You are on page 1of 12

C M Y K

Tu îi pui la zid, noi îi executãm!

de Râmnic
Saptamanal de atitudine al municipiului resedintã de judet
• Anul I • N u m ã r u l 1 2 • 2 3 - 3 1 a u g u s t 2 0 0 8

. 02 - 04
pag

Râmnicenii
cer demisia
lui Teleºpan pag. 09
ºi pag. 12
Verigeanu!
Ne cerem scuze fa]` de administratorul site-ului www.stiati-ca.com, pentru c`, dintr-o regretabil` eroare, am omis s`
men]ion`m sursa de provenien]` a textelor preluate de ziarul nostru la rubrica intitulat` ciud`]enii, de mai multe ori!
02 23 - 31 august 2008 Eveniment

Circul Royal a
reinventat arta la
Râmnicu Vâlcea!

Vâlcenii mai performanþã,


au, pentru încã fiind de mii de
douã zile, parte de ori aplaudaþi la
un minunat spectacol scenã deschisã,
de circ oferit de ade- nu doar în þarã dar,
vãraþi maeºtrii ai senzaþiilor mai ales, peste hotare...
tari, aºa cum îi descrie presa Sub cupola Circului insta-
naþionalã pe artiºtii de la Circul lat vizavi de Supermarke-
Royal din Bucureºti. Potrivit tul Kaufland din municipi-
administratorului acestui circ, ul reºedinþã de judeþ,
Ion Ion, cei care îi vor încânta, Râmnicu Vâlcea, veþi
pentru prima datã, pe vâlceni, putea urmãri un spectacol
sunt foºti artiºti ai Circului de pentru absolut toate
Stat, oameni care au fãcut vârstele, constând din
Eveniment 23 - 31 august 2008 03
acrobaþii de foarte bunã aumai dat spectacole ºi
calitate, echilibristicã pe la Râmnicu Vâlcea,
sârmã, echilibristicã la sol, Circul Rozal este un
salturi periculoase ºi altfel de circ. Potrivit
numere la înãlþime care vã administratorului aces-
vor tãia rãsuflarea pentru tuia, artiºtiii sãi nu
câzeva secunde, precum ºi sunt acel gen de oameni
diverse jonglerii. De aseme- care se limiteazã doar
nea, în program, mai sunt la a vã arãta câteva
dresuri de cai, ponei, dintre animale: “Viaþa
dresurã mixtã cu lame, de circ este o viaþã atât
bizoni americani, cãmile, de frumoasã cã tot ceea
iaci ºi mãgãruºi extrem de ce facem, facem din
jucãuºi. Principala atracþie plãcere. Ca bussines, nu
o reprezintã însã dresura este tocmai o afacere
extraordinarã de ºerpi din care sã iasã bani!
Anaconda, Pitoni, Boa ºi La ora actualã, cine-
ºerpi mici, precum ºi pãian- maul este în moarte
jenul uriaº Tarantula... clinicã, teatrele sunt în
ªerpii au peste ºase metri agonie, iar noi... la fel!
lungime, iar Boa este numai Noi rezistãm însã pen-
un pui de mai bine de un tru cã ne place ceea ce
metru. Cei mici vor putea facem, atunci când o sã
rãmâne cu o frumoasã o facem din interes,
amintire dupã plecarea cir- cred cã vom da ºi noi
cului, întrucât se pot realiza faliment! Acest lucru se
fotografii cu animalele din întâmplã ºi pentru cã,
manej, în special cu mult deºi toþi maturii au fost
îndrãgiþii ºerpi uriaºi. cândva copii, acum au
uitat cât de bucuroºi
“Noi nu ne limitãm erau când veneau la
circ. Uitã sã le ofere ºi
la a învârti ani- copiilor lor aceastã
male în manej!” bucurie... Circul nu
înseamnã numai ani-
male pe care le învârþi
Spre deosebire de cele- în amnej. Noi nu ne
lalte trupe de circ care limitãm la asta. Pentru
C M Y K

04 23 - 31 august 2008 Eveniment


asta, existã grãdinã
zoologicã. Noi ºtim
ce înseamnã un
spectacol de circ.
Practic, ca s faci
cinci minute de
spectacol de circ,
trebuie sã munceºti
cam ºapte luni!
Asta ca sã faci circ.
Ca sã faci circ ade-
vãrat, poþi sã tran-
spiri fãcând exer-
ciþii chiar preþ de
câþiva ani, mai ales
dacã nu ai un tal-
ent înãscut. Toate
acestea pentru cã
trebuie sã ºtii ce sã
faci când intri în
manej odatã cu
animalele, sau pen-
tru alte numere...
Noi, românii, am
avut dintotdeauna
artiºti buni, lau-
|n perioada 21 -
reaþi la festivaluri 24 august 2008,
internaþionale ca la \n municipiul
Monte Carlo, doar Rm. Vâlcea
cã n-am ºtiut nicio- vizavi de super-
datã sã ne apre-
ciem valorile. Ei marketul
bine, Circul Royal Kaufland, Joi,
se pricepe ºi la cu \ncepere de
acest lucru.”, ne-a la ora 19.00, iar
povestit Ion Ion.
Trebuie reþinut,
vineri, sâmb`t`
înainte de a veni la [i duminic`, de
spectacol, faptul cã la ora 16.00 [i
artiºtii Circului de la ora 19.00
Royal au reuºit sã
zmulgã ropote de aplauze, în ultimele luni, în toatã Moldova,
Ardealul, Ploieºtiul, Târgoviºtea, iar dupã Râmnciu Vâlcea, s-au
orientat cãtre Curtea de Argeº. Vã aºteptãm, în numãr cât mai
mare!
„ Alina ROGOBETE
alyna_propress@yahoo.com
Nationale 23 - 31 august 2008 05

Rezultatele sportivilor
români la Olimpiada de la
Beijing:
Raazvaan Floreaa în
n fin
nala
la 200 m spaate
Înotatorul român Razvan
Florea s-a calificat, cu al cin-
cilea timp, în finala probei de
200 m spate la Jocurile
Olimpice de la Beijing.
Potrivit Hot News, preluat de
Romanian Global News, el a
fost cronometrat, în prima
semifinala, cu timpul de 1
minut, 56 de secunde, 45 de
sutimi. La Jocurile Olimpice
de la Atena, în urma cu patru
ani, Razvan Florea a obtinut
medalia de bronz.
în prima rotatie, unde decât cele de la bârna. Totusi,
Mih
hai Covaaliu - bron
nz în
n Gabriela Dragoi si Anamaria dupa aceasta rotatie, evolutia
probaa de sabie Tamarjan au obtinut aceeasi mai slaba a rusoaicelor la sol,
nota, 14.425, în timp ce marcata de ratarea Annei
Sportivul Mihai Covaliu a Steliana Nistor a adus echipei Pavlova, a propulsat echipa pe
câstigat, marti, bronzul în 16.150 puncte. Dupa primul locul trei în clasamentul pro-
proba de sabie din cadrul aparat gimnastele românce au vizoriu, înainte de ultimul
Jocurilor Olimpice de la acumulat 45.000 puncte, aparat, cu un punctaj total de
Beijing, aducând delegatiei clasându-se pe locul cinci în 136.250. Pe primele doua
României a doua medalie la clasamentul intermediar. In locuri s-au mentinut China si
competitia din China, dupa frunte s-a instalat Rusia, Statele Unite. În ultima
aurul câstigat de judoka Alina urmata de Statele Unite si rotatie, România, care se afla
Dumitru. Covaliu l-a învins în China. In a doua rotatie gim- în lupta pentru bronz cu
finala mica pe francezul nastele antrenate de Nicolae Rusia, a evoluat prima la sari-
Julien Pillet, cu scorul 15-11. Forminte au evoluat la bârna. turi. Nistor a primit 15.050,
Sportivul român a ratat califi- Notele româncelor au crescut, Tamarjan 15.125, iar Izbasa
carea în finala mare, pierzând astfel ca Anamaria Tamarjan 15.100. Româncele au încheiat
cu scorul de 13-15, întâlnirea a obtinut 15.425, Steliana concursul cu un punctaj total
din semifinale cu francezul Nistor 15.150, iar Sandra de 181.525 si au asteptat evo-
Nicolas Lopez, dupa ce a con- Izbasa 15.600. Cu un punctaj lutia rusoaicelor pentru a afla
dus aproape tot timpul par- total de 91.175, România a daca vor urca pe podium. Ru-
tidei, informeaza Mediafax. trecut pe locul patru dupa sia, chiar daca a primit note
primele doua rotatii, fiind mai mari la sarituri, nu a reu-
Bronzz si la gimnasttica devansata de China, Statele sit sa recupereze handicapul
feminina pe echipe Unite si Rusia. Echipa pe care îl avea fata de Româ-
României a evoluat în penulti- nia, astfel ca gimnastele antre-
România a câstigat, mier- ma rotatie la sol, aparatul nate de Nicolae Forminte au
curi, medalia de bronz în preferat al româncelor. urcat pe podium. Campioana
cadrul concursului feminin de Punctajele obtinute (Steliana olimpica a devenit China (188.
gimnastica pe echipe de la Nistor - 14.575, Anamaria 900), iar argintul a fost câsti-
Jocurile Olimpice de la Tamarjan - 14.950, Sandra gat de Statele Unite (186.525).
Beijing. Potrivit Mediafax, Izbasa - 15.550) nu au fost sursa :
România a evoluat la paralele însa pe masura, fiind mai mici www.romanianvip.com
06 23 - 31 august 2008 fapt divers
Întreruperi în furnizarea
Babã, speriatã de frânele energiei electrice
unui Passat CEZ Distribuþie anunþã: în conformi-
tate cu Ordonanþa de urgentã privind
În ziua de 22 august a.c., în energia electricã ºi termicã nr. 63 din
jurul orei 09.30, Constantin M., 1998 art.26 ºi a contractului de furnizare,
de 45 ani, din municipiul Rm. se va întrerupe furnizarea de energie elec-
Vâlcea, judeþul Vâlcea, a con- tricã pentru executarea de lucrãri de
dus un autoturism marca VW revizii ºi reparaþii necesare creºterii sigu-
PASSAT pe strada Matei ranþei în alimentarea cu energie electricã
Basarab din municipiul Rm. dupã urmãtorul program:
Vâlcea ºi, ajungând la trecerea - Marti 26 august 2008 între orele 07.00
pentru pietoni de la intersecþia - 12.00, în zona Centrala, abonaþii casni-
cu strada Mãrãºeºti, a frânat
brusc, moment în care un pieton ci ºi agenþii economici din : blocul
care se angajase în traversarea strãzii, s-a speriat ºi a cãzut pe partea caros- Cozia , blocul I , incinta Pietii Centrale ,
abilã, fãrã sã existe vreun impact între autoturism ºi acesta. Conducãtorul fost imobil BNR actualmente evidenta
auto a transportat-o pe victimã, respectiv Floarea M., de 65 ani, din comu- populatie.
na Mihãeºti, judeþul Vâlcea, la Spitalul Judeþean Vâlcea, unde a rãmas cu În situaþia apariþiei în ziua lucrãrilor de
aceasta pânã în jurul orei 14.00, când i-a fost stabilit diagnosticului de condiþii meteo nefavorabile pentru exe-
cãtre medici ºi a fost internatã, dupã care a anunþat organele de poliþie cutarea de lucrãri în exterior ( ploaie,
despre incident. Floarea M. a fost diagnosticatã cu: „Fracturã cu tasare vânt puternic etc.) lucrarea se va repro-
corp vertebral”, aceasta rãmânând internatã în spital pentru a primi îngri-
jiri medicale. Conducãtorul auto ºi pietonul au fost testaþi cu aparatul grama.
etilotest rezultatul fiind negativ ºi le-au fost recoltate probe biologice de CEZ Distribuþie avertizeazã:
sânge în vederea stabiliri alcoolemiei. ATENÞIE ! Constituie pericol iminent
„ Alina ROGOBETE de electrocutare urmãtoarele acþiuni
allyna_propress@yahoo.com întreprinse de persoane neautorizate:
de circa 1800 mp. Cercetãrile - intrarea în posturile de transformare ;
1800 mp de vegetaþie suprafaþã efectuate la scurt timp dupã stingerea - urcarea pe stâlpii de susþinere ai
reþelelor electrice;
mistuitã de flãcãri! incendiului aratã incendiul ar fi fost
declanºat în urma scânteilor rezultate de - înlocuirea siguranþelor electrice în pos-
la un polidisc portabil cu care Ion D., o turile de transformare, cutii de dis-
În data de 21.08.2008, ora 18.18, angajaþii rudã a proprietarului, a tãiat mai multe tribuþie, niºele ºi firidele de la case ºi
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã bare metalice, scânteile aprinzând vege- blocuri de locuinþe.
ISU „General Magheru” al judeþului taþia uscatã. Valoarea pagubelor este
Vâlcea au fost solicitaþi pentru stingerea În acest sens vor fi instruiþi ºi copii
nesemnificativã, însã cea a bunurilor
unui incendiu izbucnit pe terenul lui Doru salvate însumeazã circa 100.000 de lei, dumneavoastrã ºi elevii, în cadrul orelor
P. din Râmnicu Vâlcea, strada ªtrandului. în imediata apropiere aflându-se mai de dirigenþie.
Pânã la stingerea incendiului, a ars vege- multe imobile. „ Alin BARBU „ Direcþia Comunicare ºi Relaþii
taþia uscatã din preajma gospodãriei pe o alyn_propress@yahoo.com Publice

Mai citiþi, pe WWW.PUBLIPRO.RO:


apare
în fiecare
vineri!!!

i acide
cele ma în sin-
articole blica]ii
pu
gurele le din
vertica ul
judet
!!
Vâlcea!

apare la
jumãtatea
fiecãrei
luni!!!
Divertisment 23 - 31 august 2008 07
Bancuri ºi ghh ici
caa re din n tre
Voie bunã... cell e paa tru
obiecte din n imaa g-
Bula in Japonia se ia la bataie cu un
ninja. Se bat ei ce se bat si se
zice:
-Daca-mi da-i
in
n e coss t` cell
hotarasc sa dea fiecare cate o lovitu-
ra. Care da mai tare e mai bun.
mie bani imi dau
fusta jos.
maa i mull t?!!
- Bang! Ninja ii da una in gura lui Si tot asa pana
Bula de doarme 2 zile. cand Bula ii dadu
Se trezeste Bula: toti bani si o
- Ce a fost asta? dezbraca de tot si
- Cheia dragonului. o lua cu el acasa
Dupa aia Bula - bang una in gura la si o baga in sifon-
ninja. Se trezeste ninja peste 2 sapta- er.
mani. Intre timp mama
- Ce-a fost asta? il chema pe Bula
- Cheia franceza! la masa. Bula
raspunse:
Bula la ora de biologie. - Stai mama ca
Profesoara întreaba: umflu bicicleta!
- Ce este verde si sare pe câmpie?
Raspuns din clasa: - Broasca! Intr-o noapte vin
Profesoara: hotii in casa la
- Corect, dar putea fi si o lacusta. Ce Bula. Tot cauta ei
este maro si alearga prin padure? ce cauta .........
Raspuns din clasa: - Caprioara! In acest timp se
Profesoara: trezeste nevasta
- Corect, dar putea fi si un urs. lu Bula si zice:
Bula cere permisiunea de a pune si el -Bula! Bula!
o întrebare similara: Bula, trezeste ca
- Ce este tare când se baga în gura, au venit hotii. - Ia zi Bula, cum e treaba cu penisul?
dar moale si lipicioasa când se -Taci femeie! Yo ma ascund de - Aaaa, deja stiu...
scoate? rusine ca nu avem nimica in casa si - Cum asa ma?
Profesoara, ofensata, îi trage doua tu urli in gura mare! - Pai in pauza i s-a facut rau unei
perechi de palme lui Bula, care zice: fete si i-am dat sa suga...
- Bula: Tata, ce inseamna logodna?
- Corect, dar putea fi si o guma de Tatal: Pai....(urmeaza o explicatie Bula la ora de anatomie. Profesoara
mestecat... lunga si alambicata). Ai priceput? intreaba:
Bula: Nu! Mai bine da-mi un exem- - Copii, voi stiti cum ati venit pe
Intr-o zi Bula ii cere mamei lui bani plu. lume?
sa cumpere o bicicleta: Tatal: E ca si cum ti-as lua o bicicle- Majoritatea copiilor- Cu barza, cu
- Mama da-mi niste bani pt. o bcicle- ta de Craciun si nu te-as lasa sa te barza!
ta! sui pe ea pana la Pasti! Bula ridica si el mana sa raspunda,
Mama ii da bani, iar Bula se duce sa iar la ingaduinta profesoarei, acesta
cumpere bicicleta. Pe drum da de o La ora de biologie, profesorul il raspunde:
domnisoara frumoasa,iar ea ii zice: intreaba pe Bula: - Doamna profesoara, eu cred ca am
-Daca imi dai mie banii aia imi dau - Bula, stii tu ce e ala un penis? venit pe lume cu "FERIBOTUL"!
camasa jos. - Nu..., nu stiu. Profesoara, mirata: - Cum asa, Bula?
Bula ii da bani si domnisoara isi da Ajuns acasa, Bula il intreaba pe Bula : - Pai l-am auzit de mai multe
camasa jos. Bula se duce acasa si ii taica-su: ori pe pe tata ca-i spunea lui mama,
zice mamei: - Tati, ce e ala un penis? noaptea in dormitor:
-Mama, da-mi mai multi bani ca s-a Tatal, rusinos, ii raspunde evaziv: - "Femeie, nu "FERI BOTUL" ca
scumpit bicicleta ! - E...e un fel de lamaie. altfel mai facem un tantalau ca
Mama ii da si Bula pe drum o A doua zi, la scoala, profesorul il Bula!".
intalneste iar pe domnisoara si ii intreaba din nou pe Bula: SURSA :www.glumite.ro

 s Omul

s
ma- "To]i ã
xima oamenii mor, f tre - p

sãptãmâ- a buie t

nii... dar nu to]i t


s` aib` [i
ã
m
tr`iesc cu prieteni, â

adev`rat"
u dar [i n
i
l du[mani! i
08 23 - 31 august 2008 Info

CIUD~}ENII...
- Un studiu recent,
realizat in Marea
Britanie, arata ca
procentul procentul
femeilor care sufera
O saptamana mai buna Un inceput de saptamana de cancer la sân ar
decat cea precedenta promitator pentru Tauri, putea creste la una
pentru nativii din cu noi provocari in din sapte pâna în
Berbec. Economi si cal- domeniul carierei, care urmatorii 16 ani în
culati din fire, nu vor stagna de ceva vreme. conditiile în care nu
intampina dificultati Toate planurile si se vor descoperi
deosebite in rezolvarea proiectele vor fi final- tratamente mai efi-
problemelor financiare. izate in timp util. ciente si nu se va
schimba radical
modul de viata. Daca
nimic nu se schimba
in perioada urma-
toare peste 4.000 de
femei vor muri.
Studiul a confirmat faptul ca riscul femeilor cu
mutatii genetice care pot duce la cancer a crescut
Tot ce si-au propus au Pentru Raci se pre- dramatic în ultimii 60 de ani. In acest moment,
reusit, iar saptamana conizeaza o saptamana potrivit studiului, 10% dintre femeile din Marea
plina de evenimente pozi- Britanie fac cancer la sân pâna la vârsta de 80 de
care urmeaza va fi pen- tive, mai ales in plan senti- ani.
tru Gemeni o incu- mental. Partenerul de viata
le pregateste o surpriza,
nunare a efortului depus. tinand cont ca luna iulie - Potrivit unui
este luna Racilor. studiu publicat in
Statele Unite, pe
baza cercetarilor
facute de special-
istii de la facul-
tatea de medicina
Nici un rege fara Fie va indragostiti pana
din cadrul
coroana, nici un Leu fara peste urechi, fie se apropie Universitatii din
laude! Marinimosi si concediul si pe ultima suta Pennsylvania,
foarte sociabili, Leii au de metri deveniti foarte
lipsa cronica de
nevoie in aceasta sapta- agitati. Financiar stati
mana mai mult decat ori- foarte bine, tocmai de somn reduce con-
cand de recunoasterea si aceea va veti permite o centrarea intelec-
aprecierea celor din jur. excursie in afara tarii!
tuala, dar con-
tribuie si la apari-
tia maladiilor car-
diace si la cresterea riscului de deces.
Studiul, la care au participat 39 de voluntari,
a scos la iveala faptul ca un deficit de somn
Deºi impresia generala Pentru nativii din acumulat doar pe parcursul a cinci nopti
despre Balante este Scorpion este o sapta- poate contribui la cresterea nivelului de stres
aceea cã sunt foarte exercitat asupra inimii. Cercetatorii de la
echilibrate, in sapta- mana favorabila dez-
mana care urmeaza voltarii unor relatii de facultatea de medicina din cadrul
orice poate fi cuvantul parteneriat cu persoane Universitatii din Pennsylvania, au testat
de ordine, mai puþin functiile cardiace ale subiectilor in doua
"echilibru". din afara tarii.
reprize, la inceputul studiului si dupa zece
ore de somn. Specialistii au repetat aceste
teste dupa cinci nopti pe parcursul carora
subiectii au dormit doar cate patru ore.
Electrocardiograma a demonstrat ca toti vol-
untarii aveau pulsul marit si o mare variabil-
In saptamana care Pentru Capricorni se itate a batailor inimii dupa cinci nopti in care
urmeaza, Sagetatorii prevede un inceput de nu au dormit suficient. Variabilitatea pulsu-
sunt predispusi la acci- saptamana destul de lui marcheaza modificarile efectuate de inima
dentari usoare, deci relaxat din punct de ca raspuns la stres si stimuli diversi. O vari-
atentie sporita! vedere profesional abilitate redusa poate indica existenta unor
probleme cardiace sau a altor maladii.
Aceasta tulburare este asociata si cu
hipertensiunea arteriala.Rezultatele se alatu-
ra unor studii precedente care au demonstrat
ca persoanele care lucreaza noaptea sunt
supuse unor riscuri mai mari de a dezvolta
In urma multiplelor Pestii au mult de lucru in probleme cardiace pentru ca dorm mai putin
atentionari din partea acesta perioada. Desi aud
superiorilor, nativii isi in stanga si in dreapta din cauza perturbarii ritmului biologic al
dau in sfarsit silinta in cum le pleaca prietenii si somnului, numit ritm circadian.
aceasta saptamana sa isi colegii in concedii care
faca datoria asa cum mai de care, pe nativi nu
trebuie prea pare sa ii intereseze. SURSA : www.scienceline.ro
C M Y K
Sport 23 - 31 august 2008 09

Râmnicenii cer
demiterea lui Teleºpan
ºi Verigeanu!

cã acesta a jurat cã nu Le vom


Rezulta- va lãsa, sub nici o da celor
tele unui formã, sã se aleagã noi un
sondaj de praful de CSM termen
opinie real- Râmnicu Vâlcea ºi de douã
izat de cã va tãia în carne luni,
redactorii vie pentru a atinge maxim, ca
noºtrii, prin acest deziderat. Vã sã se
municipiul reamintim, de punã
reºedinþã de asemenea, ºi fap- pe
judeþ sunt cât tul cã Mircia tre-
se poate de Gutãu, pânã în abã
dezarmante acest moment, ºi sã
pentru Miticã chiar ºi þinut
Teleºpan ºi pen- cuvântul, în ceea încerce sã restabileascã ordinea.
tru Florin ce priveºte intenþia sa de Dacã nu vor fi capabili îi vom rade
Verigeanu. a da de pãmânt cu toþi cei care nu ºi pe ei, fãrã milã, pânã când vom
Absolut toþi cei pun osul la bãtaia ºi nu fac gãsi oameni care sã ºtie sã
câteva zeci de oameni cu care am economiile necesare pentru a pro- preþuiascã acel loc de muncã pe care
stat de vorbã, au spus, în cel mai mova CSM-ul în divizia A, pron- noi, municipalitatea, li-l oferim ºi sã
fericit caz, cã solicitã demisia lui movare la care a fost doar la un pas fie competenþi. Eu nu vreau sã se
Verigeanu ºi a lui Teleºpan, pentru în sezonul trecut. Aceasta, deoarece aleagã praful de CSM!”, a spus
simpllul fapt cã s-au plictisit de ei ºi a dizolvat, cu scurt timp în urmã, Mircia Gutãu. Râmnicenii cred însã
cã sunt, în opinia lor alþi oameni, ºi consiliul director ºi, în locul acestu- cã ceea ce a fãcut Gutãu pânã acum
mai tineri, ºi mai ambiþioºi. Cei mai ia, ºi-a luat angajamentul de a se sunt mãrunþiºuri ºi îi cer sã taie în
mulþi dintre râmnicenii intervievaþi ocupa personal. De asemenea, a mai carne vie la niveluri mai înalte,
de noi, într-o ordine absolut aleato- redus un post de director adjunct, a acolo unde trebuie: adicã sã-i “radã”
rie, au spus cã este cazul ca cei doi redus lotul de jucãtori, de la 30, la pe Teleºpan ºi pe Verigeanu, dacã
sã fi demiºi pentru cã de atâta amar 25 aºa cum este legal, a schimbat chiar îºi doreºte ca sã nu se aleagã
de vreme de când sunt angajaþi la administratorul bazei sportive, praful de CSM Râmnicu Vâlcea ºi
acest club, n-au adus nici mãcar o spãlãtorul de textile ºi îngrijitorul sã ne putem bucura, în sfârºit, de un
performanþã notabilã, ba chiar i-au stadionului. “Toate acestea, pentru loc cãlduþ în divizia A, pe care, mai
încurcat ºi pe alþii care erau puºi pe cã am investit miliarde bune. Este toþi cei intervievaþi, considerã cã
treabã serios. Acestea sunt reacþiile un motiv destul de serios pentru a echipa de fotbal a Capitalei de
ultimelor declaraþii fãcute de pri- tãia în carne vie... Vreau ca dupã Judeþ, chiar ºi-l meritã...
marul municipiului reºedinþã de atâtea sacrificii fãcute pentru a „ Alin BARBU
judeþ, Mircia Gutãu. Vã reamintim investi aici, sã fie ordine. ªi va fi! alyn_propress@yahoo.com
10 23 - 31 august 2008

A n u n þuri
) Persoan` fizic` vând gar-
sonier` cf.I, bl.A, liber` et.1.
) Vând ap.cu 2 camere,
superŒmbun`t`]it, totul nou,
) Vând ap.3 camere
Dr.Hacman, Bl.99, sc.D,
ap.10, et.2 cu central` ter-
) Urgent! Vând teren \n
Govora Sat suprafa]` 4600
mp.cu deschidere 130 ml.,
Tel. 0729.555837, et.4, cu izola]ie, bl.P4, sc.C,
0250/748687. ap.13. Pre] 70.000 Euro. Tel. mic`. Pre] 80.000 Euro. Tel. pre] 18.000 Euro
0727.981572. 0742359139,0350/802131, fix.Telefon: 0722.402.369,
) Vând ap.2 camere \n dup` ora 20. 0747.491.633.
Traian,decomandat, f`r` ) Particular vând aparta-
\mbun`t`]iri, et.3/4, pre] ) Vând ap.3 camere, ) Urgent! Vând teren \n
ment cu 2 camere et.1/4, str.Matei Basarab, et.3, Priporu suprafa]` 3000 mp.,
67.000 Euro neg. Tel. toate utilit`]ile, lâng` bl.132. Pre] neg. Tel. d-14 ml., pre] 20.000
0740.558.698. Spitalul Vechi, stradal bl.7, 0740.795716. Euro.Telefon: 0722.402.369,
cu 2 debarale, 2 holuri, 0747.491633.
) Vând ap.cu 2 camere \n gazometru, apometre, inter- ) Urgent!Vând
Traian et.2, multiple ) Vând cas` \n Bujoreni
\mbun`t`]iri, pre] 69.000 fon, pre] neg. Tel. teren \n Ostroveni P+E, living, buc`t`rie, baie,
Euro. F`r` intermediari. 0723.999.631, 0726.415.556. Sat (\n spatele 3 dormitoare, mobilat` cu
Tel. 0740.083.673, ) Particular vând ap.cu 2 Azilului de mobil` din import, 2 terase,
0722.381296. camere, str.Dacia, vis-a-vis b`trâni)suprafa]` construc]ie nou`, teren 3000
mp., pre] 220.000 Euro.
) Persoan` fizic` vând ap.2 de magazinul,, Plus”, et.4, 5 0 0 m p . , d -22 4 , 6 0 Rela]ii la tel. 0747.491.633,
camere decomandat, balcon, cu gresie, faian]`, parchet, ml. Pre] 25.000 0722.402.369
bloc de c`r`mid`, f`r` \mbun`t`]iri, par]ial mobi-
lat, pre] neg. Tel. Euro neg.
\mbun`t`]iri, contorizat,
et.4, f`r` probleme de 0723.592.512.
izola]ie, cartier Traian,
bl.16. tel./fax 0250/736413, ) Vând apartament cu 3
0743.809.262. camere, str.Henri Coand`,
bl.R5, \n pia]a Nord, 2 bal-
TALL ON PEE NTRU ANUN}URI GRATUITEE
) Vând ap.2 camere, et.1, coane, 2 b`i, 72 mp., valabil o singur` apari]ie. Anun]ul nu trebuie s` dep`[easc`
\n bl.19, Traian, f`r` inter- \mbun`t`]it, persoan` fizic`. lungimea de 15 cuvinte. Cele care dep`[esc acest num`r de
mediari. Tel. 0727.150.973. Tel. 0250/748.601, cuvinte, se taxeaz` la pre]ul de 4.000 lei vechi (0,4 lei RON)
0720.042.764.
) Vând ap.2 camere zona
Nord, I-uri, Caty [i Sile, ) Vând ap.3 camere, Nume........................ Prenume...............................
et.2, liber, f`r` \mbun`t`]iri, Dr.Hacman, 2 b`i, 2 bal-
exclus intermediari. Pre] coane, bl.95, sc.B, ap.9,
ADRESA: ...................................................................
53.000 Euro. Tel. et.4/4. Pre] 85.000 Euro neg.
0762.946812. ......................................................................................
Tel. 0740.224.415.
) Vând ap.2 camere, zona ) Vând ap.3 camere,
(Aceste date sunt confidentiale. Ca atare, nu vor fi
Ostroveni (Cina), 50 mp., Dr.Hacman, dec., 3 bal-
bl.A21, et.2/4. Pre] 66.000 publicate \n ziar!)
coane, et.1/4, \mbun`t`]it,
Euro. Tel.0742.896.040. termopan, parchet, gresie, _________________________________________
faian]`, pre] 90.000
) Vând ap.cu 2 camere Euro.Tel. 0741.248.908.
semidec., \mb., Calea lui text anunt:...............................................................
Traian, nr.109, bl.1, sc.A, ) Vând ap.3 camere, bloc
ap.14, et.3. Pre] 70.000 Euro ......................................................................................
c`r`mid`, parcare \n fa]`,
neg.Tel. 0745.594.198. zona Nord, bl.P2, et.2/4, cu ......................................................................................
) Vând ap.2 camere zona \mbun`t`]iri, balcon \nchis,
Policlinica cu plat`, cu contorizat, sau schimb cu semnatura solicitantului:
\mbun`t`]iti, pre] 83.000 apartament la parter pe
Euro. Tel. 0721.127.974, Calea lui Traian.
0766.680.664. Tel.0250/745450,
0720.158288.
) Vând ap.2 camere, 2 bal-
coane, N-uri, et.4/4, modif- ) Vând ap.3 camere liber,
ic`ri, cu multiple perfect curat, gresie, faian]`, Anunturi se primesc [i direct la adresa redac]iei
\mbun`t`]iri, g+f+t+u[` termopane, contorizat, din: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu, Bl. O4, Sc.
metalic`. Exclus intermedi- mansardat, \n Ostroveni, B, Et.3, Ap. 10, sau prin e-mail, la adresa:
ari. Pre] 70.000 Euro u[or bl.C16, sc.A, ap.8, et.1. Tel. alyn_propress@yahoo.com, ca [i la numerele de
neg. Tel. 0723.050.207, 0744560181, 0744560371, telefon: 0747-078.648; 0729-507.307
0350/801524. 0250/740494.
atitudine 23 - 31 august 2008 11

M N
I Mircia Gutau, primarul
Ramnicului,
A Florin Verigeanu
Petru c` a hibernat atât de
Pentru c` se str`duie s` fac` mult timp la CSM Râmnicu
Vâlcea, încât râmnicenii micro-

ª
ordine \n interiorul CSM

ª Râmnicu Vâlcea
bi[ti \i cer demisia f`r` drept
de apel!

T P
O
Ion C\lea, pre[edintele jude]ului
Pentru c` d` ceva semne c` ar fi dis-
pus s`-[i respecte angajamentele elec-
torale [i s` fac` ordine \n jude],
inclusiv \n ceea ce prive[te sectorul
transportului de persoane
A Ctin Dirinea, secretarul CJ VALCEA
Deoarece, de[i [ef peste juri[ti, ocole[te
adev`rul [i \i pune be]e \n roate [efului
jude]ului, neiformându-l corect \n ceea ce
prive[te hot`rârile emise de instan]e \n leg`tur`
cu transporturile, favorizându-l pe Bec[enescu

S`pt`mânal de infor -
ma]ie [i atitudine al
municipiului
re[edin]` de jude]
MANAGER:
REDACTORI COLABORATORI: p e p r o b l e m e d e c u l -
ALIN BARBU tur`: Mircea Monu, prof. Amalia Istrate, prof. Mihai Bu[e
Tehnoredactare: Relu Ionescu, Art Designer : Alin Barbu
REDACTOR ªEF:
Adresa: Rm. Valcea, Bdul Nicolae B`lcescu nr. 34, Bl. O4,
Alina ROGOBETE Sc. B, Et. 3, Ap. 10; Telefon: 0747/078.648
m ail: alyn_propress@yahoo.com
E-m
TIPARUL EXECUTAT LA:
• Sesiz`ri ale aspectelor negative din societate, sugestii [i recla -
SC SILPACINO SRL ma]ii: 0729-55 07.307 sau 0747-00 78.648 (Alin Barbu)
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridic` pentru materialele
ap`rute \n paginile s`pt`mânalului PRO Expres de Dr`g`[ani apar]ine exclusiv autorilor
C M Y K

12 23 - 31 august 2008 Administratie

Distracþie în...
ciocolatã!
În noaptea de vineri, 22 august a.c.,
Clubul Tao a oferit o distracþie pe cin-
ste, invitând publicul Râmnicean la o
atmosferã excepþionalã ºi la multã-
multã ciocolatã. Pentru cã ºi cei mai
pretenþioºi dintre vâlceni sunt deja prea
sãtuli de dulcegãrii, clubul Tao a propus
un ,,Show în Ciocolatã”. De data aceas-
ta, a fost montatã o piscinã plinã cu...
litri de ciocolatã. Nu a fost însã folositã
nici ca decor, nici ca desert dupã cinã,
Una cât se poate de corectã, dupã ci a fost un adevãrat câmp de distracþie
ªeful executivului municipiului pãrerea noastrã: de aceea Capitala pentru douã animatoare sexy care au
reºedinþã de judeþ, ing. Mircia Culturii ºi a Civilizaþiei Europene încãlzit spiritele ºi prin alte cluburi din
Gutãu a investit masiv, încã de la este Sibiul, aflat la o aruncãturã de alte oraºe. Atmosfera a fost întreþinutã
începutul acestui mandat, în lucrãri bãþ de Râmnci ºi nu oraºul nostru. cu un invitat special de culoare M.C.
de pavare a trotuarelor din oraºul Sibiul este unul din oraºele care, se Mike Diamondz!
de la poalele Capelei. Aceastã idee pare, l-au inspirat destul de mult pe
a fost pusã în practicã de pe la Mircia Gutãu, însã acesta este de „ Alina ROGOBETE
jumãtatea primului sãu mandat. pãrere cã tot ce vãd consilierii în alyna_propress@yahoo.com
Gutãu spune cã va face imposibilul vizitele pe care le-au fãcut prin
pentru ca, în cel mai scurt timp, strãinãtate, trebuie pus în practicã, Conducerea ºi Redacþia
dacã nu, cu siguranþã, pânã la doar cã, pânã acum, Gutãu nu a
sfârºitul acestui al doilea mandat, avut parte de o echipã aºa cum Sãptãmânalului PRO ExpreS
sã nu mai existe nici mãcar un cen- avea nevoie în Consiliul Local. de Drãgãºani ºi PRO ExpreS de
timetru pãtrat de trotuar nepavat... Trotuarele pavate sunt un obiect
Edilul-ºef este de pãrere cã într-un care îmbinã clasicul cu modernul ºi Râmnic (trustul de presã
oraº modern de talia Capitalei implementarea acestui proiect a PROPRESS) îi doreºte Casã de
judeþului Vâlcea se impune o astfel fost solicitatã din plin de cei mai
de inovaþie. Gurile rele ºi, mai ales, iscusiþi arhitecþi care au lucrat zi Piatrã ºi Împlinirea tuturor
câteva publicaþii lcoale de doi bani luminã pentru ca Râmnicul sã dorinþelor alãturi de alesul sãu,
sau chiar regionale, spun cã Gutãu capete, în timpul “Domniei Mircia
încearcã sã dea lovitura cu aceste Gutãu” un look care sã-i lase cu fiicei primarului municipiului
pavele ºi cã lucrãrile cu pricina gura deschisã chiar ºi pe cei mai Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutãu,
reprezintã, de fapt, “afacerea sec- pretenþioºi dintre ºtabii Uniunii
olului” la nivelul municipiului Europene! „ Alin BARBU care a spus un DA hotãrât sâm-
Râmnicu Vâlcea. Ce replicã are alyn_propress@yahoo.com bãtã, 23 august 2008!
ºeful executivului râmnicean?

uºa noastrã Când calculatorul


e mereu tãu are probleme,
meritã o consultaþie
deschisã de la cei mai buni!
pentru dvs!

0350-402.574
La parterul Blocului Cina gãseºte
rapiditate, profesionalism ºi, mai
ales... SIGURANÞÃ!
Vând Opel Astra, an fabrica]ie 1993, instala]ie GPL,
servo-direc]ie, CD SC MATDAN SERVICE SRL, angajeaz` [oferi pos-
Player, închidere cen- esori de permis de conducere categoria D [i atestat pentru
tralizatã, \n stare per- transport persoane. Condi]ii: Domiciliu \n municipiile
fect` de func]ionare. Râmnicu Vâlcea sau Dr`g`[ani [i \n Slatina! Rela]ii la telefon:
Pre]: 3.500 euro, nego-
ciabil. Rela]ii la telefon:
0762-460.106 0 7 2 8 -22 4 2 . 7 6 5