www.VNMATH.

com
Tnu'oNG DAr HQC Srt PHAM HA Nqr
TRTTONG THPT CHUYEN DHSP

p0 rru

"HuDAr rvr6N

Hqc

( r,AF{

2) -2011

Mflt16:

123

'
cHo rAr ca cAc rrIi sINH

vAr Li
9}philr

Thdi gian

I. PHAN CHUNG

(40 cflu, rri cf,u

I tliin ciu 40)

Ciu

1. T4i hai di6m A,

B

c6ch nhau 10,6 cm tr6n mat ch6t l6ng c6 hai ngu6n ph6t s6ng dao ddng theo

phucrng thang dimg vdi phuong trinh un s6ng tr6n m{t chAt long ld v la

:

4cos(100rt) (cm) vir us

:

lm./s. SO OiCm

- 4cos(100nt) (cm). TOc dO truyAn c\rc dai giao thoa tr€n doan AB ( kh6ng k6 tiai di€m A, B) C. 10 di6m.

:

A. 9 di€m.

B. l1 di€m.

D.12 di6m.

CAu 2. Dat vdo hai dAu doan mach c6 R, L, C m6c nOi ti6p m6t dien 6,p u U J7 .or ar t. Bi€t L kh6ng d6i, C thay d6i duoc. DiQn 6p hiQu dgng gita hai Lan tu di€n cuc dai khi gi6 tri cira C

:

A. C=

Ila'+'Rt
L

li

IJ, a , R,

B.

C= !-.R' Llal +
L Lco +R

C.

C:n'+L'a' .!.

D. C-

Cf;u 3. Theo thuy6t photon ve ann sdng thi A. Nang lucrng cira moi photon dOu bing nhau. B. Ndng lugng cua mQt photon cria mQt 6nh sang dcrn sfc
s6ng clo.

ti

lQ nghfch

vdi budc s6ng cua 6nh

C.T6cd6cirahatphotongiamdankhin6dixadAnngu6nsang.,
D. Nang luo. ng cira photon trong chdn kh6ng gidm di khi n6 di xa dAn ngu6n s6ng. C6u 4. Mach di6n xoay chiAu g6m diQn tro tluAn R mic nOi tiep vdi cu0n dAy. Dat vio hai dAu mach m6t di€n 6p xoay chidu u: Ufcos(100tx)(V). DiQn rip hiQu dung o hai dAu cudn d6y ld Ua:30 V. Dong diQn trong mach lQch pha

(U)co gi|tri
A.30JJry).

!6

so voiu vi lQch phu 4

so

v6i

u6. Ei6n rip hiQu dung o hai dAu mach

D. ro Jifv>. CAu 5, Cho rnOt hd dao dQng trOn mat.phdng nim ngang nhu hinh v6. DQ cirng cira cdc lo xo lAn lucrt ld: k1 : 30 N/m ; k2:20 N/m. Vat c6 kh6i luqng m : 100 g. Kdo vdt ra khoi vi tii can bang mQt doern 5 cm r6i thA nhe, vdt dao d6ng diOu hoa. Ndng lugng dao dQng cua vdt vd dQ n6n 16n ntrAt-cria'lo xo c6 d0

B.60 (v).

c. 4s (v).

cimg k2ld A. 15 mJ; 2 cm. B. 15mJ; 3 cm. C. 30 mJ; 2 cm. D. 30 mJ; 3 cm.
Cf,.u

,ffi

K.r ffi

6. Di€u

ndo sau dAy ld sai khi so s6nh tia h6ng ngoai v6i tia tu ngo4i?

A. Tia hdng ngoai vd tia tri ngo4i dAu t6c dpng l€n kinh anh. B. Tia h6ng ngo4i vd tia trlr ngoai dOu khdng nhin th6y bing mat thulng.
,.

,C*

Cung.bdn ch6t ld s6ng diQn tu. D.)Tia hOng ngoai co budc s6ng nho ho,'n tia tu ngoai.

TRIJONG THPT CHUYBN

ogsp HA NQI -THI THLI EN HgC LAN 2-(2011) - M6n Vat ti - Me dA 123

www.VNMATH.com

www.VNMATH.com
theo hinh tam gi6c, ph6t bieu niro sau day C6u 7. Trong c6ch mic ddng diQn xoay chiAu ba pha dOi xtmg ld lrhdng dirng? pha' A.lOOng diQn trong m6i pha bing ddng diQn trong m6i d6y hiqu dign thti gita hai dAv pha' e. Hte;dtpr tf" ei"" rrai oA"-Oi C. Cdng suAt ti6u ttru trOn m6i pfra.e6u bing *uu. D. C6ng su6t cira ba pha bang ba ldn c6ng tu6t m6i phu' cua v4t thgc Ciu 8. M6t v1t dao dQng AiAu noJvoi chu k! T vd bi6n d0 A. TOc dQ trung binh lon nhAt

p\;+s

.

hiQn duqc trong

khoing thdi gian

I

la

cffu

khoing v6n s6 9. Trong thi nghiQm I-ang (Young) v6 giao thoa 6nh s6ng,

A.sA 2TTTT

Bry

c*

D+

iA)gi6m di khi tdng khoing c6ch giira hai khe' e. i6ng l6n khi giAm khoing c6ch gita"hai khe vi mdn quan s6t. C.tdngl€n khi tdng khoAng c6ch giira hai khe' quan s5't' D. khdng thay d6i khi thaydoi t<troang c6ch gifia hai khe vd mdn s6m honngu6n Ald n)' Ca,, fOfai fr"iAia"r A vd B tren m[t nuOc c6 2 ngu6n s6ng-kiit hqp.(ngu6n P AO ntO"g AOi nt truydn di' Ei6m M bi6n d6 lAn lugt ld 4 cm vd 2 cm, UuO" sOng ld 1dcm. CoiUien c6ch A lit25 cm,c6ch lir B 27,5 cm s€ dao dQng v6i bi6n dQ bing D' 8 cm' B.6

Ciu

11. Phdt bi6u niro sau ddy kh6ng dirng khi n6i v0 dao d6ng c(' hoc?

/li).2",6"rn.

cm.

C'2Jicm'

A.DaodQngtgdoc6chukichiphlrthu6cvdod{ctinhcuahQ' B. Dao dQn[ cudng birc c6 chriki bdng chu ki cria igc cu6ng birc. C. Dao dqn[ dyy tri c6 bi6n dQ kh6ng ddi theo thoi gian' D\ Dao aOng tiiaAn lir dao dQng c6 chu ki gi6m dAn theo thoi.gian. dav bdng cau 12:di6;kgnf,d;t** J*e tr€i mqt sqi day ddn hdi c6 hai dAu c6 dinh ld d0 dai cua
A. mot s6 nguyen lAn bu6c

s6ng. c. mQt so te tan nua brr6c s6ng.
A.

_

B. mQt s6 chan lan mQt phan tu budc s6ng'

D'

mQt s6 chfin lan nua bu6c s6ng'

cria dQng co kh6ng d6ng bo ba 13. Gqi Bo lir,c6m ring tir cuc d4i cira m6t trong ba cu01 div ^o,sjato pha. Cdm img tu t6ng hqpi,iu to trucng quay tai tam stato c6 trf sd bdng

cf,u

g::Bo.

B'

B: 1,580'

C'

B: Bo'

D' B:0'5Bs'
s)

'6 ciu 14. vfn t6c trlc thoi ctra mot vat dao dong ld v =3}rcos(5nt + llG*/
dAy vdt sE di qua di6m c6

.

vdo

thcvi diem ndo sau

li

dO 3 cm theo chiAu 6m cira truc tga d6 ?

a. lr. "' "'
15

B. 0,2

s.

c' 3t
15

D' o'4

s'

ciu

d0 g6c ao t4i noi co 15. M6t con lic dcm v6i hdn bi co khi5i lugng m, dao dQng diOu hoa vcvi bi6n c6n bang ld gia t6c roi qr do g. Luc cing dAy N ctra dAy treo con lic dcrn khi con l6c di qua vi tri B, N = mg (2-3cosao). A. N: mg (1- 2cosao).
D. N = mg(3- 2cos ao ). N:2mgsinan. Cffu 16. Cho hai dao dqng di€u hoa cirng phuong, cirng tAr sd
C.

, v6i c6c phucmg trinh * (cm)' Bi€u x, = gcos(2 bttt +!)(cm) vd xz. Phucmg trinh cua dao dQng t6ng hqp ldx = Scos(202, ) 2"
A. x, :8cos(Z}trt
+

thuc cira xz lA

-) 6

lt

(cm).

B.

",

= Scos(2ort-fl f"r"l.
2
da 123

www.VNMATH.com Vat li - Me TRTjONG THP'I CHUYSN oHSp HA NOI -THI THU DAI HQC LAN 2-(2011) M6n

www.VNMATH.com c. x, =8J2
sin(20

rr +!)@m).

6'.

D. x, =8sin(20nr-4) (.*).
l
.

A. 9 cm. B. 10 cm. C. 11 cm. D. 12 cm. Ciu 18. Khi mic lAn luort mQt diQn tlg thuAn, mdt cuQn ddy thuAn cim vd mQt tp di€n vdo m6t dien 6p xoay chidu u = Uocosot thi culng dQ dong diQn higu dqng cfaV trong c6c phAn tu d6 c6 gi6 tr! tuong tmg ld 2,4 A:3,6 Avd 1,2 A. Ndu mac ba ptrAn tri'tr€n nOi ti6p vdi nhau tdnh mQt doan oo'a.fr iOi -iI vho di6n 6p ndy thi cucrng d0 hieu dung cira ddng diQn qua mach ld 4.1,24 A. B. 1.,52 A. C.1,44 A. D. 0,96 A. Ciu 19. Cqn lac lo xo gdm vAt ndng c6 ktrOi tuqng m :.100 g vd lo xo c6 dQ crmg k : 100 N/m, dao d6ng tr6n mit phing nim ngang. Kdo vdt khoi vi tricAn Uang m6t doan 3cm. Tai thdl di€m t:0, truydn cho vat mdt vdn t6c bing 30.60 (cm/s) theo chi6u hudng ra xa vi tri cAn bing dO v4t bat dAu dao dQng di6u hda. Khoang thoi gian ngin nhAt te ttr ttri vltbit dAu dao dQng cho ACn ilri ld xo bf ndn cuc dai ld

Ciu 17. MQt sqi ddy ddn nOi r6t ddi c6 dAu t) dao dQng di0u hod vdi phuong trinhao = l0sin 2rfr(mm) Vfn t6c truyAn s6ng.tr6n ddy ld 4mls. Xet di6m N tr6n ddy c6ch O lit,25 cm, di€m ndy lu6n dao dong nguoc pha v6i O. Bi6t tAn sO f c6 giStrf tir 33 ilz di5n 4 Hz. Budc s6ng cira s6ng tr€n la

A.

.2n --_____ s,

15J10 20v10 1sJl0 10J10 CAu 20. MQt vflt dao dQng ciid:ri hoa v6i vdn t5c cgc dai bing 1,64 rnlsvd gia t6c cuc dai Qu! d4o chuy6n d0ng cria v6t ld mOt doan thAng c6 dQ cldi bing A. 8,2 cm. 8.4,1 cm. C.5,4 cm. D. 10,8 cm. CAu 21. Phdt bi€u ndo sau dn;, vA tia tu ngoai ld kh_Ong dring? A. co th€ dung d€ chua bQnh ung thu ndng.

3tr B' ---- --'

s'

C.fr".

o. -!-

s.

bing

65,6 nls2.

Ciu

Il. t6c dung l€n kinh Anh. C. c6 t6c dung sinh hqc: diQt khudn, hriy di6t td bao da... D. c6 khd n[ng ldm ion h6a]<h0gg khi vd ldm ph6t quang m6t s6 chdt. 22. Mach diQn ioay chi€u rnfc nOi tl6p g6m mgt diQn tr6 thuAn It : 100 f) , rn6t tu diQn c6 di6n

dung C

vi

m6t cudn ddy thuAn c6.m c6 d0 tu. cdm L

: !@).
n

EiQn dp xoay chiou ddt vdo hai dAu doan

mach c6 bi€uthric u: lJ Ji"o,s?"ft, trong c16 U: const cdn f thay d6i ducyc. i(hi thay c16i tAn s6 ttOi gi6 tri f1:25 Hz hoEc fz: i00 Hz thi cdng su6t ti6u thu di6n cria doan mach lh rrhri nhau. Di€n dung C cria tu diQn ld

A.

lo-o

(r). 4n'

B.

1o-o

2n'

(tr).

a.

to-'(o),
7'

D.

io-o

CAu 23; M$t ddn 6ng khi hoat dQng binh thucrng thi ddng diQn qua ddn c6 cucrng dg 0,4 (A) vd hi6u di.qn th6 hai dAu ddn ld 80 V. D€ su dung ddn vdi m4ng diQn xoay 200 V- s}hznguOit;*;" "n0u -- "bi tiOp v6i n6 m6t chAn luu c6 diQn tro toolo ). D0 ttr c6t cira r""ia

8r'

(F).

t.?w).
7T

a

'8. -(11). 't

c.

L

"rra"

-(rl). ,T
T.

n.

l(n)
7T

C6'u24. MQt con l6c don duoc treo trong m6t thang mfty c6 chu ki la T khi thang m6y dung y6n. Khi llung m6y di l6n nhanh dAn dAu v6i gia tdc a 0,2g (voi g ld gia t6c trong trudng) thi chu ti-crra con

:

ldc

d6ld A. i,200

T.

8.1,095

Ciu 25. Ctr6t AiCm dao
bing

1'.
vdi chu ki

dOng diAu hod

0,913 D. 0,g00 T. O,Ss c6 dQng ndng bi6n thi€n theo thoi gian v6i tAn s0
.

i)

B. 1 Hz. C.2 Hz. D':4H2. Cfru26. MQt m6y biOn 6p.c6 cuQn rcr c6p g6m 2000 vdng, cu6n thri cAp g6m 100 vong; di€n 6p vi culng dQ o m4ch so cdp lAn lucrt liL 120V vd 0,8A. B6 qua moi hao phf tiorig m6y Uien ai. Dibn 6p vd
0,5 cdng sudt o cu6n ttui cdp la

A.

Hz.

A\ \. ' 6 V:96
/

W.

B.

240

V; 96 W.

C. 6 V;48
LAN

W.

D. 120 V;48

W.

3

TNT-TONC THPT CHUYEN BTISP HA NOI -THI TH{J DAI HOC

www.VNMATH.com

2-(2O I I ) - M6N VAt Ii - MA d€ 123

www.VNMATH.com
chdn kh6ng c 3'10 m/s vd 1 eV Cia27. ni6i tring sO plang h: 6,625.10-'o J.r, t6c d0 6nh s6ng trong -19 :1,6.10 J. Gi6i han quang diQn cua kim loai kali (K) li 0,550 pm. c6ng tho6t electron cua kim loai

:

8

niy

li

A.3,26 eY.

8.2,76 eY.

C.2,26 eY.

D. i,76 eV.

ngin' D6 m4ch d6 birc x4 dugc s6ng trung thi Cf,u 28. Mqt mach dao dQng LC dang birc xa duoc si:ng
phAi

Ciu

thich hqp' A. mdc song song tham vdo m4ch mot cuQn aay.ttt"?" c6m hqp' e. *4. nOi ii6p tf,Orn vdo mach mQt diQn tro thu6n thich diQn dung thich hqp. C'. ;i"nAi tiAp th.m vdo m4ch m6t ru diQn co ;.;; t"tg *.g thOm viro m4ch mQt tu diQn c6 dign dung thich hqp kh6ng c : 'Z9.eict ,d nlarrg h: 6,625.10-'o J.r, tdc d0 anh sang trong chAn
hang
_19

3'

I 10 m/s

vi

1e

=

1,6.10 c. c6ng tho6t electron cira mQt kim'lo 4ilit2,48 eV. X6t c6c ia"rsfr:7,5.ldraHz; chtrmIIc6t6ns6fz:5.1014H2;chtrmIIIc6budcs6ng4=0'45pm'
lo4i n(ri tron lir chum s6ng c6 the gny ra hiQn tugng quang diQn doi v6i kim B' chtrm II vd chim III' A. chirm I vd chirm II' ,(-l'' ci ba chtxn' C. chirm I vd.chtrm III' cf;u 30. chqn ph6t bi6u dring khi noi va sq truian cira s6ng v6 tuy6n? A. S6ng ddi chtr y6-u atng de thOngliin du6i nu6c' B. S6ng trung coth6 t*yAn di.rAt-xa vio ban ngay' C. S6ng ngin c6 ndng lucrng. nho hcrn s6ng trung' t6t tr6n tAng diQn li' D. S6n!.,;[c ngin pnan
1+ NA"

chirn 6nh s6ng dcrn sic: chiim I c6

i ciu 31 .phetbi€unaoluddykh6ngdfngkbin6iv6diQntutru'ong?xyt. hiQn mQt diQn truoT€ xo6v' " - - " -;.
ii, Njr

tnlong'

fr *0, vir c. Dlc.n ru:crng""i

*

,,,,ot n<ri c6 mot tr-r

rurynJbicn thicn theo tho'i giag th] Ai,"T. f6 mQt ttr kunlg xo6v' co m6t dicn mfrg khop dAu thi t+ noi d6 xu6t hi€n duy nhAt gqi la diQn tu tri trucrng h #ffi-th3 G; nt*'orruo cua mQt lc4i t-uong

diQn D. DiQr tu trrrong xuAt hiQn xung quanh mQt ch6 co tia lua

' 1o*
F vir cuon dAy co diQn

co diQn ciung C = Cku 32.1riach cliQrr mic nOi titip g6m bi€n trd R, tr,r diQn 5x

tro th*6n r = 400,

dO tU

I cdm L = -1-11. Diqn iry hai ddu do4n mach c6 tdn s6 f

:

50 Hz. GiStri ctia R

d0 c6ng suAt toa nhiQt tr6n R cr,rc dai ld

A. 40f).

B. 50o.

c. 60f).

D. 70o.

ctrch gitra hai khe ld a:Zmm' khoAng Cffu 33. Trong thi nghiQm l-?ng.I6 giao thga 6nh sing, khoang :1200 mm. Anh s6ng chi6u v]ro hai khe ld dnh s6ng trdng c6ch tir m4t ph[ng .tou hui t<ne acn mdn li D mdn c6ch vdn s6ng trung tam mot c6 bu6c song l. v6i 0.400p2m<L<0,750pm. Tai di6m M tr6n kho6ng XM:1,95mm s6 b.i" xa cho vdn s6ng ld D. 2 bric xa. C' 8 bric xa' B' 3 birc xa' A. 4 birc x?'
ph6?

cau 34. Khing dinh nao sau d6y ld dirng khi n6i va c6c lo4i.quang

A. l-rong quang ph6 vach h6p thu cac van t6i c6ch dau nhau. vAn t6i c6ch ddu nhau' B. Trong q,ru"E piO ua.ft pnat xp c6c vdn s6ng v.a c6c to hoa hqc deu gi6ng nhau d cirng m6t nhiet d0' c. euang prro ii"rr

"t,^"i"nguy€n

4
HQC LAN 2-(2011) www.VNMATH.comM6n Vat ti - Me dc 123 TRU'oNG THPT CHUYEN pl1sp IIA NQi -THI THu DAI

tO tring vdi vi trf vach s6ng mdu quang ph6 phdt x4 cria nguy€n td d6. trong C0u 35. MOt mach d.ao dQng g6m mQt tir diQn c6 diQn dung 4200 pF vd mdt cu6n cdm c6 dQ tU cim 27 5 pH, di€n tro thuAn 0,5 ft . D€ duy tri dao d6ng trong mach vcri t ie., Oien th€ cgc dai trdn iu ia O V

www.VNMATH.com b. Vi tri v4ch tdi trong quang ph6 h6p thu ctra m6t nguyOn

thi phdi cung c6p cho mach mdt c6ng su6t le A. 549,8 pW. 8.274,9 pW .

C.137,5 pW.

D. 2,15 mW.

Cf,u 36. l\40t 6nh s6ng c6 bu6c s6ng trong nud c ld 0,4931; chitit su6t ci,u nudc ddi vdi 6nh s6ng d6 ld l)31L Anh sang d5 c6 mdu A.lpc. B.lam. C. d6. D. vang. Ciu 37. Trong thf nghiQm I6ng vA giao thoa 6nh sdng, ngudi ta do duoc khoang c6ch tu vdn t6i thft 2 d6n vAn s6ng b6c 7 (tr cung vd m6t phfa so v6i v6n s6ng trung t6m) ld 5mm. Cho khodng c6ch gitaTai khe ld a: l;1mm; khoing c6ch tir mln quan s6t d8n hai khe ld D :2,5m. Ngudn sdng dcrn sic iir dltng trong thi nghiQm c6 bu6c s6ng I ld

A. 0,40 pm.. B. 0,54 pLm. C. 0,49 pm. D. 0,75pm. 'frongm6t 6ng tia X, tOc d6 cua electron tdi anot la 8.10i m/s. DO t6c d0 ndy gidm 6000 km/s Cf,u 38. thi hi6u di6n thri gifa hai dAu 6ng phAi giAm di le ( xem t6c dQ ban dAu cua elec tron t<tri iOi catot ld bing
khdng)

4.2826V.

8.2628Y.

c.

8268 V.

Cf,u 39. E{t vdo hai dAu doan m4ch c6 R, L, C mic nOi tiep mQt diQn 6p u : U J2 cos ot. BiCtlJ, dJ , R, C kh6ng d0i. Khi thay d6i I- Ae AiCn 6p hiQu dung gita hai ddu cudn c6m dat giittri cuc d4i vi bang U,-,nu* =2U .Tdns5 g6c cira di6n 6p xoay chi6u dflt vdo doan mach ld
t;,

D. 3268 V.

A.

61

=at

.

RC

I].0=;J3,RC

c.

r=]-. ,J3RC

;. ,=-:-

Cf,u 40, M4ch dao dQng bit tinhiQu cua mQt mily thu vO tyyiin diQn g6m m6t cu6n cdm L : 2(prH) vd m6t tu diOn co = 1800 (pF). N6 c6 th6 thu duoc s6ng v6 tuy€n diQn v6i bu6c s6ng ld A. i 13(m). B. 11,3(m). C. 131(m). D.6,28(m).

2$RC

II. PHAN rutmct nnSi ttri sinh chi ilug'c Iim mQt trong hai phin: phdn A ho{c phAn B. A.Theo chuone trinh Chu6n ( 10 c6u. tfu cffu 4L .I6n cfiu 50)
Cf,u 41. Chgn phdt bi6u sai vA thang s6ng rdiQn tu? A. C6c s6ng c6 bu6c s6ng cang ngin thi cang A5 tam phdt quang cdc ch6t vd gay ion hod ch6t khi. B. C6c s6ng c6 tan s6 cdng nho thi cing dE quan sAt hien tugng giao thoa cria chring. C. C6c s6ng c6 budc s6ng cang ngin thi cdng d€ t6c dung l0n kinh anh. D. C6c s6ng c6 tAn sd cdng nho thi khA ndng 4 il6m xuyOn cing manh. C4u",42. Ddng di€n trong m4ch LC li tucrng c6 L:4prH, e c6 dO thi nhu hinh v€. Tu c6 diQn dung ld 0 A. C=5pF. B. C:SpF.. C. C:25nF. D. C:250 nF. Cf,u 43. Hai con l6c lo xo d{t canh nhau, song song v6i '*4 nhau tr€n mpt phang ngang c6 chu kj,dao d6ng lAn lucrt ld I ,4 s vd I ,8 s. _K6o c6c quA cdu con lhc ra khoi vf tri cAn bing.mQt do4n nhu nhau rdi d6ng thoi bu6ng nhq thi hai con l6c s€ d6ng thcri tr?lai vi trf ndy sau thoi gian ngin ntrdt uang T1 14. A. 8,8 s. B. 12,6 s. C. 6,248 s.
TRUONG THPT CHUYEN

onsp r{A NQI -THI TH{JEAI HQC t-AN z-1zor l) - M6n VAt li - Me d6 tz3

www.VNMATH.com

:

www.VNMATH.com
trong d6 y ld li dO er y C6u 44.phucrng trinh ctra mQt s6ng dtmg tr6n mQt sgi ddy la: =StinTcos31nt; bing s). Toc dQ truyAn s6ng tren ddy ld thoi di6m t ctra ph6n tir ddy c6 toa d0 x ( x vd y do bing cm; t do D' 160 cm/s' C' 120 cm/s' B. 80 cm/s' A. 60 cm/s. dAu trd thuAn R: 30o mic nOi ticp v6i cuQn ddv' Dat vdo hai Cffu 45. Mach diCIn xoay : "hid;g6;;io; dUng 6 hai dAu cuQn ddy ld Ua 60 V' diQn 6p xoay chiAu ul Il Jicosc,tt(V). DiQn 6p hiQu m4ch mQt Ddng diQn trong m4ch lQch pha
so {84 vdi u vd l6ch phu + so vdi u6' Cim kh6ng cira cuQn ddy ld

D' ls'€teil' c. 4s (o B. A. 30 dai tr6n hai ban tu trong mQt c6u 46. Gqi Io h gi6 trf dong di6n cgc dai, uo ld gi6 ttl h]e] diQn th6 cgc li m4ch dao dEng fC. COng thirc dring li6n h6=iira Io vir Uo

(o).

30#tol.

)'

',8

c. ,,

=

,,12.

r=

D. I, =uo{LC

'

s6ng 1"1: ld hai 6nh s6ng don C6u Al.Trong thi nghiQm Idng, 6nh s6ng chi6u vio hai khe :t: "i buoc d6n 2 khe u :.0,2 mm, khoang c6ch tu mdn 0,6prn vir bu6c rOtg"l,, .ft* Ui6t. ffto*"g chch gitra2 *t 17 v4ch sang trong do c6 3 vach ld D : 1m. Trong khoang L: 2,4 cm trcn rian, ngirdi ta d6m. th6y.c6 cria L. Budc s6ng ne van. cho uietztiong 3 v4ch trirng nhau nim ngodi ctng [e, q"a,r*g rfr*

)rbing
A. 0,48

"uui

pm. ,6

Ciu4S.MachxoaychiAugO-n,'f,CmicnOitiep(cuQndaythuancdm)co
c6ng su6t m4ch cos(p:)!Z ,6i9n'up hai dAu m4ch u =200cosr00nt

- B. 0,64 pm'

C' 0'72 p"m'

.
(v)

D 0'56

prm'

R=i00Q,C=3I'8pF "hqs6

,

diQ: ' DO tu cam L vd cucmg dQ dong

tuc thoi chay trong rna.tt ta

A. 1 =21a1;i = J2cos(looar *]lfn>. 7f'+
B. r =?(H);i= n4"
C.
../7 cos(l0

om -111111.

, =LJ16);i /t'o

=ZJlcos(loozr
cos(1002r

*l>

fn>.

D. L =2'73 (H);r =2J2

*[> fn>.

theo phucrng Cdu 49.cr,i6,, nfOt chirm tia s6ng tring hepi,ao mqt l[ng kinh:9.96" 9rri61 e3ant,l,:i: voi tia tim lir e. chi6t suat cira rang kinh doi vu6ng g6c v6i nira" g1i1"ua"eo9 a. Ei6m ,:i s* song mQt man nt: 1,64; chi6t,rai;5i ;6itiu io la nd Jl,60. Quang ph6duqc himg^troncua quang q:?".tatdflt song mim phd thu dusc trdn g6c chieiquang A va caCrr n6 2 m. BA rQng **;1i1|;"o1'a,, gia"

*aiilil

"bi la

",ru

A. 7

mm.

B. 4

mm'

C' 4

cm'

D' 7 c'm'

bi6n d0 vd c6 cac pha ban aAu ra CAu 50. cho hai dao dQng diAu hoa cing phucrng, cirng tAn s6, cing

{

va

-1. 6
A.

pha ban ddu cira dao ddng tdng hqp hai dao dQng trdn bang
n

--2

B.

1t

c.

7t

D.^

4

6

12

TRUONc

- Me dA 123 www.VNMATH.com rHpr cHUyErq pHsp HA NOI -THI THU DAI HQC LAN 2-(2011) - Mdn vat li

www.VNMATH.com B. Theo chr{one trinh Nine,cao ( 10 ciu. tir ciu 51 d6n

ga.u 60'f CAu 51, M6t momen luc kh6ng d6i t6c dpng viro vAt c6 truc quay cO dinh. Trong cAc dai lugng sau, dai lucr-ng ndo khOng phAi ld hing s6?

A. Gia tdc g6c.
C. M6men quan tinh.

B. VQn t6c g6c.

D. Khdi lugng. l Cfiu 52. MQt con lic vflt li c6 khdi luqng m: 2 kg, mornen qu6n tinh I = 0,3 kg*' , dao dQng nho tai noi c6 giat6c trong trulng g.: 9,8 m./s2, xung quanh mQt tryc quay ndry ngang v6i khoing c6ch tu trpc quay d6n trong tdm cita con l&c,lir d: 20 cm. Chu ki dao dQng cira con lic ld D.0,87s. C.2,34 s. B. 3,48 s. A. 1,74 s. Ciu 53. MOt banh xe c6 m6men quiin tinh d6i vcri tryc quay cO dinh la 12 kgm2 quay dOu voi vQn t6c d0
30 vdng/phirt. EQng ndng cria b6nh xe.ld

A. E6:36,00

J.

B. Ea:236,80

J.

C. Ea:180,00

J.

D.Ea:59,20

J.

54. MQt dia trdn quay nhanh aan AAu ttr tr4ng th6i dung y6n, sau i0 s quay duoc l0 vdng. Trong 5 s a, ^ cuol clla quay duoc C. 5 vong. D. 8,5 vdng. B. 7,5 vdng. A. 8 vong. Ciu 55. MQt rong rgc c6 b6n kinh 10cm, m6men qu6n tinh aOl vOi truc ld I: 0,1 kg.tnt. Ban dAu rdng rgc dang dimg y€n, tic dpng vdo rdng roc mQt lirc kh6ng d6i F : 2N ti6p tuy6n voi vdnh ngodi cira n6. TOc dQ g6c cria rdng rgc t?i thdi di6m t:20 s ldL C. 56 radls. D.70 radls. A.28 radls. B. 40 rad/s. Cdu 56. Chi6u mQt chirm s6ng dcrn sic c6 budc s6ng 1= A300Wvdo catot cria mQt t6 bao quang diQn.

Ciu

Khi Unr<<-0,75 V thi d'dng quang diQn hodn toan bi triet tiCu. Gi6i han quang di6n cria kim loqi dung
ldm catot

D.1o =9,350 [m. Cfiu 57. Chon cdu kh6ng dring khi n6i vO chuy6n dQng quay ctra mQt vQt rin quanh mQt tryc cO AinnZ A. Trgng tdm cta vf,t r6n 1u6n lu6n dr?ng y6n. B. Mqi di6rn thuQc vdt rin c6 cirngvdn t6c g6c. C. Mgi di€m thuQc vAt rin c6 cing'gia t6c g6c. D. QuI d4o ctra mqi di6m thuQc vQt rin ld nhirng vdng trdn c6 tdm nim t.Ctr trirc quay. n7 Ciu 58. G6c chitit quang cua ldng kinh bAng 6u. Chieu mQt tia srlng trdng vdo mdt bdn cria lang ki-nh theo phuong vudng g6c v6i m4t phing phdn gi6c cria g6c chi6t quang, D4t mQt mdn quan siit, sau ldng kfnh, song song v6i m7t phdng phAn gi6c cta g6c chi6t quang cira ldng kinh vd c6ch m4t ndy 2m. Chi6t suAt c,ia lang kinh aOi vOi tia d6 ld n6: 1,50 vd aOi vOi tia tim ld n1: 1,56. DO rQng cira quang phO liOn tr,rc trdn mdat quan s6t bing C. 9,30 mm. D. 15,42 mm. B.12,57 mm. A. 6,28 mm. truc quay. Eia 1 c6 momen qurlnlinh 11 , Qua] vcri t6c.dQ g6c at s . Ciu 59. Hai dia nim ngang c6 cung Dia2 c6 momen qu6n tinh 12 ,lirc dAu drmg y6n. Cho ffia2toinhe xuOng dia I . Do mdt tiiip xirc nh6m
n€n cd hai dia sau khi th6i truqt lOn nhau thi c6 cirng m6t vAn

li A,Ao=0,410W. C. ),0 =0,366 pm.

B.2o =9,590pn.

-

tdc g6c

o . fi

sO

il
Ct)o

ta

A.

1,,
I2

B,

1,. Il

C.

I,

Ir+ I,

D. I,
Ir+

I,

Ce\ 60. Tiiing cdi cira mQt 6 tO c6 tdn sO gOO Hz. 0 td di trdn duong vdi vdn tdc 72 km/h. Bi6t v{n tdc truyAn 6m trong kh6ng khi la 340 m/s. Tan sO cira ti6ng cdi 6 tO md m6t ngudi dimg canh dudmg nghe thdy khi 6 td ch4y ra xa anh ta ld
4.906,1Hz.
B. 1020 Hz.
C. 1016,5

Hz.

D. 903,8 Hz.

ntr
TRr.toNG THPT CHUYTN ogsp HA Nor -THI

www.VNMATH.com

TFITJ

EAI HQCLAN 2-(2011) - M6n Var ri - Me d6

123

www.VNMATH.com

DAp Aro pp
CAU
DE

TR.UOI{G THPT CT{UYEN DAI HOC SU PHAM I{A NOI

rnr rmil
l-,dn Z

DAI

ugc

nnorq
DE

vAr i-f
DB DE
123
B B

(ngly 27- 2 - 2011)
CAU
31

t2l
I )
3 4 5 6 7

EE t22
B

DE
123
C

EE t24
A

EE

t?l
C C

t22
B B B

t24
D
B

C B

ll
D B
D

B B

B
D

32 33 34

A
B
C

A
C D

A
D
C C

B B

A
B

A
C

A
C C

35 36 37
38

A A
C C

A
B
C

A A
C B

D

B B B
C

A
C

A t)
C

A A
D
B B

A
B B

I
9 10

D

A
C

39
40

A
D A
C

D
B C

A
D
D
C

A
C

A
C

A
D
C

l1
T2

D B B
C

4l
42 43 44 45 46

A
C

B
B
C

l)
C

B D
C C
A

13
L4

D D

B
C

D
B

B D B

A
C

15 16

D D
B
C

A
D
B
C

A
B
C

D
C

D
B

A B D
C

I7
18

A A
C

47
48 49 50

A
B

A
D
B D B
C

A
C

C

t9
20
21

A
A A
C C C

A
A

D

A
D
B

A
B
B

D
r_)

B
C C B

D
B

C C C

5t
52

22

C C C

D
B

A
D
B

23 24 25
26 27

A
B

'53
54 55
5t)

A
D
B B

D
C

B
D

A
B B
C

A A
B
C C

D

D

B
C

A
C

A
C

A
A
D
A
C

A
B

57 58 59 60

A
B
C

A
B C

28 29 30

D
C

D
C

A
B

D
C

A

A

A

D

A

A

D

Ngdy 24 -2 -2011.

-z-fiO JU A'rq i

C

v{fAh-_

www.VNMATH.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful