Α Κλίση Ουσιαστικών

ασυναίρετα ουσιαστικά
Η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ονόματα:
• αρσενικά σε: -ας, -ης
• θηλυκά σε: -α (γεν. -ας), -α (γεν. -ης) -η
Παρατηρήσεις:
• Το -α στην κατάληξη -α είναι άλλοτε μακρόχρονο και άλλοτε
βραχύχρονο· (δες παρακάτω)
• Το -α στην κατάληξη -ας σε οποιαδήποτε πτώση είναι πάντοτε
μακρόχρονο, π.χ. τῆς χώρᾱς
• Η γενική του πληθυντικού τονίζεται στη λήγουσα και παίρνει
περισπωμένη, π.χ. τῶν χωρῶν

αρσενικά σε -ας και σε -ης
σε -ας

σε -ης
(οξύτονα)

σε -ης
(παροξύτον
α)


τοῦ
τῷ
τὸν

νεανί-ας
νεανί-ου
νεανί-ᾳ
νεανί-αν
νεανί-α

ποιητ-ὴς
ποιητ-οῦ
ποιητ-ῇ
ποιητ-ήν
ποιητ-ὰ

στρατιώτ-ης
στρατιώτ-ου
στρατιώτ-ῃ
στρατιώτ-ην
στρατιώτ-α

εὐπατρίδ-ης
εὐπατρίδ-ου
εὐπατρίδ-ῃ
εὐπατρίδ-ην
εὐπατρίδ-η

οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς

νεανί-αι
νεανι-ῶν
νεανί-αις
νεανί-ας
νεανί-αι

ποιητ-αὶ
ποιητ-ῶν
ποιητ-αῖς
ποιητ-ὰς
ποιητ-αὶ

στρατιῶτ-αι
στρατιωτ-ῶν
στρατιώτ-αις
στρατιώτ-ας
στρατιῶτ-αι

εὐπατρίδ-αι
εὐπατριδ-ῶν
εὐπατρίδ-αις
εὐπατρίδ-ας
εὐπατρίδ-αι

σε -ης

Σχηματίζουν την κλητική του ενικού σε -α:
• τα εθνικά: ὦ Πέρσα
• όσα λήγουν σε -της, π.χ. ὦ ποιητά
• τα σύνθετα με β' συνθετικό ρήμα, π.χ. ὦ γυμνασιάρχα

θηλυκά σε -α

(γενική -ας)

σε -α
σε -α
σε -ης
(οξύτονα) (παροξύτον (προπαροξύτον
α)
α)

σε -ης
σε -ης
(παροξύτονα (παροξύτονα
)
)

στρατι-ὰ

ὥρ-α

πολιτεί-α

ἀλήθει-α

σφαῖρ-α

μυῖα. σφαῖρα. Αυτό γίνεται όταν στην ονομαστική πριν από το -α υπάρχει φωνήεν ή ρ. • Όταν η λέξη τονίζεται στην προπαραλήγουσα π. Το α αυτό είναι μακρόχρονο και λέγεται καθαρό. ὦ ὥρα. π.χ. μαῖα. πρῶρα. • Στα ονόματα: μοῖρα. τήν γλῶσσαν ὦ γλῶσσα θηλυκά σε -α (γενική -ης) σε -α (παροξύτονα) σε -ης (προπαροξύτονα) ἡ τῆς τῇ τὴν ὦ γλῶσσ-α γλώσσ-ης γλώσσ-ῃ γλῶσσ-αν γλῶσσ-α τράπεζ-α τραπέζ-ης τραπέζ-ῃ τράπεζ-αν τράπεζ-α αἱ τῶν ταῖς τὰς ὦ γλῶσσ-αι γλωσσ-ῶν γλώσσ-αις γλώσσ-ας γλῶσσ-αι τράπεζ-αι τραπεζ-ῶν τραπέζ-αις τραπέζ-ας τράπεζ-αι Στα παραπάνω ουσιαστικά η γενική του ενικού σχηματίζεται σε -ης. όταν στην ονομαστική πριν από το -α υπάρχει σύμφωνο. όπως στην ονομαστική του ενικού.χ. τήν σφαῖραν. εκτός από το ρ. Αυτό γίνεται. πεῖρα. ἡ γλῶσσα. ἡ σφαῖρα. Το α αυτό είναι βραχύχρονο και λέγεται μη καθαρό θηλυκά σε -η ἡ τῆς τῇ τὴν σε -η (οξύτονα) σε -α (παροξύτονα) ψυχ-ὴ ψυχ-ῆς ψυχ-ῇ ψυχ-ὴν κώμ-η κώμ-ης κώμ-ῃ κώμ-ην . ὦ σφαῖρα. Εξαιρέσεις: Το καθαρό -α δεν είναι μακρόχρονο αλλά βραχύχρονο. ἡ εὐσέβεια • Στα ονόματα: γραῖα. σφῦρα Σημείωση: Στην αιτιατική και κλητική του ενικού το -α είναι μακρόχρονο ή βραχύχρονο. τήν ὥραν.τῆς τῇ τὴν ὦ στρατι-ᾶς στρατι-ᾷ στρατι-ὰν στρατι-ὰ πολιτεί-ας πολιτεί-ᾳ πολιτεί-αν πολιτεί-α ἀληθεί-ας ἀληθεί-ᾳ ἀλήθει-αν ἀλήθει-α ὥρ-ας ὥρ-ᾳ ὥρ-αν ὥρ-α σφαίρ-ας σφαίρ-ᾳ σφαῖρ-αν σφαῖρ-α αἱ τῶν ταῖς τὰς ὦ στρατι-αὶ στρατι-ῶν στρατι-αῖς στρατι-ὰς στρατι-αὶ πολιτεῖ-αι πολιτει-ῶν πολιτεί-αις πολιτεί-ας πολιτεῖ-αι ἀλήθει-αι ἀληθει-ῶν ἀληθεί-αις ἀληθεί-ας ἀλήθει-αι ὥρ-αι ὡρ-ῶν ὥρ-αις ὥρ-ας ὥρ-αι σφαῖρ-αι σφαιρ-ῶν σφαίρ-αις σφαίρ-ας σφαῖρ-αι Στα παραπάνω ουσιαστικά σε –α η γενική του ενικού σχηματίζεται σε -ας. ἡ ὥρα.

ἡ μέλισσα ὁ παιδοτριβης ὁ πρεσβευτής ὁ Σπαρτιάτης τῆς σφαίρας 3. Γεν. Εν. Να βάλετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού τα παρακάτω ουσιαστικά τόν πολίτην → τοῢ νεανίου → (ὦ) πελτασταί → τούς δεσμώτας → τῶν μηνυτῶν → (ὦ) γυμνασιάρχα → τούς πολίτας → τῆς κλίνης → τῇ θεραπαίνῃ → τάς ἁμίλλας → τῶν δαφνῶν → τήν μέλισσαν → τῆς γαίας → (ὦ) τεχνῖτα → τῶν γυμνιτῶν → τούς δύτας → τόν προδότην → τῷ πατριώτῃ → τοῖς ἱππόταις → τήν τρίαιναν → τῶν μαζῶν → ταῖς νύμφαις → (ὦ) σκαπάνη → ἡκλίνη → τῇ δρακαίνῃ → τήν ἀδικίαν → . Πλ. Κλητ. Αιτ. Πλ. Δοτ. Γε Γεν. Εν. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις: τοὺς τὰς ὦ τῆς τὴν (ὁ (ἡ (ὁ (ἡ (ἡ νεανίας) αἰχμή) δεσπότης) ἄμυνα) κομιδή) τὴν τοῖς τῆς ὦ οἱ (ἡ (ὁ (ἡ (ὁ (ὁ γλῶττα) πολίτης) θῆρα) πολίτης) γυμναστής) 2 Να γραφούν οι άλλες πτώσεις στα παρακάτω ουσιαστικά Ονομ.ὦ ψυχ-ὴ κώμ-η αἱ τῶν ταῖς τὰς ὦ ψυχ-αὶ ψυχ-ῶν ψυχ-αῖς ψυχ-ὰς ψυχ-αὶ κῶμ-αι κωμ-ῶν κώμ-αις κώμ-ας κῶμ-αι Ασκήσεις: 1. Εν. Δοτ. Πλ. Εν.

. Να γραφεί η γενική ενικού και η ονομαστική. αλλά και την ποσότητα των συλλαβών (βραχύχρονημακρόχρονη) της λήγουσας και της παραλήγουσες. πρέπει να ανατρέξετε στους κανόνες του βιβλίου της Γραμματικής σας. ὁ δέ τύραννος ἤ πόλεων. ΕΝΙΚΟΣ Γενική ἡ ἡ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ἡ ἡ ἡ ἡ ἡ ἡ ἡ ἡ ἡ ἡ ἡ ἡ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ Ονομαστικ Δοτική ή Αιτιατική βοήθεια μοῖρα κοχλίας (ῐ) Ἐλεάτης (ᾱ) ὁπλίτης (ῑ) Θύητς (ῠ) πελάτης σημαία ἐπιμέλεια δουλεία σοφία (ῐ) πεῖρα δίψα (ῐ) πεῖνα ῥίζα (ῐ) θέαινα αἰσχύνη (ῡ) ὁμόνοια νίκη (ῑ) 5. Για όσα ουσιαστικά δεν αναφέρεται η ποσότητα των συλλαβών. Ὁ μέν γάρ ἰδιώτης οἰκίας ἤ ἀγροῢ ἤ οἰκέτου ἐπιθυμεῖ. ἀλλ’ ὅταν τῶν ἀνταγωνιστῶν ἥττους. ἀλλ’ ὅταν ἑταίρων τυράννων ἐλάττω ἔχει.. τούτῳ λυπεῖται. Οὐδέ γε θᾶττον τι γίγνεται τῷ τυράννῳ ἤ τῷ ἰδιώτῃ ὧν ἐπιθυμεῖ. θάλασσα (γενική ενικού) : τῆς…………………………………………. τούτους γάρ ἀνταγωνιστάς ἡγεῖται αὑτῷ τοῢ πλούτου εῖναι. για να αποφύγει τα λάθη στον τονισμό. οὕτω καί ὁ τύραννος οὐχ ὅταν τῶν ἰδιωτῶν πλείω φαίνηται ἔχων. 6 Να εισαγάγετε τους τύπους που σας ζητούνται: • • πολίτης (αιτιατική πληθυντικού) : τούς………………………………. τοῢτ’ αὐτούς εὐφραίνει. δοτική και αιτιατική πληθυντικού των παρακάτω ονομάτων: ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το σχηματισμό των διάφορων τύπων πρέπει να πάρει υπόψη σου όχι μόνο τις καταλήξεις. τοῢτ’ αὐτούς ἀνιᾷ. τότ’ εὐφραίνεται. Να υπογραμμίσετε τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά και να τα γράψετε στη δεξιά στήλη στον άλλο αριθμό στην ίδια πτώση: Ὥσπερ οἱ ἀθληταί οὐχ ὅταν τῶν ἰδιωτῶν γένωνται κρείττονες. ἤ χώρας πολλῆς ἤ λιμένων….4.

βιβλιοπώλης (κλητική ενικού) : (ὧ)…………………………………….. ἡ κυρία( γενική πληθυντικού) :………………………………………… ἡ μᾶζα (γενική ενικού) :…………………………………………………. ὁ ταμίας (γενική ενικού) :………………………………………………. Στον παρακάτω πίνακα σας δίνονται τύποι σωστοί και λανθασμένοι.. ὁ δεσπότης (κλητική ενικού) :…………………………………………… ὁ Ἑρμῆς (ονομαστική πληθυντικού) :…………………………………. 6) Οἱ ὁπλῖτ……….. (την) ἀνδρεί……. ὕμνησεν. .. ὅτι ἔπαισα(=χτύπησα)ἄνδρας ἕνεκεν……………... ἄμυνα (δοτική πληθυντικού) : ταῖς……………………………………. γεν. ὁ εἰδωλολάτρης (κλητική ενικού) :……………………………………. τοῢ Περσ…….(πολίτης)... όπου υπάρχουν: Ονομαστική ἡ ἄκανθα ἡ πεῖνα ἡ σοφία ἡ ἄμαξα ἡ ὁμόνοια Γενική τῆς ἄκανθας τῆς ἀκάνθης τῆς πείνας τῆς πείνης τῆς σοφίας τῆς σοφίης τῆς ἄμάξας τῆς ἀμάξης τῆς ὁμονοίας τῆς ὁμονοίης Δοτική τῇ ἀκάνθᾳ τῇ ἀκάνθῃ τῇ πείνᾳ τῇ πείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ σοφίῃ τῇ ἀμάξᾳ τῇ ἀμάξῃ τῇ ὁμονοίᾳ τῇ ὁμονοίῃ 8. ὁ πολίτης ( γενική ενικού) :……………………………………………… ὁ τεχνίτης (κλητική ενικού) :……………………………………………. 2)Ὁμολογῶ. μαχητ……. ὁ βορέας-βορρᾶς (γενική ενικού) :……………………………………… ἡ ὁμόνοια (αιτιατική πληθυντικού) :…………………………………... ὦ ἄνδρες. 7. ποιητής (δοτική πληθυντικού) : τοῖς…………………………………..• • • • • • • • • • • • • • • • • πηγή (αιτιατική ενικού) : τήν…………………………………………… τοξότης (γενική πληθυντικού) : τῶν…………………………………. γεν..... δεσπότ………... ψυχή (κλητική πληθυντικού) : (ὦ)…………………………………….. ἁρμόζει. τοποθετώντας στον κατάλληλο τύπο τις λέξεις που είναι σε παρένθεση: 1) Ἐνταῦθα οἱ στρατιῶται ἐν πολλῇ…………(ἀπορία. τῶν Λακεδαιμονίων τούς τοῢ Ξέρξ…… στρατιώτ……. Να διαγράψετε τους λανθασμένους τύπους. 4) Ἐρῶντες (= επειδή επιθυμείτε)…………(νίκη. εἰς φυγήν ἔτρεπον.τόν ποητ……. 5) Οὐκ ἐξαιρέσω ὑμᾶς τῆς ……………(τράπεζα). θήρα (γενική ενικού) : τῆς………………………………………………. 8) Πόνος τῷ στρατιώτ…. Ὃμηρον ἐθαύμαζον. ἀλλά καί τοῖς στρατηγ…….) 3) Οἱ περσικοὶ νόμοι ἐπιμέλονται τῶν ………….) ἦσαν. 7) Οἱ νεανί………..(ἀταξία. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων. δοτ.) μένοντες μάχεσθε. ὃς τήν τῶν ἐν Τροί……….

• Τα ουδέτερα σχηματίζουν στον ενικό και στον πληθυντικό τρεις πτώσεις όμοιες: την ονομαστική.Β Κλίση ουσιαστικών Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει ονόματα: • αρσενικά και θηλυκά σε: -ος • ουδέτερα σε: -ον • συνηρημένα σε: -ους • αττικόκλιτα αρσενικά και θηλυκά σε: -ως. Παραδείγματα αρσενικών και θηλυκών αρσενικά (οξύτονα) (παροξύτονα) (προπαροξύτονα ) ὁ τοῦ τῷ τὸν ὦ θε-ὸς θε-οῦ θε-ῷ θε-ὸν θε-ὲ λόγ-ος λόγ-ου λόγ-ῳ λόγ-ον λόγ-ε ἄνθρωπ-ος ἀνθρώπ-ου ἀνθρώπ-ῳ ἄνθρωπ-ον ἄνθρωπ-ε οἱ τῶν τοῖς τοὺς ὦ θε-οὶ θε-ῶν θε-οῖς θε-οὺς θε-οὶ λόγ-οι λόγ-ων λόγ-οις λόγ-ους λόγ-οι ἄνθρωπ-οι ἀνθρώπ-ων ἀνθρώπ-οις ἀνθρώπ-ους ἄνθρωπ-οι θηλυκά (οξύτονα) (παροξύτονα) (προπαροξύτονα ) . ουδέτερα σε: -ων Παρατηρήσεις: • Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β' κλίσης έχουν τις ίδιες καταλήξεις στον ενικό και στον πληθυντικό. την αιτιατική και την κλητική.

χ.χ. ὁδός. π. θεός.χ.χ. νῆσος Τα προπαροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα) στη γενική και δοτική του ενικού και στη γενική. λόγος. Τα οξύτονα (αυτά που τονίζονται στη λήγουσα) και τα παροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην παραλήγουσα) διατηρούν τον τόνο τους σε όλες τις πτώσεις στην ίδια συλλαβή. φυτόν. ἄνθρωπος. κάμηλος • Παραδείγματα ουδέτερων (οξύτονα) (παροξύτονα) (προπαροξύτονα ) ὁ τοῦ τῷ τὸν ὦ φυτ-ὸν φυτ-οῦ φυτ-ῷ φυτ-ὸν φυτ-ὸν δῶρ-ον δώρ-ου δώρ-ῳ δῶρ-ον δῶρ-ον μυστήρι-ον μυστηρί-ου μυστηρί-ῳ μυστήρι-ον μυστήρι-ον οἱ τῶν τοῖς τοὺς ὦ φυτ-ά φυτ-ῶν φυτ-οῖς φυτ-ά φυτ-ά δῶρ-α δώρ-ων δώρ-οις δῶρ-α δῶρ-α μυστήρι-α μυστηρί-ων μυστηρί-οις μυστήρι-α μυστήρι-α Παρατηρήσεις Η κατάληξη -α των ουδετέρων είναι βραχύχρονη. τη δοτική και την αιτιατική του πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα π. δῶρον • • Τα προπαροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα) στη γενική και δοτική του ενικού και πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα π. π.ἡ τῆς τῇ τὴν ὦ ὁδ-ὸς ὁδ-οῦ ὁδ-ῷ ὁδ-ὸν ὁδ-ὲ νῆσ-ος νήσ-ου νήσ-ῳ νῆσ-ον νῆσ-ε κάμηλ-ος καμήλ-ου καμήλ-ῳ κάμηλ-ον κάμηλ-ε αἱ τῶν ταῖς τὰς ὦ ὁδ-οὶ ὁδ-ῶν ὁδ-οῖς ὁδ-οὺς ὁδ-οὶ νῆσ-οι νήσ-ων νήσ-οις νήσ-ους νῆσ-οι κάμηλ-οι καμήλ-ων καμήλ-οις καμήλ-ους κάμηλ-οι Παρατηρήσεις • Τα οξύτονα (αυτά που τονίζονται στη λήγουσα) και τα παροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην παραλήγουσα) διατηρούν τον τόνο τους σε όλες τις πτώσεις στην ίδια συλλαβή. μυστήριον • .

Δοτ. Να συμπληρώσετε τους κλιτικούς τύπους των δευτερόκλιτων συνηρημένων ουσιαστικών στον πίνακα που ακολουθεί: Ενικός Αριθμός Ονομ. Κλητ. γεν. κρίνον).πεποιημένον ἐστὶ καὶ ἐλέφαντος (= από ελεφαντόδοντο) (χρυσός. εν. Τὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ ἄγαλμα τοῦ Διὸς……….). γ. β. Ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ χειρὶ φέρει Νίκην ἐξ ἐλέφαντος καὶ ταύτην καὶ χρυσοῦ. εν..εἰσίν ἐμπεποιημένα (=σκαλισμένα) (ἱμάτιον..ἐλέφαντί ἐστι (χρυσός.. τό ἐξιτήριον. Κλητ. ὁ ὕπνος. εν. Τῷ χρυσῷ……………τοῦ θεοῦ ζῴδιά τε (= και μικρές εικόνες ζώων) καὶ τῶν ἀνθῶν τὰ …………. 3. / λίθος. Τῇ δὲ ἀριστερᾷ χειρὶ τοῦ……….). ὁ περίπλους τοῢ νοῢ τῇ πρόχῳ τόν ῥοῢν Πληθυντικός Αριθμός Ονομ. ἡ πλίνθος. αιτ.ἔνεστι (= υπάρχει) σκῆπτρον διηνθισμένον (θεός). δοτ. τό ἆθλον. Γεν. Ὁ ὄρνις (=πουλί) ὁ ἐπὶ τῷ ………… καθήμενός ἐστιν ὁ ἀετὸς (σκῆπτρον). δοτ. Γεν.Ασκήσεις 1. Να τοποθετήσετε στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις που βρίσκονται στις παρενθέσεις με τη σειρά που δίνονται: α. Αιτ. 2. ἔχουσαν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ…………… (στέφανος. ε. Δοτ. Αιτ. ἡ νόσος. δοτ. πληθ. Να γραφεί η δοτική και αιτιατική ενικού και η ονομαστική και δοτική πληθυντικού των παρακάτω ονομάτων: ὁ κίνδῡνος. Ὁ θρόνος ποικίλος (=διακοσμημένος) μὲν …………καὶ ………….ποικίλος δὲ καὶ…………. / ἔβενος.). ὁ μῢθος. τό φῢλον. δ. στ. .

Τῶν νήσων ἡ Νάξος ἔνδοξος ἦν ταῖς ἀμπέλοις. Τοῖς τῶν φίλων …………………. (ὁ λόγος) ἀεὶ πιστεύομεν. Τοὺς τῶν ἀνθρώπων …………………. Συμπληρώστε τον πίνακα: Ο ν. Αιτ. Γεν. (ὁ φίλος). Αιτ. Ἐνταῢθα τούς ὄκους ἔκαιε καί τάς ἀμπέλους ἔφθειρεν. Πιστὸν …………………. τό πρῶτον ἐπί τήν Νάξον ἀπέβαινε. Οἱ γὰρ ἄπιστοι ………………….(ὁ τρόπος) γιγνώσκετε. Κλητ. 5. Να υπογραμμίσετε τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά και να τα μεταφέρετε στη δεξιά στήλη στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: Αἱ νῆσοι τοῢ Αἰγαίου κατά τό ἄκρον Σούνιον εἰσίν. Δοτ. (ὁ φίλος) οὐ μετέχουσι τοῦ …………………. Τῷ γὰρ . Ενικός αριθμός [εκπλους ]ρο~υς [εκπλο ]ρο [εκπλο ]ρο Αιτ. ἡ δέ Δῆλος τῳ ἱερῷ. Ἐν ταῖς νήσοις τό ἀρχαῖον οἱ κάτοικοι ἀμπέλους ἐθεράπευον. Δοτ. Γεν. Κλητ. τοῢ πρόνεω τό ἀνώγειον Πληθυντικός Αριθμός αἱ ἕῳ τῶν νεών Ονομ. Δοτ. (ὁ κίνδυνος) γιγνώσκεις. 6. περιέκλειον δέ καί ἐχώριζον τάς ἀμπέλους βάτοις καί ἀτράποῖς. Γεν. να συμπληρώσετε τους κλιτικούς τύπους των αττικόκλητων ουσιαστικών στον πίνακα που ακολουθεί: Ενικός Αριθμός Ονομ. (ὁ κίνδυνος). [εκπλο [εκπλο ]ρο ]ρο [οστο~υν [οστ [οστ Πληθυντικός αριθμός [εκπλο ]ρο [εκπλ ]ρο [εκπλο ]ρο [οστ [οστ [οστ [οστ [οστ [εκπλο [εκπλο [οστ [οστ ]ρο ]ρο 7. Να συμπληρώσεις στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις της παρένθεσης: Πιστεύω τῷ …………………. (ὁ φίλος) ἐν τοῖς ………………….4. Κλ. Ὃτε ὁ στρατηγός τοῢ Δαρείου ἐπί τάς νήσους ἐστράτευε.

Ὁ Αἴσωπος τοῖς ζῴ__ φωνὴν ἔδωκε. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις: τῷ τοῖς τῶν τοὺς τοῦ τῇ τὰ (ὁ υἱός) (ὁ στρατηγός) (ὁ ἵππος) (ὁ ἱατρός) (ὁ ἥλιος) (ἡ ὁδός) (τὸ δῶρον) αἱ τὸν τὴν τὰς ὦ τῆς τοῖς (ἡ ψῆφος) (ὁ καρπός) (ἡ κάμηλος) (ἡ ὁδός) (ὁ δοῦλος) (ἡ ἔλαφος) (τὸ μῆλον) . Δόξα τῷ θε__ πάντων ἕνεκεν. Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ …………………. Ἐνταῦθά εἰσι μεγάλοι κῆπ__ πλήρεις ἀγρίων ζῴ__. Ὦ …………………. Ἡμεῖς τῶν ἄκρων ἐσμὲν φρουρ__ τοῖς τοξ__ καὶ ἀκοντί__. (ὁ θεός) πιστεύουσιν. 9. Τὰ δένδρ__ ἄνευ τοῦ ὄμβρ__ καὶ τοῦ ἡλί__ οὐ φέρουσι καρπ__. Ὁ κυνηγὸς τὴν ἔλαφ__ ἐν τῇ ἀμπέλ__ εὑρίσκει. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσιαστικών: - Ὁ Κῦρος ἀποπέμπει τοὺς δασμ__ τῷ ἀδελφ__. Δίδασκε ὦ διδάσκαλ__ ταὴν ἀρετήν. ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς ………………….…………………. Ἀλέξανδρος παρὰ τοῦ διδασκάλ__ ἐμάνθανε τοξεύειν. 8. (ὁ πλοῦτος) μᾶλλον ἤ τῷ …………………. (ὁ φίλος). (ὁ ἄνθρωπος) οὐ λείπει. Οἱ γεωργ__ τοὺς ἀγρ__ θεραπεύουσιν. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful