You are on page 1of 10

1.

วิกฤตทางปั ญญา (ระบบการศึกษา /


กระบวนทัศน์ในการพัฒนา)
2. วิกฤตคนรุ่นใหม่ (ปฏิเสธอาชีพเกษตร / ทิง้ถ่น
ิ )
3. วิกฤตความเป็ นชุมชน
(ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว/ชุมชน)
4. ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี (อิทธิพลนิยมตะวันตก /
บริโภคนิยม)
5. วิกฤตเศรษฐกิจ(หนีส ้ ิน /วิถีการผลิต
/การจัดการไร่นา)
6. วิกฤตทรัพยากร ส่งิ แวดล้อม(
1. รวมศูนย์โดยส่วนกลาง
เพ่ ือความเป็ นเอกภาพ และรัฐชาติ
-ละเลย ดูถูก ครอบงำา ทำาลาย ความเป็ นท้องถ่ิน

2.
ระบบการศึกษาไม่ได้ทำาให้ชุมชนเกิดกระบว
นการทางปั ญญา
- รู้จก
ั ตัวเอง
- กระบวนการเรียนรู้เร่ ืองตัวเอง ชุมชน และสังคม
- การจัดการทรัพยากรใกล้ตวั
- การจัดการตัวเองขัน
้ พ้ืนฐาน
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบ
บมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research = PAR)
PAR เป็ นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
รวดเร็วและร่ ืนรมย์ เร่ ืองตัวเอง ชุมชน
สังคม ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
เป็ นการสถาปนาองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญา
ให้เกิดขึน
้ กับคนในชุมชน เพ่ ือชุมชน โดยชุมชน
1. มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มากกว่าพัฒนาคน
2. มุ่ง
ความเติบโตเศรษฐกิจมหภาคมากกว่าเศรษฐกิจฐา
นราก และความเป็ นธรรม คือ เน้น GDP มากกว่า
GHP
3. ทิศทางการพัฒนาถูกกำาหนดจากคนนอกชุมชน
4.
คนในชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางกา
รพัฒนา
5.
รัฐนำาประเทศเข้าแข่งขันบนเวทีโลกบนความไม่พร้
1. แผนครอบครัว(มีเป้ าหมาย
หลักประกันของชีวต ิ ท่ช
ี ัดเจน)
- ความมั่นคงทางอาหาร
- สวัสดิการ
2. แผนชุมชน
(เพ่ ือจัดการทรัพยากรของชุมชน)
3.
แผนการจัดการทรัพยากรส่งิ แวดล้อมข
องชุมชน
- ครอบครัว
-ชุมชน

-การปรับวิถีชวี ต
ิ ความมั่นคงทางอา
-การปรับวิถีการผลิต หาร
- ลดหนีส
้ ิน เศรษฐกิจชุมชน
-การทำาธุรกิจชุมชน
-
สวัสดิการชุมชน
การสร้างอุตสาหกรรมชน
บท
วิถีชุมชน
อดีต ปั จจุบัน อนาคต

-ทรัพยากรธรร -ทุนทางกายภาพ
มชาติ -ทุนทางสังคม
- ?
วัฒนธรรม
ความเก้ือกูลอา -
ทร ทุนทางภูมิปัญญา
-วัฒนธรรม -ทุนท่เี ป็ นเงินตรา
ประเพณี กระบวนการวิเคราะห์และการ
-
ชุมชนวิจัยตัวเอง
วิธีเข้าถึงข้อมูล
เคร่ ืองมือเก็บ--
บันทึกข้อมูล
บทบาทคนนอก
โลกของนักวิจัย
สร้ า งความเข้ า ใจ
การเข้าใจโครงสร้างทางสังคม(Social Structure)
(อะไรเป็ นเคร่ ืองยึดโยง-- เป็ นศูนย์รวมจิตใจ +
พลังในการพัฒนา/ปรับปรุงเปล่ียนแปลงชุมชน
เข้าไปในชุมชน: เห็นคน เห็นกลุ่ม
เห็นเคร่ ืองยึดโยง
-ความเช่ ือ
-ผี
-เครือญาติ
-ผูน
้ ำา
ทุนของสังคม ฯลฯ