Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t

www.alraufi.blogspot.com
63
ﻲّ ﻠ ﺼﻤْ ﻟﺍ ُ ﺔ ﻴﻨﻣ
MUNYATUL MUSOLLI
(Cita-Cita Orang Yang Bersembahyang)
28 SOLAT-SOLAT SUNAT
Dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memeliharakan atas sembahyang dan
mendirikan dia, membaikkan memeliharakan segala sunat rawatibnya; segala sunat yang dituntut
oleh syara’ mengerjakan dia dahulu daripada sembahyang fardhu dan yang kemudiannya, kerana
ada yang demikian itu segala sunat ia menampalkan kekurangan fardhunya. Maka apabila jatuh
pada fardhu kekurangan atau cedera dari sebab sedikit khusyu’ dan ketiadaan hadir hati, lalainya
daripada demikian itu, adalah segala sunatnya itu menyempurnakan demikian itu kurangnya dan
membaikkan bagi demikian cedera itu.
1. Solat Sunat Rawatib
Dan jika tiada sunatnya, maka tinggallah sembahyang fardhunya itu kurang, dan cedera,
dan luputlah ia daripada fadhilat yang amat besar, yang dijanji bagi orang yang mengerjakan dia.
Dan bagi orang yang mengerjakan dia dapat darjat yang tinggi. Dan lagi adalah segala
sunat itu labanya dan fardhu itu kepala modalnya. Dan apa faedah orang yang berniaga yang tiada
dapat laba, kerana fardhu itu Allah I fardhukan dia dan sunatnya itu ia mendatang dirinya, lagi
menuntut dikasih dan redhaNya akan dia.
Dan sesungguhnya, telah datang bahawasanya pertama-tama suatu yang dihisab atasnya
akan hambaNya itu sembahyang. Apabila didapatnya kurang, dikatakan tilik oleh kamu, “Adakah
baginya daripada yang sunat yang disempurnakan dengan dia akan sembahyang?”
Dan adalah ratib terbahagi ia atas dua bahagi:
Yang Pertama: Rawatib muakkad, iaitu:
i. Dua raka’at dahulu daripada Subuh, dan
ii. Dua raka’at dahulu daripada Zohor, dan
iii. Dua raka’at kemudian daripadanya.
Bermula sembahyang Juma’at demikian jua seperti Zohor, dan
iv. Dua raka’at kemudian daripada Maghrib, dan
v. Dua raka’at kemudian daripada ‘Isya’, iaitu sepuluh raka’at, dan
Keduanya: Sunat Rawatib Ghairu Muakkad, iaitu dua belas raka’at:
i. Dua raka’at dahulu daripada Zohor, dan
ii. Dua raka’at kemudian daripada keduanya, dan
iii. Empat raka’at dahulu daripada ‘Asor, dan
iv. Dua raka’at dahulu daripada Maghrib, dan
v. Dua raka’at dahulu daripada ‘Isya’.
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
64
Maka dinamakan sunat yang muakkad dan ghairu muakkad sekaliannya rawatib dan
tawabi’ (ﻊﺑﺍﻮﺗ - yang mengikut) bagi fardhu.
Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyyah dan yang ba’diyyah itu disebut akan
qabliyyah dan ba’diyyah. Dan yang tiada ba’diyyah disebut akan qabliyyah. Seperti dikatanya:
ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﺢ ﺒﺼﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ
“Sahaja aku sembahyang sunat Subuh dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
Atau:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﺮ ﺼﻌﹾ ﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat ‘Asor dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
Dan pada Zohor atau Maghrib atau ‘Isya’:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹰﺔﻴﻠ ﺒﹶﻗ ﹺﺮ ﻬﱡﻈﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat Zohor sebelumnya kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
Atau:
ﹰﺔﻳﺪ ﻌﺑ ﹺﺮ ﻬﱡﻈﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat Zohor selepasnya.”
Maka qiaskanlah pada Maghrib dan ‘Isya’ seperti yang demikian itu jua.
2. Solat Sunat Witir
Dan setengah daripada sunat yang muakkad dikerjakan dan dikekalkan mengerjakan dia
sembahyang witir. Sabda Nabi J:
ﺎﻨﻣ ﺲ ﻴﹶﻠﹶﻓ ﺮﺗ ﻮﻳ ﻢﹶﻟ ﻦﻤﹶﻓ ¯ﻖﺣ ﺮ ﺗﹺﻮﹾ ﻟﹶﺍ
“Bermula sembahyang witir sebenarnya maka barangsiapa tiada mengerjakan witir, maka
tiadalah daripada kami.”
Dan sebanyak-banyak sembahyang witir itu sebelas raka’at dan sekurang-kurangnya
seraka’at. Tetapi sayugianya, jangan dikerjakan dia seraka’at jua kerana Khilaf Al-Aula ( ﻑﻼﺧ
ﱃﻭﻷﺍ). Dan tiada mengapa ia simpankan sekurang-kurang akmalnya, tiga raka’at. Dibaca ayatnya
pada raka’at pertama kemudian daripada Fatihah [ ﻢ ﺳﺍ ﹺ ﺢّﹺ ﺒ ﺳ], dan pada raka’at yang keduanya
kemudian daripada Fatihah [ﹶ ﻥ ﻭﺮ ﻓﺎﹶ ﻜﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻬﻳﹶ ﺃ ﺎ ﻳ ﹾ ﻞﹸﻗ], dan pada raka’at yang ketiganya kemudian daripada
Fatihah: [`ﺪﺣﹶﺃ ُﷲﺍ ﻮ ﻫ ﹾﻞﹸ ﻗ].
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
65
Demikian lafaz niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﺮ ﺗﹺﻮﹾ ﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat witir dua raka’at keran Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
Dan pada lafaz niat yang seraka’at itu, demikian bunyinya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹰﺔﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﺮ ﺗﹺﻮﹾ ﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat witir satu raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
3. Solat Sunat Dhuha
Dan setengah dariada sembahyang sunat yang muakkad pada Dhuha. Sabda Nabi J:
ﹺﺮ ﺤﺒﹾ ﻟﺍ ﺪﺑﺯ ﹶﻞﹾ ﺜﻣ ﺖﻧﺎﹶﻛ ﹾ ﻥﹺﺇﻭ ﻪﺑ ﻮﻧﹸﺫ ﻪﹶﻟ ﺕﺮﻔﹸﻏ ﻰﺤﻀﻟﺍ ﺔﻌﹾ ﻔﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﹶﻆﹶﻓﺎﺣ ﻦﻣ .
“Barangsiapa memeliharakan atas dua raka’at Dhuha diampunkan baginya segala dosanya
(yang kecil) dan jikalau ada ia seumpama buih di laut.”
Dan lagi sabda Nabi J:
“Berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi daripada seorang kamu berkehendak sedekah.
Maka tiap-tiap tasbih sedekah, dan tahmid sedekah, dan tiap-tiap tahlil sedekah, dan tiap-
tiap takbir sedekah, dan menyuruh dengan ma’ruf sedekah, dan tegah daripada mungkar
sedekah, dan memadai daripada yang demikian itu dua raka’at yang disembahyang
keduanya daripada sunat Dhuha. Maka adalah sekurang-kurangnya dua raka’at.”
Demikian lafaz niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﻰﺤﻀﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat Dhuha dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
Dan sebanyaknya delapan (8) raka’at. Kata qil dua belas raka’at. Dan waktunya, kemudian
daripada naik matahari segalah, dan yang afdhalnya serubu’ hari. Dan dibacakan surah kemudian
daripada Fatihah pada raka’at yang pertama:
ﺎﻫﺎﺤﺿﻭ ﹺﺲ ﻤﺸﻟﺍﻭ
Dan pada raka’at yang kedua kemudian daripada Fatihah:
ﻰﺠﺳ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﹺﻞ ﻴﱠﻟﺍﻭ ﻰﺤﻀﻟﺍﻭ
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
66
4. Solat Sunat Isyraq
Dan sunat memeliharakan sunat Isyraq dua raka’at. Waktunya, naik matahari sekira-kira
lepas waktu karahiyyah. Dan lafaz niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﻕﺍﺮ ﺷِﻹﹾ ﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat Isyraq dua raka’at kerana Allah Ta’ala.”
Dan dibaca ayatnya:
ﹶﻥ ﻭﺮﻓﺎﹶﻜﹾ ﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ ﹾ ﻞﹸﻗ
Dan:
`ﺪ ﺣﹶ ﺃ ُﷲﺍ ﻮﻫ ﹾ ﻞﹸﻗ
5. Solat Sunat Awwabin
Dan demikian lagi sunat memeliharakan Awwabin, iaitu dua puluh raka’at. Sekurang-
kurangnya dua raka’at. Dan waktunya antara Maghrib dan ‘Isya’. Demikian lafaz niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﻦ ﻴﹺﺑﺍﻭَﻷﹾ ﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat Awwabin dua raka’at kerana Allah Ta’ala.”
6. Solat Sunat Zawal
Dan demikian lagi sunat Zawal (gelincir matahari). Demikian lafaz niatnya:
ﺰﻟﺍ ﹶﺔﻨ ﺳ ﻲّ ﻠ ﺻﹸﺃ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﻝﺍﻭ
“Sahaja aku sembahyang sunat Zawal dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
7. Solat Sunat Tahiyyatul Masjid
Dan demikian lagi, dua raka’at sunat Tahiyyatul Masjid:
ﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﺪﹺﺠ ﺴﻤﹾ ﻟﺍ ﺔﻴﺤﺗ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ ﻰﹶﻟﺎﻌ .
“Sahaja aku sembahyang sunat tahiyyatul masjid dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.
8. Solat Sunat Wudhu’
Dan sunat Wudhu’:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ِﺀ ﻮﺿﻮﹾ ﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat wudhu’ dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
67
9. Solat Sunat Musafir
Dan dua raka’at sunat orang yang hendak pergi-pergian. Demikian lafaz niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﺮﹶﻔﺴﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat safar (musafir) dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
10.Solat Sunat Qudum
Dan demikian lagi sunat Qudum. Demikian lafaz niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﻡ ﻭﺪﹸﻘﹾ ﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat Qudum dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
11.Solat Sunat Taubat
Dan dua raka’at sunat Taubat. Demikian lafaz niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﺔﺑ ﻮﺘﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang dua raka’at sunat taubat kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
12. Solat Sunat Berkahwin
Dan dua raka’at sunat berkahwin. Demikian lafaz niatnya:
ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﺱ ﻭﺮﻌﹾ ﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ
“Sahaja aku sembahyang dua raka’at sunat berkahwin kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
13. Solat Sunat Berhenti Musafir
Dan dua raka’at sunat perhentian bagi orang yang musafir. Demikian lafaz niatnya:
ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﻝﹺﺰ ﻨﻤﹾ ﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ
“Sahaja aku sembahyang sunat perhentian dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
14. Solat Sunat Ihram
Dan dua raka’at sunat Ihram. Demikian lafaznya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻡﺍﺮ ﺣِﻹﹾ ﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang dua raka’at sunat Ihram kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
Sama ada Ihram haji atau ‘umrah.
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
68
15. Solat Sunat Tawaf
Dan dua raka’at sunat Tawaf. Demikian lafaz niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﻑﺍﻮﱠﻄﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang dua raka’at sunat Tawaf kerana Allah ﻌﺗ ﱃﺎ .”
16. Solat Sunat Istikharah
Dan dua raka’at sunat istikharah bagi orang yang kesamaran antara dua pekerjaan, pinta
Allah I memilih kebajikan baginya. Demikianlah lafaz niatnya:
ﺓﺭﺎﺨﺘ ﺳِﻹﹾ ﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ ﹶﺃ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹾ ﻛﹶ ﺃ ُﷲ ﺮﺒ
“Sahaja aku sembahyang dua raka’at sunat istikharah kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ. Allahu Akbar.”
Maka dibacanya surah kemudian daripada Fatihah pada raka’at yang pertama ( ﺎ ﻬ ﻳﹶ ﺃ ﺎﻳ ﹾ ﻞﹸ ﻗ
ﹶ ﻥ ﻭﺮ ﻓﺎﹶ ﻜﹾ ﻟﺍ) dan pada raka’at yang kedua kemudian daripada Fatihah (`ﺪ ﺣﹶ ﺃ ُﷲﺍ ﻮﻫ ﹾ ﻞﹸﻗ). Kemudian
daripada memberi salam dibacakan doa yang dibaca oleh Nabi J iaitu:
ﻚﹸﻟﹶﺄ ﺳﹶﺃﻭ ،ﻚﺗﺭ ﺪﹸﻘﹺﺑ ﻙﺭﺪﹾ ﻘﺘ ﺳﹶﺃﻭ ،ﻚﻤﹾ ﻠﻌﹺﺑ ﻙﺮ ﻴﺨﺘ ﺳﹶﺃ ﻲّﹺﻧﹺﺇ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ﹶﻻﻭ ﺭﺪﹾ ﻘﺗ ﻚﻧﹺﺈﹶﻓ ،ﹺﻢ ﻴﻈﻌﹾ ﻟﺍ ﻚﻠ ﻀﹶﻓ ﻦﻣ
ﻭ ،ﺭﺪﹾ ﻗﹶﺃ ﻲﻓ ﻲﻟ `ﺮ ﻴﺧ ﺮ ﻣَﻷﹾ ﺍ ﺍﹶﺬﻫ ﱠﻥﹶﺃ ﻢﹶﻠ ﻌﺗ ﺖ ﻨﹸﻛ ﹾ ﻥﹺﺇ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ،ﹺﺏ ﻮﻴﻐﹾ ﻟﺍ ﻡﱠﻼﻋ ﺖ ﻧﹶﺃﻭ ،ﻢﹶﻠ ﻋﹶﺃ ﹶﻻﻭ ﻢﹶﻠ ﻌﺗ ﻲﹺﻨ ﻳﺩ
ﹸﻛ ﹾ ﻥﹺﺇﻭ ،ﻪ ﻴﻓ ﻲﻟ ﻙﹺﺭﺎﺑ ﻢﹸﺛ ،ﻲﻟ ﻩ ﺮِّﺴﻳﻭ ،ﻲﻟ ﻩ ﺭﺪﹾ ﻗﺎﹶﻓ ،ﻪﻠﹺﺟﺁﻭ ﻪﻠﹺﺟﺎﻋ ﻱﹺﺮ ﻣﹶﺃ ﺔﺒﻗﺎﻋﻭ ﻲﺷﺎﻌﻣﻭ ﻢﹶﻠ ﻌﺗ ﺖ ﻨ ﱠﻥﹶﺃ
ﻲﻟ ﺭﺪﹾ ﻗﺍﻭ ،ﻲّﹺﻨﻋ ﻪﹾ ﻓﹺﺮ ﺻﺎﹶﻓ ،ﻪﻠﹺﺟﺁﻭ ﻪﻠﹺﺟﺎﻋ ﻱﹺﺮ ﻣﹶﺃ ﺔﺒﻗﺎﻋﻭ ﻲﺷﺎﻌﻣﻭ ﻲﹺﻨ ﻳﺩ ﻲﻓ ﻲﻟ ¯ﺮﺷ ﺮ ﻣَﻷﹾ ﺍ ﺍﹶﺬﻫ ﺮﻴﺨﹾﻟﺍ
ﻪﹺﺑ ﻲﹺﻨﺿ ﺭﹶﺃ ﻢﹸﺛ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﹸﺚ ﻴﺣ .
“Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon pemilihanMu menerusi pengetahuanMu dan aku
memohon kekuatanMu menerusi qudratMu serta aku minta padaMu sebahagian dari
limpah kurniaMu yang sangat besar. Sesungguhnya Engkau amat berkuasa sedangkan aku
tidak berkuasa. Engkau amat mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan
sesungguhnya Engkau amat mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah! Kiranya Engkau
mengetahui bahawa perkara ini adalah baik bagiku dalam urusan agamaku, juga dalam
urusan penghidupanku serta natijah pada urusanku, kini dan akan datang, maka
tetapkanlah ia bagiku dan permudahkanlah ia untukku, serta berkatilah daku padanya.
Dan kiranya Engkau mengetahui bahawa perkara ini membawa kejahatan kepadaku
dalam urusan agamaku, juga dalam urusan penghidupanku dan natijah urusanku, kini dan
akan datang, maka elakkanlah ia dariku dan tetapkanlah kebaikan untukku sebagaimana
sepatutnya, kemudian jadikanlah daku meredhainya.”
Riwayat Bukhari t, maka disebut akan hajatnya pada katanya: [ ﺮ ﻣَ ﻷﹾ ﺍ ﺍﹶ ﺬ ﻫ ﱠﻥﹺ ﺇ ] pada dua
tempat itu.
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
69
17. Solat Sunat Hajat
Dan setenagh daripadanya, sunat sembahyang hajat dua raka’at. Demikian lafaz niatnya:
ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﹶﺃ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﺔﺟﺎﺤﹾ ﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat hajat dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.”
Maka dibaca akan ayatnya [ﹶ ﻥ ﻭﺮ ﻓﺎﹶ ﻜﹾ ﻟﺍ ﺎ ﻬﻳﹶ ﺃ ﺎ ﻳ ﹾ ﻞﹸﻗ] pada raka’at yang pertama, dan [`ﺪ ﺣﹶ ﺃ ُﷲﺍ ﻮﻫ ﹾ ﻞﹸﻗ]
pada raka’at yang keduanya, dan kemudian daripada salam dibacanya:
ﻓﺍﻮﻳ ﺍﺪ ﻤﺣ ِﷲِ ﺪ ﻤﺤﹾ ﻟﺍ ﹺﻢ ﻴﻈﻋﻭ ﻚﹺﻬ ﺟﻭ ﹺﻝﹶﻼﺠﻟ ﻲﻐﺒ ﻨﻳ ﺎﻤﹶﻛ ﺪ ﻤﺤﹾ ﻟﺍ ﻚﹶﻟ ﺎﻨﺑﺭ ﺎﻳ ،ﻩﺪ ﻳﹺﺰﻣ ﹸﺊﻓﺎﹶﻜﻳﻭ ﻪﻤﻌﹺﻧ ﻲ
ﻚﹺ ﻧﺎﹶ ﻄﹾ ﻠﺳ .
“Pujian itu bagi Allah, pujian yang akan menyempurnakan nikmatNya dan menjaminkan
pertambahannya. Wahai Tuhan kami! Pujian itu bagi Engkau sebagaimana yang
selayaknya bagi kemuliaan wajah Engkau dan kebesaran kekuasaan Engkau.”
Kemudian ia solawat akan Nabi J seperti solawat yang di dalam tasyahhud akhir.
Kemudian memohonkan Allah I akan hajatnya. Maka solawat pula, kemudian maka dibacanya:
ﻦ ﻴﻤﹶﻟﺎﻌﹾ ﻟﺍ ّﹺﺏﺭ ِﷲِﺪ ﻤﺤﹾ ﻟﺍﻭ ،ﻦ ﻴﻠﺳ ﺮﻤﹾ ﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ `ﻡﹶﻼﺳﻭ ،ﹶﻥ ﻮﹸﻔﺼﻳ ﺎﻤﻋ ﺓﺰﻌﹾ ﻟﺍ ّﹺﺏﺭ ﻚّﹺﺑﺭ ﹶﻥﺎﺤ ﺒﺳ .
“Maha sucilah Tuhan Engkau, Tuhan yang Mulia itu daripada apa yang mereka sifatkan.
Dan selamat sejahteralah sekalian Rasul dan pujian itu bagi Allah, Tuhan yang mentadbir
sekalian alam.”
ُﷲﺍ ﺎﻨﺒ ﺴﺣ ،ﻦ ﻴﻤﻟﺎﱠﻈﻟﺍ ﻦﻣ ﺖ ﻨﹸﻛ ﻲّﹺﻧﹺﺇ ﻚﻧﺎﺤ ﺒﺳ ﺖ ﻧﹶﺃ ﱠﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﹶﻻ ،ﹺﻢ ﻴﺣﺮﻟﺍ ﹺﻦﻤ ﺣﺮﻟﺍ ِﷲﺍ ﹺﻢ ﺴﹺﺑ ﻢ ﻌﹺﻧﻭ
ﹾ ﻟﺍ ﻮ ﺮﻟﺍ ﻢﺣ ﺭﹶﺃ ﺖ ﻧﹶﺃﻭ ﺮﻀﻟﺍ ﻲﹺﻨﺴﻣ ﻲّﹺﻧﹺﺇ ،ﹸﻞ ﻴﻛ ﻦﻣ ﺎﻳ ،ﺩﺎﺒﻌﹾ ﻟﺎﹺﺑ `ﺮ ﻴﺼﺑ َﷲﺍ ﱠﻥﹺﺇ ِﷲﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻱﹺﺮ ﻣﹶﺃ ﺽّﹺﻮﹶﻓﹸﺃﻭ ،ﻦ ﻴﻤﺣﺍ
ﻳﻭ ،ﻦ ﻴﻤﹶﻟﺎﻌﹾ ﻟﺍ ﹸﺄﺠﹾ ﻠﻣ ﻪﺘﹶﻓﹾ ﺃﺭ ﻦﻣ ﺎﻳﻭ ،ﻦ ﻴﻌﺋﺎﱠﻄﻟﺍ ﹸﺓﺎﺠﻧ ﻪﺘﻋﺎﹶﻃ ﻦﻣ ﺎﻳ ،ﻦ ﻳﹺﺮﻛﺍﱠﺬﻟﺍ ﻑﺮﺷ ﻩﺮﹾ ﻛﺫ ﻰﹶﻔ ﺨﻳ ﹶﻻ ﻦﻣ ﺎ
ﺒﻧ ﻪ ﻴﹶﻠﻋ ﹲﺄ ﹺﺇ ﺣﺭ ﻦ ﻴﻤﺣﺍﺮﻟﺍ ﻢﺣ ﺭﹶﺃ ﺎﻳ ﻚﺘﻤ ﺣﺮﹺﺑ ﻲﹺﻨ ﻤ .
“Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Tiada Tuhan kecuali Engkau,
Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang-orang yang zalim.
Cukuplah daku dengan Allah dan Dia adalah sebaik-baik wakil untuk berserah.
Sesungguhnya aku telah ditimpa kesusahan sedang Engkau adalah Tuhan yang amat
mengasihani, aku menyerahkan urusanku ini kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu amat
melihat pada sekalian hamba. Wahai Tuhan yang zikirNya adalah semulia para penzikir,
wahai Tuhan yang ketaatanNya menyelamatkan sekalian orang yang taat, wahai Tuhan
yang belas kasihanNya dapat melepaskan sekalian makhluk dan wahai Tuhan yang segala
perkhabaran tidak terlepas daripada pengetahuanNya. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih,
kasihanilah daku dengan rahmatMu.”
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
70
18. Solat Sunat Tasbih
Dan setengah daripadanya, sunat kita muwazhabahkan (ﻦﻜﻬﺒﻇﺍﻮﻣ), yakni mengekalkan dan
mengamalkan sembahyang tasbih kerana amat besar fadhilatnya, lagi amat besar kadarnya pada
Allah I, serta muwafakat segala ulama’ pada suruh mengerjakan dan mengekalkan dia pada tiap-
tiap hari jika kuasa. Maka jika tiada, maka tiap-tiap Juma’at. Dan jika tiada, maka tiap-tiap bulan.
Dan jika tiada, maka tiap-tiap tahun sekali. Dan jika tiada, maka di dalam seumur hidup sekali.
Maka diampunkan dia Allah dosanya jikalau ada barang ada, dan jikalau sebilang-bilang buih di
laut, dan kerisik di pantai, dan sama ada dosanya yang disengajanya, atau tersalahnya, dan yang
lamanya, dan baharunya, dan nyatanya, dan sembunyinya.
Demikianlah yang tersebut pada hadits, iaitu empat raka’at dengan satu salam atau dua
salam. Demikian lafaz niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﺢ ﻴﹺﺒ ﺴﺘﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ . ﺮﺒﹾﻛﹶﺃ ُﷲﺍ
“Sahaja aku sembahyang sunat tasbih dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ. Allahu Akbar.”
Kemudian dibaca surah [ﺽ ﺭَ ﻷﹾ ﺍ ﺖﹶ ﻟﹺ ﺰﹾ ﻟﺯ ﺍﹶ ﺫﹺ ﺇ] pada raka’at yang pertamanya, dan surah
[ ﺕﺎ ﻳ ﺩﺎ ﻌﹾ ﻟﺍ ﻭ] pada raka’at yang kedua, dan surah [ ﺮﹸ ﺛﺎﹶ ﻜ ﺘﻟﺍ ﻢﹸﻛﺎ ﻬﹾ ﻟﹶ ﺃ] pada yang ketiganya, dan [ ُﷲﺍ ﻮﻫ ﹾ ﻞﹸﻗ
` ﺪ ﺣﹶ ﺃ] pada raka’at yang keempatnya.
Maka adalah ia dua kaifiat:
Yang pertama, dibacakan tasbihnya pada tiap-tiap raka’at kemudian daripada Fatihah dan
surah 15 kali.
Atau dibaca tasbihnya 15 dahulu daripada membaca Fatihah dan surah, dan 10 kali
kemudian daripada keduanya atas kaifiat yang keduanya. Jadilah 25 tasbih di dalam tiap-tiap
qiyam.
Dan atas kata yang dahulu adalah tasbihnya di dalam tiap-tiap qiyam 15 kali jua. Dan
tasbihnya itu:
ﹾ ﻟﺍ ِﷲﺎﹺﺑ ﱠﻻﹺﺇ ﹶﺓﻮﹸﻗ ﹶﻻﻭ ﹶﻝ ﻮﺣ ﹶﻻﻭ ،ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍﻭ ،ُﷲﺍ ﱠﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﹶﻻﻭ ،ِﷲِﺪ ﻤﺤﹾ ﻟﺍﻭ ،ِﷲﺍ ﹶﻥﺎﺤ ﺒﺳ ﹺﻢ ﻴﻈﻌﹾ ﻟﺍ ّﹺﻲﻠﻌ .
“Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar.
Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.”
Dan 10 kali di dalam tiap-tiap ruku’ kemudian daripada tasbih ruku’nya. Dan 10 kali di
dalam tiap-tiap i’tidal. Dan 10 kali di dalam tiap-tiap sujud kemudian daripada tasbihnya. Dan 10
kali di dalam tiap-tiap duduk antara dua sujud. Dan 10 kali di dalam sujud yang kedua. Dan 10
kali di dalam duduk istirahah atau duduk tasyahhud atas kaifiat yang pertama, yang dibaca 15 kali
jua tiap-tiap qiyam.
Adapun atas kaifiat yang membaca 25 kali, tiada lagi dibaca tasbihnya di dalam duduk
istirahah atau di dalam tasyahhud. Maka jadilah perhimpunan tasbihnya 300 kali.
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
71
Dan jika dikehendaki membaca doa Qutub ini pada akhir tasyahhud dan solawat dahulu
daripada salam, maka iaitu terlebih akmal. Iaitu:
ﻢ ﻬﱠﻠﻟﺍ ﻫﹶﺃ ﻡ ﺰﻋﻭ ،ﺔﺑ ﻮﺘﻟﺍ ﹺﻞ ﻫﹶﺃ ﹶﺔﺤﺻﺎﻨﻣﻭ ،ﹺﻦ ﻴﻘﻴﹾ ﻟﺍ ﹺﻞ ﻫﹶﺃ ﹶﻝﺎﻤ ﻋﹶﺃﻭ ،ﻯﺪﻬﹾ ﻟﺍ ﹺﻞ ﻫﹶﺃ ﻖ ﻴﻓ ﻮﺗ ﻚﹸﻟﹶﺄ ﺳﹶﺃ ﻲّﹺﻧﹺﺇ ﹺﻞ
،ﺔﺒﹾ ﻏﺮﻟﺍ ﹺﻞ ﻫﹶﺃ ﺐﹶﻠﹶﻃﻭ ،ﺔﻴ ﺸﺨﹾ ﻟﺍ ﹺﻞ ﻫﹶﺃ ﺪﹺﺟﻭ ،ﹺﺮ ﺒﺼﻟﺍ ﹺﻢﹾ ﻠﻌﹾ ﻟﺍ ﹺﻞ ﻫﹶﺃ ﹶﻥﺎﹶﻓ ﺮﻋﻭ ،ﹺﻉﺭﻮﹾ ﻟﺍ ﹺﻞ ﻫﹶﺃ ﺪﺒﻌﺗﻭ ﻰﺘ ﺣ ،
ﻲﹺﻧﺰﺠ ﺤﺗ ﹰﺔﹶﻓﺎﺨﻣ ﻚﹸﻟﹶﺄ ﺳﹶﺃ ﻲّﹺﻧﹺﺇ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ،ﻚﹶﻓﺎﺧﹶﺃ ﻪﹺﺑ ﻖﺤﺘ ﺳﹶﺃ ﹰﻼﻤﻋ ﻚﺘﻋﺎﹶﻄﹺﺑ ﹶﻞﻤ ﻋﹶﺃ ﻰﺘﺣ ،ﻚ ﻴﺻﺎﻌﻣ ﻦﻋ
ﹶﻟ ﺎﺒﺣ ،ﺔﺤ ﻴﺼﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﹶﻟ ﺺﻠ ﺧﹸﺃ ﻰﺘﺣﻭ ﻚ ﻨﻣ ﺎﹰﻓ ﻮﺧ ،ﺔﺑ ﻮﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﺤﺻﺎﻧﹸﺃ ﻰﺘﺣﻭ ،ﻙﺎﺿﹺﺭ ﻰﺘﺣﻭ ﻚ
ﹺﺭ ﻮﻨﻟﺍ ﹺﻖﻟﺎﺧ ﹶﻥﺎﺤ ﺒﺳ ،ﻚﹺﺑ ّﹴﻦﹶﻇ ﻦ ﺴﺣ ﺎﻬّﻠﹸﻛ ﹺﺭ ﻮﻣُﻷﹾ ﺍ ﻲﻓ ﻚ ﻴﹶﻠﻋ ﹶﻞﱠﻛﻮﺗﹶﺃ .
“Ya Allah! Sesungguhnya aku bermohon ke hadratMu petunjuk orang yang mendapat
petunjuk, amalan orang yang yakin, kesucian orang yang bertaubat, keteguhan orang yang
bersabar, kesungguhan orang yang takut, tuntutan orang yang ingin, pengabdian orang
yang warak, kearifan orang yang berilmu, sehinggalah aku berasa takut terhadap Engkau.
Ya Allah! Sesungguhnya aku bermohon ke hadratMu perasaan takut yang dapat
melindungi daku dari menderhakaiMu, sehingga aku dapat beramal dengan mentaatiMu
dengan suatu amalan yang aku berhak mendapat keredhaanMu, sehingga aku dapat
menyucikan taubatku terhadapMu kerana takut kepadaMu, sehingga aku dapat mentulusi
penyucian itu terhadapMu kerana kasih kepadaMu dan sehingga aku berserah kepadaMu
dalam semua urusanku kerana sangkaan baikku terhadapMu. Maha sucilah Tuhan yang
menjadikan cahaya yang dapat memberi petunjuk.”
Kemudian memberi salam ia.
19. Solat Sunat Hari Raya
Dan setengah daripada sunat muakkadah, sembahyang hari raya keduanya iaitu Hari Raya
Haji dan Hari Raya Fitrah. Maka lafaz niat keduanya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﻰﺤ ﺿَﻷﹾ ﺍ ﺪ ﻴﻋ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ . ﺮ ﺒﹾ ﻛﹶ ﺃ ُﷲﺍ
“Sahaja aku sembahyang sunat Hari Raya Udhiyyah (ﺔﻴﺤﺿﺃ) dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ.
Allahu Akbar.
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﺮﹾ ﻄﻔﹾ ﻟﺍ ﺪ ﻴﻋ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ . ُ ﷲﺍ ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat Hari Raya Fitrah dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ. Allahu
Akbar.
Kemudian ia baca doa iftitah. Kemudian maka takbir tujuh kali serta mengangkatkan dua
tangan seperti takbiratul ihram tujuh (7) kali pada raka’at yang pertamanya, dan lima (5) kali pada
raka’at yang keduanya dahulu daripada membaca fatihah.
Kemudian, dibacanya Fatihah dan surah ﻢ ﺳﺍ ﹺﺢّﹺﺒﺳ pada raka’at yang pertama dan surah ﻰﺗﹶﺃ ﹾ ﻞﻫ
pada raka’at yang kedua kemudian daripada Fatihah.
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
72
Dan sunat diselangi antara takbir yang tujuh (7) dan antara takbir yang lima (5) itu
dengan:
ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍﻭ ُﷲﺍ ﱠﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﹶﻻﻭ ِﷲِﺪ ﻤﺤﹾ ﻟﺍﻭ ِﷲﺍ ﹶﻥﺎﺤ ﺒﺳ .
“Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar.”
Kemudian jika sembahyang berjama’ah maka sunat dibaca khutbah kemudian daripada
sembahyang kedua hari raya itu. Dimulai pada awal khutbah yang pertama dengan takbir
sembilan kali berturut-turut, dan pada khutbah yang keduanya tujuh kali berturut-turut. Adalah
kedua khutbahnya itu seperti khutbah Juma’at. Maka dinyatakan di dalam kedua khutbah itu
hukum bicara korban pada khutbah Hari Raya Korban dan bicara hukum zakat fitrah pada Hari
Raya Fitrah.
Dan sunat takbir pada dua hari raya keduanya takbir mutlaq masuk kepada sembahyang.
Maka habislah takbir yang mursal pada kedua hari itu dengan takbir imam jika sembahyang
berjama’ah, atau takbir dirinya jika ia sembahyang seorang dirinya.
Dan sunat takbir muqayyad pada Hari Raya Haji, dimulai daripada Subuh hari Arafah
hingga akhir ‘Asor hari Tasyriq kemudian daripada tiap-tiap sembahyang. Dan jika orang haji,
maka sunat dimulai takbirnya yang muqayyad daripada Zohor Hari Raya Haji hingga Subuh akhir
hari Tasyriq, yakni hingga Subuh hari yang ketiga belas.
Dan lafaz takbirnya, iaitu:
ﺪ ﻤﺤﹾ ﻟﺍ ِﷲِﻭ ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍ ،ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍﻭ ُﷲﺍ ﱠﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﹶﻻ ،ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍ ،ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍ ،ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍ .
“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tiada Tuhan melainkan Allah,
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan bagi Allah segala puji.”
Tiga kali, kemudian sunat ditambahi kemudian daripada tiga kali dengan:
ﹶﻻﻭ ُﷲﺍ ﱠﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﹶﻻ ،ﹰﻼ ﻴﺻﹶﺃﻭ ﹰﺓﺮﹾ ﻜﺑ ِﷲﺍ ﹶﻥﺎﺤ ﺒﺳﻭ ،ﺍﺮ ﻴﺜﹶﻛ ِﷲِ ﺪ ﻤﺤﹾ ﻟﺍﻭ ،ﺍﺮ ﻴﹺﺒﹶﻛ ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍ ﻩﺎﻳﹺ ﺇ ﱠ ﻻﹺ ﺇ ﺪﺒ ﻌ ﻧ ،
ﻩﺪ ﺒﻋ ﺮﺼﻧﻭ ،ﻩﺪ ﻋﻭ ﻕﺪﺻ ،ﻩﺪ ﺣﻭ ُﷲﺍ ﱠﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﹶﻻ ،ﹶﻥ ﻭﺮﻓﺎﹶﻜﹾ ﻟﺍ ﻩﹺﺮﹶﻛ ﻮﹶﻟﻭ ﻦ ﻳّﺪﻟﺍ ﻪﹶﻟ ﻦ ﻴﺼﻠ ﺨﻣ ﻡﺰﻫﻭ ،
ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍﻭ ،ُﷲﺍ ﱠﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﹶﻻ ،ﻩﺪ ﺣﻭ ﺏﺍﺰ ﺣَﻷﹾ ﺍ .
“Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Pujian bagi Allah sebanyak-sebanyaknya. Maha Suci
Allah itu waktu siang dan malam, tiada Tuhan melainkan Allah, kami tidak menyembah
kecuali kepadaNya dengan keadaan ikhlas beragama kepadaNya, walaupun dibenci oleh
orang kafir. Tiada Tuhan melainkan Allah sahaja yang menepati janji, menolong
hambaNya dan mengalahkan musuh-musuh tanpa bantuan sesiapa. Tiada Tuhan
melainkan Allah dan Allah Maha Besar.”
Maka waktunya itu, iaitu keluar matahari hingga gelincir matahari. Tetapi dita’khirkan
hingga naik matahari segalah itu afdhal.
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
73
20. Solat Sunat Tarawih
Dan setengah daripada sunat yang muakkad sembahyang tarawih. Demikian lafaz niatnya:
ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﺢ ﻳﹺﻭﺍﺮﺘﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat tarawih dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ. Allahu Akbar.”
Iaitu dikerjakan pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan. Waktunya, kemudian daripada
sembahyang ‘Isya’ hingga keluar fajar. Adalah ia dituntut berjama’ah iaitu dua puluh raka’at.
Tiap-tiap dua raka’at membaca tahiyyat dan memberi salam. Maka tiada sah dikerjakan empat
raka’at dengan satu salam. Dan sunat dinyaringkan bacaannya. Maka tiap-tiap empat raka’at
dinamakan satu tarawih.
Kemudian sembahyang witir kemudian daripadanya. Dan sunat dibawa qunut pada witir
nisfu yang keduanya daripada Ramadhan.
21. Solat Sunat Gerhana Matahari
Dan setengah daripadanya muakkad, sembahyang gerhana matahari. Sekurang-kurang ia
sembahyang seperti sunat Zohor jua, iaitu dua raka’at, dua ruku’, dan empat sujud. Dan yang
akmal daripadanya ia sembahyang dua raka’at, tetapi dua qiyam, dan dua ruku’, dan dua i’tidal,
dan dua sujud. Dan yang akmalnya, dipanjangkan pada tiap-tiap qiyamnya, dan ruku’nya, dan dua
sujudnya.
Demikian lafaz niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﺲ ﻤﺸﻟﺍ ﻑ ﻮﺴﹸﻛ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ . ﺍ ﺮ ﺒﹾ ﻛﹶ ﺃ ُﷲ
“Sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ. Allahu
Akbar.
Maka dibaca doa iftitah, dan a’uzubillah (ﷲﺎﺑ ﺫﻮﻋﺃ), dan fatihah, dan surah Baqarah, atau
umpamanya. Dan pada surah kemudian daripada Fatihah pada qiyam yang keduanya surah Aali
Imran atau kadarnya. Dan pada qiyam yang ketiga surah Al-Nisa’ atau kadarnya. Dan pada qiyam
yang keempat surah Al-Maidah atau kadarnya, dan pada ruku’nya yang pertama dan sujudnya
yang pertama kadar seratus ayat daripada surah Al-Baqarah, dan pada ruku’ yang kedua dan sujud
yang kedua kadar delapan puluh (80) ayat daripadanya, dan pada ruku’nya yang ketiga dan
sujudnya yang ketiga kadar tujuh puluh (70) ayat daripadanya, dan pada ruku’ yang keempat dan
sujud yang keempat pada kadar lima puluh (50) ayat daripadanya, dan sunat disirkan (ﻦﻛﺮﺳﺩ -
diperlahankan) bacaannya.
22. Solat Sunat Gerhana Bulan
Dan demikian lagi, sunat muakkad pula sembahyang gerhana bulan, dengan lafaz:
ﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﹺﺮﻤﹶﻘﹾ ﻟﺍ ﻑ ﻮﺴﺧ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪ
“Sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ. Allahu
Akbar.”
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
74
Maka kaifiatnya seperti kaifiat sembahyang gerhana matahari pada sekurang-kurang dan
akmalnya.
Dan sunat membaca khutbah pada kedua gerhana itu jika ia sembahyang berjama’ah. Dan
disuruh di dalam keduanya taubat kepada Allah dan mengembali akan menzalim dan
memerdekakan, dan sedekah dan mendirikan taat Allah I dan lainnya. Maka khutbahnya seperti
khutbah hari raya tetapi tiada takbir pada awal khutbah keduanya.
23. Solat Sunat Hujan
Dan setengah daripadanya, sembahyang minta hujan apabila berhajat kita kepadanya.
Diulang-ulangi hingga turun hujan, iaitu dua raka’at seperti sembahyang hari raya. Dan waktunya,
seperti waktu sembahyang hari raya pada afdhalnya. Maka harus ia sembahyang barang waktu
malam dan siang. Dan lafaz niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ِﺀﺎﹶﻘ ﺴﺘ ﺳِﻹﹾ ﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ . ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُ ﷲﺍ
“Sahaja aku sembahyang sunat minta hujan dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ. Allahu Akbar
Dan sunat takbir pada sembahyangnya, pada raka’at yang pertama tujuh (7) kali, dan pada
raka’at yang kedua lima (5) kali. Dan baca antara dua takbirnya seperti yang dibaca pada takbir
antara hari raya. Dan sunat dibaca istighfar pada awal khutbah yang pertama sembilan (9) kali dan
pada khutbah yang kedua tujuh (7) kali berturut-turut.
Dan lafaznya yang afdhal:
ﻪ ﻴﹶﻟﹺﺇ ﺏ ﻮﺗﹶﺃﻭ ،ﻡ ﻮﻴﹶﻘﹾ ﻟﺍ ﻲﺤﹾ ﻟﺍ ﻮﻫ ﱠﻻﹺﺇ ﻪﹶﻟﹺﺇ ﹶﻻ ﻱﺬﱠﻟﺍ ،ﻢ ﻴﻈﻌﹾ ﻟﺍ َﷲﺍ ﺮﻔ ﻐﺘ ﺳﹶﺃ .
Dan sunat dibaca tatkala guruh dan kilat:
ﻪﺘﹶﻔ ﻴﺧ ﻦﻣ ﹸﺔﹶﻜﺋﻶﻤﹾ ﻟﺍﻭ ﻩﺪ ﻤﺤﹺﺑ ﺪ ﻋﺮﻟﺍ ﺢّﹺﺒﺴﻳ ﻦﻣ ﹶﻥﺎﺤ ﺒﺳ .
“Maha Suci Dia yang mana guruh dan kilat bertasbih memujiNya, dan para malaikat
kerana takut terhadapNya.
Dan jangan mengikut matanya akan kilat. Dan sunat dibacanya tatkala hujan:
ﺎﻌﻓﺎﻧ ﺎﺒّﹺﻴﺻ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ .
“Ya Allah! Turunkan hujan yang bermanfaat.”
Dan apabila kebanyakan hujan yang memberi mudharat dengan dia, dibacanya:
ﹺﺏﺍﺮّﻈﻟﺍﻭ ﹺﻡﺎﹶﻛﻵﹾ ﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ،ﺎﻨ ﻴﹶﻠﻋ ﹶﻻﻭ ﺎﻨ ﻴﹶﻟﺍﻮﺣ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ﻮﹸﻄﺑ ﻭ ﹺﺮﺠﺸﻟﺍ ﺖﹺﺑﺎﻨﻣﻭ ﺔﻳﺩ ﻭَﻷﹾ ﺍ ﻥ .
“Ya Allah! Turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan Engkau turunkan ke atas
kami. Ya Allah! Ke atas bukit-bukit, gunung-ganang, perut-perut lembah dan tempat-
tempat tumbuh pohon-pohon.”
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
75
Dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut itu tuntut berjama’ah iaitu
sembahyang tarawih, dan witir pada bulan Ramadhan, dan sembahyang dua hari raya, dan
sembahyang gerhana keduanya, dan sembahyang minta hujan. Dan yang lain daripada yang
tersebut itu tiada dituntut berjama’ah.
24. Solat Sunat Tahajjud
Dan demikian lagi setengah daripada yang tiada dituntut berjama’ah sembahyang tahajjud.
Iaitu sembahyang malam kemudian daripada tidur. Sekurang-kurangnya dua raka’at, atau empat
raka’at, atau enam raka’at, atau delapan raka’at, afdhal dua raka’at dengan niat tahajjud. Dan lafaz
niatnya:
ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﺪﺠﻬﺘﻟﺍ ﹶﺔﻨﺳ ﻲّﻠﺻﹸﺃ . ﺮ ﺒﹾ ﻛﹶ ﺃ ُﷲﺍ
“Sahaja aku sembahyang sunat tahajjud dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ. Allahu Akbar.”
25. Solat Sunat Mutlaq
Dan demikian lagi setengah daripada sunat, ia mengerjakan sembahyang sunat mutlak
pada malam atau siang yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Bermula sembahyang sunat
mutlaq yang pada malam itu afdhal daripada sunat mutlaq pada siang hari. Dan jika sembahyang
pada malam, diperbuat dua raka’at. Demikian lafaz niatnya:
ﺮﺒﹾ ﻛﹶﺃ ُﷲﺍ ﻰﹶﻟﺎﻌﺗ ﻪﱠﻠﻟ ﹰﺔﻨﺳ ﹺﻦ ﻴﺘﻌﹾ ﻛﺭ ﻲّﻠﺻﹸﺃ
“Sahaja aku sembahyang sunat dua raka’at kerana Allah ﱃﺎﻌﺗ. Allahu Akbar.”
Maka sayugianya, kita memeliharakan segala sembahyang yang tersebut itu barang yang
sedapatnya. Istimewa pula, pada saat-saat kita kerjakan sembahyang malam kerana ia terlebih
sangat berat sesuatu atas nafsu. Dan sesungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan atasnya, dan
sabar atas kepayahannya, dan dengan melawan akan hawa nafsunya pada permulaannya.
Kemudian daripada yang demikian itu, jadi dibukakan dia pintu berjinak-jinak ia dengan Allah U,
dan manis munajat dan lazat ia bersunyi dengan Tuhannya. Dan pada ketika yang demikian itu,
tiada kenyang seseorang daripada berdiri malam. Istimewa pula, berat atau segan. Seperti barang
yang jatuh setengah daripada orang solihin seperti beberapa riwayat yang masyhur daripada hal
mereka itu.
Setengah daripadanya, orang yang sembahyang Subuh dengan air sembahyang ‘Isya’.
Mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Maka dengan petunjuk mereka itu kita
ikut. Dan jika lemah daripada banyak, maka kerjakan sedikit barang kuasanya.
Maka datang pada hadits, bahawasanya orang yang banyak tidur malam, datang pada hari
kiamat faqir. Dan orang yang banyak tidur, menghilangkan berkat umurnya dan sia-sia waktunya
yang ada mudanya.
Ketahuilah olehmu, sedikit amal yang berkekalan terlebih baik daripada banyak yang
putus. Sabda Nabi J:
ِﷲﺍ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﹺﻝﺎﻤ ﻋَﻷﹾ ﺍ ﺐﺣﹶﺃ ﱠﻞﹶﻗ ﹾ ﻥﹺﺇﻭ ﺎﻬﻣﻭ ﺩﹶﺃ .
Munyatul Musolli - Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t
www.alraufi.blogspot.com
76
“Yang terlebih kasih amal kepada Allah I itu, yang dikekalkan dia dan jika sedikit
sekalipun.”
Dan sunat mengqadhakan sembahyang sunat yang tersebut itu, apabila luput.
ﻴﻘﻤﹾ ﻟﺍﻭ ﻦ ﻴﻄﻓﺎﺤﻤﹾ ﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻨﹾ ﻠﻌ ﺟﺍ ﻢﻬﱠﻠﻟﺍ ﻦ ﻴﻤﹶﻟﺎﻌﹾ ﻟﺍ ﺏﺭ ﺎﻳ ،ﹺﻢ ﻳﹺﺮﹶﻜﹾ ﻟﺍ ﻚﹺﻬ ﺟﻮﻟ ﻦ ﻴﺼﻠ ﺨﻤﹾ ﻟﺍ ﹶﺓﹶﻼﺼﻟﺍ ﻦ ﻴﻤ .
“Ya Allah! Jadikanlah kami dari kalangan orang yang memelihara dan mendirikan solat
dengan ikhlas semata-mata ZatMu yang Maha Mulia, wahai Tuhan sekalian alam!.”
http://alraufi.blogspot.com/2010/05/kitab-munyatul-musolli-al-allamah.html

Seperti dikatanya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﺒﺢﹺ ﺭ‬‫ﺔﹶ ﺍﻟﺼ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat Subuh dua raka’at kerana Allah ‫”.ﺗﻌﺎﱃ‬ Atau: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﺼﺮﹺ ﺭ‬‫ﺔﹶ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat ‘Asor dua raka’at kerana Allah ‫”. Tetapi sayugianya.Munyatul Musolli . tiga raka’at.)ﺍﻷﻭﱃ‬Dan tiada mengapa ia simpankan sekurang-kurang akmalnya.alraufi.com Maka dinamakan sunat yang muakkad dan ghairu muakkad sekaliannya rawatib dan tawabi’ (‫ .” Maka qiaskanlah pada Maghrib dan ‘Isya’ seperti yang demikian itu jua.ﺗﻌﺎﱃ‬ Dan pada Zohor atau Maghrib atau ‘Isya’: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﺔﹰ ﻟ‬‫ﻴ‬‫ﺔﹶ ﺍﻟﻈﱡﻬﺮﹺ ﻗﹶﺒﻠ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬   “Sahaja aku sembahyang sunat Zohor sebelumnya kerana Allah ‫”. jangan dikerjakan dia seraka’at jua kerana Khilaf Al-Aula ( ‫ﺧﻼﻑ‬ pada raka’at pertama kemudian daripada Fatihah [ ‫ . Dan yang tiada ba’diyyah disebut akan qabliyyah.blogspot.ﺗﻮﺍﺑﻊ‬yang mengikut) bagi fardhu. maka tiadalah daripada kami. 2.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www.]ﺳّﺢ ﺍﺳ‬dan pada raka’at yang keduanya ‫ﻢ‬ ‫ﺒ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ kemudian daripada Fatihah [‫ﻭ ﹶ‬ ‫ﺎ ﺍﻟ ﹶﺎﻓ‬ ‫ﺎ ﺃ‬ ‫ . Solat Sunat Witir Dan setengah daripada sunat yang muakkad dikerjakan dan dikekalkan mengerjakan dia sembahyang witir. Sabda Nabi J: ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ ﻣ‬‫ﺮ ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ‬‫ﻮﺗ‬‫ﻦ ﻟﹶﻢ ﻳ‬‫ ﻓﹶﻤ‬ ‫ ﺣ‬‫ﺗﺮ‬‫ﺍﹶﹾﻟﻮﹺ‬     ‫ﻖ‬ “Bermula sembahyang witir sebenarnya maka barangsiapa tiada mengerjakan witir. Dibaca ayatnya .ﺗﻌﺎﱃ‬ Atau: ‫ﺔﹰ‬‫ﻳ‬‫ﻌﺪ‬‫ﺔﹶ ﺍﻟﻈﱡﻬﺮﹺ ﺑ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬   “Sahaja aku sembahyang sunat Zohor selepasnya. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyyah dan yang ba’diyyah itu disebut akan qabliyyah dan ba’diyyah.] ﹸﻞ‬dan pada raka’at yang ketiganya kemudian daripada ‫ﻥ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻗ ﹾ ﻳ ﹶﻳﻬ ﹾﻜ‬ Fatihah: [  ‫ ﺍ ُ ﹶ‬ ‫.” Dan sebanyak-banyak sembahyang witir itu sebelas raka’at dan sekurang-kurangnya seraka’at.]ﻗﻞﹾ ﻫ‬ ‫ﻮ ﷲ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﹸ‬ 64 ‫ .

dan tahmid sedekah.ﺗﻌﺎﱃ‬ Dan pada lafaz niat yang seraka’at itu. Kata qil dua belas raka’at. Maka adalah sekurang-kurangnya dua raka’at. dan memadai daripada yang demikian itu dua raka’at yang disembahyang keduanya daripada sunat Dhuha. Solat Sunat Dhuha Dan setengah dariada sembahyang sunat yang muakkad pada Dhuha.blogspot. Sabda Nabi J: . Maka tiap-tiap tasbih sedekah. dan tiaptiap takbir sedekah.” Dan lagi sabda Nabi J: “Berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi daripada seorang kamu berkehendak sedekah. Dan waktunya.ﺗﻌﺎﱃ‬ 3.‫ﺤﺮﹺ‬‫ ﺍﹾﻟﺒ‬‫ﺪ‬‫ﺑ‬‫ﺜﻞﹶ ﺯ‬‫ﺖ ﻣ‬‫ﺇﹺﻥ ﻛﹶﺎﻧ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻮﺑ‬‫ ﺫﹸﻧ‬‫ﺕ ﻟﹶﻪ‬‫ﺮ‬‫ﻰ ﻏﹸﻔ‬‫ﺤ‬‫ ﺍﻟﻀ‬‫ﺔ‬‫ﻔﻌ‬‫ﻠﹶﻰ ﺷ‬‫ﺎﻓﹶﻆﹶ ﻋ‬‫ﻦ ﺣ‬‫ﻣ‬  ‫ ﹾ‬ ‫ﹾ‬   ‫ﹾ‬  “Barangsiapa memeliharakan atas dua raka’at Dhuha diampunkan baginya segala dosanya (yang kecil) dan jikalau ada ia seumpama buih di laut. dan tegah daripada mungkar sedekah.” Demikian lafaz niatnya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﻰ ﺭ‬‫ﺤ‬‫ﺔﹶ ﺍﻟﻀ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat Dhuha dua raka’at kerana Allah ‫”.Munyatul Musolli . dan yang afdhalnya serubu’ hari.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www.ﺗﻌﺎﱃ‬ Dan sebanyaknya delapan (8) raka’at. dan tiap-tiap tahlil sedekah.alraufi. dan menyuruh dengan ma’ruf sedekah.com Demikian lafaz niatnya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﺗﺮﹺ ﺭ‬‫ﺔﹶ ﺍﹾﻟﻮﹺ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat witir dua raka’at keran Allah ‫”. demikian bunyinya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﺔﹰ ﻟ‬‫ﻛﻌ‬‫ﺗﺮﹺ ﺭ‬‫ﺔﹶ ﺍﹾﻟﻮﹺ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat witir satu raka’at kerana Allah ‫”. Dan dibacakan surah kemudian daripada Fatihah pada raka’at yang pertama: ‫ﺎ‬‫ﺎﻫ‬‫ﺤ‬‫ﺿ‬‫ﻤﺲﹺ ﻭ‬‫ﺍﻟﺸ‬‫ﻭ‬  Dan pada raka’at yang kedua kemudian daripada Fatihah: ‫ﻰ‬‫ﺠ‬‫ﺍﻟﱠﻴﻞﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺳ‬‫ﻰ ﻭ‬‫ﺤ‬‫ﺍﻟﻀ‬‫ﻭ‬  65 . kemudian daripada naik matahari segalah.

Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www. Solat Sunat Isyraq Dan sunat memeliharakan sunat Isyraq dua raka’at. iaitu dua puluh raka’at.ﺗﻌﺎﱃ‬ 66 .Munyatul Musolli . naik matahari sekira-kira lepas waktu karahiyyah. Dan waktunya antara Maghrib dan ‘Isya’. Solat Sunat Tahiyyatul Masjid Dan demikian lagi.blogspot. Solat Sunat Awwabin Dan demikian lagi sunat memeliharakan Awwabin.” 6. Demikian lafaz niatnya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ ﺭ‬‫ﺍﺑﹺﻴﻦ‬‫ﺔﹶ ﹾﺍﻷَﻭ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat Awwabin dua raka’at kerana Allah Ta’ala.ﺗﻌﺎﱃ‬ 8.com 4. Solat Sunat Zawal Dan demikian lagi sunat Zawal (gelincir matahari). Waktunya. Dan lafaz niatnya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﺍﻕﹺ ﺭ‬‫ﺔﹶ ﹾﺍﻹِﺷﺮ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ﹾ‬  “Sahaja aku sembahyang sunat Isyraq dua raka’at kerana Allah Ta’ala. Demikian lafaz niatnya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﺍﻝﹺ ﺭ‬‫ﺔﹶ ﺍﻟﺰﻭ‬‫ﺃﹸﺻﻠّﻲ ﺳ‬  ‫ﹾ‬  ‫ﻨ‬   “Sahaja aku sembahyang sunat Zawal dua raka’at kerana Allah ‫”.‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ ﺭ‬‫ﺴﺠﹺﺪ‬‫ ﺍﹾﻟﻤ‬‫ﺔ‬‫ﻴ‬‫ﺤ‬‫ﺔﹶ ﺗ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ﹾ‬  “Sahaja aku sembahyang sunat tahiyyatul masjid dua raka’at kerana Allah ‫.” Dan dibaca ayatnya: ‫ﻭﻥﹶ‬‫ﺮ‬‫ﺎ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓ‬‫ﻬ‬‫ﺎ ﺃﹶﻳ‬‫ﻗﹸﻞ ﻳ‬  ‫ﹾ‬ Dan: ‫ﺪ‬ ‫ ﷲ‬ ‫ﻗ ﹾ ﻫ‬  ‫ﻮ ﺍ ُ ﹶﺃﺣ‬ ‫ﹸﻞ‬ 5.alraufi.ﺗﻌﺎﱃ‬ 7. Sekurangkurangnya dua raka’at. Solat Sunat Wudhu’ Dan sunat Wudhu’: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﻮﺀِ ﺭ‬‫ﺿ‬‫ﺔﹶ ﺍﹾﻟﻮ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat wudhu’ dua raka’at kerana Allah ‫. dua raka’at sunat Tahiyyatul Masjid: .

Solat Sunat Qudum Dan demikian lagi sunat Qudum.Solat Sunat Taubat Dan dua raka’at sunat Taubat. Solat Sunat Berhenti Musafir Dan dua raka’at sunat perhentian bagi orang yang musafir.Munyatul Musolli . Demikian lafaz niatnya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﻭﺱﹺ ﺭ‬‫ﺮ‬‫ﺔﹶ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ﹾ‬  “Sahaja aku sembahyang dua raka’at sunat berkahwin kerana Allah ‫”. Demikian lafaz niatnya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﻭﻡﹺ ﺭ‬‫ﺔﹶ ﺍﹾﻟﻘﹸﺪ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat Qudum dua raka’at kerana Allah ‫”.com 9.alraufi. Demikian lafaznya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﺍﻡﹺ ﻟ‬‫ﺔﹶ ﹾﺍﻹِﺣﺮ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻦﹺ ﺳ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ّﻲ ﺭ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬   ‫ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang dua raka’at sunat Ihram kerana Allah ‫”.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www.blogspot. 67 . Demikian lafaz niatnya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ ﻟ‬‫ﺔ‬‫ﻮﺑ‬‫ﺔﹶ ﺍﻟﺘ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻦﹺ ﺳ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ّﻲ ﺭ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬   ‫ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang dua raka’at sunat taubat kerana Allah ‫”.ﺗﻌﺎﱃ‬ Sama ada Ihram haji atau ‘umrah.ﺗﻌﺎﱃ‬ 10.ﺗﻌﺎﱃ‬ 13.ﺗﻌﺎﱃ‬ 14. Demikian lafaz niatnya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﻨﺰﹺﻝﹺ ﺭ‬‫ﺔﹶ ﺍﹾﻟﻤ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ﹾ‬  “Sahaja aku sembahyang sunat perhentian dua raka’at kerana Allah ‫”.ﺗﻌﺎﱃ‬ 11. Solat Sunat Berkahwin Dan dua raka’at sunat berkahwin.ﺗﻌﺎﱃ‬ 12. Solat Sunat Ihram Dan dua raka’at sunat Ihram. Solat Sunat Musafir Dan dua raka’at sunat orang yang hendak pergi-pergian. Demikian lafaz niatnya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﻔﹶﺮﹺ ﺭ‬‫ﺔﹶ ﺍﻟﺴ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat safar (musafir) dua raka’at kerana Allah ‫”.

Demikianlah lafaz niatnya: ‫ﺮ‬‫ﺎﻟﹶﻰ ﺃﹶ ُ ﹶﺃﻛﺒ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ ﺭ‬‫ﺓ‬‫ﺎﺭ‬‫ﺨ‬‫ﺔﹶ ﹾﺍﻹِﺳﺘ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ﷲ ﹾ‬  ‫ﹾ‬  “Sahaja aku sembahyang dua raka’at sunat istikharah kerana Allah ‫ . juga dalam urusan penghidupanku dan natijah urusanku. juga dalam urusan penghidupanku serta natijah pada urusanku.alraufi. Solat Sunat Istikharah Dan dua raka’at sunat istikharah bagi orang yang kesamaran antara dua pekerjaan. Engkau amat mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan sesungguhnya Engkau amat mengetahui segala yang ghaib. Dan kiranya Engkau mengetahui bahawa perkara ini membawa kejahatan kepadaku dalam urusan agamaku.blogspot. pinta Allah I memilih kebajikan baginya. Sesungguhnya Engkau amat berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa.” Maka dibacanya surah kemudian daripada Fatihah pada raka’at yang pertama ( ‫ﺎ‬ ‫ﺎ ﺃﻳ‬ ‫ﻗﻞ‬ ‫ﻬ‬‫ﹸ ﹾ ﻳ ﹶ‬ ‫ﻭﻥ‬‫ )ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓﺮ‬dan pada raka’at yang kedua kemudian daripada Fatihah ( ‫ﻮ ﺍ ُ ﹶﺃﺣ‬ ‫ . kemudian jadikanlah daku meredhainya.com 15.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www.‫ﻨﹺﻲ ﺑﹺﻪ‬‫ ﺃﹶﺭﺿ‬‫ﻴﺚﹸ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺛﹸﻢ‬‫ﺣ‬   “Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon pemilihanMu menerusi pengetahuanMu dan aku memohon kekuatanMu menerusi qudratMu serta aku minta padaMu sebahagian dari limpah kurniaMu yang sangat besar.) ﹸﻞ‬Kemudian ‫ﹶ‬  ‫ﺪ‬ ‫ ﷲ‬ ‫ﻗ ﹾ ﻫ‬ daripada memberi salam dibacakan doa yang dibaca oleh Nabi J iaitu: ‫ﻻﹶ‬‫ ﻭ‬‫ﺭ‬‫ﻘﺪ‬‫ ﺗ‬‫ﻚ‬‫ﻴﻢﹺ، ﻓﹶﺈﹺﻧ‬‫ﻈ‬‫ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻚ‬‫ﻦ ﻓﹶﻀﻠ‬‫ ﻣ‬‫ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ‬‫، ﻭ‬‫ﻚ‬‫ﺗ‬‫ ﺑﹺﻘﹸﺪﺭ‬‫ﻙ‬‫ﺭ‬‫ﻘﺪ‬‫ﺃﹶﺳﺘ‬‫، ﻭ‬‫ﻚ‬‫ﻠﻤ‬‫ ﺑﹺﻌ‬‫ﻙ‬‫ﻴﺮ‬‫ﺨ‬‫ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺘ‬‫ﻢ‬‫ﺍﻟﻠﱠﻬ‬ ‫ﹾ‬      ‫ﹾ‬ ‫ﹾ‬   ‫ﻳﻨﹺﻲ‬‫ﻲ ﺩ‬‫ﻲ ﻓ‬‫ ﻟ‬ ‫ﻴ‬‫ ﺧ‬‫ﺬﹶﺍ ﹾﺍﻷَﻣﺮ‬‫ ﺃﹶﻥﱠ ﻫ‬‫ﻌﻠﹶﻢ‬‫ ﺗ‬‫ ﺇﹺﻥ ﻛﹸﻨﺖ‬‫ﻢ‬‫ﻮﺏﹺ، ﺍﻟﻠﱠﻬ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﹾﻟﻐ‬‫ﻼﱠﻡ‬‫ ﻋ‬‫ﻧﺖ‬‫ﺃﹶ‬‫، ﻭ‬‫ﻻﹶ ﺃﹶﻋﻠﹶﻢ‬‫ ﻭ‬‫ﻌﻠﹶﻢ‬‫ ﺗ‬‫، ﻭ‬‫ﺭ‬‫ﺃﹶﻗﺪ‬ ‫ﺮ‬    ‫ﹾ‬    ‫ﹾ‬ ‫ ﺃﹶﻥﱠ‬‫ﻌﻠﹶﻢ‬‫ ﺗ‬‫ﺇﹺﻥ ﻛﹸﻨﺖ‬‫، ﻭ‬‫ﻴﻪ‬‫ﻲ ﻓ‬‫ﺎﺭﹺﻙ ﻟ‬‫ ﺑ‬‫ﻲ، ﺛﹸﻢ‬‫ ﻟ‬‫ﺴِّﺮﻩ‬‫ﻳ‬‫ﻲ، ﻭ‬‫ ﻟ‬‫ﺭﻩ‬‫، ﻓﹶﺎﻗﺪ‬‫ﻪ‬‫ﺁﺟﹺﻠ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﺎﺟﹺﻠ‬‫ ﺃﹶﻣﺮﹺﻱ ﻋ‬‫ﺔ‬‫ﺒ‬‫ﺎﻗ‬‫ﻋ‬‫ﻲ ﻭ‬‫ﺎﺷ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬‫ﻭ‬   ‫ﹾ‬     ‫ﹾ‬   ‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺨ‬‫ﻲ‬‫ﺭ ﻟ‬‫ﺍﻗﺪ‬‫ﻨﹺّﻲ، ﻭ‬‫ ﻋ‬‫، ﻓﹶﺎﺻﺮﹺﻓﻪ‬‫ﻪ‬‫ﺁﺟﹺﻠ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﺎﺟﹺﻠ‬‫ ﺃﹶﻣﺮﹺﻱ ﻋ‬‫ﺔ‬‫ﺒ‬‫ﺎﻗ‬‫ﻋ‬‫ﻲ ﻭ‬‫ﺎﺷ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬‫ﻳﻨﹺﻲ ﻭ‬‫ﻲ ﺩ‬‫ﻲ ﻓ‬‫ ﻟ‬ ‫ ﺷ‬‫ﺬﹶﺍ ﹾﺍﻷَﻣﺮ‬‫ﻫ‬  ‫ﹾ‬ ‫ ﹾ‬  ‫ ﺮ‬ . maka tetapkanlah ia bagiku dan permudahkanlah ia untukku.Munyatul Musolli .ﺗﻌﺎﱃ‬Allahu Akbar.” Riwayat Bukhari t. maka elakkanlah ia dariku dan tetapkanlah kebaikan untukku sebagaimana sepatutnya. serta berkatilah daku padanya. maka disebut akan hajatnya pada katanya: [‫ ] ﺇ ﱠ ﻫ ﹶﺍ ﺍﻷﻣﺮ‬pada dua   َ ‫ﺬ ﹾ‬ ‫ﹺﻥ‬ tempat itu. Demikian lafaz niatnya: ‫ﺎﻟﹶﻰ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ ﻟ‬‫ﺍﻑ‬‫ﺔﹶ ﺍﻟﻄﱠﻮ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻦﹺ ﺳ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ّﻲ ﺭ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬  ‫ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang dua raka’at sunat Tawaf kerana Allah ‫”. kini dan akan datang. Solat Sunat Tawaf Dan dua raka’at sunat Tawaf.ﺗﻌﺎﱃ‬ 16. Ya Allah! Kiranya Engkau mengetahui bahawa perkara ini adalah baik bagiku dalam urusan agamaku. 68 . kini dan akan datang.

‫ﻴﻦ‬‫ﺎﻟﹶﻤ‬‫ﺏﹺّ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ ِﷲِ ﺭ‬‫ﻤﺪ‬‫ﺍﹾﻟﺤ‬‫، ﻭ‬‫ﻴﻦ‬‫ﻠ‬‫ﺮﺳ‬‫ﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ‬‫ ﻋ‬ ‫ﻼﹶ‬‫ﺳ‬‫ﻔﹸﻮﻥﹶ، ﻭ‬‫ﺼ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ﻤ‬‫ ﻋ‬‫ﺓ‬‫ﺰ‬‫ﺏﹺّ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ ﺭ‬‫ﺑﹺّﻚ‬‫ﺎﻥﹶ ﺭ‬‫ﺒﺤ‬‫ﺳ‬     ‫ﻡ‬   “Maha sucilah Tuhan Engkau. kasihanilah daku dengan rahmatMu. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Sesungguhnya Allah itu amat melihat pada sekalian hamba. Maka solawat pula.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www. Sesungguhnya aku telah ditimpa kesusahan sedang Engkau adalah Tuhan yang amat mengasihani. aku menyerahkan urusanku ini kepada Allah.” 69 . Tuhan yang mentadbir sekalian alam. wahai Tuhan yang ketaatanNya menyelamatkan sekalian orang yang taat. sunat sembahyang hajat dua raka’at. Solat Sunat Hajat Dan setenagh daripadanya. Kemudian memohonkan Allah I akan hajatnya.” ‫ﻧﹺﻌﻢ‬‫ﺎ ﺍﷲُ ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﺴﺒ‬‫، ﺣ‬‫ﻴﻦ‬‫ﻤ‬‫ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟ‬‫ﻦ‬‫ ﻣ‬‫ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﻛﹸﻨﺖ‬‫ﻚ‬‫ﺎﻧ‬‫ﺒﺤ‬‫ ﺳ‬‫ﻧﺖ‬‫ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶ‬‫ﻴﻢﹺ، ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‬‫ﺣ‬‫ﻦﹺ ﺍﻟﺮ‬‫ﺣﻤ‬‫ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﺮ‬         ‫ﻦ‬‫ﺎ ﻣ‬‫، ﻳ‬‫ﺎﺩ‬‫ﺒ‬‫ ﺑﹺﺎﹾﻟﻌ‬ ‫ﻴ‬‫ﺼ‬‫ ﺃﹶﻣﺮﹺﻱ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲَ ﺑ‬‫ﺃﹸﻓﹶﻮﹺّﺽ‬‫، ﻭ‬‫ﻴﻦ‬‫ﻤ‬‫ ﺍﺣ‬‫ ﺍﻟﺮ‬‫ﻢ‬‫ ﺃﹶﺭﺣ‬‫ﻧﺖ‬‫ﺃﹶ‬‫ ﻭ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﻟﻀ‬‫ﻨﹺﻲ‬‫ﺴ‬‫ﻴﻞﹸ، ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﻣ‬‫ﻛ‬‫ﺍﹾﻟﻮ‬  ‫ﺮ‬      ‫ﺨﻔﹶﻰ‬‫ﻦ ﻻﹶ ﻳ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻳ‬‫، ﻭ‬‫ﻴﻦ‬‫ﺎﻟﹶﻤ‬‫ﺄﹸ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻠﺠ‬‫ ﻣ‬‫ﻪ‬‫ﹾﺃﻓﹶﺘ‬‫ﻦ ﺭ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻳ‬‫، ﻭ‬‫ﻴﻦ‬‫ﻌ‬‫ﺎﺓﹸ ﺍﻟﻄﱠﺎﺋ‬‫ﺠ‬‫ ﻧ‬‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﻦ ﻃﹶﺎﻋ‬‫ﺎ ﻣ‬‫، ﻳ‬‫ﻳﻦ‬‫ﺮﹺ‬‫ ﺍﻟﺬﱠﺍﻛ‬‫ﻑ‬‫ﺮ‬‫ ﺷ‬‫ﻩ‬‫ﻛﺮ‬‫ﺫ‬    ‫ﹾ‬    ‫ﹾ‬ . kemudian maka dibacanya: .Munyatul Musolli . wahai Tuhan yang belas kasihanNya dapat melepaskan sekalian makhluk dan wahai Tuhan yang segala perkhabaran tidak terlepas daripada pengetahuanNya. Demikian lafaz niatnya: ‫ﺮ‬‫ﺎﻟﹶﻰ ﺃﹶﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ ﺭ‬‫ﺔ‬‫ﺎﺟ‬‫ﺔﹶ ﺍﹾﻟﺤ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ﹾ‬  ‫ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat hajat dua raka’at kerana Allah ‫”.alraufi. dan kemudian daripada salam dibacanya: ‫ﻴﻢﹺ‬‫ﻈ‬‫ﻋ‬‫ ﻭ‬‫ﺟﻬﹺﻚ‬‫ﻼﹶﻝﹺ ﻭ‬‫ﺠ‬‫ﻲ ﻟ‬‫ﻐ‬‫ﻨﺒ‬‫ﺎ ﻳ‬‫ ﻛﹶﻤ‬‫ﻤﺪ‬‫ ﺍﹾﻟﺤ‬‫ﺎ ﻟﹶﻚ‬‫ﻨ‬‫ﺑ‬‫ﺎ ﺭ‬‫، ﻳ‬‫ﻩ‬‫ﻳﺪ‬‫ﺰﹺ‬‫ﺊﹸ ﻣ‬‫ﻜﹶﺎﻓ‬‫ﻳ‬‫ ﻭ‬‫ﻪ‬‫ﻤ‬‫ ﻲ ﻧﹺﻌ‬‫ﺍﻓ‬‫ﻮ‬‫ﺍ ﻳ‬‫ﻤﺪ‬‫ ِﷲِ ﺣ‬‫ﻤﺪ‬‫ﺍﹾﻟﺤ‬       . sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang-orang yang zalim. Wahai Tuhan yang zikirNya adalah semulia para penzikir. Dan selamat sejahteralah sekalian Rasul dan pujian itu bagi Allah.” Kemudian ia solawat akan Nabi J seperti solawat yang di dalam tasyahhud akhir. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih.blogspot. Wahai Tuhan kami! Pujian itu bagi Engkau sebagaimana yang selayaknya bagi kemuliaan wajah Engkau dan kebesaran kekuasaan Engkau.‫ﻴﻦ‬‫ﻤ‬‫ﺍﺣ‬‫ ﺍﻟﺮ‬‫ﻢ‬‫ﺎ ﺃﹶﺭﺣ‬‫ ﻳ‬‫ﻚ‬‫ﺘ‬‫ﺣﻤ‬‫ ﻤﻨﹺﻲ ﺑﹺﺮ‬‫ﺣ‬‫ﹲ ﺇﹺﺭ‬‫ﺒ‬‫ ﻧ‬‫ﻠﹶﻴﻪ‬‫ﻋ‬     ‫ ﺄ‬ “Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Tuhan yang Mulia itu daripada apa yang mereka sifatkan.‫ﻠﻄﹶﺎﹺﻧﻚ‬‫ﺳ‬  ‫ﹾ‬ “Pujian itu bagi Allah. dan [ ‫ﻮ ﺍ ُ ﺃﺣ‬ ‫] ﹸﻞ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻗ ﹾ ﻳ ﹶﻳﻬ ﹾﻜ‬ ‫ﺪ‬ ‫ ﷲ ﹶ‬ ‫ﻗ ﹾ ﻫ‬ pada raka’at yang keduanya.ﺗﻌﺎﱃ‬ Maka dibaca akan ayatnya [‫ﻭﻥ‬ ‫ﺎ ﺍﻟ ﹶﺎﻓ‬ ‫ﺎ ﺃ‬ ‫ ] ﹸﻞ‬pada raka’at yang pertama. pujian yang akan menyempurnakan nikmatNya dan menjaminkan pertambahannya.com 17. Cukuplah daku dengan Allah dan Dia adalah sebaik-baik wakil untuk berserah. Maha suci Engkau.

Demikian lafaz niatnya:  ‫ﺎﻟﹶﻰ. dan 10 kali kemudian daripada keduanya atas kaifiat yang keduanya.Munyatul Musolli . Dan jika tiada. dan kerisik di pantai. sunat kita muwazhabahkan (‫ . dan nyatanya.‫ﻴﻢﹺ‬‫ﻈ‬‫ﻲﹺّ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻠ‬‫ﺓﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺﺎﷲِ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻻﹶ ﻗﹸﻮ‬‫ﻮﻝﹶ ﻭ‬‫ﻻﹶ ﺣ‬‫، ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ، ﻭ‬‫ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‬‫ ِﷲِ، ﻭ‬‫ﻤﺪ‬‫ﺍﹾﻟﺤ‬‫ﺎﻥﹶ ﺍﷲِ، ﻭ‬‫ﺒﺤ‬‫ﺳ‬   ‫ﹾ‬   “Maha suci Allah. tiada Tuhan melainkan Allah. dan baharunya. Dan 10 kali di dalam tiap-tiap i’tidal. dan sama ada dosanya yang disengajanya.ﺗﻌﺎﱃ‬Allahu Akbar. Maka diampunkan dia Allah dosanya jikalau ada barang ada. Dan 10 kali di dalam tiap-tiap sujud kemudian daripada tasbihnya. Dan 10 kali di dalam duduk istirahah atau duduk tasyahhud atas kaifiat yang pertama. maka tiap-tiap Juma’at. Dan 10 kali di dalam sujud yang kedua. tiada lagi dibaca tasbihnya di dalam duduk istirahah atau di dalam tasyahhud.)ﻣﻮﺍﻇﺒﻬﻜﻦ‬yakni mengekalkan dan mengamalkan sembahyang tasbih kerana amat besar fadhilatnya. dan [ ُ ‫ﻮ ﺍ‬ ‫ﹸﻞ‬  ‫ﻳ‬ ‫ﻭ ﹾﻌ‬  ‫ﻜ ﹸ‬  ‫ﹶ ﹾﻬ ﻛ‬ ‫ ﷲ‬‫ﻗ ﹾ ﻫ‬ ‫ ]ﹶﺃﺣﺪ‬pada raka’at yang keempatnya. dibacakan tasbihnya pada tiap-tiap raka’at kemudian daripada Fatihah dan surah 15 kali.” Dan 10 kali di dalam tiap-tiap ruku’ kemudian daripada tasbih ruku’nya. Dan 10 kali di dalam tiap-tiap duduk antara dua sujud. Maka jadilah perhimpunan tasbihnya 300 kali. Allah Maha Besar. Maka jika tiada. Atau dibaca tasbihnya 15 dahulu daripada membaca Fatihah dan surah. Dan atas kata yang dahulu adalah tasbihnya di dalam tiap-tiap qiyam 15 kali jua. maka tiap-tiap bulan. maka di dalam seumur hidup sekali.  Maka adalah ia dua kaifiat: Yang pertama. 70 . Dan tasbihnya itu: . dan surah ‫ﺽ‬ َ ‫ ﹾ‬ ‫ﹺﺫ ﺯ ﹾ ﹺﹶ‬ [‫ﺎﺕ‬‫ﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟ‬ ] pada raka’at yang kedua. Demikianlah yang tersebut pada hadits. yang dibaca 15 kali jua tiap-tiap qiyam.com 18. serta muwafakat segala ulama’ pada suruh mengerjakan dan mengekalkan dia pada tiaptiap hari jika kuasa. Dan jika tiada. lagi amat besar kadarnya pada Allah I.alraufi. segala puji bagi Allah. dan surah [‫ﺎ ﹸﻢ ﺍﻟﺘ ﹶﺎﺛﺮ‬ ‫ ]ﺃﻟ‬pada yang ketiganya. iaitu empat raka’at dengan satu salam atau dua salam. Adapun atas kaifiat yang membaca 25 kali. Dan jika tiada. ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﹾﺒ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﺴﺒﹺﻴﺢﹺ ﻟ‬‫ﺔﹶ ﺍﻟﺘ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ﺮ‬  “Sahaja aku sembahyang sunat tasbih dua raka’at kerana Allah ‫ .” Kemudian dibaca surah [  ‫ﻟﺰﻟﺖ ﺍﻷﺭ‬ ‫ ]ﺇ ﹶﺍ‬pada raka’at yang pertamanya. dan yang lamanya. Jadilah 25 tasbih di dalam tiap-tiap qiyam. dan jikalau sebilang-bilang buih di laut. maka tiap-tiap tahun sekali. dan sembunyinya. Solat Sunat Tasbih Dan setengah daripadanya. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.blogspot.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www. atau tersalahnya.

” Kemudian memberi salam ia.ﺗﻌﺎﱃ‬ Allahu Akbar. dan lima (5) kali pada raka’at yang keduanya dahulu daripada membaca fatihah. dibacanya Fatihah dan surah ‫ﺒﹺّﺢﹺ ﺍﺳﻢ‬‫ ﺳ‬pada raka’at yang pertama dan surah ‫ﻰ‬‫ﻞ ﺃﹶﺗ‬‫ﻫ‬  ‫ﹾ‬ pada raka’at yang kedua kemudian daripada Fatihah.ﺗﻌﺎﱃ‬Allahu Akbar. amalan orang yang yakin. Solat Sunat Hari Raya Dan setengah daripada sunat muakkadah. kearifan orang yang berilmu. Kemudian maka takbir tujuh kali serta mengangkatkan dua tangan seperti takbiratul ihram tujuh (7) kali pada raka’at yang pertamanya. ‫ﺮ‬‫ﺎﻟﹶﻰ. Kemudian ia baca doa iftitah. sehinggalah aku berasa takut terhadap Engkau. sehingga aku dapat menyucikan taubatku terhadapMu kerana takut kepadaMu. Kemudian. sehingga aku dapat beramal dengan mentaatiMu dengan suatu amalan yang aku berhak mendapat keredhaanMu. sehingga aku dapat mentulusi penyucian itu terhadapMu kerana kasih kepadaMu dan sehingga aku berserah kepadaMu dalam semua urusanku kerana sangkaan baikku terhadapMu.‫ﻮﺭﹺ‬‫ﻖﹺ ﺍﻟﻨ‬‫ﺎﻟ‬‫ﺎﻥﹶ ﺧ‬‫ﺒﺤ‬‫، ﺳ‬‫ ﻇﹶﻦﹴّ ﺑﹺﻚ‬‫ﺴﻦ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ّﻬ‬‫ﻮﺭﹺ ﻛﹸﻠ‬‫ﻲ ﹾﺍﻷُﻣ‬‫ ﻓ‬‫ﻠﹶﻴﻚ‬‫ﻛﱠﻞﹶ ﻋ‬‫ﻮ‬‫ﺃﹶﺗ‬      “Ya Allah! Sesungguhnya aku bermohon ke hadratMu petunjuk orang yang mendapat petunjuk. ﺍ ُ ﹶﺃﻛﺒ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﻰ ﺭ‬‫ ﹾﺍﻷَﺿﺤ‬‫ﻴﺪ‬‫ﺔﹶ ﻋ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ﺮ‬‫ﷲ ﹾ‬  ‫ﹾ‬   “Sahaja aku sembahyang sunat Hari Raya Udhiyyah (‫ )ﺃﺿﺤﻴﺔ‬dua raka’at kerana Allah ‫. 71 . Maha sucilah Tuhan yang menjadikan cahaya yang dapat memberi petunjuk. pengabdian orang yang warak. tuntutan orang yang ingin. Maka lafaz niat keduanya:  ‫ﺎﻟﹶﻰ.alraufi. sembahyang hari raya keduanya iaitu Hari Raya Haji dan Hari Raya Fitrah.com Dan jika dikehendaki membaca doa Qutub ini pada akhir tasyahhud dan solawat dahulu daripada salam. Ya Allah! Sesungguhnya aku bermohon ke hadratMu perasaan takut yang dapat melindungi daku dari menderhakaiMu. 19. keteguhan orang yang bersabar. Iaitu: ‫ ﺃﹶﻫﻞﹺ‬‫ﺰﻡ‬‫ﻋ‬‫، ﻭ‬‫ﺔ‬‫ﻮﺑ‬‫ﺔﹶ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﺘ‬‫ﺤ‬‫ﺎﺻ‬‫ﻨ‬‫ﻣ‬‫ﻴﻦﹺ، ﻭ‬‫ﻘ‬‫ﺎﻝﹶ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﹾﻟﻴ‬‫ﺃﹶﻋﻤ‬‫ﻯ، ﻭ‬‫ﺪ‬‫ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﹾﻟﻬ‬‫ﻴﻖ‬‫ﻮﻓ‬‫ ﺗ‬‫ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ‬ ‫ﺍﻟ ﱠﻬ‬           ‫ﻢ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻰ‬‫ﻠﻢﹺ، ﺣ‬‫ﺮﻓﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻋ‬‫ﻉﹺ، ﻭ‬‫ﺭ‬‫ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﹾﻟﻮ‬‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻌ‬‫ﺗ‬‫، ﻭ‬‫ﺔ‬‫ﻏﺒ‬‫ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﺮ‬‫ﻃﹶﻠﹶﺐ‬‫، ﻭ‬‫ﺔ‬‫ﺸﻴ‬‫ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﹾﻟﺨ‬‫ﺟﹺﺪ‬‫ﺒﺮﹺ، ﻭ‬‫ﺍﻟﺼ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﹾ‬    ‫ﹾ‬     ‫ ﺑﹺﻪ‬‫ﻖ‬‫ﺤ‬‫ﻼﹰ ﺃﹶﺳﺘ‬‫ﻤ‬‫ ﻋ‬‫ﻚ‬‫ﺘ‬‫ﻞﹶ ﺑﹺﻄﹶﺎﻋ‬‫ﻰ ﺃﹶﻋﻤ‬‫ﺘ‬‫، ﺣ‬‫ﻴﻚ‬‫ﺎﺻ‬‫ﻌ‬‫ﻦ ﻣ‬‫ﻧﹺﻲ ﻋ‬‫ﺰ‬‫ﺤﺠ‬‫ﺎﻓﹶﺔﹰ ﺗ‬‫ﺨ‬‫ ﻣ‬‫ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹶﺳﺄﹶﻟﹸﻚ‬‫ﻢ‬‫، ﺍﻟﻠﱠﻬ‬‫ﺎﻓﹶﻚ‬‫ﺃﹶﺧ‬       ‫ﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬‫ ﻭ‬‫ﺎ ﻟﹶﻚ‬‫ﺒ‬‫، ﺣ‬‫ﺔ‬‫ﻴﺤ‬‫ﺼ‬‫ﻲ ﺍﻟﻨ‬‫ ﻓ‬‫ ﻟﹶﻚ‬‫ﺺ‬‫ﻰ ﺃﹸﺧﻠ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬‫ ﻭ‬‫ﻨﻚ‬‫ﻮﻓﹰﺎ ﻣ‬‫، ﺧ‬‫ﺔ‬‫ﻮﺑ‬‫ﻲ ﺍﻟﺘ‬‫ ﻓ‬‫ﻚ‬‫ﺤ‬‫ﺎﺻ‬‫ﻰ ﺃﹸﻧ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬‫، ﻭ‬‫ﺎﻙ‬‫ﺭﹺﺿ‬      .Munyatul Musolli . kesungguhan orang yang takut. ﺍﷲ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﻄﺮﹺ ﺭ‬‫ ﺍﹾﻟﻔ‬‫ﻴﺪ‬‫ﺔﹶ ﻋ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ُ ﹾ‬  ‫ﹾ ﹾ‬  “Sahaja aku sembahyang sunat Hari Raya Fitrah dua raka’at kerana Allah ‫ .blogspot. kesucian orang yang bertaubat.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www. maka iaitu terlebih akmal.

72 . atau takbir dirinya jika ia sembahyang seorang dirinya. Allah Maha Besar. maka sunat dimulai takbirnya yang muqayyad daripada Zohor Hari Raya Haji hingga Subuh akhir hari Tasyriq. Tiada Tuhan melainkan Allah sahaja yang menepati janji. tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar dan bagi Allah segala puji.” Tiga kali. Allah Maha Besar.‫ﻤﺪ‬‫ِﷲِ ﺍﹾﻟﺤ‬‫ ﻭ‬‫ﺮ‬‫، ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ﺮ‬‫ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭ‬‫، ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‬‫ﺮ‬‫، ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ﺮ‬‫، ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ﺮ‬‫ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬  ‫ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﹾ‬ “Allah Maha Besar. segala puji bagi Allah.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www. Maha Suci Allah itu waktu siang dan malam. Dan lafaz takbirnya. dan pada khutbah yang keduanya tujuh kali berturut-turut.Munyatul Musolli . Pujian bagi Allah sebanyak-sebanyaknya. tiada Tuhan melainkan Allah.‫ﺮ‬‫ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭ‬‫ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‬‫ ِﷲِ ﻭ‬‫ﻤﺪ‬‫ﺍﹾﻟﺤ‬‫ﺎﻥﹶ ﺍﷲِ ﻭ‬‫ﺒﺤ‬‫ﺳ‬ ‫ﹾ‬   “Maha suci Allah. kemudian sunat ditambahi kemudian daripada tiga kali dengan: ،‫ﺎﻩ‬‫ﺪ ﹺﺇﻻ ﹺﺇ‬‫ﻧﻌﺒ‬ ‫ﻻﹶ‬‫ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭ‬‫ﻴﻼﹰ، ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‬‫ﺃﹶﺻ‬‫ﺓﹰ ﻭ‬‫ﻜﺮ‬‫ﺎﻥﹶ ﺍﷲِ ﺑ‬‫ﺒﺤ‬‫ﺳ‬‫ﺍ، ﻭ‬‫ﻴﺮ‬‫ ِﷲِ ﻛﹶﺜ‬‫ﻤﺪ‬‫ﺍﹾﻟﺤ‬‫ﺍ، ﻭ‬‫ ﻛﹶﺒﹺﻴﺮ‬‫ﺮ‬‫ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬ ‫ ﱠ ﻳ‬   ‫ﹾ‬     ‫ﹾ‬ ‫ﻡ‬‫ﺰ‬‫ﻫ‬‫، ﻭ‬‫ﻩ‬‫ﺒﺪ‬‫ ﻋ‬‫ﺮ‬‫ﺼ‬‫ﻧ‬‫، ﻭ‬‫ﻩ‬‫ﻋﺪ‬‫ ﻭ‬‫ﻕ‬‫ﺪ‬‫، ﺻ‬‫ﻩ‬‫ﺣﺪ‬‫ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭ‬‫ﻭﻥﹶ، ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‬‫ﺮ‬‫ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓ‬‫ﻟﹶﻮ ﻛﹶﺮﹺﻩ‬‫ ﻭ‬‫ﻳﻦ‬ّ‫ ﺍﻟﺪ‬‫ ﻟﹶﻪ‬‫ﻴﻦ‬‫ﺼ‬‫ﺨﻠ‬‫ﻣ‬        . Allah Maha Besar. Dimulai pada awal khutbah yang pertama dengan takbir sembilan kali berturut-turut. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar. yakni hingga Subuh hari yang ketiga belas. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maka habislah takbir yang mursal pada kedua hari itu dengan takbir imam jika sembahyang berjama’ah. walaupun dibenci oleh orang kafir.alraufi.com Dan sunat diselangi antara takbir yang tujuh (7) dan antara takbir yang lima (5) itu dengan: . kami tidak menyembah kecuali kepadaNya dengan keadaan ikhlas beragama kepadaNya. Dan jika orang haji.blogspot.” Kemudian jika sembahyang berjama’ah maka sunat dibaca khutbah kemudian daripada sembahyang kedua hari raya itu. menolong hambaNya dan mengalahkan musuh-musuh tanpa bantuan sesiapa.” Maka waktunya itu. Dan sunat takbir muqayyad pada Hari Raya Haji. Tetapi dita’khirkan hingga naik matahari segalah itu afdhal. Adalah kedua khutbahnya itu seperti khutbah Juma’at.‫ﺮ‬‫ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ، ﻭ‬‫، ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‬‫ﻩ‬‫ﺣﺪ‬‫ ﻭ‬‫ﺍﺏ‬‫ﹾﺍﻷَﺣﺰ‬ ‫ﹾ‬   “Allah Maha Besar sebesar-besarnya. iaitu: . dimulai daripada Subuh hari Arafah hingga akhir ‘Asor hari Tasyriq kemudian daripada tiap-tiap sembahyang. Maka dinyatakan di dalam kedua khutbah itu hukum bicara korban pada khutbah Hari Raya Korban dan bicara hukum zakat fitrah pada Hari Raya Fitrah. Allah Maha Besar. Dan sunat takbir pada dua hari raya keduanya takbir mutlaq masuk kepada sembahyang. iaitu keluar matahari hingga gelincir matahari.

Solat Sunat Gerhana Bulan Dan demikian lagi.alraufi. dua ruku’. Solat Sunat Tarawih Dan setengah daripada sunat yang muakkad sembahyang tarawih. sembahyang gerhana matahari. Dan pada qiyam yang keempat surah Al-Maidah atau kadarnya. Solat Sunat Gerhana Matahari Dan setengah daripadanya muakkad. iaitu dua raka’at. Maka dibaca doa iftitah. Kemudian sembahyang witir kemudian daripadanya. dan empat sujud.” 73 . Maka tiada sah dikerjakan empat raka’at dengan satu salam. Sekurang-kurang ia sembahyang seperti sunat Zohor jua. dipanjangkan pada tiap-tiap qiyamnya. dan dua i’tidal.Munyatul Musolli .” Iaitu dikerjakan pada tiap-tiap malam bulan Ramadhan.ﺗﻌﺎﱃ‬Allahu Akbar. Dan pada qiyam yang ketiga surah Al-Nisa’ atau kadarnya.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www. dan ruku’nya. Waktunya. Dan pada surah kemudian daripada Fatihah pada qiyam yang keduanya surah Aali Imran atau kadarnya. Dan yang akmal daripadanya ia sembahyang dua raka’at. dan dua sujudnya. dan dua sujud. dan pada ruku’nya yang pertama dan sujudnya yang pertama kadar seratus ayat daripada surah Al-Baqarah. Tiap-tiap dua raka’at membaca tahiyyat dan memberi salam. ﺍ ُ ﹶﺃﻛﺒ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﻤﺲﹺ ﺭ‬‫ ﺍﻟﺸ‬‫ﻮﻑ‬‫ﺔﹶ ﻛﹸﺴ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ﺮ‬‫ﷲ ﹾ‬  ‫ﹾ‬   “Sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari dua raka’at kerana Allah ‫ . dengan lafaz: ‫ﺮ‬‫ﺎﻟﹶﻰ ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﺮﹺ ﺭ‬‫ ﺍﹾﻟﻘﹶﻤ‬‫ﻮﻑ‬‫ﺴ‬‫ﺔﹶ ﺧ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ﹾ‬  ‫ﹾ‬  “Sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan dua raka’at kerana Allah ‫ .blogspot. Demikian lafaz niatnya:  ‫ﺎﻟﹶﻰ. atau umpamanya. dan pada ruku’ yang kedua dan sujud yang kedua kadar delapan puluh (80) ayat daripadanya.ﺗﻌﺎﱃ‬Allahu Akbar. dan sunat disirkan (‫ ﺩﺳﺮﻛﻦ‬diperlahankan) bacaannya. Adalah ia dituntut berjama’ah iaitu dua puluh raka’at. dan dua ruku’.com 20. dan a’uzubillah (‫ . dan pada ruku’ yang keempat dan sujud yang keempat pada kadar lima puluh (50) ayat daripadanya. Dan yang akmalnya. tetapi dua qiyam. dan surah Baqarah. dan pada ruku’nya yang ketiga dan sujudnya yang ketiga kadar tujuh puluh (70) ayat daripadanya.ﺗﻌﺎﱃ‬Allahu Akbar. Dan sunat dibawa qunut pada witir nisfu yang keduanya daripada Ramadhan. Demikian lafaz niatnya: ‫ﺮ‬‫ﺎﻟﹶﻰ ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﻳﺢﹺ ﺭ‬‫ﺍﻭﹺ‬‫ﺮ‬‫ﺔﹶ ﺍﻟﺘ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ﹾ‬  ‫ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat tarawih dua raka’at kerana Allah ‫ . Maka tiap-tiap empat raka’at dinamakan satu tarawih. Dan sunat dinyaringkan bacaannya. kemudian daripada sembahyang ‘Isya’ hingga keluar fajar. 21. sunat muakkad pula sembahyang gerhana bulan. 22.)ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ‬dan fatihah.

Dan lafaznya yang afdhal: . dibacanya: . iaitu dua raka’at seperti sembahyang hari raya. dan pada raka’at yang kedua lima (5) kali. sembahyang minta hujan apabila berhajat kita kepadanya. gunung-ganang. Solat Sunat Hujan Dan setengah daripadanya. Dan disuruh di dalam keduanya taubat kepada Allah dan mengembali akan menzalim dan memerdekakan. Dan baca antara dua takbirnya seperti yang dibaca pada takbir antara hari raya. Maka harus ia sembahyang barang waktu malam dan siang.alraufi. Dan lafaz niatnya:  ‫ﺎﻟﹶﻰ. dan para malaikat kerana takut terhadapNya. Dan sunat dibaca istighfar pada awal khutbah yang pertama sembilan (9) kali dan pada khutbah yang kedua tujuh (7) kali berturut-turut.com Maka kaifiatnya seperti kaifiat sembahyang gerhana matahari pada sekurang-kurang dan akmalnya. 23.‫ﺎ‬‫ﻌ‬‫ﺎﻓ‬‫ﺎ ﻧ‬‫ﻴﹺّﺒ‬‫ ﺻ‬‫ﻢ‬‫ﺍﻟﻠﱠﻬ‬ “Ya Allah! Turunkan hujan yang bermanfaat. Ya Allah! Ke atas bukit-bukit.” Dan apabila kebanyakan hujan yang memberi mudharat dengan dia. Maka khutbahnya seperti khutbah hari raya tetapi tiada takbir pada awal khutbah keduanya. Dan sunat membaca khutbah pada kedua gerhana itu jika ia sembahyang berjama’ah.blogspot. perut-perut lembah dan tempattempat tumbuh pohon-pohon.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www.Munyatul Musolli .‫ﺮﹺ‬‫ﺠ‬‫ ﺍﻟﺸ‬‫ﺎﺑﹺﺖ‬‫ﻨ‬‫ﻣ‬‫ ﻭ‬‫ﺔ‬‫ﻳ‬‫ ﹾﺍﻷَﻭﺩ‬‫ ﹸﻮﻥ‬‫ﺍﺏﹺ ﻭ‬‫ّﺮ‬‫ﺍﻟﻈ‬‫ﻠﹶﻰ ﺍﹾﻵﻛﹶﺎﻡﹺ ﻭ‬‫ ﻋ‬‫ﻢ‬‫ﺎ، ﺍﻟﻠﱠﻬ‬‫ﻠﹶﻴﻨ‬‫ﻻﹶ ﻋ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﺍﻟﹶﻴﻨ‬‫ﻮ‬‫ ﺣ‬‫ﻢ‬‫ﺍﻟﻠﱠﻬ‬   ‫ﺑﻄ‬   “Ya Allah! Turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan Engkau turunkan ke atas kami.ﺗﻌﺎﱃ‬Allahu Akbar Dan sunat takbir pada sembahyangnya. ﺍﷲ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ﺴﻘﹶﺎﺀِ ﺭ‬‫ﺔﹶ ﹾﺍﻹِﺳﺘ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ُ ﹾﺮ‬  ‫ﹾ‬   “Sahaja aku sembahyang sunat minta hujan dua raka’at kerana Allah ‫ . Dan sunat dibacanya tatkala hujan: . dan sedekah dan mendirikan taat Allah I dan lainnya.” 74 . Diulang-ulangi hingga turun hujan. Dan jangan mengikut matanya akan kilat. Dan waktunya. seperti waktu sembahyang hari raya pada afdhalnya.‫ﻪ‬‫ﻴﻔﹶﺘ‬‫ﻦ ﺧ‬‫ﻜﹶﺔﹸ ﻣ‬‫ﻶﺋ‬‫ﺍﹾﻟﻤ‬‫ ﻭ‬‫ﻩ‬‫ﻤﺪ‬‫ ﺑﹺﺤ‬‫ﻋﺪ‬‫ ﺍﻟﺮ‬‫ﺒﹺّﺢ‬‫ﺴ‬‫ﻦ ﻳ‬‫ﺎﻥﹶ ﻣ‬‫ﺒﺤ‬‫ﺳ‬       “Maha Suci Dia yang mana guruh dan kilat bertasbih memujiNya.‫ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ‬‫ﻮﺏ‬‫ﺃﹶﺗ‬‫، ﻭ‬‫ﻮﻡ‬‫ ﺍﹾﻟﻘﹶﻴ‬‫ﻲ‬‫ ﺍﹾﻟﺤ‬‫ﻮ‬‫ ﺇﹺﻻﱠ ﻫ‬‫ﻱ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻪ‬‫، ﺍﻟﱠﺬ‬‫ﻴﻢ‬‫ﻈ‬‫ ﺍﷲَ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﺮ‬‫ﻐﻔ‬‫ﺃﹶﺳﺘ‬      Dan sunat dibaca tatkala guruh dan kilat: . pada raka’at yang pertama tujuh (7) kali.

Ketahuilah olehmu. Seperti barang yang jatuh setengah daripada orang solihin seperti beberapa riwayat yang masyhur daripada hal mereka itu. bahawasanya orang yang banyak tidur malam.blogspot. Dan jika sembahyang pada malam. Kemudian daripada yang demikian itu.‫ﺇﹺﻥ ﻗﹶﻞﱠ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻬ‬‫ﻣ‬‫ﺎﻝﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﺃﹶﺩﻭ‬‫ ﹾﺍﻷَﻋﻤ‬‫ﺐ‬‫ﺃﹶﺣ‬ ‫ﹾ‬   75 .ﺗﻌﺎﱃ‬Allahu Akbar. tiada kenyang seseorang daripada berdiri malam. Sabda Nabi J: . datang pada hari kiamat faqir. Mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah. dan sembahyang minta hujan. Istimewa pula. Demikian lafaz niatnya: ‫ﺮ‬‫ﺎﻟﹶﻰ ﺍﷲُ ﺃﹶﻛﺒ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﺔﹰ ﻟ‬‫ﻨ‬‫ﻴﻦﹺ ﺳ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ّﻲ ﺭ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ﹾ‬  ‫ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat dua raka’at kerana Allah ‫ . atau delapan raka’at. ﺍ ُ ﹶﺃﻛﺒ‬‫ﻌ‬‫ ﺗ‬‫ﻠﱠﻪ‬‫ﻴﻦﹺ ﻟ‬‫ﺘ‬‫ﻛﻌ‬‫ ﺭ‬‫ﺪ‬‫ﺠ‬‫ﻬ‬‫ﺔﹶ ﺍﻟﺘ‬‫ﻨ‬‫ّﻲ ﺳ‬‫ﻠ‬‫ﺃﹸﺻ‬ ‫ﺮ‬‫ﷲ ﹾ‬  ‫ﹾ‬ “Sahaja aku sembahyang sunat tahajjud dua raka’at kerana Allah ‫ . Dan jika lemah daripada banyak.” Maka sayugianya. ia mengerjakan sembahyang sunat mutlak pada malam atau siang yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Bermula sembahyang sunat mutlaq yang pada malam itu afdhal daripada sunat mutlaq pada siang hari. dan sabar atas kepayahannya. sedikit amal yang berkekalan terlebih baik daripada banyak yang putus.ﺗﻌﺎﱃ‬Allahu Akbar.com Dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut itu tuntut berjama’ah iaitu sembahyang tarawih. Maka dengan petunjuk mereka itu kita ikut.alraufi. pada saat-saat kita kerjakan sembahyang malam kerana ia terlebih sangat berat sesuatu atas nafsu. Dan sesungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan atasnya. Maka datang pada hadits. diperbuat dua raka’at. dan witir pada bulan Ramadhan. kita memeliharakan segala sembahyang yang tersebut itu barang yang sedapatnya. Solat Sunat Mutlaq Dan demikian lagi setengah daripada sunat. dan sembahyang gerhana keduanya. dan dengan melawan akan hawa nafsunya pada permulaannya. dan sembahyang dua hari raya.Munyatul Musolli . berat atau segan. Dan lafaz niatnya:  ‫ﺎﻟﹶﻰ. menghilangkan berkat umurnya dan sia-sia waktunya yang ada mudanya. Dan yang lain daripada yang tersebut itu tiada dituntut berjama’ah. atau enam raka’at. orang yang sembahyang Subuh dengan air sembahyang ‘Isya’.” 25.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www. Istimewa pula. dan manis munajat dan lazat ia bersunyi dengan Tuhannya. Sekurang-kurangnya dua raka’at. Iaitu sembahyang malam kemudian daripada tidur. Dan orang yang banyak tidur. maka kerjakan sedikit barang kuasanya. jadi dibukakan dia pintu berjinak-jinak ia dengan Allah U. Dan pada ketika yang demikian itu. Setengah daripadanya. 24. afdhal dua raka’at dengan niat tahajjud. atau empat raka’at. Solat Sunat Tahajjud Dan demikian lagi setengah daripada yang tiada dituntut berjama’ah sembahyang tahajjud.

” http://alraufi.alraufi.Munyatul Musolli .blogspot.com “Yang terlebih kasih amal kepada Allah I itu.com/2010/05/kitab-munyatul-musolli-al-allamah.” Dan sunat mengqadhakan sembahyang sunat yang tersebut itu.html 76 . apabila luput. wahai Tuhan sekalian alam!. yang dikekalkan dia dan jika sedikit sekalipun.Al-‘Allamah Syeikh Daud ibn ‘Abdullah Al-Husaini Al-Fatoni t www.blogspot. .‫ﻴﻦ‬‫ﺎﻟﹶﻤ‬‫ ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﺏ‬‫ﺎ ﺭ‬‫ﻳﻢﹺ، ﻳ‬‫ ﺍﹾﻟﻜﹶﺮﹺ‬‫ﺟﻬﹺﻚ‬‫ﻮ‬‫ ﻟ‬‫ﻴﻦ‬‫ﺼ‬‫ﺨﻠ‬‫ﻼﹶﺓﹶ ﺍﹾﻟﻤ‬‫ ﺍﻟﺼ‬‫ﻴﻦ‬‫ﻴ ﻤ‬‫ﻘ‬‫ﺍﹾﻟﻤ‬‫ ﻭ‬‫ﻴﻦ‬‫ﻄ‬‫ﺎﻓ‬‫ﺤ‬‫ ﺍﹾﻟﻤ‬‫ﻦ‬‫ﺎ ﻣ‬‫ﻠﻨ‬‫ ﺍﺟﻌ‬‫ﻢ‬‫ﺍﻟﻠﱠﻬ‬        ‫ﹾ‬ “Ya Allah! Jadikanlah kami dari kalangan orang yang memelihara dan mendirikan solat dengan ikhlas semata-mata ZatMu yang Maha Mulia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful