P. 1
रवि - गोचर कुंडली

रवि - गोचर कुंडली

|Views: 110|Likes:
Published by Nakshatra Jyotish

More info:

Published by: Nakshatra Jyotish on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

०७/०३/२०११

ऩैवा खऩ सभऱे र. अचानक काशी कामे शोतीर. कोणतेशी धोयण उत्तभ वलववाधायण अवते. शभ ु ु प्रकाये शताऱरे जाईर. रोकांलय लजन. भन वप्रवन्न. जादा काभेच्छा शुभ शुभ अशुभ वलववाधायण अळुबच अवते. ु शातून ळुब कष्टवादम अथावजन. सभऱकत कभी, खचव जास्त. शातून ळुब कामे. अशुभ शभ ु उत्वाशी लातालयण. कामे शोतीर. वट्टमात अऩमळ. डोळ्माचे वलकाय. लाद-वललाद टाऱा. ् कजवप्रकयणे आंगरट मेतीर. दे णेक-मांचा तगादा. नोकयी,दमलवामात दरष ु व घयात अदमलध्स्थतऩणा शा भहशना चांगर जातो. शातात ऩैवा खेऱता याह्तो.

यवल ग्रशाचे स्थानऩयत्ले गोचय भ्रभण.

भशत्लाच्मा काभात उयका. शाताखारीर रोकांलय लजन.

ऩैवा सभऱे र. नोकयी/काभावाठी वंधी. अधधकाय सभऱे र. प्रलाव शोईर. बालंडांफयोफय लाद टाऱा. अशभ ु बाऊ-बाऊ वलबक्त शोण्माची ळक्मता.

अंगात उष्णता तनभावण शोते. अशभ ु भानसवक स्लास््म बफघडते. उद्मोगाकडे रष रागत नाशी.

अशभ वलळेऴ ु ऩरयणाभकायक नवते.

अवते.

वलववाधायण

शभ ु

१२ ११
भान सभऱतो. ग्रेड, शभ ु

लरयष्ठांळी,सभत्रांळी लाद-वललाद टाऱालेत. अन्मथा वंफंध बफघडतीर.

भानसवक स्लास््म बफघडते.

कौटुंबफक वौख्म चांगरे सभऱते. घयाच्मा दरुस्तीवाठी खचव कयाला रागतो. अशुभ ु

जाणे.त्माभुऱे लातालयण उत्तभ.

शभ ु घयात ऩाशुण्मांचे मेणे-

डोकदखीचा त्राव. अनायोग्म. े ु


शभ ु प्रकृतत शभ ु

१ ७

१०

अऩमळ, घयात लडडर अवतीर तय त्मांच्मा फयोफय अशभ ु बांडण शोत याशीर. नोकयीत त्राव शोईर. नकवान शोऊन बटकाले ु रागेर. धंद्मात नुकवान शोते. शभ ु

मळ सभऱते.

खेऱता याह्तो.

प्रभोळन लाढते. शातात ऩैवा फुध्दद चांगरी याशते.

शाती धयरेल्मा कामावत

चांगरी ल फुध्दद ध्स्थय याहशर. उत्वाश

अशभ वंतती फाफत आयोग्माच्मा ु तक्रायी. औऴध ऩाण्मात ऩैवा पाय खचव शोतो. भानासवक स्लास््म प्रकृतीत ल ऩत्नीच्मा प्रकृतीत उष्णता लाढते. बफघडते. स्लत:च्मा

कामे शोतीर. आयं ब करेल्मा े कामावत मळ सभऱे र.

लाढल्माने शातून चांगरी


शभ ु

कोणत्माशी कामावत अशभ अंगात उष्णता तनभावण शोते. ु अऩमळ सभऱत गेल्माने भनारा उध्ददग्नता उत्ऩन्न शोईर.

कामावत मळ सभऱते.

स्लास््म चांगरे अवल्माने अंगीकृत

तनयोगी ळयीय ल भानासवक

स्त्रीची प्रकृतत फयी याशते. फामको ल भुरांची प्रकृतत चांगरी याशात नाशी. स्त्री वौख्म सभऱत नाशी. अशभ ु स्लत:ची प्रकृतत चांगरी याशात नाशी. धंद्मात नकवान शोते. लरयष्ठांळी बांडणे शोतात. ु अतनष्ट हठकाणी फदरी शोते. शुभ

मोग मेतो.

वायखी फदरी शोते.

प्रभोळन सभऱते.

ऩडते.

अधधकायी रोकांलय लजन

भनावायखी काभे शोतात. धंद्मात पामदा शोतो.

ग्रेड सभऱण्माचा वंबल. भना-

स्त्री वौख्म सभऱते.

प्रलाव शोण्माचा

९ अशुभ बाऊ अगय भुरे अजायी
ऩडतात. शोतो. नाहशवे शोते.

याह्तो.

चारतो.

बाग्मोदमाची प्रलाव. आळा लाटते. धंदा फया शातात ऩैवा खेऱता

ल धंद्मावाठी

उद्मोग

कोणत्माशी कामावत मळ..

ऩैवा भोठमाप्रभाणात ख्रचव भानसवक स्लास््म

ळत्रलय जम प्राप्त शोईर. ू

लरयष्ठ रोक तनष्कायण यागालत अवतात.

प्रकृतत वाधायण फयी अवते. अशुभ प्रकृतत वाधायण फयी नवते.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->