GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH TÍN DỤNG THƯ

DOCUMENTARY CREDIT APPLICATION
Kính gửi:
To :

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
ASIA COMMERCIAL BANK (ACB)

L/C Reference No.

Chúng tôi đề nghị ACB phát hành một tín dụng thư không hủy ngang gồm các nội dung sau :
We request ACB to issue an irrevocable letter of credit as follows :
Type of credit:
 Transferable
 Standby
 Confirmed

Issued:
 by (air) mail
 with brief advice by teletransmission
 by teletransmission

Expiry date: …...........................……in
……………………………….
Applicant (name, address and account number)

Advising Bank (name and address)

Beneficiary (name and address)

Amount (in figures): ......................................................................... Credit available with: .........................................................................
(in words): ..........................................................................................  by sight payment  by acceptance
 by negotiation
 by deffered payment
...................…………………………………………………………..
Draft(s) at  sight /  ……days from/after ......................................
………………………………………………………………………
for………….% of invoice value.

Partial shipment :
Shipment from: ..................................................…………………..  Latest shipment date: ……………..
 allowed
 not allowed
To:
 Shipment Period:………………….
Transhipment :
…………………………………………......................................
………………………………………..
 allowed
 not allowed
……………………………………………………………………

Goods (brief description)

Packing :

 FOB
 CIF
 CFR
 DDU
 Other Term

Marking :

Documents required:
 Signed Commercial Invoice(s) in ………original(s)./ ………. copy (ies)
Tran sport documents
 Marine/Ocean Bill of Lading covering port to port shipment, made out  to order of Asia Commercial Bank,………… ...................branch/ to order, blank
endorsed,  marked “Freight  Prepaid /  Collect, notify Applicant, showing name, address, telephone of agent of Carrier
 One original Air Way bill, consigned  to Asia Commercial Bank,…………........................branch/ to Applicant marked “Freight  Prepaid /  Collect, and
notify Applicant
 Multimodal transport document made out  to order of Asia Commercial Bank,………… ...........branch/ to order, blank endorsed,  marked “Freight 
Prepaid / Collect, notify Applicant, showing name, address, telephone of agent of Carrier in VietNam
 Other transport documents:………………………………………………………………………………………………………………………............
 Insurance Policy/Certificate in full set, for 110% invoice value, blank endorsed, showing claim payable at destination and covering risks under
the following Institute Cargo Clauses 1/1/82:
 Institute Cargo Clauses (A)/  Institute Cargo Clauses (Air)
 Clause B
 Clause C
 War risk
 Extention and/or other clauses:………………………...................……………………………………………………….................

Signed
detailed
Packing
List(s)
in
………original(s)./
……….copy
(ies)
issued
by .............................................................................................................................

Certificate
of
Origin
in
………original(s)/
……….
copy
(ies)
issued
by ...............................................................................................................................

Certificate
of
Analysis
in
………original(s)/
……….
copy(ies)
issued
by ...............................................................................................................................
 Certificate of Quality
in ………original(s)/ ………. copy (ies) issued
by ...............................................................................................................................
 Ben's Certificate in one original, certifying that  1/3 original Bill of Lading and  one set of non-negotiable documents sent directly to the
Applicant within ……................. working days after shipment date by courier service. Original courier receipt must be attached
 Copy of fax advising applicant of particulars of shipment: description of goods shipped, L/C No., Invoice value, , ETA, applicant's name and

For shipment by sea:  Vessel name and voyage no.,  B/L no. and date, port of loading, port of discharge
QF – A.01/TTQT – 06.07

1/2


For shipment by air:  Flight no.,  Air Waybill no. and date, airport of departure, airport of destination within............ days after shipment
date
Other documents:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Other conditions :

 All documents must indicate L/C no.
 TTR (Telegraphic Transfer Reimbursement) allowed
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Attached sheets (if any) which make reference to this Aplication, properly signed and stamped, are also integral part(s) of this application.
All charges outside Vietnam are for account of:
 Beneficiary
 Applicant
Confirming charges are for account of (for confirmed L/C )  Beneficiary
 Applicant
Handling fee is for account of
 Beneficiary
 Applicant
Documents to be presented within ..................... days after the date of the transport document(s) but within the validity of the credit.

CAM KẾT CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU PHÁT HÀNH L/C:
1. Có khả năng tài chính đảm bảo thanh toán L/C và chịu trách nhiệm chuyển tiền cho ACB để thực hiện việc thanh toán phù hợp với thời gian và
nghĩa vụ thanh toán của ACB cho người thụ hưởng. Đối với L/C trả chậm, chúng tôi sẽ chuyển tiền thanh toán chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước
ngày đến hạn thanh toán.
2. Nộp đủ tiền ký quỹ và thanh toán tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình phát hành, thanh toán, tu chỉnh, hủy L/C.... ngay cả trong
trường hợp các chi phí này được quy định trong L/C do người thụ hưởng chịu nhưng người thụ hưởng từ chối thanh toán.

3. Khi ACB nhận được điện đòi tiền (nếu L/C có điều khoản đòi tiền bằng điện được phép-TTR allowed- hoặc khi chúng tôi yêu cầu ACB phát hành
L/C xác nhận và cho phép ngân hàng xác nhận đòi tiền bằng điện) hoặc khi bộ chứng từ phù hợp được xuất trình cho ngân hàng được chỉ định, chúng
tôi cam kết thanh toán/chấp nhận thanh toán vô điều kiện trị giá L/C cũng như tất cả các chi phí phát sinh ngay cả trong trường hợp hàng hóa bị tổn
thất một phần hay toàn bộ, hàng hóa không đến được hoặc không được phép nhập vào Việt Nam vì bất cứ lý do gì. Vì vậy, ACB được quyền tự động
trích tiền từ tài khoản của chúng tôi để thanh toán hoặc chấp nhận hối phiếu/chấp nhận thanh toán hoặc cho vay bắt buộc để thanh toán cho người thụ
hưởng mà không nhất thiết phải thông báo hay chờ đợi sự thanh toán/chấp nhận thanh toán của chúng tôi.
4. Chênh lệch giữa số tiền ký quỹ và trị giá L/C được xem như số tiền mà ACB bảo lãnh cho chúng tôi. Do vậy, khi chúng tôi chưa hoàn tất việc
thanh toán cho ACB thì ACB được quyền giữ các chứng từ và hàng hóa được gởi theo L/C này hoặc những tài sản khác mà chúng tôi đã cầm cố, thế
chấp cho ACB để đảm bảo cho khoản tiền mà ACB đã thanh toán thay cho chúng tôi hoặc bán một phần hay toàn bộ lô hàng hoặc tài sản khác mà
chúng tôi đã cầm cố, thế chấp để thu nợ mà không cần thông báo cho chúng tôi. Trường hợp số tiền thu được do bán các tài sản này không đủ để thanh
toán các món nợ, chúng tôi chịu trách nhiệm thanh toán hết phần còn thiếu.
5. Hàng hoá nhập khẩu phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và chúng tôi có đầy đủ giấy tờ hợp pháp để nhận hàng. Trong trường hợp
chúng tôi không xuất trình cho ACB Giấy phép/Hạn ngạch, chúng tôi xác nhận rằng hàng hoá nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hoá cần phải có
giấy phép nhập khẩu/Hạn ngạch
6. Bởi việc mua bán được thỏa thuận trực tiếp giữa chúng tôi và người bán, do vậy chúng tôi cam kết không quy trách nhiệm cho ACB về:
Những thay đổi về số lượng, chất lượng hàng hóa, trị giá, điều kiện giao nhận hàng
Tính chính xác, chân thực, sự giả mạo hoặc hiệu lực pháp lý của các chứng từ do người thụ hưởng xuất trình
Các chỉ thị do ACB gửi đi không được thực hiện
Những hậu quả phát sinh do hoạt động kinh doanh của ACB bị gián đoạn vì nguyên nhân bất khả kháng
7. Khi : - Giá mua không bao gồm phí bảo hiểm hoặc.
- Lô hàng nhập khẩu phải mua bảo hiểm theo quy định của ACB
 Chúng tôi sẽ nộp hợp đồng bảo hiểm/chứng nhận bảo hiểm cho ACB trước khi phát hành L/C,
 Đề nghị ngân hàng mua bảo hiểm thay cho chúng tôi và được phép ghi nợ tài khoản của chúng tôi để thanh toán phí bảo biểm
8. Xuất trình Tờ khai Hải quan bản gốc hoặc bản có đóng dấu sao y bản chính của công ty sau 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục hải quan.
9. Chúng tôi đồng ý mua ngoại tệ của ACB theo giá giao ngay (spot) hoặc kỳ hạn (forward) tùy theo thời điểm để ký quỹ L/C, thanh toán L/C và cam
kết sử dụng ngoại tệ đúng mục đích.
10.Chịu trách nhiệm đối với các chỉ thị trong Giấy đề nghị phát hành tín dụng thư này cũng như các chi phí, thiệt hại, tranh chấp, rủi ro cho ACB phát
sinh từ việc ACB phát hành L/C theo chỉ thị của chúng tôi.
11.Biện pháp bảo đảm cho việc ACB bảo lãnh phát hành L/C:
‫־‬
Ký quỹ ............ % trị giá L/C và số tiền chênh lệch giữa trị giá L/C và số tiền ký quỹ sẽ được nộp vào tài khoản chúng tôi khi nhận được
thông báo của ACB
‫־‬
Ký quỹ ..........% trị giá L/C và số tiền chênh lệch giữa trị giá L/C và số tiền ký quỹ sẽ trừ vào hạn mức tín dụng ACB cấp cho chúng tôi
‫־‬
Khác:...................................................................................................................................................................................................
Tín dụng thư này áp dụng Các Quy tắc và Thực hành Thống nhất về Tín dụng chứng từ ấn bản số 600 (The Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits, ICC publication number 600) do Phòng Thương Mại Quốc Tế ban hành và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.
Ngày ……….tháng………năm 200
KẾ TOÁN TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC

QF – A.01/TTQT – 06.07

2/2