ΕΡΓΟ

: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
AΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α. Παναγούλη 15, Αθήνα 15773, τηλ. 210 7700594, info@agrafiotis.net , www.agrafiotis.net

ΕΡΓΟ

: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
AΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ιστορικό Κατασκευής
Το
υφιστάμενο
βιομηχανικό
κτίριο
κατασκευάστηκε με βάση στατική μελέτη
του 1978
για βιομηχανική- βιοτεχνική
χρήση. Το 2009 εκδηλώθηκε πυρκαγιά
στο νότιο και ακραίο τμήμα του κτιρίου Ι
που στην συνέχεια μεταφέρθηκε και στο
υπόλοιπο κτίριο λόγω εύφλεκτων υλικών.
Στόχος της παρούσας στατικής μελέτης
είναι η διερεύνηση των βλαβών της
κατασκευής από την πυρκαγιά, η στατική
αποτίμηση του κτιρίου και η ανάπτυξη
προτάσεων-μεθόδων
ώστε
να
αποκατασταθεί η στατική και αντισεισμική
λειτουργία του κτιρίου.
Δεδομένα-Αρχές Στατικής αποτίμησης
Για την αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατασκευής διατίθενται στοιχεία από την
αρχική μελέτη του 1978 (Ξυλότυπος
ισογείου, αναπτύγματα δοκών). Επίσης
προ της πυρκαγιάς έγινε έλεγχος της
κατασκευής
με
μη
καταστροφικές
μεθόδους (Χρ. Κόκκινος 2009).
Ο ανωτέρω έλεγχος επιβεβαίωσε σε
ικανοποιητικό βαθμό ότι τα στοιχεία της
αρχικής στατικής μελέτης επιβεβαιώνονται
και εφαρμόστηκαν στην κατασκευή.
Μετά την πυρκαγιά εκτελέστηκε ερευνητικό
πρόγραμμα ελέγχου του σκυροδέματος
του κτιρίου από την
Δομοέρευνα –
Γ.Καπογιάννης.
Για τον έλεγχο του σκυροδέματος
εκτελέστηκαν:
Κρουσιμέτρηση
σε επιλεγμένα
υποστυλώματα.
Υπερηχοσκόπηση
Δοκιμή εξόλκευσης
Πυρηνοληψία από πλάκες
Προσδιορισμός
του
βάθους
ασβεστοποίησης.

ΕΡΓΟ

: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
AΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατασκευής
– Έλεγχος φέρουσας ικανότητας
Τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου
έδειξαν
όσον
αφορά
στο
κτίριο
ΙΙ
υποστυλώματα με αντοχές που κυμαίνονται
από 25 ΜPa ως 30 ΜPa. Οι ενδεικτικοί
έλεγχοι πυρήνων σκυροδέματος των πλακών
καταλήγουν σε αντοχές αντίστοιχης ποιότητας
με C12/15.
Το βάθος ασβεστοποίησης εμφανίζεται σημαντικά πιο περιορισμένο στο κτίριο ΙΙ και ισούται
με 1-3 cm.
Προκειμένου να διαπιστωθεί η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου τόσο για τα στατικά φορτία
όσο και για τα σεισμικά μορφώθηκε προσομοίωμα της κατασκευής με πεπερασμένα
στοιχεία με χρήση του στατικού προγράμματός SOFISTIK. Οι δοκοί και τα υποστυλώματα
προσομοιάζονται με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία ενώ τα στοιχεία των πλακών με
επιφανειακά στοιχεία. Για την θεμελίωση χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία εδραζόμενα επί
ελαστικού εδάφους. Τα πεπερασμένα στοιχεία προσομοιάζουν την γεωμετρία και τα
αντίστοιχα αδρανειακά στοιχεία και δυσκαμψίες της κατασκευής. Τέλος χρησιμοποιήθηκαν
οι ποιότητες σκυροδέματος που προέκυψαν από την εργαστηριακή διερεύνηση της
ποιότητας του σκυροδέματος.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΡΓΟ

: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
AΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Στο τεύχος υπολογισμού παρατίθενται οι φορτίσεις και οι συνδυασμοί φορτίσεων στατικών
και σεισμικών.
Τα αποτελέσματα της άνω ανάλυσης έδειξαν ότι η φέρουσα ικανότητα του κτίριο είναι
ικανοποιητική για τα στατικά φορτία, ενώ για τα σεισμικά απαιτείται σεισμική αναβάθμιση
του κτιρίου προκειμένου αυτό να μπορεί να παραλάβει με ασφάλεια τα σεισμικά φορτία.
Οι βλάβες που παρουσιάζονται κυρίως στις πλάκες του κτιρίου φαίνεται να έχουν μικρό
αντίκτυπο στην στατικότητα του κτιρίου και αυτό διότι οι διαστάσεις των πλακών είναι μικρές
ενώ στην πράξη η λειτουργία του κτιρίου είναι αύτη μιας εσχάρας δοκών. Το μεγάλο στατικό
ύψος των δοκών >70 cm λειτούργησε ευεργετικά στην περίπτωση της πυρκαγιάς αφού η
αυξημένη θερμότητα παγιδεύτηκε πιο ψηλά στις πλάκες. Ωστόσο τόσο τα περιμετρικά
υποστυλώματα όσο και οι περιμετρικοί δοκοί πιθανόν να δέχτηκαν μεγάλο μέρος της
θερμότητας αφού η πυρκαγιά βρήκε διέξοδο μέσω των εξωτερικών ανοιγμάτων.

Αποκατάσταση από την φωτιά στατική και σεισμική ενίσχυση του Κτιρίου
Το κτίριο από πριν την πυρκαγιά παρουσίαζε περιορισμένες βλάβες που έχρηζαν
αποκατάστασης. Τέτοιες βλάβες είναι η ενανθράκωση των οπλισμών, μικρές οι ανύπαρκτες
επικαλύψεις των οπλισμών στις πλάκες και τοπικά εκτιθέμενοι οπλισμοί δοκών.
Η πυρκαγιά πρόσθεσε στις παραπάνω βλάβες την αποκόλληση τοπικά της επικάλυψης του
σκυροδέματος και την ασβεστοποίηση σε σημεία που αναπτύχτηκαν σημαντικές
θερμοκρασίες για σημαντικό χρόνο.
Για την αποκατάσταση χρησιμοποιούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων
(ΚΑΝΕΠΕ, τελικό σχέδιο 3, ΟΑΣΠ 2009).
Η συνολική αποκατάσταση του κτιρίου ώστε να μπορεί να παραλάβει τις σύγχρονες
σεισμικές δυνάμεις και να πληροί τις διατάξεις του σημερινού κανονισμού Ωπλισμένου
σκυροδέματος θα απαιτούσε εξαιρετικά πολυέξοδες επεμβάσεις.
Αντί αυτού επιλέχθηκε με βάση και τις διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ οι προτεινόμενες επεμβάσεις
να είναι τέτοιες ώστε η Στάθμη επιτελεστικότητας του κτιρίου να είναι τέτοια ώστε να
εξασφαλίζεται η μη κατάρρευση του κτιρίου και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Οι προτάσεις για την ενίσχυση του κτιρίου κινούνται σε δύο άξονες.
Α . Ήπιες επεμβάσεις με στόχο την τοπική αποκατάσταση.
Για το σύνολο των δοκών και των πλακών του κτιρίου προτείνεται η παρακάτω αλληλουχία
εργασιών με στόχο την δομική αποκατάσταση των βλαμμένων στοιχείων :
 Αμμοβολή προκειμένου να απομακρυνθεί το βλαμμένο από την φωτιά και το
ισχυρά ενανθρακωμένο σκυρόδεμα .
 Χρήση πιεστικού νερού και ελαφριών χειρονακτικών μεθόδων προκείμενου
να καθαριστεί η επιφάνεια του σκυροδέματος.

ΕΡΓΟ

: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
AΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

 Απομάκρυνση με χειρονακτικές-ελαφριές μεθόδους της σκουριάς από τους
οπλισμούς.
 Κάλυψη των οπλισμών με εποξειδικό αντιδιαβρωτικό υλικό. (η χρήση και
επιβραδυντικών οξείδωσης επίσης συνιστάται)
 Σφράγιση με κατάλληλο κονίαμα το οποίο περιέχει κατάλληλες ακρυλικές
ρητίνες. (χρήση γέφυρας πρόσφυσης μπορεί να απαιτείται αναλόγως του
υλικού.)
 Εφαρμογή κατάλληλων βαφών προκείμενου να περιοριστεί η ενανθράκωση
των οπλισμών.

Στο Παράρτημα Β παρουσιάζονται προτεινόμενα προϊόντα διαφορετικών εταιριών
κατασκευής επισκευαστικών υλικών. Το επισκευαστικό κονίαμα για λόγους ταχύτητας
μπορεί να τοποθετηθεί με κατάλληλη μέθοδο εκτόξευσης αρκεί προίον που θα
χρησιμοποιηθεί να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις

Β. Προσθήκη Τοιχείων στον Φέροντα οργανισμό του κτιρίου.
Για την στατική ενίσχυση του υφιστάμενου κτιρίου πραγματοποιήθηκε διεύρυνση του
τρόπου που αυτή μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της μόρφωσης καταλλήλων
προσομοιωμάτων στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων.
Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν τόσο στατικές όσο και δυναμικές-φασματικές
ώστε να είναι σαφές το πώς ανταποκρίνεται η κατασκευή στις διάφορες προσθήκεςεπεμβάσεις.

ΕΡΓΟ

: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
AΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η επέμβαση που επιλέχτηκε εξυπηρετεί έναν τριπλό στόχο. Είναι κατασκευαστικά
οικονομική, ενισχύει εξωτερικά υποστυλώματα του κτιρίου τα οποία και υπέστησαν τις
σημαντικότερες βλάβες, ενώ τέλος μειώνει σημαντικά τα εντατικά μεγέθη στα υπόλοιπα
υποστυλώματα και στις δοκούς.

Τοποθετούνται τοιχεία σε δύο εξωτερικά πλαίσια, ένα ενδιάμεσο στην βόρεια άκρη και
αντίστοιχα ένα στην νότια άκρη. Τα τοποθετούμενα τοιχεία συνδέονται με τα αντιστοιχα
υποστυλώματα στα οποία τοποθετείται μανδύας 10cm. Τα τοιχεία θεμελιώνονται επί
πεδιλοδοκών πάχους 50 cm.
Τόσο στα θεμέλια όσο και στα υποστυλώματα τοποθετούνται κατάλληλα υπολογισμένα
βλήτρα προκειμένου να παραλάβουν τις αντίστοιχες διατμητικές
δυνάμεις και να
εξασφαλίσουν την σύνέχεια ανάμεσα στα στοιχεία.
Η προσθήκη των νέων τοιχείων υπολογίζεται με βάση τους σύγχρονους κανονισμούς
ΕΚΩΣ 2000 και ΕΑΚ 2000 ενώ κατασκευάζονται με έγχυτο σκυρόδεμα C20/25.
Οι επεμβάσεις στόχο έχουν την αποκατάσταση από πυρκαγιά του φέροντος οργανισμού
του κτιρίου αλλά και την ταυτόχρονη στατική και αντισεισμική ενίσχυση με χρήση όλων των
σύγχρονων κανονισμών αλλά την υπάρχουσα βιβλιογραφία.
Αθήνα, 18/5/2010
Ο μηχανικός
Κωνσταντίνος Αγραφιώτης

ΕΡΓΟ

: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
AΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ