Cuprins

PARTEA I. PARTEA GENERALĂ____________________________________ 1
Capitolul I. Raportul juridic civil _______________________________________
Secţiunea I. Caracterizare generală a raportului juridic civil_______________
1. Definiţia şi caracterele raportului juridic civil_______________________
2. Structura raportului juridic civil __________________________________
3. Izvoarele raportului juridic civil concret ___________________________
3.1. Definiţia izvorului raportului juridic civil concret ________________
3.2. Corelaţia dintre norma juridică, raportul juridic civil abstract,
raportul juridic civil concret şi izvorul raportului juridic civil
concret ___________________________________________________
3.3. Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice concrete _____________
Secţiunea a II-a. Conţinutul raportului juridic civil_______________________
1. Consideraţii generale ___________________________________________
2. Dreptul subiectiv civil __________________________________________
2.1. Definiţie __________________________________________________
2.2. Clasificarea drepturilor subiective civile________________________

1
1
1
1
1
1

1
2
3
3
3
3
4

2.2.1. Drepturi subiective civile absolute şi drepturi subiective
civile relative_________________________________________________ 4
2.2.2. Drepturi subiective civile nepatrimoniale şi drepturi
subiective civile patrimoniale (drepturi reale şi drepturi
de creanţă)___________________________________________________ 5
2.2.3. Drepturi subiective civile principale şi drepturi subiective
civile accesorii _______________________________________________ 7
2.2.4. Drepturi subiective civile pure şi simple şi drepturi
subiective civile afectate de modalităţi __________________________ 10

2.3. Exercitarea drepturilor subiective civile. Abuzul de drept ________
3. Obligaţia civilă _______________________________________________
3.1. Noţiune__________________________________________________
3.2. Clasificarea obligaţiilor civile________________________________

10
12
12
13

3.2.1. Obligaţii de a da, obligaţii de a face şi obligaţii
de a nu face_________________________________________________ 13
3.2.2. Obligaţii civile pozitive şi obligaţii civile negative________________ 14
3.2.3. Obligaţii de rezultat şi obligaţii de mijloace _____________________ 14
3.2.4. Obligaţii civile obişnuite, obligaţii scriptae in rem
şi obligaţii propter rem________________________________________ 15
3.2.5. Obligaţii civile perfecte şi obligaţii civile imperfecte ______________ 16
3.2.6. Alte clasificări ______________________________________________ 16

Secţiunea a III-a. Obiectul raportului juridic civil. Bunurile ______________
1. Definiţia obiectului raportului juridic civil ________________________
2. Bunurile_____________________________________________________
2.1. Noţiune. Corelaţia dintre bunuri şi patrimoniu _________________
2.2. Clasificarea bunurilor ______________________________________

17
17
17
17
18

2. Bunuri determinate individual şi bunuri determinate generic _______ 21 2.2. Noţiune__________________________________________________ 37 3.2.2. Capacitatea civilă a persoanei juridice ________________________ 39 3.3.2.5. Schimbarea persoanei subiectului activ al raportului juridic obligaţional (schimbarea creditorului) _____________________ 33 2. Acte juridice constitutive.6.1. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile__________________________ 25 2.8.1.2.2. acte juridice translative şi acte juridice declarative ________________________________________ 2.3.2. Acte juridice patrimoniale şi acte juridice nepatrimoniale________ 41 41 41 41 41 43 45 46 47 48 .3.3. Definiţia actului juridic civil ____________________________________ 2. Acte juridice unilaterale.3. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice ____________________ 40 Capitolul al II-lea. Pluralitatea subiectelor în cazul raporturilor reale ________________ 30 2.3.2.2.3.2. Categoriile subiectelor de drept civil _____________________________ 2.2.7. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice ______________________ 38 3. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice ______________________ 38 3.1.1.5. Capacitatea civilă a persoanei fizice__________________________ 38 3. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ____________________ 39 3.2.2.1. Acte juridice cu titlu oneros şi acte juridice cu titlu gratuit _______ 2. acte juridice de administrare şi acte juridice de dispoziţie ________________________________ 2. Bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din circuitul civil ____________________________________________ 21 2. acte juridice solemne (formale) şi acte juridice reale _______________________________________ 2.4.656 2. pluralitatea şi schimbarea subiectelor raportului juridic civil_________________________________________________ 2. Bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere ___________________________ 23 2. Noţiuni generale privind părţile raportului juridic civil ___ 1.2.1.4. Precizări introductive________________________________________ 33 2. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil __________________ 28 28 28 28 29 2. Bunuri corporale şi bunuri incorporale _________________________ 24 2.3.6.3.1. Acte juridice de conservare. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile __________________________ 22 2.2.2. Capacitatea civilă_____________________________________________ 37 3. Pluralitatea subiectelor în cazul raporturilor de creanţă ___________ 30 2. Actul juridic civil ___________________________________ Secţiunea I.2. Alte clasificări ale bunurilor __________________________________ 26 Secţiunea a IV-a. Determinarea.9.2.1. Acte juridice consensuale. Schimbarea persoanei subiectului pasiv al raportului juridic obligaţional (schimbarea debitorului)______________________ 35 3.2. acte juridice bilaterale şi acte juridice multilaterale_______________________________________ 2. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil _________________ 33 2. Determinarea subiectelor raportului juridic civil________________ 2.3. Bunuri imobile şi bunuri mobile_______________________________ 18 2.2. Precizări prealabile _________________________________________ 29 2. Clasificarea actelor juridice civile _______________________________ 2.2.3. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile _________________ 23 2. Definiţia şi clasificarea actelor juridice civile________________ 1.

Proba dolului ______________________________________________ 67 2.6. Definiţie __________________________________________________ 68 2.3.2. Cerinţele violenţei __________________________________________ 69 2. Acte juridice civile strict personale şi acte juridice civile care pot fi încheiate şi prin reprezentant ______________________ 2.4.5. Principiile voinţei juridice în dreptul civil ______________________________ 2.7.4.2.3.5.11.3.5.3.3.2.1.10.6. Consimţământul să fie exteriorizat _____________________________ 59 2.14.6.5.6.5.1. Definiţia consimţământului _________________________________ 2. Consimţământul să provină de la o persoană cu discernământ________________________________________________ 58 2.13. Cerinţele dolului____________________________________________ 66 2.5. Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică. Regula (principiul) capacităţii de a încheia acte juridice şi excepţia incapacităţii ____________________________________ 2.5. Precizări introductive________________________________________ 57 2. Acte juridice civile pure şi simple şi acte juridice civile afectate de modalităţi ______________________________________ 2.3. Acte juridice civile cauzale şi acte juridice civile abstracte______ 2. Noţiune__________________________________________________ 1. Clasificare _________________________________________________ 68 2. Acte juridice civile principale şi acte juridice civile accesorii ____ 2. Definiţie __________________________________________________ 60 2.1. Capacitatea de a încheia actul juridic civil ________________________ 1. Clasificare _________________________________________________ 65 2. Cerinţele erorii-viciu de consimţământ _________________________ 63 2.5.6. Dolul (viclenia) ___________________________________________ 64 2. Consimţământul să nu fie alterat de vreun viciu de consimţământ ____________________________________________ 60 2.9. Acte juridice civile subiective şi acte juridice civile condiţie______ 2. Clasificare _________________________________________________ 60 2.4. Condiţiile de fond ale actului juridic civil_______________ 1.4.2.6. Acte juridice civile cu executare dintr-o dată şi acte juridice civile cu executare succesivă________________________________ Secţiunea a II-a. Consimţământul să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice (animo contrahendi negotii) _______________ 59 2. Structura dolului____________________________________________ 65 2. Structura violenţei __________________________________________ 68 2.2.5. Acte juridice civile numite şi acte juridice civile nenumite ______ 2.2.5. Structura erorii-viciu de consimţământ _________________________ 63 2.3.6.1. Sancţiune _________________________________________________ 70 . Cerinţele valabilităţii consimţământului _______________________ 48 49 49 50 50 51 51 52 53 53 53 53 56 56 56 57 2.4. Violenţa _________________________________________________ 68 2.4. Definiţie __________________________________________________ 64 2. Acte juridice civile între vii şi acte juridice civile pentru cauză de moarte __________________________________________ 2.1.1.12.4.3. Consimţământul ______________________________________________ 2.4.4.3. Sancţiune _________________________________________________ 67 2.8.657 2. Eroarea __________________________________________________ 60 2.3.

2.1. Cauza (scopul) actului juridic civil_______________________________ 78 4. Condiţia_____________________________________________________ 2.2. Forma ad probationem ________________________________________ 4.7.1. Existenţa autorizaţiei administrative sau judiciare ori a altei cerinţe prevăzute de lege _________________________________ 77 4.2. Obiectul să existe___________________________________________ 73 3. Sancţiune _________________________________________________ 72 3. Proba cauzei _____________________________________________ Secţiunea a III-a.7.3. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi _____________________ Secţiunea a IV-a.1.2.1. Definiţie şi reglementare _____________________________________ 70 2. Comparaţie între termen şi condiţie __________________________ 81 82 82 82 82 83 83 86 87 88 88 88 88 89 91 91 91 95 98 . Clasificare________________________________________________ 2. Cauza să existe _____________________________________________ 80 4. Cauza să fie reală ___________________________________________ 80 4. Principiul consensualismului ________________________________ 1. Scopul mediat______________________________________________ 79 4.2.3.8. Obiectul să fie determinat sau determinabil _____________________ 74 3. Efecte ___________________________________________________ 2.2. Domeniul de aplicare _______________________________________ 72 2.1.2.5. Clasificarea condiţiilor de formă ale actului juridic civil _________ 2.2. Cel care se obligă să fie titularul dreptului ______________________ 76 3.5. Obiectul să fie licit şi moral __________________________________ 75 3.7.2. Cerinţele leziunii ___________________________________________ 71 2. Structura leziunii ___________________________________________ 71 2. Cerinţele valabilităţii cauzei actului juridic civil ________________ 79 4.1. Scopul imediat _____________________________________________ 78 4. Definiţie _________________________________________________ 73 3.3.3. Leziunea_________________________________________________ 70 2. Definiţie _________________________________________________ 1. Obiectul să fie posibil _______________________________________ 75 3. Cauza să fie licită şi morală __________________________________ 81 4. Modalităţile actului juridic civil ______________________ 1.7.3.4.2.6. Definiţia formei actului juridic civil __________________________ 1.2.2.3.2.3. Definiţie _________________________________________________ 78 4.4.2. Obiectul actului juridic civil ____________________________________ 73 3.7. Forma actului juridic civil ___________________________ 1. Consideraţii generale __________________________________________ 1.4.1.7.4.2.1. Enumerarea cerinţelor valabilităţii obiectului actului juridic civil _________________________________________________ 73 3.2. Cerinţele valabilităţii obiectului actului juridic civil _____________ 73 3. Forma ad validitatem __________________________________________ 3.9.2.7. Definiţie _________________________________________________ 2.658 2. Obiectul să fie în circuitul civil________________________________ 74 3.2.3. Elementele cauzei actului juridic civil ________________________ 78 4. Termenul ____________________________________________________ 1.2. Obiectul să fie un fapt personal al celui care se obligă ____________ 75 3. Efectele condiţiei __________________________________________ 2. Clasificare________________________________________________ 1.2.3.3.1.

1.1. Excepţii _________________________________________________ 104 3. Nulitatea şi reducţiunea_____________________________________ 121 1. Consideraţii generale referitoare la efectele actului juridic civil ______ 100 1. Efectele actului juridic civil _________________________ 100 1.1.2. Excepţii de la principiul relativităţii efectelor actului juridic civil ____________________________________________________ 114 Secţiunea a VI-a. Noţiune şi fundament _____________________________________ 107 3.4. Efecte ___________________________________________________ 99 3. Principiul forţei obligatorii ____________________________________ 103 2.2.4. Definiţia efectelor actului juridic civil________________________ 100 1. Nulitatea şi rezilierea_______________________________________ 120 1.3. Nulitatea parţială şi nulitatea totală ___________________________ 123 1. Comparaţie între condiţie şi sarcină _________________________ 100 Secţiunea a V-a.1. Nulitatea şi inopozabilitatea _________________________________ 121 1. Cauzele de nulitate absolută _______________________________ 125 2. Noţiunile de parte. Clasificare________________________________________________ 98 3.1.2.3.2. Nulitatea şi caducitatea _____________________________________ 120 1.2.4.3.3.2.4.5.3.2. Noţiune şi fundament _____________________________________ 103 2. Sarcina______________________________________________________ 98 3.4.4. Nulităţi de fond şi nulităţi de formă ___________________________ 124 1.3. Clasificarea nulităţilor actului juridic civil ____________________ 122 1.4.4. Funcţiile nulităţii _________________________________________ 118 1. Precizări privind aşa-numitele nulităţi de drept _________________________________ 124 2. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil_________________ 109 4. Delimitarea nulităţii de alte sancţiuni de drept civil (de alte cauze de ineficacitate a actului juridic) ______________________ 119 1.3.659 3.1. Definiţia nulităţii _________________________________________ 118 1.3.4.2. Cauzele de nulitate relativă ________________________________ 126 . Excepţii _________________________________________________ 107 4. Definiţie _________________________________________________ 98 3. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală _________________________ 124 1. Irevocabilitatea actului juridic civil _____________________________ 107 3.1. Definiţia şi enumerarea principiilor efectelor actului juridic civil ____________________________________________________ 102 2.3. Nulitatea şi rezoluţiunea ____________________________________ 119 1. Noţiuni generale_____________________________________________ 118 1. Determinarea efectelor actului juridic civil ___________________ 100 1.2. Principiul relativităţii şi opozabilitatea faţă de terţi a actului juridic __________________________________________________ 109 4.3. Nulităţi amiabile şi nulităţi judiciare.3.3. Cauzele de nulitate __________________________________________ 125 2.6. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă _________________________ 122 1.1.5.1. Nulitatea şi revocarea ______________________________________ 120 1.4. Definiţie şi fundament_____________________________________ 109 4. terţ şi având-cauză_______________________ 110 4. Nulitatea actului juridic civil________________________ 118 1.

2. Regula error communis facit ius ______________________________ 146 4. Enumerarea principiilor efectelor nulităţii ______________________ 134 4. Regimul juridic al nulităţii absolute _________________________ 130 3. Excepţii __________________________________________________ 138 4.1. Noţiune şi justificare _______________________________________ 137 4. Regimul juridic al nulităţii relative __________________________ 127 3. Prescripţia extinctivă şi drepturile reale accesorii ______________ 2.1.4. Noţiune şi criterii de determinare_______________________________ 2. în principiu.1.5. Temeiul juridic al restituirii prestaţiilor ________________________ 137 4. Reguli de drept care înlătură principiul quod nullum est.2. Prescripţia extinctivă şi drepturile reale principale _____________ 147 147 147 147 147 148 148 .2. Nulitatea absolută este imprescriptibilă________________________ 131 3.1. Domeniul şi cursul prescripţiei extinctive ____________ Secţiunea I.4.3. nullum producit effectum__________________________________ 144 4. Nulitatea relativă poate fi invocată.4. Nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmare expresă ori tacită ___________________________________________ 129 3. Nulitatea absolută poate fi invocată de oricine are interes.1.1.3. Excepţii __________________________________________________ 140 4. Enumerarea regulilor care guvernează regimul juridic al nulităţii absolute__________________________________________ 130 3. Noţiune şi justificare _______________________________________ 139 4.5.3. Nulitatea relativă este prescriptibilă ___________________________ 128 3. Comparaţie de regim juridic între nulitatea absolută şi nulitatea relativă _______________________________________ 133 4. resolvitur ius accipientis) ____ 139 4.1. Excepţii __________________________________________________ 135 4.1. în principiu.2. de instanţă. Prescripţia extinctivă şi drepturile de creanţă__________________ 2.1. Domeniul prescripţiei extinctive _________________________ 1.5. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor patrimoniale __ 2.3.2. Efectele nulităţii _____________________________________________ 133 4.2.1. numai de persoana interesată _______________________________________ 127 3. Regimul juridic al nulităţii_____________________________________ 127 3.3.2. Principiul conversiunii actului juridic _________________________ 144 4.3.2.2. nu poate fi acoperită prin confirmare _____________________________________________ 132 3.1.3.2. Enumerarea regulilor care guvernează regimul juridic al nulităţii relative___________________________________________ 127 3.3.4. Principiul restabilirii situaţiei anterioare (restitutio in integrum) __ 137 4.2.2. Consideraţii generale _____________________________________ 133 4. Noţiune şi fundament ______________________________________ 135 4.1.1. de procuror sau de alte organe prevăzute de lege ____________________________________________________ 130 3. Definiţia efectelor nulităţii___________________________________ 133 4.2.2. Precizări prealabile ________________________________________ 144 4.2.5. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial (resoluto iure dantis.3.2.660 3.1. Principiul răspunderii civile delictuale ________________________ 146 Capitolul al III-lea.5. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii ____________________ 135 4.4.4.1.1.3. Nulitatea absolută.

1. Cursul prescripţiei extinctive_________________________ 1.7.2. Justificare _______________________________________ 4. Acţiunea în repararea (compensarea) prejudiciului moral _______ 4.2. Excepţii de la principiul imprescriptibilităţii drepturilor nepatrimoniale __________________________________________ 4. Întreruperea prescripţiei extinctive______________________________ 3. Prescripţia extinctivă în materie succesorală __________________ Secţiunea a II-a. Ipoteza răspunderii civile pentru fapta ilicită şi cazuri asimilate __________________________________________________ 164 1. Justificare _______________________________________ 3. Principiul imprescriptibilităţii drepturilor nepatrimoniale________ 3. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă___________________ 4. lucrării sau construcţiei ______________________________________ 167 1.3.1. Ipoteza răspunderii pentru viciile ascunse ale lucrului. Cauzele de întrerupere ____________________________________ 3. Reguli speciale referitoare la începutul prescripţiei extinctive____ 149 149 150 150 150 151 152 152 154 154 155 155 158 162 162 162 163 1. Efectul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă __________ 170 170 171 174 174 174 175 175 176 177 179 179 180 181 182 .3. Noţiune.9. Probleme speciale referitoare la domeniul prescripţiei extinctive ____ 4.2. Ipoteza dreptului subiectiv civil afectat de o condiţie suspensivă sau de un termen suspensiv _________________________ 163 1. Efectele generale _______________________________________ 2.1. Alte reguli speciale privind începutul prescripţiei extinctive_______ 168 2.1. Regula generală referitoare la începutul prescripţiei extinctive ___ 1. Justificare _______________________________________ 2. Acţiunile mixte __________________________________________ 4.2. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor nepatrimoniale ____________________________________________ 3.3.661 3.5. Drepturile secundare (potestative)___________________________ 4.3.2. Acţiunile în materie de carte funciară________________________ 4. Domeniul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă _______ 4.4.3.2.4. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea excepţiei (a apărării de fond) _______________________________________ 4.3. Cauzele de suspendare____________________________________ 2.2. Începutul prescripţiei extinctive ________________________________ 1.1.3. Dualitatea de acţiuni______________________________________ 4.4.1.6.1.1. Acţiunea în restituirea prestaţiilor executate în baza unui act juridic civil desfiinţat _____________________________________ 4. Ipoteza acţiunii în declararea nulităţii relative __________________ 166 1.6. Efectele întreruperii _______________________________________ 4. Noţiune.2.8.5. Suspendarea prescripţiei extinctive _____________________________ 2.2.2.2.2.2. Acţiunea în constatare ____________________________________ 4.2. Noţiune. Termenul pentru repunerea în termenul de prescripţie extinctivă_______________________________________________ 4. Efectele suspendării_______________________________________ 2. Ipoteza dreptului subiectiv civil pur şi simplu___________________ 163 1. Efectul special__________________________________________ 3.

1. Aspecte generale referitoare la acţiunea în revendicare imobiliară __________________________________________________ 1. Conţinutul juridic al dreptului de proprietate _____________________ 2.662 5. Titularii (subiectele) dreptului de proprietate publică ______________ 3.4. Enumerarea modurilor de dobândire a proprietăţii publice ______ 5. Ius utendi (usus)__________________________________________ 2. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate publică_______ 5. Regulile de stabilire a momentului împlinirii prescripţiei extinctive _______________________________________________ 183 PARTEA A II-A. Acţiunea în revendicare ____________________________ Secţiunea I. Exercitarea dreptului de proprietate publică ______________________ 6. Modurile de dobândire a proprietăţii publice. Realizarea şi desfiinţarea construcţiilor_______________________ 2. Închirierea bunurilor proprietate publică _____________________ 6.1. Regimul circulaţiei juridice a terenurilor proprietate privată_________ Capitolul al II-lea.2. Enumerarea formelor dreptului de proprietate ____________________ Secţiunea a II-a.5. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv _________________ 3. Ius fruendi (fructus) _______________________________________ 2. Circulaţia juridică a construcţiilor proprietate privată___________ 3.1. Dreptul de proprietate ___________________________________ Secţiunea I. Dreptul de proprietate este un drept absolut __________________ 3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate __________________ 3. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică______________________________ 5.2.3. Dreptul de administrare ___________________________________ 6.3. Consideraţii generale _____________________________________ 6. Obiect _____________________________________ 2. Împlinirea (calculul) prescripţiei extinctive _______________________ 183 5. îngrădiri) în exerciţiul dreptului de proprietate ____ 5. Dreptul de proprietate privată _______________________ 1. Obiectul dreptului de proprietate publică ________________________ 4. Definiţie şi caractere generale__________________________________ 184 184 184 185 185 186 186 186 187 187 187 187 189 189 189 189 190 192 193 193 194 198 198 199 201 204 204 205 205 205 206 206 209 212 217 217 217 . Exproprierea pentru cauză de utilitate publică ________________ 6. Dreptul de folosinţă gratuită________________________________ 7. Regimul juridic al construcţiilor proprietate privată________________ 2. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu _________________ 4.2.1.2. Noţiunile de proprietate şi drept de proprietate ___________________ 2. Titulari. Definiţie. Noţiune ____________________________________________________ 2.3. Restricţii (limitări.2. Concesionarea bunurilor proprietate publică__________________ 6.1. Consideraţii generale referitoare la dreptul de proprietate ____ 1. DREPTURILE REALE PRINCIPALE __________________ 184 Capitolul I. Noţiune_________________________________________________ 183 5.1. Încetarea dreptului de proprietate publică _______________________ Secţiunea a III-a.2. Dreptul de proprietate publică _______________________ 1. Ius abutendi (abusus) _____________________________________ 3.

Accesiunea imobiliară artificială şi uzucapiunea_______ Secţiunea I. plantaţiile sau alte lucrări făcute de proprietar pe terenul său cu materialele altei persoane ____________________ 3. Justificarea instituţiei uzucapiunii ___________________________ 1. Precizări introductive _____________________________________ 217 217 218 218 218 219 219 220 221 221 222 222 222 226 227 227 227 227 228 228 229 231 232 234 234 234 235 236 236 238 239 241 244 244 244 244 244 245 246 246 .2. Revendicarea bunului mobil de la hoţ.4. Acţiunea în revendicare şi acţiunea negatorie _________________ 2. Aspecte comune pentru constructorul de bună-credinţă şi pentru constructorul de rea-credinţă_________________________ Secţiunea a II-a.3.1.3.663 2. Situaţii de distins_____________________________________________ 2. Precizări introductive _____________________________________ 3. Condiţii referitoare la posesia terţului dobânditor ______________ 3. Acţiunea în revendicare şi acţiunea posesorie_________________ 2.1. Revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la terţul dobânditor de bună-credinţă___________________________________________ 4. Acţiunea în revendicare imobiliară ___________________ 1.3. Consideraţii generale referitoare la uzucapiune ___________________ 1. civ. 1909 alin.1.2. Acţiunea în revendicare şi acţiunea confesorie ________________ 2.1. Felurile uzucapiunii __________________________________________ 2. Noţiune_________________________________________________ 1. Construcţiile. (1) C. Incidenţa prescripţiei _________________________________________ Secţiunea a III-a. Restituirea fructelor _______________________________________ 4. Uzucapiunea _____________________________________ 1. Domeniul de aplicare _____________________________________ 2. Acţiunea în revendicare şi petiţia de ereditate_________________ 3.4. plantaţiile sau alte lucrări făcute de o persoană cu materialele sale pe terenul proprietatea altei persoane____________ 3. Condiţii referitoare la bunuri _______________________________ 2. Suportarea cheltuielilor făcute de către posesor _______________ Secţiunea a II-a.2. găsitor sau de la terţul dobânditor de rea-credinţă __________________________________ Capitolul al III-lea. Revendicarea bunului mobil de la terţul dobânditor posesor de bună-credinţă [art. Acţiunea în revendicare şi acţiunea în grăniţuire ______________ 2. Delimitarea acţiunii în revendicare de alte acţiuni reale ____________ 2.3. Precizări prealabile _______________________________________ 2. Consideraţii generale _________________________________________ 2. Situaţia constructorului de bună-credinţă_____________________ 3. Proba dreptului de proprietate _________________________________ 2.5. Restituirea lucrului _______________________________________ 4.1. Utilitatea uzucapiunii _____________________________________ 1.]_______________________ 2. Acţiunea în revendicare mobiliară ___________________ 1. Construcţiile. Efectele admiterii acţiunii în revendicare ________________________ 4.1.4. Accesiunea imobiliară artificială _________________________ 1. Calitatea procesuală__________________________________________ 4. Situaţia constructorului de rea-credinţă ______________________ 3.2.4. Condiţii referitoare la persoane _____________________________ 2.2.3.

Întreruperea uzucapiunii __________________________________ 3. Efectele specifice contractelor sinalagmatice___________ 1.5. Delimitare de nulitate. Simulaţia prin deghizare___________________________________ 2. Stipulaţia pentru altul (contractul în folosul unei terţe persoane) ___________________________________________________ 1.4. Enumerarea efectelor specifice contractelor sinalagmatice __________ 2. Rezilierea _______________________________________________ 4.1. Formele simulaţiei ___________________________________________ 2. Simulaţia _________________________________________ 1.3. ca izvor de obligaţii ___________________________ Secţiunea I.4.664 2. Consideraţii introductive __________________________________ 256 256 256 256 257 257 257 257 258 258 258 258 258 259 259 260 260 261 261 262 262 263 263 263 264 264 264 265 265 267 267 267 267 . Efectele rezoluţiunii ______________________________________ 3.2. Noţiune.2.2.6. Feluri _______________________ 3. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR_____________ 256 Capitolul I.2.2. Contractul. Excepţia de neexecutare a contractului __________________________ 3. Exercitarea unei posesii utile şi neîntrerupte în termenul prevăzut de lege.3. Efectele simulaţiei faţă de părţi _____________________________ 3. Simulaţia prin încheierea unui contract public fictiv ___________ 2.3. Calculul termenului uzucapiunii _______________________________ 3. Raporturile juridice dintre promitent şi terţul beneficiar _________ Secţiunea a II-a. condiţie esenţială a uzucapiunii _____________ 2. Simulaţia prin interpunere de persoane ______________________ 3. Enumerare ______________________________________________ 2. Temeiul juridic al rezoluţiunii ______________________________ 3. Efectele simulaţiei____________________________________________ 3. Noţiune ____________________________________________________ 2. Raporturile juridice dintre stipulant şi promitent _______________ 3.3.1.2. Precizări prealabile _______________________________________ 3. Rezoluţiunea convenţională________________________________ 3.1. Condiţii de validitate _________________________________________ 3. Efectele stipulaţiei pentru altul _________________________________ 3. Rezoluţiunea şi rezilierea _____________________________________ 3. Efectele simulaţiei în raporturile dintre părţi şi terţi_____________ 3.3. Acţiunea în simulaţie _________________________________________ Secţiunea a III-a. Rezoluţiunea judiciară ____________________________________ 3. Suspendarea uzucapiunii __________________________________ 3.4. Efectele uzucapiunii__________________________________________ 246 248 251 251 251 253 254 255 PARTEA A III-A.4.3. Riscul contractului sinalagmatic________________________________ 4. Consideraţii generale _____________________________________ 3.1.1. Precizări prealabile _______________________________________ 3. Efectele simulaţiei în raporturile dintre terţi ___________________ 4. Noţiune ____________________________________________________ 2.1. Joncţiunea posesiilor______________________________________ 4. Uzucapiunea de 10 până la 20 de ani _______________________ 3.

6.2. Noţiune.2. pen. Îndeplinirea unei îndatoriri legale sau a ordinului superiorului ____ 282 2. Consideraţii prealabile________________________________________ 2.1. Vinovăţia debitorului _____________________________________ 2. Fapta ilicită.3. Starea de necesitate (art.5. Principiile reparării prejudiciului____________________________ 277 1.4. Enumerare ______________________________________________ 2.2. Fapta ilicită. Noţiune_________________________________________________ 2. Condiţiile reparării prejudiciului ____________________________ 268 268 269 269 270 270 270 271 272 272 272 272 273 274 275 275 275 275 276 1.3.2.2. Evaluarea legală__________________________________________ Capitolul al II-lea. Prejudiciul să fie cert _______________________________________ 276 1. Răspunderea civilă contractuală (executarea indirectă a obligaţiilor contractuale)_____________________________ 1.4. Enumerarea modurilor de evaluare __________________________ 3.1.4.1. Regula referitoare la suportarea riscului contractului sinalagmatic (netranslativ de proprietate) _____________________ 4.2.3.1.2. element distinct al răspunderii civile delictuale_____ 2.3.3. Principiul reparării integrale a prejudiciului ____________________ 278 1.2.2.1. Clauza penală _____________________ 3. Evaluarea convenţională.3. Suportarea riscului în contractele sinalagmatice translative de proprietate ______________________________________________ Secţiunea a IV-a.4. Principiul posibilităţii reparării prejudiciului pe cale convenţională ______________________________________________ 277 1. 45 C.) __________________________ 282 2.3. Exercitarea normală a unui drept subiectiv _____________________ 283 2.3. Punerea debitorului în întârziere ____________________________ 2. Evaluarea judiciară _______________________________________ 3.1.665 4. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu_____________ 284 4. Principiul reparării în natură a prejudiciului ____________________ 278 1.2.3. Stabilirea despăgubirilor în cazul reparării prin echivalent a prejudiciului______________________________________________ 279 2. Prejudiciul__________________________________________________ 1.) _____________________________ 282 2. Precizări introductive_______________________________________ 281 2. Vinovăţia ___________________________________________________ 285 .1.3.2. 44 C.3.1. Repararea prin echivalent a prejudiciului_____________________ 278 1.3. Prejudiciul să nu fi fost reparat în prealabil de o terţă persoană fizică sau juridică___________________________________ 276 1. Fapta ilicită _________________________________________________ 2.3. Condiţiile răspunderii civile delictuale (pentru fapta proprie) _ 1. Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei prejudiciabile ____ 280 280 281 281 2.3.3. Consimţământul victimei____________________________________ 284 3. Convenţii cu privire la răspundere __________________________ 3.4.4. Condiţiile acordării de despăgubiri _____________________________ 2.3. Prejudiciul patrimonial şi prejudiciul moral___________ 1. pen. Legitima apărare (art. Evaluarea despăgubirilor ______________________________________ 3. ca izvor de obligaţii (răspunderea civilă delictuală)___________________________________________________ Secţiunea I. Modalităţi de reparare prin echivalent a prejudiciului____________ 278 1.

Corelaţia dintre răspunderea institutorilor sau artizanilor şi răspunderea părinţilor_____________________________________ Secţiunea a III-a.4. Reglementare.2.1. Condiţiile răspunderii. Efectele răspunderii_______________________________________ 1. Domeniul de aplicaţie________________________ 1. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor______________________ 1. Fundamentarea răspunderii părinţilor________________________ 1.3. Fundamentarea răspunderii comitentului pentru fapta prepusului ______________________________________________ 2.3. Răspunderea institutorilor pentru faptele elevilor şi a artizanilor pentru faptele ucenicilor ____________________________________ 3. Formele şi modalităţile vinovăţiei ___________________________ 4. Aspecte specifice privind răspunderea civilă delictuală a persoanei juridice pentru fapta sa proprie _______________________________ 5. Efectele răspunderii persoanei juridice _______________________ Secţiunea a II-a.2.5.3.2. Efectele răspunderii comitentului în raporturile dintre comitent şi prepus. Domeniul de aplicare ________________________ 2.4.3.2. Fundamentarea şi condiţiile răspunderii______________________ 3. Reglementare. Domeniul de aplicaţie________________________ 3. Efectele răspunderii_______________________________________ 2.5. Corelaţia dintre răspunderea părinţilor şi răspunderea comitentului_____________________________________________ 3.3. Regresul comitentului ____________________ 2.1.2. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general_______ 1. Condiţiile răspunderii părinţilor_____________________________ 1. Cauzele care înlătură vinovăţia _____________________________ 5.4.4. Condiţiile răspunderii comitentului pentru fapta prepusului _____ 2. Corelaţia cu alte forme de răspundere _______________________ 2.2.1. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Particularităţi privind condiţiile răspunderii persoanei juridice pentru fapta proprie _______________________________ 5. Reglementare.4. Reglementare. de ruina edificiului şi de lucruri în general _______________________ 1.1. Fundamentarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general ______________________________________ 1.2. Efectele răspunderii institutorilor şi artizanilor_________________ 3. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale ______________ 285 286 286 287 287 288 288 289 289 289 289 290 290 293 293 293 295 295 296 296 297 298 299 299 300 300 301 302 302 302 304 304 305 305 306 . Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului ________________ 2.1. Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane ___________________________________________________ 1. Criterii pentru stabilirea vinovăţiei __________________________ 4. Noţiunea şi structura vinovăţiei _____________________________ 4.4.1. Efectele răspunderii părinţilor pentru fapta copiilor minori ______ 2. Cauze exoneratoare de răspundere ______ 1. Capacitatea delictuală (discernământul) ______________________ 4.5.4.1.666 4. Domeniul de aplicaţie________________________ 1. Efectele răspunderii comitentului în raporturile dintre comitent şi victima prejudiciului____________________________ 2.

5. Antecontractul de vânzare-cumpărare _______________________ 309 309 309 310 310 313 314 314 314 317 318 2. Reglementări interne şi comunitare _____________________________ 3. Contractul de vânzare-cumpărare _________________________ Secţiunea I. Reglementare. Cauzele exoneratoare de răspundere_____ 3.1. Caractere juridice____________________________________________ Secţiunea a II-a. Vânzarea pe un euro______________________________________ 3. Capacitatea părţilor __________________________________________ 1.1. Interpretarea clauzelor contractului _____________________________ 3.4.4. Dreptul de preempţiune şi de retract __________________________ 321 2. Preţul lezionar ___________________________________________ 4. Consimţământul _____________________________________________ 2. Condiţiile răspunderii.667 2.1. reglementare şi caractere juridice ________________ 1. Dreptul cumpărătorului-consumator de a se dezice______________ 325 3. Promisiunea unilaterală de vânzare ___________________________ 318 2. Efectele răspunderii_______________________________________ 306 307 307 307 307 307 308 308 308 PARTEA A IV-A. Fundamentarea răspunderii ________________________________ 2.7.2. Condiţii de validitate specifice _______________________ 1. Cauzele exoneratoare de răspundere_____ 2. Arvuna şi acontul __________________________________________ 321 2. Incapacităţi speciale de a vinde şi de a cumpăra ______________ 2. obiect al obligaţiei cumpărătorului ____________________ 3. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare _____________________ 3. Noţiune.2. Noţiune ____________________________________________________ 2.1. Condiţiile garanţiei contra viciilor ____________________________ 346 . Promisiunea de porte-fort ___________________________________ 320 2. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare __________________ 319 2.1. Obligaţia de predare a lucrului vândut _______________________ 3.3.1. Pactul de preferinţă ________________________________________ 320 2.2. Fundamentarea răspunderii pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului ______________________________________ 3.2. Efectele contractului de vânzare-cumpărare ___________ 1.2. Condiţiile răspunderii. Reglementare.6.3.3. Domeniul de aplicaţie________________________ 3.2.1.4. Obligaţia de garanţie contra viciilor lucrului vândut ___________ 327 328 332 334 335 335 336 337 339 339 339 340 340 342 345 3.3.3.1. Publicitatea imobiliară________________________________________ Secţiunea a III-a.1.1.1. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului ______ 3.3. Cauza (scopul) contractului de vânzare-cumpărare________________ 5. Definire_________________________________________________ 1. Preţul. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii _______________________ 3.1.1. Efectele răspunderii_______________________________________ 3. Forma contractului de vânzare-cumpărare _______________________ 6.1. Lucrul vândut____________________________________________ 3. CONTRACTE SPECIALE__________________________ 309 Capitolul I. Domeniul de aplicaţie________________________ 2. Obligaţiile vânzătorului_______________________________________ 3.4. Definire ____________________________________________________ 2.1.

2. Revocarea pentru ingratitudine_________________________________ 3. Consimţământul _____________________________________________ 3. Excepţii_______________________ 6. Principiul solemnităţii donaţiei _________________________________ 2. număr sau măsură ______________________ 3. Incapacităţi de a dispune prin donaţii________________________ 1. Efectele răspunderii vânzătorului pentru vicii ___________________ 347 3. Capacitatea părţilor __________________________________________ 1. Luarea în primire a lucrului vândut__________________________ 4. Caracterele juridice ale locaţiunii_______________________________ 3. Revocabilitatea donaţiilor între soţi _____________________________ Secţiunea a III-a. Condiţii de validitate _________________________________________ 349 351 351 353 354 354 355 355 356 357 358 359 361 361 363 363 364 364 367 368 369 370 370 371 372 373 373 375 379 379 380 380 381 382 382 383 385 385 385 386 387 388 . Condiţii de fond ___________________________________ 1. Contractul de locaţiune____________________________ Secţiunea I. Aspecte introductive _________________________________________ 2. Obligaţiile donatarului________________________________________ 3.4. Vânzarea cu pact de răscumpărare _____________________________ 5. Revocarea pentru naşterea unui copil ___________________________ Capitolul al III-lea.4. Efectele donaţiei faţă de terţi ___________________________________ Secţiunea a V-a. Vânzarea cu grămada ________________________________________ 2. Vânzarea (cesiunea) de drepturi litigioase şi retractul litigios ________ Capitolul al II-lea. reglementare şi caractere juridice ________________ Secţiunea a II-a. Revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii __________________ 2. Incapacităţi privind donaţiile făcute partidelor politice _________ 2. Noţiune.4. Incapacităţi de a primi donaţii ______________________________ 1. Garanţii convenţionale _____________________________________ 349 3. Principiul irevocabilităţii speciale. Obligaţiile donatorului _______________________________________ 2. Cauza______________________________________________________ 5.2. Condiţii de formă _________________________________ 1. Suportarea cheltuielilor contractului_________________________ Secţiunea a IV-a.3. caractere juridice. Donaţiile deghizate. Obligaţiile cumpărătorului ____________________________________ 4. Vânzarea pe încercate ________________________________________ 4.3. Varietăţi ale contractului de vânzare-cumpărare _______ 1. Vânzarea după greutate.1. Vânzarea unei moşteniri ______________________________________ 6.3. donaţiile indirecte şi darurile de nuntă ________ Secţiunea a IV-a.3.2.3. condiţii de validitate ___________ 1. Contractul de donaţie ______________________________ Secţiunea I. Cauzele legale de revocare a donaţiilor _______________ 1. Obiectul contractului_________________________________________ 4.1.668 3. Efectele contractului de donaţie _____________________ 1.3. Natura juridică a dreptului locatarului___________________________ 4. Incapacităţi privind donaţiile de organe ______________________ 1. Obligaţii legale accesorii __________________________________ 4. Garantarea conformităţii produselor __________________________ 348 3. Noţiune. Plata preţului ____________________________________________ 4.

Părţile contractante __________________________________________ 2. Atribuirea contractului în caz de divorţ __________________________ Secţiunea a V-a. Încetarea contractului de închiriere a locuinţei _________ Capitolul al V-lea. Sublocaţiunea şi cesiunea locaţiunii__________________ 1. caractere juridice _________________ Secţiunea a II-a. Obligaţiile arendatorului ______________________________________ 2. Condiţiile de validitate a arendării ____________________ 1. Contractul de arendare_____________________________ Secţiunea I. Noţiune. Sublocaţiunea _______________________________________________ 2. Efectele contractului de arendare ____________________ 1. Încetarea locaţiunii prin reziliere _______________________________ 4. Încetarea locaţiunii prin desfiinţarea (desfacerea) titlului locatorului ________________________________________________ 6. reglementare _________________ Secţiunea a II-a. Obligaţiile chiriaşului ________________________________________ Secţiunea a IV-a. Suportarea riscurilor _______________________________ Secţiunea a V-a. Forma contractului ___________________________________________ 3. Subînchirierea. Cesiunea contractului de locaţiune _____________________________ Secţiunea a IV-a. Contractul de închiriere a locuinţei__________________ Secţiunea I. Efectele înstrăinării lucrului închiriat prin acte între vii _____________ Capitolul al IV-lea. Încetarea contractului de locaţiune __________________ 1. Dreptul de preempţiune şi de retract al chiriaşului ________________ Secţiunea a III-a. Noţiune. Noţiune şi regim juridic ________________________________ 1. Durata închirierii ____________________________________________ 5. Subînchirierea locuinţei_______________________________________ 2. Încetarea locaţiunii prin pieirea lucrului _________________________ 5. Obligaţiile locatarului ________________________________________ Secţiunea a III-a. Obiectul contractului_________________________________________ 3. Obligaţiile arendaşului _______________________________________ Secţiunea a IV-a. Noţiune şi reglementare ______________________________________ 389 389 392 395 395 397 398 399 399 400 400 401 401 402 402 403 403 404 404 406 410 411 411 413 416 416 417 418 419 420 422 422 423 423 424 425 426 426 426 427 428 431 431 431 . Încetarea locaţiunii prin denunţare unilaterală ____________________ 2. Contractul de mandat _____________________________ Secţiunea I. cesiunea închirierii locuinţei şi schimbul de locuinţe _________________________________________ 1. Încetarea contractului de arendare ___________________ Capitolul al VI-lea. Încetarea locaţiunii prin expirarea termenului ____________________ 3. Obligaţiile proprietarului (locatorului) ___________________________ 2. reglementare. Încheierea contractului de închiriere a locuinţei__________ 1. Obiectul contractului_________________________________________ 4. Părţile contractante __________________________________________ 2. Forma şi conţinutul contractului de arendare _____________________ Secţiunea a III-a.669 Secţiunea a II-a. Efectele contractului de închiriere a locuinţei __________ 1. Schimbul de locuinţe _________________________________________ 4. Efectele contractului de locaţiune ____________________ 1. caractere juridice. Cesiunea contractului de închiriere a locuinţei ___________________ 3. Obligaţiile locatorului ________________________________________ 2.

2.1. Importanţa datei deschiderii moştenirii __________________________ Secţiunea a II-a. Încetarea mandatului _________________________________________ Secţiunea a II-a. Noţiuni generale ________________________________________ Secţiunea I. dar nenăscute la data deschiderii succesiunii ______________________________________________ 1. SUCCESIUNI ___________________________________ 463 TITLUL I. Încetarea contractului de comodat______________________________ Secţiunea a II-a. Condiţii generale ale dreptului de moştenire __________ Secţiunea I. Persoanele fizice în viaţă la data deschiderii succesiunii ________ 1. Persoanele dispărute ______________________________________ 1. Stabilirea momentului deschiderii moştenirii _____________________ 2. Capacitatea succesorală ____________________________ 1.2. Varietăţi de mandat __________________________________________ 5. Persoanele fizice decedate în acelaşi timp (codecedaţii) ________ 463 463 465 468 468 468 469 470 470 471 473 473 473 474 474 474 475 475 476 476 476 477 . REGULI GENERALE PRIVIND MOŞTENIREA _____________________ 463 Capitolul I. Data deschiderii moştenirii______________________________ 1. Condiţii de validitate _________________________________________ 3. Comorienţii _____________________________________________ 2. Locul deschiderii moştenirii _________________________ 1. Noţiunea de loc al deschiderii moştenirii ________________________ 2.3.2. Mandatul fără reprezentare (contractul de interpunere) __ Capitolul al VII-lea. Persoanele concepute. Persoane care nu au capacitate succesorală ______________________ 2. Condiţii de validitate _________________________________________ 4. Împrumut de folosinţă (comodatul) _______________________ 1. Efectele contractului de comodat _______________________________ 4. Noţiune şi caractere juridice___________________________________ 2.4. Contractul de împrumut __________________________ Secţiunea I. Aspecte generale ______________________________________ Secţiunea a II-a. Efectele mandatului între părţi ______________________________ 5. Persoane care au capacitate succesorală_________________________ 1. Caractere juridice şi delimitare_________________________________ 3.1. Efectele contractului de mandat ________________________________ 5. Particularităţi ale creditului pentru consum ______________________ 432 434 435 436 436 438 439 440 442 442 442 444 444 447 447 447 451 454 PARTEA A V-A. Predecedaţii şi persoanele juridice care au încetat să mai aibă fiinţă _______________________________________________ 2.670 2. Împrumutul cu dobândă ______________________________________ 3. Împrumutul de consumaţie __________________________ 1. Noţiunea de succesiune (moştenire) ______________________ Secţiunea a II-a. Felurile moştenirii _________________________________ Capitolul al II-lea.1. Împrumutul de consumaţie gratuit ______________________________ 2. Importanţa practică a locului deschiderii moştenirii _______________ Capitolul al III-lea. Deschiderea moştenirii_____________________________ Secţiunea I.3. Efectele mandatului faţă de terţi ____________________________ 6. Persoanele juridice _______________________________________ 2.

Clasa a IV-a de moştenitori legali (colateralii ordinari) _____________ Secţiunea a II-a. Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de moştenitori legali _______________________________________________ Secţiunea I. Principiile generale ale devoluţiunii legale __________________ Secţiunea I. Statul este moştenitor sezinar __________________________________ 479 479 479 480 481 486 488 488 488 489 489 490 491 492 493 493 493 494 498 499 499 499 501 503 507 509 509 510 511 512 513 . 10/2001_______________ Capitolul al II-lea. Reprezentarea succesorală__________________________ 1. Dreptul la moştenire special al soţului supravieţuitor asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice şi asupra darurilor de nuntă __________________________________________ 4. Clasa I de moştenitori legali (descendenţii defunctului)_____________ 2. Particularităţi ale dreptului statului asupra moştenirii vacante _______ 5. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor ______________________ Secţiunea a III-a. Efectele reprezentării succesorale_______________________________ 7. Modul în care operează reprezentarea __________________________ 6. Vocaţia succesorală generală şi concretă ________________________ 478 TITLUL AL II-LEA. Drepturile statului asupra moştenirii vacante___________ 1. Clasa a III-a de moştenitori legali (ascendenţii ordinari) ____________ 4.671 Secţiunea a III-a. Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase ____________________________________________ 3. Noţiunea de moştenire vacantă ________________________________ 2. Vocaţia succesorală legală ____________________________________ 3. Definiţie____________________________________________________ 2. Nedemnitatea (nevrednicia) succesorală _________________________ Secţiunea a II-a. Natura juridică ______________________________________________ 3. Condiţiile speciale ale moştenirii legale ___________________ 1. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului _______________________________________________ 1. Natura juridică ______________________________________________ 3. 18/1991 şi Legii nr. Importanţa determinării naturii juridice a dreptului statului asupra moştenirii vacante__________________________________________ 4. Aspecte generale ____________________________________________ 2. Clasa a II-a de moştenitori legali (ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi) _____________________________________ 3. Noţiune ____________________________________________________ 478 2. Principiile generale ale devoluţiunii legale _____________ Secţiunea a III-a. Domeniu de aplicare _________________________________________ 4. Vocaţia la moştenire _______________________________ 478 1. Dreptul de moştenire al rudelor defunctului _______________ 1. Particularităţi ale moştenirii imobilelor prin reprezentare în condiţiile Legii nr. Noţiuni introductive__________________________________________ 2. MOŞTENIREA LEGALĂ ______________________________ 479 Capitolul I. Condiţiile reprezentării succesorale_____________________________ 5.

672 TITLUL AL III-LEA. MOŞTENIREA TESTAMENTARĂ _______________________ 514 Capitolul I. Ineficacitatea legatelor________________________________________ Secţiunea a II-a. Clasificarea legatelor _________________________________________ 3. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile succesiunii _____________________________________________ Secţiunea I. Legatul ______________________________________________ 1. Condiţii de formă ____________________________________________ 3. Testamentul olograf __________________________________________ 2. Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor în concurs cu copiii dintr-o căsătorie anterioară a defunctului ______________ 4. Raportul datoriilor ___________________________________________ 7. Condiţii generale pentru validitatea testamentului _______ 1. Diferite feluri de testamente ________________________ Secţiunea I. caracterele juridice şi cuprinsul testamentului _____ Secţiunea a II-a. Raportul donaţiilor ___________________________________________ 6. Atribuţiile executorului testamentar _____________________________ 2. Noţiuni generale_____________________________________________ 2. Principalele dispoziţii testamentare__________________ Secţiunea I. Testamentul militarilor________________________________________ 2. Testamentele privilegiate____________________________ 1. Reguli comune testamentelor privilegiate ________________________ Secţiunea a III-a. Testamentul făcut în străinătate______________________ Capitolul al III-lea. Noţiune şi condiţii ___________________________________________ 2. Testamentul maritim _________________________________________ 4. Testamentul mistic sau secret __________________________________ Secţiunea a II-a. Oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare ________ Secţiunea a III-a. Testamentele ordinare__________________________________ 1. Execuţiunea testamentară___________________________ 1. Testamentul autentic _________________________________________ 3. Introducere ___________________________________________ Secţiunea a II-a. Condiţii de fond _____________________________________________ 2. Testamentul ____________________________________________ Secţiunea I. Reducţiunea liberalităţilor excesive _____________________________ 5. Testamentul făcut în timp de boală contagioasă___________________ 3. Moştenitorii rezervatari _______________________________________ 3. Felurile exheredării __________________________________________ Secţiunea a III-a. Imputarea liberalităţilor şi cumulul rezervei cu cotitatea disponibilă________________________________________________ 514 514 516 516 518 519 521 521 521 524 526 527 527 528 528 528 529 530 530 530 530 535 541 542 543 544 545 546 546 546 548 551 551 553 558 564 567 574 576 . Reguli de formă comune tuturor testamentelor____________________ Capitolul al II-lea. Încetarea execuţiunii testamentare______________________________ Capitolul al IV-lea. Noţiunea. Exheredarea (dezmoştenirea) ________________________ 1. Oprirea substituţiilor fideicomisare___________________ Secţiunea a IV-a. Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva succesorală __ 1.

Transmisiunea activului moştenirii____________________ Secţiunea a III-a. Acceptarea sub beneficiu de inventar ___________________________ Secţiunea a VI-a. Desfăşurarea procedurii succesorale ____________________________ 3.673 TITLUL AL IV-LEA. Trimiterea în posesie a moştenitorilor legali nesezinari___ Secţiunea a III-a. Subiectele dreptului de opţiune succesorală _______________ Secţiunea a II-a. Revocarea actului juridic de opţiune succesorală _________________ Secţiunea a V-a. Acceptarea moştenirii ______________________________ 1. Dreptul de opţiune succesorală____________________________ Secţiunea I. Prescripţia dreptului de opţiune succesorală ___________ Secţiunea a IV-a. Procedura succesorală notarială _____________________ 1. Dobândirea de drept a posesiei moştenirii (sezina) __________ Secţiunea a II-a. Deschiderea procedurii succesorale ____________________________ 2. TRANSMISIUNEA MOŞTENIRII _______________________ 578 Capitolul I. Actul juridic de opţiune succesorală __________________ Secţiunea a III-a. Predarea legatelor _________________________________ Secţiunea a IV-a. Suspendarea procedurii succesorale ____________________________ 4. Transmisiunea pasivului succesoral __________________ Secţiunea a IV-a. Ineficacitatea actului juridic de opţiune succesorală ____ 1. Separaţia de patrimonii ____________________________ Capitolul al III-lea. Transmisiunea patrimoniului succesoral ______________ Secţiunea I. Nulitatea actului juridic de opţiune succesorală___________________ 3. Dobândirea posesiunii moştenirii ___________________ Secţiunea I. Acceptarea pură şi simplă a moştenirii __________________________ 2. Petiţia de ereditate _________________________________ 578 578 579 581 584 584 584 584 585 585 590 592 595 595 596 597 600 602 602 603 604 606 606 607 608 609 611 Teste grilă ________________________________________________________ 615 Răspunsuri _______________________________________________________ 654 . Renunţarea la moştenire ___________________________ Capitolul al II-lea. Cauzele de ineficacitate a actului de opţiune succesorală __________ 2. Certificatul de moştenitor _____________________________________ Secţiunea a V-a. Obiectul transmisiunii__________________________________ Secţiunea a II-a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful