho duy minh Con Thien Chua ?

. o: cuec traa d6i mdi ky dieu lam sao, sl1 slip Cll!tt th~t khon do khon thau, nhung ky cong v11cJt qua long mong Mi ! T('>i lie cua muon nguoi duoc chon vui trong sl1 cong chinh ciia 1l19t nguci, con sl1 cong chinh cua met ngtfCfi lai lam cho muon nguci hilt chinh nen cong chinh!

Xli6'ng dap Cv 4,12 ; Is 9,6

X Ngoai Nguoi ra, khong ai dem lai on cifu d('>.

* Vi dudi glim trci nay, kheng co m('>t Danh nao khac da duoc ban cho loai nguoi d~ cluing ta phai nho vao Danh do mdi ducc cuu d('>.

D Danh hieu duoc tang cho N gtfCfi la CO' Viln lk)r dieu, Th~n Linh dung'manh, ngtfCfi Cha muon thUd,Thu Lanh hoa hinh. *

LO'i nguY~lIl

Lay Thien Chua toan nang, nay chung con dang quan qu~i dl1di ach no l~ t.Qi 16i tv ngan xua hru truyen, Xin cho mau nhiem Giang Sinh cua Con Chua dem lai cho chung con on giai thoat va eanh tan nhu chung con hang mong dqi. Chung con cau xin-

97

NGAy 19 TRANG 12

Hili d9C 1

Is 47,1.3b-15

Than ,khoc Ba-by-Ion

Qua sl! ki~n xay ra cho Ba-by-lon, Thien Chua muon dung vi~c NgztCJi lam de' noi ooi m(Jt the giai chi tin c{iy vdo sac rieng cua minh, d6ng thai cho bie't sl!khOn ngoan kieu hanh ctia he} dua h9 den ch6 suy vong. an cuu dl) dich thuc a ben nhtlng nguoi ngheo cua DUC CHUA, chung song niem. tin trong canh. l&m than va d6i khi Cel ap buc. Phai tim sl! CUu thoat c1 do, My gia cting nhic ngay xua.

LO'i Chua trong sach ngbn sli'I-sai-a.

1 HOi trinh nit, can gai Ba-ben, xuong di, ng6i him cat bui j h(Ji can gai Can-de,

ngtii phet xuO'ng dilt, khong ngai khong be, vi nguoi ta se kheng baa giogoi ngiroi

la co gai yeu ki~u dai cac mta.

3b Ta se phuc thu, khong ai ngan elm ducJC 4 _ sarn cua Dilng citu chuoc chung ta,

Dilng mang danh h}~u la DUC CHUA cac dao binh, la Due Thanh cua It-ra-en,

5 HOi can gai Can-de, hay ng6i ~ng le, lui vao bong to'i, vi thien ha se khong baa giCf gci nguoi

la nu hoang trong nude mra,

6 Ta da n6i eon thinh n9 vdi dan Ta,

da ha nhuc co nghiep cua Ta, trao no VaG tay ngiroi. Nhung nguoi chang M dem long thirong xot chung j ea tren nguoi gia nua,

nguoi da dlitt met cai ach th~t nang.

7 N guoi da noi : "Mai mai ta se lil nu hoang".

Nhirng di~u ily, cO baa giC1 nguoi d~ long nghien ngftm, suy nghi xem k~t cue se ra sao.

S H(Ji ke ham lac thu,

ngirci ng6i tran ngai, binh chan nhu vai va tl1 nhu :

98

Mua VQng - Tuin IV

"Chi co ta, dau eon ai khac !

Ta se chang bao gia mang than goa bua, khong bao gia la nguai me mftt con". Gia day, hay nghe di~u nay:

9 Thinh llnh ca hai tai hoa do

trong m{>t ngay se ~p xu6ng tren nguoi : vita mftt con ll'}.i vita goa bua.

Chua Mt tai hoa nay da d~n tai hoa khac, chung i~p xu6ng tren nguoi, ,

du ngudi cao tay phil chu va lam tro ma thuat.

10 N giroi I~y vao long d{>c dt1 cua ngudi ma noi :

"CMn~r ai thfty ta dau".

Chinh I~ khon cai gioi CM ngiroi da me hoac ngl.1di mi.

Nguoi tv nhu : "Chi co ta, dau can ai khac".

11 Di~u dll se ~p xu6ng tren ngudi

ma ngJLidi khong lam sao d~ phong ; hoan nanse giang xuong tren nguoi rna ngl.1di khong tai nao ngnn elm ;

tai uong se thmh ltnhap xu6ng tren nguoi ma ngudi da khong M luang t.rudc. .

12 Co gioi thi dung vt1ng di, cd ti~p tuc nhtrng phil phep

va nhilng tro ma thuat vo sO' M

ma n~i\1di da t6n cong hiy~n ~p tit thai nien thieu : bi~t wiu nguoi lai khong th~ giup ich cho chfnh minh, bi~t diu ngtroi lai chilng lam cho nguoi ta khiep sQ ?

13 Nguoi da ki~t que vi tram muu nghin k~.

Dau ca ..oi, mfty ong xem sO' tit vi, mfty thfiy ehiem tinh,

mfty ke cu den ky tan nguyet

lai bao cho nguoi r6 nhung gi se xay Mn ? Tftt ca hay dung len rna cuu chua ngiroi !

14 Nay cluing se nhu cong rom bi hra d6t chay, khong sao cuu mang khoi hoa hao.

Do khong phai la than Mng d~ sirdi ftm, cung chang' la anh lira d~ ng6i ben.

15 D6i vdi nguoi, ehung la the do,

nheng ke da lam nguoi hao sue ton cong ! Nhung ke nu6t ti~n cua nguoi

Ngay 19 thang 12 tit khi nguoi con nien thi~u,

ch?ng se lang thang m6i nguC1i met nga, chang co ai citu dUQc ngiroi dau.

Xuang ttap ,

Is 49,13 ; 47,4

X Troi hay ho reo, dftt hay nhay mua, mii non hay bat

tieng ho reo. .

* Vi Duc Chua chanh long thuong nhung ke ngheo kM cua N gI.1C1i.

D Dftng citu chuoc chung ta, Dftng mang danh hieu la Due Chua cac dao binh, la Duc Thanh cua it-ra-e~. *

99

Mau nhi~m nhap the dem an ciru cnuoc

., Trich kbilo l~n Chong Iac gi80 eua thanh I -re-ne, giam muc,

~~ie~ C~ua Ia vinh quang cua con nguoi, nhung con nguoi 1l'}.1 don nhan hoat d{>ng cua Thien Chua vdi tftt ci su khon ngoan va quyen nang cua Ngiroi.

A Thily ,thu6c chung to tai nang cua minh noi cac con b~nh the nao, thi Thien Chua cung bi~u l{> qu~n nang eua N gUC1i noi loai ngiroi nhu the. Vi ~y, thanh Phao-lo n?i : Thien C~ua dfi giant hiim moi nguai trong t(Ji khOng va'!g phuc, t!,e thu_cmg XO! nt9i nguai. Noi nhu th~ la co y ChI con nguoi : khong tuan phuc Thien Chua va da bi loai khong can dUQc hirdng on bftt tit. Sau do, nho Con Thien Chua, con nguC1i lai duoc hUdng long thirong xot khien ho nhan diroc on lam nghia ttl. .

, Q~~ th~~, nguC1i nao khong kieu cang, khOng tv phu n~,a hl-eu biet e~an Iy vt1ng vang v~ Ioai thQ tao cung nhu v~, Dang tao thanh, tuc Thien Chua rftt muc quyen nang Dang dung nen muon loai muon v~t da cho chung hie~ -hitu ; nguo! nao s6ng trong tinh YEm cua Thien Chua iai bi~t v~ng phuc va ta on, nguoi fty se diroc Thien Chua ba'n cho vinh quang Ion lao hen va duc;1c tang tri~n cho d~n khi nen giong Dftng da chiu chet vi mlnh.

Ngay 19 thang' 12

101

100

Mus VQng - Tuin IV

* Hay n6i cho cac dao xa v(fi dll<;1C biet : Dang citu de? chung ta sap ngu den roi.

D Hay loan tin, thong 000, hay Ian tieng keu len. *

Boi vi chinh N goi LC1i dii nen giong nhu than xUc t~i Lbi M len an toi 16i. Va khi ket an roi, Ng11C1i true xuaf to/16i ra kboi than xac. Lam nhu v~y, Ng11C1i thtic d~y pham nhan nen gi6ng nhu N g11C1i: gia~,.ch~ hQ. nhii?~ V\J noi girong Thien Chua, d~t ho vao moi day hen h~ ~~a con d~ ho dl1<;1c nhin th3'y Thien Chua, va giup ho hieu duoc Chua Chao Qua th~t, Ngoi LC1i Thien Chua ngu trong con ng11C1i va trd thanh Con cua loai ng11C1i.M l~m cho con nguoi quen nhan biet Thien Chua va de ThIEm Chua quen ngt! trong con ng11oi. Do la di~u hop vdi thanh

y Chua Chao

Vi the, chinh. Chua da cho chung ta driu hi~u on cuu d(> la Dang Em-ma-nu-en sinh bdi Due Trinh Nii. Qua that chinh Chua cuu do con nguoi, vi con ng110i khOng th~ tu citu minh duoc. ·Thanh Phao-lo da n6i v~ s'1 yeu du6i ~ua con ng11oi·: Toi biet rang sf! thien. khong a trong tot, nghla La trong xUc th.it tbi . N6i the co, nghia la on cuu d(> cua chung ta khong do chung ta ma co, nhung do Thien Chua. Thanh nhan con n6i : Tbi tlt",t la mot nguai khon n{ln ! Ai se giai thoit tbt khoi than xUc pha: chet nay!, r6i thanh nhan nhac den D3'ltlg giai thoat : TlJ an: Thien Chua, nhiJ Dtic Gie-eu Ki-tb, Chua cluing ta,

V~ dieu nay, ngon stl l-sai-a cling n6i : Hay lam. cho nluing ban. tay rii riti nen. manh. me, cho nhiing ,a6u gOi bun run dU:(_1c vrlng oiing, Hay not veJi nhting ke nhat gan: Can ,aam len, diaig s(_1 ! Thien Chua cluing ta day. roi, NguiJi se xet xII ua thuimg phat : chinh Ngua! se de'n d~ ctiu thofU cluing tao Chung ta dii dl1<;1C citu d~1 khong phai nho sue rieng minh nhung la nho s'1 tr<J giup cua Thien Chua.

Liti nguy~n

Lay Chua, qua diem la Dire Trinh Nir sinh con, Chua da to cho tran gian thay vang hong chieu toil vinh quang Chua la chinh Due Gie-su Ki-te. Xin giup chung con biet hop mung mau nhiem Giang Sinh voi met niem kinh tin toan ven va mot

long vang phuc tham sau, Chung con cau xin . .

NGAy 20 TRANG 12

Xu'd'ng dap Gr 31l,10 ; 4,5

X Muon dan hdi, lling nghe loi Chua va loan tin den cling coi dia cau.

Bai dC)C I Is 48,1-11

Thien Chua la euc CHUA duy nhiit cua thai tlIong lai

. Thien Chua cuu d9 biing nhih: each. vua khtu: nhau, vua ky dieu. Vi?c giai phong dan luu day moi chi fa mot loi loan bao OOn cuu d¢ la hoa trai cua long thanh. tin cua Thien Chua do; uai chinh minh, long thanh. tin qua bao thin dai cling khOng he suy suyen, Nhung an cli:u d¢ cling la m9t bien co'luon luon mai. Hom nay cling v{iy.

Liti Chua trong sach ngbn sO" I-sai-a.

1 Hay nghe day, Mi nha Gia-c6p,

hdi nhirng nguci menh danh la It-ra-en, x1!at than tit ngudn g6c Giu-da,

van tM nguyen nhan danh DUC CHUA va diu khan Thien Chua cua It-ra-en

dau. kho_ng co long thanh that va nga~ thitng !

2 Qua the, chung t\1 xung la dan thanh thanh,

va di;i.t ni€lm tin vao Thien Chua cua It-ra-en, Dang mang danh hieu la DUC CHUA cac dao binh.

3 Nhung chuyen cu, Ta da bao tit xua, .

da cho phat xuat tit mieng Ta, va da cho nghe biet ; thinh linh Ta da ra tay, va chung da ~p Wi,

102

Mua VQng - Tuin IV

4 Ta biet ngudi von la ke cung dliu, , '

ecS nguoi la thanh sat, tran ngudi lam bang dong,

5 nan Ta dfl bao cho nguoi tu lau, ., A'

va noi cho nguoi nghe, trirdc khi su vi~e xay den,

keo nglidi noi : _.~ ...-

ngau tur<;1ng cua tai dfl lam nhung dieu ay, A

tuong cham nrcng due eu~ t~~ dfl, ra l~nh nhu v~y.

6 Cac n~Lidi da nghe, dfl thay tat ea, .

chang Ie dffn luot minh, cac ngud! khong ba~, ll~l s?o ? N gay tilt bay gio, Ta eho ngiroi bi~t nhung dleu moi, nhirng dieu con giu kin ma ngudl chua ro.

7 Mai bay gio, nhtrng dieu d6 mdi ~u<;1e tao ,~en, "'

chu trudc ngay d6, nguoi chua he nghe biet baa gto,

keo nguoi noi : toi bifft tfit ca !

8 Dung vf}.y, nguoi dau dfl n~he,

dung vf}.y, ngudi dau da hieu, ".

dung vf}.y, truoe day nguoi dau dfl mo tal nghe !

Vi Ta Ibifft nguoi la ten phan b9i

dang goi la phan phiic t\1 M~l s~nh. ..

9 Truoe day, vi danh Ta, Ta da nen con gian, .

vi danh du Ta, Ta dfl db.n long chju dung nguoi eho ngiroi khoi bi Ta tieu diet.

10 Nay Ta dfl tinh luy~n nguoi,

khong phai trong lolita nhu nguoi ta luyen bac, nhung tronglo kh6 nhuc khon cung.

11 Vi Ta, ehinh vi Ta ma Ta dfl ra tay hanh d¢n!~

_ that vf}.y, Ta d~ eho danh Ta bi lang nhuc ~o -: -, vinh quang cua Ta, Ta khOng nhuong cho ai khac.

Is 48, io.n ; 5(8

X1i6'ng wip X Nay 'ra tinh luyen nguoi tron? 10 e~ng kh~n. Vi Ta, chinh vi Ta, ma Ta dfl ra tay hanh d9ng - th:;Jlt v~y, Ta

d~ cho danh Ta bj lang nhuc sao ?

* Vinh quang cua Ta, Ta khong nhtrong eho ai ca.

D Luc Iita gi~n bung bung, Ta dfl m¢t thoi ngoanh m~~ ehilng nhin nguoi, nhung vi tinh nghia keo son, Ta se

chanh long thuong x6t. *

Ngay 20 thting 12

103

Bai d9C 2

Ca the' giai cno dqi cau tra lai cua Duc Ma-ri-a

Trich bai gmng Ca ng<!i M~ D6ng Trinh eua tbanh Be-na-do, vi~n phq..

Lay Due Trinh Ntt, M~ dfl nghe bao tin M~ se thu thai va sinh me>t con trai : khong phai do con nguoi nhung do Chua Thanh TMn. Thlin su dang cho cau tci lai cua M~ vi dfl den hie nguci phai trd ve cung Thien Chua, Dfing dfl sai ngiroi. Ca cluing con mra, lay M~ la ba chua, chung con ciing cho d<,1i cau tra 10i cua long Chua x6t thuong, vi chung con la nhirng ke dang phai khon kh6 bdi mang an tQi tinh.

Nay day, gia phai tra cho on citu d¢ chung con dU<;1C trao vao tay M~. M~ ma chap thuan la chung con duoc cuu thoat. Nho N goi Loi hang huu cia Thien Chua, tfit cii chung con dfl dU<;1C tao thanh, Nhung nay sl1 chfft dang hoanh hanh noi chung con : chi met cau tci lai vAn tfit ctia M~ thOi la chung con dU<;1C tai tao, M lai dU(_1C keu goi d6n nhan su song.

Oi, lay Due Trinh Nu diu hien, nguyen t6 A-dam dang khoc 16c cung vdi dong doi dang thuong cua minh, vi bi du6i ra khoi dia dang. Nay tcS phu Ap-ra-ham, vua Da-vit c~ng khoc than. Nay ca cac thanh t6 phu khac, nghia la to tien cua M~, ciing dang kMn khoan nai van, chinh cac ngai dang phai chim ngap trong bong toi tit than, Nay toan the thff gidi dang sfip minh duoi chan M~ ma d<;1i cho.

Va nhu thff kh6ng phai la khong co If do chinh dang, vi niem an ui cua nhung ke khon nan, on citu chU9C cua nhung ke bi tu day, su giai phong cua nhirng ke bi kfft an, va cuoi cung on cUU de> cua conchau A-dam, tuc ciia toan tM dong giong M~, deu tuy thuoc cau tra lai tu mieng M~ thot ra.

Lay Duc Trinh Nit, xin mau tci loi. Xin mau mau tra 10i cho tMn su, hay n6i dung hon, tci 10i cho Thien Chua qua than su. Xin M~ dap lai va d6n nhan Ngei Ldi : Xin

104

Mua VQng - Tu~n IV

noi len loi Cilia M~ va cuu mang Lei cua Thien Chua. Xin noi len loi chong qua va om ap Loi vinh cuu.

M~ luon~: It1 lam gi, run sg lam chi ? M~ Cll viec tin, Cll tuyen xung va don nhan. M~ khiem t6n nhung xin M~ Cll can dam, M~ e ngai nhung xin M~ Cll tin tudng. Luc nay don so trong trang' rna quen lang khon ngoan thi chitng xung hop chiit nao. Lay Due Trinh Nil khOn ngoan, trong st1 viec co mot khong hai, xin M~ dftng sg phai li~u. M~ lam thinh vi e ngai, do la di~ud~p long Chua, nhung bay gio M~ noi ra vi hieu thao thi lai la di~u cl1n thiet hon,

Lay Dire Trinh Nu dil!m phuc, xin M~ md tam bOn d~ tin, md mieng noi len loi ung thuan va md long d~ don Dang tao thanh ra M~. Nay DangmQi dan t9c khao khat dang dung ben ngoai va go cua. Oi, neu nhu vi M~ chan chit rna N guoi di qua mat, thi M~ lai phai kh6 cong tim kiem Dang long M~ men yeu ! Xin M~ ch6i d~y, chay ra, md cira. Xin M~ ch6i d~y vdi long tin, chay ra vdi long men va md ct1a bang st1 ung thuan. Day M~ da noi : Vfmg, nay tbi la rui ty cua Chua, xin. Chua lam. cho tot nhu liJi tMn sa noi,

XUO'ng dap Lc 1,32.42

X Lay Dik Trinh Na Ma-ri-a, xin nhan loi Thien Chua da sai than su truy~n lai cho M~, la M~ se thu thai ; va nguoi Con M~ sinh ra vita la Thien Chua, vita la con ngiroi.

* Chinh vi the, gnta moi nguoi phu nit, M~ se duoc ngoi

khen Iii dil!m phuc.

D M~ se sinh con, nhung duc d6ng trinh cua MI? khong bi thircng t6n ; M~ se lam me, nhung vftn luon tinh khiet 1'~n tuyen. *

Uti nguY~ll

Lay Chua, trong ngay truyen tin, Chua dfl muon cho Dire Trinh Nit don nhan Ngoi LCfi vinh ciru cua Chua, du~c day tran

Ngay 21 tMng 12

105

anh sang cua Thanh Thiin va trd nen cung di~n cua Dfing Toi Cao. Xin giup chung con hoc doi guong khiern nhtrong cua Due Trinh Nit rna luon luon thuan theo y Chua. Chung con ciiu xin

NGAy 21 TRANG 12

Bai d<;>e 1

Is 48,12-21 ; 49,9b-13

CUQC xuat hanh mel

Co luc ,Thien Chua do' khoc thuang dan Nguai vi ho dd hhinh. thuang, khong trung thanh. uai giao uac ma danh: mat h~~h ph.uc'.!lhlfn;? k~ong vi the'ma nhung loi htia cua Nguai h~ ra V? hu}u, trai lai long thuong cua NgztCli con manh. hem : tic k~ap~nClt, nhza:g r;gum lztu_ day dang tra v€ que huang xU sa. Uti hua ay duac gta den cho mbi nguai chung ta nhu m{Jt lai mai g9i ..

LOi Chua trong saeh ngon sli'I-sai-a. 48 12 H,ay nghe Ta, hoi Gia-cop,

hai I!-ra-en, ke Ta da goi !

Ta ,van la Ta, Ta la khoi nguyen, Ta cung la cung tan. 13 Chmh tay Ta da thiet lap dia cl1u,

tay hitu Ta dll trill rQng troi cao.

Ta goi chiing, chung cung nhau trmh dian.

14 Tat ca cac ngiroi hay t~p hQP va lang nghe !

C6 ta than nao da bao trudc nhitng di~u ay ? Ke duoc mrc CHUA men thuong

se thuc hien di~u dep long N guoi,

la chinh phat Ba-ben va gi6ng noi Can-de. 15 Ta day, chinh Ta dll tuyen phan,

cho voi ke ay va dua n6 d~n day,

cho nO,thanh cong tren duong sir nghiep.

16 Hay den ben toi rna nghe di~u nay:

T,t1 t,hud dli.~, to~ dau co fln minh khi len ti~ng, tu luc su Vl~C xay ra, toi da co mat.

Va gio day, DUC CHUA la Chua Thucng sai toi cung vdi than khi cua Nguoi.

106

Mua Vqng - Tuin IV

Ngay 21 thang 12

107

17 mrc CHlJA, D:1ng citu chU9C ngttdi: , Due Thanh ciia It-ra-en, phan the nay:

Ta la mrc CHUA, Thien Chua cua nguoi,

D:1ng day ngttdi nhung di~u bfi ,ich, ..

D:1ng hirdng dftn ngudi tren duong nguoi di.

18 Giil nhu nguoi hru y Mn menh l~nh cua Ta,

thi su binh an cua nguoi se chan chua nhu dong song, su co~g chinh cua nguoi se d~! dao nhu song bil~n.

19 Dong doi ngiroi se dong n~u ca~, '"

con cai nguoi sinh ra se hang ha sa so ;

ten tUeli nguoi se chang bao giCl bi xoa 00 khoi m~t Ta.

20 Hay ra khoi Ba-ben, tr6n khoi dan Can-de!

Hay c:1t tieng reo ho,

loan tin :1y cho moi nguoi nghe, d6n ra l:l€n tan cling c6i d:1t !

Hay noi : mrc CHUA da chU9C Gia-c6p. toi td N~~Cli.

21 H9 da khong phai khat trong hoang dia, noi N gllC1i dftn ho di :

tit tang: da, N guoi khien nude chay ra cho ho dung,

N gttCli che da, va nude da trao ra.

49 9b Nhu b~y chien,

chung se ducc nuoi an tren cac neo dirong, se gap diroc Mng co tren moi d6i hoang.

10 Chung se khong phai doi phai khat, khong bi khi nong va mat troi hanh h~, vi D:1ng thuong xot chung se huong dan

va dua chung d€n nhung su6i nudc tuon trao.

n Moi nui non ciia Ta, Ta se bien thanh duong sa, nhung con It) cua Ta, Ta se d~p cao.

12 Kia chung dang tu xa d€n,

ngiroi IGU phia bac, phia tay, ke tit mien d:1t Xi-nim.

13 'I'roi My ho reo, d:1t hay nhay mua, mii non hay b~t ti€ng ho reo,

vi mrc CHUA ui an dan Ngiroi da chon

va chanh long thuong nhirng ke ngheo kh6 cua N guoi.

Xli6'ng ctap x. Is 49,13; Tv 71,7

X Troi hay ho reo, d:1t hay nhay rmia, mii non hay ca hat tung bung, vi Thien Chua chung ta se ngu d€n.

* Ddc Chua se chanh long thuong x6t nhitng ke ngheo kh6 ciia N gu'oi.

D 'I'rieu dai N gttC1i dua nd hoa cong ly, hoa thai bmh thinh trio *

Baf doc 2

Bue M~ di tham bil E-li-sa-bet

Trich hili difln giai eua thanh Am-rb-:x:i-o, giam m¥c, v~ Tin Mirng theo thanh Lu-ea,

Khi loan bao nhitng di~u huyen nhiem cho Due Trinh Nit Ma-ri-a thi th~n sd cung bao cho Nguci bi€t vi~c mot phu nu cao nien va hiem muon da thu thai. Th~n sd dung su viec nay nhu mot vi du M minh xac rang b:1t cit diElu gi Thien Chua mu6n thi Ngiroi se thuc hien.

V~y khi nghe bi€t chuyen do, Ditc Ma-ri-a da vt)i vang len mien mii. N gttC1i hanh dt)ng nhu v~y khong phai vi kh6ng tin vao lei s:1m, hay khong chac chan v~ loi truyen tin, cung chang phai vi h6 nghi vEl thi du di~n hinh. Nhung Ngirci len duong nhu ke mung vui vi du<;1C diElu mong udc, s6t sang' chu toan met b6n phan va le lang vi phan khoi han hoan.

Vf).y sau khi du<;1C d~y trim Thien Chua, Nguoi vt)i va ra di. Hudng vEl dau, n€u khong phai la nhung thuc tai cao voi ? An sung cua Chua Thanh Thdn khong cho phep ngap ngirng hay cham tr~. Chilng m:1y choc, vi~c Due Ma-ri-a Mn va su hien dien cua Chua cho tMy an hue cac ngai mang tdi, bai vi ngay luc biz E-li-$a-bet nghe tieng Due Ma-ri-a chao, thi dua con trong bung nhiiy len oa biz duac day tran. em Thanh. Than.

a day, ban hay phan bi~t y nghia cua mM lC1i. Ba E-li-sa-bet la ngiroi Mu tien nghe ti€ng noi, nhung Gio-an lai la ngiroi d~u tien cam nhan duoc an sung. Ba me nghe

108

Mila Vqng - Twin IV

Ngay 21 thling 12

109

theo Ie tu nhien, nhung cau con lai nhay mung vi Ie mau nhiem. Bit me don nhan Due Ma-ri-a d~n tham, con nguci con Iai cam thAy Chua ngu dEfn. Phu nu don ti~p phu nit, con tre don ti~p con tre. Rai ba me noi vdi nhau nhung loi than ai, eon hai nguoi con thi hoat d~ng d ben trong lam eho cac 00 tang them long yeu men va nho phep la do, duoi su thuc dfi'y cua hai nguoi can, cac ba cAt tie:ng ca tung Thien Chua.

Con tre nhay mung, ba me My tran on thanh, KbO~g phai ba me d:u~e dffy on trirdc con, nhung vi can d~~jc day tran Thanh 'I'han, nen cling lam cho me duoc day tran. Gio-an hdn hd vui mung, thffn tri Duc Ma-ri-a cling Ahdn hd mung vui. Khi Gio-an hdn hd vui mung tht ba E-lisa-bet duoc day tran on thanh ; con Due Ma-ri-a, Kin~ Thanh' khong noi N guoi dffy tran Thanh 'I'hdn, rna ChI noi : Thtin. tri Nguoi han hi! mung vui vi DAng khong ai hi~u thAu dii hoat d~ng mot each mau nhiern trong long than m~u. Ba E-li-sa-bet duoc day tran on thanh sau A khi thu thai, con Due Ma-ri-a thi trudc khi thu thai. Ba E-li-

sa-bet noi : Em th(tt di~m phuc vi ad tin. .

Phdn anh em, anh em cling th~t di~m phuc vi d:fi nghe va tin ; qua that bAt cu tam hdn nao tin, thi cling cuu mang va sinh ha N gai U1i Thien Chua va nhan biEft cac cong vi~e cua N guoi.

Ude chi tam hon cua Due Ma-ri-a d noi m6i nguoi M ngoi khen Due Chua. Udc chi than trf Due Ma-ri-a cling d noi mM ngiroi, d~ hdn ha vui mung trong Thien Chua. Theo huyet thong, chi c6 mot ngirci la m~ Due Ki-te, nhung theo due tin, Due Ki-to la hoa qua cua moi nguoi. Qua that, moi tam hon d~u du~e don nhan Ngci Loi Thien Chua, mien la s6ng tinh tuy~n, sach moi nEft xAu va giu minh thanh khiet ven toano

V~y b:it eu tam h6n nao s6ng nhu thEf d~u co tM ngoi khen Due Chua, cung nhu tam h6n Due Ma-ri-a l:ia ngoi khen Due Chua va thiin. tri Ngubi da hdn hd mung vui vi Thien Chua, Dang cuu d{l.

Qua vay, Thien Chua duoc ngci khen, nhu anh em da doc thay a eM khac : Hiiy cung tbi ngai khen Due Chua. Khong phai vi Thien Chua co tM them dUQe m{lt cai gi do, nho tiEfng n6i cua con nguoi, nhung vi Nguol dUQc ngoi khen d noi chung ta : qua that Due Ki-tO la hinh anh cua Thien Chua. Do do, nEfu m~t linh bOn lam dieu gi cong chinh va dao due, thi tan dirong hinh anh ciiaThien Chua, vi linh hon da duoc sang tao gi6ng hinh anh Ngiroi, C~ng vi vay, khi ngoi khen hinh anh Thien Chua, linh hon cling diroc nen cao trong hon, d~ phan nao tham du ~~~ca~~M. .

Xli6'ng dap Lc 1,45-46 ; Tv 65,16

X I::;ty M~ Ma-ri-a, M~ that la di~m phuc, vi da vtrng tin rang : Th~en Chua se thuc hien nhung gi Ngiroi da cho MEt biet. M~ da ca hat ngoi khen Nguoi.

* Linh hon toi ngci khen Due Chua.

D Hay dEfn day ma nghe toi k~ lai moi viec Chua da lam

M gitip toi, * .

LO'i nguyen

Lay Chua, Chua da lam cho chung con dugc han hoan, vi Co~ M9,t Ch~a giang sinh lam nguai. Gia day, xin nhan lai dan ~hua ca~ khan rna cho chung con duoc an thuong phuc truong sinh, khi Con Chua trd lai day quyen uy rue ro. Ngimi 130 Thien Chua hang song va hi~n tri cung Chua, hiep nhat vdi Chua Thanh Than, den muon thUd muon dai.

NGAy 22 TRANG 12

Bili dC?C 1

Is 49,14 - 50,1

Xi-on duoc phuc hung

Kh8ng c6 ban van nao trong Cl/U U&c cong b6' an cztu do hung h6n nhic ban van sau day. Thien Chua yeu thuong cluing

110

Mua VQng - Tuin IV

Ngay 22 thling 12

22 DUC CHUA, Chua Thuong toi, phan the' nay:

Nay Ta gio tay v~ phia chu dan, phat cO ra hieu cho muon nude :

con trai ngiroi se duoc lim tren tay dua v~, con gai ngiroi thi dU'<;1C vac tren vai.

23 Bac vua chua se lam dU'f1ng phu cho nguoi, hang cong nuong se lam nhu ml1u.

Trude mat ngiroi,

chung se silp minh xu6ng dilt ma bai lay, se lie'm bui dirdi g6t chan nguoi.

Ngtt'di se r6 Ta la DUC CHUA

,

va ai trong ~y Ta se khcng phai h6' then baa giO. 24 Chien loi pham cua nguoi hung, dau d~ gi lily lai ?

Tu ~h~n ~a kiEl\~ hinh, lam sao rna cuu gf1? .

25 The ma, DUC CHUA phan nhu sau :

Tu nhan cia nguci hung se diroc tra vg chien Il;1i pham cila kieu binh ~ duoc ga lai.

Dira gay chien vdi ngiroi, chmh Ta se gay ~hie'n vdi no con cai nguoi, chfnh Ta se citu mang cho, '

26 Nhung}<e ap buc nguoi,

T~ se bat chung an thit chinh minh,

uong mau chinh minh nhu u6ng rtrou mdi edt. NhU' v~y moi pharn nhan se bie't ding:

C~inh 'I.'a, DUC CHUA, Ia Dilng citu de> nguoi, Dang cuu chuoc ngtroi vg,

chmh la Dilng toan nang cua Gia-c6p.

50 1 DUC CHUA phan the' nay:

Dau r6i to ly hon rna Ta da vie't d~ rl'iy me cac nguoi . hoac trong sO' chu no cua Ta, ,

Ta dB. ban ddt cac ngtroi cho ngttoi nao ?

Nay day: chmh vi l~m 16i cua cac ngirot

rna cac nguoi da b] dem di ban,

chinh bdi t9i 16i ciia cac ngtt'di

rna me cac nguoi da hi ciy.

111

ta khOng chi bdng nhtl'ng tam tinh eua ngum cha, ma con cua mgt nguifi m!? nua .' Thanh thanh. tung' mat con eai vi cluing phai luu day, nay tim lai dtt{lc nhieu han, Va ddng sau nhung lai nay ta con thay m9t doim. lti nhtl'ng nguai ngoai gliao gia nhgp c(mg doan, ngay nay Ia Hgi Thanh.

Liti ChliLa trong saeh ngon s« I-sai-a

49 14 Xi-on tung n6i : "DUC CHUA dB. bO tOi, Chua Thuong tOi dB. quen toir6i !"

15 C6 phu nu nao quen ducc dita con tho ciia minh,

hay chang' thuong dda con mmh dii mang nang de dau ? Cho du no co quen di mra,

thi Ta, Ta cung chang quen nguoi hao gio.

16 Hay xem, Ta dii ghi khac nguni trong long ban tay Ta, thanh luy ngiroi, Ta luon thily truce mat.

17 Nhung nguoi tai thie't nguoi thi V9i yang chay tdi, con ke huy diet tan pha ngiroi thi danh phai thao lui.

18 Hay rao mfit chung quanh rna nhm :

Kia, hE;t thay chung tu t~p, keo nhau de'n vdi nguoi ! Ta lily mang s6ng Ta rna tM, silm ngon cua DUC CHUA :

Chung se nhu m6n d6 quy gia cho ngiroi dung trang di~m,

se nhu dai lung cho ngiroi thfit tua m dau.

19 Vi nhung chen dieu tim, nlntng noi hoang phe, nhung vimg bj pha bmh dia cila ngiroi

tit day'se qua chat hep cho cu dan d d6,

trong khi nlnrng bon tung nu6t s6ng ngiroi

da cao bay xa chay,

20 Nhung dua can ngiroi tudng' da milt se ghe tai n6i nho vdi ngtroi :

"Can jj day chat qua, nhuong cbb cho con d vdi di l"

21 Va nguoi se n6i tham :

"Ai d:i sinh cho toi nhirng dda con nay day? Toi v6n la ke da milt can, Ia nguci son se, than phan IU'u day, s6 kie'p Ie loi :

nhung dda can nay, ai da dudng due chiing ?

Toi da bi bO Iai met mmh, v~y chung tu dau ra ?"

112

Mua VQng - Tu~n IV

Xu'O'ng dap Is 49,15 ; x. Tv 26,10

X C6 phu ml nao quen du'CJC dua con tho cua minh, hay chang thuong dua con minh da mang nang de dau ?

* Chua phan : cho du n6 co qusn di nita, thi 'I'a, 'I'a cung chang quen ngiroi bao gid.

D Lay Chua, du cha me co bo con di mra ; thi da c6 Chua don nhan con. *

Bili d<JC 2

Bai tnanh ca Magnificat

Trfeh hili di~n giro eua thanh Be-da Khil kwh, Ilnh ID¥C, VEl Tfn Mitng theo thanh Lu-ca.

Bay giCf Dttc Ma-ri-a noi :

Linh. Mn toi ngat khen Dtic Chua; tMn tri toi han hd vui mung

vi Thien. Chua, Dang CUu d9 tbi,

Nhu thE; la N gtroi muon n6i : Dire Chua da lam cho toi nen cao trong khi ban an hue rat Ion lao va chua tung nghe n6i, Mn nM khong mieng ludi nao giai thich neli, rna phai c6 long men yeu sau tham mdi mong hi~u phan nao. Vi the, toi dem het sue luc ella linh hOn d~ dang ICfi cam ta. HCfi s6ng cua toi cung vdi moi cam nghi va hjl~u biet, toi dung tilt ca d~ chiem ngunng an hue cao quy vo song d6 vdi tam tinh tri an cam ta, bdi vi trong chmh Due Gie-su, mlng ouu d9 toi, tMn trt toi duoc han hd vui mung vi Ngttdi la Thien Chua vinh ciru, va than xac t6i trd nen phong phd vi N giroi da dtlu thai d~ s6ng trong thoi gian.

Dang Toan. Nang dii lam cho tbi bitt boo di~u coo ca.

Danh N gztiJi th{rt chi tluinh. chi ton.

Di~u nay c6 lien quan Mn Wi rna dffu bai thanh ca :

Linh. Mn tbi ngoi khen. Due Chua. Him chi co Hnh hOn duoc Hu-c Chua doai thuong lam cho nhung vi,~c trong dai, mdi co tM ngoi khen Ngirci, bang nhung ICfi tan

Ngay 22 thang 12

113

duong xung hop, va moi co th~ moi ngiroi khac chia se udc nguyen va y hirdng cua mmh khi n6i : Hay cung toi ngoi khen Due Chua, ta dong thanh tan tung danh N 'guai.

Qua that, ai biet Thien Chua rna lai chenh mang, khong lam h{;t site M ngoi khen N guci, d~ lam cho dan,h thanh N gttCfi vinh hi~n thi se bi coi la nguai nho nhfit trong Nude Troi, Danh NgttCfi diroc goi la thanh, bdi vi Nguot c6 quyen nang vo song va do d6, Nguoi virot tren moi loai thu tao va tach biet him vdi nhan loai N gttoi da dung nen.

Chua d{J tri It-ra-en, toi ta cua Nguai vi Nguai nha lai long thuang x6t.

, Ge;>i ft-ra-en la toi to cua Chua that la dep, bdi vi It-ra-en da duoc Ngtroi doai t.hudng cuu d9, nho bi{;t tuan phuc va song khiem nhuong, nhu ngon su Ho-se n6i : Khi It- ra-en. con la dtia tre, Ta da yeu n6.

Ai khinh thu'dng khOng chiu s6ng khiem t6n thi vua kh6ng tM diroc cuu d9 vua khong tM cung vdi vi ngon s~ n6i : Co Thien Chua phil. tri, than con day Chua hling nang da. V~y ai tlf ha; coi minli nhzt em nho, nguai ay se la nguai Ian nhat Nztac r-«:

Nhzt Chua da htia cung cha bng cluing to; N gztiJi nha lai l(mp thuang x6t

danh cho t6 phu Ap-ra-ham

va cho con chou de'n muon. dai.

Day kh6ng c6 y n6i v~ dong d6i huyat th6ng ctia t6 phu Ap-ra-ham, nhung la dong doi tinh than, nghia la kh6ng phai nhirng nguoi sinh ra Mi huyet th6ng, nhung Ia ~hun? ng_ttCfi doi budc theo due tin cua tel phu, du ho c6 chiu phep cat bi hay kh6ng. Bdi vi trudc khi cit bi, t6 phu da tin, va nho da tin rna du'c;1C k~ la c6ng chmh.

. , Vi v~y, viec Dang Cuu TM Mn, dUQc hua cho t6 phu Ap-ra-ham va cho con chou den muon dai, nghia Ia cho ~hu~g nguoi, con cua ldi hua. C6 Ioi chep v~ nhung ngiroi ay rang: Neu anh em thubc ve Diic Ki-tb, thi anh em la

114

Mua VQng - Tu~n IV

Ngay 23 thang 12

115

dong d6i t6 ph.u Ap-ra-ham, ia nhiing ngua: thua ke, chieu. thea ldi luia.

Qua la thich hop viec Chua va ong Gio-an chao doi duoc hai ba me tien bao, Nhu vay, cung nhu t(>i 16i da bat dau tit nguoi dan ba, thi on phuc cung M.t dau ttt nhung nguoi dan ba, d6ng thoi su s6ng da mat di, vi sl! sa nga cua mot ngiroi dan ba, nay duoc hoan lai cho the" gidi, nho hai ngiroi dan ba dang cung nhau ca hat.

Bili dQC 1

Is 51,1-11

Lffi Chua trong sach ngon sl1 I-sai-a.

1 Hoi ai theo du5i su cong chinh,

hoi ke di tim mrc mnJA, hay nghe Ta ! Hay dua mat nhin len tang da :

ttl tang da nay, cac nguoi da duoc dec ra ; hiiy dua mat nhin VEW ham da :

tu ham da nay, cac ngiroi da ~uc,1c lay ra.

2 Hay ngudc mat nhin t6 phu Ap-ra-ham va Xa-ra, nguoi da sinh ra cac ngiroi ;

vi khi duoc Ta goi, Ap-ra-ham chi co mot minh, nhirng Ta da ban phiic lanh cho no,

va cho no trd nen dong dao.

3 Dung v~y, nee CHUA an ui Xi-on, an ui nhitng noi hoang tim cua no,

lam cho hoang dia nen nhu vuon E-den,

cho noi kho can nan nhu thuong uyen cua DUC CHUA. Tai Xi-on se vang tie"ng reo mung hoan hy,

vang loi cam ta va khuc vinh ca.

4 Hoi dan Ta, hay cham chii nghe Ta !

HOi nude Ta, hay lling tai ngheTa ! Vi luat phap se do Ta ban truyen,

quye"t dinh cua Ta, Ta se cong bOla anh sang muon dan.

5 Duc cong chinh cua Ta da gan kE'l, on ctiu d(> cua Ta slip xuat hien,

canh tay Ta se lanh dao muon dan muon nude, muon dao d~t hy vong noi Ta

va mong cho Ta ra tay hanh d(>ng.

6 Hay nguoc mat len troi, r6i cui nhin xu6ng dat :

Nay, troi se tan ra nhu Ian khoi, Mt se rach tuom nhu manh ao cu, va dan cu tren do se che"t nhu ru6i ;

nhung on ciru d(> cua Ta se truong t6n van ky

va ditc cong chtnh cua Ta se khong suy suyen bao gio.

7 Hay nghe Ta, hdi nhirng ai bie"t song doi cong chinh, hoi dan M.ng tam niem luat phap cila Ta,

dung sc,1 chi mieng doi nhao bang,

chd vi lei si nhuc cua ai rna khiep dam.

Xu&1g dap Lc 1,48.50

X Ttl nay he"t moi dc1i se khen toi di~m phuc,

* Dang Toan Nang da lam cho toi bi9"t bao diE'lu cao ca.

Danh Ngiroi that chi thanh chi ton.

D Doi no tdi doi kia Chua hfing thuong xot nhung ai kinh sc N guoi. *

Ldinguy~n

Lay Chua, Chua khong n6 dE! nhan loai roi vao cOL chet, nhung da thuong sai Con M(lt giang triln ctru ho. Xin cho nhung ai Mn tho lay Chua Hai Nhi cung duge thong phan vao doi song cua mot V~ Cuu Tinh nhan tit nhu v~y. Ngtroi Ia Thien Chua hang song va hiE!n trj cung Chua, hiep nhat vdi Chua Thanh Than, den muon thuo muon doi.

NGAy 23 TRANG 12

On ciru d9 duoc mra ban cho con cal it-ra-en

81! phong phii ctia dan thuoc giao uac mai ouat xa sl:l~ phong phti ctia chinh t6 phc: Ap-ra-ham, cha cua m9t sri dong ,rtao cdc dan t9c. UtJc chi viJn tinh. CUll d9 nay lam nay sinh trong tam h6n cluing ta tieng keu. n6ng nan huang v€ ngay Thien Chua hoan. tfit ke' hooch. CUll d{} : L{Ly Chua Gie-su, xin ngl! d€n !

116

Mua VQng - Tuan IV

Ngay 23 thang' 12

117

8 Vi chung se bi m6i an nhu chiec ao, bi ran can nhu tAm vai len,

con ·dltc cong chmh cua Ta se truong t6n mai mali va on cuu de) cua Ta se van dai thien thu.

s Xin thuc day, xin Ngai thuc day di, lay DlJ'C CHUA, xin vung manh canh tay cua Ngai !

Xin thuc day nhu nhung thoi trudc,

nhu nhung ngay xua,

Chang phai chinh Ngai

da phanh thay thuy tMn Ra-hap, da xe xac thudng lucng do sao ?

10 Chang phai chinh N gai da lam kho bi~n ca, tat can nude dai duong,

vach dirdi long bien sau mot con duong

cho doan nguoi dUI;1C chuoc v~ co 16i bang qua do sao ?

11 Vang, nhung nguoi dUI;1C DUC CHUA giro thoat se trd ve, ho se tien den Xi-on guta tieng ho reo,

mat rang rd niem vui vinh ciru.

RQ se duoc hdn hd tuoi cuoi,

dau kh5 va khoc than se bien mat.

mach nao ngoai Kinh Thanh. Vi the, chung ta hay tim hieu tat ca nhung gi Kinh Thanh rao giang va nhin nhan het moi di~u Kinh Thanh truyen day. Chua Cha muon duoc chung ta tin the nao, chung ta hay tin nhu the. Chua Cha muon Chua Con diroc ton vinh the nao, chiing ta hay ton vinh nhu v~y. Va Chua Cha muon Chua Thanh Thdn diroc ban t{lng tM nao, chung ta hay don nhan nhu the ! Chung ta ditng theo y muon, cam nghi va site luc rieng, rna tim hi~u nhung gi Thien Chua ban cho, nhung chinh Thien Chua muon dung Kinh Thanh ma day db chung ta the nao, chung ta hay hi~u nhu v~y.

Thien Chua la Dang duy nhat da co tit truce muon doi, khong co gi dong thoi vdi Nguoi, chfnh Nguoi da muon tao thanh the gidi. N guoi nghi, N guoi mu6n, N guoi phan la tM gidi duoc tao thanh. Ngay lap titc, the gidi hien httu nhir Nguoi mu6n va Ngirci da lam cho n6 nen holm hila theo y muon cua Nguoi. Chi c~n chung ta bi€lt di~u nay la khong co gi dong thoi vdi Thien Chua. Ngoai Ngiroi ra, trtrdc kia chang co gi. Chi c6 mot Thien Chua, nhirng c6 nhieu uu pham. Vi Ngiroi khong hien hitu rna khong co tri tu~ va khon ngoan, quyen nang va ke hoach. Tat ca d noi Nguoi, va Nguoi la tAt ca. Khi Ngiroi mu6n va theo each th€l Ngtroi muon, Ngiroi da bay to Lei cua Nguoi, vao thoi gian do chinh Nguoi an djnh, chinh nho LOi ay ma muon vat duoc tao thanh.

Loi ay, Ngiroi da co noi minh. Loi v6n di vo hinh, nhung vi th€l gidi tho tao, Nguoi da lam cho nen huu hinh. Triroc het, Nguoi sai phai Loi nhu thot ra tieng noi, sinh ra nhu anh sang phat xuat tit anh sang. Lei la tri thong minh cua Nguoi, diroc Ngirci sai di lam Due Chua cua tao vat. Tri thong minh nay, ban d~u chi minh Ngirci thay duoc rna thoi, con the' gidi tho tao thi khOng thay,

. nhung N giroi da lam cho thay duoc, d~ khi th€l gidi tho tao thay xuat hien thi diroc cuu de). Do chmh la tri thong minh cua Thien Chua, tri thong minh da di vao tran gian, da to ra minh la toi trung cua Thien Chua, dung nhu lei

Xu'dng dap x. Is 51,4.5 ; 35,10

X Hoi dan tOc cua Ta, hay cham chii nghe Ta. Hdi chi te)c ciia Ta, hay Bing tai nghe Ta.

* Dang Cong Chinh cua Ta da g~n kg, Dang Citu Dc) cua Ta siip xuat hien.

D Gio day nhitng nguci dUQc Dltc Chua giai thoat se trd ve, vita tien d€ln Xi-on, vita ca hat. *

Bai dC?C 2

BiEfu 19 mau nhi(im diroc giau kin

Trich khao lul!-n Chong lll\c thuyet No-e-te cua thanh Hi-pb-Iy-to, Iinh m,!c.

Anh em than men, chi co mot Thien Chua dc)c nhat, Dang chung ta nhan biet, khong do bat ctl met ngucn

118

Mua Vqng - Tu~n IV

119

Kinh Thanh: M9i S11 nho Ngoi Loi rna co, con chinh Ngoi Loi thi phat xufit tit Chua Chao

Chua Cha dfl ban L€l Luat va cac ngen sif. Va khi ban nhu the', Nguoi dung Thanh ThAn Mt ho noi, M mot khi duoc stic manh cua Chua Cha linh hung, cac ngai loan bao quyet dinh va y mu6n cua Ngiroi.

V~y Ngoi 1111 d:1 xufit hien nhu thanh Gio-an noi. Qua that, Ngtroi thau tom tfit cii nhung gi cac ngon sa dii noi, khi minh chung rang chinh Ngiroi la Ngoi Lei, nho Ngiroi van ~t duoc tao thanh. Luc khiJi d&t, vdn co Ngbi Lai, Ngbi Lai hhng huang v~ Thien. Chua va Ngbi LiJi vdn La Thien Chua. Nha Ngbt Lai, V{ln v(Lt dUf/C tao thanh, ua hhbng co Nguat thi chang co gi duac tao thanh, Sau do thanh Gio-an lai noi : TM' gian dii nha Nguai ma co, nhung lai khbng nh(m biet Nguai. Nguai dii den nha minh, nhung nguai nha chang chiu don tiep .

NGAy 24 TRANG 12

Bai d9C 1

Is 51,17 - 52,2.7-10

Liti nguy~n

Lay Thien Chua toan nang hang hiru, chiing con sap mung I?! Giang Sinh cua Con Chua, Ngiroi 18. Ngoi Loi da khong quan mac lily xac pham trong long Trinh Nu Ma-ri-a va d giua chung con, thi xin Nguoi cung to cho chung con 130 ttli tb thftp hen tMy long Chua tu bi nhan hau, Nguoi Ill. Thien Chua hang s6ng va hien tri eung Chua, hiep nhat vdi Chua Thanh TM.n, d~n muon thud muon di1i.

Gie-ru-sa-Iem duoc nghe loan bao Tin Mung

Chua dung ngon. su ctla Nguai de' danh. thuc cluing ta dg,y ma nghe Nguai tra loi. (in cuu d9 den day r6i. Ta hay trCf nen nhung nguai toi to thuc tinh de' don nluu: va hay ra khOi m9t the' gioi dang suy vi.

Liti Chua trong sach ngon su I-sai-a.

57 17 Thifc day, thitc day di,

dung len nao, Gie-ru-sa-lem ht'Ji ! Tit tay DUC CHUA,

nguoi da nhan, d:1 u6ng chen 16i dinh, ngiroi d:1 can chen nang choang vang.

18 Trong sO" con cai no d:1 sinh ra, chang difa nao dl1t no ;

trong sO" con cai no d:1 sinh thanh dudng due, khong dua nao cam tay no.

19 N guoi d:1 lam canh hoa vo don chi nhung nao co ai da cii~ thuong ? '

Tan hoang, dieu tim, doi kh6 va guom giao : nao c6 ai an ui ?

20 Con cai ngurri bEit tinh hon me

nam dAu dircng x6 cho nhu son dirong mac My ; chung ngat ngu vi con loi dinh ctia DUC CHUA, vi li'1i de doa cua Thien Chua ngtroi tho.

21 V~y hay nghe day, hoi nguoi khon kh6, hai ke say Ii bi ma khong phai la say ruou.

22 Bay la li'1i Chua 'I'hirong cua nguoi,

li'1i DUC CHUA va Thien Chua cua nguoi,

BEing bien hQ cho dan N guoi, N gtti'1i phan nhu sau :

N~y T~ ~t kh?i tay nguoi chen nang choang vang ; chen Ibl dinh cua Ta, ngiroi se khong con phai u6ng mra.

23 Chen Ibi dinh do,

Ta se dat van tay nlurng ke d:1 hanh ha nguoi,

) ) ) )

Xu'dng dap Is 9,5.6 ; Lc 1,32 ; Ga 1,4

X MQt tre tho se chao doi, danh hieu Nguoi la Thien Chua dung manh.

* Chinh Nguoi se ngu tren ngai vang vua Da-vit t6 tifm N gtroi, ge nam quy~n thong tri, se ganh vac quyen binh tren vai.

D Noi Ngiroi c6 su s6ng, va su s6ng la anh sang cho nhan loai, *

120 Mua Vong' - Tuan IV

Ngay 24 thling 12

121

nhirng ke da noi vdi nguoi :

"Nam xu6ng cho cluing tao budc qua !"

_ va nguoi qua da phai dua lung lam n~n dat, lam duong di cho ke qua nguoi 1:;1i.

52 1 Hoi Xi-on, thuc day, thli'c d~y di, hay bi~u duong sue manh !

Hoi thanh thanh Gie-ru-sa-Iem, hay mac 1~ phuc huy hoang !

Vi tu nay, ke khong cat bi ding nhu nguoi 0 ue' se khong con buoc vao thanh thanh mia.

2 Hoi Gie-ru-sa-Iem bi tu day, hay gh1 bui, dung len !

Nao thieu nu Xi-on bi tu day, hay md tung xich xieng buoc c6 !

7. Dep thay tren d6i mii ,

budc chan nguoi loan bao Tin Mung, cong bO binh an, nguci loan tin hanh phuc, cong b6 on cuu dQ

va noi vdi Xi-on r~ng :

"Thien Chua ngiroi la vua hien tri".

8 Kia nghe chang quan canh gac cua nguoi cling cat tie'ng reo ho vang day ;

ho se ducc th:1y t~n mat

DlJC CHUlA dang trd VEl Xi-on.

9 Hoi Gie-ru-sa-lem dieu tim hoang phe, hay d6ng thanh bat tieng reo mung, vi DlJC CHUA an ui dan Nguoi

va citu chuoc Gie-ru-sa-lem.

10 Trude mat muon dan,

DlJC CHlrA da vung canh tay thffn thanh ciia N guoi : on cuu dlo cua Thien Chua chung ta,

ngiroi bon M r6i ra nhin thay.

D NQi ngay mai, ~i ac tren mat ctat nay se dU<;1C t~y xoa, va Dang cuu d(> gian tran se ngu de'n vdi chung tao *

Xu'6'ng dap X. Xh 19,10.11 ; Dn1 7,15; £In 9,24

X Chua phan : HOi con cai It-ra-en, hay giu minh ,sao cho thanh thien, vi ngay mai Due Chua se ngu xuong, * N gttai si~ d~y xa anh em moi benh hoan tat nguyen.

Bili d9C 2

Chan Iy moe len hI dat thap, conq 1'1 nhin xu6ng til trai cao Trich bai giang cU.a thanh Au-tinh, giam m¥c.

Hoi con nguoi, thuc day di : vi ban, Thien Chua da lam nguoi. Tinh gific di, hili nguai con dang ngu ! Tiich6n ttl uong, chbi d(ty di nao ! Due Ki-tb se chieu stuig ban, Toi xin l~p lai : vi ban, Thien Chua da lam nguoi.

Ban se phai che't muon doi, neu Nguoi da khong sinh ra trong thai gian. Ban se chang bao giC1 dU<;1C giM thoat khoi xac thit t¢i lbi, ne'u Nguoi da khong chap nhan mang xac thit t(>i l&i gi6ng nhu ban. B:;1n se phai khen nan mai mai neu Ngiroi kh6ng to long thuong x6t ban. B:;1n se chang tim lai du<;1C su song, ne'u N girci da chang chet nhu ban. B:;1n se nga quy, ne'u Nguoi chang do nang. Ban da phai tieu vong, neu nhu Ngiroi khong Mn.

Chung ta hay hoan hy don mung Dang cuu d(> va giai thoat cluing ta dang de'n. Chung ta hay mung ngay l~, ngay ma anh sang vi dai va vinh cu'u phat xuat tu anh sang vi dai va vinh cU'u den chieu sang ngay van voi mau qua cua chung tao

Chinh Nguai dii lam cho cluing ta nen. cbng chinh, dii thanh. hoa ua gUli thoai cluing ta, hop nhu lei da chep : Ai tu hao, thi hay tl/ hao vi Chua.

Chan. If m9C len tit dfit thrip : Chua Ki-te da noi : Ta La Chtm. Lf sinh ra tU long Due Trinh Nit. Va Cong If til trai coo nhin. xu6ng : bdi vi khi tin vao D:1ng da giang sinh, con ngttai dU<;1C nen cong chinh. khong phai bbi sue

. rieng minh, nhung bdi Thien Chua.

Chan If m9c len tit dat thap : bdi vi Ngbi Lai dii lam nguai. Va cong If nhiri xu6ng tl! trai coo : vi m9i an

122

Mua VQng - Tuin IV

Ngay 24 thang 12

123

) ) ) )

3

)

hu¢ tat lanh, moi phuc 19c hoan. hao deu tit trai COlO ban xuong .

Chan. lj m9C len tit dat thtip : than xac duoc sinh ra tit Due Ma-ri-a. Va cbng lj nh.iti xubng tu trai coo : bdi vi chimg ai co th~ nhtm. dU(jc gi ma kMng do Trai ban.

Vi cluing ta dU(jc nen. cbng chinh. nha duc tin, ni~n giil day cluing ta dUfJc s6ng hoa hap vdi Thien Cluia : vi hoa binli cong lj; da giao duyen . Nha Due Gie-su Ki-tb, Chua cluing fa : bi1i vi Chan lj m!)C len tit dfit thfip. Ngrtili da md 16i cho cluing ta uao huang fin sung cua Thien Chua, nhic cluing ta dang dUfJc hi¢n nay. Chung ta lai con tT! hao vi duac trong d(ji huang vinh quang ctia Thien Chua. Thanh Phao-lo khong n6i : vinh quang cua cluing ta nhung noi vinh quang ctla Thien Chua : bdi vi cbng lj khong phat xu3:t ttl: chung ta, nhung tit trai coo nhin. xutmg: Th~ nen, ai IT! hao thi dung ttl hao vi minh, nhung hay tu hao vi Chua.

Bdi do, cac thien than len ti~ng hat mung Chua sinh ra do Duc 'I'rinh Nu : Vinh danh. Thien Chua tren. trai, binli an duct the' cho loai nguai Chua thuang,

Binh an dudi th~ bdi dau, neu khong phai bdi chan ly moe len tit d3:t thap, nghia la Due Ki-te sinh ra bdi xac pham ? Chinli Nguai la binh. an cua cluing ta, Nguai da lien ke't dOl ben nen. m9t d~ chung ta nen nhung nguoi thien tam, lien k~t mat thiet vdi nhau bang m6i IDly hiep

~~. .

Bdi vay cluing ta hay vui mung hoan hy vi an sung nay, dt; lei chung cua hrong tam lam cho cluing ta duoc vinh quang : chung ta duoc vinh quang khong phai d noi minh, nhung noi Chua. Vi the co lili rllng : Ngai la uinh. quang cua con, la Dang cho con dUfJc ngting d6u. bfit khufit. Lieu Thien Chua co giai sang tren chung ta bang met an sung nao tern hon an sung nay: la lam cho Con M{>t cua NguC1i nen m{>t con ngiroi, dt; nguoc lai, lam cho con nguoi nsn con cua Thien Chua chang?

Hay tim coi dau la cong phuc, hay tim coi dau la ly do, hay tim coi dau la cong ly va hay xem ban co th3:y gi khac, ngoai an sung.

X1tO'ng dap Is 11,1.5.2

X Tit g6c t6' Gie-se se dam ra mot nhanh nho, tit c('>i r~ 3:y se moe len mot mam non.

* Dai that lung N girci la dire cong chinh, giai buoc ben suon la duo tin thanh.

D 'I'han khi Due Chua se ngu tren Nguoi, thcin khi khon ngoan va minh man, than khi muu luoc va dung manh, than khi hit;u biet va kinh S<;f Due Chua. *

Liti nguy~n

Lay Chua Gie-su, xin mau Mn chir dang tri hoan mra ! Xin ngir Mn nang dO' Iii an nhirng ai dat het tin tUdng vao tinh thirong cua Chua. Chua hang song va hi~n tr] cung Thien Chua Cha, hiep nhat vdi Chua Thanh Than, Mn muon thud muon db'i.