P. 1
ismat chugtai chauthi

ismat chugtai chauthi

|Views: 29|Likes:
Published by Rashmi Ekka

More info:

Published by: Rashmi Ekka on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2015

pdf

text

original

~ ~ ~ tR 3TT-;;r m "ffi"C{i-~~ \ffi"flf ~ ~ I ¢ _:~ ~ <tt mfu:IT if ~ rrr cf; ~ -f'crm ~ tp:. ~ iffir€rt ~ ~ I ~-mat<tt~~!

fT~d~-:€t~~~·~<Nt

"lQ'\';"n ;.:..;,:, ,

~~~~ IlITai'f~~ooft~~fu-q~ I q;;lfI"-q;it ~ ~-m ~ ~ ~.<tt ep+fr <tt ~ m ~ ~·I

47

"'fl1f-'fl1f~mc1 !" ~ -~m~ ~~"IR~m ~,~!:Tfil-~~~#-q:;cq;~m~~~~

~m"frnTl .

31R~ 3ffif - ~~~<trm'if; 'iC1'1'it¥( wcitaq; ~ ~ 1 m ~ otT ~ 'if; ~ I1f'C ~lhn-~'~ 11<1, 1f1R 3l'4'" ~<n.ft . q;r~~otT~citftmrn"Of~ ~ I CfflC-~cf;~lT ~ <t'r 1!t q;r lRaorr ~ ~ qy I ~ ri -~ m-m ;f Of ~ ~~$.nlcnf~, ~~OO-~~~~ ~~gr~ ~q I ~q;ft~if~Cfil1~\ifrnT~~mR"IR~ ~ OfW, ~cfT 1!tcf;qrnePr"ffim"frnT 1 ~<Jt1!t~<tt q;rrr fr1<fI&lC11, ~~, q;~fttm~, q;~~~ ~ fu"9--tT-~if~~ 31'mT~<wr-~~~ I

\'a;rffi ~ m: cit ~ awlm, ~ cf; ~ ~.~ ~~'#tm 1" ~~ am:rrrrm~ I ~ ,j(I~I¢( q) ~<t'r~~~~1

'R ~cit~1f$q;r~~tTclcr qy ~~~ ~ f'<.!; 31R cit ~ <tt 1!t <tt <wr -am- w ~ I Cf~ cit ~ Glf mu ~~mq;~~ 1 ~<t'rmcf;rp:-~Ii\C1'fi&lI&lm'R~otT m~Of~ I ~~~cf;~q;fq)~~~m~ I m'&I"~q;r 3f'ffi~~¥m'R~<tt·~~m qy I q) ~ -'aiml ~ ~ 3ffrtt l;fCTai'f otT ~ ~ ~ g)- 'TIff, ~~;;fm;rif3lTlT~~it! 3ltt~+H:¢(I<f(~~ I

. . ~

'i6("~,*;il'cf;~~J:J;¢~$,lfI'11'1 <t'r~~~ I ~cf;

~ ~~~<Tit I -:;fA -~ f'1lllil'''I<1l<tcnft~Ft~~cf; ;:mif if itt ftRm I <flfT. ~;f 3JlIffi ~~ I ~ otT lIT otT ~ 'f&I" ~ ~ I

~ of; ~ q;f;l if ~ '1( ~ ~~, ~:itfr"IR ~W~~«Rrm~1

~ q;r ID'1T f'1 q col <f( ~ (!"(5 ~ - arn:IT ~ <tt ~"IR;;n ~ ~ 3ltt ~ ~ W -f'crijt ~q;r;;m;r ~ fu<rr~

48

~ 1 ~<tmroltteroA"~~~~~~~~ <N~ ffi~~fuqfcl>Jl-~~~1l'T'1Fi~~ll~ '3Ocfr I ~~"#;~\ifir~-~ri~~ m ~3'!l'tR~m~~~arrm~~3Rill'l-mr ttrr-fT it ~ ~ I <nRt ~-~ f'I!T<Rf 1ft ~ tR 3l"Rf<Ftf-~~~CfW ,,1<1'1'11;' ~ 1 ~iT"#;tR~tR CJiTlI'~~~~~ I

mG ~ q;¢f ~.~ ~ <f; ~-~ €nm: ~ 3ftt ~ <f; mtT <Mr -\ilit ~ ctT ~ -ij ~ ~ I ~"#; \ilTi'T ~m1T TTit I 'lim -~ fcpjf lfR ~ lpff 1 ~ <f; ~ "\3Gffi ~ lTit I +r<n:

. ~

~ rit ~'f 3Wft I \lfOf~ ~ ~~arr~ ffi" ~ ~ tR ~~mrfum'\iTI(ff ~m~~~<tm~;pfi~tR ~(~3lTa")m~ 1 ~~$<i{R;pfi~m ~ I mmr<f; ~ tR"fWF-~W "IT"fli ~ 1 ~ ~ 3Tlm ~~-ij~ ~orrrmll~~m~ 3ITif~ 1"

Ilclt ~ rit me m \RR ant<ft, If{ ~ tR ~ 'f ~1"

"~hr3IT ffi ~ ~ 1 'fI'IT f.f'iT~hlTfr Gr ~ ~ m-?" ~

..:. '.", • "=' 0;-,. •

m ~ w fq;(f)'IrG ~ "fffi 1 ~ c#;f m ~ <i>l11:i<~I" ( ctT

eRg anm$~it~-~~ ~.~ 3Wffi-ij clt~"#; 'ii.'1lfh>t'*'~-~cp:$~~ ,I ~-ij~~~ ~!JT <ifHfT ~ ~, ~ ~~~ ~ Wfa<H <Iir~ ~~,~1R'~~~~m"ffiff 1 ~~tR ~~<Iir~it~fffi:~~-ij~q;r~~fum i3ffiIT 3Th: -;jfif q;f{ 'flIT ~ ~ it ~'JfUIT cit il ... ,f{tli ~ ~ ~~~d.1 ~ !1t~~~Cf>'ir~~? w ~ -~~~~-n+f~l1Tfr '1'i\9(Jql~' ritofr-qfm:~~ ~'t I m1fq;m:-~~~~tR*'iI'TIft 1m ~~<R~3ftt~m~~<ttlRf.qr<R~ I~ ~~<tt~~~1

49

~m~ ~, <irt~ ~ -m<J~~.,fm;R11T<IT I ~ ~~q;;c ~m~"it, m;;rJ;t ~~~if~m ~W'mr I mm~rJ;t~G1TG; I ~ ~1lT~mim ~<fT ~~Wft I ~-.,R-if<N'13IT~m~mmm+t1f{l:R 'SIT[ ~ m m:cr"$1ff1if "$~l:R ~ m-m I '<Il~<f; ~ <fT"Wff ~ ~ EffiIT ~ I afT -~ <it"ij1ft 1flf~ ~ ~ m:r ~ "GfIm' I .,;;nof~ ~ l:R <nIT -gt ~ fu; ut.nrr ~ ~ ~ ~ I ~lfii("~I€i<f;~~~m~;:;$;r~"~~ftmrm I -;;rn-m~ m~m~<inTr!fft<fT ~~ ~~ ~~U£fffi I ~<fT'flIT~, m~<tt~~~ I ~ ~ 3IT lPft ill <rtt ~ <PIli ~ I

~~~ 31=lT~, ~<fT mG11~iTm I ~q;f~ m ~lf'R 31T'Tlt I aran~~-m,~, ~~<fT ~!~"fn::~~mmil~it'lTcr~m 1"~-tT-~ ~;fttr<tt~ (<mJ:'1)CIT9~ ~~<it~l:R~rr ;;;R 'fln" n ~ I ftf;-{~ -~;fn:r <tt ~ <fT m~ ~if-:qm~ ~if~tT~~ I ~~'I€~(~rftc:"

" "

~~n I n-"<f;~~<t~-~\ifRT~~~rrtf

m I ~~-~~l:R~3{h:~~~~if~~, ~~-cR~~W-gT I m~-3fPIT~~~

~ ""

~ I 1fIo l:R U"tfW1 ~~ lfT((ff I

"cITerr~, ~ m ffi ~ I"

~"$ ~ ~ ~ 3lffl' ~ ~ 3{""IT ~ ~~" I nm~~,l1m:~aq;~~~ I

"~ GcIT - m:: cP:rr -;fflT q;ffl ? fcRr;ft "iSfr( <F€iT q+m I " "~~~~~~"~, ~~31T~~~q[cf

~!:l" afh:: 3ITat ~. +mR ," .

\\~~~~~<tt~l:R! '>I"m"CfCl'im~, ~~

50

~! ~ <f ~"Cf<: ~? ~ eN ~ait f'rRft !"

"p ... " ~ ~.;\... ~ ~

<,;<"iI'd'l'1I1 3Jan ~'1?'!,$1 611':' I"'':' ~~. I

"3IT<T~~~~eN !m..:rm~n~~ I ~~ <tt ~ '4t m "€IT ~ '3OTCR ?"

3Th: 3l<'r 3Jan~<tt~<tt~'"(glf -~Wmffit~ I ~~ ~ I rt>i;:F,f;~mT ~~ ~ ? <ITm~f4ff14 C"~I~I eFfu;::r it tt· 3f11'ft ~ <fir 3ITlR ~ ~~. ~",.Ij<t>< ~ lFft ~ I Tf ~ ~ ~ awft ~r fu> <f m ~ amm #fu;r.t 'lffi.<f~ ~'R 1("tf; ~~, 'l~ ~'R~~ 3Th:Tf~~ ill m<fTf -lI'l1if <fir ~aif it ~ -14 'iii ~ <t>< Vta+r :l!nn\lfTf 1fIiT I CIT ~ -~, p -~~~Tf~'<f>'il~~~'Rm awft, ~tt~Tf~~!:R~~ I &Gffif~~3IT3fh:m ~"€IT'f'lIT I

3TMIT ~ w.r Titm 'R 3ITU ~ flTt 3Th: ~ ~ eF ~ ftRfr ~m~<fir~Tf3IT~1

3Th: ~ ~pftit iltt eF ~ ~ q;vft ~ ~ I

3Th: ~ eF ~ 'Tf ~ ~!:R ~ ~ ;Tit I \lWi't f'rRft eN ~ttTftf~wc:rc~~eFqrnftRfrrtr~ ~Mijfij;llT ~ ~ ~ 3Th: ~ ;:pfj- ~ 'ffitr eF q;:;; <fir ~ \10 ~ t I

If''l1: oft - 3fRIT <fir ~ Tf m I err ~ ~. <F;r - ~ ~ q;f ~ifm-~~'~~<fir~~~~ I

<t>tt -<f-~ it ~~;;p:rr ~ ~ ~ ~ # ~ <fir ~ BN ma~#~ttmfr I emrtt~ iIft~~~~Tf ~ ; m lffl!, OfiT'ffi"< 3lT<IT f'qr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eF ~ # 3IT ~ t I Gft -arnrr r,p)' ij)- iffl ~ ~ ~ <fir'<fur ~~ I ~T.ilm'R0ifl"<l"[ 3ll'l~~ ~~ 3T~,~ *r lft<T<tt 3f!fW ~;;tf~ I ~itm~·~~;Tit I m srnft

1. ~.<tr.u:;r I

\ 51

~~, ~ rfit lIT, ~ ~ ~f<I; 'arg;;, itu 11ft OR ~.~ ~ w ~ <f :man- 1 '

ailr~rWff1l~ -~~ 1 -.ft;;r if~'~fi~1R 1ft 6P1 mff, ;;it ~ if ~ ~. 'fil<f' <it ~ 1 err W <lOt.,!i 'f~l <tT ~q;)-~~~~I

~ 'fCtcr m -a1+lIT if cwff ~ 'i:fR lfMT rtt "ffi'if ~ ~

, ~

~ ~ ~ <tf f$ ~ -mt CfitCF"UflJ ~ alm -lR~, W mffl m;m -~ 3lh:: "l:[1<I" ~ #it <f; ~ ~m ~ I ~ rtt iHq;;ql~i WlfU~-~mfu;<rr1 ~-m~~~iflPR ~qr it WlfU 1ffir srm I WlfU aT ~ ~ 'l"flIl, lflT'{ ~ ~~ <tt~~1Pft ;1 3lh::~""rn+r~+RlT<ffl'~~cit:if<f<1;H':fF"R ~itif1ft I mft"UO~·~~ 1 ~ cft~~rtt~ ~,~~rtt1fTftit~ :mW~ I

"~ !~~fl:Jm, ~milt"arr:rreN~~~ 1 m:~,-qmffiCf~1 at'~ifq{1ft 1 ""#~<til ~.~ ~3lT lIMT.1

~ ~wcr 'I11t 3lTit cIT~ ~it tr Jfi0(1'ql ~ <itot" #~ ~ ~ I ~ ~ 3(R qW'f eN ~ <R<f; ~ if ~. 1!it CIT aft-art <flft.~ rtt a<J\' ~.~. ~ ~ ~ ~ am: ~

.:. - 4 e.

~\m~1

""

"man- -q <it"{ oft -arrqr 1 " ~ ~ .~ it ~ I

"~ 1 " ..,. ~ it ~ Tf4t I

~~ W, Gfr -3fRIT 'j;f<lO(idlljl' 3(R~* ~ if~ ~"Qffl

~ m- q;fOj' rtt ~ lflfT ~, ~ m- ~, q'ffi' am: ~ rtt ~ \if ~·ftl 3!h: ftJ;"( mqr rfit GT -<it1fi?4i lft, ~ ~ lfT1! it twrr~1R~~1 ~-~~~~-fu'.,-~<f;~ ~ ~ ~, ~, 'If'T ~ ~I ~. ~ ~·111'fiit ~qJ~~q;)-~<f;~~ I

52

"~~~t~!"<itm-eN*~~<PEIT <RJff am: <it " q;uft,...~ ~ ~ ~ eN fm;rr ~ t 1 ;;ff -3f("t(T~ -rn~~lfl!it;frtt~~u~ 1 ~~

~ ~ . ~ ..:I

~¢!V~~of;fu"Q:m~~ 11_<1 aftmft~, m lfttt -~ ~ ~ 1 ~ ~;:rtf ?1T ~ <it ar:r.fr~ f;j qil ~ qi(-:a<T

. ~ if m: ~ I am: <t<if 'i'f '+R, ~ eN ~ ~ fu<r -;:ffl'r <g it ~ I m~~, ~rtt~~1:f(W~ I ~~~a eN~..m ~? m~ ~ fu;:r rpr ~ am:.'Ffl# ~ ~ ~ ~ m it ffi'i'ff ~~Gllfw~l of; ~ 1:f( rf;m ~ ~! 3lR ~ ~ tt # iRr eft - 3f("t(T of; m 1:f(~ ~ '3Offi" I q;r;:ifif ~ I €i'11 $qi ~~ ath::<it~~of;~eN~B-~ I ~~ <it QIT( B- ~_ CFUff, ~ ~ ~. ~ m m I, <it ~ ~, 'ii[if -~ ~ ~ lllit atff, ~ ~ am: -;nq; B- fu1:fZ ~ ~ffT1JitRffi I ~~ifMqi\Nld ~~of;~1:f( 'Bft?: .~' ~ I 1:f( l{l"lfflT TfRf ~ ~..m ~<:m ~ I ~~ m-~ ~ ~ am: mtr eN ~ ~ m<P<BT"ITIfT 1 :om: eft-~<fir~~€i!fit;+iI'11 ~if~-~·~ 1

1'~~%~l"eft-3P=l1T~im~1 "~itmtlq;t, 1:f( ~~mtrnT~~ -itTB-, ~ arrm~ I" 1'~~,~'fqft-qft~Q~,~~~~

oot~;r I" afr-ap;+jf~#~ 1

lit!;, m ~ ~ * <J>t.r ~ t 1" eft - awrr of; 'l'f; ~ <it ~ ~ <ft-3luft <tr ~~ <fir ~ ~ ~ 1

"it~, a_:fm~if~ ~it I itllq;Gf~t? itmtt ~~-~~<it<fllf~?"<itittt~~~ "arftaiT~! ~~<ihf~,<ihf~-~! ~,arft

~ fu<n;fr !"

"it, mll'fq'f~~.?"

"~ ftpIT it ~ <FIT ~ ~ ?" "~~m·Wfamfttl" _

53

"~t, qfqR~tTm~Of?"oft-~~~ r "'ftf aT, If'R' .. " 1l" ~ or"l"f4T I

m ft:f;1:~~ I ~itT.r-mn::cf;iflGA"*~~ ~ I arr;;roft-3{fqTlft~GfR~~ I ~~", "~~ -.nff, -.nff aT wu m:r ~ ~ I"

";:rtf t(4ft I" 1f,f qm ~ I

"m;:rrm~ 1))1f,f~'n:~<fitWfT~~ew I ftgw ~*~w~~~W-f riTff~1ffr~ftR«q'r.nrCj;oom 1l" mm« I ~~ !:lCP-aq;~~ I ~, ~! w~ ~~r

"ilfT~, 1ft, aro~m~, <it~~~t I ~t, wu ~~or~I"

3lT'IT-~~~GfRiIfr~oo I ~arrm1i~~, mt

. ~

~~q;r~m-3fh:~*~~iitll"G~ l1l"ftR ~ftg~*~~~or~ I

~~maw I iIfr"m::g;OfOO I A"*~m€t~ ~ ~ m f<f" ~ ~" ~ ~ f<f" 'Cffil" ~ <rr6, ~ 'lll1fr~"*~mwmr'li'l1:ri~~iRr~~

fumml .

oft" -~ ~ ~ ~ ~ ~ ft;rm 3fh: $"-tr-$" R' ~ cmA"~ I 3fCl"1l"~CflIT~, fq;oi'tm~«mmt~! "~ ~ ! ~'111"G ~ t" aft -~*~1Rlf.t.'{rn" I

"~Of?"

"3Jfr "8rq; ~ \ifICF{ W i" -;;ft -~ ~ ~ fum I

~ .

"~~~31h:~mifl ~tT~l" "aR<rr6~~!" -;;ft-~~Of~lJ1lT I

"~ tRIT 'lfr Of "'fffi", 'PlT ~ it ~ "* ~ m ~ ! 11

54

"ReF ? 3rhit~ <m- eFma- t ? ~ ijJ arrtT it "P1T{ ~ am: ~-mq;r I"

oft - 3f+lfi' q;r ~ ~l'flIT I oft - 3f+lfi'"$t ~ ~~.~., ~

~ ~ ~

rn I ~~ oft -3fTlff~~«~~"$t am:ftR:;:;r.pn~

<it ~ m<fT ~ 1flfr ill ~-

tt~, 3TR 'f!lf 'ffi'lft t? 3lf;:jf ijJ ~ eF ~ "$t <nit ~ I rJ "'f!lf ~ <mT q;r ~ ~ ~ 1tT 3ffiIT I" ~ \ifW.R <RIT I

"ifqmifflf, ~ ~-m~mm~ I r:p~mfr$~ill ri~"$t~I"

if{ ij'f -~ -q 3fflT ~ 1T1fr I ~ ~ iItT ~ '#t m~ "$t ~~ I "!ft-~:rW\41Iif I ~oft-3fTlff<iT~~"ftf am: W 1:_u ~ f"l<F1ql~' I ~ ~ ~ awft I

oft -.~ <tT ~ ~ q;r ¥m 0flTll 3IT l'flIT am: ~ it fcr.r q;r ~ f6m·lR tt -q ~ ~CF{ fum I oft-awrrijJ ~'it ~

• .:.".:. C">. ~

~, oft-~~*"$~fum~ am:~"$t~aimfu ~if{~if",!m~ I qm-~~, m'fT~Cf"ifCf<Flf'r qr;ft ijJ r:plf'r -;:p::rq; "$ ~ I am: @.l-m~ '31;41 o/t ~ I?f\ ! ~ f& ru III 4''( oft·-arr:rr"$1ffif -::ill ~ I -;;;ft~, ~ fcr.r ~~1. ~ ~ orcRr am: $ mt GT'ff -~! it 5ft, ~ ~ if ~ ., 'fNT ~ IlflR,oft-3Jf!IT.*~~om1l'n::"iI:"~ "$t~~m¥H' 1tT ... iRl ~ a<F« m lfllT I ~ ~ wR om;r ~"$ ~"0'IT

~ . ~

~ I 'ffif-;;uit w ~ ~ FN, ~ <fom;r ~~m1fit I

~~mM~«~~1

"~!" ~ ~ 1T1fr I 'n:: oft - 3TNr ~ cRt ~ ~et'r ~ 'iIT ~~m-~;JfRTtt~ I

"3lN ~ ~ m wff ?" ~;{ qr;ft q;r Cl'iiro WF< itft ~ ~~ 1 iro~~ll<IT am:mm5T~~ I

55

"<nIT ~ w ~ ?" ~ -3f('q'f;t"WIT -61IT it ~ ~"# q;m I .q ~~~r*"~~1

"~<:t~, ~~~m<IT?~-~, -;;ft~~mmiT ~~ I qq;I~c;II<:'1l<$m~m~ I "'31TIr~"'m~~, J ~ "'f1f ~ I" ~ ~-~ ~ ~ ~ am:: ~-3ffIIT CJiT

~ c-. ~

~, ~-af.t<rr<€t~if~~3lTm~mm~it~R<n" I lft~~~ I '.q.~~!'1f.l~, ~~itWll(ftlj~ ~~I':rr·~hl~~, ~~~', ~~~, ¥mq;~~! .q. ~ '1"ffll1 ~it Wll (ftIj ¥ iT ~ ~ I ~ ~ ~ ~ itl\T? 'flIT ~ ~~"iT ~ ? 'flIT ~ -q;~ ~ 1:lfRit"iT ~? 'flIT ~-q;,ft ~ <r~? 'FIT ~ -q;,ft ~ q;r ~"iT

·~?~~,*it~lf{1

"3lR 'flIT ~,<:t ~ ?" <ft -3{Tq"T ~ m'qill" ~ ~ ~'n: ~ ~ ~ am:: lftit ~ fu; 3f1R ~ ~"6bJif m-€t eft"'"Ifil"<:~ ~"iT <W'f ~ ~ ;:rrq;, ern ~ -~ qz m ]

"am: ~-W~, ~ <ft -3f('q'f ~ ~fu; W-U"6bflf ~ ~ ~ ~~~IIr<;;I~~I"

':;;p;; ~!"

"aR~ ~ifit ~crr"'"

, ~ ,

"3ft "!'1 ~ t" ~ m:r ~ ~ "6b"{ ~ I '~eftmt¥1l1n"~, ~~ 3fT I 'n:~, qiritfr~, irorrr+r "iT~I"

''ltf~-'3fNf!~~GTcrrmt I ~~~-lR~ <it ~ <tr fu;a;ft ~ ~ ?' . .. If.t q;-g.rr -=rmrr l:R ~ ~ ~ I

"3lTGT -~ a+f m- 'flIT ~ ?"

,~ ~

. "3ft~'flIT~~, ~~1:ffifeft~iT~~~ I"

~~mm~ orq-.ft- ~ amt-<it·~ it~ ~ q;m"w it ~ 3WFt "fIT ~ ?"

56

"rnff m I" "m~~.rer~ I"

it"u~'mITfij;~~;;hr11 ~~*~! it~ ~~~~¥~~~-~~~ I ~q<F-~~lT~ ~-~*~ctt~~~~ I ~~~~q;r~~3IT~ ~~~~*r~~~~ I ~~<1TlTa-~of;amit ~ ~ ~-~-~ ~ <l; ~ it ~ ~ <tT "IT<i q;) ~'qR~~1 itimfR<tTlTCf;:r~~i ~am'l'j Ui"1l{lI il ctt~;:rRm~, ~~1:I1:~CR."'1T;:rif~ rrm, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~3TT, l1lR it"€lT~ ~ ~ 1:11: ~·~*ful1;~irw+rcrq;~~~, ~ attrm~ ~~~r"t('~<tT~m~I~~urn~l~ q;lft ~ '1tf~.~. I ~ ri ~ ~"l":ljR.~. '1tf ~ I

+l1R it ~ "Qft I c;fr -3JTijf ~. ~,. itq ~ cit itfr 'l<fr -<nfit mm;l ~<rRf.p:rr~ I <It¥)rcFeT -.pft -<rift emf ~TlfFf'{~tt I cf;eT ~ lftcr rtt~, ~ :stR ~ <it orr# I ~. ~ ~ of; ~~m~rtt~1

"itffi"(m ~fr1Wf ~ I ~;:r ~~~ ~~!"

~ ~ rtt crur·~ ~¥, ~, ~ i'ft<f ~ an.: arr;fr~~;;rrfllfr I ~ -3TfIlT;f ~~~~-~ m if·m'4" tHit am: ~ it ~ ~ llffi 3TT ~ I

"m~?'r ~;:r~1TlITm ~·~·~it~ I <\;;fr-3TfIlT, it ~ ~ ~~. 3lTG1ft t I" 1l;f" if ~

~ornr~1 '-

"~ ~ ~ wrn ... ~ ~ mtt ~ -:;p: m liT<ff l" 1l;f ~~<FtJt

"~ rnt I"·~ (ll1libt<t'> ~ if !{1(ilW( ~ I

";;fr - 3W1T ... ~ c;fr - 3Wff! it "UWf ~ .3fIG"1ft ~ t" 1l;f

57

~cqrrl "3lT"f1l~-~~~~ I"

"<flIT ~3lT?" eft -~ ~ ~ ~ ~ ~ I "~"irt't ~ eft-~ 1" "WCi;tciT9mff?»eft-~~~~~ I

"~f'q;zrr ! q_ -;ffl mmfT ~ -at ~ t I -Q: t, -aT~ ~ <it ~ llm 1 ~ +i'l+1 <lit "iifift ~ "it f$ ~q ~ ~ ~ IT<ff 1)) m "'i"1<f)I(<f)( ~r "~r q_ ~ '9l~ 1{ ~ ~ ~r q;tf( ~ ft;r<ITfu;mGtT<Ptf'ipthft !" it~~ fmra"GiTu ~ I ~ ~~~~~~~ciT~-~~l:R~ ~ ~~~~ "l,f<f)(llIj TflIT I

"itt, ~m~ttOfft 1-Q:~m3Tt:f.t",~.,,~mOq;r~<tt~ 'fI"<f) 1{ ~ q>( ~ CRit ~ r"

am:<it~",~;:fi~mo~~-~*~~~~~~~ ~ ftrf ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ GT llirtt ~ <tt om<ft ~r ~'lPPm:ffl"*m=t~~q~~~~:1 qq;m \Rif ~~ ~ I ~~·<iT~-~~r o~ wffi am: '~wmf -.~ Q~ ~j'" "* mt ~ ~ I am: ~ fu;:r lfI11 ~ ~ % ~ ~ lllf lfffi1ft 1{ ~ ~ I m C4111:a (Ill <f;

C\, ~ .~ e-,

~if~~ I ~~~~~~r~~~q>(~ ~ I -q;~ f1l'ffihtil" if f'l:Rf "Sf«f)'( ~ ~r -q;,fT ~ 1{ 'flIf<f ~ furfflfuml

"it <1l r <it -aT~ 3lR ~ I mar arrit I trAT 3lTit, <flIT ~"\>JT <it .,~ I ~~fu;:r~tr~ I rn~""Il'1-q~*4j'1<tI#!~ cqrr~~W'~CRTGT I ~~'Ili:.f'q;m1?mcqrr, 'ftRft~ m CRT GT I I am: ~ m; ., GMTit m ~ <>r6'f <tt ~ .~ f$ m:it -at'

.,:. C'> ~ • C"..

~;tm~amrr~ I ffiifrm~~~!~art&~-aT m-~ I ~~mm-~GfT1l;f am:~~"*~#

~ 0

;:ftq;fr ~ ~ I II

58

"~~, ~qm~~mrrr~ 3lR~~<f;~<IiT ~, ~ ~ f7:R;ffi 'fllT ~ wmt ~ ?" if! - 3f+lIT ~ ou-tt" ~ ~~I

11~;;mr~~~ I ~<f;"~q;r~arn~q;rffl

irnT t I Men:: ~n:T, 'len:: tr ~ ~ I "

lllR~atfu~, ~-ww~~ I ~~tf{~il tr'1~~,:if.9-H I m~" 3W!T$T~"OO I oil~u ~tf{~, 3lm1~w·~~~"~\ill"~~ I ~ "ffi~at~<liTmaT~ ~ ~"'I~q'1 <trm;rnm~ ~~l

'fllT itt awn l1t <tr ~ ~ ? ~, ~ <f; 'ffimf ~ <IT ~" tr ~ ~ ~ I ~ q;,-"~ ~ lFfif 10P ~ ~ ;fflf"-:a-'iRf, ~Utt -~q;,-WWf"~-:a-lffi~ I oil~~<ttmaTq;r~ ~1~~tR~~~1

l{1R ~ -~ <f; ~~ flnlT Of -at"f?_fG" ~ ~ tR am: Ff

c. ~.;. ~

~ 'OR tr ~ ~ 3lTliT t ~-~ ~ -3lTIlT ~ ~ <f; ~ flrofr

~~~w<tt~~-mft I ~-'4R~-~ <tT ~ ~ II \3'iWf ~ ~ I ~-3lM .~-~ "I'd&<I'i:4I41 q;)c;ftif ~~ $T ~ ~ ~ <it \ill" ~ I ~ -~ ~ if ap:r;ft" ~ tf{ ~ "9l~ <f; ~ if 3llfufT ctcf> wmft ~ I 3lR ~ m tf{ ~ <f; A-!ffT'f ~ I 3TT'ii~<Ml'~~ ~ I ~ ~ cb ~ ~ 1f!ft %, oil .qr ~ ~ I 3lR~~if~~~~~~ I ~~"3WtTcfir ~~mm,l{f am:oil~$T~-ri~<itWOfif~

• .~ ~ - a

~ qy I 3]"l"\Jj" ~ ~«~ "~;fflf ~ ~ I ~<l;-tR ft:it cfir

~ ~ ~ ~ ~ k+lk"ll·dl am: ~ ~ 'ifRIT I ~« ~"~mqrn~ I "3N'lf~~~*~$T ~~qqr~1

"~G1:~~~~~t,""~~"«~~ 'IRlf -1Rlf ~ itt 'Wi ll"~ I

59

Cl1W'~il~~-~~·it·G"JJfu;zrr~1 it~

~ ~ -c

~ aJil ~ * itc·q:·.,:mittJr I <H ~ \i!l9: ~. ~-gqR

~ * ~ it m+f 'tim Tf1rr; it GTf f<I;m ~3lT ~ ~ ~ ~ I iR:q;r;iq:.~~~ I ~ 'lf1ft -rimitillUCl'mm"&fi

{I ~ <F~ ~~-m~"I:f9T·tJ it'~q!if arrm# rit'~m ~'"'

~~ q;r 'mfflT • ~ ~ it c;nft '!fflf it ~

, . ,Or.' }'

~-~~~.~¢ft-3UGT~ 3lIf"Uft.~"'~~<N

~~ f$1~'fl:!('1.'cg.~~ I afr-3fl'T!t<Nm'~~~~ . ~aw ~ ... ~-3{fq'f oft tp:IT it·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I .~ <fiT ~ ~ ~ 3flfffl <F~. it ~ q!if ~ ~ ~%I

"-q;~ijittt~<PT~~ 1 "~-3Iifl1ToFt~~~* .. ·

~ <N TR1T 'q'{ 3liflIif' .

"maITrflffi~ !" ift-awrrit~\flT~ 3iIR~ ~ £f;~,q.~~<ttmtl>~,

~ ,

"it···it~ "m~2n~·<it~if~2nq;m···

1 ~~ '=' - ~~

~tR~·<:t~, ~cfl'mtA~iftf« riw I filR~ ~ ... aJl<::~~.fu:zff I <n ~~~.~ 1f4T I l(lR'~"~ ~ <tT '~il~'1I\l'41 ~~ .~, ~.·mfu'Tf·FJ)f "f!mmc~ ~ I

. ~~tlfit~·~~r~~·mmrn-*~<tT ~~~·I

= ~ it '3Wm' m~ ~<tT mw :if ~.;q;m lflIf·· .. ~

x,..,. . <>

~~ 3ih: ~it .a:r~ 'IJR tA 11~(1 ~tir it ... afh: ~ ~-~ ~ it ~:;fm' <N rfkr· I ~*~<fit·~~~it·~~*·~f1rtt~ ~~~~~<IT-"m'(fuiji4;qj~~~~~ II ~

60

~ ~if~$I"~-~'!I1i$&lCfWI $I"-mrrif1ft~prrm~'

~

torr,

Tm rm

i}- •..

(>

~ <fit ~ if ~ iI~'i1'11CfI\lf1 eN .~ aro cm:m ~3fT ~ 'flIT I ~ -00 $I" m~]~sniq m ~ ~ 3llc~if ~ ~ I

mm-e:WfRifq:;\ft 3JUt(ffiTf~, mTffWf; aftt~Tf ¥ , ~, ~ 'Z<f m- ifift - 3TftIT$I" ffi"4' -q m1fi ~ -~ arr~ m, ~tr\iffifif~~ot& , affi~ 3fq7fT~~~ ~ ~ if BN fu;.rr I

ath:m~~-qmq:;-~~~~lflfr , ~$I" ~-~ ~ ! q;g;rr eN ~-~ ~ lficf * ~ $I" em m-3fflIT*mlf.t~T[<ffo' ~*~~~~~m ~,GrPff3ffif-i1~~~, lfT&Il$l"~~~-~<R mqr ~mmm~~~itl

, . ~

~ $I" <fiR foP}1 &lGfi( ~ ~ ~r affi m fu'&I" -q

~ ~ "fflTflff, ~ ~ w '1( ~ ~ ath: -gu-mJ ~,¥i')rjl'1 ~, ~ ~ lWfT ~ m fq, ~ ~ <tc ~ '<ft~ <N it ~ mrr Tf ~ ,

~~#~~i!lfu<ftWrr:if<tcem~'&Ilft' , ~~tit~~~m~'ilTflrtt ,~~~~~ <N f.rWTf ! ~ mit -q Of ~ ~ lffil11 ~ <N mITlf 0U t

.,,:)' c.. ~ ..;lO

alh:~if~~~*~<fit~~~'I1iJt , ~m~~~~m~ , m-ap;;IT~ ~clq:;rm:-$mr ffi?fu<rr , m-mt~mt ~~~-~<roi'lT&lT~ art: -art:m ~ , ~ m <tc fu<l;;:IT if ~.r~ $I" ~ tR: ~ ~ <it ~~, ~ ~~ ~,41'1'1 m'flITfq;~~<N~arr~ ~~mlfmm- alh:<WtGl1if ~1i5'1I~lIr<if'jf~ I

1. ~ 310ft I

61

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->