702

Sarajevo Godina XIII 11. august/kolovoz 2010. god. 2 KM Izlazi srijedom
D

2
,
8
0

E

A

2
,
8
0

E

N
L

2
,
8
0

E

S

3
2
,
0
0

S
E
K

C
H
4
,
4
0

D
K

1
9
,
0
0

D
K
K

H

1
4
K
N

2
E

1
0
0
D
I
N
Kako sam
zavela Emira
Spahi}a
Ve}inski
sam vlasnik
svog `ivota
Bajkovito
vjen~anje
na Uni
Bajkovito
vjen~anje
na Uni
Hari VARE[ANOVI] udao k}erku
Hari VARE[ANOVI] udao k}erku
Svjetlana
KITI]
Katarina BANI]
Iz sadr`aja
36
74
72
88
40
5 Cafe 42 Kolumna 75 Portret
82 Horoskop 94 Party zone
magazin
za cijelu porodicu
Izdava~ AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna
urednica
Elameri [KRGI]-MIKULI]
Zamjenik glavne i
odgovorne urednice
D`emal D@AKMI]
Pomo}nik glavne i
odgovorne urednice
Alma RED@EPAGI]
Lektorica
Indira PIND@O
Redakcija
Lejla LOJO
Elvedina D@AKMI]
Najda VRANI]
Zana KOLO[
Amela KESEROVI]
Selma MULI]
Foto-slu`ba
AVAZ-ROTO PRESS
Stalna saradnja
Ahmet BAJRI] BLICKO
Emira GLUMAC
Hedija MEHMEDI]
Jasmin HAD@I]
Seid MASNICA
D`emka KARA^A
Melina KAMERI]
Veselin GATALO
Dizajn
Larisa HASANBEGOVI]
Direktor Dru{tva
Sanja ISANOVI]
Ilustracije
Agencija „Shutterstock“
DTP studio
AVAZ-ROTO PRESS
Organizacija {tampe
RADIN PRINT d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Adresa redakcije
TE[ANJSKA 24 b
Telefoni
281-426 i 281-444
FAX: 281-428
e-mail: azra@avaz.ba
Marketing
281-356, fax:281-441
mail: marketing@avaz.ba
Rukopisi, fotografije i
diskete se ne vra}aju
Transakcijski ra~uni
UNICREDIT ZAGREBA^KA
BANKA, TRN
br.3383202266402293
DEV.RN.br.33832048932443
55 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br.
71004200934630002
BBI Bosna
Bank International TRN br.
1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
Identifikacioni br.
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
Zaim IMAMOVI]
Bio je neustra{iv
i nasmijan
Marija KARAN
Napila sam se vode
s Ba{~ar{ije
Arman PUZI]
Sve desetke
mostarskog ikara
Angelina JOLIE
Nove pikanterije
iz biografije
Neobi~na &
originalna BiH
Putevima duhana
kroz na{u zemlju
Naomi CAMPBELL
Svjedo~enje
crne pantere
24
azraCafé
N
a
|
a

V
A
R
E
[
A
N
O
V
I
]
-
O
M
A
N
O
V
I
]

i

A
m
a
r

O
M
A
N
O
V
I
]
Romanti~no
vjen~anje
pored Une
azra 2010./5
R
omanti~nije mjesto za
vjen~anje od obale rijeke Une
te{ko je prona}i. Upravo u do-
lini pored smaragdne ljepotice,
koja svake godine ugo{}ava
Umjetni~ku koloniju slikara,
na prekrasan na~in krunisana
je ljubav mladog para - Na|e Vare{anovi} i
Amara Omanovi}a. U subotu, 7. augusta, k}er-
ka megapopularnog muzi~ara Harija Vare{ano-
vi}a, dvadesetpetogodi{nja Na|a Vare{anovi},
rekla je „DA“ svom izabraniku Amaru (24), s
kojim je u sretnoj ljubavnoj vezi ve} {est godina.
Na posjedu mlado`enjinog oca Senada Omano-
vi}a, uz prisustvo porodice i brojnih prijatelja
odr`ana je ceremonija iz snova, koja je odu{evila
sve prisutne.
U centru pa`nje je, naravno, bila prelijepa
mlada, koja je blistala. Za najva`niji dan svog
`ivota odabrala je prekrasnu haljinu, ne{to po-
tpuno druga~ije od uobi~ajenog svadbenog stere-
otipa, koji podrazumijeva bijelu vjen~anicu.
Odlu~ila se za ma{tovitu kreaciju hrvatske mo-
dne dizajnerice Matije Vuice u pastelno zelenim
tonovima, a ukupni look upotpunila je i roma-
nti~na lepr{ava frizura bez dodatnih ukrasa.
Mlado`enja se, pak, odlu~io za provjereni bo-
sanski brend „Granoff“, odabrav{i tamno odijelo
u kojem je izgledao savr{eno.
Bruco{ka ljubav
Tokom sve~anog ~ina pred mati~arem mlade-
nci su ozarenih lica ozvani~ili svoju ljubav, a Na|a
je prezimenu Vare{anovi}, koje je zadr`ala, dodala
i novo, Omanovi}. Njihove zavjete da }e zajedno
biti u dobru i zlu podr`ali su kumovi, dugogo-
di{nji prijatelji mladog para. ^ast da im bude ku-
ma pripala je Sarajki Nejri Jonuz, Na|inoj najbo-
ljoj prijateljici, dok je kum bio Amarov najbolji
prijatelj - Travni~anin Amir Had`ikaduni}. Ova
vesela ~etvorka bila je nerazdvojna i tokom studija
medicine u Sarajevu, koji su zajedno uspje{no
okon~ali stigav{i do diplomskog. Budu}a specijali-
zacija je tek jedan od bezbroj planova koji ih ~eka
u budu}nosti, a ljubavna pri~a rodila se upravo to-
kom prve godine studija.
6/azra 2009.
azraCafé
Pro{le subote Na|a Vare{anovi}, k}erka
megapopularnog muzi~ara Harija Vare{anovi}a,
{estogodi{nju ljubavnu vezu s Amarom
Omanovi}em krunisala je brakom. Na{ magazin
ekskluzivno objavljuje fotografije i detalje sa
bajkovite ceremonije uprili~ene na obali rijeke Une
Pi{e: Emira GLUMAC Foto: Samir BRKI]
» Zavjetovali su se na vje~nu ljubav » Na|a i Amar upoznali su se na prvoj godini studija medicine
azra 2010./7
- Upoznali smo se odmah na po~etku, kada
smo zajedno poha|ali vje`be i predavanja - otkr-
ivaju nam uz osmijeh Na|a i Amar.
- Simpatije su bile obostrane, ali prva faza je
bilo dru`enje, a onda se desila ljubav koja nas je
zauvijek spojila. Bili smo nerazdvojni tokom {est
proteklih godina, a nakon {to su okon~ane faku-
ltetske obaveze i diplomski je na pomolu, ovo je
zaista savr{en trenutak za uplovljavanje u bra~nu
luku - saglasni su mladenci.
O blistavoj muzi~koj karijeri Harija Va-
re{anovi}a, koji je ve} godinama konstantno u
samom vrhu regionalne scene, izli{no je bilo {ta
govoriti. Mnogo je va`nih datuma u njegovoj
blistavoj karijeri, uklju~uju}i i onaj kada je na{u
dr`avu predstavljao na Eurosongu, ali je dan
vjen~anja k}erke za njega, kako ka`e, poseban i
ostat }e jedinstven.
- Ovaj datum, ovaj dan, va`niji je za mene od
svakog koncerta, punih stadiona i dvorana, svega
{to ozna~ava moju dugogodi{nju muzi~ku kari-
jeru. Do`ivio sam taj trenutak da svjedo~im sre}i
svoje k}erke, ispunio sam se kao otac i ta emoci-
ja je naprosto neopisiva. Jednostavno, ni sa ~im
do sada do`ivljenim ne mo`e se uporediti - otkr-
iva za na{ magazin istinska zvijezda, kojoj je je-
dan od svjetonazora i ~uvanje vlastite porodi~ne
intime.
Vjen~anje odr`ano daleko od o~iju javnosti
ne smatra „tajnim“ ve} jednostavno intimnim
~inom.
- Ne bih ga nazvao tajnim. Nema tu ni{ta skri-
veno, ali nije bilo nikakvih najava za medije, jer
nikada nisam tome te`io. Nisam `elio nikakvu
pompu, medijsko eksponiranje niti nekakav spe-
ktakl. Ovo su posebni trenuci sre}e koju dijelim s
porodicom i najbli`im prijateljima. To je za mene
svetinja i dio intime. Iz tih razloga nije bilo nika-
kvih najava u medijima - poja{njava Hari.
Brojne zvanice
U Biha}, ta~nije u idili~no naselje Kulen-Va-
kuf, gdje je svadba uprili~ena, brojna porodica
Vare{anovi} stigla je nekoliko dana prije samog
vjen~anja. U vikendici Amarovih roditelja, Emi-
re i Senada Omanovi}a, Sarajlije su u`ivale uz ri-
jeku Unu, pripremaju}i se za sve~ani ~in.
Izme|u ostalog, tu prigodu nisu propustile Har-
ijeva majka Zlata i sestra Hajra, a vjen~anju je
prisustvovala i Na|ina mama Aida, te naravno
mla|i brat Damir, koji je bio posebno sretan.
Slavlje je uprili~eno u velikim bijelim, glamuro-
zno ure|enim {atorima, a uz suprugu Jasminku,
Hari se kao doma}in tokom svadbene ceremoni-
je dru`io sa stotinjak svojih gostiju iz Sarajeva. A
da nikom ni{ta ne zafali, pobrinuli su se novo-
pe~eni prijatelji Omanovi}i, oboje pravnici po
struci.
Me|u njihovim zvanicama bilo je najvi{e su-
dija i advokata, a „estradne boje“ branili su po-
pularni Eldin Huseinbegovi} i mlada
„Hayatova“ zvijezda Adnan Jakupovi}, te, nara-
vno, cijela ekipa grupe „Hari Mata Hari“. Da bi
sve bilo na nivou kad je u pitanju saund, pobri-
nuo se „Stage art“, pod budnim okom Elmira
Reki}a. Nakon sve~anog ~ina vjen~anja mlade-
nci su zaplesali uz taktove balade Olivera Drago-
jevi}a „Vjeruj u ljubav“. Atmosferu je potom na
nivou u prvom dijelu ve~eri dr`ao Adnan Jaku-
povi}, podigav{i sve goste na noge odabranim
pjesmama. Ne{to kasnije uslijedilo je rezanje
svadbene torte, a {lag na kraju bio je, specijalno
za mladence, nastup novope~enog punca sa svo-
jim bendom. Istinski koncert za intimni krug je
ne{to najljep{e {to se mladom bra~nom paru
moglo pokoniti, a poseban dar bio je i nastup
Eldina Huseinbegovi}a, koji je i ovog puta po-
tvrdio status jednog od najperspektivnijih do-
ma}ih mladih muzi~ara. Glamurozna zabava na
zadovoljstvo svih prisutnih trajala je do ranih ju-
tarnjih sati.
Mladenci su se ve} u ponedjeljak, 9. augusta,
uputili na medeni mjesec u Dubrovnik, gdje }e
provesti desetak dana. @ivot zasad namjeravaju
nastaviti u svom stanu u Sarajevu, a sama speci-
jalizacija budu}ih ljekara je ne{to {to }e imati pr-
imat u narednom periodu. U svakom slu~aju,
kao i do sada, i taj dio `ivota provest }e zajedno,
bez obzira na destinaciju, koja jo{ nije odre|ena.
» Ceremonija je odr`ana na prekrasnom imanju Omanovi}a u Kulen Vakufu
» Na|ina mama i Harijeva prva supruga Aida, novope~eni punac, mladenci i prijatelji Omanovi}i, Emira i Senad
8/azra 2009.
azraCafé
Hari se kao doma}in tokom
svadbene ceremonije dru`io sa
stotinjak svojih gostiju iz Sarajeva,
a da nikom ni{ta ne zafali,
pobrinuli su se novope~eni
prijatelji Omanovi}i, oboje
pravnici po struci. Me|u
njihovim zvanicama bilo je
najvi{e sudija i advokata, a
„estradne boje“ branili su
popularni Eldin Huseinbegovi}
i mlada „Hayatova“
zvijezda Adnan Jakupovi},
te, naravno, cijela ekipa
grupe „Hari Mata Hari“

» Najva`niji
potpis
u `ivotu
» Mladenci s
kumovima i
majkama
azra 2010./9
» Kad pjeva Eldin Huseinbegovi}, te{ko je skriti emocije
U centru pa`nje je, naravno,
bila prelijepa mlada, koja je blistala.
Za najva`niji dan svog `ivota odabrala je
prekrasnu haljinu, ma{tovitu kreaciju
Matije Vuice u pastelno
zelenim tonovima

» I Hari je zapjevao
na k}erkinoj
svadbi uz gitaru
Mire Asoti}a
» Adnan Jakupovi}
zabavljao je goste
» Prinova
sti`e u
decembru
azraCafé
10/azra 2010.
Nermina MEKI]
Fotografije za book snimala na
Ba{~ar{iji: Lijepa Sarajka, koja u Hola-
ndiji radi kao model, te je ~lanica mo-
dnih agencija „Elite“ i „International
Model Management“, nedavno je bora-
vila u rodnom gradu. Godi{nji odmor
Nermina je iskoristila da bi snimila i
nove fotografije za svoj book i to na na-
jatraktivnijim sarajevskim lokacijama.
- Fotografije koje snimam u Holandiji
su sve iste, a ja sam `eljela ne{to druga~ije.
Ovo je ujedno i moj na~in da svoju ze-
mlju promoviram u svijetu - kazala je za
na{ magazin 20-godi{nja Nermina, koja
je za novi book anga`irala bh. tim. Frizu-
ru joj je radio Alen Alagi}, s kojim je ve`e
dugogodi{nje prijateljstvo, a fotografije
iskusni Dejan Veki}. L.L./O.K.
Turska sedmica mode ovog pu-
ta ne}e pro}i bez na{e maneke-
nke Delile Softi}. Agenti iz Tur-
ske anga`irali su je za ovaj mo-
dni doga|aj te jo{ niz drugih
revija i snimanje kataloga. Sto-
ga je lijepa Tuzlanka otputova-
la u Istanbul, gdje }e boraviti
narednih dvadesetak dana.
Nedavno je popularna glumica Jessica
Alba pozirala za australsko izdanje
~asopisa FHM. Alba se nije razgolitila,
ali njoj to i ne treba da bi privukla
pa`nju i izmamila uzdahe mu{karaca
{irom svijeta. Glumica se u posljednje
vrijeme posvetila porodi~nom `ivotu,
suprugu i k}erkici. Ipak, izgleda da su,
uprkos porodi~noj idili, Albi po~eli ne-
dostajati profesionalni izazovi.
Na Hayat TV-u je, drugog dana pro{log
vikenda, emitirano i posljednje izdanje
„Glam Blama“ u kojem se u ulozi vodite-
lja pojavio Igor Todorovac. „Glam Blam“
ide „na pauzu“ do po~etka jesenje progr-
amske sheme, a urednik i voditelj Igor
raduje se novom anga`manu u Jutarnjem
programu. „Dobro jutro svima“ mu se
svi|a mnogo vi{e, no, i dalje ostaje na
poziciji urednika „Glam Blama“.
Nakon {to se hrabro
suo~ila sa svojom poslje-
dnjom bole{}u, bitku za
`ivot s rakom plu}a izgu-
bila je i Oskarovka Patri-
cia Neal. Nealova je na-
gra|ena za film „Hud“ iz
1963., a umrla je u nedje-
lju u 84. godini `ivota.
Nedjelja nave~er u Biogradu, u
susjednoj Hrvatskoj, bila je no}
za pam}enje svih obo`avatelja
Halida Be{li}a. Halid je jo{ je-
dnom odu{evio publiku svojim
nastupom. Kao go{}a na koncer-
tu pojavila se Danijela Martino-
vi}.
^arima estetske hirurgije nije
odoljela ni pop zvijezda Rihanna.
Smatrala je da joj je nos pre{irok,
te se odlu~ila za estetsku operaci-
ju. Navode medija potvrdio je i
hirurg Michael Fiorillo, pregle-
dav{i fotografije pjeva~ice prije i
nakon operacije.
Nakon {to je snimila film ‘Piranha’, Kelly
Brook se vratila snimanju editorijala, rekla-
ma i naslovnica ~asopisa. Naj~e{}e, ipak,
snima goli{ave editorijale i reklamira donje
rublje. Tako je posljednja naslovnica za
koju se slikala bila ona ~asopisa „Playboy“.
Iako je poku{ala sakriti grudi rukom, zbog
njihove bujnosti Kelly je sakrila samo ma-
lo vi{e od bradavica.
Da je pravde, nijedan se brak
ne bi trebao desiti. Za{to ljudi moraju
potpisati da }e se voljeti ‘dok ih smrt
ne rastavi’. To je suludo. Nismo
monogamna bi}a. Danas nam se svi|a
Janko, sutra Marko. Brak je institucija
putem koje nas kontrolira dr`ava
Rije~i kao nadahnu}e


azra 2010./11
V
e
d
r
a
n
a

R
U
D
A
N
azraCafé
12/azra 2010.
» Torta za
sladak `ivot
Foto: Jasmin BRUTUS
i Jasmin HAD@I]
I
jedan od najboljih bh. glumaca
Haris Burina, proteklog je vike-
nda uplovio u bra~ne vode. Ovo
mu je drugi brak, no, za prvi
ka`e da je bio tek proba prije
ove, prave i divne premijere.
Haris i Uranela ve} su dvije godine
u ljubavnoj vezi. Zajedno `ive od tre-
nutka kada su se upoznali, a odluka
da svoju vezu ozvani~e bila je zaje-
dni~ka. Vjen~ali su se u uskom krugu
prijatelja i rodbine, uz kumove Me-
hmeda Keki}a Keku, vlasnika kultnog
kafi}a „Rajvosa“, i kumu - Harisovu
sestru Tosku Ko~an.
Bila je to svadba s najvi{e smijeha i
najmanje plesa, s puno suza radosnica
i rock and rolla. Svadba na kojoj su
svi bili pristni, izuzev mati~arke koja
je kasnila punih 37 minuta. Svadba,
ka`e Haris, s dramaturgijom koju je
samo `ivot mogao re`irati. Gitara je
i{la iz ruke u ruku, a Asmir Spahi}, li-
der grupe „Nemogu}e vru}e“, svirao
je za sve generacije, napraviv{i fanta-
sti~nu atmosferu.
- Svadba na kojoj je za{titi znak po
svom velikom srcu i ljubaznosti bio upr-
avo Keka, i svadba s najljep{om mla-
dom na svijetu, kojom se trebam jo{ je-
dnom o`eniti. Svadba koja mi je donije-
la jedan od najljep{ih poklona u `ivotu -
elektri~nu gitaru s poja~alom, koja je sti-
gla iz ruku mog „brata“ Seje Sexona i
njegovih „lavi}a“ iz „Pu{enja“. Ja sam sr-
etan ~ovjek - ka`e Haris. N.Vrani}
Najljep{a mlada
na svijetu
Bila je to svadba s najvi{e smijeha i najmanje
plesa, s puno suza radosnica i rock and rolla
H
a
r
i
s

B
U
R
I
N
A

i

U
r
a
n
e
l
a

A
G
I
]
azra 2010./13
» Dernek do jutarnjih sati
» Sejo Sexon je Harisov dugogodi{nji prijatelj » Vjen~anje u uskom krugu prijatelja i porodice
» Svadba prepuna emocija
» Prvi
ples
» Bidermajer za jednu od prijateljica
azraCafé
14/azra 2010.
» Vjen~anju je prisustvovalo samo 40 zvanica
» Robbie je za kuma izabrao Jonathana Wilkesa
Robbie Williams stao na ludi kamen Mada se, su-
de}i prema njegovoj naravi, ~inilo da se nikada
ne}e skrasiti, 36-godi{nji Robbie Williams ko-
na~no se uozbiljio. Pro{le subote se na svom
imanju na Beverly Hillsu, vrijednom 13 milio-
na funti, o`enio svojom dugogodi{njom djevo-
jkom Aydu Field. Vjen~anje su organizatori do
posljednjeg momenta dr`ali u tajnosti, tako da
detalji nisu bili poznati ni najbli`im ~lanovima
porodice, niti bilo kome od 40 zvanica. Ono
{to je poznato jeste da je mladenka potpisala
predbra~ni ugovor, kojim se ograni~ava suma
novca koju }e dobiti od 80 miliona funti vrije-
dnog Robbijevog bogatstva, ukoliko do|e do
razvoda.
Organiziranje vjen~anja prepustili su profesiona-
lcima, kompaniji „Jackie Combs Floral Design“,
a to ih je ko{talo 18.000 funti. Za mladenkinu
fizuru pobrinuo se Ken Paves, fizer Eve Longor-
ije i Jessice Simpson.
^okoladna torta je djelo slasti~arne „Vanilla Ba-
ke Shop“ iz Santa Monice, a osim torte po-
slu`ivana je i baklava, kojom je mladenka `eljela
ista}i svoje tursko porijeklo.
Foto: Famepictures/JLP
azra 2010./15
» Mladenka
u svojim
odajama
» Sinu dala ime Joel » Neopisivo sretan
Sretni roditelji
[ejla Kameri}
je postala ma-
ma. Poslje-
dnjeg julskog
dana na svijet
je donijela
zdravog
dje~aka te{kog
~ak 4.600 gra-
ma. Masha-
llah! Dje~aku
je dala ime Jo-
el, a na{u ko-
lumnisticu
Melinu u~ini-
la sretnom te-
tkom.
I Amil [ukalo
je postao otac.
U subotu, se-
dmog augu-
sta, njegova
supruga Afro-
dita rodila je
dje~aka te{kog
3.555 grama.
Dali su mu
ime Robel.
- Sretan sam i
ponosan. Ne
mogu opisati
kakav me
osje}aj obuzeo
kad sam ga
uzeo u ruke -
rekao nam je
Amil.
Marjan Mijajlovi} u
novim projektima: Po-
znati sportski kome-
ntator Marjan Mijajlo-
vi} svojim }e komenta-
rima uskoro obradovati
gledatelje K1 televizije.
Marjan je, prema
izvje{tavanju saraje-
vskih portala, bez puno
premi{ljanja potpisao
ugovor s ovom televizi-
jom.
- Dosta mi je krutih
koncepata i ustaljenih
koncepcija koje vlada-
ju u ve}ini medijskih
ku}a u BiH. @elim ra-
diti, pokazati {ta
znam i publici pru`iti
najvi{e {to mogu. Ne
`elim da me neko trpa
u torove i ograni~ava,
a uvjeren sam da svoje
ambicije upravo ovdje
mogu ostvariti - kazao
je, izme|u ostalog,
Marjan.
azraCafé
Na~in glasanja
Za najbolju fotografiju glasate prema rednom broju.
Broj na koji }ete glasati je 091 410 100. Cijena poruke
iznosi 0,50 KM plus pdv. Na spomenuti broj telefona
najprije ukucate life, potom razmak, a onda redni broj
takmi~ara, koji }ete upisati slovima (jedan, dva...)
1. Meliha Nametak-Long
2. Rania Samra Sinanija
3. Sanela Kamari}
4. Soraja ]ar
5. D`evad Vrabac
6. Emir Mafke Vra`alica
7. Lejla Huremovi}
8. Salih Muharemovi}
9. Kemal Kurtovi}
10. Nejra Vrani}
11. Dinan Fejzi}
12.Nermina Ahmi}
13. Haris Tahmi{~i}
14. Jasmina Omanovi}
15. Amela Harbinja
16. D`ejla Macanovi}
Izbor za najbolju fotografiju jo{ traje i
svoje foto uratke mo`ete slati na na{u e-mail
adresu azra@avaz.ba Najbolju fotografiju nagr-
adit }emo ljetovanjem u Egiptu, a drugoplasira-
nu odmorom na Jadranu. Ostale nagrade su vr-
ijedne digitalne kamere.
Izbor za najbolju fotografiju
16/azra 2010.
- U septembru upisujem tre}u godinu,
smjer Marketing, i iskreno sam zadovo-
ljan svojim dosada{njim obrazovanjem, te
smatram da mogu kvalitetno iskoristiti
fotografiju u kombinaciji sa svojim zva-
njem. Posljednjih {est godina se bavim di-
zajnom. Uradio sam pregr{t plakata, bi-
lboarda, cjenovnika, web-stranica, photo-
bookova, photoshootinga i sli~nih stvari.
Trenutno promoviram svoj novi profil na
FB-u s nazivom „Fotograf na Putu“-
ka`e Haris.
Jasmina
Omanovi} iz
Sarajeva po-
slala nam je
zanimljivu
fotografiju
usnule mace
u izlogu je-
dne beogra-
dske knji`are.
Maca je
u`ivala u po-
slijepodne-
vnim zraka-
ma sun~anog
majskog dana
me|u leksi-
konima
„Savremene
kulture“.
Zbog velikog broja pristiglih fotografija na redakcijski
e-mail u ovom broju na{em takmi~enju posve}ujemo dvi-
je strane. Prvo vam predstavljamo Harisa Tahmi{~i}a iz
Sarajeva, 21. godi{njeg studenta Ekonomskog fakulteta.
azra 2010./17
Ekonomistica iz Sarajeva Amela Harbinja „uhvatila“ je prelijepu dugu
iznad svog naselja.
D`ejla Macanovi} iz Sarajeva bila je inspirirana prizorima zime
na Ba{~ar{iji (prva fotografija) i prirodnim ljepotama jablani~kih
livada (druga fotografija).
Intervju
20/azra 2010.
S
vjetlana Kiti} i u svojoj pedesetoj ne
prestaje da nas iznena|uje. Dr~na
Tuzlanka nije nezaboravom zasula
samo prostor biv{e Jugoslavije, cijeli
svijet je se sje}a. U `estokoj konkur-
enciji ponijela je titulu najbolje svje-
tske rukometa{ice. Imala je 15 godi-
na kad je oti{la iz rodne Tuzle. Sa {esnaest je na-
stupila u prvoj jugoslavenskoj ligi. Tada je to bi-
lo jedno od najja~ih nacionalnih takmi~enja na
svijetu. Sa dvadeset i ~etiri osvojila je olimpijsko
zlato, bila reprezentativni i klupski prvak Evro-
pe. S pedeset je postala baka i ostala lijepa.
Progla{eni ste najboljom rukometa{icom svih vr-
emena u svijetu. Kako ste primili tu vijest?
- Svjetska rukometna federacija napravila je
anketu u kojoj posjetitelji web-stranice IHF mo-
gu glasati za najbolju rukometa{icu svih vreme-
na. IHF je izdvojio ~etiri imena, legende koje su
obilje`ile neku deceniju. Tu su bile Zinaida
Tur~ina, Waltraud Kretzschmar, Anja Anderson
Moja sretna godina
Ve}inski vlasnik svog `ivota, kako to slikovito opisuje Ceca, zaista mo`e biti
zadovoljna. Ova godina joj je po~ela dolaskom unuka Dragana, nastavila
proslavom ulaska u {estu deceniju, a vrelo ljeto joj je donijelo titulu najbolje
rukometa{ice svih vremena. Sretna majka Nikole, Mare i Aleksandre govori
nam o tituli, novoj ljubavi, odgoju djece i Bla`u Sli{kovi}u
Razgovarala: Elameri [KRGI]-MIKULI]
S
v
j
e
t
l
a
n
a

K
I
T
I
]
Po~etkom godine,
ta~nije, 27. januara, ni~im
izazvano, postala sam baka.
Presretna i preponosna
sam. Nisam mogla zamisliti
ljep{i po~etak godine.
Zaista eufori~no

azra 2010./21
i ja. Zvali su me iz razli~itih
dijelova svijeta da mi ka`u da
je po~elo glasanje i da ubje-
dljivo vodim. Bilo je najprije
30, 40, i na kraju sa 80 posto
glasova sam pobijedila. Neki
dan su me zvali da mi ka`u
da }e Hasan Mustafa, pre-
dsjednik Svjetske rukometne
federacije, do}i da mi uru~i
nagradu. Kakvu nagradu, jo{
ne znam.
Vjerovatno ste veoma pono-
sni?
- Kako da ne. Kad je
po~elo to glasanje, nisam
o~ekivala pobjedu. Negdje
potajno sam se nadala, kao i
uvijek, ali nisam o~ekivala.
Tim vi{e {to u posljednje vri-
jeme ne igram aktivno, vjero-
vala sam da }e pobjednica bi-
ti Anja Anderson. Ona, ipak,
dolazi iz zemlje svjetskih pr-
vakinja u rukometu. Dakle,
bila sam presretna. Morate
priznati da nije mala stvar bi-
ti izabran za najbolju svjetsku
rukometa{icu. Pa da igrate
klikera, veliko je kad ste na-
jbolji na svijetu. U~inila sam
ponosnom ne samo sebe, ve}
i moju zemlju, mamu i tatu,
moju djecu... Mali unuk }e
tek kad poraste biti svjestan
koju superbaku ima.
Ova godina Vam je zaista
uspje{na, a sve je po~elo dola-
skom unuka Dragana.
- Da, 27. januara ove go-
dine, ni~im izazvano, postala
sam baka. Presretna sam i pr-
eponosna. Nisam mogla da
zamislim da mi ljep{e po~ne
ova godina, zaista eufori~no.
Ne smijem zaboraviti da sam
sedmog juna postala, kako ja
volim da ka`em, ve}inski vla-
snik svog `ivota, napunila
sam 50 godina.
Cijelog `ivota uspje{ni ste u
ulozi fatalne `ene, koja Vam je
dodijeljenja. Jeste li jednako
uspje{ni u ulozi bake? Kupate
li malog Dragana, {to je glavni
zadatak baka u Bosni?
- Mene su drugi do`ivlja-
vali fatalnom, a ja se ba{ i ni-
sam branila protiv toga, a ni-
sam ni ona klasi~na baka.
^esto govorim da nisu ni ba-
ke ono {to su bile. Znate ka-
ko je nekad govoreno: „Ko je
vidio lijepu baku i mirno di-
jete“, vi{e nije tako. Meni je
unuk miran, a baka je lijepa.
Dakle, niste tipi~na baka?
- Ne. Jo{ radim, aktivna
sam, ponekad treniram, zaigram
» Znak
prepoznavanja
nekada su bile
duge pletenice
»
22/azra 2010.
»
rukomet. Po{to je to prvo dijete mog sina Nikole
i moje snahe, oni su veoma ljubomorni, daju tek
da se poigram s njim. Kad sam s njim, ja bih da
ga nosim, ne pu{tam iz ruku, a oni me ru`e. Dr-
agan je mezimac cijele porodice. Jo{ je mali, tek
mu {est mjeseci, ali kad malo poraste, moj zada-
tak je da ga razmazim.
Nedavo ste izjavili da ste u sretnoj ljubavnoj
vezi s Milanom. Je li jo{ tako?
- Jo{ je tako i nadam se da }e ostati do kraja
`ivota. Jedan va{ kolega stavio je naslov na je-
dan intervju koji sam mu dala „Osmjehnula
mi se sre}a“ i zaista je tako. Milana sam upo-
znala prije tri godine, kada sam do{la iz Tuzle
u Beograd, i ljubav traje.
Kakva je razlika voljeti u dvadesetim i u pede-
setim godinama?
- Te{ko je ljubav opisati, ali poku{at }u. Lju-
bav je mirnija, vi{e se uklju~i mozak nego srce,
iako sam poznata po tome da sam sve radila sr-
cem, pamet mi je bila tu negdje na kraju.
Ka`u da su takvi ljudi sretniji. Kad nas srce vo-
di, putevi su opasniji, ali prati nas i sre}a.
- Pa sigurno. S ove distance kad gledam na
svoj `ivot, znam da me srce vodilo, tu i tamo ne-
gdje sam platila zbog toga, ali sam zadovoljna.
Kad bih morala sve ponovo, radila bih isto.
U svoju biografiju upisali ste i politi~ki odje-
ljak. Jeste li jo{ poslanica SPS-a u Skup{tini Repu-
blike Srbije?
- Nisam vi{e u politici. Poku{ala sam, napra-
vila sam, takore}i, izlet u politiku i povukla sam
se iz toga. Mislila sam da to ne}e biti izlet, vjero-
vala sam da }u kao sportist i `ena mo}i popraviti
stanje koje je katastrofalno. Htjela sam se zalaga-
ti za sport, `ene, uraditi ne{to protiv nasilja.
Na`alost, nisam uspjela. Politika nije ne{to {to
ba{ razumijem, u politici ~esto ka`e{ ono {to ne
misli{, a ono {to misli{ ne mo`e{ da ka`e{. Brzo
sam vidjela da to nije mjesto za mene. Ja sam
prakti~na, politika nije poligon za mene i tako
sam se vratila sportu. Nikad nisam bila ~lan
SPS-a, u Skup{tinu sam delegirana kao nestra-
na~ki kandidat.
Posje}ujete li rodnu Tuzlu?
- Naravno. Moja mla|a k}erka Mara je tamo
kod bake i djeda. Da mo`e, preselila bi se u Tu-
zlu. Ona je prakti~no tamo i odrasla.
Va{ `ivot je zaista ispunjen u svakom smislu.
Zidovi puni trofeja, trostruka majka, brojne adre-
se... ipak, ljudima je najegzoti~niji onaj dio kad ste
bili u braku s Bla`om Sli{kovi}em. Kako s ove di-
stance gledate na to?
- Zapanjuju}e je koliko ljudi pamte. Trideset
godina je pro{lo od te ljubavi, ali eto valjda zato
{to smo oboje bili i mladi i popularni u to vrije-
me, svi se tome vra}aju. Mene za taj period ne
ve`u ru`ne uspomene. Ta mladala~ka ljubav, ka-
ko je brzo planula, tako se brzo i zavr{ila. Bla` je
~ovjek kojem se divim i BiH treba da bude po-
nosna {to je imala jednog takvog fudbalera.
Ipak, moram da ka`em da je Bla` mnogo bolja
li~nost nego {to je bio fudbaler.
Uspjeli ste i u najva`nijem ljudskom zadatku,
odgoju djece. U ~emu je ta odgovornost za Vas bila
druga~ija od ostalih?
» Trenutno je direktor i trener rukometnog kluba „Radni~ki“ iz Beograda
» Unuk Dragan velika joj je radost
Ponosim se ~injenicom
da sam uspjela troje djece
izvesti na pravi put, a da sam
se pritom i profesionalno
ostvarila i bila sretna

» Prije sedam godina Ceca je prisustvovala promociji albuma svog „zemljaka“ Ned`ada Salkovi}a
azra 2010./23
- Te{ko je, pogotovo kad jedan od roditelja
nedostaje. Deset godina sam bila sama s njih
troje i to je najve}i strah u `ivotu koji sam ima-
la. Nikad takve strahove nisam imala u ljuba-
vnim vezama ili na terenu. To je ubjedljivo na-
jve}a odgovornost i dan-danas se pitam jesam li
negdje pogrije{ila, da li sam dobra mama. Ali
evo, Nikola mi je podario unuka, k}erka Mara
je na tre}oj godini menad`menta, nikad nije
pala na ispitu ili zvala mene da joj ne{to za-
vr{im. I mla|a Aleksandra je upisala sedmi ra-
zred, nije odli~an u~enik, ali ne insistiram na
tome. Djeca me ispunjavaju. Ponosim se
~injenicom da sam uspjela troje djece izvesti na
pravi put, a da sam se pritom i profesionalno
ostvarila i bila sretna.
[ta ste bosansko ponijeli sa sobom u svijet?
- Bosanci su emotivni, {iroki. Ponijela sam sa
sobom tu vjeru u ljude. Neki }e to nazvati nai-
vno{}u, ali to nije tako. Imam tu prostodu{nost,
potrebu da u ljudima uvijek vidim dobro. I kad je
lo{ ~ovjek, mi }emo uvijek tra`iti njegovu dobru
stranu i opravdavati ga. Meni Milan govori: „Ti si
prava Bosanka, ti uvijek vjeruje{ ljudima“.
Ostala sam
uvijek ista
- I dalje nosim farmerke, suknje iznad
koljena. Nisam odstupila ni pedalj od onog
{to volim da obla~im, jer mi moja figura to
dozvoljava. [minka mi je uvijek bila i ostala
diskretna, nikad nisam posebno voljela da
se {minkam. Lice mi jo{ dozvoljava da mo-
gu u grad iza}i bez {minke. Vrlo sam zado-
voljna ovim {to vidim u ogledalu
Nikad nisam bila ~lan
SPS-a, u Skup{tinu
sam delegirana kao
nestrana~ki kandidat “
» S k}erkama
Marom i
Aleksandrom
tokom boravka
u Tuzli
24/azra 2010.
Zvjezdana pra{ina Naomi CAMPBELL
Krvavi dijamanti
je doveli u Haag
O
davno neko su|enje nije to-
liko zaintrigriralo javnost
koliko su|enje biv{em liber-
ijskom predsjedniku Char-
lesu Tayloru, na kojem se
kao jedna od klju~nih svje-
dokinja pojavila i Naomi
Campbell. Supermodel i jedna od najpla}enijih
manekenki na{eg vremena je na su|enju za ratne
zlo~ine u Siera Leoneu, koje se odr`ava u Haagu,
svjedo~ila o tome kako je od biv{eg predsjednika
primila „krvave dijamante“. Podsje}anja radi,
Charlesu Tayloru se sudi za zlo~ine ubistava, silo-
vanja, uspostavu ropstva i regrutiranje djece od
1991. do 2001. godine, kad je u susjednom, dija-
mantima bogatom Sijera Leoneu, trajao jedan od
najbrutalnijih gra|anskih ratova.
Navikla na poklone
Kako je izjavila na po~etku su|enja, Naomi
je do{la samo da bi ispunila svoju gra|ansku
du`nost. Zahtijevala je posebne uvjete, koji su
podrazumijevali visoke mjere za{tite. Nemo-
gu}e je ne uporediti ovu situaciju s na{om ze-
mljom i na{im „za{ti}enim“ svjedocima. Dok
su mnogi Bo{njaci rizikovali svoje `ivote kako
bi pravda iza{la na vidjelo, Naomi je smatrala
da je njen `ivot, ali i `ivot njene porodice ite-
kako vredniji. Fotografima je bilo zabranjeno
slikati je tokom ulaska i izlaska iz sudnice. Ta-
ko|er, u sudnici nije mogao biti prisutan nije-
dan fotograf. Iako to nije uobi~ajena praksa za
svjedoke, Naomi je ~ak dozvoljeno da ima vla-
stitog advokata.
- Zapravo, ne `elim biti ovdje. Do{la sam,
jer ho}u da se ovo {to prije zavr{i, kako bih se
vratila svom normalnom `ivotu. Ovo je za
mene velika neprijatnost - kazala je Naomi,
koja je za ovu „posebnu“ priliku nosila `utu
elegantnu haljinu i blejzer. Bila je to potpuno
druga Naomi od one koju smo navikli vi|ati
na modnim pistama i svjetskim jet-set do-
ga|ajima.
Brojne `rtve Taylorovog terora i njihove
porodice na ovaj dan ~ekali su mjesecima.
Biv{i diktator optu`en je za finansiranje
gra|anskog rata, tako {to je nebru{enim dija-
mantima pla}ao naoru`anje. Navodno je Ta-
ylor nekoliko tih dijamanta poklonio i Naomi
na ve~eri u domu Nelsona Mendele u Ju`noj
Africi 1997. godine. Njeno pozitivno svje-
do~enje dovelo bi u dikretnu vezu Taylora s
„krvavim“ dijamantima. Naomi je u svom
izlaganju navela kako je dobila vre}icu s ka-
men~i}ima koji su podsje}ali na {ljunak, ali
nije mogla potvrditi da li je to bio Taylorov
poklon.
Pozitivan primjer
- Usred no}i dvojica mladi}a su mi pokuca-
la na vrata i dali kesicu, govore}i kako je to
poklon za mene. Vratila sam se u krevet i ke-
sicu nisam otvorila sve do jutra. Nisam
odmah shvatila da su to dijamanti, jer su po-
dsje}ali na prljavi {ljunak. Nau~ila sam da di-
jamanti blistaju, sjaje se i da su zapakovani u
kutijama. Za doru~kom sam kazala Miji Farr-
ow i Carol White {ta se desilo prethodne
ve~eri, a one su pretpostavile da mi je dijama-
nte poslao Charles Taylor. I ja sam bila istog
mi{ljenja - kazala je na su|enju Naomi, doda-
ju}i kako joj se ta situacija nije nimalo ~inila
neobi~nom, jer je navikla da joj donese poklo-
ne na vrata u svako doba dana.
Na pitanje {ta se desilo s dijamantima, Na-
omi je kazala kako ih je nekoliko sati kasnije
dala dobrom prijatelju, Jeremyju Ractliffeu,
koji je u to vrijeme vodio „Nelson Mandela
fondaciju za djecu“, rekav{i mu da ih iskoristi
za dobrobit te djece.
No, tu`itelj je imao potpuno drugu pri~u,
onu koju je kao svjedokinja navela Carol
White, nekada{nji agent za modele. Ona je,
tako|er, te ve~eri bila gost kod Nelsona Me-
ndele, te je u svom iskazu navela da je Charles
Taylor sve vrijeme dok je trajala ve~era flerto-
vao sa Naomi, obe}av{i da }e joj pokloniti ve-
liki dijamant. Carol je, tako|er kazala kako je
bila s Naomi u trenutku kada su joj dvojica
mladi}a predala {est nebru{enih dijamanata u
zgu`vanom papiru.
Naomi je negirala ovu pri~u, kazav{i da je
to la`. Koliko }e njeno svjedo~enje pomo}i da
se ratni zlo~inac na|e iza re{etaka, ostaje tek
da se vidi. U svakom slu~aju, za Naomi je ovo
prvi pozitivan primjer, jer je kona~no do~eka-
la da se na su|enju pojavi kao svjedok, a ne
uvijek kao optu`enica.
Odavno poznata po svojoj hirovitoj nara-
vi, a to ju je ve} bezbroj puta dovelo u neu-
godne situacije. Prije deset godina u Toro-
ntu ju je sud proglasio krivom za napad na
asistenticu koju je izudarala mobilnim tele-
Iako navikla na ~este
boravke u sudnici,
Naomi je ovog puta
optu`eni~ku klupu
zamijenila onom za
svjedoke, te se svojim
izlaganjem suprotstavila
jednom od najve}ih
ratnih zlo~inaca na{eg
vremena, biv{em
liberijskom predsjedniku
Chalesu Tayloru
Priredila: Lejla LOJO
»
azra 2010./25
» Naomi Campbell u sudnici
azra 2010./27
» fonom po glavi. Sedam godina kasnije neko-
liko dana provela je ~iste}i podove i toalete
zgrade u New Yorku, ~ime je odslu`ila ka-
znu dru{tveno-korisnog rada za napad na
ku}nu pomo}nicu. Tako|er, godinu kasnije
morala je odraditi jo{ 200 sati dru{tveno-ko-
risnog rada za napad i pljuvanje na policajca.
U martu ove godine Naomi se suo~ila s jo{
jednom optu`nicom. Ovog puta za fizi~ki
napad ju je tu`io {ofer, no kasnije je odustao
od optu`be.
Svoje divlje pona{anje obja{njava time {to su
je roditelji napustili jo{ u djetinjstvu. Imala je
samo 15 godina kada ju je otkrio „Eliteov“ mo-
dni agent. Prva je crnkinja koja se na{la na na-
slovnici „Voguea“. Nikada se nije udavala, a sa-
da je u sretnoj vezi s
ruskim milijarderom
Vladislavom Doroni-
nom, kojeg je upozna-
la na Kanskom fi-
lmskom festivalu
2008. godine.
Ko je Charles Taylor?
Taylor je ~ak i u historiji Liberije opisan kao ~udovi{te, koje je
po~inilo, ali i upravljalo najstra{nijim zlo~inima tokom gra|anskog rata
u njegovoj zemlji, ali i {ire, izvoze}i svoje jezive metode u Sierra Leone.
Generacije liberijske djece je prisilio na vojnu slu`bu. Najprije bi ubio
njihove roditelje, a potom bih ih natjerao da ga zovu „taticom“. Amfe-
tamini su im bili redovni „obroci“, jer su tako lak{e pristajali na surova
nare|enja podjednako ludih generala, autenti~nih nadimaka poput
„Bad Boy“. Dje~aci koji su imali samo osam godina postajali su ma{ine
za ubijanje, koje su mu~ile i sakatile sve {to bi im se na{lo na putu.
Uprkos svemu, Taylor je 2007. godine izabran za predsjednika Libe-
rije. A, njegova izborna kampanja bila je jedna od najozlogla{enijih i
zastra{uju}ih u historiji ~ovje~anstva, izme|u ostalog poznata i po jezi-
vom i ironi~nom sloganu: „Ubio si mi majku, ubio si mi oca i zato }e{
dobiti moj glas“.
» Na ve~eri kod Nelsona Mendele 1997. godine: Jemima i Imran Khan, Naomi Campbell,
Charles Taylor, Nelson Mandela, Gracha Machel, Quincy Jones, Mia Farrow i Tony Leung
» Krvavi dijamanti
kojima je Taylor
pla}ao zlo~ine
28/azra 2010.
O njima se pri~a Katarina BANI]
» Katarina je
aktuelna
Miss Hrvatske
Lijepa Dalmatinka je bez mnogo
razmi{ljanja odlu~ila govoriti za na{
magazin. Pitali smo je ~ime ju je
osvojio na{ stoper, mo`emo li
o~ekivati svadbu, te kakve dojmove
nosi iz Sarajeva, gdje je bila go{}a
na vjen~anju Dine Be{li}a. Evo {ta
nam je odgovorila
azra 2010./29
Pi{e: Elameri [KGI]-MIKULI]
M
noge `ene su pro{le se-
dmice ostale razo~ara-
ne nakon {to je aktue-
lna misica Hrvatske
Katarina Bani} progo-
vorila o svojoj vezi s
na{im nogometnim re-
prezentativcem Emirom Spahi}em. Lijepa
Dalmatinka je otkrila da su Emir i ona u vezi
osam mjeseci, te da joj te{ko padaju njihovi
rastanci.
Katarina (20) je ro|ena u Splitu, ali ve}
du`e vremena s porodicom `ivi u Trilju, ma-
lom mjestu tridesetak kilometara udaljenom
od Spalata. Dolazi iz dobrostoje}e porodice, a
~injenica da studira ma{instvo govori da su
joj modne piste tek mladala~ki hir. Pitali smo
je po ~emu je tipi~na Dalmatinka:
- „Lipom“ naglasku, temperamentu, volim
„bilu“ boju i `ivim za „Hajduk“ - rekla nam
lijepa Kate.
Kako ka`e, malo se toga promijenilo u nje-
nom `ivotu otkako je progla{ena za najljep{u
Hrvaticu.
- Sada samo imam masu obaveza, snima-
nja, revija... Nemam vremena za sebe nego je-
dnostavno trebam prilago|avati vrijeme oba-
vezama i drugim ljudima.
O Emiru nam je malo govorila. Veliki
osmijeh i malo rije~i.
- Ima ono ne{to, {to niti jedan prije njega
nije imao.
Ka`e da razumije medije i njihovu potrebu
da se zanimanju za `ivot poznatih, ali nerado
otkriva detalje o svojoj ljubavi.
- Da novinari u posljednje vrijeme nisu
„kopali“ informacije o mom `ivotu, vjerova-
tno jo{ ne bi imali ni~ije ime uz moje.
Katarina je bila Emirova pratnja na svadbi
Halidovog sina Dine Be{li}a.
- Do sada provedeno vrijeme u Sarajevu
pamtit }u cijelog `ivota.
Na pitanje ho}e li mo`da uskoro biti na
jo{ jednoj svadbi, ali ne kao go{}a, nego
ona u koju svi gledaju, Katarina se samo
nasmijala. Nije nam htjela otkriti {ta joj je
Emir posljednje poklonio, a na pitanje ka-
kav je Spahi} u vezi, dosjetljivo je odgovo-
rila.
- Igra stopera, mora biti dobar u vezi.
@ena koja je osvojila
Emira Spahi}a
» U dresu Spahi}a
30/azra 2010.
» Studentica je
Ma{inskog
fakulteta
u Splitu
Katarina u {est odgovora
Kad se zaljubim....
- Racionalna sam u ljubavi, ali za trenutke gubim glavu.
Momka zavodim...
- Osmijehom definitivno. Stalno se smijem.
Osobina koje biste se htjeli rije{iti?
- Da se `elim ne~eg rije{iti, to bih uradila.
Radije biram udobne farmerke ili seksi haljinu...
- Ovisi o situaciji. Kad sam ograni~ena s vremenom, sa-
mo nabacim haljinu bez i~eg.
Moj omiljeni parfem je...
- „Jette Joop“, „By night“ Dolce Gabbana „The One“
Dior „Hypnotic“ „Poison“... ne znam koji od njih prije
odabrati.
U knji`ari biram....
- Psihologiju, religioznu literaturu, ljubavne romane...
Da novinari u posljednje
vrijeme nisu „kopali“ informacije
o mom `ivotu, vjerovatno jo{ ne
bi imali ni~ije ime uz moje “
U fokusu Angelina JOLIE
32/azra 2010.
I
prije nego je po~ela zvani~na prodaja,
dugo je pri~ano o detaljima knjige
„Angelina: neautorizirana biografija“,
koja }e, sude}i prema dosada{njim rea-
giranjima, nadma{iti prodaju svih pre-
thodnih Mortonovih djela. Ovo je, nai-
me, ~etvrta knjiga najpoznatijeg pisca
neautoriziranih biografija, Britanca Andrewa
Mortona. Nakon {to je do najsitnijih detalja
opisao `ivote Toma Cruisea, Monice Levinsky,
te princeze Diane, na udaru se na{la i lijepa
Angie, kojoj se posvetio s posebnom pa`njom.
Prodavnica igra~aka
Ona sama jo{ nije komentirala knjigu, niti je
Mortonu dala ijednu izjavu. I dok se javnost
ovih dana iznova iznena|uje nekada{njim po-
na{anjem svoje holivudske miljenice, Angie i da-
lje dr`i zatvorena usta. Umjesto bilo kakvih rea-
giranja, spas je, poput svih `ena, prona{la u zagr-
ljaju svoje brojne porodice, pa je samo nekoliko
dana nakon {to se knjiga na{la u prodaji, vi|ena
u prodavnici igra~aka s djecom. Na njenom licu
nije postojala nikakva zabrinutost.
Britanac, od ~ijeg pera prezaju mnogi, dota-
kao se svih dijelova Angelininog `ivota, te po-
ku{ao objasniti njeno ~udno pona{anje u tine-
jd`erskim danima, ali i kasnije. Prema njegovom
obja{njenju, Angelinini neobi~ni `ivotni izbori,
te sklonost ka {okantnom, korijene vuku jo{ iz
» Posve}ena je
humanitarnom
radu, ba{ kao
Lady Diana
Ho}e li holivudska ljepotica
zavr{iti kao Lady Di?
„Angelina: neautorizirana biografija“ nova je knjiga najpoznatijeg britanskog pisca
biografija slavnih li~nosti, koja se po~etkom ove sedmice po~ela prodavati u
Americi i oborila sve rekorde prodaje. Knjiga govori o mnogim nepoznatim
stranama Angelinine privatnosti, te pronalazi obja{njenje za njeno {okantno i
skandalozno pona{anje prije nego se skrasila i postala bri`na majka {estero djece
Priredila: Lejla LOJO
»
azra 2010./33
» Naslovnica Mortonove knjige pokazuje
Angelinine neobi~ne tetova`e
34/azra 2010.
»
njenog ranog djetinjstva. To je ujedno i najpotr-
esniji dio biografije, jer govori o tome kako ju je
otac napustio dok je jo{ bila beba, jer se zaljubio
u 20 godina mla|u starletu Stacey Pickren.
Zbog ljubavnice, Angelinin otac, ina~e poznati
glumac Jon Voight, napustio je porodicu, a
Angelinina majka se s tim veoma te{ko pomirila.
Kola su se opet slomila na maloj Angelini,
koju je majka potpuno odbacila uz obja{njenje
da je ne mo`e gledati, jer je suvi{e podsje}a na
biv{eg supruga. Tako je djevoj~ica prve dvije go-
dine `ivota provela prakti~no sama, u odvoje-
nom stanu u njihovoj vili na Beverly Hillsu, a
odgajale su je dadilje i ku}ne pomo}nice. Majka
je gotovo nikako nije ni posje}ivala.
No, Angelina joj nije zamjerila. Vi{e je zamje-
rila svom ocu s ~ijom se ljubavnicom nikada nije
mogla pomiriti. ^ak se, kako bi joj se osvetila
{to je uni{tila njenu porodici, jednom prilikom
popi{kila u bo~icu bezalkoholnog pi}a, dobro je
ohladila i ponudila Stacey da popije.
Gubitak nevinosti
Ipak, maj~ino odbacivanje ostavilo je velike
posljedice na Angelinu, koja se kasnije okrenula
samouni{tenju. ^esto se samoozlje|ivala, re`u}i
se po nogama i rukama. Patila je od anoreksije,
te se uvijek obla~ila u crno, govore}i kako joj je
`ivotna `elja da postane pogrebnica. U dru{tvu
je, tako|er, bila outsajder. Nosila je aparati} za
zube i svi su je zezali zbog toga. Kada se majka,
ipak, odlu~ila uklju~iti u k}erkin `ivot, primje-
njivala je ~udne odgajateljske metode.
Tako je, prema Mortonovim zapisima, k}er-
ku natjerala da dovede de~ka ku}i da zajedno
spavaju u sobi, kako bi imala uvid u njen ljuba-
vni `ivot. ^ak im je posudila svoju spava}u so-
bu. Angelina je imala 14 godina kada je izgubila
nevinost.
Iako je danas majka petero djece, Angelinino
nekada{nje pona{anje nikako ne bi moglo slu`iti
kao primjer njenoj djeci. Holivudska zvijezda se,
poku{avaju}i prona}i samu sebe, opijala i drogir-
ala. Bila je fascinirana heroinom. Drogu je, kao i
ve}ina holivudskih zvijezda, kupovala od pozna-
tog dilera Franka Meyera.
No, ono {to javnost svakako najvi{e zanima
jesu njene brojne ljubavne veze. U Hollywoodu
je opravdano stekla naziv `dera~ice mu{karaca,
jer nije postojao mu{karac kojeg nije osvojila. A,
u tome je nije ometala ni ~injenica da su oni ve}
o`enjeni i o~evi nekoliko djece. Iako je tvrdila da
nikada ne bi mogla biti s o`enjenim mu{karcem
i dozvoliti da se zbog nje raspadne jedna porodi-
ca, Angelina je upravo ~inila suprotno.
Najsvje`ija pri~a je ona s Bradom Pittom,
kojeg je rastavila od glumice Jennifer Aniston.
Afera je po~ela prije pet godina na snimanju fi-
lma „Mr. i Mrs. Smith“. No, i tada se Angelina
branila, govore}i kako romansa ne postoji, te da
su ona i Brad samo kolege.
- Ne mo`ete o~ekivati da budem intimna s
o`enjenim mu{karcem, jer je moj ro|eni otac ta-
ko prevario moju majku. To sebi nikad ne bih
oprostila - govorila je Angelina, iako je u isto vr-
ijeme Brada Pitta odvajala od Jennifer.
Danas su najpoznatiji i najljep{i holivudski
par. Morton tvrdi da je njihova sre}a prividna i
da oboje glume idili~nu porodicu. S druge stra-
ne, na{i sugra|ani i oni koji su imali priliku vi{e
vremena s poznatim parom provesti tokom nji-
hove nedavne posjete Sarajevu i Gora`du, tvrde
kako su savr{en par. Brad se nije nijednog trenu-
tka odvajao od Angie, poku{avaju}i je za{tititi
od paprazza i radoznalih novinara.
Moderna bo`ica
Njenim ~arima svojevremeno nije odolio ni
Mick Jagger, koji je ~ak i trudnu suprugu Jerry
Hall, dok je nosila njihovo ~etvrto dijete, prevar-
io s Angelinom. Upoznali su se na snimanju
spota za pjesmu „Anybody Seen my Baby“, a
Angie je bez imalo truda osvojila 30 godina star-
ijeg Micka. No, ~ini se da joj nije bio pretjerano
zanimljiv i ubrzo se na{la u zagrljaju mla|eg
mu{karca.
No, Angelininu biografiju ne ~ine samo
mra~ne strane njene li~nosti. Morton s pose-
bnom pa`njom opisuje njene humanitarne
anga`mane, isti~u}i njenu posjetu Sierra Leoneu
dok je tamo trajao gra|anski rat. Angelina je ta-
da sama finansirala put i pomo} stanovnicima.
Tako|er, isti~e njenu veliku sli~nost s brita-
nskom princezom Dianom.
- Obje su harizmati~ne, pro`ivjele su grozno
djetinjstvo, roditelji su im razvedeni, obje su pa-
tile od poreme}aja prehrane i obje su neprestano
pod budnim okom javnosti - kazao je Morton,
prisje}aju}i se svog prvog susreta s poznatom
glumicom.
- Prvi put kada sam vidio Angelinu na premi-
jeri jednog filma u New Yorku, reakcija publike
podsjetila me na to kako su ljudi reagirali kada
bi Lady Diana u{la u sobu. Razgovor bi zamro i
svi bi se propinjali na prste i podizali glavu samo
kako bi vidjeli modernu bo`icu.
Sli~nost me|u njima je i u tome {to su obje
koristile svoj utjecaj samo kako bi skrenule
pa`nju na one zaboravljene. Ina~e, Angelina je i
ranije navodila princezu Dianu kao uzor i inspi-
raciju za svoj humanitarni rad. - Diana me nei-
zmjerno inspirirala. Slijedim ono {to je ona
po~ela, posebno na podru~ju ra{~i{}avanja mi-
nskih polja. Fascinira me to {to je ona odabrala
upravo taj put u `ivotu. Za mene je to privilegija
- izjavila je majka {estero djece prije nekoliko
godina, koja uprkos svemu, uvijek i iznova fasci-
nira svjetsku javnost.
» Na dan objave knjige vi|ena s djecom u prodavnici igra~aka
» Imala je 16 godina kada je po~ela raditi kao model
Njenim ~arima svojevremeno
nije odolio ni Mick Jagger, koji je
~ak i trudnu suprugu Jerry Hall
prevario s Angelinom. Upoznali
su se na snimanju spota za
pjesmu „Anybody Seen my
Baby“, a Angie je bez imalo
truda osvojila 30 godina
starijeg Micka

A
rman Puzi} je 25. jula ostvario
svoj dje~a~ki san. Pobijedio je na
444. tradicionalnim visinskim
skokova sa Starog mosta. Ovaj
Mostarac je u vrlo jakoj konkur-
enciji za spektakularnu izvedbu
„laste“ dobio pet desetki. Mosta-
rska lasta za ‘’Azru’’ govori o svojim skaka~kim
uzorima, pripremama, ritualima i neostvarenim
`eljama.
Ka`e kako se kao dijete divio skaka~ima
koji su skakali s tolike visine u Neretvu, {to
mu se tada ~inilo nedosti`nim. U posljednjih
sedam godina i sam se takmi~io te nekoliko
puta osvajao druga i tre}a mjesta. Tada je
shvatio da ne{to nedostaje, {to je sada ko-
na~no postignuo.
Kada ste prvi put sko~ili i kakav je to bio
osje}aj?
- Prvi put sam sko~io 2003., na dan kada je
spojen luk Starog mosta. Osje}aj je bio nepono-
vljiv, sje}at }u ga se do kraja `ivota.
[to Vas je privuklo skokovima?
- To jednostavno `ivi u vama od malih nogu.
Svidi vam se taj osje}aj leta.
Ko su Vam uzori?
- Skaka~kih uzora ima vi{e, ali ljudi ~iji su se
skokovi meni najvi{e svi|ali i koji su u svojim
skokovima imali najvi{e karizme su Jadranko
Aca Fink i Semir Droci}.
Koliko su dugo trajale Va{e pripreme za ovogo-
di{nje skokove?
- Pripreme su fizi~ke koje traju nekoliko mje-
seci prije skokova i skokovi s manjih visina, ko-
jih sam ove godine imao desetak.
Je li va`nija kondicija ili koncentracija za do-
bar skok?
- Koncentracija malo vi{e.
Imate li neki poseban ritual prije skoka?
- Pomolim se Bogu.
Kakav je osje}aj biti mostarska lasta?
- Odli~an, apsolutno. Rodio sam se u tom gr-
adu, `ivim u njemu i pobijediti na skokovima sa
Starog mosta je stvarno ispunjenje dje~a~kog
sna.
[ta Vam je prolazilo kroz glavu kad ste skakali
pobjedni~ki skok?
Pobjednici Arman PUZI]
36/azra 2010.
Lijepo je letjeti
Pobjednik 444.
vite{kih skokova sa
Starog mosta u Mostaru
rodio se u gradu na
Neretvi, `ivi u njemu i
pobjeda na skokovima
sa Starog mosta
je ispunjenje
dje~a~kog sna
Razgovarala: Gordana Vukoja
Armanova velika `elja je
oku{ati se u Formuli 1
Ono {to bih volio naglasiti
jeste da }emo zajedno s
Lorensom Listom i Samirom
Zukanovi}em raditi na {koli
skokova za mla|e, ali i starije
koji imaju talenta, jer sve je
manje skaka~a i postoji realna
opasnost da za nekoliko godina
ne bude skaka~a na glavu
iz Mostara

- U trenutku skoka apsolutno ni{ta vam nije
na pameti, koncentrirani ste maksimalno, adre-
nalin je na vrhuncu i cijeli ste u tom skoku.
Koliko je va`na podr{ka porodice za ovaj sport?
- Podr{ka porodice je u svemu najva`nija, ali
opet kad vidim koliko se brinu...
Gledaju li Va{a majka i supruga skokove u`ivo?
- Gledaju. Supruga ispod mosta i ona je
moj najve}i navija~, a majka kod ku}e, i uvi-
jek poslije skokova pitaju kada }u prestati
skakati.
S koje najvi{e visine ste skakali?
- Stari most je najvi{a skakaonicu u Regiji i
najvi{a s koje sam skakao.
Do kada se mislite baviti ovim sportom?
- Stvarno ne znam, osvajao sam druga i tre}a
mjesta i sad prvo. Mislim da sam zatvorio ciklus
i mogu prestati skakati.
[ta za Vas zna~e tradicionalni skokovi sa Star-
og mosta?
- Skokovi sa Starog mosta, osim {to u spor-
tskom smislu predstavljaju vrhunac skokova jer
je najvi{a skakaonica i ima najve}u vrijednost, a
pobijediti na Starom mostu nije blizu pobjede
na nekoj drugoj skakaonici, imaju i tradiciona-
lnu vrijednost pa u kona~nici i turisti~ku. Ona
nije ni blizu iskori{tena koliko bi mogla biti i
nadam se da }e u budu}nosti to biti puno vi{e
iskori{teno.
Jeste li ikada skakali na noge?
- Na noge sam sko~io samo jednom i tako
sam se udario kao nikad na glavu. Dobro sko~iti
na noge treba znati.
Jeste li u~estvovali na nekim drugim ta-
kmi~enjima i koji su Vam ostavili poseban utisak?
- U~estvovao sam na mnogim takmi~enji-
ma - od Konjica, Dre`nice, Sanskog Mosta
u na{oj zemlji pa do skokova u Sloveniji i
Srbiji. Slovenci su me dojmili, ne toliko
zbog organizacije skokova koliko zbog lje-
pote tog malog mjesta (Rade~e) u kojem
smo skakali.
Koga posebno cijenite od mladih skaka~a?
- Od mla|ih skaka~a ovogodi{nji pobjednik
skokova na noge Igor Kazi} je odli~an skaka~ i
na glavu, ali jo{ ne ska~e sa Starog mosta i iskre-
no se nadam da }e se uz podr{ku nas starijih
skaka~a ‘’osloboditi’’. (izraz za prvi skok sa Star-
og mosta)
Koji su Va{i poroci?
- Ponekad se te{ko pokre}em. Da pitate ma-
mu, rekla bi da znam biti lijen...
Biste li u~estvovali u akciji sportom protiv droge
i kakvo je Va{e mi{ljenje o tome?
- Naravno, ljudima treba pru`iti drugu {ansu
i svi ~lanovi dru{tva na neki na~in treba da po-
mognu.
Ho}ete li svom sinu ili k}erki biti podr{ka ako
se odlu~e krenuti Va{im stopama?
- Imam sina od deset mjeseci i ako naslijedi
od mene tu `elju za skokovima, naravno da }u
mu pomo}i nekim savjetima, iako se svi ostali
~lanovi porodice nadaju da ne}e.
Kupate li se na Neretvi ina~e?
- Neretva je, na`alost, prljava u samom gra-
du pa je to i jedan od razloga {to nema novih
skaka~a u gradu Mostaru. Ali, ja se sa svojom
rajom, suprugom i sinom kupam uzvodno od
grada.
Imate li neostvarenih `elja i koje su?
- Imam, voziti Formulu 1. Lud sam za tim
sportom.
azra 2010./37
Pobjednik s Igorom
Kazi}em i mostarskom
legendom Emirom
Bali}em
Pobjedni~ki skok
S
arajevski pjeva~ Dado ^au{evi}
odlu~io se za neobi~an posao. Dok
njegove estradne kolege kao dopu-
nsku djelatnost biraju ugostiteljstvo,
domi{ljati pjeva~ latio se najodgovo-
rnijeg posla na svijetu - odgoja dje-
ce.
U zavr{noj je fazi otvaranje njegovog vrti}a
koje }e se zvati „Pony“, a koje se nalazi u centru
Sarajeva u Ali-pa{inoj ulici. S radom }e po~eti
ve} koncem augusta, a po~etkom narednog
mjeseca upisivat }e polaznike.
- Zainteresiranih ima mnogo i gu`va je oko
upisa, a ja sam jo{ u proceduri dovr{avanja obje-
kta i sre|ivanja potrebne dokumentacije, jer vo-
lim da je sve ~isto i zakonski.
Muzika i igra
Ideja za novi posao rodila se sasvim spontano.
Cijelog `ivota radio je s ljudima. Najprije prije
15-ak godina kao konobar u jednoj od saraje-
vskih kafana, potom kao ugostitelj, pa muzi~ar,
a kako vrijeme sobom nosi zrelost i iskustvo,
za`elio je upravo to fokusirati na neke lijepe i za
`ivot va`ne stvari.
- A {ta ima va`nije od usmjeravanja i odgoja
djece, te davanja novih saznanja za zdrav i ispra-
van `ivot. Iskreno, veliku podr{ku u ovome sam
imao od moje dobre prijateljice koja me mora-
lno podr`ala u novom poslu, onako kako to rade
pravi prijatelji. Stoga su moja iskrena prijate-
ljstva kojim se mogu pohvaliti, jo{ jedno moje
veliko `ivotno bogatstvo u ovoj krizi morala i
svega oko nas.
Kada je rije~ o vrti}u, osje}a da }e dobrom
organizacijom i stru~nim kadrom uspjeti makar
mali dio novih pokoljenja usmjeriti na moralno
i duhovno zdrav put.
- Moj dio u svemu tome je opet onaj mu-
zi~ki, da im dam osnove i smjernice pozitivnog i
psihofizi~ki zdravog odgoja kroz muziku i igru.
Naravno, program sadr`i dvojezi~ni na~in rada s
upoznavanjem engleskog i francuskog jezika, za-
tim likovnu naobrazbu i mno{tvo drugih doda-
tnih sekcija kao i osnovni plan i program pr-
ed{kolskog odgoja.
Roditeljima su najva`niji sigurnost i ishrana,
na {ta posebno obra}amo pa`nju i koristimo
usluge stru~nih ljudi u tim oblastima, zatim bor-
avak na ~istom zraku, s obzirom na to da obje-
kat posjeduje veliko dvori{te, na ~ijem ure|enju
trenutno radimo. Mislim da sam veoma profesi-
onalno pri{ao ovom novom projektu i nadam se
dobrom uspjehu, jer se trudim da budem najbo-
lji. Uskoro }emo imati i web-stranicu, koja }e
sadr`avati sve informacije potrebne roditeljima,
a i profil na Facebooku, koji }e po~etkom se-
dmice s nazivom „Vrti} Pony“ biti otvoren.
Mjese~na cijena se ne}e mnogo razlikovati od
ostalih privatnih vrti}a s popustima i pogodno-
stima kada roditelji upi{u dvoje ili vi{e djece.
Stoga, ka`e Dado, ne}e biti nepristupa~no pro-
sje~nom gra|aninu.
Ipak ga ni sve ove novosti u `ivotu, tvrdi,
ne}e odvojiti od muzike, jer muzika, ponavlja,
jeste upravo on sam. Njegove pjesme uglavnom
su autobiografske, a imena djevojaka u njima
pri~e su iz njegovog `ivota.
- Sve je to jedan `ivot, jedan stih. Oduvijek
sam imao nekoga kome se obra}am, neku ljubav
ili neku neostvarenu ljubav kojoj sam pjevao.
Dalila iz moje pjesme je jedino ime koje je krilo
jednu pri~u, a bila je rije~ o sasvim drugoj osobi.
A Majda, Emina, Marija, osobe su iz mog
`ivota, kao i pjesme koje nemaju `ensko ime, a
imaju svoje dame kojima su posve}ene. Nekada
pjesma o neostvarenoj ljubavi dovede do toga da
se ta ljubav ostvari.
Projekti Adnan ^AU[EVI]
38/azra 2010.
Roditeljima su najva`niji sigurnost i ishrana, na {ta
posebno obra}amo pa`nju i koristimo usluge
stru~nih ljudi u tim oblastima, zatim boravak na
~istom zraku, s obzirom na to da objekat posjeduje
veliko dvori{te na ~ijem ure|enju trenutno radimo.
Mislim da sam veoma profesionalno pri{ao ovom
novom projektu i nadam se dobrom uspjehu,
jer se trudim da budem najbolji
Pi{e: Najda VRANI] Foto: Berjamin NIZI]
@elim da moj vrti}
bude najbolji
azra 2010./39
» Novi
sarajevski
vrti}
Jo{ jedna ljubav u
Dadinom `ivotu prona{la je
svoj kraj. Okon~ao je svoju
devetogodi{nju vezu, no, ne
brakom ve} ljubavnim krahom

Jo{ jedna ljubav u Dadinom `ivotu prona{la
je svoj kraj. Okon~ao je svoju devetogodi{nju
vezu, no, ne brakom ve} ljubavnim krahom.
Zlatna ru`a
- [ta re}i? Bilo je lijepo dok je trajalo, a osta-
ju sje}anja, pjesme i dobar odnos sa `enom koja
me je pratila dug period. Decenija nije {ala. Nije
bilo te{kih rije~i, niti sva|a. Valjda je tako treba-
lo biti i valjda kada pro|e ki{a, opet dolazi su-
nce. @ao mi je re}i da je ovo bila ki{a, ali
„An|eo sneni“ je to bila kroz sve ove godine.
@ivot je okrutan. Nosi sobom razna isku{enja na
kojima ne pro|emo svi ba{ najbolje. Tako su se
stvari doga|ale i meni i njoj, ali i svima nama.
Nova ljubav se smije{i, osje}am to i nadam se da
nastavljamo puteve s osmijehom na licu.
Snovi su ono {to se rijetko ostvari, ali se de{ava.
Adnan Dado ^au{evi} dio njih je ostvario. @elio
je postati pjeva~, autor, muzi~ar i uspio je. Korak
po korak, od prvih iskustava ste~enih u muzi~koj
{koli, do prvog studijskog snimanja pjesme „Od
Sarajeva do Splita“, preko dueta s Kemalom Mo-
ntenom i prvog CD-a prije sedam godina.
- I dalje i dalje... i evo ovih pjesama danas ko-
je moji slu{aoci do`ivljavaju na onaj na~in kako
sam to i `elio - srcem. Ostvario sam san. @ivot
je uvijek lijep, makar ja tako u `ivotu postavljam
stvari. Muzika me ~ini ja~im, boljim, {irim, {to
danas nije ba{ ~esta osobina kod ljudi.
Muzika je ono {to ga pro`ima jo{ od malih
nogu, ono {to ga velikim dijelom ~ini onakvim
kakav jeste. U posljednjih godinu dana ovaj bo-
sanski kantautor i pjeva~, radio je najvi{e na po-
smatranju sebe i stvari oko sebe, kako bi na neki
na~in shvatio odakle mu dolaze trenuci inspira-
cije.
- Zanimalo me to... Moja zadnja radna go-
dina protekla je u izdavanju pjesme „Zlatna
ru`a“ koju izvodim zajedno s „Jabukom“, a
na{la se na njihovom posljednjem albumu
„Volim te“, te velikim brojem gostovanja na
njihovim koncertima po susjednim dr`avama.
Potom moj singl „Marija“, kojim sam u matru
pro{le godine osvojio nagradu stru~nog `irija
na „Melodijama Mostara“, i naravno spot za
tu pjesmu sniman u slovenskom primorskom
gradu Piran.
S
rbijanska glumica Marija Karan s
adresama u Londonu i Los Angelesu
prije nekoliko dana ponovo je bora-
vila u glavnom bh. gradu. U okviru
nedavno zavr{enog Sarajevo Film
Festivala promovirala je novi film
reditelja Jasmina Durakovi}a
„Sevdah za Karima“ u kojem igra fatalnu Ivanu.
Ljudska psihologija, politi~ki i socijalni ko-
ntekst, `ivotne situacije u kojima najbolji drug
bude s djevojkom svog najboljeg druga, samo su
neka od pitanja kojima se reditelj bavio.
Povezanost izme|u Marije i Sarajeva je dugo-
godi{nja. Prakti~no sazrijevate s najva`nijom fi-
lmskom smotrom u Regionu. [ta Vas iznova vra}a
gradu na Miljacki?
- Vidite, te{ko je to rije~ima opisati. Mo`da zato
{to sam se, kada sam prvi put posjetila Sarajevo,
napila one vode s ~esme, ali u inat, jer sam ~ula da
narod ka`e da ko se jednom napije vode s te ~esme
na Ba{~ar{iji, uvijek se vra}a ovom gradu. A, ja sam
jo{ tada po`eljela da se ovom gradu stalno vra}am.
Premijerno prikazivanje filma „Sevdah za Kar-
ima“ u Narodnom pozori{tu Sarajevo nai{lo je na
odli~ne reakcije publike. [ta Vas je privuklo Dura-
kovi}evom novom rediteljskom ostvarenju?
- Premijera je pro{la fenomenalno. Publika
nas je tako lijepo do~ekala. Scenarij je bio
odli~no napisan, kao i lik Ivane, koji je veoma
intrigantan i zahtjevan. Prepoznala sam potenci-
jal u toj pri~i koju sam shvatila kao veliki izazov.
Ivanina iskustva u ljubavnom odnosu s Jukom
(Adnan Haskovi}) i nisu bajkovita. Odigrali ste i
scene koje uklju~uju fizi~ko i seksualno maltretira-
nje. Mogu li se ovakve situacije opravdavati ljuba-
vlju i pamtite li privatno sli~na iskustva?
- Nema ljubavi koja to opravdava. Voljeti i
biti slobodan i jo{ vi{e voljen zbog te slobode je
neki moj moto. Privatno ih nisam do`ivjela, sva
sre}a. Za razliku od Ivane, moje srce pripada sa-
mo jednom mu{karcu.
Kakav mu{karac zaslu`uje Va{u pa`nju?
- Ovaj moj koji je uz mene. Zaljubljena sam i
sre}na.
[ta Vam je najva`nije u `ivotu?
- Porodica, prijatelji i moj posao. Va`no mi je
da volim i da se osje}am voljenom. Va`no mi je
da se smijem i smijemo.
Kakav odnos imate prema scenama seksa kao
gluma~kom zadatku?
- Kao {to ste i sami rekli, one su gluma~ki zadatak,
jednostavno zadatak koji treba u dogovoru s kolegom
partnerom, rediteljem i direktorom fotografije rije{iti
kako da se slikaju. Naravno, uvijek `elimo da to izgle-
da uvjerljivo i lijepo u granicama u kojima se glumci
osje}aju dobro. Niko se ne raduje ovim scenama, one
su uglavnom neprijatne i nezgodne. Uvijek je neka
~udna atmosfera na snimanju kada do|e do njih.
Zajedni~ko pojavljivanje na crvenom tepihu
SFF-a s kolegom Amarom Selimovi}em, koji je
utjelovio lik Karima, izazvalo je veliku pa`nju
medija. [ta mislite o njemu kao o glumcu, a vjeru-
jem i prijatelju?
- Amar je divan ~ovjek i veoma darovit glu-
mac. Veliki profesionalac i jako posve}en svom
poslu. Pametan je, {armantan i vrlo duhovit.
Mnogo toga zna, ali se time ne zadovoljava i ne
odustaje od novih saznanja. Velikodu{an je i voli
da u`iva u dobrom dru{tvu i dijeli sebe i ~uva
svoja prijateljstva. Imala sam sre}u da ga nekoli-
ko puta vidim i na sceni i da u`ivam u njegovim
performansima. Zbli`ili smo se na snimanju i za-
ista postali dobri prijatelji.
Od filma „Kad porastem bit }u kengur“, pa sve
do „Sevdaha za Karima“ u Va{em profesionalnom
40/azra 2010.
Region Marija KARAN
Nema ljubavi koja opra
fizi~ko maltretiranje
iskustvu su se dogodile va`ne stvari. Otvorena su
Vam vrata gradnje inozemne karijere. Mo`da su
vremena sada druga~ija u odnosu na vrijeme stari-
jih kolegica koje su odlu~no odbijale (Mirjana Ka-
ranovi}, naprimjer) inozemnu karijeru, jer bi ona
neminovno zna~ila igranje likova iz Isto~ne Evro-
pe. Kakva je Va{a holivudska pri~a?
- Ako se ne varam, mi smo ta Isto~na Evropa,
pa ne vidim {ta je tu ~udno ako nas tra`e za ta-
kve likove. Svako ko ne zna Hollywood propu-
stio je dva-tri `ivota, a mo`da i spasio deset ne-
kih budu}ih. Do sada nisam imala iskustva da
me tra`e i vezuju isklju~ivo za na{ region. Poslje-
dnji film koji sam radila bio je na ameri~kom
akcentu. Ljudi me vide prije kao Italijanku,
[panjolku, Meksikanku i Brazilku sa akcentom
koji ne indukuje odakle dolazim. Moja egzotika
i misterija mog porijekla ih uvijek zaintrigira.
Kojem geografskom prostoru intimno pripadate?
- Pripadam tamo gdje se trenutno nalazim, ma
gdje to bilo. Svijet je postao moj dom, a putova-
nja su moje dvori{te i ba{te i {ume i livade, a svi
na ovom svijetu moje kom{ije. Veoma brzo se ve-
zujem i za ljude i za mjesta kroz koja putujem i
radim. Uvijek emotivno duboko do`ivljavam sve
{to je oko mene i lako se adaptiram, tako da je
osje}aj razumijevanja i prihvatanja svega novog u
`ivotu za mene potpuno normalna stvar.
U Budimpe{ti je zavr{eno snimanje filma „The
Rite“ u kojem igra i slavni Anthony Hopkins. Ka-
kva iskustva nosite s ovog snimanja?
- Sjajno. Stvarno je dobar osje}aj raditi za
„Warner Brothers“ studio i biti dio toga. Sni-
manje mi je bilo veoma naporno, no}no, s
mnogo ki{e i zahtjevnih scena. I dok sam se
smrzavala i bila u ozbiljnom bolu, te se hrabrila
da pre`ivim tako mokra jo{ nekoliko sati, u tom
trenutku mi je pri{ao reditelj Mickael Hafstrom
i dao neke indikacje kako da glumim. A, ja u
onom magnovenju izme|u lika, glume, hla-
dno}e podignem glavu i ka`em: „Jaoj, je l’ ovo
Mickael Hafstrom meni govori kako da glu-
mim?“ Odu{evim se odmah i zaboravim na sve.
Mislim da }e to biti odli~an film, sa sjajnim
gluma~kim ostvarenjima i vrlo gledan. To je
moje mi{ljene, sude}i prema scenariju i energiji
sa seta, koja je bila fantasti~na.
Pisano je da je trebalo da igrate i u filmu sla-
vnog Pedra Almodovara uz Penelope Cruz. [ta se
dogodilo s tim projektom. @alite li za nekim pro-
pu{tenim prilikama?
- To nije ta~na informacija, al’ hajde zvu~i
dobro. Ne mogu re}i da mi nije `ao {to se neke
prilike nisu desile, jer bi dana{njica izgledala dr-
uga~ije, ali sam isto tako sre}na sobom i svojim
`ivotom u ovom trenutku da ne mislim da me je
i{ta obi{lo ili da sam ne{to propustila.
Ko se brine o Va{oj inozemnoj karijeri?
- Imam tim ljudi uz sebe, dva agenta i me-
nad`era. Veoma sam zadovoljna njima i
na~inom na koji me oni vide i vode kroz posao.
Za Vas ka`u da posjedujete egzoti~nu ljepotu.
Koliko Vam je bila prepreka, a koliko privilegija i
prednost u svemu {to ste radili?
- Uvijek su tu dobre i lo{e stvari. Sve zavisi
od uloge i kastinga drugih glumaca. Mora sve
da bude u nekoj harmoniji i hijerarhiji. Ne
mogu, naprimjer, da daju ulogu nekom ko je
ljep{i, harizmati~niji i talentovaniji od zvijezde
u filmu koji je glavni junak i veliki celebrity.
Mada generalno, moj izgled mi vi{e poma`e
nego odma`e. Hvala mami i tati {to su mi to
omogu}ili.
U Londonu na Koled`u „Saint Martins“ za-
vr{avate postdiplomski studij. Vjerujem da uz stu-
dentski `ivot u`ivate i u izlascima i tipi~no
`enskim stvarima kao {to je, naprimjer, shopping.
- Shopping je te{ko izbje}i gdje god da ste.
^esto sam na lokaciji London, New York, Los
Angeles, pa sad vidite kako mi je. Vi{e vremena
provodim u LA-u nego u Londonu, mada na-
jvi{e u avionu, rimuje se a i istina je. Volim
shopping ako ga neko drugi obavlja za mene.
Mada ~esto kupim gomilu stvari, a onda shva-
tim da mi se ne svi|aju pa ih vratim. I to je ne-
ka vrsta moje terapije. Odem, kupim pa
vra}am, rijetko kad zadr`im stvari, a i rijetko
kad u takvim napadima shoppinga i kupim {ta
mi treba. Uglavnom su to gluposti koje mi ne
trebaju.
azra 2010./41
ravdava
Snimanje Filma „The Rite“ mi je bilo veoma
naporno, no}no, s mnogo ki{e i zahtjevnih scena. I
dok sam se smrzavala i bila u ozbiljnom bolu, te se
hrabrila da pre`ivim tako mokra jo{ nekoliko sati, u
tom trenutku mi je pri{ao reditelj Mickael
Hafstrom i dao neke indikacije kako da glumim. A,
ja u onom magnovenju izme|u lika, glume,
hladno}e podignem glavu i ka`em: „Jaoj, je l’ ovo
Mickael Hafstrom meni govori kako da glumim?“
Odu{evim se i zaboravim na sve pote{ko}e
Razgovarala: Amela KESEROVI]
42/azra 2010.
Sve druge la`i
T
etka je obi~na `ena koja postane
nadnaravno bi}e u momentu
kad se ti rodi{. Neko ko aute-
nti~no i bezuslovno voli, po{tu-
je, vjeruje u tvoju ispravnost i
nepogre{ivost. Tetka daje po-
dr{ku, hrabri, gura, podsti~e,
kre}e iz ~etvrte, a ko~i u mjestu.
Tetke se bave djecom s one ljep{e strane. Ro-
ditelji su zadu`eni i za ono {to djeca ne vole: tjer-
aju vas da jedete, perete zube, idete u {kolu, da ne
kasnite. Tetka je zadu`ena da `ivot u~ini lak{im.
Svaka Tetka je neponovljiva na svoj na~in.
Imala sam Tetku. Imala, jer je vi{e nemam.
Ali sam je imala dovoljno dugo da znam da je ta
uloga jedna od najva`nijih koje mo`e{ dobiti u
`ivotu. Moja tetka je mene ~uvala. Vodila me u
zoolo{ki vrt i za mene osvojila zlatnu ribicu na
va{aru. Stajala je neprekosnoveno pored mene i
kada sam letjela i kada sam padala. Ako me po-
nekad moja ro|ena majka nije razumijela, samo
i isklju~ivo zbog silne materinske ljubavi, moja
Tetka je bila tu. ^uvala je moje tajne onako ka-
ko samo tetke znaju. Za nju ja sam uvijek bila i
ostala Ona koja ju je prva u~inila Tetkom. Izgu-
biti nju bilo je isto kao izgubiti majku. Onu do-
datnu, zamjensku. Gledam slike. Moja Tetka i
Ja. Iste bijele haljine. Dva ista bijela i pomalo
smije{na ljetna {e{ira na glavi. I isti luckasti
osmijeh dok poziramo. Zatvorim o~i i vidim je
kako stoji iza moje mame. Mama me ru`i.
@estoko. A ja se jedva suzdr`avam da ne pra-
snem u smijeh, jer tamo iza njenih le|a je moja
Tetka, koja se krevelji i pravi grimase. Pomi-
ri{em vazduh. Tetka pravi slatko od lubenica.
Koje jedino ja ho}u da jedem, ali ona ga pravi,
jer ja sam najva`nija na svijetu. Tetka plete ka-
pu. Samo za mene, i to sa {arama kakve ja ho}u.
Kupuje najlu|e stvari, i ima savr{en izgovor.
Ona je Tetka. A Tetke slu`e samo i isklju~ivo da
razmaze djecu. Tetke su ono dodatno naru~je u
kome si uvijek dobrodo{ao. Broj telefona koji
mo`e{ okrenuti ~ak i onda kada nikoga drugog
ne smije{ nazvati. Tetke su posebna sorta. One
su nekako napola tvoja majka, a napola ti. Ne-
dostaje mi moja Tetka. Nedostaje onako kako ti
nedostaje najbolji prijatelj kad ode. Jer ljubav
koju ti da Tetka ima jednu druga~iju boju. To
je ljubav koju samo Tetka mo`e da ti da. Nedo-
staje mi moja Tetka. Nedostaje jer silno `elim
da joj ka`em da sam sada i ja Tetka. Dobila sam
`ivotnu ulogu, koja je golema. Sada ja imam
odgovornost da nekoga razmazim. Da mu bu-
dem najva`niji i najodaniji saveznik. Da se kre-
veljim iza le|a moje sestre, a njegove Majke, dok
ga ona bude ru`ila. Da mu ~uvam tajne. Da
~uvam njega. Da budem dopunska majka, neko-
me ko nije moje dijete, ali je dijete moje sestre.
Da. Sada sam ja Tetka. I samo se nadam da }u
uspje{no i veli~anstveno odigrati tu najva`niju
ulogu u `ivotu. Onako kako ju je u mom `ivotu
odigrala moja Tetka.
Tetka
Tetka je sestra tvoje
majke. Tetka je
posebna kategorija.
Tetka je nekako, kao
dodatna majka. Ona
je sestra tvoje mame.
Malo opu{tenija i
luckastija verzija
`enskog autoriteta.
Tetka je uvijek
savr{eni alibi. Tetka je
uvijek prisutni
saveznik. Tetka
je ne{to kao
pajda{ koga
dobije{ u paketu
po ro|enju
Pi{e:
Melina KAMERI]
Preporu~ena muzi~ka podloga: „Sing for you“ - Tracy Chapman
azra 2010./43
S T Y L
I S S I M O
Stilovi, trendovi, zdravlje i lifestyle novosti
I jo{:
Najskuplji hoteli na svijetu
Tajne lijepog izgleda otkriva @anamari Lali}
U kuhinji s Denisom Huseinbegovi}em
Martina Ke{ki}: Spremna sam za maj~instvo
Must have ovog ljeta su slamnati {e{iri
Savjeti psihologa i ginekologa
Nedavno je svjetska {tampa objavila pri~u o tome kako su
srce jednog starijeg ~ovjeka spasile mati~ne }elije njegovog
unuka. Mati~nim }elijama se lije~i stres i inkotencija ve}
nekoliko godina u nama susjednoj Sloveniji, a brojne
evropske i ameri~ke klinike mati~nim }elijama lije~e najte`a
stanja. Na{a ekipa posjetila je banku mati~nih }elija u
belgijskom gradu Nielu. Donosimo vam odgovore na
sva pitanja u vezi s uzimanjem, transportom, pohranjivanjem
i mogu}nostima lije~enja mati~nim }elijama
Sa~uvajte mati~ne
}elije svojih beba
S T Y L I S S I M O
44/azra 2010.
Osmijehom
otvaram
sva vrata
Atraktivna hrvatska pjeva~ica ka`e da je sebi najvi{e sexy u visokim
potpeticama i jeans hla~ama. Priznaje da je nekada imala modnih proma{aja,
te da nije naro~ito disciplinirana u treninzima
Pi{e: Lejla LOJO
M
nogi je smatraju jednom
od najljep{ih `ena u Hr-
vatskoj. Ona sama ka`e
da je to Bo`iji dar, ali da
ga upravo zbog toga treba
i njegovati. Atraktivna
@anamari otkriva nam ta-
jne svog dobrog izgleda, te ka`e kako ljepota i
zadovoljstvo `ene dolaze iznutra.
Lijep izgled dugujete genetici ili svakodnevnoj bri-
zi o sebi?
- Mislim da je genetika Bo`iji dar i da ga ba{
zbog toga treba njegovati. Uvijek treba raditi na
sebi, izvana i iznutra. Ljepota i zadovoljstvo do-
laze iznutra.
Mnogi Dalmatinke smatraju najljep{im `enama u
Regionu, s obzirom na to da dolazite iz Tu~epa, {ta
Vi mislite tome?
- Nikad nisam bila pobornica klasificiranja
ljudi po regijama u ljepoti ili karakterno. Ljepo-
tica ima svugdje. Ljepota je u oku promatra~a.
Ja sam osobno vi{e promatrala de~ke.
Je li ljepota iz Va{eg iskustva ma~ s dvije o{trice?
- Nikada ne posmatram stvari negativno.
Iz svake situacije nastojim izvu}i pozitivne
strane. Tako da „ljepotu“ nikako ne bih upo-
redila s ma~em. Ako ti neko `eli nauditi, ve}
}e na}i neki razlog za{to te ne voli ili za{to
mu smeta{. To ne mora biti fizi~ki izgled ili
ljepota. A, normalni ljudi dobre volje ne}e te
ni diskriminirati, niti preferirati radi gene-
tskog koda.
[ta mislite da mu{karci prvo na Vama primijete?
- Gotovo sam sigurna da je to osmijeh. On
otvara sva vrata.
Kako odr`avate vitku liniju i jeste li ikada imali
problema s kilogramima?
- Nastojim vje`bati i paziti na prehranu, ali
moram priznati da nisam ba{ uvijek disciplinira-
Ne do`ivljavam
modu kao ne{to
ozbiljno, sa strogim
pravilima, tako da
ne{to {to nekome
izgleda presmije{no
meni izgleda dobro,
i obrnuto

»
a
z
r
a

2
0
1
0
.
/
4
5
@anamari LALI]
na. Treba mi neko da me malo tjera i kontroli-
ra. Zato imam trenera.
U ~emu ste samoj sebi najvi{e sexy?
- Trapericama i {tiklama.
Vi{e preferirate imid` sexy djevojke ili nje`ne dje-
voj~ice iz susjedstva?
- Svi smo mi djevojke iz ne~ijeg susjedstva, a
ne vidim razloga za{to ne bismo bile i jedno i
drugo istovremeno. Bitno je da je ~ovjek/`ena
svjesna sebe, ko je, {ta je, kako zra~i i da je s tim
zadovoljna. Najgore je poku{avati izgraditi
imid` ne~ega {to nisi. To je proma{eno u startu.
Pravite li nekada modne proma{aje, koji je bio
najve}i?
- Vjerojatno da. Ne do`ivljavam modu kao
ne{to ozbiljno, sa strogim pravilima, tako da ne{to
{to nekome izgleda presmije{no meni izgleda do-
bro, i obrnuto. Smatram velikim proma{ajem sa-
mo kad se ~ovjek ne odjene u skladu s prigodom.
Kada, naprimjer, na intervju za posao do|e u tre-
nirci ili na afterbeach party u ve~ernjoj haljini.
Bez kojeg komada odje}e ne mo`ete `ivjeti?
46/azra 2010.
»
azra 2010./47
- Bez bilo kojeg komada odje}e bih mogla
`ivjeti. Sigurna sam da bih na{la kvalitetnu su-
pstituciju za sve. Ali, definitivni feti{ su mi tor-
bice. Ne bih voljela da se moram toga odre}i.
Mo`ete li se sjetiti nekog odjevnog predmeta za ko-
ji ste uzalud dali novac?
- Ima toga jako puno. Ali, sve na kraju uspi-
jem nekako iskoristiti, pa ne osje}am gri`nju sa-
vjesti.
Kupujete li sami ili u dru{tvu?
- Naj~e{}e sama, osim ako sam u inozemstvu.
Desi li Vam se da shoppingom lije~ite depresiju?
- Shopping mo`e ponekad izlije~iti neke hor-
monalne faze poput PMS-a, ali pravu depresiju
lije~iti shoppingom, ne bih nikome preporu~ila.
Mo`e samo upasti u jo{ ve}u depresiju nakon
{to pogledamo stanje na ra~unu.
Ko je za Vas modna ikona?
- Volim rock stil odijevanja. Le`eran, traper,
ko`a, crno, zakovice, a ponekad i eksperimentir-
anje sa {arenim. Gwen Stefani zna imati „fora“
outfite.
Prema nedavnom istra`ivanju, dokazano je da su
`ene najljep{e u 31. godini `ivota. Jeste li saglasni s
ovim mi{ljenjem?
- ^itala sam o tome, i saglasna sam definiti-
vno.
Pla{ite li se starosti?
- Starost ne mora biti ni{ta stra{no ni ru`no,
ako je ~ovjek do~eka dostojanstveno, ako vjeruje
da je postigao barem dio svojih ciljeva i ako je
zadovoljan sobom i svojim `ivotom.
Koji su Vam omiljeni parfemi?
- „Ange au demon“ od Gyvenchyja, „Angel“
od Thierryja Mugliera i „Emporio“ od Armani-
ja. Zavisi od prigode i godi{njeg doba.
Koji beauty proizvod smatrate najve}im izumom
na{eg vremena i za{to?
- „Shiseido“ kremu za tijelo „Body creator“.
Spre~ava celulit i njen aromati~ni miris me smir-
uje od stresa. A i pomalo hladi tijelo, {to je
odli~no za ovo doba godine.
U kojim beauty tretmanima najvi{e u`ivate?
- Masa`i. Ali, veoma rijetko idem na masa`e
zbog nedostatka vremena.
Bez ~ega nijedna `ena ne bi trebala iza}i na ulicu?
- Ne bih jedino savjetovala nijednoj da iza|e
gola, sve ostalo je individualno. Svijet je kugla
{arena.
Postoji li neki komad odje}e/obu}e/accesoara koji
odavno pri`eljkujete?
- Nemam nekih neostvarivih `elja takve vrste.
Jedino bih voljela jednom zaista imati pravog
shopping asistenta, koji zna {ta radi.
Shopping mo`e
ponekad izlije~iti neke
hormonalne faze
poput PMS-a, ali pravu
depresiju lije~iti
shoppingom ne bih
nikome preporu~ila

S T Y L I S S I M O
48/azra 2010.
Ima li boljeg na~ina za privla~enje pa`nje od
dobro odabranog {e{ira? Ove sezone hit su
fedore. Najpoznatije modele nekad davno
nosili su Humphrey Bogart i Indiana Jones,
ali ga ovog ljeta nose sve trendsetterice
K
nji`evnica Alison Lurie jo{
davno je istakla da su ra-
zlozi zbog kojih se
obla~imo isti kao i oni
zbog kojih govorimo: da
bismo `ivot i rad u~inili
lak{im i udobnijim, da bi-
smo objavili ili prikrili vlastiti identitet te pri-
vukli erotsku pa`nju.
Ima li boljeg na~ina za privla~enje pogleda
od dobro odabranog {e{ira? Ove sezone hit su
{e{iri „fedora“. Najpoznatije fedore od njiho-
vog nastanka su sigurno one koje je nosio
Humphrey Bogart u filmu „Casablanca“, te
Freddy Kruger ili Indiana Jones. Ukoliko jo{
ne znate {ta su fedore - to su {e{iri}i uskog
oboda s trakom, a ovog ljeta hit su slamnati
modeli.
Osim {to su savr{en detalj, fedore {tite gla-
vu od sunca, a ovog ljeta nose ih dame. U
hrpi modela na tr`i{tu, brendiranih ili ne, si-
gurno }ete na}i ne{to za sebe. Mo`ete biti or-
iginalni i ukrasiti svoj {e{iri} trakom u ludoj
boji ili s veselim dezenom. Ovu vrstu {e{ira
nosite uz le`eran odjevni stil - tokom dana uz
jeans i majicu, a uve~er ga mo`ete kombinira-
ti ~ak i s malom crnom haljinom. Sve je do
va{e ma{te. Fedoru na glavu i potra`ite zaba-
vu... ili }e ona na}i vas.
Slamnati {e{iri}
M
u
s
t

h
a
v
e
azra 2010./49
} za svaku priliku
S T Y L I S S I M O
50/azra 2010. azra 2010./51
Vichy
„Capital Soleil“
Laboratoriji „Vichy“ razvili su liniju proi-
zvoda „Capital Soleil“ koje odlikuje kombi-
nacija patentiranog sistema filtera Mexor-
yl(r) SX-XL i za{tite od sun~evih zraka u
obliku antioksidativnih minerala.
Mexoryl(r) SX-XL djeluje protiv UVB-zraka
na povr{ini ko`e i UVA-zraka u dubljim
slojevima ko`e i spre~ava hiperpigmentaciju.
Antioksidativni minerali poput magnezija i
mangana sadr`ani u ovim preparatima
pru`aju }elijama za{titu od oksidacije, koja
nastaje zbog djelovanja UV-zraka. Proizvo-
di Capital Soleil pru`aju ko`i potpunu i
zdravu za{titu, ljep{e i skladnije preplanulu
put te spre~avaju nastanak pjega i bora koje
uzrokuje sunce.
Miris ku}e Da-
vidoff
„Champion“ je
mu{ki miris koji
donosi svje`e ci-
trusne akorde u
po~etku (limun,
bergamot), srce
mu je opleme-
njeno mu{ka-
tnom `alfijom u
savezu s galba-
numom, dok je
osnova kombi-
nirana od drve-
nih nota cedra i
hrastove maho-
vine. Bo~ica je
simbol
mu`evnosti,
energije i snage,
kombinirana od
metala srebrene
boje i tamnog
stakla, bru{ena i
dizajnirana s
asocijacijom na
sportske akti-
vnosti.
D
a
v
i
d
o
f
f


C
h
a
m
p
i
o
n

Dior „High Lights
Eyeshadow Duo“
Nova kolekcija sjenila ku}e „Dior“ za jesen ve} je
tu. S atraktivnim uzorkom na samom sjenilu te
kombinacijom boja koja vam nudi razli~ite tehni-
ke nano{enja, stilisti vas pozivaju da se igrate
ma{tom. Nanesite tamniju nijansu za „smokey“
efekt, a zatim srebrene nijanse za sjajan pogled.
Osvajajte ove jeseni s novom kolekcijom sjenila
ku}e „Dior“.
„Diorshow
Maximizer“
Novi „Diorshow Maximizer“ ostavit }e
vas bez daha. Rije~ je o bazi za maskaru
koja dvostruko pove}ava volumen te
~ini va{e trepavice ja~im i otpornijim
nakon mjesec kori{tenja. Stalnom upotr-
ebom provodite dugoro~an tretman za
ja~anje rasta trepavica. ^arobno, zar ne?
Ulje suncokreta, ekstrakti sjemenki {afranike
i drugi biljni sastojci garantiraju vam dugotrajniji
bronzani ten bez bora. Ipak, obnovite za{titu
ko`e nakon svakog kupanja, a po povratku s
pla`e ko`u osvje`ite hidratantnim proizvodima
U`ivajte na suncu
„Clarins“ kolekcija za sun~anje
Kako biste postigli lijep, zdrav,
osun~an ten, istra`iva~i ku}e „Clarins“
stvorili su cijelu kolekciju proizvoda
koji ko`u {tite od {tetnog utjecaja su-
nca, ali i starenja i njeguju je nakon
povratka s pla`e.
Proizvodi ku}e „Clarins“ sadr`e umir-
uju}e ulje suncokreta, ekstrakte sje-
menki {afranike i sastojke koji vam
garantiraju dugotrajniji bronzani ten
bez bora i opekotina. Potra`ite i kole-
kciju za za{titu najmla|ih od {tetnog
utjecaja sun~evih zraka. Provedite sa-
vr{en dan na pla`i s proizvodima
„Clarins“.
S T Y L I S S I M O
50/azra 2010. azra 2010./51
Vichy
„Capital Soleil“
Laboratoriji „Vichy“ razvili su liniju proi-
zvoda „Capital Soleil“ koje odlikuje kombi-
nacija patentiranog sistema filtera Mexor-
yl(r) SX-XL i za{tite od sun~evih zraka u
obliku antioksidativnih minerala.
Mexoryl(r) SX-XL djeluje protiv UVB-zraka
na povr{ini ko`e i UVA-zraka u dubljim
slojevima ko`e i spre~ava hiperpigmentaciju.
Antioksidativni minerali poput magnezija i
mangana sadr`ani u ovim preparatima
pru`aju }elijama za{titu od oksidacije, koja
nastaje zbog djelovanja UV-zraka. Proizvo-
di Capital Soleil pru`aju ko`i potpunu i
zdravu za{titu, ljep{e i skladnije preplanulu
put te spre~avaju nastanak pjega i bora koje
uzrokuje sunce.
Miris ku}e Da-
vidoff
„Champion“ je
mu{ki miris koji
donosi svje`e ci-
trusne akorde u
po~etku (limun,
bergamot), srce
mu je opleme-
njeno mu{ka-
tnom `alfijom u
savezu s galba-
numom, dok je
osnova kombi-
nirana od drve-
nih nota cedra i
hrastove maho-
vine. Bo~ica je
simbol
mu`evnosti,
energije i snage,
kombinirana od
metala srebrene
boje i tamnog
stakla, bru{ena i
dizajnirana s
asocijacijom na
sportske akti-
vnosti.
D
a
v
i
d
o
f
f


C
h
a
m
p
i
o
n

Dior „High Lights
Eyeshadow Duo“
Nova kolekcija sjenila ku}e „Dior“ za jesen ve} je
tu. S atraktivnim uzorkom na samom sjenilu te
kombinacijom boja koja vam nudi razli~ite tehni-
ke nano{enja, stilisti vas pozivaju da se igrate
ma{tom. Nanesite tamniju nijansu za „smokey“
efekt, a zatim srebrene nijanse za sjajan pogled.
Osvajajte ove jeseni s novom kolekcijom sjenila
ku}e „Dior“.
„Diorshow
Maximizer“
Novi „Diorshow Maximizer“ ostavit }e
vas bez daha. Rije~ je o bazi za maskaru
koja dvostruko pove}ava volumen te
~ini va{e trepavice ja~im i otpornijim
nakon mjesec kori{tenja. Stalnom upotr-
ebom provodite dugoro~an tretman za
ja~anje rasta trepavica. ^arobno, zar ne?
Ulje suncokreta, ekstrakti sjemenki {afranike
i drugi biljni sastojci garantiraju vam dugotrajniji
bronzani ten bez bora. Ipak, obnovite za{titu
ko`e nakon svakog kupanja, a po povratku s
pla`e ko`u osvje`ite hidratantnim proizvodima
U`ivajte na suncu
„Clarins“ kolekcija za sun~anje
Kako biste postigli lijep, zdrav,
osun~an ten, istra`iva~i ku}e „Clarins“
stvorili su cijelu kolekciju proizvoda
koji ko`u {tite od {tetnog utjecaja su-
nca, ali i starenja i njeguju je nakon
povratka s pla`e.
Proizvodi ku}e „Clarins“ sadr`e umir-
uju}e ulje suncokreta, ekstrakte sje-
menki {afranike i sastojke koji vam
garantiraju dugotrajniji bronzani ten
bez bora i opekotina. Potra`ite i kole-
kciju za za{titu najmla|ih od {tetnog
utjecaja sun~evih zraka. Provedite sa-
vr{en dan na pla`i s proizvodima
„Clarins“.
S T Y L I S S I M O
52/azra 2010.
Volim te tirkizno
T
irkizna boja jedna je od onih s kojom ovog ljeta sigur-
no ne}ete pogrije{iti. Ona je nova bijela ili nova `uta
i, prema mi{ljenju svjetskih stilista, jedna od na-
jtra`enijih boja aktuelne sezone. Za{to je volimo? To
je boja koja jednostavno ima sposobnost ubla`avanja
stresa. Ne mo`e se prezicno definirati, jer je na prelazu
izme|u relaksiraju}e plave i osvje`avaju}e zelene. Tir-
kizna boja modnim pistama vlada ve} dvije, tri sezone, a ovog ljeta je
vi{e nego ikada za`ivjela i na gradskim ulicama. Mo`da su najve}e izne-
na|enje sve~ane haljine, koje su u tirkiznoj boji pravo otkrovenje. Ho-
livudske zvijezde im jednostavno ne znaju odoljeti, te }e se na svakom
presti`nijem svjetskom glam doga|aju barem jedna od ljepotica pojaviti
ba{ u tirkiznoj haljini.
Osim haljina, podjednako su popularne i tirkizne cipelice, torbice,
nakit, kupa}i kostimi. [ta god da odaberete, s tirkizom nema gre{ke.
Hayden Panettiere u tirkiznoj
satenskoj haljini
Kourtney Kardashian tako|er
voli tirkiznu boju
Chloe Sevigny u tirkizno-crnoj haljinici
Selena Gomez:
Tirkizna
haljinica
za dnevni
izlazak u grad
Paris Hilton:
Uvijek u trendu
azra 2010./53
Naomi Campbell u
tirkiznoj haljini na
modnoj pisti
Elizabeth Hurley
u sve~anoj
tirkiznoj haljini
Tirkizna boja odli~no
pristaje tamnoputim
damama poput Iman
Cheryl Cole u
tirkiznoj tunici
Sophie Monk je
tirkiznim
sandalama
osvje`ila crnu
odjevnu
kombinaciju
S T Y L I S S I M O
54/azra 2010.
O
vogodi{nji 16. Sarajevo Film
Festival, prema ocjenama
poznanika modne scene,
me|u najboljima je dosad
kada je rije~ o stilu. Za kre-
atorku Nerminu Vare{ano-
vi} predstavljao je veliki iza-
zov, a saradnja na projektu BHT-a „Partnerstvo
za film“, predstavlja samo nastavak posla, jer je
do sada radila kao stilist i kostimograf nedje-
ljnog showa „Kod ku}e je najbolje“, gdje se kao
voditelj pojavljuje glumac Rijad Ljutovi}, i BH
Eurosonga 2010., za koji je uradila styling vodi-
telja i back vokala Elme, Dunje i Aide, koje su
izvele pjesmu „Mama Mia“ popularne grupe
ABBA, te plesne grupe koja ih je pratila. Ka`u
da od inspiracije zavisi i kvalitet kreacije, a Ner-
minu inspiracija i ma{tovitost jo{ dobro slu`e i
vje{to se prilago|ava novim izazovima.
- Pozornica, Hronika i prenos s crvenog te-
piha, prvenstveno su namijenjene za tv- publi-
ku, odnosno emitiranje. Zato je i odje}a trebalo
da bude u funkciji tv-ekrana i televizi~na, prila-
go|ena snimanju kroz boje i materijale, a putem
krojeva odgovara voditeljima, tako da sve to ne
ostavlja puno prostora ma{ti i inspiraciji. S dru-
ge strane, izazov je u svim tim okvirima dati
ne{to svoje i ne{to novo - ka`e Vare{anovi}.
Biti dio projekta kakav je SFF veliki je izazov
za sve kreatore, a za nju je svaki posao bitan i
sve obaveze obavlja profesionalno, s puno u`iva-
nja i lako}e.
- Svaki posao mi je bitan i uvijek ga radim
profesionalno, s u`ivanjem, rado{}u i lako}om.
^esto sam od po~etka u projektu, a nekad nasli-
Moj
N
e
r
m
i
n
a

V
A
R
E
[
A
N
O
V
I
]
Jedna od na{ih
najpoznatijih kreatorki,
koja svojim radovima
ru{i sve barijere
modernog doba, jo{
jednom je pokazala da
je najbolja u svom poslu.
Stil, glamur, originalnost i
osobenost, krasile su
ovogodi{nji SFF
Pi{e: Selma MULI]
Foto: Jasmin BRUTUS
i Berjamin NIZI]
azra 2010./55
» Maja ^engi} i Dejan Kukri} prvog dana Festivala » Lejla Zvizdi} i Damir [ehanovi}: Voditeljski duet
Savjeti
Razigrane jesenje kolekcije se ve} uveliko
prodaju, a pripremaju se i ljetne kolekcije, ko-
je }emo vidjeti uskoro na evropskim i svje-
tskim sedmicama mode. Kod nas, na`alost,
nije tako. Neki ovogodi{nji ljetni trendovi bit
}e aktuelni i dogodine, kao {to su kombinezo-
ni s elementima futurizma. I dalje su u trendu
velike naramenice i op}enito stil ‘80-ih. Na-
jbitnije je sve uzeti kao prijedlog i napraviti
vlastiti odabir i vlastite kombinacije, usuditi
se eksperimentirati i biti svoj.
crveni tepih
jedim neke od kolega, kao {to sam i na SFF-u,
jer do sada su radili jo{ neki stilisti i kreatori.
Ali, napravila sam ne{to druga~iji koncept, koji
vi{e odgovara na{em festivalu, nego da sam isko-
pirala neki evropski ili svjetski crveni tepih. Au-
tenti~nije je, primije}ene su ~ak i neke pogre{ke,
kojih sam bila svijesna jo{ tokom rada. Sre}om,
nisu velike i nisu pokvarile cjelokupnu sliku, ali
ispravit }u to svakako idu}i put.
Za pripreme je imala veoma kratak period,
ali, ipak, stigla je sve na vrijeme zavr{iti i plasira-
ti na crvenom tepihu u punom sjaju.
- Pripreme nisu trajale dugo, jer nisu kao one
za reviju ili, naprimjer, pozori{nu predstavu. Na-
jvi{e vremena potro{ila sam u osmi{ljavanje ko-
ncepta i nakon obilaska prodavnica i uvida u ono
{to mi se nudi, fokusirale smo se na odabir odje}e
i obu}e. Maja ^engi} i Lejla Zvizdi} jo{ dan su
provele sa mnom u ateljeu, gdje smo birali mater-
ijale i probavali haljine za crveni tepih, na kojem
su izgledale `enstveno i moderno, ~emu je pose-
ban ton dala „Pekova“ dizajnerska linija cipela.
Damira [ehanovi}a i Dejana Kukri}a se moglo
vidjeti u malo otvorenijim i smjelijim kombinaci-
jama (kravate ultra jarkih boja, `ute i roza cipe-
le...), dok je iskusni D`evdet Tuzli} zra~io otmje-
no{}u, nose}i klasi~ne kombinacije, npr. smoking
ili „Cacharelov“ blejzer odli~nog {tofa sa zlatnim
dugmi}ima. Radilo se za potrebe tv-snimanja, pa
sam za bolji efekt koristila lagane materijale paste-
lnih boja, s vrlo malo sjaja. Kombinaciju transpa-
rentnog i netransparentnog. Ako ih neko `eli ku-
piti, mogu se prilagoditi toj osobi ili poslu`iti kao
inspiracija za sasvim novu kreaciju.
Nermina nastavlja saradnju s BHT-om, a bit
}e anga`irana i u projektima drugih TV ku}a.
^ekaju je, kako ka`e, i projekti u vezi s kultur-
om, umjetno{}u i dizajnom „Agda [tab“, ali i
aktivnosti i za predstoje}e izbore, jer je kandidat
na listi za Federalni parlament u ime Koalicije
„Preokret“, koju ~ine GDS i NEP. Bit }e, ka`e,
radno, zanimljivo i zabavno.
S T Y L I S S I M O
56/azra 2010.
Najskup
Burj Al Arab
Hotel sa sedam zvjezdica nemi-
novno je najpoznatiji u svijetu.
Njegov kraljevski apartman ima
mramorni pod, namje{taj od maha-
gonija, te veliki krevet s baldahi-
nom, koji se, prema va{oj `elji,
mo`e rotirati. U kupatilu }ete kori-
stiti isklju~ivo „Hermes“ preparati-
vne proizvode. Imat }ete ~ak i pri-
vatni lift, kao i privatno kino. A,
ovo zadovoljstvo }e vas ko{tati
18.000 dolara za no}.
azra 2010./57
uplji hoteli na svijetu
Park Hyatt-Vendome
Ovaj hotel nalazi se u Parizu, a ponosi se svojim luksuznim apartmanom
„Imperial Suite“. Za no}enje u ovom apartmanu potrebno je izdvojiti 15.500
dolara, a za taj novac }ete mo}i u`ivati u visokom stropu, vlastitoj trpezariji,
kuhinji i baru, pa i spa centru.
Four Seasons George V
Za boravak u jednom od dva kraljevska apartmana hote-
la „Four Seasons George V“ u Parizu morat }ete izdvojiti
16.000 dolara. Svaki apartman odu{evit }e vas ve} na sa-
mom ulazu, s velikim vratima koja ostavljaju bez daha.
Opremljeni su antikvitetnim namje{tajem, te posjeduju ku-
hinju, saunu i odvojena kupatila za goste. Apartmani su
podijeljeni na prostorije za spavanje i za zabavu, a posjedu-
ju ~ak i kancelarije za rad.
Grand Resort Lagonissi
Trenutno najskuplji na svijetu je
apartman „Royal Villa“ u atinskom
hotelu „Grand Resort Lagonissi“. Ovo
zadovoljstvo morate platiti ~ak 50.000
dolara, ali }ete zato mo}i u`ivati u vla-
stitom zagrijanom bazenu, sauni, pa i
privatnoj pla`i. Tako|er, na raspolaga-
nju imate batlera, {efa kuhinje i pijani-
stu. Sve je mogu}e za samo 50.000 do-
lara za no}.
Ljudi imaju razli~ite ukuse, pa samim tim i razli~ita poimanja udobnosti. Neki }e u
hotelskim smje{tajima biti zadovoljni ~istom i urednom sobom, velikim krevetom,
blistavim kupatilom te, naravno, obaveznim tv-prijemnikom. No, {ta je s vi{om
klasom? Gdje oni odsjedaju kada putuju? Predstavljamo vam 10 najskupljih
hotela na svijetu, gdje samo cijena no}enja prema{uje na{e godi{nje zarade
Priredila: Lejla LOJO
58/azra 2010.
Atlantis
Najluksuzniji apartman u hotelu „Atlantis“ na Bahami-
ma nazvan je „Most apartman“, jer povezuje dva hotelska
tornja. U njemu se nalazi ~ak deset soba. Jedan od najpo-
znatijih gostiju koji je no}io u ovom hotelu bio je Michael
Jackson, a to zadovoljstvo ga je ko{talo 25.000 dolara.
Four Seasons
Najpoznatiji njujor{ki hotel
smje{ten je na Manhattanu, a za
no}enje u njegovom najluksuznijem
apartmanu „Ty Warner Penthouse“ tr-
eba izdvojiti 34.000 dolara. Zidovi
apartmana ukra{eni su platinastim i dr-
veno-zlatnim proizvodima. Uz apar-
tman }ete dobiti i vlastitog batlera, kao
i kablovsku televiziju putem koje }ete
mo}i pratiti sve svjetske TV kanale.
Ritz-Carlton
Moskva se mo`e pohvaliti luksuznim
„Ritz-Carlton“ hotelom, gdje no}enje u
apartmanu iznosi 18.200 dolara. Za taj }ete
novac, pored uobi~ajene ponude, dobiti
klavir, te veliku i bogatu biblioteku. Ta-
ko|er }ete mo}i u`ivati u prelijepom pogle-
du na Kremlj i Crveni trg.
President Wilson Hotel
Kraljevski apartman u ovom hotelu,
smje{tenom u @enevi, posjeduje ~etiri
spava}e sobe i vlastiti koktel-bar u koji
mo`e stati 40 gostiju. No}enje u ovom
apartmanu, koji se nalazi na posljednjem
spratu hotela i zauzima ~itavu njegovu
povr{inu, ko{ta 33.000 dolara.
Le Richemond
Na sedmom spratu „Le Richemond“
hotela u @enevi nekada se nalazio restoran.
No, vlasnici su ga prije tri godine preuredi-
li u luksuzni apartman, gdje je za no}enje
potrebno 17.500 dolara. Apartman je ~ak
na nekim dijelovima pozla}en, a njegovi zi-
dovi ukra{eni su mozaicima. Posjeduje i
veliku terasu s koje mo`ete u`ivati u pogle-
du na @enevu i na Alpe.
Palms Casino
Resort
Odete li u Las Vegas,
barem }ete imati priliku
da osvojite novac i tako
platite no}enje u „Hugh
Hefner Sky Villa“ apar-
tmanu hotela „Palms
Casino Resort“. A, za to
zadovoljstvo vam je po-
trebno ~ak 40.000 dola-
ra. Imat }ete vlastitog
batlera, krevet koji se
rotira, stakleni krov, ka-
ko biste u`ivali u pogle-
du na zvijezde i
700.000 dolara vrijedan
d`akuzi.
S T Y L I S S I M O
60/azra 2010.
Zdravlje po~inje
ljubavlju prema `ivotu
Martina
KE[KI]
azra 2010./61
- Biti zdrav ~ovjek je preduslov za sre}u. Pri-
vilegirana sam {to imam prekrasne roditelje koji
su mi pru`ili dobar odgoj, nau~ili me zdravom
`ivotu. Moja mama je osoba od koje sam
nau~ila da se smijem. Tata je uvijek govorio: „U
zdravom tijelu, zdrav duh“. Odrasla sam uz por-
odi~ne odlaske na planinu. Svakog vikenda je
bio bijeg u prirodu: Napravili bismo {tap od dr-
veta (radi sigurnosti i odbrane), spakovali u ru-
ksake sendvi~e i te~nost te se zaputili na nepo-
znat put kroz {ume. Uvijek bismo stigli negdje
drugdje, putem istra`ili {umu i njeno bogatstvo,
ispri~ali se i smijali. Te pustolovine }u pamtiti
cijelog `ivota. To je zdravlje - ka`e Martina.
[ta svakodnevno ~inite za svoje zdravlje?
- Mislim da zdravlje po~inje ljubavlju prema
`ivotu; volim `ivot, u svakom ~ovjeku tra`im
ono najljep{e, nastojim se svakog dana obrado-
vati, jer ~ovjek treba znati u`ivati na najjedno-
stavniji na~in. Po~injem dan osmijehom na licu.
Vjerujete li vi{e konvencionalnoj ili alternati-
vnoj medicini?
- Vi{e se oslanjam na konvencionalnu medici-
nu - i na sebe.
Idete li redovno na preglede?
- Pa i ne ba{. Upoznaju}i samu sebe i informira-
ju}i se, nau~ila sam da redovno istra`ujem i pregle-
dam svoje tijelo i, kada ne{to primijetim, idem lje-
karu. Uvjerena sam da }u „s godinama“ morati re-
dovnije i}i na preglede. Svaki organizam je druga~iji
i razli~ito reagira, zato je, prema mom mi{ljenju, vr-
lo bitno upoznati svoje tijelo i paziti ga s ljubavlju.
Upra`njava li se narodna medicina u Va{oj
ku}i?
- Rijetko. @ivimo u tako brzom vremenu, ali
ipak se sje}am recepta moje mame koji mi je da-
vala ~im bih se slabo osje}ala, naro~ito kad bi
me boljelo grlo: ugrijala bi mi {olju mlijeka, do-
dala putera i meda - to bi se sve istopilo i bilo
kao lijek pred spavanje. Ni{ta naro~ito, ali takve
male stvari ostanu u ~ovjeku cijelog `ivota. Podi-
jelila bih jo{ jedan recept zdravog `ivljenja koji
se odnosi na svakodnevicu. Citirat }u rije~i `ene
koja je, prema mom mi{ljenju, izrekla formulu,
odnosno tajnu ljepote/zdravog `ivota:
„- Za privla~ne usne - govori ljubazne rije~i -
Za lijepe o~i - gledaj i tra`i dobrotu u ljudima -
Za vitku figuru - podijeli svoju hranu s onima
koji su gladni - Za lijepu kosu - dopusti voljeni-
ma da prstima pro|u kroz nju jednom dnevno -
Za lijepo dr`anje - hodaj s uvjerenjem da nikad
ne}e{ hodati sama“ (Audrey Hepburn)
Trenirate li?
- U principu da, ali je sve manje vremena.
Ina~e, kada treniram, gledam da uz to bude i za-
bavan trening. Fitness ne volim, jer mi nije do-
voljno jak cilj „moja figura“, `elim da se zaba-
vim i da za vrijeme treninga ne razmi{ljam o
svom tijelu ve} o igri, kao, naprimjer, tenis.
Koji sport volite?
- Za mene je naj sport skijanje. Skijanjem
sam se profesionalno bavila pet godina i nastu-
pala za dr`avu BiH. Za mene ne postoji ljep{a
kombinacija od snijega i sunca na planini. Je-
dnostavno, kad sam na svje`em zraku, bli`a ne-
bu i suncu, zaboravim na sve ostalo osim staze.
Pogled na snje`nu planinu me smiruje, izazovne
piste bude u meni adrenalin, a poslije svega se
osje}am „zdravo umorno“.
Jeste li ikada imali ozbiljnih zdravstevnih pro-
blema?
- Svaki zdravstveni problem je ozbiljan, ali re-
cimo da ne.
Dr`ite li dijetu?
- Samo pazim na svoju ishranu: zdrava hrana
i puno te~nosti.
U kojim godima se planirate ostvariti kao majka?
- Ne planiram. U ovim godinama ve} sam
spremna biti majka.
[ta ~inite za svoje mentalno zdravlje?
- Smijeh. San. Samopouzdanje. Rad. U`ivanje.
Na|em dnevno bar ne{to da me obraduje. Pri-
mje}ujem okolinu. Volim ljude i tra`im u njima
ono najbolje. U ku}i izgovaram lijepe rije~i kako
bi zidovi upili pozitivnu energiju. Vjerujem.
Na koji na~in stres djeluje na vas: pozitivno ili
negativno?
- Ne znam da postoji pozitivan stres, ali uvi-
jek iza|em obnovljena.
Uspje{na mlada
direktorica „BH
Kontakta“ o kvalitetu
`ivljenja itekako vodi
ra~una, a osoba je koja
zna u`ivati u ljepotama
svoje dr`ave. Ka`e da za
nju ne postoji ljep{a
kombinacija od snijega
i sunca na planini
Pi{e: Selma MULI]
Za privla~ne usne -
govori ljubazne rije~i
- Za lijepe o~i - gledaj
i tra`i dobrotu u ljudima
- Za vitku figuru - podijeli
svoju hranu s onima
koji su gladni
- Za lijepu kosu - dopusti
voljenima da prstima
pro|u kroz nju
jednom dnevno
- Za lijepo dr`anje -
hodaj s uvjerenjem da
nikad ne}e{ hodati
sama“ (Audrey Hepburn)

62/azra 2010.
S T Y L I S S I M O
Za{to je va`no sa~uvati
mati~ne }elije
Za{to je va`no sa~uvati
mati~ne }elije
Kompanija „Family-plus“,
ovla{teni partner CRYO-
SAVE-a za na{u zemlju,
organizirala je studijsku
posjetu CRYO-SAVE
laboratoriji u belgijskom
gradu Niel, nedaleko od
Bruxellesa. [efovi
ginekolo{kih klinika iz svih
ve}ih bh. gradova i grupa
novinara imali su priliku na
mjestu doga|aja dobiti
odgovore na sva pitanja u
vezi s ~uvanjem
mati~nih }elija
Pi{e: Elameri [KRGI]-MIKULI]
Z
vani~na medicina priznaje tri
oblika lije~enja: hirur{ko, farma-
kolo{ko i lije~enje mati~nim }eli-
jama. Prije 20 godina mati~nim
}elijama lije~ila se jedna bolest,
danas je taj broj trocifren. Leu-
kemije, razli~ite vrste anemija,
dijabetes, autoimuna oboljenja, metaboli~ki por-
eme}aji, samo su neke od bolesti koje se
uspje{no lije~e mati~nim }elijama, ali spisak ta-
kvih stanja svakim danom je sve ve}i. Osnovni
uslov da biste mogli pristupiti lije~enju ma-
ti~nim }elijama, jeste da ih imate.
Od 2009. godine u BiH postoji „Familiy
plus“, koji omogu}ava realizaciju kompletnog pr-
ocesa pohranjivanja mati~nih }elija. Na putu od
presijecanja pup~ane vrpce do pohranjivanja u
metalne spremnike na temperaturi od -196 stepe-
ni Celzija ne smije se desiti niti jedna gre{ka, a
ekipa magazina „Azra“ imala je priliku uvjeriti se
u nivo profesionalnosti osoblja CRYO-SAVE la-
boratorije u belgijskom gradu Nielu.
Ima ne~eg sudbinskog u ~injenici da mati~ne
}elije mo`emo sa~uvati u samo nekoliko minuta
nakon poroda, da se one uzimaju iz vrpce koja
povezuje majku i dijete u onom trenutku kada
se ta veza kida i da taj sadr`aj, koliko god smo
na ovom svijetu, za nas mo`e zna~iti `ivot. No,
krenimo redom.
[ta su to mati~ne }elije
Ljudsko tijelo se sastoji od vi{e od 200 tipova
zrelih }elija. Svaki tip }elija ima svoju karakteri-
sti~nu i specijaliziranu funkciju. Bilo da je rije~
o }elijama sr~anog mi{i}a koje ritmi~no lupaju
ili o crvenim krvnim zrncima koje isporu~uju
kisik u svaki, i najudaljeniji, dio na{eg tijela, sva-
ka grupa specijaliziranih, „operativnih }elija“
ima svoju karakteristi~nu i jedinstvenu ulogu i
zadatak. Mati~ne }elije se razlikuju od na{ih zre-
lih operativnih }elija: one imaju zapanjuju}u
sposobnost, ne samo da proizvode same sebe ve}
i da stvaraju nova tkiva prilikom svoje diobe i
razvoja. Tako proizvodimo sve funkcionalne
}elije tijela. Otkri}e mati~nih }elija je jedno od
najve}ih dostignu}a savremene medicine.
Ovom svojom sposobno{}u mati~ne }elije
igraju esencijalnu ulogu tokom razvoja ljudskog
tijela nakon oplodnje. Me|utim, ne nestaju sve
mati~ne }elije nakon {to se tijelo potpuno razvi-
azra 2010./63
Me|u lje-
karima koji su
posjetili labo-
ratoriju u Ni-
elu, bila je i
prof.dr. Sebija
Izetbegovi} -
direktorica di-
sciplina Gine-
kologija,
aku{erstvo i
pedijatrija u
Klini~kom ce-
ntru Sarajevo.
Evo {ta ona
misli o ~uvan-
ju mati~nih
}elija.
Kakav je
Va{ li~ni stav
o ~uvanju i li-
je~enju ma-
ti~nim }elija-
ma?
- Smatram
da bi svako,
ko ima mater-
ijalnu mo-
gu}nost, tre-
bao sa~uvati
mati~ne }elije
svog djeteta.
Ogromne su
mogu}nosti
za eventualno
lije~enje, ako
bude potre-
bno, a uzorak
se mo`e uzeti
samo jednom - prilikom poroda. ^uva se 20
godina i, do punoljetstva djeteta, roditelji su
vlasnici mati~nih }elija. Kasnije to vlasni{tvo
prenose na svoje dijete, koje kao punoljetna i
odgovorna osoba odlu~uje o daljnjem ~uvanju.
Da je bilo mogu}e, biste li sa~uvali mati~ne
}elije svog djeteta?
- Veoma mi je `ao {to takvu mogu}nost ni-
sam imala. Kada se bude moja k}er pora|ala,
ako Bog da, ne}u propustiti priliku da to ura-
dim za svoju unu~ad.
Sigurno ste ve} radili takav postupak na
KSCU Ko{evo, pa za na{e ~itateljke kratko opi{ite
kako se on izvodi.
- Postupak je ura|en na GAK Sarajevo 25
puta, vrlo jednostavan, bezbolan i za majku i
dijete. Uzorak krvi se uzima iz pup~anika, a
dio pup~anika se, jednostavno, odre`e i spremi
u sterilnu epruvetu. Majke koje `ele pohraniti
mati~ne }elije dolaze na GAK sa sterilnim se-
tom koji sadr`i sve potrebno za uzimanje uzor-
aka.
Kakav je profil sada{njih rodilja koje tra`e
uslugu uzimanja
pupkovine i krvi
iz pupkovine?
- Trenutno je
rije~ o mladim
bra~nim parovi-
ma koji su dobro
informirani i
imaju materijalne
mogu}nosti za to.
Primijetite li
porast takvih za-
htjeva?
- Porast je pr-
oporcionalan ste-
penu pravilne
informiranosti.
Od ukupno uze-
tih 120 uzoraka u
BiH, 25 je uzeto
na GAK Kli-
ni~kog centra u
Sarajevu. Ja
imam u kontroli-
ranju trudno}e
15-ak trudnica
koje bi to `eljele.
Njihovi termini
poroda slijede tek
od sredine septe-
mbra. Naravno,
veliki broj tru-
dnica koje kontr-
oliraju moje kole-
ge tako|er su zai-
nteresirane. Mi
imamo takozva-
nu mre`u ljekara-
ginekologa koji
pru`aju uslugu uzimanja mati~nih }elija.
Je li taj postupak bolan za majku i dijete?
- Posve je bezbolan. Uzorak krvi se uzima iz
pup~anika, dio pup~anika se odre`e u du`ini
10-15 cm, sve se pohrani u sterilne spremnike i
time je postupak okon~an. To se radi nakon
poroda, kada i pup~anik i posteljica predsta-
vljaju takozvani biolo{ki otpad. Dakle, ne{to
{to bismo svakako bacili.
Ho}e li, prema Va{im saznanjima, na na{im
klinikama uskoro po~eti lije~enje mati~nim }elija-
ma?
- Lije~enje mati~nim }elijama je polje medi-
cine koje se strahovito brzo razvija. Trenutno
se kod nas ne radi lije~enje mati~nim }elijama,
ali }e se u budu}nosti raditi. Mati~ne }elije se
zbog toga i uzimaju za budu}nost. Mo`emo ih
uzeti samo jednom, a to je prilikom poroda.
^uvaju se i, ako zatreba, mo`e se lije~enje na-
praviti u nekom specijaliziranom centru u svi-
jetu. Ako ih ne uzmemo pri porodu, onda
otpada mogu}nost lije~enja. Dakle, parovi koji-
ma finansijsko stanje dozvoljava, trebalo bi da
to urade za svoje dijete.
Rije~ stru~njaka
Uradit }u to za svoju unu~ad
»
64/azra 2010.
»
lo. Neke ostaju u na{em tijelu kao „rezerva“ i
imaju odlu~uju}u ulogu u oporavku o{te}enih ili
ostarjelih tkiva. Njihova sposobnost proi-
zvo|enja razli~itih vrsta specijaliziranih }elija
~ini ih tako jedinstvenim, neponovljivim i
mo}nim u medicinskoj terapiji.
Mati~ne }elije iz pup~ane vrpce
Mati~ne }elije koje dobijamo iz krvi pup~ane
vrpce po pravilu odlikuje ve}i spektar sposobno-
sti proizvo|enja razli~itih ljudskih tkiva. Ovo fa-
sciniraju}e otkri}e se sada primjenjuje u razvija-
nju terapija za ozbiljna ljudska oboljenja. Ma-
ti~ne }elije iz pup~anika imaju jo{ neke dodatne
bitne prednosti:
one su „mlade“: po{to su stare najvi{e 9 mje-
seci, nisu toliko bile podvrgnute procesu stare-
nja, ~esto se dijele br`e i sposobnije su za `ivot
nego {to je to slu~aj kod odraslih mati~nih }elija
one su „svje`ije“: po{to su za{ti}ene maj~inom
matericom od mnogih virusa i infekcija s kojima
smo suo~eni u vanjskom okru`enju, tako da je
manje vjerovatno da su zara`ene ili izlo`ene utje-
caju nekih bolesti
one su „naivnije“: manje je vjerovatno da }e
do}i do komplikacija kod alogenih transplanta-
cija nego {to je to slu~aj kod adultnih mati~nih
}elija.
^uvanje }elija
Kada pacijenti prime }elije ~iji je donator neka
druga osoba, ti transplanti se nazivaju alogenim
tretmanima, a }elije koje se tom prilikom koriste
»
» Tokom posjete nismo imali pristup u prostorije gdje
se vr{i odvajanje mati~nih }elija iz krvi zbog
higijenskih razloga, ali i ~uvanja tajnosti
identiteta klijenata ~ija imena stoje na uzorku
» Doktorica Jadranka Dizdarevi} tokom posjete laboratoriji
Besplatno
za oboljele
Kako jedna od usluga namijenjena javno-
sti, CRYO-SAVE nudi svoj progam poro-
di~ne donacije oslobo|en pla}anja bilo ka-
kvih tro{kova, potpuno besplatno, porodica-
ma koje `ele da pohrane mati~ne }elije iz krvi
pup~ane vrpce svog novoro|en~eta za nekog
~lana porodice kome je postavljena takva di-
jagnoza da ukazuje na postojanje oboljenja
koje mo`e da mu ugrozi `ivot, a koje se mo`e
lije~iti mati~nim }elijama.
U tu grupu oboljenja spadaju neki oblici
leukemije i anemija srpastih }elija. Ovaj pro-
gram specifi~no je dizajniran kako bi se
ugro`enim porodicama pru`ila prilika da sa-
kupe mati~ne }elije iz krvi pup~ane vrpce
svog novoro|en~eta s ciljem daljeg lije~enja
oboljelog prvostepenog ili drugostepenog
ro|aka u bliskoj budu}nosti.
Iskustva majki
S web-portala „Ringaraja“ prenosimo vam
iskustva majki koje su se odlu~ile pohraniti
mati~ne }elije svojih beba.
Nina:
Porodila sam se na Ko{evu sedmog aprila i
pohranjivanje mati~nih }elija je uspje{no
izvr{eno. S obzirom na to da nisam imala
„svog“ doktora (za razliku od prve trudno}e), i
ja sam se brinula kako }e to funkcionirati.
Me|utim, razloga za bojazan stvarno nije bilo.
Kada sam do{la u prijemnu ambulantu, mla-
doj doktorici koja me je primila rekla sam da
imam set za pohranu mati~nih }elija. Prilikom
smje{tanja u pripremu do{le su babice i doktor
Murtezi}, koji je bio te no}i de`urni i rekli su
da nema nikakvih problema (samo je jedna
babica upitala doktora da li mo`da patolo{ka
sestra treba uzeti uzorak, {to je on negirao).
Onda su oni uzeli moj set i pripremili ga.
Po{to su oni to sve lijepo pripremili, nakon {to
se moja Najdica rodila, doktor Murtezi} je li~no
izvadio krv iz pupkovine i pohranio je. S obzir-
om na to da sam se porodila u pono}, ujutro
sam pozvala Bojana (momak koji je zadu`en da
tu krv proslijedi) i on je do{ao odmah u osam
ujutro i proslijedio uzorak DHL-om. Procedura
je stvarno jednostavna i ko god mo`e sebi to pr-
iu{titi, neka to i u~ini. Upravo jutros (24. aprila)
dobila sam i zvani~nu potvrdu da je uzorak do-
bar, vitalnost 92 posto, te da je pohranjen. Ta-
ko|er sam dobila i ostatak fakture za pla}anje.
Nadam se da sam vam bar malo pribli`ila proce-
duru pohranjivanja mati~nih }elija.
Lilix:
U zadnji tren smo se odlu~ili za njih. Lju-
di iz „Family-Plusa“ su sjajni i sve su zavr{ili
za dan, tako da smo odmah dobili paket. Po-
rodila sam se na Ko{evu, krv iz pup~ane vr-
pce je uzele neka sestra i doktor Im{irija. Svi
su se zabavili oko toga, tako da sam ja imala
10-ak dragocjenih minuta sama u svom svije-
tu sa svojom bebom na prsima. Porodila sam
se 23. aprila, a 29. aprila nam je javljeno da
su }elije 100 posto vitalne i {to je najbitnije
zdrave. Ranije sam ragovarala s doktoricom o
toga ko na porodu uzima krv iz pup~ane vr-
pce, objasnila mi je da su na Ko{evu svi do-
ktori i ve}ina sestara imali tu obuku, tako da
su svi upoznati s procedurom. Zahvaljujemo
„Family-Plusu“ i CRYO-SAVE-u!
nazivaju se alogenim }elijama. Ne mo`emo lije~iti
neku osobu }elijama bilo koje druge osobe. Alo-
gene }elije moraju biti testirane na kompatibilno-
st prije nego {to se upotrijebe. Me|utim, ~ak i
kad testiramo njihovu kompatibilnost, alogeni tr-
etmani nose sobom izvjestan rizik. Da bi se li-
je~enje provelo uspe{no i da bi se izbjegle ozbiljne
adverzne reakcije, alogene transplantacije su ~esto
pra}ene specijalnim lijekovima. ^ak i tada, posto-
ji mogu}nost da }e organizam primaoca odbaciti
te strane }elije. Iz tog razloga, kad god je to mo-
gu}e i dostupno (u zavisnosti od specifi~nog obo-
ljenja), ljekari bi radije iskoristili, ako je to mo-
gu}e, vlastite }elije pacijenta koji se lije~i. Takvo
lije~enje nazivamo „autologim“ transplantacijama,
jer pacijenti primaju }elije koje dolaze iz njihovog
vlastitog organizma (autologne }elije), koje }e,
stoga, biti prije prihva}ene.
]elije iz pup~ane vrpce su u najmanju ruku
podjednako uspje{ne kao i mati~ne }elije iz
ko{tane sr`i, kako u slu~aju autolognih tako i u
slu~aju alogenskih transplantacija. Treba dodati
da, kod alogenih transplantacija, postoji manja
vjerovatno}a da }e mati~ne }elije iz pup~ane vr-
pce biti odba~ene u pore|enju s mati~nim }elija-
ma dobijenim iz ko{tane sr`i. Treba dodati i to
da, ukoliko odlu~ite da sa~uvate mati~ne }elije
svog dijeteta, postoji velika vjerovatno}a da ih
najbli`i ro|aci, kao bra}a i sestre, mogu koristiti
ukoliko im budu potrebne
Kako sa~uvati mati~ne
}elije svog djeteta
Ako se odlu~ite da sa~uvate mati~ne }elije no-
voro|en~eta kojeg o~ekujete, nekoliko mjeseci
prije ro|enja kontaktirajte FAMILY-PLUS
d.o.o. ekskluzivni i ovla{teni partner banke ma-
ti~nih }elija CRYO-SAVE za BiH putem telefo-
na 033 295 180 ili 051 357 050 i oni }e vas
uputiti na dalje korake.
Cijena paketa koji podrazumijeva set za uzi-
manje uzorka nakon poro|aja, transport, testira-
nje uzorka, odvajanje mati~nih }elija i pohranji-
vanje ko{ta pribli`no 2000 eura. Pla}anje se
mo`e obaviti u cijelini ili na 12 mjese~nih rata
(kreditnom karticom). Uskoro, za one klijente
koji se odlu~e da sa~uvaju mati~ne }elije svoga
djeteta kod CRYO-SAVE-a bit }e i mogu}nost
kreditiranja putem banke, kreditiranje specijalno
i namjenski pripremljeno za usluge ~uvanja ma-
ti~nih }elija kod CRYO-SAVE-a.
Pohranjivanje
Nakon {to uzorak iz bolnice bude proslije|en
u Belgiju, on prolazi niz laboratorijskih testova,
a potom se pripremi za izdvajanje mati~nih
}elija. Prije po~etka zamrzavanja dodaje se krio-
protektna saupstanca, koja }e za{tititi uzorak od
o{te}enja prilikom zamrzavanja. Uzorci se sta-
vljaju u obilje`ene metalne spremnike, te zamr-
zavaju. Jedan uzorak biva izmje{ten u banku na
tajnoj lokaciji u Holandiji kao rezerva ukoliko se
desi ne{to prvom uzorku. Novac koji ste dali za
pohranjivanje mati~nih }elija dovoljan je za 20
godina ~uvanja. Nakon toga bit }ete upitani o
nastavku ~uvanja i obavije{teni o godi{njoj
nov~anoj naknadi.
Ako se javi potreba za mati~nim }elijama, uz
saglasnost roditelja one se {alju na dogovorenu
kliniku. Mati~nim }elijama mogu se lije~iti i
bli`i srodnici.
azra 2010./65
» Dr. Sally Sennitt, direktorica laboratorije i CRYO-SAVE
kompanije za medicinska pitanja, bila je na{ doma}in
i strpljivo odgovarala na pitanja novinara i ljekara
Ko je posjetio CRYO-SAVE u Belgiji
Ekipu koja je posjetila la-
boratoriju u Nielu, sa~inja-
vali su: prof.dr. Sebija Ize-
tbegovi} - direktorica disci-
plina Ginekologija, aku{er-
stvo i pedijatrija u Kli-
ni~kom centru Sarajevo, pr-
of.dr. Jadranka Dizdarevi}
Stojkanovi} - {efica Klinike
za ginekologiju i aku{erstvo
KCUS-a, dr. Jasmina Guti}-
Kapid`i} - {efica Odjeljenja
za ginekologiju i aku{erstvo
Op}e bolnica Sarajevo, pr-
of.dr. Zlatan Fatu{i} - dire-
ktor Klinike za ginekologiju
i aku{erstvo u KC Tuzla, dr.
Indira [erak - specijalist gi-
nekologije i aku{erstva u KC Tuzla, dr. D`evad D`ani} - na~elnik Ginekolo{kog odjela Kantona-
lne bolnice „Irfan Ljubijanki}“ u Biha}u, dr. Elmer @uti} - specijalist ginekologije u Kantonalnoj
bolnici „Irfan Ljubijanki}“ u Biha}u, prim. dr. Darko Knezevi} - specijalista ginekologije u
Sveu~ili{noj klini~koj bolnici u Mostaru, dr. Senad Sari} - {ef Slu`be za ginekologiju i aku{erstvo
RMC „Safet Muji}“ Mostar, dr. Branislav Kozi} - na~elnik Ginekolo{kog odjeljenja Op{te bolni-
ce Trebinje, prof. dr. Neboj{a Jovani} - na~elnik Ginekolo{kog odjeljenja Klini~ko-bolni~kog ce-
ntra Banja Luka, dr. Nenad Lu~i} - direktor Operacionog odjeljenja ginekologije Klini~ko-bo-
lni~kog centra Banja Luka, dr. Slavica Savi} - specijalist ginekologije i aku{erstva u Op{toj bolni-
ci Prijedor, dr. Du{ica Obu}ina - specijalist ginekologije i aku{erstva u Op{toj bolnici Zvornik,
prim. dr. Semin [abi} - specijalist ginekologije i aku{erstva u Op{toj bolnici Br~ko, dr. Sini{a Zu-
bi} - direktor Klini~kog centra Isto~no Sarajevo - Kasindol, te grupa novinara.
azra 2010./67
Jasmina
DIZDAREVI],
klini~ki psiholog
SMS
Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdarevi} bili dostupni svim na{im ~itateljima,
magazin AZRA vam omogu}ava postavljati pitanja putem SMS-a, na broj telefona
061-142-015.
Potrebno je da u poruci upi{ete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te
nakon toga napi{ete ne{to o onome {to vas mu~i i zatra`ite savjet psihologinje, ~ije
}ete odgovore mo}i pro~itati u narednim brojevima AZRE.
S T Y L I S S I M O
Psiholog
Vrlo ~esto mi se javlja crvenilo na licu. Svi ljeka-
rski nalaz su uredni. D.S. Sarajevo

Crvenilo lica, rozarija, ili li{ajevi, kao i
sli~ne alergijske promjene ako nisu medi-
cinski uzrokovane, onda mogu biti ~esto psi-
holo{ke prirode. Emotivne osobe pre`ivljavaju
sve podjednako burno - stres, tugu, bol, rado-
st, sre}u. To prera|uju sna`no psiholo{ki,
emotivno burno, tako da se to manifestira na
njihovom licu. @ar, vru}ina, toplina, `arenje,
peckanje, svrab, crvenilo, sve su to simptomi i
manifestacije koje s vremenom same od sebe
pro|u. Bitno ih je prihvatiti i nau~iti sebe da
`ivimo s njima. I ako je za utjehu, jedino hla-
dne osobe ne osje}aju ni{ta. Njima je svejedno.
Imam 50 godina, na utjecajnom sam mjestu i
~esto na javnim nastupima zamuckujem. Nikada
mi se to prije nije de{avalo. U.^. Sarajevo

Javni nastup, odgovorno radno mjesto,
ste~eni autoritet, prevelika ozbiljnost i
emotivnost, sve su to stvari zbog kojih ~esto
osje}amo ne`eljenu tremu pa nam govor posu-
staje, jer br`e mislimo nego {to izgovaramo u
`elji da se to dopadne drugima, da bude pame-
tno i da bude pou~no. Mnogi dr`avnici svoje
govore vje`baju pred ogledalom, zvu~nikom i
sli~no. Probajte to i Vi. Tako se sti~e sigurnost,
samopouzdanje, ali i superiornost.
Ve} danima mi treperi `eludac bez ikakvog razlo-
ga. Ljekar ka`e da je sve uredu. Z.A. Mostar

^uli ste za ono - igra mi oko, poigrava mi
`eludac, zvoni mi u uhu. Sve su to na{e
nevoljne nervne reakcije na pre`ivljene doga|aje.
O~ito je da ne{to jo{ niste „sa`vakali“, preradili i
da vas to uznemirava i dalje. @eludac kao na{ na-
josjetljiviji organ reagira, i vi treperite. Poku{ajte
analizirati kada se to de{ava, u koje vrijeme i
otkrit }ete uzrok reakcije.
Hladne osobe ne osje}aju ni{ta
azra 2010./69
SMS
Na stranicama o reproduktivnom zdravlju donosimo vam odgovore na pitanja koja
su na{e ~itateljke uputile dr. Senadu Mehmedba{i}u. Ukoliko i vi imate bilo kakvih
dilema u vezi s ovom oblasti, mo`ete ih slati putem SMS-a na broj telefona
061/142-015. Dovoljno je da u poruci upi{ete Azra, potom ostavite jedno prazno
mjesto, a zatim opi{ete problem koji vas mu~i. Odgovore mo`ete pro~itati na strani-
cama posve}enim ginekolo{kom zdravlju.
Prof.dr.
Senad
MEHMEDBA[I]
Imam 25 godina i prije mjesec sam stupila u intiman
odnos s de~kom bez kondoma. Spolne odnose nisam imala
nikako u posljednjih pet godina. Otprilike 10 dana na-
kon odnosa primijetila sam poja~an gusti, bijeli iscjedak
(~esto zgrudvan, ali nema neugodan miris). Da li sam za-
ra`ena ili je mogu}e da je to posljedica uzimanja antibio-
tika?

Klini~ka slika koju opisujete mo`e se podvesti pod
upalu rodnice uzrokovanu gljivicama. Naj~e{}e je
to Candida albicans. Lije~iti se mo`e uspje{no perora-
lno (lijek na usta - Funzol) ili pak lokalno, vaginalnom
kremom ili vaginaletama (Canesten). Takva infekcija je
~esta i nakon upotrebe antibiotika. U Va{em slu~aju
vjerovatno nastala spolnim odnosom, te je potrebno da
se lije~ite i Vi i partner.
U sedmom sam mjesecu trudno}e. Otpo~etka mi je ljekar
rekao da je posteljica jako nisko, te mi je savjetovao miro-
vanje, kako ne bih prokrvarila. Na zadnjem pregledu je
rekao da je i dalje dosta nisko, me|utim, zanima me da li
se ona s vremenom mo`e pomaknuti, te da li je neopho-
dan carski rez kod poro|aja. [ta ako prokrvarim?

Nisko usa|ena posteljica je jedan osoben klini~ki
fenomen u kojem posteljica ide ispred ploda i
mo`e potpuno prekrivati unutra{nje u{}e (placenta pra-
evia totalis), ili je ostavljena na rubu materice a prema
unutra{njem u{}u (placenta praevia margianlis). Kod
obje forme dominantan simptom je sklonost krvarenju
pa je u tom smislu stav Va{eg ginekologa potpuno ispr-
avan. Rubna niska posteljica na kraju trudno}e se mo`e
„povu}i“ zbog anatomske preformacije grli}a materice,
koji kada i{~ezne mo`e omogu}iti spontani porod. Kod
totalne je jedina opcija carski rez. U slu~aju krvarenja,
preporu~uje se potpuno mirovanje i hospitalizacija, jer
takva krvarenja mogu biti jako obilna i ugroziti `ivot
pacijenta.
Ve} ~etiri godine imam seksualne odnose. Problem je u to-
me {to ne mogu svaki put do`ivjeti orgazam i ponekad
uop}e nemam osje}aja da je partner u meni. U ~emu je
problem i da li se mo`e rije{iti, jer po~injem biti o~ajna i
isfrustrirana nakog svakog odnosa?

Va{ problem je u tome {to spolni akt do`ivljavate
samo kao fizi~ki ~in. Uop}e, spolni `ivot je ko-
mpleksan i bez ikakvih dilema, da bi bio uspje{an, tra`i
puno emocija koje, ~ini mi se, u Va{em slu~aju nedo-
staju. Potrebno je da stanete ispred sebe, sami objekti-
vno analizirate i svoj emotivni i svoj spolni `ivot. Po-
mo}i mo`ete ako otvoreno razgovarate s Va{im partne-
rom o svim aspektima va{e veze.
Ginekolog
S T Y L I S S I M O
Emocije su neophodne
za uspje{an spolni `ivot
70/azra 2010.
S T Y L I S S I M O
Pi{e: Selma MULI]
Foto: Mevludin KADRI]
V
oditelj na TV Pink i ljubimac
`enske populacije Denis Huse-
inbegovi} tipi~an je primjer
pravog Bosnaca koji voli svoje,
a po{tuje tu|e. Bosanska kuhi-
nja je njegov prvi izbor, ali ra-
do eksperimentira i s drugima. U`iva u hra-
ni, a najvi{e voli pitu i maminu kuhinju. Po
dolasku u restoran „Elit club 31“ bio je
odu{evljen ambijentom kao i jelom koje je za
njega spremao {ef kuhinje Nermin Hod`i}.
- Najvi{e volim da jedem pitu, sogan-
dolmu, zapravo lud sam za bosanskom
kuhinjom. Kroz detinjstvo sam nau~io da
ne biram jela, tako da danas jedem sve i
volim eksperimentirati kada je hrana u pi-
tanju. Ne}ete me ba{ vidjeti da ne{to ra-
dim u kuhinji, ali za kuhinjskim stolom
sam uvijek.
Vrijeme kada }u ne{to jesti tako|er mi
nije bitno, desi mi se da nekada jedem u 4
ili pola pet ujutro s rajom nakon derneka,
to sebi mogu dozvoliti jer nemam problema
s kila`om, stalno sam u pokretu, uvijek
ne{to radim, a i treniram. Sada sam na lje-
tnoj pauzi, tako da je treniranje ostavljeno
po strani, ali sada od septembra teretana }e
biti moj drugi dom. Volim jela, a najvi{e
volim maminu kuhinju i ono {to ona spre-
mi. Slatki{e nikad ne odbijam.
U

k
u
h
i
n
j
i

s

D
e
n
i
s
o
m

H
U
S
E
I
N
B
E
G
O
V
I
]
E
M
azra 2010./71
Sogan-dolma
Sastojci: 1 kg crnog luka, 1 ka{ika sir}eta, 500 grama mljevenog
mesa, 200 grama ri`e, 2 glavice bijelog luka, vegeta, 1/2 ~a{a vode,
1 ve}a mrkva
Priprema u tri koraka:
1. Uzeti manje glavice luka, o~istiti, isje}i vrh i staviti u {erpu tako
da voda prekrije luk i dodati sir}e. Kuhati 10 minuta tako da luk
omek{a i da se mogu vaditi svi slojevi iznutra. Dobit }emo male
korpice spremne za filovanje.
2. Fil napraviti isto kao za sarmu: sve sastojke za fil izmije{ati sa 1/2
~a{e vode, da bi on bio razabran.
3. Filovati korpice dobijene od luka, staviti u {erpu, sipati vodu i kuhati
pribli`no 45 minuta. Napraviti zapr{ku i varivo zapr`iti.
Najbolja je
mamina kuhinja
Portret Zaim IMAMOVI]
72/azra 2010.
Sje}anje na bosans
azra 2010./73
»
» Legendarni
komandant
je poginuo pred
sam kraj rata
U
skoro se navr{ava 15 godina
od pogibije brigadira Zaima
Imamovi}a, komandanta
XIV divizije Armije RBiH,
komandanta Prve drinske
udarne brigade i posthumno
dobitnika najvi{eg ratnog
priznanja „Zlatni ljiljan“.
Pri spomenu imena velikog borca i legendar-
nog komandanta rije~i su suvi{ne. Oni koji ga
po{tuju ustaju na noge. Veliki ratnik, pravi
vo|a, uzoran suprug, divan otac i ~ovjek koji je
zaslu`io i mnogo vi{e. Njegove su zasluge u
odbrani na{e zemlje nepobitna historijska
~injenica.
Jedan od najve}ih heroja BiH poginuo je u
posljednjim borbama za deblokadu Sarajeva i
Isto~ne Bosne. Iza njega su ostale uspomene,
njegova vje~ita hrabrost, te supruga i dva sina,
kao svjedo~anstvo onoga {to je bio i kako je
`ivio.
Neustra{iv i nasmijan
Zaim Imamovi}, ro|en je ‘61. godine uz rije-
ku Drinu u selu Poratak kod Ilova~e, gdje je za-
vr{io i osnovnu {kolu, nakon ~ega ga je opredje-
ljenje profesionalnog vojnika odvelo na daljnje
{kolovanje u Beograd. Ve} ‘84. godine svoje je
vojno slu`enje nastavio u Sloveniji, gdje je
oti{ao sa suprugom Sutkom i gdje su se i rodila
njegova dva sina, Ernest i Denis.
Suprugu je upoznao jo{ u srednjoj {koli. Ne-
koliko godina zabavljanja, i{~ekivanja zavr{etka
{kolovanja, a potom i vjen~anje s voljenom
`enom ‘84. godine, doveli su i do ro|enja najpr-
nskog gaziju
Iza njega su ostale
uspomene, njegova
vje~ita hrabrost, te
supruga i dva sina kao
svjedo~anstvo onoga
{to je bio i kako je `ivio
Pi{e: Najda VRANI]
Foto: Berjamin NIZI] i
privatni album
74/azra 2010.
» ije Ernesta, ‘85. godine, a pet godina kasnije i
Denisa, koji oca gotovo da i ne pamti.
I po~etak raspada Jugoslavije zatekao ga je u
kasarni u gradi}u Vipava u Sloveniji, s ~inom
kapetana. No, ni sve primamljive ponude i do-
bri uvjeti za `ivot i ostanak u toj zemlji nisu bili
dovoljno primamljivi da Zaima zadr`e. S prvim
pucnjima i naznakama da se zlo primi~e i na{oj
zemlji, Zaim se vratio u domovinu, a ljubav pre-
ma rodnom zavi~aju, vratila ga je i njegovim
isto~nobosanskim vrletima.
- Zaim je najprije prekomandovan u Sarajevo.
@ivjeli smo na Grbavici, gdje nas je i zatekao rat.
S prvim pucnjima koji su se za~uli u Fo~i, s neko-
licinom prijatelja oti{ao je preko Igmana i Grepka
u svoj rodni kraj s namjerom da sprije~i napredo-
vanje ~etnika dolinom Drine. Ve} tada je na tom
dijelu rati{ta formirana i proslavljena Prva drinska
brigada, s pet bataljona, na ~ijem ~elu je bio moj
rahmetli suprug. Nakon toga smo ga vidjeli tek
jo{ nekoliko puta - po~ela je sa svojim sje}anjima
Sutka, `ena koja je sa svojih 29 godina postala
udovica legendarnog komandanta, i koja je i na-
kon svega njihova dva sina uspjela izvesti sama na
pravi put i napraviti od njih ljude vrijedne svakog
po{tovanja.
S Grbavice su jedva uspjeli pobje}i. Sutku,
Ernesta i Denisa put je dalje odveo ka Beogradu,
gdje su imali familiju, a nakon neugodnih izjava
i prijetnji smr}u upu}ivanih od pojedinaca, svoje
su mjesto pod suncem potom prona{li u Splitu.
Nakon sukoba koji je izbio izme|u BiH i susje-
dne Hrvatske, hrabra je `ena ponovo sa svoja
dva sina pobjegla i svoje novo gnijezdo svila u
Berlinu u Njema~koj, gdje je `ivjela do
okon~anja ratnih sukoba. Zaim ih je nakratko
posjetio uo~i same pogibije, i ne slute}i da se
opra{ta od sinova i supruge koje vi{e nikada
ne}e vidjeti.
Sutka, Ernest i Denis
Za ratnih godina bio je Zaim komandant po-
sebnog kova. Najprije borac, a potom vojsko-
vo|a, neustra{iv, nasmijan, i uvijek ispred svojih
vojnika. Bitke koje je predvodio redale su se je-
dna za drugom, ali i njegova ranjavanja. Ranjen
» Na Treskavici je ostavio svoj `ivot » Uvijek je bio prvi na borbenim linijama
» Izvojevao je niz pobjeda
» Stariji Ernest dobro prati oca » Denis nije imao priliku biti dugo s njim
» Kratko je u`ivao u svoja dva sina - Ernestu i Denisu
Poginuo je u vrijeme kada
je njegova porodica u Berlinu
~ekala povratak svojoj ku}i, jer
im je njihov voljeni Zaim kazao
da je rat zavr{en i da }e se
uskoro sresti. Na`alost, susreli
se vi{e nikada nisu

azra 2010./75
» Zaim je bio vedre naravi
je bio {est puta, no, posustajao nije nikada.
Po~etkom 1995. godine, izlazi iz opkoljenog
Gora`da na slobodnu teritoriju BiH, kako bi
pomogao da se obru~ probije izvana. Preuzeo je
komandu nad XIV divizijom Prvog korpusa u
Tar~inu, svakim danom bivaju}i sve bli`e cilju,
svome Gora`du. Postao je gospodar Treskavice i
njenih visova, i ne slute}i da }e upravo oni po-
stati njegova sudbina i da }e upravo na njima
provesti posljednje trenutke svoga `ivota.
Nije do~ekao da u`iva u slobodi, za koju se
dugo i po`rtvovano borio. Nije do~ekao da u`iva
u svojim sinovima, danas odraslim ljudima i do-
brim momcima, Ernestu i Denisu. Smrt je bila
br`a, no, ostale su uspomene i sje}anja na dane
provedene s njim.
Legendarni komandant poginuo je 9. oktobra
1995. godine u borbi na Rogojskoj gredi, na pr-
voj borbenoj liniji, na treskavi~kom visu Celina
iznad prijevoja Rogoj, a dani prije njegove pogi-
bije obilje`eni su blistavom pobjedom jedinica
Armije BiH.
Simbol herojske odbrane Gora`da, veliki
~ovjek i patriot, istinski gazija poginuo je od ge-
lera zalutale ~etni~ke granate. Poginuo je u vrije-
me kada je njegova porodica u Berlinu ~ekala
povratak svojoj ku}i, jer im je njihov voljeni Za-
im kazao da je rat zavr{en i da }e se uskoro sre-
sti. Na`alost, susreli se vi{e nikada nisu. Danas
na mjestu njegove pogibije stoji plo~a s natpi-
som, ~iji hladni kamen svjedo~i o historiji stvar-
anja dr`ave i hrabrosti onih koji su je pisali.
U znak sje}anja na njegovo herojsko djelo,
kasarna u Pazari}u nosi ime Zaima Imamovi}a,
ali i jedna od ulica u Rajlovcu u blizini Sarajeva,
te ulica u njegovom voljenom Gora`du.
Zaimova supruga i sinovi, nakon {to su se vr-
atili iz Njema~ke, i nakon promjene adresa i sta-
nova iz kojih su ih delo`irali, uspjeli su se vratiti
u svoj stan na Grbavici, koji su nedavno zamije-
nili ku}om u sarajevskom naselju Otoka. Bez
i~ije pomo}i, uz pregr{te lijepih, ali ispraznih ri-
je~i koje su mogu ~uti svake godine za obi-
lje`avanja godi{njice smrti hrabrog komandanta,
porodica se uspjela izboriti sa svim `ivotnim ne-
da}ama.
Ernest je zavr{io Fakultet politi~kih nauka, a
mla|i Denis pred kraj je prve godine Pravnog
fakulteta. @ive povu~enim i skromnim `ivotom,
uz rijetke susrete sa Zaimovim saborcima, i pre-
gr{tom sje}anja na zajedni~ke minule dane. Upr-
avo takvih dana Ernest se najradije sje}a, i pre-
plavljen emocijama u kojima se spajaju ponos i
tuga, rado pri~a o svome ocu...
- Sje}am se njegovog osmijeha i njegove vedre
naravi. Ponosan sam na njega i kada god i brat i
ja pomislimo pokleknuti pred nekim proble-
mom, sjetimo ga se, dignemo glavu i hrabro kre-
nemo dalje. Sje}anje na njega sve troma nam da-
je snagu svih ovih godina. Jer, tata je bio jedi-
nstven ~ovjek. Bio sam mlad kada smo se rastali,
no, dovoljno star da znam da boljeg oca nije bi-
lo. Bilo je toliko savr{eno `ivjeti s njim i imati
ga uz sebe, da jednostavno nije moglo potrajati
dugo...
» Posljednji susret Sutke i Zaima u Berlinu
» Veliki borac i komandant
» Prije rata, Imamovi}i su `ivjeli skladno i lijepo
» Sje}anja na lijepe dane
Pri spomenu imena
velikog borca i
legendarnog
komandanta rije~i su
suvi{ne. Oni koji ga
po{tuju ustaju na noge

76/azra 2010.
Inside Hotel „Michele“
U
godan ambijent koji se
izra`ava u visokoj kvaliteti
poslovne usluge hotela
smje{tenog u starom dijelu
grada, uprkos savremenoj te-
hnologiji svoju osobenost kri-
je u historijskom dizajnu i ru-
sti~nom {armu. Hotel „Michele“ je samo 100
metara udaljen od centra grada. S koje god stra-
ne dolazite, uvijek }ete biti u srcu samog centra.
Ovaj specifi~ni i nadasve jedinstveni objekt mje-
sto je u kojem su odsjela neka od najzvu~nijih
imena iz svijeta muzike i filma, me|u kojima su
Bono Vox, Richard Gere, Kevin Spacey.
- Hotel je otvoren 2006. godine, prvobitno je
trebalo da bude rezidencija amabasada, no ipak
smo se odlu~ili napraviti hotel. Na{ prvi gost je
bio izvana i ostao je {est mjeseci, tako da smo
nakon njega uglavnom imali strance. Svi koji se
odlu~e da borave u ovom hotelu s ~etiri zvjezdi-
ce rijetko kada ostanu po dan ili dva, uglavnom
se zadr`e vi{e dana ili ~ak mjeseci - ka`e Kenan
U samom centru Sarajeva smje{ten je jedan od
sofisticiranijih i atraktivnijih hotela u gradu. Ljubazno
osoblje, ugodan ambijent i zagarantirana intimnost
samo su neke od karakteristika koje ovaj objekt
~ine posebnim. Za na{ magazin pokazali su
nam apartmane u kojima su odsjele neke od
najve}ih filmskih zvijezda Hollywooda
Mjesto gdje je u`ivao
Morgan Freeman
Pi{e: Selma MULI] Foto: Orhan KADRIBEGOVI]
» Tople boje, stilski namje{taj u kombinaciji s bosanskim detaljima ~ine predvorje toplim i nesvakida{njim
Nik{i}, menad`er i sin vlasnikâ hotela, Mujesire
i Mirsada.
Boriti se s velikom konkurencijom nije nima-
lo lagan posao, ali ono {to osoblje ovog hotela
istinski `eli jeste svojim gostima pru`iti potpunu
intimnost, prijateljski pristup i porodi~ni odnos.
Samouki dizajner
- Na{ prvi popularni gost bio je Bono Vox sa
`enom i k}erkom. Oni su ostali samo preko da-
na. Ono {to je zanimljivo kod Voxa jeste da je
sve poklone koje je dobio na SFF-u ostavio, a
uzeo na{ dizajnerski privjesak. Sve ove detalje
koje vidite dizajnirala je moja mama Mujesira,
koja je samouki dizajner, ali s puno talenta i
osje}aja za dobro i lijepo. Poslije njega imali
smo cijelu ekipu koja je radila na filmu s Richar-
dom Gereom.
^injenica koju, svakako, vrijedi spomenuti
jeste da sve velike li~nosti koje su boravile u
»
» Mjesto za doru~ak vi{e podje}a na trepezariju iz ‘80-ih godina pro{log stolje}a, nego na hotelsku prostoriju. Heklani
stoljnaci tada su bili obavezni
» Hotel je ukra{en autenti~nim slikama o ~ijoj
vrijednosti se ne smije ni govoriti
» Apartman u kojem je boravio poznati holivudski glumac
» Vanjski
izgled
hotela
azra 2010./77
78/azra 2010.
na{em hotelu nikada nisu imali posebnih zahtje-
va, niti neuobi~ajenih molbi. Spiskove {ta smije-
mo a {ta ne, dobijali smo od njihovih asistenata,
koji su se `eljeli dokazati, pa navedu stvari za ko-
je nikada nismo ni ~uli. Poenta je u tome {to sva
ta velika ekipa koja je oko slavne li~nosti u biti i
ne zna {ta on `eli. Recimo, asistenti Richarda
Gerea su nam naveli da mu ne dajemo da jede
sir, no, on je od nas vrlo ~esto tra`io da mu do-
nesemo to da jede, jer ~ovjek prosto voli sir, ta-
ko da se nismo oslanjali vi{e na asistente.
Ovaj hotel je druga~iji od ostalih zbog famili-
jarnog pristupa.
- Kod nas su odsjele prave zvijezde, multi-
» Zidovi
ukra{eni
metalnim
ogradama
»
» Dio recepcije namijenjen za odmor » Iz hotela se pru`a pogled na sarajevske bogomolje
Kod nas nije kao u velikim
hotelima, gdje ste samo broj i
gdje svako mo`e u}i. Ovdje
ulaze samo ljudi koji su
vezani za hotel ili za gosta

milijarderi, ali za nas je svaki gost isti i pre-
ma svima nam je isti pristup. Kod nas nije kao
u velikim hotelima, gdje ste samo broj i gdje
svako mo`e u}i. Ovdje ulaze samo ljudi koji su
vezani za hotel ili za gosta. Tako|er, mo`ete
tra`iti sve {to `elite, mi }emo nastojati da ispu-
nimo.
Sarajevski Manhattan
Poku{avaju biti posebni. Kako ka`u, ovo bi
trebalo da bude sarajevski Manhattan.
- U blizini su crkva i d`amija, a ovdje su prije
`ivjele bogate jevrejske porodice, no, na`alost,
danas to nije tako. Malo nas degradira na{a ma-
hala, ali kada gosti u|u u hotel, shvate da je dru-
ga~ije i da ovaj objekt doista lijep - ka`e Nik{i}.
Osim Gerea i Voxa u hotelu je odsjeo i Kevin
Spacey, za kojeg Kenan tvrdi da nije uop}e ona-
kav kakvog su ga hrvatski mediji predstavili, ne-
go da je vrlo ljubazan i normalan ~ovjek. Oso-
blje hotela se ponosi i ~injenicom da su ugostili i
imena poput Stiva Bushemija, Morgana Freema-
na, koji je obilje`io 16. Sarajevo Film Festival,
Michaela Moora, za kojeg imaju i jednu anegdo-
tu, naime, istog dana u hotelu su boravila dva
Michaela Moora - jedan je bio reditelj, a drugi
ambasador Ujedinjenog Kraljevstva. Kenan, ta-
ko|er, nagla{ava da su me|u rijetkima koji dr`e
do intimnosti i privatnosti. Ono {to se desi u
hotelu ostaje u hotelu, to je recept dobrog poslo-
vanja, smatra Kenan.
Asistenti Richarda Gera su
nam naveli da mu ne dajemo da
jede sir, no, on je od nas vrlo
~esto tra`io da mu donesemo
to da jede, jer ~ovjek prosto voli
sir, tako da se nismo oslanjali
vi{e na asistente

» @ivopisna
recepcija
» Doru~kovati
se mo`e i
na terasi
» Ba{ta u kojoj je u`ivao Morgan Freeman
» [areni
bosanski
}ilim ispred
moderne
kupaonice
» Soba u kojoj
su prespavale
zvijezde
» Prostor za odmor smje{ten na dijelu stepeni{ta. Ovakva rje{enja nekad su bila obavezna, a danas djeluju nostalgi~no
azra 2010./79
80/azra 2010.
Talenti Damir OMI]
Sretno na putu do zvijezda
Tako je u knjigu utisaka zapisala Damirova razrednica, uvjerena da }e njen |ak
dose}i zvjezdane visine u slikarstvu. Zaljubljenik u djela Salvadora Dalija, rock
muziku i ko{arku, prvo }e zavr{iti gimnaziju u rodnoj Banjoj Luci, a onda, poput
mnogih na{ih talenata, oti}i na neku od presti`nih evropskih akademija
Pi{e: Cvijeta ARSENI] Foto: Mladen LUGI]
D
jela petnaestogodi{njeg Banja-
lu~anina Damira Omi}a,
izlo`ena u holu Osnovne
{kole „Georgi Stojkov Rako-
vski“, saglasit }e se poznavaoci
slikarstva, „dobrodo{la“ bi i u
nekom atraktivnijem galeri-
jskom prostoru. Jer, ovaj mladi, izuzetno talentira-
ni umjetnik, tako vispreno se „igra“ s uljanim bo-
jama da su mnogi iz javnog `ivota grada na otvar-
anju Damirove prve samostalne izlo`be ostali za-
te~eni ~injenicom da je autor u~enik devetog razr-
eda osnovne {kole. Ipak, najponosniji su bili Da-
mirovi roditelji, koji su ga od malena podr`avali u
`elji da jednog dana postane poznat slikar.
Tetkine zasluge
Ka`e da ga je najvi{e bodrila tetka, mamina
sestra, i da je talent najvjerovatnije od nje i nasli-
jedio. Aktivan je i kao sportist, pa ve} nekoliko
godina trenira ko{arku, a na|e vremena i za
odlazak s prijateljima na partiju bilijara u kino
„Palas“. Evo, {ta nam je rekao o ljubavi prema
umjetnosti, planovima i uzoru, slikarskom geni-
ju Salvadoru Daliju.
- Ljubav prema slikarstvu je ne{to {to sam
oduvijek osje}ao i mnogo me je privla~ila. Napr-
osto, to mi je i{lo od ruke. Primijetili su to u po-
rodici, vaspita~ice u vrti}u, kasnije nastavnice u
{koli, koje su me stalno animirale da ne{to crtam.
Roditelji su, ipak, imali klju~nu ulogu da boje i
platno postanu moje `ivotno opredjeljenje.
Najmla|i slikar u Banjoj Luci smatra da se
talent za slikanje naslje|uje, ali da treba ulo`iti
mnogo truda i rada, {to mu je sugerirao i njegov
u~itelj u {koli slikanja, koju trenutno poha|a.
- U po~etku sam slikao nekako brzo, misle}i
da se djelo tako stvara, ali mi je u~itelj slikanja
objasnio da trebam savladati tehniku, obratiti
pa`nju na detalje. Ka`e da sada slikam zrelije i
da sam sve bolji. Zna mi re}i: „Bit }e od tebe
ne{to, napredovao si“. Stav mog pedagoga je da
svaki umjetnik posjeduje 15 posto talenta, a sve
ostalo je trud i rad. Tako sam sliku s gitarom sli-
kao mjesec i po, svaki dan po dva sata - uz osmi-
jeh pri~a na{ sagovornik, veliki ljubitelj „{to
`e{}e rock muzike“ „za~injene“ dobrom hranom.
Iako su njegovi radovi zapa`eni jo{ od vrti}a,
nije se eksponirao na {kolskim takmi~enjima.
- Ne volim ina~e takmi~enja. Vi{e sam stvara-
la~kog, nego takmi~arskog duha. Volim se ta-
kmi~iti u ko{arci, a slikarstvo smatram odve} pri-
vatnim do`ivljajem i kao takav ne treba se nadme-
tati s ne~ijim drugim. Jer, ukusi su razli~iti. Meni
se ne dopadaju mnogi renomirani slikari, a opet
drugima dopadaju. Nema tu takmi~enja. Svako je
institucija za sebe - stav je mladog umjetnika.
@ivotne stvari
A, kada smo kod eminentnih umjetnika, Da-
mir je kratak i jasan: Salvador Dali je njegov
uzor!
- Inspiri{u me `ivotne stvari. Posmatram ta-
ko neke predmete i to se filtrira kroz moj um,
pa nastaje ideja koju prenosim na platno. Tako
je radio i Dali. Za svoja djela koristio je motive i
stvari iz obi~nog `ivota i predstavljao ih onako
kako ih vidi. A, me|u doma}im slikarima, iako
to mo`da nije dobro re}i, nemam uzora. A, to je
upravo ono o ~emu sam govorio u vezi s ta-
kmi~arskim duhom u umjetnosti. Ili voli{ nekog
slikara ili ne, bez obzira na to koliko je slavan.
Planovi su mu prili~no ambiciozni i nada se
da }e postati poznati umjetnik. Ali, prije nego
{to spakira kofere i krene u neku od evropskih
zemalja, gdje }e u~iti „zanat“, zavr{it }e srednju
{kolu u Banjoj Luci.
- Po{to nemam prosjek ocjena dovoljan za
upis u Klasi~nu gimnaziju, upisat }u Katoli~ku
gimnaziju, a onda }u razmisliti gdje }u upisati li-
kovnu akademiju. To }e zasigurno biti neka evr-
opska zemlja, ne znam jo{ koja. Nadam se da }u
biti jedan od poznatijih slikara i da }e mnogo
ljudi vidjeti moje radove - Damirove su `elje su i
snovi u koje jako vjeruje.
@elje i snovi su jedno, uspjeh drugo, a materi-
jalna satisfakcija kao potvrda rada tre}a kategorija.
O njoj, ka`e, jo{ ne razmi{lja, jer je, zasad, opu{ten
kada je rije~ o novcu. Dug je put do dana kada }e
materijalizirati svoja djela. A, u knjigu utisaka,
otvorenu povodom njegove prve izlo`be, razredni-
ca je napisala sljede}u posvetu: „ Damire, sretno na
putu do vrhunskog umjetnika“!
Slikam dnevno dva
sata, a u posljednje vrijeme
ne ~esto. Mama i tata me
podr`avaju u mojim ambicijama
da budem slikar i jako
im je drago {to sam se
opredjelio za taj poziv

» Sve zreliji
radovi
azra 2010./81
Damir
s prijateljicama:
Uvjeren da
}e postati
poznat
Inspiri{u me `ivotne stvari. Posmatram tako neke
predmete i to se filtrira kroz moj um, pa nastaje ideja
koju prenosim na platno. Tako je radio i Salvador Dali.
Za svoja djela koristio je motive i stvari iz obi~nog
`ivota i predstavljao ih onako kako ih vidi

82/azra 2010.
Horoskop
Vrijeme je
za Lavove
Priprema:
Hedija
MEHMEDI]
Ljubav: Barem poku{ajte shvatiti odre|ene
partnerove postupke. Nema koristi od toga
{to se neprestano optere}ujete detaljima.
Posao: Imate i previ{e obaveza. Znate da
}ete sve sti}i na vrijeme obaviti. Naravno,
ako ulo`ite veliki trud i znanje.
Zdravlje: Nemojte se `ivcirati.
°OVAN 21.III - 20.IV
Ljubav: Ne mo`ete kontrolirati osje}anja.
Te{ko }ete voljenu osobu zadr`ati ili osvo-
jiti. Savjet: Igrajte na kartu iskrenosti.
Posao: Sve kre}e uzlaznom linijom. Dobit
}ete priliku za napredak ili ve}u zaradu. Pr-
oblemi }e, gotovo sasvim, izostati.
Zdravlje: ^este promjene raspolo`enja.
`
BIK 21.IV - 22.V
Ljubav: Mogu} je nagli prekid ili sva|a s
partnerom. Sve }e, najvjerovatnije, rezultir-
ati pomirenjem i imati sretan zavr{etak.
Posao: Rastu va{i poslovni apetiti. Ako radi-
te vi{e poslova istovremeno, tro{ite previ{e
snage. Nije vrijeme za „dva kolosijeka“.
Zdravlje: Na|ite vremena i za odmor.
TBLIZANCI 23.V - 22.VI
Ljubav: Sedmica je bogata ljubavlju,
nje`nostima. To mo`e rije{iti nedoumice
koje vas neko vrijeme zabrinjavaju i mu~e.
Posao: Ni{ta vam ne}e biti te{ko ili ner-
je{ivo. Ne}ete pogrije{iti ni ako po~nete
ne{to sasvim novo, nepoznato.
Zdravlje: Rekreacija bi bila pun pogodak.
CRAK 23.VI - 22.VII
Ljubav: Sedmica bez zna~ajnih promjena.
Niste trenutno u situaciji da postavljate
uvjete. Najbolje je da ~uvate ste~eno.
Posao: I pored spremnih planova, nisu se
stekli uvjeti za njihovo ostvarenje. Posvetite
se uhodanim poslovima.
Zdravlje: Vi{e se kre}ite.
¹LAV 23.VII - 22.VIII
Ljubav: Imate potrebu da {to prije ostvarite
ono {to vam dugo le`i na srcu. Tragate i za
osvje`enjem, ljubavnim uzbu|enjima.
Posao: Energije imate napretek, ali ne po-
stupate uvijek promi{ljeno. Brzo gubite
interes, pogotovo kada ne{to nije po va{em.
Zdravlje: Izbjegavajte zatvorene prostore.
HDJEVICA 23.VIII - 22.IX
Ljubav: Nepovjerljivi ste, u strahu od gubi-
tka ljubavi ili odlaska voljene osobe. Ne tu-
ma~ite pogre{no partnerove rije~i.
Posao: Zbog drugih, znate ponekad `rtvo-
vati vlastiti napredak ili ovisiti o ritmu ko-
lega. Budite odlu~niji u odlukama.
Zdravlje: Vjerujte vi{e u sebe.
-VAGA 23.IX - 22.X
Ljubav: Ako vam ne{to nije jasno, ako stra-
hujete, otvoreno razgovarajte s partnerom.
Odgovor }e biti po va{em ukusu.
Posao: Nestaju prepreke koje su ote`avale
napredak. Iskrsnut }e povoljnije okolnosti.
Tada biste mogli u~initi ~uda.
Zdravlje: Osjetljivost urogenitalnog trakta.
"[KORPIJA 23.X - 22.XI
Ljubav: Pravi je trenutak da odagnate sjetu
iz sentimentalnog `ivota. Okrenite le|a
osobi koja iskori{tava va{u blagonaklonost.
Posao: Po~et }ete se baviti poslovima koji
vam mogu donijeti zna~ajnu finansijsku
korist. Izbjegavajte rizi~ne odluke.
Zdravlje: Dobro bi do{la vitaminska kura.
×STRIJELAC23.XI - 22.XII
Ljubav: Iz svake situacije znate izvu}i na-
jbolje za sebe. Novo poznanstvo ili flert
ispunit }e vas samopouzdanjem i rado{}u.
Posao: O~ekuju vas promjene. Uspostavit
}ete komunikaciju s ljudima na polo`aju.
Izvu}i }ete i nove izvore zarade.
Zdravlje: U odli~noj ste formi.
¹JARAC 23.XII - 21.I
´VODOLIJA 22.I - 19.II
¬RIBE 20.II - 20.III
Mirvad KURI],
jedan od na-
jzanimljivijih
glumaca u
BiH, ima ko-
mbinaciju zna-
ka Lav
(17.VIII
1969.) i podznaka Bik, {to
mu daje posebnu senzualno-
st. U su{tini, veoma je topao,
dobro}udan i karakteran.
Ipak, nije ga po`eljno po-
ku{ati „pripitomiti“ ili dirati
u njegove `ivotne principe.
Jer, mora do kraja i uvijek
provesti svoje. Lijep glas, je-
dno od „oru|a“ u poslu ko-
jim se bavi, daje mu podznak
u Biku, a energiju, fizi~ku
izdr`ljivost, znak u Lavu. Mi-
rvad je veoma emotivan, bla-
gonaklon, ali mu za svaki
uspjeh treba pljesak, potvrda
i drugih da je uspio.
MADONNA,
me|u najsla-
vnijim `enama
dana{njice, ti-
pi~na je Lavica
(16. VIII
1958.). Mnogo
je ljudi koji vole
i kojima uspijeva da budu
obasjani sjajem njene topline,
optimizma i velikodu{nosti
kojima zra~i. Kraljica je po pr-
irodi, pa zna i da u`iva u so-
pstvenom uspjehu i popular-
nosti. Ne zadovoljava se ni~im
manjim od najboljeg. U su{ti-
ni je optimist s velikim smi-
slom za humor. Nadarena je i
za ples, sport, ima analiti~ke,
kriti~ke sposobnosti, jasna i
prakti~na razmi{ljanja. Nje`na
je prema osobama do kojih joj
je stalo, posebno prema djeci.
Zlatan Stipi{i}
GIBONNI, vi{e
nego uspje{ni
hrvatski kanta-
utor,
„Dalmatinac i
Spli}anin sto
posto“, kako voli za sebe re}i
da ni{ta u `ivotu {to radi ne
~ini napola. ^esto je, napro-
sto, opsjednut poslom. Veliki
je i u popularnosti koju je ste-
kao i koja ga kao ~ovjeka nije
promijenila. Poput ve}ine La-
vova (13. VIII 1968.) ljuba-
zan je, dru{tven, nekada neo-
dlu~an. Pun je ljubavi za one
koje istinski voli, posebno za
svoju porodicu. @eli sigurno-
st i da se neko brine za njega,
da ga stalno i iskreno voli, jer
se osje}a beznade`no bez lju-
bavi.
¹
Ako ste se zaljubili u mu{karca
ro|enog u znaku Lava, morate
znati kako da poka`ete svoje
po{tovanje i ljubav prema nje-
mu. Mirni i rezervirani tip `ene
nije za njega, kao ni `ena koja
zna da `estoko kritizira ili koja
bi poku{ala da ga promijeni.
On je gazda u ku}i i gdje god da se
pojavi. Me|utim, isto tako }e rado
prihvatiti i ravnopravan odnos sa
`enom, ali koja je dovoljno
uspje{na i blistava u sopstvenom
poslu. U tom slu~aju je spreman da
vas pohvali i da vam pru`i podr{ku.
Kao partner, Lav je romanti~an i tea-
tralan. Voli da zajedno u`ivate u lije-
pom `ivotu i luksuzu, da vam uka-
zuje velike geste pa`nje i velikodu{no
kupuje poklone. @eli da njegova
`ena izgleda kao kraljica, da ima sku-
pu i ekskluzivnu garderobu, lijepu,
njegovanu kosu i blistav nakit.
U~init }e sve {to mo`e da vas sna-
bdije svim ovim i nikada vam
ne}e prebaciti {to ste i{li frizeru ili
kozmeti~arki. Naprotiv, tako do-
tjeranu, najradije bi vas pokazao
cijelom svijetu. U su{tini, Lav ka-
da nai|e na osobu koja mu odgo-
vara, po`eli da je s njom zauvijek.
Tako obi~no i bude.
@eni ro|enoj u znaku Lava potre-
ban je partner koji }e je staviti na
pijedestal. Naj~e{}e, i sama ima
uzbudljivu karijeru ili profitabilan
posao. Uvijek }e kraljevski ugostiti
prijatelje i poslovne partnere, a od
svog doma u~initi izlo`beni prostor,
{to }e obratiti pa`nju gostiju na
njen stil, talent i ekskluzivni imid`.
Nije {tedljiva kada je u pitanju vo-
ljena osoba. Za njega `eli samo na-
jbolje. Nikada se ne bi mogla pri-
viknuti na skroman na~in `ivota.
Lavica je sigurno `ena kojom se
mo`ete ponositi. Svom partneru je
vjerna saradnica, isklju~ivo kada
sve funkcionira na ravnopravnoj
osnovi. Isto tako, potrebno joj je
neprestano divljenje, udvaranje i
finansijska potpora za sve njene
kraljevske potrebe. @eli da voli je-
dnog ~ovjeka cijelog `ivota.
Me|utim, ako je on prevari i izne-
vjeri, Lavica radikalno, bez trunke
`aljenja, slama sva osje}anja.
Ljubav: Prepuni ste `elje da podijelite
nje`nost i strast. Partner }e nastojati da
vam ugodi, da vas i tako pridobije.
Posao: Prete`no radite u sjeni, pa ste manje
izlo`eni oku javnosti. Teret odgovornosti
prebacit }ete na tu|a le|a.
Zdravlje: Treba vam relaksacija.
Ljubav: Manje razmi{ljate o pro{losti, sve
vi{e u`ivate u novim uzbu|enjima. Osva-
jate spontano{}u i specifi~nim {armom.
Posao: Pravi je trenutak da po~nete ne{to
novo. Prihvatite izazove za koje prije niste
bili spremni. Slijedi uspjeh.
Zdravlje: Dajte sebi odu{ka, odmorite se.
Poznati su
prepoznajte se
Osvojite ih
azra 2010./83
Razonoda
Rje{enje 1: RASTOKA, ENKA, ALKOTESTSTALAKTITI, AV, TALAS,
ANAMITI, NIKOLAS KEJD@, OLEG, ORARI, AOR, EKRANI, VILA-
JET, NO, ET, TALIBAN, LIRE, OSINA, ASPRA, ELIN
Rje{enje 2: IGRA SUDBINE, MRENA, ORLON, UNA, MARTIN, N,
LASNO, NOA, IZAR, ATIK, Z, TA, UKLESATI, KEJT BEKINSEJL, UL,
OPERATOR, ITA, ANA, LIKER, NAILA, ILIN, KRASOTICA, NUDIST
M. M.
GLUMAC NA
SLICI DOLJE IZ
FILMA U
NASLOVU
KRI@ALJKE
PISMO -
ODOBRENJE ZA
DIPLOMATU
(FRANC.)
IDEAL SIMBOL NIKLA
ANALOG STIM-
ULANS UNIT
(SKR.)
TU\E,
NEPOZNATO
GRAD U
LITVANIJI
KOJE SE ODNOSI
NA @LIJEZDE SA
UNUTARNJIM
LU^ENJEM
(MEDIC.)
NAIMIN
IMENJAK
CELZIJ
IRAKOV
SUSJED
MJESTO U BIH
KOD TUZLE
VRSTA MAJMU-
NA, HVATA^
OPSTANAK,
OPSTAJANJE
(LAT.)
ZRA^NA BANJA
U PIRINEJIMA
POSUDA SA
PEPELOM UMRLOG
NAJJA^A BOJA U
KARTAMA (MN.)
ORU@ANI
SUKOB
NARODA
AUTOOZN.
RIJEKE
RIJEKA U
VOJVODINI
SABIRANJE,
ZBRAJANJE (LAT.)
OVALNE
KRU@NICE
(GR^.)
MANJI GRADS-
KI PARK
(ENGL.)
ULICA SA
DRVOREDOM
(FRANC.)
NADBISKUPSKI
ARHIV ZAGRE-
BA (SKR.)
PAMET,
INTELEKT
KELTSKI
SVE]ENIK
RIJE^ IZVEDENA
OD IMENICE
(GRAMAT.)
ST. HRV. FUD-
BALER, RUDOLF
GLUMICA NA
SLICI GORE IZ
FILMA U
NASLOVU
KRI@ALJKE
VELIKA ZMIJA,
BOA
DUHA^KI
MUZI^KI
INSTRUMENT
(MN.)
SIMBOL
RUTENIJA
OTORINO-
LARINGOLOGI-
JA (SKR.)
VULKAN U
ITALIJI
VRSTA BILJNE
ILI @IVOTINJSKE
MASTI (GR~.)
SIMBOL
TANTALA
UZVIK DOZI-
VANJA, HEJ, OJ
JEDNAKI, IDEN-
TI^NI
MEPER
PLAHA
[UMSKA
@IVOTINJA
GRAM
NOVAC JU@NO-
AFRI^KE
REPUBLIKE
STARIJI
BUGARSKI
SLIKAR, IVAN
M. M.
IZVR[ITI
NAPAD, JURI[
(LAT.)
JEZERO U
SREDNJOJ
FINSKOJ
FILMSKI GRAD
^AROBNJAKA
RAZDVOJITI
KIDANJEM,
RASKIDATI
ENZIM,
FERMENT
(GR^.)
KEY SYSTEM
ELEMENT
(SKR.)
ESKIMSKA
BLUZA ANORAK
STARO
EGIPATSKI
PISAC
RARAN,
RIJEDAK (LAT.) AUSTRIJA
LATINSKA
NEGACIJA
VODA, LIDER
(TAL.)
JEDAN OD
JUDINIH
SINOVA
GLUMICA NA
SLICI GORE IZ
FILMA U
NASLOVU
KRI@ALJKE
AUTOOZN.
KARLOVCA
BINA, POZORNICA
KOJI SU DRUGE
NARODNOSTI,
INORODNI (GR^.)
ORGANIZ.
UJEDINJENIH
NACIJA (SKR.)
SIMBOL
ASTATINA
PRVA,
POVLA[TENA
SUPRUGA SUL-
TANA (TURC.)
IME ST. [PANSKE
TENISERKE
SAN^EZ
DUBROVA^KO
@. IME
PLANINA NA
SZ BIH
VRSTA FRAN-
CUSKE RU@E
ANTIKNI GRAD
U AFRICI
LUMEN
AUTOOZN.
NJEMA^KE
RUDA @ELJEZA
VI[E^LANA
PJEVA^KA
GRUPA
IME ST. GLU-
MICE MAR-
GARET
GLUMICA NA
SLICI DOLJE IZ
FILMA U
NASLOVU
KRI@ALJKE
ORU@ANI SUKOB
NARODA
RAVNICA U
JU@NOJ AMERICI
RELIGIONS LIB-
ERTY ASSOCIA-
TION (SKR.)
VRSTA
POLJOPRIVREDNE
ALATKE
PRIPADNIK IZUMRLOG
EVROPSKOG NARODA
OZNAKA
ENERGIJE
IME ST. GLU-
MICE GARDNER
STRANO @. IME,
MARGARET
SIMBOL
ASTATINA
SIMBOL IRIDIJA
IME FILMSKOG
DETEKTIVA
NESA
ANTIKNI GRAD
U IRAKU
OZNAKA TEMPA
VR[ITI
^A[]AVANJE
GRAD I LUKA U
AL@IRU
M
I
R
O
S
L
A
V

M
A
R
K
O
V
I
N
O
V
I
]


Film „Ku}a na jezeru“
Film „Divlje sestre“
84/azra 2010.
Metro Lady Gaga
» Gaga: Ne `elim biti jo{ jedna tiha
pop pjeva~ica koja }e sjajno
izgledati u kupa}em kostimu
na naslovnici nekog magazina
Odje}a je moje o
Za nju je slavna Barbara
Walters izjavila da
je umjetnica koja je
nadma{ila sve na
svjetskoj muzi~koj sceni,
a „New York Times“ ju
je okarakterizirao
simbolom mode i stila.
Upoznajte djevojku koja
ima tek 24 godine, a
zanimljiva je ~ak i
onima koji ne vole
njene pjesme
L
ady Gaga, ekscentri~na, bunto-
vna, hrabra i kao {to re~e slavna
ameri~ka televizijska novinarka
Barbara Walters, `ena koja je na-
dma{ila sve na svjetskoj muzi~koj
sceni. Jedina je pjeva~ica koja je
ikada uspjela da s debitantskim
albumom „The Fame“ iz 2008. ima ~etiri hita
koja su zavr{ila na prvom mjestu muzi~kih top
ljestvica.
U septembru }e s njom ~asopis „Vanity Fair“
objaviti veliki intervju. Naslovnica na kojoj
izgleda kao ledena kraljica, sva u bijelom, odno-
sno u lagano sivoj nijansi, i na kojoj pokazuje
dva prsta kao znak mira i pobjede, snimljena je
pod direkcijom fotografa Nicka Knighta.
U nastavku upoznajte djevojku koja ima tek
24 godine i koja je za manje od tri godine po-
stala zanimljiva ~ak i onima koji ne vole njene
pjesme.
- Nije va`no odakle dolazi{, ko si, gdje `ivi{.
Ako `eli{, mo`e{ se osje}ati kao dirty rich (prlja-
vo bogata) - ima obi~aj re}i.
O ulozi na muzi~koj sceni ka`e:
- Ne `elim biti jo{ jedna tiha pop pjeva~ica
koja }e izgledati sjajno u kupa}em kostimu na
naslovnoj stranici nekog magazina, mnogo vi{e
od toga `elim pomo}i svojim fanovima da sebe
vole onakvima kakvi ustvari i jesu, da odbace
predrasude, da se oslobode strahova i shvate ka-
ko sami mogu kreirati svoj svijet.
Simbol mode i stila
Lasteks, ko`a, trikoi, kosa spletena u ma{nu,
instalacije na odje}i, skulpturirane haljine... sa-
mo su neki od njenih za{titnih znakova koji su
e odbijanje shvatanja `ene
uzdrmali svijet. Neki su je zbog toga proglasili
otka~enom i pravim modnim osvje`enjem, dok
je drugi jo{ gledaju u ~udu i komentiraju kako je
sve to, ipak, malo previ{e. Za nju radi tim diza-
jnera „Haus of GaGa“.
- Kada radim muziku, razmi{ljam istovreme-
no i o odje}i koju `elim nositi na sceni. Radi se
o svemu zajedno: umjetni~kom nastupu, modi i
pop muzici. Nikada me ne odu{evi samo jedan
komad odje}e. Va`an mi je cjelokupan izgled.
Ne `elim nositi ne{to samo zato {to je lijepo.
Moj stil je, zapravo, odbijanje na~ina na koji se
danas `ena shvata. @elim ru{iti granice {to je vi{e
mogu}e.
Iako ju je ugledni „New York Times“ pro-
glasio svjetskim simbolom mode i stila 2009.
godine, ona se ne smatra ikonom ni u modnom
ni u muzi~kom smislu.
- Na kraju dana bih radije umjesto na holi-
vudsku zabavu oti{la u pub i ~astila goste
pi}em. Ne smatram se ikonom. Nadam se da
}u, kada umrem, biti smatrana ikonom. Moje
ikone su moja majka, baka, princeza Diana.
Voljela sam je mnogo, ba{ kao {to ju je voljela i
» U New Yorku u
~izmama bez
potpetica
» Sa Cindy Lauper u New Yorku na Fashion Weeku
»
azra 2010./85
» Jedno od rijetkih
izdanja kada su je
paparazzi uspjeli
fotografirati
normalno
obu~enu
86/azra 2010.
» Samo neke od njenih nekonvencionalnih odjevnih kombinacija
» Ekstravagantan stil
pokazala je i prilikom
upoznavanja engleske
kraljice Elizabethe II u
decembru 2009. godine
Majka mi je pri~ala da su
moji fanovi zabrinuti za moje
zdravlje. Lupus je postojao u
mojoj porodici i istina je da
sam se testirala na njega.
Testovi su pokazali da ne
pokazujem simptome bolesti,
ali da se moram pripaziti

» Poput urednice
ameri~kog „Voguea“
Anne Wintour
azra 2010./87
moja majka. Jedan od momenata koji je na neki
na~in obilje`io moje djetinjstvo jeste trenutak
kada sam sjedila na kau~u i vidjela majku kako
pla~e i gleda vijesti o princezinoj smrti. Bio je
to jak momenat za mene - vidjeti majku da je
toliko povezana s nekim. Slu{ala sam mnogo
pri~a o njoj i zanimao me je njen `ivot, zanima-
lo me je kako je njeno dru{tvo utjecalo na nju,
kako je postala to {to je postala. Sve mi je to bi-
lo fascinantno.
Mnogi je porede s kraljicom popa Mado-
nnom.
- Ona je jedna. Sjajna `ena i veliki prijatelj.
Morat }u prona}i jo{ na~ina kako da iznerviram
i {okiram mnoge, jer ona je ve} sve uradila.
Ro|ena je 28. marta 1986. u New Yorku.
Njeno pravo ime je Stefani Joanne Angelina Ger-
manotta. Roditelji su joj doseljenici iz Italije. Na-
dimak Gaga dali su joj prijatelji dok je kao tine-
jd`erka nastupala po njujor{kim klubovima i to
prema pjesmi grupe „Queen“- „Radio Ga Ga“.
U intervjuu koji je povodom 25 godina od
emitiranja „Larry King Showa“ na CNN-u u ju-
nu ove godine dala slavnom voditelju, otkrila je
da je prije nego {to je po~ela nastupati radila ra-
zli~ite poslove, bila je konobarica, {ankerica, a
kratko vrijeme i go-go plesa~ica.
- Po~ela sam raditi s 15 godina. Moj se-
dmi~ni d`eparac iznosio je 20 dolara, {to je za
njujor{ke prilike malo i nemogu}e. Zaposlila
sam se kao konobarica u kafi}u blizu ulice u ko-
joj sam odrasla. Sav novac koji bih zaradila uzela
bih i oti{la da samo slu{am d`ez u gradu.
Roditelji su joj uvijek bili podr{ka. Radna eti-
ka je bila ne{to {to se moralo po{tovati u njenoj
ku}i.
Talent Lady Gage otkrio je producent Akon,
koji je poznat po svojim saradnjama s Britney Spe-
ars, Fergie, Pussycat Dolls i Gwen Stefani. Kada je
primijetio njen pjeva~ki talent, ponudio joj je sara-
dnju sa svojom producentskom ku}om „Kon Liv
Distribution“. Tako je 2008. godine do{lo do la-
nsiranja njenog prvog albuma „The Fame“, a pje-
sma „Poker face“ postala je glavni hit.
Kao djevoj~ica je stalno pjevala uz hitove Mi-
chaela Jacksona i Cyndi Lauper.
- Uvijek sam bila zabavlja~ica i oduvijek vo-
lim rock, pop i pozori{te. Kada sam prvi put
otkrila grupu „Queen“ i Davida Bowiea, shvatila
sam kako, ustvari, mogu raditi sve troje - ka`e.
Kada je imala ~etiri godine, nau~ila je sama
svirati klavir, s 13 godina komponirala prvu pje-
smu, a s 14 je ve} nastupala u klubovima na
no}ima „Otvorenog mikrofona“. Kada je na-
vr{ila 17, bila je me|u dvadesetero djece koja su
bila prijevremeno primljena u „Tisch School of
the Arts“ u New Yorku, a s 20 je ve} pisala pje-
sme za poznate izvo|a~e poput „Pussycat Dolls“.
Za album „Fame“ napisala je sve tekstove,
komponirala melodiju i ve}inu odsvirala. Njene
pjesme mje{avina su dancea, electro popa, rocka
i disco muzike.
Ljubav i maj~instvo
- Pop kultura je umjetnost i niste cool ako je
mrzite. Ja sam je prihvatila i ona se provla~i kroz
cijeli moj album.
^esto zna re}i da joj je pjesma „Just Dance“,
koja je bila nominirana za presti`nu nagradu
„Grammy“, spasila `ivot.
- Bila sam na svom muzi~kom putu. Oti{la
sam u Los Angeles i suo~ila se s mnogo prepreka
i odbijanja. Tada sam napisala tu pjesmu i bila
je prihva}ena, naro~ito od gej populacije kojoj se
veoma divim.
Iako je odgojena kao katolkinja, o religiji ka`e:
- Crkva i religija za mene su potpuno ra-
zli~ite stvari. Veoma sam religiozna, odgojena
sam u katoli~anstvu, vjerujem u Boga, Isusa,
molim se ~esto. Mo`e se re}i da sam religiozna
`ena koja je veoma zbunjena kada je rije~ o reli-
giji. Ne volim grupacije nijedne vrste, ni religio-
zne, ni seksualne, ne volim predrasude, nasilje,
mr`nju prema drugom i druga~ijem. Ja sanjam o
jednom mirnijem svijetu, o miroljubivijim reli-
gijama i o miroljubivijem stanju svijesti genera-
cija koje dolaze.
Njen `ivot obilje`ili su i poroci o kojima
otvoreno govori. Zaklela se da vi{e nikada ne}e
konzumirati kokain. Prestala se drogirati zbog
tetke Joanne, rano preminule o~eve sestre, koja
je bila slikarka i pjesnikinja, odlu~iv{i nastaviti
ono {to je ona po~ela. ^inilo joj se da joj droga
poma`e u inspiraciji, ali je zbog nje izgubila
de~ka, rokera Luca Karla.
Njeni fanovi nedavno su bili {okirani kada su
saznali da se njihova zvijezda testirala na lupus,
autoimunu bolest vezivnog tkiva koja mo`e za-
hvatiti razne dijelove tijela od ko`e do nervnog
sistema.
- Majka mi je pri~ala da su moji fanovi zabri-
nuti za moje zdravlje. Lupus je postojao u mojoj
porodici i istina je da sam se testirala na njega.
Testovi su pokazali da ne pokazujem simptome
bolesti, ali da se moram pripaziti.
Njeni nastupi ~esto su obojeni tematikom smr-
ti. Priznaje da veoma ~esto sanja morbidne snove.
- Imala sam ~udne snove i stru~ni ljudi su mi
objasnili da oni nisu ni{ta lo{e, ve} da su zapravo
moja kreativnost koju trebam ispoljiti na sceni.
Osim nastupima, odje}om, Lady Gaga intri-
gira i svojim ljubavnim `ivotom kao i izjavama
da je biseksualka. Navodno, jedno vrijeme je bi-
la s ljubomornim mladi}em Speedyjem, koji ju
je ostavio zbog njenog razmjenjivanja nje`nosti
sa {vedskim manekenima tokom snimanja spota
za pjesmu „Paparazzi“. Djecu `eli jednog dana
imati, ali o ulozi majke jo{ ne razmi{lja.
- @elim ljubav kao i svako drugi, ali trenutno
ljubav razmjenjujem samo sa svojim fanovima -
ka`e na kraju.
» I njeni koncertni nastupi su teatralni
88/azra 2010.
azra 2010./89
90/azra 2010.
azra 2010./91
92/azra 2010.
azraParty Zone
94/azra 2010.
» Asja Hus~i}, Istok Brati},
Dejana Rosulja{ i Nermina
Vare{anovi} u`ivali u partyju
» DJ Dave prisutne je zabavljao dvije no}i zaredom
» Mirjana
Vasi} s
prijateljicom
Odli~an provod u hotelu „Radon Plaza“ Pro-
teklog vikenda destinacija partijanera bio je na-
jbolji hotel u Sarajevu „Radon Plaza“. Prvi par-
ty bio je zavr{nica ljetne ZMS turneje, a subota
je bila rezervirana za sve one koji su zabavu
htjeli ponoviti na terasi s prelijepim pogledom
i odli~nom atmosferom. Za dobru muziku za-
du`en je bio DJ Dave, koji je jo{ jednom poka-
zao da je jedan od najboljih bh. DJ-eva. Dobra
zabava, ples do zore u kombinaciji s odli~nim
koktelima bila je dobitna kombinacija za ovo
ljeto. Se.M./M.K., S.S.
Sarajevo
azra 2010./95
Australija
Kelly u Town Hallu R&B
umjetnica Kelly Rowland
nastupala je u Town Hallu,
gdje je ujedno promovirala
novi iPhone 4. U ovu
dr`avu do{la je na poziv or-
ganizatora, koji su ujedno
Kelly anga`irali kao za{ti-
tno lice novih mobitela.
Rowland je nastupala pred
nekoliko hiljada prisutnih,
a izvela je i svoj novi singl
„Commander“, koji je ura-
dila zajedno s Davidom
Guettom. Se.M.
» Zabava do ranih jutarnjih sati
azraParty Zone
96/azra 2010.
» Na dodjelu
do{la i slatka
Selena Gomez
» Kim Kardashian
ne propu{ta ovakve
manifestacije
T
e
e
n

C
h
o
i
c
e

A
w
a
r
d
s

azra 2010./97
» Mladi Zac Efron tako|er je prisustvovao
dodjeli
» Robert Pattinson dobio je nagradu za
najboljeg glumca u drami
» Megan Fox i Taylor Lautner: Najzgodniji teen idoli
» David Beckham
na sceni sa sinom
Salemom
Apsolutna dominacija vampira Ovogodi{nja dodjela „Teen Choice“ nagrada, odr`ana pro{log vikenda u
Los Angelesu, pro{la je u znaku vampira, mladih nadolaze}ih zvijezda, ali i onih „starijih“ koje se jo{ dr`e u
showbuss svijetu. Iako se detalji sve~anosti, odr`ane u Gibson Amphitheatreu u kalifornijskom Universal
Cityju, dr`e u strogoj tajnosti, nekoliko informacija procurilo je prije prikazivanja putem TV Fox. Tako je
poznato da je ceremoniju dodjele vodila pjeva~ica Katy Perry, a najvi{e nagrada, ukupno 12, dobila je saga
„Sumrak“. Dominacija vampirskih „izdanja“ potvr|ena je i dodjelom sedam nagrada seriji „Vampire Diari-
es“, pa su neki predlo`ili da se sve~anost preimenuje u „Vampire Choice Awards“. Nagrade za najzgodnije
teen idole ku}i su odnijeli Megan Fox i Taylor Lautner.
Najboljim realityjem progla{en je „Keeping Up With the Kardashians“, a nagradu su preuzele sestre Kim,
Kourtney i Khloe, koje su na crvenom tepihu plijenile pa`nju kratkim haljinicama. I ove godine na dodjelu
su do{li najpoznatiji svjetski celebrityju, a me|u njima je bio i David Beckham s jednim od svojih sinova.
» Publiku su odli~no zabavile Sandra Bullock i
Betty White » LL Cool J i Hilary Duff
98/azra 2009.
Gladijatori u Berlinu
Svi zaljubljenici rimskog doba pro{le sedmice su imali priliku osjetiti da{ak nekada{njih vreme-
na na berlinskom hipodromu, gdje je organizirana trka gladijatora. Neki su trku shvatili veoma
ozbiljno, a neki su do{li samo radi dobre zabave. Organizatori se nadaju da }e mo}i ponoviti
ovaj doga|aj.
Djevojka s najve}im grudima
Iako ima samo 12 godina, Kineskinji, koja `ivi u provinciji Shaanxi, toliko su narasle grudi da ih je-
dva uspijeva nositi. Djevojku su nedavno fotografirale sve svjetske agencije, no `eljela je ostati anoni-
mna, pa su fotografije snimljene bez glave. Za tako velike grudi ljekari krive njeno preosjetljivo rea-
giranje na estrogen.
Njujor~ani
se kupaju u
kontejnerima
Njujor~ani su prona{li novi na~in rashla|ivanja,
a to je kupanje u malim bazenima, koji izgle-
dom podsje}aju na kontejnere. Bazeni su {iroki
2,4, a dugi 6,7 metara, dok dubina iznosi 130
centimetara. Prvi put su postavljeni pro{le godi-
ne u Brooklynu, gdje su postali pravi hit. Ove
godine postavljeni su i na Manhattanu, a kupa-
nje u njima je besplatno.
L
u
d
a
p
l
a
n
e
t
a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful