II Dwadash Jyotirlinga Stotram II

Sourashtra dese visadetiramye Jyotirmayam ChandraKalavatamsam . Bhakti Pradanaya Kripaveteernam tam Somanatham Sharanam prapadye ..1.. Shreeshaila Shringe vibudhaatisange tulaadritungaapi muda vasantam . Tamararjunam mallikapurvamekam namami sansara samudrasetum ..2.. Avantikayam vihitaavataram muktipradanaya cha sajjananam . Akala mrityoh paripakshanartha vande mahakalamahesuresham ..3.. Kaaverika narmadayoh pavitre samagame sajjanataranaya . Sadaiv mandhatripuray vasantam Omkarameesam Shivamekameeday ..4.. Poorvottare prajwalikanidhane sada vasantam Girijasametam . Sursuraradhitapadamangam Shree Vaidyanatham tamaham namami ..5.. Yaamye sadange nagaratiramye vibhushitangam vividhaischa bhogaih . Sadbhati muktiprada meesha mekam shree Naganatham sharanam prapadye ..6.. Mahadriparshwe cha tate ramantam sampoojyamanm satatam muneendreh . Surasurairyaksha mahoragadhyaih Kedarameesham Shivamekameede ..7.. Sahyadrisheershe vimale vasantam Godavari teera pavitradeshe . Yadarshanatpatakamaashu nasham praayati tam Tyambakameeshameede ..8.. Sutamraparnijalrashi yoge nibadhya setum vishikhairasankhyaih . Shree Ramachandrena samarpitam tam Rameshwarakhyam niyatam namami ..9..

Yam Dakinee shakineeka samaje nishevyamanam pishitasanaishcha . Sadaiva Bheemadipadaprasiddham tam Shankaram bhakta hitam namami ..10.. Saananda maanandavane vasantamanandakandam hatapapavrindam . Vaaranaseenathamanatha natham shree Vishwanatham Sharanam prapadye ..11.. Elapure ramya vishalakeshmin samullasantamcha jagadvarenyam . Vande mahodaratara swabhavam Ghrishneshwarakhyam saranam prapadye ..12.. Jyotirmaya DwaadasaLingakaanam Shivatmanamproktamidam kramena . Stotram pathitwa manujotibhaktya phalam tadalokya nijam bhajechcha ..13.. Iti shree Dwadash JyotirLinga stotram sampoornam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful