1.

Quy trình mở thư tín dụng Quy trình mở L/C bắt đầu từ lúc đơn vị nhập khẩu lập giấy đề nghị mở L/C gửi vào ngân hàng và kết thúc khi đơn vị xuất khẩu nhận được L/C do ngân hàng thong báo chuyển đến.Toàn bộ quy trình này kiên quan đến đơn vị nhập khẩu,ngân hàng mở L/C ,ngân hàng thông báo và đơn vị xuất khẩu,trong đó đơn vị nhập khẩu và ngân hàng mở L/C đóng vai trò chủ động.Quy trình mở L/C gồm 3 bước: Bước 1:Căn cứ vào hợp đồng mua bán ngoại thương(hoặc hóa đơn chào hàng)đơn vị nhập khẩu viết giấy đề nghị mở thư tín dụng gởi đến ngân hàng phục vụ mình(nơi đơn vị mở tài khoản ngoại tệ để yêu cầu ngân hàng mở một thư tín dụng cho người bán,đơn vị xuất khẩu hưởng) Khi viết giấy đề nghị mở thư tín dụng gởi đến ngân hàng phục vụ mình (nơi đơn vị mở tài khoản ngoại tệ để yêu cầu ngân hàng mở một thư tín dụng cho người bán,đơn vị xuất khẩu hưởng ) Khi viết giấy đề nghị mở thư tín dụng ,đơn vị nhập khẩu cần chú ý những điểm điểm cơ bản sau: -Viết đúng mẩu giấy đề nghị mở thư tín dụng do ngân hàng mở thư tín dụng ấn hành -Đơn vị nhập khẩu cần phải thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa những điều kiện ràng buộc bên xuất khẩu vào thư tín dụng,làm thế nào để vừa đảm bảo được quyền lợi của mình,vừa để đơn vị xuất khẩu có thể chấp nhận . -Khi viết giấy đề nghị mở thư tín dụng ,đơn vị nhập khẩu phải tôn trọng những điều kiện trong hợp đồng nhằm tránh tình trạng mâu thuẫn ,trái ngược nhau.Tuy nhiên ,khi cần điều chỉnh hợp đồng thì cũng có thể thay đổi một số nội dung đã ký trên hợp đồng. -giấy đề nghị mở thư tín dụng sẽ được viết tối thiểu là 2 bản.Sau khi tiếp nhận ,ngân hàng sẽ đóng dấu ,ký xác nhận và gởi lại cho đơn vị một bản. -giấy đề nghị mở thư tín dụng là cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề tranh chấp giữa người yêu cầu mở tín dụng với ngân hàng mở thư tín dụng là cơ sở để ngân hàng viết thư tín dụng gởi cho đơn vị xuất khẩu. Bên cạnh giấy đề nghị mở L/C ,đơn vị nhập khẩu còn phải gởi kèm theo những chứng từ quan trọng sau đây: -giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp -giấy phép nhập khẩu lô hàng hoặc quota nhập. -Hợp đồng ngoại thương. -Phương án sản xuất kinh doanh -Báo cáo tài chính ,báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các giấy tờ khác Bước 2:Căn cứ vào yêu cầu đề nghị mở thư tín dụng của đơn vị nhập khẩu và các chứng từ có liên quan ,nếu đồng ý ,ngân hàng trích tài khoản của đơn vị nhập khẩu để thực hiện ký quỹ (mức ký quỹ 0-100%trị giá thư tín dụng tùy thuộc vào việc thẩm định hồ sơ yêu cầu mở thư của ngân hàng mở thư).Sau đó ,ngân hàng lập thư tín dụng gởi cho đơn vị xuất khẩu thông qua ngân hàng thong báo tại nước xuất khẩu .Việc

ngân hàng thong báo sẽ tiến hành kiểm tra tính xác thực của thư tín dụng.việc thông báo L/C có thể qua hai ngân hàng Ví dụ các trường hợp thông báo L/C của ngân hàng ngoại thương Việt Nam : -TH 1:VCB HCM là ngân hàng đại lý của ngân hàng phát hành L/C và là ngân hàng phục vụ người thụ hưởng L/C VCB HCM tiếp nhận L/C từ ngân hàng mở và trực tiếp thông báo cho người thụ hưởng là khách hàng của VCB . Khi quyết định mở L/C .nhanh chóng và ít tốn kém chi phí nhất như đưới đây.Lưu ý .Đặc biệt là hiệu quả của phương án nhập khẩu hàng hóa.nên việc thông báo L/C phải được thực hiện qua trung gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khâu kiểm tra và thanh toán L/C .Điều này được thể hiện trong L/C bằng câu”PLEASE ADVISED BENEFICIARY…” và được thực hiện theo quy trình thong báo đơn giản .Điều này được thực hiện trong L/C bằng câu”ADVISING THROUGH VIETCOMBANK HOCHIMINH CITY BRANCH “.Do đó .nhưng khách hàng thì có quan hệ giao dịch tại đây.Tuy nhiên .rồi chuyển bản chính L/C cho đơn vị xuất khẩu dưới hình thức văn bản “nguyên văn”.chuyển thư tín dụng đến ngân hàng thông báo có thể thực hiện bằng đường hàng không. Bước 3:Khi nhận được thư tín dụng của ngân hàng mở L/C gửi đến .bằng hệ thống Swift.vì người thụ hưởng chỉ chịu một lần phí thông báo -TH2:VCB HCM không có quan hệ đại lý với ngân hàng phát hành L/C nhưng là ngân hàng phục vụ người thụ hưởng L/C VCB HCM tiếp nhận L/C từ ngân hàng thông báo thứ nhất chuyển đến . .Ví dụ ngân hàng TATLEE SINGAPORE muốn mở L/C cho một người thụ hưởng có yêu cầu giao dịch tại VCB HCM .Khi tiếp nhận loại L/C này.Do ngân hàng mở L/C không có quan hệ đại lý với VCB HCM .ngân hàng mở L/C phải hiểu rằng chính ngân hàng mở L/C là người thanh toán cho người thụ hưởng khi họ thực hiện đúng các quy định trong L/C cho dù người mở L/C có tiền hay không có tiền .ngân hàng không có quan hệ đại lý với VCB HCM mà chỉ có quan hệ đại lý EXIMBANK .VCB HCM chỉ cần kiểm tra chữ ký hocawj mã test của ngân hàng thông báo thứ nhất vì trước khi chuyển L/C đến cho VCB HCM thì ngân hàng này đã kiểm tra tính xác thực của L/C này: Trong quy trình này .ngoài ra còn các phí thông báo tu chỉnh nếu có sau này.bưu chính hoặc điện tín (telex). Lúc này ngân hàng mở sẽ gởi L/C đến Eximbank và yêu cầu Eximbank chuyển tiếp đến VCB HCM để thông báo cho khách hàng .tài chính của người mở.ngân hàng mở L/C phải đánh giá khả năng kinh doanh .còn tồn tại hay phá sản .người thụ hưởng phải chịu phí thông báo mà cả hai ngân hàng đều thu cho dịch vụ của mình.

Nếu ngân hàng thông báo thứ hai là ngân hàng Eximbank thì điều này được thể hiện trong L/C bằng câu”ADVISE THROUGH EXIMBANK HOCHIMINH “ Qua sơ đồ trên .fax .Trong trường hợp này .swift).Việc kiểm tra nội dung của L/C sẽ do ngân hàng thông báo thứ hai đảm trách .VCB HCM phải có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực của L/C trước khi chuyển đến cho ngân hàng thông báo thứ hai .người thụ hưởng cũng phải chịu hai lần phí thông báo và phí tu chỉnh (nếu có) Lưu ý:ngân hàng thông báo có quyền từ chối không thông báo L/C vì một lý do nào đó .thì phải báo ngay quyết định đó cho ngân hàng phát hành .-TH3:VCB HCM là ngân hàng đại lý của ngân hàng phát hành L/C nhưng không phải là ngân hàng phục vụ người thụ hưởng L/C VCB HCM tiếp nhận L/C từ ngân hàng phát hành và chuyển đến Ngân hàng thông báo thứ hai để ngân hàng này thông báo trực tiếp cho người thụ hưởng .khi tiếp nhận L/C này.không được chậm trễ (bằng phương tiện telex .VCB HCM chỉ là người trung chuyển L/C đến ngân hàng thông báo thứ hai .Tuy nhiên . .