Ûàò

áè±Ë÷õþ õ±ý×Ëõþ ¿òæÇò õþ±™¦¸±¼ Ûß± &ÂóÏ Õ±Âóò ÷Ëò ¿õh ¿õh ßÂõþËî ßÂõþËî á±ñ±õþ ¿ÂóËê äÂËh äÂËùËå¼
&ÂóÏ
îÔÂîÂÏûþ üÅõþ, ø¸‡Â üÅõþ¼
&ÂóÏ äÂùËù± õUðÓõþ¯ õUðÓõþ¯
•á±ñ±Ëß— Îß±ï±ûþ äÂù¿ù Îõþ, ÕÒɱ·
•Õ±Âóò÷Ëò— ä¿ù ä¿ù ä¿ù ä¿ù
ÂóËïõþ Îû ò±ý× Îúø¸–
&ÂóÏ Õ±Ëå Îõú Îõú–
ÎßÂõù Õ±Ëå ö±õò±, ö±õò±¼
ügÂɱ ýý×Ëù õò õ±ð±ËhÂ
õ±Ëâ û¿ð ñËõþ· &ÂóÏ û¿ð ÷Ëõþ·
õþ±™¦¸±õþ ñ±Ëõþ õÒ±úõò¼ &ÂóÏ Îüý× ¿ðËß ü¿j* ðÔ¿©† Îðûþ, î±õþÂóõþ ðÅ ý±Ëî î±õþ Îß±÷õþ ñËõþ
&ÂóÏ
Ý õ±õ±¯ ëÂ×ôÄ ¯ Îß±÷õþ ñý×Ëõþ ÎáËå Îᱯ õþ õþ õþ¯ ëÂ×ôįÂ
á±ñ± ÎïË÷ û±ûþ¼ &ÂóÏ î±õþ ¿Âóê ÎïËß ÎòË÷ ÂóËh¼
&ÂóÏ
û±, û±¯ Õ±÷ù¿ß ¿ôÂËõþ û±¯ û±¯

3
&ÂóÏ ü±÷Ëòõþ õÒ±úõËò Û¶Ëõú ßÂËõþ¼ Û¿ðß ݿðß î±ß±ûþ¼ ðÓõþ ÎïËß ‘ìÂÂóÄ ìÂÂóÄ’ Õ±Ýûþ±æ ÎöÂËü Õ±Ëü¼ &ÂóÏ úsé±Ëß ùé¬É ßÂËõþ õÒ±úõËòõþ ¿öÂîÂõþ
¿ðËûþ ÛËá±Ëî ï±Ëß¼ î±õþÂóõþ ¿ßÂåÅðÓõþ ¿áËûþ ÎðËà á±Ëåõþ &Ò¿hÂõþ Âó±Ëú ÛßÂé± Îì±ù ÂóËh ձËå¼ á±Ëåõþ ëÂ×Âóõþ ÎïËß æù Âóh±ûþ Îì±Ëùõþ ús ýËBå¼
Ûõ±õþ &ÂóÏõþ Îä±à ÂóËh Îì±Ëùõþ Âó±Ëú âÅ÷™Là õ±â±õþ ëÂ×Âóõþ¼ &ÂóÏ ¿ôÂßÄ ßÂËõþ ÎýËü ÝËê¼ âÅ÷ ÎöÂËã û±ûþ õ±â±õþ¼ Îü &ÂóÏËß ÎðËàý× îÂh±ßÄ ßÂËõþ
ëÂ×Ëê ÂóËh–
õ±â±
ÎßÂë±·
&ÂóÏ
Õ±Ëõþ õ±Âóį
õ±â±
Îä±Âóį
&ÂóÏ
•òßÂù ßÂËõþ— Îä±Âóį
õ±â±
àõõþð±õþ¯
&ÂóÏ
àõõþð±õþ
õ±â±
•¿õõþM• ýËûþ— ñÅÉȯ
&ÂóÏ
ñÅÉÈ
õ±â± ý±ù ÎåËh õËü ÂóËh–
&ÂóÏËß ձõþ ¿õËúø¸ Âó±M± Îðûþò±¼
&ÂóÏÝ õËü ÂóËh¼
õ±â± Õ±ãÅù ÷éÂß±ûþ¼ &ÂóÏÝ õ±â±õþ Îðà±Ëð¿à Õ±ãÅù ÷éÂß±ûþ¼
õ±â± îÅ¿h Î÷Ëõþ ý±ý× Îî±Ëù–
õ±â±
÷±Ëᱯ
&ÂóÏÝ îÅ¿h Î÷Ëõþ ý±ý× Îî±Ëù–
&ÂóÏ
÷±Ëᱯ
¿ßÂåÅé¬í ðÅæËòý× äÅÂÂó¼ î±õþÂóõþ ýêÂ±È õ±â± Õ±Âóò ÷Ëò ýÒ±éÅ õ±¿æËûþ–
õ±â±
¿ñòÄ î±ßÂ, ¿ñòÄ î±ßÄÂ,
î±ßÄ ¿ñò, ¿ñòÄ î±ß¯
&ÂóÏÝ î±õþ Îðà±Ëð¿à–
&ÂóÏ
¿ñòÄ î±ßÄÂ, ¿ñòÄ î±ßÂ,
î±ßÄ ¿ñòÄ, ¿ñòÄ î±ßį
õ±â± Õ±õþ ï±ßÂËî Âó±Ëõþ ò±, Îü ÎõþËá Î÷Ëá ù±¿ôÂËûþ ÝËê–
õ±â±
îÂËõËõþ¯
õ±â±õþ Îß±÷Ëõþõþ á±÷å±õþ üË/ î±õþ Îì±ùé± õÒ±ñ± ¿åù, Îü ëÂ×êÂËîÂý× Îì±ùéÂ±Ý á¿hÂËûþ ÷±¿éÂËî ÂóËh¼ î± ÎðËà &ÂóÏ ÎýËü ßÅ¿éÂÂó±¿é¼
11

Ûàò

&ÂóÏ
Îî±÷±õþ Îì±ù Îû æù Âóý×Ëh ôÅÂËù Îì±ù ýËûþ ÎáËå Îᱯ
õ±â± Îì±ùé± îÅÂùËî û±Ëõ Û÷ò ü÷ûþ ýê±Èý× ðÓËõþ õ±Ëâõþ ë±ß Îú±ò± û±ûþ¼ ðÅæËò îÂ馚 ýËûþ û±ûþ¼ õ±â± üËõþ Õ±Ëü &ÂóÏõþ ß±Ëå¼
õ±â±
¿ß ò±÷ Îî±÷±õþ·
&ÂóÏ
Õ±÷±õþ ò±÷·
õ±â±
Îî±÷±õþ ò± î ß±õþ·
&ÂóÏ
Õ±÷±õþ ò±÷ |Ï Îá±ÂóÏò±ï ß±ý×ò¼
õ±â±
¿òõ±ü·
&ÂóÏ
Õ±÷ù¿ß¼ Îî±÷±õþ·
õ±â±
ýõþîÅ¿ß¼
&ÂóÏ
î±, îÅ¿÷ Ûà±Ëò Îû·
õ±â±
•Îõ±ß± ý±¿ü ÎýËü— î±h±ûþ ÎðËå¯ á±ñ±õþ ¿ÂóËê îÅÂý×Ëù ðÓõþ ßÂËõþ ÎðËå¯
&ÂóÏ
õþ±æ±÷ú±ý×·
õ±â±
îÅ¿÷ æ±òËù ¿ß ßÂý×õþ±·
&ÂóÏ
Õ±÷±ËõþÝ Îû–
&ÂóÏõþ ßÂï± Îúø¸ ýûþò±– ðÓËõþ õÒ±úõËòõþ ôұߠ¿ðËûþ ÛßÂé± õ±âËß Îðà± û±ûþ¼
õ±â±
ÛËü ÎáËå¼
õ±âé± ÎýùËî ðÅùËî ۿáËûþ Õ±Ëü¼
õ±â±
ÛËü ÎáËå¼
õ±âé± âÅËõþ û±ûþ¼ &ÂóÏ-õ±â± ÛßÂðÔË©† î±õþ ¿ðËß ÎäÂËûþ ï±Ëß¼
õ±â±
äÂËù Îáù Îõ±ñýûþ...
õ±âé± ÎôÂõþ ÷Åà Îâ±õþ±ûþ, Û¿áËûþ Õ±Ëü¼
&ÂóÏ
ò± ò±¯ û±ý׿ò, û±ý׿ò¯
öÂËûþ &ÂóÏ-õ±â±õþ ðÒ±Ëî ðÒ±î ÎùËá û±ûþ¼ õ±âé± ÛßÂõ±õþ ÝËðõþ ¿ðËß ÎðËà äÂËù û±ûþ¼ ðÅæËòõþ öÂûþ ß±Ëé¼ ü±÷Ëòõþ õÒ±úõò ôұ߱¼ õ±â± ëÂ×ËM¿æîÂ
ýËûþ ù±ôÂ Îðûþ
õ±â±
Âóù±ËûþËå¯ Âóù±ËûþËå¯ öÂûþ ÎÂóËûþËå¯
õ±â± Ûß ÎðÌËh î±õþ Îì±ùé± ¿òËûþ ¿ôÂËõþ Õ±Ëü &ÂóÏõþ ß±Ëå¼
&ÂóÏ
ÎßÂò öÂûþ ÎÂóù õùî·Â
õ±â±
Âó±Ëõò± · Õ±¿÷ Îû õ±Ëâõþ Ûß ß±¿ê õ±h±¼ Õ±÷±õþ ò±÷ ¿ß æ±ò· õËûþ ß±¿êÂ, âËûþ ß±¿êÂ, Îì±Ëù äÒ±¿é– õ±â±¯
&ÂóÏ
•Õõ±ß— õ±â±·
õ±â±
õ±â± õ±ý×ò¯

12

Ûàò

öÓÂËîÂõþ ò±äÂ
¿ðùÏÂó ßÅÂ÷±õþ õüÅ
öÓÂËîÂõþ ò±ËäÂõþ ý׿îÂßÂï±ÂÂ
&ÂóÏ-õ±â± ðÅý× ä±ø¸Ïõþ ÎåËù ðÅý× áè±Ë÷õþ¼ ÛßÂæËòõþ ¦¤›Ÿ á±ò á±ý×Ëõ ülüÅËõþ, ÕòÉæò õ±æ±Ëõ õ±ðɼ áöÂÏõþ æ/Ëù õ±Ëâõþ ßÂõù ÎïËß Îß±òS•Ë÷
ëÂ×X±õþ ÎÂóËûþ öÓÂËîÂõþ õþ±æ±õþ ÎðÝûþ± ¿îÂò¿é æõTõþ õõþ ÎÂóËûþ &ÂóÏ õ±â±õþ õõþ±î àÅËù Îáù¼ áè±Ë÷õþ õ±™¦¸õñ÷ÇÏ æÏõËòõþ ß±¿ýòÏ öÓÂËîÂõþ õþ±æ±õþ
Õ±úÏõDZËð ýËûþ ðÒ±h±ù õþü±ù Ûß ÕÂóõþ+Âó õþ+ÂóßÂï±¼
¿õËúø¸ ßÂËõþ ü±Ëh åûþ ¿÷¿òËéÂõþ öÓÂËîÂõþ ò±ËäÂõþ ðÔúÉ&¿ùËî¼ Õ±æß±ù ß¿¥óëÂ×é±Ëõþõþ ÎðÌùËî Âó¿õþä±ùßÂõþ± ÕËòß õþßÂ÷ ß±ûþð± ÎßÂõþ±÷¿î ßÂËõþ
ðúÇËßÂõþ Îä±à ñÒ±¿ñËûþ ¿ðËî Âó±Ëõþò¼ ø¸±ËéÂõþ ûÅËá Û-üõ üyÂõ ¿åù ò±¼ ‘&á±õ±õ±’ ü±Ëh åûþ ¿÷¿òËé ðúÇßÂËß Ûß ձ}ÂûÇ æáËî ¿òËûþ û±ûþ¼ Îä±Ëàõþ
ü±÷Ëò õþ+Âó±ùÏ ÂóðDZûþ ü±ð±-ß±Ëù± å¿õõþ ò±ËäÂõþ ðÔúÉ&¿ù õþËü õþ?Ëò ÷Ëò ýûþ õþãÏò¼
ü±Ëh åûþ ¿÷¿òËéÂõþ åûþù±Âó
æ/ÒËù üËgÂÉ â¿òËûþ Ûù¼ Õ±÷õþ± Îð¿à ýÏõþËßÂõþ ÷î çÂù÷ù Ûß¿é“ÂðÅ¿é ¿SËß±òß±õþ ôÂùß¼
÷ÓîÇ ýËûþ ÝËê öÓÂËîÂõþ õþ±æ±õþ ÷Åà Ý Îðý¼ Âó{¡Ïõ±Ñù±õþ õþ+ÂóßÂï±õþ õéÂá±åîÂù±õþ ‘ý±¿îÂõþ ÷î ß±ò,
÷ÅËù±õþ ÷î ðÒ±îÂ’ ÷±ßÂDZ öÓÂî ¿êÂß òûþ¼ õh õh ßÂËûþß¿é ðÒ±î ÕõúÉ Õ±Ëå¼ ä•ÅÂðÅ¿éÂÝ Îß±éÂõþ±áî¼
õþ±æ¿üß Õïä ú±™Lü Âó¿õþñ±Ëò ¦¤Š õ¦a¼ ý±Ëî û±ðÅõþ å¿h¼ Îüé± âÅ¿õþËûþ ò±ä q•õþ Õ±Ëðú
¿ðËùò¼
ò±ËäÂõþ ü÷Ëûþ Õ±Âó±î ðÔ¿©†Ëî ձ÷õþ± Îð¿à ò±ò± öÓÂËîÂõþ Õ¾³î Õ/ö¿/ î±Ëùõþ üË/ î±ù
¿÷¿ùËûþ Î÷±é±öÓÂîÂ, Îõþ±á±öÓÂîÂ, ü±ËýõöÓÂîÂ, Âó±^ÏöÓÂîÂ, õþ±æ±öÓÂîÂ, Û¶æ±öÓÂî ý×îÂɱ¿ð¼ ¿òËæËðõþ
÷ËñÉ ÷±õþ¿Âóé¼ ÎúËø¸ ü±¿õþ ÎõÒËñ üõ±õþ ÛßÂüË/ ò±ä– Îûò ÂóËé Õұ߱ æÏõ™Là å¿õ¼
ÎàËõþ±à±î±ûþ ò±ËäÂõþ àüh±
üîÂÉ¿æÈ õþ±ûþ ü±ñ±õþíî ù±ù õþËãõþ Ûß¿é à±î± õý×Ëî •ÎàËõþ±à±î±— Âó¿õþß¿Šî äÂù¿BäÂËSõþ
Û¶¿î¿é ÎôèÂË÷õþ ò'± ßÂõþËîÂò¼ üýß±õþÏ Ý ßÂɱË÷õþ± ä±ùËßÂõþ æòÉ ¿ßÂåÅ Îò±é ßÂõþ± ï±ßÂî ò'±õþ
üË/¼ Îß±ò Îß±ò Îé¬ËS Ûý× ò'±&¿ù ýËûþ ðÒ±h±î Îõú õh ձß±Ëõþõþ Φ¨ä¼
öÓÂËîÂõþ ò±ËäÂõþ Φ¨äÂ&¿ù Îõú õh ÛõÑ
üÅjõþ ßÂËõþ ü±æ±Ëò±¼ ÎÂóÌõþ±¿íß ûÅËá
äÂîÅÂõÇËíÇõþ ¿ö¿MËî ä±õþ Î|íÏõþ öÓÂî¼ Û¶ï÷
Î|íÏõþ öÓÂîÂËß տö¿ýî ßÂËõþËåò ‘õþ±æ± õ±ðú± ý×îÂɱ¿ð’ õËù¼ ðÅý× ü±¿õþËî å’é± öÓÂËîÂõþ Φ¨ä¼
Û¶ï÷ ü±¿õþËî ÎÂóÌõþ±¿íß ձ÷ù, ÎõÌXÂûÅá Ý ß¿òË©¨õþ ûÅËáõþ ¿îÂò öÓÂî¼ ûÅËá±ÂóËû±áÏ ÎÂó±ú¸±ßÂ
Õ±ú¸±ßÂ Ý ÷±ï±õþ ÷ÅßÅÂËéÂõþ ¿öÂòÄ ñõþò Îð¿àËûþ Îõ±ç±Ëî ÎäÂËûþËåò Îß±ò õþ±æ± Îß±ò Õ±÷Ëùõþ¼
¿ZîÂÏûþ ü±¿õþËî Îð¿àËûþËåò öÓÂî Îß±ò Õ=ÁËùõþ– Îû÷ò ÷^ËðúÏûþ, Î÷±âù ûÅËáõþ ¿ð{¡Ï õ± Õ±áè±
õ± üõÇö±õþîÂÏûþ õþ±æòÉõþ+Âó¼ ò±ËäÂõþ üË/ õþ±Ëæ±ÂóËû±áÏ õ±ðÉ ÷Ôð/¼
¿ZîÂÏûþ Î|íÏõþ öÓÂî ‘ä±ø¸±öÓÂËø¸± ý×îÂɱ¿ð’¼ Û¶ï÷ ü±¿õþËî üÒ±Ýî±ù, ä±ø¸Ï Ý õ±ëÂ×ù¼ ¿ZîÂÏûþ
ü±¿õþËî ÷Åüù÷±ò, Îõý±õþÏ ð±Ëõþ±ûþ±ò Ý ù±¿êÂûþ±ù¼ ÎðËýõþ Ý ÷ÅËàõþ Õ/ö¿/, æ±÷±-ß±ÂóËhÂõþ ñõþò
Îð¿àËûþ ñ¿õþËûþ ¿ðËî ÎäÂËûþËåò Îß±ò öÓÂî Îß±ò¿é¼ ò±ËäÂõþ üË/ õ±ðÉ ýù à¿?õþ±¼
îÔÂîÂÏûþ Î|íÏõþ öÓÂî üõ ü±Ëýõ¼ Û¶ï÷ ü±¿õþËî õjÅß ý±Ëî Îý¿ˆÂÑü, ßv±ý×öÂ, å¿h ý±ËîÂ
䱿ùûþ±î öÓÂî¼ ¿ZîÂÏûþ ü±¿õþËî ù¥¤± ÎÂó±ø¸±Ëß ßÂíÇÝûþ±¿ùüÄ îÂËõþ±ûþ±ù ý±Ëî Æü¿òß ü±Ëýõ Ý
÷Ëðõþ Îõ±îÂù ý±Ëî òÏùßÂõþ ü±Ëýõ¼ ûËï±ÂóûÅ M • õ±ðÉ âA÷¼ äÂîÅÂïÇ Î|íÏËî õþËûþËå ¿îÂò
ü±¿õþËî ‘ò±h ³ÂËá±Âó±ù ý×îÂɱ¿ð’¼ ü±¿õþ Û¶¿î ðÅý× Î÷±é± öÓÂî¼ Û¶ï÷ ü±¿õþËî õ±õÅ •ý×ûþ±õþ— Ý õ±õÅ
•úUËõþ—¼ ÛõþÂóõþ õ±¿òûþ± Ý ÂóÅ•î¼ ÎúËø¸ Îýë ÷±ˆÂ±õþ Ý Âó±Sϼ ¿õ¿ú©† õ±ðÉ ÷ÓhÂúÔ/¼
àüh± ÎïËß ÂóðDZûþ
ü±Ëýõõþ± å±h± ÕòÉ üõ Î|íÏõþ öÓÂËîÂõþ öÓ¿÷ß±ûþ ÎòËäÂËåò õ±å±ý×-ßÂõþ± òîÇÂßÂõþ±¼ õÑúÏäÂf &l üîÂÉ¿æËîÂõþ àüh±õþ Âõþ+ËÂó ÛËðõþ ûï±ûï ü±¿æËûþ
13

Ûàò

Îðò¼ ü±ËýõËðõþ æ±ûþá±ûþ à±h± ßÂËõþò ÂóÅîÅÂËùõþ å±ûþ±òÔîÂÉ Ã›¶¿î ÎüËßÂËG Îø¸±ùé± ÎôèÂ÷ âÅ¿õþËûþ¼
Û¶¿î Î|íÏõþ öÓÂËîÂõþ± ¿òËæËðõþ Âó¿õþäÂûþ ¿ðËûþ q• ßÂËõþ ò±ä¼ üË/ ûï±ûï õ±æò±¼
öÓÂËîÂõþ Õ±ßÔ¿î Îðà±õ±õþ æòÉ ÎòËá¿éÂöÄ õÉõý±õþ ßÂËõþËåò ÛõÑ Õ±Ëù±ßÂÂó±î ßÂõþ± ýËûþËå
ßÒ±¿ÂóËûþ ßÒ±¿ÂóËûþ¼ Ûõþ üË/ ÛßÂé±õþ Âóõþ ÛßÂé± ß±éÄ å¿õËî ÛõÑ õ±æò±Ëî¼ ^nî î±Ëùõþ ò±äÂ
ðúÇßÂËß ëÂ×M±ù ßÂËõþ¼ Û¶¿î Î|íÏõþ öÓÂËîÂËðõþ ¿òËæËðõþ ÷ËñÉ çÂáh± Ý ÷±õþ¿ÂóËéÂõþ ðÔúÉ ¿õËúø¸
ßÂËõþ ëÂ×ÂóËö±áɼ õ±ý×ËõùÄ åÅËh Âó±^Ï ÷±õþËå ÂóÅ•îÂËßÂ, Ûß ü±Ëýõ ä±ßÂËõþõþ Õ±ò± UËß± åÒÅËhÂ
ÎôÂËù ¿ðËBåò Î÷æ±æ Îð¿àËûþ¼ Î|íÏ üÑáè±÷ òûþ¼ Î|íÏõþ Õ™LÃßÇÂùý– îÂËù±ûþ±Ëõþõþ ùh±ý×ËîÂ
üõ öÓÂî àîÂ÷¼ Îúø¸ ðÔËúÉ Õ±õ±õþ Î|íÏõX ýËûþ üõ öÓÂî ò±äÂËå¼
ò±ËäÂõþ Îß±¿õþÝá豿ô •Îß±¿õþÝáè±ô±õþ úyÅ öÂA±ä±ûÇ— ßÂõþõ±õþ ü÷ûþ üîÂÉ¿æÈ ÎõËå ¿òËùò
ä±õþ¿é ûLa¼ õþ±æ± õ±ðú±Ëðõþ æòÉ ÷Ôð/, ä±ø¸ÏËðõþ æòÉ à¿?õþ±, ü±ËýõËðõþ æòÉ âA÷, Õ±õþ
ò±h ³Ëá±Âó±Ëùõþ± ÎÂóËùò ÷ÓhÂúÔ/¼ ÎàËõþ±à±î±ûþ ÎùËàò ¿ò ÎßÂò Ûý× ä±õþ¿é ûLa Âóåj ßÂËõþ¿åËùò¼
÷Ôð/ Ý âA÷ ÕõúÉ ÕËòß õ±ã±ùÏõþ Âó¿õþ¿äÂî¼ à¿?õþ± Ý ÷ÓhÂúÔË/õþ õ±ðÉõ±ðò àÅõ ßÂ÷ õ±ã±¿ùý×
ýûþî qËòËåò¼ äÂù¿BäÂS ü/ÏËî Ûý× Õ¿öÂòõ õ±ðÉüÔ¿©†õþ Õ±òj õ±ã±ùÏ Ã›¶±ûþ ÂóÒûþ¿Sú õÈüõþ ñËõþ
ëÂ×ÂóËö±á ßÂËõþ Õ±üËåò¼
¦š±ò - ß±ù - Âó±S
ñõþ± û±ß ¦š±ò ß±ù Âó±Sõþ ¿õø¸ûþ¼ ‘&á±õ±õ±’-õþ ¦š±ò õ/Ëðú üyÂõîÂÐ õÏõþöÓÂ÷¼ ß±ù Ý Âó±S
Øò¿õÑú úî±sÏõþ Û¶ï÷ ¿ðËßÂõþ± &ÂóÏõþ ÎðËúõþ õþ±æ± ¿äÂõþ¦š±ûþÏ õËj±õË™¦¸õþ ü±÷™Là æ¿÷ð±õþ¼
Î÷±áùûÅËáõþ ÎúËø¸õþ ¿ðËß û±õþ± ñènõü/ÏËîÂõþ ü÷æð±õþþ Ý ÎÂó±ø¸ß¼ Û-ü÷Ëûþ ÎðËú òÏùßÂõþ ü±ËýõËðõþ áè±÷ õ±Ñù±ûþ, ¿õËúø¸ ßÂËõþ õÏõþöÓÂË÷ Û¶äÂGÂ
ÕîÂɱä±õþ Ý ëÂ×ÈÂóÏhÂò¼ ÎßÂõþÏ ü±ËýËõõþ ÷î Âó±^Ïõþ± àÔ©†ñ÷Ç ¿õ™¦¸±Ëõþ õÉ™¦¸¼ ü±ËýõËðõþ ßÂõõþ å¿hÂËûþ õþËûþËå õÏõþöÓÂË÷õþ ò±ò± æ±ûþá±ûþ¼ ü±ËýõöÓÂî î±ý×
Õõ±™¦¸õ õ± Õ¦¤±ö±¿õß òûþ¼ ßv±ý×öÂ, Îý¿ˆÂÑü, ßÂíÇÝûþ±¿ùü å¿h ý±Ëî ä±¿ùûþ±È öÓÂîÂËðõþ ¿ò¿ðÇ©† ßÂËõþ üîÂÉ¿æÈ ý×ÑËõþæ ÞÂó¿òËõ¿úß ûÅËáõþ üõÇ÷ûþ
ßÂîDZËðõþ ÕîÂɱä±õþÏ Ü¿îÂýÉËß ßÂé屎 ßÂËõþËåò¼ Îû÷ò ßÂËõþËåò õ±õÅ ß±ùä±õþËßÂ, õ±¿òûþ±, ÂóÅ•îÂ, ÎýëÂ÷±ˆÂ±õþ Ý Âó±^ÏËß¼
ÎàËõþ±à±î± Ý Õ±ñÅ¿òßÂî±
‘&á±õ±õ±’-ûþ ¿úŠÏ üîÂÉ¿æÈËß ¿õËúø¸ö±Ëõ ÎäÂò± û±ûþ ÎàËõþ±à±î±õþ ò'±ûþ¼ öÓÂËîÂõþ õþ±æ± ÎïËß üõöÓÂËîÂõþ Û¶¿îÂßÔ¿î ÕÒ±ËßÂò àÅõ ü±õñ±Ëò, öÓÂËîÂËðõþ
汿îÂ Ý Î|íÏö±á ÎöÂËõ¼ ò'± ÎïËß ò±ä î±õþ üË/ ßÂíDZéÂßÂÏ õ±æò±õþ î±Ëù î±ù ¿ðËûþ Î|íÏËîÂ, ü±¿õþËî ü±¿õþËî Û¶¿îÂõËíÇõþ öÓÂîÂËß Û¶±íõ™LÃ
ßÂËõþËåò üîÂÉ¿æȼ öÓÂËîÂõþ ò±ËäÂõþ ò'±Ëî Õæ™Lñ ý×Ëù±õþ±õþ å±Âó ÎðàËî Âó±Ýûþ± û±ûþ¼ ò±ËäÂõþ
Îúø¸ðÔúÉ Îûà±Ëò ä±õþ Î|íÏõþ öÓÂî ÛßÂS ýËûþ ù±ý×ò ÎõÒËñ ò±äÂËå, Îß±ò±õþËßÂõþ üÓûÇ÷¿jËõþõþ
õ¿ýZDZËõþõþ ö±¦¨ËûÇõþ üË/ î±õþ Õ±}ÂûÇ ¿÷ù Õ±Ëå¼
ëÂ×ËÂóf¿ßÂËú±õþ Ý üÅßÅÂ÷±Ëõþõþ á豿ôÂË' Ý Îùà± ò±éÂßÂÏûþ ëÂ×Âó±ð±Ëòõþ üË/ Âó¿õþäÂûþ üõ
õ±ã±ùÏõþý×¼ Îô±Ëé±á豿ôÂËîÂÝ ¿Âóî± ÂóÅS Âó±õþðúÇÏ ¿åËùò¼ üîÂÉ¿æÈ Ûý× Âó±¿õþõ±¿õþß ñ±õþ±õþ õ±ýßÂ
ýËùÝ ÝÒõþ Φ¨äÄÂ&Ëù± ¿åù ÷±ñÉ¿÷ß ™¦¸Ëõþ õÉõý+î ýËõ Îß±ò áŠ Ý ëÂ×ÂóòɱËü ý×ù±Ë¦†˜úò
¿ýËüËõ• ÎàËõþ±à±î±õþ Îé¬ËS Φ¨ä ÎïËß ýËõ äÂù¿BäÂËSõþ ÎôèÂ÷¼ ‘&á±õ±õ±’-õþ ÎàËõþ±à±î± ÎðËà
÷Ëò ÂóËh ¿õàɱî ý×ÑËõþæ ö±¦¨õþ ÎýòÄ¿õþ ÷ÓËõþõþ ÎÂóò¿üËù õ± ßÂùË÷ Õұ߱ E¿ûþÑ, Îû&Ëù± ëÂ׿ò
ö±¦¨ËûÇõþ ß±Ëæ õÉõý±õþ ßÂõþËîÂò¼ öÓÂËîÂõþ ò±ËäÂõþ ðÔúÉ&¿ù Φ¨ä ßÂõþËî ¿áËûþ üîÂÉ¿æÈ ä±•¿õðɱûþ
õþ+ÂóËõþà± ûï±õþÏ¿î ÕòÅüõþí ßÂËõþËåò¼ õþ+ÂóËß Õõþ+Âó ßÂËõþËåò, ÷±òÅø¸Ëß öÓÂîÂ, ÎùÌ¿ßÂßÂËßÂ
ÕËùÌ¿ßÂß¼ îÂËõ Û Î¦¨äÄ ö±¦¨õþ ýËûþ ôÅÂËé ÝËê ¿ò, áÏ¿îÂò±éÂÉ õ± cantata ýËûþËå¼ ôÅÂËé ëÂ×ËêÂËå
õþ+Âó±ùÏ ÂóðDZûþ- äÂù¿BäÂËS¼ Û áÏ¿îÂò±éÂÉ ûÅ¿M•, îÂ!Â, áËmõþ ÝÂóËõþ¼ õÅ¿XÂËî Ûõþ õɱàɱ äÂËù ò±¼
Õ±ñÅ¿òßÂ Ý ÕîÂɱñÅ¿òß avant-gard· Îõú Îî±¼ ÞÂó¿òËõËú±Mõþ õ± Õ±ñÅ¿òËß±Mõþ· ýûþËî±
ðÅËé±ý×¼ ¿ò¿}Âî ßÂËõþ ÛßÂ÷±S ÛßÂï± õù± ÎûËî Âó±Ëõþ ü±Ëh åûþ ¿÷¿òËéÂõþ öÓÂËîÂõþ ò±ËäÂõþ
åûþù±Âó üîÂÉ¿æËîÂõþ Û¶±í ÷ò ߊò±õþ Îæ±ûþ±Ëõþ ö±ü± ö±ùõ±ü±õþ ßÂ±æ¼ ÝÒõþ ¿òÂóÅí ý±ËîÂõþþ ß±æ¼
Ûé± îÒ±õþ ¿ò榤¼ ¦¤ßÂÏûþ¼

14

Ûàò

éÅ ßÂÄ Îõþ± ß ï±

ëÂ×ËÂóf¿ßÂËú±õþ õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ

ëÂ×ËÂóf¿ßÂËú±õþ õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏõþ ‘&ÂóÏ á±ý×ò’
኿é Û¶ï÷ ۶߱¿úî ýËûþ¿åù ‘üËjú’
Âó¿Sß±ûþ¼ ÆäÂS 1321 ÎïËß ö±^ 1322
ÂóûÇ™Là å’÷±Ëü å’¿é ¿ß¿™¦¸Ëî Ûý× áŠ
۶߱¿úî ýËûþ¿åù¼

ëÂ×ËÂóf¿ßÂËú±Ëõþõþ Ûý× áŠ¿éÂËß ¿òËûþ
üîÂÉ¿æÈ õþ±ûþ Û¶ï÷ å¿õ ßÂõþ±õþ ßÂï±
ÎöÂËõ¿åËùò 1963 ü±Ëù¼ Îüé± ¿åù
ëÂ×ËÂóf¿ßÂËú±Ëõþõþ æiœúîÂõø¸Ç¼ æiœúîÂõËø¸Ç
Îüé±ý× ýËî± îÒ±õþ Û¶¿î Î|‡Â |X±?¿ù¼
Φ¨ä üîÂÉ¿æÈ õþ±ûþ

üjÏÂó õþ±ûþ

üîÂÉ¿æÈ õþ±ûþËß Îå±éÂËðõþ å¿õ õ±ò±õ±õþ Û¶ï÷
ÕòÅËõþ±ñ¿é ßÂËõþ¿åËùò îÒ±õþ ÂóÅS üjÏÂó õþ±ûþ¼ îÂàò
üjÏËÂóõþ ðú õåõþ õûþü¼ Îå±éÂËðõþ å¿õ õ±ò±Ëò±õþ
Õ±áèý ÎïËßÂý× ‘&ÂóÏ á±ý×ò õ±â± õ±ý×ò’ õ±ò±Ëò±õþ
¿ä™Lñ üîÂÉ¿æËîÂõþ ÷±ï±ûþ Õ±Ëü¼
Φ¨ä üîÂÉ¿æÈ õþ±ûþ

üîÂÉ¿æÈ õþ±ûþ ‘&ÂóÏ á±ý×ò õ±â± õ±ý×ò’ å¿õ¿éÂ
q• ßÂËõþ¿åËùò 1968-õþ Îá±h±ûþ¼ ü±î ÷±Ëüõþ
÷ËñÉý× å¿õ¿éÂõþ ß±æ Îúø¸ ýËûþ ¿áËûþ¿åù¼ å¿õ¿éÂ
÷Å¿M• ÎÂóËûþ¿åù 1969 ü±Ëùõþ 8ý× Î÷¼

å¿õ¿é ÷Å¿M• ÎÂóËûþ¿åù ¿÷ò±õþ, ¿õæùÏ Ý å¿õâõþ Ûý×
¿îÂò¿é Û¶ñ±ò Î۶鬱áÔËý¼ ÛßÂé±ò± 102 ül±ý
äÂËù¿åù ‘&ÂóÏ á±ý×ò Ý õ±â± õ±ý×ò’¼ Õ±õþ Îß±ò
õ±Ñù± å¿õ ÛßÂé±ò± Ûî¿ðò äÂËù ¿ò¼ Ûé± ÛßÂ
üõÇß±ùÏò ÎõþßÂëǼ

‘&á±õ±õ±’õþ õ±Ëæé ¿åù 4 ùé¬ é±ß± ¼ Û¶Ëû±æßÂ
ÕüÏ÷ ðM Ý ÎòÂó±ù ðM é±ß±é± ¿ðËûþ¿åËùò¼
¿ßÂcÃ Ü é±ß±ûþ ý×ËBå ï±ßÂËùÝ qñÅ÷±S Îúø¸ ðÔúÉ¿éÂ
å±h± ü¥óÓíÇ å¿õ õþ¿ãò ßÂõþ± û±ûþ ¿ò¼

&ÂóÏõþ á±ò&Ëù± ÎáËûþ¿åËùò ÕòÅÂó Îâ±ø¸±ù–
ÛßÂï± üõ±ý× æ±Ëò¼ ¿ßÂcà õ±â±õþ ýËûþ Îì±ù
õ±¿æËûþ¿åËùò Îß· õ±¿æËûþ¿åËùò õþ±ñ±ß±™Là òjϼ
15

Ûàò

üîÂÉ¿æÈ-õþ±Ëûþõþ ö±õò±ûþ ý±{¡±õþ Îüò±õþ± Û¶±ï¿÷ßÂö±Ëõ
¿åù Îâ±hÂüÝûþ±õþ¼ ÕËòß àÒÅËæÝ ÕîÂ&Ëù± Îâ±h± ò±
Âó±Ýûþ±ûþ ý±{¡± õþ±æ±õþ Îüò± ëÂש†˜õ±¿ýòÏ ýËûþ ¿áËûþ¿åù¼

Φ¨ä üîÂÉ¿æÈ õþ±ûþ

&á±õ±õ± õþ±æËö±ἠüMËõþõþ ðúËß ßÂùß±î±ûþ ü±h±
ÎôÂËù¿åù Ûý× Õ¿îÂß±ûþ ¿÷¿©†¼ ‘&ÂóÏ á±ý×ò õ±â± õ±ý×ò’
¿õþ¿ùæ ßÂõþ±õþ Âóõþý× ¿÷¿©†õþ Îð±ß±Ëò Îð±ß±Ëò Îú±ËßÂËü
Õ±Ëù± ßÂËõþ ¿åù Ûý× õþ±æËö±ἠð±÷ ¿åù 1 é±ß±¼

‘&ÂóÏ á±ý×ò õ±â± õ±ý×ò’ áËŠ ¿åù &ÂóÏ ä±ù±ßÂ, õ±â±
ÛßÂéÅ ü±ð±¿üËñ¼ ý±{¡± õþ±æ± ö±ù, qGÂÏ ðÅ©†Å¼ å¿õËîÂ
ðÅËé±ý× ëÂ×ËŒ ±¼ &ÂóÏ üýæ-üõþù, õ±â± Îõ±çÂð±õþ¼ qGÂÏ
ö±ù ÛõÑ à±õþ±Âó ý±{¡±¼

‘& á± õ± õ±’ å¿õõþ Õ±õýü/ÏîÂ, üõ á±ò ÛõÑ öÓÂËîÂõþ
õþ±æ±õþ áù±ûþ ¿îÂò õõþ üý Îû ùÑ Î›-¿ûþÑ ÎõþßÂëÇ¿éÂ
۶߱¿úî ýËûþ¿åù Îü¿é õ±Ñù± å±ûþ±å¿õõþ Û¶ï÷ ùÑ Î›-¿ûþÑ
ÎõþßÂëǼ

‘&ÂóÏ á±ý×ò Ý õ±â± õ±ý×ò’-Ûõþ æò¿Ã›¶ûþî±ûþ Ûõþ ¿ZîÂÏûþ
Ý îÔÂîÂÏûþ ö±á Ý ÆîÂõþÏ ýËûþ¿åù ‘ýÏõþß õþ±æ±õþ ÎðËú’
•üîÂÉ¿æÈ õþ±ûþ— ÛõÑ ‘&ÂóÏ õ±â± ¿ôÂËõþ Ûù’ •üjÏÂó
õþ±ûþ— ò±÷ ¿ðËûþ¼ ðÅËé± å¿õõþ-ý× ß±¿ýòÏß±õþ ¿åËùò
üîÂÉ¿æÈ õþ±ûþ¼
16

Ûàò

ü±¿ò ñ±Âó± ÷±á± Îõþü± á±ý×Ëî Âó±¿õþ
1
ðɱàËõþ, òûþò Î÷Ëù
æáËîÂõþ õ±ý±õþ
¿ðËòõþ Õ±Ëù±ûþ ß±Ëé ÕgÂß±õþ–
Õ±ý± ÷¿õþ ßÂÏ õ±ý±õþ¯
ðɱàËõþ 䱿õþÂó±Ëú
ðɱàËõþ â±Ëü â±Ëü
ðɱàËõþ òÏù±ß±Ëú
Õ±ý± ÷¿õþ ßÂÏ õ±ý±õþ¯
¿ðËòõþ Õ±Ëù±ûþ ß±Ëé ÕgÂß±õþ¼
ðɱàËõþ òðÏæËù
ðɱàËõþ õòîÂËù
ðɱàËõþ ôÅÂËùôÅÂËù
Õ±ý± ÷¿õþ ßÂÏ õ±ý±õþ¯
¿ðËòõþ Õ±Ëù±ûþ ß±Ëé ÕgÂß±õþ¼*

2
öÓÂËîÂõþ õþ±æ± ¿ðù õõþ
æõõþ æõõþ ¿îÂò õõþ¼ [ÛßÂ, ðÅý×, ¿îÂò]
û± ä±ý× ÂóõþËîÂ, à±ý×Ëî Âó±¿õþ [Ûß ò¥¤õþ, Ûß ò¥¤õþ]
Îûà±Ëò àÅúÏ û±ý×Ëî Âó±¿õþ [ðÅý× ò¥¤õþ, ðÅý× ò¥¤õþ]
ü±¿ò ñ±Âó± ÷±á± Îõþü± á±ý×Ëî Âó±¿õþ¼ [¿îÂò ò¥¤õþ, ¿îÂò ò¥¤õþ]
ÎßÂ÷ò üÅjõþ¯
öÓÂËîÂõþ õþ±æ± ¿ðù õõþ¼
Õ±ý± öÓÂî [õ±ý± öÓÂîÂ]
¿ßÂõ± öÓÂî [¿ßÂyÓÂîÂ]
õ±õ± öÓÂî [å±ò± öÓÂîÂ]
ÎàÒ±h± öÓÂî [ß±ò± öÓÂîÂ]
Âó±ß± öÓÂî [ß񱊱 öÓÂîÂ]
Îü±æ± öÓÂî [õұ߱ öÓÂî]
Îõþ±á± öÓÂî [Î÷±é± öÓÂîÂ]
Õ±ñ± öÓÂî [Îá±é± öÓÂîÂ]
Õ±Ëõþ± ý±æ±õþ öÓÂËîÂõþ õþ±æ±õþ ðûþ±
Î÷±Ëðõþý× ëÂ×Âóõþ–
öÓÂËîÂõþ õþ±æ± ¿ðù õõþ¼
î±ý×Ëõþ ò±ý×Ëõþ ò±ý×Ëõþ
Õ±õþ ö±õò± ¿ßÂåÅ ò±ý×Ëõþ¼
î±ß ¿ñòò± ¿ñòî±
Õ±õþ ò±ý×Ëß± Î÷±Ëðõþ ¿ä™Lñ¯
[ÎßÂõù ÎÂóËé õh öÅÂà
ò± ÎàËù ò±ý× Îß±ò üÅà¼]
Õ±ûþËõþ îÂËõ à±Ýûþ± û±ßÂ
÷G±-¿÷ê±ý× ä±Ýûþ± û±ßÂ
[Îß±÷DZ ß±¿ùûþ± ÎÂó±ù±Ý
æù¿ð ù±Ý æù¿ð ù±Ý]
æù¿ð ù±Ý æù¿ð ù±Ý
æù¿ð ù±Ý æù¿ð ù±Ý¼

* å¿õËî qñŠÛ¶ï÷ ™¦¸õß¿é á±Ýûþ± ýËûþ¿åù¼

17

Ûàò

3
÷ý±õþ±æ±, Îî±÷±Ëõþ Îüù±÷¯
[Îüù±÷, Îüù±÷]
Î÷±õþ± õ±Ñù±ËðËúõþ ÎïËß Ûù±÷¼
Î÷±õþ± ü±ð±-¿üñ± ÷±¿éÂõþ ÷±òÅø¸ ÎðËú ÎðËú û±ý×,
Î÷±Ëðõþ ¿òËæõþ ö±ø¸± ¿öÂi§ Õ±õþ ö±ø¸± æ±ò± ò±ý×,
÷ý±õþ±æ±, õþ±æ±÷ú±ý×¼
îÂËõ æ±ò± Õ±Ëå ö±ø¸± ÕòÉ
Îî±÷±Ëõþ qò±ý×Ëûþ ñòÉ
ÛËü¿å î±ý±¿õþ æòÉ, õþ±æ±¯
÷ý±õþ±æ¼
Î÷±õþ± Îüý× ö±ø¸±ËîÂý× ß¿õþ á±ò
õþ±æ± Îú±ò öÂËõþ ÷òÛ¶±í¼
Û Îû üÅËõþõþý× ö±ø¸±, åËjõþý× ö±ø¸±
î±Ëùõþý× ö±ø¸±, Õ±òËjõþý× ö±ø¸±¼

4
Ý õþ±æ± Îú±ò, Îú±ò Îú±ò
úÅ¿G õþ±æ± Îú±ò¼
Î÷±õþ± õh àÅ¿ú, ö±õþÏ àÅ¿ú, Îõæ±ûþ àÅ¿ú
Îî±÷±õþ ÎðËú ÛËü¯

ö±ø¸± Û÷ò ßÂï± õËù Îõ±ËçÂËõþ üßÂËù–
õþ±æ± ëÂ×Òä±-òÏä± Îå±éÂ-õh ü÷±ò
Î÷±õþ± Ûý× ö±ø¸±ËîÂý× ß¿õþ á±ò
÷ý±õþ±æ±– Îî±÷±Ëõþ Îüù±÷¯

Û ÎðËúõþ ò±ý× îÅÂùò±
Û ÎðËúõþ ÷±¿éÂËî Îû ôÂËù Îü±ò±
Û ÎðËúõþ ßÂî õ±ý±õþ, ßÂî Îû õþ+Âó, ßÂî Îû &í
û±ûþ ò± Îá±ò±
Ý õþ±æ±, Î÷±õþ± õh àÅ¿ú ýù±÷
Û÷ò ÎðËú, Îî±÷±õþ ÎðËú, qGÂÏ ÎðËú ÛËü¯

* å¿õõþ Û¶ï÷ ÷Å¿M•õþ ü÷ûþ á±ò¿é ¿åù¼ ÂóËõþ ü÷ûþ-üÑËé¬Âó
ßÂõþËî á±ò¿é õ±ð û±ûþ¼
18

Û ÎðËúõþ Îù±ËßÂõþ ÷ÅËà ò±ý×Ëõþ ö±ø¸±
ò±ý×Ëõþ ö±ø¸±
î±õþ± îÂ±Ý ß±Ëå ÛËü ÎýËü ÎýËü æ±ò±ûþ
ßÂî ö±ùõ±ü±¯
Û ÎðËúõþ õþ±æ± ÷ú±ý×
[Îüù±÷ õþ±æ±¯]
Îðà îÒ±õþ æÒ±ßÂ-æ÷ËßÂõþ Îòý×Ëß± õ±ù±ý×–
Û õþ±æ± Îü±æ± õþ±æ±–
[ü±ð± õþ±æ±¯]
Û õþ±æ± Î÷±Ëðõþ ðɱà êÒ±ý× ¿ðËûþËå, êÒ±ý× ¿ðËûþËå–
Îû÷ò¿é ä±ý× î±ý× ¿ðËûþËå, î±ý× ¿ðËûþËå–
Û÷ò ÎðËú–¯
Ý õþ±æ±, î±ý× Îî± õ¿ù–
Î÷±õþ± Îýï±–
ðÅæò±Ëî–Â
Õ±õþ±Ë÷Ëî–Â
¿ð¿õÉ Õ±¿å–
Îî±÷±õþ ÎðËú, q¿G ÎðËú ÛËü¯*

Ûàò

5
ÝËõþ õ±â±Ëõþ¯
õ±â±Ëõþ¯
ÝËõþ &ÂóÏ Îõþ–
Ûõ±õþ ÎöÂËá Âó¿h äÅ¿Âó äÅ¿Âó Îõþ¼
Ûõ±õþ ÎßÂËé Âó¿hÂ, üËõþ Âó¿hÂ, ÎöÂËá Âó¿hÂ
äÅ¿Âó äÅ¿Âó Îõþ¯
ÎðËà ¿õ¿äÂS Ûý× ß±GÂ-ß±õþà±ò±–
ÛËðõþ õþßÂ÷üßÂ÷ ¿áËûþËå æ±ò±¼
õ±õ±Ëõþ¯ õ±õ±Ëõþ¯
qËò ý±{¡±õþ±æ±õþ ýұ߱ýÒ±¿ßÂ
ëÂ×Ëh Îáù Û¶±Ëíõþ Âó±¿à–
÷ÅGÅÂà±ò± ÎûËî õ±¿ßÂ
÷ÅGÅ ÎáËù à±Ëõ± é± ¿ßÂ
÷ÅGÅ å±h± õÒ±äÂËõ± ò± ¿ß·Â
õ±õ±Ëõþ¯ õ±õ±Ëõþ¯
õ±õ±Ëõþ¯ õ±õ±Ëõþ¯
ä±ä±Ëõþ ¿òËæËõþ õÒ±ä±Ëõþ Ûõ±Ëõþ
Âó±ù±Ëõþ, Âó±ù±Ëõþ, Âó±ù±Ëõþ, Âó±ù±Ëõþ–

6
ÝËõþ ï±÷¯
ï±÷ ï±÷¯
ÎïË÷ ï±ß¼
Ý ÷LaÏ÷ú±ý×, ø¸hÂûLaÏ ÷ú±ý×
ÎïË÷ ï±ß¼
ûî ä±ù±¿ß Îî±÷±õþ
æ±òËî ò±ý×Ëß± õ±¿ß ձõþ¼
ûî ß±ðDZ¿ò úûþò üõý× ôұ߼
¿ä¿äÂÑ ôұ߼
ÎïË÷ ï±ß¼
Ý ÷LaÏ÷ú±ý×, ø¸hÂûLaÏ÷ú±ý×¼
qñÅ ÎðËàå âÅâÅ¿é î±ý× Ûî öÅ•ßÅ¿é¯Â
ÂóhÂËù ôÒ±ËðËî äÅÂÂó¿üËûþ û±Ëõ æÒ±ßÂ
æûþì±ß¼
Ý ÷LaÏ÷ú±ý×, ÎïË÷ ï±ß¼
Ý ÷LaÏ÷ú±ý×, ü±õñ±Ëò ÎïËß± ö±ý×
á± á± ÷± á± Îõþ ü±
ÎñËõþ ÎßÂËé î±ß¼
19

Ûàò

7
Õ±Ëå± Îýï± ûî ձ¿÷õþ Ý Ý÷õþ±¼
á±ý×å ò± ÎßÂò·
Õ±Ëå± Îýï± ûî ձ¿÷õþ Ý Ý÷õþ±¼
Õ±õþ ûî õɱé± Îý±÷õþ±-Îä±÷õþ±¼
Õ±õþ ûî UÒ UÒ Îý±÷õþ±-Îä±÷õþ±¼
õ±îDZ öÂÏø¸í, Îú±ò Îý Îî±÷õþ±
Îú±ò Îý, Îú±ò Îý, Îú±ò Îý Îî±÷õþ±¼
ý±{¡± äÂËùËå ûÅËX¼
ý±{¡± äÂËùËå ûÅËX¼
[á±Ý]
ý±{¡± äÂËùËå ûÅËX¯Â
ý±{¡± äÂËùËå ûÅËX¯Â
ý±{¡±-ý±{¡±-ý±{¡±¯
8
q¿GÂõþ ÎðËõ± ¿Âó¿G äÂéÂËß¼
q¿GÂõþ ¿ðÝ ¿Âó¿G äÂéÂËß¼
úSn¸ ò±¿úõ ¦¨g ÷éÂËß¼
úSn¸ ò±¿úÝ ¦¨Âg ÷éÂËß¼
¿ò™¦¸±õþ ò±¿ý ß±ý±õþÝ üéÂËß¼
¿ò™¦¸±õþ ò±¿ý Õ±÷±õþÝ üéÂËß¼
ý±{¡± äÂËùËå ûÅËX¼
ý±{¡± äÂËùËå ûÅËX¼
ûÅËX¯Â ûÅËX¯Â ûÅËX¯Â ûÅËX¼

Ûß Îû ¿åù õþ±æ±–
[õ±¯ Ûý× ö±Ëõý× á±Ý¼ ÎäÒÂä±Ëûþ± ò±¼]
Ûß Îû ¿åù õþ±æ±– î±õþ ö±¿õþ ðÅà¼
[õþ±æ±õþ ö±¿õþ ðÅÐà Îý– Õ±¿÷Ý õÅËç¿å¼]
ðɱËà± õþ±æ±, ßÒ±Ëð õþ±æ±, Õ±ý± õþ±æ±,
Îõä±õþ± õþ±æ±õþ ö±¿õþ ðÅà¯
[õ±Ð¯ õh ö±Ëù± ÎõÒËñËå± Îî± á±òà±ò±¯]
ðÅÐà ¿ßÂËü ýûþ·
[¿ßÂËü ýûþ õù Îî±·]
Õö±á±õþ Õö±Ëõ ÎæËò± qñÅ òûþ¼
û±õþ ö±G±Ëõþ õþ±¿ú õþ±¿ú Îü±ò± ð±ò± ê±ü±ê±¿ü
î±õþÝ öÂûþ¼
[î±õþý× Îõ¿ú öÂûþ¯]
ÎæËò± ÎüÝ üÅàÏ òûþ, üÅàÏ òûþþ¼
[ë±ß±ËîÂõþ öÂûþ Îî±, ÎõþËî âÅ÷ ò±ý×¼]
ðÅÐà û±Ëõ ¿ß·Â
ðÅÐà û±Ëõ ¿ß·Â
¿õõþüõðËò õþ±æ± ö±Ëõ ¿ß·Â
õ¿ù, û±Ëõþ î±Ëõþ ¿ðËûþ ú±¿™¦¸
õþ±æ± ßÂàËò± Îü±ûþ±¿™¦¸ Âó±Ëõ ¿ß·Â
ðÅÐà û±Ëõ ¿ß·Â
[Ûý× á±ò qòËù ÂóËõþ õþ±æ± Õ±÷±Ëðõþ ÎåËh ¿ðî Îý¯]
ðÅÐà ¿ßÂËü û±ûþ·
ðÅÐà ¿ßÂËü û±ûþ·
Û¶±ü±ËðËî õjÏ õþÝûþ± õh ð±ûþ¼
ÛßÂõ±õþ îÂɱ¿æËûþ Îü±ò±õþ á¿ð
õþ±æ± ÷±Ëê ÎòË÷ û¿ð ý±Ýûþ± à±ûþ¯
îÂËõ õþ±æ± ú±¿™Là Âó±ûþ¼
õþ±æ± ú±¿™L Âó±ûþ,
Ã
ú±¿™Là Âó±ûþ¼Â
20

Ûàò

9
ÝËõþ õ±õ± Îðà ÎäÂËûþ ßÂî Îüò± äÂËùËå ü÷Ëõþ¯
ßÂî Îüò±¯ ßÂî Îüò±¯
ý±æ±Ëõþ ý±æ±Ëõþ ý±¿îÂûþ±õþ õÅ¿ç ß±é±ßÅ¿é ßÂËõþ¼
ß±é±ßÅ¿é ß±é±ßÅ¿é–Â
ý±æ±Ëõþ ý±æ±Ëõþ ý±¿îÂûþ±õþ õÅ¿ç ß±é±ßÅ¿é ßÂËõþ–
Õ±ý±Ëõþ¯ Õ±ý±Ëõþ¯ Õ±ý±Ëõþ¯

ÎÂóËé ÎàËù ¿ÂóËê üûþ– Û Îî± ßÂöÅ ¿÷Ëå òûþ
Îüò± ÎðËà ù±Ëá öÂûþ, ù±Ëá öÂûþ, ù±Ëá öÂûþ–
Õ±ñËÂóé± ÎàËû õÅ¿ç ÷Ëõþ¯ ÷Ëõþ¯
ûî õɱé± äÂËùËå ü÷Ëõþ–
ûî õɱé± äÂËùËå ü÷Ëõþ¼
ÝËõþ ý±{¡± õþ±æ±õþ Îüò±–
Îî±õþ± ûÅX ßÂËõþ ßÂõþ¿õ ßÂÏ î± õù¼

¿÷ËïÉ Õ¦a ú¦a ñËõþ Û¶±íé± ÎßÂò û±ûþ ÎõËâ±Ëõþ¼
õþ±ËæÉ õþ±ËæÉ Âóõþ¦óËõþ ZËe Õ÷/ù–
Îî±õþ± ûÅX ßÂËõþ ßÂõþ¿õ ßÂÏ î± õù¼
õþ±æ± ßÂËõþò î¿¥¤îÂ¥¤±
÷LaÏ÷ú±ý× ¿ßÂËü ßÂ÷ õ±·
󦾱 ÎÂóËûþ Õ©†õþy± ýù ýÏòõù–
Îî±õþ± ûÅX ßÂËõþ ßÂõþ¿õ ßÂÏ î± õù¼
Õ±ûþ Õ±ûþ, Õ±ûþËõþ Õ±ûþ¯
Õ±ûþ Îõþ Õ±ûþ¯ Õ±ûþ Îõþ Õ±ûþ¯
Õ±ûþ Îõþ Îõ±ç±ý× ýÒ±¿hÂ-ýÒ±¿h ÷G±-¿÷ê±ý× ßÒ±¿hÂ-ßÒ±¿h ձûþ¯
¿÷¿ýð±ò±, ÂóÅ¿ù¿ÂóËêÂ, ¿æËõáæ± ¿÷Ëê ¿÷ËêÂ
Õ±Ëå ûî Îüõþ± ¿÷¿©†
Õ±Ëå ûî Ûù ¿÷¿©†
Ûù õÔ¿©†, Ûù õÔ¿©†
ÝËõþ–
21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful