P. 1
37341592-Kriminologija-ispt-II

37341592-Kriminologija-ispt-II

|Views: 20,666|Likes:
Published by jeca123

More info:

Published by: jeca123 on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. POJAM KRIMINOLOGIJE
 • 2 .PREDMET KRIMINOLOGIJE
 • 3. POJAM KRIMINALITETA-NJEGOVA BITNA SVOJSTVA
 • 4. PODELA KRIMINOLOGIJE
 • 5. KRIMINOLOŠKE METODE –metodi kriminologije
 • 6. -METODA IZUČAVANJA INDIVIDUALNIH SLUČAJEVA
 • 7. METODA IZUČAVANJA KRIMINALITETA KAO MASOVNE POJAVE
 • 8. STATISTIČKI METOD U IZUČAVANU KRIMINALITETA
 • 9. ODNOS KRIMINOLOGIJE SA OSTALIM NAUKAMA
 • 10.KRIMINOLOGIJA I KRIVIČNO PRAVO
 • 11. KRIMINOLOGIJA I KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
 • 12. KRIMINOLOGIJA I KRIMINALISTIKA
 • 13. KRIMINOLOGIJA I PENOLIGIJA
 • 14. ANTIČKA MISAO O KRIMINALITETU
 • 15. SREDNJOVEKOVNA MISAO O KRIMINALITETU
 • 16. HUMANISTIČKA I RENESANSNA MISAO
 • 17.KLASIČNA ŠKOLA
 • 18.ANTROPOLOŠKA ŠKOLA
 • 19. ITALIJANSKA POZITIVISTIČKA ŠKOLA
 • 20. SOCIOLOŠKA ŠKOLA
 • 21.BIOLOŠKE TEORIJE pojam i podela bioloških teorija
 • 22. FENOLOŠKA TEORIJA
 • 23 .TEORIJA NASLEĐA
 • 24.BIOKONSTITUCIONALNA TEORIJA I TEORIJA SKLONOSTI
 • 25..HROMOZOMSKA TEORIJA
 • 26 .ENDOKRINOLOŠKA TEORIJA
 • 27. RASNA TEORIJA
 • 28. PSIHOLOŠKE TEORIJE-pojam , podela
 • 29. PSIHOANALITIČKA TEORIJA-SHVATANJE
 • 30. TEORIJA INTELIGENCIJE
 • 31. TEORIJA NEPRILAGOĐENOSTI
 • 32. FRUSTRACIONA TEORIJA
 • 33. BIHEVIORISTIČKA SHVATANJA-TEORIJA
 • 34. TEORIJA ANOMIJE (sociološka teorija)-društvo u kome se ne zna šta ko radi
 • 35. TEORIJA SOCIJALNOG INTERAKCIZMA I ETIKECIJE
 • 36.TEORIJA SOCIJALNIH VEZA I TEORIJA SUZDRŽAVANJA
 • 37. TEORIJA IMITACIJE
 • 38.TEORIJA PODKULTURA I KONTRAKULTURA
 • 39. TEORIJA KULTURNOG KONFLIKTA
 • 40. TEORIJA DRUŠTVENIH GRUPA
 • 41. KRIMINOGENI FAKTORI-pojam
 • 42.VRSTE KRIMINOGENIH FAKTORA
 • 43.UZROCI KRIMINALNOG PONAŠANJA
 • 44. USLOVI I POVODI KAO KRIMINOGENI FAKTORI-uslovi kriminalnog ponašanja
 • 45.POVODI KRIMINALNOG PONAŠANJA
 • 46. FAKTORI LIČNOSTI
 • 47.DELIKVENTNA LIČNOST-pojam
 • 48. OPASNO STANJE DELIKVENTNE LIČNOSTI
 • 49.KLINIČKE METODE U DIJAGNOSTICI KRIMINALNE LIČNOSTI
 • 50. BIOLOŠKI KRIMINOGENI FAKTORI
 • 51. ORGANSKE DETERMINANTE KAO KRIMINOGENI FAKTORI
 • 52. NASLEĐE KAO KRIMINOGENI FAKTOR
 • 53.UROĐENI FAKTORI
 • 54. ANTROPOLOŠKI FAKTORI
 • 55.PSIHOSTRUKTURA I DELIKVENCIJA
 • 56.SKLONOSTI I NAVIKE KAO KRIMINALNA DISPOZICIJA
 • 57.KARAKTER I KRIMINALNE PREDISPOZICIJE
 • 58.AGRESIVNOST I KRIMINALNA SKLONOST
 • 59.EGOIZAM I EGOCENTRIČNOST KAO KRIMINALNE PREDISPOZICIJE
 • 60.MALICIOZNOST I KRIMINALNA SKLONOST
 • 61.TEMPERAMENT i kriminalitet
 • 62.INTELIGENCIJA I KRIMINALNA ORIJENTACIJA
 • 63 .KRIMINOGENI ZNAČAJ EMOCIJA
 • 64. MOTIVACIONI FAKTORI DELIKVENCIJE
 • 65. PSIHOPATOLOŠKI FAKTORI DELIKVENCIJE
 • 66. DUŠEVNI POREMEĆAJ KAO FAKTORI DELIKVENCIJE
 • 67. NEUROTIČNI POREMEĆAJI KAO FAKTORI DELIKVENCIJE
 • 68.POREMEĆAJI LIČNOSTI KAO FAKTORI KRIMINALITETA
 • 69. SOCIJALNI FAKTORI kriminaliteta
 • 70. EKONOMSKA DIMENZIJA KRIMINALNIH POJAVA
 • 71. UTICAJ EKONOMSKE KRIZE I PRIVREDNE DEPRESIJE NA KRIMINALITET
 • 72.SIROMAŠTVO KAO KRIMINOGENI FAKTOR
 • 73.BOGATSTVO I KRIMINALITET-KRIMINALITET IZOBILJA
 • 74. NEZAPOSLENOST I KRIMINALITET
 • 75. MIGRACIONI FAKTORI-MIGRACIJA I KRIMINALITET
 • 76.POLITIČKO-IDEJNI FAKTORI KRIMINALITETA
 • 77. RATNI USLOVI I KRIMINALITET
 • 78.UTICAJ MASOVNIH MEDIJA NA KRIMINALITET
 • 79.UTICAJ OBRAZOVANJA NA KRIMINALITET
 • 80.PORODIČNI FAKTORI-degradirana porodica kao mikrogrupni faktor kriminaliteta
 • 81. SOCIJALNO-PATOLOŠKE POJAVE KRIMINALITETA
 • 82.NARKOMANIJA I KRIMINALITET
 • 83. ALKOHOLIZAM I KRIMINALITET
 • 84.PROSTITUCIJA I KRIMINALITET
 • 85. POJAVNI OBLICI KRIMINALITETA
 • 86. NASILNIČKI KRIMINALITET-DELIKT NASILJA
 • 87. TRADICIONALNI OBLICI NASILNIČKOG KRIMINALITETA
 • 88. NOVI OBLICI NASILNIČKOG KRIMINALITETA
 • 89. IMOVINSKI KRIMINALITET
 • 90. SAOBRAĆAJNI KRIMINALITET
 • 91. MALOLETNIČKA DELIKVENCIJA
 • 92. RECIDIVIZAM
 • 93. TIPOLOGIJA RECIDIVISTA
 • 94. POJAM I KARAKTERISTIKE PRIVREDNOG KRIMINALITETA
 • 95. UZROCI I VRSTE PRIVREDNOG KRIMINALITETA
 • 96.KRIMINALITET BELOG OKOVRATNIKA
 • 97. DELIKTI KORUPCIJE –KORUPCIJSKI DELIKTI
 • 98. KRIJUMČARENJE I ILEGALNA TRGOVINA
 • 99. POJAM I OBELEŽJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
 • 100. UZROCI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
 • 101.ODLIKE KRIMINALNIH STRUKTURA I KARAKTERISTIKE
 • 102. MAFIJA I MAFIJAŠKE ORGANIZACIJE
 • 103. OBLICI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
 • 104. TRGOVINA NARKOTICIMA
 • 105. TRGOVINA ORUŽJEM
 • 106. TRGOVINA VOZILIMA
 • 107. TERORIZAM
 • 108. TRGOVINA LJUDIMA
 • 109. TRGOVINA LJUDSKIM ORGANIMA
 • 110. KRIJUMČARENJE MIGRANATA
 • 111. ORGANIZOVANA PROSTITUCIJA
 • 112. KOCKANJE
 • 113. PRANJE NOVCA
 • 114.REKET
 • 115. OSTALI OBLICI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA
 • 116. POJAM I KARAKTERISTIKE KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA
 • 117. VRSTE KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA
 • 118. HAKING KRIMINALITET
 • 119. KOMPJUTERSKA PIRATERIJA
 • 120. KOMPJUTERSKE PREVARE
 • 121. KOMPJUTERSKI TERORIZAM
 • 122. KOMPJUTERSKE SABOTAŽE
 • 123. EKOLOŠKI KRIMINALITET
 • 124. KOZA NOSTRA
 • 125.KAMORA – SVAĐA, TUČA
 • 126.NDRANGHETA-PRVI ČOVEK, HRABAR, LUKAV ČOVEK
 • 127. NOVA SAKRA KORONA UNITA- NOVA SVETA ZAJEDNIČKA KRUNA
 • 128. AMERIČKA MAFIJA
 • 129.ALBANSKA MAFIJA
 • 130. KOLUMBIJSKA MAFIJA
 • 131. RUSKA MAFIJA
 • 132. JAPANSKA MAFIJA –JAKUZE
 • 133. KINESKA MAFIJA –TRIJADE
 • 134.NIGERIJSKA MAFIJA
 • 135. MEKSIČKA MAFIJA

POJAM I PREDMET KRIMINOLOGIJE 1. POJAM KRIMINOLOGIJE KRIMINOLOGIJA je nauka o zločinu , latinski crimen-zločin.

Kriminologija je nauka koja izučava kriminalitet kao negativnu društvenu pojavu. U najopštijem smislu kriminologija je nauka o zločinu. Ovaj termin je prvi upotrebio francuski antropolog P. Topinard u svom delu “Antropologija” 1879, označavajući kriminologiju kao nauku o proučavanju zločina. Prvo delo pod nazivom Kriminologija objavio je italijanski pozitivista –sudija krivičar RAFAELE GAROFALO 1884. Definisanjem pojma kriminologije bavio se veliki broj autora TRADICIONALAN POJAM. zločin, a u savremenom značenju to je kriminalitet. Kriminalitet je veoma stara društvena pojava i za nju se zanimaju mnoge nauke kao što su: pravna nauka, sociologija, psihologija, psihopatologija, antropologija, fenomenologija i dr. Istorijski posmatrano moramo navesti Hamurabijev zakonik 1800g.p.n.e. Indijski zakoni Manu 1200 g,p.ne. Zakon dvanaest tablica kojim se kriminalitet kažnjavao. Proučavajući kriminalne probleme sa raznih aspekata vremenom su se razvile i posebne kriminološke discipline kao što su: kriminalna antropologija socijologija, psihologija, politika, etiologija, fenomenologija i druge koje ne nose predznak “ kriminalne” kao što su: viktimologija, penologija i slično. Nekadašnji direktor kriminološkog društva u Beču Grasberger smatra da kriminologija obuhvata brojne naučne discipline koje međusobno povezuje jedino to što predmete njihovog istraživanja predstavljaju krivična dela. On smatra da je Franc List s pravom okvalifikovao kriminologiju kao pomoćnu nauku krivičnog prava. Po mišljenju Grasbergera kriminologija nije čista već je pre prirodna nauka jer se u metodi istraživanja služi njihovim metodama. Profesor kriminologije Graunhurt u Oksfordu smatra da je kriminologija empirijska nauka koja naučno proučava rezultate, forme i uzroke zločina, kaznenog i popravnog postupka sa zločincima. Koncepcija kriminologije ima onoliko koliko ima i samih kriminologa. Neki autori smatraju da postoji pet i više područja na kojima se iskazuje predmet kriminologije. Holist tvrdi da se u teoriji kriminologija pojavljuje: prvo, kao samostalna naučna disciplina koja se bavi istraživanjem krivičnih dela i kazni, zatim kao nauka o zločinu u širem smislu, kojom se obuhvataju uzroci kriminaliteta, metodi njihovog suzbijanja, pitanje kriminalne politike, penologije, materijalnog i formalnog krivičnog prava; treće kao nauka o pojavama i uzrocima kriminaliteta, uz kriminalistiku, krivično pravo i kriminalnu politiku; četvrto kao nauka o ličnosti i peto područje po kome se kriminologija u užem smislu shvata kao nauka o uzrocima i pojavama kriminaliteta. Iz treće grupe pravca kriminologije izdvajaju se stavovi Reklesa koji ovu discipline smatra naukom o kažnjavanju, policiji, sistemu sudstva, kriminalitetu maloletnika i drugo.Po Danskim naučnicima Hurvitu i Kristijansenu kriminologiju čine: kriminografija-opisni deo zasnovan na statistici; kriminalna sociologija, kriminalna biologija, kriminalna somatologija,
Page | 1

kriminalna psihologija, društveno-psihološko tretiranje delikvenata, kriminalna genetika, predikciona istraživanja i viktimologija. Četvrti pravac zastupaju savremeni američki kriminolozi koji u svojim radovima akcenat stavljaju na ličnost delikventa i njegov tretman, učešće o činjenicama zločina i načinu njegovog suzbijanja. Po uverenju Saderlanda i Kresija kriminologija je nauka koja tim nazivom obuhvata tri discipline: sociologiju krivičnog prava,. kriminalnu etiologiju i penologiju. Predstavnici petog pravca su pretežno nemački kriminolozi koji su veoma brojni. Lernel razlikuje kriminologiju sensu stricto, kao nauku o genetskom činiocu zločina i sensu largo koja pored prvog značenja obuhvata i kriminalnu femenologiju, strukturu i dinamiku. Po Midendorfu kriminologija u Nemačkoj smatra se naukom o zločinu, kao pojava pojedinaca i naroda, po Eksneru to je nauka o kriminalitetu. Poljski kriminolog Valčak smatra da je kriminologija nauka čiji je predmet istraživanje uzroka kriminaliteta, njegovih oblika, pravilnosti i zavisnosti povezanih s prestupnikom i kriminalitetom. Veoma rano se kriminalitetom bavila i kriminalna sociologija koja je svoja kriminološka shvatanja začela praktično sa klasičnom školom u 18 veku. Poznati francuski sociolog Dirkem je preko definisanja pojma kriminaliteta ustanovio pojam kriminologije. On je rekao da je kriminalitet proizvod mešanja uticaja ljudi i društva, čiji se koreni nalaze u društvu i da je imanentan samom društvu. Po njemu pojava kriminaliteta sadržana je u kažnjavanju dok nauka koja se tim bavi naziva se kriminologija. S obzirom da postoji različito definisanje pojma kriminologije u teoriji postoje različiti pokušaji određenja kriminoloških područja i diciplina .Po tome kriminologija kao grupna nauka deli se na teorijske i aplikativne discipline. U teorijske- prema njima spadaju kriminalna sociologija, kriminalna antropologija, kriminalna psihologija, kriminalna psihopatologija i penologija. Aplikativna ili primenjena kriminalogija obuhvata kriminalnu politiku, kriminalnu profilaksu i kriminalistiku. UŽI POJAM KRIMINOLOGIJE predstavlja kriminologiju kao nauku koja se bavi izučavanjem etiologije i fenomenologije kriminaliteta, kao masovne i individualne pojave. Kriminologija je nauka o deliktu i delikventima. Pristalice ovog koncepta kriminologije su Garofalo, Dirkem, Lombrozo, Pinatel i dr. Može se reći da preovlađuje shvatanje ŠIREG POJAMA KRIMINOLOGIJE po kome pristalice ove koncepcije smatraju da kriminologija pored istraživanja kriminaliteta u užem smislu izučava i sve ostale oblike prestupnog i devijantnog ponašanja; zatim sistem državnih mera i mehanizama za suzbijanje kriminaliteta, uključujući organizaciju i rad pravosudnih i policijskih organa i ustanova za izvršenje krivičnih sankcija. Unutra ove koncepcije ima više shvatanja i pristalice ove koncepcije su: Ferri, Gassberger, Gros, Seeling i dr.

Page | 2

PREDSTAVNICI AUSTRIJSKE ENCIKLOPEDIJSKE ŠKOLE smatraju da je kriminologija multidisciplanarna nauka koja obuhvata parcijalne discipline: od kojih se jedne bave kriminalnom stvarnošću-kriminalna fenomenologija, kriminalna sociologija, kriminalna psihologija i kriminalna antropologija; druga se bavi činjenicama krivičnog postupka -kriminalistika, sudska medicina, sudska psihologija, a treće sprečavanjem krivičnih delakriminalna profilaksa, kurativna pedagogija, penologija. SINTETIČKA SHVATANJA kriminologiju vide kao sintetičku nauku koja se svodi na enciklopedijsko shvatanje kriminaliteta. Nju su postavili Nićeforo i Feri. Ovo stanovište su kasnije prihvatili i drugi naučnici, a od savremenih francuski kriminolog Pinatel. Prema Feriju kriminologija je opšti pojam za sve krivične nauke pa i za krivično pravo. Ovakva shvatanja temelje se na teoriji da je kriminologija nauka koja se bavi sveobuhvatnim proučavanjem zločina i izvršioca, kao delatnost čoveka i masovne pojave. Ona koristi saznanja drugih nauka poput biologije , medicine, psihologije, sociologije i psihopatologije. KRIMINOLOŠKE DISCIPLINE I PODRUČJA nastale su iz različitih pristupa u definisanju. Najčešća podela je na kriminalnu fenomenologiju, kriminalnu profilaksu-prevencija i suzbijanje. Kriminalna fenomenologija –simptomatologija, bavi se dinamikom i strukturom delikta kao njihovom rasprostranjenošću, dok oblasti kriminalne etiologije pripadaju pitanja faktora i uzročnosti koje su usmerene prvenstveno ka ličnosti delikventa. Slična ovoj je i podela na opštu i kliničku kriminologiju. 2 .PREDMET KRIMINOLOGIJE Predmet proučavanja kriminologije je delikventna ličnost ili sam delikt ili i jedno i drugo.Prva shvatanja o predmetu kriminologije potiču od italijanskog kriminologa Lombroza koji je smatrao da je osnovno pitanje nauke zločinac, a ne njegovo delo. Drugo stanovište koje je sociološko i pravno polazi od toga da je predmet kriminologije zločin. Ovo shvatanje potiče od francuskog sociologa Dirkema, gde se pretežna kriminološka istraživanja kreću u dva pravca: posmatranje unutrašnjeg stanja ličnosti i ispoljavanje slobodne ili prinudne volje, koje su uslovljene socijalnom okolinom. Ličnost delikventa, kao predmet kriminologije, može se posmatrati iz dva aspekta kako se njegovo unutrašnje stanje manifestuje u socijalnoj sredini i na drugoj strani, kako se socijalna sredina odražava na njegova unutrašnja svojstva. Neki autori polaze od stanovišta da su predmet izučavanja kriminologije kriminološki faktori, odnosno uzroci koji čoveka dovode do vršenja krivičnih dela. Predstavnici ovih shvatanja su: Feri, Hurvit, Pinatel i dr. Ovo stranovište potiče od italijanskoh pozitiviste Feria. Ovo shvatanje je važilo pola veka kao vladajuće shvatanje. Neki autori polaze od stava da je predmet kriminologije zločin, ali kao istorijska kategorijaGabriel, Tarde i dr.
Page | 3

psihološka i biološka struktura. a sa druge strane to je negativna društvena pojava koja je zakonom zabranjena aktivnost. ona je sadržajnija. Poseban predmet kriminologije je ličnost delikventa. društvene uzroke. KRIMINOLOŠKA DEFINICIJA postavlja vezu između pravnihi i socioloških tumačenja. ZLOČINCA i SREDSTVA REPRESIJE.dela od strane pojedinaca. Kriminalitet predstavlja pojedinačni akt i društveni fenomen. njegovi uzroci i pojavni oblici. onda nije ni zločin. pojava koja ima društveni karakter sa obzirom na rasprostranjenost u prostoru i vremenu. BITNA SVOJSTVA KRIMINALITETA SU: skup individualnih pojava –masovna pojava. dela. To znači da su one skup društvenih pojava kojima se ugrožavaju univerzalne društvene vrednosti i kao takve su sankcionisane krivičnim pravom.Garofalov princip je : da nova kriminologija poznaje tri elementa: ZLOČIN. njegova socijalna obeležja. To podrazumeva da je PREDMET KRIMINOLOGIJE : s jedne strane skup individualnih pojava. pored krivičnih dela tu su i prekršaji i prestupi. Prema UŽEM shvatanju kriminalitet predstavlja samo radnje koje predstavljaju k. to je negativna društvena pojava kojom se krše neke norme i ugrožavaju vrednosti. Ovu vezu su popunili kriminolozi i kriminološka shvatanja koja polaze od inkriminisanih dela i društvenih uslova. 3. uslove i posledice kriminaliteta. U krivičnopravnoj literaturi preovlađuje uži pristup jer se smatra da ukoliko je nije k. Sociološka definicija kriminalitet definiše kao društvene pojave kojima se ugrožavaju osnovne društvene vrednosti. SOCIOLOŠKA DEFINICIJA je u definisanju kriminaliteta šireg pristupa. delo. POJAM KRIMINALITETA-NJEGOVA BITNA SVOJSTVA KRIMINALITET je društvena pojava vršenja k. to je skup individualnih akata društvene nediscipline sankcionisane kao krivična dela. a to bi značilo da nije ni kriminalitet. što znači skup delikata koje je počinio pojedinac. KRIMINOLOŠKE DEFINICIJE KRIMINALITETA možemo odrediti kompilacijom bitnih obeležja pravnog i sociološkog značenja. ona ne posmatra samo delo već proučava i učinioca. PREDMET KRIMINOLOGIJE U NAJOPŠTIJEM SMISLU je kriminalitet kao individualni čin i društvena pojava. PRAVNA DEFINICIJA KRIMINALITETA –postoji uže i šire određenje pojma kriminaliteta. Prema ŠIREM shvatanju reč je o delima koja obuhvataju sve protivpravne kažnjive radnje. to je istorijska Page | 4 .

POSTOJI I DRUGA PODELA koja kriminologiju deli na: OPŠTU I KLINIČKU KRIMINOLOGIJU. zdravstvene i druge zaštite bračnih i porodičnih savetovališta. Klinička kriminologija je prilično rasprostranjena –Lombrozova škola-italijanska antropološka škola. strukturu (ličnost i dela) i zakonitosti. to je univerzalna pojava koja je svojstvena svim društvima i koja ne poznaje granice. KRIMINALNA FENOMENOLOGIJA je područje kriminologije koje se bavi se pojavnim oblicima kriminaliteta. Smatra se da ova podela potiče od francuskog kriminologa Žana Pinatela. Upravo zbog toga ona se bavi pitanjima uspešnosti socijalizacije ličnosti. s tim što ih ona prilagođava izučavanju kriminaliteta u svim njegovim pojavnim oblicima. a zadatak kriminologije je da utvrdi njene uzroke. način njihovog izvršenja. tzv. antisocijalne i delikventne aktivnosti. Fenomenologija proučava delikvente po polu. Ona istražuje uzroke ponašanja delikventa kroz način njegovog života. Prevencija predstavlja značajnu društvenu meru i reakciju na uklanjanju uzroka koji dovode do asocijalne. kriminalna morfologija. KRIMINOLOŠKE METODE –metodi kriminologije U proučavanju kriminaliteta kriminologija se koristi naučnim metodama koje su zajedničke svim društvenim naukama. kriminalnu fenomenologiju i kriminalnu profilaksu. Kriminologija je izgradila svoje sopstvene metode: metodu izučavanja kriminaliteta kao individualnih slučajeva i . KRIMINALITET nije samo prost skup individualnih pojava. Takođe se bavi fuinkcionisanjem sistema socijalnih mera i institucija socijalne. ponašanja. socijalnoj i drugoj pripadnosti. uzroke i povod kriminalnog ponašanja koja su usmerene prvenstveno ka ličnosti delikvenata. obrazovanju. već masovna i negativna društvena pojava. Ovo područje je veoma široko obzirom na pojedine oblike kriminaliteta. Ona opisuje pojedine oblike kriminalnih delikata kao društvenu pojavu. metodu izučavanja kriminologije kao masovne Page | 5 . socijalnih uslova života i ponašanje delikvenata. kao i psihička i socijalna obeležja delikvenata. KRIMINALNA ETIOLOGIJA PROUČAVA faktore. u njegovim moralnim i karakternim svojstvima i prirodi veza sa društvenom sredinom. 5.pojava koja je karakteristična za sve periode društva. 4. proučava strukturu. PODELA KRIMINOLOGIJE NAJČEŠĆA PODELA KRIMINOLOGIJE JE na : kriminalnu etiologiji-faktori i uzroci koji dovode do k. stanje i kretanjedinamiku kriminalnog ponašanja. KRIMINALNA PROFILAKSA je disciplina koja proučava uspešnost preventivnih mera u suzbijanju i sprečavanju kriminaliteta. uzrastu. vaspitnih mera i obrazovnog sistema. faktore. Ona utvrđuje klasifikaciju. Etiološki problemi su centralna teorijska pitanja kriminologije.

psihološku analizu k. statistički metod. -METODA IZUČAVANJA INDIVIDUALNIH SLUČAJEVA Sastoji se u proučavanju pojedinih slučajeva delikventnog ponašanja i pojedinih izvršilaca k. METODA IZUČAVANJA KRIMINALITETA KAO MASOVNE POJAVE Metoda izučavanja kriminaliteta kao masovne pojave nastaje nakon proučavanja kriminaliteta kao pojedinačne pojave. KLINIČKA METODA SE SASTOJI IZ ČETIRI FAZA: medicinsko-psihološko i socijalno ispitivanje. PRIKUPLJANJE PODATAKA. kao i objektivne i subjektivne okolnosti i uslove koji su omogućili izvršenje njegove delikventne radnje.j. dela “case metod”. NAJZNAČAJNIJA FAZA U IZUČAVANJU KRIMINALITETA JE PRIKUPLJANJE PODATAKA. metoda izučavanja kriminaliteta kao masovne pojave. upoređivanje –upoređivanje različitih pojava i na kraju ispitivanje-intervjuisanje. sve strane u njegovom razvoju što podrazumeva genetičko proučavanje. POSTAVLJANJE HIPOTEZA.. utvrđivanje kriminološke dijagnoze. To ispitivanje treba da obuhvati sociološke. Ovo izučavanje kriminaliteta koristi se prvenstveno za naučno-istraživački rad. U savremenoj kriminologiji iz ove metode se razvila posebna klinička metoda koja se sastoji u primeni postupaka prema delikventnom licu koji su analogni tretmanu na klinici. 7.pojave. posmatranje. psihijatrijske i druge relevantne činjenice. njihova analiza i izvlačenje zaključaka. Tu se radi o individualnom ispitivanju ličnosti delikventa koje se vrši kliničkim putem. ANALIZA I SINTEZA (ZAKLJUČCI). Page | 6 . Postupak proučavanja kriminaliteta kao masovne pojave ostvaruje se kroz nekoliko faza: ODREĐIVANJE PREDMETA I CILJA ISTRAŽIVANJA. Kriminološke metode su: metoda izučavanja individualnih sličajeva. Upotrebom navedenmih tehnika istraživanja postiže se svestrano proučavanje ličnosti sa svih aspekata. kliničkom metodom. zove se KRIMINOLOŠKA EKSPERTIZA. eksperiment –posebno u procesu resocijalizacije. davanje socijalne prognoze o budućem ponašanju delikvenata i davanje predloga za penološki tretman učinioca. Klinička metoda za cilj ima otkrivanje i utvrđivanje uzročnih faktora koji deluju na svaki pojedinačni slučaj različitim dinamizmom. TEHNIKE PRIKUPLJANJA PODATAKA O KRIMINALITETU KAO INDIVIDUALNOJ POJAVI SU RAZLIČITE I OBUHVATAJU: razgovor koji je posebno važan kod maloletničke populacije. 6. posmatranje maloletničke bande. Tako objedinjena i sintetička oceana ličnosti koju su obavili stručnjaci iz raznih oblasti . U ovoj fazi primenjuju se različite tehnike istraživanja: posmatranje –na pr. analizu životnih uslova. sledi druga faza.. Poslednja faza ispitivanja kriminaliteta je sređivanje podataka. dela i načina njegovog izvršenja. psihološke. Ova metoda obuhvata sve elemente proučavanja ličnosti delikvenata t. psihoanalizu ličnosti-test inteligencije i razgovor. “case study”.proučavanje kriminaliteta kao masovne pojave.

kriminalna lingvistika. javna tužilaštva i sudovi. kriminalna biologija. KRIMINALNA BIOLOGIJA je disciplina koja proučava biostrukturu ličnosti (genetiku) delikventa istraživanjem na osnovu fizičkog izgleda i eventualne devijacije. Bavi se i proučavanjem njihovih anatomskih. kriminalna profilaksa. Page | 7 . porast pojedinih oblika i vrsta delikvencije u određenom periodu. SUDSKA STATISTIKA SE UZIMA KAO OSNOV PRAĆENJA KRETANJA KRIMINALITETA I ZA KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA. zaostale svesti. kriminalna morfologija. konstrukcije ličnosti. Lombroz se smatra njenim osnivačem i prema tom shvatanju uzroci kriminalnog ponašanja su u biološko-konstruktivnoj i organski degenerativnoj strukturi ličnosti. stagnacija. fizioloških procesa.8. zdravstvenog stanja. STATISTIKA JAVNIH TUŽILAŠTAVA sadrži podatke o svim k. Pored toga određeni broj k. kriminalna psihopatologija. delima za kojim je pokrenut postupak. nasleđa i dr. kriminalna psihologija. fizioloških i psiholoških karakteristika. dela i njihovih izvršilaca . Ovaj pojam je uveo A Lenc kao posebnu disciplinu u proučavanju kriminaliteta. ona se može samo pretpostaviti. Statistička evidencija kriminaliteta predstavlja zbir podataka o kriminalitetu koju vode određeni državni organi. EVIDENCIJU STATISTIČKIH METODA VODE organi unutrašnjih poslova. rasnog i verskog fanatizma. Nijedna od navedenih statistika kriminaliteta nam ne daje apsolutno tačne i pouzdane podatke o broju izvršenih k. SUDSKA STATISTIKA OBUHVATA sva krivična dela čiji izvršioci su osuđeni. jer nije evidentirana “tamna brojka kriminaliteta”. kao i nacionalno opterećenih predrasuda u sklopu sa drugim socijalnim činiocima mogu uticati na delikventno ponašanje. Tamna brojka se tačno ne može utvditi. Posmatra međusobnu zavisnost načina života. kriminalna politika. Primenom različitih statičkih metoda predviđaju se tendencije : opadanje. STATISTIČKI METOD U IZUČAVANU KRIMINALITETA STATISTIČKI METOD koristi se u proučavanju kriminaliteta kao masovne pojave. KRIMINALISTIČKE DISCIPLINE POSTOJE ZNAČAJNE KRIMINALISTIČKE DISCIPLINE: kriminalna antropologija. običaja. tradicije naroda i delikventnog ponašanja. U teoriji se tvrdi da određeni činioci nacionalne karakteristike koje se ogledaju u vidu agresivnog mentaliteta. dela ostaje nepoznat. KRIMINALNA ETNOLOGIJA proučava vezu kriminaliteta i uslova života pojedinih naroda i etničkih zajednica. kriminalna geografija. kriminalna sociologija i kriminalna statistika. KRIMINALNA ANTROPOLOGIJA JE kriminološka disciplina koja proučava etiološke osnove kriminaliteta polazeci od strukture učinalaca krivičnog delikta. To bi značilo da postoji statistika kriminaliteta organa unutrašnjih poslova. STATISTIKA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SADRŽI PODATKE o svim podnetim prijavama i svim krivičnim delima za koja se na bilo koji način sazna. javnih tužilaštva i sudova.

emocija. urbanizacijom. Ona ukazuje na oblike pripremanja i izvršenja zločina. porodice.KRIMINALNA GEOGRAFIJA je disciplina koja izučava prostorne i vremenske dimenzije kriminaliteta. KRIMINALNA MORFOLOGIJA predstavlja disciplinu koja se bavi spoljnim oblicima ispoljavanja zločina. dovelo je do psihopatoloških pristupa u tipologiji delikvenata i objašnjenju etioloških osnova kriminaliteta. uticaja sredine na ličnost delikvenata i delikvenciju uopšte kao što su ekonomski uticaji. Posebno se obraća pažnja na svojstva temperamenta i karaktera. determinanti i manifestacija kriminalnog ponašanja ličnosti. KRIMINALNA POLITIKA proučava mere i aktivnosti društva na problemima sprečavanja i suzbijanja kriminaliteta. KRIMINALNA PSIHOPATOLOGIJA je disciplina koja se bavi pitanjima odnosa druševnih stanja i delikvencije. Osnovni predmet istraživanja socijalne kriminologije je dejstvo spoljašnjih faktora. Ona istražuje značenje pojedinih standardizovanih izraza i ustaljenih znakova međusobnog opštenja izvršioca krivičnih dela. kao uzročnosti kriminalne delatnosti. KRIMINOLOŠKA SOCIOLOGIJA je sociološka I kriminološka disciplina koja izaziva kriminalitet kao posebnu društvenu pojavu. kulturom i drugim specifičnostima koje na terenu uslovljavaju specifične tipološke karakteristike i obim kriminaliteta. socijalnim uslovima. profesije I dr. Izvršioci krivičnih dela u svojim sredinama koriste posebne načine komunikacije putem žargona. Praktična primena kriminalne politke ogleda se u krivičnim zakonskim odredbama. Psihoanalitički pristup proučava nesvesne motive kriminalnog ponašanja. duševni poremećaji ili zaostalost u duševnom razvoju. Oni se ogledaju u strukturi ličnosti i njenoj individualnosti. kompleksa i drugih crta ličnosti koje uslovljavaju asocijalnu i destruktivnu aktivnost i ponašanje. Uzroci kriminaliteta po ovom shvatanju su trajne ili privremene duševne bolesti. navika. Izučava opšte i posebne mere kao i svrsishodne aktivnosti zaštite društva od pojave kriminaliteta. socijalnih oveležja ličnosti I sredine na kriminalitet i Page | 8 . KRIMINALNA PSIHOLOGIJA bavi se proučavanjem psiholoških predispozicija. stavova. motiva. uticaj pola. Ustanovljena je početkom 19-og veka i pomoću nje su se izučavali na osnovu statističkih podataka. Bavi se funkcionisanjem pravnog sistema. kao oblasti delikventne kulture. KRIMINALNA LOGISTIKA je disciplina koja proučava način i oblike međusobne verbalne komunikacije delikventa. starosti. mimike i gestikulacije. Proučavanje duševnih poremećaja i bolesti. Osnove delikventnog ponašanja pored objektivnih činilaca uslovljavaju i psihološki faktori. merama društvene prevencije kod sprečavanja i represije i suzbijanja delikventnih pojava. KRIMINALNA STATISTIKA predstavlja zvaničnu statistiku evidentiranja kriminalnih pojava prema određenim kriterijumima. uticaj kulture. Osnovu kriminalne statike čine podaci policijskih i pravosudnih organa. kaznenoj politici. kao i na tragove izazvanih posledica. demografski problem i slično.

Neki teoretičati poput Ferija tvrde da je krivično pravo grana kriminologije. posebno činioci dinamičnog karaktera (ekonomske krize. kod kojih su metodi veoma slični ili identični. Page | 9 . odnosno da se izrekne odgovarajuća krivična sankcija. odnosno prikupljanja dokaza u vezi sa krivičnim delom i učiniocem. posebno onih koji se odnose na krivična dela i sankcije. depresije. ODNOS KRIMINOLOGIJE SA OSTALIM NAUKAMA Kriminologija kao multidisciplinarna nauka je granična i veoma je oslonjena na neke druge nauke i sa njima je međusobno povezana i uslovljena. Ta povezanost potiče usled kriminologije koja je usmerena ka proučavanju etioloških i fenomenoloških problema kriminaliteta. KRIMINALNA POLITIKA ILI POLITIKA SUZBIJANJA KRIMINALITETA u najopštijem smislu može se definisati kao ukupnost svih oblika društvene reakcije na kriminalitet. dela u postupku utvrđivanja odgovornosti i izricanja sankcija. Veza između kriminologije i krivično procesnog prava odnosi se na tretman učinilaca k. 11. Krivično pravo izučava sistem pozitivnih pravnih propisa .KRIMINOLOGIJA I KRIVIČNO PRAVO VEZA IZMEĐU KRIVINOG PRAVA I KRIMINOLOGIJE veoma je bliska. 12.njegovu geografsku distribuciju. KRIMINOLOGIJA I KRIMINALISTIKA Kriminalistika i kriminologija su dve naučne discipline koje su uzajamno povezane. OSNOVNI CILJ KRIMINALISTIKE JE proučavanje naučnih metoda na utvrđivanju materijalnih činjenica. 10. Krivično pravo i kriminologija su dve autonomne naučne discipline sa srodnim predmetom i ciljem izučavanja. Na osnovu statističkih istraživanja mogući su relativno pouzdani nalazi o nekim etiološkim pitanjima uticaja na pojave kriminaliteta. koje su komplementarne iz razloga što jedna drugu obogaćuju i dopunjavaju. urbanizacija). Rezultat kriminoloških ispitivanja predstavljaju polaznu osnovu za ostvarivanje funkcije kriminalne politike. 9. Da bi opstala kao naučna disciplina mora se oslanjati na krivično pravo i kriminologiju. KRIMINOLOGIJA I KRIVIČNO PROCESNO PRAVO KRIVIČNO PROCESNO PRAVO kao naučna discipina bavi se postupkom i procesnim subjektima utvrđivanja i postojanosti uslova da je određeno delo izvršeno i da se na osnovu toga izriču krivične sankcije za počinjeni delikt. migracija. Najtešnju vezu ima sa KRIVIČNIM PRAVOM. KRIVIČNIM PROCESNIM PRAVOM I KRIMINALISTIKOM. CILJ KRIVIČNOG PROCESNOG PRAVA je da se na propisan način utvrdi postojanje krivičnog dela i odgovornosti izvršioca. a krivično pravo na opšte pravne institute krivičnog dela. Najtešnji odnos između ove dve naučne discipline postoji kod proučavanja ličnosti delikvenata.

Page | 10 . koje kako se u kriminologiji pokazalo utiče na kriminalno ponašanje. Posebno značajna je penološka disciplina ANDRAGOGIJA koja se bavi pitanjima usavršavanja metoda. dela. PSIHOLOGIJA je nauka koja sistematski proučava psihički život čoveka baveći se prvenstveno mentalnim sadržajem i psihičkim procesima ličnosti. način i uslovi izdržavanja kazni. To su kockanje. Osnovna pitanja i područja penologije su sistem i organizacija kazneno-popravnih ustanova. klasifikacija i razvrstavanje osuđenika.13. SOCIJALNA PATOLOGIJA je mlada naučna disciplina čiji je predmet izučavanja složen i odnosi se na kompleks ljudskih problema i posebne strane čovekove normalnosti i zdravlja. Na osnovu socioloških učenja i metoda razvile su se mnogobrojne sociološke metode u kriminologiji. Predmet proučavanja sociologije su određeni tipovi društvene zajednice. KRIMINOLOGIJA I PENOLIGIJA PENOLOGIJA je nauka o načinu i efikasnosti sistema izvršavanja kazni i drugih sankcija. statistiku . psihijatriju i dr. PEDAGOGIJA u najširem smislu je nauka o vaspitanju. VIKTIMOLOGIJA JE GRANA KRIMINALISTIKE koja se bavi izučavanjem žrtava k. dela i odnosa žrtve i izvršioca. oblika i sredstava vaspitanja. sa aspekta njihovog uticaja na resocijalizaciju ličnosti izvršilaca k. PSIHOPATOLOGIJA je nauka o mentalnim poremaćajem ličnosti. Upravo zbog toga su rezultati njenog istraživanja jako bitni sa aspekta uticaja etioloških faktora na delikvenciju. U najširem smislu to su problemi koji se odnose na psihološke karakteristike i biološke determinante ličnih i društvenih poremećaja koji se mogu okarakterisati kao patologija. SOCIOLOGIJA kao društvena nauka proučava strukturu i zakonitiosti društvenih odnosa i procesa. njene bio-psihološke karakteristike i socijalnog obeležja. Kriminologija koristi znanja psihologije posebno sa aspekta uticaja ličnih osobina i njihove povezanosti sa ponašanjem koji uslovljavaju delikvenciju. obrazovanja i prevaspitanja osuđenih lica. društvene grupe. Pored navedenih naučnih disciplina sa aspekta povezanosti sa kriminologijom treba pomenuti i : filozofiju. Ona se prvenstveno bavi ličnošću žrtve k. Ona se bavi ne samo pozitivnim već i negativnim uticajem vaspitanja. U kriminologiji zauzima važno mesto u proučavanju određene kategorije delikvenata zato što među delikventima postoji određeni broj onih koji su duševno bolesni i poremećeni. prostitucija. dela i suzbijanja kriminaliteta. ustanove i organizacije i oblici društvenog života ljudi. alkoholizam i dr.

Za nepopravljivost je smatrao da treba izvršiti smrtnu kaznu. Po njemu su ljudi racionalni egoisti pa će sami shvatiti taj odnos i odustati od namere koju su imali. povratnici). Teokrat je smatrao da su u ljudskom ponašanju dominantna tri osnovna motiva: za zadovoljstvom.ISTORIJSKI RAZVOJ KRIMINOLOŠKE MISLI 14. Mada je verovao da na zločince ne utiču nikakvi spoljni elementi van njihove ličnosti. Za posledicu sve to ima nepopravljive krivce. HIPOKRAT. Platon zločinca tretira kao izraz bolesne duše sa uzrocima psihološke i fiziološke prirode. siromaštvo. kao i za individualne kazne. Takva ličnost u fiziološkom smislu je posebne fizičke konstrukcije kao izraz biološke degeneracije. Zalagao se za određene mere kažnjavanja i lečenja. Međutim misao o zločinu i zločincu stari su koliko i samo društvo. antički filozof i lekar proučavajući negativan uticaj emocija na ponašanje čoveka. Smatrao je da postoje popravljive i nepopravive ličnosti (recidivisti. motiva. Po Platonu zločinac je osoba koja deluje pod uticajem strasti.n. Zločinci su po njemu bili neprijatelji društva. problemi u funkcionisanju pravosuđa. i da ima više preventivni nego represivni smisao. koristoljublja. Page | 11 .e. Sprečavanje zločinca u namerama ne treba da bude samo u kaznama već i u lečenju ljudi od egoizma. priznavao je da uzroci kriminogenog ponašanja mogu biti u nekim uslovima društvenog života kao na primer slabost državne organizacije. i za njih je “ jedini lek” smrtna kazna. Antički mislilac Platon u svom radu “ Državi” ukazuje na dve vrste zločina: PSIHOLOŠKE (UNUTRAŠNJE) I FIZIOLOŠKE (SPOLJAŠNJE). za bogaćenjem i za čašću. SOFISTI su ovaj problem tretirali kroz izučavanje motiva ljudskog ponašanja uopšte još u 5-om veku p. rođene zločince. ANTIČKA MISAO O KRIMINALITETU Kriminologija spada u red mladih pravnih disciplina. U fiziološke uslove on ubraja biološku degeneraciju. Svaki od njih i u određenoj meri ima i devijantne posledice na čovekovu orijentaciju i ljudsko ponašanje. a društvo je bilo dužno da ih leči ili da ih se oslobodi.zločinaca. ustanovio je tipologiju temperamenta koja je i danas aktuelna u proučavanju ENDOGENIH faktora delikvencije. ARISTOTEL JE SMATRAO da je zločinac osoba koja izvršava delo jer je pokvaren ili je pod uticajem zločinačkih sklonosti i navika i da na njegovu konačnu odluku nemaju bitog uticaja spoljašnji činioci. iz neznanja.og veka. počev od misli iz filozofskih sistema starog veka. Smatrao je da svrha krivičnih zakona treba da bude više suzbijanja kriminaliteta nego kažnjavanje krivca. izvitoperenih seksualnih pobuda i psihičkog nereda. Smatrao je da u kaznenoj politici radi sprečavanja kriminaliteta treba voditi takvu politiku u kojoj će potencijalni zločinac videti očigledno više štete nego koristi u sopstvenim postupcima. razvila se u samostalnu nauku tek početkom 19. Prva značajna shvatanja u antičkoj filozofskoj misli sreću se u raspravama Aristotela i Platona koja su posvećena državi.

On je isticao da je koren zločina u samom društvu i načinu života vladajuće klase i da samim tim treba menjati određene društvene uslove života. U srednjem veku krivac se nije smatrao razumnim bićem na koje utiču spoljni faktori. ističe i relativnu pravdu koja štiti od drugih dela koja ugrožavaju ljudsko društvo. u svom delu “ O božjoj državi” zastupao je stav da kazna predstavlja otkupljivanje za izvršeno delo. Glavni predstavnici ovih shvatanja bili su AUGUSTIN I TOMA AKVINSKI. i kojom se uspostavlja društveni red. Engleski naučnik TOMAS MOR isticao je društveni karakter kriminaliteta i predlagao je ublažavanje sistema kažnjavanja. U objašnjavanju grešnog ponašanja čoveka oslanjao se na tezu koja je savremena teorija psihoanalize. Renesansni pisci među kojima se posebno isticao Makijaveli ističu da je zlo urođena pojava i da je vezana za ljudsku prirodu koja je pesimistički orijentisana. SREDNJOVEKOVNA MISAO O KRIMINALITETU U skladu sa društvenim odnosima i verskim dogmama u feudalizmu kriminalitet je shvaćan kao greh protiv božjih zapovesti i poretka božanskog reda. a svrha kažnjavanja je izazivanje kajanja kod izvršioca. čime se razbija mit o zločincu kao zloduhu. U svojim delima Zbornik teologije i Zbornik protiv neznabošca pored apsolutne pravde. ili pretpostavka da je u pitanju sukob savesti kao dela čovekove duše koja je usmerena ka razumskom ponašanju i nagonima koji ih prevladavaju da bi zadovoljili fiziološke i instiktivne potrebe. Prema njegovom mišljenju zločincem dominira zao duh. Radikalni raskid sa srednjovekovnim Page | 12 . u vidu kazne za najteže delikte povrede božanskog reda.15. bio je filozof poreklom iz Afrike – današnji Alžir. Njegovo zalaganje za ukidanje smrtne kazne nije bilo motivisano humanošću zato što je smatrao da se izvršenjem smrtne kazne neopravdano uskraćuju muke zločinaca i da su time lišeni prilike da se kroz patnje i bol iskupe i pomire sa uvređenim božanstvom. već bićem u koje je usađen zao duh. U ovom periodu sazreva saznanje o kriminalitetu kao društvenoj pojavi koje je uslovljeno društvenim odnosima i uređenjem. Augustin je kasnije nazvan “Sveti”. Suprotno Haldumu i Moru neki mislioci tog vremena su smatrali da su delikventne predispozicije pretežno izraz unutrašnjih faktora. HUMANISTIČKA I RENESANSNA MISAO Humanizam predstavlja epohu u razvoju ljudskog društva i predstavlja raskid sa srednjovekovnim mističnim shvatanjima o krivičnom delu kao povredi božanskog reda i kazni čiji je jedini cilj ispaštanje i pomirenje sa bogom. Toma Akvinski je bio osoba plemićkog porekla. a lek i obaveze Crkve je da ga popravi tako što će isterati đavola iz grešnika. predavač teologije u Napulju. Umesto iracionalnog na scenu stupa objektivno i naučno shvatanje socijalne uslovljenosti u ponašanju ljudi. Arapski istoričar IBN HALDUN je tvrdio da veći uticaj na čoveka imaju običaji i navike od same prirode čoveka i njegovog temperamenta. 16. a sama kazna je morala biti kao božja pravda.

fanatika i razvratnika. a zločin je povreda etičkog reda i izraz slobodne volje čoveka. ali da se kvari pod uticajem društva kada ono zapadne u ekonomsko i političko ropstvo. • • • NAJVEĆA SLABOST KLASIČNE ŠKOLE bilo je to što je zanemarivala društvenu uslovljenost delikvencije.KLASIČNA ŠKOLA Klasična škola predstavlja prvo sistematizovano teorijsko razmišljanje o kriminalitetu. Zastupao je mišljenje da krivični zakoni ukoliko žele da budu efikasni moraju biti prilagođeni vremenu.shvatanjima izvršili su HUGO GROCIJUS. robova. tradiciji. TOMAS HOBS I DŽON LOK. a ne njihove urođenosti. rasipnika. sakaćenje i slično . Upravo zbog isključivo formalne logike imala je ograničavajući uticaj na kriminološku nauku. ispaštanje i ponovno uspostavljanje pravnog i etičkog reda.žigosanje. Smatrao je da je ljudsko ponašanje posledica uslova u kojima čovek živi. Francuski pravnik MONTESKIJE u svom delu “ Duh zakona” izneo je teze o uslovljenosti društvenih pojava. Ličnost delikventa nije bila predmet nauke već krivično delo i kazna. Krivica je proizilazila iz moralne odgovornosti. a kažnjavanje je za svrhu imalo odmazdu. kulturi i društvenim prilikama sredine. Prema osnovnim shvatanjima škole. pa i kriminaliteta. Page | 13 . pa je sve probleme kriminaliteta svodila na čisto pravne formulacije. Škola je nastala pod uticajem francuske revolucije kao reakcija na surove kaznene sisteme i široka diskreciona ovlašćenja vlasti u tom periodu u Evropi. Ovaj kriminološki pravac nastao je krajem 18-og i početkom 19-og veka. uvođenje principa individualizacije kazne. ukidanje inkvizitorskog postupka. Francuski filozof HOLBAH u svom delu “ Sistem prirode” izneo je stanovište da društvo koje je lose organizovano i kojim se lose upravlja. mora biti puno poročnih i lakomislenih građana. a ne uticaj bilo kakvih subjektivnih ili objektivnih procesa ili odnosa. po svojoj prirodi savršeno biće. ZNAČAJAN DOPRINOS KLASIČNE ŠKOLE ČINI: • • uvođenje principa zakonitosti i jednakosti u krivičnom pravu. Predstavnike klasične škole nije interesovala ličnost zločinca već funkcija zakona i legalni krivičnopravni procesi. OSNOVNI KRIMINOLOŠKI PRAVCI 17. Švajcarac Žan Žak Ruso u svom delu “ Društveni ugovor” smatra da je čovek. ograničavanje smrtne kazne i ukidanje telesnih kazni. karaktera čoveka i mentaliteta naroda. sloboda čoveka je najveća društvena vrednost.

PREDSTAVNICI KLASIČNE ŠKOLE SU: italijanski pravnik ČEZARE BAKARIJA. nemački teoretičar ANSELM FOJERBAH. mržnje i gneva. sa tezom da delikvente karakterišu određena tipična konstituciona obeležja degenerativnih karakteristika tela. Bavarski krivični zakonik iz 1813. Ona će to biti ukoliko sprečava nezakonita dela.ANTROPOLOŠKA ŠKOLA Antropološka škola javlja se sedamdesetih godina 19-og veka kao reakcija protiv formalizma klasične škole. duševne bolesnike i matodoide (poluludaci). Iz darvinizma nastala su dva posebna kriminološka pravca ANTROPOLOŠKI I POZITIVISTIČKI. ograničavanje smrtne kazne i ukidanje telesnih kazni kao i za orijentaciju uvođenja pravnih principa. DUŠEVNO BOLESNI IZVRŠIOCI KRIVIČNOG DELA koji se dele na moralne ludake (zakržljalih moralnih čula). izvlačeći to iz Page | 14 . a kazna mora biti pravedna. a ne posledica vladanja loših ljudi i zbog toga zakoni treba da garantuju jednak tretman svih ljudi. 18. Engleski filozof i pravnik Džeremi Bentam u svom delu “ Uvod u principe morala i prava” isticao je da čoveka u devijantnom ponašanju vode težnje za isticanjem. Teorijskim korenom antropološke škole smatra se delo “Poreklo vrste” Čarlsa Darvina. Antropološku školu zasnovao je CEZARE LOMBROZO . ali je kasnije pod uticajem kritike i svojih evolutivnih shvatanja taj odnos sveo na 35%-40%. posebno lobanje i lica. Nemački pravni teoretičar Anselm Fojerbah u svojim delima “ Revizija osnovnih postavki i pojmova pozitivnog kaznenog prava” i Udžbenik celokupnog nemačkog kaznenog prava. kao i Krivične zakonike Srbije i Crne Gore. Svojim delom “O zločinu i kaznama” značajno je uticao da se njegove ideje ugrade u: Krivični zakonik Francuske iz 1791 god. ZLOČINCI IZ STRASTI neuravnotežene i preosetljive osobe koje afektivno deluju i vrše krivična dela u nastupu ljubomore. ali koji pod uticajem spoljnih faktora čine manja ili nehatna krivična dela i DUŠEVNO BOLESNI ZLOČINCI nervno neuravnotežena lica sa urođenim dispozicijama za vršenje krivičnih dela pretežno imovinskog karaktera. pored osnovnih definisao je teoriju GENERALNE PREVENCIJE sa tezom da je svrha kažnjavanja sprečavanje potencijalnih kriminalaca da ne čine prestupe. biološke i psihološke prirode (neosetljivi i bez osećanja samilosti što ih čini predisponiranim za kriminalno ponašanje). Pored fizičkog izgleda pripisivao im je i određena moralna svojstva. Italijanski pravnik Čerzare Bekarija je začetnik klasične škole. SLUČAJNI ZLOČINCI bez urođenih sklonosti.KLASIČNOJ ŠKOLI PRIPADAJU I ZNAČAJNE ZASLUGE za ukidanje inkvizitorskog postupka. Napolenov krivični zakonik iz 1813 god. Prema LOMBROZOVOJ KLASIFIKACIJI razlikuju se kriminalni tipovi: ROĐENI ZLOČINCI sa brojnim anomalijama anatomske. U prvom izdanju svog dela on je smatrao da oko 65%-70% od ukupnog broja delikata počine rođeni kriminalci. Zakon treba da uredi sreću za sve. engleski filozof DŽEREMI BENTAM . Prema Čezaru zločin je pre svega izraz loših zakona.

predugačke ruke i veći broj prstiju. Verujući u teoriju “ rođenog zločinca” za njeno dokazivanje proučavao je na stotine izvršioca krivičnih dela –osuđenika. fiziološke i psihičke anomalije. usne mesnate i otečene. kriv. mali i zdepast rast. defekti grudnog koša. Takva slika odaje delikventa kao ljudskog degenerika. Lombrozova teorija je vremenom gubila na značaju. 19. tumačeći ljudsko ponašanje determinancijama Page | 15 . Lombrozo je koristeči se statističkim metodama i metodama merenja. Lombrozo je došao do zaključka da kriminalci imaju primitivni tip moždane strukture. dugačke i klempave uši. odnosno šiljat kod ubica. a samim tim i ponašanja. U konstitucionalne kriminogene elemente Lombrozo ubraja nasleđe od dalekih predaka. Lombrozo je radi potvrde svoje teorije “rođenog zločinca” kao lekar izvršio veliki broj obdukcija i ispitao 383 lobanja mrtvih italijanskih zatvorenika i 5907 živih prestupnika. Lombrozov zločinački tip u smislu anatomskih karakteristika degenerativne prirode ubrajao je karakteristike tela: nenormalno velika ili mala glava. Ova saznanja su se nazivala ATAVISTIČKA. brazde na obrazima kakve imaju neke životinje. Gording je nakon proučavanja došao je do zaključka da između ove dve grupacije ne postoje nikakve evidentne razlike. asimetrija lica. ali kao sporedne – sekundarne faktore. daltonizam. kratka ili dugačka brada kao kod majmuna. oslabljeno čulo pipanja i sl.činjenice da se češće tetoviraju od nedelinkventnih ličnosti. čudan izgled. malo i zakošeno čelo. poznat u teoriji kao ITALIJANSKA POZITIVISTIČKA ŠKOLA. u svom delu dao detaljnu sliku tzv. U FUNKCIONALNO FIZIOLOŠKE NENORMALNOSTI ubrajao je: neosetljivost na bol. udubljene i kose oči. Savremena shvatanja odbacuju antropološku školu i njene postupke kao nenaučne i jednostrane. Goring je dokazao da atavizam nema naučnu podlogu i podaci koje je sakupio su zauvek diskreditivaki Lombrozovu ideju o “ rođenom zločincu”. Za razliku od klasične škole pozitivisti se okreću proučavanju sveta oko sebe. Međutim njen značaj je u tome što je prva ukazala na važnost izučavanja izvršioca krivičnog dela. velika vilica i jagodične kosti. Tome je posebno doprineo engleski lekar ČARS GORING koji je proveravajući Lombrozovu tezu upoređivao hiljade osuđenika i vojnike jedne britanske vojne jedinice. a ne samo delikta kao normativne kategorije. ITALIJANSKA POZITIVISTIČKA ŠKOLA Posle klasične i antropološke škole i na bazi njihove kritike nastao je novi pravac u kriminologiji koji je bio orijentisan ka izučavanju pozitivnih činjenica vezanih za izvršioca krivičnih dela. inverzije genitalnih organa. ZLOČINASTOG TIPA. Rezultate ovog istraživanja objavio je u svojoj knjizi “ Engleski osuđenik”. ukazujući na njihove anatomske. jednu vrstu fizičke i moralne nakaze. sličnost sa šipanzom. prćast i spljošten nos kod lopova. da za razliku od ostalih ispoljavaju veću neosetljivost na bol. Pod uticajem mnogobrojnih kritičara tog vremena Lombrozo je postepeno pored anatomskih karakteristika u faktore delikvencije uveo i ekonomske i socijalne faktore.

bioloških. vaspitanje. Postoji nekoliko varijanti sociološke škole: FRANCUSKA ŠKOLA.izvršioci k. Feri je insistirao na eksperimentalnoj metodi u proučavanju ličnosti pod uticajem prirodnih nauka i filozofije. ostali hronični kriminalci. Tande je bio profesor sudske medicine u Lionu Page | 16 . ROĐENI KRIVCI kod kojih je neizbežna kriminalna sklonost posledica naslednih osobina koje su formirane generacijama. jer ubijaju iz sebičnih pobuda. POHOTLJIVCE prestupnike sa niskom energijom moralne energije. SOCIOLOŠKA ŠKOLA Sociološka škola daje akcenat prvenstveno na socijalne i druge društvene činioce determinacije čoveka. Francuska škola se zalagala za istorijsku i retrospektivnu dimenziju izučavanja kriminaliteta. Feri je kriminalce delio na tri grupe: one kod kojih dominiraju unutrašnji faktori(anomalije organske i fizičke konstrukcije) i one kod kojih preovlađuju socijalni faktori. tvrdio je da se radi o osobama koje su nepopravljivi kriminalci za koje je smrtna kazna jedina efikasna sankcija i da su u pitanju psihopate. NASILNIKE. Predstavnici ove škole su ENRIKO FERI I RAFAELE GAROFALDO koji su bili Lombrozovi učenici. AUSTRIJSKA ENCIKLOPEDIJSKA ŠKOLA. odnosno fizičkim faktorima. lakomislene i moralno neosetljive osobe. ENRIKO FERI u svojim razmatranjima polazi od izvesnih socijalnih uslova sredine kao što su: porodica. UBICE. krivičnom mišljenju i praksi. SLUČAJNI KRIVCI. kao podvrsta rođenih krivaca koji su rano počeli sa kriminalom i pod uticajem prilika. uslovi života i rada. PRESTUPNIKE lišene samilosti i kradljivce lišene osećanja čestitosti. Prema njegovoj tipologiji razlikuje se pet kategorija kriminalaca-krivaca: DUŠEVNO BOLESNI krivci gde spadaju duševno obolela lica. LIONSKA ŠKOLA. smatrajući da je na drugačiji način nemoguće saznati celinu i suštinu problema pojava kriminaliteta u društvu. posebno nekažnjavanja. odnosno smatra da društvo stvara i priprema zločine i da shodno tome za njih ima i odgovornost. poremećena i psihopatološka lica. društvenim i ekonomskim uslovima. Od svih kategorija najvažnijom je smatrao tipične zločince ili ubice sa predumišljajem. Po njemu su uzroci delikvencije prvenstveno u prirodnim. škola. KRIVCI IZ NAVIKE. 20. ČIKAŠKA ŠKOLA. KRIVCI IZ STRASTI sangvinične. čiji je glavni predstavnik GABRIEL TARDE uvodi tezu kolektivne krivice. On je bio italijanski sudija i krivičar tog vremena. U svom delu „Kriminologija“ ustanovio je četiri tipa prestupnika: TIPIČNE ZLOČINCE. Zatim polazi i od državnih oblika institucionalnih oblika organizovanja u suzbijanju kriminaliteta i definisanju kaznene politike.dela sa pogrešnim predstavama o časti i nužnosti osvete sa tradicionalnim predrasudama. RAFAELE GAROFALO je drugi predstavnik pozitivističke škole. PLAHOVITE PRESTUPNIKE. FRANCUSKA ŠKOLA ILI TZV. kao i u porodičnim. psiholoških i socijalnih faktora. NEMAČKA SOCIOLOŠKA ŠKOLA. nervozne i osetljive osobe koje čine zločin pod uticajem jakih emocija. Zastupao je stav da su u pitanju osobe bez moralnih osećanja. Pozitivisti su naišli na brojne kritike mada su njihova shvatanja duboko ukorenjena u teoriji.

kao reakcije društva. smatrao je da je kriminalitet proizvod samog čovečanstva kao takvog. GEOGRAFSKE I EKONOMSKE OKOLNOSTI I USLOVI. Socijalnu sliku Čikaga 20-ih godina karakterišu: velike migracione populacijeposebno crnačke iz ruralnih u urbana područja. Predstavnici ove škole su TOMAS I ZNANIECKI. Rat.nemačkog profesora krivičnog prava. ali imaju i poseban uticaj. SLUČAJNI KRIVCI su delikventi koji su nastali pod uticajem spoljnih činilaca i uslova. Tu on razlikuje popravljive i nepopravljive krivce. profesor k. prava iz Brisela i jedan od osnivača ovog pravca. NEMAČKA SOCIOLOŠKA ŠKOLA dovela je do približavanja i integracije stavova klasične škole i italijanskog pozitivizma radi rešavanja osnovnih problema u kriminologiji i krivičnom pravu. kao psihička individua. Značaj Grosovih radova ogleda se u tri pravca: prvi put su odnos. ČIKAŠKA ŠKOLA u svom proučavanju polazi od stanovišta da su ljudska zajednica i sredina glavni faktori uticaja na ljudsko ponašanje. a najtežim tipom je smatrao profesionalne kriminalce. Oni se po psihofizičkim Page | 17 . List polazeći od dvojne podele kriminaliteta kriminalce deli na KRIVCE IZ NAVIKE i SLUČAJNE KRIVCE. vremenom je odbacio teoriju o „rođenom zločincu“. krivično pravo i penologija. Značaj ove škole je u tome što je ukazala na uticaj socijalnih faktora na psihičke procese. shvaćeni kao jedinstvo u celini problema. izvršenja i suzbijanja delikata. Ova škola polazi od stanovišta da je suzbijanje i sprečavanje kriminaliteta moguće samo utvrđivanjem uzroka koje su svrstali u dve grupe: INDIVIDUALNA SVOJSTVA DELIKVENATA (nasledna i stečena) i FIZIČKE. sirotinje i maloletnika. posledica načina života u velikim gradovima. u središte tog odnosa postavljen je čovek. U vezi sa tim zavisno od njihove dominacije i uticaja kriminaliteta dele se na AKUTNI I FIZIČKI. smatrajući da pored fizičkih i psihičkih predispozicija i socijalna sredina oblikuje ličnost. Predstavnici čikaške škole polaze od shvatanja da je kriminalitet: produkt socijalnog okruženja. prema ovim shvatanjima. AKUTNI KRIMINALITET se smatra posledicom delovanja spoljnih činilaca. Iz nemačke sociološke škole proistekla je poznata klasifikacija delikvenata prema kriterijumima LISTA. . velika depresija i mafija prouzrokovali su socijalnu nejednakost velikih razmera. DRUŠTVENE. ADOL PRINS. pa i njegovo delikventno ponašanje. Urođene sklonosti i naklonosti. posledica nedostataka i sloma društvene kontrole nad užim grupama migranata. takav odnos delova i celine problema moraju moraju zajedno razmatrati u tesnoj povezanosti kriminologija. povećanje gradskog stanovništva u vrlo kratkom periodu.i jedan je od Lombrozovih učenika. nisu osnovni uzrok zločina. a HRONIČNI dominantnim uticajem ličnih svojstava. AUSTRIJSKA ENCIKLOPEDIJSKA ŠKOLA nastala je na temelju teorijskih shvatanja profesora krivičnog prava iz Beča i oca kriminologije HANSA GROSA. već društvene okolnosti koje zajednički deluju. a ne zločinac. Krivce iz navike nazivao je i hroničnim krivcima i krivcima po tendenciji i to su bile one osobe kod kojih postoji urođena sklonost ili stečene dispozicije ka kriminalnom ponašanju. na individualno i grupno ponašanje ljudi.

TEORIJA NASLEĐA. interesovala da objasni zašto se neki ljudi vladaju asocijalno. segmenta pristalice fenološke teorije su smatrale da Page | 18 . ali im je ponašanje uslovljeno jakim uticajima spoljnih uslova i povoda.BIOLOŠKE TEORIJE pojam i podela bioloških teorija Biološke teorije su teorije koje svoju zasnovanost temelje na mišljenjima da su biološke predispozicije osnovni kriminogeni faktori. Na osnovu tzv. Ove teorije ističu povezanost delikventnih sklonosti i moralnih osobina ličnosti sa konstitucijom lobanje.osobinama ne razlikuju od nedelikvenata. god. Segmentima se odeđuju „više“ i „niže“ sklonosti čoveka u zavisnosti od oblika glave. 1949 god. TEORIJSKE OSNOVE ETIOLOGIJE KRIMINALITETA TEORIJE ZLOČINA Naučna misao se još pre nego što je kriminologija ustanovljena kao posebna nauka. a drugo ne. ŠKOLA DRUŠTVENE ODBRANE nastala je prvenstveno kao društveni pokret. FENOLOŠKA TEORIJA Fenologija je nauka o lobanji na kojoj je zasnovan biološki pravac i shvatanje u nauci da se na osnovu oblika lobanje mogu odrediti duševne osobine i sposobnosti nekog čoveka. 21. U biološke teorije spadaju: FENOLOŠKA TEORIJA. nakon II svetskog rata. BIOKONSTITUCIONALNA TEORIJA I TEORIJA SKLONOSTI. HROMOZOMSKA TEORIJA. Pokret je prerastao u Međunarodno udruženje društvene odbrane. Prema ovoj teoriji suština karakternih osobina čoveka je u vezi sa koštanom konstitucijom. Segmenata ima 26 po Galu i 35 po Lavateru. Tu se posebno ubrajaju činioci biosomatskih procesa kao što su: urođene. Prema fenološkim shvatanjima glava kod kriminalaca je kruškastog oblika ima širi vilični deo od čeonog dela. Ona je težila socijalizaciji i humanizaciji krivičnog prava. Fenološke teze u kriminologiji pojavile su se početkom 19-og veka. organske. zašto se neko ponašanje smatra kriminalnim. ENDOKRINOLOŠKA TEORIJA I RASNA TEORIJA. dok je kod nedelikvenata razvijeniji gornji deo glave. Kroz istoriju se pokušavalo kroz razne škole tumačiti kriminalno ponašanje ličnosti uopšte i kriminaliteta kao pojava. osnivanjem Centra za izučavanje ideja društvene odbrane. nasledne. Rzvojem krivičnopravne i kriminološke nauke krajem 19-og veka u teoriji je sve prisutnija orijentacija na prevaspitavanju kao osnovnoj svrsi i resocijalizaciji kao cilju kažnjavanja prestupnika. Predstavnici fenološke škole su: bečki lekar GAL i švedski teolog LAVATER. oblikom i obimom glave koji se izražava po segmentima. 22. Ideje ovog pokreta začete su u Đenovi (Italiji) 1945. fiziološke i druge biološke funkcije koje uslovljavaju delikventno ponašanje pojedinih lica.

koji kada govori o rođenom kriminalcu. Spada u biološke teorije. Istraživanja su rađena da bi se objasnio uticaj genetskog faktora kod tzv. U predstavnike ove teorije spada ENRIKO FERI. Od svih oblika nasleđa(materijalno. biološkim faktorima pridaje bitan značaj kod delikvencije smatrajući da u ponašanju ličnosti postoje nasledne sklonosti. (sprečavanje rađanja dece). a drugi ne. ATAVISTIČKI TIP DELIKVENTA. gluvoće. kriminogenih porodica. Tridesetih godina prošlog veka ova teorija je skoro u potpunosti osporena. GENETIČKA SHVATANJA tumače da je kriminalno ponašanje urođena i nasledna pojava što je dokazano kroz dve vrste studija proučavanjem tzv. i za dokaz da je kriminalna aktivnost jednojajčanih blizanaca zbog genetske sličnosti u većoj meri podudarna od dvoćelijskih blizanaca ili drugih krvnih srodnika. genima i deziksiribonukleinskom kiselinom-DNK. i to kao primarnih naslednih činilaca ne samo konstitucionalnih i bioloških već i psihičkih osobina ličnosti. Ova shvatanja su dovela do zaključka o opravdanosti bioloških teorija kriminaliteta i uvođenja sterilizacije kao kriminalne prevencije kod seksualnih delikvenata. Na osnovu genetičkih učenja izdiferenciran je tzv. 23 . Na taj način se teorija nasleđa proveravala kroz tzv ADOPTIVNE STUDIJE. prisustvo hromozomske aberacije predaka i potomaka (šizofrenija i afektivni poremećaji).TEORIJA NASLEĐA Pitanje odnosa nasleđa i delikvencije je klasično pitanje kriminologije koje potiče još od Lombroza. Pod uticajem teorija o nasleđu razvijena je posebna disciplina u okviru penologije tzv. vaspitavanih pod istim uslovima. Genetika je nauka o nasleđu i naslednim osobinama koje se prenose genima koji su relativno postojani kroz generacije potomaka. od kojih jedan reaguje na šalu ubistvom. Prema Lombrozu „rođeni zločinac“ potiče iz degenerisane porodice kod čijih se članova javljaju slučajevi ludila. posmatranjem ponašanja dece datih na usvajanje. Kriminolozi su u drugoj polovini 19og veka teoriju nasleđa priznavali kao validnu. ono koje se ispoljava u biološkim karakteristikama definisanim u hromozomima. a drugi nema. epilepsije i alkoholozma. Blizanci su korišćeni kao eksperimentalni subjekti dokaza genetičkih svojstava. mada je savremenim shvatanjima dosta osporena. za kriminologiju je najbitnije genetsko. pored idiotije ima i nasleđenu zločinačku sklonost. Fenološka teorija je dugo vremena bila popularna i priznata i u Evropi i u Americi.se sa sigurnošću mogu predvideti buduća ponašanja osobe. odnosno razlika u uticanju sredine i bioloških Page | 19 . sifilisa. Feri to tumači tako da jedan od njih koji je ubica. Feri to objašnjava na praktičnom primeru dvojice idiota. EUGENIKA čiji je cilj bio sprečavanje reprodukcije u okviru populacije koja ima genetske delikventne dispozicije putem sterilizacije. duhovno i genetsko. KRIMINALNIH PORODICA I BLIZANACA. Ova istraživanja su sa izvesnim stepenom pouzdanosti dokazala genetsko nasleđe kod slučajeva mentalne retardiranosti.

Roditelji su svoje probleme iz mladosti prenosili na potomstvo što se odražava na biopsihički razvoj i ponašanje dece. jer istraživanja nisu pokazala ispravnost tih stavova. Smatrajući da postoji veza između fizičkih i svojstava ljudi sklonih delikvenciji. austrijski kriminolog ZELIG je čak tu posebnu naučnu disciplinu nazvao KRIMINALNA BIOLOGIJA. određuju i psihološka svojstva. Tako su visoki i mršavi predisponirani za ubistva i pljačke. imaju nasledne osobine. Drugi pristup se odnosio na shvatanje da geni. čovek sklon kriminalitetu je ličnost niže biološke pripadnosti. Američki profesor Hoton sa Havardskog univerziteta ističe da su biološke inferiornosti primarni uzrok zločina. Eksner i dr. poremećajima menstrualnog ciklusa i sličnim faktorima. kao element hromozoma. čija je biografija kriminalna. što se stiče nasleđem gena i nasleđem posebnog Page | 20 . kriminalno ponašanje) kao njegov biološki srodnik. čime se objašnjava uslovljenost hromozomskih aberacija za delikventne osobine. TEORIJA BIOKONSTITUCIONALNIH SKLONOSTI ukazuju na urođene sklonosti za delikvenciju i nasleđe u delikventnoj orijentaciji.BIOKONSTITUCIONALNA TEORIJA I TEORIJA SKLONOSTI je proistekla iz Lombrozove antripološke škole. duševno bolesni kriminalci. pored konstitucionalnih karakteristika. menopauzom. kao uzročnike kriminaliteta. niski i teški za napade na čoveka i seksualne zločine. Oni su želeli da dokažu da žene zbog svojih motoričkih karakteristika teže devijacijama. Suština ovih bioloških pristupa svodi se na objašnjenje da ličnost zločinca. činjenica je da su neke osnovne postavke ostale izvor za mnoga kasnija učenja. koja je u početku potpuno ignorisala druge kriminološke činioce. Mnogi drugi predstavnici ovih teorija (Gasberger. Teorija socijalnog nasleđa odnosila se na nasledne osobine sa starijih generacija na mlađe. MEŠOVITE I ČISTE TIPOVE KRIMINALACA. a kasnije je to sveo na 35%-40%.) takođe su smatrali da između fizičkog-anatomskog izgleda i moralnih osobina čoveka postoji kauzalna (uzročna) veza. Nešto kasnije je Lombrozo donekle promenio stavove i ustanovio pet tipova zločinaca: rođeni zločinac. slučajni zločinci i zločinci iz navike. onda postoji osnovanost teorije o biološkom kriminalnom nasleđu. takođe delikventne orijentacije i u novoj sredini. Zeling u svojoj klasifikaciji delikventa razlikuje: ATIPIČNE. Po njemu. zločinci iz strasti. Istraživanja blizanaca i adoptivne studije o „podudarnosti“ bavili su se pitanjem kolika je verovatnoća da će pojedinac (jednojajčani blizanac) imati iste ili slične karakteristike (inteligenciju. potencirajući posebno prostituciju. Ova teorija je doživela ozbiljne kritike. 24. jer nagomilani problemi dovode do akumulacije asocijalnosti i dispozicije delikventnog ponašanja. Iz ovih studija je utvrđeno da ukoliko su oba deteta od istih roditelja. visoki i teški za prevare i falsifikate. mali za krađe i provale. Mada su Lombrozova početna učenja u celini osporavana. U svom prvom delu Lombrozo je smatrao da oko 65%-70% delikata počine rođeni zločinci. a uzimala je u obzir samo fizički izgled delikventa. Lombrozo i drugi predstavnici ove teorije devijacije i delikvencije kod žena objašnjavali su biološkim procesima hormonalnih poremećaja.činilaca.

HOTON. a produkuju društveno abnormalno ponašanje.HROMOZOMSKA TEORIJA Hromozomska teorija je zasnovana na učenju da postoje poremećaji u jezgru ćelije – hromozomima-aktivne supstance ćelijskog jezgra. OSNOVNE POSTAVKE HROMOZOMSKE TEORIJE SU: jedan od hiljadu muškaraca je tip hromozomske aberacije XYY. negiraju teoriju o rođenom zločincu. Ova shvatanja su rezultat medicinskih istraživanja. hipofiza. sugerisao da muškarci sa XYY sindronom imaju veći stepen agresivnosti nego normalni muškarci XY. Predstavnici ove teorije –NIĆEFERO. Teorija o „hromozomskom ubici“ oživela je Lombrozovu teoriju i izazvala rasprave medicinskih i kriminoloških stručnjaka.ENDOKRINOLOŠKA TEORIJA Endokrinološka teorija uzroke kriminaliteta objašnjava poremećajima u funkcionisanju endokrinih (tiroidna. štitna. Tako se razvila hipoteza da je višak hromozoma Y u vezi sa kriminalnim ponašanjem. 26 . muškarac XYY je više predisponiran kriminalnom ponašanju ili bolnici za mentalno oštećene osobe nego muškarac XY. Prema ovoj teoriji veliki višak hromozoma Y stvara poseban konstitucionalni tip ličnosti sklonih kriminalitetu. LANGRE. ŠARP I SMIT smatraju da su osobe koje pate od endokrinih poremećaja tipični urođeni zločinci.. taj hromozomski poremećaj je glavni krivac za agresivnost i nasilje takvih osoba. a polaze od stava da su mentalni poremećaji ličnosti niska inteligencija i nagoni posledica tih poremećaja. 25. smatrajući da žlezde sa unutrašnjim lučenjem bitno utiču na psihofizički razvoj ličnosti pa se u tim poremećajima mogu tražiti svi oblici devijantnog ponašanja. Ova teorija nastala je na osnovu rezultata istraživanja sprovedenog na osuđenicima i govori o tome da se među kriminalcima znatno češće javljaju XYY kombinacija hromozoma nego u normalnoj populaciji XY. Autori ove teorije endokrini sistem uzimaju za osnovu uzroka delikvencije.konstitucionalnog tipa. Ove teze posebno su bile izražene nakon otkrića viška hromozoma kod teških i višestrukih ubica Danijela Igona u Parizu i Ričarda Speka-„čudovišta iz Čikaga“ koji je ubio osam mladih bolničarki. nadbubrežna i polne) žlezda. muškarac XYY je manje inteligentan nego muškarac XY i pošto je više XYY muškaraca u zatvoru nego što ih je na slobodi. Kritičari Page | 21 . JAKOBS je 1965 god. koja sadrži gene i nosilac je naslednih osobina. ali zato smatraju da kod određenih ličnosti postoje urođene sklonosti ka devijantnom ponašanju. PODOLSKI smatra da što više pada nivo šećera u krvi to je veća tendencija u vršenju krivičnih dela. posebno nasilnim. PINATEL je u vezi sa tim smatrao da je abnormalna hromozomska kombinacija čak 50-60 puta veća kod delikventnih nego kod nedelikventnih grupa.

a posebno Garofala. Uticaj činjenica biološke prirode ne mogu se negirati. poređenjem kriminaliteta „belih“. Ova teorija kroz istoriju je zloupotrebljavana za progon Jevreja. 27. lažno bankarstvo i sl. SAVREMENA KRIMINOLOŠKA MISAO tvrdi da biološki faktori mogu činiti neke predispozicije. Endokrinologija je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem osobina i rada žlezda sa unutrašnjim lučenjem i u vezi s tim temperamenta. etničkih grupa i „rasa“ nego na njihovu biološku predispoziciju. manje odgovornim ili neodgovornim za postupke. Teorija ima osnova u stavovima Lombroza. Utisak da su mentalno retardirana lica više delikventna od ostalih su rezultat predrasuda okoline prema njima nego njihovog stvarnog ponašanja. odgovornim.ove teorije smatraju da poremećaj endokrinih žlezda utiču na emocionalno stanje ličnosti. god ZNAČAJ BIOKONSTITUCIONALNIH TEORIJA –biološke teorije su od početnih isključivih stavova vremenom evoluirale u kompromisna shvatanja. Takva orijentacija je posebno bila izražena u vreme fašizma u Nemačkoj i antisemitskih pokreta u Sovjetskom Savezu od 1933 do 1945. psihičkog života i ponašanja čoveka. a veza sa kriminogenim ponašanjem je više indirektna. nego što je neposredna posledica. Page | 22 . a njeni sledbenici pokušavali su da dokažu da je ovaj narod „rasno predisponiran“ za dela falsifikovanja isprava. RASNA TEORIJA Najekstremniji vid bioloških pristupa u nauci zasnovan je na prvenstveno na pretpostavci da je RASNO SVOJSTVO SVAKOG OD PRIPADNIKA VIŠIH I NIŽIH RASA UROĐENO I NASLEDNO. Lombrozova teorija „ o urođenom zločincu“ se nije održala ali je među prvima postavila pitanje ličnosti delikventa i njegovih unutrašnjih svojstava koja ga čine svesnim ili nesvesnim. „žutih“ „crnih“ i ostalih dokažu rasni karakter „obojenih“. korupciju. Empirijska istraživanja na zatvorenicima i njihova poređenja sa studentima i vojnicima pokazala su da su degenerativne razlike među njima neznatne. U savremenom shvatanju ovi pristupi imaju uporišta kod autora koji nastoje da statističkim podacima. Nićofera. one su teško izdržale kritičke osvrte mada se njihov doprinos nauci ne može sasvim odbaciti. Ovaj teorijski pravac delikventno ponašanje vezuje pretežno za određenu rasnu pripadnost. U ovim pristupima polazilo se od teze da je zločin pojava u životu naroda. UTICAJ NASLEĐA I RASNIH OSOBINA su se takođe pokazala apsurdnim i više ukazuju na socio-ekonomske uslove života pojedinaca. ali ni prenaglašavati bez uticaja veze socijalnih i psiholoških uslova. ali ne i determinacije za devijantne sklonosti.

Predstavnici ovih teorija smatraju da su uzroci delikvencije u raznim psihičkim svojstvima i osobinama ličnosti-inteligencija. to je zapravo posledica socijalne reakcije koju oni tim osobinama izazivaju. Na osnovama psihoanalitičkih shvatanja razvijen je poseban pravac KRIMINALNE PSIHOLOGIJE. odnosno posledica je događaja u ranom detinjstvu. Superego je ključna komponenta psihičke strukture Page | 23 . teorija inteligencije. učenje. Prema psihoanalitičarima nema nehatnog delikta. teži za uživanjem i zadovoljavanjem prvenstveno bioloških potreba i motiva. stavovi. pre svega potisnute seksualne sile i impulsa. podela Ove teorije u prvi plan objašnjenja pojava socijalnih devijacija i delikvencije. govor. akcija i vreme. Prema psihoanalitičarima delikt je proizvod. EGO –razum. SUPEREGO –savest je deo psihičkih funkcija koje se odnose na moralne zahteve. je najaktivniji deo strukture ličnosti koji se odražava kao mišljenje. U PSIHOLOŠKE TEORIJE SPADAJU : psihoanalitička shvatanja. teorija neprilagođenosti. frustraciona teorija i bihevioristička shvatanja. motorika. Veći procenat XYY muškaraca u zatvorima i posebnim bolnicama više je rezultat nekih njihovih drugih osobina kao na primer niske inteligencije. 29. gde se faktori kriminaliteta tumače poremećajima odnosa funkcionalnih komponenti čovekovog života: IDA. odnosno posledica potisnute želje u podsvesti. Ovakvo stanje naziva se i „ pomračena svest“. Njegova psihička energija ili ono što FROJD naziva libidom. Ova shvatanja polaze od teze da sve što se odvija u životu i snovima čoveka. norme društva i socijalne motive. nastaje iz podsvesti. već je namera potisnuta u podsvesti. postavljaju psihološke determinante. PSIHOLOŠKE TEORIJE-pojam . nema ništa slučajnog i nenamernog. ID predstavlja nesvesni deo psihičke strukture i čini deo nagonskog bića ličnosti. Na ovim podstavkama izgrađeni su stavovi o povezanosti i kauzalitetu nagona i devijacija. svest. 28. PSIHOANALITIČKA TEORIJA-SHVATANJE PSIHOANALITIČKA SHVATANJA za polaznu osnovu imaju objašnjenja devijantnosti psihičkim stanjem ličnosti u sferi nesvesnog. Psihološke teorije polaze pre svega od psiholoških karakteristika koje determinišu ponašanje ličnosti dovodeći u vezu psihičke osobine i devijantnost. memorija. kao njegovog posebnog izraza. EGA i SUPEREGA.HROMOZOMSKE ABERACIJE –teze da u zatvorima ima više XYY muškaraca u poređenju sa XY muškarcima kroz novija istraživanja ne dokazuju da su prvi agresivniji i nasilniji od drugih. ETORE PATINI psihoanalizu tretira kao „nauku o podsvesti“. odnosno podsvesnog. U podsvesti se sukobljavaju prikriveni motivi i želje i tu proizvode unutrašnje sukobe. motivi. percepcija. rasuđivanje.

delo. a pri tom se ovaj faktor uzima kao posledica niske inteligencije. narkomani. maloumnosti. Druga varijanta ove teorije devijantnost dovodi u vezu sa niskom obrazovnom strukturom. 31. duševno bolesni. Psihoanalitičar ADLER kroz koncept individualne psihologije pri objašnjenju pojave devijantnosti pridaje poseban značaj kompleksu inferiornosti. a samim tim i odsustva odgovornosti za njihovo poštovanje i pridržavanje. TEORIJA INTELIGENCIJE U psihološkim teorijama postoji pristup koji uzroke delikvencije dovodi u vezu sa psihičkim svojstvima niske inteligencije. Istraživanja koja su se u početku bavila odnosom inteligencije i kriminaliteta nazivana su tzv. 30. Hronični kriminalitet je posledica delovanja organskih kriminalaca koji su neuračunljiva lica-imbecili. a ukoliko to ipak uradi strogo ga kažnjava prekorima sredine i osećajem krivice. „pedigre“ studijama. a JUNG Edipovom kompleksu-skup ljubavnih i neprijateljskih osećanja koje svako dete oseća prema roditeljima. od kojih pate određene ličnosti. ID. normalnih kriminalaca sa kriminalnim superegom –telesno i mentalno su zdravi. razlikuju: ZAMIŠLJENI-IMAGINARNI KRIMINALITET koji se ispoljava u vidu pretnji i EFEKTIVNI KRIMINALITET koji može biti HRONIČNI I AKCIDENTNI.za razumevanje moralnog ponašanja i reguliše ponašanje ličnosti da ne izvrši ili ne planira k. a šta će biti u budućnosti određuje mu sudbina. Predstavnici ove teorije smatraju da deficitarnost inteligencije dovodi do neshvatanja značaja društvenih normi od strane ličnosti. nerazvijenih. a razvija se na bazi organskih slabosti. TEORIJA NEPRILAGOĐENOSTI Page | 24 . u afektu ili u legitimnoj samoodbrani. Pomoću njih su se vršila genitička izučavanja porodičnog stabla kriminalaca kako bi se utvrdilo ima li osnova u porodičnom poreklu predaka sa niskim kojeficijentom inteligencije-IQ. EGO i SUPEREGO nisu strogo odeljeni jedan od drugog. ali su sa moralnim shvatanjima u sukobu sa društvenim shvatanjima. Ovi autori smatraju da visoka inteligencija obezbeđuje neku vrstu zaštite od „upadanja“ u kriiminal za osobe koje su inače pod rizikom –na primer roditelji kriminalaci. zaostalih kriminalaca i kriminalaca nesvesnih svojih postupaka-neurotici. Prema ADLERU „čovek je neispisani list papira“ . AKCIDENTNI KRIMINALITET podrazumeva dela koja su izvršena nehatno. oni sxu u dinamičkom odnosu. TIPOLOGIJA DELIKVENCIJE :Neki psihoanalitičari –ALEKSANDER I STAUB. ŠKOLA INDIVIDUALNE PSIHOLOGIJE delikventnost pripisuje kompleksima INFERIORNOSTI. ali to ne znači da je niska inteligencija uzrok kriminala. bez obzira na to što mnoge studije na osuđenicima ukazuju da je njihova inteligencija ispod prosečne inteligencije nedelikventne populacije.manje vrednosti. Pojedini predstavnici ove teorije smatraju da niska inteligencija i kriminal imaju nešto zajedničko.

Delikventno ponašanje objašnjava se uzrocima stečenih navika ponašanja kroz UČENJE PO MODELU. a one dolaze do izražaja samo kod pojedinaca koji nisu u stanju da se prilagode društvenim normama. Oni navode da frustracije mogu nastati: usled delovanja socijalnih faktora-ekonomski status. ovom teorijom objašnjavali devijantno ponašanje i ljudsku agresivnost. a kao osnovni uzročnik ljudske destrukcije uzimaju društvene faktore. Biheviorizam je u psihologiji zasnovao Votson.Neka psihološka shvatanja delikventno ponašanje tumače faktorima nemogućnosti prilagođavanja ličnosti u realnim socijalnim uslovima. Prema njima. Predstavnici ovih teorija smatraju da se teži oblici devijantnosti-delikvencija mogu dovesti u direktnu vezu sa uzrocima frustracionih stanja. PEJDŽ smatra da uzroke kriminaliteta treba tražiti u prilagođavanju individue na njenu okolinu. smatraju da usled frustracija kod ličnosti dolazi do razočarenja. raskorakom između ciljeva pojedinaca i interesa zajednice. Biheviorizam sve vrste ponašanja izvodi iz učenja. emocionalnih promena i poremećaja u psihičkim funkcijama koje manifestuju u destruktivnim agresijama. OPSERVACIONOG UČENJA. sa orijentacijom da je svako ponašanje moguće menjati vaspitanjem. naučeni oblik ponšanja. Posmatrajući delikventno ponašanje modela ličnost može takvo ponašanje potpuno da usvoji iako mu je do tada bilo strano. Najznačajnije sociološke teorije su: Page | 25 . Prema ovoj teoriji svako ponašanje uključujući i kriminalno. FROJD smatra da se kriminal javlja upravo zbog toga što pojedinci kod kojih postoje instiktivne kriminalne tendencije ne uspevaju da se prilagode društvu. Ovaj pravac se u literaturi još naziva i TEORIJOM SOCIJALNOG UČENJA po kome je delikventno ponašanje uzrokovano kao i svako drugo posredstvom tzv. učešćem u subkulturnim grupama i sl. Neprilagođenost kao uzrok devijantnosti tumači se na različite načine. BIHEVIORISTIČKA SHVATANJA-TEORIJA Ove teorije delikvenciju tumače kao stečeni. jer im nedostaje vaspitanje za to. pa i emocionalna stanja. god. modelovanja tj. ili ličnih svojstava –invaliditet. SOCIOLOŠKE TEORIJE Sociološke teorije predstavljaju naučna shvatanja koja pojave i događaje izučavaju i tumače sa pozicija determinacije društvenih i uže socijanih faktora. kroz porodicu. obrazovanje. 33. fizički izgled i slično. on je proučavao psihičke procese na osnovu objektivnog ponašanja ljudi. je naučeno. HELI smatra da je uzrok kriminalnog ponašanja čoveka u frustracijama nastalim usled nezadovoljenih potreba u ranoj fazi detinjstva. preko medija. Frojd polazi od pretpostavke da svaki čovek ima kriminogene dispozicije. regionalni raspored. učenje se stiče na više načina. DOLARD i saradnici su 1939. 32. niskim pragom frustracione tolerancije. FRUSTRACIONA TEORIJA Neki psiholozi poput DOLARDA kriminalne dispozicije čoveka objašnjavaju posledicama trajnog delovanja frustracionih činilaca na ličnost u njegovom razvoju.

On je ustanovio da su određeni društveni periodi doveli do većeg stepena anatomije i viših stopa kriminala. odnosno za izvesne poremećaje društvenih odnosa i procesa u društvenoj zajednici. samoubistva i devijantnosti. To dovodi do stanja nezadovoljstva. Poremećaj socijalnih normi čini norme nepoštovanim. TEORIJA SOCIJANE SREDINE I SOCIJALNIH PROBLEMA. KUTUROLOŠKE TEORIJE • • • TEORIJA PODKULTURA I KONTRAKULTURA TEORIJA KULTURNOG KONFLIKTA TEORIJA DRUŠTVENIH GRUPA TEORIJA SOCIJALNE SREDINE I SOCIJALNIH PROBLEMA U ovu grupu teorija spadaju one koje kriminalitet kao individualni čin i kriminalitet kao društvenu pojavu vide uzročno vezane za mikro sredinu i u makro sredini. čime je objašnjavao neregularno stanje do kojeg dolazi u pojedinim društvima. •TEORIJA SOCIJALNOG INTERAKCIZMA I ETIKECIJE. TEORIJE SOCIJANOG UČENJA • • • TEORIJE IMITACIJE TEORIJA DIFERENCIJALNE ASOCIJACIJE TEORIJA DEFIRENCIJALNE IDENTIFIKACIJE 3. •TEORIJA SOCIJALNIH VEZA I TEORIJA SUZDRŽAVANJA. Prema Dirkemovim stavovima ANOMIJA je stanje nedostatka Page | 26 .god. Stanje anatomije je takvo stanje po kome su norme očekivanog ponašanja odsutne. •FUNKCIONALIZAM 2. TEORIJA ANOMIJE (sociološka teorija)-društvo u kome se ne zna šta ko radi TEORIJA ANATOMIJE –francuski sociolog DIRKEM uveo je koncept anatomije u svojoj knjizi „Podela rada u društvu“ 1893. jer mu nisu jasna pravila po kojima treba da se ponaša. •TEORIJA ANATOMIJE.1. stanje odsustva normi. konfliktnih odnosa i fenomena devijacija. pojedinac nije u stanju da nađe svoje mesto u društvu. 34. Dirkem je ovaj termin ponovo upotrebio u svom delu „Samoubistvo“ 1897. nedefinisane ili nejasno formulisane. odnosno socijalnoj sredini. smatrajući anatomiju moralnom neregularnim stanjem.

MERTOM JE USTANOVIO PET OBLIKA INDIVIDUALNE I GRUPNE REAKCIJE a to su: individualne i grupne reakcije-socijalne adaptacije. Dirkem je među prvima dao definiciju kriminologije kao nauke koja izučava kažnjiva dela. dovode do pojave bezakonja i društvenog neprilagođavanja. U novije vreme ovo stanje anomije je karakteristično za zemlje tranzicije. organizacija. u odnosu na sredstva i ciljeve: KOMFORIZAM – prihvatanje kulture i institucionalnih vrednosti.a on je ukazivao da je kriminalitet istorijska pojava. već odnosi u društvu. Prema njegovom mišljenju kriminalitet je normalna društvena pojava i zbog toga je od mnogih kritikovan. Njegove teze nisu mnogi razumeli. pohlepe. u kojima određene društvene grupe odstupaju od normalnih pravila i obrazaca ponašanja i teže delikventnom ponašanju. odnosi interakcije devijantnih i nedevijantnih društvenih grupa.jasnih i primenjivih društvenih normi ili sudara normi. usamljenosti i izolacija. TEORIJA SOCIJALNOG INTERAKCIZMA I ETIKECIJE Osnovana teza teorije socijalnog interakcizma je da su društveni odnosi. zbog čega se pojedinci ili društvene grupe svojim stavovima i ponašanjem nameću društvu ili grupi. haosa i nereda. da se koriste korupcijskim metodama(kriminalitet belog okovratnika). DEVIJANT PO OVOJ TEORIJI je onaj kome je ova Page | 27 . posebno u velikim gradovima. Dirkem veruje da se u takvim društvima gubi sila društvene kontrole. društvo je definisalo puteve i mehanizme da se ostvare društveno potrebni ciljevi posredstvom rada. INOVACIJA – prihvatanje kulturnih vrednosti. nesigurnosti. kulture. Društveno stanje dezorganizovanosti. jača individualizam. Upravo zbog toga se pojavljuju razni nelegitimni putevi njihovog ostvarenja. Etikecija je prema tome oznaka društvene reakcije na kriminalnu radnju. a bogate. da ne postoji društvo bez kriminala i da je kriminal odraz društvenog društvenog stanja. školovanja i slično. ali ono nije moglo svima da obezbedi i uslove da ostvare te ciljeve. 35. Ova teorija ima i drugi pristup ali se on bitno ne razlikuje i to je TEORIJA ETIKECIJE po kojoj svako delikventno ponašanje ne mora imati grupni karakter. Prema pristalicama ove teorije društvo se deli na KONFORMISTE koja je kontrolna društvena grupa i DEVIJANTE prema kojima je usmerena društvena reakcija –preventiva i sankcije. Po Mertonovom mišljenju. to je nešto što prati izvršioca delikta. što neki nazivaju TEORIJOM DEZORGANIZACIJE. razvijaju pojave bezobzirnosti. Prema njemu zločin je nužan i nema društva koje se ne suočava sa ovom pojavom. Određeni tip društvene strukture utiče na pojedine ličnosti da odstupe od ustaljenih društvenih normi i devijantno se ponašaju. RITUALIZAM – prihvata vrednosti odbijajući mogućnost da će se one ikada dostići. ali zbog ekonomske nejednakosti podstrekava siromašne slojeve da koriste nelegalne metode. pri čemu se delikvencija svodi na evidentiranje devijanata-etiketiranje. a kriminalci su profesija koju ne diktira njihova savest. PODVLAČENJE –znači odbacivanje vrednosti i mogućnosti njegovog institucionalnog ostvarivanja i povlačenja obično u alkoholizam i narkomaniju. POBUNA je podređena radikalnom cilju promene vrednosti i institucija. On takođe smatra da svako društvo vremenom iz homogenizacije prelazi u fazu dezorganizacije. Drugi značajan predstavnik ove teorije je MERTON koji anomijom smatra odsustva normativnosti ili pridržavanja normi u društvu ili društvenoj grupi.

manje su mogućnosti delikventnog ponašanja. Društveni procesi podstiču jedinku ili je odvraćaju od delikventnog ponašanja. pri čemu je zajednički interes izražen u zajedničkom sistemu vrednosti.oznaka uspešno dodeljena. koja je posebno izražena prema porodici i školi. a ne devijantno. prostitutka i slično. god. a odnosi se na vreme. identifikaciji. Odanošću prema roditeljima potiskuju se delikventne predispozicije. UKLJUČENOST –UČESTVOVANJE I VEROVANJE. Spoljnim normativnim zabranama društvo kontroliše članove zajednice. Društvena reakcija na određeno ponašanje predstavlja etiketu u vidu pojma: lopov. Poslednjom tačkom ili socijalnom vezom HIRŠI smatra VERU u poštovanje zakona. energiju i napore u edukativnim i socijalnim naporima koje ličnost vezuju moralnim vrednostima društva. Predstavnici ove teorije su: LEMERT I BEKER.učestvovanje. Po njemu što su ove spone čvršće. Druga spona je OBAVEZA –predanost. Unutrašnja komponenta suzdržavanja podrazumeva jak ego. Efekti spoljnog suzdržavanja su veći ukoliko je društvo postavilo razumne limite ponašanja i odgovornosti. razvijenu svest. Svaki čovek je podložan društvenom i antidruštvenom ponašanju. Treći oblik socijalnih veza je UKLJUČENOST. HIRŠI je 1969. FUNKCIONALIZAM Funkcionalistički pristup za polaznu opsnovu ima da je društvo skladna organska celina njegovih delova. narkoman. Ove teorije slične su Page | 28 . odnosno u podržavanju modela u društvenoj sredini. Krajem 60 –tih godina prošlog veka američki sociolog REKLES je na sličnim principima pokušao da objasni svojom teorijom suzdržavanja kako delikvenciju tako i normalno ponašanje. nasilnik. OBAVEZAPREDANOST. odnosno odanost. što označava zaokupljenost aktivnostima u interesu zajednice. ljudi i institucija koje ih primenjuju.TEORIJA SOCIJALNIH VEZA I TEORIJA SUZDRŽAVANJA Teorija socijalnih veza ili teorija društvenih spona kako je nazivao HIRŠI za zadatak ima da objasni zašto se ljudi podruštveno ponašaju. Devijantnost po funkcionalizmu je rezultat uticaja neuspešne socijalizacije. TEORIJE SOCIJALNOG UČENJA Grupi teorija socijalnog učenja pripadaju ona shvatanja koja uzroke delikvencije nalaze u imitaciji. ustanovio četiri društvene spone unapređenja socijalizacije čoveka: VEZA-POVEZANOST. Spada u socijalne teorije. Ova teorija polazi od toga da u društvu postoji funkcionalno jedinstvo elemenata koji mu omogućavaju skladan razvoj. a bliska veza sa školom. 36. Poremećaj u pojedinim elementima tog sistema dovodi do patoloških pojava kao i do kriminaliteta. kao i mehanizam ostvarivanja postavljenih ciljeva. zbog čega se ostavlja malo vremena za ponašanje koje se smatra devijantnim. profesorom i drugovima deluje u pozitvivnom nedelikventnom ponašanju. Prva uporišna tačka socijalizacije kod HIRŠIJA je VEZA I POVEZANOST. visok stepen odgovornosti i visok prag frustracione tolerancije. a kakvo će ono biti zavisi od društve kontrole –reda i zakona. Slaba veza učenika i škole podstiče delikvenciju. a ne od moralne norme.

Devijantne grupe preko identifikacije. Ova teorija zasnovana je na nekoliko osnovnih principa: kriminalno ponašanje se uči. orijentacije i stavove i da ih drže svesno za pozitivne. TEORIJA IMITACIJE Teorija imitacije prihvata uticaj socijalne sredine na pojave delikvencije. Ovo ponašanje nije nasleđeno ono se stiče učenjem iz socijalne sredine-interakcije. zasnivajući svoja stanovišta na osnovi imitacije. Prema njegovom mišljenju. zakon imitacije superiornih i zakon ubacivanja. ono se stiče po modelu kriminalnih motivacija. kao što su faktori podkultura i kontrakulturnih obrazaca ponašanja. TEORIJA DIFERENCIJALNE ASOCIJACIJE je teorija po kojoj se uzročnost kriminaliteta nalazi u uzorcima preuzetim iz delikventnih grupa i razvio je američki sociolog SADERLAND. učenjem i druženjem sa delikventima. neformalnim pravilima koja obavezuju članove na odgovarajuće specifično ponašanje. u toku učenja kriminalnog ponašanja uče se tehnike izvršenja k. 37. Identifikacijom se oblikuje svest i prihvatakju modeli kriminalne orijentacije. Ovaj model ponašanja je sa opštim. diferentno od društveno vrednovanog. delikventno ponašankje uzrokovano je uzajamnim uticajem pojedinaca i grupa. TEORIJA DIFERENCIJALNE IDENTIFIKACIJE Predstavnik teorije diferencijalne identifikacije je GLASER po kome je osnova devijantnog ponašanja uslovljena je identifikacijom delikvenata sa uzorima. Delikvencija je oblik naučenog ponašanja koja se stiče i uči u saradnji sa drugima. kulturnim Page | 29 . Smatrao je da su izvršioci k. univerzalnim. Pojedinac se u kriminalno ponašanje upušta u smislu da se identifikuje sa stvarnim ili izmišljenim osobama sa čije tačke gledišta njegovo kriminalno ponašanje deluje prihvatljivo. KULTUROLOŠKA TEORIJA Kulturološke teorije su one u čijoj osnovi etiološkog definisanja problema delikvencije stoje kulturni činioci. primarni deo kriminalnog učenja nastaje u grupama prijatelja. 38. ukazuje na društveni karakter delikvencije. Prema njemu čovek ubija ili ne ubija zbog toga što imitira druge. Tarde je opisao tri zakona imitacije: zakon bliskog dodira. dela osobe koje uče zanat kao i svaki drugi imitirajući uzore još od rane mladosti. dela.biheviorističkim shvatanjima koja su svrstana u psihološkai koja imaju dosta dodirnih tačka koje su vezane za socijalne uslove. izmišljenim ili stvarnim. TARDE odbacuje antropološka shvatanja o „rođenom zločincu“ . kriminalno ponašanje se uči u interakciji (socijalno okruženje) sa drugim osobama u procesu komunikacije.TEORIJA PODKULTURA I KONTRAKULTURA Teorija podkultura i kontrakultura je poseban pristup koji polazi od stanovišta da i devijantne grupe imaju svoje vrednosti. socijalizacije i imitacije formiraju posebnu subkulturu i kontrakulturu koja je primerena vrednostima koje grupa afirmiše sa hijerarhijskim ustrojstvom .

kao što je faktorska teorija. FERI razlikuje: ANTROPOLOŠKE.vezane za delo ili socijalnu situaciju i SUBJEKTIVNE koje su vezane za ličnost izvršioca. TARDE je dao do sada najrasprostranjeniju podelu na: ENDOGENE. Page | 30 . USLOVE I POVODE. socijalne. posebno među omladinom. Neki ih dele na: OBJEKTIVNE. Začetnik ove teorije je američki sociolog SELIN. U najopštijem smislu. verske. SADERLAND JE FAKTORE KLASIFIKOVAO NA: ISTORIJSKE I GENETIČKE. DUGI PRISTUP U KLASIFIKACIJI FAKTORA je njihovo razvrstavanje prema pravcu delovanja. KRIMINALNA ANTROPOLOGIJA izučava kriminalitet kao individualnu pojavu. kulturnih vrednosti između društvenih grupa i unutar same grupe. KRIMINOGENI FAKTORI-pojam Pojam kriminogenih faktora –kriminogeni faktori predstavljaju centralno pitanje kriminalne etiologije. TREĆA PODELA POLAZI MANIFESTACIJA FAKTORA U VREMENU. To je skup činilaca psihološke. u čemu neki teoretičari nalaze osnov za delikventno ponašanje. 41. PRVA PODELA KRIMINOGENIH FAKTORA JE NA : UZROKE koji su najvažniji. Prema ovoj teoriji društveni odnosi se odražavaju kroz grupno ponašanje. GRISPINJI SMATRA DA: KRIMINALNA SOCIOLOGIJA treba da izučava lične i društvene faktore odnosno. rasne i slično. 39. Problem se javlja kod konkretnijeg određenja činilaca koji čine faktor. Pri tom podrazumeva da grupe mogu biti različite: nacionalne.UNUTRAŠNJE I EGZOGENE-SPOLJNE FAKTORE i to predstavlja DRUGU PODELU. POD KRIMINOGENIM FAKTOROM podrazumevaju se svi oni mnogobrojni činioci koji utiču na bilo koji način na pojavu kriminaliteta kao društvene pojave i kao individualnog čina. TEORIJA DRUŠTVENIH GRUPA Teorija društvenih grupa objašnjava pojave kriminaliteta i drugih vidova socijalnih devijacija kao grupno ponašanje. U raznim gradacijama grupnog ponašanja specifično mesto imaju devijantne i delikventne grupe. Kriminalitet je kao složena društvena pojava. TEORIJA KULTURNOG KONFLIKTA Teorija kulturnog konflikata kriminalitet kao društvenu pojavu objašnjava proizvodom sukoba kultura. između starosedelaca i doseljenika. ZELIG RAZLIKUJE: PROBLEM IZVRŠENJA DELA I PROBLEM RAZVOJA LIČNOSTI. uslovi i povodi za kriminalna dela. njihov međusobni odnos i uslovljenost. koji su se pretežno bavili ovim problemom. Spada u kurtulošku teoriju. najčešće kao posledica velikih migracija. a može da se ispolji i kao sukob generacija. Posledice ove vrednosti sukoba dele se na: PRIMARNE-nastale iz sukoba vrednosti između grupa i SEKUNDARNE koje su nastale iz sukoba vrednosti unutar grupe. koji deluju kao uzroci. u literaturi najčešće definisanim kao kriminogeni faktori. koje diferencirano može biti različito. faktore koji proizilaze iz fenomena društva-mase. biološke i socijalne prirode. determinisan mnogobrojnim činiocima. FIZIČKE I DRUŠTVENE FAKTORE. Vremenom su se u literaturi pojavili i neki teorijski pravci. kao pojedinačan slučaj.vrednostima. Sukobi između društvenih grupa različitih kultura nastaju. 40.

uslove i povode za kriminalno ponašanje. te veze. Page | 31 . Prema HETINGU uzrok je ona sila koja svojim delovanjem određuje pojavljivanje nove sile. kao i faktori vezani za subjektivna svojstva ličnosti. Problem u kriminologiji je u tome što iz mnoštva činilaca koji uslovljavaju delikt treba izdvojiti stvarni uzrok. veoma se teško uočavaju razlike i nijanse među njima. FAKTORI LIČNOSTI-urođeni 43. Ovaj drugi pravac je šire prihvaćen u kriminologiji. motivi. 42. Prema BERGANU uzrok je stalan i odlučujući uslov neke pojave. uslovi. Kriminolozi su pretežno saglasni da postoje: OBJEKTIVNI I SUBJEKTIVNI UZROCI KRIMINALITETA i to su razgraničenja veoma jasna. To mogu biti ČINIOCI SOCIJALNOG I LIČNOG KARAKTERA: materijalno stanje. uzrok proizvodi posledicu i neophodno joj prethodi. Međutim. pojava alkoholizma i narkomanije. socijalni i kulturni sukobi.UZROCI KRIMINALNOG PONAŠANJA O pitanjima uzročnosti kriminalnog ponašanja možemo sresti još u raspravama Platona i Aristotela. Do kriminalne radnje ne dovode samo uzroci već i drugi činioci. prilikom podele na NEPOSREDNE I POSREDNE UZROKE. UZROČNOST je ODLUČUJUĆI FAKTOR odnosno objektivna i kauzalna veza između nekog stanja i posledica. Bez utvrđivanja tih prethodnih činilaca. Njihova veza je uslovljena jer je delikventno ponašanje uticaj socijalnih faktora. kriminalitet se ne može objasniti. porodične prilike. Pod faktorima uzročnosti uzimaju se objektivno merljivi elementi sa egzaktnim dovođenjem u vezu sa posledicama pojedinih oblika kriminaliteta.FAKTORSKA TEORIJA POJAVLJUJE SE U DVE VARIJANTE: MONISTIČKA-polazi od toga da je jedan faktor uzročnik jedne pojave i PLURALISTIČKI kriminalitet je uslovljen faktorima biološkog. Napredak nauke doveo je do diferenciranja kriminogenih faktora na neposredne uzroke. Činjenica je da nema pojave bez uzroka. psihološkog i socijalnog karaktera.VRSTE KRIMINOGENIH FAKTORA Kriminalitet se može posmatrati samo u sklopu: OPŠTIH I POSEBNIH. od kojih III kongres posebno. ali su ipak obe teorije jednostrane i nepotpune. OSNOVNA PODELA KRIMINOGENIH FAKTORA: (biološki) i stečeni (psihološki) I SOCIJALNI FAKTORI. kriza razdoblja. SUBJEKTIVNIH I OBJEKTIVNIH: POSREDNIH I NEPOSREDNIH FAKTORA. nema posledice koja nema svoju vezu sa nekim od predhodnih činilacauzroka. Definisanjem ovih pojmova bavili su se i međunarodni kriminalni kongresi. PREMA TOJ DEFINICIJI „UZROK JE NEOPHODAN USLOV BEZ KOGA SE ODREĐENA POJAVA NE BI MANIFESTOVALA“. najčešće povezan sa unutrašnjim svojstvima. povodi.

FAKTORI LIČNOSTI Pored spoljašnjih. omogućava ili olakšava vrstu deliktnog ponašanja. doba dana. raspolaganje sredstvima za izvršenje krivičnih radnji i sl.dodatni stimulans. a posebno ne njihovi izvršioci –ličnost delikventa. neadekvatne sudske sankcije. vremenske prilike. ALI NISU U MOGUĆNOSTI I DA JE PROIZVEDU. za shvatanje kriminaliteta bitni su i unutrašnji subjektivno-endogeni faktori. 46. Subjekt izvršenja krivičnog dela je uvek čovek sa nekim svojim trajnim karakterom ili trenutnim osećanjem. psihološke i socijalne prirode. ciljevima i interesima. Uzroci i uslovi su odlučujući činioci uticaja za nastanak pojave. MILAN MILUTINOVIĆ uzroke deli na : OPŠTE.Sudeći po tome kriminalitet je pojava koja se javlja kao posledica delovanja mnogobrojnih uzroka: biološke. Još složeniji problem nastaje kada je u pitanju termin Page | 32 . Svaki čovek se prirodno rađa sa sopstvenim biopsihičkim faktorima i ne postoji opšte prihvaćena definicija ličnosti. Oni omogućavaju lakše izvršenje kriminalne radnje. Mogu se odnositi na mesto. do POSLEDICA DELIKATA neposredno postoji POVOD. i interesima koji su obično definisani predispozicijama. U najopštijem smislu u uslove spadaju: neefikasnost organa krivičnog gonjenja. način i sredstva izvršenja krivičnog dela (najpogodnije mesto.POVODI KRIMINALNOG PONAŠANJA Iza UZROKA uz određeni uslov. vreme. iako odlučujući nisu dovoljni da se može objasniti pojava ili pojedini oblici kriminaliteta. Međutim za izazvanu pojavu potreban je i dodatni faktor-povod. najefikasniji način i sredstvo i sl). Najšešće zavisi od ličnosti izvršioca. To su one činjenice koje pri postojanju uzroka i uslova čine podsticaj. motivima. ciljevima. Između ta dva elementa postoji čitav niz uticajnih okolnosti koje nazivamo kriminogenim uslovima.koji su zajednički za kriminalitet u celini i POSEBNE. poznavanje nekih veština. 47. USLOVI I POVODI KAO KRIMINOGENI FAKTORI-uslovi kriminalnog ponašanja Kriminalni delikt je složena pojava da bi se mogla objasniti samo uzrokom i posledicom.DELIKVENTNA LIČNOST-pojam Kada je delikventna ličnost u pitanju tu je subjekt delikta uvek čovek sa nekim svojim trajnim karakterom ili trenutnim osećanjem. POVODI su dodatni uslov za nastanak pojave. 44. Spoljni faktori. motivima. Uslovi se pojavljuju kao DOPUNSKI FAKTOR koji podstrekava.karakterističan za pojedine njegove oblike. koje su uobičajeno definisane predispozicijama ličnosti. 45. sociogenih-objektivnih faktora . nedovoljna organizacija i zaštita imovine. za odluku. OBLIKUJU POSLEDICU. USLOVI SU ČINIOCI KOJI U IZVESNOM SMISLU.

individualna psihologija ih vidi kao osobe koje su iskompleksirane. Opasno stanje je latentno stanje sklonosti kriminalne ličnosti ka vršenju krivičnih dela. Ovaj pojam prvobitno je uveo GAROFALO 1878. posebno kriminalne etiologije je da li postoji tazlika između delikventne i nedilkventne ličnosti? Po tom pitanju dominaruja dva shvatanja: PRVO polazi od toga da ne postoje nikakve biološke i psihološke razlike između delikvenata i nedelikvenata.DELIKVENTNA LIČNOST. Fuko je postavio pitanje: Postoje li individue koje su urođeno opasne? Na osnovu kojih znakova se one mogu prepoznati i kako bi trebalo reagovati na njihovo prisustvo?. PRISTUPI PSIHOLOŠKE ORIJENTACIJE delikventnu ličnost vide kao osobu koja je ispod prosečene inteligencije. Na VII kongresu kriminologa u Madridu 1970 godine definitivno je uveden pojam KRIMINALNA LIČNOST. To je pojam iz savremene kliničke kriminologije. Vrlo često je delikventna ličnost definisana poremećajima duševnog stanja i nervnog sistema. i njim je Page | 33 . IMANENTNO opasno stanje definiše pojmom tzv. Pinatel HRONIČNIM opasnim stanjem smatra čvrsto i postojano stanje karakteristično za formiranu kriminalnu ličnost kojim se povremeno stimuliše volja permanentne kriminalne karijere. što bi značilo da delikventna ličnost kao takva i ne postoji. Naučna istraživanja koja su vezana za biološke pristupe delikventnu osobu vide kao ličnost koja ima specifične telesne degenerativne karakteristike. pretežno shvatanje polazi od stavova da je delikventna ličnost devijantna. opšteg opasnog stanja kako ga je ustanovio DE GREF u smislu krize ili grozničavog stanja. osoba poremećene psihičke strukture. bihevioristi kao ličnosti koje su formirane u procesu socijalnog učenja. Centralno pitanje kriminologije. psihoanalitičari ih vide kao osobe sa poremećenim nagonima. OPASNO STANJE DELIKVENTNE LIČNOSTI Fuko podseća u vezi sa opasnim stanjem delikventne ličnosti da je nauka od samog početka razvoja pribegavala izučavanju zločinaca. koja ima nizak prag frustracione tolerancije. TEORIJE KRIMINALNE LIČNOSTI izložio je francuski kriminolog PINATEL. kroz koju prolaze svi prestupnici neposredno pre prelaska na delo. biološki abnormalna. bilo rasnih predispozicija. genetskih predispozicija i urođenih sklonosti. endokrinih i hromozomskih aberacija. TEMIBILITET je kriminalna sposobnost kao element opasnog stanja ličnosti. psihološke. bilo konstitucionalnih specifičnosti. PRVE IDEJE O DELIKVENTU-zločincu datiraju od antičkih mislilaca. Prva naučna shvatanja i pokušaj studioznog izučavanja delikventne ličnosti vezuju se za antropološku školu i Lombroza. DRUGO. PINATEL polazi od shvatanja da se ono manifestuje u dva oblika: HRONIČNO I IMANENTNO. psihopatološke i društvene determinacije. 48. PREMA SAVREMENIM SHVATANJIMA ličnost delikventa čine posebnosti ili neki drugi elementi biološke. preko zločina i iznad njega što se opravdavalo dvostrukim interesom.

jak biološki uticaj u kombinaciji sa jakim društvenim uticajem i to predstavlja hronično opasno stanje. (bitno. b) kriminološke dijagnoze i c) kriminološke prognoze koja se odnosi na pojedinačne slučajeve veštačenja optuženih ili osuđenih lica u naučnom postupku opservacije i ispitivanja ličnosti. Page | 34 . to predstavlja njegovu kriminološku sposobnost. c. jak biološki uticaj sa slabim društvenim uticajem to je granični. b. stanje i d. prilagodljivost vrlo slaba to je ozbiljno opasno stanje. 49. marginalni slučaj opasnog stanja i c. kriminalna sposobnost veoma jaka. KRIMINOLOŠKA DIJAGNOZA OPASNOG STANJA MOŽE IMATI SLEDEĆE FORME: a. dobro naučiti).KLINIČKE METODE U DIJAGNOSTICI KRIMINALNE LIČNOSTI Klinični ili naučni metodi u dijagnostici kriminalne ličnosti zasnovani su na određenim saznanjima: a) kriminološke ekspertize i socijalne anamneze. prilagođenost veoma niska i to je najviši stepen opasnog stanja. b. kriminalna sposobnost vrlo slaba.označio postojanu i aktivnu izopačenost prestupnika i količinu zla od koga možemo strahovati. kriminalna sposobnost jaka. prilagodljivost vrlo slaba i to je srednje opasno Pinatel razlikuje i nadopunu etiološke dijagnoze koja može imati sledeće forme: a. kriminalna sposobnost mala. slab biološki uticaj sa slabim društvenim uticajem to je epizodni slučaj opasnog stanja. prilagodljivost veoma visoka to je lakši stepen opasnog stanja. PREMA PINATELU.

51. U prvu grupu spadaju maloletna lica sa poremećajima u smislu bolesti ili povreda. Ova metoda je veoma važna i primenjiva kod: utvrđivanja uračunljivosti. U antropološkoj teoriji organske determinante se tretiraju kao konstitucionalne anomalije. U biološke faktore spadaju: organske determinante. Tu su u pitanju endogeni faktori koji se u nekim teorijama smatraju bitnim uzročnicima kriminaliteta. sa slabom kontrolom Page | 35 . psihijatri. koje su nastale u toku rođenja ili ranoj mladosti. Nju obavlja grupa stručnjaka specijalista iz pojedinih oblasti –psiholozi. Najpotpunija kriminološka prognoza je ona koja je izvedena kliničkim postupkom. stepena odgovornosti.KRIMINOLOŠKA EKSPERTIZA je naučna metoda ispitivanja ličnosti delikvenata radi procenjivanja budućeg ponašanja. određivanja adekvatne sankcije i tretmana za resocijalizaciju. za potrebe sudijskog postupka ili prevaspitanja. socijalnih i porodičnih prilika na ličnost. Kriminološka ekspertiza se radi na osnovu: a) a) mediko-psihološkog ispitivanja i b) socijalne anamneze. ORGANSKE DETERMINANTE KAO KRIMINOGENI FAKTORI ORGANSKE DETERMINANTE su kriminogeni faktori koji su uslovljeni organskim poremećajima. Ona se radi na osnovu kriminološke ekspertize za potrebe: određivanja krivične sankcije optuženom i tretmana resocijalizacije u odgovarajućim kazneno-popravnim ustanovama. 50. Organske poremećaje čine patogene promene u psihosomatskom sistemu. Takva stanja su uzrok nepravilnog razvoja ličnosti što dovodi do stepena psihičke nezrelosti. urođeni faktori i antropološki faktori. a u pitanju je klinička metoda utvrđivanja stepena opasnosti delikventa. stepena društvene neprilagođenosti i dijagnoze opasnog stanja koje se dobija sintezom dva predhodna postupka. KRIMINOLOŠKA DIJAGNOZA se radi na osnovu kriminološke ekspertize. Kriminološka dijagnoza se odvija kroz tri faze: utvrđivanje kriminalne sposobnosti ili temibiliteta. nasleđe. koje su nastale kao posledica anomalija u fiziološkim funkcijama organizma ili negativnim spoljnim uticajima. BIOLOŠKI KRIMINOGENI FAKTORI Biološki faktori predstavljaju kriminogene činioce koji su definisani prvenstveno u kriminološkim teorijama biološke i antropološke orijentacije. a socijalna anamneza se odnosi na sagledavanje i objašnjenje uticaja ekonomskih. socijalni radnici. individualizacije kazne i tretmana rehabilitacije i prevencije. Mediko-psihološko izučavanje odnosi se na izučavanje ličnosti. KRIMINOLOŠKA PROGNOZA je treća faza u proučavanju ličnosti osuđenika koja podrazumeva predviđanja budućeg ponašanja delikventa.

a spoljašnji izgled nezavisno od genetskog sastava ličnosti zove se FENOTIP. Na osnovu novih istraživanja jednojajčanih i dvojajčanih blizanaca došlo se do zaključaka koji ukazuju na znatan uticaj na svaku od dimenzija psihopatologije kao i da se većina jednojajčanih i dvojajčanih blizanaca ponašaju pod uticajem genetske uslovljenosti.UROĐENI FAKTORI UROĐENI FAKTORI su vrsta subjektivnih svojstava ličnosti kriminogenih značaja koji su delom biološke. U ovu grupu spadaju i slučajevi posledica genetskih svojstava poremećaja u funkcionisanju endokrinih žlezda ili zakasnelog puberteta. Poslednjih godina nasleđe predstavlja preokupaciju nauke. U savremenim uslovima ona je osporavana i svodi se na istraživanja koja se vrše : na primerima blizanaca i u oblasti genetskih svojstava predaka i potomaka delikventnih porodica.impulsa. etničku celinu i ljudsku vrstu. FERI je antropološke faktore podelio u tri grupe: Page | 36 . zaraze. Teorije koje prihvataju postojanje takvog tipa polaze od bioloških karakterističnih abnormalnosti ili psihičkih poremećaja. a često i presudno. Može se zaključiti da je uticaj nasleđa na ljudsko ponašanje pa i delikventno ponašanje veoma značajno. Po biologističkim shvatanjima Morela. genima. posebnih biokonstitucionalnih karakteristika. koji ih čine potencijalnim delikventima. Sve aktuelnija je teza da geni utiču na ljudsko ponašanje. zagađenosti okoline ili fizičkim traumama. plitkosti osećanja. U drugu grupu spadaju promene nastale usled bolesti. 52. Za kriminologiju je bitno genetsko nasleđe koje se ispoljava u biološkim karakteristikama definisanim u: hromozomima. Savremena naučna misao eliminisala je vrednost bioloških teorija o tipu urođenog zločinca. 54. a delom psihološke karakteristike u tipologiji delikvenata. ribonukleinskim kiselinama – DNK. ali ne sasvim i teoriju o urođenim sklonostima. Kombinacija gena jednog roditelja sa genima drugog roditelja zove se GENOTIP. ANTROPOLOŠKI FAKTORI ANTROPOLOŠKI FAKTORI su jedan od tipova kriminogenih svojstava ličnosti. Pored ovog veoma je značajan uticaj okoline koji u skoro polovini slučajeva ima presudan uticaj. delikvent je ličnost karakterističnih urođenih svojstava mentalne i antropološke degeneracije. 53. Kriminolozi druge polovine 19-og veka većinom su priznavali TEORIJU NASLEĐA kao naučno validnu. NASLEĐE KAO KRIMINOGENI FAKTOR NASLEĐE po opštem značenjem predstavlja prenošenje osobina živih bića sa predaka na potomstvo. U nauci su podeljena mišljenja da li postoji tip delikventne ličnosti sa urođenim svojstvima. GENETSKO NASLEĐE SE ODNOSI NA: pojedinca. niske frustracije i afektivne tolerancije.

ali se crte pod uticajem socioloških faktora i procesa socijalizacije vremenom pretvaraju u moralne. motivima i drugim svojstvima ličnosti. deluju kumulativno i nije ih moguće odvojeno posmatrati. kulturne i druge navike. b) psihičku konstituciju –sve devijacije inteligencije. 55. teperamenta i emocija. U slučajevima odgovarajućih društvenih uslova i vaspitnih faktora uticaja kroz porodicu. Sklonost je faktor uzročnosti u smislu urođene dispozicije ili stečene navike ka kriminalnom ponašanju. KRIMINALNE PSIHOZE jer nijedan od faktora psihostrukture ličnosti kod delikvenata nije nepoznat i u nedelikventnoj populaciji. PSIHOLOŠKI FAKTORI Psihološki faktori su subjektivni faktori u psihološkom smislu. Sklonosti u psihološkom smislu mogu biti tendencije urođene prirode. ljubav prema nečemu. Različita reagovanja ljudi u odnosu na iste socijalne uslove posledica su pored ostalog i različite psihološke strukture ličnosti koja te uslove na različite načine doživljava. obrazovanje i vaspitanje. Ovi faktori su teže merljivi. a samim tim i navike. Savremena nauka je odbacivala ova shvatanja jer nije došla do jedinstvenog psihološkog tipa delikvenata.a) organsku konstituciju čoveka –sve organske anomalije i telesne osobine-anomalije lobanje. Važnost psiholoških faktora je u tome što je svaka individua različito reaguje na spoljne podsticaje. Mnogobrojni pokušaji posebno u starijoj literaturi nisu došli do dokaza o postojanju tzv. Psihostruktura deluje kao celina uzajamnih uticaja i uslovljavaju različita reagovanja ličnosti na spoljne nadražaje. Reagovanja mogu biti u granicama društveno prihvatljivih. Page | 37 . školu i okolinu te predispozicije ma koliko bile intenzivne ne moraju se pretvoriti u kriminalne sklonosti. mozga i slično. građansko stanje. Sklonost kod čoveka pod uticajem istih uslova ima za posledicu iste odgovore odnosno stvara naviku. inteligenciji. ali i asocijalnih. PSIHOSTRUKTURA SLUČAJNIH KRIVACA NI MALO SE NE RAZLIKUJE OD POPULACIJE NEDELIKVENATA. emocija. doba. antisocijalnih i delikventnih ponašanja. oni su individualna obeležja ličnosti koji se manifestuju u karakteru. pola. Istraživači razlišitih stručnih profila su u više slučajeva pokušavali da dovedu u vezu određena psihička svojstva i delikvenciju. Suprotno će se dogoditi ukoliko izostane proces socijalizacije jer će tada negativni uticaji uticati da se kod ličnosti razviju kriminalne sklonosti.PSIHOSTRUKTURA I DELIKVENCIJA Psihičku strukturu čini organizacija psihičkih osobina ličnosti. 56. osećaja i c) lična svojstva –biološki uslovi rase. kao posledica određženih karakternih crta ličnosti. emocijama.SKLONOSTI I NAVIKE KAO KRIMINALNA DISPOZICIJA SKLONOST kao kriminalna dispozicija u opštem smislu je nagonska reakcija. naklonost.

pojava delikata nasilja. odlučnost. Karakter osim moralnih osobina-poštenja.AGRESIVNOST I KRIMINALNA SKLONOST U najznačajnije patološke crte karaktera spada AGRESIVNOST. Upravo zato su sklonosti i navike najizraženije kod delikvenata nasilja. IMPULISOVNOST predstavlja sklonost afektivnim.Ukoliko je intenzivitet kriminalne sklonosti tzv-temibilitet jači. Manifestuje se antisocijalnim poremećajima ličnosti koja poseduje neurotična svojstva Druga karakteristična patogena crta ličnosti. hrabrosti. upornost. savesnosti. je IMPULSIVNOST. malicioznoznosti. nerazumnim i neobuzdanim postupcima. KARAKTER JE kompleks ličnih osobina. energičnost i dr. volje i mogućnosti kontrole. nasrtljiva osoba. Agresivnost se smatra dispozicijom delikventnosti kod povratnika i profesionalnih kriminalaca. impulsivnosti. sklona konfliktima i rešavanju sporova nasiljem i silom. 58. odlikuju i razlikuju od drugih. sebičnosti. odnosno prirodu i narav ličnosti. Sklonost ka delikventnom ponašanju imaju oni karakteri sa crtama ličnosti koji nisu u stanju dovoljne otpornosti prema spoljnim. seksualnih delikata i samoubistva. posebno pri utvrđivanju motiva delikventnog ponašanja. tendencija da se silom ili drugim oblicima fizičke i psihičke prinude rešavaju konflikti sa drugim ili sa sobom (autoagresija). egzogenim činiocima i podležu uticajima tih faktora ili sredine u delikventnom smeru. kukavičluka i slično. akcidentnog kriminaliteta. seksualnih i imovinskih delikata. Tu su u pitanju osobe NEGATIVNIH KARAKTERNIH CRTA : agresivnosti. veoma bliska agresivnosti. smatraju se sklonim delikventnosti. sklonosti ka određenoj vrsti raspoloženja i ponašanja čoveka-preduzimljivost. koje ga bitno i trajno od rođenja. Svrstava se u uzroke težih oblika socijalne destrukcije. obuhvata i voljne osobine-doslednost. NEGATIVNE CRTE AGRESIVNE LIČNOSTI SU: u pitanju je netolerantna. Agresivnost je urođeno svojstvo čoveka. bezazleni socijalni podsticaji dovešće do prestupničke reakcije i obratno. većim delom su nezavisni od svesti. a koji će uticaj na određenu ličnost preovladati zavisi od njegove psihostrukture.KARAKTER I KRIMINALNE PREDISPOZICIJE Sklonost za vršenje kriminalnih radnji mnogi vezuju za karakter. Impulsivnost Page | 38 . Procenjivanje karaktera je od značaja kako sa kriminološkog tako i sa krivičnopravnog aspekta. usiljenim. osobe deprimirane prirode i dr. 57. Osoba koja je sklona agresivnosti u teoriji se označava kao agresivna ličnost. Ličnosti na čije osobine jači uticaj imaju negativni faktori ispoljavaju razne oblike delikventnog ili devijantnog ponašanja. skromnosti. doslednost i slično. a u teorijskom smislu je sklonost nasrtljivosti. egoizma. dakle tamo gde je pojava povrata najizraženija. Svaka ličnost je svakodnevno pod dejstvom pozitivnih i negativnih uticaja. Osobine sklonista i navika karakteristični su za delikventne recidiviste. Ličnosti kod kojih postoji uska veza između psihološke strukture i delikta.

MALICIOZNOST I KRIMINALNA SKLONOST MALICIOZNOST čini jednu od bitnih delikventnih tendencija u karakteru ličnosti. autoritarne. Kada su u pitanju deprivacije najčešće se radi o SOCIJALNOJ DEPRIVACIJI koja isključivo nastaje usled isključenja čoveka iz društvenih odnosa. netolerantne. nerazumno i nesvesno i vremenom postaje potpun rob svog velikog EGA. sujeta. uvredama i drugim vidovima fizičkog nasilja. U osnovi malicioznosti nalazi se crta zavisti koja povremeno prelazi u osećanje mržnje. tučama. pakost i destrukcija radi destrukcije. DEPRIVACIONI FAKTORI DELIKVENCIJE DEPRIVACIJA predstavlja jednu od osobina ličnosti koja je u osnovi čini asocijalnom i u većoj ili manjoj meri devijantnom. podle i despotske naravi. mogu biti veoma surove u postupcima iživljavanja na žrtvi. Maliciozne osobe poseduju crte egoizma i egocentričnosti. što je karakteristično za decu odraslu po domovima ili one koji su bili osuđivani. EGOCENTRIČNOST je karakterna crta i asocijalna osobina ljudi. Egocentrične ličnosti su nestrpljive. U opštem značenju deprivacija predstavlja lišavanje ili gubitak Page | 39 . a kao kriminogeni faktor u najsnažnije motivacione determinante. sklon je sukobima o tome kako njegovu ličnost vrednuju drugi. neodgovorno. motivacionoj orijentaciji usmerenoj prvenstveno prema sebi. odnosno superiornosti IDa nad EGOM i SUPEREGOM. sklonost čoveka da svojim ponašanjem u sredini. sebičnošću i neosećajnošću za druge. Osoba takvog karaktera u ponašanju rukovođena je sopstvenim interesima.EGOIZAM I EGOCENTRIČNOST KAO KRIMINALNE PREDISPOZICIJE EGOIZAM I EGOCENTRIČNOST KAO KRIMINALNE PREDISPOZICIJE su takođe negativne karakterne osobine i svojstva ličnosti koja mogu imati kriminogeno svojstvo. povlači se u sebe i počinje da neprestano biva u sukobu sa strogim n ormama zatvorskog režima života i autonomnih kriminalnih grupa. Egocentrik ima iskrivljenu sliku o sopstvenoj veličini. Takve ličnosti u izvršenju delikta nasilja imaju osvetnički sindrom. Impulisivne osobe su razdražljive. svađama. Egoizam spada u karakterne osobine velikog broja delikvenata. To sve utiče da se osuđenik lišava statusa slobodne ličnosti. U opštem smislu malicioznost se manifestuje kao podmuklost. Sujetna osoba zbog emocionalne i socijalne nezrelosti kroz život reaguje primitivno. sklone su naglim postupcima i agresiji. bezosećajnosti i rigidnosti. EGOIZAM se ispoljava kod čoveka u samoživosti.predstavlja posledicu nekontrolisanog delovanja instinkta. dvolične. stavlja u centar pažnje sebe i svoje interese. 59. sujetan je i osetljiv. Takva ličnost je prinuđena da se odriče ustaljenih običaja ponašanja i postaje podložna pritiscima raznih neformalnih grupa. Ove osobine mogu biti urođene ali se mogu i sticati pod uticajem socijalnih uslova. Razlozi za ovakve postupke za okolinu nisu poznati i neobjašnjivi su pa se kao takvi tumače kao obest. smišljaju i čine podmukle radnje kako bi drugima naneli štetu. 60. Osobe koje poseduju ova svojstva sklone su da bez ličnog interesa. zluradost i pakost.

Podležu uticaju okoline i podsticanju na nerazumne postupke. FLEGMATIČKI I MELANHOLIČKI. razumevanja i prosuđivanja postojećih i snalaženja u novim situacijama. Brzo prelazi iz lošeg u dobro raspoloženje. Po HIPOKRATU I GALENU postoji četiri tipa temperamenta: KOLERIČKI. brzinu. vrlo brzo formiraju mišljenje i donose odluke. mogućnosti sticanja materijalnih dobara. SANGVINIČKI. Najskloniji devijantnom ponašanju su KOLERICI. Page | 40 . 61. Frustracione reakcije se obično manifestuju u negativnom smeru koji je u formi razdražljivosti. emocionalno najstabilniji i najotporniji frustracionim izazovima i uticaju okoline na kriminalnu reakciju. SKALA KOEFICIJENTA INTELIGENCIJE JE :  IQ ispod 25 je idiotija.INTELIGENCIJA I KRIMINALNA ORIJENTACIJA INTELIGENCIJA u najopštijem smislu podrazumeva bistrinu uma. osećaju odbačenosti društvene sredine i nemogućnosti ostvarenja motiva i potreba stanja koja su tipična za osuđena lica. SANGVINICI su osobe kod kojih preovlađuju osećanja nad razumom. fiksacijama i slično. Sangvinik brzo reaguje ali mu osećanja nisu jaka i ne traju dugo. a obično je vedar. U psihologiji se podrazumeva pod ovim pojmom imaju na umu kapaciteti i sposobnost samostalnog mišljenja. a razvoj inteligencije dostiže se do 16-te godine. a kada reaguje onda su osećanja vrlo intenzivna i dugo traju. emocionalno su osetljivi. 62.  IQ od 25-50 su imbecili. hetroseksualnih odnosa. Inteligencija se meri tzv. zadovoljavanja duhovnih i kulturnih potreba. Kolerici se brzo odlučuju na akciju i veoma često se uzbuđuju. koeficijentom inteligencije IQ. emocije su im visokog intenziteta. sigurnosti. Delikventno ponašanje uslovljeno deprivacijom javlja se kao neposredna posledica nagomilanih frustracija čije pražnjenje može izazvati kompezacione reakcije koje su izražene u nekom kriminalnom ili drugom devijantnom aktu. OSNOVNI OBLICI DEPRIVACIJE JAVLJAJU SE u vidu deprivacije slobode. oni su osobe koji imaju nagle i snažne reakcije. UZROKE DEPRAVACIJE treba tražiti u društvenoj degradaciji . FLEGMATICI su najodmereniji.saržaja ili draži koje su nužne za zadovoljenje potreba. skloni su afektnim reakcijama i agresivnom ponašanju. podložni su neurotičnim promenama. eksplozivni su u reakcijama. agresiji. regresiji. lako se uzbuđuju. MELANHOLIK retko reaguje. snagu i trajanje osečanja. netrpeljivosti.TEMPERAMENT i kriminalitet Temperament je pretežno urođena osobina ličnosti koji označava emocionalni način reagovanja pojedinaca. kao i vrstu dominantnog emocionalnog tonaprijatnost ili neprijatnost.

U KRIMINOLOGIJI SE STANJE EMOCIJA OBJAŠNJAVAJU NESTABILNOSTI LIČNOSTI U PONAŠANJU. Time se teže usvajaju moralne norme sredine.  IQ od 110-120 je visoka inteligencija. UTICAJ IZNADPROSEČNE INTELIGENCIJE u nekim slučajevima pojavljuje se kao uslov izvršenja k. ljudske reakcije u vidu afekata. ljudima.KRIMINOGENI ZNAČAJ EMOCIJA Emocije se doživljavaju kao subjektivni doživljaj prema stvarima. događajima i ličnim postupcima. deliktima nužde. Posebni faktori se ispoljavaju u lancu socijalnih činilaca uticaja. 63 . U opštem smislu emocije čine osećanja. dok nekriminalna populacija ima prosečnu inteligenciju 100 IQ. osetljivost čoveka. kompjuterski kriminalitet. U krivično pravnom smislu se odražava na upravljanje postupcima i shvatanje njihovih posledica.  IQ od 80-90 je ispod prosečne inteligencije. a ono dalje ima za posledicu nedostatak stručnosti i nemogućnosti zapošljavanja i probleme materijalne egzistencije. sporije shvataju i prihvataju pravne i druge vrste društvenih zabrana. raspoloženja i strasti na neko zbivanje. ISPODPROSEČNA INTELIGENCIJA neposredno utiče na otežan proces socijalizacije – vaspitne forme.  IQ od 120-140 su izuzetno obdareni.  IQ od 90-110 je prosečna inteligencija. dela –privredni kriminalitet. Mnogobrojna istraživanja su pokazala da je prosečni IQ kriminalca između 90-93. Ovakve osobe su sposobnije da prikriju vršenje i tragove izvršenja krivičnih dela. škola ili socijalna sredina.  IQ od 70-80 je mentalna zaostalost. uzrujanosti.faktor porodica. To se na kraju dovodi u vezu sa tzv.  IQ preko 140 su genijalne ličnosti. Nekada su prisutne emocionalne blokade.ličnosti u bilo kojoj formi da se ona odvija. Inteligencija u nekim slučajevima ima neposredni. a u drugim posredni uticaj na delikventno ponašanje. uzbuđena strana organizma. terorizam. Ispodprosečna inteligencija utiče na sporo i otežano obrazovanje. posebno krivičnim delima krađe. IQ od 50 -70 je debilnost. a Page | 41 . pa je upravo zato veoma visok procenat ovih lica u imovinskim deliktima.

opažanja. mišljenja. a na rezultat utiču bar tri činioca: konkretna okolina. podstiču na postizanje nekog interesa. Upravo zbog toga u kriminološkim teorijama preovladava mišljenje da psihički poremećaji. emocija i raspoloženja. U mnoštvu različitih klasifikacija psihičkih poremećaja. od pripremnih radnji. motiv može biti privilegovana okolnost ili kvalifikatorno obeležje krivičnog dela. nije izvan izvesnog motiva i cilja. U krivičnopravnom smislu. Takva stanja se ispoljavaju u poremećajima nagonima.nekada su emocije prejake. Motivi su racionalni postupci i ni jedno ljudsko ponašanje. Emocionalna nestabilnost je u uskoj vezi sa emocionalnoj poremećenošću. odnos s njom i životni stav (predstava i osećanja). učinilac je taj koji sebi postavlja cilj. Mnogi kriminolozi povezuju stanje emotivne nestabilnosti i kriminaliteta. 64. a u nekim ne a da za posledicu imaju krivično delo. Naučna istraživanja ukazuju na to da su emocionalni poremećaji izraženiji kod delikvenata nego kod nedelikventne populacije. Posebnu vrstu psihopatoloških faktora čine teži defekti psihičkih funkcija u sferi: svesti. toka izvršenja do prikrivanja tragova. Svaka faza izvršenja k. Samo kriminalno ponašanje je emocionalno obojeno. 65. posebno neki vidovi uzrok delikventnog ponašanja ličnosti. činjenica je da su psihički poremećaji. NEUROTSKE POREMEĆAJE I POREMEĆAJE LIČNOSTI. Motivi su svesne pobude koje ličnost. osećajnosti. pod određenim socijalnim uslovima. VODINELIĆ smatra da na kriminogeno ponašanje utiče više tzv. Nekada kriminalnom aktom može predhoditi jedan. MOTIVACIONI FAKTORI DELIKVENCIJE Motivi u sistematizaciji kriminogenih faktora zauzimaju značajno mesto subjektivnih činilaca uzročnosti delikvencije. Motiv je sadržan u psihičkom odnosu izvršioca prema delu. rasuđivanja i delovanja. dela. oštećenom i žrtvi. na primer uz ljubomoru i uvreda ili osveta i slično. Delikvencija dece i maloletnika se najvećim delom vezuje za faktore emotivnih poremećaja. U sudskoj praksi zločini bez motiva koje su veštaci iskazali postali su veoma važan problem u krivičnom postupku utvrđivanja odgovornosti. čini se da je najmerodavnija ona koja je ustanovljena međunarodnom klasifikacijom bolesti na: DUŠEVNE POREMEĆAJE –društvena zaostalost i društvene bolesti. a nekada u sticaju i više motiva. SNOP MOTIVA. dela motivisana je nekim ciljem i interesom. pamćenja. U nekim slučajevima motivi su čisto kriminalni. izuzev kod duševnih bolesnika i nesvesnog nehata. utiču na devijantno ponašanje ili teže oblike delikventnog ponašanja ličnosti. delom neposredno ili pretežno posredno. Page | 42 . PSIHOPATOLOŠKI FAKTORI DELIKVENCIJE Savremena nauka ne prihvata tezu o posebnoj patološkoj strukturi delikventne ličnosti. on je taj koji želi da se taj cilj ostvari izvršenjem k. inteligencije. Prema njemu.

Manifestuje se u poremećajima mišljenja.POREMEĆAJI LIČNOSTI KAO FAKTORI KRIMINALITETA U poremećaje ličnosti prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti spadaju pojave: manije. Bolesnik iznenada ili postepeno prelazi uobičajenu granicu veselosti i ponaša se euforično i nagonski. psihički stresovi i intoksikacija. EPILEPSIJA – padavica je povremena poremećenost funkcije svesti. obolenja endokrinih žlezda i SPOLJNI –povrede. paranoja i epilepsija. 67. agresivno ponašanje.predstavljaju najteže oblike poremećaja mentalnih funkcija. Manija je stanje bolesno povišenog raspoloženja. raspoloženje je tužno. fobija.nasleđe. imbecilnost IQ od 25-50. PARANOJA predstavlja sumanute ideje koje dominiraju bolesnikovom ličnošću. U sferi poremećaja ličnosti kada su u pitanju AFEKTI. NEUROTIČNI POREMEĆAJI KAO FAKTORI DELIKVENCIJE Kada su u pitanju neurotični poremećaji tu se ne radi o bolesti već o jednoj vrsti lakših poremećaja u sferi volje i motivacija kojih je ličnost svesna. oboljenja glave. Među teže oblike psihotičkih stanja spadaju: ŠIZOFRENIJA koja predstavlja rascepkanost pojedinih psihičkih funkcija. Izvorno znači rascep duše. šizofrenih i epileptoidnih poremećaja.UZROCI PSIHOPATOLOŠKIH FAKTORA MOGU BITI: UNUTRAŠNJI. prevarama. seksualne delikvencije i prostitucije. kao i krivična dela nasilja. Razlikuju se tri stepena društvene zaostalosti: idiotije IQ ispod 30. Duševna poremećenost prema uzrocima i vrsti može se razvrstiti u dva osnovna teža oblika: DUŠEVNA ZAOSTALOST-mentalna retardiranost koja je vid psihičkog poremećaja koji se ogleda u ograničenosti duševnog razvoja –oligofrenija. DUŠEVNI POREMEĆAJ KAO FAKTORI DELIKVENCIJE U kriminološkom smislu duševni poremećaji su značajni iz aspekta uzročnosti delikventnog ponašanja usled nemogućnosti rasuđivanja ličnosti o posledicama postupka. histerija. opsesija. MANIJA je depresivna psihoza i može biti povišena i uticati na povećane aktivnosti bolesnika ili može biti snižena i manifestovati se u depresiji. raspadanje društvene ličnosti bolesnika. anksioznost-strepnja od nekog nastupajećeg događaja. piromanija. 68. paranoidnih. Ova osobina vezuje se za uzročne faktore razdražljivosti i sukoba osobe sa okolinom. bolesnik postaje sve ubeđeniji u svoje ništavilo i nesreću koju pričinjava svojima. bolesne ideje proganjanja i sl. NAGONI I VOLJE. Takve ličnosti su sklone sitnim krađama. U pojedinim slučajevima manični poremećaji afekata može uzrokovati disfunkciju u rasuđivanju. depresija. izvitoperenim logičkim Page | 43 . razdražljivost. i debilnost IQ od 50-70. Među teže oblike psihotičkih stanja spadaju šizofrenija. Ove osobe su najčešće neuračunljive i nisu u stanju da shvate značaj svojih postupaka niti njihove posledice. samoubistvima i lišavanja života najdražih osoba. NEUROTIČKI PRESTUPNIK JE delikvent kod koga ponašanje stalno varira između normalnog i patološkog. psihopatije. misli su crne. 66. PSIHOTIČKA STANJA –psihoze. afektivnosti. Tu spadaju: kleptomanija. ŠIZOFRENIJA je najteža vrsta mentalnih bolesti. odnosno stepena njegove odgovornosti u krivičnom postupku.

ishrana i sl. koji komentarišu njegovo ponašanje. Ova kategorija vrši krivična dela sa elementom nasilja. bolesnik može čuti glasove-slušne asocijacije. U psihoanalizi se smatra se da je paranoja uzrokovana potisnutim homoseksualnim sklonostima i osećajem krivice. Bolesnik pada na tlo bez obzira gde se nalazi. U eksternim slučajevima dolazi do potpunog raspada ličnosti kada bolesna osoba na morbidan i čudan način ispoljava agresiju. prekid veze sa stvarnošću. Osnovne osobine šizofrenije su poremećaji većine psihičkih funkcija: autizam. To prestavlja transformaciju ličnosti od kojih jedna deluje kao normalana u svakodnevnici. čestim halucinacijama u vidu prisilnih misli. Obično su to bile situacije kada ličnost vodi normalan život. PARANOJA je retka vrsta hronične psihoze koja se usled sumanutih ideja koje dominiraju bolesnikovom ličnošću odlikuje poremećenošću komunikacije ličnosti sa okolinom zlovoljom. U kriminološkom smislu su značajni PARANOIDNI I AFEKTNI oblici čizofrenije. bolesnim idejama proganjanja. a druga u obliku patološke strukture koja se manifestuje tako što jedna ličnost ne zna za postojanje njene druge strane ili su u labavoj vezi pri čemu povremeno dominira jedna. Simptomi šizofrenije dele se na pozitivne i negativne. emocionalna tupost. Početak bolesti se javlja u mladosti pa je teško razlikovati je od uobičajenih odstupanja u ponašanju mladih. slabljenje prirodnih nagona(seks. a bili su inspiracija nastanka književnih dela i filmova. Može se javiti u svakom trenutku čovekovog života i ne može se utvrditi pravi uzrok takvim napadima. a povremeno ispoljava psihopatološke agresivne osobine vršeći teška krivična dela nasilja. Paranoik je ubeđen u krivicu drugih. DVOSTRUKA LIČNOST. Lombrozo je ukazivao Page | 44 . mada su retki. ali pod uticajem sumanutih ideja proganjanja. Lica obolela od šizofrenije mogu počiniti teška krivična dela nasilja i seksualnih delikata i najčešće su neuračunljivi ukoliko krivična dela vrše pod uticajem sumanutih ideja ili halucinacija. afektivni poremećaji. U ostalim slučajevima takva lica su potpuno uračunljiva i krivično odgovorna. Pozitivni simtomi su sumanute ideje.). izdatih naređenja ili preteće opasnosti nekoga u okruženju i potrebe da se ona bezuslovno otkloni. Poseban oblik šizofrenije je tzv. to je teza koja potiče od Frojda i opšte je prihvaćena u psihologiji. Krivična odgovornost se može delimično ili potpuno isključiti samo onda kada se deliktna radnja posledica sumanutih ideja. smetnje i poremećaji mišljenja. iracionalni doživljaji iz podsvesti. sklon je agresiji i spreman je da čini najrazličitija krivična dela od uvreda i kleveta do nanošenja teških telesnih povreda i ubistava. halucinacije. Epileptični napad je iznenadan nagao je i praćen je prekidom svesti. gubitak prirodnog smisla stvarnosti. Paranoik je najčešće normalno očuvane inteligencije. Vremenom kod ovih ljudi dolazi do gubitka inteligencije i promene karaktera. U kriminološkoj i sudskoj praksi poznati su ovakvi slučajevi. ili vidi stvari koje ne postoje-vizuelne halucinacije-takva zapažanja smatra realnim.relacijama. a povremeno druga. osećanjima ljubomore i veličine. rugaju mu se ili mu naređuju šta da radi-naređujuće halucinacije. čudno ponašanje. Sumanute ideje nemaju podlogu u realnoj životnoj situaciji. EPILEPSIJA ili padavica je povremena poremećenost funkcije svesti sa tendencijom ponavljan ja i gubicima prisebnosti u vreme epileptičkog napada. ima izraženu sklonost lažnom optuživanju i parničenju.

osvetoljubivo i agresivno. U fazama delirijuma i gneva mogu biti brutalni i izvršiti krivična dela ubistva ili nanošenja telesnih povreda. imaju izuzetno neprijateljski odnos prema okolini. afektivno agresivne. nepostojane i ćudljive prirode.neugodno stanje pojačanog neraspoloženja i klonulosti psihičke i fizičke energije kojem se subjekt potpuno prepušta. Emocionalno nestabilni su i reaguju impulsivno na trenutni motiv. ponašanju i emocionalnom razvoju ličnosti. posebno u tzv. nedostatku volje. anksioznost je vrsta straha koji se doživljava u vidu strepnja od nekog nastupajućeg događaja ili opasnosti. opsesivni poremećaji. NEUROTIČNI POREMEĆAJI Neurotični poremećaji ne spadaju u bolest već se radi o jednoj vrsti lakših poremećaja u sferi volje i motivacije kojih je ličnost svesna. motiva i radnih navika. abnormalnom i bezrazložnom osećaja straha od unutrašnjih stanja ili spoljnih situacija. depresija. seksualni poremećaji.poremećaj u vidu navale prisilnih misli svesti. stanja koje on rešava izvršavanjem k. težnja za uživanjem i kompleksa iz detinjstva. već je u pitanju izopačenost u i moralnim nazorima. podmetanja požara i drugih oblika oštećenja materijalnih dobara. porodično nasilje. razdražljive. dela u čemu nalazi oduška i uspostavlja psihičku ravnotežu. šizofrenih i eptileptoidnih poremećaja. psihopatije. on i su egocentrični. a posebno emotivnih komponenti. Neurotični prestupnik deluje na simboličan način da bi zadovoljio nesvesni ego. odnosno psihopatija. afektivnosti. manično-depresivni poremećaji. zlostavljanje dece i drugi oblici nasilja posebno u slučajevima antisocijalnog ponašanja. Neka istraživanja pokazuju da se među kriminalcima nalazi 15% psihopata. nagonski. fobija-vrsta poremećaja koje se ogledaju u potisnutom neurotskom naboju. histerijateži poremećaj fizičkih ili psihičkih funkcija izazvanih trenutnim emocionalnim konfliktima. NEUROTIČNI PRESTUPNIK JE delikvent kog koga ponašanje stalno varira između normalnog i patološkog. kod njih nema defekta inteligencije ni sposobnosti rasuđivanja. piromanija. kao što su: zloupotreba alkohola i droga. opsesija. prkosno. VRSTE NEUROLOŠKIH POREMEĆAJA: kleptomanija. socijalnih emocija. Uzroci poremećaja ličnosti najverovatnije potiču iz najranijeg detinjstva usled genetskih i socijalnih uslova. depresija.na značaj epilepsije u kriminologiji. afektivno hladni. PSIHOPATIJA je poremećaj ličnosti koji je urođen poremećaj u strukturi. Epileptične osobe su po pravilu emocionalno nestabilne . Poremećaji ličnosti mogu imati različite posledice. suicidne ideje. labilnog su raspoloženja. paranoidnih. Sa krivičnog aspekta Page | 45 . POREMEĆAJI LIČNOSTI Prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti u poremećaje ličnosti spadaju pojave: manije. Neurotično stanje prestupnik dožljiva kao stanje unutrašnjih sukoba. Psihopate nisu duševno poremećeni. poimanju socijalnih normi. preosetljive su. ličnih osećanja i volje. Kod psihopata SUPEREGO nije formiran.

oblik primarne zajednice-porodica. ratne uslove. nizak standard građana. da se u vezi sa njenim značajem razvila i posebna devijantnost. EKONOMSKA DIMENZIJA KRIMINALNIH POJAVA EKONOMSKI USLOVI – EKONOMSKE DETERMINANTE SOCIJALNIH DEVIJACIJA za izučavanje delikvencije od izuzetnog značaja su ekonomski uslovi razvoja društva: ekonomske krize. socijalno-patološki. dolazi do pojave bankrotstva i drugih oblika propadanja privrednih subjekata. mogućnosti invenstiranja su ograničene. 70. ali i uzroka njenog asocijalnog ponašanja. bogatstvo. 71. radna sredina i ambijent neformalne društvene strukture-vršnjaci. posebno Fere u kritici antropologa. pojava bankrotstva i drugi oblici propadanja privrednih subjekata i dr. UTICAJ EKONOMSKE KRIZE I PRIVREDNE DEPRESIJE NA KRIMINALITET EKONOMSKA KRIZA društva i ekonomska nesigurnost pojedinca i društva čine opšte determinante kriminaliteta. Ovakva stanja se karakterišu teškim prvrednim poremećajima u ekonomiji što se odražava na društveno stanje i odnose u određenoj zemlji. smanjena platežna sposobnost. PRATEĆE POSLEDICE EKONOMSKE KRIZE su: nezaposlenost. pojedinaca i njegovo ponašanje koji vode poreklo iz društvenih odnosa i socijalnih uslova. mikro-grupni i drugi činioci kao što su: socijalna nejednakost. smanjenom platežnom moći i standardom građana. Ekonomsaka kriza društva i nesigurnost pojedinaca i društvenih grupa čine opšte determinante i kriminaliteta kao celine i pojedinih njegovih oblika. Socijana sredina je važan ambijent u kome se formiraju spoljni elementi uticaja na ličnost. njenim biološkim stanjem i psihostrukturom. Takva stanja se karakterišu teškim privrednim poremećajima u ekonomiji sa neminovnim odrazima na društveno stanje i odnose u određenoj zemlji kao i pratećim posledicama nezaposlenosti. odnosno u stanje smanjene neuračunljivosti. stanje i razlike u ekonomskom položaju određenih kategorija stanovništva –beda. deo je društvene sredine. migracione faktore. SOCIJALNI FAKTORI kriminaliteta SOCIJALNI –SPOLJNI. ograničene mogućnosti investiranja. ulica. 69. U ostale socijalne faktore ubrajamo: ekonomske uslove. sudstvo.FAKTORI su oni činioci uticaja na društvo. Ona predstavlja jedan od najbitnijih uslova socijalizacije ličnosti. Takvi faktori su objektivne prirode i deluju na duže vreme. U uslovima ekonomskih kriza kriminalitet se razvija u Page | 46 . politički. smatraju se osobama odgovornim za svoje postupke i samo povremeno mogu dospeti u stanja slična kao kod duševnih bolesnika. Ovi faktori se moraju posmatrati zajedno sa predispozicijama ličnosti. uticaj masovnih medija i drugo. Socijalni faktori kriminaliteta su : ekonomski činioci.psihopate spadaju u uračunljive. nezaposlenost. nepismenost i odsustvo zadovoljavanja kulturnih potreba. Na uticaj socijalne sredine u oblasti delikvencije ukazali su italijanski pozitivisti. škola. nizak životni standard. materijalna pozicija i status čoveka. tranzicione procese. siromaštvo. rasna i nacionalna diskriminacija.

niski prihodi.epidemičnim razmerama. POSEBNE POSLEDICE SIROMAŠTVA SU: neobrazovanje. DRUŠTVENA DEZORGANIZACIJA JE logična posledica ekonomske krize i dolazi do porodične krize. pa i po cenu da se to izvede najtećim oblicima privrednog i organizovanog kriminala. devijantnih pojava. parazitizam i potreba za raskošnim životom. prevare. a kada OSEĆAJ NESIGURNOSTI postane opšta pojava. 73. a da će se poboljšanjem materijalnih uslova kriminalitet smanjiti. krađe. nedovoljna zaposlenost. Kada je u pitanju siromaštvo tu preovlađuju imovinski delikti. nedozvoljene trgovine. špekulacije. Poznati holandski kriminolog BONGER smatrao je da su ekonomski uslovi i nesigurnost glavni uzroci delikvencije. U razvijenim zemljama sa povećanjem standarda u porastu je kriminalitet i to njegovi najorganizovaniji oblici. nedovoljna kultura. društvena dezorganizacija i sl. TARDE je smatrao da je većina ubica i notornih kradljivaca počela svoj život kao napuštena deca ili skitnice.SIROMAŠTVO KAO KRIMINOGENI FAKTOR SIROMAŠTVO predstavlja stanje nepostojanja ekonomskih. negativan uticaj na emocionalni razvoj dece. Predstavnik klasične sociološke škole LIST smatra da se zločin rađa iz nužde i siromaštva. U tripologiji kriminalnih pojava naziva se kao tzv. socijalnih i kulturnih uslova za zadovoljenje osnovnih bioloških i drugih ljudskih potreba i održavanja egzistencijalnih uslova života. pri čemu se ne biraju sredstva ni načini za sticanje kapitala. depresija. Bogatstvo se javlja kao uzročnik profiterskih interesa.BOGATSTVO I KRIMINALITET-KRIMINALITET IZOBILJA Statistički podaci pokazuju da je imovinski kriminalitet u razvijenim zemljama u porastu i pored činjenice da se standard stanovništva u tim zemljama uvećava. Takav slučaj je sa organizovanim kriminalitetom povlašćenih društvenih slojeva. kada se nalaze u društveno degradiranom položaju koji ih navodi na vršenje inkriminisanih delatnosti doživljavaju na svakom koraku poniženja svoje ličnosti i dostojanstva. ugrožavanje lične i imovinske sigurnosti građana. nezakonitih transakcija. Osim toga nastaje osećanje materijalne nesigurnosti. Ekonomsku krizu prati raslojavanje stanovništva: profiterstvo. izobilje. Milutunović tvrdi da ekonomski ugroženi slojevi i pojedinci. MARK AURELI je smatrao da je „siromaštvo majka zločina“. u pitanju je ozbiljan indikator ekonomskih kriza i jedan od kriminogenih faktora. Činjenica da je siromaštvo jedan od generatora delikventnog ponašanja. Siromaštvo i nezaposlenost generišu delikventne sklonosti. mogu biti u nekim oblicima kriminilateta element uzročnosti. pa zato nemaju razloga da svoje ponašanje održavaju u okviru zakona. Kriminalitet iz siromaštva i izobilja razlikuje se po pojavnim oblicima. Mnogi autori smatraju da bogastvo. KRIMINALITET OSKUDICE. Najteža posledica nezaposlenosti je siromaštvo. porasti alkoholizma i prostitucije. a kada je u pitanju kriminalitet Page | 47 . slab porodični status. Bogatstvo predstavlja izazov za još veće bogaćenje. posebno imovinskog karaktera. Težnja za bogaćenjem kod nekih osoba nema granica ni u pogledu potreba ni u pogledu obima. pojava alkoholizma i dr. 72. to je jedan od kriminogenih faktora u vidu pohlepnosti kod motiva sticanja profita na nezakonit način.

Ova pojava bitno utiče na život i ponašanje ljudi. 74.za migrante su vezani problemima adaptacije i kulturni konflikti koji su praćeni nezaposlenošću. njihovo privremeno ili trajno preseljavanje (imigracija ili emigracija) iz jednog sociokulturnog ambijenta u drugi. 75. b) FAKTOR PAUPERIZACIJE-nezaposlenost i beda manifestuju se više u urbanim. prosjačenja i slično. stambeni i zdravstveni problemi. KULTURNI KOMFLIKTI . sukobi kultura. NEZAPOSLENOST I KRIMINALITET Nezaposlenost se smatra jednim od posrednih socijalnih kriminogenih faktora. ILEGALNE MIGRACIJE predstavljaju poseban problem. jer se kidaju veze sa porodicom i susedstvom. deprivacija. Migracije mogu biti uslovljene političkim ili ekonomskim činiocima. Najteža posledica nezaposlenosti je siromaštvo koje čoveka u oskudici primorava da poseže za nelegitimnim načinima pribavljanja neophodnih dobara za život . gubljenje rodbinskih i drugih veza i slično. i delikvencijom težih oblika. skitnjičenja. seobe stanovništva u prostoru. DRUŠTVENE POSLEDICE KRIMINALITETA BOGATIH SU NEUPOREDIVO VEĆE I ŠTETNIJE. nezaposlenost. dobrovoljne ili prinudne. Većina kriminologa ukazuje na USLOVLJENOST URBANIZACIJE I KRIMINALITETA. gde su siromašni migranti samo ukalkulisane žrtve. koji su izazvani povredama javnog reda. Migracije imaju često veze sa URBANIZACIJOM pri čemu dolaze do izražaja: problemi adaptacije. narkomanija. c) FAKTOR ISKUŠENJA. Mnoga istraživanja ukazuju na to da su imovinski delikti i maloletničko prestupništvo srazmerni pojavi nezaposlenosti. Kulturni konflikti su latentna stanja potencijalnog prerastanja u neprijateljstvo ili agresiju. To sve za posledicu ima pojave kulturnog antagonizma. POSLEDICE MIGRACIJA su mnogi socijalni problemi koji se negativno odražavaju na razvoj ličnosti. iz jedne zemlje u drugu. Page | 48 . alkoholizma. nego u ruralnim područjima. gde se direktno ugrađuju i krijumčarenje i trgovina ljudima kao jedan od najunosnijih izvora zarade za organizovani kriminalitet.grad nudi mnogo više izazova za laku zaradu nego selo.Ova pojava degradira čitave porodice i stvara nesigurnost i psihičku konfuziju što dovodi do socijalno devijantnih oblika ponašanja: prostitucije. zdravstvenih i drugih uslova. U novoj sredini migranti se susreću sa novim iskušenjima: alkoholizam. prostitucija i delikvencija. ZBOG NEKOLIKO ELEMENATA: a) FAKTOR ZAKONA VELIKIH BROJEVA-veći broj ljudi podrazumeva i veći broj asocijalnih. U tom slučaju se pojavljuje usamljenost. nedostatakom stambenih.bogatih preovlađuje privredni i organizacioni kriminalitet. MIGRACIONI FAKTORI-MIGRACIJA I KRIMINALITET MIGRACIJE predstavljaju fizičko kretanje. izgubljenost.

U takvim uslovima ORGANIZOVANI KRIMINALITET je dobio mogućnost za veću društvenu afirmaciju i ozbiljniji uticaj u društvu. postavljena je tako da ide na ruku organizovanom kriminalitetu. Privatizacija se odvijala pod sumnjivim okolnostima koja je omogućavala organizovani kriminal. Umesto tržišne i regularne ekonomije razvila se špekulativna. višestruke mogućnosti komunikacije. raspršile su iluziju o ekspresnom putu u bogato društvo jer su i danas suočena sa krizom. 76. fazu u kojoj se ono susreće sa sve većim unutrašnjim i spoljašnjim teškoćama i kada se u isto vreme pojavljuju novi privredni i društveni odnosi koji će se. što joj odgovara jer će teže biti otkrivena u kriminalnim radnjama. KRIMINALIZACIJA bitnih segmenata političkih i ekonomskih odnosa u velikom broju zemalja u tranziciji.Od POLITIKE u širem Page | 49 . velike mogućnosti putovanja. Postavlja se pitanje u kojoj meri procesi tranzicije utiču na pojavu kriminaliteta. industrije zabave i organizovane prostitucije koja je zapadnom tržištu davala „svežu“ robu iz neposrednog okruženja. e) FAKTOR INTERAKCIJE I IMITACIJE-nosioci delikventnog ponašanja žive pretežno u gradu i u svojoj sredini lakše reprodukuju kriminalce nego na selu. više ili manje nasilno. Od političkog sistema.devizama. bankarskim i finansijskim oblastima i institucijama i nasilja kao metoda ostvarivanja političkih ciljeva aktiviralo je sve destruktivne potencijale društva. Nekontrolisano širenje korupcije u privrednim.d) FAKTOR ANONIMNOSTI –individua u gradu je usamljena i nepoznata. TRANZICIJA I KRIMINALITET Pojam tranzicija ima opšte i posebno značenje u zavisnosti od oblasti u kojoj se neki proces promena odvija. potreba za radnom snagom na širokom tržištu komercijalizovane seksualnosti. politike i političkih programa zavisi veliki broj činilaca i uticaja u društvu što se definiše kriminogenim faktorom ili oblikom društvene reakcije. Tome na ruku išla je okolnost blizine alternativnih tržišta razvijenih evropskih zemalja. Nekontrolisano širenje korupcije u privrednim i bankarskim oblastima i institucijama i nasilja kao metoda ostvarivanja političkih ciljeva aktiviralo je sve destruktivne potencijale društva. cigaretama. pa je i uslovljavala vlast da ekonomsku politiku vodi dobrim delom po nalogu interesnih lobija. U našoj literaturi naizilazimo na slične opise pa je tako PETROVIĆ smatrao da bi tranzicija trebalo da podrazumeva promenu oblika upravljanja društvom. drogom i oružjem. proširivati i postajati uslovi funkcionisanja jednog novog društva. brže ili sporije. svesno ili nesvesno. kakve nije poznavala ni jedna ranija epoha. Bivše jugoslovenske republike takođe prolaze kroz fazu tranzicije. razbile su iluzije o brzom putu u bogato društvo.POLITIČKO-IDEJNI FAKTORI KRIMINALITETA Kriminalizacija bitnih segmenata političkih i ekonomskih odnosa u velikom broju zemalja u tranziciji. Dolazi do pojave sive ekonomije kroz kriminalizovanu sferu koju čine „trgovina“ naftom. GODLIJE izrazom „ period tranzicije“ označava posebnu fazu u evoluciji nekog društva. KONTROLANA FUNKCIJA PRIVATIZACIJE namerno ili slučajno.

smislu zavisi materijalni položaj i socijalni status pojedinaca. Politika u najopštijem smislu određuje stanje anomalije i stabilnosti, stanje konstruktivnih odnosa ili dezorganizacije. Mnogi politički činioci koji potiču iz konfliktnih političkih odnosa i protivrečnih interesa u društvu smatraju se faktorima uzročnosti ratnih zločina, delikata genocida, terorizma i drugih vidova političkog, privrednog i nekih oblika klasičnog kriminaliteta. Neki ulaze u strukture političkog angažovanja radi materijalnog bogaćenja, drugi, koji su već stekli bogatstvo posebno u kriznim vremenima tranzicije žele da ulaskom u politiku kroz institucije legalizuju stečenu imovinu, a treći nastoje da preko legalnog ili nelegalnog stečenog pribave moć koju ima jedino vlast. Nije retko da ljudi koji su se uz to bavili finansiranjem pojedinih stranaka, uđu u političku strukturu iz straha da im vlast ne oduzme finansijsku moć koja je stečena uglavnom u nelegalnim uslovima i da sačuvaju svoje bogastvo od preispitivanja porekla. RELIGIJA –u nauci su podeljena mišljenja o vezi religije i kriminala. Jedni smatraju da religija svojim propovedima preventivno utiče na sprečavanje kriminaliteta, dok drugi smatraju da je veski fanatizam veoma važan kriminogeni faktor. U osnovnim religijskim dogmama postojala su principijelna zalaganja vera i crkava za mir, ljudski odnos i moralne obzire koji se moraju svrstati u značajne faktore za suzbijanje kriminaliteta. Za razliku od religije sujeverje je imalo uvek negativnu ulogu koja je pod vidom otklanjanja crne magije „od zlih očiju“ i slično uticala je na podsticanje kriminalnih radnji. Sekta je izdvojena manja verska zajednica ili religiozna grupa sa čvrstom organizacijom i načelima. Pojava sekti vezuje se za opadanje moći velikih crkava, a objašnjava se krupnim društvenim promenama koje pred savremenog čoveka postavljaju problem usamljenosti i sve većeg gubitka direktnog kontakta sa narodom. Kultovi i sekte mnogo agresivnije i neposrednije nude integraciju u određenu zajednicu. Pojava sekti vezuje se za opadanje moći velikih hrišćanskih crkava u izazovima savremenog života i slabljenja tradicionalnih vrednosti. Osnovna obeležja sekti su izolacija pripadnika, kontrola svih informacija i odnosa u članstvu, dok novac služi kao sredstvo manipulacije ljudskim sudbinama. Od članstva se zahteva slepa pokornost, izvršavanje zahteva vođa, poštovanje uputstava i običaja koji vladaju u sekti. Psihopatske crte uočene su kod većine pripadnika ekstremističkih sekti koje satanističkim ritualima mučenja, zlostavljanja, kanibalizma, samoubistva , seksualnog zlostavljanja vrše krivična dela. Od posebno ekstremnih sekti kod nas su poznate: satanističke, Sajentološka crkva i Red sunčanog hrama. IDEOLOGIJA je sistem mišljenja verovanja i ideja šire ili uže grupe, klase ili čitave epohe kojima se na prikriven način izražavaju njihov položaj, interesi i vrednost, a koji se predstavljaju kao univerzalni. Ideologija označava izopačenu društvenu svest, netačnu iskrivljenu sliku sveta i društva i pojava u njima, koje o tome stvaraju pojedine društvene grupe. Ovo je često iracionalno mišljenje koje se često racionalno koristi kao sredstvo pojedinih društvenih grupa u nametanju ne samo sopstvene slike o svetu već i sopstvenog uticaja i jačanja pozicije moći. U takve ideologije u literaturi ubrajaju se pojedini pokreti u okviru ideologije fašizma, komunizma i liberalizma. Koristeći razne manipulativne moći oni su u velikoj meri u mogućnosti da utiču na razne oblike

Page | 50

ljudske destruktivnosti i samodestrukcije u ime „viših ideala“ gušeći svest čoveka kao humanog i društvenog bića , pretvarajući ga u poslušnika, bezlično i otuđeno biće. MORAL predstavlja skup usvojenih pravila ljudi u zajednici pomoću kojih se ocenjuju vlastiti i tuđi postupci kao dobri ili loši. Pod moralom podrazumeva se svest i osećanje dužnosti, a povreda morala vidi se u pogledu moralne odgovornosti- sankcija. Svaki oblik klriminaliteta je povreda moralne norme, ali kriminološka misao govori o društveno izopačenim shvatanjima moralnih vrednosti kao kriminogenom faktoru. Največi stepen amoralnosti čine oni koji vrše dela silovanja, krivična dela protiv imovine, krađe, razbojništva, a najmanji oni koji su počinili oni koji su počinili neki saobraćajni delikt. PRAVO kao skup pravnih normi i društvenih odnosa sankcionisan državnom prinudom obezbeđuje funkcionisanje celine pravnih institucija i subjekata društva i da reaguje na pojave kriminaliteta. Pravo deluje preko pravnog poretka kao skupa pravnih normi po kojima se ljudi vladaju. Sistem krivično pravnih je deo pravnog poretka koji imaju za cilj suzbijanje i sprečavanje kriminaliteta, a obezbeđuje se u sistemu javnog poretka. Javni poredak je skup pravnih normi kojima su regulisana osnovna prava i slobode ličnosti koje su utvrđene najvišim pravnim aktom, ustavom. Povrede javnog poretka predstavljaju krivični ili prekršajni delikt. SOCIJALNO PATOLOŠKE POJAVE su alkoholizam, narkomanija, seksualna delikvencija, kocka i slično. 77. RATNI USLOVI I KRIMINALITET Posledice ratova nisu samo socijalne, već se one mogu duboko odražavati i na psihičke funkcije i duševno zdravlje čoveka. Istraživanja ukazuju na to da se u ratnim uslovima kriminalitet znatno uvećava, posebno među omladinom. Uticaj rata na pojave kriminaliteta ispoljava se u svim fazama- u toku i neposredno posle rata. Posledice nastanka kriminaliteta su: nestašica robe, špekulativni vidovi ponašanja, šverc, gomilanje zaliha, pokretljivost stanovništva, pojave izbeglištva, nedostatak egzistencijalnih uslova ćivota i sl. Sve to dovodi do pojave delikventnog ponašanja. Legalne državne institucije otežano funkcionišu, a izvršioci k. dela su često nedostižni državnim organima. Pored rata i druge vanredne okolnosti veoma bitno prouzrokuju kriminalitet kao što su to elementarne nesreće većih razmera, socijalni nemiri i sl. 78.UTICAJ MASOVNIH MEDIJA NA KRIMINALITET Mediji i medijski kriminalitet su nezaobilazna tema savremene kriminološke literature. Masovni mediji su mediji koji prenose informacije, to su sredstva komunikacije različite tehničke i funkcionalne sadržine: radio, televizija, novine , filmovi, štampa, časopisi i dr. Savremeni mediji imaju mnogobrojne mogućnosti da rafinirano i otvoreno utiču na funkcionisanju modernog društvenog života. U savremenom društvu oni su postali jedan od najznačajnijih činilaca uticaja na socijalizaciju mladih, bitan faktor na formiranje njihovih vrednosnih stavova i modela ponašanja. Shvatanja o uticaju sredstava informisanja na delikvenciju su veoma podeljena. Pretežno preovlađuju shvatanja, a to i istraživanja pokazuju, na brojne negativne uticaje efekata
Page | 51

medijskih sadržaja na kriminalnu formu ispoljavanja, mada mnogi osporavaju ovakve teze. Zastupljeno je stanovište da nasilje u medijskim scenama utiče na redukciju agresivnih nagona kod gledalaca- hipoteza o katarzi. Hipoteka o katarzi polazi da nasilje u medijskim scenama utiče na redukciju agresivnih nagona kod gledalaca. Ovo shvatanje se potkrepljuje sa stavovima Aristotela, Frojda i Lorenca. Prema ovim mišljenjima u emisijama gde dominira nasilje mediji igraju društvenu funkciju oslobađanja mladih od latentnih sklonosti agresiji, ublažavajući njihove akcione motive. Sociolozi navode da mediji nisu indikatori i inspiratori kriminalne orijentacije, niti se mogu smatrati uzročnicima nasilja i kriminalnog ponašanja, već više agensom dodatnog uticaja na efektuiranje kriminalne motivacije. Milutinović smatra da uticaj literature, štampe i filma ne može imati neposrednog kriminogenog faktora. Uloga medija u prevenciji kriminaliteta je izuzetno velika. OBJEKTIVNO INFORMISANJE JAVNOSTI o pojavama delikvencije u sredstvima javnog informisanja bitno utiče na pozitivne predstave, formiranje stavova javnog mnjenja, i samim tim na efekte društvene reakcije u oblasti suzbijanja kriminaliteta. Medijski kriminalitet je vrsta delikvencije i tipologija kriminalnih pojava uslovljena podsticajima masovnih medija na kriminalitet. Najizrazitiji način zloupotrebe medija je u sprezi privatnih medija i ekonomskih, državnih i partijskih centara moći. U KRIMINOLOŠKOM SMISLU masovni mediji su u mogućnosti da trajno uobličavaju svest- ispiranjem mozga, kao sredstvom ideologije i političke manipulacije. Naši autori smatraju da se najvažnije faktori kriminalnih podsticaja koji dolaze posredstvom medija, ogledaju u: a) bespoštednoj borbi medija za osvajanje što većeg broja gledalaca; b) komercijalizacija nasilja i drugih vidova kriminaliteta, kao visoko kotirane robe na tržištu; c) učestalost i broj konflikata koji lako pronalaze put do gledalaca. Kada su u pitanju štampa i razni žanrovi literature, prevladavaju stavovi da ne postoje pouzdani pokazatelji njihovog kriminalnog uticaja. Kriminalitet i drugi vidovi prestupničkog ponašanja u štampi zauzimaju vidno mesto. U literaturi prevladavaju mišljenja da štampa sa šund i pornografskim sadržajem može imati negativan uticaj i predstavljati delikventni faktor. Od svih sredstava masovnih komunikacija najveći uticaj u savremenim društvima ima televizija sa mnogobrojnim stanicama i mnoštvom kanala. NEGATIVAN UTICAJ MASOVNIH MEDIJA na maloletnike je najvidljiviji i to na više načina: a) maloletnici prihvataju vrednosti koji im se nude putem medija i padaju pod njihov uticaj; b) mladi se identifikuju, oponašaju devijantne grupe ili pojedince; c) već formirane kriminalce inspiriše na izbor sredstava i metoda za izvršenje delikata (uče se kriminalne tehnike);
Page | 52

Page | 53 . Bonger.d) podsticanje nasilja i agresivnosti maloletnika i dece. a kada razvije onda utiče na smanjenje najokrutnijih oblika. dela može ostati isti uprkost većem nivou obrazovanja. De Gref je smatrao da obrazovanje nema nikakvu ulogu i procenat izvršilaca k. b) da se optimistička može delom usvojiti-iz manje obrazovnih sredina regrutuje se veći broj delikvenata. način života i ponašanje. nasilje se ulepšava i estetski prikazuje. Hojer smatra da obrazovanje pruža čvrst temelj koje pojedincu omogućava da nađe zaposlenje i da na taj način pošteno živi. Lombrozo je smatrao da obrazovanje u zemljama gde ono nije razvijeno u početku deluje na povećanje svih oblika kriminala osim ubistva. Feri je smatrao da obrazovanje pomaže da se kod velike mase potencijalnih izvršioca krivičnog dela ispravi ili umanji ona nepromišljenost koja kod njih predstavlja najjači stimulans u pravcu kriminaliteta. ali i na povećanje nekih drugih vidova. Nemački kriminolog Šnajder smatra da je medijski kriminalitet isključivo nasilnički. ali prihvata da se najveći broj izvršilaca regrutuje iz manje obrazovnih sredina.UTICAJ OBRAZOVANJA NA KRIMINALITET Obrazovanje kao socijalni proces predstavlja oblik vaspitanja i socijalizacije ličnosti i osposobljavanje za profesionalnu delatnost i zanimanje. 79. Obrazovanje je uslov za održavanje i poboljšavanje životnog standarda. Suprotnog mišljenja je bio Tade koji je smatrao da stepen obrazovanja utiče na kvalitet. Obrazovanjem se stiču navike. Bogner je dokazivao da između obrazovanja i kriminaliteta postoji neposredna veza. U KRIMINOLOGIJI PREOVLADAVAJU MIŠLJENJA FERIJA I BONGERA DA SA VIŠIM STEPENOM OBRAZOVANJA OPADA I KRIMINALITET. ako ne i na kvantitet zločina. Hojer. U vezi sa uticajem obrazovanja na kriminalitet PINATEL smatra da u teoriji postoji TRI PRISTUPA: a) pesimistički –Garofalo i Tarde. Garofalo je smatrao da obrazovanje nema direktnog uticaja na opadanje kriminaliteta. PINATEL je upoređivao navedene postupke i došao do zaključka: a) da pesimistička verzija nema validnost. Ferguson govori o tome da je školska sprema najsnažniji faktor delikventnosti. c) mešoviti –Lombrozo i De Gref. Ferguson. b) optimistički-Feri. Veoma je sporno pitanje u kojoj meri je obrazovanje kriminogeni faktor. Neka istraživanja ukazuju na to da lica koja više gledaju televizijsko nasilje više i žive u strahu da ne budu šrtve zločina i u tom emocionalnom stanju su nesigurni i naglašenog su senzibilnog ponašanja.

c) da je mešovita teorija najprihvatljivija. Pinatel smatra da obrazovanje svakako favorizuje kriminalitet kradljivaca i povratnika, ali predstavlja snažnu kočnicu protiv paljevina, seksualnih delikata i ubistava. Iako podaci ukazuju da u strukturi delikvenata preovlađuju osobe sa nižim stepenom obrazovanja u teoriji nije dokazano: a) da se nedostatak obrazovanja zakonomerno mora odraziti devijantno; b) kao ni to da je sa višim obrazovanjem isključena devijantnost. OBRAZOVANJE je u bliskoj vezi sa zanimanjem, koje je u mnogim slučajevima uslov za izvršenje k. dela. Istraživanja ukazuju da je srazmerno stepenu neobrazovanosti kriminalitet prisutniji u nekim društvenim sredinama ( romska populacija). Lica sa nižim stepenom obrazovanja iskazuju veći stepen kriminogenog ponašanja zato što nisu dovoljno socijalizovani. Njihov kulturni i obrazovni nivo manje je u mogućnosti da shvati razlike u ponašanju, da pronađe odgovarajuće zaposlenje i da učestvuje u društvenom životu. Takva lica su sklonija vršenju imovinskih i delikata nasilja. Sa druge strane, neki vidovi kriminaliteta (kompjuterski kriminalitet, privredni klriminalitet, organizovani kriminal) uslovljeni su visoko stručnim znanjem. U tesnoj vezi sa obrazovanjem je i PROCES VASPITANJA, to je proces prenošenja kulturnih obrazaca na pojedinca i grupe u razvoju, u postupku socijalizacije ličnosti. Proces vaspitanja odvija se u različitim uslovima socijalne sredine: porodici, školi, socijalnoj sredini vršnjaka i slično. Vaspitanjem ličnost prevladava egoistične, egocentrične i devijantne tendencije. U vezi sa obrazovanjem postavlja se pitanje kak ŠKOLA I ŠKOLSKA SREDINA utiču na delikventnu orijentaciju pre svega dece i maloletnika. Od organizovanosti, čkolskih programa i nastavnog procesa dosta zavisi i razvoj mlade ličnosti i njegovo društveno ponašanje. 80.PORODIČNI FAKTORI-degradirana porodica kao mikrogrupni faktor kriminaliteta Porodica predstavlja najstariji oblik socijalne zajednice, najhomogenija, najčvršća i najtrajnija zajednica u svim istorijskim tipovima društva. PORODIČNA SREDINA se smatra jednom od bitnih determinanti ponašanja ličnosti, posebno delikvencije dece i maloletnika. Ovaj faktor kao neposredni ili posredni faktor uvažava većina kriminoloških teorija. PORODICA je društvena sredina u kojoj se odvija primarni proces vaspitanja i socijalizacije ličnosti. Svako odsustvo vaspitne funkcije porodice, strukturalnog raspada i dezorganizacije vodi u neki oblik devijacije ili delikvencije. Na uzrok kriminaliteta najvećim delom utiču strukturalne anomalije u porodici, a posebno poremećaj porodičnih odnosa i poremećaj porodične strukture. Poremećaji u bračnim odnosima smatraju se jednim od mikrogrupnih faktora devijantnosti, kako kod supružnika, tako i kod dece. POSLEDICE PORODIČNIH POREMEĆAJA su: poligamija, dvobračnost, vanbračnost sa maloletnim licem, zlostavljanje i zapuštanje maloletne dece, kršenje porodičnih obaveza, pojave porodičnih nasilja, incest, odnosno rodoskrnavljenja. NATEŽE FORME
Page | 54

PORODIČNIH KRIZA prouzrokovane su teškim društvenim uslovima kojima su članovi porodica izloženi: nezaposlenost, stambena nezbrinutost, zdravstvena ugroženost, materijalna ugroženost i slično. Način vaspitanja u porodici je bitan uslov ponašanja deve u svim razvijenim fazama. Strogo vaspitanje i kažnjavanje stvara psihološki invalidnu ličnost, nesigurnu i depresivnu. Nedostatak vaspitanja stvara agresivnu ličnost, bez osećanja za granice društveno dopuštenog i normalnog. Lombrozo je uočio da se među kriminalcima nalazi veliki broj dece poročnih roditelja, vanbračne dece i siročadi. SLOBODNO VREME Slobodno vreme je ono vreme koje čoveka ne obavezuje radom, već je prepušteno slobodnom izboru aktivnosti pojedinaca. Ono je bitan faktor sa ozbiljnim obrazima na razvoj, formiranje i zrelost ličnosti. Ono je posebno bitno kod mladih ličnosti, jer se devijantnost najčešće rađa zbog dokolice. DOSADA se smatra jednim od uzroka devijantnog ponašanja, posebno maloletnika. Fenomen dosade i dokolice u životu mladog čoveka može biti prazno vreme –vreme iskušenja, dosade, besposličarenja i lenstvovanja. Ono postaje pogodan prostor za delovanje raznih negativnih činilaca, za preduzimanje podviga i prihvatanje asocijalnih obrazaca ponašanja. U dokolici i neradu mlad čovek se oseća izgubljeno i ne vidi smisao života. Osećaj praznine izaziva depresiju koja se može manifestovati svuda gde ne postoji mogućnost psihički aktivnog angažovanja. Dosada se smatra jednim od uzroka deviojantnog ponašanja, posebno kada su u pitanju maloletnici. Ona predstavlja početak svih poroka koji potiču iz osećaja samomržnje, separatnog straha, krivice, očaja i anksioznosti. U dosadi ličnost se oseća neispunjenom, praznom zbog čega nastaju razne besmislene odluke i ishodi. DOKOLICA je slobdno vreme koje čovek koristi da bi zadovoljio svoje emotivne i druge potrebe-odmor, zabava, lični razvoj. U vreme dokolice a pri sticaju nepovoljnih okolnosti moguće je da se u potrebi da se izbegne otuđenost i dosada dođe do pojave indefikacije sa neformalnim grupama krajnje destruktivnog ponašanja. Neki sociolozi trvde da maloletnička delikvencija isključivo nastaje u slobodnom vremenu kao posledica faktora dokolice. Slobodno vreme koje se definiše kao vreme dokolice izazovnije je za stranputicu dece imućnijih roditelja nego siromašnih na šta ukazuje i sudska praksa. 81. SOCIJALNO-PATOLOŠKE POJAVE KRIMINALITETA Socijalno-patološke pojave kriminaliteta u uskoj su vezi , a često i same uzrok pojavama kriminaliteta. To se posebno odnosi na pojave alkoholizma, narkomanije, seksualnih devijacija, vagabundaže, prostituciju i kocku. Ove pojave kao i večina ostalih kriminogenih faktora ne deluju odvojeno već su u uzajamnoj vezi sa drugima. SOCIJALNA OBELEŽJA KRIMINALITETA SOCIJALNA OBELEŽJA I KRIMINALITET predstavljaju distribuciju socijalne strukture i nekih socijalnih posebnosti kriminalne populacije. Pod socijalnim obeležjima podrazumeva se: DRUŠTVENI STATUS, PROFESIJA, POL, NARODNOST I UZRAST. Društveni status čini
Page | 55

položaj pojedinca i grupe u društvenoj strukturi, to je mesto na skali društvenog ugleda , moći i matrijalnog bogatstva. Status ličnosti može biti ustanovljen rođenjem bilo da je stečen i od njega zavisi njegov uticaj ali i ponašanje u društvu. Nepovoljan društveni status proizilazi iz rasne politike, verske ili ideološke diskriminacije, stanja siromaštva, nedovoljnog obrazovanja, nezaposlenosti, protivreče ambicije i položaja i predstavljaju jedan od kriminogenih faktora. Veću opasnost od kriminogenog uticaja imaju socijalni slojevi koji žive u bedi i siromaštvu, doseljenici, migranti, nacionalne i verske manjine. Viši društveni status omogućava veći društveni uticaj na oblike društvene reakcije i prevencije krimin aliteta sa jedne strane , a sa druge strane predstavlja objektivan uslov da uz subjektivne okolnosti bude osnov za vršenje određenih dela organizovanog i privrednog kriminala. PROFESIJA predstavlja osnovno zanimanje koje svakako ne mora da znači da osnov za kriminalno ponašanje. Činjenica da se neke profesije pojavljuju više od drugih u sudskim i policijskim statistikama nije dokaz neposredne uzročnosti već uslova da se određene pozicije struke i zanimanja lakše mogu vršiti neka krivična dela.Ovo se posebno odnosi na finansijske transakcije, pronevere i zloupotrebe u privredi, falsifikovanju novca i raznih vrsta javnih isprava, na dela mita i korupcije koja su vezana za zanimanje jer je reč o pozicijama moći i odlučivanja. Kod profesionalnih kriminalaca –recidivista koji kontinuirano ponavljaju ista krivična dela iz koristoljublja i sama kriminalna aktivnost uslovno postaje zanimanje. POL je anatomsko fiziološka struktura po kojom se razlikuju muška i ženska osoba. Društveni položaj muškaraca je takav da oni više nego žene dolaze u konfliktne odnose, priroda njihove profesije i zanimanja kojima se bave podložnija je iskušenjima i razvijaju se u povoljnim uslovima, u kojima unutrašnje predispozicije delikvencije mogu više doći do izražaja. Muški poslovi pripadaju vrsti zanimanja koja dozvoljavaju kontrolisanu upotrebu agresije. Agresija muškarca često prelazi u različite vrste nasilništva, kao što su razbojništva, huliganizam, zlostavljanje vršnjaka u školi, silovanje ili tuče. DELIKVENCIJA ŽENA predstavlja posebnu vrstu prestupništva i oblik asocijalnog ponašanja koji su uslovljeni biopsihičkom strukturom i socijalnim položajem žena. To su pojave u kojima dominiraju blaži oblici kriminaliteta prostitucija i narkomanija. U teoriji postoje dva pristupa objašnjenja specifičnosti delikvencije žena. Jedan polazi od bioloških i psiholoških faktora, a drugi uzima u obzir socijalno-ekonomske činioce položaja žene u društvu. Ženski kriminalitet razlikuje se od muškog po tome što je manje agresivnog tipa , ređi je recidivizam i vrše ga lica starijeg životnog doba. Žene prilikom nasilja najčešće reaguju impulsivno, veoma često su k. dela planirana. Kod umišljenih delikata obično su u pitanju motivi čedomorstva i koristoljublje. Ne može se govoriti o ženskom tipu nasilnika, ali se neki faktori osobenosti nalaze u karakteru, impulsivnosti, ljubomore, sujete, mržnje i osvete, činioca koji se kriminološki tretiraju kao niske pobude i zločini iz strasti. U poslenje vreme je naglo povećan broj obima u organizovanom kriminalu. Žene su počele da ulaze i u mafijaške organizacije, žene dobrovoljno preuzimaju zadatke u zločinačkim organizacijama kada policija uhvati njihove bosove. One su jedine koje mogu komunicirati sa muškarcima u zatvorima i tako postaju oslonac mafiji. Žena retko ubija u afektu, njen postupak je po pravilu jasno i potpuno promišljen. Na taj akt se odlučuje najčešće u krajnjoj nuždi i u situacijama kada je životno ugrožena zbog dugogodišnjeg porodičnog nasilja. Retko ubija u direktnom sukobu , iz koristoljublja, a skoro nikada njena žrtva nije nepoznata
Page | 56

Zločini zasnovani na rasnim. materijalnim položajem i diskriminacijom sistema socijalne zaštite i institucija društvene kontrole. pa čak i broj agresivnih činova nad bračnim partnerom ili drugim članovima porodice. Približno 40% ubistava u porodici počinele su žene. Statistička istraživanja bračnog nasilja pokazuju da muškarci i žene ispunjavaju sličan vid. Mijanmar i dr. etičkim. UZRAST –uzrasne kategorije zauzimaju značajno mesto u delikvenciji. verske i nacionalne osobenosti izvršilaca i predrasuda o njima i žrtvama. dela su veoma brutalna. moral i pravo. Počinioci takvih dela su po pravilu organizovane grupe. kako u pojedinačnim slučajevima tako i prema socijalnim ili nacionalnim grupama.NARKOMANIJA I KRIMINALITET Trgovina narkoticima predstavlja kriminalitet. Avganistan.Pakistan. i tu se najčešće i događaju najveće zaplene. od 16-18 god. koje se boje društvene osude ili žele da se osobode bebe koju vide kao prepreku za dalji život. oni se na prostorima gde žive opredeljuju kao pripadnici pravoslavlja. panike. Najviše se sintetičke droge koriste i prodaju u Zapadnoj Evropi –Holandija. nesposobnosti. neudate osobe. a kod punoletnika na svakih pet godina do 50 te godine. posebno delikt silovanja. anksioznosti kod stvarnih i potencijalnih žrtava.osoba. a zatim na svakih deset godina. Najčešće se delikventne grupe formiraju u maloletničkom uzrastu na po dve godine od 14-te godine.AMFETAMINI. Belgija. a u poslednje vreme i protestanizma. Izazivaju visok stepen straha. NARODNOST –u etičkom smislu se mogu posmatrati delikti vezani za rasne. zatim saobraćajna delikte i seksualne delikte. nacionalnim i religijskim opredrasudama karaktristični su ne samo za mirnodopsko vreme već i za ratne uslove. a) Najviše se trguje HEROINOM. Kod nas je visoka stopa kriminaliteta posebno delikata imovinskog karaktera u odnosu na stopu stanovništva izraženija kod Roma nego kod drugih naroda. Ti delikti prema definiciji FBI-a predstavljaju kriminalno delo počinjeno protiv imanja ili društva koje je motivisano protiv osoba iz predrasuda prema njihovoj rasi. LSD. Poljska. seksualnoj orijentaciji ili etičkoj pripadnosti. 82. Ta k. a zlatni polumesec su Avganistan i Pakistan između ostalih. Pravci kretanja droge su preko BALKANSKE RUTE. veri. Zlatni trougao kriminaliteta heroinom je Brma. sa obzirom na to da je kod takve populacije kriminalitet u znatnom opadanju. rimokatolicizma i islama. delo čedomorstva odlučuju se pretežno mlađe. MARIHUANA i c) SINTETIČKE DROGE. od 14-16. motivacija žena koja su počinila ubistvo znatno se razlikuju od onih kod muškaraca zločinaca. OBLICI DRUŠTVENE SVESTI I KRIMINALITET SU: politika. Kriminalitet Roma dovodi se u vezu sa njihovim marginalizovanim ekonomskim i društvenim statusom. religija. b) KOKAIN 30-70% . posebno decom.. I DR. Tajland i Laos. Maloletnici najčešće vrše imovinska krivična dela. Za k. Romi su diskriminisani i u versom pogledu. Page | 57 . ideologija.

privredni kriminalitet. a da joj se ne bi moglo prigovoriti. 4. U svim razdobljima ona je na poseban način odslikavala osnovna svojstva društvene strukture.organizovani kriminalitet. Kao svojevrstan oblik kriminalne ekonomije našla je mesto u povoljnim okolnostima velike ponude i potražnje na tržištu seksa. modnih revija. NASILJE predstavlja drsku i bezobzirnu primenu fizičke sile. ratovima. kozmetike.PROSTITUCIJA I KRIMINALITET Pojam prostitucija potiče od latinske reči PROSTITUTIO što znači bludničenje. odražavala protivrečnosti. a pšosebno filmske i diskografske proizvodnje. 10.Pored nekih klasičnih oblika u lancu trgovine. 11. 6. davanje tela za novac. Ne postoji idealna fenomenološka klasifikacija. a koje su kao takve sankcionisane krivičnim pravom.seksualna delikvencija. PODELA KRIMINALITETA: 1. menadžera i svega što podrazumeva moderni sektor jedne ekonomije. najrazličitijih oblika trgovine. KRIVIČNO DELO POSEDOVANJA U VRŠENJU PROSTITUCIJE I KRIVIČNO DELO PRIKAZIVANJE PORNOGRAFSKOG MATERIJALA I ISKORIŠĆAVANJE DECE ZA PORNOGRAFIJU. Prostitucija je pokrenula pitanje „belog roblja“ kao fenomena za koji se smatralo da pripada istoriji. POJAVNI OBLICI KRIMINALITETA KRIMINALITET u najopštijem smislu je skup društvenih pojava kojima se ugrožavaju univerzalne društvene vrednosti. rad agencija. socijalnu slojevitost i bitne procese u društvu. prostitus „stajati na usluzi“. a najviše je b ilo u kriznim vremenima.ekološki kriminalitet.maloletnička delikvencija.83.imovinski delikt. Prostitucija je pratila celokupnu istoriju. odnosno stavljanje tela na prodaju. 8. Seksualnost je ukalkulisana u cenu mnogobrojnih industrijskih proizvoda. ALKOHOLIZAM I KRIMINALITET 84. NASILNIČKI KRIMINALITET-DELIKT NASILJA DELIKT NASILJA –svi oblici kriminaliteta su u određenom smislu akti nasilja. 86.politički kriminalitet. protivpravnog ugrožavanja integriteta čoveka Page | 58 . koja je nezaobilazni deo društvene stvarnosti. ekonomskim krizama. tranzicionim procesima u društvu poremećenih vrednosti. 5. 85.dela. a organizovanog kriminaliteta posebno. 9. 2. nastranosti i pornografije. 3.delikt nasilja.kompjuterski kriminalitet. U našem krivičnom zakonodavstvu ovi oblici postoje kao KRIVIČNA DELA: PODVOĐENJE I OMOGUĆAVANJE VRŠENJA POLNOG ODNOSA. U savremenim uslovima prostitucija predstavlja izraz naglašene komercijalizacije seksualnosti. 7.recidivizam-povratništvo u vršenju k. U TIPOLOŠKIM KLASIFIKACIJAMA kriminalnog ponašanja u naučnoj i stručnoj literaturi prisutni su veoma različiti pristupi. erotsko tržište osavremenjeno je kroz marketning.saobraćajna delikvencija.

Često je nasilje sinonim za širok spektar pojmova kao što su zločin. c) delikti protiv čovečnosti. Bitna obeležja nasilništva su sklonost ka iživljavanju i drskosti bez razumnog povoda. Teško ga je precizno definisati jer se pod nasiljem svrstavaju različiti sadržaji. školskoj sredini i dr. U ovu oblast spadaju svi oblici dela koja za posledicu imaju smrt ili telesne povrede. b) teške telesne povrede. b) porodično nasilje. tortura. ubistvo Page | 59 . u porodici. Nasilje se manifestuje na ulici. na poslu. Nasilje se manifestuje na ulici. d) terorizam. drugim javnim skupovima. sportskim priredbama. 87. Ubistvo spada u najstarije ljudske grehove. tenor. ubistvo službenog lica u vršenju službene dužnosti. ubistvo iz bezobzirne osvete. b) teško ubistvo. zloupotreba moći i slično. prinuđavanje drugoga da trpi takvo ponašanje čime se teško vređa njegovo dostojanstvo ili ugrožava fizički integritet. TEŠKA KVALIFIKOVANA UBISTVA su: ubistvo na surov ili podmukao način. c) privilegovano ubistvo. to je lišavanje života drugog lica ljudkom radnjom. delikti izvršeni primenom sile i nasilja. čime se njegova suština svodi ili na krajnje uske ili veoma široke okvire. TRADICIONALNI OBLICI NASILNIČKOG KRIMINALITETA VRSTA KRVNIH DELIKATA: a) a)obično ubistvo. protivpravnog ugrožavanja integriteta čoveka i drugih javnih dobara i društvenih vrednosti. VRSTE NASILJA: a) krvni delikti. Nasilje predstavlja drsku i bezobzirnu primenu fizičke sile. UBISTVO svakako spada u najteže krivično delo. ubistvo više lica. Kod svih ubistava nasilje je dominantno sredstvo. NATEŽI OBLICI KRVNIH DELIKATA SU: a) ubistva. u školskim sredinama u porodici. KRVNI DELIKTI podrazumevaju sva dela uperena protiv fizičkog integriteta ličnosti. na poslu i stadionima.i drugih javnih dobara i društvenih vrednosti. e) politička delikvencija.

osvetnički. osveta.17%. psihotični. prijatelji i rodbina. MOTIVI I UZROCI ubistva su različiti. alkoholičarski. Tu su u pitanju kolektivni oblici nasilja i nalaze se pretežno u kriminološkim. Oni u najvećem broju slučajeva ubijaju bliske rođake ili prijatelje.94% tu su u pitanju socijalno izolovane osobe. Takođe su u većini sa nižim stepenom obrazovanja. vrlo često iz seksualne ljubomore. beskorisnost. skloni su ubistvu bliskih osoba i izuzetno su agresivni prema okolini. rasprostranjenost društveno negativnih pojava i odsustvo sankcija i dr.3% . a njihove žrtve su poznanici. SIMULATIVNI TIP 12. Često su to i povratnici.87%. histerični. potiču iz problematičnih porodica. poremećaja nastalih u porodičnim odnosima i slično. Pretežno potiču iz razorenih i alkoholičarskih porodica. pobude iz konfliktnih situacija sa okolinom.NORMALNI PROFIL 29. DEPRESIVNI PROFIL 23. Ovde su u pitanju socijalno preosetljive osobe sa prikrivenom agresivnošću. zločini protiv čovečnosti i međunarodnog prava i porodično nasilje. To mogu biti: koristoljublje. ugrožavanjem ustavnog sistema. Za sve navedene profile karakteristično je da su kao deca bili zlostavljani od roditelja ili suseda. Tu spadaju i oni koji imaju loša iskustva iz detinjstva i negativan odnos prema majci. 88.deteta ili trudne žene. 68% uglavnom ne potiču iz razorenih porodica. ubistvo iz nehata. Neki oblici ove vrste nasilja povezani su sa drugim kriminalnim aktima kao na primer pljačkama. To su: NEUROTIČNI TIP : kojih ima 6. izrazite socijalne razlike i nedovoljnu organizovanost privrednog sistema. depresivni. PARANOIDNI TIP je uz normalni i najčešći 28. NOVI OBLICI NASILNIČKOG KRIMINALITETA Novi oblici nasilničkog kriminaliteta su akti terorizma. razbojničkim krađama. tu je najveći broj ubica sa višom i visokom stručnom spremom. Imaju najniži stepen obrazovanja u odnosu na ostale. PRIVILEGOVANA UBISTVA su ubistvo na mah. mentalno Page | 60 . ali i ljudi sa najvišim stepenom obrazovanja. Po njemu ti se uzroci svode na protivrečnost koje izviru iz nemogućnosti stvaranja izražavanja interesa velikih socijalnih grupa: nesposobnost organizovanja i sprovođenja vlasti. Zove se privilegovano zbog olakšavajućih okolnosti za učinioce ubistva. sociološkim i politikološkim tematikama. U ovoj grupi najviše ima alkoholičara. povučene. dela. saobraćajnom delikvencijom. POJAM UBICE: LOMBROZOV TIP UBICE-rođeni ubica. to su oni koji nemaju samopouzdanje. prikrivanje nekog drugog k. Najpotpuniju tipologiju ubica daju KLINIČKA ISTRAŽIVANJA a to su: normalni. šizofreni. psihopatski. Uzroci ove vrste nasilja nastaju kao posledica ekonomskih i političkih kriza po Simeunoviću. sadistički. silovanjima. TIPOLOGIJA UBISTVA PREMA PSIHOLOŠKOM PROFILU: KRON je analizirao profil 142 ispitanika-osuđene ubice i razvrstao ih na pet kategorija-tipova. aktima terorizma. otmicama i dr. kod kojih dominira pesimizam. ubistvo deteta pri rođenju-čedomorstvo. Krivična dela najčešće čine u alkoholisanom stanju.

seksualni tip. koje vide sebe kao misionare ili heroje. Različiti su samo načini oblika nasilja. SERIJSKI UBICA-HOMOCIDOMAN (razmak između ubistva . polako ubija) Kriterijumi za klasifikaciju nekoga kao serijskog ubice su prema mišljenju EGERA: a) da je izvršio minimum 3-4 ubistva sa izvesnim vremenskim pauzama između pojedinačnih slučajeva. kulturama i društvima. Nasilje u porodici smatra se jednim od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. koja počinje depresivne i paranoidne osobe. KAPAMADŽIJA je tipologiju ubica odredio prema vrstama ubistava deleći ih na: ubistvo kao pretežno voljna radnja.zaostali. pasivno-agresivni tip. f) žrtve su obično rizične i ranjive grupe. c) sadističko iživljavanje nad žrtvom. d) motivi uglavnom psihološki. c) verbalno. e) da žrtve za ubicu imaju simboličan značaj. Identičnu klasifikaciju sačinio je STAJGLEDER. Uvek je imalo ozbiljne posledice . POD PORODIČNIM NASILJEM na osnovu tipa i motiva korišćenih sredstava možemo smatrati: a) fizičko-udaranje i plemlaćivanje. b) seksualno. besno kažnjavajući svet kojeg se boje ili ga mrze. bilo da su to verbalni. Page | 61 . a ne materijalni. Jedna od definicija FBI glasi da serijska ubistva podrazumevaju četiri ili više žrtava. socijalnog statusa. ubistvo kao pretežno afektivno impulsivna radnja i ubistvo kao pretežno psihotična radnja. Nasilnici u porodici su lica svih društvenih slojeva. deca ubice. b) da su ubica i žrtve do delikta jedni drugima nepoznati. d) psiholosko. psihički ili fizički vidovi nasilja ili njihova kombinacija. PORODIČNO NASILJE PORODIČNO NASILJE uvek je postojalo i bilo veoma rasprostranjeno u svim istorijskim vremenima. tip sa organski moždanim poremećajima. obrazovan ja. posebno po žene i decu. e) ekonomsko.

psihičkih poremećaja. starijeg i mlađeg. nepoštovanje i slično. ili pribegavanje nasiljem prema njemu. BRAČNO NASILJE koje može biti lično. s tim što su izraženiji slučajevi autoagresije. socijalna i egzistencijalna nesigurnost. Kod pojedinih porodica sa neusklađenim odnosima koje imaju dobru komunikaciju sa okolinom za poremećaje u njoj se sazna tek kada nastanu tragične posledice. lična zavist i statusno stanje dominacije i podređenosti. To može biti posledica patrijarhalnosti društva i neravnopravne raspodele moći-fizičke i statusne. Psihijatrijski poremećaji-psihoze. DELIKTI PROTIV ČOVEČNOSTI Page | 62 . roditelja i dece uticalo je na osećanje bespomoćnosti i zavisnosti jednih prema drugima pa i na nužnost tolerancije nasilja.status manje vrednosti. Uzroci nasilja u porodici mogu se naći i u socijalnim sredinama. alkoholizma ili nekih situacionih okolnosti. Ljudi retko reaguju na konflikte unutar porodice iako se za slučajeve nasilja zna duže vreme. Uočena je povezanost između zaposlenosti i socio-ekonomskog položaja muškaraca i nasilja u porodici. Različito vrednovanje statusa muškaraca i žena. Teži oblici postoje ukoliko je pri izvršenju osnovnog oblika korišćeno oružje. UZROCI PORODIČNOG NASILJA SU: NASILJE PREMA DECI. psihopatološkim i kulturno-istorijskim činiocima. U takvim situacijama porodični sistem se adaptira na asocijalno ponašanje člana. kontaktiranja i sl): g) duhovno. posebno kod čedomorstva. srtukturalno. Predstava da je dom sigurno mesto i da je intimnost doma nedodirljiva ponekada dom čini „utočištem“ zla i patologije. Psihičko nasilje je poseban aspekt i izražava se u svesnom stvaranju atmosfere straha koja je deo nasilja. koji diktira način komunikacije i odnosa. vremenom dolazi so ozbiljnih povreda. posebno siromašnim. pa i u samoj zakonodavnoj sferi. Tradicija i prenošenje „kulturnih obrazaca“ doprineli su da porodično nasilje u društvu ima visok stepen tolerancije u društvenoj reakciji. Većina zakonodavstava nije ovu sferu regulisalo zakonima pa je ona prepuštena oštećenoj osobi da vodi privatni postupak po predlogu tužioca. gde vladaju nezaposlenost. često ugrožavaju fizički integritet članova porodice . Osnovni oblik odnosi se na povrdu i ugrožavanje telesnog i duševnog integriteta člana porodice ili ozbiljnu pretnju da će se napasti na život i telo. Uzroci porodičnog nasilja u najčešćim slučajevima su u kombinaciji sa socijalnim.Većina žrtava polazeći od stereotipa tradicije nasilje je prihvatilo kao nametnutu ulogu.f) strukturalno (ograničavanje sobode kretanja. koje mogu da se završe ubistvom. Oni su naučeni da je zlostavljanje „zasluženo“ i očekovano. Nasilje poćinje verbalnim konfliktima i fizičkim zlostavljanjem. U našem krivičnom zakonu delo pod nazivom nasilje u porodici u osnovi ima tri teža oblika. opasno oruđe ili sredstvo podobno. Dobrim delom porodično nasilje je posledica porodične patologije. među njenim članovima. Osnovni motiv kod porodičnog nasilja je sticanje i zadržavanje kontrole nad porodičnom zajednicom ili pojedinim njenim članovima. Alternativa u ponašanju porodice sa takvim članom je ili tolerancijatrpljenje nasilja.

Ovi delikti spadaju u vrstu klasičnog kriminaliteta. njegovom planiranju i započinjanjuagresiji. kažnjavanje. zločini genocida. etničkih ili rasnih grupa. telesni integritet i slobode građana. zlostavljanja.Delikti protiv čovečnosti i međunarodnig prava podrazumevaju skup krivičnih dela čiji je opšti zaštitni objekt nacionalna. nanošenje patnji i dr. MEĐUNARODNA KLASIFIKACIJA ZLOČINA PROTIV ČOVEČNOSTI Međunarodna klasifikacija zločina protiv čovečnosti podrazumeva : zločin protiv mira. etničko čišćenje i slično. etnička. INDIREKTNI NAREDBODAVCI su najčešće najviši politički. verskih. DIREKTNI NAREDBODAVCI su osobe iz srednjeg i visokog vojnog komandnog kadra. 89. protiv ranjenika i bolesnika. Njima su obuhvaćni nehumani postupci i zločini za vreme rata prema civilnom stanovništvu. istrebljivanje. ubistva zarobljenika i bolesnika. rasna ili verska grupa. Nasilje u tim deliktima podrazumeva: ubistva. IMOVINSKI KRIMINALITET Imovinski-kriminalitet . ZLOČINI PROTIV MIRA sastoje se u pripremanju rata. prisilno raseljenje. odvođenje u koncentracione logore. koji neposredno naređuju izvršavanje dela ratnih zločina i zločina genocida. Prema KONVENCIJI O GENOCIDU koju su donele UN 1948 godine. državni i nacionalni lideri koji svesno. Izvršioci krivičnih dela protiv čovečnosti podvode se pod opšti naziv RATNI ZLOČINCI. ratni zločini. prema kulturnim. Po obimu to su najbrojnija vrsta krivičnih dela i vid delikvencije gde postoji najveći stepen Page | 63 . genocid je proglašen međunarodnim deliktom. Zatim su tu i ubistva protivnika na i van bojnog polja. istorijskim. DELIKTI GENOCIDA predstavljaju sistematsko uništavanje nacionalnih. ZLOČINI PROTIV HUMANITORNOG PRAVA : najvažnija odlika protiv savremenih ratova je odbacivanje principa viteštva. gde spadaju: direktni i indirektni naredbodavci. zločini protiv humanitornog prava. To je poseban tip kriminalne ličnosti. podstiču direktne izvršioce na zločin. a sve pod formom „koletaralne štete“ postalo je česta pojava. kolektivno zastrašivanje. RATNI ZLOČINI Ratni zločini su teški oblici povrede međunarodnog ratnog prava i pravila vođenja rata. prisiljavanje na prinudni rad. zdravstvenimi drugim civilnim objektima ukoliko ne služe u ratne svrhe. teškim narušavanjem fizičkog ili duševnog zdravlja ili nanošenje patnje prinudnim raseljavanjem ili istrebljenjem ljudi. Suština delikta sastoji se u nameri da se potpuno ili delimično uništi neka nacionalna. rasna ili verska grupa ubistvima. fer ratovanja i poštovanja običaja ratnih pravila. uništavanje. kao i ratnih zarobljenika.delikti su vrsta krivičnih dela kojima se ugrožavaju imovinska prava građana i drugih pravnih subjekata. civilno stanovništvo.

posle silovanja. Maloletnik je osoba posebne uzrasne kategorije i biopsihičkih osobina. moralnih i društvenih normi. PREVARNE DELIKTE. iznuda i ucena. saobračajnim sredstvima. teška krađa i razbojnička krađa. KLASIČNI IMOVINSKI DELIKTI u njih spadaju sve vrste krađa i drugi oblici nezakonitih prisvajanja tuđe pokretne i nepokretne imovine. SAOBRAĆAJNI KRIMINALITET 91. Najčešće krađe događaju se po tržnim centrima. IMOVINSKE KRIMINALITETE (DELIKT) možemo razvrstati na: KLASIČNE DELIKTE. ali u razvoju nisu dostigla stadijum punoletstva. na poseban drzak i opasan način. TEŠKA KRAĐA podrazumeva krađu koja je izvršena provaljivanjem. ribe. 90. a po načinu izvršenja spadaju u đepne krađe.profesionalizacije. RAZBOJNIŠTVO PODRAZUMEVA oduzimanje i prisvajanje tuđe pokretne stvari primenom grube sile ili ozbiljne pretnje na život i telo. koja se više ne smatra decom.. odnosno mentalnoj zrelosti određene strukture maloletničke populacije i usklađenosti njihovog odnosa u pogledu usvajanja i poštovanja pravnih. Za izuzetno teške krivične prestupe mogu se izreći kazne maloletničkog zatvora. Sankcije za maloletne delikvente se razlikuju od onih koje su predviđene za odrasle osobe. Od odraslih se razlikuje po stepenu emocionalne i intelektualne zrelosti. divljač. svesnosti postupaka o idgovornosti za svoje ponašanje. obična krađa. MALOLETNIČKA DELIKVENCIJA Maloletnička delikvencija je pojava socijalno neprilagođenog ponašanja posebne populacione strukture stanovništva. Page | 64 . a u blažim vidovima. IMOVINSKI DELIKTI FIZIČKOG NASILJA –u ove delikte spadaju najteži oblici ove vrste krivičnog dela kod kojih su fizička sila i pretnja prema žrtvi osnov metoda i sredstava izvršenja delikta. krađa. SITNA KRAĐA predstavlja krivično delo gde je predmet prisvajanja stvar male vrednosti. Podela se zasniva na anatomskoj i psihičkoj razvijenosti. i slično. obijanjem. Maloletnici se razvrstavaju u kategorije mlađih-osobe između 14-16 godina života i strarijih maloletnika –osobe između 16 i 18-te godine života. kada je ukradeno dobro veće vrednosti. ako je u sprezi sa oprganizovanim kriminalom. DELIKTE BEZ MOTIVA I KORISTOLJUBLJA. su u najvećem delu povratnici oko 30%. u zatvorenim prostorima. U slučajevima lakših dela koja su posledica težih vidova vaspitne zapuštenosti izriču se zavodske-vaspitne mere. Sa obzirom na vrednost vreme i način izvršenja može biti: sitna krađa. Tu spadaju razbojništva. Izvršioci ovih krivičnih dela. za vreme elementarne nepogode. ako su krađom ugrožena neka opšta društvena dobra-šume. kada je uzrok delikventne orijentacije nepromišljenost i blaži oblici vaspitne zapuštenosti-disciplinske mere i mere pojačanog nadzora.

Na čelu organizacije nalazi se vođa koji neformalnoj grupi obezbeđuje jedinstvo. Članovi se odabiraju i primaju u grupu ukoliko su spremni da prihvate posebna pravila ponašanja i sisteme vrednosti delikventne grupe. gde su i sami bili zlostavljani psihički. U grupi se stiče ugled i prestiž i ispoljavaju se specifični oblici solidarnosti –prijateljstvo. Žrtve su slabiji i hendikepirani pojedinci koje maltretira grupa. prilikom krađa u prostorijama škole ispoljile su drskost i bezobzirnost. sitnim krađama. Karakterističan je po tome što je znatno zastupljen u kriminalitetu. otimanju stvari. teške krađe maloletnice su vršile najčešće obijanjem. POLUORGANIZOVANOM NASILJU skloniji su mlađi maloletnici aktima zastarsivanja. a prilikom izvršenja krađa iz robnih kuća.ORGANIZOVANO NASILJE maloletnika sprovodi se u maloletničkim bandama. U našoj zemlji je izražen kriminalitet maloletnica oko 93 % izvršenih krivičnih dela. kolektivni duh. Oni su prouzrokovani faktorima neiskustva. SPONTANO NASILJE se javlja u formi izazivanja nereda i organizovane primene nasilja. kao i starije i bespomoćne osobe. delikventi. Druga pojava po zastupljenosti su SAOBRAĆAJNI DELIKTI MALOLETNIKA. rasnog Page | 65 . na primer na sportskim takmičenjima. U maloletničkim bandama članstvo je obično ono je etničkog. maloletnici nasilje na ulici prenose kao model ponašanja iz porodične sredine. Pretežno se kreće oko 20-25%. maloletni kriminalci. huligani. Kriminalitet je NAJTEŽI OBLIK MALOLETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA. koje je samo sebi cilj. Ove grupe zlostavljaju svoje vršnjake u školskim dvorištima. neposrednim sukobima-tučama. Takve grupe su isključivo karakteristične za gradske sredine i za dokon način života-previše slobodnog vremena. a najviše su krivična dela krađe i sitne krađe. kao i u sredinama gde žive. U novije vreme je za maloletnički kriminilatit karakterističan povećan broj DELIKTA NASILJA i pojedinačnog i kolektivnog. utiče na formiranje stavova i pravila discipline.Treća kategorija su seksualni delikti posebno krivična dela silovanja. Prilikom izvršenja krivičnog dela krađe i sitne krađe iz stanova i kuća. realizacije.Za maloletne delikvente najčešće se upotrebljavaju pojmovi: vaspitno zapuštena omladina. U nekom oblastima kriminaliteta maloletnici skoro da ne učestvuju posebno kada je u pitanju politički kriminilatit. individualnih ciljeva kroz grupno ponašanje. MALOLETNIČKE BANDE predstavljaju poseban vid prestupničkog ponašanja koji je karakterističan po specifičnom sistemu vrednosti –organizacije. pomoću lukavstva i upotrebom fizičke sile vršile su krivična dela razbojničke krađe i razbojništva. maloletne prestupnice su najčešće koristile ranije uspostavljen odnos prijateljstva i poznanstva sa žrtvom. na ulici. dela protiv službene dužnosti i krivična dela privrednog kriminaliteta. posrnula deca. ali i po obimnosti u pojedinim njegovim oblicima. siledžije i slično. reketiranja učenika. fizički i seksualno. koncertima i drugim vidovima javnih manifestacija. solidarnost i zajedničko ubeđenje u realizaciji kriminalnih ciljeva. samoposluga i prodavnica koristile su nepažnju prodavaca.najviše dela karađe. Udeo maloletničke delikvencije u kriminalitetu uopšte razlikuje se od zemlje do zemlje. ali ima i zemalja u kojima je ta zastupljenost skoro do polovine ukupne pojave. koristeći nađene predmete na mestu izvršenja krivičnog dela. ali i posebne psihostrukture. Maloletnici najčešće vrše IMOVINSKE DELIKTE. Kolektivni kriminalitet je prisutniji nego kod odraslih. i taj procenat u ukupnom maloletničkom kriminalitetu je oko 50%.

nedovoljno ili nepotpuno obrazovanje i nezaposlenost. odanost i poštovanje bandi je obavezno.i socijalnog porekla i potiču iz dezorganizovanih porodica iz prigradskih naselja. kao i u tradicionalno patrijarhalnim i građanskim sredinama. Njihova bitna socijalna obeležja su: većina je živela u nepovoljnim porodičnim prilikama i odnosima u porodici. ali i ozbiljna potencijalna-osvetnička reakcija porodice žrtve. ali da od ukupnog broja povratnika. Tipologija delikvenata recidivista moguća je po kriminološkim kriterijumima vrste delikata u kojima se najčešće pojavljuju i deli se na: DELIKVENTE IZ NAVIKE. Zato se i smatra da je recidivizam u ovoj oblasti samo posledica jer realno ne postoje svrsishodni. jedne i druge populacije dve trećine potiče sa sela. Seksualna delikvencija je pretežno urbani fenomen. Kod imovinskih delikata recidivizam je posledica profesionalne orijentacije i koristoljubive sklonosti. tako i porodice izvršioca. Maloletnici povratnici se u više od dve trećine slučajeva pojavljuju u delovima protiv imovine vršeći dela krađe i teške krađe. psihopatske prirode-nesposobni za socijalizaciju. Recidivizam je poznat po specifičnosti faktora i tu dominiraju subjektivni činioci. emocionalno nestabilni. Prilikom prijema novih članova obično se postupak odvija po nekom ritualu. dok se socijalni faktori pojavljuju samo u izboru pogodnih uslova da se realizuju motivi i ciljevi njihove moralne izopačenosti. pre svega uzroci vezani za ličnost izvršioca. U seoskim i patrijarhalnim sredinama reakcija društva nije samo pravna. Oni se kriminalno odaju još u ranoj mladosti. RECIDIVIZAM Recidivizam je povratništvo. rana i dugotrajna maloletnička kriminalna karijera samo su neki od njihovih bitnih socijalnih obeležja. Delikventi iz navike su recidivisti asocijalne prirode kod kojih se postepenim ponavljanjem prestupničkog ponašanja stvara kriminalna navika. socijalno su neprilagođeni. prosečne ili ispodprosečne inteligencije i nižeg nivoa obrazovanja i niskog praga frustracione tolerancije. PROFESIONALNE DELIKVENTE I DELIKVENTE PO TENDENCIJI. 92. TIPOLOGIJA RECIDIVISTA Istraživanja su pokazalana na to da polovina ili dve trećine povratnika živi u gradu. već i običajna jer je prisutna snažna moralna osuda kako sredine. 93. U ukupnom povratništvu recidivizam maloletnika posmatra se kao posebno aktuelna pojava jer se u ovoj populacionoj strukturi odvija proces sazrevanja i stvaranja navika kriminalnog ponašanja. a takvi stavovi nalaze osnov i u statističkim podacima na regionalnim nivoima analize delikata u seoskim i gradskim. adekvatni pravni mehanizmi za njihovo sprečavanje i suzbijanje. Delikventi po tendenciji ili delikventi iz strasti su osobe čija je kriminalna karijera više uzrokovana subjektivnim činiocima ličnosti nego socijalnim faktorima. Pored imovinskih delikata i seksualni delikti spadaju u vrstu prestupništva sa najvećim procentom recidivizma. a kod seksualnih delikata uzročnost je pre svega u psihopatološkoj strukturi ličnosti. prostor delovanja je pod kontrolom bande. bilo da su u pitanju Page | 66 .

Pihler pod privrednim kriminalitetom podrazumeva: pojave ekonomskog kriminaliteta. a isključuje prestupe i prekršaje. Začetnik normativističkog shvatanja je ALZBERG . dela i privredne prestupe i prekršaje u funkcionisanju sistema. DOK U UŽEM SMISLU podrazumeva samo krivičnopravne privredne i finansijske delikte. dela. Najčešće su krivičnopravne definicije i one suštinu pojama svode na normativističko shvatanje. Page | 67 . pored k. Mere izricanja kazne kod ovog tipa prestupništva najčešće su mere bezbednosti čuvanja. U ŠIREM SMISLU privredni kriminalitet podrazumeva delikvenciju fizičkih i pravnih lica u oblasti finansijskog pravnog posovanja –k. Profesionalni delikventi su izvršioci krivičnih dela koji su po nekim osobinama slični povratnicima iz prve kategorije. koji koristi termin privredno krivično pravo. RAZLIKE IZMEĐU KRIVIČNIH DELA I PRIVREDNIH PRESTUPA SU TROJAKE: a) Stepen društvene opasnosti privrednih prestupa je manji. a kod privrednih prestupa za odgovornost je dovoljna samo pravna odgovornost prestupa. 94. dela. delikte protiv službene dužnosti i imovinska k. a kod privrednih prestupa i fizička i pravna lica. KRIMINOLOŠKE I SOCIOLOŠKE DEFINICIJE PRIVREDNI KRIMINALITET DEFINIŠU nešto šire. c) Kod krivičnih dela osnovni princip odgovornosti je subjektivna odgovornost. odnosno izbora vršenja krivičnih dela kao profesije. sa štetnim posledicama po privrednu organizaciju ili društvenu zajednicu.faktori poremećaja biološkog. uključujući u taj pojam. PIHLER razlikuje ekonomski i privredni kriminalitet. prestupi i prekršaji. psihološkog ili psihopatološkog karaktera. ali sa posebnostima racionalne kriminalne orijentacije. nego kod krivičnih dela: b) Kod krivičnih dela odgovorna su samo fizička lica. PRIVREDNI PRESTUPI SU neki blaži vidovi privredne delikvencije. POJAM I KARAKTERISTIKE PRIVREDNOG KRIMINALITETA Privredni kriminalitet je vrsta delikvencije i tipologija kriminalnih pojava koji je uslovljen povredama propisa u privrednom i finansijskom poslovanju. a ekonomski posebnim oblikom. zanimanja i motivom koristoljubive prirode. koja kod prve kategorije nije uvek izražena. lečenja i posebne terapeutske mere u zatvorenim tipovima ustanove. U pitanju je veoma masovna društvena pojava povrede pravila o privrednom ili finansijskom poslovanju od strane pravnog ili odgovornog lica. smatrajući privredni kriminalitet širim pojmom.

b) Koristoljublje kao motiv. h) Ovim oblikom kriminaliteta ugrožene su brojne privrdne oblasti. c) Specijalizacija izvršilaca. d) Pretežnost profesionalne orijentacije. trgovina. bankarski sistem i dr. PROFITNI CILJ I DRUŠTVENA TOLERANCIJA. UZROCI I VRSTE PRIVREDNOG KRIMINALITETA Uzroci privrednog kriminaliteta su raznovrsni. skladišna delatnost.NAJČEŠĆI OBLICI PRIVREDNIH PRESTUPA SU dela nezakonitog ostvarivanja prihoda i privilegija. f) Većina krivičnog dela se izvršava u nekom obliku saučesništva tj. Page | 68 . novčani u vidu falsifikovanja. ovlašćenja i moći na različitim nivoima nosilaca ovlašćenja i kontrolnih funkcija. organizovano. Kazne su u principu novčane. To se posebno odnosi na prestupe i prekršaje u carinskom i deviznom režimu. 95. a neki od njih zauzimaju posebnu pažnju: TRANZICIONI FAKTORI. na pr: naturalni.fakture. a zaštitne mere se najčešće sprovode na oduzimanju protivpravne koristi. gotovinskih ili bezgotovinskih plaćanja u prometu. e) Dela se vrše kontinuirano i planski. transport i špedicija. izvodi. NETRANSPARENTNOST GLOBALNIH PROCESA PRIVATIZACIJE. k) Najčešći izvršioci su službena i odgovorna lica u privrednom i finansijskom poslovanju. zloupotrebe poverenja i slično. j) Najčešća dokazna sredstva su dokumenti. računi. finansije. stvari ili roba u vlasništvu. korišćenje prava. SANKCIJE ZA PRIVREDNE PRESTUPE SU KAZNE I ZAŠTITNE MERE. g) U objekte i sredstva koja koristi privredni kriminalitet spadaju različiti oblici imovine. platni promet. u vidu materijalnog predmeta. i) Izuzetno visoka tamna brojka kriminaliteta. OPŠTE KARAKTERISTIKE PRIVREDNOG KRIMINALITETA SU: a) Složenost i dinamičnost pojavnih oblika. posebno: proizvodnja. kod invensticionih ulaganja. izbegavanja plaćanja poreza i doprinosa. završni računi i dr.

policijske i carinske organe. direktnim i indirektnim oblicima korupcije nanose znatno veće štete nego klasičnim oblicima kriminaliteta. jer se velikim transakcijama utaja poreza.osiguranja. bankarstva. 97. neposrednim ili posrednim podmićivanjem državnih činovnika. kao i medicinsko osoblje. a radi osiguranja povoljnih poslovnih aranžmana. Ovaj oblik kriminaliteta OBUHVATA SKORO SVE OBLASTI I PROFESIJE JAVNOG ŽIVOTA. Smatra se da je ova pojava rasprostranjena u svakom društvu i da su njeni stvarni uticaji na društvo veći nego što se takva dela otkrivaju i presuđuju.KRIMINALITET BELOG OKOVRATNIKA U okviru privrednog kriminaliteta izdiferencirala se posebna vrsta profesionalnog kriminaliteta viših društvenih slojeva tzv. državnih i finansijskih poslova. Najčešće se vezuje za državne institucije: inspekcijske ili poreske službe. Koreni kriminaliteta „belog okovratnika“ sežu u oblasti privrednih korupcija. 96. DELIKTI KORUPCIJE –KORUPCIJSKI DELIKTI Page | 69 . čije se pojave najčešće ispoljavaju u mahimacijama u vezi sa kupoprodajom raznij akcija. U nekim procenama u razvijenim zemljama štete od ove vrste kriminaliteta kreću se i na desetine milijardi dolara godišnje.VRSTE PRIVREDNOG KRIMINALITETA SU: a) Delikti zloupotrebe moći –položaja i ovlašćenja. pronevere. poreske utaje i slično. Zbog društvenog uticaja i pozicije. lažnog reklamiranja robe. podmićivanje poslovnih partnera. železnice i trgovine. izvršioci ovih dela su relativno vanzakonski pošteđeni odgovornosti. poslovnih. kriminalne elite. ili kako ju je SADERLEND definisao kao kriminalitet „belih okovratnika“. Ovde su u pitanju specifične oblasti delikvencije u privredi. c) Kriminalitet „belog okovratnika“ i delikt korupcije i d) Delikti krijumčarenja i nedozvoljene trgovine. Ova vrsta delikvencije tretira se posebno teškom. nenamenskog trošenja sredstava. ovlašćenja kontrole i izvršenja službenih. b) Delikti finansijskih prevara. SADERLED pod ovim pojmom podrazumeva: kriminalitet u oblastima privrednog poslovanja. poslovnim i vladajućim strukturama i vezanost za neku vrstu zanimanja u čijoj nadležnosti su diskrecione odluke. lažnog iskazivanja finansijskog stanja i poslovanja pojedinih korporacija.

nuklearnih tehnologija. preuzimaju se transakcije od strane centara moći izbegavanjem konkurentskih procedura. Krijumčarenje je pojam kojim se označava nedozvoljena trgovina u prekograničnom prometu. odlika je svakog društva. ekološki opasnog otpada i sirovina. zbog birokratskih centara moći koji mogu uticati na process promene vlasničkih prava nad imovinom i poziciji pojedinaca i grupa da u procesu alokacije mogu nelegalno izmeštati iz državnog i društvenog u privatno vlasništvo. partijski ili porodični interesi iznad opšteg. KRIJUMČARENJE I ILEGALNA TRGOVINA Krijumčarenje i ilegalna trgovina potiču od izraza kojim se označava pojava tzv. sive ekonomije. Krijumčarenje i nedozvoljena trgovina omogućava u uslovima brze komunikacije i mogućnosti prikrivenih transakcija međunarodnih kriminalnih organizacija ostvaruju velike sume novca i drugih vrednosti stečenih na prodaji razne vrste roba: narkotika. Većina definicija korupcija svodi se na “zloupotrebe javnih ovlašćenja. političke I ekonomske-finasijske moći kako bi se na ilegalan način stekla materijalna dobit. odnosno potkupljivanje političkih partija i njihovih lidera u predizbornim aktivnostima. pravna procedura je bez jasnih pravila.Delikti korupcije imaju najtešnju vezu sa kriminalitetom “belog okovratnika”. plemenitih metala i dijamanata. U zemljama tranzicije posebno pogodno tlo za korupciju čine faktori u procesu privatizacije velikog broja preduzeća I imovine znatne vrednosti. To podrazumeva direktnu prodaju preduzeća bez tržišne procedure. alkoholnih pica. Korupcija je globalni fenomen. U našem krivičnom zakonodavstvu pod pojmom nedozvoljene trgovine podrazumevamo svaku Page | 70 . oružja. izbegavaju se javni tenderi. pa ne čudi zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja. kao i politička statusna pozicija za sebe ili drugo-fizičko ili pravno lice. Sukob interesa ili gomilanje funkcija takođe predstavljaju poseban kadrovski problem. Ovakvi primeri iz političke prakse zapadnoevropskih i severnoameričkih podrućja skoro da su redovna praksa političkih skandala i afera. koji su sa pozicija vlasti dužni da takve usluge adekvatno nadoknade. Plodno tlo za korupciju je i područje političkog odlučivanja. posebno je izražena u društvima koja su organizovana na totalitarnim principima vlasti I zemljama tranzicije gde su ključne odlike u nadležnosti grupe ljudi ili pojedinaca. U tim slučajevima lako preovladaju lični. diskrecionim ovlašćenjima u pogledu prispelih ponuda i uslova plaćanja. radon mesto ili položaj u društvenoj ili privrednoj hijerarhiji radi nezakonitog sticanja materijalnog bogatstva ili statusa. retkim i zaštićenim životinjama i biljkama. ali predstavlja i globalni fenomen posebno kada ima oblike organizovanog kriminaliteta. Korupcija predstavlja zloupotrebu moći koju ima određena funkcija. Ukoliko sukob interesa nije pod odgovarajućom kontrolom on dovodi do toga da funkcioneri –državni i privredni mogu da donesu samostalno odluke na osnovu diskrecionih ovlašćenja i bez uvida javnosti. koja se društvenog ili državnog vlasništva privatizuje u kratkim vremenskim intervalima. Pojava je vezana prvenstveno za nacionalne okvire privrednog prestupništva. trgovina ljudima i delovima ljudskog tela. bez adekvatnog pravnog regulisanja. umetničkih dela. Kod privatizacije u zemljama tranzicije do korupcije najčešće dolazi zbog pravnog sistema u kome imovinska prava nisu potpuno uređena. 98. Mnogi “biznismeni” u toku predizbornih kampanja koriste da pod vidom legalnih donacija potkupljuju političare.

razvoj internet tehnike i slično. neažurno i netačno vođenje evidencije o prometu robe i slično. posebnosti u formama kriminalnog organizovanja i dr. trgovina kulturnim dobrima. Page | 71 .Tu spadaju: nabavke robe ili drugih predmeta. terorizam. Osnovni oblici organizovanog kriminaliteta su: trgovina narkoticima. kompjuterski kriminalitet. Međunarodni faktori uticaja pogoduju razvoju organizovanog kriminaliteta kroz procese globalizacije. trgovina ljudima. POJAVNI OBLICI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA SU: OSNOVNI I OSTALI OBLICI. nasilje kao metod. krijumčarenje cigareta. prodaja robe bez isprava o nabavci. mrežna struktura. krijumčarenje nafte i naftnih derivate. pomorska piraterija. transnacionalni karakter. trgovina retkim biljkama I životinjama. profesionalizam kao karakteristika. izražena društvena opasnost. veza sa organima vlasti i drugim institucijama. Najkarakterističniji pojavni oblici su: prodaja robe lošijeg kvaliteta od propisanog. 100. korupcija. hijerarhijaodgovornost i subordinacija. ekološki kriminalitet.protivzakonitu aktivnost koja je usmerena ka sticanju ekonomske koristi kojom se nanosi finansijska I druga šteta pre svega državi I onim subjektima koji posluju u skladu sa propisima. trgovina oružjem i nuklearnim materijalom. infiltriranje u državne i privredne strukture. Uosnovi oni se svi svode na neplaćanje ili plaćanje u smanjenom obimu poreza. posebno finansijske kontrole. OSTALI OBLICI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA SU: krijumčarenje vozila. bavljenje trgovinom ili posredovanjem u trgovini I zastupanje domaćih organizacija u prometu roba i usluga. društvene dezorganizacije i pojava “ sive ekonomije”. UZROCI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA Mogu se podeliti na nacionalne i međunarodne. izbegavanje uplate pazara na žiro račun i prebacivanje gotovine u sive tokove. organizovana kocaka i dr. Najvažnije karakteristike organizovanog kriminaliteta su: da je to kriminalna organizacija-kriminalni sindikati. POJAM I OBELEŽJA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA Organizovani kriminalitet je vrsta delikvencije “privrednog tipa” i tipologija kriminalnih pojava vezana je za aktivnost profesionalnih kriminalnih organizacija. odsustva i tolerancija kontrole prekograničnog prometa i nedovoljno bezbedan razvoj internacionalne. 99. Nedozvoljena trgovina se smatra PREVARNIM oblikom kriminaliteta. korišćenje neispravnih i nežigosanih merila radi zakidanja na meri. profit kao cilj. izdvajanje rukovodnih od operativnih delova sistema. U nerazvijenim zemljama i zemljama u tranziciji uzroci su u raznim oblicima anomičnih stanja. carina. reket. fleksibilnost u radu. kao I doprinosa koje prate isplate zarada zaposlenih. akciza. mnoštvo raznovrsnih oblika. pranje novca. lažno deklarisanje robe u cilju izbegavanja plaćanja propisanih dažbina.

falsifikovanjem novca. organizovana kriminalna grupa. U prvim decenijama ovog veka mafija je proširila svoju delatnost u SAD. kao i za poslove ilegalne trgovine narkotika. Takve organizacije nisu stalne i nemaju stroge forme organizovanja. postoji profesionalizacija metoda rada –korišćenje savremenih tehnoloških sredstava I specijalističkih ekipa uz kombinaciju individualnih. visoku stopu kriminalne dobiti i teške oblike nasilja i korupcije najviših državnih struktura. ČETVRTOJ GRUPI PRIPADAJU INTERNACIONALNE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE. MAFIJA I MAFIJAŠKE ORGANIZACIJE Mafija je transnacionalna kriminalna organizacija. U KRIMINOLOŠKOM SMISLU OBLICI KRIMINALNOG ORGANIZOVANJA SU: kriminalna grupa. razbojništva. prvobitno za ilegalnu proizvodnju i trgovinu alkoholom. složena mrežna struktura delova i hijerarhijski uspostavljene organizacione prirode koja je organizovana da zaštiti članove. imaju transnacionalni karakter sa velikim brojem učesnika i jakim stepenom unutrašnjih veza. mafija kao najviši stepen organizacije. veliki spektar kriminalnih aktivnosti. Bave se krađama automonila.VRSTE KRIMINALNIH ORGANIZACIJA I GRUPA? Prema stepenu unutrašnje čvrstine i načina delovanja organizovanog kriminaliteta. TREĆI TIP SU ORGANIZACIJE ČIJA SE DELATNOST ODRAŽAVA NA MEĐUNARODNOM PLANU. sa izvesnom raznovrsnošću zakonitih i nelegalnih aktivnosti. nacionalnih i internacionalnih kriminalnih kapaciteta sa sposobnošću sigurnog transfera kriminalnog profila u legalne tokove finansijskog poslovanja. iznuđivanjem. imaju prostorno delovanje. Drugi tip su takozvane PROFESIONALNE ORGANIZACIJE specijalizovanih članova sa ciljem ispunjavanja određenih zločinačkih aktivnosti. grupnih. reketiranjem i sl. dinamičnost u funkcionisanju sistemom. ali sa jezgrom homogenih etičkih skupina kakve su trijade i jakuze.ODLIKE KRIMINALNIH STRUKTURA I KARAKTERISTIKE Opšte odlike struktura i karakteristike kriminalnih organizacija su: da imaju visok stepen društvene opasnosti obzirom da su masovne. kao tajna organizacija kriminalaca među italijanskim imigrantima. a zatim za kontrolu reketa. vodi poreklo sa Sicilije još iz vremena bezvlašća koje je usledilo nakon Napoleonove okupacije Južne Italije. poslovne solidarnosti i zajedničkih kriminalnih ciljeva. organizovane kocke i prostitucije. Page | 72 . 102. INTERPOL izdvaja četiri tipa kriminalnih organizacija: PRVI JE TRADICIONALNI i njega čine mafijaške organizacije po principu hijerarhije sa strogim unutrašnjim pravima života i normi ponašanja. kriminalna organizacija. U tom periodu stanje bezakonja navelo je vlasnike velikih poseda da prepuste upravljanje svojom zemljom energičnim siledžijama. 101. unutrašnja disciplina zasnovana na internim sankcijama. koji su despotski vladali nad terorizovanim seljaštvom.

izvorne sposobnosti posedovanja „moći zastrašivanja“. „ stanje potčinjenosti“. JAPANSKA MAFIJA. prinuda u održavanju unutrašnje discipline i ostvarivanju interesa. ALBANSKA MAFIJA. Prve mafijaške organizacije nastale su na Siciliji u 19-om veku i to KOZA NOSTRA-NAŠA STVAR. odlično govori svetske jezike. ubistvom se koristi tek kada iscrpi sva druga sredstva do cilja. tesne koruptivne veze sa vladajućim strukturama vlasti. Mafija poseduje poziciju monopola. NOVA SAKRA KORONA UNITA. imao unapred određeni zadatak ili ulogu. Page | 73 . vešt je u pregovorima. KOLUMBIJSKA MAFIJA. NDRANGETA. Pored KOZA NOSTRE poznate mafijaške organizacije su KAMORA. da je delo počinila organizovana kriminalna grupa ili druga organizovana grupa koja nije kriminalna. kreće se po mnogim svetskim metropoloma. direktor. MEKSIČKA NARKO MAFIJA.Mafijašku organizaciju od jednostavnog kriminalnog udruženja razlikuje statusni položaj. državi ili društvu. birokrata najjači kada ne primenjuje nasilje. U novije vreme mafija sve veći deo kapitala prebacuje iz ilegalnih u legalne poslove i ostvaruje profil i na toj osnovi. sa izmenama i dopunama:  dva kumulativna uslova: da bi se neki delikt smatrao organizovanim kriminalitetom potrebno je: 1. Mnogo je obrazovaniji i kulturniji živi „na visokoj nozi“. da je za to delo predviđena kazna zatvora od četiri ili više godina zatvora 2. OBLICI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA DEFINISANJE: Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminaliteta iz 2002 i 2003 g. izbornu i ekonomsku moć tj. Zakon o krivičnom postupku član 21. čiji je cilj vršenje teških k. a ne pištoljem. AMERIČKA MAFIJA. KINENSKA MAFIJA. Moderni bos je biznismen. Savremeni mafijaški kum novijim shvatanjima nije kriminalac tradicionalnog tipa. osvaja tržište po pravilima modernog marketinga. rezultat delovanja tri ili više lica udruženih u kriminalnu organizaciju. delo za koje je propisana kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna. a u Srbiji slične organizacije spadaju u organizovani kriminalitet. dela sticanja dobiti ili moći i kada su ispunjena još najmanje tri od sledećih uslova:  da je svaki član kriminalne organizacije. RUSKA MAFIJA. odnosno kriminalnu grupu. u zavisnosti od njenih razmera razvijenosti. pri čemu je potkupljivanje prva stvar. Osnovne odlike mafije su hijerarhijska struktura organizacije u kojoj centralno mesto zauzima porodica na čijem je čelu boss –kum. NIGERIJSKA MAFIJA. barata internetom. odnosno kriminalne grupe. Veoma je komunikativan. legitimnu poziciju političke moći u jednom socijalnom okruženju. finansijski je obrazovan kako da brzo investira i oplodi novac. „zavet ćutanja“. 103. kaže: k. političar.

i 3. kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina. i 3. Organizator grupe ili drugog udruženja iz stava 1. da je cilj njihovog vršenja sticanje dobiti ili moći. da se delatnost organizacije zasniva na primeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova. Od ovih 11 zahteva tri su obavezujuća: da je delo rezultat organizovanog delovanja više od dva lica. da je dekatnost kriminalne organizacije ili grupe planirana na duže vreme ili na neograničen vremenski period. Ko organizuje grupu ili drugo udruženje koja ima za cilj vršenje krivičnih dela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. kazniće se zatvorom do tri godine. a može biti i oslobođen od kazne. da se u vršenju delatnosti primenjuje nasilje ili zastrašivanje ili da postoji spremnost na njihovu primenu. GOD. da se delatnost organizacije zasniva na primeni određenih pravila interne kontrole i discipline članova. da je kriminalna organizacija planirana na duže vreme ili neograničeno. Organizator grupe ili drugog udruženja kazniće se zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do četrdeset godina. da se u vršenju delatnosti koriste privredne ili pioslovne strukture. Pripadnik grupe ili drugog udruženja iz stava 2. od kojih barem šest treba da budu ispunjeni da bi se neki slučaj mogao tretirati kao organizovani kriminalitet. 4. ovog člana koji otkrije udruženje pre nego što je u njegovom sastavu ili za njega učinio neko krivično delo predviđeno u stavu 2. kazniće se zatvorom do jedne godine. DONELA OBAVEZUJUĆU DEFINICIJU koja sadrži 11 zahteva. izvršnu ili sudsku vlast ili na druge važne društvene ili ekonomske činioce. Ako se delo iz stava 1. da se delatnost organizacije planira i vrši u međunarodnim razmerama. kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Pripadnik grupe ili drugog udruženja iz stava 1. a može se i osloboditi od kazne. sredstva javnog informisanja. ovog člana. Po krivičnom zakoniku krivično delo Zločinačko udruživanje u članu 346 stoji: 1. da se delatnost organizuje planira i vrši u međunarodnim razmerama. da postoji uticaj organizacije ili njenog dela na političku vlast. 5. ovog člana radi čijeg vršenja je udruženje organizovano. da se koristi pranje novaca ili nezakonito stečene dobiti. 3. i 3. Fakultativni zahtevi Evropske Unije su: da je svaki član kriminalne organizacije imao unapred određen zadatak ili ulogu. da se u vršenju delatnosti primenjuje nasilje i zastrašivanje ili da Page | 74 . ovog člana odnosi na grupu ili drugo udruženje koje ima za cilj vršenje krivičnih dela za koja se može izreći kazna zatvora od dvadeset godina ili zatvor od trideset do četrdeset godina. zakonodavnu. ovog člana koji otkrivanjem udruženja ili na drugi način spreči izvršenje krivičnih dela radi čijeg vršenja je udruženje organizovano. a pripadnik udruženja od šest meseci do pet godina. EVROPSKA UNIJA JE 1994. 2. da se radi o vršenju teških krivičnih dela.

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA SU: a) Kriminalna organizacija. n) Posebnost u formama kriminalnog organizovanja i dr. f) Veza sa organima vlasti i drugim institucijama. Organizovani kriminalitet je vrsta delikvencije „privrednog tipa“ i tipologija kriminalnih pojava vezana za aktivnost profesionalnih kriminalnih organizacija. d) Fleksibilnost u radu.postoji spremnost na njihovu pripremu. VRSTE KRIMINALNIH ORGANIZACIJA I GRUPA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA prema stepenu unutrašnje čvrstine i načina delovanja organizovanog kriminaliteta. Page | 75 . izvršnu ili sudsku vlast ili na druge društvene i ekonomske činioce.kriminalni sindikati. b) Hijerarhija –odgovornost i subordinacija. e) Infiltriranje u državne i privredne strukture. da se koristi pranje novca ili nezakonito stečene dobiti. g) Nasilje kao metod. j) Transnacionalni karakter. l) Mnoštvo raznoraznih oblika. c) Mrežna struktura. da postoji uticaj organizacije ili njenog dela na poliktičku vlast. da se u vršenju delatnosti koriste privredne ili poslovne strukture. h) Profit kao cilj. i) Profesionalizam kao karakteristika. m) Izdvajanje rukovodećih od operativnih delova sistema. njega čine mafijaške organizacije specijalizovanih članova sa ciljem ispunjavanja određenih zločinačkih aktivnosti. medije. k) Izražena društvena opasnost. INTERPOL izdvaja četiri tipa organizacija: a) PRVI je tradicionalan .

živi na „visokoj nozi“ barata internetom a ne pištoljem. političar. razbojništvima.b) Drugu grupu čine PROFESIONALNE ORGANIZACIJE oni koji se bave krađama automobila. odlično govori svetske jezike. izbornu i ekonomsku moć tj. i finansijski je obrazovan kako da brzo investira i opladi novac. PLANU . u održavanju unutrašnje discipline i ostvarivanja interesa koristi se prinuda. to je zatvorena sredina strogih unutrašnjih pravila odnosa. nemaju stroge forme organizovanja i pravila.može biti svaka spontano ili sprazumno organizovana grupa radi vršenja krivičnih dela u nekom obliku saučesništva. Takve grupe nisu stalne. koja se umnogome razlikuje od klasičnih kriminalnih družina. iznuđivanjem. a i ne mora imati obeležja organizovanog kriminaliteta. U novije vreme mafija sve veći deo kapitala prebacuje iz ilegalnih u legalne poslove i ostvaruje profit i na ovoj osnovi. Ova grupa može. falsifikovanjem novca. Mafija u odnosu na kriminalno udruženje poseduje poziciju monopola. posebne subkulture. d) MAFIJA kao najviši stepen kriminalne organizacije je specifična delikventna struktura i sredina koja deluje u opkviru organizovanih oblika kriminaliteta. Mafija vodi poreklo sa Sicilije još iz vremena Page | 76 . pri čemu je potkupljivanje prva stvar. mafija ima tesne koruptivne veze sa vladajućim strukturama vlasti. kao što su razbojničke bande. OBLICI KRIMINALNOG ORGANIZOVANJA SU: a) Kriminalna grupa. birokrata najjači kada ne primenjuje nasilje. reketiranjem i lično. U KRIMINOLOŠKOM SMISLU. c) Treći tip predstavljaju organizacije čija se delatnost odražava na MEĐUNARODNOM d) Četvrtoj grupi pripadaju INTERNACIONALNE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE. direktor. On je moderni bos bizmismen. Mnogo je obrazovaniji i kulturniji. državi ili društvu. vešt je u pregovorima. c) Kriminalna organizacija je viši stepen kriminalne strukture od jednostavnog kriminalnog udruživanja . „ zavet ćutanja“. legitimnu poziciju političke moći u jednom socijalnom okruženju. ali sa jezgrom homogenih etičkih skupina kakve su TRIJADE I JAKUZE. presdtavljaju snažnu struktuirano članstvo. zavisno od njenih razmera razvijenosti. Savremeni mafijaški kum nije kriminalac tradicionalnog tipa. izvorne sposobnosti posedovanja „moći zastrašivanja“ „stanje potčinjenosti“ . Mafijašku organikzaciju od jednostavnog kriminalnog udruženja razlikuje statusni položaj. Komunikativan je i kreće se po mnogim svetskim metropoloma. b) Organizovana kriminalna grupa čini pojam „jednostavnog kriminalnog udruživanja“ POD KOJIM SE PODRAZUMEVA UDRUŽIVANJE TROJE ILI VIŠE LJUDI radi izvršavanja neograničenog broja krivičnih dela Ovo udruženje zahteva za razliku od mafijaškog zahteva. OSNOVNE ODLIKE MAFIJE su hijerarhijska struktura organizacije –u njoj centralno mesto zauzima porodica na čijem je čelu boss – kum. samo stabilnu kriminalnu organizaciju. ubistvom se koristi tek kada iscrpi sva druga sredstva do cilja.

posebno vatrenim kojim se snadbevaju paravojne formacije.Pored legalnog oblika trgovine oružjem postoji i ilegalna trgovina oružjem. japanske Jakuze i kineske Trijade. Krajnji cilj distribucije narkotika je Zapadna Evropa –Holandija. Belgiji 47%. socijalni i društveni problem u svim zemljama sveta. LSD. Finskoj 35% i dr. MARIHUANA I SINTETIČKE DROGE-AMFETAMINI.bezvlašća koje je nastalo nakon Napoleonove okupacije Južne Italije. Veze narkomanije i vlasti pojedinih zemalja su evidentne i otvaraju se fiktivne firme koje su namenjene za pranje novca. Poljska. ( tradicionalne mafijaške 104. Nedozvoljena trgovina narkoticima odvija se svuda po sistemu uređene organizacije i mreže koja funkcioniše po principu hijerarhije. Hiberto kontroliše 60% prometa kokaina u SAD. 105. Narkotici kojima se najčešće trguje su:HEROIN. Proizvodnja kokaina je u Kolumbiji između 30-70%. Belgija. organizovane kocke i prostitucije. nakupaca i vlasnika skladišta. U tom priodu. terorističke organizacije i druge kriminalne organizacije. Tajlanda i Lsosa i zlatnog polumeseca: Avganistan i Pakistan. kao i za poslove ilegalne trgovine narkotika. Bečkom konvencijom 1988 god. prvobitno za ilegalnu proizvodnju i trgovinu alkoholom. Proizvodnja narkotika u skoro svim zemljama sveta je ilegalna proizvodnja i trgovina i sankcionisana je. Heroin se distribuira iz Pakistana. dok Burmanac Kim Njunt narko general koji je šef tajnih službi Burme kontroliše 60% prometa heroina iz Burme u SAD. I DR. Avganistana. Mijanmara i dr. a zatim za kontrolu reketa. tajna i nelegalna trgovina Page | 77 . Sicilijanski gangovi upravljaju međunarodnim kokainskim transakcijama u SAD i na relaciji prekomorske zemlje – Evrope. stanje bezakonja navelo je vlasnike velikih poseda da prepuste upravljanje svojom zemljom energičnim sileđžijama koji su despotski vladali nad terorizovanim seljaštvom. predviđene su mere na suzbijanju nedozvoljene trgovine drogama. do transportne mreže i organizacije za preraspodelu u potrošačkim područjima. TRGOVINA NARKOTICIMA Uživanje narkotika predstavlja ozbiljan zdravstveni. KOKAIN. U praksi su poznata tri n ačina trgovine oružja: legalna i otvorena trgovina sa drugim zemljama po utvrđenim pravilima i procedurama. Distribuira se takozvanim zlatnim trouglom koji se nalazi između Burme. ali i obaveza država da u svojim krivičnim zakonima uvedu krivično delo pranja novca. Španiji 60%. Kolumbijski bos Pablo Eskobar i Hiberto Orehuela spadaju u najbogatije ljude sveta. TRANSNACIONALNE KRIMINALNE ORGANIZACIJE organizacije) su: Koza nostra. Pravci kretanja narkotika su balkanska ruta. U prvim decenijama ovog veka mafija je proširila svoju delatnost u SAD kao tajna organizacija kriminalaca među italijanskim imigrantima. TRGOVINA ORUŽJEM Trgovina oružjem spada u tradicionalne forme klasičnog oblika kriminalnog biznisa organizovanog kriminala . od proizvođača droga. Smatra se da narkotici čine promet organizovanog kriminala u Holandiji 80%.

TRGOVINA VOZILIMA Trgovina kradenim automobilima poprima internacionalne razmene. Neki su se specikjalizovali za izradu lažnih dokumenata. 106. motora. a tamo neka druga osoba vrši prodaju kola obično novijem kupcu na kraju lanca. hemijske. proučavanje carinske i policijske kontrole. Page | 78 . b) globalizam. ili se može modifikovati da ispaljuje hitac. broja proizvodnje i dr. KARAKTERISTIKE ORGANIZOVANOG KRIMINALA 107. SAVREMENI TERORIZAM PODRAZUMEVA doktrinu. drugi se bave izmenom broja šasije. bombe. metod i sredstvo izazivanja straha i nesigurnosti kod građana sistematskom upotrebom nasilja radi ostvarivanja određenih. nuklearni materijal. Postoje i kuriri koji su unajmljeni da voze iz jedne zemlje u drugu. radioaktivni otpad. prvenstveno političkih ciljeva. posedovanje prevoza ili angažovanja sredstava za prevoz robe koju prate falsifikovana dokumenta. Prema podacima Interpola iz prihoda od trgovine vozilima finansiraju se čak i terorističke organizacije. d) zloupotreba tehničkih dostignuča. e) velika finansijska moć stečena pranjem novca. Mnogi poznati kriminalci počeli su sa preprodajom kola. g) zastrašivanje. f) količina ekstranormalnih oblika političkog nasilja. mitraljezi. c) profesionalizam.sa drugim državama. Terorizam podrazumeva doktrinu. Pod vatrenim oružjem podrazumeva se svako prenosivo oružje koje ima cev i koje ispaljuje.Krijumčare se: pištolji. Krijumčarenje se obavlja raznim kanalima i putevima pri čemu transport određenom vrstom saobraćaja predstavlja posebno razrađenu strategiju: izviđanja graničnih prelaza. preko treće države i tajno snadbevanje nedržavnih subjekata koji preko posrednika na crnom tržištu . prvenstveno političkih ciljeva. biološke i radiološke supstance. Smatra se da deo međunarodnih transfera oružja nije posledica odluka država već korumpiranih vojnih ili političkih zvaničnika. U svetu svaka dva minuta nestanu po jedna kola.Grupe kriminalca su organizovane kao velike međunarodne kompanije i imaju složenu strukturu. terrois koja znači jak strah. metod i sredstvo izazivanje straha i nesigurnosti kod građana sistematskom upotrebom nasilja radi ostvarivanja određenih. TERORIZAM Terorizam je latinska reč terror. Savremeni terorizam odlikuju: a) visok stepen organizovanosti.

VRSTE TERORIZMA –postoje različite klasifikacije tipologije terorizma. b) državni. brodovi i slično koje izvode teroristi pojedinci. grupi. nedužnim i nemoćnim osobama. Front za oslobođenje Kvebeka u Kanadi.izazivanje psihoze opšte opasnosti. međunarodnim pravom zaštićeno dobro. Radoslav Gaćinović za međunarodni terorizam kaže da je to skup međunarodnim pravom zabranjenih aktivnosti usmerenih prema pojedincima. Hamas u Palestini. U literaturi je najčešća podela na: a) međunarodni. uzimanje talaca. da bi kasnije ovaj pojam obuhvatao svaki napad na neko.h) specifična organizaciona i kadrovska struktura organizacija i njenih pripadnika zasnovana na ideološkim. njenim institucijama i dobrima –avioni. Crvena Armija –Sekigun u Japanu i dr. Grapo u Španiji. k) bezobzirnost i izuzetna surovost pri izvršenju akcija. već je kroz pojedinačne aktekonvencije odredilo samo pojedina krivična dela terorizma –otmice vazduhoplova. U stručnoj literaturi međunarodni terorizam se u početnoj fazi proučavanja odnosio na terorističke akte sa inostranim elementom. l) aktivnost koja je usmerena prema velikom broju građana. OBK . c) individualni i d) grupni terorizam. a ORGANIZACIJE KOJE TEŽE OSTVIVANJU ODREĐENIH NACIONALNIH. Raf u Nemačkoj. i) posebnosti cilja. UČK NA Kosovu i dr. državi. PRE SVEGA SEPARATISTIČKIH CILJEVA SU: Ira u Velikoj Britaniji. terorističke organizacije ili država radi ostvarivanja svojih ciljeva pri tom narušavajući Page | 79 . bombaški napadi. Eta u Španiji. rasnim ili verskim osnovama. napadi na međunarodno zaštićena lica. TERORISTIČKE ORGANIZACIJE KOJE TEŽE OSTVARENJU ODREĐENIH IDEOLOŠKIH CILJEVA SU: Crvene brigade i prva linija u Italiji. j) neselektivnost ciljeva. a samim tim nije ni predvidelo krivične sankcije za njegove aktere. ambasade. nacionalnim. MEĐUNARODNI TERORIZAM –međunarodno pravo za sada nije definisalo terorizam. TERORISTIČKE ORGANIZACIJE KOJE TEŽE OSTVARIVANJU VERSKIH CILJEVA SU: najpoznatija Al Kaida. Oas i direktna akcija u Francuskoj. m) raznovrsnost i stalno proširivanje spektra objekata napada i slično.

DRŽAVNI. koju finansira država. i međudržavni. U NAJŠIREM SMISLU MEĐUNARODNI TERORIZAM SE MOŽE RAZVRSTATI NA: transnacionalni. DRŽAVNI TERORIZAM ima najrazličitije forme. P. Svojstven je diktatorskim režimima. PODELA TERORIZMA PO KOMBSU KOMBS UVODI SLEDEĆU PODELU: a) tajni državni terorizam koji podrazumeva direktno.ČIČOVAČKI je izveo jednu od najnovijih klasifikacija terorizma: RELIGIJSKI. što akterima terorističke delatnosti obezbeđuje sigurnost od krivičnog progona i znatnu imovinsku korist. u kome se nasilje uvek nazire kao preteća senka. TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINALITET Terorizam kao organizovani kriminalitet podrazumeva postojanje dobro organizovane i strukturisane kriminalne organizacije. Page | 80 . POLITIČKI TERORIZAM najčešće nastaje u nerazvijenijem zemljama sveta i uslovljen je fenomenom ekonomskih kriza i sukoba između bogatih i siromašnih i političkim ambicijama jednih da promene stanje i status. U drugim tipologijama državni terorizam definiše se kao skup mera koje podrazumevaju stvaranje uslova i neposrednog preduzimanja terorističkih akata koje vrši država preko svojih specijalizovanih organa. TERORIZAM ASOCIRAN SA ORGANIZOVANIM KRIMINALITETOM I PATOLOŠKI TERORIZAM. odnosno međunarodne zajednice.stabilnost te države. b) terorizam podržavan od države u kome država ili privatna grupa učestvuju u izvođenju akcija u korist države gde je država naručilac. može biti usmeren protiv sopstvenog stanovništva. sa kojom su uspostavljene odgovarajuće veze. ali i protiv drugih država. ali ne i neophodno aktivan učesnik u terorističkim aktima. učešće državnih službenika u terorističkim akcijama. ali ne i otvoreno. i drugi da ga održe ili prošire. RELIGIJSKI TERORIZAM je inspirisan religijskim fundamentalizmom. POLITIČKI. kao kršenje konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

ilegalno usvajanje dece prodaju ljudskih organa. kupovinu i prodaju. POLITIČKA DELIKVENCIJA Politička delikvencija u tipologiji kriminalnih pojava predstavlja vrstu prestupništva koje je određeno političkim ciljem ili motivima izvršilaca. Destinacije donatora su Moldavija. postale rutinski hiruški posao. 110. Potražnja za organima za transplantaciju u zemljama sa najvišom stopom donatora već je premašila ponudu. da skrenu pažnju društva. Terorističke organizacije su posebne profesionalne organizacije kriminalne orijentacije koje odlikuju stroga pravila unutrašnje hijerarhije i militarne organizacije. do Austrije i Italije. Kriminologija ljudima je noviji kriminološki i krivičnopravni pojam mada je kroz istoriju poznat kao trgovina belim robljem. preko Turske i zemalja Istočne Evrope. finansiranje. tzransport. fanatizam i solidarnost ćlanstva i anonimnost članstva. da postoji brza razmena informacija između prodavaca i preprodavaca organa. KRIJUMČARENJE MIGRANATA Page | 81 . Na tim tržištima za prodaju bubrega donatori dobijaju oko 3000 dolara. zemlje Brazila do Filipina. hijerarhija. dokazuje da je ovj oblik trgovine veoma unosan posao. Najveći broj trgovine organima obavlja se ilegalno.PATOLOŠKI TERORIZAM podrazumeva oblik terorizma kada individue ili grupe terorišu druga lica prvenstveno da budu primećeni. posebno bubrega. krijumčarenje i eksploataciju rada migranata. TRGOVINA LJUDIMA Kriminalna delatnost trgovine ljudskim bićima obuhvata: prinudu. Čile. TERORISTIČKE ORGANIZACIJE Terorizam je u suštini profesionalni i pretežno kolektivni oblik kriminaliteta. a davaoci mahom žive u bedi da im je zdravlje nakon prodatog organa bitno ugrožerno. Okolnosti da se lako putuje po svetu i da je komunikacija olakšana. a ne kao ljudska bića. Prema svemu ovom bitne karakteristike terorističkih organizacija su: organizacione osnove. Oni se tretiraju kao vreće rezervnih delova. a krajnji korisnik ga plaća nekoliko puta više. 108. Savremena medicina je dosta napredovala pa su neke transplantacije. vrbovanje. 109. Vezuje se i za ilegalne ulazke u zemlju-izbegavanje graničnog prelaza sa ciljem ostvarivanja profita ili koristi drugih. fanatizam pripadnika. a ponekada i čitavog sveta na sebe. planska aktivnost. Argentina. prebacivanje i skrivanje osoba radi njihovog seksualnog ili ekonomskog iskorišćavanja. Trgovaćka mreža organa ražirena je od Indije i Tajlanda. TRGOVINA LJUDSKIM ORGANIMA Kriminalni profit je našao pogodno tlo u trgovini ljudskim organima.

Evropski tip trafikinga vezan je za društvene procese u istočno-evropskim zemljama iz kojih devojke u dobu između 20-23 godine. a mnoge i sa visokim obrazovanjem stižu u metropole Nemačke. zavođenje.sex trafiking. svodnici i drugi paraziti prostitucije. Page | 82 . otmena dana koja je nemilosrdna žena i sa uspehom vodi javne knjige i mušterije. odnos sa maloletnim licima i sl. ORGANIZOVANA PROSTITUCIJA Kriminalitet i prostitucija su u svim vidovima u uzajamnim odnosima. Prostitucija je najčešće pod otvorenom ili prikrivenom zaštitom policije ili lokalnih organa. Italije. makroi. Za ilegalno prebacivanje ljudi preko granice uzimaju se velike pare. Oblici prostitucije podvođenje. a u njegovo ime ih vodi „poslovna. Krivična dela koja proizilaze iz prostitucije su: podvođenje drugog lica sa ciljem podvođenja. ljudi iz lokalnih krajeva sele se na razne strane svih kontinenata. U savremenim uslovima poznata je pojava trgovine ženama radi prostitucije i snimanja pornografskih filmova. a ekonomski uslovi žena u nerazvijenim zemljama sve nepovoljnija. izdavanje ili stavljanje na raspolaganje zgrade ili drugih prostorija radi vršenja prostitucije ili sličnih aktivnosti. Azijski je vezan za otmice ili kupovinu devojaka između 11-13 godina. Vlasnici javnih kuća retko se znaju. Usled intenzivnog saobraćaja između istočnoevropskih zemalja i zapadnoevropskih zemalja kamioni su postali glavno sredstvo prebacivanja imigranata. Najteži oblici seksualnog zlostavljanja odvijaju se zapravo kroz razne oblike prostitucije. Od prostitucije živi čitava skala kriminalaca-podvodači. ali njima upravljaju u ime „višeg gazde“. Često stvarni posrednik ima javne kuće u više gradova. sa srednjim. Potražnja za prostitutkama u razvijenom svetu sve je izraženija. a povećanje stanovništva u zemljama doseljenih imigranata predstavlja veliki problem. kojim je obuhvaćeno krivično delo protivpravnog bogaćenja ili druge koristi omogućavanjem drugom da nedozvoljeno pređe državnu granicu.Do migracija stanovništva došlo je zbog olakšane komunikacije. Velika Britanija je poslednjih godina postala najatraktivnija zemlja za imigrante koji traže politički azil. Taj sistem su razvili i kosovski Albanci koji zajedno sa albancima iz Albanije kontrolišu krijumčarenje ljudi iz Belgije i Francuske u Veliku Britaniju. eksploatisanje prostituisanih lica. U našem krivičnom zakonodavstvu krijumčarenje migranata inkriminisano je kao krivično delo NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI. koji uzima reket. upravljanje i držanje bordela. koje se u lancu kupoprodaje prometiraju i po više puta dok ne stignu u bordele ili ulično tržište. Švedske i drugih zapadnoevropskih zemalja i kroz prostituciju traže šansu za bolji život od nesigurnih materijalnih uslova koji im se nude u sopstvenim zemljama. Upravo zbog toga je veoma teško ustanoviti šta je čemu neposredni uzrok. organizacija prostitucije je jedan od čestih oblika profesionalnog i organizovanog kriminaliteta. ili nedozvoljeno boravi u zemlji ili tranzitira kroz Srbiju lice koje nije domaći državljanin. Razlikuju se evropski i azijski sex trafiking. Preko prostitucije se podstrekava i prikriva kriminalitet. 111. Sredstva od kriminaliteta idu na prostituciju. Krijumčarenje ilegalnih imigranata postao je unosan posao koji seobavlja pod kontrolom organizovane mreže kriminaliteta.

Forme biznisa u Evropi dobija krajem XIV i u XVX veku. Kockanje je vid socijalne patologije u kome učestvuje veliki broj ljudi. iz skrivenih ili proneverenih fondova izražen na utajama poreza. zakupljivanjem mašina. oni ne traže velika ulaganja. kao i procesima privatizacije kapitala u bivšim socijalističkim zemljama Istočne Evrope i organizovanih kanala kriminaliteta na Zapadu.112. Kockanje je zabranjeno. a prihodi su veoma visoki. Prljavi novac se obično pretvara iz stečene valute u neku drugu valutu preko menjačnica.REKET REKET predstavlja savremene vidove reketarstva u krivičnom pravnom smislu ucene i iznude. oduzimanje mušterija. ilegalnom trgopvinom drogama i opijatima. Pranje novca oštećuje svaku državu. prostitucije i reketa. naplata preostalog duga iz nekih ranijih poslova. Činjenicu da je znatan b roj ljudi naklonjen kocki. Najzastupljeniji su kockarski automati. U prvoj fazi uterivač duga podseća dužnika učtivo na dospelo dugovanje i određujemu rok da ispuni obavezu. Tu spada „uterivanje duga“ u oblasti profesionalnog kriminaliteta. 114. Pranje novca je postalo međunarodni problem razvijenih zemalja i ostalih zemalja. Page | 83 . izvršioci krivičnih dela su iskoristili kao mogućnost za sticanje velikih prihoda što je za posledicu imalo stvaranje kockarskih sindikata-mafijaši su preuzeli kontrolu nad kockanjem.. Kockanje prelazi u deo organizovanog kriminaliteta u slučaju kada se organizuju prevare u igri. iz organizovane kocke. Poreklo prljavog novca potiče od nelegalne trgovine. prisutne konkurencije.Najčešće su u pitanju neraščišeni imovinski odnosi. Sastoji se u falsifikovanju poslovno finansijske dokumentacije i manipulaciji u sistemu međubankarskih transakcija. sportska takmičenja i dr. kada reketaši deluju svojim uobičajenim metodama: obeležavanjem teritorije. stvaranje novih pozicija. KOCKANJE Kockanje se pojavilo još u starom i srednjem veku. Kockanje se organizuje u različitim oblicima: igre sa brojevima. uzimanje dela prihoda. kartanje. oblik profesionalnog kriminaliteta zasnovan na sistemu prinude i nasilja. Proizvođači su najčešće same kockarske organizacije koje daju dozvolu za koriščenje zainteresovanim sa nadoknadama. a zatim se ulaže u banke zemalja sa najstabilnijom situacijom. 113. klađenje-konjičke trke. kockarske organizacije rade ilegalno. Reket je podebna vrsta kriminalne rente. Dalje novac se ulaže u off-šor kompanije odakle se legalizuje u normalne i legalne poslove. a donose velike prihode. ali se vremenom izmenilo. PRANJE NOVCA Pranje novca je protivpravni postupak legalizacije kapitala stečenog kriminalnom delatnošću. Druga mogućnost je stvaranje sopstvenih banaka. igre za kockarskim mašinama-rulet. U početku nije obuhvatalo novčane uloge. uklanjanjem protivnika i pružanjem zaštite uz naknadu.

Pretpostavlja se da više od polovine dužnika u ovoj fazi popušta i izmiruje dugove. a sastoji se u fizičkoj prinudi i ozbiljnoj pretnji ugrožavanja bezbednosti i sigurnosti porodice i imovine. pod kojim smatra protivpravno prisvajanje računara i njegovih delova krađom. POJAM I KARAKTERISTIKE KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA Sve rasprostranjenija upotreba računara i razvoj računarske tehnologije doprinele su lakšem obavljanju mnogih poslova i doprineli su lakšem obavljanju mnogih poslova. OSTALI OBLICI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA 116. Uticajem kompjuterske tehnike i programa u oblastima kriminaliteta posebno privrednog i finansijskog menja se model ispoljavanja. Pod ovim pojmom autor podrazumeva i sva ona krivična dela gde se računar javlja kao izvršenje krivičnog dela. zloupotrebe automata sa novcem za igru kojim se upravlja pomoću računara. Ukoliko se zaštita odbije prelazi se na kidnapovanje. Javljaju se novi opasniji oblici Page | 84 . proneverom i prevarom. Posledica svega je i novi oblik tzv. kompjuterskog kriminaliteta specifičan po strukturi. A TAJ POJAM OBUHVATA : računarsku prevaru. Druga faza predstavlja klasično izvršenje krivičnog duga iznude gde pojedinac ili grupa u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist silom ili pretnjama prisiljava drugo lice da mu preda određenu imovinsku korist. koji svuda u svetu beleži progresivan rast i pojavu novih krivičnih dela. grupa i čitavih organizacija. sabotažu i špijunažu. od kompjuterskog kriminaliteta u širem smislu. privatna preduzeća. Reket postoji kao razvijen i unosan biznis zločinačkih udruženja i svojevrsna naplata „poreza“ od vlasnika privatnog kapitala. OSTALI OBLICI KRIMINALITETA U ostale oblike spadaju oni delikti koji nemaju prevashpdno koristolljubiv motiv. izolacija u privatnim zatvorima sa povremenim maltretiranjem da „hladne glave“ razmisle o izmirenju duga. ali se njima onemogućavaju ili oštećuju određena imovinska prava drugih –oduzimanje tuđe stvari. Obavlja se ucenom uz pretnju odmazdom vlasnicima kapitala. U trećoj fazi nudi se navodna zaštita uz obavezu plaćanja određenog novčanog iznosa od strane lica kome se nudi takva zaštita. članovima porodice ili materijalnim sredstvima. Kompjuterski kriminalitet karakterišu svojstva velike dinamike i izuzetnih formi pojavnih oblika i vidova ispoljavanja. Pri tome se ne ostavljaju vidljivi tragovi nasilja. obimu i osobenosti. ali i omogućili veće zloupotrebe pojedinaca. jedinstvenoj i bržoj komunikaciji. fingirane krađe računara. VODINELIĆ RAZLIKUJE KOMPJUTERSKI KRIMINALITET U PRVOM UJŽEM SMISLU. a koju on nije tražio. uništavanje ili oštećenje tuđe stvari i slično. kockarnice. javne kuće. lišavanje slobode. Kompjuterski kriminalitet je vrsta delikvencije i tipologija kriminalnih pojava koja je nastala u vezi sa zloupotrebom kompjuterske tehnike i tehnologije. 115. a radi „zaštite“ od drugih kriminalnih organizacija. Sistem reketa najčešće obuhvata ugostiteljske objekte. Oni koji se opiru ili dvoume u drugoj fazi podležu obradi koja se u žargonu zovu „kičmenje“ . One su brzo inovirale načine izvršenja klasičnih krivičnih dela.

logičke bube.dečja pornografija je najčešći sadržaj koji se pojavljuje u ovoj grupi obuhvatajući posedovanje. HAKING KRIMINALITET Haking kriminalitet u krivičnopravnom smislu podrazumeva krivična dela kojima se vrši neovlašćen –protivpravan pristup. uvoz. transmisiju. provaljivanjem. ozbiljnog narušavanja privatnosti i drugih ljudskih sloboda i prava kao i ličnog integriteta. uplitanje u podatke ili sisteme. Page | 85 . 117. kompjuterska piraterija. kompjuterske prevare. dela vezana za kompjutere-kod kojih su falsifikovanje i krađe najtipičniji oblici napada. programa. kompjuterske zloupotrebe. obaveštajne i slične kompjuterske mreže i komunikacije. prodaja. distribucija). dela vezana za kršenje autorskih i srodnih prava obuhvataju reprodukovanje i distribuciju neautorizovanih primeraka dela kompjuterskim sistemima. Poseban izazov za hakere predstavljaju kompjuterske mreže maksimalne bezbednosti. 118. korišćenje uređaja (proizvodnja. Sa sobom nose i opasnosti od širenja i masovne upotrebe elektronskog prisluškivanja. u centralni kompjuterski sistem i njegovu bazu podataka u našem krivičnom zakonodavstvu krivično delo: neovlašćen pristup zaštićenom računaru. čuvanje ili činjenje dostupnim i raspoloživim ovih materijala. Ovi motivi su avanturistički. kompjutersko falsifikovanje. distribuciju. tzv. Po međunarodnoj klasifikaciji kompjuterski delikti su: prevare izvršene manipulacijom kompjutera-razni metodi kompjuterskih prevara i programskih manipulacija. presretanje. kompjuterski terorizam. računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka. password-a. Ozbiljne štete mogu nastati nehotičnim oštećenjima na vitalnim kompjuterskim mrežama. elektronski upad. VRSTE KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA Kompjuterski kriminalitet može biti: dela protiv poverljivosti. kompjuterske sabotaže. crvi. integriteta i dostupnosti kompjuterskih podataka i sistema-njih čine nezakonit pristup. Hakeri preko personalnih računara upadaju neovlašćeno u informativne sisteme drugih korisnika i vlasnika. da se iskažu lične sposobnosti i demonstrira informatička sposobnost nalaženja slabosti u mehanizmu zaštite kompjuterskih sistema. Vrste kompjuterskog kriminaliteta možemo razvrstati na: haking kriminalitet. dela vezana za sadržaje. špijunaža i sabotaža. nanošenje štete prilikom unošenja podataka ili programa. a u poslednje vreme prisutna je realna opasnost od talasa terorističkih akata raznih vrsta-tehno terorizam. ili kao najteža posledica –činjenje računarskih podataka neupotrebljivim. Nezavisno što motivi ovih izvršilaca nisu vođeni lošim namerama haking može izazvati vrlo ozbiljne štete. policijske. kompjuterski vandalizam i kompjuterski kriminalitet vezan za mrežnu konfiguraciju informacionih sistema. spretno izbegavajući mehanizme softverske i druge zaštite.virusi. njihova proizvodnja radi distribucije i obrada u kompjuterskom sistemu ili nosiocu podataka. krađe poslovnih i drugih tajni kao i različitih oblika intelektualne svojine. kao što su: vojne. ugrožavanjem zaštićenih podataka – neovlašćeno brisanje ili izmena. određenog stepena značaja ili vrste tajnosti ili na drugi način oštećenja ličnih prava ili poslovnih i službenih podataka.kriminalnog ponašanja koji do sada nisu bili poznati u kriminalističkoj praksi.

da obučavaju teroriste za tajne akcije putem visoke tehnologije. distribucija ili javno objavljivanje računarskih programa zaštićenih zakonom i neovlašćeno kopiranje topografije –bespravno kopiranje zakonom zaštićene topografije. aerodromska postrojenja. Krivično delo se vrši na prevaran način. U savremenom društvu postoji realna opasnost da informatički resursi. U našem zakonodavstvu ove pojave su inkriminisane kao lrivično delo neovlašćeno ioskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava i krivično delo neopvlašćeno uklanjanje ili menjanje elektronske informacije o autorskim i srodnim pravima. Kompjuterski terorizam je više buduća nego aktuelna pojava. predviđenim domaćim zakonom. KOMPJUTERSKE SABOTAŽE Page | 86 . koji bi predstavljao delo falsifikata da je počinjen u odnosu na klasičan predmet takvog krivičnog dela. železnice.Najčešće prevare se vrše preko interneta koji ne uslovljava fizički pristup izvršioca do prostora ili objekata nekog od sistema za isplatu. Teroristi planiraju korišćenje i svih vidova oružane tehnike zasnovane na korišćenju visoke kompjuterske tehnologije kao i raspoloživih „tržišnih kadrovskih potencijala“. brisanje ili potiskivanje računarskih podataka ili programa. odnosno unošenjem preko kompjutera netačnih podataka. objekte kojima se elektronski upravljarafinerije nafte. Obavljaju se sa namerom pribavljanja imovinske koristi za sebe i druge. računarske resurse.119. ili se na bilo koji drugi način. ili se propušta unošenje tačnih podataka. ili druge protivpravne imovinske koristi. besplatno korišćenje ili uvoz u te svrhe topografije ili poluprovodničkog proizvoda napravljenog korišćenjem topografije i računarski falsifikat-unos. banke podataka. a posebno globalne informatičke mreže postanu i veoma efikasno sredstvo u terorističkoj aktivnosti. računar se koristi za ostvarivanje prevare u krivičnopravnom smislu . sabotažu. posebno za špijunažu. vodovode. KOMPJUTERSKI TERORIZAM Kompjuterski terorizam u krivično pravnom smislu predstavlja IZAZIVANJE STRAHA I UZNEMIRAVANJE JAVNOSTI. 122. 120. KOMPJUTERSKE PREVARE Kompjuterske prevare čine najzastupljeniju vrstu delikta. bezbednosne i odbranbene komunikacione sisteme. upade u nacionalne sisteme. kao i ostale vrste mešanja u obradu podataka na račun ili pod uslovima. elektrosnadbevanje i slične objekte za značaj građana. 121. KOMPJUTERSKA PIRATERIJA Pod kompjuterskom piraterijom podrazumeva se: neovlašćeno kopiranje zaštićenog računarskog programa –bespravno kopiranje. izmena. u našem krivičnom zakonodavstvu postoje pod nazivom RAČUNARSKA PEEVARA.

odnosno sprečavanje korišćenja informacija u njihovoj memoriji. neka mi telo izgori. To znači da uništenje ili oštećenje kompjutera i drugih uređaja ili oštećenje kompjutera i drugih uređaja za obradu podataka u okviru kompjuterskih sistema. ili brisanje. sastoje se u unosu. menjanje. Zabranjuje se pristup mafiji svakom ko ima veze sa policijom. To se čini oštećenjem operativnog sistema u informativnom mehanizmu i programima korisnih usluga. Ako izdam. saobraćaj. preduzeća ili druge organizacije od opšteg značaja. a moraju da budu na raspolaganju KOZA NOSTRI po svaku cenu. rukovanje. Page | 87 . Ne smeju da kradu od mafijaških porodica. Niko ne sme da se predstavi direktno nekom od naših prijatelja.Kompjuterske sabotaže. brisanju ili potiskivanju računarskih podataka ili računarskih programa ili upad u računarski sistem sa namerom da se onemogući funkcionisanje računara ili telekomunikacionog sistema. preko koje se to mora učiniti. prirodnu sredinu ili imovinu. na primer prinuđeno da redovno plaća zaštitu“. Ljudi koji odbiju da plate zaštitu trpe posledice. To se odnosi i na genetski modifikovane organizme koji prdstavljaju rizik za čoveka. Članovi porodice ne smeju da zalaze u barove ili klubove. obradu.. Mafijaši svojim nadređenima moraju da govore istinu. Treba da poštujete svoje žene i da isključite ioz mafije svakog ko se ponaša nemoralno.organi unutrašnjih poslova. izmenama. istovar jedne ili većeg broja opasnih supstanci ili svaku delatnost koja je slične vrste u vezi sa ovim opasnim supstancama. Pod opasnim aktivnostima za životnu sredinu Savet Evrope je predvideo: proizvodnju. Članovi nikada ne treba da budu kumovi deci policajaca i obrnuto. skladištenje. vodovodna preduzeća i druge ustanove i preduzeća koja čine privredni sistem ili imaju javnu funkciju. prvenstveno onih koji imaju javnu funkciju čuvanja i korišćenja podataka za državne organe. od reketa i zelenaštva ubira 75 milijardi evra godišnje i da je uprkost svim naporima pravosuđa i policije oko 80% biznismena na Siciliji. rukovanje ili reciklažu otpadaka pod uslovom da predstavljaju značajan rizik za čoveka i prirodnu sredinu. 123. kod nas se zovu RAČUNARSKA SABOTAŽA. MAFIJAŠKI BONTON-KODEKS PONAŠANJA Kada je kod Palerma uhapšen jedan od najmoćnijih mafijaških šefova SALVATORE LO PIKOLO pronađen je i dokument u kome je nabrojano 10 zapovesti koje označavaju neophodne mafijaške „moralne vrednosti“ i kojih bi trebalo da se pridržava svaki čestiti mafijaš na Siciliji.uzgajanje. Uvek mora da bude prisutna treća osoba. EKOLOŠKI KRIMINALITET Ekološki kriminalitet je globalni problem jer predstavlja građansku odgovornost za štete nastale usled aktivnosti koje su opasne za životnu sredinu. kako se procenjuje. elektroprivreda. Italijani imaju razloga da preispitaju ove moralne vrednosti obzirom na to da mafija. Ne gledajte žene vaših prijatelja. ustanove. DESET ZAPOVESTI: zaklinjem se da ću biti veran Koza Nostri. rad instalacija ili postrojenja za spaljivanje. utovar.

iznude.NDRANGHETA-PRVI ČOVEK. To je najstarija kriminalna mafijaška organizacija. Svi poslovi familije zaogrnuti su OMERTOM-zakonom ćutanja. Članstvo bira u zatvorima ili od bivših osuđenika. 126. Bave se krijumčarenjem droge. posebno aktivna je bila 20-tih godina prošlog veka. pa i Koza nostre.KAMORA – SVAĐA. trgovinom ljudima i dr. kokain. Sedište je u Pulji i bavi se trgovinom droge. šverc. duvan.NOVA SVETA ZAJEDNIČKA KRUNA To je organizacija sa religijskim simbolima u njoj ima delova Kamore. razni oblici kriminaliteta. nekretnina. iznuđivanje. Ndrangete. Prihodi američke mafije Page | 88 . otmice i slično. Kamorom ne rukovodi jedan bos već „komitet klanova“ –kamiteti glavešina. tužilaca. Članovi ove organizacije mogu biti i najbliži rođaci.čak iako im se žena upravo porađa. prostitucija. U koza nostri šef je bos. nastala u 19-om veku. Bave se raznim oblicima kriminaliteta: kriminalni sindikati. osnovna joj je delatnost: droga-heroin. Postoji preko 100 kamora porodica. Sredinom 90-tih u Italiji je bilo više ubistava sudija. postoji ZAVET ĆUTANJA-OMERTA. Sicilijanska mafija osnovana u 19-om veku. prevarom. policajaca. 125. 127. čini konfederaciju više mafijaških porodica –društvo uvaženih ima oko 150 mafijaških porodica. Osnovna delatnost im je droga. Organizovana je na principu porodica od 20-700 članova. AMERIČKA MAFIJA Američka mafija je nastala od emigrantskih organizacija u Americi po ugledu na Koza Nostru. Muškarac koga je žena prevarila nije pogodan da bude član mafije. iznude. Nastala je u vreme prohibicije u Americi 30 tih godina prošlog veka. postoji i kodeks ponašanja. ali ona i dalje postoji. KOZA NOSTRA KOZA NOSTRA.naša stvar je poznata italijanska mafijaška organizacija nastala još u srednjem veku. ali niko ne sme poticati iz krajeva van Sicilije. Više puta su joj zadavani ozbiljni udarci od strane policije. kriminalitet belog okovratnika. TUČA KAMORA je napuljska mafijaška organizacija. predstavlja multinacionalni kartel za heroin. 128. organizovanje prostitucije i dr. LUKAV ČOVEK NDRANGHETA u osnovnom značenju je „ ponašati se kao pravi čovek“. poznata u Kalabriji. otmice. 124. ubistva i slično. HRABAR. partijskih lidera od strane Koza nostre. prostitucijom. NOVA SAKRA KORONA UNITA. prisutni su u mnogim zemljama posebno Zapadne Evrope.

Italiji. 130. u svoj rad unose političke ambicije. Dve godine se vodio rat između države i kartela u kome je ubijeno preko 350 policajaca i preko 500 civila. Njihovi klanovi kontrolišu trgovinu droge iz azijskih zemalja u mnogim zapadnoevropskim državama. koja ekonomski deluje umesto neorganizovanog legalnog tržišta. U Švajcarskoj kontroliše 70% trgovine heroina . sprovodi „red i zakon“ pošto ne funkcionišu institucije države. Najpoznatiji je Pablo Eskobar iz kartela Medelin. „ pranjem novca“ preko sopstvenih i legalnih banaka –Švajcarskih . ilegalni promet droge. ali veoma razvijena kriminalna organizacija. Deluje ne samo na prostorima Rusije već i u evropskim zemljama i zemljama Severne Amerike. RUSKA MAFIJA Ruska mafija je organizacija koja je novijeg datuma i nastala je nakon raspada bivšeg Sovjetskog Saveza i rušenja berlinskog zida. u Češkoj 80%. SAD.Najpoznatiji kolumbijski karteli su KALI I MEDELIN. bave se prebacivanjem imigranata . pa i nacionalne dohotke velikog broja država. Nemačkoj. osnovna delatnost unutar zemlje su finansijske i bankarske transakcije korišćenjem uslova neregulisanih procesa svojinske transformacije za bogaćenje. KOLUMBIJSKA MAFIJA Kolumbijska mafija bavi se najviše prodajom kokaina drže od 30-70% trgovine kokainom. imigranata i azilanata u V Britaniji. Nemačkih. Ruska mafija neguje imidž patriotske organizacije. organizovanom prostitucijom i drugim klačinim formama kriminaliteta. 129. Rusku mafiju čine i neki bivši članovi KGB-a i drugih tajnih službi bivše Page | 89 . Ona je najmlađa .ALBANSKA MAFIJA Albanska mafija spada u red etičkih skupina organizovanog kriminala sa razgranatom mrežom kriminalne delatnosti kako u Albaniji tako i u inostranstvu.prevazilaze prihode velikih korporacija. Laki Lućano je uveo kolektivno rukovođenje to su bili bosovi najmoćnijih porodica njih oko 300. u Nemačkoj 50%. 131. Ruska mafija je moćna mafijaška organizacija. krijumčarenjem i preprodajom oružja. Albanska mafija predstavlja veliki problem u evropskim zemljama gde se nastanio veliki broj albanskog življa. kulturne nadzore i forme socijalne organizacije. Bave se krijumčarenjem kokaina u Evropu. Godišnja zarada im je 100 milijardi dolara. Albanska mafija je najsličnija sicilijanskoj mafiji. oružja i nuklearnog otpada i organizovane prostitucije. kradenih automobila. Osim toga intenzivno se bave poslovima terorizma OVK i UČK –Kosovo i Metohija i Makedonija.

Potpis im je otsecanje glave. trijade su se preobrazile u organizovane mafijaške organizacije koje deluju iz HongKonga i sa Tajvana sa oko 180 000 članova u jednoj porodici i kriminalnim bratstvima sa ograncima u SAD. Page | 90 . MEKSIČKA MAFIJA U poslednje vreme jedna od najopasnijih mafijaških skupina. Simbol im je jednostrani trougao: nebo. povezana je sa vrhom japanskog establišmenta. povezana je sa kolumbijskom narko-mafijom. gangster. 133. Ovde se ne radi o mafiji u klasičnom smislu. Područja delovanja su im: bankarski poslovi. Italiji. Naziv su dobile po ritualnim značenjem brojeva za koje veruju da imaju magijsko značenje. SAD. nekretnine. Njihova aktivnost u vidu organizovanog kriminaliteta. finansijske transakcije. Ogromno članstvo „Ujedinjeni bambusi“ ili „Gospodari tamjana“ sa po 500 000 članova. postoji organizovani kriminalitet.Britaniji. nastala je 90-tih godina prošlog veka. zabava. prosečna zarada je oko 70 milijardi dolara godišnje. kocka.skup tri lica. posebno početkom ovog veka. KINESKA MAFIJA –TRIJADE Trijade su trojstvo. JAPANSKA MAFIJA –JAKUZE Jakuze su opšti naziv za japanske mafijaške organizacije koje na japanskom znače gangster ili u slobodnom prevodu „nikakav čovek“-šljam. već o organizovanom kriminalitetu kao što su: saobraćajna. Kasnije je poslao grupu od kojih je pet ubijeno na isti način i upakovano u sanduke. Bave se trgovinom ljudima. Bavi se rasturanjem droge. zemlja. Danas deluje u Francuskoj. špekulacije na berzi. 135. Prisutna je u i Crnoj Gori. U javnosti je odomaćen termin „mafija“ skoro za sve oblike kriminalnog delovanja. Austriji i Engleskoj. Ima oko 100 hiljada članova. Južnu Ameriku i dr. Svrgavanjem dinastije Manču. droge i druge kriminalne delatnosti. Kanadi. Svoju delatnost je proširila na Aziju.države. Osnovane su u 17-om veku kao sredstvo političkog i vojnog otpora dinastiji Manču. Organizacija počiva na sistemu grozda. prostitucija. 132. Postoje posebni rituali prijema u članstvo. SAD. V. sačinjena je od „ćelija“ koju čini „pešadija“ predvođena „velikim bratom“. građevinarstvo. čiji su članovi poznati po višebrojnim tetovažama. čovek. Al Kapone je pokušao da ih reketira i poslao je izaslanika koji je ubijen otrovon strelicom iz duvaljki. raj. prostitucijom i drugim oblicima kriminaliteta. 134. U SRBIJI NE POSTOJI ORGANIZOVANA MAFIJA. to su tajne mafijaške organizacije kineskog porekla. Kontrolišu zlatni trougao –heroin.NIGERIJSKA MAFIJA Nigerijska mafija je najmoćnija afrička mafijaška skupina.

drumska. naftna i dr. Postoje i klanovi kao na primer „zemunski klan“ i ostzali klanovi. bakarna. farmaceutska. f) Reket. automafija. prosvetna. urbanistička. d) Pranje novca. b) Terorizam. saobraćajna. h) Kompjuterski kriminalitet i) Krijumčarenje vozila j) Krijumčarenje cigareta k) Krijumčarenje nafte i naftnih derivata l) Trgovina retkim biljkama i životinjama m) Ekološki kriminalitet n) Pomorska piraterija o) Organizovana kocka Page | 91 .carinska. fudbalska. e) Trgovina ljudima. duvanska. POJAVNI OBLICI ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA a) Trgovina narkoticima. c) Korupcija. g) Trgovina oružjem i nuklearnim materijalom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->