Volume 2, No 4

http://allburmamonksalliance.org
http://allburmamonksalliance.org
http://allburmamonksalliance.com
http://allburmamonksalliance.com

Volume 2, No 5
Volume 2, No 5
7

th

March 2011

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

လူမိုက္မ်ားနဲ႔ သဂၤါယနာ
လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါအေပါင္းကုိ ငါႏွင့္အတူ သံသရာဝဋ္ဒုကၡအေပါင္းမွ ကယ္တင္ထုတ္ေဆာင္သြားမည္ ငါလြတ္ေျမာက္သလို သတၱဝါမ်ားလည္း
ကူးခတ္ လြတ္ေျမာက္ေစရမည္၊ ငါသိသလုိ သတၱဝါမ်ားလည္း သိရိွေစရမည္၊ ငါရသလုိ သတၱဝါမ်ားလည္း ရရိွေစရမည္ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္
အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ပါရမီေတာ္မ်ားကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူၿပီး သဗၺညဳဗုဒၶဘုရားအျဖစ္ကုိရေအာင္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ယူကာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကုိ
တည္ေထာင္ေတာ္မူခ့ေ
ဲ သာ
စကားေတာ္မ်ားျဖစ္တ့ဲ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏

ပိဋကတ္သုံးပုံ

တပည့္သာဝကမ်ားအေပၚတြင္

နိကာယ္ငါးရပ္

ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း

နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္

ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ဟု

ဆုိဆုံးမ

လမ္းညႊန္ျပေတာ္မူခ့ဲေသာ

ေခၚဆုိအပ္ေသာ

တရားေတာ္မ်ားကုိ

မေပ်ာက္မပ်က္ မကြယ္ပရေလေအာင္ တပည့္သာဝကမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္မ်ားႏွင့္ သမၼဳတိသံဃာေတာ္မ်ားမွ အဆင့္ဆင့္
လက္ဆင့္ကမ္းေစာင့္ေရွာက္၍

သယ္ပိုးေဆာင္

ယူလာေတာ္မူၾကေသာေၾကာင့္

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္

ဗုဒၶဘာသာဝင္လူသားမ်ားႏွင့္

အျခားေလ့လာလိုသူလူအမ်ားအားလုံး ေလ့လာဆည္းပူး လုိက္နာက်င့္သုံး ေနႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ဒီလုိ ဗုဒၶ၏ သာဝကတပည့္မ်ားအဆက္ဆက္က သယ္ေဆာင္ယူလာၾကရာတြင္ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံလြန္ေတာ္အၿပီး (၃)လ ေက်ာ္သည္ႏွင့္
သုဘဒၵရဟန္းေၾကာင့္ ဗုဒၶအဆုံးအမမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္မည့္အႏၲရာယ္၊ ေဒဝဒတ္၏ ေနာက္လုိက္မ်ားေၾကာင့္ အဆုံးအမ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား
ကြယ္ေပ်ာက္ရမည့္အႏၲရာယ္၊ စားဝတ္ေနေရးေၾကာင့္ ဆုိဆုံးမမည့္ ဥပဇၥ်ာယ္ဆရာမရိွပဲ သာသနာတြင္းသို႔ ကိုယ္တုိင္ ေခါင္းရိပ္ သကၤန္းပတ္
ဝင္လာၿပီး ထင္တုိင္းႀကဲ ေသာင္းၾကမ္းေနေသာ အေယာင္ေဆာင္ရဟန္း မ်ားေၾကာင့္ သံဃာ့ဝတ္မ်ားလည္းပ်က္၊ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားလည္း
ပ်က္စီးေစမည့္အႏၲရာယ္၊

သူပုန္ေဘး

ငတ္မြတ္

ေခါင္းပါးမႈ

ေဘးေၾကာင့္

ပိဋကတ္က်မ္းဂန္မ်ားကုိ

ေရရွည္တြင္

ေဆာင္ထားႏုိင္ဖို႔ရန္

ခက္ခဲလာမည္ကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ဖို႔ရန္၊ ေဘးအႏၲရာယ္တုိ႔မွ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးမ်ားမွ ပထမ,ဒုတိယ,
တတိယႏွင့္

စတုတၳသဂၤါယနာမ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ရင္း

တင္ခ့ၾဲ ကသလုိ

ေပထက္အကၡရာမ်ားသည္

ေရရွည္တည္တန႔္ေစရန္

ပုိးမႊားမ်ား၏အႏၲရာယ္

ရည္ရြယ္သည့္အေနျဖင့္၎၊

အလြယ္တ ကူ ဖတ္ရႈေလ့လာ က်က္မွတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ား ေရာေႏွာမႈမွ

သဘာဝေဘးမ်ား၏အႏၲရာယ္ကို

ေက်ာက္ထက္အကၡရာမွ

စာအုပ္စာေပအကၡရာအျဖစ္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိမ္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္၎၊

စတုတၳႏွင့္ ပဥၥမသဂၤါယနာမ်ားကုိ တင္ခ့ၾဲ ကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အဆုိပါ သဂၤါယနာတင္ျခင္းဟူသည္ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္၍ရေသာ လုပ္ငန္းတခုမဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶအဆုံးအမမ်ားျဖစ္တ့ဲ ပိဋကတ္ စာေပမ်ား
အမွန္တကယ္

ကြယ္ေပ်ာက္ပ်က္စီးရေတာ့မယ့္အေျခအေနနဲ႔

ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တ့အ
ဲ ေနနဲ႔

ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေပၚလာမွ

သဂၤါယနာတင္ခ့ၾဲ ကတာကုိ

ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား

ျမင္ေတြ႔ၾကရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

မေပ်ာက္ပ်က္ရေလေအာင္

၎သဂၤါယနာမ်ားကို

ဦးေဆာင္

ဦးရြက္ျပဳကာ တင္ခ့ၾဲ ကတဲ့ သံဃာမ်ား မင္းမ်ား (တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား)ကုိ ျပန္ၾကည့္မည္ဆုိပါကလည္း အဂတိလိုက္စားသူမ်ား၊ သာသနာကုိ
ေစာ္ကားေမာ္ကားလုပ္ခ့သ
ဲ ူမ်ား၊

သာသနာကုိဖ်က္ဆီးခဲ့သူမ်ား၊

တုိင္းသူျပည္သားမ်ားကုိ

အမ်ိဳးမ်ိဳးဒုကၡေရာက္ေအာင္

ႏွိပ္စက္ေနသူမ်ား

မဟုတ္ၾကပဲ သာသနာကိုေလးစား တန္ဖိုးထားၾကသူမ်ားခ်ည္းသာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတၱမသဂၤါယနာတင္ရမယ္ဆိုၿပီး ေျပာဆုိေနၾကတဲ့ ဦးခင္ေရႊန႔ဲ ႀကံ့ဖြတ္မ်ားဟာ ဘာသာသာသနာကုိ တေလွ်ာက္လုံး
အမ်ိဳးမ်ိဳး

ေစာ္ကားပုတ္ခတ္

သတ္ျဖတ္ေနတဲ့လူေတြ၊

သာသနာကို

ခုတုန္းလုပ္ၿပီး

အာဏာပါဝါနဲ႔

စီးပြားအတြက္

ရွာေဖြေနတဲ့သူေတြ၊

သာသနာနဲ႔သံဃာကုိ အခိုင္းအေစလိုသေဘာထားတဲ့လူေတြ၊ သာသနာနဲ႔ သံဃာအေၾကာင္းကို ဘာတခု မွ ဟုတ္တိပတ္တိ မသိတ့ဲလူေတြက
သဂၤါယနာတင္ၾကဦးမတဲ့ ၾကားလုိ႔မွ မေတာ္ နားကေလာ္စရာ အင္မတန္ေကာင္းၿပီး ၾကား ရတာ နားခါးလွပါတယ္။ သာသနာအတြင္းမွာ
မသင့္ေလွ်ာ္တ့ဲကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းကလည္း

စစ္အာဏာရွင္မ်ားက

သူလွ်ိဳမ်ားထည့္ထားၿပီး

ဘာသာေရး

အဓိကရုဏ္းမ်ား၊

လူမ်ိဳးေရးအေရးအခင္းမ်ား၊ သံဃာအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး ကြဲျပားမႈ မ်ား၊ သာသနာမ်က္ႏွာ ပ်က္ေစမယ့္ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေအာင္
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ခ့ၾဲ ကတာပါ။

ယခုဆိုလွ်င္

စစ္အာဏာရွင္မ်ားထည့္သြင္းထားတဲ့

သူလွ်ိဳေတြဟာ

သာသနာအတြင္းမွာ

အင္အား

ထုထည္ႀကီးမားေနပါၿပီ။
ဒီလုိ သာသနာနဲ႔ သံဃာကို နည္းမ်ိဳးစုံန႔ဲ ဖ်က္ဆီးေနတဲ့လူေတြ၊ ဘာသာသာသနာအေၾကာင္းကုိ ဘာတခုမွ မသိနားမလည္တ့ဲ လူေတြက
သာသနာသန္႔ရွင္းေရးတို႔ သဂၤါယနာတင္မွာတို႔ ေျပာလာတဲ့အခါက်ေတာ့ “အမဲရိုးႏွယ္ ဟင္းအုိးမွ အားမနာ၊ ေခြးပါးစပ္က နတ္စကားထြက္၊
အႏူလက္န႔ဲ

ေရႊခြက္ႏိႈက္ခ်င္”ဆုိတ့ဲ

စကားပုံမ်ားလို

မတန္မရာစကားေတြနဲ႔

ဗုဒၶဘုရားနဲ႔

သူထားခဲ့တ့ဲ

သာသနာနဲ႔

သံဃာေတြကို

ထပ္ၿပီး ေစာ္ကားလုိက္တ့စ
ဲ ကားေတြပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ႀကီးထဲမွာ ပိဋကတ္စာေပ က်မ္းဂန္ေတြကို စာအုပ္စာေပ ဗြီစီဒီ ကြန္ပ်ဴတာစတဲ့
နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံန႔ဲ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္တ့ဲ သိပၸံေခတ္ႀကီးျဖစ္တာမုိ႔ ဘယ္သူကမွ ဒီတရားေတြကို အႏၲရာယ္ေပးလုိ႔
မရႏိုင္သလုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လုိ႔လဲ မရႏိုင္တ့အ
ဲ တြက္ ဘာ သဂၤါယနာမွလည္း ထပ္တင္ေနစရာမလုိပါဘူး။ ရုိးသားျဖဴစင္စြာနဲ႔ သာသနာအတြက္
လုပ္တာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္မေရြး လက္ခံႀကိဳဆိုပါတယ္။ သာသနာကို မေစာ္ကားမိဖို႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ သံဃာကို တင္ခ်င္သပဆုိရင္ေတာ့
ဦးခင္ေရႊကို အႀကံေပးတဲ့ ဆရာကိုယ္တိုင္က သာသနာလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အတြက္ အရင္ဆုံးဖယ္ရွား ပစ္ရမွာပဲျဖစ္တယ္။ ဦးခင္ေရႊန႔ဲ
စစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ ဒီလုိ သဂၤါယနာတင္လိုျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္သူေတြကို ဘာသာသာသနာအတြက္ အက်ိဳးျပဳသေယာင္ ဟန္ျပ
မဲဆယ
ြ ္စည္းရုံးခ်င္တာရယ္၊

သူတို႔ရဲ႕

ဆိုးသြမ္းယုတ္မာ

ေစာ္ကားခဲ့တ့ဲ

လုပ္ရပ္မ်ားကုိ

ေသခါနီးေလးမွာ

အဖတ္ဆယ္သမိုင္းေလးတခု

လုပ္ခ်င္ေနတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရယ္ပဲရိွမယ္။ ေစတနာပါလုိ႔လုပ္ခ်င္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာအသင္းႀကီးထဲကို

မဝင္မေနရ

လုပ္ေနတာေတြ၊

သံဃာမ်ား

အသင္းဝင္ေတြကို အတင္းအၾကပ္

ေငြမ်ား

ထည့္ဝင္ခိုင္း

ေနတာေတြြက

သက္ေသေတြပဲဆုိတာကုိေတာ့

နဲ႔ ျပည္သူမ်ား သိရိွေနၾကလိမ့္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူမိုက္အားေပးလုပ္တာမ်ိဳး၊ ေျမေခြးကို ဦးခ်ိဳတပ္ေပးတာမ်ိဳး ေျမြဆုိးကို အဆိပ္
ထပ္ေကၽြးမိတာမ်ိဳးမ်ား မလုပ္မိၾကေစလိုေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

Volume 2, No 4

Page 3
ကုိ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျပန္ႂကြေတာ္မူရန္ ေတာင္ပန္
တဲအ
့ ခါမွာေတာ့ သပိတ္ သကၤန္းယူကာ ျပန္ႂကြေတာ္မူလာေလေတာ့ သတည္း...

ခုနက ဒကာတုိ႔ေျပာေနၾကတာ Sanction …

ဥပါသကာ

ေရာက္ေရာ
ဒကာေတြက

ဘုရားဖူး တရားနာ ေက်ာင္းသုိ႔လာၾကလုိ႔ ဘုရား

မွန္ပါ့ဘုရား…
Sanction ဆုိတာ၊ ဘာတဲ့… စီးပြါးေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ…
ကုိ ေျပာေနၾကတာ မဟုတ္လား…?
ဟုတ္ပါတယ္ ဘုရား…

ရွင္ကုိ

မေတြ႔ျမင္ရတဲ့အခါ

အက်ိဳးအေၾကာင္း

စုံစမ္းၾကည့္ၾကေတာ့ “ေၾသာ္...ဒီရဟန္းေတြ မညီ
ၫြတ္ၾက၊ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ ငါတုိ႔လည္း
ဘုရားဖူးတရားနာခြင့္ ဆုံးရႈံးေခ်ေပါ့တကား”ဆုိၿပီး

ကဲ၊ဒါဆုိရင္လည္း ဘုရားရွင္လက္ထက္က ျဖစ္ခ့ဲ
တဲ့ Sanction အေၾကာင္းနဲ႔ပဲ ဒီကေန႔ တရားပဲြ
စလုိက္ၾကရေအာင္...

အားလုံးစုေပါင္းတုိင္ပင္ကာ ဆြမ္းကြမ္း လႉဒါန္းမႈ
အားလုံးကုိ

ျဖတ္ေတာက္လုိက္ရုံမက

မိမိတိ႔ထ
ု ံ

ယုတ္စြအဆုံး

လမ္းမွာေတြ႔ေတာင္

ျပည္မွာထင္ရွားခဲ့တ့အ
ဲ ဓိကရုဏ္းႀကီးတခု ျဖစ္ေပၚ
ဝိနည္းဓိုရ္ရဟန္းေတြနဲ႔

ဓမၼကထိကရဟန္းေတြၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့တ့ဲ အဓိက
ရုဏ္းႀကီးေပါ့။

ကဲ အဲဒီမွာၾကည့္ၾက၊ ေကာသမၺီရဟန္းေတြ အခ်င္း
ခ်င္းကဲြျပားမႈကုိ ညီၫြတ္ေစခ်င္တ့ဲ ဘုရားရွင္ရဲ႕
ဆႏၵကုိၾကည့္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ျပင္းျပလုိက္
သလဲ၊ ညီၫြတ္ေရးအတြက္န႔ဲ အျခားေသာ လူ
နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါေတြ ဘုရားဖူး၊ တရားနာ
ကုသုိလ္အျဖာျဖာ ရရွိေရးအတြက္ ဘာကုိ အဓိက
ထား ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူခ့ဲသလဲ။

ဲ ပ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ကုသုိလ္ျပတ္
အရုိ လည္း ဘုရားရွင္န႔စ

အေသေလးမွ်မေပးၾကေတာ့ပဲ ေနလုိက္ၾကတယ္။

ဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားကာလက ေကာသမၺီ

သာဓု...သာဓု...သာဓု...ပါဘုရား။

လာခဲ့ပါကလည္း ေနရာထုိင္ခင္း မေပးၾက၊ ဒါတင္ ေနာက္တခါ အက်ိဳးထိခုိက္တ့ဲ ဒကာ၊ ဒကာမေတြ
မက

မွန္ပါဘုရား...

အဲဒါကေတာ့

ေနာက္ေန႔လည္း

ေကာသမၺီျပည္သား

ဟုတ္လား..?

ခဲ့တယ္၊

အဲဒီလုိျဖစ္ၿပီးလုိ႔

အဲဒီအခါက်ေတာ့မွ အဲဒီရဟန္းေတြလည္း အခ်င္း
ခ်င္း ေဆြးေႏြး၊ ေၾကေအးကာ ညီၫြတ္ႏုိင္ၾကၿပီးေတာ့ မိမိတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္မႈရၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ..ဒကာေတြကုိ အသိေပး ေၾကညာလုိက္ေတာ့ ေကာသမၺီ ဒကာေတြက... “ဘုရားရွင္ကုိ

လပ္မႈရဲ႕ အေၾကာင္းမွန္ကုိ နားလည္းၿပီး ဘုရားရွင္
ကုိ သြားေရာက္ ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ မျပဳပဲ
အဓိက

တရားခံေတြျဖစ္တ့ဲ

ရဟန္းေတြကုိ

-

ေထာက္ပံ့မႈ လုံးဝ မျပဳရုံမက ဒီေန႔ေခတ္ စကားအ
ရဆုိရင္ သံတမန္ေရးအရ ဆုိတ့ဲ အေနနဲ႔ေတာင္ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈ မျပဳၾကတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ဒီအဓိကရုဏ္းက ဘယ္ေလာက္ထိႀကီးက်ယ္ သြား မိမိတုိ႔ရဲ႕ အမွားကုိ ဝန္ခံ၊ ေတာင္းပန္မႈ ျပဳၿပီးၿပီ ေနာက္ဆုံး အကဲြကဲြအျပားျပား အဓိကရုဏ္း လုပ္
လဲဆုိေတာ့ ႏွစ္ဖက္အုပ္စုက ရဟန္း(၂)ပါးက စ လား” ေမးၾကေတာ့“မျပဳၾကရေသးေၾကာင္း” ေျပာ- ထားၾကတဲ့
လုိက္တာ ဝိနည္းဓိုရရ
္ ဟန္း(၅၀၀)နဲ႔ ဓမၼကထိက ေတာ့

ဘုရားရွင္ကုိ

ရဟန္းေတြကုိယ္တုိင္လည္း

သူတုိ႔

အမွားေတြကုိ ကုိ ျဖတ္ေတာက္ ပိတ္ဆုိ႔ေနၾကတဲ့ ဒကာ၊ဒကာ

မိမိတုိ႔ရဲ႕

ရဟန္း(၅၀၀) လုံးပါလာရာကေန ကုိးကြယ္ၾကတဲ့ ဝန္ခ်၊ ေတာင္းပန္မႈ ျပဳၿပီးၿပီမွသာ ေရွးနဂုိကလုိ လႉ မေတြကုိ အျပစ္မေျပာပဲ ကုိယ့္အျပစ္ကုိယ္သိၾက
ဒကာေတြသာမက ကုိယ္ေစာင့္ နတ္ေတြ၊ အဲဒီက ဒါန္းေထာက္ပံ့မႈစတာေတြ ျပဳႏုိင္မယ္လုိ႔ ဆုိျပန္- ၿပီး ဘုရားရွင္ထံ ေတာင္းပန္ခ့တ
ဲ ာကုိ နားလည္ၾက
တဆင့္ စတုမဟာရာဇ္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္အထိ ပုထု ေတာ့မွ ေကာသမၺီရဟန္းအားလုံးလည္း ဘုရားရွင္ ၿပီးသကာလ အခု ဒုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ျပည္ေထာင္စု
ဇဥ္ေတြ ကဲြၾကပါေလေရာပဲ။

ထံသြားဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကေတာ့တာေပါ့၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု

အားလုံးလုိလားတဲ့

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ညီၫြတ္ေရး ရရွိဖုိ႔ အတြက္... အားလုံး အသိတ

အဲဒီေတာ့ ဒီအဓိကရုဏ္းကုိ (၂) ႀကိမ္ တုိင္တုိင္- တျခား သာဝတၳိစတဲ့
ဝိသာခါစတဲ့
“သမဂၢါ ကိရ ေဟာႏၱဳ = ညီညီၫြတ္ၫြတ္ေနၾက” အနာထပိဏ္၊

ဒကာေတြေကာ၊ ရားဝင္ သတိတရားနဲ႔ ဆင္ခ်င္ၿပီးသကာလ လုိအင္

လုိ႔ မွာၾကားခဲ့ေပမယ့္ ထူးျခားမႈ ရွိမလာ၊တုိး၍သာ ရဟန္းသံဃာေတြကလည္း အရွင္အာႏၵာကုိ အမ်ိဳး ဆႏၵ ဟူသမွ် ျပည့္ဝႏုိင္ၾကပါေစကုန္သတည္း...
ဆုိးရြားလာေတာ့ ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ႂကြ- မ်ိဳးေတာင္းပန္ၾကေတာ့ အရွင္အာနႏၵာလည္း အဲဒီ- သာဓု...သာဓု...သာဓုပါဘုရား.....။
ေတာ္မူၿပီး ေစ့စပ္ေရး၊ ညီၫြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာသမၺီျပည္သား ရဟန္းေတြကုိ တပါတည္းေဟာၾကားေတာ္မူေသာ္လည္း........ ေခၚသြားၿပီး ပလလဲေတာအုပ္ေရာက္ေတာ့ အဲဒီ
ေနာက္ပါအမ်ား ေထာက္ခံမႈထားၾကသျဖင့္ ႏွစ္ ရဟန္းေတြကုိ ေတာစြန္မွာ ထားခဲ့ၿပီး တပါးတည္း
ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘဝင္ႂကြ၍ မာန္ထေန ဘုရားရွင္ထံပါး ဆည္းကပ္ခစားၿပီးေတာ့....

တရားေတြ

ၾကေလေတာ့ ဘုရားရွင္စကားပင္ နားမဝင္ၾကေပ၊ “ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ဒီအဓိကရုဏ္းျဖစ္ၾကတဲ့ ရ
အဲဒီေတာ့ဘုရားရွငလ
္ ည္း တပါးတည္း ေကာသမၺီ- ဟန္းေတြအားလုံး သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြး
ျပည္မွ ထြက္ကာ ဗာလကေလာဏကရြာ အ- ၫိႇႏိႈင္း

ေျဖရွင္းၿပီးလုိ႔

ညီၫြတ္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

အႀ ကံ ေ ပး အဖ ြ ဲ ႕
ဦ း ပညာ ေဇာတ၊ ဦး ရ ာဇိ ႏ ၵ ၊ ဦ း ဥ တၱ မ သိ ရ ီ

တာ ဝန္ ခ ံ အ ယ္ ဒ ီ တ ာ
ဦ း န ႏၵ မ ာလ ာ

ေရာက္မွာ အဲဒီရြာမွာ တပါးတည္းသီတင္းသုံးေန အတူယွဥ္တဲြ ေနထုိင္ေနၾကပါၿပီဘုရား၊ အရွင္ဘု

အု ပ ္ ခ ်ဳပ္ ေ ရ းမွ ဴ း

တဲ့ ဘဂုေထရ္ကုိ တပါးတည္းေနလွ်င္ က်င့္ရမည့္- ရားရဲ႕ စိတ္ဆႏၵ သေဘာေတာ္ကုိ မသိရေသးပါ

ဦ း ဇ နက

နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဟာျပၿပီး သကာလ............ သျဖင့္ သူတုိ႔ကုိ ေတာအုပ္စြန္းမွာ ထားခဲ့ၿပီး တပါး
ခရီးဆက္ေတာ္မူေလရာ...

တည္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရျခင္းျဖစ္ပါသည္

ပါစီနဝံသေတာ ေရာက္တ့အ
ဲ ခါမွာလည္း ရဟန္း ဘုရား” လုိ႔ေလွ်ာက္ေတာ့ “ဒါျဖင့္ရင္လည္း သူတုိ႔
(၃)ပါးကုိ ညီၫြတ္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးတရားေတြကုိ - ကုိလည္း ေခၚလုိက္ေခ်”လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူမွ သူတုိ႔ကုိ-

ေဟာၾကားၿပီးေနာက္ ပါလိေလယ်ကေတာအုပ္သုိ႔ ျပန္ေခၚၿပီး ဘုရားေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္လာၾကေတာ့
ခရီးဆက္ကာ အဲဒီေတာအုပ္မွာ ပလလဲ ဆင္မင္း ဘုရားရွင္က တရားေရေအး တုိက္ေကၽြးၿပီးခ်ိန္မွာ

ရဲ႕ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ခံယူကာ တပါးတည္း အဲဒီရဟန္းေတြ အကုန္လုံး ရဟႏၱာ ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီး
တဲ့အခ်ိန္မွာ အရွင္အာနႏၵာက ဘုရာင္းရွင္ကုိ အ
သီတင္းသုံးေလေတာ့သတည္း....
သာဓု...သာဓု...သာဓု...ပါဘုရား။

နာထပိဏ္၊ ဝိသာခါ စေသာ ဒကာ၊ဒကာမမ်ားနဲ႔

အျခားေသာ ရဟန္း သံဃာတုိ႔ရဲ႕ေတာင္းပန္စကား

ထု တ ္ ေ ဝသူ
ျမ န္ မ ာ ႏိ ု င ္ င ံ လံ ု း ဆိ ု င ္ ရ ာ သံ ဃ ာ့ တ ပ္ ေ ပ ါ င္ း စု
အဖ ြ ဲ ႕ ႀကီ း

အယ္ ဒ ီ တ ာအဖ ြ ဲ ႕
ဓမၼ ေ ဃာ သက၊ မင္ း သားႀကီ း (၈၈)၊ D-Wave
မင္ း သ စ္
ကြ န ္ ျ ပ ဴ တာ စာစီ ၊ စ ာ ရိ ု က ္
ABMA

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

ေမး

အရွင္ဘုရား
တပည့္ေတာ္ သိခ်င္တာေလးတခု

ေမးခြင့္ျပဳပါဘုရား။

အဲဒါကေတာ့

တပည့္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ

ဒီကေန႔

အေျပာမ်ားေနတဲ့

စစ္ကၽြန္ ဆုိတာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ဆုိ
တာ ဘယ္လုိ လူတန္းစားကုိ ေခၚပါသလဲ၊
ဘုရားလက္ထက္က စစ္ကၽြန္ဆုိတာ ရွိ မရွိ
သိလုိပါသည္ဘုရား။

မိ ု း ကု ပ ္ က ု ပ ္ ၀ ယ္
အိ ု ရု တ ္ တ ရ က္ ၊ မ် ဥ္ း ျ ဖဴ စ က္၍

ယိ မ ္ း လႈ ပ ္ ျ ပက ာ ၊ မီ း အိ မ ္ ၀ ါ ႏွ င ္ ့

ကြ ဲ အ က္ ေ ၾ ကာ င္ း ရ ာ၊ ဟ ဟ လာၿပီ း

အာကာျပာ မႈိင ္ း ၊ တြ ဲ တ ြ ဲ ဆိုင ္ း ၍

မိ ု း ျပ ာ ကိ ု ျ ဖ တ္ ၊ ပတၱ ျ မ ား ရည္

ျဖဴ ၀ိ ု င ္ း စက္ စ က္ ၊ ဆင္ း လာ သ က္ မ ွ

စီ း လ ည္ အ ဟု န ္ ၊ နီ ျ မ န္ း ကု န ္ သ ည္

လက္ လ က္ ေ ရ ာင္ ထ င္ ၊ က်သြ င ္ သ ြ င္ သ ည္

အရု ဏ ္ ေ ပ ၚစ ၀ိ ု း တ ၀ါ း ။

ေလ ယာ ဥ္ ေ ပ ၚမွ စစ္ ရ ိ ပ ္ က ာ။

ပထမအေမးကုိ ေျဖရရင္ သာမိေကဟိ ဝါ ဒႏၷံ

မႈ န ္ မ ႊ ာ းမႊ ာ း လွ ် င္

ရြ ာတ စ္ ရ ြ ာ ကား ၊

အသႏၲိ

၀ိ ု း ၀ ါး တိ တ ္ ဆ ိ တ ္ ၊ ၾကယ္ ေ ရ ာင္ ရ ိ ပ ္ ၀ ယ္

မႈ ိ င ္ း ျပ ာ မဲ ညိဳ႕၊ မီ း ရႈ ိ ႕ ေ လ ာ င္က ၽ ြ မ္ း

ျမ စ္ ဆ ိ ပ ္ ႏ ွ င ္ ့ လ ည္ း ၊ မနီ း မ ေ၀း

တင္ း ၀င္ ရ မ္ း ေ ၾ က ာင္ ့ ၊ ပရ မ္ း ပတ ာ

ေခ ်ာင္ း ရိ ု း ေ ဘ း မွ ၊ ေ ျ ဖး ေျ ဖးညင္း ည င္ း

ထြ က္ ေ ျ ပးရ ရွာ ၊ လ ဟ ာေသြ ႕ေသြ ႕

လုိ႔ေခၚတာ ျဖစ္ၿပီး၊

ေလွ တ စင္ း ထက္ ၊ ေတ ာတ ြ င္း သ ား ပ်ိဳ

ခိ ု း ေ ငြ ႕ေ ၀ေ၀ ၊မီ း ေ လာင္ ေ ျ မမွ ာ

ဖ် ဥ္ လ က္ တ ိ ု ႏ ွ င ္ ့ ၊ ကိ ု ယ ္ က ိ ု ၀ ပ္ ၍

ႏြ မ္ း ေခ ြ ေပ ်ာင္း ယ ့ ၊ဲ ညင္ း ေလ ဖ ြ ဲ ႕ က

(၁)ကၽြန္ျဖစ္ၿပီးသား မိဘ ႏွစ္ပါးက ေမြးဖြား

စိ ု က ္ စ ိ ု က ္ ေ ရွ ႕ သ ည္ ၊ ေျ ခာက္ ေ သ ြ ႕ ျ မ က္ထ ံ ု း

သဲ ့ သ ဲ ့ ေခြ း ေ ဟာင္သ ံ တက ား ။

tawwinnantaw87@gmail.com

ခ ေရပ ြ င့္လ ွ ် င္ ၊

ေလွ ေ အ ာက္ ၀ မ္ း မွ စက္ ေ သနတ္ ။

ေၾ က ြ ရ င့္၀ ါ ၀ါ၊ ေျမ ထ က္ မ ွ ာ လွ ် င္

ေမးထားတာက ႏွစ္ပိင
ု ္းျဖစ္ေနလုိ႔

အသႏၲိ ဘကၡႏၲီတိ ဒါသာ၊ဒုေကၡန ကသိေရန
ပဝတၱႏၲီတိ

ေကၽြးတာစား

ဝါ

=

ေပးတာယူ

ခုိင္းတာလုပ္ကာ

အသက္ေမြးရသူလူတန္းစားကုိ

ဆင္းရဲစြာ
ဒါသ ကၽြန္

လာတဲ့ အေႏၲာဇာတကၽြန္၊
(၂) ေငြေၾကျဖင့္ ေရာင္းဝယ္မႈျပခံထားရေသာ

ေကာ က္ ရ ိ ု း ဖံ ု း လ ်က္ ၊ ကြ ယ္ ပ ု န ္ း ၀ွ က ္ လ ာ
ယူ က ာ လက္ ေ ထ ာက္ ၊ အလ ် ာ းေ မွာ က္ သ ည္

ေျဖ

ဓနကၠီတကၽြန္၊
(၃)

ကုိယ္တုိင္

သေဘာတူ

ကၽြန္ခံေသာ

ေရာ ကာ ေ ပ ါ င္းယွ က ္ ၊ ေဟ ာင္ း သ စ္ ရ ြ က ္ ႏ ွ င ္ ့

သယံဒါသကၽြန္၊

အေမွ ာ င္ ရ ိ ပ ္ ၀ ယ္

တ၀ က္ ေ မ ာင္ း နီ ၊ ေ၀့ လ ည္ လ ည္ က ိ ု

ေမွ း မွ ိ တ ္ ၿ ငိ မ ္ သ က္ ၊ ေခ ်ာင္ း ေ က ြ ႕ ထ က္တ ြ င ္

ေလ ခ်ီသ ု တ ္ ျ ဖ ဴး၊ နီ ၀ ါ ကူ း သ ည္

(၄) ကရမရာ နီတ (ေခၚ) ပဏုႏၷာဒါသ (ေခၚ)

အု ပ ္ ယ ွ က ္ ေ ထ ြ း ေရာ၊ သင္ ေ ပ ါင္ း ေ တာ ၏

ေႏ ြ ဦ း ေပါ က္ မ ိ ု ႔ ၊ ေရာ္ ရ ြ က ္ ေ ၾ က ြ ။

အကာမက ဒါသ ဆုိၿပီး ေလးမ်ိဳးရွိရာ
နံပါတ္ (၄) အမ်ိဳးအစားကၽြန္ဆုိတာ ရာဇဘ

ေနာ က္ ေ က ်ာေစ းပ ်စ္၊ ေသ ာင္ ေ ရစစ္ မ ွ
ဖက္ စ စ္ က င္ း ေစာင္ ့ စစ္ စ ခ န္ း ။

ေယန

ရင္ ့ ေ ၾ က ြ ေည ာင္ း သ ည္
ရြ က္ ေ ဟ ာင္ း စြ န္ ႕ ပ စ္ ၊ ဘ၀သ စ္ သ ိ ု ႕

ေခ ်ာင္ း ကိ ု ေ က ြ ႕ ေသာ္ ၊

သန စ္ ေ ျ ပာ င္ း မည္ ၊ ဖူ း သ စ္ မ ီ သ ည္

ေတ ြ ႕ လွ ် င္ ေ တြ ႕ ခ ် င္း ၊ ေျမ ငူ ရ င္ း သိ ု ႕

အနီ ထ ဲ မွ ၾကယ္ ျ ဖ ဴပြ င့္ ။

ၿဖိ ဳ ခြ င ္ း ျ ပ င္ း ထ န္ ၊ ေသ န တ္ သ ံ သ ည္

ဆရာ ၾ ကီ း ဒဂု န ္ တ ာရ ာ ၁၉၄ ၇ ခု န ွ စ ္ က ေ ရ းဖ ြ ဲ ့

ျမ စ္ ယ ံ ပ ဲ ့ တ င္ ထပ္ သ တည္ း ။

ခဲ ့ တ ာပါ။
Photo Credit:

မိ ု း ထိ ပ ္ တိ မ ္ ေ မာ္ ၊ ၿငိ မ ္ ့ ၿ ငိ မ ္ ့ ေ ပၚ သည္
ေသာ္ တ ာၿ ပံ ဳ းလဲ ့ ၊ ငံ ု ႔ က ာၾက ည္ ့ ရ ွ င ္ ့
ထြ န္ း သ ည္ ့ ညဥ္ ့ ခ ါ၊ ထိ န ္ ထ ိ န ္ သ ာေ သ ာ္
က် ယ္ စ ြ ာ ၀န္ း လ ်ား ၊ လယ္ က ြ င ္ း န ား မွ
ေတာ ဖ ် ာ း ညိ ဳ ႕ အု ပ ္ ၊ မွ ိ တ ္ တ ု တ ္ တ ု တ ္ လ ွ ် င္

ဝါ

အတၱေနာ

ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ခုိးသူဓါးျပေဘးေၾကာင့္
လည္းေကာင္း မိမိတုိ႔ေနရပ္ေဒသကုိ စြန္႔ခြါခဲ့
ခံရၿပီး မိမိတုိ႔ အလုိဆႏၵ မပါပဲ အလုပ္လုပ္ေပး

အသာ ရု တ ္ ခ ် င္ း ၊ တိ တ ္ ဆ ိ တ ္ မ င္ း ကိ ု

အေမွ ာ င္ ည ရိ ပ ္ ၊ ေသ းေသ း စိတ ္ သ ာ း

ေစာရဘေယန

ရသူ၊ မိမိတုိ႔ ေနရပ္ေဒသမ်ားကုိ အသိမ္းပုိက္

ခ် ဥ္ း က ပ္ ေ လွ ာ ္ က ာ၊ နီ း ၍ လာ လွ ် င္

ေင ြ လ ေ ရ ာ င္လ ွ ် င္

ဝါ

ဝသန႒ာနေတာ ပဏုႏၷာ ကရမရာ မင္းေဘး

http://www.nldlajb.blogspot.com

ရသူမ်ားကုိ
ေၾကာင့္

စစ္ကၽြန္လုိ႔
ဘုရားရွင္

ဖြင့္ဆုိထားေသာ

လက္ထက္ကလည္း

စစ္ကၽြန္ ဆုိတာ ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍

ယခုေခတ္တြင္

ေျပာဆုိေနၾက

သည့္ စစ္ကၽြန္ဆုိတ့ဲ စကားကုိ အထက္ပါ
ပါဠိအ႒ကထာ
လွ်င္

စကားမ်ားႏွင့္

ယွဥ္ၾကည့္

နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ၾကမည္ဟု

ယူဆပါသည္။

Volume 2, No 4

Page 5
ေရႊျပည္စိုး

ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္

သတ္မွတ္ခံရတာ

က လြဲလို႔တျခား ဘာမွထူးထူးျခားျခားမျဖစ္ခ့ဲပါ။
၃။

န၀တ၊ နအဖလက္ထက္
ဒါေပမဲ့ န၀တ၊ နအဖစစ္အစိုးရမ်ား လက္

ထက္မွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ သံတမန္ အဆင့္ ေလ်ာ့
ခ်ခံရတာ၊

စီးပြားေရး

စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ

ပိတ္ဆို႔ခံရတာ၊

ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာပိတ္ခံရ

တာ၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ အပ္ႏွံထား
တဲ့

ေငြေၾကးနဲ႔ ၎တုိ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ပိတ္ဆို႔ခံရ

တာ၊ကုလသမဂၢရံုးခ်ဳပ္မွာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္
စီမွာ

ႏိုင္ငံတကာရဲ႕

ျပစ္တင္က့ဲရဲ႕

ရႈတ္ခ်ျခင္း

ခံရတာေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအ
ညီ မွလြဲလို႔

က်န္ ေငြေၾကး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ

နည္းပညာ စတာေတြ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံရပါ
တယ္။ ဒါ့အျပင္

ဒီစစ္အစိုးရလက္ထက္ေတြမွာ

တခါမွမၾကားဖူး မၾကံဳဖူးတဲ့ ကေလးစစ္သား အဓမၼ
စုေဆာင္းတာ၊ လူကုန္ကူးတာ၊ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေဒသခံစစ္တပ္က တစ္ေယာက္
ခ်င္းေရာ၊ အုပ္စုလိုက္ပါ မုဒိမ္းက်င့္တာ၊ အိမ္နီး
ခ်င္းႏိုင္ငံေတြရွိဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ျမန္မာဒုကၡ
သည္ေတြ သိန္းနဲ႕ခ်ီၿပီး ေရာက္ရွိေနၾကတာေတြျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
လက္ရွိအေျခအေနအရ နအဖ အေပၚ ငံ ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာမွာ ျမန္မာရယ္
ခ်မွတ္ထားတဲ့ Sanction ကို မရုပ္သိမ္းဖို႔ ေထာက္ လို႔ လက္မေထာင္ ၀င့္ၾကြားႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။
ခံပါတယ္။ ပိုမိုထိေရာက္

ျပင္းထန္ ျပတ္သားတဲ့

Sanction ကို ထပ္မံတိုးျမွင့္ဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။

စစ္အစိုးရမတိုင္မီ အေျခအေန

စစ္အစိုးရမ်ား မတိုင္မီက ဖ.ဆ.ပ.လ နဲ႔ ပ.ထ.စ
အရပ္သား
မွာ

ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတနဲ႔

တက္လာတဲ့အခါ ျပည္သူပိုင္ အၾကိမ္ၾကိမ္သိမ္းခဲ့ ေတာ္ဘ႑ာေငြေတြကို
စတင္ဆုတ္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြမွာ

ႏိုင္ငံ-

အုပ္စုလိုက္ခိုး၀ွက္ၿပီး
လွ်ိဳ႕၀ွက္

အပ္ႏွံထားၾက

ယုတ္လာၿပီး တရုတ္၊ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ စတဲ့ အိမ္နီး တာေတြရယ္၊ျခစားတာေတြရယ္၊ ေကာင္စီ၀င္ေတြ၊

မွာ ၁။

ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ၾကီးငယ္ေတြဟာ

အေၾကာင္းမ်ား တဲ့အတြက္ေၾကာင့္အဘက္ဘက္က

ဒီလိုေထာက္ခံ ေတာင္းဆိုရျခင္း

အဆိုးဆံုးက ဒီစစ္အစိုးရေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲန႔ဲ ေကာင္စီ၀င္ေတြ၊ အာဏာပိုင္

အစိုးရမ်ား

လက္ထက္မ်ား

ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး

ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္ တာမရွိခ့ပ
ဲ ါ။

ခ်င္းႏိုင္ငံေတြကိုေတာင္

မွီခိုရတဲ့

အေျခအေန မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးေတြ၊ ၎တို႔န႔ဲ နီးစပ္သူေတြဟာ
စီးပြားေရး

ဆိုက္ေရာက္ခ့ဲရပါတယ္။
၂။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း လက္ထက္မွာ ကမၻာ့ဘဏ္

ခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယစတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုလည္း သန္း(၃၀၀)ကိုမေပးဆပ္လို႔ ေႂကြးသစ္မေပးေတာ့
ပဲ၊ ၁၉၈၇ က စၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္က အကူအညီေတြ

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိၿပီး
အစိုးရ က ျပည္သူလူထုကို ဥပေဒမဲ့ ႏိုင့္ထက္စီး
နင္း လုပ္တာမ်ိဳးမရွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ

စံတင္ေလာက္ေအာင္ ဘက္စံုတိုးတက္ေနတဲ့ ႏိုင္
ငံျဖစ္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္အာရွစပါးက်ီလို႔ေတာင္
အမႊမ္းတင္ျခင္းခံရပါတယ္။ဆန္စပါးအထြက္မ်ား
သလို ျပည္ပတင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈလည္းအမ်ားဆံုးႏိုင္

ရပ္စဲခ့ဲပါတယ္။ (ဒီဗီြဘီ၊ ၃၁-ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၀)

အဲ

ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ အာရွဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)၊ ႏိုင္ငံ
တကာ

ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(IMF)

တဲ့ ေငြေၾကးအဖြဲ႕ အစည္းေတြကပါ

..

တာေတြရယ္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း လက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံတ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမရတာ

နဲ႔ ၁၉၈၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔မွာ-

ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြကို ခြဲေ၀သံုး

စြဲရာမွာ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ထက္၀က္ခန္႔ကို စစ္တပ္အ
တြက္သံုးစြဲေနတာေတြရယ္..စသည္တို႔ေၾကာင့္
တိုင္းျပည္လည္းမြဲ၊ ျပည္သူေတြလည္း ဆင္းရဲဒုကၡ
ေရာက္ၾကရတာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။
၄။

ပြစ
ဲ ားေရွ႕ေန အမတ္ေတြ
ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမတ္ေတြက

ကို ေငြေၾကးအကူအညီေတြ ရပ္စဲခ့ၾဲ ကပါတယ္။
ကာဘဏ္ေတြဆီက

စီမံကိန္းလုပ္

ငန္းေတြကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ဂုတ္ေသြးစုပ္ေနၾက

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း လက္ထက္

အလားတူ အိမ္နီး ကိုေပးဆပ္ဖို႔အေၾကြးေဟာင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ

Sanction လုပ္တာမရွိခ့ပ
ဲ ါ။

လုပ္ငန္းၾကီးငယ္ေတြ၊

Sanction

ပြဲစားေရွ႕ေန
ျဖစ္ေပၚေစတဲ့

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းေတြ၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြန႔ဲ
၎တို႔အသိုင္းအ၀ိုင္းက
ေတြ၊

ခိုး၀ွက္တာ၊ ျခစားတာ

စီးပြားေရးကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ေခါင္း

ပံုျဖတ္၊ အျမတ္ၾကီးစား

.. စတာေတြကို လံုး၀

Page 6

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

အခ်င္းခ်င္းေရာ၊ ျပည္သူေတြကိုပါ ခုထက္ပိုၿပီး
ေခါင္းပံုျဖတ္၊

ျခစားၾကလိမ့္မယ္။

(အဲဒီအခါမွာ ေရးကို နည္းမ်ိဳးစံုန႔ဲ ခ်ိဳးေဖာက္ေနပံုကို ၾကည့္ပါ။

ဘယ္သူ႕ကိုမွ လူထင္မွာမဟုတ္သလို ဘယ္ႏိုင္ငံ
ကိုမွလည္း ဂရုစိုက္မွာမဟုတ္။)
(ခ)

ခမရ

ခုထက္ပိုၿပီးေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္စား၊ ျခစား
ခုထက္ပိုၿပီး ႏိုင့္ထက္စီးနင္းလုပ္လာမယ္။

(ဂ)

“လူ႕အခြင့္

Sanction ရုတ္သိမ္းပါက ျဖစ္ေပၚလာမယ့္

အက်ိဳးဆက္
အကယ္၍ နအဖ စစ္အစိုးရက “လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား” ကိုမေလွ်ာ့ခ်ပဲ၊ သို႔မဟုတ္ မရပ္
ခ်မွတ္ထားတဲ့

Sanction

ရုပ္သိမ္းလိုက္ပါက (က)

နအဖ ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ေကာင္စီအဖြဲ႕

၀င္ေတြႏွင့္ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္အာဏာပိုင္ ၾကီးငယ္ေတြ
ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာနဲ႔ သယံဇာတေတြကို ၁။

ယူသြားရတယ္။

၃။
၄။

ခုထက္ပိုၿပီး အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကိုင္ၾကမယ္။
ခုထက္ပိုၿပီး ျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္ၾကမယ္။
အာဏာပိုင္

သတင္းပို႔ရန္

စစ္တပ္အတြက္

ၾကက္

ပ်က္ကြက္သူကို

ေရခပ္ခိုင္းတယ္၊

ရိကၡာ

တနသၤာရီတိုင္း၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ေလယာဥ္
၈၀၀၀

ခန္႔ရွိ အေရွ႕ျပင္ရြာကို ခယက ဥကၠ႒က ၾကိဳတင္
အေၾကာင္းမၾကား၊ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲ ေဖေဖာ္၀ါရီ
၁ရက္ေန႔ကစၿပီး ရြာနဲ႔၁၀မိုင္ ေက်ာ္ေ၀းတဲ့ေနရာကို
အာဏာသံုးၿပီး

အတင္းအဓမၼ

ေရႊ႕ေျပာင္း

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၊

ကေမ်ာကင္း

ခိုင္းေၾကာင္း။
ေနာက္တစ္ခုက

တံတားအနီး၊ ဥခရံရပ္ကြက္မွာ

ၿမိဳ႕သစ္တိုးခ်ဲ႕ဖို႔

ဆိုကာ လယ္ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္န႔ဲ ဥယ်ာဥ္ျခံ

ေလ်ာ္ေၾကးမေပးပဲ ခယကနဲ႕ မယက
ခုထက္ပိုၿပီး လိမ္ညာ၊ လုယက္၊ ခိုး၀ွက္၊ မ်ားကို
တို႔ပူးေပါင္းၿပီး သိမ္းယူေၾကာင္း သိရပါတယ္။
သတ္ျဖတ္မႈေတြ မ်ားလာမယ္။ (Sanction)

၈။

ခုထက္ပိုၿပီး ေရာဂါေ၀ဒနာသည္ေတြ မ်ား

လာမယ္။
(ဃ)

(ရိုးမ-၃၊ ၉-ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၁)
(၃)

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊

ေနာင္တိန္းနဲ႔ ေတာင္းစလစ္ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားရွိ
ရြာသားမ်ားပိုင္
ကို

လယ္ေျမ

ဧက

၁၃၀၀

ခန္႔

ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ယခုလဆန္း ပိုင္း

အတြင္းမွာ

သိမ္းယူေၾကာင္း

သိရပါတယ္။

(သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္၊ ၁၀-ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၁)
(၄)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လဲခ်ားၿမိဳ႕နဲ႔ နမ့္ဟူးဖရား

ထမ့္ၾကား၊

၁၆

မိုင္ခန္႔ေ၀းတဲ့

ကားလမ္း

တေလ်ာက္ရွိ ၿခံဳႏြယ္ျမက္ပင္မ်ားကို ငုတ္တိုပါမ
ေနာက္ဆံုးမွာ NLD ဦး၀င္းတင္ ေျပာသ က်န္ေအာင္ ခလရ (၆၄) နဲ႔ စိုင္းထြယ့္၊ ကာလိန္

လို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထားစရာမရွိတ့ဲလူ နဲ႕ စားစရာ တတို႔ရဲ႕ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕တို႔က
မရွိတ့ဲလူ ဟူ၍ လူ ၂ မ်ိဳး ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ( ၁၉- ခိုင္းေၾကာင္း။
ဇန္နဝါရီ

၂၀၁၁၊

ဗြအ
ီ ိုေအနဲ႕

တို႔ ေမးျမန္းခန္း)

ဦး၀င္းတင္ စုန႔ဲ

အဓမၼရွင္းလင္း

ကားလမ္းတေလ်ာက္ရွိ နားပြဲအုပ္

ဟိုင္းလိုင္အုပ္စု မ်ားမွာေနထိုင္တ့ဲ ရြာသား

မ်ားက လမ္းေဘး၀ဲယာႏွစ္ဘက္လံုးကို ခုတ္ထြင္း

အေမရိကန္၊ ရွင္းလင္းေပးရတဲ့အျပင္၊ ရိကၡာကိုပါ ဆက္သ
အီးယူးနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက “လူ႕အခြင့္အေရး” ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ (သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္၊ ၁၅ခ်ိဳးေဖာက္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရကို စီးပြားေရး ပိတ္ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၁)

ဘာေၾကာင့္

ဒီလိုေျပာရလဲဆိုရင္

ခုထက္ပိုၿပီး ခိုး၀ွက္စုေဆာင္းၾကလိမ့္မယ္။ ဆို႔ ေနတာေတာင္မွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္
(၅)
ခုထက္ပိုၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၾကမယ္။
မႈေတြ
မေလွ်ာ့ခ်တဲ့အျပင္
တိုးတိုးလို႔ေတာင္ ရွိ
၂။

စစ္တပ္အတြက္

တစ္ေကာင္(သို႔)အရက္တစ္လံုး(သို႔) ဟင္းတစ္ခုခု

ကြင္းအနီး အိမ္ေျခ ၁၄၀၀၊ လူဦးေရ

အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ” အေၾကာင္းမေျပာသလို၊ “လူ႕ မရုတ္သိမ္းမီကေတာင္ နအဖ ေကာင္စီ၀င္ၾကီး
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို
ရပ္စဲေပးပါ”လုိ႕
ေတြ ကိုယ္တိုင္က ပစၥည္းယူ၊ လူသတ္ လုပ္ေန
နအဖကို မေတာင္းဆိုတာကိုေထာက္ေတာ့ ကိုယ္
တယ္။တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းက ၅ ေလာင္းၿပိဳင္
က်ိဳးေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ပြဲစားေရွ႕ေနလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ
ပစၥည္းယူ
လူသတ္မႈကိုၾကည့္ပါ။
အျခားမသိ
ထင္ရွားေနပါတယ္။
တာေတြ အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္။)
အခုေလာေလာဆယ္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ Sanc၇။
ခုထက္ပိုၿပီး ပညာမဲ့လူတန္းစားနဲ႔ ဘြဲ႕ရ
tion ရုတ္သိမ္းေရး-မရုတ္သိမ္းေရး ပြက္ေလာ
ပညာမဲ့ေတြ မ်ားလာမယ္။
ရိုက္ေနတာေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာက

ေပးပို႔ခိုင္းတယ္။

Sanc- ၆။

သူတို႔ေတြဟာ

tion ျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ နအဖရဲ႕

စဲပဲ

ေန႔တိုင္းပံုမွန္

သတင္းသြားပို႔တိုင္း

ခုထက္ပိုၿပီး “လူ႔အခြင့္အေရး” ခ်ိဳးေဖာက္ခံရ (၂)

မယ္။

၆။

ေက်းရြာ

၂၀၁၁)

မေျပာပဲSanction ေၾကာင့္လို႔သာ မ်က္ေစ့မွိတ္ၿပီး၊ ၂။
ခုထက္ပိုၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ၾကရမယ္။
နအဖအႀကိဳက္လိုက္ၿပီး ပြဲစားလုပ္ေနတာကေတာ့
၃။
ခုထက္ပိုၿပီး အက်င့္စာရိတၱေတြ ယုိယြင္း
စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။
ပ်က္စီးလာမယ္။
၅။ ျမင္းကမလႈပ္ ခံုကလႈပ္
၄။
ခုထက္ပိုၿပီး လူကုန္ကူး ခံရမႈမ်ားလာမယ္။
အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက နအဖ ကိုယ္ပြား ၾကံ့
၅။
ခုထက္ပိုၿပီး
အက်ဥ္းသား၊
အရပ္
ဖြတ္ပါတီအမတ္ေတြက
Sanction ရုတ္သိမ္းဖို႔
သားေတြ ေခ်ာဆြဲမႈ၊ ေပၚတာဆြဲမႈန႔ဲ ကေလး
ဘာမွမေျပာပဲ၊
အတိုက္အခံ
အမတ္ေတြက
စစ္သားအျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံရမႈေတြမ်ားလာမယ္။
သာ
ေျပာေနေတာ့ “ျမင္းကမလႈပ္ ခံုကလႈပ္”
သလိုျဖစ္ေနၿပီ။

ခမရ(၄၂၈)တို႔က

ကရင္နီ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လႈပ္ရွား

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအပါအ၀င္ သာ သယ္ခိုင္းတယ္။ (ကႏၱာရ၀တီတိုင္းမ္၊ ၂၁-ဇန္နဝါရီ

မန္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး ၁။

(၅၃၁)နဲ႔

မႈသတင္းကို

မႈေတြ ပြားမ်ားလာမယ္။
၂။

(၁) ကရင္နီျပည္၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္မွာ တပ္စြဲထားတဲ့

နအဖ စစ္ဘက္၊ အမႈထမ္းရာထမ္းေတြက လူထုကိုေခၚၿပီး

သာမန္ျပည္သူေတြအေပၚ ၁။

သိမ္းေရးအေျခအတင္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ လူ႕အခြင့္အ

ေနျပည္ေတာ္ အျမန္ကားလမ္းမၾကီးေဘး
ယာဥ္ရပ္နားစခန္းအနီးမွာ

ရဲစခန္းနဲ႔

ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ေန စားေသာက္ဆုင
ိ ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လယ္ေ၀းျမိဳ႕နယ္၊
ရတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

ဒိုးႏြယ္ရြာ

ေတာင္သူမိသားစု ၂၃ စုကုိ

ေနရာ

အခုေလာေလာဆယ္မွာလည္း ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ စားေပးၿပီး ဖယ္ခိုင္းေၾကာင္း၊ မိသားစု ၁၄ စုက
ၾကီးငယ္ေတြဟာ ရွိေန ပါတယ္။ Sanction ရုတ္သိမ္းေရး၊ မရုတ္
၎ေနရာဟာ
ေရရွည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ မ

Volume 2, No 4

သင့္ေတာ္တ့အ
ဲ တြက္

Page 7

ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအမွတ္

(၉၂၀)အတြင္း ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆိုရာ
ဆိုင္ရာကမလိုက္ေလ်ာေၾကာင္း၊

သက္

၎မိသားစုမ်ား

က၎တို႔ေတာင္းဆိုတ့ဲေနရာမရ၍ေျပာင္းေရႊ႕ ေပး ပါရမီေတာ္မ်ားကို ျဖည့္က်င့္ၿပီး တကုိယ္တည္း သံသရာ
ရန္ျငင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ခရီးခဲႀကီးထဲကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ရုံးထြက္ႏိုင္ပါလွ်က္
တရားစြဲခံေနရေၾကာင္းသိရပါတယ္။ (အာ နဲ႔ သံသရာလမ္း ခရီးၾကမ္းထဲမွ ငါတဦးတည္း အလြတ္ရုံး

ရဲ႕

အက္ဖ္ ေအ၊ ဘီဘီစီ၊ ၁၅-ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၁)

ထြက္သြားလုိ႔

အထက္ေဖာ္ျပပါ သာဓက ၅ ခုဟာ Sanction
ရုပ္သိမ္းေရး၊ မရုပ္သိမ္းေရး

တကမၻာလံုးနီးနီး

ပြက္ေလာရိုက္ ေနခ်ိန္မွာေတာင္ စစ္အစိုးရရဲ႕ ရဲ
ရဲတင္းတင္းခ်ိဳးေဖာက္ေနတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။
အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ Sa
nction မခ်မွတ္ခင္ကလည္း
နည္းမ်ိဳးစံုန႔ဲ

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတယ္။

S a n c t i o n
မႈ

ျပည္သူေတြဟာ

ခ်မွတ္လည္း

ေလ်ာ့နည္းမသြားတဲ့အျပင္

တယ္။

ေလာေလာဆယ္

ခ်ိဳးေဖာက္

ပိုမိုမ်ားျပားလာ

Sanction

ရုတ္

သိမ္းေရး၊မရုပ္သိမ္းေရး ပြက္ေလာရိုက္ေနခ်ိန္

ဘယ္အက်ိဳးရိွလိမ့္မလဲ၊လူနတ္ျဗဟၼာသတၱမ်ားကုိလည္းငါနဲ႔အတူလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေခၚေဆာင္သြား
မယ္။

ငါစြမ္းႏုိင္သမွ်

လြတ္ေျမာက္ေစရမယ္လို႔

ခိုင္မာျပတ္သားၿပီး

သတၱဝါအားလုံးအေပၚ၌

ထားရိွေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ျမတ္ေၾကာင့္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာ ဘုရား ေျခေတာ္ရင္းမွ တဖန္
သံသရာခရီး ကို ျပန္လွည့္ကာ ပါရမီေတာ္မ်ားကုိျဖည့္က်င့္ၿပီး ဆရာမရိွ မိမိကိုယ္ပိုင္ အသိဉာဏ္ျဖင့္
မဇၥ်ိမပဋိပဒါေခၚတဲ့

အလယ္အလတ္

ပြားမ်ားအားထုတ္ေတာ္မူသျဖင့္
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခ့ေ
ဲ သာ
တပည့္သား

လမ္းစဥ္ျဖင့္

ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လုံး

တရားအားလုံးကိုသိျမင္ေတာ္မူၿပီး

ေဂါတမႏြယ္ဖြား

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏

က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္
သဗၺညူဗုဒၶအစစ္

လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါမ်ားနဲ႔

သာဝကသံဃာမ်ားကို စရိုက္အားေလွ်ာ္စြာ ေဟာၾကားျပသ ဆုံးမေတာ္မူခ့ေ
ဲ သာ

အဆုံးအမစကားေတာ္မ်ားသည္

ပိဋကတ္သုံးပုံ

နိကာယ္ငါးရပ္

ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း

အတြင္းမွာေတာင္ လူ႕အခြင့္အေရးကို နည္းမ်ိဳးစံု ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ဟု
ဗုဒၶသာသနာသမိုင္းတြင္
လြန္ခ့ေ
ဲ သာႏွစ္ေပါင္း
ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္မွ
နဲ႔
ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖာက္ေနရင္
Sanction စတင္ကာ
ေပၚေပါက္လာၿပီး
ယေန႔အခ်ိန္အခါအထိ
တည္ရိွေနျခင္းသည္
သာသနာေတာ္
ရုပ္သိမ္းလိုက္ပါက ဒီထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ
ကို ျမတ္ႏိုးစြာ ေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ၾကေသာ ဗုဒၶ၏ မဟာသာဝကႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အရွင္မဟာ
ကႆပ၊

ပိုဆိုးသြားမယ္ဆိုတာ ရဲရၾဲ ကီးေျပာရဲပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္

နအဖဘက္က

ျပည္သူေတြ

အေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မရပ္စဲမခ်င္း၊
ခ်မွတ္ၿပီးသား

S a n c t i o n

ေတြကို

အရွင္ဥပါလိ

အရွင္အာနႏၵာအစရိွေသာ

အရိယာရဟႏၲာ

မေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္

ပုထုဇဥ္မေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ားဆိုတ့ဲ သံဃာေတာ္မ်ား၏ အနႏၲေက်းဇူးေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္
မ်ားႏွင့္ ေလ့လာလိုသူ လူသားမ်ားအားလုံး

ေလ့လာဆည္းပူး နည္းယူက်င့္ႀကံၿပီး ပြားမ်ားႀကိဳးကုတ္

အားထုတ္ ေနႏုိင္ၾကျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

လံုး၀ ေလွ်ာ့ခ်မေပးဖို႔န႔ဲ မရုပ္သိမ္းဖို႔ ေထာက္ခံတ့ဲ
အျပင္၊

ဒီထက္

ပိုမိုထိေရာက္၊

ထန္၊ ျပတ္သားတဲ့ Sanction ေတြကို
ခ်မွတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုအပ္ပါတယ္။

ျပင္း

ဒီလုိ ဗုဒၶ၏အဆုံးအမ စကားေတာ္မ်ားျဖစ္တ့ဲ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို မကြယ္မေပ်ာက္ရေအာင္
တိုးျမႇင့္ သာဝကအဆက္ဆက္က
သဂၤါယနာမ်ားတင္၍
လက္ဆင့္ကမ္း
ေစာင့္ေရွာက္
သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပုံမ်ားကုိ
သိဖို႔ရန္လိုလာျပန္ပါသည္။

ေရႊျပည္စိုး
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၃) ရက္။
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕။

အက်ဥ္းမွ်

သဂၤါယနာဆိုတာ

သိရိွရန္လုိသလို…

သဂၤါယနာရဲ႕

သံဃာအားလုံး၏

သေဘာတူညီမႈကို

အဓိပၸါယ္ကိုပါ
ရယူ၍

ပါဠိ

အ႒ကထာ ဋီကာစေသာ ပိဋကတ္စာေပက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ တတ္သိကၽြမ္းက်င္ လိမ္မာႏိုင္နင္းေသာ
စာတတ္ေပတတ္အေက်ာ္အေမာ္

သံဃာေတာ္မ်ားစုေပါင္းၿပီး

ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ

အဆုံးအမ

အစစ္အမွန္အတိုင္း ဓမၼမ်ားကို ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ စိစစ္ကာ မွတ္တမ္းတင္္ၾကျခင္းကုိ သဂၤါယနာ
တင္သည္ဟုေခၚဆိုပါသည္။
ထုိသဂၤါယနာတင္ျခင္းအမႈကို

ဗုဒၶဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္

ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္လြန္မူၿပီး

သုံးလ

ႏွင့္ ေလးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရိွစဥ္ကပင္ ဝိနည္းစည္းကမ္းမ်ားကို

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖာက္ဖ်က္ေနသျဖင့္ ထပ္ခါတလဲလဲ မိုးေခါင္ေရရွား၍ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ေဘးမ်ားႏွင့္ ၎၊ ပိဋကတ္စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို လြယ္လင့္တ
သတိေပးခံ

သုဘဒၵအမည္ရိွတ့ဲ (၁၂)ႏွစ္တုိင္

ေနရေသာ

ရဟန္းသည္ ဘုရားရွင္အေပၚ၌ မေက်နပ္မႈရိွေန မွားယြင္း
သျဖင့္

ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံသည္ႏွင့္

“လြတ္ ကြယ္

ခံစားၾကရၿပီး

ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား ကူ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ရန္၎၊

ကြယ္ေပ်ာက္မည့္

သာသနာကုိ

ညွိဳးႏြမ္းေအာင္

လုပ္မည္ကို တို႔မွ

ကာ သနာႏွစ္(၂၄၉၈)ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအး

အေရးမွ

ေစာင့္ေရွာက္လိုၾကေသာ အရွင္ဓမၼရကၡိတ ကုန္းေျမ၊

လပ္္ၿပီ၊ ေနခ်င္သလို ေနလုိ႔ရၿပီ”ဟု ေၾကြးေၾကာ္၍ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ဦးေဆာင္ေသာ

မဟာပါသာဏ

အဇာတသတ္မင္းႀကီး၏

ဝဋၬဂါမဏိမင္းႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏

ပစၥယာ သြင္

အမွဴးျပဳေသာ

ယေန႔ ဘာသာသာသနာနဲ႔

အရွင္မဟာ ကႆပ အမွဴးျပဳေသာ ပဋိသမၻိဒါပတၱ
ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ငါးရာတို႔က ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၊
ေဝဘာရေတာင္ရိွ

သတၱပဏၰိလိုဏ္ဂူတြင္

ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သည့္

ဓမၼမ်ားကို

မူရင္းအတိုင္း

သံဃာအေၾကာင္း ဘာတခုမွ
မသိနားမလည္ပဲ အထက္ဖား
ေအာက္ ဖိ မတရားသည့္

လိုတိုး ပုိေလ်ာ့ လုပ္ခြင့္မရိွ အုပ္စု အလိုက္ဖ႔ြဲကာ
ပိဋကတ္သုံးပုံအျဖစ္

အတည္ျပဳ၍

သံဃာမ်ားအားလုံး

ေထရ္စဥ္ဝါလိုက္

သိမ္းေစာင့္ေရွာက္္ၾကဖို႔

သေဘာထားမ်ားရယူၿပီး

ခုႏွစ္လတိုင္တုိင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ သဂၤါယနာ
တင္ေတာ္မူခ့ၾဲ ကသည္။

“သတၱမသဂၤါ ယနာ တင္ဖို႔လိုၿပီ္၊
သာသနာ(၂၅၀၀)ေက်ာ္လို႔

ႏွစ္ေပါင္း

တရာၾကာၿပီးေနာက္

တပည့္မ်ားျဖစ္ေသာ ဝဇၨီတိုင္းသား ရဟန္းမ်ား၏
ဘုရားရွငေ
္ ဟာၾကား ပညတ္္ခ့ဲသည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္
ဘက္ျဖစ္ေသာ

အဓမၼဝတၳဳဆယ္ပါးကို

သံဃာ

သာသနာညစ္ႏြမ္းစရာမ်ား

လာေစတဲ့အတြက္
ေက်ာင္းတိုက္တြင္

ဦးေဆာင္ေသာ ရဟႏၲာခုႏွစ္ရာတို႔မွ ရွစ္လ တိုင္
တုိင္

ေရွးနည္းတူ

သည္။

သဂၤါယနာတင္ေတာ္မူခ့ၾဲ က

ထုိမွတဖန္

ႏွစ္ၾကာေသာ္

သာသနာႏွစ္

ပါဋလိပုတ္ျပည္တြင္

(၂၃၅)
ဥပဇၥ်ာယ္

ဆရာမရိွပဲ ကုိယ္တုိင္ ေခါင္းတုန္း သကၤန္းပတ္ခါ
သာသနာထဲဝင္လာေသာရဟန္းအတုအေယာင္
ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္က ထင္ရာစုိင္းၿပီး သာသနာ
ညွိဳးႏြမ္းေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေနၾကရာ

အစစ္အမွန္မ်ား

ဥပုသ္ကံ

သံဃာ

ပဝါရဏာကံမ်ား

မေဆာင္ႏိုင္ၾကပဲ သံဃာမ်ား ညီညြတ္မႈ ကြဲျပား
လာတဲ့အတြက္

ပါဋလိပုတ္ျပည္

အေသာကာ

ရုံေက်ာင္းတုိက္တြင္

အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆ

ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္

ဦးေဆာင္ေသာ

အရွင္ျမတ္ေပါင္း
ဓမၼာေသာကမင္းႏွင့္

တေထာင္တို႔က
ျပည္သူမ်ား၏

ရဟႏၲာ
ဘုရင္သီရိ
ပစၥယာ

ၾကာေသာ္

သီဟုိဠ္ျပည္၌

စ႑ာလတိႆ

သူပုန္မ်ား ထၾကြေသာင္းၾကမ္းမႈေဘး၊ တကၽြန္းလုံး

လိမၼာေသာ

ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ား၊

သမၼဳတိသံဃာေတာ္မ်ားအဆက္
အဆုံးအမ

ဆက္မွ

ဗုဒၶ၏

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္

ပိဋ

ကတ္ေတာ္မ်ားကိုတာဝန္ယူထိမ္းသိမ္း
ေရွာက္

သယ္ေဆာင္

ေစာင့္

ယူလာခဲ့မႈေၾကာင့္

သံဃာမ်ားႏွင့္ ပုထုဇဥ္သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေက်း

ၾကားလုိက္ရေတာ့ .....

က ေစာင့္ေရွာက္ခ့ဲတယ္လုိ႔ ပိဋကတ္သုံးပုံလုံးရဲ႕

ဇူးေတာ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

တင္ခ့ဲသည္မ်ားကုိ

သိၾကားမင္း

ေလ့လာ

သဂၤါယနာတင္တယ္ဆုိတာ

ၾကည့္မည္ဆုိပါက
အလွဴရွင္အမည္

လိုခ်င္တုိင္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း ဘယ္ႏွစ္
ေရာက္ေသာအခါ ဘယ္ရက္မွာ တင္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္း

သာသနာႏွစ္(၂၁၄၅)ခု
ပိဋကတ္စာေပမ်ားကုိ

ေပထက္အကၡရာျဖင့္ တင္ခ့ဲၾကသည္မဟုတ္ပဲ

ဗုဒၶအေမြအႏွစ္

တင္ထားမႈသည္ ရာသီဥတုဒဏ္ႏွင့္ ပုိးမႊားမ်ား၏ ပိဋကတ္စာေပမ်ား ခၽြတ္ယြင္းပ်က္စီးေဖ်ာက္ဖ်က္
အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ၾကာရွည္ ခံႏိုင္မႈမရိွပဲ ေပ်ာက္ ခံရဖြယ္ရိွၿပီး

ကြယ္ေပ်ာက္ေစႏုိင္ေလာက္မယ့္

ပ်က္ႏိုင္ျခင္း၊ မူကြဲမ်ားေပၚလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျမန္ တစုံတရာေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔လာ
မာႏိုင္ငံ မႏၲေလး ရတနာပုံ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပါမွ
မင္းတုန္းမင္းႀကီး သည္။

သံဃာေတာ္အပါး(၂၄၀၀)တို႔မွ
ႏွင့္

ျပည္သူမ်ား၏

သဂၤါယနာတင္ျခင္းအလုပ္ကုိ

ဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ေတာ္မူခ့ၾဲ ကသည္ကုိ

ဆရာေတာ္အရွင္ဇာဂရမေထရ္

ပစၥယာႏုဂၢဟျဖင့္

လုံၿခံဳစိတ္ခ်ၿပီး

ငါးလႏွင့္ မွတ္သား

ၾကည့္ရႈ

အႀကိမ္ေျမာက္

တင္ထားလွ်က္ရိွရာ

မႏၲေလးေလာကမာရဇိန္

လြယ္ကစ
ူ ြာ

က်င့္ႀကံႏိုင္

(၆)လ

အေၾကာင္းလည္းမရိွ၊

ယေန႔တိုင္ မလိုအပ္သည္ကုိပါ သိျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁၄)ရက္ၾကာသည္အထိ

မွတ္

တမ္းေရး ထုိးႏိုင္ခ့ၿဲ ပီး ကမၻာ့အႀကီးဆုံး စာအုပ္ႀကီး
အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ႏုိင္ခ့သ
ဲ ည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
သံဂၤါယနာေၾကာင့္
ပိဋကတ္
လာေသာ
ကြန္ပ်ဴတာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ သူ႔ကၽြန္ဘဝေရာက္ခ့ၿဲ ပီး ႏွစ္တရာ စိတ္ခ်စြာနဲ႔
ၾကာေသာအခါ

ေလ့လာ

မည္ဆိုပါက

ဘုရားဝင္းအတြင္း၌

စက်င္ေက်ာက္ျဖဴ အျပားေပါင္း(၇၂၉)ခ်ပ္ရိွၿပီး (၇)
ႏွစ္

ျပဳ

ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါ

သုံးရက္တုိင္ ေက်ာက္ထက္အကၡရာအျဖစ္ ပဥၥမ သဂၤါယနာတင္ဖို႔ရန္

ႏုဂၢဟကုိ ခံယူကာ ကုိးလတုိင္ တတိယအႀကိမ္
သဂၤါယနာတင္ျခင္းကို၎။ သာသနာႏွစ္ (၄၅၀)

တို႔မွ ဆ႒မ အႀကိမ္သဂၤါယနာတင္ခ့ၾဲ ကသည္။

ဘယ္ေနရာမွာမွ မပါရိွခ့ပ
ဲ ါ။ အထက္ပါသဂၤါယနာ

ဥပါ

သကာျပဳလုပ္ကာ အရွင္ယသ ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္

ေထရာဝါဒငါးႏိုင္ငံမွ
သံဃာအပါး(၂၅၀၀)

ေရာက္ေနၿပီ၊”လို႔ ေျပာသံ

ေဝဠဳကာရုံ

ကာလာေသာကမင္းမွ

ဦးေဆာင္၍

သံဃာေတာ္မ်ားအပါအဝင္

အားထုတ္ ခြင့္မ်ားကို ရရိွေနၾကျခင္းသည္ အရိယာ

ျဖစ္ေပၚ

ေဝသာလီျပည္၊

ရာေတာ္မ်ားမွ

သင္ယူမွတ္သား လုိက္နာၿပီး က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္

မ်ားထံ ေတာင္းဆုိ လာၾကသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ

အရွင္ဝိစိတၱာသာရာဘိဝံသ

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို ေလ့လာ

သိၾကားသာသနာကို

ေဒဝဒတ္၏

ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္အရွင္ေရဝတ၊

ဆရာေတာ္

က်င္

ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊဆုိတဲ့လူက

ဒုတိယအႀကိမ္ သဂၤါယနာတင္ျခင္းကုိ ေနာင္

ပစၥယာ

ဤကဲ့သို႔ ပိဋကတ္စာေပက်မ္းဂန္၌ ႏွံ႔စပ္ကၽြမ္း

နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ စီးပြားရွာေနတဲ့

ထိမ္း

ျပည္သူမ်ား၏

မဟာစည္ဆရာေတာ္ အရွင္ေသာဘဏ၊ မင္းကြန္း

ေျမာ္ေတြးကာ စတုတၳသဂၤါယနာကုိ၎။
ပစၥယာႏုဂၢဟကိုခံယူ၍

လိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီး

ရဟႏၲာငါးရာ အတြင္း၌ ဒီမိုကေရစီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ ဆာဦး

ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ားက ၾကားသိေသာအခါ ႏုဂၢဟျဖင့္ တႏွစ္တုိင္ ေပထက္အကၡရာအျဖစ္ျဖင့္ ႏုဂၢဟျဖင့္
သာသနာေရွ႕ေရးအတြက္

ရည္ရြယ္၍ သာ

ဘာသာျခားမ်ား

ဆ႒မအႀကိမ္တင္ခ့ဲေသာ
ဘုရားရွင္၏

အဆုံးအမ

စာေပက်မ္းဂန္အားလုံးကို
ေခတ္န႔အ
ဲ ညီ
ဟက္ဒစ္စတဲ့
လြယ္ကူ

တိုးတက္

စာအုပ္စာေပ

ဒီဗီြဒီ

ေခတ္မီၿပီး

လုံၿခံဳ

ေခ်ာေမြ႔စြာ

ဝင္ေႏွာက္ သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနႏိုင္ၿပီျဖစ္သလို

ထိမ္း
ဘယ္လို

မႈေၾကာင့္ သာသနာေရာျပြမ္း ညစ္ႏြမ္းခဲ့ရသည္ကုိ အႏၲရာယ္တစုံတရာမွလည္း လာေရာက္၍ ဖ်က္

Volume 2, No 4
ဒီေတာ့ကာ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ
သူ႔ဆရာ မွဴးခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔
အေပါင္းအပါမ်ားအပါအဝင္ အထက္
ဆရာႀကီးမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာလုိ႔ ေခၚ
ဆုိရန္ပင္ ခက္ခဲလွသလို ပရိယတ္ပဋိပတ္
သာသနာျပဳလုပ္ ငန္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး သာသနာထြန္း
ကားေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့
စာခ်စာသင္ တရားေဟာေနတဲ့
သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္
တားျမစ္ ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ေနၾကကာ
သာသနာ အညြန္႔ တုံးေအာင္

အေပၚမွာ

Page 9

ယုံၾကည္မႈမရိွဘူးလို႔

ေျပာဆုိ လြဲမွားစြာ အသုံးခ်ေနၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ “သာ

ရာ ေရာက္သလုိ ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္မ်ား အေပၚ သနာျပဳ”ဆုိတ့ဲ စကားလုံးကို ၾကားလုိက္သည္ႏွင့္
မွာလည္း

မယုံၾကည္ဘူးလို႔

ေျပာလုိက္ျခင္း ဟုတ္သည္
မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပဲ

ပင္ျဖစ္ပါသည္။

“ဘုရားေဟာ

ျမတ္ဓမၼကၡန္ကို၊

တတ္ေလ

ဟန္ ေယာင္္ဝါး။ အသိဉာဏ္ တထြာ ေလာက္
ကယ္န႔၊ဲ

ညွာမေထာက္

ေျပာတတ္လွစြာ”

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားက
ခဲ့သလိုပါပဲ။

အသိေပး

အသိဉာဏ္မ့ၾဲ ကတဲ့

ဒီလူ

လို႔
ဆုံးမ

ဒီအုပ္

စု ေတြကေတာ့ ဘုရားရွင္ကိုယ္တုိင္ျပန္ၾကြလာၿပီး
ဆုံးမရင္ေတာင္

ဆုံးမလို႔

“ေၾကာင္သူေတာ္

လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့အတြက္ သာသ
သာသနာျပဳေနၾကတာလားဆုိတာ
ထင္ရွားေနေလရာ သာသနာ
ဖ်က္(မိစၦာဒိ႒ိ)အုပ္စုမ်ားဟု ေခၚဆိုရမည္
ျဖစ္သည္။

မွန္သည္မွားသည္

ယုံၾကည္လိုက္ၾကတာမ်ားေနပါ

တယ္။

မရႏိုင္ၾကေတာ့တ့ဲ

ၾကြက္သူခုိး”

ေဒါဝစႆတ

(ဆုိဆုံးမခက္တ့ဲ)လူစားမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနပါသည္။

နာကိုဖ်က္ဆီးေနတာလား၊

မဟုတ္သည္

သိၾကားသာသနာ

သာသနာရဲ႕ အဓိပၸါယ္က “အဆုံးအမ”
ပင္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶသာသနာဆုိေတာ့

ဘုရားရွင္

ရဲ႕အဆုံးအမ (တရားေတာ္မ်ား)ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာဆိုတာကေတာ့“ဘုရားရွင္ရဲ႕အဆုံးအမ
တရားစကားေတာ္မ်ားကို

လိုက္နာက်င့္

သုံးေန

သူ”လို႔ ဆိုလိုပါသည္။ သာသနာဟူသည္မွာလည္း
-

ပိဋကတ္စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကုိ

ခ်ေလ့က်က္သင္ၾကား
မ်ား၏

နာယူမွတ္သားၿပီးလူသား

အသိဉာဏ္ႏွလုံးသားထဲသို႔

ဘာသာေရးအသိမ်ား
သားေဟာေျပာ

သင္အံပုိ႔
မွန္ကန္တ့ဲ

စြဲကပ္သြားေအာင္

ျဖန္ျဖဴးေနတဲ့

ေရး

ဂႏၳဓူရလုပ္ငန္း

ဒီေနရာမွာ
သိၾကားသာသနာဆုိတာနဲ႔ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း(ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း)ဆုိတ့ဲ
ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပစရာေတြရိွလာပါသည္။ ျမန္ ပရိယတၱိသာသနာ။ ဗုဒၶ၏အဆုံးအမ ပိဋကတ္
သမထကမၼ႒ာန္း
ဝိပႆနာ
မာႏိုင္ငံမွာ ေရွးအခါထဲက သာသနာႏွစ္ေထာင့္ ဓမၼမ်ားနဲ႔အညီ
ငါးရာေက်ာ္လွ်င္ ဘုရားသာသနာကုန္၍ သိၾကား ကမၼ႒ာန္းတရားမ်ားကုိ က်င့္ႀကံႀကိဳးကုတ္ အား
ဝိပႆနာဓူရ
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ
သာသနာေရာက္ေတာ့မည္။
သိၾကားမင္းက ထုတ္ျခင္း
မေကာင္းသူကိုပယ္၍ ေကာင္းသူကုိ ကယ္မလိမ့္ လုပ္ ေဆာင္ျခင္းဆိုတ့ဲ ပဋိပတၱိသာသနာ။ မဂ္
မည္ဟု ေကာလဟလသတင္းမ်ားက ယေန႔အခ်ိန္ ဉာဏ္ဖိုဉာဏ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္းဆုိ

ပဋိေဝဒသာသနာရယ္လို႔
“သာသနာ”
ျပည္သူတို႔၏ တဲ့
ႏႈတ္ဖ်ားမွာ
ေခတ္စားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ထို သုံးမ်ိဳးပဲရိွပါသည္။ ၎သုံးမ်ိဳးကုိ လုပ္ေဆာင္ေန
သြားရင္းပင္
ပိဋကတ္သုံးပုံ
စာအုပ္မ်ားကို
သုိ႔ျဖစ္ ေနျခင္းမွာလည္း ႏုိင္ငံေက်ာ္ အဆိုေတာ္ မွသာလွ်င္“သာသနာျပဳ”အစစ္အမွန္လို႔ ေခၚဆုိႏုိင္
သယ္ေဆာင္စရာပင္
မလိုအပ္ပဲ
အိပ္ေဆာင္
မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေဒၚမာမာေအး၊ မႏၲေလးသိန္းေဇာ္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ေပါ့ပါး လြယ္ကူစြာ ေလ့လာ
တို႔လိုအဆိုေတာ္မ်ားကသိၾကားသာသနာေရာက္
ဖတ္ရႈမွတ္သားႏိုင္သည္အထိ ျပန္႔ႏွ႔ံထိေရာက္ေန
ေတာ့မယ့္
အေၾကာင္းကို
စပ္ဆိုထားေသာ
ဒီေတာ့ကာ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ သူ႔ဆရာ
တဲ့အတြက္ ဘယ္လို သဂၤါယနာမ်ိဳးမွ ထပ္မံ၍
သီခ်င္းမ်ားကုိ ဘာသာေရးပြဲတိုင္းလိုလို ဖြင့္ေန
မွဴးခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ အေပါင္းအပါမ်ားအပါအဝင္ အထက္
တင္ေန စရာ မလိုအပ္ပါ။
ၾကသျဖင့္
ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္
ပုိမို၍
ဆရာႀကီးမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာလုိ႔ ေခၚဆုိရန္ပင္
စြဲၿမဲကာ ေခတ္စားေနရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဒီလုိ ဘာ
ခက္ခဲလွသလို ပရိယတ္ပဋိပတ္ သာသနာျပဳလုပ္
ယေန႔ ဘာသာသာသနာနဲ႔ သံဃာအေၾကာင္း သာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သီခ်င္းမ်ားကို ေရးၾက
ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး သာသနာထြန္း
ဘာတခုမွ မသိနားမလည္ပဲ အထက္ဖား ေအာက္ ဆုိၾကေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ဘာသာေရးကုိ ကၽြမ္း
ကားေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ စာခ်စာသင္
ဖိ
မတရားသည့္
နည္းမ်ိဳးစုံန႔ဲ
စီးပြားရွာေန က်င္သိျမင္ၿပီး ပိဋကတ္စာေပမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ
တရားေဟာေနတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္
တဲ့ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊဆုိတ့လ
ဲ ူက “သတၱမသဂၤါ ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္မယ့္ လူမ်ား သံဃာမ်ားကို ေသ
ခ်ယ္ တားျမစ္ ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ေနၾကကာ သာ
ယနာ တင္ဖို႔လိုၿပီ္၊ သာသနာ(၂၅၀၀)ေက်ာ္လို႔ ခ်ာစြာ ေမးျမန္းၿပီးမွ ေရးသားျခင္း သီဆုိျခင္း
သနာ အညြန္႔တုံးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့
သိၾကားသာသနာကို ေရာက္ေနၿပီ၊”လို႔ ေျပာသံ မ်ားကို ျပဳလုပ္ သင့္ၾကေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္
အတြက္ သာသနာကိုဖ်က္ဆီးေနတာလား၊ သာသ
သီဆုိလိုက္ေသာ
သီခ်င္း
ၾကားလုိက္ရေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို စိတ္မ ကုိယ္ေရးသား
နာျပဳေနၾကတာလား ဆုိတာ ထင္ရွားေနေလရာ
ခ်မ္းမသာျဖစ္ရၿပီး ေအာ့ႏွလုံးနာမိတာ အမွန္ပါပဲ။ သည္ ျပည္သူမ်ား အမွတ္မွားေစႏုိင္ပါသည္။ ဒီလုိ
သာသနာဖ်က္(မိစၦာဒိ႒ိ) အုပ္စုမ်ားဟု ေခၚဆိုရ
မဟုတ္ေသးပါဘူး။
သူ႔ကိုယ္သူ
ေစတနာသဒၶါတရားျဖဴစင္ၿပီး လူမ်ားတင္လားဆုိေတာ့
မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားတည္တာ ေက်ာင္းေဆာက္
ဘက္ေပါင္းစုံကေနအနစ္နာခံခါ
သာသနာနဲ႔ “သာသနာ”ဟူေသာ အမည္ေပၚမွာ ရဟန္း ရေသ့
တာ လွဴဒါန္းတာသည္ သာသနာရဲ႕ အၿခံအရံ
လူမ်ိဳးကုိ တသက္လုံး ကူညီေထာက္ပံ့ခ့တ
ဲ ့ဲ ဆာ ဖုိးသူေတာ္ သီလရွင္မ်ားနဲ႔ ဘိုးေတာ္မယ္ေတာ္
အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေသာကုသုိလ္သက္သက္
ဦးသြင္လို
ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးနဲ႔ပါ
ႏႈိင္းခ်င္ေသးေတာ့ စေသာ ဘုရားရွင္အား ေအာင္ေစ ပိုင္ေစလိုလုိ
ျပဳလုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သာသနာ သုံးမ်ိဳးထဲတြင္
“နတ္သုဒၶါထဲ မစင္ဝင္ေရာခ်င္သလို” ရုိင္းလုိက္ ကယ္တင္ရွင္လိုလုိ လုပ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း
မပါဝင္သျဖင့္
သာသနာျပဳသည္
မဟုတ္ပါ။
တဲ့
ျဖစ္ခ်င္းလုိ႔သာ
ဆိုလုိကခ
္ ်င္သည္။ အပါအ ဝင္ျဖစ္ေပသည္။
သာသနာ တည္ေအာင္လည္း မလုပ္ႏိုင္ပါ။
ဒီလုိေျပာလုိက္ျခင္းဟာ ဗုဒၶန႔ဲ သူ႔သာသနာ သူ႔
“သာသနာ”ဆိုတ့ဲ စကားဟာ ဘာသာဝင္မ်ား
ဒီသာ
သံဃာေတြကို မိုက္ရိုင္းယုတ္မာစြာ ေစာ္ကား အတြက္ သည္းေျခခိုက္စကားျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဘုရားရွင္တည္ေထာင္ပညတ္ခ့ဲေသာ
ဆီး

ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို႔ရန္

မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

လမ္း

အထိတုိင္

ၿမိဳ႕ရြာရပ္ကြက္တိုင္းရိွ

ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ား “သာသနာ”ဆိုတ့ဲ စကားရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ ေသ သနာကို ဘုရားရွင္သာလွ်င္ ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။
တပည့္သား
ဘုရားရွင္၏
သုဓ္သင္ တည္းျဖတ္ခ့ေ
ဲ သာ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား ခ်ာစြာ သိတ့ဲသူမ်ား ရွားပါးေနေသာေၾကာင့္ ဒီလုိ သာသနာတြင္းက
လိုက္ျခင္းျဖစ္၍

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

သံဃာမ်ားသည္ပင္ မပိုင္သည့္အတြက္ ဘာသာသနာပုိင္ ညာသသနာပိုင္ ဆုိသည္မ်ား လည္းမရိွေပ။
သိၾကားမင္းက
အကယ္၍

ပုိင္ဆုိင္ၿပီး
တစုံတဦးက

သိၾကားသာသနာျဖစ္ဖုိ႔ကေတာ့
ဘုရားမွတပါး

ရိွပါေသးသည္ဟုဆိုလာလွ်င္

ထိုသူကုိ

ပို၍ေတာင္

အျခားသူက

သနားစြာနဲ႔

မဲ့ၿပံဳး

ေဝးလွပါေသးသည္။

သာသနာကို

ပုိင္ဆိုင္တာ

ၿပံဳးျပရုံသာရိွေပသည္။

ဘုရားရွင္၏

စကားေတာ္ကို လုိက္နာက်င့္သုံးၾကမည့္ သံဃာမ်ားႏွင့္ လူနတ္ျဗဟၼာမ်ားအားလုံး ဗုဒၶသာသနာကို

ေရေႏြးနဲ႔ဖား

မည္သူမွ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မရိွပဲ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးမခံရေလေအာင္ ပိဋကတ္ဓမၼမ်ား မကြယ္ေပ်ာက္
ရေလေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရမည့္ တာဝန္သာရိွသည္။

သာသနာတဝက္ေက်ာ္သည့္အခါ

သို႔မဟုတ္

ဇာဂနာ

သာသနာငါးေထာင္

ကုန္ဆုံးသည့္အခါ

သိ

ၾကားမင္းက သာသနာျပဳလိမ့္မည္ဟု ဘုရားရွင္က သာသနာကို သိၾကားမင္းလက္ထဲသို႔ “ဝ”ကြက္ၿပီး
အပ္ထားခဲ့သည္ဟူ၍လည္း

မည့္သည္

က်မ္းဂန္မ်ားတြင္မွ

မပါရိွပါ။

အမွန္ေတာ့

သိၾကားမင္း

ဆိုသည္မွာ ဘုရားရွင္၏ သာဝကေသာတာ ပန္တဦးသာျဖစ္ၿပီး တရားထူးမ်ားသိရိွထားသူ တဦး
အေနနဲ႔

သာသနာႏွင့္

တရားဓမၼမ်ားကို

ကာကြယ္

ေစာက္ေရွာက္ေနမည္မွာေတာ့

ဆုိ

ဖြယ္ရာမရိွေပ။ ေဂါတမဘုရားမပြင့္ခင္ ကႆပဘုရားရွင္၏ သာသနာ ဆုတ္ယုတ္ကုန္ဆုံး ခါနီးတြင္
လူအမ်ားတရားပ်က္ၿပီး

ေဘးဒုကၡမ်ား

ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္

သိၾကားမင္းက

လူ႔ျပည္ဆင္း၍

တရားဓမၼမ်ားေဟာေျပာကာ သာသနာ ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္ၾကာေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ခ့ဖ
ဲ ူးသည္ဟု
ဒြါဒသကနိပါတ္ မဟာကဏွဇာတ္၌ပါရိွသည္။ ဒါကိုပင္ အစျပဳ၍ ေရွးလူႀကီးမ်ားက ဆင္ျခင္မ့စ
ဲ ြာ
သိၾကားသာသနာဟု ဆိုခ့ဲဟန္ရိွသည္။
က်ဳပ္တို႔

ေဗာဓိပင္ရင္းမွာ

သီတင္းသုံးေနေတာ္မူစဥ္

ဗုဒၶစကၡဳျဖင့္ ေလာကႀကီးကုိ ၾကည့္ေတာ္မူရာ ေနာင္ေသာအခါတြင္ အရွင္မဟာမဟိႏၵမေထရ္သည္
ထြန္းကားလိမ့္မည္ဟု

ၾကြေရာက္၍

ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္

သာသနာျပဳလိမ့္မည္။
ဘုရားရွင္က

သီဟုိဠ္ကၽြန္းတြင္

သိၾကားမင္းကုိ

က်ေနာ္တို႔

ဆီကေန ဖား အရွင္ (၃) ေကာင္ကို တရာနဲ႔ ၀ယ္
ရတာပါ။

ၿပီးေတာ့

အဲဒီဖားေတြကို

ပံုမ

ပ်က္ေအာင္ ကြၽက္ကြၽက္ဆူေနတဲ့ ေရေႏြးအိုးထဲ
ထည့္ၿပီး သတ္ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ဘာ
သိမလဲ။ ဖားေတြကို ေရေႏြးအိုးႀကီးထဲ ပစ္ထ့ဲ
လိုက္တာ

ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာေတြက

ေရေႏြးကို

ေျခေထာက္န႔ဲ

ဆတ္က

တခ်က္ပဲထိၿပီး

ခုန္ထြက္ သြားလိုက္တာ (၃) ေကာင္လံုး လြတ္
သြားေရာ။

အရွင္မဟာမဟိႏၵ

ကုလားႀကီးက ရီသေလ့။ ဒီလိုသတ္ရတယ္ကြတဲ့
ဆိုၿပီး

သိၾကားမင္းကို

ဇလံုထဲ

သိၾကားမင္းကလည္း

ေရာက္ခါစက

ဖားခဲရ
ြ ပါတယ္။ ဦးထြန္းေမာင္ဆိုတ့ဲ ကုလားႀကီး

သီဟိုဠ္ကၽြန္းသို႔ သာသနာျပဳၾကြတဲ့အခါ သင္လည္းမေထရ္၏ အေဖာ္အျဖစ္န႔ဲ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ပါဟု
မိန္႔ၾကားေတာ္မူရာ

ေဆးေက်ာင္း

သာသနာ

ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု-ဝန္ခံ

ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း (ပါ၊႒၊ ဗာဟိရနိဒါနကထာ)တႀကိမ္ ေတြ႔ရေလသည္။.... (ဆက္ရန္)
ေမဓာဝီ (ABMA)

စ။

နဲ

ေဂါတမဗုဒၶဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးစ

သီဟိုဠ္ကၽြန္း(သီရိလကၤာ)သို႔

ၾကားေပါက္ေလးတခု ေတြးမိတာေလး ေရးပါရေ

ေရေအးေတြထည့္ၿပီး ဖားကို
ထည့္လိုက္တာ

ေရေအး

ေ႐ႊဖားေလးေတြ

က ေရေအးကန္ထဲ ေပ်ာ္လို႔ ကူးခတ္ေနလိုက္
တာ။

ဒီမွာတင္

ကုလားႀကီးက

အပူခ်ိန္

ကို ေျဖးေျဖးခ်င္း တရစ္ခ်င္း တိုးလာလိုက္တာ
(၅) ဒီဂရီေလာက္ တိုးေတာ့လည္း ဖားေလးမ်ား
ကူးခတ္ဆဲ ေနာက္ထပ္ (၅) ဒီဂရီ ထပ္တိုးလည္း
သေကာင့္ဖားေတြက ေနသာေသးတယ္ ဆိုၿပီး
ကူးခတ္ဆဲပဲ။

အပူခ်ိန္

(၆၀)

ဒီဂရီေလာက္

လည္း ေရာက္ေရာ ဖားေတြ မလႈပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။
(၈၀) ဒီဂရီ ေလာက္လည္း ေရာက္ေရာ အားလံုး
ဂန္႔ ဂန္႔ ဂန္႔ ဂန္႔။
က်ေနာ္တို႔လည္း ခုေတာ့ ဒီ၀ဋ္ေတြလည္ပါၿပီ။
တရစ္ခ်င္း
တုိ႔ေတာ့

တရစ္ခ်င္း

က်ပ္လာၿပီ။

ေနလို႔ရေသးတယ္

ငါ

ဘာမွမျဖစ္ေသး

ဘူးဆိုၿပီး ဆက္ၿပီးကူးမွာလား။ ခုန္ထြက္မွာလား။
အပူခ်ိန္ျမႇင့္ေနတဲ့ လက္ကို ေျပးကိုက္ ၾကမလား။
မ်က္ႏွာကို

ခုန္အုပ္ၾကမလား။

တခုခုေတာ့

ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မွာပဲ။ဆံုးျဖတ္ၿပီးရင္လည္း

ျဖစ္

ေအာင္လုပ္ရေတာ့မယ္။
မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေရေႏြးအိုးထဲ ေသရတာ သိပ္
မတန္လွေပဘူး။

Volume 2, No 4

လား။
“မေျပာမျပီး မတီး မျမည္” ဆိုတ့ဲ ျမန္မာ့ရိုးရာ
ဆိုရိုးစကားကို အျပည္႕အ၀ ေထာက္ခံနိုင္တာဟာ
ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူေတြနဲ႕ကိုက္ညီေနလို႕ပဲျဖစ္ပါ
တယ္။ဟုတ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႕လိုအပ္တာထက္ပိုျပီး ေဘာင္ေတြစည္း
ေတြကိုေက်ာ္ျပီး

က်ေနာ္တို႕ရဲ႕လူထု

ေခါင္း

ေဆာင္ကို ဘာမွျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခ့ဲတာ
မရွိခ့ဲသလို ျပစ္တင္ရံႈခ် တာမ်ိဳးမလုပ္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။ကိုယ္
ေတြးျမင္ယံုႀကည္တာေတြ၊အားေပးတိုက္တြန္း
တာေတြကိုသာ အစဥ္တစိုက္လုပ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ဒါကို
က်ေနာ္ေရးခဲ့တ့ဲ

ေဆာင္းပါးေတြကို

ျပန္ဖတ္

လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေတြ႕ရမွာပါ။ က်ေနာ္ေဆာင္းပါး
တပုဒ္မွာ ေရးခဲ့ဘူးသလိုပဲ ရန္ဘက္မဟုတ္ မိတ္
ဘက္အခ်င္းခ်င္းျဖစ္တ့ဲ

ပဋိပကၡျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္

ရန္ဘက္ေတြလို ေျဖရွင္းလို႕မျဖစ္ပါဘူး။ တျခား
တနည္းနဲ႕ေျပာမယ္ဆိုရင္ အေသအေႀက တိုက္
လို႕ မျဖစ္ပါဘူး။ မတိုက္ရပါဘူး။ မိတ္ဘက္ေတြ
ခ်င္းျဖစ္တ့ဲ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနလို႕ပါ။က်ေနာ္တို႔ စည္း
ကို သတိအျမဲထားပါတယ္။ ရန္၊ ငါ၊ စစ္အာဏာ
ရွင္စနစ္ကို အာခံဆန္႔က်င္ဖို႕ တိုက္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳး
စား ေနႀကသူေတြအားလံုးဟာ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕မိတ္
ေဆြေတြျဖစ္ျပီး စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႕သူ႕ဘက္က
ရပ္တည္ေပးေနႀကသူေတြအားလံုးဟာက်ေနာ္တို႔
ရဲ႕ရန္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႕ယံုႀကည္ထားတာက

ျမန္မာနိုင္ငံ

မွာ လြတ္လပ္ျခင္း တရားမွ်တျခင္း ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း
ဆိုတ့ဲတရားေတြ ထြန္းကားဖို႕ဆိုရင္ စစ္အာဏာ
ရွင္စနစ္ စစ္အာဏာရွင္ေတြ မရွိမွ ရမယ္လို႕ အ
ႀကြင္းမဲ့ ယံုႀကည္ထားပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတို႕ လုယူထားတဲ့
အာဏာကို သူတို႕စိတ္လိုလက္ရ ျပည္သူလူထုကို
ဘယ္ေတာ့မွအသာတႀကည္ျပန္ျပီးလႊဲအပ္ရိုးမရွိပါ
ဘူး။ဒါကို သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြက ထင္ထင္ရွား
ရွား ျပသထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာ
နိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာရွိခ့တ
ဲ ့ဲ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး ဖက္
ဆစ္ဆန္႕က်င္ေရး

အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး

လွဳပ္ရွားမွဳေတြကိုျပန္ႀကည္႕ရင္လည္း ဒီအခ်က္ကို
ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ရမွာပါ။
ႀကမ္းနည္းပါ

အႏုနည္းေရာ

သံုးခဲ့ရပါတယ္။

ပါးစပ္နဲ႕ေျပာခဲ့

ေဆြးေႏြးခဲ့သလို လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ခ့ႀဲ က
ရပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ပကတိ ျပည္သူလူထုနဲ႕ စစ္အာဏာ
ရွင္ အစိုးရရဲ႕ အေျခအေနေတြကို အေသအခ်ာ
နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႕အေရးႀကီးပါတယ္။စစ္

က်ေနာ္တို႔

စဥ္းစားရမွာက

အလြန္ရက္စက္

ႀကမ္းတမ္း ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတ့ဲ စစ္အစိုးရ အ
ဆက္ဆက္ရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး ဖိႏွိပ္ ညွင္းပမ္း

အာဏာရွင္အစိုးရဟာ ဘယ္လိုအစိုးရလဲ ဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳရဲ႕ေအာက္မွာ အဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျပီး ေရာဂါ
ကို

ႏွစ္ေပါင္း၅၀ျပည့္လုလု

အခ်ိန္မွာ

သိျမင္

နားလည္ဖို႕သင့္ပါျပီ။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႕ အမ်ိဳး
သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ဒီမိုကေရစီအင္
အားစုေတြ၊ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္သူ နိုင္ငံေရး
သမားႀကီးေတြ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြက တ
စာစာ ေတာင္းဆိုခ့ႀဲ ကသလို ကုလသမဂၢ အပါ
အ၀င္ နိုင္ငံတကာက လည္း ေတာင္းဆိုဖိအားေပး
မက္လံုးေပးနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ေျပာဆိုခ့ႀဲ ကပါတယ္။ ခုထိ
လည္းေတာင္းဆိုေနႀကဆဲျဖစ္ပါတယ္။စစ္အာဏာ
ရွင္ေတြဘက္က ဘယ္လို တုန္႔ျပန္ခ့ဲႀကပါသလဲ။
ရွင္းပါတယ္။အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဆိုရင္
လံုး၀ေဆြးေႏြးစရာ အေႀကာင္းမရွိဘူးဘူးလို႕ အ
ေျပာခံထားရျပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဘယအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုခံစား၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ
မခံရလို႕ေသဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့ မရွိဆင္းရဲသား ျပည္
သူ လူထုေတြ၊ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္
ဘ၀ကိုေရာင္းစားရင္းပ်က္စီး ေသဆံုးသြားႀကရတဲ့
အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ စိတ္
ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲနဲ႕ဒုကၡေ၀ဒနာ အမ်ိဳးမ်ိဳးခံစား
ရင္း ေသဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့ အျပစ္မ့ျဲ ပည္သူေတြ၊ နယ္
စပ္တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ

သတ္ျဖတ္ညွင္းဆဲ မုဒိမ္းက်င့္မွဳေတြေႀကာင့္ ေသ
ဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့အျပစ္မ့ဲ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု
ေတြ၊

ေသဆံုးအံ့ဆဲဆဲျပည္သူလူထုေတြ

ေလာက္မ်ားေနျပီဆိုတာ

ဒီစစ္အာဏာရွင္

ဦးေဆာင္သူေတြရဲ႕ ေနရင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား ျပည္သူလူထုေတြ ဆင္း

နိုင္ခ့ႀဲ ကပါတယ္။

တိုက္ပြဲအေပၚအကဲျဖတ္ခ်က္ ရန္သူအေပၚ အကဲ ရဲတြင္းနက္ထဲမွာ
မွားယြင္းခဲ့လို႕

ေတြေ၀ျပီး

အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ

ဆံုးရွံဳးခဲ့ရတာေတြကို

ဆက္ျပီး

ေသဆံုးေနႀကရအံုး

မွန္ မလဲ။ အေရအတြက္ ကိန္းဂဏန္းခန္႕မွန္း ႀကည္႕

ကန္တ့ဆ
ဲ ံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ အခ်ိန္ကိုက္ မခ်နိုင္ခ့ဲလို႕ ရင္ရနိုင္ပါတယ္။
ရရွိခ့ဲတ့ဲ

စဥ္းစားႀကည္႕သင့္ပါ

လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးနဲ႕ စနစ္နဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ဆက္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္

ခုႏွစ္လူထုအံုႀကြမွဳ

ျဖတ္ခ်က္ေတြ

ဘယ္

တယ္။ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ အခို္င္

ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ စစ္အာဏာရႈင္စနစ္ကို ၁၉၈၈ အမာရွိပါတယ္။ျပန္ႀကည္႕ပါ။
ျဖဳတ္ခ်

စစ္ဘီလူးေတြရဲ႕

အလြန္ေႀကာက္စရာေကာင္းပါ

လက္လြတ္ တယ္။

ျပန္စဥ္းစားရင္ေတြ႕ျမင္နိုင္

ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႕ေတြ ခုလိုပဲ တတိတိ ေသဆံုး
ေနႀကတာကို ႀကည္႕ေနႀကမွာလား။ စစ္အာဏာ

ကမၻာ့သမိုင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးတိုင္း ေသြး ရွင္ေတြကို ခုခံဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္ရင္း သတၱိရွိရွိ
ထြက္သံယိုမွဳနဲ႕

မကင္းခဲ့ႀကပါဘူး။

ေတာ္လွန္ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံ အေသခံရင္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕

ဆန္႕က်င္သူေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြ လံုး၀ အထိ အနာဂတ္ကို လွပၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႀက
အခိုက္မရွိပဲ

ေအာင္ပြဲရသြားတဲ့

ရယ္လို႕လည္းမရွိခ့ပ
ဲ ါဘူး။
လူထုေခါင္းေဆာင္

ေတာ္လွန္ေရး မလား။

ေျပာလိုရင္းကေတာ့

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ႕

ေျပာစကားျဖစ္တ့ဲ ျပည္သူလူထုကို မထိခိုက္တ့ဲ
နည္းလမ္းနဲ႕ဒီမိုကေရစီရေအာင္လုပ္မယ္။အႀကမ္း
မဖက္တ့န
ဲ ည္းလမ္းနဲ႕ပဲ

ဒီမိုကေရစီ

ရေအာင္

လုပ္မယ္ဆိုတာ

က်ေနာ္တို႕ျမန္မာနိုင္ငံမွာအခု

အာဏာသိမ္းယူ

အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့

စစ္အစိုးရ

ေအာက္မွာျဖစ္နိုင္ေျခရွိပါ့မလား၊
မျဖစ္နိုင္ေလာက္ဘူးလို႕ က်ေနာ္က
ေအာင္ပြဲရယူ

ေတြ အာဏာရွင္စနစ္ေတြကို အာခံဆန္႕က်င္တြန္း
လွန္ျဖိဳဖ်က္

ေအာင္ပြဲခံေနခ်ိန္လို႕

မယ္မဟုတ္ပါဘူး။
သစ္လွဳိင္းဟာ

ေျပာရင္မွား

ေျမထဲပင္လယ္က

ဒီေရျမင့္

အလြန္အင္အားႀကီးမားပါတယ္။

အီဂ်စ္နိုင္ငံက ဆႏၵျပ ျပည္သူလူထုကို သတင္း
မီဒီယာေတြက စံုစမ္းသတင္းယူတ့အ
ဲ ခ်ိန္မွာ ရင္

ယူဆပါ ျပင္ႀကီး တခုလံုးက ဆႏၵျပ

တယ္။လံုး၀လူအေသအေပ်ာက္ အက်အဆံုးမရွိပဲ
ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို

ဒီအခ်ိန္ဟာ အျခားနို္င္ငံမွာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္
သူ လူထုေတြက ေဖာက္ျပန္တ့ဲ စစ္အာဏာရွင္

နိုင္ပါ့မ

ျပည္သူလူထုႀကီးမွာ

Page 12

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

ရန္ကုန္တင
ြ ္ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး

အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႕က်င္ေရး ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းဟာ

စာရြက္မ်ား လူငယ္မ်ား ျဖန္႔ေဝ

အႀကမ္းမဖက္တ့န
ဲ ည္း အႀကမ္းဖက္တ့န
ဲ ည္း အပါအ၀င္
သံုးစြဲလို႕ရနိုင္တ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာေတြအားလံုးကို
အသံုး ခ် သြားခဲ ့တာခ်ည္းပါပဲ။
ေခါင္းေဆာင္

မရွိေႀကာင္း

တကယ္လည္း

ျမင္သာထင္ရွား

ဒီမိုကေရစီ

စီးခဲ့ႀကတာပါ။

အဲဒီအခ်ိန္က

ေခါင္းေဆာင္ရယ္လို႕မရွိခ့ဲပါဘူး။အဲ

ေတာင္းဆိုေနခဲ့ႀကတဲ့

ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕လွိဳင္းကို
ေတြက

ေဖာ္ျပခဲ့ႀကပါတယ္။

အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႕က်င္ေရး

အတိုက္အခံနိုင္ငံေရးသမားေတြန႕ဲ

ခုေလာေလာဆယ္မွာလည္း

အဖြဲ႕

လစ္ဗ်ားျပည္သူ

လူထုႀကီးဟာ လစ္ဗ်ားနိုင္ငံတ၀ွမ္းမွာ အာဏာရွင္ ကဒါဖီ အစိုးရကို ရက္
ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းေနတဲ့ႀကားက ဒူးေထာက္အညံ႕မခံ ခုခံ
တိုက္ခိုက္ေနႀကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ပရ
ြဲ တဲ့အထိ ေတာ္လွန္ တိုက္
ခိုက္သြားမယ္လို႕

အဓိဌာန္ခ်ထားတဲ့အေႀကာင္း

ဆႏၵျပသူေတြက

သတင္းဌာနေတြကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ အမွန္တရားဟာမုခ် ေအာင္ပရ
ြဲ
ရမွာပါပဲ။
က်ေနာ္တို႕ေတြ အဲဒီ ဒီေရျမင့္သစ္လွဳိင္းႀကီးေတြကို စီးနိုင္ႀကဖို႕
အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို ဦးေဆာင္ရမယ့္ နိုင္ငံေရး ပါတီ၊
နုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက အသိတရားရွိရွိ ဒီလွိဳင္းႀကီးရဲ႕ အင္အားကို
အသံုးခ်နိုင္ႀကဖို႕

အေရးႀကီးပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းဟာ

အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႕က်င္ေရး

အႀကမ္းမဖက္တ့ဲနည္း

အႀကမ္းဖက္တ့န
ဲ ည္း

အပါအ၀င္ သံုးစြဲလို႕ရနိုင္တ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာေတြအားလံုးကို အသံုး
ခ် သြားခဲ့တာခ်ည္းပါပဲ။နည္းလမ္းတခုတည္းကို တရားေသကိုင္စြဲအသံုး
ခ် ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ပြဲရနိုင္စရာမရွိဘူးလို႕ထင္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ႕ အခန္း

၄ ၊ ၃၊ ၂၀၁၁ ၊ေသာၾကာ
ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းဒီမိုကေရစီ အေရး
တက္ၾကြ

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနေသာ

အင္အားစုမွ
ေဆာင္ရြက္မႈ

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး
တစ္ခုကို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌

လႈပ္ရွား

ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း

သတင္းရရွိပါသည္။
ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းဒီမိုကေရစီအေရးတက္ၾကြ ေဆာင္ရြက္ေန
ေသာ

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္

ရန္ကုန္တိုင္း

ယေနေန႔လည္ပိုင္းက

အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊

လသာႏွင့္ အလံု ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္-

က႑ဟာ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ အားေကာင္းတဲ့ လူထုေထာက္ခံမွဳကို

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရး………………………….......ဒို႔ေရး

ရရွိထားတဲ့

စစ္မွန္တ့ဒ
ဲ ီမိုကေရစီစနစ္ေပၚထြန္းေရး………………………..ဒို႔အေရး

လူထုေခါင္းေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႕

မွန္ကန္တ့ဲတိုက္ပြဲလမ္းေႀကာင္းကို

ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႕

ျပည္သူလူထုကို
လိုအပ္ပါတယ္။

လမ္းညႊန္ေျပာဆိုေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႕က်င္
တြန္းလွန္ေနတဲ့

အင္အားစု

အားလံုးအတြက္

အားေပးတိုက္တြန္းဖို႕

လိုအပ္ပါတယ္။သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕အခန္းက႑ဟာ
အေရးပါလာတဲ့အတြက္

ဒီကေန႕

သိပ္

သတင္းမီဒီယာေတြကတဆင့္ေမးခြန္းေတြကို

ေျဖႀကားတဲ့ေနရာေတြမွာ

အထူးသတိထားသင့္ပါတယ္။ျပည္သူလူထု

နားလည္မွဳလြဲမွားသြားေစနိုင္တ့၊ဲ
အထူးေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

ေ၀၀ါးသြားေစနိုင္တ့ဲ

ဒီေနရာမွာ

က်ေနာ္က

အေျဖမ်ိဳးကို
ဖတ္မွတ္မိခ့တ
ဲ ့ဲ

တန္ဘိုးရွိတ့ဲ စကားတခြန္းကို ကိုယ္းကားတင္ျပလိုပါတယ္။ေျပာခဲ့တ့သ
ဲ ူ
Dorothy Nevill က “စကားေျပာဆိုမွဳရဲ႕ တကယ့္ အႏုပညာဟာ
ေနရာမွန္မွာ မွန္ကန္တ့အ
ဲ ရာကို ေျပာဆိုႏိုင္မွဳတင္မကပါဘူး။ ပိုျပီးခက္ခဲ
တာက ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ မွားယြင္းတဲ့အရာကို
မေျပာဆိုပဲထားနို္င္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္”လို႕

ဆိုပါတယ္။

စကားေျပာဆိုမွဳ

အတတ္ပညာရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အရာတခုကို ေဖာ္ျပလိုက္တာပါ။
လူထုခ်စ္ခင္

ေလးစားတန္ဘိုးထားတဲ့

ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ရဲ႕

အမ်ိဳးသာတန္းတူညီမွ်ေရး၊
ဒို႔အေရး

ဟူေသာ

ေသြးစည္းေရးနွင့္

အခ်က္သံုးခ်က္ပါရွိသည့္

ျငိမ္းခ်မ္းေရး……
စာရြက္ငယ္မ်ားကို

ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရွိပါသည္။
အဆိုပါအဖြဲ႕၏
ေျပာၾကား
အေျခေနအရ
ေတာ့

ဦးေဆာင္လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ

ရာတြင္

ကိုရန္နိုင္မွ

“ဒီတစ္ေခါက္ကၽြန္ေတာ္တို႔လႈပ္ရွားမွႈပံုစံကို

ေျပာင္းျပီးေတာ့လုပ္ရတယ္

ရန္ကုန္တိုင္း

တစ္တိုင္းလံုး

ဘာေၾကာင့္လည္းဆို
လံုၿခံဳေရး

အထူး

တင္ၾကပ္ထားလို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆန္က်င္စာေတြကို
လမ္းေဘးဝဲယာမွာ
လိုက္ျပီးေတာ့

ရပ္ထားတဲ့

ကားေတြေပၚမွာ

တင္ထားလိုက္တယ္။

စာရြက္ေတြကို
အဲဒီကားေတြ

ေမာင္းထြက္သြားတဲ့အခါၾကေတာ့ ေလတိုက္ၿပီး လမ္းမေတြအေပၚ
ႀကဲျပီးသားျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လႈပ္ရွားသြားတာပါ” ဟု
ကိုရန္နိုင္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ကိုရန္နိုင္က ဆက္လက္ၿပီး ၄င္းတို႔အဖြဲ႔အေနျဖင့္-

စကားဟာ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ စကားလံုးတိုင္းကို အထူး သတိထား

“စစ္အာဏာရွင္စနစ္

ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲဖို႕လိုသလို တခ်ိဳ႕စကားလံုးေတြကိုလည္း မေျပာပဲ ေရွာင္

သြားမည္” ဟု ေျပာၾကာခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္လဲ အမ်ိဳးသား

ရွားသင့္ရင္

ေခါင္းေဆာင္

ေရွာင္ရွားဖို႕မေျဖဆိုပဲထားဖို႕

ေစတနာေရွ႕ထား တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

သတိျပဳသင့္တ့အ
ဲ ေႀကာင္း

ခ်ဳပ္ျငိမ္းသည္အထိ

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ

အာဏာရွင္စနစ္

ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္အထိ အတူတိုက္ပြဲ၀င္သြားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္
တြန္း ေျပာဆိုသြားပါသည္။

Volume 2, No 4

Page 13

“တုိင္းစြန္

ထားခဲ့ရတဲ့ ရန္ညႇိဳးေၾကာင့္လည္း မ

နယ္ဖ်ားမွာ

သိ၊ အခြင့္သာခုိက္မွာ အပုိင္ရုိက္မယ့္
သေဘာနဲ႔လားမသိ
ေယာက္က

အမတ္တ

ေလွ်ာက္တင္လုိက္

ေတာ့ ......

ဘုရင္မင္းျမတ္လည္း

ျဖစ္ပြားေနတဲ့

သံရည္ပူအ

ပုန္ကန္မႈေတြကုိ
“တရားေရးလႊတ္ေတာ္

အျမန္ေခၚ ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္

ေစ”ဆုိတ့ဲ အမိန္႔ရတာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ စစ္ေသနာပတိႀကီးကုိ
ေခၚယူေရး အမတ္ႀကီးက သက္ဆုိင္ လုိက္တာနဲ႔

ျပည္မပမာ

မျပည့္စုံရွာသည့္

ဘဝ

တမ္းတူညီမွ်

အခြင့္

တာဝန္ေပး လုိအပ္ခ်က္န႔ဲ

စစ္ေသ အေရးမ်ားအတြက္

ပတ္သက္ၿပီး

လုိ...

လက္နက္ကုိင္

ေတာ္လွန္ေနၾကသူမ်ားသည္လည္း

ၾကားၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္

အမွန္စင္စစ္ ဒုိ႔တုိင္းသူျပည္သား ညီ ဘက္န႔ဲ

ၾက ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚ လုိက္ေလသည္။

အေၾကာင္းစုံသိၿပီး
နည္းမွန္

လႊတ္ေတာ္သုိ႔
ဖိတ္ၾကားခံရတဲ့

တက္ေရာက္ရန္

ျပႆနာကုိ

လမ္းမွန္

ေျဖရွင္းႏုိင္ေစရန္

ေဆြးေႏြး
ေလွ်ာက္ထား

အမတ္အမ်ားစုမွာ တင္ျပေစ”
သိခ်င္ေဇာ

ေၾကာင့္ ကမန္းကတန္း ေရာက္လာ
ၾက ေလသည္။

ေသြးခ်င္းမ်ားသာ

“ဒီျပႆနာဟာ

ရား

တုိးပြားမည့္

လုပ္လုိပဲ

အလုပ္မ်ိဳး

ျပည္တြင္းစစ္

ရတဲ့

ေျမာက္မ်ားစြာကုိ

ပါသျဖင့္

တပ္တြင္းအေျခအေန

အမွန္

အရွင္မင္းႀကီးထံ

ေၾကာင္းမွန္

ေလွ်ာက္ထားတင္ျပ

အမတ္ႀကီးေတြလည္း

တေယာက္န႔ဲ

တေယာက္ မ်က္ႏွာေမာ့ ေမးေငါ့ရုံ
သာ လုပ္ဝံ့ၾကၿပီး ေမးျမန္း တုိင္ပင္မႈ
မျပဳဝံ့ၾကပဲ မိမိတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ သတ္
မွတ္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ ေနရာယူ
ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။

မွာ

သက္ဆုိင္ရာ

အေနအထား

စာရင္းဇယားမွာသာ

ေတာင့္တင္းေနေသာ္လည္း

ယခုလုိ

ခါမွာေတာ့ လူန႔ဲဇယား မ်ားစြာ ကြာ
ျခားေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသျဖင့္ အ
ေၾကာင္းမွန္ကုိ စီစစ္ေလရာ ဤသုိ႔
ျဖစ္ေနသည္ကုိ

ေတြ႔ျမင္ရပါ

အမတ္ႀကီးမ်ားစုံ သည္ ဘုရား...ျဖစ္ပြားေနပုံ အလုံးစုံ

အေတာ္ေလးၾကာသည့္တုိင္ေအာင္
လႊတ္ေတာ္

အေဆာက္အဦးထဲမွာ

တိတ္ဆိတ္မႈကသာ

လႊမ္းမုိး

ေန

ေသာ္လည္း အမတ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ရင္ထဲ
မွာေတာ့

အေတြးမုန္တုိင္းမ်ားရဲ႕

လႊမ္းမုိးမႈဒဏ္

အလူးအလဲ

ၾကရသည္။

ခံေန

“ဘုရား..ဘုရား...”

ယခုပင္

အျမန္သြားေလေတာ့သည္။

သာဝကပီပီ

ျမတ္ႏုိးေကာ္ေရာ္

ဘုရားရွင္ကုိ
ရွိခုိးပူေဇာ္ၿပီး

ေနာက္ သင့္ေတာ္မယ့္ေနရာမွာ ထုိင္
“အခု

အားလုံးၾကားသိၿပီး

ျဖစ္တ့ဲ

ဒီျပႆနာကုိ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ ေျဖ
ရွင္းႏုိင္ရန္

အခုလုိ

ငါကုိယ္ေတာ္

ျမတ္ အေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္ ေခၚရ
ျခင္းျဖစ္လုိ႔ ေမာင္မင္းတုိ႔ အႀကံေပၚ
သမွ် ေလွ်ာက္တင္ၾကေစ”

ၿပီးတာနဲ႔ ခါတုိင္းလုိ သာေၾကာင္းမာ
ေၾကာင္း ပဋိသႏၳာရစကားကို မစႏုိင္
ပဲ

စုိးရိမ္ႀကီးစြာ

လုိရင္းကုိသာ

ေလွ်ာက္ထားေတာ့သည္။
“အရွင္ဘုရား...

ဒီေလာကႀကီးမွာ

ရတနာသုံးပါးကုိ မယုံၾကည္ၾကတဲ့ ရ
တနာသုံးပါးကုိ

မၾကည့္ညိဳၾက

တဲ့

မင္း၊အမတ္ေတြဆုိတာ တကယ္ကုိ ရွိ

တုိင္းစြန္နယ္ဖ်ားမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ “အရွင္မင္းႀကီး

ဘုရား....

အရွင့္ ၾကပါသည္ ဘုရား..... အဲဒီလုိ ရ

ပုန္ကန္ျခားနား ေတာ္လွန္ေနသူမ်ား ဘ႑ာေတာ္စား သုံးၿပီး အရွင့္ အမႈ တနာသုံးပါးကုိ

မယုံၾကည္ၾကတဲ့

ကုိ ႏွိမ္နင္းရန္ အရွင္မင္းျမတ္ အမိန္႔ ေတာ္ကုိ ေရွာင္ပုန္းလုိတ့ဲ စစ္သည္ ရတနာ သုံးပါးကုိ မၾကည့္ညိဳၾက တဲ့
စစ္တပ္ ဗုိလ္ပါေတြကုိ

ရဟန္းဝတ္ေပးရာမွာ မင္း၊ အမတ္ေတြဟာ ဘာမွ မေျပာ

ေပါက္ၾကားသြားသည္ႏွင့္ အဓိကက်တဲ့

ဥပဇၩာယ္ဆရာကုိ ပေလာက္တ့ဲ ေသးငယ္တ့အ
ဲ ေၾကာင္း

မွတ္လုိက္သည့္
တြင္းမွာ

သတင္း

တၿပိဳင္နက္ တုိက္ေရး ခုိက္ရာ ကၽြမ္း ေခါင္းျဖတ္၊ ကမၼဝါစာ ရြတ္ဖတ္ေပး ကိစၥေလးနဲ႔တင္
က်င္ပါေသာ

ထူးခၽြန္စစ္သား

ေကာင္းမ်ားသည္

သူရဲ သူေတြကုိ လွ်ာျဖတ္၊ သေဘာတူစြာ ေတာ္

တုိင္းတပါးရန္ ေဘးက

တြန္းလွန္ခုခံ၊ မိမိတုိ႔ တုိင္းျပည္န႔ဲ
“မင္းႀကီးမ်ား”

မၾကာမတင္

ဘုရင္မင္းႀကီးလည္း ဘုရားရွင္ထံပါး

တာပန္

“ဘုရား...ဘုရား...”

လင္စြာတက္ေရာက္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ မွာ...
ထားေၾကျငာလုိက္ၿပီးေနာက္...

ဘုရားရွင္ထံပါး

ဘုရားရွင္ထံပါးေရာက္လုိ႔ ေသာ

မ်ားစြာ

တပ္မႈးတပ္သား တန္းစီထားသည့္ အ

ဤပုံ

သင့္ပါသျဖင့္

==========

“မင္းႀကီးမ်ား”
စစ္သည္အင္အား

သြားေရာက္

ရဟန္း ဖူးေမွ်ာ္ခစား ေလွ်ာက္ထားလုိသျဖင့္

ရျခင္းျဖစ္ပါသည္ဘုရား”

ဗုိလ္ပါ

ေတြ႔လုိက္ရေတာ့

ရဟန္းတုိ႔ရဲ႕

ဘုရားရွင္ထံပါ

မျပဳ ေလွ်ာက္ထား

လႊတ္ေတာ္ ဧရိယာထဲ ေရာက္ မွာ...
စစ္သည္

ရဟန္းေတြန႔ပ
ဲ ါ

တုိက္ခုိက္ ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္

အႀကံျဖင့္

အရပ္

မွန္ရာကုိသာ အရ အေျဖရွာမရ အခက္ေတြ႔ေန ရ ရုတ္သိမ္းေစ”

တင္ျပပါမည္ဘုရား”
“ဘုရား ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ေန

လာၾကတာနဲ႔

သာမက

ဝတ္သြားၾကသျဖင့္ စစ္တပ္ ဥပေဒ ညီလာခံကုိ
“ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္

စစ္ဘက္

ျဖစ္၍ ပတ္သက္ေနသျဖင့္

တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ အကုသုိလ္ တ ဆရာ

ျခင္းမွလြတ္ရန္

ဘာေၾကာင့္ အေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္
ေခၚရတာလဲဆုိတာ

ေနာင္

ေလာင္းခံလုိက္ရသလုိ

ခံစားလုိက္ရၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းဆုိ သ

ရာ အမတ္ အသီးသီးထံ အေၾကာင္း နာပတိ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အေျခအေန
အရပ္ရပ္ကို အမတ္ႀကီးမ်ားအားလုံး

နားထဲကုိ

လူမ်ိဳးအတြက္

အသက္ေပးလႉရန္

တျခမ္း

ဝန္းရံေပးသူေတြကုိ
ရုိက္ခ်ိဳး

ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကုိ

နံရုိး ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္တပ္ကာ ညႇဥ္း

သင့္ေၾကာင္းပါ ပမ္းႏွိပ္စက္မႈ

ဘုရား”

ျပဳၾကပါလိမ့္မည္

ဘု

ရား...

စိတ္ထက္သန္ၾကပါေသာ္လည္း
နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း

အရွင္ဘုရားသား

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ မင္းမႈထမ္းအျဖစ္
ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက

ၿမိဳသိပ္

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ ကြယ္လန
ြ ္သည့္ (၆)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔
Posted by abma on Mar 3rd, 2011

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ညီၫြတ္ရး

ဒီမို

ကေရစီေရး တို႔အတြက္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္
က

မလြတ္ၾကေသးတဲ့

အရွင္ျမတ္မ်ားက

အထိ ဘ၀တေလ်ာက္လံုး ဆင္းရဲပင္

သူေတြကုိ

ပန္းႀကီးစြာ

ရဟန္းဝတ္ေပးမႈ

ခြင့္ျပဳေတာ္မမူပါရန္

ေတာင္းပန္

ေသာ (၀ိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္) အား

အပ္

ရည္စူး၍

ပါသည္ ဘုရား...”
ဘုရားရွင္လည္း

မာဂဓဘုရင္

ရတနာစႀကၤန္ေက်ာင္းမွာ

ထက္မ်ိဳးမွာ ငါ့သားေတာ္ ရဟန္း သံ
ရာယ္န႔ဲ

သာသနာေနာင္ေရးအတြက္

ပူပန္ခ်က္ေတြကုိ

ေဘးအႏၱ

ဒီအခမ္းအနားမွာ ၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္
ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား
ျဖစ္ၾကတဲ့ သခင္ခ်န္ထြန္း ၊ ဦးအုန္း

ၿငိမ္းေအးေစေတာ္မူလုိက္ ေလသည္။

ေမာင္၊

ဘုရင္ဗိမၺိသာရလည္း

သာသနာေနာင္ေရး

ရင္ေအးၿပီးေတာ့

ေက်ာင္းေတာ္ကေန

ၾကည္ႏူးစြာ

တို႔အျပင္
ခ်ဳပ္မွ

“ရဟန္းတုိ႔...မင္းမႈထမ္းအျဖစ္မွ
သူေတြကုိ

ရဟန္း

မွ ဦးေအးသာေအာင္အစ႐ွိတ့ဲ ႏိုင္ငံ
ေရး ရဲေဘာ္မ်ား ၊ စာေပေလာကမွ
စာေရးဆရာ ၊ ကဗ်ာဆရာ မ်ား တက္ ေရာက္ၾကပါတယ္။

သတ္မွတ္ခ့ဲ

၀ိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ဟာ

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး ၊ ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ၊ ေတာ္လွန္ေရး

မ်ားမွာ စြမ္းစြမ္းတမံ ပါ၀င္ခ့ၿဲ ပီး ၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွာလည္း (၁၉၄၈) ခုႏွစ္မွာ ဗမာျပည္ ဆို႐ွယ္လစ္ပါတီ ၊

ေသာတာပန္

ဘုရင္လက္ထက္မွာ

ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတာ
အမွန္မွာ

ရွိခ့ေ
ဲ လ

ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတာ

ေနျပည္ေတာ္န႔ဲ

ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပ

အခြင့္အေရး မတူမွ်မႈကေန ေပါက္ဖြား
လာေလေတာ့

ဦး၀င္းတင္ ၊ ဦးသန္းထြန္း ၊

ဒုကၠဋ္အာပတ္

(ျပစ္ဒဏ္)

ေလသည္။

ေတာ့

အမ်ိဳးသားဒီမိုက္ေရစီ အဖြ႔ဲ

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ CRPP

(ဝိနည္းဥပေဒ)ႏွင့္

“ရဟန္းခံေပးပါက

လည္း

ဦးေထြးျမင့္

လူငယ္ မ်ား ၊ ႐ွစ္ဆယ့္႐ွစ္ မ်ိဳးဆက္

ရဟန္းေတြ ကုိ စည္းေဝးေခၚၿပီး..

သင့္ေစ”လုိ႔

ဦးစီးအဖြဲ႔၀င္မ်ား ၊ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ နဲ႔

ဘုရားရွင္လည္း ဒီကိစၥန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး

မခံေပးရ”လုိ႔

ႏိုင္ေငြသိန္း

ဦးလွေဖ အပါအ၀င္ (CEC) နဲ႔ ဗဟို

ထြက္ခြါႏုိင္ေတာ့သည္။

လြတ္ကင္းၾကတဲ့

က်င္းပျပဳ

လုပ္ပါတယ္။

တရားေရေအးနဲ႔

အခုမွပဲ

တရားပြဲကို

နယ္ ၊ မင္းကြန္း ေက်ာင္းတိုက္အနီး

သာရရဲ႕ အမတ္ယုတ္ မင္းဆုိး လက္
ေတြ႔ႀကံဳရႏုိင္တ့ဲ

ဆြမ္းေကၽြး

(၃.၃.၂၀၁၁)ေန႔ နံနက္က ဗဟန္းၿမိဳ႔

ဗိမၺိ

ဃာေတြ

ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔သြား႐ွာ

ေတာစြန္

နယ္ဖ်ားက

ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဘဝေတြကုိ

ကုိယ္စား

လွယ္မထား ကုိယ္တုိင္ စနည္းနာျခင္း
ေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔သာ

ၿငိမ္းေအးႏုိင္

ေလတာမုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္
ၿငိမ္းေအးဖုိ႔အတြက္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး
အေျဖရွာေရးသည္သာ....

(၁၉၅၀) မွာ ဗမာျပည္ အလုပ္သမား ၊ လယ္သမားပါတီ ၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွာ ဗမာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး
တပ္ေပါင္းစု (ပမညတ)ကို ဦးေဆာင္ဖြ႔ဲစည္းခဲ့ပါတယ္။
၁၉၅၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အိမ္ေစာင့္အစိုးရဖြဲ႔ျခင္းအေပၚ ပါလီမန္မွာ ဒီမိုကေရစီ နဲ႔ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒဘက္
က ရဲရဲေတာက္ ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့တ့ဲ သမိုင္း၀င္မိန္႔ခြန္းေၾကာင့္ “ ၀ိဓူရ” ဆိုတ့ဲ ဂုဏ္ထူးကို ခ်ီးက်ဴးခံ
ခဲ့ရပါတယ္။(၁၉၆၂) ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အသံလႊင့္႐ံုခန္းမႀကီးမွာ က်င္းပခဲ့တ့ဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး
မွာလည္း သမိုင္း၀င္ တိုင္းရင္းသား အေရးမိန္႔ခြန္းႀကီးတခုကို ထပ္မံေဟာေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ (၁၉၆၉) ခုႏွစ္
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီရ႔ဲ (၃၃)ဦး “အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အႀကံေပးအဖြဲ႔ ” မွာလည္း အဖြ႔၀
ဲ င္အျဖစ္ ပါ၀င္ခ့ၿဲ ပီး
ဆို႐ွယ္လစ္ စနစ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ကူးေျပာင္းေရးမူကို အေလးအနက္ ေထာက္ျပ ကန္႔ကြက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
စာေရးဆရာ အျဖစ္န႔ဲလည္း ေၾကြးေၾကာ္သံမဂၢဇင္း ၊ ဒီဒုတ္ဂ်ာနယ္ ၊ ျပည္သ႕ူ ဂ်ာနယ္ ၊ ျပည္သူ႔ၾကယ္ဂ်ာနယ္ ၊
႐ႈေထာင့္ဂ်ာနယ္ ၊အိုးေ၀ဂ်ာနယ္တို႔မွာ ၀တၳဳ ၊ ေဆာင္းပါး ၊ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္ ၊ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ိဳးစံုကို
မ်ိဳးခ်စ္ေမာင္ ၊ ဦးျမတ္မင္း၊ ငျပဴး ၊ သခင္ခ်စ္ေမာင္ (သာယာ၀တီ) ကေလာင္ခြဲ မ်ားနဲ႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ “
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ ၊ ကၽြန္ဘ၀ ဗမာျပည္ ၊ လုပ္ႀကံမႈႀကီး (ျမန္မာျပန္) ၊ အမ်ိဳးသားေရး ႏွင့္
ဆို႐ွယ္လစ္ေရး ၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ဘာသာေရး ၊ ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ၊အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး

ဒြိဇ
(ဝိနယပိဋက၊

မဟာဝဂၢ

မဟာခႏၶက၊ရာဇဘဋဝတၳဳကုိ
သီကုံးပါသည္)

ပါဠိေတာ္၊
ခံစား

သခင္ျမ ၊ ကမၻာလွည့္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း” စတဲ့ စာအုပ္ေတြဟာ သူ႔ရဲ႕ နာမည္ႀကီး စာအုပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
၀ိဒူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ဟာ

(၁၉၄၇)ခုႏွစ္

အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ

(၁၀၀)ဦးမွာ

တဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီး (၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္ဘြဲ႔ (ပထမဆင့္) ကို ခ်ီးျမွင့္ခံခ့ရ
ဲ ပါတယ္။၂၀၀၅ ခုႏွစ္
မတ္လ (၃)ရက္ေန႔ အသက္(၉၀)မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခ့ဲပါတယ္။

Volume 2, No 4

Page 15

ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လည္း

ျပဌာန္းခြင့္ရွိသည္/ မရွိသည္ ဆုိသည္မွာ အ

ေကာင္း၊ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

ျငင္းထြက္သည့္

ကို

ေပါက္လာသည္။

ဥပေဒႏွင့အ
္ ညီ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္

လည္းေကာင္းသက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္း
ရန္လိုအပ္လာပါသည္” ဟူေသာနိဒါန္းစကားရပ္
၂၀၀၈ခုႏွစ္

ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ

မ်ားကို သုံးႏႈန္းလ်က္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပ

ဥပေဒ ပုဒ္မ - ၄၄၃ ျပဌာန္းခ်က္တြင္ - ဤ

ဌာန္း

ဖြ႔ဲစည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ေန႔

သည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည္ကို

မတုိင္မီ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္ ဖြံ႕
ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အ
ေကာင္အထည္ေဖၚေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ ေဆာင္
ရြက္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားသည္ ဤဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ အ
ေျခခံဥပေဒအရ
ယူရမည္

-

ေဆာင္ရြက္သည္ဟု

ဟူ၍ျပဌာန္းထားသည္။

မွတ္
အဆုိပါ

ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအယူအဆ၊ဥပ
ေဒ၏

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ဥပေဒတစ္ရပ္

တြင္ ရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ(သို႔မဟုတ္) ဥပေဒတရပ္တြင္
ရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္ စံံခ်ိန္စံညႊန္း(တနည္း အား
ျဖင့္)

အရည္

အေသြးျပည့္မီျခင္း

ရွိ/မရွိ

-

စသည္တုိ႔ကိုေ၀ဖန္ပိုင္းျခားသင့္ေပသည္။
အစိုးရပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ေမာင္ဒဲ့
ဒုိးေဆာင္းပါး၌

၂၀၀၈

ခုႏွစ္ဖြ႔စ
ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ - ၄၄၃ ကိုရည္ ညႊန္းကိုး
ကား ေျပာဆုိထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀း၊

တုိင္းေဒသႀကီး

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

(သို႔မဟုတ္)

အစည္းအေ၀းမ်ားမက်င္း

ပခင္ကလည္း နအဖ အစုိးရအေနျဖင့္ ေလ့လာ
ဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ဟူေသာအသုံးအႏႈန္းကို
သုံးႏႈန္းလ်က္ ဥပေဒ(၁၇)မ်ဳိးကို ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀
ခဲ့သည္။
ယင္းဥပေဒမ်ားကိုေလ့လာပါက နအဖ
“ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြ႔ဲစည္းအု
ပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ - ၄၄၃ တြင္ ဖြ႔ဲစည္း
ပုံအေျခခံဥပေဒ
တြက္

အေကာင္အထည္ေဖၚေရးအ

ႀကိဳင္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္

လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို

လုိအပ္သည့္

ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာ

ယာေရးႏွင့္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္ေပး
ရန္ ျပဌာန္းထားသည့္အေလ်ာက္ ႏုိငင
္ ံေတာ္၏
ဥပေဒျပဳေရး၊

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

တရားစီရင္ေရး

ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကိုေခ်ာေမြ႔စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္
ရန္လည္းေကာင္း၊

လႊတ္ေတာ္အသီးသီး

ေပါက္လာသည့္

အခါတြင္

ေပၚ

ေဆာင္ရြက္ရန္

ေတြ႔ရွိရ

ဥပေဒျပႆနာအျဖစ္

ေပၚ

မည္သည့္စကားရပ္ကအျငင္းထြက္ေစ
သနည္းဆုိလွ်င္ - ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အ
ေကာင္အထည္ေဖၚေရးအတြက္ႀကိဳတင္ေဆာင္
ရြက္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားဆုိသည့္ စကားရပ္က
ဥပေဒ၏ တရားကိုယ္သေဘာအရ အျငင္းထြက္

ဥပေဒတစ္ရပ္ကိုျပဌာန္းရာတြင္ ဥပေဒ

သည့္စကားရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

သေဘာႏွင့္ႏႈန္းစံသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အရည္အ
ခ်င္းျပည့္မီျခင္းရွိ/မရွိ။ ဥပေဒတရပ္တြင္ ရွိသင့္ရွိ
ထိုက္ရွိအပ္လွသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ/
မရွိဆုိသည္မွာ
သမားတုိင္း၊

ဥပေဒပညာရွင္တုိင္း၊
ဥပေဒဘာသာရပ္ကို

ဥပေဒ
ေလ့လာ

လုိက္စားၾကသူတုိင္း လြန္စြာအေလးေပးစဥ္းစား
ၾကရမည့္၊ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္
ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။
၂၀၀၈

(၁) ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ တံ
ဆိပ္ ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္
နည္းဥပေဒမ်ား ကိုျပဳလုပ္ျပဌာန္းျခင္းမွာ နအဖ
မွ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို
အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ရန္အတြက္ နအဖ အ
ေနျဖင့္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
ဟုတ္သည္/မဟုတ္သည္မွာ

ပထမ

အျငင္း

ထြက္သည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။
ခုႏွစဖ
္ ႔ြဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ

ဥပေဒ ပုဒ္မ - ၄၄၃ အရ နအဖ အစိုးရမွ ျပဳ
လုပ္ျပဌာန္းလိုက္သည့္၊ ဥပေဒ (၁၇) မ်ဳိးတြင္
မည္သည့္ဥပေဒမ်ားက ပုဒ္မ - ၄၄၃ ျပဌာန္း
ခ်က္အရ နအဖက ျပဌာန္းရသည့္ ဥပေဒမ်ား
ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဥပေဒမ်ားက ပုဒ္မ - ၄၄၃
ျပဌာန္းခ်က္ရွိသည္

မွန္ေသာ္လည္း

နအဖ

ကိုယ္၌က ယင္းျပဌာန္းခ်က္ကိုသုံးစြဲရန္ အရည္
အခ်င္းျပည့္မီျခင္းမရွိသျဖင့္

ျပဳလုပ္ျပဌာန္းခြင့္

(၂) ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္
ဥပေဒႏွင့္

ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္

နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပဌာန္း အတည္ျပဳႏုိင္
ရန္အတြက္

အခြင့္အာဏာကို

က်င့္သုံးရန္မွာ

နအဖအစိုးရအေပၚ၌ အပ္ႏွင္းသည္မွာ ဥပေဒသ
ေဘာအရပိုမုိေလးနက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစသလား။
(သို႔မဟုတ္)
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲမွေပၚေပါက္လာသည့္

မရွိသည့္ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္ - စသည္အားျဖင့္

လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံ

အျငင္းထြက္ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္

ဆိပ္ဥပေဒႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္နည္းဥ

ပါသည္။ ယင္းျပႆနာသည္ အလြန္အေရးႀကီး

ပေဒမ်ားကိုျပဳလုပ္ျပဌာန္းအတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြ

သည့္ ဥပေဒျပႆနာ ျဖစ္သည္။

က္အခြင့္အာဏာကိုအပ္ႏွင္းျခင္းမွာဥပေဒသေ
ဘာအရပိုမုိေလးနက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစသလားဆို

ဥပမာအားျဖင့္ နအဖသည္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္
တုိဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒအမွတ္ - ၉
အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒ
ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္နည္းဥပေဒ
မ်ားကို ျပဌာန္းလုိက္သည္။ နအဖက ဖြ႔ဲစည္း

သည္မွာဒုတိယအျငင္းထြက္သည့္ ျပႆနာမ်ား
ျဖစ္သည္။
ယင္းေမးခြန္းမ်ားကိုဓမၼဌိဌာန္က်စြာေျဖဆိုႏိုင္ရ
မည္ျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖ႔ြဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို

အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ - ၄၄၃ ပါ ဥပေဒ

အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ေရးအတြက္ဆုိလွ်င္

အခြင့္အေရးအရျပဌာန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာ

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္း၊ ေရြး

သည္။

ေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္

ပင္လွ်င္

သို႔ရာတြင္

ယင္းသို႔ေၾကျငာျခင္းသည္

နအဖအေနျဖင့္

ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ - ၄၄၃ ကိုက်င့္သုံးလ်က္
ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံ
ေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္

နည္းဥပေဒမ်ားကို

မ်ားအရ

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္

လႊတ္ေတာ္မ်ားေခၚယူ က်င္းပေပး

ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္သာ အဓိကက်သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံ
သားတုိင္း သိရွိနားလည္ၿပီးသားျဖစ္သည္

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အမွတ္ တံဆိပ္ ဥပ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီျခင္းမရွိဘဲ၊
ေဒႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္

အထိမ္း

နအဖမွ

၂၀၀၈ ေဒ မ်ားျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။

ခုႏွစ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ ဥပေဒကို အေကာင္
အထည္ေဖၚႏုိင္ရန္အတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္
ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္
ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငအ
ံ တြက္အလြန္ပင္၀မ္းနဲစရာေ
ကာင္းသည္သည္မွာ နအဖ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာ
ကြယ္မည့္

ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ

အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

ဥပေဒကို

တရားဥပေဒအရာတြင္ လြန္စြာကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ သည့္

ထုိ႔အျပင္ အျခားတဖက္မွ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္
ပါကလည္း

ဥပေဒ

နည္း သေဘာအရ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္းမရွိသည့္ ဥပ

အမွတ္တံဆိပ္

ဥပေဒမ်ားကိုျပဳလုပ္ျပဌာန္းျခင္းမွာ

Page 16

နအဖအေနျဖင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္း ဦးေအးေမာင္တုိ႔

၂၀၀၈ခုႏွစ္

အေျခခံကိုအေကာင္

အထည္ေဖၚ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဦးေအာင္တုိး၊

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ

ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ၾက

ဥပေဒတရပ္တြင္

ရွိသင့္

ရွိ

ွ ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ ညီျခင္း
ေဆာင္ရြက္သည္ဆုိေသာစကားရပ္တြင္ဥပေဒမ်ား ျပဳ ထုိက္သည့္ စံသတ္မတ
လုပ္ျပဌာန္းရာ၌

နအဖသည္

လႊတ္ေတာ္မ်ား မရွိဘဲေရးဆြခ
ဲ ဲ့ၾကျခင္းမွာ

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ

ဥပေဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီရရိွေရးမွာ
ရုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္းေစ စစ္သည္ေတြရဲ႕အခန္းက႑တခုလဲ ပါ၀င္ေန
အတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားမွလြဲ၍ သည့္အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိေစခဲ့ေပသည္။
တာမို႔သေဘာထားတင္းမာတဲ႔လက္ရိွ
စစ္

မေပၚေပါက္မီ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစေရး သမားတုိင္း၏
အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားအားလုံးကို လႊတ္ေတာ္မ်ား
ေပၚေပါက္လာၿပီး

ေနာက္ပိုင္း

လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ

တဆင့္ေရးဆြဲ

ျပဳလုပ္ျပဌာန္းျခင္းသည္သာလွ်င္

ဥပေဒသေဘာအရ ပိုမုိေလးနက္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစမည္
ျဖစ္သည္။

ဂုဏ္သိကၡာ

ထို႔နည္းတူ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ေခါင္း

ေဆာင္ေတြအစား သေဘာထားအ

အေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ န၀တ၊နအဖ လက္ ထက္ လယ္ အလတ္ရိွတ႔ဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက
ျပဌာန္းထားသည့္

ဥပေဒမ်ား၊ လက္ေအာက္ကို ဆြဲေဆာင္စည္းရံုးျပီး ျငိမ္း

မတရားသည့္

မတရားသည့္ အမိန္႔အာဏာမ်ား၊ ဥပေဒတစ္ရပ္ တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနည္း

နဲ႔အေျပာင္းအလဲလုပ္ႏိုင္

ရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပည့္ ရင္အေကာင္းဆံုးမို႔အားလံုး
ႏိုင္ငံေတာ္အမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံ မီျခင္း

မရွိသည့္

ဥပေဒမ်ားကို

ျပင္

၀ိုင္း၀န္းႀကေစ

ဆင္ျခင္း၊ လိုေႀကာင္း တိုက္တြန္းခ်င္ပါ တယ္။

ေတာ္အထိမ္း အမွတ္တံဆိပ္နည္းဥပေဒမ်ား အျပင္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အစားထုိးျခင္း၊ စသည္ တုိ႔ကို မျဖစ္

ျမန္မာစစ္တပ္စတင္ေမြးဖြားရာ
ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္သည္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဇစ္ျမစ္
ရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္၀င္လဲျဖစ္
အလံဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒ စသည္အားျဖင့္ နအဖ ဥပေဒပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတ႔ိုန႔အ
ဲ တူ လြတ္လပ္ေရး
အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြ႔ဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား၊
- ၄၄၃ ျပဌာန္း ခ်က္ကို အသုံးျပဳလ်က္ ျပဌာန္း ပါေမာကၡမ်ား၊

ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။
အထက္ပါအတုိင္း
သည္။

ယင္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း ရပ္ျပ

ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၾကရမည္

နအဖသည္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

တရားသူႀကီးမ်ား၊

ဥပေဒ တိုက္ပြဲ၀င္ခ႔ဲတ႔ဲ သူ လဲျဖစ္တ႔ဲ ဗိုလ္မူဳးခ်ဳပ္
ဥပေဒဘာသာ ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာရဲ႕ (၉၁) ႏွစ္ေျမာက္ေမြး
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေန႔မွာ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္သားအ ေပါင္းကို

ဥပေဒကထိကမ်ား၊

ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊

ျဖစ္ မ်ား၊ အားလုံး၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။

အေျခခံ

တိုက္တြန္းေျပာႀကားခ်က္ ဖတ္ရူရပါ တယ္။

ထုိတာ၀န္က မေက်ပြန္ပါလွ်င္ ေနာင္
ျပည္သူသာ
အမိျပည္သူသာ
လာေနာက္သား ဥပေဒသမားတုိင္း၏ ကဲ့ရဲ႕ ရႈတ္ အဖလ႔ို ခံယူေစ လိုေႀကာင္း စစ္အာဏာရွင္
ပုဒ္မျဖစ္သည့္ - ၄၄၅ စသည့္ပုဒ္မမ်ားကို ထည့္သြင္း
ခ်ျခင္းကိုခံၾကရေပလိမ့္မည္။ မိမိတို႔အား ပညာရည္ႏို႔ ေတြခိုင္းသမ်ွ လုပ္ျပီး ျပည္သူေတြကို မႏွိပ္
ထားျခင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး သည့္ေနာက္ပိုင္း
တုိက္ေကၽြးရာတြင္ အမိအရာ၌ ထားအပ္လွသည့္ စက္ေစလိုေႀကာင္း၊
သူမေသခင္မွာစတင္
တြင္ပင္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတုိ႔၏
ေက်းဇူးသစၥာကို
မိမိတို႔ တည္ေထာင္ခ႔ဲသူေတြရဲ႕ဆႏၵအစစ္ျဖစ္တ့ဲျပည္
မ်ားကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔
တတ္ေျမာက္ထားသည့္ ပညာရပ္ျဖင့္ေက်းဇူးဆပ္ႏုိင္ သူခ်စ္တ႔တ
ဲ ပ္မေတာ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕သြားလို
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ့ဲသည္မ်ားကို
အကာအကြယ္ရေစ
ရန္ေ၀းစြ၊မတရားေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္ႏုိင္ငံပ်က္စီးဆုံး ေႀကာင္း တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ထားပါ တယ္။
ရန္လည္းေကာင္း
စီမံထားျခင္းျဖစ္ရာ၊
ဥပေဒ၏
ရႈံးမည့္အျဖစ္ကို မသိက်ဳိးကၽြံျပဳျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ပ်က္
အစိုးရန႔ဲျပည္သူ၊အစိုးရနဲ႔လက္နက္
တရားကုိယ္သေဘာႏွင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္တြင္ ရွိသင့္ရွိ
ကြက္ေနၾကပါလွ်င္ ထုိလုပ္ရပ္ထက္ အရွက္ရေစ
ကိ
တာ္

ွန္ေရးသမားေတြႀကားမွာအႀကပ္
ထုိက္လွသည့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကို ရုတ္ေလ်ာ့
သည့္လုပ္ရပ္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။
ဥပေဒသမားတုိင္း၏
အတည္းအေျခအေန တင္းမာလာခ႔ဲရင္ အာ
ပ်က္သုဥ္းေစသည္ မွန္ေသာ္လည္း ယင္းျပဌာန္း
တာ၀န္သိစိတ္၊ စုစည္းညီညြတ္သည့္ စိတ္တုိ႔ ျဖင့္
ဏာနဲ႕လက္နက္ရိွသူကရိွသလိုလူထုအင္
ခ်က္မ်ားအရသည္ပင္လွ်င္ ၄င္းတို႔ အမ်ား ျပည္သူ
ျပည္သူလူထုအေပါင္းကို
မတရားေသာဥပေဒ၊
အားရိွတ႔သ
ဲ ူကရိွသလိုထိပ္တိုက္ေျဖရွင္းႀက
အေပၚ က်ဴးလြန္ထားသည့္ျပစ္မႈမ်ား၊ လာဘ္စားမႈ
မတရားေသာ အမိန္႔အာဏာတို႔၏ ေဘးအႏၱရာယ္
ရင္ႏွစ္ဘက္စလံုးေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးႀကိဳးရ
မ်ား၊ အဂတိလုိက္ စားမႈမ်ားကို အကာအကြယ္
အသီးသီးမွ ကာကြယ္ေပးၾကရေပလိမ့္မည္။ ယင္း
ဖို႔မ်ားပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ အားလံုးဟာ
ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
တာ၀န္မွာ
ဥပေဒသမားတုိင္းအေပၚတြင္
အစဥ္
တေျမထဲေနတေရထဲေသာက္အက်ိဳးစီးပြားအ
အထူးသျဖင့္
အာဏာရွင္တုိ႔မည္သည္ တစိုက္ က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း
တူတူျပည္သူေတြပါဘဲ။တိုင္းျပည္အတြက္သ
၄င္းတုိ႔လက္ထက္က်ဴးလြန္ခ့မ
ဲ ွဳမ်ားကို
ကာကြယ္ အေလးအနက္ေရးသား လုိက္ရပါသည္။
န္ရာသန္ရာ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႀကရင္း၀န္
ႏုိင္ရန္
အလို႔ငွာဥပေဒမ်ားျပဳလုပ္ျပဌာန္းၾကသည္။
ထမ္းျဖစ္သြားတဲ႔သူရိွသလို၊ကုန္သြယ္စီးပြား
ယင္းဥပေဒမ်ားကိုအသုံးျပဳလ်က္ပင္လွ်င္
ႏုိင္ငံသူ
ေစာေက်ာ္ေက်ာ ္မင္း
လုပ္ရင္းတိုင္းျပည္အက်ိဳးသယ္ပိုးေနသူေတြ
ႏုိင္ငံသားတို႔အား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္တတ္ၾကသည္။ ထုိ႔
လဲရိွႀကပါတယ္။အလားတူမိမိနယ္ေျမမိမိ
ေၾကာင့္ အာဏာရွင္တုိ႔ လက္ထက္ျပဌာန္းသည့္
၄.၃.၂၀၁၁
တိုင္းရင္းသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္
ဥပေဒမ်ားသည္
ဥပေဒအဆင့္အတန္း၊
ဥပေဒစံ
အစိုးရလုပ္

ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ - ၄၄၃ႏွင့္ ၄င္းပုဒ္မ၏ အဆက္

စာမ်က္ႏွာ ၁၉သုိ႔

Volume 2, No 4

Page 17

“သခင္သန္းေဖ ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးခမ်ား စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးမူေႏွာင့္ေႏွး သေဘားထားၿပီး ျပည္သူလူထုအေပၚ ရက္စက္

ေက်ာ္ဝင္းရဲ႕ေဆာင္ပါးအမည္က

သခင္ႏုႏွင့္ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းတုိ႔ကုိ ၂၁ ရာစုသုိ႔ျပန္ေခၚ ခက္ခဲေစမဲ့ ဒီမုိကေရစီရ႔႕ဲ အဓိကတြန္းအားျဖစ္တ့ဲ ညွင္းပန္းခဲ႔မႈေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားစီရင္ေရးနဲ႔
ျခင္း”တဲ့ သခင္သန္းေဖ သခင္ႏုႏွင့္ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း လူလတ္တန္းစား ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကုိလည္း ဖိခ်ဳပ္ထား ဥပေဒျပဳေရးဆိုတ႔ဲ
တုိ႔ ႏုအက္တလီစာခ်ဳပ္အေပၚ အယူအဆ အ သလုိျဖစ္လိမ့္မယ္။
ျငင္းပြားမူကုိ အေျခခံထားပါတယ္။

အာဏာသံုးရပ္ကို

လိုသလို

ဗိုလ္က်ခ်ယ္လွယ္ထားမႈေတြ လူသားရဲ႕ဘ၀ျဖတ္

ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရးအတြက္လည္း အဟန္႔အ သန္းမႈန႔ဲ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအေပၚမထီမ႔ျဲ မင္ ေစာ္ကား

သခင္သန္းေဖရဲ႕ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အျဖစ္န႔ဲ တားျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ဆုိျပီး စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔အေရး မႈေတြ လူ႔အခြင့္ေရးကို လိပ္ျပာမာၿပီးေရာဆိုၿပီး
သခင္ႏု

ဦးေက်ာ္ျငိမ္းတုိ႔ရဲ႕

လြတ္တပ္ေရးလြန္ ယူမႈ ဖယ္ရွားေရး ဂါထာေျခာက္ဆယ္ပ်ဳိ႕ၾကီးကုိ ထင္သလိုခိုး၀ွက္ေနၿပီး အဓြန္႔ရွည္လာတဲ႔ လဘ္

ကာလ၊ နာက်င္မူ အနည္းဆုံးျဖစ္ေရး အျဖစ္တုိ႔ရ့ဲ နတ္သံေႏွာျပခဲ့ပါတယ္။

“စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈဟာ ေပး လဘ္ယူစနစ္န႔ဲ မိသားစုေကာင္းစားေရး အ

ျခားနားမူေတြကုိ ဒီကေန႔ ၂၁ ရာစု ေနာက္မွ ဒီမုိကရက္တိုက္ေဇးရွင္းအတြက္ အဆုိးေလာ အ ခြင့္ထူးခံ ဆုိးေဖာ္ဆိုးဖက္မ်ား ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေရး
ထုံးစံအတုိင္း က်ဳိးေလာေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားသင့္ျပီး“အခု

ျပန္ျပီးသုံးသပ္ျပထားတာပါ။

တန္းလြန္မႈေတြအျပင္

ဗမာကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ “ႏွဳန္းစံအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ အခံ အစြဲအလမ္း ႏွဳန္းစံမ်ားကုိ မေလ်ာ္ႏုိင္ရာမွ စီးပြားေရးအရ

နိုင္ငံေရးအရ

ေခတ္ေနာက္က်

ဖိနွိပ္

စိတ္ပိုးဆိုင္ရာ

နည္း (Normative approach)ဟာ မွားတယ္ ပကတိအရွိႏွင့္လြတ္ျပီး အခြင့္အခါ ေကာင္းမ်ား ျခြတ္ျခံဳက်ေအာင္ မ်ိုးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ နိုင္လိုမင္း
သခင္ႏုတုိ႔ရဲ႕လက္ေတြ႔အေျချပဳခ်ဥ္းကပ္နည္း(pra လက္လႊတ္ ဆုံးရွဳံးႏုိင္သည့္ ေသြဖည္မူမ်ဳိးနဲ႔ ၾကဳံရ ထက္ အျပဳခံေန ရတာေတြအေပၚမွာ မခံနိုင္ ၿငီး
gmatic

approach)ကမွန္တယ္ေပါ့။

ဒါနဲ႔တင္ မယ္။

ႏွဳိင္းစံအစြဲေတြကုိ

ခြာၾကည့္ေပးၾကပါလုိ႔ ေငြ႔လာၾကမႈေတြေၾကာင့္ ဒီလို အေရးေတာ္ပံုႀကီး

မျပီးေသးဘူး စီပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမူ(Econo လည္း သတိေပးထားပါတယ္။
ဒီကိစၥ ဒီကေန႔ ဗမာႏုိင္ငံရဲ႕ ေခတ္ေပၚအေၾကာင္း ပထမဆုံးက
ရပ္

တစ္ခုလုိျဖစ္ေနတယ္။

ေတြ ေပၚေပါက္လာရတာျဖစ္တယ္။

(၂ )

mic sanction)ဘက္ကုိပါ လွည့္လာျပန္ပါတယ္။

အေျပာင္းလဲလိုအပ္မႈဟာ အာရပ္ကမၻာရဲ႕ ရုပ္၀တၳဳ

ေက်ာ္ဝင္းေျပာသလုိ

စီးပြားေရး ပိုင္ဆိုင္မႈနယ္ပယ္အတြင္းမွာသာမဟုတ္ပဲ

ကုလသမဂၢအထူး အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မူ႔ဟာ“သမုိင္းရဲ႕ေထ့ေငါ့မႈ “(inni ဉာဏ္နိုးၾကားမႈပိုင္း

အသိ

နယ္ပယ္မွာပါျပင္းထန္တ႔ဲ

ထေအာ္ c)မဟုတ္ဘူးဆုိတာေျပာခ်င္တယ္။ ဒါဟာ ဒီမုိက တြန္းအားတခုပမာေပၚေပါက္လာခဲ႔လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဆုိသူကလည္း

တယ္ အာစီယံကလည္း တုိက္တြန္းတယ္။

ရက္တိုက္ေဇးရွင္းနဲ႔ ဝိေရာဓိလည္းမျဖစ္ဘူး ဒီမုိက ဒီမိုကေရစီမွာ

ရာဘာတံဆိပ္တုံး လႊတ္ေတာ္ကုိတက္ေနၾကတယ္ ရက္တုိက္ေဇးရွင္းအတြက္တြန္အားျဖစ္တယ္။

လူမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈ

ဓေလ႔ရိုးရာ

ဘာသာတရားစတဲ႔(FACTOR)ေတြဟာ

အဓိက

တဲ။့ တက္ခြင့္မရၾကတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ဆုိသူေတြ ဒီတြန္းအားဟာ အစိုးရအေျပာင္း အ လဲ(REGIME အေျခခံမဟုတပ
္ ါဘူး။ ရွည္ေနတဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္
ကလည္း

ကုိယ့္ႏုိင္ငံေရး

ရည္ရြယ္ခ်က္န႔က
ဲ ုိယ္ C H A N G E )အတြက္ျဖစ္သလို

လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအရင္းခံ ျပႆနာပါ။ ထို႔အ

သံေယာင္ လုိက္ေနၾကတယ္ဆိုေတာ့ ေက်ာ္ဝင္း အေျပာင္းအလဲ( SOCIETY CHANGE)အတြက္ တူပါပဲ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္မွာ စီးပြား
ကလည္း

အိပ္မွဳန္စုံဖြားနဲ႔

လူရုိေသရွင္ရုိေသဆုိ လည္း အႀကံဳး၀င္တယ္။ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ စကား ေရး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈဟာ သီးျခားျပႆနာ မ

သလုိ ဆြမ္းေလာင္းလုိက္ဦးမွဆုိျပီး ခါေထာက္ၿပီး လံုးေတြန႔ဲ ေ၀၀ါးေအာင္မလုပ္သင့္ပါဘူး။
ဆရာၾကီးဝင္လုပ္ျပလုိက္တာပါပဲ။

ဟုတ္ပါဘူး။

လက္ေတြ႔အေျချပဳခ်ဥ္းကပ္နည္း မာတို႔ရဲ႕”

DEMOCRACY

EHCEPT

WORLD”ဆို႔တ႔ဲအယူဆဟာ

တုိ႔ဆုိတာေတြကုိလည္းညႊန္းထာတယ္။
အေျပာင္းအလဲ(REGIME

ခြဲျခား

ေက်ာ္၀င္း လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ဘ၀င္ေခြ႔ၿပီး မၾကာခ ၾကည္႔လို႔မရဘူး”ဆိုတ႔ဲ နိုဘယ္ဆုရွင္ အမာၾတာ

ဒီျပႆနာေပၚမွာ ဆုိခ့သ
ဲ လုိ ႏွဳန္းစံအေျချပဳ ခ်ည္း ဏ ကိုးကားေနတဲ႔ ဟန္တင္တန္တို႔ ဖူကူဟာယာ ဆင္ရဲ႕
ကပ္နည္းတုိ႔

“လူ႔အခြင္းေရးနဲ႔ဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးကို

CHANGE)နဲ႔

တူနီးရွား

စကားလိုပါပဲ”

AROD ကိုင္းရတယ္”ဆိုတ႔ဲ

“ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္

က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈန႔ဲပဲ

အီဂ်စ္ သံုးသပ္ရပါလိမ္႔မယ္။ ဆင္ႀကီးတေကာင္လံုး ျမင္ပါ

လူ႔အဖြ႔ဲ လစ္ဗ်ား ယီမင္ အပါ၀င္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတ လ်က္ ဆင္ေျခရာရွာမေတြေတာ႔ပါဘူး။ ကိုယ္႔မ်က္

အစည္းအေျပာင္းအလဲ(society change)ဆုိတာ လႊားက လတ္တေလာ ဒီမိုကေရစီ မုန္တိုင္းေတြ နွာ အရုပ္ဆိုးေနပါလ်က္ ေၾကမံုမွန္ျပင္ကို အျပစ္မ
ကုိ လည္းေထာက္ျပထားတယ္ ဆင္ျဖဴရယ္ဟန္ ထဲမွာ

စကၠဴစုတ္

ျဖစ္သြားၿပီဆိုတာ

သတိရဖို႔ တင္သင့္ပါဘူး။ ပုတ္လို႔ ေၾကြက်တဲ႔ သစ္သီးအ

တန္ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေပၚတုိးတက္မူ ပထမလွဳိင္း ေကာင္းပါတယ္။ ဒီကေန႔ အာရပ္ကမၻာမွာ ျဖစ္ေန တြက္ သစ္ပင္မွာ တာ၀န္မရွိပါဘူး။
ဒုတိယလွဳိင္း တတိယလွဳိင္းဆုိတာေတြန႔ဲ လည္း တဲ႔အေရးေတာ္ပံုေတြဟာ ေက်ာ္၀င္းရဲ႕ ဆရာႀကီး

(၃)

ေတြ ေကာက္ခ်က္ခ်သလို အေမရိကန္ရဲ႕ အေရွ႕ ယေန႔ဗမာျပည္ ရဲ႕ နိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး

ကုိးကားျပထားတယ္။

ဒါျပင္ ဒီပိတ္ဆုိ႔မူေၾကာင့္(soft power for state အလယ္ပိုင္း ေပၚလစီအမွားေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ ပညာေရး က်န္းမာေရးအပါ၀င္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုရဲ႕
building

)ဆုိတ့ဲ

ပါဝါမ်ားဆုိင္ရာ

နည္းပညာ ဘူး။

အစၥလန္ယဥ္ေက်းမႈနွင့္

လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမူေကာင္းမြန္တ့ဲ ခရစ္ယာန္ယဥ္ေက်းမႈ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အင္စတီက်ဴရွင္းမ်ား သတင္းအ မဟုတ္ဘူး။

အေနာက္တိုင္း အေျခေနဆိုးေတြဟာ ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈ ဆိုသလို

ပဋိပကၡေၾကာင့္လည္း လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ႔

အေနာက္ကမၻာ

စစ္အာဏာရဲ႕

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

(ဥေရာပ)ရဲ႕နိုင္ငံ စနစ္န႔ဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ မွာယြင္းမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ

ခ်က္အလက္ စီးပြားေရး ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း ေရးယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္န႔ဲ ထပ္တူမက်လို႔လည္း တယ္။ သယံဇာတအရင္းျမစ္ေတြ (အထူးသျဖင့္
လဲမူ အေတြ႔အၾကဳံ အဲဒါေတြျဖတ္ေတာက္ခံရမွာ မဟုတ္ဘူး။
ကုိလည္း ဝမ္းနညး္ပက္လက္ မိေက်ာင္းမ်က္ရည္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔) ေရာင္းရေငြေတြခ်ည္းပဲ ေဒၚ

မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းကင္ဘံုက ျပ႒ာန္းထားတဲ႔ လာ သန္းေလးေထာင္းေက်ာ္ရွိတယ္။အရံနိုင္ငံျခား

က်ျပခဲ့ပါေသးတယ္။ နအဖ စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ရာသက္ပန္

အုပ္ခ်ဳပ္သူ

လူတန္းစားသဖြယ္ ေငြေတြကလည္း

ေဒၚလာ

သန္းေလးေထာင္

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)

ေတာ့ အခုထိ တစ္ဘက္သတ္ေျပာေနၾကဆဲပါပဲ။

ေက်ာ္ရွိတယ္။
နိုင္ငံျခားရင္နွီးျမဳတ္နွံမႈေငြေတြကလည္း

ေဒၚလာ စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ တစ္မုိးလုံးေဖ်ာက္ဆိပ္ျဖစ္ေနတဲ့
လူအခြင့အ
္ ေရးခ်ဳိးေဖါက္မူေတြအစုိးရအၾကမ္းဖက္

သန္းတေသားင္းခြဲေက်ာ္ရွိတယ္။

ဒါေပမဲ႔ ယေန႔ဗမာျပည္ဟာ ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆံုး မႈေတြကုိေတာ့ ဘာတခြန္းမွ မဟရဲပဲ ပိတ္ဆုိ႔သူ
နိုင္ငံမ်ားစရင္းမွာ

ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္။လူ႔အခြင့္ေရး ေတြ အေပၚမွာပဲ သခင္အားရ ကၽြန္းပါးဝ ျဖစ္ေန

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူးမႈ

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ၾကဆဲျဖစ္တယ္။ မႏၱေလးေဆးတကၠသုိလ္ တက္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေဆး၀ါးတိုက္ျဖက္မႈ စဥ္ကာလ ကိုယ္တုိင္ေအာင္သြယ္ေတာ္ၾကီးဘဝနဲ႔

စတဲ႔အ နိမ္႔ဆံုးစံႏႈန္းေတြရဲ႕ ေအာက္မွာအၿမဲရွိေန ေက်းဇူးခံ

ေက်းဇူးစား

ျဖစ္ခ့ၾဲ ကတဲ့

ယေန႔

တယ္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈဟာ မခန္႔မွန္းနိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူအခြင့္အေရး ေကာင္စီဥကၠ႒ အေပၚ
ေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားတယ္။ ယေန႔ဗမာျပည္မွာ စာနာေနမိလုိ႔လား
စားစရာ

မရွိတ႔ဲသူန႔ဲ

ထားစရာမရွိတ႔ဲသူ

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ

Gtalk,Gmail နဲ႔ Cbox ေတြ ကို add-ons
မသံုးဘဲ

firefox

ရေအာင္။
တျခား

မွာေပါင္းထည္႕ထားၾက

ကိုယ္ပိုင္
Cbox

တာေတြ

Cbox

မွာ

မဟုတ္လည္း

ေမးထား

ေစာင့္ၾကည္႕ဖို႔

ေျပာထား

သံုးႏိုင္တာေပါ့။

အသိဆုံး

ဆိုတ႔ဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္….။

လူတန္းစား နွစ္မ်ိဳးပဲရွိတယ္။ လူလတ္တန္းစား မဖြံ႔
ၿဖိဳးပါ။ စြန္းဦးတခြင္တြင္ လာဘ္စားသူေခတ္ပ်က္ “ကယ္တင္ရွင္မ်ားလက္မွ
သူေဌး ေတြပဲရွိတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက

ဒီမုိကေရစီ

အင္အားစုေတြကုိ

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ အသံကုန္ဟစ္ေနမဲ့အစား ကုိယ့္ကုိယ္

ေစ်းကြက္ေအာက္မွာ
(CIVIN

ကယ္တင္ၾကပါ..”လုိ႔

SOCIETY)မရွိတာဟာ

မဆန္းပါဘူး။ ကုိကယ္တင္ဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ

(Uncert ainty)တကယ္ေတာ့ စီးပြားေရး အေရး တကာက
ယူပိတ္ဆုိ႔မႈေတြဟာ

ဒီမုိကေရစီေတြရဲ႕

ေဆာင္းပါးေတြကုိ

အၾကြင္းမဲ့မဟုတ္ပါဘူး ေကာ္ပီလုပ္ျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း တုိက္ပြဲကုိခ်ီးက်ဴး

(ေက်ာ္ဝင္းစကားနဲ႔ေျပာရရင္)

uncertainty

မွ လႊတ္ေတာ္တုိက္ပက
ြဲ ုိ ရႈတ္ခ် သူတစ္ပါးကုိေတာ့

ဧကန္မ့လ
ဲ ည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လူ႔အခြင္အေရး ခ်ဳိး ႏႈန္းစံ

အစြဲေတြကုိခြာၾကည့္ဖုိ႔

လြယ္ပါတယ္..G t a l k

အတြက္

http://

talkgadget.google.com/talkgadget/

ဆရာၾကီးလုပ္ေန

popout မွာ login ၀င္ၿပီး Url bar က

ေဖါက္မူေတြ အဆုံးသတ္ရင္ဒီမုိကေရစီန႔ဲ လူ႔အခြင့္ ေပမယ့္ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္က်ေတာ့ စစ္အာဏာရဲ႕

star ေလးႏိွပ္ bookmark toolbar ေပါ ္

အေရးအတြက္ ပုိမုိထိေရာက္တ့ဲ အမူအက်င့္ေတြ ႏႈန္းစံန႔ဲ လုပ္ဟန္ေတြကုိ သြယ္ဝုိက္ျပီး ဟိမဝႏၱာ

မွတ္ထားလိုက္ေပါ့။

ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလာရင္ စီးပြားေရး အေရးယူ ခ်ီးမြမ္းခန္း ဖြင့္ျပေနခဲ့တယ္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု
ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ

ပယ္ဖ်က္လာၾကမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြကုိ ရႈံ႕ခ်တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ေတြေဝဖုိ႔ ေရေနာက္

စီးပြားေရး အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြဟာ ကုိယ္က်ဳိး ငါးဖမ္းေနတဲ့

အလုပ္ေတြရပ္ဖုိ႔

အခ်ိန္တန္ေနျပီ

စီးပြားအတြက္လား ဒီမုိကေရစီတန္ဖုိးအတြက္လား ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကၽြန္ဘဝ သက္ဆုိးရွည္ေစမယ့္
ဒီမုိကေရစီအတြက္ပါ။

၂၀၀၈ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လက္ညိွဳး

ေက်ာ္ဝင္း မၾကာခဏခံတြင္းေတြ႔ျပီး ကုိးကားေန ေထာင္
တတ္တ့ဲ

m i s s i o sအတြက္

ေၾကာင္ျဖဴက

မည္းတာ

ေခါင္းညိတ္

ရာဘာတံဆိပ္တုံး

လႊတ္

မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာ္ေတြအေပၚ၊ထုတိၾသဘာရြတ္ဆုိၾက၊ေဘးတီး

အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ ေပၾကတဲ့

မရုိးမသား

အက်င့္ဆုိးေတြရ႕ဲ ေနာက္

ၾကြက္ခုတ္ဖုိ႔သာ အဓိကဆုိတ့ဲ တစ္နပ္စား ideolo- ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ေတြကုိလည္း သတိတရား
g y

တကိုယ္ေကာင္း

စိတ္ဓာတ္အတြက္ ရဖုိ႔

အခ်ိန္တန္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္

သမုိင္းကုိလိမ္

ညာဖုိ႔ မၾကိဳးစားပါနဲ႔ေတာ့ သစ္ငုတ္ကုိ ေရႊခ်ေပး

မဟုတ္ပါဘူး။

ေနလည္း

ပုိျပီးလွမလာေတာ့ပါဘူး

သူတစ္ပါး

ကုိေတာ့ “ႏုိင္ငံေရးစာခံေနတယ္” “စာခံေနလွ်င္

(၄)

တကယ္ေတာ့ ေမာင္စူးစမ္း ေက်ာ္ဝင္း တရားတက္ဖုိ႔ခက္တယ္“ လုိ႔ ေမးေငါ့ေနေပမယ့္
ေနဝင္းေမာင္(ေအာင္ထြဋ္)တုိ႔ဟာ

ပါးစပ္က ဒီမုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ကေတာ့

စာလည္းမသိ

တရား

ကေရစီ လုိလားသေယာင္ အသံေကာင္းဟစ္ျပေန လည္းမသိျဖစ္ေနပါတယ္။

ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒိမုိကေရစီအလံေအာက္က အာ သခင္ႏုန႔ဲ
ဏာရွင္အလံကုိ

ေက်ာ္ဝင္းဟာ

ဦးေက်ာ္ျငိမ္းတုိ႔ကုိ

သခင္သန္းေဖ
၂၁

ရာစုျပန္

ကုိင္ထားသူေတြသာျဖစ္ၾကပါ ေခၚၾကည့္မယ့္အစား ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ စစ္အာဏာ

တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕အေရးအသားေတြဟာ စစ္အာဏာ ကုိဖက္တြယ္ရင္း ၊ အလယ္ေခတ္ျပန္ေရာက္ေနျပီ
ရွင္စနစ္ေကာင္းေၾကာင္း ဘက္ေပါင္းစုံ“ဖြတ္ေၾကာ ဆုိတာ သတိရဖုိ႔ သင့္ပါတယ္.။

အာရုံေျပာင္းေပးေနၾက

သူေတြသာျဖစ္ပါတယ္။အာဆီယံႏုိင္ငံေတြပင္လ်ွင္
စီးပြားေရး

အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မူအေပၚ

မွ်တတဲ့

အျမင္န႔ဲ ေျပာလာၾကေပမဲ့ ေက်ာ္ဝင္း တုိ႔အုပ္စုက

in

the

sidebar

ကို

အမွန္ျခစ္ေလး ေပးခဲ့ရင္ ရပါၿပီ။ Firefox မွာ
၀န္မပိေစဘဲ အိုင္ကြန္ေလးႏိွပ္ၿပီး ခ်တ္ႏိုင္ပါၿပီ။
Cbox အတြက္ကေတာ့ Cbox link တစ္ခုမွာ
rightclick \this frame \bookmark this
frame ေရြးၿပီး Gtalk အတိုင္း load this bookin

the

sidebar

ကို

အမွန္ျခစ္ ေပးလိုက္႐ံုေပါ့။
Gmail ကို https://mail.google.com/mail/
feed/atom လင့္ကေန login ၀င္ၿပီး bookmark

toolbar

မွာေပါင္းထည္႕ေပးလိုက္ပါ။

ဒါဆို စာအ၀င္ သိႏိုင္ပါၿပီ။ အားလံုးကို logout
master

password

ခံသံုးရင္

ပိုအဆင္ေျပတာေပါ့။ Tools \options \securi-

ဟာ ပိတဆ
္ ုိ႔ေရးေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆုိျပီး အေတြး
အျမင္မွားေအာင္

bookmark

မလုပ္ဘဲ

ျပာစု ခရုဆံကြ်တ္”ျဖစ္ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝ
မွား

right click \properties သြားၿပီး load this

mark

ေပမယ့္ အေသြးတူအေပြးတူ ဝန္ရုိးတန္း ဆိုးေဖာ္
ဆုိးဖက္ သုံးေယာက္ေပါင္း ေလာင္းေက်ာ္ေတြသာ တကယ္ေတာ့

Bookmark toolbar ေပါ က
္ Gtalk icon ေပါ ္

ဝိၾကမ

ty

\change

ႏွစ္သက္ရာ

master
p

a

s

password
s

w

o

မွာ
r

d

ထည္႕ေပးလိုက္တာေပါ့။ အသံုး၀င္ လိမ့္မယ္
လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္။
http://linsanle.blogspot.com မွ

Volume 2, No 4
ေပးတာကို

မတရားဘူးလို႔ယူဆျပီးတရားမ်ွတမူ

ရေအာင္တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ႔

ရမွာပါ။

တိုင္းရင္းသားေတြလဲရိွပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီေရွ႕ေဆာင္ အဂၤလန္တ႔ို အ
ေမရိကန္တို႔မွာလဲ အဲဒီလိုမ်ိဳးလူပ္ရွားမႈ ေတာ္လွန္
မႈေတြ ျဖတ္သန္းခ႔ဲျပီးမွ ဘယ္လိုညီညြတ္ေအာင္
လုပ္ျပီး

အုပ္ခ်ဳပ္မလဲ၊

ျပဌာန္းမလဲ၊
စသျဖင္႔

ဥပေဒေတြ

ဘယ္လိုပံုစံ

အဆင႔္ဆင္႔

အေျခအေနမ်ိဳး

အစိုးရမ်ိဳး

ေျပာင္းလဲျပီးမွ

သတ္မွတ္
လုပ္မလဲ
ဒီကေန႔

ေရာက္လာတာပါ။

ဒါေတာင္

အနည္းနဲ႔အမ်ား

မကင္းႏိုင္

ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္မႈ
ေသးပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ႔ လြတ္လပ္ေရးရျပီး
ခဏဘဲခံတ႔ဲ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္န႔၊ဲ သက္ဆိုး
ရွညေ
္ နတ႔ဲ

စစ္သားဆိုေတာ႔

စစ္ရဲ႕အနိဌာရံုေတြ

ျပည္္သူလူထုဘဲျဖစ္္တ႔ဲ တိုင္းျပည္နစ္နာရပံုေတြကို

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေတြရဲ႕ေအာက္မွာ

မေျပလည္ႏိုင္ေသးတဲ႔ ႏိုင္ငံေရး တိုင္းရင္းသားအ
ေရးေတြန႔ဲ ဒီကေန႔အထိ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမူမရ
ေသးပါဘူး။ဆက္စပ္ေနတဲ႔စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊
ပညာေရးကစလို႔ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ေနဆဲ
ပါ။ နအဖရဲ႕(၂၀၁၀)ႏိုင္ငံေရးအခင္း အက်င္းကလဲ
စစ္အာဏာသက္ဆိုးရွည္ေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕
အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးေတြန႔ဲဘဲစီမံထားတာပါ။
ႏိုင္ငံေရး၊တိုင္းရင္းသားေရးအႀကပ္အတည္းေတြ
ကိုအာဏာ၊လက္နက္အားကိုးနဲ႔ေျဖရွင္းဖို႔ေျခလွမ္း
ျပင္ေနတာမို႔ိ တိုင္းျပည္ေတာ႔ေခ်ာက္ထဲက်ဖို႔ နစ္
နာရဖို႕ပဲ ရိွေနပါတယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ အာ

ေထာက္ျပ

မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြျဖစ္္တ႔ဲ

အခု

စစ္တိုင္းမွဴးေတြ

တပ္မမွဴး၊

ဗ်ဴဟာမွဴးေတြဟာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔န႔ဲ

အသက္

သိပ္မကြာႀကတ႔ဲ

သူေတြပါ။

ေျပာင္းလဲေနတဲ႔

ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရး

အေျခအေနေတြ သိမွီေနသလို ဓနဥစၥာအတြက္
မိမိလုပ္ရပ္ေတြအတြက္

သိပၿ္ ပီး

ေႀကာင္႔ႀက

ေနစရာလဲ မရိွတ႔ဲသူေတြပါ။ ပိုၿပီး ခံစားမိ္ႏိုင္တာက
ကၽြန္ေတာ္တ႔ိုလိုဘဲ တစ္ပါတီ မဆလ အာဏာ
ရွင္စနစ္၊

န၀တ

နအဖ

စစ္အာဏာရွင္

စနစ္ေအာက္မွာ ႀကီးျပင္းလာၿပီး ေကာင္းေကာင္း
သိႀကသူေတြမို႔ပါ။ အာဏာရွင္စနစ္ဟာ တိုင္းျပည္
မတိုးတက္ရတဲ႔အေႀကာင္းအရင္း

တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြရဲ႕ ၁% ေက်ာ္ကို က်န္းမာေရး၊

စည္းရံုး

ျဖစ္ေႀကာင္း

၄% ေက်ာ္ကို ပညာေရးတြင္သံုး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

တိုင္းျပည္

ဘ႑ာေငြ၏

၁.၃

ရာခိုင္ႏႈန္းကို က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ အျဖစ္
လည္းေကာင္း၊ ၄.၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာေရး
အသံုးစရိတ္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အၾကီးအက်ယ္
အသံုးျပဳေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူမႈေရး ဦးတည္
ခ်က္

ေလးရပ္ပါ

ေနာက္ဆံုးတစ္ရပ္ႏွင့္

အညီ

တမ်ိဳးသားလံုး က်န္းမာႀကံခိုင္ေနၾကျပီး၊ ပညာရည္
အထူး ျမင့္မားလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ဤေဆးရံုသည္ တတ္ႏိုင္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ စရိတ္
မွ်ေပး စနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီးမတတ္ႏိုင္ေသာ လူနာမ်ားကို
ေအာ္ေငါက္ ေမာင္းထုတ္သည္။
(ဓာတ္ပံု-BSN)

ျပည္သူေတြလုိလားတဲ႔ စနစ္မဟုတ္ေႀကာင္း သူတို႔
ေကာင္းေကာင္းသိႀကပါတယ္။
ေလ႔လာသံုးသပ္ခ်က္တခ်ိဳ႕အရ

ကမၻာ႔

သမိုင္းမွာ ၁၇၇၆ခုႏွစ္အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊၁၉၄၈ခုႏွစ္
အစၥေရး၊ ၁၉၇၅ဗီယက္နမ္၊ ၁၉၉၉အေရွ႕တီေမာ
ႏိုင္ငံေတြလို ကိုယ့္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုႀကီး
ကိုႀကီးမားေအာင္လုပ္ျပီး မတရား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူ
ကို

အႏိုင္တိုက္ျပီး

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္

လုပ္တာမ်ိဳးရိွသလို ၁၉၈၆ခုႏွစ္ဖိလစ္ပိုင္၊ ၁၉၉၁
ခုႏွစ္ရုရွား၊
ခုႏွစ္

၂၀၀၀ျပည္႕ႏွစ္ဆာဗီးယား၊

ယူကရိန္းႏိုင္ငံေတြလို

၂၀၀၄

အာဏာရွင္ေတြရဲ႕

စစ္တပ္က ဒီမိုကေရစီေအာက္ ကူးေျပာင္းလာၿပီး

္ တြ ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မီဖံ႕ြ ျဖိဳး တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္
ဏာ ဆုပ္ကိုင္ထားဆဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြထဲမွာ ၿငိမ္း ျပည္သူေတြန႔ဲ ပူးေပါင္းလိုက္လို႔ အာဏာရွငေ
ခ်မ္းတဲ႔နည္းေစ႔စပ္တ႔ဲ နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းခ်င္သူေတြ
ၾကီး တည္ေဆာက္ အံ့
ျပဳတ္က်သြားရတဲ႔ျဖစ္ရပ္ေတြ ရိွခ့ဖ
ဲ ူးပါတယ္။
ရိွေနတယ္လို႔
သိရသလို
အတိုက္အခံေတြ
(Photo: Burma Resျမန္မာျပည္မွာလဲ အထက္ပါျဖစ္ရပ္ ႏွစ္
cue)
ဘက္ကလဲ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔ ေတာင္းဆို
ခုထဲက ဒုတိယျဖစ္ရပ္န႔ဲ စစ္တပ္က ဒီမိုကေရစီ
ထားတာေတြ ရိွပါတယ္။တိုင္းရင္းသား လက္နက္
တိုးတက္ေသာ
ႏိုင္ငံ
ကိုင္ေတြကလဲစစ္မတိုက္ဘဲ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးတာ ဘက္ကူးေျပာင္းလာရင္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို
ၾကီး တည္ေဆာက္ ရန္
ကို လိုလားေႀကာင္း

ေျပာေနပါတယ္။ ထိပ္ပိုင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကလြဲလို႔

အလယ္အလတ္အ

ဆင႔္ရိွတ႔ဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ႔ ဒီအေျခ
အေနကို ႀကိဳဆိုႀကမွာပါ။ ဒီလိုအခိ်န္မွာ အမ်ား
ျပည္သူ လိုလားေတာင္႔တတဲ႔ အရာကို ဖန္တီး
ေပးႏိုင္မ႔သ
ဲ ူေတြဟာ

သေဘာထား

အလယ္

အလတ္ရိွတ႔ဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ။
အေမရိကန္
နယ္
ေတာ႕

ခု ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက အာဏာရွင္စ
နစ္ကိုမႀကိဳက္လို႔

ကားတြယ္စီးေနပံု

ဒီမိုကေရစီေရးလိုလားတဲ႔

တိုးတက္ျပီး

(P h o t o :

ပူးေပါင္းခ်င္လို႔ myatlayngon.blogspot)
ဆက္သြယ္လာတဲ႔ တပ္ရင္းမွဴးေတြရိွခ႔ဘ
ဲ ူးပါတယ္။
ဒါေႀကာင္႔

ျပည္သူေတြန႔ဲ

ကားေပၚ
ကားတိုးစီး၊

အလယ္

အလတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ဦးေဆာင္
ၿပီး အရာရိွအရာခံ အႀကပ္စစ္သည္ေတြကိုပါ စည္း

ကယ္လီဖိုးနီးယား

ေအာက္လြတ္ေတာ္အမတ္

ေက်ာင္းသား ေလးမ်ား

ျပည့္ဝ ေစမယ္ဆိုရင္္ အလြန္ေကာင္းမွာပါ။ ၂၀၀၇

ျပည္ ရံုးလုပ္ေဆာင္ႀကဖို႔တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒါဆိုရင္္

ရိုနာဘာဂါက ဗိုလ္မဴွ းခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ္

ဗမာျပည္ဒီမိုကေရစီရရိွေရးမွာ

ဗမာစစ္ တပ္မ်ိဳးကို

ျမင္ေတြ႕လိုတ႔ဲစစ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အပါအ၀င္ဒီမို

တပ္ထဲက မ်ိဳးဆက္သစ္စစ္သားေတြကလုပ္မွပဲ ရ ကေရစီအင္အားစုေတြ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ႔ အႀကမ္းမ
ႏိုင္မယ္လ႔ို

ေထာက္ျပ

ေျပာဆိုခ႔ဖ
ဲ ူးပါတယ္။ ဖက္ေတာ္လွန္ေရးနည္းန႔ဲအညီေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာလဲ အရင္ကထဲက ဒီလို လို႔ ယံုႀကည္မိေႀကာင္းပါ။

ေခတ္မီ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ရန္၊ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား

ပဲရိွေနခ႔ဲပါတယ္။ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တ႔ဲ နည္းနဲ႔ ညီအ

သင္ယူလ်က္ရွိသည့္

ကိုေတြဆိုတ႔ဲစိတ္န႔ဲ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ မျဖစ္ရင္
အေကာင္းဆံုးမို႔မ်ိဳးဆက္သစ္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ကို ခ်ျပ စည္းရံုးခ်င္ေနတာပါ။

ျမတ္ႏိုး

ေက်ာင္းသူ၊

နည္းပညာ

ေက်ာင္းသားမ်ား

ေကာလိပ္

စီးနင္းသည့္

GTC
ေခတ္မီ

ေက်ာင္းကားပံု
(ျမန္မာႏိုင္ငံသားတဦးေပးပို႕သည့္ ဓာတ္ပံုျဖစ္ပါသည္)

http://www.burmastrangenews.com/

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြ႔ႀဲ ကီး)

တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ားကို ျဖတ္ေလးျဖတ္ အစီအစဥ္ျဖင့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အထူး
ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲခြင့္

ေခ်မႈန္းမည္

အာဏာ မိမိကိုယ္ကို

သန္းထိုက္ဦး ၊ ဧရာဝတီ သတင္း။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

အပ္ႏွင္း

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ား

လက္မခံေသာ

ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသမ်ားကို

တိုင္းရင္းသား

ျဖတ္ေလးျဖတ္

အစီအစဥ္ျဖင့္

ေခ်မႈန္းရန္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝမိုး ၊ ဧရာဝတီ သတင္း။

ေရြးေကာက္ပြဲ
က်င္းပၿပီးစီး၍

၂၀၁၀
ဇန္နဝါရီလအတြင္းက
ေဆးစစ္ေဆး

လႊတ္ေတာ္မ်ား

ေခၚယူက်င္းပ

ေနသည္မွာ

တလရွိသည့္တိုင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊသည္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ အႂကြင္းမဲ့
အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

ကုသမႈခံယူရန္
ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္
စစ္ေျပးဒုကၡသည္
ကရင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးငယ္မ်ား

မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္သည့္ ဥပေဒမ်ားအနက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး
သန္းေရႊကိုယ္တိုင္
ရက္ေန႔စြဲျဖင့္

အစိုးရဌာနမ်ားသို႔
တိုင္းျပည္၏

(ဓာတ္ပံု - AP)

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး

ထုတ္ျပန္ၿပီး

ျဖန္႔ေဝသည့္

ဝင္ေငြမ်ားကို

တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး

ဇန္နဝါရီလ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ

၁၁

“အထူးရန္ပံုေငြ
ႏိုင္ငံေတာ္

ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္

၂၇

ရက္ေန႔တြင္
ဥပေဒ”

တြင္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

အေနျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားသည္။ လက္ရွိ ကာကြယ္ေရး
၁၉၇၀

ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္

ဗမာျပည္

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္

ကရင္အမ်ဳိးသား

ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္သည္။

အစည္းအ႐ုံး (KNU) တို႔အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ မဆလေခတ္ အစိုးရ
ဆင္ႏႊဲခ့ဲသည့္
အစီအစဥ္မွာ

စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္

စတင္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ

လက္နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ား၏

စားနပ္ရိကၡာ

ျဖတ္ေလးျဖတ္
အရင္းအျမစ္ကို

ျမန္မာေလယာဥ္မႉး ၂ ဦး ႐ုရွတြင္

ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဘ႑ာေငြ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ သတင္း
အရင္းျမစ္ကုိ

ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္

တပ္ဖြ႔၀
ဲ င္သစ္

မစုေဆာင္းႏိုင္ရန္

ျဖတ္

ေတာက္ျခင္း တု႔ိျဖစ္သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္
တနသၤာရီတိုင္း

ေဒသမ်ားတြင္

ယင္းျဖတ္ေလးျဖတ္အစီအစဥ္ကို

ျပန္လည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စစ္႐ံုးက သက္ဆိုင္ရာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားသို႔ ညႊန္ၾကား
ထားေၾကာင္း စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။
အဆိုပါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားအရ ျဖတ္ေလးျဖတ္အျပင္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုပါ ျဖတ္
ေတာက္မည့္ အစီအစဥ္လည္း ထပ္တိုးထားသည္ဟု ဆိုသည္။
တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္
ျဖတ္ေလးျဖတ္

အေျခစိုက္

အစီအစဥ္သည္

စစ္ေရးေလ့လာသူ
ကုန္းအတြင္းပိုင္း

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက
ေဒသမ်ား၌

ေလယာဥ္ပ်က္က်ေသဆံုး
မဇၥ်ိမသတင္းဌာန

႐ုရွႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္
ျမန္မာေလယာဥ္မႉး

အေျခစိုက္လႈပ္ရွားေသာေၾကာင့္

An-148 အမ်ဳိးအစား ေလယာဥ္ကုိ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းေနစဥ္Belgorod
ၿမိဳ႕မွ ၁၆၅ မုိင္အကြာ Garbuzovo ေက်းရြာေနအိမ္ပန္းၿခံအတြင္း
ပ်က္က်သြားသည္။
A n t o n o v 1 4 8
ပ်က္ၾကသြားသည့္ ေလ
ယာဥ္အမ်ိဳး အစား An-

မရွိ

148 (photo :: wik-

ေၾကာင္း ေျပာသည္။
“ျဖတ္ေလးျဖတ္

ေလယာဥ္ေပၚပါသူ

တရပ္တြင္ ပါရွိသည္။

က်င့္သံုး

ထိေရာက္ႏိုင္ဖြယ္

ဦးအပါအဝင္

ေလယာဥ္တစီးပ်က္က်ရာ

ဦးလံုးေသဆုံးေၾကာင္း ႐ုရွသတင္းဌာန RIA Novosti သတင္း

ေအာင္ျမင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြ႔မ
ဲ ်ားသည္
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္

စေနေန႔က

ipedia.org)

အစီအစဥ္က

ကုန္တြင္းပိုင္းမွာ

လက္နက္ကိုင္

တပ္ဖ႔ြဲေတြကို

ျမန္မာစစ္အစိုးရက

စစ္ေရးဆင္ႏႊဲဖို႔ စီမံထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာပါ။ အထူးသျဖင့္ ပဲခူး႐ိုးမမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့

ခရီးသည္ ၁ဝဝ အထိ

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီန႔ဲ KNU ကို တိုက္ဖို႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခု ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့

စီးနင္းႏိုင္ေသာ

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြက

148

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္၊

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေတြမွာ

လႈပ္ရွားေနၾကတာ” ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

ေလယာဥ္ႏွစ္စီး ႐ုရွားမွ မွာထားၿပီး ပထမတစင္းကို ဤလအတြင္း

ျဖတ္ေလးျဖတ္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အဓမၼ လုပ္အားေပး
ခိုင္းေစျခင္း၊ ရြာမီး႐ိႈ႕ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက ေျပာသည္။
အပစ္အခတ္

ရပ္စဲထားေသာ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္

တုိင္းရင္းသား

နယ္ျခားေစာင့္

တပ္ဖြ႔ဲရန္

An-

အမ်ဳိးအစား

အဖြဲ႔မ်ားက
ျငင္းဆန္ကာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပို႔ရမည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းေအဂ်င္စီ RIA Novosti က
ဆုိသည္။
ေလယာဥ္ပ်က္က်ခါနီး ရြာေပၚသုိ႔မက်ေအာင္ ျမန္မာေလယာဥ္မႉးတ

စစ္အစိုးရ
လက္ရွိ

ဦးက လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေပးသြားခဲသ
့ ည္ဟု ႐ုရွသတင္းဌာန LifeNews မွ သတင္းစာဆရာတဦးက မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

အေျခအေနအတိုင္း ဆက္လက္ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔

ေလယာဥ္ပ်က္က်စဥ္က ေျမျပင္တြင္ ပ်က္ဆံုးဆံုးရံႈး ေသဆံုးမႈ မရွိ

ျငင္းဆန္မႈေၾကာင့္ စစ္ေရးအရ တင္းမာမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္။

ေၾကာင္း သိရသည္။

Volume 2, No 4
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ျမန္မာအစိုးရ ေဆြးေႏြးဖို႔
လို္ေၾကာင္း ထုိင္းဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

ၿမိဳ႕ေတာ္အနီး ဇ၀ီယာၿမိဳ႕ကို
လစ္ဗ်ားအစိုးရတပ္မ်ား

2011-03-05 ၊ RFA

ျမန္မာအစိုးရ

Page 21

ထိုးစစ္ဆင္

အေနနဲ႔

ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ

မႀကိဳက္သည္

ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ တိက်

စေန, 05 မတ္ 2011၊ VOA

တဲ့ စကားေျပာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖို႔လုိေၾကာင္း ထိုင္း လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းက ဇ၀ီယာ
ု ္
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ခါဆစ္ဖိရုမ္း (Kasit Piromya) က ၿမိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိက
ပြဲေတြျဖစ္ေပၚေန

ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ခ်ိန္မွာ

အေရွ႕ပိုင္း

မွာရွိတ့အ
ဲ တိုက္အခံေတြက ထရစ္ပို လီ
ၿမိဳ႕ကို စုေ၀းခ်ီတက္ၾကမယ္လို႔ ကတိ
ထားခဲ့ၾကပါတယ္။

စေနေန႔မွာ

ဇ၀ီ

ယာၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုငဖ
္ ို႔
အတြက္ မုိမာကဒါဖီရဲ႕ သစၥာခံတပ္ေတြက ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။
ဇ၀ီယာၿမိဳ႕ဟာ ထရစ္ပိုလီအေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၃၀ ေလာက္အကြာမွာရွိတာမို႔ မစၥတာကဒါဖီကို
ဆန္႔က်င္တ့ဲသူေတြ

အနီးကပ္ဆံုးသိမ္းပိုက္ထားတဲ့

ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီၿမိဳ႕ကိုျပန္ၿပီး

သိမ္းပိုက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မစၥတာကဒါဖီရဲ႕ တပ္ေတြက တင့္ကားေတြသံုးၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ပစ္ခတ္ခ့ၾဲ ကတယ္လို႔ အေနာက္တိုင္းသတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
နအဖ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ
အင္အားစုမ်ားႏွင့္

စစ္မွန္ေသာ

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

ျပဳလုပ္ဖို႔

ႏိုင္ငံတကာမွ ထပ္ခါတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပါသည္။ (Photo: AFP)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာရင္ တကမၻာလံုးက အေလး
ထား လက္ခံမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အလယ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ
တင့္တင့္တယ္တယ္

ေနရာရ

ဝင္ဆန္႔ႏုိင္ဖို႔

အတြက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အကူအညီလိုတယ္ ဆိုတာ ျမန္
မာအစိုးရသစ္ကို နားခ်ဖို႔ လိုေၾကာင္း အိႏၵိယကို ခ်စ္ၾကည္
ေရးခရီး ေရာက္ေနတဲ့ ထိုင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာပါ
တယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ဘက္န႔ဲ အေနာက္ဘက္ တဘက္ တ
ခ်က္စီမွာ ရွိၾကတဲ့ အိႏၵိယနဲ႔ ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ျမန္မာ
ႏုိင္ငံန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုလားေၾကာင္း
ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္

မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေတြရွိသလို

အေဆာက္အဦးတခ်ိဳ႕

ဆိုးဆိုးရြားရြား ပ်က္စီးခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿမိဳ႕လယ္မွာ အတိုက္အခံေတြက ဆက္လက္ၿပီး
ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပံုေပၚေနပါတယ္။

ဒီပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္

ဦးထက္မနဲ

ေသဆံုးခဲ့ရတယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။
တခ်ိန္တည္းမွာလည္း ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းမွာရွိတ့ဲ အတိုက္အခံေတြ ေရနံဆိပ္ကမ္း Ras Lanuf
မွာ မစၥတာကဒါဖီရဲ႕ တပ္ေတြကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ၿပီးရင္ ထရစ္ပိုလီၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ခ်ီ
တက္ၾကမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီေရနံဆိပ္ကမ္းကို ျပန္ၿပီးသိမ္းပိုက္ႏိုင္ေအာင္ ေသာၾကာေန႔က
မစၥတာကဒါဖီရဲ႕တပ္ေတြက
ေလယာဥ္တစီး

စေနေန႔က

ျပင္းျပင္းထန္ထန္

ႀကိဳးစားေနၾကတာပါ။

ပ်က္က်သြားတယ္လို႔

အဲဒီမွာ

တိုက္

မ်က္ျမင္သက္ေသေတြကေျပာေပမဲ့

အခုထိ အေျခအေနမွန္ကို သဲသဲကြဲကြဲ မသိရေသးပါဘူး။
အတိုက္အခံေတြထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဘန္ဂါဇီၿမိဳ႕မွာေတာ့ ေသာၾကာေန႔ ဗံုးေဖာက္ခြဲခံခ့ဲရလို႔
ေသဆံုးသြားသူေတြ အတြက္ စ်ာပနအခမ္းအနားကို စေနေန႔မွာက်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ မစၥတာ
ကဒါဖီရဲ႕တပ္ေတြက ၿမိဳ႕ျပင္က လက္နက္သိုေလွာင္ရံုမွာ ေဖာက္ခြဲခ့လ
ဲ ို႔ ၁၇ ဦးထက္မနဲ
ေသဆံုးခဲ့ရတာပါ။

စေနေန႔မွာပဲ

အတိုက္အခံေတြက

ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္န႔ဲ

အမ်ိဳး

သားေကာင္စီရဲ႕ တရား၀င္အစည္းအေ၀းတရပ္ကို က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေကာင္စီက
ထိုင္းနဲ႔ အိႏၵိ္ယအၾကား ေငြမဲ ခဝါခ်မႈန႔ဲ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ လစ္ဗ်ားအေရွ႕ပိုင္းေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေနၿပီး မစၥတာကဒါဖီရဲ႕ တပ္ေတြကို
ခို ကူးမႈေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရးနဲ႔ တိုက္ခိုက္ဖို႔အတြက္
ႏုိင္ငံတကာရဲ႕စစ္ေရးအကူအညီတရပ္ကို
အကန္႔အသတ္ထားၿပီး
တိုးျမင့္

ဆက္ဆံေရးကို

တဘက္မွာလည္း

အထူးသျဖင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံန႔ဲ

ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိၿပီး ေတာင္းဆိုဖို႔ ရွိေနပါတယ္။
ပတ္သက္လို႔ အိႏိၵယနဲ႔

သေဘာထား တူညီတယ္လို႔ အိႏၵိယထုတ္ The Hindu
သတင္းစာန႔ဲ

ေမးျမန္းခန္းမွာ

ထိုင္းႏုိင္ငံျခားေရး

ဝန္ႀကီး

ခါဆစ္ ဖီရြမ္က ေျဖ ၾကားပါတယ္။
အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈေတြကို ျငင္းဆန္
ရင္း တဘက္မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမန္မာ့
ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ခြင့္ ေပးေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
လြတ္ေပးေရးကိစၥေတြမွာ
တိုက္တြန္းေရးေတြမွာ

ျမန္မာ

စစ္အစိုးရကို

စည္းရံုး

သေဘာထားတူတယ္လို႔

မစၥတာ

ခါဆစ္က ဆိုပါတယ္။
မစၥတာခါဆစ္ဟာ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘိဆစ္ရဲ႕ အိႏၵိယ
ခရီးစဥ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိ
ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားေက်ာင္းသားေတြ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြး
2011-03-05 , RFA

မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ေတြ႔ဆံုခ့ဲတ့ဲ ေတာင္ကိုရီးယား
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဟာ

ျမန္မာႏိုင္ငံန႔ဲ

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္

မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ခရီး

အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ဒီေန႔ ညေနပိုင္းက ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕မွာ ရွင္းလင္း
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ Haja Production School ေက်ာင္းခန္းမမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေတြ႔အၾကံဳ ရွင္းလင္း
ပြဲန႔ဲ ေဆြးေႏြးပြဲကို တၿပိဳင္တည္း က်င္းပတာပါ။
Haja Production School ေက်ာင္းက ေတာင္ကိုရီးယား ေက်ာင္းသား ၁၃ ဦး၊ အေမရိကန္
ေက်ာင္းသားတဦးနဲ႔

ထိုင္ဝမ္

ေက်ာင္းသားတဦးတို႔ဟာ

ျမန္မာႏို္င္ငံကို

ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ

အမ်ိိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရံုးခန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔
မနက္က ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီး)
ဒဏ္ရာေၾကာင့္ လုိင္ယြန္ႏွင့္ ဒုတိယအေက်ာ့ ပြစ
ဲ ဥ္အား လြဲေခ်ာ္ေတာ့မည္
ေရာ္နယ္လ္ဒို

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္း၏

ကမာၻ႔

ေစ်းအႀကီးဆံုး

ကစားသမား

ခရစၥတီယာႏုိ ေရာ္နယ္လ္ဒိုသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မာလာဂါႏွင့္ပြဲတြင္ ရရွိခ့ဲသည့္
ဒဏ္ရာေၾကာင့္ လာမည့္ လုိင္ယြန္ႏွင့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရံႈးထြက္ ဒုတိယအေက်ာ့
ပြစ
ဲ ဥ္အား လြဲေခ်ာ္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရာ္နယ္လ္ဒိုသည္ ယမန္ေန႔ ညက ကစားခဲ့သည့္ မာလာဂါႏွင့္ ပြဲစဥ္တြင္
အသင္းအတြက္
အသင္းအား

ဟက္ထရစ္

၇-၀ျဖင့္

ႏုိင္ပြဲ

သြင္းယူကာ
ရရွိေအာင္

ေျခစြမ္းျပ

စြမ္းေဆာင္

ကစားႏုိင္ခ့ၿဲ ပီး

ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၇၇မိနစ္တြင္ တံေကာက္ေၾကာ ဒဏ္ရာ ရရွိခ့က
ဲ ာ လူစားလဲျခင္း
ခံခ့ရ
ဲ ၿပီး

ယခုအခါ

၁၀ရက္မွ

၁၅ရက္အထိ

အနားယူရဖြယ္

ရွိေၾကာင္း

သိရသည္။
ေရာ္နယ္လ္ဒိုက "ကၽြန္ေတာ္ တတိယဂိုး သြင္းၿပီးၿပီးခ်င္း နာက်င္မႈ ခံစားခဲ့
ရပါတယ္။ လာမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ ပြဲေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာကိုမွ
မစြန္႔စားလိုပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူစားလဲဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ့တ
ဲ ာပါ။ ဒဏ္ရာက
အဆုိးႀကီး

ဟုတ္မယ္

ေရာ္နယ္လ္ဒုိသည္

မထင္ပါဘူး"ဟု
ေသာၾကာေန႔

မာကာသုိ႔

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နံနက္ခင္းပိုင္းတြင္

ဒဏ္မွန္ရိုက္

စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပီး ၁၀ရက္မွ ၁၅ရက္အထိ အနားယူရေတာ့မည္
ျဖစ္ကာ

မတ္လ

၁၆ရက္ေန႔တြင္

ကစားရမည့္

ခ်န္ပီယံလိဂ္

ရံႈးထြက္

ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲအား လြဲေခ်ာ္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ပထမ အေက်ာ့ အျဖစ္
ျပင္သစ္တြင္

ကစားခဲစ
့ ဥ္က

လုိင္ယြန္ႏွင့္

ရီးယဲလ္တုိ႔သည္

တစ္ဂိုးစီ

သေရပြဲအျဖစ္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ ေရာ္နယ္လ္ဒုိသည္ လာလီဂါ ပြဲေပါင္း ၂၆ပြဲ
ပါ၀င္ ကစားခဲ့ကာ ၂၇ဂိုး အထိ သြင္းယူ ေပးထားသည့္ ကစားသမား
ျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔ ညက ဆန္ဒါးလန္းႏွင့္ ပြဲစဥ္တြင္ ဂိုးမရွိ သေရက်ခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဆင္နယ္အသင္း မန္ေနဂ်ာ
အာစင္၀င္းဂါးက ဒိုင္ျဖစ္သူမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိေနရျခင္းအား အလြန္ပင္
စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အာဆင္နယ္အသင္းသည္ ယမန္ေန႔က ပြဲစဥ္တြင္ အႏုိင္မရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမွတ္ေပးဇယား ဦးေဆာင္သူ
မန္ခ်က္စတာယူႏုိက္တက္အသင္းႏွင့္ ရမွတ္ ၃မွတ္ အကြာတြင္သာ ရပ္တည္ခြင့္ ရခဲ့ကာ အေကာင္းဆံုး
ဖိအားေပးႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးအား လက္လႊတ္ခ့ဲရသည္။ "ဒီအေၾကာင္းေတြ ေျပာဆုိေနရတာကိုက အရမ္း
စိတ္ပ်က္ဖိ႔ု ေကာင္းေနပါၿပီ။ ဘာမ်ား ေျပာႏုိင္မွာမုိ႔လ?ဲ ဒီပြဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီး ႏွစ္ျမႇပ္ထား
ခဲ့ၾကတာပါ။ အာရွာဗင္ လူမကၽြံဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာလုပ္ႏုိင္မွာလဲ? ဒီလို
ကိစၥေတြက ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ သက္ေရာက္မႈ အရမ္းမ်ားေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တကယ့္ကို မေက်မနပ္
ျဖစ္ရပါတယ္။ ေနာက္ပြဲမွာ အေကာင္းဆံုး ကစားႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရမယ္ ဆုိေပမယ့္ ဒီေန႔ပြဲမွာ တရားမွ်တမႈ
ဆုိတာ ရွိမေနခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ပထမဆံုး အႀကိမ္လည္း မဟုတ္ပါဘူး"ဟု ၀င္းဂါးက ညည္းတြားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ "ဒီရလဒ္ဟာ ေနာက္ထပ္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ရလဒ္ တစ္ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာမွ လုပ္လုိ႔
မရေတာ့ပါဘူး။ အဂၤါေန႔ ပြဲကိုသာ အာရံုစုိက္ ရပါမယ္"ဟု ၀င္းဂါးက ဘာစီလုိနာႏွင့္ ေသေရးရွင္ေရး အမွ်
အေရးႀကီးေနသည့္ ပြစ
ဲ ဥ္အေပၚ အာရံုစုိက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဆင္နယ္ အသင္းသည္
အဆုိပါ ပြစ
ဲ ဥ္တြင္ ဗန္ပါစီႏွင့္ ေ၀ါလ္ေကာ့တုိ႔ ပါ၀င္မည္ မဟုတ္ဘဲ ဖာဘရီဂတ္စ္မွာ မေသခ်ာ ေသးေၾကာင္း
သိရသည္။ ဆန္ဒါးလန္းႏွင့္ ပြဲတြင္ ကြင္းလယ္ အဓိက ကစားသမား ၀ီရႈိင္းယား ေျခက်င္း၀တ္ ဒဏ္ရာ
ရရွိခ့ဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ၀င္းဂါးက "ေျခက်င္း၀တ္ ျပႆနာ ရွိေနပါတယ္။ မနက္ျဖန္ ေစာင့္ၾကည့္ပါမယ္။ တစ္ရက္ေလာက္ေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္း
ဆင္းႏုုိင္မယ္ မထင္ပါဘူး။ တနလၤာေလာက္ က်ရင္ ျပန္ဆင္းႏုိင္မယ္ ထင္ပါတယ္" ဟု ဆုိခ့ဲသည္။
သတင္း။ http://www.soccermyanmar.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful