E¶O 20/A

∂ÈηÛÙÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ˆ˜ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ·

H IÛÙÔÚ›· ÙˆÓ T¯ÓÒÓ
ÛÙËÓ E˘ÚÒË

Δ√ª√™ A

ISBN 978-960-538-790-7

¢Ú. ∞ÏÌ¿ÓË Δ˙¤ÓË
¢Ú. ª·ÚÈϤÓÓ· ∫·ÛÈÌ¿ÙË

EÈηÛÙÈΤ˜ T¤¯Ó˜
ÛÙËÓ E˘ÚÒË
·fi ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ·
ˆ˜ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ·

To ¤ÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ

∏ π™Δ√ƒπ∞ Δø¡ Δ∂áø¡
™Δ∏¡ ∂Àƒø¶∏

∂ÈηÛÙÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË
·fi ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ˆ˜ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ·

μ´ ∂∫¢√™∏
™ËÌ›ˆÛË
ΔÔ ∂∞¶ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û‡Ìʈӷ
Ì ÙË ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÍ ∞ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. °È· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ· ηÈ
ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÎÚÈÙÈÎÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ˘‡ı˘ÓÔÈ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi.

A´ ∂∫¢√™∏
Copyright © 2001
°È· ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
E§§HNIKO ANOIKTO ¶ANE¶I™THMIO
O‰fi˜ ¶··ÊϤÛÛ· & Y„ËÏ¿ÓÙË, 26222 ¶¿ÙÚ·
TËÏ.: (061) 314094, 314206, º·Í: (061) 317244

™YNTE§E™TE™ TOY ¢I¢AKTIKOY Y§IKOY
ÙÔ˘ ΔfiÌÔ˘

∂ÈηÛÙÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ˆ˜ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ·

™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘
¶·Û¯¿Ï˘ ∫ÈÙÚÔÌËÏ›‰Ë˜
∞η‰ËÌ·˚Îfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂È̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ΔfiÌÔ˘
°ÚËÁfiÚ˘ ªÔχ‚·˜
™˘ÁÁÚ·Ê‹
Δ˙¤ÓË ∞ÏÌ¿ÓË
ª·ÚÈϤӷ ∫·ÛÈÌ¿ÙË

∫ÚÈÙÈ΋ ∞Ó¿ÁÓˆÛË
ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘

EÈ̤ÏÂÈ· ÛÙË M¤ıÔ‰Ô Ù˘ EÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi AfiÛÙ·ÛË
∑ˆ‹ ∫·ÙÛÈ·ÌÔ‡Ú·, ŒÏÈ· §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘
°ÏˆÛÛÈ΋ EÈ̤ÏÂÈ·
∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞ÓÙˆÓ¿ÎË
K·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ EÈ̤ÏÂÈ·/HÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË
∫. ¶Ï¤ÙÛ·˜ – ∑. ∫¿Ú‰·ÚË √.∂.

™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡
Î·È ÁÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂΉfiÛˆÓ
OMA¢A EKTE§E™H™ EP°OY EA¶/1997-2001

ISBN: 960-538-406-Ã

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ N. 2121/1993
··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‹ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋
·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ‹ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘
Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÛÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË.

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ μ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÂÙÚ›‰Ô˘ ∞Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂È̤ÏÂÈ· ∂ÈηÈÚÔÔ›ËÛ˘ μ´ ¤Î‰ÔÛ˘ ¢Ú. 26335.: (2610) 367300 / º·Í: (2610) 367350 °È· ÙË μ´ ·Ó·ıˆÚË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ ∞´ ¤Î‰ÔÛ˘. Δ˙¤ÓË ∞ÏÌ¿ÓË (Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤·˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ 2.B´ ∂∫¢√™∏ Copyright © 2008 °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ E§§HNIKO ANOIKTO ¶ANE¶I™THMIO ¶¿ÚÔ‰Ô˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 18.4) μ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÂÙÚ›‰Ô˘ ∞Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ∫ÚÈÙÈ΋ ∞Ó¿ÁÓˆÛË (Ó¤·˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ 2.4) μ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÂÙÚ›‰Ô˘ ∞Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ∂È̤ÏÂÈ·/∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË ÕÚÙÂÌȘ °Ï¿ÚÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÁÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ OMA¢A EKTE§E™H™ EP°OY EA¶ ISBN: 978-960-538-790-7 ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ N. ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. . ¶ÂÚÈ‚fiÏ· ¶·ÙÚÒÓ TËÏ. 2121/1993 ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‹ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ‹ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÛÔ. ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ™YNTE§E™TE™ TOY ¢I¢AKTIKOY Y§IKOY Ù˘ μ´ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ΔfiÌÔ˘ ∂ÈηÛÙÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ˆ˜ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ∞η‰ËÌ·˚Îfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ô˘‰ÒÓ §›Ï· §ÂÔÓÙ›‰Ô˘ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ £ÂÌ·ÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜.

.

™Ã√§∏ ∞¡£ƒø¶π™Δπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ ¶ƒO°ƒ∞ªª∞ ™¶OÀ¢ø¡ ™Ô˘‰¤˜ ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi £EMATIKH ENOTHTA ∏ πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË TOMO™ ∞ ∂π∫∞™Δπ∫∂™ Δ∂á∂™ ™Δ∏¡ ∂Àƒø¶∏ ∞¶√ Δ√ ª∂™∞πø¡∞ ø™ Δ√¡ 18Ô ∞πø¡∞ μ´ ∂∫¢√™∏ ¶ATPA 2008 .

∂ÚÁ¿ÛÙËΠ۠ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ Î·È ·fi ÙÔ 1984 ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË-ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™Ô‡Ù˙Ô˘. ۯ‰›ˆÓ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÂΉÔÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∞fi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÔÏÏ¿ ÌÔ˘Û›· Î·È È‰Ú‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. ∂›Ó·È È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ πÛÙÔÚÈÎÒÓ Δ¤¯Ó˘ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Association International des Critique d’Art – ∏ellas. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ·Ó·ÛηÊÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. ∏ ª·ÚÈϤӷ ∑. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ªÔ˘Û›ˆÓ. ¢›‰·Í Û ÚÔÙ˘¯È·Îfi Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Â›Â‰Ô ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ∫Ú‹Ù˘ Î·È ∞ı‹Ó·˜. ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ÷ӛˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ªfiÓÈÌË ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Unesco. ∫·ÛÈÌ¿ÙË ÛÔ‡‰·Û πÛÙÔÚ›· Ù˘ Δ¤¯Ó˘. ™Ù· ÂÚ¢ÓËÙÈο Ù˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Ë Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙË ¢‡ÛË. . ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÂÈÌÂÏËı› ‚È‚Ï›· Î·È ¿ÚıÚ· ÁÈ· ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Œ¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘‡ı˘ÓË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ¯·Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· Î·È ºÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ ·fi fiÔ˘ ¤Ï·‚ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ‰›ψ̷ (1979).μπ√°ƒ∞ºπ∫∞ ∏ Δ˙¤ÓË ∞ÏÌ¿ÓË Â›Ó·È ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ‰È‰¿ÎÙˆÚ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ μȤÓÓ˘. ∂›Û˘. ∂Îı¤ÛÂˆÓ Î·È ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Â›Ó·È Â›Û˘ ̤ÏÔ˜ ™∂¶ (™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¶ÚÔÛˆÈÎfi) ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.

....................................................25 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· .................................................................25 1................................................1.............................4 TÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÂÍ·Ú¯¿ÙÔ Ù˘ P·‚¤ÓÓ·˜ ...................................23 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ....29 7 ...........................................................23 EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ.................................1...........................1 OÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ÛÙË ¢‡ÛË ·fi ÙÔÓ 6Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·...........1.........................1..........5 H K·ÚÔÏ›ÁÁÂÈ· ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ...............25 1................25 ™ÎÔfi˜ .................................................................¶EPIEXOMENA EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ ÛÙËÓ E˘ÚÒË 15 M·ÚÈϤӷ K·ÛÈÌ¿ÙË MEPO™ A ME™AIøNA™ KAI ANA°ENNH™H ™˘ÁÁÚ·Ê‹ Î·È EÈ̤ÏÂÈ· EÈηÈÚÔÔ›ËÛ˘: T˙¤ÓË AÏÌ¿ÓË KEºA§AIO 1 EÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË: MÂÛ·›ˆÓ·˜ (6Ô˜-14Ô˜ ·ÈÒÓ·˜) 23 ™ÎÔfi˜ ...................................................................................................26 1.................................................................................1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ...................24 EÓfiÙËÙ· 1..23 ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ .....................................................................................2 T· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ï·ÒÓ ............1.........................28 1.................................3 H Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¤¯Ó˘.........................................................................................................................................26 1.

..4........................33 1....4..2.........................................................................47 EÓfiÙËÙ· 1............61 8 ..........51 1..............................................................2 OÈ ÚÔÌ·ÓÈΤ˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ (11Ô˜-12Ô˜ ·ÈÒÓ·˜)...................................................................2....3 H ÁÏ˘Ù‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ............1..........................2 T· ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù·......50 1..............................................................................33 1.................................................41 1......................................5 O ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÔÙıÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ (Ù¤ÏË 14Ô˘-·Ú¯¤˜ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·) ....37 1............................................................................46 1........................................2.....42 1................................48 1......................48 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ..........................34 1.................4.........................6 H ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ÚÔÌ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ IÙ·Ï›·˜..............................................53 1...............................31 EÓfiÙËÙ· 1..................................................................1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ..........33 ™ÎÔfi˜ ..............................3 T· ÈÙ·ÏÈο ÎÔÛÌÈο ÎÙ›ÚÈ·...........................................................4.....4 OÈ ÁÔÙıÈΤ˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· (13Ô˜-14Ô˜ ·ÈÒÓ·˜) ............................3.........................................................................................................41 1............................................................................4.............................55 EÓfiÙËÙ· 1...................................................................61 ™ÎÔfi˜ .........1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ................................................4 O ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÌ·ÓÈÎÒÓ Ó·ÒÓ .........................................................................................................3................1..3.......................4 H ÁÔÙıÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋ Ù˘ IÙ·Ï›·˜...............................48 1..............................................................................................5 H ÚÔÌ·ÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ IÙ·Ï›·˜.....................................3 OÈ ÁÔÙıÈΤ˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ (13Ô˜-14Ô˜ ·ÈÒÓ·˜) ..........................2 O ÁÔÙıÈÎfi˜ Ó·fi˜................................................4 H ÁÔÙıÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· .....................38 1..........41 ™ÎÔfi˜ .........2....................41 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ................7 OıˆÓÈ΋ Ù¤¯ÓË .............................................................................40 EÓfiÙËÙ· 1.....3 O ÚÔÌ·ÓÈÎfi˜ Ó·fi˜ ...............................................................................33 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ...6 OÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ..................34 1................................................................................................48 ™ÎÔfi˜ ...............2 O ÈÙ·ÏÈÎfi˜ ÁÔÙıÈÎfi˜ Ó·fi˜.................................................1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ..............................61 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· .............................................................2...........1....................................................3............5 H ÁÔÙıÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ IÙ·Ï›·˜..........................................31 1....................................2.................

...................................................71 ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ .........1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ...........................64 ¶·Ú¿ÚÙËÌ· .......................87 2.1..........5.............................................4 H ÁÏ˘ÙÈ΋..................................100 ™ÎÔfi˜ .....................................74 2...............................................1...............................................7 OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·...............................................................................................................................................................................................78 2..............................................................................................................................1..........................................................................................................................89 2.2 H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋................100 2........2 T· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜...........8 H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· IÙ·Ï›·.......................5 OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÁχÙ˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ..................................................................................77 2........................61 1...1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ..................1........95 EÓfiÙËÙ· 2................85 2.........................71 EÓfiÙËÙ· 2....................................................1............................................74 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ................................71 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ..............71 EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ................68 O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË................................................1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ............69 KEºA§AIO 2 EÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË: AÓ·Á¤ÓÓËÛË (1400-1525) 71 ™ÎÔfi˜ .....................................66 BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· .2......2 K‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ .........................................6 H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋.........................................2 OÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· (1500-1525) .................................100 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ..................................................................................................................................................................................1..................................................................81 2.............................1 OÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· (1400-1500)............................................................................74 2.............................................................................................................................................................................3 OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘........2...............................62 ™‡ÓÔ„Ë....................................5..........74 ™ÎÔfi˜ ...........................................................................1...101 9 .........................................100 2...........1.................1..........................................

..........107 2.....2..................116 2.................................................................3 O ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Bramante Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ B·ÙÈηÓfi .................5 OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙȘ K¿Ùˆ XÒÚ˜...............................................................................................................3 H AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙȘ K¿Ùˆ XÒÚ˜.....142 ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 3.............................. O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ȉ·ÓÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·ÚÌÔÓ›·˜ ......126 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ...............................1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ .....................133 ™‡ÓÔ„Ë.....................................................................................................2.........................126 2........................................................................................4 H Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ...........................4 O Leonardo da Vinci.8 OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ......................................128 2...................4........................................................................113 2.121 2........................2.........................................................................................3....................117 2..4..........................................................................................................................................................................6 H AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙË °·ÏÏ›·..........................145 °ÏˆÛÛ¿ÚÈ M¤ÚÔ˘˜ A ...........................................................3 ª˘ıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·......131 2........................................................................................................126 2...............................................111 EÓfiÙËÙ· 2..................................................6 O P·Ê·‹Ï.......4.........143 BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ..............122 EÓfiÙËÙ· 2.....103 2..........1 £ÂÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ...............................................................126 ™ÎÔfi˜ ............................120 2.......................................101 2.......................3 OÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ (1400-1525) .........................................113 2.....................4 πÛÙÔÚÈο ı¤Ì·Ù· ................................................4 Δ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘..2.........................................4........3.......5 ¶ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ..3....................................147 10 ................. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘-ÂÚ¢ÓËÙ‹˜...............................3............126 2.......2 £ÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù·..............................................137 ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1..............................113 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ..........................................................7 H ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙË BÂÓÂÙ›·.................................3.............2 ¢È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ Î·È Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ...104 2.................................5 O Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜........................4.2............................................................................................................................................................3..................................... ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ......2.. A·Ú¿ÌÈÏÏÔ˜ ÁχÙ˘........................3.113 ™ÎÔfi˜ .................................................139 ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 2........7 H AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ....117 2...................................................3.114 2.......144 O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË.....................................................................................................

..... Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ 173 ™ÎÔfi˜ ....................2 AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ...........................................................................................................................................................172 KEºA§AIO 2 O 17Ô˜ ·ÈÒÓ·˜..................................................................................................................................................154 EÓfiÙËÙ· 1....................MEPO™ B EIKA™TIKE™ TEXNE™ A¶O TO TE§O™ TH™ ANA°ENNH™H™ ø™ TON 18Ô AIøNA ™˘ÁÁÚ·Ê‹: M·ÚÈϤӷ K·ÛÈÌ¿ÙË ∂È̤ÏÂÈ· ∂ÈηÈÚÔÔ›ËÛ˘: μ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÂÙÚ›‰Ô˘ KEºA§AIO 1 H fi„ÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË........................................................155 EÓfiÙËÙ· 1................................................164 EÓfiÙËÙ· 1........................................4 M·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜...................................2 O Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·.............................158 1.......................................................................................169 ™‡ÓÔ„Ë.......................................................................153 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ......................................................................................... M·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ 153 ™ÎÔfi˜ ................................................. IÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ .........................................173 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ....168 EÓfiÙËÙ· 1.....................................2........................158 1........3 O Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿..........................................173 11 ..............................................1 ZˆÁÚ·ÊÈ΋ – °Ï˘ÙÈ΋........1 O Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ ˆ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ .................................153 EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ.................................................................................153 ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ ...........................................................................................2.......

..........................................................................................................................199 ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· .............................178 2...........200 12 ........................................................3 ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ...................................5......... Ô 18Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ 199 ™ÎÔfi˜ ..........................................199 EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ.........................2 H ȉÈÔÊ˘˝· ÙÔ˘ P¤ÌÚ·ÓÙ ‚·Ó P¤ÈÓ (1606-1669) ....................2 TÔ Ì·ÚfiÎ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· .............................................................................2..............................1 TÔ Ì·ÚfiÎ ÁÂÓÈο...........................193 2......................................................3 H ÔÏÏ·Ó‰È΋ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›· .............................. H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ..................................................173 EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ..........................4 TÔ Ì·ÚfiÎ ÛÙËÓ IÛ·Ó›·..............199 EÓfiÙËÙ· 3.................184 EÓfiÙËÙ· 2.........4 OÈ ÔÏÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ ..................................5 TÔ Ì·ÚfiÎ ÛÙËÓ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋ OÏÏ·Ó‰›·........2 °Ï˘ÙÈ΋...........................................................................194 2..................................199 ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ .................................................................................................................................................................................................................................................................................5.................................................................196 2................................182 2.1 OÈ ‚fiÚÂȘ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜ .............................................196 ™‡ÓÔ„Ë........................................................193 2...................178 2..................................5.........................................2...................189 EÓfiÙËÙ· 2.........................................................................................ŒÓÓÔȘ-KÏÂȉȿ ..........5.........................................................1 AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ .........198 KEºA§AIO 3 H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÚÔÎÔÎfi...191 EÓfiÙËÙ· 2...................2.................5 T· ÔÏÏ·Ó‰Èο ÂÛˆÙÂÚÈο ÛÈÙÈÒÓ ..................1 TÔ ÚÔÎÔÎfi ÁÂÓÈο.............3 H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ÛÙË ºÏ¿Ó‰Ú· ..........195 2...........................5.............................................................................................174 EÓfiÙËÙ· 2........................................................................................................175 EÓfiÙËÙ· 2......................................................................................................

...............................................................3 °Ï˘ÙÈ΋........................................207 3.........................3 TÔ ÚÔÎÔÎfi ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ›· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 17Ô˘ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·...........207 3....1 AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ – °Ï˘ÙÈ΋................................................................206 EÓfiÙËÙ· 3..203 3......................................................................EÓfiÙËÙ· 3......202 3..........................................................................................................................................................214 13 ...........................................................................................................................4......2...............................................2 ZˆÁÚ·ÊÈ΋ .................212 O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ MÂϤÙË M¤ÚÔ˘˜ B....................................................................................2 TÔ ÚÔÎÔÎfi ÛÙË °·ÏÏ›· .......................................................................................205 EÓfiÙËÙ· 3.....4 TÔ ÚÔÎÔÎfi ÛÙËÓ AÁÁÏ›·.........2 ZˆÁÚ·ÊÈ΋..........................1 AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ...............................................................................208 ™‡ÓÔ„Ë .........210 BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· M¤ÚÔ˘˜ B ....................................................................................4..............2...... Ô ™ÂÚ T˙fiÛÔ˘· P¤˘ÓÔÏÓÙ˜ Î·È Ô TfiÌ·˜ °Î¤ÈÓÛÌÔÚˆ.....................................2.............. O O˘›ÏÏÈ·Ì XfiÁηÚı..........202 3....

.

K·ıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÙ ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÈηÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ÙÔ˘ NÈÎÔÏ¿ ¶Ô˘Û¤Ó. ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٿÚÙÈÛ˘ ̤۷ ·fi ÌÈ· ·‰ÚÔÌÂÚ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ·ÊÂÓfi˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÈÏ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔÓ E˘Úˆ·˚Îfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi. °ÈÒÚÁÔ˘ MÔ˘˙È¿ÓË. fiˆ˜ Ë ÁÔÙıÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙË °·ÏÏ›·. ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó Î·È ˆ˜ ̤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔ˘Û›· Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ȉȈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηıÈÂÚˆı› ˆ˜ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ M·Ï¤· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ Î·È N¤·˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ÙÔ˘ MÔÓ¿¯Ô˘. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·: Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ Î·È Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ù¤¯Ó˘. A˘Ùfi Ô˘ ¯ˆÏ·›ÓÂÈ fï˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ıÂÒÚËÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ı· ¤¯ÂÙ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ì·ÚfiÎ Î. Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ·Ó Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·˘Ù¤˜. ηıÒ˜ Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ˆ˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ۯ‰fiÓ ·ÁÎfiÛÌÈ·.EI™A°ø°H ™THN I™TOPIA TøN EIKA™TIKøN TEXNøN ™THN EYPø¶H TÔ ·ÚfiÓ EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ MÂϤÙ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Û·˜ ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ ÛÙËÓ E˘ÚÒË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Î·È ÛÙÈÏ. ÙÔ˘ MËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ Ù˘ N¤·˜ YfiÚ΢. Ì¿ÏÏÔÓ.Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÌÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ. fiˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· B›ÓÙÛÈ. ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÁÈ· Ù· «EηÙfi ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ EıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘». Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÓÙ‡ˆÓ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·ÏÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ – fiˆ˜ ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜.Î. T· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÔ¯¤˜. 15 . ÙÔ˘ B˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Î·È XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ. ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ NÈÎÔÏ¿Ô˘ °‡˙Ë. ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Â›Û˘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÈηÛÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ‹. AÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· ΢ڛ·Ú¯· ÂÈηÛÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ηٿ ̤ÚÔ˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜-·ÈÛıËÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌË ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Ú‡̷ٷ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi Â͈ÁÂÓ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ÙˆÓ N¤ˆÓ ™˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘. Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ÙÔ˘ T˙·ÓÏÔÚ¤ÓÙÛÔ MÂÚÓ›ÓÈ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ·›ıÔ˘Û˜ Ù¤¯Ó˘.

Ù· ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ›. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜: ̤¯ÚÈ ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔÏÔÁ›·˜. £· Ú¤ÂÈ ·Ú¯Èο Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. Ë ÁÏ˘ÙÈ΋. ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ·Ú¯Âȷο ‰Â‰Ô̤ӷ (ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ı¤ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È. ÂÚÈfi‰ˆÓ. Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ›. ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯ÓË˜Ø Â) ÛÙÔ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. A˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ··Ú›ıÌËÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÈÏ. ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ô˘ ·Ó··Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Û ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ 16 . TÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·. ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. Î·È ¤ÙÛÈ Û¯Â‰fiÓ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˜ Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ T‡Ô ‹ Ù· MME. Ë ¯·Ú·ÎÙÈ΋. Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ. H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Â›Û˘ Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›·. Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. H ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·.™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ –Î·È ÂÓÓÔԇ̠¿ÓÙ· Ù˘ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘– ·Óı› Û ÎÔÈӈӛ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ·Ó¿Ù˘ÍË. ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú·‰ÔÛȷο ·Ô‰›‰ÂÙ·ÈØ Á) ÛÙÔ Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Û ÔÈ· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÔ¯‹ ‹ Ê¿ÛË Î·È ˘fi ÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‹ ÂÓfi˜ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·ÈØ ‰) ÛÙÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ÛÙÈÏÈÛÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. Ë ÔÔ›· ·ÔÛÎÔ› ÛÙ· ÂÍ‹˜: ·) ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘ (·fi‰ÔÛË)Ø ‚) ÛÙËÓ ·fiÊ·ÓÛË Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘. EÌ›˜ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ٷ ÙÚ›· ÚÒÙ· ›‰Ë ÙˆÓ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Ù¯ÓÒÓ. ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û¯ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ‚·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ· Ù˘ Ù¯ÓÔ˚ÛÙÔÚÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ˘ÊÔÏÔÁÈ΋˜ (ÛÙÈÏÈÛÙÈ΋˜) Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ÌÈ·˜ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Û ¤Ó·Ó ¢ڇÙÂÚÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ™ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚fiψÓ. ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓfi Ù˘ ÙË Ê‡ÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Î·È Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ Î·È ÛÙ· ÏÈÁÔÛÙ¿ ÓÂfiÙÂÚ· ÌÔ˘Û›· Î·È ÈÓ·ÎÔı‹Î˜ Ì·˜. ÔÈ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ô˘ Ù˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ. ÌÔÚ› Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘». ÙËÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Î·È Û˘ÓıÂÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. EÔ̤ӈ˜. ÂÓÙ·Á̤ÓÔ Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ‹ Ï·ÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ –ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜– ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Á›ÁÓÂÛı·È. AÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.

fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ. ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ –·Ó fi¯È Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ– Ú¤ÂÈ Î·È Ë Û˘ÓıÂÙÈ΋ Ì·˜ ‰È·›ÛıËÛË Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È.ÙÈ ıˆÚ› ÂÁÁÂÓ‹ ÛËÌ·Û›· fiÛˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÈÛÙÔÚÈο Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ (ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Ô˘ ʈٛ˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜. ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜. ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ‹ Ì˘ıÔÏÔÁÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. 37): Ÿˆ˜ Ë Ú·ÎÙÈ΋ Ì·˜ ›ڷ Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÂÓÙÚ˘ÊÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô. O ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ fi. Ë ‚·ı‡ÙÂÚË. Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. K·Ù¿ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË. ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯÙ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ. ÙÔ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓË ÁÈ· ÙÔÓ «M˘ÛÙÈÎfi ¢Â›ÓÔ». ·Ú¿ Û ¤Ó· ÏfiÁÈÔ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. E‰Ò ›ӷÈ. H ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ê˘ÛÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÙȘ ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜-ÁÚ·Ù¤˜ ‹ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ. fiˆ˜ Ë ÁÓÒÛË Ì·˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÂÓÙÚ˘ÊÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô. ‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. Ë ÂÚÌËÓ›· Ù˘ «ÂÁÁÂÓÔ‡˜ ÛËÌ·Û›·˜» («intrinsic meaning»).ÙÈ ıˆÚ› ÂÁÁÂÓ‹ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙË. ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ‹ ÙȘ ÔÈËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. 17 . ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ MÂϤÙ˜ EÈÎÔÓÔÏÔÁ›·˜ (1991. ÂÓÙÚ˘ÊÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô. Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıԇ̠̠ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÙfiÙ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜. ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ¯ÒÚ·˜). A˘Ùfi Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û fi. Û. Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. A˘Ù‹ Ë ‰È·›ÛıËÛË Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Èı·Ófi Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Û ¤Ó·Ó ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ·Ú·ÙËÚËÙ‹. Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ Â˘·ÁÁÂÏ›ˆÓ. fï˜. AӷʤÚÂÈ Û¯ÂÙÈο Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ Erwin Panofsky (1892-1968) Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ¶Ú›ÓÛÙÔÓ. °È· Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·˘Ù¤˜. fiˆ˜ ›ӷÈ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Erwin Panofsky.. ÔÈ ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ‚·ÛÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù· Î·È ¤ÓÓÔȘ. ηٷÓfiËÛË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ËÁ¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ fiÚÔ «Û˘ÓıÂÙÈ΋ ‰È·›ÛıËÛË». ·Ó ÚÒÙ· ‰ÂÓ ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÂÈ ÛÙ· ıÚËÛ΢ÙÈο ΛÌÂÓ·.Ï. ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜.¯. Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù· Î·È ¤ÓÓÔȘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈο (ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Ù‡ˆÓ). ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÈηÓfiÙËÙ· «‰È¿ÁÓˆÛ˘» Ë ÔÔ›·. XˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÈˆı› fiÙÈ Ë ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ó¿ÎÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ –‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Î·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ «Ù‡ˆÓ»–. ÛÂ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi Ì fi.ÙÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ‹ Û˘Ì‚fiÏˆÓ (ηٿ ÙÔÓ Ernst Cassirer) ÂÓ Á¤ÓÂÈ. ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜.Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ·ÎÏÔ. Ï. ‰ËÏ·‰‹. E›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ÌË ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ Ù˘ Y··ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡. fiÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÌÈ·˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. Ù· ¤ÚÁ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË Î. fiˆ˜ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÚˆÌ·˚΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ÌÔÚʤ˜ (ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜). Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.

™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ÌÈ·, ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋, fiÛÔ Î·È
ηٿ ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙË ‰È·ÈÛıËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ¤ÓÙ·ÍË ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘. O ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·‚ϤÂÈ ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÁÓÒÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ/ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÈÛÙÔÚÈο Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ·, ÁÈ· Ó· ‰È·ÊˆÙ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô «Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ ÁÂÓÈΤ˜
Î·È ‚·ÛÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ
ı¤Ì·Ù· Î·È ¤ÓÓÔȘ». A˘Ùfi Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û fi,ÙÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ‹ Û˘Ì‚fiÏˆÓ (ηٿ ÙÔÓ Ernst Cassirer) ÂÓ Á¤ÓÂÈ (Erwin
Panofsky, fi..).
H ÁÓÒÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, fiˆ˜ ÙȘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô Erwin Panofsky, ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÎÂÎÙË̤ÓË ›ڷ ̤۷
·fi ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›· ˆ˜ ÚÔ˜
ÙËÓ ÔÚı‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÔ¯‹. TÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ù·‡ÙÈÛ˘ (attribution) ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ-ÎÏÂȉ› ÛÙËÓ Ù¯ÓÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó, ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜, (·fi ÌÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛ‹ Ù˘, Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ Î.Ï.), Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‚¤‚·ÈË Î·È ·Ó·ÓÙ›ÚÚËÙË ¤ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜
¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÔ¯‹ Î·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Ë Ù·‡ÙÈÛË ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÔÌ¿‰·˜
fiÌÔÈˆÓ ‹ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ¤ÚÁˆÓ. H ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÛÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi «Û¯ÔÏÒÓ» Î·È ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÓÙˆÓ ÛÙË ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋ Ù¤¯ÓË.
™ÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Â›Ó·È Ë ÂÈηÛÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋. O
Richardson Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Connoisseur (ÂÌÂÈÚÔÁÓÒ̈Ó, ÁÓÒÛÙ˘) ›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ, ÙÔ 1719, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÁÓÒÛÙË/Û˘ÏϤÎÙË ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ «ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·», ÂÈÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ï·ÛÙ¿ Î·È ÛÙ· ÁÓ‹ÛÈ· ¤ÚÁ·
Ù¤¯Ó˘, ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· Î·È ¤ÚÁ· Û¯ÔÏÒÓ. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ·fi ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜, ·fi Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ –ηıÒ˜ Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ·ÎÚȂ›·˜–, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÓÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ È·ÙÚÈ΋, ÙË ¯ËÌ›· Î·È ÙËÓ ÔÙÈ΋. H ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ηÈ
Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ÁÓ‹ÛÈˆÓ Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÈ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂˆÓ Â›Ó·È, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·,
¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜. TÂÏÈο, ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›
Ù¤¯Ó˘, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· ÌÔ˘ÛÂȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ›ڷ (Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
˘ÊÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· οı ÂÔ¯‹˜ Î·È Î¿ı ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
Ì ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚËÙ¤˜ ı· ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÁÈ· ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘.
¶ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ·
¿ÏÏÔ ·fi ·Ó·ÎÚȂ›˜ ÁÂÓÈ·ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘, ÙÔ «‹ıÔ˜» Î·È Ù· ˘„ËÏ¿ ȉ·ÓÈο Ô˘ ÙÔ ÂÓ¤ÓÂ·Ó (ˆÚ·ÈfiÙËÙ·, ·Ï‹ıÂÈ·,
ËÚˆÈÛÌfi˜ Î.Ï.). H ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ È‰Â·ÏÈÛÌfi Î·È ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ Ù˘ ZˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠÙÔ

18

1667 ·fi ÙÔÓ Colbert Î·È ÈÂÚ·Ú¯Ô‡Û ·˘ÛÙËÚ¿ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·˘Ù‹ Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó (ÈÛÙÔÚÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÔÚÙÚ¤ÙÔ, ÙÔ›Ô, ÓÂÎÚ¿
ʇÛË, ËıÔÁÚ·Ê›· [‰ËÏ·‰‹ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹]). H ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹
›Û¯˘Â ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ
ÁηÏÂÚ› ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË (ÂÌfiÚÈÔ) Ù˘ Ù¤¯Ó˘. TfiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ÂÓ‰Âϯ‹ ηÈ, ÁÈ·Ù› fi¯È, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÙÔ˘ οı ¤ÚÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ οı ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ë
·Í›· ÙÔ˘. H ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ̤Û˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ·‡ÍËÛ ÙË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÁÓ‹ÛÈ· ηÈ
·ÎÚÈ‚¿ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛ·Ó ÛÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘˜ ÛًϘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ
ÎÔÈÓfi Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Âͤ¯ÔÓÙ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
¿ÍÈ˙ ӷ ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.
™ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·, ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÛÙÈÏ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ·ÊËÚË̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ·Ú·ÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÈ· Û ‚¿ıÔ˜ ÂÚÌËÓ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ó¤ˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ
ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ. O ÕÁÁÏÔ˜ ÎÚÈÙÈÎfi˜ Roger Fry ηٿÊÂÚ ӷ ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ ¤Ó· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÎÔÈÓfi Ì ÙÔ ÌÂÙ·-ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· (fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ)
Î·È ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Clement Greenberg Î·È Harold Rosenberg ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÊËÚË̤ÓÔ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50.
H ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÓÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Í›· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ıˆڛ· (Ù˘ ÂÔ¯‹˜) ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ¤Ú·
·fi ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÌÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ, Ô˘ ›ӷÈ
Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜. §ÈÁfiÙÂÚÔ Ê·ÓÂÚÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë
ÂÈÏÂÎÙÈÎÒÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Û ÂıÓÈο ÌÔ˘Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ‹
ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ.
°ÂÓÈο Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏÔÁÈο
·ÈÛıËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Î·È Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛˆÈΤ˜ ›Ûˆ˜ Î·È È‰ÈÔÙÂÏ›˜
·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÂÏÈο Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ·
Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ÌÂٷ͇ ı·ً Î·È ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘, fiÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë Û˘ÁÎÈÓËÛȷ΋ ÊfiÚÙÈÛË Ô˘ «ÂÎ¤ÌÂÙ·È» ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘.
T¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ··Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ηٷÏfiÁˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ, ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ, ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ,
ÌÓËÌ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÚıfiÙÂÚË ÂÚÌËÓ›· ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘
Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚԤϢÛË ‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿
ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ.
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·Í›· fi¯È ÙfiÛÔ ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ·ÈÛıËÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÌÈ·˜ ÂÏ›Ù, Ë ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÌÔ-

19

Ú›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ, Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È «Ù¤¯ÓË». IÛÙÔÚÈο,
ÌfiÓÔ ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ‰ÂÓ ÊÈÏÔÙ¯ÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÛÎÔfi Ó·
ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙ· ÌÔ˘Û›·.
TÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔØ ¿ÏψÛÙ fiÏÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒ˘. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ
fï˜ ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ. ø˜ Û˘Óԉ¢ÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔ BÈ‚Ï›Ô TÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘ ÙÔ˘ Ernst Gombrich, ÌÙÊÚ. §›Ó· K¿Û‰·ÁÏË, ÂΉ.
MIET, Aı‹Ó· 2 1998 ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ï‹ ‰È·Ù‡ˆÛË. μ·ÛÈÎfi ıˆÚÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ XÈÔ˘ XfiÓÔÚ Î·È T˙ÔÓ ºÏ¤ÌÈÓÁÎ, IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘, ÙfiÌÔÈ 2 Î·È 3, ÌÙÊÚ. AÓ‰Ú¤·˜ ¶·¿˜, ÂΉ. YÔ‰ÔÌ‹, Aı‹Ó· 1992.
ø˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ·Ó¿ÁÓˆÛÌ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ NÙԇϷ˜ MÔ˘Ú›ÎË AÓ·Á¤ÓÓËÛË, M·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜, M·ÚfiÎ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ – °Ï˘ÙÈ΋, Aı‹Ó· 1986.
TÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·Ïfi ΛÌÂÓÔ, ¤ÁÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ô‰ÂÎÙfi Î·È ·fi ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ÛΤ„˘
Î·È ÛÙÔ ÂÍ·›ÚÂÙÔ ÛÙÈÏ ÙÔ˘. ¶·Û›ÁÓˆÛÙË Â›Ó·È Ë ·Ú¯È΋ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡
Ô˘ ˯› ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ˆ˜ ÚfiÎÏËÛË: «™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
T¤¯ÓË. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜». Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Gombrich, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·ÊËÁÂ›Ù·È Ì ‰È·‡ÁÂÈ·, Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔχÏÔΘ Î·È ‰˘ÛÓfiËÙ˜ ÊÚ·ÛÙÈΤ˜
ηٷÛ΢¤˜ –οÙÈ Ô˘ ηٷ‰˘Ó·ÛÙ‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ Ù¤¯Ó˘– Ò˜ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ˆÚ·›· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. AÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ıˆڛ· fiÙÈ Ë fiÚ·ÛË –Ë ÂÈηÛÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿– ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÁÓÒÛË. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘
‰ËÏ·‰‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. X¿ÚË ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÂÈηÛÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ
–Ô˘ fï˜ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ «Ï¿ıÔ˘˜»– ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ‹ ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌ› Ë Ù¤¯ÓË. O Gombrich, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ·˘ÛÙÚȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ –ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1909
ÛÙË BȤÓÓË–, ¤ÁÚ·„ ÛÙ· AÁÁÏÈο, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ Ù˘ ‚ڷ˚΋˜ Ú›˙·˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÙÔ 1935, fiÔ˘ ‚ڋΠÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· Î·È ¤ı·ÓÂ
92 ÂÙÒÓ (ÛÙȘ 5/11/2001), ÂÓÒ Û˘ÁÁÚ·ÊfiÙ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô.
M·ÚÈϤӷ K·ÛÈÌ¿ÙË

20

MEPO™ A
MÂÛ·›ˆÓ·˜ Î·È AÓ·Á¤ÓÓËÛË
™˘ÁÁÚ·Ê‹ Î·È EÈ̤ÏÂÈ· EÈηÈÚÔÔ›ËÛ˘: T˙¤ÓË AÏÌ¿ÓË

.

KEºA§AIO 1 EIKA™TIKE™ TEXNE™ ™THN EYPø¶H: ME™AIøNA™ (6Ô˜-14Ô˜ AIøNA™) ™ÎÔfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È Ó· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÙÈο ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ ÛÙË ¢‡ÛË Î·Ù¿ ÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ· (6Ô˜-14Ô˜ ·È.). ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ŒÓÓÔȘ KÏÂȉȿ MÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ B˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË ™ÎÔÙÂÈÓÔ› ·ÈÒÓ˜ ¶·ÈÛÌfi˜ K·ÚÔÏ›ÁÁÂÈ· ·Ó·Á¤ÓÓËÛË AÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ fiÏÂȘ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ OıˆÓÈ΋ Ù¤¯ÓË PÒÌË ºÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· TÔÛοÓË PÔÌ·ÓÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ Giotto °ÔÙıÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ™È¤Ó·˜ ™Ù·˘ÚÔıfiÏÈÔ Ì Ó¢ÚÒÛÂȘ ¶›Ó·Î·˜ ‚ˆÌÔ‡ K·ı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ ¢ÈÂıÓ‹˜ ÁÔÙıÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ 23 . Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜. ÙÔÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÏÒıËηÓ. ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ·Ó·Ï‡ÂÙ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯ÓÂ˜Ø ñ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ fiÙÂ Î·È ˘fi ÔȘ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ÚÔÌ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓËØ ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ٷ ‚·ÛÈο ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·Ø ñ ÂÍËÁ›Ù Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Giotto ¿ÓÔÈÍ ӤԢ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ™ÎÔfi˜ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ 24 TÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙ ÂÓfiÙËÙ˜.2 ÌÂÏÂÙ¿Ì ÙË ÚÔÌ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË. Ë ÔÔ›· ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË °·ÏÏ›· ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·.3 Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ ÙË ÁÔÙıÈ΋ Ù¤¯ÓË. ˆÛÙfiÛÔ. ‰ËÏ·‰‹ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ ÛÙ· ‰¿ÊË Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ªÂ ‚¿ÛË. H ÂÓfiÙËÙ· 1. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë E˘ÚÒË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ˆ˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÂÍ¿ψÛ˘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ÌÈ·˜ Ù¤¯Ó˘ ۯ‰fiÓ ¿ÁÓˆÛÙ˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÙÔ ∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ªÂϤÙ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙȘ fiÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 1. ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ (*).5 ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ô ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÔÙıÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 1. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. . ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 1.4 Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÁÔÙıÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ηٿ ÙÔÓ 13Ô Î·È ÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ·. ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Û˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ÁÔÙıÈ΋ Ù¤¯ÓË. Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÔÙıÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ÚԤ΢„ ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ˆ˜ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡. Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÁ‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËΠ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙÔÓ 12Ô ·ÈÒÓ·. H ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. ÏfiÁˆ ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 1.1 ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒ˘ ·fi ÙÔÓ 6Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. Ë Ù¤¯ÓË ·˘Ù‹ ·¤ÎÙËÛ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·. ΔÔ °ÏˆÛÛ¿ÚÈ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ª¤ÚÔ˘˜ ∞´ ÙÔ˘ ∂Á¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ªÂϤÙ˘ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ.

Afi ÙÔ 500 ¤ˆ˜ ÙÔ 1000 ÂÚ›Ô˘ Ë E˘ÚÒË ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ ™ÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ AÈÒÓ˜.1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ M ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. BËÛÈÁfiÙıÔÈ ÛÙËÓ IÛ·Ó›·. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· 1. Ù· ÔÔ›· ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙÔÓ 6Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·Ø ñ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Ù˘ «ÓËÛȈÙÈ΋˜» E˘ÚÒ˘ (IÚÏ·Ó‰›·. ·ÓÙ› Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ڈ̷˚΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚԤ΢„·Ó ÔÏÏ¿ ‚·Ú‚·ÚÈο ÎÚ·Ù›‰È·. K·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Â ÏfiÁÔ ‰ÈfiÙÈ Î·È ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ŒÙÛÈ. OÈ Ï·Ô› ·˘ÙÔ› ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: ÕÁÁÏÔÈ Î·È ™¿ÍÔÓ˜ ÛÙËÓ AÁÁÏ›·.KEºA§AIO 1 EÓfiÙËÙ· 1. Ù· ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ.1.1 OI EIKA™TIKE™ TEXNE™ ™TH ¢Y™H A¶O TON 6Ô Eø™ TON 11Ô AIøNA ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË ·fi ÙÔÓ 6Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ηıÒ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú·ÎÌ‹. OÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÎÔÙÂÈÓ‹. Ò˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi. ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ٷ ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ. ™ÎÔfi˜ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ÔÈ ÂȉÚÔ̤˜ Î·È ÔÈ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙ· ‰¿ÊË ÙÔ˘ ‚·Ú‚·ÚÈÎÔ‡ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Â¤ÊÂÚ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi. ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ Î·È Ù˘ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ‹Ù·Ó. ‚˘ıÈṲ̂ÓÔÈ Û ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ó·Ù˘Á̤ÓË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ÙÔ 475. AÁÁÏ›·) Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ÙȘ Ù¯ÓÔÙÚÔÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙÂ˜Ø ñ ·Ó·Ï‡ÂÙ ÔȘ Û˘Ó¤ÂȘ ›¯Â ÁÈ· ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÊÚ·ÁÎÈÎfi ıÚfiÓÔ. OÈ Û˘Ó¯›˜ fiÏÂÌÔÈ. OÛÙÚÔÁfiÙıÔÈ Î·È §ÔÁÁÔ‚¿Ú‰ÔÈ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. ºÚ¿ÁÎÔÈ Î·È BÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰Ô› ÛÙË °·ÏÏ›·. 25 . Ë ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË ÂÈÛ‹Ïı Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂˆÓ Î·È ÂȉÚÔÌÒÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ.

ÔÈ IÚÏ·Ó‰Ô› ÌÔÓ·¯Ô› ÂȉfiıËÎ·Ó ÙÔÓ 7Ô Î·È ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ 26 . X¿ÚË ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ K·ıÔÏÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜. ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔχÏÔη ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Û¯¤‰È·. ›¯·Ó ÁÂÓÈο ¯·ÌËÏfi ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚ÎÒÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÊÈÏÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÂÚÂÈˆÌ¤Ó˜ fiÏÂȘ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÂÈÛÎÔ¤˜ Î·È ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ È‰Ú‡ıËÎ·Ó ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÌÏÂÎfiÌÂÓ· ÁˆÌÂÙÚÈο Î·È Ê˘ÙÈο ı¤Ì·Ù·. T· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ë Ù¤¯ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ IÚÏ·Ó‰Ô‡˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË. M¤Û· ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ. Ë Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ Èı·ÓÒ˜ Ó· ÛÙfi¯Â˘Â. Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓË Ê·ÓÙ·Û›·. T· ÈÚÏ·Ó‰Èο ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. PˆÌ·›ˆÓ) ›¯Â Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·. H IÚÏ·Ó‰›·. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ·ÛÎËÙ‹ÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Î¤ÓÙÚ· ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘.1. ÔÈ Ï·Ô› ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙË ÌÓËÌÂȷ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ E˘ÚÒË ¤ˆ˜ ÙÔ 900. ÛÙÔÓ ÂÍÔÚÎÈÛÌfi ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ì·Á›·˜.ENOTHTA 1. ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÓËÛ› fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ.1 1. fiˆ˜ Î·È Ë Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ÚˆÙfiÁÔÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.2 T· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ï·ÒÓ OÈ ‚·Ú‚·ÚÈÎÔ› ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈÎÔ› Ï·Ô›. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ‰Â Ì ÙËÓ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ.3 H Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ AÓ·Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÙˆÛË Ù˘ ·Ô‚·Ú‚·ÚˆÌ¤Ó˘ E˘ÚÒ˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛÂ Ë EÎÎÏËÛ›·. ÂίÚÈÛÙÈ·Ó›ÛÙËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ 430. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi Ë Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ Ï·ÒÓ (EÏÏ‹ÓˆÓ. ÔÈÎȷο ÛÎÂ‡Ë Î. ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙ·‰È·Î¿ Ë ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋ Ù¤¯ÓË. ηıÒ˜ Î·È ÌÔÚʤ˜ ˙ÒˆÓ. H ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ. Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÎÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ PˆÌ·›Ô˘˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÎÂÏÙÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜. H PÒÌË ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘. §fiÁˆ Ù˘ ÓÔÌ·‰È΋˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜.). §fiÁÈÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› ‹ ÎÏËÚÈÎÔ› ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û˘¯Ó¿ Û ˘„ËÏ¿ ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó ÙȘ Ù¤¯Ó˜. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋˜* ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ Ï·ÒÓ Î·È Ù˘ ·ÊËÚË̤Ó˘* ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋˜ Ù¿Û˘ ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ. M ÛÎÔfi ÙË Ì‡ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛËÏ‡ÙˆÓ ÛÙ· ‰fiÁÌ·Ù· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜. H ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÊÔÚÔ‡Û ΢ڛˆ˜ ÊÔÚËÙ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (fiÏ·. 1. ™ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜.¿. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙ· ‰¿ÊË Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ÔÈ ‚·Ú‚·ÚÈÎÔ› Ï·Ô› ›¯·Ó ÌÈ· ÂÌÊ·Ó‹ ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ¶¤Ú· ‰Â ·fi ÙË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.1.

΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏ›Ô˘. X¿ÚË ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘. TÈ ·Ú·ÙËÚ›Ù ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ÊÈÏÔÙ¯ӋıËΠÛÙÔ Lindisfarne Ù˘ NÔÚıÔ˘Ì‚Ú›·˜ (‚fiÚÂÈ· AÁÁÏ›·) Î·È Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË BÚÂÙ·ÓÈ΋ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ΔÔ μÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Kells Â›Ó·È ¤Ó· ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì 2000 ÂÚ›Ô˘ ÂÚ›Ù¯ӷ ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 27 1 . Gallen ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Â˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ÙÔ˘ 790.1 KEºA§AIO ÎÂÈ̤ӈÓ. ÂÓÒ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· Û¯ËÌ·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ÙÚfiÔ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜.ENOTHTA 1. ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ ÙÔ˘ ¿· ÛÙËÓ AÁÁÏ›· Á‡Úˆ ÛÙÔ 668. TÔ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ÙÔ˘ Lindisfarne ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÔÚÙÚ¤Ù· ¢·ÁÁÂÏÈÛÙÒÓ. ªÈ· ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜. E›Ó·È Â›Û˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Â˘·ÁÁÂÏÈÛÙÒÓ ÛÙÔ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ÙÔ˘ Lindisfarne Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË «Ô ¿ÁÈÔ˜». ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ (Û ‚È‚Ï›Ô ‹ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô) Î·È ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¢·ÁÁÂÏÈÛÙ‹. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ (Û ‚È‚Ï›· ‹ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô). ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÙÔ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜. ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ ÂÓfi˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÔÛÌÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘ÌÏÂÎfiÌÂÓ· ˙ˆfiÌÔÚÊ· ÌÔÙ›‚· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ۯ‰ȷÛÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. XÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ 698. T· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ·˘Ù¿ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÂÚ›Ù¯ӷ Î·È ÔχÏÔη ı¤Ì·Ù·. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ™ÙË Stiftsbibliothek ÙÔ˘ St. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1 ŒÓ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËÎ·Ó ÛÙËÓ AÁÁÏ›· Î·È ÛÙËÓ IÚÏ·Ó‰›· ÙÔÓ 7Ô Î·È ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· Â›Ó·È ÙÔ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ÙÔ˘ Lindisfarne (§›ÓÙÈÛÊ·ÚÓ). Ë ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. ¶·ÚfiÌÔÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÌÔÙ›‚· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ (ÎÔÙÈ΋ A›Á˘ÙÔ˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡ ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚË „ËÊȉˆÙ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ Ó·fi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ AÔÏÏÈÓ·Ú›Ô˘ ÛÙË P·‚¤ÓÓ·. ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ·. Û ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ô Â˘·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜ §Ô˘Î¿˜. ∏ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 150 ϤÍÂȘ. H ·¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·. AÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ (150 ϤÍÂȘ). ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·). OÈ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˜ ÈÙ·ÏÔ-‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi –·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ NÔÚıÔ˘Ì‚Ú›·˜– ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë EÎÎÏËÛ›· Ù˘ AÁÁÏ›·˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ Ù˘ T·ÚÛÔ‡.

Ë B˘˙·ÓÙÈÓ‹ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ·Ú¯ÈÂÈÛÎÔÈÎfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ). ÙÔÓ Ó·fi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ BÈÙ·Ï›Ô˘.1 1. ƒ·‚¤ÓÓ·. Ô ÕÁÈÔ˜ BÈÙ¿ÏÈÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ΈÓÛÙ·ÓÙÈÓÔÔÏ›ÙÈÎÔ˘ Ó·Ô‡ ÙˆÓ AÁ›ˆÓ ™ÂÚÁ›Ô˘ Î·È B¿Î¯Ô˘ (∂ÈÎ. Ó·fi˜ ∞Á›Ô˘ μÈÙ·Ï›Ô˘. ÙÔ 540. Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·. fï˜. ∂ÈÎfiÓ· 1. EÛˆÙÂÚÈο ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓÔÈ Ì ̷ÚÌ¿ÚÈÓ˜ ϿΘ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔÈ Ì „ËÊȉˆÙ¿ (540-547). Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. Î·È ‰È·ÎÔÛÌ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ B˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜. ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ηÙ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜. ÂÓÒ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÛÙË PÒÌË Î·ı·ÈÚ¤ıËΠÙÔ 476. 200-600).2). μ´ ¤Î‰ÔÛË ‚ÂÏÙȈ̤ÓË. °Î¤ÏÌÂÛ˘. ÔfiÙ ηٷϋÊıËΠ·fi ÙÔ˘˜ §ÔÁÁÔ‚¿Ú‰Ô˘˜. B·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ OÚıÔ‰fi͈Ó. H ÌÈÎÚ‹ fiÏË Ù˘ P·‚¤ÓÓ·˜ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· IÙ·Ï›· ‹Ù·Ó ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· ¤‰Ú· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙˆÓ OÛÙÚÔÁfiÙıˆÓ ‚¿Ú‚·ÚˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ. ÂÈ‚›ˆÛÂ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ıËÎÂ. OÎÙ·ÁˆÓÈÎfi˜ Â͈ÙÂÚÈο Î·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ì Ï›ÓıÔ˘˜ (∂ÈÎ. Ë AÓ·ÙÔÏÈ΋ PˆÌ·˚΋ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ÂÈÎ. H ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÒıËÛ ÙÔÓ B˘˙·ÓÙÈÓfi ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· IÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi Aã (527-565) Û ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. 549) ‰È·ÎÔÛÌ‹ıËΠ̠„ËÊȉˆÙ¿ Î·È Ë ·„›‰· Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜* ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ AÔÏÏÈÓ·Ú›Ô˘ in Classe.ENOTHTA 1. οÙÔ„Ë (∞fi: ¡. ÔÈ Ôԛ˜ Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË. H fiÏË. ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙË P·‚¤ÓÓ· ¤ÓÙÔÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· – ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „ËÊȉˆÙ‹˜ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ (Ì·˘ÛˆÏÂ›Ô Ù˘ Galla Placidia. Â› ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· M·˘ÚÈΛԢ (582-602). 225). O B˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ¤ÙÛÈ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. H fiÏË ·Ó·Î·Ù·Ï‹ÊıËΠÂ› IÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ Aã. TÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· Ë ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË P·‚¤ÓÓ· ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÓËÌ›Ô. Ì ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ fiÏ˘. Afi ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ·. O Ó·fi˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ 526Ø ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ.4 TÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÂÍ·Ú¯¿ÙÔ Ù˘ P·‚¤ÓÓ·˜ Œˆ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 500. AÓÙ›ıÂÙ·. TËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ (ÂÚ. ¡·Ô‰ÔÌ›· (. ¶·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË.1. Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ï·ÌÚÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·. °ÎÈÔϤ˜. Ë P·‚¤ÓÓ· ¤ÁÈÓ ¤‰Ú· ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÂÍ·Ú¯¿ÙÔ˘. 28 . ÙÔ 540.1). ÕÁÈÔ˜ AÔÏÏÈÓ¿ÚÈÔ˜ Ô N¤Ô˜. ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ΢ÚÈ·Ú¯›· ¤ˆ˜ ÙÔ 751. ∂ΉfiÛÂȘ °. B·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ AÚÂÈ·ÓÒÓ. ∞ı‹Ó· 1998.

199). OÈ ÙÔ›¯ÔÈ Ô˘ Îfi„·Ì ‰Â›¯ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ 29 1 . ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. AÓ Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·Û΢¤˜. οÙÔ„Ë (∞fi: ¡. ¡·Ô‰ÔÌ›· (. ∞ı‹Ó· 1998. O ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ·˘Ùfi˜ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ·fi ÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ. Ó·fi˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ™ÂÚÁ›Ô˘ Î·È μ¿Î¯Ô˘.ENOTHTA 1. μ´ ¤Î‰ÔÛË ‚ÂÏÙȈ̤ÓË. Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘. Ô K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÓÒÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Û΋ÙÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ¢˘ÙÈ΋˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È Ó· ÛÙÂÊı› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÛÙË PÒÌË. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2 ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ó·ÎÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÛÙÔ Aachen (Õ·¯ÂÓ) Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (790-805). ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. M ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ·ÚÎÂÙÒÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ. ÙÔ 800. ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ∂ΉfiÛÂȘ °. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠ÌÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙÔÌ‹ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘. ·Ó ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙfiÙ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·fi „ËÏ¿. 1. ÒÛÙÂ Ô K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙˆÓ PˆÌ·›ˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ. ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ù¿ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋* ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ PÒÌ˘. ÂÈÎ.1. OÈ ÛÙÂÓÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› –Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›– Ù˘ AÁ›·˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘ Ì ÙÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ Â›¯·Ó ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·.5 H K·ÚÔÏ›ÁÁÂÈ· ·Ó·Á¤ÓÓËÛË TÔÌ‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ E˘ÚÒ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘ (768-814) ÛÙÔÓ ÊÚ·ÁÎÈÎfi ıÚfiÓÔ. ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î. fiÔ˘ ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¤¯Ó˘ (̤۷ ·fi ‰Èψ̷ÙÈο ‰ÒÚ·. ¶·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË. °Î¤ÏÌÂÛ˘. °ÎÈÔϤ˜. Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ›‰È· Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì Û ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Î¿ÙԄ˘. 200-600). ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. (∂ÈÎ.1 KEºA§AIO ∂ÈÎfiÓ· 2. ¶·Ú¿ÏËÏ·.) ‹ ÙˆÓ ÂȉڿÛÂÒÓ Ù˘. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û˘Ì‚·ÙÈο K·ÚÔÏ›ÁÁÂÈ· ·Ó·Á¤ÓÓËÛË. H ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. H ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ (΢ڛˆ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¤ÚÁ· ÌÈÎÚÔÙ¯ӛ·˜).¿. 3) •¤ÚÂÙ ¿Ú·Á ӷ ‰È·‚¿˙ÂÙ ÌÈ· οÙÔ„Ë.

OÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ÎÙ›ÚÈ· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙ· ˘ÏÈο Î·È ÙȘ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. Europäische Baukunst von der Antike bis zur Gegenwart. ∂ÈÎfiÓ· 3. ∏ ۯ‰›·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ηÛÙ·Ó¤Ú˘ıÚÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. 30 . MfiÓ·¯Ô 1982. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 3 TÔ æ·ÏÙ‹ÚÈÔ Ù˘ O˘ÙÚ¤¯Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ıËΠÛÙË Reims Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ 830. ∂ÈÎ. Mosaik Verlag Gmbh. ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·. ·Ó·ÎÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ. T· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ Îfi‚ÔÓÙ·È. ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜. 69). Baustilkunde. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. Õ·¯ÂÓ. K·È Ù· ‰‡Ô ÎÙ›ÚÈ· Â›Ó·È ÂÚ›ÎÂÓÙÚ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÎÙ·ÁˆÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÂÓfi˜ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· (‚Ï. 1). ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó „ËÏfiÙÂÚ· ‹ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÙËÓ ÙÔÌ‹ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ‹ ÙÔ ÂÚ‚¿˙È ÂÓfi˜ ·Ú·ı‡ÚÔ˘).1. Koch. ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ¤Ó· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‡ÛÙÂÚ˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜.4. AÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÒÚ· ÙËÓ Î¿ÙÔ„Ë ÙÔ˘ ·Ó·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ ÙÔ˘ K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘ Ì ÙËÓ Î¿ÙÔ„Ë ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ BÈÙ·Ï›Ô˘ ÛÙË P·‚¤ÓÓ·. οÙÔ„Ë (∞fi: W. E›Ó·È. ‰Â›¯ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÙÔ„Ë Ì ·Ϥ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ÏËÓ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ηıÒ˜ Î·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ BÈÙ·Ï›Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ·Ó·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ O˘ÙÚ¤¯Ù˘. OÈ ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ˘ÎÓfiÙËÙ·. ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Û ˙ˆËÚ‹ Î·È Ó¢ÚÒ‰Ë Î›ÓËÛË. Ô ÔÔ›Ô˜ ηχÙÂÙ·È Ì ÙÚÔ‡ÏÔ.ENOTHTA 1. ÛÂÏ. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›¯·Ó.1 Û¯¤‰ÈÔ Ì·˘ÚÈṲ̂ÓÔÈ ‹ ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔÈ. ÂÈÎ. OÈ ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÙÚfiÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ „·ÏÌÒÓ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘. ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘ ÁÈ· ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ (K·ÚÔÏ›ÁÁÂÈ· ·Ó·Á¤ÓÓËÛË).

Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·Ø ‰ÈfiÙÈ ÛÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ· Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‰ÂÓ Â‰›ˆÎ ӷ ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙ¿ ÙË Ê‡ÛË ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆÚ·›· ¤ÚÁ·. ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Û ÌÈ· ÂӉȿÌÂÛË ÏˆÚ›‰· Ô˘ ¿Ú¯È˙ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ OÏÏ·Ó‰›· Î·È ¤ÊÙ·Ó Ҙ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ EÏ‚ÂÙ›·.7 OıˆÓÈ΋ Ù¤¯ÓË MÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘. ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·). 1. T· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÂÓÈÒÓ Â›¯·Ó ÛÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ Î‡ÚÔ˜. ·˘Ù‹ Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ÈÛÙ‹ Î·È ¿ÊËÓ ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. H ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ OıˆÓÈ΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ÙÔ 814. 4453). øÛÙfiÛÔ.6 KEºA§AIO OÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ™ÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ· ‰ÂÓ ›Û¯˘Â Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ··ÈÙ› ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ó· Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘Ô˜. Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÌÈ· Û˘ÓÂȉËÙ‹ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ηÚÔÏ›ÁÁÂÈ·˜ Ù¤¯Ó˘. O ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ŸıˆÓ·˜ Aã (936-973) η٤ÎÙËÛ ÙË ‚fiÚÂÈ· IÙ·Ï›· Î·È ÛÙ¤ÊıËΠ·fi ÙÔÓ ¿· ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ AÁ›·˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. H ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ 31 1 . Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ Ù¯ӛÙ˘ Î·È fi¯È ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ ¿ÙÔÌÔ. H ÚÒÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ó·Ú¯›· Î·È Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó ‹Ù·Ó Ë °ÂÚÌ·Ó›·. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4 TÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ ÙÔ˘ ŸıˆÓ· °ã. O ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Û¿ÓÈ· ˘¤ÁÚ·Ê ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘. O EÚÚ›ÎÔ˜ Aã (919-936) ·Ôη٤ÛÙËÛ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË.1 1. M·Á˘¿ÚÔÈ). ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛÊÚ·Á›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ 972 Ì ÙÔÓ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ŸıˆÓ· Bã Î·È Ù˘ B˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜ £ÂÔÊ·ÓÔ‡˜.1. Clm. ·Ú¤ÌÂÓ ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜. °Ú‹ÁÔÚ· ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·Ú¯›· Î·È ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ (ÕÚ·‚˜ Ù˘ IÛ·Ó›·˜.1. AfiÚÚÔÈ· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ù˘ ÔıˆÓÈ΋˜ ·˘Ï‹˜ Ì ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ›¯·Ó ηıÈÂÚˆı› ˆ˜ ÚfiÙ˘· Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù· ·ÓÙ¤ÁÚ·Ê·Ó. T· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ °·ÏÏ›·. ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÔıˆÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ÙÔ ÔÔ›Ô Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ KÚ·ÙÈ΋ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ MÔÓ¿¯Ô˘ (Staatsbibl. ·ÏÏ¿ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ı·ً Ì ÏÈÙfi. ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÚfiÔ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏ›Ô˘. Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. B›ÎÈÁΘ. Ù˘ ÔıˆÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. Â›Ó·È ÔÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ÔıˆÓÈ΋ Ù¤¯ÓË (ÙÔȯÔÁڷʛ˜.ENOTHTA 1.

™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜ 3.ENOTHTA 1. TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ı·ً ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ XÚÈÛÙÔ‡ Î·È ¶¤ÙÚÔ˘. Δ· ‰‡Ô Ù˘ ı˘ÚfiÊ˘ÏÏ· Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ԯÙÒ ‰È¿¯ˆÚ· Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ï·È¿ Î·È ÙËÓ K·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË. ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘. H ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜ √È ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ì ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜. ¤¯ÂÈ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û ¤ÎÙ˘Ô ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ*. ÙÔ ÔÔ›Ô. ̤ۈ ÙÔ˘ B˘˙·ÓÙ›Ô˘. Ô˘ fiÚıÈÔ˜ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ χÓÂÈ ÙÔ Û·Ó‰¿ÏÈ ÙÔ˘. 32 . H ÛÎËÓ‹ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·ÚÈ· ÚfiÛˆ·. OÈ ÌÔÚʤ˜ Â›Ó·È Â›‰˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. √ 7Ô˜ Î·È Ô 8Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¿ÓıËÛ˘. OÈ ÛÎËÓ¤˜ Â›Ó·È ÏÈÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. Ë Î¿ÙÔ„Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Õ·¯ÂÓ. T· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¿ Î·È ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ‰ÈۉȿÛٷٷ. 1. Â›Ó·È ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ϤÓÂÈ Ù· fi‰È· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ì¿ıËÌ· Ù·›ӈÛ˘. √ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÈÙ·Ï›Ô˘ ÛÙË ƒ·‚¤ÓÓ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi˜ ÙÚÔ˘Ï·›Ô˜ Ó·fi˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¡ÈÙ‹Ú·.1 ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ (Á‡Úˆ ÛÙÔ 1000) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ¢·ÁÁÂÏÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 1/∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ªÔÚ›Ù ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜ ‹ Ï¿ıÔ˜. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5 H ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓË ı‡Ú· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Mȯ·‹Ï ÛÙÔ Hildesheim (X›ÏÓÙÂÛ¯·˚Ì) Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. ™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜ 2. ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ 1015 ÂÚ›Ô˘.

ÛÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ. Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Í‹ıËΠ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. Ô ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ ‚›Ô˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· 1. ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. O ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi˜ ›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË ÈÛ¯‡ ÛÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ E˘ÚÒË. ŒÙÛÈ. Û ٤ÛÛÂÚȘ Ù¿ÍÂȘ: ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·. O ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ Â›¯Â ϤÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. °ÂÚÌ·Ó›·) Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ IÙ·Ï›·˜Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ‰‡Ô ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¤ÚÁˆÓ Ù· ÔÔ›· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ B˘˙·ÓÙ›Ô˘ Ì ÙË ¢‡ÛË. ·Ó‹Î·Ó ÛÙ· Ê¤Ô˘‰· Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηıfiÏÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. OÈ ‚·Ú‚·ÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ϤÔÓ ·ÚÂÏıfiÓ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· (ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.2.KEºA§AIO 1 EÓfiÙËÙ· 1. ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Û ‡ÚÁÔ˘˜ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ Ê¤Ô˘‰Ô˘. H ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È ·‰‡Ó·ÌË. OÈ ·ÁÚfiÙ˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÙË ÁË. AÁÁÏ›·. Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Î·È ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÙËΠ·fi ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË. ™ÎÔfi˜ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. Ë E˘ÚÒË ¤Ú·Û Û ÌÈ· Ê¿ÛË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜). OÈ Â˘ÁÂÓ›˜ ‹Ù·Ó ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ê¤Ô˘‰ˆÓ.1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ MÂÙ¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1000. H ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ¢ÓfiËÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÈÔÙÒÓ. H ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ˘ÔÙ˘҉˘.2 OI POMANIKE™ EIKA™TIKE™ TEXNE™ (11Ô˜-12Ô˜ AIøNA™) ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Á¤ÓÂÛ˘ Î·È ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÚÔÌ·ÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ·Ó·Ï‡ÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛ΢ÓËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÚÔÌ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ‰‡Ô ÌÂ۷ȈÓÈο ÌÓËÌ›· Ô˘ ÚÔÛ›Ï΢·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓØ ñ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ٷ ̤ÚË ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù· ÔÔ›· Âȉ¤¯ÔÓÙ·Ó ÁÏ˘Ù‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛËØ ñ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ E˘ÚÒ˘ (°·ÏÏ›·. ΢ڛˆ˜ Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ ÌÔÓ·¯È- 33 . H ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒ˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÈÚÂ̤ÓË. MÂÙ¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1000.

EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ. fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù·.3 O ÚÔÌ·ÓÈÎfi˜ Ó·fi˜ TÔ ¤ÙÔ˜ 1066. ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÚÔÛ·ÓËÌ·. 1. T· ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1000. ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÔÓÙ·È. ÙÔ 1204. AÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘) ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›ÎÏÈÙË ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‚·ÛÈÏÈ΋ Ì (‹ ¯ˆÚ›˜) ÂÁοÚÛÈÔ ÎÏ›ÙÔ˜*. Ë ÔÔ›· ‰È·ÚÎÔ‡Û ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È Ï·Ófi‰ÈÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜. ‹Ù·Ó ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÙˆÓ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚÈÒÓ (Ô¯ÙÒ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ 11Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ AÁ›ˆÓ TfiˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜). ·fi ÙÔ˘˜ ÈfiÙ˜ Ù˘ ¢ã™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·˜. ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· IÛ·Ó›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙˆÓ ÚÔÛ΢ÓËÌ¿ÙˆÓ. ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡.ENOTHTA 1. T· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Û ·˘Ù¿ÚÎÂȘ ÌÔÓ¿‰Â˜.2 ÎÒÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ (BÂÓ‰ÈÎÙ›ÓÔÈ. ·ÔÙÂÏÔ‡Û Â›Û˘ ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. KÈÛÙÂÚÎÈ·ÓÔ›.2. ΤÓÙÚ· ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜. Ô˘ ÚÔÛ›Ï΢·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ. H ÂÎÎÏËÛ›· ÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÔ‡ ‹ ÌÈ·˜ fiÏ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ. Ì ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ. OÈ ™Ù·˘ÚÔÊÔڛ˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È ÛÙË ¢‡ÛË. ™ÙË PÒÌË. ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ NÔÚÌ·Ó‰Ô›* η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ AÁÁÏ›·. H ÌÂ۷ȈÓÈ΋ Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ›¯Â Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ M·ÚÙ›ÓÔ Ù˘ Tours ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÛÙÔ Monte-San-Angelo ‹ Monte Gargano Ù˘ IÙ·Ï›·˜ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈο ÈÂÚ¿ Ï›„·Ó·. KÏÔ˘ÓÈ·ÓÔ› ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ °·ÏÏ›·. A˘ÁÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ›). H ÚÔÌ·ÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ۠fiÏÔ ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ Î·È ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·fi ÂÈ‚ÏËÙÈο ÎÙ›ÚÈ·. H ·Ó¤ÁÂÚÛ‹ Ù˘. 34 . ÛÙ·ıÌÔ› Î·È ·Ó‰Ô¯Â›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜. 1. Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ÓÔÚÌ·Ó‰ÈÎfi˜ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· Î·È ˆ˜ ÚÔÌ·ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ E˘ÚÒË. OÈ NÔÚÌ·Ó‰Ô› ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ¤Ó·Ó ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi Ú˘ıÌfi*. ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ·. ŒÙÛÈ. H ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ AÁ›ˆÓ TfiˆÓ. ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ï‡ıËÎÂ.2.2 T· ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· H ›ÛÙË ÙˆÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÙÔ‡˜ ˘ÔÎÈÓÔ‡Û Û ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È· Û ̤ÚË fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ¿ÁÈ· Ï›„·Ó·. Ú¿ÍË È‰È·›ÙÂÚ˘ Â˘Û¤‚ÂÈ·˜. Ù· ÌÔÓ·¯Èο Ù¿ÁÌ·Ù· ›¯·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. H ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙ· IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·. ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ I¿Îˆ‚Ô Ù˘ KÔÌÔÛÙ¤ÏÏ·˜ ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ IÛ·Ó›·. ıˆÚÂ›Ù·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·-ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒ˘. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·.

˘‹Ú¯Â Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏϤ˜ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛٛ˜. Sculpture. ÂÈÎ. ·Ó ‹Û·ÛÙ·Ó ¤Ó·˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ‹˜ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÚÔÛ΢ӋÛÂÈ ÈÂÚ¿ Ï›„·Ó·. ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ó·Ô‡˜-ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ‹ Û ηı‰ÚÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜. ÛÂÏ. Könemann Verlagsgesellschaft. ∫Ôψӛ· 1997. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜.2 KEºA§AIO Ÿˆ˜ ›‰·Ì (˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÛÎÈÙÛ¿ÚÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Û ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙÈÔ‡ ÙËÓ Î¿ÙÔ„‹ ÙÔ˘. 35 1 . ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ›¯·Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÈÂÚ¿ Ï›„·Ó· Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ Ó·fi. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi. ™ËÌÂÈÒÛÙ Ì ÙÔ ÌÔχ‚È Û·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛΛÙÛÔ ·˘Ùfi ÔÈ· ÔÚ›· ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·ÙÂ. ΔÔ˘ÏÔ‡˙Ë. 148). ∂ÈÎfiÓ· 4. Romanesque. E›Û˘. ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡. Architecture.]. BϤÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÂÓÙ¿ÎÏÈÙ˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ Ì ÂÁοÚÛÈÔ ÎÏ›ÙÔ˜. 4 ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ Î¿ÙÔ„Ë ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. Ë Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ·. ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜-ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù·. Toman [ÂÈÌ. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. Painting. Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™ÂÚÓ›ÓÔ˘.ENOTHTA 1. H ‰È΋ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 O Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÂÚÓ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ TÔ˘ÏÔ‡˙Ë ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜-ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ I¿Îˆ‚Ô Ù˘ KÔÌÔÛÙ¤ÏÏ·˜. ™Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÔÈ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ› ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ¤‰ˆÛ·Ó χÛË ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. fiÔ˘ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó Ï‹ıË ÈÛÙÒÓ. οÙÔ„Ë (∞fi: R. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi ¤Ó·Ó ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi ËÌÈ΢ÎÏÈÎfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ. ™ÙËÓ ∂ÈÎ. ¤ÚÂ ӷ ‚ÚÂı› ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ÙËÓ AÁ›· TÚ¿Â˙· ‹ ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÏÂÈ„·ÓÔı‹Î˜ (‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ ı‹Î˜ ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÈÂÚ¿ Ï›„·Ó·) ÛÙÔ ÈÂÚfi. ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™Â ηı¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÂÏÂ›Ù·È ÌÈ· ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó·Ô‡.2.2). ™ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù¤ÏÂÛ˘ ÔÏÏÒÓ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙÈÒÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤‰ˆÛ·Ó χÛË ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚ¿ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· (Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ï‹˜ ÎfiÁ¯Ë˜) Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ (ηıÒ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÈÂÚfi). ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎfiˆÓ (ηı¤‰Ú·: Ô ÂÈÛÎÔÈÎfi˜ ıÚfiÓÔ˜).

Ì ӿÚıËη. 36 . ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÌÔÓ·¯Ô› ÙÔ˘ Cluny. ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ ÈÂÚfi Î·È ¤ÓÙ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· Û ·ÎÙÈÓˆÙ‹ ‰È¿Ù·ÍË. Ù· ÔÔ›· ÎÙ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÏÂÎËÙfi Ï›ıÔ. TÔ Î‡ÚÈÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÙ·È È·. ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ó¤ˆÛÂ Î·È ¤‰ˆÛÂ Ó¤Ô ÓfiËÌ· ÛÙÔÓ ÌÔÓ·ÛÙÈÎfi ‚›Ô.2 OÈ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ› Ó·Ô› ‹Ù·Ó ÎÙ›ÚÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6 TÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Cluny TÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÚÔÌ·ÓÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Cluny (KÏ˘Ó‡) ÛÙË BÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜. OÈ Í‡ÏÈÓ˜ ÛÙ¤Á˜ ‹Ù·Ó ·ÏÔ˚Τ˜ Î·È ‰È¤ÙÚ¯·Ó ΛӉ˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜ (ÔÈ ˘ÚηÁȤ˜ ‹Ù·Ó Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ·). T· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ó¢ÚÒÛÂˆÓ ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚÔ ˘ÏÈÎfi. ™˘Ó¤‰Â·Ó Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ÂÛÛÔ‡˜ Î·È Ì Ó¢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·ÁÒÓÈ·. (∂ÈÎ. T· ÙÚÈÁˆÓÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ó¢ÚÒÛÂȘ ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚÔ ˘ÏÈÎfi. ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ‚Ú‹Î·Ó ÌÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ıÔÏÔ‰ÔÌ›·˜. ÛηڛÊËÌ· (Û¯¤‰ÈÔ Δ˙. ÂÓÒ ÔÈ ÚˆÌ·˚Τ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ıfiÏˆÓ (ıÔÏÔ‰ÔÌ›·) ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ¯Ú‹ÛË. ÂÓÒ Ù· Ï¿ÁÈ· ÎÏ›ÙË Î·Ï‡ÙÔÓÙ·Ó Ì ÛÙ·˘ÚÔıfiÏÈ·. O ıfiÏÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ¤ÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙ·˘ÚÔıfiÏÈÔ Ì Ó¢ÚÒÛÂȘ.ENOTHTA 1. ™Ù·˘ÚÔıfiÏÈÔ Ì Ó¢ÚÒÛÂȘ. ∞ÏÌ¿ÓË). ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ Cluny ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ. 5) ∂ÈÎfiÓ· 5. ¢È¤Ù·Í·Ó ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÔÁÎÒ‰ÂȘ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÂÛÛÔ‡˜ (ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ˘˜ ΛÔÓ˜) Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÂÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ÂÁοÚÛÈ· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο ÙfiÍ·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Ô Ó·fi˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙ¿ÎÏÈÙÔ˜. ◊Ù·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÌÔÓ·ÛÙÈÎÔ‡ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Cluny (ÎÏ˘ÓÈ·ÓÔ› ÌÔÓ·¯Ô›). ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË (1088-1121). ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ Ó¢ÚÒÛÂȘ. TÔ ÌÂÛ·›Ô ÎÏ›ÙÔ˜ Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó Ì η̿ڷ Ô˘ ›¯Â ÂӉȿÌÂÛ· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο ÙfiÍ·.

OÈ ˘ÏÒÓ˜. ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· ÌÈ·˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘. Z‡ÁË ÎÈfiÓˆÓ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô.2 1. ÔÈ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈΤ˜ ·„›‰Â˜ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ÂÔ¯‹˜. 7 ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ ÙÔ˘ ˘ÏÒÓ· Ù˘ ÚfiÛԄ˘ ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ Autun (øÙ¤Ó). Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ù˘Ì¿ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ‚·ÚÈ¿ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. MÔÚÔ‡Û ӷ ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜. Ì ÙÚfiÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi. O ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ΛÔÓ·˜ ÙÔ˘ ˘ÏÒÓ· (trumeau). ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ··ÓÙ¿ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜. ¢ÂÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÌÈÌËı› ÙË Ê‡ÛË. Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜. ¶ÚfiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ÚÔÌ·ÓÈÎÒÓ ˘ÏÒÓˆÓ ‹Ù·Ó. ·¤Ê¢Á ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ fiÛÔ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ì ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ·ÏfiÙËÙ·.ENOTHTA 1. Ô ÁÏ˘Ùfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â Û˘¯Ó¿ ı¤Ì· ÙË M¤ÏÏÔ˘Û· KÚ›ÛË. ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ˘ÏÒÓ· (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. ‹Ù·Ó ÛÙÔÈ¯Â›Ô È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜. Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ı·ً Ì ÏÈÙfi Î·È Â‡ÏËÙÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÒÙÂÚÔ Ì‹Ó˘Ì·. Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 4/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ™ÙËÓ ÂÈÎ. ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ÁˆÌÂÙÚÈο ‹ Ê˘ÙÈο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ∂ÈÎfiÓ· 6. ÁÂÊ‡ÚˆÓ·Ó Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ ÎÈfiÓˆÓ Î·È ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó Â›Û˘ ÎÏÈ̷Έٿ. Moissac. Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¿ÓÔÈÁÌ· Û˘Ó¯Ҙ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ¤Íˆ ÚÔ˜ Ù· ̤۷. 37 1 . ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ ˘¤Úı˘ÚÔ* ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi Ù‡Ì·ÓÔ (ηٷÎfiÚ˘ÊË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙfiÍÔ˘* ‹ η̿ڷ˜*). MÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÙÔ‡ ‰È·ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘. ∞ÏÌ¿ÓË).4 KEºA§AIO O ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÌ·ÓÈÎÒÓ Ó·ÒÓ O ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÌ·ÓÈÎÒÓ Ó·ÒÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·ÓÙÏ› ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¶·Ï·È¿ Î·È ÙËÓ K·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË. ŒÙÛÈ. ™ÙËÓ ∂ÈÎ. Èı·Ófiٷٷ. ¢‡Ô ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡ÓÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÁÏ˘Ù¿: ◆ ÔÈ ˘ÏÒÓ˜ Î·È ◆ Ù· ÎÈÔÓfiÎÚ·Ó·. ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ AÔÎ¿Ï˘„Ë.2. ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ ı‡Ú˜ Ù˘ ÚfiÛԄ˘. Ù· ‰fiÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. OÈ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ› Ó·Ô› ›¯·Ó Î·È ÁÏ˘Ùfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ. TfiÍ·. 6 ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÒÓ·.

H ÚÔÌ·ÓÈ΋ ÂÔ¯‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÌÈÎÚÔÙ¯ӛ·˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ fiψÓ.¿. EÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ì ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÌÈ·˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜. BÂÓÂÙ›·. ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜.2. ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÒÓ· (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. KÙÈṲ̂ÓÔÈ Û ÙfiÔ˘˜ fiÔ˘ ˙Ô‡Û·Ó ¯ˆÚÈÎÔ› Î·È ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÙ› ÚfiÛÊ·Ù·. ∞ÏÌ¿ÓË). ÙfiÛÔ Â͈ÙÂÚÈο fiÛÔ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο. ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ Ì ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ï·È¿ Î·È ÙËÓ K·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË Î·È ÙÔ˘˜ ‚›Ô˘˜ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Î·È ÎÔÛÌË̤Ó˜ Ì ÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜. 1. Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ™ÙÚ·Ù¢fiÌÂÓ˘ EÎÎÏËÛ›·˜: ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ¤ÚÁÔ Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ ‹Ù·Ó Ó· Ì¿¯ÂÙ·È ÙÔ K·Îfi ¤ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ KÚ›Û˘. Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÙÂÚ¿ÙˆÓ ‹ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÒÓ fiÓÙˆÓ. ηıÒ˜ Â›Û˘ Ì ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ AÁ›· °Ú·Ê‹ Î·È ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ˙ˆ‹. οı ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙÔÓ ÛÎÔfi Ù˘. ¶¤Ú· ·fi ÙË ÌÓËÌÂȷ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË (‰ËÏ·‰‹ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋). AÓ·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÛ· ‰È‰·¯Ù‹Î·Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜. ÛÌ¿ÏÙÔ*. ÂÏÂÊ·ÓÙÔÛÙfi Î. OÈ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ› Ó·Ô› ηÙ›¯·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÛÎÂ‡Ë Î·È ÏÂÈ„·ÓÔı‹Î˜ ·fi ¢ÁÂÓ‹ ̤ٷÏÏ·. T· ÎÈÔÓfiÎÚ·Ó·* ‰È·ÎÔÛÌÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÌÔÚʤ˜ ˙ÒˆÓ. °¤ÓÔ˘·. ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ: H ÁÂÓÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜.ENOTHTA 1.5 H ÚÔÌ·ÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ Afi ÙÔ 961/2 Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ŸıˆÓ Aã·Ôη٤ÛÙËÛ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. Autun. H ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ (¶›˙·. Â›Ó·È fiÙÈ ·ÔÓ¤Ô˘Ó ÌÈ· ·›ÛıËÛË ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·˜ Î·È ‰‡Ó·Ì˘.2 ∂ÈÎfiÓ· 7. AÌ¿ÏÊÈ) ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ 38 .

ÂÓÒ Ô Ó·fi˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ (Ú‚.2. K˘ÎÏÈÎfi. MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 1 TÔ ÌÓËÌÂÈ·Îfi Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¶›˙·˜ H ¶›˙· ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1174. Ù· ÈÙ·ÏÈο ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓ‹Ì·Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¯¿ÚË Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ÙˆÓ ÚÔÛfi„ˆÓ.4. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ· ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠfiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜. ™ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÈÙÒÓ ˘„ÒÓÂÙ·È Ô Î·Ù¿ ÙÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ ÙÚÔ‡ÏÔ˜.2 KEºA§AIO ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì ̷ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒ˘ (‚Ï. ™Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ §ÔÌ‚·Ú‰›·˜ Ë ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Û ÌÈ· ÎÚ‡ÙË ÎÙÈṲ̂ÓË Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi. H ÈÙ·ÏÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ›ڷ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ‹˜ Ù˘. E›Ó·È Û οÙÔ„Ë ÂÓÙ¿ÎÏÈÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ Ì ÙÚÈÏfi ÂÁοÚÛÈÔ ÎÏ›ÙÔ˜. ÂÓÒ ÔÈ ıfiÏÔÈ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙË ¤ÙÚ·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ MÈÏ¿ÓÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ˆ˜ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ë Ï›ÓıÔ˜. E›Û˘. Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÎÈÔÓÔÛÙÔȯ›·. ÚÔÌ·ÓÈο. Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÔ›ÌÈÔ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘.4). ÛÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. Ì ÔÚıÔÌ·ÚÌ·ÚÒÛÂȘ Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ (ÎÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡˜ ΛÔÓ˜. ıÚÈÁÎfi* Ì ·¤ÙˆÌ·* Î. OÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Nicola PisanÔ (‚Ï. ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ› Ó·Ô› ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ Â›Ó·È ÔÁÎÒ‰Ë.¿.). TÔ Îˆ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈÔ. Â›Ó·È ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó¿ÁÈÔ T¿ÊÔ ÛÙ· IÂÚÔÛfiÏ˘Ì·. TÔ ‚·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1153. E›Ó·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ô «ÎÂÎÏÈ̤ÓÔ˜ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ ¶›˙·˜». ÙÔ Îˆ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈÔ (Campanile) Î·È ÙÔ Ï›ÁÔ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô (Camposanto). ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ÌÔÓ·‰ÈÎfi. §fiÁˆ Ù˘ η΋˜ ÙÔ˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·ÔÎÏ›ÓÂÈ Î·Ù¿ 4 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ. ¤Ó·˜ ΢ÎÏÈÎfi˜ ‡ÚÁÔ˜ ‡„Ô˘˜ 55 ̤ÙÚˆÓ ÂÚ›Ô˘. TÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó Ì „ËÏfi ΈÓÈÎfi ıfiÏÔ. ™ÙÔȯ›· ÏÔÌ‚·Ú‰Èο (‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ IÙ·Ï›·˜). ÙÔ ‚·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ·Ú·‚Èο. OÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·È Ì Ï¢Îfi Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ. Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ËÌÈÛÊ·ÈÚÈÎfi. ™ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ¤ÓÙ ÛÂÈÚ¤˜ Ùfi͈Ó. K·È Â‰Ò Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÍÔÛÙÔȯ›Â˜* Î·È ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·È Ì ̿ÚÌ·ÚÔ. ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿. OÈ Ó·Ô› ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜. ™ÙËÓ TÔÛοÓË ·Ó·Ù‡¯ıËΠ¤Ó· «ÎÏ·ÛÈΛ˙ÔÓ» ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ȉ›ˆÌ· ÁÈ· ÙȘ fi„ÂȘ. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. O ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1063.3 ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ χÛË Ô˘ ‰fiıËΠ۠ӷԇ˜-ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ IÛ·Ó›·˜). ‚·ÚÈ¿ Î·È „˘¯Ú¿ ÎÙ›ÚÈ·. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ ÎÙ›ÛÙËΠ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÌÓËÌÂȷο Û‡ÓÔÏ·: Ô Î·ı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ (Duomo). 39 1 .ENOTHTA 1. ηıÒ˜ Î·È ÌÈÌ‹ÛÂȘ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÚˆÌ·˚ÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÙÔÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜. ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 2).

Ë ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó· ˘„ËÏfi ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜. Ë KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ „ËÊȉˆÙ‹˜ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ M¿ÚÎÔ˘ (11Ô˜-13Ô˜ ·ÈÒÓ·˜) ¤ÁÈÓ ·fi B˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.ENOTHTA 1. ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙË ¢‡ÛË Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È. TÔÓ 12Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ NÔÚÌ·Ó‰Ô› ÌÔӿگ˜ ÙÔ˘ ÓÔÚÌ·Ó‰ÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. Ì ÚfiÙ˘Ô ÙÔÓ ÈÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓÂÈÔ Ó·fi ÙˆÓ AÁ›ˆÓ AÔÛÙfiÏˆÓ Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ (ηÙ‰·Ê›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔ 1469). ™ÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂȉڿÛÂȘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙË ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋ Ù¤¯ÓË Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ·. ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜ B˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È ¢‡Û˘.1. fï˜.4 Î·È 1.6 H ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ÚÔÌ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ IÙ·Ï›·˜ Afi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· ·ÚÈ· ÂÛÙ›· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈṲ̂ÓË AÓ·ÙÔÏÈ΋ PˆÌ·˚΋ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ Â·ÊÒÓ. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 5/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 Afi fiÛ· ¤¯ÂÙ ‰È‰·¯Ù› ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. TÔÓ 12Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ ™Ù·˘ÚÔÊÔڛ˜ ÂÈ‰Â›ÓˆÛ·Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ B˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ÙˆÓ §·Ù›ÓˆÓ. ™ÙË BÂÓÂÙ›·.6. ÚÔÛοÏÂÛ·Ó Â›Û˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· „ËÊÔıÂÙÒÓ. ·Ì¤ÙÚËÙÔÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ› ıËÛ·˘ÚÔ› Î·È ÈÂÚ¿ Ï›„·Ó· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙË ¢‡ÛË Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ £ËÛ·˘ÚÒÓ ÙˆÓ Î·ı‰ÚÈÎÒÓ Ó·ÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ. OÈ B˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÌÔÓÔˆÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ „ËÊȉˆÙÔ‡. ÙÔ ·Ó·ÎÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ (Cappella Palatina) Î·È ÙÔÓ Ó·fi Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙÔ˘ N·˘¿Ú¯Ô˘ (Martorana) ÛÙÔ ¶·Ï¤ÚÌÔ Î·È ÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi ÙÔ˘ Monreale. ™ÙË BÂÓÂÙ›· Ô Î·ı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ M¿ÚÎÔ˘ (ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ 1094) Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜.2 1. 40 . ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ B˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È ¢‡Û˘. fiÏË Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÓËÌ›· Î·È ·Ì‡ıËÙ· ÏÔ‡ÙË. H ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ Ù˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛοÏÂÛ B˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi Ó·fi ÙÔ˘ Montecassino (ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ 1071) ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó ÓÙfiÈÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜. ›¯Â ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ΢ڛ·Ú¯Ë ı¤ÛË Û ı¤Ì·Ù· Ù¤¯Ó˘. ÙÔ 1204. ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÛÙ·˘ÚÔÂȉԇ˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ Ì ¤ÓÙ ÙÚÔ‡ÏÔ˘˜.2. EȂ‚·ÈÒÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Í·Ó·‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ 1. ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ B˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ.2. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù‡Ô ÎÙ›ÛÙËΠÙÔÓ 12Ô ·ÈÒÓ· (·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÕÁÈÔ M¿ÚÎÔ ‹ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ˘˜ AÁ›Ô˘˜ AÔÛÙfiÏÔ˘˜) Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ Front ÛÙÔ Perigueux (¶ÂÚÈÁΤ) Ù˘ °·ÏÏ›·˜. H ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ „ËÊȉˆÙÒÓ ÛÙËÓ E˘ÚÒË ·Ó·‚›ˆÛ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ·‚¿ Desiderius (NÙÂ˙ÈÓÙ¤ÚÈÔ˘˜). Ë B˘˙·ÓÙÈÓ‹ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÎÎÏËۛ˜ ÙÔ˘˜: ÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi Ù˘ Cefalu` . ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ °·ÏËÓÔÙ¿Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙË B˘˙·ÓÙÈÓ‹ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ·Ó. M ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÈfiÙ˜ Ù˘ ¢ã™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·˜.

ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. Ì ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. H ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË Î·È Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËηÓ. Á‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÙËΠÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ· ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜.KEºA§AIO 1 EÓfiÙËÙ· 1. ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1200 ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ fiψÓ. ÔÈ Ôԛ˜ Û ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó.1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ XˆÚ›˜ Ó· ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È Ë ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·. ÌÔ˘Û›Ԣ. ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡. ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Û ΤÓÙÚ· ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÂÌÔÚ›Ô˘.3 OI °OT£IKE™ EIKA™TIKE™ TEXNE™ (13Ô˜-14Ô˜ AIøNA™) ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Á¤ÓÂÛ˘ Î·È ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ηıÒ˜ Î·È Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· 1. OÈ Î·ı‰ÚÈÎÔ› Ó·Ô› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ϥ˜ ÂÎÎÏËۛ˜. ÚÔÛÙ¿ÙË Ù˘ °·ÏÏ›·˜. fiˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ E˘ÚÒË. ™ÎÔfi˜ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. OÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ Î·ı‰ÚÈÎÔ› Ó·Ô› (ÌËÙÚÔfiÏÂȘ) Ù˘ E˘ÚÒ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ˙‹ÏÔ ÙˆÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÔ‡ÌÂÓˆÓ fiψÓ.3. ™ÙÔÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. 41 . KÔÈÙ›‰· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·‚·Â›Ô ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ (Saint Denis). H ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎÎÏËÛÈÒÓ. Ô Î·ı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ ‹Ú ı¤ÛË Û¯ÔÏ›Ԣ. ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ¤Á·˙ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ. Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡. ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô ÁÔÙıÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ٷ ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ·›˙Ô˘Ó ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÛÙË ÁÔÙıÈ΋ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È Ó· ÂÍËÁ›Ù ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜Ø ñ ÂÍËÁ›Ù ÙÈ Â›Ó·È Ù· ˘·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·Ø ñ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ ٤ÛÛÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙË ‚·ÛÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜. Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó‹Î ÛÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜. TÔ ÎÏÂÈÛÙfi Û˘ÓÙ¯ÓÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Û˘Ó¤‚·ÏÂ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. EΛ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó Î·È Ù· ÈÂÚ¿ Ï›„·Ó· ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘. TÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜ ÂͤÊÚ·˙ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ÁÂÓÓ‹ıËΠ۠ÈÙ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÓÙ¯ӛ˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. ·›ıÔ˘Û·˜ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ΤÓÙÚÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜.

ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·fi ¤ÙÚ· Î·È Á˘·Ï›. 1. ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Û ‡„Ô˜. Ô˘ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÙfiÍÔ Ì ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ·ÎÙ›Ó·. Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ ™Tã(1108-1137) Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ Zã(1137-1180). ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙË ÁÔÙıÈ΋ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‹Ù·Ó Ô Ï›ıÔ˜. Á‡Úˆ ÛÙÔ 1150. H ‚·ÛÈ΋ ȉ¤·. Ô XÚÈÛÙfi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ºˆ˜ ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔÓ ÁÔÙıÈÎfi Ú˘ıÌfi Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÚÂÈ˜Ø 42 . ŒÙÛÈ. T· ˘·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Ù·›ÚÈ·˙·Ó ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÂÍ·˛ÏˆÛ˘ Î·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ·Ó¿Ù·Û˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ë ÁÔÙıÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·‚¿ Suger. ·Ú’ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÈ· ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ÁÔÙıÈÎÒÓ Ó·ÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ˘·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· (vitraux) ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ (∂ÈÎ. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ.3 TÔ 1122 ·‚¿˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Suger (™˘˙¤). 8 Î·È 10). Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË. °È· ÙÔÓ 12Ô Î·È ÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ· ÙÔ Êˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ËÁ‹ Î·È Ë Ô˘Û›· οı ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. ™ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÚfiÛÔ„Ë ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·ı’ ‡„Ô˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÚÂȘ ˙ÒÓ˜: ñ ÔÈ ˘ÏÒÓ˜. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ¤ÙÚÈÓÔ ÛÎÂÏÂÙfi. X¿ÚË ÛÙÔ Ô͢ÎfiÚ˘ÊÔ ÙfiÍÔ. Ì›· ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ŸÏ·. E›¯Â ÂÈϤÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÚfiÏÔ. OÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ·Ó·Ú›ıÌËÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Á˘·ÏÈÔ‡. ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Û·Ó ÙË ‰fiÍ· ÙˆÓ Ô˘Ú·ÓÒÓ. ·ÓÙËÚ›‰Â˜ Û οÙÔ„Ë ÛÙȘ ∂ÈÎ. EÊfiÛÔÓ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó È· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜.3. T· ˘·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ·Ó Î·Ù¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜. OÈ ÁÔÙıÈÎÔ› ηı‰ÚÈÎÔ› Ó·Ô› ›¯·Ó ηÓÔÓÈο ÙÚÂȘ ÚÔÛfi„ÂȘ. Î·È ‰‡Ô ÛÙȘ Ì·ÎÚ¤˜ Ï¢ڤ˜. ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÁÔÙıÈÎfi Ó·fi. Ù· ÔÔ›· ÛÙÂÚÂÒÓÔÓÙ·Ó Û ¤Ó· ÛÎÂÏÂÙfi ·fi ÌÔχ‚È. ÏÔÈfiÓ. ŒÁÚ·„ ̿ÏÈÛÙ· Î·È Û‡ÁÁÚ·ÌÌ·. BÏ. ÙˆÓ Ó¢ÚÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙËÚ›‰ˆÓ. O Suger ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›¯Â ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ. M ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ·Ï·È¿˜ ηÚÔÏ›ÁÁÂÈ·˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘.ENOTHTA 1. ÂÊfiÛÔÓ. ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÁÔÙıÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜. TÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Ô͢ÎfiÚ˘ÊˆÓ Ùfi͈Ó. Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂȈı› Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi Á˘·Ï›. TÚ›· Â›Ó·È Ù· ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ÛÙË ÁÔÙıÈ΋ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋: ñ ÙÔ ÛÙ·˘ÚÔıfiÏÈÔ Ì Ó¢ÚÒÛÂȘ ñ ÙÔ Ô͢ÎfiÚ˘ÊÔ ÙfiÍÔ ñ ÔÈ ·ÓÙËÚ›‰Â˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡ (‰ËÏ·‰‹ ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÙȘ ˆı‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ùfi͈Ó. ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘. 9). fiÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È Ë ÚˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ Û ¤Ó· Ó¤Ô ·ÈÛıËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÛÛÔ‡˜. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍËÁÔ‡Û ٷ Ó¤· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘.2 O ÁÔÙıÈÎfi˜ Ó·fi˜ Ÿˆ˜ Î·È ÛÙË ÚÔÌ·ÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋.

∂ÈÎfiÓ· 8. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 8 TÔ ÕÁÈÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ (Sainte Chapelle) TÔ ÕÁÈÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ (1244-1248) ÎÙ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ (1226-1270) ˆ˜ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ. E›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÓÙ¿ÎÏÈÙÔ˜ Ó·fi˜. Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΢ÎÏÈÎfi˜ ÊÂÁÁ›Ù˘ Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ·Ú¿ı˘Ú·Ø ñ ÙÔ ·¤ÙˆÌ·* Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ ÌÂÛ·›Ô˘ ÎÏ›ÙÔ˘˜.8). ™Â ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁÁÏÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÙ·ÏÈÎÔ‡˜ ηı‰ÚÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÚfiÛԄ˘ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ¶·Ú›ÛÈ. ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ¿ÁÈ· Ï›„·Ó· ·fi ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË Î·È ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. Aubert. Hochgotik. ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰›Î·È· Ë ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ. ÙÔ ÔÔ›Ô Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο ·fi ‰‡Ô Έ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈ·. Baden Baden 1964. Úfi‰·Î·˜. ÂÈÎ. Ï›ıÈÓÔ ÁÏ˘Ùfi ‰ÈÎÙ‡ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÍÒÛÙË). Ì Ï¢ÚÈο ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· Î·È ‰ÈÏfi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi.ENOTHTA 1. Holle Verlag. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 7 H ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ O Ó·fi˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ (Notre Dame) (1163-1235) Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (∂ÈÎ. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ (‡Ï˜. ÙÚ›ÎÏÈÙÔ˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ÌÔÓfiÎÏÈÙÔ˜ ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ. EÓÙ˘ˆÛȷο Â›Ó·È 43 1 . 7). ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·. ·Ú¿ı˘Ú·. O Ó·fi˜ Â›Ó·È ‰ÈÒÚÔÊÔ˜. οÙÔ„Ë (∞fi: M. ÁÈÓfiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ·Ó·ÎÙfiÚÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ ÁÈ· ÙÔÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘.3 KEºA§AIO ñ Ô Úfi‰·Î·˜.

E·ÏËı‡ÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. 11) Î·È Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ Chartres ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÂÁ¿ÏË ·Í›·. TÔ ÕÁÈÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Â›Ó·È ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. E›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚ›ÎÏÈÙÔ˜ Ó·fi˜ Ì ÙÚÈÏfi ÂÁοÚÛÈÔ ÎÏ›ÙÔ˜. 44 .85 ̤ÙÚ· Î·È fiÙÈ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Îˆ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈfi ÙÔ˘ ›¯Â ‡„Ô˜ 110 ̤ÙÚ·.50 ̤ÙÚ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ 13. ∂ÈÎfiÓ· 9.1. ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ÕÁÈÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ. A·ÓÙ‹ÛÙ ÁÚ·ÙÒ˜ (80 ϤÍÂȘ). ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ¿Ô„Ë (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 9 O ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ Chartres O ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ fiÏË Ù˘ Chartres (™·ÚÙÚ) (1134-1260). ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi. ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο fiÙÈ Ô Î·ı‰ÚÈÎfi˜ Ù˘ Chartres ›¯Â Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 154.ENOTHTA 1. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ÁÔÙıÈÎÔ‡ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡.3 Ù· ˘·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∞ÏÌ¿ÓË). ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 6/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ¶fiÙÂ Î·È Û ÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÁÔÙıÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜. T· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÁÏ˘Ù¿ –ÂÚ›Ô˘ 1800– (∂ÈÎ.3. ¶·Ú›ÛÈ. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó Ï‹ıË ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ. Ù· ÔÔ›· Â‰Ò Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ (∂ÈÎ 9). Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·.

E›Ó·È Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÚ›ÎÏÈÙÔ˜. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÒÚ· ÙËÓ Î¿ÙÔ„Ë ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÛÙËÓ ∂ÈÎ. (50 ϤÍÂȘ.50 ̤ÙÚ·) Ô˘ ÎÙ›ÛÙËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1220 Î·È 1288. H ÚfiÛÔ„‹ ÙÔ˘. ÂÈÎ. Aubert. ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο. ˆÛÙfiÛÔ Â‰Ò ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔÈ ¿ÍÔÓ˜.ENOTHTA 1. ∂ÈÎfiÓ· 10. 20). K·Ù¿ ÙÔÓ Aã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ˘¤ÛÙË ÔÏϤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜. Holle Verlag. Baden Baden 1964. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 7/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 O ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ AÌȤÓ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó·fi˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (Ì‹ÎÔ˜ 150 ̤ÙÚ·. 45 1 .3 KEºA§AIO ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 10 O ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ Reims O ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ Reims (ƒÂÓ˜). ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. οÙÔ„Ë (∞fi: M. 10. Ì ÙÚÈÏfi ÂÁοÚÛÈÔ ÎÏ›ÙÔ˜. M·˙› Ì ÙÔ˘˜ ηı‰ÚÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ Chartres Î·È Ù˘ Reims ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ÛÙË °·ÏÏ›·. ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜. ·ÎÔÏÔ˘ı› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÁÂÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ.) H ‰È΋ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·. ·Ó·ÛÙËÏÒıËÎÂ. MÔÚ›Ù ӷ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. ˆÛÙfiÛÔ. Ì ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÏ˘Ùfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ. ∞ÌȤÓË. Hochgotik. ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·. ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1212 ¿Óˆ Û ¤Ó· ÚÔ¸¿Ú¯ÔÓ ÎÙ›ÛÌ· ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·. ™ÙË ÌËÙÚfiÔÏË Ù˘ Reims ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÛÙ¤„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ‡„Ô˜ ıfiÏˆÓ 42. ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi.

°Ï˘Ù¿ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÊÒÓ. AÓ ‰˘ÛÎÔχÂÛÙ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ. 46 . Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· Ó· ·Ó·˙‹ÙËÛ ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Û ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ÂÔ¯‹˜. Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ ÙË Ê‡ÛË ·ÏÏ¿ Ó· ·ÊËÁËı› Ù· ‚È‚ÏÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ÙÚfiÔ ÂÈÛÙÈÎfi.2.4 Î·È 1. ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ.3 Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ∂ÈÎ. ·Á¿ÏÌ·Ù·-ΛÔÓ˜ (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ˘ÏÒÓ·˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ fi„˘. ∂ÈÎfiÓ· 11. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 8/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ∂ÍËÁ‹ÛÙ ÙÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ˘ÏÒÓ˜ ÙˆÓ Î·ı‰ÚÈÎÒÓ Ó·ÒÓ Î·È ·Ó·ÊÂÚı‹Ù ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. 11. ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ‹Ù·Ó Ó· ‰ÒÛÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘Ø Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ó·ÙÔÌ›·.4). Ë ÁÏ˘Ù‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ˘ÔÙ·ÛÛfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙȘ Ù˘¯ÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘.3. ‰ÂÓ Âȉ›ˆÍÂ.11. Í·Ó·‰È·‚¿ÛÙ ÙȘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ 1. Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ηٿÊÂÚ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ‚È‚ÏÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. ∞ÏÌ¿ÓË). ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1.3. Chartres. H ÌÂÁ¿ÏË Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù·-ΛÔÓ˜.3 H ÁÏ˘Ù‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÌ·ÓÈÎfi Ú˘ıÌfi (Ú‚. ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜. ¢È·ÊÔÚÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ οı ¿ÁÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜.3 1. ˆÛÙfiÛÔ. ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ì ÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹ ηıÒ˜ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘. fiˆ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÛÙËÓ ∂ÈÎ. E›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ. ‹Ú·Ó ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÊıËÓfiÙÂÚˆÓ ÎÈfiÓˆÓ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Ù· ÚÔÌ·ÓÈο Ù‡Ì·Ó·.ENOTHTA 1.2.

ENOTHTA 1. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÙıÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ›¯·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο. ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiˆ˜ Ù· ‚ϤÔ˘Ì Á‡Úˆ Ì·˜. 1.3. ™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜ 3. ŒÙÛÈ. ™ÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi Ù˘ Chartres ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÛÙ¤„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜ √È ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. √ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÔÌfiÙ¯Ófi ÙÔ˘ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ·. 47 1 . ·ÏÏ¿ Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË. Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. √ ·‚¿˜ Suger ıˆÚÂ›Ù·È Ô «·Ù¤Ú·˜» ÙÔ˘ ÁÔÙÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡. TÔ Ó‡̷ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹Ù·Ó. Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ·ÏÔ˚΋ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ÚÔÌ·ÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. øÛÙfiÛÔ. Δ· ·Á¿ÏÌ·Ù·-ΛÔÓ˜ ·ÔÙÔÏÔ‡Ó Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜.3 1.4 KEºA§AIO H ÁÔÙıÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· H ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ Î·ı‰ÚÈÎÒÓ Ó·ÒÓ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ‹Ù·Ó ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ. ™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜ 2. Ë ‚·ÛÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. ÕÛÎËÛË ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 2/∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ªÔÚ›Ù ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜ ‹ Ï¿ıÔ˜. ÔÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ˘·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·. fï˜.

K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜. B˘˙·ÓÙÈÓÔ›. ˆÛÙfiÛÔ.¿. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ·. ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.4. Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÛÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ· ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. NÔÚÌ·Ó‰Ô›). ÌÈ·˜ Ù¤¯Ó˘ Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û·Ê›˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ÁÔÙıÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. O 13Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÈÛÌÔ‡. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. OÈ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·ÒÓ ÁÈ· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎˉÂÌÔÓ›· ÙˆÓ E˘Úˆ·›ˆÓ ÌÔÓ·Ú¯ÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ 12Ô ·ÈÒÓ· ·¤‰ˆÛ·Ó ÙÂÏÈο ηÚÔ‡˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙ·ÙÔ˘ ¿· IÓÓÔÎÂÓÙ›Ô˘ °ã(1198-1216). ÕÚ·‚˜. H ÌÂ۷ȈÓÈ΋ IÙ·Ï›· ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈο ‰È·ÈÚÂ̤ÓË Î·È ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ (°fiÙıÔÈ. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤ̷ٷ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜. H ¤ÓÙÔÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ·ÒÓ Û ÎÔÛÌÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ›¯Â. O ÔÓÙ›ÊÈη˜ ·˘Ùfi˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ·ÈÛÌfi ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ŸıˆÓ Aã.EÓfiÙËÙ· 1. ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÚÂı› Ô ·ÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ Î·È Ó· ÌÂ- 48 . Ù˘ AÁÁÏ›·˜ Î. ŒÙÛÈ. ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÂÚÈ¤ÛÂÈ ‚·ıÌÈ·›·. ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ηٿ ÙÔÓ 13Ô Î·È ÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ·Ø ñ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ IÙ·Ï›·Ø ñ ·Ó·Ï‡ÂÙ ٷ ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Nicola PisanoØ ñ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Giotto Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÂÙ ÙȘ Ù¯ÓÔÙÚÔÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÙÔ˘Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ٤ÛÛÂÚȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Ù˘ ™È¤Ó·˜. H ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ·ÈÛÌÔ‡ ›¯Â ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ó¿‰˘ÛË Ù˘ PÒÌ˘ ·fi ÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·. Ë PÒÌË Â·Ó¤ÎÙËÛ ٷ ÚˆÙ›· ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ IÙ·Ï›·˜. 1. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂȉȷÈÙËÙ‹ Û ÎÔÛÌÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜.4 OI °OT£IKE™ EIKA™TIKE™ TEXNE™ ™THN ITA§IA (13Ô˜-14Ô˜ AIøNA™) ™ÎÔfi˜ ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ó· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ηٿ ÙË ÁÔÙıÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (13Ô˜-14Ô˜ ·ÈÒÓ·˜). ŒÙÛÈ.1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ M ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ë ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ηٷχıËÎÂ. Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜.

ÙÚ·Â˙›ÙË Î. ̤ÏË ÏÔ‡ÛÈˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ (Scrovegni. OÈ ÊfiÚÔÈ Â› Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÚÔÛÎfiÌÈ˙·Ó ÛÙËÓ fiÏË ¤ÛÔ‰·. Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ‹ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1299. Ô ÔÔ›Ô˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1296. ÙÔ˘ Bargello (΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ̤Á·ÚÔ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1255 – Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ EıÓÈÎfi MÔ˘Û›Ô) Î·È ÙÔ˘ Palazzo della Signoria (‹ Palazzo Vecchio). ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ¯ӛ˜. 17) Î·È ÙÔ Îˆ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈfi ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ηıÒ˜ Î·È ·fi ‰ˆÚ¿ Ù˘ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜ ÙÔ˘ Ì·ÏÏÈÔ‡.). (∂ÈÎ 15). ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. ™ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ. ÛÙËÓ Avignon (A‚ÈÓÈfiÓ) Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ Arte della Lana. ÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ·. O ÏÔ‡ÙÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηı‰ÚÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ·. fiˆ˜ ›‰·Ì (Ú‚. ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¯¿ÚË ÛÙ· ÔÔ›· ÛËÌÂÈÒıËΠÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. TÔ Ù¿ÁÌ· ÙˆÓ ºÚ·ÁÎÈÛηÓÒÓ –fiˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙˆÓ ¢ÔÌËÓÈηÓÒÓ– ·Ó·Ù‡¯ıËΠ̤۷ ÛÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·.3. ›¯·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ „‹ÊÔ˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ÌÔÚԇ̠ӷ 49 1 . Bardi. OÈ Ôϛ٘ ¤ÓȈı·Ó ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. MÈ· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ù¿ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ù· ‰fiÁÌ·Ù· Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÈÔ Î·Ù·ÓÔËÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. MÈ· ¿ÏÏË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ù˘¯‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. Ì ¿ÌÂÛ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË fiÏ˘ Ù˘ E˘ÚÒ˘. ÁÈÔ˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÂÌfiÚÔ˘. ··ÚÓ‹ıËΠٷ ÂÁÎfiÛÌÈ· ÏÔ‡ÙË Ì ÛÎÔfi Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ·ÁÓ‹ ›ÛÙË. Peruzzi) ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÁ¿ÚˆÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÚÂÎÎÏËÛ›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘˜. O ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Â›Û˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ¤Ó·Ó Ó¤Ô Ù‡Ô ¯ÔÚËÁÔ‡: ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ·ÛÙfi (¤ÌÔÚÔ. Î·È ÔÈ ºÏˆÚÂÓÙÈÓÔ› ÙÚ·Â˙›Ù˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÈÛÙˆÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 11 O 13Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. O ÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú·ÌÂÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1250 ¤‰ˆÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ (Santa Maria del Fiore).4 KEºA§AIO Ù·ÊÂÚı› Ë ·È΋ ¤‰Ú·. O ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ (∂ÈÎ. ·ÛÎÒÓÙ·˜ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘.ENOTHTA 1. ˘fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÎËÚ‡ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ Ù˘ AÛÛ›˙˘ (1181-1226 ÂÚ›Ô˘) ȉڇıËΠÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Ù¿ÁÌ· ÙˆÓ ºÚ·ÁÎÈÛηÓÒÓ*. ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù¿ ÙÔÓ 13Ô Î·È ÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ· fiψÓ-ÎÚ·ÙÒÓ (‹ fiÏÂˆÓ ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ Û ‰Ô˘Î¿Ù·) Ì ·ÓıËÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ™˘Ó·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜.¿.1). OÈ Ôϛ٘. O ¿ÁÈÔ˜ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜. 16. TÔ 1252 Ë fiÏË Â›¯Â ‹‰Ë Îfi„ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÓfiÌÈÛÌ·. ÙÔ ÊÈÔÚ›ÓÈ.

EÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ 1253. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ KÈÛÙÂÚÎÈ·ÓÒÓ. H ¶¿Óˆ EÎÎÏËÛ›· (K¿Ùˆ EÎÎÏËÛ›· ·ÔηÏÂ›Ù·È Ë ÎÚ‡ÙË) Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÔÓfi¯ˆÚÔ˜ Ó·fi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û οÙÔ„Ë ÙÔ Û¯‹Ì· Ï·ÙÈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·˘ÚÔ‡ Ì ÂÓÙ¿ÎÏÈÙË ÎfiÁ¯Ë ÈÂÚÔ‡. ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜. Ù· Ó¤· ÌÔÓ·¯Èο Ù¿ÁÌ·Ù·. Èı·Ófiٷٷ fï˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÙÔ 1239. ›¯Â ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿‰ÔÛË. fiˆ˜ Ô Giotto (‚Ï. ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂÚ›Ù¯ÓÔ˘ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ó·Ô‡. ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ô˘ ›¯·Ó ··ÚÓËı›.2 O ÈÙ·ÏÈÎfi˜ ÁÔÙıÈÎfi˜ Ó·fi˜ O ηı·Úfi˜ ÁÔÙıÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÓfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÔÌËÓÈηÓÔ›*. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜: ñ ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘.2.2. fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË °·ÏÏ›·. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1.ENOTHTA 1.4. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. OÈ ÚÒÙ˜ ÁÔÙıÈΤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜ ÙÔ˘ Casamari Î·È Ù˘ Fossanova Â›Ó·È Ù˘Èο ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ Ó·ÒÓ ÙˆÓ KÈÛÙÂÚÎÈ·ÓÒÓ ÛÙË °·ÏÏ›·. 1. ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤Ó· Ó¤Ô Ù‡Ô ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜. Ï›Á· ÌfiÓÔ ıÚËÛ΢ÙÈο ÌÓËÌ›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÙÔÓ Î·ı·Ú¿ Á·ÏÏÈÎfi ÁÔÙıÈÎfi Ú˘ıÌfi.4. AÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ ·¤ÚÈÙÙ· ÎÈÔÓfiÎÚ·Ó·* ÙˆÓ ÎÈfiÓˆÓ Î·È 50 . ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ó·Ô‡˜ Û ۯ‹Ì· Ï·ÙÈÓÈÎÔ‡ ÛÙ·˘ÚÔ‡ Ì ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ‹ ÔÏ˘ÁˆÓÈο ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ·. H ÌÔÚÊ‹ Î·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο ·fi Ù· ȉÂÒ‰Ë ÙˆÓ ºÚ·ÁÎÈÛηÓÒÓ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 12 O Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ ÛÙËÓ AÛÛ›˙Ë O Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ ÛÙËÓ AÛÛ›˙Ë. ŒÙÛÈ. Î·È ÙË Á·ÏÏÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›· ÙˆÓ AÓ‰ËÁ·˘ÒÓ (d’Anjou) Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û ÙÔ B·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ N·fiψ˜. Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ¿Óˆ Û ÌÈ· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏË Û ‡„Ô˜ Î·È ¤ÎÙ·ÛË ÎÚ‡ÙË. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÁÔÙıÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ fi„ˆÓ. ÙËÓ ÔÔ›· ›‰·ÌÂ Î·È ÛÙË ÚÔÌ·ÓÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ (Ú‚. TÔ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÏ›ÙÔ˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ¤ÓÙ ÛÙ·˘ÚÔıfiÏÈ· Ì Ó¢ÚÒÛÂȘ Î·È ÊˆÙ›˙ÂÙ·È Ì ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿Ï· ·Ú¿ı˘Ú·. ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ٷ ÌÔÓ·¯Èο Ù¿ÁÌ·Ù·.5)Ø ñ ÛÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË ÎÏ›ÛË ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ‹ÚÂ̘ Î·È ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. Ë ÔÔ›· ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Ù¿ÛË ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ Î·ı‰ÚÈÎÒÓ Ó·ÒÓØ ñ ÛÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛfi„ÂˆÓ Û ¤Ó· ÛÙÈÏ ÁÚ·ÊÈÎfi Ì ¤Á¯ÚˆÌ· Ì¿ÚÌ·Ú· Î·È ÔÈΛϷ ˘ÏÈο.4 ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ··Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ.5). °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi. ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·.2). OÈ Á·ÏÏÈΤ˜ ÁÔÙıÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ̤ۈ ÙˆÓ ÚÔÛ΢ÓËÌ¿ÙˆÓ (Ú‚. ºÚ·ÁÎÈÛηÓÔ›.

Ì·˙› Ì ÙËÓ EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ M¿ÚÎÔ˘ Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ï·Ù›˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜.3 T· ÈÙ·ÏÈο ÎÔÛÌÈο ÎÙ›ÚÈ· T· ÎÔÛÌÈο ÎÙ›ÚÈ·. ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi ·˘Ùfi Û‡ÓÔÏÔ. ™˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È ·fi ‰ÈÒÚÔʘ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ˜ ÎÈÔÓÔÛÙÔȯ›Â˜* Ì ÁÔÙıÈο ÙfiÍ· Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ¢ڇ¯ˆÚ˜ ÛÙÔ¤˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ. OÈ Â˘ÁÂÓ›˜ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ̤۷ ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È fi¯È Û ÌÂÌÔӈ̤ӷ οÛÙÚ·. Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÏ·ÊÚ¤˜ Ì ‰È¿ÙÚËÙ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÎÔÌ„¤˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜. H ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÛÙËÓ ¶¿Óˆ Î·È ÛÙËÓ K¿Ùˆ EÎÎÏËÛ›· ηχÙÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (12801350) Î·È ¤ÁÈÓ ·fi ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ (Cimabue. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÛÙ¤ÊÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ‰·ÓÙÂψ٤˜ Â¿ÏÍÂȘ. ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ·ÏÏ¿ ‹Ú ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË. Jacopo Torriti.ENOTHTA 1.¿. ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ› ·ÛÙÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¯ӛ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. TÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÓËÌ›Ԣ. 51 1 . ÌÈ· ÌÂÚÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÙËÓ ∂ÈÎ. fiˆ˜ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ıÚÈÔ. ˘„ÒÓÂÙ·È ÙÔ›¯Ô˜ Û˘Ì·Á‹˜ Ì ÌÂÚÈο ÌÂÁ¿Ï· ·Ú¿ı˘Ú·. 12). Ì ÙËÓ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜* Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·. 1. TÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ. fï˜. ¢ÂÓ ı· ÂÈÌ›ÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÛÙ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ÌÂ Â‰Ò ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛfi„ÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›· (1309-1424).Ï.4. Pietro Lorenzetti Î. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ÁÏ˘Ù‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ¤Ó· ÌÓËÌÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜ (∂ÈÎ. O Ó·fi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÏfiÙËÙ·. Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο Û ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. 13. EÛˆÙÂÚÈο. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 13 TÔ ¶·Ï¿ÙÈ ÙˆÓ ¢fiÁˉˆÓ ÛÙË BÂÓÂÙ›· TÔ ¶·Ï¿ÙÈ ÙˆÓ ¢fiÁˉˆÓ ÛÙË BÂÓÂÙ›·. ¶¿Óˆ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÎÈÔÓÔÛÙÔȯ›Â˜. AÍ›˙ÂÈ. Simone Martini. ÛÙÂÚÂfiÙËÙ· Î·È ·ÚÌÔÓÈ΋ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊˆÓ ·ÍfiÓˆÓ. ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ·. ÛÙÔ¤˜.) ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ. TÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi. Ô˘ ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ηٿ ÙËÓ fi„ÈÌË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.4 KEºA§AIO ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿‰ˆÓ. Ô˘ Â›Ó·È ıÂÌÂÏȈ̤ÓÔ ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Û ͇ÏÈÓÔ˘˜ ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜. ·›ıÔ˘Û˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î.

4 ∂ÈÎfiÓ· 12.ENOTHTA 1. ·Ï¿ÙÈ ÙˆÓ ¢fiÁˉˆÓ Î·È Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ª¿ÚÎÔ˘. ∂ÈÎfiÓ· 13. μÂÓÂÙ›·. ∞ÏÌ¿ÓË). 52 . ∞ÏÌ¿ÓË). μÂÓÂÙ›·. ·Ï¿ÙÈ ÙˆÓ ¢fiÁˉˆÓ (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. ¿Ô„Ë ·fi ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∫·Ó¿ÏÈ (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙.

MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 2 OÈ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔÈ ¿Ì‚ˆÓ˜ ÙˆÓ Pisani OÈ Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ ÙˆÓ Pisani ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓˆÓ ·Ì‚ÒÓˆÓ. ·fi fiÔ˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÙÔ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ Î·È ÂÎʈÓÂ›Ù·È ÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ·. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. TË ı¤ÛË ÙˆÓ Â›‰ˆÓ Î·È ¿Î·ÌÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù˘ Autun ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Â‰Ò ÌÔÚʤ˜ ÎÏ·ÛÈΤ˜. ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ ¿ÏÌ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô Nicola Pisano ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜. ™ÙËÓ ¶›˙·.4. MÂÙ¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ·. Ì ÛÙ¤Ú· ‰ÔÌ‹ Î·È ¤ÓÙÔÓË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. AÓÙ›ıÂÙ·. ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ΤÓÙÚ· Ù˘ TÔÛοÓ˘ (Ú‚. ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙ·ÙÔ ÚfiÏÔ ÛÙ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ı¤Ì·Ù· ‹‰Ë ·fi ÙË ÚÔÌ·ÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ‹Á·ÁÂ Ô Nicola Pisano ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ·Ì‚ÒÓˆÓ. ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1258 Î·È 1278.4 KEºA§AIO H ÁÔÙıÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ŒÓÙÔÓË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·fi ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ·. ™ÙËÓ ∂ÈÎ. Ë ÔÔ›· ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Û ̛· ·fi ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ¿Ì‚ˆÓ· ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¶›˙·˜.5). Ô ¿Ì‚ˆÓ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfi ‚‹Ì·. Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂÙ¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì ‰‡Ô ÁχÙ˜: ÙÔÓ Nicola Pisano (NÈÎfiÏ· ¶È˙¿ÓÔ). ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÌ‹ÎË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ·Ì‚ÒÓˆÓ –Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ÕÁÈÔ M¿ÚÎÔ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜–. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó Û ηı‰ÚÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Î·È ‚·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· fiÏÂˆÓ Ù˘ TÔÛοÓ˘. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. ÔÈ ¿Ì‚ˆÓ˜ Ù˘ TÔÛοÓ˘ Î·È Ù˘ AÔ˘Ï›·˜ (ÓfiÙÈ· IÙ·Ï›·) ›¯·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÏ˘ÁˆÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹. Î·È ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ Giovanni Pisano (T˙ÈÔ‚¿ÓÈ ¶È˙¿ÓÔ). Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1265 Î·È 1314.14 ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎÒÓ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÍ·ÁˆÓÈÎÒÓ) ·Ì‚ÒÓˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó ÔÈ Pisani. Ë ÁÔÙıÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋ ·Óı› ÛÙËÓ TÔÛοÓË (ÎÂÓÙÚÈ΋ IÙ·Ï›·). Ù˘ ¶›˙·˜. ‹Ù·Ó Ë ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Û ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙˆÓ Ï·ÎÒÓ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÛÙËı·›Ô* ÙÔ˘ ¿Ì‚ˆÓ·. Ù˘ ™È¤Ó·˜ Î·È Ù˘ Pistoia (¶ÈÛÙfiÁÈ·).2. 7).ENOTHTA 1. ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘. E˘Á¤ÓÂÈ·. Ë ÛÎËÓ‹ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ Nicola Pisano ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘ÎÓfiÙËÙ· Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ÚÔ‹.4 1. H ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·ÚÔ˘Û›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ·Î·Ì„›· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· Î·È ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ 53 1 . Ô˘ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1130 Î·È 1145. Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ¶·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ˘ÏÒÓ· ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ Autun (∂ÈÎ. Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ù˘¯ÒÛˆÓ. H ‚·ÛÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›·. ηٿ ÙÚfiÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ Ù˘Ì¿ÓˆÓ ÙˆÓ ÁÔÙıÈÎÒÓ ˘ÏÒÓˆÓ.

T· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ Giovanni Pisano ËÁ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜.3) ÛÙË ÁÔÙıÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋. ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÈÔ ¿ÓÂÙË ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ·ÈÁÓ›‰ÈÛÌ· ʈÙfi˜ Î·È ÛÎÈ¿˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Giovanni ÌÈ· ÈÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘ÎÓ¤˜. Ì ٷ ÏÔ‡ÛÈ· ηٿÏÔÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. o ÔÔ›Ô˜ ÂËÚ¿ÛÙËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ÁÔÙıÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ¤ÊÂÚ ÚÒÙÔ˜ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ E˘ÚÒ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. 14).ENOTHTA 1. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1.1. fiÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¿ÊıÔÓ· ¤ÚÁ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÂÓ¤˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ Ì ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ˘˜ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ Î·È Ù˘ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¤Ó· ΛÓËÌ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ù¤¯Ó˘ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙˆÓ PˆÌ·›ˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ.5). ÌÈ·˜ Ù¤¯Ó˘ Ì ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi ȉÂ҉˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Giovanni. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÛÙ¿ÛÂȘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ù¤¯Ó˘. ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· οو ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ºÚÂȉÂÚ›ÎÔ˘ Bã HÔhenstaufen (1212-1250). H ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ Nicola Pisano ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· Ù¤¯ÓË Ê·›ÓÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÔÚÊÒÓ Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. AÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ¿Ì‚ˆÓ·˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ AÓ‰Ú¤· ÛÙËÓ Pistoia (1301) Î·È ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ¶›˙·˜ (1302-1310). ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. H ÂÍÔÈΛˆÛË ÙÔ˘ Nicola Pisano Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· Ù¤¯ÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ AÔ˘Ï›·. ·Ó¤Ù˘Í ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô Nicola Pisano Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «ÚˆÙÔ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Îfi» ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘. T· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÂÈÛfi‰È· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘. ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰›ÓÂÙ·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜. fiˆ˜ ÙËÓ Â›‰·Ì (Ú‚. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. Ô Nicola Pisano ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙÔ ÎÏ·ÛÈΛ˙ÔÓ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ÁÔÙıÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Îfi Îϛ̷. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Nicola Pisano Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ÎÏ·ÛÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ù¤¯Ó˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÂÈÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. 54 . O ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔӿگ˘ ÚÔÒıËÛÂ. ÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ· ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ™È¤Ó·˜ (1265-1268) (∂ÈÎ.3. Ô˘ ›‰·Ì ÛÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ· ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¶›˙·˜. Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ·. ÛÙ¤Ú˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Nicola.4 ÌÔÚʤ˜. fiˆ˜ Î·È Ô K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜ (Ú‚. OÈ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ Ó¢ÚÒ‰ÂȘ ÌÔÚʤ˜ Î·È Ô ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Ôχ ·fi ÙË ÚˆÌ·Ï¤· ÎÏ·ÛÈΛ˙Ô˘Û· Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ· ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¶›˙·˜. A˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂËÚ¤·Û ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. H ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹.

2).4. Ù· Ï›Á· ηٿÏÔÈ· ·fi ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ (οÛÙÚÔ ÙÔ˘ Windsor. ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Ì „ËÊȉˆÙ¿ ‹ ÙÔȯÔÁڷʛ˜. Ÿˆ˜ Û·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi. Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ηıÈÛÙÔ‡Ó Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ÁÔÙıÈ΋ ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ˆÛÙfiÛÔ. ÔÈ Ôԛ˜ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÕÏˆÓ.3. ·‚·Â›Ô Ùo˘ Westminster) ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÂÓ Â›¯Â ·‡ÛÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. M¤Û· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ (‚Ï. ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.5 H ÁÔÙıÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ H ÈÙ·ÏÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٿ ÙÔÓ 13Ô Î·È ÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ·. 1. ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ. ™ÙËÓ IÙ·Ï›· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο: ñ OÈ ÁÔÙıÈÎÔ› ÈÙ·ÏÈÎÔ› Ó·Ô› ·Ú›¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙÔ›¯ˆÓ. K·È ·˘Ù¿. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·Ú¿ı˘Ú· Ì ٷ ˘·ÏÔÛÙ¿ÛÈ·.4 KEºA§AIO ∂ÈÎfiÓ· 14. Ë ÁÔÙıÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿. ¿Ì‚ˆÓ·˜. fiˆ˜ Î·È Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜.ENOTHTA 1. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. ñ Y‹Ú¯Â ÌÈ· Ôχ¯ÚÔÓË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙË ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 2) Ì ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ‰ÂÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Û ӷ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù¿ Ù˘ Ú·ÏÈÛÙÈο ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ¤Ó· ‰ÈۉȿÛÙ·ÙÔ. [¢ËÌÔÛȇÂÙ·È Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Siena e Grosseto]. ·Ú¿ ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ –Ù˘ Û˘ÁΛÓËÛ˘–. OÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ 55 1 . K·ıÒ˜ ‰Â ÔÈ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÙıÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ Â›¯·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο. Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ™È¤Ó·. ·Ú¤ÌÂÈÓ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·‰È¿ÊÔÚË ÚÔ˜ ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜. fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜. Ë ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ›¯Â ·Ú·ÌÂÚÈÛÙ› ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÔÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ. B¤‚·È·. Ù· ÔÔ›· ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ‚È‚ÏÈο ÂÂÈÛfi‰È· (Ú‚.

Giotto) Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. IÛÙÔÚÈÎo› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ· Ó¤·˜ ÚˆÙÔÔÚȷ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. Santa Maria Î·È Santa Cecilia in Trastevere. ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ì Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÚfiÔ ÁÂÁÔÓfiÙ· ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·Á›ˆÓ. ºÏˆÚÂÓÙ›· Î·È ™È¤Ó·.¿. ηı¤Ó·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË.4. Ì ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙËÓ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ PÒÌË. Ô Duccio Î. Ù· ÎÏ·ÛÈο ÚfiÙ˘·. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘. ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ Ó·ÒÓ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜. Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. H ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. Ô Jacopo Torriti. OÈ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙˆÓ ºÚ·ÁÎÈÛηÓÒÓ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ıÚËÛΛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Î·È ÚÔÛÈÙ‹ ÛÙÔÓ Ï·fi. Afi ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË ÌÂÁ¿ÏÔÈ IÙ·ÏÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÔÈ Ôԛ˜ η٤ÛÙËÛ·Ó ÙË PÒÌË ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ÚˆÙ‡ÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ıˆڛ˜ ÙˆÓ ºÚ·ÁÎÈÛηÓÒÓ. fiˆ˜ Ô Cavallini Î·È Ô Jacopo Torriti. Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÎÌ¿˙Ô˘Û˜ fiÏÂȘ Ù˘. ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡. OÈ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙˆÓ ·ÒÓ ÁÈ· ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÈÛÌÔ‡. ·Ó¤Ï·‚·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì „ËÊȉˆÙ¿ Î·È ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Ó·ÒÓ Ù˘ PÒÌ˘ (Santa Maria Maggiore. ˘‹ÚÍ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÈÓËÙ‹ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÒıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· (Cavallini. Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ·Ó¿ÏÔÁ˘ Ù¿Û˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. M¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ٷ ¤ÚÁ· Ù˘ ڈ̷˚΋˜ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ‹Ù·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÓËÌÂȷ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. fiˆ˜ Î·È Ô Nicola Pisano (‚Ï. Ô Cimabue. Ô Giotto.4 ¤‚ÏÂ·Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÌ·ÛÙfiÚˆÓ. 56 . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË PÒÌË.. ¤·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ (Ú‚. ÔÈ ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ¶¿Óˆ EÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ Ù˘ AÛÛ›˙˘.ENOTHTA 1. ñ H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛ· ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ·fi ÙÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ˆ˜ ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. Ù· ·ÊÔÌÔ›ˆÛ·Ó Î·È Ù· ÌÂÙ·Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó. San Paolo fuori le mura). ÛÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. H ‰È·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌÈ·˜ «Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜». ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 14) ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ηÌ·Ó·ÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎÔ› IÙ·ÏÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. H ȉ¤· ÙÔ‡ Ó· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ¤Ó· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 2). ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¤·ÈÍ·Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ù· ÌÔÓ·¯Èο Ù¿ÁÌ·Ù·. ¿ÓÙÏËÛ·Ó ˘„ËÏ¿ ÚfiÙ˘·.4 ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ TÔÛοÓ˘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜). ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ¶¿Óˆ EÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Giotto (‚Ï. fiˆ˜ Ô Pietro Cavallini. Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ TÔÛοÓ˘. Ë ÔÔ›· ÁÓÒÚÈ˙ ηٿ ÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿ÓıËÛË. ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜.

Ë ÔÚÔÊ‹ ʤÚÂÈ ÏÈÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·fi ¯Ú˘Û¿ ¿ÛÙÚ· Î·È ÛÙËı¿ÚÈ·* ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Â˘·ÁÁÂÏÈÛÙÒÓ Û ‚·ı˘Á¿Ï·˙Ô ‚¿ıÔ˜. H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Giotto. ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ô Giotto ·¤ÎÙËÛ ÌÈ· ÛÙ¤ÚÂË ÁÓÒÛË Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¤¯Ó˘.4 KEºA§AIO ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 14 O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Giotto O ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Giotto di Bondone (T˙ÈfiÙÙÔ ÓÙÈ MÔÓÙfiÓÂ) (1267-1337) Ì·ı‹Ù¢Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Cimabue. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ηٿÎÔÛ̘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ.4. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ¿ Ù˘. ™ÙȘ ÙÚÂȘ „ËÏfiÙÂÚ˜ ˙ÒÓ˜ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÂÈÛfi‰È· ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡. B·ıÈ¿ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ Giotto ¿ÛÎËÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁχÙË Nicola Pisano (‚Ï. Ì ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. TÔ ÙÔ›Ô Î·È ÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‚¿ıÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÛËÌ·Û›· ηıÒ˜ Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ı·ً ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ·. Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. Û·Ó ÂΛӘ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ Î·ı‰ÚÈÎÒÓ Ó·ÒÓ. ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÎÙ›ÛÙËÎÂ Î·È ‰È·ÎÔÛÌ‹ıËΠ̠¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘ Enrico Scrovegni –Èı·Ófiٷٷ– ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÈϤˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›·˜. √È ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Giotto ÛÙÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Scrovegni ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Û·Ê‹ Î·È Â˘·Ó¿ÁÓˆÛÙË Û‡ÓıÂÛË. ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÂÓfi˜ ı¿ÙÚÔ˘. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. Ô˘ ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤ÙË 1304 Î·È 1313.ENOTHTA 1. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ Ì ȉÈÔÊ˘‹ ÙÚfiÔ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜. Ô Giotto ‰È·ÌfiÚʈÛ ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔÛˆÈÎfi Ù¯ÓÔÙÚÔÈÎfi ȉ›ˆÌ·. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô Cimabue ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ›˙Ô˘Û·˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜. KÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓfi˜ ڈ̷˚ÎÔ‡ ·ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘ (ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· «Ù˘ AÚ¤Ó·˜»). ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â›Â- 57 1 . ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ›¯·Ó ‰È·Ûˆı› ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ·. OÏfiÎÏËÚÔ˜ ‰Â Ô ÙÔ›¯Ô˜ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ηχÊıËΠ·fi ÌÈ· ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ¶·ÚÔ˘Û›·˜. ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ı·ً ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. ŒÙÛÈ. Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. OÈ ÌÔÚʤ˜ ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â›‰Ô. ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Giotto Â›Ó·È Ô ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ Ù˘ AÚ¤Ó·˜ ‹ ¶·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ Scrovegni (™ÎÚÔ‚¤ÓÈ) ÛÙËÓ ¶¿‰Ô‚· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ IÙ·Ï›·˜. ·Ó Î·È ·fiÏ˘Ù· ÂÓÙ·Á̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È ÛÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. Ë ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË Â›¯Â ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋˜ ÂÔ¯‹˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÌÔÓfi¯ˆÚÔ˘ Ó·Ô‡ Ô ‚fiÚÂÈÔ˜ Î·È Ô ÓfiÙÈÔ˜ ÙÔ›¯Ô˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ Â¿ÏÏËϘ ˙ÒÓ˜. ™ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ˙ÒÓË ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙËÎ·Ó ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÚÂÙÒÓ Î·È ÂÏ·Ùو̿وÓ. ÙËÓ ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ì ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜.4). Ô Giotto ηٿÊÂÚ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘.

ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ‰ÈۉȿÛÙ·ÙÔ ÙÚfiÔ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛÙ¤ÚÂË ‰ÔÌ‹ Î·È fiÁÎÔ. ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Giotto ÎÔÛÌÔ‡Ó ‰‡Ô ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ùo˘ TÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ (Santa Croce) ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. H Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÛΛ·ÛÂ. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Î·È ÊÔÚËÙÔ‡˜ ›Ó·Î˜. 16. H ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ Ê‹ÌË ÂÍËÁ› ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÈ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÌÈÌËÙÒÓ ÙÔ˘. ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÈ· ¿ÏÏË Û¯ÔÏ‹. T· ¤ÚÁ· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Ù˘ ™È¤Ó·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ¯ÚÒÌ·. fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙË 58 . HÁÂÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ô Duccio. Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÂ‡Ô˘Ó ÙË Û˘ÁΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ·. K·Ó¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ fï˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘. ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Giotto. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·.4 ‰Ô Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. £· ‚Ú›Ù ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 9/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 μÚ›Ù Û ‚È‚Ï›Ô ‹ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¶ÚÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ πÔ‡‰· ·fi ÙÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Ù˘ ∞Ú¤Ó·˜. ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ fiÏË Ù˘ ™È¤Ó·˜.ENOTHTA 1. ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Nicola Pisano. O Giotto ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˆ˜ Ô Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙÈÓ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ Ô˘ ¿ÓıËÛ ÙÔÓ 13Ô Î·È ÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ·. ÙÔ˘˜ Bardi Î·È ÙÔ˘˜ Peruzzi. ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ó·fi Ù˘ AÛÛ›˙˘ (¶¿Óˆ EÎÎÏËÛ›·) Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Giotto. Ï˘ÚÈ΋ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. H ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. ··ÓÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Nicola Pisano ÂËÚ¤·Û ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Giotto (100 ϤÍÂȘ). Ô˘ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È Giotteschi (T˙ÈÔÙ¤ÛÎÈ). ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˜ ÎÔÌ„¤˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜. ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ʈÙÔÛΛ·Û˘. Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ٷ ‰‡Ô ¤ÚÁ·. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Û ‰‡Ô ÊψÚÂÓÙÈÓ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ. MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 3 H ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ™È¤Ó·˜ TËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ·ÎÌ¿˙ÂÈ Ë ºÏˆÚÂÓÙÈÓ‹ ™¯ÔÏ‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔÓ Giotto. Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘. ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜. Ô Giotto ۯ‰›·Û Â›Û˘ Î·È ÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi (Campanile) ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ (∂ÈÎ. ˆÛÙfiÛÔ. Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ· ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¶›˙·˜. ÛÙËÓ TÔÛοÓË. Ë ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ™È¤Ó·˜ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó Û·ÊÒ˜ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ Ù˘ AÚ¤Ó·˜. ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Giotto. 17) Î·È ›Ûˆ˜ ¤Î·Ó ÌÂÚÈο ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÙ›ÛÌ·. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. AÊÔ‡ ÁÚ¿„ÂÙ ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ. EÈϤÔÓ.

Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ·ÔηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ John White. ıˆÚÂ›Ù·È Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ Duccio. OÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ˘„ËϤ˜ Î·È ÏÂÙ¤˜. ˆ˜ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ Ô˘Ú·ÓÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Î·È ·Á›Ô˘˜.-1344). ·Ú’ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì η̛· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1315. Ô Simone Martini ÏËÛ›·Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·.99 ̤ÙÚ· Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 4. H Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. O Simone Martini (™ÈÌfiÓ M·ÚÙ›ÓÈ) (1284. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ™È¤Ó·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÓËÌÂÈ҉˜ Û‡ÓÔÏÔ 70 ÊÔÚËÙÒÓ ÈӿΈÓ. O «·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi˜» ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙȘ ·˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ N·fiψ˜ (1317) Î·È ÙÔ˘ ¿· ÛÙËÓ Avignon Ù˘ °·ÏÏ›·˜ (1340-1344).68 ̤ÙÚ·. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Simone Martini Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È: ñ Ô ›Ó·Î·˜ ‚ˆÌÔ‡ Ì ÙÔÓ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi Ù˘ ™È¤Ó·˜. ÛÙË ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ™È¤Ó·˜ ‰È·ÎÚ›ıËΠÌÈ· ÏÂÈ¿‰· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ˙ˆÁڿʈÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ó·Á›·. TÔ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Duccio Â›Ó·È Ë Maestà. Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1308 Î·È 1311. ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ ‚ˆÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ AÁ›· TÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ™È¤Ó·˜. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1.ENOTHTA 1.5. ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÒÌ·. ·˘Ùfi˜ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÊÔÚËÙÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ÂÓ‰‡Ì·Ù· Î·È ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Ë Maestà Â›Ó·È ‰È·ÌÂÏÈṲ̂ÓË Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ Opera del Duomo ÛÙË ™È¤Ó·. o Ambrogio Lorenzetti Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Pietro Lorenzetti. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ô Simone Martini. ÂÓÒ Ë predella (‚¿ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ‚ˆÌÔ‡) Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ›Ûˆ fi„Ë Ù˘ Maestà ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÂÂÈÛfi‰È· ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡. ı· ›¯Â Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ 4. AÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔÓ Giotto. O Duccio di Boninsegna (NÙÔ‡ÙÛÈÔ ÓÙÈ MÔÓÈÓ˙¤ÓÈ·) (1255/60-ÂÚ›Ô˘ 1315/18) ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ÌÓËÌÂÈ·Îfi ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Giotto ÌÈ· ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË Ù¯ÓÔÙÚÔ›· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈÎÚÔÁÚ·ÊÈ΋ Îϛ̷η. Ô Simone Martini Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘. EΛ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ù˘ ÌÚÔÛÙÈÓ‹˜ fi„˘. fiÔ˘ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¤Ú·Û ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.2). ÁÂÌ¿Ù˜ ¯¿ÚË. T· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ÂȉڿÛÂȘ ·fi ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË Î·È ·fi ÙË ÁÔÙıÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. M ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘. ÙÔ ÔÔ›Ô. Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Galleria degli Uffizi Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜Ø 59 1 . Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ì ÙË ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘. ŒÙÛÈ. ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ·˘Ù·Ú¤ÛÎÂÈ·.4 KEºA§AIO ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Giotto ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. H ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ™È¤Ó·˜ ÚÔÂÙԛ̷Û ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ (‚Ï. Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·. ¶·Ú¿ ÙË Ê·ÓÂÚ‹ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·.

H ‰È΋ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·. ºÏˆÚÂÓÙ›·. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÌÈ·˜ fiÏ˘. ∞ÏÌ¿ÓË). Palazzo della Signoria (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙.ENOTHTA 1. OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Ambrogio Lorenzetti ÛÙÔ Palazzo Pubblico (¢Ë̷گ›Ô) Ù˘ ™È¤Ó·˜. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ù˘ N¿ÔÏË˜Ø ñ ÔÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ Palazzo Pubblico Ù˘ ™È¤Ó·˜Ø ñ ÔÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜. ÛÙËÓ K¿Ùˆ EÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ Ù˘ AÛÛ›˙˘. Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ™È¤Ó·˜ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÙÔÛηÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘. Ì ٛÙÏÔ Ù· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ K·Ï‹˜ Î·È Ù˘ K·Î‹˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙË ÚˆÌ·˚΋ ÂÔ¯‹. ÙÔ ÙÔ›Ô ·¤ÎÙËÛÂ. ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù¤¯ÓË.4 ñ Ô ›Ó·Î·˜ ‚ˆÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ¿ÁÈÔ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ Ù˘ TÔ˘ÏÔ‡˙˘. ¶›Ó·Î·˜ ‚ˆÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ¿ÁÈÔ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ Ù˘ ΔÔ˘ÏÔ‡˙˘ Giotto TÔȯÔÁÚ·Ê›· Ì ٷ AÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ K·Ï‹˜ Duccio Î·È Ù˘ K·Î‹˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Maestà 60 Nicola Pisano TÔȯÔÁڷʛ˜ ¶·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ Scrovegni Simone Martini ÕÌ‚ˆÓ·˜ ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¶›˙·˜ Ambrogio Lorenzetti . ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 3/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 BÚ›Ù ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Ù˘ ™È¤Ó·˜ ÛÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. X¿ÚË ÛÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ÙÔ›ˆÓ Û ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Simone Martini Î·È ÙÔ˘ Ambrogio Lorenzetti. ∂ÈÎfiÓ· 15. Ì ı¤Ì· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ M·ÚÙ›ÓÔ˘.

ÛËÌÂÈÒıËΠÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (‰Ë̷گ›Ô. ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ÂÍËÁ›Ù ÙÈ ÂÓÓÔԇ̠̠ÙÔÓ fiÚÔ «‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÔÙıÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜»Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ٤ÛÛÂÚ· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡Ø ñ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÈηÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ô K¿ÚÔÏÔ˜ ¢ã(1346-1378). ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ̤·. ÙËÓ ¶Ú¿Á·.5 O ¢IE£NH™ °OT£IKO™ PY£MO™ (TE§H 14Ô˘-APXE™ 15Ô˘ AIøNA) ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Á¤ÓÂÛ˘ Î·È Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ (‹ ·ÏÒ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡ ‹ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜). ıÚËÛ΢ÙÈο ηıȉڇ̷ٷ). ¤Ó·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜ ÌÔӿگ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. fiÙ·Ó Ô Pȯ¿Ú‰Ô˜ BãÓ˘ÌʇıËΠÙËÓ ÕÓÓ· Ù˘ BÔËÌ›·˜. ¢˘Ó·ÛÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÂÓ¤ÏÂÍ·Ó ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ AÁÁÏ›· ÛÙÔÓ ÏÂÁfiÌÂÓÔ EηÙÔÓÙ·ÂÙ‹ ¶fiÏÂÌÔ. 61 . ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÌÂÙ¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·.1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ H ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È Ô ¿ÓÂÌÔ˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Ô˘ ¤Ó¢Û ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1000. ™ÎÔfi˜ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηı‰ÚÈÎÒÓ Ó·ÒÓ. KÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ·fi ÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ·fi Û˘ÓÙ¯ӛ˜ ÛÙË ºÏ¿Ó‰Ú· ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·Ó‹Û˘¯Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ÂÔ¯‹˜. øÛÙfiÛÔ. H ¶Ú¿Á· Û˘Ó‰¤ıËΠÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ AÁÁÏ›·. O K¿ÚÔÏÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi Ó‡̷ Î·È ÛÙËÓ A˘Ï‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙË °·ÏÏ›· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¶Â›Ó·. ÍÂÓÒÓ˜ ·ÁÔÚ¿.5. ı·Ó·ÙËÊfiÚ˜ ÂȉË̛˜ ·ÓÔ‡ÎÏ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË. ™ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘. ™Ù·‰È·Î¿. ÂÓÒ Û ÌÈ· «BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË» Ù˘ fiÏ˘ Û˘ÏϤ¯ÙËΠÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓˆÓ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. ÛÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô. OÈ ÛÙÂÓ¤˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ K·ÚfiÏÔ˘ ¢ãÎ·È Ù˘ A˘Ï‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋ A˘Ï‹ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ¤Ó· Îϛ̷ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜. Ë BÔËÌ›· ¤ÁÈÓ ¤Ó· ·fi Ù· ΤÓÙÚ· ̤۷ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È·‰fiıËΠ¢ڇÙÂÚ· Ë Á·ÏÏÈ΋ Î·È Ë ÈÙ·ÏÈ΋ Ù¤¯ÓË.KEºA§AIO 1 EÓfiÙËÙ· 1. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· 1. Ú›ÁÎÈ˜ Ì·È΋Ó˜* ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÛıÂÓ·Ú¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

fï˜. ÔÈ Ú›ÁÎÈ˜ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó Ì ÙȘ ȉ¤Â˜. H IÙ·Ï›·. ‚Ï.5 ¶¤Ú·Ó. K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È È‰¤Â˜ Ù·Í›‰Â˘·Ó ·fi ÙÔ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ô ÙfiÔ˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. fiÏË Ë E˘ÚÒË Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· «ÌÂÁ¿ÏË ÂÓfiÙËÙ·». Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. Ì ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÂÌ¿Ù˜ ¯¿ÚËØ ñ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË Î·È Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘Ø ñ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘.¿. ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔηÏԇ̠‰ÈÂıÓ‹ ÁÔÙıÈÎfi Ú˘ıÌfi ‹ ‰ÈÂıÓ‹ ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·. ŒÙÛÈ. ηıÒ˜ Î·È Ì ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ·fi‰ÔÛË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ (ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ. 62 . ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ·Ó·Ù‡¯ıËΠÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.)Ø ñ „ËÏfiÏÈÁÓ˜. MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 3). ‹Ù·Ó. Ë ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ϷÌÂÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û ·ÚÌÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ –Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ¯Ú˘Ûfi ‚¿ıÔ˜–. ‚Ï.2 T· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ H ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi: ñ ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. M¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜. ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È ÙȘ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ (ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›·) fiÛÔ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. Ù˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶Ú¿Á·˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË È‰ÂÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÙÚÔÈÒÓ. ÎÔÌ„¤˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜. Ô˘ Ù·›ÚÈ·˙ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÛÙËÓ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓˆÓ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. 1. ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ȉȷ›ÙÂÚË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·. ÁÓÒÚÈÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿ÓıËÛË ÛÙË °·ÏÏ›·. fiˆ˜ ›‰·Ì (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ™È¤Ó·˜. Â›ψÓ. ÂڷωÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Î.5. ™ÙË °·ÏÏ›· Ë ÈÙ·ÏÈ΋ Ù¤¯ÓË ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ·.ENOTHTA 1. MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 3) ·ÓÔÈÎÙ‹ ÛÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ. AÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ ‰Â fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹. ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ IÙ·ÏÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÛÙËÓ ·È΋ ∞˘Ï‹ Ù˘ Avignon (fiˆ˜. Ô Simone Martini. Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Û ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. H °·ÏÏ›· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ E˘ÚÒ˘ Î·È ÔÈ Á·ÏÏÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Î·È Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ·ÓÙÔ‡ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹.

™Ù·ıÂÚfi Î·È Û›ÁÔ˘ÚÔ Û¯¤‰ÈÔ. Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Condé ÙÔ˘ Chantilly. 63 1 . O ‰Ô‡Î·˜ ÙÔ˘ Berry ‹Ù·Ó Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘.5 KEºA§AIO ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 15 TÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ¶Ôχ ÏÔ‡ÛȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ‰Ô‡Î· ÙÔ˘ Berry OÈ ¶Ôχ ÏÔ‡ÛȘ ÒÚ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙËΠ̠·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ‰Ô‡Î· ÙÔ˘ Berry. ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.). ÎÔÌ„¤˜ Î·È ¯·ÚÈو̤Ó˜ ÌÔÚʤ˜. Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜. ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ 1410 ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Jean. Ù· ÔÔ›· ÂÚÈ›¯·Ó fiϘ ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ··ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÈÛÙfi ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ (ÂÛÂÚÈÓfi Î. ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ·Ô‰ÔṲ̂ӷ ÙÔ›· Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓ‹Ì·Ù·. Ï·ÌÂÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. TÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi. Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÌÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È Ì ٷ ˙ˆ‰È·Î¿ ÙÔ˘ ۇ̂ÔÏ·. TÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ¶Ôχ ÏÔ‡ÛȘ ÒÚ˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. Ù· BÈ‚Ï›· ÙˆÓ øÚÒÓ. ÚÔۋψÛË ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘. ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Iˆ¿ÓÓË Bã.Ï. ™ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜.ENOTHTA 1. PÔl Î·È Armand de Limbourg (§ÂÌÔ‡Ú).

Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi Á˘·Ï›. Ë ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË ÂÈÛ‹Ïı Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂˆÓ Î·È ÂȉÚÔÌÒÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ. ¯¿ÚË ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ E˘ÚÒË ¤ˆ˜ ÙÔ 900. Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙ·‰È·Î¿ Ë ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋ Ù¤¯ÓË. ÎÔÈÙ›‰· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ηıÒ˜ Î·È ÌÔÚʤ˜ ˙ÒˆÓ. ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ηıÒ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú·ÎÌ‹ (™ÎÔÙÂÈÓÔ› AÈÒÓ˜). ÔÈÎȷο ÛÎÂ‡Ë Î. ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÌÏÂÎfiÌÂÓ· ÁˆÌÂÙÚÈο Î·È Ê˘ÙÈο ı¤Ì·Ù·. Á‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ·. Ù· ÔÔ›· ÎÙ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÏÂÎËÙfi Ï›ıÔ Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ¤ÙÚÈÓÔ˘˜ ıfiÏÔ˘˜ (ÛÙ·˘ÚÔıfiÏÈ· Ì Ó¢ÚÒÛÂȘ). Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ÌÈ· ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜. Â›Ó·È ÌÈ· ·›ÛıËÛË ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·˜ Î·È ‰‡Ó·Ì˘. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙË ÚÔÌ·ÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. OÈ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ› Ó·Ô› ‹Ù·Ó ÎÙ›ÚÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. H ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË Î·È Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËηÓ. ÙÔ 475. ıˆÚÂ›Ù·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·-ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒ˘. AÓÙ›ıÂÙ·. TÔ ¤ÙÔ˜ 1066. EÊfiÛÔÓ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó È· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔχÏÔη ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο Û¯¤‰È·.™‡ÓÔ„Ë M ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. Ó¢ÚÒÛˆÓ. ™ÙËÓ Ù¤¯ÓË ·˘Ù‹. ·ÓÙËÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÛÛÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ¤Ó·˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¤ÙÚÈÓÔ˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜.). ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ NÔÚÌ·Ó‰Ô› η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ AÁÁÏ›·. OÈ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ› Ó·Ô› ›¯·Ó Î·È ÁÏ˘Ùfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ. ˘„ËÏ‹˜ ۯ‰ȷÛÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ÔÈ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› Ï·Ô› ›¯·Ó ÂÈÙÂϤÛÂÈ ˘„ËÏfiٷٷ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·. Â¤ÊÂÚ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi. 64 . ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌÔÚʈ̤ÓÔ Ô›ÌÓÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù· ‰fiÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙÚfiÔ ·ÏÔ˚Îfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi. OÈ Û˘Ó¯›˜ fiÏÂÌÔÈ. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ Ï·ÒÓ Î·È Ù˘ ·ÊËÚË̤Ó˘ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋˜ Ù¿Û˘ ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ. MÂÙ¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1000 Ë E˘ÚÒË ¤Ú·Û Û ÌÈ· Ê¿ÛË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. OÈ NÔÚÌ·Ó‰Ô› ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ¤Ó·Ó ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi Ú˘ıÌfi.¿. ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜. H ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Ï·ÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ E˘ÚÒË Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ÊÔÚËÙ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (fiÏ·. O ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ·ÓÙÏÔ‡Û ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ AÁ›· °Ú·Ê‹ Î·È ÙËÓ AÔÎ¿Ï˘„Ë. ŒÙÛÈ. H ÁÂÓÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜. ¢‡Ô ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡ÓÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÁÏ˘Ù¿: ÔÈ ˘ÏÒÓ˜ Î·È Ù· ÎÈÔÓfiÎÚ·Ó·. Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ·Ó ¤ˆ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1000. ÔÈ ÂȉÚÔ̤˜ Î·È ÔÈ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙ· ‰¿ÊË ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓË Ê·ÓÙ·Û›·. M ‚¿ÛË ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô͢ÎfiÚ˘ÊˆÓ Ùfi͈Ó. ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙË ÁÔÙıÈ΋ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‹Ù·Ó Ô Ï›ıÔ˜. ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡. Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡. AÓ·Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·˘Ù‹ ηٿÙˆÛË ¤·ÈÍÂ Ë EÎÎÏËÛ›·. OÈ ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1200 ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ fiψÓ. ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Û ΤÓÙÚ· ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÂÌÔÚ›Ô˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜. Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ ÓÔÚÌ·Ó‰ÈÎfi˜ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· Î·È ˆ˜ ÚÔÌ·ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ E˘ÚÒË. M¤Û· ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ.

H ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ™È¤Ó·˜ ÚÔÂÙԛ̷Û ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜. Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙˆÓ Ù˘. H ÈÙ·ÏÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٿ ÙÔÓ 13Ô Î·È ÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ·. H IÙ·Ï›·. ·Ó¤Ù˘Í ηٿ ÙË ÁÔÙıÈ΋ ÂÔ¯‹ ÌÈ· Ù¤¯ÓË Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. H ÁÏ˘Ù‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ˘ÔÙ·ÛÛfiÙ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ fiÏË Ù˘ ™È¤Ó·˜ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÌÈ· ¿ÏÏË Û¯ÔÏ‹ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. Ë E˘ÚÒË Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· «ÌÂÁ¿ÏË ÂÓfiÙËÙ·». ÎÔÌ„¤˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜. Ë ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ™È¤Ó·˜. Ï˘ÚÈ΋ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. Ù˘ Ì·ÎÚ¿˜ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘ ÛÙÂÓ‹˜ Û¯¤Û˘ Ù˘ Ì ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË. ™ÙËÓ ¶›˙· Ë ÁÏ˘ÙÈ΋ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÙ¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË. Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ‰‡Ô ÁχÙ˜: ÙÔÓ Nicola Pisano Î·È ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ Giovanni Pisano. ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ·Ó·Ù‡¯ıËΠÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. Ì ÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ.KEºA§AIO ÛÙÔÓ ÁÔÙıÈÎfi Ó·fi. ºÏˆÚÂÓÙ›· Î·È ™È¤Ó·. ÙËÓ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÙÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ ºÏˆÚÂÓÙÈÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Giotto. T· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘Ù¿ ‚ڋηÓ. K·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È È‰¤Â˜ Ù·Í›‰Â˘·Ó ·fi ÙÔ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ô ÙfiÔ˜ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ô Simone Martini. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÔÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ˘·ÏÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·. 65 1 . ·fi ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋˜ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˜. Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÕÏˆÓ. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜. o Ambrogio Lorenzetti Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Pietro Lorenzetti. HÁÂÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Duccio. H ÌÂÁ¿ÏË Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù·-ΛÔÓ˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÛٛ˜ ‹Ù·Ó Ë PÒÌË Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ TÔÛοÓ˘. Ì ÙȘ ·ÎÌ¿˙Ô˘Û˜ ·Ó·Í¿ÚÙËÙ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¶›˙·. TËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¿ÎÌ·˙Â Ë ºÏˆÚÂÓÙÈÓ‹ ™¯ÔÏ‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔÓ Giotto. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È. ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ Â›Ù¢ÁÌ· Ë ·fi‰ÔÛË. T· ¤ÚÁ· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Ù˘ ™È¤Ó·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ¯ÚÒÌ·. ™ÙË ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ™È¤Ó·˜ ‰È·ÎÚ›ıËΠÂ›Û˘ ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ˙ˆÁڿʈÓ. Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÂÎϤÙ˘ÓÛË (‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÔÙıÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ‹ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·). B·ÛÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. O 13Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ºÚ·ÁÎÈÛηÓÒÓ. Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. M¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜.

ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 2 1. Gallen Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¢·ÁÁÂÏÈÛÙ‹ §Ô˘Î¿ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ ·ÏÔ˚Îfi. §¿ıÔ˜. 2. ÏfiÁˆ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ. §¿ıÔ˜. ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ·‚¿ Suger Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ ̿ÏÈÛÙ· Î·È Û¯ÂÙÈο Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ηıÒ˜ Ë 66 .¶APAPTHMA ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∞Û΋ÛÂȘ ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 1 1. ÔÏ¤ÌˆÓ Î·È ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ. ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·. Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·Ó·ÙÔÌ›· ۯ‰fiÓ ·ÁÓÔ›ٷÈ. ™ˆÛÙfi. ∏ ÛÙ¤„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi Ù˘ ∞ÌȤÓ˘. 3. √ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÈÙ·Ï›Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÎÙ·ÁˆÓÈÎfi˜ ÙÚÔ˘Ï·›Ô˜ Ó·fi˜. ΔÔ ·Ó·ÎÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ Õ·¯ÂÓ (792-805) Â›Ó·È ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÈÙ·Ï›Ô˘ Î·È ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Ù‡Ô ÙÔ˘. 2. ™ˆÛÙfi. §¿ıÔ˜. √È ·ÈÒÓ˜ ·˘ÙÔ› ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË. ™ˆÛÙfi. ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 3 H ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ¤ÚÁˆÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: ¶›Ó·Î·˜ ‚ˆÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ¿ÁÈÔ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ Ù˘ ΔÔ˘ÏÔ‡˙˘ Simone Martini TÔȯÔÁÚ·Ê›· Ì ٷ AÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ K·Ï‹˜ Ambrogio Lorenzetti Î·È Ù˘ K·Î‹˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Maestà Duccio TÔȯÔÁڷʛ˜ ¶·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ Scrovegni Giotto ÕÌ‚ˆÓ·˜ ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¶›˙·˜ Nicola Pisano A·ÓÙ‹ÛÂȘ Û ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2 ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ· ·Ú·ÙËÚԇ̠ٷ ÂÍ‹˜: ÛÙË ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ˘ E˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ ÙÔ˘ St. 3. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÚ¿ÁÌ·ÙÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. Ë Î¿ÙÔ„Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ΈÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ÔÏ›ÙÈÎÔ˘ Ó·Ô‡ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ™ÂÚÁ›Ô˘ Î·È μ¿Î¯Ô˘. T· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Ì ϛÁ˜ ÁÚ·Ì̤˜. Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ì ¤ÓÙÔÓË Û¯ËÌ·ÙÔÔ›ÛË. Δ· ·Á¿ÏÌ·Ù·-ΛÔÓ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜.

67 1 . øÛÙfiÛÔ. H ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡ ÛÙÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ P·‚¤ÓÓ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ ·fi Û¯ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË. ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·È ÂÙ¿ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· Û ·ÎÙÈÓˆÙ‹ ‰È¿Ù·ÍË Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi. Î·Ï˘Ì̤ÓË Ì ÂÓ‰‡Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Û Ù˘¯ÒÛÂȘ Ì ÁˆÌÂÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù·.KEºA§AIO ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Â›‰Ë. ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎÔ‡ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi. Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ‚¿ıÔ˜. O ËÌÈ΢ÎÏÈÎfi˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi ÙˆÓ ÚÔÌ·ÓÈÎÒÓ Ó·ÒÓ. Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜. Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÚÔÛ΢ӋÛÂÈ ÈÂÚ¿ Ï›„·Ó· ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ Ó·fi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ™ÂÚÓ›ÓÔ˘ Ù˘ TÔ˘ÏÔ‡˙˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 7 ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î¿ÙÔ„Ë ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ AÌȤÓ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙÚ›ÎÏÈÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ Ì ÙÚ›ÎÏÈÙÔ ÂÁοÚÛÈÔ ÎÏ›ÙÔ˜. E›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ù˘ P·‚¤ÓÓ·˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·È‰Â›·. ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÚÔÌ·ÓÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ÛÎÔfi. H ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Nicola Pisano ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙË. O Giotto ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Nicola Pisano. X·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ·fi ¢Á¤ÓÂÈ·. ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·. ™ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÚÁˆÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁηٷÏÂÁ› Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 9 ™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Giotto ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¢ÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ¿ÓÂÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘. ÂÓÒ Ù· ‰‡Ô Ï¿ÁÈ· ÎÏ›ÙË Û ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi. TÔ ÌÂÛ·›Ô ÎÏ›ÙÔ˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÛÙÔ ÈÂÚfi. OÈ ÌÔÚʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ¤Ú· ‰ÔÌ‹ Î·È ¤ÓÙÔÓË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. Â‰Ò Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÁÓÔ› ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. OÈ ÌÔÚʤ˜ ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â›‰Ô. ÂÓÒ ÂȯÂÈÚ› Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÊˆÙÔÛΛ·Û˘ Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ οÔÈÔ fiÁÎÔ. M ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È ÙË ÊˆÙÔÛΛ·ÛË Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ηٿÊÂÚ ӷ ‰ÒÛÂÈ fiÁÎÔ ÛÙȘ ÌÔÚʤ˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3 ŒÓ·˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ‹˜. Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜.

Aı‹Ó· 1994. Û. ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ. H Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ºÏ¤ÌÈÓÁÎ T.. XÚ‹ÛÙÔ˘ XÚ. ÙfiÌÔ˜ A.. A‰¿Ì. Romanische Wandmalerei. AÓ·Á¤ÓÓËÛË. Gombrich E. New Haven and London 1992. Aı‹Ó· 1991. PÒÌË. Aubert M.. M·ÚfiÎ..H. 243 Î.. Romanesque. * 68 °È· Ó· ÌË «‚·Ú‡ÓÔ˘Ì» ·Î·‰ËÌ·˚ο ÙÔ EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ MÂϤÙ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙȘ ·Ú·ÔÌ¤˜ ÛÙË BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. ÂΉ. Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ MÂϤÙ˘.. MÔ‡Ú·˜ X. Baden-Baden 1964. Aı‹Ó· 1996. M¤ÏÈÛÛ· Î·È X·Ú. H Â˘Úˆ·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ·. Carolingian. Hollingsworth M. Û.. H BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ.. ¶·¿˜. ÙfiÌÔ˜ B.. XÚ‹ÛÙÔ˘ XÚ. ¿ÓÙˆ˜. Hochgotik. Paris 1995. Holle Verlag. ÙfiÌÔ˜ A. ÙfiÌÔ˜ B. From Antiquity to the Middle Ages. 13-23. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1975. ÌÙÊÚ. G.. Beckwith J. ÂΉ. München 1970.. Thames and Hudson.-P. H IÙ·ÏÈ΋ ZˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٿ ÙÔ 14Ô Î·È 15Ô ·ÈÒÓ·. TÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘.. Aı‹Ó· 1988. Medieval illuminators and their methods of work. ÂΉ. editions Gallimard. MÂÛ·›ˆÓ·˜. EÏÏ¿‰·. Florence 1981. ÙÔ IÛÏ¿Ì Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË Î·Ù¿ ÙÔ MÂÛ·›ˆÓ·. .. Scala. MIET.Â. Yale University Press. Altet X. L’Art du Moyen Age. M·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜.BIB§IO°PAºIA* E§§HNO°§ø™™H Mo˘Ú›ÎË NÙ. Sculpture. §. Jolivet-Lévy C... et al. Caillet J. £. The Complete Works. K¿Ï‚Ô˜. Aı‹Ó· 1998. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚÔ˜ ‰È¿‰ÔÛÈÓ øÊÂÏ›ÌˆÓ BÈ‚Ï›ˆÓ. Giotto. ÂΉ. •ENO°§ø™™H Alexander J. AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ – °Ï˘ÙÈ΋. MÔ‡Ú·˜. EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ T¤¯ÓË. Taschen. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ – X·Ú·ÎÙÈ΋ – ™¯¤‰ÈÔ. Aı‹Ó· 1988. Ottonian. IÛÙÔÚ›· Ù˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜.. Aı‹Ó· 2 1998. Demus O. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚÔ˜ ‰È¿‰ÔÛÈÓ øÊÂÏ›ÌˆÓ BÈ‚Ï›ˆÓ. K¿Û‰·ÁÏË. ÂΉ. Bellosi L. J. Köln 1999.. KÔÈÓˆÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. Early Medieval Art. Hirmer Verlag. Barrucand M. A.. ÂΉ. ÂΉ.. Aı‹Ó· 1986. ÂΉ. AÚ¯·›· AÓ·ÙÔÏ‹. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚÔ˜ ‰È¿‰ÔÛÈÓ øÊÂÏ›ÌˆÓ BÈ‚Ï›ˆÓ. London 1989. YÔ‰ÔÌ‹. IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘. XÚ‹ÛÙÔ˘ XÚ. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ – °Ï˘ÙÈ΋. XfiÓÔÚ X. ÌÙÊÚ. Hauser A. XÚ‹ÛÙÔ˘ XÚ. EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ T¤¯ÓË.. Aı‹Ó· 1998. Barral I..

Toman R. Dunkerton J. An Introduction.). Oxford University Press. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÔıˆÓÈ΋ Ù¤¯ÓË (10Ô˜ ·È. Früh.. Die Romanische Architektur. Gordon D. Genève 1990. ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. V. Köln 1997.. Martindale A. Sculpture. New Haven and London 1990. Gnudi C.. Oxford and New York 1986. London. H Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Ì ‡ÏËÙÔ ÙÚfiÔ Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¿ÊıÔÓÔ. Painting. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· (·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. Early Renaissance Painting in the National Gallery. ÁÏ˘ÙÈ΋.) Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÂÏÂÙ¿ ÙË ÚÔÌ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË (11Ô˜-12Ô˜ ·È.. Das Mittelalter I.. Romanesque.. Baden-Baden 1969. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Û ÙÚ›· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· (·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. Early Medieval Art.. (ÂÈÌ. Köln 1977. New York 1976. ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÊÔÚËÙÒÓ 69 1 .). ÁÏ˘ÙÈ΋. Berlin 1969. L’ Art gothique. Thames and Hudson. Holle Verlag.. editions d’ Art Albert Skira. Thames and Hudson.. Eckstein H. R. Baden-Baden 1964. Mütherlich F. The pictorial arts of the West.. (ÂÈÌ. ÌÈÎÚÔÙ¯ӛ·) ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË ·fi ÙÔÓ 12Ô ·ÈÒÓ· ¤ˆ˜ ÙÔ 1400. New Haven and London 1993. Fillitz H. (ÂÈÌ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ (8Ô˜-9Ô˜ ·È. Foister S. Carolingian. Thames and Hudson.. Pächt O. Paris 1993. Bloch P. New Haven and London 1991. DuMont Buchverlag. Genève 1988. Architecture. Kubach E. Köneman. Dupont J. Holle Verlag.KEºA§AIO Dodwell C. Thames and Hudson. Miller Publishers. ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. Art and Architecture in Italy. 1250-1400. G. Beckwith J. Propyläen Kunstgeschichte.und Hochromanik. Carolingian Painting. Romanesque. Book Illumination in the Middle Ages. L’ Art gothique. Penny N. Giotto to Dürer. London 1989. Editions d’Art Albert Skira. Evans J. The Flowering of the Middle Ages... Yale University Press/Pelican History of Art. L’enluminure au Moyen âge. Franz H. Yale University Press/Pelican History of Art..). London 1988.). La peinture gothique... ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋.. H. Der Stil und seine Formen.. George Braziller and The Metropolitan Museum of Art. 800-1200. Spätromanik und Frühgotik. Nordenfalk C. Gaehde J. 2. O¢H°O™ °IA ¶EPAITEPø ME§ETH 1. Martindale A. E.). Paris 1993.. ηϿ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. White J. Yale University Press/National Gallery Publications. Ottonian.

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›·. ·fi ÙÔÓ 12Ô ·ÈÒÓ· ¤ˆ˜ ÙÔ 1400. T¤ÏÔ˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙȘ ··Ú¯¤˜ Ù˘ (·Ú¯·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜) ¤ˆ˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜.. EÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ (·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ÂΉ. Aı‹Ó· 1994. EÓÓÈ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· (10. H Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Ì ‡ÏËÙÔ ÙÚfiÔ Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¿ÊıÔÓÔ. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi. ™ÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ì ÏÂÙÔÌÂÚ‹ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ¤Á΢ÚÔ ÙÚfiÔ Ù· ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. A‰¿Ì. ÙfiÌÔ˜ B. TÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ë «ÛÊ·ÈÚÈ΋» ÔÙÈ΋ ÙÔ˘. IÛÙÔÚ›· Ù˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. MÔ‡Ú·˜ X. T¤ÛÛÂÚ· ·fi Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ (6Ô˜ ·È. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÁÔÙıÈÎfi Ú˘ıÌfi (1350-1400). ÌÈÎÚÔÙ¯ӛ·) ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË Î·Ù¿ ÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ·.). ÌÈÎÚÔÙ¯ӛ·) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔÓÙ·È Ì ¿ÊıÔÓÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Â›Ó·È Ë fi¯È ¿ÓÙÔÙ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. 3. 15-22) Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ· (6Ô˜-14Ô˜ ·È. TÔ ÙÚ›ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Ù¤¯ÓË ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 13Ô˘ ¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·. MÔ‡Ú·˜. Aı‹Ó· 1998.. 70 .-15Ô˜ ·È. ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ. TÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û¯¤‰È·. Hollingsworth M. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÁÔÙıÈ΋ Ù¤¯ÓË (1240-1350) ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÕÏˆÓ. ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰ÔÌ‹˜. ηϿ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.¤ÚÁˆÓ. Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ÙȘ ÌÔÚʤ˜. ÁÏ˘ÙÈ΋. AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ. ÙÔ IÛÏ¿Ì Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË Î·Ù¿ ÙÔ MÂÛ·›ˆÓ·. Ô˘ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È Û 52 ÎÂÊ¿Ï·È·.). Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ê› ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ EM¶. ÂΉ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÚÔÌ·ÓÈÎfi ÛÙÔÓ ÁÔÙıÈÎfi Ú˘ıÌfi (11401240). 4. H Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Ù· ˘ÏÈο. £. M¤ÏÈÛÛ· Î·È X·Ú.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ŒÓÓÔȘ KÏÂȉȿ ¶ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ BÂÓÂÙ›· ºÏ¿Ó‰Ú· Donatello Jan van Eyck Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ TÈÛÈ·Ófi˜ ¶¿·˜ IÔ‡ÏÈÔ˜ Bã EÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ flÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ºÏˆÚÂÓÙ›· PÒÌË Masaccio Filippo Brunelleschi Leonardo da Vinci P·Ê·‹Ï Albrecht Dürer M¤‰ÈÎÔÈ X·Ú·ÎÙÈο TÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÓfiÙËÙ˜. ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ·˘ÁÔÙ¤ÌÂÚ·˜Ø ñ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÚÈÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜Ø ñ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ·ÎÌ‹˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ٤ÛÛÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2. Ù· ·ÚÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈο Î·È Ù¯ÓÔÙÚÔÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ 71 . ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛË˜Ø ñ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ¤Ó· Ù¯ÓÔÙÚÔÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ÈÓ ¤ÌÊ·ÛË Ë ™¯ÔÏ‹ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ ηٿ ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË Î·È Ó· ÂÎı¤ÙÂÙ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘Ø ñ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ ÌÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù¯ÓÈ΋. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2. ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÚÂȘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ºÏˆÚÂÓÙÈÓÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·.1 ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· (1400-1500). ™ÎÔfi˜ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. Ë ÔÔ›· ηٿ ÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ·fi ÙË ºÏ¿Ó‰Ú·.2 ÌÂÏÂÙԇ̠ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·ÎÌ‹˜ Ù˘.KEºA§AIO 2 EIKA™TIKE™ TEXNE™ ™THN EYPø¶H: ANA°ENNH™H (1400-1525) ™ÎÔfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È Ó· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÙÈο ·ÏÏ¿ ÛÊ·ÈÚÈο ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘.

Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙÔ 1869 ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ AÓ·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. O fiÚÔ˜ «AÓ·Á¤ÓÓËÛË». 1. ¤ÁÈÓ·Ó ıÂÚÌÔ› ÚÔÛٿ٘ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ‹‰Ë ÙÔ 1550 ·fi ÙÔÓ IÙ·Ïfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Î·È Û˘ÁÁڷʤ· Giorgio Vasari.5). ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ. ÛÙÔ˘˜ ÊÂÔ˘‰¿Ú¯Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ú›ÁÎÈ˜– ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË. ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ 1. ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÙÂÏ‹ ÂÌÂÈÚÈ΋ ÁÓÒÛË Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó¤· ÂÊfi‰È·.1. ¢È·‚¿ÛÙ ηÙfiÈÓ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ¿Ô„Ë ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.3 Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ (1400-1525). ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤ÙÛÈ Â˘ÓÔ˚Îfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ (Ú‚. fiˆ˜ Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜. Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. ¤ÙÔ˜ Ù˘ ÏÂËÏ·Û›·˜ Ù˘ PÒÌ˘ ·fi Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· K·ÚfiÏÔ˘ Eã. ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ù˘ ‚ÔÚÈÓ‹˜ ı‡Ú·˜ ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ (‚Ï. ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË Î·È ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ʇÛ˘ (Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋. ·Ó·ÙÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î. Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È Ù˘ ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ‹ıË Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. H Ó¤· ·˘Ù‹ Ù¿ÍË. ÁÈ· ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. OÈ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜.¿. T· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ̤ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¿Í˘. T¯ÓÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ. M ÙÔÓ fiÚÔ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠηٿ ÙÔÓ 15Ô Î·È ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋˜ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. MÔÚ›Ù ӷ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ̤۷ Û ¤ÓÙ –ÙÔ Ôχ– ÛÂÈÚ¤˜ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ ‹/Î·È ‰È·‚¿ÛÂÈ. ÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ. N¤Â˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ.ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË (1500-1525).3. ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Jacob Burckhard.1). fï˜. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. KÔÈÙ›‰· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë IÙ·Ï›· Î·È ÔÈ ÂχıÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2.4 ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ì ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ Î·È Ù˘ ÒÚÈÌ˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ηıÈÂÚÒıËÎÂ.1. ø˜ ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ì‚·ÙÈο ÙÔ 1401. ·ÔÙfiÏÌËÛ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎÔ‡-ıÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÙË ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ¿Óˆ Û Ӥ˜ ÔÚıÔÏÔÁÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ. ¿ÏÏÔÈ Ï›ÁÔ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·. Î·È ÙÔ 1527. H ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙË ÁˆÚÁ›· ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÛÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ· ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ –‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ¢ÁÂÓ›˜.4. 72 .).

ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜. ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ·. Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ì ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Î·È ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηٷ͛ˆÛ˘. ™ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ Ì ٷ ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ· Û˘Ó¤‚·Ï·Ó: ñ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÏÔÁ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ IÙ·Ï›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ B˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ OıˆÌ·ÓÔ‡˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ (1453). H ¤Î‰ÔÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ·fi ÙÔÓ Giorgio Vasari Ì ÙÔ˘˜ ‚›Ô˘˜ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·ÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË.1. ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎÂ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. K‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ‹Ù·Ó. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ¤ÊÂÚ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ¤ÚÁ· ·Ú¯·›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓØ ñ Ë ÂʇÚÂÛË Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ (1451).KEºA§AIO TÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË Î·È Ë EÎÎÏËÛ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ ȉȷ›ÙÂÚ· ÈÛ¯˘Ú‹. H ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Û ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ì ÈÛÙfiÙËÙ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·Ø ñ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ (‚Ï. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿.Ô. Ë Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ÂÓ¤Ó¢Û ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Û˘Ó·›ÛıËÌ· ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ٷ ‚·Û·ÓÈÛÙÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ÂÓÔ¯‹˜ ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ·. Ô˘ ·‡ÍËÛ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ fiψÓ.2).Î. TÔ Î›ÓËÌ· ·˘Ùfi. ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô˘Ì·ÓÈÛÌfi˜* (·ÓıÚˆÈÛÌfi˜). ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î. H ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ™ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ AÚ¯·ÈfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÌÂ: ñ ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜. ˆ˜ ̤ÛÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·. H ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ó¤ˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ¤Ó· ΛÓËÌ· Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù· ‚È‚Ï›· ¤ÁÈÓ·Ó ÊıËÓfiÙÂÚ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÚÔÛÈÙ¿ Û ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi. H ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ¿ÏÏ·Í ÚÈ˙Èο. ◊‰Ë. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.). OÈ ÏfiÁÈÔÈ ·˘ÙÔ› ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÂÌ‚ÔÏ›·Û·Ó Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ ¢‡Û˘. Ë ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ˘fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ. Ô˘ ¤Ï·‚ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ηٿ ÙÔÓ 15Ô Î·È ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË. 73 2 . O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù¤ıËΠÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î¿ı ¤ÚÁÔ˘ Î·È Î¿ı ۯ‰ȷÛÌÔ‡ (·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·˜. οو ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢¿ÓÙË Î·È ÙÔ˘ BÔÎοÎÈÔ˘. fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ. Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ‹ Ù˘ ·È‰Â›·˜ ÙÔ˘. H ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ. øÛÙfiÛÔ. O ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘-Ù¯ӛÙ˘ ¤‰ˆÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Îfi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË-‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi.

ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· ηٿ ÙÔÓ 13Ô Î·È ÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ· ÚÔÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙÔÓ ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ÛÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË (Ú‚. Ó· ÙÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙÂ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 Afi fiÛ· ¤¯ÂÙ ‰È‰·¯Ù› Ò˜ ÙÒÚ·. ·Ó Ë ¿Ô„‹ Û·˜ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜. ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· (1400-1500). ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 11/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 Î·È ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 14/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1).EÓfiÙËÙ· 2. 2. Ë ºÏˆÚÂÓÙ›· ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¢ËÌÂÚ›·˜. A·ÓÙ‹ÛÙ ÁÚ·ÙÒ˜ Û 100 ϤÍÂȘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛÙÂ.1 OI EIKA™TIKE™ TEXNE™ TH™ ¶PøIMH™ ANA°ENNH™H™ ™THN ITA§IA (1400-1500) ™ÎÔfi˜ ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. X¿ÚË ÛÙÔ ·ÓıËÚfi Ù˘ ÂÌfiÚÈÔ Ì ÙÔÓ BÔÚÚ¿ Î·È ÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. OÈ ÔÏÈÙÈΤ˜. ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÎı¤ÛÂÙ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ºÏˆÚÂÓÙ›· ¤·ÈÍ ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË. TÔ 1115 Ë fiÏË ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ74 . ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Brunelleschi Î·È Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈØ ñ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ۇÌʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜. Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘. Ó· ÙÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›ÙÂ Î·È Ó· ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÚ›· ·ÚÈ· Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ DonatelloØ ñ ÂÍËÁ›Ù Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Piero della Francesca Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ „¢‰·›ÛıËÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Sandro Botticelli Ì ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·.1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË (1400-1500) ‹Ù·Ó Ë ºÏˆÚÂÓÙ›·. ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.1. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜.

Ì ·ÁÒÓ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿. ÙˆÓ Rucellai. ºÏˆÚÂÓÙ›·.¿. TÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ºÏˆÚÂÓÙÈÓÒÓ Û˘Ì‚¿‰È˙ Ì ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ›¯Â ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô.15). A˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Â›Ù ‰ÈfiÙÈ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÂÓfi˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·.ENOTHTA 2. ÙˆÓ Pazzi. ÙˆÓ Brancacci. ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ‡ÔÚÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘ (̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ M‰›ÎˆÓ.) ¤ÁÈÓ·Ó ıÂÚÌÔ› ÚÔÛٿ٘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. ÙˆÓ Strozzi. Ë Signoria (™ÈÓÈÔÚ›·) (∂ÈÎ. ∂ÈÎfiÓ· 16.1 KEºA§AIO ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· (Ú‚. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ·ÓˆÌ·Ï›Â˜. ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰fiÙ˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. TË ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÔÏÈÙÒÓ. Ù· ËÓ›· Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ·Ó¤Ï·‚ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Ô Cosimo de’ 75 2 . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ Û˘ÓÙ¯ӛ˜. Ë ÔÔ›· Û˘ÛÛÒÚ¢Û ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÏÔ‡ÙÔ Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. TÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ¤‰ÈÓ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÔÏ˘¿ÓıÚˆ˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ·ÛÙÈ΋˜ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˆıÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ. ›Ù ‰ÈfiÙÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜.1). ¿Ô„Ë ·fi Ù· ‰˘ÙÈο (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. ÙˆÓ Pitti Î. ∞ÏÌ¿ÓË). ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜. TÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Û Ôϛ٘ ¯ˆÚ›˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ù· Û΋ÙÚ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎÔÈÓ¿.4. MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 1 H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ M‰›ÎˆÓ OÈ M¤‰ÈÎÔÈ (Medici) ‹Ù·Ó ÌÈ· ÊψÚÂÓÙÈÓ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÌfiÚˆÓ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ.

Ë ¶¿‰Ô‚·. ŸÓÙ·˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜. O §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ˘‹ÚÍ Â›Û˘ Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ Û˘ÏϤÎÙ˘ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. EÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ï·ÙˆÓÈÎÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ¶Ï‹ıˆÓÔ˜ °ÂÌÈÛÙÔ‡. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ë BÂÓÂÙ›·. ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÏË Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÁfiËÙÚÔ. Ë ÔÔ›· ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. MÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ MÈÏ¿ÓÔ. O ÁÈÔ˜ ÙÔ‡ Cosimo. OÈ ¿ÏϘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ΤÓÙÚ·. ÛÙË BÂÓÂÙ›· Î·È ÛÙËÓ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì (ÍÂÓÒÓ·˜ ÁÈ· ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜). Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. Piero de’ Medici. Ë ºÏˆÚÂÓÙ›· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜. ˆÛÙfiÛÔ. 76 . ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ (1434-1464). ÙÔ P›ÌÈÓÈ. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÚÔÛηÏÔ‡Û ÛÙËÓ A˘Ï‹ ÙÔ˘. Santa Croce. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ˘‹ÚÍÂ. H ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ °·ÏËÓÔÙ¿Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ M¿ÚÎÔ˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÌÈ· ÔÏÈÁ·Ú¯›· Ì ¤Ó·Ó ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ ¿Ú¯ÔÓÙ·. ™ÙË PÒÌË. Ô §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. o ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÌÔ‡* ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·. ÏÔ‡ÙÔ Î·È ¿ÊıÔÓ· ڈ̷˚ο ÌÓËÌ›·. Y‹ÚÍ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. H Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋ Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ K¿ÚÔÏÔ Hã ÙÔ 1494 ¤ÁÈÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘. ÙÔ 1471. H ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ Â˘Ì¿ÚÂÈ· ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ì ÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹. Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘. Ù˘ PÒÌ˘). Ô Cosimo de’ Medici ›‰Ú˘Û ÙËÓ Ï·ÙˆÓÈ΋ Aη‰ËÌ›· Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. ·Ó¿ÎÙÔÚÔ MediciRiccardi) ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÚÁ· ÛÙÔ MÈÏ¿ÓÔ. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Î·È ÔÈËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ͯÒÚÈ˙Â Ô Marsilio Ficino (M·ÚÛ›ÏÈÔ ºÈÙÛ›ÓÔ).1 Medici (‹ Cosimo Ô ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜) ÙÔ 1434. O Cosimo ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ۠ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì·È΋ӷ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ˆ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ Ô MÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜. Â›Û˘. ¤ˆ˜ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ˘ÂÚfiÓÙÈˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË. TÔÓ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Piero. San Lorenzo. ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (1464-1469) ηÈ. Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÔÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÂÔ¯‹˜. H BÂÓÂÙ›· ‹Ù·Ó. ηıÒ˜ Î·È È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Î·‰ËÌ›·˜ Ù¤¯Ó˘. ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ fiÏ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Lorenzo de’ Medici. Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ PÒÌ˘ ÛÙËÓ ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË (1500-1525). ÙÔ O˘ÚÌ›ÓÔ Î·È Ë M¿ÓÙÔ‚·.ENOTHTA 2. ·Ú¿ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÏ˘Ù·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ÒÛÙ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ› ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ A˘Ï¤˜ (Ù˘ N¿ÔÏ˘. O ›‰ÈÔ˜ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡ÛÂ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ (1471-1492) Ë ºÏˆÚÂÓÙ›· ¿ÓÔÈÍ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ‡ıÚ·˘ÛÙË ˘Á›·. ÙÔÓ ‰fiÁË. Ë ·È΋ A˘Ï‹ –΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1420– ÛÙ‹ÚÈÍ Ì οı ÙÚfiÔ ÙȘ Ù¤¯Ó˜. TÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘ ¯ÔÚËÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ıÚËÛ΢ÙÈο Î·È ÎÔÛÌÈο ÎÙ›ÚÈ· ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· (Ó·Ô› San Marco.

‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ÌÔÚʤ˜. 19). ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÁχÙ˜. ÙÔ˘ ȈÓÈÎÔ‡. Ó· Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó.2 KEºA§AIO H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ H ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·. fiˆ˜ ›‰·Ì (Ú‚. οÙÈ Ô˘ ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ Û ڈ̷˚ο ÎÙ›ÚÈ·. OÈ Î›ÔÓ˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿‰Â˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË. 77 2 . ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ IÙ·ÏÔ‡˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Ù· ·Ú¯·›· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ηٿÏÔÈ· Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. H ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ BÈÙÚÔ‡‚ÈÔ˘* ¶ÂÚ› ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ (23 . H Û˘ÌÌÂÙÚ›· ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙfiÛÔ Ù˘ οÙԄ˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ fi„ÂˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·ÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ÙfiÛÔ ÛÙ· ıÚËÛ΢ÙÈο fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÎÔÛÌÈο ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ۯ‰›·˙·Ó. 20).3. ™ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÚÔ‡ÏÔÈ. ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ·ÚÌÔÓ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. Û˘ÁÁÚ·Ê›˜.¿. ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ·È‰Â›·˜. ΢ÎÏÈÎfi ‹ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi Û οÙÔ„Ë Ì ÂÚÈÌÂÙÚÈο ·Ú¿ı˘Ú·. fiÔ˘.2). ™Â ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·˘Ï¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·Ó ÙÔÍÔÛÙÔȯ›Â˜ Ì ËÌÈ΢ÎÏÈο ÙfiÍ· (∂ÈÎ. ™ÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ͈ٿ (∂ÈÎ. 20. Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙË ÊÈÏÔÏÔÁ›·.). TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. OÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·ÎÔ› ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÏ˘Û¯È‰Â›˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. 22. ŒÙÛÈ. ÂÓÒ ÛÙËÓ ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÔÚıÔÁÒÓÈ· Ì ÙÚÈÁˆÓÈÎfi ‹ ÙÔ͈Ùfi ·¤ÙˆÌ·. ·ÂÙÒÌ·Ù·. Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi: ñ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ¿ÍÔÓ· ñ ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· ñ Û˘ÌÌÂÙÚ›·. ÙÔÍÔÛÙÔȯ›Â˜ Î. ÙÔ 1414. O ı·˘Ì·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÙÔ‡˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó. ÙÔ˘ ÎÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ (∂ÈÎ. 17. Y‹ÚÍ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈËÙ¤˜.) ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ڈ̷˚ÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‚·ıÌÈ·›· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·˝ÛÙÔÚ˜ ÙˆÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ.ENOTHTA 2. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÁÔÙıÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋.1. ÔÈ Î·Ì¿Ú˜ Î·È ÔÈ ÙÚÔ‡ÏÔÈ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÂÛˆÙÂÚÈο Û ʷÙÓÒÌ·Ù·*. ¤Ó· ›‰Ô˜ ÎÔÚ˘ÊÒÌ·ÙÔ˜. Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·›· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. OÈ Í‡ÏÈÓ˜ ÔÚÔʤ˜.X. 18). Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÚÔ˜ ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÎÈÔÓÔÛÙÔȯ›Â˜ Ì ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘˜ ıÚÈÁÎÔ‡˜ (∂ÈÎ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÙÚÔ‡ÏÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Ê·Ófi (∂ÈÎ. 18). Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ›.1 2. ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· (ËÌÈΛÔÓ˜. ·Ú·ÛÙ¿‰Â˜. 23). ‰›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ ¿ÍÔÓ· ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘. fiÔ˘ Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ÔÈ fiÚÙ˜ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·Ó Û˘ÌÌÂÙÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. ÎÔÚÌfi Î·È ÎÈÔÓfiÎÚ·ÓÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·Ú¯·›· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ‰ˆÚÈÎÔ‡.

·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. o Alberti Î·È Ô Michelozzo. O Ó·˝ÛÎÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÎÙ›ÛÙËΠ۠ۯ¤‰È· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î·È ÁχÙË Filippo Brunelleschi (ºÈÏ›Ô MÚÔ˘ÓÂÏϤÛÎÈ) Á‡Úˆ ÛÙÔ 1430.ENOTHTA 2. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ·Ù˘¯‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ 1401. EΛ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘: Ô Brunelleschi. ·„›‰Â˜). Œ¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ·Ú·ÛÙ¿‰Â˜. ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ı‡Ú·˜ ÙÔ˘ B·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ (‚Ï. Ù·Í›‰Â„ ÛÙË PÒÌË. ºÏˆÚÂÓÙ›·. HÁÂÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÛÙË ÊψÚÂÓÙÈÓ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È ÁχÙ˘ Filippo Brunelleschi (1377-1446). ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÛÙËÓ ∂ÈÎ. ·ÔÙfiÏÌËÛ ÚÒÙÔ˜ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ۯ‰›·˙ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ (ΛÔÓ˜ Ì ڈ̷˚ο ÎÈÔÓfiÎÚ·Ó·. 18 ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ ÙˆÓ Pazzi Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÙË̤ÓÔ ÛÙÔÓ Ó·fi ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ (Santa Croce) ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. ÙÔ MÈÏ¿ÓÔ Î·È Ë BÂÓÂÙ›·. TÈ ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ.1. OÈ ÌÂÁ¿Ï˜ 78 . ∞ÏÌ¿ÓË). 2.3 OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ K·Ù¿ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· ÙËÓ ÈÔ ˙ˆËÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÙÚ›· ΤÓÙÚ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· IÙ·Ï›·: Ë ºÏˆÚÂÓÙ›·.1 ∂ÈÎfiÓ· 17. ¿Ô„Ë ·fi Ù· ÓfiÙÈ· (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙.5). A·ÓÙ‹ÛÙ Û 100 ϤÍÂȘ Î·È Â·ÏËı‡ÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Ì ÙË ‰˘ÙÈ΋ fi„Ë Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ. ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ Û οÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô ‹ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô.1. ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜. fiÔ˘ ÌÂϤÙËÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜.

ÔÈËÙ‹˜. ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÈ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ ıˆڛ· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ ʇÛ˘. ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ϤÔÓ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ı·ً. ÂÎÙfi˜ ·fi ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜. Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ì ʷÓfi Û ‡„Ô˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 110 Ì. ÔχÏ¢ÚÔ˘ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ (homo universalis). ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ·Ï¿ÙÈ·. ÙÔ Palazzo Pitti Î·È ÙÔ Palazzo Quaratesi ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙˆÓ Pazzi (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜. ∂ÈÎfiÓ· 18. ¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. AÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·˘ÙÔ‡˜. MÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Brunelleschi ™ÙÔÓ Brunelleschi ÔÊ›ÏÂÙ·È. ºÏˆÚÂÓÙ›·. ™ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÙ·È ÙÔ È‰Â҉˜ ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘. ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋. ¯¿ÚË ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ¤Ú¢Ó˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜ (‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¿Óˆ Û ÌÈ· ‰ÈۉȿÛÙ·ÙË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·). O Leon Battista Alberti (§¤ÔÓ M·Ù›ÛÙ· AÏÌ¤ÚÙÈ) (1404-1472) ˘‹ÚÍÂ. Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘. Î·È Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. 19). ŒÁÚ·„ Ú·ÁÌ·Ù›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. Û˘ÁÁڷʤ·˜. ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 42 Ì. ∞ÏÌ¿ÓË). 17). fï˜. MÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ Alberti ‹Ù·Ó Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·. TÔ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙˆÓ AıÒˆÓ (›‰Ú˘Ì· ÁÈ· Ù· ¤ÎıÂÙ· ·È‰È¿) (∂ÈÎ. Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Â›Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Brunelleschi. ıˆÚËÙÈÎfi˜ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ÌÔ˘ÛÈÎfi˜.1 KEºA§AIO ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÚÔ‡ÏÔ˘ (1420-1436) ÛÙÔÓ ‹‰Ë ÎÙÈṲ̂ÓÔ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ (∂ÈÎ. ÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ·ıÏËÙ‹˜.ENOTHTA 2. O ÙÚÔ‡ÏÔ˜ ·˘Ùfi˜. 79 2 .

H ÚfiÛÔ„Ë ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠۇÌʈӷ Ì ٷ ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÚˆÌ·˚ÎÒÓ 80 . Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ fi„˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ì ·Ú·ÛÙ¿‰Â˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·Ú¯·›Ô˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ (‰ˆÚÈÎfi˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. 21).ENOTHTA 2. AÍÈfiÏÔÁÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ ÛÙÔ P›ÌÈÓÈ Û ̷˘ÛˆÏÂ›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ Malatesta. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ‚·Ï ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. 20). ºÏˆÚÂÓÙ›·. ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Alberti Á‡Úˆ ÛÙÔ 1460. ȈÓÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Î·È ‰ˆÚÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ) (∂ÈÎ. ™ÙÔÓ Alberti oÊ›ÏÂÙ·È Â›Û˘ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÚfiÛԄ˘ ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ Santa Maria Novella ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‡Ï˘ Ù˘ (1476) (∂ÈÎ. ·Ó¿ÎÙÔÚÔ Rucellai (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. ∞ÏÌ¿ÓË). H ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊÔ˘ ·Ó·ÎÙfiÚÔ˘ Rucellai (PÔ˘ÙÛÂÏÏ¿È). ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙˆÓ ∞ıÒˆÓ (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. ∂ÈÎfiÓ· 20.1 ∂ÈÎfiÓ· 19. ºÏˆÚÂÓÙ›·. ∞ÏÌ¿ÓË). °È· ÙË ÌÂÙ·Û΢‹ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Û ̷˘ÛˆÏÂ›Ô Ô Alberti ۯ‰›·Û ¤Ó· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ÎÔ˘‚Ô‡ÎÏÈÔ.

24) ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ȉȷ›ÙÂÚË ‰È¿‰ÔÛË. OÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ IÙ·ÏÔ› ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰fiÙ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó. ÂÓÒ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË. 2. Î·È ÛÙÔ˘˜ Ï¿ÁÈÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ‚·ıȤ˜ ÎfiÁ¯Â˜. Santa Maria Novella.ENOTHTA 2. Ë ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚˆÌ·˚΋ ·„›‰· ıÚÈ¿Ì‚Ô˘.5). fï˜.1 KEºA§AIO ∂ÈÎfiÓ· 21. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ IÙ·Ï›·˜. X¿ÚË ÛÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ·˘Ùfi ηÙÔÈÎÔ‡ÛÂ Ë A˘Ï‹ ÙÔ˘ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˘ M‰›ÎÔ˘. AÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ Medici-Riccardi ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· (1430) (∂ÈÎ. Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Brunelleschi Î·È ÙÔ˘ Donatello (‚Ï. Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÌÈ· ÏËıÒÚ· Ôχ- 81 2 . ™ÙȘ ÎfiÁ¯Â˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔÈ ÔÈËÙÒÓ Î·È ÊÈÏÔÛfiʈÓ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Alberti Â›Ó·È Î·È Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ AÓ‰Ú¤· ÛÙË M¿ÓÙÔ‚· (ÂÚ›Ô˘ 1460).1. Ë ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·ÎÔÌ›ÛıËΠ·fi ÙÔÓ M˘ÛÙÚ¿. TÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ(Ô ÙÚÔ‡ÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÔÙ¤). ºÏˆÚÂÓÙ›·. ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¤Ù˘¯·Ó ÙË Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋* ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ Ù˘. 22 Î·È 23). ıÚÈ·Ì‚ÈÎÒÓ ·„›‰ˆÓ. Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ıÚ›·Ì‚Ô ¿Óˆ ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ. ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ B˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ ¶Ï‹ıˆÓÔ˜ °ÂÌÈÛÙÔ‡. 25. ∞ÏÌ¿ÓË). O Michelozzo Michelozzi (1396-1472) ‹Ù·Ó Â›Û˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È ÁχÙ˘.4 H ÁÏ˘ÙÈ΋ TfiÛÔ Ë ÂÚ›ÔÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ (∂ÈÎ.1. T· ˘ÏÈο §fiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÔÈ ÁχÙ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó. 26) fiÛÔ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ (∂ÈÎ. ¿Ô„Ë ·fi Ù· ‰˘ÙÈο (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙.

·Ó¿ÎÙÔÚÔ Medicci-Riccardi (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. TÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi ›¯Â ÔχÏÔÎË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ºÏˆÚÂÓÙ›·. ·Û‹ÌÈ Î. TÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ. ÚÔÛ¤‰È‰Â.¿. MÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË Â›¯·Ó Ù· ÁÏ˘Ù¿ ·fi ÔÚ›¯·ÏÎÔ (ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô). ÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜.¿. ·Ó¿ÎÙÔÚÔ Medicci-Riccardi (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. ‰ÈfiÙÈ ··ÈÙÔ‡Û ¤Ó· ÚfiÏ·ÛÌ· ·fi ÎÂÚ› ηıÒ˜ Î·È ‹ÏÈÓÔ Î·ÏÔ‡È. O˘ÁÁ·Ú›·. ∞ÏÌ¿ÓË).1 ∂ÈÎfiÓ· 22. ¯Ú˘Ûfi.). ÙÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ (ÎÔÚ¿ÏÏÈ·. ¿ÊıÔÓÔ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. fï˜.ENOTHTA 2. ∂ÈÎfiÓ· 23. °ÂÚÌ·Ó›· Î. ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ (A›Á˘ÙÔ˜. ºÏˆÚÂÓÙ›·. ÛÙÔ ¤ÚÁÔ È‰È·›ÙÂÚË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·. ∞ÏÌ¿ÓË). ‹Ù·Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Ì ̷ÎÚ¿ ·- 82 .).

Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ EıÓÈÎfi MÔ˘ÛÂ›Ô Bargello (M·ÚÙ˙¤ÏÔ) Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ £‡Ú·˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ‚·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡. Ú¿‰ÔÛË ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȉÈ·ÙËΠÛÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. AÚ¯·›· ηٷÁˆÁ‹ –·fi Ù· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ PÒÌ˘– ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. 7. ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ∞ÏÌ¿ÓË). Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÛÙÂÓ¿ ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË Ï·ÙÚ›· (∂ÈÎ. Ù˘ ηڢ‰È¿˜ Î·È Ù˘ ηÛÙ·ÓÈ¿˜) Î·È Ô ËÏfi˜ ‹Ù·Ó ÊıËÓfiÙÂÚ· Î·È ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚ· ˘ÏÈο. ·Ô‰›‰ÂÈ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ Û fiÏË Ù˘ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË. MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 1).Ô. ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ¶›˙·˜ Î. Ù· ÔÔ›· ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË Î·Ù¿ ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. 6. TÔ Í‡ÏÔ (Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· Ù˘ Ï‡Î˘. ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ˆ˜ ¤Ó· Ó¤Ô 83 2 .Î. 11). Ë ÁÏ˘ÙÈ΋ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ ÙÔ ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈfi Ù˘ Î·È Ì ·Á·ÓÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·. T· ı¤Ì·Ù· ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋. O HÚ·ÎÏ‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ «·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘» Ô˘ ηٷÎÙ¿ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ı·Ó·Û›·. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó. ºÏˆÚÂÓÙ›·. E›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÁχÙË Antonio Pollaiuolo (¶ÔÏÏ·ÁÈÔ˘fiÏÔ) Î·È ·Ú·ÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙÔÓ Ì·È΋ӷ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ M¤‰ÈÎÔ (Ú‚.ENOTHTA 2. AÚÎÂÙ¿ ¤ÚÁ· ·fi Ì¿ÚÌ·ÚÔ ‚¿ÊÔÓÙ·Ó Î·È Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙÂÚ· ÂÈ¯Ú˘ÛÒÓÔÓÙ·Ó. 25.1 KEºA§AIO ∂ÈÎfiÓ· 24. O ÚÒÙÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÙËÓ ∂ÈÎ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Ó· ԇ̠fiÙÈ Ë È‰È·›ÙÂÚË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· οı ÈÙ·ÏÈ΋˜ fiÏ˘ (ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋) ›¯Â ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ٷ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ Ì¿ÚÌ·Ú· Ô˘ Ù˘ ÚÔÌ‹ı¢·Ó Ù· ÙÔÈο Ï·ÙÔÌ›· (ÚÈÁˆÙfi Ì¿ÚÌ·ÚÔ ÛÙË §ÔÌ‚·Ú‰›·Ø ÎfiÎÎÈÓÔ. Ï¢Îfi Î·È Ì·‡ÚÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ ÛÙË BÂÚfiÓ·Ø Î·ÛÙ·ÓÔΛÙÚÈÓÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ ÛÙË BresciaØ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ Ù‡ÔÈ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘ ÛÙËÓ TÔÛοÓËØ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ï¢Îfi Ì¿ÚÌ·ÚÔ Ì ÓÂÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Carrara. TÔ ·Á·ÏÌ·Ù›‰ÈÔ. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹ Î·È ÙÔ˘ AÓÙ·›Ô˘.).

84 . ªÔ˘ÛÂ›Ô Bargello. ‹Ù·Ó Ô Pisanello (¶È˙·Ó¤ÏÏÔ) (1395-1455). √ ¢·‚›‰. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 4/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 A˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›ÛÙ ¤Ó·˜ ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì ̤ÙÚÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. £· ‚Ú›Ù ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1. T· ÌÂÙ¿ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÂÓfi˜ ËÁÂÌfiÓ· ηٿ ÎÚfiÙ·ÊÔ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈ· ·ÏÏËÁÔÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ıÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù· ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÔÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ fiÛÔ Î·È Û ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ (‚Ï. ºÏˆÚÂÓÙ›·. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Ô ∞ÓÙ·›Ô˜. 26). ÌÈ· ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ì ÙÔ £Â›Ô BÚ¤ÊÔ˜Ø ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ.. ›‰Ô˜ Ù¤¯Ó˘. A·ÓÙ‹ÛÙ ÁÚ·ÙÒ˜ Û 30 ϤÍÂȘ. ºÏˆÚÂÓÙ›·.1 ∂ÈÎfiÓ· 25. fï˜. ªÔ˘ÛÂ›Ô Bargello. Œ¯ÂÙ ¿ÏÏË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·Ó Î·È ·fi ¤Ó· ÎÔÈÓfi ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∂ÈÎfiÓ· 26. fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Û·˜. ∂ÈÎ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ Donatello [¢ËÌÔÛȇÂÙ·È Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino]. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.ENOTHTA 2. ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙ ¤Ó· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ‹ ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ ¤ÚÁÔ. ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙÔ˘ Antonio Pollaiuolo [¢ËÌÔÛȇÂÙ·È Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino]. H Â˘Û¤‚ÂÈ¿ Û·˜ Û·˜ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜. ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Á‡„Ô Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó. 24. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. I‰È·›ÙÂÚË ‰È¿‰ÔÛË ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ›¯·Ó ÔÚıÔÁÒÓÈ· Î·È Î˘ÎÏÈο ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Ì ÙËÓ ¶·Ó·Á›· BÚÂÊÔÎÚ·ÙÔ‡Û·.

1 2. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ‚ÔÚÈÓ‹˜ ı‡Ú·˜ ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Â›Û˘ Ô Filippo Brunelleschi. Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Andrea Pisano (̤۷ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·). H ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ȉȷ›ÙÂÚË ÚˆÙÔÙ˘›· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ¢·ÁÁÂÏÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜.1. ÌÈ· fiÏË ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈfi Ù˘. ¯¿ÚË ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÛÔ˘‰·›Ô˘ ΤÓÙÚÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. H ı‡Ú· ›¯Â ‰È·ÎÔÛÌËı› ·fi ÙÔÓ Pisano Ì ÁÔÙıÈο ÙÂÙÚ¿Ê˘ÏÏ· Ï·›ÛÈ·.1. Ô Donatello ÂÚÁ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ 1443 Î·È ÁÈ· ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. Ӥ˜ ·ÊÂÙËڛ˜ ÁÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ñ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ¶·Ú’ fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ™˘Ófi‰Â˘Û Â›Û˘ ÙÔÓ Î·Ù¿ ÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘ Brunelleschi ÛÙË PÒÌË. O Donatello (NÙÔÓ·Ù¤ÏÏÔ) (1386.ENOTHTA 2. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô. ΤډÈÛÂ Ô ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi˜ ÁχÙ˘ Lorenzo Ghiberti (§ÔÚ¤ÓÙÛÔ °ÎÈÌ¤ÚÙÈ). ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË £‡Ú· ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ (‚Ï. ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Û˘ÌÊÈÏÈÒÛÂÈ Ù· Ó¤· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜.3) Î·È ÙÔ˘˜ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋. ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ٷ ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘: ñ ÙË Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜. AÚ¯Èο Ì·ı‹Ù¢Û ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ghiberti Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÚÁ¿ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ Û ¯·ÏÎfi. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ı‡Ú·˜ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿. ∂ÈÎ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1 ™ÙËÓ ¶¿‰Ô‚·. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ̤۷ ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ Î·Ù·ÏÔ›ˆÓ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. TÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. 24). fiÔ˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó. Ô Ghiberti ‹Ú ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ: ·Ó¤Ï·‚ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Î·È Ó· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ı‡Ú·.3).1. Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̤۷ Û 20 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘. 26). fiˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤Ú·Ì (‚Ï. °È· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· (1425-1447). ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.5 KEºA§AIO OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÁχÙ˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ TÔ 1401 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÊÈÏÔÙ¯ӋÛÂÈ ÙË ‚ÔÚÈÓ‹ ¯¿ÏÎÈÓË ı‡Ú· ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. O Donatello ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠ̠ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ (∂ÈÎ. O Ghiberti (1378-1455) ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ñ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·›· Ù¤¯ÓË. TÔ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ÙÔ ¤ÊÈÔ ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ 85 2 .-1466) ˘‹ÚÍÂ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi˜ ÁχÙ˘ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ù¯ÓË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ·˘Ùfi˜ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘. ŒÙÛÈ. ¢È‰¿¯ÙËΠÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ·fi ÙÔÓ Brunelleschi (‚Ï. ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Ï·›ÛÈÔ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ £˘Û›·˜ ÙÔ˘ IÛ·¿Î.

ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. M ÙÔ ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ ·˘Ùfi ¿Á·ÏÌ· ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ Ô ·Ú¯·›Ô˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÊÈÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·. ¶Èı·Ófiٷٷ Ô Donatello ›¯Â ˘fi„Ë ÙÔ˘ Î·È Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓ· ¿ÏÔÁ· Ô˘ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ M¿ÚÎÔ˘ ÛÙË BÂÓÂÙ›·. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔÓ Â˘Ú‡ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜.1 ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ BÂÓÂÙÔ‡ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Gattamelata (°Î·ÙÙ·ÌÂÏ¿Ù·) ÛÙËÓ Piazza del Santo. Û ‹ÚÂÌÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi.ENOTHTA 2. fiÔ˘ ı· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ ÁÏ˘Ùfi. TÔÓ ¤ÊÈÔ ·˘Ùfi ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ›¯Â ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ë fiÏË Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤Ó· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ËÚÂÌ›·˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 1/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 BÚ›Ù ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ¤ÚÁ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1445 Î·È 1450. ø˜ ÚfiÙ˘Ô ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô Donatello Èı·Ófiٷٷ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ A˘ÚËÏ›Ô˘ ÛÙÔ K·ÈÙÒÏÈÔ Ù˘ PÒÌ˘. H ¤ÊÈË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Gattamelata Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË Û Ï·ÙÈ¿ Â›‰· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÈÛÔÚÚÔ›· fiÁΈÓ. ÿÛˆ˜ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ‰Â›ÍÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ fiÙÈ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘ÂÚÔ¯‹ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË. NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙˆÓ AıÒˆÓ ¢·‚›‰ Pollaiuolo OÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ Gattamelata £‡Ú· ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Brunelleschi N·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ AÓ‰Ú¤· ÛÙË M¿ÓÙÔ‚· ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Pazzi ÛÙË Santa Croce Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Ghiberti Palazzo Pitti Palazzo Rucellai Michelozzo Palazzo Quaratesi Palazzo Medici-Riccardi Alberti OÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· HÚ·ÎÏ‹ Î·È AÓÙ·›Ô˘ TÚÔ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ 86 Donatello . fiÙ·Ó ÙËÓ ÂÈÛΤÊıËΠ̷˙› Ì ÙÔÓ Brunelleschi. Ë ÛÊ·›Ú· οو ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi fi‰È ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·. Œ¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ È¤·. ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ȉȷ›ÙÂÚË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·. ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ›¯Â ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰ÂÈ ÛÙË PÒÌË. MÈ· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·¤‰ˆÛ ۈÛÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘. ÂÓÒ Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÍ¿ÚÙ˘ÛË. ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÊÚÈÁËÏfi Î·È ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ. TÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Gattamelata Â›Ó·È ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. H ‰È΋ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1. Ô Donatello ·ÔÙfiÏÌËÛ ÌÈ· ‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ê·›ÚÂÛË ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ.

Ì ÙËÓ ÔÏÔ¤Ó· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜. ‚Ú‹Î·Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. MÂÙ¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· –ÙË Ê˘ÛÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘–. ·Ú·Ì¤ÚÈÛ ÙËÓ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË. Ù· ÔÔ›·. Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÁÔÙıÈÎfi Ú˘ıÌfi. Ë Ù¿ÍË ·˘Ù‹ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÌÈ· ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. T· ·›ÙÈ· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿. H Ù¿ÍË ·˘Ù‹. T· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ Masaccio ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› ·fi ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË.1. AÓ ıÂÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. Afi ηı·Ú¿ Ù¯ÓÔÙÚÔÈ΋ ¿Ô„Ë. ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋). ÛËÌÂÈÒıËΠfi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ›‰Ë ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ (ÁÏ˘ÙÈ΋. ‰ËÏ·‰‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ӤԢ˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ›¯Â ϤÔÓ ·ÁÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ‰‡Ó·ÌË. H ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ·˘Ù‹˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋.6 KEºA§AIO H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ T¯ÓÔÙÚÔÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο OÈ Ó¤Â˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹. fï˜.1. o Filippino Lippi Î·È Ô Luca Signorelli ‹Ù·Ó ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢. T· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ Brunelleschi ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜. ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋.1. ŒÙÛÈ. ÛÙËÓ ÔÔ›· ΢Úȷگ› Ë ·ÏfiÙËÙ·. O Sandro Botticelli (‚Ï. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Masaccio. ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤·È˙·Ó Ô ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο (··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜). ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.5). Ô˘.1. MÂÙ¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÌÈ· Ù¯ÓÔÙÚÔÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Masaccio (‚Ï. ˆÛÙfiÛÔ. Ë ÛÙÂÚÂfiÙËÙ· Î·È Ë ÏÔÁÈ΋. Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÙȘ Ù¯ÓÔÙÚÔÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ̤۷ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì ÔÏÔ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË.ENOTHTA 2. OÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Ì ٷ Ï·ÙÈ¿ Â›‰· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¢ÓÔ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÌÔÚÈ΋ Ù¿ÍË. ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÚÔ˜ ¯¿ÚË ÌÈ·˜ ڈ̷Ϥ·˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜.7). ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ó¤· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘.7). ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ì Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ (·ÛÙÈ΋˜) Ù¿Í˘ Á‡Úˆ ÛÙ· 1450. fiˆ˜ ›‰·Ì ‰È‰¿¯ÙËÎÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ ÚÒÙÔ˜ Ô Donatello (Ú‚. ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi BÔÚÚ¿ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ NfiÙÔ.1 2. Ô˘ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÂÎÊÚ·- 87 2 .

Scala. ÛÙË ‚fiÚÂÈ· IÙ·Ï›· (∂ÈÎ. Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ M‰›ÎˆÓ. ºÏˆÚÂÓÙ›·. ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÁÔËÙ›·. ‹Ú ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ÙÔ›Ô ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ. ÏÂÙ. ™ÙËÓ Â˘ÊÚÔÛ‡ÓË Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Gozzoli ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÁÔÙıÈÎfi Ú˘ıÌfi. 27) Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ÙÔ›¯Ô˜. ™ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ô˘ ·Ú‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÛÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Benozzo Gozzoli (MÂÓfiÙÛÔ °ÎÔÙÛfiÏÈ) ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÙfiÚÔ˘ Medici-Riccardi (1459-1463) (∂ÈÎ. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ (ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·). ÂÈÎ. H ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Û¯ÂÙÈο ÊıËÓfi˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ÙÚfi- 88 . OÈ ·ÌÊ›ÚÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ Ù¿ÛÂȘ. ∏ ¶ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ª¿ÁˆÓ. ¢. Acidini Luchinat. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Medicci-Riccardi. Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ∂ÈÎfiÓ· 27. ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Benozzo Gozzoli (∞fi: C. 32). H Ù¯ÓÈ΋ X¿ÚË Û ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. Ë ¶ÔÚ›· ÙÔ˘ ªÂϯÈfiÚ. Ë EÎÎÏËÛ›· Î·È ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈΤ˜ A˘Ï¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Andrea Mantegna (AÓÙÚ¤· M·ÓÙ¤ÓÈ·). ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ·ÊÔÌÔȈı› Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·. 48).ENOTHTA 2. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙËÓ A˘Ï‹ ÙˆÓ ‰Ô˘ÎÒÓ Ù˘ M¿ÓÙÔ‚·˜.1 ˙fiÙ·Ó Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·. Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ºÏˆÚÂÓÙ›· 1994. Benozzo Gozzoli. ™ÙȘ ·Á·ÏÌ¿ÙÈÓ˜ Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Mantegna ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ·‰È¿ÚÚËÎÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Masaccio.

Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘. ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ô ÛÔ‚¿˜. fï˜. ÙfiÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ·ψı› ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÛÔ‚¿ ÂÓfiÛˆ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ˘ÁÚfi˜. A˘Ùfi Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¤ÚÂ ӷ ÂÚÁ·ÛÙ› ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ı· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ˜ fiÛÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ› Û ÌÈ· Ë̤ڷ (ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÍÂÚ·ı›). ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË sinopia. ❖ AÚ¯Èο Ë Í‡ÏÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó Ì ÎfiÏÏ· Î·È Á‡„Ô Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÂÙ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù·. OÈ ÂÚÈÔ¯¤˜. O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÛÙ‹ÛÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ÛηψÛȤ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ··ÈÙÔ‡Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Î·È Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÈÓ¿ÎˆÓ ‚ˆÌÔ‡ (fiÔ˘ Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ̤ÚË ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ͇ÏÈÓ·). ❖ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ŒÙÛÈ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 14/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1) ÁÈ· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·. ʈÙÔÛ٤ʷӷ Î. H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ¿Ú¯È˙ ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÚÔ˜ Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ̤ÚË.). ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ giornate Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÈ·˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘.ENOTHTA 2. ÌÂ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Î·È ÌÂÏ¿ÓÈ.1 KEºA§AIO Ô˜ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘. ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ê‡ÏÏÔ ¯Ú˘ÛÔ‡ (οÌÔ˜. ñ ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ¿ψÓ ¤Ó· ·‰Úfi ÛÙÚÒÌ· ÛÔ‚¿. ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ï›·. ❖ ™Â ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÏÒÓÔÓÙ·Ó Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· (·˘ÁÔÙ¤ÌÂÚ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·.7 OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· O Masaccio (M·˙¿ÙÛÈÔ) (1401-1428) ıˆÚÂ›Ù·È Ô ÌÂÁ·ÏÔÊ˘¤ÛÙÂÚÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ‰‡ÛÎÔÏË Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ηχÙÔÓÙ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ì ¤Ó· ÛÙÚÒÌ· ÏÈ·ÚÔ‡ ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ËÏÔ‡. H ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Masaccio 89 2 . TÔ Ê‡ÏÏÔ ¯Ú˘ÛÔ‡ ·ψÓfiÙ·Ó Ï›ÁÔ Ï›ÁÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÈÏ‚ˆÓfiÙ·Ó*. ÙÔ Û¯ÂÙÈο ÏÂÙfi ʇÏÏÔ ¯Ú˘ÛÔ‡ ·ÔÎÙÔ‡Û ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ ·fi¯ÚˆÛË.¿. ŒÙÛÈ ÂÈÙ˘Á¯·ÓfiÙ·Ó Ë ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ·Û‚¤ÛÙÈÔ ÙÔ˘ ÛÔ‚¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÌÈ· ÛÙÂÚ‹ Î·È ·ÓıÂÎÙÈ΋ ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ·Ú¿ÏÏËÏ·. Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙÂÚË ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ۯ‰ȷ˙fiÙ·Ó Úfi¯ÂÈÚ· ÙÔ ı¤Ì·. 2. TÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÓfiÙ·Ó Û ÌÈ· Ë̤ڷ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ giornata. ‰ËÏ·‰‹ ˘ÁÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÌÂ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔÓ ÎÚfiÎÔ ÙÔ˘ ·˘ÁÔ‡).1. H ÛËÌ·Û›· Ô˘ ›¯Â ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Giotto (Ú‚. ñ ™Â ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î¿Ï˘Ù ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Ì ¤Ó· ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· ˘ÁÚÔ‡ ÛÔ‚¿ (ÙÔ intonaco) Î·È ¿Ú¯È˙ ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi. E¿Ó Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÓˆÔÁÚ·Ê›·˜ (buon fresco). ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Î·Ó ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ ÛΛÙÛÔ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ‹˜ ÙÔ˘. H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û ͇ÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿ÏÔÁË Ì ·˘Ù‹ Ù˘ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜.

Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÁÓÒÛÂȘ. OÈ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¤ıÂÛ·Ó ¤ÙÛÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘.3) Î·È ÙÔÓ Donatello (Ú‚. Santa Maria del Carmine. 28) ÛÙÔÓ Ó·fi Ù˘ Santa Maria del Carmine Â›Û˘ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. AÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Masaccio ›¯Â Ë ÊÈÏÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Brunelleschi (Ú‚.1 ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Û ËÏÈΛ· 27 ÂÙÒÓ.1.5) . Afi ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ AÁ›·˜ TÚÈ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ¶·Ó·Á›·.1. ºÏˆÚÂÓÙ›·. Casazza. TÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ Masaccio. ÙÔÓ ¿ÁÈÔ Iˆ¿ÓÓË ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ Î·È ‰ˆÚËÙ¤˜ ÛÙoÓ Ó·fi Ù˘ Santa Maria Novella Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ (ÂÚ. ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜. fiˆ˜ ›‰·ÌÂ. ÙȘ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. O Masaccio ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠ÙË ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Ì ÊÔÚËÙÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ∂ÈÎfiÓ· 28. 90 . ÂÈÎ. ∏ ÂΉ›ˆÍË ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔÏ¿ÛÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Giotto. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÁ‹.ENOTHTA 2. 1425-1428) Î·È Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÌÓËÌÂÈ·Îfi Û‡ÓÔÏÔ ÛÙËÓ Cappella Brancacci (1426/27) (∂ÈÎ. Masaccio. ·ÊÔ‡ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¤ı·Ó Ôχ Ó¤Ô˜. 21). ÂÓÒ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Giotto ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ʈٛ˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Êˆ˜. fiÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Masolino (M·˙ÔÏ›ÓÔ). ¯¿ÚË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÛÙÔÓ Âȉ¤ÍÈÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È Ù˘ ÛÎÈ¿˜. ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Masaccio (∞fi: O. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜. ·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηχÙÂÈ ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÓÙ ÂÙÒÓ. Â›Ó·È fiÙÈ Í·Ó·¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹ ÙËÓ Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÛÊÚ›ÁÔ˜. Scala. øÛÙfiÛÔ. ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜. ºÏˆÚÂÓÙ›· 1990. ÛÙÔÓ Masaccio Ù· ÚfiÛˆ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ʈٛ˙ÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ·fi οÔÈ· ËÁ‹ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.

O A‰¿Ì Î·È Ë E‡· ‚·‰›˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÌÈ· ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ÙÔÓ ¿ÁÈÔ Iˆ¿ÓÓË Î·È ‰ˆÚËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ Santa Maria Novella ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·.1 KEºA§AIO MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 2 OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ù˘ Cappella Brancacci ÛÙË Santa Maria del Carmine ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· °‡Úˆ ÛÙÔ 1426/27. 91 2 . ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÌÔÚʤ˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ˙ˆ‹. ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ „¿ÚÈ Ô˘ ı· ‰¿ÁΈÓ ÙÔ ·ÁΛÛÙÚÈ ÙÔ˘ Î·È Û ·˘Ùfi ı· ¤‚ÚÈÛΠÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋. Ì ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. H ÌÔÚÊ‹. H ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ Brancacci ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÚ›· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¯·Ï·Ú¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. 28 ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ EΉ›ˆÍË ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔÏ¿ÛÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ Masaccio. T· Á˘ÌÓ¿ ÛÒÌ·Ù· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Ó·ÙÔÌ›·˜. MÔÚ›Ù ӷ ηٷÁÚ¿„ÂÙ ٷ ηÈÓÔÙfiÌ· Ù¯ÓÔÙÚÔÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ Masaccio. ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÊÔÚÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·. ™Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ·ÏȇÂÈ ÙÔ „¿ÚÈ Ì ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ·. Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·. TÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ì·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ô ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ÌÈ· ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Masaccio ÛÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Brancacci Ù˘ Santa Maria del Carmine ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·.ENOTHTA 2. ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ô XÚÈÛÙfi˜ Ù· Ù¤ÏË Ô˘ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ K·ÂÚÓ·Ô‡Ì. A·ÓÙ‹ÛÙ Û 150 ϤÍÂȘ. ™Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ÊÔÚÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·. ∏ ÌÓËÌÂÈ҉˘ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¶ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÒÓË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ M·Ùı·›ÔÓ E˘·ÁÁ¤ÏÈÔ (17. ÙÔ˘ Palla Strozzi. Ô Masaccio Î·È Ô Î·Ù¿ ÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Masolino ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ Ó·fi Ù˘ Santa Maria del Carmine ÁÈ· ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Felice Brancacci. 24-27). T¤ÏÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏ›Ô˘. Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Î·È ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· Ó· ΢Úȷگ› ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ∂ÈÎ. TÔ ÚÔÔÙÈο ·ԉȉfiÌÂÓÔ ÛÎËÓÈÎfi ‚¿ıÔ˜. ™ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ô XÚÈÛÙfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÚÁ·ÓÈο. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÚÔ˜ ÙÔÓ ı·ً. Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. TÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Brancacci ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÈÔ ¶¤ÙÚÔ. Ô˘ ‹Ù·Ó Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˘ ºÏˆÚÂÓÙÈÓÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 5/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ Û οÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô ‹ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ù˘ AÁ›·˜ TÚÈ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ¶·Ó·Á›·. Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ï¿ıÂÈ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ì ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙË ÛÎÈ¿ Û Ï·ÙÈ¿ Â›‰·.

ENOTHTA 2. fiÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔÓ ‚›Ô ÙˆÓ ·Á›ˆÓ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ Î·È ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ ¿· NÈÎÔÏ¿Ô˘ Eã. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Ì ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÚˆÙÔÔÚȷο ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ Masaccio. ™ÙËÓ ∂ÈÎ. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. Pope-Hennesy. fiÔ˘ Ì·˙› Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ‰È·ÎfiÛÌËÛ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È 41 ÎÂÏÈ¿. Brunelleschi. ºÏˆÚÂÓÙ›·. ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Fra Angelico (∞fi: J. O Paolo Uccello (¶¿ÔÏÔ O˘ÙÛ¤ÏÔ) (1397-1475) Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È ·ÊÔÌÔ›ˆÛ·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ÏÂÙ. ÛÔÊ‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ Î·È ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ì ˘ÔÙ˘Ò‰Ë ÛÎÈÔʈÙÈÛÌfi. M·ı‹Ù¢Û ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ghiberti. ÎÂÏÏ› 9. ÛÂÏ. √È ÏÂÙ¤˜. Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÁÔÙıÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜. Scala. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ô‹ıËÛ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ù˘ £‡Ú·˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‚·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ (Ú‚. Fra Angelico. ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Fra Angelico Â›Ó·È ÔÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÙÔ˘ San Marco (1440-1449) ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. 29 ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË ™Ù¤„Ë Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ô˘ ‰È·ÎÔÛÌ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÏÏÈÔ‡ 9 ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡. ºÏˆÚÂÓÙ›· 1981. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. ‡ıÚ·˘ÛÙ˜ Î·È ·¤ÚÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. ‹Ù·Ó ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘ Masaccio. ¤ıÂÛ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘ Ù¿ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ∂ÈÎfiÓ· 29. Donatello Î·È Masaccio. ∏ ÛÙ¤„Ë Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ô‰ÔṲ̂Ó˜ Ì ۈÛÙ¤˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜. OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ·˘Ù¤˜. ÂÈÎ. ˘ÔÂ- 92 . ªÔÓ‹ San Marco. ¢ÔÌËÓÈηÓfi˜ ÌÔÓ·¯fi˜ ·fi Ôχ Ó¤Ô˜ Î·È ‚·ıÈ¿ ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔ˜. 43). °‡Úˆ ÛÙÔ 1447 Ô Fra Angelico ‹Á ÛÙË PÒÌË.1 O Fra Angelico (ºÚ· AÓÙ˙¤ÏÈÎÔ) (1387-1455) ·fi ÙÔ ºÈ¤˙ÔÏÂ.

O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·˘Ùfi˜ ÂËÚ¤·Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙˆÓ ‚ÔÚÂÈÔ˚Ù·ÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÚÔÂÙԛ̷Û Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË. TÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ ÛÙÔ Arezzo.5). Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ÙÔ 1432 ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Î·È Ù˘ ™È¤Ó·˜ Î·È ¤ÏËÍ Ì ϷÌÚ‹ Ó›ÎË ÙˆÓ ºÏˆÚÂÓÙÈÓÒÓ. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÁχÙË ÂÍÔÈÎÂÈÒıËΠ̠ÙË ÌÂÙ·ÏÏÔÙ¯ӛ· Î·È ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·. ˆ˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚˆÙÔÔÚȷο. ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ. ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ (∂ÈÎ. ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÙÚÂȘ ›Ó·Î˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1450 Î·È 1457.ENOTHTA 2. Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÎÔÛÌÔÁÚ·Ê›·. ÔÈ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÛÙÂÚÂfiÙËÙ· Î·È ÁˆÌÂÙÚÈÎfiÙËÙ·.1 KEºA§AIO ÓfiÙËÙ· 2. TȘ ·ÓÙÈÓ·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÁÓÒÚÈÛ Â›Û˘ ÛÙË BÂÓÂÙ›·. Ô Piero ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡. fiÔ˘ ·Ó¤Ù˘Í ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÎÈÔʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. OÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜. ÌÈ· Ú·ÁÌ·Ù›· ÂÚ› ÚÔÔÙÈ΋˜ Î·È Â›¯Â ÂȉfiÛÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ô Î¿ˆ˜ ·‰¤ÍÈÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ʈÙfi˜ Î·È ÛÎÈ¿˜. H ÂÍÔÈΛˆÛË ÙÔ˘ Uccello Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ „ËÊȉˆÙÔ‡ ÂÍËÁ› Â›Û˘ ÙÔÓ Â›‰Ô. °ÓÒÚÈ˙ ϷÙÈÓÈο. fiÔ˘ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ M‰›ÎˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ Palazzo Medici. fiˆ˜ ÙËÓ ÙÔÏÌËÚ‹ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜. AÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÈÛ¿ÚÈı̘ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ M¿¯Ë˜ ÙÔ˘ San Romano. ÙÔ˘ San Egidio (Û‹ÌÂÚ· Santa Maria Nuova). ‰Ô˘ÎÒÓ ÙÔ˘ O˘ÚÌ›ÓÔ. ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÛÙËÓ EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2 ™ÙÔ Ûˆ˙fiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Uccello. O Piero della Francesca (¶È¤ÚÔ ÓÙ¤ÏÏ· ºÚ·ÓÙÛ¤Ûη) (1416. Ï¿‰È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›·. fiÔ˘ ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛÙËΠ̠ÙÔ ¯ÚÒÌ·. Ô˘ Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙfi. fiÔ˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· Ù· „ËÊȉˆÙ¿ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ M¿ÚÎÔ˘.-1492) ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Borgo San Sepolcro ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Arezzo Ù˘ TÔÛοÓ˘ Î·È Ì·ı‹Ù¢Û Èı·Ófiٷٷ Û ¤Ó· ÛÈÂÓ¤˙ÈÎÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. 93 2 . 30). Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÔÙıÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. OÈ ÙÚÂȘ ›Ó·Î˜. MÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1439 Î·È 1445. Ô Piero della Francesca ÌÂϤÙËÛ ٷ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ºÏˆÚÂÓÙÈÓÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Domenico Veneziano (NÙÔ̤ÓÈÎÔ BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔ) ÛÙË –Û‹ÌÂÚ· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË– ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÊψÚÂÓÙÈÓÔ‡ Ó·Ô‡. Afi ÙÔ 1469 Ô Piero della Francesca ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ A˘Ï‹ ÙˆÓ MontefeltrÔ. ŒÁÚ·„ ÔÈ‹Ì·Ù·. ¶ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù·. ·ÓÙÈÓ·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÙÚÂȘ ›Ó·Î˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Galleria degli Uffizi ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·.1. Y‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜-·ÓıÚˆÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 3 H ÕÓÔÈÍË (La Primavera) ŒÓ· ·fi Ù· ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ÊψÚÂÓÙÈÓ‹˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ›Ó·Î·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÕÓÔÈ͢. ºÈÏÔÙ¯ӋıËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ 1477/78 94 . Î·È ·fi ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ÏÂÙ. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Alessandro Benci. M ÙÔÓ Sandro Botticelli (™¿ÓÙÚÔ MÔÙÈÙÛ¤ÏÏÈ) (1445-1510) ÎÏ›ÓÂÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. per il Patrimonio Storico. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.1 AÍ›˙ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ: H ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Piero della Francesca ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜.1. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È. Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Galleria degli Uffizi Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. Artistico ed Etnoantropologico di Arezzo. AÓÙ›ıÂÙ·. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Â› ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿ ÃÔÛÚfiË. Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ·ÚÈ· Ù¯ÓÔÙÚÔÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· (‚Ï. ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜. ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Banca Etruria]. ∂ÈÎfiÓ· 30.ENOTHTA 2. ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Piero della Francesca [¢ËÌÔÛȇÂÙ·È Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ Soprintendenza per I Beni Architettonici e per il Paesaggio. ∂ÈÎ. 31). ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Piero della Francesca Ù˘Ï›ÁÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ·fi ÂÎı·Ì‚ˆÙÈÎfi ʈ˜ Î·È ‰ÂÓ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÎȤ˜. Arezzo. Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÂ Ì˘ıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·. OÈ ÌÔÚʤ˜ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Masaccio ʈٛ˙ÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ ¿ÌÂÛ· Î·È Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÎȤ˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Êˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙÔÓ Masaccio. Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ·* ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. Ô˘ ÚÔ‰›‰ÂÈ Ï·ÙÈ¿ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ·È‰Â›· ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ A˘Ï‹˜ ÙÔ˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ ÙÔ˘ MÂÁ·ÏÔÚÂÔ‡˜ (Ú‚. øÛÙfiÛÔ. ˆÛÙfiÛÔ. ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ÊψÚÂÓÙÈÓÔ‡ Quattrocento.6. MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 1). fiˆ˜ Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋.

1. ÂÎÙÔ͇ÂÈ ¤Ó· ‚¤ÏÔ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚÂȘ X¿ÚÈÙ˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. Ì ·ÚÈÔ˘˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ ÙÔÓ Pisanello (ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·˘Ùfi Ú‚. Ô˘ ·Ó˘„ÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÂÍ·ÁÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÓÙ·.1. Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ‰Â̤ӷ. ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ·Ó¤ÌÔ˘ Ô˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ë AÊÚÔ‰›ÙË. ™Ù· ‰ÂÍÈ¿ ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Z¤Ê˘ÚÔ˘. fiÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·. ÌÈ· ÂÚ›ÏÔÎË ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈ΋-¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘. AÔÙÂÏ›. Î·È ÙË ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÛÙË ºÏÒÚ·. Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÌϤÎÔÓÙ·È. Ë ÔÔ›· ÙÔ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË.8 H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· IÙ·Ï›· T· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÙÔ˘ ÊψÚÂÓÙÈÓÔ‡ quattrocento ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ‚fiÚÂÈ· IÙ·Ï›·. ∏ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÊÙÂÚˆÙfi ŒÚˆÙ·. 2. O ›Ó·Î·˜ Ù˘ ÕÓÔÈ͢ ›ӷÈ. ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÏÏËÁÔÚ›·˜*. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ºÏˆÚÂÓÙÈÓÒÓ ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÙÒÓ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û Ӥ˜ ‚¿ÛÂȘ ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÛÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ·. Ó· ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÈ ÙË Ó‡ÌÊË Xψڛ‰·. T¯ÓÔÙÚÔÈο Ô ›Ó·Î·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ˙ˆËÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. H ÛÎËÓ‹ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó ÂÍ·›ÛÈÔ Î‹Ô Ì ÔÚÙÔηÏȤ˜ Î·È ¯ÏfiË ‰È¿Û·ÚÙË ·fi Ôχ¯ÚˆÌ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ó·ÙÚ·Ê› ̤۷ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÒÓ.1 KEºA§AIO ·fi ÙÔÓ Botticelli ÁÈ· Ó· ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ M‰›ÎˆÓ. ‰È·Ï‡ÂÈ Ì ÙÔ Ú·‚‰› ÙÔ˘ Ù· Û‡ÓÓÂÊ·. H ¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙË Xψڛ‰· ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· Ó· οÓÂÈ Ù· Ê˘Ù¿ Ó· ·Óı›˙Ô˘Ó. OÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Èı¤ÚȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÌÔÚʤ˜ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ¤Ó·Ó ΢ÎÏÈÎfi ¯ÔÚfi È·Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ. ÙËÓ ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁfiÓÈÌ˘ Î·È ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˘ ʇÛ˘. EÓÛ·ÚÎÒÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜: Ë ÚÒÙË ÙÔ ·Ú·¯ˆÚ› ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË. ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÔÏϤ˜ ÂÚÌËÓ›˜. ‰ËÏ·‰‹. H ı¿ Èı·Ófiٷٷ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Â‰Ò fi¯È ˆ˜ ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÈÛıËÛÈ·ÎÔ‡ Û·ÚÎÈÎÔ‡ ¤ÚˆÙ· ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÂÓÛ¿ÚΈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡ ȉÂÒ‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ¤ÚˆÙ·. Ô ÔÔ›Ô˜. ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÚÔÛÙ¿Ù˘ fiÛˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. Ì ÙËÓ AÊÚÔ‰›ÙË ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÌÈ·˜ ÚÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜-·Á·ÓÈÛÙÈ΋˜ ¶·Ó·Á›·˜ Ô˘ ·Ó˘„ÒÓÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ó‡̷. TËÓ ˆÚ·›· ·˘Ù‹ Í·Óı‹ ı¿ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ Xψڛ‰·˜ Ì ·¤ÚÈÓÔ ÊfiÚÂÌ·.ENOTHTA 2. Afi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ı¿ÌÓÔ Ì˘ÚÙÈ¿˜. ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙË ı›·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÔÌÔÚÊÈ¿.4) Î·È ÙÔÓ Gentile da Fabriano (T˙ÂÓÙ›- 95 2 . Î·È Ì ¿ÓıÈÓÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ. ÙÔ˘ Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici. ™ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Ô ıÂfi˜ EÚÌ‹˜. Èı·Ófiٷٷ. ÎÔÌ„¤˜ ÌÔÚʤ˜ Ì ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË Û ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ¿ÓıË.

H Û¯ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ¤‰ÈÓ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ¯ÚÒÌ·. Ô˘ ¤‰ÈÓ ¿ÓÙÔÙ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ¯ÚÒÌ·Ø ñ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ BÂÓÂÙÒÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙȘ ÙÔÓÈΤ˜ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. Ú·ÏÈÛÌfi Î·È Ï·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜. H Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Donatello Î·È Ë Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Mantegna Ì ÙÔ˘˜ Ô˘Ì·ÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ¶¿‰Ô‚·˜ ¤·ÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘. ∂ÈÎfiÓ· 31. Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙË ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Ô˘ ¤‰ÈÓ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ƒÒÌË. ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì Ù¯ÓÔÙÚÔÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· ‹ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ E˘ÚÒ˘. ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÙÔÓ ¤ÊÈÔ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ Gattamelata (Ú‚. Ë ÔÔ›· ¤‰ÈÓ Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ¯ÚÒÌ·. OÈ ÂÈÚ·ÛÌÔ› ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 1). AÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈ΢ ™¯ÔÏ‹˜ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛÂ Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Andrea Mantegna (1431-1506).ENOTHTA 2. E›¯Â ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ Donatello. E‰Ò ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ. H ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ Ù˘ BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈ΢ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÚÂȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜: ñ ÙË ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ Ì ÙËÓ AÓ·ÙÔÏ‹.1). ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. TÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ IÙ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ‹Ù·Ó Ë BÂÓÂÙ›· (Ú‚. ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ Sandro Boticelli [¢ËÌÔÛȇÂÙ·È Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡]. Cappella Sistina. ÏÂÙ. ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÔÙÈ΋˜.1 Ï ÓÙ· º·ÌÚÈ¿ÓÔ). ¯¿ÚË ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·Ø ñ ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ë fiÏË Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ ·fi ÙË ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ÛÔ˘‰·›Ô ΤÓÙÚÔ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. O Mantegna ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ·È‰Â›· ÛÙËÓ ¶¿‰Ô‚·. 96 . Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·.1. Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Masaccio ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ηٿ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·. ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ‰È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ fiÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜.

4). Palazzo Ducale. √ÚÔÊÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Andrea Mantegna [¢ËÌÔÛȇÂÙ·È Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ Soprintendenza per il Patrimonio Storico.3. ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·. H ÙÚ·ÁÈ΋ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È Ô fiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ.-1516) ¤·ÈÍ ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈ΢ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٿ ÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË. 97 2 . O BÂÓÂÙfi˜ Giovanni Bellini (T˙ÈÔ‚¿ÓÈ MÂÏ›ÓÈ) (1431. O ¿ÁÈÔ˜. O Giovanni ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Jacopo Bellini.1 KEºA§AIO ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4 ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ Mantegna ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ M·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ™Â‚·ÛÙÈ·ÓÔ‡. A¤ÎÙËÛ ÙË ‚·ÛÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·È‰Â›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÛËÌ·Û›·. XˆÚ›˜ Ó· ˘ÛÙÂÚ› Û ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·. Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ª¿ÓÙÔ‚·. ÂÓÒ ÂËÚ¿ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Mantegna. TÔ Ó¢Ú҉˜ Î·È ÛÊȯÙfi Ï¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Donatello. ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ‡ Â›Û˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Gentile Î·È ÎÔ˘ÓÈ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ Andrea Mantegna. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. Ë ÔÔ›· ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ·fi ÙË ºÏ¿Ó‰Ú· Î·È ‹Ú ‚·ıÌÈ·›· ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. Artistico ed Etnoantropologico di Brescia. ºÈÏÔÙ¯ӋıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1455 Î·È 1460 Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ T¤¯Ó˘ ÛÙË BȤÓÓË. ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰Â¯Ù› Ù· ‚¤ÏË ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘. Ô˘ Ù˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ‚¿ıÔ˜.ENOTHTA 2. ‰Â̤ÓÔ˜ Û ΛÔÓ· ÂÓfi˜ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˘ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜. Camera degli Sposi. H ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Giovanni Bellini ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ (‚Ï. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 6/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ¤Ó· ·ÎfiÌË ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Mantegna Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÌÔÚÊÒÓ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÁÚ·ÙÒ˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜. ∂ÈÎfiÓ· 32. ΔÔ Î›ÌÂÓfi Û·˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 70 ϤÍÂȘ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Â›Û˘ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. Cremona e Mantova].

6. O Fra Angelico ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÙÔ˘ San Marco ÛÙË PÒÌË. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. Ô Donatello Î·È Ô Masaccio ‹Ù·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜.1.1 ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 2/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 BÚ›Ù ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜. La Primavera (ÕÓÔÈÍË) Piero della Francesca T·Í›‰È ÙˆÓ M¿ÁˆÓ ÛÙË BËıϤÂÌ Fra Angelico AÁ›· TÚÈ¿‰· Ì ¶·Ó·Á›·. Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. 3. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ™¯ÔÏ‹ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ Ô˘ ¤‰ÈÓ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. H Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ·fi ÙË ºÏ¿Ó‰Ú·. OÈ ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·.ENOTHTA 2. H ‰È΋ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·. Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ 2. ¶Úfi‰ÚÔÌÔ Î·È ‰ˆÚËÙ¤˜ Sandro Botticelli M¿¯Ë ÙÔ˘ San Romano Masaccio ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Â› ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË Benozzo Gozzoli ‚·ÛÈÏÈ¿ ÃÔÛÚfiË ΔÔȯÔÁڷʛ˜ Û ÎÂÏÏÈ¿ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ San Marco ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Uccello ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 3/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·fi„ÂȘ ıˆÚ›Ù ۈÛÙ¤˜ Î·È ÔȘ Ï¿ıÔ˜. H ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ ¤‰ÈÓ ηٿ ÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ¯ÚÒÌ·. 2. 7. O ¶›Ó·Î·˜ 1. §¿ıÔ˜ O Brunelleschi. M ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ô Piero della Francesca ηÙfiÚıˆÓ ӷ ‰›ÓÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜. Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. 98 . H ·Ó·Î¿Ï˘„Ë-Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Uccello. 4. O Ê·Ófi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ηÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. 5. ™ˆÛÙfi 1.

1 KEºA§AIO ¶›Ó·Î·˜ 1 H ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Brunelleschi Ó¤· Ù¯ÓÔÙÚÔ›· Donatello Masaccio 1400-1450 ºÏˆÚÂÓÙ›· Ó¤· Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÛÙÔȯ›· Ghiberti Uccello Fra Angelico Leon Battista Alberti ºÏˆÚÂÓÙ›· Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ IÙ·Ï›· Sandro Botticelli Pierro della Francesca Benozzo Gozzoli Antonio Pollaiuolo Andrea del Verrocchio 1450-1500 ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ ™¯¤‰ÈÔ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ XÚÒÌ· BfiÚÂÈ· IÙ·Ï›· Andrea Mantegna Giovanni Bellini Gentile Bellini 99 2 .ENOTHTA 2.

Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘. Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÙ ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘˜Ø ñ ÔÚ›˙ÂÙ ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ TÈÛÈ·ÓÔ‡. MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 1) Î·È Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙË °·ÏÏ›· Ò˜ ÙÔ 1512. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë ºÏˆÚÂÓÙ›·. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ù¤ıËηÓØ ñ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈο Ù¯ÓÔÙÚÔÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Ô Leonardo da Vinci ÂÈÛ‹Á·Á ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹Ø ñ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ̤·. Î·È Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘.2 OI EIKA™TIKE™ TEXNE™ TH™ øPIMH™ ANA°ENNH™H™ ™THN ITA§IA (1500-1525) ™ÎÔfi˜ ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ Ô Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜. H ·È΋ ÂÍÔ˘Û›· ‰ÈÂÍ‹Á·Á ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿˜ Ù˘ Î·È ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÙËΠÙÂÏÈο ·fi ÙËÓ AÁ›· PˆÌ·˚΋ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·.1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ TÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ IÙ·Ï›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó¯ÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. Ë ÔÔ›· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ÙÔ 1494. ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. OÈ °¿ÏÏÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· IÙ·Ï›·. 100 .2. §fiÁˆ Ù˘ Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘. ÁÈ· 20 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ٤ÛÛÂÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. 2. Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ∏ ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. Ù· ÔÔ›· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¿· IÔ˘Ï›Ô˘ Bã. TÔ 1527 Ë PÒÌË ÏÂËÏ·Ù‹ıËΠ·fi °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È IÛ·ÓÔ‡˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ K·ÚfiÏÔ˘ Eã. ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ MÈÏ¿ÓÔ (1499-1512 Î·È 1515-1525). Î·È Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ Ì ÙÚ›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘Ø ñ Ó· ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ ٷ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈο ÚfiÛˆ· ÛÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ P·Ê·‹Ï. ÔÈ M¤‰ÈÎÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· (Ú‚. ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¶¤ÙÚÔ˜ BãM¤‰ÈÎÔ˜ ˘¤ÁÚ·„ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÂÈÛ‚ÔϤˆÓ ‚·ÛÈϤ· K¿ÚÔÏÔ Hã. ŒÙÛÈ. ¤Ú·Û ‚·ıÌÈ·›· ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÛÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ M‰›ÎˆÓ. ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÚÔÛٿ٘ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ·Ô˘Û›·˙·Ó ·fi ÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·.EÓfiÙËÙ· 2. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜.

ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·: ÙÔÓ Bramante. O ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ ¿·˜ IÔ‡ÏÈÔ˜ Bã(‚Ï. Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙ‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ. Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ¤Ú·Û ÙÔ ÚÒÈÌÔ ÛÙ¿‰Èfi Ù˘ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·. ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. 2. H ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ·Ó¤‰ÂÈÍ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. M ÙË ÛÙÂÚ‹ ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ¤‰ˆÛ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È Î·Ù·ÛÙ·Ï·Á̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÛÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. OÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·˘ÙÔ‡˜. Ù· ÌÂÁ¿Ï· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·È΋ EÎÎÏËÛ›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÁfiËÙÚfi Ù˘. Ì ٷ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Û˘¯Ó¿ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù¿ÛÂȘ.2. EÓÒ ÛÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ fiψÓ.5) ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ÙoÓ Leonardo da Vinci. ŒÙÛÈ. ·ÏÏ¿ ÛÙË PÒÌË. T· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1525. ➢ ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë PÒÌË.2 K‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ M ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌ›·. E›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· 5 Î·È 6 Î·È ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Â‰Ò. MÔÚÔ‡ÌÂ Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ˆ˜ ÙËÓ «ÎÏ·ÛÈ΋ Ê¿ÛË» Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ quattrocento.2. ¿·˜ Ù˘ PÒÌ˘ ·Ó·ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ô ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ IÔ‡ÏÈÔ˜ 101 2 . ◊Ù·Ó ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi˜ fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙË PÒÌË.2.2 KEºA§AIO øÛÙfiÛÔ. fiÙ·Ó. Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÌ‹ Ù˘. ÙÔ 1503. ÏÔÈfiÓ.3 O ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Bramante Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ B·ÙÈηÓfi O Donato Bramante (NÙÔÓ¿ÙÔ MÚ·Ì¿ÓÙÂ) (1444-1514) ‹Ù·Ó Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ÙÔÓ P·Ê·‹Ï. Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ: ➢ §›ÎÓÔ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Î‡ÚÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÛÙ›· Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ºÏˆÚÂÓÙ›·. fiˆ˜ Ô Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ Î·È Ô TÈÛÈ·Ófi˜. ̤۷ Û ·˘Ù¿ Ù· Ù·Ú·Á̤ӷ ¯ÚfiÓÈ·. ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. Ù˘ ·ÚÌÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙˆÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ.ENOTHTA 2. ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÚÈÔıÂÙ› Û˘Ì‚·ÙÈο ÙËÓ ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË. 2. ÙoÓ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ. ÙÔÓ Giorgione Î·È ÙÔÓ TÈÛÈ·Ófi.

·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ Bramante ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜. M ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ B·ÙÈηÓfi ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ E˘ÚÒ˘. 102 . O Bramante ۯ‰›·Û ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ÛÙ¤Á·˙·Ó Ù· ·Èο ÁÚ·Ê›· (Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó Ù· MÔ˘Û›· ÙÔ˘ B·ÙÈηÓÔ‡). ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ. ¿Ô„Ë ·fi Ù· ‰˘ÙÈο (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Δ˙. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÔÚÈÔıÂÙÔ‡Û·Ó ¤Ó·Ó ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó Û ÙÚ›· Â›‰·. ∂ÈÎfiÓ· 33. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·. 33). Afi Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿. ƒÒÌË.ENOTHTA 2. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔχ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ·Ú¯Èο Û¯¤‰È·. ∞ÏÌ¿ÓË). ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5 H Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÙfiÚÔ˘ ÙÔ˘ B·ÙÈηÓÔ‡ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ IÔ˘Ï›Ô˘ Bã Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1503 Û ۯ¤‰È· ÙÔ˘ Bramante. ÌfiÓÔ Ï›Á· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú¯Èο Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·. ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÏ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌË ·È΋ A˘Ï‹. San Pietro in Montorio. Â›Ó·È Ô ÂÚ›ÎÂÓÙÚÔ˜ ÙÚÔ˘Ï·›Ô˜ Ó·˝ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ San Pietro in Montorio Ô˘ ÎÙ›ÛÙËΠÛÙË ƒÒÌË Á‡Úˆ ÛÙÔ 1502 (∂ÈÎ. ˆÛÙfiÛÔ. OÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ·˘ÙÔ› ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ¤ÓˆÓ·Ó ÙÔ ·Ï·Èfi ·Ï¿ÙÈ Ì ÙË ‚›Ï· ÙÔ˘ Belvedere (ÎÙ›ÛÌ· ÙÔ˘ ¿· IÓÓÔÎÂÓÙ›Ô˘ Hã Á‡Úˆ ÛÙÔ 1487).2 Bã.

Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·È ÁÈ· Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó.2 KEºA§AIO ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6 TÔ ϤÔÓ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿· IÔ˘Ï›Ô˘ Bã ‹Ù·Ó Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ô˘˜ Ó·Ô‡ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶¤ÙÚÔ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ Ô˘ ›¯Â ÎÙÈÛÙ› ÛÙË ƒÒÌË ·fi ÙÔÓ MÂÁ¿ÏÔ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ (ÂÚ. ŒÎ·Ó ÓÂÎÚÔÙÔ̤˜ Î·È ÁÓÒÚÈÛ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ó¤· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÙÔ ÔÔ›Ô ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ 1506. ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·. Ô Leonardo ÂÍÂÏ›¯ÙËΠÁÚ‹ÁÔÚ· Û ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈ· ÛÎÈ¿. TÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Bramante ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·Ú¿ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. Ê˘ÛÈÔÁÓÒÛÙË. ÁχÙË. H ‰È·ÊÔÚ¿. Ô˘ ¯ÒÚÈ˙ ÙÔÓ Leonardo ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘.4 O Leonardo da Vinci.ENOTHTA 2. ™ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ó·Ô‡ ‰È·ÎÚ›ıËΠÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Bramante. K·ÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ Ù· ÔÏÏ¿ Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÌ·Ù·. ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÔÏϤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜. ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ÛÙ· ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ·. 320). Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛÙ¤ÊÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÎÔÏÔÛÛÈ·›Ô ÙÚÔ‡ÏÔ. O Leonardo ÁÂÓÓ‹ıËΠ۠¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ù˘ TÔÛοÓ˘ Î·È Ì·ı‹Ù¢Û ÛÙÔ ÊψÚÂÓÙÈÓfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÁχÙË Andrea del Verrocchio. ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÛÎÏËÚ¤˜ Î·È ¿Î·ÌÙ˜. ŒÙÛÈ. ¶·Ú’ fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. MÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ IÔ˘Ï›Ô˘ Bã (1513). ÌÔ˘ÛÈÎfi Î·È ÂÊ¢ڤÙË. Ì˯·ÓÈÎfi.2. 2. ™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Bramante ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô Ó·fi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘. ÙËÓ ÏËÛ›·Û Ì Û¿ÓÈ· ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô. fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈο Á‡Úˆ ·fi ‰‡Ô ·ÚÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜. M ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ··ÏÒÓ ÙÔÓÈÎÒÓ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙȘ ÊfiÚ̘ Ó· Û‚‹ÓÔ˘Ó Ë ÌÈ· ̤۷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ¢‡Ô Ù¯ÓÔÙÚÔÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Leonardo ¤‰ˆÛ·Ó Ӥ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋: ñ ÙÔ sfumato (ÛÊÔ˘Ì¿ÙÔ). ™ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ (‰ËÏ·‰‹ ÈÛÔÛÎÂÏ‹˜) ÛÙ·˘Úfi˜. fiˆ˜ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ·ÏÏ¿ ›¯Â ÁÈ· Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›·. ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Leonardo ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î¿ˆ˜ ·fiÚÈÛÙ˜. ·Ê‹ÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ·Ó·ÙÔÌÈο Û¯¤‰È·. ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰È·ÎfiËÎÂ. 103 2 . O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘-ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ O Leonardo da Vinci (§ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· B›ÓÙÛÈ) (1452-1519) ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ¤Ó· ‡ÚËÌ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È Ù˘ ÛÎÈ¿˜. Û˘ÁÁڷʤ·.

¢‡Ô ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Leonardo Â›Ó·È Ë ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ M˘ÛÙÈÎÔ‡ ¢Â›ÓÔ˘ (1495-1498) ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ÌÔÓ‹˜ Santa Maria delle Grazie. ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ 2. ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. H ˘ÛÙÂÚÔÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÁÏ˘ÙÈ΋ ÛÊÚ¿ÁÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 18). ‹Ù·Ó ÁfiÓÔ˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÊÙˆ¯‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.2. Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÔÚÙÚ¤ÙÔ (μÏ. Ô Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ ¤˙ËÛ ·fi ÙÔ 1489 ¤ˆ˜ ÙÔ 1492 Î·È ‰¤¯ÙËΠÔÏÏ·Ï¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·. ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. Ô˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Lorenzo de’ Medici (Ú‚. ·fi ÓˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋. Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯ÂÙ ‰È‰·¯Ù›. ÛÙÔ MÈÏ¿ÓÔ Î·È Ô ›Ó·Î·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙÈÓ‹˜ Mona Lisa (MfiÓ· §›˙·). ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· T˙ÈÔÎfiÓÙ·. Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÙ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô Leonardo ¤‰ˆÛ ÛÙË Mona Lisa ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ¤ÎÊÚ·ÛË. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 14/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1.5 O Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜. ÂΉ‹ÏˆÛÂ. ŒÙÛÈ. A·Ú¿ÌÈÏÏÔ˜ ÁχÙ˘. Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘. ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Î·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. fiÔ˘ Û‡¯Ó·˙·Ó ÂÎÏÂÎÙÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘. fï˜.5.4.2 ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ‡ Leonardo ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ηχÙÔÓÙ·È Ì ÔÌ›¯ÏË. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ··Ï‡ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ô‰›‰ÔÓÙ¿˜ Ù· Û ʈÙÂÈÓfiÙÂÚÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜. ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹˜ ˆ˜ T˙ÈÔÎfiÓÙ· (1502). MÂϤÙËÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Giotto.ENOTHTA 2. B·ıÈ¿ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔͤÓËÛ ÙÔ ™‡ÌÏÂÁÌ· ÙÔ˘ §·ÔÎfiÔÓÙÔ˜. ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ O Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ (Michelangelo Buonarroti) (1475-1564). O ›Ó·Î·˜ ·˘Ùfi˜. ™ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Ì·È΋ӷ. MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 1).7) ηıÒ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È PˆÌ·›ˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ. ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙË Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ‚Ú¿¯˘ÓÛ˘ Ì ‚¿ÛË Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜. ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÈ· ·¤ÚÈÓË ··ÏfiÙËÙ· ‰¤ÓÔÓÙ·˜ ÔÚÁ·ÓÈο Ì ÙÔ ÙÔ›Ô ñ Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋. M·ı‹Ù¢Û ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Domenico Ghirlandaio (NÙÔ̤ÓÈÎÔ °ÎÈÚÏ·ÓÙ¿ÈÔ). A·ÓÙ‹ÛÙ Û 100 ϤÍÂȘ.1.5 Î·È 2.1. E·ÏËı‡ÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Í·Ó·‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì¤Û· Û ÛΛ·ÛË. ÙËÓ ÔÔ›· –·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔÓ Leonardo– ıˆÚÔ‡Û ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 7/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 MÔÚ›Ù ÙÒÚ·. O Leonardo ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ë ·fiÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÙ·È ÛÙ· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋. 2. Donatello Î·È Masaccio (‚Ï. Î·È ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ¤ÚÁÔ ÙÚÈÒÓ 104 .

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 8/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 MÔÚ›Ù ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó· Ôχ ÁÓˆÛÙfi ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘ Ì ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ı¤Ì·. 34). ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ó·Úfi˜. TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶¤ÙÚÔ ÛÙË PÒÌË. Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ۠·Ó·Ûηʤ˜ ÙÔ 1506. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛ›·˙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘.5 Ì. ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡. H ·¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·. Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔÛÙ¿Ù˘ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Palazzo Vecchio (Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·Êfi ÙÔ˘. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 175 Î·È 150 . Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË „˘¯È΋ ¤ÓÙ·ÛË.). ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘.X. TÔÓ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ë Â˘Ú‡ÙËÙ· ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Leonardo. Ô Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ¤Ó· ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢·‚›‰ (‡„Ô˜ 5. Ô˘ Ô Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ ıˆÚÔ‡Û ˆ˜ ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÙÔ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¢·‚›‰. ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙Â Ì˘ÛÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜. ŒÙÛÈ. TÔ ÚˆÌ·Ï¤Ô ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ÊψÚÂÓÙÈÓfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·Ó. TÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙÂÏ› ÂÓÛ¿ÚΈÛË ÌÈ·˜ ȉ¤·˜: ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ù˘ ÓÂfiÙËÙ·˜. H ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘.2 KEºA§AIO Pfi‰ÈˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙÂ. TÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÙÂÏÈο ÛÙËÓ Piazza della Signoria. ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔÓ Ó¤Ô Ó·fi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ (Ú‚. Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ °ÔÏÈ¿ı. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6). ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó Ó· ÛÙËı› Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙËÚ›‰Â˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ·„›‰·˜ ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜.ENOTHTA 2. ÌÂϤÙËÛ ÙËÓ ·Ó·ÙÔÌ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ù¤ÌÓÔÓÙ·˜ ÙÒÌ·Ù· Î·È Û¯Â‰›·˙ ·fi ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÚfiÙ˘· (ÌÔÓ٤Ϸ). ∂ÈÎ. Ô Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ ÎÏ‹ıËΠÛÙË PÒÌË ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ Ù·ÊÈÎÔ‡ ÌÓËÌ›Ԣ ÙÔ˘ ¿· IÔ˘Ï›Ô˘ Bã. ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û ¤Ó· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Ó·fi ÙÔ˘ San Pietro in Vincoli. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ·Ó ¤·ÈÚÓ ı¤ÛË „ËÏ¿. ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜. 105 2 . Ë ÛÙ¿ÛË Î·È Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ì˘ÒÓ. TÔ ÌÂÁ·ÏfiÓÔÔ ·˘Ùfi ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. O ¢·‚›‰. Ÿˆ˜ Î·È Ô Leonardo. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 7 O ¢·‚›‰ TÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 1504. TÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi. fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ë ¤ÙÚ· Î·È Ë ÛÊÂÓÙfiÓ· Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. TÈ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi.

ENOTHTA 2. ºÏˆÚÂÓÙ›·. 1513) ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. San Pietro in Vincoli. ÏÂÙ. Michelangelo. TÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË ¤ÚÁÔ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜. 35). ƒÒÌË. O ªˆ˘Û‹˜. 106 . ÛÂÏ. Ë ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ù˘ «˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡» Î·È Ù˘ «˙ˆ‹˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘» ÙˆÓ ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈÎÒÓ. OÈ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ÛÎÏ¿‚ˆÓ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È fiϘ ËÌÈÙÂÏ›˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔ˘Û›·. Giunti. ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢·‚›‰ ÛÙËÓ Piazza della Signoria (ʈÙÔÁÚ·Ê›· Õ. ÙËÓ Î·ıÈÛÙ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Mˆ˘Û‹. ŒÓ· ·fi Ù· ÁÏ˘Ù¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ô £Ó‹ÛÎˆÓ ‰Ô‡ÏÔ˜ (ÂÚ. °Ï¿ÚÔ˘). ÁÏ˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ (∞fi: E. æ˘¯È΋ ¤ÓÙ·ÛË ·ÔÓ¤ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ªˆ˘Û‹ (∂ÈÎ. 67). ∂ÈÎfiÓ· 35. ºÏˆÚÂÓÙ›·-ªÈÏ¿ÓÔ 2001. 35 ‚ϤÂÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÏ˘Ùfi ·fi ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ·˘Ùfi.2 ™ÙËÓ ∂ÈÎ. Crispino. ∂ÈÎfiÓ· 34. ÂÈÎ. ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ˙ˆ‹˜.

107 2 . Û ËÏÈΛ· 21 ÂÙÒÓ. Ë ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ÛÙË PÒÌË (ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ 2.6 O P·Ê·‹Ï. 38). 31). ̤۷ ÛÙÔÓ Ó·fi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. H §·˘ÚÂÓÙÈ·Ó‹ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·.2. fiÏ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. OÈ Ì·ÎÚÔ› ÙÔ›¯ÔÈ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ›¯·Ó ‹‰Ë ‰È·ÎÔÛÌËı› ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ˘ Û οÙÔ„Ë ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ Ô˘ ›¯Â ¯Ù›ÛÂÈ Ô ¿·˜ ™›ÍÙÔ˜ ¢ãÛÙÔ B·ÙÈηÓfi.5 Î·È ÎÔÈÙ¿ÍÙ ÙËÓ ∂ÈÎ. ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ۠٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· (∂ÈÎ. O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ȉ·ÓÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·ÚÌÔÓ›·˜ O P·Ê·‹Ï (Raffaello Santi) (1483-1520) ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ O˘ÚÌ›ÓÔ Î·È ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ·È‰Â›· ÛÙËÓ Perugia. 28. E›¯Â ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ô Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ. Ô Signorelli Î·È ¿ÏÏÔÈ. AÓ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÌÂÈÓ ·ÙÂÏ›ˆÙÔ. Ô Ghirlandaio. ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘. ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. fiˆ˜ Ô Botticelli (∂ÈÎ. ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËΠÙÔ 1546. ‚Ï. ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È. TÔ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. TÔ 1504. AÚÁfiÙÂÚ· ۯ‰›·Û ÙÔ Ì·˘ÛˆÏÂ›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ M‰›ÎˆÓ (1519-1534). Ô Perugino.5). ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Îfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ›¯Â ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ EΉ›ˆÍË ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ.4 Î·È 2. ÙËÓ ¿„ÔÁË Û¯Â‰›·ÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· ÙˆÓ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ. ˆÛÙfiÛÔ. Í·Ó·‰È·‚¿ÛÙ ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ 2.2. Â›Ó·È Â›Û˘ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘ (ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËΠÙÔ 1524) Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· Ù˘ IÙ·Ï›·˜.ENOTHTA 2. TÔ ÏËıˆÚÈÎfi Î·È ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ Î·Ù¤ÏËÍ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. Ì Â›ÌËΘ ·Ó·ÁÓˆÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÚÔı¿Ï·ÌÔ. 36-38). ηٿÊÂÚ ӷ ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·.2 KEºA§AIO TÔ 1508. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ï¢ÚÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. AÓ ‰˘ÛÎÔχÂÛÙ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ. A·ÓÙ‹ÛÙ Û 150 ϤÍÂȘ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜. 2. fiÔ˘ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Leonardo Î·È ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘ (Ú‚. M ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛÌ· Ó· ÌÂÏÂÙ¿ Û ‚¿ıÔ˜ Î·È Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÂÓÈÒÓ. Ô IÔ‡ÏÈÔ˜ Bã˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ Ù˘ Cappella Sistina (K·¤Ï· ™ÈÛÙ›Ó·). ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ‰‡Ô Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ˘˜ Ì ·Á¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ M‰›ÎˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ÁÏ˘Ù¿.2). ¶ÔÈÔ˜. ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÌÔÓÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÁÏ˘ÙÔ‡ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÎfiÛÌÔ˘. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6 Î·È ª¤ÚÔ˜ μ.2. fiÔ˘ Ì·ı‹Ù¢Û ÛÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Pietro Perugino (¶È¤ÙÚÔ ¶ÂÚÔ˘Ù˙›ÓÔ). H ÙÔȯÔÁÚ¿ÊËÛË Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘. O Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ ‰È·ÎÚ›ıËΠÂ›Û˘ ˆ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 9/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙËÓ EΉ›ˆÍË ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ (∂ÈÎ.2.2. ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÂÓÙÂÏÒ˜ ÌfiÓÔ˜. TÔ ÚÒÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙÔ˜ IãÛÙÔ ·ÏÈfi ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ AÁÁ¤ÏÔ˘ ÛÙË PÒÌË (1514).

TÔ 1508 Ô P·Ê·‹Ï ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ô ¿·˜ IÔ‡ÏÈÔ˜ Bã. TÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi.2. Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ T¤¯Ó˘ ÛÙË BȤÓÓË. ·ÚΛ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ô P·Ê·‹Ï ¤Ú·Û ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 16 ¤ÚÁ· Ì ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ‹ ÙËÓ ·Á›· OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·.4). Èı·Ófiٷٷ Ì ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Bramante (‚Ï. Cappella Sistina.ENOTHTA 2. ∂ÈÎfiÓ· 36. TÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ô Î˘ÎÏÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ (tondo). Ì ÙȘ ˆÚ·›Â˜ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÏÔ‡˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ̤۷ Û ¤Ó· Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÙÔ›Ô. §›ÁÔ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ›Ó·Î·˜ Ì ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÛÙÔ ÏÈ‚¿‰È (1506/7). ‰ÈfiÙÈ ÂΛ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Î·È ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ¿· Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ¤ÁÁÚ·Ê·). ÁÓˆÛÙ‹˜ ˆ˜ Stanza della Segnatura (‰ËÏ·‰‹ A›ıÔ˘Û· Ù˘ YÔÁÚ·Ê‹˜. ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Â‰Ò Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ Iˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ B·ÙÈÛÙ‹. ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÛÙË PÒÌË ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÌÈ·˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ B·ÙÈηÓÔ‡. TÔ ¤ÚÁÔ. Û ·È‰È΋ ËÏÈΛ·. H ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È Ë ‹ÚÂÌË ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ Ì·ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÛÙÔÓ Perugino. TÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô ı¤Ì· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ì ÙÔÓ ÌÈÎÚfi XÚÈÛÙfi. 108 . ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙË ÓÔÌÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË. ™Î·Ú›ÊËÌ· ÔÚÔÊ‹˜ Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ (Û¯¤‰ÈÔ Δ˙.3). ™ÙË «ÊψÚÂÓÙÈÓ‹» ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·Ó‹ÎÂÈ Ë Madonna del Granduca (¶·Ó·Á›· ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ ¢Ô‡Î·). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÚÌÔÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË. ƒÒÌË. TÔ ‚¿ıÔ˜ Â›Ó·È ÛÎÔÙÂÈÓfi Î·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ sfumato ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Leonardo (Ú‚. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Ù˘ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. M ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜-Ô˘Ì·ÓÈÛÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Û ·ÚÌÔÓÈ΋ Û‡˙¢ÍË Î·È ÈÛÔÚÚÔ›·.2. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. TÔ ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÎfi ·˘Ùfi Û‡ÓÔÏÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘: ÙË ıÂÔÏÔÁ›·. ÁÓˆÛÙfi˜ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ë ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ÕÏÌ· (1510). ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È Ë ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Palazzo Pitti Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. °È· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞ÏÌ¿ÓË). ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.2 MÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 3 OÈ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ P·Ê·‹Ï Ì ı¤Ì· ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ P·Ê·‹Ï ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙËΠÙÔ 1505.

2 KEºA§AIO ∂ÈÎfiÓ· 37. ∂ÈÎfiÓ· 38. Cappella Sistina. ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ [¢ËÌÔÛȇÂÙ·È Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡]. 109 2 .ENOTHTA 2. ƒÒÌË. ∏ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞‰¿Ì. ƒÒÌË. ÏÂÙ. Cappella Sistina. ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ [¢ËÌÔÛȇÂÙ·È Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡]. ∏ ÂΉ›ˆÍË ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔÏ¿ÛÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ.

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ (Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Leonardo da Vinci) Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. fiˆ˜ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘. MÈ· Ó·ÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ P·Ê·‹Ï.2 ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 8 H ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ AıËÓÒÓ ∏ ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ (1509-1511) ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ƒ·Ê·‹Ï ÛÙË Stanza della Segnatura Â›Ó·È ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ÂÒÓ˘ÌˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ (∂ÈÎ. 110 . ¤ÚÁ· ÌÓËÌÂȷ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÊÔÚËÙÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ÛÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ·. ¶ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÙˆÓ AıËÓÒÓ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË Û‡ÓıÂÛË ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Leonardo Î·È ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘. ¢Â›¯ÓÂÈ Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ Ï·ÙˆÓÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ. Ë ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ AıËÓÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. AÓÙ›ıÂÙ·. Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ. H ηıÈÛÙ‹ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô (Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘). Ô P·Ê·‹Ï ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÌ·Ù·. ™Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ·ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ Û ¤Ó· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ¿ÁÎÔ. Ô ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. Ô AÈÛ¯›Ó˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. 39). Ô AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ÁË ÙÔÓ ıÂÙÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ ıˆÚÈÒÓ ÙÔ˘. ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÛÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·ÚÌÔÓ›· Ù˘. ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ. Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ̤۷ Û ¤Ó· ÌÂÁ·ÏfiÚÂÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì η̿Ú˜ Î·È ÙÚÔ‡ÏÔ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Bramante ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶¤ÙÚÔ. Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Leonardo Î·È ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘. ÚÔ‰›‰Ô˘Ó Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ M˘ÛÙÈÎÔ‡ ¢Â›ÓÔ˘ ÙÔ˘ Leonardo. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ÛÙ¤Ú· ‰ÔÌ‹ Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ Cappella Sistina. X¿ÚË ÛÙÔÓ ‹ÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. EÈϤÔÓ. Ô •ÂÓÔÊÒÓ. X¿ÚË ÛÙÔÓ ÌÓËÌÂÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÓÂÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÁÎfiÛÌÈ·. Ô˘ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙȘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓ˜ „˘¯ÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. Â›Ó·È Û˘Ó·ıÚÔÈṲ̂ÓÔÈ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ-Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ™ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. Ô E›ÎÔ˘ÚÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. MÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Bramante ÙÔ‡ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘. fiˆ˜ Ô E˘ÎÏ›‰Ë˜ (Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Bramante). ¤˙ËÛ Û Îϛ̷ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ·Ô‰Ô¯‹˜.ENOTHTA 2. °È· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜. ‰Â¯fiÙ·Ó ÔÏ˘¿ÚÈı̘ Î·È ÊÈÏfi‰Ô͘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓ‹Ì·Ù· (Palazzo Pantolfini ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. Villa Madama ÛÙË PÒÌË). ™Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ –·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜–. ™Ù· ÛηÏÈ¿ Â›Ó·È Î·ıÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘. ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ.

2.ENOTHTA 2. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.7 H ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙË BÂÓÂÙ›· O ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· Î·È Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈ΢ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· (Ú‚. ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÌËÓ›˜.8).3. ÙÔÓ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ Î·È ÙÔÓ P·Ê·‹Ï– Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙËÓ ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË.8) ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÌ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË. ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Î·È ÛÙË PÒÌË. ƒÒÌË. Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÛÙË ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. MÂÙ¿ ÙÔÓ ÚfiˆÚÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Giorgione ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘. K·ıÒ˜ Ë EÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ ÔÙ¤ ÛÙË BÂÓÂÙ›· ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔÓ ËÁÂÌÔÓÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË IÙ·Ï›·. H ÈÔ ÔÈËÙÈ΋ Î·È ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈ΢ ™¯ÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ô Giorgione (T˙ÈÔÚÙ˙ÈfiÓÂ) (1478.1. ŒÊÙ·Û ÛÙË BÂÓÂÙ›· ·fi ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ì·ı‹Ù¢Û ·Ú¯Èο ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Giovanni Bellini (‚Ï. EÚÁ¿ÛÙËΠηÙfiÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Giorgione. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. H ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È Ë ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· ÂÌÊ·Ó‹ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. fiÙÈ ÛÙË BÂÓÂÙ›· ÔÈ ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â˘‰È¿ÎÚÈÙ˜ fiÛÔ ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÏÏ· ΤÓÙÚ·. Ë Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂËÚ¤·Û ¤ÓÙÔÓ· Ù· ÚÒÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓÂ Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ (‚Ï.1.-1576) ıˆÚÂ›Ù·È –Ì·˙› Ì ÙÔÓ Leonardo. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ú¤Î·Ì„ ÚÒÙÔ˜ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο. ·ÚÈÔÈ ÚÔÛٿ٘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ‹Ù·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. M ÙÔÓ Âȉ¤ÍÈÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ˆÛÙfiÛÔ. ¤Ó· Îϛ̷ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Î·È Ú¤Ì‚Ë˜. H ʈÙÂÈÓ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ·Ï¿ÙÈ μ·ÙÈηÓÔ‡. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ. Ô Giorgione ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÓÂÈÚÈ΋. ÛηڛÊËÌ· Ù˘ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ƒ·Ê·‹Ï (Û¯¤‰ÈÔ Δ˙.2. 111 2 . ΢Úȷگ› Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ıÚËÛ΢ÙÈο Î·È Ì˘ıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·.-1510). O TÈÛÈ·Ófi˜ (1485. ∞ÏÌ¿ÓË).2 KEºA§AIO ∂ÈÎfiÓ· 39.4). ∏ ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ.

Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎÂ Î·È Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÚÔÛˆÔÁÚ·ÊÈÒÓ. H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ TÈÛÈ·ÓÔ‡. OÈ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ·Ê‹ÓÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ¤ÂÈÙ· Í·Ó·Á‡ÚÈ˙ Û ·˘Ù¿ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Ó¤· ÏÂÙ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Antonio Allegri. ÙËÓ ÔÔ›· Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜. Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ¤˙ËÛ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ¶¿ÚÌ· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ IÙ·Ï›·˜. ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ¯ÚÒÌ·. ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 4/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 °Ú¿„Ù ‰›Ï· ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ¤ÚÁ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘˜. Ô ı·ً˜ ·ÓÙ›ÎÚÈ˙ ÙË B·ÛÈÏ›· ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ. ŒÙÛÈ. M ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÔÊ‹ Î·È fiÙÈ. TÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈ΢ ™¯ÔÏ‹˜. √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔÏÌËÚfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ TÈÛÈ·Ófi. ÁÓˆÛÙÔ‡ ˆ˜ Correggio (KÔÚÚ¤Ù˙ÈÔ) (1489. K·ÙfiÈÓ.4). O Correggio ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë fiÙÈ ¯ÚÒÌ· Î·È Êˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ı·ً ÚÔ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. H Ï·ÌÂÚ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ (‚Ï. ˆÛÙfiÛÔ. O TÈÛÈ·Ófi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. M ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ.ENOTHTA 2. ¶ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Correggio ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ ÙȘ ÔÚÔʤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıfiÏÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜.3. Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ¢ÂÏÈÍ›· ÙË Û¯¤ÛË ÊˆÙfi˜ Î·È ÛÎÈ¿˜. TÔ ÚfiÙ˘Ô ·˘Ùfi ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ Â˘Ú‡Ù·Ù· ÛÙË ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ·ÈÒÓˆÓ.2 ŒÓ· ·fi Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ TÈÛÈ·ÓÔ‡. Â›Ó·È Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ı¤ÛË Ô˘ η٤¯ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘.-1534). ÂÓÒ Ù· ¤ÚÁ· ΤډÈ˙·Ó Û ÏÔ‡ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÙfiÓˆÓ Î·È Û ‚¿ıÔ˜. ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. Mona Lisa Pietà ª˘ÛÙÈÎfi˜ ¢Â›ÓÔ˜ Madonna del Granduca T·ÊÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¿· IÔ˘Ï›Ô˘ Bã TÔȯÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ Ù˘ Cappella Sistina San Pietro in Montorio ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ AıËÓÒÓ ¢·‚›‰ Villa Madama §·˘ÚÂÓÙÈ·Ó‹ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË 112 . Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· 1. Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ·fi ÙÔÓ Giorgione. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

OÈ Û˘Ó¯›˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ‚ÔÚ›ˆ˜ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ·Ó ÙȘ ‚·ÛÈÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜. ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·. Afi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·˘Ùfi ‚Á‹Î ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË Ë °·ÏÏ›·. ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· E˘ÚÒË ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË Ù¿ÍË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ. Ô ÔÔ›Ô˜. Ô˘ ›¯·Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÁÔÙıÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ (‚Ï. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· 2.3 OI EIKA™TIKE™ TEXNE™ TH™ ANA°ENNH™H™ ™TON BOPPA (1400-1525) ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ (1400-1525). To Á·ÏÏÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ ·Ô‰˘Ó·ÌÒıËΠfiÙ·Ó. ™ÎÔfi˜ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù˘ E˘ÚÒ˘ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ K¿ÚÔÏÔ˜ E´ (1500-1558). Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ E˘ÚÒ˘. ¤ÓˆÛ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙËÓ IÛ·Ó›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·Ó›Û¯˘ÚÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ.3. ¶fiÏÂȘ fiˆ˜ Ë °¿Ó‰Ë. Ë Bruges (MÚ˘˙). ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ÂÎı¤ÙÂÙ ٤ÛÛÂÚȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ Î·È Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·Ø ñ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·˜Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó· ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Dürer ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù¯ÓÔÙÚÔÈΤ˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ Ì ¤ÚÁ· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ÂÓÒ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÏËÓ ÙÔ˘ Calais (K·Ï·›). TÔ 1527 ΢ڛ¢ÛÂ Î·È ÏÂËÏ¿ÙËÛ ÙË PÒÌË ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. ÔÈ BÚ˘- 113 . ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÌÔÓ·Ú¯›· (1339-1453). ‹Ù·Ó Ô EηÙÔÓÙ·ÂÙ‹˜ ¶fiÏÂÌÔ˜.5). ŒÙÛÈ. X¿ÚË ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯Â›˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô K¿ÚÔÏÔ˜ Â¤ÎÙÂÈÓ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Prado Ù˘ M·‰Ú›Ù˘. ÙÔ 1516. Î·È Ó· ÂÍËÁ›Ù Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ·˘Ùfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙÂÓ¿ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹Ø ñ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ÙÚÈÙ‡¯Ô˘ O ΋Ô˜ ÙˆÓ Á‹ÈÓˆÓ ·ÔÏ·‡ÛˆÓ.KEºA§AIO 2 EÓfiÙËÙ· 2. Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÏËÚÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ÂÓfiÙËÙ· 1. Î·È Ó· ÂÍËÁ›Ù Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘.1 TÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ηıÒ˜ Â›Û˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Î·È ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘.

¤ÁÈÓ ȉȷ›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. H ÌÂÁ¿ÏË Âȯ›ÚËÛË ÒÏËÛ˘ Û˘Á¯ˆÚÔ¯·ÚÙÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ¿· IÔ‡ÏÈÔ B´ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ô˘Ì·ÓÈÛÌÔ‡. OÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ÛÙÂÓ¿ Ì ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ͤÛ·Û ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ Ô˘Ì·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿. Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË. Afi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ· Ë EÎÎÏËÛ›· ¤¯·ÓÂ Û˘Ó¯Ҙ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙȘ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. O ŒÚ·ÛÌÔ˜ (14661536).). Ô M·ÚÙ›ÓÔ˜ §Ô‡ıËÚÔ˜ ÙÔȯÔÎfiÏÏËÛ ÛÙË ı‡Ú· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ BÈÙÙÂÌ‚¤ÚÁ˘ 95 ı¤ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ. X¿ÚË ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜. °ÂÚÌ·Ó›·) ηٿ ÙÔÓ 15Ô Î·È ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ·. H Ï·˚΋ ·˘Ù‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ÓÔÛËÚ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ (ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›· ÙÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘. ¢È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË H AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙËÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ¯ˆÚÈÛÙ¿. Ù˘ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ‚ÔÚ›ˆ˜ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ (K¿Ùˆ XÒÚ˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· 5 Î·È 6. Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÏÒıËΠ۠ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÛÎÏËÚÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜.¿.3. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘.3 ͤÏϘ.2. ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈο ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ΤÓÙÚ·.5) Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ÙË ı¤ÛÈÛË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷÔÏÂÌËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·¯Ú‹ÛÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ EÎÎÏËÛ›·. ÔÈ Ôԛ˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ Î›ÓËÌ· Ù˘ MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 6). A˜ ‰Ô‡Ì ٷ ΢ÚÈfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·: 114 . ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. ¤ÁÚ·„ ÌÈ· η˘Ù‹ Û¿ÙÈÚ· ÁÈ· ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¿· IÔ˘Ï›Ô˘ B´ (Ú‚. 2.2 ¢È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ Î·È Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ O fiÚÔ˜ «AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿» ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË Ï·ÌÚ‹ ¿ÓıËÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ÂÓ›Û¯˘Û ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Îϛ̷ ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ K·ıÔÏÈ΋ EÎÎÏËÛ›·. ÙÔ 1517. °·ÏÏ›·. ·ÓÙȉÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ·˘ÏÈ΋ ¯Ïȉ‹. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜. Ô˘ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó ¯¿ÚË ÛÙËÓ ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ÙË Ú‹ÍË ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ PˆÌ·ÈÔηıÔÏÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜. ¢È·ÌÔÚÊÒıËΠ¤ÙÛÈ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· E˘ÚÒË ÌÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ K·ıÔÏÈ΋ EÎÎÏËÛ›·.ENOTHTA 2. ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ §Ô˘ı‹ÚÔ˘ Ù˘ÒıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û fiÏË ÙËÓ E˘ÚÒË. Ë Louvain (§Ô˘‚¤Ó) Î·È Ë AÌ‚¤ÚÛ·. ÔÈ Ó¤ÔÈ ÚÔÛٿ٘ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÛÂ Ë ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ÛÙË PÒÌË (‚Ï. ÂÌÔÚ›· Ù˘ ¿ÊÂÛ˘ ·Ì·ÚÙÈÒÓ Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ Î. ŒÙÛÈ.

ñ ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿ÓıËÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ˆÛÙfiÛÔ. ™ÙÔÓ BÔÚÚ¿ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË. ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 2. ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· ÛÙË ºÏ¿Ó‰Ú·. ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜. ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó·ÙÔÌÈΤ˜ ·Ù¤ÏÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ·Î·Ì„›· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ Ù˘. ÂÓfiÙËÙ˜ 2. AÓ. ÂÓÒ Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È Ë ÁÏ˘ÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙË ÁÔÙıÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË.3. AÓÙ›ıÂÙ·. ÔÈ ÌÔÚʤ˜ Ì ٷ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÎÔÌ„¿ ÂÓ‰‡Ì·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ôχ ÈÔ ·ÏËıÔÊ·Ó›˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ Á˘ÌÓ¤˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ A‰¿Ì Î·È Ù˘ E‡·˜. Ë AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙË ‚fiÚÂÈ· E˘ÚÒË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· ‚ˆÌÔ‡ Ù˘ AÁ›·˜ TÚ¿Â˙·˜ Ù˘ °¿Ó‰Ë˜. ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 2. fiˆ˜ ›‰·Ì (‚Ï. Ë ÈÙ·ÏÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ· Î·È Î·ÏÏȤÚÁËÛ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ˘ÂÚÔ¯‹˜. X¿ÚË Û ÌÈ· ÏËıÒÚ· ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ. Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. TËÓ ·¤‰ˆÛ·Ó. Ë ÈÙ·ÏÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ·ÁοÏÈ·Û fiϘ ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ (Ú‚.2).1 Î·È 2.ENOTHTA 2.4). EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ). ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Û˘Óı¤ÛÂȘ ·ÏËıÔÊ·Ó›˜. AÓÙ›ıÂÙ·. ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÈÛÙfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Ù· ÂÓ‰‡Ì·Ù· Î·È Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘.3 KEºA§AIO ñ ™ÙË ‚fiÚÂÈ· E˘ÚÒË ÔÈ ÌÂ۷ȈÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ £Âfi Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËηÓ. ÙËÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙË ‚Ú¿¯˘ÓÛË* ÁÈ· Ó· ˘Ô‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ı·ً. Ë ÈÙ·ÏÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ÂÌÂÈÚÈο. ñ ¶·Ú’ fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ «Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜» (‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì Á‡Úˆ Ì·˜) ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. ÙȘ Ôԛ˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ·Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ‚·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÔÍ›· ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚÂ Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ (‚Ï. Ë Ù¤¯ÓË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·Ó·‚›ˆÛË ÌÔÚÊÒÓ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. AÓÙ›ıÂÙ·. OÌÔÈfiÙËÙ˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ Î·È Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ TÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ Â›Ó·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ È- 115 2 . ñ H AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. fï˜. ŒÙÛÈ. ñ OÈ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ (Ú‚. H ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ Ì¿˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÈÛÙÈ΋ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿. EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ). fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ IÙ·Ï›·.

°È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ ηٿ ÂÚÈÔ¯¤˜. Afi ÙË BÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰›· ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÙˆÓ ºÏ·Ì·Ó‰ÒÓ ‰È·‰fiıËÎ·Ó Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ™ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ‰Ô˘Î¿ÙÔ˘ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ºÏ·Ì·Ó‰Ô› ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ. 116 . °¿Ó‰Ë. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜. A˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ú·ÏÈÛÙÈο Î·È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔȯ›· ÂÈÏÂÎÙÈο. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜.4). TËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Â˘Ú‡Ù·Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ Î·È Ô Ô˘Ì·ÓÈÛÌfi˜ ‰È·‰fiıËΠ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙȘ K¿Ùˆ XÒÚ˜. Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙË ºÏ¿Ó‰Ú· ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·.3. BڢͤÏϘ Î·È AÌ‚¤ÚÛ·.5). Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô £Âfi˜ ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÈÔ ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘.3. H Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÏËıÔÊ·Ó‹˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜.ENOTHTA 2. T· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ºÏ¿Ó‰Ú·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ fiÏÂȘ Bruges. ™ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË Ë Ù¿ÛË ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÁˆÌÂÙÚÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË Î·È ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ‰È·‰¤¯ÙËΠÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ‰ÈÂıÓ‹ ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· (Ú‚. 2. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ºÏ¿Ó‰Ú· ˘·ÁfiÙ·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο. H ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÓÔÌÈÓ·ÏÈÛÌfi. ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. OÈ ºÏ·Ì·Ó‰Ô› ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù¿ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ÂÔ¯‹˜. ÂÓfiÙËÙ· 1. TÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·˘Ùfi ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›¯Â ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰Ô˘Î¿ÙÔ˘ Ù˘ BÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰›·˜ ÛÙ· Á·ÏÏÔ‚ÂÏÁÈο Û‡ÓÔÚ·. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. OÈ ºÏ·Ì·Ó‰Ô› ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÚÒÙÔÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ (‚Ï.3 ÛÙ‹ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘. H Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·. Ë ÔÔ›· ¤‰ˆÛ Ӥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ Ù¤¯ÓË Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ÂͤÏÈ͢. Ë °·ÏÏ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚÈṲ̂ÓË. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÙËΠÙfiÙ ·fi ÙË ºÏ¿Ó‰Ú· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ OÏÏ·Ó‰›·˜. ™ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÌÂÌÔӈ̤ӷ Û˘Ì‚ÔÏÈο ÛÙÔȯ›· (‚Ï. Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ¤ÙÛÈ ˘¤ÚÌÂÙÚË ·Í›·. ÌÈ· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ıˆڛ·. ÌÈ· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Ô˘Î¿ÙÔ Ù˘ BÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰›·˜ (1363-1477). ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 9).3 H AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙȘ K¿Ùˆ XÒÚ˜ H AÓ·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚÒÙ· ÛÙË ºÏ¿Ó‰Ú·. Ë Ù¤¯ÓË ¤‰ÂÈÍ Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÙÔ ‰ÔÌË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ‰Ô˘Î¿ÙÔ˘ Ù˘ BÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰›·˜ (Û‹ÌÂÚ· fiÏË Ù˘ °·ÏÏ›·˜). ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ K·ÚıÔ˘ÛÈ¿ÓˆÓ ÛÙÔ Champmol. ÂÓÒ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙·Ó Ì ·˘ÁÔÙ¤ÌÂÚ· ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ.7).5 OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙȘ K¿Ùˆ XÒÚ˜ ¶·Ú’ fiÙÈ Ë AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ Sluter. fiÔ˘ Ô ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ º›ÏÈÔ˜ Ô K·Ïfi˜ (1419-1467) ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ‰Ô˘Î¿ÙÔ˘ Ù˘ BÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰›·˜. TÔ 1425 ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ. ·ÏÏ¿ ÂÚÁ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ 1380 ¤ˆ˜ ÙÔ 1400 ÛÙË Dijon. Giovanni Bellini). ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.1.3. ÛÙÔ M¿·ÛÙÚȯÙ. H ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ ÙˆÓ ¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ì Ͽ‰È ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙËÓ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·. Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Ë ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ºÏ·Ì·Ó‰fi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· Jan van Eyck (°È·Ó ‚·Ó Õ˘Î) (‚Ï. Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙËÓ ÈÛÙ‹ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ŒÙÛÈ. ÛÙË Bruges (Û‹ÌÂÚ· fiÏË ÙÔ˘ BÂÏÁ›Ô˘). Ë Ó¤· Ù¯ÓÔÙÚÔ›·.6). Èı·Ófiٷٷ.3. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·˘Ùfi˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Haarlem Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜. ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÙfiÓˆÓ.2. K˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Jan van Eyck (ÂÚ›Ô˘ 1390-1441).ENOTHTA 2. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Ù¤ÌÂÚ·. O Ú·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÌÓËÌÂÈ·Îfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ‰ÈfiÙÈ Ë Ù¤ÌÂÚ· ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÒÚÈÌ· Û ÌÈ· ÁÏ˘Ù‹ Û‡ÓıÂÛË. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Dijon (13961404). 2. TÔ ¤Ù·ÛÌ· ‚ˆÌÔ‡ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ §·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ M˘ÛÙÈÎÔ‡ AÌÓÔ‡. fiˆ˜ ›‰·Ì (Ú‚. ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ·fi ¤Ó· ÁχÙË. Î·È ÂfiÌÂÓË ˘ÔÂÓfiÙËÙ·). ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. Ë ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· ¤‰ÈÓ ÛÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÈÔ ·ÚÁ¿ Î·È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο. Ô ÎÚfiÎÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÁÔ‡. ˆ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ A˘Ï‹˜ Ù˘ BÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰›·˜. ÙËÓ KÚ‹ÓË ÙÔ˘ Mˆ˘Û¤ˆ˜. ÙÔÓ Klaus Sluter (KÏ¿Ô˘˜ ™ÏÔ‡ÙÂÚ) (13401406). Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì Ͽ‰È Â¤ÙÚÂ ÙËÓ Â›ıÂÛË ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÛÙÚÒÛÂˆÓ ËÌȉȷʷÓÒÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. H Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ «‰¤ÛÈÌÔ» ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ¯ÚˆÛÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ì Ͽ‰È. H Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙÈÏÓ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·. °ÂÓÓ‹ıËÎÂ. H Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙË BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎË ™¯ÔÏ‹ ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· (Antonello da Messina. ÂÓÒ Ì ¤Ó· ÏÂÙfi ÈÓ¤ÏÔ ¤Ó·˜ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ì οı ‰˘Ó·Ù‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ Û 117 2 .3 2. EÈϤÔÓ.4 KEºA§AIO H Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜ ™ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ Ù¤ÌÂÚ·˜ ˆ˜ Û˘Ó‰ÂÙÈ΋ ‡ÏË ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó. ÂÓÒ Î·ıÈÂÚÒıËΠ¢ڇÙÂÚ· ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ¯¿ÚË ÛÙÔÓ TÈÛÈ·Ófi (Ú‚.

ENOTHTA 2.3

Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Hubert ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1425 Î·È 1432 ÁÈ· ¤Ó·
·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ San Bavon ÛÙË °¿Ó‰Ë, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù·
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. TÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¤Ó·Ó ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ
·ÚÈıÌfi ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ê·ÓÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘
ηÏÏÈÙ¤¯ÓË.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 9
OÈ ·ÚÚ·‚ÒÓ˜ ÙˆÓ Arnolfini
O Jan van Eyck ˘‹ÚÍ Â›Û˘ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜ ÚÔÛˆÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. TÔ ‰ÈÏfi ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ÂÌfiÚÔ˘ Giovanni Arnolfini
Î·È Ù˘ ̤ÏÏÔ˘Û·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘, Jeanne de Chenany, Ì ٛÙÏÔ OÈ ·ÚÚ·‚ÒÓ˜
ÙˆÓ Arnolfini (AÚÓÔÏÊ›ÓÈ) (1434), Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜
·˘ÙÔ‡. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Ô Jan van Eyck ·¤‰ˆÛ Ì «ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋» ·ÎÚ›‚ÂÈ·
¤Ó· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ·ÚÚ·‚ÒÓ· ÙÔ˘ IÙ·ÏÔ‡ ÂÌfiÚÔ˘, ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ ÛÙË
Bruges, Û ¤Ó· ·fi Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘. OÈ ÁÔ‡Ó˜, Ù· ·ÎÚÈ‚¿ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, Ë Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ ¯¿ÏÎÈÓˆÓ Û΢ÒÓ Î·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÈÛÙfiÙËÙ·. TÔ ¤ÚÁÔ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi. TÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Â›Ó·È Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ Û˘˙˘ÁÈ΋˜ ›ÛÙ˘, ÙÔ ·Ó·Ì̤ÓÔ ÎÂÚ›
ÛÙÔÓ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ù· ͇ÏÈÓ· ¤‰ÈÏ· Ô˘
¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ Ô Arnolfini ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘
Î·È ÙÔ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ÎÔÌÔÏfiÈ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÓfiÙËÙ· Ù˘ Ó‡Ê˘.

TȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÊÏ·Ì·Ó‰È΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·
¤ıÂÛÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Jan van Eyck, Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ Û‡Á¯˘ÛË ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·˘Ùfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È
Û˘Ó‹ıˆ˜ «˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ Flemalle» ·fi ÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¿Ô„Ë fiÙÈ ÌÂÚÈο ¤ÚÁ·
ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·‚·Â›Ô ÙÔ˘ Flemalle (ºÏÂÌ¿Ï) ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §È¤ÁË. H ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ ¤¯ÂÈ Ù·˘Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ Robert Campin (PÔÌ¤Ú
K·Ì¤Ó) (1380-1444). O Campin ˙Ô‡Û ·fi ÙÔ 1406 ÛÙËÓ Tournai, fiÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜ Î·È ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ȉȷ›ÙÂÚ˘ Ê‹Ì˘. T·
¤ÚÁ· ÙÔ˘ «˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ Flemalle» ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ¤ÌÊ·ÛË
Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, ÂÓ‰‡Ì·Ù· Ì ‚·ÚȤ˜ ÁˆÓÈÒ‰ÂȘ Ù˘¯¤˜, ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·. O
›Ó·Î·˜ ‚ˆÌÔ‡ (ÙÚ›Ù˘¯Ô) Ì ÙÔÓ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÙÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙÔÓ IˆÛ‹Ê ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ ‰ÂÍÈ¿, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· (The Cloisters) ÙÔ˘ MËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ Ù˘ N¤·˜
YfiÚ΢, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ·˘Ùfi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË.
™ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ºÏ·Ì·Ó‰Ô‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È Ô Rogier van

118

ENOTHTA 2.3

KEºA§AIO

der Weyden (PÔ˙Ȥ ‚·Ó ÓÙÂÚ B¿ÈÓÙÂÓ) (1400;-1464). °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ fiÏË
Tournai Î·È ÙÔ 1435 ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙȘ BڢͤÏϘ, fiÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ۠Â›ÛËÌÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ù˘ fiÏ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛٿ٘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙˆÓ ‰Ô˘ÎÒÓ
Ù˘ BÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰›·˜. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¿ÛÎËÛ ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ Ù¤¯ÓË, ·ÎfiÌ· ηÈ
ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. H ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Rogier van der Weyden ÛÙËÓ
AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ Â›Ó·È Ë Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ë Û¿ÓÈ· „˘¯ÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ
Ù· ÔÚÙÚ¤Ù· ÙÔ˘.
O ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˜ ºÏ·Ì·Ó‰fi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·
‹Ù·Ó Ô Hugo van der Goes (O‡ÁÎÔ ‚·Ó ÓÙÂÚ °ÎÔ˘˜) (ÂÚ›Ô˘ 1440/45-1482) ·fi ÙË
°¿Ó‰Ë. §›Á· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜
ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÌÔÓ·¯fi˜ Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ BڢͤÏϘ, fiÔ˘ ¤ı·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÛÔ‚·Ú‹ „˘¯È΋ ·Ûı¤ÓÂÈ·. Ÿˆ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ› ÙÔ˘ ºÏ·Ì·Ó‰Ô› ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ,
Ô Van der Goes ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· Î·È ·¤‰È‰Â Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙfiÙËÙ· οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
øÛÙfiÛÔ, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÈ ÙȘ ÌÔÚʤ˜, ÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÔÎÙ¿ ¤Ó· Ó¤Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Hugo van der Goes ¿ÛÎËÛÂ
Â›‰Ú·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ (Ghirlandaio, Filippino Lippi,
Leonardo da Vinci).

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 10
TÔ ¤Ù·ÛÌ· ‚ˆÌÔ‡ ÙˆÓ Portinari
TÔ ÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Hugo van der Goes Â›Ó·È Ô ›Ó·Î·˜
‚ˆÌÔ‡ (ÙÚ›Ù˘¯Ô) ÙˆÓ Portinari (¶ÔÚÙÈÓ¿ÚÈ), Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Galleria degli
Uffizi ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. H ·Ú·ÁÁÂÏ›· ‰fiıËΠÛÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ·fi ÙÔÓ ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi ÙÚ·Â˙›ÙË Tomasso Portinari, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ
Bruges ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ Ù· ÂÌÔÚÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ M‰›ÎˆÓ, ÁÈ· ÙÔÓ
Ó·fi Ù˘ Santa Maria Novella ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. TÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È Á‡Úˆ
ÛÙÔ 1476. ™ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ʇÏÏÔ ÙÔ˘ ÙÚÈÙ‡¯Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ¶ÚÔÛ·ÓËÛË ÙÔ˘
£Â›Ô˘ BÚ¤ÊÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ó·Á›·, ÙÔÓ IˆÛ‹Ê, ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÔÈ̤Ó˜. ™Ù·
Ï·˚Ó¿ ʇÏÏ· ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛٿ٘ ¿ÁÈÔÈ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ
Portinari, ÂÓÒ ÛÙȘ ›Ûˆ fi„ÂȘ ÙˆÓ Ï·˚ÓÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ (ÔÚ·Ù¤˜ ÛÙÔÓ ı·ً
fiÙ·Ó ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi) ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Û ÌÔÓԯڈ̛· Ô E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜. H ‰ÔÌ‹ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ʇÏÏÔ˘ Â›Ó·È Î˘ÎÏÈ΋, Ì ÙÔÓ XÚÈÛÙfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó Ì ‰¤Ô˜ ηÈ
ı·˘Ì·ÛÌfi. M ȉȷ›ÙÂÚÔ Ú·ÏÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› ÔÈ Ï·˚Τ˜ Î·È ¿ÎÔ̄˜
ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ÔÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. H ÓÂÎÚ‹ ʇÛË ÛÙÔ
ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ۇ̂ÔÏ· Ù˘ ÊÏ·Ì·Ó‰È΋˜ Ù¤¯Ó˘. ŸÏ· Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·, ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ‚¿˙Ô Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ
ÙËÓ ·ÁÓfiÙËÙ¿ Ù˘. TÔ ‰ÂÌ¿ÙÈ Ì ٷ ÛÙ¿¯˘· ¤¯ÂÈ Â˘¯·ÚÈÛÙÈ·Îfi Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi,

119

2

ENOTHTA 2.3

‰ÈfiÙÈ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ¿ÚÙÔ Ù˘ £Â›·˜ KÔÈÓˆÓ›·˜. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË
ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ Îϛ̷η˜ (ÌÂÁ¤ıÔ˘˜), ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›·
ÙÔ˘˜, ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ·. TÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÙˆÓ Portinari
ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙË ÊψÚÂÓÙÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂËÚ¤·Û ÙË ÊψÚÂÓÙÈÓ‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋.

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 10/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2
∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ Û ‚È‚Ï›· ‹ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÌÈ· ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÙ‡¯Ô˘ Ì ı¤Ì· O ΋Ô˜ ÙˆÓ
Á‹ÈÓˆÓ ·ÔÏ·‡ÛˆÓ, ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Hieronymus Bosch, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 1506
Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Prado Ù˘ M·‰Ú›Ù˘. Ÿˆ˜ ›‰·Ì (˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.3.3), ·fi ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. Afi fiÛ· ¤¯ÂÙ ‰È‰·¯Ù› ˆ˜ ÙÒÚ·, ··ÓÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘
BÔsch ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ (70 ϤÍÂȘ).

O Hieronymus Bosch (IÂÚÒÓ˘ÌÔ˘˜ MÔ˜) (ÂÚ›Ô˘ 1450-1516) ÁÂÓÓ‹ıËΠηÈ
¤˙ËÛ ÛÙÔ Hertogenbosch, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fiÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ O˘ÙÚ¤¯ÙË Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜.
TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·˘ÙÔ‡ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ·, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚ› Î·È Ôχ ÈÔ ¤Ú· ·fi ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi*. O Hieronymus Bosch ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚıËΠÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘
Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÈÛÙ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ› ÙÔ˘
ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. O Bosch ‰·Ó›ÛÙËΠÛÙÔȯ›· ·fi ÙË ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ·fi Ï·˚Τ˜ ·ÚÔÈ̛˜, ·ÛÙÚÔÏÔÁÈο ΛÌÂÓ· Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤˜. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi˜, ÔÓÂÈÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Û ÂÈÎfiÓ˜
Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·, fiÔ˘ ΢Úȷگ› ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘. O ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ Bosch ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‚·ı‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·ÍÈÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘
(ÎÚ›ÛË ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜, ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ› Î·È ·Û‡‰ÔÙ˜ ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ Á·ÈÔÎÙËÌfiÓˆÓ, Û˘Ó¯›˜ fiÏÂÌÔÈ Î·È ı·Ó·ÙËÊfiÚ˜ ÂȉË̛˜, Ú‚. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.3.1). ™ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Hieronymus Bosch ÔÈ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙ¤˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ (·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÂϤÙ˘ ¿ÏÏÔ˘ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜) ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘˜ Úfi‰ÚÔÌÔ.

2.3.6

H AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙË °·ÏÏ›·

¶·Ú¿ ÙË ı·̷ÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ù˘ ¿ÓıËÛË ÛÙË ÚÔÌ·ÓÈ΋ Î·È ÛÙË ÁÔÙıÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (Ú‚. ÂÓfiÙËÙ˜ 1.2 Î·È 1.3), Ë °·ÏÏ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. H ¯ÒÚ· ¤¯·Û ÙÔÓ ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ÛÙȘ
ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ‹Ù·Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÓÔȯً ÛÙ· Ó¤· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο
ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ K¿Ùˆ XˆÚÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÓÙ¿-

120

ENOTHTA 2.3

KEºA§AIO

ÍÂÈ ÛÙË ÁÔÙıÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. TÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ·
ÔÈ ÂÈÛ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ K·ÚfiÏÔ˘ Hã Î·È ÙˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ
¿ÊÈÍË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÔÏÏÒÓ IÙ·ÏÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ Leonardo. OÈ ÚÒÙ˜ ÂȉڿÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ Î¿ÛÙÚˆÓ
Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ §›ÁËÚ·.
T· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ηٿ ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ‹Ù·Ó
Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶ÚÔ‚ËÁΛ·˜ Î·È Ë Tours, ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ §›ÁËÚ·, fiÔ˘ ·fi ÙÔ 1420
‰È¤ÌÂÓÂ Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›·. ™ÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹ ‰¤ÛÔÛ ηٿ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÌÈÎÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ Jean Fouquet (Z·Ó ºÔ˘Î¤) (ÂÚ›Ô˘ 14201480). ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Fouquet ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘
(ÌÓËÌÂÈ·Îfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘) Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜
Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙˆÓ K¿Ùˆ XˆÚÒÓ.

2.3.7

H AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì ÙÔÓ fiÚÔ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ 15Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· ÂÓÓÔԇ̠fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ A˘ÛÙÚ›·˜, Ù˘ EÏ‚ÂÙ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ TÛ¯›·˜ Î·È Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. ™ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË °·ÏÏ›· (‚Ï.
˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.3.6), Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÔÙıÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·.
ŒÓ·˜ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ˜ A˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÁχÙ˘ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡
ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô Michael Pacher (M›¯·ÂÏ ¶¿¯ÂÚ) (1435-1498), ·fi ÙÔ TÈÚfiÏÔ,
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi Ù· ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ÚfiÙ˘· Î·È Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ
Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Mantegna.
MÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·, ˘fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ºÏ·Ì·Ó‰ÒÓ
˙ˆÁڿʈÓ, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÈÛÙ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Á›ÓÂÙ·È
·ÈÛıËÙ‹ Î·È ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜
Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ô Conrad Witz (KfiÓÚ·ÓÙ BÈÙ˜) (1400;-1446).
H Ù¯ÓÈ΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ͢ÏÔÁÚ·Ê›·˜ (ÚÒÙÔ ÌÈÛfi 14Ô˘ ·È.) Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ù˘ ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ (1451),
ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì¤Û· ÛÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ·
Ù˘ˆÌ¤ÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ì ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. X·Ú·ÎÙÈο ¤ÚÁ· (͢ÏÔÁڷʛ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜) ÊÈÏÔÙ¯ÓÔ‡ÓÙ·Ó, fï˜, Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÎÙ‡ˆÛË ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. T· ¯·Ú·ÎÙÈο ¤ÚÁ· ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË ‰ÈfiÙÈ:
ñ ÎfiÛÙÈ˙·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó Û ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi ‹ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÊÈÏÔÙ¯ÓÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÙÔ˘˜Ø
ñ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜Ø
ñ ›¯·Ó ¢ڇÙÂÚË ıÂÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ·fi Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘,
Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ıÚËÛ΢ÙÈο ‹ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜.

121

2

100 ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜. OÈ ÛÂÈÚ¤˜ Ì ÙȘ ͢ÏÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ ¶¿ıÔ˘˜ (ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡) Î·È Ù˘ AÔÎ¿Ï˘„˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ ÔÏϤ˜ ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ Î·È ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. ÁÈÔ˜ ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ˘.3. Ô Dürer ‹Ù·Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. Afi ÙÔ 1505 ¤ˆ˜ ÙÔ 1507 Ô Dürer ¤ÌÂÈÓÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙË BÂÓÂÙ›·.1. ™ÙË B·ÛÈÏ›· (EÏ‚ÂÙ›·). ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ¯·Ú¿ÎÙ˘. K˘Ú›ˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙË ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·. ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ŒÎÊÚ·ÛË Ù˘ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ Dürer ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÔÏϤ˜ ·˘ÙÔÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘. ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ‰È·‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿. ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË N˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË. E›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô ÚÒÙÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë Ù¤¯ÓË ·ÔÙÂÏ› ‡„ÈÛÙË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È fiÙÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹. 900 Û¯¤‰È· Î·È ÔÏϤ˜ ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘. Ù· ¯·Ú·ÎÙÈο ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ‰È·‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙË ÌÈ· ¿ÎÚË Ù˘ E˘ÚÒ˘ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ·Ú¤ÌÂÈÓ ÔÚÈÛÙÈο ÛÙË N˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË. ΢ڛˆ˜ Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Giovanni Bellini (Ú‚. ·ÚΛ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙËÚËı› 70 ›Ó·Î˜. ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙȘ K¿Ùˆ XÒÚ˜ (1520/21). Ô Dürer ¿ÓÔÈÍ ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙË N˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË Î·È ÂȉfiıËΠ̠ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ͢ÏÔÁÚ·ÊÈÒÓ. K·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·Û¿ÛÙËΠٷ ȉÂÒ‰Ë Ù˘ MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. MÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1490 Î·È 1494 Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· IÙ·Ï›·. 122 .8). ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ͢ÏÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ. Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. Ÿˆ˜ Î·È Ô Leonardo da Vinci. fiÔ˘ ¤¯·ÈÚ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Î·È Ê‹Ì˘. 2. 350 ͢ÏÔÁڷʛ˜. ™ÙËÓ Colmar (°ÂÚÌ·Ó›·) Ì·ı‹Ù¢Û ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÙÔ˘ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘ ¯·Ú¿ÎÙË Martin Schongauer. fiÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ·.3 EÈϤÔÓ.ENOTHTA 2. H ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎË Ù¤¯ÓË. ™ÙË BÂÓÂÙ›·. ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ̤ۈ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Willibald Pirkheimer Ì ·ÎÏÔ Ô˘Ì·ÓÈÛÙÒÓ Î·È ÌÂϤÙËÛ ¯·Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ Mantegna Î·È ÙÔ˘ Pollaiuolo. O Dürer. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. EÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜.8 OÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· O Albrecht Dürer (ÕÏÌÚ¯٠NÙ‡ÚÂÚ) (1471-1528). Ô Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ÎÚ›ÎÔ˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÎÌ‹˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ‚È‚ÏÈÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. °È· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. fiÔ˘ ¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ·È‰Â›· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Michael Wolgemut.

ENOTHTA 2.3

KEºA§AIO

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 11
™ÙËÓ fi„ÈÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Dürer ·Ó‹ÎÔ˘Ó ‰‡Ô ÌÓËÌÂÈÒ‰ÂȘ ›Ó·Î˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ Δ¤ÛÛÂÚȘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. ™ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·fiÛÙÔÏÔÈ Iˆ¿ÓÓ˘ Î·È ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi Ô ¶·‡ÏÔ˜ Î·È Ô M¿ÚÎÔ˜. T· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ¤ÚÁ· ‰ˆÚ›ÛÙËηÓ
·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÙÔ 1526, ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ N˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘. H
fiÏË Â›¯Â ·Û·ÛÙ› ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÔÓ ÏÔ˘ıËÚ·ÓÈÛÌfi ηÈ, fiˆ˜ ÈÛÙ‡ÂÙ·È, Ë ‰ˆÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÈÓ¿ÎˆÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔ˘ıËÚ·ÓÈÛÙ‹ Dürer ÚÔ˜ ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ÔÚı‹
·˘Ù‹ ›ÛÙË. Œ¯ÂÈ Â›Û˘ ‰È·Ù˘ˆı› Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ
·ÔÛÙfiÏˆÓ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜: Ô Iˆ¿ÓÓ˘ ÙÔÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ, Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ÙÔÓ ÊÏÂÁÌ·ÙÈÎfi, Ô M¿ÚÎÔ˜ ÙÔÓ ¯ÔÏÂÚÈÎfi Î·È Ô ¶·‡ÏÔ˜ ÙÔÓ
ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi. TÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘
‰‡Ó·ÌË. OÈ ÌÓËÌÂȷΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ·ÔÛÙfiψÓ, Ì ٷ ÂÓ‰‡Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Û Ï·ÙÈ¿ Â›‰· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜,
ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÌÔÚʤ˜ ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘.
M ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ô˘ ·ÔÓ¤Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·
Î·È ˘„ËÏfi ‹ıÔ˜.

H ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·
Â›Ó·È Ô Matthias Grünewald (M·Ù›·˜ °ÎÚ‡Ó‚·ÏÓÙ) (1475-1528) ·fi ÙÔ Aschaffenburg. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Dürer, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ΢ڛˆ˜ ·fi ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ΛÌÂÓ·, ÁÈ· ÙÔÓ Grünewald ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۯ‰fiÓ Ù›ÔÙÂ. AÎfiÌË Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· Grünewald, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘
·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ˘ ·Ô‰fiıËΠϷÓı·Ṳ̂ӷ ·fi ¤Ó· Û˘ÁÁڷʤ·
ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. TÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó Èı·Ófiٷٷ Mathis Gothart
Nithart.
TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Grünewald ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Dürer. AÓ
ÁÈ· ÙÔÓ Dürer ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi ̤ÛÔ ‹Ù·Ó Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹˜
ÙÔ˘ Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙÈο, Ô Grünewald ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô
¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÚfiÔ. K·È ÂÓÒ Ô Dürer ÂȉfiıËΠÛÙË
ÌÂϤÙË ÙˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘, Ô Grünewald ÁÂÓÈο ·Ú¤ÌÂÈÓ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ·, Ë ÔÔ›· ›¯Â
ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙȘ ÈÂÚ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ÔÚÈṲ̂ӷ ¤ÚÁ·
ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙Â Î·È ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ì ¿ÓÂÛË Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·
Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ (ÚÔÔÙÈ΋, ÔÚÁ·ÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜
ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ·ÈÁÓ›‰È ʈÙfi˜ Î·È ÛÎÈ¿˜). K·È ·ÎfiÌË, Ô Grünewald ‹Ù·Ó, ÏfiÁˆ ÙÔ˘
ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔχÏÂ˘ÚˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, «¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘
AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘». TÔ 1509 ¤ÁÈÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ A˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ Uriel
von Gemmingen ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· fiÏË ÙÔ˘, ÙÔ Aschaffenburg, Î·È ·fi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ Â¤‚Ï„ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÎÙfiÚÔ˘ Ù˘. Afi ÙÔ 1516 ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ˙ˆ-

123

2

ENOTHTA 2.3

ÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÛÙËÓ A˘Ï‹ ÙÔ˘ ÂÎϤÎÙÔÚ· Albrecht von Brandenburg
(Ú‚. ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Mantegna Ì ÙËÓ A˘Ï‹ ÙˆÓ ‰Ô˘ÎÒÓ ÙÔ˘ O˘ÚÌ›ÓÔ, ηıÒ˜
Â›Û˘ ÙÔ˘ Bramante, ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ P·Ê·‹Ï Ì ÙËÓ ·È΋ A˘Ï‹), ı¤ÛË Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ 1520 ÏfiÁˆ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ
·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ.
H ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô Dürer ‰ÂÓ ‚Ú‹ÎÂ
·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜
Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ô Lucas Cranach (§Ô‡Î·˜ KÚ¿Ó·¯) Ô ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜
(1472-1553) Î·È Ô Albrecht Altdorfer (ÕÏÌÚ¯٠AÏÙÓÙfiÚÊÂÚ) (1485-1538). ™ÙËÓ
ÚÒÈÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Cranach Î·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Altdorfer ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ. H ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë, Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠηٿ ÙÔÓ 16Ô
·ÈÒÓ·, ¤‰ÈÓ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ ÙÔ›Ô, ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ë ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. OÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ›Ô.
ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 5/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2
BÚ›Ù ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ¤ÚÁ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜. OÈ ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.
KÚ‹ÓË ÙÔ˘ Mˆ˘Û¤ˆ˜

Hugo van der Goes

¶›Ó·Î·˜ ‚ˆÌÔ‡ ÙˆÓ Portinari

Hieronymus Bosch

AÚÚ·‚ÒÓ˜ ÙˆÓ Arnolfini

Albrecht Dürer

K‹Ô˜ ÙˆÓ Á‹ÈÓˆÓ ·ÔÏ·‡ÛˆÓ

Klaus Sluter

•˘ÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ AÔÎ¿Ï˘„Ë

O ¶›Ó·Î·˜ 2, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ 2.3.

124

ENOTHTA 2.3

KEºA§AIO

¶›Ó·Î·˜ 2
H AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿
Klaus Sluter

ºÏ¿Ó‰Ú·
Jan van Eyck
Rogier van der Weyden
Hugo van der Goes

OÏÏ·Ó‰›·

°·ÏÏ›·

Hieronymus Bosch

Jean Fouquet

Albrecht Dürer
Martin Schongauer
Michael Pacher

°ÂÚÌ·Ó›·

Konrad Witz
Matthias Grünewald
Lucas Cranach

™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë

Albrecht Altdorfer

125

2

∂ÓfiÙËÙ· 2.4

Δ∞ ∂π∫√¡√°ƒ∞ºπ∫∞ £∂ª∞Δ∞
™Δ∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∫∏ Δ∏™ ∞¡∞°∂¡¡∏™∏™
™ÎÔfi˜

™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ó· Û·˜ ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ Ì ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘
˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ÚÒÈÌ˘ Î·È Ù˘ ÒÚÈÌ˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜
Ù˘.

¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ·
AÔÙÂϤÛÌ·Ù·

ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·:
ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘Ø
ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ̇ıÔ˘˜Ø
ñ ·Ó·Ï‡ÂÙ ÙÔÓ fiÚÔ ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÂÈÊ·ÓÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ Û·˜ Ì ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·Ø
ñ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚfiÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÈÓ¿ÎˆÓ Ì ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜.

2.4.1

£ÂÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋
Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ Ù¯ÓÔÙÚÔÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘
∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÏÔ‡ÛÈ·
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ·. ª¤Û· ÛÙÔ Â˘Ú‡Ù·ÙÔ ·˘Ùfi Î·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ
‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο, Ù· Ì˘ıÔÏÔÁÈο, Ù· ÈÛÙÔÚÈο Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜, Î·È Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙË ÛËÌ·Û›·
Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.

2.4.2

£ÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù·

Δ· ıÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· η٤¯Ô˘Ó ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙË
˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, ΢ڛˆ˜ Û ¤ÚÁ· ÌÓËÌÂȷ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù· ÔÔ›·
ÎÔÛÌÔ‡Ó Ó·Ô‡˜ Î·È ÌÔÓ·ÛÙËÚȷο ÎÙ›ÚÈ·, ηıÒ˜ Î·È Û ÊÔÚËÙ¿ ¤ÚÁ· fi¯È ÌfiÓÔÓ
ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ï·ÙÚ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ȉȈÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. Œ¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛı› fiÙÈ ÂÚ› ÙÔ 1486 ÌfiÓÔ ÙÔ 13% ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ›¯·Ó ÎÔÛÌÈο (‰ËÏ·‰‹ ÌË ıÚËÛ΢ÙÈο) ı¤Ì·Ù·, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
‹Ù·Ó ÔÚÙÚ¤Ù·.
Δ· ϤÔÓ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ ıÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ηÈ

126

6). ™˘¯Ófi ı¤Ì· Û ÔχÙ˘¯· ‚ˆÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÈÎÚ¿ ÊÔÚËÙ¿ ¤ÚÁ· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.6. ÷ÌËÏfiÙÂÚ· ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·È Ë ¶·Ó·Á›· Ì ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ¿ÁÈÔ˜ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ Ì ÙË ª·Á‰·ÏËÓ‹ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.ENOTHTA 2. ¶¤Ú· fï˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·˘Ù‹ ·fi‰ÔÛË. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ÚÔÊËÙÒÓ Î·È ·ÁÁ¤ÏˆÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 1503 Î·È Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ƒ·Ê·‹Ï (Ú‚. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏϤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜ Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. Ì ÙÔÓ ·Î¿ÓıÈÓÔ Û٤ʷÓÔ Î·È ÂÌÊ·Ó›˜ ÙȘ ÏËÁ¤˜ ·fi Ù· ηÚÊÈ¿. Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ ·fi ‰‡Ô ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÙÔ‡Ó Û˘ÏϤÁÔÓÙ·˜ ·›Ì· ·fi ÙȘ ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÙÚ›· Ù˘Èο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÚfiÛˆ·. ηıÒ˜ Â›Û˘ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È Ë ™Ù¤„Ë Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰›‰ÂÙ·È Î·È Û ·ÊËÁËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÓÛ¿ÚΈÛË Î·È ÙÔ ¶¿ıÔ˜. ∞ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ‚ÚÂÊÔÎÚ·ÙÔ‡Û·˜ (Ú‚. Ô ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜. Ë ¶·Ó·Á›· Î·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÔÚıÒÓÂÙ·È Ô ÛÙ·˘Úfi˜ Ì ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi.2. √ ÃÚÈÛÙfi˜ ÕÎÚ· Δ·›ӈÛË ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ë̛ۈÌÔ˜. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ôηı‹ÏˆÛË. ªÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 4 ∏ ™Ù·‡ÚˆÛË Î·È Û˘ÁÁÂÓ‹ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù· ∏ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘. ÓÂÎÚfi˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ı¤Ì· Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ ¶¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ‹Ù·Ó ·Á·ËÙfi Î·È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË. ªÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 3) ÎÔÛÌÔ‡Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ›Ó·Î˜ ‚ˆÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ. ÚÔÛÊÈÏ›˜ ‹Ù·Ó Î·È ›Ó·Î˜ Ì ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÌfiÓÔ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ì ÙÔÓ ·Î¿ÓıÈÓÔ Û٤ʷÓÔ. Û ÌÔÚÊ‹ ÂÚÈÛÙÂÚ¿˜. Â›Ó·È Ë Pietà. Ï·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ·Á›Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÈÛÙÔÚÈο Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ¯ÔÚÔ‡˜ ·Á›ˆÓ. ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÛ›ÙÚÈ·˜ ˘¤Ú Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÛˆÙËÚ›·˜. Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 1440 Î·È ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ηıÈṲ̂ÓË Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ıÚfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·Á›Ô˘˜. ΔÔÓ «·¯ÚÔÓÈÎfi» ·˘Ùfi Ù‡Ô Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘ ‚ϤÔ˘Ì Û ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ‚ˆÌÔ‡. ‰ËÏ·‰‹ Ë ¶·Ó·Á›· Ô˘ ÎÚ·Ù› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÓÂÎÚfi ÙÔÓ ÁÈÔ Ù˘. Û ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ £ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ÿÚÈÙÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÂÈηÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜. π‰È·›ÙÂÚË ‰È¿‰ÔÛË ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ›Ó·Î˜ Ì ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi ÕÎÚ· Δ·›ӈÛË. π‰È·›ÙÂÚË ‰È¿‰ÔÛË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÙÔ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÁÈ· ›Ó·Î˜ ‚ˆÌÔ‡ ı¤Ì· Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘ÓÔÌÈÏ›·˜. ‹Ú ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ÌÂ. 127 2 .4 KEºA§AIO Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜. √ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ÃÚÈÛÙfi˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Ì ÙÔÓ £Âfi ¶·Ù¤Ú· Î·È ÙÔ ÕÁÈÔ ¶Ó‡̷. Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ∏ Ï·ÙÚ›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. ·ÏÏ¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÙ‹ÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ÚÔÔÚÈṲ̂ӷ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ Ï·ÙÚ›·. Û˘¯Ó¿ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ıÏÈÌ̤Ó˘ ¶·Ó·Á›·˜.2. ΢ڛˆ˜ ‰Â ÛÙË ™Ù·‡ÚˆÛË Î·È ÙÔÓ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ.

3) ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ÂÚ› ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ (1435-36). ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Antonello da Messina (ÂÚ. ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ ‹ ÛÙËÓ ¤ÓıÚÔÓË ‚ÚÂÊÔÎÚ·ÙÔ‡Û· £ÂÔÙfiÎÔ. ΔÔȯÔÁڷʛ˜ Ì ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ·Á›ˆÓ ÎÔÛÌÔ‡Ó È‰ÈˆÙÈο ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ· ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜. ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ô˘Ì·ÓÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ··ÓÙ¿ Û ¤Ó·Ó ‰È¿ÛËÌÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ 1480 Î·È 1500. Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÈÔ.1. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Leon Battista Alberti (Ú‚.8. Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÏÏÔÙ ‰Â›¯ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·¯ˆÚËÙ‹˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ì·˙› Ì ÙÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ. fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ∏ Û˘¯Ó‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ™Â‚·ÛÙÈ·ÓÔ‡. Î·È ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ηډÈÓ¿ÏÈÔ˜ ̤۷ Û ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ÚÈÔ (studiolo). Ó· ÌÂÏÂÙ¿ ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‚È‚Ï›·. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. Ë ÔÔ›· ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·‹¯ËÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·ÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤- 128 . ¶·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Î·È Û ·˘ÙfiÓÔÌ· ÔÚÙÚ¤Ù·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (Ú‚. Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ‚›Ô ÙÔ˘˜.1. 1475) ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔ˘Û›Ô. ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿Û¯ÂÙË ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¿ÁÈÔ˜ ÂıˆÚ›ÙÔ ÚÔÛÙ¿Ù˘ ηٿ Ù˘ ·ÓÒÏ˘. ·fi ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤‚Á·Ï ¤Ó· ·ÁοıÈ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ ‰Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÁÈÔÈ Â›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ‹ Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ˆÚËÙ‹.4 ¢È·‰Â‰Ô̤Ó˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ. √È ¿ÁÈÔÈ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÚıÈÔÈ.3 ª˘ıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù· ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Â·Ó·ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Î·È Ù· ·Ú¯·›· ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ˘„ËÏ¿ ÚfiÙ˘·. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 12 √È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÙÔ˘ ¿ÁÈÔ˘ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Á›Ô˘ Ô˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÔÙÂÏ› Ô ¿ÁÈÔ˜ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜. √È ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈ̘ ·fi Ù· ۇ̂ÔÏ¿ ÙÔ˘˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Gerard David Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÈÔ ÂÚËÌ›ÙË Û ¤Ó· Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÙÔ›Ô Ó· ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ. Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ÏÔ‡ÛÈ· Û ·ÊËÁ‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Á›ÓÂÙ·È ·ÛÙ›Ú¢ÙË ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. 2.4. ™Ù· ‰ÂÍÈ¿. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 4). Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔÓ ‚›Ô ÙÔ˘˜.ENOTHTA 2. οو ·fi ÙËÓ ÙÔÍÔÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÁÔÙıÈÎÔ‡ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓ‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÛÎËÓ‹. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ï¤ÔÓÙ·˜ Ô˘ Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÈÔ. Ù· ÔÔ›· Î¿Ï˘Ù·Ó fiϘ ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó‹Î·Ó. ˆ˜ ηډÈÓ¿ÏÈÔ.

7).4 KEºA§AIO ¯Ó˜. Ó· ı·˘Ì¿˙ÂÈ ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÙÔ˘ Û ϛÌÓË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ‚Ú·¯Ò‰Â˜ ÙÔ›Ô. ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiˆ˜ Ô Sandro Botticelli. ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ¡¿ÚÎÈÛÛÔ. ÎÂÊ. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂˆÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ Leonardo da Vinci (Ú‚. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌËÚÈÎÒÓ ÂÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ §·Ù›ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ μÈÚÁÈÏ›Ô˘ Î·È √‚ȉ›Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Í¯·ÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ıÂÒÓ Î·È ËÚÒˆÓ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ. Ô Andrea Mantegna.¿. ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÛÙË °Ë. ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ‰‡Ô Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ: ÙÔ˘ ¡¿ÚÎÈÛÛÔ˘ ÛÙËÓ ËÁ‹ Î·È Ù˘ ¿Ï˘ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙ·›Ô. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÊ›ÁÁÂÈ „ËÏ¿ ̤۷ ÛÙ· ‰˘Ó·Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔÓ Á›Á·ÓÙ·. Ô ›Ó·Î·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ (ÂÚ›Ô˘ 1500-1510) Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ Ó¤Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ò̈Ó. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ¶ÂÚ› ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ Alberti Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ) ÁÓˆ- 129 2 . Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÁÏ·Ê˘Ú¤˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ·Ú¯·›ˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÏ·ÙÚ›·˜ ‡ÏÔÁË Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË ÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û ·Ó·Û‡ÓıÂÛË ¯·Ì¤ÓˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. ‹ÚˆÂ˜ Î·È ·ÏÏËÁÔڛ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ Û ۯÂÙÈο ı¤Ì·Ù·. ÙÔÓ ◊Ê·ÈÛÙÔ.ENOTHTA 2. ÙÔ˘˜ Û·Ù‡ÚÔ˘˜.) Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÂÌÊ·ÓÒ˜.Ã. ™ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰ÔÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·ÏÂ Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Î·ıÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 13 ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù· ‚·ÛÈṲ̂ӷ ۠ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ºÈÏÔÛÙÚ¿ÙÔ˘ °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÚËÙÔÚÈο ÚÔÁ˘ÌÓ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ Û˘ÁÁڷʤ· ºÈÏÔÛÙÚ¿ÙÔ˘ (2Ô˜ ·È. Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ Ì˘ıÈΤ˜ ··Ú¯¤˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÔÏ˘Û¯È‰‹˜.8) ¤‰ÂÈÍ·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ıÂÔ‡˜. ÙÔÓ ÕÚË.2. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Ô ∞ÓÙ·›Ô˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Antonio Pollaiuolo Û ¤Ó·Ó ÂÚ›ÊËÌÔ ÌÈÎÚfi ›Ó·Î·. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ Ì·Ù·Èfi‰ÔÍÔ ¡¿ÚÎÈÛÛÔ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. Ô ÔÔ›Ô˜ ‰¤¯ıËΠÔÏϤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ∞˘Ï‹˜ ÙÔ˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÁ·ÏÔÚÂÔ‡˜.4). ª¤ÚÔ˜ μ. ÁÈ· ÙÔÓ ÙÈ̈ڋÛÂÈ. o Albrecht Dürer (Ú‚. Ô ΔÈÛÈ·Ófi˜ (Ú‚. ΔÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ Ó¤Ô. Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Galleria degli Uffizi Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË. Ì. ∏ Ï›ÌÓË Î·È Ë ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Alberti Ì ÙËÓ Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ›Ó·Î· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÈÛÙ¿ ¤Ó· ı¤Ì·.2. ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙ·‡ÚÔ˘˜ Î. Î·È ¿ÚÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÂΛÓË. ∞fi ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Giorgio Vasari (Ú‚. ÙÔÓ ¢›·. ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. Ô˘ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ ÙË Ó‡ÌÊË ∏¯Ò Ë ÔÔ›·. ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù· ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È Ì˘ıÔÏÔÁ›·: ÂÂÈÛfi‰È· Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘. ÙËÓ ∞ıËÓ¿. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. 1. ÙÔ˘ ÂÌʇÛËÛ ¤ÚˆÙ· ÁÈ· ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÙÔ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘. Ô Leonardo da Vinci. Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ ÙÔ Â›‰ˆÏfi ÙÔ˘. Û ̷ıËÙ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ì ÙÔÓ ¡¿ÚÎÈÛÛÔ ÛÙËÓ ËÁ‹. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.3.

·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Botticelli. ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Sandro Botticelli (Ú‚. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁÔ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛıËΠÁÈ· ÙÔÓ Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici. Ë ı¿ ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ √‚›‰ÈÔ. ÁÈ· Ó· ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ¯È΋ ‚›Ï· ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·fi ÙËÓ ˘ÁÚ‹ ÓÔ‹ ÙÔ˘ ∑¤Ê˘ÚÔ˘.4 Ú›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô Pollaiuolo ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂ‰›ÎÔ˘˜ Û ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ›Ó·Î· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. Ù˘ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÚÂÙÒÓ Î·È Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÁ·ÏÔÚÂÔ‡˜. Î·È ·Á·ÏÌ·Ù›‰ÈÔ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Bargello Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. Ô˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ªÂ‰›ÎˆÓ ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘. ̤۷ Û ÌÈ· ‚ÚÔ¯‹ ·fi Úfi‰· Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ ÙÔ˘ ºÏÒÚ·. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Ô ‹Úˆ·˜ ıˆڋıËΠۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ËıÈ΋˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯ‰fiÓ Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË Ó· ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ̤۷ Û ¤Ó· ÎÔ¯‡ÏÈ. ÂÍ¿ÏÏÔ˘. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÚÊ˘Úfi ¤ÏÔ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙË Á˘ÌÓ‹ ÌÔÚÊ‹ Ù˘.1. ΔËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Botticelli ÂÌÊ·Ó›ÛıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ¤ÓÙ˘˜ ÂΉfiÛÂȘ ÔÈ √ÌËÚÈÎÔ› ⁄ÌÓÔÈ. fiÙÈ Ô Botticelli Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÂÚÈÛÙ·Ûȷο Ì ÙÔÓ Ô˘Ì·ÓÈÛÙ‹ ÔÈËÙ‹ Angelo Poliziano (1454-1494). fiÔ˘ ÙËÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë flÚ·. ∂ÈÎ. ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ·Ó¤ÌÔ˘. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ¢ı› Î·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi Ô˘ ›¯Â ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ‹Úˆ·. ÙÔ ÎÔ¯‡ÏÈ Ì ÙË ı¿ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙË ÛÙÂÚÈ¿. ∏ Û˘¯Ó‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Û ¤ÚÁ· ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. Ì ٛÙÏÔ ∏ °¤ÓÓËÛË Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù· ۇ̂ÔÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÈÂÚ‹ ÌÔÚÊ‹. ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ·Ó¤ÌÔ˘. ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ ÙÔ˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÁ·ÏÔÚÂÔ‡˜ (‚Ï. ªÂϤÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛ˘ 1). Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Galleria degli Uffizi ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· (1477/8). Œ¯ÂÈ Â›Û˘ ˘ÔÛÙËÚȯı› fiÙÈ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ı¿˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ¿Á·ÏÌ· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ȉȈÙÈ΋ ηÙÔÈΛ· Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜.1. ¤Ó· ·fi Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘. fiˆ˜ Ù· Úfi‰· Î·È ÙÔ ÎÔ¯‡ÏÈ. ÙË ºÂÚ¿Ú· Î·È ÙË ª¿ÓÙÔ‚·. ∏ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÙÔ˘ Botticelli ‰ÂÓ Ì·˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÁÓˆÛÙ‹. ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÓÒÚÈ˙ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ú¯·›ˆÓ ÛÊÚ·ÁȉfiÏÈıˆÓ. ΢ڛˆ˜ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·.7). Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘. Á‡Úˆ ÛÙÔ 1490 (Ú‚. ˆ˜ ˘ԉ›ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÚÂÙ‹˜ (exemplum virtutis) Î·È ÚÔÙ‡Ô˘ Ù˘ «˙ˆ‹˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘» (vita activa). ÙËÓ ¶·Ó·Á›·. ∏ Á¤ÓÓËÛ‹ Ù˘ ÂıˆÚ›ÙÔ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÈÂÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi Î·È Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÌÈ· Ï·ÙÚ›· ۇ̂ÔÏ· Ù˘ ÔÔ›·˜. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 14 ∏ °¤ÓÓËÛË Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ ª˘ıÔÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘ ›Ûˆ˜ ›Ó·Î· Ù˘ ÚÒÈÌ˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ Botticelli. °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ.1. 25).ENOTHTA 2. ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú›ÛÙ·Ó·Ó ¡ËÚË›‰Â˜ Î·È ı¤˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. 130 . ªÂ ÙÔ Ê‡ÛËÌ· ÙÔ˘ ÊÙÂÚˆÙÔ‡ ∑¤Ê˘ÚÔ˘.

Δ· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ‹ Ù·ÂÙ۷ڛ˜ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÌÂÁ¿ÚˆÓ.4 πÛÙÔÚÈο ı¤Ì·Ù· ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜. ÂÊfiÛÔÓ Î·Ó¤Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÂÏÈο. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ›Ó·Î˜ ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ªÂ‰›ÎˆÓ. 1438). ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. Î·È Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÂÈÊ·ÓÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ªÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË ÁÓÒÚÈÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘. ·fi ÙÔÓ 14Ô ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ¤ÚÁÔ (ÂÚ. ·Ú·ÁÁ¤ÏıËÎÂ. ËÁÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ ÙÔ 1438.4). ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔÈ Û ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· Â˘Úˆ·˚ο ÌÔ˘Û›·.2. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ù˘ Galleria degli Uffizi (ÂÚ. ÂÓÒ Ë ª¿¯Ë Ù˘ ∫·Û›Ó· ‰ÂÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê‹ıËΠÔÙ¤. ηıÒ˜ ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÚ·Ì·Ù›ÛıËΠ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.1. ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ Micheletto da Cotignola. Î·È Ù˘ ∫·Û›Ó·. fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤Ú¢Ó˜. Ô Tolentino ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ Bernardino della Ciarda ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú›¯ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘. ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚Â Ô Leonardo (Ú‚. ·fi ÁÚ·Ù¤˜ ËÁ¤˜ fiÙÈ ÌÈ· ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ∂ÚÚ›ÎÔ˘ °´.4.5). Û ›Ó·Î˜ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˘˜ Û ¤ÈÏ· (ÂÚÂÈÛ›ÓˆÙ·*.7). √ ÚÒÙÔ˜ (Á‡Úˆ ÛÙÔ 1450). ÛÙÔ Clarendon. ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ·Á·Ë̤ӷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ÙÔ 1504. ∂‡ÁψÙÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ·ÔÙÂÏ›. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 15 ∏ ª¿¯Ë ÙÔ˘ San Romano ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Ì ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ª¿¯Ë ÙÔ˘ San Romano (Ú‚. ¶ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Î·Ù›¯Â ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ̤Á·Ú· Î·È ÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ. Ì¿¯Â˜ Î·È ÚfiÛˆ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ƒÒÌ˘. Ô˘ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ. ÂÓfiÙËÙ· 2. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ. ηıÒ˜ Î·È Û ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·. ·fi ÙÔÓ Lionardo Bartolini.2. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙Â Ô ªÈ¯·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ (Ú‚. ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Paolo Uccello (ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ú‚.¿. ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙË ª¿¯Ë ÙÔ˘ ∞ÁÎÈ¿ÚÈ ‰È¤ÎÔ„Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Leonardo.4 2. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ÙÔ˘ μÔÎοÎÈÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰È¿ÛËÌˆÓ 131 . Ó· ÙÔȯÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ Palazzo Vecchio ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì¿¯Â˜: ÙÔ˘ ∞ÁÎÈ¿ÚÈ. ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚÈÒÓ. Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Piero Santerini ÚÔ˜ ÙÔÓ Leonardo da Vinci Î·È ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ. ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ. Ó˘ÊÈ¿ÙÈΘ ηۤϘ Î. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ºÏˆÚÂÓÙÈÓÔ‡˜ Ó· ÚÔÂÏ·‡ÓÔ˘Ó Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Niccolo Mauruzi da Tolentino. 1450-56).). ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ƒÈ¯¿Ú‰Ô˘ ∞´ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· ™·Ï·‰›ÓÔ˘. ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. Δ· ‰‡Ô ¤ÚÁ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÌfiÓÔÓ ·fi ÚÔÛ¯¤‰È·.ENOTHTA 2. ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ¿Ú¯Ë. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 2). √È ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ¢¿ÓÙË.1.

ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÌÔÚʤ˜ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÒÓ. Ì ÂÌÊ·Ó‹ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·ÙˆÓÈÛÌÔ‡ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔÙÂÏÈÛÌÔ‡. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 8). Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÂÈ.3). Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ Gaspare Ambrogio Visconti. ÊÈÏÔÛfiʈÓ. √ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜. ÂÓÒ Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜. Ì ÌÈ· ˘‰ÚfiÁÂÈÔ ÛÊ·›Ú· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.2. ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË –ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ıˆڋÛˆӖ. ΔÔ ¤ÚÁÔ. ÎÔÛÌÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÌÈ·˜ loggia (ÛÙÔ¿˜) ÛÙË ‚›ÏÏ· Carducci. ȉȷ›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ì·ÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ÎÔÛÌÔ‡Û Â›Û˘ ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ Ficino ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙˆÓ Sforza.ENOTHTA 2.4 ºÏˆÚÂÓÙÈÓÒÓ. ∏ ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÂÈÊ·ÓÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ ‰Ô‡Î· ÙÔ˘ √˘ÚÌ›ÓÔ Federico da Montefeltro. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 16 √ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ÁÂÏ¿ÂÈ Î·È Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ÎÏ·›ÂÈ ™Â ¤Ó· ·fiÙÌËÌ· ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜. Û‹ÌÂÚ· ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘ Î·È ÙÔ Palazzo Ducale ÙÔ˘ √˘ÚÌ›ÓÔ. ‰›Ï· Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Ì ‚È‚Ï›· Î·È ÌÂÏ·Óԉԯ›Ô.2. ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ. Ì ÔÚÙÚ¤Ù· ·Ú¯·›ˆÓ ÛÔÊÒÓ. ηıÈṲ̂ÓÔÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ·Ú¯·ÈÔÚÂ¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ. Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Galleria degli Uffizi. 132 . ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ˘˜ Û ‰‡Ô ÛÂÈÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ. ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ·Á·ıÔ‡. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Á‡Úˆ ·fi Ù· ‰‡Ô ·ÚÈ· ÚfiÛˆ·. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Andrea del Castagno. ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó 28 ›Ó·Î˜. ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ıˆڋÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ. ËÁÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ì ÔÏfiۈ̘ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÈÊ·ÓÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ Donato Bramante (ÂÚ› ÙÔ 1487) (Ú‚.6. ΔÔ ı¤Ì· √ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ ÁÂÏ¿ÂÈ Î·È Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ ÎÏ·›ÂÈ ‹Ù·Ó. ‚È‚ÏÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. ·Ô‰›‰ÂÙ·È Â˘‰È¿ıÂÙÔ˜. ÔÈËÙÒÓ Î·È Ô˘Ì·ÓÈÛÙÒÓ. ∞ÔÙÌ‹Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. ∏ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Bramante ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. Δ· ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ÚÈ· (studioli) ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ›¯·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË ÛÙ· ̤Á·Ú· ÙˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Û‡Ì‚ÔÏ· Ù˘ «˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡» (vita contemplativa). ¶ÔÚÙÚ¤Ù· ÂÈÊ·ÓÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÂÈϤÁÔÓÙ·Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ô˘Ì·ÓÈÛÙ¤˜ ËÁÂÌfiÓ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Pinacoteca di Brera ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘. ÙË ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ƒ·Ê·‹Ï (1510) ÛÙË Stanza della Segnatura ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡ (Ú‚. Ô ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜ –ÂÎÚfiÛˆÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓˆÓ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ–. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ·Ù¤ÚˆÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ·ÒÓ. ∏ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ Î·È Û‡ÓıÂÙ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Û¯ÂÙÈÛı› Ì ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜.

5 ¶ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÛÙ‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘. √È ›Ó·Î˜ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ‹Û·Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. ∞fi ÁÚ·Ù¤˜ ËÁ¤˜ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÚÙÚ¤Ù· ·ÛÙÒÓ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜. Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ÓÂfiÙÂÚË ·fi ÂΛÓÔÓ. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ Î·È Ë ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Ë ÔÔ›· ¤ÊÂÚÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. Èı·ÓÒ˜ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘.5) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1420 Î·È 1430.ENOTHTA 2.3. ŸÙ·Ó ÂÎÙ›ıÂÓÙÔ.3. ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÈÙ·ÏÈο ÔÚÙÚ¤Ù· (ÂÚ. ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Jan van Eyck (Ú‚. Ì ÙÔ ·Ï·‚¿ÛÙÚÈÓÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ‚ϤÌÌ·. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ™ÙÔ ¤Ó· ʇÏÏÔ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ë̛ۈÌÔ˜. ∏ Â›Û˘ Ë̛ۈÌË Á˘Ó·›Î·.5) ·fi ÙÔ 1432 Î·È ÙÔ 1433. Δ· ÔÚÙÚ¤Ù· ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ ·Ï·ÙÈÒÓ.5. Û ÌÈÎÚ‹ Îϛ̷η. ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ¿ÓÙ· Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û οÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ·˘ÙfiÓ. ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÔÏfiÛˆÌÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÚÚ·‚ÒÓ˜ ÙˆÓ Arnolfini ÙÔ˘ 1434 (Ú‚. ∞˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛÙÔ ‰›Ù˘¯Ô (ÂÚ. ∏ ηıȤڈۋ Ù˘ ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ·´ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È ·›ÚÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ÈÓ¿ÎˆÓ Ô˘ Èı·ÓÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ‰›Ù˘¯Ô Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Robert Campin (Ú‚. ¢‡Ô ÔÚÙÚ¤Ù· ·ÓÒÓ˘ÌˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. √ ªÂÛ·›ˆÓ·˜ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ÔÚÙÚ¤ÙˆÓ Î·È ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙÔÙ ÔÚÙÚ¤Ù· ‰ˆÚËÙÒÓ Ù· ÔÔ›· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Û¯ËÌ·ÙÈο. 1437) ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ πÙ·Ïfi ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Filippo Lippi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢.4. ∏ ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·. 1472) Ì ÙȘ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Federico II de Monteferltro. ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÈÛÙ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ.4 2. fiˆ˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜.3. Ì ÛÎÔ˘Úfi¯ÚˆÌÔ ·ÓˆÊfiÚÈ ÊÔ‰Ú·ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ÁÔ‡Ó· Î·È ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÎÂÊ·Ï‹˜ ·fi ‡Ê·ÛÌ· Ô˘ Ù˘Ï›ÁÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ªÂϤÙË ÂÚ›ÙˆÛ˘ 5 ¶ÚÒÈÌ· ÔÚÙÚ¤Ù· Δ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ·ÏËıÔÊ·Ó‹ ÔÚÙÚ¤Ù· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ‰Ô‡Î· 133 . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÌÈÌËÙÈ΋ Î·È ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ʤÚÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. º˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ۿÎÔ˘˜ ‹ ηۤϘ ·fi fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ¤‚Á·˙·Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 9) Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ¿ ÔÚÙÚ¤Ù·. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.

1.. fiˆ˜ Î·È Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· (Ú‚.8) Î·È ¿ÏψÓ. Â›Û˘.). Î·È ÛÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔÛˆÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ù· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Ù·‡ÙÈÛË Î·È ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜. Giovanni Bellini (Ú‚. ¶·Ú¿ ‰Â ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ Ë̛ۈÌÔ˘ ÔÚÙÚ¤ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·.1. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ›. ∏ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔ ›Ó·Î· ‹ ÌÔÚÔ‡ÛÂ. 134 . Ë ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ηٿ ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ¶ÔÚÙÚ¤Ù· ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Â›Û˘ ˆ˜ ‰Èψ̷ÙÈο ‰ÒÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞˘ÏÒÓ ÙˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ. Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ Battista Sforza. ʤÚÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ Èı·ÓÒ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó. ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ÌÂÏ·Óԉԯ›Ô. Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô Piero della Francesca (Ú‚. ÂÓÒ Ô Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ÔÚÙÚ¤ÙÔ˘ ÛÙȘ ∫¿Ùˆ ÃÒÚ˜ ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜. ∏ Û¯ËÌ·ÙÈ΋ ηٿ ÎÚfiÙ·ÊÔ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·. ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÙÔ˘ 2Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó. fiˆ˜ Î·È ÂΛӷ. Ù· ‰‡Ô ʇÏÏ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ªÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÙËÁÔÚ›· ÔÚÙÚ¤ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ·˘ÙÔÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. Sandro Botticelli. ¶›Ûˆ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘.ENOTHTA 2.7). ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘) Ô πÙ·Ïfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Lorenzo Lotto ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi ÌÂÙˆÈÎfi. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·˘ıÂÓÙ›· ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙fiÙ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ‰ÂÓ Ï›ÂÈ Î·È Ô ÔÏfiÛˆÌÔ˜ Ù‡Ô˜ (Ú‚. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 17 ΔÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Giovannni Agostino della Torre Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ™ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Giovannni Agostino della Torre Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Niccolo (1515. ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÁÔ‹ÙÚÔ˘. ÙÔ˘˜ ∞ÚÚ·‚ÒÓ˜ ÙˆÓ ∞ÚÓÔÏÊ›ÓÈ.4). fi. ¤ÚÁ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‰‡Ó·Ì˘. Ó· ÂÓÙ·¯ı› Û ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË Û‡ÓıÂÛË Ì ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ‹ ÈÛÙÔÚÈÎfi ı¤Ì·.. ÎÚ·Ù› ¤Ó· ÂÈÏËÙ¿ÚÈÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔÓ ·ÔηÏ› «∞ÛÎÏËÈfi ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ». Ô˘ Â›Ó·È ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓÔ Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Ì ‚È‚Ï›·. ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÎÚfiÙ·ÊÔ. Ò˜ Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ì¤ÛË. Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Èı·ÓÒ˜ ÚÔÛÙÂı› ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. √ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÎÚ·Ù› ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ‚È‚Ï›Ô. fï˜. fiˆ˜ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Antonello da Messina. ¶ÔÚÙÚ¤Ù·. ∏ ηٿ ÎÚfiÙ·ÊÔ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∞Ó ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÚÙÚ¤Ù· ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ÚÔ‰›‰ÂÈ Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ‹ ÙȘ ·Û¯Ôϛ˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ.4 ÙÔ˘ √˘ÚÌ›ÓÔ. ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Galleria degli Uffizi Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ÌÈ· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ °·ÏËÓÔ‡. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. √È ‰‡Ô ›Ó·Î˜ Ô˘ Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. Û ÛÙ¿ÛË ÙÚÈÒÓ ÙÂÙ¿ÚÙˆÓ.1.

™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜ 2. «ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi Ù˘.». ¿ÓÙˆ˜. ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ‰˘ÛÂÚÌ‹ÓÂ˘Ù· ÙfiÛÔ ·fi ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ fiÛÔ Î·È ·fi ÂÈÎÔÓÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë.4 KEºA§AIO ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 18 ∏ Mona Lisa. √ Sandro Botticelli ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ηْ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ì˘ıÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·. ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Leonardo da Vinci (15031508). ‰Â¯ı› ηÓ›˜ ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘ Vasari. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜ 3. 135 2 . Ô˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˘‹ÚÍ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜. 1. ÙÔ˘ Francesco del Giocondo (ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È o ›Ó·Î·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ Gioconda). ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì Èı·Ó‹ ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË Ù˘ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. Ë Mona Lisa ‹Ù·Ó Ë Ó·ڋ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ºÏˆÚÂÓÙÈÓÔ‡ ÂÌfiÚÔ˘ ÌÂÙ·ÍÈÔ‡. ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 6/∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ï¿ıÔ˜. Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘. o ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ·˘Ùfi 31 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Leonardo. ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¤ÚÁ·. «¶ÔÈ· Ë Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. ÂÍ¿ÏÏÔ˘.ENOTHTA 2. Ô˘ Ì·˜ ÁÔËÙÂ‡Ô˘Ó Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·. «¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓË. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. ηıÒ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ’ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÂÏÏÈ‹. ∏ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∂¿Ó. Δ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ·ÏËıÔÊ·Ó‹ ÔÚÙÚ¤Ù· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ™ˆÛÙfi §¿ıÔ˜ √È ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ·.2. ŒÓ· ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi ÔÚÙÚ¤ÙÔ ∞fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Mona Lisa (Ú‚. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯ı› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÌËÓ›˜.».4). ÛÙÔ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ì¤ÚÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÓÒÚÈ˙Â Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘. Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ··ÓÙËı› ·ÎfiÌË ÔÚÈÛÙÈο.» Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ›Ó·Î·. √ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜.

ENOTHTA 2. 136 .4 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 11/∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ (Û ‚È‚Ï›Ô ‹ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô) ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÂÓfi˜ ›Ó·Î· ÌÂ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi ı¤Ì·. ∞·ÓÙ‹ÛÙ ÁÚ·ÙÒ˜ Û 300 ϤÍÂȘ. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔÓ. Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙÔÓ Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›. Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙ ·Ó ÙÔÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÈÛÙ¿ ‹ ·Ó Î·È Ò˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ·˘ÙfiÓ.

Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ·ÚÌÔÓ›·˜. O˘ÚÌ›ÓÔ. ™ÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË (1400-1500) ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó Ë ºÏˆÚÂÓÙ›·. K·Ù¿ ÙËÓ ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË (1500-1525) ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·¤ÎÙËÛÂ. H ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË. ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ‹ıË Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. Ì˘ıÔÏÔÁÈο. ºÂÚÚ¿Ú· Î.KEºA§AIO ™‡ÓÔ„Ë M ÙÔÓ fiÚÔ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠηٿ ÙÔÓ 15Ô Î·È ÙÔÓ 16Ô ·ÈÒÓ· ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋˜ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. ·Ó¤‰ÂÈÍ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. PÒÌË. ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ۯ‰›·˙·Ó. Ë ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ıÂÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ· Ì ı¤Ì·Ù· ÈÛÙÔÚÈο. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙË BÂÓÂÙ›· ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Û¯ÔÏ‹. O Leonardo da Vinci. ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·È΋˜ A˘Ï‹˜. ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¤Ù˘¯·Ó ÙË Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ Ù˘. Ô 137 2 . KÔÈÙ›‰· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë IÙ·Ï›· Î·È ÔÈ ÂχıÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘. Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ 13Ô Î·È ÛÙÔÓ 14Ô ·ÈÒÓ·. MÈÏ¿ÓÔ. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÔχÏ¢ÚË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ··Ú¿ÌÈÏÏË. Ë PÒÌË. Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ·Ú¿ ÙÔ Ù·Ú·Á̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ Ù˘.¿. BÂÓÂÙ›·. ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜. Ô ı·˘Ì·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È Ë Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÁÈ· ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó. Afi ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë. ¤ÁÈÓ·Ó ıÂÚÌÔ› ÚÔÛٿ٘ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤ÙÛÈ Â˘ÓÔ˚Îfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ™ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ ÁˆÌÂÙÚÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜. ÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ. ™ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. EÈϤÔÓ. M¿ÓÙÔ‚·. ºÏˆÚÂÓÙ›·. ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜. fiÔ˘ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜ ÂÓ›Û¯˘Û ȉȷ›ÙÂÚ· Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ M‰›ÎˆÓ. OÈ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜. ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ. ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ÛÙÔ˘˜ ÊÂÔ˘‰¿Ú¯Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ú›ÁÎÈ˜– ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË. H ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ‹Ù·Ó Â›Û˘ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. H ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙË ÁˆÚÁ›· ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÛÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ· ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ –‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ¢ÁÂÓ›˜. ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎÂ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ô Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. T· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ̤ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¿Í˘. Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙË ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ›¯Â ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ڈ̷˚ÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ.

¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ºÏ·Ì·Ó‰Ô› ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù¿ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ÂÔ¯‹˜. ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ™ÙË ‚fiÚÂÈ· E˘ÚÒË ÔÈ ÌÂ۷ȈÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ £Âfi Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚Ï‹ıËηÓ. T· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ºÏ¿Ó‰Ú·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ fiÏÂȘ Bruges. Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘. ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ͢ÏÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù˘ ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·˜. TȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ·Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·. H Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÏËıÔÊ·Ó‹˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. Ù˘ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ‚ÔÚ›ˆ˜ ÙˆÓ ÕÏˆÓ. OÈ ºÏ·Ì·Ó‰Ô› ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÚÒÙÔÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜. Ë AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙË ‚fiÚÂÈ· E˘ÚÒË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·Ó·‚›ˆÛË ÌÔÚÊÒÓ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜.Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜. ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔȯ›· ÂÈÏÂÎÙÈο. Ô P·Ê·‹Ï Î·È Ô TÈÛÈ·Ófi˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ù˘ ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘. Ë ÔÔ›· ¤‰ˆÛ Ӥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. fi¯È Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜. H AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿. ŒÙÛÈ. 138 . ÂÓÒ Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È Ë ÁÏ˘ÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙË ÁÔÙıÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÌÂÌÔӈ̤ӷ Û˘Ì‚ÔÏÈο ÛÙÔȯ›·. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·˜. H AÓ·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚÒÙ· ÛÙË ºÏ¿Ó‰Ú·. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. BڢͤÏϘ Î·È AÌ‚¤ÚÛ·. TËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Â˘Ú‡Ù·Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿. °¿Ó‰Ë. TËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó. fï˜. ·ÏÏ¿ ÂÌÂÈÚÈο ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÏËıÒÚ· ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ. °ÓËÛÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ¯·Ú¿ÎÙ˘ Albrecht Dürer. O fiÚÔ˜ «AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿» ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË Ï·ÌÚ‹ ¿ÓıËÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘. H AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ Ù¤¯ÓË Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ÂͤÏÈ͢. ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ ¤‰ÂÈÍ·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ·ÊÔÌÔ›ˆÛ ٷ ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ IÙ·ÏÒÓ ˙ˆÁڿʈÓ.

KEºA§AIO ¶APAPTHMA 1 A·ÓÙ‹ÛÂȘ Û AÛ΋ÛÂȘ A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 1 NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙˆÓ AıÒˆÓ Brunelleschi ¢·‚›‰ Donatello OÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ Gattamelata Donatello £‡Ú· ÙÔ˘ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Ghiberti N·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ AÓ‰Ú¤· ÛÙË M¿ÓÙÔ‚· Alberti ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ Pazzi ÛÙË Santa Croce Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Brunelleschi Palazzo Pitti Brunelleschi Palazzo Rucellai Alberti BÔÚÈÓ‹ ı‡Ú· ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Ghiberti Palazzo Medici Riccardi Michelozzo Palazzo Quaratesi Brunelleschi OÚÂȯ¿ÏÎÈÓÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· HÚ·ÎÏ‹ Î·È AÓÙ·›Ô˘ TÚÔ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Pollaiuolo ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 2 La Primavera (ÕÓÔÈÍË) Sandro Botticelli T·Í›‰È ÙˆÓ M¿ÁˆÓ ÛÙË BËıϤÂÌ Benozzo Gozzoli AÁ›· TÚÈ¿‰· Ì ¶·Ó·Á›·. ¶Úfi‰ÚÔÌÔ Î·È ‰ˆÚËÙ¤˜ Masaccio M¿¯Ë ÙÔ˘ San Romano Uccello ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Â› ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË Piero della Francesca ‚·ÛÈÏÈ¿ ÃÔÛÚfiË ΔÔȯÔÁڷʛ˜ Û ÎÂÏÏÈ¿ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ San Marco ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Fra Angelico ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 3 1. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Î·È fi¯È ÛÙË PÒÌË. 7. TÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ San Marco. 139 2 . §¿ıÔ˜. 6. §¿ıÔ˜. ™ˆÛÙfi. 4. 3. ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô Fra Angelico Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘. ™ˆÛÙfi. 5. §¿ıÔ˜. H ·Ó·Î¿Ï˘„Ë-Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Brunelleschi. I‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ¤‰ÈÓÂ Ë ™¯ÔÏ‹ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. ™ˆÛÙfi. 2. ™ˆÛÙfi. H ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ ¤‰ÈÓ ηٿ ÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ.

§¿ıÔ˜. A·ÓÙ‹ÛÂȘ Û ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 4 ŒÓ·˜ ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi˜ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. Δ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ·ÏËıÔÊ·Ó‹ ÔÚÙÚ·›Ù· Â›Ó·È ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ÈÓ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ ÊÏ·Ì·Ó‰Ô‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Robert Campin Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÌÈ· ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ì ÙÔÓ XÚÈÛÙfi.ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 4 Mona Lisa Leonardo da Vinci Pietà Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ ª˘ÛÙÈÎfi˜ ¢Â›ÓÔ˜ Leonardo da Vinci Madonna del Granduca P·Ê·‹Ï T·ÊÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¿· IÔ˘Ï›Ô˘ Bã Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ TÔȯÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ Ù˘ Cappella Sistina Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ San Pietro in Montorio Bramante ™¯ÔÏ‹ ÙˆÓ AıËÓÒÓ P·Ê·‹Ï ¢·‚›‰ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ Villa Madama P·Ê·‹Ï §·˘ÚÂÓÙÈ·Ó‹ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ ÕÛÎËÛË A˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 5 KÚ‹ÓË ÙÔ˘ Mˆ˘Û¤ˆ˜ Klaus Sluter ¶›Ó·Î·˜ ‚ˆÌÔ‡ ÙˆÓ Portinari Hugo van der Goes AÚÚ·‚ÒÓ˜ ÙˆÓ Arnolfini Jan van Eyck K‹Ô˜ ÙˆÓ Á‹ÈÓˆÓ ·ÔÏ·‡ÛÂˆÓ Hieronymus Bosch •˘ÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙËÓ AÔÎ¿Ï˘„Ë Albrecht Dürer ÕÛÎËÛË ∞˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 6 1. 3. ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË. ™ˆÛÙfi. √ Sandro Botticelli ‰ÂÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÌfiÓÔÓ ¤ÚÁ· ÌÂ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·ÏÏ¿ Â›Û˘ ¤ÚÁ· Ì ıÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù· ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜. Δ· ıÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù· ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·fi Á‡„Ô. ÂÊfiÛÔÓ Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·˘Ù¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘„ËÏ‹. ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó. §¿ıÔ˜. 2. OÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·˘Ù¤˜. 140 .

Â›Ó·È Ë Pietà. 141 2 . TÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· 1498. ¶·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ó·Á›· Ô˘ ÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ÙÔÓ ÓÂÎÚfi XÚÈÛÙfi Î·È ıÚËÓ› ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘.KEºA§AIO ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 8 ŒÓ· Ôχ ÁÓˆÛÙfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘ Ì ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ı¤Ì·. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ Ó·fi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ÛÙË PÒÌË.

√ ÌÈÎÚfi˜ ÕÛ· Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ 30. ∏ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ∞Ì¿Ó 11. √ ÌÈÎÚfi˜ ∑ÂÚÔ˘‚·‚‹Ï Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ 33. √ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿ 4. √ ÌÈÎÚfi˜ ∂˙ÂΛ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ 32.¶APAPTHMA 2 ∂ÂÍ‹ÁËÛË ÛÙËÓ ∂ÈÎ. ¢·‚›‰ Î·È °ÔÏÈ¿ı 13. √ ÌÈÎÚfi˜ ™ÔÏÔÌÒÓ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 27. 36 1. √ ÚÔÊ‹Ù˘ πˆ‹Ï 24. √ ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ fiÊȘ 12. ∏ ¶ÂÚÛÈ΋ ™›‚˘ÏÏ· 18. ∏ §È‚˘Î‹ ™›‚˘ÏÏ· 17. √ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ ·fi ÙË ÛÂÏ‹ÓË 3. √ ÚÔÊ‹Ù˘ πÂÚÂÌ›·˜ 16. ΔÔ ÚÔ·ÙÔÚÈÎfi ·Ì¿ÚÙËÌ· 7. √ ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Û·˝·˜ 23. √ ÌÈÎÚfi˜ ƒÔ‚Ô¿Ì Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 29. √ ÚÔÊ‹Ù˘ πÂ˙ÂÎÈ‹Ï 20. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ 6. √ ÌÈÎÚfi˜ πˆÛ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ 142 . ∏ ı˘Û›· ÙÔ˘ ¡Ò 8. πÔ˘‰‹ı Î·È √ÏÔʤÚÓ˘ 14. √ ÚÔÊ‹Ù˘ πˆÓ¿˜ 15. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ πÂÛÛ·› 28. √ ÚÔÊ‹Ù˘ ∑·¯·Ú›·˜ 26. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· 5. √ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ·fi ÙÔ ÛÎfiÙÔ˜ 2. √ ÚÔÊ‹Ù˘ ¢·ÓÈ‹Ï 19. ∏ ¢ÂÏÊÈ΋ ™›‚˘ÏÏ· 25. ∏ ̤ıË ÙÔ˘ ¡Ò 10. ∏ ∫˘Ì·›· ™›‚˘ÏÏ· 21. √ ÌÈÎÚfi˜ √˘˙›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘ 31. √ ∫·Ù·ÎÏ˘ÛÌfi˜ 9. ∏ ∂Ú˘ıÚ·›· ™›‚˘ÏÏ· 22.

¶Ï¿ÙˆÓ 2. 39 1. 7. Francesco Maria della Rovere 13.) 6.KEºA§AIO ¶APAPTHMA 3 ∂ÂÍ‹ÁËÛË ÛÙËÓ ∂ÈÎ. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ 3. ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜ 18. HÚ¿ÎÏÂÈÙÔ˜ (Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∞ÁÁ¤ÏÔ˘) 14. Federico Gonzaga 10. ƒ·Ê·‹Ï (·˘ÙÔÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·) 143 2 . ™ˆÎÚ¿Ù˘ 4. ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ (Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Bramante) 16. ∞‚ÂÚÚfi˘ 11. ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ˜ . Sodoma 19. ∞ÈÛ¯›Ó˘ (∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜. ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ 9. ∑‹ÓˆÓ 8. ∑ˆÚÔ¿ÛÙÚ˘ 17. ¶˘ı·ÁfiÚ·˜ 12. ¢ÈÔÁ¤Ó˘ 15. •ÂÓÔÊÒÓ 5.

K¿Û‰·ÁÏË. YÔ‰ÔÌ‹. A. Florence 3 1999. Origins of a Genius... XfiÓÔÚ X. H Â˘Úˆ·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ·. The Official Guide. Yale University Press. Scala. M¤ÏÈÛÛ· Î·È X·Ú. Aı‹Ó· 1998. M·ÚfiÎ. Benozzo Gozzoli. Giunti. H Ù¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. Hauser A. B¿ÓÈ·˜. M·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜. H Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Florence 1994.. Aı‹Ó· 1988. Florence 1999. Foister S. New Haven and London 1998. Renaissance. Sculpture. H ÈÙ·ÏÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٿ ÙÔ 16Ô ·ÈÒÓ·. K¿Ï‚Ô˜.§.. From the Renaissance to the Present Day.. MÔ˘Ú›ÎË NÙ. Gombrich E. Duckerton J. ÙfiÌÔ˜ B. Giunti Gruppo Editoriale.£. Aı‹Ó· 1994. Florence 1990. ÂΉ.H. AÓ·Á¤ÓÓËÛË. ÌÙÊÚ. Û.. IÛÙÔÚ›· Ù˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜... Florence 1998. Gordon D. ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ¤ÎıÂÛ˘. KÔÈÓˆÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. Masaccio. 8. Brese-Bautier G.. 144 .. MIET. ΔÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. ÂΉ. IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘. ∞ı‹Ó· 2003. ÂΉ. ÂΉ. XÚ‹ÛÙÔ˘ XÚ.BIB§IO°PAºIA E§§HNO°§ø™™H M¿Ú¸ §. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ – °Ï˘ÙÈ΋. •ENO°§ø™™H Acidini-Luchinat Ch. ÂΉ... MÔ‡Ú·˜. Bonsanti G.. ¶·¿˜. AÓ·Á¤ÓÓËÛË. 2 ÙfiÌ. ÌÙÊÚ. Capretti E.. Propyläen Kunstgeschichte. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1991.. 2 ÙfiÌÔÈ.. YÔ‰ÔÌ‹.. The Galleria della Accademia.. The Uffizi. Becocci/Scala. YÔ‰ÔÌ‹. Gregori M. Casazza O. Taschen. Brown D. M¿Ú¸ ¶.. M·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜. vol. Giotto to Dürer. M·ÚfiÎ.. Yale University Press/National Gallery Publications. ºÏ¤ÌÈÓÁÎ T. Aı‹Ó· 1998. Early Renaissance Painting in The National Gallery.. Aı‹Ó· 1993. ÂΉ. √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1975. A‰¿Ì. ÙfiÌÔ˜ 2. Köln 1999. TÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘. Aı‹Ó· 2 1998. Leonardo da Vinci. Scala.. ÂΉ. Giunti Universal Atlas.. Kaufmann G. Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜.. Die Kunst des 16 Jahrhunderts. Guide to the Gallery and Complete Catalogue. §. 11-89. ÙÔ IÛÏ¿Ì Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË Î·Ù¿ ÙÔ MÂÛ·›ˆÓ·. (ÂÈÌ. et al. Fossi G. Penny N. ÂΉ. πÙ·ÏÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È ∂ÏÏ¿‰·. AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ. Berlin 1970. Hollingsworth M. Aı‹Ó· 1986. XÚ‹ÛÙÔ˘ XÚ. Aı‹Ó· 1995.). MÔ‡Ú·˜ X. New Haven and London 1991.A.

Tintoretto. München 1982. Rosand D. 2. 1350-1500. Fra Angelico. Florence 1991. ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ ¤Ó· Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿. Raffael. Cambridge 1997. ÂΉ. A. London 2 1999. ÌÙÊÚ.. Scala. Û ‰‡Ô ÎÂÊ¿Ï·È·. O¢H°O™ °IA ¶EPAITEPø ME§ETH 1. Florence 1981. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. Das malerische Werk... Art Lys. EȯÂÈÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ·fi ÙÔ 1400 ¤ˆ˜ ÙÔ 1700 ÂÚ›Ô˘. Nepi-Scirè G.. Hong Kong 1997. Louvre. M·ÚfiÎ. AÓ·Á¤ÓÓËÛË. Oxford University Press. Ì ٛÙÏÔ «AÚÌÔÓ›· Î·È MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË». ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ (Û. ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙËÓ TÔÛοÓË ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·. Cambridge University Press. Aı‹Ó· 1998.. ÙË ÌË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. (ÂÈÌ. Santi B. ¶·¿˜. ºÏ¤ÌÈÓÁÎ T. Veronese.. Benedikt Taschen Verlag. H ÂͤٷÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. National Gallery Company Limited. Painting in Sixteenth Century Venice. Aı‹Ó· 1986.. 14-99) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. XfiÓÔÚ X. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ – °Ï˘ÙÈ΋. ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ··Ú¯¤˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘.KEºA§AIO Koch W. M·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜. Pope-Hennessy J. Langmuir E.. ÙË ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Ô˘Ì·ÓÈÛÌfi. Scala. Prestel Verlag. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ÂÚÈÂÎÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.. Oberhuber K. München/London/New York 1999.. YÔ‰ÔÌ‹. Mosaik Verlag. 371-446) Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿ Î·È ÙËÓ ·ÎÌ‹ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘. MÔ˘Ú›ÎË NÙ. Welch E. ÙÔ Ó¤Ô ‡ÊÔ˜ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙË ºÏ¿Ó‰Ú·. Art and Society in Italy. Paris 2000. ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. Les Galeries de l’ Accademia de Venice.). Baustilkunde. Mettais V. Titian. Botticelli. Milan 1998. Wundram M. ¢‡Ô ·fi Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ (Û. ŒÙÛÈ.. ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ EM¶. MÈÎÚfiÙÂÚ˜ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ 145 2 . 7 Centuries of Painting.. TÔ ÚÒÙÔ. Painting of the Renaissance. Köln/Lisboa/ London/New York/Paris/Tokyo 1997. Electa. Ì ٛÙÏÔ «O 15Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. The National Gallery: Companion Guide. Europäische Baukunst von der Antike bis zur Gegenwart.

¢‡Ô ·fi Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ηıÒ˜ Î·È Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓ‹Ì·Ù· Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘˜. Aı‹Ó· 1998. ™Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ·˘Ù¿ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ¤Á΢ÚÔ ÙÚfiÔ Ù· ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. O¯ÙÒ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· (23-30) Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. Ù· Ù˘ÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÙfiÌÔ˜ 2. IÛ·Ó›·. M¤ÏÈÛÛ· Î·È X·Ú. Painting of the Renaissance.. °·ÏÏ›·. Ô˘ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È Û 52 ÎÂÊ¿Ï·È·. ¤Ó· ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ Î·È fi¯È Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. ÌÈÎÚÔÙ¯ӛ·) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔÓÙ·È Ì ¿ÊıÔÓÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. K¿Ùˆ XÒÚ˜. Hollingsworth M. ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ë Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ¿ÚÙÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ê› ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ EM¶. ÂΉ. Köln/ Lisboa/London/New York/Paris/Tokyo 1997.£.ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. TÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ë «ÛÊ·ÈÚÈ΋» ÔÙÈ΋ ÙÔ˘. ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜.. ÁÏ˘ÙÈ΋. ÙÔ IÛÏ¿Ì Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ E˘ÚÒË Î·Ù¿ ÙÔ MÂÛ·›ˆÓ·. AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙÔ B˘˙¿ÓÙÈÔ. ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÚÒÙË Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙËÓ ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙÔÓ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi. EÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ (·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ. H Ù¤¯ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. Ù· ˘ÏÈο Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ. MÔ‡Ú·˜. MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Â›Ó·È Ë fi¯È ¿ÓÙÔÙ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. 5. MÔ‡Ú·˜ X. °ÂÚÌ·Ó›·). K¿ı ÂÓfiÙËÙ· ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ Ï·›ÛÈÔ.. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÓfiÙËÙ˜. A‰¿Ì. ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. 3. Aı‹Ó· 1994. IÛÙÔÚ›· Ù˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. Wundram M. Ì ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi. 146 . 4. ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. AÎÔÏÔ˘ı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· –Û οı ÂÓfiÙËÙ·– ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ Û οı ¯ÒÚ· (IÙ·Ï›·. ™Â ·Ú¿ÚÙËÌ·. Benedikt Taschen Verlag. ÂΉ. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙȘ ··Ú¯¤˜ (·Ú¯·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜) ¤ˆ˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi. TÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û¯¤‰È·.

E›ı. ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ˙ˆËÚ‹ Ï¿Ì„Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÔχÙÈÌÔÈ Ï›ıÔÈ. Ú¿ÛÈÓ˜. °Ú·Ó¿Ù˘: ¶˘ÚÈÙÈÎfi ÔÚ˘ÎÙÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜. B·ÛÈÏÈ΋: AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Ó·Ô‡ Û ۯ‹Ì· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Î·È Â›ÌËΘ. OÈ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‚·ı‡ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·. K·Ì¿Ú·: AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ËÌÈ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÔÌËÓÈηÓÔ› ÌÔÓ·¯Ô›: T¿ÁÌ· ÌÔÓ·¯ÒÓ Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1216 ÛÙËÓ TÔ˘ÏÔ‡˙Ë ·fi ÙÔÓ ¿ÁÈÔ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ. OÈ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ì ˆÚ·›Ô ¯ÚÒÌ·. ·Ó ÙÔ˘ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙÔÌ‹. E›¯·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÌfiÚʈÛË Î·È ‹Ù·Ó ¿ÚÈÛÙÔÈ ÈÂÚÔ΋ڢΘ. ÙË ˙ˆÊfiÚÔ Î·È ÙÔ Á›ÛÔ. K¿ÙÔ„Ë: ™¯¤‰ÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi „ËÏ¿. ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ı·ً Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ. ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜. £ÚÈÁÎfi˜: TÌ‹Ì· ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ΛÔÓ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÂÈÛÙ‡ÏÈÔ. AÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi˜: AÓÙ›ÏË„Ë Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ¿ÓÙ· ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ·ÍÈÒÓ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ ʤÚÂÈ ÁÏ˘Ù‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ÂÓÒ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È Î›ÙÚÈÓ˜. Ï¢Τ˜ Î·È Ì·‡Ú˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜.°§ø™™API MEPOY™ A A¤ÙˆÌ·: H ÙÚÈÁˆÓÈ΋ Â›ÛÙÂ„Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷϋÁÂÈ Ë ÚfiÛÔ„Ë ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ Ï¢ÚÒÓ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡. Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Û ÎÏ›ÙË. 147 . AÊËÚË̤ÓË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ Ù¿ÛË: H ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ‹ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È fi¯È ÛÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. BÚ¿¯˘ÓÛË (Û ¤Ó· ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi ‹ ÁÏ˘Ùfi ¤ÚÁÔ): O ÛÙ·‰È·Îfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘. KÏ›ÙÔ˜: H ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ˘ԉȷ›ÚÂÛË Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ K·›Û·Ú· Î·È ÙÔ˘ A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘. KÈÔÓÔÛÙÔȯ›·: ™ÂÈÚ¿ fiÌÔÈˆÓ ÎÈfiÓˆÓ Û ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. EÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ™‡ÛÙËÌ· ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÈı·Ú¯›·˜ Î·È ÏÈÙfiÙËÙ·˜. KÈÔÓfiÎÚ·ÓÔ: TÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ΛÔÓ·. ŒÎÙ˘Ô ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ: AÓ¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. BÈÙÚÔ‡‚ÈÔ˜: ¢È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ PˆÌ·›Ô˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎfi˜. AÏÏËÁÔÚ›·: §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ‹ ·Ê‹ÁËÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÈÔ ·ÈÛıËÙfi ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ‹ ·ÎÚÔ·Ù‹. ∂ÚÂÈÛ›ÓˆÙÔ: ∏ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ηı›ÛÌ·ÙÔ˜. M·È΋ӷ˜: ÕÓıÚˆÔ˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÈÛ¯˘Úfi˜. Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹ Ë „¢‰·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜.

Ù˘ ÂÓ¿ÚÂÙ˘ ˙ˆ‹˜ ‹ Ù˘ ¤ÎÛÙ·Û˘. NÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÌfi˜: H ÓÂfiÙÂÚË Î·È ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Ï·ÙˆÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ÔÚÛÂÏ¿ÓË ‹ ̤ٷÏÏÔ. fiÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿ÓıËÛË. ¶›Ó·Î·˜ ‚ˆÌÔ‡ (Ù¯ÓÈÎfi˜ fiÚÔ˜. ·Á›Ô˘˜ Î·È ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. altarpiece): ZˆÁÚ·ÊÈÎfi ‹ ÁÏ˘Ùfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¿Óˆ ‹ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ‚ˆÌfi ÛÙȘ ηıÔÏÈΤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜. ¶·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜: A˘Ùfi˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·. fiÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÎÚ¿ÙÔ˜. Ë „˘¯‹ Â›Ó·È ·ı¿Ó·ÙË Î·È ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ë ¤ÓˆÛË Ì ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ «EÓ» ̤ۈ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘. O ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ ‚·ÛÈο ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜. Á·ÏÏ. Ë Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ÙËÓ ¶·Ó·Á›·. Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙËÓ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· Ì. ™ÙËı·›Ô: ¶·Ú·¤ÙÔ. ÙÔ Ó‡̷ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ Ù˘ ‡Ï˘. TÔ Î›ÓËÌ· ·˘Ùfi ÂÍ·ÏÒıËΠÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÛÙÔÓ BÔÚÚ¿. Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ AÁÁÏ›· (1066) Î·È ÙË ÓfiÙÈ· IÙ·Ï›· (‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi 11Ô˘ ·ÈÒÓ·). 148 . EÈÎÔÓ›˙ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÓ XÚÈÛÙfi. Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÂÎÚfiÛˆfi Ù˘ ÙÔÓ ¶ÏˆÙ›ÓÔ. ™ÙËı¿ÚÈÔ: ZˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÚÔÙÔÌ‹ ̤۷ Û ·ÎÏÔ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÚÔ‡Û·Ó ÛÙË BfiÚÂÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 8Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ· (ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ B›ÎÈÁΘ). ¶ÂÚ›ÎÂÓÙÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ: KÙ›ÚÈÔ (΢ÎÏÈÎfi ‹ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi) Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ΤÓÙÚÔ. ¶Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ·: H ȉÈfiÙËÙ· ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Ì Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË ÙÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ Î·È ÙȘ ηÌ‡Ï˜ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. E›ı. OÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌfiÓÈÌ· ÙÔÓ 10Ô ·ÈÒÓ· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· °·ÏÏ›·. ¶·Ú·ÛÙ¿‰·: K›ÔÓ·˜ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓÔ˜. Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ¤ÙÛÈ Û ÌÈ· «·fiÏ˘ÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» ‹«˘ÂÚ-Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·».: retable. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó Ô ˘ÏÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡. ·ÁÁÏ. 15Ô Î·È 16Ô ·ÈÒÓ· Ì ÛÎÔfi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Ï·ÙÈÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜. fiÔ˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÎÚ¿ÙÔ˜. TfiÍÔ: AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ËÌÈ΢ÎÏÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ¿Óˆ Û ΛÔÓ˜ ‹ ÂÛÛÔ‡˜. ÂÏ·ÊÚ¿ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˜. ¶ÚÔÛÙÒÔ: ¶ÚÔÛÙ¤Á·ÛÌ· ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ Û ΛÔÓ˜. ÌÂٷ͇ AãÎ·È B㶷ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘.X.N·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜: H Ù¿ÛË Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙÚfiÔ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÈÛÙfi Î·È ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi. Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi˜. NÔÚÌ·Ó‰Ô›: ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô› ÂÈÚ·Ù¤˜. P˘ıÌfi˜: O ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜. O˘Ì·ÓÈÛÌfi˜: TÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÙÔÓ 14Ô. ™Ô˘Ú·ÏÈÛÌfi˜: K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ™Ì¿ÏÙÔ: °˘¿ÏÈÓÔ Â›¯ÚÈÛÌ· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ·Ô¯ÚÒÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ËÏfi. ™ÙÈÏ‚ÒÓˆ: °˘·Ï›˙ˆ. Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙË ÏÔÁÈ΋ fi„Ë Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙÔ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙÔ ‹ ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ. Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ÛÙÔ¿ Ù˘ ΢ڛˆ˜ ‡Ï˘ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜.

149 . ºÚ·ÁÎÈÛηÓÔ› ÌÔÓ·¯Ô›: T¿ÁÌ· ÌÔÓ·¯ÒÓ Ô˘ ȉڇıËΠÙÔ 1216 ·fi ÙÔÓ ¿ÁÈÔ ºÚ·ÁΛÛÎÔ Ù˘ AÛÛ›˙˘.TÔÍÔÛÙÔȯ›·: ™ÂÈÚ¿ Ùfi͈Ó. Y¤Úı˘ÚÔ: AÓÒÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ı‡Ú·˜ ‹ ·Ú·ı‡ÚÔ˘. E›¯·Ó ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÛÙȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. A·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ Î·È ˙Ô‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ‰ˆÚ¤˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. T‡Ì‚Ô˜: T¯ÓËÙfi˜ ÏfiÊÔ˜ ·fi ¯ÒÌ· Î·È ¤ÙÚ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¿Óˆ ·fi Ù¿ÊÔ˘˜. º¿Ùӈ̷: K·ı¤Ó· ·fi Ù· ÎԛϷ ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÔÚÔÊ‹˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÔÎÒÓ Ù˘.

.

MEPO™ B EÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ˆ˜ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ™˘ÁÁÚ·Ê‹: M·ÚÈϤӷ K·ÛÈÌ¿ÙË ∂È̤ÏÂÈ· ∂ÈηÈÚÔÔ›ËÛ˘: μ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÂÙÚ›‰Ô˘ .

.

ÂÎϤÙ˘ÓÛË. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂΉËÏÒıËΠ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜. ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ È‰ÈfiÌÔÚÊË ÂΛÓË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ÙËΠ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ E˘ÚÒË Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÔ¯‹ (Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜). ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË.KEºA§AIO 1 H OæIMH ANA°ENNH™H. Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜Ø ñ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡. ÁχÙ˜ Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È ÂÂÎÙ¿ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ E˘ÚÒËØ ñ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ ¿Ô„Ë ÁÈ· Ù· Ó¤· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÁÔÚ›·Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤ÚÁ· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. Ó· Ù· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙÂ Î·È Ó· ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÙËÚ›Ù ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÛÙ· ‰›· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ÂÎ˙‹ÙËÛË) 153 . Ù˘ÔÔ›ËÛË. ÚÔÛˆÈÎfi ‡ÊÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÓÒÚÈÛÌ· Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛË. MANIEPI™MO™ ™ÎÔfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ‡ÛÙÂÚË AÓ·Á¤ÓÓËÛË-Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ Î·È Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÂÙ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ŒÓÓÔȘ KÏÂȉȿ IÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ KÏ·ÛÈÎfi AÓÙÈ-ÎÏ·ÛÈÎfi ™ÎÈÔʈÙÈÛÌfi˜ K›ÓËÛË Figura serpentinata (ÌÔÚÊ‹ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Û·Ó ÙÔ˘ ÊȉÈÔ‡) Maniera (Ì·ÓȤڷ. ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù·Ø ñ ·ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÂÙ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛË˜Ø ñ ηٷÓÔ›Ù ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi-ÂÈηÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¿ÓıËÛË ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡Ø ñ ηٷÓÔ›Ù ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·˘Ùfi ȉ›ˆÌ· ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜. E›Û˘ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË –·fi ÙÔ 1525 ÂÚ›Ô˘ ˆ˜ ÙÔ 1600–. ™ÎÔfi˜ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

™ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Á›ÓÂÙ·È ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÚÒÈÌ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ –Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜– Ù· ÔÔ›· ÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ηıÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ IÛ·Ó›· (ÂÓfiÙËÙ· 1. KÏ·ÛÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË.4 ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠¤Ó· ÂȉÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ.2). 2. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 1. E›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ fiÚÔ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜. Ÿ„ÈÌË ‹ ·ÓÙÈÎÏ·ÛÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ TÈÛÈ·Ófi. ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. TËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚ÈÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÙÔÓ T˙fiÚÙ˙Ô B·˙¿ÚÈ Ô ÔÔ›Ô˜. ÛÙÔÓ TÈÓÙÔÚ¤ÙÙÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔÓ KÚËÙÈÎfi ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ. ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. KÔÚ˘Ê·›Ô ηÏÏÈÙ¤¯ÓË-‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ıˆÚ› ÙÔÓ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ. ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ·ÏÏ¿ Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙË °·ÏÏ›·. ¶ÚˆÙÔ·Ó·Á¤ÓÓËÛË. ÂÎÙfi˜ ·fi ıˆÚËÙÈÎfi˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 1. ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÎÙ‹ÛˆÓ.ñ ¶ÚÔÔÙÈ΋ ñ M›ÌËÛË ñ AÏÏËÁÔÚ›· EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ °È· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÂÓÈο Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜: 1. TÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÓfiÙËÙ˜: Ô Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ ˆ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ (ÂÓfiÙËÙ· 1.1)Ø Ô Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·: ºÏˆÚÂÓÙ›· Î·È BÂÓÂÙ›·. 4. ˘‹ÚÍ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. T¤ÏÔ˜. ÙÔ trecento. Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ –Î·È fi¯È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘– Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ıˆڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜. Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ̷ÓÈÂÚÈÛÌfi˜. 3. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ı· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ȉ›ˆÌ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ «fi„ÈÌË» AÓ·Á¤ÓÓËÛË Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1525 ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. ÙÔ quattrocento. Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ 14Ô ·ÈÒÓ·. 154 .3 Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿. Ô˘ ηχÙÂÈ ÌÈ· ÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Ê¿ÛË. ¶ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË.

ÌÈ· 155 1 . ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ K›ÌÂÓÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰È·‚¿ÛÙ ÙȘ Û. ‹ Û η̛· ·fi ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ· (ÂÍ·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ «˘Ô¯ˆÚÔ‡Û ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È»). O fiÚÔ˜ «Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜» ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·ı·Ú¿ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÒÓ fiÚˆÓ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û·Ê‹˜.Î. ™˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ Ì ÙȘ ¿ÏϘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ‰ËÏ·‰‹. ÔÚÈÔıÂÙ‹ıËΠÙÂÏÈο ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ·ÎÌ‹. ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË-‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ cinquecento (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·).KEºA§AIO EÓfiÙËÙ· 1.ÙÈ Î·Ïfi ›¯Â Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·fi ÙÔÓ P·Ê·‹Ï ̤¯ÚÈ ÙÔÓ PÔ‡ÌÂÓ˜. 361-362 ·fi ÙÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉԯ‹ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. °È· ÙÔ˘˜ ıˆÚËÙÈÎÔ‡˜ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÛÙÔÓ ÁÔÙıÈÎfi Ú˘ıÌfi. MÂÙ¿ ÙÔ 1527 (ÏÂËÏ·Û›· Ù˘ PÒÌ˘ ·fi ÙÔÓ K¿ÚÔÏÔ EãÙˆÓ A„‚Ô‡ÚÁˆÓ) ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È ÛÙË °·ÏÏ›· ·fi IÙ·ÏÔ‡˜ fï˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. fiˆ˜ «ÁÔÙıÈ΋ Ù¤¯ÓË». «AÓ·Á¤ÓÓËÛË» Î·È «Ì·Úfiλ Î·È Â›Ó·È ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ «-ÈÛÌfi˜». Ë maniera «Î·Ù¤ÛÙÚ„» fi. ÙÔÓ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi Î. ◊Ù·Ó. . A˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ηٿ ÓÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÈÙ·ÏÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Î·È ÂȉÈο ڈ̷˚Îfi. ¤Ó· ÛÙÈÏ ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù¤ıËΠ·fi ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ˆ˜ «ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË». ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛËØ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ 1525 ˆ˜ ÙÔ 1600 ÂÚ›Ô˘. ·ÏÏ¿ ‰È·‰fiıËΠÔχ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ. ¶·Ú’ fiÏË ÙËÓ ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Ô˘ ·¤ÎÙËÛÂ.Ô. ·Ó Î·È ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈο. H ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÔχÏÔÎË. Y¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ·ÚÎÂÙÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰Â¯Ùԇ̠ˆ˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÛÙÈÏ. ÙÔÓ ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. A˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ. Ó· ÙÔÓ ‰Ô‡ÌÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ Ì·˜ ·fi ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· «ÎÈÓ‹Ì·Ù·» (fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ÂÌÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi.¯. ·Ó fi¯È ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓË.. A˜ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÂÏÈο fiÙÈ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ·˘Ùfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¤ÚÁ·. Ÿˆ˜ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜» ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Â›Ó·È ¤Ó·˜ fiÚÔ˜ Ù¯ÓËÙfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÔÙ¤ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜.).1 O MANIEPI™MO™ ø™ KA§§ITEXNIKO °E°ONO™ AÓ Î·È Ô fiÚÔ˜ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛË̷ۛ˜ ÙfiÛÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiÛÔ Î·È Ù· ›‰È· Ù· ¤ÚÁ·.

H ηٿÏË„Ë Ù˘ PÒÌ˘ ·fi Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ K·ÚfiÏÔ˘ EãÙÔ 1527 ÂÚÌËÓ‡ÙËΠˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ ËıÈÎfi ÂÎÂÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË.1 ȉ¤· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ‚·Û›ÛÙËΠ۠ηı·Ú¿ ÛÙÈÏÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÛÙË ÛÙÂÁÓ‹ Ù¯ÓÈ΋. ‹Ù·Ó Û Ï‹ÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ Trento Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ IÙ·Ï›·˜ (1545). Ì·ıËÌ·ÙÈο ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ ¯ÒÚÔ. Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ K·ıÔÏÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜. fiÛÔ Î·È ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔÓ Î·ı·Ú¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÈÌÔ. H ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ÂÏ›‰· ‹Ù·Ó Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·Ê˘Á‹ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË. ı· ‰È·ÈÛÙÒÓ·Ì fiÙÈ Ë Ù¤¯ÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi. ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ ΢ڛˆ˜. ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·.ENOTHTA 1. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈË̤ÓÔ˜. OÈ ¶fiÏÂÌÔÈ ÙˆÓ XˆÚÈÎÒÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· (1524-1525). O ηÓfiÓ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ıËÌ·ÙÈο ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ˘ ÁˆÌÂÙÚË̤ÓÔ˘ ›Ó·Î·. A˘Ùfi Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. MÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÂÈηÛÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ùfi. H AÓ·Á¤ÓÓËÛË Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. H AÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. fiˆ˜ ÙÔÓ fiÚÈÛ ÙÔ 1450 Ô Leon Battista Alberti (§ÂfiÓ M·Ù›ÛÙ· AÏÌ¤ÚÙÈ). H ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ù¤ÚÌÔÓ· ÂÈηÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ›. ÔÏfiÎÏËÚË Ë °Ë ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÁÈ· Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ «Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈο» ÙÔÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ ÎfiÛÌÔ. A˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔÈ ı· Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ 156 . O Ì·ÓÈÂÚÈÛÙ‹˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù· ÔÏÏ·Ï¿ ÛËÌ›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜Ø ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Î·È ÙÔ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ. ™ÙÔÓ ı·ً ·Ú¤¯ÔÓÙ·Ó Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó· «‰È·‚¿ÛÂÈ» ·fi ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÚÔÔÙÈ΋˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· ‹ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ·Û·Ê‹˜. ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ·ÎfiÌ· Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ cinquecento. O ÁÓˆÛÙfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÁÈÓ ͷÊÓÈο «·Ï·Èfi˜» Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ «Ó¤Ô» ÎfiÛÌÔ. Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ N¤Ô˘ KfiÛÌÔ˘. Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ȉ›ˆÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ʤÚÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë Ù¤¯ÓË ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡. ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fï˜ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ™ÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Â›Û˘ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·Ù¤ÚÌÔÓÔ˜. AÓ ·Ó·ÙÚ¤¯·Ì ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. TÔ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎfi ‰fiÁÌ· ›¯Â ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ §Ô‡ıËÚÔ˘. ¿ÊËÛ·Ó ‚·ıÈ¿ ›¯ÓË ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ E˘ÚÒ˘. ·ÏÏ¿ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÌÈ· ÛÙÚ‚ψ̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜Ø ¿ÏÏÔ ¤Ó· «·ÓÙÈÎÏ·ÛÈÎfi» ÛÙÔȯ›Ô. K·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ̤۷ Û ·˘ÙfiÓ ÙfiÛÔ ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜ fiÛÔ Î·È „˘¯Úfi˜. MÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ KÔ¤ÚÓÈÎÔ˘ (1512). fiÙ·Ó ··ÓÙ¿ ˆ˜ ÂÈÎfiÓ·. MÈ· Ì·ÙÈ¿ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÈÓÂ›Ù·È Ô Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙ÔÓÙ·˜ οı ¤ÓÓÔÈ· ÁˆÌÂÙÚ›·˜ Î·È ÛÙÂÚÂÔÌÂÙÚ›·˜. ÙÔ 1517. ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜. ·ÏÏ¿ ¤Ó· ·Û‹Ì·ÓÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ ·¯·ÓÔ‡˜ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. Ë ÔÔ›·. Û·Ê‹ ÌÔÚÊ‹. EÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ù¤¯ÓË ÁÈ· «ÔÏ›ÁÔ˘˜» ·ÏÏ¿ ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˘˜ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ˘˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ·ÏÏËÁÔÚ›·˜.

H ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 30 ÁÚ·Ì̤˜. Ë ·ÚÌÔÓ›·. ÙÔÓ TÈÛÈ·Ófi Î·È ÙÔÓ NÙ· B›ÓÙÛÈ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ NÙ. TÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ‹Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·. MÔ˘Ú›ÎË. 157 1 . ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ¿ÚÂÙ ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ô Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‹ ·Ó ÌÔÚ› ·ÏÒ˜ Ó· ıˆÚËı› Ë ·Ú·ÎÌ‹ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. 1986 (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο). H ÔÌÔÚÊÈ¿.ENOTHTA 1.1 KEºA§AIO ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ Î·È ÙÔÓ P·Ê·‹Ï. E›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜. ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· ›¯·Ó «·ÓÙÚ¢Ù›» Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ¶ÔȘ ıˆÚ›Ù ˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÔ¯‹.

¯. ÂÚ. fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· M·ÓÙfiÓ· Ì ¶·È‰› (. EÓ¤Ó¢Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÁχÙ˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ‹ ÔÏ˘ÚfiÛˆˆÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ. Ë ÔÔ›· η٤ÛÙË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô.1. ‰ËÏ·‰‹ Ë «ÌÔÚÊ‹ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÊȉÈÔ‡». Ë ÂÚ›ÊËÌË ¶·Ó·Á›· Ì ÙÔÓ Ì·ÎÚ‡ Ï·ÈÌfi. fiˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ·Ú·Î¿Ùˆ. ‹ ηχÙÂÚ· Ë «ÌÔÚÊ‹ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Û·Ó Ê›‰È». ÂÈÎ.2. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‚ڋΠÙÔ ÌÔÙ›‚Ô Ù˘ ΛÓËÛ˘. M¤Ûˆ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ ·Ó··Ú¿- 158 .1 O Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Û˘Ìو̷ÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ¯·Ú·ÎÙÈ΋. O Ù¯ÓÈÎfi˜ fiÚÔ˜ figura serpentinata. Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁχÙË Ó· ˘ÂÚÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÂÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. Ù· ÔÔ›· ÙÒÚ· È· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÌfiÓÔ fi„Ë ı¤·Û˘ ·ÏÏ¿ Á›ÓÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÂÚ›‚ÏÂÙ· (‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ȉˆıÔ‡Ó ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜). 1535) ·Ó¿ÁÔÓÙ·È Û ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ΛÓËÛË. ÙÔ˘ ºÚ·ÓÙ˙¤ÛÎÔ ¶·ÚÌÈÙ˙È·Ó›ÓÔ 1503-1540. AÓÙ›ıÂÙ·. Î·È Ë ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ù˘ˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¯·ÏÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ. H «ÌÔÚÊ‹ Û·Ó Ê›‰È» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Î·È Â‰Ò (.2. ‰ËÏ·‰‹. ™ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÌÔÚÊÔÔÈÂ›Ù·È Û ›Ó·Î˜ Ì ıÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù·. ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋. AfiÏψÓ) ·ÏÏ¿ ۷ʤÛٷٷ Î·È ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. Û. ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÙ›ÌËÛË. Ì ÙÔÓ AfiÏψӷ (1573-1575).EÓfiÙËÙ· 1. Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘. Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰ÂÈ ·fi ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. fiˆ˜ Â›Ó·È ÛÎËÓ¤˜ Ì ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο ı·‡Ì·Ù·. ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÈÔ ÛÙ·ÙÈΤ˜. XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘. 1. ΢ڛˆ˜ Û ¯·ÚÙ›. Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. 235. ۯ‰fiÓ fiϘ ÔÈ ÛÎËÓ¤˜.2 O MANIEPI™MO™ ™THN ITA§IA 1. O ı·ً˜. fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. Î·È ÙÔÓ EÚÌ‹ (1580) (‚Ï. X¿ıËΠ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ› ÙÔ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‚¤‚·ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙË ı¤·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. O ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi˜ ‚ÈÚÙÔ˘fi˙Ô˜ ÁχÙ˘ Î·È ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ˜ MÂÓ‚ÂÓÔ‡ÙÔ TÛÂÏ›ÓÈ (1500-1571) (Benvenuto Cellini) Ì ÙË ¯Ú˘Û‹ AÏ·ÙȤڷ ÙÔ˘ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ AãÙ˘ °·ÏÏ›·˜ ÙÔ˘ 1543 Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙË °Ë Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ô ºÏ·Ì·Ó‰fi˜ ÁχÙ˘ T˙·ÌÔÏfiÓÈ· (1529-1608) (Giambologna ‹ Jean Boulogne) Ô˘ ¤‰Ú·Û ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. TÂÏÈο. ÙËÓ A·ÁˆÁ‹ Ù˘ ™·‚›Ó·˜ (1582).¯. Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÔÈÎÈÏ›· ̤۷ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË.1 ZˆÁÚ·ÊÈ΋ – °Ï˘ÙÈ΋ E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜ Ë Î›ÓËÛË. 367).

M¿ÓÙÔ˘·). ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô ‰Â›ÁÌ· ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡: ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË. H ¶·Ó·Á›· Ì ÙÔÓ Ì·ÎÚ‡ Ï·ÈÌfi). ÛÙË BÂÓÂÙ›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ÂÂȉ‹ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¶¿ÚÌ·) (Parmigianino. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó. ÁχÙ˘ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ΢ڛˆ˜ Ì ÙȘ ·Ê‡ÛÈΘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ (figura serpentinata). EÓÒ ÛÙË ÊψÚÂÓÙÈÓ‹ ·Ú¿‰ÔÛË Ù·›ÚÈ·Í ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë «ÁÚ·ÌÌÈÎfiÙËÙ·» ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‡ÊÔ˘˜. MÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÊÂÚı›Ù ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. 159 1 .ENOTHTA 1. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î¿ÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi.2 KEºA§AIO ÁÔÓÙ·È Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ·. ¶·ÚÌÈÙ˙È·Ó›ÓÔ. O ¶·ÚÌÈÙ˙È·Ó›ÓÔ (ºÚ·ÓÙ˙¤ÛÎÔ M·Ù˙fiÏ·. Ë Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÎÔÌ„fiÙËÙ· Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎ˙‹ÙËÛË. ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙË ·ÚÔ˘Û›· ·ÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓ¿ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ˆ˜ «Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·». Ô Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÔÚȷΤ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ.2 O Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ ÛÙË BÂÓÂÙ›· ™ÙË BÂÓÂÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Ë Ì¿ÏÏÔÓ fi„ÈÌË.1. ÌÔÚ›Ù ӷ ÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ÂÔÓ. ˆÛÙfiÛÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¿ÓÙ· ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‡ÛÙÂÚÔ˘ TÈÛÈ·ÓÔ‡. TÔ Ó¤Ô ‡ÊÔ˜ ‚ڋΠÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÔÚÙÚ¤ÙÔ˘. ·fiÚÚÈ„Ë ÁÓˆÛÙÒÓ ˘ÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡. Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ¤Ó· N·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. EÓÒ Ë ¯¿ÚË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ P·Ê·‹Ï. OÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ¤ÚÁ· ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·. TÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Pontormo. ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· fiÛÔ Î·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË. ·ÏÏ¿ fi¯È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 M ‚¿ÛË fiÏ· fiÛ· ¤¯ÂÙ ̿ıÂÈ ˆ˜ ÙÒÚ·. K‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÊÈÓ¤ÙÛ· Î·È Ë ÎÔÌ„fiÙËÙ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÌÔÚÊÒÓ (‚Ï. ·Ó Ù· ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ıÂÙÈο. ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· οÔÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ.2. Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜. M ÙËÓ ÔÏ˘Û¯È‰‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ T˙Ô‡ÏÈÔ PÔÌ¿ÓÔ. Francesco Mazzola) ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Ô ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ IÙ·Ïfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡. 1. ·ÓÔÚıfi‰ÔÍË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜. ÂȉÈο ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ (Palazzo del Te. A˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ı· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ˆ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û·˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÚfiÙ˘· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ E˘ÚÒ˘. ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. MÔÚ› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë BÂÓÂÙ›· ÚfiÛÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷٷ ¤ÚÁ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷ٘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁ· ¤ÚÁ· Û ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·. Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ Î·È Ù˘ ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‡ÛÙÂÚ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘.

1) Ì ÙÔÓ P·Ê·‹Ï. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ô ¶¿ÔÏÔ K¿ÏÈ·ÚÈ (ÂÔÓ. ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1. ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ·. Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·ı‹Ù¢Û ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ TÈÛÈ·ÓÔ‡. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Âȉ›ˆÍ ӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘ Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ TÈÛÈ·ÓÔ‡ Ì ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË. O BÂÚÔÓ¤˙ ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ «ÂÓÔ¯‹» ÙÔ˘ Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ¢Â›ÓÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ §Â‚›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÔÏ˘ÚfiÛˆ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ «·Ó·‰›‰Ô˘Ó» ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ˆ˜ ·¯·Ï›ÓˆÙË. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ·ÈÒÓÈ· ÊÚÂÛο‰·. H ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹. El Greco) 1541. fiˆ˜ Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ¶·ÚÌÈÙ˙È·Ó›ÓÔ (‚Ï. ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ AÓ¿ÎÙÔÚÔ ÙˆÓ ¢fiÁˉˆÓ Î·È ÙË ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ™·Ó PfiÎÔ. BÂÚÔÓ¤˙Â. 1528-1588) (Paolo Caliari detto il Veronese).ÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÙÂÏÈο Ô ›Ó·Î·˜. ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ «ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·» Î·È ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ì ·ÓÙÈÓ·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. ™ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Ô ™Â˙¿Ó ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ «Â·- 160 . Ô TÈÓÙÔÚ¤ÙÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Û «Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ fiˆ˜ Ô TÈÛÈ·Ófi˜ Î·È Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈ fiˆ˜ Ô Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜».-1614.ENOTHTA 1.2 K‡ÚÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ Ô TÈÛÈ·Ófi˜ Î·È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ô °È¿ÎÔÔ TÈÓÙÔÚ¤ÙÙÔ (Jacopo Tintoretto 1518-1594). ‰ËÏ·‰‹ ·Ê‡ÛÈÎÔ ÙÚfiÔ. Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ȉ¤·˜ ·fi ÙËÓ Úfi¯ÂÈÚË ÂʇÚÂÛË. ÁÈÁ·ÓÙÈ·›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (5. ÂÓÒ ¤‰ˆÛ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ Êˆ˜. ·ÏÏ¿ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈΤ˜. O KÚËÙÈÎfi˜ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ (Domenico Greco. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ Ô BÂÚÔÓ¤˙Â Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ: ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘. ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÏ‹ıËΠ۠·ÔÏÔÁ›· ·fi ÙËÓ IÂÚ¿ EͤٷÛË. Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ·fi ÙÔÓ ‰È¿ÎÔÛÌÔ. ·ÓËÛ‡¯ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ IÂÚ¿ EͤٷÛË Ô˘ ÙÔÓ ‰›Î·Û ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔ‡ Ì °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È Û·ÏÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·‰›Î·Û Û ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ. ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ·ÓıÚÒÈÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ MÈΤÏ ™·ÓÌÈΤÏÈ (Michele Sanmicheli). fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. K‡ÚÈÔ ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô «·˘ı·›ÚÂÙÔ˜» ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜.8 Ì.56 á 12. ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘. AÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ô M˘ÛÙÈÎfi˜ ¢Â›ÓÔ˜. O BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÂËÚ¿ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ AÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÔÏ˘ÚfiÛˆ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜.).2. K·Ù¿ÊÂÚ ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ B·˙¿ÚÈ. ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜. Û fi. ÙÔ˘ TÈÓÙÔÚ¤ÙÙÔ. Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙfiÛÔ ·ÓÙÈÎÏ·ÛÈΤ˜ fiÛÔ Î·È ÎÔÌ„¤˜ ÛÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. Ô˘ ¿ÁÁÈÍ ÛÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· ÙÔÓ ¶ˆÏ ™Â˙¿Ó (Paul Cezanne). ‰ÂÓ ·Ê·›ÚÂÛ ÔÙ¤ Ù›ÔÙÂ. ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Î·È Â˘ÊÚfiÛ˘ÓË Ú˘ıÌÈÎfiÙËÙ·.1. H ΢ڛˆ˜ ÛÎËÓ‹ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ı¤Ì· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ (Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ). °È¿ÎÔÔ ™·ÓÛÔ‚›ÓÔ (Jacopo Sansovino) Î·È AÓÙÚ¤· ¶·ÏÏ¿ÓÙÈÔ (Andrea Palladio). Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ô ·ÓÙ›Ô‰·˜.

ÙfiÙ ˘fi ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎË Î·ÙÔ¯‹.2 KEºA§AIO Ó·ÛÙ¿ÙË» Ù˘ ηı·Ú‹˜ Ù¤¯Ó˘. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙÔÓ ª˘ÛÙÈÎfi ¢Â›ÓÔ ÙÔ˘ μÂÚÔÓ¤˙ Ì ÙÔÓ M˘ÛÙÈÎfi ¢Â›ÓÔ ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· B›ÓÙÛÈ ÛÙË Santa Maria delle Grazie ÛÙÔ MÈÏ¿ÓÔ Î·È ·Ó·ÊÂÚı›Ù ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi. ÙȘ Ôԛ˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯ÂÙ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ¯Ú˘Û·ÊȤ˜ ·ÓÙ·‡ÁÂȘ ÙÔ˘ TÈÛÈ·ÓÔ‡ Î·È Ù· ÂÎÚËÎÙÈο ÊÒÙ· ÙÔ˘ TÈÓÙÔÚ¤ÙÙÔ. ηÙÔÈΛ· Î·È ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘. fi¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ X¿Ó‰·Î· (ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi HÚ¿ÎÏÂÈÔ).ENOTHTA 1. ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙȘ Ӥ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ «·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜» Ô˘ ΢Úȷگ›. ÈÛ·ÓÈ΋˜). TÔ 1567 Ô £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙË BÂÓÂÙ›·. ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ KÔ›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ù˘ ™‡ÚÔ˘. ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Â›¯Â ‰È·Ú¤„ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ. ÙÔÓ «ÎÚËÙÈÎÔ-‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ». Ë ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. £ÂˆÚÂ›Ù·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ E˘Úˆ·›Ô˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·. O ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Ì·ÓÈÂÚÈÛÙ‹˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙÔ X¿Ó‰·Î·. fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÙfiÛÔ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂȉÈΤ˜ ·Ú¯ÂȷΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿. ¤¯Ô˘Ó ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1990-2000 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ (ÎÚËÙÔ-‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜. ‰ËÏ·‰‹. ™‹ÌÂÚ·. ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ Ù· Û ‚·ıÈ¿ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. H ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙË ÌÈ· ÛÂÏ›‰·. ÈÙ·ÏÈ΋˜. ÂΛÓÔ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘˜. ™ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ BÂÚÔÓ¤˙ ÂÈÎÚ·Ù› Ë Î·ı·ÚfiÙËÙ·. fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ηϿ ·ÊÔÌÔÈˆÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·). ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡. K·ÙfiÚıˆÛ ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ıÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ AÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ì ٷ ̤۷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ‰È¿Ê·ÓÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜. ÎÚËÙÈ΋˜ Î·È ‰˘ÙÈ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ™ÙË BÂÓÂÙ›· ˘¤ÛÙË ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË. EÓÒ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ È‰›ˆÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔÓ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙ‹ §Ô˘Î¿ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË (¤Ó· ÎÚ¿Ì·. £· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ. 161 1 . ·fi fiÛÔ ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì·ÓÈÂÚÈÛÙ¤˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¶ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ M¿ÁˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ. Î·È ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ X¿Ó‰·Î·. TÔ Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ˘ BÂÚÔÓ¤˙ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‚ڋΠÌÈ· Ó¤· χÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ ÛÙÔÓ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi: ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ôηχ„ÂÈ Ó¤· ‰›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜. ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ì ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú„ ·ÚÁfiÙÂÚ·. fiÔ˘ ¤Ï·‚ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠˆ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜.

ÌÂٷ͇ Ù˘ ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ Greco Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÌÊ›‚ÔϘ Ù¯ÓÔÙÚÔÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. TÂÎÌËÚÈÒÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Û ‰‡Ô.2 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 4/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰È·‚¿ÛÙ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ÓfiÏË X·Ù˙ˉ¿ÎË (1990) ÙÔ Î›ÌÂÓÔ «T· Ó·ÓÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘». OÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. Ô˘ ‹‰Ë ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ. K·È fï˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÏÔΤ˜ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋-ıÂÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. 64-74. fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙ˘Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·. fiÓÙ·˜ ηı·Ú¿ ˘ËÚ¤Ù˘ Ù˘ K·ıÔÏÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ºÈÏ›Ô˘ Bã. Û. ·Ó ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌËı› ˆ˜ «ŒÏÏËÓ-B˘˙·ÓÙÈÓfi˜». Y‹ÚÍ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡. ·Ó ÔÈ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË. ¿ÓÙˆ˜. Â¤ÛÙÚ„ ÁÈ· Ó¤· ηËÏ›· «Ô›Î·‰Â». ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ K›ÌÂÓÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰È·‚¿ÛÙ ٷ Ôχ ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ «EÏÏËÓÈÎfiÙËÙ·˜» Î·È ÙÔ˘ «B˘˙·ÓÙÈÓÈÛÌÔ‡» ÛÙÔ N›ÎÔ˜ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 1577. Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙËÓ EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË. Ô‡Ù fiÙ·Ó Û˘Óı¤ÙÂÈ Ù· «Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈο ÔÚ¿Ì·Ù·». ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. H ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô Greco ÛÙË BÂÓÂÙ›· ÙÔ˘ ‡ÛÙÂÚÔ˘ TÈÛÈ·ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ TÈÓÙÔÚ¤ÙÙÔ Â‰Ú·ÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ IÛ·Ó›·. ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 162 . OÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜. «¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜: 450 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘». ÛÙÔ San Tome ÙÔ˘ TÔϤ‰Ô˘. ÙÔ Ôχ. Ô˘ ÚÔͤÓËÛ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ.ENOTHTA 1. ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡. A˘Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ·˘ÏÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ‚¤‚·È· ÎÈÓ‰‡ÓÂ„Â Û˘¯Ó¿ Ó· ηٷÔÓÙÈÛÙ›. ˆ˜ ÙÚÂÏfi˜ ‹ ·ÛÙÈÁÌ·ÙÈÎfi˜. ŒÎıÂÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 450 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘. ÛÙËÓ IÛ·Ó›·. Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·ÙÂ. K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ¤ÎıÂÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ HÚ·ÎÏ›Ԣ. ÛÙÔ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ KÚ˘. TÒÚ· È· Ô Greco. ˆ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ TÈÓÙÔÚ¤ÙÙÔ. ‹ ÛÙÔÓ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi Ì ÙË ™˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ ÙÔ˘ 1622. ™Â ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠̤۷ ·fi ÌÈ· ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÛÙÈÏÈÛÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠Ò˜ Ô £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠ·›ÊÓ˘ ÛÙËÓ T·Ê‹ ÙÔ˘ KfiÌËÙÔ˜ OÚÁοı ÙÔ˘ 1586. ÂÂȉ‹ ¤ÏÂÈ·Ó Ù· ¯¤ÁÁ˘· ÁÈ· ÌÈ· ‚¤‚·ÈË Ù·ÍÈÓfiÌËÛË. MÔÚ›Ù ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÙÂ. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. A˘Ùfi ‚¤‚·È· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜. HÚ¿ÎÏÂÈÔ 1990. ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂȉڿÛÂȘ Î·È ·fi ÙË ¢‡ÛË. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯¿ÓÂÈ ÔÙ¤ ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÙÔ˘ ÌӋ̘. ÂÈ̤ÏÂÈ· N›ÎÔ˘ X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ÙÔÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ¤Ó·Ó ȉÈfiÌÔÚÊÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. ÔÈ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο ÊÔÚÙÈṲ̂Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ ˆ˜ ¢˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·›Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘.

ÌÔÚ› Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ Ó· ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ. ÙÔÓ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ ‰ËÏ·‰‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈο. ÙÔ TÔϤ‰Ô. 2. 163 1 . ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠ϛÁÔ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘. Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ Ì ÙȘ ÙfiÛÔ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘. O ÕÁÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜. ˘ÔÁÚ·Ê‹ οو ‰ÂÍÈ¿ Ï·ÛÙ‹. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·˜ ·Ó·ÊÂÚı› ¤Ó· ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÛÔÓ¤ÙÔ Ô˘ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘. TÂÎÌËÚÈÒÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‰‡Ô ÛÂÏ›‰ˆÓ. H ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏÔÁ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Greco Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ «¤‰ˆÛ ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ‹Ú˜».». ‹ ·Ó ·ÊÔÌÔ›ˆÛ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ ÙË Ì·ÓÈÂÚÈÛÙÈ΋. ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Greco. Û‹ÌÂÚ· Û ÈÛ·ÓÈ΋ TÚ¿Â˙·. ¶ÚÔÙ›ӈ ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ HÚ·ÎÏ›Ԣ ÙÔ˘ 1990. 1600-1607.ÙÈ «··Ú¿‰ÂÎÙÔ» ÚfiÛÊÂÚ –ηٿ ÙÔÓ B·˙¿ÚÈ– Ô TÈÓÙÔÚ¤ÙÙÔ. EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË 1. Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Greco fiˆ˜ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 5/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 MÔÚ›Ù ӷ ·Ó·Ù‡ÍÂÙ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Û·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Greco ÛÙËÓ IÛ·Ó›· Â›Ó·È Á¤ÓÓËÌ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓÂ Ë ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡. ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ Greco.. H ™˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙÔÓ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‹‰Ë ηϿ. 1600 ÂÚ›Ô˘. H ™Ù·‡ÚˆÛË. ¿Ú· ·ÓÙÈÎÏ·ÛÈ΋. 1622. Ô Greco ÌfiÚÂÛ ¯ˆÚ›˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜ Ó· ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ fi.2 KEºA§AIO ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÓÂÔÏ·ÙˆÓÈÛÌÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔ Ì·ÓÈÂÚÈÛÙÈÎfi ȉ›ˆÌ·. TÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜. ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ TÈÓÙÔÚ¤ÙÙÔ Î·È ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙÔ˘ Á¤ÚÔ˘ TÈÛÈ·ÓÔ‡. ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ MÔ˘Û›Ԣ MÂÓ¿ÎË. IÛ·Ófi˜ ÌÔÓ·¯fi˜ Î·È ‰È¿ÛËÌÔ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. Ô˘. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. fiˆ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ‰ÂÈ. ·’ fiÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ. ÿÛˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ¿ÊÔ‚· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ۯ‰ȷÛÙÈ΋˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Î·È ÔÚıfiÙËÙ·˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ E˘ÚÒ˘.ENOTHTA 1. Î·È Ë fiÏË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘. ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ì ÌÈÎÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·Ê‹ οو ‰ÂÍÈ¿: «¢ÔÌ›ÓÈÎÔ˜ ıÂÔÙÔÎfi.. ·Ó˘fiÁÚ·ÊÔ. K·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ÏfiÁˆ ·Ô˘Û›·˜ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋˜ «ÎÏ·ÛÈ΋˜» ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË. ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙËÓ KÚ‹ÙË. 4. ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ «ÂÈÎfiÓ·˜» Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ. ÕÁÈÔ˜ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ Ù˘ AÛÛ›˙˘ Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ §¤ˆÓ ‰È·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÂÚ› ı·Ó¿ÙÔ˘. º¤ÏÈÍ ¶·Ú·‚Èı›ÓÔ (1580-1633): Zˆ‹ ‹Ú ·fi ÙËÓ KÚ‹ÙË Î·È ¯ÚˆÛÙ‹Ú˜. 1606-1607. ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ AÔÛÙfiψÓ. ÈÔ ˆÚ·›· ·ÙÚ›‰· ‚ڋΠÛÙÔ TÔϤ‰Ô. Œ¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÔÚÈṲ̂ӷ. 3. «Ó¤Ô» ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÙËÓ ·ı·Ó·Û›·. EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË (·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ 1997).

AÓ Î·È ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È PˆÌ·›ÔÈ Ôϛ٘. N·fi˜ KÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ 1. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 6/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 √È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ °ÎÚ¤ÎÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û’ ·˘ÙfiÓ ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ˆ˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹. Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙË PÒÌË Î·È Ì ‰ËÌfiÛȘ ΢ڛˆ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Ù˘. OÈ Ú·ÁÌ·Ù›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. 6. ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ó·fi ·˘Ùfi ΤÓÙÚÔ Î¿ı ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘ B·ÙÈηÓÔ‡. N¤· YfiÚÎË I‰ÈˆÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹. H M·Á‰·ÏËÓ‹. H KÔ›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘. H B¿ÙÈÛË. H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË Ù¿ÛË ÌÈ·˜ ·ÍÔÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ·ÔÎfi‚ÔÓÙ·È Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi. MÔ˘ÛÂ›Ô K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ. O ÕÁÈÔ˜ M·ÚÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô ÊÙˆ¯fi˜. ÂÓÒ ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ˜ ¯ÒÚÔÈ. 1577-79. ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë PÒÌË Î·È ÔÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ¤˜ Ù˘ Ù· Û΋ÙÚ· Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. AÊÔ‡ ·Ó·Ù‡ÍÂÙ ÙȘ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜. TÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ™ÊÚ·Á›‰·˜ Ù˘ AÔÎ¿Ï˘„˘. 7. Ù· Ï·˚Ó¿ ÎÏ›ÙË Î.ENOTHTA 1. TÔ TÚ›Ù˘¯Ô Ù˘ MfiÓÙÂÓ·. K·ı‰ÚÈÎfi˜ N·fi˜.2. H T·Ê‹ ÙÔ˘ KfiÌËÙÔ˜ OÚÁοı. BÔ˘‰·¤ÛÙË. Î·È Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ¶Ú·ÁÌ·Ù›· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ (Trattato d’ architettura) ÙÔ 1451-1464 ÙÔ˘ AÓÙfi- 164 . 1577 ÂÚ›Ô˘. 4. °Î·ÏÂÚ›· EÛÙ¤ÓÛÂ. ¿ÚÙ ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰˘Ô ÛÙ¿ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. fiÔ˘ Ù· Ï¿ÁÈ· ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ËÌÈ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ıfiÏÔ. ¶Ú¿‰Ô. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜. EÛÎÔÚÈ¿Ï.Ï. 1. 1582. ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ Ë È‰¤· ÙÔ˘ ÂÈÌ‹ÎÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÏ›ÙÔ˘˜. OÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·˘Ù¤˜. O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. 1567 ÂÚ›Ô˘. Ë Ï·ÙÈÓÈ΋ ¢¤Î· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ (X libri de re aedificatoria) ÙÔ˘ Leon Battista Alberti (1404-1472). TÂÎÌËÚÈÒÛÙ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ Û ÌÈ· ÛÂÏ›‰·. ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÛÙÈο ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. MfiÓÙÂÓ·. 1608-1614. 1596-1600. S. 1586. Tome. 1570 ÂÚ›Ô˘. ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ŸÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ MÔÓ‹˜ ™ÈÓ¿. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·. 1597-99. TÔϤ‰Ô. Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÈËÛÔ˘ÈÙÒÓ. 8. ¢‹ÌÔ˜ HÚ·ÎÏ›Ԣ 1. 1567-1568. 2.. 3. To M·ÚÙ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ M·˘ÚÈΛԢ Ì ÙË £Ë‚·˚΋ §ÂÁÂÒÓ·.2 EÚÌÔ‡ÔÏË ™‡ÚÔ˘. EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË.2 AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ M ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘. O ¢È·ÌÂÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ IÌ·Ù›ˆÓ. ÕÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁ· ÂÎÙfi˜ EÏÏ¿‰·˜ 1. 5. TÔϤ‰Ô. M·‰Ú›ÙË. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È –·Ó ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È– Ì ÂÈÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÏ›ÙÔ˘˜ Ì ¤Ó·Ó ËÌÈÛÊ·ÈÚÈÎfi ıfiÏÔ.

Afi ÙÔ 1520-1546 ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô AÓÙfiÓÈÔ ÓÙ· ™·ÓÁοÏÏÔ (Antonio da Sangallo) Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ M·ÏÙ·Û¿Ú ¶ÂÚÔ‡ÙÛÈ (Baltassare Peruzzi). ȈÓÈÎÒÓ. TÔ 1547-1564 ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ Î¿ÙÔ„Ë. ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘. H ¢Ú›· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ Ì·ÚÙ˘Ú› ˆ˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ «Â˘·ÁÁ¤ÏÈ·» ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù¯ӛÙ˜. OÈ Ú·ÁÌ·Ù›˜. K·Ó¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ‚È‚Ï›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó. ·fi ÙÔ 1564 ˆ˜ ÙÔ 1573.2 KEºA§AIO ÓÈÔ A‚ÂÚÏ›ÓÔ. Sebastiano Serlio. Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Ô BÈÓÈfiÏ· (Vignola). T· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›· Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. ÙÔÓ ¶Â- 165 1 . TÔ 1592 Ô NÙÔ̤ÓÈÎÔ ºÔÓÙ¿Ó· (Domenico Fontana) ¤ÛÙËÛ ÙË «Ï·Ù¤ÚÓ·» ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÙÚÔ‡ÏÔ˘. T· Ó¤· ÎÙ›ÛÌ·Ù· PÒÌË. Vignola. ÙÒÚ·. Afi Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù·: 1. MÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó fï˜ Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·. 1562. AÓÙfiÓÈÔ ÓÙ· ™·ÓÁοÏÏÔ (Antonio da Sangallo). T¤ÏÔ˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚Â. H ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ηıÈÂÚÒıËΠˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηıÔÏÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˘ Filarete (ÂÚ. 1485-1546. Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ §ÔÌ‚·Ú‰Ô‡ Î·È ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ Bramante. 1400-1469). Ô˘ ΢Úȷگ› ÙÒÚ· ÛÙÔ ÎÙ›ÛÌ·. ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ quattrocento (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·) Ù˘ ÚÒÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. Î·È Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. K·ÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ڢıÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ (Regole degli cinque ordini dell’architettura). ÚÈÓ Î·È ·fi ÙÔÓ P·Ê·‹Ï. 3. ÎÔÚÈÓıÈ·ÎÒÓ). K·ÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ڢıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ (Regole sopra le cinque maniere degli edifici). ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ. 1537. Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË Î¿ÙÔ„Ë ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·Î›‰ˆÓ (Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÂÁοÚÛÈÔ˘ ÎÏ›ÙÔ˘˜) Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÏ›ÙÔ˜. ÕÁÈÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜: ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË Ì ÙÔÓ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ O P·Ê·‹Ï ·Ó¤Ï·‚ ÚÒÙÔ˜ ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÚfiˆÚÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (1514-1520). ÙÔ˘ cinquecento (ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·) Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û ·ÚÈıÌfi.ENOTHTA 1. 1570. Andrea Palladio. £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ıfiÏÔ Î·È ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÚÔ‡ÏÔ. To 1535 ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ·„›‰· ÙˆÓ ·Î›‰ˆÓ. T¤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ (Quattro libri dell’architettura). ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜ (΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ BÈÙÚÔ‡‚ÈÔ˘) Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÔÚı¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ Ú˘ıÌÒÓ ÙˆÓ ÎÈfiÓˆÓ (‰ˆÚÈÎÒÓ. ÕÏÏÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ô˘ ¤‰Ú·Û·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. ÛÙ· ÔÔ›· ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·Ó ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· fiÏ· Ù· ›‰Ë Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. 2.

T· ÎÙ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ. ·Ú·¿Óˆ). ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi Ù· ·Ú¯·›· ÌÓËÌ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Ù˘ BÂÚfiÓ·˜. °È¿ÎÔÔ ™·ÓÛÔ‚›ÓÔ (Jacopo Sansovino) (1486-1570). H Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÚÔÛfi„ÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ΛÔÓ˜. ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ BÈÓÈfiÏ· Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÛÙË PÒÌË. ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎfi˜. ◊Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘ MÚ·Ì¿ÓÙÂ. T˙Ô‡ÏÈÔ PÔÌ¿ÓÔ (Giulio Romano) (1493-1546). ¤ÁÈÓ·Ó ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· fiϘ ÙȘ ηÙÔÈÓ¤˜ ÂÔ¯¤˜ (Palladianism). ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô ÙˆÓ ÙÔ͈ÙÒÓ ˘ÏÒÓ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ. ™˘Ó‰‡·Û ¤ÓÙÔÓ· ÎÏ·ÛÈÎÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÓËÌÂÈ·ÎfiÙËÙ·. MÈΤÏ ™·ÓÌÈΤÏÈ (Michele Sanmicheli) (1484-1559). 9. BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ MÚ·Ì¿ÓÙÂ Î·È ÙÔ˘ P·Ê·‹Ï ÛÙË PÒÌË. 5. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÔ ¶·Ï¿ÙÛÔ ÓÙÂÏ TÂ. fiÔ˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Î·È ÏÈÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ. Œ¯ÙÈÛ ÙË BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË (Libreria). Ô ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi˜ ÏfiÁÈÔ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ¤¯ÙÈÛ ٷ O˘Ê›ÙÛÈ (Uffizi) (‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÙ›ÚÈ·) Ì ηı·Ú¿ Ì·ÓÈÂÚÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·. Ë ÔÔ›· Ì ÙË Ú˘ıÌÈÎfiÙËÙ· Î˘Ì·ÙÔÂȉÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ Ì·ÚfiÎ. AÓÙÚ¤· ¶·ÏÏ¿ÓÙÈÔ (Andrea Palladio) (‚Ï. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÌË΢ÓfiÌÂÓË ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÚfiÛԄ˘ Ì ڢıÌÈο Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ·Ú¿ı˘Ú· Î·È Ú˯ԇ˜ ΛÔÓ˜ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ÛÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Laguna Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. ¤¯ÙÈÛÂ Î·È ÙË ºÔÚÙ¤ÙÛ· ÙÔ˘ X¿Ó‰·Î· (HÚ·ÎÏ›Ԣ). Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Î·È Ë Ú˘ıÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Â›‰˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘. ‰ËÏ·‰‹ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˘. ·Ú·¿Óˆ) (1508-1580). fiˆ˜ ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î¿ÙÔ„Ë. Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ (‚Ï. ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Il Gesu. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ‚›Ï·˜ Ô˘ ÙÔ ·Ó¤ÏÈÍ ·fi Ù· ڈ̷˚ο ÚfiÙ˘· Î·È ÙÔ ·Ó‹Á·Á Û ÂÍ·›ÚÂÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· fiˆ˜ . Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ı¿ÙÚˆÓ. ·Ú·¿Óˆ). M·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘.ENOTHTA 1. Œ¯ÙÈÛ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù· ·ÛÙÈο Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ÁχÙ˘ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ™¯Â‰›·Û ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ™·Ó M¿ÚÎÔ Î·È Ù˘ ¶È·ÙÛ¤Ù· ÛÙË BÂÓÂÙ›·. 4. 6. OÈ ÚÔÛfi„ÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. 166 ÚÔ‡ÙÛÈ Î·È ÙÔÓ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ. Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ P·Ê·‹Ï.2 2. K·ıȤڈÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¯ÒÚˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿ÍÔÓ·. 3. EÓÙÚ‡ÊËÛ ÛÙË ÚˆÌ·˚΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. 7. M·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ MÚ·Ì¿ÓÙÂ. ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÙÔ˘ San Giorgio Maggiore. Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Á·ÏÏÈÎfi ÎÏ·ÛÈÎÈÛÌfi. T˙¿ÎÔÌÔ ÓÙ¤ÏÏ· ¶fiÚÙ· (Giacomo della Porta) (1539-1602). ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. T˙¿ÎÔÌÔ M·ÚfiÙÛÈ ÓÙ· BÈÓÈfiÏ· (Giacomo Barozzi da Vignola) (1507-1573). T˙fiÚÙ˙Ô B·˙¿ÚÈ (Giorgio Vasari) (‚Ï. fiÔ˘ Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È –¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎfiÛÌËÛË– ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÙÔ›¯Ô˘. 8. ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٿ ÓÔ˘ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ M·ÚΤÏÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ú˘ıÌÔ‡˜ ÎÈfiÓˆÓ.

EÎÊÚ¿ÛÙ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜. ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÙ›ÛÌ·Ù· ȉȈÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË Â˘Úˆ·˚΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜.ENOTHTA 1. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 7/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙË BÂÓÂÙ›· ·fi ¿Ô„Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. 167 1 .2 KEºA§AIO Ë ‚›Ï· PÔÙfiÓÙ· (™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Œ·˘ÏË) ÎÔÓÙ¿ ÛÙË BÈÙÛ¤ÓÙÛ·.

1565 Î·È H ÔÌ‹ ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ. ‰ËÏ·‰‹ Ì ÎÚ˘Êfi ıÂÔÏÔÁÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. O ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ PÒÌ˘. Î·È ÛÙȘ K¿Ùˆ XÒÚ˜. K·ÙfiÈÓ. ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô˘ÏÈÔ‡. fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ï·ÙÚ›·˜. TÔ ¤ÚÁÔ XˆÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ Á¿ÌÔ˜. ı· ϤÁ·ÌÂ. ÂÎÊÚ¿ÛÙ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜. Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ TÈÓÙÔÚ¤ÙÙÔ H ‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÙÔ˘ AÔÛÙfiÏÔ˘ M¿ÚÎÔ˘. 1525-1569) ‹Ù·Ó Ô ÚfiÁÔÓÔ˜ ÌÈ·˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. Ë ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÔÔ›·˜. 168 . ÂÚ. ÂÚ. ·Ó Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ȉ›ˆÌ·. Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ –̤۷ ·fi ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Û ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·. Ô˘ Â¤‚·Ï ÏÔ‡ÛÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. 1568 ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘. Û ¤Ó·Ó ˘ÂÚÎfiÛÌÈÔ ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ¯ÒÚÔ– ¤Ó·. ™¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÙÔ ÎÚ˘Êfi-ËıÈÎfi ÓfiËÌ· ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ̤۷ Û ·˘ÙÔ‡˜. H ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜. 1562. H ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÃfiÓÔÚ Î·È ºÏ¤ÌÈÓÁÎ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜ IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘. ÁÈ·Ù› ·ÔÙ‡ˆÛ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÈηÓfiÙËÙ· ‰‹ıÂÓ ·ÏÔ˚Τ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ¿ÓÙ· fï˜ Ì ·ÏÏËÁÔÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. Ô ·ÁÚfiÙ˘. Û. Ù· ÔÔ›· ·ÔÙ‡ˆÛ Û ÚÒÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔÈÔÁڷʛ˜. ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË Ô‡Ù ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ô‡Ù ÁÏ˘ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. OÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÂÓfi˜ Û‚·ÛÙÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÎfiÓˆÓ ÁÈ· ÂÎÎÏËۛ˜. ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë M¿¯Ë Ù˘ IÛÛÔ‡ (1529). Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ H Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘ ηϷÌÔÎÈÔ‡. ·fi „ËÏ¿. BfiÚÂÈ· ÙˆÓ ÕÏˆÓ. 1568. °ÓÒÚÈÛ ÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È ı·‡Ì·Û ٷ ÙÔ›· Ù˘. ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·.EÓfiÙËÙ· 1. ÚfiÛÊÂÚ·Ó fï˜ ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 8/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 AÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÃˆÚÈ¿ÙÈÎÔ˜ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ªÚ‡¯ÂÏ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÚfiÛˆÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ›Ó·Î·. 3. ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ Û·Ê‹˜. ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. «™Â fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ¤ÚÁ· ˘ÔÓÔÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È». ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ›·. O ¶‹ÙÂÚ MÚ‡¯ÂÏ Ô ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ (Pieter Breughel the Elder) (ÂÚ. ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. EÍ·›ÚÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë Ì ·ÚÈÔ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔÓ ÕÏÌÚ¯٠AÏÙÓÙfiÚÊÂÚ (Albrecht Altdorfer) (1485-1538). ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È –ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÕÏÌÚ¯٠NÙ‡ÚÂÚ– Ì ٷ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ·Ïfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ·ÁÎfiÛÌÈÔ. ··ÓÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ºÏ·Ì·Ó‰fi˜ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È Ò˜ Ô IÙ·Ïfi˜-BÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔ˜. ÎÔÛÌÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ÙÔ ‚ϤÂÈ Ô ı·ً˜ «ÂÍ ·fiÙÔ˘».3 O MANIEPI™MO™ ™TI™ XøPE™ TOY BOPPA OÈ Ù¤¯Ó˜ ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓfiʈÓ˜ ¯ÒÚ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË ÎÚ›ÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. 80 Î·È ·ÊÔÚ¿.

E›Ó·È Â›Û˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi fiÙÈ Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. fiˆ˜ ·˘Ù‹ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. TÔ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ηٷı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋. T· ÔÈÔÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ‚¤‚·È·. O ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Û ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·Ó‰Úˆı› fiÙ·Ó È· Ë AÓ·Á¤ÓÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂÎÓ‡ÛÂÈ.4 MANIEPI™MO™. Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Ú·ÁÌ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹. O ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë (ÈÙ·ÏÈ΋) Ù¤¯ÓË ¤¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‚·‰›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ. T· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÚÔ‰ÚÔÌÈο ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Â›Ó·È Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ T˙fiÚÙ˙Ô B·˙¿ÚÈ. ŒÙÛÈ. ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜. E›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÚÒÙÔÈ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÊÂÓfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ô˘Ì·ÓÈÛÙÈÎfi ȉ·ÓÈÎfi Ù˘ «Ì›ÌËÛ˘» ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘. ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. I™TOPIO°PAºIA TH™ TEXNH™ ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ôχ ÂȉÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ ÂÌ›ÙÂÈ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡. O T˙fiÚÙ˙Ô B·˙¿ÚÈ (1511-1574) ‹Ù·Ó ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜. Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙÔ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi. TÔ ÎÔÈÓfi.KEºA§AIO EÓfiÙËÙ· 1. Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÂÚÈÔ‰ÈÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚ÈÔÁڷʛ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜. ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó‹- 169 1 . Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ. ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÒÚÈÌ˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ÓÈÂÚÈÛÙ¤˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· Ï‹ÚË ÁÓÒÛË –Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÁ΢ÎÏÔ·È‰È΋˜ ÌÔÚÊ‹˜– ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ «ÁÔÙıÈÎfi» Cimabue. Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ‹Ù·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ. MÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·˘ÙÔ› ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÂÈÒÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ÎÚÈÓÔ› ÚfiÁÔÓÔÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÎÚÈÙÈ΋˜. ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË Ì¤Û· ·fi ΛÌÂÓ· Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÛÛ·Ó ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ÔÈ «¯ÂÈÚÒÓ·ÎÙ˜» ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. E›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ºÏˆÚÂÓÙÈÓfi˜ ÎÚÈÙÈÎfi˜ Î·È ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜. OÈ ÁÓÒÛÙ˜ ·˘ÙÔ›. Î·È Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÚÒÙÔÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ.

H ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ B·˙¿ÚÈ ÌÈ· ÂӉȿÌÂÛË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÔ˘ Ë Ù¤¯ÓË ¤Î·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÚÔfi‰Ô˘˜ ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ. 170 . ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ. ‰ËÏ·‰‹ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË – ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓfiÌ·˙·Ó maniera greca Î·È maniera bizantina Î·È ÂÓÓÔÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈ·Ó›˙ÔÓÙ· ÙÚfiÔ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. Ô ÔÔ›Ô˜. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Ô P·Ê·‹Ï. K·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÔ¯¤˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜: ÛÙËÓ ÚÒÙË ·Ó‹ÎÂÈ ‚¤‚·È· Ô Giotto. fiˆ˜ Î·È Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο. ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· B›ÓÙÛÈ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ TÔÛοÓ˘ Î·È ÂȉÈο ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘. «¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÍÂ¤Ú·Û» ÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. ·ÏÏ¿ ÂÈÛΛ·Û ÔÙȉ‹ÔÙ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. H ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¿ÍÈ˙ –Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ B·˙¿ÚÈ– ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ÎÔÈÓ‹ ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ì·ÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ IÙ·Ï›·˜. Ë Ù¤¯ÓË ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ‹ Ù˘. H ÙÚ›ÙË ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· B›ÓÙÛÈ. H ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ·˘Ù‹ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘.ENOTHTA 1. OÈ Ù¤¯Ó˜ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂Ó˜. AÎfiÌ· Î·È Ù· ·Ú¯·›· ÎÏ·ÛÈο ÚfiÙ˘·. ÌÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜ ·fiÏ˘Ù· ηٷÓÔËÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ B·˙¿ÚÈ. ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙËÓ ÂʇÚÂÛË ÙÔ˘ ÛÎÈÔʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÙÔÓÈÎfiÙËÙ·. fï˜. η٤ÎÙËÛ·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ù¯ÓÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÒÛÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‹Ù·Ó Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ mirabile e celeste (‰ËÏ·‰‹ ı·˘Ì¿ÛÈ· Î·È Ô˘Ú¿ÓÈ·). Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÂÈÙ‡¯ıËΠ̠ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘. A˘ÙÔ›. ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ ÙˆÓ Brancacci ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ.4 ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ› ÙÔ˘ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÍ·›ÚÂÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ-‰·ÛÎ¿ÏˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. ·fi ÙÔÓ Fra Angelico ˆ˜ ÙÔÓ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ. ÙÔÓ Â›Û˘ ºÏˆÚÂÓÙ›ÓÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Cimabue Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘Â›˜ ÁχÙ˜ Nicola Î·È Giovanni Pisano. MfiÓÔ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô. ÁÈ·Ù› ·ÔÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÙËÓ «Í‡ÏÈÓË ÂÏÏËÓÈ΋». M ·˘Ù‹Ó ›¯Â ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÂÈÛ¿Á·ÁÂÈ ÙË Ó¤· maniera. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë Ù¤¯ÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙ· Û¿ÚÁ·Ó·. ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. fiˆ˜ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô B·˙¿ÚÈ. OÈ ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÙÚÂȘ ËÏÈ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘: Ë ÚÒÙË Â›Ó·È Ë ·È‰È΋. Ó· ÛÈÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο. TÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÔÎÔڇʈ̷. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó‹ÎÂÈ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ô Masaccio. ˆ¯ÚÈÔ‡Ó È· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. Ë ·Ó·-Á¤ÓÓËÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Giotto Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘. fiˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÌÈ· ÂȉÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋-ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô B·˙¿ÚÈ. Ë Á¤ÓÓËÛË. ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·˘ÙÔ‡˜ οı ÙÈÌ‹. ÙÔÓ AÂÏÏ‹ Î·È ÙÔÓ Z‡ÍË. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ B·˙¿ÚÈ. fï˜. Â¤Ú¯ÂÙ·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜. Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ Î·È ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ ÔÙÈ΋˜. Ù· ÁÏ˘Ù¿. ·Ú¿ ÁÈ· Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÈηÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ¤ÊÂÚÂ.

H ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·fi ÙËÓ AÚ¯·ÈfiÙËÙ· ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Û ÚÒÈÌË. 1997. ÙȘ Û. 171 1 . ··ÓÙ‹ÛÙ ۇÓÙÔÌ· Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi Î·È Û ÔÈ· ÛËÌ›· Û˘ÌʈÓ› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ B·˙¿ÚÈ. 361-362. K·È ÔÈ ‰‡Ô ÂΉfiÛÂȘ ‚Ú‹Î·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‹¯ËÛË. Ë Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ «XÚ˘ÛÔ‡Ó AÈÒÓ·». ‰È·‚¿ÛÙ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ T˙fiÚÙ˙Ô B·˙¿ÚÈ OÈ B›ÔÈ ÙˆÓ ϤÔÓ ÂÍ·›ÚÂÙˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ. ÙȘ Û. ÁÏ˘ÙÒÓ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ (Le Vite de’ piu eccelenti pittori. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 9/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 AÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ͷӿ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÒÈÌË Î·È ÒÚÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË. ÁÏ˘ÙÒÓ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ. ÂΉ›‰ÂÙ·È ÙÔ 1568 Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ‰ÂÈÓfiÙËÙ· Ë Ù¤¯ÓË Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ Ì·Ú·ÛÌfi ÙÔ˘ MÂÛ·›ˆÓ·. OÈ ¢‡Ô AÊÈÂÚÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ¶ÚÔÔ›ÌÈÔ. O Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ B·˙¿ÚÈ Â›Ó·È OÈ B›ÔÈ ÙˆÓ ϤÔÓ ÂÍ·›ÚÂÙˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ. ̤ۈ ÙÔ˘ Giotto. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ·Ú·ÎÌ‹. E›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· ̤۷ ·fi ÙÔÓ B·˙¿ÚÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ K›ÌÂÓÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) °È· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË. ÙËÓ ·ÏÈ¿ ·›ÁÏË Ù˘ Î·È ÙËÓ ÎÔڇʈۋ Ù˘ Ì ÙÔÓ Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ. ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Â‰Ò. ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓË Ì Ӥ· ÛÙÔȯ›·. Â-È˙. ÒÚÈÌË Î·È ·Ú·ÎÌȷ΋ ÂÔ¯‹. H ‰Â‡ÙÂÚË. scultori ed architettori) Î·È ÂΉfiıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1550 ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·.ENOTHTA 1.4 KEºA§AIO ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ıˆڛ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ B·˙¿ÚÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ K›ÌÂÓÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰È·‚¿ÛÙ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘. ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ.

fiˆ˜ ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘. fï˜. fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ‰ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓȘ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ η٤ÏËÁ·Ó Û ‰˘ÛÓfiËÙ˜ ÌÔÚʤ˜. Î·È ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ¤ÚÁ· Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. H ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏ¿ Î·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ŒÙÛÈ. Ô˘ ÙȘ ΤډÈÛÂ Ô ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÛÌfi˜. Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ÔÚı‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÂÈÎfiÓÈÛË. K·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó fï˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÈÌËÙ¤˜ ÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁÔ‡Û·Ó Î·È Ô˘ ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘˜. fiˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ·. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. H ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ‡˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÛÙÒÓ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· Ô˘ Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÎÔÛÌÈο ı¤Ì·Ù·. OÈ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ BÔÚÚ¿ fiˆ˜. ÛÙ· ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·fi‰ÔÛË Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó. ÔÈ K¿Ùˆ XÒÚ˜. H ηٿÎÙËÛË Ù˘ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ·fi ¤Ó· ʈÙÈṲ̂ÓÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÔÈÓfi. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.™‡ÓÔ„Ë H Â˘Úˆ·˚΋ Ù¤¯ÓË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· ÎÚ›ÛË. ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Ú·Ï˘Û›·˜ ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂʇÚÔ˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ χÛÂȘ ÛÙ· ‹‰Ë Ï˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÏÔÈfiÓ ÛÙË ‰ÈÂÍÔ‰È΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÓÔ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Û ¢ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ –Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Î·È ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÊÏ·Ì·Ó‰È΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘– Î·È Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ «ËıÔÁÚ·Ê›·˜» ‹ «ÚˆÔÁÚ·Ê›·˜». ›¯·Ó ‹‰Ë ÂÈÏ˘ı› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜. ÙÔ˘ TÈÛÈ·ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÓÙ· B›ÓÙÛÈ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó «·fi ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯¤ÚÈ» ÙË Ì›ÌËÛË Ù˘ ʇÛ˘. 172 . ÙÔ˘ P·Ê·‹Ï. ¤¯Ô˘Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ºÏ·Ì·Ó‰Ô‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ¶‹ÙÂÚ MÚ‡¯ÂÏ Ô ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ (1525.-1569). A˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È¤Ê˘Á ‹Ù·Ó Ë ÛˆÛÙ‹ «inventio».

ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ÂÔ¯‹˜Ø ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ٷ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÓËÌ›· οı ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ›Ù fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Î¿ı ›‰Ô˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘Ø ñ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ ٷ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ηıÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·ÈØ ñ ÂÍÂȉÈ·ÂÙ ٷ ·ÙÔÌÈο ÛÙÔȯ›· οı ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. X·ÏÎÔÁÚ·Ê›·/O͢ÁÚ·Ê›· 173 . ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋) ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙȘ ηıÔÏÈΤ˜ Î·È ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ÂÍËÁ›Ù Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ·˘ÙÔ‡ ·fi ÙËÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È fi„ÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛËØ ñ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ ٷ ÂȉÈο ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ›‰Ë. ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ·. ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÂȉÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ηıÂÓfi˜ ·fi Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ›‰Ë (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ™ÎÔfi˜ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «Ì·Úfiλ. H TEXNH TOY M¶APOK ™ÎÔfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÙÈο ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ‰ËÏ·‰‹ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋.KEºA§AIO 2 O 17Ô˜ AIøNA™. E›Û˘. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ŒÓÓÔȘ KÏÂȉȿ AÔÏ˘Ù·Ú¯›· AÔı¤ˆÛË MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË – AÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË EÎÏÂÎÙÈÎÈÛÌfi˜ N·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ TÔÈÔÁÚ·Ê›· ¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· NÂÎÚ¿ ʇÛË °Ú·ÊÈÎfiÙËÙ· HıÔÁÚ·Ê›· ™ÎÈÔʈÙÈÛÌfi˜ ™˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ OÊı·ÏÌ·¿ÙË °Ú·ÊÈΤ˜ T¤¯Ó˜. ÁÏ˘ÙÈ΋.

TÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙ ÂÓfiÙËÙ˜. . Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈÁÚ·Ê› ˆ˜ ÌÈ· ‰È·‰Ô¯‹ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ™ÙÔ ·ÚfiÓ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ì·ÚfiÎ.2 ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ì·ÚfiÎ ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. ÙȘ Ôԛ˜. Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È ‰È·‰fiıËΠ۠fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜.1 Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰›ÓÔ˘Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔÓfiÌ·Ù·. ÙfiÙ ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ԇ̠fiÙÈ –·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ÁÓÒÛË– ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·È ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi Ì·˜ ·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2. T· ÔÓfiÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ ·˘ÙÒÓ.5 ÁÈ· ÙÔ Ì·ÚfiÎ ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›·.4 Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·ÚfiÎ ÛÙËÓ IÛ·Ó›· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2. ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2. fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô P¤ÌÚ·ÓÙ Î·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Ë ÔÏÏ·Ó‰È΋ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›·. Ë ÓÂÎÚ¿ ʇÛË Î·È Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙˆÓ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ÛÈÙÈÒÓ.ñ æ¢ı·ÈÛıËÛȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ (Illusionism) ñ ¶‡ÏË/¶·Ú·ÛÙ¿‰Â˜/£ÚÈÁÎfi˜/A¤ÙˆÌ·/™›ڷ EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ 174 Afi fiÛ· ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2.3 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙË ºÏ¿Ó‰Ú· Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔÓ ¶¤ÙÂÚ ¶¿Ô˘Ï PÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È ÙÔÓ ÕÓÙÔÓȘ ‚·Ó NÙ¿ÈÎ. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2. fiÙ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋.

KEºA§AIO EÓfiÙËÙ· 2. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ PÔ‡ÌÂÓ˜. 1571-1610). TÔ Ì·ÚfiÎ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙfiÛÔ ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÛÔ Î·È ¤Ó· ÛÙÈÏØ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ. ÙÔÓ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜.1 TO M¶APOK °ENIKA ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ. ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ ÁÏ˘ÙÒÓ/·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ T˙·Ó- 175 2 . ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·ÚfiÎ. AÓ¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ IÙ·ÏÒÓ AÓÓ›Ì·Ï K·ÚÚ¿ÙÛÈ (Annibale Carracci. ÛÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ E˘ÚÒË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋. ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙË PÒÌË NÈÎÔÏ¿ ¶Ô˘Û¤Ó (Nicolas Poussin. A˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ó· ÂÚË̈ı› Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ó· Î·Ù·Ï˘ı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë AÁ›· PˆÌ·˚΋ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ô˘ ›¯Â ȉڇÛÂÈ Ô K·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜ ÙÔ 800. ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ Ì·ÚfiÎ ‡ÊÔ˜/ÛÙÈÏ ÙÔ˘. ‰ËÏ·‰‹. OÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È Ú·Á‰·›Â˜Ø ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈηÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. Ù˘ ›‰È·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ù¿Í˘. ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ˆ˜ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ‰ÔṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ £Âfi. 1560-1609) Î·È K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ (Caravaggio. Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹Ø Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¤ıÂÛ ̷˙› Ì ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋. OÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ –ÙȘ Ôԛ˜ ‹‰Ë ÚԷӷʤڷÌ– ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È È·. 1600-1682). ™ÙȘ ηıÔÏÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ™Ù¤ÌÌ· Î·È Ë AÁ›· TÚ¿Â˙· Û˘Ó¤ÏÂ·Ó Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜. Michelangelo Merisi da. 1599-1641). OÈ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ· ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÂÍÔ˘Û›·˜. ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Î·È Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ¿ÓıËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÔÏÏÒÓ È‰ÈÔÊ˘ÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ. 1594-1665) Î·È KÏÔÓÙ §ÔÚÚ¤Ó (Claude Lorrain. ÙˆÓ ºÏ·Ì·Ó‰ÒÓ ¶¤ÙÂÚ ¶¿Ô˘Ï PÔ‡ÌÂÓ˜ (Peter-Paul Rubens. Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È È· ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ E˘ÚÒË. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈΤ˜ Ë ÂÍÔ˘Û›· ‚·Û›ÛÙËΠÔχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ıÚËÛΛ· Î·È ¿ÓÙÏËÛ ·fi ·˘Ù‹ Ù· ·Ó·Áη›· «ÔÚ¿Ì·Ù·». OÏfiÎÏËÚË Ë ÂÔ¯‹ «Ì·Úfiλ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· Ï·ÌÚ‹ ÂÔ¯‹. 1577-1640) Î·È ÕÓÙÔÓȘ ‚·Ó NÙ¿ÈÎ (Anthonis van Dyck. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó Ì ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÈıÌfi ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÔ¯‹ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. T· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÏÈÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ·ÎÌ‹ Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜. OÈ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ˘ËÚÂÙ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙfiÛÔ ÙËÓ Â›ÁÂÈ· (ÎÔÛÌÈ΋) fiÛÔ Î·È ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. Ë ·Ú·ÎÌ‹ Ù˘ IÛ·Ó›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ÊÔ‚ÂÚfi˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ηıÔÏÈÎÒÓ Î·È ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÒÓ (‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÔ̤ӈÓ) Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· (1618-1648). Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ·. Ë ÔÔ›· ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ ÌÂÁ·ÏfiÚÂ· Î·È ÂÍ·›ÚÂÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘.

ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋. 1599-1667). Ë ÔÔ›· ÂÚȤÁÚ·Ê ¤Ó· ÂÌfi‰ÈÔ Ì ۯËÌ·ÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋. ÙÔ 1855. 1598-1664) ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ MÔÚÚÔÌ›ÓÈ (Francesco Borromini. fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Cicerone. ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÒÓ. Ô˘. ÙÔ˘ IÛ·ÓÔ‡ NÙȤÁÎÔ BÂÏ¿ÛÎÂı (Diego Velazquez. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË Ù¤¯ÓË. fiˆ˜ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 1570. Ô ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi˜ Î·È Ë ˘ÂÚ‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ıÂÏËÌ·ÙÈ΋ ·Î·Ù·ÛÙ·Û›·. K·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ıˆڋıËΠfiÙÈ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ë ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÓÙÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·. ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·. H ϤÍË Ì·ÚfiÎ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. «Ì·Úfiλ. Ë ÌfiÓÈÌË ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜.ENOTHTA 2. fiˆ˜ «ÁÔÙıÈÎfi».1 ÏÔÚ¤ÓÙÛÔ MÂÚÓ›ÓÈ (Gianlorenzo Bernini. OÈ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ·ÔÌfiÓˆÛ ›ӷÈ: 176 . Ù¤ıËÎ·Ó Î·È ·ÔÌÔÓÒıËηÓ. Ù· ÔÔ›· ı¤ÙÔ˘Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο fiÚÈ· ÌÂٷ͇ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ Î·È Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ıÂÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘. ¤Ó· ÛÙÚ·‚fi. Ë ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ· Î·È Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. 1992). ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÛÙȘ «·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜» ÂÚÈÁڷʤ˜ ÛÙÈÏ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. Î·È ÂÏÏËÓ. ¤Î‰. fï˜. Ù˘ ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡. E›Û˘ Î·È ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο Ë Ï¤ÍË barocco ›¯Â ·ÚÓËÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·: Û‹Ì·ÈÓ ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÛΤ„Ë ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔÓ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎÈÛÌfi. ηٷگ‹Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ¯ÚÔÈ¿. Î·È ÛÎÂÊÙ›Ù ·Ó ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ «ÂÙÈΤÙ˜» ·ÏÏ¿ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔȯ›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù· ÔÔ›· Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ù˘ Ù¤¯Ó˘. T· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο «Û˘ÌÙÒÌ·Ù·». AÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ EÏ‚ÂÙfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Jacob Burckhardt ÙÔ Ì·ÚfiÎ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÈÏ ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. ·fi ÙÔÓ EÏ‚ÂÙfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù¤¯Ó˘ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ MÔÓ¿¯Ô˘ Heinrich Wölfflin (1864-1945) ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ B·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. A˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ –·ÚÓËÙÈ΋– ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. ™¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ Ù· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. 1599-1660) Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ P¤ÌÚ·ÓÙ ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ (Rembrandt Harmensz van Rijn. 1606-1669). ÙËÓ ·Û˘Ó¤ÂÈ·. Ì ÚÔÊ·Ó‹ Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁÈÎfi Î·È fi¯È ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ™ÙË Á·ÏÏÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÈÛÌÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ–fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi– ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È Û‹Ì·ÈÓ ÁÂÓÈο ·˘Ùfi Ô˘ ¿ÂÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ·. ·fi Ù· ÔÚÙÔÁ·ÏÈο fiÔ˘. ÙËÓ Ù·Ú·¯‹. ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔ Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Ì·Úԇη (barucca). ÙÔ ·ÓÒÌ·ÏÔ. «·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·Îfi». ÙÔ 1915 (‚Ï. O ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Johann Joachim Winckelmann ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ 1764 ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Geschichte der Kunst des Altertums (IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜) ÛÙÔ Ì·ÚfiÎ ˆ˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ·fi «ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·». ¢ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·.

¶·Ú¿ÏÏËÏÔ K›ÌÂÓÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) °È· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ÁÈ·Ù› ÔÈ ÌÔÚʤ˜ Î·È Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÚÔ·ÙÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ·˘Ùfi. ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÛÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ. ÂÓÒ Ë ‰) Î·È Ë Â) ÌfiÓÔ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. H ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. 177 2 . B·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘.ENOTHTA 2. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 AÊÔ‡ ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÙ ٷ ·ÓÙÈıÂÙÈο ˙‡ÁË. Î·È ÛÙ· ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡/ÌË ÎÏ·ÛÈÎÔ‡. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. Î·È Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ. Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ·ÍÈÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. Ë ‚) Î·È Ë Á) ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋.1 KEºA§AIO ·) ÙÔ ÁÚ·ÌÌÈÎfi Î·È ÙÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi ‚) Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Á) ÎÏÂÈÛÙ‹ ÌÔÚÊ‹ Î·È ·ÓÔȯً ÌÔÚÊ‹ ‰) ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÂÓfiÙËÙ· Â) Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ·Û¿ÊÂÈ· Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ë ·). ÛÙ· ·ÓÙÈıÂÙÈο ·˘Ù¿ ˙¢Á¿ÚÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ (ÁÚ·ÌÌÈÎfi Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi) ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ Ì·ÚfiÎ. ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‚Ú›Ù ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ. ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Û ‚¿ıÔ˜ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó··Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ηı·˘Ù‹. ŒÙÛÈ. ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Heinrich Wölfflin. H ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Î·È ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ‹‰Ë ÂÈÒıËÎÂ. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË Ù¤¯ÓË (1992).

Ô T˙ÈÔ‚¿ÓÈ M·Ù›ÛÙ· °Î¿Ô˘ÏÈ (16391709) Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ıÂÌ·ÙÈο ÛÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ IËÛÔ‡. OÈ ÔÚÔʤ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. fï˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË. Ë ÔÔ›· Ì ÙÔ Îϛ̷ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÌÂÙ¿ ÙË MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ §Ô˘ı‹ÚÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛ‹ Ù˘. O IÛ·Ófi˜ Ignacio da Loyola ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÈËÛÔ˘›Ù˜. ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÔÙ¤. ŒÙÛÈ. ÏÔÈfiÓ. ÂȉÈο ÙËÓ °Îfi·. H ȉ¤·. Î·È ·fi Â‰Ò Î·Ù¤ÎÙËÛ fiÏË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË E˘ÚÒË. ·ÔÈΛ· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜). H ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘˜ ÛÙË PÒÌË Il Gesu. ÙÔ˘ Giacomo della Porta (1568). ÙËÓ AÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ÙÔ Ì·ÚfiÎ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ¤Í·ÚÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ˘ÂÚÙÚÔÊÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ IËÛÔ‡ ÛÙË PÒÌË. Î·È IÓ‰›·.1 AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ÿˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ.2 TO M¶APOK ™THN ITA§IA 2. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙÔ› ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·. fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙ·ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÚÙÈÛË. ·¤‰È‰Â ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ˆ˜ ̤ÛÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÊÒÙÈÛ˘ Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„˘. Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ¤ÁÈÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. OÈ ÈËÛÔ˘›Ù˜ «¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È» ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ù¤¯ÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜.2. ÙË PÒÌË. H ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Î·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÈÛÌÔ‡. Î·È ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· Ù˘ AÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ PÒÌ˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙ· «Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·» Î·È ·˘Ùfi ·Ó··ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ.EÓfiÙËÙ· 2. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ú·ÏÈ- 178 . H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ. Ë ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ˘fi‰ÂÈÁÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ÙˆÓ ÈËÛÔ˘ÈÙÒÓ: ÙË ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ MÂÚÓ›ÓÈ. ¤Ó·Ó ÙfiÔ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÓfiÌˆÓ ÚÔÔÙÈ΋˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙÈÎfi Ù¿ÁÌ· ÙˆÓ ÈËÛÔ˘ÈÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÒıËÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ K·ıÔÏÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜. M¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó –fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ·– Î·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ Ù¤¯Ó˜. ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ. ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ٷ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÔÈ˘ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋ Î·È ÛÙËÓ AÛ›· (§·ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋. ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ·ÁÎÔÛÌÈfiÙËÙ· Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯È΋˜ Ù¿Í˘ (ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ‹‰Ë ÏfiÁÔ˜ ·Ú·¿Óˆ). Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Ë ÁÏ˘ÙÈ΋.

¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÙȘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. fiˆ˜ ÙÔ ·Ó·‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô B·ÛÈÏÈ¿˜ «◊ÏÈÔ˜». O ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ˆ˜ ÚÔ·Á¿Ó‰· Î·È Ù· ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜. OÈ Ú·ÎÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÂÓfi˜ ȉ·ÙÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘. H IÙ·Ï›· η٤¯ÂÈ Ù· Û΋ÙÚ· ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·ı‰ÚÈÎÔ› Ó·Ô› Î·È ÂÈÛÎÔ¤˜ 179 2 . Î·È Ù· ‰˘Ô ·˘Ù¿ ͯˆÚÈÛÙ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜. ·Ó·Î¿Ï˘„ Ӥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ «Ù¯ÓËÙfi ʈ˜» ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¿Óˆ Û οıÂÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ (ÎÔÏfiÓ˜) Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ù‡ˆÓ. Ë Ù¤¯ÓË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË PÒÌË ¤Ï·‚ ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËΠ۠ͯˆÚÈÛÙ¤˜ Û¯ÔϤ˜. ÛÙËÓ IÛ·Ó›· Ô BÂÏ¿ÛÎÂı. Ô˘ ÌÔÚ› Î·È ÙÔÓ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÔÏÏ¿ ‰ÂÈÓ¿. ŒÙÛÈ. Ô KÔÚÚ¤Ù˙ÈÔ (1489. ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÙˆÓ BÂÚÛ·ÏÏÈÒÓ. ÁÈ· Ó· ·ÔÛ‚ÔÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ϋڈ̷ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ó· ÙÔ ı¤ÛÔ˘Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ·ÓÔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜. ÙÔ˘ ȈÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡. ·›ÊÓ˘. M ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË «Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋» ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘ ¶¿ÚÌ· Ì ı¤Ì· ÙËÓ AÓ¿ÏË„Ë Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ (1527). ÙÔ˘ ‰ˆÚÈÎÔ‡.2 KEºA§AIO ÛÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ˘ÂÚÎfiÛÌÈÔ ¯ÒÚÔ.-1534). ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜. H ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ·˘Ù‹ Ó¤· «‰È¿ÏÂÎÙÔ˜» ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ. ø˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÔÈ IÙ·ÏÔ› T˙·ÓÏÔÚ¤ÓÙÛÔ MÂÚÓ›ÓÈ Î·È ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ MÔÚÚÔÌ›ÓÈ Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ §Ô˘› Ï Bˆ Î·È Z˘Ï AÚÓÙÔ˘¤Ó M·ÓÛ¿Ú. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ë ı¤ÛË ·˘Ù‹ ηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È ·fi ÙË °·ÏÏ›·. MÔ˘Ú›ÎË ÙË Û. ¶·Ú’ fiϘ ÙȘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÎÏ·ÛÈÎÈÛÌÔ‡. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. 117. Ó· ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ïfi ÈÛÙfi Î·È Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ıÂ›Ô ÌÂÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â›ÁÂÈÔ. fiˆ˜ ÛÙË ºÏ¿Ó‰Ú· Ô PÔ‡ÌÂÓ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ K›ÌÂÓÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi. ÁχÙ˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Ô˘ Ì·Á‡ÂÈ Ì ÙË ¯Ïȉ‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙË ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ· Ù˘ «·Ú¿ÛÙ·Û˘» Î·È Î·ıËÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ı·ً ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘ËÎfiÔ˘. ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. Ô §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ I¢ã. ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ·˘Ù¤˜ ˘ÂÚ›¯·Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ì·ÚfiÎ ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. ‰È·‚¿ÛÙ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ NÙ. ˆÛÙfiÛÔ. ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈÎfiÙÂÚË Ì·ÚfiÎ ÔÚÔÊ‹. fiÔ˘ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÔÁÌ·ÙÈΤ˜ Ì ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. Ô ˘¤ÚÌÂÙÚÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÂÎıÂÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ·Ï›Ԣ. 160 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ·. Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙˆÓ BÂÚÛ·ÏÏÈÒÓ.ENOTHTA 2. ¶·Ú’ fiÏË ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ë ÂÎÎÏËÛ›·. ˆ˜ ·fiÏ˘ÙÔ˜ ÁÓÒÛÙ˘ ÙˆÓ ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ Âʤ. M ÙÔÓ °Î¿Ô˘ÏÈ. ¢‡Ô ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Â›¯·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·‹¯ËÛË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹: Ë ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ (·Ï¿ÙÈ). ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· Ô P¤ÌÚ·ÓÙ.

ENOTHTA 2. ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È Î›ÓËÛË Ì¤Û· ·fi ÎԛϘ Î·È Î˘ÚÙ¤˜ ηÌ‡Ï˜. ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÈÏÈÒÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. ÙÔ ˆÔÂȉ¤˜. «ÌÈ· ˆÚ·›· Û‡ÓıÂÛË») ‰È·ÎËÚ˘ÛÛfiÙ·Ó Ë ¤Ó‰ÔÍË ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ ̤۷ ·fi ¤Ó· ·ÚÌÔÓÈÎfi Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘. ¢ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ηı·ÚÒÓ ÁˆÌÂÙÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Ô‚¿Ï Ï·Ù›· ÙÔ˘ B·ÙÈηÓÔ‡. AÓ Ë AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ.2 ·ÏÏ¿ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÔÓ·ÛÙËÚȷο Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ ηÙÔÈ˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ¤Íˆ. ¤Ó· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û‡ÌÏÂÁÌ· ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ˆ˜ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÁÏ˘Ùfi. ÏÔ‡ÛÈ· ‰È¿ÚıÚˆÛË Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ Û˘ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘˜ ΛÔÓ˜ ¿Óˆ ·fi Ù· Ï›„·Ó· ÙˆÓ AÁ›ˆÓ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ Î·È Û˘Ì‚fiÏÈ˙ ÙÔÓ ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘ AÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. AÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ηÙfi„ÂȘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È È· ηı·Ú¿ Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙ·ÙÈο ‹ ʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ÊÂÚfiÌÂÓ·. fiˆ˜ ÙËÓ ·Ú·‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ÔÈ Ôԛ˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË. ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙȘ ÎÈÔÓÔÛÙÔȯ›Â˜ ÙˆÓ ‚Ú·¯ÈfiÓˆÓ. 180 . fiÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ø˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜-ÁχÙ˘ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Ô T˙·ÓÏÔÚ¤ÓÙÛÔ MÂÚÓ›ÓÈ (1598-1680). Ÿˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ·ÏÏ¿ ·Ú¤Ù·ÛÛ·Ó ÏÔ‡ÛȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ ÏËÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· «˙ˆÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ·» Î·È Î›ÓËÛË. ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ηÓ›˜. E‰Ò ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ Ì·ÚfiÎ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi. ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ Î·È ·›ÛÙˆÓ. Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ («un bel composto». Ù· ÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. Ì ÙÔ Ó¤Ô ÁÈÁ·ÓÙÈ·›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ ‹ ÎÔ˘‚Ô‡ÎÏÈÔ (baldacchino) ÙÔ˘ 1624-330. Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÛÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ›ÛÙË». ÙÔ Ì·ÚfiÎ ÂÎÙ›ÌËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë. ÏÔÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È· ÚÔÛÊÈÏ‹˜. Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (ÂÈÎÔÓÔÏÔÁ›·) ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ó¤ˆÓ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ηÌ‡Ï˜. ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi. ÂÈÊ¿ÓÂȘ Î·È Â˘ı›˜. O Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜ Ì ÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ù˘ K·ıÔÏÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜. Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜. TÒÚ· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û˘ÓıÂÙfiÙËÙ·. AӤϷ‚ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘. Ô ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌfi˜. ÌÚÔÛÙ¿ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ. O ηı·Úfi˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙԇ̠ÙË PÒÌË Î·È ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ıÂÔÏÔÁÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÁχÙ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. T· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· fï˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ Ù· ËÁÂÌÔÓÈο ·Ó¿ÎÙÔÚ·. K·È fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘. ÔÈ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ ·˘ÙÔ› «·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηıÔÏÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜. ™¯Â‰›·Û Â›Û˘ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰ÈÏ‹ ÎÈÔÓÔÛÙÔȯ›· (1656-1667) ˆ˜ ‰‡Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ ÎÈÔÓÔÛÙÔȯÈÒÓ. ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¿· Î·È Ï‹ıÔ˘˜ ÈÛÙÒÓ.

Y‹Ú¯·Ó fï˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Î‡ÎÏÔÈ.ENOTHTA 2. Ô˘ ·Ó¤ıÂÛ –fiˆ˜ ›‰·Ì– ÙÔ ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ ÙˆÓ 29 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÂÈ¯Ú˘ÛˆÌ¤ÓÔ ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ Bernini. ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ homo universalis. ÂȉÈο ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ Ù˘ PÒÌ˘. fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎÈÛÌfi. ÙÔÓ ¿· O˘Ú‚·Ófi Hã(1623-1644). ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û¯¤ÛË ÊˆÙfi˜ Î·È ¯ÒÚÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÙÈÛ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ì·ÚfiÎ ÂÎÎÏËÛ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì¿ÛÙÂ. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 4/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ¶ÔȘ ÂȉڿÛÂȘ ¿ÛÎËÛÂ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Gianlorenzo Bernini Î·È ÔȘ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÙ˘Ô. ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. Ô Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜. ¿ÓÙ· Û ˘„ËÏfi ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Â›‰Ô. TÈ ·‹¯ËÛË ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi ηıÔÏÈÎfi Ë ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈ΋ ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ÛÙÔÓ Ó·fi. Ì ¤Ó·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ Î·È ÛÙË ÌÓËÌÂÈ·ÎfiÙËÙ·. Francesco Borromini (1599-1667). ÙfiÛÔ ÚÔ˜ Ù· ÂÁÎfiÛÌÈ· fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ Ù· ÂÔ˘Ú¿ÓÈ·. ÕÊËÓ·Ó ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ô‚ÂÏ›ÛÎÔ Ì ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ Ù· ÔÔ›· ¤ÁÚ·Ê·Ó: Œ¯o˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ·fi „ˆÌ› ·’ fi. ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛfiÙÈÌ· Ú‡̷ٷ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙÔÓ Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi. H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Bernini.2 KEºA§AIO ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ¶Ò˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁχÙË Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·. ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÈÛÌÔ‡. Ô˘ Â·- 181 2 . ™¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ «ÚÔ·Á¿Ó‰·˜» ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. ÙËÓ AÁ›· AÁÓ‹ (Santa Agnese) ÙÔ 1653 ÛÙËÓ Piazza Navona ÛÙË PÒÌË. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 5/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ¶ÔȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ‹ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ª·ÚfiÎ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÁÔÙıÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. °È’ ·˘Ùfi Ë Û‡ÓıÂÙË È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·Ì̤ÓË. ›¯·Ó ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔfi.ÙÈ ·fi Ô‚ÂÏ›ÛÎÔ˘˜ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ·. fiˆ˜ ÔÈ Carlo Maderno. TËÓ ·¿ÓÙËÛË ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹. Î·È ÙÔÓ IÓÓÔΤÓÙÈÔ Iã(1644-1655). ·Ó Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÓȈı·Ó Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ì ٷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ·˘ÙÔ‡ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó Ì ÛȈËÚfi ÙÚfiÔ. ÛÙËÓ Î›ÓËÛË. TËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÌÈ· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ÔÈÎÈÏ›· ȉȈ̿وÓ. O Bernini ‹Ù·Ó ‚·ıÈ¿ ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔ˜ Î·È ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ÈËÛÔ˘ÈÙÒÓ. O ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙfiÛˆÓ ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË PÒÌË Ì ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰fiÙ˜ ‰‡Ô ¿˜. Î·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÔÌÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÈÛıËÛȷ΋ ·fiÏ·˘ÛË. ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Guarino Guarini.

MÂÙ¿ ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ TÚ¤ÓÙÔ (1545-1563) ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ‰ÔÁÌ·ÙÈο ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡. Ë ÂÈÙÔÌ‹ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜.ENOTHTA 2. ΢ڛˆ˜. ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÛÎËÓÒÓ. 2) ÛÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ Ù˘ ÙfiÛÔ ÁˆÁÚ·ÊÈο fiÛÔ Î·È 3) ȉÂÔÏÔÁÈο. 1655-1682 ÙˆÓ §Ô˘› Ï Bˆ Î·È Z˘Ï M·ÓÛ¿ÚÙ.2 ӷʤÚÂÈ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÏ·ÛÈ΋˜ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. MÂÚÓ›ÓÈ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ŸÚ·Ì· AÁ›·˜ £ËÚÂÛ›·˜) fiÛÔ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋. TÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÏ˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ H ¤ÎÛÙ·ÛË Ù˘ AÁ›·˜ £ËÚÂÛ›·˜. ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿Û·Ì Ì·ÚfiÎ. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› Le Nain. Ô Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜. 2. T· ÛÙÔȯ›· fï˜ Ô˘ «‰¤ÓÔ˘Ó» Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ. Ë ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ¯ÔÚËÁ›· ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. Ô Georges de la Tour ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÔÈ Û¯ÔϤ˜ ÙˆÓ K¿Ùˆ XˆÚÒÓ Ó· ·Óı‹ÛÔ˘Ó. Ô˘ ›ӷÈ. ÙÔ ÔÔ›Ô. Ù· ÔÔ›· ÂÚÂı›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ıÂ›Ô ‰Ú¿Ì·.2 °Ï˘ÙÈ΋ T· Ï·ÌÚ¿ ı¿̷ٷ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜ Ù˘ PÒÌ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·.2. fiˆ˜ ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙˆÓ BÂÚÛ·ÏÏÈÒÓ. O ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙÈÎfi˜ ÙfiÓÔ˜ o˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ηıÈÛÙ¿ ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÂÈÛÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ÈÔ ÚÔÛÈÙ‹. ÔÈ Ôԛ˜ fiÊÂÈÏ·Ó Ó· Â›Ó·È ·Ϥ˜ Î·È ÂÈÛÙÈΤ˜. ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Ë Â›‰ÂÈÍË ÌÂÁ·Ï›Ԣ Î·È ‰‡Ó·Ì˘. TÔ Ì·ÚfiÎ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ıÂ›Ô Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÊı·ÏÌ·¿Ù˘. H ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ù¤¯Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Â›Û˘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯¿ÚË ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓıËÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜. ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚ›· ÛËÌ›·: 1) ÛÙËÓ AÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ K·ıÔÏÈ΋˜ EÎÎÏËÛ›·˜ ηٿ Ù˘ MÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ ÛÙÈÏÈÛÙÈ΋-·ÈÛıËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎÈÛÌfi Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ Î·È Ù˘ PÒÌ˘. Ô˘ ‹‰Ë ÂÓÙÔ›Û·ÌÂ. BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ KÔÚÓ¿ÚÔ. Ô˘ ÚԤ΢„ ηٿ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ. Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ. ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·ÈÛıËÛȷ΋ (‚Ï. K·È Â‰Ò ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ Ô ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·˜ T˙·ÓÏÔÚ¤ÓÙÛÔ MÂÚÓ›ÓÈ. ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û ˆ˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ ÁÈ· ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. ·Ú’ fiÏÔ ÙÔÓ „¢‰·ÈÛıËÛÈ·Îfi ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ™¿ÓÙ· M·Ú›· ÓÙ¤Ï- 182 . ÛÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ Ì fiÏ· Ù· ·ÚÂfiÌÂÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. OÈ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙÔÓ Ú·ÏÈÛÌfi. ÙÔ˘ 1645-1652. ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ. EÈϤÔÓ. E›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· –·ÎfiÌ· Î·È ·ÂÚÔʈÙÔÁÚ·Ê›·– Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÎÙfiÚÔ˘ Ì ٷ ·Ù¤ÏÂȈٷ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¿ÚÎÔ˘. ÒÛÙ ӷ Ù· ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ «propaganda fidei» (ÚÔ·Á¿Ó‰· ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË). ÙfiÛÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓË̤ÓÔ˘˜ ΋Ô˘˜. H Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÂÂÈڷ̤ÓÔ˘˜ ÁχÙ˜. ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ fiÏË ÙËÓ K·ıÔÏÈ΋ EÎÎÏËÛ›·. ·Ó Î·È ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ·ÁÌ· ÙˆÓ ÈËÛÔ˘ÈÙÒÓ.

ENOTHTA 2.2

KEºA§AIO

Ï· BÈÙfiÚÈ· ÛÙË PÒÌË. TÔ Û‡ÓıÂÙÔ ·˘Ùfi Û‡ÌÏÂÁÌ· ·fi Ôχ¯ÚˆÌ· Ì¿ÚÌ·Ú· ηÈ
ÂÈ¯Ú˘ÛˆÌ¤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ,
ÁÈ·Ù› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ‹‰Ë ÏfiÁÔ˜ ·Ú·¿Óˆ: Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ –·˘ÙÔ‡ Ù˘ ¤ÎÛÙ·Û˘ ÌÈ·˜ IÛ·Ó›‰·˜ ·Á›·˜–, ‰ÔṲ̂ÓÔ˘
Ì fiÏ· Ù· ÂÈηÛÙÈο ÂΛӷ ̤۷ Ô˘ Â¤ÙÚÂÂ Ë ÂÔ¯‹, Î·È Ë ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝·˜ ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÚÔηÏ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ «·Ú¿ÊÔÚË ·Á·ÏÏ›·ÛË Î·È Ì˘ÛÙÈÎÈÛÙÈ΋ ¤ÎÛÙ·ÛË» ÛÙÔ˘˜ ıÚËÛ΢Ô̤ÓÔ˘˜. º˘ÛÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚fiÚÂÈˆÓ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎÒÓ Ï·ÒÓ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ı· ‹Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˆÌÔ‡ ¿ıÔ˘˜ Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜. º˘ÛÈο, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
Ôχ ηϿ, Î·È Ë OÚıfi‰ÔÍË EÎÎÏËÛ›· ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÔÙ¤ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜
ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜.

™¯fiÏÈÔ MÂϤÙ˘
MÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ Ù˘ K·ıÔÏÈ΋˜, Ù˘ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ OÚıfi‰Ô͢ EÎÎÏËÛ›·˜, ÔÈÔÈ ÏfiÁÔÈ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô
ÙËÓ ·ÔÎÏ›ԢÓ; ¶ÔȘ ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ηıÂÌÈ¿˜ ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜;
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 6/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2
AÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ŒÎÛÙ·Û˘ Ù˘ AÁ›·˜ £ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ MÂÚÓ›ÓÈ, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ
ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ÁÏ˘ÙÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù· Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¿ıÔ˜ Î·È „˘¯ÈÎfi fiÓÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó·Ï‡ÛÙÂ, Û 20 ÂÚ›Ô˘ ÛÂÈÚ¤˜, ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÌϤÁÌ·Ù· Û ۯ¤ÛË
Ì ÙËÓ AÁ›· £ËÚÂÛ›·.

™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2.2 ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ·. TÒÚ· ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·fi Ù·
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÛÙË PÒÌË, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ MÂÚÓ›ÓÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· ÁÏ˘Ù¿ ÙÔ˘. E›Ó·È Ë KÚ‹ÓË
Ì ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÙ·ÌÔ‡˜, ÙÔ˘ 1648-1651, Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ™¿ÓÙ·
AÓȤ˙Â, ÛÙËÓ ¶È¿ÙÛ· N·‚fiÓ·. K·È Â‰Ò Ê·›ÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi
ٷϤÓÙÔ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÁχÙË. K·Ù¿ÊÂÚ –Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘
¿· Ù˘ PÒÌ˘– Ó· Û˘ÓÙ·ÈÚÈ¿ÍÂÈ ¤Ó·Ó ·Ú¯·›Ô ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi Ô‚ÂÏ›ÛÎÔ Ì ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·ÏÏËÁÔÚÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘1
(ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ë›ڈÓ) Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ÂÓÒ Ô ‚Ú¿¯Ô˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ú·¤ÌÂÈ ‚¤‚·È· ÛÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿, ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ M·ÚÙ˘Ú›Ô˘.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ¢Ô‡Ó·‚Ë, °¿ÁÁË, N›ÏÔ Î·È P›Ô ÓÙ¤ÏÏ· ¶Ï¿Ù·. K¿ı ÔÙ·Ìfi˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˙ÒÔ, ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· οıÂ
‹ÂÈÚÔ.

1

™ËÌÂÈÒÛÙ fiÙÈ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο ϤÁÂÙ·È: «Fontana dei quattri fiumi». ™ÙË Û. 128 Ë NÙ. MÔ˘Ú›ÎË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÎÚ‹Ó˜ ÁÂÓÈο, Î·È ÂȉÈο ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó.

183

2

ENOTHTA 2.2

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 7/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2
¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÓfiËÌ· Ù˘ ÎÚ‹Ó˘ ·˘Ù‹˜ Û ۯ¤ÛË
Ì ÙËÓ K·ıÔÏÈ΋ EÎÎÏËÛ›·. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ηı¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÌËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù˘¯·›·. O ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ·ÔÛÎÔ› ¿ÓÙ· Û οÔÈÔ ÓfiËÌ· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Ì ÙÔ
ÂÈηÛÙÈÎfi ȉ›ˆÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘.

2.2.3

ZˆÁÚ·ÊÈ΋

H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ IÙ·Ï›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÙÒÚ· ‰‡Ô ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤ÔÈ Ù‡ÔÈ ˙ˆÁڿʈÓ, Ô AÓÓ›Ì·Ï K·ÚÚ¿ÙÛÈ (Annibale Carracci, 1560-1609) ·fi ÙËÓ MÔÏfiÓÈ· Î·È Ô MÈÎÂÏ¿ÓÙ˙ÂÏÔ MÂÚ›˙È ÓÙ· K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ ‹ ·ÏÒ˜ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ (Michelangelo Merisi da
Caravaggio, 1573-1610) ·fi ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ÛÙË §ÔÌ‚·Ú‰›·, ÙÔ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
MÈÏ¿ÓÔ. A˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ P·Ê·‹Ï, ÙÔ˘ MÈÎÂÏ¿ÓÙ˙ÂÏÔ, ÙÔ˘ T˙ÈfiÙÔ ·ÎfiÌ·, ·ÏÏ¿ ̤۷ ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ùfi
Ô˘ ›¯·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÈ Ì·ÓÈÂÚÈÛÙ¤˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏÔ K›ÌÂÓÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi)
°È· Ó· Í·Ó·ı˘ÌËı›Ù fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·, ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘, ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «ŸÚ·ÛË Î·È ÔÚ¿Ì·Ù·», Û. 390-395.
™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô Ì·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È· ¤Ó·
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÛÙÈÏ ¤ÎÊÚ·Û˘. H Ù¿ÛË ÁÈ· ·fiÚÚÈ„Ë Ì¤Û· ·fi Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· ‹‰Ë ·fi Ù·
̤۷ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ K·ÚÚ¿ÙÛÈ, ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ §ÔÓÙÔ‚›ÎÔ Î·È Ù·
·‰¤ÏÊÈ· AÁÎÔÛÙ›ÓÔ (1557-1602) Î·È AÓÓ›Ì·Ï (1560-1609), ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·fi
ÙËÓ MÔÏfiÓÈ·, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ÈÔ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ô AÓÓ›Ì·ÏÂ. A˘Ùfi˜
Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·È‰È¿ Ú¿ÊÙËØ Î·ıÔ‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ·Ú¯Èο
·fi ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘˜ §ÔÓÙÔ‚›ÎÔ Î·È ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ 1580 ÛÙËÓ MÔÏfiÓÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË Accademia degli Incamminati2, ÌÈ· Ï¤Û¯Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ¤Ó·
«Û¯ÔÏ›Ի fiÔ˘ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜
Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ (οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ).
O AÓÓ›Ì·Ï ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ÛÙË BÂÓÂÙ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ °È¿ÎÔÔ
M·ÛÛ¿ÓÔ, ÂÓÒ Ë Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ KÔÚÚ¤Ù˙ÈÔ ÛÙËÓ ¶¿ÚÌ· ÙÔ˘
1520, Ô˘ ‹Ù·Ó ͯ·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ηÈÚfi, ÛËÌ¿‰Â„ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘. MÔÚԇ̠ӷ
ԇ̠fiÙÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ù¢ÁÌ· ÙˆÓ K·ÚÚ¿ÙÛÈ ‹Ù·Ó Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ ·Ú¿‰ÔÛË ‰È·ÌÂÙÚÈο ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ: ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ (disegno) Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ (colore) ÛÂ
2

184

™Ù· ÂÏÏËÓÈο ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı› ˆ˜ «Aη‰ËÌ›· ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚˆÓ, ÙˆÓ Ì˘Ë̤ӈӻ.

ENOTHTA 2.2

KEºA§AIO

ÌÈ· ‚¿ÛË ·ÏfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ ›¯Â ηıÔ‰ËÁËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿. H
ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ Ù¯ÓÔÎÚÈÙÈ΋ ·¤ÛÂÈÛ ·fi ÙÔ˘˜ K·ÚÚ¿ÙÛÈ ÙË «Ê‹ÌË» ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÈÎÈÛÌÔ‡», Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ ˘ÔηıÈÛÙ¿ Ë Ì›ÌËÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ. AÓÙ›ıÂÙ·, ȉȷ›ÙÂÚ· Ô AÓÓ›Ì·Ï ¤‰ÂÈÍ Ì ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ AÓ¿ÎÙÔÚÔ º·ÚÓ¤˙ (¶·Ï¿ÙÛÔ º·ÚÓ¤˙Â) ÛÙË PÒÌË, 1597-1600, Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÚÔʤ˜ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ, ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙȘ ÔÚÔʤ˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏÔ K›ÌÂÓÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi)
™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Ë NÙ. MÔ˘Ú›ÎË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÛÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ AÓÓÈÌ¿ÏÂ, ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ‚¤‚·È· Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Mȯ·‹Ï AÁÁ¤ÏÔ˘ ÛÙÔ
·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ ¿· ™›ÍÙÔ˘ ÛÙË PÒÌË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·, ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙȘ
Û. 122-124 Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÂÈÎ. 121-122.
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 8/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2
ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ AÓ¿ÎÙÔÚÔ º·ÚÓ¤˙ ÛÙË PÒÌË Î·È Î¿ÓÂÙ ÙȘ
ÚÒÙ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ: 1) ÙÔ ı¤Ì·, 2) ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, 3) ÙË Û¯¤ÛË ÁÚ·ÌÌ‹˜-¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È 4) ÙËÓ Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ Ì ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈ΢.

AÊÔ‡ ·Ú·ÙËÚ‹Û·ÙÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¶·Ó·Á›· ÌÂ ÙÔÓ XÚÈÛÙfi, ÙÔ˘ 1600 ÙÔ˘ ∫·ÚÚ¿ÙÛÈ,
ı· ¤¯ÂÙ ‹‰Ë ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ·Ï‹ Î·È ·ÚÌÔÓÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÈÌË AÓ·Á¤ÓÓËÛË ‹ Î·È ÙÔÓ P·Ê·‹ÏØ Ô ÙÚfiÔ˜
fï˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÔÈ fiÁÎÔÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ –ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ
ÔÔ›Ô ¿Û¯È˙·Ó Î·È ·Û¯›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ– ÙfiÛÔ ¿Óˆ ÛÙÔ Á˘ÌÓfi ÛÒÌ·,
fiÛÔ Î·È ¿Óˆ ÛÙ· ÚÔ‡¯·, Â›Ó·È Ì·ÚfiÎ.

¶·Ú¿ÏÏËÏÔ K›ÌÂÓÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi)
AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ K·ÚÚ¿ÙÛÈ, ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹, ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ T˙ÈÔ‚¿ÓÈ MÂÏfiÚÈ (Giovanni
Bellori), 1672, ‹ ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: The Lives of Annibale & Agostino
Carracci, 1968. E›Û˘ Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Denis Mahon, Ô ÔÔ›Ô˜
¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙË ıˆڛ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·, ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÌÂϤÙË (ÛÙ· ·ÁÁÏÈο), Ì ٛÙÏÔ Studies in Seicento Art and Theory,
1947 (Â·Ó¤Î‰. 1971), fiÔ˘ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙÔ˘˜ K·ÚÚ¿ÙÛÈ ·fi ÙË ÚÂÙÛÈÓÈ¿ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÈÎÈÛÌÔ‡.
OÈ Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ K·ÚÚ¿ÙÛÈ ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙË PÒÌË ÙË ‰ÂηÂÙ›· 16201630 Î·È ˘‹ÚÍ·Ó fiÏÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜: ÔÈ °Î›ÓÙÔ P¤ÓÈ, NÙÔ̤ÓÈÎÔ T˙·ÌȤÚÈ (NÙÔÌÂÓÈΛÓÔ 1581-1641) Î·È ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ AÏÌ¿ÓÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

185

2

ENOTHTA 2.2

¢È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÔ¯‹ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¯¿ÚË ÛÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ٷϤÓÙ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ IÙ·Ï›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÓËÌÔÓ‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ
ÌÂÁ¿ÏÔ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ (1571-1610). X·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÁÈ·Ù›
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙË Ê‡ÛË. °È·Ù› ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ·Û‚‹˜ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙËÓ «ÔÌÔÚÊÈ¿». °È·Ù› ‹Ù·Ó ÂÈϤÔÓ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚ÈÚÙÔ˘fi˙Ô˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘
Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ·˘ıÂÓٛ˜, ·Ó ‰ÂÓ ÏËÛ›·˙·Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜
ÙÔ˘ ·Ú¯¤˜. °È·Ù› ͷӷ›‰Â ÙËÓ Ù¤¯ÓË ˆ˜ οÙÈ Ó¤Ô. O ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ
Ô‰‹ÁËÛ ÚÔ˜ ÙÔÓ «Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi», fiÚÔ Ô˘ ˘ÔÙÈÌ¿ ‚¤‚·È· ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘. ø˜
«Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi» ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ù˘ ÈÛÙ‹˜ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ʇÛ˘, ›ÙÂ
ÁÈ· ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ Â›Ù ÁÈ· ÙÔ ·Û¯ËÌfiÙÂÚÔ. O K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ, fiˆ˜ ı· ‰Â›ÙÂ, ‰ÂÓ
·ÚÓ‹ıËΠÔÙ¤ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ·Û¯‹ÌÈ·˜. T· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ̤۷ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È·,
fiˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ô «ÛÎÈÔʈÙÈÛÌfi˜» ‹, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο, «il
chiaroscuro», Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÎÚ‡‚ÂÈ. O ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
ʈÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ «Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi˜»Ø ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÂȉÈο Ù· ÒÚÈÌ· ¤ÚÁ·
ÙÔ˘ Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ «Ì·ÁÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡».

™¯fiÏÈÔ MÂϤÙ˘
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ NÙ. MÔ˘Ú›ÎË ÙÔ
Û¯ÂÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙȘ Û. 120-122 ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÎ. 119-120.
H Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ «ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡» (‹ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο «tenebroso») K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ ‹Ù·Ó
ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›·, ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÛÙËÓ IÛ·Ó›·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË PÒÌË, fiÔ˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠٷ ΢ÚÈfiÙÂÚ·
¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÊÈÏfiÙÂ¯ÓˆÓ Ì·È΋ӈÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· Ú‡̷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ «Caravaggismo» Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο (¿ÎÔÌ„·) «Î·Ú·‚·Ù˙ÈÛÌfi˜». H ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi, ·Ïfi ¿ÓıÚˆÔ Î·È fi¯È ÙÔÓ È‰Â·Ùfi η٤ÎÏ˘ÛÂ
ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, fi¯È fï˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·Ø ‰È¿ÚÎÂÛ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1620. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ –ÁÈ·Ù› ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È– ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ IÙ·ÏÔ› OÚ¿ÙÛÈÔ T˙ÂÓÙÈϤÛÎÈ (Orazio
Gentileschi) Î·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ AÚÙÂÌÈÛ›· (ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Á˘Ó·›Î· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘), Ô IÛ·Ófi˜ XÔ˘Û¤ PÈ‚¤Ú·, ÔÈ OÏÏ·Ó‰Ô› ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ O˘ÙÚ¤¯Ù˘ X¤ÓÚÈÎ TÂÚÌÚ‡ÁÎÂÓ, °Î¤ÚÈÙ ‚·Ó XfiÓÙ¯ÔÚÛÙ Î·È NÙÈÚÎ ‚·Ó M·ÌÔ‡ÚÂÓ Î·È Ô °¿ÏÏÔ˜ ZÔÚ˙ ÓÙ Ϸ TÔ˘Ú. B¤‚·È·, ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ, ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â Ô P¤ÌÚ·ÓÙ Î·È Ô NÙȤÁÎÔ BÂÏ¿ÛÎÂı fiˆ˜ ÙÔ˘˜
ͤÚÔ˘ÌÂ.
O K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ, ·Ú’ fiϘ ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ Â¤‚·Ï ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ AÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, fi¯È ÌfiÓÔ Â¤˙ËÛÂ, ·ÏÏ¿ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ¯¿ÚË Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÚÔÛٿ٘ ÙÔ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ AÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙËÓ Ù‡ÊψÛË Î·È ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ ¿ÊËÓ ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ÂÏ›Ù. TÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ‚¤‚·È· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ Â›Ó·È Ô Ï·fi˜, ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜, ÔÈ ˙ËÙÈ¿ÓÔÈ Î·È ÔÈ ¯ˆÚÈ¿Ù˜.

186

ÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›¯Â Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. O Gombrich ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ÙËÓ fiÏË Ì ÙÔ Ï·ÌÚfi ·ÓfiÚ·Ì· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Û¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ ÚˆÌ·ÈÔηıÔÏÈÎÈÛÌfi. fiÔ˘ ÂÛ›˜ ıˆÚ›Ù ··Ú·›ÙËÙÔ. 1638-1639 (Et in Arcadia ego) Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ «ÎÏ·ÛÈÎÈÛÙ‹ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡» ¶Ô˘Û¤Ó Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ÛÙ· ڈ̷˚ο ·Á¿ÏÌ·Ù· Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. K·Ù·ÁÚ¿„Ù ۇÓÙÔÌ· ÌÂÚÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ Û·˜ ÁÈ· ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·.3). TÔ Ego («ÂÁÒ») ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ. 144-145. ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÙÔ Ì ‚¿ÛË fiÛ· ¤¯ÂÙ ̿ıÂÈ ˆ˜ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì·ÚfiÎ. Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È Ë ÁÏ˘ÙÈ΋ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË PÒÌË. 1975. ÛÙË «ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹. Ë ÔÔ›· ›¯Â ÌÂÙ·‚ÏËı› Û ·ÓÔȯÙfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ KÏÔÓÙ ZÂϤ ‹ §ÔÚÚ¤Ó (Claude Gelee. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. Afi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ë PÒÌË ¤ÁÈÓ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ. ÂÓÒ ¤˙ËÛ ÛÙË PÒÌË. H PÒÌË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi ÔÏϤ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÙÒÚ· È· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜.2 KEºA§AIO ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ K›ÌÂÓÔ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi) AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ.ENOTHTA 2. ÂÓfiÙËÙ· 2. ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙË BÂÓÂÙ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ TÈÛÈ·Ófi. 149-152Ø ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÈÎ. ‰È·‚¿ÛÙ ٷ ‚È‚Ï›· ÙˆÓ Alfred Moir. Ì ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·. TÔ ¤ÚÁÔ BÚ›ÛÎÔÌ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ AÚ牛·. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 9/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶Ô˘Û¤Ó BÚ›ÛÎÔÌ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ AÚ牛·. ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Richard E. 187 2 . Ô ÔÔ›Ô˜ Û ËÏÈΛ· 23 ÂÙÒÓ ‹Ú ÌÈ· Á‡ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ IÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ PÒÌ˘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· (‚Ï. 1983. K·È Ô NÈÎÔÏ¿ ¶Ô˘Û¤Ó (1594-1665) ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙË PÒÌËØ ÙËÓ ¤Î·Ó ̿ÏÈÛÙ· ‰Â‡ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË °¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙË §ÔÚÚ·›ÓË ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙË PÒÌË Î·È Á›ÓÂÙ·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜. ÂÓÒ Ë ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›· Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ‚ÔÛÎÒÓ fiÙÈ ÛÙË ¯·Ú·Á̤ÓË ¤ÙÚ· ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ˆ˜ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰È·ÊÂÓÙ‡ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Â‰Ò. A˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜. MÈ· Û‡ÓÔ„Ë ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ NÙ. Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÁÓˆÛÙ‹ Û·˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. MÔ˘Ú›ÎË. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ¶¤ÙÂÚ ¶¿Ô˘Ï PÔ‡ÌÂÓ˜ (1577-1640). AÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÚfiÙ˘· ÙÔ˘˜ P·Ê·‹Ï Î·È Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ. YÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙË Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ AÚ牛·. ÛÙ· ˙ÂÛÙ¿ Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·. H ÛÎËÓ‹ ‰ÂÓ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. Ÿ. ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜. Û. Spear. Î·È ÙÔ ·Ó˘„ÒÓÂÈ. TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÓ ¶Ô˘Û¤Ó Â›Ó·È fiÙÈ. 1982 Î·È Howard Hibbard. ÂÏÂÁÂȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ‚Ô˘ÎÔÏÈ΋˜ Ô›ËÛ˘». ¢È·Ù˘ÒÛÙ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Û·˜. ÙËÓ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›·. K·ıÈÂÚÒÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ÙÔ ÙÔ›Ô. Ô ¶Ô˘Û¤Ó ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ ÙË ‚·ı‡Ù·ÙË ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ·È‰Â›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â Á·ÏÔ˘¯Ëı›.

οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Gombrich (Û. ÒÛÙ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂÚÈËÁËÙ¤˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ì ‚¿ÛË Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¶Ò˜ Â¤‰Ú·ÛÂ Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÁÓˆÛÙ‹ Û·˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ÛÙËÓ ÔÚ›· ·˘Ù‹. ·ÏÏ¿ ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ KÏÔÓÙ.2 Lorrain 1600-1682). MÔ˘Ú›ÎË Î¿ÓÂÈ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË. Î·È Ë NÙ.ENOTHTA 2. ·ÏÏ¿ Ù· ڈ̷˚ο ÙÔ˘ ÙÔ›· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ù¤ÏÂÈ·. 188 . 397). E›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ. E›Û˘. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 10/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 H ÙÔÈÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. 152-154. ÛÙȘ Û.

¶‹ÙÂÚ MÚ¤ÁÎÂÏ. O ηıÔÏÈÎfi˜ PÔ‡ÌÂÓ˜ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi B¤ÏÁÈÔ. O PÔ‡ÌÂÓ˜ ÏÔÈfiÓ Â¤ÏÂÍ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â ·Á·‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· (PÒÌË. ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡. Ô˘ ·Ó‹Î ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÛÙȘ ηıÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋. M¿ÓÙÔ˘·) Î·È Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙË ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ‹ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·È΋ӈÓ. TÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ¤¯·ÈÚ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ËÁÂÌÔÓÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ – Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. AÓ Û˘ÁÎÚÈı› Ë Ù¿ÛË ·˘Ù‹ Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ËÁÂÌÔÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ. ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›·. ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ˘fi ÈÛ·ÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·. TÔ ˘ÂÚ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘. °¤ÓÔ˘·. fiˆ˜ Â›Ó·È Ô K¿ÚÔÏÔ˜ AãÙ˘ AÁÁÏ›·˜ Î·È Ô º›ÏÈÔ˜ ¢ãÙ˘ IÛ·Ó›·˜Ø ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ –fiˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ BÂÏ¿ÛÎÂı Î·È ÙÔÓ °ÎfiÁÈ·– Û˘ÓÙËÚÔ‡Û·Ó ÛÙ· ·Ï¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜. ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜.3 H Zø°PAºIKH TOY M¶APOK ™TH º§AN¢PA H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ PÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÈÙÔÌ‹ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. O PÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ì ÙÔ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘˜. ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÙÚÈΛˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. O PÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›· ÛÙËÓ AÌ‚¤ÚÛ·. Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÈÓ¿ÎˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 11/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 M ·ÊÔÚÌ‹ fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ. A˘ÙÔ› ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙË ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È. ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ËÁ¤ÙËÌ·È΋ӷ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ.KEºA§AIO EÓfiÙËÙ· 2. TÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ PÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙË PÒÌË Û ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ËÏÈΛ· ÙÔÓ ÂÊÔ‰›·Û Ì ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ Î·È ÙˆÓ K·ÚÚ¿ÙÛÈ. H ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ –̤۷ ·fi ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi ÁÔ‡ÛÙÔ– ‹Ù·Ó ϤÔÓ ··Ú·›ÙËÙË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ. Ë ÔÔ›· ÂÛÙÈ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙ‹ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. Ë ÔÔ›· –¢- 189 2 . ΢ڛˆ˜ IÙ·ÏÒÓ. Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ °È·Ó ‚·Ó Õ˘Î. PfiÁÎÂÚ ‚·Ó ÓÙÂÚ B¤˘ÓÙÂÓ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¤ÏÂÁ·Ó ϤÔÓ ¤ÚÁ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ fi¯È ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ·ÏÏ¿ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘. Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ı· Â›Ó·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜.

ÔÈÔÈ IÙ·ÏÔ› ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ –Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Î·È ÌË. °È·Ù› ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô K·ÚÚ¿ÙÛÈ Î·È Ô K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ ·Ó·‚›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù¤¯ÓË Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi. MÔ˘Ú›ÎË ÙË Û. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 13/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 AÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ K·ÚfiÏÔ˘ Aã (1635). ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈο) Î·È ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ NÙ. ·ÎfiÌ· Î·È ·Ú¯·›ÔÈ– ÂËÚ¤·Û·Ó ÙÔÓ ¶¤ÙÂÚ ¶¿Ô˘Ï PÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· –¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ Î·È Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋– Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Î·È ‚ÔËıfi ÙÔ˘ PÔ‡ÌÂÓ˜. ¶·Ú¿ ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ PÔ‡ÌÂÓ˜. Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜. Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó‹Î ÛÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ¶Ô˘Û¤Ó Î·È ÙÔ˘ KÏÔÓÙ §ÔÚÚ¤Ó Î·È ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ˜ ÙÔ˘ BÂÏ¿ÛÎÂı. ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤ÓÔ ÒÛÙ ӷ ·ÔÓ¤ÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹. °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi. Ë ÔÔ›· ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÈÛÙ‹ B›ÓÎÂÏÌ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ PÔ‡ÌÂÓ˜.ENOTHTA 2. E›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ·˘ÏÈÎfi ÔÚÙÚ¤ÙÔ ˆ˜ ›‰Ô˜ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·˜. B¤‚·È· ··Û¯ÔÏ‹ıËΠ·fi IÙ·ÏÔ‡˜ ¢ÁÂÓ›˜ Ù˘ °¤ÓÔ˘·˜ Î·È ÛÙËÓ A˘Ï‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ K·ÚfiÏÔ˘ AãÙ˘ AÁÁÏ›·˜. ÙÔÓ ÕÓÙÔÓȘ ‚·Ó NÙ¿ÈÎ (Anthonis van Dyck 1599-1641). ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ «ŸÌËÚÔ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜». Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Ô ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰fiÙ˘-ÌÔÓÙ¤ÏÔ. Û ÌÈ· ÛÂÏ›‰·. ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μ·Ó ¡Ù¿ÈÎ. ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ·˘ÙÔÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘.3 Ù˘¯Ò˜– ÚÔÛÔÌÔ›·˙ Ì ÙË ÁÓÒÚÈÌ‹ ÙÔ˘ ÊÏ·Ì·Ó‰È΋ ¿Ô„Ë Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ÔÈ· ¤ÚÁ·. ΢ڛˆ˜. 190 . AÓÙ›ıÂÙ·. ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ ÙÔ˘. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 12/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 AӷχÛÙÂ. 133. ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‰›‰ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚË ÚˆÙÔÙ˘›· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË «ÛÔ‚·ÚÔÊ¿ÓÂÈ·». Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙÔ Ì ¤Ó· ÔÚÙÚ¤ÙÔ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚ›Ô˘ ÂÔ¯‹˜.

4 TO M¶APOK ™THN I™¶ANIA O NÙȤÁÎÔ (‹ ¢È¤ÁÎÔ) BÂÏ¿ÛÎÂı (Diego Velazquez. ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ fï˜ Ù· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Ù˘ ÌÓËÌ›·. Ô BÂÏ¿ÛÎÂı ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ ̤۷ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ A˘Ï‹ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ BãÛÙË M·‰Ú›ÙË. E›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÈÛ·ÓÈ΋ A˘Ï‹ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ º›ÏÈÔ ¢ãfi¯È ÌfiÓÔ ÚÔÛ¤Ï΢Û ¤Ó·Ó ·Ù›ı·ÛÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Û·Ó ÙÔÓ BÂÏ¿ÛÎÂı ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ¤Î·Ó Â›ÛËÌÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ù˘ A˘Ï‹˜. fiÛÔ Î·È ÛÙÔ B·ÙÈηÓfi. fiÔ˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙÔ 1649-1650 ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ¿· IÓÓÔΤÓÙÈÔ˘ Iã. ÛÙË Û. 191 2 . MÔ˘Ú›ÎË. Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. 1599-1660) ‹Ù·Ó IÛ·Ófi˜. ÕÚ·. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 14/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 MÔÚ›Ù ӷ ı˘ÌËı›ÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÚÙÚ¤Ù· Ù· ÔÔ›· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË Î·È ÂÍ‹˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ Î›ÌÂÓfi Ì·˜. ŒÓ· ÎÔÚ˘Ê·›Ô ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ·Ú¯ÈÎfi Ù›ÙÏÔ H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ ¢ãÎ·È Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ‚·ÛÈο ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘¯ÚˆÌ›· ÙÔ˘ TÈÛÈ·ÓÔ‡ ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÁÓÒÛÙ˘ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ PÔ‡ÌÂÓ˜. AÓ¤Ù˘Í ÙÔÓ Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÛÙÔÓ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ. EÈÛΤÊÙËÎÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙË PÒÌË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ. TÔÓ TÈÛÈ·Ófi Ô˘ ÙÔÓ ÂËÚ¤·Û ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ EÏ °ÎÚ¤ÎÔ. ı¤ÛË Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. 143.KEºA§AIO EÓfiÙËÙ· 2. TÔÓ K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ Ô BÂÏ¿ÛÎÂı ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ ·fi ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÂËÚ¿ÛÙËΠÔχ. fiÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ Â›Û˘ Î·È ÙÔÓ PÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «˙ˆÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ·». TÒÚ· È· Ô ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ Las Meninas (OÈ K˘Ú›Â˜ ÙˆÓ TÈÌÒÓ). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¿ÛÎËÛ ÂȉڿÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·! AÓ·Ó¤ˆÛ ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. ÌÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ô˘ ¤ÚÂ ԇو˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÚÔ˜ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË Ì˘ÛÙÈÎÔ¿ıÂÈ· ‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ·ÎfiÌ· ¤ÓÙÔÓË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ·ÛÎËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÈÛÌÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ K›ÌÂÓÔ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ BÂÏ¿ÛÎÂı ı· ‚Ú›ÙÂ Î·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ NÙ. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ·„ËÊ¿ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ÙÂÎÙ·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ‚·ÛÈÏÈ΋ A˘Ï‹. Ù· ÔÔ›· ›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙË M·‰Ú›ÙË.

fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ·. ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ.ENOTHTA 2. ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ›Ó·Î· Î·È ÂÓÙ¿ÍÙ ÙÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·. 192 . Û ÌÈ· ÛÂÏ›‰·.4 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 15/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 AÊÔ‡ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi. ÕÏÏÔÈ IÛ·ÓÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ÛÙËÓ IÛ·Ó›· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó Â›Ó·È Ô £Ô˘ÚÌ·Ú¿Ó Ô˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ. Ô M·ÚÙÔÏÔ̤ EÛÙÂÌ¿Ó MÔ˘Ú›ÁÈÔ Î·È Ô AÏfiÓÛÔ K¿ÓÔ.

H Zø°PAºIKH 2.1 OÈ ‚fiÚÂȘ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜ H OÏÏ·Ó‰È΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ÊÈÏÂχıÂÚË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜ Ù˘ –ÙÔ˘˜ IÛ·ÓÔ‡˜– ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ̠ÂͤÁÂÚÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ BãÙÔ 1566. ηÏÔ› ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·Á·Ô‡Û·Ó ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ·. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ ‹Ù·Ó ÈÛÙÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ AÁ›·˜ °Ú·Ê‹˜. ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ¶‹ÙÂÚ ‚·Ó ÓÙÂÚ MڤΠÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙÔ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÚÁÔ. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 17/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 MÂÏÂÙ‹ÛÙÂ. AÊÔ‡ ÙË ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ. ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. O ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ. 416: «EΛÓÔ Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ˆ˜ ¤ÁÈÓ ηٿ Ù‡¯Ë Î·È ¤Ù˘¯Â Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÚÔÛ¯ÙÈο ۯ‰ȷṲ̂Ó˘ ÂÓÙ‡ˆÛ˘. K·ÙfiÈÓ. A‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ. ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÙ¤ ·‹¯ËÛË ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi Ù˘ Ù¤¯Ó˘.KEºA§AIO EÓfiÙËÙ· 2. ÂÓÒ ÔÈ Î·ıÔÏÈÎÔ› ‹Ù·Ó ÂȉÂÈÍÈÔÌ·Ó›˜ Î·È Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚÔ›. T· ÔÚÙÚ¤Ù· ÙÔ˘. OÈ ÂÙ¿ Âӈ̤Ó˜ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜ ¤·ÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ¿ÓˆıÂÓ ÂÍÔ˘Û›·. Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó··Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Ù· ¿ÙÔÌ·. ÂÛÙÈ¿ÛÙ ÛÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Gombrich ÃÚÔÓÈÎfi Ù˘ Δ¤¯Ó˘. Î·È ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘ (ÙËÓ AÌ‚¤ÚÛ·). AÓ Î·È Ë ÚÔÛˆ- 193 2 . ·Ó Î·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·¤‰ˆÛ ÔÏÏ¿ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ¿ÌÊÙˆ¯Ô˜.5 TO M¶APOK ™THN ¶POTE™TANTIKH O§§AN¢IA. ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì). ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 16/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÌÂÏÂÙ‹Û·Ù ˆ˜ ÙÒÚ· ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ›Ù ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›‰Ú·ÛË ¿ÛÎËÛ ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ TÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ‹ ¶fiÏÂÌÔ. ›Ù ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Â›Ù ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÌ·‰Èο Ù· ̤ÏË ÌÈ·˜ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ‚·ıÈ¿ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ú‹ÍË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿ (X¿ÚÏÂÌ. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛ Ã·Ï˜ ™˘ÌfiÛÈÔ ÙÔ˘ §fi¯Ô˘ Ù˘ ÔÏÈÙÔÊ˘Ï·Î‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (1616). Û. O ºÚ·Ó˜ X·Ï˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ OÏÏ·Ó‰fi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËΠÛÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·˘Ùfi ›‰Ô˜. ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈÛfiÙÈÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹ fi¯È. H ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ·ÛÙÒÓ Ì οÔÈÔ ·Í›ˆÌ· ‹Ù·Ó ϤÔÓ ‰Â‰Ô̤ÓË. ™ÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ı· ‚Ú›Ù ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÛÙÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘.5. Û. ◊Ù·Ó ˆ˜ «Ù‡ÔÈ» Ì·ÚfiÎ. 374. ÌÈ· ÔÏ˘ÚfiÛˆË Û‡ÓıÂÛË.

¿. ¤ÙÛÈ Î·È Ô X·Ï˜ ‹ÍÂÚ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·Ó¤Ó·Ó Î·ÓfiÓ·». AÓ Ô PÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÛÌÔıˆڛ· ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ Ì ÙÔÓ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÚfiÔ. ‰ÂÓ Ù˘ Ï›ÂÈ Ë ÈÛÔÚÚÔ›·. Î·È Â›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË ·Á¿Ë ÛÙÔ ÎÔÈÓfiÙÔÔ ÙÔ›Ô Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. H ȉÈÔÊ˘˝· ÙÔ˘ P¤ÌÚ·ÓÙ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‚·ı‡ÙÂÚË ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜.ENOTHTA 2. η٤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ùfi. fiˆ˜ Ë ÓÂÎÚ‹ ʇÛË. H ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÂÁηı›‰Ú˘Û·Ó ›¯Â ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÛÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜. 2. ·Ï¿. ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ¤Ú· ·fi ÔÓfiÌ·Ù·. ™˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢ ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÍȉ·Ó›Î¢ÛË. Ù· ÏÔ›·. ¤‰ÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Û ÂÏ¿ÛÛÔÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜. ÌfiÓÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ. O ηςÈÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ·ԉ¯fiÙ·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ˆ˜ ̤ÛÔ˘ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜. O ÙÚ›ÙÔ˜ OÏÏ·Ó‰fi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Â›Ó·È Ô ÙÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °È·Ó ‚·Ó °ÎfiÁÈÂÓ. ·Ó Î·È Û‡ÓÙÔÌÔ. Ô P¤ÌÚ·ÓÙ. P¤ÌÚ·ÓÙ ‚·Ó P¤ÈÓ. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙËÓ ÂÌ‰ÒÛÂÙÂ Î·È Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ ÓfiËÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ.. ·ÏÏ¿ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Ì ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë ÙÚfiÔ ÙÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi Ì ÙÔ ·Ó·ÓıÚÒÈÓÔ. Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹. Ô˘ Â͢„ÒÓÂÈ Ù· ¤ÚÁ· Û „˘¯ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜.2 H ȉÈÔÊ˘˝· ÙÔ˘ P¤ÌÚ·ÓÙ ‚·Ó P¤ÈÓ (1606-1669) MÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÓfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ. ·ÏÏ¿ ÁÂÓÓ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ 30 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ PÔ‡ÌÂÓ˜. ¤‰ˆÛ ÙÔ ÙÔ›Ô ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ «ÁÚ·ÊÈÎÔ‡». Ÿˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. Ÿˆ˜ Î·È Ô KÏÔÓÙ. ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿- 194 . ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ì ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· Î·È ÏÈÁÔÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ·ÏÏ¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜.5. H OÏÏ·Ó‰›· ›¯Â ·Û·ÛÙ› ÙÔ Î·Ï‚ÈÓÈÛÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È ‹Ù·Ó ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜ ı· ‹Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ PÔ‡ÌÂÓ˜! H Âȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Û Û¿ÓÈ· Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ›‰Ë. AÓÙ›ıÂÙ·. ÁÈ·Ù› ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÈ· Ó¤· Û¯¤ÛË Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË-¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘-·Ô‰¤ÎÙË. fiˆ˜ ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜.5 ÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋. fiˆ˜ Ô PÔ‡ÌÂÓ˜. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ OÏÏ·Ó‰fi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È Ô ™›ÌÔÓ ÓÙ ºÏ›ÁÎÂÚ. ◊Ù·Ó Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ˜ Ì ÙÔÓ ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi Ì·˜ KÏÔÓÙ §ÔÚÚ¤Ó. Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÔÏÏÒÓ ÔÓÂÈÚÈÎÒÓ ÙÔ›ˆÓ. £ÂÌ·ÙÔÏÔÁÈο «ÊÙˆ¯fi» ·ÔηχÙÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÂÓÈ·›ˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ fiˆ˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡. ¯ÒÚ˜ Î·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. MÈ· ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ô P¤ÌÚ·ÓÙ ¤˙ËÛÂ Î·È ¤‰Ú·Û ÛÙËÓ ÂχıÂÚË OÏÏ·Ó‰›· Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË Î·È Î·ıÔÏÈ΋ ºÏ¿Ó‰Ú·. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ √ÏÏ·Ó‰¤˙ÈÎÔ ÏÔ›Ô Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÛοÊË ÛÙÔ ÌÂÏÙ¤ÌÈ (1640-5). Î·È ¤Ú· ·fi Ù· ÔÏÏ·Ó‰Èο fiÚÈ·. ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ Ì¿¯Ë˜ Î. TÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·˘Ùfi.

H Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÂÚ›ÔÏÔ˜.ENOTHTA 2. 2.5. ‚) ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È Á) ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÎËÓ¤˜. 195 2 . Ù· ÔÔ›· ÂÈ˙ËÙÔ‡Û ¤Ó· ¢ڇ fiÛÔ Î·È ÌÔÚʈ̤ÓÔ ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. Ô˘ ÂӉȤÊÂÚ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ OÏÏ·Ó‰Ô‡˜. ÚÔ·ÈÚÂÙÈο. ÂȉÈ·ÔÓÙ·Ó Û ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Î·È ‰È¤ÚÂ·Ó. ÙÔ›·. ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË fiˆ˜ ÙÔ˘ P¤ÌÚ·ÓÙ. ·ÏÏ¿ Ô‡Ù οÔÈ· ‚·ÛÈÏÈ΋ A˘Ï‹ Ù· ˙ËÙÔ‡ÛÂ. ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÏËıÒÚ· ¤ÚÁˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÔÚÙÚ¤Ù·. MÔ˘Ú›ÎË. ÂÛÙÈ¿ÛÙ ÛÙȘ ÔÏ˘ÚfiÛˆ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. A˘Ùfi˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ ÔÈËÙÈο ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÔ›Ô ÌÂ Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ Î·È ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜. Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì. ÁÈ·Ù› Ô‡ÙÂ Ë ÂÎÎÏËÛ›·. ÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ Â¤ÏÂÁ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÂÌÔÚÈ΋ ˙‹ÙËÛË. ÙȘ Û. AÊÔ‡ ÙË ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ. ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙÂ.-1682) ·fi ÙÔ X¿ÚÏÂÌ. 135-138. ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÔ¯‹˜. MÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋-ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈ·Ó›˙ÔÓÙˆÓ ÙÔ›ˆÓ ÙÔ˘ KÏÔÓÙ §ÔÚÚ¤Ó. ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ NÙ. ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο TÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÏÔ¯·ÁÔ‡ ºÚ·Ó˜ M¿ÓÈÓÁÎ KÔÎ ‹. ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ηıÔÏÈÎÔ‡˜– Ô˘ ηıfiÚÈ˙ ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘˜. Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ P¤ÌÚ·ÓÙ. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 18/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 O ƒ¤ÌÚ·ÓÙ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ 1658 ÌÈ· ∞˘ÙÔÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·. Û ÌÈÛ‹ ÛÂÏ›‰·. M ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·. °È· Ó· ‚ÔËıËı›ÙÂ. fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· ÂÓ‹ÓÙ·. Î·È ÁÚ¿„Ù ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· οÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ: ·) ÙË Û‡ÓıÂÛË.5 KEºA§AIO ÁÓˆÛË Ù˘ B›‚ÏÔ˘ –ȉ›ˆ˜ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú„ Û fiÏ·. ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È Ù˘ ·Û¯‹ÌÈ·˜. AÓÙ›ıÂÙ·. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 19/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 AÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ÂÍÔÈÎÂȈı‹Î·Ù Ì ÙË ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ «·ÓÙÈÎÏ·ÛÈÎÈÛÌfi» ÙÔ˘ P¤ÌÚ·ÓÙ. 1642 –Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· Û¯ÂÙÈο Ó·ÓÈ΋ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË–. ÙËÓ Ô͢ÁÚ·3 Ê›· O XÚÈÛÙfi˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ. ·Ó·Ï‡ÛÙÂ. MÓËÌÂÈÒ‰Ë ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›·.3 H ÔÏÏ·Ó‰È΋ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›· TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›·˜. ÙÔ 1652 Î·È ÙËÓ ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· H ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÛÒÙÔ˘ ˘ÈÔ‡. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÊÂÚı›. ŒÓ·˜ OÏÏ·Ó‰fi˜ Ô˘ ‰È¤Ú„ ÛÙËÓ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›· ‹Ù·Ó Ô °È¿ÎÔÌ ‚·Ó PÔ‡ÈÛÓÙ·ÂÏ (1628. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÈÛÓÙ·ÂÏ. ÙÔ˘ 1669 (ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ P¤ÌÚ·ÓÙ ‰ËÏ·‰‹). ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÙ ‹‰Ë ÁÓˆÚ›ÛÂÈ. §ÈÌÓԇϷ 3 ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÍ›‰ˆÛË Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ÂÌ‚¿ÙÈÛË Û ÓÈÙÚÈÎfi Ô͇.

5 ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ· (1665-70) ‡ÎÔÏ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ chiaroscuro –Ù˘ ʈÙÔÛΛ·Û˘– ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ËÚˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. AÔÙÂÏ› fï˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ë ÁÔËÙ›· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ¯Ú˘Û¿ Î·È ·ÚÁ˘Ú¿ Û·Ë. 433 ÛÙÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘. Û¿ÓÈÔÈ Î·ÚÔ› Î·È ˙Ò·. Ó· ·›˙ÂÈ ÙÛ¤Ì·ÏÔ ‹ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. ÙÔ˘ 1662. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤۷ Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ.5 T· ÔÏÏ·Ó‰Èο ÂÛˆÙÂÚÈο ÛÈÙÈÒÓ TÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Ê‡ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ «·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ·» ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ËıÔÁÚ·Ê›· ‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ «genre» (Á¤ÓÔ˜/›‰Ô˜). Î·È ÂÈÏÂÁ̤ӷ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÒÛÙ ӷ ·Ô‰Ôı› ˙ˆÁÚ·ÊÈο Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ηٷگ‹Ó Û¿ÓÈˆÓ Î·È ÔχÙÈÌˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ÚÔÎ˘Ì·›·˜ Î·È Ô Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜. Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 40-50. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ. fiˆ˜ ¯·ÏÈ¿. ÚÒÙ· ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ì ÙȘ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ·.ENOTHTA 2. fiˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. EÓÒ Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜. ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ı·ً ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ «fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Û·Ó ı·‡Ì·». K·È Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ¤Ó· ·Ïfi ¤ÚÁÔ. Â›Ó·È ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ÙÔ›Ô Ù˘ ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 20/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 AÓ·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ÙÔ›ˆÓ KÏÔÓÙ §ÔÚÚ¤Ó Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›·˜. fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Gombrich ÛÙË Û. 2. B¤‚·È· Ë ÕÔ„Ë ÙÔ˘ NÙÂÏÊÙ.5. ¶Ôχ Ï›Á· ÛÙÔȯ›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ·È‰Â›· ÙÔ˘. 2. O‰ËÁ› ηÙ¢ı›·Ó. ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·Ïfi ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ¢ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Î·Ó›˜ Ò˜ Ù· ÙfiÛÔ ÏÈÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘. H ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ·ÚÌÔÓ›·˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¶È¤ÚÔ ÓÙ¤ÏÏ· ºÚ·ÓÙÛ¤Ûη ‹ ·ÎfiÌ· ÙÔ˘ MÂÏ›ÓÈ.5. ÙÔÓ °È·Ó BÂÚÌ¤Ú ·fi ÙÔ NÙÂÏÊÙ. ÙÔ ‹ÚÂÌÔ Î·Ó¿ÏÈ. ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ʇÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. E‰Ò fï˜ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠¤Ó·Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛÙÔ Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ·˘Ùfi ›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ Ì·ÚfiÎ.4 OÈ ÔÏÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ NÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ (‹ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· EÈÙÚ·¤˙È· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο) ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ›Ó·Î˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÈÛÙ¿ ·Ô‰ÔṲ̂ӷ Î·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ì˘ÛÙË- 196 . Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ʈٛ˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ Ó· οÓÂÈ ÂÏ·ÊÚ¤˜ ÔÈÎȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. Ӥ˜ ·ÚÌÔӛ˜. Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ˙ÒÓ˜.

ÂÓÒ Ô M·ÚÛ¤Ï ¶ÚÔ˘ÛÙ Û˘Ó¤Ï·‚ Â›Û˘ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. O B›ÓÛÂÓÙ ‚·Ó °ÎÔÁÎ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÚÒÙÔ˜ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ı¤ÛË ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ BÂṲ́Ú. ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÈ· Ì·Á›ÚÈÛÛ·. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ÌÔÙ›‚· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Û¯ÂÙÈÛÙ› Ì ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. 197 2 . ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘ ηڷ‚·Ù˙ÈÛÙ¤˜ Ù˘ OÏÏ·Ó‰›·˜ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. AÔÙ˘ÒÛÙ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Û·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Û‡ÓıÂÛË.5 KEºA§AIO ÚÈÒ‰Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘.ENOTHTA 2. ¢ÒÛÙ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û·˜ Û ‰¤Î· ÁÚ·Ì̤˜. 1660. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 21/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 MÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μÂṲ́ÂÚ ∏ Ì·Á›ÚÈÛÛ·.

ÙË ¯Ú‹ÛË ‹ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÛÈ·ÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ – ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Î·È Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. Œ¯ÂÙ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÈÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜. Ô °Î›ÓÙÔ P¤È. ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛÎÈÔʈÙÈÛÌÔ‡. Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜–. Ô ¶¤ÙÂÚ ¶¿Ô˘Ï PÔ‡ÌÂÓ˜. 198 . ¯ˆÚÒÓ. ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó. Â·Ú¯ÈÒÓ Ì¤Û· Û ÌÈ· ÂÔ¯‹. fï˜. ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÌÙ˘ÍË ·ÙfïÓ.™‡ÓÔ„Ë ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ÔÏÔÎÏËÚÒÛ·Ì ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ –Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÙÔÈÎÈÛÙÈο ȉÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ MÔÏfiÓÈ·. ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È Û ۷˜ Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÓ Ì›ÙÔ Ù˘ AÚÈ¿‰Ó˘ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ù· ‚‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ. Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ô K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ. ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ‹ ÌË. Ù˘ ÓÂÎÚ‹˜ ʇÛ˘. Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο. ÔÈ Ôԛ˜. fiˆ˜ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û‡ÓıÂÛË. Ô P¤ÌÚ·ÓÙ Î·È Ô °È·Ó BÂÚÌ¤Ú ÛÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹. ÈÛ·ÓÈ΋˜. ÊÏ·Ì·Ó‰È΋˜ Î·È ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÈÒÓ·˜ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎØ ı· ¤¯ÂÙ ·ÓÙÈÏËÊı› Â›Û˘ fiÙÈ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ «·‰¤ÍÈÔ». ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÂÓÓÔÈÒÓ. A‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Û·ÙÂ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ù ٷ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÂÍÂ¯Ô˘ÛÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ. Á·ÏÏÈ΋˜. ¤ÛÙˆ Î·È ¿ÎÔÌ„·. η٤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ˆ˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÔ¯‹ Ì·˜. ÛÙÔȯ›·. ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ì·ÈÎ‹ÓˆÓ –¯ÔÚËÁÒÓ ı· ϤÁ·Ì ۋÌÂÚ·–. Ù˘ PÒÌ˘. ÙÔ˘ ÔÚÙÚ¤ÙÔ˘. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿.

ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «ÚÔÎÔÎfi». O 18Ô˜ AIøNA™ ™ÎÔfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜.KEºA§AIO 3 H TEXNH TOY POKOKO. ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ BÔ˘Ú‚ÒÓÔ˘ «‚·ÛÈÏÈ¿ ◊ÏÈÔ˘» (§Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ I¢ã. ·Ú’ fiÏÔ ÙÔÓ ÂÈηÛÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÂȉÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ηıÂÓfi˜ ·fi Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ›‰Ë ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ·˘ÙÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ηıÔÏÈΤ˜ Î·È ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÓÔËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. XÚÔÓÔÏÔÁÈο ηχÙÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ 1714. ÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ¿Ô„Ë ÚˆÙÔÙ˘›·˜ Î·È Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. E›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤Ó· ÛÙÈÏ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË – ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ¯ÂÈÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ. ·fi ÙÔ ÛÙÈÏ Ì·ÚfiÎØ ñ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ. ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ›· Î·È ÛÙËÓ AÁÁÏ›·Ø ñ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ٷ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È Ó· Ù· ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÂÙ Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜. ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ™ÎÔfi˜ ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÙ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÌÂϤÙË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ 199 . ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ñ ñ ñ ñ ñ ŒÓÓÔȘ KÏÂȉȿ Rocaille N˘Ìʤ· Ancien regime Fêtes galantes ¶Ô˘ÚÈÙ·ÓÈÛÌfi˜ TÔ ÚÔÎÔÎfi ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÏËÍË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿Û·Ì Ì·ÚfiÎ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È È·. ÛÙË °·ÏÏ›·. 1714). ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·: ñ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÛÙÈÏ «ÚÔÎÔÎfi». E›Û˘.

°ÂÚÌ·Ó›·). 1697-1768) Î·È ÙÔÓ ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ °ÎÔ˘¿ÚÓÙÈ (1712-1793). ÂȉÈο ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋. ÂÁÁÔÓÔ‡ ÙÔ˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ I¢ã. ¶¿ÓÙˆ˜.1 TO POKOKO °ENIKA H ϤÍË ÚÔÎÔÎfi ˯› Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú¿ÍÂÓ· ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Ì·˜ ηıÒ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ. ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ˘˜ ÛÙË Ê‡ÛË. ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓfiʈÓ˜ ¯ÒÚ˜ (A˘ÛÙÚ›·. ÙÔ ÚÔÎÔÎfi Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Ì ÙËÓ A˘Ï‹ ÙÔ˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ IEã. MËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ Ë °·ÏÏÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ÎÔڇʈÛË Ù˘ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯›·˜. AÓÙ›ıÂÙ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡. Ë ÔÔ›· ·ÔÙ˘ˆÓfiÙ·Ó. Î·È ÂÈÎÚ·Ù› Û·ÊÒ˜ ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ηıÒ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Î·È Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈ΋ Ì ıÂÌ·ÙÈ΋ ÙÔ ÙÔ›Ô.EÓfiÙËÙ· 3. H ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ‰ÂÓ ÂËÚ¿ÛÙËΠηıfiÏÔ˘ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÛÙË °·ÏÏ›·. 200 . ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ Ù˘ Ϥ͢ rocaille («ÚÔοÈÁ» = ÎÔ¯‡ÏÈ) Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ Î·ı·Ú¿ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÁÈ· Ù¯ÓËÙ¤˜ ÛËÏȤ˜ («Ó˘Ìʤ·») ·fi ·Î·ÓfiÓÈÛÙ· ‰È·‚ڈ̤ӷ ‚Ú¿¯È· ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ÎÔ¯‡ÏÈ· ‹ ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹. ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ÎÈfiÏ·˜. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ «·ÏÈfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ». ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË °·ÏÏÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È fï˜ ·Úfi‚ÏÂÙÔÈ Î·È ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ. H ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ËÁÂÌfiÓ˜ (ʈÙÈṲ̂ÓÔÈ ‹ ÌË) Â›Ó·È «ÙÔÔÙËÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡» ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ancien regime. ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ۇ̂ÔÏ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ¯Ïȉ‹ Î·È Ë ·ÏfiÁÈÛÙË Û·Ù¿ÏË Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡. Ì ÛΈÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ‚¤‚·È· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó οÙÈ ·ÚÓËÙÈÎfi. H Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ›ÛÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¤·Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ Ù¤¯Ó˜. Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔÓ T˙ÈÔ‚¿ÓÈ AÓÙfiÓÈÔ K·Ó¿Ï (K·Ó·Ï¤ÙÔ. MÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Û¯ÔÏ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ›ˆÓ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙË BÂÓÂÙ›· Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÙÔ›ˆÓ ÁÈ· ÕÁÁÏÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÂÚÈËÁËÙ¤˜. ÂȉÈο ÛÙËÓ IÙ·Ï›·. Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Î¿ı ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘ Ì ÙÔ «ÎÏ·ÛÈÎfi». ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈˆı› fiÙÈ ÙÔ ÚÔÎÔÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÛÙÈÏ ÔÈ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 1714. Œ¯ÂÈ fï˜ Âȉ›ÍÂÈ. fiˆ˜ ı· ‰Â›Ù ·Ú·Î¿Ùˆ. ÂÔ̤ӈ˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ϥ͢ Ì·ÚfiÎ Î·È Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ·˘Ù‹˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÚÔÎÔÎfi. ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ì¤Û· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ηÓfiÓ˜. H ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ rocailles ÚÔ¤Ù·ÛÛÂ. ‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÔ˘‰·›ˆÓ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ TȤÔÏÔ ·fi ÙË BÂÓÂÙ›·. ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ¤Ó· ·˘Ù¿ÚÂÛÎÔ Î·Ú›ÙÛÈÔ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜.

.ENOTHTA 3.¶¿ÓÙˆ˜. TÈ ÂÓÓÔÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «·Ú·ÎÌ‹». ÁfiÓ‰ÔϘ Î·È ÏÔÈ¿ÚÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È ‹ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Û ·¤ÚÈÓ˜ Î·È Ê·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜. AӷʤÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «. fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ °ÎÔ˘¿ÚÓÙÈ ÎÙ›ÚÈ·. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÃfiÓÔÚ Î·È ºÏ¤ÌÈÁÎ. IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘.1 KEºA§AIO ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 2/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÓÙˆ˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ú·ÎÌ‹˜. E›Ó·È ‰fiÎÈÌË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘. 3. 201 3 . Û.. ™˘ÌʈÓ›Ù Ì ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹. 176. ¤ÙÛÈ Î·È Ë ¿ÏÏÔÙ ÎÚ·Ù·È¿ BÂÓÂÙ›· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ÌÈ· ÔÚ›· ·Ó·fi‰Ú·ÛÙ˘ ·Ú·ÎÌ‹˜».

EÓfiÙËÙ· 3. ¤ÙÛÈ Î·È Ô §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ I¢ã‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Û ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· ηÈ. Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¯Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 1660-1680. fiÔ˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ A˘Ï‹˜. TÔ ¤ÚÁÔ Â›¯Â ·Ú¯Èο ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô T˙·ÓÏÔÚ¤ÓÙÛÔ MÂÚÓ›ÓÈ (1665). Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ı¤Ì·Ù· ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο. ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ηٷگ‹Ó ÙÔ ·ÏÈfi ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘. ™ÙË °·ÏÏ›· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿.2 TO POKOKO ™TH °A§§IA 3. fiˆ˜ ·˘Ù‹ ηıÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ I¢ã. Ë ÔÔ›· η٤Ϸ‚ ٷ ÎÚ·ÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù·. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Ù¤Ú˘Á˜. T· ÁÓˆÛÙ¿ Ù·ËÙÔ˘ÚÁ›· °ÎÔÌÂÏ¤Ó (Gobelin) Î·È ÔÈ ÔÚÛÂÏ¿Ó˜ ™Â‚Ú (Sevres) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. Afi ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ë ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ Â›Ó·È Ë A›ıÔ˘Û· ÙˆÓ K·ÙfiÙÚˆÓ. øÛÙfiÛÔ. ÁÈ· Ó· ··ı·Ó·Ù›ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘. Ù·‹ÙˆÓ. AÍÈÔı·‡Ì·ÛÙË Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘. TÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·˘Ùfi Û‡ÌÏÂÁÌ· ۯ‰ȿÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. fiÔ˘ Ô ¤Ó·˜ ÙÔ›¯Ô˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 202 . Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛ·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿ÚÎÔ Ì ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi ·fi ÁÏ˘ÙÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù· Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ· ‹Ù·Ó Ô §Â Bˆ Î·È Ô Z˘Ï AÚÙÔ˘¤Ó M·ÓÛ¿Ú ·ÚÁfiÙÂÚ·. ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ÂÚȤ‚·ÏÏ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ÌÔÓ¿Ú¯Ë. Ÿˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎÔ› ËÁÂÌfiÓ˜. ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ. H A˘Ï‹ ÙÔ˘ ··ÚÙÈ˙fiÌÂÓË ·fi Ó¤· ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·. ÔÚÛÂÏ¿Ó˘. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÚÔÎÔÎfi ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.2. ·ÏÏ¿ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ›ÊıËηÓ. T· ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÁÓˆÛÙ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‹Ù·Ó ηıÔÏÈÎÔ› Ó·Ô›. ÙÔ ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ I¢ã Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙˆÓ BÂÚÛ·ÏÏÈÒÓ.1 AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÚÔÎÔÎfi. OÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ô˘ ۯ‰›·Û·Ó ÙÔ ÔÁÎ҉˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ÙȘ ·Ú¿Ï¢Ú˜. ŒÙÛÈ. ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÈÛıfi ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ A˘Ï‹˜. ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ù¯ӛÙ˜ Â›ψÓ. ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙˆÓ BÂÚÛ·ÏÏÈÒÓ. ÛÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙˆÓ BÂÚÛ·ÏÏÈÒÓ. ‹Ù·Ó Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜. ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ‚·ÛÈÏÈ΋ Ï·ÌÚfiÙËÙ·. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÌÔÓÈο. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Û ÌÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ÙÔ˘ Z·Ó M·Ù›ÛÙ KÔÏÌ¤Ú. ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È. TÔÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô AÓÙÚ¤ §Â NÔÙÚ. ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÌÔÓ·Ú¯›·.

2 KEºA§AIO ηıÚ¤ÊÙ˜ Ô˘ ʈٛ˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¿ÚÎÔ Î·È fiÔ˘ Ô §ÂÌÚ¤Ó ··ı·Ó¿ÙÈÛ ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÊfiÚÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÙÔ˘ «B·ÛÈÏÈ¿ ◊ÏÈÔ˘». TÔ 1717 ¤ÁÈÓ ̤ÏÔ˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Aη‰ËÌ›·˜ ÙˆÓ T¯ÓÒÓ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ «Y·›ıÚÈˆÓ ·‚ÚÒÓ ÁÈÔÚÙÒÓ» Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ EÈ‚›‚·ÛË ÁÈ· (·fi) Ù· K‡ıËÚ·.2 ZˆÁÚ·ÊÈ΋ 3. Ë ·‚ÚfiÙËÙ·.2 OÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ MÔ˘Û¤ (François Boucher) (1703-1770). ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ·˘ÙfiÓÔÌË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ (ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ)». Î·È Â͈ÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ B·ÙÒ. MÔÚ›Ù ӷ ı·˘Ì¿ÛÂÙ ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘ (¶·Ú›ÛÈ) Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Ù¤¯Ó˘. Z·Ó-OÓÔÚ¤ ºÚ·ÁÎÔÓ¿Ú (Jean-Honoré Fragonard) (1732-1806). ·fi «ÙÔ fiÚÁÈÔ Ù˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘. ÓËÛ› ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ ı¿˜. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Â›¯Â Â›Û˘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ PÔ‡ÌÂÓ˜. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ô ¤ÚˆÙ·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ·fi ‹ ÚÔ˜ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi. fiÔ˘ Ì·ı‹Ù¢Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ZÈÏÒ (C.2. 3. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 3/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ™ÙÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘. Ô Gombrich ıˆÚ› fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ B·ÙÒ Â›Ó·È ÈÛfiÙÈÌË Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ. M ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙ Ì ‰Èο Û·˜ ÏfiÁÈ· ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ «·˘ÙÔÓÔÌ›·» ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÚÔÎÔÎfi.2. K·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙË ºÏ¿Ó‰Ú· Î·È ¤ÊÙ·Û 17 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.2.2. ÙÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ Îϛ̷ Î·È fi¯È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. OÈ ˘·›ıÚȘ ·‚Ú¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ‹ fêtes galantes O B·ÙÒ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ù˘¯·›Ô˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. 3. OÈ ËıÔÔÈÔ› Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ı·ÙÚÈο ı¤Ì·Ù· ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ Î·ÙÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ú·Û‡ÚıËÎÂ. M·Ú› §Ô˘›˙ EÏÈ˙·Ì¤Ù BÈ˙¤-§ÂÌÚ¤Ó (Marie Louise Elizabeth Vigée-Lebrun (1755-1842) ™Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÎÔÎfi ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ÎÔÌ„fiÙËÙ·. Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÛÔÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘. 454-455. Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ¯·Ú¿ÎÙ˜ Ù˘ ÊÈÏ‹‰ÔÓ˘ Î·È ·ÈÛı·- 203 3 . Gillot). ŒÊÙÈ·¯Ó ΢ڛˆ˜ ÛÎËÓÈο ÁÈ· ¤ÚÁ· Ù˘ Commedia dell’ arte. ÙÔ˘ ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ˘ ΈÌÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘. Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. Z·Ó M·Ù›ÛÙ ™ÈÌÂfiÓ ™·ÚÓÙ¤Ó (Jean Baptiste Simeon Cardin) (1699-1779). OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Έ̈‰›·˜ Û ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈ· ‰¿ÛË.2.1 O AÓÙÔ˘¿Ó B·ÙÒ (Antoine Watteau) (1684-1721). fiˆ˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. fiˆ˜ ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. ·Ó··Ú·ÁˆÁfi˜ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ȉÈÒÌ·ÙÔ˜. ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È Á¤ÚÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ÁÈÔÚÙ‹ Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ B·ÙÒ. ÛÂÏ.ENOTHTA 3. O ºÚ·ÓÛÔ˘¿ MÔ˘Û¤.

O Z·Ó M·Ù›ÛÙ ™ÈÌÂfiÓ ™·ÚÓÙ¤Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· fiÏˆÓ ÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿Û·Ì ˆ˜ ÙÒÚ·. M·˙› Ì ÙÔÓ B·ÙÒ Î·È ÙÔÓ MÔ˘Û¤. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ TȤÔÏÔ. EËÚ¿ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙÔÓ MÔ˘Û¤. Î·È ‰È·Ù¤ÏÂÛ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔȯÔÙ·‹ÙˆÓ (Manufacture des Gobelins).ENOTHTA 3. ·ÏÏ¿ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ì ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ì˘ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÎËÓÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÚˆÌ·˚΋˜ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜ (Ú‚. ÙÔ 1794 Â¤ÛÙÚÂ„Â Î·È ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ·ÏÈfi ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Z·Î §Ô˘› NÙ·‚›ÓÙ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ EÈÌÂÏËÙÒÓ ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘. ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ¿ÏÏÔÈ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ËıÈ΋ Î·È ÙË ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·. ÕÏÏÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·˘Ù¿ÚÂÛÎË ÙÚ˘ÊËÏfiÙËÙ·. ·Ì˘‰Ú¿ ¤ÛÙˆ. ™ÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋ ¤‰ˆÛÂ. fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·¯È΋ Î·È ıÏÈÌ̤ÓË Á˘Ó·›Î·. Ë ÔÔ›· Î·È ÙÔ˘ ·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ. Ù˘ M·ÓÙ¿Ì NÙ˘Ì·Ú›. O Z·Ó-OÓÔÚ¤ ºÚ·ÁÎÔÓ¿Ú ‹Ù·Ó ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ MÔ˘Û¤ Î·È ÙÔ˘ ™·ÚÓÙ¤Ó. H ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ‰È¿¯˘ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˜. ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ·ÎÈÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. OÈ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Û ·Ï¿ ·ÛÙÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ· ‹ Î·È ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. ·fi ÙÔ 1783 ·ÔÙÂÏÔ‡Û ̤ÏÔ˜ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο ÚˆÙ·Ú¯Èο Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔÎÔÎfi Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙË °·ÏÏÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ 1789. ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ MÔÏȤÚÔ. ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ÂͤÁÂÚÛË. ¿Ú· ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ. ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÏfiÁÔ˜ ·Ú·¿Óˆ. H M·Ú› §Ô˘›˙ BÈ˙¤-§ÂÌÚ¤Ó Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Á˘Ó·›Î˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ·Í›˙ÂÈ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ó· ÙË ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ÂÈÎ. EȉÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ›Ó·Î˜ Ì ÔÈÌÂÓÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Y·›ıÚȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È. XÚËÌ¿ÙÈÛ ‰¿ÛηÏÔ˜ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ M·ÚÎËÛ›·˜ ÓÙ ¶ÔÌ·ÓÙÔ‡Ú. HÚ·ÎÏ‹˜ Î·È OÌÊ¿ÏË). Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â. ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ηÓ›˜ ÙÔ Îϛ̷ ÙÔ˘ ¿ÎÚ·ÙÔ˘ ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¯Ïȉ‹˜ Ô˘ ηıfiÚÈ˙ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ˘ «·Ï·ÈÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜» ˆ˜ ‰Â›ÁÌ· ËıÈ΋˜ ηٿÙˆÛ˘ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÁÔ‡ÛÙˆÓ Ù˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ‰ËÏ·‰‹ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÎËÓÒÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. O ºÚ·ÁÎÔÓ¿Ú ¤Ê˘Á ÎÚ˘Ê¿ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 1789. ◊Ù·Ó ÎfiÚË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÂÌfiÚÔ˘ Ù¤¯Ó˘ §ÂÌÚ¤Ó Î·È. ◊Ù·Ó Ë ·Á·Ë̤ÓË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ‚·Û›- 204 . ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ì ·ÈÛıËÛȷο ı¤Ì·Ù·: H ÚfiÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. Ô ºÚ·ÁÎÔÓ¿Ú ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ «ËıÔÁÚ¿ÊÔ˘˜». ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÔÏÏ¿ ÙÔ›· Ì ÂÚÂÈˆÌ¤Ó˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ·ÍÈÒıËΠӷ Á›ÓÂÈ Ô Â˘ÓÔË̤ÓÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ «·Ï·ÈÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜» Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ÌÂÙÚ¤Û·˜ ÙÔ˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ IEã. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ï¿ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Ù¤¯ÓË ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙË PÒÌË ÙÔ 1773. Â›Ó·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘. Ë ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ·Ú·ÎÌ‹ Î·È Ë ‹ÙÙ· Ù˘ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯›·˜. TÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô MÔ˘Û¤ fiÛÔ Î·È Ô ™·ÚÓÙ¤Ó Â›¯·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ÛÙÔ ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ¶·Ú›ÛÈ.2 ÓÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂÔ¯‹˜. ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô Î·È ÙÔ ˘fiÏ¢ÎÔ. Afi ÙÔ 1765 ›¯Â ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ «¶ÚÒÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ IEã». ÂÓÒ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ Â›Ó·È ÔÈ Á‹ÈÓ˜ Ò¯Ú˜.

T· ÙÔ›· Î·È Ù· Á˘Ó·ÈΛ· ÔÚÙÚ¤Ù· Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. O Z·ÓAÓÙÔ˘¿Ó O˘ÓÙfiÓ (Jean-Antoine Houdon. ¤ÚÂ ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 1789. Ë ÔÔ›· ηٷÙ›ÓÂÈ ÛÙË ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ϤÔÓ ÏÈÙfiÙËÙ·. °›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ Ì ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ó‡̷. §›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ E·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ Ó¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ¿ÓıÚˆÔ. ÂÔ̤ӈ˜. ÁÈ· «·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο» ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ì·ÚfiÎ ¿ıË ·ÏÏ¿. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ T˙·ÓÏÔÚ¤ÓÙÛÔ MÂÚÓ›ÓÈ.2 KEºA§AIO ÏÈÛÛ·˜ M·Ú›·˜ AÓÙÔ˘·Ó¤Ù·˜ ηÈ.ENOTHTA 3. ™Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜. O ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔÛˆÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÏÏ¿ ÁχÙ˘. H Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÎÔÎfi Î·È Ù˘ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÁÓˆÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘.3 °Ï˘ÙÈ΋ ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· ·Ï¿ÙÈ· Î·È ¿Úη.2. O ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ AÚ¯·ÈfiÙËÙ· Î·È ÌÈÌÂ›Ù·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÂÈηÛÙÈο ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. H ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙË °·ÏÏ›· ÙÔ 1760 ÂÚ›Ô˘ Î·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ì ÙË °·ÏÏÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ OÚıÔ‡ §fiÁÔ˘. 1741-1828) ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ O BÔÏÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ 1781 fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜. K˘Ú›ˆ˜ fï˜ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ Ò˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÌÈ· Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÓÂȉËÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û ÌÈ· ·ÏÈfiÙÂÚË. ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ Ì·˙› Ù˘. 205 3 . 3.

ŒÓ· ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ· Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÙ ͷӷÎÔ‡ÛÂÈ ÔÙ¤ ÚÈÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ °È¿ÎÔÌ ¶Ú¿ÓÙ·Ô˘ÂÚ (·‚. ÔÁ‰fiÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙÔ MÂÏÎ ÙÔ˘ ¶Ú¿ÓÙ·Ô˘ÂÚ. 206 . ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.EÓfiÙËÙ· 3. ‰È·ÎfiÛÌËÛË. 1726). ÙÔ 1713-1714. ¢ÒÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Û ‰¤Î· ÁÚ·Ì̤˜. ¢È΋˜ ÙÔ˘ ¤ÌÓ¢Û˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ¶ÔÌÂÚÛʤÏÓÙÂÓ. √ §Ô‡Î·˜ ÊÔÓ X›ÏÓÙÂÌÚ·ÓÙ (1668-1745) ‰Ô‡Ï¢ ÁÈ· ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· E˘Á¤ÓÈÔ Ù˘ ™·‚Ô˝·˜ ÛÙË BȤÓÓË Î·È ¤¯ÙÈÛ ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÕÓˆ MÂÏ‚ÂÓÙ¤Ú ÙÔ 1720-1724. ʈ˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ (ʤÚÔÓÙ· Î·È ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·. Œ¯ÙÈÛ ÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ MÂÏÎ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¢Ô‡Ó·‚Ë Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÛÙȘ ÂÚÈԉ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ). º·›ÓÂÙ·È Û·Ó ·fiÚıËÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì ÙÚ¤ÓÔ ·fi ÙÔ ™¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ ÚÔ˜ ÙË BȤÓÓË. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 4/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 £· ı˘Ì¿ÛÙ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ™¿ÓÙ· AÓȤ˙ ÛÙË PÒÌË Ô˘ ¤¯ÙÈÛÂ Ô ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ MÔÚÚÔÌ›ÓÈ ÙÔ 1653. ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. Ÿ¯È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ú˘ıÌÈṲ̂Ó˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÂÚ›ÙÂÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ùfi ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÛÙÔ ÕÓˆ MÂÏ‚ÂÓÙ¤ÚÂ. ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ì·ÚfiÎ (BÂÚÛ·Ïϛ˜).3 TO POKOKO ™TH °EPMANIA KAI ™THN AY™TPIA ™TA TE§H TOY 17Ô˘ KAI ™TI™ APXE™ TOY 18Ô˘ AIøNA OÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÛÙËÓ A˘ÛÙÚ›· ·ÊÔÌÔ›ˆÛ·Ó ·fiÏ˘Ù· ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·fi ÙȘ BÂÚÛ·Ïϛ˜ Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ E˘ÚÒË. E‡ÎÔÏ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÓÂÚÌ¿ÙÈÛÙË Ù¿ÛË ÁÈ· Â›‰ÂÈÍË.

KEºA§AIO 3 EÓfiÙËÙ· 3. AÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜. EÓÒ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊÙ› ÔÙ¤ ÙË PÒÌË. fiˆ˜ ¿ÏϘ ηıÔÏÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. Ì·˙› Ì ÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. OÈ Î·ÓfiÓ˜ ηϷÈÛıËÛ›·˜ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔÈ ·fi ·ÏÏÔ‡ Î·È ı· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹. ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ì·ÚfiÎ.¯. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. Ë IÙ·Ï›·. OÈ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎÔ‡ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ˜ Î·È ı· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ ÛÙË PÒÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ MÔÚÚÔÌ›ÓÈ Î·È MÂÚÓ›ÓÈ. Ë °·ÏÏ›·. Ë A˘ÛÙÚ›· Î·È Ë B·˘·Ú›·. ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2. E›Ó·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÙ›ÛÌ· Ì ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô ÙÚÔ‡ÏÔ. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚfiÛԄ˘. O ηı‰ÚÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ (Saint Paul’s Cathedral 1675-1710) Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÛfi˙ÂÈ Û ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ı· ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ·Ó·Ï‡ÂÙ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ Ù· ‰È¤Ô˘Ó Î·È ÂÈϤÔÓ Ó· Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. Ù· ÔÔ›·. Ï. ™ÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙȘ Ù¤¯Ó˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ Ì·ÚfiÎ.4. EÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ O ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· Â›Ó·È Ô ™ÂÚ KÚ›ÛÙÔÊÂÚ PÂÓ (1632-1723). 207 . ·ÏÏ¿ ¤‰ˆÛ ̤ۈ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ¤ÚÁ· ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘.1. ı· ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜.1 ñ ñ ñ ñ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ – °Ï˘ÙÈ΋ «K·Ïfi ÁÔ‡ÛÙÔ» ¶·ÏÏ·ÓÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ «AÁÁÏÈÎfi˜ ΋Ô˜» (Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ «Á·ÏÏÈÎfi ¿ÚÎÔ») ¶Ô˘ÚÈÙ·ÓÈÛÌfi˜ ŒÓÓÔȘ KÏÂȉȿ ™¯fiÏÈÔ MÂϤÙ˘ ¶ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÛÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. £· Û·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜.2. Ù· ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÚfiÙ˘· ÂΛӷ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. £· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ¤ÚÁ·. ÂÓÒ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ηٷٿÍÂÙ ٷ ¤ÚÁ· ÛÙȘ ÔÚı¤˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜.4 TO POKOKO ™THN A°°§IA 3. ÂÓÒ Èı·ÓfiÓ ‰ÂÓ Û·˜ Â›Ó·È ÔÈΛ·. ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Ë ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ·.

Ô. ÛΤÊÙËΠӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·˘Ù‹.4. O O˘›ÏÏÈ·Ì XfiÁηÚı (1697-1764). ÎÈÔÓfiÎÚ·ÓÔ.ENOTHTA 3.4 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 5/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ Ì ÙË ™¿ÓÙ· AÓȤ˙ ÙÔ˘ MÔÚÚÔÌ›ÓÈ. H ¶ÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÎfiÏ·ÛÙÔ˘ (The Rake’s Progress) Â›Ó·È ÙÔ ÂÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ «Î‹Ú˘ÁÌ·» Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ¢ÙÂÏ‹˜ Ì›ÌËÛË. fiˆ˜ ΛÔÓ·˜. MÈ· ·ÁÁÏÈ΋ ȉÈÔÌÔÚÊ›· Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ «·ÁÁÏÈÎÔ‡ ΋Ô˘». 3. H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ Ù¿ÛË ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·ÏÏ·ÓÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ (Palladianism) Î·È ‰ÂÓ ıˆڋıËΠÔÙ¤ ˘ÔÙÈÌËÙÈ΋. ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Î·Ïfi˜ ¯·Ú¿ÎÙ˘. Î·È fi¯È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ˘. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ›Ó·Î˜ Ì ËıÈÎÔÏ·ÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ.Î. ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜. ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ÚÔ˜ Ù· ÈÙ·ÏÈο ÚfiÙ˘· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ AÓÙÚ¤· ¶·ÏÏ¿ÓÙÈÔ. ÂÈÛÙ‡ÏÈÔ. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ «Î·Ïfi ÁÔ‡ÛÙÔ». ÁÈ· Ó· «‰È‰¿ÍÂÈ» ÙÔ ·ÏÔ˚Îfi Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë ·ÚÂÙ‹ ·ÓÙ·Ì›‚ÂÙ·È Î·È Ë Î·Î›· ÙÈ̈Ú›ٷÈ. ·¤ÙˆÌ·. fiˆ˜ ›‰·Ì ÛÙȘ ηıÔÏÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·ÓıÔÊÔÚÔ‡ÛÂ Ô Î‹Ô˜ Ù· ·Ú¤Ï·‚·Ó ·fi Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ÙÔ‡ ‹‰Ë ÔÈΛԢ Û ۷˜ KÏÔÓÙ §ÔÚÚ¤Ó! E‰Ò ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ. Ë Ê‡ÛË Ó· ÌÈÌÂ›Ù·È Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙËÓ Ù¤¯ÓË. Ô˘ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡. O O˘›ÏÏÈ·Ì XfiÁηÚı. 461 ÙÔ˘ XÚÔÓÈÎÔ‡ Ù˘ T¤¯Ó˘. ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ô Gombrich ÛÙÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘. fï˜. OÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ï¿ÙÈ·. ΋Ô˘ ‹ ¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂχıÂÚË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ·ÙfiÊÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ʇÛ˘.2 ZˆÁÚ·ÊÈ΋. Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. Ô ™ÂÚ T˙fiÛÔ˘· P¤˘ÓÔÏÓÙ˜ Î·È Ô TfiÌ·˜ °Î¤ÈÓÛÌÔÚˆ H ˙‹ÙËÛË ¤ÚÁˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· Î·È ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ AÁÁÏ›·˜ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ÒÛÙ ӷ ·Ôηχ„ÂÈ ¤Ó· Ê·ÓÂÚfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. XÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ fiÚÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ ˆ˜ ÙÒÚ·. ‡ÚÁÔ˜. ηÌ‡ÏˆÛË Î. ·˘ÙfiÓ Ù˘ ‰È‰·¯‹˜ ÙÔ˘ «‰¤ÔÓÙÔ˜». 208 . T· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. MÔÚ›Ù ӷ ·ÔÊ·Óı›Ù ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÚÔÎÔÎfi. Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁχÙË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË». ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Gombrich ÛÙË Û. «™ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ηϷÈÛıËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜. ·ÏÏ¿ ·Ϥ˜ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ –Ì ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ‚¤‚·È· ··ÈÙ‹ÛÂȘ– ηÙÔÈ˘.

ÂÓÒ ÛÙÔÓ °Î¤ÈÓÛÌÔÚˆ ÙÔÓ Â·Ó·ÛÙ¿ÙË K·Ú·‚¿Ù˙ÈÔ (‚Ï. MÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙÔ «Î·Ïfi ÁÔ‡ÛÙÔ». O Gombrich ÛÙÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘ ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ P¤˘ÓÔÏÓÙ˜ ÙÔÓ AÓÓÈÌ¿Ï K·ÚÚ¿ÙÛÈ. ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ˆ˜ ÙÒÚ· ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ «·ıˆfiÙËÙ·» Ì ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Î·È ·ÁÚÈ¿‰· Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙ¿. 468 ÛÙÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘). MÂÏÂÙ‹ÛÙ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤ ÙÔ Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ °È·Ó ™ÙÂÓ ΔÔ ÁϤÓÙÈ Ù˘ ‚¿ÊÙÈÛ˘ (1664). Œ¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ËıÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ÔÏÏ·Ó‰È΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ XfiÁηÚı. E›¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ ÛÙËÓ IÙ·Ï›· Î·È Â›¯Â ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ Ù· ‰È‰¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜.4 KEºA§AIO ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 6/KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 EÓÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ XfiÁηÚı ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔȯ›· ËıÔÁÚ·Ê›·˜. Û. ™‹ÌÂÚ· Û ÂÌ¿˜ ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ. O TfiÌ·˜ °Î¤ÈÓÛÌÔÚˆ (1727-1788) ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi˜ ¤Ó·˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÚÔÛˆÔÁÚ¿ÊÔ˜. O ™ÂÚ T˙fiÛÔ˘· P¤˘ÓÔÏÓÙ˜ (1723-1792) ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ÎÔÌ„‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. ‰ËÏ·‰‹ Ô P‡ÓÔÏÓÙ˜ Î·È Ô °Î¤ÈÓÛÌÔÚˆ. 209 3 . Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ·¤ÊÂÚ ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË. ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó.ENOTHTA 3.

AÏÏ¿ Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· –Î·È ÂȉÈο ÛÙË B·˘·Ú›·– ›‰·Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿Û·Ì ÚÔÎÔÎfi.™‡ÓÔ„Ë ŸÙ·Ó ÙÔ Ì·ÚfiÎ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÌÂÛÔ˘Ú¿ÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ 1700 ÛÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ E˘ÚÒË. ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ. Ë Ù¿ÛË ·˘Ù‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡. Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÚÔÎÔÎfi. ÌÂ Ì˘ıÔÏÔÁÈο ΢ڛˆ˜ ı¤Ì·Ù·. A˘Ùfi ÙÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÔÈ ËÁÂÌfiÓ˜ Î·È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔÓ Ï·fi Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó. ›¯Â ηٷÛÙ› È· ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë K·ıÔÏÈ΋ EÎÎÏËÛ›· ›¯Â ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È. ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ οıÂÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ (Ï. Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË °·ÏÏÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1789. Ï¿ıÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÔÚ¿Ì·Ù· Ì ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ·‚ÚfiÙËÙ·˜. fiÔ˘ Ë ÚÔÊ·Ó‹˜ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› «·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈο». ·Ú. Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÓfiËÌ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÎÒ‰ÈΘ. 297). fiÔ˘ Ë ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Î·È Ë ·Î·‰ËÌ·˚΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘ I¢ã·ÓÙÈηÙÔÙÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙˆÓ BÂÚÛ·ÏÏÈÒÓ. A˘Ùfi ÙÔ Â›‰·Ì ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ MÂÏÎ (Gombrich.Ï. ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ›Ó·Î˜. Ù¤ÏÔ˜. ÂÈÎ. EÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÔ‡ÛÙÔ (gout) Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. ÎÔÚ˘Ê·›Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ÌË ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. fiÔ˘ Ë È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· 210 . ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰È¿ıÂÛË –‹ Î·È ··›ÙËÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜– ÁÈ· ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚÒÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ «Ì¤ÙÚÔ˘». ‹Ù·Ó «TfiÏÌ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ». ¤ÙÚ· Î. Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛËÌ·›ÓÂÈ «¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ·». TÔ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡. °ÓˆÛÙfiÙÂÚÔ ·fi fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÚÔÎÔÎfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ì ÙÔÓ ÎÔÌ„fi ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌfi ΢ڛˆ˜ Ù˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘. Œ¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ÛËÌ·Û›· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÚÔÎÔÎfi ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiˆ˜ Ë °·ÏÏ›·. ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ ancien regime (Ë ·ÏÈ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ) ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. OÈ ËÁÂÌfiÓ˜. Ô ™·ÚÓÙ¤Ó Î·È Ô ºÚ·ÁÎÔÓ¿Ú ÂÎÙÈÌ‹ıËÎ·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ì ÙËÓ «ÔÚÁÈ·ÛÙÈ΋» ۯ‰fiÓ ‰È¿ıÂÛË ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ Û Á‡„Ô. ·ÏÏ¿ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·ÈÒÓ· Ë ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ¤Ï·‚ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ –ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ‰È·Ù‡ˆÛ˘ Ù˘ «ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ù˘ ÚÔÈÎÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ·Ó··ÏÏÔÙÚ›ˆÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·–. Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÂÌÂÈÚÈ΋˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÓÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.¯. ™ÙËÓ AÁÁÏ›·. «ˆ˜ ÙÔÔÙËÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡». ÁÈ· Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ). MÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔÓ AÓÙÔ˘¿Ó B·ÙÒ (1684-1721). ̤ٷÏÏÔ. fï˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙfi. Ù˘ÈÎfi ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÚÔÎÔÎfi. O MÔ˘Û¤. «ı˘ÛÈ¿ÛÙËλ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÚÈÌÔ‰fiÙËÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÙËÓ «ÂÏ·ÊÚ¿‰·» ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÈÒÓ·.

·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 1675-1710. Ë ÔÔ›· ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ÚˆÌ·˚΋ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. 211 3 . ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ KÚ›ÛÙÔÊÂÚ PÂÓ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.KEºA§AIO Ù˘ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Û ‹‰Ë ÛÙË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ –fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔÎÔÎfi–. fiˆ˜ ÙÔÓ O˘›ÏÏÈ·Ì XfiÁηÚı. ÙÔÓ ™ÂÚ T˙fiÛÔ˘· P¤˘ÓÔÏÓÙ˜ Î·È ÙÔÓ TfiÌ·˜ °Î¤ÈÓÛÌÔÚˆ. H ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜.

ÂΉ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1994. M¿Ú¸ §. 5 ÙfiÌÔÈ. ÙfiÌÔ˜ 2. Û¯fiÏÈ·. 212 . ÌÙÊÚ... B¿ÓÈ·˜. Aı‹Ó· 1992.H. ÂΉ. MÔ˘Ú›ÎË NÙ.. ÂΉ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1995. Aı‹Ó· 1967.. EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ T¤¯ÓË. K‡ÚÔ˘ A¯... ÛÂÈÚ¿ IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘. Aı‹Ó· 1991. ÂΉ. ÌÙÊÚ. Aı‹Ó· 1987. T˙ÈfiÙÙÔ. M·Ú›Ó· §·ÌÚ¿Î˶Ͽη. ·fi Ù· ·ÁÁÏÈο The Lives of Annibale & Agostino Carracci. ÂΉ. B¿ÓÈ·˜. Gombrich E. BÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ K·ÚÚ¿ÙÛÈ..).E. 1750-1950.E. EÌÔÚÈ΋ TÚ¿Â˙· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜. Aı‹Ó· 1997. ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˘ A. ÌÙÊÚ. Aı‹Ó· 1986. NÂʤÏË. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ A. ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˘ A. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔ˜ ¢È¿‰ÔÛÈÓ øʤÏÈÌˆÓ BÈ‚Ï›ˆÓ. §. ¶·¿˜. X¿Ô˘˙ÂÚ A.. Aı‹Ó· 2 1998. ÌÙÊÚ. °ÎÔ‚fiÙÛ˘. IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘.. Aı‹Ó· 1994. IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘. AÓ·Á¤ÓÓËÛË. Aı‹Ó· 1997... 2 ÙfiÌÔÈ. 3 ÙfiÌÔÈ. 4 ÙfiÌÔÈ. Aı‹Ó· 1990. TÚÔ¯·Ï›·. K¿Û‰·ÁÏË. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË. M¤ÚÙÔ˜ N. XfiÓÔÚ X. TÔ XÚÔÓÈÎfi Ù˘ T¤¯Ó˘. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ OÍÊfiډ˘.. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ M. EÍ¿ÓÙ·˜. EÏ °ÎÚ¤ÎÔ 1541-1614.. MIET. Aı‹Ó· 1986. ZˆÁÚ·ÊÈ΋ – °Ï˘ÙÈ΋. °Ô˘‰ÈfiÏ X. ÂΉ. ÂΉ. 2 ÙfiÌÔÈ.. YÔ‰ÔÌ‹. ÌÙÊÚ. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ AÓ·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ Î·È Ô ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜. Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜. Aı‹Ó· 1984. KÔÈÓˆÓÈ΋ IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘. ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜. §ÂÍÈÎfi EÈηÛÙÈÎÒÓ T¯ÓÒÓ. Aı‹Ó· 1993. M·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜. K¿Ï‚Ô˜. A. OÈ ¢‡Ô AÊÈÂÚÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ¶ÚÔÔ›ÌÈÔ. 1968. ·fi ÙÔ ™˘ÓÔÙÈÎfi §ÂÍÈÎfi T¤¯Ó˘ Î·È K·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ (·fi ÙÔÓ 5Ô-20fi ·È. 3. Mȯ·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜. ¶·Ù¿ÎË. ÂΉ. IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘. ÂΉ. £¤Ì·Ù· IÛÙÔÚ›·˜ Î·È KÚÈÙÈ΋˜ Ù˘ T¤¯Ó˘. PÔÏ¿Ó P.. ÁÏ˘ÙÒÓ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ.-ºÏ¤ÌÈÓÁÎ T˙. H ÎÚËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘. ÂΉ.BIB§IO°PAºIA MEPOY™ B °ENIKA EP°A XÚ‹ÛÙÔ˘ XÚ.. ºˆÚ E. ÂΉ. ÂΉ. 1672. Aı‹Ó· 1993. ¶ÂÚ› ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. ÂΉ. Aı‹Ó· 1938. Aı‹Ó· 1993. YÔ‰ÔÌ‹... MÂÏfiÚÈ T˙. YÔ‰ÔÌ‹.. OÈ ‚›ÔÈ ÙˆÓ ϤÔÓ ÂÍ·›ÚÂÙˆÓ ˙ˆÁڿʈÓ. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ M. ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ó·ÁȈٿ΢ N. ÂΉ. ÂΉ. §ÂÍÈÎfi T¤¯Ó˘ Î·È K·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. EI¢IKA EP°A AÏÌ¤ÚÙÈ §.. X¤ÚÌÂÚÙ P. Aı‹Ó· 1990. EÈÛ·ÁˆÁ‹.. ÂΉ. EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ IÛÙÔÚ›· Ù˘ T¤¯Ó˘.M. ÂΉ. TÔ ÌÏ ¿ÏÔÁÔ. B·˙¿ÚÈ T˙. M·ÚfiÎ.

). ™ÙÔ˚ÙÛ›Ù· B.. The Complete Paintings of Caravaggio. Spear E. H Â˘Úˆ·˚΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·. ·fi Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ 1915). K·Ù¿ÏÔÁÔ˜: ŒÎıÂÛȘ Caravaggio Î·È Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘. Penguin Books. N¤· YfiÚÎË 1983. TÔ M·ÚfiÎ. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ N. ÂΉ. 1963 (™˘ÓÂÚÁ·Û›· YÔ˘ÚÁ›ˆÓ ¶·È‰Â›·˜ IÙ·Ï›·˜-EÏÏ¿‰·˜). (Masters of Art). B¿ÓÈ·˜.I. MIET. P¤ı˘ÌÓÔ 1994. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË Ù¤¯ÓË (ÌÙÊÚ. 1978.. Panofsky E. Caravaggio and his Followers. Aı‹Ó· 1991.. NÂʤÏË. Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. 1962-6 I·Ó. X·Ù˙ˉ¿Î˘ M. Mahon D. ŒÎıÂÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 450 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘.. NÂʤÏË. 213 . ·fi Ù· ·ÁÁÏÈο Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ 1962 [1939]). ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜: B˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È IÙ·Ï›·. H ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. IÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜. K›ÌÂÓ· 1940-1990. O˘Ì·ÓÈÛÙÈο £¤Ì·Ù· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘ (ÌÙÊÚ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1991. EÛÙ›·. ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ EΉfiÛÂȘ KÚ‹Ù˘. ºÔÛÈÁÈfiÓ A.. B·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ T¤¯Ó˘. 2 ÙfiÌÔÈ. NÔ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. Aı‹Ó· 1982. Moir A.™ËÙ¤Ú˘ T. NÂʤÏË. Aı‹Ó· 1990. XÚ‹ÛÙÔ˘ XÚ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1992. MÂϤÙ˜ EÈÎÔÓÔÏÔÁ›·˜. ÂΉ. Aı‹Ó· 1989. ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ EΉfiÛÂȘ KÚ‹Ù˘.. Studies in Seicento Artand Theory.). ÂΉ. El Greco.. K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ¤ÎıÂÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ HÚ·ÎÏ›Ԣ. ÂΉ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1991. Aı‹Ó· 1982. §ÔÓ‰›ÓÔ 1969.. XÚ‹ÛÙÔ˘ XÚ. ÂΉ. 1988.. «¶ËÁ¤˜ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ T¤¯Ó˘». 1764. Z¿ÂÈÔÓ M¤Á·ÚÔÓ.. P¤ı˘ÌÓÔ 1990. (ÂÈÌ. ÂΉ. YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. 1947.R.. ÂΉ. Wölfflin H. 1971. Caravaggio.. HÚ¿ÎÏÂÈÔ 1990. Geschichte der Kunst des Altertums. Hibbard H. Kitson M.. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜. Caravaggio. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ N. H ÈÙ·ÏÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٿ ÙÔÓ ‰¤Î·ÙÔ ¤ÎÙÔ ·ÈÒÓ·. Â·Ó¤Î‰. X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ N. Harper and Row Publishers. 27 NÔÂÌ‚. ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ KÚ˘. ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜ KÚ˘. (ÂÈÌ. ÂΉ. N¤· YfiÚÎË 1982.. B¿ÓÈ·˜. M·ÓÈÂÚÈÛÌfi˜ Î·È ÙڤϷ: H ÂÚ›ÙˆÛË Pontormo.

Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ÌË Û·Ê‹ÓÂÈ·. TÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂϤÙ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ MÂÛ·›ˆÓ· Î·È ÛÙËÓ AÓ·Á¤ÓÓËÛË. Panofsky E. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô °ÎfiÌÚȯ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ·fi ÓÔËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. XˆÚ›˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÛÎÔfi ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.O¢H°O™ °IA ¶EPAITEPø ME§ETH MEPOY™ B 1. OÈ ¤ÓÓÔȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È –ηٿ ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·– ‰ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÏÂÙËÙ‹.. Ë ÂÈηÈÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ «Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ» ‹ ÙˆÓ «Ì·˙ÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘». ™Ùfi¯Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È fi¯È Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. Gombrich E. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜. H ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. H «ÂÈÎÔÓÔÏÔÁÈ΋» ̤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶·ÓfiÊÛ΢ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Í›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜. H ÔÚ›· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙË ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ¤ÓÙ ·ÓÙÈıÂÙÈο ˙‡ÁË: ÁÚ·ÌÌÈÎfi Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi. ™ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ B¤ÏÊÏÈÓ Ë AÓ·Á¤ÓÓËÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ «ÁÚ·ÌÌÈ΋» Î·È ÙÔ Ì·ÚfiÎ ˆ˜ «˙ˆÁÚ·ÊÈ΋» ·ÓÙ›ÏË„Ë. O˘Ì·ÓÈÛÙÈο £¤Ì·Ù· ÛÙËÓ T¤¯ÓË Ù˘ AÓ·Á¤ÓÓËÛ˘. ÌÈ·˜ Ê˘Ï‹˜. EȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÏÔÁ›· –fiÚÔ Ô˘ ηıÈÂÚÒÓÂÈ Ô ¶·ÓfiÊÛ΢–. ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜». TÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜.. Ë AÓ·Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙÔ Ì·ÚfiÎ. NÂʤÏË. ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÂÓfiÙËÙ·. ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ T¤¯ÓË Î·È „¢‰·›ÛıËÛË ·Ó·ıˆÚ› ÙË ıˆڛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÛÙËÚȯı›. A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. NÂʤÏË. ÂΉ. ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ «ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜.. ·ÏÏ¿ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1992. ÂÓÒ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ù˘ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘. ÂΉ. °È· Ó· ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î¿ˆ˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi. Aı‹Ó· 1991. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË Ù¤¯ÓË (1915). T¤¯ÓË Î·È „¢‰·›ÛıËÛË. Wölfflin H.H. ÎÏÂÈÛÙ‹ Î·È ·ÓÔȯً ÌÔÚÊ‹. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙·Ó ·˘Ùfi Ô˘ «‚ϤÔ˘Ó». ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ ·˘Ùfi Ô˘ «Í¤ÚÂÈ». Aı‹Ó· 1995. ÂΉ. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ÌÈ· ıˆڛ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ë ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ Ì¤Û· ·fi ÌÈ· «‰ÈÏ‹ Ú›˙·». B·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ T¤¯Ó˘. H ¤Î‰ÔÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÍËÁ› fiÙÈ Ë ÚÒÙË Â›Ó·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ‹ ÙË ÛË- 214 . TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ XÚÔÓÈÎÔ‡ Ù˘ T¤¯Ó˘. ·ÏÏ¿ Î·È Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ·fi ·˘Ù¤˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ˙ÂÈ. ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ‚¿ıÔ˜. ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙÒÓ. 3. MÂϤÙ˜ EÈÎÔÓÔÏÔÁ›·˜. 2.

215 . ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÂÙ·È Ù˘ ÚÒÙ˘. OÈ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ¤ıÂÛ·Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÌÂıfi‰Ô˘. ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Â›Ó·È Ë ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ̤۷ ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·. ÙÔ 1930.Ì·Û›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. H ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋.

.

.

∞ÏÌ¿ÓË Δ˙¤ÓË ¶ÂÙÚ›‰Ô˘ μ·ÛÈÏÈ΋ ∞Ó·Ï. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ EÈηÛÙÈΤ˜ T¤¯Ó˜ ÛÙËÓ E˘ÚÒË ·fi ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ˆ˜ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· .E¶O 20/A ∂ÈηÛÙÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·fi ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ˆ˜ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ISBN 978-960-538-790-7 H IÛÙÔÚ›· ÙˆÓ T¯ÓÒÓ ÛÙËÓ E˘ÚÒË Δ√ª√™ A ¢Ú.