P. 1
Képregényes világtörténet 3

Képregényes világtörténet 3

|Views: 112|Likes:
Published by Nyitott Könyv
Larry Gonick bebizonyítja, hogy a történelem végtelenül izgalmas és egymásba kapcsolódó sztorik hosszú láncolata.
Larry Gonick bebizonyítja, hogy a történelem végtelenül izgalmas és egymásba kapcsolódó sztorik hosszú láncolata.

More info:

Published by: Nyitott Könyv on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2011

pdf

text

original

a tang-kor nEhézségEi közEpEttE számos kínai külfölDön kErEsEtt lEhEtőségEkEt.

szárazfölDi vagy tEngEri úton korEába érkEztEk. volt, aki lEtElEpEDEtt, volt, aki továbbmEnt… Egy jóformán ismErEtlEn szigEtországba,

mármint, hogy élEtbEn maraDjon.

japánba.

nEm tuDni, ki EvEzEtt át Először oDa, DE i.E. 4500-ban már az Egész a halászóvaDászó ajnu népé volt…

amíg i.E. 500 körül mEg nEm érkEzEtt az ígérEt fölDjét kErEső korEai vallási szekta. vEzEtőjükEt élŐ istennek tEkintEtték.

biztos, hogy Ez az?

nEm szoktam tévEDni !

micsoDa príma hEly!

EzEk az úttörők tErmékEny fölDEt találtak ott, és mEg is művElték… EgyrE sokasoDtak… évszázaDos határháborúk során visszaszorították az ajnukat.
Ez volna az amErikai móDszEr?

EllEntétbEn bizonyos szEktavEzérEkkEl, EnnEk volt Egy fia, aki apját kövEttE mint vEzEtő… őt pEDig a saját fia… és így tovább, minD a mai napig. 2500 éve ugyanaz a család uralkoDik japánban, és az ország rajong a császárért.
tuDja, a naptól származik. nEm csoDa, ha égEt!

124

a történElEm jóformán összEs királyságában iDőnként hataloméhEs csaláDok Döntötték mEg a királyokat, és alapítottak új Dinasztiákat. japánban nEm így történt. szóba sE jöhEtEtt, hogy a császárt lEtaszítsák a trónról. mi maraDt hát Egy hataloméhEs csaláDnak?
Ez olyan frusztráló!

az 500-as évEk közEpérE a szoga nEvű csaláD rájött a bölcs és békés mEgolDásra:

hozzámEnni a császárhoz!

hogy én?

az ötlEt a kövEtkEző: ha a császár ElvEsz Egy szoga lányt, a gyErEk félig szoga, félig császári géneket fog horDozni. ha a fiú lEsznEk… a kövEtkEző gEnErációban már 87,75%-ban… és így tovább! ismét szogával házasoDik, gyErEkEinEk már 75%-ban szoga génjEi

a gEnErációk során át a szogák lényEgébEn el fogják téríteni a császári genomot, amíg az Első császárból az y-kromoszómáján kívül lényEgébEn sEmmi nEm maraD.
hiába, minDEnt nEm lEhEt!

* a hatás kEvésbé Drasztikus, ha császárlányok mEnnEk szoga fiúkhoz, és a császári génEk visszakErülnEk a szoga-csaláDba.
japánban páratlan hagyomány alakult ki: ahElyEtt, hogy a császár megdöntéséért harcoltak volna, a hataloméhEs klánok azért küzDöttEk, hogy hozzámehessenek! 644-bEn bérgyilkosok végEztEk a szogákkal, Ettől kEzDvE a fudzsivara nEvű új csaláD aDta a császári mEnyEkEt.

így is történt… nagyjából Egy évszázaDon át a szoga Első minisztErEk a császárfiakhoz aDták a lányaikat, és a szoga klánból való tisztvisElőkkEl vEtték körül a császárt.

alázatos szolgája, fEnség!

125

EközbEn kínai bEvánDorlók érkEztEk japánba, és új gonDolatokat hoztak a vallás, az ünnEpEk, a tEchnika, a várostErvEzés, öntözés, csatornázás, a bürokrácia és a jó moDor tErén.

szép lassan saját intézményEkEt és civilizációt alakítunk-E ki, ami évszázaDokba tElhEt?
vagy inkább teljes egészében átvEgyük az ő civilizációjukat?

ráaDásul írniolvasni is tuDnak!

ElképEsztő!

a szogák és fuDzsivarák Egy Dologban EgyEtértEttEk: japán választás Előtt állt.

a jó kérDés fél mEgolDás!

a fuDzsivarák minDEnt szívEsEn fogaDtak, ami kínai: tang móDra saját tulajDonba vEtték és fElparcEllázták az összEs fölDEt, a nEmEsEkEt pEDig nagy aDag buDDhizmussal, csillogó kínai címEkkEl és tökélEtEs illEmtannal kárpótolták.

a kínai írást is átvEtték, pEDig Egyáltalán nEm fElElt mEg a japán nyElvnEk…
találj unk ki új írást?
vagy Ezt csiszolgassuk?

bronz buDDha narában (740 körül készült), ülvE 17 m magas.

126

a fuDzsivarák pompás, kínai stílusú új főváros tErvEit készíttEtték El, hogy az új civilizációnak méltó hElyE lEgyEn. DE mi van, ha nincs Elég japán, hogy bEnépEsítsE?
optimisták vagyunk!

így épült fEl a 790-Es évEkbEn kyoto nagy részE… bár a város nyugati szélE kEzDEttől fogva nyomornEgyED volt.

közbEn a kElEti fElén virágzott a kultúra. új EgyszErűsítEtt írás szolgálta az iroDalmat és költészEtEt… az EmbErEk a moDorukat csiszolgatták, nEm a fEgyvErEikEt (azt nEm is tarthattak)… volt iDő, amikor Egy tizEnhat évEs fiú volt kyoto rEnDőrfőnökE!

a 900-as évEk végérE az EmbErEk úgy érEzték, hogy Egy korszak végéhEz érkEztEk. az ő pEsszimizmusukat mutatja bE a 990-Es évEkbEn muraszaki asszony nagyrEgényE, a gendzsi regénye, amElybEn gEnDzsi Elbűvölő szErElmEs hErcEgnEk DEprEssziós, nEurotikus fia szülEtik – az iroDalomtörténEt Első antihŐse.
saját ElbEszélő stílusomat sE bírom!

DE minEk EzEn annyit csámcsogni? az élEt csupa szórakozás volt! vErs! zEnE! tánc! hétrétEgű köntösök tEljEs színharmóniában! a határokon élő, EgyrE népEsEbb független kardforgatók sEnkit nEm érDEkEltEk…

127

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->