You are on page 1of 205

o_

..

Ankara Universitesi TOMER Genel Koordinator ALTINEL

YaYin Koordinatorleri Mehmet Hadi BENHOR Elif Berna KUTLUAT A

Koordinasyon Gunes OZTORK Tulin YALMAN

Editorler Emine AQIKSOZ Emel ZEYTiN Selen DOGAN

Degerlendirrne· Kornisyonu Mesut DURSUN Dr. Eral BARIN Cemil KURT Selen DOGAN

Yazarlar Ali QiQEK Aysequl ASLAN Bedia Kartal AYDOGAN Canan Can OZDEMiR Cemil KURT Emine AQIKSOZ Dr. Eral BARIN Dr. Gulser AKDOGAN Hacer ALTA$ Handan BENHOR Mesut DURSUN Mehmet Hadi BENHOR Neslihan BALTACIOGLU Ozkan GONGOR Selen DOGAN $ebnem DiLQiN Fotograflar Prof. Dr. Gurbuz ERGiNER Demet E$MEKAYA illustrasyon Daqrstan QETiNKAYA Kapak Tasanm Gamze KANTA$ Grafik Gamze KANTA$ Emine AQIKSOZ

Dinleme Qahl?malan Grubu Elif Berna KUTLUATA Dr. Canan KARABABA Sebnern DiLQiN Canturk CORA Tercume Hakan GOR DilekSARIKAYA AdileCANDENiz

EDiTORUN

SOZU

Hitit Turkce Ogretim Seti; ii'r ders kitabr, ii'r cahsma kitabi ile ses bantlan ve video kasetlerinden olusmaktadir. Sette yer alan her kitabin sekizinci ve on altmcr iiniteleri, Ankara Universitesi TOMER'de uygulanan kur sistemine gore bir kurun bitimini gosteren genel tekrar iiniteleridir. bir kisrrn ile yine her iinitede gecen Din-

Birinci ve ikinci kitaplara paralel olarak hazirlannus olan ses bantlan, iinitelerde gecendiyaloglann leme cahsmalarnun seslendirilmesinden olusmaktadir. Ders kitaplannda

yer alan Dinleme bolumlerinde, ogrencinin dinledigi metin veya diyalogibarettir. olusmaktadir. Vi-

la ilgili sorular yer almaktadir. U'riincii kitaba ait ses bantlan ise yalmzca Dinleme ba§hgl altmdaki cahsmalardan Video kasetleri, iinitelerdeki metin veya diyaloglardan deo kasetleri, ders kitaplanndan rak olusturulmustur.

tamamen bagimsiz olarak hazirlanrrus dramalar ve belgesellerden

konu bakimmdan bagunsiz olmasma karsm, tinitelerde islenen dil bilgisi yapilan ve sozciik dizini dikkate alma-

Ders kitaplanndaki tinitelerde verilen dil bilgisi yapilan ve sozcuk siralamasi, gtinliik dilde en cok ihtiyac duyulandan en az ihtiyac duyulana goredir. Kitaplann hazrrlanrnasr sirasmda incelenen tum yazim kilavuzlannm birbirleriyle ve kendi iclerinde celiskili oldugu gortilmtistiir. Bu neden-

le Hitit Turkce Ogre tim Seti 'nde asagida kurallan ile verilen yaznn ozellikleri benimsenmis ,ders ve cahsma kitaplan hazirlanirken bu kurallar goz onunde bulundurulmustur. 1. Diizeltme (sapka) imi: a. Yazimi aym oldugu halde anlamlan farkh olan sozcuklerde (hala / JUlia, kar / kdr, adet / tidet gibi) dtizeltme imi kullarulnusnr. b. Nispet i'si olan -I eki ise belirtme eki ile kanstmlan durumlarda; (ilmi / ilmi, tarihi / tarihi gibi) veya ekten onceki seklin tek basma anlam

ifade ettigi durumlarda (insan + i » insani, yaban + i > yabani gibi) kullamlnusur. 2. Kesme imi: a. Ozel adlardan sonra gelen cekim eklerini ayirmak icin iAnkam'ya, Ahmet'ten gibi) kesme imi kullarulrrustir. b. Bir ozel ad belirtisiz tamlama seklinde iki veya daha cok sozcukten meydana geliyorsa bu sozcuk grubundan sonra gelen ekler (Ankara Universitesi'nde, Vall Golii'ndeki gibi) kesme imi ile aynlrmsnr.

3. Birlesik ve ayn yazilan stizciikler: A. Birlesik yazilan stizciikler; Tek bir kavrarru karsilamak icin iki sozctikten yararlaruhyorsa si kurallan ile aciklanarruyorsa ve bu iki sozcukten en az biri kendi ani ami dismda kullamhyor veya dil bilgi-

iharumeli, uluslararasi gibi) birlesik yazrlrrusnr.

B. Ayn yazilan stizciikler; Tek bir kavrami karsilarnak icin iki sozcukten yararlamhyorsa lanabiliyorsa (yurt ici, yurt dis! gibi) ayn yazrlnusnr, Ozellikle dilek ve temennilerle ilgili ttimcelerde karsmuza cikan ve ahskanlik geregi bazi kisilerin birlesik, bazi kisilerin ayn yazdigi soz kahplan, yapilarmda bir degisiklik meydana gelmiyor ve kurallan bakmundan basit ttimcelerin yapilan ile farkhlik gosterrniyorsa ayn yazilrrusnr. Omegin; "Sag ol," (Bilindigi gibi yardnnci eylemlerle kullamlan sozcukler yaprda bir degisiklik olusturmuyorsa sit tumce ozelligi gostermektedir.), "Allaha ismarladik." ayn yazrhr.), "Hosea kal." (Bave bu iki sozcuk kendi anlamlan ile kullamhyor, dil bilgisi kurallan ile acik-

(Derin yapida "Seni Allaha ismarladik." tumcesinin karsihgr olarak kullamlan bu tiimce

de yapisal bakundan basit bir tumce olarak karsnruza cikar.) , Ozellikle son grupta yer alan ttimce tiplerinin, bircogumuzun digurnz takdirde "Gecmis olsun." , "Allah korusun.", Kurumumuzca ahskanhgma uymayacagi aciktir. Ancak, bu ttimcelerdeki ogeleri birlesik yaz-

"Tesekkiir ederitn," gibi ttimcelerde de ogeleri birlesik yazrnanuz gerekir. yazrmm Turkcenin mantigma uyrnasi ve saglam temellere oturmasi

gelecekte de yapilmasi dusttntilen bilimsel cahsmalarda, gerektigi .inancmdayiz.

acismdan bu kurallann goz oniinde bulundurulmasi

Hitit Turkce Ogretim Seti, Ankara Universitesi TOMER'in Yontem" dogrultusunda hazirlanmistrr. Saygilannuzla. 01.12.2001

17 yrldan bu yana gereksinime gore gelistirerek uygulamakta oldugu "Sentezci

ONSOZ Ankara Merkezi kurum cahsmalara olmasmin Universitesi Turkce ve Yabanci Turkce Dil Arastirrna ve Uygulama kurulan ilk alanmdaki

TOMER,

Turkiye de yabancilara yam sira Turkcenin

cgretmek

uzere

yabanci birimidir.

dil olarak

ogretilmesi

onculuk eden ilkuniversite Universitesi yabanci TOMER

Ankara kazanrms kurumlarla

1984 yilmdan

beri binlerce

kisiye

Turkce kisi ve

ogretmi~, Turkcenin

dil olarak ogretilruesi

konusunda

onemli bir deneyim

ve birikimlerini paylasrrnstir.

cesitli sekillerde

yurt icindeki

ve yurt dismdaki

Ankara Universitesi ogretimi Ogretim TOMER'in maruyorum. Bu ogretim alanmm Setini donusturme yolunda

TOMER,

2001 yilmda hem kendisinin alarak 17 yilhk birikimini ve isitsel materyallerle

hem de Turkce ders kitabma desteklenen icin onemli

gereksinimlerini haztrlarrusttr.

dikkate Gorsel Setinin

ilk adirm atrms ve yaklasik

30 kisilik bir ekiple Hitit Turkce de cahsmalan

bu ilk Turkce Ogretim

Turkce ogretimi

bir arac olacagim Limit ediyor ve alanmda

buyuk bir gereksinimi

karsilayacagma

seti Ankara

Universitesi

TOMER

Turkce

Bolumu'nun TOMER'in elemanlanndan herkese

bir diger ve

cahsmasi olmakla
bolumlerinden, universite tesekkur ederim. Hitit'i, tarihinde dismdan

berabervyazim
Universitesi katki ve destek

ve gerceklestirme almrmstir, Katkida

surecinde bulunan

Ankara

'nin diger birim ve ogretim

ayn ayn

Turkcenin dilerim.

yabanci dil olarak ogretilmesi tasi olarak gordugumu

cahsmalannda belirtir; amacma

ve TOMER ulasmasiru

onernli bir kilometre

ve yararh olmasmi

Prof. Dr. Nusret ARAS


Ankara Universitesi Rektoru

ONiTEADI

KONU

ou, BilGiSi

DiNlEME

OKUMA

UNiTE ADI

KONU

• Yeni Kom;;u (116)

CD It

Dogan Karde;; (139) Hediyelik E;;yalar (144)

ou, BilGiSi

DiNlEME

OKUMA

.. Belirsiz Ge<;,:mi~. (11 7) Z .. Ad Tum. Bsz. Ge<;,:. (120) .. diye (124)

.. Pamuk Prenses ve Yedi Cuceler (123) .. Magazin Haberleri (127)

.. Ah Tamara! (126)

.. Geni~ Zaman (140) .. Yeterlilik Eylemi (145) .. Bagla<;,:lar (151)

.. Masa Ba~l Sohbeti (143)

.. Portreler, Ah~kanhklar, Hobiler (149)

erhaba

Gamze: Merhaba! Murat : Benim adim Murat, sizin adiruz ne? Gamze: (Benim adim) Gamze. Murat : Memnun oldum. Gamze: Ben de memnun oldum.

Ogretmen : Gunaydml Tony Tony Tony : Gunaydinl : Benim adirn Tony. : Ben de memnun oldum. Ogretmen : Senin adm ne? Ogretmen : Memnun oldum.

Ogretmen: iyi gunler! Olga Olga Olga : iyi gunler! : Benim adim Olga. : Ben de memnun oldum. Ogretmen : Senin adm ne? Ogretmen : Memnun oldum.

Murat

: Aaa, Gamze Hamm merhaba.

Gamze : Merhaba Murat Bey. Murat : Nasilsirnz? Siz nasilsimz? Murat : Tcsekkurler, ben de iyiyim. Gamze : Iyiyim, tcsekkur ederim.

Emre Aykut: Emre Aykut: Emre

: Merhaba! Merhaba! : Ne var, ne yok? Iyilik, saghk. Sende ne var, ne yok? : Sag 01, ben de iyiyim.

: Ne haber? Sinern Ayla : Iyilik, senden ne haber? : Eh iste, fena degilim. Hosea kal. Sinem : Gille gule.

Klz
Anne
KIZ

: Alo, merhaba anne, nasilsm,


iyi misin? : iyiyim kizim, sen nasilsin?
:

Ben de cok iyiyim anneciqim. Babam nasil?

Anne
KIZ

: Baban da cok iyi kizim.


:

Gorusuruz anne, hosca kal.

Anne

: Gorusuruz kizim, iyi gunler.

Tarusma
a. Dinleyin ve doqru sirayla lsaretleyln. 1. Benim adim FIrat. Sizin adimz ne? ( 2. Merhaba! ( 1 ) 3. Ben de. ( ) 4. Benim adim Dilek. ( 5. Merhaba! ( ) 6. Memnun oldum. ( ) b. Diyalogu doqru srrayla yazm. Firat : Merhaba!

Dilek :

o Alfabe

sarkrsrru dinleyin, slz de soyleyln.

Alfabe
A

B
p

r;
S

F U

G
(j

c
V

H
y

I
Z

6 a
6

S
d
~

f s

k v

Amblemler

Dinleyin ve amblemleri numaralandmn,


TUBiTAK THY

()

()

()

()


()

()

r.c.
()

Ornek: s~n~f

k_t_p

II

Bu ne? / Bu kim?

Bu ne? Saat.

Bu kim? Murat.

-'---Bu ne?
Cilek.

-Bukim? - Gamze.

Soru sorun ve yarut verin .

................. ?

................. ?

................. ?

................. ?

................. ?

................. ?

Bu / ~u / 0 Kim? / Ne?
-

Bu kim?
Melih.

- 0 kim? Gulay.

- Su kim?
Cetin.

.... ?

C;igdem.

............. Selin.

II
Bu / ~u / 0 Evet, Hayir, . ml"?

a degil.

r~

rm?
mu?

e - i ~ mi?
0 - ii ~ mii?

o-u ~

Ornek:

- 0 doktor

IUU?-

Evet (d k

o tor).

--- Bu sandalye lUi?

- Ha'llr, (sandalye degiJ) oY.

Ornekteki gibi tamamlaym. 1. Bu hemsirc Hayir, 2. Bu otobus Evet, 3. Bu koltuk Hayir, 7 . 7 . 7 . 4. Su silgi Evet, 5. 0 Ayhan Hayir, 7 . 7 .

6. Bu saat
Evet,

7
.

Ornek: - istanbul gilzel mi? - Evet, (istanbul) gilzel.


Hayir, (istanbul) gilzel degil.

Ornekteki gibi tamarnlaym,

1. Ankara buytik
Evet, 2. Hava soguk Hayir, 3. Ogretmen hasta Hayir,

............

7
. 7 . ? .

4. Siruf temiz

7
. 7
.

Evet, 5. Su 6grenci sisman


Hayir,

6. Hastane steak Evet,

? .

Bu Ne?
Dinleyin ve bostuklan tarnarnlaym. Melih Anne Melih Anne Melih Anne Melih Anne : : Hos bulduk, : Nasilsm? :.. .... : Aa! : : ne7 Melih Anne Melih : Bu : : Evet 7 Bu . . bir bu ...... ...... . Ya sen 7 7 . mu? Bu oglum, hos geldin. .

Bulunma Durumu Eki -DoAo

1.

nerede7

Kitap masada. Cocuk sandalyede. Ogrenci simfta. Yumurta sepette.

2. Cocuk nerede 7 3. Ogrenci nerede7 4. Yumurta nerede7

1. Kitap kimde 7 2. Kalem kimde? 3. Canta kimde? 4. Para kimde? 5. Defter kimde?

Kitap Mustafa'da. Kalem ogretmende Canta Mesut'ta. Para Mehmet'te. Defter bende.

Ornekteki gibi tarnamlayin. 1. Fincan nerede 7


Fincan dolap . 4. Cicek nerede7

Cicek saksl... . .. .
5. Mendil kimde?
Mendil
0 .

2. Kus nerede 7 Kus agac;: .


3. Araba kimde? Araba onlar...... .

6. Yemek nerede7
Yemek tabak. .

Ornek: 1. Kopek bahcede mi?


2. Ogrenci sirufta rm? -Evet,
kopek bahcede.

- Hayir, kopek bahcede degil.


- Evet, sirufta.

-Hayu,

sirufta

degil.

Ornekteki gibi 1. Masa oda


Evet, 7 .

5. Gomlek gardrop
Evet,

7 . . 7 . . 7 . 7 .

2. Kitap canta
Hayir, ................................•...

7
7 . 7 .

6. Kedi sepet...............
Hayir,

3. Meyve tabak
Evet,

7. Ali isvec;:'................
Hayir, 8. istanbul Evet, Turkiyc'

4. Ahmet ev
Hayir,

- .....".00 A 0 ne/kim var?

1. Odada kim var?

2. Tabakta ne var?

- Odada Berna var. - Tabakta meyve var.

Ornektekt gibi tamamlaym, 1. Koltuk.


2. Asansor 3. Masa ne var? kim var? ne var?

4. Otopark,
5. Market. 6. Yer.

ne var? kim var 7 ne var?

••••

1111

DOAO

••••••••

var ml ? .
0 0

- Evet, - Hayn,

Do A DoA

var. yak.

1. Masada kedi var rm?

Havrr, masada kedi yok. (- Havir, yok.) Evet, yerde hah var, (- Evet, var.)

2. Verde hah var rm?

Ornekteki gibi tamamlaym. 1. Otobus Evet, 2. Ofis Hayir, 3. Ciizdan Evet, para var bilgisayar var 7 . 7 . koltuk var 7 . 4. Cekmece Hayir, kalem var 7 . televizyon var

5. Ev
Evet, 6. Balkon Hayir,

7
.

cocuk var

7 .

Sesler
Dinleyin, en son hangi sesleri duyuyorsunuz? Ornek: lsaretleyln, D don Don Dol D son D Uyor D al D ac D lir D pus D cuz D duy

III dun

D gUn DUn D al D sun D iyor Del D az D hr D pis D cuz D dog

D yon Don Dol D son D uyor D ar D a;; D ler D buz D coz D doy

1. D un 2. Del 3. D sun

4. D iyor
5. D er 6. D as 7. D lar 8. D biz 9. D coz 10. D dag

a-I=0 -U ~ e • i 0 - i.i ~
m

-Iar -ier

J...IW
kalem masa silgi hah 0 saat
¢ ¢ ¢ ¢ ¢

kalem ........... masa ............ silgi. ............. hah .............. saat. .............

gazltik ;;ofar doktor soru 0 harf

¢ ¢ ¢ ¢ ¢

gazltik. ..........
sofor .............

doktor ........... soru .............. harf. ..............

_ DOAo neJer/kimler var/yok?


Ornek:
1.0toparkta Otoparkta neler var? arabalar var.

3. Simfta neler var?


Sirufta masalar ve sandalyeler var. 4. Odada kimler yok? Odada Zuhal ve Ali yok.

2. Evde kimler yok? Evde cocuklar yok.

Ornektekl gibi tamamlaytn, 1. Cadde Cadde 2. Araba Araba 3. Bahce Bahce neler var? . neler var? . kimler yak? . 4. Ofis Ofis 5. Sepet.. Sepet. 6. Tabak. . Tabak kimler yak? . neler var? . neler var? .

Neier?
nleyin ve reslmlerl numaralandmn.

o
srfrr

1
bir

4 dart

6
aln

7
yedi

9 dokuz

10
on on bir

12
on iki

13
on 09 on

14

15 on bes

16
on aln on

17

18

19

21

22 ...

29

on sekiz

on dokuz

yirmi bir

yirmi iki

dokuz

30

40

60

70

80
sei<sen

otuz

elli

altrrus

yetmis

90

100

200 ...

900

1.000

2.000

doksan

yOz

iki

dokuz yOz

bin

iki bin

3.000 ...

9.000

20.000 ...

30.000 ...

90.000

09 bin

dokuz bin

on

yirmi bin

otuz bin

doksan bin

100.000

200.000 ...

1.000.000

2.000.000 ...

°10.000.000...

yOz bin

iki yOz bin

dokuz

bin

bir milyon

iki milyon

on

1.000.000.000 bir

ka~ ..

n .........

var?
Ornek: 1. Sirufta kac ogrenci var?
Sirufta on alb ogrencilel: var.

Ornekteki gibi tamamlaym. 1. Sokak.. ........................................... 2. Kutu 3. Dolap ........................................... araba var? (18) kalem var? 5. Bir gun 6. Bir yIl saat var? mevsim var? 4. Bir hafta gun var?

..........................................

(11)
(12)

bardak var?

Ornek:
1. TOMER'de hangi qunler ders var? TOMER'de pazartesi, carsamba ve perscmbe ders var.

yarutlaym, 1. renkler guzel?

2. Bir bardak c;:aykac lira? 3. Hangi aylar guzel? 4. Bir yilda kac ay var? 5. Kac yasmdasirnz? 6. Suufta kac ogrenci var? 7. Hangi mevsim soguk? 8. kac kisi var?

: Didem Hamm, telefon numaramz kac?


JlJIOU."", ... :

935 00 49. Sizinki kac?

Cetin

: 975 62 01. Cep telefonunuz var rm?

Didem : Evet, 0535 942 26 13. Sizin var rru? Cetin : Evet, 0533 924 12 88.

Diyalogu okuyun. Krokiyi lnceleyin. Krzilay'da neler var? S6yleyin.

Diana Hakan Diana Hakan Diana

Hakan Bey, Kizilay'da banka var mi? Tabii, Kizilay'da cok banka var. Peki, Kizilay'da park da var mi? Evet, guzel bir park var. Adi Guvcn Park. Sinema veya tiyatro var rm? Sinema da tiyatro da var. Cok guzel! Kizilay'da her ;;ey var. Evet, Kizrlay buyuk bir merkez.

Hakan
Diana Hakan

Diyalogu tamamlaym. Merhaba! .................. Benim Memnun oldum. Nasilsuuz? Tesekkur ederim, Allaha ismarladik. Siz ? ! Erol, sizin ne?

e bakm ve bosluklan

tamamlaym.

Evde Evde neler var? Evde

var.

var.

TOMER'de
Benim adim Ayla. Ben K!zIlay TOMER'deyim. Ankara Oniversitesi TOMER cok glizel bir yer. Burada yirmi suuf var. Siruflarda televizyon ve video var. Bizim smifta on iki ogrenci var. Hepsi de cok iyi.

A~agldaki sorulari yamtlaym. 1. Ayla nerede? 2. TOMER glizel bir yer mi? 3. Kizilay TOMER' de kac simf var? 4. Simflarda neler var? 5. Simfta kac ogrenci var?

Burasi t $urasl / orasi

Neresi?

Ornek:
1. 2. 3. 4. 5. Buras! neresi? Buras! siruf. Orasi neresi? Buras! Ankara. Surasi neresi? Orasi park. Surasi neresi? Buras! restoran. Orasi neresi? Orasi postane.

SlnlfmlZI

anlatm,

Evde neier, kimler var? Yazm,

KONUBA~LlKlARI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

reden ... reye?.

Duygu, 25 yasmda ve bekar. 0 Ankara'da

yasi-

yor. Bir sirkette sekreterlik yapiyor, Bos zamanlannda kitap okuyor ve seyahat ediyor.

Hakan, 27 yasmda. Cahskan ve bekar bir gen<;:.

o da Ankara'da

yasiyor ve bir sirkette muhcndis.

Hobileri; basketbol oynamak, internette gezmek.

Duygu Hakan Duygu

Merhaba, Hakan Bey. Merhaba, Duygu Harum, nasrlsirnz? Iyiyim, tesekkurler, siz nasilsiruz? Sag olun, ben de iyiyim. Nereden geliyorsunuz?

Hakan
Duygu

Kurstan geliyorum. Inqilizce 6greniyorum. Biliyorsunuz, sekreterlik yapiyorum ve sik sik yurt disina gidiyorum. Siz nereden geliyorsunuz? Hakan : Burodan geliyorum. Ben de bugilnlerde cok cahsiyorurn. Her giln internete giriyorum, yeni sayler 6greniyorum. Siz de bilgisayar kullamyor musunuz? Evet, kullamyorum. Ama, sirkctte cok i~ var, cok yoruluyorum. Duygu Ben de bazen gilnde on saat biJgisayarm karsismda oturuyoHakan rum. Gozlerim cok yoruluyor, ama isimi cok seviyorum. Sizi telefonla aramak istiyorum. Mumkun mil? Duygu : Tabii, memnun olurum, iste kartim. Ama, yann Istanbul'a gidiyorum. Daha sonra g6ril~ilrilz. : Tamam, ben de bu g~ce Izmir'c gidiyorum. Hosea kahn. g6ril~ilrilz.

""""",,,,,,,,,,JI,~,~,MHY,,,,,,;.,.,~,')'U;?l,oa"_':~:UHdb"j

A~agldaki turnceleri diyaloga gore lsaretleyln. Dogru 1. Hakan ingilizce 6greniyor. 2. Hakan cok cahsiyor. 3. Duygu bilgisayar kullanrruyor, 4. Onlar cok yoruluyor. 5. Hakan istanbul'a gidiyor.

Yanb~

D D D D D

D D D D D

$imdiki Zaman

seviyorum seviyorsun seviyor seviyoruz

sevmiyorum sevmiyorsun sevmiyor sevmiyoruz

muyum? musun? mu? muyuz?

sevmiyor muyum? sevmiyor musun? sevmiyor mu? sevmiyor muyuz?

seviyorsunuz sevmiyorsunuz seviyorlar sevmiyorlar

musunuz? sevmiyor musunuz? ml? sevmiyorlar rm?

Olumlu
Ornek: 1. Sen cok guzel Turkce konusuyorsun. 2. Arkadasim yann Ankara'ya 3. Su anda televizyonda guzel
'-''''''''"'VA

film izliyoruz.

Ornektekl gibi tamamlaym, 1. Ogrenci hep soru sor..................... 2.Selim ve Figen bir kafede otur 3.Pazar gunleri biraz ge<;:kalk. 4.Biz, yann tatile cik 5.Sibel cok guzel sarki s6yle . . .

.
.

* Yolcular * Yolcular

durakta otobus bekliyorlar. durakta otobus bekliyor. durakta bekliyor~ yapraklar saranyorlae,

* Otobiisler

* Sonbaharda

Ornek: 1. Her aksam iki saat televizyon seyrediyorum. 2. Tatilde nereye gidiyorsun? 3. Lokantada yemek yiyor.

gibi tamamlaym, 1. Doktor hastayi muayene et........................ 2. Ilkbaharda sik sik piknige git. 3. Ne de ? Anlamiyorum. . . . .

4. Turkiyc'de her giln yeni yemekler tat.. 5. Her giln bir dilim pasta ye

Olumsuz
eylem + m~

miD

+yor

+ki~i eki

Ornek: Ben hio Fransizca bilmiyorum, ama ingilizce biliyorum.

Ornekteki gibi tamamlaym, 1. Bugiln siz hie konus 2. Ben hie yalan soyle 3.Gene;:ler klasik muzik dinle 4. Yann aksam tiyatroya git.. 5. et ye , cunku vejetaryen. . , pop muzik dinliyorlar. . .

Olurnlu soru

eylem +
(Onlar9

W)

mu + (y) + ki~i eki? eylem. + W) yor + lar ml?) yor

Ornek: Sabahlan kahvalti yapiyor musun?

brnekteki gibi tamarnlaym, 1. Onlar, her hafta kompozisyon yaz 2. Ali ve Lale yann evlen.......... 3. Biz, bugtin dikte yaz............. 4. Taksi a~aglda bekle 5. Hafta sonu, siz piknige git..... .. .. 7 7 7 7 7

Olurnsuz soru

eylem + mf? + yor


(Onlarc:>eylem +mr
~o

m)\"

(y) + kisi eki?


+ yor lar ml?)

Ornek: Sen hie kitap okumuyor

Ornekteki gibi tamamlaym, 1. Film saat 6'da basla 2. Sen ders <;ah~..................... 3. Siz hie televizyon seyret 4. Onlar, bizi sev.......................... 5. Vakit cok ge<;!Hala yat .. 7 7 .. 7 7 Notlann cok kotu' 7

Ad Dururnu Ekleri Bulunma Durumu: Ad + DOAo


a+ r o u

t:>

-da

e - i - 0 - Ii t:>

-de

-ta -te

Ornele
1. Ogrenciler simfta, sandalyelerde oturuyor. 2. Mete evde yemek yiyor, ama okulda yemiyor. 3. Dolapta televizyon, video ve teyp var. 4. Pakette ne var? 5. Kardcsim Almanya'da 6. Onlar Cankaya'da yasiyor, oturmuyorlar.

6rnekteki gibi tarnamlaym, 1. Zeynep' 2. Ben 3. Hafta 4. Kedi sepet. 5. Teyzem su sokak. 6. Bu aksam, televizyon 7. Yolcular istasyon 8. istanbul' 9. Izmir' bir fabrika ? mudur, hie para yok. bilet yok, sen bes gun dersimiz var, uyuyor. oturuyor. Bazen tren bekliyor. rru oturuyorsunuz? cahsiyor,
0

var rm?

kahyorum.

guzel bir film var.

10. Kutuphanc hangi kat..

11. Babam bir sirket.,

Uzaklasrna Durumu: Ad + DOAon

a-

I-0 -

q -dan

e - i - 0 - ii

q -den

-tan -ten

Ornek: 1. Kardesim yann Izmir'den geliyor. 2. Annen pencereden 3. Eti kasaptan, 4. Murat'tan bize bakiyor. ahyoruz.

ekmegi bakkaldan

haber bekliyoruz.

5. Sicaktan basim agnyor. 6. Lorenzo Italya'dan geliyor.

Ornektekl gibi tamamlaym, 1. Ogretmen onlar 2. Sepet. 4. Ben sen 5. Bu yol... 6. Ktzim ben 7. Bu konuda, siz 8. Ben kitabi
0

cevap bekliyor.

yumurta ahyorum. hie cikrruyor. cok hoslaruyorum. hie gee;:miyorum. sik sik para istiyor. yardim bekliyoruz. istiyorum. hie sikrlrmyorlar. yemiyor musunuz? bilgi istiyor.

3. Bizim kedimiz mutfak.

9. Cocuklar bu oyun 10. Siz bu yemek. 11. Bu konuda, onlar biz

Yonelme Durumu: ,Ad + (y)AO

a-I

-0-u

C>-a C>-e

e-i-o-u

Ornelc 1. Ogrenciler kafeteryaya gidiyorlar. 2. Burak yann Rize'ye gidiyor. 3. Babam aksam eve ge<;:donuyor. 4. Sekreter telefonlara bakiyor, 5. Yolcular u<;:agabiniyorlar.

gibi tamamlaym. 1. Bazen Kizilay' 2. Annem bebek.. 3. Ben yann sen 4. Ogretmen Ayla'........ 5. Kli<;:lik cocuk makine 6. Ogrenciler yurt ylirliyerek gidiyorum. slit veriyor. geliyorum. soru soruyor. para atryor, donuyorlar,

bosluklan 1. Her sabah ev

uygun Ad Durumu eklerlyle tamamlaym. otobuslc gidiyorum. Turkce ogreniyor. gidiyor.


cahsiyor,

okul..

2. Yabanci ogrenciler TOMER' 3. Emel ve arkadasi sinema 4. Ogretmen tahta 5. Ahmet Bey lokanta 6. Isciler fabrika 7. Cocuklar bahce 8. Ogrenci ogretmen 9. Cenk sen 10. Annem resim
yazi yaziyor, cikiyorlar.

top oynuyorlar. soru soruyor. cok iyi anhyor.

nefret ediyor.

Kim? Nerede?

Nereden?

Nereye?

- Bu kim?
-Ahmet.

Orasi neresi?

- Buras! ev.

Kim nerede ne yapiyor?

- Ahmet evde kitap okuyor.

Ahmet simdi ne yapiyor? Ahmet simdi evden cikiyor,

Ahmet

sirndi evden c:;zkzyor.

Kim simdi evden cikiyor?

-Ahmet ...
0 ne zaman Simdi ... 0, simdi nereden cikiyor? Evden ... 0 simdi ne yaplyor? Evden C;:lklyor... evden cikiyor?

Ahmet simdi ne yapiyor? 0 simdi okula gidiyor.

2[

Turklye'de Dart Mevsim


Turkiye'de bir yilda dart mevsimi de ya~lyoruz. Ilkbahar, yaz, sonbahar kism daglara gidiyorlar. ilkbaharve kis. Insanlar genellikle yazm denizlere,

da aga<;lar cicek aciyor ve havalar isiruyor. Cok soquk veya cok steak olmuyor. Yazm ise Antalya, oluyor. Sonbaharda baharda, Abant ve Bodrum ve Kusadasi gibi yerler cok steak ve nemli

yapraklar

dokuhiyor

ve yavas yavas hava soquyor, Sonise, her mev-

Yediqoller cok harika oluyor. Kapadokya

simde cok guzel.

Ulke / Milliyet /

nn

Bosluklar: tarnarnlayrn.

Ulke
1. Almanya 2. ispanya 3. Kazakistan 4. Japonya 5. Rusya 6. Amerika 7. Misrr

Milliyet
Alman ispanyol

Kazak
Japon Rus Amerikah

Misirh
Hintli

8. .Hindlstan 9. Israil 10. Cin

Israilli Cinli

1. Arkadaslanmz nereli ve hangi dili konusuyorlar? 2. Nicin Tlirk<;:eogreniyorsunuz?

Partlde

Duygu'nun Sir Gunu


Ouygu, her sabah kahvaltidan sonra otobusle sirkete gidiyor. Isten sonra metroyla kursa gidiyor. Kursta ingilizce ogreniyor. Oersten once kafeteryada arkadaslanyla sohbet ediyor. Aksamleyin eve yorgun geliyor.

Yemekten once biraz televizyon seyrediyor. Sonra da kitap okuyor.

Ad +

DOAon once
Ornek: 1. Kahvaltidan once elimi yikiyorum.
2. Yemekten sonra dislerimizi hrcahyoruz.

3. TOMER'de dersler saat birden once bitiyor. 4. Filmden bir saat once bilet ahyorum. 5. Carsambadan soma tatil.

Ornektekl gibi tamamlayrn,

1. Haziran
2. Ogle 3. Kizilay' 4. Ogrenciler ders 5. Smav 6. Ben yemek. 7. Konser 8. Bayram 9. YarIn........... .. yanm saat

tilkeme donuyorum. misafirler geliyor. Oemirtepe duraqi var. kafeteryada sohbet ediyor. bulusuyoruz. parkta dolasiyorum. hep birlikte yemeqe gidiyoruz. alis veris yapiyorlar. islerimiz azahyor. smifa ben geliyorum.

10. Sabahlan herkes

1. Babarnz ve anneniz ne i~ yapiyor?


2. Siz kursta ve evde neler yapiyorsunuz?

KONU BA~lIKlARI
~ Altern

Ekleri

~ Okuma ~ -rnA 01< istemek

ilerniz ve hrimiz

~ Ad Tamlamalan ~ Dinlerne ~ Yazahm

A. Resmi inceleyin. Resimde neler goruyorsunuz?

Anlatm.

Fotoqrafta sagda ben vanm. Adim Hi.lseyin Atabas, kirk yasmdayrm ve sairim. Solumda oglum FIrat var. 0, kumral ve sevimli bir cocuk. Bugi.ln onun yedinci doqum gi.lni.lni.lkutluyoruz. FIrat 29 Ekim 1994 doqumlu, dogum yeri Ankara. Firat'm arkasmda bi.lyi.lkkizim Melek duruyor. Yamnda ise esim Havva Hamm oturuyor. Esim cahsrruyor, ev harurru. Bulasik, camasir yikamak, i.lti.lyapmak ve cocuklar onun butun vaktini ahyor. Aynca esim butun yemekleri cok gi.lzel yapiyor, ama bahk kizartmaktan ve salata yapmaktan nefret ediyor. Esimin arkasmda kucuk kizim Selma var. Onun yasi on dart, zayif bir kIZ. Selma bos zamanlannda annesiyle temizlik yapiyor ve mutfak islerine yardim ediyor. Ailem elbette bu kadar degil. Biz kalabahk bir aileyiz. Babamla annem, yani Firat'm dedesi ve babaannesi koyde, kucuk bir ciftlikte yasiyorlar. Bahcede ve tarlada calisiyorlar, Aynca inek, koyun, kuzu, tavuk ve ordek gibi hayvanlan besliyorlar.

Huseyin ATABA$
B. Sorulan metne gore yamtlaym. 1. Hi.lseyin Bey kac yasmda ve ne is yapiyor? 2. FIrat nasil bir cocuk? 3. Hi.lseyin Beyin esi cahsiyor mu? Nicin? 4. Selma bos zamanlannda neler yapryor?

5. Firat'm dedesi ve babaannesi nerede yasiyorlar? Neier yapiyorlar?

II
:'1

Iyelik Ekleri
Son ses iinsiiz
-im

Son ses iinlii -m -n


-Sl

Ben-im

Sen-in

O-nun

Biz-im

Siz-in

Onlar-m

-a/-l

-In -I -irruz -InIZ -lan


-im -in

araba-m kiz-rm

araba-n klZ-In

araba-si

araba-rmz kiz-irruz

araba-ruz

araba-si (-Ian) kiz-i (-Ian)

-rmz -ruz

kiz-i

kiz-imz

-lan -m -n
-si

-e/-i

-i
-imiz -iniz -leri

anne-m
is-im

anne-n
is-in

anne-si
is-i

anne-miz
is-imiz

arme-niz
is-iniz

-miz -niz -leri -m -n


-su

is-i

anne-si (-leri) (-leri)

-o/-u

-um -un -u -umuz -unuz -lan


-iim.

kol-um kuzu-m

kol-un kuzu-n

kol-u kuzu-su

kol-umuz

kol-unuz kuzu-nuz

kol-u (-Ian) kuzu-su (-Ian)

-muz -nuz -lan -m -n -su -muz -nuz -leri

kuzu-muz

-0/-0

-un -li -umuz -unuz -leri

kay-lim
Iitti-m

kay-lin litli-n

koy-ii utu-su

koy-urnuz utu-muz

koy-unuz utu-nuz

koy-u (-leri)
utu-su

(-leri)

Ornek: 1. Benim evim Cankaya'da, 2. Onun arabasi var. 3. Sizin kardesiniz var rru? 4. Bizim agretmenimiz cok iyi. 5. Senin boyun kisa. 6. Onlann babasi cok gen<;. 7. Onlarm kitaplarr eski. 8. Benim ayakkabilanm yeni.

nnlU

Ornek:
1. Ahmet, benim kitabim sende mi? 2. Senin atin var rru? 3. Sizin yurdunuz kalabahk rru? 4. Onun saci cok gOzel. 5. Benim kopegim cok uyuyor.

Ornek:
1. Bir bardak portakal suyu lutfcn! 2. Senin neyin var?

Omekteki gibi tamamlaym.

1. Senin gozIOk...............
2. Onun dolap 3. Onlann cicek. 4. Bizim ucak. 5. Benim bilet.. 6. Benim meyve su 7. Sizin anneanne 8. Onun canta 10. Benim kardes

kac numara? cok daqimk. hangi saksida? iki saat soma kalkiyor, yok. dolapta. yasiyor mu? masada. var? Oniversitede okuyor.

9. BugOn iyi gorOnmOyorsun. Ne

Bosluklan dogru blcimde tamamlaym.

1. Onun (isim)
2. Sizin (sehir) 3. Senin kac (ogul) 4. Benim (kann) 5. Onlann hie bos (vakit)

ne? nerede? var? agnyor. yok.

Ornek:
1. Onun odasmdan gilrilltti geliyor. 2. 0, cocuguna cok iyi bakiyor, 3. Onlann bahcesinde kopek var. 4. Onlar, her aksam evlerine gidiyor.

Ornekteki gibi tarnarnlaym. 1. Onlar, arkadas 2.0, her aksam anne hediye ahyor. telefon ediyor. hie cikrmyor? savas var. balkon yok. kac ogretmen var?

3. Onlar nicin oda 4. Onun ulke 5. Onlann ev 6. Onun okul...

1. Onlann yazhk 2. Bizim ulke

dart oda var.

60 milyon insan yasryor.


donuyorlar,

3. Onlar, bu hafta sonu ulke 4. Araba 5. Ev 6. 0, kardes 7. Her sabah araba 8. Siz dostlar 9. Hepimiz, saqhk. 10. Onun gozler klima var rm? okula nasil geliyorsun? hie benzemiyor.

biniyor ve ise geliyorum. yardirn ediyor musunuz? dikkat ediyoruz. bakiyorum. bir Fransiz, iki Arap ve dart Ukraynah var, kac kisi var?

11. Benim siruf.


12. Sizin ev

Ogrenci i~lerinde
A. Resmi inceleyin. Resimde neler goruyorsunuz? Martin Sekreter Martin Sekreter Martin Sekreter Martin Sekreter Martin Sekreter Martin Sekreter Martin Sekreter Martin Sekreter Martin Sekreter : Merhaba. : Merhaba. : Turkce kursuna kayrt yaptirrnak istiyorum. : Tabii. Adimz, soyadiruz? : Martin Little. : Degum yeriniz ve doqum tarihiniz? : Dogum yerim Amerika, Dallas. Degum tarihim 1976. : Adresiniz nedir? : Cinnah Caddesi, Kuloglu Sok. 18/1 Cankaya - Ankara. : Telefon numararuz? : 926 05 48. : Kaydiruz tamam. : Peki, dersler ne zaman bashyor? : Pazartesi gUnu saat 09.00'da. : Hangi sirnf? : 3. kat 5 numarah simf. Buyurun TOMER kimliginiz. : Tcsekkur ederim. iyi gUnler. : Rica ederim. Size de iyi gUnler. Anlatm.

B. Diyalogu dinleyin ve soma okuyun. Tumcelerl diyaloga gore lsaretleyin. Dojjru 1. Martin Fransizca kursuna kayrt yaptmyor. 2. Sekreter, Martin'e degum yerini ve degum tarihini soruyor. Yanb~

0 0

0
D

3. Dersler cumartesi gUnU saat 09.00'da 4. Sekreter, Martin' den fotoqraf istiyor.

bashyor,

0 0

Benim $ehrim Bir Harika!


Anadolu'da gilzel bir sehir mi gormek istiyorsunuz? 0 zaman Trabzon'a gelin. Trabzon, Karadeniz Bolgesi'nde gilzel bir sehir, Burasi yaz, kis cok gilzel. Benim sehrimin iklimi her zaman ihman, Sehrin merkezinde belediye binasi var. Postane Maras Caddesi'nde, otel, Seval Caddesi'nde, bankamn karsismda,
c

Muze, Avni Aker Stadi'nm

yamnda. Otobiis duraqr buraya cok yakm.

Duraklar, sehrin en bilyilk ah~ veris merkezinin onunde.


Uzungo!

Trabzon'da cok sayida tarihi eser de var. Cunku Trabzon eski bir uygarhk merkezi. Sumela Manastm sehrin 70 km gilneydogusunda, ka'da. Trabzon halki, hafta ici <;:ah~lyor, afta sonlan ise sinemaya, tiyatroh ya, spor salonlanna, kafelere ya da piknigc gidiyor. Aynca bahk tutuyor, denize giriyor; aksamlan ise sahilde ates yakiyor, dans ediyor ve egleniyor. Piknik yapmak icin kentin cevresinde cok gilzel ye~il alanlar var: daglar, goller, irmaklar ve deniz. Haydi Trabzon'da, temizhava ve deniz sizi bekliyor. Acele edin! Mac-

Sorulan metne gore yarutlaym. 1. Trabzon nerede? 2. Trabzon'da iklim nasil? 3. Otel nerede? 4. Trabzon, tarihi bir sehir mi? Nicin? 5. Muze nerede? 6. Trabzon'da insanlar neler yapiyorlar?
Sume!a

eylern + rnA "k lsteOrnek: 1. Buqun ne yapmak istiporsunuz?


2. Doner yemek istiporum. 3. Yann sabah erken kalkmak istemiyoruz.

brnekteki

qibi tamamlayrn. . .

1. Bu yaz tatilde Karadeniz' e git.. 2. 0, cok cahsiyor, Cunku, universiteyi bir an once bitir 3. Sen kiminle konus 4. Biz Ingilizce ogren 5. Cok sinirliyim, biraz yalmz kal... 6. Tcneffuste <;:ay ic 7. Kardesim doktor 01............ 8. Bugunden sonra seni gor . . . ? . .

Ad Tamlamalan 1.

senrun

Ad Tamlamasi

Ornek:
1. Ttirkiye'nin baskenti Ankara'dir. 2. Emel'in kizr ilkokula gidiyor. 3. Bugun annem ve ben Ataturk'iin 4. Ankara'rnn nufusu kac milyon? evine gidiyoruz.

Ornekteki 1.Bu eski. 2.01ke 3.Yann Ali' var.

gibi tamamlavm. ayakkabl......... neresi? bir parti 4.Aile 5.Kitap baskent., ev bir resim var. 6.Biz............. arka ev . buyuk bir bahce var. en buyuk cocuk.. her sayfa o. .

<;:ocuk.........

Sevcan'm Ailesi
Dinleyin ve bosluklan doldurun.

!~. Belirtislz Ad Tamlamasi

Ornek:
1. Ah~ verislerde kredi karti kullaruyoruz. 2. Cep telefonumda iki mesaj var.

3. Arabanm bagajmda futbol topu var. 4. Babaciqirn, su kol saatinden istiyorum.

Ornekteki gibi tamarnlaym. 1. Klie;:likcocuk okul canta 2. Ders kitap yiyecek koyuyor.

hicbir sey yazrmyor, bir yemek var. cikiyor,

3. Bu hafta sonu Hilton Otel... 4. Babam simdi sokak kapi.. 5. Oturma oda 6. Turk yemek kimler var? seviyorum.

A~aglclaki ti.imceleri uygun blelrnde tamamlaym.

1. Ankara Oniversite
2. Yann yeni bir gline~ gozllik. 3. Ben her zaman yatak oda 4. Arkadas 5. Bu ev 6. Ben anne bahce

Turkce ogreniyorum. ahyorum. uyuyorum. nerede cahsiyor? cok cicek var. hie spor ayakkabi, , kitap ahyorum. en list kat. geliyorum. kafeterya var. yok. biniyor.

7. Ogrenciler genellikle belediye otobus 8. Turgut' 9. TOMER' 10. Bilardo salon canta

Bir arkadasiruza sehrinlzl tarutrci blr rnektup yazm.

Zeynep'in Evi Nerede?


Zeynep Antalya'da yasiyor, Zeynep'in arkadasi Korhan, Ankara'dan Antalya'ya geliyor. Ama Korhan yolda kayboluyor. Zeynep'e telefon ediyor.

A. Konusmalan dinleyin. Zeynep'in evi nerede? B. Zeynep'in evine baska bir yol var rm? Tarif edin.

Krokiyi inceleyin. Kroklde neler goruyorsunuz?

Anlatm.

KONU BAl?lIKLARI
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Veris at Kacta?

Okuyun ve sorulan yarntlaym, Seher: Canan: Ah9 verise nereden baslayahm? Ben icecek bolumune gideyim, Berna yiyecek bolumune gitsin, sen de temizlik tirtinleri bolumune
ahs verisimizi bitiririz.

git. Boylcce daha kisa stirede

Seher

: Hakhsm, hemen baslayahm. Yirmidakika de bulusahm,

sonra kasamn onun-

Berna sebze ve meyvelere dikkat et, taze olsun!

Berna Seher

: Odcmeyi kredi kartiyla nu yapahm, nakit mi? : Kredi kartiyla yapahm. Cebimizde biraz paramiz sun ay basma daha on gtin var. kalsm. Biliyor-

Berna Seher

: Ben de 6yle dusunuyorum. : Berna, tirtinlerin tiretim ve son kullanma tarihine bakmayi unutma!

Canan: Tamam, olur. Yirmi dakika sonra g6rti$tirtiz. Seher : Hadi


0

zaman, hepimize kolay gelsin.

Sorulan yarutlaym, 1. Canan, Berna ve Seher hangi bolumlcrden ahs veris yapiyor? 2. Ah$ veris sonrasi bulusma yeri neresi? 3. Odemeyi pesin mi yaptyorlar? 4. Seher, arkadaslanna hangi konuda uyan yapiyor?

Emir Kipi
eylem+emir ben sen o biz siz kipi

0
slon IOn / (OniOz

onlar ... slon / lA or

lstek Kipi
eylem
ben sen
0 •••

AD + (y) + kisi. ekl 10m


slOn

0
nOm
slonIoz ... lAor Olumsuz OlumluSoru Olumsuz SOrLI

biz siz onlar Olumlu

Sen

gidesin gide

gitmeyesin gitmeye

gidesin mi? gidemi?

gitmeyesin mi? gitmeye nii?

Siz Onlar

gidesiniz gideler

gitmeyesiniz gitmeyeler

gidesiniz mi? gidelermi?

gitmeyesiniz mi? gitmeyeler mi?

istek kipinde yalruz ben ve biz kisilerini kullaruyoruz,

Olumlu

Olumsuz

Olumlu8oru

Olumsuz Soru

Sen

git gitsin

gitme gitmesin gitsin mi? gitmesin mi?

o
Siz Onlar

gidinl gitsinler

gitmeyin I gitmeyiniz gitmesinler gitsinler mi? gitmesinler mi?

Olumlu
eylem

+ IS ek •kirpr ist .-

emirkipi

Ornek: 1. Bu aksam birlikte sinemaya gidelim. 2. Smavda kursun kalem kullamn.

Ornekteki gibi tamamlaym. 1. Bu cahsrnada ben de size yardim et............... 2. Burcu'ya soylc, odevini hemen bitir 3. Cok yorulduk, hadi biraz dinlen 4. Su kalemi bana ver... 5. Cok konustunuz, artik sus . . . . . .

6. Hafta sonu, hep beraber pikniqe git..

Olumsuz
eylem

emir kipi +.mA° + IS t e k • rpi " ki "

Ornek:
1. Smifta sigara icmevin. 2. Cok yorgunum. Artik cahsmayaynn.

Ornektekl gibi tamamlaym.

1. Benimle bu sekildc konus


2. Onlara hatirlatayim da unut.. 3. Ogretmen kiziyor, bir daha gee;:kal... 4. Lutfen odada sigara ic 5. Bugiln hava gilzel, semsiyemi al. .

. . .

~))

Arkadas Ziyareti
Diyalogu dinleyin, soma okuyun. Turnceleri diyaloga gore lsaretleyin.

Elif
Elif

: Buyurun, caylanmz]
: Afiyet olsun! Lutfen biraz daha aim. Cok az ahyorsunuz.

Mine : Tesekkur ederiz. Elinize saqhk, hepsi cok gilzel.


Ay!?e : Gercckten harika, daha sonra senden bunlann tarifini alahm.

Mine : Eviniz de hayirh olsun!


Ay!?e : Gille gille oturun. Elif : Cok tesckkur ederim. Aaa! Yagmur basladi. lceriye girelim.

Mine : Ben cocuklan e;:aglraYlm,islanmasmlar,


Ay!?e : Ben de masayi toplayayun,

Dogru 1. Onlar yeni bir ev aldilar, 2. Misafirler yiyecekleri begenmiyorlar. 3. Mine cocuklan e;:aglrmak istiyor. 4. Elif misafirlere kahve ikram ediyor.

o o
o o

Yanhs

o o
o o

Olumlu Soru
emir kipi eylem + istek kipi ml"?

Ornek:
1. Smav notum cok kotu, Sence ogretmenle konusavnn rm? 2. Anne, babam telefonda soruyor. Ekmek alsm nu?

Ornekteki gibi tamamlaym,

1. Bu aksam ycmeqe disan e;:lk.................


2. 0, seni aksam ara................. 3. Bu kitaplan dolaba koy................. . .

. ? ? .

4. Izin veriyor musunuz, onlar da gel................. 5. Tenefftiste e;:ayie;:..... . ?

Olurnsuz Soru

1. Nicin itiraz ediyorsunuz? Ogretmenler yanhslanruzi soylemesinler mi?


2. Gorrnuyor musun? Kirrmzi isik yamyor, durmavaynn nu?

gibi tamamlaym.

1. Ona bu kadar para ver.................


2. Hava steak mi, paltomu giy................. 4. Yigit: Hadi cabuk 01, gee;:kahyorsun.

. .

? ? . . ? ? ?

3. Cok mesgulsunuz galiba, onlar bugtin gel................. Kivrlcrm: Goruyorsun giyiniyorum. Giyin................. 5. Cocuk bu. Tabii aghyor. Agla................. .

A~agldaki turncelerl Emir ve istek Kipiyle tamamlaym. 1. Hastanede glirliltli yap 2. Yannki partide bu elbiseyi giy 3. Hadi hep beraber sarki soyle 4. Ben bulasiklan yika ve hastalan rahatsiz et. , cimku cok dar. . , siz de evi temizle . 7 . . .

5. Tren bes dakika sonra hareket ediyor, hadi artik vedalas 6. Llitfen gelecek ders icin bu diyalogu oku 7. Beni yemege bekle 8. 9. 10. Evet al. Cocuklar spor proqrarruru: izlesinler mi? Hayir izle Evet, gelsin. . . 7 Yann Ezgi de bizimle gel.................. , cok isim var. Yann icin doktordan randevu al...

lnsanlar Nasal Ah~ Veri~ Yapryorlar?


Turkiyc'de insanlar ahs verisi genellikle pcsin, taksitle veya kredi kartJyla yapivorlar. Glda lirlinlerini pesin veya kredi kartiyla, giyim, beyaz esya, mobilya vb. lirlinleri daha cok taksitle oduyorlar, Giyim esyalannda pesin odemede %40-60 arasmda indirim oluyor. Taksitle odeme ise lic;: le i on ay arasmda degi$iyor. Genellikle sezon sonlannda magazalar indirim yapiyor. Buna "ucuzluk" da diyorlar. insanlar da ahs veris icin bu zamanIan bekliyorlar. Tlirkiye'de katalog, televizyon ve internetle ahs veris son yillarda basladi, ama bunlar henliz cok yaygm bir ahs veris tlirli degil.

TiiketicininDikkatine!
1. Banyo ve mutfak temizliqindekullaruruz. 2. Gida ve vlicut temizliqinde kullanmayuuz.

3. Temizlikten sonra eIIerinizi Ylkaymlz.


4 .:Cocuklardan tutunuz.

Hanqlslnden, Ne Kadar lstiyorsunuz?

1 litre slit

1 kg visne

bir bardak meyve suyu

bir dilim ekmek

bir dilim elma

yanm kilo havu<;

dart adet
(tane) yumurta

dart top dondurma

bir avuc

findik

bir kutu yogurt

bir kahp peynir

bir fiske tuz

bir salkim uzum

bir demet maydonoz

bir parca biftek

bir duble raki

A~agidaki ti.imceleri verilen sozcuklerle tarnamlaym, kasrk / salkrm / gram / / demet / fiske / kahp

1. Manavdan iki uziim alahm. 2.250 pastirma istiyorum. 3. Salata icin bir maydanoz alsm. 4. Evde peynir yok. Iki peynir al. 5. Ycmeqe bir tuz yeter. 6. Ben 0<; dondurma istiyorum. 7. Cayma dart seker koyuyor.

Bir GOnLim Nasil Ge~iyor?


Hafta ie;i sabahlan 07.30'da saatim cahyor ve kalkiyorum. Yataqirm

topluyorum. Bes dakika soma elimi ylizlimli YlkIyorum, giyiniyorum. Daha soma mutfaga gidiyorum ve kahvaltnm hazirhyorum. Saat OS.10'da kahvaltiya bashyorum. Kahvaltida bir dilim ekmek, biraz peynir, tereyaqi, bir kasik recel, birkac tane de zeytin yiyorum, iki bardak da cay iciyorum. Yirrni dakika soma kahvaltim bitiyor. Kahvaltidan soma banyoya gidiyorum ve dislerimi fircahyorum, sacirru tanyorum, giyiyorum ve OS.35'te evdencikiyorum. ceketimi ya da paltomu

Ise genellikle otoblisle veya dol-

musla gidiyorum. Cunkii, Kizilay'da park yeri bulmak cok zor oluyor. Onon bes dakika durakta bekliyorum. Yol yirmi-yirmi bes dakika slirliyor. Saat 09.10'da ya da 09.15'te iste oluyorum. Saat 12.30'dan 13.30'a ka-

dar ogle tatili. Bu arada yemek yiyorum, arkadaslarla sohbet ediyorum. Yemekten soma bir bardak e;ay cok iyi oluyor. Aksam saat 17.30'a calisiyorum. Yanm saat soma evde oluyorum. 19.15'te yiyorum, 20.10'da kadar

aksam yemeqimi

haberleri izliyorum, biraz gazete ve dergi okuyorum. yatIyorum.

En gee; saat 23.30'da

A~agldaki gunlUk proqrarm metne gore tamamlaym.

07.30-08.30

12.30-13.30

08.30-08.35

13.30-17.30

08.35-08.50

17.30-18.00

08.50-09.10

Ne Zaman, Ne Yapryoruz?
Ornek:

saat 09.00 saat dokuz

saat 12.30 saat on iki bucuk/ saat yanm

saat 09.45 saat ona ceyrek var.

saat 10.15 saat onu ceyrek ge<;iyor.

saat 24.00 saat on iki

Saat Ka~?
-A 0 var _IO geciyor

60 saniye 60 dakika 30 dakika

= = =

1 dakika 1 saat yanm saat

Sorulan ornektekl gibi yarutlaym, 1. Saat kac?

(08.00) (13.15) (09.30) (15.45) (07.05)

2. Saat kac? 3. Saat kac? 4. Saat kac? 5. Saat kac?

Saat kacta Ne zaman

? ?

Ornek: 1. 0, saat kacta ders cahsiyor? (09.45) 0, saat ona c;:eyrekkala ders <;ah~lyor. 2.0, saat kacta uyuyor? (11.20) 0, saat on biri yirmi gec;:euyuyor.

Sorulan ornektekl gibi yarutlaym, 1. Mert saat kacta uyamyor? (07.00) Mert ..................................•...........
uyaruyor,

2. Ahmet saat kacta kahvalti yapiyor? (08.30) Ahmet 0, 4.0, 0,

kahvalti yaplyor.
ogle yemegi yiyor.

3. 0, saat kacta ogle yemeqi yiyor? (12.55)

saat kacta spor yapiyor? (11.15) spor yapiyor.

Cem'in Di~i Agnyor

Cem'in di~i agnyor. Cem ve esl Banu evde konusuyorlar, Cem ve Banu'nun konusmalanru den dogrulan "0", yanhstan "Y" bicirnlnde isaretleyln,

Kasetten

dinleyin ve a~agldaki tumceler-

1. Cem once agn kesici i<;iyor,sonra disciye gidiyor. 2. Banu, Cern'in disine buz koyuyor.

0 0

3. Discinin telefon numarasi telefon defterinde yazryor, 4. Saat birde disciye gidiyorlar.

0 0

5. Doktorun telefon numarasi 946 51 25.

Sinan'm Bir Gunu


07.30 ~ 07.40 ~ 08.15 ~ 08.40 ~ 08.50 ~ 09.00 ~ 12.50 ~ 13.30 ~ 14.30 ~ 16.15 ~ 19.15 ~ 19.45 ~ 23.40 ~
Ben uyamyorum.

Kahvalti ediyorum.
Dislerimi fm;:ahyorum. Evden cikiyorum. Otobtise biniyorum. Okula gidiyorum. Eve donuyorum. Ogle yemegi yiyorum. Odevlerimi yapiyorum. Arkadaslanm ve ben oyun oynuyoruz. Aksam yemegi yiyorum. Televizyon seyrediyorum. Yataqima yatJyorum.

Sinan bir gLinde neler yapiyor? Ornekteki gibi yazrn,

Ornek:
Sinan sabah saat yedi bucukta uyamyor. 1 2 . .

3
4

.
.

5 6
7 8 9

. .
. . .

10. 11. 12.

Zeyno

Zeyno sahya kadar Ankara'da, cimkil duncu smifta okuyor. Sahdansonra ra'dan cok daha kucuk, ama
0

Ankara Universitesi'nde

dor-

koyune donuyor, Onun koyli Anka-' koyuml Ankara'dan daha cok seviyor.

Cunku orada ailesi, arkadaslan var. Onun ortanca kardesi, Hasan Istanbul'da okuyor. 0, istanbul Universitesi ucuncil simfta ogrenci, S101f101O birincisi. Ogretmenleri en cok onu seviyor. 0 da bayramdan once koyune donuyor, Butun kardesler koyde bulusuyor, sabahlara kadar sohbet ediyorlar. En kucuk kardesleri Merve henuz okula gitmiyor. 0 daha cok kuciik. Onlar bazen yemekten sonra bahcede oturuyorlar, birer bardak cay iciyorlar. Tatilin sonuna kadar glinleri boyle gec;iyor. Zeyno, tatilden sonra tekrar Ankara'ya, kardesi de Istanbul'a donuyor ve gelecek tatile kadar planlar yapiyorlar,

Sorulan metne gore yarutlaym, 1. Zeyno, koyunu nicin daha cok seviyor? 2. Kim okula gitmiyor, nicin? 3. Onlar ne zaman koylerine gidiyorlar?

Sira SaYI SI1ati


Ornek: 1. Kardesim birincisimfta okuyor.
2. Aysen yansmada kacmci sirada? 3. 5. Cadde'de oturuyorum.

Ole~tirme Say. Sifati

Ornek: 1. Birer birer iceriye girin. 2. Herkesten onar tlimce istiyorum. 3. Altisar kiloluk yiyecek paketleri hazirlaym. 4. Hepimizin tabaqinda ucer bahk var.

Omekteki gibi tamamlaym. 1. Ogretmen ogrencilere iki 2. Bir cuval sekeri uc 3. Basanh ogrencilere bir 4. Tek.. 5. Kac tek.. kac soru verdi. kiloluk kavanozlara bosalt. kol saati hediye edelim. simftan ciksmlar, siraya girelim?

Ornek: 1. Sabaha kedar dans ediyor. 2. Hazirandan eyltile kadar kursa devam edelim. 3. Saat bese kadar cahsiyorlar. 4. Saat ikiden yediye kadar bizdeler.

Ornekteki

gibi tamamlavm. Aktin Sinemasi' 2001' binlerce islerini bitirsinler. burada kalsmlar. 13.00'......... . tic;:tion gec;:e Turkce ogreniyorlar. dinlensin. ytirtiyelim. ogrenci TOMER'de

1. Ayse'nin evi. 2.1984' Turkce ogrendi. 3. Aksam 4. Tatilin sonu 5. Saat 9.00'

6. Saat ikiye c;:eyrekkala

Karsrlastirrna

Ornek:
1. Aykut : istanbul pahah bir sehir, Eser : Evet, Ankara'dan daha pahah. Aykut : Samyorum, istanbul 'Turkiyc'nin en pahah sehri, 2. Kenan: (agn rm akilh, Ebru mu? Merve : (agn daha akilh, 3. Sinan : Ueuz bir market biliyor musun? Derya : En ueuz market Sihhiye'de. 4. Sirufin en cahskan ogrencisi sensin. 5. Filmdeki en gilzel kadm Turkan Soray.

A. A~agldaki tumcelerl uygun blcimde tamamlaym. 1. 2. Dunya 3. Tokyo, dunyanm 4. San araba, mavi araba Mavi araba san araba 5. Bavul, canta Canta, bavul... araba BMW. kadmi Marilyn Monroe. sehridir, hizh. yavas. bilyilk. kucuk, genc;:. yash,

6. Pembe elbiseli kadm, mavi elbiseli kadm Mavi elbiseli kadm, pembe elbiseli kadm 7. Ahmet mi, Ali mi yakisikh? Ali, Ahmet' .......................•.... yakisikh,

B. A~agldaki sorulan televizyon programma gore yarutlayrn.

06.30 07.00 09.00 09.20 09.50 10.20 10.40 11.00 11.30 12.00 13.15 14.05 16,05 16.30

C;:lldirtma Benf 'Dizi' Bu Sabah Tweenies "C;:izgi film" Ninja Koplurnboqolor $irinler "C;:izgl film" Maske "C;:izgi film" Sevimli Kahramanlar Digimon "C;:izgi film" Bizim Ev ','Dizi" Sabah $ekerleri Voksa Siz Hala? KOskOn<;i<;:ek "Film" Alice Harikalar Dlvonndo Sevimli Kahramanlar

07.00 Kohvoth H 09.10 Teletubbies 09.35 Barney And Friends 10.30 Sabah Keyfi 16.05GOne~ Vine Dogacak "Film" lB.OO Rosalinda "Dizl" 19.00 Atv Ana Haber 20.15 B6ylemi Olacaktl "Dizi" 21.45 Beni Unutma "Film" 23.35 Sen Uyurken "Film" 01.20 Geceyansl Haberleri 01.25 Major 01.55 A'dan Z'ye

06.30 GOhe Boslorken OB.25 Masal C;:iftligi 10.30 Nane Limon Kabugu 12.30 Bizim Evin Halleri 14.25 Blzim Mahalle 16.35 Ne Umduk Ne Bulduk "Film" lB.20 Nosil Evde Kaldim 19;20 Aynlsak da Beraberlz 20.00 Ana Haber 20:40 Nisan Vagmur'Q 21.40 Van Odadan Melodiler "Film" 00.15 Karasu Hcvzcsi "Film"

1. Kanal D'de film saat kacta?

2, atv'de ana haber bultcni hangi programdan once?

3. Star'da futbol maci kactan kaca kadar?

4. CNN Turk'te ekonomi prograrm kac dakika slirliyor?

5. Kanal D'de "Bu Sabah" prograrru kactan kaca kadar?

6. TRTl'de haberlerden sonra ne var?

7. atv'de kahvalti haberleri kaca kadar devam ediyor?

8. CNN Turk'te "Editor" adh program saat kacta bashyor?

A~agldaki uyanlann nerelerde kullaruldrqrru soyleyln, Siz de yenl uyanlar bulun,

valar Nasll?

Hasta

: iyi gUnier. Doktor beyle saat 09.00' da randevum var.

Sekreter : Buyurun, doktor bey sizi bekliyor.

Muayenehanede ...
Hasta Doktor Hasta Doktor : iyi gUnier doktor bey. : iyi gUnier. Sikayetiniz nedir? : Cok halsizim. Atesim var. Oksuruyorum, bogazim agnyor ve soguk soguk terliyorum. : Sizi muayene edeyim. Soyle gec;:in,oturun. Sirtiruzr acm, oksurun, derin derin nefes ahn, nefesinizi tutun, simdi birakm. Bir de gogsUnUzUdinleyeyim. : Neyim var doktor bey, ciddi bir sey mil : Heyecania soruyorsunuz, ama onemli bir seyiniz yok. Vine de emin oimak icin rontgen cektirin, kan ve idrar tahlili yaptmn. Sonuclara gore tedaviye baslayahm, : Tamam, doktor bey. Gorusmek Uzere. : Gecmis oisun! Ogled en sonra tahlil sonuclanruzla bekliyorum. : Merhaba doktor bey. Buyurun rontgen filmimle tahlil sonuclanm. Inarun cok heyecanhyun, Elim ayaglm tutmuyor. : Himrnm... Onernli bir sey gormUyorum. Bosuna cndiselenmeyin. Size rec;:eteyaziyorum. Gerekli ilaclan eczaneden aim. Oksuruk surubunuzu gUnde iki defa, sabah ve aksarn, tok karruna icin. Diger ilaci on iki saatte bir aim. : Tamam, doktor bey. Tesekkur ederim. Simdi biraz daha iyiyim. Tabii ki iyisiniz. Sadece biraz yorgunsunuz. Dinlenmek size iyi gelir. : Hakhsiruz, cok tesekkur ederim. Hosea kahn. : Gule gUle.

Hasta Doktor

Hasta Doktor

Ogieden Sonra ...


Hasta Doktor

Hasta Doktor: Hasta Doktor

Sorulan diyaloga gore yarutlaym, 1. Hastamn sikayeti nedir? 2. Hastamn durumu ciddi mi? 3. Doktor hangi tahlilleri istiyor? 4. Hastamn eli ayagl nicin titriyor? 5. Doktor, hastaya neler 6neriyor?

Ad Tumcelert
(yWm slOn ad/sifat +

0
(yWz slOnlOz tA°r

gOzel degilim gOzel degiisin gOzel gOzeliz gOzelsiniz gOzel(ler) gOzel degil gOzel degiliz gOzel degilsiniz gOzel degiller

gOzel miyim? gOzel misin? gOzel mi? gOzel miyiz?

gOzel degil miyim? gOzel degil misin? gOzel degil mi? gOzel degil miyiz? gOzel degil misiniz? gOzel degiller mi?

misiniz?

umlu

ad/ slfat + ki~i eki

Ornek: 1. Siz cok iyi bir 6gretmensiniz.


2. Ben yirmi dokuz yasmdayrm ve Ankara Oniversitesi'nde 3. Biz Tiirkce 6gretmeniyiz. 4. Lutfen daha soma ara! Simdi yoldavnn. 5. Kitaplar cok esk~. 6. A: Cocuklar cok sevimli. B: Evet, cok sevimliler. doktorum.

Ornekteki gibi tamamlaym.

1. Ben TOMER'de ogrenci


2. Siz iyi bir insan 3. Sen cok akilh bir cocuk. 4. Biz bugun cok mutlu 5. Ben butun gun kutuphane 6. Siz ne doktoru 7. Ben sizin arkadasmiz 8. Onlar sirndi park . 9. Siz yorgun 10. A: Japonlar cok cahskan. B: Evet, cok cahskan . . . ? . . . .

Olurnsuz

Ornek:
1. Sen benim dostumsun, dusmarnm degilsin. 2. 0 cok cahsiyor, tembel degil.

Ornekteki gibi tamamlaym.

1. Bu yemek hie guzel


2. Siz balerin 3. Biz buqun evde 4. Siz hie cimri 5. Bu durumdan hie memnun 6. Onlar zayif, sisman 7. Ben guzelim, cirkin .

. , sporcusunuz . .

. . .

Adem. Adem doktor. 0, simdi hasta muayene

ediyor.

Leman. Leman cicekci. 0, simdi cicek satJyor.

· Ne I~
Yapryor?

Cem Bey. Cem Bey ressam. 0, simdi bir atolyede

resim yapiyor.

Hasan. Hasan ciftci. 0, simdi tarlayi slirliyor.

Halil. Halil asci, 0, simdi bir lokantada

yemek pisiriyor,

Leyla Harnm. Leyla Hamm ogretmen. 0, simdi ders anlatiyor,

Mustafa Bey. Mustafa Bey mimar. 0, simdi bir proje ciziyor.

Orhan Bey. Orhan Bey fotografci. 0, simdi bir gazete icin fotograf cekiyor.

Olurnlu Soru

Ornek: 1. TUrkiye'nin en kalabahk sehri istanbul mu? 2. Siz Alman rmsnuz?

Omekteki

gibi tamamlavm. 7 7 7 7

1. Sence ben cok zayif 2. Siz yann sabah burada 3. Sozlerimi hie duymuyorsun, saglr 4. Sirufteki 6grencilerin he psi cahskan 5. A<; 6. Yorgun

7 Bir seyler hazirlayayim rru? 7 Bir kahve yapayim rru? 7

7. Yann size gelmek istiyorum. Evde

Otumsuz Soru

Ornek: 1. Onlann yUzUhie gUlmUyor. Mutlu degiller mi? 2. Nicin bana her seyi anlatrruyorsun? Dostun degil miyim?

Omekteki

gibi tamamlavm. 7 7 6grenci .. .. 7 7 7

1. Nicin birseyler yemiyorsun7 A<; 2. Biz 6grenci 3. SizTOMER'de

4. Onlar Ankara' da 5. Siz bu otelin muduru

A~agldaki turncelerl uygun blclrnde tamamlaym,

1. Neden ilac iciyorsun? Hasta


2. Buglin icin hicbir plamm yok, butun glin ev 3. Cumartesi ve pazar TOMER'de ders var.. 4. Mutlu 7 Hie glilmliyorsun.

7 . 7

5. Cok glizel resim ciziyorsunuz, Ressam 6. Cok yaramaz , hie yerinde durmuyorsun!

7. Bizi hie ararruyorsun. Hala kus 8. Cok uykusuz 9. Bu lokanta hie glizel 10. Cok yorgun

7
Hemen uyumak istiyorum. Bir daha gelmeyelim. Lutfen beni rahatsiz etmeyin. 7 . 7

11. Seni gormek istiyorum. Yann uygun 12. Sen benim en iyi arkadas 13. Yemek yemiyorsun. Hala rejimde

Hava ve Yol Durumu


Radyo anonslanru dinleyin. A~agldaki tumcelerl anonslara gore isaretleyin. Dojjru

Yanb~

1. Yurt, soquk havanm etkisinde.


2. KIYl bolgeler gline!?li. 3.

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

ic;: kesimler bulutlu.

4. istanbul yagmurlu, 12°C. 5. Adana, gline!?live acik, 6. Karadeniz ve Akdeniz firtinah. 7. Ankara-Polath kara yolunda yol yapim cahsmasi var. 8. Yagdonduran Gecidi'nde sis var.

Dedlkodu

Diyalogu dlnleyln, sorulan yarutlayin. Derya : Haberin var mi? Sevgi evleniyor.

Meral : Gere;:ekten mi, 'kiminle?


Derya Meral Derya : Tahmin et! : Su sansm, uzun boylu, Izmirli cocukla rm? : Hayrr, degil.

Meral : Ya kiminle?
Derya : Murat'la ...

Meral : Murat da kim? Ben onu tamyor muyum?


Derya Meral : Tabii, tamyorsun. Hani karst apartmanda, esmer, kivircik sacli, gozlliklli, top sakalh bir avukat gene;:var ya, onunla. : Aaaa! 0 cocuk mu? Sevgi cok sansh, Umanm mutlu olur.

1. Sevgi, Izmirli cocukla rru evleniyor? 2. Meral, Murat': tamyor mu? 3. Murat nasil biri? 4. Murat ne is yapiyor?

_11°Sifat

Eki
Ornek:
1. Ahmet cok akilh bir cocuk. 2. Gozluklii kadm yavas yavas ylirliyor.

brnekteki 1. iki oda 3. Mavi goz 5. Slit

gibi tamamlayrn, , mobilya . bir insan.


kiz bana bakiyor,

bir ev anyorum.

2. Benim arabam klima 4. Onun babasi cok iyi kalp

kahve istiyor musun?

Ornek:
1. Babam sekersfz cay iciyor, 2. Bu 6grenci cok basansiz.

Ornekteki gibi tamamlaym,

1. Siz cok denge


2. Biz balkon

besleniyorsunuz. bir evde oturuyoruz. ve tuz yiyecekler yiyinl

3. Kolesterolunuz cok yliksek. Yag 4. Alkol... 5. Cekirdek

biradan hie; hoslanrruyorum. uzumu daha cok seviyorum.

He
Ornek: 1. Ankara'yla istanbul arasi altisaat.
2. Isime arabamla gidiyorum. 3. Ben seninle evlenmek istiyorum. 4. Her gece yataktan korkuyla firhyorum. 5. Ahmet'le Ay~e yann bize geliyorlar.

Ornekteki gibi tarnamlaym, 1. Biz her Yllaraba 2. Kucuk cocuk, kopege sevgi. 3. Kutuphanede 4. Sevgi Murat' 5. Ay~e hala annesi... 6. Kasik, 7. Yernegini eli.. 8. Yann bir ceket.. yliksek ses evleniyor. oturuyor. corba iciyorurn. yiyor. pantolon almak istiyorum. tatile gidiyoruz. bakiyor, konusmaym.

A§lagldaki turncelerl uygun blclmde tamamlaym,

1. Gozluk.

ogrenci Alman, gozlilk gelmeyin.

ogrenci Ispanyol. bulusacaqim.

2. Yann saat ucte arkadasim 3. Derse bir daha kitap 4. Her sabah ise otobus 5. Cok yag 6. Eviniz bahce 8. Kahvelerinizi silt. 9. Size zevk.............. 10. Burasi cok hava et yemeyin. mi, bahce
mil, silt..

gidiyorum. mi? pilav yiyelim.


mil istiyorsunuz?

7. Ogle yerneginde salata

yardim ediyorum. .

Tath Pazarlik
A.A§lagldaki turncelerln hangisini anne, hangisini klz soyluyor, kutucuklara "A" ve "K" yazarak bellrtin. B.Bu tUmceleri duzenll bir diyalog olusturacak dmn, -

sekllde nurnaralan-

Bazi maqazalarda simdide ucuzluk var: pesinatsiz, uzun vadeli taksit de yapiyorlar, 0 Ama anne, hafta ici hie zamanm olmuyor, hep cahsiyorsun. Kizrm, hava yagmurlu. Biraz da halsizim, dinlenmek istiyorum.
Kizim, ay basma kadar bekle, ayhglmlzl alahm, aynca
0

0 0

mevsim sonu indirimli satislar da baslar, -

zamana kadar

Carum ann em benim! Sen dunyanm en tath, en iyi kalpli annesisin. Cok tesekkur ederim·D

l_ Annecigim, kishk giysilerimin hepsi eski. Bugiln carsiya cikip yeni giysiler alahm rru? 0 Tamam kizim, para vereyim sen tek basma git. Ama dikkatli 01, pazarhk yap ve kalitesiz giysileri pahabya alma! 0 A§lagldaki tUmceleri diyaloga gore lsaretleyin. Dogru 1. Annesi, kizma ah;; veris icin para veriyor. 2. Anne carstya gitmek istiyor, ama misafir bekliyor. 3. Anne hafta ici cahsrmyor, hafta sonu c;:ah91yor. 4. Bazi maqazalarda simdi ucuzluk var. 5. KIZ, yazhk giysiler almak istiyor.

c.

o o o o
o

Yanh~

o o

o o o

-IiOk Ad Yapma Eki

Ornek: 1. Tuzluk masanm ustunde duruyor.


2. Ogretmenlik zor bir meslektir.

3. Akrabahk Turkler icin cok onemlidir, 4. Ona mutluluk diliyorum. 5. Kirahk ev bulmak cok zor. 6. Kahvaltihk bir seyler alahm,

Ornektekl gibi tamamlaym.

1. Pazardan tursu
2. iyi.. 3. Cocuk., 4. Arkadas

biber alahm.

yap, denize at. arulanrm hie unutmuyorum. en gilzel duygudur. vardir. biber aldim, bir yerde piknik yapahm. giyin.

5. Ege bolqesinde cok zeytin 6. Pazardan dolma 7. Hafta sonunda, aga<; 8. Yagmurlu havalarda yagmur 9. Markette giln 10. Yolcu silt var, nasil ge<;ti?

Seri llanlar
Kirahk ev Sahibinden BatJkent'te iki kath kirahk ev. Bes odah, mobilyah, kombili, kapah garajh ve 150 m2 bah<;e icinde: Tel: 935 01
lJdt'"I1IIL

Satihk Araba
Bayandan 2000 model Ford Focus .. Klimah, ful aksesuarh (teyp, radyo, ABS, cift hava yastikh). 11.000 km'de, metalik gri. Aksam 19.00'dan soma. Tel: 929 70 81

i;; Ilarn
Avukathk btirosuna deneyimli, en az iki dil bilen, bilgisayar kullanabilen bayan sekreter aramyor. Oeret dolgundur. Tel: 9468592

Tatil Marmaris'te Tropikal Otel **** Tam pansiyon, yerli ickl dahil. Geeelik 24.000 00 TL.

0-

Sorulan llanlara gore yamtlaym,

1. Kirahk ev nerede? Ozellikleri neler?


2. Satihk arabarnn ozellikleri neler?

3. Araba icin saat kacta telefon etmek gerekiyor? 4. Nereye, nasil bir eleman aramyor? 5. Otel kac yildizh ve nerede? 6. Oerete neler dahil?

Bugun
Pekistirme SITatian

Deniz: Merhaba, Umut. Ne haber? Umut : Iyiyim, sag 01. Sen nasilsm? Deniz: Cok iyiyim. Az once sahane bir film seyrettim. Umut : Ad! ne? Deniz: Selvi Boylum, Al Yazmahm. Sen seyrettin mi? Umut : Hayir, seyretmedim. Hangi sinemada oynuyor? Deniz: Akim Sinemasi'nda. Umut : Oyuncular kim? Deniz: Bas rollerde Kadir Inarur, Turkan $oray oynuyor. Umut : Ovle mi? Cok iyi! Macera filmi mi? Deniz: Hayir, cok gUzel romantik bir ask filmi. Umut : Bu hafta sonu ben de gideyim. Bu aksam da televizyonda gUzel bir polisiye film var, Mutlaka seyret! Deniz: Hangi kanalda?

Umut : Kanal D'de.


Deniz: Tamam, seyrederim. Haydi hosca kal, gorU;;UrUz. Umut : Gorusuruz.

Belirli Ge~mi~Zaman

almadirn

almadrm rnr?

almadm
almadt aldrk aldrruz aldilar almadik almadmiz alrnaduar

aldm mr? ald. rm? aldtk ml?


aldmiz rm? aldrlarrru?

almadm mr? alrnadi rm? almadik rru? almadmrz rm? alrnadtlar rm?

Olumlu

O:rnek:

1. Gecen Ylltatilde nereye gittiniz? 2. Olin gece cok yagmur yagdl.

Ornekteki gibi tamamlaym.

1. Olin cocuklar bahcede piknik yap 2. Kac ayda Turkce 6gren 3. Ben bu sabah saat yedide uyan 4. Ben, 1965'te Izmir'de dog : . ? .

5. Gecen yll ailemle Antalya'da tatil yap 6. Hirsizi sadece ben g6r .

Olurnsuz

Orne1-,: 1. Hindistan'a daha once hie gitmedim. 2. Siz gecen hafta beni aramadmiz.

Ornekteki gibi tamamlaym. 1. Biz bu filmi seyret........................ 2. Onlar ge<;en yil tatile cik. . . . . 7

3. Bu kis Ankara'ya cok kar yag


4. Ben daha once bu yemegi hie tat.. 5. Siz bu smava nicin gir..

Olurnlu Soru

Ornek:
1. Anneler gunu icin annene hediye aldm m17 2. Simdiye kadar hie Turk kahvesi ictin mi?

Ornekteki gibi tamamlaym. 1. Bu kitabi oku 2. Turkceyi iyice ogren 7 7 . 7 7 7

3. Ben bu konuyu daha once size anlat........... 4. Ahmet ile Ay!?e evlen 5. Sizinle daha once tarns

Olumsuz soru

Ornek:
1. DUn gece yagmur yagmadl 2. Simdiye kadar hie tatil yapmadmiz rm?

6rnekteki gibi tamamlaym.

1. BugUne kadar bir yabanci dil bile ogren


2. Cok.gec oldu, GUice hala eve don 3. Siz yine odev yap 4. Benannemi cok ozledim, sizannenizi ozle 7 7 7 7 7

5. Arkadaslann tatilden don 6. Siz bu filmi daha once seyret. 7. Ali az once cikh. Kapida karsilas

A~agldaki tumcelerl Belirli Gec;mi~ Zaman ekleriyle tamamlaym.

1. DUn aksam hicbir sey ye


2. DUn hie sigara ic 3. Odevini daha bitir....................... 4. BugUne kadar hie yurt disma cik. 5. Hala yemeqint ye 6. Bu'kitabi bir ay once aldm, daha bitir 7. Eser, henUz gel....................... 8. Aliokuldan mezun 01... 9. DUn futbol macmi seyret....................... 10. Gecen kis ne kadar cok kar yag . .

. 7 7 7 7 7

7
..!

7 .

Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938)


A. SozcOklerin sozlukten bulun.

Atatlirk, 1881 yilmda Selanik'te dUnyaya geldi. Asil adr Mustafa'drr, Orta halli bir ailenin cocuquydu. Babasr Ali Rrza Efendi bir devlet memuru, annesi ZUbeyde Harum ise ev harurmydi. Mustafa once mahalle mektebine gitti. Fakat kisa bir sure sonra bu okuldan aynldi ve ilkokula devam etti. Bu sirada babasi oldu, bu nedenle kardesi Makbule ve annesi ile birlikte dayismm c;:iftligindeyasadi. Daha sonra okula devam etmek icin Selanik'teki teyzesinin yanma gitti. Burada asker! okula devam etti. Zeki ve cok cahskandi. Herkesin dikkatini cekti, Bu ozellikleri nedeniyle matematik ogretmeni ona Kemal adim verdi. Cunku Kemal "olgun" demekti. Bu okuldan sonra Istanbul'da Harp Okulu'na gitti. 1902'de burayi bitirdi. Sonra Harp Akademisi'nedevam etti ve buradan mezun oldu. 1905 Yllinda orduya girdi. Bircok savasa katildi. 23 Nisan 1920'de TBMM'yi, yani ilk parlamentoyu
actt, 29 Ekim 1923'te

cumhuriyeti ilan etti ve boyle-

ce modern TUrkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Kendisi de Turkiyc'nin ilk cumhurbaskaru oldu. Atatlirk Turkiye'nin geli~mesi icin her alanda cahsmalar ve yenilikler yapti. Alfabeyideqistirdi, Arap alfabesini kaldirdr ve Latin alfabesini getirdi. Atatlirk 10 Kasun 1938'de istanbul'da Dolmabahce Sarayi'nda oldu.

B. A§'agldaki tumcelert doqrutanru yazrn.

metne gore isaretleyin,

Yanhs olanlarm

Dogru
1. Zengin bir ailenin vc;:ocuguydu. 2. Annesi oldu, zaman dayismin yanmda yasadi.

Yanhs

D D D

D
D D D

3. Cahskan ve zeki bir ogrenciydi. 4. Atatlirk, Harp Akademisi'ni bitirdi. 5. AtatUrk, TUrkiye'nin ilk cumhurbaskarudir,

D D

C. Sorulan

metne gore yaruttaym.

1. Atatlirk ne zaman dogdu? 2. Kemal ne demekti? 3. Kac yilmda orduya katildi? 4. 23 Nisan 1920'de ne yapti? 5. Turkiye'nin geli9mesi icin neler yapti?

6. Ataturk ne zaman ve ncredeoldu?

Ulkenizin en unlu devlet adarm kimdir? olarak srrutta anlatm,

Neier yapti? SoziO

M. Kema/ Atatar/c

Ad Tumcelerinde Bellrll Gec;mu~


Olumlu
Ornek:
1. Gencliginde cok guzel bir kizdr. 2. Dun cok yorgundunuz. Simdi nasilsmiz?

Ornekteki gibi tamamlayrn, 1. Dunku smav cok zor............. . . . , hava cok guzel...

2. On Yllonce evlendi. ilk birkac yJi oldukca mutlu. 3. Gec;:en yaz, tatilde ailece Alanya'da

Olurnsuz

Ornek: 1. Oniversitede hie cahskan bir ogrenci degildim. 2. Daha once bu kadar zayif degildin.

Ornekteki gibi tamamlaym. 1. Onunla on iki yil evli kaldi, ama hie mutlu 2. Gencliqimizde birbirimize bu kadar uzak 3. Dim bir yemege davetliydim, yemekler hie glize! . . .

Sait Faik
Dinleyin ve sorulan yarutlayrn,

1. Sait Faik kimdir?

2. Nerede dogdu?

3. Lise ogrenimini nerede yapti?

4. Hangi sehirlerde liniversiteye gitti?

5. Esas meslegi nedir?

6. Hangi dalda daha basanhdir?

7. Ne zaman ve nerede oldu?

Olumlu Soru

Ornek:

1. Dunku smav zor muydu7


2. Siz lisede siruf arkadasi rmyduuz?

Ornekteki gibi tamamlaym.

1. Tatilin nasil ge<;:ti7Otel kalabahk


2. Sen dun evde yok 7

3. Ahmet inanrmyor, sen soyle! Ben eskiden tembei

Olurnsuz Soru

Ornek: 1. Bu. ogrencinin kagIdl cok kotu. Smrhn en cahskaru degil miydi7 2. Sorulanrmn cevabim bilmiyorsun. Sen Turkce ogretmeni dew! miydin7

6rnekteki gibi tamamlaym.

1. Bicaklan nicin biledin 7 Keskin


2. Onu gen<;:bir bayanla gordum. Evli 3. Cok kohl oynuyorsun. Sen satranc sampiyonu

7 7 7

Ornek:
a) Her gUn gazete okuyor musun 7 Evet, okuyorum. / Hayir, okumuyorum. b) DUn gazete okudunuz mu7· Evet, okudum. / Hayir, okumadim. 1. a) Spor yap Evet, b) DUn spor yap Evet, 2. a) Her kis cok kar yag Evet, b) Gecen kis cok kar yag Evet, Evet, Evet, / Hayir, / Hayir, / Hayir, 3. a) Annenler bu yaz tatile cik. b) Annenler ge<;:enyaz tatile cik, . / Hayir, 7 . 7. . 7 / Hayir, 7 . / Hayrr, 7 . 7 .

B. Dogru olani i~aretleyin.


1. Olin gece cok ge<;:yattim.

DUn gece cok ge<;:yatIyorum. 2. Meltem ge<;:enyrl ise giriyor. Meltem ge<;:enyil ise girdi.

0 0

0 0 0

3. Gelecek hafta ingilizce kursuna basladim. Gecen hafta ingilizce kursuna basladim, 4. Gecen kis hava cok soquktu, Gecen kis hava cok soquk. 5. Eskiden kaglt 10 Eskiden kaglt 10

0 liralar vardi. 0 liralar var. 0


0 0 0 0

6. Serap iki Yllonce ogrenci. 7. DUn aksam neredeydin 7 DUn aksam neredesin 7

Serap iki Yllonce ogrenciydi.

8. Gecen hafta hava steak ve gUne~liydi. Gecen hafta hava steak ve gUne~li.

9. Ben dun aksam cok hastaydim, simdi iyiyim. Ben dun aksam cok hastaydim, simdi

0 iyiydim. 0

Cocuklugum
A. A~agldaki metni verllen sozcuklerl Zamanla tamamlaym. kullanarak Belirll Gecrnis

ge<;:- yok / yuru- / ya§ / <;:ocuk/ 01- / yap- / karde§ / ku<;:lik / /-01- / yok / iste- / evlen- / git- / bak- / oku- / yap- / <;:ah§- 01- / kazan- / / kal-

Adim Cern. Cocukluqum bir koyde ... . Alti


Koytimuzde okul Cunku
0

. Fakir bir ailenin . Bu yuzdcn her sazaman koyumuzde ara. . Bize uvey . . Bunun icin ilkokuldan veya pamuk . Boylece .

bah komsu kaye kadar ba Biz oksuz annemiz . Henuz sekiz

, annem

. Babam yeniden . Hepimiz cok olmak . Yazlan ciftcilik , para

Ben hep ogretmen soma sehre tarlalarmda ve ogretmen dismda ogretmenlik

Yillarca Turkiye'nin bircok yerinde ve yurt .. ... ... ... . Be§ yil once de emekli

Simdi emekliligin keyfini cikanyorum.

B. A~agldaki sorulan yamtlanyla

e~le~tirin. <;:i1nkilonun koyilnde okul yok!u. ~ Sekiz ya§mda. Koyde. C;unku araba yoktu.
Altl.

1. Cern'in ,ocuklugu n~rede ge<;ti? ~:


2. Ka<;:karde§tiler? . 3. Cern ni<;:in her gun kom§u kaye gitti? 4. Cern ni<;:in her goo kom§u kaye yurudli? 5. Cern ka<;: a§mda oksuz kaldl? y 6. C;ocuklara kirn bakh? 7. Cern, ni<;:inba§ka bir §ehre gitti?

Oveyanne. Okumak i<;:in.

Film Gibi
Diyalogu okuyun ve sorulan yarutlaym, Mesut : Aksam TRT-l'deki filmi izledin mi?

Cantiirk : Zamamm var rm ki izleyeyim? i;; yerindeki arkadaslann c;:ogu


izinde, butun isler bana kaldi. Onlannkinin yam sira kendi i;;lerimi de yapmaya cahsiyorum. Bu ytizden evdekilerin bile ytiztinti gormtiyorum. Mesut : Bir soru sordum. Kapkara bir tabla cizdin. Aksamki filmde, basroldeki adam da senin gibiydi. Cantiirk Mesut : Peki filmin sonunda ne oldu? : Esi, cocuklan da aldi ve onu terk etti.

Canttirk : Allah korusun! 1. Canturk aksamki filmi izledi mi? Nicin?


2. Canturk evdekileri nicin goremiyor? 3. Filmdeki adama ne oldu?

srtat
Ornek: 1. Bu filmdeki aktorun adi ne?
2. Siruftaki televizyon ve videolar bakima girdi. 3. Su sinemadaki filmi gordtin mu?

zarnan bellrtecl + ki

srlat
Ornek:
1. Yannki toplanti saat 14.30'da. 2. Sabahki sozlerim icin ozur dilerim. 3. Sonraki toplantmiz ne zaman?

ad / adil + tamlayan eki + ki


Omel~: 1. Benim arab am scninki kadar hizh degil.
2. Ali'nin evi, Ahmet'inki gibi buyuk.

3. 0 numara, bu kapmm degil, sununki,

dun/... gun/bugun + ku
Ornek:
1. Dunkii yemek midemi bozdu. 2. Buqimkii genc;:ler daha 6zgur dustmtlyor; 3. Sali gunkii toplantmuz cok verimliydi.

Aljagldaki tumcelerl uygun blcimde tamamlaym,

1. Kitap

tum konulan ezberledim. butun cop tenekelerini tekmeledi. hala simsiyah. cikletleri satiyor, bu kadar degil. resimlere bakiyor. yeni bir eki anlatacaqim.

2. Sarhos adam sokak.. 3. Saclanm agardl. Sen

4. Fakir cocuk buz gibi havada el... 5. Eviniz cok soquk, biz 6. Mehmet amca album 7. Buqim 8. Aksam 9. Sizin aileniz, biz

dersimizde, Turkce partiye kiminle gideceksin?

kadar kalabahk degil. agac;:lar ne kadar guzel! film cok romantikti. hatalanmzdan ders aim.

10. Park.
11. Olin aksam 12. Gecmis 13. Pazar gun

maci beraber seyredelim mi?

Peklstlrme

SafaUan

pembe san steak temiz Ornek:

-7

pe-s-pembe
sa-p-san

-7

-7

si-m-sicak te-r-temiz

-7

1. Pespembe yanakh, sevimli bir cocuk iceri girdi. 2. Anamur, yemye~iI doqasr ve muz bahceleri ile bir turizm cenneti. 3. Daldan krpkrrrmzr bir elma kopardi ve yedi. 4. Cok titiz bir insan, evinin her kosesi tertemiz.

Ornekteki gibi tamamlaym, 1. Ayla, 2. Her ~ey 3. Neyin var? Yuzim 4 mavi gozleri ve san. steak sozleriyle hepimizi buyuledi.

acik ortada. Sizden hicbir sey saklamadim. beyaz duvan elindeki boya kalemi ile mahvetli.

Reklamlar
A~agldaki urunler icin hangi srtatlan kullaruyoruz? Yazm.

Kztzr

Damla

Akar

Akpak

Deniz

KONU
[stanbul'u Seviyorum Ge9i!?1ive Ge9i!?siz Eylem Belirtme Dururnu Konusrna

sanlar ve rler

Yazalrrn Okuma Dinleme

istanbul, Turkiye'nin en btiytik sehri, istanbul'da yaklasik on iki milyon insan yasiyor, Bu sehirde iki buyuk kopru var, Bunlar Bogaz Koprusti ve Fatih Sultan Mehmet Koprusu'dur. Bu koprulcr, iki krtayi birbirine baghyor. Yrl boyunca bircok yerli ve yabanci turist istanbul'a geliyor, istanbul'u geziyor ve tarihi yerleri gorUyor. istanbul'da pek cok tarihi eser var. Bunlann en onernlileri Sultan Ahmet Camisi, Ayasofya Muzesi, Topkapi Sarayi, KlZ Kulesi, Dolmabahce Sarayi, Yerebatan Sarayi, Ciragan Sara-

yi'dir, Ozelliklc yaz aylannda Bogaz ve ada gezileri turistlerin cok ilgisini cekiyor, Turistler istanbul' dan bircok hediye ahyorlar ve bu hediyeleri arkadaslanna ve ailelerine gottirUyorlar.

A~agldaki turncelerl metne gore lsaretleyln.

Dogru
1. Fatih Koprusu ve Bogaz Koprusu ikikrtayi birbirine baghyor, 2. istanbul' un nufusu on milyon. 3. KlZ Kulesi, Ciraqan Sarayi ve Topkapi Sarayi onemli tarihi eserlerdir.
Yerebatan

Yanhs

D D D D

D D D D

4. Turistler Istanbul'a sadece yaz aylannda geliyor.

Ge~i~li ve Ge~i~siz Eylem

Ornek:
1. Ben dun Kizilay'dan kitap aldim.

2. Ahmet odada film seyrediyor. 3. Sen ne dinliyorsun?

Ornek:
1. Buaksam sinemaya gidiyoruz.

2. Sen saat kacta yatlyorsun? 3. Siz kimden korkuyorsunuz?

A!]agldaki ti.imcelerdeki eylemlerin leyin.

hangileri gec;i!]lidir? lsaret-

1. Her gun sekiz saat uyuyorum.

D
D D
bekledim.

2. Erhan gec;:en Yllyeni bir araba aldi, 3. Sabahlan c;:ayiciyor musun? 4. Turk yemeklerine ahstim,

5. Dun aksam durakta bir saatotobus

6. TOMER'e her gun taksiyle geliyorum.

Cliragan'l Ziyaret
saraym bahc;:esinde / istartbul'u / kanmla / kahvaltirruzr.j" serntinl / oraYlc;:okseviyduz/evdenC;:lkhk rrieklerini yemek ic;:in/sesini /GlraganSaraYl'na/ .baska bir / bizidinlediIenfesye(iniversite smavi-

ni kazandi / hikayeyi .anlattik /. denizin tuzlu kokusunu A. A~agldaki bosluklan veri len sozcuklerle tarnamlayrn. Merhabalar. Ben Fatih. Istanbul'a birkac ytl once tasmdik. Bunun icin ....................................... tarnmak ve her yerini gormek istiyoruz. Her hafta sonu ailemle birlikte Istanbul'un geziyoruz ve biraz yi.lri.lyi.l~ yapiyoruz. Bu haftaki plamrruz da bir sarayi gezmek. Ama bu hafta bizim icin oldukca onernli, cunku oglum gec;:en hafta ....... .... .... ve bizi oldukca sevindirdi. Kutlamak icin kanm Ozlem, oglum Ege ve kiiciik kizirmz Deniz'le birlikte . gittik. Pazar sabahi erken kalktik ve aceleyle . Hava cok gi.lzeldi. Once bir vapura bindik ve karst tarafa gec;:tik. ................................... vapurda yaptik. Dalgalann . dinlemek, ... ..... ..... koklamak, martilann sesini duymak, steak bir bardak cay icip taze simit yemek bizi cok mutlu etti. Sonra Glragan Sarayi'na geldik. biraz gezdik. Kizirruz Deniz bahcede kosup oynadi. Oqlumuz Ege de bizimle sohbet etti. Biz ..... .... ... ... Ylllar once burada tamstik ve birbirimize asik olduk. Bunun icin ikimiz de Ege'ye bu ...... ...... . 0 da zevkle . Sonra Deniz geldi ve "Cok aciktim." dedi. Biz de hep birlikte . Ciraqan'm restoramna gittik. Haa .... Unuttum. Ciragan eskiden bir saraydi.iama artik bir otel ve otelin cok iyi bir restoram var.

B. A~agldaki sorulari yarutlaym. 1. Onlar bu hafta ne planhyorlar? 2. Vapurda neler yaptilar? 3. Fatih esiyle nerede, ne zaman tarusti?

C. A~agldaki orneklere gore, rnetindeki eylemleri gruplaym.

Gecissiz Evlem
Fatih ne dinliyor?· Fatih ~geliyor?

Bellrtme Durumu: -(y) 1°


(hoek:
1. istanbul'dan lokum aldim, Lokumu istanbul'dan aldim. 2. Sokakta bir kopek gordlim. Sokakta senin kopegini gordlim. 3. Bana bir kalem ver! Bana su kalemi ver! 4. Aksam yemegi hazirhyorum.
MISlr (:ar§ISI

Aysc'nin yemegini hazirhyorum. 5. Kahve seviyorum. Seni seviyorum. 6. Dun bir saat otobus bekledim. Dun bir saat Ahmet'i bekledim.

Oroek:
1. Yemegi lokantada yedik. 2. Mektubu anne me yazdim, 3. Bahc;:eyi kapici temizledi.

6rnekteki gibi tamamlaym.

2 3 4

kafeteryada icelim, burasi cok kalabahk. annem yikiyor, ben litlilliyorum. senin masana koydum.
I
!

5. Fenerbahc;:e takirru

cok iyi oynuyor.

/ futbolu)

Ornek:
1. Su adarru tamrruyorum. 2. Hangi mevsimi seviyorsun? 3. Bu tabIoyu begendiniz mi?

Ornekteki gibi tamamlaym.

1. Bana su tuzIuk.
3. 0 kiz 4. Lutfen, bana 5. Su sarki. 6. Hangi renkler
0

uzatir rrusm?
aldim. Begendin mi? ver. seviyorsun? hie sevmiyorum. canta yeni dinlcdim, ger<;ekten cok gUzel. Dinle bak!

2. DUn rnaqazadan iste bu ceket.

1. Arabam begendim.
2. Kitaplanmzr acm. 3. Bavulumu hazirladim.

Ornekteki gibi tamamlaym.

1. Ben,
kardesini)

cok seviyorum. (senin kardesin / senin g6rdUm. (onun annesi / onun anbegendinmi? (arab am / arabarm) cok begendim. /

2. DUn yo Ida
nesini)

3
sesinizi)

4. Cok gUzeI sarki soyluyorsunuz

5. Her sabah . Ylklyorum ve bir bardak kahve iciyorum. (elim, yuzum / elimi, ylizlimli)

Ornek:
1. Simfm kapisirn acm. 2. Arkadasmun evini cok begcndtm.

3. Masamn ustiimi sildin mi?

Ornekteki gibi tamamlayrn,

1. Ay;;e'
2. istanbul'

abla pek cok yer

tamyor musun? gezdim. Ama ozellikle Boogretmeye cahsiyoruz. el. opu-

gaz'a bayildim. 3. Size Turkce 4. Bayramda cocuklar anne yorlar. 5. Teyzem

rum ozellik, ve baba

yemekler

cok seviyorum.

Ornek:
1. Seni duymuyorum, yi.lksek sesle konus. 2. Partiye onlan davet ettin mi? 3. Bizi tarnrruyorlar,

Ornekteki gibi tamamlaym.

1.

cok seviyorum. Anlanuyor musun? (sende / seni) dinler misiniz? (bana / ben i) bekliyor. (size /sizi) ondan aldim. (bunlardan /

2. Lutfen birkac dakika 3. Ogrenciler .. ; bunlan) 5 4. Az once bir satici geldi. Bak,

gormek istiyorsunuz? (kimc / kimi)

Ornek:
1. Ankara'pr sevdim. 2. El<;:in'itamyor musunuz? 3. Afrika'da sadece Tunus'u gormedim.

Ornekteki gibi tamamlaym. 1. Sen Japonya' 2. istanbul' 3. Bugun Eral' 4. Acaba Ay'?e' 5. Sevgi' hie gordun mu? Ankara'dan daha cok seviyorum. gordunuz mu? tamyor musunuz? karsilamak icin istasyona gidiyorum.

A~agldaki tumcelert Belirtme Durumu ekiyle tamamlaym, 1. Turk yemeklerL 2. Dedem, torunlarmdan seviyor musun? en cok ben seviyor. tercih ediyor. dene. Cok kirli.

3. Turistler tatil icin genellikle Antalya' 4.0 elbise sana hie yakismadi, bir de su elbise disanda yiyelim. hi<;: egenmiyorum. b

5. Bugun yemek. 6. Ankara'nm havasi.. 7. Bunlar 8. (Sizin) Yol...

marketten aldim, Hemen dolaba koyahm. dort gozle bekliyoruz.

bir lokanta, A~agldaki kistler, blrseyler yemek ve blraz sohbet etmek istiyorlar. Bu ki~ileri suufta canlandmn,

Susan Zeynep Paul Thomas Sinan

corba, pirzola, borek, salata kofte, cacik, pilav, tath tavuk kanat, salata, pure, cacik corba, tavuk but, pure, salata corba, biftek, cacrk, pilav

beyaz sarap, soda beyaz sarap, limonlu soda

raki, su kirrruzi sarap, soda


rakl,su

Clragan'da Ogle Yemegi

A. A~agldaki sozcuklerln

anlamlanru sozlukten butun,

zll

B. Tahmin edin. Resimde kimler var? Neredeler? Orada ne yapiyorlar? Sizce bu kisiler kac ya~mda? Ne is yaplyorlar? Nicin burada bulunuvorlar?

Oglum Eqe ge~en hafta iinioersite smuumr kazandt ue hep birlikte yemege ctktik.
Deniz Fatih Ege C)zlem Fatih Garson: Fatih : Aaa! Burasi ne kadar glizel bir yer, babacigiml : Evet, burayi ben de anneniz de cok seviyoruz. Cunku annenizi ilk defa burada g6rdlim ve ona burada asik oldum. : Cok romantiksin, baba. : Evet, babaruz cok romantiktir, ama hadi artik bir seyler yiyelim. Karrum zil cahyor, : Tamam tamam. Hadi masamiza gidelim. Hos geldiniz, efendim. Buyurun size masaruzi g6stereyim. : Tesekkurlcr ... Biz hemen cok aciktik. Garson: Elbette efendim, buyurun. C)zIem : Cocuklar, ne yemek istiyorsunuz? Ege Deniz C)zIem Fatih Deniz
Ege

yemeklerimizi ismarlayahm,

cunku

: Ben biftek, patates pliresi ve salata yemek istiyorum. : Ben kofte istiyorum. K6fteyi cok seviyorum. Bir de patates kizartmasi. .. : Ben de biber dolmasi ve yamnda da cacik istiyorum. : Bana da kansik izgara, plrinc pilavi ve mevsim salatasi lutfen. : Coca cola.
: Ben de aymsmdan ...

Garson: Icecek olarak ne ahrsiruz?

Fatih Ozlem Fatih Ozlem

: Ozlern, biz ne icelim? : Bilmem. : Izgarayla ayran cok iyi oluyor. Ben ayran alayirn. : Ben cacik istedim, bunun icin ayran istemiyorum. Sadece su alayim.

Garson: Tabii efendim.

Yemegimizi yedilcten sonra


Fatih : Birer Turk kahvesi icelim mi? Bu sirada garson hesabi getirsin.

Ozlem : Tamam.
Fatih : Bakar rmsimz!

Garson: Buyurun efendim. Fatih : Yemekler cok guzeldi, cok tesekkur ederiz. Simdi bir de kahve icmek istiyoruz. Garson: Tabii. Kahveniz nasil olsun?

Ozlem : Benim kahvem sade olsun.


Fatih : Ben de orta sekerli alayim,

Garson: Hemen getiriyorum. Fatih : Tesekkurler, Hesabi da odemek istiyorum.

Garson: Tabii .... Hemen hesabmizi da getireyim.

A~agldaki tumceleri diyaloga gore lsaretleyln,

Dogru
1. Ege bu yrl universiteye bashyor, 2. Deniz buraya ilk defa geldi. 3. Fatih ve Ozlem birbirlerine burada a~lk oldular. 4. Deniz biftek yemek istiyor. 5. Garson oldukca kibar. 6. Ozlem'in karru cok ac.

Yanb~

D D D D D D

D D D D D D

1. Suuftan btrkac arkadasrmzla blrlikte a~agldaki sozcuklerden yararlanarak bir diyalog yazin.

2. Yazdlgmlz diyalogu suutta canlandmn,

Zeytinyagll Biber Dolmasi Tarifi A.


sozcuklerl sozlukten bulun,

ic;indekiler 1 kg dolmahk biber 2 bardak pirinc 1/2 yemek ka;;lgl salca 50 gr dolmahk fistik 50 gr kus lizlimli 2 dis sanmsak 3 tane orta boy sogan 2 tane bliylik domates 2 tath ka§lgl kuru nane 1/2 yemek ka§lgl kimyon 1/2 yemek ka§lgl yenibahar

C. Yaplh!?1
Sogan ve sanmsaqi kucukkucuk dograym, Bunlan zeytinyagmda kavu-

run. Oomateslerin kabuklanm soyun ve yine kucuk kucuk dograym. 00matesi, salcayi, flStJgl,kimyonu, yenibahan, naneyi ve uzumu kansima ekleyin, kanstmn. Pirinci yikaym ve bu kansima ekleyin. iki bardak su koyun vcpisirin. Biberleri temizleyin, kansirm bir kasikla biberlerin icine doldu-

run. Uzerini domatesle slisleyin. Tencereye bir bardak su koyun, tencerenin kapaqim kapatm ve kisik ateste 30 dakika pisirin. Soquk servis yapm.

Afiyet

OISUll!

Clr'agan SaraYI
Ciragan Sarayi, Istanbul'da Besiktas'la Ortakoy semtleri arasmdadir, Bu sarayi, Osmanh padisahi Abdulaziz yaptirdi, Yillar boyunca burada padisah cocuklannm sunnet dliglinlerini, evlilik torcnlerini yaptilar, Yaz gecelerinde saraym bahcesinde senlikler dlizenlediler. Bu senliklere halk da katildi. Osmanh padisahlan bu sarayi yazhk olarak da kullandilar, Ancak 20 Ocak 1910'da sarayda bir yangm cikti. Yanqmi ancak bes saatte son-

durduler, Bu yangm sadece sarayi degil, onunla birlikte oradaki tarihi de yok etti. Yangmdan soma sarayi yeniden yaptilar,

A. A~a{Jldaki sorulan yarutlaym, 1. Ciragan Sarayi nerededir?

2. Saray hangi yll yandi?

3. Scnlikleri nicin duzenlediler?

B. A~agldaki sozcuklerln es veya canh ~enlik maalesef

Zit

anlamlanru bulun, x x . .

yazhk ya~a-

sondur- x

lstanbul'u Dlnllyorum
A. A~agldaki sozcuklerln anlarruru sozlukten bulun, hafH yava~ yaprak rlizgar uzak kapah sallandinle-

B. A~agldaki

~iiri okuyun ve sllrden

anladrklartruzr

sirutta tarn-

sm.

Piknikte
Bugun pazar, Unal alleslyle blrllkte, bir gol kiyrsma piknige gidiyor, Konusmalan dinleyin ve dogru seceneql lsaretleyln, 1. Hava a. serin 2. Baba , . b. gline~li . b. top oynuyor yiyorlar. c. sofrayi hazirhyor c. steak

a. atesi yakiyor 3. Yemekte a. patates 4

b. kofte, borek balik tutuyor.

c. pizza

a. baba ve cocuklar 5. Pikniqe a. gol kiyisma

b. turn aile gidiyorlar. b.ormana

c. baba ve Ahmet

c. parka . c. bahk tutuyor

6. Engin ve Esra yemekten soma a. top oynuyor b. tavla oynuyor

KONU BA$LlKlARI
~ E?,imle Nasil ~ Dlnleme ~ Yazahrn

ler rendik?

~
~Okuma

iyi hatirhyorum, on sekiz yasmdaydim. En iyi arkadasim Ozlem'le birlikte bir partiye gittik. Cok kalabahk bir partiydi. Iceri girdik. Herkes Ozlem'e selam verdi, cunku orada onun bircok arkadasi vardi. Ozlem uzun boylu, glizel ve cana yakm bir kizdi. Ben ise ufak tefek, hafif toplu ve 01dukca sikilqandim; listelik pek de glizel degildim. Partide butun gen<;:ler Ozlem'le dans etmek istedi. Ben ise bir kenarda oturdum. Hie kimse beni dansa kaldirrnadi. Bu sirada Ozlem arkadaslanndan ve beni isaret etti, bir seyler soyledi, Biraz soma
0

birinin yanma gitti


0

gen<;:yamma geldi ve gen<;:

beni dansa davet etti. Ben utandim ve teklifini kabul etmedim, ama

cok israr etti. Biraz dans ettik. Adi Ali'ydi, benimle aym yastaydr ve gercekten cok kibar bir gen<;:ti.Danstan soma bana "Yann ne yapiyorsun, Meral? Mesgul musun?" dedi. Ben de "Hicbir isim yok." dedim. Beni sinemaya davet etti, ben de memnuniyetle kabul ettim. Daha soma Ali ve ben cok iyi anlastik. Tam iki yrl soma bana evlenme teklif etti. Benim dogum glinlimde, yani 12 Mart'ta evlendik. Simdi uc cocuqumuz var ve cok mutlu bir aileyiz. Sik sik Ozlem'le bulusuyoruz,
0

MIa benim en iyi arka-

dasim, Ozlem zaman zaman bana "0 aksam iyi ki Ali'yi senin yanma gonderdim ve sen de onun teklifini kabul ettin, de gil mi?" diyor. Ozlem cok hakll. A. A~agldaki sorulan yamtlaym. 1. Meral esiyle nerede tamsti?

2. Meral partide dans etti mi?

3.0

zaman Meral ve Ali kac yasmdaydilar?