Т Р У Д О В Д О Г О В О Р

№… /…………г.
Днес, …………………. г. в гр./с …………………..., област …………………….., община …………………….
между:
................................................................................................................................................................................... ........
/ наименование на предприятието, учреждението или организацията /
със седалище и адрес на управление ............................................................................................................ ..............,
регистрирано по фирмено дело № ……../…………г. на ………………, номер от НДР …………………, ЕHK по
EYPCTAT …………………….., представлnвано от .................................................................................... .....................
– ................................... ...................... с ЕFН …………………………
от една страна, нари¬ан/а/ sа kратkост в договора РАБОТОДАТЕЛ и
................................................................................................................................................................................... ........
/ трите имена по документ за самоличност /
от друга страна, нари¬ан/а/ РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/
с ЕFН: …………………………, местоживеене: гр./с. ……………………, ……………………………………….., община:
……………….., п.k. …………., ли¬на kарта №: …………………………, иsд. на ………………., от MBР ………………
…….., oбраsование: ………………………………., спеuиалност: ………………………………………, диплома №: …
……………., иsдадена от ……………………………………………………, трудов стаж: ………………...
на основание: ………………………………………………………, се сkлk¬и настоnщиnт трудов договор:
Ì. Работодателnт въsлага, а Работниkът /Cлужителnт/ приема:
1. Да иsпълнnва в …………………………………………………, длъжността ¨………………………¨, НKHД ……
………, НKRД ……………………… , в отдел (мnсто на работа) "…………………………¨ със sадължениn,
утвърдени от Работодателn в длъжностна xараkтеристиkа, представлnващa нераsделна ¬аст kъм
настоnщиn трудов договор;
2. Rри условиnта на …. /………………./ ¬аса работно време с основно месе¬но трудово въsнаграждение в
раsмер на ……… /…………………………………./ с периоди¬ност на иsплащане ……………………………
….. и с допълнително въsнаграждение ….% sа всnkа година трудов стаж.
ÌÌ. Работодателnт е длъжен:
1. Да sаплаща трудовото въsнаграждение на Работниkа /Cлужителn/ ежемесе¬но;
2. Да осигурnва sдравно и соuиално Работниkа /Cлужителn/ sа вси¬kи осигурителни рисkове съгласно
условиn и по ред, установени в KCO и 33O;
3. Да sапоsнае Работниkа /Cлужителn/ с установената теxнологиn на работа във фирмата;
4. Да съsдаде беsопасни условиn sа работа на Работниkа /Cлужителn/.
ÌÌÌ. Работниkът /Cлужителnт/ е длъжен:
1. Да иsпълнnва трудовите си sадължениn в съответствие с установената трудова и теxнологи¬на
дисuиплина;
2. Да иsпълнnва стриkтно вси¬kи sадължениn, kоито проиsти¬ат от длъжностната му xараkтеристиkа;
3. Да опаsва поверените му теxни¬есkи средства;
4. Да паsи доброто име на фирмата, kаkто и да не раsпространnва информаuиn, с¬итана от Работодателn
sа поверителна.
ÌV. Работниkът /Cлужителnт/ има право на ……… работни дни платен годиuен отпусk съгласно ¬л. 155 от
KT.
V. Cроkът на настоnщиn трудов договор е ……….
VÌ. Cроkът на предиsвестие sа преkратnване на трудовиn договор е 30 дни.
VÌÌ. 3а неуредени в настоnщиn трудов договор условиn се прилагат раsпоредбите на Kодеkса на труда и
нормативните аkтове на българсkото sаkонодателство.
VÌÌÌ. Работниkът /Cлужителnт/ се sадължава да постъпи на работа на ………………….г.
Настоnщиnт договор се състави в два еднообраsни еksемплnра, по един sа всnkа от страните.
РАБОТОДАТЕЛ: ................................... РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ/: ...................................
/ подпис и печат / / подпис /
ÌX. Днес, ………………….г. полу¬иx:
1.Oригинал от настоnщиn трудов договор, подписан от двете страни;
2.Kопие на уведомление по ¬л.62, ал.3 от KT, sаверено от TД на НAR;
3.Длъжностна xараkтеристиkа.
Отдел “Чое!"# $е%&$%#': ................................... РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/: ...................................
...................................
/ подпис / / подпис /
Р()от*#"+т /Сл&,#тел-т/ .о%т+.# *( $()от( *( ............................г.
Отдел “Чое!"# $е%&$%#': ................................... РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/: ...................................
/ подпис / / подпис /