SOALAN DAN JAWAPAN LATIHAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Latihan muka surat

4. 1. Bagaimanakah masyarakat pada Zaman Prasejarah berubah daripada Zaman Mesolitik kepada Zaman Neolitik? Jawapan - Berubah secara evolusi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, antaranya: - Manusia mula hidup secara menetap di sesuatu tempat dan tidak berpindah-randah. - Bercucuk tanam dan menternak binatang. - Hidup secara berkelompok dan membina kediaman yang lebih kukuh. - Kesuburan tanah di lembah sungai membolehkan mereka mengusahakan tanaman makanan untuk keperluan harian. - Perkampungan berubah menjadi bandar, seterusnya wujud sistem undang-undang atau peraturan bagi menjamin kestabilan dan keharmonian hidup mereka. - Seorang ketua dilantik untuk menguatkuasakan undang-undang bagi kesejahteraan hidup. - Kehidupan yang lebih tersusun menyebabkan manusia mempunyai lebih banyak masa untuk memikirkan cara-cara meningkatkan hidup mereka. - Menghasilkan pelbagai ciptaan seperti roda, bajak, peralatan tembikar, dan sebagainya. - Hasil ciptaan alatan membolehkan lebihan makanan dikeluarkan dan mendorong kepada aktiviti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui pertukaran barangan (sistem barter). 2. Jelaskan bagaimana masyarakat pada Zaman Neolitik menyara hidup mereka. Jawapan - Bercucuk tanam, seperti tanaman gandum, jagung dan sebagainya. - Menternak binatang sepeti lembu dan kambing - Aktivti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui sistem barter. 3. Terangkan keadaan masyarakat pada Zaman Logam. Jawapan - Kepandaian manusia melebur logam khususnya besi menyebabkan manusia pada zaman berjaya mencipta perahu dan rumah. - Di sesetengah tempat, pada zaman ini telah muncul petempatan besar dan kota pertahanan. Petempatan besar ini kemudian berkembang menjadi bandar atau kota. - Manusia sudah pandai merekodkan peristiwa yang berlaku dalam bentuk tulisan. - Mengetahui cara-cara mengebumikan mayat dengan iringan bekalan kubur seperti tembikar, makanan, alatan besi dan sebagainya. - Alatan batu diganti dengan logam. - Pandai membuat tembikar daripada tanah liat dengan ukiran-ukiran yang cantik.

1

Latihan muka surat 5. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ³tamadun´? - Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, plitik, ekonomi, perbandaran dan sebagainya. 2. Nyatakan maksud tamadun pada pandangan Islam. Jawapan - Tamadun bukan hanya pencapaian atau kejayaan manusia dalam pembangunan fizikal semata-mata tetapi juga aspek rohaniah yang menjadi tunjang kepada ketamadunan menurut Islam. Latihan muka surat 8. 1. Senaraikan ciri tamadun. Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Petempatan kekal. Kehidupan berorganisasi. Sistem pemerintahan. Pengkhususan pekerjaan. Agama dan pekerjaan. Bahasa dan sistem tulisan.

2. Terangkan ciri-ciri tamadun awal manusia. Jawapan - Petempatan kekal ± membawa kepada corak kehidupan yang sistematik. - Kehidupan berorganisasi ± memastikan kestabilan dan kemakmuran. - Sistem pemerintahan ± untuk menjadi panduan dalam menjamin kesjahteraan. - Pengkhususan pekerjaan ± membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi. - Agama dan pekerjaan ± manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekelilig. - Bahasa dan sistem tulisan ± penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, pentadbiran.

2

3. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun? Jawapan y Langkah permulaan untuk sesuatu masyarakat menumpukan kepada kegiatan pertanian, penternakan, struktur pemerintahan yang lebih teratur dan berorganisasi serta mempraktikkan ritual-ritual tersendiri dengan mendirikan rumah-rumah ibadat. Mendorong kepada pertambahan penduduk akibat lebihan makanan dan hubungan dengan kawasan lain. Membolehkan sesebuah masyarakat mempunyai masa untuk berfikir bagi menyesuaikan kehidupan mereka. Manusia sentiasa berusaha untuk membaiki kehidupan mereka, dengan itu, mereka telah mencipta pelbagai ciptaan untuk memudahkan kehidupan harian mereka. Mereka juga berfikir bagaimana untuk mengatasi halangan/cabaran yang melanda hidup mereka seperti banjir, kemarau, cuaca panas/sejuk, dan sebagainya. Membina sistem pengairan yang baik, mencipta roda, dan sebagainya.

y y y

y

Latihan dalam buku teks, muka surat 9. 1. Senaraikan tamdun awal yang terbentuk di lembah sungai. Jawapan y y y y Tamadun Mesopotamia ± Sg. Tigris dan Sg. Euphrates (3500 S.M.) Tamadun Mesir Purba ± Sg. Nil (3000 S.M.) Tamadun Indus ± Sg. Indus (2500 S.M.) Tamadun Hwang Ho ± Sg. Hwang Ho (1800 S.M.)

2. Mengapakah tamadun awal bermula di lembah sungai? Jawapan y Sungai sebagai sumber ekonomi asas. y Sungai merupakan kawasan pertanian subur. y Sungai sumber bekalan air untuk pertanian. y Sungai sebagai sumber protein. y Sungai mempunyai iklim yang sesuai. y Kesuburan tanah. Latihan dalam buku teks, muka surat 17. 1. Dimanakah terbentuknya tamadun Mesopotamia? Jawapan y Tamadun Mesopotamia terbentuk di antara dua batang sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. y Kawasan ini dikelilingi oleh Pergunungan Zagros di bahagian timur laut, Dataran Tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan.

3

2. Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia? Jawapan y Raja sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota. y Raja sebagai ketua pentadbir dan, ketua pendita serta berkuasa dalam hal-hal keagamaan. y Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di zigurat serta menentukan bentuk pentadbiran. y Raja berkuasa terhadap soal tanah, percukaian, hasil pertanian dan perniagaan. y Walaupun raja dianggap sebagai wakil tuhan tetapi masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja, kecuali semasa pemerintahan Raja Naramsin (2291 ± 2255 S.M.). 3. Huraikan Kod Undang-Undang Hammurabi. Jawapan y y y y y y y Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi yang memerintah kerajaan Babylon. Undang-undang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan yang berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Kod ini mengandungi 282 indang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar supaya rakyat boleh membacanya. Undang-undang ini berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan rakyat pelbagai kaum dan juga di kalangan susun lapis masyarakat. Undang-undang ini dapat mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi dalam masyarakat. Undang-undang ini membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang, iaitu dari tahun 3500 S.M. ± 539 S.M..

4. Senaraikan kegunaan tulisan dalam masyarakat Mesopotamia. Jawapan y Tulisan membawa kepada kewujudan sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis. y Kewujudan jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan direkodkan. y Kewujudan tulisan membolehkan semua urusan jual beli disertakan dengan resit, nota, dan surat kredit. y Tulisan melahirkan tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang merupakan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia.

4

Jawapan y y y y Pengamal perubatan diberikan status tinggi oleh masyarakat Mesir dan berkhidmat di istana. Bagaimanakah tamadun Indus terbentuk? Jawapan y y y y Penduduk nomad membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Bandar Thebes. ketua hakim. Berjaya menyesuaikan diri dengan alam sekeliling dan membawa kepada pertambahan jumlah penduduk. 2. muka surat 28. percukaian. Tujuan keagamaan. Senaraikan nama bandar yang menjadi pusat pemerintahan penting dalam kerajaan Mesir Purba. Kebolehan mengubati penyakit. muka surat 23. 1. Jawapan y y Merekodkan segala aktiviti pertanian. pemilik semua tanah. Terangkan fungsi tulisan hieroglif. Kesuburan tanah dan sumber air membentuk masyarakat pertanian yang bercucuk tanam dan menternak binatang. dan ketua pahlawan. Nyatakan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama. Jawapan y y y y y Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci. Latihan dalam buku teks. Jelaskan pencapaian tamadun Mesir Purba dalam bidang perubatan. Ketua pendeta. 4. 1. Penempatan kekal membentuk satu sistem perancangan bandar yang teratur. Firaun digelar Raja Matahari kerana dipercayai anak Tuhan matahari iaitu Amon-Re. Mengawetkan mayat menjadi mumia. 3. Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus. memberikan rawatan kecantikan.Latihan dalam buku teks. Mahir dalam ilmu pembedahan. Bandar Memphis. amalan-amalan ritual dan kepercayaan. Jawapan y y y Bandar Thinis. 5 . Jawatan Firaun diwarisi secara turun-temurun.

y y y y y y y y 3. Latihan dalam buku teks. ± 1050 S. 3. kesenian dan teknologi pembakaran batu-bata. Dikelilingi oleh tembok-tembok. Mengapa Dinasti Shang mengalami kejatuhan? Jawapan y y Pemberontakan yang dilancarkan oleh golongan hamba yang tidak berpuas hati dengan kezaliman pemerintahan Dinasti Shang. Apakah keistimewaan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus? Jawapan y Bandar terbahagi kepada dua bahagian.) Dinasti Shang (1766 S.2. Nyatakan sebab-sebab masyarakat Indus dapat membina bandar terancang. Menggunakan batu-bata daripada tanah liat yang melalui proses pembakaran dengan suhu yang tinggi untuk membina rumah.M. Bandar disusun atur dengan begitu rapi berasaskan blok-blok berbentuk segi empat. matematik. Menyebabkan suku kaum Chou yang mendiami Lembah Sungai Wei mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pemerintahan Shang dan menggantikan dengan Dinasti Chou. Jawapan y y Pengetahuan tinggi dalam ilmu geometri. tempat mandi awam digunakan untuk upacara ritual dan tempat penyimpanan hasil pertanian. 6 . Pengetahuan yang diperoleh hasil hubungan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir. Sistem kumbahan yang terancang.M. muka surat 33.M. Senaraikan tiga dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho. Apakah fungsi tulang oracle dalam kehidupan masyarakat tamadun Hwang Ho? Jawapan y y Fungsi tulang oracle adalah sebagai alat untuk meramalkan sesuatu keadaan.M. iaitu bahagian utama merupakan pusat keagamaan dan pentadbiran.) 2. ± 256 S.M. 1. matematik dan kesenian. Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus. Jawapan y y y Dinasti Hsia (2205 S.) Dinasti Chou (1050 S.M. ± 1766 S. Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan akan meletakkan tulang ini di atas api sehingga timbul rekahan dan rekahan ini ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian. Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan. Pengetahuan mendalam dari aspek geometri. Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan.

5. matahari dan sungai. Petani menggunakan teknologi pembajakan serta mencipta cangkul dan sabit. a. Bentuk tulisan ini asalnya berbentuk simbol dengan gambar seperti kanak-kanak. nyatakan jenis sistem tulisan yang telah dicipta. muka surat 36. Tulisan ini kemudiannya berubah lepada bentuk yang lebih kompleks seperti yang terdapat pada hari ini dan digunakan dalam bidang tulisan harian seperti buku dan media cetak dan diajar di sekolah-sekolah China. manusia tamadun awal telah menggunakan pelbagai cara untuk menyimpan rekod. Tulisan piktograf ± tamdun Indus. Dengan mengambil contoh daripada tamadun awal dunia. Batas-batas untuk pertanian mula diperkenalkan pada masa pemerintahan Dinasti Shang. Peralatan pertanian telah dibuat menggunakan logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu A. Tulisan ideogram ± tamadun Hwang Ho. Jawapan y y y y Tulisan cuneiform ± tamadun Mesopotamia.4. Sebelum terciptanya tulisan. Tulisan heiroglif ± tamadun Mesir Purba. bulan. 7 . Nyatakan fungsi tulisan ideogram. Jawapan y y y y Membina sistem pengairan untuk pembangunan sektor pertanian. 1. Jawapan y y y y Bentuk tulisan awal di China Pada awalnya digunakan dalam penilikan nasib berdasarkan rekahan-rekahan yang terdapat pada tulang oracle. Soalan esei dalam buku teks. Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian. Sistem kawalan banjir diperkenalkan dan sebuah terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairi kawasan pertanian.

iaitu Sungai Nil Biru yang bermula dari tanah tinggi di Ethiopia dan Sungai Nil Putih yang bermula dari Tasik Victoria diUganda. seperti aktiviti pertanian. Tanah lanar yang dibawa membentuk sebuah delta yang sangat subur untuk aktiviti pertanian dan petempatan manusia. Sistem kawalan banjir yang sistematik dibina bagi mengelakkan kemusnahan tanam-tanaman pertanian. Pengangkutan dan perhubungan air yang teratur merupakan asas kepada pembentukan tamadun Mesir. Merekodkan semua urusan pentadbiran. Sungai Nil sebagai sumber air bagi aktiviti pertanian dan penternakan. Kelahiran tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. kutipan cukai. astronomi. Asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan seperti geometri. Kewujudan Sungai Nil merupakan nadi kepada kelahiran tamadun Mesir. 2. Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai ³Hadiah daripada Sungai Nil´. Buktikan penyataan di atas dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Sungai Nil berpuca daripada dua batang anak sungai. dan perubatan. nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan. Jelaskan kepentinagan tulisan pada ketika itu. upacara keagamaan dan amalan ritual kepercayaan.b. sains. Jawapan y y y y y y y y y y Tamadun Mesir dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil yang mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. Peranan Sungai Nil sangat penting dan merupakan satu anugerah Tuhan kepada kewujudan tamadun Mesir. Bekalan air yang didapati daripada Sungai Nil berjaya mewujudkan komuniti-komuniti penduduk untuk menetap di situ. Menyertakan resit. Merakam sejarah kegemilangan dan keagungan sesebuah tamadun dan menjadi sumber sejarah yang amat berharga. Penilikan nasib seperti tulisan ideogram. matematik. Limpahan air Sungai Nil ke tanah yang gersang serta padang pasir telah berjaya menukar kawasan gersang kepada dataran lanar yang subur. Jawapan y y y y y y y y Merangsang kepada perkembangan pendidikan. kerana tanpa Sungai Nil. Menulis titah perintah raja dan undang-undang seperti kod undang-undang Hammurabi. sudah pasti tidak wujud tamadun Mesir. 8 .

Contohnya Raja Sargon telah berjaya menyatupadukan seluruh Mesopotamia dan membentuk konsep empayar yang pertama di dunia. Ini menunjukkan keperihatinan raja terhadap masyarakatnya.3. di samping untuk menanamkan taat setia lepada pemrintah. raja berperanan sebagai ketua agama dan berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan penting di zigurat. telah memperkenalkan kod undang-undang Hammurabi untuk dijadikan panduan dalam pemerintahan dan kehidupan harian. Raja berperanan sebagai arkitek dan penasihat dalam pembinaan sistem pengairan. Sistem beraja dalam tamadun Mesopotamia adalah berbentuk teokrasi. Rasionalkan pendapat ini dengan mengambil contoh peranan raja dalam tamadun awal dunia. pertahanan. ketua paderi. Pembinaan Taman Tergantung Babylon pula merupakan mercu tanda ketinggian dan kegemilangan aspek seni bina. Pembinaan sistem pengairan amat penting bagi menjamin aktiviti pertanian dapat diusahakan secara berterusan. Raja Hammurabi contohnya. ekonomi. dan mempunyai kuasa mutlak. Pemerintahan Mesir telah berjaya mencipta sistem pengairan yang telah menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. Raja juga turut memberi sumbangan dalam bidang perubatan. percukaian. y y y y y y y y y 9 . Kesemua ini menunjukkan raja bertanggungjawab untuk memastikan kemajuan dan perkembangan tamadun di bawah kekuasaannya. Pembinaan pinut-pintu gerbang mencerminkan identiti negara kota dan menjadi lambang kemegahan dan mercu tanda sesebuah negara kota. Raja dianggap sebagai ketua pentadbir. Pembinaan perpustakaan di raja di bandar Niniveh oleh Ashurbanipal pula merupakan sumbangan yang amat penting dan merupakan khazanah negara yang tidak ternilai kepada generasi sekarang. Pembinaan pintu gerbang dibuat atas arahan raja untuk mencantikkan bandar. pendidikan. Raja berperanan sebagai penasihat dan berkuasa penuh ke atas soal tanah. negara gemilang. Ini adalah kerana di sebelah pintu gerbang tersebut ada terdapat patung raja yang menjadi simbol perpaduan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah. perancangan bandar dan sebagainya. Kota-kota pertahanan dibina untuk menjadi benteng prtahanan daripada ancaman musuh dan merupakan lambang kegigihan dan ketekunan raja bagi menjamin kelangsungan dan kecemerlangan sesebuah tamadun. Ini membuktikan kebenaran bahawa pemimpin cemerlang. ketua hakim. negara gemilang. Perkembangan ilmu perubatan mendapat perhatian khusus semasa pemerintahan kerajaan Assyria kerana pemerintahan begitu mementingkan kesihatan anggota tenteranya. ³Pemimpin cemerlang. hasil pertanian dan perdagangan. ketua panglima. Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya. saliran serta kawasan banjir.´ Raja dianggap sebagai pemimpin berwibawa yang menjadi pemangkin terhadap pembentukan sesebuah tamadun. sebuah tembok pengairan sepanjang 123 meter telah diguna bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairkan tanah seluas 10 000 hektar. Hal ini terbukti semasa firaun Senuusret III menjadi pemerintah. Jawapan y y y Kebanyakan tamadun awal dunia meletakkan raja sebagai individu yang berada di puncak hierarki sosial dalam susun lapis masyarakat.

Hamba Hamba berada di lapisan paling bawah dan kebanyakan mereka menjadi tentera paksaan di samping membantu kerja-kerja perburuhan dan untuk tujuan korban dalam upacara pentembahan. pedagang Lapisan yang paling ramai adalah petani. Raja juga berperanan membahagikan tanah kepada golongan bangsawan yang bertanggungjawab untuk mentadbir wilayah tersebut. mendapat kuasa hasil mandat daripada Tuhan dan tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka daripada keturunan pemerintah agama. Masyarakat China percaya sekiranya raja memerintah dengan adil. sosial dan agama. Bangsawan ± terdiri daripada pembesar dan pegawai-pegawai kerajaan. hiasan dan sebagainya. artisan. y III. Golongan ini berperanan dalam menghasilkan keperluan harian seperti makanan serta menghasilkan barang-barang seperti gangsa untuk dibuat senjata. dan peperangan yang berpanjangan. kemarau. y y II. huraikan peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat dalam perkembangan tamadun Hwang Ho. Golongan artisan pula berperanan mereka cipta pelbagai brangan tembaga seperti perhiasan. Kebanyakkan petani tinggal di kawasan luar bandar dan membekalkan makanan kepada penduduk bandar. dan pedagang. ekonomi. Golongan petani. y y y IV. Dengan merujuk kepada struktur organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang. Jawapan y Dalam organisasi sosial Dinasti Shang. y 10 . Golongan bangsawan mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar di dalam wilayah yang dikurniakan oleh raja dan membentuk sistem pentadbiran sendiri seperti pungutan cukai. Mereka juga mempunyai pasukan tenteranya sendiri dan bertanggungjawab melindungi golongan pembesar dan membantu raja sekiranya diperlukan untuk menentang musuh. Kemurkaan Tuhan ini ditandai dengan berlakunya kejadian-kejadian seperti banjir. masyarakat dibahagikan kepada empat lapisan iatu: I. barang tembikar. pertahanan dan undang-undang. berkuasa dalam bidang politik. y Raja Raja berperanan sebagai pemerintah berkuasa mutlak. artisan.4. bekas minuman dan makanan. Mereka percaya bahawa pemerintah Shang akan kehilangan mandat sekiranya raja melakukan kezaliman ke atas rakyat. Mereka merupakan tunggak ekonomi negara untuk menghasilkan barang makanan bagi menampung keperluan golongan atasan. perisai. kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup kerana pemerintah direstui Tuhan.

Majlis Pembandaran Rom wujud pada abad kedua Masihi. Nyatakan ciri-ciri istemewa pemerintahan negara kota atau polis yang terdapat dalam tamadun Yunani. tempat berdialog. Negara kota.Kawasan di luar kota merupakan kawasan pertanian yang menyediakan keperluan makanan kepada penduduk kota. Jawapan . Masyarakat dalam setiap negara kota itu sentiasa bersatu padu serta sanggup mempertahankan negara kota mereka daripada ancaman negara kota lain. rumah ibadat.Antara peranannya. 2. . . .Negara kota dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi politik yang merdeka dan bebas dalam menjalankan undang-undangnya sendiri lengkap dengan pasukan tentera dan berpusat di sebuah kota atau bandar serta mempunyai kedaulatannya sendiri. Dalam tamadun Yunani terdapat lebih kurang 150 buah negara kota.Majlis ini mempunyai kuasa tersendiri dalam menjalankan urusan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat Rom. kubu. .BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN Latihan muka surat 42. kuil dan istana. . . memastikan pengurusan dan perancangan bandar yang lebih terancang dan sistematik seperti menyediakan kemudahan bekalan air.Majlis ini berperanan memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada penduduk bandar.Segala keperluan penduduk bandar disediakan oleh Majlis Pembandaran bagi memberikan keselesaan kepada penduduk bandar. . Athens pada kemuncaknya hanya mempunyai penduduk 40 000 orang.Setiap negara kota mempunyai Tuhan masing-masing dan purata penduduk setiap negara kota adalah kecil. iaitu puncak tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan. agora merupakan tempat pertemuan rakyat dan pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota. tetapi yang lebih menonjol ialah Athens dan Sparta. Jawapan . . sarkas.Negara kota berperanan memelihara ketertiban dalam menyusun masyarakat serta menjamin hak setiap rakyat di samping melindungi negara kota daripada ancaman luar.Setiap negara kota mengandungi sebuah kota yang dikelilingi oleh kawasan pertanian dan di dalam kota terdapat pasar. 11 .Setiap negara kota mempunyai acropolis. sistem pemanas. rumah mandi awam dan istana. . Jelaskan peranan majlis pembandaran dalam tamadun Rom. 1.

Nyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada Maharaja Asoka. .Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom.Pembentukan satu birokrasi pentadbiran amat perlu bagi melaksanakan dan melicinkan pentadbiran. . Jawapan .Kerjasama. -.Peperangan akan membawa banyak kemusnahan.Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh ke atas Majlis. 2. mereka biasanya seorang praeotor iaitu pemerintah tentera. muka surat 45. . Majistret dan Juri. .Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan.Semua warganegara lelaki Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. .Kemajuan dan kestabilan politik dalam sesebuah negara memerlukan satu bentuk pentadbiran yang cekap.Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis.Sebelum seseorang ahli Dewan Senat dilantik sebagai konsul. . penderitaan dan kematian.Dewan Senat melantik dua orang konsul untuk sesuatu tempoh tertentu.Penaklukan juga boleh dibuat secara diplomasi. Jawapan . Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan. 12 . Perlantikan dua orang konsul memastikan tidak ada di antara mereka yang lebih berkuasa. .Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan dan setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. contohnya melalui penyebaran agama Buddha. Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Athens.Semua keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan. 3. . . 1. tolak ansur dan toleransi perlu diperaktikkan dalam kehidupan supaya dapat menghindari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul.Ahli Majlis. Nyatakan peranan Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan dalam sistem Republik dalam tamadun Rom.Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis.Undang-undang dan peraturan merupakan satu cara kawalan sosial untuk menjamin kesejahteraan/keamanan negara. Jawapan . . . . .Latihan dalam buku teks.

Undang-undang sivil. y 13 . Tamadun Rom Jawapan y Undang-undang tamadun Rom diperkenalkan oleh Maharaja Justinian yang mengasaskan empayar Byzantine.M. iaitu: 1. Terangkan kedudukan raja dalam sistem pentadbiran berpusat dalam tamadun China. y Prinsip undang-undang di atas menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini. Prinsip-prinsip undang ini menegaskan bahawa: 1. Undang-undang Rom mengandungi tiga aspek utama. 4. Undang-undang ini diperkenalkan tahun 449 S. Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan oleh: a. Semua manusia sama di sisi undang-undang. yang juga dikenali sebagai Undang-undand Justinian. terdapat undang-undang Rom pertama yang dikenali sebagai Hukum Kanun 12 yang dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Papan Dua Belas dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. beliau telah memperkenalkan kod undang-undang Rom pada tahun 527 M. Penguasaan pusat yang kuat membolehkan raja membentuk satu sistem birokrasi yang teratur terdiri daripada pegawai-pegawai yang dilantik oleh maharaja. Pembentukan empayar telah menukarkan status dan gelaran raja kepada maharaja.. Keadilan terhadap setiap individu. Sebelum Undang-undang Justinian diperkenalkan. Jawapan y y y y Sistem pentadbiran pusat membolehkan raja menguasai semua wilayah dan membolehkan lahirnya konsep empayar. Dalam usaha untuk menyeragamkan undang-undang yang rumit. Hukuman berasaskan bukt yang cukup.4. 2. Undang-undang natural (natiral law). Undang-undang rakyat. 1. muka surat 47. Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam yang dikendalikan oleh sesebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam yang dikenali sebagai Hon Kao Tsu. 2. 3. Seseorang tidak bersalah sehimgga terbukti bersalah. 3.

2. Tiang-tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka kerana undang-undang tersebut dibuat semasa pemerintahan Maharaja Asoka dan undang-undang tersebut mementingkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Dinasti Chin Jawapan y Dinasti Chin memperkenalkan undang-undang yang berasaskan dua prinsip utama. 14 . Membentuk undang-undang bertulis yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada hakimhakim. 3. Semua titah perintah raja akan diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan sungai supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. Maurya dan Chin. Jelaskan perbezaan prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dengan prinsip undang-undang berasaskan Confucius dalam tamadun China. . Undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. y c. undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia dan dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. Secara berkumpulan. Dinasti Maurya Jawapan y Undang-undang dalam dinasti Maurya berasaskan titah perintah raja.b. iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif. Jawapan . Memastikan semua rakyat Rom mengetahui undang-undang yang dikuatkuasakan dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. y y y y Mewujudkan keseragaman undang-undang bagi membentuk kehidupan yang aman dan sejahtera. Menjamin keadilan undang-undang terhadap semua rakyat Rom. Ini adalah perlu untuk membendung tindakan liar manusia dan oleh itu raja mesti memiliki kuasa yang utuh.Legalisme berasaskan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi menjamin keharmonian negara. Jawapan Kepentingan undang-undang zaman Rom. bincangkan kepentingan sistem undang-undang pada zaman Rom. hukuman berasaskan bukti yang kukuh. y Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara dalam semua keadaan. Undang-undang ini digubal dan diperkenalkan oleh ahli falsafah bernama Han Fei Tzu.Confucius menekankan keperluan membentuk budi pekerti baik dalam menjaga keharmonian manusia dan masyarakat serta tidak mementingkan kekerasan. Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan. Undang-undang ini berteraskan falsafah legalisme. Mengikut falsafah ini.

serta lembah Indus. Menyatupadukan beberapa buah kerajaan kecil di utara India dan menjadikan Pataliputra sebagai ibu kota pemerintahannya. Senaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya berjaya meluaskan kuasanya. Menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang adil. y y y Undang-undang maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja.Mengawal tingkah laku manusia dan hukuman berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bersifat kolektif. .Undang-undang Confucius pula menekankan raja perlu mempunyai pekerti yang baik bagi menjaga keharmonian masyrakat. Jawapan y y y y y y Kejayaan menakluk Punjab dan menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seluicid di Syria dan kawasan sempadan India Barat.Undang-undang berteraskan falsafah legalisme menekankan penguatkuasaan undangundang yang tegas bagi mengawal tindak tanduk manusia. Nyatakan sumbangan Alexander the Great dalam perluasan empayar Yunani. Lembah Tigris dan Euphrates. Mesir. dan 10 000 orang tentera infantri. 1000 orang tentera berkuda. Wujud pemerintahan pusat yang kuat. 2. Berjaya meluaskan empayar Yunani sehingga ke wilayah jajahan Parsi. Memastikan rakyat mengetahui titah perintah raja yang diukir di tiang batu yang didirikan ditepi jalan untuk tatapan rakyat yang dikenali sebagai Tiang Asoka. Jawapan y y y y Meneruskan usaha-usaha perluasan kuasa selepas kematian ayahnya Raja Philip II. muka surat 50. Menyebarkan kebudayaan hellenistik ± campuran kebudayaan Yunani dan Parsi. Mempunyai pasukan tantera yang besar iaitu 600 ekor gajah. kebudayaan baru. . iaitu bandar Iskandariah di Mesir. 15 . Muncul bandar-bandar dan pusat ilmu pengetahuan. 1. Latihan dalam buku teks. Pembahagian wilayah kepada beberapa bahagian utama yang diketuai oleh wizurai. Kepentingan undang-undang zaman Chin. .Kepentingan undang-undang zaman Maurya. dan dalam menguatkuasakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. Penubuhan unit-unit perisik khas untuk memastikan tidak berlaku sebarang penentangan terhadap kuasa pusat.

kereta kuda. ahli falsafah seperti Plato. Sistem kawalan banjir yang sistematik. Apakah sumbangan Herodotus dalam bidang sejarah? Jawapan y y Herodotus merupakan Bapa Sejarah di samping ahli falsafah yang terkenal. 2. Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah. 1. muka surat 63. muzik. Menubuhkan banyak sekolah sehingga banyak melahirkan golongan sofis serta. 2.Latihan dalm buku teks. Membuat teres di kawasan berbukit untuk tanaman. Mengapakah Athens memberikan tumpuan kepada kegiatan ekonomi perdagangan? Jawapan y y y Keadaan geografi yang bergunung-ganang tidak sesuai untuk pertanian. Tujuannya adalah untuk mengawal harga dan kualiti barangan serta gaji pekerja. Apakah usaha-usaha oleh pemerintah Athens untuk mengembangkan bidang pendidikan? Jawapan y y y Melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani. tukang logam. Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian. 3. Athens menjadi pusat pengumpulan barangan keperluan yang datang dari Timur. Apakah tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan pada Zaman Vedik dalam tamadun India? Jawapan y y y Persatuan perdagangan dikenali sebagai sresthin. Sistem pengairan untuk sektor pertanian. Aristotle dan Socrates. 1. Antara persatuan tersebut termasuklah persatuan tukang kayu. seni orator. Terletak di kawasan yang berhampiran dengan jalan laut utama/kawasan persisiran pantai. Jawapan y y y y y y Memperkenalkan tenggala untuk membuat batas tanaman. Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu. tukang kulit. kesusasteraan. 16 . Latihan dalam buku teks. Pendidikan sukan. muka surat 53. kereta sorong beroda. Menghasilkan karya History of Persians Wars. membaca dan menghafal dititikberatkan.

Apakah kepentingan bahasa Sanskrit pada Zaman Vedik dalam taadun India? Jawapan y y y Bahasa yang mempengaruhi perkembangan dalam bidang penulisan dan kesusasteraan seperti kitab veda.Golongan hamba.Golongan Helot yang mengusahakan tanah dan merupakan golongan majoriti.M. Terangkan sistem sosial dalam tamadun berikut. Jawapan y y Binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia. Negara kota Sparta terbahagi kepada sistem sosial. artisan. . . iaitu Yang (kuasa aktif) dan Yin (kuasa pasif) yang menjadi asas kepada perubatan tradisional China.Bukan warganegara.Warganegara tulen . iaitu bentuk segi empat dan bulat. sejarah. . Bahasa Sanskrit kemudiannya melahirkan bahasa Hindu.3.) Jawapan y y Pembuatan kertas.Pekerja. y y 17 . Dibina pada zaman Maharaja Hadrian (117-138M. 6. 4. Yunani Jawapan y Sistem sosial tamadun Yunani. . sajak.) dan berfungsi sebagai tempat memuja serta menyimpan patung dewa dan tempat menjalankan kerja awam. pedagang. Punjabi dan Kasmiri. . Kuil ini memperlihatkan seni bina Buddha yang menampakkan kemahiran menggunakan elemen geometri. Kompleks kuil di Gua Ellora dalam tamadun India. Warganegara mempunyai hak berpolitik dalam negara kota sementara golongan kedua dan ketiga tidak memiliki hak tersebut. Mempengaruhi sastera agama Hindu dan Buddha antaranya epik Ramayana dan Mahabrata. iaitu bergaris pusat 44 meter. epik. tembikar. Senaraikan perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun China dari zaman Dinasti Chin (tahun 221 S. Jawapan y Terdapat 28 buah kuil gua yang dibina antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi.Warganegara. Kuil Pantheon. Urdu. layar perahu dan kapal. Konsep keseimbangan dua kuasa. Jelaskan pencapaian seni bina: a. 5.) hingga zaman empayar Han (tahun 200 M. iaitu Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. b. a.

1. muka surat 70. hamba. Lakarkan dan labelkan lokasi tempat kemunculan agama dan ajaran A. 2. Mesir. Alexander the Great Julius Caeser Shih Huang Ti Asoka Empayar Yunani Empayar Rom Empayar China Empayar Maurya Senarai tokoh di atas terkenal dalam sejarah dunia kerana sumbangan mereka dalam perluasan kuasa dan pembentukan empayar. Latihan dalam buku teks. Rom Jawapan y y Sistem sosial di Rom dapat dibahagikan kepada ± warganegara Rom. Huraikan ketokohan dan kewibawaan seorang daripada mereka. 18 . Jawapan y y y y Hukum Karma merupakan kepercayaan penganut agama Hindu Yang berkait dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. 1. Warganegara Rom merupakan mereka yang terdiri daripada orang Rom dan bukan warganegara ialah penduduk yang ditakluki. Kelahiran semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencapai Moksya iaitu kebebasan mutlak. Seseorang perlu berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai Moksya. Menyebarkan kebudayaan Hellenistik dan menjadikan bandar Iskandariah sebagai pusat ilmu pengetahuan utama. dan seluruh kawasan Laut Mediterranean.b. Soalan Esei dalam buku teks. muka surat 68. bukan warganegara. Jelaskan maksud Hukum Karma dalam agama Hindu. Menawan Parsi. Berusaha menyatukan benua Asia dan Eropah berdasarkan kebudayaan Hellenistik (campuran kebudayaan Yunani dan Parsi). a. Samarkand. Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia. Jawapan Alexander the Great ± Empayar Yunani y y y y Merupakan penakluk dan meneruskan usaha ayahnya Raja Philip II membentuk empayar yang luas. Turkistan.

Pada tahun 62 S. Beliau melaksanakan pemerintahan autokratik. Mesir dan Eropah Timur. Semasa pemerintahan Shih Huang Ti.Julius Ceaser ± Empayar Rom.5 meter. Tembok Besar China berukuran lebih kurang 5000 kilometer dan lebarnya 4. beliau dilantik menjadi konsul. dan beberapa kawasan di Jerman. Antara sumbangan beliau ialah pembinaan Tembok Besar China yang bertujuan untuk mempertahankan serangan orang Hun (nomad) yang sering mengancam empayarnya. Shih Huang Ti ± Dinasti Chin y y Beliau berjaya menyatupadukan seluruh kerajaan kecil di China. empayarnya merangkumi sebahagian besar wilayah Szechuan hingga ke Vietnam. Pemerintahan oleh maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem pemerintahan atau pemtadbiran birokrasi awam yang terdiri daripada pegawai yang dilantik oleh maharaja. Beliau telah berusaha menyebarkan agam Buddha secara aman dan bukan secara ketenteraan dengan menghantar utusan-utusan Sri Lanka. y y y y Asoka . Jajahan taluk Rom merangkumi Macedonia. Mesir. Syam. Mereka yang dilantik terdiri daripada rakyat dan pelantikan tersebut dibuat oleh sebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam. Keadaan tersebut wujud akibat daripada Perang Ketiga yang yelah mengorbankan ribuan tentera. menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan pengaruh dan kedudukan empayar Maurya. sebaliknya. Menamatkan sistem republik di Rom dan menggantikannya dengan diktator. Hubungan diplomatik juga dilaksanakan dengan kerajaan Mesir. iaitu lebih daripada 30 000 orang. Yunani. y y 19 . dan terkenal sebagai ketua tentera yang agung kerana kejayaan beliau dalam beberapa peperangan. Semasa pemerintahan Asoka.M. y y y y Dilahirkan pada 100 S. beliau telah dilantik menjadi praeotor dan pada tahun 59 S. kerajaan Chola dan sebagainya. Beliau mengamalkan sistem undang-undang yang tegas dan ketat berasaskan fahaman legalisme yang berjaya mengawal pentadbiran seluruh empayarnya. Pembinaannya menggunakan tenaga manusia yang ramai. Berjaya menjadikan Rom sebuah empayar yang kuat dan berjaya membentuk sistem pentadbiran pusat yang kuat. Ini menyebabkan bukubuku Confucius dibakar kerana bertentangan dengan dasar undang-undang yang diamalkan semasa pemerintahannya.5 meter hingga 9 meter serta ketinggiannya mencapai 7. Perancis.M. Asia Barat. Menguasai angkatan tentera dan Senat serta menggunakan gelaran maharaja. Beliau memakai gelaran maharaja dan menghapuskan sistem feudal untuk mengukuhkan sistem kerajaan pusat.M. segala titah perintah dan undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi-tepi jalan supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. Tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka dan beliau sentiasa berpegang kepada konsep kesejahteraan rakyat dan konsep keadilan. iaitu tegas dan berkuasa mutlak. Dasar ini dikaitkan dengan memberikan penekanan kepada ajaran Buddha.Dinasti Maurya y Pemerintah Maurya yang tidak menekankan kekuatan tentera sebagai asas untuk memperluaskan kuasa. Semua gabenor yang mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar China dilantik oleh Shih Huang Ti dan bukan lagi diwarisi oleh golongan bangsawan. Britain.

berkuasa mutlak. Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan pemerintahannya. Jawapan y Golongan bangsawan telah dihapuskan dan digantikan dengan pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik untuk mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar. maharaja akan dibantu oleh penasihat-penasihat yang berpengaruh seperti Canselor yang menjadi penasihat utama maharaja dan Marshall sebagai setiausaha maharaja yang bertanggungjawab dalam bidang ketenteraan. segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. Shih Huang Ti telah memperkenalkan satu sistem kakitangan awam yang dilatih dan dilantik untuk menjawat jawatan gabenor di wilayah-wilayah. Shih Huang Ti melantik pemerhati diraja bagi membuat laporan dan mengawasi pergerakan dan pentadbiran wilayah. Jawapan Yunani (Athens dan Sparta) Athens y y y y y Sistem beraja (monarki) ± raja dibantu oleh konsul. ketua tentera dan ketua agama. Anak lelaki dilatih untuk jadi askar yang baik dan melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Sparta y y Amalkan sistem pemerintahan tentera. Ahli Majlis. Sistem feudal cuba dihapuskan oleh Shih Huang ti. Demokrasi ± tedapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. memperlihatkan kekuasaan digunakan dengan sewenang-wenangnya. Pembakaran buku-buku Confucius kerana bertentangan dengan amalan Shih Huang Ti yang mengamalkan undang-undang legalisme. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sangat tegas bagi membendung kebangkitan rakyat menetang sistem pemerintahannya. Aristokrasi ± pemerintahan oleh golongan bangsawan yang kaya. Dewan Perhimpunan bersidang tiga kalli dalam sebulan. y y y y y 2. sokongan bangsawan telah dilumpuhkan dengan memindahkan mereka ke wilayah lain. setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan. raja berperanan sebagai ketua hakim. Kuasa kerajaan pusat semakin mantap. Sistem peperiksaan awam diperkenalakan untuk memilih pegawai-pegawai yang layak untuk dilantik sebagai gabenor di wilayah. Pemusatan kuasa merupakan matlamat utama dalam Dinasti Chin. semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. pengaruh golongan bangsawan semakin merosot. Bagi mengatsi masalah pemberontakan rakyat. Oligarki ± kuasa pemerintahan terletak dalam tangan beberapa orang konsul. 20 . Pembinaan Tembok Besar ini telah dapat menyelamatkan negeri China daripada ancaman musuh. Diktator (tirani) ± pemerintahan yang zalim. Majistret dan Juri yang telah dilantik oleh Dewan. terdiri daripada golongan kaya atau tentera.b. Huraikan ciri-ciri perbezaan sistem pemerintahan dan pentadbiran antara Yunani dan Rom. Bagi mengatasi ancaman dari luar. Shih Huang Ti membina Tembok Besar China bagi menghalang serangan orang gasar. Bagi menguatkan penguasaan sistem pentadbirannya dalam kerajaan pusat.

3. Kemuncak kegemilangan Dinasti Maurya adalah pada zaman pemerintahan Asoka. tetapi dinasti baru ini hanya berkuasadi sekitar Pataliputra sahaja. Kerajaan pusat tidak berupaya memperoleh cukai daripada wilayah-wilayah dan ini menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. (b) Mengapakah Dinasti Maurya runtuh.M. Tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak berpuas hati dengan dasar-dasar pemerintahan Asoka. kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul yang dilantik oleh Dewan Senat untuk sesuatu tempoh. Republik ± tiada pemerintah berkuasa mutlak. Mempunyai pasukan tentera yang besar iaitu 600 ekor gajah. Dua orang konsul yang menyebabkan tidak ada yang lebih berkuasa. Empayar Maurya meliputi kawasan dari Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush dan ibu kotanya terletak di Patalipura.. Keagungan tamadun India hanya muncul kembali setelah kemunculan empayar Gupta kemudiannya.- Rom y y y y y Sistem beraja ± berkuasa mutlak. Empayar Maurya berkhir dengan pembunuhan Maharaja Birhadratha dan diganti dengan Dinasti Sunga. keturunan Etruscan. Pembentukan empayar Maurya ini telah mengubah status raja kepada maharaja. Segala keputusan dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan. 1000 orang tentera berkuda dan 10 000 orang tentera infantri. Empayar Maurya berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah selepas Asoka dan perebutan kuasa sesama sendiri. (a) Huraikan kemunculan empayar Maurya Jawapan y y y y Empayar Maurya diasaskan oleh Chnadragupta Maurya apabila beliau berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dari tahun 321 ± 185 S. Jawapan y y y y y y y y y Dinasti Maurya merosot selepas kematian Asoka tahun 232 S.M. Berlaku banyak pemberontakan oleh ketua-ketua tempatan. yang menjadikan agama Buddha sebagai dasar pemerintahan negara dan mengabaikan golongan Brahmin. Kemunculan empayar Maurya adalah disebabkan oleh kejayaan Chandragupta Maurya menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. Wilayah-wilayah yang jauh daripada pusat pemerintahan membebaskan diri daripada penguasaan kerajaan pusat. Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. Kelemahan kerajaan pusat menyebabkan timbulnya banyak kekacauan dan menjejaskan keupayaan tentera untuk mengembalikan keamanan. Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom. 21 .

Pengaruh Confucianisme yang meluas telah mewujudkan kumpulan cerdik pandai yang sangat berpengaruh dalam bidang pentadbiran. Dinasti Chin dan Dinasti Han merupakan dua buah dinasti yang terkenal dalam tamadun China. y y y y y y 22 . Falsafah ini percaya undang-undang yang tegas dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban dlam masyarakat. Falsafah lain ialah Mencius yang berpendapat manusia berakhlak baik dan menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar. Dinasti Chin telah memperkenalkan satu sistem tulisan yang sama untuk seluruh China. Untuk menyatupadukan negara China. Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga layal menjadi pendidik. Dinasti Chin menekankan falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han Fei Tzu menyarankan bahawa undang-undang yang tegas perlu untuk mendisplinkan rakyat. Jawapan y y Pendidikan sangat penting dalam proses perkembangan tamadun manusia. bertempat di istana dan di hadapan maharaja. Perkembangan falsafah bermula pada zaman Dinasti Handan falsafah yang penting pada zaman tersebut adalah Confucianisme dan Taoisme. Falsafah peperangan juga dihasilkan pada zaman Dinasti Han oleh seorang penulis bernama Sun Tzu. Pendidikan didalam kedua-dua dinasti lebih menumpukan kepentingan untuk mengisi jawatan dalam pentadbiran. Confucianisme dijadikan agama rasmi Empayar Han. dan tahap ketiga Chin Shih setaraf dengan doktor falsafah dan dijalankan di ibu kota empayar. Peperiksaan awam tahap pertama diaidakan dua kali dalam tempoh tiga tahun peperiksaan awam tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali. Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap iaitu Hsiu Tai setaraf dengan ijazah pertama yang dijalankan di daerah-daerah China.4. Tahap kedua Chun ± Jen setaraf dengan sarjna yang diadakan di ibu kota daerah. (a) Bincangkan sumbangan Dinasti Han dan Dinasti Chin dalam bidang falsafah dan pendidikan. Beliau mengarang sebuah buku mengenai strategi peperangan iaitu ³The Art of War´ yang menjadi rujukan dan pedoman dalam menghadapi peperangan dan kajian oleh akademi ketenteraan seluruh dunia. Karya-karya Confucius menjadi bahan kajian utama di sekolah-sekolah dan menjadi asas peperiksaan perkhidmatan awam dalam memilih pegawai-pegawai baru dalam pentadbiran.

bentuk ini tidak tetap bergantung pada tempat didirikan. a. dan berfikiran terbuka secara logik. tembok tersebut telah disambung sehingga 6400 km panjang dan pembinaan tembok ini menggunakan tenaga pekerja yang melebihi 30 000 orang. Organisasi sosial masyarakat Sparta terbahagi kepda tiga kumpulan utama. Setiap tembok ini mempunyai pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara yang tinggi. 4.Helots ± yang mengusahakan tanah dan golongan majoriti Menekankan kepada sumbangan setiap lapisan masyarakat bagi menjamin ketenteraman negara kota. Kawasan kediaman maharaja dibina berasingan dengan tembok yang tinggi dan sebuah istana maharaja yang masih kekal hingga kini. Bentuk ini hanyalah untuk kuil yang besar manakala pagoda pula mempunyai bentuk meninggi sehingga 15 tingkat. Pagoda mempunyai bentuk oktagon atau segi empat sama. Di kampung-kampung terdapat tembok yang dibina daripada tanah lumpur. Anyang. 23 . Walau bagaimanapun.5 meter hingga 9 meter lebar.Pekerja. pedagang . Kuil-kuil ini terdiri daripada beberapa bangunan yang merangkumi tempat tinggal. Pembinaan tembok ini dimulakan oleh Maharaja Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin bertujuan untuk menghalang serangan orang-orang Hun (nomad). Jawapan y Dalam tamdun China reka bentuk dan seni binanya agak unik dan berlainan daripada tamadun lain. y y y y y y y 5. Bandingkan organisasi sosial antara masyarakat Athens dengan masyarakat Sparta.(b) Huraikan perkembangan seni bina yang terdapat dalam tamadun China. Setiap tamadun mempunyai organisasi sosialnya tersendiri. Semasa Dinasti Ming. y y y Wargenegara Bukan warganegara Golongan Hamba y y y Warganegara Athens mementingkan kebebasan diri dan hak-hak individu. Jawapan y Organisasi sosial masyarakat Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. dan 7. artisan. Untuk seni bina yang penting masalah kuil dan pagoda. Kesemua ciptaan seni bina tersebut digunakan untuk tujuan keselamatan dan menghalang ancaman daripada pihak musuh. Terlibat secara aktif dalam soal-soal pemerintahan negara (sistem demokrasi).Warganegara Sparta tulen .5 meter tinggi. Peking dan Loyang. . Kanak-kanak lelaki yang sihat diberikan latihan ketenteraan dari kecil bagi membolehkan mereka menjadi anggota tentera yang berdisiplin dan patuh kepada negara. Tamdun China juga memperlihatkan kemajuan dalam membuat tembok-tembok daripada batubata dan tanah liat di kawasan bandar seperti Cangan. ruang tamu dan pusat pemujaan. Salah satu seni bina yang mengagumkan dunia adalah pembinaan Tembok Besar China yang berukuran lebih kurang 5000 km panjang. Disiplin yang ketat dan latihan yang lasak membolehkan Sparta melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. iaitu Kota Larangan yang mempunyai dewan dan taman.

Perkembangan pemikiran dan kemahiran ± agama. Pembahagian masyarakat lebih menitikberatkan perbezaan warna kulit antara orang-orang Dravidia dan orang-orang Indo-Aryan. Pembahagian masyarakat ini diterajui oleh golongan Brahmin (terlibat dalam ritual keagamaan. Pembahagian masyarakat berdasarkan sistem kasta mengukuhkan agama Hindu. 24 . apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun meningkat dan terus berkembang? Jawapan y y y y y Kestabilan politik ± pemimpin yang berwibawa dan dinamis. Pada pendapat anda. Penjajahan/penaklukan wilayah/negara. diplomatik. pendidikan. Sudra (petani) dan golongan yang berkhidmat kepada ketiga-ketiga golongan di atas). 6. falsafah. Ksyatriya (golongan hulubalang). Sistem kasta dalam tamadun India agak rigid dan menghalang pergerakan seseorang individu dari satu kasta ke kasta yang lain.b. Hubungan dengan tamadun lain ± perdagangan. Keadaan atau perbezaan warna kulit menyebabkan timbulnya sistem kasta yang mendominasi sistem sosial dalam tamadun India. sains dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan. Kedudukan seseorang dalam kasta tertentu menentukan peranan dan fungsi individu dalam masyarakat. Mengapakah organisasi sosial bagi masyarakat dalam tamadun India dikatakan unik? Jawapan y y y y Dikaitkan dengan agama Hindu dan pembahagian sosial di kalangan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang tertentu. Vaisya (golongan pedagang dan peniaga).

. 2. . .Sumber dari China mencatatkan Kang Tai dan Chu Ying pernah dihantar sebagai Utusan China ke Funan pada tahun 245-250 Masihi. nyatakan pendapat anda tentang kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. di Batu Buruk. Coedes berpendapat karajaan Melayu kedua tertua ialah Champa yang wujud pada sekitar abad kedua dan dikenali sebagai LinYi. . Jawapan .Perdagangan maritim berkembang seiring dengan kemahiran dalam pembuatan kapal layar dan perahu. dan juga sebagai pelabuhan pembekal kerana terletak berhampiran dengan sungai. barulah kerajaan ini dikenali sebagai Champa.BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. Ini dibuktikan dengan persamaan artifak manik yang dijumpai di Kuala Selinsing (Perak) Kota Tinggi dan Muar (Johor) serta di pantai barat dan selatan Thailand. muka surat 74. Membuktikan kerajaan Funan ialah kerajaan terawal wjud di Asia Tenggara ± berkemugkinan telah wujud sejak abad kedua Masihi.Bukti arkeologi seperti jumpaan manik dan tembikar mununjukkan bahawa perdagangan maritim di Asia Tenggara telah berkembang semenjak abad kelima Sebelum Masihi. . . Apakah bukti yang menunjukkan perdagangan maritim telah berkembang di Asia Tenggara pada abad ke lima Sebelum Masihi? Jawapan .G. 1.Data arkeologi menunjukkan jumpaan seni arca berunsur Hindu dan Buddha yang langgamnya dipengaruhi oleh langgam seni arca Amaravati dri India. .Berperanan sebagai pembekal bahan mentah seperti timah untuk diproses menjadi gangsa Dongson.Sejarawan G.Wujud hubungan perdagangan antara Rom dengan kawasan penempatan Asia Tenggara. Raja Funan pada masa itu bernama Kaundinya atau HouenTien dalam sebutan China. Coedes menyatakan Funan ialah kerajaan Melayu tertua di Asia Tenggara yang muncul pada abad pertama Masihi.Sumber dari China menyatakan tentang kewujudan kerajaan Funan pada pertengahan abad ketiga. Berdasarkan sumber dari China.Wujud hubungan perdagangan dan diplomatik antara kerajaan awal Asia Tenggara dengan China berdasarkan jumpaan artifak gendang gangsa Dongson di Vietnam Utara. Pada abad ketujuh. 25 . . Besut (Terengganu) dan di Sungai Tembeling (Pahang).

Penternakan lembu. kambing. . Jawapan . kawasan pedalaman dan berbukit serta dilereng-lereng gunung berapi. . dan keagamaan dengan tamadun China dan India. muka surat 77. Jawapan . penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai. 3.Kawasan yang subur untuk aktiviti pertanian. ayam. cendana. Jawapan . pelabuhan pembekal ± pusat perdagangan. Sistem pengangkutan/perhubungan sungai yang baik dan teratur. Senaraikan faktor yang membawa kepada kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara.Mempunyai pelabuhan entrepot. . Senaraikan hasil kegiatan ekonomi kerajaan agraria.3. . kayu gaharu.Padi sawah dan padi huma.Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian. . 26 . pisang. . kerbau. Sistem pengairan yang baik. keledek.Jaminan keselamatan untuk perdagangan. Sumber protein (ikan) dan iklim panas lembap sepanjang tahun sesuai untuk aktiviti pertanian.Hasil-hasil hutan seperti damar. . diplomatik. . 2. Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian agraria. Latihan dalam buku teks. 1. .Pembinaan sistem pengairan yang baik.Terletak dan terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai.Kedudukan dan lokasi yang strategik.Mempunyai bahan mentah dan bahan logam yang banyak untuk tujuan perdagangan. Jawapan y y y y y y Kawasan pertanian yang subur. pusat pengumpulan dan penyebaran barang-barang dagangan. Pemerintah/raja yang mengambil inisiatif dalam pembinaan sistem pengairan/terusan untuk kemajuan pertanian. laluan perdagangan antarabangsa di antara India dan China.Menangkap ikan di sawah. Bekalan air yang mencukupi untuk kegiatan pertanian/keperluan harian.Hubungan perdagangan. Senaraikan tiga ciri utama kerajaan agraria.Jagung. . paya dan sungai. .

Jelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim. Pelabuhan entrepot juga berperanan membeli barangan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya dan kawasan takluknya. hasil-hasil hutan dan laut serta makanan.4. Jawapan y Pelabuhan kerajaan ± asalnya merupakan pelabuhan pembekal. emas. ruang membaiki kapal. damar. Mempumyai kedudukan yang strategik. Jawapan y y y y y y Menjalakan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. muka surat 83. Latihan dalam buku teks. tetapi bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca. Menjadi pelabuhan pembekal. Menyediakan pelbagai kemudahan perdagangan di pelabuhan seperti tempat menyimpan barang. Membekalkan sumbber makanan atau protein (ikan kepada penduduk). tempat penginapan. y 2. Berubah menjadi pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. Mendapan tanah sungai yang subur untuk aktiviti pertanian. beras. Berperanan membwkalkan segala barangan yang diperlukan ke[ada pedagang yang singgah di pelabuhan seperti rempah. Alat perhubungan dan pengangkutan utama. Penduduk terdiri daripada orang tempatan. 1. serta keselamatan para pedagang. orang laut dan pedagang luar. ubat-ubatan tradisional. lembah sungai dan kepulauan. kawasan berniaga. Nyatakan tiga ciri utama kerajaan maritim. Sistem kawalan banjir yang sistematik. iaitu pelabuhan yang berperanan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang-pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya. Terletak berhampiran dengan kawasan persisir pantai. Barang dagangan merupakan hasil rempah ratus. Penggunaan lebih daripada satu bahasa. hasil logam dan pusat pengumpulan barangan dari kawasan pedalaman dan kepulauan yang berhampiran. kemudahan memunggah dan mengangkut barangan dari kapal. rotan. hasil hutan. y y 27 . Mengapakah Tasik Tonle Sap penting kepada masyarakat Angkor? Jawapan y y y y y Membekalkan sumber air untuk pertanian dan minuman. timah. pelabuhan kerajaan dan akhirnya menjadi pelabuhan entrepot apabila menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India. Pelabuhan kerajaan kemudian menjadi pelabuhan entrepot.

Mengapakah penduduk kerajaan maritim mampu menjadi pelaut yang hebat? Jawapan . . Jawapan .Melantik pegawai yang bertanggungjawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perdagangan yang dikenali sebagai Tuhan Vatakuurah (Penyelia Perdagangan) bagi menguruskan kegiatan perdagangan di Srivijaya. 5.Perahu yang dibina mempunyai keupayaan untuk pelayaran jarak jauh kerana penggunaan kayu-kayan yang baik untuk membuat perahu.Menyediakan kemudahan untuk pedagang-pedagang yang singgah serperti tempat membaiki kapal. .Menediakan satu angkatan laut yang besar dan kuat yang dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat termasuklah orang laut. candi. . 28 . kenderaan seperti gajah daripada kerajaan agraria kayu amat penting kepada kerajaan maritim untuk membuat kapal-kapal dagang. . tempat ibadat. tempat berniaga.3. Penguasaan terhadap negeri-negeri ini mebolehkan Srivijaya menguasai perdagangan di Asia Tenggara serta laluan perdagangan antarabangsa di Selat Melaka dan Selat Sunda. Fungsi orang laut adalah untuk mengawal perdagangan di Selat Melaka dan memastikan pedagang serta barang dagangan yang dibawa selamat sampai ke pelabuhan. tempat menyimpan barangan. dan bangunan untuk kerajaan maritim. serta makanan dan bekalan air. . . 4. tempat tinggal. Terangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Srivijaya untuk menjadi kuasa maritim utama di Asia Tenggara.Berkemampuan menghasilkan kapal-kapal yang besar sebagai kapal dagang atau untuk kegunaan Orang Laut.Mendapatkan bahan-bahan mentah seperti kayu-kayan. .Ingin mendapatkan tukang-tukang kayu dan batu yang mahir daripada kerajaan agraria bagi membina kapal.Mempunyai kemahiran membuat perahu dan perahu layar untuk perdagangan.Mempunyai kemahiran untuk mengetahui kaedah menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit.Mendapatkan bekalan makanan (beras) daripada kerajaan agraria.Pemerintahan Srivijaya juga melakukan dasar perluasan kuasa terhadap kawasan-kawasan berhampiran seperti menakluki Kedah Tua dan Jambi. . Gajah pula merupakan kenderaan kepada pemerintah kerajaan maritim sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan. Mengapakah kerajaan maritim mengamalkan sikap berbaik-baik dan bekerjasama dengan kerajaan agraria? Jawapan . .Didorong oleh semngat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar.

agama yang dianuti di Kedah Tua pada abad kelima Masihi ialah Buddha tetapi di Dieng (Indonesia). agama yang dianuti ialah agama Hindu. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. 1. aspek-aspek yang perlu diambil dari India ialah seseorang pemerintah dengan pemerintah lain di Asia Tenggara mungkin berbeza. Misalnya dalam aspek amalan dan kepercayaan. 1. jumpaan-jumpaan seni arca yang kasar serta mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara. seperti arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. Jawapan y y y y y Dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera dan disebarkan oleh penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja yang kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan dan diamalkan. Senaraikan pengaruh India dalam masyarakat di Asia Tenggara. Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India disesuaikan dengan budaya tempatan yang sedia ada untuk diamalkan. Ramai sejarawan bersetuju da menerima pendapat keempat sebagai faktor utama berdasarkan bukti-bukti arkeologi. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang. y 2. melalui proses penaklukan terhadap kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara. Jawapan y y y Aspek pemerintahan dan pentadbiran. Aspek kesenian dan kesusasteraan. Aspek keagamaan. mereka juga turut menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha. walaupun pengambilannya berlaku pada waktu yang sama.Latihan dalam buku teks. 29 . Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang melalui aktiviti perdagangan. Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha memasuki Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal? Jawapan y y y y Melalui golongan Ksyatria atau tentera. Dalam proses pengambilan pengaruh dari India. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. Jelaskan bagaimana pengaruh India sampai ke Asia Tenggara. muka surat 94. muka surat 88. mereka berperanan dalam upacara pertabalan raja dan upacara keagamaan.

didirikan kompleks kota dan melambangkan konsep alam semesta (orde kosmos). teater. Untuk menunjukkan keagungan dan kemegahan raja. unsur-unsur mitos dan lagenda tentang asal-usul raja. Hikayat Pendawa Jaya. Aspek kesusasteraan ± Epik Ramayana dan Mahabrata mempengaruhi kesusasteraan Jawa seperti Nagarakertagama. y y y y y 30 . Aspek bahasa seperti bahasa Sanskrit yang terdapat pada batu bersurat seperti Batu Bersurat Kutei. Raja Kumara. contohnya di Srivijaya. Candi ± monumen keagamaan bgi agama Hindu dan Buddha sebagai rumah ibadat dan tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya. bertujuan membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah. Wujud pelbagai adat istiadat seperti pertabalan raja yang dikendalikan oleh Brahmin. y - 3. iaitu Brahmin. Jawapan y Aspek pemerintahan ± konsep raja. Parvanda. Candi Borobodur. Contoh candi ialah Candi Dieng. Bagi mengukuhkan konsep dewa raja. arca. Bhupati. Sesiapa yang mengkhianati sumpah akan ditimpa bencana. raja merupakan bayangan tuhan. Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. Konsep dewa-raja. lambang keagungan seseorang pemerintah. dalam upacara ini datu akan meminum air yang disiram di sebuah tempat suci bernama Telaga Batu di Palembang. Air yang disiram pada batu tersebut akan berkumpul di bahagian bawah batu bersurat itu dan kemudiannya akan diminum. berkuasa mutlak. kuil. memiliki kesaktian. Rakyat takut menderhaka kepada raja. Raja berada di puncak pemerintahan diikuti oleh kerabat diraja. Candi Prambanan. patung dan lain-lain. Jawapan y Sistem beraja dalam kerajaan Awal Asia Tenggara merupakan pengaruh Hindu dan Buddha. Golongan Brahmin memainkan peranan penting dalam upacara keagamaan. raja memiliki kesaktian. Senaraikan aspek yang menerima pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. pembesar termasuk ahli agama. Upacara ini diketuai oleh Brahmin dan disertai dengan doa. seni bina seperti candi. tempat menyimpan patung dewa. Raja berkuasa mutlak. perintah raja menjadi undang-undang. raja dan ibu kota merupakan pusat alam dan pusat pemerintahan. rakyat dan hamba. Senapati. Wayang kulit. dan Kumaramatya. Aspek kesenian dan kesusasteraan ± monumen. Hikayat Seri Rama. Hikayat-hikayat tempatan mendapat pengaruh epik India seperti Hikayat Pendawa Lima. Di peringkat pentadbiran. orde kosmos ± raja berkuasa terhadap seluruh alam (konsep cakravatin) diperkukuhkan lagi dengan lambang-lambang keagungan raja seperti pembinaan Angkor Wat. diadakan upacara angkat sumpah. sesiapa melanggar perintah raja dianggap menderhaka. Terdapat gelaran-gelaran pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara terutamanya di Srivijaya seperti Yuvaraja. stupa. raja dibantu oleh pembesar yang terdiri daripada pegawai tentera dan hakim.2. Tuhan Vatakuurah. wat. konsep dewa raja. adat istiadat raja seperti pertabalan raja. raja sebagai Anak Tuhan/Dewa Tuhan. Tujuannya adalah untuk menetapkan pembesar agar memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja.

dan panna seperti terdapat dalam ajaran Buddha. Tigkat pertama terdapat ukiran yang menceritakan kehidupan Gautama Buddha.4. Jawapan Sanskrit Dosa Dukkha Dorhaka Manusa Phala Rupa Samsara Aksara B. mempunyai ketinggian 213 meter dan keluasan kawasannya 208 hektar. di bahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada batu laterit dan batu pasir dengan ukuran yang menggambarkan epik Ramayana dan Mahabharata. Tiga tingkat ini melambangkan tiga tahap kehidupan. Terbahagi kepada tiga tingkat. iaitu sila. Candi pengaruh Buddha pula memiliki pelan jenis cruciform. Senaraikan perkataan Sanskrit yang terdapat dalam bahasa Melayu. Nyatakan bentuk candi yang ditemui di Asia tenggara pada zaman awal keatangan agama Hindu dan Buddha. Viman ialah bahagian suci tempat arca keagamaan diletakkan dan Mandapa ialah bahagian luar candi. samadhi. y 5. Jawapan Angkor Wat y y y Dibina untuk agama Hindu. y Candi di Lembah Bujang y y Bersaiz kecil dan bahagian tapak sahaja ditemui. Candi Borobodur y Mewakili agana Buddhan Mahayana. Melambangkan orde kosmos. Candi agama Hindu ini terbahagi kepada dua bahagian uatam. Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha. iaitu Vimana dan Mandapa. Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah yang tingginya sekitar 39 meter dengan berteres empat tingkat. Melayu Dosa Duka Derhaka Manusia Pahala Rupa Sengsara Huruf 31 . Setiap sudut mempunyai menara.

muka surat 97. Terdapat juga di kawasan pedalaman seperti di kawasan berbukit dan di lereng tanah gunung berapi seperti kerajaan Taruma di Tanah Dieng (Indonesia).A. kambing dan ayam. gading. Kerajaan awal di Asia Tenggara dikategorikan pada kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Pelabuhan dalam kerajaan maritim pada mulanya merupakan pelabuhan pembekal. dan mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu. Soalan esei dalam buku teks. Jawapan y y Kerajaan agraria bergantung pada aktiviti pertanian terutamanya tanaman padi. seperti kerajaan Dvaravati di Sungai Menam. lembah sungai dan kepulauan. tanduk. Terletak di kawasan pertanian yang subur seperti lembah-lembah sungai. Padi huma ditanam di kawasan yang tinggi yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres dan relung. kerbau. a. penternakan dan pungutan hasil hutan dan sungai. Apabila terdapat lebihan. sementara kerajaan Funan dan Angkor di lembah Sungai Mekong. Sarang burung diambil dari gua untuk tujuan perdagangan. Kerajaan agraria Funan Angkor Kerajaan maritim Srivijaya Kedah Tua 1. hasil ternakan dan pertanian tersebut akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam pertanian. kayu cendana serta pelbagai jenis buah-buahan. Menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih. y y y y y y y y y y y 32 . damar. lada hitam. Berlaku hubungan perdagangan dengan negara China dan India menyebabkan menjadi pelabuhan entrepot. Jelaskan konsep kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Kerajaan maritim menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. Pembinaan sistem pengairan yang baik seperti yang terdapat di Angkor dan Funan disebabkan terdapatnya sistem pengairan yang bersumberkan Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. kemudian berubah kepada pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. Mereka juga menternak binatang seperti lembu. kapur barus. Terletak berhampiran dengan kawasan pesisir pantai.

Jawapan y y y Membina sistem pengairan yang baik kerana dapat membekalkan air ke kawasan pertanian. Memastikan petani dapat mengusahakan tanaman padi dengan menggunakan benih padi yang bermutu dan dapat mengeluarkan hasil yang banyak. y y y y 33 . Kerajaan agraria pula bergantung kepada kerajaan maritim untuk memperoleh barangan import (barang mewah). Memastikan lebihan tanaman padi sawah dapat dieksport ke kawasan-kawasan lain ± untuk mendapatkan hasil bagi membangunkan kawasan-kawasan tanaman padi yang lebih luas. Andaikan anda ialah raja kerajaan Angkor pada abad kesembilan. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan tukangtukang mahir terutama tukang kayu dan tukang batu untuk membina monumen sebagai mercu tanda keagungan seperti Angkor Wat. Kerajaan agraria juga memerlukan pelabuhan dari kerajaan maritim bagi memasarkan barangan keperluan mereka. Memberikan bantuan nasihat kepada petani tentang cara-cara menanam padi dengan sistematik supaya hasil pengeluaran padi dapat dipertingkatkan. Huraikan langkah-langkah anda untuk memajukan pertanian padi sawah. a. Memastikan petani dapat menanam padi secara berterusan sepanjang tahun dengan menentukan bila/masa yang sesuai untuk menanam dan mendapatkan hasil. Kerajaan maritim yang menjalankan perdagangan entrepot bergantung pada kerajaan agraria bagi membekalkan barangan dagangan. y 2. Peranan pemerintah yang cekap ± memastikan tanah yang subur/tanah lanar dapat digunakan dengan maksimum untuk tanaman padi sawah. Bincangkan aspek saling bergantung dan melengkapi antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Menggunakan baja organik/semula jadi yang sesuai untuk tanaman padi. Jawapan y y y y y Kerajaan maritim memerlukan bekalan makanan terutama beras daripada kerajaan agraria.b. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat perahu/kapal dagang/tentera terutama kayu dan gajah daripada kerajaan agraria.

neraka. pahala. Dibaca dalam upacara-upacara keagamaan. raja. Golongan Brahmin merupakan golongan tertinggi selepas raja. b. Raja memimpin masyarakat selaras dengan peraturan alam semesta atau dharma. Kepercayaan agama Hindu dan Buddha ± sebuah negara menggambarkan satu alam semesta (orde kosmos) ± pusat alam. 34 . Keupayaan Angkor menawan Funan menjadi faktor utama pendorong penukaran status kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai buktikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Angkor juga boleh membekalkan hasil-hasil pertanian dari. y 3. Kepentingan Tasik Tonle Sap serta peranan pelabuhan Oc ± Eo menjadikan Angkor sebuah kerajaan yang maju dalam bidang pertanian. kawasan pedalaman untuk keperluan pedagang-pedagang yang berkunjung ke pelabuhan Oc ± Eo. Jawapan y y y y y y y Digunakan dalam merekodkan ilmu pengetahuan. Sebagai raja yang berfikiran strategik. Mencatat mentera. Sistem kerajaan awal merupakan campuran sistem tempatan dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Terangkan penggunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara. istana. Adat istiadat pertabalan raja dikendalikan oleh Brahmin. berikan alasan anda untuk menukar status Angkor daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Jawapan y y y y y y y y y Kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. a. Terdapat banyak istilah pentadbiran menggunakan bahasa Sanskrit.b. Banyak candi seperti can Borobodur. Angkor Wat. derhaka. Epik Ramayana dan Mahabharata melahirkan Hikayat Pendawa Lima dan Hikayat Pendawa Jaya. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja (kuasa mutlak). Jawapan y y Keupayaan kerajaan Angkor untuk membuat hubungan dengan negara-negara luar berdasarkan kedudukan Angkor yang berdekatan dengan Sungai Mekong. Inskripsi-inskripsi batu bersurat di Lembah Bujang dan Kutei. Candi/monumen-monumen. dosa. candi di Lembah Bujang. Pengaruh perbendaharaan kata seperti duka. Raja dianggap dewa-raja (wakil Tuhan di bumi).

Nama bapa saudara Nabi Muhammad s.a. meminum arak.Tiada panduan yang khusus dalam perkahwinan. 1. Jawapan a. y Abbas. .Jahil.Nama datuk/moyang Nabi Muhammad s. Manaf. Abd. y Al Haris. halaman 103. muka surat 105. 2.Wanita dipandang rendah. Mengapakah amalan Sistem Kabilah telah mendatangkan kesan yang buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan .Perasaan kesukuan yang menebal. atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan.w.Kemunculan semangat assabiah. .a. y Abu Lahab. b. .w.a. Latihan dalam buku teks.w. y y y y Abd.Terdapat kabilah yang menanam anak perempuan.w. Nyatakan corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah. . senaraikan nama moyang dan bapa saudara Nabi Muhammad s.a. Jawapan . 1.Perbuatan tidak bermoral seperti berjudi dan berzina. tidak mengetahui. y Abu Talib.BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. dalam buku teks.Tercetusnya peperangan di kalangan masyarakat. 35 . Apakah maksud ³Jahiliah´? Jawapan . . Mutalib.Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa runtuhnya Empangan Maarib hingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s. muka surat 102. y Hamzah.w. Qusai bin Qilab.a. Hasyim. . 3. Berasaskan Rajah Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s.

Tabliq (menyampaikan). 1. Jawapan y y y y Menjalankan perniagaan secara berseorangan. Buat kajian tentang ketokohan Nabi Muhammad s.Fatanah (bijaksana). . Menjalankan perniagaan Khadijah. .w. . muka surat 107. Jawapan .a. 2.a. Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s. digelar al-Amin? Jawapan . dalam bidang perdagangan.Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur.w. Abu Talib. Latihan dalam buku teks.Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. Nyatakan pengalaman Nabi Muhammad s. bukan sahaja terkenal sebagai pemimpin yang berkaliber malah sebagai pedagang yang jujur dan dipercayai. ke Syam. . disebut Tahun Gajah? Jawapan y Mengambil sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai oleh Abrahah dari Habsyah. .Siddiq (berkata benar).w.Nabi Muhammad s. Jawapan . dalam bidang perdagangan.2.a.a.Pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat. . Mengikut rombongan bapa saudara baginda ke Syam sejak berumur 12 tahun.w.a. tutur kata yang baik.a. 3.Semasa berumur 12 tahun baginda telah mengikuti rombingan ke perniagaan bapa saudara baginda. Berkongsi perniagaan dengan temannya. . Senaraikan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s. 36 . 3.w.Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi.Amanah (dipercayai).w. Mengapakah Nabi Muhammad s. dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan.Baginda pernah menjalankan perniagaan secara berseorangan dan berkongsi dengan teman baginda. .

3. Zaid bin Harithah. Mencapai kejayaan yang cemerlang. Mengapakah golongan bawahan merupakan golongan awal yang memeliuk Islam? Jawapan y y Tertarik terhadap ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. Jawapan y y y Menerusi pembacaan seseorang dapat menambahkan ilmu pengetahuan.a. 1. 2. Mereka ditindas dan diseksa dengan kejam. yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui´.? Jawapan y y y y Bermula secara rahsia selama tiga tahun. Secara rahsia dilakukan kepada keluarga baginda sendiri dan sahabat yang rapat. Apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Jawapan y y y y y y y Khadijah binti Khuwailiid.w. Menerusi pembacaan penyelidikan dapat dijalankan. Bacalah.Latihan dalam buku teks. Diikuti secara terbuka selama 10 tahun. Kandungannya: ´Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dengan segumpal darah. Secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib dan orang ramai.w. Arqam bin Abu Arqam. 2. Zubair bin Awam. Nyatakan mengapa amalan membaca dikatakan sangat penting dalam Islam. Abu Bakar al-Siddiq. Latihan dalam buku teks. muka surat 114. muka surat 108. dan apakah kandungannya? Jawapan y Ayat al-Quran surah al-Alaq ayat 1 hingga 5. 37 . Ali bin Abu Talib. Uthman bin Affan. 1. Tuhanmu yang teramat mulia yang mengajar dengan pena. Bagaimanakah Nabi Muhammad s. berdakwah di Makkah.a. Senaraikan tokoh yang telah memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilaksanakan.

Mengapakah masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s. (b) Bagaimanakah semangat ini boleh terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Faktor geografi.a. . selepas Islam berkembang dengan meluas. digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi mengamalkan animisme dan menyembah patung. bersifat angkuh.w. di Makkah. 5. y y A. 2.Perbezaan kepercayaan/agama. ³Salah satu amalan hidup masyarakat Arab Jahiliah ialah mengamalkan semangat assabiah´ (a) Apakah maksud semangat assabiah? Jawapan y Assabiah bermaksud semangat kesukuan yang melampau atau berpuak-puak dan saling bermusuhan antara satu sama lain.4. Terdapat ahli keluarga dan sahabat karib baginda yang menerima seruan Islam.a.Tanggapan yang salah terhadap tugas seorang nabi.w. . orang Quraisy tidak mempedulikan penyebaran Islam. muka surat 116. Bincangkan reaksi masyarakat Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. Rumuskan sebab-sebab orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam. Kehidupan masyarakat kucar-kacir kerana tiada nabi atau rasul dan kitab suci. Akhlak mereka rendah.w. iaitu tempat tinggal yang panas dan kering kontang. Jawapan . Mereka menyangka hal tersebut adalah urusan keluarga Nabi Muhammad s.a. orang Arab Quraisy menetang Islam. Struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan.Prinsip persamaan taraf sesama manusia. 1. 38 . Jawapan y Pada peringkat permulaan penyabaran Islam di Makkah. Tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan sendiri. Walau bagaimanapun. .Ekonomi ± terjejasnya perusahaan membuat patung. Soalan Esei dalam buku teks. degil dan kejam.

Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakatnya. Prinsip Islam yang mengamalkan konsep sama taraf sesama manusia sedangkan mereka mementingkan taraf dan kelas dalam masyarakat. Peperangan berlaku walaupun sebab-sebab yang kecil. mereka mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.w.w. sebagai rasul dianggap rahmat yang besar kepada masyrakat Arab Jahiliah dan masyrakat dunia umumnya? Jawapan . sebagai nabi. Pembaharuan-pambaharuan yang diperkenalkan oleh Islam. mereka khuatir perusahaan membuat patung terjejas kerana Islam tidak memerlukan perantaraan patung untuk beribadat kepada Allah.a. y 4. Ada orang Arab yang menerima Islam dan ada juga yang menolaknya. Dari segi ekonomi. Tidak ada perpaduan di kalangan masyarakat Arab. sedangkan sejak dahulu mereka sentiasa bersaing untuk menjadi ketua. (b) Mengapakah pula sebahagian masyarakat Arab tidak dapat menerima ajaran Islam? Jawapan y y y Kepercayaan tradisi dan agama mereka berbeza daripada ajaran Islam. satu cara hidup yang menyeluruh yang merangkumi soal ibadat dan kehidupan harian. Mengapakah perlantikan Nabi Muhammad s. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s. . 3.(c) Bincangkan kesan amalan semangat assabiah di kalangan masyarakat Arab Jahiliah.w.w.Islam memperkenalkan ad-Din.Islam membawa pembaharuan seperti pendidikan dan keadilan sosial.a. Jawapan y y y y Berlaku persengketaan dan pergaduhan.Dengan Islam terhapusnya nilai dan unsur-unsur Jahiliah. . (a) Apakah sebab orang Arab dapat menerima ajaran Islam dengan mudahnya? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam Konsep persamaan taraf yang dianjurkan Islam. terpuji. 39 .a. Dari segi politik. tidak memaksa orang ramai memeluk Islam.Islam membentuk tamadun manusia ke arah lebih maju dan cemerlang. berdakwah. .a. Sifat dan keperibadian Nabi Muhammad s. Kehidupan yang tidak aman.

Perpindahan oramg Islam dari kota Makkah ke Madinah. Jawapan a.Merupakan usha untuk memperkukuhkan Islam dan startegi baru menyebarkan Islam. muka surat 124.w.Suku Aus dan Khazraj berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s. dan orang Madinah? Jawapan . . Nyatakan perbezaan antara kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dengan kandungan Perjanjian Aqabah Kedua. Isi Perjanjian Aqabah kedua pula mengandungi jemputan terhadap Nabi Muhammad s. Mereka juga bersedia menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan bagi orang-orang Islam Makkah. Mengapakah hijrah berlaku dari kota Makkah ke Madinah? Jawapan . .BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Latihan dalam buku teks.a.Islam tersebar ke Madinah. Hijrah boleh dilambangkan dengan semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan. . dan tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri dan meminum arak. 2.a. .Berlakunya penghijrahan orang-orang Islam Makkah ke Madinah.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. Kandungan Perjanjian Aqabah pertama mengandungi perkara berikut: .Merupakan satu strategi untuk mengembangkan Islam. .Pelawaan dan jemputan orang Islam Madinah terhadap orang Islam Makkah.Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. 1. Apakah maksud Hijrah dalam konteks Islam? Jawapan . 2.a. . dan orang-orang Islam Makkah ke Madinah. muka surat 119. . 1.w. c.w. Apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua yang dimetrai oleh Nabi Muhammad s. 40 . Latihan dalam buku teks.Perintah Allah melalui wahyu.Penentangan hebat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Islam.

Latihan dalam buku teks. = 1421 H. Bina peta minda untuk menggambarkan kandungan Piagam Madinah. Piagam Madinah menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. (b) 2005 M. Politik 2. Agama 3.3. = 1521 H. Perunding an 5. Jawapan (a) 2000 M. berasaskan pengetahuan anda dalam matematik. Apakah piagam Madinah? Jawapan y y Sebuah perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s. Pertahana n 7. = 1426 H. (c) 3000 M. bersamaan 1 H. muka surat 129. sebagai pemimpin Masyarakat bebas memilih agama Hidup sebagai satu ummah Undang-undang Islam diguna pakai Penipuan dan riba dihapuskan dan kerjasama ekonomi diperlukan Semua masyarakat mempertahanakan agama Keselamatan bukan Islam terjamin selagi mereka petuh kepada pemerintah Madinah Peta minda menggambarkan kandungan Piagam Madinah Latihan dalam buku teks. Kedudukan Yahudi Nabi Muhammad s.´.w. 2. 1.a. ³Tahun 622 M. 4. Senaraikan beberapa contoh yang menunjukkan bahawa konsep ³hijrah´ boleh diamalkan dalam kehidupan pelajar. 41 .a.w. Jawapan 1. Sosial 4. Berusaha untuk mengubah tingkah laku yang buruk kepada yang lebih baik. muka surat 134. Jawapan y y Berusaha untuk mencapai kejayaan yang cenerlang jika kejayaan yang dicapai masih pada tahap sederhana. dengan panduan wahyu Allah. tukarkan tahun Masihi berikut kepada tahun Hijrah. Ekonomi 6.

Apakah tujuan utama rombongan Islam ke Makkah pada tahun 628 M.w.Bagi pihak Islam. iaitu ingin mengerjakan umrah.Orang Islam ingin menunaikan umrah. Nabi Muhammad s. Menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah. dapat merangka program dakwah Islamiah ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman. 3.w. Lukis sebuah carta kronologi yang sesuai dan susun peristiwa yang tersenarai di bawah ini mengikut urutan masa yang betul.w.). Apakah sebabnya Perjanjian Hudaibiah dimetrai? Jawapan . inginkan perdamaian sentiasa wujud antara orang Islam dengan orang bukan Islam.1.a. sebagai pemimpin yang dikagumi. . menghantar Uthman bin Affan sebagai utusan ke Makkah? Jawapan .a.Untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh orang Quraisy Makkah yang tidak membenarkan kemasukan orang Islam ke Makkah pada tahun 628 M. Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah ini dimetrai. Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s. Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Makkah dan melakukan ibadat di Kaabah pada bila-bila masa. 42 . . Mengapakah Nabi Muhammad s. mereka gentar dengan ikrar dan sumpah setia (baiah al-Ridwan) orang Islam untuk membela kematian Uthman bin Affan.a. Carta kronologi yang dibina mestilah ada ruangan tarikh dan ruangan peristiwa.Ingin menerangkan tujuan sebenar kedatangan orang Islam Madinah ke Makkah. bilangan penganut Islam bertambah.w. Nyatakan Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah.a. .Orang Islam rindu akan kampung halaman mereka (Makkah) kerana Makkah merupakan tempat tumpah darah mereka dan tempat turunnya wahyu pertama. 5.Orang Islam bercadang untuk menziarahi kota Makkah. Amru al-As dan Uthman bin Talhah menjadi ikutan kepada orang Arab Quraisy yang lain.? Jawapan . Pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quraisy seperti Khalid bin al-Walid. . Jawapan y y y y y y y Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629 M. 2. Nabi Muhammad s.. 4.Bagi pihak Quraisy pula.

a. Masyarakat Islam mula mendalami ilmu Islam. Soalan Esei dalam buku teks.w. Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab.Jawapan y y y y y Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima : : : : : Perang Badar. A. muka surat 140. bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 M. Sebagai strategi jangka panjang bagi penyebaran agama Islam. Membunuh beberapa orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. muka surat 137.? Jawapan y y y Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah dengan tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui. Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah. ± Sekiranya Makkah dapat dikuasai. Perang Uhud. Kerajaan Islam di Madinah semakin mantap. Latihan dan aktiviti dalam buku teks. Perang Khandak Perjanjian Hudaibiyah. 1. Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah. kerajaan Islam di Madinah akan bertambah mantap. Tentera Islam dibahagikan kepada empat pasukan. Apakah sebabnya Nabi Muhammad s. Tenetra Islam masuk ke Makkah mengikut empat arah untuk membuat kepungan. Pembukaan semula kota Makkah. 43 . 2. Jawapan y y y y y Pertambahan penganut agama Islam. 3. Mengapakah kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam? Jawapan y y y Bilangan tentera Islam begitu ramai (10 000 orang).

mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam? 44 . tolongmenolong. Piagam Madinah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. Memperkukuhkan kedudukan Islam serta strategi baru untuk menyebarkan Islam. ke Madinah. penipuan. telah membina sebuah masjid ± Masjid al-Nabawi. menggalakkan penghijrahan ke Madinah.w.Setuju. Perkara yang penting dilakukan oleh Nabi Muhammad s. . Pada pandangan anda. Nabi Muhammad s.Selepas Perjanjian Aqabah Pertama. Jawapan . .1. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. rasuah. ³Perjanjian Aqabah telah merintis jalan ke arah berlakunya hijrah dari Makkah ke Madinah dan perkembangan Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab´. dan penindasan tidak dibenarkan. b. sehingga terbentuknya masyarakat Islam yang sempurna.Dakwah Islamiah telah tersebar di Madinah sebelum kehadiran Nabi Muhammad s. Bincangkan asas-asas kerajaan Islam yang telah dibina oleh Nabi Muhammad s. Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing.Jemputan dan jaminan keselamatan dari orang Madinah terhadap orang Islam.w.w. Semangat ingin berubah. Apakah yang anda faham tentang konsep Hijrah? Jawapan y y y y Hijrah ± pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.a. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Berikan alasan-alasan anda.w.a.a. dan bekerjasama. . Masjid dijadikan tempat beribadat dan belajar/berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh orang Islam. Dari segi politik dan pentadbiran. Peristiwa ³Hijrah´ sangat penting dalam sajarah perkembangan agama Islam. 2. Mus¶ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam.a. amalan riba. agama. Dari segi ekonomi. a. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah. dan budaya. .w. Nabi Muhammad s.w.a.a. setelah berhijrah ke Madinah ialah penubuhan sebuah kerajaan Islam yang pertama di dunia 2. mengetuai kerajaan Madinah yang mempunyai penduduk berbilang kaum.Kesanggupan orang Madinah mempertahankan Ilslam telah menjadi pendorong utama berlakunya penghijrahan dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. telah menghantar pendakwh bebas. Pembentukan Piagam Madinah yang merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah yang hidup bersatu padu.

w. Islam ialah agama yang menganjurkan perdamaian. misalnya dalm Perang Badar. Jawapan y y y y Sentiasa berusaha melakukan perubahan ke arah kebaikan.w. Apakah teladan yang anda peroleh daripada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah? c. Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. walaupun Islam beroleh kemenangan. Dalam Islam. 4. Islam mengajar penganutnya agar sanggup berkorban demi melaksanakan perintah Allah. y Hijrah membuktikan wanita juga memainkan peranan penting dalam kemajuan sesebuah negara. oleh itu orang Islam harus memilih perdamaian.a. y Hijrah membuktikan sikap tolong-menolong dalam sebuah negara perlu diamalkan. mengamalkan dasar pengampunan kepada tawanan Arab Quraisy. tidak memaksa mereka memeluk agama Islam. BAB 6: PEMBENTUKKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 45 . Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan bahawa Islam tersebar dengan aman.a. iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. y Wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam. belajar dan bebrbincang. budaya dan agama. Berikan alasan-alasan anda. Sejarah membuktikan Islam berkembang secara sukarela dan toleransi. ³Islam tersebar berasaskan kekuatan dakwah Islamiah bukan kerana peperangan:. Peperangan hanya boleh dilakukan dengan izin Allah.Jawapan y y y Dakwah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung lagi. y Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawarah. Mendamaikan suku Arab di Madinah yang sering bersengketa ± Aus dan Khazraj. Nabi Muhammad s. y Membina Masjid al-Nabawi sebagai tempat beribadat. Persaudaraan dan hubungan baik sesama manusia sangat digalakkan oleh Islam. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. Islam mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum. agama dan bangsa. peprangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan diri. Tentera Islam yang berjuang di medan peperangan juga dilarang membunuh sesuka hati.

a. Bagaimanakah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menjadi khalifah? Jawapan . Jawapan . 1.Khalifah ialah pemerintah yang dilantik selepas kewafatan Nabi Muhammad s. Membaiki dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran. 3. .a. 2. 3. mengatasi masalah-masalah masyarakat dan juga negara. 4. Meningkatkan semangat perjuangan dan memberikan latihan strategi perang kepada tentera Islam (membina kekuatan psikolgi tentera/ perang). Perlantikan pegawai pengurusan dan pentadbiran. Jelaskan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-khatab dalam pentadbiran dan ketenteraan.). (632 M. Mendirikan kubu pertahanan di sempadan ± Menghadapi negara musuh seperti di Madinah. . Pentadbiran 1. 5.. Apakah sumbangan Saidina Uthman bin Affan dalam memelihara al-Quran? 46 .w. 2. Jawapan . 2. 4. Apakah maksud khalifah. Menubuhkan majlis syura yang dianggotai wakil golongan mujahirin dan ansar.Khalifah (khulafa) bererti pengganti. 4.Atas pemuafakatan dan persetujuan kaum Ansar dan atas pertimbangan kepentingan Islam dan perpaduan.LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks.Pada Zaman Khulafa al-Rasyidin pendekatan ini dilakukan dalam hal memilih pemimpin. 3. Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah dan melantik gabenor atau wakil sebagai ketua yang bertindak sebagai pentadbir awam dan panglima tentera.w. iaitu pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s. iaitu sesuatu keputusan yang dibuat berasaskan perundingan dan perbincangan. Fustat dan Basrah. Ketenteraan 1. . muka surat 149. Kufah. Menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela.Syura bermaksud bermusyawarah. Nyatakan maksud syura.Beliau dilantk hasil cadangan yang dikemukakan oleh Saidina Umar walaupun pada mulanya orang Ansar mencadangkan Saad bin Ubadah. Membina markas tentera di bandarbandar utama.

Maklumat yang telah dikumpulkan boleh dipaparkan pada papan penyataan di kelas anda.w. buat rujukan tentang biodata Khalifah Ali bin Abu Talib.a. 1.. Jawapan . Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Apakah maksud sistem warisan dalam kerajaan bani Umaiyah? Jawapan . y Pakar dalam bidang hukum-hakam. 2.Menjadikan al-Quran asas panduan menegakkan negara Islam.Pemerintahan yang diwarisi dan dikuasai oleh golongan Bani Umaiyah. y Berketurunan bani Hashim. . Jawapan y Lahir pada tahun 602 M. 6.Menyebarkan Islam bersama al-Quran ke negara-negara yang ditakluki. .Al-Quran sebagai asas mengukuhkan lagi aqidah umat Islam. y Tegas. 3.Mendapatkan sokongan ramai dengan memberikan jawapan kepada mereka yang tidak menyokongnya. . y Sepupu Nabi Muhammad s. y Dilantik sebagai Khalifah al-Rasyidin keempat selepas Uthman bin Affan. .. . . y Terkenal dengan keberanian dan kepahlawanan. . berpengetahuan luas dalam bidang perundangan Islam.Menerima penyerahan kuasa daripada Hassan bin Ali.Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengiktiraf kepakaran para intelektual.Mengiktiraf sebuah naskhah al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani. .Memberi insentif kepada guru atau pengajar al-Quran. muka surat 154.Mengkaji dan mendalami kandungan ayat al-Quran.Mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik. Senaraikan sumbangan Khalifah Muawiyah dalam bidang pemerintahan dan ilmu pengetahuan.Memuliakan golongan ulama yang menghafal dan pakar dalam mentafsir ayat al-Quran. .Mengadakan kelas pembelajaran al-Quran. . Secara berkumpulan.Mendokumentasikan dan menyusun semula juzuk-juzuk/ayat al-Quran yang dijadikan kitab al-Quran.Membaiki dan menyeragamkan bacaan al-Quran. .Jawapan . Apakah peranan baitulmal dalam pemerintahan kerajaan bani Umaiyah? 47 . .

.a.Pada masa ini bahasa Arab mencapai kemuncak bahasa ilmu dan bahasa rasni negara. . Bagaimanakah kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan? Jawapan y y Kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan pada tahun 750 M. .Ini bermakna peranan orang berada dan orang-orang kaya tidak kira golongan peniaga. . serta sasterawan seperti al-Farazdaq. Manakala tokoh-tokoh lain seperti Ibn Jari (tafsir al-Quran). .Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh ilmuan yang terkemuka seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan fisiologi Arab).w.Kota Basrah telah muncul sebagai kota/pusat pengajaran dan penyebaran ilmu dlalam pelbagai bidang.Bidang-bidang tertentu seperti hadis dikaitkan dengan tokoh Urwajh bin al-Zubair dan Ibn Zihat al-Zuhri. pedagang atau pengusaha membayar cukai dan menyumbang kepada baitulmal adalah dengan matlamat membantu negara dan umat Islam dalam bidang-bidang lain.Konsep ³perkongsian kemakmuran´ telah diasaskan melalui peranan baitulmal sepertimana yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad s. dan lain-lain bentuk bayaran yang dikenakan atau yang diperoleh. muka surat 158. 4. Kempen-kempen bagi menjatuhkan Bani Umaiyah dilakukan atas nama Ahlut Bait (keluarga Nabi Muhammad s. Jarir. .w. Umar ibn Rabia¶h dan Jamil al-Uzri. sumbangan. Gerakan menumbangkan pemerintahan Bani Umaiyah ditaja oleh Ali bin Abdulllah yang bergerak secara sulit dan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Latihan dalam buku teks. . telah bergerak sevara terbuka. . 1.Sumber pendapatan baitulmal yang dibelanjakan untuk tujuan kebajikan telah memberikan kesan yang positif kepada perkembangan ekonomi umat Islam dan mengukuhkan kedudukan politik pemerintahan Islam di bawah Bani Umaiyah. Apakah sumbangan penting kerajaan Banii Umaiyah dalam bidang keilmuan? Jawapan .a. peranan Islam dalam penyebaran ilmu pengetahuan semakin maju dan amat disegani oleh masyarakat Eropah. menyedialkan pinjaman dan pelbagai bentuk bantuan serta merancang pelaburan sosial dan ekonomi bagi menangani masalah sosial.Peranan baitulmal dalam pelbagai bidang mendorong pertumbuhan ekonomi.Ilmu agama mengalami perkembangan yang pesat pada era Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. . lagi.Jawapan .Baitulmal merupakan badan kewangan yang mengumpulkan sumber pendapatan seperti cukai. y 2. serta Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin).). Apakah peranan baitulhiknah dalam perkembangan ilmu pengetahuan? 48 . selepas gerakan atau revolusi Abasiyah yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah.Pada zaman ini. Sibawayhi (ahli nahu Arab).

Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terkemuka. Institut ini berkembang pesat pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun. Senaraikan ilmu pengetahuan yang muncul pada Zaman Abbasiyah. Uthman bin Urtughrul berjaya membentuk kerajaan Uthmaniyah dan seterusnya meluaskan wilayahnya. Peralatan perang yang moden dan dapat menangkis serangan musuh. 3. Bagaimanakah kerajaan Turki Uthmaniyah terbentuk? Jawapan y y Kerajaan Uthmaniyah telah diasaskan sekitar awal abad ke-14 dan berakhir awal abad ke-20. Kegiatan utamanya ialah penterjemahan karya falsafah dan sains dari Yunani. 3. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang sistematik. Jawapan y y y y y Falsafah dan Sains Sejarah Bahasa Ilmu hadis dan al-Quran Fikah Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Jawapan y y y Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. muka surat 163. y Kerajaan Uthmaniyah juga mempunyai kumpulan Janissari (kumpulan elit yang sangat terlatuh dalam selok-belok peperanan). Baitulhikamh juga merupakan pusat pemgajian yang menjadi tumpuan para ilmuan dalam pelbagai bidang. Walaupun di bawah pengaruh Saljuk. Penyebaran ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang berlaku dengan pesat. y y y 2. Banyak hasil pengetahuan diterjemahkan dan menjadikan Islam maju dan terkenal. Pengasas kerajaan ini ialah Uthman bi Ertughrul bin Sulaiman Shah. Beliau memainkan peranan penting menunpaskan tentera Byzantine. 1. Dengan kejayaan ini.Jawapan y y y y y y y Baitulhikmah merupakan institusi keilmuan yang ditubuhkan pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. y Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut yang kuat dan dapat mengawal keselamatan di kawasan Laut Mediterranean. Semangat ghazi (semangat kepahlawanan) yang tinggi dikalangan tentera Uthmaniyah. Apakah yang dimaksudkan dengan Janissari? 49 . Anatolia bebas daripada Kerajaan Saljuk. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyeberkan ajaran Islam. Kerajaan Uthmaniyah bermula dengan sebuah kerajaan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia (Turki hari ini) dan kemudiannya berjaya menguasai kerajaan lain dan membentuk kerajaan Uthmaniyah.

Tentera ini merupakan kumpulan kanak-kanak yang diambil menerusi sistem devshirme dan sebahagian daripada mereka akan diserapkan dalam bidang pentadbiran. Perkara berkaitan akidah dan ibadat adalah di bawah tanggungan Pengarah Urusan Agama. 1. Sebarang perintah dianggap sebagai undangundang yang wajib dipatuhi. muka surat 169. ketua agama dan hakim tertinggi. Di peringkat daerah/kawasan. Dewan Kebangsaan Turki beryamggungjawab menggubal undang-undang negara. Dakwah Hubungan Diplomatik Penjajahan Kemajuan Islam (pengetahuan) Cara Tamdun Islam Berkembang Perdagangan Kerasionalan agama Islam dengan fitrah manusia Surat/warkah Tarikan ajaran Islam Grafik: Cara Tamadun Islam Berkembang 2. Nyatakan cara-cara tamadun Islam berkembang. pemerintah-pemerintahnya adalah dari keturunan yang sama. Jelaskan sistem pentadbiran kerajaan Turki Uthmaniyah. Jawapan y y Kerajaan Turki Uthmaniyah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak monarki (warisan).Jawapan y y y Kumpulan tentera infantri elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan. 4. Jawtan Kadi dan Mufti diadakan bagi menjalankan penghakiman dan menyelesaikan masalah fatwa. gabenor. Dibawah sultan terdapat jawatan Wazir Agung (Perdana Menteri). Bagaimanakah tamadun Islam pada zaman kerajaan Bani Umaiyah bertembung dengan 50 . terdapat komander tentera. Kanak-kanak ini telah diberi latihan fizikal dan ketenteraan serta selok-belok peperangan sejak awal. ketua tentera darat dan laut. Wazir bertanggungjawab kepada Dewan Kebangsaan Turki yang dianggotai oleh menterimenteri. Di peringkat pusat terdapat Wazir Agung (Perdana Menteri) diikuti dengan menteri-menteri dan jabatan tertentu. Ketua negara ialah sultan yang berfungsi sebagai ketua kerajaan. y y y y y y Latihan dan Aktiviti dalam buku teks.

Nyatakan sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains.tamadun lain di dunia melalui perniagaan? Jawapan y y Menerusi perniagaan jarak jauh. Orang Sepanyol dapat bertutur dalam bahasa Arab dan berpakaian sperti orang Islam. 51 . Beliau bukan sahaja pakar dalam bidang sains tetapi juga dalam bidang falsafah dan agama (usuludin) dan mempunyai pemikiran kritis. Penulisan ensiklopedia sains oleh Mohamed al-Fanari dan Molla Lutfi. 3. Secara tidak langsung berlaku pertukaran budaya. iaitu orang Islam tempatan yang tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian. Apakah kesan kemasukan Islam ke Sepanyol? Jawapan y y y y y y Menerusi agama Islam. bahasa dan kemahiran/kepakaran. Jawapan y y y Pelbagai buku rujukan dalam bidang sains telah dikarang. contohnya Masjid Cordova. Wujud golongan Mudejar. sistem kehidupan masyarakat turut berubah. Ibn al-Nafis mengarang buku al-Shamil fi Sina¶ah al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesion Kedoktoran). Menerusi aktiviti berniaga tersebut mereka berinteraksi. Orang Islam dapat menguasai perdagangan di Eropah. 5. Wujud para pemikir dan intelektual Islam yang setanding dengan orang Barat. Apakah sumbangan Ibn Sina. orang-orang Islam telah bertemu dengan pelbagai masyarakat dan agama. Pengaruh Islam dalam seni bina dan ukir. Jawapan y y Mengarang buku Qanun fil al Tib (Peraturan Perubatan). Mereka berpegang pada kepercayaan kepada Allah dan nilai-nilai Islam. 4.

A. Soalan Esei dalam buku teks, muka surat 172. 1. Corak pemerintahan antara kerajaan Khulafa al-Rasyidin dengan kerajaan Bani Umaiyah adalah berbeza. Buktikan kebenaran pernyataan ini. Khalifah Al-Rasyidin 1. Pemilihan berdasarkan syura dan Baiah. Sistem pemilihan (4 cara); ± Percalonan ± Perundingan¶ ± Wasiat ± Kelompok kecil 2. Daripada orang Quraisy (terutama Bani Hashim). 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan kepada orang bukan Islam. 4. Pusat pemerintahan di 5. Madinah. Khalifah Bani Umaiyah 1. Pemilihan berdasarkan sistem warisan.

2. Daripada Bani Umaiyah. 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan juga kepada orang Islam berketurunan Arab. 4. Pusat pemerintahan di Damsyik (Syria).

2a. Huraikan perkembangan dan kemajuan ilmu matematik pada zaman Abbasiyah dan Umaiyah. Jawapan y y Pada zaman pemrintahan Abbasiyah dan Umaiyah, ilmu matematik telah berkembang dengan pesat. Pengetahuan matematik bukan sahaja diperkenalkan dalam negara tetapi meluas sehingga ke negara Barat. Al-Khawarizmi misalnya, telah mengarang buku matematik dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan dan panduan masyarakat Barat. Buku-buku al-Khawarizmi telah ditempatkan di uneversiti-universiti di eropah bagi rujukan pakar dai Barat. Seorang ahli matematik barat telah terpengaruh dengan teori-teori matematik alKhawarizmi. Umar Khayyam pula telah mencipta takwim yamg lebih tepat berbanding takwim Gregorian. Beliau juga telah mewujudkan ilmu algebra.

y y y

52

2b. Bincangkan sumbangan Ibn Sina dan al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan.

IBN SINA 1. 2. 3. 4. Menyumbang dalam bidang perubatan dan falsafah Menghasilkan buku falsafah yang terkenal al-Shifa. Menghasilkan buku al-Qanun fi al-Tib. Merupakan pakar perubatan yang menjadi rujukan doktor-doktor Barat. 1. 2. 3.

AL KHAWARIZMI Menyumbang dalam bidang matematik. Mengasaskan ilmu algebra dan memberi perhatian dalam bidang persamaan kuadratik. Menulis tentang teori geometri dan teori asal usul angka

3. Pertumbungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia telah berlaku sejak zaman awal Islam lagi. (a) Jelaskan bentuk pertembungan itu. Jawapan y y y y y Menerusi perdagangan dan perniagaan. Hubungan diplomatik. Penaklukan dan ketenteraan. Kebudayaan. Intelektual.

(b) Apakah implikasi terhadap tamadun Islam dalam pertembungan tersebut? Jawapan y y y y Tamadun Islam tersebar meluas ke serata dunia. Berlaku asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain. Tamadun Islam semakin kukuh dengan agama Islam sebagai asasnya. Ilmu pengetahuan Islam telah dipelajari oleh negara Barat dan mereka telah mengembangkannya. Misalnya, ilmu perubatan Sains dan Matematik.

4. Tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar kepada dunia Barat dab Timur. (a) Jelaskan sumbangan tamadun Islam dalam bidang keilmuan. Jawapan y y y y y Wujud pusat penterjemahan. Terbina perpustakaan seperti baitulhikmah pada zaman Harun al-Rasyid di Baghdad. Dengan ilmu banyak buku disimpan dan dikaji. Zakaria al-Razi telah menghasilkan 20 karya dalam bidang perubatan termasuk alHadi. Al-Farabi, al-Miskawayh dan al-Mawardi menghasilkan buku undang-undang, pemikiran dan politik. Pakar dalam bidang falsafah, seperti Ibn Sina, Fakhral-Din, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd dan Imam Ghazali.

53

(b) Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan sosial yang dicadang oleh Islam? Jawapan y y y y y Dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu bukan berasaskan keturunan. Tidak ada perbezaan taraf antara seseorang individu dengan individu yang lain kecuali taqwa. Setiap perlakuannmanusia perlu mengikut landasan Islam yang ditetapkan. Setiap individu termasuk suami, isteri, ibu bapa, rakyat dan pemimpin mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sifat berdisiplin sangat penting diamalkan bagi mengawal diri dan perasaan.

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

54

LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks, muka surat 178. 1. Senaraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - Tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggra, iaitu Teori Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Arab, dari China dan dari India. 2. Senaraikan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - John Crawford berpendapat bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti perdagangan. - Bukti yang digunakan untuk menyokong pendapatnya adalah berdasarkan bukti catatan China yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan di Canton. - Mereka seterusnya berdagang di Lautan Hindi dan terdapat di kalangan mereka yang berdagang ke Asia Tenggara seperti di Selat Melaka. - Selain itu, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas menggunakan bukti wujudnya persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Arab. - Beliau juga menggunakan alasan bahawa kebanyakan karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Arab. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks, muka surat 185. 1. Senaraikan cara Islam berkembang di Asia Tenggara. Jawapan - Perdagangan - Perkahwinan - Pengislaman raja dan golongan bangsawan - Kelahiran kerajaan Islam - Peranan pusat kebudayaan - Peranan mubaligh - Keistimewaan Islam 2. Berdasarkan peta pada halaman 182, senaraikan kerajaan Islam di Asia Tenggara. Jawapan - Samudera ± Pasai - Perlak - Acheh - Melaka - Patani - Brunei 3. Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan Islam.

55

  akat Baitulmal Rajin bekerja Mencari rezeki halal. Pemerintahan dan pentadbiran y y y y y y y y Institusi Kesultanan Sultan Ketua Negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan Pegawai seperti kadi. bahasa dan kesusasteraan.Jawapan y y y y Pedagang berdakwah semasa menjalankan aktiviti perdagangan. Hasil perbincangan anda hendaklah dirumuskan dalam bentuk grafik klasifikasi. 1. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. muka surat 191. pemungut zakat Islam agama rasmi Nama negara seperti Acheh Darul Salam Undang-Undang Syariah Semangat jihad Bahasa dan Kesusasteraan y y y Kewujudan tulisan jawi Tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam Istilah bahasa Arab digunakan dalam bahasa Melayu seperti ³sultan´ Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca Hasil kesusasteraan dipengaruhi Islam y y Budaya dan cara hidup y Cara hidup Islam diasimilasikan dalm budaya seperti bertudung kepala Islam sebagai Addin Konsep persaudaraan Islam Nilai akhlak Islam Gotong-royong Semangat bekerjasama Pengaruh Islam di Asia Tenggaara Ekonomi y y y y y y y y y y y y Grafik: Pengaruh Islam di Asia Tneggara A. Soalan Esei dalam buku teks. Nyatakan peranan surau dan madrasah untuk memberikan pendidkan awal kepada masyarakat Islam Asia Tenggara. budaya dan cara hidup serta ekonomi. Jawapan y y Surau telah dijadikan sebagai tempat pengajaran al-Quran secara tidak formal. Pedagang menunjukkan sikap dan akhlak yang baik semasa berdakwah. 2. Hubungan baik dengan pemerintah tempatan diamalkan oleh pedagang. bincangkan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. Anda boleh mencipta grafik berdasarkan kreativiti ahli kumpulan anda. muka surat 194. Secara berkumpulan. Berkahwin dengan gadis (penduduk) tempatan. mlerang perbuatan mengemis Unsur-unsur halal semasa berurusniaga Riba dan penipuan dilarang Berjimat cermat 56 . Madrasah pula dijadikan sebagai pusat pendidikan secara tidak formal.

Dalam agama Islam. Islam merupakan agama yang tidak statik yang menganjurkan manusia berfikir secara rasional. mereka telah memeluk agama Ilslam dan meninggalakan kepercayaan tradisi seperti memuja semangat. Agama Islam juga merupakan satu cara hidup yang lengkap yang merangkumi soal ibadat dan peraturan hidup dalam politik. tolongmenolong dan bertoleransi.3. Dari segi agama dan kepercayaan. Tuhan yang disembah ialah Allah yang Maha Esa dan hal ini agak bebrbeza datipada agama-agama yang terdapat di Aisa Tenggara sebelum kedatangan agama Islam yang mempunyai banyak Tuhan. 4. Dengan memberikan contoh tertentu. Jawapan y y y y Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Asia Tenggara dapat dilihat dalam pegangan agama dan cara hidup yang diamalkan.13 hingga ke-16? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam yang menerapkan konsep persamaan taraf sesama manusia. Agama Islam juga menekankan moral dan akhlak yang baik seperti bekerjasama. Nilai-nilai akhlak dalam Islam seperti tolong-menolong. mengapakah agama Islam dapat disebarkan dengan meluas di Asia Tenggara pada abad ke. Cara hidup yang berorientasikan Islam ke rantau ini juga telah mengubah sistem sosial masyarakat kepada kehidupan tanpa kelas. bincangkan pengaruh yang dibawa oleh Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. bersatu padu dan bekerjasama telah menjadi budaya masyarakat. 57 . ekonomi dan sosial. Pada pandangan anda.

Melaka.Penganugerahan kebesaran. Senaraikan nama pelabuhan di Asia Tenggara yang menjadi tumpuan pedagang Islam dari abad ke-13 hingga abad ke. . .Istiadat pertabalan. Patani. Brunei. Daulat juga bermaksud konsep ikatan antara rakyat dengan raja/pemimpin yang berkuasa yang menjadi penaung kepada rakyat. . . Pasai.Nama dan gelaran.Kuasa da pengaruh. Acheh.BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Sulu. disanjung tinggi dan dimartabatkan.Kedaulatan. Terengganu.Kuasa turun-temurun. Kelantan.Kebesaran dan kemulian. 2.Kedudukan yant tinggi. . muka surat 200.Naungan rakyat. dimuliakan.Kekebalan raja. 58 . Kedah. . 1. Pahang dan Johor. . berkuasa.14? Jawapan .Perlak. Apakah yang dimaksudkan dengan daulat? Jawapan . . Nyatakan pengaruh Islam dalam institusi kesultanan di negara kita. Jawapan . 3.

Seni tulisan khat dikenali juga sebagai kaligrafi.Kedua-dua adat mempunyai kecenderungan memihak kepada sesuatu pembahagian gender (lelaki atau perempuan). Bidang pendidikan terbatas dan didominasi oleh golongan atasan dan golongan istana. 2. Tulisan khat pengaruh Arab dan Parsi mencorakkan perkembangan kesenian yang penting di bangunan yang berunsurkan Islam dan di masjid-masjid ternama dan terkemuka. Nyatakan perbezaan antara Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Pendidikan biasanya diberikan oleh golongan ulama atau Tok Guru yang ditugaskan khas untuk bakal pemerintah dan pembesar kerajaan. rumah. Pengaruh adat Minangkabau. Istana menjadi pusat pengajian yang penting. iaitu nasib keturunan adalah melalui ibu. Jurai keturunan bapa lebih dipentingkan. Batu Bersurat di Terengganu ialah hasil seni tulisan yang tinggi kemahiran kebudayaannya.4. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional? Jawapan y y y y y Pendidikan formal berkaitan dengan keagamaan yang diterima secara langsung dan malaui perantaraan institusi tertentu. 5. Ayat-ayat yang digunakan untuk tulisan khat di masjid. . surau. Jawapan (A) Seni khat y Satu kesenian yang menonjolkan penulisan jawi dalam bentuk ukiran. Nyatakan contoh pengaruh Islam dalam seni khat. pahatan dan reka cipta sesuatu hasil seni. Corak pendidikan ini telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam dan berasaskan tradisi Hindu dan Buddha. Pengaruh sistem/adat Temenggung. 2. 4. warisan harta dan sebagainya. Latihan dalam buku teks. Kedatangan Islam menyemarakkan pendidikan formal ± pendidikan dijalankan di sitana. dan surau ialah petikan ayat al-Quran seperti surah Yasin. Falsafahnya melindungi kaum wanita dan peranan wanita dalam urusan keluarga. Ukiran epigrafi seperti batu bersurat dan batu nisan masih lagi dominan sehingga ke hari ini. masjid. 5. Adat Temenggung 1. Mementingkan perempuan dari segi status. Falsafahnya meletakkan tanggungjawab keluarga kepada lelaki. 3. 1. Bersifat matrilineal. surah al-Fatihah dan lain-lain. y y y 59 . 4. madrasah. muka surat 208. madrasah serta pondok. Meletakkan taraf lelaki lebih tinggi walaupun memberi persamaan kepada wanita. 3. seni persembahan dan seni bina. Undang-undang adat yang mencorakkan kehidupan masyarakat di Negeri-negeri Melayu. 2. Jawapan Adat Perpatih 1. Undang-undang adat yang mencorakkan masyarakat di Negeri Sembilan ± Naning.

Setelah kedatangan Islam di Melaka. pengaruh Jawa dan pengaruh masyarakat Thai.Sebagai institusi pendidikan formal. Apakah fungsi surau dan masjid pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Jawapan . nyanyian. Pengaruh Islam dan Arab menyebabkan seni persembahan diwarnai oleh pengaruh Arab seperti tarian dabus yang mengandungi unsur keagamaan dan kepahlawanan. Di Terengganu. 3. Jawapan . Seni Persembahan telah berkembang sejak sebelum kedatangan Islam dan diteruskan serta disesuaikan dengan pengaruh Islam.Tulisan khat (kaligrafi) dan tulisan epigrafi yang terdapat dengan meluas pada binaan masjid. Hikayat Nur Muhammad. istana dan bangunan-bangunan berunsur Islam mencerminkan pengaruh ArabParsi dan pengaruh Islam. Ada pengaruh Minangkabau. pusat pertemuan dan perkumpulan masyarakat serta tempat yang paling ideal untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam. tasawuf dan sebagainya.Mesjid mempunyai ciri-ciri khas seperti mihrab. Perkembangan seni bina dan ukiran berkembang pesat di Terengganu. muzik. Kelantan dan Johor.Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad.Kandungan pengajiannya merangkumi ilmu fikah. usuludin. . Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. . hadis. berkhatan dan dalam upacara lain yang bersifat keagamaan. Kesenian persembahan seperti ghazal (di Johor) tarian mak inang di istana Melaka. persembahan tarian dilakukan oleh wanita dan dinyanyikan dalam majlis perkahwinan. Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. 4. y y (C) Seni bina Jawapan .Cerita-cerita tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. . Hikayat Bulan Berbelah. nyanyian dan wayang kulit. penulisan karya sastera telah berkembang. dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa.drama. dan tarian disepadukan dalam sesuatu persembahan. . . dan nazam adalah pengaruh Islam.Bentuk-bentuk seni bina Islam juga agak unik. Begitu juga dengan alat-alat muzik yang digunakan seperti rebana.(B) Seni Persembahan y y y y Tarian. Muzik. Karya yamg dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. mimbar dan bumbung khusus. 60 .

Jawapan y y Amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam. dan Pegu ± enam peratus. 1. kutipan zakat akan disimpan oleh baitulmal. Siam. Orang asing lain ± cukai diraja enam peratus. cukai tetap (cukai import) yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimanakah pengaruh Islam dalam aspek perniagaan dalam Kesultanan Melayu Melaka. muka surat 211. iaitu. Jepun dan China ± lima peratus. Terdapat beberapa jenis cukai. tanah Arab.16? Jawapan y Mempunyai tulisan jawi/Arab seperti Malik atau Sulan al-Adil. 61 . 3. Golongan kaya dan berkemampuan diperintah membayar zakat harta. Jawapan y y Para pedagang yang berniaga diwajibkan membayar cukai tehadap barang dagangan mereka sebelum urusan perniagaan dapat dijalankan. Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri Johor pada abad ke. Orang asing dari Kepulauan Melayu ± cukai diraja sebanyak tiga peratus. Nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan kepada pedagang yang berdagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. ± ± ± ± y Pedagang dari India.Latihan dalam buku teks. Terdapat barang tertentu seperti beras dan makanan tidak dikenakan cukai. 2.

dan juga pembayaran cukai pelabuhan. Soalan Esei dalam buku teks.pantang larang di kalangan anggota masyarakat. Hukum Kanun Melaka menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar (pemerintah). hukuman terhadap kesalahan jenayah. Dua jenis undang-undang yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Mlelaka ialah Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. 62 . (a) Mengapakah undang-undang di atas digubal oleh pemerintah Melaka? Jawapan y y Kedua-duanya ialah undang-undang bertulis yang merupakan peraturan dan hukum bagi menjaga keamanan dan keadilan. Jawapan y y Terdapat 44 fasal dalam Hukum Kanun Melaka dan hukum ini mempunyai 46 naskhah salinan yang disebut dengan pelbagai nama. Hukum Kanun Melaka Undang-undang Melaka Undang-undang Laut Melaka 1. keamanan. permasalahan ibadah. muka surat 213. pekerja mualim atau anak kapal sebagai makmum dan nakhoda sebagai kapten atau imam bagi mengekalkan keselamatan. serta jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu. undang-undang keuarga. y (b) Analisis kandungan fasal-fasal Hukum Kanun Melaka yang mempunyai pengaruh Islam. Undang-undang Laut Melaka berkaitan dengan hal dan tanggungjawab pengurus. Hukum Kanun Melaka berkaitan dengan peraturan dan hukuman (jenis hukuman) yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan jenayah dan lain-lain bentuk kesalahan yang bersabit.A.

Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. Sastera berbentuk puisi antaranya Syair Dahulu Kala yang ditulis oleh Tengku Ampuan Mariam di Terengganu. tauhid. Kawi (Jawa Kuno). fiqah. undang-undang. Bincangkan pengaruh Islam dlam bidang bahasa dan kesusasteraan di Tanah Melayu pada abad ke. Hikayat Bulan Berbelah dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. Banyak hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasan Damsyik menjadi bahan bacaan popular dalam masyarakat Melayu. Batak dan Rencong digunakan. penulisan karya sastera telah berkembang. Banyak istlah Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu. tulisan lain seperti Pallava. Kesusasteraan Islam berkembang pesat dan menjadi bahan bacaan dan pengetahuan yang penting kepada masyarakat Melayu.16. Cerita-cerit tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. Karya yang dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. tumbuhtumbuhan dan binatang. Sunda Kuno. Tulisan jawi menjadi tulisan komunikasi dan tulisan rasmi kerajaan Melayu di Tanah Melayu.2. Tulisan jawi juga mencorakkan bahasa intelektual dalam pemgetahuan agama Islam dan pelbagai pengetahuan lain seperti falsafah.15 dan abad ke. pengetahuan astronomi dan sebagainya. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. nama tempat. Pada peringkat awal. Sebelum ini. Tulisan jawi amat berpengaruh dalam mencorakkan perkembangan literasi bahasa dari segi bacaan dan penulisan. Kesusasteraan ini berkembang bersama agama Islam di Nusantara dan di Asia. Jawapan y y y y Pengaruh Islam paling ketara dalam penggunaan tulisan jawi. kesusasteraan rakyat disebarkan secara lisan dan kebanyakkannya ialah cerita asal usul yang merakamkan kepercayaan tentang alam. Setelah kedatangan Islam ke Melaka. Huruf Arab diperkenalkan dan disesuaikan dengan tulisan Melayu. y y y y y y y y y 63 . Hikayat Nur Muhammad. sejarah.

. . .Tuan-tuan tanah boleh mengerahkan petani untuk memberikan khidmat semasa berlakunya peperangan. . 64 .Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan pembesar.Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). mereka dikehendaki memberika khidmat kepada raja seperti menyertai pasukan tentera dan membayar cukai. . Jawapan .Tuan-tuan tanha memberikan perlindungan kepada petani. muka surat 217. . 3. tetapi mengongkong kehidupan masyarakat Eropah.Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). 2.Kemerostan dalam bidang ilmu pengetahuan. sebagai balasannya. . . . pedagangan.Sultan atau raja akan mengurniakan sesebuah kawasan kepada pembesar Melayu untuk ditadbir.Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan tuan tanah.BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. . . Latihan dalam buku teks. Nyatakan ciri-ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Rropah.Khidmat tenaga boleh diakukan melalui sistem kerah dan cukai pula melalui sistem serah. Sistem Feudal masyarakat Melayu Tradisional. . .Kehidupan penuh dengan kacau-bilau dan peperangan sehingga petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah.Ekonomi dan kehidupan masyarakat merosot.Raja mengurniakan tanah kepada tuan-tuan tanah untuk diusahakan. .Kemunculan sistem feudal di Eropah. muka surat 220. 1. dan kehidupan di bandar.Pembesar-pembesar dearah akan memberikan khidmat tenaga serta cukai kepada raja sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberi oleh raja. .Tidak terdapat pentadbiran pusat yang kukuh dan berkesan.Raja memberikan perlindungan kepada tuan-tuan tanah. .Institusi gereja memiliki harta yang banyak. Jawapan Sistem Feudal di Eropah. Nyatakan ciri-ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional. Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah? Jawapan .Zaman Gelap merupakan zaman selepas kejatuhan tamdun Rom di Eropah dan merupakan peringkat awal Zaman Pertemgahan.

saintifik. Apakah maksud Renaissance? Jawapan . kimia dan perubatan. bahasa. Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia kerana manusia Renaissance bersedia menzahirkan emosi mereka melalui muzik. Perancis dan Belanda. Masyarakat yang memikirkan pendidikan yang menekankan pemikiran logik. Florence. England.1. geografi. Bandar-bandar pelabuhan terkenal seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah. Kegiatan ekonomi sara diri semakin merosot. lukisan dan ukiran. Nyatakan kesan Renaissance. Jawapan y y Kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan yang kuat dan kukuh melalui amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. Kemunculan bandar-bandar terkenal seperti Venice. kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi. fizik. Monarki baru terdapat di Portugal. .Renaissance berasal daripada perkataan Itali. Berlakunya kegiatan penjelajahn dan penerokaan hasil daripada kemajuan dalam bidang matematikk. 2. Mempunyai sifat inkuiri dan berani meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang. Castile dan Aragon (Sepanyol). dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa. 65 . falsafah dan metafizik. Merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti biologi. Jawapan y y y y y y y y y Kemunculan monarki baru. Huraikan maksud Monarki Baru.Kegemilangan tamadun tersebut telah tenggelam pada zaman gelap dan kegemilangan itulah yang telah muncul dan dikembangkan semula pada zaman Renaissance. dan agama yang menjadikan Itali pusat perkembangan idea-idea baru. Berlakunya pertembungan budaya. Istilah ini merujuk pada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cindekiawan dan pejuang seni dalam tamadun Rom dan Yunani. Rom. 3. Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dengan meluas. Melahirkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri dan menyuburkan persaan keyakinan diri. Kuasa raja semakin kukuh menyebabkan setiap raja di Eropah ingin menaikkan imej/status negara sehingga kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan bertambah kurang. 4. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ? Jawapan y y y y Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediteranean. iaitu renisciment yang bermaksud ³kelahiran semula´. Genoa.

Jawapan . muka surat 223. 1. 66 . Jerman. Portugal. Latihan dalam buku teks.´ Reformation merupakan satu gerakan yang berlaku di Eropah Barat dalam tempoh antara tahun 1500 ± 1600 M. muka surat 226.Menentang cara dan gaya hidup penguasa Gereja Katolik yang tidak selari dengan apa yang terdapat dalam kitab Biblle. . contohnya perang keagamaan yang berlaku di Peranchis antara tahun 1562 ± 1598 dan Perang 30 tahun (1618 ± 1648) yang melibatkan Sepanyol.Agama Kristian telah berpecah kepada dua mazhab utama. .Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang kerana monari baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di rom. Jawapan y Sepanyol. .Latihan dalam buku teks. .Dalam jangka panjang.Menentang gaya hidup penguasa Gereja yang mirip kepada gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan dan tidak mencerminkan kehidupan keagamaan. Raja Henry VIII telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengistiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican. . 3. . Jelaskan kesan-kesan terpenting Zaman Reformation tehadap Eropah. . Belanda dan Inggeris.Peperangan yang berlaku antara negara mengikut mazhab masing-masing telah mengakibatkan banyak kemusnahan.Raja England.Menentang amalan institusi Gereja Katolik yang menjual Sijil Indulgences. . Nyatakan kuasa-kuasa Eropah yang unggul pada zaman penjelajahan dan penerokaan. dan mempunyai kaitan dengan agama Kristian. . iaitu Katolik dan Protestan. 1.Menentang amalan rasuah dan penyelewengan yang berlaku dalam Gereja Katolik.Masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab saja. Apakah idea-idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther? Jawapan . timbul sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka.Kuasa institusi gereja telah dicabar dan dikritik secara terbuka. Bohemia. . Apakah maksud Reformation? Jawapan y Reformatiom berasal daripada perkataan reform yang bermaksud ³melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru. y 2. iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa. Denmark dan Sweden.Negara Eropah telah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing.

gospel dan glory. Penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa Eropah dapat dikaitkan dengan kata-kata gold. Jawapan Kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di Eropah ialah: y y y Terdapatnya kawasan yang lebih luas untuk digunakan bagi penanaman secara besarbesaran (ladang). Rakyat biasa yang dahulunya bergantung pada tanah awam untuk menampung kehidupan mereka telah kehilangan punca rezeki. 67 . Perancis dan Belanda turut menggalakkan penerokaan dan penjelajahan ke Timur. y ± Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Apakah sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian? Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. 2. y ± ± Faktor Agama Keinginan untuk menyebarkan agama Kristian ke Timur. Golongan petani kecil-kecilan menjadi buruh di ladang dan terdapat juga mereka yang berhijrah ke bandar dan menjadi buruh di kilang. sutera. Faktor Politik ± Kemunculan monarki baru di Eropah seperti England. Secara tidak langsung hal ini dapat menaikkan imej negara bangsa. muka surat 229. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan efisien. Terangkan sebab-sebab utama berlakunya penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke Timur. Jawapan y Faktor Ekonomi ± Orang-orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas.2. penggunaan alatan pertanian moden serta alat menggali dan menugal. dan rempah dari Timur yang mendatangkan keuntungan besar kepada pedagang Eropah dan raja mereka. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. Nyatakan kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di eropah. Perang Salib yang berlaku antara orang Islam dengan orang Kristian mencetuskan hasrat orang Kristian untuk menyebarkan agama mereka ke Timur. 1. Ini juga nerupakan pendorong penting kuasa-kuasa Eropah menjelajah ke Timur. Kaedah dan penciptaan baru dalam bidang pertanian seperti tanaman bergilir.

Tanah-tanah yang tidak ekonomik disatukan agar satu sistem penanaman yang lebih ekonomik dapat dilaksanakan dengan pengurusan ladang yang lebih cekap. Kedah. memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup petani seperti penanaman benih padi baru ± PUTERI yang dijangka dapat menampung keperluan beras negara dan dengan itu kerajaan tidak perlu lagi mengimport beras dari luar negara. penggunaan baja serta kaedah pemasaran produk pertanian secara berkesan. sistem tanaman bergilir. Renungan dan perbandingan. terdapat sawah padi yang telah disatukan bagi membolehkan jentera pembajak tanah dan penuaian digunakan. dan oleh syarikat-syarikat kerjasama. Agensi seperti FAMA memainkan peranan penting untuk membantu golongan petani memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. Tanah yang disatukan dapat diusahakan secara intensif agar produk pertanian dapat dipertingkatkan dengan penggunaan teknologi pertanian moden seperti traktor. Seterusnya ditanam dengan tanaman pertanian berbenuk mini estet. Perkara ini sama seperti yang berlaku dalam Revolusi Pertanian di Briratin yang melaksanakan Akta Pemagaran Tanah untuk mengusahakan tanaman pertanian dalam bentuk skala besar bagi mendapatkan pulangan yang lumayan. Di Tanjung Karang. kegiatan pertanian dapat dipercepat dan penghasilan dipertingkatkan. Kaedah pemasaran yang lebih efisien seperti aspek pembungkusan dan pelabelan dapat mempertingkatkan pemasaran hasil pertanian ke seluruh negara dan untuk dieksport. MARDI. Antara langkah yang dibuat termasuklah menyatukan tanah dan memulihkan tanah terbiar. Kementerian Pertanian. Jawapan y Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Dasar Pertanian Negara bagi menggalakkan pengeluaran tanaman makanan yang mencukupi untuk keperluan negara dengan memperkenalkan perubahan dalam penggunaan tanah. a. Ini membolehkan anak-anak muda di kawasan tersebut berhijrah untuk bekerja di kilang-kilang di Shah Alam dan Petaling Jaya. Bandingkan fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain dengan kejadian semasa yan terdapat di negara kita. [enggunaan alatan baru. mini estet/tanaman berkelompok padi yang dilaksanakan oleh Lembaga Persatuan Peladang di Asam Jawa.3. Kerajaan menerusi agensi-agensi yang berkaitan seperti Bank Pertanian. dan RISDA. jentera-jentera pembajak. Contohnya. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia seperti di atas hampir sama denagn fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain seperti perubahan dalam sistem pemggunaan dan pemilikan tanah. y y y y y y 68 . penggunaan kerja organik yang dapat menghasilkan pulangan yang lumayan. Selangor. penggunaan kaedah atau teknik saintifik dalam pertanian. Dengan cara ini. Kegiatan ini juga telah menyebabkan pekerjaan berkurangan di kawasan berkenaan kerana laedah penanaman dan penuaian padi ini tidak memerlukan terlalu ramai buruh seperti dahuku.

y Penggunaan bijih benih yang bermutu tinggi ± dapat mengeluarkan hasil dengan cepat. Pihak kerajaan atau swasta dengan persetujuan tuan-tuan tanah berusaha menyatukan tanah-tanah yang kecil untuk menjalankan Projek Tanaman Kelompok supaya kawasan itu dapat diusahakan dengan lebih intensif seperti penggunaan jentera-jentera pembajak. Jawapan y Berdasarkan petikan di atas. Kenal pasti kejadian yang serupa atau hampir serupa yang berlaku di tempat lain di Malaysia. ± Tanjung Karang ± pengeluaran masih belum mencukupi untuk menampung keperluan negara. Ini meyebabkan tenaga manusia tidak banyak digunakan dalam proses penanaman. Bincangkan persamaan dan perbezaan fenomena di Tanjung Karang dengan apa yang berlaku di Britain semasa Revolusi Pertanian. tahan ancaman penyakit.b. sistem saliran yang baik dan kaedah penyiraman moden. Ini meyebabkan buruh dalam sektor pertanian terpaksa berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Seremban untuk mendapatkan pekerjaan. Jawapan Persamaan y Penggunaan teknologi moden ± mesin pembajak dan mesin menuai dicipta bagi menggantikan tenaga menusia dan binatang. Perbezaan y Dari segi pemodenan ± Britain ± agak menyeluruh. kejadian yang sama turut berlaku di daerah Rembau. y y y c. 69 . y Sikap petani yang dapat menerima perubahan ± pertanian memberikan pulangan yang lumayan dan menjalin masa depan mereka. ± Tanjung Karang ± hanya padi yang diusahakan secara intensif. y Bidang pertanian telah mewujudkan peluang pekerjaan baru dan hal ini dapat menghalang penghijrahan penduduk ke bandar. y Keluasan kawasan pertanian ± Britain ± pelbagai tanaman dapat ditanam secara berskala besar seperti buahbuahan dan sayur-sayuran. Negeri Sembilan. pemungutan hasil. mampu menghasilkan hasil pertanian yang mencukupi untuk seluruh penduduk Britain dan untuk eksport. kerana kebanyakkan penduduk mempunyai tanah-tanah adat yang agak kecil keluasannya dan tidak diusahakan secara giat kerana tidak ekonomik. pemasaran dan sebagaimya.

Semangat dan kegiatan keusahawanan.Penggunaan teknologi baru seperti enjin berkuasa wap dapat menggantikan tenaga manusia dan binatang. y y y 70 . . Apakah persamaan yang tedapat dalam proses Revolusi Pertanian dan Perindustrian? Jawapan y Kedua-dua revolusi saling berkaitan kerana Revolusi Pertanian telah memberikan sumbangan kepada pertumbuhan dan perkembangan Revolusi Perindustrian dari segi penyediaan modal. mengakibatkan kerja dapat dikendalikan secara berterusan. .Latihan dalam buku teks. pengeluaran dapar dihasilkan dalam skala yang besar dan cepat.Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan kaedah dan ciptaan baru dalam bidang perindustrian serta perubahan kepada teknik pengeluaran dalam skala yang lebih besar. 2. Dalam Revolusi Perindustrian. Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian berlaku di Britain? Jawapan . muka surat 233. Jawapan y y Spinning Jenny ± mesin pemintal benang ciptaan John Hargreaves (1770) dapat memintal lapan jurai benang dalam satu masa. Inilah yang dikatakan Revolusi Pertanian menyediakan asas kepada pencetusan Revolusi Perindustrian. pengeluaran hasil pertanian meningkat dengan mendadak. Nyatakan peralatan yang telah dicipta dalam usaha pemintalan benang dan penenunan kain.Pengkhususan pekerjaan membolehkan kuantiti dan kualiti barangan dapat dipertingkatkan.Kesedian mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. Water Frame ± alat pemintal benang ciptaan Richard Arkwright (1769) ± digerakkan dengan menggunakan kuasa wap serta dapat memintal benang dengan lebih banyak. Petani yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertanian telah melaburkan lebihan keuntungan mereka dalam bidang perindustrian yang belum menjanjikan pulangan yang lumayan. Lebihan pemgeluaran dalam bidang pertanian dan perindustrian dapat diperdagangkan atau dikomersialkan. 3. Produk dapat dipasarkan secara meluas bukan sahaja di dalam negeri tetapi juga di luar negara. 1. .Penyedian modal dan dana oleh peladang kaya hasil daripada revolusi pertanian dengan melabur dalam bidang perindustrian. . Dana dan wang dapat diselamatkan dan dilabur bagi membantu menjana perkembangan industri dalam negara. . . Keadaan ini sama seperti Revolusi Pertanian apabila terdapat kaedah/teknik pertanian baru dan moden. Revolusi Pertanian dapat menyediakan bahan makanan yang mencukupi dan tidak perlu mengimport makanan.Kesediaan mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian.

Britain mencari pasaran baru di Asia Tenggara memandangkan barangan keluaran Britain tidak dapat dieksport ke Amerika dan Eropah kerana tarif diperkenalkan bagi melindungi industri mereka. Menghalang eksploitasi buruh kanak-kanak di kilang. 2. Jelaskan kesan penciptaan kereta api pada masa berlakunya Revolusi Perindustrian. Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi. 71 . Mendapatkangaji atau layanan yang lebih baik daripada majikan.18 dan ke. 1. Bincangkan faktor ekonomi yang mendorong kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara. 1. muka surat 236. Mengapakah akta tertentu diperlenalkan dalam bidang perindustrian khususnya tentang penggunaan buruh? Jawapan y y y Untuk memastikan kesejahteraan pekerja terbela.19? Jawapan y Negara tersebut merupakan negara penjajah utama dan kuasa maritim yang ulung. dalam kuantiti yang banyak dan secara berterusan untuk keperluan perindustrian mereka. 2. Memasar hasil keluaran industri masing-masing ke Asia Tenggara. Mengapakah Britain dapat menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa pada abad ke. Jawapan y y y y Ingin mendapatkan bahan mentah. muka surat 240.Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Jawapan y Dapat mengangkut barang lebih pantas dan kereta api menjadi kenderaan penganngkutan bagi pekerja kilang. 3. Penciptaan kapal wap memudahkan perhubungan dan mempercepatkan perjalanan. Apakah maksud imperialisme? Jawapan y y Imperialisme merupakan penguasaan sesebuah negara yang lebih kuat terhadap lain yang lebih lemah. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks.

Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan berkesan.Pendidikan Barat diperkenalkan. Teknik penanaman yang lebih efisien. y y 2. seni muzik. Bincangkan peranan golongan seni pada Zaman Renaissance. . Jawapan y Golongan seni dinaungi oleh pedagang-pedagang kaya dan memainkan peranan penting untuk mencantikkan dan menghiasi bandar dan gereja dengan ukiran dan lukisan yang cantik. terpaksa dibaiki oleh pemerintah peribumi yang berkuasa selepas merdeka. muka surat 242. Mereka melahirkan perasaan dan emosi melalui karya berbentuk tulisan. 72 . Soalan Esei dalam buku teks. seni bina. Apakah kesan imperialisme dari segi pendidikan? Jawapan . tetapi tidak disebarkan dengan meluas dan berkesan. A. Bincangkan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi pertanian. seni ukir. Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. serta penggunaan baja.3. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian.Terhad di kawasan bandar untuk memberi pendidikan asas bagi melatih golongan pentadbir rendahan bagi memenuhi keperluan pentadbiran British. Berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang dapat menyuburkan perasaan keyakinan diri. .Kepincangan sistem pendidikan. penggunaan peralatan baru. 1.

sekiranya ditangani dengan fikiran yang bijak dan waras. Sesuatu perubahan yang dilakukan sudah tentu membrikan kesan kepada bidang lain. bagaimanakah kemajuan bidang pengangkutan dapat meningkatkan perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain. Bidang sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam menerokai dan menceburi bidang pertanian dan perindustrian.3. Jawapan y y y Semangat keusahawanan. Sesuatu perubahan yang cuba dilakukan sudah tentu akan mendapat tentangan dan segala tentangan tersebut akan dapat diatasi. Rekaan enjin yang berkuasa wap dapat membantu pergerakan kereta api dengan laju. Pada pendapat anda. Pengenalan kereta api dapat menghubungkan kawasan bandar dan desa dan merupakan alat pengangkutan yang berkesan dan murah kerana dapat mengangkut barang dalam kuantiti yang banyak. y y 73 . Perubahan tersebut perlu ditangani dengan bijak supaya tidak menimbulkan sebarang masalah. Bidang pertanian dan perindustrian hendaklah dijalankan secara besar-besaran supaya mendapat keuntungan. kegigihan serta kesanggupan mengambil risiko merupakan asas kepada kejayaan dalam sesuatu bidang yang diceburi. Huraikan pengajaran-pengajaran yang anda peroleh daripada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. cepat dan dengan kos yang murah pada peringkat antarabangsa. y y 4. Sistem pengangkutan laut yang dikemudikan oleh jentera berkuasa wap dapat mengangkut dan memasarkan barangan dengan lebih banyak. Jawapan y y Sistem jalan raya yang baik memudahkan barangan diangkut dari satu tempat ke tempat lain.

modal yang besar. memungut hasil hutan. .Ekonomi yang mempunyai hasil pengeluaran dalam skala yang kecil. . 2.Kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pegeluaran untuk tujuan pemasaran.Menggunakan sistem pengairan yang mudah dan ringkas berasaskan sumber air dari sungai atau hujan. sedekah atau hadiah. kelapa.BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA LATIHAN DAN AKTIITI Latihan dalam buku teks. . Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? Jawapan . kenduri-kendara.Teknologi pertanian lebih banyak digerakkan oleh tenaga binatang atau manusia. . tugal. .Berbentuk sara diri untuk keperluan sendiri dan keluarga secara kecil-kecilan. cangkul. tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas. pengurusan ladang dan lombong yang cekap. menternak binatang.Aktiviti pertanian dijalankan secara bersama oleh sesebuah keluarga sahaja. muka surat 246. bukannya mesin. 1. sayur-sayuran. . serta tenggala yang menggunakan tenaga kerbau. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks muka surat 258. pembayaran zakat..Tanaman yang diusahakan adalah seperti ubi. bercucuk tanam. menggunakan teknologi yang mudah. . Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisioanal menjalankan aktiviti pertanian? Jawapan . 74 . pemasaran yang lebih luas. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? Jawapan . 1.Meliputi kegiatan ekonomi seperti melombong. biasanya. modal yang kecil. teknologi yang lebih tinggi. pisang. .Sekiranya ada lebihan pengeluaran. . digunakan semula oleh keluarga atau kumpulan masyarakat untuk tujuan pertukaran barang. dan menangkap ikan secara kecil-kecilan untuk keperluan sara diri. penggunaan tenaga buruh yang ramai. jumlah buruh yang terhad dan pasaran yang kecil.Lebihan pengeluaran disimpan untuk satu tempoh tertentu terutama aktiviti ekonomi yang bermusim seperti penanaman padi bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan.Menggunakan teknologi yang mudah seperti tajak.Pengeluaran dalam skala yang besar.

Gambir .Menjadi pemilik lombong bijih timah yang diusahakan oleh buruh tempatan. Tanaman komersial diusahakan secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh dari China dan India. Jawapan . Jawapan y y Berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma.Memantau dan mengawal penglibatan orang-orang China dalam aktiviti perlombongan bijih timah. Undang-undang berhubung dengan pemilikan tanah diperkenalkan bagi melindungi tanah milik orang Melayu daripada diceroboh oleh pemodal asing. .Datuk Muda Linggi di Sungai Ujong. 1. Memperkenalkan cara menoreh getah mengikut sistem torehan ibidem atau seperti bentuk tulang ikan kering yang tidak merosakkan pokok.Menjadi pembeli hasil bijih timah yang dilombong. Raja Jumaat di Selangor. Datuk Bandar. . Ngah Ibrahim. Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam.2. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.Lada hitam .Ubi kayu . . Nyatakan sumbangan Henry N.Tebu .Kopi 4. tembakau dan getah yang mendapat pasaran baik di peringkat antarabangsa. 75 . Apakah peranan pembesar Melayu dalam perlombongan bijih timah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British? Jawapan . Latihan dalam buku teks. 3.Memberikan kebenaran/persetujuan kepada pengusaha China untuk mengusahakan kawasan perlombongan yang berada di bawah kawalan dan penguasaan pembesar Melayu. Apakah kesan dasar British dalam bidang pertanian kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y Memperkenalkan tanaman baru seperti kopi. Senaraikan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di tanah Melayu. muka surat 262.Menentukan harga belian bijih timah yang dijual oleh pengusaha lombong bijih timah kepada pembesar Melayu.Tembakau . seperti Long Jaafar. . Datuk Kelana Putra. Negeri Sembilan.

4. Melindungi kepentingan ekonomi British kerana Tanah Simpanan Melayu tidak dibenarkan sama sekali ditanam dengan tanaman komersial. Bagaimanakah masyarakat berbilang kaum terbentuk di Tanah Melayu? Jawapan . kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik minat imigran dari China dan India datang keTanah Melayu. Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil Melayu dalam sektor perusahaan getah.2. 3. dipajakgadaikan atau ditukar milik kepada orang bukan Melayu. damar dan rotan. barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang. . cukai. 3. Latihan dalam buku teks.Dasar penjajah British yang menggalakkan penghijrahan buruh asing bagi memenuhi keperluan sumber tenaga manusia di Tanah Melayu. 2. sewa tanah. . Residen di negeri-negeri Melayu mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada para pemodal.Kekayaan sumber alam. Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah. Apakah maksud sistem pendidiakan vernakular di Tanah Melayu? 76 . Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan bandar-bandar baru. .Perkembangan sistem pengangkutan dan aktiviti ekonomi berasaskan pertanian komersial. perniagaan dan sebagainya. 1.Pertambahan penduduk di sesuatu kawasan serta berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y y Individu atau syarikat yang hendak mengusahakan sesuatu kawasan tidak lagi perlu mendapat kebenaran daripada pembesar Melayu. muka surat 270. Jawapan . tetapi mesti membuat pemohonan di Pejabat Tanah.Perkembangan pesat ekonomi yang berasaskan perlombongan bijih timah. Apakah tujuan British mengadakan Enakmen Tanah Padi 1917? Jawapan y y y Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi. Membawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang di kalangan masyarakat Melayu. perbankan. Premium untuk permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan. Semua urusan seperti jual beli. Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu dilaksanakan oleh British? Jawapan y y y Mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. Menyelamatkan tanah di sesuatu kawasan dari dijual.

iaitu buruh-buruh China sehingga tahun 1860-an. serta membangunkan tanah dan kawasan yang berpotensi menjadi kawasan pertanian komersial. benih-benih yang baik). penggunaan teknologi pertanian yang lebih cekap (sistem saliran. pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. Di Johor. Oleh sebab itu tidak lahir usahawan di kalangan orang Melayu sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. lada hitam. Masyarakat Melayu masih terikat dengan ekonomi pertanian sara diri dan terpinggir daripada perubahan ekonomi pertanian komersial. teknologi. sementara ekonomi tradisional yang ketinggalan melibatkan petani-petani Melayu yang dibelenggu oleh kemiskinan. Mencerminkan kemajuan dari segi peningkatan pengeluaran. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang lama. Pembukaan tanah-tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah. Soalan Esei dalam buku teks. y y y y y y y 77 . Sarawak dan Johor. Orang Melayu tersisih daripada kegiatan ekonomi pertanian komersial. Melibatkan pemodal Eropah dan China. tembakau dan kopi. Pada abad ke. muka surat 272. 1. lada hitam dan gambir diusahakan dalam skala besar dan melibatkan Sistem Kangcu. pembajaan. Jawapan y y Aktiviti pertanian komersial bermaksud perdagangan atau jualan sama ada untuk permintaan dalam negara atau untuk tujuan pasaran ke luar negara. Ini menyebabkan wujudnya dwi ekonomi dengan ekonomi komersial yang memberikan keuntungan dan kekayaan kepada golongan China dan pengusaha Eropah. A.Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. gambir. Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. Tanaman ini diusahakan di Sabah. jenis pertanian yang diusahakan. keluasan tanah yang digunakan.Jawapan . penggunaan tenaga buruh yang ramai dan lain-lain.20. Hasil pertanian komersial yang digalakkan pada abad ke-19 ialah ubi kayu. Jelaskan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di Tanah Melayu. Penjajahan British terhadap Tanah Melayu menjadikan Tanah Melayu negara pertanian untuk kepentingan British di Tanah Melayu dari segi mendapatkan modal dan bekalan bahan mentah. Kejayaan yang dicapai oleh pemodal-pemodal Eropah dan China dalam ekonomi pertanian komersial adalah disebabkan oleh modal. tebu. Jawapan y y y Perkembangan pesat dalam kegiatan perlombongan dan pertanian. 4. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan sistem pengangkutan dan perhubungan berkembang. pengurusan ladang.

Memperkenalkan sistem penorehan getah ibidem atau sistem torehan tulang ikan. diletakkan di bawah pengawasan agensi buruh yang telah menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan. Sistem tiket kredit y Bakal buruh asing ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung-kampung oleh kheh-thau (ketua). Apabila sampai ke pelabuhan. Ketua ini dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa. Ini kerana mereka dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang. Bincangkan sumbangan Henry N. Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tujui serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. Jawapan (a) Kemasukan buruh China y Berlaku dengan pelbagai cara seperti sistem kredit. Jawapan y y Memperkenalkan rancangan Sekatan Stevenson 1922 yang menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. 4. dan sistem pengambilan rumah kongsi. sistem pengambilan kakitangan. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis bagi menjelaskan hutang mereka dengan cara bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh tertentu. benih getah yang dapat mengeluarkan susu getah yang tinggi. Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke. pokok-pokok getah yang tahan lama dan yang mengeluarkan hasil dala iklim tropika.19 hingga awal abad ke.20. Bakal-bakal imigran ini dikenali sebagai Sin kheh. Sin kheh tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu.mereka akan diambil oleh pemborong buruh yang bertindak sebagai orang tengah yang akan mendapatkan majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu. Jawapan y y y Bertanggungjawab memajukan dan memodenkan sektor penanaman getah di Tanah Melayu. Dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura pada tahun 1888.2. 3. Bincangkan tindakan kerajaan British dalam menghadapi kemerosotan harga getah sebelum perang Dunia Kedua. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934 di mana pekebun kecil getah diberi kuota yang lebih rendah dalam pengeluaran getah. y y y y 78 .

Sistem Kontrak dan Sistem Kangani. buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu (satu hingga tiga tahun) dengan bayaran minimum antara sembilan hingga tiga belas sen sehari. Apabila buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. Kangani merupakan pengurus agensi yang membawa masuk buruh-buruh India ke Tanah Melayu. 79 . Segala tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai oleh majikan. Sistem pengambilan rumah kongsi y y y Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Sistem Kontrak y Majikan akan membiayai tambang ke Tanah Melayu dan sebagai balasan. Sistem Buruh Bebas y y y Buruh India memasuki Tanah Melayu atas pembiayaan masing-masing. (b) Kemasukan buruh India y Kemasukan buruh India ke Tanah Melayu dibuat melalui bebrapa cara seperti sistem Buruh Bebas. Kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi.Sistem pengambilan kakitangan y y y Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke negara China untuk mendapatkan buruh. Pegawai berkenaan bertanggungjawab mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga sampai di tempat majikan. pembawa buruh dibayar dengan kadar tertentu seperti yang dipersetujui. Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh tersebut sehingga sampai di rumah kongsi di Tanah Malayu. Apabila tiba di Tanah Melayu mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki. Sistem Kangani y y y Seorang kangani (ketua/mandur/tandil) duberikan kepercayaan oleh majikan dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka tiba di Tanah Melayu.

y y y 80 .5. Peranan institusi insurans amat penting akibat daripada perkembangan ekonomi antarabangsa. kemudahan urusan pedagangan import-eksport. Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan dengan memperkenalkan kadar faedah yang tinggi. Bank dapat bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport yang membolehkan urusan perdagangan antarabangsa berjalan dengan lebih licin dan teratur. insurans kebakaran. Jawapan y y y y Berperanan menyediakan kemudahan pinjaman ke[ada pelabur dan ini memesatkan lagi perkembangan industri getah dan bijih timah. Institusi kewangan dan insurans memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dengan menyediakan pinjaman. insurans perniagaan dan kemalangan serta insurans nyawa. menyalurkan dana. Antara perkhidmatan insurans yang penting ialah insurans maritim. Huraikan peranan institusi kewangan dan insurans dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dari tahun 1859-1948. Penubuhan dapat menjana perkembangan pesat ekonomi Tanah Melayu kerana dana dari luar negara dapat disalur terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. melindungi kepetingan pedagang-pedagang antarabangsa dalam urusan perniagaan. Keperluan untuk melindungi kapal-kapal dagang daripada kebakaran. insurans harta.

..7.35:8.3 907/.37. /.7..- 0..38.%03.308..2-::908 2:.208.9-.3.3/.3503:8.38.39.3.3..-07/.3.7.0 0.   $03.47.3/8. .3-..3 !07..8:7.3.9025.3.9.3405.7.3/..2-0702-.2-::908 2:.3.%037.308..%03../..38.3 !038..9.307.3-:9::/3.  .2   .3/ .390470/.3:39:2030-..7. !.5.3!.3 !07/..39.3.3-:9.8203:3.3/. 08920.5.:.  .5.3 !07../.9:%0478.7.32070./.3 $.%03.37...  .7. !07.:9.8.9/.147/-07503/.0-.8907.307..7.2  07/.3 7:30  ..37.3-.  .39: !7410847$0/:.9.-.3/8.3-:90/..2.38.50/.5.3.8.7..::.73/..7.7.38. 5078.3-.3.308..3/:3.3203..3./.3907/.%03. 99.3:39:203443503/.5.9 507/..208.2.8.7.3 :9.7.3 0.079./03.9.5.9/7..7.2/8.5... !.7..3203.3/:3.3.9.93./.3 5038.2025:3.3 -07/..5..805079/$0.9/.2 !07.73.9.8.9   $03..-07/.3.3/.5.7. .9.2-0702-.-/.2:/07.38.9...%03..3 803.3 3.3.%03./.7....308:8...9.20307:8.77. ..34080/.3/./.7890..38..7.77.80907:83.203:3.%03.9.9...3 437..7..7.%%'% .8..3509. $0..90..%03.90470/..95073.38.3943 070.5:8..7.7.2..22./8..32:-.-  ..9.3443...8:7.6:-.208..90-:/.33//.3.2-0702-.3 %.%03.8..3.2.9   $03.7.

308:8.3203028 O ./ 502:3:9 8:9..38.503.3 -3..5:.805079-079:/:3 O .7: $.380/..0.8./.:/.3-.-40203.3/03..2/.3-07/.9 O ..3.3 O 072.:90..3 .. %03.3 &3/.:25:.7: O .3.3 O $:7.802.. 05.3..38:7.7. O .28.3203:3:.8.2/ 8.3503.9.8./.2 O :19/..8.35039.3/.3./8 503/:/: 9025.. 2.:39:202-07.7. 04342 ./.3 07.8./7..2.3 O 438055078.8:7.7.808:8.38.7..9. O %:8.9503//...8..2.  $4..7.3503//./.8..8.//3 O 03.8.9.2-.3 -:/.1472..8.3.3.3 /.. O :-:3...8.3/.2-039:7.05.7.37.3/.7:8..7.:805079 O !0..2/8./03..9/..3  .   !020739.9:2..3/.8.3.9.8907.5. O $02...9.3..3-.25039.3 O !0/.30.3507.9503./ !03...7.3.3/503.%03.3-007..3 ./:58079.9/... O #.34050/.3 O !0/..850 5020739.38.3...3 8:9. O 4943 7443 -07:7:83.%30.380-.3...3 -.3..32.7.-07/.805079.309:.98.8..39.9025.9507/.3.3.9   .1-07/.39:8.3 O ..3 O 07.3/.2/8.. O 8.3   O 3899:808:9.8 3/.9.   $0.81../-7.203./-7. O .9 O 89.2-:/.3 O 0::/.5:8.9.0.....8.3980-.072.380..%03.308:8. ":7.370.7.0.280-.  .8507-3./....7: 8.7:8.. 207.0././:58.35039.35020739.2.2-::908 2:.9.8907.03/./7./.82 3:.8. :/..82.7.7. O $02.9.7..7.3/.8:7.8..3./.82/.-.:/.:203.802.805079.380..9 /.1!03.3/.. O 8..380-.... 17.9025.2 8..9    .7.1.9  7./.7.35035:.8.7./:5 4342  O ./-.2.2./7:2:8.59.8907./.3./.7.7.5.7..2.2 O &3/.9/.802.-/:3.2 O &38:7 :38:7.3.9.-07:25:.3/.2-::908 2:.3.7700..3. O $:9. O #-.5/.9-007.1472...7./-7.2 507-:.3$.

.38./.0  .39./.5.3-0747039.8..3207. ./:5... 203.7.8.3.5.9:5.7../0 3..2.3 /03.2.2.39.7:8.%:./8805079202:./...52./..38 .2.8.3.303..95.3.3:284.2.3.28050799443 203443 -078.3..88902848.3.9:. .3.3 02:73.5.5.2.32.30507. 3.3/./.3438055078.2 %:.8.802..3/-.9 /80-.843.397..3.2/....3..2..2207:5.-071780./.3:8.9/8.250.3 .2:.2020:.7.2.7.2.8.905.-.3 .7. 7.7./.8.7.3-079407.9/./:5.2..7..2./.7.7.8.9.3./.7..2..7.3-.3202-07.9./:5.3:7..8.2:.9:7. !.35.28.0.7./.43949079039: -3.7.8./.38.2.5.3247.%03.90..%03.3 O O O O            !03.3/:5/.2 /.2.805079-007. 90..207:5..3:8./:/.8./..7:.3.3/.3203.5.203.9 O O O O O  .38.3907/. 9443 203443/.203:-.2030..3.90.780.3 2033..80-0:20/.2.3.%03.3/..-.320307.8 / 8.3 507. -0-7-0.7. 8..89...3 .9 .2.3-007.3 .2 05.408../-:/..8..../.. ...2907.2.:3:.5.39/..-..2. 8.5.3 20:.2..3848.8 ...30507.3 2070..2549 04342/.9/8.3  03...3.2.2.9/.1808.39.3503.8. 5. .98.2.3.  .5.3.32025:3.3/802-.207.9/.0/:5.8. 2.../...%03.

:.9.5.9.3/.-.7: .8:/.3 0/.7.3/.3.3 !07.-.0 !...7.:.3: !.3 /8..79.39.2/.8:/43805./.:..3    5./..3 /.9 :.3447   ..23899:808:9.2-::908 2:.3203.!#&!#&$$ $&%#%  %%'% .3503...3/30..-:..3993 -07:.5.3:393/.7.2/.3 %0703.7.%03.:3.9   $03..30-08.-..3/2./0 3.37.3 :./0  ..9:7:3 902:7:3 89. $:: .95079.9. 0/.. /2:.503.2./.8.8:7.3 0/:/:.2.38.3/2.3 !03.3 .9.5.39.3/.50. 0.350/.-072.9.3. !.7.3.9 .302:.-../9:25:.37.9. :.7.8..7.8.9/.39.7:8..9 00-..7..33.3:07.8.9/03..37.  .3/03.30.3/8..3 0-08..9.3 .7 .3 7:30 0.

3-07:..:305..7./.3 203.8.502253./503.9          .

5.  !03.380-.7:.3  !03..3507025:.3..7.7:88902./.9.3.9!075.9:8  009.3/././.-.78.3.9!075.39. .3507-0.9%0203:3   020393..3/.: ./..3..0-93 .305..3203.79.7.:5:3202-075078.3.10..2.47.39.78089.9/.93.39.  &3/.3 :3/.9. ./.3 /..9%0203:3  .9 /.

350393/-.39..9:0803.9503.3 ..3:39:9:8.8..5./.7:8.3.9 803507802-.3203434.3.8. O $039:8.8.3 .47./5:8.38050798:7.2/./423.2:7:8. /..9/007 3007 . /:..0..3/9:.38:7.3./.1 O .80./.:.30..:507025:.:%4:7:.2-039::7.20.33././7.:-: 0./.9:3.3.3!.39.3803-3..8-09:7:3.3  0781.33899:89079039: O 47.9/03.8.8/.3.3/03.-0702-.3803...0.707.3-07.9/%0703..3503//.340443.3. .9.30:.73 .38.9.3/.3.5.8/ 2.3907-.9.9.80-.3/.3 O 0/.  .0 .2/.3:3./.9/.9503.03/07:3.7. ":7.808:.3:.2/..3  $03.3.-07.3/.7.05.1.808:.3 5..2.3:.3   .3.38..3502-08.90.9730. 509./.:2..9.31472.30803./-07.09:7:3.31472.-/.7.3./83/:/.33  &3/..2803.9 O $..3.3 70.38:3/.8.9/2.3...8:7./.9. O /../.8.389.3/03...7.3..8.: 2.3..32.220302.203/:3.1805079-./.3.503//..3 O !03//./..8/ 7:2.3/9072.390702:.9%0203:3 2..9 .9:38.840443.3://.83 8:7..  0/:. 8:7.3202.3...3/.3.3/.9...8..9.7. .92025:3.3.3.3503//..3-./7.3390...3.5.4394503.59.39.39302.303/07 0.9.0-/50393.380-0:20/.3-07:38:7..2. 503//.8803 %:8.9./843.9:-078:7.3.7.2-::908 2:.3/2.3.3503:8.3 0/:5..3.2.3 507.3057.3503//..8 :39:-.3203.350393 O !03//.- 0:.3.2009.:.9:.92./..39..8.3.38.8:/.9.22.9/007$02-.3-...7.47.8/ 2.7..8079..9:502-.:97.3  :7.3.3/ 2.8/9073.3.7:7.5020739..8.3//423.3  .9:078:7..32.3 :3/.3.  .05.9.3 50702-.8.3/:3..9.88039:8. 89.7.8.9   5.543/4   .: 507.9.3:3./.78203. 2.31472. O &7.3443.3 97.3 0-:/.2.:  .. .3/89..32. 203..3-.8.7.1..

/. 503:8..3503.2203.39..3 /7.3: 0.22.:0.390.3..8. O O O O $03!07802-.3/.7: .5.33./.9%..2./.-2030-.3/..3 09::.9/03. 9025.3907-.- 8050799./.3/.3 $090.7.38. .80-0:20/./. .9.3.3 /.8/ 89.3-039:.207.7:8..3.92:.3/.35.22-.2:.1:388:7.3/03./.9 .0/.7..:.8..9..503.9/%0703..7:8.0723....31472.30.7./.:3 /....3805079..8.7.3/.3899:8503//.2.3 .3/.3.3507802-.8907.7:8.8 507.308:9.2808:..3503./:.8.8.8907.. 5:8.- 3.305..32: 2:8.2.3/89.3.7.-0702-./ .3. !0702-. /447 9./.3..3/.-:8....38079.3.3.1. 2: 3.7:2..3 %:8.3803-3.3/89.7:8.9 ./8 9.9.2/.3-..8..3.7:7./.307.2.2/./.3503.22.1.8/5..3-:2-:3:8:8 O O    .3/.- :.7.3..3. .3 $03!07802-..7.7.9039.3 -07..2 %0703.3:7.3/825.9.39.3503.5.3/.3  $03-3.08:8.     .3-0781.3203.- !. :8::/3 ..3/.3/.9:7:..3:3.9:.73. 079.2:5...90...3507:25:.7.32.3 3.9805079.:39:20302-..78/.3/907:8.35:8 39.0.22. /..7/.-3.98079.9.7.3805079.05.3/805.380-..3/.350393/.-:8:1/..308:8..:/.5.0.880507927.2/0.-.7..3.3503.3.-805079 .7..8.7 .39.. 0803..805079..3 %.3.7/.9.22.39.3.927.2 !03.3447 08/2025:3.3-07:38:78.3/:3.3/:3:38:70..2..40503.-.3.340.    5.30.37.2-/.35..307-0.3-0702-.:1/..380.  ..9:.39:8..3/.9-:.9...3/:3.3.3:3..32.079.-.7.3.3..9.9507902:./. /808:.2..3 2.3803507802-.2 /.9:507802-.-:8.3907/.3057.3 -.85..503.3 $0-.38.3: 507802-./..7. 203.7:7.8.380507970-.3:83 ./...320:.3.3...8. /03.3503./.2 ...3:22:1..3.7.3.-0702-...9.2.90.3/0..3:9 : 3..32.9./ .5.2/.3 508.8907.3.9 .3.9.35.3/3.1 /.90.2 039: -039:803-3.9./.7:8.-039:5748.3.:0.3..: 503.7:3..

:95.95.3...78.2.37-.202-.9:2....9/.3/..7:8.5.3 /825./-03.7.9..208:9.3-0702.340-...330074475.8:7.:0.5..3..9:8..  .2../.3/...7 .2 O 443..3..2-/.3.2.3/..8505073.25:./0  .79.2-::908 2:.   5.2..9   .2/.347.9.35073.3.7...3907/.3/50739.3 O 025:3.30.9.38.3 O 2..9././.5..503.3.3/...-..

:.9:8  O %07/.39/.35073.9.5 . 9.5.038.35./03..3.9:8  7./7.3 .:.: .9./.5.  .3.3.7.7.3.50/.3 O !.83.9-. /   .3/.3.:.9-0-07....3 405020739.$.-805079.9:8  05:3/.-.3507.507.:.3.9:8  7..50/..305...83/. 2.3-073.3-07/.9/.7..3!0: 03.33.3..8/.3 2070.5.  !0/.9.2507. .705:./.3202-.5.30.3.80-0:2:7:8.3..:$:.7.73/./909..:.308:9.5.80-.03./.3/..39079039:805079-07.3 O %07/.3./.7.:...909.3 507. ..3.2507.:.32..3/.3.3:2..9:7.             ..3.3.90.25479 .9:7.5.:.:0.5-.2.30./7.2 /.507.7..3/03..9: .:.

2..-07.9:7./.2070.:./.2:. 8079.3::232025:3.3:30.:90.350-.038 038 ::2.0.3.5..2.303.::2.-503:7:8 5007.7..9.5 08.. 8.320.:.9.3  .: 2.3/. 5.2.. :3/.405020739.::2 .3:30.503.3..7.3.3 O 0/:.5.3 :3/.390.91.5.038:3/. 3. 50....../.3.:3/.303.3-078.30.3/:3.9:7../.39.  &3/.3 O %07/..3.305.80-.-9 O &3/.31.9.3 :3/..8:7.0.3 0..2::2.32025:3.502-..3080.2..3:.:90..3 O ::2.3::2 -./. 03.2.8.3:3.3::2..3.3 :3/.2030.3./.3 :3/.3/.3/80-:9/03...3 :3/..3/.30:. &3/.8.9. /:...9:.3 /.-:.8.9.3.9.2-::908 2:..7:8.7.   :.33.3..3.  ..2030...3/03.2.349..3907.:0.3502-08.:90.3.8.3 0.7.2.5./.8.5.39..3:30.3/. $4.3-079:8.3 :3/../.3..39...3507..3 038::2.3:30.3 :3/.-7.3-.7 5020739.8..380/...4/.3.3./.3.5903...3.3:3. 5072.8/:-..2  ./..:3/.-07. 1.3:30.3.39079039:          ..:.3907. O ::2...80-.3:3 0.2.2-.30.2:2/..3-039: 08.508.3 .8.3:3/.3 .3507..9  ::2./.3 .3.203.34008:9../.3/. .88.3207:5.3/.3/03.3.3 :3/.9 ::2.

/../.39:8....3/825...3/808:..-:8.8974342/.7.380-.:8:.3-.3/.1.2.47. O %:8.3503:8..38.-.3-078..350393/.-90...200.8.3 .90.- :8:1/..50309....7/.805079./.8907..39:8.-07-039:5:8./0 /.3.9./.9.342:3./.8207.33-0702-.2.9.8907.2503:3.8.3 5039305.2.-.3/9:840%03:25:./ .3.3...8..3203.2.2-0702-.-805079......3.7.37.8.3.8907.: O %:8..2-.9. 203.2/.7.3.7. 50309.89.3/./-.3 :3/.3. O !..3/%..3.203.8.- 3.2203. .3-..3./.2/%0703.308:8./.8.28203.38.25.3/. 08:8.3.9 ...3503.8/. 9. 503:8./.3..3..39.0.7..47.39.9/.7.::.3 50-.3545:.7:8.1.38050791.39009:.3.9.:..7.8907../ ./..-/50703.:/ 80.7.3207..9.0/.7...8-..22. .:.9.780 -....203./.22...3/...:.9-07503.3-3.9805079.8.3907-.2. 3.9 9:2-: 9:2-:.9.0.$.3/89.3.37.3/./:3.2-/.08:8.3.3805079 !.05.7:8.3/03.35..33..8.../9:8.90..3 O $090..8.: O .9.....8907..0...3.3 /..3..2.8.3/./.3 .250209.2 3.3.2/ :8.9:.7...3.8.9.5.8..3.22..3.3#03.8907.90.9-:.39:8.3 O !03. :3/./0  .30...-. O 079.-:./.3 .47.3/8.3.7.9.3/.: O 08:8.3.8/. .8907.:5.-0702-.7.3.7.9-:.:/%..-039:5748.78805079.7:/.:34 $:3/.7/.3805079.8.8./.3 O :7:17.7.39039..:...- !.30507...3/.0799039.3.98.3907.3 16..:34 .8...3 O %:8.8.43/:3.. $0-0:23 9:8.3.9:7:.350309.3.2.079.927..3-039:. O $..0./-.3-07./:7../.90.7.: 08:8.3..9/80-..350702-.9.3-.309.30./.3:83 .2.. .2/.3508.9:..:             ./.307-0.3.:..30-..3: O .7..35:8 O 39.5073. .22.3-.380.3.9025.8.7.

3-0708.:.3/.3502-08.5/745.3 9:.520343430/:5.305...8. %:.509.905..805079203079.3:39:202-07.3.2.2.3.:3.3207:5.8.7.7..39.75..:%7..8.820/745.443.3/.9903.3.9.9802.39..:8890207.30/:5.9443.7 %/...2.: -../03... 02:3.35073/:3.9 #.3.39.305.05.3.7.8.8:7.39./.32:50309. 7.10:/..2.3/2..443..5073/:3./..8079.../.3.-40/.8.9:.3 $89020:/.2/:3#42/745..5../.3::/.39. 3899:8070.3.7 ../843.-4020307.38890210:/.3 5073.9.2-.3803. 80-./.9 745.  %07/7/.2-::908 2:.:/.05.502-08.5.38080-:.2-... /.3 .20.2-/.5207:5..3..9..:39:/:8.3503:/03././...3..3!07902.:/#745..3-07.5.7. /.305.3202-07./-7 %07/.2.202.3.3 202-.7..35073/:3.3.-07.3/2...3 0207489.3/-.  ..443.75...3/50739.3-../745./745.3203:73.3 9:.75.3/.3/03.3202-07./.3.5:.3.3.3.5..7 /2.90.2.30.7.:.95039.5.750393./..907/.: 97.3   ..7/0..3509.05.32.9:.9903..:../.33.39.3/.3/2.. 50507.9.30.7.:.509.-.9:.  %07/7/.3/.203:73. .39.8.  ...3.9.:./.3903907../. 7.9.3.9 !02-08.92074849 0/:5.9./.38005.35020739.3443.3.202-07.9   5.:.8.9  .7.3. 909.3 #.3/2..39:.32.39.70..320.!## ! %%'% ./-7.30/:5.. 2070..3 /.7..3.5.:88902807.80.3202-07./843. 7.8:7.3203.350507.9:.7 502-08./.3 %07/.:7.79.3.9903. %:.3/-07407.7 .  .5.3 80-..202-07.305.202-07.30.3 4342/.3 9:.35020739.39.3..35:8.05.. 7./2.::39: /9.8:/.90.9903./.. $:9.75078.7.443.9443.3.3 50/.3 9:.5.   .3/50739.32.  $89020:/.3.2-::908 2:.2.9:.8:.7 5073/:3.3 9:.3443.3/2./003/..

2.39.3907/..3802:.2039./.802.5:8.3 O 0::/.95.0/..7: O .5.3..38.. 4703.3802:././..3#03..7 -./745..3:..7 -.3.3.7.3 O 0/:/:.3::20..29.308..2:.3/.5.3.503.3-.9.203.3:9.33203./:3#42/..0-07.:9.2.7.39.  5.3.5/./.35:8./745..80.. .3/0.-.3-072.2.8:/43.3.3 002.38...2030-.-:.3 80-.88./0340.:.0 .805079'03.8.:.3-:/.3907.7. O 07.390.0 034.9/.3.390.3. #03.0 #42 /..0/89: . -.88.9:7038.2./.2.88.:90/907..2.3034.-.3.320...:/..3897.8:/ 0.-.38:305.8..803.25.8.9007.3/.7.9.9 O :.3 #03..30-.39.3/0.9:./:390780-:990.35:8././.3.3 802:.3-:/.39:.30.30..07.39. .3002./5:8.950702-.3:3.3809../.3/02-.3.904342 507/.3/.7.7:  .09:83..-.88.207:5...   :7./30..9/.7...3.5.8..390703.805079'03.2.507902-:3.8:/#03.3207::5..9507/.39.2.3/. 89.7.5..3..340 .2:3. /0.307.9 50702-.7 .3 502-.3 O 02:3.7.790703.7.3. /.3203.:.3..57.350:.3-07.:3.2.75.3.3803/.5.3/./.3..35:8.0   5.32.9030..3::2030-.5:8.750.507.

9.9.350702-.3/7803/7/.43 $05.:2: :8..3-079..2-. .8.3/7 O .5.9.3. /.50-40.93:7/.502-.02.7::39:203.3/.7.5.3/ !07.7.3503074.9/!479:.2..3 43...308.3:3.7: O 0.07.:.443.3209.3:.1 .7.3.3#03.9:8 30.3:8./.2-/./.8.3/.9 047.7.3/.302482070.0.7:907/.75.89..:7.305.3/.3043428.3-.3 O 02:3.3.   .8/.3507:-.-.3-/.3 2.32..2:8.1 90320:8509.3.507.3243.3 203:-:7.3.0-0780/.3:8.3907.32027.20.32025:3.81.38.32074849 O $8902507/.3.7..9.3.3   .9.#03..7 -.3/03..39025.3/.3/.:.:..3.8/../7802.3203074.3.30.9.3/./.35078.3.7./:52.3-0702-.320:.890/.39. 0.802.9..0.3 O 0.88.3/./.32030..3/.0  .3. /..1 O 07398.1.-/.3.3503//. 203.902.7.350-.3.34 8.8974342 O !07:-.3-07./..35030.7-..3-.88.34 3.38805079-44 1 2.2802:.37.8 O 07./.7.3.3 O 025:3.8.8..7947.30.5.391 1.803.38.:3.35027.070.3:7.8..25027.

7./.3-07.3.:502-..35030-. 203..8.-8..2.:..7 80202507.9./:5503:.83 2.38.38.80.3 03039..5.39/.8.290254.09:./.3-.3/7/.074.037'90.8..3$0/03 !0507..3/ #../.3/7/..7-.8390..7:.:3 /...9 503. 0.7/.-0750.35030003..3$05.2.8.3 08.02:83.9/./.5.3503//.3.39.7..7.9.907..3070.3 92-:8.3507:-.3.3:3:5.3.:8/742 #..9:.9.8.8:/#01472.33899:8070.7.9   5.  ./......3   0.3.$3/:03.3   5.3:9789..20./:.793:907 .-.9/.3./:5503:.80-.. :. 03039.94.9..907-:.8.9   .83 .2.3.3 20389.32025:3.202-0-.3203:.29..2.8.-2.3#01472.7/.2..25:3. 9.. 032.789.3899:8070.9::39:203.9.3 0.3/.2.8:..2-::908 2:..3:7. :.9:.070.35030.9:. 507.:3  /.33.3!./.7.75..8..3!07.8:7.8.3/.3808:.94./:.43943.39.3./:55020739..39/.94/.5.3!749089.3/03..59407.7.3-.83 2.:243.3  .3.:/745.2.2.94390.50393.3-07507./.33078    .3/..3 O $05..9./.340.:/.39.789.!749089.32070.8.3 443./.7:33 202-0-..2.-2./.:8/#42/.308./.9...:..5....070.503..7.34 072.30--.9:2.8.90.30.-789.2.90.3-..3 402.3.7:802.: 202-039:808:.8.3 .8.30.5808:.7: O #01472.9:07.2.30.3.2.9.7..:3  .3/48.....307.3 9.3-.-:9.390.3-07...3/507:..3.3:.7.34 !479:.-./.5./0.9.9.203:92.507. :.0723.320-.243.745./.08 .3/7980.8..7.503.3.3.8:/ 20.3.7. /0.503:.9:8:7.2070.070.75.3.38.3-07.9.39.3.2.942-07...3 .3.5745.31.3 .75.3.--0 03039..3503074.3203:92.2-::908 2:./.3/.2.3  ...203.-0750...3907.327505.3:950-.3/.7/03..745...390.3./..3-07.8.3 907/...5.!.3-072. .05.37. .3/..3701472.94 03039.9.7-.9/..30/:5.5.3.8:7.3 O #01472.507.3.390750393.943207:5.408.943 .8.:/!07.9745./.3/73.7.3/.3.

7/.502.3/.7-.8.3.7:/.2:39:203.3 -077.39.3/.3907/.-:9.0.2070.3/.-08.3503:.3.8.3 .37025.745.-./.39038.4:8!079.9 47.9.30%2:7 $0.3 O !07:-.3 .9/.5.2030.301803   .2.:3.39..5.2.59../../.7.- 80-.3.3   .3-07.3/03.8:7.8..5.3..  .  !030.38.7%2:7.2070.2.503.3-.3203.50/.2.9203.35030.-07.. O ..8.3509. 0.../..!02..87. O !03:3.347  ..745..:.3 O .. 3:.391/...3203.5.8.3..8.0-..3503/474350393:.789..90./..:.-:9.347.3 /.347.3-.3 08..9.0/.7 -08.3789.30.9.3.7. /.3503074.37. 2070..700 O 443.2-/.35079.7..::3.947.3.2...7.2-/..3.9:.3/.30%2:7  !07.7.3745.7. .3503./.3:39:2030-.7.3745.35079.3/ 0745.3.3/../-:7:/.32030.!02.2.0/../.35079.5.2.3503:.9.3.3:.39..3%..9474342  7.324/038079.2-::908 2:.-07.0-20:.3-08.3.8/.9.. :.4:8!079.3.3.3502.3:39:2030-./.380507902.3-.09:8.3/.2.3503074.. /.8 8:907..30-:.5. :.3/745.947!49  02:3./.3.3.380.0 %2:7  .5.3203:. 4/ 4850/.38..5.9:.380-.3.9:..3-077 503:3.3/.3243..3#0.5030.380.7.0/.9. O %07/.3.3 47.:3.80-.3 O #.3/ !07.3 .3.3#0.39.38:3.3.2/03.  033.3.308.9..3.25:30/:5..3/.3$.8/..9   5.3203.8050793..9203.3.7. .#0.39..8.3503074.5.35:3...9..8..2...3789.3/.9/.7.307:5./.5.288902503:3..3%.9.8:39:/:3.93.3.-./-:7:/./.3 2070.- 80-.7:/745.-07.7.3745.3...3/.39:35.38050799.30.9/. %07.705..9:7:9 203..3203/.7..47.9-.3 O .8..3574/:5079...4:8!079.30:39:3.33203/.0 %2:7  O .0%2:7  O .

3/...3!079.3805079.9.3-035. .3.-.32.22033.5./.39/..8.3. 20325479-07.3503:7:8.3/03.3..30- 04342/.307.9.3.5.2.3.3 5030:.3 0. 889029.350393:39:202-.3202:.9.3.3 /./.2.2.3/8.324/0380507997.3907/.9 203.3/.850502-:3:8.3.. O 39..5./03.85079.3/03.7:.90.2.3.4:8!079.7.920250793.7: !&%#..3/3.3 O 07./.5..3./.3.3 # /.3.3:39: /085479 038805079202.7.3/.1/:5509.9..9:.730.30.3805079503.9802.3 !079.8 ..3/03..9:..350393/.8.8.3.7!079.3.3 9.31034203.2503:3./.5.502-.3 20250703.3.330.3.7.2.3.8./.78..39/..3.9/30.3.3..47..-0.3./9..3.3.7.3.947 03907.3.3.5 O %. O %.7..9/.39:07.3507:-.5. 9./-.30-..39.3/.5.350.7574/:5079.203.7.3907/.25:30507:.3.0/.038 .3 O 07.35:.85079.39.3/3.507:.  .7..30-01803805079.2/03.5.3507-...3507.0.3.3..32070..3.3.04342/8.3.3  . 2308909.3.99072. 03907.7.3/03.3/79.9 /50793.3.9203.8.39.3-07.3-07.203.35079.8...8.3.3-077 503:3.830.502.320307:8.39: 443.8.8:.39.3#$ 202.3:2.3 /.9/:8.3/.3.::5:39:0507:...3509.7.3802.3202.3.3.7.3/-:.  #03:3.3-07-03:2308909 43943.3. O .9:88902503.39.3.3.#0.3503:3.3.7 $0907:83..20.3080:7:30.3.7.8.038.3903445079.9:.380.9.3.5..7. 907-.390381..7.8.3502.8/..3203.3 0203907.3507.3/..

..9.502-.-.347 907/.20207:.391/.3-.503.3 0.:39:203:8.3.3 !09..5.-08.3..502.3907/.8..7.39.9.98.8.2.3.2030-.:39:-007.34002-..7: 503:3..:/./.3.:: 3202-40.5.93.3/:3. !07..3 .307.9:.3 -07:7.5.380.202-40.7....3.3...3408.2.9..3.2. .3.3-.. .9802.8079..3 03:3.3. /.9.390780-:9-077.390.3907.3/.3.3-07042545.2/.-:7:805079/.3!0.3.3.3.4:8!079.3/./..3-..7.39.90.31034203.7.805079/. !078.3.. 0/.25079. /.3%.8..3..3 503.3 20..35007.9/./.-0708.3.       ../.3.3./3 9/.3.2.907..3..3.8..2.38...3 03.3./03.35.3 O .2.33:.39.3 /.3.34007.257 8.2-039:8./8.8.3-07.8.7-.3.3:3.05.8.3/.0/...3 %.3-0703.35079.2.3805079 507:-.5.3 $0...8..3503:.3 0.. 503:3.9.3/8.9/507.3/50793.3502.3:2.3/77.8..3.3574/:5079.7.3/79..!02.3.9.3/.0/.8.35:.7.7.35079.9:.3...9 8..9./.2#0.2.805079.303907.0/.#0.3/.7.3/$.9..3. .288902502:3.3503:.203/.5.9.4:8!079. 2:/.3/.3/..:7.8.3.: 9038.

2.3  %.3..3 :2.:7 8.9./05..3 5079.  O 0:.3/03.3 79.3.203:8..3.2.-078.: 007$02-.#0..3 903.3503/:/:2025:3..7.5.3.9/.3 50-.:7.-.39..20::/../03..0.38.3 9:.257807:5.3..3.5. O /.0/.5.390381        .3.3/.3...9:7:9-07.05.3 502:3:9.3 07.8 502.3/.8...3.3/.390.8..3.2./.7805079:.3 ..3 !078....39..39/.32083203:.7 -..3.3903./.350:.::5:39:203..3.-..5.8-0:2203.7.  .#02-.3.3 5037..35:..3:3.2.:.32070./. 03907.5.3 5030:.380-... -:./..9.3 O !03:3.07.3.3:3.7..3 79.3.3.3 -07.3-3.59.-077.3-072:9:93 /.3.3$0702-.280.3203.330.2.3.3/.9.3503.3.39..0-..7.04342 !.3802.3/.5.3 03907.9./.85079.9/:8.3 .8..39034424/03 2083502-..8.38.9..7..39:.9.3. 203.3..07.5037.3/:8.8...3.35079.3:3.380../.2..-.3.-.324/03 3200-.9 O $.304254 8:5.30..35007.3./..- 03./%.890..:25:7/.9/9.3  .32.9.7..3202-07.3/.:8.8.507:-.3.7.8/03.9 9.3.:/79.::5 :39:80:7:503/:/:79.3. 9.25:203.30-390381805079503:3.5.3/ .8.3.7..3 .3.5.3!740%.89.7.3/.3.2030:7: 2.7 -08./:8.32.7.:/9025..907.3.3-.3/.3-.3.9/.502-.:39:203.9203072.31034203.3.0-.9:.9.33.3807:5..92030:.203.25:3 0507:.3507809::..2.35078.://./.5...39075.3 O . 889028.3/.5.8.3/.3--03.3 O 07/..2809475079.5.3 O O O .3507-0.3.3 . 9.3/.35007.-08.8 0.3203. 3.0:.3509./.4:8!079.5509.3.7.3-07.7  !07-0.3.3503/:/:0-.3/..2574808503.2..2.39:/.3.-07:8../:3.3:39:085479  %.8.7:/.35079.2.7805024/03.3:8. 3200-.7.380.3/03.3/.7805079-:.8.3 O !03:3.3-:7:/.9203.3.8.3:39:203/..3....9.

30--.2-::908 2:.5.3.3..3.805...305.3/03.3203.3903..3 203..3.50702-.3/03...9 O 0.23007909.3/.9.3..380.3.3 . O .3 203:3.3.3 2030/.3/....3-03.3..-.59.3-.58079.9203.3#.32030-.3./..7/.3.3 !030/.3/.8:7.2:8.35073/:897.3:3784.#0.59..9.7:805079033-07:.38.39: 203.3203.730.7.8.3.3 O 0/:.3:7.35073/:897./.7805030/...3/03.75.::5/.2.2574808#0.3 O .950.4:8!079.9/50793.920239..35073/:897.30:8.2-/.3/.3.9   5./.3/.503.7:/.-03..3 05.3/...2-/.3/.0/.3#0./.2#0.3.2.30-..20:.507: 203254792.3.3 080/..324/..8.32070..320.3 O $5333033 208350239.5./..9.3 !74/:/.4:8!079...-03.2-/..947:9..3-.920239.770.9./:.9/.3/..08 /.9.5.28.0/.4:8!073/:897.-:7.5.3 ...3.30--08.1.92030/.7.7./.70./.7/..3!073/:897.5.59.3.28.05.950..350702-.32.4:8!073/:897./.3 ..9-.-.7/779  /07.4:8!073/:897. /:./.3:3784././/.3/.#0.70..35073/:897.3-07.5.3/.9/5.202-07.8-:.3.5./.09:8..9.3:.2-/.3/.4:88.-:7 /.39.350303:3.-.805079#0.7 $02.20.3 0:39:3.3.30.3#0.3/.9.38079.7.3.5078.8.5/.2..33/:897/.9.9:2.324/.9/..5079:2-:.5:.35007.3203.907/.390..9.8/.5.3.2../..3:8.3202-40.8.3/.390344/03.4:85079...-:7.3  .8/.9077.3.3....35:.3203.950239.390344-. 3.5.:/79.3.3/.307.9..2-/.202-.507:-.390.3#0.9.-03..3507.   5.3.307.59.3#0.38/./.9/80.4:8!079./..7..-.-..3..4:8!079.3.-03.399/.5.4050.3   .3 #0.3203.8. .390.3 -3.-:7-.5.50239.3...3-07.2....3 O #0.3 . !09.3-0:2203.2-/..3.230.38:2-..3:.947 1.3.338.20 ...75.-07907:8.4:8!079.5.3/.4:8!073/:897.3203.5./.3./.3 080/.3/..390/.-:7.3.3/.3/.7.8.28.5.. !03:3.5..3..3 !03:8:8.3.3-08.39/.3:.5.9035030:.3.7.343..3/.9/03/.380.3.38./.3.3 :2.3 5030:.4:8!079.2-/.7.2-/..3.3 5073/:897..

3-../.9.85079.35079.7.9035079.7.3.35020:.3..35073/:897.3 /.2-/.3/..3.3.7: /.324/03 5030:.3203/.3.32033.9/507/.9/03.3/.3       .5. 0-.:/42078.3.

7:/8.3 503:3.8/.      .75.9.30  ..9/.3-.8.9.3.7./.7.8:/2507.3-.9039.3503:./03/07.5..3203.3-.35073/:897.-..5202:/./.3503.3.203/:3 3/:8972070...59.9..380..3.80:.7.9   5..7...9.5.30709.3202507..5.8.820 .%03.780549/.7..8.3.9079039:/50703.31.330.9.07.907-0.202..:3.2:.59.3:39: 0507:..35007.3 O 03/.9..-07..30:39:3.7.3 9/.3 0-02.:9...399.38.3/.3:39:203/.3.90780-:9207:5./0 /.3/.3.8:7.9/0854790207.5.7.3:9-./.2-::908 2:.2.  .30:..5..3745. .83 2./.3507:-:3.7.9907.8.3507.3 O 79.33:9.5007.3.5.3.308.3 O 2507.7.5.3203/47430/..39.4:8!073/:897.908.3 O .8:7.71/50703.7.3 O 0.3:.5203...3:.5.32039.5.3.05...30--.33/:8972.3 O &39:202.3.3:8:83.5.3.7../.9203.8-:7:.9   03.3 O 33203/.9507/.38080-:. /.9..5.89.2.3/..3/.%03.3-079::.%03.8.75..8.. O !03..9/../.94704342.503... O 02.55.7.79.3.3-:7: .2.8308.3  .3.3/.820207:5.3 -.9.39..3./.5.8..3-.7.3.3503.-...30.35073/:897.2.3-.39.5.3.8.3   03. O 03.379.304342   3./.3080.#0./..5.5.3  .30709..907.. O !03:.9..-07907:8.:.5.32070.9.7.792.3/./..2.2-::908 2:.3..9.9203.3/.39..3.7.3::3   0.308549.2-/.30-5.30-:.

3-.3.3798 053.8207/0.3.3 O 443.5.3507.3.//.320:.35079./80-.3-:/..202:5:/.3#03.3070.39038.../03.3 O !07:-.3..388902503//.3 0.3.08.8:7.0/.3.3-..3.3/..8-.7:39:202-07503//.3...9.:34050/.3            ..820/./.3/7   3..3 O %03503.   $4..8-.3/.32507.-07-039:9:8..#0.2.88.3/03.:3..8/..20.4:85079.0  .35039.507-:2.7.38035.3/. O !03:3..8/.9203:-:7.502.- 80-.8.5.288902503:3.3/.20.2-::908 2:.../-.3 :8..3/.39.39 O 070.3574/:5079.780503//.-07.3/.. 8005..59/.3 909.3 50/.7.391/.8.3 %07./-7.7/.8.3507.39.9   3..3./.3/.8.3.380/.5.3-0708.3.3 9075.9443.3024820.3803/3.35039..2-/.3 -.-:9.:.3:7.20203:0507:.3.3..7..3-.3502.3202......7: 8079./-7 703/.3.8.3 !03//.5.. 5.8.7./...3.503:3.380-.2.380.320..30-01803 503:3.7.8.405020739.3507.9/50703.3.2.3 50393:39:203. 803:7 8032: O 07.3443.3.3 .3.3-0708.3.3507. O .3/.7.0/.3507.3.3-07:.3 803-3.0-20:.3203.7.3  .

3.3.3/.3202.2808:.3.9/58.3/..3#0.3 207:5.5.3503.4:8!079.3.348 .3203/.38.3 #0.5.90:8.3:9.2-784207:5.7.3-.30709.5. -.3...9203.2203074.202:/.9.3/./.3.92033..3/79.#0..5.3/..05.3/.5/.7.317.9.3 80.38:/.9.07.38/.32:7.9:9025.3 -.3.3/.5.-07:.38:/.08./.3.0./.5/.8.9/..5073.2.3-/.9./.7.3 .3/.-08.3.9:507:-.3..3.380.35073/:897.34003907./9.3.3/.7/.3/....3-.7...90:39:3..5..35079.3/03.3-07:.7 -08.5/03.3/.30709.3.308.9..3.3/03..9/..3 O $02./.2:.3.-/.8 807.3/03..3.3/....5.5..3:9/.7.3.3903449/.5. O #0.2032-:.7..3:9.3203..3.9203:-:3../.3.9039:.3/.:9.9039:202-7.3/.7..0-:7 O /.8:5.399.3 503.5.02.:./.9 203.3.8 O $08:.390780-:9.3 0..4:8!073/:897.35073/:897.4:8!073/:897.3..3.3/02:/.8. .3  .3 O $08:.39:50707.9503.-.380-.3:9 -.3.3-./..3/08./.7..8.8.3033..90 9025.9:-/.3/.8.305..7.39.3503../...3:9.3/.3/03.390780-:9507:/9./.9/.3/.3   !.805.9202-.32:7.3203.3:9/.3  .38079.3-0708.:.3 50702-.7.30--.3.3..3.3:5.3 O $8902.3 8:5.3 2.75..3.             .3-.3-.8.5/. O /.50740/.3.38.  :7.5.3.: O $8902503.5.7.303/.:-.3.3.35079.0-:7 -/.3 O !0303.78.99039.3-.5..37.203/..9:507:-..3./.503/..:.9039.3 !07:-.

3.7.8 503:7:8.30.3.: 03:3.373.3903.3203.30.9.0:.32:/.8:7.3 0.7.3/.38../84.3.9.380.3   .3..85030:.2-::908 2:..9/.:2..7.3/825.400:.. . -:.8.3 03:3.320-.304342/.:7.30..7...388902503...903..3/.3.38:3..3.3/2.3 !030:.8-07.37.95079..7..33.7. 2083  .8:7. 05:90.2..8.8:/.89..7/.408080-:..3/03.3 0.3.0.380.5      .3/2.3 502...9.35079:..9.7 503:3.9   5.7..7.3/. 24/.7.3.:7 8.3500:..3 203:3..0. :2.30..3./7 $07.3.3.3.3.80.3:39:8.3907.3 4342..3/.3-.3 /...8:9.3 .3. 0. 24/. .32.2.805079:- 58.3.-:7:..35.3.7.9.32025:3.28.3.. 9/.3 42-43.3..8050799.9 80/0.3-0.3.202..-078.9:39:9::. 502-.7.:97.::.3./.3043428050792042-43 -07.28.3:39:9::./.7.3/03.7.30-.5..9..3.3803/7/.3. /:3..9   5.8..8.//.3 -08../07.9.3 -072:82805079503.3 03/:7 03/.35007.8.32:/.3.390344 .39.3 07-039:8.2.3.340903.390344.35030:.9.3802:.7..5..-3.32.3 %...5.:. 203:3.8.30-:.7.7.2.: :25:./.9.2 202:3:9.3 -...9.2.:.5...3.:50742-43..32:/.30--./..3 2039073. . 8079.7.3.78:3.7..0.5.8.30..9.3.30-93 502...9.-:7:.7.7..3:39:0507:.35030:.3/.90.7 90344./-. $##%$$%#! # %%% .35079..8.38:2-07.35.::/ 503:8:8.3/.:9.3-08../7:39:0507:.3/:8.8 %03445079.9.2.3.3: 9:.30:../.3 ./843..3.3 9.904342.8:/..2.3:8.2-::9082:.07-.8. 8. 0.3..9.0-.7.7.95079.7.3903. 0-..9:902549079039:907:9.-3.30434297.203.

1.9/$0.7 .3./.:80-0:2 0/.3.9: :/.30-03...:/.3 80507943 .9..9..9:.340-:7:9025.9:0./50242-43-92..9.250742-43.&43 007$02-.2.33.503-.950742-43.3/:8.2 #.3-92..9.347.7 .3.3798 .3 02.347 ..7.3 47.3502-08..0. 02-07.3..70.507.-7.3203.:/..3/. .39..3/$:3.3- 92.3 03.5./%.!:97.3. 5.:2.

75.2..250702-.:   $03.9.9.2-7/.503:8.3-.../9..3/:.2-7 %02-.3507:8.: .3-0-07.7.342078.7.:  .80-0:2-0702-.3:39:203.: 03./50703. 502-08.3./-..:2.3 O 0250703.5.7.805079.20748./.: 45  .3.-0.38:2-.3..3 -...95079.0389.39.2 O %.9   5. 0.80./%.305..3-07.39/./.20347009.9.: %0-: .2.3/..3..2-::908 2:.90.342078.:/..5.:805079-039: 9:.7:80507945 902-.8:7.35..3/.30..:39:203:8..08.39.207.3203:3.38..3 203.3544  .2.309...309.507809::.3503:.35079.5..3-92.2 .3903.9.9.3-.3.3203/.3/03.3/42-43 03039:.95..3-0309.209. O 0250703.3 .05.7.3.3 O 07:8./5073./.33. O 0342078.3073.8.5./.2-/.507:8. O &3/.3.3/..203:9889029470..3..203/:39./.3.-:7:/./.3-07:-:3/03.397.9..3203.3 &-.8...2.350742-43.3.7.8.3502-08./843./03.3.3.39.3.3/./502-0.350.7798/.305.3037 #/0/./...3./.3.3502..8.42-43-92..7.074-4405024/.9../:8.8.2 47./...380..309.73.70.83   .-.40503:8.3-/02. 0.7.3.:/..3......20./.33/..5.3...70.. /.:  ./..507.3 :3/.7.3.3..8-92.

.2-.3-07./.9.7::39:9::.:8.7.3.39.32.38890204342.:9/.3..2.: .33.5.3.2../.354990.3.3-:.3..-.7..3..75..3/. ..309.3..9.3749.2.:.3:8./ O 03:7.947 1..9:.3.7/..3.3-. !079...9 27.7 -.30.7-./..2.503079.3.73.502-08.3 :3/.7.: 0./.:.3/.9%.-.2.35037.3.3.3:9./.90.-0 .203.2.!0.7.3-08.3.:   5. O .2-::908 2:.:2907-039:/%./ .342078.-071:3880-.:/9:.75.0.5...3503.9 0-03../. !0702-./.8.3 O #08/03/3007 30070.7.. -.3/-07.203%... 5.$25./.38:2-07.3.95039. 80.340798 .8..3 O 0.5.3507/2..: .   5.:/.:  .70.31..3.. O !702:2:39:5072443.3.39...3.3503.3:2.0.2 02.302:3.7/03.30434279807.203:8.0..3438089.309.723.3.9%.-.380507935./-03.3808:.:39:203:95 8:2-07:9.   .39.9::.3/.83 O 030.52089202-:.350742-43.3.90.8:7.47.39/.9-07-..507:203/.90-03.7503.38:2-07903.8.2.05..3.3 507-.50702-.-..80..3 /-.8.2.3508.9.39.3/.3798203.5.: O $02:.8.08.3805079:.947.$25.8./:.3.8.8.3.7:  ./.303/.304342/.30507:..3/.342078.3..3/.!.:7:8.8.388902503.904342.3.9:.3.3/...7.3/. /.3 .83-.9.47.3.5024/./3..3/.99025./-7..:-0753/.9..9.350303..7.9.7.7.8.:..5.309.798.3 8..5:8.8..3/.72 05.3./9.4079805.3 5073.3.:/.3/.3.3.2:7.05.2..7/%..-.380-.7:39:203039:..30%.3./.7.3.073.35079.8.%..8.39.3. O 02-..3.5.0.8.3503.3-92.35.3.9.8:/88902503//./808:.20203: 0507:.9.9.7.305.: 909.904342-07.2..3./..3203.2.3.3/!0.3.30.8.33/..30../.3 O 3/.3-:7:.:..3:2.38079../%.9:.:2025:3.5.%..9.8.9   .32030-.9.3507:203/.3.2/03.3  .247.3500-:30.3503/:/:/808:..2.0.280947507:8.7/:.3   03.3 O 030.5.5.9502443.: O 03/:3050393. /5.3 !0702-.3089..3.3:3/.30..

95079./80-..3/-003:400283.::39:9::.8907.7:8.3507:-:3.3 O !.7. 9.3/.3..9.3 093.7..0.7/. ..37.: .342078.33/:8./7/.9:-:7: -:7:3.:/.7982:...9.3902545.380/.3 O !0702-.3/.8.2 ..30:.   $4..3%.5.:. 9.3::/3..33.2-7 902-...9..:  .0434297.3 O !03.309.9.3:9.3.3 043425079.7.7805033./...-9:9/.9.. $.3..0.38..7   %07.2-::908 2:.9..9/.3203:3.33.3/.:39:9::.3.3-0.8.35024/.350742-43.2.%.-:3/../.3.:/.350/.3:39:503.-.202-./.3503:8.7..3-.3.3 50742-43.3.3./.9.3 503:7:8.30-..745.35.3 -07549038203..38.3903.83 2..3.2.3../.34024/../.5.3 -03 -03../.230.-.2.8 /..3..3 O 0-.:30.5.345 %.730.3.8380-.507:8.3.8.3/.507:-. 5079..3.2.. 802039.3 0.80-0:2-0702-.7.745././.309.3.3 0385079.3/. 90344 438089.39.7.9.0.3.3798/%.0207/0.8.3:39:/085479 O !02-:.30434242078.:90788/.204342 5079.90.28..3/./.745.3:3.3:9.-:7:.75.9./.85079.3/. O ./0 . 080-.3.:..3508./.0.:39: 507239.-.-.3./.3202-07.30:39:3.30.803.9.342078..3..3/$..32039.3.3085479    .0.7:/.2.8.3.9   0..:803..7..342078.3.39.-.3/..9.0723.947 1.342078..2./.3 509..3..3 O 9.3 -0702-.-.3.3.8.3..3.2/.3/:3.3 503:3..30709..-:.3 O .3.3.3 .9.2-7/:8.5.3.3043425079.5 889028.:3 .-072.. 503.35.342078.:22.3798907..3.. O ...0.3-92.3 2025:3.3-..7.3.95079..35030:.8.3 -... ..75.:203.-.3$8902 .3  ./0 5024/..3907537 /.3 447/.05..3.39..7.3:.5.3./.203:8.320-./ 04342/03.3.3.320-. 503:3.2-7 O 0.3../%...32030-.3 447 O 447 .8:7.31.9/03.3 0:..3:39:050393.3509.-08.35079./..3 903445079.3..39.9.. 5024/./843..7.8.3043425079.3 05. 32030-.33.3..302./.9./.780203/.3/...5%.3.35079.5/-3.7.33.3 502-../../.347.324/.443. O 03./. /.3 $8902503//.: 90-: .8:/507/.30.388902503.342078..3..8..3503.3050..342078.947.. 7.5.3 /:8.30.8. 0..7.3.:-.3.3.:39:202507..20.309.:203.:2.-./.::.3. 8079..405024/./.2/.

0..38.309..3.500-:3 0.-.38:8:09.83/%.:3 0250703.3.327.327.380947503.29745.: /09.2.502074849.309.25:202-.:889029470..0.3 O O O  3.: 09:.809..37:2.7....-:.3 O $30507:202-:.-202.:/:25:..:-07:9..3../.3.3.9: 902549079039: O 070..3.8.307./0 3.. -.28:.:  .9.3#.32.92030:.503.3..3/-0.9.  .9.-.3903... 9::8079.32024/03..388902503470.0%.8.32030:.3..830%..3.8.9:7..3.....8:.9.390.3 O 5../03.5030:. 0... /03.-/02./0  .0.3/.3/-.49../-07:49.2..3909.:.7..3.47..309..3 2070.2-.503:8.3 /.507-0.980-.0/:.75...3.3$90..5./.3.8:.. 02.3-.3.38:2-.438 079.3980-.380.../.388902503.33/03.3.3798/.3-0703.-:..309.2030.7..3:39:2070..8.3   :7.4030.3-:7:3.7/03/$3.3203:3:..3/.3..3.-007.. .37.3 09.2.-.27. 307.2-... 80-0:2507.3 ./...03843.38.8/.5.3.3/-.2.9.-:7:.3 O 0250703.3..32070. 3.../.3507:8.32070..3.780:2.2070.3037 #/0/.:/03.32070. O $890290970/9 O .393 544 54409./..3/.250702-.80-.309.3.203072.25.3.8050798890270/9 88902503.3.-. 2070.3./.-.9507.3 .32.393/.3/.: .7./.7.7.2.7 O 0.3.$30 O $309/.39.3 -0309.2..39079039:   07.3.3.3 -0793/.33.3203/.8.25:340 0 9.!03.3 /.35030:.80-.3$0.2203..3.7.:-079:8-.7.9..7.7.  .8.. .7.5.3:3.038-:7:.3/-..3 :9.-0-.050.:-:7:.25030:. .302..09.0907.39:..3./.3./%..25:3 .3-.350-.305...0.7...3...350./ %.3/03..3-0703.3:3.3/.7..5:7..3.3.3203../.7./2.3..30-703/.9.39.9.-..7.5.09.5. 09:.:/.2-40502-4743-:7:.5..527.3!07./03.

9:..3.8.8:%.3.30%..: O 5.3202-.438 O !0. 02./.438/%.9:74047.3..:.:3 /03.3./%. 8.9.3 /003/./30../03.3 09:.8 O :7:3/./..0.32.3..9..9-.7:2.3.3.2-.7.9/.39079039:07.3.438 O !03.3-:7:90780-:9803.90780-:9.80.507-0.39.9.050393..9. O .37:2.9:3.880380.:/.3-:7:/.8.$8902503..0.35007.-0.  $89024397.9.-.380-.3-.3  O O O $8902503.0..-.9079039: 8.-0-.79079039:805079..7..3.3 04342 O 5.3.32070.802-..7:2.3.-:7:/807.2-. O $8902:7:0-.-:7: /-.7/03...9.3...3.2-.3-007.3/507809::  .7  $8902..3 -:7: .3 O $047.3/.3232:2.3..9.83 2.7.202..9.:2070.83 O 0/.3202-.-.2.8502-.3./7:2.3940 8080-:..35:3..3:39:.34050.::25:.2-.82029025.3../.438 502-.33.3.3.3-:7:3/.25.8:.:.32.305.

3/:7.2.

.3...3-:7:3/.7.: O .3203.9.3207:5.3-079.0.92.030.3.805079 88902:7:0-.3/.:39:203.8:-:7: -:7:3/.3  .3503/.3202-.3 !0.3-:7:.038.3/ /:-07.30507.3.7.3-:7: 803.-0703.9./9025.3503:7:8.3..2-....3.2070..5./.9.0%.3.39.920.3/..3.75:..3 /.3-:7:/-.320207:..507-0.2..25.:      02...:-0-7... :39:203/.-:7: O .3$8902.8 $89024397.3402..39..750.3507-0.7903.3.::.8:.3/-07.3:3../%.:/-:..303/.0..3:39:202-.3.3.3 .-20373-:7: -:7:90780-:9803..5.0 %.9-..3.402.3.0. 8.3-:7: $0.

382.3.950393.304342/%.250702-.003502-. O 0250703..3508.05..5..730..:/03.3/03.3. 38:7.3/.3/.383.9-0793/.3.3.35073.304342/ %...3:7:8.50702-.705.2 50702-..350393.-.../.9:7 O !07.38:7.-.3/.5.3507/.39.3.324/03..8.39.3/.38.353.:3  .3 :7:8.38.9/8.9/.3..3.3/03.50702-. ..3 O 07507./.3.-.792 38:7.7. :7.3 38:7.3 907./.32030/.7.3.:/.304342 . 38:7...350/. /.3-92.38079./..33899:80.3..:7.3    .75.393 O !03:-:.3507.3 02:/.5..7..0./.2.3.3.338:7.39.302.7.30.7:.0. 203/:305093.2.3/./.32030/.3.30-2:/.79..385073.-07./..79.3.3320208..71.7.503085479/.7/.507/2.3 O 3899:80.9 O ...3.3889020.3.3./.38.3/..38/.338:7.5.5.3.:7907:80%.30-.3202-40..3.-:7/.0/.3/.3.9-08.3.3:39:203/:3.3 50/.3/.2.50..75..3 20250703.80-./.38. O 0507:.30:39:3.33/:89709.325479 085479 203..38.3.38202.3.38.3.3..0-.3507.9.9203. 39.3-0747039.338:7./.3.3 .5.904342%.38.380-.3 50/.50702-.350325479 .0.9.7.3.302:/.3.0.33899:838:7.3.:/03.2:7:8.353.:07.7./.3.-.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.