You are on page 1of 10

Re-search =

การค้นแล้วค้นอีกโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
จนได้คำาตอบท่ถู ี กต้อง เช่ ือถือได้ ตรวจสอบได้
เป็ นความจริงท่ีเป็ นรูปธรรม (รูป เสียง กล่ิน รส
สัมผัส = วัตถุ)
และความจริงท่ีเป็ นนามธรรม(ความเห็น ความคิด
ความเช่ ือ)
ซ่งึ John W. Best (1981: 25)แบ่งการวิจัย 3 ประเภท คือ
1. วิจย
ั เชิงประวัตศ ิ าสตร์ ต้องตอบคำาถาม What was?
2. วิจยั เชิงบรรยาย ต้องตอบคำาถาม What is?
3. วิจย ั เชิงทดลอง ต้องตอบคำาถาม What will be?
PR= การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
- ร่วมโดยตรง(Direct participation)
- ร่วมโดยอ้อม (Indirect participation)
- ร่วมทัง้หมด (Full participation)
- ร่วมบางส่วน (Partial participation)
การวิจัยเชิงปฏิบัตก
ิ ารแบบมี
ส่วนร่วม
Anthropology Research
Social Sciences Research
Natural Research
Phenomenology Research
Result
Body of Knowledge
Spiritual Knowledge
1. เห็นด้วยตานอก(ตาเน้ือ)
เห็นวัตถุ
2. เห็นด้วยตาใน (ตาใจ)
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี(Concept Principle Theory)
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
อธิบายอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล(เหตุ-ปั จจัย)
มีตัวแปรเหตุ- ตัวแปรผล
และสามารถพยากรณ์ได้
สัมโพชฌงค์ 7 ประกอบด้วย
1. สติ… ……….ระลึกได้
2. ธัมมวิจยะ…..สอดส่องธรรม
3. วิริยะ ……….เพียร
4. ปิ ติ ………..อ่ม ิ ใจ
5. ปั สสัทธิ …….ความสงบใจ
และอารมณ์
6.สมาธิ ………..ความตัง้ใจมั่น
7. อุเบกขา ……ความวางเฉย
สัง. มหา. 19/93
การวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ
การวิจัยเพ่ ือแก้ปัญหา/วิจัยเพื
่อพัฒนาR&D
PAR

มีปัญหา --วิจัย ---


ได้ปัญญาแก้ปัญหา ----
มีปัญหา --- วิจัย --
ได้ปัญญาแก้ปัญหา
ปรากฏการณ์
ก่อนการวิจย
ั ขณะวิจัย
หลังวิจัย

นักวิจั

ผูน
้ ำำ ผู้นำำ นักวิจชำวบ้
ั ำ
ผู้นน ำำ

ชำวบ้ำ นักวิจั ชำวบ้ำ
น ย น

1 2 3
R
P
A
A
R P
การหมุนไปของ PAR / ปั ญหา - วิจัย - แก้ปัญหา -
ปั ญหา -วิจัย - แก้ปัญหา