You are on page 1of 4

FILIPINO 4

Lourdes School of Mandaluyong


Pagsasanay Para Sa Ika-3 Katlong Taong Pagsusulit

Basahin ang bawat salita at sabihin kung ito ay binibigkas ng malumay, mabilis,
malumi, o maragsa.

Tandaan:

Malumay Binibigkas ng malumanay na may diin sa ikalawang pantig mula


sa hulihan. Maaring magtapos sa patinig o katinig.

Mabilis Binibigkas ng tuloy-tuloy at may kabilisan. Maaring magtapos sa


katinig o patinig.

Malumi Binibigkas ng malumanay ngunit may impit sa huling pantig.


Nagtatapos ito sa patinig.

Maragsa Binibigkas ng mabilis at tuloy-tuloy ngunit may impit sa huling


pantig. Nagtatapos ito sa patinig.

___________________ 1. lipunan ___________________ 6. lahi


___________________ 2. dakila ___________________ 7. ligaya
___________________ 3. dugo ___________________ 8. butiki
___________________ 4. alagad ___________________ 9. batu-bato
___________________ 5. diwa ___________________ 10. bulaklak

Bilugan ang mga salitang inilalarawan nng salitang may salungguhit. Pagkatapos ay
tukuyin kung ang salitang may salungguhit ay pang-uri o pang-abay. Isulat ang sagot
sa patlang.

___________________ 1. Masaya ang mga tao sa bayan tuwing may kapistahan.


___________________ 2. Masayang nagsasayawan ang mga binata’t dalaga sa plaza.
___________________ 3. Matiyaga namang nagbabantay ang kanilang mga
magulang na nakaupo sa gilid ng sayawan.
___________________ 4. Matiyaga ang mga hurado sa pagpili kung sino ang
pinakamagaling na mananayaw.
___________________ 5. Kasali ang mahinhing si Ana at ang kanyang kaibigang si Tonyo
sa mga sumasayaw.
___________________ 6. Kahit mahinhin ang pagkilos ay napakagaling naman ng
kanyang pagsasayaw.
___________________ 7. Mahusay din sumayaw si Tonyo.
___________________ 8. Mahusay kasi magturo ng sayaw ang kanyang Ate Nena.
___________________ 9. Bago natapos ang maningning na gabi ay tinawag ang
pangalan ng mga nagwagi sa sayawan.

Filipino 4 1 Inihanda ni: Mauie Flores


LSM 2010-2011 www.the24hourmommy.com ©
___________________ 10. Lubos na natuwa ang lahat sa naging resulta ng patimpalak.

Bilugan ang sugnay na pang-abay sa bawat pangungusap.

Tandaan:

Ang sugnay na pang-abay ay nagbibigay ng kaalaman kung ano ang


nangyayari sa sugnay na nakakapag-isa.

1. Dahil may pagsusulit kinabukasan, nag-aral ng mabuti si Ikang.


2. Pagkatapos kumain, naghanda na sa pag-tulog ang mag-anak.
3. Madali akong antukin kapag malamig ang panahon.
4. Noong si nanay ay nag-aaral pa, siya ay namasukan bilang kahera sa isang
tindahan.
5. Kapag ako ay may sakit, nagluluto si Nanay ng tinola.

Punan ng wastong pang-angkop (na o –ng) ang mga patlang upang mabuo ang
pangungusap.

Isa_____ karangalan ang pagiging isang Pilipino. Bilang isang mabuti _____

mamamayan, tungkulin mong sumunod sa mga batas _______ itinakda ng ating

pamahalaan. Maganda_____ ugali ang pagsunod sa mga babala_____ pantrapiko.

Isang mahusay _____ mamamayan ang tumutulong sa pagpapanatili ng malinis_____

kapaligiran. Munti_____ hakbang lamang ang mga ito tungo sa bayan_____ maunlad.

Gawin mo ang mga ng ito upang ipakitang ikaw ay isang tapat_____ mamamayan.

Sumulat ng mga pangungusap gamit ang mga pangatnig na nababanggit.

1. subalit

_________________________________________________________________________

2. kung

_________________________________________________________________________

3. samantala

_________________________________________________________________________

4. kapag

_________________________________________________________________________

5. upang

_________________________________________________________________________

Filipino 4 2 Inihanda ni: Mauie Flores


LSM 2010-2011 www.the24hourmommy.com ©
Kahunan ang mga pang-ukol na ginamit sa bawat pangungusap.

1. Nag-kwento si Bb. Ramos tungkol sa mga tahanan sa Batanes.


2. Para kay Lolo Oscar ang niluto ni Ate na adobo.
3. Ayon sa PAGASA, magiging maulan daw ang ating tag-araw ngayong taon.
4. Laging magwawagi ang kabutihan laban sa kasamaan.
5. Pumunta sa palengke ang nanay ko.

Sumulat ng isang liham pangkaibigan. Pagkatapos ay tukuyin ang bawat bahagi nito.
Isulat lamang ang titik ng iyong sagot sa loob ng kahon.

a. Pamuhatan
b. Bating panimula
c. Katawan ng liham
d. Bating pangwakas
e. Lagda

Filipino 4 3 Inihanda ni: Mauie Flores


LSM 2010-2011 www.the24hourmommy.com ©
Gumawa ng line graph ayon sa mga impormasyon sa talaan at sagutin ang mga
tanong pagkatapos.

Mga Naipong Boteng Plastic (2009-2010)


Ika-4 na Baitang ng Cuyugan Elementary School

Buwan Bilang
Hunyo 57
Hulyo 110
Agosto 254
Setyembre 309
Oktubre 200
Nobyembre 320
Disyembre 80
Enero 190
Pebrero 110
Marso 34

1. Aling buwan ang may pinakamaraming nakolektang boteng plastic?

____________________________________________________________________________
2. Aling buwan ang may pinaka-kaunting nakolektang boteng plastic? Bakit kaya
mababa ang bilang sa buwang ito?

____________________________________________________________________________
3. Aling mga buwan ang may parehong dami ng nakolektang boteng plastic?

____________________________________________________________________________
4. Sa iyong palagay, bakit biglang dumami ang bilang ng naipong boteng plastic
noong buwan ng Enero mula sa kaunting naipon noong buwan ng Disyembre?

____________________________________________________________________________

Filipino 4 4 Inihanda ni: Mauie Flores


LSM 2010-2011 www.the24hourmommy.com ©