You are on page 1of 8

‫אחרית ד ב ר‬

‫אחרית דבר‬
‫טוב אחרית דבר‬
‫דברי‬

‫האלמנה והאחים ראם״ המדפיסים אשד בווילנא‪:‬‬

‫מראשיתו)קהלי׳ י‪ .‬״ ( ‪.‬‬

‫הדבר מתוקן ‪ -‬ונעטר א ת השים ‪:‬והאלפס בעטרות היקרות האל‪ ,‬ונתלה‬
‫א ת רובי המאורות הגדולים האלה סביב להש״ס על הדף‪ ,‬ויתרם יאירו‬
‫מלפניו או לאחריו‪.‬‬

‫כשש שנים ארכו עלינו ימי הדפסת הש״ס תלמוד בבלי הזה עם‬
‫האלפסי; בשנת המשת אלפים שש מאות וארבעים לביע )חי־׳ם( כשמונה‬
‫עשר לירח זיו החלנו במלאכה‪ ,‬ובשנת ארבעים ושש )חיי׳ם( ביינ לחדש‬
‫האביב כלינו מלאכתגו הגדולה הזאת כעז׳ה א(‪ .‬וכל אותן השנים החרשנו‬
‫ולא ספרנו בשבחה ותולדתה של מלאכתנו ז ו ; אף לא הקדמנו הקדמה‬
‫בראש הש׳ס כז*רח המדפיסים והמחברים‪ ,‬כי אמרנו‪ :‬אל יתהלל חנר כמפתח;‬
‫כי לבנו היה חרד ומפחד מאד מפני ההדפסה הנדולה הזאת אשר כמוה‬
‫לא נהייתה עוד; ואם הדפסת כל שיס ואלפס אשר איננה רק כהעתקת‬
‫ספר מתוך ספר‪ ,‬נדמה לכל כהר—לרב כמותו אשר יכיל כ ש ש ת א ל פ י ם‬
‫ע ל י ם ‪ -‬א ף כי הדפסת ש׳ס ואלפס כזה ‪-‬אשד‪ .‬פ י ש נ י ם לו ב כ מ ו ת ו ‪ ,‬ו פ י‬
‫ע ש ר ה ב א י כ ו ת ו — ה ל א נדמה לנו כ ה ר ה ה ר ‪ 1‬ונפחד םאד פן לא נוכל‬
‫לעלות אל ראש הר האלהים הזה‪ .‬כי רם הוא וגבוה עד לשמים! — ‪.‬‬

‫ג ס הרבה פירושים חרושים והגהות ש כ ב ר נ ד פ ס ו ודאיגו אותם‬
‫כי טובים המה להשכיל בהיותם גלוים על הש״ס‪ ,‬אספגו גם אותם אליה‬
‫ויעטרוהו גם המה להוד ולתפארת‪.‬‬
‫ועינינו לא חסה על כסף ההוצאה הגדולה הזאת לקבוץ כל ההוספות‬
‫ההן ‪ /‬להעתיק ולקנות כל כתבי הידים ולצרפם ולזקקם‪ ,‬ולהדפםתן העצומה‬
‫אף אם בשלהן רבה כמות השים ויהי כפול ארבע )בתוכן אותיותיו ואיכות‬
‫מ י א נ ת י ( ‪ ,‬והרכינו לפאר ולהאדיר המלאכה בכל פאר והידור האפשרי;‬
‫לא עצמה טמנו כל הוצאה‪ ,‬ולא שנכה ממנו נל עבודה ‪ — I‬כמה ממון‬
‫שקעו כבנין זה! כמה נפשות עמלו כבנין ז ה ! יותר ממאה חכמי חרשים‬
‫פועלי הדפוס עמלו בבנינו; ארבעה עשר מניחים מומחים חכמי התורה—‬
‫ומהם נדולי ונאוני ישראל =( — ינעו בתקונו; ומפקחים ומשטחים על המלאכה‬
‫לרוב‪ .‬ומכונות רבות)שנעללפיעספען( עשו בהדפסתו כל אותן הימים ‪ .‬אין קץ‬
‫ליניעה‪ ,‬אין ערוך למלאכה ׳ ואין קצה לכסף אשר אכלה העבודה ה ז א ת ! ‪. -‬‬

‫כ י הנה לא להדפיס שים ככל ספרי השים באנו; לא להעתיקו‬
‫בצורתו הראשונה ולחקות מעשה הדפסתו כמעשה ק ו ף ‪ ,‬כי לכר>» לו שמים‬
‫חדשים ופנים חדשים‪ ,‬ולהאיר עליו אור ח ד ש ‪ ,‬אור הראשון שנננז ממנו‬
‫ו ע ל כל אלה רבתה התלאה אשר מצאתנו בדרך ז ו ‪ ,‬כי מוקשים‬
‫מאות כשנים עד כה‪ —:‬כי העיד ה׳ א ת רוחנו לחפש אורות הננוזים ככתבי‬
‫ידי רבותינו הראשונים‪-‬מפרשי השים‪-‬לחשוף מצפונותיהם‪ ,‬ולהוציאם מאפל‬
‫גדולים פנשנו ומכשולים רבים וחתחתים בדרך‪ ,‬ויתיצבו לשטן לנו‬
‫מחשכי ננזכם‪ ,‬לבלי יכוסו עוד בטמון‪ ,‬ולתלות את המאורות האלה‬
‫פעמים רבות ; כמה הרפתקאות עדו עלנא ‪ 1‬בראשית מלאכתנו נגדר‬
‫ברקיע הש״ס להאיר עליו באורם הצת‪ ,‬הבהיר והנשגב מ א ד ‪ - .‬ומה כבדה הדרך בעדנו כשנה תמימה‪ ,‬עד אשר השגנו הרמנא דמלכותא בעז׳׳ה‬
‫העבודה הזאת עלינו‪ ,‬ומה עצמה ! כמה יניעות ינענו בטרם מצאנו את ואשרה וקימה א ת ההדפסה הזאת‪ .‬ויהי אח׳כ כי החלנו במלאכה‪ ,‬ובידנו‬
‫האורות הנעלמים ההם! כמה עמל ותלאה שבענו בטרם קבצנו נדחיהם! טרם היו העתקות מפי׳ רבינו חננאל זיל לכל סדר מועד‪ ,‬כי לא היה מוכן‬
‫וכמה כסף בזבזנו ע ל י ה ם ! ‪ -‬כי היו נפוצים ומפוזרים בעזי הספרים בכל‬
‫בידנו מפירושו רק למסכת שבת ולסדר נזיקץ לבד; ונבוא להעתיק לנו א ת‬
‫קצות ת ב ל ‪ ,‬זה בכה וזה ב כ ה ‪ ,‬ורובם כבד אבד עליהם כלח מרוב‬
‫פירושו למסכת עירובין ושארי מסכתות‪ ,‬מכ׳י אשר ברומי בבית עקד הספרים‬
‫ימים‪ ,‬ותעל עליהם חלודה • עין הכתב כ ה ת ה ‪ ,‬ורשומו כמעט לא ניכר;‬
‫שבוואטיקאן‪ ,‬והנה שערי האוצר ההוא ננעלו לארבעה וחצי ירחים! כי‬
‫וקצתם אכל; עש וסם‪ ,‬והניר בלה ונרקב‪ ,‬וכמעט נגעה בו יד ויהי לאבק;‬
‫כן דרכו מדי שנה בקץ חדש יוני יסג! ‪ ,‬ובשנים עשר לחדש נאוועמבר‬
‫והכתב ח ב ו כתב איטליאני*( או ספרדי הוא‪ ,‬אשר רוב ישראל עתה לא‬
‫יפתח‪ ,‬ולא יותן לאיש לבא שעריו בכל הימים ההם‪ .‬וישם הדבר מועקה‬
‫כהלין כתבא דנה למקרא; והפקרנו מעתיקים נאמנים וזריזים בכל בתי גדולה בהדפסתנו‪ ,‬ויצר לנו מאד כי ו»;‪-‬נצר בשל הדבר הזה; כי אנחנו‬
‫עקד הספרים אשר מצאנו שמה כתבי ידי רבותינו ז׳ל‪ ,‬ונרבה שכרם ונמלא‬
‫החלטנו להדפיס א ת מסכתות הש׳ס על הסדר שסידרן הרמבים זיל‪ ,‬ונשמר‬
‫א ת ידם להעתיקם לנו העתקות נאמנות‪ ,‬להציל לנו א ת שאריתם מאבדון‪,‬‬
‫לבלי הקדים המאוחר למוקדם; ועוד זאת כי אף המסכתות שפירוש ריח‬
‫ויתרם םכליון‪ .‬וביניעת בשד ורוח ובזעת אף הוציאו והצילו מערמות כבר היה בידנו חסרו להן הוספות אחיות אשר נדרנו להן‪ ,‬ולא היו בידנו‬
‫עפרות האוצרות א ת הםרנליות הטובות ואבני הקדש אשר שבצנו בהם‬
‫מן המוכן רק למסכת סנהדרין לבדה; והוכרחנו לעבור על דעתנו‪ ,‬והדפסנו‬
‫מידי‬
‫א ת השים הזה‪ .‬גם הכךה ה׳ לפנינו הרבה כתבי ידי רבותינו לקנותם‬
‫אחר מסכת שבת את המסכת סנהדרין‪ .‬אבל נם בזאת לא נושענו עוד‬
‫יחידי סגולה אשר היו גנוזים אתם ‪ ,‬ונם בהם היו רובם בלים נרקבים‬
‫כי בטרם יפתחו שערי האוצר הנ׳ל‪ ,‬ובטרם יעתק הכיי למסי עירובין ויתר‬
‫ומתולעים‪ ,‬וחלודת הזמן כסתה א ת פגי הכתב‪ .‬ואת כל העתקות כתבי המסכתות מסדר מועד תעצר ההדפסה עוד לימים רבים‪ .‬אולם אל מעוזנו‬
‫היד ההם צרפנו ובחננו בכור בחינת חכמי ישראל אדירי התורה‪ ,‬אשר‬
‫שלח לפנינו מושיע‪ ,‬את הג׳מ ר פ א ל נ ט ע ראבעאוויץ שליט׳א ממינכען‬
‫הניחום וצדפים וזקקום םשבושי ההעתקות כיד חכמתם הטובה עליהם‪ ,‬ויוציאו‬
‫)בעהמים דקדוקי םופריפ( אשר היה אן )בקיץ תי״&( ברומי ויעש שמה בבתי‬
‫י‬

‫* ( ליצ נ פ ג » נ י פ גצויה נגני איפציא נופגיפ אופו וג! ג פ נ ספלו•‬

‫א( הערה וזד• פדר הדפפת ד&סנתות וומניהס ככהוב על שעריהם • זול שערי נ ל אלה הםםנתות לא נפקדו רק חמשים הוכפות •‬
‫כרך ברכות נגמר )ב׳ אלול( שנת זאת הברכה)תר״ם( ל פ י ק ‪.‬‬

‫סדר זרעים כשנח הדר זרעים הבבלי)תר״ם(‪.‬‬

‫לא געשה כפסח הזה)תרמ״א(‪.‬‬

‫כרך פסחים‬
‫— שבת‬
‫סנהדרי נדולה ע״א וכ^‪1‬גה כ״ג)תרמ״א(‪.‬‬
‫— סנהדרי‬
‫— עירובי! אל יצא איש ממקמו ביום השביעי‬
‫א ם ת ש י ב משבת רגלך )תרמ׳׳א( ‪.‬‬

‫)תימ״א( ‪.‬‬
‫ש ב ת שבתון הוא לכם )תרמ״א(‪,‬‬
‫ועליה נלוה מסכת שקלים‪,‬‬

‫—ןיוםא‬

‫אהב צדקה ומשפט‬
‫נוטלים לולב בכל שבעה‬

‫ך׳׳ה‬
‫)סוכה‬
‫‪ J‬ביצה * אך אשר יאכל לכל נפש ) ח ר מ ״ ב ( ‪.‬‬
‫~ (תענית ״ שבו מדרכיכם ) ת ר מ ״ ב ( ‪.‬‬
‫ץםגלה * ויתבגנו חסדי האל )תרמ״ב(‪.‬‬
‫)״רמ״ב(‪.‬‬

‫״ך״ק‬

‫י‬

‫)תרמ״ב(‪.‬‬

‫מבא! ואילך עד כרך נדה נפקדו עיב הוספות ‪:‬‬
‫כרך יבמות « « וראה בניס לבניך שלום על ישראל דלא‬

‫אתי לידי חליצה‬
‫גסיב בת מיגך ) ת ר מ ״ ד ( ‪.‬‬
‫— כחומת ״‬
‫— )נדרים « גדר או שבועה )תרט״ד(‪.‬‬

‫ויבוס)תרט״ג(לפ״ק‪.‬‬

‫— |נזיר‬

‫*‬

‫— גיטין‬

‫״‬

‫לא יהא לו עסק עמהן )תרמ״ד(‪.‬‬

‫—)קידושין ״‬

‫‪ -‬נ״ק‬

‫״‬

‫— (סוטה‬

‫״‬

‫)חרמ״ד(‪.‬‬

‫— ובתים‬

‫*‬

‫— מנחות *‬

‫— ב״‪0‬‬

‫״‬

‫— ‪fVf‬‬

‫י‬

‫)חרמ״ה( ‪.‬‬
‫זאת התורה‬

‫ולאשם‬

‫לרצון על מזבחי‬

‫לעלה למנחה‬

‫לחטאת‬

‫)תרמ״ה( ‪.‬‬

‫— במרות ״‬
‫שובה ה׳ א ת שביתנו כאפיקים ב נ ג ב — ערבק ״ על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו‬
‫הכל חייבי! בראייה ושמחה‬
‫א מ ת ומשפט‬
‫)תרמ״ב(‪.‬‬

‫״‬
‫— ב״ב‬
‫‪/‬שבועות ״‬
‫~ י סכות ״‬

‫קיחד‪ ,‬אנךי קגין‬

‫)תוט״ד(‪.‬‬

‫עולותיהם וזבחיהם‬

‫אך פרה תפדה א‪,‬ת ככור האדם)תרמ״ה( •‬
‫הכהן )תרמ״ה( ‪.‬‬

‫הזורעים בדמעה ברנה יקצרו)תרמ״ב(‪.‬‬

‫יחניגה ״‬

‫)תרט״ד(‪.‬‬

‫כל מי שאין יודע טיב נטין‬

‫וקידושין‬

‫שלוס‬

‫שפטו‬

‫)תרמ״ב(‪.‬‬
‫בשעריכם‬

‫—\תסורה ״‬
‫—‪/‬כריתות ״‬
‫?‬

‫חקים ובשפטים‬
‫הקים ומשפטים‬
‫שבועה ונדר ) ח ר מ ״ ג ( ‪.‬‬

‫)חרט״ג(‪.‬‬

‫— י מעילה‬

‫)תרמ״ג(‪.‬‬

‫)חרמ״ג( ‪.‬‬
‫ןהברתי פסיליך יסצבותיך‬

‫תמירה )תיימ״ה(‪.‬‬
‫פודה י״י נפש עבדיו‬

‫ולא יאשמו כל‬

‫החוסים בו )תרמ״ה( ‪.‬‬

‫י )תרט׳׳ה( ‪.‬‬
‫ועליה נלוה גס מסכיז קגים‪ ,‬המיז*‪ ,‬וסדות ‪.‬‬

‫* הבריאה תזבחו)תרט״ו(‪.‬‬
‫— חולק‬
‫י ד ה ״ וכפר על־ה וטהרה‬
‫מהיות * אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור‬
‫ממקור ד‪0‬יה)תרמ״ו(‪.‬‬

‫מקרבך ולא‬

‫תשתחוה ע ו ד למעשה ידך ) ת י מ ״ ג ( ‪.‬‬

‫}ועליה »*י הוריוו‪/‬עדיוו‪/‬אבוו‪/‬אדר״נ‪ ,‬מסכתות קטנות‪.‬‬

‫)יתרט״י( ‪.‬‬
‫נשער חגיך הזה נוכרו נפ כל ייור ההופפיוז שנוספו לרנלי ההדפשד‪.‬‬

‫עד יותר סםאה‪:‬‬

‫ווה פרד הדפסת האלפס ותוספתא ‪:‬‬

‫אלפס ותוספתא ברכות ושבת‪ ,‬ותוספתא סדר זרעים‪,‬‬
‫)בשגת ת ר מ ״ א ( ‪.‬‬

‫— עירובץ פסחים יומא שקלים והל״ק‪ ,‬סוכה ור״ה ״‪.‬‬
‫ביצה תענית‪ ,‬סגלה מו״ק'‪ ,‬ב׳׳ק‪ ,‬סנהדרין)תרמ״ב(‪.‬‬
‫— ב״מ‪ ,‬ב״ב‪ ,‬שבועות מכות ע״ו הוריות ועדיות‬
‫ושערי שבועות )תרם״ג(‪.‬‬
‫— יבמות‪ ,‬בחובות‪ ,‬אלפסי ורמב׳׳ן נדרים)ם׳ א*י ה׳(‬
‫גטין וקדושין)תרמ׳*(‪,‬‬
‫— הלבות בבורות וחלה להרמב׳׳ן ) ת ר ט ״ ה ( ‪,‬‬
‫— חולין‪ ,‬ותוספתא קדשיש וטהרות)תרט״ו( ‪.‬‬
‫ב( הראש והראשון שבוע היה הנ״ט שלמה הכהן שליש״*‬
‫)בעה״מ חשק שלטה על הש״ס( הוא שם עיקר מגמתו יטעינו‬
‫להניד‪ ,‬לזקק ולצרף את כתבי ידי רבותינו הראשונים ז״ל להסיר‬
‫מהם וזשבושים והשניאות שנפלו ע״י המעתיקים ולפתור הטלות‬
‫שנמחקו או שעלתה עליהן חלודה מרוב ימים‪ .‬נם עירד עליהם‬
‫בתכטתו בהערות מאירות עינים‪ .‬ואחריו הדייג מוי׳י! אברהם‬
‫אבא קליינרטאן ז״ל ) נ ע ל ההערות לבאור מר״א על יו׳׳ר‬
‫ומסדרי( ש= גם הוא מעינו להגיה ולזקק כיי רבותינו האחרונים ז״י•‬
‫וגפ איזה מהראשונים‪ .‬וביותר יגע ושקד על הגהות ובאורי‬
‫הגר״א ז״ל להעתיקם מעצם כי״ק ולצרפם מכל סיג ושבוש‬
‫המעתיקים‪ .‬כי היו לפניו ע צ ם כ ת ב י י ד ה ג ר ״ א ז ״ ל ‪ .‬ז כ ל‬
‫ימיו היה מצטער להעתיקם ולצרפם וימסור את נפשו עליהם‪.‬‬
‫ועל הטוב יזכרו גם אלה המגיהים המומחים גדולי התורה‬
‫ו י ה הוה׳׳ג הח׳ מו״ה מרדכי גךשלמה ז״ל )מוא פיגי אפ ספסלגפ למיס(‬
‫והרה״ג מו״ה שמואל בהרה״ג מי״ה אלעזר שטראשון אבד׳׳ק‬
‫זסקאודין‪ .‬והרה״נ מי״ה יהודה זאב מ ״ מ ‪ .‬והוא עמל ויגע חרכוד‬
‫גם בהעתקת הגהות כ״י שונים ובהוספת מיאה מקומות במרדכי‬
‫ובהערותיו על פסקי תוספות למס׳ חולין‪ .‬והרב המובהק מו״ה בנימין‬
‫עזריאל ראם )גפה״פ עסויפהפייפ טי( עסק ויגע ג׳׳כ בהעתקות הגהות‬
‫כתבי יד ‪ ,‬והר׳׳ר אליעזר יופן* לפידות ‪ ,‬וחר״ר מרדכי יעקב האגער‬
‫)גימפ׳״ס שזי נל*ז{‪ ,‬והר״ר חיים בייראק ז״ל‪ ,‬והעוזרים על ידיהם‬
‫כולם יזכרו לטוב‪.‬‬
‫ועל הברכת יעטרו ג‪ 0‬מסדרי האותיות וחרש• המכוטת יז»קי‬
‫האותיות‪ ,‬וחרשי השטעדעאט־פין‪ ,‬ובראשם המנצח על ומלאכה‬
‫הרבני המופלג מי״ד• בן־ציין אש נ״י‪ .‬כלם יעמדו על ה ב ר כ ה ‪.‬‬
‫(‬

‫אחרית ד ב ר‬
‫עקד הספרים שברומי לספרו דקדוקי סופדים במסכת כבא בתרא‪ :‬ולו היה‬
‫הזכות והרשות מאת שרי הוואמיקאן לעשות מלאכתו כבית עקד הספרים‬
‫אשר בוואטיקאן אף בימי הסנרו‪ ,‬ואף בימי החנים הקטנים‪ ,‬ונם אחר חצות‬
‫היום ) כ ׳ חק הוא לבית העקד ההוא לבלי ת ת לאיש לעשות שמה בינד החגים; ואן*‬
‫בימי החול לא יותן לעשות שמה רק למן שעה השמינית בבקך עד חצות ייזפ( לזכות כזה לא‬
‫זכה עוד איש בלעת‪ ,‬כי שרי בית העפד יזהרו מאד לבלי ת ת להפריע החק הזה‪.‬‬
‫אולם האיש הזה נכבד מאד בעיני שרי הוואטיקאן‪ ,‬כי רוזני ארץ המליצו לפניהם‬
‫בעדו א( ויפק רצון מהם‪ ,‬והפרו החוק בגללו להוראת שעה כיוצא מהכלל‪ .‬ואנחנו‬
‫הודענוהו את צערנו ונחלה את פניו לעזרנו ולחלצנו ממבוכתנו‪ ,‬ויחל למעננו‬
‫את פני השר ראש בית העקד לתת רשות לאיש שיבא בכחו לעשות תחתיו בבית‬
‫העקר בעתים ההם; ויקש הדבר מאד בעיני שר בית העקד‪ ,‬ויאמר הן כבר רנזה‬
‫ה א ‪ p‬בשלך‪ ,‬כי רבים םנדולי הארץ התקנאו בך‪ ,‬וישאלונו יום יום לזכות גם אותם‬
‫כמוך לבוא שערי האוצר בימים ההם; והיה אם יזכה עוד איש בלעדך לדבר הזה‬
‫הלא אז יבטל החוק הזה לנמרי בהיותנו עוברים ושונים עליו‪ .‬אבל הרב הניל‬
‫אמץ את רוחו וירבה השתדלות ויגיעה להטות לב השרים לשאלתם‪ ,‬ובעמל רב‬
‫הפיק רצץ ויתנו רשות להמעתיק שלנו—אשר בא בכחו‪-‬לעשות שמה גס‬
‫בימי ההסנר‪ ,‬ונתגלגל הזכות עיי זכאי‪ ,‬ויחלצנו ממבוכתנו ז א ת ‪— .‬‬

‫‪3‬‬

‫ויהי לעת תקופת שנה הראשונה למלאכתנו‪ ,‬ואנחנו עושים במלאכה‬
‫בזריזות רבה‪ ,‬ונשא עינינו ונראה והנה ענן ככד על ההר חשך ענן וערפל;‬
‫כי הסית ה׳ בישראל א ת חמת שנאת העמים בארצות רבות‪ ,‬ויםעו־ו‬
‫ונחרד מאד מנע לבבנו־‪ ,‬ונעמדה משתוממים ו והנה‬
‫להפיצם‬
‫ה׳ קורא אלינו לאםר אל תרפינה ידכם‪ ,‬אל תיראו ואל תערצו‪ ,‬כי‬
‫אפיר בריתי א ת יעקב‪ ,‬אני בקעתי רוח סערות ואני אקים סערה לדממה;‬
‫ונתעודד ונעפיל לעלות ההרה‪ .‬ויהי בשנת תו־מיא בתשעה ועשרים לחדש‬
‫תמוז נשקה אש בכית דפוסנו ותאכל בקצה אוצרות ספרינו־‪ ,‬ובחסדי ה׳‬
‫עלינו לא נתנה לפרוץ הלאה ותשקע האש‪ .‬ויהי כשנת תרםיב בשני לחדש‬
‫כסלו יצאה שנית אש מלפני ה׳ ותאכל אחד מאוצרות ספרינו‪ ,‬וביניהם‬
‫נשרפו נם כל המסכתות ראש השנה וסוכה מהשים )כרך השמיני בהדפסה(‬
‫אשר ננטרו בעת ה ה י א ‪ ,‬ונהיה אנוסים להדפיסן שנית‪ .‬וע״כ נתאחרה אז‬
‫צאתן לאור ויצר לנו הדבר מאד; מלבד מקנו ה ר ב ‪ ,‬בשתי השרפות ההן‪.‬‬
‫ה' ימלא חסרוננו ‪ - I‬ועוד מוקשים נדולים כאלה וכאלה פנשנו בארח מלאכתנו‬
‫זו ואבני ננף רבים; אבל זכותם של רבותינו הקדושים וספריהם אשר היו כלואים‬
‫בחושך ולא דאו־ אור‪ ,‬הוא שעמד לנו‪ ,‬בזכותם אמץ ה׳ את רוחנו ויחזק לבט ובשמו‬
‫אזרנו חיל‪ .‬ונעלה על ידינו ועל תלינו עד תניענו אל ראש הר האלהים הזה ‪- .‬‬
‫ובבואנו עתה אל המקום הזה נשא ידינו ונכרכה את אל מעוזנו‬
‫ומעודדט שהחיינו וקיםנו־ וזיכנו להחל ולכלות בדפוסנו את ה ה ד פ ס ה ה ג ד ו ל ה‬
‫ו ה נ כ ב ד ה הזאת א ש כ מ ו ה ל א נ ח י ח ה עוד מ ע ו ל ם ; ואשד כונן אשורנו‬
‫ולא נתן למוט רגלנו; כי נבר עלינו חסדו‪ ,‬והנחיל לעשות עמנו; הגדיל‬
‫ה׳ לעשות עם דפוסנו! כי גתן לו שם ושארית בארץ ‪ ,‬ויכוגגהו ויקימוע זה‬
‫ש ב ע ותשעים ש נ ה כ(‪ ,‬ויהי ל ש ם ל כ ב ו ד ו ל ת פ א ר ת כ י ן ד פ ו ס י‬
‫כ ל י ש ר א ל עד היום ה ז ה ‪— .‬‬
‫עוד הנדיל ה׳ לעשות עם דפוסנו כי זיכהו להוציא• לאור ש ל ש‬
‫פעמים שים ו א ל פ ס שלש תוצאות משובחות‪ ,‬אשר כל אחת בעתה‬
‫היתה ה מ ש ו ב ח ת ע ל כ ל תוצאות ה ש י ם ‪ ,‬ו ה ת ו צ א ה השלישית ה ז א ת‬
‫היא ע ל ת ה ע ל כ ל נ ה ‪- .‬‬

‫עוד זאת עשה לנו הרב הנ׳׳ל חסד‪ :‬כי הנה לא נמצא ברומי איש‬
‫הראוי למלאכת העתקת כתבי יד ישנים בשפת עברית‪ ,‬רק אחד שמו הרב‬
‫י י מ ר ד כ י י ע ק ב יוסף מקאפואה שליט׳׳א )‪ !m‬העיר מ ב א י ( ; והאיש זקן אז‬
‫בבן שבעים ש נ ה ‪ ,‬והוא מלא ידו בהעתקת התנחומא כיי במצות הרה״ח החוכך‬
‫מויה ש ל מ ה ב א ב ע ר שליטיא םלבוב )אשר יצא לאור אחיב בדסוסנו בשנת חרם׳ה(‬
‫נם צוהו הרב רנ‪ Y‬הנ״ל להעתיק לו ספר בה״נ כיי יקר שנמצא שם‬
‫לשם הרב הנביר החכם השלם מוהריר א ב ר ה ם מערצבאכער ז״ל ממינצען‬
‫תיכף אחר שעמוד העתקת התנחומא‪ .‬ומה עשה הרב למעננו ? ביטל רצונו‬
‫מפני רצוננו ויצור‪ .‬על המעתיק להקדים העתקת פר׳ח להבודנ והתנחומא‬
‫אשר בחסד החדה מהריש כאבער הגיל הואיל גם הוא לדחות העתקתו‬
‫מפני העתקת פריה בעדנו; ובכן מלא המעתיק א ת ידו בהעתקתנו לבדה‪,‬‬
‫ויעש בבית העקד כל ימי הסנרו ויכל מלאכתו בעז״ה בטרם נפסקה‬
‫השים הראשון עם האלפס החלה הדפסתו בשנת הי אלפים תקצ״־‬
‫ההדפסה ‪ .‬זבדה אלד‪ .‬לטובה להרב הנ׳ל על כל חסדו לטובו! הדפסתנו! ‪ .‬י לב׳ע‪ ,‬ותכל מלאכתו בשנת ה׳ אלפים תרי׳דג(‪ .‬והש״ס ההוא נדעה‬
‫י‬

‫א ( בר״ס למסכת בבא בחרא בהקדמחו כחב אשר הגענעראל‪-‬קונסיל שבמינבען‬
‫לממלכת זאכםען‪ ,‬הגביר החכם השלם סיהר״י מאיר ווילמעדסדעדפער השיג בעדו‬
‫מכתב מליצה מהנסיך האהענלאהע ציר ממלכת אשכנז בצרפת )וכעת ועא נציב עלזאם‬
‫ולאטהריגגען( לאחיי הנםיך הקארדינאל האהענלאהע ברומי והפראפעססאד ד״ר שענ‬
‫במינכען נתן לו מכתב מליצה להקארדינאל העתענרעהטער ושני הקארדינאלע השתדלו‬
‫יהשיגו בעבורו הרשיום הנ״ל •‬
‫‪f‬‬

‫ב( אא״ז הרבני הראש מוהר״י־ ברוך ב״ד יוסף ז״ל יסד ראשונה את בית דפוסט‬
‫ה ו ר א ד נ א בשנת הי אלפים תקמ״ט י( והוא היה הדפום הראשון לספרי ישראל‬

‫בעיר‬
‫בארץ ליטא גבשגת תקנ״ט יסדהו בווילגא‪ ,‬ובשגת תקס״ג נאסף אל עמו בווילנא ( והוריש‬
‫א ת ד ‪ 0‬ו » לבנו א״ז הר׳ טוהר״ר מנחם ‪ p‬ראם ז״ל ( ‪ ,‬ובשנת תר״ב נאסף אל אבותיו (‪,‬‬
‫ובנו יחידו אבינו ה״ר טוהר״ר יוסף ראובן ראם ז״ל ירש את הדפוס‪ ,‬ובשנת חדי״ח ביום הפורים‬
‫נאסף גם הוא אל אבותיו«( ויעזוב אח דפוסו לשלשח בניו‪ :‬ה״ה הר׳ דוד‪ ,‬חיים יעקב‪,‬‬
‫ומנחם נבריאל‪ .‬וימת אחי ט ה״ר דוד ז״ל בפעטערםבורג )אשר נקרה אז שמה( בשנת‬
‫תר״נ ביים ״ י ״ ״ פ ‪ ,‬ובשנת חרכ״ג נקךא ביתדפוסגו על שם האלמנה )אר״דז״ל( והאחים‬
‫ראם‪ ,‬ובשגת חדכ״ט ביום כ״ג אלול לקח אלהים גם אח אחינו ה״ר חיים יעקב ז׳׳ל ת נ צ ב י ה ‪.‬‬
‫ג‬

‫׳‬

‫‪4‬‬

‫‪a‬‬

‫‪ (1‬נ * נ י הספטפ פל לילנו מ י פ סתתי׳ שטראשון ויל נפ‪*1‬פ‪ :‬פ פ י ‪5‬ויפ נהפיק להנ*‪ 1‬נפל פ י ״ פ וציוי פעונפ‬
‫מ י פ פ ע מ י להניע פ ע ר ‪ .‬א י ו ו י ע ר ויל )מואיפא( ועסנפ פפ‪-‬ל עם פ‪-‬יוש היא״פ ו נ י פמיל )א?פאן( שטהפ דפוס‬
‫ה ו ר א ד נ א ה ק ־ י ם נ פ י ק ‪ ,‬פפפ עפשלפ פפאניסל* אנופפופ פ»ו פולין ויונות ניול יליש׳א ‪ .‬ונשעי ס׳ ‪5‬ו־פ נהפיק‬
‫ינהפנפה האניי שפ נשינ ‪ :‬דפוס חדש שהוקם ‪.‬פה ‪ ,‬ולא יאפי ע * י »‪'») op‬׳ יקייפיפ העיופ להניעיש לפ׳ ?ייפ‬
‫נא‪-‬נה הפיה ניא( ינייט *« ס » בחינת עולם פ פ מ ׳ א ו ר ח ב מ ־ מ ינפינ על השעי‪ :‬ניפפ ב ד פ ו ס ח ד ש אשי‬
‫מקפ עי• המיני היננ• פיאש הןגץ פויה ברוך נפייה יוסף זיל פ י פ » ‪ y‬ה ו ר א ד נ א פ נ י י ה ; לפיפ ינמנתים נ נ מ ;‬
‫י נ פ ו י ט ׳ )מןניה( ‪ .‬ממי‪ .‬עיניו שגימפ פלש שמני למל על פ פ י ןייפ נהפיק מ י ל ־שנפ פקפיש‪ ,‬היא הלמס החלש‬
‫שנזני פ ז שנופי עיי *איו פניל‪.‬‬
‫ז‬

‫‪f‬‬

‫*( וינוח בקברו אשד בשדה הקברות הישן‪ .‬ועל מצבת קברו חרותים הדברים האלה‪:‬‬

‫א״ה הרבני הראש טוהר״ר‬

‫בטלאכת שטים עסק ר ו ב יטיו‬
‫ולא פנה אל רהבים כ ל שניו‬
‫בצדק הדריך ולא נמוטו פעמיו‬
‫יסף והדפיס ספרי קדש לחכמיו‬
‫ברוך במוהר׳׳ר יוסף מדפים ומ״ס מק״ק הוראדנא‪ .‬ונפטר ש׳יק‬
‫א' דחיה״מ פסח תקפ״ג חנצב״ה ‪:‬‬

‫‪ (8‬ל» הניאה נ נ י נפן לז אטז יל נלמסי ניז״ז‪ ,‬נניאה פ ס ׳ אנקפ יינל ספייסס ליי שניי שנלשפ נמואינא‬
‫נשנפ פמיר‪ .‬ו נ מ נ על השעי ״הינא לניה ה י מ פ ע " היננ• ;פישלא פיהייי מ נ ח ם מ ן נהינט הואש פיהי׳י כ ר י ך‬
‫‪0‬״ס׳ ‪ .‬ינראה שניפפ נ מ י א ל נ א ; ינידינו יש לוס השנה לשנפ פקסיה וניפס עליי ״נעשה ונמזשנ ע " היננ׳ פייה מגחם‬
‫טן נפהיייי ב ר ו ך זיל פ מ י א י נ א ‪ ,‬פה ‪ fp‬י י י ל ג * יפיאי‬

‫•( על מצבת קברו חרותים הדברים האלה ;‬

‫אבי‬
‫מדים ראשי וכבודי דקירי סע מני למנוחות‬
‫נפשי ביגון תלין כ י עזב אותי לאנתות‬
‫חשבתי דרכיו איש אמונים היה י״א הולך ישר‬
‫מלאכת שטים אחז ותפס לעסוק בדפוס כשר‬
‫‪ p‬ינצור להגדיל תורה ולהאדירה במקהלות •‬
‫י כ ל פנית ומחטת ולעומדים ביית ה׳ בלילות‬
‫נתן פזר לאביונים ודלים ויחם על דל ואביון‬
‫מעשיו הטובים יגיט עליו לשכון בגנזי עליון‬
‫הלך לעולמו ונפטר בשם טוב זקן ושבע ימים‬
‫ויבאוני חסדיו וזכותו להגין עלי כל השנים‬
‫בשיבה טובה בא אל אבוחיו אשר פה חונים‬
‫דוטמוהו בקהל עם פנו דרך והציבו לו ציונים‬
‫ופתחו שערים וחלונים ויבא צדיק שומר אמונים‬
‫כמד‪ .‬לך כשדי אבי יגינו עלי מעשיך ההגונים‬
‫*״ה אבי מירי הרבני המופלג איש י״א מויה מנחם מן במו״ה ברוך זלה״ה מדפיס דפר‪ .‬ק״ק ווילנא‪.‬‬
‫ייצאה נשמי‪.‬י בטהרה ביום ד' כ״ח תשרי שנח חר״ב לפרט כי רחק ממני מ נ ח ם משיב נפש• ל פ י ק ‪.‬‬

‫ג ( אבי אבינו ה״ר מנחם ‪ p‬ב י ברוך ו׳׳ל הנ״ל החל בהדפסתו ב ש ו מ ו ת ע‪-‬‬
‫י׳טיפים יי שמחה זימל מהוראדנא‪ ,‬וד‪%‬פיסו על השער‪ :‬נדפס ט־וילנא והוראתא •‬
‫בדפוס ר׳ מנחם מן ב י ברוך יי׳ שטחה זימל במוהר״ר מנחם נחום »״ל‪ ,‬ובאמת לא‬
‫נדפס בהוראדנא רק בעיר אזאר הסמוכה ל ה ‪ .‬ולא נדפסו שמה רק מסכת ברכות ש ב ת ‪ ,‬עירובין‪,‬‬
‫פסחים‪ ,‬ת ע נ י ת ‪ ,‬ומו״ק‪ .‬ובשנת תקצ״ז נסבה ההדפסה כלה לווילנא )בפקודת הממשלה( ובשני‪.‬‬
‫ההיא נדפסו על המסכתות תענית ומו״ק ‪,‬ווילנא והוראדנא׳‪ ,‬ועל המסכת ביצה שנדפסה ג״כ בשנה‬
‫הי־׳יא לא נדפס רק \וילנא״ לבדה; ולמן אז הוסר מעל השער זכר ‪,‬הוראדנא״ ולא נשאר‪.‬־‪.‬‬
‫רק ווילנא׳׳ אבל נזכרו עוד שני השותפים הנ״ל יחד על כל השערים עד סדר קדשים וגם על‬
‫מסכת נדה וטהרות שנדפסו קודם סדר קדשים כמבואר לקמן‪ .‬ובשנת חר״א ביום י״א אדר יצאה אש‬
‫ותאכל את בית הדפוס ‪ ,‬ואזלת ידם וההדפסה הגיעה אז עד התחלת סדר נזיקין‪ .‬ותתנהג‬
‫ההדפסה בכבדות ולא נגמרה בשנה ההיא )תו״א( רק מסכת בבא ב ת ר א ‪ .‬ובראשית שנח תר״ב‬
‫נאסף אביט זקננו אל ע מ ו ‪ ,‬וההדפסה התנהלה לאטד‪ .‬ובכבתת עד אשר כלתה סדר נזיקין‬
‫וטסכח נדה וטהרות עד שנת תר״ה ובשנה ההיא נשבתה המלאכה ‪ ,‬ובשנת תרי״א התעודד אבינו‬
‫ז״ל וישב לכלות מלאכת הש״ס ‪ ,‬והדפיס סדר קדשים לתשלום הש״ס‪ ,‬ויארכו יטי הדפסת הסדר‬
‫הזד‪ .‬עד שנת תרי״ד‪ .‬ועל כל שערי המסכתות מן סדר קדשים נדפס רק שם אביט ז״ל לכדו *( ‪.‬‬
‫׳‬

‫׳‪/‬‬

‫׳‬

‫‪( 5‬‬

‫מצבה אחת הצבגו על קברו וקבר אמנו ז״ל אשר נועה ביום י״ג תמוז תרייד‬
‫קבריהם כתואמים יחדו דבקו‪ .‬ואלה הדברים חרותים עליה ‪:‬‬

‫מצבת אב ואם‬
‫עיני עיני‬
‫יורדהמים!‬

‫ע ל אבן א ח ת‬
‫שבעהעיניםי‬

‫ירעשו הררי קברים אלה לרעש שמע שברנו‬
‫וידמה כל מקונן לדמות איך הדמט א ל ה י ט ‪.‬‬
‫ס ע ר מות פרץ אל ביתנו וישא שר ושרת הבית‬
‫פלדות שלהבת־יה אכלו אבינו ואמנו כשמיד ושית י‬
‫רגעי מוחם לא רחקו שנה זו מזו וקבריהם דבקו‬
‫א ל שנת הששים עוד לא באו ותקוות חייהם נ ת ק ו ‪.‬‬
‫ומי יספר שבחך אבינו ! וספרי ישראל יספרוהו‬
‫בשעריהם יזכירו שמך לעד ‪ ,‬בקצות חבל יהללווט !‬
‫נודע ביהודה בית דפוסך אשר הקימות בחכמתך‬
‫והוא לכבוד לכל בית ישראל ‪ ,‬והוא עד לאמונתן•‪.‬‬
‫אמונים היו כל מעשיך‪ ,‬ומה נאמן נאמך אם אך הגית‬
‫ש ב ר רעבון נפשות למאות יוסף המשכיר הלא היית י‪.‬‬
‫תוטכת בימינך זו אמנו אזרה חיל ותעזרך‬
‫וליטינך תשכין פה גם עתר‪—.‬אמנו עמך בקברן•׳•‬
‫מ ה טרא אבל המקום הזה ‪ ,‬בניס ובניהם פה יקונמ‬
‫ראש בית אב ויולדת השבעה יחד פה יקננו ! —‬
‫ישאו קינים ‪ ,‬שלשה בנים ‪ ,‬וארבע ב נ ו ת ‪ ,‬טר עונות ‪,‬‬
‫מ ר יענו עניי עיר‪ ,‬ומשפחות שניכם מקוננות ‪.‬‬
‫מתנות סחר נגלו היום‪ ,‬יום נסחרתם מעיני החיים‬
‫ט ו ב וחכר עשיתם בארץ עולים היום ער לשמים י‬
‫לשאת אלומות זרע הצדקה לזרעכם פה לעולמים‬
‫א ת ביתכם להעמיד לער ‪ ,‬תעמדו לקץ הימים י•‬
‫י>( יפי ז י ם נפלי איזה שגו״ה נמאפרו פל * ל ו פ היפספ הפיפ הזז > ״פ( ט הוא לא יאה אפ ‪.-‬כיפ‪ .‬י ן קיל‬
‫לא לןלןו נפפיופ פ ג י ו פ ‪,‬אפ לפניו‪.‬‬
‫פ פ ־ א מ ט פ ‪ ,‬ונלא‪:‬‬

‫אחרי ; ד ב ר‬

‫*‬

‫בתבנית עלה גדול )נראם פ*וליא(‪ ,‬מהודר מאד ובהוספות ר מ ת על שלפניו א ( ‪.‬‬
‫ה ש י ם השני החלה הדפסתו בשנת ה׳ אלפים תדייח לב׳ע והכרך‬
‫הראשון הופיע בשנת תרי׳׳ט‪ ,‬ותבלה הדפסתו בשנת תרכ׳׳ו‪ .‬אבינו הר־׳ר יוסף‬
‫ראובן זיל החל כ ה ‪ ,‬הוא הכין כל הכנותיה ויחל בהדפסתו‪ ,‬ויקחהו אלהים‬
‫בשנת תרי׳׳ח‪ ,‬בטרם יצא הברךהראשק לאור‪ ,‬ואנחנו בניו כלינו מלאכתו בעז״ה‪.‬‬
‫וגם הוא נדפס כהראשון כתבנית עלה נדול )נראם פאליא( מהודר מאד‪,‬‬
‫עם כל המעלות שבש״ס הראשון ועם הוספות רבות ב ( ‪.‬‬
‫והשיס השלישי הזה הכי נ כ ב ד ב כ ל ספרי ה ש י ם ‪ ,‬בי ל א ה י ה‬
‫ע ו ד כ ש ׳ ס ה ז ה מ ע ו ל ם וכן ה א ל פ ם י כ מ ו ד \ כאשר עיניכם תחזינה‬
‫מישרים לפניכם‪ ,‬בי הנה יותר מ מ א ה ה ו ס פ ו ת נ כ ב ד ו ת נוספו בשיס‬
‫הזה על כל ספרי השים שלפניו‪ ,‬ו א ר ב ע י ם ה ו ס פ ו ת נ כ ב ד ו ת באלפס על‬
‫כל ספרי האלפס שלפניו‪ ,‬ותבי ההוספות הנן חדשות אשר לא שזפתן עק‬
‫הדפוס עוד‪ ,‬וכמעט כל אחת ואחת מהן היתה ראויה שידפס השים‬
‫או האייפס בנללה לבדה‪ ,‬ואלמלא נתחדשה הדפסת הש׳ס והאלפס אלא‬
‫בשביל אחת מ ק דיה‪ .‬ואך למותר לספר בשבחן ולמלל תהלתן‪ ,‬הן הנה‬
‫מכריזות על עצמן‪ ,‬ואין השמש צריך לעדות כי בהיר הוא‪ ,‬ואק האור צריך‬
‫לראיה כי טוב הוא‪ ,‬ואף כי פירושי רבותינו הראשונים זיל אשר מפיהם‬
‫אט חיים ועל חכמתם אט נשענים‪ ,‬כי המה המקורים הראשונים אשר מהם דלו‬
‫ושאמ נדולי מפרשי הש׳׳ס את מימיהם‪ —.‬מי מלומדי התורה לא ילך לאורם ?‬
‫ומי לא יראה אוד נדול באור הננוז הזה? לב מי לא ישמח ודעתו לא ירחב‬
‫במצאו לפניו בשים הזה כ נ ס ת ה נ ד ו ל ה שיל ר ב נ ן ק ד מ א י ו ב ת ר א י‬
‫לבקש תורה מפיהם‪ ,‬ודעת משפתותיהם ? הן הש׳ס הזה הנהו לפני הלומד‬
‫אוצר גדול מ ל א ספרים רבים ונכבדים מ א ד ב י ת מ ל א כ ל ט ו ב‬
‫ה מ פ ר ש י ם ו ח כ מ ת ם ‪ ,‬והשיס עם האלפס וכל נושאי כליו םביביו הלא‬
‫ישוה כשמש ברקיע השמים והירח וככבי אור וכל צבא השמים סובבים‬
‫סביביו; כלם שואפים אור מאורו הנדול ואורם חוזר ומזהיר ומרבה פאר לאות‪— .‬‬
‫;‬

‫הוספות גם מכתבי י ד ‪ ,‬רובם לא הוסיפו רק תוספת מועטת‪ ,‬ויסתפקו‬
‫בהוספת איזה הגהות‪ ,‬איזה ציונים ומסורות וכדומה; מלבד מעטים‬
‫היוצאים מהכלל אשר הוסיפו איזה הוספות נכבדות‪ ,‬אבל גיכ מעטות‬
‫מאד;— וכל אלה פעלו בעת אשר ל ע י נ י ה ם ה ש ת פ כ ו א ב נ י ק ד ש‬
‫ואבנים ט ו ב ו ת ומרנליות בראש כל חוצות ‪ -‬ב ע ת אשר‬
‫כ ת ב י י ד י ר ב ו ת י נ ו ה ק ד מ ו נ י ם נדולי כל המפרשים‪ ,‬וםקוריהם‬
‫הראשונים‪ ,‬ה י ו מ צ ו י י ם ב י ד כ ל א ד ם ‪ ,‬ב ע ו ד ם ח י י ם ו ק י י מ י ם ‪,‬‬
‫בטרם אכלום ע ש ‪ ,‬בטרם היו לברות לשני הזמן הרב אשד עבר עליהם מני‬
‫א ז ; וכל אלה היו צ ב ו ר י ם ו מ ו נ ח י ם ל ע י נ י ה ם ואין מאסף אותם‬
‫הביתה )בית התלמוד( ויניחום למעצבה ! ה( עד שקמתי ראם שקמתי‬
‫דפוס בישראל; עד אשר העיר ה׳ א ת תחנו ו?תן א ת לבנו ונפשנו ומאדנו‬
‫להציל א ת שארית אמרות קדשם מ א ב ק ‪ ,‬ואת פליטת מחמדיהם מכליון‪,‬‬
‫הוצאנו את שאריתם מקברותיהם‪ ,‬אשר נקבת בטטמוניות גנזי הספרים‪ ,‬ונחיה‬
‫אותם מערמת עפרם ‪ ,‬ונקים להם שם ושארית בישראל ניוס הזה‪ — .‬נודך‬
‫ה׳! מה רב טובך אשר צפנת לנו! קפל הקביה ד מאות שנה וכל אותן‬
‫השנים לא זיכה לאחד הדפוסים להתנדר כמלאכה זו והניח המקום הגדול הזה‬
‫להתגדר בו לדפוסנו לבדו עד היום הזה ! ולא זו בלבד אלא כי כמעט בכל‬
‫ספר שיוצא מדפוסנו נמצא מקום נדול להתנדד בו כמו שעשינו במדרש רבה‬
‫עם ט׳ו פירושים‪ ,‬בעין יעקב עם י ד הוספות‪ ,‬ביורה דעה עם ל׳׳ח פירושים‪,‬‬
‫בזוהר עם שבעת המאורות וכדומה וכדומה‪ — .‬ברוך שמו וברוך חסדו לנצח !‬
‫אל תמח חסדך ממנו לעולם וצלך יחופף על בית דפוסנו סלה ‪1‬‬
‫וועד‪ ,‬במודעה ״קול רם׳ שהוצאנו בשנת תרים‪ ,‬לפני הדפסת השים‬
‫לא אמרנו להוסיף בו על שלפניו רק ארבעים הוספות להשיס‪ ,‬ושמונה עשר‬
‫להאלפס; ויהי עד הניענו להדפסת הכרך הראשון ותעלה בידנו למצוא‬
‫הוספות עד חמשים להשיס‪ ,‬וחמש ועשרים להאלפס; נם נשתנו קצת‬
‫הוספות מכפי שאמרנו בקוד והמרנו אותן באחרות לטעמים שונים אשר‬
‫מצאנום לשבח‪ ,‬כפי שהודענו אז במעטפת הכרך הראשון‪ ,‬וכן נקבו‬
‫בשערי הכרכים הראשונים‪ .‬רהי כי יספנו לחפש עוד במטמונים למצוא להם‬
‫עוד דברי חפץ וינענו ומצאנו ת״ל עוד חמודות ננוזות סגולות יקרות םאד‬
‫וכמעט לא נדפס כרך אחד שלא נוסף בו איזה הוספה יקרה חדשה עד כי‬
‫עלתה בידנו תיל לפקוד כשער כרך יבמות שתים ושבעים ה ו ס פ ו ת נ כ ב ד ו ת ‪.‬‬

‫והיה כי נשא עינינו ונראה מי ילד א ת כל א ל ה ‪ ,‬ולמי כל חמדת‬
‫ישראל בחמדה גנוזה הזאת? הלא בנילה בשמחה רבה נפצה פיט ושפתיט‬
‫תבענה תהלה לאמד‪ :‬עמט הגדיל ה׳ לעשות א ת אלה! ל ד פ ו ס ג ו הגדיל ה׳‬
‫הםדו‪-‬ויבחר בו לבטת לו הבית הגדול והנכבד הזה מכל הדפוסים שלפניו! הביטו‬
‫ו ב כ ל אלה לא אמרנו די‪ ,‬ונם לערב הדפסתנו לא הנחנו ידנו מלהפוך‬
‫נא וראו הלא תשתאו ותתפלאו אל תולדות הדפסת השים והתפתחותה‪,‬‬
‫הן זה יותר מ א ר ב ע מ א ו ת ש נ ה למן אז החלו הדפוסים להדפיס שיס‪,‬‬
‫עוד באוצרות הספרים ולהעלות פניני קדש מ ה ם ‪ .‬ותיל כי מצאנו עוד‬
‫וזה כחמשים ג( תוצאות הוציאוהו‪ ,‬ובכל אותן השנים הרמת לא נתחדשו בו מרנליות טובות‪ ,‬רובן כתבי ידי רבנן קדמאי ובתראי‪ ,‬אשר עק לא ראתם‬
‫דברים נדמים ונכבדים‪ ,‬ו ה נ ה ו ע ו מ ד כ מ ע ט ב מ ד ר ג ה ה ה י א ש ע מ ד עוד בדפוס‪ .‬וכל אלה המרנליות אספנו והוספנו על השיס והאלפס עד כי‬
‫ב ה ל פ נ י מ א ו ת ב ש נ י ם ! צאו וראו מה עשו המדפיסים להתפתחותה עלו יחד ליותר מ מ א ה ה ו ס פ ו ת ב ש י ם ‪ ,‬וארבעים ב א ל פ ס ו ת ו ס פ ת א ‪,‬‬
‫ולתועלתה של הדפסת השים ? רבים מהם התחקו על מעשי חבריהם כמבואר בשער הכרך הזה ובשער אלפס חולק ‪.‬‬
‫שלפניהם כמעשה קוף ד( ולא חידשו בתוצאותיהם דבר רק שהוסיפו‬
‫מ ל ב ד עוד מעלות בקדש שרבו מלפורטן‪ ,‬ונזכירה נא רק קצתן ‪:‬‬
‫שבושים חדשים על שלפניהם; ואף אלה שאמרו להוסיף מעלותיו לפארו‬
‫א ת התוספתא הדפסנו באותיות מרובעות בעלים נפרדים מהאלפס למען‬
‫ולהאדידו באיזה הוספות‪ ,‬מה פעלו? יש שיצאו ידי חובת נדרם זה בספחם‬
‫תוכל להלוות על השים ‪ ,‬כי הלא שם מקומה‪ .‬ולא נדע לאיזה טעם וסבת‬
‫אל השים איזה ספר שכבר נדפם ויד הבל ממשמשין מ ; זה ספח עליו את‬
‫שת המדפיס הראשון א ת מקומה בסוף האלפס וכל המדפיסים ננררו אחריו‬
‫המהרשיל וזה א ת הםהרש׳א וזה מהרים לובלין‪ ,‬ובא רעהו והפליא עוד‬
‫כאלו קבלה היא בידו‪ ,‬ולא הכירו א ת מקימה! ואנחנו יראנו לשנות בכל‬
‫לעשות כי הוסיף עליו גם א ת הס׳ מהרים שייף וכדומה ; כל אלה‬
‫כל מההרגל שכבר שב לההמון כחיוב‪ ,‬אבל הכרנו את מקומה; ולצאת ידי‬
‫ספרים שכבר נדפסו לבדם ומצויים ביד כל אדם וקמחא טחינא טחט —‬
‫שניהםהדפסנוה עם האלפס אבל ב ח ו ב ר ו ת מ י ו ח ד ו ת באפן שתוכלנה‬
‫ויש אשר יצאו ידי חובתם זו אף בלעדי כל הוספה במפרשים והנהות‪,‬‬
‫להתפרד מהאלפס ולהלוות על הש״ס‪.‬‬
‫כי רק בהוסיפם רוחב ‪ npbn‬הגליונות ובעובי הנייר וטיבו‪ ,‬כאלו לא‬
‫נברא השיס אלא בשביל הגייר שלו‪ ,‬הספר בשביל תיקו או היין‬
‫א ת האדר׳נ והמסכתות קטנות בהשים הדפסני באותיות מ ר ו ב ע ו ת י‬
‫בשביל הקנקן! — ואף המדפיסים בני בינה שחדשו בו דברים והוכיפו עליו וחלקנו א ת האדרינ לפסקא פסקא באותיות כדי להקל על הקורא‪.‬‬
‫א( הוא נדפס עפ נ ל המפרשים ועם האלפסי‪ ,‬ועפ כךבן נתנאל ותפארת שמואל‬
‫על י״יא״ש‪ ,‬ועט הגהות הב״ח והגר״א והג״מ יחזקאל לנדא והג״ט בצלאל רנשבורג‬
‫ובעל חלמש עם הערות בעלי מפרשי הים‪ .‬וגוספו בו גם הגהות ר׳ עקיבא איגר ז״ל‬
‫בשם גליון הש״ם וטספו בהן כפלים על הגהותיו שגדפסו בש״ס ד׳ פראג בשנח תק״צ—תקצ״ה ‪.‬‬
‫גם הגהות הג״מ שאול קאצענעלעגבאגען מווילנא‪ ,‬והג״ט אלעזר לגדא אבד״ק בראדי‪,‬‬
‫ובאיזה מסכחוח גם הגהות מהג״מ בצלאל הכהן ז״ל מו״צ דווילגא‪ ,‬מכלי הזכרת שמו עליהן‪ .‬ועל‬
‫האלפס טסף מעשה אילפס‪ ,‬כולל הגד*ח וחדושים מבעלי מפרשי הים‪ ,‬ועוד איזה מעליה ‪.‬‬

‫שלמה איגר‬

‫ב( ה״י‪ .‬מהר״ם שי״ף עם באור‪ ,‬ספר כיאיר נתיב‪ ,‬ה ג ת ה הג״ם‬
‫ז׳׳ל )גליון מהרש״א(‪ ,‬והגהות א״ז הג״מ שמואל שטדאשץ ז׳׳ל )הגהות הרש״ש(‪ ,‬וקצת‬
‫הגודת מהג״מ בצלאל הכהן ז״ל הג״ל ומהרה״ג ר' נןרדכי אליעזר קאוונער ז״ל מווילנא ‪,‬‬
‫ועלהאלפסי נוספו ב י ! הלכות נדרים להרי״ף וד‪,‬מ!ב׳ין עפ פירוש הריטב״א ונמוקי יוסף‬
‫)על הרמב״ן()וגגץא בשם אשי ה׳(‪ ,‬והלכות בכורות והלה להרםב״ן עם טי׳ פהרי״ט‬
‫אלגאזי ז׳׳ל‪ ,‬וחדושים )בשם פעולת שניר( טהנ״מ ישכר בער מו״צ מווילנא ״ ובאור על‬
‫הפרדכי הל״ק טהג״ט מרדכי בגעט ‪1‬׳‪V‬״ ועל התוספתא הגהות וער״א ז״ל ופירוש מנחת‬
‫בכורים ומצפה שמואל טהג״ט שמואל אביגדור ז״ל אבד״ק ן־לין ועוד הופפוח ‪.‬‬
‫ג ( אמר המאסף‪ :‬בס׳ ד״ס טונה ס״ד חוצאות‪ ,‬אבל יש טהם שהחלו בהדפסחו ולא‬
‫נ ל י טלאכתה )עי׳ בטאטרו על הדפסח הש״ס בד״ס למפ׳ מ ג ל ה ( ‪.‬‬
‫ד( אמר המאסף‪ :‬עד כטה גדלה ט ד ת ההתחקות אצל נ ט ה מדפיסים אביא לזה‬
‫מ ה שעשו בש״ס דפוס ברלין ופפד״א )חוצאחס השניה( שנדפס טשגח תצ״ד עד תצ״ט אחדי‬
‫הש׳׳ס שנדפס קרוב לחציו בדפוס אמשטרדם ע״י הרב הדיין טו״ה יהודה ארי׳ ליב בן הגאון‬
‫החטיד םו״י• יוסף שמואל נ^־אקא ז״ל אבד״ק פפד״מ כשטח חע״ד—חע׳׳ז‪ ,‬ואחרי‬
‫הש״ס שנדפס אח״כ ע״י הג״ל בפפד׳׳ט כשטת ת ״ פ — ח פ ״ ב ‪ ,‬והדפיסו בש׳׳ס ברלין ופפד״א‬
‫חנ״ל א ת כל המעלות וההוספות אשר מצאום בש״ס אמ״ד ופפד׳׳מ הנ״ל מבלי להזכיר כלל‬
‫בי לקחום משם! — ולא עוד אלא שהשתבחו בשער מסכת ברכות לאמו־ ‪,‬נחופפו עוד מראה‬
‫מקומות בעין משפט כוי ועשיט מראה מקומות ברש״י ותוספות כוי* כאלו הוסיפו כל זאת‬
‫מרעתם ובינתם‪ ,‬ובאמת כל אלה הגם מעשה ידי מ א ו ן ר׳ יוסף שמואל הנ״ל בש״פ אמ״ד‬

‫ופפד״מ ועייל ושלחו ידם במלאכת רעיהם וכחשו ושפו בכליהם ן — וצחוק עשו ל ט בהעתיקס‬
‫החלופי גרסאות למס׳ ב״ק והועיםו בראשם באותו לשון ממש שנדפס בד׳ פפד״מ חלופי גרסאות‬
‫והגהות מהרש׳׳ל ומהרש״א ומהר״ט וממה שנמצא בחידושי אא׳׳ז מהי־״ן שפירא‬
‫ומגליון א״א הרה״נ מוהר׳׳ש זצ״ל״ וכ״ז היה לשון המדפיס י׳ ליב מפפד״מ הג״ל שהוא‪.‬‬
‫היה באמת בן מהר״ש ונכד מהר׳׳נ שפירא ‪ ,‬והמה נכרים לא די ששלחו ידם במלאכת אבותיו‬
‫כי גס א ת א ב ו ח י ו ע צ מ ם אמרו לקחת להם ולהתכסות בכבודם ! וכן עשו גם מדפיסי‬
‫פרופס‪ ,‬זולבאך‪ ,‬וויק ח ק נ ״ א ‪ ,‬כלם לא בשו לעשות כמעשיהם! )כ״ז מובא בס׳ ד״ס‪.‬‬
‫במאמרו על התלמוד בכרך מגילה עיי״ש ותראה שם מובאים עוד נפלאות כאלה( * וכזאת עשו‬
‫כמה מדפיסים גם לנו להתחקות על מעשיט בכמה ספרים שחברנו וקבצנו ולקםנו אליהם איזד‪.‬‬
‫פירושים וחדושים או הלכות וכדומה‪ ,‬חרשו בעגלתגו והחחקו על מעשינו בקופים‪ ,‬וישלחו ידמ‬
‫בעמלנו וידפיסום להם כאלו וכו מן הדשקר כמו אין ארוגים ל א ל ה ; ולפעמים הדפיסום אות באות‬
‫עד כי העתיקו יתד גם א ת כל השמשים שנפלו בדפוסנו‪ ,‬ולא גרעו מהם דבר — ויש אשר‬
‫המדפים העתיק לשונט וידבר ב ע ד ו כלשוגגו בלשון רבים‪ .‬וגם אלה אשר בשו לגזול עמלט‬
‫לעיני השמש הוסיפו או שינו רק איזה מלים בכל ענין ויקנו א ת עמלט בשנד מעשה‪ ,‬ולפעמים‬
‫לא עשו גם את זאח ויקנוהו רק כשנוי השפ לבד! ויש אשר קראו שס לספר אחר בשם ספרנו‬
‫למען תפוש את ביי בערמתם‪ ,‬לרמות בהם א ת העם אשד שם ספרט פקע ביניהם‪ .‬אלת וכאלה‬
‫פעלו ולא נפרסם א ת שמותיהם ; והבוחן לבבות חלא יודע א ת כלם ! ‪,‬‬
‫״‬

‫׳‬

‫׳‬

‫ה( צאו וראו בש״ס דפוס ווינציאה פ ש ט ת ד״פ—דפ״ג הדפיסו בנדרים דן* כ״ג ע׳׳ב‬
‫קצת מפי׳ רגמ׳׳ה למלאות החסר שם לפי' המיוחס לרש״י ״ והרי היה לפניהם פי׳ רגמ״ה ול*‬
‫הדפיסו ממנו רק שגיס שלשה גרגרים ! וו^םים היו קצרים במסכת זו והגלימות החלקים גדוליש‬
‫והיו מכילים יחד גם א ת פי׳ רנמ״ה מבלי שיצטרכו ל ש ט ת סדר הדפים בשבילו‪ ,‬ובניו חדלו‬
‫מ מ נ ו ‪ :‬ואף המדפיס הרב הדיין מוהר״ר יהודה ארי' ליב )הנ״ל בהערה די( שהוסיןו בש״ט‬
‫שהדפיס בפפד״מ בשטת ת ״ פ — ת פ ״ ב ‪ ,‬דברים הרבה על שלפניו‪ ,‬הדפיס במסכח ערכין גם איזח‬
‫גרגרים טפי׳ הרגט״ה ותוספות הרא״ש‪ .‬אשר לפה״נ לקח נ ״ ז משימה מקובצת כ״י למס׳ עונין‬
‫כי שם נמצאו ושם היו‪ .‬והלא הנ״י היה אפוא בידו ובכ׳יז לא חמל עליו להוציאו כלו לאורח ‪.‬‬
‫ולא לקת ממט אלא כדי למלאות התלק‪ .‬ושאריתו השאיר למאכל עש י ‪.‬‬

‫אחרית דבר‬
‫ה ת ו ס פ ו ת ישנים למסי יוסא ותוספות מ ס כ ת הוריות וכריתות‬
‫שבכל ספרי השים לא נדפסו למקומותיהן בכל דף‪ ,‬לפעמים קדמו לבא‬
‫ולפעמים אחרו‪ ,‬ואנחנו הדפסנו כל אלה על הדף למקומותיהן ממש‪:‬‬
‫ועוד כמה מעלות טובות כ א ל ה ‪.‬‬
‫ו ה נ ה מכל קצות הארץ ישמיעו תהלות מפעלינו א ל ה ‪ ,‬כל חכמי‬
‫תושיה כל אדירי התורה יהללו וירוממו א ת השים ה נ פ ל א ה ז ה ‪ ,‬וכל‬
‫הרואה מ אומר בדקאי; נם יש בדנו הסכמות םנאונים רבים שליט׳׳א‬
‫א ש י נתנו לנו להדפיסן ולפרם‪ p‬ברבים‪ ,‬וכלס כאחד הפלינו בהן בשבח‬
‫השים הזה והאלפס עד מאד וימלאו פיהם תהלתם‪ ,‬וסמכו את ידיהם עליהם‬
‫והודונו ויברכונו בנללם‪ .‬נם היטיבו לראות כמה יניעות שינענו וכמה ממון‬
‫שבזבזנו באספת והדפסת כל כתבי היד וכדי שלא יהו שלוחי מצוה נזוקין‬
‫נדרו נדר בפני מסיני נבול שלא ידפיסו אחרים בלעדנו ולא יוציאו לאוד‬
‫אף אחד מכל כתבי היד שהדפסגו בש׳׳ס ואלפס הזה)מלכד שנים או שלשה‬
‫טכ׳י האחרוגים אשד לא קגיגו זכותם לצמיתות( לא כלו ולא מקצתו לא עם‬
‫ש׳׳ס ואלפס ולא לבדם‪ ,‬ובאו לאפושי אסורא רבא מדיני התורה על דיגא‬
‫דמלכותא אשר לפי חקי ממשלתנו יארכו ימי זטתנו בהם עד חמשים שנה‬
‫אחרי כלות שנות חייט‪ .:‬כי כן משפט ממשלתנו לתת למו׳׳ל איזה כיי אף‬
‫עתיק שבעתיקין א ת זכות ודין מחבר בחבורו; ולא נוותר על זכותנו זה‬
‫כל הימים ה ה ם ‪— .‬‬

‫מרב האי גאון‪ .‬אבל בתוספות שאנץ כתוב דהוה רבה דרמה דרש־׳י‪.‬‬
‫ודגמ׳ה פירש כל התלמוד ויש אתגו פירושו על כל סדר קדשים כ׳י וכו׳‬
‫ואגכי איש צעיר דאיתי פי׳ רנכרה כיי על סדר קדשים כו• עכ׳׳ל שדרג‪.‬‬
‫והנה לפנינו הקרה ה׳ א ת פירושו נם על מסכת תעגית ובבא בתרא‪ ,‬מלבד‬
‫סדר קדשים‪ .‬ואלה מקוריו‪:‬‬
‫למסכת מ נ ה ו ת בכורות ערכין ת מ ו ר ה כ ר י ת ו ת מעילה ת מ י ד‬
‫ותולין נתנו לנו מבית המדרש דברלין הנ״ל בהשתדלות הדיר מ־ליגר הניל‪.‬‬
‫ונעתק־ לשם הבהמ׳׳ד הניל מכיי רומי םעקד הספרים אננליקא‪ ,‬עיי המעתיק‬
‫הרב מ ר ד כ י י ע ק ב יוסף מקאפואה הנ׳ל‪.‬‬
‫למסכת ת ע נ י ת ולב׳ב נתנהו לנו ה ח ד נ החכם הבלשן מו׳־ה חנוך‬
‫יהודה המכונה ד ר א ל כ ס נ ד ר ק א ה ו ט שליט׳א )בעהבדס ערוך השלם ‪,‬‬
‫והיה אז רב ואביר בפינפקירכען והנליל במדינת אוננארן‪ ,‬ועתה רב‬
‫בנויארק באמעריקא לעדת אהבת חסד( ובידו נמצאו העתקות כיי מפי׳‬
‫רנגדה נם לשאר מסכתות הניל‪ ,‬וכן היו בידו העתקות מפי׳ ריח למסכת‬
‫סנהדרין שבועות ע״ז הוריות‪ ,‬כי כל אלה השאילס לו הדיר ברלינר הנ׳ל‬
‫קודם שנתנם לנו‪.‬‬
‫אולם למסכת זבחים לא מצאנו פי׳ רנמיה‪ .‬ורושמי רשימות אמרו‬
‫שיש פירושו נם למם׳ זבחים באוצר הספרים אשר באוקספורד‪! .‬ואנחנו‬
‫החלנו להעתיק־ לנו וחנה ראינו כי המה טעו בשםא דנברי‪ .‬כי המפרש‬
‫ההוא ודא מביא רבים מרבותינו האחרונים‪ .‬וטעותם יצא מזה שמצאו‬
‫כתוב על הספר כיי שחיברו ר׳ גרשון אבריק מ ק ‪ ,‬וחשבו שהוא רבינו‬
‫נרשום הנ׳ל‪ ,‬ובאמת הוא ר׳ גרשון אשכנזי בעהימ שו׳׳ת עבודת הנרשוני‬
‫)בן דודו של בעל השיך( וידים מוכיחות לדבר ה ו א ‪ ,‬שתלמידו היה הגיס‬
‫ח ד אופנהיים זיל‪ ,‬וכל אוצר ספריו הרי נתגלגל וירד לבית עקד הספרים‬
‫שבאוקספורד )באדלעאיאנא( ובל״ס שהכ״י של רבו היה בידו ונתגלגלו אהיכ‬
‫עם כל ספריו לבית העקד הנ׳ל‪.‬‬

‫ואנחנו אמרנו בשערי הכרכים הראשונים להדפיס הסכמותיהם של‬
‫מאונים בכרכים האחרונים‪ ,‬אבל ר מ ת הן והמקום לא יתפשם‪ ,‬והמלאכה‬
‫אצה עליט מאד לכלותה‪ ,‬ע׳כ נדפיק אייה בחוברת לכדה‪.‬‬
‫ו נ ש ל מ ה נא נדרט אשר נדרט בשערי הכרכים הראשונים להערות‬
‫ולהראות מקורי כל כתבי היד של רבותינו הראשונים ז״ל שנדפסו בשיס הזה‬
‫ובאלפם‪ ,‬אשר נעתקו במצותנו וכהוצאותינו או שקניט אותם כאשר הם‪ .‬היה‪:‬‬

‫ת ו ס פ ו ת דיי הזקן‬
‫למסכת קדושין‪ .‬הרחידיא בס׳ שו׳ת חיים שאל חיב סי׳ כיז כתב והזה‬
‫הוית בתום׳ ד י הזקן כיי ירושלים תוביב‪ .‬ובשהינ חיב סי׳ י׳ב )לסימני‬
‫התוספות( כתב ודל תוספות די הזקן כעצמו‪ .‬ראיתי תוס׳ לקדושין כיי והעיד‬
‫רב אחד בכיי בס׳ הזה שכן הוא האמת שהם תוספות דיי בעצמו עכיל‪ .‬והתום׳‬
‫נעתקו לשמנו מכיי לונדון םעקד הספרים בריטיש םוזעאום עיי הרב ר׳‬
‫יהודה זאב כ ה נ א שפירא הניל‪ ,‬והכיי נתיחס לדי ה ז ק ; אבל נראה‬
‫שבטעות ייחסוהו לו‪ ,‬כי בשני מקומות מובא בו ספר התרומה‪ ,‬ומחברו הלא‬
‫תלמידו של ד י הזק היה‪ .‬ובל׳ס הוא לבעל תוספות אחד‪ .‬ובבית עקד הספרים‬
‫באדעלאיאנא באוקספורד נמצא כיי אחר המיוחם לתוספות דיי הזקן ולא‬
‫נמצא בו שום חידוש כיא בהרחבת דברים ‪ p‬התום׳ שלנו‪.‬‬

‫•‪ 1‬פירוש רבינו ח נ נ א ל ב ר חושיאל ד ל‬
‫למסכת ש ב ת ‪ ,‬עירובין‪ ,‬י ו מ א ‪ ,‬ד ה ‪ ,‬ס ו כ ה ״ ב י צ ה ‪ ,‬ת ע נ י ת ׳‬
‫מ ג ל ה ׳ מויק‪ ,‬וחגיגה‪ .‬נעתק לשמט מכיי רומי שבבית עקד הספרים אשר‬
‫בוואטיקאן עיי הרב הישיש ר׳ מרדכי יעקב יוסף בן הזיה ר׳ א ב ר ה ם‬
‫יצחק מקאפואה ז״ל חזן וגבאי ברומי‪.‬‬
‫למסכת פסחים אמנם כבר גדפם מכ׳׳י מיגכען עיי ה׳ י׳ שטעון‪,‬‬
‫פאריס )‪ (1868‬תרכ׳ח; אולם גלקה בחסר ויתר ושמשי הדפוס רבים‪ ,‬וזכיגו‬
‫להעתקה חדשה עיי א ח ד מגדולי ישראל העתקה גאמגה ומדוקדקת‬
‫מעצם הכ׳׳י שבמינכען‪ ,‬והונה ונתק עיפ הכיי שנמצא בוואטיקאן ברומי‪,‬‬
‫והמלות שנוספו בו או שנשתנו מהנדפס הוקפו בשני חצאי רבוע )והרב‬
‫המעתיק הגיל לא רצה להכבד לקרא שמו עליה; יהי זכרו ברוך לה׳(‪.‬‬
‫למסכת ב ב א ק מ א ו ב ב א מציעא נ ע ת ק לשמט מכ׳י עקד הספרים‬
‫בריטיש מוזעאום בלוגדון‪ ,‬ע׳׳י הריר י ת ד ה זאב כ ה נ א שפירא בלוגדון תחת‬
‫השגחת הגאון החכם המלל מו״ה נתן הכהן דיר אדלר שליט׳א)בעהמ׳׳ס גתיגה‬
‫לנר( רב הכולל דלוגדון וכל ארץ אגגליא ‪ ,‬ובגו ממלא מקומו במשרת הרבטת‬
‫הרהחה׳נ דרהערמאן אדלר שליט׳א ;והגימ יעקב ריינאוויטש שליט״א דיין‬
‫בלוגדק שת עיט על ההעתקה להגיהה ולזקק‪ :‬גם העיר עליה איזה הערות‪.‬‬
‫למסכת ‪ & r a‬־ ‪ p‬שבועות עץ הוריות כ ( ‪ ,‬נתנו לנו בכ״י מבית המדרש‬
‫הגדוי* לרבגים שבבי־לץ בהשתדלות הרה׳ג החכם המלל מהוריד א ב ר ה ם דיר‬
‫ברליגרשליט״א)בעהט׳ס זכור לאברהם(‪ .‬והמה נ ע ת ק לשם הבהימ הנ׳׳ל מכ׳י‬
‫רומי םעקד הס׳ אגגליקא‪ .‬ברוך אברם לאל עליון על כל חסדו שעשה לדפוסנו!‪.‬‬
‫על מסכת מ כ ו ת נדפס בספר מנדל חננאל עיי הדיר ברלינר הגיל‬
‫)עיפ מורי הישיבה הנמלה לרבנים בבהמ׳ד הניל בברלין(‪ ,‬אשר געתק‬
‫במצותו מכ׳י רומי מאוצר הספרים אנגליקא )ועליו חיבר הרב הגיל ספר‬
‫תולדות ד ח ותולדות חבוריו בליא( והוא בחסדו הרשט להדפיסו בשים שלנו‬
‫עם התקנים וההנחות שבו‪.‬‬

‫ת ו ס פ ו ת הו״ש מ ש א נ ץ‬
‫למסכת ס ו ט ה ‪ .‬נעתקו לשמנו מכ׳י עקד ספרי הבאדלעאיאנא‬
‫באוקספורד ‪ ,‬עיי הריר מררבי ר א ז ע נ ט א ל שויב וש׳ץ דשם‪.‬‬
‫ת ו ס פ ו ת ישנים‬
‫למסכת יבמות• נעתקו לשמנו מכ״י בריטיש מוזעאום בלונדון עיי הרב‬
‫רי׳׳ז שפירא הנ״ל‪ — .‬ולא נודע שםמחברן‪ .‬והמחבר בפירושו לדף ניט עיא וכן‬
‫בדף סיא הביא את התוס׳ שחיבר למס׳ ביק‪ .‬ומדף סיב עיב נראה שחיבר הוש׳‬
‫גם למסכת םנהדרין‪ .‬ובדף פינ עיא כתב בזה הלשון ם׳ ונ׳ יום פירשתי בנדה‬
‫והמסכן־ גפגו פירשתי פיק דביב‪ .‬ומפי׳ בדף ג׳׳ו גראה שראה התוס׳ שלנו‬
‫שכתב‪ :‬כן פירש רבינו נתגאל אך התוספות לא פירשו כן וכו׳‪ .‬וכן גמצא‬
‫בהדיא בתוס׳ שלנו‪ .‬נם מסיים שם דבריו‪.‬כן נראה לדי שאנ׳׳ץ׳‪ .‬ובדף ם׳׳ד‬
‫ע״א נראה מדבריו שהתום׳ שלנו על יבמות הוא תום׳ מטו׳ך‪.‬‬
‫תוספות ח ד מקמאי‬
‫למסכת י ב מ ו ת ‪ .‬בהשתדלות ה ד ר ברלינר הניל השננו הכיי עיי הרב‬
‫' יצחק הירשענזאהן שליטיא‪ ,‬כתוב עליו‪ :‬מובא םעה׳ק ירושלים תוב׳ב‬
‫מישיבת שנות אליהו יביצ אשר גשלח להם מכבוד הרה׳נ הצדיק החכם הנעלה‬
‫וכבוד ה׳ מלא מוהדי־ יצדק ר פ א ל אשכנזי ס׳ט הי׳ז הגאבד׳ק אנקונא יעיא‬
‫במדינת איטליא‪ .‬ובראש הספר כתוב בכתב ובחיי הרחי׳ד אזולאי זיל בזה׳׳ל‬
‫ר‬

‫פירוש רבינו גרשום מאור ה ג ו ל ה‬
‫ה ו א היה תלמידו של ר ב י ט ח נ נ א ל הנ׳ל כניל והרהידיא מביא‬
‫בשהינ אות נ׳ סי׳ יינ בשם תשובות מהרש׳ל סי׳ כיט שרנמ׳ה קבל‬
‫א ( אמר המאסף‪ :‬יש טועין בשטא דגברי ומחליפין את רבינו חננאל בר חושיאל ז״ל ‪,‬‬
‫ברב־נו חננאל בר שמואל ז״ל‪ ,‬שנמצא פירושו כ״י על מםכת עירובי; בעקר הספרים ברימיש‬
‫מוזעאום כלונרון‪ ,‬והוא היה מאוחר ממנו בזם; הרבה‪ ,‬שהוא מזכיר בפירושו את הרי״ף רש״י‬
‫והרםב״ם; ורבינו חננאל ב״ר חושיאל היה נדור ראשון של רבנות אחר הגאונוח‪ ,‬והוא במאה‬
‫השמינית לאלף החמישי‪) ,‬אביו רב חושיאל מילידי בבל היה אחד מארבעה הגאונים שנשבו‬
‫בימי רב שרירא גאון )במחצית המאה השמיגית לאלף החמישי—לערך( ו פדוהו באםדיקא והיה‬
‫שמה לראש בעיר קאירוואן( ‪ ,‬והרחיד״א בשה״ג אות ח׳ סי׳ ג״א מביא בשם הרשב״ץ שבחנ‬
‫בתשובותיו ח״א פי' ע״ב דרכינו חננאל ורב נסים קבלו מרבינו חושיאל וגס מרב האי גאון ז״ל‬
‫)לפי דעת ר״ת בספר הישר ועוד אחרים( והיה רבם של הר״י אלפסי ושל רבינו נרשום מאור‬
‫הגולה ורבינו נתן בעל הערוך ז״ל‪ ,‬ומשו״ה כל פירושי הערוך נערכין ע״פ דבינו חננאל כי היה‬
‫רבו)שה״ג ש פ ( ‪ ,‬ובמערכת ספרים אות ע׳ סי' צ״ד ב ת ב ‪ :‬ראיתי בס׳ הישר לרביגו תם כ״י שכתב‬
‫זז״ל וכ; בערוך נהוא בר סמכא שכל דבריו נערכק ע״ם רבינו חננאל עכ״ל‪ .‬והראשונים הביאו‬
‫שדבריו דברי קבלה הס )ר״ל שקבל מרבותיו הגאונים שקבלו כך מרבנן סבוראי והמה‬
‫מהאמוראים עד התנאים וכוי( ‪ .‬וכן נראה בפירושו למסכת עירובץ דף מ״ו ע״א ‪ ,‬וז״ל קבלה‬

‫]‬

‫בידיט נ י ר' עקיבא באותה שזנה נ ו י ‪ .‬וזה מובא שס בתומי ד״ה ניצה מגולגלת בשפ תוספות‬
‫שאנ״ץ וז״ל בפי' ר״ח קבלה בידיט כ ו י ‪ .‬והרא״ש במסי שבועות בסון* ‪ 0‬׳ שבועות הדייני; נ ת ב‬
‫וז׳׳ל ומכל אלו הראיות ברורות נראה דחלכה כרבה יכדשמואל בדפריש כדברי ר״ה כי כל‬
‫דבריו דברי קבלה‪ .‬ובסוף פ״ק דנרה כתב הרא״ש בזה״ל‪ :‬כך נראה בעיני צורתא רשמעתא‬
‫וכו׳ אלא שלא מלאני לבי להקל כי דברי ר״ה דברי קבלה ‪ , p‬ועי בערוך ערך נטרי וז״ל‬
‫אטד אביי ד' בטרי בתורא )הולין ע״ו( פי' ר״ח בטרא כו׳ ואטד עוד קבלה בידינו מרבותי‬
‫כ ו י ‪ .‬ובערך דם טובא ״קבלנו קבלה רב מפי רב כוי״ ובערך פרס כתב ‪,‬זה פי׳ ריח ז״ל‬
‫בקבלה״ )עיי בספר מגדל חננאל עמוד ‪ . (8‬ובשה״ג שם כתב הרחיד״א שרבינו חננאל פירש‬
‫תלתא סדרי בגידסא ישרה אלא שקיצר בפירושו מאור זבס״א כתוב דסירש כל הש״ס‪ .‬והבל‬
‫על דאכדין! כי יגענו ולא מצאנו מפירושו בכל בתי עקד הספרים רק לסדר מועד ונדקין לבד‬
‫)וחסר גם למסכת בבא בתדא( ‪.‬‬
‫ב( הרה׳׳ג ר' אבא קליינרמאנן ז״ל בהגיחו פירוש ר״ח כ״י למסי ועריות בחב וז״ל‬
‫נראה בעליל כי <ש הוספות בפר״ח מזולתו ונפרט במקומות שכתוב בפירוש ‪,‬אמר ברוך״ )ואין‬
‫בידי לנאר פי הוא( והוא מעתיק לפעמים מפרש״י שלגו עכ״ל‪.‬‬
‫)אחרית דבי( סה‬

‫‪6‬‬

‫אחרית ד ב ר‬

‫‪.‬הדושי יבמות לחד מקמאי דל‪ ,‬מזכיר להרכ אביו לשבח‪ ,‬הוא היה בזמן‬
‫הראכ׳׳ד ובא מעשה לפניהם החידא טיט ע כ ל ‪ .‬וזה ברור שהוא נכדו של‬
‫רבינו משלם ד ל ‪ ,‬שכן כתב מפורש ביבמות דףסיז ע״א ודל מצאתי כתוב‬
‫בחדושי שחדשתי לפני אבא מארי זל שמעשה היה כלוניל לפני הראב׳ד דל‬
‫ולפני זקני הרב ר׳ משולם ולפני הרב ר' שמואל ב״ר משה ד ה וכוי‪.‬‬
‫ובפירושו לדף ם׳ו ע׳א כתב ודל וכן נעשה מעשה בלוניל מפי אבא מארי‬
‫וחבריו ז ל כוי ובדף ס־׳ד עיא כתב והקשה עליו)רל על הרב אלפסי( הרב‬
‫ר' אברהם אב׳ד ואבא מרי וכיה טי‪ ,‬וכך פי' אבא מ א ר י ז ל כ ו ׳ ‪ .‬מפירושו‬
‫בדף פיא ‪ try‬ועיב נראה‪ ,‬שלפניו היה פרק אנדרונינוס במשנה סוף בכורים‬
‫ובתוספתא בנוסחא אחרת מכפי שהיא אצלנו‪ ,‬והוא ז ל העתיק בתחלה‬
‫לשון המשנה ואח׳כ לשון התוספתא‪ .‬בדף פ׳ זלב מזכיר את הר׳ שמואל‬
‫בר דוד בלי הזכרת זל ואוזיכ את הרב איב ביד בהזכרת ז ל ‪ .‬ובדף ק׳ז עיב‬
‫נראה שעשה תוס׳ נם ליבמות‪ :‬גם הביא את פירוש הראב״ד בדף ניט עיא;‬
‫בדף ציד עיא מביא בזה׳ל זה התירוץ קבלתי מאבא מורי והוא כתוב כס׳‬
‫המאור טי; ובעמוד ב׳ מביא מצאתי כתוב בכתב יד הראב׳ד כוי‪ ,‬והרב‬
‫הצרפתי פי׳ ט ׳ ; ובדף קט׳ו עיא מביא את ה ד מ בר יוסף‪ .‬ומדף מ״ז עיא‬
‫נראה שכתב נס תוס' על שבת‪ .‬וקרוב הדבר שהוא רביגי מ ש ו ל ם בר מ ש ה‬
‫בר יהודה זל מכדריש)כעהמ׳ס ה ה ש ל מ ה ( נכדו של רבינו מ ש ו ל ם בר יעקב‬
‫מלוניל ד ל ‪ .‬ואולי נם התוספות הד מקמאי»המה חלק מספרו ההשלמה שעודנו‬
‫בכיי כפאריש ואיננו לפנינו לעיק כ ו ‪.‬‬
‫ת ש ל ו ם פירוש ריב׳ן‬
‫למסכת נזיד‪ .‬השננוהו בהשתדלות הדר ברלינר ה נ ל ע״י הרב ד׳‬
‫יצחק הירשענזאהן הנל שהעתיק אותו מכיי בית עקד הספרים שבאנקונא‬
‫)באיטליא( ונתגלגל שמה םאוצד הספרים של הרחיד׳א זל ‪.‬‬
‫פ י ת ש ר ב ע ו יצחק ב ר מלכי צ ד ק סימפונטי‬
‫לסדר זרעים‪ .‬נעתק לשטגו טכ״י הבאדלעאיאגא באוקספורד‪ ,‬ע״י הרד‬
‫מרדכי ראזענטהאל הנל‪ .‬בכל ספרי השיס לא נדפס מפירושו רק לסוף מסכת‬
‫בכורים )בסוף פירוש רכיגו ‪#‬משון(‪ .‬והרחיד׳א בשהינ אות י׳ סי׳ שליז כתב‬
‫ואגי ראיתי פירוש זרעים בלו ביי להדי בר מלכי צדק וכתוב שם שהוא הדי‬
‫מסיטפוגטי‪ ,‬ובקוהיד דף י׳ כתב שהיה בזמן ישי*‪ ,‬ובעל שבלי הלקט‬
‫טביא דיגין כשטו וםהם בשמלת קמ״ט וכו׳ עכ׳׳ל הרחידא ז ל ‪.‬‬
‫פ י ח ש רבינו יהודה ב ר בנימין ה ר ו פ א מ מ ש פ ד ת הענוים‬
‫למם׳ ש ק ל י ם ‪ .‬השגגו עיי הד״ר ברלינר הגיל געתק טאוצר המפרים‬
‫קאזאגאטא שברומי‪ —:‬והוא רבו וקרובו של רביגו צדקיהו בר אברהם הרופא‬
‫בעהם׳ס שבלי הלקט)בזמן מהדס בר כרוך דל( עיי שהיג צ׳ סימן ט ׳ ‪ .‬והוא‬
‫עשה פירוש להדי׳׳ף נמצא בכיי ברומי ‪.‬‬
‫פ י ח ש מ ה ד ם מרוטונבורג‬
‫למסכת נגעים ו א ה ל ו ת ‪ ,‬כיי אוקספורד בעקד ספרי הבאדלעיאנא‪.‬‬
‫נעתק ניכ ע״י ר' כ ד ר כ י ר א ז ע נ ט ה א ל הגל •‬

‫ת ל מ ו ד י ש ן שהיה כבית מדרשו של הרב הגדול מרי דארעא דישראל‬
‫מהמיג דל מלא על בל גדותיו בגליונות מחידושי הראשונים* ומימרקדישין‬
‫שמעתי שתלמוד הנזכר היה מהרב הגדול מוהדי־ ב צ ל א ל אשכנזי ז״ל‬
‫ושטות הללו שבידי דאיתי שהם העתק הנליונות שבתלמוד הלזה‪ .‬והדברים‬
‫העולים הן ראשונה בסגגון הגהת רש׳‪ ,‬ושוב קצת חדושין ורוב בכתב מגליון‬
‫מתם ומתוס׳ שאגץ ומתוס׳ הריא וםתוס׳ הרא׳ש ומחידושי הראביד והרמבץ‬
‫והרשכיא והריטב״א ושאר רבגן קדישי בכל מה שבא בדבריהם כקיצור כנראה‬
‫כפי אשר יכיל הנליון ע כ ל ‪ - .‬והרחיד׳א זילבשה׳ג חיבמזכירן לשבח בזוד׳ל‬
‫״הנהות נפלאות אמתיות מתוך בפיית כ״י שהיו לו‪ ,‬ולא זכינו עדיין שיצא‬
‫לאור הדפום״ ע כ ל ‪ .‬ובםפר עק זוכר מערכה א׳ אות מ׳ג כתב וזיל דמי‬
‫שראה הנהות הרב בצלאל עק לו ראתה דלא נחית אלא להעתיק דברי‬
‫הראשונים דוקא כמבואר‪ ,‬וכבר זיכנו ה׳ לחזות בנועם רוב סדר קדשים‬
‫בהנחות הרב בצלאל עכ״ל‪ .‬ובסי דקדוקי סופרים למס׳ זבחים בהקדמתו כתב‬
‫וזיל‪ :‬גם היה בידי השטים להגים בצלאל אשכנזי כי שאלתיו מאת ידידי‬
‫המדפיסים בגי ראם בווילגא‪ ,‬והוא הגיה את כל הסדר קדשים דפוס וויניציאה‬
‫רפיב גמרא רש״ייותוםפות עיפ כתבי יד שהי׳ בידו כמו שאומר כמה פעמים‬
‫‪.‬ובספר היד כתוב כן׳ ולפעמים מוסיף שמות אמוראים כו׳ ‪ ,‬ולפעמים הגיה אחדי‬
‫דפוס וויניציאה רפיט כו׳‪ ,‬עכיל‪ .‬והגאונים רבני ירושלים ה׳׳ה א ב ר ה ם א ש כ נ ד‬
‫זיל חכם באשי רב הכולל דספרדים והנ׳׳מ מאיר אויערבאך זיל)שהיה מלפנים‬
‫אבד״ק קאליש( ראב׳׳ד דבוללות אשכנזים כעה׳ק תוב׳׳ב‪ ,‬כתבו בתוך דברי‬
‫הסכמתם על העתקת הש׳׳ם עיי הרב ד אברהם הגיל מהיל‪ :‬וכאשר השמש בא‬
‫והחשך הי׳ על פני הארץ כי גלו ישראל ממקומם והורקו מכלי אל כלי‬
‫ממדינה למדינת נתפזרו כתבי ידם בכל עבר ופינה‪ ,‬עד אשר קם אביר‬
‫הרועים דמני ב צ ל א ל אשכנזי זצ׳׳ל וקיבץ ודיבץ ועשה אזנים לתורה‬
‫אסף דברי הראשונים אל מקום אחד בכל מסכת ומסכת על מקומם בסדר נכון‬
‫להאיר עיני חכמים וקרא אותם בשם ש י ט ה מ ק ו ב צ ת וכבר נדפסו על כמה‬
‫וכמה מסכתות‪ ,‬ועל סדר קדשים עדיין לא יצא לאור םקבוצו; ואם אמנם‬
‫גדפס ס׳ מזבח כפרה שטה גקבץ רק מעט מדבריהם וגם רק על מקצת מס׳‬
‫זבחים ומקצת מנחות ובכורות וכל אלה לא גקבצו עיי התייר הגדול רבינו‬
‫בצלאל זלה׳׳ה כי לא נזכר שמו עליו‪ .‬נם פה עה׳׳ק ירושלס תיו כאן נמצא‬
‫כאן היה ספרי השים שלמד בהם הרב׳׳א זללה׳׳ה ויפוזו זרועי ידיו לכתוב‬
‫על הנליונות לתקן הנוסחאות ולהעתיק תוס׳ חיצונות ותום׳ אחרים ותום׳ ר׳‬
‫פרץ ותום׳ רא׳׳ש וחידושים נפלאים םרנמ׳׳ה ופי׳ ר אליקים בר קלונימוס ז׳׳ל‬
‫ומעט מזעיר אשר בא מהם בס׳ מזבח כפרה‪ .‬וגם האיר הדרך בנליונותיו‬
‫על מפ׳ זבחים מנחות כולו ערכין תמורה מעילה כריתות גם הגהות על תמיד‬
‫מדות ק נ ק ‪ .‬ועת לכל חפץ שזה כמה שנים ינע את עצמו בעשר אצבעותיו‬
‫כבוד ידידי׳ הרב המובהק המפורסם מרה א ב ר ה ם מדארהיטשין ניי להעתיק‬
‫פעמים ושלש ביגיעה רבה ועצומה להביט עיי כלי זכוכית מנדיל האותיות כי‬
‫כבר היה הכתב מטושטש וכתב קטן כאשר עינינו ראו‪ ,‬ולא יאומן כי יסופר‬
‫את גודל הטורח ורוב היגיעה אשר אם לא ראיגו לא האמנגו היגיעה הרבה‬
‫שהי׳ לכבוד הרב הגז׳ בהעתקתו עד כי עזרהו ה׳ והפיק רצון מהי וזכה‬
‫להעתיק כל הגליונות כסדר גכון ולסדרם כיא אל מקומו הראוי ל ו ‪ .‬ויוכל‬
‫המעיק לראות מה שכתב הגאון האמיתי גאון ירושלם מהריט׳א זלה׳׳ה בס׳‬
‫קדושת יויט שהביא בספרו משם שי׳ רביא דל דם׳ קדשים ובדקגו בכתיי זו‬
‫שהעתיק הרב ובו׳ ובו׳ אהד הי׳ אברהם אוהבינו הי׳ו ושם גמצאו כדמותפ‬
‫ובצלמם בשם בעליהם‪ .‬ובעזהיי ימצא המעיין מטמונים יקרים בדביי‬
‫הראשונים ובהגהותיו של אותו ארי׳ דבי עילאה ריב אשכנזי זציל וראוי ונכון‬
‫שיצא לאור עולם להאיר עיני חכמים בלמודם כסדר קדשים וכו׳ ע כ ל ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫ת ו ס פ ו ת רי‪-‬ד לרבינו ישעיה די מראני ד ל‬
‫למסכת כ ת ו ב ו ת וגיטין‪ .‬וכן תוספי הראיש ל כ ס ׳ נ ד ה ‪ ,‬מאוצר‬
‫הספרים של הרה׳נ החודש מוהר״ר ש ל מ ה זלמן חיים ה א ל ב ע ר ש ט א ם‬
‫בביעליטץ )אוסטריא(‪.‬‬
‫פירוש הראיש‬
‫למסכת מ י ד ‪ .‬כיי אנקונא הובא מעהיק מישיבת שנות אליהו יבץ אשר‬
‫הגיע אליה טכמד חדה״נ מוהי׳י יצחק ר פ א ל אשכנזי ס״ט הנל ונתגלגל‬
‫וזיל ה מ ע ת י ק הנ״ל בחתימתו למסכת מ ה ו ת ‪ :‬והנה הי אנה ברב‬
‫לאנקוגא מעקד הספרים של הדחידא ז ל ‪ .‬והרחידא חתום עליו בעצם כייק‪ .‬חסדיו להוציא אור תעלומה את הגהות וחידושים אשר אסף וליקט הנאון ר׳‬
‫ובא לידנו עיי הרב ר׳ יצחק הירשענזאהן מירושלים הניל ‪.‬‬
‫ב צ ל א ל אשכנזי זל בעל ש י ט ה מ כ ן ב צ ת על ס ד ר קדשים והגה באי‬
‫לידי הגמרות שלמד הגרב״א ז ל וכתב בכתייק הגהות על גמרא ורש׳׳•‬
‫שיטה מקובצת‬
‫לסדר ק ד ש י ם ‪ .‬כ׳י ירושלים‪ .‬נעתק מעצם כי׳׳ק מנליון השיס שלו‪ ,‬וחוס׳ הגהות אמתיות אשר העתיק מתוך כת׳י שהיה לו מהראשונים‬
‫על ידי הרה׳׳נ מוהד׳י א ב ר ה ם ביר צבי הירש אייזענשטיין מילידי ושיטות מהראשוגים הוס• הראיש תוס׳ היצוניות וחרא תום׳ רבינו פרץ‬
‫עיר דארהיטשין תושב ירושלים תיו‪ ,‬שעמל וינע בהעתקתו כעשרים תוס׳ כדבינו ברוך וגליוני ת ו ס פ ו ת מהראיש ופי׳ מ ר ג י ז ה ופי‬
‫שנה‪ .‬וקנינו‪ .‬ההעתקה מידו בהשתדלות הרב החכם ר׳ י ע ק ב ה ל ף מ ר א ב ק חוס׳ מוך ופי׳ ל א נודע ל מ י ‪ ,‬רשיי כתיי ׳ ה ר א ב ׳ ד וחרדה‬
‫ספיר זיל )בעהמיס אכן ספיר(‪ .‬ולמםכת מ נ ח ו ת לא נמצא בו רק עד דף קיו ו והוס׳ החםרים ב ד פ ו ס ׳ותום׳ בכת׳י והגה אלו הגמרות כתב בס׳ קורא‬
‫ו ק נחפר נם לכל מסכת חולין‪ .‬והשלמנו החסר למסכת מנחות ונם לכל הדורות שראה אותם ורצה לקנותם ומסיבות מחלוקת שנעשה מזה נמנע‬
‫מסכת חולין מכיי ירושלים העתקת תלמידו הניט ש ל מ ה עדני זל )שנזכר מלקנותם והגה עיי סיבה זאת היו אלו הגמרות סגורות ומסוגרות ולא שזפתם‬
‫לקמן בדברי חתימת המעתיק( שנמצא ביד ה׳ר עקיבא שלעזינגער מוינא עין לראותם והנה ברבות הימים ושנים נשכח יוקר מציאותם וע״י שהיתר‪,‬‬
‫נכד הניט מ ש ה סופר זיל )בעהנדס חתם סופר(‪ .‬ולמםכת ב מ ר ו ת נחסר כתיבה אשכנזית ולא יכלו חויר ספרדים לקרותם נעשו הפקר והי׳ מטושטש‬
‫הרבה מהכיי בראשו ובסופו כי שני הזמן אכלו קצותיו ומלאנו החסרק כהפי׳ וכתב קטן‪ .‬והנה קמתי ושנסתי מתני ואזרתי כנבור הלצי ולתת כח עיוני יגעתי‬
‫שנדפס בספר מ ז ב ח ב פ ר ה מראש המסכת עד דף י׳ז ומדף ניה עד הסוף‪ .‬והוא ביגיעה רבה ימים ושגים להביט ע״י כלי זכוכית מגדל האותיות ולא נלאתי‬
‫מביא פרשיי האמתי שמצא בכיי תחת המפרש האחר שנדפס על שם רש׳י םלהעתיקם שלשה פעמים‪ .‬ולמודע אני צריך כי נמצא עוד קובץ כת״י מאלו‬
‫במסכת מנחות ובטרור‪ .‬ועשינו לפרשיי כ״י ההוא מדור בפ׳ע על הדף ‪ .‬הנהות והחידושים אצל החכם היר יהודא אזולאי ניי ואומרים מפי השמועה‬
‫וזיל קונטרס המזכיר‪ :‬כתב בתשובות בתי כהונה לר׳ יצחק הכהן )שאלוניקי שהוא העתקת הדיש עדני ז׳׳ל תלמיד הגאון רביא אולם נראה לכל עין תאה שלא‬
‫תקי׳ד( ה׳יב דף ליח עיר מצאתי בזהל‪ :‬שיטה זו)על מסכת קידושין( העתיקם מגוף השים אשר לפגי כי בהקובץ הגל חסר הרבה מהגהות ומהידושי‬
‫וגס על שאר מסכתות מלן ע י י סופר אחד הועתקו ובסופן כתוב גמד הראשונים וגם איגו עולה בסדר גכון ומלבד שחסר במס׳ זבחים עד דף ב׳ ג‬
‫העתס בשנת התי׳ד ובהיותי בעקיד ותפארתנו ירושלים תיו גער הייתי ראיתי ‪ j‬ואולם אגבי םדרתי בסדר גכון כ״א למקום הראוי והגה מה שנמצא מתוכן‬

‫אחרית דבר‬
‫בהעדס חדשים דפוס ווילנא וזק לא העתקתי‪ .‬והנה בטחתי בחסד הבורא‬
‫בי ימצא המעיק רב עונג כי יאירו עיניו בהגהות והפירושים היקרים ה׳‬
‫יאיר עיני להבק עסקי סודות תורתו הקדושה כט״ש נל עיני ואביטה נפלאות‬
‫מתורתך ולקיים כל מצותיך אמן עביל ‪.‬‬

‫קלייגרמאן זיל הנ״ל‪ ,‬אשר עמל וינע שנים רבות בהעתקת ובירור כתבי יד‬
‫קדשו‪ ,‬מעל נליונות הש׳׳ס שלו ויש שהיו בידו כייק בחוברות ל ב ק ‪ ,‬כמו‬
‫באור הנהות למסי ערכין המורה במרות שהשינם מאוצר הספרים של החדנ‬
‫מויה שמרי׳ צוקערמאן דל ממאהליב‪.‬‬

‫פי׳ מ ה ר ש י ל על הרא׳׳ש למסכת שבת עירובין וניטק‪ ,‬כ״י אוצר‬
‫הספדים של השזח׳׳ה הניל • פסקי ת ו ס פ ו ת כ״י ישן‪ ,‬מאוצר הספרים של‬
‫השזח׳ה הגיל • נ ו ס ח ת כיי למסכת סופרים‪ ,‬נעתק לנו מכ״י וויען‪ ,‬נם באו בו‬
‫הרבה נוסחאות מכ׳׳י שנזכרו בתוספתא שי׳ל עיי ד״ר מילער הנדפס בוויעז‪.‬‬

‫פי׳ הראב״ד למס׳ קנים ופי׳ הרז״ה ב ע ל המאור למס׳ קנים‪ .‬נדפפ‬
‫בספר חדושי גאונים קדמונים למסכת קדושין ד׳ קושטאנטינא שנת רי׳ש ת׳ק׳רה‪.‬‬
‫יקר המציאות מאד‪.‬‬

‫ה ג ה ו ת וחדושי רבינו יעקב עמדין זיל)הריעביץ(‬
‫נעתקו מעצם בייק מנליון חש׳ס שלו‪ ,‬אשר סידר אוחו להדפסה ‪.‬‬
‫חח לשון בעל תולדות יעביץ ברשימת ספריי י קולין ש ל סופרים כיי חרושים‬
‫ובאורים והנהות על הנם׳ רש״־ ותום׳ כולל ה׳ כרכים ונמצאים באוקספרד‬
‫נרשם במקומות הרבה בספרי כשם ח ״ ג )חדושי נמרא(‪ .‬עי׳ לחם שמים‬
‫שבועות‪ ,‬סוף בכורות‪ ,‬חולין פרק ייא‪ ,‬משנה לחם פ א ה ‪ .‬עףש ת ל מ ו ד‬
‫ב ב ל י דפוס פפדימ ואמיד שגת תעיו *( עם חדושי רבינו על הנליון‬
‫בכיי ומצוק מלו מהחל ועד כלה גם ברש׳י והתום׳ והראיש ופי׳ המשניות‬
‫להרמבים ופסקי הראיש ובציוגי קריאה בכתיבת עצם ידו הקדושה‪ .‬והש׳ס‬
‫הזה היה בדעתו להדפיסו ככתוב מאתו על שער הגמ׳ ברכות‪ ,‬למען יתץ כל‬
‫הלומד‪ ,‬ובסופו גמצא הסכמה קצרה מאחד מרבגי דורו עליו עם חרם שלא יודפס‬
‫כמוהו מאחר עד עשר שגים‪ ,‬והתום הצעיר יוסף ‪ ,‬והמלה הבאה אחריו לא‬
‫יכלגו להפתר ועי׳ בשה׳ג אות י׳ סי׳ ‪ 254‬עכיל בעל תולדות יעב׳ץ‪.‬‬
‫והגה הש׳ס הזה נתנלנל וגמצא ת׳׳י המדפיסים האחים לעוויזאן)כעלי‬
‫דפוס פרופוס( באטשטרדם‪ ,‬ובהשתדלות הרה״נ בתו׳י השוע הנדיב מוהר׳׳ר‬
‫אליעזר ליפמאן פרינס באמשטרדם שליט׳א אשר טרח לטובת העדס‪ ,‬קנינו‬
‫את השים מידיהם‪ ,‬אם אף בדמים יקרים‪ ,‬אבל אין ערוך ליקרת ע ר מ ‪ ,‬היקר‬
‫מזהב ומפז ר ב ‪ .‬וראינו לטוב‪.‬להעתיק כאן את אשר כתב הריעביץ דל על‬
‫שעד המסכת ברמת כעוס הנ׳ל‪ ,‬וזה לשונו‪ :‬ברכני נם אני אבי שבשמים ‪,‬‬
‫מברכות שמים מעל ונתן זרע לזורע אמת ‪ ,‬אזרע לצדקה ואקצר לפי חסד‪,‬‬
‫ותורת חסד על לשוני‪ ,‬יומי ולילי שבועי ושני‪ ,‬בל תמוש ממני ומצאצאי‬
‫ובני‪ ,‬לדור דורים אהי׳ אני וזרעי לאות ולמופת בישראל כמשפחות סופרים‬
‫ומשנים מלמדי תורה ברבים מנדילי תורה ומאדיריה‪ ,‬ונא )נמחקו איזה תיבות(‬
‫ולא תשכח מבני לעולם )כאן נמחק איזה תי׳(‪ .‬זכור בלב ובמעשה שמור‬
‫האל אב רחמן זכנו ללמוד עימ ללמד ולשמור ולעשות ככל הכתוב בספר‬
‫התורה הזאת ונמור וחזור לראש חוזר הלילה‪ ,‬תמיד כל הימים וכל הלילה‬
‫לא נחשה מתורת ה׳ הנכבד והנורא הזה ליראה ממנו ולאהבה אותו בלב‬
‫תמים‪ ,‬ואתה משמים תשמע לאשר עבדך מתפלל לפניך וסלחת לחטאיו‬
‫ופשעיו אשר ע ש ה ‪ ,‬ומנוחה הדביקהו )נמחק איזה תי׳( עוד ר מ ת בשנים‬
‫הבאות האלה ‪ ,‬שמח נפש עבדך ורפא שברון רוחי‪ ,‬יעלה לרצון על מזבחך‬
‫טוהר לבבי הננוע טובה וחלש וטעונה ננש והוא נענה יעביץ טאלטונא‪.‬‬
‫רבים מתנאים ואמוראים )נמחק איזה תי׳(‬
‫חסר כאן איזה ת י מ ת‬
‫הדינים והלכות כנון בשיעורי מדות דשבת שמספר זכר מורה על טפחים‬
‫והנקבה על אמות ויוצא משמש הזה להתיר איסור כרת וסקילה וכן להיפך‬
‫דרך משל אם תאמר רה״י נדדו ארבע על ארבע נבוה עשר או עמוק‬
‫עשר הטובן הוא באטות‪ ,‬והרי בכך אתה פוטרו וטתיר לטלטל ממנו לתדר‬
‫בפחות טשיעור זה והוא הפך האטת כי שעור האטור הוא טפחים‪ .‬וכן‬
‫להחמיר שלא כדין בנון ששנינו כל פרצה שהיא כעשר אמות אם תקרא‬
‫כעשרה מובן ממנו מפחים ותבא לחייב מיתה או חטאת בחנם ‪ .‬ושמש זה‬
‫רבו פארותיו נם בהלכות טומאה וטהרה וכמעט בכל התורה לכן צריך שמירה‬
‫יתרה‪ .‬וכן עשו פעמים רכות בהשטטת וייו מן הטלה הראויה ל ה ‪ ,‬כגון‬
‫תיבת זכין לאדם בלי וייו טהשגית בפי הכל לקרוא זכין בקטץ ברעותה‬
‫מלת חמן לאדם‪ ,‬וזה אטנם טעות טוחלטת כי לא במאזנים ישאו יהד‬
‫שתי התיבות הללו‪ ,‬הראשונה בנחי למיד היא ומשפטה זוכים בחולם‬
‫הזיין כמשקל עושים בונים ‪ ,‬והשנית מנחי עין החיית קמוצה על משקל‬
‫רבים מאוד ‪.‬‬
‫קמים ‪ ,‬שבים ועדי?‬
‫אח׳׳כ כתב י• לזכרון אייה להרחיב צעדי עמודי הדפים והשורות כדי‬
‫שלא יהא המקום צר לתיבות למען יהיו כמלואתם ולא יהיו מקוצרות ‪ .‬גם‬
‫לפגות מקום לגקודות המפסיקות שלא יהו נדחקות ע כ ׳ ל ‪ - .‬כיז כתב על שער‬
‫הגט׳ מסכת ברכות דפוס אטשטרדם חנדפס כשנת ע ד ת ה׳ גאמגה‪ .‬ועל שער‬
‫מס׳ יומא כתב‪ :‬ותוספת של טס׳ זו הם טרבנו טאיר טרוטנבורג; ועל‬
‫שער מס׳ תענית כ ת ב ‪ :‬ותוספת של מס׳ זו אחרונים מאוד שמביאים ם׳‬
‫טור איח‪.‬ועל שער מס׳ חגינה כי‪ :‬תוספת של םסכתא זו מרבינו אלחנן‬
‫בגו של ר״י הזקן‪ :‬ועל שער סם׳ סוטה כ׳‪ :‬גראה שהם מעשה הר׳א אהיו‬
‫של ר׳ט מריב‪ .‬ועל שערי יתר הטסכתות לא כתב כלום ‪.‬‬
‫באור הגריא ז״ל לססכת ערכין ובכורות והוספות ל ה ג ה ו ת הנריא רל‬
‫וביותר לסדר זרעים ושקלים ותמורה‪ ,‬מעצם כי׳ק‪ .‬יש שנעתקו טגליון השים‬
‫שלו‪ ,‬אשר כמה טסכתות ממנו דת בידי הג׳ט יהודה ב כ ר ך זיל מסייני‬
‫כעל נמוקי הנרייב‪ .‬וקנינו אותם מבניו יחי׳ והעתיקם הגיט א ב ר ה ם א ב א‬
‫י ( ‪ rra‬נו? נ• ‪ a p‬י‪8»1‬ו» מ ז » ‪ * 6‬מ י י ימפנמופ ‪0‬ז»ו‪»» 0‬ז״» נ א ו ת מ י ז — פ » * ג ‪.‬‬

‫^ ‪, . * ,‬״״‪ «-‬״ ״‪•,‬י״‪*.‬‬
‫פי׳ הראב״ד למס׳ ת ט י י‬
‫|ע״פ הנדפס בפראג בשגת תגו׳׳א‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫פ י ה ר א י ש ל מ ס קנים תמיד ו מ ת ת (‬
‫חלופי גרםאית בש״ס‪ .‬חוברו ע״י הרה״ג מוהר״ד אברהם אבא קלייגערמאן‬
‫הנ״ל אשר אסף וקבץ נרסאות שונות מש״ס ישנים שונים‪ .‬ובתוכם גם הרבה‬
‫נרסאות מלוקטות מבאור הגר׳א לארבעה שו״ע ‪.‬‬
‫נוסחאות ב״י במס׳ סופרים‪.‬ע״פ מס׳ סופרים כ״י שהיתה בידנו העתקה‬
‫מכ״י אוצר הס׳ בוויען וע״פ מם׳ סופרים שהו״ל הדיר מיללער ע״פ כ״י ישנים‪.‬‬
‫נוסחאות ישנות ונוסחה ה ב ב ל י ‪ .‬ע״פ ירושלמי הנדפס ראשונה‬
‫בוויניציאה ד דניאל גומבירנו וע״פ הש׳׳ם בבי^ ד מיניצאה‪.‬‬
‫חרושי מהרש״ל על הרא״ש למס׳ שבת‪/‬‬
‫ו כיי אוצר הספרים של‬
‫עירובין ונימין ‪.‬‬
‫השזח״ח הנ״ל‪.‬‬
‫פסקי ת ו ס פ ו ת ‪ .‬כ״י על קלף ישן ועל הנליוןו‬
‫הרבה תשובות מהרשב׳׳א והוספות פסקי דינים‪(.‬‬
‫באור הגר׳׳א למשניות טהרות אשד קבל ממנו תלמימ הנ״מ בונם ז״ל‬
‫משקלאב ונעתק בכ׳׳י הרד׳׳ל ז״ל‪ .‬השגנו הכ״י ע״יהרה״נ בתו״י מוהר״ד שמואל‬
‫לוריא שליט״א )הםו׳׳ל רבים מספרי הנר׳׳א(‪.‬‬
‫הגהות למס׳ שבועות מהנ״מ ליב ברלין והנ״מ נח חיים צבי ז״ל‪ ,‬השגנו‬
‫הכ״י ע״י הנ״ט רפאל נטע ראבינאוויץ הנ״ל •‬
‫ה ח ש י ם מהג״מ שמחה טדעסויא ז״ל‪ ,‬השעו הכ״י ע״י נ כ ח הרה״ח‬
‫שזח״ה הג׳׳ל ‪.‬‬
‫מלבד כתבי היד מרבותינו האחרונים אשר באו אלינו עיי בניהם או יו״ח‪,‬‬
‫ומלבד ההוספות שכבר נזכר מק־ק בהשער‪ ,‬או אשר באו בספרים נדפסים‬
‫המצויים אשר למותר לפורטם ‪.‬‬
‫״‬

‫‪w‬‬

‫וראינו להזכיר ק צ ת מהספרים הקדמונים מדפוסים ה ר א ש נ י ם יקירי‬
‫המציאות שהיו בידינו ל ת ו ע ל ת ה ה ד פ ס ה ‪ ,‬ויהיו לנו לעינים ב נ ו ס ח א ו ת‬
‫ישרות ־ולבירור ה ה ג ה ה ה מ ד ו י י ק ת ‪ .‬ז ד ה ‪:‬‬
‫א( מסכתות רבות מדפוס וויניציאח משנות ר״פ—דפיו‪.‬‬
‫ב( סדר מועד ‪ ,‬וסדר קדשים‪ .‬עם פרש״י לבד ‪ 4°‬דפוס שאלוניקי‪ ,‬הוצאת‬
‫בעהמ״ס עין יעקב ‪.‬‬
‫ג( מסכתות רבות מדפוס ברלין ופפד״א תע״ה—תפ״ב שלמד בהן הגר״א זיל‬
‫וכתב עליהן את הגהותיו בעצם כי״ק ‪.‬‬
‫ד( כל הש״ס של הריעב״ץ ז״ל הג״ל מדפוס פפד״מ משגות תעיד עד ת פ י ב ‪,‬‬
‫שסידר אותו הריעב״ץ ז׳׳ל להדפסה עם ציוגים מהחל ועד כלה ‪ ,‬וכתב‬
‫על נליונותיו את חדושיו והגהותיו כג״ל‪.‬‬
‫ה( ספר ח כ מ ת שלמה)מהרש״ל( דפוס קי־אקא שנת ושלו״ה‪ ,‬הדפסה ראשונה‪.‬‬
‫ו( חדושי מהרש״א )הדושי הלכות( ח״א )הדפסה הראשונה( דפוס לובלין‬
‫ם ופרעה ב ה ל ם והגה עומד על היאור )שע״ב(‪,‬‬
‫ויהי מקץ ע נ ת י ם‬
‫ותהי התחלתו יום ה׳ כ׳׳ה ימים בחדש כסלו‪ .‬כולל בתוכו סדר גזיקין כלו ‪.‬‬
‫מסדר קדשים ב׳ מסכתות חולין בבורות‪ ,‬מסדר נשים גדריס סוטה ‪,‬‬
‫מסדר מועד סוכה‪ ,‬ר ׳ ה ‪ ,‬מגילה‪ ,‬חגיגה ‪ ,‬ת ע נ י ת ‪ ,‬מ ־ ׳ ׳ ק ‪ .‬ונשלם בכ״ה‬
‫בחדש אדר שנת שע״ד‪ .‬והונה ע״י אחיו של המהרש״א כמ״ר שאול שמעון‬
‫בן מוהר״ר יהודא הלוי זלה״ה‪.‬‬
‫ז( חדושי מהרש״א ח״ב )הדפסה הראשונה( כולל מסכת ברכות וקצת‬
‫מ נ ח ו ת ‪ ,‬ש ב ת ‪ ,‬ערובץ‪ ,‬פםחיס ‪ ,‬י ו מ א ‪ ,‬ביצה‪ ,‬כ ת ו ב ו ת ‪ ,‬נימין‪,‬‬
‫' י ״ י שגת שפ״א‪.‬‬
‫קדושין‪ ,‬נדפס בלובלין שנת שפ״א ׳ י ^‬
‫ח( חדושי הלבות על מ ו ב י צ ה ‪ ,‬י ב מ ו ת ‪ .‬נדפס בכרך קטןבבסיליאה ‪.‬‬
‫ט( הדושי הלכות על מסכת נ ד ה ‪ ,‬גדפס בפראג‪ .‬התחלתו ביום כ׳׳ד גיסן‬
‫שם״ב‪ ,‬וגשלם ביום כ׳ ב״ה לחדש אב שס״ב‪ .‬יח״א לגדה ולגדרים ‪,‬‬
‫גשלם ביום ה׳ ר״ח אדר שס״ב ‪.‬‬
‫י( חדושי אגדות להג׳׳ל)הדפסה הראשוגה( חלק א' גדפס בלובלין בשנת‬
‫ל א י מ ו ש ספר התורה הזה‪ .‬חלק ב׳ נדפס בקראקא בשגת כ י נגלה‬
‫הוי״ה א ל שמואל‪.‬‬
‫יא( משניות עס פירוש הדמב״ם )לבמ( דפוס נאפולי שנת ת״ב )נגמר ב מ י ם‬
‫י ט י‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫י ו ם ב‬

‫ח‬

‫א ד‬

‫איזה חדשים קידם גירוש ישראל מספרד( ‪.‬‬

‫יב( משניות עם פירוש הדמב״ם‪ ,‬ופי׳ הדיש)על זרעים יפייית( והראב״ד והר׳׳ש‬
‫)על עדייה( דפוס ווינציא זעצאת דניאל בוםבירנו בשנת ש״ו‪.‬‬
‫יג( משניות עם פי׳ הרמב״ס והדע״ב סדר נזיקין קדשים טהרות‪ ,‬ז״ מנמובה‬
‫שכ״א—שכ״נ‪.‬‬
‫יד( משגיות עם הפירושים הנ״ל באותיות מרובעות ד׳ ווינציאה שנת משו״ך)שס״ו(‪.‬‬
‫מו( מעדני מלך״פלפולא חריפתא לסדר נזיקץ)ו«‪0‬ב ש « אח״נ‪,‬מעדני יו״ט״(‬
‫דפוס פראג‪ ,‬שנת ב״א שלו״ם‪ ,‬שהוציאו המחבר ראשונה לאור והונה ע״י‬
‫בנו הגיס א ב ר ה ם העליר ז״ל‪.‬‬

‫אחרית ד ב ר‬

‫‪8‬‬

‫טז(מעדגי מא־ ולחם חמודות‪ ,‬פראנ שפ״ח ‪,‬‬
‫יז( ת פ א ר ת שמואל דפוס)ראשון( פפד״ם תנ״ו‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫קארלםתא‪ n*,‬עילה ונשמחה מ‬
‫יה( קרבן גתגאל דפוס )ראשון(‬
‫ועוד ספרי ש״ס רבים מדפוסים ראשונים ואחרונים ותרבה ספרים אחרים יקירי‬
‫המציאות‬

‫מאד )מלבד חם׳ אשר להאלפס מ ז כ ר ל ק ט ן ( ‪.‬‬

‫ואלה המקורים אשר שאבנו מהם ההוספות לוזאלפסי‬
‫כתבי יד‪:‬‬
‫ס פ ר מ א ה שערים לרבינו יצחק בר א ב א מרי זיל ממרשיליא )כעל‬
‫העיטור( )חי בראשית המאה העשיתת לאלף החמשי( עי׳ שהינ אות י׳ סיי‬
‫ר?לא וכמערכת הספרים מ׳ כ׳ כתב הרחיד׳א עליו ‪/‬ספר כיי קדמון ישן נושף‬
‫הובא לידינו ע׳י הרב תי־ א׳ ברליגר הנ׳ל אשר נעתק בהשתדלותו מכיי‬
‫עקד הספרים שבוואטיקאן ברומי‪.‬‬
‫ש י ט ת ד ב ׳ ב לרבינו יהודה ב ר ב ר כ י ה ד ל ‪ .‬והוא בן אחיו של‬
‫הח״ה ב ע ל ה מ א ו ר ‪ .‬השעו הכיי מאוצר הספרים של השזודה הנ׳ל ‪.‬‬
‫ה ג ה ו ת וחדושי הביחלרבינו יואל כי* ש מ ו א ל סירקיש דל א ב ד ק‬
‫קראקא‪ .‬סובבות על האלפס ותמרדכי וקצת נם על תוספתא‪ .‬והיו כתובות‬
‫בעצם כייק על נל^ון אלפס שלו דפוס סכיוניטי משנת שייד‪ .‬והאלפס ההוא‬
‫נתנלנל רדד אל זע׳מ י ת ד ה ליבוש הלןי לעווינטאהל אכד׳ק קול )סמוכה‬
‫לוואדשא( והרב הזה תשאלהו לגו ויתן לנו הזכות)בשכר( להעתיק ממנו‬
‫א ת הנהותיו‪ .‬והכתב ישן ומטושטש ובבר עלתה עליו חלודה‪ .‬והפקרנו‬
‫העתקתם ביד שני תלמידי חבמימ‪ ,‬וביגיעה רבה השכלו להעתיקם אל נכון‪ ,‬ודה‪:‬‬
‫הודנ מויה יהודה ז א ב מים ניי‪ ,‬והרב המובהק םו׳ה בגימין עזריאל ר א ם ניי‪.‬‬

‫יתר כ ת ב י היד שבאו בהאלפם‪ ,‬יש מהם שנאמר מקדם בשער‬
‫האלפס‪ ,‬וכתבי יד הגאונים האחרונים באו אלינו ;לי בניהם או ידח‪ .‬נם‬
‫בבר נאמר כשער האלפס אשר כלו נדפס עיפ ספרים מתייקים מדפום׳ימ‬
‫היותר קדמונים‪ ,‬ונזכרו בו לדונמא איזה ספרים יקית המציאות שהיו לנו‬
‫לעיניס בהדפסתו‪ .‬כמו אלפס ומרדכי דפוס קשטאנטינא רס׳ט )ףא׳כ׳ר׳כ׳ם׳(‪,‬‬
‫והוא הראשון שנדפס בעולם מנך המציאות מאד‪ .‬ועליו כתובות בכתב ישן‬
‫קדמון הנחות יקרות שהדפסנום בשם׳תנהות מא״י׳; ודפוס םכיוניטה ש י ד‬
‫)אשר על גליונותיו כתב הב״ח דל א ת חדושיו והנחותיו הנ״ל( ודפוס ריווא‬
‫ת טרינטו שי׳ח אשד הונה עיי הנמ' ? ס ף א ו ט ו ל י ג ג דל )בעה״מ לוח‬
‫הדינים שבדין ובמרדכי( ובן טרדכי ד׳ תווא מ טרעטו שייט‪ .‬ועל שניהם‬
‫הנחות יקרות ככתב ישן שהדפסנום בשם הנהות םא״י וחנוכת מנרי‪ .‬ואלפס‬
‫ד׳ קראקא שנת משייח אשר הונה עיי מ ה ד ם טיקטין ד ל ‪ .‬ואלפס )בלי‬
‫מרדכי( ד׳‪,‬אמשטרדם שנת תביא )שעליו כתב בעל חוות יאיר את הנחותיו‬
‫הניל( ועוד ספרים יקירי המציאות כאלה ‪.‬‬
‫והנה הרשכ״א ז״ל כתב בתשו׳םי׳תתקפ״א ודל ומדת התורה היא‬
‫שהיא כותבת ומפרסמת עושה מצוה ואם התורה עשתה בן צריכץ אנו להלוך‬
‫אחר מדותיה של תורה ש ק דרכי טעם‪,‬עכ״ל‪ .‬וע״ב מבירה לטוב יחד את בל‬
‫הטובים והישרים אשר בחסדם היטיבו ועזת לתועלת הדפםתנו זאת ונפרסם‬
‫את שמות עושי הטוב‪ ,‬ותכף לת״ח ברכה)במאמרם בברכות דף מ״ב ע״א(‬
‫כי ארגלם באה ברכה להדפסת הש״ם הזה‪ ,‬ונקבע לתם ברכה תכף להזכרת‬
‫שמם הנבבד‪ ,‬ה״ה‪:‬‬
‫הרב הדיר א׳ ברלינער )בעהמ״ס זכור לאברהם(‪.‬‬
‫הנ״מ ר פ א ל נ ט ע ר א ב ע א ו ו ק )בעהמ״ס דקדוקי םופריס(‪.‬‬
‫מ״מ ד״ר נתן אדלער ובנו הרהחה״ג ד״ר הערמאן ‪"*:‬לער‬
‫רבני הבולל דלונתן והמדינה ‪.‬‬
‫התז״נ החה״ש מוהר״ר שלמה ז ל ק חיים ה א ל ב ע ר ש ט א ם ‪.‬‬
‫הרה״נ הבלשן הד״ר א׳ קאהוט )בעהמ״ס ערוך השלם(‪.‬‬
‫חדה״נ ר׳ א ב ר ה ם אייזעגשטיין מירושלים תוב״ב)מעתיק השט״מ(‪,‬‬
‫הדה״נ השוע הנדיב מוהר״ר אליעזר ליפמאן פרינס מ א מ ש ט ר ד ם ‪.‬‬
‫הרה״נ מוהר״ר יצחק הירשענזאהן מירושלים תוב״ב ‪.‬‬
‫הרה״נ מוהר״ר שמואל לוריא ‪.‬‬
‫הרה״נ מוהר״ר יצחק שפירא מאומאן‪.‬‬
‫הרה״ג מוהר״ר יעקב ספיר ז״ל ‪.‬‬

‫ה ג ה ו ת ת ת יאיר להנ׳מ יאיר חיים בר מ ש ה שמשון בכרך ד ל ‪,‬‬
‫ובעוז ע שו׳ת חות יאיר(‪ .‬טספו על הנחותיו שנדפסו מכי׳ק כאלפםי דפוס זיטאמיר‬
‫)תרייח—תרכ׳ד( ונעתק מכייקמנליון האלפס שלו)ד אמשטרדם שנת תביא(‪.‬‬
‫והאלפס ההוא היה נטז כיד הרב כד מוחדר יצחק שפירא שליט׳א בעיר אומאן‪.‬‬
‫והשאילהו לט בחסדו להעתיק ממט בל הטעתיו‪.‬‬
‫נוסחאות כ ת ב יד מ ס פ ר נמוקי יוסו* ל מ ס כ ת י ב מ ו ת‬
‫זכינו לכ״י הכולל פירוש גמוקי יוסף שלא נדפס עוד על מסכת ג י ט ק ‪,‬‬
‫קדושין‪ ,‬ע ץ ונם על מסכת י ב מ ו ת וכתובות שאמנם כבר נדפס לשתי‬
‫מסכתות אלה‪ ,‬אבל בכיי הזה נמצא הרבה שיטיים‪ ,‬וקבצט את כל השנויים‬
‫והדפסנום באלפס זה וגם נמצא בו חידושיו על מם׳ כתובות יו׳תר על הנדפס‪.‬‬
‫והכ״י נכתב בשנת ד לאלף הששי‪ ,‬כלו באותיות מרובעות נ ת ל ו ת ‪ .‬והיה‬
‫ע ח עד כה בירושלים תוב׳ב וקנינוהו לט מאת הרהינ מו׳׳ה שניאור זלמן‬
‫שניאוחאהן מירושלים תוביב‪) .‬ואת פירושו לשלשת המסכתות הראשוטת‬
‫ה נ ל נדל אייה בחוברת מיוחדת(‪.‬‬
‫;‬

‫נוסחות כ ת ב י יד ל ת ו ס פ ת א‬
‫מתוספתא כ״י ער‪6‬ודט עיפ הוצאת הרב מ ש ה ש מ ו א ל ד״ר צוקערמאנדל‬
‫רב דפאזעוואלק‪ .‬חלפ ‪0‬י וויען הנדפס בשם אור הגנוז בתוספתא לש׳׳ס‬
‫ודען תר׳׳כ‪.‬‬
‫ביאור ה ג ד א דל ל ת ו ס פ ת א ט ה ר ו ת ע״פ ה נ ו ס ח א ה י ש נ ה ‪.‬‬
‫נעתק עיי הרדל ז ל מכיי תלמידו של הגר׳א חגים בוגים דל טשקלאב‪.‬‬
‫א ת הכיי הזה‪ ,‬וכן הכיי חדושי הג׳מ שמואל מדובזעוויץ דל בהעתקה הרדל‬
‫נתנם לט הרב הגדול בתו׳י מרה ש מ ו א ל לוריא שליטיא)ר&ו׳ל רבים מספרי הגי‪-‬א(‪.‬‬

‫כ ל אלת נזכר קצת פעלם בדברינו הניל איש איש אשר הביא מצדו‬
‫תועלת רבד‪ .‬להדפסת הש״ס והאלפס הזה‪ ,‬דותר ממה שכתוב כאן הנתלו‬
‫לעשות עמנו‪ ,‬וביותר השנים הראשונים אשר הרבו על כלם טרחה מניעה‬
‫והשתדלות עצומה בכל אשד יכלו להועיל להש״ס אם בהמצאת כתבי יד‬
‫או בספרים יקית המציאות‪ ,‬בפועל ובעצה ובכל אשר יכלו עזת למטרתנו זאת‪.‬‬
‫גם נזכירה לטוב את הפראפעססאר ד״ר נויבויער באוקספורד אשר‬
‫עזר לנו למטרת העתקז כ״י מאוצר הספרים דשם אשד תחת השגחתו‪.‬‬
‫והרב הגביר החכם מוהר״ר א ב ר ה ם םערצבאכער ז״ל אשר השאיל לנו‬
‫)בהשתדלות הנ״מ ר״נ ראבינאוויץ הנ״ל( איזה םפתם יקית המציאות‪ ,‬ואת הרה״ג‬
‫החכם החוקר מהר״ר שלמה ב א ב ע ר מלבוב שליט״א אשד נם הוא עזר‬
‫למטרתנו זאת‪ ,‬נם כל בני רבותינו האחרונים דו״ח אשר נתנו א ת הגהותיהם‬
‫להש״ם‪ ,‬ונם את שאד הרבנים המעתיקים הנ״ל נזכירה לטוב‪ .‬כלם יעמדו על‬
‫הברכה‪ .‬ערה להם אלוה לטובה על כל פעלם לטובת הדפסת הש״ס הזח‬
‫היטיבה ה׳ לטובים ‪ ,‬ותנמול לאנשי חסד במפעלם‪ ,‬ותהי םשכרתס שלמה‬
‫מאת ה ׳ ‪.‬‬
‫׳‬

‫ה ג ה ו ת ה ג ד א ל ת ו ס פ ת א זבחים‬
‫נ ע ת ק ע‪-‬י הרהינ מדה א ב ר ה ם א ב א קליינרמאן דל מעצם כי״ק‬
‫של הנדא ד ל ‪.‬‬
‫מארי ד מ ת נ י ת א ‪ ,‬פי׳ על ת ו ס פ ת א עירובין מהגימ י ע ק ב כ ה נ א‬
‫דל טווילנא )כעהנדס נאון יעקב(‪ .‬את הכ״י הזה נתן לט בחסת הג׳מ ר פ א ל‬
‫נ ט ע ראבינאוויץ ו ע ל ‪.‬‬

‫ונסיים בברכה ותהלה לאל מעוזנו ונכרכו במאה ברכות ובאלפי‬
‫תהלות שזיכנו להוציא התוצאה הנתלה הזאת לאוד עולם‪ .‬וכן זיכנו אזוציא‬
‫לאור מדפוםנו עוד נשיים דכים יקית הערך כמעט כולם עם הוספות יקרות‬
‫ובתכלית הפאר וההידור‪ .‬ואנחנו תפלה כי לא ימוש חסדו מעל בית דפוסנו‬
‫לעולם‪ .‬דקימהו ויכוננהו ויםעדהו עדי נצח‪ .‬אמן סלה! ‪.‬‬

‫המדפיסים‬

‫האלמנה והאחים ראם בווילנא‪.‬‬

‫אסר המאסף משק בית הדפוס‪ :‬גם אנכי אענה את־ הטבועים‪ ,‬וברך אברך גפ אני אח אלהי צורי ומשגבי שהוזייני וקימגי וזיכני לסייע לההדפםה הנכבדה ו מ א ח ‪ ,‬לסידורה ולאספת כל ההוספות‬
‫היגךות ה א ל ‪ ,‬ויקיטני בביה״ד הנכבד ה ז ה בית הדפוס הגמל שבכל העולם )לספרי ישראל(‪ ,‬זה כתשע עשרה שגה ויזכני לעזור ולהועיל להדפסת » ר י ‪ 0‬יקרים‬
‫ונכבדים ולהוספת הוספות רנוח והקונים ופאר לנל ס פ ר ‪ ,‬ניד ביח הדפוס הזה הטונה עליו‪ ,‬אשר כל ספר יצא פ ת ח ת י ה מתוקן ומהודר‪ ,‬וכמעט אין לך ספר שיצא לאור ש‪.‬־א נתחדשו בו דברים ח ו ג ת‬
‫לטוב ולתפארת‪ .‬ברוך אלהי חפדי כי נתן לי יד בבית הנשא ה ז ה ‪ ,‬לסייע *•*דיל חידה ולהאדירה‪ ,‬וברין• שם כבודו לעולם ‪.‬‬
‫״‬

‫ן‬

‫שמואל שרגא ב י שלוםי׳*‬

‫יטא׳י״ננק‬

‫״«‬

‫עי וסיום תלמוד בבלי‬

‫לפ ״ק ‪.‬‬

‫פייגענזאהן)»*‪f‬‬

‫הסופר(‪.‬‬