You are on page 1of 36

BỘ Y TẾ CỘNGH HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 31/2008/QĐ-BYT
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế
ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm
2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:


1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31
tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 108 Quyết định, 63 Thông tư, 22 Chỉ thị;
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo phối hợp ban hành
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 09 Thông tư liên tịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm thi hành
Quyết định này.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG


- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; (Đã ký)
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Công báo, Website Chính phủ; Nguyễn Quốc Triệu
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ - Bộ Y tế;
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC (2).
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT Hình thức Số, ký hiệu Ngày Trích yếu Lĩnh vực Lý do hết hiệu lực
văn bản ban hành
1 Quyết định 184/BYT-ĐY 06/5/1975 Ban hành Quy chế hành Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/BYT-TT
nghề chữa bệnh bằng hành nghề, ngày 23/4/1991 của Bộ Y tế hướng dẫn
các phương pháp Đông Y dược cổ thực hiện Điều lệ khám bệnh, chữa bệnh
y truyền bằng y học cổ truyền dân tộc ban hành
theo Nghị định số 23/HĐBT ngày
24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng.
2 Quyết định 186/BYT-QĐ 06/5/1975 Ban hành "Quy chế Khoa học Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
nghiên cứu thử điều trị đào tạo, 01/2007/QĐ-BYT ngày 01/01/2007 của
lâm sàng" Khám Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
chữa bệnh “Quy định về thử thuốc trên lâm sàng”.
3 Quyết định 488/BYT-QĐ 01/02/1983 Về việc đào tạo nội trú Khoa học Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã
Bệnh viện và trợ lý y- đào tạo được các văn bản khác ban hành sau điều
dược học cơ sở chỉnh.
4 Quyết định 937/BYT-QĐ 04/9/1992 Ban hành “Điều lệnh Khám Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
truyền máu” chữa bệnh 06/2007/QĐ-BYT ngày 19/01/2007 của
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy
chế truyền máu.
5 Quyết định 1052/BYT-QĐ 23/10/1992 Ban hành các mẫu Thanh tra Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1416/BYT-
Quyết định, Biên bản về QĐ ngày 22/8/1996 của Bộ trưởng Bộ Y
xử phạt vi phạm hành tế về việc ban hành các mẫu Quyết định,
chính trong lĩnh vực y tế Biên bản về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế.
6 Quyết định 446/BYT-QĐ 06/5/1993 Về việc ban hành Quy Quản lý Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
chế bảo vệ bí mật nhà chung 14/2005/QĐ-BYT ngµy 12/4/2005 của
nước trong lĩnh vực y Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế bảo
dược vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế.
7 Quyết định 646/BYT-QĐ 16/8/1993 Ban hành Quy chế thông Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
tin thuốc phòng và chữa 322/1997/QĐ-BYT ngày 28/02/1997 của
bệnh cho người Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế
thong tin, quảng cáo thuốc lá và mỹ
phẩm dùng cho người.
8 Quyết định 72/BYT-QĐ 24/01/1994 Về việc sửa đổi Quy chế Quản lý Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
bảo vệ bí mật Nhà nước chung 14/2005/QĐ-BYT ngµy 12/4/2005 của
trong lĩnh vực y dược Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế bảo
được ban hành theo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế.
Quyết định số 446/BYT-
QĐ ngày 06/5/1993 của
Bộ trưởng Bộ Y tế
9 Quyết định 863/BYT-QĐ 05/10/1994 Về việc ban hành Quy Quản lý Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
chế làm việc của Cơ chung 4224/2003/QĐ-BYT ngày 11/8/2003 của
quan Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế làm
việc của Cơ quan Bộ Y tế
10 Quyết định 488/BYT-QĐ 03/4/1995 Ban hành tạm thời Quy Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
chế kê đơn thuốc và bán 1847/2003/QĐ-BYT ngày 28/5/2003 của
thuốc theo đơn Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy chế kê
đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.
11 Quyết định 517/BYT-QĐ 10/4/1995 Ban hành tạm thời Danh Khám Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
mục thuốc chủ yếu dùng chữa bệnh, 2302/2001/QĐ-BYT ngày 19/6/2001 của
trong bệnh viện không Dược Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
để bệnh nhân tự mua Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử
dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh.
12 Quyết định 606/BYT-QĐ 04/5/1995 Ban hành danh mục Khám Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã
phạm vi chuyên môn kỹ chữa bệnh, được các văn bản khác ban hành sau điều
thuật của các phòng Quản lý chỉnh.
khám hành nghề y tư hành nghề
nhân
13 Quyết định 371/BYT-QĐ 12/3/1996 Ban hành "Quy chế Y dược cổ Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
đánh giá tính an toàn và truyền 01/2007/QĐ-BYT ngày 01/01/2007 của
hiệu lực của thuốc cổ Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
truyền" “Quy định về thử thuốc trên lâm sàng”.
14 Quyết định 918/BYT-QĐ 24/5/1996 Về mức chi cho thẩm Quản lý Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã
định và cấp Giấy chứng hành nghề, được các văn bản khác ban hành sau điều
nhận đủ tiêu chuẩn và Khám chỉnh.
điều kiện thành lập chữa bệnh
Bệnh viện tư và cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh
có vốn đầu tư nước
ngoài
15 Quyết định 1203/BYT-QĐ 11/7/1996 Ban hành Quy chế đăng Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
ký thuốc 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 của
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế
đăng ký thuốc.
16 Quyết định 1416/BYT-QĐ 22/8/1996 Ban hành các mẫu Thanh tra Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
Quyết định, Biên bản về 686/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 của
xử phạt vi phạm hành Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu
chính trong lĩnh vực quyết định xử phạt vi phạm hành chính
quản lý nhà nước về y tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế.
17 Quyết định 1419/QĐ-BYT 23/8/1996 Về việc quy định danh Trang thiết Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
mục trang thiết bị y tế bị, Khám 437/2002/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của
bệnh viện đa khoa tuyến chữa bệnh Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
tỉnh, huyện, phòng Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa
khám đa khoa khu vực khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa
và trạm y tế xã khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế
thôn bản.
18 Quyết định 2010/BYT-QĐ 28/10/1996 Về việc ban hành “Quy Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
chế đăng ký vắc xin, 4012/2003/QĐ-BYT ngày 29/7/2003 của
sinh phẩm miễn dịch” Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế
đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế.
19 Quyết định 2206/BYT-QĐ 20/11/1996 Ban hành Quy chế cấp Khoa học Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
bằng cấp I, II chuyên đào tạo 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14/8/2003 của
khoa sau đại học của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế cấp
ngành y tế bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng
tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, bằng tốt
nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện trong
lĩnh vực y tế.
20 Quyết định 2481/BYT-QĐ 18/12/1996 Quy chế đăng ký chất Thực phẩm Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
lượng thực phẩm 996/2001/QĐ-BYT ngày 30/3/2001 của
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định
tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất
lượng thực phẩm.
21 Quyết định 2482/BYT-QĐ 18/12/1996 Quy chế cấp giấy chứng Thực phẩm Nội dung văn bản không còn phù hợp.
nhận cơ sở đạt tiêu
chuẩn vệ sinh an toàn
thực phẩm
22 Quyết định 2557/BYT-QĐ 26/12/1996 Ban hành quy định HIV/AIDS Nội dung văn bản không còn phù hợp.
chuyên môn về xử lý
nhiễm HIV/AIDS
23 Quyết định 532/1997/BYT- 03/3/1997 Ban hành quy chế tổ Y tế dự Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã
QĐ chức và hoạt động của phòng được các văn bản khác ban hành sau điều
Trung tâm vệ sinh chỉnh.
24 Quyết định 723/1997/BYT- 25/4/1997 Sửa đổi Điều 9 Quy chế Dược Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã
QĐ đăng ký thuốc ban hành được thay thế bởi Quyết định số
kèm theo Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 của
1203/BYT-QĐ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế
11/7/1996 đăng ký thuốc.
25 Quyết định 1153/1997/BYT 06/6/1997 Ban hành cuốn sổ tay Khám Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
-QĐ hướng dẫn chẩn đoán và chữa bệnh 2446/2003/QĐ-BYT ngày 27/6/2003 của
điều trị sốt rét cho tuyến Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn
Bệnh viện huyện và tỉnh chẩn đoán và điều trị sốt rét”.
26 Quyết định 1154/1997/BYT 06/6/1997 Ban hành cuốn Sổ tay Khám Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
-QĐ hướng dẫn chẩn đoán và chữa bệnh 2446/2003/QĐ-BYT ngày 27/6/2003 của
điều trị sốt rét cho tuyến Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn
xã chẩn đoán và điều trị sốt rét”.
27 Quyết định 1370/1997/QĐ- 17/7/1997 Ban hành “Quy chế Thực phẩm Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT kiểm tra nhà nước về 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của
chất lượng đối với thực Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
phẩm nhập khẩu” "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất
lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm
nhập khẩu".
28 Quyết định 868/1998/QĐ- 04/4/1998 Về việc ban hành mẫu Thanh tra Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT Quyết định xử phạt vi 15/2005/QĐ-BYT ngày 18/5/2005 của
phạm hành chính trong Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh
lĩnh vực quản lý nhà mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng
nước về y tế trong xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực y tế.
29 Quyết định 1859/1998/QĐ- 06/8/1998 Ban hành mẫu kiểm Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT dịch trang phục phù phòng 171/2003/QĐ-BYT ngày 13/01/2003 của
hiệu, cờ thẻ kiểm dịch Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định phù
hiệu, trang phục, cờ, thẻ kiểm dịch viên y
tế và 11 mẫu giấy dùng trong hệ thống
kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
30 Quyết định 3231/1998/QĐ- 17/11/1998 Về việc thông báo tình Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT hình các bệnh truyền phòng 986/2002/QĐ-BYT ngày 26/3/2002 của
nhiễm gây dịch Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thông báo tình
hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch.
31 Quyết định 3629/1998/QĐ- 19/12/1998 Ban hành danh mục các Dược - Mỹ Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT loại mỹ phẩm bắt buộc phẩm 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của
đăng ký chất lượng tại Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy chế
Bộ Y tế quản lý mỹ phẩm".
32 Quyết định 319/1999/BYT- 30/01/1999 Ban hành danh mục Thực phẩm Hết hiệu lực theo thời gian được quy
QĐ hàng hóa thực phẩm định tại văn bản.
phải đăng ký chất lượng
năm 1999
33 Quyết định 796/1999/QĐ- 23/3/1999 Về việc tặng thưởng Quản lý Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT Huy chương "Vì sức chung 4173/2004/QĐ-BYT ngày 19/11/2004
khoẻ nhân dân " của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kỷ niệm
chương "Vì sức khỏe nhân dân" và Quy
chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức
khỏe nhân dân".
34 Quyết định 2285/1999/QĐ- 28/7/1999 Về việc ban hành Danh Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT mục thuốc thiết yếu Việt 17/2005/QĐ-BYT ngày 01/7/2005 của
Nam lần thứ IV Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần
thứ V.
35 Quyết định 2468/1999/QĐ- 17/8/1999 Ban hành bản “Quy định Tổ chức Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chức năng, nhiệm vụ và cán bộ 05/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của
tổ chức bộ máy của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
Trung tâm Y tế dự “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
phòng thuộc Sở Y tế hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế
tỉnh, thành phố trực dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc
thuộc Trung ương và Trung ương”.
Đội Y tế dự phòng thuộc
Trung tâm Y tế huyện,
quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh”

36 Quyết định 2575/1999/QĐ- 27/8/1999 Ban hành Quy chế quản Khám Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT lý chất thải y tế chữa bệnh 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy
chế quản lý chất thải y tế.
37 Quyết định 2727/1999/QĐ- 10/9/1999 Về việc ban hành Mẫu Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT giấy chứng nhận đăng phòng 5090/2003/QĐ-BYT ngày 30/9/2003 của
ký lưu hành; Mẫu giấy Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành mẫu giấy
chứng nhận đủ tiêu chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất,
chuẩn, điều kiện sản chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng
xuất, chế biến; Mẫu giấy trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoá chất,
chế phẩm diệt côn trùng,
diệt khuẩn dùng trong
lĩnh vực gia dụng và y tế
38 Quyết định 3016/1999/QĐ- 06/10/1999 Ban hành quy định về tổ Dược, Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2007/TT-
BYT chức và hoạt động của Khám BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ
nhà thuốc bệnh viện chữa bệnh
Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số
điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo
quy định của Luật Dược và Nghị định số
79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Dược.
39 Quyết định 3113/1999/QĐ- 11/10/1999 Về việc ban hành tiêu Dược - Mỹ Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chuẩn giới hạn vi khuẩn, phẩm 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của
nấm mốc và phương Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy
pháp thử kích ứng trên chế Quản lý mỹ phẩm.
da
40 Quyết định 3114/1999/QĐ- 11/10/1999 Sửa đổi Điều 9 Quy chế Dược Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã
BYT đăng ký thuốc ban hành được điều chỉnh bởi Quyết định số
kèm theo Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 của
1203/BYT-QĐ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế
11/7/1996 đăng ký thuốc.
41 Quyết định 3649/1999/BYT 12/11/1999 Về việc ban hành Quy Tổ chứcBị bãi bỏ bởi Quyết định số
-QĐ chế dân chủ trong hoạt cán bộ 44/2007/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của
động bệnh viện Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế
thực hiện dân chủ trong các bệnh viện.
42 Quyết định 3785/1999/QĐ- 24/11/1999 Ban hành Định mức Sức khỏe Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT thuốc thiết yếu và các sinh sản 34/2006/QĐ-BYT ngày 31/10/2006 của
vật liệu tiêu hao để Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Định mức
phòng chống nhiễm thuốc thiết yếu và các vật liệu tiêu hao
khuẩn trong các thủ trong các thủ thuật, phẫu thuật kế hoạch
thuật kế hoạch hoá gia hoá gia đình và phá thai an toàn”.
đình
43 Quyết định 4212/1999/QĐ- 30/12/1999 Ban hành Quy định Tổ chức Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chức năng, nhiệm vụ cán bộ 16/2006/QĐ-BYT ngày 17/5/2006 của
của Phòng Giám định Y Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
khoa thuộc Sở Y tế tỉnh, “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
thành phố trực thuộc hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm
Trung ương Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương”.
44 Quyết định 684/2000/QĐ- 07/3/2000 Về việc ban hành bản Tổ chức Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT “Quy định chức năng, cán bộ 37/2006/QĐ-BYT ngày 07/12/2006 của
nhiệm vụ và tổ chức bộ Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định
máy của Trung tâm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
phòng chống Sốt rét cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống
thuộc Sở Y tế tỉnh, thành sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng tỉnh,
phố trực thuộc Trung thành phố trực thuộc trung ương.
ương”
45 Quyết định 1010/2000/QĐ- 30/3/2000 Ban hành Danh mục Thực phẩm Nội dung văn bản không còn phù hợp, đã
BYT hàng hóa thực phẩm được các văn bản khác ban hành sau điều
phải đăng ký chất lượng chỉnh.
46 Quyết định 1451/2000/QĐ- 08/5/2000 Về việc ban hành HIV/AIDS Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT Hướng dẫn chẩn đoán 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/3/2005 của
và điều trị nhiễm Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn
HIV/AIDS ở Việt Nam chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV.
47 Quyết định 2019/2000/QĐ- 30/6/2000 Quy định tạm thời về vệ Thực phẩm Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT sinh thuốc lá điếu 02/2007/QĐ-BYT ngày 15/01/2007 của
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy
định về vệ sinh an toàn đối với sản phẩm
thuốc lá.
48 Quyết định 3011/2000/QĐ- 28/8/2000 Về việc ban hành quy Tổ chức Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT định về nội dung và cán bộ 07/2006/QĐ-BYT ngày 26/01/2006 của
hình thức thi nâng ngạch Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy
Bác sỹ lên Bác sỹ chính, định về nội dung, hình thức thi nâng
Dược sỹ lên Dược sỹ ngạch viên chức chuyên môn ngành y tế.
chính
49 Quyết định 2792/2000/QĐ- 16/9/2000 Về việc ban hành bản Tổ chức Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT “Quy định chức năng, cán bộ 23/2006/QĐ-BYT ngày 08/8/2006 của
nhiệm vụ và tổ chức bộ Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng,
máy của Trung tâm Bảo nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh
em và kế hoạch hoá gia sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
đình tỉnh, thành phố trực ương.
thuộc Trung ương và
Đội Bảo vệ sức khoẻ bà
mẹ trẻ em và kế hoạch
hoá gia đình thuộc
Trung tâm Y tế huyện,
quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh”
50 Quyết định 4009/2000/QĐ- 10/11/2000 Ban hành tiêu chuẩn Trang thiết Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT thiết kế trạm y tế cơ sở bị 2271/2002/QĐ-BYT ngày 17/06/2002
tiêu chuẩn ngành của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu
chuẩn thiết kế Trạm y tế cơ sở - Tiêu
chuẩn Ngành.
51 Quyết định 4341/2000/QĐ- 27/11/2000 Ban hành các danh mục Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT hoạt chất dạng bào chế 3460/2002/QĐ-BYT ngày 17/9/2002 của
không nhận hồ sơ đăng Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh
ký đối với thuốc trong mục hoạt chất, dạng bào chế không nhận
nước và thuốc nước hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với
ngoài thuốc nước ngoài.
52 Quyết định 4546/2000/QĐ- 13/12/2000 Ban hành Danh mục vắc Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT xin, sinh phẩm y học sản 339/2002/QĐ-BYT ngày 05/02/2002 của
xuất ở nước ngoài được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục
Bộ Y tế xem xét để cấp các vắc xin, sinh phẩm y học sản xuất ở
số đăng lý lưu hành tại nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp
Việt Nam năm 2001 số đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm
2002.
53 Quyết định 09/2001/QĐ- 03/01/2001 Về việc ban hành bản Tổ chức Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT “Quy định chức năng, cán bộ 38/2006/QĐ-BYT ngày 07/12/2006 của
nhiệm vụ và tổ chức bộ Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định
máy của Trung tâm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
Phòng chống bệnh xã cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống
hội thuộc Sở Y tế tỉnh, bệnh xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc
thành phố trực thuộc Trung ương”.
Trung ương”
54 Quyết định 108/2001/QĐ- 12/01/2001 Ban hành Bản quy định Tổ chức Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chức năng nhiệm vụ, cán bộ 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của
quyền hạn của các Vụ, Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức
Cục, Văn phòng, Thanh năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ,
tra Bộ Y tế. Cục, Thanh tra, văn phòng Bộ Y tế.
55 Quyết định 175/2001/QĐ- 18/02/2001 Ban hành Quy định HIV/AIDS Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chuyên môn trong công 12/2005/QĐ-BYT ngày 28/3/2005 của
tác xét nghiệm máu Bộ trưởng Bộ Y tế về viêc ban hành
phòng lây nhiễm “Quy định chuyên môn trong công tác
HIV/AIDS xét nghiệm HIV để bảo đảm an toàn
trong truyền máu”.
56 Quyết định 681/2001/QĐ- 07/3/2001 Về việc ban hành bản HIV/AIDS Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT "Quy định chế độ báo 26/2006/QĐ-BYT ngµy 06/9/2006 của
cáo và biểu mẫu báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế báo
công tác phòng chống cáo và biểu mẫu báo cáo hoạt động
AIDS ngành y tế" phòng chống HIV/AIDS.
57 Quyết định 996/2001/QĐ- 30/3/2001 Quy định tạm thời về Thực phẩm Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT công bố tiêu chuẩn chất 2027/2001/QĐ-BYT ngµy 30/5/2001 của
lượng thực phẩm Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy
định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
58 Quyết định 1541/2001/QĐ- 16/5/2001 Về việc ban hành Danh Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT mục hoá chất, chế phẩm phòng 1452/2002/QĐ-BYT ngày 25/4/2002 của
diệt côn trùng, diệt Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục
khuẩn được phép đăng hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
ký để sử dụng, được khuẩn được phép đăng ký để sử dụng,
phép đăng ký nhưng hạn được phép đăng ký nhưng hạn chế sử
chế sử dụng, cấm sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia
dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2002.
dụng và y tế tại Việt
Nam năm 2001
59 Quyết định 1635/2001/QĐ- 25/5/2001 Ban hành Quy chế đào Khoa học Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT tạo bác sĩ nội trú bệnh đào tạo 19/2006/QĐ-BYT ngày 04/7/2006 của
viện Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế đào
tạo bác sỹ nội trú.
60 Quyết định 2027/2001/QĐ- 30/5/2001 Ban hành quy định tạm Thực phẩm Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT thời về công bố tiêu 42/2005/QĐ-BYT ngµy 08/12/2005 của
chuẩn chất lượng vệ Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy chế về
sinh an toàn thực phẩm công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực
phẩm".
61 Quyết định 2160/2001/QĐ- 07/6/2001 Ban hành bổ sung các Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT hoạt chất và danh mục 3460/2002/QĐ-BYT ngày 17/9/2002 của
hoạt chất dạng bào chế Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh
không nhận hồ sơ đăng mục hoạt chất, dạng bào chế không nhận
ký đối với thuốc trong hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại đối với
nước và thuốc nước thuốc nước ngoài.
ngoài ban hành kèm
theo Quyết định số
4341/2000/QĐ-BYT
ngày 27/11/2000
62 Quyết định 2320/2001/QĐ- 19/06/2001 Ban hành Danh mục Dược, Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT thuốc chữa bệnh chủ Khám 03/2005/QĐ-BYT ngày 24/01/2005 của
yếu sử dụng tại các cơ chữa bệnh Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục
sở khám chữa bệnh thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các
cơ sở khám chữa bệnh.
63 Quyết định 2331/2001/QĐ- 21/06/2001 Ban hành Bản quy định Khám Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT về hướng dẫn chẩn chữa bệnh 1536/2004/QĐ-BYT ngày 29/4/2004 về
đoán, điều trị sốt việc ban hành bản “Hướng dẫn chẩn
Dengue và sốt xuất đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất
huyết Dengue huyết Dengue”.
64 Quyết định 986/QĐ - BYT 26/3/2002 Về việc thông báo tình Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
hình các bệnh truyền phòng 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002
nhiễm gây dịch của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền
nhiễm gây dịch.
65 Quyết định 1028/2002/QĐ- 27/3/2002 Về việc ban hành "10 Thực phẩm Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT Lời khuyên dinh dưỡng 05/2007/QĐ-BYT ngày 17/01/2007 của
hợp lý giai đoạn 2001- Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “10
2005" lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn
2006-2010” thực hiện Chiến lược quốc
gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010.
66 Quyết định 1452/2002/QĐ- 25/4/2002 Ban hành Danh mục hoá Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chất, chế phẩm diệt côn phòng 707/2003/QĐ-BYT ngày 03/3/2003 của
trùng, diệt khuẩn được Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
phép đăng ký để sử Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn
dụng, được phép đăng trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để
ký nhưng hạn chế sử sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn
dụng, cấm sử dụng trong chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực
lĩnh vực gia dụng và y tế gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2003.
tại Việt Nam năm 2002
67 Quyết định 2149/QĐ-BYT 05/6/2002 Ban hành Quy trình Trang thiết Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
quản lý đầu tư và xây bị 14/2006/QĐ-BYT ngày 24/3/2006 của
dựng các dự án sử dụng Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy trình
ngân sách xây dựng cơ quản lý các dự án đầu tư xây dựng công
bản tập trung thuộc trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước.
thẩm quyền quản lý của
Bộ Y tế
68 Quyết định 2553/2002/QĐ- 04/7/2002 Ban hành Danh mục chỉ Kế hoạch Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT tiêu cơ bản ngành y tế tài chính 40/2006/QĐ-BYT ngày 25/12/2006 của
và Danh mục chỉ tiêu cơ Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Hệ thống
bản y tế cơ sở chỉ tiêu thống kê ngành y tế".
69 Quyết định 3460/2002/QĐ- 17/9/2002 Ban hành danh mục hoạt Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chất, dạng bào chế 6075/2003/QĐ-BYT ngày 24/11/2003
không nhận hồ sơ đăng ban hành danh mục các hoạt chất, dạng
ký mới và đăng ký lại bào chế không nhận hồ sơ đăng ký mới
đối với thuốc nước và đăng ký lại đối với thuốc nước ngoài.
ngoài
70 Quyết định 4809/2002/QĐ- 03/12/2002 Sửa đổi, bổ sung danh Dược, Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT mục thuốc chữa bệnh Khám 03/2005/QĐ-BYT ngày 24/01/2005 của
chủ yếu sử dụng tại các chữa bệnh Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục
cơ sở khám chữa bệnh thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các
được ban hành kèm theo cơ sở khám chữa bệnh.
Quyết định của Bộ
trưởng Bộ Y tế số
2320/2001/QĐ-BYT
ngày 19/6/2001
71 Quyết định 5405/2002/QĐ- 31/12/2002 Ban hành Hướng dẫn DượcBị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT thực hành tốt sản xuất 47/2007/QĐ-BYT ngày 24/12/2007 của
vắc xin và sinh phẩm y Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp
tế Việt Nam dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực
hành tốt sản xuất thuốc, nguyên tắc Thực
hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc,
nguyên tắc Thực hành tốt bảo quản thuốc
và nguyên tắc Thực hành tốt phân phối
thuốc đối với các cơ sở sản xuất, kiểm
nghiệm, kinh doanh, phân phối, xuất
khẩu, nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản vắc
xin và sinh phẩm y tế.
72 Quyết định 181/2003/ QĐ- 14/01/2003 Ban hành Quy trình và Thanh tra, Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT Danh mục Thanh tra Quản lý 40/2007/QĐ-BYT ngày 16/11/2007 của
hành nghề y tư nhân hành nghề Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy trình và
Danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân.
73 Quyết định 182/2003/QĐ- 14/01/2003 Ban hành Quy chế tạm Tổ chức Nội dung văn bản không còn phù hợp.
BYT thời về tổ chức và hoạt cán bộ
động của Trường Đại
học Răng Hàm Mặt
74 Quyết định 707/2003/ QĐ- 03/3/2003 Ban hành Danh mục hoá Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chất, chế phẩm diệt côn phòng 1143/2004/QĐ - BYT ngày 01/4/2004
trùng, diệt khuẩn được của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
phép đăng ký để sử Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn
dụng, được phép đăng trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia
ký nhưng hạn chế sử dụng và y tế được phép đăng ký để sử
dụng, cấm sử dụng trong dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế
lĩnh vực gia dụng và y tế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm
tại Việt Nam năm 2003 2004.
75 Quyết định 815/2003/QĐ- 12/3/2003 Về việc ban hành danh Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT mục hoạt chất thuốc 45/2007/QĐ-BYT ngày 18/12/2007 của
được đăng ký quảng cáo Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
trên truyền thanh, truyền Danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký
hình quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình.
76 Quyết định 826/2003/QĐ- 13/3/2003 Ban hành danh mục các Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT loại vắc xin, sinh phẩm 387/2004/QĐ-BYT ngày 12/02/2004 của
y tế sản xuất ở nước Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục
ngoài được Bộ Y tế xem các vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất ở
xét để cấp số đăng ký nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để cấp
số đăng ký lưu hành tại Việt Nam năm
2004.
77 Quyết định 888/2003/ QĐ - 19/3/2003 Ban hành Hướng dẫn Khám Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT tạm thời xử trí hội chữa bệnh 1113/2003/QĐ-BYT ngày 04/4/2003 của
chứng hô hấp cấp tính Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn
nặng tạm thời chẩn đoán, xử trí và phòng lây
nhiễm hội chứng hô hấp cấp tính nặng
(SARS).
78 Quyết định 903/2003/ QĐ- 21/3/2003 Bổ sung, sửa đổi mục G Khám Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT phần II của “Hướng dẫn chữa bệnh 1113/2003/QĐ-BYT ngày 04/4/2003 của
tạm thời xử trí Hội Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn
chứng hô hấp cấp tính tạm thời chẩn đoán, xử trí và phòng lây
nặng ban hành kèm theo nhiễm hội chứng hô hấp cấp tính nặng
Quyết định số (SARS).
888/2003/QĐ-BYT
ngày 19/3/2003 của Bộ
trưởng Bộ Y tế”
79 Quyết định 1928/2003/QĐ- 06/6/2003 Về việc áp dụng “Các Thực phẩm Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT thử nghiệm phát hiện 3072/2004/QĐ-BYT ngày 06/9/2004 của
nhanh ô nhiễm hoá học Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cho phép áp
và vi sinh vật trong thực dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô
phẩm của Thái Lan” nhiễm hóa học trong thực phẩm.
80 Quyết định 3889/2003/QĐ- 22/7/2003 Ban hành bản “Quy định Tổ chức Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chức năng, nhiệm vụ và cán bộ, Y 14/2007/QĐ-BYT ngày 30/01/2007 của
tổ chức bộ máy của tế dự Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
Trung tâm Kiểm dịch y phòng “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
tế quốc tế trực thuộc Sở hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm
Y tế tỉnh, thành phố trực Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố
thuộc Trung ương” trực thuộc Trung ương”.
81 Quyết định 4351/2003/QĐ- 15/8/2003 Quy định chức năng, Tổ chức Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT nhiệm vụ, quyền hạn và cán bộ, 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của
cơ cấu tổ chức của Cục HIV/AIDS Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng,
Y tế dự phòng và Phòng nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục,
chống HIV/AIDS Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế.
82 Quyết định 4527/2003/QĐ- 27/8/2003 Cho phép áp dụng 07 Thực phẩm Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT thử nghiệm phát hiện 3072/2004/QĐ-BYT ngày 06/9/2004 của
nhanh ô nhiễm hoá học Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cho phép áp
và vi sinh vật trong thực dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô
phẩm của Thái Lan nhiễm hóa học trong thực phẩm.
83 Quyết định 6075/2003/QĐ- 24/11/2003 Ban hành Danh mục các Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT hoạt chất, dạng bào chế 4819/2004/QĐ-BYT ngày 30/12/2004
không nhận hồ sơ đăng của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh
ký và đăng ký lại đối mục các hoạt chất, dạng bào chế không
với thuốc nước ngoài nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại
đối với thuốc nước ngoài.
84 Quyết định 6455/2003/QĐ- 22/12/2003 Ban hành Quy chế thử Khoa học Quyết định không có hiệu lực pháp luật
BYT nghiệm lâm sàng thuốc đào tạo, do chưa bảo đảm đúng quy định của
tân dược, thuốc y học cổ Khám pháp luật về thủ tục ban hành văn bản.
truyền, vắc xin và sinh chữa bệnh,
phẩm y tế Dược
85 Quyết định 158/2004/QĐ- 19/01/2004 Ban hành “Hướng dẫn Khám Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chẩn đoán, xử trí và chữa bệnh 3422/2004/QĐ-BYT ngày 30/9/2004 của
phòng lây nhiễm viêm Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn
đường hô hấp cấp nặng chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm
do vi rút cúm” viêm phổi do vi rút.
86 Quyết định 387/2004/QĐ- 12/02/2004 Ban hành Danh mục các Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT vắc xin, sinh phẩm y tế 13/2005/QĐ-BYT ngày 11/4/2005 của
sản xuất ở nước ngoài Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh
được Bộ Y tế xem xét để mục các loại vắc xin, sinh phẩm y tế sản
cấp số đăng ký lưu hành xuất ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét
tại Việt Nam năm 2004 để cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
năm 2005.
87 Quyết định 925/2004/QĐ- 11/3/2004 Về việc quy định chức Tổ chức Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT năng, nhiệm vụ, quyền cán bộ 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của
hạn của Vụ Kế hoạch - Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng,
Tài chính và Vụ Trang nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục,
thiết bị và Công trình y Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế.
tế
88 Quyết định 1143/2004/QĐ - 01/4/2004 Ban hành Danh mục hóa Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chất, chế phẩm diệt côn phòng 05/2005/QĐ-BYT ngày 18/2/2005 của
trùng, diệt khuẩn dùng Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
trong lĩnh vực gia dụng Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn
và y tế được phép đăng trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để
ký để sử dụng, được sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn
phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực
chế sử dụng, cấm sử gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2005.
dụng tại Việt Nam năm
2004
89 Quyết định 1635/2004/QĐ 11/5/2004 Ban hành Quy chế Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
chứng nhận danh hiệu phòng 26/2007/QĐ-BYT ngày 19/4/2007 của
Gia đình sức khỏe, Làng Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết
sức khỏe, Khu phố sức định số 1635/2004/QĐ-BYT ngày
khỏe và Khu dân cư sức 11/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc
khỏe ban hành Quy chế chứng nhận danh hiệu
Gia đình sức khỏe, Làng sức khỏe, Khu
phố sức khỏe và Khu dân cư sức khỏe.
90 Quyết định 2689/2004/QĐ- 10/8/2004 Ban hành bản Quy định Tổ chức Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chức năng, nhiệm vụ và cán bộ, Y 15/2007/QĐ-BYT ngày 30/01/2007 của
tổ chức bộ máy của tế dự Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
Trung tâm Sức khoẻ lao phòng “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
động và Môi trường trực hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo
thuộc Sở Y tế tỉnh, thành vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh,
phố trực thuộc Trung thành phố trực thuộc Trung ương”.
ương
91 Quyết định 3238/2004/QĐ - 16/9/2004 Về việc Phê duyệt Quản lý Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT Chương trình phổ biến, chung 25/2008/QĐ-BYT ngày 14/7/2008 của
giáo dục pháp luật về y Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt chương
tế từ năm 2004 đến năm trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế
2007 giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012.

92 Quyết định 4819/2004/QĐ- 30/12/2004 Ban hành danh mục các Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT hoạt chất, dạng bào chế 06/2006/QĐ-BYT ngày 19/01/2006 của
không nhận hồ sơ đăng Bộ trưởng Bộ Y tế về việc huỷ bỏ danh
ký mới và đăng ký lại mục các hoạt chất, dạng bào chế không
đối với thuốc nước nhận hồ sơ đăng ký mới và đăng ký lại
ngoài đối với thuốc nước ngoài.
93 Quyết định 03/2005/QĐ- 24/01/2005 Ban hành Danh mục Dược, Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT thuốc chữa bệnh chủ Khám 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của
yếu sử dụng tại các cơ chữa bệnh Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
sở khám chữa bệnh Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử
dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh.
94 Quyết định 05/2005/QĐ- 18/02/2005 Ban hành Danh mục hoá Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chất, chế phẩm diệt côn phòng 09/2006/QĐ-BYT ngày 07/02/2006 của
trùng, diệt khuẩn được Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
phép đăng ký để sử Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn
dụng, được phép đăng trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia
ký nhưng hạn chế sử dụng và y tế được phép đăng ký để sử
dụng, cấm sử dụng trong dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế
lĩnh vực gia dụng và y tế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm
tại Việt Nam năm 2005 2006.
95 Quyết định 13/2005/QĐ- 11/4/2005 Về việc ban hành danh Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT mục các loại vắc xin, 13/2006/QĐ-BYT ngày 21/3/2006 của
sinh phẩm y tế sản xuất Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh
ở nước ngoài được Bộ Y mục các vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất
tế xem xét để cấp số ở nước ngoài được Bộ Y tế xem xét để
đăng ký lưu hành tại cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Việt Nam năm 2005 năm 2006.
96 Quyết định 19/2005/QĐ- 05/07/2005 Về việc điều chỉnh kế Dược Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT hoạch triển khai áp dụng 27/2007/QĐ-BYT ngày 19/4/2007 của
nguyên tắc, tiêu chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành lộ
Thực hành tốt sản xuất trình triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu
thuốc ban hành kèm chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” và
theo Quyết định số nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản
3886/2004/QĐ-BYT thuốc”.
ngày 03/11/2004 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc
triển khai áp dụng
nguyên tắc, tiêu chuẩn
Thực hành tốt sản xuất
thuốc theo khuyến cáo
của Tổ chức y tế Thế
giới và Thực hành tốt
bảo quản thuốc ban
hành kèm theo Quyết
định số 2701/2001/QĐ-
BYT ngày 29/6/2001
của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc triển khai áp
dụng nguyên tắc Thực
hành tốt bảo quản thuốc
97 Quyết định 37/2005/QĐ- 11/11/2005 Ban hành Hướng dẫn Khám Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT chẩn đoán, xử trí và chữa bệnh 44/2006/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của
phòng lây nhiễm viêm Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn
phổi do vi rút chẩn đoán, xử lý và phòng lây nhiễm
Cúm A (H5N1).
98 Quyết định 46/2005/QĐ- 28/12/2005 Gia hạn thời hạn hiệu Dược - Mỹ Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT lực của Thông tư số phẩm định tại văn bản.
07/2004/TT-BYT ngày
31/5/2004 của Bộ
trưởng Bộ Y tế hướng
dẫn việc xuất khẩu,
nhập khẩu thuốc và mỹ
phẩm ảnh hưởng trực
tiếp đến sức khoẻ con
người
99 Quyết định 47/2005/QĐ- 30/12/2005 Gia hạn thời hạn hiệu Dược, Y tế Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT lực của Thông tư số dự phòng định tại văn bản.
09/2001/TT-BYT ngày
21/5/2001 hướng dẫn
thực hiện việc xuất,
nhập khẩu vắc xin, sinh
phẩm miễn dịch dùng
cho người giai đoạn
2001 - 2005 và Thông tư
số 13/2001/TT-BYT
ngày 18/6/2001 hướng
dẫn xuất khẩu, nhập
khẩu hoá chất, chế phẩm
diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh
vực gia dụng và y tế thời
kỳ 2001-2005
100 Quyết định 09/2006/QĐ- 07/02/2006 Về việc ban hành Danh Y tế dự Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT mục hoá chất, chế phẩm phòng định tại văn bản.
diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh
vực gia dụng và y tế
được phép đăng ký để
sử dụng, được phép
đăng ký nhưng hạn chế
sử dụng, cấm sử dụng
tại Việt Nam năm 2006
101 Quyết định 14/2006/QĐ- 24/3/2006 Ban hành "Quy trình Trang thiết Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT quản lý các dự án đầu bị, Kế 37/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của
xây dựng công trình y tế hoạch tài Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy
sử dụng ngân sách nhà chính trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng
nước" công trình y tế sử dụng ngân sách nhà
nước.
102 Quyết định 17/2006/QĐ- 19/5/2006 Về việc ban hành Quy Dược Hết hiệu lực pháp luật do hết thời hạn gia
BYT định tạm thời việc nhập hạn tại Quyết định số 31/2006/QĐ-BYT
khẩu thuốc thành phẩm ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế
chưa có số đăng ký về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của
Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT ngày
19/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban
hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu
thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký.
103 Quyết định 31/2006/QĐ- 02/10/2006 Gia hạn thời hạn hiệu Dược Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT lực của Quyết định số định tại văn bản.
17/2006/QĐ-BYT ngày
19/5/2006 của Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành
Quy định tạm thời việc
nhập khẩu thuốc thành
phẩm chưa có số đăng

104 Quyết định 33/2006/QĐ- 24/10/2006 Về việc ban hành Danh Khám Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT mục thuốc phóng xạ và chữa bệnh, 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của
hợp chất đánh dấu dùng Dược Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
trong chẩn đoán và điều Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử
trị dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh.
105 Quyết định 35/2006/QĐ- 10/11/2006 Ban hành Quy chế quản Dược - Mỹ Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT lý mỹ phẩm phẩm 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy
chế quản lý mỹ phẩm.
106 Quyết định 42/2006/QĐ- 28/12/2006 Gia hạn thời hạn hiệu Dược Văn bản đã hết hiệu lực pháp luật vì thời
BYT lực của Quyết định số điểm gia hạn thời hạn hiệu lực của văn
17/2006/QĐ-BYT ngày bản đã hết do Quyết định số
19/5/2006 của Bộ 151/2007/QĐ-TTg ngày 12/9/2007 của
trưởng Bộ Y tế ban hành Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định
Quy định tạm thời việc về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng
nhập khẩu thuốc thành ký tại Việt Nam có hiệu lực từ
phẩm chưa có số đăng 07/10/2007.

107 Quyết định 13/2007/QĐ- 30/01/2007 Về việc sửa đổi Điều 2 Dược - Mỹ Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT của Quyết định số phẩm 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của
35/2006/QĐ-BYT ngày Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy
10/11/2006 của Bộ chế quản lý mỹ phẩm.
trưởng Bộ Y tế về việc
ban hành Quy chế quản
lý mỹ phẩm

2. Quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế:

TT Hình thức Số, ký hiệu Ngày Trích yếu Lĩnh vực Lý do hết hiệu lực
văn bản ban hành
108 Quyết định 19/2001/QĐ- 27/4/2001 Ban hành Quy định tạm Dược - Mỹ Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2006/QĐ-
QLD thời đăng ký lưu hành phẩm BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ
mỹ phẩm ảnh hưởng Y tế ban hành "Quy chế quản lý mỹ
trực tiếp đến sức khoẻ phẩm"
con người nhập khẩu
vào Việt Nam.

3. Thông tư của Bộ Y tế:

TT Hình thức Số, ký hiệu Ngày Trích yếu Lĩnh vực Lý do hết hiệu lực
văn bản ban hành
1 Thông tư 01/BYT-TT 07/01/1988 Hướng dẫn việc xếp Tổ chức cán Nội dung văn bản không còn phù hợp.
lương độc hại cho hộ bộ
lý và công nhân giặt
quần áo bệnh nhân, sản
phụ
2 Thông tư 19/BYT-TT 26/7/1988 Quy định tạm thời chế Khám chữa Nội dung văn bản không còn phù hợp.
độ thu tiền khám chữa bệnh, Kế
bệnh và dịch vụ y tế hoạch tài
đối với người nước chính
ngoài
3 Thông tư 23/BYT-TT 19/9/1988 Quy định chế độ phụ Tổ chức cán Nội dung văn bản không còn phù hợp.
cấp đối với cán bộ nhân bộ
viên y tế làm công tác
dân số kế hoạch hóa gia
đình
4 Thông tư 25/BYT-TT 5/12/1989 Chế độ lương và phụ Tổ chức cán Nội dung văn bản không còn phù hợp.
cấp đối với Giám đốc, bộ
Phó Giám đốc trung
tâm y tế huyện, quận,
thị xã
5 Thông tư 11/BYT-TT 23/4/1991 Hướng dẫn thực hiện Y dược cổ Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/1999/TT-
Điều lệ khám bệnh, truyền BYT ngày 06/7/1999 của Bộ Y tế hướng
chữa bệnh bằng y học dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y,
cổ truyền dân tộc ban dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y,
hành theo Nghị định số dược cổ truyền.
23/HĐBT ngày
24/01/1991 của Hội
đồng Bộ trưởng
6 Thông tư 05/BYT-TT 15/5/1993 Hướng dẫn tổ chức xét Y dược cổ Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/1999/TT-
cấp giấy công nhận truyền BYT ngày 06/7/1999 của Bộ Y tế hướng
trình độ chuyên môn dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y,
dược học cổ truyền dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y,
(DHCT) dược cổ truyền.
7 Thông tư 13/BYT-TT 27/11/1993 Hướng dẫn tạm thời Tổ chức cán Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2005/TT-
xếp hạng các đơn vị sự bộ BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng
nghiệp y tế dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.
8 Thông tư 07/BYT-TT 30/4/1994 Hướng dẫn thực hiện Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/1999/TT-
Pháp lệnh hành nghề y hành nghề BYT ngày 31/7/1999 của Bộ Y tế hướng
dược tư nhân và Nghị dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y
định số 06/CP ngày dược tư nhân và Nghị định 06/CP ngày
29/01/1994 của Chính 29/01/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá
phủ về cụ thể hoá một một số điều của Pháp lệnh hành nghề y
số điều của Pháp lệnh dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y.
hành nghề y dược tư
nhân thuộc lĩnh vực
hành nghề y tư nhân
9 Thông tư 08/BYT-TT 02/5/1994 Hướng dẫn thực hiện Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/1999/TT-
Pháp lệnh hành nghề y hành nghề BYT ngày 06/7/1999 của Bộ Y tế hướng
dược tư nhân và Nghị dẫn thực hiện Pháp lệnh Hành nghề y,
định số 06/CP ngày dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y,
29/01/1994 của Chính dược cổ truyền.
phủ về cụ thể hoá một
số điều của Pháp lệnh
hành nghề y dược tư
nhân thuộc lĩnh vực
hành nghề y, dược cổ
truyền dân tộc tư nhân
10 Thông tư 14/BYT-TT 01/8/1994 Hướng dẫn thực hiện Dược Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/TT-BYT
Quyết định số 111/TTg ngày 02/07/2002 của Bộ Y tế hướng dẫn
của Thủ tướng Chính thực hiện Quyết định số 71/2002/QĐ-
phủ về việc quản lý TTg ngày 07/6/2002 của Thủ tướng
thuốc chữa bệnh cho Chính phủ về việc quản lý thuốc chữa
người theo đường nhập bệnh cho người theo đường xuất khẩu,
khẩu phi mậu dịch nhập khẩu phi mậu dịch.
11 Thông tư 21/BYT-TT 02/12/1994 Hướng dẫn việc xếp Tổ chức cán Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2005/TT-
hạng các viện không có bộ, Khám BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng
giường bệnh trong chữa bệnh dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.
ngành y tế
12 Thông tư 22/BYT-TT 29/12/1994 Hướng dẫn việc đầu tư Khám chữa Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2001/TT-
nước ngoài trong lĩnh bệnh BYT ngày 22/5/2001 của Bộ Y tế hướng
vực khám chữa bệnh tại dẫn việc đầu tư nước ngoài trong lĩnh
Việt Nam vực khám, chữa bệnh tại Việt Nam.
13 Thông tư 18/BYT-TT 20/12/1995 Hướng dẫn 1 số điều Dược Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn
của Quy chế kê đơn và ban hành kèm theo Quyết định số
bán thuốc theo đơn 488/BYT-QĐ ngày 03/4/1995 của Bộ
trưởng Bộ Y tế đã hết hiệu lực pháp luật.
14 Thông tư 01/1998/TT- 21/01/1998 Hướng dẫn thực hiện Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2002/TT-
BYT Pháp lệnh hành nghề y hành nghề BYT ngày 04/07/2002 của Bộ Y tế
dược tư nhân và Nghị hướng dẫn về điều kiện hành nghề dược.
định số 06/CP ngày
29/01/1994 của Chính
phủ về cụ thể hoá một
số điều của Pháp lệnh
hành nghề y dược tư
nhân thuộc lĩnh vực
hành nghề dược tư
nhân

15 Thông tư 12/1999/TT- 24/6/1999 Hướng dẫn pha chế Khám chữa Nội dung của văn bản không còn phù
BYT dịch truyền trong bệnh bệnh, Dược hợp.
viện
16 Thông tư 13/1999/TT- 06/7/1999 Hướng dẫn thực hiện Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-
BYT pháp lệnh hành nghề y, hành nghề BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế
dược tư nhân thuộc lĩnh hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.
vực y học cổ truyền
17 Thông tư 15/1999/TT- 31/7/1999 Về việc hướng dẫn Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2000/TT-
BYT thực hiện Pháp lệnh hành nghề BYT ngày 29/12/2000 của Bộ Y tế
hành nghề y dược tư hướng dẫn điều kiện và phạm vi hành
nhân và Nghị định số nghề y tư nhân.
06/CP ngày 29/01/1994
của Chính phủ về cụ
thể hoá một số điều
trong Pháp lệnh hành
nghề y dược tư nhân
thuộc lĩnh vực hành
nghề y
18 Thông tư 02/2000/TT- 21/02/2000 Về việc hướng dẫn Dược Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2002/TT-
BYT kinh doanh thuốc BYT ngày 04/07/2002 của Bộ Y tế
phòng bệnh và chữa hướng dẫn về điều kiện hành nghề dược.
bệnh cho người
19 Thông tư 07/2000/TT- 20/04/2000 Thông tư hướng dẫn Dược Hết hiệu lực theo thời gian quy định tại
BYT việc xuất, nhập khẩu văn bản.
thuốc và mỹ phẩm ảnh
hưởng trực tiếp đến sức
khoẻ con người năm
2000
20 Thông tư 10/2000/TT- 12/5/2000 Hướng dẫn xét tặng Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2002/TT-
BYT danh hiệu thầy thuốc chung BYT ngày 30/05/2002 của Bộ Y tế
nhân dân và thầy thuốc hướng dẫn xét tặng danh hiệu thầy thuốc
ưu tú nhân dân và thầy thuốc ưu tú lần thứ VI.
21 Thông tư 11/2000/TT- 22/5/2000 Hướng dẫn xuất, nhập Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2001/TT-
BYT khẩu hoá chất, chế phòng BYT ngày 18/6/2001 của Bộ Y tế hướng
phẩm diệt côn trùng, dẫn xuất, nhập khẩu hoá chất, chế phẩm
diệt khuẩn dùng trong diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong
lĩnh vực gia dụng và y lĩnh vực gia dụng và y tế thời kỳ 2001
tế năm 2000 -2005.

22 Thông tư 12/2000/TT- 22/5/2000 Hướng dẫn thực hiện Dược Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2001/TT-
BYT việc xuất, nhập khẩu BYT ngày 21/5/2001 của Bộ Y tế hướng
vắc xin, sinh phẩm dẫn thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu
miễn dịch dùng cho vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho
người năm 2000 người giai đoạn 2001 - 2005.
23 Thông tư 13/2000/TT- 29/5/2000 Về việc hướng dẫn việc Trang thiết Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2001/TT-
BYT xuất khẩu, nhập khẩu bị BYT ngày 27/4/2001 của Bộ Y tế hướng
trang thiết bị y tế theo dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y
danh mục quản lý tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời
chuyên ngành năm kỳ 2001 – 2005.
2000
24 Thông tư 17/2000/TT- 27/09/2000 Hướng dẫn đăng ký các Thực phẩm Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2001/TT-
BYT sản phẩm thuốc dưới BYT ngày 11/9/2001 của Bộ Y tế về việc
dạng thuốc - thực phẩm hướng dẫn quản lý các sản phẩm thuốc -
thực phẩm.
25 Thông tư 19/2000/TT- 24/11/2000 Thông tư hướng dẫn Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2002/TT-
BYT cấp chứng chỉ hành hành nghề BYT ngày 24/05/2002 của Bộ Y tế
nghề khám chữa bệnh hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành
nghề y dược.
26 Thông tư 20/2000/TT- 28/11/2000 Về việc hướng dẫn xét Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2002/TT-
BYT cấp giấy chứng chỉ hành nghề, BYT ngày 24/05/2002 của Bộ Y tế
hành nghề y dược học Y dược cổ hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành
cổ truyền để đăng ký truyền nghề y dược.
kinh doanh dịch vụ
khám chữa bệnh bằng y
học cổ truyền và kinh
doanh thuốc y học cổ
truyền
27 Thông tư 21/2000/TT- 29/12/2000 Hướng dẫn điều kiện Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-
BYT và phạm vi hành nghề y hành nghề BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế
tư nhân hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.
28 Thông tư 01/2001/TT - 19/01/2001 Về việc hướng dẫn cấp Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2002/TT-
BYT chứng chỉ hành nghề hành nghề, BYT ngày 24/05/2002 của Bộ Y tế
dược Dược hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành
nghề y dược.
29 Thông tư 03/2001/TT- 16/02/2001 Về việc hướng dẫn Trang thiết Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2002/TT-
BYT kinh doanh trang thiết bị BYT ngày 13/12/2002 của Bộ Y tế về
bị y tế việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh
trang thiết bị y tế.
30 Thông tư 06/2001/TT- 23/04/2001 Thông tư hướng dẫn Dược Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2004/TT-
BYT việc xuất, nhập khẩu BYT ngày 31/5/2004 của Bộ Y tế hướng
thuốc và mỹ phẩm ảnh dẫn việc nhập khẩu và xuất khẩu thuốc
hưởng trực tiếp đến sức và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức
khoẻ con người, trong khỏe con người đến hết năm 2005.
thời kỳ 2001 - 2005
31 Thông tư 08/2001/TT- 27/4/2001 Hướng dẫn xuất khẩu, Trang thiết Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2002/TT-
BYT nhập khẩu trang thiết bị bị BYT ngày 30/05/2002 của Bộ Y tế
y tế thuộc diện quản lý hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang
chuyên ngành thời kỳ thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên
2001 - 2005 ngành thời kỳ 2002 - 2005.
32 Thông tư 09/2001/TT- 21/5/2001 Hướng dẫn thực hiện Dược Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2006/TT-
BYT việc xuất khẩu, nhập BYT ngày 13/5/2006 của Bộ Y tế hướng
khẩu vắc xin, sinh dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế;
phẩm miễn dịch dùng hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
cho người giai đoạn khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y
2001 - 2005 tế và trang thiết bị y tế.
33 Thông tư 10/2001/TT- 22/05/2001 Hướng dẫn việc đầu tư Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-
BYT của nước ngoài trong chung, BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế
lĩnh vực khám, chữa Khám chữa hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.
bệnh tại Việt Nam bệnh
34 Thông tư 13/2001/TT- 18/6/2001 Hướng dẫn xuất, nhập Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2006/TT-
BYT khẩu hoá chất, chế phòng BYT ngày 13/5/2006 của Bộ Y tế hướng
phẩm diệt côn trùng, dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế,
diệt khuẩn dùng trong hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
lĩnh vực gia dụng và y khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y
tế thời kỳ 2001 - 2005 tế và trang thiết bị y tế.
35 Thông tư 18/2001/TT- 02/08/2001 Về việc sửa đổi Điều 5, Dược, Quản Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2002/TT-
BYT Điều 7 Thông tư số lý hành BYT ngày 24/05/2002 của Bộ Y tế
01/2001/TT-BYT ngày nghề hướng dẫn việc xét cấp chứng chỉ hành
19/01/2001 của Bộ nghề y dược.
trưởng Bộ Y tế hướng
dẫn việc xét cấp chứng
chỉ hành nghề kinh
doanh dược phẩm.
36 Thông tư 20/2001/TT- 11/09/2001 Hướng dẫn quản lý các Thực phẩm Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2004/TT-
BYT sản phẩm thuốc - thực BYT ngày 23/8/2004 của Bộ Y tế hướng
phẩm dẫn việc quản lý các sản phẩm thực
phẩm chức năng.
37 Thông tư 21/2001/TT- 28/09/2001 Hướng dẫn điều kiện Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-
BYT và phạm vi hành nghề hành nghề BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế
khám, chữa bệnh dân hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.
lập
38 Thông tư 22/2001/TT- 15/11/2001 Hướng dẫn mức chi phí Khám chữa Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số
BYT cho một đơn vị máu đạt bệnh, Kế 12/2004/TTLT-BTC-BYT ngày
tiêu chuẩn hoạch tài 25/02/2004 của liên Bộ Tài chính, Bộ Y
chính tế hướng dẫn mức giá và nội dung chi
cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.
39 Thông tư 02/2002/TT- 18/04/2002 Hướng dẫn tuyển sinh Khoa học Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT đại học y dược hệ tập đào tạo định tại văn bản.
trung 4 năm 2002
40 Thông tư 03/2002/TT- 21/05/2002 Hướng dẫn tuyển sinh Khoa học Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT đào tạo cử nhân và cao đào tạo định tại văn bản.
đẳng điều dưỡng, kỹ
thuật y học hệ vừa học
vừa làm năm 2002
41 Thông tư 04/2002/TT- 29/05/2002 Hướng dẫn việc cấp Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-
BYT chứng chỉ hành nghề y hành nghề, BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế
dược Dược hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.
42 Thông tư 05/2002/TT- 30/5/2002 Hướng dẫn xét tặng Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2007/TT-
BYT danh hiệu Thầy thuốc chung BYT ngày 06/6/2007 của Bộ Y tế hướng
nhân dân và Thầy thuốc dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân
ưu tú lần thứ VI dân, Thầy thuốc ưu tú.
43 Thông tư 06/2002/TT- 30/5/2002 Hướng dẫn xuất khẩu, Trang thiết Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2006/TT-
BYT nhập khẩu trang thiết bị bị BYT ngày 13/5/2006 của Bộ Y tế hướng
y tế thuộc diện quản lý dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế;
chuyên ngành thời kỳ hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
2002-2005 khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y
tế và trang thiết bị y tế.
44 Thông tư 08/2002/TT- 20/06/2002 Hướng dẫn việc hợp Y dược cổ Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2004/TT–
BYT tác, đầu tư nước ngoài truyền BYT ngày 14/9/2004 của Bộ Y tế hướng
trong lĩnh vực khám dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của
chữa bệnh bằng y học Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày
cổ truyền tại Việt Nam 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về
hành nghề y, dược tư nhân.
45 Thông tư 09/2002/TT- 02/7/2002 Hướng dẫn thực hiện Dược Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2007/TT-
BYT Quyết định số BYT ngày 17/01/2007 của Bộ Y tế
71/2002/QĐ-TTg ngày hướng dẫn việc quản lý thuốc chữa bệnh
07/6/2002 của Thủ cho người theo đường xuất khẩu, nhập
tướng Chính phủ về khẩu phi mậu dịch.
việc quản lý thuốc chữa
bệnh cho người theo
đường xuất khẩu, nhập
khẩu phi mậu dịch
46 Thông tư 10/2002/TT- 04/7/2002 Hướng dẫn về điều Dược, Quản Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-
BYT kiện hành nghề dược lý hành BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế
nghề hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân
và Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày
24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi
tiết thi hành một số điều về điều kiện
kinh doanh thuốc theo quy định của Luật
Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP
ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật
Dược.
47 Thông tư 11/2002/TT- 08/7/2002 Hướng dẫn chế độ phụ Tổ chức cán Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2005/TT-
BYT cấp chức vụ đối với bộ, Y tế dự BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng
trưởng phòng, phó phòng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.
trưởng phòng, trưởng
khoa, phó trưởng khoa
thuộc các đơn vị y tế
dự phòng tuyến tỉnh,
thành phố trực thuộc
trung ương
48 Thông tư 13/2002/TT- 13/12/2002 Hướng dẫn điều kiện Trang thiết Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2004/TT-
BYT kinh doanh trang thiết bị BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế
bị y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.
49 Thông tư 01/2003/TT- 12/3/2003 Về mức chi phí cho Khám chữa Bị bãi bỏ bởi Thông tư số
BYT một đơn vị máu đạt tiêu bệnh, Kế 12/2004/TTLT-BTC-BYT ngày
chuẩn hoạch tài 25/02/2004 của liên Bộ Tài chính - Bộ Y
chính tế hướng dẫn mức giá và nội dung chi
cho một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.
50 Thông tư 03/2003/TT- 31/3/2003 Hướng dẫn tuyển sinh Khoa học Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT Đại học Y-Dược hệ tập đào tạo định tại văn bản.
trung 4 năm, năm học
2003-2004
51 Thông tư 04/2003/TT- 24/4/2003 Hướng dẫn tuyển sinh Khoa học Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT đào tạo Cử nhân và đào tạo định tại văn bản.
Cao đẳng Điều dưỡng,
Kỹ thuật Y học hệ vừa
học vừa làm, Năm học
2003 - 2004
52 Thông tư 06/2003/TT- 15/5/2003 Hướng dẫn việc quản Dược Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2006/TT-
BYT lý và sử dụng vắc xin, BYT ngày 13/5/2006 của Bộ Y tế hướng
sinh phẩm y tế chưa có dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế;
số đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
được viện trợ trong khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y
trường hợp khẩn cấp tế và trang thiết bị y tế.
hoặc nhập khẩu vào
Việt Nam để sử dụng
trong trường hợp đặc
biệt
53 Thông tư 01/2004/TT - 06/01/2004 Hướng dẫn về hành Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2007/TT-
BYT nghề y, dược tư nhân hành nghề BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng
dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và
trang thiết bị y tế tư nhân và Thông tư số
02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của
Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một
số điều về điều kiện kinh doanh thuốc
theo quy định của Luật Dược và Nghị
định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Dược.
54 Thông tư 03/2004/TT- 03/03/2004 Hướng dẫn xếp hạng Tổ chức cán Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2005/TT-
BYT bệnh viện bộ, Khám BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng
chữa bệnh dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.
55 Thông tư 04/2004/TT- 09/4/2004 Hướng dẫn tuyển sinh Khoa học Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT đại học y - dược hệ tập đào tạo định tại văn bản.
trung 4 năm - Năm
2004
56 Thông tư 05/2004/TT - 19/4/2004 Hướng dẫn tuyển sinh Khoa học Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT đào tạo cử nhân và cao đào tạo định tại văn bản.
đẳng điều dưỡng, kỹ
thuật y học hệ vừa học
vừa làm - Năm 2004
57 Thông tư 07/2004/TT - 31/5/2004 Hướng dẫn việc nhập Dược - Mỹ Hết hiệu lực theo thời gian quy định tại
BYT khẩu và xuất khẩu phẩm Quyết định số 46/2005/QĐ-BYT ngày
thuốc và mỹ phẩm ảnh 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế gia
hưởng trực tiếp đến sức hạn thời hạn hiệu lực của Thông tư số
khỏe con người đến hết 07/2004/TT-BYT ngày 31/5/2004 của Bộ
năm 2005 Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập
khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực
tiếp đến sức khoẻ con người.
58 Thông tư 09/2004/TT - 14/9/2004 Hướng dẫn sửa đổi, bổ Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2007/TT -
BYT sung một số điểm của hành nghề BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng
Thông tư số dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và
01/2004/TT - BYT trang thiết bị y tế tư nhân và Thông tư số
ngày 06/01/2004 của 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của
Bộ Y tế hướng dẫn về Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một
hành nghề y, dược tư số điều về điều kiện kinh doanh thuốc
nhân theo quy định của Luật Dược và Nghị
định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Dược.
59 Thông tư 06/2005/TT- 12/4/2005 Hướng dẫn tuyển sinh Khoa học Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT đại học y - dược hệ tập đào tạo định tại văn bản.
trung 4 năm - Năm
2005
60 Thông tư 07/2005/TT- 09/3/2005 Hướng dẫn sửa đổi Quản lý Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2007/TT-
BYT điểm thứ 2, khoản 8, hành nghề BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng
Điều 79 của Thông tư dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và
số 01/2004/TT- BYT trang thiết bị y tế tư nhân.
ngày 06/01/2004 của
Bộ trưởng Bộ Y tế
hướng dẫn về hành
nghề y, dược tư nhân
61 Thông tư 12/2005/TT- 12/4/2005 Hướng dẫn tuyển sinh Khoa học Hết hiệu lực theo thời gian được quy
BYT đại học y - dược hệ tập đào tạo định tại văn bản.
trung 4 năm - Năm
2005
62 Thông tư 13/2005/TT- 21/4/2005 Hướng dẫn tuyển sinh Khoa học Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2006/TT-
BYT đào tạo Đại học và Cao đào tạo BYT ngày 29/3/2006 của Bộ Y tế hướng
đẳng Điều dưỡng, Kỹ dẫn tuyển sinh đào tạo Đại học và Cao
thuật y học, Đại học Y đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật y học, Đại
tế công cộng hệ vừa học Y tế công cộng hệ vừa học vừa làm.
học vừa làm - Năm
2005
63 Thông tư 19/2005/TT- 19/7/2005 Hướng dẫn trình tự, thủ Dược Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2007/QĐ-
BYT tục và thẩm quyền cấp BYT ngày 24/12/2007 của Bộ Y tế về
Giấy chứng nhận đạt việc triển khai áp dụng các nguyên tắc,
tiêu chuẩn Thực hành tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc,
tốt sản xuất vắc xin và nguyên tắc Thực hành tốt phòng kiểm
sinh phẩm y tế nghiệm thuốc, nguyên tắc Thực hành tốt
bảo quản thuốc và nguyên tắc Thực hành
tốt phân phối thuốc đối với các cơ sở sản
xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh, phân
phối, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn trữ, bảo
quản vắc xin và sinh phẩm y tế.

4. Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế

TT Hình thức Số, ký hiệu Ngày Trích yếu Lĩnh vực Lý do hết hiệu lực
văn bản ban hành
1 Chỉ thị 10/BYT-CT 27/3/1976 Tăng cường công tác Dược, Khoa Nội dung văn bản không còn phù hợp.
nghiên cứu, sản xuất học đào tạo
thuốc mới từ dược liệu
trong nước
2 Chỉ thị 20/BYT-CT 18/7/1985 Nâng cao chất lượng Dược Nội dung văn bản không còn phù hợp.
thuốc chữa bệnh
3 Chỉ thị 02/BYT-CT 13/01/1986 Về việc phòng và Dược Nội dung văn bản không còn phù hợp.
chống thuốc giả
4 Chỉ thị 28/BYT-CT 07/11/1988 Về việc phòng và Dược Nội dung văn bản không còn phù hợp.
chống thuốc giả
5 Chỉ thị 21/BYT-CT 03/11/1990 Tăng cường công tác Dược Nội dung văn bản không còn phù hợp.
quản lý xuất nhập khẩu
thuốc và nguyên liệu
làm thuốc cho người
6 Chỉ thị 02/BYT-CT 27/02/1992 Nhập khẩu thuốc sốt rét Dược Nội dung văn bản không còn phù hợp.
và cắt giảm lượng nhập
một số sản phẩm thuốc
viên đã sản xuất trong
nước
7 Chỉ thị 03/1997/BYT- 25/02/1997 Chấn chỉnh công tác Dược Nội dung văn bản không còn phù hợp.
CT cung ứng, quản lý, sử
dụng thuốc tại bệnh
viện
8 Chỉ thị 10/1998/CT- 28/12/1998 Về việc thông tin, báo Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Quyết định số
BYT cáo dịch phòng 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002
của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế
thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây
dịch.
9 Chỉ thị 03/2002/CT- 06/05/2002 Về công tác phòng Quản lý Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT chống lụt bão giảm nhẹ chung tại văn bản.
và khắc phục hậu quả
thiên tai năm 2002
10 Chỉ thị 02/2003/CT- 15/9/2003 Về việc đảm bảo công Quản lý Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT tác y tế phục vụ Đại hội chung tại văn bản.
thể thao các nước Đông
Nam á lần thứ 22 và
Đại hội thể thao người
khuyết tật Đông Nam á
lần thứ 2
11 Chỉ thị 01/2004/CT- 05/01/2004 Về việc nâng cao y đức Quản lý Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT và chất lượng các dịch chung tại văn bản.
vụ y tế trong dịp Tết
Nguyên đán Giáp Thân
2004
12 Chỉ thị 03/2004/CT- 24/3/2004 Về việc tăng cường Y tế dự Bị bãi bỏ bởi Chỉ thị số 05/2006/CT-BYT
BYT công tác phòng chống phòng ngày 24/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
sốt xuất huyết việc tăng cường công tác phòng chống
bệnh sốt xuất huyết.
13 Chỉ thị 06/2004/CT- 26/8/2004 Về việc đảm bảo công Quản lý Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT tác y tế phục vụ Hội chung tại văn bản.
nghị cấp cao ASEM 5
14 Chỉ thị 08/2004/CT- 21/10/2004 Về việc tăng cường Khám chữa Được thay thế bởi Chỉ thị số 02/2005/CT-
BYT công tác phòng chống bệnh, Y tế BYT ngày 19/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Y
bệnh viêm đường hô dự phòng tế về việc tăng cường công tác phòng
hấp cấp do vi rút chống dịch cúm A (H5N1).
15 Chỉ thị 01/2005/CT- 19/01/2005 Về phục vụ y tế trong Quản lý Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT dịp Tết Nguyên đán ất chung tại văn bản.
Dậu 2005
16 Chỉ thị 03/2005/CT- 09/5/2005 Về công tác phòng Y tế dự Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT chống và khắc phục phòng, tại văn bản.
hậu quả thiên tai, thảm Quản lý
họa năm 2005 chung
17 Chỉ thị 01/2006/CT- 12/01/2006 Về phục vụ y tế trong Quản lý Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT dịp Tết Nguyên đán chung tại văn bản.
Bính Tuất 2006
18 Chỉ thị 02/2006/CT- 17/02/2006 Về việc tiếp tục đẩy Dược Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT mạnh thực hiện các giải tại văn bản.
pháp bình ổn thị trường
thuốc năm 2006
19 Chỉ thị 03/2006/CT- 24/3/2006 Về việc bảo đảm công Quản lý Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT tác y tế phục vụ Đại hội chung tại văn bản.
Đại biểu toàn quốc lần
thứ X của Đảng và năm
Hội nghị APEC 2006
20 Chỉ thị 04/2006/CT- 15/5/2006 Về việc triển khai công Y tế dự Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT tác phòng chống lụt phòng tại văn bản.
bão và tìm kiếm, cứu
nạn năm 2006
21 Chỉ thị 01/2007/CT- 15/01/2007 Về tăng cường công tác Quản lý Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT y tế trong dịp Tết chung tại văn bản.
Nguyên đán Đinh Hợi
2007
22 Chỉ thị 02/2007/CT- 08/5/2007 Về việc triển khai công Y tế dự Hết hiệu lực theo thời gian được quy định
BYT tác phòng, chống lụt phòng, tại văn bản.
bão và tìm kiếm, cứu Quản lý
nạn năm 2007 chung
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, PHỐI HỢP BAN HÀNH
ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT Hình thức Số, ký hiệu Ngày Cơ quan Trích yếu Lĩnh Lý do hết hiệu lực
văn bản ban hành ban hành vực
1 Thông tư 13/TTLB-BYT- 13/10/1992 Bộ Y tế, Quy định việc khám Khám Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch
liên bộ BQP Bộ Quốc sức khoẻ, kiểm tra sức chữa số 14/2006 /TTLT-BYT-BQP
phòng khoẻ, tiêu chuẩn sức bệnh ngày 20/11/2006 của liên Bộ Y tế
khoẻ và giám định sức - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc
khoẻ để thực hiện Luật khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ
nghĩa vụ quân sự quân sự.
2 Thông tư 14/TTLB-BYT- 04/12/1993 Bộ Y tế, Sửa đổi bổ sung Thông Khám Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch
liên bộ BQP Bộ Quốc tư liên Bộ số 13/TTLB chữa số 14/2006 /TTLT-BYT-BQP
phòng ngày 13/10/1992 bệnh ngày 20/11/2006 của liên Bộ Y tế
- Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc
khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ
quân sự.
3 Thông tư 08/TTLB-BYT- 20/4/1995 Bộ Y tế, Hướng dẫn về số lượng Tổ Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch
liên bộ BNV Bộ Nội cán bộ y tế cơ sở chức số 08/2007/TTLT-BYT-BNV
vụ cán bộ ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế -
Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức
biên chế sự nghiệp trong các cơ
sở y tế nhà nước.
4 Thông tư 07/TTLB-YT- 01/7/1996 Bộ Y tế,Hướng dẫn thực hiện Quản Nội dung văn bản không còn phù
liên bộ KHCN Bộ Khoa Nghị định số 86/CP lý hợp, đã được các văn bản khác
học và ngày 08/12/1995 về chung điều chỉnh.
Công phân công trách nhiệm
nghệ quản lý nhà nước đối
với chất lượng hàng
hóa
5 Thông tư 12/1997/TTLB- 20/10/1997 Bộ Y tế, Sửa đổi bổ sung Thông Khám Bị bãi bỏ bởi Thông tư số liên
liên bộ BYT-BQP Bộ Quốc tư liên Bộ số 13/TTLB chữa tịch 14/2006/TTLT-BYT-BQP
phòng ngày 13/10/1992 bệnh ngày 20/11/2006 của liên Bộ Y tế
- Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc
khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ
quân sự.
6 Thông tư 04/2001/TTLT- 14/3/2001 Bộ Y tế, Hướng dẫn thi hành Sức Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch
liên tịch YT-TM-VHTT- Bộ Nghị định số khỏe số 10/2006/TTLT-YT-TM-VHTT-
UBBVCSTEVN Thương 74/2000/NĐ-CP ngày sinh UBBVCSTEVN ngày 25/8/2006
mại, Bộ 06/12/2000 của Chính sản của liên Bộ Y tế, Bộ Thương mại,
Văn hóa - phủ về kinh doanh và Bộ Văn hóa Thông tin và Uỷ ban
Thông sử dụng các sản phẩm Bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam
tin, Uỷ thay thế sữa mẹ để bảo hướng dẫn thi hành Nghị định số
ban Bảo vệ và khuyến khích 21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006
vệ và nuôi con bằng sữa mẹ của Chính phủ về việc kinh doanh
chăm sóc và sử dụng các sản phẩm dinh
trẻ em dưỡng dùng cho trẻ nhỏ.
Việt Nam
7 Thông tư 08/2003/TTLT/B 25/07/2003 Bộ Y tế, Hướng dẫn việc kê khai Dược, Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch
liên tịch YT-BTC Bộ Tài giá thuốc phòng bệnh, Kế số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT
chính chữa bệnh cho người hoạch ngày 31/8/2007 của liên Bộ Y tế -
tài Bộ Tài chính - Bộ Công thương
chính hướng dẫn thực hiện quản lý nhà
nước về giá thuốc dùng cho
người.
8 Thông tư 22/2005/TTLT- 24/8/2005 Bộ Y tế, Hướng dẫn thực hiện Bảo Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch
liên tịch BYT-BTC Bộ Tài bảo hiểm y tế tự hiểm y số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày
chính nguyện tế 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện
bảo hiểm y tế tự nguyện.
9 Thông tư 20/2005/TTLT- 27/7/2005 Bộ Y tế, Hướng dẫn thực hiện Kế Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch
liên tịch BYT-BTC Bộ Tài đấu thầu cung ứng hoạch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày
chính thuốc trong các cơ sở y tài 10/8/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ
tế công lập chính, Tài chính hướng dẫn đấu thầu
Dược mua thuốc trong các cơ sở y tế
công lập.