EDUCAÞIA

PÃRINÞILOR
AUTORI:
Amelia BACIU
Carmen Manuela CAZAN
Cãtãlina CHENDEA
Ciprian COBZARIU
Magdalina IOACHIM
Taisia MIHALCEA
Constantin ONEÞ
CUPRINS
Argument
I. Alãturi de ºcoalã
i. Aplicaþie: Petrecerea
ii. Chestionare pentru pãrinþi ºi copii
II. Sã ne cunoaºtem copilul!
i. Exerciþiu introductiv: Aºteptãrile copiilor noºtri
ii. Teorie
iii. Interpretare chestionare atelier I
iv. Aplicaþie: Peste 10 ani
v. Anexe atelier I: Chestionare pentru determinarea tipurilor de inteligenþã
ºi a stilurilor de învãþare
III. Invitaþie la dialog 1
i. Exerciþiul de introducere: Comunicarea nonverbalã
ii. Teorie
iii. Aplicaþie: Cursa cu obstacole
IV. Invitaþie la dialog 2
i. Exerciþiu introductiv: Negocierea
ii. Teorie
iii. Aplicaþie: Eu
iv. Anexã atelier IV: Mesajele de tip „Eu”
V. Invitaþie la dialog 3 (munca în echipã, negociere de reguli, disciplinarea pozitivã)
i. Exerciþiu introductiv: Puzzle în familie
ii. Teorie
iii. Aplicaþie: Comunicarea în familie
VI. Trãim în lumea realã 1 (stil de viaþã sãnãtos: alimentaþie, substanþe, sex)
i. Exerciþiu introductiv: Stilul meu
ii. Teorie
iii. Aplicaþie: Aºa sau altfel
iv. Anexã atelier VI: Fiºã de lucru
VII. Trãim în lumea realã 2 (timpul liber, luarea deciziilor)
i. Aplicaþie Aºa suntem noi
ii. Teorie
VIII. Trãim în lumea realã 3 (violenþa, climatul familial)
i. Exerciþiu introductiv: Agresivitatea
ii. Teorie
iii. Aplicaþie: Acvariul
iv. Anexã atelier VIII: Agresivitatea
IX. Trãim în lumea realã 4 (comportamente evazioniste: temã neefectuatã,
minciunã, chiul, abandon, fuga de acasã, nonconformism...)
i. Exerciþiu introductiv: Întâmplãri din viaþa realã
ii. Teoria
iii. Aplicaþie: El grand finale
iv. Anexã atelier IX: Diplomã pentru familii
Anexã 1: Despre debriefing
Anexa 2: Scrisoare cãtre pãrinþi
Anexa 3: Exerciþii de energizare
Anexa 4: Activitãþi de timp liber
Anexa 5: Fiºa de evaluare
ARGUMENT
Motto: „Spune-mi ºi o sã uit. Aratã-mi ºi poate n-o
sã-mi amintesc. Implicã-mã ºi o sã înþeleg”
(proverb american)
Educaþia, definitã în termeni foarte generali, este un proces al cãrui scop esenþial este de a uºura o
anumitã modificare de comportament. Pãrinºii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în
mediul familial. Împreunã cu pãrinþii, ºcoala îºi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primarã
a copilului. În acest context, educarea pãrinþilor dupã principii ºtiinþifice de psihopedagogie devine o
necesitate.
Pãrinþilor le revine rolul esenþial în creºterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenþa
materialã, cât ºi un climat familial afectiv ºi moral. Sunt situaþii în care familia considerã cã este suficient sã
se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hranã, îmbrãcãminte, locuinþã, cheltuieli zilnice etc.),
ignorând importanþa unei comunicãri afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenþã.
În general, comportamentul parental este inspirat din propria exterienþã de viaþã a acestora, astfel
perpetuând atât aspecte pozitive cât ºi negative, pe parcursul mai multor generaþii.
Programul pe care îl propunem vine în sprijinul tuturor celor implicaþi în educaþia copilului. Scopul
constã în modificarea opticii pe care pãrinþii o au asupra întâlnirilor din mediul ºcolar; aceastã modificare,
putând deveni un sprijin real în îmbunãtãþirea relaþiei dintre pãrinte ºi copil, pãrinte ºi cadru didactic.
Educaþia pãrinþilor poate fi:
· o educaþie a educaþiei copilului;
· un studiu al dezvoltãrii copilului;
· o formare de abilitãþi de comunicare ºi analizã a copilului;
· un examen cognitiv al sarcinilor secvenþiale în creºterea, dezvoltarea ºi educarea
copilului.
Acest program nu-ºi propune sã substituie clasicele ºedinþe cu pãrinþii, dar pe lângã acestea este bine
sã se lucreze ºi altfel cu pãrinþii, pentru dezvoltarea colaborãrii ºcoalã – familie.
Ghidul conþine descrierea celor nouã ateliere care se vor realiza în cadrul programului „Educaþia
pãrinþilor”. Atelierele sunt interactive, conþinând ºi aplicaþii cu caracter ludic, care necesitã un grad mare
de implicare din partea pãrinþilor, cadrelor didactice ºi, acolo unde este cazul, ºi din partea copiilor.
Pentru a vã asigura de participarea activã a pãrinþilor, recomandarea noastrã este sã trimiteþi,
anterior primei întâlniri, o scrisoare cãtre pãrinþi, prin care sã-i invitaþi sã se implice, alãturi de copiii lor,
în derularea programului (gãsiþi un model de scrisoare în anexã).
Vã sugerãm sã respectaþi structura fiecãrui atelier, avþnd posibilitatea totodatã sã fiþi creativi,
adaptând activitãþile propuse la specificul clasei, ºcolii, mediului dvs.
Autorii
I. Alãturi de ºcoalã
³
v
¯
FE
La finalul atelierului aplicaþi chestionarele din anexe. Recomandãri:
Grup participant: pãrinþi ºi copii
Atelier I: Alãturi de ºcoalã
participarea la viaþa ºcolii
colaborarea ºcoalã – pãrinþi
valori etice ºi estetice
dezvoltare personalã
Invitaþi pãrinþii împreunã cu copiii la o activitate comunã, la care vor aduce sucuri ºi
prãjituri. Explicaþi-le participanþilor cã sunt în cadrul unei petreceri în care pãrinþii vor juca
rolul copiilor ºi copiii rolul pãrinþilor. Dupã o perioadã de acomodare în care participanþii îºi
vor intra în „rol”, propuneþi activitatea „Prima zi de ºcoalã”. În aceastã activitate, pãrinþii ºi
elevii îºi vor imagina cã sunt în prima zi de ºcoalã ºi se vor comporta în conformitate cu noua
sarcinã.
Adoua activitate în cadrul „petrecerii” va fi situaþia „În oraº la cumpãrãturi”. Pãrinþii ºi
copiii vor imagina dialoguri ºi comportamente în conformitate cu aceastã a doua sarcinã.
Aplicaþie: Petrecerea
Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei:
Scopul aplicaþiei Petrecerea constã în crearea unui cadru care sã faciliteze socializarea copiilor ºi
adulþilor. Prin schimbul de roluri între copii ºi pãrinþi se urmãreºte identificarea imaginii pe care pãrinþii
o au despre copiii lor ºi pe care, la rândul lor, copiii o au despre pãrinþi.
- La începutul activitãþii explicaþi participanþilor cã în acest an vor face parte dintr-un program menit
sã schimbe forma ºi conþinutul ºedinþelor cu pãrinþii, cu scopul îmbunãtãþirii relaþiei dintre pãrinþi ºi copii
ºi dintre familie ºi ºcoalã.
- Conþinutul acestor noi activitãþi va solicita din partea pãrinþilor o atitudine deschisã ºi un alt tip de
implicare. Chiar dacã în unele activitãþi preponderent va fi caracterul ludic, fiecare exerciþiu are un scop
concret, bine definit ºi constituie în fapt un pas spre îmbunãtãþirea relaþiei dintre pãrinþi, copii ºi ºcoalã.
- Pe parcursul aplicaþiei „Petrecerea”, încercaþi sã eliminaþi inhibiþiile participanþilor ºi ajutaþ-i sã-ºi
intre cât mai bine în „rol”.
- Þineþi sub observaþie întreg spaþiul de joc ºi interveniþi în cazul în care apar semne ale unui posibil
conflict între copii (interpretaþi de pãrinþi) ºi pãrinþi (interpretaþi de copii) sau stãri de disconfort.
- Puteþi adapta activitãþile „Prima zi de ºcoalã” ºi „În oraº la cumpãrãturi” la specificul clasei dvs sau
puteþi imagina orice altã activitate.
Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul:
- Cum v-aþi simþit în rolul respectiv?
- Cum vi s-a pãrut activitatea?
- V-a fost greu sã vã intraþi în rol?
- Care a fost cea mai distractivã parte a rolului?
Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Nu vã exprimaþi propria opinie în
legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria
opinie fãrã a fi judecat.
Sugestii pentru debriefing:
Grup participant: elevi ºi pãrinþi
Timp necesar: 45 minute
Materiale necesare: Sucuri, prãjituri, serveþele, pahare
Timp necesar: 15 minute
Materiale necesare: Copii chestionare
Pãrinþii ºi copiii vor fi aºezaþi separat ºi li se va preciza cã structura celor douã chestionare este
similarã. Înainte de distribuirea chestionarelor, familiile (pãrinte/copil) vor fi rugate sã-ºi aleagã un nume
imaginar cu care vor semna chestionarele, astfel asigurându-se anonimatul rãspunsurilor. Pot fi folosite orice
tipuri de nume: personaje din filme sau desene animate, personalitãþi, nume de flori sau legume, sportivi etc.
Chestionarele vor fi distribuite individual. Se va accentua ideea de anonimat pentru a ne asigura de
sinceritatea rãspunsurilor.
¡
Fiecare dintre noi are anumite standarde etice, anumite principii care ne ghideazã în viaþã, atunci
când avem de luat diverse decizii. Principiile personale, ideile noastre despre bine ºi rãu, se bazeazã atât pe
valori proprii cât ºi pe o serie de valori universale, adoptate de majoritate.
Iniþial copilul, tânãrul aflã ºi discerne între diferitele valori cu ajutorul pãrinþilor, prietenilor,
profesorilor. Instituþiile din societate (familie, media, ºcoala, biserica, mediul politic etc.) au toate anumite
standarde ºi se aºteaptã ca oamenii sã le urmeze. Privite împreunã, aceste grupuri formeazã un sistem,
societatea, în care fiecare individ constituie elementul de bazã. Etica individualã este componenta eticii
sociale; oamenii lucreazã împreunã, se ajutã între ei pe baza unei etici comune, care îi ghideazã în traiul
comun. Comunitatea are anumite standarde, reguli care îi asigurã existenþa ºi care sunt internalizate, pe
parcursul procesului de socializare, de cea mai mare parte dintre membrii ei.
Cultura este un alt element generator de valori etice. Fie cã este vorba de comunitatea etnicã din care
provii, de cea religioasã sau de colegii de clasã, tu te identifici cu acest grup, te leagã de ei interese, principii,
valori comune. Cultura ne învaþã în variate contexte ce e bine ºi ce e rãu. Pe lângã valorile etice, cultura ne
învaþã ºi despre frumuseþe, în toate formele ei, despre valorile estetice din toate ramurile artei, din tradiþiile
populare, din specificul fiecãrui popor ºi cele interculturale.
Indiferent dacã pãrinþii vor sau nu sã transmitã copilului valorile ºi credinþele lor, el va absorbi o parte
din ele prin simplu fapt cã trãieºte împreunã cu ei. El va participa la ritualurile ºi tradiþiile familiei ºi se va
gândi la semnificaþia lor. Ca pãrinte, nu-i impune opiniile tale ci prezintã-i credinþele tale într-un mod onest,
clar ºi care sã fie pe mãsura vârstei ºi gradului de maturitate al copilului. Adoptã o atitudine deschisã,
încurajeazã întrebãrile copilului ºi dorinþa lui de a se informa, decât sã încerci sã forþezi asimilarea valorilor
tale de cãtre copil.
Dacã valorile pãrintelui sunt bine argumentate ºi dacã el crede cu adevãrat în ele, copilul va adopta
multe dintre ele. Dacã acþiunile pãrintelui sunt inconsistente, ceea ce se întâmplã oricui, copiii sunt cei care
vor clarifica lucrurile pentru ei, ori subtil prin intermediul comportamentului ori, la copiii mai mari, direct,
exprimându-ºi dezacordul faþã de pãrinte.
Drumul cãtre dezvoltarea unui sistem de valori nu este nici drept ºi nici fãrã greºeli. El cere un proces
permanent de informare ºi flexibilitate construitã pe fundamente solide. Cunoaºterea de sine, dorinþa de a
asculta copilul ºi a te schimba atunci când este nevoie ºi, mai presus de toate, o demonstraþie a respectului
faþã de tradiþii vor ajuta mult relaþia dintre pãrinte ºi copii. Dacã alegerea valorilor ºi principiilor este, în cazul
fericit, democraticã, în alegerea copilului, pãrintele trebuie sã-i ofere baza pentru aceasta, prin ideile,
întrebãrile, rãspunsurile ºi mai ales acþiunile sale.
Din analiza diverselor secvenþe din viaþa personalã sau a altora se poate constata cã impresia pe care
o facem celorlalþi poate facilita sau împiedica atingerea obiectivelor pe care ni le propunem. Fiecare dintre
noi dispune într-o mãsurã mai micã sau mai mare (depinde de antrenament) de capacitatea de a influenþa
impresiile celorlalþi ºi poate aborda diverse stiluri de autoprezentare, în funcþie ºi de nivelul stimei de sine).
De exemplu, stilul asertiv când stima de sine este de nivel înalt ºi stabil ºi stilul protector când stima de sine
este de nivel scãzut sau existã teama evaluãrilor negative).
Totul devine mai uºor dacã ne stabilim clar obiectivele, dacã ºtim care sunt aºteptãrile celorlalþi în
raport cu noi într-un anumit context ºi dacã realizãm o evaluare corectã a capacitãþilor proprii. În funcþie de
acestea se pot stabili anumite strategii de inducere a unei imagini dorite.
Atelier I: Alãturi de ºcoalã
2. DEZVOLTARE PERSONALÃ
Fiecare individ este unic, el reprezentând o sintezã a moºtenirii biologice, sociale ºi culturale. El este
dotat cu un potenþial de creºtere ºi dezvoltare în plan fizic, emoþional, intelectual, spiritual ºi social, dar
evoluþia fiecãruia este ºi în funcþie de modul în care ºtie sã iniþieze schimbãri legate de propria persoanã ºi sã
acþioneze în acest sens, ºtie sã foloseascã propria experienþã de viaþã sau experienþa altora în procesul de
autoafirmare.
Nu uita:
- Chiar dacã ai avut eºecuri pânã în prezent, dacã te afli aici înseamnã cã ai gãsit puterea ºi
resursele sã le depãºeºti, ceea ce trebuie sã-þi dea încredere în forþele pe care le ai pentru a depãºi alte
posibile obstacole.
- Nu este suficient doar sã faci proiecte, ci trebuie sã ºi acþionezi pentru realizarea lor.
- Depinde de tine sã te pui în valoare, de aceea este bine sã acþionezi astfel încât cei din jur sã
vadã ceea ce este bun în tine.
- Oportunitãþi existã, dar trebuie sã înveþi sã le foloseºti.
„Secretul este urmãtorul: pentru a „trãi” cu adevãrat, adicã pentru a gãsi viaþa satisfãcãtor de
rezonabilã, este nevoie de o imagine de sine adecvatã ºi realistã pe care s-o acceptãm. Trebuie sã vã acceptaþi
singuri. Trebuie sã vã stimaþi. Trebuie sã aveþi un eu în care sã aveþi încredere ºi în care sã credeþi. Trebuie sã
fie un eu de care sã nu vã fie ruºine ºi pe care sã-l puteþi exprima liber, creator, neîncercând sã-l ascundeþi.
Trebuie sã aveþi un eu care sã corespundã realitãþii, pentru a funcþiona eficient în lumea realã. Trebuie sã vã
cunoaºteþi atât punctele tari, cât ºi punctele slabe ºi sã fiþi oneºti în ambele direcþii. Imaginea voastrã de sine
trebuie sã fie o aproximare rezonabilã a voastrã, nefiind nici mai mult decât ceea ce sunteþi, dar nici mai puþin.
Atunci când aceastã imagine de sine este intactã ºi sigurã, vã simþiþi bine. Atunci când este ameninþatã, vã
simþiþi neliniºtiþi ºi nesiguri. Când este potrivitã ºi vã simþiþi întru-totul mândri de ea, cãpãtaþi încredere de
sine. Vã simþiþi liberi sã fiþi voi „înºivã” ºi sã vã exprimaþi ca atare. Atunci funcþionaþi optim. Când exprimarea
creatoare este blocatã, deveniþi ostili ºi greu de abordat” (Maxwell Maltz, „Psiho-Cibernetica”)
Mulþi pãrinþi socotesc cã vârsta de 6 – 7 ani, când copiii lor calcã pentru prima oarã pragul ºcolii, este
o etapã în care rolul lor în educaþia copiilor scade foarte mult dacã nu chiar dispare. Dimpotrivã, acum rolul
lor se dubleazã: acasã trebuie sã creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul sã se manifeste
neîngrãdit iar în relaþia cu ºcoala pot colabora cu alþi membrii ai comunitãþii ºcolare pentru a crea un climat
care sprijinã învãþarea, atât în ºcoalã cât ºi în afara ei.
Cercetãrile aratã cã „în programele în care pãrinþii sunt implicaþi elevii au performanþe mai mari la
ºcoalã decât aceleaºi programe, dar în care pãrinþii nu sunt implicaþi” (Henderson ºi Nancy, 1995). Gradul de
implicare al pãrinþilor în viaþa ºcolarã a copiilor lor influenþeazã ºi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât
pãrinþii colaboreazã mai bine cu ºcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaþia nu este un proces de
care este responsabilã în mod exclusiv ºcoala, dar nici pãrinþii; este un proces al cãrui succes depinde de
colaborarea dintre cele douã pãrþi implicate.
Sunt situaþii în care apar bariere de comunicare între cadre didactice ºi pãrinþi, fie din lipsa de
experienþã, fie din lipsa spiritului de echipã. Pentru binele copilului este recomandabil ca, fie prin efortul
pãrinþilor, fie prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere sã fie îndepãrtate. În multe cazuri profesorii cred
cã pãrinþii nu acordã suficientã atenþie copiilor lor sau pãrinþii considerã cã profesorii sunt prea distanþi ºi nu
se implicã suficient.
Comunicarea eficientã dintre profesori ºi pãrinþi se reflectã în dezvoltarea copiilor. Responsabilitatea
educaþiei ºi dezvoltãrii copiilor trebuia asumatã în echipã: ºcoalã – familie. Implicarea pãrinþilor ar putea
aduce urmãtoarele beneficii:
× „Creºte stima de sine a copiilor.
× Se îmbunãtãþeºte relaþia pãrinte – copil.
× Pãrinþii înþeleg mai bine ce se întâmplã la ºcoalã.
× Elevii au note mai mari.
× Elevii învaþã mai mult, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de nivelul de educaþie
al pãrinþilor.
× Au mai puþine absenþe.
Atelier I: Alãturi de ºcoalã
3. COLABORAREA ªCOALÃ – PÃRINÞI
× Îºi fac mai conºtiincios temele acasã.
× Copiii ºi pãrinþii dezvoltã atitudini pozitive faþã de ºcoalã.
× Profesorii au aºteptãri mai mari de la elevii ai cãror pãrinþi colaboreazã.
× Scade riscul consumului de alcool ºi a violenþei.
× Câºtigurile nu sunt evidente numai în primii ani de ºcoalã, ci sunt semnificative indiferent de
vârsta sau anul de studiu.
× Elevii se vor adapta mai uºor la schimbãrile din clasa a V-a, a IX-a.
× Elevii vor fi capabili sã-ºi stabileascã planuri realiste privind viitorul lor.
În ciuda acestor beneficii, pãrinþii nu gãsesc întotdeauna timp ºi energie pentru a colabora cu ºcoala
la care învaþã copiii lor. Pentru unii pãrinþi, mersul la ºcoalã încã mai este o experienþã inconfortabilã.” (Elena
Ciohondaru, „Succesul relaþiei dintre pãrinþi ºi copii acasã ºi la ºcoalã”, Humanitas, Bucureºti, 2004)
Crearea unui mediu adecvat de învãþare este sarcina familiei ºi ºcolii în egalã mãsurã. Copilul are
sarcini de învãþare diverse: unele sunt îndeplinite acasã, altele la ºcoalã, ceea ce asigura un grad similar de
importanþã atât profesorilor ºi ºcolii în ansamblu, cât ºi pãrinþilor ºi mediului familial. Implicarea pãrinþilor
poate preveni sau elimina dificultãþi inerente în viaþa unei ºcoli. Împreunã, pãrinþii, copiii ºi profesorii pot face
din ºcoalã un loc plãcut pentru toþi cei implicaþi în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere,
comunicare, respect ºi flexibilitate.
Aºteptãrile pãrinþilor ºi atitudinile lor privind educaþia copilului sunt la fel de importante ca ºi
activitãþile dsfãºurate de cadrele didactice. Cei mai mulþi pãrinþi doresc sã fie implicaþi în educaþia copiilor,
dar mulþi nu ºtiu cum sã devinã implicaþi. Cei mai mulþi profesori simt cã implicarea pãrinþilor este esenþialã,
dar mulþi nu ºtiu cum sã facã acest lucru. ªcoala are nevoie sã încurajeze ºi sã promoveze implicarea pãrinþilor
ca parteneri.
Atelier I: Alãturi de ºcoalã
ANEXE ATELIER I: CHESTIONARE PENTRU PÃRINÞI ªI COPII
Atelier I: Alãturi de ºcoalã
CHESTIONAR PENTRU PÃRINÞI
1. Spuneþi cel puþin un lucru pe care l-aþi descoperit la copilul dvs.?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Care este cel mai greu lucru în a fi copil?
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Cât timp petreceþi zilnic cu copilul/copiii dvs.?
.....................................................................................................................................
4. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuþiilor în contradictoriu cu copilul/copiii dvs.?
a. vestimentaþie
b. limbaj
c. anturaj (prieteni)
d. timp liber
e. ºcoala
f. bani
g. altele. Care?.............................................................................................
......................................................................................................................
5. Cum procedaþi atunci când copilul/copiii dvs. încalcã regulile?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. Enumeraþi câteva recomandãri pe care le-aþi fãcut copilului/copiilor dvs. în legãtura cu un stil de viaþã
sãnãtos?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7.a. Ce-i place copilului dvs. sã facã în timpul liber?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7.b. Alegeþi una dintre preocupãrile de mai sus pe care aþi încuraja-o.
....................................................................................................................................
8. Care sunt activitãþile familiale pe care aþi dori sã le facã mai bine copilul/copiii dvs.?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Atelier I: Alãturi de ºcoalã
CHESTIONAR PENTRU COPII
1. Clasele II – IV: Cum doreºti sã fie pãrinþii tãi?
Clasele V – XII: Ce aºtepþi de la pãrinþii tãi?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Cât timp petreci zilnic cu pãrinþii tãi?
....................................................................................................................................
3.Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuþiilor în contradictoriu cu pãrinþii tãi?
a. vestimentaþie
b. limbaj
c. anturaj (prieteni)
d. timp liber
e. ºcoala
f. bani
g. altele. Care?.............................................................................................
......................................................................................................................
4. Cum procedeazã pãrinþii tãi atunci când încalci regulile?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Enumerã câteva recomandãri pe care þi le-au fãcut pãrinþii tãi în legãtura cu un stil de viaþã sãnãtos?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7.a. Ce-þi place sã faci în timpul liber?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
7.b. Alege una dintre preocupãrile tale pe care þi-ar plãcea sã o încurajeze pãrinþii.
....................................................................................................................................
8. Care sunt activitãþile familiale care îþi plac cel mai puþin?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Centralizaþi rãspunsurile elevilor la prima întrebare din chestionarele aplicate în primul
atelier. Scrieþi rezultatele obþinute pe o foaie de flipchart/tablã înainte de începerea
exerciþiului. Dupã sosirea participanþilor discutaþi cu aceºtia despre aºteptãrile scrise de elevi.
Relaþionaþi aºteptãrile elevilor cu caracteristicile psiho-comportamentale specifice vârstei.
Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul!
vârstele ºcolare
inteligenþele multiple
stiluri de învãþare
ajutorul pentru rezolvarea temelor de acasã
Exerciþiu introductiv: Aºteptãrile copiilor noºtri
Grup participant: pãrinþi
Timp necesar: 10 minute
Materiale necesare: Foaie de flipchart/tablã
II. Sã ne cunoaºtem copilul!
³

¡
Perioada 6-12 ani – ºcolarul mic ºi mijlociu
Prin intrarea la ºcoalã copilul devine elev, are un rol nou, acela de a dobândi cunoºtinþe într-un cadru
organizat, se confruntã cu noi solicitãri.
Q Dezvoltare socialã
- creºte interesul pentru colegi, se dezvoltã prietenii - 6 ani
- dezvoltarea deprinderilor ºi a interacþiunilor sociale (negociere, împãrtãºire) – 7-8 ani
- dezvoltarea unor norme de grup - 7-8 ani
- formarea comportamentelor specifice de gen – 6 ani
- formarea comportamentelor prosociale, prin înþelegerea valorilor sociale – 7-8 ani
- înþelegerea altor puncte de vedere – 6-7 ani
- conºtientizarea nevoilor psihologice ale celorlalþi – 8-10 ani
- relaþiile cu ceilalþi sunt pentru copil o sursã de noi valori, de securitate emoþionalã, de învãþare a
regulilor sociale
- dezvoltarea conformitãþii sociale ºi acceptarea autoritãþii – 6-7 ani
Q Limbaj ºi comunicare
- se exprimã corect în propoziþii – 6-7 ani
- creºterea gradatã a înþelegerii semnificaþiei cuvintelor ºi a regulilor gramaticale – 6-7 ani
- creºterea gradatã a abilitãþii de exprimare, prin cuvinte, a gândurilor ºi emoþiilor – 7-8 ani
- dezvoltarea abilitãþilor narative – poate spune poveºti structurate – 7-8 ani
- înþelege jocul ºi metaforele – 9-12 ani
Q Jocul (activitãþile ludice)
- jocul este transformat, treptat, în activitãþi organizate – 7 ani
- jocul continuã sã fie o importantã sursã de satisfacþie, dar creºte gradul de structurare – 7-8 ani
- fantezia în joc devine guvernatã de reguli – 7-8 ani
- fantezia are rolul de îndeplinire a dorinþelor, copilul dezvoltând scenarii de realizare – 7-8 ani
Q Stima de sine
- dezvoltarea stimei de sine se bazeazã pe conºtientizarea competenþei ºi a rolului în grupul de lucru sau
de prieteni – 6-7 ani
- identificarea cu pãrinþii sau alþi adulþi – 6-7 ani
- dezvoltarea autocontrolului stimei de sine – 7-8 ani
- creºterea conºtientizãrii identitãþii – caracteristici personale, identitate de gen, rasã, etnie – 7 ani
- creºterea capacitãþii de auto – observare – 8 ani
- abilitatea de a face comparaþii între caracteristicile personale trecute ºi prezente – 7-8 ani
VÂRSTE ªCOLARE
- interiorizarea valorilor prin care sã-þi dezvolte stima de sine – 8 ani
Q Autocontrolul
- aplicarea strategiilor cognitive de autocontrol – gândire logicã, reprezentarea competenþei, controlul
conºtient al anxietãþii, utilizarea amânãrii reacþiei, a rãspunsului, abilitatea de a se concentra pe anumite
scopuri – 7-8 ani
- interiorizarea valorilor, regulilor ºi normelor sociale privind autocontrolul – 7-8 ani
- utilizarea mecanismelor de apãrare ca metodã de autocontrol – 6-7 ani
- dorinþa de a fi aprobat de ceilalþi – 6-7 ani
- capacitatea de a înþelege mai multe puncte de vedere, privind conflictul ºi abilitatea de a tolera
ambivalenþa – 10-11 ani
-dezvoltarea sinelui fizic ºi a celui social
Perioada 12-14 ani – adolescenþa timpurie
Q Nevoia de independenþã
lupta cu sentimentul de identitate
- labilitatea emoþionalã
- exprimarea emoþiilor, mai degrabã, prin acþiuni decât prin cuvinte
- importanþã acordatã prietenilor
- atenþie redusã acordatã pãrinþilor, cu accese ocazionale de obrãznicie
- realizarea faptului cã pãrinþii nu sunt perfecþi
- cãutarea de noi modele
- influenþa mare a grupului de prieteni
Q Interese profesionale
- preponderent interesat pentru viitorul apropiat ºi pentru prezent
Q Sexualitate
- prieteni de acelaºi sex, activitãþi de grup cu prieteni
- timiditate
- nevoia de intimitate
- exprimarea propriului corp (autostimulare)
- întrebãri în legãturã cu propria normalitate
Q Autocontrol
- testarea regulilor ºi a limitelor
- experimentarea ocazionalã a alcoolului, tutunului ºi chiar a drogurilor
Perioada 14-17 ani – adolescenþa de mijloc
Q Nevoia de independenþã
- alternanþa unui concept de sine rudimentar ºi a unor standarde nerealiste prea înalte
- nemulþumire legatã de intervenþiile pãrinþilor ºi dorinþa de independenþã
- preocupãri excesive legate de propriul corp
- sentimentul de necunoaºtere a sinelui
- pãrere „proastã” despre pãrinþi, investiþie emoþionalã redusã în aceºtia
- efort de stabilire a unor noi prietenii
- autoanalizã amplificatã cu perioade de nemulþumire personalã
Q Interese profesionale
- interese intelectuale mai pronunþate
- dezvoltarea intereselor creative
Q Sexualitate
- preocupãri legate de atractivitatea sexualã
- relaþii pasagere de prietenie
- sentimente de tandreþe, dar ºi de teamã faþã de sexul opus
Q Autocontrol
- dezvoltarea idealurilor ºi selectarea modelelor
- capacitate sporitã de fixare a scopurilor
- interes pentru problemele morale
Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul!
Perioada 17-19 ani – adolescenþa târzie
Q Nevoia de independenþã
- identitate fermã
- capacitate de amânare a recompenselor
- interese stabile
- stabilitate emoþionalã mai mare
- capacitate de luare a deciziilor
- capacitatea de a face compromisuri
- încredere în sine
- preocupare mai mare pentru ceilalþi
Q Interese profesionale
- preocupare pentru viitor
Q Sexualitate
- preocupãri pentru relaþii stabile
- identitate sexualã clarificatã
Q Autocontrol
- capacitate de introspecþie ºi analizã
- accent pe demnitate personalã ºi stimã de sine
- capacitate de fixare ºi de urmare a unor scopuri
- acceptarea normelor sociale ºi tradiþiilor culturale
- autocontrolul stimei de sine
Interpretare chestionare
Acordaþi 5 – 10 minute din timpul atelierului pentru prezentarea unui „raport” general asupra
rezultatelor chestionarelor aplicate pãrinþilor ºi copiilor. Centralizarea: la întrebarea nr. 4 din chestionare vor
fi numãrate rãspunsurile pe cele 6 variante; la întrebãrile deschise (fãrã variante de rãspuns) încercaþi sã
grupaþi rãspunsurile în câteva categorii, în funcþie de elementele comune ºi numãraþi rezultatele. Centralizarea
se va face pentru fiecare grup þintã: pãrinþi ºi copii. Se vor prezenta în linii mari categoriile de rãspunsuri
identificate ºi rezultatele obþinute. „Raportul” va fi prezentat obiectiv, fãrã critici sau reproºuri la adresa
pãrinþilor.
Scopul real al aplicãrii chestionarelor în acelaºi timp pãrinþilor ºi copiilor este realizarea comparãrii
rãspunsurilor. Veþi grupa chestionarele pe familii, în funcþie de numele imaginar ales, analizând în ce mãsura
rãspunsurile celor doi intervievaþi (pãrinte ºi copil) corespund. Analiza ar consta în formulãri de genul:
„La întrebarea ce vizeazã încãlcarea regulilor, rãspunsurile au corespuns cam la jumãtate din
chestionare”; „La întrebarea referitoare la timpul liber, copiii au expus în general preocupãri diferite/similare
faþã de cele identificate de pãrinþi” etc.
Nu faceþi referiri punctuale la familii. Nu se discutã persoane sau familii ci colectivul clasei în
general. Dacã sunt situaþii de discrepanþã flagrantã între rãspunsurile din cele douã chestionare în cazul unei
familii sau a mai multora, puteþi alege varianta unei discuþii private cu acestea, în alt cadru.
Autorul teoriei inteligenþelor multiple este Howard Gardner. Este vorba de un alt mod de a aborda
elevii, þinând cont de diferenþele dintre ei. Pe Gardner l-a intrigat faptul cã unii copii deºtepþi nu au rezultate
bune la ºcoalã. De multe ori, la clasã se induce ideea cã unii sunt deºtepþi, iar alþii nu. Se considerã deºtept
cel care are note mai bune sau punctaj mai mare la testele de inteligenþã. Ei sunt consideraþi „nãscuþi
inteligenþi”. Ne aºteptãm cã dacã un copil e inteligent, sã aibã obligatoriu rezultate bune, dacã are inteligenþã
mediu sã fie posibil sã ajungã bine dar cei cu inteligenþa scãzutã sunt consideraþi fãrã speranþe. Sunt însã o
mulþime de exemple de oameni care au reuºit în viaþã, deºi au avut dificultãþi la ºcoalã: Picasso, Einstein,
Spielberg, Shakespeare, Ghandi, Churchill, Darwin, Freud etc. Care dintre aceºtia sunt mai inteligenþi?
Suntem tentaþi sã-i considerãm inteligenþi pe cei care sunt buni la matematicã sau literaturã, iar pe ceilalþi sã-
i considerãm doar „talentaþi”. Gardner a fost preocupat de aceastã diferenþã. Sã fii creativ, sã contribui la
dezvoltarea societãþii înseamnã mai mult decât a fi bun la matematicã. Dacã vrem sã le numim pe toate
„talente”, atunci e corect, pentru cã sunt la fel de importante, dar dacã numim una sau douã inteligenþe iar pe
Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul!
TEORIA INTELIGENÞELOR MULTIPLE
restul talente, atunci spunem de fapt cã ele nu sunt egale ca importanþã. Întrebat de un ziarist de ce a numit
aceste însuºiri inteligenþe ºi nu talente, Gardner a rãspuns în glumã „Dacã le numeam talente, nimeni nu-mi
citea cartea”.
Studiind modul în care oamenii rezolvã problemele în lume, Gardner a ajuns în timp la concluzia cã existã 9
tipuri de inteligenþã:
1. Lingvisticã
Agândi în cuvinte ºi a folosi limba pentru a exprima ºi înþelege realitãþi complexe. Sensibilitate pentru
înþelesul ºi ordinea cuvintelor, sonoritatea, ritmurile limbii. A reflecta asupra folosirii limbii în viaþa de toate
zilele.
Este inteligenþa cea mai des folositã în comunicare. Copiii cu inteligenþa lingvisticã învaþã repede
limba maternã, învaþã limbi strãine, citesc, folosesc de timpuriu metafora, dezvoltã abilitãþi lingvistice ºi îºi
aleg cariera în funcþie de capacitãþile lingvistice.
2. Logico-matematicã
A gândi la cauzã ºi efect, a înþelege relaþiile dintre acþiuni, obiecte ºi idei. Abilitatea de-a calcula,
cuantifica, evalua propoziþii ºi de-a efectua operaþii matematice ºi logice complexe. Implicã abilitãþi de
gândire deductivã ºi inductivã, precum ºi capacitãþi critice ºi creative de rezolvare a problemelor.
Oamenii cu inteligenþã logico-matematicã dezvoltatã devin contabili, matematicieni, chimiºti, fizicieni.
3. Muzicalã
A gândi în sunete, ritmuri, melodii ºi rime. A fi sensibil la tonuri, la intensitatea, înãlþimea ºi timbrul
sunetului. Abilitatea de-a recunoaºte, crea ºi reproduce muzica ºi ritmurile folosind un instrument sau vocea.
Implicã ascultare activã ºi existenþa unei legãturi puternice între muzicã ºi emoþii.
4. Spaþialã
A gândi în imagini ºi a percepe cu acurateþe lumea vizualã. Abilitatea de-a gândi în trei dimensiuni,
de-a transforma percepþiile ºi de a recrea aspecte ale experienþei vizuale cu ajutorul imaginaþiei. A lucra cu
obiecte. Capacitatea de-a înþelege relaþiile din spaþiu. O au artiºtii, arhitecþii, fotografii. Matematicienii buni
au dovedit inteligenþã matematicã ºi spaþialã. Elevii care au dezvoltat acest tip de inteligenþã sunt adeseori
etichetaþi ca având deficienþe de atenþie.
5. Kinestezicã
A gândi în miºcãri ºi a folosi corpul în moduri abile ºi complicate. Implicã simþul coordonãrii în
miºcãri ale întregului corp ºi ale mâinilor, în manipularea obiectelor.
O au dansatorii, sculptorii, sportivii. Pot fi abilitãþi motorii de fineþe sau ample. Actoria este mai mult
kinestezicã ºi mai puþin lingvisticã (pentru a-l înþelege pe Shakespeare e nevoie de 6 – 8 inteligenþe…).
6. Interpersonalã
A gândi despre alte persoane ºi a le înþelege. A avea empatie, a recunoaºte diferenþele dintre oameni
ºi a aprecia modul lor de gândire, fiind sensibil la motivele, intenþiile ºi stãrile lor. Implicã o interacþiune
eficientã cu una sau mai multe persoane în familie, între prieteni sau colegi, în mediul de lucru. Cei cu
inteligenþa interpersonalã „tare” sunt conducãtori, vânzãtori, psihologi, se pricep la motivarea oamenilor, dar
ºi la manipulare. Ei înþeleg modul cum „funcþioneazã” oamenii. Un profesor bun trebuie sã aibã aceastã
inteligenþã.
7. Intrapersonalã
Agândi despre ºi a se înþelege pe sine. Afi conºtient de punctele tari ºi cele slabe, a planifica eficient
atingerea obiectivelor personale. Implicã monitorizarea ºi controlul eficient al gândurilor ºi emoþiilor.
Abilitatea de a se monitoriza în relaþii interpersonale. E vorba de cunoaºterea de sine ºi de luarea deciziilor
pe baza cunoaºterii.
8. Naturalistã
A înþelege lumea naturalã, incluzând plante, animale ºi studii ºtiinþifice. Abilitatea de a recunoaºte ºi
de a clasifica indivizi, specii ºi relaþii ecologice. A interacþiona eficient cu fiinþe vii ºi de a discerne scheme
legate de viaþã/forþele naturii. Inteligenþa naturalistã a fost a opta inteligenþã în ordinea identificãrii. Celelalte
nu explicau personalitãþi ca Darwin, biologi, astronomi. Ei nu opereazã cu simboluri, scheme sau formule
matematice, ca fizicienii sau chimiºtii, ci mai degrabã organizeazã tiparele observate într-un mod care diferã
de cele ale celorlalte ºtiinþe „exacte”. În aceastã categorie se includ ºi maeºtrii bucãtari.
9. Existenþialã
Gardner e convins cã e o modalitate de cunoaºtere, dar nu reuºit sã-i stabileascã localizarea pe creier.
Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul!
De aceea vorbeºte despre ea ca despre o „jumãtate de inteligenþã”. Acest tip de inteligenþã este mai dezvoltatã
la filosofi, cei care pun întrebãri despre sensul fericirii, originea Universului etc. Probabil spiritualitatea
aparþine acestui tip.
ANEXE ATELIER II: CHESTIONARE
I Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul!
CHESTIONAR REFERITOR LA STILURILE DE ÎNVÃÞARE
1. Când descrieþi o vacanþã/o petrecere unui prieten, vorbiþi în detaliu despre muzicã, sunetele ºi
zgomotele pe care le-ai ascultat acolo? Da / Nu
2. Vã folosiþi de gestica mâinilor când vorbiþi? Da / Nu.
3. În locul ziarelor, preferaþi radioul sau televizorul pentru a vã þine la curent cu ultimele noutãþi sau
ºtiri sportive? Da / Nu
4. La utilizarea unui calculator consideraþi cã imaginile vizuale sunt utile, de exemplu: simbolurile,
imaginile din bara de meniuri, sublinierile colorate etc.? Da / Nu
5. Când notaþi anumite informaþii preferaþi sã nu luaþi notiþe, ci mai degrabã sã desenaþi diagrame,
imagini reprezentative? Da / Nu
6. Când jucaþi „X ºi O” sau dame puteþi sã vã imaginaþi semnele de „X” ºi „O” în diferite poziþii? Da
/ Nu
7. Vã place sã desfaceþi în pãrþi componente anumite obiecte ºi sã reparaþi diferite lucruri? (de
exemplu bicicleta, motorul maºinii etc.) Da / Nu
8. Când încercaþi sã vã amintiþi ortografia unui cuvânt, aveþi tendinþa de a scrie cuvântul respectiv de
câteva ori pe o bucatã de hârtie pânã gãsiþi o ortografie care aratã corect? Da / Nu
9. Când învãþaþi ceva nou, vã plac instrucþiunile citite cu voce tare, discuþiile sau/ºi cursurile orale?
Da / Nu
10. Vã place sã asamblaþi diferite lucruri? Da / Nu
11. La utilizarea calculatorului consideraþi cã este util ca sunetele emise sã avertizeze utilizatorul
asupra unei greºeli fãcute sau asupra terminãrii unui moment de lucru? Da / Nu
12. Când recapitulaþi/studiaþi sau învãþaþi ceva nou, vã place sã utilizaþi diagrame ºi/sau imaginii?
Da / Nu
13. Aveþi rapiditate ºi eficienþã la copierea pe hârtie a unor informaþii? Da / Nu
14. Dacã vi se spune ceva, vã amintiþi ce vi s-a spus, fãrã necesitatea repetãrii acestei informaþii?
Da / Nu
15. Vã place sã efectuaþi activitãþi fizice în timpul liber? De exemplu: sport, grãdinãrit, plimbãri
etc. Da / Nu
16. Vã place sã ascultaþi muzicã când aveþi timp liber? Da / Nu
17. Când vizitaþi o galerie, o expoziþie sau când vã uitaþi la vitrinele magazinelor, vã place sã priviþi
singur(ã), în liniºte? Da / Nu
18. Gãsiþi cã este mai uºor sã vã amintiþi numele oamenilor decât feþele lor? Da / Nu
19. Cînd ortografiaþi un cuvânt, scrieþi cuvântul pe hârtie înainte? Da / Nu
20. Vã place sã vã puteþi miºca în voie când lucraþi? Da / Nu
21. Învãþaþi sã ortografiaþi un cuvânt prin pronunþarea acestuia? Da / Nu
22. Când descrieþi o vacanþã/petrecere unui prieten, vorbiþi despre cum arãtau oamenii, despre
hainele lor ºi culorile acestora? Da / Nu
23. Când începeþi o sarcinã nouã, vã place sã începeþi imediat ºi sã rezolvaþi ceva atunci, pe loc?
Da / Nu
24. Învãþaþi mai bine dacã asistaþi la demonstrarea practicã a unei abilitãþi? Da / Nu
25. Gãsiþi cã mai uºor sã vã amintiþi feþele oamenilor decât numele lor? Da / Nu
26. Pronunþarea unor lucruri cu voce tare vã ajutã sã învãþaþi mai bine? Da / Nu
27. Vã place sã demonstraþi ºi sã arãtaþi altora diverse lucruri? Da / Nu
28. Vã plac discuþiile ºi vã place sã ascultaþi opiniile celorlalþi? Da / Nu
29. La îndeplinirea unor sarcini urmaþi anumite diagrame? Da / Nu
30. Vã place sã jucaþi diverse roluri? Da / Nu
Încercuiþi numai numãrul întrebãrilor la care aþi rãspuns cu „Da”.
Marcaþi pe graficul de mai jos numãrul total de întrebãri încercuite pentru fiecare stil de învãþare
Cea mai înaltã curbã din grafic aratã stilul dvs. de învãþare preferat
Dacã curba are o evoluþie aproximativ egalã înseamnã cã vã place sã utilizaþi toate stilurile.
Vizual/Avedea Auditiv/A auzi Practic
Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul!
31. Preferaþi sã mergeþi „pe teren” ºi sã aflaþi singuri informaþii, decât sã petreceþi timpul într-o
bibliotecã? Da / Nu
32. Când vizitaþi o galerie, o expoziþie sau când vã uitaþi în vitrinele magazinelor, vã place sã
vorbiþi despre articolele expuse ºi sã ascultaþi comentariile celorlalþi? Da / Nu
33. Urmãriþi uºor un drum pe hartã? Da / Nu
34. Credeþi cã unul dintre cele mai bune moduri de apreciere a unui exponat sau a unei sculpturi
este sã îl/o atingeþi? Da / Nu
35. Când citiþi o poveste sau un articol dintr-o revistã, vã imaginaþi scenele descrise în text? Da /
Nu
36. Când îndepliniþi diferite sarcini, aveþi tendinþa de a fredona în surdinã un cântec sau de a vorbi
cu voi înºivã? Da / Nu
37. Vã uitaþi la imaginile dintr-o revistã înainte de a vã decide cu ce vã îmbrãcaþi? Da / Nu
38. Când planificaþi o cãlãtorie nouã, vã place sã vã sfãtuiþi cu cineva în legãturã cu locul
destinaþiei? Da / Nu
38. Va fost întotdeauna dificil sã staþi liniºtit mult timp ºi preferaþi sã fiþi activ aproape tot timpul?
Da / Nu
4
6
8
12
13
17
22
24
25
29
33
35
37
Total întrebãri încercuite........
Vizual/A vedea
1
3
9
11
14
16
18
21
26
28
32
36
38
Total întrebãri încercuite........
Auditiv/Ascultare
2
5
7
10
15
19
20
23
27
30
31
34
39
Total întrebãri încercuite........
Practic
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul!
Auditiv/Ascultare Vizual/A vedea Practic/Kinestezic
κi aminteºte ce spune sau ce
aude
Îl ajutã dacã ia notiþe sau dacã
deseneazã ceva
κi aminteºte ce face, împreunã
cu toate experienþele trecute
Vorbeºte tare cu el/ea
însuºi/însãºi
Îl ajutã graficele ºi imaginile Îi plac recompensele cu caracter
material
Nu se descurcã întotdeauna cu
instrucþiunile scrise
Întâmpinã dificultãþi la concentrarea
asupra unor activitãþi verbale
Îi place sã atingã oamenii în timp
ce vorbeºte cu ei
Îi place sã asculte pe alþii citind
ceva cu voce tare
Preferã sã priveascã, decât sã
vorbeascã sau sã treacã la acþiune
κi rezolvã efectiv problemele
ªopteºte în timp ce citeºte Este de multe ori bine organizat Bate din picior/cu creionul în
masã
Îi plac discuþiile din clasã κi aminteºte ce vede Gãseºte modalitãþi de a se
deplasa
Are nevoie sã vorbeascã în timp
ce învaþã lucruri noi
Aºeazã informaþiile primite în format
vizual
κi pierde interesul când nu este
implicat în mod activ
κi aminteºte feþele oamenilor Îi place sã citeascã ºi ortografiazã
bine
Nu ortografiazã bine
Fredoneazã/cântã Are o personalitate tãcutã, liniºtitã Are o personalitate deschisã
Zgomotul este un element de
distragere a atenþiei
Observã detaliile Nu poate sta liniºtit mult timp
CHESTIONAR INTELIGENÞE MULTIPLE
Marcaþi propopoziþiile care sunt adevãrate pentru voi, încercuind cifra indicatã în parantezã:
× Aud cuvinte în minte, înainte de a le citi, rosti sau scrie (1)
× Oamenii vin la mine sã cearã sfaturi, atât la locul de muncã cât ºi acasã (6)
× Petrec timp, în mod regulat, meditând, reflectând ºi gândidu-mã la problemele importante a
vieþii (7)
× Îmi place sã fiu înconjurat de plante (8)
× Când am o problemã, caut ajutorul altcuiva mai degrabã decât sã încerc sã o rezolv singur (6)
× Prefer cãrþile/periodicele cu ilustraþii multe (3)
× Am o voce plãcutã (5)
× Prefer sporturile de echipã celor care se practicã individual (6)
× Trebuie sã exersez pentru a–mi forma o deprindere, nu ajunge sã citesc sau sã urmãresc o
demonstraþie (4)
× Aud întotdeauna o notã falsã (5)
× Ma simt mai bine când lucrurile sunt mãsurate, clasificate, analizate, cuantificate (2)
× Adesea mã joc cu animalele (8)
× Cred cã am o coordonare motricã bunã (4)
× Adeesea bat ritmul sau fredonez când lucrez sau învãþ ceva nou (5)
× Cãrþile sunt foarte importante pentru mine (1)
× Am participat la sesiuni ºi semninarii de consiliere ºi dezvoltare profesionalã ca sã aflu mai
multe despre mine (7)
× Când închid ochii, vãd adesea imagini clare (3)
× Am cel puþin trei prieteni apropiaþi (6)
× Reþin mai mult de la radio sau ascultând o casetã audio decât de la TV sau din filme (1)
× Îmi place sã gãsesc erori de logicã în ceea ce spun sau fac ceilalþi (2)
× Þin un jurnal în care consemnez evenimentele din viaþa mea interioarã (7)
× Îmi plac jocurile ca scrabble, anagrame etc. (1)
Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul!
× ªtiu multe melodii (5)
× Sunt patron sau cel puþin m-am gândit serios sã încep o afacere proprie (7)
× Prefer sã-mi petrec serile cu prietenii dacât sã stau acasã singur (6)
× Pot sã-mi imaginez uºor cum ar arãta ceva vãzut de sus (3)
× Dacã aud o melodie o datã sau de douã ori, pot sã o reproduc cu acurateþe (5)
× Fac experimente cu plante ºi animale (8)
× Fac sport/practic activitãþi fizice în mod regulat (4)
× Îmi place sã mã distrez cu rime ºi jocuri de cuvinte (1)
× Mã consider lider (6)
× Sunt sensibil la culori (3)
× Mi-e greu sã stau nemiºcat mai mult timp (4)
× Pot sã socotesc în minte cu uºurinþã (2)
× Cînd lucrez îmi place sã clasific lucrurile dupã importanþa lor (8)
× Consider cã am voinþã puternicã ºi cã sunt independent (7)
× Matematica ºi ºtiinþele au fost materiile mele preferate în ºcoalã (2)
× Pot sã þin ritmul cu un instrument de percuþie simplu când se cântã un cântec (5)
× Folosesc frecvent un aparat de fotografiat sau o camerã video pentru a înregistra ceea ce vãd
în jur (3)
× Ceilalþi îmi cer câteodatã sã explic sensul cuvintelor pe care le folosesc când scriu sau vorbesc
(1)
× Îmi place sã port haine din materiale naturale (8)
× Sunt realist în privinþa punctelor mele tari ºi slabe (7)
× Cele mai bune idei îmi vin când mã plimb sau desfãºor o activitate fizicã (4)
× Îmi place sã mã joc cu jocuri puzzle, labirint ºi alte jocuri vizuale (3)
× Prefer sã joc monopoly sau bridge decât sã joc jocuri video, sã fac pasienþe sau sã joc alte
jocuri de unul singur (6)
× Ascult frecvent muzicã la radio, casetofon, calculator etc. (5)
× Visez mult noaptea (3)
× Ca elev, am învãþat uºor la englezã, ºtiinþe sociale ºi istorie decât la matematicã ºi ºtiinþe (1)
× Prefer sã petrec un week-end singur la o cabanã în pãdure decât într-o staþiune odernã cu
multã lume (7)
× Îmi place sã cos, sã þes, sã cioplesc sã fac tâmplãrie sau alte activitãþi manuale (4)
× Câteodatã mã surprind mergând pe stradã fredonând (5)
× Mã orientez uºor în locuri necunoscute (3)
× Când conduc pe autostradã sunt mai atent la ce scrie pe pancart decât la peisaj (1)
× Mã simt bine în pãdure (8)
× Îmi place sã joc jocuri care necesitã gândire logicã (2)
× Îmi place sã-i învãþ pe alþii (indivizi sau grupuri) ceea ce ºtiu eu sã fac (6)
× Simt nevoia de a atinge obiectele pentru a afla mai multe despre ele (4)
× Îmi place sã desenez sau sã mâzgãlesc (3)
× Îmi place sã mã implic în activitãþi legate de munca mea, bisericã sau comunitate, care
presupun prezenþa unui numãr mare de oameni (6)
× Îmi place sã fac mici experimente (de exemplu „Ce-ar fi dacã aº dubla cantitatea de apã pe
care o torn la rãdãcina trandafirului în fiecare sãptãmânã?”) (2)
× Pot sã rãspund la atacuri cu argumente (7)
× Cânt la un instrument muzical (5)
× La ºcoalã, geometria mi s-a pãrut mai uºoarã decât algebra (3)
× Mintea mea cautã structuri, regularitãþi, secvenþe logice în jur (2)
× Recent am scris ceva ce m-a fãcut sã mã simt mândru sau a fost apreciat de ceilalþi (1)
× Week-end-ul ideal este o ieºire în naturã (8)
× Mã simt bine în mijlocul mulþimii (6)
× Cred cã aproape orice are o explicaþie raþionalã (2)
¡
Modalitãþile în care ne ajutãm copilul la lecþii poate fi constructiv pentru copil sau poate fi o sursã
de stres atât pentru noi cât ºi pentru el. Modalitãþile ideale se înscriu în categoria comunicãrii asertive, în a-l
lãsa sã rezolve aºa cum crede de cuviinþã, pentru cã el ºtie cum a spus „Doamna” la ºcoalã ºi apoi gãsite
pãrþile bune ale temei ºi lãudate, observate greºelile ºi explicate, dar tot el sã le rezolve mai departe, fãrã a
impune o rezolvare pe care el sã nu o interiorizeze, sã nu o înþeleagã. De multe ori e de preferat sã plece cu
tema greºitã decât sã-i oferim o rezolvare a noastrã, a pãrinþilor, pentru cã la ºcoalã, în partea de verificare a
temelor el îºi va da seama singur de cele greºite.
Temele se rezolvã în orarul optim, între 9-11 dimineaþa sau 15-19, ºi nu dupã ora 22, când pãrintele
se întoarce de la serviciu, pentru cã este eliminatã posibilitatea unei comunicãri asertive, cu înclinaþie pe
agresivitate.
În cazul în care pãrintele nu are timp suficient pentru temele copilului, este de preferat sã-l
responsabilizeze pe acesta, sã-l înveþe sã ºi le facã ºi sã ºi le verifice singur, încurajându-l ºi apreciindu-l
pentru progresele realizate de unul singur.
De fiecare datã, când se gãseºte timp, pãrinþii trebuie sã observe caietele de teme ºi sã facã aprecieri
asupra lor, pentru cã aceste caiete reprezintã activitatea principalã a copilului, pe care el simte nevoia s-o
valorizeze pentru a se motiva mai departe în îndeplinirea sarcinilor ºcolare.
Sprijinul acordat de pãrinþi copiilor pentru rezolvarea temelor acasã se poate manifesta în multiple
planuri. Exemple:
- pãrintele se va interesa de cât de încãrcatã este tema pe care copilul o are de rezolvat în ziua
respectivã ºi va evita suprasolicitarea lui prin cererea de a se ocupa ºi de probleme familiale;
- pãrintele îl va ajuta pe copil sã-ºi planifice timpul ºi sã-ºi facã un program oferindu-i diverse
recompense pentru respectarea acestuia (de exemplu, o orã de plimbare etc.);
- pãrintele îi va crea copilului o ambianþã plãcutã propice concentrãrii necesare rezolvãrii temelor
pentru acasã ºi asigurãrii randamentului maxim (un spaþiu de lucru adecvat, liniºte etc.);
Atelier II:Sã ne cunoaºtem copilul!
× Am un hobby pe care nu-l dezvãlui altora (7)
× Prefer sã-mi petrec timpul liber în naturã (4)
× Mã intereseazã progresele din ºtiinþã (2)
× Sunt foarte bun bucãtar (8)
× Folosesc frecvent gesturi sau alte forme de limbaj corporal când vorbesc cu alþii (4)
× Viaþa mea ar fi mai sãracã dacã n-ar fi muzica (5)
× Uneori gândesc în concepte clare, abstracte, pe care nu le formulez în cuvinte sau în imagini
(2)
× Conversaþia mea face apel frecvent la lucruri pe care le-am citit sau le-am auzit (1)
× Am câteva scopuri importante în viaþã, la care mã gândesc în mod regulat (7)
× În camera mea trebuie sã fie o floare (8)
× Îmi plac sporturile extreme (4)
Însumaþi de câte ori aveþi fiecare numãr ºi treceþi cifra în dreptul numãrului corespunzãtor. Scorurile
cele mai ridicate indicã inteligenþele d-voastrã predominante.
1_____; 2_____; 3_____; 4_____; 5_____; 6_____; 7_____; 8_____
Notã: pentru acest exerciþiu inteligenþele au fost numerotate în felul urmãtor:
1. Lingvisticã
2. Logico-matematicã
3. Vizualã
4. Kinestezicã
5. Muzicalã
6. Interpersonalã
7. Intrapersonalã
8. Naturalistã
Exte important ca fiecare pãrinte sã ºtie cã pentru fiecare copil în parte condiþiile care asigurã
randamentul maxim în procesul de învãþare sunt individualizate. De aceea, este bine ca pãrinþii sã urmãreascã
progresele înregistrate de copil ºi adapteze sprijinula cordat în funcþie de nevoile acestuia.
¯
.
FE
Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul!
Aplicaþie: Peste 10 ani
Veþi centraliza rãspunsurile la întrebarea „Ce aºteptãri aveþi de la pãrinþii voºtri?” din
cestionarul aplicat elevilor în primul atelier. Aceastã centralizare o veþi scrie pe o foaie de
flipchart/tablã. Pe baza a una, douã sau trei dintre aºteptãrile scrise pe foaia de flipchart/tablã
(la alegere), grupele de pãrinþi vor descrie o posibilã situaþie ce ar putea sã aparã ªîntre ei ºi
copiii lor, peste 10 ani, dacã ar îndeplini aºteptãrile alese.
Grup participant: Pãrinþi organizaþi în grupe de câte 3 – 4
Timp: 15 minute
Materiale necesare: coli, instrumente de scris
Peste 10 ani este o modalitate de a experimenta capacitatea pãrinþilor de a proiecta relaþiile dintre
ei ºi copiii lor, þinând cont de dorinþele acestora.
Veþi explica pãrinþilor cã aplicaþia nu urmãreºte doar surprinderea ºi descrierea momentului „Peste
10 ani”, ci prezentarea unei situaþii concrete, punctuale, de viaþã. (Exemplu: Un pãrinte alege aºteptarea
„Aº vrea ca pãrinþii mei sã petreacã mai mult timp cu mine”. Peste 10 ani el este bolnav iar copilul,
deºi este în altã localitate, alege sã fie alãturi de pãrinþi pânã depãºesc perioada de crizã.) Scopul
aplicaþiei este descrierea modului în care a evoluat relaþia dintre pãrinþi ºi copii în condiþiile în care au
îndeplinit aºteptãrile acestora. Rezultatele aplicaþiei vor fi prezentate de purtãtorul de cuvânt al fiecãrui
grup.
Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul:
- Cum v-aþi simþit pe parcursul activitãþii?
- Cum vi s-a pãrut activitatea?
- Aþi fost surprinºi de aºteptãrile exprimate de copii?
- V-a fost greu sã imaginaþi o situaþie atât de îndepãrtatã în timp?
- Credeþi cã veþi þine cont de aºteptãrile copiilor dvs.?
Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Nu vã exprimaþi propria opinie în
legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria
opinie fãrã a fi judecat
Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei:
Sugestii pentru debriefing:
v
III. Invitaþie la dialog 1
³

¯
FE
Atelier III: Invitaþie la dialog 1
comunicare
interacþiune
Exerciþiu introductiv: Comunicarea nonverbalã
Exerciþiul este proiectat pentru o salã cu balcon sau pentru o salã aflatã la parter ºi care
are ferestrele orientate spre o curte sau alt spaþiu propriu, nu spre un spaþiu public. În cazul în
care nu aveþi la dispoziþie o astfel de salã, improvizaþi „izolarea” fonicã cu ajutorul unui
casetofon/calculator orientat cu boxele spre observatori.
Desfãºurarea exerciþiului: doi participanþi vor fi amplasaþi într-un spaþiu izolat fonic de salã,
accesul vizual al celorlalþi nefiind însã îngrãdit. Unul dintre cei doi va avea sarcina de a
povesti celuilalt o întâmplare oarecare, obiºnuitã, din viaþa sa sau a altor persoane. Indicaþia
dvs. va fi ca povestitorul sã-ºi însoþeascã relatarea cu mimicã ºi gesturi cât mai sugestive. De
asemenea, ºi cel care ascultã trebuie sã se manifeste, atât verbal cât mai ales nonverbal.
bservatorii”, adicã ceilalþi participanþi, au sarcina de a-i privi cu atenþie pe cei doi, pentru a
putea identifica cât mai multe amãnunte legate de subiectul povestirii.
Grup participant: pãrinþi
Timp necesar: 40 minute
Materiale necesare: casetofon (dacã sala este la etaj)
Recomandãri pentru realizarea exerciþiului:
Scopul exerciþiului este ca pãrinþii sã conºtientizeze importanþa diferitelor modalitãþi de
comunicare ºi sã valorifice cât mai mult comunicarea nonverbalã în relaþiile cu copiii lor.
Explicaþi participanþilor care vor face parte din cuplurile „povestitoare” cã este important ca
dialogul sã fie însoþit de o comunicare nonverbalã cât mai amplã: gesturi, mimicã etc. Subiectul povestirii
va fi o întâmplare realã, obiºnuitã. Nu trebuie sã se urmãreascã senzaþionalul.
Durata unei povestiri va fi de maxim 5 minute. Dupã încheierea povestirii cei doi protagoniºti nu
au voie sã reacþioneze la discuþiile ce se vor purta în salã.
Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul:
- Credeþi cã evenimentul povestit s-a petrecut recent sau în trecut?
- În povestire se relateazã un eveniment trãit personal sau care a fost trãit de altcineva?
- Credeþi cã evenimentul l-a afectat pe povestitor? Dar pe ascultãtor?
- A fost relatat un evenimment trist sau vesel?
- Aþi simþit ascultatorul ca fiind implicat? Dacã da, care sunt gesturile care au sugerat aceastã
implicare?
Puteþi realiza o descriere generalã a evenimentului relatat?
A fost vreun gest care v-a indus în eroare (în sesnsul nepotrivirii în tabloul general)?
Conºtientizaþi participanþii de ponderea foarte importantã pe care limbajul nonverbal o are în
comunicare. Încercaþi sã surprindeþi în discuþie mai multe aspecte ale acestui tip de comunicare ºi
sugeraþi participanþilor sã încerce identificarea graduluide atenþie acordat acestora pânã în momentul
exerciþiului Întrebaþi-i dacã ei considerã exerciþiul util ºi dacã poate ajuta la îmbunãtãþirea
comunicãrii cu alte persoane. Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Nu vã
exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. Fiecare are
dreptul sã-ºi spunã propria opinie fãrã a fi judecat.
Sugestii pentru debriefing:
¡
Comunicarea este un proces care cuprinde transmiterea ºi recepþionarea unui mesa prin utilizarea unor
semne, semnale, simboluri.
Exerciþiu: analizaþi urmãtoarele semnificaþii ale conceptului „comunicare”:
1. „Comunicare = înºtiinþare, ºtire, veste, raport, relaþie, legãturã” (Dicþionar Explicativ al Limbii
Române)
2. „Comunicare = mod fundamental de interacþiune psiho-socialã a persoanelor, realizatã prin limbaj
articulat sau prin coduri, în vederea transmiterii unei informaþii, a obþinerii stabilitãþii sau a unor modificãri
de comportament individual sau de grup” (Dicþionar enciclopedic, vol. I).
Elementele procesului de comunicare sunt:
• participanþii la comunicare, cu rol de
× emiþãtor – persoana care transmite mesajul
× receptor – persoana care primeºte mesajul
Participanþii îºi pot schimba rolul.
• mesajul – conþinutul comunicãrii: idei, sentimente etc. transpuse în semne, simboluri,
respectiv în limbajul unui cod.
Codificat de emiþãtor (transpus în limbajul unui cod), mesajul trebuie decodat de receptor.
Semnele, simbolurile, semnalele pot fi:
× verbale (cuvintele)
× nonverbale (expresia feþei, gesturi, poziþia corpului, distanþa, orientarea faþã de
interlocutor, aspecte nonverbale ale vorbirii).
• Canalul de transmitere a mesajului (auditiv, vizual ºi tactil)
• Rãspunsul receptorului (feed back) la mesajul primit de la emiþãtor.
Pentru reuºita comunicãrii, compatibilitatea codurilor este o condiþie fundamentalã; doar în aceastã
situaþie semnificaþia acordatã mesajului de cãtre participanþii la comunicare poate fi aceeaºi.
În conversaþiile din viaþa curentã, ascultarea nu este o practicã prea rãspânditã. Prea adesea se
întâmplã sã constatãm cã replicile sunt prea puþin articulate, cã rãspunsurile nu prea au legãturã cu întrebãrile
puse, cã discursurile din cadrul unui dialog par sã evolueze în paralel. În „meseria” de pãrinte ascultarea este
un factor de care depinde succesul relaþiilor din cadrul familiei, ar fi bine sã îi acordãm o importanþã crescutã.
Sugestii pentru cel care vorbeºte:
· Menþine-te la subiect!
· Fii atent la modul de a vorbi (tonul vocii, expresia facialã, gesticã etc.). Comunicarea nonverbalã
înseamnã, într-un dialog faþã în faþã, mai mult decât cea verbalã!
· Nu lãsa discuþia sã degenereze în cicãlealã, ceartã sau critici repetate. Fii calm, aratã politeþe ºi
rãbdare!
· Nu monopoliza conversaþia!
· Dovedeºte respect pentru sentimentele ºi demnitatea celeilalte persoane! Evitã cuvintele jignitoare
ºi insinuãrile, astfel încât sã nu forþezi cealaltã persoanã sã se apere doar!
· Nu presupune cã celãlalt te înþelege corect. Verificã dacã celãlalt te-a înþeles corect!
· Nu încerca sã-þi impui propriile tale opinii ºi valori! Fii onest, direct, oferind ideile ºi sentimentele
tale asupra problemei discutate. Explicã celeilalte persoane motivele pentru care susþii o idee.
· Oferã-þi punctele de vedere ca informaþie ºi nu ca lege generalã sau ca fiind singura idee bunã! Este
necesar sã iei în considerare ºi punctul de vedere al celuilalt.
· Evitã centrarea discuþiei pe aspectele negative ale situaþiei! Accentul trebuie pus pe furnizarea de
informaþii ºi pe primirea acestora pentru a rezolva problema. Acest principiu este deosebit de important.
· NU ATACAÞI CEALALTÃ PERSOANÃ, ATACAÞI PROBLEMA!
Sugestii pentru cel care ascultã:
· Ascultã, aratã interes, acordã celui care îþi vorbeºte toatã atenþia ta!
· Pune întrebãri pentru a verifica dacã ai înþeles corect. Nu-þi supune însã interlocutorul la un
Atelier III: Invitaþie la dialog 1
A. COMUNICAREA - DEFINIÞIE, ELEMENTE
B. COMUNICARE - ASCULTARE ACTIVÃ
interogatoriu.
· Evitã sã întrerupi. Lasã-þi interlocutorul sã termine ce are de spus înainte de a-þi spune punctul de
vedere.
· Evitã sã te înfurii doar pentru cã cealaltã persoanã nu este de acord cu tine!
· Încearcã sã afli de ce cealaltã persoanã are anumite idei ºi opinii.
· ARATÃ CÃ EªTI PE ACEEAªI LUNGIME DE UNDÃ CU PERSOANACARE-ÞI VORBEªTE,
Cà ÎI ÎMPÃRTêEªTI SENTIMENTELE ªI PREOCUPÃRILE!
ASCULTAREAACTIVÃ EFICIENTÃ
Stabilirea unui contact vizual
Aprobarea, încuviinþarea
Expresia adecvatã a feþei
Postura – care sã sugereze deschidere
Localizarea – un loc adecvat discuþiei
Încurajare
Repetarea – folosirea aceloraºi cuvinte ca interlocutorul
Chestionarea
ASCULTAREA INEFICIENTÃ
Întreruperea relatãrii
Ascultarea cu ironie
Ascultarea în mediu zgomotos
Aparenta ascultare
Mimica feþei îngheþatã
Implicarea unui efort excesiv în ascultare
Perceperea lucrurilor relatate ca pe un afront personal
Luarea notiþelor în timpul discuþiei
Angajarea unor discuþii în locul ascultãrii
Regulile unei bune comunicãri
1. Limbajul responsabilitãþii este o formã de comunicare prin care îþi exprimi propriile opinii ºi
emoþii fãrã sã ataci interlocutorul, fiind o modalitate de deschidere a comunicãrii chiar ºi pentru subiectele
care sunt potenþial conflictuale. Aceastã formã de comunicare este o modalitate de evitare a criticii, etichetãrii,
moralizãrii interlocutorului, focalizând conversaþia asupra comportamentului ºi nu asupra persoanei.
2. Exprimarea emoþionalã. A comunica eficient presupune a ºti sã îþi exprimi emoþiile. Una din
cauzele care provoacã dificultãþi în comunicare este reprezentatã de incapacitatea de recunoaºtere ºi
exprimare a emoþiilor, de teama de autodezvãluire.
De aceea trebuie:
• Sã exprimi emoþia printr-un limbaj adecvat;
• Sã exprimi emoþiile într-un mod clar;
• Sã accepþi responsabilitatea pentru ceea ce simþi.
Asertivitatea este abilitatea de a ne exprima emoþiile ºi convingerile fãrã a ataca ºi afecta drepturile
celorlalþi.
Asertivitatea în comunicare reprezintã abilitatea de comunicare directã, deschisã ºi onestã, care ne
face sã avem încredere în noi ºi sã câºtigãm respectul prietenilor ºi colegilor, de exprimare a emoþiilor ºi
gândurilor într-un mod în care ne satisfacem dorinþele, fãrã a le deranja pe cele ale interlocutorului, de a spune
NU fãrã sã te simþi vinovat sau jenat, de a face complimente ºi de a le accepta, este o modalitate de dezvoltare
a respectului de sine.
Comportamentele nonasertive care blocheazã comunicarea sunt pasivitatea ºi agresivitatea. Exemple
de bariere în comunicarea asertivã:
• dacã spun NU îmi voi pierde prietenii;
Atelier III: Invitaþie la dialog 1
C. COMUNICAREAASERTIVÃ
• dacã spun NU prietenii mei se vor simþi respinºi ºi rãniþi;
• dacã spun NU unei cereri nu voi mai fi rugat niciodatã, o sã mã simt vinovat cã i-am refuzat;
• nu pot sã spun NU din colegialitate pentru ei.
Consecinþele rãspunsurilor pasive, asertive ºi agresive
Dacã îþi doreºti sã fie armonie în familia ta ºi dacã vrei sã contribui ºi tu la ea, nu uita:
× Sã fii fericit!
× Sã-þi asumi anumite responsabilitãþi!
× Sã-þi asculþi pe ceilalþi!
× Sã þii cont de sentimentele celorlalþi!
× Nu aºtepta sã fii doar tu înþeles, înþelege-i ºi tu pe ceilalþi!
× Nu încerca „sã împarþi dreptatea”, cineva va ieºi oricum supãrat!
× Dacã apar conflicte, fii mediator, nu incitator!
× Sã preiei din când în când din sarcinile celor supraîncãrcaþi (nu aºtepta sã þi se cearã asta).
× Sã contribui la dizolvarea unor tãceri stânjenitoare!
× Sã zâmbeºti pentru cã vei avea mai multe ºanse sã ai acelaºi rãspuns!
× Sã afli preferinþele celorlalþi ºi sã le faci surprize plãcute!
× „Nu mai am ce sã zic” nu trebuie sã existe în comunicarea cu cei dragi.
× Sã desfãºuraþi activitãþi împreunã pentru a vã cunoaºte mai bine!
× Sã participi la ritualurile specifice familiei (Crãciun, Paºte, evenimente importante)!
× Alege darul care îi place sãrbãtoritului, nu þie!
Lista poate continua. În fiecare zi poþi încerca sã adaugi ceva nou...
v
Atelier III: Invitaþie la dialog 1
Pasiv Asertiv Agresiv
Problema este evitatã Problema este discutatã Problema este atacatã
Drepturile tale sunt ignorate Drepturile tale sunt susþinute Drepturile tale sunt susþinute fãrã a
þine cont de drepturile celorlalþi
Îi laºi pe ceilalþi sã ia decizii în
locul tãu
Iei decizii personale Iei decizii ºi pentru ceilalþi
Neîncredere Încredere în sine Neîncredere
Frustrare, nemulþumire Exprimare adecvatã a emoþiilor Ostilitate, blamare, acuzaþii
Vezi drepturile celorlalþi ca fiind
mai importante
Recunoºti drepturile tale ºi ale
celorlalþi
Drepturile tale sunt mai importante
decât ale celorlalþi
D. COMUNICAREA ÎN FAMILIE
Aplicaþie: Cursa cu obstacole
Pe baza unui scurt brainstorming veþi identifica împreunã cu pãrinþii posibile bariere
de comunicare între ei ºi copiii lor. Acestea (maxim 8) vor fi scrise pe foi de hârtie care vor fi
lipite pe diverse obiecte din clasã (scaune, articole de îmbrãcãminte, bãnci, creioane etc.).
Aceste obiecte vor fi amplasate de-a lungul traseului ºi vor constitui obstacolele cursei.
Desfãºurarea aplicaþiei: un pãrinte legat la ochi ºi ghidat de un alt pãrinte va trebui sã
parcurgã întreaga cursã fãrã sã atingã nici un obstacol. Pãrintele „orb” va porni de la punctul
de start iar ghidul îi va da indicaþiile necesare de la punctul de sosire. De asemenea, el îl poate
încuraja ºi susþine. Ceilalþi pot alege între de a-l bruia de ghid, cu scopul de a-l împiedica pe
cel „orb” sã ajungã la finalul cursei ºi a-l ajuta pe ghid în sarcina lui. Dacã cel „orb” greºeºte
de douã ori, el va fi eliminat ºi va încerca un alt cuplu. Nici unul dintre ceilalþi participanþi nu
are voie sã pãtrundã în spaþiul cursei.
Grup participant: Pãrinþi
Timp: 15 minute
Materiale necesare: coli, diverse obiecte
¯
FE
Atelier III: Invitaþie la dialog 1
Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei:
Scopul aplicaþiei este ca pãrinþii sã conºtientizeze multitudinea informaþiilor/ influenþelor ce se
exercitã asupra copiilor. Pãrinþii vor învãþa sã-ºi adapteze strategia de comunicare la cerinþele/
personalitatea copilului.
Veþi explica pãrinþilor cã aplicaþia nu urmãreºte neapãrat terminarea cursei. Important este ca
participanþii sã se implice cât mai mult în joc pentru a îngreuna sarcina ghidului.
Pãrintele „orb” trebuie sã fie singurul prezent în spaþiul cursei. Este o regulã foarte importantã
care trebuie respectatã tot timpul jocului. Nici mãcar ghidul nu are voie sã se apropie de cel pe care îl
îndrumã.
Dupã încheierea aplicaþiei veþi solicita pãrinþilor care au jucat rolul de „orb” sã descrie cum s-
au simþit în timpul exerciþiului. Împreunã cu ceilalþi participanþi veþi relaþiona situaþia acestuia cu
situaþia realã în care se aflã un copil, „asaltat” cu sugestii, propuneri, rugãminþi, sfaturi, ordine,
îndemnuri de cãtre pãrinþi, prieteni, profesori, rude etc.
- În situaþia realã care credeþi cã este „ghidul” copilului dvs.?
- Este ghidul potrivit?
- Credeþi cã acest exerciþiu vã va ajuta sã vedeþi comunicarea cu copiii dvs. dintr-un alt punct
de vedere?
- Care credeþi cã sunt barierele reale în comunicarea cu copilul dvs.?
- Aþi apela la un specialist în cazul în care v-aþi simþi depãºit de situaþie?
Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Nu vã exprimaþi propria opinie în
legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria
opinie fãrã a fi judecat.
Sugestii pentru debriefing:
IV. Invitaþie la dialog
³

¯
FE
Atelier IV: Invitaþie la dialog 2
conflictul
cauze ale conflctelor
tipuri de conflict
managementul conflictului
Exerciþiu introductiv: Dualitate
În prima parte a acestui exerciþiu veþi realiza un brainstorming cu toþi participanþii care
va avea ca scop identificarea principalele cauze care genereazã conflictele care apar în mediul
familial. Odatã identificate aceste cauze, vor fi scrise pe o foaie de flipchart/tablã. În grupuri de
câte patru, participanþii vor avea sarcina ca, pe baza a una sau mai multe cauze din cele
identificate (la alegere) sã construiascã douã scenarii: unul care sã surprindã o situaþie concretã
în care cauza aleasã este eliminatã ºi sã evidenþieze modalitãþile prin care au fãcut acest lucru
ºi altul în care cauza aleasã nu este eliminatã ºi sã expunã eventualele consecinþe. Cele douã
scenarii vor fi prezentate de un membru al grupului.
Grup participant: pãrinþi
Timp necesar: 30 minute
Materiale necesare: coli, instrumente de scris
Scopul acestui exerciþiu este ca pãrinþii sã identifice multitudinea de cauze care pot genera
conflicte în familie, acceptând existenþa unor cauze superficiale care pot fi eliminate fãrã a dezvolta
stãri conflictuale intense. De asemenea, pãrinþii vor fi atenþionaþi asupra pericolului pe care îl reprezintã
cauzele aparent eliminate, care în timp produc acumulãri de tensiune cu reacþii explozive ulterioare.
Veþi explica pãrinþilor cã aplicaþia nu urmãreºte doar surprinderea ºi descrierea cauzelor generale de
conflict ci prezentarea unei situaþii concrete, punctuale, de viaþã. De exemplu: o searã în familie -
pãrinþii, bunicul ºi cei doi copii sunt la masã ºi se iscã un conflict dintr-un motiv aparent banal.
Recomandãri pentru realizarea exerciþiului:
Sugestii pentru debriefing:
Dupã încheierea exerciþiului veþi pune întrebãri de genul:
- Cum v-aþi simþit pe parcursul exerciþiului?
- Cum vi s-a pãrut exerciþiul?
- În ce mãsurã situaþiile prezentate se pot regãsi ºi la voi în familie?
- Puteþi identifica alte modalitãþi de eliminare a cauzelor alese?
- În familia dvs. cooperaþi cu copiii în rezolvarea conflictelor?
Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Nu vã exprimaþi propria opinie în
legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria opinie
fãrã a fi judecat.
¡
Conflictul este o realitate a vieþii cotidiene pe care fiecare dintre noi a întâlnit-o de una sau mai multe
ori ºi care ne influenþeazã în permanenþã. Într-un fel sau altul, cu toþii suntem implicaþi în conflicte. Abordarea
ordonatã ºi sistematicã a acestora este o necesitate cu atât mai importantã cu cât nevoile ºi temerile care ne
conduc în situaþiile conflictuale nu sunt conºtientizate de toþi cei implicaþi. Oricine poate sã trateze situaþiile
conflictuale astfel încât comportamentul „atacatorului” sã nu se accentueze ºi respectul faþã de propria
persoanã sã nu fie lezat.
Un conflict se poate isca în multe feluri. Conflictele sunt dezacorduri în ceea ce priveºte atitudinile,
scopurile, ameninþarea valorilor personale, stilului, aspectelor morale, plasarea responsabilitãþilor, proceduri,
etc.
În domeniul explicãrii ºi managerierii conflictului se vehiculeazã teorii, idei ºi principii diverse, mai
mult sau mai puþin reale ºi realiste. Existã însã o serie de idei pe care ar trebui sã le înþeleagã fiecare dintre
noi pentru creºterea capacitãþii personale de a face faþã conflictelor care ne afecteazã:
× Conflictul este o parte fireascã a vieþii de zi cu zi, inerentã în relaþiile interumane.
× Conflictul poate fi tratat pe cãi pozitive sau negative.
× Abordat printr-o gândire pozitivã, conflictul poate avea rezultate creative, poate fi o forþã
pozitivã pentru dezvoltarea personalã ºi schimbarea socialã. Unele conflicte pot fi pozitive, ajutã la
accelerarea procesului de învãþare în echipã. Sunt bune dacã dupã aceea echipa lucreazã mai bine, au
creat încredere, au întãrit prieteniile, au creat satisfacþie. Ele pot redefini o problemã, ajutã la
cunoaºterea de sine, creeazã schimbãri, energii noi, cresc implicarea ºi participarea, pot fi amuzante
dacã nu sunt luate prea în serios, dezvoltã creativitatea, ajutã la defularea „deºeurilor emoþionale”.
× Abordat printr-o gândire negativã, conflictul poate avea rezultate distructive atât din punct de
vedere emoþional, spiritual, cât ºi fizic.
× Conflictul poate deveni o sursã de maturizare ºi învãþare, ajutã la descoperirea propriilor valori
ºi credinþe, la sãnãtatea mentalã individualã.
× Capacitãþile de management al conflictului pot fi învãþate. Prin practicã putem îmbunãtãþi
comunicarea, negocierea, facilitarea, medierea conflictelor.
× Modul în care definim o problemã determinã dacã ºi cum o vom rezolva (cu cât definim mai
clar problema, cu atât mai uºor vom gãsi o soluþie).
× Într-un conflict, sentimentele sunt importante. Câteodatã nu ajungem la motivele conflictului
ºi nu-l putem rezolva pânã când nu luãm în considerare sentimentele neconºtientizate.
Tehnici mentale de rezolvare a conflictelor
Crearea unui cadru nou ºi a unei noi atitudini.
Situarea în locul celuilalt
Folosirea discuþiei cu sine în mod pozitiv
Sincronizarea
Tehnici de miºcare
Þinuta corpului : C- plictisealã
T – rigiditate
S – relaxare, încredere
Echilibrul – persoana care se simte ameninþatã stã de obicei pe câlcãie.
Atelier IV: Invitaþie la dialog 2
CONFLICTUL
Cadrul vechi Cadrul nou
Ori eu ori el Amândoi putem câºtiga
Nu existã nici o speranþã Este posibil
Nu este drept sã avem acest conflict Conflictele de acest tip sunt normale
Nu merita sã ne gândim la asta Nu trebuie sã neglijãm conflictul
Nu este înþelept sã faci concesii Trebuie sã cãutãm cât mai multe soluþii
Nu eu am început, de ce sã iau eu iniþiativã Aº putea contribui la rezolvarea conflictului
Distanþa – pãstraþi distanþa ºi contactul vizual
Ritmul
Respiraþia – învãþaþi sã vã controlaþi respiraþia
Reguli în medierea conflictelor:
1. Sã nu judeci! Mediatorii sunt imparþiali, chiar dacã ei cred cã una din pãrþi are dreptate ºi una
greºeºte.
2. Sã nu dai sfaturi! Uneori mediatorii se pot gândii la soluþii ale conflictului, dar ei nu trebuie sã le
sugereze celor implicaþi; e conflictul lor, lãsaþi-i sã ºi-l rezolve singuri, aºa cum doresc. Doar atunci se vor
simþi cu adevãrat responsabili.
3. Sã fii în mod egal empatic! Un mediator empatic încearcã sã înþeleagã ce simt cei doi implicaþi în
conflict, imaginându-se în locul fiecãruia, înþelegând lucrurile din perspectiva lui. Evitaþi sã treceþi de partea
cuiva, dar încercaþi sã înþelegeþi cum vede fiecare lucrurile.
4. Pãstreazã confidenþialitatea! Oamenii se simt mai bine când vorbesc despre sentimentele ºi
problemele lor, dacã ºtiu cã mediatorii nu vor spune nimãnui despre conflictul lor.
5. Aratã cã îþi pasã! Mediatorii þin cont de procesul de mediere ºi de oameni. Ei fac tot posibilul sã-
i ajute pe ceilalþi sã se înþeleagã ºi sã-ºi rezolve conflictele. Dacã mediatorii respectã procesul de mediere,
ceilalþi vor avea încredere în proces pentru a-ºi rezolva problema. (dupã Daniel Saphiro, „Conflictul ºi
comunicarea“)
Existã o serie de exigenþe care au menirea, dacã sunt respectate, sã contribuie la detensionarea unor
situaþii conflictuale în relaþia pãrinþi - copii:
I. Iubiþi-vã copiii:
- Trataþi-vã copiii cu respect!
- Acþionaþi în vederea maturizãrii copiilor!
- Elaboraþi planuri specifice pentru copiii cu probleme, ajutaþi-i!
- Nu este nevoie sã-i determininaþi sã gândeascã „Trebuie neapãrat sã câºtig”.
II. Aºteptaþi-vã la cel mai bun comportament din partea copiilor ºi comunicaþi-le de aºteptaþi:
- Stabilþi reguli ºi standarde simple pentru ceea ce consideraþi a fi un coportament dezirabil
(trasmiteþi siguranþã, copiii trebuie sã simtã cã acasã sunt în siguranþã din punct de vedere fizic, intelectual
ºi emoþional)!
- Utilizaþi imaginaþia (scenarii, povestiri etc.) pentru a transmite copilului modele de
comportament dezirabil!
- Nu acceptaþi mai puþin, manifestaþi explicit dezavordul dvs.!
- Nu cheltuiþi energie schiþând rãspunsuri pentru fiecare comportament greºit!
III. Stabiliþi planuri în vederea sprijinirii comportamentului dezirabil:
- Încercaþi sã sprijiniþi copiii în activitãþile care îi pasioneazã!
- Exersaþi împreunã cu ei coportamentele de bazã din diferite situaþii (acasã, la ºcoalã, în
societate etc.)!
- Formulaþi aºteptãri adecvate vârstei copiilor!
- Anticipaþi eventualele probleme de disciplinã cu scopul prevenirii lor!
- Oferiþi recompense copiilor care adoptã coportamente dezirabile (vezi: Disciplinarea pozitivã)!
- Utilizaþi umorul ºi ironia (cu mãsurã) într-o manierã stimulativã pentru copii.
IV. În cazul unor comportamente perturbatoare care se repetã, trebuie sã aveþi consecinþe deja
pregãtite; utilizarea lor trebuie combinatã cu o atitudine care:
- spune „Tu ai resposabilitãþi faþã de tine ºi familia ta”;
- sublinieazã consecinþele logice ale comportamentului copilului;
- oferã posibilitatea recuperãrii unor privilegii pierdute (tu ai ales sã... deci nu mai poþi sã .....
pânã nu ....”);
- centratã pe copil: „dacã tu nu-þi faci treaba, nu pot sã te ajut în nici un fel”;
- sã conducã la un angajament viitor al copilului;
- de „ºedinþã” care ar putea conduce la un contract ºi la sublinierea unor consecinþe posibile.
V. În cazul comportamentului scandalos ºi care riscã sã capete amploare pãrintele are nevoie de un
plan de urgenþã:
Atelier IV: Invitaþie la dialog 2
- transmiteþi un mesaj clar cu privire la ceea ce înseamnã un mediu sigur, cu graniþe evidente
pentru toatã lumea;
- „ºedinþã” în familie cu angajamente ºi consecinþe (cu sau fãrã contract);
- cereþi copilului sã aºtepte în timp ce dvs. decideþi ce este de fãcut;
- folosiþi consecinþele pe care copilul le-a accepat prin contract;
- faceþi apel la respectul sãu de sine: „Nu pot sã cred cã tu ai fãcut asta!”;
- dacã planul dvs. de urgenþã dã greº, nu abandonaþi: copilul dvs. meritã orice efort, oricâ de
mare; refaceþi planul, cu ajutorul prietenilor, colegilor, profesorilor, cu cel al specialiºtilor dacã este cazul
ºi perseveraþi pânã obþineþi rezultate pozitive.
v
¯
FE
Atelier IV: Invitaþie la dialog 2
Aplicaþie: „Eu”
Distribuiþi anexa cu mesajele tip „Eu” ºi câte un exemplu de formulare. Explicaþi-le
pãrinþilor cã sarcina lor este sã formuleze mesaje dupã exemplul dat, pentru diverse situaþii de
conflict cu copiii. Au la dispoziþie 10 minute. Reprezentantul grupei va expune celorlalþi
exemplele lor.
Grup participant: Pãrinþi grupaþi câte 3 - 4
Timp: 15 minute
Materiale necesare: coli, instrumente de scris
Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei:
Scopul acestei aplicaþii este de a dovedi cã pot fi gãsite variante de mesaje care pot detensiona
situaþiile de crizã. Pãrinþii vor putea învãþa sã personalizeze discuþia, sã se implice afectiv când
comunicã cu copilul. Veþi explica pãrinþilor cã formulãrile trebuie sã fie adaptate relaþiei concrete dintre
ei ºi copiii lor.
Pãrinþilor li se va sugera, înainte de începerea aplicaþiei, sã evite cuvinte ca: niciodatã ºi
întotdeauna.
Sugestii pentru debriefing:
Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul:
- Cum v-aþi simþit pe parcursul aplicaþiei?
- Cum vi s-a pãrut aplicaþia?
- Cum vi s-au pãrut formulãrile celorlalþi?
- Credeþi cã acest exerciþiu vã va ajuta sã vedeþi comunicarea cu copiii dvs. dintr-
un alt punct de vedere?
Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Nu vã exprimaþi propria opinie în
legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria
opinie fãrã a fi judecat.
Este foarte important ca pãrinþii sã conºtientizeze cã scopul exerciþiului este ca ei sã înþeleagã
cã, în cele mai multe situaþii, un mesaj generator de tensiune poate fi evitat printr-o reformulare.
Astfel, printr-un efort redus pot fi evitate situaþii conflictuale.
ANEXÃ ATELIER IV: MESAJE DE TIP „EU”
Atelier IV: Invitaþie la dialog 2
1. De exprimare
Constau în exprimarea deschisã a unor pãreri, idei, gânduri, sentimente: „Eu vreau sã.................”;
„Mie mi-ar plãcea sã.....................”
Exemplu: „Eu vreau sã iei ºcoala mai în serios”
..............................................................................................................
..............................................................................................................
2. De rãspuns
Rãspunsul pe care îl oferim este necesar sã fie clar, precis ºi argumentat:
„Da.....................deoarece.......................”; „Nu..............deoarece..................”
Exemplu: „Da, poþi pleca în excursie deoarece în ultima sãptãmânã þi-ai îndeplinit toate sarcinile”.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3. De prevenire (întâmpinare)
Constau în enunþuri în care facem cunoscute dorinþele, trebuinþele ºi aºteptãrile pe care le avem de
la ceilalþi: „Mi-ar plãcea sã ......... deoarece .........”; „Aºtept de la tine.................pentru cã..............”.
Exemplu: „Aºtept de la tine sã-þi faci ordine în camerã pentru cã eºti destul de mare”.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
4. De confruntare
Mesajul remarcã emoþia declanºatã de un comportament al altei persoane.
Comportament emoþie
Exemplu: „Dacã tu mai lipseºti de la ºcoalã ar însemna sã mã cheme din nou diriginta, ceea ce ar
face ca eu sã fiu furioasã ºi nemulþumitã”.
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. De apreciere
Sunt enunþuri pozitive, complimente, laude pe care le oferim persoanelor din jurul nostru.
Exemple: „Ai lucrat foarte bine azi”
„Sunt foarte mulþumitã cã nu ai mai lipsit de la ºcoalã”.
..................................................................................................................................
V. Invitaþie la dialog 3
³

¯
FE
¡
Patru persoane, pe care le vom numi TOATÃ LUMEA, CINEVA, ORICINE ºi NIMENI lucreazã
împreunã. Ceva important trebuia fãcut ºi a fost repartizat lui TOATÃ LUMEA. TOATÃ LUMEA a fost sigur
cã CINEVA o va face. ORICINE o putea face, dar NIMENI
n-a fãcut-o. Din aceastã cauzã, CINEVA s-a supãrat , pentru cã era treaba lui TOATÃ LUMEA. TOATÃ
LUMEA a crezut cã ORICINE putea s-o facã, dar NIMENI n-a realizat cã TOATÃ LUMEA n-o va face. În
final, TOATÃ LUMEA a dat vina pe CINEVA, când NIMENI n-a fãcut ceea ce ORICINE putea face.
De cele mai multe ori în viaþã suntem puºi în situaþia de a lucra „alãturi” de ceilalþi în a soluþiona
Atelier V: Invitaþie la dialog 3
munca în echipã
negociere de reguli
disciplinare pozitivã
Exerciþiu introductiv: Sarcina comunã
Echipele formate exclusiv din pãrinþi, respectiv copii, vor avea de reconstituit
fiºa/planºa/pagina de revistã/afiºul, în aceeaºi perioadã de timp.
Grup participant: pãrinþi ºi elevi
Timp necesar: 15 minute
Materiale necesare: douã fiºe/planºe, pagini de
revistã/afiºe tãiate în bucãþi
Recomandãri pentru realizarea exerciþiului:
Prin acest exerciþiu se urmãreºte sensibilizarea participanþilor asupra efectelor pozitive ale lucrului
în echipã: comunicarea, valorificarea propriilor resurse, implicarea activã în îndeplinirea sarcinii.
Materialul pentru puzzle va fi tãiat într-un numãr de bucãþi corespunzãtor vârstei elevilor. Dacã
numãrul participanþilor este prea mare, fiecare categorie de participanþi poate fi împãrþitã în douã sau
mai multe grupe. Grupele trebuie echilibrate numeric.
Participanþii au la dispoziþie 10 minute pentru reconstituirea imaginii.
Sugestii pentru debriefing:
Dupã încheierea exerciþiului veþi pune întrebãri de genul:
- Cum v-aþi simþit pe parcursul activitãþii?
- Cum vi s-a pãrut activitatea?
- Care moment al sarcinii vi s-a pãrut cel mai dificil?
- Cum vi s-a pãrut lucrul împreunã cu ceilalþi?
- Vã confruntaþi ºi în viaþa de familie cu astfel de situaþii? Descrieþi pe scurt o astfel de
situaþie.
Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Nu vã exprimaþi propria opinie în
legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria
opinie fãrã a fi judecat.
MUNCA ÎN ECHIPÃ
diverse probleme. Ideal ar fi sã învãþãm sã lucrãm „împreunã” ºi nu „alãturi de ....”. Echipa care se constituie
(indiferent cã este în mediul familial, ºcolar, profesional) este un grup care o interacþioneazã pentru a îndeplini
anumite obiective. Echipa se caracterizeazã prin coerenþã, resurse interne diferite, obiective comune, susþinere
reciprocã a muncii, motivare puternicã, comunicare deschisã, entuziasm, iniþiativã.
Povestea dinainte este un exemplu prin care ne este indusã ideea cã uneori oamenii preferã sã nu-ºi
asume responsabilitãþi, cã unii nu ºtiu sã asculte, cã refuzã interacþiunea directã.
Într-o echipã este stimulatã învãþarea prin cooperare, se încurajeazã o atitudine deschisã, activã, bazatã
pe imaginaþie ºi iniþiativã personalã.
Dacã vom înþelege importanþa lucrului în echipã, rezultatele vor fi vizibile pentru cei din exterior, iar
membrii echipei vor avea satisfacþie. Avantajele pe care le are lucrul în echipã: oferã încredere în sine, duce
la acceptarea de sine, asigurã sãnãtatea psihicã ºi emoþionalã, dezvoltã atitudini tolerante, dezvoltã capacitãþi
de a identifica alternativele ºi dezvoltã capacitãþi empatice.
LUCRUL ÎN ECHIPÃ
Formarea unei echipe este o responsabilitate managerialã, care are ca obiectiv realizarea unei echipe
performante. Munca în echipã este un proces de cooperare în cadrul unui grup în ceea ce priveºte rezolvarea
unei probleme.
În cadrul echipei, membri acesteia trebuie sã combine cunoºtinþele teoretice, practice, aptitudinile ºi
abilitãþile.
Alcãtuirea strategiilor de luare a unui angajament:
Se dã o problemã echipei, nu doar un obiectiv, iar descrierea problemei trebuie sã fie unitarã,
nu pe bucãþi. Echipa trebuie sã-ºi defineascã obiectivele, sã gãseascã soluþii ºi sã le punã în
practicã.
Obligaþiile ºi problemele echipei trebuie sã fie mobile, sã varieze în funcþie de circumstanþe.
Aceasta creeazã variaþie ºi competiþie.
Trebuie eliminate ordinea impusã ºi stãrile de conºtiinþã.
Trebuie create valori comune, obiective comune, tradiþii în cadrul echipei
Sã se creeze un sistem de recompense (individuale, dar ºi de grup)
Sã se asigure securitatea mediului
Sã se disemineze informaþiile ºi cunoºtinþele în cadrul echipei.
Sã fie încurajatã toatã lumea sã participe.
Este bine sã existe un facilitator, adicã un „consultant al procesului”. El ajutã echipa în timpul
întâlnirilor ºi o sprijinã în procesele de luare a deciziei.
Luarea deciziei:
Pânã nu de multã vreme, educaþia însemna dominare, fricã, inducând copilului teama de a nu pierde
dragostea pãrintelui sau anumite favoruri. Prin aceste mijloace copiii erau constrânºi sã se supunã. Dacã nu
dãdeau roade, atunci urma pedeapsa. De cele mai multe ori disciplinarea a fost confundatã cu pedeapsa.
Efectele sunt nefaste:
Va avea o imagine de sine negativã
Va învãþa sã rãspundã la situaþii frustrante cu agresivitate
Atelier V: Invitaþie la dialog 3
OBIECTIVE
INFORMAÞII
OPÞIUNI POSIBILE
DECIZIA
ACÞIUNEA
DISCIPLINAREA POZITIVÃ
Va avea resentimente faþã de pãrinþi
Va avea repulsie faþã de comportamentul dorit
Va face pe plac altora, neglijând interesele proprii
Va putea dezvolta tulburãri emoþionale.
Termenul de „disciplinã” este înrudit cu termenul de „discipol”. Prin urmare, disciplina reprezintã o
experienþã de învãþare. Aceasta poate fi resimþitã de cãtre copil ca fiind dureroasã. Rolul pãrintelui este sã-l
încurajeze pe copil sã persevereze în acest proces de învãþare a unor comportamente specifice vârstei ºi a
asumãrii responsabilitãþilor. Copiii învaþã cel mai bine imitând, uneori inconºtient, comportamentul oferit de
cãtre pãrinte.
Eficienþa este datã de câteva elemente :
Constituie bazã pentru adaptarea copilului la cerinþele ulterioare ale vieþii de adult. Sunt orientate spre
asumarea de responsabilitãþi. Pãrintele va rãspunde cerinþelor specifice vârstei, fãrã a deforma imaginea de
sine a copilului.
Implicã activ copilul în procesul de învãþare a comportamentelor dorite. Pãrintele îl implicã pe copil
în stabilirea de reguli, în identificare consecinþelor. Aceastã metodã va dezvolta comportamentul de
autodisciplinare, ajutându-l sã facã faþã cerinþelor sociale
Interiorizarea unor reguli stabilite împreunã cu pãrinþii, fãrã a fi nevoie de constrângeri exterioare.
Deºi pânã la trei ani copilul nu poate sã interiorizeze reguli, este vital ca ºi în acest stadiu el sã dezvolte o
imagine pozitivã despre disciplinã.
Exprimã o realitate a ordinii sociale, o urmare fireascã a comportamentului inadecvat, implicã drepturi
egale ºi respect reciproc. Copilul poate lua decizii, poate alege.
„Victor, ºtiu cã jocul acesta pe calculator îþi place foarte mult, dar eu încerc sã urmãresc ºtirile,deci te
rog sã dai sonorul mai încet sau dacã nu, sã te joci în camera ta. Poþi alege.”
Este asociatã în mod logic cu un comportament inadecvat.
„Astãzi voi sterge praful în casã. Nu voi putea face acest lucru la tine în camerã cu toate hainele
rãspândite. Dacã nu le aduni, le voi putea în saci ºi le voi duce în beci”
Este adresatã comportamentului, nu persoanei ºi nu implicã judecãþi de valoare moralã.
„ Alexandra a luat fardurile mamei.
- Alexandra, cum vei înlocui fardurile?”
Îl ajutã pe copil sã înveþe ceea ce trebuie fãcut, fãrã sã se simtã umilit.
„ Pentru cã nu þi-ai terminat lecþiile la timp, n-o sã te poþi juca la calculator. Va trebui sã te culci, altfel
dimineaþã vei fi obosit.”
Permite libera alegere a copilului
„ Staþi cuminþi la masã cu noi, sau vã ridicaþi de la masã pânã vã potoliþi”
Stimuleazã comportamentul dorit.
„ Ce frumos te joci cu pãpuºile. Vreau sã mã joc ºi eu puþin cu tine”
Comportamentul copiilor este influenþat de o serie de nevoi. Dintre acestea cele mai importante sunt:
Este foarte posibil sã ai zile când nu te înþelegi cu copilul tãu. Existã metode prin care poþi scãdea
tensiunea acumulatã ºi evita conflictul.
Þine cont de posibilitãþile copilului! Copiii se dezvoltã diferit, au calitãþi ºi defecte.
Gândeºte înainte de a vorbi! Dacã ai stabilit o regulã, respect-o. Fii realist!
Copiii fac ceea ce „merge”. Dacã încerci sã mituieºti copilul cu ceva dulce dupã ce a greºit,
sperând cã astfel se va opri, fii sigur cã data viitoare va proceda la fel.
Respectã sentimentele copilului! Aflã mai întâi cauza pentru care se comportã într-un anumit
fel.
Priveºte greºelile- inclusiv ale tale- ca posibilitãþi de a învãþa. Analizeazã situþia, vezi unde
ai greºit, cere-þi scuze de la copil
Atelier V: Invitaþie la dialog 3
Dragoste
Onestitate
Înþelegere
Respect
Constanþã
Timp
Acceptare
Corectitudine
Cum evitãm problemele?
Oferã opþiuni copilului!
Transformã educaþia într-un joc!
Fã-þi planuri dinainte!
Laudã-l când se comportã bine!
v
¯
Atelier V: Invitaþie la dialog 3
Aplicaþie: „Negociere”
Veþi explica participanþilor cã ei constituie o familie cu doi pãrinþi ºi doi copii. În aceastã
familie ei vor imagina ºi vor interpreta o situaþie sugeratã de scena propusã. Au la dispoziþie 10
minute pentru a construi scenariul ºi 5 minute pentru a-l susþine în faþa celorlalþi.
Formaþi grupuri de câte 4. În cadrul fiecãrui grup, repartizaþi urmãtoarele roluri: mama,
tata, 2 copii.
Scena 1. Este ora 6 seara. Vã aflaþi în concediu, pe litoral. Timp de 10 minute, discutaþi cu
privire la modul în care vreþi sã vã petreceþi seara. Pentru aceasta, adoptaþi cu toþii atitudinea
“buldozer”. Atitudinea “buldozer” înseamnã: “Doar nevoile mele conteazã!Ale tale nu au nici
o valoare! Vom face aºa cum vreau eu!”
Scena 2. Este duminicã seara ºi aveþi un consiliu de familie, pentru a stabili cum sã cheltuiþi o
sumã de 1000 USD pe care tocmai aþi câºtigat-o în urma participãrii întregii familii la un
concurs organizat de un post de televiziune. Discutaþi timp de 10 minute, adoptând atitudinea
de “papã-lapte”. Dacã vreunul se îndepãrteazã de rol i se va atrage atenþia. Un “papã-lapte”care
are pãreri personale nu este un “papã-lapte”. Atitudinea “papã-lapte” înseamnã: “Nevoile tale
conteazã, ale mele mai puþin! Tu ai întotdeauna dreptate! Dupã dumneavoastrã, domnule!”
Scena 3. Sunteþi cu toþii acasã ºi discutaþi cu privire la programul TV pe care îl veþi
viziona în aceastã searã. Aveþi la dispoziþie 10 minute, pentru a stabili emisiunile pe care le
veþi viziona împreunã. Atitudinea în negociere va fi, de data aceasta, cea a autenticului.
Atitudine “autenticã” înseamnã: ”Þin cont de nevoile mele, dar ºi de ale tale. Existã un loc
pentru fiecare.”
Grup participant: Pãrinþi ºi elevi grupaþi câte 4: 2 copii ºi 2 pãrinþi
Timp: 45 minute
Materiale necesare: coli, instrumente de scris
Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei:
Prin aceastã aplicaþie se vizeazã stabilirea unor norme realiste care sã fie interiorizate de cãtre copii.
Se va face apel la capacitatea empaticã ºi capacitatea persuasivã a ambelor pãrþi implicate.
Veþi constitui familii din adulþi ºi copiii proprii. Dacã sunt mai mulþi elevi decât pãrinþi, familiile vor
fi constituite din cinci sau mai mulþi membrii (numãrul de 4 membrii este preferabil, dar nu este
obligatoriu; important este ca toþi participanþii sã ia parte la aplicaþie).
Sugeraþi participanþilor sã construiascã scenariul cât mai aproape de o situaþie realã.
Scopul aplicaþiei este ca în familie sã se adopte, prin negociere, o nouã regulã. În cazul în care apar
situaþii în care familia nu a ajuns, prin negociere, la stabilirea unei reguli, familia va prezenta totuºi
scenariul ales. Eventualele probleme care au împiedicat negocierea urmând a fi discutate în cadrul
momentului de debriefing.
FE
Atelier V: Invitaþie la dialog 3
Dupã încheierea aplicaþiei puneþi urmãtoarele întrebãri:
- Cum v-aþi simþit într-o familie “buldozer”?
- Cine s-a impus în fiecare echipã?
- Care sunt efectele unei astfel de comunicãri?
- Cum v-aþi simþit într-o familie de “papã-lapte”?
- Care sunt efectele unei astfel de comunicãri
- Cum v-aþi simþit într-o familie “autenticã”?
- Care sunt efectele unei astfel de comunicãri?
Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Nu vã exprimaþi propria opinie în
legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria
opinie fãrã a fi judecat.
Este foarte important ca participanþii sã conºtientizeze cã scopul exerciþiului este ca ei sã
înþeleagã cã, o regulã stabilitã prin negociere va fi respectatã de toþi cei implicaþi.
Sugestii pentru debriefing:
VI. Trãim în lumea realã 1
³

¯
FE
¡
“ Cea mai mare parte dintre vicii au începuturi dulci si urmãri amare” Balzac
Modul de viaþã ºi stilul de viaþã sunt doua noþiuni apropiate în conþinut ºi tratate de multe ori ca
Atelier VI: Trãim în lumea realã 1
regim de viaþã sãnãtos
alimentaþie
odihnã ºi activitate sportivã
consum de substanþe
identitate de gen, sexualitate
Exerciþiu introductiv: „Stilul meu”
Pe patru coli notaþi cu un marker urmãtoarele denumiri de „cluburi”: Clubul celor care
nu au fumat niciodatã; Clubul celor care nu obiºnuiesc sã consume alcool, Clubul celor care
au un regim echilibrat de alimentaþie ºi odihnã, Clubul celor care practicã în mod constant un
sport. Plasaþi cele patru coli în colþurile sãlii. Invitaþi pãrinþii sã rãmânã în picioare. Rugaþi-i sã
priveascã spre cele patru colþuri ale sãlii ºi sã se deplaseze cãtre „clubul” din care considerã cã
fac parte. Nu e obligatoriu sã facã parte dintr-un club, cei care nu se identificã în nici una dintre
cele patru situaþii vor rãmâne în mijlocul sãlii.
Grup participant: Pãrinþi
Timp necesar: 15 minute
Materiale necesare: coli, marker
Recomandãri pentru realizarea exerciþiului:
Scopul acestui exerciþiu este de a reflecta asupra propriului stil de viaþã, de a-ºi identifica punctele
tari ºi punctele slabe în regimul de viaþã. Explicaþi pãrinþilor cã este important sã fie sinceri pentru cã
scopul exerciþiului nu este judecarea lor ºi doar introducerea temei „Stilul de viaþã”. Dacã veþi fi întrebaþi,
spre exemplu, ce înseamnã „regim echilibrat de alimentaþie ºi odihnã”, folosiþi informaþiile din secþiunea
„Teorie”. Dacã existã persoane care se regãsesc în douã sau mai multe din cele patru „cluburi”, ele vor
alege „clubul” care le reprezintã cel mai bine.
Sugestii pentru debriefing:
Dupã încheierea exerciþiului veþi pune întrebãri de genul:
- Cum v-aþi simþit pe parcursul activitãþii?
- Cum vi s-a pãrut activitatea?
- De ce aþi ales sã aveþi un astfel de comportament? (pentru cei din „cluburi”)
- Adoptarea unui comportament de viaþã nesãnãtos (consum de tutun, alcool, lipsa
activitãþii sportive etc.) se manifestã negativ în viaþa dvs.? Dacã da, cum? (pentru cei din
mijloc)
- Credeþi cã stilul dvs. de viaþã influenþeazã pozitiv sau negativ evoluþia
copilului/copiilor dvs.? Argumentaþi rãspunsul!
Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Nu vã exprimaþi propria opinie în
legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria
opinie fãrã a fi judecat.
sinonime. Ele desemneazã totalitatea activitãþilor care compun viaþa unei persoane, a unui grup, a unei
colectivitãþi, organizarea vieþii lor pentru satisfacerea trebuinþelor lor materiale si spirituale. Totuºi, cele doua
noþiuni nu sunt identice deºi utilizarea lor este complementarã.
Astfel, modul de viaþã se referã la elementele obiective ale traiului, la condiþiile materiale, economice
ºi sociale ale vieþii oamenilor. Principalii indicatori ai modului de viaþã sunt: natura muncii ºi durata ei;
învãþãmântul, calificarea profesionalã ºi accesibilitatea formelor acestora; rezidenþa ºi circulaþia (timpul
afectat ºi mijloacele de transport disponibile ºi utilizate); spaþiul locuinþei ºi gradul acesteia de confort;
condiþiile de igiena ºi asistenþã sanitarã ; mijloacele de comunicare; informaþiile ºi culturã; timpul liber
(durata ºi folosirea acestuia). La aceºtia se adaugã sistemul tradiþiilor, obiceiurilor, morala ºi cultura societãþii.
Stilul de viaþã se referã la aspectul subiectiv al modului de viaþã. El reprezintã o strategie de viaþã
pentru care individul opteazã ºi care orienteazã toate manifestãrile sale particulare. Aceasta strategie are la
bazã anumite credinþe, imagini ºi reprezentãri ale individului despre lume ºi viaþã, în virtutea cãrora el alege,
se comportã, acþioneazã, face opþiuni care îl pot conduce la reuºitã sau la eºec. Din stilul de viaþã fac parte ºi
alegerile referitoare la sãnãtatea individualã, inclusiv o serie de riscuri autoasumate, cum ar fi: tabagismul,
abuzul de alcool, consumul de droguri, alimentaþia excesivã, dezechilibratã sau subnutriþia, promiscuitatea
sexualã, practicile sexuale riscante, stilul de conducere auto imprudent, sedentarismul, lipsa timpului liber,
insuficienþa odihnei/somnului, incapacitatea de a face faþã stresului cotidian ºi profesional într-un mod
adecvat.
Fiecare individ este protagonistul unui anumit stil de viaþã propriu ºi constant, precum ºi al unor
“subvariante” proprii fiecãrei etape de viaþã parcurse. Dacã la un copil nu se poate vorbi încã de un stil de
viaþã propriu-zis, odatã cu adolescenþa, cu procesul de cristalizare a personalitãþii, începe sã se contureze ºi
un stil de viaþã propriu, pe care tinereþea ºi maturitatea îl vor desãvârºi. În structurarea lui, influenþa familiei,
a ºcolii, a altor instituþii educative se interfereazã cu influenþa celor apropiaþi, cu influenþa literaturii, a
televiziunii, a mass-mediei în general, care pot oferi tipologii diferite ale stilurilor de viaþã ºi care pot fi
copiate, refuzate, prelucrate critic ºi valorizate de cãtre individ. Alãturi de stiluri de viaþã defavorabile pentru
sãnãtate – care cuprind factorii de risc menþionaþi anterior – exista ºi pot fi modelate prin acþiuni de educaþie
stiluri de viaþã favorabile sãnãtãþii: practicarea sistematicã a exerciþiilor fizice ºi evitarea sedentarismului,
alimentaþia echilibratã ºi variatã (bogatã în legume ºi fructe proaspete, sãracã în grãsimi), evitarea fumatului
ºi a consumului de droguri, consumul moderat de alcool, igiena personalã ºi sexualã, prudenþa în alegerea
partenerilor sexuali ºi utilizarea mijloacelor de protecþie pentru evitarea bolilor cu transmitere sexualã,
inclusiv SIDA, efectuarea de controale medicale periodice, folosirea strategiilor adecvate de ajustare la stresul
cotidian, profesional.
Câteva cuvinte despre tutun:
Fumul de þigarã conþine peste 4000 de substanþe chimice, multe dintre acestea fiind nocive ºi alte 43
sunt cancerigene. Aceste substanþe chimice nocive includ:
NICOTINA- o substanþã de culoare maro, lipicioasã care se formeazã când tutunul se rãceºte ºi se
condenseazã, este un drog puternic care afecteazã creierul ºi determinã repede dependenþã. Efectul nicotinei
se poate simþi chiar dupã fumatul unei singure þigãri, aceasta depinzând de sensibilitatea individualã. În stare
purã, nicotina este consideratã una dintre otrãvurile cele mai puternice.
MONOXIDUL DE CARBON - un gaz provocat de arderea tutunului; când este inhalat intra în sânge,
afectând funcþionarea inimii ºi îngroºând arterele. Aproximativ 15% din sângele unui fumãtor conþine
monoxid de carbon în loc de oxigen.
GUDRONUL - o substanþã lipicioasã de culoare maro care se formeazã ºi se condenseazã în
momentul în care este aprinsã þigara, este la fel de cancerigen ca ºi gudroanele produse prin poluare
industrialã, gaze de eºapament etc. Conform statisticilor pe care nimeni nu le mai contestã în zilele noastre,
ele sunt la originea canceruluiªª la fumãtori.
ACETONA - utilizatã ca decapant
AMONIAC - utilizat ca agent de curãþire
BUTAN- combustibil
DDT- insecticid
CIANID HIDROGENAT - substanþa letalã utilizata în închisorile din SUA
PLUMB
METANOL - combustibil pentru nave spaþiale
Atelier VI: Trãim în lumea realã 1
POLONIU 2000 - reziduu radioactiv
ACID SULFURIC
Dupã aprecierile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, tabagismul este pe cale sa devinã principala cauzã
evitabilã de mortalitate din lume. Se apreciazã cã în prezent existã aproximativ 1,1 miliarde de fumãtori în
întreaga lume. Din acest total, aproximativ 300 milioane (200 milioane bãrbaþi ºi 100 milioane femei) se
gãsesc în þãrile dezvoltate; în þãrile în curs de dezvoltare fumãtorii sunt de trei ori mai numeroºi (aproximativ
800 milioane), majoritatea lor fiind bãrbaþi, dar constatându-se o creºtere ºi în rândul femeilor. Pe ansamblu,
30 % dintre adulþi (48 % dintre bãrbaþi ºi 12 % dintre femei) sunt fumãtori.
O cauzã importantã a creºterii numãrului fumãtorilor în þãrile în curs de dezvoltare este tocmai masiva
publicitate fãcuta în mass media produselor din tutun. Strategiile publicitare utilizate de industria
producãtoare de þigãri sunt foarte diverse: folosirea de mesaje ºi imagini sclipitoare, atrãgãtoare, foarte bine
realizate tehnic, persuasive, care copleºesc publicul, convingându-l asupra efectelor pozitive ale fumatului,
sponsorizarea diferitelor acþiuni culturale sau sportive, oferirea gratuitã a unor produse din tutun etc. Allan
Landers - vedeta campaniilor Winston transformat în luptãtor împotriva consumului de tutun afirma:
“Companiile producãtoare de þigãri cheltuiesc anual 6 miliarde de dolari, incitând tinerii spre a fuma. Îi
conving pe aceºtia de faptul cã dacã vor fuma vor fi atrãgãtori, plini de succes, acceptaþi de grupul de prieteni.
Iar aceasta imagine este proiectatã în fiecare produs media - de la filme la reviste ºi chiar personaje de desene
animate”.
Reclamele la þigãri aratã fumatul ca fiind fascinant, distractiv, sãnãtos, sofisticat, producãtor de
bunãstare, iar industria tutunului acþioneazã ca o forþã globalã, fãrã a exclude nici o naþiune sau popor.
Nu existã însã argumente economice sau de sãnãtate publicã în favoarea fumatului. Fumatul reprezintã
un risc major pentru starea de sãnãtate. El ucide 6 persoane în fiecare minut în lume, iar un fumãtor din patru
moare dintr-o maladie legatã de tutun. Anul trecut fumatul a ucis 4 milioane de oameni. Pânã în anul 2020
aceasta “unealtã” a morþii va ridica numãrul deceselor la 10 milioane de fumãtori pe an. Industria
producãtoare de þigãri are nevoie de 11 000 de noi fumãtori în fiecare an pentru a-i înlocui pe cei care mor,
astfel ca þinta vizatã de aceste companii este reprezentatã, în principal, de copii ºi tineri. Companiile
producãtoare de þigãri au nevoie de copii ºi de tineri pentru a vinde dependenþã ºi moarte ca acte de libertate,
sofisticare, alegere liberã ºi succes.
Adevãr ºi mit despre alcool
1. Alcoolul creºte puterea de muncã
Fals
Imediat dupã consumul de alcool intervine starea numitã «faza de excitaþie». Ea se datoreazã biciuirii
sistemului nervos ºi constã într-o slãbire a proceselor de inhibiþie, aceasta fiind unul din primele efecte ale
acþiunii toxice a alcoolului.
Dupã aceastã fazã de excitaþie însã, randamentul muncii celui aflat sub acþiunea alcoolului scade; nu
va fi niciodatã superior randamentului pe care îl are când nu se aflã în aceastã stare.
În condiþii experimentale s-a demonstrat cã oboseala apare de douã ori mai repede la cei aflaþi sub
influenþa alcoolului, deºi iniþial ei lasã impresia cã au o capacitate de muncã ridicatã.
În plus, munca se face anarhic, nu se mai þine seama de regulile de securitate, semnele care atrag atenþia
asupra pericolelor pot trece neobservate.
Dintre accidentele auto mortale, produse noaptea între orele 21 si 6, cam 85% sunt provocate de
conducãtorii auto care au consumat alcool în exces.
Datele statistice aratã cã nu este absolut necesarã o stare de beþie avansatã pentru producerea
accidentului. Astfel, când alcoolul atinge o concentraþie de 0,3 - 0,5 mg la litrul de sânge, riscul de accidentare
se dubleazã. Aceastã concentraþie se poate atinge dacã s-a consumat un pahar de vin destul de slab alcoolizat
(8%).
Vã închipuiþi ce se întâmplã când se consumã o bãuturã alcoolicã mai concentratã (coniac, lichior
etc.), alcoolizatã 30-35%.
Dacã þinem seama ºi de faptul cã dupã 4-5 pãhãrele de þuicã alcoolul din sânge (alcoolemia) se mai
poate afla a doua zi încã la un nivel de peste 1 mg la litru, putem aprecia cât de dãunãtoare este, pentru munca
unui conducãtor auto, obiºnuinþa de a bea bãuturi alcoolice. Când alcoolemia depãºeºte 1 mg la litru (1‰)
riscul de accidentare este de trei ori mai mare.
Atelier VI: Trãim în lumea realã 1
2. La frig se recomandã consumul de alcool
Fals
Cel care a consumat alcool are iniþial o senzaþie de cãldurã: pielea lui este fierbinte, indiferent de
temperatura aerului înconjurãtor ºi coloratã în trandafiriu, dar aceasta se datoreazã dilatãrii vaselor de sânge
ale pielii, sub influenþa alcoolului. Astfel, circulaþia sângelui în piele devine mai intensã, favorizând
eliminarea unor mari cantitãþi de cãldurã produsã prin arderile interne.
Când cel care a bãut alcool se aflã în frig, cum se întâmplã iarna, pierderea de cãldurã poate depãºi
mult producerea de cãldura, iar la un moment dat senzaþia de cãldurã este înlocuitã de o senzaþie de frig. Aºa
se explicã de ce pot îngheþa cu uºurinþã, în timpul iernii, cei care au consumat alcool.
3. Alcoolul întãreºte organismul
Fals
În ceea ce priveºte rolul antiinfecþios al alcoolului - nimic de spus, el este capabil sa distrugã microbii,
dar la o concentraþie de minimum 70%; în sânge nu poate atinge niciodatã mai mult de 0,4-0,5%, concentraþie
suficientã pentru a provoca moartea omului, dar nu a microbilor!
Dimpotrivã, consumul cronic de alcool reduce puterea organismului prin denutrire.
Alcoolul începe prin a tulbura funcþia mucoasei stomacului, ducând la gastrite, cu scãderea secreþiei digestive
ºi reducerea poftei de mâncare pânã la dispariþie. Funcþia pancreasului este ºi ea tulburatã. Alimentele încep
sã ajungã în intestin prost digerate, iritându-l. Substanþele nutritive nu mai pot fi absorbite, fiind eliminate, ºi
cu timpul nici puþinele alimente consumate de alcoolicul cronic nu-i mai sunt de folos. Organismul sãu, lipsit
de proteine, de vitamine, are o rezistenþã scãzutã, se aflã dezarmat împotriva oricãrei infecþii.
Un organ deosebit de sensibil la alcool este ficatul, deoarece în el se produce arderea alcoolului
introdus în organism, ºi tot aici se depun grãsimile care rezultã din arderi, consumul cronic de alcool, atacând
celulele ficatului.
Este însã adevãrat cã unii medici recomandã consumul moderat de alcool, dar numai anumite bãuturi
alcoolice, în cantitãþi mici ºi numai respectându-se anumite condiþii.
Concluzii :
- Consumul zilnic de bãuturi alcoolice, chiar dacã nu e în cantitãþi mari, cu tot aspectul sãu nevinovat,
se numeºte totuºi alcoolism cronic ºi nu scuteºte pe nimeni de consecinþe.
- În mod deosebit trebuie evitate bãuturile tari, care cresc repede ºi pe duratã mai lungã concentraþia
de alcool în sânge, dar ºi vinul ºi berea , deoarece, datoritã cantitãþilor mari în care pot fi consumate cu
uºurinþã, rãmân tot atât de periculoase în caz de consum cronic.
- Este bine sã facem în aºa fel încât „ocaziile” care ne pot determina sã consumãm bãuturi alcoolice
sã fie cât mai rare; în nici un caz sã nu se bea pe nemâncate, datã fiind proprietatea alcoolului de a fi absorbit
mai repede când este consumat neasociat cu alimente.
- Sub nici un pretext nu este permis consumul de bãuturi alcoolice înainte de a începe munca, în timpul
muncii sau când suntem la volan etc.
- În sfârºit, un amãnunt demn de reþinut: dacã alcoolul este toxic pentru adult, la copil are un efect
mult mai grav. Copilul poate ajunge uºor în stare de comã dupã consumarea unei cantitãþi relativ moderate de
bãuturi alcoolice, organismul sãu fiind sensibil la concentraþii mult mai mici.
Dacã la adult coma se produce când concentraþia de alcool în sânge este de 3‰, iar moartea survine
la concentraþia de 5‰, copilul intrã în comã când alcoolemia este de 2,5‰, iar moartea poate surveni când
alcoolemia a atins 3‰.
Nici un argument nu poate pleda pentru a da copiilor sã consume bãuturi alcoolice, chiar diluate ºi în
cantitãþi mici. Ele nu le sunt de folos sub nici o formã, în schimb le pun viaþa în pericol cu multã uºurinþã.
- Faptul cã pe mãsura ce a trecut timpul ne-am obiºnuit sã consumãm bãuturi tot mai tari, în cantitãþi
crescânde, fãrã sã ne îmbãtãm - nu este de loc o dovadã care sã ne liniºteascã. Ea înseamnã cã organismul dã
semne de obiºnuinþã. Faptul cã ne permite sã consumãm doze crescânde nu înseamnã în acelaºi timp cã am
devenit invulnerabili la toxicitatea alcoolului, care continuã sã rãmânã direct proporþionalã cu doza
consumatã.
Alimentaþia
Una dintre cele mai simple modalitãþi de a «mãsura» gradul de «sãnãtate a hranei» noastre de toate
zilele este analiza cu ajutorul piramidei alimentelor. Mâncãrurile ºi produsele pe care le consumaþi în mod
Atelier VI: Trãim în lumea realã 1
obiºnuit compun sau nu o alimentaþie sãnãtoasã? Dacã e vorba de produse din cele douã grupuri de la baza
piramidei - de pildã legume, paste sau orez totul e în regulã, poftã bunã. Dacã e vorba de cele douã grupuri
de la vârful piramidei - consumaþi mai puþin.
Despre alimentele din piramidã :
Cartofi, pâine, paste fainoase, orez ºi fulgi de cereale
Aceste alimente bogate în amidon va pot oferi zilnic toatã energia de care aveþi nevoie; nu îngraºã
decât dacã sunt gãtite sau servite cu grãsimi; în plus, sunt o bunã sursã de proteine, vitamine ºi substanþe
minerale. Ele ar trebui sã constituie elementul principal al majoritãþii meselor - ideal ar fi sã constituie baza
fiecãrei mese. Dacã se poate, alegeþi pâine integralã - acelaºi lucru ºi în cazul fulgilor de cereale - datoritã
conþinutului ridicat de fibre vegetale. Fibrele contribuie la prevenirea constipaþiei ºi altor tulburãri intestinale.
Reþineþi: cartofii sunt o excelentã sursã de vitamina C (mai ales dacã pot fi gãtiþi în coajã) - ºi împreunã cu
alimentele bogate în fier ajutã la prevenirea anemiei.
Deci mâncaþi zilnic cartofi, pâine, orez ºi fulgi de cereale, cu condiþia sã nu le asociaþi sau gãtiþi cu
grãsimi, pentru cã astfel îngraºã ºi au efecte negative.
Legume, zarzavaturi si fructe
Legumele, zarzavaturile ºi fructele sunt principala sursã de substanþe minerale ºi vitamine din
alimentaþie - dar mulþi dintre noi nu consumãm destul. Încercaþi sã mâncaþi toate legumele de sezon - unele
dintre ele se gãsesc indiferent de anotimp - ºi adãugaþi fasole ºi linte, care sunt surse excelente de fier ºi alte
substanþe minerale. Legumele ºi zarzavaturile produse pe plan local sunt cele mai ieftine ºi, fiind proaspete,
sunt ºi cele mai gustoase ºi hrãnitoare. Dacã aveþi posibilitatea, cel mai bine e sã mâncaþi legume ºi
zarzavaturi din grãdina proprie. Fructele sunt, de asemenea, o sursã foarte bunã de vitamine ºi substanþe
minerale. Consumaþi fructele de sezon ºi puneþi la pãstrare cât mai multe fructe de livadã sau sãlbatice -
congelate, uscate ori în conserve (preferabil fãrã zahãr).
În fiecare zi este recomandat consumul a 5 porþii de legume ºi fructe (nu mese, ci porþii : 100 – 150
gr proaspete, 200 fierte sau conservate/porþie). Ele asigurã nu numai substanþã mineralã, dar sunt ºi o sursã
importantã de hidratare.
Carne, peºte ºi leguminoase - fasole, linte etc.
Consumul de grãsimi animale in cantitãþi prea mari e unul din principalele riscuri pentru sãnãtate.
Organismul are nevoie de grãsimi in cantitãþi mici - dar cei mai mulþi dintre noi mâncam prea multe grãsimi.
Aþi auzit poate de grãsimile saturate. Acestea se gãsesc in primul rând in carnea de vacã, porc si oaie - sau
in diferite produse preparate din aceste feluri de carne si din grãsimea lor, cum sunt carnaþii, plãcintele cu
carne, hamburgerii etc. Excesul de grãsimi saturate poate duce la boli ale arterelor coronare, la îngrãºare si
obezitate. Existã apoi grãsimi nesaturate - care se gãsesc în carnea de peºte, pui, curcan, raþã, în ouã, fasole
ºi linte, seminþe de floarea soarelui ºi în produsele care le conþin. Grãsimile nesaturate prezintã mai puþine
riscuri - dar ãn cantitãþi prea mari, toate grãsimile duc la îngrãºare, cu riscurile amintite.
Aºadar, în loc de carne grasã ori slãnina, cumpãraþi cantitãþi mici de carne slabã. ªi mai bine este sã
mâncaþi mai multã carne de peºte de orice fel. De asemeni, nu uitaþi sã consumaþi ficat, care conþine fier.
Mâncãrurile tradiþionale din fasole ºi alte leguminoase sunt hrãnitoare - la gãtit, folosiþi însã cât mai puþine
grãsimi animale ºi evitaþi prãjitul. De asemeni, încercaþi sã nu puneþi grãsimi în supe sau ciorbe. Ca regulã
generalã: cu cât mâncaþi mai puþine grãsimi, cu atât e mai bine pentru sãnãtate.
Lapte ºi produse lactate
Laptele, brânza, smântâna ºi iaurtul sunt surse valoroase de proteine, vitamine ºi substanþe minerale -
dar în acelaºi timp, au un conþinut ridicat de grãsimi animale. Laptele ºi produsele lactate sunt importante
pentru o alimentaþie sãnãtoasã - cu condiþia sã fie consumate cu cumpãtare. ªi în acest caz, mai puþin e mai
bine. Dacã aveþi posibilitatea, beþi lapte degresat sau semi-degresat, care e mai bun pentru adulþi datoritã
conþinutului redus de grãsimi. E de preferat de asemeni smântâna cu conþinut scãzut de grãsimi.
Grãsimi, uleiuri ºi zahãr
Dupã cum lesne se observã, grãsimile, uleiurile ºi zahãrul ocupã segmentul cel mai mic al piramidei
- ºi acest lucru aratã ce proporþie ar trebui sã aibã ele în alimentaþie. Aºadar -
cu cat mai puþin, cu atât mai bine. Dacã gãtiþi cu unt, grãsime sau uleiuri - reduceþi pe cât posibil cantitãþile
sau mãcar folosiþi uleiuri cu grãsimi nesaturate. E de preferat sã pregãtiþi mâncarea prin fierbere, la vase cu
presiune, pe grãtar sau la cuptor, fãrã sã adãugaþi grãsimi sau uleiuri - e o cale de-a scãdea cantitatea totalã de
Atelier VI: Trãim în lumea realã 1
grãsimi din alimentaþie. Încercaþi sã reduceþi grãsimile din toate reþetele pe care le folosiþi. Mâncaþi pâine, dar
fãrã unt - sau mãcar puneþi un strat foarte subþire.
Încercaþi sã reduceþi toate dulciurile - zaharul nu are nici o valoare nutritivã, îngraºã ºi provoacã
apariþia cariilor dentare (e vorba de orice zahãr - ºi cel rafinat ºi cel natural, din miere de pildã).
Exerciþiul fizic
Indiferent de vârstã, activitatea fizicã joacã un rol important în pãstrarea sãnãtãþii ºi în menþinerea unei
stãri de bine. Pãrerea cã activitatea fizicã e numai pentru sportivi e greºitã. Fiecare dintre noi trebuie sã-ºi
pãstreze forma fizicã, pentru menþinerea sãnãtãþii. Pãstrarea formei fizice depinde de trei componente majore:
rezistenþa, forþa ºi supleþea. Exerciþiul fizic frâneazã îmbãtrânirea sistemului osos, articulaþiilor ºi muºchilor
- în special a muºchiului cardiac. Lipsa activitãþii fizice sporeºte din multe puncte de vedere riscurile pentru
sãnãtate.
Riscuri personale: boli ale arterelor coronare (care hrãnesc inima), infarct de miocard ºi accidente
vasculare cerebrale, hipertensiune arterialã, lipsã de tonus muscular ºi de energie, probleme cu articulaþiile,
osteoporoza (fragilitate osoasã), modificãri ale þinutei corpului, îngrãºare ºi obezitate.
Riscuri pentru familie: lipsa de energie în viaþa sexualã, lipsa de energie în relaþiile cu copiii sau
nepoþii - care primesc totodatã un exemplu negativ.
REZISTENÞA: Trebuie sã puteþi face miºcare fizicã fãrã sã ajungeþi imediat sã gâfâiþi. Aveþi deci
nevoie sã vã dezvoltaþi circulaþia sângelui spre inima ºi plãmâni. Odatã cu sporirea rezistenþei, ritmul cardiac
scade ºi creºte forþa de contracþie a inimii - deci veþi putea face faþã mult mai uºor la efort fizic prelungit sau
de intensitate mare.
FORÞA: Activitatea fizicã presupune o musculaturã cu tonus foarte bun. Când muºchii umãrului,
trunchiului ºi coapselor au un tonus corespunzãtor, scade mult riscul întinderilor ºi accidentãrilor.
SUPLEÞE: O bunã mobilitate a gâtului, coloanei vertebrale ºi articulaþiilor previne întinderile
ligamentelor, muºchilor ºi tendoanelor. Supleþea reduce de asemeni riscul durerilor datorate rigiditãþii
articulaþiilor.
Existã o legãturã directã între nivelul activitãþii fizice ºi consumul energiei ce provine din mâncare.
Dacã mãnânci mai mult decât consumi, surplusul de energie se depoziteazã sub formã de grãsime.
Consecinþa: te vei îngrãºa, ceea ce sporeºte riscurile pentru sãnãtate - riscuri care cresc ºi mai mult dacã se
adaugã fumatul ºi consumul de alcool peste cantitatea recomandatã.
Identitate de gen
Sex - diferenþa biologicã dintre femei ºi bãrbaþi.
Nu ne naºtem femei/bãrbaþi, ne naºtem persoane de sex femeiesc/bãrbãtesc ºi devenim, ne formãm ca
femei/bãrbaþi, feminini/masculini, cel mai adesea în contact cu societatea, care ne impune valori, aºteptãri
prestabilite, ce au rolul de a ne modela. Ne naºtem cu un sex anume, dar nu ºi cu un gen anume. Acesta din
urmã se formeazã în strânsã dependenþã de tipul de societate, de gradul de culturã ºi civilizaþie.
Identitate de gen – interiorizarea psihologicã ºi moralã a trãsãturilor feminine/ masculine, ca rezultat
al unui proces de interacþiune între sine ºi ceilalþi.
Steorotipuri de gen – sistem de convingeri, opinii consensuale referitoare la caracteristicile femeilor
ºi bãrbaþilor, în legãturã cu trãsãturile dezirabile ale masculinitãþii ºi feminitãþii.
Trãsãturi tradiþional feminine: dependenþã, emotivitate, blândeþe, subiectivitate, nevoie de protecþie,
sensibilitate, înclinaþie spre detaliu ºi aparenþã, slãbiciune, tact, grijã faþã de alþii.
Trãsãturi tradiþional masculine: independenþã, raþionalitate, agresivitate, obiectivitate, încredere în
sine, spirit de competiþie, capacitãþi analitice, înclinaþie spre esenþã,tãrie, înclinaþie spre ºtiinþe, ambiþie,
autoafirmare.
Prejudecãþi de gen – idei preconcepute care opereazã etichetãri din perspectiva a ceea ce este
predeterminat ca admis/respins, întrucât o persoanã este bãrbat sau femeie.
Autonomie de gen – capacitatea de a formula propriile norme de conduitã ca fatã sau bãiat, ca femeie
sau ca bãrbat.
Standard unic - aplicarea aceloraºi valori ºi norme indiferent cã sunt femei sau bãrbaþi, ceea ce
instituie o realã egalitate de ºansã între cele douã genuri.
Roluri de gen – atitudinile ºi comportamentele dominante pe care societatea le asociazã femeilor ºi
Atelier VI: Trãim în lumea realã 1
spre a ajuta, a îngriji, chiar prin renunþare la sine ºi prin sacrificiu.
Etica “drepturilor” – asociatã mai ales bãieþilor, educã bãieþii spre competiþie, spre dreptate,
corectitudine, legalitate, fãcând abstracþie de nevoile concrete ale celor din jur.
Discriminare de gen – teorie ºi practicã ce susþin cã, în mod natural, femeile ºi bãrbaþii nu pot sã
îndeplineascã aceleaºi roluri în viaþa privatã, în cea publicã ºi în cea profesionalã.“Adolescenþa - perioada
marilor riscuri”
Dincolo de identitatea de gen, problemele legate de sexualitatea copilului/adolescentului sunt multiple
ºi variate. Nu vor fi trecute aici în evidenþã aceste probleme, sunt numeroase materiale care le dezbat. Tot ce
se va face va fi atenþionarea (suplimentarã) asupra necesitãþii discuþiilor deschise între pãrinþi ºi copii, în
special când este vorba de subiecte sensibile: consumul de tutun ºi alcool, anturaj, comportament sexual,
consum de droguri, relaþii etc. Nu avem o reþetã universalã care sã vã ajute sã discutaþi cu copiii dvs. teme
diverse, fie cã este vorba de copii “cuminþi” sau copii “rebeli”. Putem însã profita de experienþa specialiºtilor
care lucreazã cu tinerii pentru a vã da câteva idei despre ceea ce face adolescenþa o perioadã riscantã nu numai
în viaþa copilului dar ºi a pãrintelui. Pentru cã adolescenþa este vârsta la care se înregistrazã cele mai multe
debuturi în comportamente de viaþã nesãnãtoase, pentru cã existã existã situaþii de risc la care copilul dvs. se
expune zi de zi, încercaþi sã adoptaþi un comportament preventiv, care sã evite apariþia pericolului pentru
copilul dvs.
De ce adolescenþa este vârsta a care se înregistrazã cele mai multe debuturi în comportamente de
viaþã nesãnãtoase? Pentru cã:
“1. În perioada adolescenþei tineriiau mai multã încredere în:
Pãrinþi
Profesori
Grupul de prieteni.
2. Adolescentul este înclinat sã adopte:
Comportamente conformiste, acceptate social
Comportamente neconformiste, care încalcã normele ºi valorile sociale.
3. Adolescenþa este o perioadã:
În care tinerii ºtiu foarte bine cine sunt, care sunt valorile lor, ce este bine ºi ce este rãu
De confuzie valoricã.
4. În deciziile sale, adolescentul este influenþat mai mult de
Familie
Profesori
Persoane vârstnice
Grupul de prieteni.
5. Majoritatea adolescenþilor vor:
Sã fie în siguranþã, protejaþi
Sã trãiascã emoþii noi, intense.
6. Adolescenþa este o perioadã în care:
Comportamentul adolescentului poate fi uºor prevãzut prin reacþii anterioare
Se încearcã tot felul de comportamente, chiar ºi comportamente strãine de propria
personalitate, cu scopul cunoaºterii de sine.
7. Majoritatea adolescenþilor se caracterizeazã prin:
Chibzuinþã, se gândesc mult înainte de a lua o decizie
Reacþii rapide, ei nus e gândesc prea mult la consecinþe.
8. Viaþa afectivã a adolescenþilor este:
Relativ echilibratã
Adolescenþa poate fi consideratã vârsta maturitãþii afective
Echilibrul afectiv este fragil.
9. Adolescenþa este o perioadã în care copilul:
Este foarte preocupat de pericolele care existã ºi de care sete bine sã se fereascã
Crede cã tot ceea ce este rãu nu îl poate atinge.
Concluzie: Adolescenþa este o perioadã de confuzie valoricã în care adolescentul adoptã cu uºurinþã
Atelier I: Alãturi de ºcoalã
bãrbaþilor, respectiv drepturile ºi responsabilitãþile lor într-o anumitã societate.
Etica “grijii” – asociatã mai ales fetelor, educã spre cooperare, spre a fi receptive la nevoile celorlalþi,
comportamente nonconformiste, de multe ori la sugestiile prietenilor; pãrinþii au o autoritate mai scãzutã în
faþa lor” (“Manual pentru pãrinþi” - Organizaþia Salvaþi Copiii, 2002).
Chiar ºi scãzutã, autoritatea dvs. asupra ficelor/fiilor adolescenþi îi poate ajuta sã nu adopte
comportamente nesãnãtoase, reþineþi însã cã în aceastã perioadã, mai ales, comunicarea deschisã cu copilul
este esenþialã. comportamente nonconformiste, de multe ori la sugestiile prietenilor; pãrinþii au o autoritate
mai scãzutã în faþa lor” (“Manual pentru pãrinþi” - Organizaþia Salvaþi Copiii, 2002).
Chiar ºi scãzutã, autoritatea dvs. asupra ficelor/fiilor adolescenþi îi poate ajuta sã nu adopte
comportamente nesãnãtoase; reþineþi însã cã în aceastã perioadã, mai ales, comunicarea deschisã cu copilul
este esenþialã. Abordaþi diverse strategii, în funcþie de personalitatea copilului, apelând ºi la specialiºti
atunci când consideraþi cã eventualele probleme apãrute depãºesc capacitatea dvs. de a face faþã.
Mituri referitoare la regimul de viaþã
Fumatul ºi dependenþa de nicotinã
1. Majoritatea tinerilor pot sã se lase uºor de fumat.
2. Fumatul previne consumul de alcool ºi de droguri.
3. Fumatul te relaxeazã.
4. Tinerii nu se pot îmbolnãvi de la fumat.
Alcool ºi dependenþa de alcool
1. Un duº sau o cafea eliminã efectele consumului de alcool.
2. Este mai sãnãtos sã consumi bere sau vin decât sã consumi vodcã sau þuicã.
3. Alcoolismul este un semn de slãbiciune moralã.
4. O picãturã de alcool îþi dã curaj.
Drogurile ºi dependenþa de droguri
1. Nu poþi deveni dependent dintr-o dozã de droguri.
2. Poþi renunþa oricând la consumul de droguri, trebuie doar sã vrei acest lucru.
3. Adolescenþii nu pot deveni dependenþi.
4. Drogurile produse natural nu au efecte negative.
Alimentaþia
1. Oamenii graºi sunt sãnãtoºi.
2. Consumul de pâine îngraºã.
3. Dulciurile sunt bune pentru memorie.
4. Înfometarea este cea mai sigurã cale de a slãbi.
Viaþã sexualã
1. Fetele nu pot rãmâne însãrcinate la primul contact sexual.
2. Fetele nu pot rãmâne însãrcinate în timpul menstruaþiei.
3. Cele cinci zile dinaintea menstruaþiei reprezintã o perioadã sigurã pentru contactele sexuale.
4. Fetele nu pot rãmâne însãrcinate dacã actul sexual are loc în picioare.
v
Atelier VI: Trãim în lumea realã 1
Aplicaþie: Aºa sau altfel
În timp ce se discutã elementele din secþiunea „Teorie”, afiºaþi, în locuri vizibile în
salã, coli (preferabil A3 sau A2) cu sugestii utile pentru un stil de viaþã sãnãtos, repartizate pe
ºase categorii: consum de tutun, consum de alcool, consum de droguri, regim alimentar, regim
de odihnã, sexualitate. Pe baza propriei experienþe de viaþã ºi fãcând apel la sugestiile afiºate,
pãrinþii vor avea sarcina de a completa fiºele de lucru din anexã.
Grup participant: Pãrinþi
Timp necesar: 20 minute
Materiale necesare: coli, marker, fiºe de lucru (în numãr egal cu
participanþii), instrumente de scris
¯
FE
*Notã: Pregãtiþi atelierul urmãtor cu elevii. Fiecare elev va avea la dispoziþie o lunã pentru a
realiza, individual sau împreunã cu alþi colegi, un produs sau o activitate care sã fie reprezentative
pentru preocupãrile lui din timpul liber. Aceste produse/activitãþi vor fi prezentate în cadrul atelierului
urmãtor cu pãrinþii.
Atelier VI: Trãim în lumea realã 1
Scopul aplicaþiei este sã-i determine pe pãrinþi sã-ºi analizeze propria experienþã familialã, din
perspectiva comportamentelor de viaþã sãnãtoase/nesãnãtoase ºi sã-ºi propunã posibile schimbãri
realiste care sã conducã la creºterea calitãþii vieþii. Insistaþi asupra faptului cã schimbãrile propuse este
de dorit sã fie realiste, sã þinã seama de caracteristicile socio-profesionale ale pãrinþilor (vârstã,
categorie socialã, profesie, grad de educaþie etc.), dar ºi de caracteristicile socio-psihologice ale
copilului (vârsta, nevoi personale, trãsãturi de personalitate, grad de maturizare, condiþii de viaþã etc.).
Schimbãrile pe care ºi le propun sã fie realizabile, nu sã fie alese pentru cã sunt comportamente
dezirabile, sãnãtoase ºi pentru cã acest lucru este aºteptat de la ei.
Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei:
Dupã încheierea exerciþiului veþi pune întrebãri de genul:
- Cum v-aþi simþit pe parcursul activitãþii?
- Cum vi s-a pãrut activitatea?
- Consideraþi cã este dificil de schimbat un comportament nesãnãtos, odatã ce a devenit
obiºnuinþã?
- Credeþi cã sunt uºor de imitat comportamentele adulþilor de cãtre copii?
- Credeþi cã în familiile în care pãrinþii au comportamente de viaþã nesãnãtoase copiii sunt
predispuºi sã adopte aceste comportamente?
Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Nu vã exprimaþi propria opinie în
legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria
opinie fãrã a fi judecat. Se pot iniþia discuþii referitoare la planuri concrete pentru punerea în aplicare
a schimbãrilor dorite.
Sugestii pentru debriefing:
ANEXà ATELIER VI: FIªÃ DE LUCRU
Atelier VI: Trãim în lumea realã 1
FIªÃ DE LUCRU „AªA SAU ALTFEL”
Ce a-þi menþine în stilul de viaþã? Ce a-þi schimba în stilul de viaþã?
La dvs.
La copilul dvs.
VII. Trãim în lumea realã 2
³
v
Participanþi: pãrinþi ºi copii
Timp necesar: 60 minute
¯
FE
¡
Preocupãrile pozitive de timp liber contribuie la dezvoltarea personalã, la sãnãtatea mentalã a tinerilor
ºi creeazã oportunitãþi pentru contacte sociale.
Managementul timpului:
Cele trei metode de eficientizare a timpului sunt:
a. Organizarea
La modul ideal, ar trebui alcãtuitã în fiecare searã o listã cu ce este de fãcut în ziua urmãtoare. În
aceastã etapã nu se poate planifica totul. Este bine sã fie oferitã mai multã flexibilitate, având mai mult
timp.
b. Stabilirea prioritãþilor
Urmãtorul pas constã în stabilirea unei liste de prioritãþi, cu scopul de a face mai întâi cele mai
importante lucruri, coborând apoi în josul listei. Depinde de fiecare cum ne stabilim prioritãþile, toatã
responsabilitatea revenindu-ne.
c. Planificarea
Dupã stabilirea listei cu prioritãþi, se va stabili un program rezonabil, pe care sã-l respectãm.
Atelier VII: Trãim în lumea realã 2
timpul liber
luarea deciziilor
presiunea anturajului
Aplicaþie: „Aceºtia suntem noi”
Pãrinþii vor fi invitaþi sã participe la o acþiune organizatã de copiii lor. În cadrul acestei
acþiuni elevii, în mod individual sau în echipe, vor prezenta un produs sau o activitate care sã
fie reprezentative pentru preocupãrile lor din timpul liber. Activitatea va dura cel mult 60 de
minute. Aceste activitãþi vor fi fost pregãtite luna anterioarã.
Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei:
Scopul activitãþii este conºtientizarea, de cãtre pãrinþi, a importanþei pe care timpul liber o are în
viaþa unui copil/tânãr ºi cât de util este ca pãrinþii sã se implice în modul în care copiii lor petrec acest
timp, sprijinind dezvoltarea personalã a acestora.
Veþi trimite invitaþii scrise pãrinþilor în timp util.
Fiecare elev a avut sarcina de a se pregãti pentru aceastã activitate.
Sugestii pentru debriefing:
Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul:
- Cum v-aþi simþit pe parcursul aplicaþiei?
- Cum vi s-a pãrut aplicaþia?
Încercaþi sã creaþi cadrul pentru schimb de impresii “în familie”, astfel încât pãrinþii sã poatã discuta cu
copiii lor despre realizarea sarcinii, despre pasiunile lor sau despre modul în care îºi pot petrece timpul
liber împreunã. Încurajaþi dialogul dintre participanþi ºi interveniþi pentru a-l orienta spre obþinerea
rezultatului scontat.
Reguli de aur ale managementului timpului:
· stabileºte o rutinã zilnicã
· foloseºte momentul în care eºti în capacitate mentalã maximã
· stabileºte termen limitã pentru toate activitãþile
· nu amâna lucruri importante care nu-þi fac plãcere
· amânã ce nu este important
· eliminã întreruperile
· stabileºte momente în care sã nu te deranjeze nimeni
· fã lucrurile pe rând
· dacã începi ceva, fã tot posibilul pentru a-l termina
· pune pauze atunci când ºtii cã nu lucrezi eficient.
Având ca sisteme de referinþã – distracþia ºi libera alegere – activitãþile de timp liber pot fi grupate în
3 categorii:
Q Timpul liber pentru activitãþi care rãspund provocãrilor personale: sport, muzicã, dans, alte
preocupãri artistice, interese ºi pasiuni
Q Timpul liber pentru a fi în compania celorlalþi, de aceeaºi vârstã: discuþii, vizite, vorbitul la telefon,
plimbãri etc. A petrece timpul împreunã cu alþii înseamnã a avea prieteni. Condiþiile prieteniei:
- reciprocitatea
- angajamentul
- egalitatea
- ataºamentul/ loialitatea
- încrederea
Funcþiile prieteniei:
- resurse emoþionale, atât pentru distracþie cât ºi pentru adaptarea la stress.
- resurse cognitive pentru rezolvarea problemelor ºi achiziþionarea de noi cunoºtinþe
- contexte în cadrul cãrora sunt însuºite ºi elaborate deprinderile sociale de bazã (comunicarea socialã,
cooperarea, apartenenþa la grup)
- baza pentru relaþiile ulterioare
Q Timpul liber pentru relaxare: sã asculte muzicã, sã se uite la TV, sã revadã activitãþile zilei etc.
Fie cã este vorba de timpul liber petrecut cu pãrinþii, fie în lipsa prezenþei pãrinþilor, aceste activitãþi
trebuie în primul rând cunoscute de pãrinþi ºi apoi coordonate ºi chiar supravegheate. Pentru copil timpul liber
are mai multe semnificaþii:
- este o activitate plãcutã petrecutã în afara interdicþiilor pãrinteºti ºi cu parteneri pe care el ºi-i alege,
- este ºansa lui de a exersa comportamentele învãþate ºi de a le explora limitele (cât are voie sã facã
ºi cât nu are voie în funcþie de alte restricþii decât cele ale familiei),
- cunoaºte alþi copii (adulþi chiar) ºi alte modele de comportament (prin jocurile în care se antreneazã
cu aceºtia) pentru viaþã,
- el „face regulile” ºi deþine controlul situaþiilor pentru cã el le-a creat,
- într-un cuvânt, exploreazã mediul înconjurãtor prin reguli personale.
Modul în care copilul îºi petrece efectiv timpul liber poate fi clasificat în douã categorii: timpul liber
activ, în care face lucruri de plãcere ºi în interesul dezvoltãrii sale ºi timpul liber pasiv, în care îºi omoarã
plictiseala ºi timpul fãcând ce se nimereºte. Este de la sine înþeles cã timpul liber activ trebuie încurajat, dar
ºi cealaltã modalitate nu este complet de neglijat, pentru cã rolul timpului liber pasiv este de relaxare ºi de
odihnire (dar nu în exces).
Faptul cã pãrinþii trebuie sã cunoascã ºi sã coordoneze modul de petrecere al timpului liber de cãtre
copilul lor este important pentru cã:
• este de preferat ca timpul liber sã reprezinte un agent de educaþie pozitivã pentru copilul nostru,
• trebuie învãþat copilul sã separe modalitãþile de petrecere a timpului liber ºi comportamentele
pozitive de cele negative,
• petrecerea timpului liber cu alþi copii înseamnã modele diferite de gândire ºi de comportare care
trebuie lãmurite la timpul respectiv, pentru a lãsa o urmã în modul de adaptare al copiilor la mediul
înconjurãtor,
• a cunoaºte posibilitãþile reale ale copilului ºi a-l orienta spre activitãþi care sã-i dezvolte talentele
Atelier VII: Trãim în lumea realã 2
ascunse,
• pãrinþii trebuie sã asigure copiii de prezenþa lor permanentã în viaþa lor ºi de importanþa activitãþilor
copiilor pentru pãrinþi (aprecierea intereselor copiilor formeazã la aceºtia încredere în forþele proprii,
motivaþie pentru învãþare, iniþiativã ºi adaptare mai rapidã la cerinþele ºcolii ºi ale societãþii). Pânã la o
anumitã vârstã, copilul trebuie sã respecte regulile de comportare în societate ºi regulile proprii fiecãrei
familii. Dacã simte prezenþa (directã sau implicitã) pãrinþilor, îºi va forma conºtiinþa moralã. Copilul trebuie
sã se simtã supravegheat ºi ghidat de reprezentarea pãrinþilor tot timpul.
Mass media ocupã un loc din ce în ce mai important în viaþa copiilor/tinerilor. Auzim foarte des pãrinþi
care se plâng de timpul excesiv acordat de copii mass mediei. În acest context este bine sã cunoaºtem care
sunt interesele, riscurile ºi cum acþionãm în privinþa mass media.
Ca sã iei o decizie corectã, încearcã sã urmezi cele cinci etape:
· Defineºte decizia care trebuie luatã.
· Exploreazã toate alternativele.
· Adunã informaþii.
· Gândeºte-te la consecinþe.
· Ia hotãrârea pe baza informaþiilor adunate ºi a alternativelor studiate.
Câþiva termeni implicaþi în luarea deciziilor
· Sintetizarea: integrarea vechilor pãrþi în altele noi.
Atelier VII: Trãim în lumea realã 2
Vârstã Interese Riscuri Acþiuni
4 – 7 ani - desene animate
- povestiri radiofonice
vulnerabilitate descurajarea
comportamentului agresiv
7 – 10 ani - seriale pentru copii
- poveºti dramatizate
vârstã criticã pentru
dezvoltarea comportamentelor
agresive (vârsta de 8 ani)
- explicarea modului de
creare a efectelor speciale
- eliminarea scenelor de
violenþã prin umor ºi stãri
10 – 12 ani - se ierarhizeazã interesele de
la primele categorii de vârstã
- emisiuni ºi reviste care
conþin experienþe de viaþã
(viaþa vedetelor, modã,
muzicã, educaþie sexualã)
apar tentaþiile de a încerca
comportamente de viaþã
nesãnãtoase (tutun, alcool)
- oferirea de informaþii
corecte ºi complete ºi
argumentarea unui mod de
viaþã sãnãtos
- oferirea unor modele
pozitive
12 – 16 ani - programe muzicale,
- programe SF
- transmisiuni sportive
- seriale cu tineri
- asimilarea unor
pseudovalori
- vârstã criticã pentru
interiorizarea experienþelor de
viaþã negative (consum de
substanþe, promiscuitate,
apartenenþã la gaºcã,
infracþionalitate etc.)
- încurajarea exprimãrii
opiniilor
- analiza criticã mass media ºi
a efectelor acestora
16 – 18 ani - cautã acele emisiuni care
rãspuns nevoilor de
apartenenþã la o comunitate
animatã de aceleaºi interese
- interesul îndeplineºte o
funcþie de selecþie,
valorificare, de restrângere
tematicã, de mobilizare ºi
susþinere a efortului
- stimularea aresivitãþii
- crearea dependenþei de mass
media
- manipularea intereselor ºi
convingerilor
- captarea interesului,
convingerea ºi transformarea
convingerilor în acte de voinþã
- motivarea spiritului de
competiþie
- crearea unor grupuri de
susþinere în vederea acceptãrii
sau respingerii unor reguli
sociale
2. LUAREA DECIZIILOR
· Analiza: puterea de a separa ºi studia.
· Informaþia validã: informaþie care poate fi doveditã.
· Fapt: ceva ce poate fi dovedit.
· Opinie: idee personalã sau credinþã a unui individ.
· Autopreþuire: opinie pozitivã a cuiva despre sine.
· Încredere în sine: încredere în propria judecatã.
· Decizie: rezultatul hotãrârii cuiva într-o privinþã.
· Expresie: modul în care cineva îºi aratã emoþiile ºi temperamentul.
· Autodeterminare: principiul unei voinþe libere; capacitatea de a decide de unul singur,
fãrã influenþe exterioare.
Modalitãþi de alegere a unei decizii
Prin deliberare:
Cântãrirea alternativelor pe baza analizei. Aceste decizii pot sã implice sau nu valori majore.
Fãrã sã te gândeºti prea mult:
Acestea sunt de multe ori decizii banale, cum ar fi alegerea perechii de pantofi care va fi purtatã în
ziua respectivã.
Prin amânare:
Obþii rezultate fãrã sã alegi de fapt ºi fãrã sã le poþi controla prea mult. De exemplu, dacã eºti întrebat
dacã vrei fulgi de cereale la micul dejun ºi tu rãspunzi cã nu eºti sigur ºi cã te vei decide mai târziu, ai un
exemplu de decizie amânatã. Nu prea ai însã control asupra rezultatelor, pentru cã în timp ce tu te decizi,
fratele tãu mai mic poate sã fi terminat deja ultimii fulgi de cereale existenþi. (textul a fost preluat din „Manual
de educaþie pentru viaþa de familie”, Fundaþia Tineri pentru Tineri, 2001)
Apar situaþii în viaþã în care este nevoie sã spui „Nu”. În asemenea situaþii aveþi nevoie de pregãtirea
psihologicã împotriva presiunilor care conduc spre un comportament dãunãtor. Lupta împotriva unor astfel
de presiuni poate fi în multe cazuri dificilã; dacã nu poþi evita exercitarea unor astfel de presiuni ai nevoie de
exersarea abilitãþii de a spune „Nu”. Luarea deciziei de a spune „Nu” urmeazã etape simple:
1. Analizarea situaþiei;
2. Analizarea consecinþelor comportamentului;
3. Stabilirea unei decizii proprii
- Ia o decizie în funcþie de ceea ce este bine pentru tine!
- Bazeazã-þi decizia þinând cont de analizarea posibilelor consecinþe ale unei decizii ºi de
efectele deciziei asupra respectului de sine.
4. Exprimã-þi decizia faþã de prietenii sau colegii tãi! Când decizia ta este „Nu” presiunii
grupului, spune simplu:
- Nu, mulþumesc!
- Nu sunt interesat!
- Am altceva de fãcut!
- Nu-mi place sã fac acest lucru!
- Am o idee mai bunã!
- Am decis sã nu mai fac acest lucru!
- Am spus deja „Nu”. Nu mã mai dernja!
- Trebuie sã plec.
Reþine!
Dupã ce spui „Nu” presiunii grupului:
· Te simþi mulþumit de tine;
· Câºtigi respectul altor persoane;
· Îþi îmbunãtãþeºti relaþiile cu pãrinþii;
· Îþi respecþi valorile;
· Nu ai probleme ºi îi ajuþi ºi pe ceilalþi sã le evite.
Când cedezi presiunii grupului:
Atelier VII: Trãim în lumea realã 2
3. CUM SÃ SPUI „NU”
· Nu mai ai încredere în tine pentru cã alþii au decis în locul tãu;
· Pierzi respectul altor persoane care observã cã nu eºti independent;
· Îi rãneºti pe pãrinþii tãi;
· Te poþi îmbolnãvi;
· Ai probleme la ºcoalã.
Exemple de rãspunsuri la „argumente” ºi „reacþii de rãspuns”*:
* Exemplele au fost preluate din „Manual de educaþie pentru viaþa de familie” – Funaþia Tineri pentru Tineri, 2001, pg.
Atelier VII: Trãim în lumea realã 2
Toatã lumea face asta. NU. Nu este adevãrat, eu nu fac asta.
Ai accepta dacã m-ai iubi. NU. Dacã tu m-ai iubi, nu ai insista.
În felul acesta te maturizezi. NU. Matur înseamnã sã iei decizii înþelepte, nu sã faci
lucruri care pot avea consecinþe grave.
E amuzant, tocmai pentru cã nu ar trebui sã o
faci.
NU. Nu e amuzant, pentru cã-mi poate face rãu, mie sau
familiei mele, dacã aflã.
Dacã nu spui „DA”, te pãrãsesc. NU. Dacã asta e tot cre vrei, atunci „la revedere!”
De ce-mi spui acum „Nu”? E dreptul meu sã spun „Nu” ori de câte ori vreau, chiar
dacã am spus „Da” în trecut.
Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3
violenþã
agresivitate
climat familial
VIII. Trãim în lumea realã 3
³

¯
¡
Întâlnim, tot mai des, aspecte violente în lumea în care trãim. Uneori nici nu mai realizãm cã suntem
agresaþi de ceilalþi fizic/psihic. Sunt manifestãri violente care chiar produc plãcere sau satisfacþie (sporturi ca
boxul, rugby-ul, fotbalul american etc.) sau manifestãri pe care le considerãm fireºti din punct de vedere
social (discuþii agresive cu superiorii/subalternii, sancþiunea fizicã aplicatã copiilor etc.). Ca dascãli ºi ca
pãrinþi e bine sã descurajãm orice manifestare violentã ºi sã aducem argumente pentru dezvoltarea unui
comportament prosocial.
a. Violenþa domesticã – include toate aspectele de violenþã apãrute într-o relaþie de tip familial, între
rude de sânge, rude prin alianþã, soþi sau concubini.
Violenþa domesticã este reprezentatã de orice formã de agresiune fizicã sau verbalã, abuz sau
intimidare a unuia dintre membrii familiei. Violenþa naºte violenþã. Pãrinþii violenþi transmit copiilor lor
modele comportamentale defectuoase. Din postura de spectatori, copiii devin actori. Fie ei bãieþi sau fete tind
sã reproducã pe scena vieþii comportamentele violente învãþate în familie sau la nivelul grupului de
covârstnici din care fac parte. Cei care agreseazã, de regulã, se comportã astfel din cauza unor sentimente de
furie ºi ostilitate, din cauza deprimãrii ºi lipsei de încredere în sine, egocentrismului, necesitãþii imperative de
a controla ºi domina ºi, nu în ultimul rând, a lipsei de comunicare.
Abuz fizic – lovirea cu palma, cu pumnii, distrugerea bunurilor din casã, afectarea integritãþii
corporale.
Abuz sexual – orice contact sexual nedorit de cãtre partener/ partenerã, viol.
Abuz psihologic – degradarea continuã ºi umilirea partenerei/partenerului, abuzul emoþional folosit în
manipularea ºi controlul partenerului.
Abuz verbal – comentarii umilitoare, insulte, jigniri, care induc în victimã sentimente de spaimã ºi
Exerciþiu introductiv: Despre agresivitate
Dupã o scurtã introducere a temei, rugaþi grupele de pãrinþi sã se gândeascã la diferite
tipuri de comportamente, cuvinte, gesturi agresive. Acestea vor fi notate pe hârtie, într-un
tabel cu douã coloane: “agresivitate verbalã” ºi “agresivitate nonverbalã”. Dupã completarea
tabelelor de cãtre grupe, reprezentantul fiecãrei grupe va citi rãspunsurile, dvs. având sarcina
de a centraliza ºi nota pe o foaie de flipchart/tablã aceste rezultate.
Grup participant: Pãrinþi grupaþi câte 3 – 4
Timp necesar: 15 minute
Materiale necesare: coli, instrumente de scris
Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei:
Scopul exerciþiului este, pe de o parte, sã identifice comportamente agresive frecvent întâlnite, iar,
pe de altã parte, sã descopere ºi alte reacþii agresive mai subtile.
Explicaþi participanþilor cã doriþi de la ei sã identifice orice tip de comportament care poate avea o
încãrcãturã agresivã, dar nu cuvinte ca atare ºi nici situaþii efective. Utilizaþi rezultatele obþinute pentru
a introduce informaþiile din secþiunea “Teorie”.
În anexã veþi gãsi o listã cu comportamente agresive verbale ºi nonverbale care vã va ajuta sã adãugaþi
la rãspunsurile pãrinþilor alte comportamente.
1. VIOLENÞA
scãderea, în timp, a stimei de sine.
Abuz economic – apare atunci când unul dintre parteneri deþine controlul economic exclusiv.
Abuz social – abuz verbal în faþa altor persoane, umiliri, glume, critici referitoare la aspectul fizic ºi
calitãþile intelectuale.
b. Violenþa domesticã asupra copilului
„Încã nu ºtim cum ar arãta lumea în care copiii ar fi crescuþi fãrã a fi supuºi umilinþelor, în care pãrinþii
i-ar respecta ºi i-ar trata serios, ca pe niºte fiinþe umane” (Alice Miller, Pentru binele tãu propriu, 1987).
Copiii trebuie sã se bucure de drepturile lor, ca orice persoanã. Pedeapsa fizicã reprezintã o violare
gravã a drepturilor copiilor la integritate fizicã ºi emoþionalã. Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la
drepturile copilului, cere statelor pãrþi, în articolul 19, sã protejeze copiii împotriva „tuturor formelor de
violenþã fizicã ºi emoþionalã”. Conform literaturii de specialitate, educarea copiilor prin utilizarea pedepsei
corporale conduce la dezvoltarea de atittudini ºi comportamente violente atât pe perioada copilãriei cât ºi mai
târziu, în viaþa de adult. Pedeapsa fizicã are consecinþe negative asupra dezvoltãrii copilului. Promovarea
metodelor de disciplinã pozitivã nonviolentã uºureazã sarcina pãrinþilor ºi reduce stresul în cadrul familiei.
Cu toate acestea, pedeapsa fizicã în familie rãmâne o practicã legalã ºi larg rãspânditã în multe state ale lumii.
Din toate cercetãrile internaþionale referitoare la pedepsirea fizicã, nici mãcar un singur studiu nu a
relevat faptul cã aceasta ar produce efecte pozitive, dar sute de studii prezintã efectele negative. Iatã câteva
dintre efectele ale cãror existenþã a fost demosntratã în relaþiile cu violenþã asupra copilului:
1. Amplificarea. Pedepsele blânde din copilãrie tind sã evolueze cu cât copiii cresc. O singurã palmã
la început se transformã în mai mute palme ºi apoi în bãtaie în toatã regula, ceea ce afecteazã copilul din ce
în ce mai tare.
2. Încurajarea violenþei. Chiar ºi o palmã nesemnificativã poartã mesajul cã violenþa este rãspunsul
la conflicte sau la un comportament necorespunzãtor. Agresiunea naºte agresiune. Copiii supuºi violenþei
fizice sunt mai predispuºi reacþiilor violente decât ceilalþi copii (conflictele cu colegii de ºcoalã, intrarea în
anturaje periculoase, violente în adolescenþã, violenþa faþã de partenerul de viaþã sau faþã de proprii copii).
3. Vãtãmãrile psihologice. Agresivitatea faþã de copii poate fi dãunãtoare din punct de vedere
emoþional. Violenþa asupra copilului poate genera traume care vor afecta dezvoltarea ulterioarã a acestuia;
poate genera comportamente nesãnãtoase, deviante, alegerea unui mod de viaþã în concordanþã cu tratamentul
primit în familie. Familia este cea care trebuie sã rãspundã în primul rând nevoilor de securitate ale copilului,
care se percepe pe sine ca fiind neajutorat într-o lume a „celor mari”. Familia este mediul în care copilul ar
trebui sã se simtã securizat, protejat, apãrat, nu bruscat ºi agresat. Un mediu familial sãnãtos din care trebuie
sã lipseascã violenþa, asupra copilului sau altor membrii ai familiei, este o condiþie esenþialã pentru
dezvoltarea echilibratã a copilului.
c. Violenþa la tineri
ªtim cu toþii cã violenþa constituie o problemã majorã cu care ne confruntãm în societatea de astãzi.
Tinerii pot fi victimele actelor de violenþã, dar pot în acelaºi timp sã provoace asemenea situaþii. Pentru a
putea preveni astfel de fenomene, este necesar sã le înþelegem.
CUM EXPLICÃM MANIFESTÃRILE VIOLENTE?
Cu siguranþã nu putem gãsi o singurã cauzã determinantã. Este un fenomen complex, determinat de
cauze multiple:
· Nevoia de exprimare a trãirilor negative. Mulþi se comportã violent pentru a descãtuºa frustrãri ºi
tensiuni interioare.
· Nevoia de control, intenþia de a influenþa persoanele din jur
· Existenþa unor modele comportamentale violente în cadrul mediului familial, comunitar,
informaþional
· Presiunea din partea grupului
· Nevoia de stimã
· Nevoia de atenþie sau respect din partea altor persoane
· Existenþa unor abuzuri fizice ºi/sau psihice în familie, în anumite perioade de vârstã
Din punct de vedere psihologic reacþiile agresive sunt modalitãþi instinctive de exprimare a furiei ºi
de apãrare în faþa unui atac. Societatea repudiazã astfel de manifestãri. Prin urmare oamenii ºi-au dezvoltat
Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3
modalitãþi de a face faþã acestor emoþii. Pentru furie s-au conturat trei modalitãþi:
× Exprimarea emoþiei într-o manierã asertivã - un mod sãnãtos de manifestare, astfel încât sã-þi faci
cunoscute nevoile fãrã sã-i rãneºti pe alþii;
× Suprimarea furiei – emoþia sa poate inhiba prin concentrarea pe alte aspecte pozitive;
× Calmarea- modalitate de control pe de o parte asupra comportamentului extern, pe de altã parte
asupra rãspunsurilor interne.
Oamenii sunt diferiþi, au manifestãri diferite. Aceste diferenþe au cauze genetice, fiziologice (unii sunt
mai iritabili încã din copilãrie) sau socio-culturale. Aproape toþi suntem învãþaþi sã ne exprimãm tristeþea,
frica, dar nimeni nu ne învaþã sã ne exprimãm furia, sã ne exprimãm aceastã tãrie ºi sã ne-o canalizãm
constructiv.
Daþi copilului posibilitatea sã se exprime prin cuvânt, desen, modelaj sau joc!!!
Este necesar ca profesorii ºi pãrinþii sã monitorizeze comportamentul copiilor pentru a semnala
apariþia unor manifestãri cu potenþial violent.
Existã câteva repere enunþate de Dwayer, Osher& Wagner (1998) pentru evidenþierea unui potenþial
violent:
× Desene sau compuneri cu conþinut violent;
× Ameninþãri adresate celor din jur directe („Dupã amiazã te voi bate”) sau indirecte; („Sã vezi ce
vei pãþi”). Ameninþãrile pot fi clasificate dupã: gradul de pericol a agresiunii proiectate, mãsura în care existã
un plan detaliat, posibilitatea de a îndeplini ameninþarea;
× Antecedente de manifestãri agresive ºi comportament violent;
× Incidente de torturare a animalelor;
× Izolarea de grupul de covârstnici sau de familie;
× Hipersensibilitatea la criticã;
× Accesul la arme;
× Abuzul de substanþe ( alcool, droguri);
× Sursele de stres din familie;
× Interesul ºcolar scãzut.
Aceºti indicatori pot constitui repere pentru pãrinþi ºi profesori.
Comportamentul violent este ca un simptom. Se poate încerca înlãturarea lui prin metode banale „ Nu
e frumos…” sau prin metode complexe comportamentale. Uneori este zadarnic, comportamentul putând sã se
agraveze sau în locul unui simptom sã aparã un altul. Înþelegerea cauzelor unui comportament violent
înseamnã un pas înainte în soluþionarea situaþiei. Acest lucru presupune efort ºi multã rãbdare din partea
adulþilor implicaþi.
SUGESTII GENERALE PENTRU PÃRINÞI
× Construiþi o relaþie bazatã pe încredere ºi afecþiune cu copilul. Dacã ne implicãm în viaþa
copilului, îl încurajãm, îl protejãm scade incidenþa problemelor legate de agresivitate.
× Asiguraþi-vã cã tânãrul este cât mai mult timp supravegheat. Ca pãrinþi este bine sã
cunoaºtem anturajul copiilor ºi sã încurajãm permanent implicarea lui în diferite activitãþi extraºcolare.
× Oferiþi modele de comportament. Copiii învaþã mai mult prin imitarea de modele. Unii dintre
noi încurajãm comportamente agresive fãrã sã ne dãm seama. Este important sã lãudãm copilul atunci când
rezolvã problemele constructiv, fãrã violenþã.
× Stabiliþi reguli clare ºi urmãriþi respectarea lor. Aºteptãrile noastre faþã de copil este util sã le
explicãm clar. De asemenea copilul trebuie implicat în formularea regulilor, cunoscând în acelaºi timp
consecinþele nerespectãrii unora dintre ele.
× Monitorizaþi aspectele de violenþã cu care intrã în contact copilul prin media. În acest caz se
impune o atenþie sporitã ºi respectarea unor reguli de bazã:
o Limitarea timpului petrecut de copil la TV (o orã, maximum douã ore);
o Cunoaºterea conþinutului programelor urmãrite de copii;
o Discutarea scenelor de violenþã vizionate de cãtre copii;
o Discutarea consecinþelor grave pe care le are comportamentul violent în realitate;
o Analizarea modalitãþilor de rezolvare a problemelor fãrã folosirea violenþei.
Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3
În relaþia pãrinþi-copii, fiecare influenþeazã ºi este influenþat în procesul comunicãrii. Problema
comunicãrii cu copiii nu este mai puþin complexã decât cea cu adulþii, chiar uneori mai greu de realizat ºi mai
complicatã. Factorii care fac comunicarea eficientã trebuie sã fie prezenþi în relaþia pãrinþi-copii. Pentru
realizarea unei relaþii eficiente pãrinþi-copii este necesarã cunoaºterea stadiilor de dezvoltare a personalitãþii,
mai precis, pãrinþii trebuie sã cunoascã ce se întâmplã în viaþa copilului lor în perioadele de crizã cu care se
confruntã. Fie care trecere de la o etapã la alta este o crizã. Pãrinþii care trec de la o etapã la alta în viaþã se
confruntã ºi ei cu anumite crize. Þinându-se cont de problemele ce se ridicã în aceastã perioadã se va evita
înstrãinarea ºi se va accentua comunicarea.
Este important ca pentru fiecare stadiu de dezvoltare a personalitãþii, pãrinþii sã se poarte ºi sã
acþioneze potrivit necesitãþilor copilului pentru a-i oferi acestuia mediul pentru o dezvoltare sãnãtoasã.
Influenþele sistemului familial asupra procesului de formare a copilului sunt hotãrâtoare. Specialiºtii în acest
domeniu precizeazã cã relaþia pãrinþi-copii deþine un rol deosebit în fixarea deprinderilor comportamentale,
dar ºi în asigurarea condiþiilor psihologice normale.
Relaþia pãrinþi-copii nu trebuie lãsatã la întâmplare. Existã anumite norme precise care stau la baza
acestor relaþii: nevoia de dragoste care asigurã protecþie, asigurã unele raporturi relaþionale, juste ºi
echilibrate, cât ºi complementaritatea rolurilor parentale. Pãrinþii trebuie sã alcãtuiascã un raport cu copilul,
o unitate inseparabilã care îºi împart rolurile ºi sarcinile.
În funcþie de modul specific în care pãrintii îºi asumã rolurile de mamã, respectiv tatã putem distinge
mai multe tipuri de pãrinti ºi copii:
Pãrintele „Protector” – îngrijorare excesivã. Pãrintele va spune: „Nu creºte! / Nu acþiona!”
Manifestãri pozitive:
× Dezvoltã o relaþie armonioasã ºi satisfãcãtoare;
× Oferã un mediu cãlduros ºi protector;
× Reprezintã factorul stabilizator al familiei;
× Asigurã copilului securitate.
Manifestãri negative:
× Þine cont doar de aspectele pozitive ale copilului
× Este indecis atunci când este vorba de respectarea regulilor
× Nu-ºi exprimã emoþiile de dezamãgire ºi nemulþumire
× Nu-i permite copilului sã fie independent ºi sã se maturizeze
Copilul va fi :
Recomandãri:
· sã-ºi exprime emoþiile de dezamãgire ºi nemulþumire (sentimentele în general);
· sã-l responsabilizeze pe copil prin sarcini pe mãsura posibilitãþilor lui;
· sã acorde o mai mare libertate copilului;
· sã fie constant în stabilirea ºi aplicarea regulilor.
Pãrintele „Autoritar” – controlul. Pãrintele va spune: „Nu fi apropiat! / Nu fi copil! / Fã efort!
/ Depãºeºte-te! / Fii perfect!”
Manifestãri pozitive:
× doreºte sã aibã un copil competitiv;
× este responsabil;
× promoveazã reuºita prin disciplinã ºi muncã;
× preocuparea pentru corectitudine.
Manifestãri negative:
× nu acceptã sã fie contrazis ºi neluat în seamã;
× vrea sã fie ascultat întotdeauna, respectat, chiar „venerat”;
Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3
2. CLIMAT FAMILIAL
Copilul rãsfãþat – „Vreau!”
- nu suportã nici o formã de frustrare
- întâmpinã dificultãþi în respectarea regulilor
Copilul dependent – „Nu pot!”
- nu are voinþã
- nu-ºi asumã responsabilitãþi
× crede cã este singurul care ºtie ce este mai bine pentru familie.
Copilul va fi:
Recomandãri:
· sã accepte cã oricine poate greºi;
· sã manifeste o mai mare flexibilitate în stabilirea regulilor, îndeplinirea îndatoririlor;
· sã punã accent pe copil ºi nu doar pe rezultatele (bune/rele) obþinute de acesta;
· sã petreacã mai mult timp liber cu copilul;
· sã accepte cã ceilalþi sunt diferiþi în comparaþie cu el.
Pãrintele „Prieten” – încrederea. Pãrintele va spune: „Cum vrei tu! / Fã-te plãcut!”
Manifestãri pozitive:
× îi place sã-ºi petreacã timpul cu copilul ºi cu prietenii acestuia;
× este cald ºi înþelegãtor, copilul apeleazã la el atunci când are probleme;
× relaþia cu copilul se bazeazã pe stimã ºi respect reciproc;
× încurajeazã exprimarea emoþiilor.
Manifestãri negative:
× nu-ºi poate refuza copilul;
× poate fi uºor manipulat de cãtre copil;
× nu este constant în stabilirea limitelor comportamentului copilului;
× invadeazã inconºtient intimitatea copilului.
Copilul va fi:
Recomandãri:
· sã ºtie când ºi cum este necesar sã-ºi refuze copilul
· sã stabileascã limitele dintre rolul de pãrinte ºi cel de prieten
· sã respecte dreptul la intimitate al copilului
· sã fie ferm ºi consecvent în stabilirea drepturilor ºi responsabilitãþilor copilului
Pãrintele „demisionar” – fugã de responsabilitãþi (abandon). Pãrintele va spune: „Descurcã-te
singur ! Nu mai deranja! Câºtigã-þi dragostea!”
Manifestãri pozitive:
× acordã libertate mare copilului
Manifestãri negative:
× dependent de un alt membru al familiei;
× mereu preocupat de problemele personale;
× incapabil sã exercite un control asupra copiilor;
× „n-are timp sã comunice”;
× îºi aduce de lucru acasã ºi cere sã nu fie deranjat;
× manifestã o tandreþe superficialã.
Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3
Copil inhibat – „Eu nu pot pentru cã nu am voie!”
- descurajat
- copleºit de exigenþe
- rezultatele ºcolare scad în situaþii de stres
- fricos
Copil rebel – „Eu fac regulile!”
- manifestã tendinþe agresive
- nu acceptã regulile
- nu þine cont de celãlalt
Copil indisciplinat – „Mie sã-mi fie bine!”
- nu respectã adultul
- nu înþelege restricþiile ºi regulile
- nu acceptã un refuz
Copil amabil – „Vã convine!? Vã pot ajuta cu
ceva?!”
- doreºte sã fie plãcut de toatã lumea
- este superficial în relaþiile cu ceilalþi
- nu þine cont de propriile nevoi ºi dorinþe
Copilul va fi:
Recomandãri:
· sã acorde atenþie copilului, comunicând cu acesta;
· sã fie disponibil ºi receptiv la nevoile ºi dorinþele copilului;
· sã delimiteze rolul profesional de cel de pãrinte;
· sã încerce sã-ºi manifeste în mod sincer ºi deschis sentimentele de iubire faþã de cei apropiaþi.
Indiferent de vârstã, copilul are nevoie de o ambianþã caldã, dar ºi de supunere, de reguli cãrora sã se
conformeze, stabilite în acord cu pãrinþii. Cumpãtarea este mãsura tuturor lucrurilor ; o dozare optimã a
cãldurii afective ºi autoritãþii pãrinteºti este premisa unei bune adaptãri a copilului.
Relaþiile din familie au consecinþe asupra dezvoltãrii personalitãþii copiilor. Tensiunile, certurile din
familie sunt traumatizante pentru copil. Trãind intens ºi repetat aceste tensiuni, nevoia de securitate nu este
satisfãcutã, iar personalitatea copilului se va cristaliza dizarmonic.
Ambianþa familialã este hotãrâtoare pentru modul în care copilul îºi fundamenteazã concepþia despre lume ºi
viaþã. Felul de a fi al pãrinþilor va constitui un model pentru copil. Constelaþia familialã, prin reþeaua de relaþii
ºi sistemul de valori, influenþeazã adaptarea copilului în lume.
v
¯
Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3
Copil distant – „Pot singur totul!”
- incapabil sã se conformeze unor imperative
ºcolare, sociale ºi morale
- este frânat în evoluþia sa
- are un caracter crispat ºi neliniºtit
- autonomie excesivã, determinatã de
responsabilizarea prematurã
- îl va respinge, fãrã milã, la orice vârstã pe
pãrintele absent
Copil „cerºetor”-„Dacã mã iubeºti, stai cu
mine!”
- lipsit de sprijin ºi îndrumare
- frustrat de copilãrie deoarece nu se bucurã de
înþelegere ºi apreciere
- cerºeºte dragostea celor din jur
Aplicaþie: “Acvariul”
Utilizaþi metoda acvariului pentru a discuta cu participanþii diverse subiecte din tema
“Climat familial”. Trei voluntari vor lua loc pe trei scaune amplasate in triunghi (acvariul), în
mijlocul celorlalþi, care vor observa discuþia lor, fãrã a putea interveni de pe margine. Cei trei
vor discuta liber despre un subiect din tema aleasã. Pentru a lua locul unuia dintre cei trei,
oricare dintre observatori îl va atinge pe umãr; cel atins se va ridica de pe scaun ºi va ceda
locul celui care a intervenit.
Grup participant: Pãrinþi
Timp necesar: 20 minute
Materiale necesare: trei scaune
Scopul acestei aplicaþii urmãreºte sã faciliteze dialogul deschis între pãrinþi despre subiecte tabu
privind climatul familial. Li se va cere participanþilor sã exprime în scris câteva idei referitoare la tema
în discuþie. Cadrul didactic va citi biletele, pe rând, antrenând pãrinþii în dialog.
Explicaþi participanþilor cã opiniile exprimate în discuþia din “acvariu” nu trebuie neapãrat sã fie
personale. Cei din “acvariu” pot fie sã exprime propriile sentimente ºi pãreri în legãturã cu subiectul
dezbãtut, fie pot juca diverse “roluri” pentru a face discuþia mai interesantã. Încercaþi sã stimulaþi cât mai
mulþi participanþi pentru a interveni în discuþie. În mod normal dvs. nu puteþi interveni dar dacã discuþia
evolueazã într-o direcþie nedoritã sau dacã staþioneazã puteþi lua un loc în acvariu, pentru scurt timp.
Timpul alocat acestui exerciþiu poate varia, în funcþie de gradul de participare al grupului.
Urmãriþi discuþia ºi încheiaþi exerciþiul în momentul în care consideraþi cã acesta ºi-a atins scopul sau
mai devreme, dacã gradul de implicare al participanþilor este unul scãzut.
Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei:
FE
ANEXÃ ATELIER VIII: AGRESIVITATE
Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3
Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul:
- Cum v-aþi simþit pe parcursul aplicaþiei?
- Cum vi s-a pãrut aplicaþia?
- De ce aþi înlocuit o anumitã persoanã?
- De ce nu aþi intervenit în discuþie?
- Aþi descoperit abordãri noi asupra subiectului?
Utilizaþi aspecte din subiectele dezbãtute pentru a insista asupra importanþei climatului
familial asupra copilului. Folosiþi situaþiile apãrute în cadrul acvariului ºi provocaþi participanþii sã
concluzioneze ei înºiºi asupra influenþei pe care o are calitatea climatului familial asupra vieþii
copilului, de la cele mai mici vârste la maturitate.
Sugestii pentru debriefing:
Comportamente agresive nonverbale Comportamente agresive verbale
• Privire fixã, durã, ameninþãtoare
• Ameninþare indirectã sau fãþiºã
• Bãtutul din picioare
• Aruncarea cu obiecte
• Lovirea cu obiecte
• Împingerea cu umãrul/mâna în scopul
dezechilibrãrii
• Ciupitul, zgâriatul, trasul de pãr
• Semne obscene
• Bãtai
• Batjocura
• Jignirea
• Cuvinte grosolane
• Poreclirea
• Ironia
• Bârfã, intrigã
• ªantajul
• Înjurãturile
• Calomnia
• Ponegrirea cuiva
• Maimuþãreala cuiva
• Refuzul contactului social, al ajutorului, al
discuþiei
• Luarea în râs a celor slabi, neajutoraþi
IX. Trãim în lumea realã 4
³
v
¯
FE
Atelier XI: Trãim în lumea realã 4
comportamente evazioniste:
egosimul, negativismul, rãsfãþatul,
încãþãþânarea, minciuna, furtul, fuga de acasã
sau de la ºcoalã
Exerciþiu introductiv: Întâmplãri din viaþa realã
Veþi împãrþi grupelor de pãrinþi fiºele de lucru. Se cere fiecãrui pãrinte sã citeascã
situaþia prezentatã în fiºa de lucru ºi sã se gândeascã timp de 5 minute cum ar fi procedat el/ea
într-o asemenea situaþie ºi sã identifice cauzele care au generat problema apãrutã. Membrii
grupelor vor împãrtãºi în cadrul echipei pãrerile lor, acestea vor fi discutate ºi apoi se va
stabili de comun acord o soluþie care va fi expusã, în plen, de reprezentantul grupului.
Soluþiile prezentate vor fi supuse dezbaterilor.
Grup participant: pãrinþi împãrþiþi în grupe de 3 – 4
Timp necesar: 20 minute
Materiale necesare: fiºe de lucru, câte una pentru fiecare grupã
Recomandãri pentru realizarea exerciþiului:
Scopul acestei aplicaþii este ca prin transpunerea în rolul pãrinþilor din situaþiile prezentate sã-ºi
dezvolte abilitãþi de a rezolva probleme asemãnãtoare în sensul menþinerii relaþiilor specifice unui
climat familial echilibrat. Recomandaþi pãrinþilor sã încerce sã identifice soluþii cât mai variate ºi cât
mai apropiate de modul în care ar reacþiona ei în mod real, dacã ar trãi situaþia prezentatã.
Dupã încheierea exerciþiului veþi pune întrebãri de genul:
- Cum v-aþi simþit pe parcursul activitãþii?
- Cum vi s-a pãrut activitatea?
- V-a fost greu sã vã puneþi în pielea pãrintelui din situaþiile prezentate?
- Ce aþi descoperit în legãturã cu propria persoanã vis a vis de soluþiile prezentate?
- Care moment al „rolului” vi s-a pãrut cel mai dificil?
- Cum vi s-au pãrut soluþiile prezentate de ceilalþi? Argumentaþi rãspunsurile.
Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Nu vã exprimaþi propria opinie în
legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria
opinie fãrã a fi judecat.
Sugestii pentru debriefing:
¡
Copiii pot reacþiona neaºteptat la situaþii concrete de viaþã. Reacþiile negative se structureazã pe mai
multe niveluri, ele fiind însã reacþii predominant afective ºi subiective. Copilul adoptã de multe ori
comportamente inadecvate în relaþiile cu ceilalþi, precum ºi în atitudinea faþã de sine însuºi. Ne vom opri
asupra unor asemenea conduite ºi anume: egosimul, negativismul, rãsfãþatul, încãþãþânarea, minciuna, furtul,
fuga de acasã sau de la ºcoalã.
Q Egoismul – este dragostea exageratã de sine. Egoistul raporteazã totul la sine ºi acest lucru duce la
izolarea lui faþã de ceilalþi. Egoismul nu este ceva înnãscut, permanent ºi nemodificabil, fiind de cele mai
multe ori un efect al rãsfãþului. Când un copil are înclinaþii spre egoism, pãrinþii trebuie sã fie atenþi, trebuie
sã-l educe în direcþia respectului pentru oameni, renunþând la comportarea greºitã de a se supune dorinþelor
imediate ale copilului.
Q Negativismul, neascultarea, nesupunerea – aceste trãsãturi strâns legate între ele se manifestã prin
refuzul sau rezistenþa opusã în faþa cerinþelor externe. Cauzele care pot sta la baza acestor manifestãri sunt:
exigenþa iraþionalã sau lipsa de autoritate, rãsfãþul, neînþelegerea necesitãþii respectãrii unor cerinþe.Trebuie sã
facem distincþie între nesupunere, neascultare pasivã provocate de inerþie, de o fire visãtoare sau uitarea unor
cerinþe ºi nesupunerea activã izvorâtã din revoltã, din dorinþa de a nu se supune. Avem nesupunere parþialã (
faþã de un profesor, un pãrinte) ºi nesupunerea globalã, ceea ce duce la grave devieri de comportament. În
astfel de situaþii vina aparþine ambelor pãrþi implicate. Descoperind erorile fãcute, putem negocia noi reguli
de comportament. Este importantã consecvenþa în aplicariea regulilor respective.
Q Rãsfãþatul – este un factor negativ în dezvoltarea copilului, deºi se confundã, de multe ori, cu
alintarea, existã însã deosebiri între ele. Oricãrui copil îi place sã fie alintat . Dacã alintarea este exageratã,
trecându-se peste limita normalului, se ajunge la faza anormalã de rãsfãþ. Rãsfãþatul, cu de la sine putere, îºi
permite multe gesturi, nepermise la vârsta lui. Pãrinþii pot remedia defectul rãsfãþului înainte ca acesta sã se
transforme în egoism.
Q Încãpãþânarea – Un copil este etichetat ca fiind încãpãþânat, dacã persistã cu îndârjire într-o
atitudine negativã faþã de o obligaþie impusã de adulþi. Ea este o comportare negativã ºi nu trebuie confundatã
Atelier XI: Trãim în lumea realã 4
FIªÃ DE LUCRU
- Pentru clasele I-II
Florin este elev în clasa I (a II-a). El a uitat sã-ºi facã tema la matematicã. Doamna învãþãtoare
controleazã temele pentru acasã. Când ajunge la Florin acesta recunoaºte cã a uitat sa-ºi facã tema. Doamna
învãþãtoare noteazã în caiet acest lucru ºi îi dã un INSUFICIENT. Dupã-amiazã, când mama vine de la
serviciu, îl întreabã pe Florin dacã a luat vreun calificativ, Florin îi spune cã nu ºi îi aratã caietul cu temele
rezolvate în acea zi. Mama merge în bucãtãrie pentru a pregãti cina. În coºul de gunoi zãreºte aruncate foi
din caietul de matematicã. Pe ele se vãd urme de stilou roºu. Uitându-se cu atenþie la acele foi, mama gãseºte
calificativul INSUFICIENT pentru temã neefectuatã.
- Pentru clasele III-VI
Emil este elev în clasa a III-a ( a IV-a, a V-a, a VI-a). El nu ºi-a fãcut tema la limba românã pentru
a doua zi, ºtiind cã are calificative (note) ºi nu va fi ascultat. Doamna învãþãtoare/ profesoarã strânge caietele
tuturor elevilor pentru a le corecta. Negãsind tema efectuatã în caietul lui Emil, îi scrie acestuia în caiet ºi
îl anunþã cã ora urmãtoare îi va controla ºi tema neefectuatã. Ora urmãtoare, Emil chiuleºte, crezând cã astfel
va scãpa sã-ºi facã tema. Doamna învãþãtoare/profesoarã îi trece absenþã în catalog. Pãrinþii lui Emil aflã la
ºedinþa cu pãrinþii cã acesta nu-ºi face temele la limba românã ºi cã lipseºte nemotivat de la ore.
- Pentru clasele VII – XII
Mãlina este o elevã foarte bunã în clasa a X-a. Pãrinþii ei întotdeauna s-au mândrit cu performanþele
acesteia. În ultimul timp era mult mai veselã ºi comunicativã. Mãlina se îndrãgostise de Marius, un bãiat de
21 de ani, muncitor la o firmã de construcþii în oraº. Totul a fost frumos pânã într-o searã când o vecinã i-a
povestit mamei cã Mãlina este mereu însoþitã de un tânãr îmbrãcat modest ºi cu faimã rea în cartier. Din acea
searã pãrinþii i-au interzis Mãlinei sã se mai vadã cu Marius.
A doua zi Mãlina i-a povestit prietenului ce i s-a întâmplat ºi, împreunã, au decis sã se mute în
garsoniera lui Marius, dar fãrã sã-ºi anunþe pãrinþii.
COMPORTAMENTE EVAZIONISTE
cu ambiþia. Ambiþia este un sentiment constructiv, care poate deveni creator. Încãpãþânarea este un defect, nu
o calitate. Dojenirea pe un ton calm ºi fãrã sã fie însoþitã de ameninþãri, fãrã rost, este eficientã. Cearta ºi
morala fãcute unui copil încãpãþânat nu trebuie sã se desfãºoare în public. E de preferat ca discuþia sã se facã
mai târziu, când criza de încãpãþânare a trecut ºi se poate discuta liniºtit cu copilul. Când copilul ºi-a
recunoscut vina ºi promite cã nu va mai face, ne putem declara mulþumiþi, ca pãrinþi.
Q Minciuna – este o conduitã de eschivare, în general destinatã sã evite o mustrare. De multe ori, în
mod inconºtient, pãrinþii îºi învaþã proprii copii sã mintã, prin promisiunile zilnice care nu sunt îndeplinite.
Dacã un copil va fi pus sã mintã cã unul dintre pãrinþi nu este acasã, atunci când e cãutat de o persoanã
nedoritã, greºeala va fi dublã, el va fi învãþat sã mintã ºi este învãþat cã poate trece peste obligaþiile sociale,
recurgând la minciunã. Copiii nu sunt naivi, proºti, orbi sau surzi. Pe mãsurã ce se dezvoltã psihic, ei vor sã
ºtie totul ºi sunt de preferat discuþiile oneste, pe înþelesul lor, fãrã a ambala realitatea în minciuni. Factori care
pot cauza minciuna la copii:
- pãrinþii aºteaptã prea multe de la ei,
- lipsa unei explicaþii plauzibile pentru un anumit comportament,
- lipsa unei educaþii consistente,
- lipsa de atenþie acordatã de covârstnici sau adulþi
- teama, frica de pedeapsã,
- dorinþa de autoafirmare.
Minciuna poate fi, deasemenea, o manifestare tipicã a tendinþei de supraaprecieze. Unii copii mint din
dorinþa de a-i acoperi pe alþi copii ( „onoare”). Orice vinã ascunsã prin minciunã trebuie sancþionatã, astfel
încât sã înþeleagã cã vina se agraveazã minþind; sinceritatea reduce vina ºi pedeapsa. Din educaþie trebuie
eliminate procedeele care induc teamã în legãturã cu recunoaºterea greºelii. La baza tratãrii individuale e
necesar sã stea încrederea în copil.
Q Furtul – semnificã însuºirea unor bunuri care nu le aparþin, nerespectând proprietatea altcuiva.
Factorii care pot determina astfel de comportament:
- presiuni din partea prietenilor, în al cãrui grup doresc sã se integreze,
- respect de sine scãzut,
- lipsa unor prieteni, pe care, prin astfel de comportament, îi poate “cumpãra”,
- existenþa ºi a altor probleme comportamentale (minciuna, chiulul etc.),
- tentaþia pentru un obiect,
- lipsa unei educaþii raþionale,
- o educare de acoperire a furtului,
- exemple negative.
Existã mai multe tipuri de furt:
a) Furtul delincvent – reflectã dorinþa de a avea un obiect, nu se mai teme de nimic pentru a obþine
ceea ce îºi doreºte.
b) Furtul nevrotic – se caracterizeazã prin absurditate sa aparentã; obiectul nu are importanþã, hoþul
dãruindu-l sau aruncându-l fãrã regret.
c) Furtul caracterial – se datoreazã unei agresivitãþi legate mai mult de actualitate, el fiind un protest
împotriva unei persoane care nu-i acordã suficientã atenþie, care-i provoacã suferinþã ºi pe care copilul
încearcã sã se rãzbune.
Furtul se combinã cu minciuna. Pãrinþii trebuie sã se intereseze îndeaproape de prietenii copilului ºi
sã nu încuraje nici o manifestare opusã cinstei. Copilul este învãþat de mic sã respecte bunurile proprii, sã
protejeze proprietatea altora, sã realizeze totul prin forþe proprii, prin resurse interioare. Sunt principii care nu
suportã negocierea.
v
Atelier XI: Trãim în lumea realã 4
Aplicaþie: “El grad finale”
Pentru a încheia acest program, veþiorganiza, ca ºi la început, o micã petrecere, pe
parcursul cãrei pãrinþii pot schimba impresii între ei. La începutul acestei petreceri fiecare
familie va primi, din partea dvs., o diplomã pentru implicarea în program. Diploma conþine pe
verso un angajament pe care pãrinþii trebuie sã-l semneze în momentul în care-ºi ridicã diploma.
Veþi citi angajamentul cu voce tare înainte de înmânarea diplomelor.
ANEXÃ ATELIER IX: DIPLOMÃ PENTRU FAMILII
Diplomã
VERSO
angajament
Atelier XI: Trãim în lumea realã 4
ANEXA 1: DESPRE DEBRIEFING
Debriefingul - definiþie
Discuþia prin care formatorul ºi participanþii analizeazã activitatea, experienþa creatã de acea
activitate implicaþiile în raport cu viaþa realã.
Poate fi asemãnat debriefingul cu „o discuþie plãcutã la o cafea”? Nu chiar pentru cã formatorii ºi
facilitatorii o organizeazã pentru a analiza ºi a da o coerenþã lucrurilor pe care participanþii le-au învãþat din
exerciþiu.
Debriefingul este un moment în care luaþi distanþã de exerciþiu, revedeþi obiectivele prestabilite
ºi folosiþi timpul pentru a sintetiza idei, a trage concluzii ºi a pune întrebãri legate de experienþa unui
exerciþiu. Metaforic vorbind, este „momentul în care luaþi pe cineva de mânã ºi îl/o conduceþi prin
experienþã, valorificând ceea ce s-a învãþat”.
Existã o reþetã pentru relizarea debriefingului?
• Nu existã o reþeta magicã pentru toate tipurile de activitãþi, întrucât activitãþile necesitã tipuri de
debriefing diferit, în funcþie de:
–Tipul ºi nivelul de participare ºi implicare;
– Obiectivele sesiunii;
– Legãtura dintre exerciþiu ºi alte sesiuni din cadrul formãrii.
• În cadrul unei activitãþi educative, debriefingul este alcãtuit dintr-o serie de întrebãri care sunt
construite succesiv.
• Adesea, acest lucru înseamnã a porni de la experienþa creatã de exerciþiu la a conceptualiza ceea ce
s-a învãþat.
• Aspecte prezente in debriefing:
–Acþiunile care s-au întreprins în timpul exerciþiului;
– Emoþiile implicate;
– Dinamica grupului;
– Legãtura cu viaþa realã;
– Extrapolare ºi conceptualizare.
SECVENÞA LOGICÃ
• Ce s-a întâmplat în timpul activitãþii ºi cum s-au simþit?
• Ce au învãþat despre ei înºiºi?
• Ce au învãþat despre aspectele abordate prin aceastã activitate?
• Cum pot sã continue ºi sã foloseascã ce au învãþat?
Ce trebuie sã nu uitaþi:
• Debrifingul este o parte centralã ºi foarte importantã a activitãþii ºi necesitã timp
• Nu este o evaluare a activitãþii
• κi pierde sensul dacã nu este suficient sau este prea mult
• Nu are scopul doar de a confirma obiectivele formatorului sau pentru a face legãtura cu alte sesiuni
• Trebuie planificat, însã poate fi flexibil
• Nu trebuie sã ne fie fricã de discuþie – aceasta este un moment în care oamenii reflecteazã asupra a
ceea ce s-a întâmplat ºi ceea ce ei au învãþat, în felul lor
• Tãcerea e OK…dacã nu e sunetul audienþei care doarme!
Atelier XI: Trãim în lumea realã 4
ANEXA 2: SCRISOARE CÃTRE PÃRINÞI
Dragi pãrinþi,
Vã invitãm sã veniþi alãturi de noi, pentru a derula programul „Educaþia
pãrinþilor”. Împreunã vom construi o relaþie mai bunã între ºcoalã ºi familie,
pentru binele copilului dvs.
Acest program nu-ºi propune sã substituie clasicele ºedinþe cu pãrinþii, dar
pe lângã acestea este bine sã se lucreze ºi altfel cu cei care au calitatea de pãrinte,
pentru dezvoltarea colaborãrii ºcoalã – familie.
În timpul întâlnirilor se vor aborda diverse teme, de larg interes pentru
dezvoltarea ºi educarea copilului. Temele vor fi abordate într-o manierã
interactivã, cu pronunþat caracter aplicativ.
Succesul copiilor noºtri depinde de noi. Vã aºteptãm!
Diriginte
......................................
Atelier XI: Trãim în lumea realã 4
ANEXA 3: JOCURI DE ENERGIZARE
Puteþi realiza acesate exerciþii atunci când simþiþi nevoia de o mai bunã interrelaþionale în cadrul
grupului, când aveþi timpi morþi pe parcursul atelierelor sau pur ºi simplu atunci când simþiþi nevoia sã
distingeþi atmosfera. Acestea au atât rol de energizare cât þi un rol educaþional, vizând aspecte
comunicaþionale, afective etc.
1. ADUC O SCRISOARE PENTRU ....
Pregãtirea: Scaune mai puþine decât numãrul participanþilor
Timp: 5-10 minute
Mãrimea grupului: 20-30
Instrucþiuni
1. Aranjeazã scaunele in forma de cerc.
2. participanþii sã stea pe scaune iar cei care nu au unul, sã stea in mijloc.
3. Persoana din mijloc sã spunã ceva de genul: “Aduc o scrisoare pentru aceia ce. . . poartã ochelari
(au fãcut un duº în dimineaþa aceea. . . , poartã pantaloni. . . , pentru aceia care poarta ceas, sãu orice, în funcþie
de imaginaþia lor. )
4. Toþi cei care poarta ochelari trebuie sã schimbe scaunele, in timp ce persoana din mijloc foloseºte
aceasta oportunitate ca sã aducã un scaun pe care sã stea.
5. Persoana care e in mijloc sã aducã alta scrisoare.
6. Opreºte jocul dupã 5, 10 minute sãu când toata lumea a vorbit ºi când toata lumea a schimbat
locul.
2. CINE A INCEPUT?
Timp: 10-15 MINUTE
Mãrimea grupului: 10-20
Pregãtirea:
spaþiu gol
ceas sãu un cronometru
Instrucþiuni:
1. Cere ca un voluntar sã pãrãseascã camera.
2. Spune restului de grup sã stea in cerc.
3. Hotãrãºte cine va fi conducãtorul. Spune-le sã înceapã o acþiune (sã-ºi scarpine burþile, sã facã din
mânã, sã-ºi miºte capul, sã simuleze cântatul la un instrument. . . ) ºi spune celorlalþi sã facã la fel.
4. Spune conducãtorului sã schimbe acþiune des ºi toatã lumea trebuie sã facã la fel.
5. Cheamã înapoi voluntarul ºi spune-le sã stea in mijlocul cercului ºi sã ghiceascã cine e
conducãtorul. Au 3 minute ºi 3 încercãri. Dacã nu reuºesc, trebuie sã facã ceva distractiv.
6. Dacã persoana ghiceºte, persoana care a fost conducãtorul pãrãseºte camera ºi grupul cautã un nou
conducãtor. ªi tot aºa pana la sfârºitul jocului.
INDICII pentru FACILITATOR
Din moment ce timpul e un factor presant, e important sã-l foloseºti pentru a grãbi dinamica jocului,
spunând lucruri precum: “A trecut deja un minut ºi prietenul nostru e confuz”, “vor reuºi sã ghiceascã?
3. EXCURSIAAUTO
Jucãtorii stau în cerc ºi le sunt atribuite nume de pãrþi componente de automobil (capota, volan, uºã,
etc.). Naratorul spune o poveste despre o excursie cu automobilul. În timp ce naratorul spune povestea,
pãrþile menþionate se ridica ºi îl/o urmãresc. Când povestitorul striga „Pana” fiecare jucãtor se urca/caþãrã
pentru un loc. Jucãtorul care rãmâne pe din afara, devine narator.
4. SPATE ÎN SPATE
Jucãtorii stau perechi, cu excepþia unui singur jucãtor “special”. Când el striga “Spate-n spate!”
jucãtorii trebuie sã se aºeze în spatele partenerului (perechii).Când el striga “Fata în fata” partenerii trebuie
sã se întoarcã unul spre celalalt ºi sã-ºi strângã mâinile. La urmãtoarea strigare “Spate-n spate!” ºi de fiecare
Atelier XI: Trãim în lumea realã 4
datã dupã aceea, toþi jucãtorii trebuie sã-ºi schimbe partenerii. Jucãtorul “special” încearcã sã-ºi gãseascã un
partener în timpul jocului. Jucãtorul rãmas pe din afara devine noul jucãtor “special”.
5. VACA OARBÃ
Cerinþe: clopoþel ºi oameni legaþi la ochi. Toþi jucãtorii stau în cerc cu fata spre centru. O persoanã
este legatã la ochi ºi ea este “Vaca oarbã”. “Vaca oarbã” este învârtitã ºi apoi adusã în centrul cercului.
Clopoþelul este pasat de-a lungul cercului ºi tot timpul scuturat. “Vaca oarbã” va urma sunetul clopoþelului.
Liderul jocului arata unde se va opri clopoþelul. “Vaca oarba” trebuie sã ghiceascã la cine s-a oprit clopoþelul
(arãtând, indicând). Dacã persoana este cea corecta atunci ea va deveni “Vaca oarba”. Dacã greºeºte, jucãtorul
va continua sã fie “Vaca oarba” pânã când va reuºi sã ghiceascã persoana corectã.
6. GHICI CINE
Cerinþe: bucãþi de hârtie cu nume pe ele, scotch. Fiecare jucãtor trebuie sã aibã un nume lipit pe spate.
Obiectivul jocului este de a descoperi cine eºti. Toata lumea se plimba ºi pune celorlalþi întrebãri. Jucãtorii
pot rãspunde numai cu „da” sãu „nu”. Jocul este mai atractiv când o temã este adãugatã jocului. (ex. desene
animate, personaje din cãrþi).
7. INSULE
Cerinþe: ridicãturi sau mici pãrþi de teren. Câteva “insule” sunt alese pe teren. Când muzica se opreºte
sãu când liderul se opreºte din cântat, toatã lumea trebuie sã stea pe insule fãrã a atinge pe altcineva din grup
(sau nu neapãrat). De-a lungul jocului sunt eliminate insule pânã când rãmâne una singurã.
Variantã: JOC MUZICAL CU FRÂNGHII SÃU CERCURI
Cerinþe: muzica. Jocul acesta este asemãnãtor cu jocul muzical al scaunelor dar nimeni nu este
eliminat. Se împrãºtie un numãrul de cercuri ºi frânghii în spaþiul de joc. Numãrul frânghiilor sãu al cercurilor
va varia în funcþie de numãrul celor care participa la joc. Muzica va fi data destul de tare în aºa fel încât
fiecare sã o audã ºi jucãtorii vor fi instruiþi sã se miºte în diferite moduri (sãritura, trecere, alergare, etc.). Când
muzica se opreºte, grupul va trebui sã fie situat pe frânghii sãu pe cercuri. De fiecare data când muzica se
opreºte se va înlãtura o frânghie sãu un cerc pânã când toata lumea va sta pe sãu într-un cerc sãu frânghie.
8. BÃÞUL
Toatã lumea va atinge un bãþ în acelaºi timp. Se rupe bãþul în douã ºi se repetã acþiunea. Se continuã
împãrþirea bãþului pânã când acesta va deveni foarte mic.
9. VREI SÃ-MI CUMPERI MAIMUTA?
Jucãtorii vor sta în cerc. O maimuþã ºi un vânzãtor de maimuþe vor sta în centrul cercului, vânzãtorul
de maimuþe încercând sã vândã maimuþe celor din cerc. Vânzãtorul de maimuþe va alege un jucãtor pe care
îl va întreba “Doreºti sã-mi cumperi maimuþa?”. Jucãtorul va trebui sã rãspundã pe un ton serios, “nu
mulþumesc”. Vânzãtorul va spune: Maimuþa mea poate face lucruri ca…”. Maimuþa va trebui sã facã lucrurile
pe care vânzãtorul spune cã le poate face (sã danseze, sã þopãie, sã cânte un cântec etc.). Jucãtorii din cerc vor
trebui sã spunã “Nu, mulþumesc” fãrã sã râdã. Dacã o persoanã râde, ea va deveni maimuþa, maimuþa va
deveni vânzãtorul, iar vânzãtorul va intra în cerc.
10. DEGETE LIPICIOASE
Toþi jucãtorii vor trebui sã-ºi caute un partener. Un jucãtor în fiecare pereche va fi liderul iar celãlalt
va fi cel care ascultã. “Ascultãtorul” va trebui sã-l urmeze pe lider cât mai aproape posibil, fãrã a-l atinge.
Liderului i se da posibilitatea de a alege modalitatea de locomoþie cum ar fi: târârea, sãritura, mersul piticului
etc. “Ascultãtorul” va trebui sã urmeze în tocmai modul de miºcare al liderului. Va fi foarte distractiv când
liderul se va opri brusc.
11. JOCUL NUMELOR
Fiecare jucãtor va sta în cerc. Unul din jucãtori va începe prin a spune “Numele meu este…”. Jucãtorul
de lângã el continua prin a spune “Salut! Numele meu este …iar persoana care sta lângã mine este…”.
Atelier XI: Trãim în lumea realã 4
Acþiunea va continua de-a lungul cercului pânã când ultimul jucãtor se prezintã ºi va trebui sã prezinte întreg
grupul. Este o buna modalitate de a învãþa numele participanþilor din grup.
12. NUMELE RIMÃ
Toata lumea va sta în cerc. Liderii vor avea un rol principal în acest joc, deci trebuie contat pe
participarea lor. Obiectivul jocului este de a învãþa numele celorlalþi, inventând pentru fiecare nume o rimã
prosteascã. De-a lungul cercului fiecare jucãtor va trebui sã inventeze o rimã haioasã cu propriul sãu nume.
De îndatã ce un jucãtor a spus o rima, toata lumea o va repeta. Între timp liderii de joc vor trebui sã inventeze
o a doua replicã la rimã.
13. NUMÃR ªI SPORT
Toþi participanþii stau în picioare. Animatorul spune un numãr ºi un sport iar participanþii trebuia sã
formeze grupuri cu numãrul de membrii spus de animator ºi sã mimeze gesturile specifice sportului numit.
Astfel: 1 – golf: 2 – sumo; 4 – tenis de câmp pe perechi; 6 – volei; 8 – formula 1; 12 – rafting. La ultimul
numãr/sport animatorul îi stropeºte cu apã pe participanþi, pentru a crea atmosfera râului.
14. JOCUL EVOLUÞIEI
4 faze: amoba (se deplaseazã prin miºcarea vãluritã a mâinilor ºi picioarelor); dinozaurul (se
deplaseazã greoi ºi cu mare tam tam); maimuþa (se scarpinã în cap ºi se deplaseazã prin sãrituri) ºi
homosapiens (merge drept, mândru). Când facilitatorul spune „Start”, toþi participanþii sunt amobe ºi se
comportã ca atare. Ei încep sã joace între ei „Piatrã, foarfece, hârtie” pentru a evolua la stadiul de dinozauri.
Cei deveniþi dinozauri joacã cu alþi dinozauri acelaºi joc pentru a evolua la stadiul de maimuþe º.a.m.d. E
important ca fiecare participant sã se comporte ca animalul din stadiul în care este pentru a putea fi recunoscut
de ceilalþi. Câºtigã cel care ajunge primul homosapiens. La final se vor numãra câte amobe sunt, câþi
dinozauri etc.
15. TURNUL
Echipe de 8 – 10 persoane primesc câte 60 coli A4 80 gr. Fiecare echipã trebuie sã ridice, în 5 minute,
un turn din toate cale 60 de coli. Au la dispoziþie 2 minute sã stabileascã strategia, dupã care, timp de 5 minute
cât dureazã construcþia, nu au voie sã vorbeascã. Turnul trebuie sã reziste 30 de secunde fãrã a fi susþinut.
Primesc punctele echipele ale cãror turnuri au rezistat 30 de secunde sau mai mult.
16. BAM! BUM!
Participanþii sunt aºezaþi în cerc, jos sau în picioare. Unul dintre ei începe sã numere normal de la 1.
Existã douã reguli care trebuie respectate: la cifra 7 ºi la toate numerele multiple de 7 (14, 21, 28 etc.) se zice
Bum! Iar la cifrele care conþin cifra 7 (17, 27 etc.) se va spune Bam!. Dacã cineva greºeºte urmãtorul
participant va porni iarãºi cu 1. Se va numãra pânã la 100.
Pentru a fi probã de concurs, acest joc se joacã pe rând de cãtre toate echipele participante sau în
acelaºi timp dar în încãperi diferite. Vor câºtiga cei care reuºesc fie sã se încadreze într-un timp stabilit de
animatori, fie cei care ajung acela mai repede la 100, fie cei care au cele mai puþine greºeli.
17. MÂINI ªI PICIOARE
Animatorul explicã mersul jocului: el va da startul ºi va numãra cu voce tare, ceilalþi trebuie sã facã
aceleaºi gesturi în acelaºi timp. Se porneºte cu 10 bãtãi de palme: apoi 9 bãtãi de palme una de picior; apoi
cu 8 de palme ºi 2 de picior ; apoi cu 7 de palme ºi 3 de picior º.a.m.d. Când se ajunge la 10 de picior, se
merge înapoi: 9 de picior ºi una de palme; 8 de picior ºi 2 de palme etc. Dacã un participant greºeºte se ia de
la început. Câºtigã echipa care ajunge cel mai repede la sfârºit. Se recomandã ca jocul sã se joace pe rând de
cãtre echipe sau în spaþii diferite.
Atelier XI: Trãim în lumea realã 4
ANEXA 4: ACTIVITÃÞI DE TIMP LIBER
Am constatat cã sunt pãrinþi care petrec mult timp cu copiii lor, cãutând activitãþi cât mai variate.
Aceste activitãþi stimuleazã activitãþile sociale ale copilului, spiritul de iniþiativã, dezvoltã sentimentul de
apartenenþã al acestuia. Vã propunem câteva sugestii pentru petrecerea în comun a timpului liber:
1. Pictatul pe faþã ºi corp. Folosind vopseluri speciale, vã puteþi bucura alãturi de copii de
imaginaþia ºi creativitatea lor.
2. În grãdinã. Pentru cei care beneficiazã de o „bucatã de pãmânt”, îngrijirea plantelor (flori,
legume etc.) poate fi o modalitate plãcutã de relaxare ºi o posibilitate de comunicare afectivã.
3. Colecþia familiei. Puteþi colecþiona, împreunã cu copiii dvs., cele mai variate obiecte, lucru
care contribuie la dezvoltarea spiritului de echipã în familie.
4. Campionatele familiei: cãrþi, remy, table, ºah, scrabble, puzzle, „Nu te supãra, frate!”, Piticot,
Monopoly etc. Orice joc trezeºte la copii spiritul de competiþie, stimuleazã ambiþia ºi voinþa.
5. Concursuri pe teme din desene animate. Mai ales pentru copiii mici povestea, jocul, animaþia
sunt metode utile pentru stimularea imaginaþiei ºi a proceselor de cunoaºtere.
6. În bucãtãrie. Acordaþi-vã timp pentru a inventa împreunã tot felul de reþete culinare.
7. Voluntariatul. Implicaþi-vã împreunã, pãrinþi ºi copii, în activitãþi de volutariat, iniþiate de
diverse organizaþii neguvernamentale, în folosul comunitãþii (acþiuni pentru: copiii strãzii, bãtrâni, persoane
cu nevoi speciale, bolnavi cronici etc. sau diverse campaniii de prevenire).
8. Produse artistice. Realizaþi împreunã diverse produse artistice (colaje pe diverse teme, afiºe,
desene, ornamente, obiecte artizanale, podoabe de pom, cântece, poezii, origami etc.). Cu unele dintre acestea
puteþi chiar decora casa.
9. Colþul vesel. Realizaþi un mic panou, plasat la vedere, pe care sã puteþi nota diverse mesaje,
enunþuri, însemnãri, caricaturi, desene pentru membrii familiei. Acestea dau culoare zilei.
10. Aºteptând oaspeþi. Pentru organizarea unui eveniment, fiecare membru al familiei va primi
sarcini concrete (decorarea casei sau a mesei, cumpãrãturi, gãtit, ornarea produselor alimentare, primirea
oaspeþilor etc.).
11. Lumea necuvântãtoarelor. Orice animal e bine sã fie acceptat ca un „membru” al familiei.
Îngrijirea animalelor de casã (câine, pisicã, peºti, broscuþe, pãsãri, hamsteri etc.) dezvoltã asumarea
responsabilitãþilor individuale, stimuleazã dezvoltarea afectivã. Mai mult, chiar, este bine sã transmitem
copiilor un mesaj pozitiv faþã de orice altã formã de viaþã din univers (îngrijirea mediului natural).
12. Abilitãþi practice. Realizaþi produse utile (ghivece, scaune, suporturi, rafturi, farfurii, vaze etc.)
din diferite materiale (lemn, sticlã, ceramicã, lut etc.). Ele vor fi folosite pentru uzul personal sau vor fi oferite
în dar.
13. Teatru (teatru de pãpuºi pentru cei mici, joc de rol, scenarii, carnaval, karaoke pentru ceilalþi
copii). Teatrul permite reflectarea unor stãri emoþionale (pozitive sau negative), descãtuºarea unor inhibiþii
proprii. Stimuleazã creativitatea ºi plaseazã persoanele în situaþii de viaþã cu rol educativ.
Nu desconsideraþi nici activitãþile uzuale, zilnice, pe care le puteþi face alãturi de copii:
× vizionaþi un film împreunã ºi discutaþi-l;
× citiþi aceeaºi carte ºi încercaþi sã comentaþi aspectele esenþiale, simbolurile;
× mergeþi la cumpãrãturi împreunã;
× petreceþi mãcar o orã pe sãptãmânã plimbându-vã fãrã un scop anume (în parc, pe stradã etc.)
× faceþi împreunã treabã în casã (gãtit, spãlat, curãþenie, mici reparaþii)
× discutaþi despre tendinþele moderne în modã, muzicã etc.;
× petreceþi zilnic câteva minute pentru efectuarea unor exerciþii fizice de întreþinere;
× mergeþi împreunã la competiþii sportive, faceþi sport, vizionaþi emisiuni sportive;
× mergeþi în excursii, atât cu scop educativ cât ºi cu scop de relaxare;
× invitaþi în activitãþile de relaxare (picnicuri, dupã-amieze petrecute în familie, excursii etc.) ºi
prietenii copiilor dvs.;
× povestiþi istorii de familie, folosind de albume de fotografii, obiecte reprezentative, alte
persoane implicate.
Atelier I: Alãturi de ºcoalã
ANEXA 5: FIªA DE EVALUARE*
1. Enumeraþi aspecte pozitive ale acestui atelier:
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...............................................................................
2. Enumeraþi aspecte negative ale acestui atelier:
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...............................................................................
3. În ce moment al atelierului aþi întâmpinat dificultãþi?
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...............................................................................
4. Apreciaþi gradul de implicare a pãrinþilor în atelier, pe o scalã de la 1 la 10 (1 – implicare
minimã; 10 – implicare maximã):
1______2______3______4______5______6______7______8______9______10
5. Propuneri pe structura aplicativã a atelierului:
...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...............................................................................
*Aceastã fiºã va fi completatã dupã fiecare atelier desfãºurat. La sfârºitul anului ºcolar fiºele
completate vor fi trimise la coordonatorul programului din fiecare judeþ.
Atelier I: Alãturi de ºcoalã
BIBLIOGRAFIE
Atelier I: Alãturi de ºcoalã

CUPRINS Argument I.

Alãturi de ºcoalã i. Aplicaþie: Petrecerea ii. Chestionare pentru pãrinþi ºi copii II. Sã ne cunoaºtem copilul! i. Exerciþiu introductiv: Aºteptãrile copiilor noºtri ii. Teorie iii. Interpretare chestionare atelier I iv. Aplicaþie: Peste 10 ani v. Anexe atelier I: Chestionare pentru determinarea tipurilor de inteligenþã ºi a stilurilor de învãþare III. Invitaþie la dialog 1 i. Exerciþiul de introducere: Comunicarea nonverbalã ii. Teorie iii. Aplicaþie: Cursa cu obstacole IV. Invitaþie la dialog 2 i. Exerciþiu introductiv: Negocierea ii. Teorie iii. Aplicaþie: Eu iv. Anexã atelier IV: Mesajele de tip „Eu” V. Invitaþie la dialog 3 (munca în echipã, negociere de reguli, disciplinarea pozitivã) i. Exerciþiu introductiv: Puzzle în familie ii. Teorie iii. Aplicaþie: Comunicarea în familie VI. Trãim în lumea realã 1 (stil de viaþã sãnãtos: alimentaþie, substanþe, sex) i. Exerciþiu introductiv: Stilul meu ii. Teorie iii. Aplicaþie: Aºa sau altfel iv. Anexã atelier VI: Fiºã de lucru VII. Trãim în lumea realã 2 (timpul liber, luarea deciziilor) i. Aplicaþie Aºa suntem noi ii. Teorie VIII. Trãim în lumea realã 3 (violenþa, climatul familial) i. Exerciþiu introductiv: Agresivitatea ii. Teorie iii. Aplicaþie: Acvariul iv. Anexã atelier VIII: Agresivitatea IX. Trãim în lumea realã 4 (comportamente evazioniste: temã neefectuatã, minciunã, chiul, abandon, fuga de acasã, nonconformism...) i. Exerciþiu introductiv: Întâmplãri din viaþa realã ii. Teoria iii. Aplicaþie: El grand finale iv. Anexã atelier IX: Diplomã pentru familii

Anexã 1: Despre debriefing Anexa 2: Scrisoare cãtre pãrinþi Anexa 3: Exerciþii de energizare Anexa 4: Activitãþi de timp liber Anexa 5: Fiºa de evaluare

ARGUMENT Motto: „Spune-mi ºi o sã uit. Aratã-mi ºi poate n-o sã-mi amintesc. Implicã-mã ºi o sã înþeleg” (proverb american) Educaþia, definitã în termeni foarte generali, este un proces al cãrui scop esenþial este de a uºura o anumitã modificare de comportament. Pãrinºii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. Împreunã cu pãrinþii, ºcoala îºi are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primarã a copilului. În acest context, educarea pãrinþilor dupã principii ºtiinþifice de psihopedagogie devine o necesitate. Pãrinþilor le revine rolul esenþial în creºterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenþa materialã, cât ºi un climat familial afectiv ºi moral. Sunt situaþii în care familia considerã cã este suficient sã se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hranã, îmbrãcãminte, locuinþã, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanþa unei comunicãri afective, nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenþã. În general, comportamentul parental este inspirat din propria exterienþã de viaþã a acestora, astfel perpetuând atât aspecte pozitive cât ºi negative, pe parcursul mai multor generaþii. Programul pe care îl propunem vine în sprijinul tuturor celor implicaþi în educaþia copilului. Scopul constã în modificarea opticii pe care pãrinþii o au asupra întâlnirilor din mediul ºcolar; aceastã modificare, putând deveni un sprijin real în îmbunãtãþirea relaþiei dintre pãrinte ºi copil, pãrinte ºi cadru didactic. Educaþia pãrinþilor poate fi: o educaþie a educaþiei copilului; un studiu al dezvoltãrii copilului; o formare de abilitãþi de comunicare ºi analizã a copilului; un examen cognitiv al sarcinilor secvenþiale în creºterea, dezvoltarea ºi educarea copilului. Acest program nu-ºi propune sã substituie clasicele ºedinþe cu pãrinþii, dar pe lângã acestea este bine sã se lucreze ºi altfel cu pãrinþii, pentru dezvoltarea colaborãrii ºcoalã – familie. Ghidul conþine descrierea celor nouã ateliere care se vor realiza în cadrul programului „Educaþia pãrinþilor”. Atelierele sunt interactive, conþinând ºi aplicaþii cu caracter ludic, care necesitã un grad mare de implicare din partea pãrinþilor, cadrelor didactice ºi, acolo unde este cazul, ºi din partea copiilor. Pentru a vã asigura de participarea activã a pãrinþilor, recomandarea noastrã este sã trimiteþi, anterior primei întâlniri, o scrisoare cãtre pãrinþi, prin care sã-i invitaþi sã se implice, alãturi de copiii lor, în derularea programului (gãsiþi un model de scrisoare în anexã). Vã sugerãm sã respectaþi structura fiecãrui atelier, avþnd posibilitatea totodatã sã fiþi creativi, adaptând activitãþile propuse la specificul clasei, ºcolii, mediului dvs.

Autorii

Conþinutul acestor noi activitãþi va solicita din partea pãrinþilor o atitudine deschisã ºi un alt tip de implicare. Prin schimbul de roluri între copii ºi pãrinþi se urmãreºte identificarea imaginii pe care pãrinþii o au despre copiii lor ºi pe care. propuneþi activitatea „Prima zi de ºcoalã”. copiii o au despre pãrinþi. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria La finalul atelierului aplicaþi chestionarele din anexe. Grup participant: pãrinþi ºi copii . cu scopul îmbunãtãþirii relaþiei dintre pãrinþi ºi copii ºi dintre familie ºi ºcoalã. Descurajaþi critica. În aceastã activitate. .Pe parcursul aplicaþiei „Petrecerea”. Explicaþi-le participanþilor cã sunt în cadrul unei petreceri în care pãrinþii vor juca rolul copiilor ºi copiii rolul pãrinþilor. copii ºi ºcoalã. la rândul lor. Dupã o perioadã de acomodare în care participanþii îºi vor intra în „rol”. . A doua activitate în cadrul „petrecerii” va fi situaþia „În oraº la cumpãrãturi”. . pahare Invitaþi pãrinþii împreunã cu copiii la o activitate comunã. .Care a fost cea mai distractivã parte a rolului? Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi.Atelier I: Alãturi de ºcoalã I.La începutul activitãþii explicaþi participanþilor cã în acest an vor face parte dintr-un program menit sã schimbe forma ºi conþinutul ºedinþelor cu pãrinþii. pãrinþii ºi elevii îºi vor imagina cã sunt în prima zi de ºcoalã ºi se vor comporta în conformitate cu noua sarcinã. prãjituri. Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei: Scopul aplicaþiei Petrecerea constã în crearea unui cadru care sã faciliteze socializarea copiilor ºi adulþilor. serveþele. Chiar dacã în unele activitãþi preponderent va fi caracterul ludic. încercaþi sã eliminaþi inhibiþiile participanþilor ºi ajutaþ-i sã-ºi intre cât mai bine în „rol”. Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul: . Alãturi de ºcoalã participarea la viaþa ºcolii colaborarea ºcoalã – pãrinþi valori etice ºi estetice dezvoltare personalã Aplicaþie: Petrecerea Grup participant: elevi ºi pãrinþi Timp necesar: 45 minute Materiale necesare: Sucuri.Cum vi s-a pãrut activitatea? .Puteþi adapta activitãþile „Prima zi de ºcoalã” ºi „În oraº la cumpãrãturi” la specificul clasei dvs sau puteþi imagina orice altã activitate. Recomandãri: opinie fãrã a fi judecat. .Cum v-aþi simþit în rolul respectiv? . bine definit ºi constituie în fapt un pas spre îmbunãtãþirea relaþiei dintre pãrinþi.V-a fost greu sã vã intraþi în rol? . la care vor aduce sucuri ºi prãjituri. Pãrinþii ºi copiii vor imagina dialoguri ºi comportamente în conformitate cu aceastã a doua sarcinã. Nu vã exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor. fiecare exerciþiu are un scop concret.Þineþi sub observaþie întreg spaþiul de joc ºi interveniþi în cazul în care apar semne ale unui posibil conflict între copii (interpretaþi de pãrinþi) ºi pãrinþi (interpretaþi de copii) sau stãri de disconfort.

2. astfel asigurându-se anonimatul rãspunsurilor. ceea ce se întâmplã oricui. stilul asertiv când stima de sine este de nivel înalt ºi stabil ºi stilul protector când stima de sine este de nivel scãzut sau existã teama evaluãrilor negative). aceste grupuri formeazã un sistem. despre valorile estetice din toate ramurile artei. de cea religioasã sau de colegii de clasã. prin ideile. în cazul fericit. Fiecare dintre noi dispune într-o mãsurã mai micã sau mai mare (depinde de antrenament) de capacitatea de a influenþa impresiile celorlalþi ºi poate aborda diverse stiluri de autoprezentare. Comunitatea are anumite standarde. o demonstraþie a respectului faþã de tradiþii vor ajuta mult relaþia dintre pãrinte ºi copii. clar ºi care sã fie pe mãsura vârstei ºi gradului de maturitate al copilului. anumite principii care ne ghideazã în viaþã. Iniþial copilul. dorinþa de a asculta copilul ºi a te schimba atunci când este nevoie ºi. Indiferent dacã pãrinþii vor sau nu sã transmitã copilului valorile ºi credinþele lor. din specificul fiecãrui popor ºi cele interculturale. în alegerea copilului. Cultura este un alt element generator de valori etice. reguli care îi asigurã existenþa ºi care sunt internalizate. Fie cã este vorba de comunitatea etnicã din care provii. profesorilor. Drumul cãtre dezvoltarea unui sistem de valori nu este nici drept ºi nici fãrã greºeli. exprimându-ºi dezacordul faþã de pãrinte. în funcþie ºi de nivelul stimei de sine). media. Cunoaºterea de sine. Cultura ne învaþã în variate contexte ce e bine ºi ce e rãu. democraticã. dacã ºtim care sunt aºteptãrile celorlalþi în raport cu noi într-un anumit context ºi dacã realizãm o evaluare corectã a capacitãþilor proprii. Privite împreunã. mai presus de toate. de cea mai mare parte dintre membrii ei. atunci când avem de luat diverse decizii. Instituþiile din societate (familie. Pot fi folosite orice tipuri de nume: personaje din filme sau desene animate. prietenilor. sportivi etc. De exemplu. direct. Adoptã o atitudine deschisã. pãrintele trebuie sã-i ofere baza pentru aceasta. întrebãrile. Dacã acþiunile pãrintelui sunt inconsistente. Înainte de distribuirea chestionarelor. Principiile personale. ideile noastre despre bine ºi rãu. el va absorbi o parte din ele prin simplu fapt cã trãieºte împreunã cu ei. familiile (pãrinte/copil) vor fi rugate sã-ºi aleagã un nume imaginar cu care vor semna chestionarele. te leagã de ei interese. care îi ghideazã în traiul comun. adoptate de majoritate. . DEZVOLTARE PERSONALÃ Din analiza diverselor secvenþe din viaþa personalã sau a altora se poate constata cã impresia pe care o facem celorlalþi poate facilita sau împiedica atingerea obiectivelor pe care ni le propunem. El va participa la ritualurile ºi tradiþiile familiei ºi se va gândi la semnificaþia lor. Totul devine mai uºor dacã ne stabilim clar obiectivele. Dacã alegerea valorilor ºi principiilor este.Atelier I: Alãturi de ºcoalã Timp necesar: 15 minute Materiale necesare: Copii chestionare Pãrinþii ºi copiii vor fi aºezaþi separat ºi li se va preciza cã structura celor douã chestionare este similarã. din tradiþiile populare. copiii sunt cei care vor clarifica lucrurile pentru ei. pe parcursul procesului de socializare. în toate formele ei.) au toate anumite standarde ºi se aºteaptã ca oamenii sã le urmeze. Etica individualã este componenta eticii sociale. decât sã încerci sã forþezi asimilarea valorilor tale de cãtre copil. cultura ne învaþã ºi despre frumuseþe. copilul va adopta multe dintre ele. Chestionarele vor fi distribuite individual. în care fiecare individ constituie elementul de bazã. Se va accentua ideea de anonimat pentru a ne asigura de sinceritatea rãspunsurilor. mediul politic etc. El cere un proces permanent de informare ºi flexibilitate construitã pe fundamente solide. tu te identifici cu acest grup. personalitãþi. nume de flori sau legume. încurajeazã întrebãrile copilului ºi dorinþa lui de a se informa. societatea. tânãrul aflã ºi discerne între diferitele valori cu ajutorul pãrinþilor. oamenii lucreazã împreunã. principii. nu-i impune opiniile tale ci prezintã-i credinþele tale într-un mod onest. ºcoala. valori comune. rãspunsurile ºi mai ales acþiunile sale. se ajutã între ei pe baza unei etici comune. se bazeazã atât pe valori proprii cât ºi pe o serie de valori universale. biserica. la copiii mai mari. Ca pãrinte. În funcþie de acestea se pot stabili anumite strategii de inducere a unei imagini dorite. ori subtil prin intermediul comportamentului ori. Fiecare dintre noi are anumite standarde etice. Dacã valorile pãrintelui sunt bine argumentate ºi dacã el crede cu adevãrat în ele. Pe lângã valorile etice.

cãpãtaþi încredere de sine. spiritual ºi social. echilibrat. În multe cazuri profesorii cred cã pãrinþii nu acordã suficientã atenþie copiilor lor sau pãrinþii considerã cã profesorii sunt prea distanþi ºi nu se implicã suficient. . 1995). ci trebuie sã ºi acþionezi pentru realizarea lor. COLABORAREA ªCOALà – PÃRINÞI Mulþi pãrinþi socotesc cã vârsta de 6 – 7 ani. Atunci când aceastã imagine de sine este intactã ºi sigurã. Pãrinþii înþeleg mai bine ce se întâmplã la ºcoalã. emoþional. Dimpotrivã. „Psiho-Cibernetica”) 3. atât în ºcoalã cât ºi în afara ei. fie din lipsa spiritului de echipã. Trebuie sã vã stimaþi. dar în care pãrinþii nu sunt implicaþi” (Henderson ºi Nancy. Pentru binele copilului este recomandabil ca. Atunci funcþionaþi optim. Vã simþiþi liberi sã fiþi voi „înºivã” ºi sã vã exprimaþi ca atare. etnie sau de nivelul de educaþie al pãrinþilor. cu atât notele copiilor sunt mai mari. Oportunitãþi existã. Gradul de implicare al pãrinþilor în viaþa ºcolarã a copiilor lor influenþeazã ºi rezultatele acestora. Sunt situaþii în care apar bariere de comunicare între cadre didactice ºi pãrinþi. adicã pentru a gãsi viaþa satisfãcãtor de rezonabilã. Când exprimarea creatoare este blocatã. Trebuie sã vã acceptaþi singuri. Trebuie sã fie un eu de care sã nu vã fie ruºine ºi pe care sã-l puteþi exprima liber. dar trebuie sã înveþi sã le foloseºti. Nu este suficient doar sã faci proiecte. în sens pozitiv: cu cât pãrinþii colaboreazã mai bine cu ºcoala. fie prin cel al cadrelor didactice. Când este potrivitã ºi vã simþiþi întru-totul mândri de ea. deveniþi ostili ºi greu de abordat” (Maxwell Maltz. sociale ºi culturale. de aceea este bine sã acþionezi astfel încât cei din jur sã vadã ceea ce este bun în tine. Trebuie sã aveþi un eu care sã corespundã realitãþii. Responsabilitatea educaþiei ºi dezvoltãrii copiilor trebuia asumatã în echipã: ºcoalã – familie. nefiind nici mai mult decât ceea ce sunteþi. Au mai puþine absenþe. neîncercând sã-l ascundeþi. când copiii lor calcã pentru prima oarã pragul ºcolii. în care copilul sã se manifeste neîngrãdit iar în relaþia cu ºcoala pot colabora cu alþi membrii ai comunitãþii ºcolare pentru a crea un climat care sprijinã învãþarea. vã simþiþi neliniºtiþi ºi nesiguri. dar nici mai puþin. pentru a funcþiona eficient în lumea realã. „Secretul este urmãtorul: pentru a „trãi” cu adevãrat. vã simþiþi bine.Atelier I: Alãturi de ºcoalã Fiecare individ este unic. el reprezentând o sintezã a moºtenirii biologice. Depinde de tine sã te pui în valoare. este o etapã în care rolul lor în educaþia copiilor scade foarte mult dacã nu chiar dispare. Imaginea voastrã de sine trebuie sã fie o aproximare rezonabilã a voastrã. Educaþia nu este un proces de care este responsabilã în mod exclusiv ºcoala. Cercetãrile aratã cã „în programele în care pãrinþii sunt implicaþi elevii au performanþe mai mari la ºcoalã decât aceleaºi programe. Atunci când este ameninþatã. Trebuie sã aveþi un eu în care sã aveþi încredere ºi în care sã credeþi. este un proces al cãrui succes depinde de colaborarea dintre cele douã pãrþi implicate. acum rolul lor se dubleazã: acasã trebuie sã creeze un mediu de încredere. dacã te afli aici înseamnã cã ai gãsit puterea ºi resursele sã le depãºeºti. este nevoie de o imagine de sine adecvatã ºi realistã pe care s-o acceptãm. fie prin efortul pãrinþilor. ºtie sã foloseascã propria experienþã de viaþã sau experienþa altora în procesul de autoafirmare. cât ºi punctele slabe ºi sã fiþi oneºti în ambele direcþii. fie din lipsa de experienþã. Elevii învaþã mai mult. dar nici pãrinþii. Implicarea pãrinþilor ar putea aduce urmãtoarele beneficii: „Creºte stima de sine a copiilor. intelectual. Se îmbunãtãþeºte relaþia pãrinte – copil. Nu uita: Chiar dacã ai avut eºecuri pânã în prezent. Trebuie sã vã cunoaºteþi atât punctele tari. creator. dar evoluþia fiecãruia este ºi în funcþie de modul în care ºtie sã iniþieze schimbãri legate de propria persoanã ºi sã acþioneze în acest sens. El este dotat cu un potenþial de creºtere ºi dezvoltare în plan fizic. indiferent de nivelul socio-economic. ceea ce trebuie sã-þi dea încredere în forþele pe care le ai pentru a depãºi alte posibile obstacole. Comunicarea eficientã dintre profesori ºi pãrinþi se reflectã în dezvoltarea copiilor. astfel de bariere sã fie îndepãrtate. Elevii au note mai mari.

Pentru unii pãrinþi. Bucureºti. Implicarea pãrinþilor poate preveni sau elimina dificultãþi inerente în viaþa unei ºcoli. 2004) Crearea unui mediu adecvat de învãþare este sarcina familiei ºi ºcolii în egalã mãsurã. . Câºtigurile nu sunt evidente numai în primii ani de ºcoalã. respect ºi flexibilitate. În ciuda acestor beneficii. Cei mai mulþi pãrinþi doresc sã fie implicaþi în educaþia copiilor. ceea ce asigura un grad similar de importanþã atât profesorilor ºi ºcolii în ansamblu. dar mulþi nu ºtiu cum sã devinã implicaþi. ci sunt semnificative indiferent de vârsta sau anul de studiu. „Succesul relaþiei dintre pãrinþi ºi copii acasã ºi la ºcoalã”. Copiii ºi pãrinþii dezvoltã atitudini pozitive faþã de ºcoalã.Atelier I: Alãturi de ºcoalã κi fac mai conºtiincios temele acasã. un mediu bazat pe încredere. cât ºi pãrinþilor ºi mediului familial. Cei mai mulþi profesori simt cã implicarea pãrinþilor este esenþialã. mersul la ºcoalã încã mai este o experienþã inconfortabilã. comunicare. Humanitas. Elevii vor fi capabili sã-ºi stabileascã planuri realiste privind viitorul lor. Aºteptãrile pãrinþilor ºi atitudinile lor privind educaþia copilului sunt la fel de importante ca ºi activitãþile dsfãºurate de cadrele didactice. Scade riscul consumului de alcool ºi a violenþei. Profesorii au aºteptãri mai mari de la elevii ai cãror pãrinþi colaboreazã.” (Elena Ciohondaru. a IX-a. pãrinþii. ªcoala are nevoie sã încurajeze ºi sã promoveze implicarea pãrinþilor ca parteneri. Împreunã. copiii ºi profesorii pot face din ºcoalã un loc plãcut pentru toþi cei implicaþi în procesul educativ. altele la ºcoalã. Copilul are sarcini de învãþare diverse: unele sunt îndeplinite acasã. dar mulþi nu ºtiu cum sã facã acest lucru. Elevii se vor adapta mai uºor la schimbãrile din clasa a V-a. pãrinþii nu gãsesc întotdeauna timp ºi energie pentru a colabora cu ºcoala la care învaþã copiii lor.

................. Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuþiilor în contradictoriu cu copilul/copiii dvs............................................................................................................................. vestimentaþie b...........................a................................................................................................................ Care este cel mai greu lucru în a fi copil? ............................................................................................................................................................. .................................................................. Spuneþi cel puþin un lucru pe care l-aþi descoperit la copilul dvs....................................................................... Ce-i place copilului dvs....................................................... 2...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................ ........................... Enumeraþi câteva recomandãri pe care le-aþi fãcut copilului/copiilor dvs.................................................................. Care sunt activitãþile familiale pe care aþi dori sã le facã mai bine copilul/copiii dvs................................................................................................................................ altele............................................................................. 3................................................................................... ........... 6................................................................................................. 7........................... încalcã regulile? .................................. timp liber e................. ................................................................................... 5...............................................................................................................................................? a......................... Cât timp petreceþi zilnic cu copilul/copiii dvs.... ºcoala f....................... 7..............................b. sã facã în timpul liber? .......................? .............................................................................................................. ............. ........ în legãtura cu un stil de viaþã sãnãtos? ................... ........................... .............................................................................................................................Atelier I: Alãturi de ºcoalã ANEXE ATELIER I: CHESTIONARE PENTRU PÃRINÞI ªI COPII CHESTIONAR PENTRU PÃRINÞI 1............... 4............................................... anturaj (prieteni) d...................................................................................................... ...........................? . 8.............. .......................................................................................................... bani g..... Care?..................................... ..... Alegeþi una dintre preocupãrile de mai sus pe care aþi încuraja-o.............................. Cum procedaþi atunci când copilul/copiii dvs... .................................................................................................................................................... ........................................... limbaj c............. ..? ..

.................................................................................................... Cât timp petreci zilnic cu pãrinþii tãi? ................................................ ........................ limbaj c.........................................................................................................b............................................................................................................. 3.......................... anturaj (prieteni) d...................................... ............................ ............Atelier I: Alãturi de ºcoalã CHESTIONAR PENTRU COPII 1.............. ....... ........ 2................................................................................................................................................... ......................... .............. Clasele II – IV: Cum doreºti sã fie pãrinþii tãi? Clasele V – XII: Ce aºtepþi de la pãrinþii tãi? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ Care?. vestimentaþie b........................................................................................................... Ce-þi place sã faci în timpul liber? ................................................................................................... .....................................................................................................................................a................................ 7........ ºcoala f....................... ... ..................... Alege una dintre preocupãrile tale pe care þi-ar plãcea sã o încurajeze pãrinþii................................................................................................................................ 5. Cum procedeazã pãrinþii tãi atunci când încalci regulile? ..................................................................................................................................................................................................................................................................... altele......................... 4................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................... Care sunt activitãþile familiale care îþi plac cel mai puþin? ................................................................... ........................................................ Enumerã câteva recomandãri pe care þi le-au fãcut pãrinþii tãi în legãtura cu un stil de viaþã sãnãtos? ......................................................... ............................................................................ ........................... ....................................................................... 8.............................................. ............................... bani g................................................................................................................................................................................................................................................ 7.Care sunt cele mai frecvente cauze ale discuþiilor în contradictoriu cu pãrinþii tãi? a....................................... ..................... timp liber e..................................................

relaþiile cu ceilalþi sunt pentru copil o sursã de noi valori. Dezvoltare socialã .dezvoltarea abilitãþilor narative – poate spune poveºti structurate – 7-8 ani .fantezia în joc devine guvernatã de reguli – 7-8 ani . a gândurilor ºi emoþiilor – 7-8 ani .dezvoltarea unor norme de grup . copilul dezvoltând scenarii de realizare – 7-8 ani Stima de sine .formarea comportamentelor specifice de gen – 6 ani .creºterea conºtientizãrii identitãþii – caracteristici personale. dar creºte gradul de structurare – 7-8 ani .dezvoltarea autocontrolului stimei de sine – 7-8 ani . se dezvoltã prietenii .înþelegerea altor puncte de vedere – 6-7 ani . treptat.creºterea capacitãþii de auto – observare – 8 ani . acela de a dobândi cunoºtinþe într-un cadru organizat. prin cuvinte.identificarea cu pãrinþii sau alþi adulþi – 6-7 ani . Scrieþi rezultatele obþinute pe o foaie de flipchart/tablã înainte de începerea exerciþiului. prin înþelegerea valorilor sociale – 7-8 ani .conºtientizarea nevoilor psihologice ale celorlalþi – 8-10 ani . de securitate emoþionalã. de învãþare a regulilor sociale .dezvoltarea conformitãþii sociale ºi acceptarea autoritãþii – 6-7 ani Limbaj ºi comunicare .Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul! II. în activitãþi organizate – 7 ani . Dupã sosirea participanþilor discutaþi cu aceºtia despre aºteptãrile scrise de elevi. are un rol nou.jocul continuã sã fie o importantã sursã de satisfacþie.creºterea gradatã a înþelegerii semnificaþiei cuvintelor ºi a regulilor gramaticale – 6-7 ani .7-8 ani .se exprimã corect în propoziþii – 6-7 ani .înþelege jocul ºi metaforele – 9-12 ani Jocul (activitãþile ludice) . împãrtãºire) – 7-8 ani . identitate de gen.fantezia are rolul de îndeplinire a dorinþelor. VÂRSTE ªCOLARE Perioada 6-12 ani – ºcolarul mic ºi mijlociu Prin intrarea la ºcoalã copilul devine elev. Relaþionaþi aºteptãrile elevilor cu caracteristicile psiho-comportamentale specifice vârstei.6 ani .abilitatea de a face comparaþii între caracteristicile personale trecute ºi prezente – 7-8 ani .creºterea gradatã a abilitãþii de exprimare.dezvoltarea stimei de sine se bazeazã pe conºtientizarea competenþei ºi a rolului în grupul de lucru sau de prieteni – 6-7 ani .creºte interesul pentru colegi. se confruntã cu noi solicitãri. Sã ne cunoaºtem copilul! vârstele ºcolare inteligenþele multiple stiluri de învãþare ajutorul pentru rezolvarea temelor de acasã Exerciþiu introductiv: Aºteptãrile copiilor noºtri Grup participant: pãrinþi Timp necesar: 10 minute Materiale necesare: Foaie de flipchart/tablã Centralizaþi rãspunsurile elevilor la prima întrebare din chestionarele aplicate în primul atelier.formarea comportamentelor prosociale. etnie – 7 ani .dezvoltarea deprinderilor ºi a interacþiunilor sociale (negociere. rasã.jocul este transformat.

mai degrabã.interes pentru problemele morale .dezvoltarea idealurilor ºi selectarea modelelor .efort de stabilire a unor noi prietenii .sentimente de tandreþe.preocupãri legate de atractivitatea sexualã . dar ºi de teamã faþã de sexul opus Autocontrol . privind conflictul ºi abilitatea de a tolera ambivalenþa – 10-11 ani -dezvoltarea sinelui fizic ºi a celui social Perioada 12-14 ani – adolescenþa timpurie Nevoia de independenþã lupta cu sentimentul de identitate .preocupãri excesive legate de propriul corp .Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul! .importanþã acordatã prietenilor .pãrere „proastã” despre pãrinþi.alternanþa unui concept de sine rudimentar ºi a unor standarde nerealiste prea înalte .timiditate .interiorizarea valorilor prin care sã-þi dezvolte stima de sine – 8 ani Autocontrolul .întrebãri în legãturã cu propria normalitate Autocontrol . investiþie emoþionalã redusã în aceºtia .experimentarea ocazionalã a alcoolului.exprimarea propriului corp (autostimulare) .exprimarea emoþiilor.cãutarea de noi modele .prieteni de acelaºi sex.dezvoltarea intereselor creative Sexualitate .atenþie redusã acordatã pãrinþilor.labilitatea emoþionalã . tutunului ºi chiar a drogurilor Perioada 14-17 ani – adolescenþa de mijloc Nevoia de independenþã .sentimentul de necunoaºtere a sinelui .testarea regulilor ºi a limitelor .dorinþa de a fi aprobat de ceilalþi – 6-7 ani . utilizarea amânãrii reacþiei.nemulþumire legatã de intervenþiile pãrinþilor ºi dorinþa de independenþã .realizarea faptului cã pãrinþii nu sunt perfecþi . cu accese ocazionale de obrãznicie . abilitatea de a se concentra pe anumite scopuri – 7-8 ani .influenþa mare a grupului de prieteni Interese profesionale . a rãspunsului.capacitatea de a înþelege mai multe puncte de vedere.interese intelectuale mai pronunþate .autoanalizã amplificatã cu perioade de nemulþumire personalã Interese profesionale . prin acþiuni decât prin cuvinte .nevoia de intimitate . reprezentarea competenþei.preponderent interesat pentru viitorul apropiat ºi pentru prezent Sexualitate . controlul conºtient al anxietãþii.utilizarea mecanismelor de apãrare ca metodã de autocontrol – 6-7 ani .aplicarea strategiilor cognitive de autocontrol – gândire logicã.interiorizarea valorilor. activitãþi de grup cu prieteni .capacitate sporitã de fixare a scopurilor .relaþii pasagere de prietenie . regulilor ºi normelor sociale privind autocontrolul – 7-8 ani .

capacitate de introspecþie ºi analizã . fãrã critici sau reproºuri la adresa pãrinþilor. „Raportul” va fi prezentat obiectiv. Freud etc. Se vor prezenta în linii mari categoriile de rãspunsuri identificate ºi rezultatele obþinute. TEORIA INTELIGENÞELOR MULTIPLE Autorul teoriei inteligenþelor multiple este Howard Gardner. analizând în ce mãsura rãspunsurile celor doi intervievaþi (pãrinte ºi copil) corespund. Ghandi.capacitate de luare a deciziilor .accent pe demnitate personalã ºi stimã de sine . iar pe ceilalþi sãi considerãm doar „talentaþi”. în funcþie de elementele comune ºi numãraþi rezultatele. Gardner a fost preocupat de aceastã diferenþã. þinând cont de diferenþele dintre ei.identitate sexualã clarificatã Autocontrol . iar alþii nu. Darwin. Dacã sunt situaþii de discrepanþã flagrantã între rãspunsurile din cele douã chestionare în cazul unei familii sau a mai multora. sã aibã obligatoriu rezultate bune.preocupare mai mare pentru ceilalþi Interese profesionale .Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul! Perioada 17-19 ani – adolescenþa târzie Nevoia de independenþã .încredere în sine . Pe Gardner l-a intrigat faptul cã unii copii deºtepþi nu au rezultate bune la ºcoalã. în alt cadru. Centralizarea: la întrebarea nr.preocupare pentru viitor Sexualitate . Veþi grupa chestionarele pe familii.capacitate de amânare a recompenselor . Churchill. la întrebãrile deschise (fãrã variante de rãspuns) încercaþi sã grupaþi rãspunsurile în câteva categorii.autocontrolul stimei de sine Interpretare chestionare Acordaþi 5 – 10 minute din timpul atelierului pentru prezentarea unui „raport” general asupra rezultatelor chestionarelor aplicate pãrinþilor ºi copiilor.capacitatea de a face compromisuri . Este vorba de un alt mod de a aborda elevii. Nu se discutã persoane sau familii ci colectivul clasei în general. deºi au avut dificultãþi la ºcoalã: Picasso. Nu faceþi referiri punctuale la familii. dacã are inteligenþã mediu sã fie posibil sã ajungã bine dar cei cu inteligenþa scãzutã sunt consideraþi fãrã speranþe.preocupãri pentru relaþii stabile . Sã fii creativ.acceptarea normelor sociale ºi tradiþiilor culturale . la clasã se induce ideea cã unii sunt deºtepþi. rãspunsurile au corespuns cam la jumãtate din chestionare”. Shakespeare. puteþi alege varianta unei discuþii private cu acestea. Dacã vrem sã le numim pe toate „talente”.capacitate de fixare ºi de urmare a unor scopuri .identitate fermã . Ne aºteptãm cã dacã un copil e inteligent.interese stabile . 4 din chestionare vor fi numãrate rãspunsurile pe cele 6 variante. Sunt însã o mulþime de exemple de oameni care au reuºit în viaþã. Se considerã deºtept cel care are note mai bune sau punctaj mai mare la testele de inteligenþã. dar dacã numim una sau douã inteligenþe iar pe . Einstein. De multe ori. Spielberg. în funcþie de numele imaginar ales. pentru cã sunt la fel de importante. Care dintre aceºtia sunt mai inteligenþi? Suntem tentaþi sã-i considerãm inteligenþi pe cei care sunt buni la matematicã sau literaturã. atunci e corect. sã contribui la dezvoltarea societãþii înseamnã mai mult decât a fi bun la matematicã. Analiza ar consta în formulãri de genul: „La întrebarea ce vizeazã încãlcarea regulilor. Scopul real al aplicãrii chestionarelor în acelaºi timp pãrinþilor ºi copiilor este realizarea comparãrii rãspunsurilor.stabilitate emoþionalã mai mare . Centralizarea se va face pentru fiecare grup þintã: pãrinþi ºi copii. copiii au expus în general preocupãri diferite/similare faþã de cele identificate de pãrinþi” etc. Ei sunt consideraþi „nãscuþi inteligenþi”. „La întrebarea referitoare la timpul liber.

Ei nu opereazã cu simboluri. în mediul de lucru. Abilitatea de-a recunoaºte. Lingvisticã A gândi în cuvinte ºi a folosi limba pentru a exprima ºi înþelege realitãþi complexe. 8. Interpersonalã A gândi despre alte persoane ºi a le înþelege. sonoritatea. Matematicienii buni au dovedit inteligenþã matematicã ºi spaþialã. scheme sau formule matematice. E vorba de cunoaºterea de sine ºi de luarea deciziilor pe baza cunoaºterii. înãlþimea ºi timbrul sunetului. evalua propoziþii ºi de-a efectua operaþii matematice ºi logice complexe. dar nu reuºit sã-i stabileascã localizarea pe creier. de-a transforma percepþiile ºi de a recrea aspecte ale experienþei vizuale cu ajutorul imaginaþiei. sculptorii. Un profesor bun trebuie sã aibã aceastã inteligenþã. 6. Oamenii cu inteligenþã logico-matematicã dezvoltatã devin contabili. Implicã monitorizarea ºi controlul eficient al gândurilor ºi emoþiilor. Ei înþeleg modul cum „funcþioneazã” oamenii. În aceastã categorie se includ ºi maeºtrii bucãtari. Naturalistã A înþelege lumea naturalã. Implicã simþul coordonãrii în miºcãri ale întregului corp ºi ale mâinilor. Elevii care au dezvoltat acest tip de inteligenþã sunt adeseori etichetaþi ca având deficienþe de atenþie. Implicã ascultare activã ºi existenþa unei legãturi puternice între muzicã ºi emoþii. Pot fi abilitãþi motorii de fineþe sau ample. biologi. Kinestezicã A gândi în miºcãri ºi a folosi corpul în moduri abile ºi complicate. ritmuri. astronomi. Întrebat de un ziarist de ce a numit aceste însuºiri inteligenþe ºi nu talente. crea ºi reproduce muzica ºi ritmurile folosind un instrument sau vocea. specii ºi relaþii ecologice. dar ºi la manipulare.Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul! restul talente. animale ºi studii ºtiinþifice. ritmurile limbii. la intensitatea. O au dansatorii. Abilitatea de a recunoaºte ºi de a clasifica indivizi. obiecte ºi idei. . Actoria este mai mult kinestezicã ºi mai puþin lingvisticã (pentru a-l înþelege pe Shakespeare e nevoie de 6 – 8 inteligenþe…). chimiºti. învaþã limbi strãine. melodii ºi rime. Inteligenþa naturalistã a fost a opta inteligenþã în ordinea identificãrii. atunci spunem de fapt cã ele nu sunt egale ca importanþã. se pricep la motivarea oamenilor. O au artiºtii. Abilitatea de-a calcula. a planifica eficient atingerea obiectivelor personale. A avea empatie. Spaþialã A gândi în imagini ºi a percepe cu acurateþe lumea vizualã. 7. A interacþiona eficient cu fiinþe vii ºi de a discerne scheme legate de viaþã/forþele naturii. nimeni nu-mi citea cartea”. dezvoltã abilitãþi lingvistice ºi îºi aleg cariera în funcþie de capacitãþile lingvistice. Capacitatea de-a înþelege relaþiile din spaþiu. fiind sensibil la motivele. a recunoaºte diferenþele dintre oameni ºi a aprecia modul lor de gândire. Muzicalã A gândi în sunete. A fi sensibil la tonuri. în manipularea obiectelor. A reflecta asupra folosirii limbii în viaþa de toate zilele. Logico-matematicã A gândi la cauzã ºi efect. Sensibilitate pentru înþelesul ºi ordinea cuvintelor. sportivii. fizicieni. A fi conºtient de punctele tari ºi cele slabe. Este inteligenþa cea mai des folositã în comunicare. Implicã abilitãþi de gândire deductivã ºi inductivã. Abilitatea de-a gândi în trei dimensiuni. incluzând plante. Implicã o interacþiune eficientã cu una sau mai multe persoane în familie. Celelalte nu explicau personalitãþi ca Darwin. ci mai degrabã organizeazã tiparele observate într-un mod care diferã de cele ale celorlalte ºtiinþe „exacte”. Intrapersonalã A gândi despre ºi a se înþelege pe sine. Copiii cu inteligenþa lingvisticã învaþã repede limba maternã. a înþelege relaþiile dintre acþiuni. Abilitatea de a se monitoriza în relaþii interpersonale. psihologi. cuantifica. ca fizicienii sau chimiºtii. 5. Gardner a rãspuns în glumã „Dacã le numeam talente. între prieteni sau colegi. citesc. A lucra cu obiecte. Existenþialã Gardner e convins cã e o modalitate de cunoaºtere. folosesc de timpuriu metafora. Gardner a ajuns în timp la concluzia cã existã 9 tipuri de inteligenþã: 1. fotografii. 2. 3. Cei cu inteligenþa interpersonalã „tare” sunt conducãtori. Studiind modul în care oamenii rezolvã problemele în lume. precum ºi capacitãþi critice ºi creative de rezolvare a problemelor. arhitecþii. 4. 9. vânzãtori. intenþiile ºi stãrile lor. matematicieni.

Când vizitaþi o galerie. vorbiþi despre cum arãtau oamenii. ANEXE ATELIER II: CHESTIONARE CHESTIONAR REFERITOR LA STILURILE DE ÎNVÃÞARE 1. Cînd ortografiaþi un cuvânt. Când descrieþi o vacanþã/o petrecere unui prieten. Când notaþi anumite informaþii preferaþi sã nu luaþi notiþe. motorul maºinii etc. fãrã necesitatea repetãrii acestei informaþii? Da / Nu 15. imagini reprezentative? Da / Nu 6. Vã place sã demonstraþi ºi sã arãtaþi altora diverse lucruri? Da / Nu 28. ci mai degrabã sã desenaþi diagrame. Vã place sã ascultaþi muzicã când aveþi timp liber? Da / Nu 17. 3. Pronunþarea unor lucruri cu voce tare vã ajutã sã învãþaþi mai bine? Da / Nu 27. Când recapitulaþi/studiaþi sau învãþaþi ceva nou. grãdinãrit. Învãþaþi sã ortografiaþi un cuvânt prin pronunþarea acestuia? Da / Nu 22. originea Universului etc. vorbiþi în detaliu despre muzicã. Da / Nu 16. Când jucaþi „X ºi O” sau dame puteþi sã vã imaginaþi semnele de „X” ºi „O” în diferite poziþii? Da / Nu 7. Probabil spiritualitatea aparþine acestui tip. La utilizarea unui calculator consideraþi cã imaginile vizuale sunt utile.) Da / Nu 8. cei care pun întrebãri despre sensul fericirii. imaginile din bara de meniuri. Învãþaþi mai bine dacã asistaþi la demonstrarea practicã a unei abilitãþi? Da / Nu 25. Vã place sã desfaceþi în pãrþi componente anumite obiecte ºi sã reparaþi diferite lucruri? (de exemplu bicicleta. Vã place sã jucaþi diverse roluri? Da / Nu . sunetele ºi zgomotele pe care le-ai ascultat acolo? Da / Nu 2. aveþi tendinþa de a scrie cuvântul respectiv de câteva ori pe o bucatã de hârtie pânã gãsiþi o ortografie care aratã corect? Da / Nu 9. vã place sã priviþi singur(ã). Vã place sã vã puteþi miºca în voie când lucraþi? Da / Nu 21.? Da / Nu 5. Când învãþaþi ceva nou. Când începeþi o sarcinã nouã. în liniºte? Da / Nu 18. Când descrieþi o vacanþã/petrecere unui prieten. sublinierile colorate etc. preferaþi radioul sau televizorul pentru a vã þine la curent cu ultimele noutãþi sau ºtiri sportive? Da / Nu 4. Gãsiþi cã mai uºor sã vã amintiþi feþele oamenilor decât numele lor? Da / Nu 26. despre hainele lor ºi culorile acestora? Da / Nu 23. o expoziþie sau când vã uitaþi la vitrinele magazinelor. vã place sã utilizaþi diagrame ºi/sau imaginii? Da / Nu 13. discuþiile sau/ºi cursurile orale? Da / Nu 10. Vã plac discuþiile ºi vã place sã ascultaþi opiniile celorlalþi? Da / Nu 29. Acest tip de inteligenþã este mai dezvoltatã la filosofi. pe loc? Da / Nu 24. Dacã vi se spune ceva. Când încercaþi sã vã amintiþi ortografia unui cuvânt. La îndeplinirea unor sarcini urmaþi anumite diagrame? Da / Nu 30. vã amintiþi ce vi s-a spus. vã plac instrucþiunile citite cu voce tare. Gãsiþi cã este mai uºor sã vã amintiþi numele oamenilor decât feþele lor? Da / Nu 19. scrieþi cuvântul pe hârtie înainte? Da / Nu 20.I Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul! De aceea vorbeºte despre ea ca despre o „jumãtate de inteligenþã”. Vã folosiþi de gestica mâinilor când vorbiþi? Da / Nu. Aveþi rapiditate ºi eficienþã la copierea pe hârtie a unor informaþii? Da / Nu 14. plimbãri etc. La utilizarea calculatorului consideraþi cã este util ca sunetele emise sã avertizeze utilizatorul asupra unei greºeli fãcute sau asupra terminãrii unui moment de lucru? Da / Nu 12. vã place sã începeþi imediat ºi sã rezolvaþi ceva atunci. Vã place sã asamblaþi diferite lucruri? Da / Nu 11. În locul ziarelor. Vã place sã efectuaþi activitãþi fizice în timpul liber? De exemplu: sport. de exemplu: simbolurile.

. Va fost întotdeauna dificil sã staþi liniºtit mult timp ºi preferaþi sã fiþi activ aproape tot timpul? Da / Nu Încercuiþi numai numãrul întrebãrilor la care aþi rãspuns cu „Da”.... Credeþi cã unul dintre cele mai bune moduri de apreciere a unui exponat sau a unei sculpturi este sã îl/o atingeþi? Da / Nu 35. o expoziþie sau când vã uitaþi în vitrinele magazinelor. Preferaþi sã mergeþi „pe teren” ºi sã aflaþi singuri informaþii.... Când citiþi o poveste sau un articol dintr-o revistã. Când planificaþi o cãlãtorie nouã. Când vizitaþi o galerie. de învãþare preferat Dacã curba are o evoluþie aproximativ egalã înseamnã cã vã place sã utilizaþi toate stilurile. Total întrebãri încercuite... vã place sã vorbiþi despre articolele expuse ºi sã ascultaþi comentariile celorlalþi? Da / Nu 33.... 4 1 2 6 3 5 8 9 7 12 11 10 13 14 15 17 16 19 22 18 20 24 21 23 25 26 27 29 28 30 33 32 31 35 36 34 37 38 39 Total întrebãri încercuite. vã place sã vã sfãtuiþi cu cineva în legãturã cu locul destinaþiei? Da / Nu 38. decât sã petreceþi timpul într-o bibliotecã? Da / Nu 32. Vã uitaþi la imaginile dintr-o revistã înainte de a vã decide cu ce vã îmbrãcaþi? Da / Nu 38.. vã imaginaþi scenele descrise în text? Da / Nu 36.. Marcaþi pe graficul de mai jos numãrul total de întrebãri încercuite pentru fiecare stil de învãþare Cea mai înaltã curbã din grafic aratã stilul dvs.Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul! 31. Total întrebãri încercuite. Urmãriþi uºor un drum pe hartã? Da / Nu 34... Vizual/A vedea Auditiv/Ascultare Practic 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Vizual/Avedea Auditiv/A auzi Practic 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 .... Când îndepliniþi diferite sarcini... aveþi tendinþa de a fredona în surdinã un cântec sau de a vorbi cu voi înºivã? Da / Nu 37.

cuantificate (2) Adesea mã joc cu animalele (8) Cred cã am o coordonare motricã bunã (4) Adeesea bat ritmul sau fredonez când lucrez sau învãþ ceva nou (5) Cãrþile sunt foarte importante pentru mine (1) Am participat la sesiuni ºi semninarii de consiliere ºi dezvoltare profesionalã ca sã aflu mai multe despre mine (7) Când închid ochii.Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul! Auditiv/Ascultare κi aminteºte ce spune sau ce aude Vorbeºte tare cu el/ea însuºi/însãºi Nu se descurcã întotdeauna cu instrucþiunile scrise Îi place sã asculte pe alþii citind ceva cu voce tare ªopteºte în timp ce citeºte Vizual/A vedea Îl ajutã dacã ia notiþe sau dacã deseneazã ceva Îl ajutã graficele ºi imaginile Practic/Kinestezic κi aminteºte ce face. (1) . decât sã vorbeascã sau sã treacã la acþiune Este de multe ori bine organizat κi rezolvã efectiv problemele Bate din picior/cu creionul în masã Îi plac discuþiile din clasã κi aminteºte ce vede Gãseºte modalitãþi de a se deplasa Are nevoie sã vorbeascã în timp Aºeazã informaþiile primite în format κi pierde interesul când nu este ce învaþã lucruri noi vizual implicat în mod activ κi aminteºte feþele oamenilor Îi place sã citeascã ºi ortografiazã Nu ortografiazã bine bine Fredoneazã/cântã Are o personalitate tãcutã. clasificate. analizate. rosti sau scrie (1) Oamenii vin la mine sã cearã sfaturi. înainte de a le citi. nu ajunge sã citesc sau sã urmãresc o demonstraþie (4) Aud întotdeauna o notã falsã (5) Ma simt mai bine când lucrurile sunt mãsurate. vãd adesea imagini clare (3) Am cel puþin trei prieteni apropiaþi (6) Reþin mai mult de la radio sau ascultând o casetã audio decât de la TV sau din filme (1) Îmi place sã gãsesc erori de logicã în ceea ce spun sau fac ceilalþi (2) Þin un jurnal în care consemnez evenimentele din viaþa mea interioarã (7) Îmi plac jocurile ca scrabble. meditând. liniºtitã Are o personalitate deschisã Zgomotul este un element de distragere a atenþiei Observã detaliile Nu poate sta liniºtit mult timp CHESTIONAR INTELIGENÞE MULTIPLE Marcaþi propopoziþiile care sunt adevãrate pentru voi. atât la locul de muncã cât ºi acasã (6) Petrec timp. reflectând ºi gândidu-mã la problemele importante a vieþii (7) Îmi place sã fiu înconjurat de plante (8) Când am o problemã. anagrame etc. încercuind cifra indicatã în parantezã: Aud cuvinte în minte. împreunã cu toate experienþele trecute Îi plac recompensele cu caracter material Întâmpinã dificultãþi la concentrarea Îi place sã atingã oamenii în timp asupra unor activitãþi verbale ce vorbeºte cu ei Preferã sã priveascã. în mod regulat. caut ajutorul altcuiva mai degrabã decât sã încerc sã o rezolv singur (6) Prefer cãrþile/periodicele cu ilustraþii multe (3) Am o voce plãcutã (5) Prefer sporturile de echipã celor care se practicã individual (6) Trebuie sã exersez pentru a–mi forma o deprindere.

(5) Visez mult noaptea (3) Ca elev. calculator etc.Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul! ªtiu multe melodii (5) Sunt patron sau cel puþin m-am gândit serios sã încep o afacere proprie (7) Prefer sã-mi petrec serile cu prietenii dacât sã stau acasã singur (6) Pot sã-mi imaginez uºor cum ar arãta ceva vãzut de sus (3) Dacã aud o melodie o datã sau de douã ori. ºtiinþe sociale ºi istorie decât la matematicã ºi ºtiinþe (1) Prefer sã petrec un week-end singur la o cabanã în pãdure decât într-o staþiune odernã cu multã lume (7) Îmi place sã cos. secvenþe logice în jur (2) Recent am scris ceva ce m-a fãcut sã mã simt mândru sau a fost apreciat de ceilalþi (1) Week-end-ul ideal este o ieºire în naturã (8) Mã simt bine în mijlocul mulþimii (6) Cred cã aproape orice are o explicaþie raþionalã (2) . bisericã sau comunitate. regularitãþi. pot sã o reproduc cu acurateþe (5) Fac experimente cu plante ºi animale (8) Fac sport/practic activitãþi fizice în mod regulat (4) Îmi place sã mã distrez cu rime ºi jocuri de cuvinte (1) Mã consider lider (6) Sunt sensibil la culori (3) Mi-e greu sã stau nemiºcat mai mult timp (4) Pot sã socotesc în minte cu uºurinþã (2) Cînd lucrez îmi place sã clasific lucrurile dupã importanþa lor (8) Consider cã am voinþã puternicã ºi cã sunt independent (7) Matematica ºi ºtiinþele au fost materiile mele preferate în ºcoalã (2) Pot sã þin ritmul cu un instrument de percuþie simplu când se cântã un cântec (5) Folosesc frecvent un aparat de fotografiat sau o camerã video pentru a înregistra ceea ce vãd în jur (3) Ceilalþi îmi cer câteodatã sã explic sensul cuvintelor pe care le folosesc când scriu sau vorbesc (1) Îmi place sã port haine din materiale naturale (8) Sunt realist în privinþa punctelor mele tari ºi slabe (7) Cele mai bune idei îmi vin când mã plimb sau desfãºor o activitate fizicã (4) Îmi place sã mã joc cu jocuri puzzle. geometria mi s-a pãrut mai uºoarã decât algebra (3) Mintea mea cautã structuri. sã þes. care presupun prezenþa unui numãr mare de oameni (6) Îmi place sã fac mici experimente (de exemplu „Ce-ar fi dacã aº dubla cantitatea de apã pe care o torn la rãdãcina trandafirului în fiecare sãptãmânã?”) (2) Pot sã rãspund la atacuri cu argumente (7) Cânt la un instrument muzical (5) La ºcoalã. labirint ºi alte jocuri vizuale (3) Prefer sã joc monopoly sau bridge decât sã joc jocuri video. sã cioplesc sã fac tâmplãrie sau alte activitãþi manuale (4) Câteodatã mã surprind mergând pe stradã fredonând (5) Mã orientez uºor în locuri necunoscute (3) Când conduc pe autostradã sunt mai atent la ce scrie pe pancart decât la peisaj (1) Mã simt bine în pãdure (8) Îmi place sã joc jocuri care necesitã gândire logicã (2) Îmi place sã-i învãþ pe alþii (indivizi sau grupuri) ceea ce ºtiu eu sã fac (6) Simt nevoia de a atinge obiectele pentru a afla mai multe despre ele (4) Îmi place sã desenez sau sã mâzgãlesc (3) Îmi place sã mã implic în activitãþi legate de munca mea. sã fac pasienþe sau sã joc alte jocuri de unul singur (6) Ascult frecvent muzicã la radio. casetofon. am învãþat uºor la englezã.

ºi nu dupã ora 22. 5_____. când pãrintele se întoarce de la serviciu. Muzicalã 6. . Lingvisticã 2. sã-l înveþe sã ºi le facã ºi sã ºi le verifice singur. a pãrinþilor. abstracte. Logico-matematicã 3. Modalitãþile ideale se înscriu în categoria comunicãrii asertive. pãrinþii trebuie sã observe caietele de teme ºi sã facã aprecieri asupra lor. pe care nu le formulez în cuvinte sau în imagini (2) Conversaþia mea face apel frecvent la lucruri pe care le-am citit sau le-am auzit (1) Am câteva scopuri importante în viaþã. 8_____ Notã: pentru acest exerciþiu inteligenþele au fost numerotate în felul urmãtor: 1. Temele se rezolvã în orarul optim.pãrintele se va interesa de cât de încãrcatã este tema pe care copilul o are de rezolvat în ziua respectivã ºi va evita suprasolicitarea lui prin cererea de a se ocupa ºi de probleme familiale. sã nu o înþeleagã.). 2_____. Scorurile cele mai ridicate indicã inteligenþele d-voastrã predominante. Interpersonalã 7. în partea de verificare a temelor el îºi va da seama singur de cele greºite. pentru cã el ºtie cum a spus „Doamna” la ºcoalã ºi apoi gãsite pãrþile bune ale temei ºi lãudate. cu înclinaþie pe agresivitate. liniºte etc. În cazul în care pãrintele nu are timp suficient pentru temele copilului. Vizualã 4. pentru cã la ºcoalã. 3_____. Sprijinul acordat de pãrinþi copiilor pentru rezolvarea temelor acasã se poate manifesta în multiple planuri. dar tot el sã le rezolve mai departe. pe care el simte nevoia s-o valorizeze pentru a se motiva mai departe în îndeplinirea sarcinilor ºcolare. când se gãseºte timp. Kinestezicã 5.). . între 9-11 dimineaþa sau 15-19. fãrã a impune o rezolvare pe care el sã nu o interiorizeze. încurajându-l ºi apreciindu-l pentru progresele realizate de unul singur. pentru cã aceste caiete reprezintã activitatea principalã a copilului. . în a-l lãsa sã rezolve aºa cum crede de cuviinþã. De multe ori e de preferat sã plece cu tema greºitã decât sã-i oferim o rezolvare a noastrã.Atelier II:Sã ne cunoaºtem copilul! Am un hobby pe care nu-l dezvãlui altora (7) Prefer sã-mi petrec timpul liber în naturã (4) Mã intereseazã progresele din ºtiinþã (2) Sunt foarte bun bucãtar (8) Folosesc frecvent gesturi sau alte forme de limbaj corporal când vorbesc cu alþii (4) Viaþa mea ar fi mai sãracã dacã n-ar fi muzica (5) Uneori gândesc în concepte clare.pãrintele îi va crea copilului o ambianþã plãcutã propice concentrãrii necesare rezolvãrii temelor pentru acasã ºi asigurãrii randamentului maxim (un spaþiu de lucru adecvat. Naturalistã Modalitãþile în care ne ajutãm copilul la lecþii poate fi constructiv pentru copil sau poate fi o sursã de stres atât pentru noi cât ºi pentru el. 7_____. este de preferat sã-l responsabilizeze pe acesta. 1_____. la care mã gândesc în mod regulat (7) În camera mea trebuie sã fie o floare (8) Îmi plac sporturile extreme (4) Însumaþi de câte ori aveþi fiecare numãr ºi treceþi cifra în dreptul numãrului corespunzãtor. Intrapersonalã 8. 6_____. pentru cã este eliminatã posibilitatea unei comunicãri asertive. o orã de plimbare etc.pãrintele îl va ajuta pe copil sã-ºi planifice timpul ºi sã-ºi facã un program oferindu-i diverse recompense pentru respectarea acestuia (de exemplu. De fiecare datã. Exemple: . observate greºelile ºi explicate. 4_____.

? Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria opinie fãrã a fi judecat .Cum vi s-a pãrut activitatea? . Pe baza a una. Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei: Peste 10 ani este o modalitate de a experimenta capacitatea pãrinþilor de a proiecta relaþiile dintre ei ºi copiii lor.) Scopul aplicaþiei este descrierea modului în care a evoluat relaþia dintre pãrinþi ºi copii în condiþiile în care au îndeplinit aºteptãrile acestora. peste 10 ani. este bine ca pãrinþii sã urmãreascã progresele înregistrate de copil ºi adapteze sprijinula cordat în funcþie de nevoile acestuia. Rezultatele aplicaþiei vor fi prezentate de purtãtorul de cuvânt al fiecãrui grup. Nu vã exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Peste 10 ani el este bolnav iar copilul. Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul: . punctuale. Veþi explica pãrinþilor cã aplicaþia nu urmãreºte doar surprinderea ºi descrierea momentului „Peste 10 ani”. instrumente de scris Veþi centraliza rãspunsurile la întrebarea „Ce aºteptãri aveþi de la pãrinþii voºtri?” din cestionarul aplicat elevilor în primul atelier.Credeþi cã veþi þine cont de aºteptãrile copiilor dvs.Cum v-aþi simþit pe parcursul activitãþii? .Atelier II: Sã ne cunoaºtem copilul! Exte important ca fiecare pãrinte sã ºtie cã pentru fiecare copil în parte condiþiile care asigurã randamentul maxim în procesul de învãþare sunt individualizate. de viaþã. . Aplicaþie: Peste 10 ani Grup participant: Pãrinþi organizaþi în grupe de câte 3 – 4 Timp: 15 minute Materiale necesare: coli. þinând cont de dorinþele acestora.Aþi fost surprinºi de aºteptãrile exprimate de copii? . Descurajaþi critica. grupele de pãrinþi vor descrie o posibilã situaþie ce ar putea sã aparã ªîntre ei ºi copiii lor. deºi este în altã localitate. Aceastã centralizare o veþi scrie pe o foaie de flipchart/tablã. douã sau trei dintre aºteptãrile scrise pe foaia de flipchart/tablã (la alegere). ci prezentarea unei situaþii concrete. De aceea.V-a fost greu sã imaginaþi o situaþie atât de îndepãrtatã în timp? . alege sã fie alãturi de pãrinþi pânã depãºesc perioada de crizã. (Exemplu: Un pãrinte alege aºteptarea „Aº vrea ca pãrinþii mei sã petreacã mai mult timp cu mine”. dacã ar îndeplini aºteptãrile alese.

A fost relatat un evenimment trist sau vesel? . În cazul în care nu aveþi la dispoziþie o astfel de salã. care sunt gesturile care au sugerat aceastã implicare? Puteþi realiza o descriere generalã a evenimentului relatat? A fost vreun gest care v-a indus în eroare (în sesnsul nepotrivirii în tabloul general)? Conºtientizaþi participanþii de ponderea foarte importantã pe care limbajul nonverbal o are în comunicare. Descurajaþi critica. Invitaþie la dialog 1 comunicare interacþiune Exerciþiu introductiv: Comunicarea nonverbalã Grup participant: pãrinþi Timp necesar: 40 minute Materiale necesare: casetofon (dacã sala este la etaj) Exerciþiul este proiectat pentru o salã cu balcon sau pentru o salã aflatã la parter ºi care are ferestrele orientate spre o curte sau alt spaþiu propriu. Unul dintre cei doi va avea sarcina de a povesti celuilalt o întâmplare oarecare. va fi ca povestitorul sã-ºi însoþeascã relatarea cu mimicã ºi gesturi cât mai sugestive. obiºnuitã.Atelier III: Invitaþie la dialog 1 III. Încercaþi sã surprindeþi în discuþie mai multe aspecte ale acestui tip de comunicare ºi sugeraþi participanþilor sã încerce identificarea graduluide atenþie acordat acestora pânã în momentul exerciþiului Întrebaþi-i dacã ei considerã exerciþiul util ºi dacã poate ajuta la îmbunãtãþirea comunicãrii cu alte persoane. Nu vã exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor. improvizaþi „izolarea” fonicã cu ajutorul unui casetofon/calculator orientat cu boxele spre observatori. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria opinie fãrã a fi judecat. bservatorii”. Recomandãri pentru realizarea exerciþiului: Scopul exerciþiului este ca pãrinþii sã conºtientizeze importanþa diferitelor modalitãþi de comunicare ºi sã valorifice cât mai mult comunicarea nonverbalã în relaþiile cu copiii lor. De asemenea. Explicaþi participanþilor care vor face parte din cuplurile „povestitoare” cã este important ca dialogul sã fie însoþit de o comunicare nonverbalã cât mai amplã: gesturi. accesul vizual al celorlalþi nefiind însã îngrãdit. ºi cel care ascultã trebuie sã se manifeste. Nu trebuie sã se urmãreascã senzaþionalul. Durata unei povestiri va fi de maxim 5 minute. mimicã etc. pentru a putea identifica cât mai multe amãnunte legate de subiectul povestirii. obiºnuitã. . nu spre un spaþiu public.În povestire se relateazã un eveniment trãit personal sau care a fost trãit de altcineva? . au sarcina de a-i privi cu atenþie pe cei doi. din viaþa sa sau a altor persoane. adicã ceilalþi participanþi. Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi.Credeþi cã evenimentul l-a afectat pe povestitor? Dar pe ascultãtor? .Aþi simþit ascultatorul ca fiind implicat? Dacã da. Dupã încheierea povestirii cei doi protagoniºti nu au voie sã reacþioneze la discuþiile ce se vor purta în salã. atât verbal cât mai ales nonverbal. Indicaþia dvs. Subiectul povestirii va fi o întâmplare realã. Desfãºurarea exerciþiului: doi participanþi vor fi amplasaþi într-un spaþiu izolat fonic de salã.Credeþi cã evenimentul povestit s-a petrecut recent sau în trecut? . Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul: .

„Comunicare = înºtiinþare. Evitã centrarea discuþiei pe aspectele negative ale situaþiei! Accentul trebuie pus pe furnizarea de informaþii ºi pe primirea acestora pentru a rezolva problema. COMUNICARE . ºtire. a obþinerii stabilitãþii sau a unor modificãri de comportament individual sau de grup” (Dicþionar enciclopedic. mai mult decât cea verbalã! Nu lãsa discuþia sã degenereze în cicãlealã. ascultarea nu este o practicã prea rãspânditã. relaþie. Fii calm. distanþa. • Canalul de transmitere a mesajului (auditiv. semnalele pot fi: verbale (cuvintele) nonverbale (expresia feþei.DEFINIÞIE. acordã celui care îþi vorbeºte toatã atenþia ta! Pune întrebãri pentru a verifica dacã ai înþeles corect.ASCULTARE ACTIVà În conversaþiile din viaþa curentã. simboluri. raport. semnale. respectiv în limbajul unui cod. realizatã prin limbaj articulat sau prin coduri. aspecte nonverbale ale vorbirii). aratã politeþe ºi rãbdare! Nu monopoliza conversaþia! Dovedeºte respect pentru sentimentele ºi demnitatea celeilalte persoane! Evitã cuvintele jignitoare ºi insinuãrile. „Comunicare = mod fundamental de interacþiune psiho-socialã a persoanelor. astfel încât sã nu forþezi cealaltã persoanã sã se apere doar! Nu presupune cã celãlalt te înþelege corect. ATACAÞI PROBLEMA! Sugestii pentru cel care ascultã: Ascultã. mesajul trebuie decodat de receptor. cã rãspunsurile nu prea au legãturã cu întrebãrile puse. Sugestii pentru cel care vorbeºte: Menþine-te la subiect! Fii atent la modul de a vorbi (tonul vocii. I). ar fi bine sã îi acordãm o importanþã crescutã. sentimente etc.Atelier III: Invitaþie la dialog 1 A. Oferã-þi punctele de vedere ca informaþie ºi nu ca lege generalã sau ca fiind singura idee bunã! Este necesar sã iei în considerare ºi punctul de vedere al celuilalt. oferind ideile ºi sentimentele tale asupra problemei discutate. Comunicarea nonverbalã înseamnã. Semnele. ceartã sau critici repetate. vol. ELEMENTE Comunicarea este un proces care cuprinde transmiterea ºi recepþionarea unui mesa prin utilizarea unor semne. gesturi. Exerciþiu: analizaþi urmãtoarele semnificaþii ale conceptului „comunicare”: 1. Verificã dacã celãlalt te-a înþeles corect! Nu încerca sã-þi impui propriile tale opinii ºi valori! Fii onest. Prea adesea se întâmplã sã constatãm cã replicile sunt prea puþin articulate. simbolurile. B. în vederea transmiterii unei informaþii.). doar în aceastã situaþie semnificaþia acordatã mesajului de cãtre participanþii la comunicare poate fi aceeaºi. cã discursurile din cadrul unui dialog par sã evolueze în paralel. simboluri. poziþia corpului. vizual ºi tactil) • Rãspunsul receptorului (feed back) la mesajul primit de la emiþãtor. • mesajul – conþinutul comunicãrii: idei. gesticã etc. NU ATACAÞI CEALALTà PERSOANÃ. legãturã” (Dicþionar Explicativ al Limbii Române) 2. direct. transpuse în semne. COMUNICAREA . Elementele procesului de comunicare sunt: • participanþii la comunicare. În „meseria” de pãrinte ascultarea este un factor de care depinde succesul relaþiilor din cadrul familiei. Pentru reuºita comunicãrii. cu rol de emiþãtor – persoana care transmite mesajul receptor – persoana care primeºte mesajul Participanþii îºi pot schimba rolul. aratã interes. veste. Nu-þi supune însã interlocutorul la un . compatibilitatea codurilor este o condiþie fundamentalã. Codificat de emiþãtor (transpus în limbajul unui cod). orientarea faþã de interlocutor. Acest principiu este deosebit de important. expresia facialã. Explicã celeilalte persoane motivele pentru care susþii o idee. într-un dialog faþã în faþã.

ARATà Cà EªTI PE ACEEAªI LUNGIME DE UNDà CU PERSOANA CARE-ÞI VORBEªTE. COMUNICAREA ASERTIVà Asertivitatea este abilitatea de a ne exprima emoþiile ºi convingerile fãrã a ataca ºi afecta drepturile celorlalþi. de a spune NU fãrã sã te simþi vinovat sau jenat. 2. fiind o modalitate de deschidere a comunicãrii chiar ºi pentru subiectele care sunt potenþial conflictuale. C. Limbajul responsabilitãþii este o formã de comunicare prin care îþi exprimi propriile opinii ºi emoþii fãrã sã ataci interlocutorul. Evitã sã întrerupi. de exprimare a emoþiilor ºi gândurilor într-un mod în care ne satisfacem dorinþele. Exprimarea emoþionalã. fãrã a le deranja pe cele ale interlocutorului. Lasã-þi interlocutorul sã termine ce are de spus înainte de a-þi spune punctul de vedere. A comunica eficient presupune a ºti sã îþi exprimi emoþiile. • Sã exprimi emoþiile într-un mod clar.Atelier III: Invitaþie la dialog 1 interogatoriu. Evitã sã te înfurii doar pentru cã cealaltã persoanã nu este de acord cu tine! Încearcã sã afli de ce cealaltã persoanã are anumite idei ºi opinii. care ne face sã avem încredere în noi ºi sã câºtigãm respectul prietenilor ºi colegilor. Cà ÎI ÎMPÃRTêEªTI SENTIMENTELE ªI PREOCUPÃRILE! ASCULTAREA ACTIVà EFICIENTà Stabilirea unui contact vizual Aprobarea. Asertivitatea în comunicare reprezintã abilitatea de comunicare directã. focalizând conversaþia asupra comportamentului ºi nu asupra persoanei. încuviinþarea Expresia adecvatã a feþei Postura – care sã sugereze deschidere Localizarea – un loc adecvat discuþiei Încurajare Repetarea – folosirea aceloraºi cuvinte ca interlocutorul Chestionarea ASCULTAREA INEFICIENTà Întreruperea relatãrii Ascultarea cu ironie Ascultarea în mediu zgomotos Aparenta ascultare Mimica feþei îngheþatã Implicarea unui efort excesiv în ascultare Perceperea lucrurilor relatate ca pe un afront personal Luarea notiþelor în timpul discuþiei Angajarea unor discuþii în locul ascultãrii Regulile unei bune comunicãri 1. Aceastã formã de comunicare este o modalitate de evitare a criticii. deschisã ºi onestã. De aceea trebuie: • Sã exprimi emoþia printr-un limbaj adecvat. • Sã accepþi responsabilitatea pentru ceea ce simþi. este o modalitate de dezvoltare a respectului de sine. . Comportamentele nonasertive care blocheazã comunicarea sunt pasivitatea ºi agresivitatea. etichetãrii. Exemple de bariere în comunicarea asertivã: • dacã spun NU îmi voi pierde prietenii. de a face complimente ºi de a le accepta. Una din cauzele care provoacã dificultãþi în comunicare este reprezentatã de incapacitatea de recunoaºtere ºi exprimare a emoþiilor. de teama de autodezvãluire. moralizãrii interlocutorului.

bãnci. COMUNICAREA ÎN FAMILIE Dacã îþi doreºti sã fie armonie în familia ta ºi dacã vrei sã contribui ºi tu la ea. o sã mã simt vinovat cã i-am refuzat. Paºte. De asemenea.. dacã spun NU unei cereri nu voi mai fi rugat niciodatã. Aplicaþie: Cursa cu obstacole Grup participant: Pãrinþi Timp: 15 minute Materiale necesare: coli. Dacã cel „orb” greºeºte de douã ori. cu scopul de a-l împiedica pe cel „orb” sã ajungã la finalul cursei ºi a-l ajuta pe ghid în sarcina lui. Consecinþele rãspunsurilor pasive. Acestea (maxim 8) vor fi scrise pe foi de hârtie care vor fi lipite pe diverse obiecte din clasã (scaune. Ceilalþi pot alege între de a-l bruia de ghid. înþelege-i ºi tu pe ceilalþi! Nu încerca „sã împarþi dreptatea”. nu pot sã spun NU din colegialitate pentru ei. el va fi eliminat ºi va încerca un alt cuplu.Atelier III: Invitaþie la dialog 1 • • • Pasiv Problema este evitatã Drepturile tale sunt ignorate dacã spun NU prietenii mei se vor simþi respinºi ºi rãniþi.. Nici unul dintre ceilalþi participanþi nu are voie sã pãtrundã în spaþiul cursei. blamare. cineva va ieºi oricum supãrat! Dacã apar conflicte. creioane etc. Sã desfãºuraþi activitãþi împreunã pentru a vã cunoaºte mai bine! Sã participi la ritualurile specifice familiei (Crãciun. nu uita: Sã fii fericit! Sã-þi asumi anumite responsabilitãþi! Sã-þi asculþi pe ceilalþi! Sã þii cont de sentimentele celorlalþi! Nu aºtepta sã fii doar tu înþeles. Desfãºurarea aplicaþiei: un pãrinte legat la ochi ºi ghidat de un alt pãrinte va trebui sã parcurgã întreaga cursã fãrã sã atingã nici un obstacol. asertive ºi agresive Asertiv Problema este discutatã Drepturile tale sunt susþinute Agresiv Problema este atacatã Drepturile tale sunt susþinute fãrã a þine cont de drepturile celorlalþi Iei decizii ºi pentru ceilalþi Neîncredere Ostilitate. el îl poate încuraja ºi susþine. Sã contribui la dizolvarea unor tãceri stânjenitoare! Sã zâmbeºti pentru cã vei avea mai multe ºanse sã ai acelaºi rãspuns! Sã afli preferinþele celorlalþi ºi sã le faci surprize plãcute! „Nu mai am ce sã zic” nu trebuie sã existe în comunicarea cu cei dragi. Pãrintele „orb” va porni de la punctul de start iar ghidul îi va da indicaþiile necesare de la punctul de sosire. nu þie! Lista poate continua. diverse obiecte Pe baza unui scurt brainstorming veþi identifica împreunã cu pãrinþii posibile bariere de comunicare între ei ºi copiii lor.). evenimente importante)! Alege darul care îi place sãrbãtoritului. articole de îmbrãcãminte. În fiecare zi poþi încerca sã adaugi ceva nou. nemulþumire Exprimare adecvatã a emoþiilor Vezi drepturile celorlalþi ca fiind Recunoºti drepturile tale ºi ale Drepturile tale sunt mai importante mai importante celorlalþi decât ale celorlalþi D. nu incitator! Sã preiei din când în când din sarcinile celor supraîncãrcaþi (nu aºtepta sã þi se cearã asta). fii mediator. . Aceste obiecte vor fi amplasate de-a lungul traseului ºi vor constitui obstacolele cursei. acuzaþii Îi laºi pe ceilalþi sã ia decizii în Iei decizii personale locul tãu Neîncredere Încredere în sine Frustrare.

Nici mãcar ghidul nu are voie sã se apropie de cel pe care îl îndrumã. îndemnuri de cãtre pãrinþi. Pãrintele „orb” trebuie sã fie singurul prezent în spaþiul cursei. Nu vã exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea aplicaþiei veþi solicita pãrinþilor care au jucat rolul de „orb” sã descrie cum sau simþit în timpul exerciþiului. rugãminþi. . profesori.? . Veþi explica pãrinþilor cã aplicaþia nu urmãreºte neapãrat terminarea cursei.Aþi apela la un specialist în cazul în care v-aþi simþi depãºit de situaþie? Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria opinie fãrã a fi judecat. rude etc. . propuneri. sfaturi. „asaltat” cu sugestii.Este ghidul potrivit? . ordine. Împreunã cu ceilalþi participanþi veþi relaþiona situaþia acestuia cu situaþia realã în care se aflã un copil. prieteni. Pãrinþii vor învãþa sã-ºi adapteze strategia de comunicare la cerinþele/ personalitatea copilului.Credeþi cã acest exerciþiu vã va ajuta sã vedeþi comunicarea cu copiii dvs. Descurajaþi critica.? . Este o regulã foarte importantã care trebuie respectatã tot timpul jocului.În situaþia realã care credeþi cã este „ghidul” copilului dvs.Atelier III: Invitaþie la dialog 1 Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei: Scopul aplicaþiei este ca pãrinþii sã conºtientizeze multitudinea informaþiilor/ influenþelor ce se exercitã asupra copiilor.Care credeþi cã sunt barierele reale în comunicarea cu copilul dvs. dintr-un alt punct de vedere? . Important este ca participanþii sã se implice cât mai mult în joc pentru a îngreuna sarcina ghidului.

Atelier IV: Invitaþie la dialog 2 IV. De exemplu: o searã în familie pãrinþii. pãrinþii vor fi atenþionaþi asupra pericolului pe care îl reprezintã cauzele aparent eliminate.Cum vi s-a pãrut exerciþiul? . În grupuri de câte patru. Nu vã exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Descurajaþi critica. vor fi scrise pe o foaie de flipchart/tablã. Cele douã scenarii vor fi prezentate de un membru al grupului. participanþii vor avea sarcina ca. Veþi explica pãrinþilor cã aplicaþia nu urmãreºte doar surprinderea ºi descrierea cauzelor generale de conflict ci prezentarea unei situaþii concrete. De asemenea.Puteþi identifica alte modalitãþi de eliminare a cauzelor alese? . Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria opinie fãrã a fi judecat. .În ce mãsurã situaþiile prezentate se pot regãsi ºi la voi în familie? . Recomandãri pentru realizarea exerciþiului: Scopul acestui exerciþiu este ca pãrinþii sã identifice multitudinea de cauze care pot genera conflicte în familie. de viaþã. punctuale.Cum v-aþi simþit pe parcursul exerciþiului? . bunicul ºi cei doi copii sunt la masã ºi se iscã un conflict dintr-un motiv aparent banal. Odatã identificate aceste cauze. care în timp produc acumulãri de tensiune cu reacþii explozive ulterioare. instrumente de scris În prima parte a acestui exerciþiu veþi realiza un brainstorming cu toþi participanþii care va avea ca scop identificarea principalele cauze care genereazã conflictele care apar în mediul familial. cooperaþi cu copiii în rezolvarea conflictelor? Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. acceptând existenþa unor cauze superficiale care pot fi eliminate fãrã a dezvolta stãri conflictuale intense.În familia dvs. Invitaþie la dialog conflictul cauze ale conflctelor tipuri de conflict managementul conflictului Exerciþiu introductiv: Dualitate Grup participant: pãrinþi Timp necesar: 30 minute Materiale necesare: coli. Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea exerciþiului veþi pune întrebãri de genul: . pe baza a una sau mai multe cauze din cele identificate (la alegere) sã construiascã douã scenarii: unul care sã surprindã o situaþie concretã în care cauza aleasã este eliminatã ºi sã evidenþieze modalitãþile prin care au fãcut acest lucru ºi altul în care cauza aleasã nu este eliminatã ºi sã expunã eventualele consecinþe.

etc. Conflictul poate deveni o sursã de maturizare ºi învãþare. energii noi. scopurile. cu toþii suntem implicaþi în conflicte. Un conflict se poate isca în multe feluri. Capacitãþile de management al conflictului pot fi învãþate. Conflictele sunt dezacorduri în ceea ce priveºte atitudinile. au creat încredere. Existã însã o serie de idei pe care ar trebui sã le înþeleagã fiecare dintre noi pentru creºterea capacitãþii personale de a face faþã conflictelor care ne afecteazã: Conflictul este o parte fireascã a vieþii de zi cu zi. dezvoltã creativitatea. Abordat printr-o gândire negativã. Amândoi putem câºtiga Este posibil Conflictele de acest tip sunt normale Nu trebuie sã neglijãm conflictul Trebuie sã cãutãm cât mai multe soluþii Aº putea contribui la rezolvarea conflictului . creeazã schimbãri. pot fi amuzante dacã nu sunt luate prea în serios. cât ºi fizic. conflictul poate avea rezultate creative. Câteodatã nu ajungem la motivele conflictului ºi nu-l putem rezolva pânã când nu luãm în considerare sentimentele neconºtientizate. au întãrit prieteniile. inerentã în relaþiile interumane. facilitarea. aspectelor morale. idei ºi principii diverse.plictisealã T – rigiditate S – relaxare. de ce sã iau eu iniþiativã Situarea în locul celuilalt Folosirea discuþiei cu sine în mod pozitiv Sincronizarea Tehnici de miºcare Þinuta corpului : C. Într-un fel sau altul. proceduri. negocierea. Ele pot redefini o problemã. ajutã la accelerarea procesului de învãþare în echipã. cu atât mai uºor vom gãsi o soluþie). Modul în care definim o problemã determinã dacã ºi cum o vom rezolva (cu cât definim mai clar problema. medierea conflictelor. au creat satisfacþie. Prin practicã putem îmbunãtãþi comunicarea. plasarea responsabilitãþilor. ajutã la cunoaºterea de sine. Unele conflicte pot fi pozitive. cresc implicarea ºi participarea. conflictul poate avea rezultate distructive atât din punct de vedere emoþional. la sãnãtatea mentalã individualã. Oricine poate sã trateze situaþiile conflictuale astfel încât comportamentul „atacatorului” sã nu se accentueze ºi respectul faþã de propria persoanã sã nu fie lezat. Sunt bune dacã dupã aceea echipa lucreazã mai bine. ajutã la descoperirea propriilor valori ºi credinþe. Abordarea ordonatã ºi sistematicã a acestora este o necesitate cu atât mai importantã cu cât nevoile ºi temerile care ne conduc în situaþiile conflictuale nu sunt conºtientizate de toþi cei implicaþi. Conflictul poate fi tratat pe cãi pozitive sau negative. sentimentele sunt importante. încredere Echilibrul – persoana care se simte ameninþatã stã de obicei pe câlcãie. spiritual. Într-un conflict. Tehnici mentale de rezolvare a conflictelor Crearea unui cadru nou ºi a unei noi atitudini. stilului. Cadrul vechi Cadrul nou Ori eu ori el Nu existã nici o speranþã Nu este drept sã avem acest conflict Nu merita sã ne gândim la asta Nu este înþelept sã faci concesii Nu eu am început. ameninþarea valorilor personale. ajutã la defularea „deºeurilor emoþionale”.Atelier IV: Invitaþie la dialog 2 CONFLICTUL Conflictul este o realitate a vieþii cotidiene pe care fiecare dintre noi a întâlnit-o de una sau mai multe ori ºi care ne influenþeazã în permanenþã. Abordat printr-o gândire pozitivã. poate fi o forþã pozitivã pentru dezvoltarea personalã ºi schimbarea socialã. În domeniul explicãrii ºi managerierii conflictului se vehiculeazã teorii. mai mult sau mai puþin reale ºi realiste.

)! Formulaþi aºteptãri adecvate vârstei copiilor! Anticipaþi eventualele probleme de disciplinã cu scopul prevenirii lor! Oferiþi recompense copiilor care adoptã coportamente dezirabile (vezi: Disciplinarea pozitivã)! Utilizaþi umorul ºi ironia (cu mãsurã) într-o manierã stimulativã pentru copii. deci nu mai poþi sã . Sã nu dai sfaturi! Uneori mediatorii se pot gândii la soluþii ale conflictului.. dacã sunt respectate.. dar ei nu trebuie sã le sugereze celor implicaþi.. oferã posibilitatea recuperãrii unor privilegii pierdute (tu ai ales sã. manifestaþi explicit dezavordul dvs. Aratã cã îþi pasã! Mediatorii þin cont de procesul de mediere ºi de oameni. În cazul comportamentului scandalos ºi care riscã sã capete amploare pãrintele are nevoie de un plan de urgenþã: . ajutaþi-i! Nu este nevoie sã-i determininaþi sã gândeascã „Trebuie neapãrat sã câºtig”.. centratã pe copil: „dacã tu nu-þi faci treaba. în societate etc. Dacã mediatorii respectã procesul de mediere. lãsaþi-i sã ºi-l rezolve singuri. Ei fac tot posibilul sãi ajute pe ceilalþi sã se înþeleagã ºi sã-ºi rezolve conflictele. trebuie sã aveþi consecinþe deja pregãtite. la ºcoalã. intelectual ºi emoþional)! Utilizaþi imaginaþia (scenarii.. chiar dacã ei cred cã una din pãrþi are dreptate ºi una greºeºte. Doar atunci se vor simþi cu adevãrat responsabili. (dupã Daniel Saphiro.”). sã contribuie la detensionarea unor situaþii conflictuale în relaþia pãrinþi . povestiri etc. 2. e conflictul lor. V... II. pânã nu .! Nu cheltuiþi energie schiþând rãspunsuri pentru fiecare comportament greºit! III. „Conflictul ºi comunicarea“) Existã o serie de exigenþe care au menirea. Aºteptaþi-vã la cel mai bun comportament din partea copiilor ºi comunicaþi-le de aºteptaþi: Stabilþi reguli ºi standarde simple pentru ceea ce consideraþi a fi un coportament dezirabil (trasmiteþi siguranþã.) pentru a transmite copilului modele de comportament dezirabil! Nu acceptaþi mai puþin. sublinieazã consecinþele logice ale comportamentului copilului. copiii trebuie sã simtã cã acasã sunt în siguranþã din punct de vedere fizic. dar încercaþi sã înþelegeþi cum vede fiecare lucrurile. În cazul unor comportamente perturbatoare care se repetã. Pãstreazã confidenþialitatea! Oamenii se simt mai bine când vorbesc despre sentimentele ºi problemele lor.copii: I. dacã ºtiu cã mediatorii nu vor spune nimãnui despre conflictul lor. utilizarea lor trebuie combinatã cu o atitudine care: spune „Tu ai resposabilitãþi faþã de tine ºi familia ta”. înþelegând lucrurile din perspectiva lui. de „ºedinþã” care ar putea conduce la un contract ºi la sublinierea unor consecinþe posibile. imaginându-se în locul fiecãruia. Stabiliþi planuri în vederea sprijinirii comportamentului dezirabil: Încercaþi sã sprijiniþi copiii în activitãþile care îi pasioneazã! Exersaþi împreunã cu ei coportamentele de bazã din diferite situaþii (acasã.Atelier IV: Invitaþie la dialog 2 Distanþa – pãstraþi distanþa ºi contactul vizual Ritmul Respiraþia – învãþaþi sã vã controlaþi respiraþia Reguli în medierea conflictelor: 1. Sã nu judeci! Mediatorii sunt imparþiali. 3.. 4. Iubiþi-vã copiii: Trataþi-vã copiii cu respect! Acþionaþi în vederea maturizãrii copiilor! Elaboraþi planuri specifice pentru copiii cu probleme. nu pot sã te ajut în nici un fel”. Sã fii în mod egal empatic! Un mediator empatic încearcã sã înþeleagã ce simt cei doi implicaþi în conflict.. sã conducã la un angajament viitor al copilului. ceilalþi vor avea încredere în proces pentru a-ºi rezolva problema. Evitaþi sã treceþi de partea cuiva. 5. IV. aºa cum doresc.

Atelier IV: Invitaþie la dialog 2 transmiteþi un mesaj clar cu privire la ceea ce înseamnã un mediu sigur. pentru diverse situaþii de conflict cu copiii. Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei: Scopul acestei aplicaþii este de a dovedi cã pot fi gãsite variante de mesaje care pot detensiona situaþiile de crizã. Explicaþi-le pãrinþilor cã sarcina lor este sã formuleze mesaje dupã exemplul dat. Nu vã exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor. cereþi copilului sã aºtepte în timp ce dvs. „ºedinþã” în familie cu angajamente ºi consecinþe (cu sau fãrã contract). . de urgenþã dã greº. Aplicaþie: „Eu” Grup participant: Pãrinþi grupaþi câte 3 .Credeþi cã acest exerciþiu vã va ajuta sã vedeþi comunicarea cu copiii dvs. decideþi ce este de fãcut. cu graniþe evidente pentru toatã lumea. cu ajutorul prietenilor. înainte de începerea aplicaþiei. cu cel al specialiºtilor dacã este cazul ºi perseveraþi pânã obþineþi rezultate pozitive. folosiþi consecinþele pe care copilul le-a accepat prin contract. colegilor. Descurajaþi critica. dintrun alt punct de vedere? Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. dacã planul dvs. Au la dispoziþie 10 minute. refaceþi planul. un mesaj generator de tensiune poate fi evitat printr-o reformulare.Cum v-aþi simþit pe parcursul aplicaþiei? . în cele mai multe situaþii. profesorilor. Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul: . sã se implice afectiv când comunicã cu copilul. meritã orice efort. Pãrinþii vor putea învãþa sã personalizeze discuþia. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria opinie fãrã a fi judecat. faceþi apel la respectul sãu de sine: „Nu pot sã cred cã tu ai fãcut asta!”.Cum vi s-au pãrut formulãrile celorlalþi? . Este foarte important ca pãrinþii sã conºtientizeze cã scopul exerciþiului este ca ei sã înþeleagã cã. sã evite cuvinte ca: niciodatã ºi întotdeauna. Pãrinþilor li se va sugera. instrumente de scris Distribuiþi anexa cu mesajele tip „Eu” ºi câte un exemplu de formulare. Veþi explica pãrinþilor cã formulãrile trebuie sã fie adaptate relaþiei concrete dintre ei ºi copiii lor. Astfel.Cum vi s-a pãrut aplicaþia? .4 Timp: 15 minute Materiale necesare: coli. nu abandonaþi: copilul dvs. Reprezentantul grupei va expune celorlalþi exemplele lor. printr-un efort redus pot fi evitate situaþii conflictuale. oricâ de mare.

.................................. De rãspuns Rãspunsul pe care îl oferim este necesar sã fie clar.............. ............................................................... De exprimare Constau în exprimarea deschisã a unor pãreri.....................................................................................................................................”... complimente...........................................” Exemplu: „Da..................................deoarece.........................................................”........ laude pe care le oferim persoanelor din jurul nostru........... Exemple: „Ai lucrat foarte bine azi” „Sunt foarte mulþumitã cã nu ai mai lipsit de la ºcoalã”.............................. ............... sentimente: „Eu vreau sã......... De prevenire (întâmpinare) Constau în enunþuri în care facem cunoscute dorinþele......................... ................................ De apreciere Sunt enunþuri pozitive................................................................... deoarece ................. 2............................... .................................... gânduri........ trebuinþele ºi aºteptãrile pe care le avem de la ceilalþi: „Mi-ar plãcea sã ................... 4.................................................... 3.................................................................................. ................................................. idei....................... ........... Exemplu: „Aºtept de la tine sã-þi faci ordine în camerã pentru cã eºti destul de mare”................................pentru cã.................. „Mie mi-ar plãcea sã.............................. ...................................... De confruntare Mesajul remarcã emoþia declanºatã de un comportament al altei persoane............................................... Comportament emoþie Exemplu: „Dacã tu mai lipseºti de la ºcoalã ar însemna sã mã cheme din nou diriginta...”............................ „Aºtept de la tine..”.......................................... ...........deoarece........................ poþi pleca în excursie deoarece în ultima sãptãmânã þi-ai îndeplinit toate sarcinile”..........................................” Exemplu: „Eu vreau sã iei ºcoala mai în serios” .................. ....................................... ceea ce ar face ca eu sã fiu furioasã ºi nemulþumitã”............ ........................................................... „Nu................................. .......................................................................... precis ºi argumentat: „Da........ 5.............Atelier IV: Invitaþie la dialog 2 ANEXÃ ATELIER IV: MESAJE DE TIP „EU” 1....

dar NIMENI n-a fãcut-o. Grupele trebuie echilibrate numeric. Materialul pentru puzzle va fi tãiat într-un numãr de bucãþi corespunzãtor vârstei elevilor. TOATÃ LUMEA a crezut cã ORICINE putea s-o facã. În final. pe care le vom numi TOATÃ LUMEA. pentru cã era treaba lui TOATÃ LUMEA. CINEVA s-a supãrat . MUNCA ÎN ECHIPÃ Patru persoane. De cele mai multe ori în viaþã suntem puºi în situaþia de a lucra „alãturi” de ceilalþi în a soluþiona . ORICINE ºi NIMENI lucreazã împreunã. Din aceastã cauzã. CINEVA.Cum vi s-a pãrut lucrul împreunã cu ceilalþi? . Dacã numãrul participanþilor este prea mare.Cum v-aþi simþit pe parcursul activitãþii? . pagini de revistã/afiºe tãiate în bucãþi Echipele formate exclusiv din pãrinþi. vor avea de reconstituit fiºa/planºa/pagina de revistã/afiºul. respectiv copii. când NIMENI n-a fãcut ceea ce ORICINE putea face. TOATÃ LUMEA a dat vina pe CINEVA. Participanþii au la dispoziþie 10 minute pentru reconstituirea imaginii.Cum vi s-a pãrut activitatea? . TOATÃ LUMEA a fost sigur cã CINEVA o va face.Vã confruntaþi ºi în viaþa de familie cu astfel de situaþii? Descrieþi pe scurt o astfel de situaþie. valorificarea propriilor resurse.Atelier V: Invitaþie la dialog 3 V. fiecare categorie de participanþi poate fi împãrþitã în douã sau mai multe grupe. dar NIMENI n-a realizat cã TOATÃ LUMEA n-o va face. Ceva important trebuia fãcut ºi a fost repartizat lui TOATÃ LUMEA. Descurajaþi critica. Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea exerciþiului veþi pune întrebãri de genul: . Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. ORICINE o putea face.Care moment al sarcinii vi s-a pãrut cel mai dificil? . în aceeaºi perioadã de timp. Recomandãri pentru realizarea exerciþiului: Prin acest exerciþiu se urmãreºte sensibilizarea participanþilor asupra efectelor pozitive ale lucrului în echipã: comunicarea. Nu vã exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Invitaþie la dialog 3 munca în echipã negociere de reguli disciplinare pozitivã Exerciþiu introductiv: Sarcina comunã Grup participant: pãrinþi ºi elevi Timp necesar: 15 minute Materiale necesare: douã fiºe/planºe. implicarea activã în îndeplinirea sarcinii. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria opinie fãrã a fi judecat.

atunci urma pedeapsa. care are ca obiectiv realizarea unei echipe performante. aptitudinile ºi abilitãþile. sã gãseascã soluþii ºi sã le punã în practicã. Efectele sunt nefaste: Va avea o imagine de sine negativã Va învãþa sã rãspundã la situaþii frustrante cu agresivitate .Atelier V: Invitaþie la dialog 3 diverse probleme. activã. Alcãtuirea strategiilor de luare a unui angajament: Se dã o problemã echipei. Sã fie încurajatã toatã lumea sã participe. profesional) este un grup care o interacþioneazã pentru a îndeplini anumite obiective. practice. În cadrul echipei. obiective comune. iar membrii echipei vor avea satisfacþie. LUCRUL ÎN ECHIPÃ Formarea unei echipe este o responsabilitate managerialã.. ºcolar. duce la acceptarea de sine. Dacã vom înþelege importanþa lucrului în echipã. susþinere reciprocã a muncii. Obligaþiile ºi problemele echipei trebuie sã fie mobile. Dacã nu dãdeau roade. cã unii nu ºtiu sã asculte. se încurajeazã o atitudine deschisã. rezultatele vor fi vizibile pentru cei din exterior. entuziasm. Este bine sã existe un facilitator. dezvoltã atitudini tolerante.”. nu doar un obiectiv. asigurã sãnãtatea psihicã ºi emoþionalã. De cele mai multe ori disciplinarea a fost confundatã cu pedeapsa. Ideal ar fi sã învãþãm sã lucrãm „împreunã” ºi nu „alãturi de . bazatã pe imaginaþie ºi iniþiativã personalã. Într-o echipã este stimulatã învãþarea prin cooperare. iniþiativã. Povestea dinainte este un exemplu prin care ne este indusã ideea cã uneori oamenii preferã sã nu-ºi asume responsabilitãþi. Echipa trebuie sã-ºi defineascã obiectivele. resurse interne diferite. motivare puternicã. fricã.. cã refuzã interacþiunea directã. nu pe bucãþi. iar descrierea problemei trebuie sã fie unitarã. dezvoltã capacitãþi de a identifica alternativele ºi dezvoltã capacitãþi empatice. Echipa se caracterizeazã prin coerenþã. Luarea deciziei: OBIECTIVE INFORMAÞII OPÞIUNI POSIBILE DECIZIA ACÞIUNEA DISCIPLINAREA POZITIVÃ Pânã nu de multã vreme. inducând copilului teama de a nu pierde dragostea pãrintelui sau anumite favoruri. Echipa care se constituie (indiferent cã este în mediul familial. Trebuie eliminate ordinea impusã ºi stãrile de conºtiinþã. educaþia însemna dominare. adicã un „consultant al procesului”. membri acesteia trebuie sã combine cunoºtinþele teoretice.. Prin aceste mijloace copiii erau constrânºi sã se supunã. El ajutã echipa în timpul întâlnirilor ºi o sprijinã în procesele de luare a deciziei. tradiþii în cadrul echipei Sã se creeze un sistem de recompense (individuale. Avantajele pe care le are lucrul în echipã: oferã încredere în sine. dar ºi de grup) Sã se asigure securitatea mediului Sã se disemineze informaþiile ºi cunoºtinþele în cadrul echipei. sã varieze în funcþie de circumstanþe. comunicare deschisã. Munca în echipã este un proces de cooperare în cadrul unui grup în ceea ce priveºte rezolvarea unei probleme. Trebuie create valori comune. Aceasta creeazã variaþie ºi competiþie. obiective comune.

disciplina reprezintã o experienþã de învãþare. altfel dimineaþã vei fi obosit. Termenul de „disciplinã” este înrudit cu termenul de „discipol”. „ Alexandra a luat fardurile mamei. „Victor. fãrã sã se simtã umilit. implicã drepturi egale ºi respect reciproc. dar eu încerc sã urmãresc ºtirile. sperând cã astfel se va opri. sã te joci în camera ta. neglijând interesele proprii Va putea dezvolta tulburãri emoþionale. Sunt orientate spre asumarea de responsabilitãþi. „Astãzi voi sterge praful în casã. Dintre acestea cele mai importante sunt: Dragoste Onestitate Înþelegere Respect Constanþã Timp Corectitudine Acceptare Este foarte posibil sã ai zile când nu te înþelegi cu copilul tãu. respect-o.inclusiv ale tale. Copiii învaþã cel mai bine imitând. sau vã ridicaþi de la masã pânã vã potoliþi” Stimuleazã comportamentul dorit. nu persoanei ºi nu implicã judecãþi de valoare moralã. Respectã sentimentele copilului! Aflã mai întâi cauza pentru care se comportã într-un anumit fel.ca posibilitãþi de a învãþa. „ Ce frumos te joci cu pãpuºile. Priveºte greºelile. au calitãþi ºi defecte. Aceasta poate fi resimþitã de cãtre copil ca fiind dureroasã. Dacã încerci sã mituieºti copilul cu ceva dulce dupã ce a greºit. Copilul poate lua decizii. uneori inconºtient. vezi unde ai greºit. ajutându-l sã facã faþã cerinþelor sociale Interiorizarea unor reguli stabilite împreunã cu pãrinþii. Existã metode prin care poþi scãdea tensiunea acumulatã ºi evita conflictul. cere-þi scuze de la copil . Prin urmare. Exprimã o realitate a ordinii sociale. o urmare fireascã a comportamentului inadecvat. Analizeazã situþia. Poþi alege. Implicã activ copilul în procesul de învãþare a comportamentelor dorite. „ Pentru cã nu þi-ai terminat lecþiile la timp. Vreau sã mã joc ºi eu puþin cu tine” Comportamentul copiilor este influenþat de o serie de nevoi. cum vei înlocui fardurile?” Îl ajutã pe copil sã înveþe ceea ce trebuie fãcut. este vital ca ºi în acest stadiu el sã dezvolte o imagine pozitivã despre disciplinã. poate alege. comportamentul oferit de cãtre pãrinte. Va trebui sã te culci. Eficienþa este datã de câteva elemente : Constituie bazã pentru adaptarea copilului la cerinþele ulterioare ale vieþii de adult.Alexandra.deci te rog sã dai sonorul mai încet sau dacã nu. le voi putea în saci ºi le voi duce în beci” Este adresatã comportamentului.” Este asociatã în mod logic cu un comportament inadecvat. fãrã a deforma imaginea de sine a copilului. Gândeºte înainte de a vorbi! Dacã ai stabilit o regulã. Deºi pânã la trei ani copilul nu poate sã interiorizeze reguli.Atelier V: Invitaþie la dialog 3 Va avea resentimente faþã de pãrinþi Va avea repulsie faþã de comportamentul dorit Va face pe plac altora. Fii realist! Copiii fac ceea ce „merge”. Þine cont de posibilitãþile copilului! Copiii se dezvoltã diferit. fãrã a fi nevoie de constrângeri exterioare. Dacã nu le aduni. . Pãrintele îl implicã pe copil în stabilirea de reguli. în identificare consecinþelor. fii sigur cã data viitoare va proceda la fel. Rolul pãrintelui este sã-l încurajeze pe copil sã persevereze în acest proces de învãþare a unor comportamente specifice vârstei ºi a asumãrii responsabilitãþilor. Pãrintele va rãspunde cerinþelor specifice vârstei. ºtiu cã jocul acesta pe calculator îþi place foarte mult.” Permite libera alegere a copilului „ Staþi cuminþi la masã cu noi. n-o sã te poþi juca la calculator. Nu voi putea face acest lucru la tine în camerã cu toate hainele rãspândite. Aceastã metodã va dezvolta comportamentul de autodisciplinare.

Atelier V: Invitaþie la dialog 3 Cum evitãm problemele? Oferã opþiuni copilului! Transformã educaþia într-un joc! Fã-þi planuri dinainte! Laudã-l când se comportã bine! Aplicaþie: „Negociere” Grup participant: Pãrinþi ºi elevi grupaþi câte 4: 2 copii ºi 2 pãrinþi Timp: 45 minute Materiale necesare: coli. Este ora 6 seara. Dacã vreunul se îndepãrteazã de rol i se va atrage atenþia. de data aceasta. ale mele mai puþin! Tu ai întotdeauna dreptate! Dupã dumneavoastrã. tata.” Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei: Prin aceastã aplicaþie se vizeazã stabilirea unor norme realiste care sã fie interiorizate de cãtre copii. Dacã sunt mai mulþi elevi decât pãrinþi. repartizaþi urmãtoarele roluri: mama. . discutaþi cu privire la modul în care vreþi sã vã petreceþi seara. dar ºi de ale tale. Este duminicã seara ºi aveþi un consiliu de familie. la stabilirea unei reguli. prin negociere. o nouã regulã. Atitudinea “papã-lapte” înseamnã: “Nevoile tale conteazã. Existã un loc pentru fiecare. Scopul aplicaþiei este ca în familie sã se adopte. pentru a stabili cum sã cheltuiþi o sumã de 1000 USD pe care tocmai aþi câºtigat-o în urma participãrii întregii familii la un concurs organizat de un post de televiziune. dar nu este obligatoriu. cea a autenticului. Sugeraþi participanþilor sã construiascã scenariul cât mai aproape de o situaþie realã. adoptaþi cu toþii atitudinea “buldozer”. Pentru aceasta. În cazul în care apar situaþii în care familia nu a ajuns. instrumente de scris Veþi explica participanþilor cã ei constituie o familie cu doi pãrinþi ºi doi copii. Atitudinea “buldozer” înseamnã: “Doar nevoile mele conteazã!Ale tale nu au nici o valoare! Vom face aºa cum vreau eu!” Scena 2. În cadrul fiecãrui grup. 2 copii. familiile vor fi constituite din cinci sau mai mulþi membrii (numãrul de 4 membrii este preferabil. Au la dispoziþie 10 minute pentru a construi scenariul ºi 5 minute pentru a-l susþine în faþa celorlalþi. Atitudinea în negociere va fi. Sunteþi cu toþii acasã ºi discutaþi cu privire la programul TV pe care îl veþi viziona în aceastã searã. Scena 1. Se va face apel la capacitatea empaticã ºi capacitatea persuasivã a ambelor pãrþi implicate. Aveþi la dispoziþie 10 minute. Un “papã-lapte”care are pãreri personale nu este un “papã-lapte”. Formaþi grupuri de câte 4. domnule!” Scena 3. pentru a stabili emisiunile pe care le veþi viziona împreunã. adoptând atitudinea de “papã-lapte”. prin negociere. În aceastã familie ei vor imagina ºi vor interpreta o situaþie sugeratã de scena propusã. Discutaþi timp de 10 minute. familia va prezenta totuºi scenariul ales. important este ca toþi participanþii sã ia parte la aplicaþie). Eventualele probleme care au împiedicat negocierea urmând a fi discutate în cadrul momentului de debriefing. Vã aflaþi în concediu. Veþi constitui familii din adulþi ºi copiii proprii. pe litoral. Atitudine “autenticã” înseamnã: ”Þin cont de nevoile mele. Timp de 10 minute.

Cum v-aþi simþit într-o familie de “papã-lapte”? . . o regulã stabilitã prin negociere va fi respectatã de toþi cei implicaþi.Cum v-aþi simþit într-o familie “buldozer”? . Este foarte important ca participanþii sã conºtientizeze cã scopul exerciþiului este ca ei sã înþeleagã cã. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria opinie fãrã a fi judecat.Cine s-a impus în fiecare echipã? .Care sunt efectele unei astfel de comunicãri? Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi.Care sunt efectele unei astfel de comunicãri . Nu vã exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor.Atelier V: Invitaþie la dialog 3 Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea aplicaþiei puneþi urmãtoarele întrebãri: .Care sunt efectele unei astfel de comunicãri? . Descurajaþi critica.Cum v-aþi simþit într-o familie “autenticã”? .

Clubul celor care au un regim echilibrat de alimentaþie ºi odihnã. Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea exerciþiului veþi pune întrebãri de genul: . lipsa activitãþii sportive etc. Descurajaþi critica. ele vor alege „clubul” care le reprezintã cel mai bine. Clubul celor care practicã în mod constant un sport. Invitaþi pãrinþii sã rãmânã în picioare. Plasaþi cele patru coli în colþurile sãlii. Dacã existã persoane care se regãsesc în douã sau mai multe din cele patru „cluburi”. cum? (pentru cei din mijloc) . de a-ºi identifica punctele tari ºi punctele slabe în regimul de viaþã. Recomandãri pentru realizarea exerciþiului: Scopul acestui exerciþiu este de a reflecta asupra propriului stil de viaþã. marker Pe patru coli notaþi cu un marker urmãtoarele denumiri de „cluburi”: Clubul celor care nu au fumat niciodatã. Nu e obligatoriu sã facã parte dintr-un club. sexualitate Exerciþiu introductiv: „Stilul meu” Grup participant: Pãrinþi Timp necesar: 15 minute Materiale necesare: coli.Atelier VI: Trãim în lumea realã 1 VI. Explicaþi pãrinþilor cã este important sã fie sinceri pentru cã scopul exerciþiului nu este judecarea lor ºi doar introducerea temei „Stilul de viaþã”. Dacã veþi fi întrebaþi.Adoptarea unui comportament de viaþã nesãnãtos (consum de tutun.Credeþi cã stilul dvs. ce înseamnã „regim echilibrat de alimentaþie ºi odihnã”. “ Cea mai mare parte dintre vicii au începuturi dulci si urmãri amare” Balzac Modul de viaþã ºi stilul de viaþã sunt doua noþiuni apropiate în conþinut ºi tratate de multe ori ca .Cum v-aþi simþit pe parcursul activitãþii? . de viaþã influenþeazã pozitiv sau negativ evoluþia copilului/copiilor dvs. spre exemplu. Rugaþi-i sã priveascã spre cele patru colþuri ale sãlii ºi sã se deplaseze cãtre „clubul” din care considerã cã fac parte.) se manifestã negativ în viaþa dvs. Nu vã exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor.? Argumentaþi rãspunsul! Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. Clubul celor care nu obiºnuiesc sã consume alcool. Trãim în lumea realã 1 regim de viaþã sãnãtos alimentaþie odihnã ºi activitate sportivã consum de substanþe identitate de gen.De ce aþi ales sã aveþi un astfel de comportament? (pentru cei din „cluburi”) . Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria opinie fãrã a fi judecat. cei care nu se identificã în nici una dintre cele patru situaþii vor rãmâne în mijlocul sãlii.? Dacã da. folosiþi informaþiile din secþiunea „Teorie”.Cum vi s-a pãrut activitatea? . alcool.

organizarea vieþii lor pentru satisfacerea trebuinþelor lor materiale si spirituale. este un drog puternic care afecteazã creierul ºi determinã repede dependenþã. odatã cu adolescenþa. efectuarea de controale medicale periodice. dezechilibratã sau subnutriþia. Astfel. În structurarea lui. În stare purã. abuzul de alcool. igiena personalã ºi sexualã. Stilul de viaþã se referã la aspectul subiectiv al modului de viaþã. când este inhalat intra în sânge. consumul de droguri. a altor instituþii educative se interfereazã cu influenþa celor apropiaþi. nicotina este consideratã una dintre otrãvurile cele mai puternice. MONOXIDUL DE CARBON . practicile sexuale riscante. informaþiile ºi culturã. sedentarismul. El reprezintã o strategie de viaþã pentru care individul opteazã ºi care orienteazã toate manifestãrile sale particulare. lipicioasã care se formeazã când tutunul se rãceºte ºi se condenseazã. alimentaþia excesivã. se comportã. stilul de conducere auto imprudent. pe care tinereþea ºi maturitatea îl vor desãvârºi. Dacã la un copil nu se poate vorbi încã de un stil de viaþã propriu-zis. a mass-mediei în general. a televiziunii. incapacitatea de a face faþã stresului cotidian ºi profesional într-un mod adecvat.utilizatã ca decapant AMONIAC . sãracã în grãsimi). inclusiv SIDA. condiþiile de igiena ºi asistenþã sanitarã .utilizat ca agent de curãþire BUTAN. calificarea profesionalã ºi accesibilitatea formelor acestora. lipsa timpului liber. GUDRONUL . care pot oferi tipologii diferite ale stilurilor de viaþã ºi care pot fi copiate. la condiþiile materiale. cu influenþa literaturii. imagini ºi reprezentãri ale individului despre lume ºi viaþã. economice ºi sociale ale vieþii oamenilor. Fiecare individ este protagonistul unui anumit stil de viaþã propriu ºi constant. aceasta depinzând de sensibilitatea individualã. alimentaþia echilibratã ºi variatã (bogatã în legume ºi fructe proaspete. Din stilul de viaþã fac parte ºi alegerile referitoare la sãnãtatea individualã. afectând funcþionarea inimii ºi îngroºând arterele. mijloacele de comunicare. Aceasta strategie are la bazã anumite credinþe. Conform statisticilor pe care nimeni nu le mai contestã în zilele noastre. învãþãmântul. cu procesul de cristalizare a personalitãþii. Aceste substanþe chimice nocive includ: NICOTINA. evitarea fumatului ºi a consumului de droguri. La aceºtia se adaugã sistemul tradiþiilor. a unui grup. este la fel de cancerigen ca ºi gudroanele produse prin poluare industrialã. influenþa familiei. Ele desemneazã totalitatea activitãþilor care compun viaþa unei persoane. a unei colectivitãþi. multe dintre acestea fiind nocive ºi alte 43 sunt cancerigene. în virtutea cãrora el alege. prudenþa în alegerea partenerilor sexuali ºi utilizarea mijloacelor de protecþie pentru evitarea bolilor cu transmitere sexualã. insuficienþa odihnei/somnului. Aproximativ 15% din sângele unui fumãtor conþine monoxid de carbon în loc de oxigen.un gaz provocat de arderea tutunului. rezidenþa ºi circulaþia (timpul afectat ºi mijloacele de transport disponibile ºi utilizate).o substanþã lipicioasã de culoare maro care se formeazã ºi se condenseazã în momentul în care este aprinsã þigara. spaþiul locuinþei ºi gradul acesteia de confort. Alãturi de stiluri de viaþã defavorabile pentru sãnãtate – care cuprind factorii de risc menþionaþi anterior – exista ºi pot fi modelate prin acþiuni de educaþie stiluri de viaþã favorabile sãnãtãþii: practicarea sistematicã a exerciþiilor fizice ºi evitarea sedentarismului.o substanþã de culoare maro. ele sunt la originea canceruluiªª la fumãtori. ACETONA . timpul liber (durata ºi folosirea acestuia). prelucrate critic ºi valorizate de cãtre individ. cum ar fi: tabagismul. gaze de eºapament etc.combustibil pentru nave spaþiale . acþioneazã. obiceiurilor. precum ºi al unor “subvariante” proprii fiecãrei etape de viaþã parcurse.combustibil DDT. morala ºi cultura societãþii. refuzate.Atelier VI: Trãim în lumea realã 1 sinonime. consumul moderat de alcool. Principalii indicatori ai modului de viaþã sunt: natura muncii ºi durata ei. a ºcolii. face opþiuni care îl pot conduce la reuºitã sau la eºec. folosirea strategiilor adecvate de ajustare la stresul cotidian.insecticid CIANID HIDROGENAT . profesional. începe sã se contureze ºi un stil de viaþã propriu. Totuºi. Efectul nicotinei se poate simþi chiar dupã fumatul unei singure þigãri. modul de viaþã se referã la elementele obiective ale traiului. cele doua noþiuni nu sunt identice deºi utilizarea lor este complementarã. Câteva cuvinte despre tutun: Fumul de þigarã conþine peste 4000 de substanþe chimice. promiscuitatea sexualã. inclusiv o serie de riscuri autoasumate.substanþa letalã utilizata în închisorile din SUA PLUMB METANOL .

persuasive. nu va fi niciodatã superior randamentului pe care îl are când nu se aflã în aceastã stare. O cauzã importantã a creºterii numãrului fumãtorilor în þãrile în curs de dezvoltare este tocmai masiva publicitate fãcuta în mass media produselor din tutun. fãrã a exclude nici o naþiune sau popor. Îi conving pe aceºtia de faptul cã dacã vor fuma vor fi atrãgãtori. aceasta fiind unul din primele efecte ale acþiunii toxice a alcoolului. Când alcoolemia depãºeºte 1 mg la litru (1‰) riscul de accidentare este de trei ori mai mare. 30 % dintre adulþi (48 % dintre bãrbaþi ºi 12 % dintre femei) sunt fumãtori. Ea se datoreazã biciuirii sistemului nervos ºi constã într-o slãbire a proceselor de inhibiþie. când alcoolul atinge o concentraþie de 0. Aceastã concentraþie se poate atinge dacã s-a consumat un pahar de vin destul de slab alcoolizat (8%). Alcoolul creºte puterea de muncã Fals Imediat dupã consumul de alcool intervine starea numitã «faza de excitaþie». Reclamele la þigãri aratã fumatul ca fiind fascinant. Companiile producãtoare de þigãri au nevoie de copii ºi de tineri pentru a vinde dependenþã ºi moarte ca acte de libertate.de la filme la reviste ºi chiar personaje de desene animate”. produse noaptea între orele 21 si 6. Industria producãtoare de þigãri are nevoie de 11 000 de noi fumãtori în fiecare an pentru a-i înlocui pe cei care mor. tabagismul este pe cale sa devinã principala cauzã evitabilã de mortalitate din lume. nu se mai þine seama de regulile de securitate. producãtor de bunãstare.3 . plini de succes. . majoritatea lor fiind bãrbaþi. care copleºesc publicul. Datele statistice aratã cã nu este absolut necesarã o stare de beþie avansatã pentru producerea accidentului. Nu existã însã argumente economice sau de sãnãtate publicã în favoarea fumatului. convingându-l asupra efectelor pozitive ale fumatului. astfel ca þinta vizatã de aceste companii este reprezentatã. riscul de accidentare se dubleazã. acceptaþi de grupul de prieteni.). Iar aceasta imagine este proiectatã în fiecare produs media .vedeta campaniilor Winston transformat în luptãtor împotriva consumului de tutun afirma: “Companiile producãtoare de þigãri cheltuiesc anual 6 miliarde de dolari. oferirea gratuitã a unor produse din tutun etc. obiºnuinþa de a bea bãuturi alcoolice. Astfel.5 mg la litrul de sânge. Adevãr ºi mit despre alcool 1. dar constatându-se o creºtere ºi în rândul femeilor. Vã închipuiþi ce se întâmplã când se consumã o bãuturã alcoolicã mai concentratã (coniac. sofisticat. în þãrile în curs de dezvoltare fumãtorii sunt de trei ori mai numeroºi (aproximativ 800 milioane). în principal. incitând tinerii spre a fuma. alegere liberã ºi succes. Dintre accidentele auto mortale. sãnãtos. aproximativ 300 milioane (200 milioane bãrbaþi ºi 100 milioane femei) se gãsesc în þãrile dezvoltate. sponsorizarea diferitelor acþiuni culturale sau sportive. Anul trecut fumatul a ucis 4 milioane de oameni. Dacã þinem seama ºi de faptul cã dupã 4-5 pãhãrele de þuicã alcoolul din sânge (alcoolemia) se mai poate afla a doua zi încã la un nivel de peste 1 mg la litru. Pe ansamblu. cam 85% sunt provocate de conducãtorii auto care au consumat alcool în exces. În condiþii experimentale s-a demonstrat cã oboseala apare de douã ori mai repede la cei aflaþi sub influenþa alcoolului. sofisticare. lichior etc. randamentul muncii celui aflat sub acþiunea alcoolului scade. Dupã aceastã fazã de excitaþie însã.reziduu radioactiv ACID SULFURIC Dupã aprecierile Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii. Fumatul reprezintã un risc major pentru starea de sãnãtate. munca se face anarhic.1 miliarde de fumãtori în întreaga lume. Din acest total. iar industria tutunului acþioneazã ca o forþã globalã. semnele care atrag atenþia asupra pericolelor pot trece neobservate. Strategiile publicitare utilizate de industria producãtoare de þigãri sunt foarte diverse: folosirea de mesaje ºi imagini sclipitoare. iar un fumãtor din patru moare dintr-o maladie legatã de tutun.0. Se apreciazã cã în prezent existã aproximativ 1. În plus. atrãgãtoare. Pânã în anul 2020 aceasta “unealtã” a morþii va ridica numãrul deceselor la 10 milioane de fumãtori pe an. putem aprecia cât de dãunãtoare este. distractiv. El ucide 6 persoane în fiecare minut în lume. de copii ºi tineri.Atelier VI: Trãim în lumea realã 1 POLONIU 2000 . pentru munca unui conducãtor auto. foarte bine realizate tehnic. alcoolizatã 30-35%. Allan Landers . deºi iniþial ei lasã impresia cã au o capacitate de muncã ridicatã.

care continuã sã rãmânã direct proporþionalã cu doza consumatã. Dacã la adult coma se produce când concentraþia de alcool în sânge este de 3‰. cei care au consumat alcool. are o rezistenþã scãzutã. Ea înseamnã cã organismul dã semne de obiºnuinþã. ducând la gastrite.Sub nici un pretext nu este permis consumul de bãuturi alcoolice înainte de a începe munca.Atelier VI: Trãim în lumea realã 1 2. Astfel. în schimb le pun viaþa în pericol cu multã uºurinþã. în cantitãþi mici ºi numai respectându-se anumite condiþii. Alcoolul începe prin a tulbura funcþia mucoasei stomacului.4-0. Alimentaþia Una dintre cele mai simple modalitãþi de a «mãsura» gradul de «sãnãtate a hranei» noastre de toate zilele este analiza cu ajutorul piramidei alimentelor. copilul intrã în comã când alcoolemia este de 2.Este bine sã facem în aºa fel încât „ocaziile” care ne pot determina sã consumãm bãuturi alcoolice sã fie cât mai rare. sub influenþa alcoolului. circulaþia sângelui în piele devine mai intensã. care cresc repede ºi pe duratã mai lungã concentraþia de alcool în sânge. rãmân tot atât de periculoase în caz de consum cronic. ºi cu timpul nici puþinele alimente consumate de alcoolicul cronic nu-i mai sunt de folos. Este însã adevãrat cã unii medici recomandã consumul moderat de alcool. lipsit de proteine. datã fiind proprietatea alcoolului de a fi absorbit mai repede când este consumat neasociat cu alimente. . deoarece. dar aceasta se datoreazã dilatãrii vaselor de sânge ale pielii.5%. atacând celulele ficatului. Alcoolul întãreºte organismul Fals În ceea ce priveºte rolul antiinfecþios al alcoolului .5‰. Copilul poate ajunge uºor în stare de comã dupã consumarea unei cantitãþi relativ moderate de bãuturi alcoolice. în sânge nu poate atinge niciodatã mai mult de 0. Concluzii : . ºi tot aici se depun grãsimile care rezultã din arderi. iar moartea survine la concentraþia de 5‰. Un organ deosebit de sensibil la alcool este ficatul. Aºa se explicã de ce pot îngheþa cu uºurinþã. Substanþele nutritive nu mai pot fi absorbite. indiferent de temperatura aerului înconjurãtor ºi coloratã în trandafiriu. dar la o concentraþie de minimum 70%. dar ºi vinul ºi berea . la copil are un efect mult mai grav. el este capabil sa distrugã microbii. iar moartea poate surveni când alcoolemia a atins 3‰. Faptul cã ne permite sã consumãm doze crescânde nu înseamnã în acelaºi timp cã am devenit invulnerabili la toxicitatea alcoolului. .Consumul zilnic de bãuturi alcoolice.nu este de loc o dovadã care sã ne liniºteascã. Organismul sãu. . organismul sãu fiind sensibil la concentraþii mult mai mici. se aflã dezarmat împotriva oricãrei infecþii. 3. Alimentele încep sã ajungã în intestin prost digerate. concentraþie suficientã pentru a provoca moartea omului. în timpul muncii sau când suntem la volan etc. fiind eliminate. de vitamine. se numeºte totuºi alcoolism cronic ºi nu scuteºte pe nimeni de consecinþe. cu tot aspectul sãu nevinovat. chiar diluate ºi în cantitãþi mici. fãrã sã ne îmbãtãm . în timpul iernii. Mâncãrurile ºi produsele pe care le consumaþi în mod . pierderea de cãldurã poate depãºi mult producerea de cãldura. . . Nici un argument nu poate pleda pentru a da copiilor sã consume bãuturi alcoolice.Faptul cã pe mãsura ce a trecut timpul ne-am obiºnuit sã consumãm bãuturi tot mai tari. Când cel care a bãut alcool se aflã în frig. dar numai anumite bãuturi alcoolice. în cantitãþi crescânde. dar nu a microbilor! Dimpotrivã.În sfârºit. datoritã cantitãþilor mari în care pot fi consumate cu uºurinþã.În mod deosebit trebuie evitate bãuturile tari. cum se întâmplã iarna. un amãnunt demn de reþinut: dacã alcoolul este toxic pentru adult. favorizând eliminarea unor mari cantitãþi de cãldurã produsã prin arderile interne. în nici un caz sã nu se bea pe nemâncate.nimic de spus. iritându-l. cu scãderea secreþiei digestive ºi reducerea poftei de mâncare pânã la dispariþie. consumul cronic de alcool. consumul cronic de alcool reduce puterea organismului prin denutrire. Funcþia pancreasului este ºi ea tulburatã. deoarece în el se produce arderea alcoolului introdus în organism. chiar dacã nu e în cantitãþi mari. La frig se recomandã consumul de alcool Fals Cel care a consumat alcool are iniþial o senzaþie de cãldurã: pielea lui este fierbinte. Ele nu le sunt de folos sub nici o formã. iar la un moment dat senzaþia de cãldurã este înlocuitã de o senzaþie de frig.

Laptele ºi produsele lactate sunt importante pentru o alimentaþie sãnãtoasã . pe grãtar sau la cuptor. în plus. Consumaþi fructele de sezon ºi puneþi la pãstrare cât mai multe fructe de livadã sau sãlbatice congelate. paste sau orez totul e în regulã. sunt o bunã sursã de proteine. De asemeni. vitamine ºi substanþe minerale. Aºadar cu cat mai puþin. porc si oaie . dar sunt ºi o sursã importantã de hidratare. uleiuri ºi zahãr Dupã cum lesne se observã. seminþe de floarea soarelui ºi în produsele care le conþin. o sursã foarte bunã de vitamine ºi substanþe minerale. Lapte ºi produse lactate Laptele. De asemeni. Grãsimi. Grãsimile nesaturate prezintã mai puþine riscuri . care e mai bun pentru adulþi datoritã conþinutului redus de grãsimi. care conþine fier. zarzavaturile ºi fructele sunt principala sursã de substanþe minerale ºi vitamine din alimentaþie . Ele ar trebui sã constituie elementul principal al majoritãþii meselor .dar mulþi dintre noi nu consumãm destul. poftã bunã. 200 fierte sau conservate/porþie). grãsime sau uleiuri . Dacã e vorba de cele douã grupuri de la vârful piramidei . peºte ºi leguminoase . vitamine ºi substanþe minerale dar în acelaºi timp. ªi în acest caz. în ouã. au un conþinut ridicat de grãsimi animale. Acestea se gãsesc in primul rând in carnea de vacã. de asemenea. În fiecare zi este recomandat consumul a 5 porþii de legume ºi fructe (nu mese. plãcintele cu carne. sunt ºi cele mai gustoase ºi hrãnitoare. fasole ºi linte. mai puþin e mai bine.fasole. pâine. la îngrãºare si obezitate. nu îngraºã decât dacã sunt gãtite sau servite cu grãsimi.e o cale de-a scãdea cantitatea totalã de . zarzavaturi si fructe Legumele. Excesul de grãsimi saturate poate duce la boli ale arterelor coronare. cu atât e mai bine pentru sãnãtate. beþi lapte degresat sau semi-degresat. pui.ideal ar fi sã constituie baza fiecãrei mese.reduceþi pe cât posibil cantitãþile sau mãcar folosiþi uleiuri cu grãsimi nesaturate.ºi acest lucru aratã ce proporþie ar trebui sã aibã ele în alimentaþie. orez ºi fulgi de cereale. alegeþi pâine integralã .care se gãsesc în carnea de peºte. grãsimile. Mâncãrurile tradiþionale din fasole ºi alte leguminoase sunt hrãnitoare . Consumul de grãsimi animale in cantitãþi prea mari e unul din principalele riscuri pentru sãnãtate. Ca regulã generalã: cu cât mâncaþi mai puþine grãsimi. Dacã aveþi posibilitatea. brânza.de pildã legume. Existã apoi grãsimi nesaturate .ºi împreunã cu alimentele bogate în fier ajutã la prevenirea anemiei. E de preferat sã pregãtiþi mâncarea prin fierbere.cu condiþia sã fie consumate cu cumpãtare. Deci mâncaþi zilnic cartofi. cumpãraþi cantitãþi mici de carne slabã. fiind proaspete. curcan. smântâna ºi iaurtul sunt surse valoroase de proteine. Încercaþi sã mâncaþi toate legumele de sezon .ºi adãugaþi fasole ºi linte. Dacã se poate. raþã.sau in diferite produse preparate din aceste feluri de carne si din grãsimea lor.dar cei mai mulþi dintre noi mâncam prea multe grãsimi. Ele asigurã nu numai substanþã mineralã. ci porþii : 100 – 150 gr proaspete. pâine. care sunt surse excelente de fier ºi alte substanþe minerale. ªi mai bine este sã mâncaþi mai multã carne de peºte de orice fel.datoritã conþinutului ridicat de fibre vegetale. cu condiþia sã nu le asociaþi sau gãtiþi cu grãsimi.consumaþi mai puþin. Dacã aveþi posibilitatea. linte etc. încercaþi sã nu puneþi grãsimi în supe sau ciorbe. cu atât mai bine. Aºadar.Atelier VI: Trãim în lumea realã 1 obiºnuit compun sau nu o alimentaþie sãnãtoasã? Dacã e vorba de produse din cele douã grupuri de la baza piramidei . Carne. pentru cã astfel îngraºã ºi au efecte negative. Despre alimentele din piramidã : Cartofi. Fructele sunt.acelaºi lucru ºi în cazul fulgilor de cereale . uleiurile ºi zahãrul ocupã segmentul cel mai mic al piramidei . hamburgerii etc.dar ãn cantitãþi prea mari. toate grãsimile duc la îngrãºare. E de preferat de asemeni smântâna cu conþinut scãzut de grãsimi. cum sunt carnaþii. cu riscurile amintite.unele dintre ele se gãsesc indiferent de anotimp . orez ºi fulgi de cereale Aceste alimente bogate în amidon va pot oferi zilnic toatã energia de care aveþi nevoie. Legume. folosiþi însã cât mai puþine grãsimi animale ºi evitaþi prãjitul. Legumele ºi zarzavaturile produse pe plan local sunt cele mai ieftine ºi. Organismul are nevoie de grãsimi in cantitãþi mici . Dacã gãtiþi cu unt. Reþineþi: cartofii sunt o excelentã sursã de vitamina C (mai ales dacã pot fi gãtiþi în coajã) . în loc de carne grasã ori slãnina. cel mai bine e sã mâncaþi legume ºi zarzavaturi din grãdina proprie. uscate ori în conserve (preferabil fãrã zahãr). fãrã sã adãugaþi grãsimi sau uleiuri . paste fainoase. Aþi auzit poate de grãsimile saturate. nu uitaþi sã consumaþi ficat.la gãtit. Fibrele contribuie la prevenirea constipaþiei ºi altor tulburãri intestinale. la vase cu presiune.

ambiþie. Roluri de gen – atitudinile ºi comportamentele dominante pe care societatea le asociazã femeilor ºi . muºchilor ºi tendoanelor. ne naºtem persoane de sex femeiesc/bãrbãtesc ºi devenim.ºi cel rafinat ºi cel natural. Pãrerea cã activitatea fizicã e numai pentru sportivi e greºitã. subiectivitate. Autonomie de gen – capacitatea de a formula propriile norme de conduitã ca fatã sau bãiat.în special a muºchiului cardiac. trunchiului ºi coapselor au un tonus corespunzãtor. autoafirmare.zaharul nu are nici o valoare nutritivã. hipertensiune arterialã.care primesc totodatã un exemplu negativ. Identitate de gen Sex . Pãstrarea formei fizice depinde de trei componente majore: rezistenþa. Aveþi deci nevoie sã vã dezvoltaþi circulaþia sângelui spre inima ºi plãmâni. Prejudecãþi de gen – idei preconcepute care opereazã etichetãri din perspectiva a ceea ce este predeterminat ca admis/respins. slãbiciune. Trãsãturi tradiþional masculine: independenþã. Nu ne naºtem femei/bãrbaþi.tãrie. coloanei vertebrale ºi articulaþiilor previne întinderile ligamentelor. feminini/masculini. ceea ce instituie o realã egalitate de ºansã între cele douã genuri. Fiecare dintre noi trebuie sã-ºi pãstreze forma fizicã. pentru menþinerea sãnãtãþii. Ne naºtem cu un sex anume.Atelier VI: Trãim în lumea realã 1 grãsimi din alimentaþie. Exerciþiul fizic frâneazã îmbãtrânirea sistemului osos. scade mult riscul întinderilor ºi accidentãrilor. osteoporoza (fragilitate osoasã). Riscuri personale: boli ale arterelor coronare (care hrãnesc inima). Consecinþa: te vei îngrãºa. sensibilitate. infarct de miocard ºi accidente vasculare cerebrale.deci veþi putea face faþã mult mai uºor la efort fizic prelungit sau de intensitate mare. lipsa de energie în relaþiile cu copiii sau nepoþii . întrucât o persoanã este bãrbat sau femeie. înclinaþie spre detaliu ºi aparenþã. aºteptãri prestabilite. ce au rolul de a ne modela. Acesta din urmã se formeazã în strânsã dependenþã de tipul de societate. cel mai adesea în contact cu societatea. Încercaþi sã reduceþi toate dulciurile . Când muºchii umãrului. Standard unic . lipsã de tonus muscular ºi de energie. ca femeie sau ca bãrbat. tact. Supleþea reduce de asemeni riscul durerilor datorate rigiditãþii articulaþiilor. FORÞA: Activitatea fizicã presupune o musculaturã cu tonus foarte bun. din miere de pildã). obiectivitate. dar fãrã unt . spirit de competiþie. de gradul de culturã ºi civilizaþie. Existã o legãturã directã între nivelul activitãþii fizice ºi consumul energiei ce provine din mâncare. ritmul cardiac scade ºi creºte forþa de contracþie a inimii . Identitate de gen – interiorizarea psihologicã ºi moralã a trãsãturilor feminine/ masculine. îngraºã ºi provoacã apariþia cariilor dentare (e vorba de orice zahãr . Riscuri pentru familie: lipsa de energie în viaþa sexualã. Lipsa activitãþii fizice sporeºte din multe puncte de vedere riscurile pentru sãnãtate.sau mãcar puneþi un strat foarte subþire.diferenþa biologicã dintre femei ºi bãrbaþi. capacitãþi analitice. probleme cu articulaþiile. Steorotipuri de gen – sistem de convingeri. ca rezultat al unui proces de interacþiune între sine ºi ceilalþi. emotivitate. blândeþe. Exerciþiul fizic Indiferent de vârstã. în legãturã cu trãsãturile dezirabile ale masculinitãþii ºi feminitãþii. înclinaþie spre esenþã. nevoie de protecþie. ne formãm ca femei/bãrbaþi. Dacã mãnânci mai mult decât consumi. care ne impune valori. Odatã cu sporirea rezistenþei. activitatea fizicã joacã un rol important în pãstrarea sãnãtãþii ºi în menþinerea unei stãri de bine. modificãri ale þinutei corpului.riscuri care cresc ºi mai mult dacã se adaugã fumatul ºi consumul de alcool peste cantitatea recomandatã. agresivitate. surplusul de energie se depoziteazã sub formã de grãsime. forþa ºi supleþea. încredere în sine. înclinaþie spre ºtiinþe. Trãsãturi tradiþional feminine: dependenþã. REZISTENÞA: Trebuie sã puteþi face miºcare fizicã fãrã sã ajungeþi imediat sã gâfâiþi. grijã faþã de alþii. ceea ce sporeºte riscurile pentru sãnãtate . opinii consensuale referitoare la caracteristicile femeilor ºi bãrbaþilor. Mâncaþi pâine. articulaþiilor ºi muºchilor . Încercaþi sã reduceþi grãsimile din toate reþetele pe care le folosiþi.aplicarea aceloraºi valori ºi norme indiferent cã sunt femei sau bãrbaþi. raþionalitate. dar nu ºi cu un gen anume. SUPLEÞE: O bunã mobilitate a gâtului. îngrãºare ºi obezitate.

6. femeile ºi bãrbaþii nu pot sã îndeplineascã aceleaºi roluri în viaþa privatã. În perioada adolescenþei tineriiau mai multã încredere în: Pãrinþi Profesori Grupul de prieteni. încercaþi sã adoptaþi un comportament preventiv. Discriminare de gen – teorie ºi practicã ce susþin cã. chiar ºi comportamente strãine de propria personalitate. chiar prin renunþare la sine ºi prin sacrificiu. se expune zi de zi. corectitudine. În deciziile sale. Concluzie: Adolescenþa este o perioadã de confuzie valoricã în care adolescentul adoptã cu uºurinþã . educã bãieþii spre competiþie. 3. De ce adolescenþa este vârsta a care se înregistrazã cele mai multe debuturi în comportamente de viaþã nesãnãtoase? Pentru cã: “1. Etica “drepturilor” – asociatã mai ales bãieþilor. 5. care sunt valorile lor. adolescentul este influenþat mai mult de Familie Profesori Persoane vârstnice Grupul de prieteni. fie cã este vorba de copii “cuminþi” sau copii “rebeli”. Pentru cã adolescenþa este vârsta la care se înregistrazã cele mai multe debuturi în comportamente de viaþã nesãnãtoase. a îngriji. teme diverse. sunt numeroase materiale care le dezbat.Atelier I: Alãturi de ºcoalã spre a ajuta. Adolescenþa este o perioadã în care: Comportamentul adolescentului poate fi uºor prevãzut prin reacþii anterioare Se încearcã tot felul de comportamente. problemele legate de sexualitatea copilului/adolescentului sunt multiple ºi variate. Viaþa afectivã a adolescenþilor este: Relativ echilibratã Adolescenþa poate fi consideratã vârsta maturitãþii afective Echilibrul afectiv este fragil. ei nus e gândesc prea mult la consecinþe. 2. consum de droguri. Adolescenþa este o perioadã: În care tinerii ºtiu foarte bine cine sunt. fãcând abstracþie de nevoile concrete ale celor din jur. 4. ce este bine ºi ce este rãu De confuzie valoricã. Nu vor fi trecute aici în evidenþã aceste probleme. Nu avem o reþetã universalã care sã vã ajute sã discutaþi cu copiii dvs. legalitate. Majoritatea adolescenþilor vor: Sã fie în siguranþã. protejaþi Sã trãiascã emoþii noi. comportament sexual. intense.“Adolescenþa . în cea publicã ºi în cea profesionalã. relaþii etc. în mod natural. 9. pentru cã existã existã situaþii de risc la care copilul dvs.perioada marilor riscuri” Dincolo de identitatea de gen. Adolescentul este înclinat sã adopte: Comportamente conformiste. Adolescenþa este o perioadã în care copilul: Este foarte preocupat de pericolele care existã ºi de care sete bine sã se fereascã Crede cã tot ceea ce este rãu nu îl poate atinge. Putem însã profita de experienþa specialiºtilor care lucreazã cu tinerii pentru a vã da câteva idei despre ceea ce face adolescenþa o perioadã riscantã nu numai în viaþa copilului dar ºi a pãrintelui. 8. care sã evite apariþia pericolului pentru copilul dvs. anturaj. 7. Majoritatea adolescenþilor se caracterizeazã prin: Chibzuinþã. spre dreptate. acceptate social Comportamente neconformiste. Tot ce se va face va fi atenþionarea (suplimentarã) asupra necesitãþii discuþiilor deschise între pãrinþi ºi copii. care încalcã normele ºi valorile sociale. în special când este vorba de subiecte sensibile: consumul de tutun ºi alcool. cu scopul cunoaºterii de sine. se gândesc mult înainte de a lua o decizie Reacþii rapide.

Fetele nu pot rãmâne însãrcinate dacã actul sexual are loc în picioare. pãrinþii au o autoritate mai scãzutã în faþa lor” (“Manual pentru pãrinþi” . afiºaþi. Chiar ºi scãzutã. Adolescenþii nu pot deveni dependenþi. Pe baza propriei experienþe de viaþã ºi fãcând apel la sugestiile afiºate. respectiv drepturile ºi responsabilitãþile lor într-o anumitã societate. 2. Alimentaþia 1. consum de alcool. în funcþie de personalitatea copilului. repartizate pe ºase categorii: consum de tutun. Etica “grijii” – asociatã mai ales fetelor. fiºe de lucru (în numãr egal cu participanþii). de multe ori la sugestiile prietenilor. apelând ºi la specialiºti atunci când consideraþi cã eventualele probleme apãrute depãºesc capacitatea dvs. O picãturã de alcool îþi dã curaj. spre a fi receptive la nevoile celorlalþi. Poþi renunþa oricând la consumul de droguri. 3. regim alimentar. de a face faþã. Dulciurile sunt bune pentru memorie. Nu poþi deveni dependent dintr-o dozã de droguri. 2. asupra ficelor/fiilor adolescenþi îi poate ajuta sã nu adopte comportamente nesãnãtoase. autoritatea dvs. Abordaþi diverse strategii. Drogurile ºi dependenþa de droguri 1. consum de droguri. Aplicaþie: Aºa sau altfel Grup participant: Pãrinþi Timp necesar: 20 minute Materiale necesare: coli. mai ales. Este mai sãnãtos sã consumi bere sau vin decât sã consumi vodcã sau þuicã. de multe ori la sugestiile prietenilor. Alcoolismul este un semn de slãbiciune moralã. comportamente nonconformiste. reþineþi însã cã în aceastã perioadã. Fumatul te relaxeazã. Alcool ºi dependenþa de alcool 1. comunicarea deschisã cu copilul este esenþialã. 3. pãrinþii vor avea sarcina de a completa fiºele de lucru din anexã.Organizaþia Salvaþi Copiii. comportamente nonconformiste. comunicarea deschisã cu copilul este esenþialã. Un duº sau o cafea eliminã efectele consumului de alcool. pãrinþii au o autoritate mai scãzutã în faþa lor” (“Manual pentru pãrinþi” . asupra ficelor/fiilor adolescenþi îi poate ajuta sã nu adopte comportamente nesãnãtoase. Fetele nu pot rãmâne însãrcinate la primul contact sexual. în locuri vizibile în salã. 2002). sexualitate. 4. 2. educã spre cooperare. 4. coli (preferabil A3 sau A2) cu sugestii utile pentru un stil de viaþã sãnãtos.Organizaþia Salvaþi Copiii. trebuie doar sã vrei acest lucru. 3. 3. marker. Oamenii graºi sunt sãnãtoºi. 2. 2. Tinerii nu se pot îmbolnãvi de la fumat. Înfometarea este cea mai sigurã cale de a slãbi. 2002). Fumatul previne consumul de alcool ºi de droguri. Cele cinci zile dinaintea menstruaþiei reprezintã o perioadã sigurã pentru contactele sexuale. 3.Atelier VI: Trãim în lumea realã 1 bãrbaþilor. reþineþi însã cã în aceastã perioadã. 4. 4. . Drogurile produse natural nu au efecte negative. Viaþã sexualã 1. instrumente de scris În timp ce se discutã elementele din secþiunea „Teorie”. Chiar ºi scãzutã. Fetele nu pot rãmâne însãrcinate în timpul menstruaþiei. Majoritatea tinerilor pot sã se lase uºor de fumat. mai ales. autoritatea dvs. 4. regim de odihnã. Mituri referitoare la regimul de viaþã Fumatul ºi dependenþa de nicotinã 1. Consumul de pâine îngraºã.

Insistaþi asupra faptului cã schimbãrile propuse este de dorit sã fie realiste. Schimbãrile pe care ºi le propun sã fie realizabile.Credeþi cã sunt uºor de imitat comportamentele adulþilor de cãtre copii? .). din perspectiva comportamentelor de viaþã sãnãtoase/nesãnãtoase ºi sã-ºi propunã posibile schimbãri realiste care sã conducã la creºterea calitãþii vieþii. profesie. dar ºi de caracteristicile socio-psihologice ale copilului (vârsta. Nu vã exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor. Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea exerciþiului veþi pune întrebãri de genul: .Atelier VI: Trãim în lumea realã 1 Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei: Scopul aplicaþiei este sã-i determine pe pãrinþi sã-ºi analizeze propria experienþã familialã.Cum v-aþi simþit pe parcursul activitãþii? . individual sau împreunã cu alþi colegi. Aceste produse/activitãþi vor fi prezentate în cadrul atelierului urmãtor cu pãrinþii.Consideraþi cã este dificil de schimbat un comportament nesãnãtos. Descurajaþi critica. . trãsãturi de personalitate.). nu sã fie alese pentru cã sunt comportamente dezirabile. un produs sau o activitate care sã fie reprezentative pentru preocupãrile lui din timpul liber. *Notã: Pregãtiþi atelierul urmãtor cu elevii. odatã ce a devenit obiºnuinþã? .Credeþi cã în familiile în care pãrinþii au comportamente de viaþã nesãnãtoase copiii sunt predispuºi sã adopte aceste comportamente? Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. sãnãtoase ºi pentru cã acest lucru este aºteptat de la ei. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria opinie fãrã a fi judecat. categorie socialã. grad de educaþie etc. grad de maturizare. condiþii de viaþã etc.Cum vi s-a pãrut activitatea? . nevoi personale. Fiecare elev va avea la dispoziþie o lunã pentru a realiza. sã þinã seama de caracteristicile socio-profesionale ale pãrinþilor (vârstã. Se pot iniþia discuþii referitoare la planuri concrete pentru punerea în aplicare a schimbãrilor dorite.

Atelier VI: Trãim în lumea realã 1 ANEXà ATELIER VI: FIªÃ DE LUCRU FIªÃ DE LUCRU „AªA SAU ALTFEL” Ce a-þi menþine în stilul de viaþã? La dvs. . Ce a-þi schimba în stilul de viaþã? La copilul dvs.

. Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei: Scopul activitãþii este conºtientizarea. Trãim în lumea realã 2 timpul liber luarea deciziilor presiunea anturajului Aplicaþie: „Aceºtia suntem noi” Participanþi: pãrinþi ºi copii Timp necesar: 60 minute Pãrinþii vor fi invitaþi sã participe la o acþiune organizatã de copiii lor. de cãtre pãrinþi. la sãnãtatea mentalã a tinerilor ºi creeazã oportunitãþi pentru contacte sociale. cu scopul de a face mai întâi cele mai importante lucruri. Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul: . În aceastã etapã nu se poate planifica totul. Încurajaþi dialogul dintre participanþi ºi interveniþi pentru a-l orienta spre obþinerea rezultatului scontat. a importanþei pe care timpul liber o are în viaþa unui copil/tânãr ºi cât de util este ca pãrinþii sã se implice în modul în care copiii lor petrec acest timp.Cum v-aþi simþit pe parcursul aplicaþiei? . Este bine sã fie oferitã mai multã flexibilitate. având mai mult timp. Stabilirea prioritãþilor Urmãtorul pas constã în stabilirea unei liste de prioritãþi. Depinde de fiecare cum ne stabilim prioritãþile. despre pasiunile lor sau despre modul în care îºi pot petrece timpul liber împreunã. În cadrul acestei acþiuni elevii. în mod individual sau în echipe. b. Organizarea La modul ideal. coborând apoi în josul listei. astfel încât pãrinþii sã poatã discuta cu copiii lor despre realizarea sarcinii.Atelier VII: Trãim în lumea realã 2 VII. Veþi trimite invitaþii scrise pãrinþilor în timp util. Planificarea Dupã stabilirea listei cu prioritãþi. Activitatea va dura cel mult 60 de minute. Aceste activitãþi vor fi fost pregãtite luna anterioarã. se va stabili un program rezonabil. toatã responsabilitatea revenindu-ne. c. ar trebui alcãtuitã în fiecare searã o listã cu ce este de fãcut în ziua urmãtoare. Managementul timpului: Cele trei metode de eficientizare a timpului sunt: a. Fiecare elev a avut sarcina de a se pregãti pentru aceastã activitate. vor prezenta un produs sau o activitate care sã fie reprezentative pentru preocupãrile lor din timpul liber. pe care sã-l respectãm.Cum vi s-a pãrut aplicaþia? Încercaþi sã creaþi cadrul pentru schimb de impresii “în familie”. sprijinind dezvoltarea personalã a acestora. Preocupãrile pozitive de timp liber contribuie la dezvoltarea personalã.

el „face regulile” ºi deþine controlul situaþiilor pentru cã el le-a creat. muzicã. în care face lucruri de plãcere ºi în interesul dezvoltãrii sale ºi timpul liber pasiv. plimbãri etc. . interese ºi pasiuni Timpul liber pentru a fi în compania celorlalþi. atât pentru distracþie cât ºi pentru adaptarea la stress.resurse cognitive pentru rezolvarea problemelor ºi achiziþionarea de noi cunoºtinþe . în care îºi omoarã plictiseala ºi timpul fãcând ce se nimereºte.baza pentru relaþiile ulterioare Timpul liber pentru relaxare: sã asculte muzicã. aceste activitãþi trebuie în primul rând cunoscute de pãrinþi ºi apoi coordonate ºi chiar supravegheate. .cunoaºte alþi copii (adulþi chiar) ºi alte modele de comportament (prin jocurile în care se antreneazã cu aceºtia) pentru viaþã. Fie cã este vorba de timpul liber petrecut cu pãrinþii. de aceeaºi vârstã: discuþii. dar ºi cealaltã modalitate nu este complet de neglijat.ataºamentul/ loialitatea .resurse emoþionale.este ºansa lui de a exersa comportamentele învãþate ºi de a le explora limitele (cât are voie sã facã ºi cât nu are voie în funcþie de alte restricþii decât cele ale familiei).contexte în cadrul cãrora sunt însuºite ºi elaborate deprinderile sociale de bazã (comunicarea socialã. fie în lipsa prezenþei pãrinþilor.reciprocitatea .angajamentul . Modul în care copilul îºi petrece efectiv timpul liber poate fi clasificat în douã categorii: timpul liber activ.egalitatea . sã revadã activitãþile zilei etc. . pentru a lãsa o urmã în modul de adaptare al copiilor la mediul înconjurãtor. exploreazã mediul înconjurãtor prin reguli personale.încrederea Funcþiile prieteniei: . dans. . Pentru copil timpul liber are mai multe semnificaþii: . fã tot posibilul pentru a-l termina pune pauze atunci când ºtii cã nu lucrezi eficient. vizite.este o activitate plãcutã petrecutã în afara interdicþiilor pãrinteºti ºi cu parteneri pe care el ºi-i alege. Condiþiile prieteniei: . vorbitul la telefon. pentru cã rolul timpului liber pasiv este de relaxare ºi de odihnire (dar nu în exces). apartenenþa la grup) . • trebuie învãþat copilul sã separe modalitãþile de petrecere a timpului liber ºi comportamentele pozitive de cele negative. alte preocupãri artistice. Faptul cã pãrinþii trebuie sã cunoascã ºi sã coordoneze modul de petrecere al timpului liber de cãtre copilul lor este important pentru cã: • este de preferat ca timpul liber sã reprezinte un agent de educaþie pozitivã pentru copilul nostru. cooperarea. Având ca sisteme de referinþã – distracþia ºi libera alegere – activitãþile de timp liber pot fi grupate în 3 categorii: Timpul liber pentru activitãþi care rãspund provocãrilor personale: sport. • a cunoaºte posibilitãþile reale ale copilului ºi a-l orienta spre activitãþi care sã-i dezvolte talentele . .Atelier VII: Trãim în lumea realã 2 Reguli de aur ale managementului timpului: stabileºte o rutinã zilnicã foloseºte momentul în care eºti în capacitate mentalã maximã stabileºte termen limitã pentru toate activitãþile nu amâna lucruri importante care nu-þi fac plãcere amânã ce nu este important eliminã întreruperile stabileºte momente în care sã nu te deranjeze nimeni fã lucrurile pe rând dacã începi ceva. Este de la sine înþeles cã timpul liber activ trebuie încurajat.într-un cuvânt. A petrece timpul împreunã cu alþii înseamnã a avea prieteni. sã se uite la TV. • petrecerea timpului liber cu alþi copii înseamnã modele diferite de gândire ºi de comportare care trebuie lãmurite la timpul respectiv.

poveºti dramatizate Riscuri vulnerabilitate Acþiuni 10 – 12 ani 12 – 16 ani 16 – 18 ani descurajarea comportamentului agresiv vârstã criticã pentru .cautã acele emisiuni care .captarea interesului.analiza criticã mass media ºi .crearea unor grupuri de valorificare.vârstã criticã pentru . Mass media ocupã un loc din ce în ce mai important în viaþa copiilor/tinerilor.încurajarea exprimãrii . .manipularea intereselor ºi . educaþie sexualã) pozitive .motivarea spiritului de . riscurile ºi cum acþionãm în privinþa mass media.seriale pentru copii .transmisiuni sportive .) . motivaþie pentru învãþare. . copilul trebuie sã respecte regulile de comportare în societate ºi regulile proprii fiecãrei familii. Auzim foarte des pãrinþi care se plâng de timpul excesiv acordat de copii mass mediei. Ia hotãrârea pe baza informaþiilor adunate ºi a alternativelor studiate. Adunã informaþii. Dacã simte prezenþa (directã sau implicitã) pãrinþilor.programe muzicale.programe SF pseudovalori opiniilor .interesul îndeplineºte o convingerilor competiþie funcþie de selecþie.Atelier VII: Trãim în lumea realã 2 ascunse.seriale cu tineri interiorizarea experienþelor de a efectelor acestora viaþã negative (consum de substanþe. Exploreazã toate alternativele. Gândeºte-te la consecinþe. LUAREA DECIZIILOR Ca sã iei o decizie corectã.oferirea unor modele muzicã. de restrângere susþinere în vederea acceptãrii tematicã. În acest context este bine sã cunoaºtem care sunt interesele. infracþionalitate etc.povestiri radiofonice . Pânã la o anumitã vârstã.asimilarea unor . • pãrinþii trebuie sã asigure copiii de prezenþa lor permanentã în viaþa lor ºi de importanþa activitãþilor copiilor pentru pãrinþi (aprecierea intereselor copiilor formeazã la aceºtia încredere în forþele proprii. Copilul trebuie sã se simtã supravegheat ºi ghidat de reprezentarea pãrinþilor tot timpul. Câþiva termeni implicaþi în luarea deciziilor Sintetizarea: integrarea vechilor pãrþi în altele noi.oferirea de informaþii la primele categorii de vârstã comportamente de viaþã corecte ºi complete ºi . de mobilizare ºi sau respingerii unor reguli susþinere a efortului sociale 2. .desene animate .stimularea aresivitãþii .crearea dependenþei de mass convingerea ºi transformarea apartenenþã la o comunitate media convingerilor în acte de voinþã animatã de aceleaºi interese . îºi va forma conºtiinþa moralã. .eliminarea scenelor de violenþã prin umor ºi stãri . modã. apartenenþã la gaºcã. promiscuitate. alcool) argumentarea unui mod de conþin experienþe de viaþã viaþã sãnãtos (viaþa vedetelor.se ierarhizeazã interesele de apar tentaþiile de a încerca . Vârstã 4 – 7 ani 7 – 10 ani Interese .explicarea modului de dezvoltarea comportamentelor creare a efectelor speciale agresive (vârsta de 8 ani) . iniþiativã ºi adaptare mai rapidã la cerinþele ºcolii ºi ale societãþii).emisiuni ºi reviste care nesãnãtoase (tutun. rãspuns nevoilor de . încearcã sã urmezi cele cinci etape: Defineºte decizia care trebuie luatã.

Modalitãþi de alegere a unei decizii Prin deliberare: Cântãrirea alternativelor pe baza analizei. Nu ai probleme ºi îi ajuþi ºi pe ceilalþi sã le evite. Încredere în sine: încredere în propria judecatã. dacã eºti întrebat dacã vrei fulgi de cereale la micul dejun ºi tu rãspunzi cã nu eºti sigur ºi cã te vei decide mai târziu. Autopreþuire: opinie pozitivã a cuiva despre sine. În asemenea situaþii aveþi nevoie de pregãtirea psihologicã împotriva presiunilor care conduc spre un comportament dãunãtor. dacã nu poþi evita exercitarea unor astfel de presiuni ai nevoie de exersarea abilitãþii de a spune „Nu”. CUM Sà SPUI „NU” Apar situaþii în viaþã în care este nevoie sã spui „Nu”. (textul a fost preluat din „Manual de educaþie pentru viaþa de familie”. Lupta împotriva unor astfel de presiuni poate fi în multe cazuri dificilã. Luarea deciziei de a spune „Nu” urmeazã etape simple: 1. Nu mã mai dernja! Trebuie sã plec. Opinie: idee personalã sau credinþã a unui individ. mulþumesc! Nu sunt interesat! Am altceva de fãcut! Nu-mi place sã fac acest lucru! Am o idee mai bunã! Am decis sã nu mai fac acest lucru! Am spus deja „Nu”. Analizarea consecinþelor comportamentului. Aceste decizii pot sã implice sau nu valori majore. Decizie: rezultatul hotãrârii cuiva într-o privinþã. 4. Fapt: ceva ce poate fi dovedit. Expresie: modul în care cineva îºi aratã emoþiile ºi temperamentul. Stabilirea unei decizii proprii Ia o decizie în funcþie de ceea ce este bine pentru tine! Bazeazã-þi decizia þinând cont de analizarea posibilelor consecinþe ale unei decizii ºi de efectele deciziei asupra respectului de sine. pentru cã în timp ce tu te decizi. Autodeterminare: principiul unei voinþe libere. Informaþia validã: informaþie care poate fi doveditã. Câºtigi respectul altor persoane. 2001) 3. Reþine! Dupã ce spui „Nu” presiunii grupului: Te simþi mulþumit de tine. cum ar fi alegerea perechii de pantofi care va fi purtatã în ziua respectivã. Îþi îmbunãtãþeºti relaþiile cu pãrinþii. capacitatea de a decide de unul singur. spune simplu: Nu. fratele tãu mai mic poate sã fi terminat deja ultimii fulgi de cereale existenþi. Când cedezi presiunii grupului: . 3. Analizarea situaþiei. De exemplu. 2. ai un exemplu de decizie amânatã.Atelier VII: Trãim în lumea realã 2 Analiza: puterea de a separa ºi studia. Fãrã sã te gândeºti prea mult: Acestea sunt de multe ori decizii banale. Fundaþia Tineri pentru Tineri. Îþi respecþi valorile. Exprimã-þi decizia faþã de prietenii sau colegii tãi! Când decizia ta este „Nu” presiunii grupului. fãrã influenþe exterioare. Nu prea ai însã control asupra rezultatelor. Prin amânare: Obþii rezultate fãrã sã alegi de fapt ºi fãrã sã le poþi controla prea mult.

mie sau faci. nu sã faci lucruri care pot avea consecinþe grave. nu ai insista. Îi rãneºti pe pãrinþii tãi. Dacã tu m-ai iubi. Ai accepta dacã m-ai iubi. pg. atunci „la revedere!” De ce-mi spui acum „Nu”? E dreptul meu sã spun „Nu” ori de câte ori vreau. NU. Dacã nu spui „DA”.Atelier VII: Trãim în lumea realã 2 Nu mai ai încredere în tine pentru cã alþii au decis în locul tãu. tocmai pentru cã nu ar trebui sã o NU. Matur înseamnã sã iei decizii înþelepte. pentru cã-mi poate face rãu. te pãrãsesc. Dacã asta e tot cre vrei. NU. Exemple de rãspunsuri la „argumente” ºi „reacþii de rãspuns”*: Toatã lumea face asta. Ai probleme la ºcoalã. NU. NU. . Te poþi îmbolnãvi. În felul acesta te maturizezi. Pierzi respectul altor persoane care observã cã nu eºti independent. Nu este adevãrat. eu nu fac asta. * Exemplele au fost preluate din „Manual de educaþie pentru viaþa de familie” – Funaþia Tineri pentru Tineri. dacã aflã. Nu e amuzant. 2001. chiar dacã am spus „Da” în trecut. familiei mele. E amuzant.

Utilizaþi rezultatele obþinute pentru a introduce informaþiile din secþiunea “Teorie”. distrugerea bunurilor din casã. cu pumnii. necesitãþii imperative de a controla ºi domina ºi. nu în ultimul rând. Violenþa domesticã este reprezentatã de orice formã de agresiune fizicã sau verbalã. Ca dascãli ºi ca pãrinþi e bine sã descurajãm orice manifestare violentã ºi sã aducem argumente pentru dezvoltarea unui comportament prosocial. Abuz verbal – comentarii umilitoare. afectarea integritãþii corporale.). de regulã. Trãim în lumea realã 3 violenþã agresivitate climat familial Exerciþiu introductiv: Despre agresivitate Grup participant: Pãrinþi grupaþi câte 3 – 4 Timp necesar: 15 minute Materiale necesare: coli. VIOLENÞA Întâlnim. Uneori nici nu mai realizãm cã suntem agresaþi de ceilalþi fizic/psihic. sancþiunea fizicã aplicatã copiilor etc. Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei: Scopul exerciþiului este. Acestea vor fi notate pe hârtie. abuzul emoþional folosit în manipularea ºi controlul partenerului. a. pe de altã parte. din cauza deprimãrii ºi lipsei de încredere în sine. gesturi agresive. egocentrismului. jigniri. Abuz psihologic – degradarea continuã ºi umilirea partenerei/partenerului. dvs. instrumente de scris Dupã o scurtã introducere a temei. într-un tabel cu douã coloane: “agresivitate verbalã” ºi “agresivitate nonverbalã”. sã descopere ºi alte reacþii agresive mai subtile.Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3 VIII. Violenþa naºte violenþã. rugby-ul. reprezentantul fiecãrei grupe va citi rãspunsurile. Violenþa domesticã – include toate aspectele de violenþã apãrute într-o relaþie de tip familial. insulte. rude prin alianþã. cuvinte. Pãrinþii violenþi transmit copiilor lor modele comportamentale defectuoase. soþi sau concubini. a lipsei de comunicare. fotbalul american etc. copiii devin actori. Dupã completarea tabelelor de cãtre grupe. tot mai des. Abuz sexual – orice contact sexual nedorit de cãtre partener/ partenerã. Fie ei bãieþi sau fete tind sã reproducã pe scena vieþii comportamentele violente învãþate în familie sau la nivelul grupului de covârstnici din care fac parte. iar. abuz sau intimidare a unuia dintre membrii familiei. Sunt manifestãri violente care chiar produc plãcere sau satisfacþie (sporturi ca boxul. dar nu cuvinte ca atare ºi nici situaþii efective.) sau manifestãri pe care le considerãm fireºti din punct de vedere social (discuþii agresive cu superiorii/subalternii. care induc în victimã sentimente de spaimã ºi . Cei care agreseazã. viol. între rude de sânge. pe de o parte. Explicaþi participanþilor cã doriþi de la ei sã identifice orice tip de comportament care poate avea o încãrcãturã agresivã. se comportã astfel din cauza unor sentimente de furie ºi ostilitate. În anexã veþi gãsi o listã cu comportamente agresive verbale ºi nonverbale care vã va ajuta sã adãugaþi la rãspunsurile pãrinþilor alte comportamente. Abuz fizic – lovirea cu palma. sã identifice comportamente agresive frecvent întâlnite. 1. având sarcina de a centraliza ºi nota pe o foaie de flipchart/tablã aceste rezultate. Din postura de spectatori. rugaþi grupele de pãrinþi sã se gândeascã la diferite tipuri de comportamente. aspecte violente în lumea în care trãim.

alegerea unui mod de viaþã în concordanþã cu tratamentul primit în familie. Pedepsele blânde din copilãrie tind sã evolueze cu cât copiii cresc. glume. cere statelor pãrþi. în anumite perioade de vârstã Din punct de vedere psihologic reacþiile agresive sunt modalitãþi instinctive de exprimare a furiei ºi de apãrare în faþa unui atac. în articolul 19. Vãtãmãrile psihologice. intrarea în anturaje periculoase. umiliri. deviante. Promovarea metodelor de disciplinã pozitivã nonviolentã uºureazã sarcina pãrinþilor ºi reduce stresul în cadrul familiei. protejat. Violenþa asupra copilului poate genera traume care vor afecta dezvoltarea ulterioarã a acestuia. Violenþa la tineri ªtim cu toþii cã violenþa constituie o problemã majorã cu care ne confruntãm în societatea de astãzi. intenþia de a influenþa persoanele din jur Existenþa unor modele comportamentale violente în cadrul mediului familial. Copiii trebuie sã se bucure de drepturile lor. Este un fenomen complex. 2. Pentru a putea preveni astfel de fenomene. Abuz social – abuz verbal în faþa altor persoane. critici referitoare la aspectul fizic ºi calitãþile intelectuale. Agresiunea naºte agresiune. asupra copilului sau altor membrii ai familiei. Nevoia de control. nici mãcar un singur studiu nu a relevat faptul cã aceasta ar produce efecte pozitive. c. ceea ce afecteazã copilul din ce în ce mai tare. este o condiþie esenþialã pentru dezvoltarea echilibratã a copilului. Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. Familia este mediul în care copilul ar trebui sã se simtã securizat. Pentru binele tãu propriu. determinat de cauze multiple: Nevoia de exprimare a trãirilor negative. Pedeapsa fizicã reprezintã o violare gravã a drepturilor copiilor la integritate fizicã ºi emoþionalã. Conform literaturii de specialitate. 1987). în viaþa de adult. dar sute de studii prezintã efectele negative. ca pe niºte fiinþe umane” (Alice Miller. educarea copiilor prin utilizarea pedepsei corporale conduce la dezvoltarea de atittudini ºi comportamente violente atât pe perioada copilãriei cât ºi mai târziu.Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3 scãderea. Mulþi se comportã violent pentru a descãtuºa frustrãri ºi tensiuni interioare. poate genera comportamente nesãnãtoase. informaþional Presiunea din partea grupului Nevoia de stimã Nevoia de atenþie sau respect din partea altor persoane Existenþa unor abuzuri fizice ºi/sau psihice în familie. Chiar ºi o palmã nesemnificativã poartã mesajul cã violenþa este rãspunsul la conflicte sau la un comportament necorespunzãtor. Pedeapsa fizicã are consecinþe negative asupra dezvoltãrii copilului. 3. comunitar. pedeapsa fizicã în familie rãmâne o practicã legalã ºi larg rãspânditã în multe state ale lumii. apãrat. Iatã câteva dintre efectele ale cãror existenþã a fost demosntratã în relaþiile cu violenþã asupra copilului: 1. Copiii supuºi violenþei fizice sunt mai predispuºi reacþiilor violente decât ceilalþi copii (conflictele cu colegii de ºcoalã. Societatea repudiazã astfel de manifestãri. care se percepe pe sine ca fiind neajutorat într-o lume a „celor mari”. violenþa faþã de partenerul de viaþã sau faþã de proprii copii). în timp. Amplificarea. Agresivitatea faþã de copii poate fi dãunãtoare din punct de vedere emoþional. Prin urmare oamenii ºi-au dezvoltat . Tinerii pot fi victimele actelor de violenþã. Un mediu familial sãnãtos din care trebuie sã lipseascã violenþa. Cu toate acestea. Încurajarea violenþei. Familia este cea care trebuie sã rãspundã în primul rând nevoilor de securitate ale copilului. ca orice persoanã. este necesar sã le înþelegem. în care pãrinþii i-ar respecta ºi i-ar trata serios. Din toate cercetãrile internaþionale referitoare la pedepsirea fizicã. nu bruscat ºi agresat. CUM EXPLICÃM MANIFESTÃRILE VIOLENTE? Cu siguranþã nu putem gãsi o singurã cauzã determinantã. b. Violenþa domesticã asupra copilului „Încã nu ºtim cum ar arãta lumea în care copiii ar fi crescuþi fãrã a fi supuºi umilinþelor. O singurã palmã la început se transformã în mai mute palme ºi apoi în bãtaie în toatã regula. sã protejeze copiii împotriva „tuturor formelor de violenþã fizicã ºi emoþionalã”. dar pot în acelaºi timp sã provoace asemenea situaþii. a stimei de sine. Abuz economic – apare atunci când unul dintre parteneri deþine controlul economic exclusiv. violente în adolescenþã.

De asemenea copilul trebuie implicat în formularea regulilor. mãsura în care existã un plan detaliat. comportamentul putând sã se agraveze sau în locul unui simptom sã aparã un altul. Accesul la arme. au manifestãri diferite. droguri). îl încurajãm. („Sã vezi ce vei pãþi”). cunoscând în acelaºi timp consecinþele nerespectãrii unora dintre ele. Uneori este zadarnic. pe de altã parte asupra rãspunsurilor interne. astfel încât sã-þi faci cunoscute nevoile fãrã sã-i rãneºti pe alþii. Ameninþãrile pot fi clasificate dupã: gradul de pericol a agresiunii proiectate. Comportamentul violent este ca un simptom. Existã câteva repere enunþate de Dwayer. Aceºti indicatori pot constitui repere pentru pãrinþi ºi profesori.modalitate de control pe de o parte asupra comportamentului extern. Copiii învaþã mai mult prin imitarea de modele. Abuzul de substanþe ( alcool. sã ne exprimãm aceastã tãrie ºi sã ne-o canalizãm constructiv. Daþi copilului posibilitatea sã se exprime prin cuvânt. SUGESTII GENERALE PENTRU PÃRINÞI Construiþi o relaþie bazatã pe încredere ºi afecþiune cu copilul. În acest caz se impune o atenþie sporitã ºi respectarea unor reguli de bazã: o Limitarea timpului petrecut de copil la TV (o orã. Osher& Wagner (1998) pentru evidenþierea unui potenþial violent: Desene sau compuneri cu conþinut violent. Monitorizaþi aspectele de violenþã cu care intrã în contact copilul prin media. Suprimarea furiei – emoþia sa poate inhiba prin concentrarea pe alte aspecte pozitive. dar nimeni nu ne învaþã sã ne exprimãm furia.Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3 modalitãþi de a face faþã acestor emoþii. fiziologice (unii sunt mai iritabili încã din copilãrie) sau socio-culturale. Unii dintre noi încurajãm comportamente agresive fãrã sã ne dãm seama. Calmarea. Aºteptãrile noastre faþã de copil este util sã le explicãm clar. Pentru furie s-au conturat trei modalitãþi: Exprimarea emoþiei într-o manierã asertivã . frica.un mod sãnãtos de manifestare. Sursele de stres din familie. fãrã violenþã. Ca pãrinþi este bine sã cunoaºtem anturajul copiilor ºi sã încurajãm permanent implicarea lui în diferite activitãþi extraºcolare. Izolarea de grupul de covârstnici sau de familie. Oamenii sunt diferiþi. posibilitatea de a îndeplini ameninþarea. Acest lucru presupune efort ºi multã rãbdare din partea adulþilor implicaþi. Se poate încerca înlãturarea lui prin metode banale „ Nu e frumos…” sau prin metode complexe comportamentale. Oferiþi modele de comportament. Aproape toþi suntem învãþaþi sã ne exprimãm tristeþea. Antecedente de manifestãri agresive ºi comportament violent. Asiguraþi-vã cã tânãrul este cât mai mult timp supravegheat. Ameninþãri adresate celor din jur directe („Dupã amiazã te voi bate”) sau indirecte. Hipersensibilitatea la criticã. Stabiliþi reguli clare ºi urmãriþi respectarea lor. o Analizarea modalitãþilor de rezolvare a problemelor fãrã folosirea violenþei. Aceste diferenþe au cauze genetice. o Cunoaºterea conþinutului programelor urmãrite de copii. Interesul ºcolar scãzut. maximum douã ore). modelaj sau joc!!! Este necesar ca profesorii ºi pãrinþii sã monitorizeze comportamentul copiilor pentru a semnala apariþia unor manifestãri cu potenþial violent. îl protejãm scade incidenþa problemelor legate de agresivitate. Dacã ne implicãm în viaþa copilului. Incidente de torturare a animalelor. o Discutarea scenelor de violenþã vizionate de cãtre copii. . Este important sã lãudãm copilul atunci când rezolvã problemele constructiv. o Discutarea consecinþelor grave pe care le are comportamentul violent în realitate. desen. Înþelegerea cauzelor unui comportament violent înseamnã un pas înainte în soluþionarea situaþiei.

pãrinþii sã se poarte ºi sã acþioneze potrivit necesitãþilor copilului pentru a-i oferi acestuia mediul pentru o dezvoltare sãnãtoasã. Pãrintele va spune: „Nu creºte! / Nu acþiona!” Manifestãri pozitive: Dezvoltã o relaþie armonioasã ºi satisfãcãtoare. preocuparea pentru corectitudine. Pãrinþii care trec de la o etapã la alta în viaþã se confruntã ºi ei cu anumite crize. juste ºi echilibrate. vrea sã fie ascultat întotdeauna. este responsabil. chiar uneori mai greu de realizat ºi mai complicatã. dar ºi în asigurarea condiþiilor psihologice normale. o unitate inseparabilã care îºi împart rolurile ºi sarcinile. Este important ca pentru fiecare stadiu de dezvoltare a personalitãþii. Factorii care fac comunicarea eficientã trebuie sã fie prezenþi în relaþia pãrinþi-copii. Pãrintele „Autoritar” – controlul. sã fie constant în stabilirea ºi aplicarea regulilor. pãrinþii trebuie sã cunoascã ce se întâmplã în viaþa copilului lor în perioadele de crizã cu care se confruntã. asigurã unele raporturi relaþionale. Reprezintã factorul stabilizator al familiei. Oferã un mediu cãlduros ºi protector. respectat. Manifestãri negative: Þine cont doar de aspectele pozitive ale copilului Este indecis atunci când este vorba de respectarea regulilor Nu-ºi exprimã emoþiile de dezamãgire ºi nemulþumire Nu-i permite copilului sã fie independent ºi sã se maturizeze Copilul va fi : Copilul rãsfãþat – „Vreau!” Copilul dependent – „Nu pot!” nu suportã nici o formã de frustrare nu are voinþã întâmpinã dificultãþi în respectarea regulilor nu-ºi asumã responsabilitãþi Recomandãri: sã-ºi exprime emoþiile de dezamãgire ºi nemulþumire (sentimentele în general). Fie care trecere de la o etapã la alta este o crizã. chiar „venerat”. Specialiºtii în acest domeniu precizeazã cã relaþia pãrinþi-copii deþine un rol deosebit în fixarea deprinderilor comportamentale. Þinându-se cont de problemele ce se ridicã în aceastã perioadã se va evita înstrãinarea ºi se va accentua comunicarea. cât ºi complementaritatea rolurilor parentale. CLIMAT FAMILIAL În relaþia pãrinþi-copii. Pãrinþii trebuie sã alcãtuiascã un raport cu copilul. Problema comunicãrii cu copiii nu este mai puþin complexã decât cea cu adulþii. Influenþele sistemului familial asupra procesului de formare a copilului sunt hotãrâtoare. Manifestãri negative: nu acceptã sã fie contrazis ºi neluat în seamã.Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3 2. promoveazã reuºita prin disciplinã ºi muncã. sã acorde o mai mare libertate copilului. fiecare influenþeazã ºi este influenþat în procesul comunicãrii. Pãrintele va spune: „Nu fi apropiat! / Nu fi copil! / Fã efort! / Depãºeºte-te! / Fii perfect!” Manifestãri pozitive: doreºte sã aibã un copil competitiv. Existã anumite norme precise care stau la baza acestor relaþii: nevoia de dragoste care asigurã protecþie. Asigurã copilului securitate. Pentru realizarea unei relaþii eficiente pãrinþi-copii este necesarã cunoaºterea stadiilor de dezvoltare a personalitãþii. În funcþie de modul specific în care pãrintii îºi asumã rolurile de mamã. Relaþia pãrinþi-copii nu trebuie lãsatã la întâmplare. . sã-l responsabilizeze pe copil prin sarcini pe mãsura posibilitãþilor lui. respectiv tatã putem distinge mai multe tipuri de pãrinti ºi copii: Pãrintele „Protector” – îngrijorare excesivã. mai precis.

Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3 crede cã este singurul care ºtie ce este mai bine pentru familie. Copilul va fi: Copil inhibat – „Eu nu pot pentru cã nu am voie!” Copil rebel – „Eu fac regulile!” - descurajat - manifestã tendinþe agresive - nu acceptã regulile - copleºit de exigenþe - rezultatele ºcolare scad în situaþii de stres - nu þine cont de celãlalt - fricos Recomandãri: sã accepte cã oricine poate greºi; sã manifeste o mai mare flexibilitate în stabilirea regulilor, îndeplinirea îndatoririlor; sã punã accent pe copil ºi nu doar pe rezultatele (bune/rele) obþinute de acesta; sã petreacã mai mult timp liber cu copilul; sã accepte cã ceilalþi sunt diferiþi în comparaþie cu el. Pãrintele „Prieten” – încrederea. Pãrintele va spune: „Cum vrei tu! / Fã-te plãcut!” Manifestãri pozitive: îi place sã-ºi petreacã timpul cu copilul ºi cu prietenii acestuia; este cald ºi înþelegãtor, copilul apeleazã la el atunci când are probleme; relaþia cu copilul se bazeazã pe stimã ºi respect reciproc; încurajeazã exprimarea emoþiilor. Manifestãri negative: nu-ºi poate refuza copilul; poate fi uºor manipulat de cãtre copil; nu este constant în stabilirea limitelor comportamentului copilului; invadeazã inconºtient intimitatea copilului. Copilul va fi: Copil amabil – „Vã convine!? Vã pot ajuta cu Copil indisciplinat – „Mie sã-mi fie bine!” - nu respectã adultul ceva?!” - nu înþelege restricþiile ºi regulile - doreºte sã fie plãcut de toatã lumea - nu acceptã un refuz - este superficial în relaþiile cu ceilalþi - nu þine cont de propriile nevoi ºi dorinþe Recomandãri: sã ºtie când ºi cum este necesar sã-ºi refuze copilul sã stabileascã limitele dintre rolul de pãrinte ºi cel de prieten sã respecte dreptul la intimitate al copilului sã fie ferm ºi consecvent în stabilirea drepturilor ºi responsabilitãþilor copilului Pãrintele „demisionar” – fugã de responsabilitãþi (abandon). Pãrintele va spune: „Descurcã-te singur ! Nu mai deranja! Câºtigã-þi dragostea!” Manifestãri pozitive: acordã libertate mare copilului Manifestãri negative: dependent de un alt membru al familiei; mereu preocupat de problemele personale; incapabil sã exercite un control asupra copiilor; „n-are timp sã comunice”; îºi aduce de lucru acasã ºi cere sã nu fie deranjat; manifestã o tandreþe superficialã.

Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3 Copilul va fi: Copil distant – „Pot singur totul!” - incapabil sã se conformeze unor imperative ºcolare, sociale ºi morale - este frânat în evoluþia sa - are un caracter crispat ºi neliniºtit - autonomie excesivã, determinatã de responsabilizarea prematurã - îl va respinge, fãrã milã, la orice vârstã pe pãrintele absent Copil „cerºetor”-„Dacã mã iubeºti, stai cu mine!” - lipsit de sprijin ºi îndrumare - frustrat de copilãrie deoarece nu se bucurã de înþelegere ºi apreciere - cerºeºte dragostea celor din jur

Recomandãri: sã acorde atenþie copilului, comunicând cu acesta; sã fie disponibil ºi receptiv la nevoile ºi dorinþele copilului; sã delimiteze rolul profesional de cel de pãrinte; sã încerce sã-ºi manifeste în mod sincer ºi deschis sentimentele de iubire faþã de cei apropiaþi. Indiferent de vârstã, copilul are nevoie de o ambianþã caldã, dar ºi de supunere, de reguli cãrora sã se conformeze, stabilite în acord cu pãrinþii. Cumpãtarea este mãsura tuturor lucrurilor ; o dozare optimã a cãldurii afective ºi autoritãþii pãrinteºti este premisa unei bune adaptãri a copilului. Relaþiile din familie au consecinþe asupra dezvoltãrii personalitãþii copiilor. Tensiunile, certurile din familie sunt traumatizante pentru copil. Trãind intens ºi repetat aceste tensiuni, nevoia de securitate nu este satisfãcutã, iar personalitatea copilului se va cristaliza dizarmonic. Ambianþa familialã este hotãrâtoare pentru modul în care copilul îºi fundamenteazã concepþia despre lume ºi viaþã. Felul de a fi al pãrinþilor va constitui un model pentru copil. Constelaþia familialã, prin reþeaua de relaþii ºi sistemul de valori, influenþeazã adaptarea copilului în lume. Aplicaþie: “Acvariul” Grup participant: Pãrinþi Timp necesar: 20 minute Materiale necesare: trei scaune Utilizaþi metoda acvariului pentru a discuta cu participanþii diverse subiecte din tema “Climat familial”. Trei voluntari vor lua loc pe trei scaune amplasate in triunghi (acvariul), în mijlocul celorlalþi, care vor observa discuþia lor, fãrã a putea interveni de pe margine. Cei trei vor discuta liber despre un subiect din tema aleasã. Pentru a lua locul unuia dintre cei trei, oricare dintre observatori îl va atinge pe umãr; cel atins se va ridica de pe scaun ºi va ceda locul celui care a intervenit. Recomandãri pentru realizarea aplicaþiei: Scopul acestei aplicaþii urmãreºte sã faciliteze dialogul deschis între pãrinþi despre subiecte tabu privind climatul familial. Li se va cere participanþilor sã exprime în scris câteva idei referitoare la tema în discuþie. Cadrul didactic va citi biletele, pe rând, antrenând pãrinþii în dialog. Explicaþi participanþilor cã opiniile exprimate în discuþia din “acvariu” nu trebuie neapãrat sã fie personale. Cei din “acvariu” pot fie sã exprime propriile sentimente ºi pãreri în legãturã cu subiectul dezbãtut, fie pot juca diverse “roluri” pentru a face discuþia mai interesantã. Încercaþi sã stimulaþi cât mai mulþi participanþi pentru a interveni în discuþie. În mod normal dvs. nu puteþi interveni dar dacã discuþia evolueazã într-o direcþie nedoritã sau dacã staþioneazã puteþi lua un loc în acvariu, pentru scurt timp. Timpul alocat acestui exerciþiu poate varia, în funcþie de gradul de participare al grupului. Urmãriþi discuþia ºi încheiaþi exerciþiul în momentul în care consideraþi cã acesta ºi-a atins scopul sau mai devreme, dacã gradul de implicare al participanþilor este unul scãzut.

Atelier VIII: Trãim în lumea realã 3

Sugestii pentru debriefing:

Dupã încheierea aplicaþiei veþi pune întrebãri de genul: - Cum v-aþi simþit pe parcursul aplicaþiei? - Cum vi s-a pãrut aplicaþia? - De ce aþi înlocuit o anumitã persoanã? - De ce nu aþi intervenit în discuþie? - Aþi descoperit abordãri noi asupra subiectului? Utilizaþi aspecte din subiectele dezbãtute pentru a insista asupra importanþei climatului familial asupra copilului. Folosiþi situaþiile apãrute în cadrul acvariului ºi provocaþi participanþii sã concluzioneze ei înºiºi asupra influenþei pe care o are calitatea climatului familial asupra vieþii copilului, de la cele mai mici vârste la maturitate.

ANEXà ATELIER VIII: AGRESIVITATE Comportamente agresive nonverbale • Privire fixã, durã, ameninþãtoare • Ameninþare indirectã sau fãþiºã • Bãtutul din picioare • Aruncarea cu obiecte • Lovirea cu obiecte • Împingerea cu umãrul/mâna în scopul dezechilibrãrii • Ciupitul, zgâriatul, trasul de pãr • Semne obscene • Bãtai Comportamente agresive verbale • Batjocura • Jignirea • Cuvinte grosolane • Poreclirea • Ironia • Bârfã, intrigã • ªantajul • Înjurãturile • Calomnia • Ponegrirea cuiva • Maimuþãreala cuiva • Refuzul contactului social, al ajutorului, al discuþiei • Luarea în râs a celor slabi, neajutoraþi

Soluþiile prezentate vor fi supuse dezbaterilor. Membrii grupelor vor împãrtãºi în cadrul echipei pãrerile lor. rãsfãþatul. câte una pentru fiecare grupã Veþi împãrþi grupelor de pãrinþi fiºele de lucru. Trãim în lumea realã 4 comportamente evazioniste: egosimul. furtul.Atelier XI: Trãim în lumea realã 4 IX. Fiecare are dreptul sã-ºi spunã propria opinie fãrã a fi judecat. Descurajaþi critica. fuga de acasã sau de la ºcoalã Exerciþiu introductiv: Întâmplãri din viaþa realã Grup participant: pãrinþi împãrþiþi în grupe de 3 – 4 Timp necesar: 20 minute Materiale necesare: fiºe de lucru.V-a fost greu sã vã puneþi în pielea pãrintelui din situaþiile prezentate? . Încercaþi sã atrageþi în discuþii cât mai mulþi participanþi. în plen. Nu vã exprimaþi propria opinie în legãturã cu rãspunsurile participanþilor. .Cum vi s-au pãrut soluþiile prezentate de ceilalþi? Argumentaþi rãspunsurile.Care moment al „rolului” vi s-a pãrut cel mai dificil? . încãþãþânarea.Ce aþi descoperit în legãturã cu propria persoanã vis a vis de soluþiile prezentate? . negativismul. Recomandaþi pãrinþilor sã încerce sã identifice soluþii cât mai variate ºi cât mai apropiate de modul în care ar reacþiona ei în mod real.Cum v-aþi simþit pe parcursul activitãþii? . Sugestii pentru debriefing: Dupã încheierea exerciþiului veþi pune întrebãri de genul: . Recomandãri pentru realizarea exerciþiului: Scopul acestei aplicaþii este ca prin transpunerea în rolul pãrinþilor din situaþiile prezentate sã-ºi dezvolte abilitãþi de a rezolva probleme asemãnãtoare în sensul menþinerii relaþiilor specifice unui climat familial echilibrat. de reprezentantul grupului. acestea vor fi discutate ºi apoi se va stabili de comun acord o soluþie care va fi expusã. Se cere fiecãrui pãrinte sã citeascã situaþia prezentatã în fiºa de lucru ºi sã se gândeascã timp de 5 minute cum ar fi procedat el/ea într-o asemenea situaþie ºi sã identifice cauzele care au generat problema apãrutã. minciuna. dacã ar trãi situaþia prezentatã.Cum vi s-a pãrut activitatea? .

Rãsfãþatul. dar fãrã sã-ºi anunþe pãrinþii. putem negocia noi reguli de comportament. Egoistul raporteazã totul la sine ºi acest lucru duce la izolarea lui faþã de ceilalþi.Atelier XI: Trãim în lumea realã 4 FIªÃ DE LUCRU Pentru clasele I-II Florin este elev în clasa I (a II-a). Totul a fost frumos pânã într-o searã când o vecinã i-a povestit mamei cã Mãlina este mereu însoþitã de un tânãr îmbrãcat modest ºi cu faimã rea în cartier. Pãrinþii ei întotdeauna s-au mândrit cu performanþele acesteia. cu alintarea. nepermise la vârsta lui. Doamna învãþãtoare/profesoarã îi trece absenþã în catalog. fiind de cele mai multe ori un efect al rãsfãþului. Rãsfãþatul – este un factor negativ în dezvoltarea copilului. împreunã. Cauzele care pot sta la baza acestor manifestãri sunt: exigenþa iraþionalã sau lipsa de autoritate. Egoismul – este dragostea exageratã de sine. neascultare pasivã provocate de inerþie. fuga de acasã sau de la ºcoalã. permanent ºi nemodificabil. Pãrinþii pot remedia defectul rãsfãþului înainte ca acesta sã se transforme în egoism. muncitor la o firmã de construcþii în oraº. Doamna învãþãtoare/ profesoarã strânge caietele tuturor elevilor pentru a le corecta. rãsfãþul. A doua zi Mãlina i-a povestit prietenului ce i s-a întâmplat ºi. Avem nesupunere parþialã ( faþã de un profesor. COMPORTAMENTE EVAZIONISTE Copiii pot reacþiona neaºteptat la situaþii concrete de viaþã. În ultimul timp era mult mai veselã ºi comunicativã. Pentru clasele VII – XII Mãlina este o elevã foarte bunã în clasa a X-a. de multe ori. minciuna. Când un copil are înclinaþii spre egoism. pãrinþii trebuie sã fie atenþi. trecându-se peste limita normalului. când mama vine de la serviciu. îi scrie acestuia în caiet ºi îl anunþã cã ora urmãtoare îi va controla ºi tema neefectuatã. Pentru clasele III-VI Emil este elev în clasa a III-a ( a IV-a. renunþând la comportarea greºitã de a se supune dorinþelor imediate ale copilului. ele fiind însã reacþii predominant afective ºi subiective. deºi se confundã. Doamna învãþãtoare controleazã temele pentru acasã. a VI-a). Negãsind tema efectuatã în caietul lui Emil. Mama merge în bucãtãrie pentru a pregãti cina. Florin îi spune cã nu ºi îi aratã caietul cu temele rezolvate în acea zi. Pe ele se vãd urme de stilou roºu. de o fire visãtoare sau uitarea unor cerinþe ºi nesupunerea activã izvorâtã din revoltã. El nu ºi-a fãcut tema la limba românã pentru a doua zi. neascultarea. un bãiat de 21 de ani. se ajunge la faza anormalã de rãsfãþ. crezând cã astfel va scãpa sã-ºi facã tema. dacã persistã cu îndârjire într-o atitudine negativã faþã de o obligaþie impusã de adulþi. trebuie sã-l educe în direcþia respectului pentru oameni. Dacã alintarea este exageratã.Trebuie sã facem distincþie între nesupunere. Copilul adoptã de multe ori comportamente inadecvate în relaþiile cu ceilalþi. Emil chiuleºte. Dupã-amiazã. îl întreabã pe Florin dacã a luat vreun calificativ. Încãpãþânarea – Un copil este etichetat ca fiind încãpãþânat. Mãlina se îndrãgostise de Marius. Ne vom opri asupra unor asemenea conduite ºi anume: egosimul. negativismul. furtul. În coºul de gunoi zãreºte aruncate foi din caietul de matematicã. Când ajunge la Florin acesta recunoaºte cã a uitat sa-ºi facã tema. Descoperind erorile fãcute. a V-a. Pãrinþii lui Emil aflã la ºedinþa cu pãrinþii cã acesta nu-ºi face temele la limba românã ºi cã lipseºte nemotivat de la ore. Egoismul nu este ceva înnãscut. În astfel de situaþii vina aparþine ambelor pãrþi implicate. rãsfãþatul. Este importantã consecvenþa în aplicariea regulilor respective. Doamna învãþãtoare noteazã în caiet acest lucru ºi îi dã un INSUFICIENT. Reacþiile negative se structureazã pe mai multe niveluri. din dorinþa de a nu se supune. ºtiind cã are calificative (note) ºi nu va fi ascultat. existã însã deosebiri între ele. Din acea searã pãrinþii i-au interzis Mãlinei sã se mai vadã cu Marius. precum ºi în atitudinea faþã de sine însuºi. Ea este o comportare negativã ºi nu trebuie confundatã . un pãrinte) ºi nesupunerea globalã. cu de la sine putere. ceea ce duce la grave devieri de comportament. nesupunerea – aceste trãsãturi strâns legate între ele se manifestã prin refuzul sau rezistenþa opusã în faþa cerinþelor externe. neînþelegerea necesitãþii respectãrii unor cerinþe. încãþãþânarea. El a uitat sã-ºi facã tema la matematicã. Negativismul. Uitându-se cu atenþie la acele foi. au decis sã se mute în garsoniera lui Marius. Ora urmãtoare. mama gãseºte calificativul INSUFICIENT pentru temã neefectuatã. îºi permite multe gesturi. Oricãrui copil îi place sã fie alintat .

prin promisiunile zilnice care nu sunt îndeplinite. care poate deveni creator. în general destinatã sã evite o mustrare. pe înþelesul lor. . La baza tratãrii individuale e necesar sã stea încrederea în copil.lipsa de atenþie acordatã de covârstnici sau adulþi . . E de preferat ca discuþia sã se facã mai târziu. nerespectând proprietatea altcuiva. sinceritatea reduce vina ºi pedeapsa. veþiorganiza. Pe mãsurã ce se dezvoltã psihic. Existã mai multe tipuri de furt: a) Furtul delincvent – reflectã dorinþa de a avea un obiect. frica de pedeapsã. Sunt principii care nu suportã negocierea. pãrinþii îºi învaþã proprii copii sã mintã.dorinþa de autoafirmare. Dacã un copil va fi pus sã mintã cã unul dintre pãrinþi nu este acasã.. .existenþa ºi a altor probleme comportamentale (minciuna. Cearta ºi morala fãcute unui copil încãpãþânat nu trebuie sã se desfãºoare în public. sã protejeze proprietatea altora. Diploma conþine pe verso un angajament pe care pãrinþii trebuie sã-l semneze în momentul în care-ºi ridicã diploma. Veþi citi angajamentul cu voce tare înainte de înmânarea diplomelor.).presiuni din partea prietenilor. el fiind un protest împotriva unei persoane care nu-i acordã suficientã atenþie. prin resurse interioare. Pãrinþii trebuie sã se intereseze îndeaproape de prietenii copilului ºi sã nu încuraje nici o manifestare opusã cinstei. Ambiþia este un sentiment constructiv. Din educaþie trebuie eliminate procedeele care induc teamã în legãturã cu recunoaºterea greºelii. o manifestare tipicã a tendinþei de supraaprecieze. îi poate “cumpãra”. astfel încât sã înþeleagã cã vina se agraveazã minþind. Minciuna poate fi. în mod inconºtient. c) Furtul caracterial – se datoreazã unei agresivitãþi legate mai mult de actualitate.lipsa unei educaþii raþionale. . el va fi învãþat sã mintã ºi este învãþat cã poate trece peste obligaþiile sociale. Aplicaþie: “El grad finale” Pentru a încheia acest program. Când copilul ºi-a recunoscut vina ºi promite cã nu va mai face. .tentaþia pentru un obiect. când criza de încãpãþânare a trecut ºi se poate discuta liniºtit cu copilul. proºti. Minciuna – este o conduitã de eschivare. prin astfel de comportament. Furtul se combinã cu minciuna. este eficientã. ca pãrinþi. care-i provoacã suferinþã ºi pe care copilul încearcã sã se rãzbune. nu se mai teme de nimic pentru a obþine ceea ce îºi doreºte. . . . orbi sau surzi. pe parcursul cãrei pãrinþii pot schimba impresii între ei. .lipsa unei explicaþii plauzibile pentru un anumit comportament. deasemenea. . Unii copii mint din dorinþa de a-i acoperi pe alþi copii ( „onoare”). Factori care pot cauza minciuna la copii: . ne putem declara mulþumiþi. Copilul este învãþat de mic sã respecte bunurile proprii. obiectul nu are importanþã. în al cãrui grup doresc sã se integreze. ca ºi la început. .pãrinþii aºteaptã prea multe de la ei.o educare de acoperire a furtului. hoþul dãruindu-l sau aruncându-l fãrã regret. recurgând la minciunã. atunci când e cãutat de o persoanã nedoritã.lipsa unor prieteni. fãrã rost. chiulul etc. ei vor sã ºtie totul ºi sunt de preferat discuþiile oneste. din partea dvs. Dojenirea pe un ton calm ºi fãrã sã fie însoþitã de ameninþãri.lipsa unei educaþii consistente.teama. fãrã a ambala realitatea în minciuni. La începutul acestei petreceri fiecare familie va primi. o micã petrecere. Orice vinã ascunsã prin minciunã trebuie sancþionatã.Atelier XI: Trãim în lumea realã 4 cu ambiþia. o diplomã pentru implicarea în program.respect de sine scãzut. b) Furtul nevrotic – se caracterizeazã prin absurditate sa aparentã. greºeala va fi dublã.exemple negative. nu o calitate. Furtul – semnificã însuºirea unor bunuri care nu le aparþin. De multe ori. pe care. Copiii nu sunt naivi. Încãpãþânarea este un defect. sã realizeze totul prin forþe proprii. . Factorii care pot determina astfel de comportament: .

Atelier XI: Trãim în lumea realã 4 ANEXÃ ATELIER IX: DIPLOMÃ PENTRU FAMILII Diplomã VERSO angajament .

Atelier XI: Trãim în lumea realã 4 ANEXA 1: DESPRE DEBRIEFING Debriefingul . experienþa creatã de acea activitate implicaþiile în raport cu viaþa realã. este „momentul în care luaþi pe cineva de mânã ºi îl/o conduceþi prin experienþã. însã poate fi flexibil • Nu trebuie sã ne fie fricã de discuþie – aceasta este un moment în care oamenii reflecteazã asupra a ceea ce s-a întâmplat ºi ceea ce ei au învãþat. Metaforic vorbind. debriefingul este alcãtuit dintr-o serie de întrebãri care sunt construite succesiv. valorificând ceea ce s-a învãþat”. • În cadrul unei activitãþi educative. întrucât activitãþile necesitã tipuri de debriefing diferit. – Obiectivele sesiunii. – Emoþiile implicate. în funcþie de: – Tipul ºi nivelul de participare ºi implicare. • Adesea. – Dinamica grupului. Poate fi asemãnat debriefingul cu „o discuþie plãcutã la o cafea”? Nu chiar pentru cã formatorii ºi facilitatorii o organizeazã pentru a analiza ºi a da o coerenþã lucrurilor pe care participanþii le-au învãþat din exerciþiu. în felul lor • Tãcerea e OK…dacã nu e sunetul audienþei care doarme! . a trage concluzii ºi a pune întrebãri legate de experienþa unui exerciþiu. – Legãtura dintre exerciþiu ºi alte sesiuni din cadrul formãrii.definiþie Discuþia prin care formatorul ºi participanþii analizeazã activitatea. – Extrapolare ºi conceptualizare. • Aspecte prezente in debriefing: – Acþiunile care s-au întreprins în timpul exerciþiului. Debriefingul este un moment în care luaþi distanþã de exerciþiu. acest lucru înseamnã a porni de la experienþa creatã de exerciþiu la a conceptualiza ceea ce s-a învãþat. Existã o reþetã pentru relizarea debriefingului? • Nu existã o reþeta magicã pentru toate tipurile de activitãþi. SECVENÞA LOGICà • Ce s-a întâmplat în timpul activitãþii ºi cum s-au simþit? • Ce au învãþat despre ei înºiºi? • Ce au învãþat despre aspectele abordate prin aceastã activitate? • Cum pot sã continue ºi sã foloseascã ce au învãþat? Ce trebuie sã nu uitaþi: • Debrifingul este o parte centralã ºi foarte importantã a activitãþii ºi necesitã timp • Nu este o evaluare a activitãþii • κi pierde sensul dacã nu este suficient sau este prea mult • Nu are scopul doar de a confirma obiectivele formatorului sau pentru a face legãtura cu alte sesiuni • Trebuie planificat. revedeþi obiectivele prestabilite ºi folosiþi timpul pentru a sintetiza idei. – Legãtura cu viaþa realã.

... Vã aºteptãm! Diriginte .. dar pe lângã acestea este bine sã se lucreze ºi altfel cu cei care au calitatea de pãrinte... Temele vor fi abordate într-o manierã interactivã... pentru a derula programul „Educaþia pãrinþilor”... Acest program nu-ºi propune sã substituie clasicele ºedinþe cu pãrinþii. .. cu pronunþat caracter aplicativ.Atelier XI: Trãim în lumea realã 4 ANEXA 2: SCRISOARE CÃTRE PÃRINÞI Dragi pãrinþi........... În timpul întâlnirilor se vor aborda diverse teme....... de larg interes pentru dezvoltarea ºi educarea copilului...... pentru binele copilului dvs.. Împreunã vom construi o relaþie mai bunã între ºcoalã ºi familie. Vã invitãm sã veniþi alãturi de noi.. pentru dezvoltarea colaborãrii ºcoalã – familie.... Succesul copiilor noºtri depinde de noi.

4. Hotãrãºte cine va fi conducãtorul. Naratorul spune o poveste despre o excursie cu automobilul. vizând aspecte comunicaþionale. Spune-le sã înceapã o acþiune (sã-ºi scarpine burþile. trebuie sã facã ceva distractiv. Spune conducãtorului sã schimbe acþiune des ºi toatã lumea trebuie sã facã la fel. etc. uºã. persoana care a fost conducãtorul pãrãseºte camera ºi grupul cautã un nou conducãtor. SPATE ÎN SPATE Jucãtorii stau perechi. pentru aceia care poarta ceas. “vor reuºi sã ghiceascã? 3. când aveþi timpi morþi pe parcursul atelierelor sau pur ºi simplu atunci când simþiþi nevoia sã distingeþi atmosfera. ) ºi spune celorlalþi sã facã la fel.. Aranjeazã scaunele in forma de cerc. 10 minute sãu când toata lumea a vorbit ºi când toata lumea a schimbat locul. afective etc.. La urmãtoarea strigare “Spate-n spate!” ºi de fiecare . . Pregãtirea: Scaune mai puþine decât numãrul participanþilor Timp: 5-10 minute Mãrimea grupului: 20-30 Instrucþiuni 1. 5. Jucãtorul care rãmâne pe din afara. Dacã nu reuºesc. . devine narator. . cu excepþia unui singur jucãtor “special”. sã facã din mânã. sã stea in mijloc. ªi tot aºa pana la sfârºitul jocului. 2. în funcþie de imaginaþia lor. 6. Opreºte jocul dupã 5.Atelier XI: Trãim în lumea realã 4 ANEXA 3: JOCURI DE ENERGIZARE Puteþi realiza acesate exerciþii atunci când simþiþi nevoia de o mai bunã interrelaþionale în cadrul grupului. Cheamã înapoi voluntarul ºi spune-le sã stea in mijlocul cercului ºi sã ghiceascã cine e conducãtorul. Spune restului de grup sã stea in cerc. 2. CINE A INCEPUT? Timp: 10-15 MINUTE Mãrimea grupului: 10-20 Pregãtirea: spaþiu gol ceas sãu un cronometru Instrucþiuni: 1. e important sã-l foloseºti pentru a grãbi dinamica jocului. 1. ) 4. . poartã ochelari (au fãcut un duº în dimineaþa aceea. În timp ce naratorul spune povestea. . Persoana care e in mijloc sã aducã alta scrisoare. . 3. participanþii sã stea pe scaune iar cei care nu au unul. spunând lucruri precum: “A trecut deja un minut ºi prietenul nostru e confuz”. EXCURSIA AUTO Jucãtorii stau în cerc ºi le sunt atribuite nume de pãrþi componente de automobil (capota. sãu orice.). INDICII pentru FACILITATOR Din moment ce timpul e un factor presant. Au 3 minute ºi 3 încercãri. in timp ce persoana din mijloc foloseºte aceasta oportunitate ca sã aducã un scaun pe care sã stea. Acestea au atât rol de energizare cât þi un rol educaþional. sã simuleze cântatul la un instrument. . Când el striga “Spate-n spate!” jucãtorii trebuie sã se aºeze în spatele partenerului (perechii). Persoana din mijloc sã spunã ceva de genul: “Aduc o scrisoare pentru aceia ce. ADUC O SCRISOARE PENTRU . 4..Când el striga “Fata în fata” partenerii trebuie sã se întoarcã unul spre celalalt ºi sã-ºi strângã mâinile. 6. 2. poartã pantaloni. 5. pãrþile menþionate se ridica ºi îl/o urmãresc. 3. Toþi cei care poarta ochelari trebuie sã schimbe scaunele. Dacã persoana ghiceºte. . . sã-ºi miºte capul. volan. Când povestitorul striga „Pana” fiecare jucãtor se urca/caþãrã pentru un loc. . Cere ca un voluntar sã pãrãseascã camera.

9. O persoanã este legatã la ochi ºi ea este “Vaca oarbã”. “Ascultãtorul” va trebui sã-l urmeze pe lider cât mai aproape posibil. O maimuþã ºi un vânzãtor de maimuþe vor sta în centrul cercului. sãritura. Jucãtorii din cerc vor trebui sã spunã “Nu. “Ascultãtorul” va trebui sã urmeze în tocmai modul de miºcare al liderului. Un jucãtor în fiecare pereche va fi liderul iar celãlalt va fi cel care ascultã. 8. toatã lumea trebuie sã stea pe insule fãrã a atinge pe altcineva din grup (sau nu neapãrat). alergare. Jucãtorul de lângã el continua prin a spune “Salut! Numele meu este …iar persoana care sta lângã mine este…”. JOCUL NUMELOR Fiecare jucãtor va sta în cerc. Variantã: JOC MUZICAL CU FRÂNGHII SÃU CERCURI Cerinþe: muzica. scotch. Unul din jucãtori va începe prin a spune “Numele meu este…”. Dacã o persoanã râde. “nu mulþumesc”. etc. Se continuã împãrþirea bãþului pânã când acesta va deveni foarte mic. Dacã greºeºte. Obiectivul jocului este de a descoperi cine eºti. desene animate. Jucãtorul va trebui sã rãspundã pe un ton serios. mulþumesc” fãrã sã râdã. sã cânte un cântec etc.). BÃÞUL Toatã lumea va atinge un bãþ în acelaºi timp. Numãrul frânghiilor sãu al cercurilor va varia în funcþie de numãrul celor care participa la joc. Fiecare jucãtor trebuie sã aibã un nume lipit pe spate. Maimuþa va trebui sã facã lucrurile pe care vânzãtorul spune cã le poate face (sã danseze. Clopoþelul este pasat de-a lungul cercului ºi tot timpul scuturat. Dacã persoana este cea corecta atunci ea va deveni “Vaca oarba”. toþi jucãtorii trebuie sã-ºi schimbe partenerii. Se rupe bãþul în douã ºi se repetã acþiunea. . Jucãtorii pot rãspunde numai cu „da” sãu „nu”. indicând).Atelier XI: Trãim în lumea realã 4 datã dupã aceea. Jocul este mai atractiv când o temã este adãugatã jocului. Vânzãtorul de maimuþe va alege un jucãtor pe care îl va întreba “Doreºti sã-mi cumperi maimuþa?”. 7. 11. iar vânzãtorul va intra în cerc.). 5. Toata lumea se plimba ºi pune celorlalþi întrebãri. Jucãtorul “special” încearcã sã-ºi gãseascã un partener în timpul jocului. 6. Jucãtorul rãmas pe din afara devine noul jucãtor “special”. Vânzãtorul va spune: Maimuþa mea poate face lucruri ca…”. Muzica va fi data destul de tare în aºa fel încât fiecare sã o audã ºi jucãtorii vor fi instruiþi sã se miºte în diferite moduri (sãritura. Toþi jucãtorii stau în cerc cu fata spre centru. fãrã a-l atinge. GHICI CINE Cerinþe: bucãþi de hârtie cu nume pe ele. (ex. VACA OARBà Cerinþe: clopoþel ºi oameni legaþi la ochi. INSULE Cerinþe: ridicãturi sau mici pãrþi de teren. sã þopãie. vânzãtorul de maimuþe încercând sã vândã maimuþe celor din cerc. jucãtorul va continua sã fie “Vaca oarba” pânã când va reuºi sã ghiceascã persoana corectã. Liderului i se da posibilitatea de a alege modalitatea de locomoþie cum ar fi: târârea. mersul piticului etc. De fiecare data când muzica se opreºte se va înlãtura o frânghie sãu un cerc pânã când toata lumea va sta pe sãu într-un cerc sãu frânghie. DEGETE LIPICIOASE Toþi jucãtorii vor trebui sã-ºi caute un partener. Va fi foarte distractiv când liderul se va opri brusc. Liderul jocului arata unde se va opri clopoþelul. ea va deveni maimuþa. “Vaca oarbã” va urma sunetul clopoþelului. Când muzica se opreºte. “Vaca oarbã” este învârtitã ºi apoi adusã în centrul cercului. maimuþa va deveni vânzãtorul. grupul va trebui sã fie situat pe frânghii sãu pe cercuri. “Vaca oarba” trebuie sã ghiceascã la cine s-a oprit clopoþelul (arãtând. Jocul acesta este asemãnãtor cu jocul muzical al scaunelor dar nimeni nu este eliminat. VREI SÃ-MI CUMPERI MAIMUTA? Jucãtorii vor sta în cerc. 10. Când muzica se opreºte sãu când liderul se opreºte din cântat. personaje din cãrþi). Se împrãºtie un numãrul de cercuri ºi frânghii în spaþiul de joc. Câteva “insule” sunt alese pe teren. De-a lungul jocului sunt eliminate insule pânã când rãmâne una singurã. trecere.

fie cei care ajung acela mai repede la 100. BAM! BUM! Participanþii sunt aºezaþi în cerc. 17. MÂINI ªI PICIOARE Animatorul explicã mersul jocului: el va da startul ºi va numãra cu voce tare. Fiecare echipã trebuie sã ridice. Unul dintre ei începe sã numere normal de la 1. nu au voie sã vorbeascã. timp de 5 minute cât dureazã construcþia. Vor câºtiga cei care reuºesc fie sã se încadreze într-un timp stabilit de animatori. Câºtigã cel care ajunge primul homosapiens. hârtie” pentru a evolua la stadiul de dinozauri. La ultimul numãr/sport animatorul îi stropeºte cu apã pe participanþi. apoi cu 8 de palme ºi 2 de picior . Este o buna modalitate de a învãþa numele participanþilor din grup. 28 etc.) se zice Bum! Iar la cifrele care conþin cifra 7 (17. 6 – volei. ceilalþi trebuie sã facã aceleaºi gesturi în acelaºi timp. 14. un turn din toate cale 60 de coli. jos sau în picioare. Dacã cineva greºeºte urmãtorul participant va porni iarãºi cu 1. mândru). La final se vor numãra câte amobe sunt. maimuþa (se scarpinã în cap ºi se deplaseazã prin sãrituri) ºi homosapiens (merge drept. Existã douã reguli care trebuie respectate: la cifra 7 ºi la toate numerele multiple de 7 (14. Între timp liderii de joc vor trebui sã inventeze o a doua replicã la rimã. apoi cu 7 de palme ºi 3 de picior º. Câºtigã echipa care ajunge cel mai repede la sfârºit. Primesc punctele echipele ale cãror turnuri au rezistat 30 de secunde sau mai mult. Dacã un participant greºeºte se ia de la început. Animatorul spune un numãr ºi un sport iar participanþii trebuia sã formeze grupuri cu numãrul de membrii spus de animator ºi sã mimeze gesturile specifice sportului numit. 8 de picior ºi 2 de palme etc. pentru a crea atmosfera râului. în 5 minute.m. toþi participanþii sunt amobe ºi se comportã ca atare. inventând pentru fiecare nume o rimã prosteascã. NUMELE RIMà Toata lumea va sta în cerc. foarfece. Când facilitatorul spune „Start”. 21. câþi dinozauri etc. Se recomandã ca jocul sã se joace pe rând de cãtre echipe sau în spaþii diferite. Turnul trebuie sã reziste 30 de secunde fãrã a fi susþinut. Cei deveniþi dinozauri joacã cu alþi dinozauri acelaºi joc pentru a evolua la stadiul de maimuþe º. De-a lungul cercului fiecare jucãtor va trebui sã inventeze o rimã haioasã cu propriul sãu nume. NUMÃR ªI SPORT Toþi participanþii stau în picioare.a. TURNUL Echipe de 8 – 10 persoane primesc câte 60 coli A4 80 gr. se merge înapoi: 9 de picior ºi una de palme.d.) se va spune Bam!.a.d. dupã care.m. 4 – tenis de câmp pe perechi. Au la dispoziþie 2 minute sã stabileascã strategia. Obiectivul jocului este de a învãþa numele celorlalþi. 15. 8 – formula 1. 27 etc. toata lumea o va repeta. fie cei care au cele mai puþine greºeli. Se porneºte cu 10 bãtãi de palme: apoi 9 bãtãi de palme una de picior. Se va numãra pânã la 100. 13. JOCUL EVOLUÞIEI 4 faze: amoba (se deplaseazã prin miºcarea vãluritã a mâinilor ºi picioarelor). Astfel: 1 – golf: 2 – sumo. dinozaurul (se deplaseazã greoi ºi cu mare tam tam). Ei încep sã joace între ei „Piatrã. 16. Pentru a fi probã de concurs. 12 – rafting. acest joc se joacã pe rând de cãtre toate echipele participante sau în acelaºi timp dar în încãperi diferite. De îndatã ce un jucãtor a spus o rima. 12. . E important ca fiecare participant sã se comporte ca animalul din stadiul în care este pentru a putea fi recunoscut de ceilalþi. Liderii vor avea un rol principal în acest joc.Atelier XI: Trãim în lumea realã 4 Acþiunea va continua de-a lungul cercului pânã când ultimul jucãtor se prezintã ºi va trebui sã prezinte întreg grupul. Când se ajunge la 10 de picior. deci trebuie contat pe participarea lor.

3. 12.). atât cu scop educativ cât ºi cu scop de relaxare. faceþi sport. primirea oaspeþilor etc. Abilitãþi practice. mergeþi în excursii. caricaturi. scenarii. vizionaþi emisiuni sportive. invitaþi în activitãþile de relaxare (picnicuri. pe care sã puteþi nota diverse mesaje. scaune. Implicaþi-vã împreunã. pe stradã etc. este bine sã transmitem copiilor un mesaj pozitiv faþã de orice altã formã de viaþã din univers (îngrijirea mediului natural). ºah. Monopoly etc. joc de rol.) dezvoltã asumarea responsabilitãþilor individuale. farfurii. Campionatele familiei: cãrþi. Acordaþi-vã timp pentru a inventa împreunã tot felul de reþete culinare. ornamente. Produse artistice. Stimuleazã creativitatea ºi plaseazã persoanele în situaþii de viaþã cu rol educativ. 11. Vã propunem câteva sugestii pentru petrecerea în comun a timpului liber: 1. hamsteri etc. 2. povestiþi istorii de familie. persoane cu nevoi speciale. gãtit. Lumea necuvântãtoarelor. vaze etc. Orice joc trezeºte la copii spiritul de competiþie. 7.) poate fi o modalitate plãcutã de relaxare ºi o posibilitate de comunicare afectivã. împreunã cu copiii dvs. spiritul de iniþiativã. obiecte artizanale. 8. rafturi. chiar. Voluntariatul. Cu unele dintre acestea puteþi chiar decora casa. ornarea produselor alimentare. muzicã etc. obiecte reprezentative. ceramicã. Orice animal e bine sã fie acceptat ca un „membru” al familiei. pisicã. Folosind vopseluri speciale. Piticot. 9. Ele vor fi folosite pentru uzul personal sau vor fi oferite în dar. Teatrul permite reflectarea unor stãri emoþionale (pozitive sau negative). . alte persoane implicate. suporturi. descãtuºarea unor inhibiþii proprii. desene pentru membrii familiei. petreceþi mãcar o orã pe sãptãmânã plimbându-vã fãrã un scop anume (în parc. 6.). 4. jocul. cumpãrãturi. citiþi aceeaºi carte ºi încercaþi sã comentaþi aspectele esenþiale. Realizaþi produse utile (ghivece. îngrijirea plantelor (flori.) ºi prietenii copiilor dvs. curãþenie. 13. legume etc. În bucãtãrie. Aºteptând oaspeþi. puzzle. excursii etc. Mai mult. bolnavi cronici etc. Realizaþi împreunã diverse produse artistice (colaje pe diverse teme. fiecare membru al familiei va primi sarcini concrete (decorarea casei sau a mesei. mici reparaþii) discutaþi despre tendinþele moderne în modã. peºti. mergeþi împreunã la competiþii sportive. însemnãri. cele mai variate obiecte. Acestea dau culoare zilei. stimuleazã dezvoltarea afectivã. Colþul vesel. sticlã. dezvoltã sentimentul de apartenenþã al acestuia. stimuleazã ambiþia ºi voinþa.Atelier I: Alãturi de ºcoalã ANEXA 4: ACTIVITÃÞI DE TIMP LIBER Am constatat cã sunt pãrinþi care petrec mult timp cu copiii lor. 10. podoabe de pom. lucru care contribuie la dezvoltarea spiritului de echipã în familie. cãutând activitãþi cât mai variate. Mai ales pentru copiii mici povestea. pãrinþi ºi copii. karaoke pentru ceilalþi copii). Pictatul pe faþã ºi corp. afiºe. pãsãri. Pentru cei care beneficiazã de o „bucatã de pãmânt”. vã puteþi bucura alãturi de copii de imaginaþia ºi creativitatea lor. sau diverse campaniii de prevenire). 5.. remy. Realizaþi un mic panou. dupã-amieze petrecute în familie. Aceste activitãþi stimuleazã activitãþile sociale ale copilului. Teatru (teatru de pãpuºi pentru cei mici. Nu desconsideraþi nici activitãþile uzuale. cântece.) din diferite materiale (lemn. plasat la vedere.). Pentru organizarea unui eveniment. zilnice. scrabble. Colecþia familiei. animaþia sunt metode utile pentru stimularea imaginaþiei ºi a proceselor de cunoaºtere. broscuþe. poezii. lut etc. folosind de albume de fotografii. Îngrijirea animalelor de casã (câine. enunþuri. frate!”.) faceþi împreunã treabã în casã (gãtit.. simbolurile. iniþiate de diverse organizaþii neguvernamentale. origami etc. pe care le puteþi face alãturi de copii: vizionaþi un film împreunã ºi discutaþi-l. Concursuri pe teme din desene animate. spãlat. în activitãþi de volutariat. mergeþi la cumpãrãturi împreunã. desene. „Nu te supãra. bãtrâni. Puteþi colecþiona.. petreceþi zilnic câteva minute pentru efectuarea unor exerciþii fizice de întreþinere. table. carnaval. în folosul comunitãþii (acþiuni pentru: copiii strãzii. În grãdinã.

......................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................Atelier I: Alãturi de ºcoalã ANEXA 5: FIªA DE EVALUARE* 1..................................................... Propuneri pe structura aplicativã a atelierului: .... 2........ ..................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................. 4........................................................................................................................................ Enumeraþi aspecte pozitive ale acestui atelier: ...................................................................................................................................................................................... 3...................................................................................................................................................... ............. În ce moment al atelierului aþi întâmpinat dificultãþi? ................................................................................................ ............................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................... ................................................................................................................. Apreciaþi gradul de implicare a pãrinþilor în atelier...... La sfârºitul anului ºcolar fiºele completate vor fi trimise la coordonatorul programului din fiecare judeþ........ *Aceastã fiºã va fi completatã dupã fiecare atelier desfãºurat............................................................... ................................................. .......................................................................... pe o scalã de la 1 la 10 (1 – implicare minimã...................................................................................................... ........... ....................... ............................................................................................. .................................................................................. ............................................... .................................. ................. Enumeraþi aspecte negative ale acestui atelier: ............................................................. 10 – implicare maximã): 1______2______3______4______5______6______7______8______9______10 5..............................................................................................................................................

Atelier I: Alãturi de ºcoalã BIBLIOGRAFIE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful